ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 351

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
9. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1306/2014 z 8. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 750/2014 predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s porcinnou epidemickou diareou ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1308/2014 z 8. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/886/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2014, ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

9

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 ( Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013 )

10

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1306/2014

z 8. decembra 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 750/2014 predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s porcinnou epidemickou diareou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 1 a ods. 7,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2014 (2) bolo prijaté potom, ako sa v Severnej Amerike objavili správy o novom enterickom koronavírusovom ochorení prasiat vyvolanom nedávno rozšírenými porcinnými alfakoronavírusmi vrátane vírusu porcinnej epidemickej diarey a nového porcinného deltakoronavírusu. V uvedenom vykonávacom nariadení sú stanovené ochranné opatrenia, pokiaľ ide o vstup zásielok živých ošípaných určených na chov a produkciu na územie Únie z oblastí, v ktorých sa tieto choroby vyvolané uvedenými vírusmi vyskytujú, s cieľom zabezpečiť potrebné záruky v chove ich pôvodu a vyhnúť sa tak zavlečeniu porcinnej epidemickej diarey vyvolanej týmito vírusmi do Únie. Tieto ochranné opatrenia sa uplatňujú do 12. januára 2015.

(2)

Vo vedeckom stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z roku 2014 (3) (ďalej len „stanovisko EFSA“) sa uvádza, že nakazené zvieratá, ich výkaly, ako aj krmivá a predmety týmito výkalmi kontaminované sú vektormi, ktorými sa podľa hlásení uvedené vírusy prenášajú. V stanovisku EFSA sú uvedené ďalšie vedecké argumenty, ktoré hovoria v prospech ochranných opatrení zavedených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 750/2014. Epidemiologická situácia v tretích krajinách postihnutých novým enterickým koronavírusovým ochorením prasiat vyvolaným nedávno rozšírenými porcinnými alfakoronavírusmi vrátane vírusu porcinnej epidemickej diarey a porcinného deltakoronavírusu zostáva z hľadiska rizika rozšírenia týchto enterických koronavírusov od dátumu prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 750/2014 nezmenená.

(3)

Vzhľadom na stanovisko EFSA, ako aj na vývoj situácie súvisiacej s daným ochorením, by sa ochranné opatrenia predpísané vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 750/2014 mali predĺžiť do konca októbra 2015. Obdobie uplatňovania uvedeného vykonávacieho nariadenia by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 v druhom odseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 750/2014 sa dátum „12. januára 2015“ nahrádza dátumom „31. októbra 2015“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2014 z 10. júla 2014 o ochranných opatreniach v súvislosti s porcinnou epidemickou diareou týkajúcich sa požiadaviek na zdravie zvierat v prípade vstupu ošípaných na územie Únie (Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 91).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(10):3877.


9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1307/2014

z 8. decembra 2014

o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), zmenenú smernicou 2009/30/ES (2), a najmä na jej článok 7b ods. 3 písm. c) druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (3), a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. c) druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES and 2009/28/ES sa stanovuje, že biopalivá a biokvapaliny možno započítať do vytýčených cieľov a hospodárske subjekty môžu dostávať podporu z verejných zdrojov len vtedy, ak spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v uvedených smerniciach. Súčasťou tejto schémy je to, že biopalivá a biokvapaliny možno započítať do vytýčených cieľov alebo na ne môže plynúť podpora z verejných zdrojov len v prípade, ak nie sú vyrobené zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 alebo po ňom trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou, výnimkou je prípad, ak sa pri poloprirodzených trávnych porastoch s vysokou biologickou rozmanitosťou poskytnú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu.

(2)

V článku 17 ods. 3 písm. c) poslednom pododseku smernice 2009/28/ES a v článku 7b ods. 3 písm. c) poslednom pododseku smernice 98/70/ES sa od Komisie požaduje, aby stanovila kritériá a zemepisné rozmedzia s cieľom určiť, ktoré trávne porasty možno kvalifikovať ako trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou podľa článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES.

