ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 334

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
21. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/821/SZBP zo 4. novembra 2014 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1241/2014 zo 7. novembra 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Westfälischer Pumpernickel (CHZO)]

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ) ( 1 )

52

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

84

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ( 1 )

86

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/822/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 o absolutóriu za plnenie rozpočtu úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

88

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

90

 

 

2014/823/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 o účtovnej závierke úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

93

 

 

2014/824/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel II – Európska rada a Rada

94

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel II – Európska rada a Rada

95

 

 

2014/825/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2014, ktorým sa stanovuje organizačná štruktúra a spôsob práce Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete európske partnerstvo v oblasti inovácií a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/168/ES

98

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/1


ROZHODNUTIE RADY 2014/821/SZBP

zo 4. novembra 2014

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 218 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/486/SZBP (1).

(2)

Rada v ten istý deň prijala rozhodnutie o poverení začať rokovania s Ukrajinou o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte misie Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) na Ukrajine.

(3)

Medzi Úniou a Ukrajinou bola dojednaná dohoda o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (ďalej len „dohoda“).

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. novembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/486/SZBP z 22. júla 2014 o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 42).


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/3


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Ukrajinou o štatúte poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Európska únia“ alebo „EÚ“,

na jednej strane a

UKRAJINA, ďalej len „Ukrajina“ alebo „hostiteľský štát“,

na strane druhej,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

list z 11. júla 2014 od ministra zahraničných vecí Ukrajiny vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

rozhodnutie Rady 2014/486/SZBP z 22. júla 2014 o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine),

že táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti zmluvných strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na poradnú misiu Európskej únie na Ukrajine (EUAM Ukraine) a jej personál.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje len na území Ukrajiny.

3.   Na účely tejto dohody:

a)

„EUAM Ukraine“ alebo „misia“ je poradná misia EÚ pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine zriadená rozhodnutím Rady Európskej únie 2014/486/SZBP vrátane jej zložiek, jednotiek, ústredia a personálu rozmiestneného na území hostiteľského štátu a prideleného k misii EUAM Ukraine;

b)

„vedúci misie“ je vedúci misie EUAM Ukraine, ktorého menuje Rada Európskej únie;

c)

„Európska únia (EÚ)“ sú stále orgány EÚ, ako aj ich personál;

d)

„personál misie EUAM Ukraine“ je vedúci misie, personál misie vyslaný členskými štátmi EÚ, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a inštitúcie EÚ a nečlenské štáty EÚ, ktoré EÚ vyzvala, aby sa zúčastnili misie EUAM Ukraine, medzinárodný personál prijatý misiou EUAM Ukraine na zmluvnom základe na účely prípravy, podpory a vykonávania misie a personál vykonávajúci misiu pre vysielajúci štát, inštitúciu EÚ alebo ESVČ v rámci misie. Nezahŕňa zmluvných dodávateľov alebo miestny personál;

e)

„ústredie“ je hlavné ústredie misie EUAM Ukraine v Kyjeve;

f)

„vysielajúci štát“ je ktorýkoľvek členský štát EÚ, alebo štát, ktorý nie je členom EÚ, ktorý vyslal personál na misiu;

g)

„zariadenia“ sú všetky budovy, priestory, inštalácie a pozemky potrebné na výkon činností misie, ako aj na ubytovanie personálu misie;

h)

„miestny personál“ je personál pozostávajúci zo štátnych príslušníkov Ukrajiny alebo osôb s trvalým pobytom na Ukrajine;

i)

„úradná korešpondencia“ je všetka korešpondencia týkajúca sa misie EUAM Ukraine a jej funkcií;

j)

„dopravné prostriedky misie EUAM Ukraine“ sú všetky vozidlá a iné dopravné prostriedky, ktoré misia EUAM Ukraine vlastní alebo ktoré si požičiava alebo prenajíma;

k)

„majetok misie EUAM Ukraine“ je vybavenie vrátane dopravných prostriedkov a spotrebný tovar, ktoré sú potrebné pre činnosti misie EUAM Ukraine.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   Misia EUAM Ukraine a personál misie EUAM Ukraine dodržiava zákony a iné právne predpisy hostiteľského štátu a zdržiava sa akéhokoľvek konania alebo činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi misie EUAM Ukraine.

2.   Misia EUAM Ukraine je samostatná, pokiaľ ide o výkon jej funkcií podľa tejto dohody. Hostiteľský štát rešpektuje jednotný a medzinárodný charakter misie EUAM Ukraine.

3.   Vedúci misie pravidelne informuje vládu hostiteľského štátu o počte členov personálu misie EUAM Ukraine umiestnených na území hostiteľského štátu.

Článok 3

Identifikácia

1.   Počas trvania misie sa Ministerstvu zahraničných vecí Ukrajiny (ďalej len „MZV Ukrajiny“) poskytne zoznam personálu misie EUAM Ukraine vrátane dátumov príchodu a odchodu, pričom tento zoznam sa podľa potreby aktualizuje. Členom personálu misie EUAM Ukraine sa poskytnú identifikačné preukazy, ktoré vydá MZV Ukrajiny a v ktorých bude potvrdený štatút personálu misie EUAM Ukraine.

2.   Dopravné prostriedky misie EUAM Ukraine môžu byť označené osobitnými identifikačnými označeniami misie EUAM Ukraine, ktorých vzor sa poskytne príslušným orgánom hostiteľského štátu, a evidenčnými číslami vozidiel poskytovanými diplomatickým misiám na Ukrajine.

3.   Misia EUAM Ukraine má právo vo svojom ústredí a na iných miestach vyvesiť vlajku EÚ, samostatne alebo spolu s vlajkou hostiteľského štátu, podľa rozhodnutia vedúceho misie. Štátne vlajky alebo insígnie národných kontingentov misie EUAM Ukraine možno podľa rozhodnutia vedúceho misie umiestniť na zariadeniach, dopravných prostriedkoch a uniformách misie EUAM Ukraine.

Článok 4

Prekračovanie hraníc a pohyb na území Ukrajiny

1.   Personál, majetok a dopravné prostriedky misie EUAM Ukraine prekračujú hranice hostiteľského štátu cez oficiálne hraničné priechody, námorné prístavy a medzinárodné letové koridory.

2.   Hostiteľský štát umožní personálu misie EUAM Ukraine, jej majetku a dopravným prostriedkom vstup na svoje územie a odchod z neho. Personál EUAM Ukraine prekračuje štátnu hranicu Ukrajiny s platným cestovným pasom. Členovia personálu misie EUAM Ukraine, ktorí majú identifikačný preukaz misie alebo dočasný doklad o účasti na misii EUAM Ukraine, nepodliehajú pri vstupe na územie hostiteľského štátu ani pri odchode z neho colným kontrolám, požiadavkám týkajúcim sa víz a prisťahovalectva ani iným formám prisťahovaleckej kontroly na území hostiteľského štátu.

3.   Personál misie EUAM Ukraine nepodlieha právnym predpisom hostiteľského štátu, ktoré upravujú registráciu a kontrolu cudzincov, nenadobúda však žiadne právo na získanie trvalého pobytu alebo bydliska na území hostiteľského štátu.

4.   Majetok vrátane dopravných zariadení na oficiálne používanie na Ukrajine, ktorý misia EUAM Ukraine dováža na colné územie hostiteľského štátu alebo ho z neho vyváža, je oslobodený od colnej kontroly. Takýto tovar vrátane vozidiel sa deklaruje v súlade s právnymi predpismi hostiteľského štátu v oblasti ciel, ktoré sa uplatňujú na diplomatické misie.

5.   Členovia personálu misie EUAM Ukraine môžu viesť motorové vozidlá, riadiť plavidlá, ako aj lietadlá a akékoľvek iné dopravné prostriedky na území hostiteľského štátu pod podmienkou, že majú platný národný alebo medzinárodný vodičský preukaz, prípadne oprávnenie na riadenie lodí alebo lietadiel. Hostiteľský štát uznáva platnosť vodičských preukazov alebo oprávnení vydaných personálu misie EUAM Ukraine bez dane alebo poplatku.

6.   Misia EUAM Ukraine a personál misie EUAM Ukraine sa môžu spolu so svojimi vozidlami a akýmikoľvek inými dopravnými prostriedkami, vybavením a zásobami voľne a neobmedzene pohybovať na území hostiteľského štátu vrátane jeho výsostných vôd a vzdušného priestoru v súlade s právnymi predpismi Ukrajiny.

Ak je to potrebné, v súlade s článkom 18 môžu byť uzavreté dodatočné dojednania.

7.   Personál misie EUAM Ukraine a miestny personál môže na účely služobných ciest používať verejné komunikácie, mosty, trajekty, letiská a prístavy bez platenia cla, poplatkov, mýta, daní a iných nákladov. Misia EUAM Ukraine nie je oslobodená od primeraných poplatkov za služby, o ktoré požiada a ktoré jej boli poskytnuté, za podmienok, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované štátnym príslušníkom hostiteľského štátu.

Článok 5

Výsady a imunity misie EUAM Ukraine, ktoré udeľuje hostiteľský štát

1.   Zariadenia sú nedotknuteľné. Zástupcovia hostiteľského štátu do nich nesmú vstúpiť bez súhlasu vedúceho misie.

2.   Zariadenia, ich vybavenie a ostatný majetok v nich, ako aj dopravné prostriedky požívajú imunitu voči prehliadke, zhabaniu, zaisteniu alebo exekúcii.

3.   Misia EUAM Ukraine, jej majetok a aktíva, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú alebo kto je ich držiteľom, požívajú imunitu voči každej forme súdneho konania.

4.   Archív a dokumenty misie EUAM Ukraine sú bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú, vždy nedotknuteľné.

5.   Úradná korešpondencia je nedotknuteľná.

6.   Pokiaľ ide o kupovaný alebo dovážaný tovar, poskytované služby a zariadenia, ktoré misia EUAM Ukraine využíva na svoje potreby, je misia EUAM Ukraine oslobodená od všetkých celoštátnych, regionálnych a komunálnych odvodov, daní a poplatkov podobného charakteru. Misia EUAM Ukraine nie je oslobodená od odvodov, daní alebo poplatkov, ktoré predstavujú platby za poskytnuté služby.

7.   Hostiteľský štát povolí vstup tovaru potrebného na účely misie EUAM Ukraine a udelí tomuto tovaru výnimku z uplatňovania všetkých ciel, poplatkov, mýta, daní a podobných nákladov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a iné poskytnuté služby.

Článok 6

Výsady a imunity personálu misie EUAM Ukraine, ktoré udeľuje hostiteľský štát

1.   Personál misie EUAM Ukraine nepodlieha žiadnej forme zatknutia alebo zadržania.

2.   Dokumenty, korešpondencia a majetok personálu misie EUAM Ukraine sú nedotknuteľné s výnimkou opatrení na exekúciu, ktoré sú povolené podľa odseku 6.

3.   Personál misie EUAM Ukraine za všetkých okolností požíva imunitu voči trestnej právomoci hostiteľského štátu. Výsady udelené personálu misie EUAM Ukraine a imunita voči trestnej právomoci Ukrajiny ho neoslobodzujú od právomoci vysielajúceho štátu alebo inštitúcií EÚ. Vysielajúci štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ sa môže podľa okolností vzdať imunity personálu misie EUAM Ukraine voči trestnej právomoci hostiteľského štátu. Takéto vzdanie sa musí byť vždy výslovne vyjadrené.

4.   Personál misie EUAM Ukraine požíva imunitu voči občiansko-právnej a správnej právomoci hostiteľského štátu, pokiaľ ide o slová vyslovené alebo napísané a o všetky činy vykonané pri výkone svojich služobných funkcií. Ak sa proti personálu misie EUAM Ukraine začne akékoľvek občiansko-právne konanie pred ktorýmkoľvek súdom hostiteľského štátu, bezodkladne o tom bude oboznámený vedúci misie a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo inštitúcia EÚ. Pred začatím konania pred súdom vedúci misie a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo inštitúcia EÚ súdu potvrdí, či daný čin spáchal člen personálu misie EUAM Ukraine pri výkone svojich služobných funkcií. Ak bol čin spáchaný pri výkone služobných funkcií, konanie sa nezačne a uplatnia sa ustanovenia článku 16. Ak čin nebol vykonaný pri výkone služobných funkcií, konanie môže pokračovať. Potvrdenie vedúceho misie a príslušného orgánu vysielajúceho štátu alebo inštitúcie EÚ je záväzné pre súdnu právomoc hostiteľského štátu, ktorý ho nemôže napadnúť. Začatie konania zo strany člena personálu misie EUAM Ukraine vylučuje, aby sa odvolával na imunitu voči súdnej právomoci v súvislosti s akýmkoľvek protinárokom, ktorý je priamo spojený s hlavným nárokom.

5.   Člen personálu misie EUAM Ukraine nie je povinný poskytnúť svedeckú výpoveď.

6.   Vo vzťahu k členovi personálu misie EUAM Ukraine nemožno prijať opatrenia na exekúciu okrem prípadu, keď sa proti nemu začne občiansko-právne konanie, ktoré sa nevzťahuje na jeho služobné funkcie. Majetok personálu misie EUAM Ukraine, o ktorom vedúci misie potvrdí, že je potrebný na plnenie služobných funkcií, je oslobodený od zabavenia na účely splnenia povinnosti uloženej rozsudkom, rozhodnutím alebo rozkazom. V občiansko-právnych konaniach personál misie EUAM Ukraine nepodlieha žiadnym obmedzeniam osobnej slobody ani akýmkoľvek iným obmedzujúcim opatreniam.

7.   Imunita personálu misie EUAM Ukraine voči súdnej právomoci hostiteľského štátu ho neoslobodzuje od súdnej právomoci príslušného vysielajúceho štátu.

8.   Personál misie EUAM Ukraine je v súvislosti so službami poskytovanými misii EUAM Ukraine oslobodený od predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť v hostiteľskom štáte.

9.   Personál misie EUAM Ukraine je oslobodený od akejkoľvek formy zdaňovania mzdy a požitkov v hostiteľskom štáte, ktoré mu vypláca misia EUAM Ukraine alebo vysielajúci štát, ako aj zdaňovania akéhokoľvek príjmu, ktorý dostane mimo hostiteľského štátu.

10.   Hostiteľský štát povolí v súlade s takými zákonmi a inými právnymi predpismi, aké môže prijať, vstup tovaru pre osobné použitie personálu misie EUAM Ukraine a v súvislosti s takým tovarom udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, daní a súvisiacich poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a podobné služby. Hostiteľský štát povolí aj vývoz takéhoto tovaru. Personál misie EUAM Ukraine je pri nákupe tovaru a služieb na domácom trhu oslobodený od DPH a daní v súlade so zákonmi hostiteľskej strany.

11.   Osobná batožina členov personálu misie EUAM Ukraine je oslobodená od kontroly, pokiaľ neexistujú závažné dôvody predpokladať, že obsahuje tovar, ktorý nie je pre osobnú potrebu personálu misie EUAM Ukraine, alebo tovar, ktorého dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo podlieha predpisom hostiteľského štátu o karanténe. Kontrola takejto osobnej batožiny sa vykonáva len v prítomnosti dotknutého člena personálu misie EUAM Ukraine alebo povereného zástupcu misie EUAM Ukraine.

Článok 7

Miestny personál

Miestny personál požíva výsady a imunity iba v rozsahu, ktorý povoľuje hostiteľský štát. Hostiteľský štát však nad týmto personálom vykonáva svoju súdnu právomoc tak, aby pritom zbytočne nezasahoval do výkonu funkcií misie EUAM Ukraine.

Článok 8

Trestná právomoc

Príslušné orgány vysielajúceho štátu majú po porade s príslušnými orgánmi Ukrajiny právo vykonávať trestnú a disciplinárnu právomoc, ktorú im udeľuje právo vysielajúceho štátu, pokiaľ ide o personál misie EUAM Ukraine na území hostiteľského štátu.

Článok 9

Bezpečnosť

1.   Hostiteľský štát zaistí vlastnými prostriedkami bezpečnosť personálu misie EUAM Ukraine.

2.   Na účely odseku 1 prijme hostiteľský štát všetky opatrenia potrebné na ochranu a bezpečnosť misie EUAM Ukraine a jej personálu. Akékoľvek osobitné ustanovenia navrhnuté hostiteľským štátom sa musia pred ich vykonaním dohodnúť s vedúcim misie. Hostiteľský štát povolí a podporí činnosti súvisiace s evakuáciou personálu misie EUAM Ukraine zo zdravotných dôvodov.

Ak je to potrebné, uzavrú sa dodatočné dojednania, ako sa uvádza v článku 18.

Článok 10

Uniforma

1.   Personál misie EUAM Ukraine môže nosiť národnú uniformu alebo civilný odev s charakteristickým označením misie EUAM Ukraine.

2.   Nosenie uniformy podlieha pravidlám vydaným vedúcim misie.

Článok 11

Spolupráca a prístup k informáciám

1.   Hostiteľský štát v plnej miere spolupracuje s misiou EUAM Ukraine a personálom misie EUAM Ukraine a podporuje ich. Ak je to potrebné, uplatnia sa postupy uvedené v Dohode medzi Ukrajinou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pre výmenu utajovaných skutočností z 13. júna 2005.

Ak je to na účely prvého pododseku potrebné, uzavrú sa dodatočné dojednania, ako sa uvádza v článku 18.

2.   Vedúci misie a hostiteľský štát sa pravidelne radia a prijímajú vhodné opatrenia na zabezpečenie úzkeho a vzájomného prepojenia na každej vhodnej úrovni. Hostiteľský štát môže pre misiu EUAM Ukraine vymenovať styčného dôstojníka.

Článok 12

Podpora zo strany hostiteľského štátu a uzavieranie zmlúv

1.   Hostiteľský štát poskytne misii EUAM Ukraine na jej žiadosť pomoc pri hľadaní vhodných zariadení.

2.   Hostiteľský štát bezplatne poskytne zariadenia, ktoré vlastní, ak o to bude požiadaný a ak budú tieto zariadenia k dispozícii. Misia EUAM Ukraine je oprávnená stavať, meniť alebo inak upravovať zariadenia podľa svojich prevádzkových požiadaviek. Hostiteľský štát nežiada žiadnu náhradu, pokiaľ ide o stavby, zmeny alebo úpravy uvedených zariadení.

Pokiaľ zariadenia, ktoré sú potrebné na výkon správnych a prevádzkových činností misie EUAM Ukraine, vlastnia súkromné subjekty, poskytujú sa na základe primeraných zmluvných dojednaní.

3.   Hostiteľský štát v rámci svojich možností a kapacít pomáha pri príprave, zriadení, výkone a podpore misie EUAM Ukraine vrátane spoločného prenájmu zariadení a vybavenia pre odborníkov misie EUAM Ukraine.

Ak je to potrebné, v súlade s článkom 18 sa môžu uzavrieť dodatočné dojednania.

4.   Hostiteľský štát poskytuje misii EUAM Ukraine pomoc a podporu aspoň za rovnakých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom.

5.   Misia EUAM Ukraine má podľa právnych predpisov hostiteľského štátu potrebnú právnu spôsobilosť na plnenie misie, a to najmä na účely otvorenia bankových účtov a získania majetku a disponovania s ním, a aby mohla byť účastníkom súdnych konaní.

6.   Právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté misiou EUAM Ukraine v hostiteľskom štáte sa určí prostredníctvom príslušných ustanovení týchto zmlúv.

7.   V zmluvách uzavretých misiou EUAM Ukraine sa môže stanoviť, že konanie na urovnanie sporov uvedené v článku 15 ods. 3 a 4 sa uplatňuje na spory, ktoré vznikli z uplatňovania danej zmluvy.

Článok 13

Zosnulí členovia misie EUAM Ukraine

1.   Vedúci misie má právo prijať a vykonať vhodné opatrenia na repatriáciu zosnulých členov personálu EUAM Ukraine, ako aj ich osobného majetku, a prijať potrebné opatrenia na tento účel v súlade s právnymi predpismi Ukrajiny.

2.   Bez súhlasu dotknutého štátu a prítomnosti zástupcu misie EUAM Ukraine a/alebo zástupcu dotknutého štátu sa nevykoná pitva žiadneho zosnulého člena misie EUAM Ukraine.

3.   V záujme rýchlej repatriácie zosnulého člena personálu misie EUAM Ukraine hostiteľský štát a misia EUAM Ukraine spolupracujú v čo najväčšej možnej miere.

Článok 14

Komunikácia

1.   Misia EUAM Ukraine môže v súlade s právnymi predpismi hostiteľského štátu inštalovať a prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové stanice, ako aj satelitné systémy. Spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského štátu s cieľom vyhnúť sa konfliktom pri používaní vhodných frekvencií.

2.   Misia EUAM Ukraine požíva v súlade s právnymi predpismi hostiteľského štátu na účely misie EUAM Ukraine právo neobmedzenej komunikácie prostredníctvom rádia (vrátane satelitného, mobilného alebo prenosného rádia), telefónu, telegrafu, faxu a ostatných prostriedkov, ako aj právo inštalovať vybavenie potrebné na udržiavanie takejto komunikácie v rámci zariadení misie EUAM Ukraine a medzi nimi vrátane kladenia káblov a pozemného vedenia.

3.   V rámci svojich zariadení môže misia EUAM Ukraine vykonať úpravy potrebné na doručovanie pošty adresovanej misii EUAM Ukraine a/alebo členom personálu misie EUAM Ukraine a z misie EUAM Ukraine a/alebo od členov personálu misie EUAM Ukraine.

Článok 15

Nároky v prípade úmrtia, zranenia, škody alebo straty

1.   Misia EUAM Ukraine, personál misie EUAM Ukraine, EÚ a vysielajúce štáty nie sú zodpovedné za škody alebo straty na civilnom alebo štátnom majetku, ktoré vyplývajú z prevádzkových potrieb, alebo za škody alebo straty spôsobené v dôsledku činností súvisiacich s občianskymi nepokojmi alebo s ochranou misie EUAM Ukraine.

2.   S cieľom dosiahnuť priateľské urovnanie sa nároky na náhradu škody alebo straty na civilnom alebo štátnom majetku, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, ako aj nároky v prípade úmrtia alebo zranenia osôb a nároky na náhradu škody alebo straty na majetku misie EUAM Ukraine postúpia misii EUAM Ukraine prostredníctvom príslušných orgánov hostiteľského štátu, pokiaľ ide o nároky vznesené právnickými alebo fyzickými osobami z hostiteľského štátu, a príslušným orgánom hostiteľského štátu, pokiaľ ide o nároky, ktoré vzniesla misia EUAM Ukraine.

3.   V prípade, že nemožno dosiahnuť priateľské urovnanie, sa nárok podá na komisiu pre nároky zloženú v rovnakej miere zo zástupcov misie EUAM Ukraine a zástupcov hostiteľského štátu. Urovnanie nárokov sa dosiahne spoločnou dohodou.

4.   V prípade, že urovnanie nie je možné dosiahnuť v rámci komisie pre nároky, sa spory týkajúce sa nárokov do 40 000 EUR vrátane urovnajú diplomatickou cestou medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ. V prípade nárokov prekračujúcich uvedenú sumu sa spor podá na rozhodcovský súd, ktorého rozhodnutia sú záväzné.

5.   Rozhodcovský súd uvedený v odseku 4 pozostáva z troch rozhodcov, pričom jedného menuje hostiteľský štát, druhého misia EUAM Ukraine a tretieho rozhodcu menuje spoločne hostiteľský štát a misia EUAM Ukraine. Ak jedna zo zmluvných strán nevymenuje rozhodcu do dvoch mesiacov alebo ak sa pri vymenovaní tretieho rozhodcu nedosiahne dohoda medzi hostiteľským štátom a misiou EUAM Ukraine, dotknutého rozhodcu vymenuje predseda Súdneho dvora Európskej únie.

6.   Medzi misiou EUAM Ukraine a správnymi orgánmi hostiteľského štátu sa uzavrie správne dojednanie s cieľom určiť pôsobnosť komisie pre nároky a rozhodcovského súdu, postup uplatniteľný v rámci týchto orgánov a podmienky, za ktorých sa majú nároky uplatniť.

Článok 16

Spojenie a spory

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody, preskúmajú spoločne zástupcovia misie EUAM Ukraine a príslušné orgány hostiteľského štátu.

2.   Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ výlučne diplomatickou cestou.

Článok 17

Ostatné ustanovenia

1.   Vláda hostiteľského štátu je zodpovedná za to, že príslušné ukrajinské miestne orgány vykonávajú a dodržiavajú výsady, imunity a práva misie EUAM Ukraine a jej personálu stanovené v tejto dohode.

2.   Žiadne ustanovenie tejto dohody nemá za cieľ alebo sa nechápe ako odchýlka od práv, ktorých sa môže dovolať členský štát EÚ alebo iný štát, ktorý prispieva na misiu EUAM Ukraine podľa iných dohôd.

Článok 18

Vykonávacie dojednania

Na účely uplatňovania tejto dohody môžu prevádzkové, správne a technické otázky podliehať osobitným dojednaniam, ktoré sa uzavrú medzi vedúcim misie a správnymi orgánmi hostiteľského štátu.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť v deň, keď sa diplomatickou cestou doručí posledné písomné oznámenie o tom, že zmluvné strany splnili vnútorné postupy potrebné na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť, a zostáva v platnosti do dňa odchodu posledného člena personálu misie EUAM Ukraine, ktorý oznámi misia EUAM Ukraine.

2.   Túto dohodu možno zmeniť alebo ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

3.   Ukončenie tejto dohody neovplyvní práva alebo povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred jej ukončením.

V Bruseli sedemnásteho novembra dvetisícštrnásť v anglickom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

Za Európsku úniu

Image

Za Ukrajinu

Image


NARIADENIA

21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1241/2014

zo 7. novembra 2014,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Westfälischer Pumpernickel (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Nemecka o zápis názvu „Westfälischer Pumpernickel“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Westfälischer Pumpernickel“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Westfälischer Pumpernickel“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 196, 26.6.2014, s. 20.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1242/2014

z 20. novembra 2014,

ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 2,

po porade s Výborom pre Európsky námorný a rybársky fond,

keďže:

(1)

Podľa článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014, riadiace orgány členských štátov musia Komisii poskytnúť príslušné súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie do konca predchádzajúceho roka vrátane hlavných charakteristík prijímateľov a operácií.

(2)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a úplnosť súhrnných údajov o operáciách vybraných na financovanie je potrebné stanoviť spoločné technické špecifikácie a pravidlá prezentácie daných súhrnných údajov. Na tieto účely je vhodné odkázať na štruktúru databázy stanovenú v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1243/2014 (2).

(3)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Riadiace orgány musia dodržiavať technické špecifikácie a pravidlá prezentácie súhrnných údajov o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík prijímateľov a samotných operácií, ako sa stanovuje v článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v súlade s formulármi a tabuľkami uvedenými v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Informácie, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

3

Názov operácie

5

Kód NUTS

6

Prijímateľ

7

Pohlavie prijímateľa

8

Veľkosť podniku

9

Súčasný stav operácie

10

Celkové oprávnené náklady

11

Celkové oprávnené verejné náklady

12

Podpora z ENRF

13

Dátum schválenia

14

Celkové oprávnené výdavky

15

Celkové oprávnené verejné výdavky

16

Oprávnené výdavky ENRF

17

Dátum záverečnej platby príjemcovi

18

Príslušné opatrenie

19

Ukazovateľ výstupu


PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, len v tom prípade, keď táto operácia súvisí s opatreniami týkajúcimi sa flotily, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

4

Číslo plavidla „číslo v registri flotily EÚ“ (CFR)


PRÍLOHA III

Informácie o údajoch týkajúcich sa vykonávania projektu, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

20

Údaje týkajúce sa vykonávania operácie

21

Hodnota údajov o vykonávaní


PRÍLOHA IV

Informácie o ukazovateľoch výsledkov, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

22

Ukazovateľ(-le) výsledku(-ov) týkajúcich sa operácie

23

Predbežný výsledok očakávaný zo strany prijímateľa

24

Hodnota ukazovateľa výsledku, potvrdená po vykonávaní


PRÍLOHA V

Referenčné tabuľky

Tabuľka 1 – Údaje týkajúce sa vykonávania projektu

Kód opatrenia

Opatrenia v rámci ENRF

Údaje týkajúce sa vykonávania projektu

Kód údajov týkajúcich sa vykonávania

Možná hodnota a druh hodnoty

Číslo v registri flotily EÚ (CFR) povinné (áno alebo nie)

Stĺpec 18

Stĺpec 20

Stĺpec 21

Kapitola I: Udržateľný rozvoj v rybárstve

I.1

článok 26 a článok 44 ods. 3

Inovácia

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ inovácie: výrobky a zariadenia, procesy a techniky, systém riadenia a organizácie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet ľudí, ktorí majú úžitok z operácie priamo v podporovaných spoločnostiach

3

Číselný

I.2

Článok 27 a článok 44 ods. 3

Poradenské služby

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ poradenskej služby: vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a poskytovanie poradenských služieb, odborné poradenstvo, podnikateľské stratégie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

I.3

článok 28 a článok 44 ods. 3

Partnerstvo medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: siete, dohody o partnerstve alebo o pridružení, zber a správa údajov, štúdie, pilotné projekty, šírenie, semináre, osvedčené postupy

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet vedcov zapojených do partnerstva

3

Číselný

počet rybárov zapojených do partnerstva

4

Číselný

počet ostatných orgánov, ktoré majú úžitok z operácie

5

Číselný

I.4

Článok 29 ods. 1 a 2 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu – odborná príprava, vytváranie sietí, sociálny dialóg, podpora manželiek/manželov a partnerov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: odborná príprava a vzdelávanie, vytváranie sietí, sociálny dialóg

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Počet manželiek/manželov a partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

počet osôb alebo organizácií, ktoré majú úžitok z operácie (účastníci odbornej prípravy, členovia sietí, organizácie zapojené do činností sociálneho dialógu)

4

Číselný

I.5

Článok 29 ods. 3 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu. tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu – účastníci stáží na palube plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: odborná príprava a vzdelávanie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet účastníkov stáži, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.6

článok 30 a článok 44 ods. 4

Diverzifikácia a nové formy príjmu

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy diverzifikácie: investície do plavidiel, rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby, vzdelávacie aktivity

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet dotknutých rybárov

3

Číselný

I.7

článok 31 a článok 44 ods. 2

Podpora začínajúcich podnikov mladých rybárov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

počet mladých rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

I.8

Článok 32 a článok 44 ods. 1 písm. b)