(3)

V rôznych podnebných pásmach sa nachádzajú rôzne trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou, pričom medzi ne môžu okrem iného patriť planiny, pasienky, lúky, savany, stepi, buš, tundra a prérie. Tieto oblasti napríklad vzhľadom na mieru výskytu stromov a intenzitu pasenia a kosenia vykazujú rozličné charakteristiky. Na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES je preto vhodné použiť široké vymedzenie pojmu „trávne porasty“.

(4)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa rozlišuje medzi prirodzenými a poloprirodzenými trávnymi porastmi s vysokou biologickou rozmanitosťou a oba pojmy sa v nich vymedzujú. Preto je vhodné do týchto vymedzení zahrnúť operačné kritériá. Na účely tohto nariadenia je vhodné považovať znehodnotené trávne porasty za ochudobnené z hľadiska biodiverzity.

(5)

Dodržiavanie článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES sa overuje podľa článku 7c ods. 1 a 3 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 a 3 smernice 2009/28/ES.

(6)

Komplexné informácie o zemepisných rozmedziach trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou neexistujú na medzinárodnej úrovni. Preto sa v tomto nariadení stanovujú zemepisné rozmedzia len pri tých trávnych porastoch s vysokou biologickou rozmanitosťou, pri ktorých sú informácie už k dispozícii.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín zriadeného v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES sa uplatňujú tieto kritériá a vymedzenia pojmov:

1.

„trávny porast“ znamená suchozemský ekosystém, v ktorom minimálne päť rokov nepretržite prevláda bylinná alebo krovitá vegetácia. Tento pojem zahŕňa lúky alebo pasienky, ktoré sa obhospodarujú s cieľom získať seno, ale nezahŕňa pozemky, na ktorých sa pestujú iné plodiny, ani ornú pôdu, ktorá dočasne leží úhorom. Ďalej nezahŕňa ani súvislo zalesnené oblasti vymedzené v článku 17 ods. 4 písm. b) smernice 2009/28/ES, výnimkou je prípad, ak ide o poľnohospodársko-lesnícke systémy, ktoré zahŕňajú systémy využívania pôdy, v ktorých sa spolu s plodinami alebo systémami živočíšnej výroby pestujú stromy v poľnohospodárskych podmienkach. Prevládanie bylinnej alebo krovitej vegetácie znamená, že spolu pokrýva väčšiu plochu než stromová klenba;

2.

„ľudský zásah“ znamená riadené pasenie, kosenie, strihanie, zber alebo vypaľovanie;

3.

„prirodzené trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou“ sú trávne porasty:

a)

ktoré by zostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu a

b)

ktoré zachovávajú prirodzené zloženie druhov a ekologické charakteristicky a procesy;

4.

„poloprirodzené trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou“ sú trávne porasty:

a)

ktoré by nezostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu;

b)

ktoré nie sú znehodnotené, čo znamená, že sa nevyznačujú dlhodobým ubúdaním biodiverzity napríklad v dôsledku nadmerného pasenia, mechanického poškodenia vegetácie, pôdnej erózie alebo straty kvality pôdy, a

c)

ktoré sú bohaté na druhy, teda sú:

i)

biotopy so značným významom pre kritickým spôsobom ohrozené, ohrozené alebo zraniteľné druhy podľa klasifikácie v červenej listine ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody alebo iných listinách na podobné účely klasifikácie druhov alebo biotopov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo uznané príslušným vnútroštátnym orgánom v krajine pôvodu suroviny, alebo

ii)

biotopy so značným významom pre endemické druhy alebo druhy s obmedzeným výskytom, alebo

iii)

biotopy so značným významom pre genetickú rozmanitosť v rámci druhu, alebo

iv)

biotopy so značným významom pre celosvetovo významné koncentrácie migrujúcich druhov alebo zhromažďujúcich sa druhov, alebo

v)

ekosystémy miestneho alebo národného významu alebo vysoko ohrozené alebo jedinečné ekosystémy.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, sa za trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou považujú trávne porasty v týchto zemepisných rozmedziach Európskej únie:

1.

biotopy uvedené v prílohe I k smernici Rady 92/43/EHS (4);

2.

biotopy so značným významom pre živočíšne alebo rastlinné druhy, ktoré sú druhmi v záujme Únie, uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS;

3.

biotopy so značným významom pre druhy voľne žijúcich vtákov uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (5).

Trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou v Európskej únii nie sú obmedzené na zemepisné rozmedzia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Iné trávne porasty môžu spĺňať kritériá trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou stanovené v článku 1.

Článok 3

Ak sa poskytnú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu, nie je potrebné predložiť žiadne ďalšie dôkazy na preukázanie dodržiavania článku 7b ods. 3 písm. c) bodu ii) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) bodu ii) smernice 2009/28/ES.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

(4)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.


9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1308/2014

z 8. decembra 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

64,5

IL

116,6

MA

80,8

TR

105,8

ZZ

91,9

0707 00 05

AL

67,6

JO

258,6

MA

164,1

TR

144,2

ZZ

158,6

0709 93 10

MA

73,2

TR

123,4

ZZ

98,3

0805 10 20

AR

35,3

SZ

37,7

TR

47,9

UY

32,9

ZA

37,6

ZW

33,1

ZZ

37,4

0805 20 10

MA

70,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,8

JM

168,3

TR

75,4

ZZ

118,8

0805 50 10

AL

64,4

TR

68,1

ZZ

66,3

0808 10 80

BA

32,4

BR

55,0

CA

135,6

CL

79,2

MK

38,0

NZ

96,9

US

93,1

ZA

99,9

ZZ

78,8

0808 30 90

CN

82,9

TR

174,9

ZZ

128,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 4. decembra 2014,

ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

(2014/886/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 1,

so zreteľom na navrhnutý zoznam kandidátov, ktorý vypracovala Európska komisia 16. septembra 2014 v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001 po verejnom výberovom konaní na vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka sa skončilo 16. januára 2014. Avšak podľa článku 42 ods. 6 nariadenia (ES) č. 45/2001 zostáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka vo funkcii až do svojho nahradenia.

(2)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka sa majú vymenovať na základe vzájomnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou na obdobie piatich rokov od 4. decembra 2014,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na obdobie od 4. decembra 2014 do 5. decembra 2019 sa vymenúvajú:

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: pán Giovanni BUTTARELLI,

zástupca dozorného úradníka: pán Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. decembra 2014.

V Bruseli 4. decembra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Korigendá

9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/10


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013

( Úradný vestník Európskej únie L 178 z 28. júna 2013 )

Na strane 113 v názve časti 1 prílohy I:

namiesto:

„Format and layout of the declaration referred to in point a) of Article 7(2) and of Article 11(2) of Regulation (EU) No 576/2013“

má byť:

„Formát a grafická úprava vyhlásenia uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013“

Na strane 114 v názve časti 2 prílohy I:

namiesto:

„Požiadavky na formát a grafickú úpravu vyhlásenia uvedeného v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013“

má byť:

„Formát a grafická úprava vyhlásenia uvedeného v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013“

Na strane 117 v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 118 v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 120 na strane pasu III. OZNAČENIE ZVIERAŤA v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 122 na strane pasu VI. TITRAČNÝ TEST PROTILÁTOK BESNOTY v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 123 na strane pasu s názvom „V PRÍPADE ĎALŠIEHO TESTU“ v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 126 na strane pasu X. KLINICKÉ VYŠETRENIE v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image

Na strane 127 na strane pasu XI. LEGALIZÁCIA v časti 1 prílohy III:

namiesto:

Image

má byť:

Image