Zdravie a bezpečnosť

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ zariadenia: investície do plavidiel, individuálne vybavenie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorých sa operácia týka

3

Číselný

I.9

Článok 33

Dočasné zastavenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

1

Číselný

Áno

počet zahrnutých dní

2

Číselný

I.10

Článok 34

Trvalé ukončenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

1

Číselný

Áno

I.11

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody – zriadenie fondu

názov vzájomného fondu

1

Poradie písmen

Nie

I.12

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody – vyplatené kompenzácie

vyplatené kompenzácie v prípade: nepriaznivých klimatických javov, environmentálnych nehôd, nákladov na záchranu

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Áno

počet dotknutých členov posádky

2

Číselný

I.13

Článok 36

Podpora systémov na prideľovanie rybolovných možností

druhy činnosti: plánovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie, riadenie

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

I.14

Článok 37

Podpora na navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

druhy činnosti: plánovanie, vývoj a monitorovanie, účasť zainteresovaných strán, priame opätovné zarybňovanie

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet dotknutých zásob (ak je to relevantné)

2

Číselný

celková plocha, ktorej sa projekt týka (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

I.15

Článok 38 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druh investícií: selektivita rybárskeho výstroja, obmedzenie odhadzovania nechcených úlovkov alebo zaobchádzanie s nechcenými úlovkami, eliminácia vplyvov na ekosystém alebo na morské dno, ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi, zariadenia na zhlukovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.16

Článok 39 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Inovácie spojené s ochranou morských biologických zdrojov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie:: vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie,

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.17

článok 40 ods. 1 písm. a)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – zber odpadu

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Áno

I.18

článok 40 ods. 1 písm. b) až g) a i) a článok 44 ods. 6

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – príspevok k lepšiemu riadeniu alebo k ochrane, výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, príprava ochranných alebo riadiacich plánov súvisiacich s lokalitami sústavy NATURA 2000 a priestorovo chránenými lokalitami, riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí vrátane lokalít sústavy NATURA 2000, environmentálne povedomie, účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a posilnenie biodiverzity a služieb ekosystémov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: investície do zariadení, riadenie zdrojov, plány riadenia pre sústavu NATURA 2000 a osobitne chránených území, riadenie sústavy NATURA 2000, riadenie chránených morských oblastí, zvyšovanie povedomia, ďalšie činnosti na posilnenie biodiverzity

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

celková plocha, ktorej sa týka sústava Natura 2000 (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

celková plocha chránenej morskej oblasti (v km2) (ak je to relevantné)

4

Číselný

počet dotknutých rybárov

5

Číselný

I.19

článok 40 ods. 1 písm. h)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – režimy pre náhradu škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Áno, ak sa operácia týka mora

I.20

článok 41 ods. 1 písm. a) až c) a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická účinnosť a zmierňovanie zmeny klímy – investície do plavidiel, audity a programy energetickej účinnosti, štúdie

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa úkon vzťahuje na more [len v prípade článku 41 ods. 1 písm. a)]

typ operácie: zariadenie na palube, rybársky výstroj, audity a programy energetickej účinnosti, štúdie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

% zníženie spotreby paliva

4

Číselný

% zníženie emisií CO2, ak je to relevantné

5

Číselný

I.21

článok 41 ods. 2 a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická účinnosť a zmierňovanie zmeny klímy – výmena alebo modernizácia motorov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: výmena motora, modernizácia

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

kW pred intervenciou (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

3

Číselný

kW po intervencii (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

4

Číselný

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

5

Číselný

% zníženie spotreby paliva

6

Číselný

% zníženie emisií CO2, ak je to relevantné

7

Číselný

I.22

článok 42 a článok 44 ods. 1 písm. e)

Pridaná hodnota, kvalita výrobkov a nakladanie s nechcenými úlovkami

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: investície, ktoré produktom pridávajú hodnotu, investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.23

článok 43 ods. 1 a 3 a článok 44 ods. 1 písm. f)

Rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály a prístrešky – investície na zlepšenie infraštruktúry rybárskych prístavov a aukčných sál alebo miest vykládky a prístreškov, investície na zvýšenie bezpečnosti rybárov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

kategórie investícií: rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály, prístrešky

2

Pozri číselný kód v tabuľke 5

druh investícií: kvalita, kontrola a vysledovateľnosť, energetická účinnosť, ochrana životného prostredia, bezpečnostné a pracovné podmienky

3

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

4

Číselný

počet ďalších používateľov prístavu alebo iných pracovníkov, ktorí majú úžitok z operácie

5

Číselný

I.24

Článok 43 ods. 2

Rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály a prístrešky – investície na uľahčenie splnenia povinnosti vyložiť všetky úlovky

kategórie investícií: rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály, prístrešky

1

Pozri číselný kód v tabuľke 5

Nie

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

Kapitola II: Udržateľný rozvoj akvakultúry

II.1

Článok 47

Inovácia

typ inovácie: rozvoj poznatkov, zavádzanie nových druhov, štúdie uskutočniteľnosti

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ zainteresovaného výskumného orgánu

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

počet zamestnancov, ktorí majú priamy úžitok z operácie, zamestnaných v podporovaných podnikoch

3

Číselný

II.2

článok 48 ods. 1 písm. a) až d) a f) až h)

Produktívne investície do akvakultúry

druh investícií: produktívny, diverzifikácia, modernizácia, zdravie zvierat, kvalita výrobkov, obnova, doplnkové činnosti

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.3

článok 48 ods. 1 písm. e) a i) a j)

Produktívne investície do akvakultúry – efektívne využívanie zdrojov, znižovanie používania vody a chemikálií, systémy recirkulácie, v rámci ktorých sa minimalizuje spotreba vody

druh investícií: environmentálne a zdroje, používanie vody a jej kvalita, uzavreté systémy

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

II.4

Článok 48 ods. 1 písm. k)

Produktívne investície do akvakultúry – zvyšovanie energetickej účinnosti, energia z obnoviteľných zdrojov

druh investícií: energetická účinnosť, energia z obnoviteľných zdrojov

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

II.5

Článok 49

Riadiace, podporné a poradenské služby pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry

typ operácie: zriadenie riadiacich služieb, nákup poradenských služieb poskytovaných podnikom, podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia), podporné a poradenské služby (zamerané na posúdenie vplyvu na životné prostredie), podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi o zdraví, bezpečnosti, dobrých životných podmienkach zvierat a o verejnom zdraví), podporné a poradenské služby (zamerané na marketingové a obchodné stratégie)

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.6

Článok 50

Podpora ľudského kapitálu a tvorby sietí

druhy činnosti: odborné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, šírenie, nové odborné zručnosti, zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci, tvorba sietí a výmena skúseností

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet manželiek/manželov a životných partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

II.7

Článok 51

Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

typ operácie: identifikácia oblastí, zlepšovanie podporných zariadení a infraštruktúry, predchádzanie vážnym škodám, opatrenia po zistení zvýšenej úmrtnosti alebo chorôb

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.8

Článok 52

Podpora nových podnikateľov v oblasti akvakultúry vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

celková príslušná plocha (v km2)

1

Číselný

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.9

Článok 53

Prechod na systém pre ekologické riadenie a audit a na ekologickú akvakultúru

typ operácie: prechod na ekologickú akvakultúru, účasť na EMAS

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

celková príslušná plocha (v km2)

3

Číselný

II.10

Článok 54

Akvakultúra zabezpečujúca environmentálne služby

typ operácie: akvakultúra v oblastiach sústavy Natura 2000, ochrana ex–situ a reprodukcia, operácie v oblasti akvakultúry vrátane zachovania a zlepšovania stavu životného prostredia a biodiverzity

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

celková plocha, ktorej sa týka sústava Natura 2000 (v km2)

3

Číselný

celková plocha mimo sústavy Natura 2000 (v km2)

4

Číselný

II.11

Článok 55

Opatrenia na ochranu verejného zdravia

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

II.12

Článok 56

Opatrenia na ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

typ operácie: kontrola a eradikácia chorôb, osvedčené postupy a kódexy správania, znižovanie závislosti od veterinárnych liekov, veterinárne alebo farmaceutické štúdie a osvedčené postupy, skupiny na ochranu zdravia, kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

II.13

Článok 57

Poistenie zásob akvakultúry

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

Kapitola III: Udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí

III.1

článok 62 ods. 1 písm. a)

Prípravná podpora

typ prijímateľa

1

Pozri číselný kód v tabuľke 4

Nie

III.2

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja výber skupín FLAG (1)

celkový počet obyvateľov, na ktorých sa vzťahuje skupina FLAG (v jednotkách)

1

Číselný

Nie

počet verejných partnerov v skupine FLAG

2

Číselný

počet súkromných partnerov v skupine FLAG

3

Číselný

počet partnerov občianskej spoločnosti v skupine FLAG

4

Číselný

počet zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok v administratíve skupiny FLAG

5

Číselný

počet zamestnancov zamestnaných skupinou FLAG na plný pracovný úväzok na propagáciu

6

Číselný

III.3

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja projekty podporované skupinami FLAG (vrátane prevádzkových nákladov a propagáciu)

typ operácie: vytváranie pridanej hodnoty, diverzifikácia, životné prostredie, sociálno-kultúrna; riadenie prevádzkové náklady a propagácia

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

III.4

Článok 64

Činnosti v oblasti spolupráce

typ operácie: prípravná podpora, projekty v tom istom členskom štáte, projekty s ostatnými členskými štátmi, projekty s partnermi mimo EÚ

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet partnerov, ak je to relevantné

2

Číselný

Kapitola IV: Opatrenia súvisiace s marketingom a spracovaním

IV.1

Článok 66

Výrobné a marketingové plány

počet zapojených členov organizácií výrobcov

1

Číselný

Nie

IV.2

Článok 67

Pomoc na skladovanie

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

IV.3

Článok 68

Marketingové opatrenia

typ operácie: vytvoriť organizácie výrobcov, združenia alebo medziodvetvové organizácie, nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na druhy, ktoré majú marketingový potenciál), nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na nechcené úlovky), nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na výrobky s nízkym vplyvom alebo bio výrobky), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na certifikáciu a podporu udržateľných výrobkov), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na systémy kvality), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na priamy marketing), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na balenie), transparentnosť výroby, vysledovateľnosť a environmentálne značky, štandardné zmluvy, informačné a propagačné kampane

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

 

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

IV.4

Článok 69

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

druh investícií: úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie, zlepšovanie bezpečnosti, hygieny, zdravia, pracovných podmienok, spracovanie úlovkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, spracovanie vedľajších produktov, spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry, nové alebo vylepšené výrobky, procesy alebo systém riadenia

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet podporovaných firiem

2

Číselný

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

Kapitola V: Kompenzácia dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch pre výrobky rybolovu a akvakultúry

V.1

Článok 70

Režim kompenzácií

kompenzované dodatočné náklady

1

Číselný

Nie

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

Kapitola VI: Sprievodné opatrenia pre spoločnú rybársku politiku v rámci zdieľaného hospodárenia

VI.1

Článok 76

Kontrola a presadzovanie

typ operácie: nákup, inštalácia a vývoj technológií, vývoj, nákup a inštalácia komponentov na zabezpečenie prenosu údajov, vývoj, nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti, plnenie programov zameraných na výmenu a analyzovanie údajov, modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov, nákup ďalších kontrolných prostriedkov, vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a pilotných projektov, vzdelávacie a výmenné programy, analýza nákladov a prínosov a posúdenie auditov, semináre a mediálne nástroje, operačné náklady, vykonávanie akčného plánu

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

áno v prípade investície do plavidiel

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VI.2

Článok 77

Zber údajov

typ prijímateľa

1

Pozri číselný kód v tabuľke 4

Nie

Kapitola VII: Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

VII.1

Článok 78

Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

typ operácie: vykonávanie operačného programu, informačné systémy, zlepšovanie administratívnej kapacity, komunikačné činnosti, hodnotenie, štúdie, kontrola a audit, sieť skupín FLAG, iné

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

Kapitola VIII: Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky

VIII.1

článok 80 ods. 1 písm. a)

Integrovaný námorný dohľad

typ operácie: prispievanie k IND, prispievanie k CISE,

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VIII.2

článok 80 ods. 1 písm. b)

Podpora ochrany morského prostredia a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov

typ operácie: chránená morská oblasť, sústava NATURA 2000

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

plocha chránenej morskej oblasti (v km2) (ak je to relevantné)

2

Číselný

plocha začlenenej sústavy NATURA 2000 (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

typ prijímateľa

4

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VIII.3

Článok 80 ods. 1 písm. c)

Zlepšovanie poznatkov o stave morského prostredia

typ operácie: stanovenie monitorovacieho programu, stanovenie opatrení rámcovej smernice o morskej stratégii

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4


Tabuľka 2 – typ rybolovu

Kód

Opis

1

More

2

Vnútrozemský rybolov

3

Obidva typy


Tabuľka 3 – typ operácie

Kód

Opis

Prepojené ku kódexu opatrení

1

Výrobky a zariadenia

I.1

2

Procesy a techniky

I.1

3

Systém riadenia a organizácie

I.1

4

Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a poskytovanie poradenských služieb

I.2

5

Odborné poradenstvo

I.2

6

Podnikateľské stratégie

I.2

7

Siete

I.3

8

Dohoda o partnerstve alebo o pridružení

I.3

9

Zber a správa údajov

I.3

10

Štúdie

I.3

11

Pilotné projekty

I.3

12

Šírenie

I.3

13

Semináre

I.3

14

Osvedčené postupy

I.3

15

Odborná príprava a vzdelávanie

I.4, I.5

16

Vytváranie sietí

I.4

17

Sociálny dialóg

I.4

18

Investície do plavidiel

I.6

19

Rybársky cestovný ruch

I.6

20

Reštaurácie

I.6

21

Environmentálne služby

I.6

22

Vzdelávacie aktivity

I.6

23

Investície do plavidiel

I.8

24

Individuálne vybavenie

I.8

25

Nepriaznivé klimatické javy

I.12

26

Environmentálne nehody

I.12

27

Náklady na záchranu

I.12

28

Plánovanie

I.13, I.14

29

Vývoj

I.13, I.14

30

Monitorovanie

I.13, I.14

31

Hodnotenie

I.13

32

Riadenie

I.13

33

Účasť zainteresovaných strán

I.14

34

Priame opätovné zarybňovanie

I.14

35

Selektivita rybárskeho výstroja

I.15

36

Obmedzovanie odhadzovania nechcených úlovkov alebo zaobchádzanie s nechcenými úlovkami

I.15

37

Eliminácia vplyvov na ekosystém alebo na morské dno

I.15

38

Ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi

I.15

39

Zariadenia na zhlukovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch

I.15

40

Získavanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností

I.16

41

Zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností

I.16

42

Získavanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie

I.16

43

Zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie

I.16

44

Investície do zariadení

I.18

45

Riadenie zdrojov

I.18

46

Plány riadenia pre sústavu NATURA 2000 a osobitne chránené územie

I.18

47

Riadenie sústavy NATURA 2000

I.18

48

Riadenie chránených morských oblastí

I.18

49

Zvyšovanie povedomia

I.18

50

Ďalšie činnosti na posilnenie biodiverzity

I.18

51

Zariadenie na palube

I.20

52

Rybársky výstroj

I.20

53

Audity a programy energetickej účinnosti

I.20

54

Štúdie

I.20

55

Výmena motora

I.21

56

Modernizácia

I.21

57

Investície, ktoré produktom pridávajú hodnotu

I.22

58

Investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu

I.22

59

Kvalita

I.23

60

Kontrola a vysledovateľnosť

I.23

61

Energetická účinnosť

I.23

62

Ochrana životného prostredia

I.23

63

Bezpečnostné a pracovné podmienky

I.23

64

Získavanie poznatkov

II.1

65

Zavádzanie nových druhov

II.1

66

Štúdie uskutočniteľnosti

II.1

67

Produktívne

II.2

68

Diverzifikácia

II.2

69

Modernizácia

II.2

70

Zdravie zvierat

II.2

71

Kvalita výrobkov

II.2

72

Rekonštrukcia

II.2

73

Doplnkové činnosti

II.2

74

Environmentálne a zdroje

II.3

75

Používanie vody a jej kvalita

II.3

76

Uzavreté systémy

II.3

77

Energetická účinnosť

II.4

78

Energia z obnoviteľných zdrojov

II.4

79

Zriadenie riadenia

II.5

80

Nákup poradenských služieb poskytovaných podnikom

II.5

81

Podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia)

II.5

82

Podporné a poradenské služby (zamerané na posúdenie vplyvu na životné prostredie)

II.5

83

Podporné a poradenské služby (zamerané súlad s právnymi predpismi o zdraví, bezpečnosti, dobrých životných podmienkach zvierat a o verejnom zdraví)

II.5

84

Podporné a poradenské služby (zamerané na marketingové a obchodné stratégie)

II.5

85

Odborné školenie

II.6

86

Celoživotné vzdelávanie

II.6

87

Šírenie

II.6

88

Nové odborné zručnosti

II.6

89

Zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci

II.6

90

Vytváranie sietí a výmena skúseností

II.6

91

Identifikácia oblastí

II.7

92

Zlepšovanie podporných zariadení a infraštruktúry

II.7

93

Predchádzanie vážnym škodám

II.7

94

Opatrenia po zistení zvýšenej úmrtnosti alebo chorôb

II.7

95

Prechod na ekologickú akvakultúru

II.9

96

Účasť v EMAS

II.9

97

Akvakultúra v oblastiach sústavy Natura 2000

II.10

98

Ochrana ex-situ a reprodukcia

II.10

99

Operácie v oblasti akvakultúry vrátane zachovania a zlepšovania stavu životného prostredia a biodiverzity

II.10

100

Kontrola a eradikácia chorôb

II.12

101

Osvedčené postupy a kódexy správania

II.12

102

Znižovanie závislosti od veterinárnych liekov

II.12

103

Veterinárne alebo farmaceutické štúdie a osvedčené postupy

II.12

104

Skupiny na ochranu zdravia

II.12

105

Kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov

II.12

106

Vytváranie pridanej hodnoty

III.3

107

Diverzifikácia

III.3

108

Životné prostredie

III.3

109

Sociálno-kultúrna

III.3

110

Riadenie

III.3

111

Prevádzkové náklady a propagácia

III.3

112

Prípravná podpora

III.4

113

Projekty v tom istom členskom štáte

III.4

114

Projekty s ostatnými členskými štátmi

III.4

115

Projekty s partnermi mimo EÚ

III.4

116

Vytvoriť organizácie výrobcov, združenia alebo medziodvetvové organizácie

IV.3

117

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na druhy, ktoré majú marketingový potenciál),

IV.3

118

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na nechcené úlovky),

IV.3

119

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na výrobky s nízkym vplyvom alebo bio výrobky),

IV.3

120

podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na certifikáciu a podporu udržateľných výrobkov),

IV.3

121

Podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na systémy kvality)

IV.3

122

podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na priamy marketing),

IV.3

123

Podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na balenie)

IV.3

124

Transparentnosť výroby

IV.3

125

Vysledovateľnosť a environmentálne značky

IV.3

126

Štandardné zmluvy

IV.3

127

Informačné a propagačné kampane

IV.3

128

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

IV.4

129

Zlepšovanie bezpečnosti, hygieny, zdravia, pracovných podmienok

IV.4

130

Spracovanie úlovkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

IV.4

131

Spracovanie vedľajších produktov

IV.4

132

Spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry

IV.4

133

Nové alebo vylepšené výrobky, procesy alebo systém riadenia

IV.4

134

Nákup, inštalácia a vývoj technológií

VI.1

135

Vývoj, nákup a inštalácia komponentov na zabezpečenie prenosu údajov

VI.1

136

Vývoj, nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti

VI.1

137

Plnenie programov zameraných na výmenu a analyzovanie údajov

VI.1

138

Modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov

VI.1

139

Nákup ďalších kontrolných prostriedkov

VI.1

140

Vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a pilotných projektov

VI.1

141

Vzdelávacie a výmenné programy

VI.1

142

Analýza nákladov a prínosov a posúdenie auditov

VI.1

143

Semináre a mediálne nástroje

VI.1

144

Operačné náklady

VI.1

145

Vykonávanie akčného plánu

VI.1

146

Vykonávanie operačného programu

VII.1

147

Informačné systémy

VII.1

148

Zlepšovanie/zvyšovanie administratívnej kapacity

VII.1

149

Komunikačné činnosti

VII.1

150

Hodnotenie

VII.1

151

Štúdie

VII.1

152

Kontrola a audit

VII.1

153

Sieť skupín FLAG

VII.1

154

Iné

VII.1

155

Prispievanie k IND

VIII.1

156

Prispievanie k CISE

VIII.1

157

Chránená morská oblasť

VIII.2

158

sústava NATURA 2000

VIII.2

159

Stanovenie monitorovacieho programu

VIII.3

160

Stanovenie opatrení rámcovej smernice o morskej stratégii

VIII.3


Tabuľka 4 – typ prijímateľa

Kód

Opis

1

Verejný subjekt

2

Právnická osoba

3

Fyzická osoba

4

Organizácia rybárov

5

Organizácie výrobcov

6

MVO

7

Výskumné centrum/univerzita

8

Zmiešané


Tabuľka 5 – kategórie investícií

Kód

Opis

Prepojené ku kódexu opatrení

1

Rybárske prístavy

I.23, I.24

2

Miesta vykládky

I.23, I.24

3

Aukčné sály

I.23, I.24

4

Prístrešky

I.23, I.24


(1)  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, len ak je skupina FLAG vybraná


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1243/2014

z 20. novembra 2014,

ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 107 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2) sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), Európskom sociálnom fonde (ESF), Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF). V uvedenom nariadení sa vyžaduje, aby riadiace orgány členských štátov zaviedli systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane údajov o jednotlivých operáciách.

(2)

V prílohe III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014 (3) sa uvádza zoznam údajov, ktoré sa majú zaznamenávať a uchovávať v elektronickej podobe o každej operácii v rámci systému monitorovania zriadeného v každom členskom štáte.

(3)

Na fungovanie spoločného systému monitorovania a hodnotenia stanoveného v článku 107 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú potrebné dodatočné pravidlá o zaznamenávaní a prenose údajov. V súlade s článkom 107 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 by sa týmito pravidlami mali špecifikovať informácie, ktoré majú zasielať členské štáty v snahe o čo najväčšie synergie s ostatnými potenciálnymi zdrojmi údajov, ako je zoznam údajov, ktoré sa majú zaznamenávať a uchovávať, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

(4)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky námorný a rybársky fond,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať členské štáty s cieľom umožniť monitorovanie a hodnotenie operácií financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) v rámci zdieľaného hospodárenia.

Článok 2

Zoznam údajov a štruktúra databázy

1.   Každý členský štát zaznamená do svojej databázy podľa článku 125 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a poskytuje Komisii zoznam údajov obsahujúcich informácie uvedené v článku 107 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v súlade so štruktúrou stanovenou v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam údajov sa zaznamenáva a poskytuje Komisii o každej operácii vybranej na financovanie v rámci operačného programu podporovaného z ENRF.

Článok 3

Vkladanie informácií do databázy

Údaje uvedené v článku 2 sa musia vkladať do databázy na nasledovné dve fázy:

a)

v čase schvaľovania operácie;

b)

po dokončení operácie.

Článok 4

Údaje o realizácii operácií

Informácie uvedené v časti D prílohy I (údaje o realizácii operácií) sa zakladajú na oblastiach uvedených v prílohe II.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).


PRÍLOHA I

ŠTRUKTÚRA DATABÁZY

ČASŤ A

Administratívne informácie

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

1

CCI

Spoločné identifikačné číslo operačného programu

Políčko 19 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014 (1)

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

Požaduje sa v prípade všetkých operácií podporovaných z fondu.

Políčko 5 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

3

Názov operácie

Ak je k dispozícii a ak je v políčku 2 číslo.

Políčko 5 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

4

Číslo plavidla „číslo v registri flotily EÚ“ (CFR (2))

Ak je to relevantné.

Špecifické pre ENRF

5

Kód NUTS (3)

Uveďte najdôležitejšiu úroveň NUTS (automatické nastavenie = úroveň III).

Špecifické pre ENRF

6

Príjemca

Názov (meno) príjemcu (iba právnické osoby a fyzické osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi)

Políčko 1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

7

Pohlavie príjemcu

Ak je to relevantné (možná hodnota: 1: muž, 2: žena, 3: iné)

Špecifické pre ENRF

8

Veľkosť podniku

Ak je to relevantné (4) (možné hodnoty: 1: mikro; 2: malý; 3: stredný; 4: veľký)

Špecifické pre ENRF

9

Súčasný stav operácie

1 číslica:

kód 0

=

na operáciu sa vzťahuje rozhodnutie o poskytnutí pomoci, neboli však na ňu Komisii potvrdené žiadne výdavky;

kód 1

=

operácia prerušená po čiastočnej realizácii (na ktorú boli Komisii potvrdené niektoré výdavky);

kód 2

=

operácia zastavená po čiastočnej realizácii (na ktorú boli Komisii potvrdené niektoré výdavky);

kód 3

=

ukončená operácia (na ktorú boli Komisii potvrdené všetky výdavky).

Špecifické pre ENRF

ČASŤ B

Prognózy výdavkov (v mene platnej na operáciu)

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

10

Celkové oprávnené náklady

Suma celkových oprávnených nákladov operácie schválená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory.

Políčko 41 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

11

Celkové oprávnené verejné náklady

Suma celkových oprávnených nákladov predstavujúca verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Políčko 42 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

12

Podpora z ENRF

Suma verejnej podpory, ktorá je uvedená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory.

Špecifické pre ENRF

13

Dátum schválenia

Dátum dokumentu stanovujúceho podmienky podpory

Políčko 12 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

ČASŤ C

Finančná realizácia operácie (v EUR)

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

14

Celkové oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky deklarované Komisii stanovené na základe skutočne vynaložených a zaplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpočtami.

Políčko 53 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

15

Celkové oprávnené verejné výdavky

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným nákladom deklarovaným Komisii, stanovené na základe skutočne uhradených a vyplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpismi.

Políčko 54 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014

16

Oprávnené výdavky ENRF

Výdavky ENRF zodpovedajúce oprávneným výdavkom, ktoré boli deklarované Komisii.

Špecifické pre ENRF

17

Dátum záverečnej platby príjemcovi

 

Políčko 45 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014 (iba dátum záverečnej platby príjemcovi)

ČASŤ D

Údaje o realizácii operácie

Políčko

Obsah políčka

Poznámka

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

18

Príslušné opatrenie

Kód opatrenia (pozri prílohu II)

Špecifické pre ENRF

19

Ukazovateľ výstupu

Číselná hodnota

Špecifické pre ENRF

20

Údaje o realizácii operácie

Pozri prílohu II

Špecifické pre ENRF

21

Hodnota údajov o realizácii

Číselná hodnota

Špecifické pre ENRF

ČASŤ E

Ukazovatele výsledkov

Políčko

Obsah políčka

Poznámka

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

22

Ukazovateľ(-le) výsledku týkajúci(-e) sa operácie

Číselný kód ukazovateľa výsledku (5)

Špecifické pre ENRF

23

Predbežný výsledok očakávaný zo strany príjemcu

Číselná hodnota

Špecifické pre ENRF

24

Hodnota ukazovateľa výsledku potvrdená po implementácii

Číselná hodnota

Špecifické pre ENRF


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).

(2)  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  V súlade s článkom 2 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320) pre MSP.

(5)  Stanovené v súlade s článkom 107 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014.


PRÍLOHA II

ÚDAJE O REALIZÁCII OPERÁCIE

Kód opatrenia

Opatrenia v nariadení (EÚ) č. 508/2014

Údaje o realizácii operácie

Kapitola I: Udržateľný rozvoj v rybárstve

I.1

Článok 26 a článok 44 ods. 3

Inovácia

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ inovácií: výrobky a zariadenia, postupy a techniky; systém riadenia a organizácie

počet ľudí, ktorí majú úžitok z operácie priamo v podporovaných spoločnostiach

I.2

Článok 27 a článok 44 ods. 3

Poradenské služby

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ poradenskej služby: štúdie uskutočniteľnosti a poradenské služby; odborné poradenstvo; podnikateľské stratégie

I.3

Článok 28 a 44 ods. 3

Partnerstvá medzi vedcami a rybármi

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ činností: vytvorenie sietí; partnerské dohody alebo združenia; zber a správa údajov; vypracúvanie štúdií, pilotné projekty, šírenie znalostí a výsledkov výskumu, semináre, najlepšie postupy

počet vedcov zapojených do partnerstva

počet rybárov zapojených do partnerstva

počet iných orgánov zapojených do operácie

I.4

Článok 29 ods. 1 a 2 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu – odborná príprava, vytváranie sietí, sociálny dialóg, podpora manželov a partnerov.

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

druh činností: odborná príprava a vzdelávanie, vytváranie sietí, sociálny dialóg

počet manželov/manželiek a partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

počet osôb alebo organizácií, ktorí majú úžitok z operácie (účastníkov odbornej prípravy, členov sietí, organizácií zapojených do činností sociálneho dialógu)

I.5

Článok 29 ods. 3 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu, vytvárania pracovných miest a sociálneho dialógu – účastníci stáží na palube plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

druh činností: odborná príprava a vzdelávanie

počet účastníkov odbornej prípravy, ktorí majú úžitok z operácie

I.6

článok 30 a článok 44 ods. 4

Diverzifikácia a nové formy príjmu

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ diverzifikácie: investície do plavidiel, rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby, vzdelávacie činnosti

počet dotknutých rybárov

I.7

článok 31 a článok 44 ods. 2

Podpora začínajúcich podnikov mladých rybárov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

vek mladých rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

I.8

Článok 32 a článok 44 ods. 1 písm. b)

Zdravie a bezpečnosť

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ príslušného zariadenia: investície do plavidiel alebo do jednotlivého zariadenia

počet rybárov, ktorých sa operácia týka

I.9

Článok 33

Dočasné zastavenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

počet zahrnutých dní

I.10

Článok 34

Trvalé ukončenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

I.11

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé poveternostné udalosti a environmentálne nehody – vytvorenie fondu

názov vzájomného fondu

I.12

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody – vyplatené kompenzácie

kompenzácie vyplatené za: nepriaznivé klimatické javy, environmentálne nehody, náklady na záchranu

počet dotknutých plavidiel

počet dotknutých členov posádky

I.13

Článok 36

Podpora systémov na prideľovanie rybolovných možností

typ činnosti: navrhovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie, riadenie

typ príjemcu: verejný orgán, právnická alebo fyzická osoba, organizácia rybárov, organizácie výrobcov, iné

I.14

Článok 37

Podpora na navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

typ činnosti: vývoj a monitorovanie, účasť zainteresovaných strán, priame opätovné zarybňovanie

počet dotknutých zásob, ak je to relevantné

celková plocha, ktorej sa projekt týka (v km2)

I.15

Článok 38 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ činnosti: selektivita rybárskeho výstroja, eliminácia odhadzovania nechcených úlovkov alebo zaobchádzanie s nechcenými úlovkami, eliminácia vplyvov na ekosystém alebo na morské dno, ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi, zariadenia na zhlukovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

I.16

Článok 39 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Inovácia spojené s ochranou morských biologických zdrojov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ operácie: vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

I.17

článok 40 ods. 1 písm. a)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – zber odpadu

počet rybárov, ktorí majú výhody z operácie

I.18

Článok 40 ods. 1 písm. b) až g) a i) a článok 44 ods. 6

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – prispievanie k lepšiemu hospodáreniu alebo ochrane, výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých zariadení, príprava plánov ochrany a plánov hospodárenia v súvislosti s lokalitami NATURA 2000 a osobitnými chránenými územiami vrátane lokalít sústavy NATURA 2000, environmentálne povedomie, účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a zlepšenie biodiverzity a ekosystémových služieb

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ operácie: investície do zariadení; riadenie zdrojov; plány riadenia pre sústavu NATURA 2000 a osobitne chránených území; riadenie sústavy NATURA 2000; riadenie chránených morských oblastí; zvyšovanie povedomia, iné činnosti na posilnenie biodiverzity

celková plocha, ktorej sa týka sústava NATURA 2000 (v km2)

celková plocha chránenej morskej oblasti (v km2)

počet dotknutých rybárov

I.19

článok 40 ods. 1 písm. h)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – systémy kompenzácie škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi

počet rybárov, ktorí majú výhody z operácie

I.20

článok 41 ods. 1 písm. a), b) a c) a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická efektívnosť a zmierňovanie zmeny klímy – investície do plavidiel, audity a programy energetickej efektívnosti, štúdie

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ operácie: zariadenie na palube, rybársky výstroj, energetická efektívnosť, štúdie

počet rybárov, ktorí majú výhody z operácie

zníženie spotreby paliva v %

zníženie emisií CO2, ak je relevantné

I.21

článok 41 ods. 2 a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická efektívnosť a zmierňovanie zmeny klímy – výmena alebo modernizácia motorov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ operácie: výmena, modernizácia

kW pred intervenciou (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

kW po intervencii (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

počet rybárov, ktorí majú výhody z operácie

zníženie spotreby paliva v %

zníženie emisií CO2, ak je relevantné

I.22

Článok 42 a článok 44 ods. 1 písm. e)

Pridaná hodnota, kvalita produktov a využívanie nechcených úlovkov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

typ operácie: investície, ktoré produktom pridávajú hodnotu; investície do plavidiel, ktoré zlepšujú kvalitu produktov rybolovu

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

I.23

Článok 43 ods. 1 a 3 a článok 44 ods. 1 písm. f)

Rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky – investície na zlepšenie infraštruktúry rybárskych prístavov a aukčných siení sál alebo vyloďovacích miest a rybárskych prístreškov, investície na zvýšenie bezpečnosti rybárov

údaj o tom, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu, alebo obidvoch

kategória investícií: rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky

typ investícií: kvalita, kontrola a vysledovateľnosť vylodených produktov, zvýšenie energetickej efektívnosti, prispenie k ochrane životného prostredia a zlepšenie bezpečnostných a pracovných podmienok

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

počet ďalších používateľov prístavu alebo iných pracovníkov, ktorí majú úžitok z operácie

I.24

Článok 43 ods. 2

Rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky – investície na uľahčenie dodržiavania povinnosti vylodiť všetky úlovky

kategória investícií: rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

Kapitola II: Udržateľný rozvoj akvakultúry

II.1

Článok 47

Inovácia

typ inovácie: vývoj poznatkov; zavádzanie nových druhov, štúdie uskutočniteľnosti

typ zapojeného výskumného orgánu: súkromný, verejný

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie priamo v podporovaných spoločnostiach

II.2

Článok 48 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) až h)

Produktívne investície do akvakultúry –

typ investície: produktívne, diverzifikácia, modernizácia, zdravie zvierat, kvalita produktov, obnovovanie, doplnkové činnosti

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.3

Článok 48 ods. 1 písm. e), i) a j)

Produktívne investície do akvakultúry – efektívne využívanie zdrojov, znižovanie spotreby vody a chemikálií, systémy recirkulácie minimalizujúce spotrebu vody

typ investícií: environmentálne a zdroje, využívanie a kvalita vody, uzavreté systémy

II.4

Článok 48 ods. 1 písm. k)

Produktívne investície do akvakultúry – zvyšovanie energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje energie

typ investícií: energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie

II.5

Článok 49

Riadiace, podporné a poradenské služby pre akvakultúrne chovy

typ operácie: zriaďovanie služieb zameraných na riadenie, podporu a poradenstvo, nákup poradenských služieb akvakultúrnym chovom

typ poradenskej služby, ak je to relevantné: súlad s právnymi predpismi o životnom prostredí, posudzovanie vplyvov na životné prostredie; súlad s právnymi predpismi o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat a o verejnom zdraví, stratégie uvádzania na trh a obchodné stratégie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.6

Článok 50

Podpora ľudského kapitálu a tvorby sietí

typ činnosti: odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, šírenie znalostí, nové odborné zručnosti, zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci, tvorba sietí a výmena skúseností

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

počet manželov/manželiek a životných partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

II.7

Článok 51

Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

typ operácie: identifikácia oblastí, zlepšenie podporných zariadení a infraštruktúry, predchádzanie závažným škodám, opatrenia v nadväznosti na zistenie mortality alebo chorôb

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.8

Článok 52

Podnecovanie nových akvakultúrnych chovateľov vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

celková dotknutá plocha (v km2)

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.9

Článok 53

Prechod na systémy ekologického riadenia a auditu a na ekologickú akvakultúru

typ operácie: prechod na ekologickú akvakultúru, účasť na EMAS

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

celková dotknutá plocha (v km2)

II.10

Článok 54

Akvakultúra poskytujúca environmentálne služby

typ operácie: akvakultúra v sústave Natura 2000, ochrana a rozmnožovanie ex-situ, akvakultúrne operácie zahŕňajúce ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a biodiverzity

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

celková plocha, ktorej sa týka sústava Natura 2000 (v km2)

celková dotknutá plocha mimo sústavy Natura 2000 (v km2)

II.11

Článok 55

Opatrenia v oblasti verejného zdravia

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.12

Článok 56

Opatrenia týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

typ operácie: kontrola a eradikácia chorôb, najlepšie postupy a kódexy správania, zníženie závislosti od veterinárnych liekov, veterinárne alebo farmaceutické štúdie a osvedčené postupy, skupiny na ochranu zdravia, kompenzáciu pre chovateľov mäkkýšov

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

II.13

Článok 57

Poistenie akvakultúrnych obsádok

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

Kapitola III: Udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí

III.1

Článok 62 ods. 1 písm. a)

Podpora z ENRF pre miestny rozvoj vedený komunitou – prípravná podpora

typ príjemcu: verejný orgán, MVO, iný skupinový orgán, súkromný jednotlivec

III.2

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou – výber rybárskych miestnych akčných skupín (Fisheries local action groups, ďalej len „skupiny FLAG“) (1)

celkový počet obyvateľov, ktorý zahŕňa skupina FLAG (v jednotkách)

počet verejných partnerov v skupine FLAG

počet súkromných partnerov v skupine FLAG

počet partnerov občianskej spoločnosti v skupine FLAG

počet zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok v administratíve skupiny FLAG

počet zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok na oživení skupiny FLAG

III.3

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – projekty podporované zo skupiny FLAG (vrátane prevádzkových nákladov a oživenia)

typ operácie: pridaná hodnota, diverzifikácia, životné prostredie, socio-kultúrna, riadenie, prevádzkové náklady a oživenie)

III.4

Článok 64

Činnosti v oblasti spolupráce

typ operácie: predbežná podpora, projekty v rámci toho istého ČŠ, projekty s iným ČŠ, projekty s partnermi mimo EÚ

počet partnerov, ak je to relevantné

Kapitola IV: Opatrenia súvisiace s marketingom a so spracovaním

IV.1

Článok 66

Plány produkcie a marketingové plány

počet zúčastnených členov organizácií výrobcov

IV.2

Článok 67

Pomoc na skladovanie

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú výhody z operácie

IV.3

Článok 68

Marketingové opatrenia

typ operácie: zakladanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií, získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov na trh, podpora kvality a pridanej hodnoty, transparentnosť produkcie, vysledovateľnosť a environmentálne značky, štandardné zmluvy, informačné a propagačné kampane

pre projekty zamerané na získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov na trh: druhy s trhovým potenciálom, nechcené úlovky, produkty s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo ekologické produkty

pre projekty zamerané na podporu kvality a pridanej hodnoty: systémy kvality; certifikácia a reklama udržateľných produktov, priamy predaj, balenie

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú výhody z operácie

IV.4

Článok 69

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

typ investícií: úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie, zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok, spracovanie úlovkov, ktoré nemôžu byť určené na ľudskú spotrebu, spracovanie vedľajších produktov, spracovanie produktov ekologickej akvakultúry, nové alebo zlepšené produkty, procesy alebo systém riadenia

počet podporovaných firiem

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

Kapitola V: Kompenzácia dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch na produkty rybolovu a akvakultúry

V.1

Článok 70

Režim kompenzácie

kompenzované dodatočné náklady

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

Kapitola VI: Sprievodné opatrenia pre spoločnú rybársku politiku v rámci zdieľaného hospodárenia

VI.1

Článok 76

Kontrola a presadzovanie

typ operácie: nákup, inštalácia a vývoj technológie; vývoj, nákup a inštalácia komponentov na zabezpečenie prenosu dát, vývoj, nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti, implementácia programov na výmenu a analýzu dát; modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov, nákup iných kontrolných prostriedkov, vývoj inovačných systémov kontroly a monitorovacích systémov a pilotných projektov; programy odbornej prípravy a výmeny personálu, analýza nákladov a prínosov a posúdenie vykonaných auditov, semináre a mediálne nástroje, prevádzkové náklady, implementácia akčného plánu

typ príjemcu: súkromný, verejný, zmiešaný

počet dotknutých rybárskych plavidiel, ak je to relevantné

VI.2

Článok 77

Zber údajov

typ príjemcu: súkromný, verejný, zmiešaný

Kapitola VII: Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

VII.1

Článok 78

Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

typ operácie: implementácia operačného programu; IT systémy; zlepšovanie administratívnej kapacity, komunikačné činnosti, hodnotenie, štúdie, kontrola a audit, vytváranie sietí FLAG, iné

Kapitola VIII: Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky

VIII.1

Článok 80 ods. 1 písm. a)

Integrovaný námorný dohľad

typ operácie: prispieva k integrovanému námornému dohľadu, prispieva k CISE

typ príjemcu: súkromný, verejný, zmiešaný

VIII.2

Článok 80 odsek 1 písm. b)

Ochrana morského prostredia a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov

typ operácie: MPA, NATURA 2000

zahrnutá plocha MPA (km2)

zahrnutá plocha NATURA 2000 (km2)

typ príjemcu: súkromný, verejný, zmiešaný

VIII.3

Článok 80 ods. 1 písm. c)

Zlepšenie poznatkov o stave morského prostredia

typ operácie: vytvorenie monitorovacieho programu, vytvorenie opatrení pre rámcovú smernicu o morskej stratégii

typ príjemcu: súkromný, verejný, zmiešaný


(1)  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, len ak je skupina FLAG vybraná.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1244/2014

z 20. novembra 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3, článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 375/2014 by Komisia mala zaviesť normy a postupy týkajúce sa nevyhnutných podmienok, dojednaní a požiadaviek, ktoré majú uplatňovať vysielajúce a hostiteľské organizácie pri vyhľadávaní, vyberaní, školení, riadení a vysielaní záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ na podporu humanitárnej pomoci v tretích krajinách. V nariadení (EÚ) č. 375/2014 sa stanovuje, že tieto normy by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov a postupy by sa mali prijať prostredníctvom vykonávacích aktov.

(2)

Všetky zainteresované strany iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ vrátane samotných dobrovoľníkov, vysielajúcich a hostiteľských organizácií by sa mali podporovať, aby zdieľali pocit identity v rámci iniciatívy.

(3)

Je dôležité, aby boli záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť vyhľadávaní a vyberaní na základe nediskriminačného, spravodlivého a transparentného postupu založeného na partnerstve medzi vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami, ktoré spĺňa skutočné potreby hostiteľských organizácií na miestnej úrovni.

(4)

Vysielajúce a hostiteľské organizácie by mali poskytnúť dôkladné zaškolenie s cieľom zabrániť nedorozumeniam, pokiaľ ide o úlohy a očakávania, a poskytnúť dobrovoľníkom vhodnú, praktickú prípravu na umiestnenie. Toto by bolo základom pre dôveru a akceptáciu v rámci hostiteľských komunít, pričom sa v plnej miere zohľadnia príslušné citlivé kultúrne oblasti.

(5)

Odborná príprava je základnou súčasťou prípravy pred vyslaním a mala by sa poskytnúť všetkým záujemcom o dobrovoľnícku činnosť vo forme štruktúrovaného programu povinných a nepovinných kurzov. Odborní pracovníci na nižšej úrovni by mali mať možnosť, v prípade potreby prostredníctvom stáží, ďalej rozvíjať svoje spôsobilosti a získavať nové osobitné vedomosti a zručnosti, ktoré sú relevantné pre humanitárny sektor. To by sa malo najmä vzťahovať na činnosti a kontext vysielajúcich a hostiteľských organizácií.

(6)

Vysielajúce a hostiteľské organizácie by mali zaviesť primeraný systém dohľadu a riadenia. Mali by spoločne vykonávať dohľad a hodnotiť výkonnosť a výsledky dobrovoľníkov pomoci EÚ a poskytovať spätnú väzbu o pridelených úlohách a cieľoch. To pomôže zlepšiť zodpovednosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ.

(7)

Mentorstvo by malo dopĺňať dohľad a riadenie a poskytovať dobrovoľníkom pomoci EÚ ďalšiu podporu pred vyslaním, počas vyslania a po ňom.

(8)

Počas vyslania v tretích krajinách by mal byť zriadený kanál na neustálu komunikáciu a dodatočnú podporu zo strany vysielajúcej organizácie. Všetci dobrovoľníci pomoci EÚ by mali dostať možnosť podať správu po vyslaní, ako aj podporu na konci umiestnenia.

(9)

Na to, aby mohli dobrovoľníci pomoci EÚ vykonávať svoje úlohy v bezpečnom a hygienickom prostredí a uspokojiť svoje základné potreby bez toho, aby im to spôsobilo útrapy, je potrebné zabezpečiť primerané pracovné a životné podmienky rešpektujúc pritom ducha nenáročného a skromného životného štýlu dobrovoľníka. Diéty a ostatné platby pridelené dobrovoľníkom pomoci EÚ nie sú určené na to, aby predstavovali plat za riadne zamestnanie. Sadzby pre tieto platby by sa nemali stanoviť vzhľadom na odbornú prax, skúsenosti alebo výsledky dobrovoľníka v rámci pridelených úloh: ich cieľom je výlučne pokryť životné náklady počas vyslania. Na zabezpečenie vysokej a rovnakej úrovne ochrany by sa na všetkých dobrovoľníkov pomoci EÚ malo vzťahovať komplexné poistenie, ktoré je osobitne určené na ich ochranu počas celého trvania ich vyslania v tretích krajinách a počas príslušného obdobia pred vyslaním a po ňom.

(10)

Povinná starostlivosť má mimoriadny význam a je spoločnou zodpovednosťou. Vysielajúce a hostiteľské organizácie by sa mali podľa možností starať o zdravie, bezpečnosť, ochranu a pohodu dobrovoľníkov pomoci EÚ a rozvíjať primerané postupy v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany. Dobrovoľníci pomoci EÚ by mali takisto urobiť všetko pre to, aby zabezpečili svoje vlastné zdravie, ochranu a bezpečnosť, ako aj iných na pracovisku.

(11)

Monitorovanie a hodnotenie individuálnej výkonnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ by malo byť neustálym procesom počas celého umiestnenia. Malo by sa opierať o systém dohľadu a riadenia výkonnosti a poskytovať údaje, ktoré preukazujú, v akom rozsahu individuálna výkonnosť dobrovoľníka pomoci EÚ prispieva k cieľom projektu a celkovej iniciatívy, a to na úrovni výsledkov a celkového vplyvu.

(12)

Spoľahlivý certifikačný mechanizmus je potrebný s cieľom zabezpečiť, aby vysielajúce a hostiteľské organizácie dodržiavali normy stanovené v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, a postupov ustanovených v tomto nariadení. Takýto certifikačný mechanizmus by mal byť založený na zásade zjednodušenia a predchádzania duplicite, rozlišovania medzi vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami, nákladovej efektívnosti, transparentnosti a nestrannosti, podpory rozmanitosti a prístupnosti.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

(14)

S cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť bezodkladne, keďže obsahuje ustanovenia, na základe ktorých implementačné organizácie vysielajú dobrovoľníkov pomoci EÚ do tretích krajín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 375/2014, pokiaľ ide o tieto záležitosti uvedené v jeho článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 6:

a)

postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade vyhľadávania, výberu a nevyhnutnej prípravy záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pred vyslaním, vrátane prípadných stáží;

b)

dojednania o programe odbornej prípravy a postupe hodnotenia pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, ktorí majú byť vyslaní;

c)

opatrenia na vysielanie a riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ v tretích krajinách vrátane, okrem iného, dohľadu v teréne, trvalej podpory pomocou tútorstva, mentorstva, dodatočnej odbornej prípravy, vyškolenia, nevyhnutných pracovných podmienok, podpory v nadväznosti na vyslanie;

d)

zabezpečovanie poistného krytia a životných podmienok pre dobrovoľníkov vrátane úhrady nákladov na stravovanie a ubytovanie, cestovných nákladov a ďalších príslušných nákladov;

e)

postupy uplatňované pred vyslaním, počas vyslania a po vyslaní s cieľom zabezpečiť povinnú starostlivosť a náležité opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany vrátane protokolov zdravotnej evakuácie a bezpečnostných plánov, ktoré sa týkajú núdzovej evakuácie z tretích krajín, vrátane nevyhnutných postupov pre spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi;

f)

postupy individuálneho monitorovania a hodnotenia dobrovoľníkov pomoci EÚ;

g)

certifikačný mechanizmus, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie dodržiavajú normy a postupy uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 375/2014 a vymedzenia pojmov stanovené v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„rámec spôsobilostí“ je rámec v zmysle stanovenom v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014;

b)

„plán vzdelávania a rozvoja“ je plán v zmysle stanovenom v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014;

c)

„školiteľ“ je osoba, ktorú prijal poskytovateľ odbornej prípravy, aby poskytla jeden alebo viacero modulov odbornej prípravy alebo viedla simulačné cvičenia na základe scenára a hodnotila spôsobilosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť;

d)

„mentor odbornej prípravy“ je školiteľ, ktorého prijal poskytovateľ odbornej prípravy, s koordinačnou úlohou posúdiť oprávnenosť záujemcu o dobrovoľnícku činnosť na vyslanie. Je zodpovedný za skupinu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť. Koordinuje hodnotenie ich spôsobilostí na základe spätnej väzby od iných školiteľov a jednotlivo sa venuje záujemcom o dobrovoľnícku činnosť so zameraním na ich sebahodnotenie a hodnotenie školiteľov;

e)

„mentorstvo“ je proces neformálneho prenosu vedomostí, sociálneho kapitálu a psychosociálnej podpory, ktoré sú relevantné pre prácu, kariéru alebo profesionálny rozvoj. Mentorstvo zahŕňa neformálnu komunikáciu, zvyčajne osobne a počas nepretržitého obdobia, medzi osobou, ktorú určila hostiteľská organizácia ako mentora a ktorá sa považuje za osobu s relevantnými vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami, na jednej strane a dobrovoľníkom pomoci EÚ na strane druhej;

f)

„podanie správy“ je proces, ktorý poskytuje vysielajúcim a hostiteľským organizáciám a dobrovoľníkom pomoci EÚ jasné informácie o výsledkoch týkajúcich sa pridelenej úlohy, dosiahnutých cieľoch dobrovoľníkov pomoci EÚ a odporúčania alebo zistenia vyplývajúce z ich skúseností, ako aj zhodnotenie, nadobudnuté vedomosti a pozitívne profesionálne ukončenie umiestnenia.

KAPITOLA 2

POSTUPY NA VYHĽADÁVANIE A VÝBER ZÁUJEMCOV O DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ

Článok 3

Postup vyhľadávania a výberu

1.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne zavedú postup vyhľadávania a výberu. Úlohy, zodpovednosti a postupy sa vymedzia s cieľom zabezpečiť transparentný, spravodlivý a účinný proces prijímania vzhľadom na normy rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

2.   Postup vyhľadávania a výberu je založený na partnerstve medzi vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami a zabezpečuje včasnú a neustálu komunikáciu. Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby bola hostiteľská organizácia dôsledne zapojená do celého procesu prijímania.

3.   Dohodnutý postup vyhľadávania a výberu sa uplatňuje na všetky fázy procesu prijímania.

4.   Postup vyhľadávania a výberu obsahuje minimálne:

a)

vymedzenie pridelených úloh, profil spôsobilostí a výberové kritériá dobrovoľníkov pomoci EÚ, ako sa stanovuje v článku 4;

b)

oznámenie a žiadosť, ako sa stanovuje v článku 5;

c)

hodnotenie, širší a užší výber uchádzačov, ako sa stanovuje v článku 6;

d)

výber, ako sa stanovuje v článku 7.

Článok 4

Vymedzenie pridelených úloh, profilu spôsobilostí a výberových kritérií dobrovoľníkov pomoci EÚ

1.   Na základe posúdenia potrieb, ktoré sa má vykonať v súlade s delegovaným nariadením Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, hostiteľská organizácia navrhne v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 1 prílohy I pridelené úlohy dobrovoľníka pomoci EÚ, a to vrátane flexibilných prvkov s cieľom zohľadniť prínos dobrovoľníka po prijatí.

2.   Vysielajúca organizácia preskúma pridelené úlohy, aby ich mohla prípadne upraviť s cieľom zabezpečiť vhodné a realistické priradenie, pričom sa zohľadnia očakávané spôsobilosti dobrovoľníkov pomoci EÚ a absorpčná kapacita a potreby hostiteľskej organizácie.

3.   Na základe pridelených úloh a rámca spôsobilostí vysielajúce a hostiteľské organizácie vymedzia profil spôsobilostí dobrovoľníka pomoci EÚ a výberové kritériá s minimálnymi požiadavkami, ktoré sa majú použiť počas procesu prijímania. V profile spôsobilostí sa uvedie, či je dobrovoľník odborný pracovník na nižšej alebo vedúcej úrovni a potreba stáže.

Článok 5

Oznámenie a žiadosť

1.   Vysielajúca organizácia zodpovedá za oznámenie umiestnenia. Na základe vstupných informácií od hostiteľskej organizácie vypracuje informačný balík týkajúci sa oznámenia s cieľom informovať o iniciatíve a prilákať záujemcov o dobrovoľnícku činnosť.

2.   Oznámenie sa vypracuje minimálne v angličtine, v písomnej forme s jasným, konkrétnym a prístupným textom a obsahuje informácie o pozícii, ktorá sa ponúka záujemcom o dobrovoľnícku činnosť v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 2 prílohy I.

3.   Uverejní sa minimálne jeden mesiac na centrálnej platforme iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ s možnosťou využiť dodatočné príležitosti na propagáciu s cieľom prilákať uchádzačov na centrálnu platformu. V náležite odôvodnených prípadoch týkajúcich sa umiestnenia v reakcii na humanitárnu krízu možno oznámenie uverejniť počas obdobia, ktoré je kratšie ako jeden mesiac, ale nie kratšie ako jeden týždeň.

4.   Uchádzači podávajú žiadosť na štandardizovanom formulári žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom. Uchádzači vyplnia tiež štandardizovaný dotazník sebahodnotenia s cieľom hodnotiť svoje spôsobilosti, ktoré sa požadujú pre rámec spôsobilostí, a svoju schopnosť prispôsobiť sa prideleným úlohám a životným a pracovným podmienkam uvedeným v oznámení. Pokiaľ ide o životné a pracovné podmienky, od uchádzačov sa vyžaduje, aby poskytli svoj súhlas.

Článok 6

Hodnotenie, širší a užší výber

1.   Vysielajúca organizácia hodnotí uchádzačov na základe informácií uvedených vo formulári žiadosti a v dotazníku sebahodnotenia, vyhlásenia o ich motivácii zúčastniť sa na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ a na konkrétnych umiestneniach, ako aj na základe hodnotenia ich schopnosti analyzovať príslušný scenár humanitárnej pomoci prostredníctvom písomného testu, eseje alebo podobných testov.

2.   Na základe hodnotenia vysielajúca organizácia poskytne širší výber uchádzačov hostiteľskej organizácii, aby sa spoločne dohodli na užšom výbere uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor.

3.   Uchádzači v užšom výbere sa pozvú na štruktúrovaný pohovor, ktorý je založený na rámci spôsobilostí. Pohovor možno uskutočniť osobne alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to možné, za účasti hostiteľskej organizácie. Dodatočné metódy hodnotenia môžu zahŕňať hodnotiace centrá, skupinové aktivity alebo pracovné simulačné cvičenia.

4.   Vysielajúca organizácia môže v prípade potreby uskutočniť pred konečným výberom kontrolu osobných a profesijných odporúčaní. Uchádzači sú o tejto previerke informovaní na začiatku procesu v oznámení.

Článok 7

Výber

1.   Hostiteľská organizácia prijme konečné rozhodnutie o vybranom záujemcovi o dobrovoľnícku činnosť a potvrdí svoj výber vysielajúcej organizácii, ktorá zodpovedá za ponuku pozície a prípravu fázy zaškolenia. Pre každú pozíciu možno vybrať náhradného dobrovoľníka, ktorý nahradí záujemcu v prípade, že sa vzdá alebo už nie je k dispozícii.

2.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie musia byť schopné preukázať a zdôvodniť, ako prijali svoje rozhodnutie o výbere, pokiaľ ide o zásady rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie počas celého procesu vyhľadávania a výberu.

3.   Postup výberu musí byť ukončený v primeranej lehote. Vysielajúca organizácia informuje všetkých uchádzačov o rozhodnutí o výbere a informuje ich o možnosti získať spätnú väzbu. Vyzve úspešne vybraných záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, aby písomne potvrdili ich záujem zúčastniť sa na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ.

4.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby dokumentácia týkajúca sa postupu vyhľadávania a výberu bola vysledovateľná a uchovávaná v súlade s normou o ochrane údajov uvedenou v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

Článok 8

Posúdenie vzdelávacích potrieb

1.   Na základe výsledkov procesu prijímania, potrieb hostiteľskej organizácie a plánovaného vyslania vysielajúca organizácia posúdi po konzultácii s hostiteľskou organizáciou a záujemcom o dobrovoľnícku činnosť vzdelávacie potreby a určí moduly programu odbornej prípravy, na ktorých sa má záujemca zúčastniť, a to na základe týchto kritérií:

a)

počtu odpracovaných rokov, s možnosťou pre odborných pracovníkov na vedúcej úrovni, aby sa zamerali na povinné moduly a vybrali si primeranú úroveň odbornej prípravy v oblasti riadenia projektov a špecializované nepovinné moduly;

b)

potrieb hostiteľskej organizácie týkajúcich sa osobitných spôsobilostí, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom účasti záujemcu o dobrovoľnícku činnosť na nepovinných moduloch;

c)

všeobecných spôsobilostí záujemcu o dobrovoľnícku činnosť, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom účasti na nepovinných moduloch.

2.   Vysielajúca organizácia vyplní plán vzdelávania a rozvoja uvedený v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, a stanoví hodnotené spôsobilosti úspešne vybraných záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a ich vzdelávacie potreby, ktoré sa majú postúpiť poskytovateľom odbornej prípravy.

KAPITOLA 3

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY V RÁMCI INICIATÍVY DOBROVOĽNÍCI POMOCI EÚ

Článok 9

Program odbornej prípravy

1.   Program odbornej prípravy pre všetkých úspešne vybraných záujemcov o dobrovoľnícku činnosť vykonáva(-jú) poskytovateľ(-ia) odbornej prípravy, v prípade potreby na základe vstupných informácií od vysielajúcich a hostiteľských organizácií a bývalých dobrovoľníkov.

2.   Program odbornej prípravy je založený na rámci spôsobilostí a možno ho prispôsobiť potrebám odborných pracovníkov na nižšej i vedúcej úrovni.

3.   Program odbornej prípravy zahŕňa kombinovaný prístup vzdelávania založený na elektronickom vzdelávaní a moduloch v triede.

4.   Povinné moduly pre všetkých záujemcov o dobrovoľnícku činnosť zahŕňajú tieto oblasti:

a)

všeobecný úvod o Únii, jej vonkajších vzťahoch a systém reakcie na krízy;

b)

úvod o humanitárnej činnosti, politike Únie v oblasti humanitárnej pomoci a iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ;

c)

riadenie osobnej bezpečnosti, ochrany a zdravia;

d)

riadenie projektu;

e)

medzikultúrne povedomie (a prierezové záležitosti);

f)

simulačné cvičenie na základe scenára, ktoré od záujemcov o dobrovoľnícku činnosť vyžaduje, aby preukázali získané spôsobilosti.

5.   Nepovinné moduly zahŕňajú tieto oblasti:

a)

zastúpenie a komunikácia;

b)

psychologická prvá pomoc;

c)

odborná príprava osôb rozširujúcich získané vedomosti;

d)

manažment dobrovoľníkov;

e)

organizačný rozvoj;

f)

prípadne prispôsobené moduly týkajúce sa najmä prispôsobenia technických spôsobilostí záujemcov o dobrovoľnícku činnosť kontextu humanitárnej pomoci.

6.   Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť absolvujú všetky povinné moduly a môžu absolvovať jeden alebo viac nepovinných modulov, ktoré sa vyberú v súlade s článkom 8.

7.   Učebný plán odbornej prípravy, podrobnosti týkajúce sa každého modulu vrátane jeho štatútu, cieľovej skupiny, časového harmonogramu, spôsobilostí, na ktoré je zameraný, a súvisiace výsledky vzdelávania sa stanovujú v prílohe II.

Článok 10

Hodnotenie záujemcov o dobrovoľnícku činnosť počas odbornej prípravy a po nej

1.   Počas odbornej prípravy a po jej ukončení sa záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť hodnotia z hľadiska ich pripravenosti na vyslanie na základe rámca spôsobilostí.

2.   Hodnotenie zorganizujú spoločne školitelia, pričom kľúčovú koordinačnú úlohu má mentor odbornej prípravy záujemcu o dobrovoľnícku činnosť.

3.   Hodnotenie spôsobilostí vychádza z hodnotení vedomostí, zručností a postoja záujemcu o dobrovoľnícku činnosť zo strany školiteľov, vrátane:

a)

sebahodnotenia zo strany záujemcu o dobrovoľnícku činnosť po simulačnom cvičení na základe scenára;

b)

pripomienok, ktoré poskytnú školitelia po každom module a simulačnom cvičení na základe scenára;

c)

hodnotenia mentora odbornej prípravy, ktoré poskytuje kritické preskúmanie sebahodnotenia a pripomienok, z osobného mentorského stretnutia medzi mentorom odbornej prípravy a záujemcom o dobrovoľnícku činnosť na základe spätnej väzby od školiteľov.

4.   Hodnotenie všetkých spôsobilostí sa zahrnie do plánu vzdelávania a rozvoja záujemcu o dobrovoľnícku činnosť, ktorý sa po ukončení odbornej prípravy a absolvovaných určených kurzov a získaní výsledkov aktualizuje.

5.   Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí preukážu nízku odbornosť v rámci ktorejkoľvek z prierezových alebo osobitných spôsobilostí, sa vylúčia. Školitelia a mentor odbornej prípravy musia byť v prípade potreby schopní vysvetliť a zdôvodniť takéto hodnotenie a rozhodnutie.

KAPITOLA 4

POSTUPY NA PRÍPRAVU ZÁUJEMCOV O DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ PRED VYSLANÍM

Článok 11

Program zaškolenia

1.   Proces zaškolenia oboznámi záujemcu o dobrovoľnícku činnosť alebo dobrovoľníka pomoci EÚ s kultúrou, politikou a postupmi vysielajúcich a hostiteľských organizácií, ako aj s očakávaniami v súvislosti s pridelenými úlohami.

2.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne vypracujú program zaškolenia. V programe sa vymedzia ich úlohy a zodpovednosti na základe prípadných informácií od dobrovoľníkov pomoci EÚ, ktorí sa vrátili, s cieľom využiť ich osobné skúsenosti a poznatky. Program zahŕňa:

a)

zaškolenie pred vyslaním, ktoré majú poskytnúť vysielajúce organizácie, ako sa stanovuje v článku 12;

b)

zaškolenie v cieľovej krajine, ktoré majú poskytnúť hostiteľské organizácie, ako sa stanovuje v článku 18;

3.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie v prípade potreby organizujú spoločné stretnutia s účasťou všetkých záujemcov o dobrovoľnícku činnosť alebo dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Článok 12

Zaškolenie pred vyslaním

1.   Vysielajúce organizácie zabezpečia, aby všetci záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť dostali dôkladné a primerané osobné zaškolenie pred ich vyslaním. Toto zaškolenie zahŕňa minimálne tieto oblasti:

a)

štruktúra a procesy organizácie a riadenia, tímy zapojené do projektu (vrátane projektového manažéra, úradníka pre krízové riadenie, ľudské zdroje), organizačné poslanie a ciele, pokiaľ ide o iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ;

b)

komplexné informácie o kontexte projektu, v rámci ktorého bude záujemca o dobrovoľnícku činnosť pracovať, pridelené úlohy a posúdenie potrieb, z ktorého vychádzajú; a predpokladané pracovné a životné podmienky, ako sa stanovuje v článku 22 a článkoch 24 až 27;

c)

príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje na dobrovoľníka, ako sa uvádza v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014;

d)

normy a postupy týkajúce sa dobrovoľníka, ktoré zahŕňajú disciplinárne opatrenia a podávanie sťažností, boj proti podvodom a korupcii, ochranu detí a zraniteľných dospelých, kódex správania, ako sa okrem iného stanovuje v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014;

e)

povinná inštruktáž týkajúca sa bezpečnosti, zdravia a ochrany špecifická pre daný kontext (vrátane lekárskej prehliadky pred odchodom), ako sa uvádza v článkoch 28 a 30;

f)

postup a systém dohľadu a riadenia výkonnosti a zavedené mechanizmy podpory, vrátane mentorstva a inej podpory, ako sa stanovuje v článkoch 19, 20 a 21;

g)

plán vzdelávania a rozvoja;

h)

informácie o sieti v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a o tom, ako podporuje dobrovoľníkov pred vyslaním, počas neho a po ňom;

i)

informácie o činnostiach v oblasti komunikácie a zviditeľnenia plánovaných v rámci projektu, založené na komunikačnom pláne uvedenom v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, vrátane kontaktných informácií pre zodpovedného regionálneho úradníka Komisie;

j)

proces podania správy, ako sa stanovuje v článku 23.

2.   V súvislosti so zaškolením vysielajúca organizácia poskytne aj informácie o kancelárii pre oblasť humanitárnej pomoci na zastúpení Komisie zodpovednom za krajinu, do ktorej sú dobrovoľníci pomoci EÚ vyslaní, a informuje túto kanceláriu o ich nastávajúcom vyslaní.

3.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť prečítali a pochopili všetky informácie poskytnuté počas procesu zaškolenia a aby tieto informácie zostali ľahko prístupné počas ich účasti na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ.

Článok 13

Stáže pre odborných pracovníkov na nižšej úrovni

1.   Od záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, ktorí sú odbornými pracovníkmi na nižšej úrovni, sa môže požadovať, aby okrem odbornej prípravy absolvovali stáž v rámci vysielajúcej organizácie s cieľom naučiť sa na základe skúseností postupy, etiku a kontext humanitárnej práce a pripraviť sa na plánované vyslanie ako dobrovoľník pomoci EÚ. Stáž trvá maximálne šesť mesiacov s možnosťou obmedzeného predĺženia v náležite odôvodnených výnimočných prípadoch.

2.   Vysielajúca organizácia po konzultácii s hostiteľskou organizáciou a dobrovoľníkom stážistom preskúma a aktualizuje vzdelávacie potreby v pláne vzdelávania a rozvoja, a to na základe potrieb týkajúcich sa stáže. V pláne vzdelávania a rozvoja sa vymedzia najmä:

a)

očakávané výsledky vzdelávania, ktoré má dosiahnuť dobrovoľník stážista počas obdobia stáže;

b)

úlohy, ktoré dobrovoľník stážista bude vykonávať ako súčasť procesu vzdelávania a potrebné zdroje;

c)

očakávané ciele a výsledky, ktoré má dobrovoľník stážista dosiahnuť po uplynutí obdobia stáže.

3.   Nasledujúce články tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis na stáže s povinnosťami pre vysielajúce organizácie, ktoré prijímajú dobrovoľníkov stážistov:

a)

článok 19 ods. 4, 5, 6 a 9, články 21 a 22;

b)

článok 24 s výnimkou odseku 5. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť pochádzajúci z krajín EÚ alebo z tretích krajín uvedených v článku 23 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 375/2014 za podmienok uvedených v uvedenom článku, na ktorých sa vzťahujú ich vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia alebo poistenia v krajine ich pobytu a ktorí vykonávajú stáže v uvedených krajinách, dostanú len doplnkové krytie. To znamená, že ich poistné krytie sa obmedzuje na náklady nad rámec pokrytia vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia alebo poistenia. V mimoriadne odôvodnených prípadoch, keď sa vnútroštátny systém sociálneho zabezpečenia alebo poistenia vzťahuje len na časť nákladov alebo na žiadne náklady stanovené v článku 24 ods. 5, sa pokryje 100 % vynaložených nákladov;

c)

v náležitých prípadoch článok 25 s výnimkou odseku 6, článok 26 a článok 27 ods. 1;

d)

článok 28 ods. 1, 8 a 14 a článok 30 ods. 1, 4, 5, 6 a 7.

Článok 14

Hodnotenie záujemcov o dobrovoľnícku činnosť po stáži

1.   Na konci stáže stážista dobrovoľník vyplní sebahodnotenie na základe rámca spôsobilostí a plánu vzdelávania a rozvoja.

2.   Priamy nadriadený z vysielajúcej organizácie preskúma po konzultácii s hostiteľskou organizáciou sebahodnotenie a hodnotí stážistu dobrovoľníka, a najmä:

a)

hodnotí výkonnosť stážistu dobrovoľníka vo vzťahu k cieľom;

b)

preskúma, či sa dosiahli dohodnuté výsledky;

c)

určí výsledky vzdelávania.

3.   Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí preukážu nízku odbornosť v rámci ktorejkoľvek z prierezových alebo osobitných spôsobilostí, sa vylúčia a nie sú oprávnení, aby sa stali dobrovoľníkmi pomoci EÚ. Priamy nadriadený musí byť v prípade potreby schopný vysvetliť a zdôvodniť takéto hodnotenie a rozhodnutie.

Článok 15

Dodatočná odborná príprava pred vyslaním

Bez toho, aby bola dotknutá účasť záujemcu o dobrovoľnícku činnosť na programe odbornej prípravy alebo ako stážistu dobrovoľníka, vysielajúca organizácia môže poskytnúť dodatočnú odbornú prípravu pred vyslaním, ako napr. odbornú prípravu týkajúcu sa prispôsobovania technických spôsobilostí záujemcov o dobrovoľnícku potrebám hostiteľskej organizácie, jazykovú odbornú prípravu potrebnú pre krajinu vyslania, atď.

Článok 16

Zmluva s dobrovoľníkom pomoci EÚ

1.   Na základe výsledkov zaškolenia pred vyslaním, v náležitých prípadoch stáže a inej odbornej prípravy pred vyslaním, ako sa uvádza v článkoch 13 až 15, vysielajúca organizácia po konzultácii s hostiteľskou organizáciou potvrdí konečné hodnotenie oprávnenosti záujemcu o dobrovoľnícku činnosť, ktorý má byť vyslaný ako dobrovoľník pomoci EÚ.

2.   Vysielajúca organizácia a úspešne hodnotený dobrovoľník pomoci EÚ podpíšu zmluvu o vyslaní, ako sa uvádza v článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

3.   V zmluve, ktorá sa má vymedziť v úzkej konzultácii s hostiteľskými organizáciami, sa stanovia konkrétne podmienky vyslania a práva a povinnosti dobrovoľníka pomoci EÚ. Zmluva obsahuje právne predpisy uplatniteľné na jurisdikciu zmluvy podľa delegovaného nariadenia Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, a minimálne tieto prvky:

a)

špecifikácia úlohy dobrovoľníka pomoci EÚ, názov, trvanie a miesto umiestnenia a úlohy, ktoré sa majú vykonať, ako sa vymedzuje v pridelených úlohách, vrátane prvkov vyplývajúcich z komunikačného plánu uvedeného v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 375/2014;

b)

trvanie zmluvy vrátane dátumu začatia a ukončenia;

c)

riadenie výkonnosti vrátane:

dojednaní týkajúcich sa riadenia, zodpovedného priameho nadriadeného z hostiteľskej organizácie a kontaktného miesta pre neustálu podporu zo strany vysielajúcej organizácie,

dojednaní týkajúcich sa mentorstva;

d)

pracovné podmienky vrátane pracovného času a dovolenky;

e)

finančné práva a povinnosti dobrovoľníka pomoci EÚ, vrátane dojednaní potrebných na ich poskytovanie:

diéty a príspevok na presídlenie,

informácie o platných daňových predpisoch a predpisoch týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia,

poistné krytie,

ubytovanie,

cestovanie;

f)

praktické dojednania;

lekárske prehliadky,

víza a pracovné povolenia;

g)

dôvernosť;

h)

očakávané správanie zo strany dobrovoľníka pomoci EÚ vrátane integrity a kódexu správania, ochrany detí a zraniteľných dospelých, nulovej tolerancie voči sexuálnemu zneužívaniu, ktoré sa má pripojiť k zmluve;

i)

disciplinárna politika a ukončenie štatútu dobrovoľníka;

j)

mechanizmus mediácie na riešenie problémov, podávanie sťažností a riešenie sporov;

k)

zodpovednosti a politiky, ktoré sa uplatňujú na riadenie bezpečnosti, ochranu a zdravie;

l)

vzdelávanie a rozvoj;

odborná príprava a zaškolenie,

podanie správy po vyslaní.

4.   V prípade sporu medzi hostiteľskou alebo vysielajúcou organizáciou a dobrovoľníkom pomoci EÚ má dobrovoľník pomoci EÚ právo na účinný právny prostriedok nápravy v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami platnými pre vysielajúce organizácie.

Článok 17

Zápis do databázy

Po prijatí výslovného súhlasu dobrovoľníka pomoci EÚ vysielajúca organizácia vloží údaje o dobrovoľníkovi pomoci EÚ do databázy uvedenej v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 375/2014 (ďalej len „databáza“). Akékoľvek spracovanie osobných údajov vo vzťahu k tejto databáze sa musí vykonať v súlade s normou o ochrane údajov stanovenou v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014. Na každé spracovanie osobných údajov Komisiou vo vzťahu k tejto databáze sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001 (2).

KAPITOLA 5

POSTUPY PRE VYSIELANIE A RIADENIE DOBROVOĽNÍKOV POMOCI EÚ

Článok 18

Zaškolenie v cieľovej krajine

1.   Hostiteľské organizácie zabezpečia, aby všetci dobrovoľníci pomoci EÚ dostali dôkladné a primerané zaškolenie v cieľovej krajine po ich príchode do krajiny, do ktorej sú vyslaní, ktoré zahŕňa minimálne:

a)

štruktúru a procesy organizácie a riadenia, tímy zapojené do projektu (vrátane projektového manažéra, operačného a technického tímu, úradníka pre krízové riadenie, podporných tímov ako napr. pre ľudské zdroje a financie), miesto(-a) projektu a organizačné poslanie a ciele, pokiaľ ide o iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ;

b)

komplexné informácie o poslaní, náplni práce a projektoch hostiteľskej organizácie, zapojených komunitách, operačnom kontexte a očakávaniach týkajúcich sa výstupov a výsledkov pridelených úloh dobrovoľníka pomoci EÚ a posúdení potrieb, z ktorého vychádzajú;

c)

príslušný miestny právny rámec, ktorý sa vzťahuje na dobrovoľníka pomoci EÚ;

d)

povinnú inštruktáž týkajúcu sa bezpečnosti, zdravia a ochrany špecifickú pre daný kontext, ako sa uvádza v článkoch 28 a 30;

e)

postup a systém dohľadu a riadenia výkonnosti a zavedené mechanizmy podpory, vrátane mentorstva a inej podpory, ako sa stanovuje v článkoch 19, 20 a 21;

f)

inštruktáž o kultúre krajiny, regiónu a lokality, do ktorej je dobrovoľník pomoci EÚ vyslaný vrátane usmernení o primeranom správaní;

g)

proces podania správy v cieľovej krajine, ako sa stanovuje v článku 23.

2.   Hostiteľská organizácia zabezpečí, aby dobrovoľníci pomoci EÚ prečítali a pochopili všetky informácie poskytnuté počas procesu zaškolenia v cieľovej krajine a aby tieto informácie zostali ľahko prístupné počas ich účasti na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ.

Článok 19

Dohľad a riadenie výkonnosti

1.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne vytvoria systém riadenia výkonnosti na základe výkonnostných cieľov, očakávaných výstupov a výsledkov s cieľom merať pokrok a kvalitu práce dobrovoľníka pomoci EÚ podľa pridelených úloh.

2.   V postupe riadenia výkonnosti sa špecifikujú príslušné úlohy vysielajúcich a hostiteľských organizácií a zodpovednosti pre dohľad nad dobrovoľníkom pomoci EÚ.

3.   Počas zaškolenia vysielajúce a hostiteľské organizácie stanovia spoločne s dobrovoľníkmi pomoci EÚ ich výkonnostné ciele a poskytnú im príležitosť, aby vyjadrili ich pripomienky k flexibilným prvkom pridelených úloh.

4.   Hostiteľská organizácia určí priameho nadriadeného, ktorý je zodpovedný za dohľad nad dobrovoľníkom pomoci EÚ. Priamy nadriadený a dobrovoľník pomoci EÚ sa stretávajú na stretnutiach týkajúcich sa dohľadu, a to s primeranou a praktickou frekvenciou.

5.   V prípade potreby a v závislosti od dĺžky umiestnenia môže vysielajúca organizácia a priamy nadriadený hostiteľskej organizácie spolu s dobrovoľníkom pomoci EÚ vykonať spoločné preskúmanie výkonnosti v polovici obdobia s cieľom formálne zhodnotiť proces integrácie, pokrok v dosahovaní cieľov a opätovne prispôsobiť ciele a pridelené úlohy plánu vzdelávania a rozvoja.

6.   V prípade, že záver preskúmania v polovici obdobia je, že dobrovoľník pomoci EÚ má nízku odbornosť v rámci ktorejkoľvek z prierezových alebo osobitných spôsobilostí, môže hostiteľská organizácia po dohode s vysielajúcou organizáciou prijať rozhodnutie o predčasnom ukončení umiestnenia. Obe organizácie musia byť v prípade potreby schopné vysvetliť a zdôvodniť takéto hodnotenie a rozhodnutie.

7.   Vysielajúca organizácia a priamy nadriadený z hostiteľskej organizácie spolu s dobrovoľníkom pomoci EÚ vykonajú konečné preskúmanie výkonnosti s cieľom zhodnotiť na konci umiestnenia dosiahnuté výsledky dobrovoľníka pomoci EÚ vo vzťahu k prideleným úlohám a plánu vzdelávania a rozvoja.

8.   Výsledky preskúmania výkonnosti sa začlenia do plánu vzdelávania a rozvoja dobrovoľníka pomoci EÚ.

9.   Vysielajúca organizácia si ponechá záznamy o preskúmaní výkonnosti v súlade s normou o ochrane údajov stanovenou v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, a zašle potvrdenie do databázy, či sa umiestnenie úspešne ukončilo. V prípade neúspešného ukončenia sa uvedú dôvody.

Článok 20

Neustála podpora zo strany vysielajúcej organizácie

1.   Pred vyslaním vysielajúca organizácia určí kontaktnú osobu, ktorá bude k dispozícii počas trvania vyslania a ktorá má pravidelné kontakty s dobrovoľníkom pomoci EÚ s cieľom:

a)

podporiť usadenie a prispôsobenie sa dobrovoľníka pomoci EÚ;

b)

poskytovať potrebnú dodatočnú podporu pre dobrovoľníka pomoci EÚ a hostiteľskú organizáciu;

c)

zúčastniť sa na preskúmaní v polovici obdobia a záverečnom preskúmaní a na prípadných stretnutiach a

d)

poskytnúť mediáciu v prípade nezhody medzi hostiteľskou organizáciou a dobrovoľníkom pomoci EÚ.

2.   Ak určená kontaktná osoba už nie je schopná plniť túto úlohu počas vyslania, čo najskôr sa zabezpečí náhrada, aby sa zaistila kontinuita podpory.

Článok 21

Mentorstvo

1.   Hostiteľská organizácia určí jedného alebo viacerých mentorov pre dobrovoľníka pomoci EÚ na poskytovanie podpory v oblastiach, ako napríklad:

a)

rozvoj odborných zručností a zlepšenie výkonnosti a vedomostí;

b)

kultúrna integrácia a aklimatizácia;

c)

tútorstvo týkajúce sa pridelených úloh a

d)

riešenie psychosociálnych otázok.

2.   Určený mentor(-i) má(-jú) prístup k plánu vzdelávania a rozvoja a prideleným úlohám dobrovoľníka pomoci EÚ, z ktorých vychádza mentorská podpora. Mentor(-i) sa pravidelne stretáva(-jú) s dobrovoľníkom pomoci EÚ s cieľom sledovať jeho pokrok a pomôcť riešiť prípadné záležitosti týkajúce sa umiestnenia alebo osobné záležitosti.

3.   Mentorstvo zohľadňuje miestne podmienky a podľa možností je vhodné aj pre miestnych dobrovoľníkov.

4.   Vysielajúca organizácia uľahčí poskytovanie mentorstva prostredníctvom práce v partnerstve s hostiteľskou organizáciou s cieľom poskytovať analytickú podporu, podporu odbornej prípravy a inú podporu v oblasti budovania kapacít, ako aj prostredníctvom stanovenia vlastných štruktúr a sietí jednotlivcov s vhodnými a doplňujúcimi zručnosťami pre prípad nízkej dostupnosti miestnych zručností.

5.   V prípade potreby možno zvážiť diaľkové mentorstvo najmä prostredníctvom siete pre iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ.

Článok 22

Pracovné podmienky

1.   Všetci dobrovoľníci pomoci EÚ majú primerané pracovné podmienky, ktoré im umožnia dobre vykonávať prácu počas ich umiestnenia a zabezpečia im pohodu, motiváciu, zdravie a bezpečnosť. Sú v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 89/391/ES (3) a smernice 2003/88/ES (4).

2.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spolupracujú s cieľom stanoviť primerané pracovné podmienky založené na miestnych a vnútroštátnych operačných kontextoch.

3.   Hostiteľská organizácia poskytne potrebné informácie a navrhne pracovné podmienky, ktorých vhodnosť a primeranosť posúdi vysielajúca organizácia s cieľom zabezpečiť súlad s jej povinnou starostlivosťou a so všeobecnými politikami a postupmi.

4.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne zabezpečia prevenciu rizík v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany, ich riadenie a zmierňovanie a že navrhované pracovné podmienky sú v súlade s dohodnutými postupmi v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany uvedenými v článkoch 28, 29 a 30 a spĺňajú požiadavky na pracovný čas, dovolenku, minimálny denný a týždenný odpočinok a pracovný priestor uvedené v bode 3 prílohy I.

Článok 23

Podpora na konci umiestnenia a po vyslaní

1.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne rozhodnú o obsahu a procese podania správy, ktorý sa predpokladá pre všetkých dobrovoľníkov pomoci EÚ vrátane tých, ktorí sa vracajú predčasne.

2.   Hostiteľská organizácia zabezpečí dobrovoľníkovi pomoci EÚ osobné alebo skupinové podanie správy vrátane záverečného preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 19 ods. 7 a v prípade potreby odovzdanie projektu tímu a stranám, ktoré budú pokračovať v činnostiach, ktoré vykonával dobrovoľník pomoci EÚ vzhľadom na zaistenie udržateľnosti a kontinuity.

3.   Vysielajúca organizácia zabezpečí dobrovoľníkovi pomoci EÚ, ktorý sa vrátil, včasné osobné alebo skupinové podanie správy a operačné alebo projektové podanie správy založené na spätnej väzbe od hostiteľskej organizácie a ukončení plánu vzdelávania a rozvoja.

4.   Vysielajúca organizácia umožní po návrate dobrovoľníka pomoci EÚ lekársku prehliadku po vyslaní a poskytne psychosociálne hodnotiace stretnutie a poradenskú podporu, na ktorých sa môže dobrovoľník pomoci EÚ dobrovoľne zúčastniť.

5.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie informujú dobrovoľníkov pomoci EÚ o príležitostiach, aby sa naďalej angažovali v otázkach týkajúcich sa humanitárnej pomoci a aktívneho európskeho občianstva vrátane podpory siete pre iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ a spolupráce s ňou.

6.   Vysielajúca organizácia vyzve dobrovoľníkov pomoci EÚ, ktorí sa vrátili, aby poskytli konštruktívnu spätnú väzbu o iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ a aby vysvetlili význam ich vstupov pre budúce umiestnenia.

KAPITOLA 6

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA POISTENIA A ŽIVOTNÝCH PODMIENOK

Článok 24

Poistné krytie

1.   Na všetkých dobrovoľníkov pomoci EÚ sa vzťahuje komplexné poistenie, ktoré je osobitne určené na ich ochranu počas celého trvania ich vyslania v tretích krajinách a počas príslušného obdobia pred vyslaním a po ňom.

2.   Poistné krytie sa vzťahuje na celý svet, 24 hodín denne. Začína sa dňom, keď dobrovoľník pomoci EÚ opustí svoju domovskú krajinu smerom do tretej krajiny, do ktorej je vyslaný, až do dňa, keď dobrovoľník pomoci EÚ opustí tretiu krajinu a vráti sa späť do domovskej krajiny (prvé obdobie krytia).

3.   Poistné krytie, ktoré je dlhšie ako 12 týždňov, sa predlžuje o ďalších 8 týždňov v domovskej krajine poisteného s cieľom pokryť následné lekárske ošetrenie v prípade chorôb a zranení, ku ktorým došlo počas prvého obdobia krytia.

4.   Pokrytie sa vzťahuje na všetky činnosti spojené s iniciatívou Dobrovoľníci pomoci EÚ, ako aj na súkromné činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ počas prvého obdobia krytia.

5.   Na všetkých dobrovoľníkov EÚ sa vzťahuje 100 % krytie (celkové krytie) na:

a)

lekársku a dentálnu starostlivosť;

b)

tehotenstvo a pôrod;

c)

úraz;

d)

návrat do vlasti;

e)

životné poistenie;

f)

trvalé a dočasné zdravotné postihnutie alebo práceneschopnosť;

g)

zodpovednosť za škodu;

h)

stratu alebo krádež dokumentov, cestovných lístkov a osobných vecí;

i)

doplnkovú pomoc.

6.   S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a krytie všetkých dobrovoľníkov pomoci EÚ Komisia môže uzavrieť zmluvu s jedným poskytovateľom alebo viacerými poskytovateľmi poistenia prostredníctvom postupu verejného obstarávania.

Článok 25

Diéty a príspevok na presídlenie

1.   Vysielajúca organizácia poskytne dobrovoľníkom pomoci EÚ ako osobám bez zamestnania diéty vo forme jednorazových platieb, ktoré sa vyplácajú v primeranom čase a v pravidelných splátkach.

2.   Jednorazové platby diét sú založené na spotrebnom koši, ktorý zahŕňa pravidelné výdavky dobrovoľníkov pomoci EÚ na tieto položky:

a)

potraviny;

b)

toaletné potreby a výrobky pre domácnosť;

c)

oblečenie;

d)

miestna doprava a doprava v cieľovej krajine;

e)

rôzne výdavky, ktoré sa považujú za potrebné na zabezpečenie primeranej životnej úrovne a účasť na živote miestnej spoločnosti [možno pripočítať maximálne 20 % celkovej sumy pre položky uvedené v písmenách a) až d) s cieľom zahrnúť aj iné náklady napr. na aktivity vo voľnom čase, kaderníctvo/holičstvo, noviny a papierenské výrobky];

f)

suma na nepredvídané výdavky pre dobrovoľníkov pomoci EÚ v oblastiach s indexmi nad priemerom krajín [maximálne 10 % pre položky uvedené v písmenách a) až d)].

3.   Náklady na ubytovanie nie sú súčasťou jednorazových platieb diét.

4.   Komisia uverejní informácie o jednorazových sumách diét pre krajiny, do ktorých sa dobrovoľníci pomoci EÚ vysielajú, na základe indexov krajín. Okrem platieb diét možno uhradiť osobitné potreby spojené so zdravotným postihnutím alebo inými náležite odôvodnenými výnimočnými okolnosťami.

5.   Dobrovoľníci pomoci EÚ sú včas informovaní o zmenách indexov a sadzieb diét, ktoré sa ich týkajú počas umiestnenia, najmä v krajinách s vysokou mierou inflácie alebo deflácie.

6.   Po úspešnom ukončení vyslania vysielajúca organizácia poskytne dobrovoľníkom pomoci EÚ, ktorí sa vrátili, pravidelný indexovaný príspevok na presídlenie vo výške 100 EUR mesačne, a to v závislosti od dĺžky ich vyslania.

Článok 26

Ubytovanie

1.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby hostiteľská organizácia poskytla dobrovoľníkovi pomoci EÚ primerané ubytovanie za primerané náklady v miestnom kontexte.

2.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne zabezpečia prevenciu rizík v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany, ich riadenie a zmierňovanie a že navrhované ubytovanie je v súlade s dohodnutými postupmi v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany uvedenými v článkoch 28, 29 a 30 a spĺňa požiadavky uvedené v bode 4 prílohy I.

3.   Náklady na ubytovanie, vykurovanie a iné priamo súvisiace náklady znáša podľa možností priamo hostiteľská organizácia. Hostiteľská organizácia plní zmluvné vzťahy s prenajímateľmi a prijme všetky potrebné kroky, aby stručne informovala hostiteľov a prenajímateľov o iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ.

Článok 27

Cestovné a súvisiace náklady

1.   Vysielajúca organizácia organizuje cestovanie dobrovoľníka pomoci EÚ do miesta vyslania a späť, a to aj v prípade predčasného návratu, a znáša cestovné náklady.

2.   Na žiadosť dobrovoľníka pomoci EÚ vysielajúca organizácia organizuje cestovanie a pokrýva náklady na ďalší návrat v prípade:

a)

dovolenky na návštevu domova dobrovoľníkov pomoci EÚ, ktorých obdobie vyslania trvá dlhšie než 18 mesiacov;

b)

rodičovskej dovolenky dobrovoľníkov pomoci EÚ, ktorí majú jedno alebo viac nezaopatrených detí vo veku do 12 rokov, ak ich vyslanie trvá dlhšie než 6 mesiacov;

c)

mimoriadnej dovolenky v prípade pohrebu alebo lekársky potvrdenej vážnej choroby priameho príbuzného vo vzostupnej alebo v zostupnej línii, manžela/manželky alebo registrovaného partnera/partnerky, sestry alebo brata.

3.   Cestovné náklady môžu byť založené na skutočných nákladoch hospodárstva alebo tarife druhej triedy alebo sa uhrádzajú vo forme jednorazovej sumy na základe primeranej metodiky na výpočet vzdialenosti.

4.   Vysielajúca organizácia poskytuje informácie a logistickú podporu pri zabezpečovaní víz pre dobrovoľníkov pomoci EÚ a hostiteľská organizácia v prípade potreby podporuje vízový proces. Vysielajúca organizácia pokrýva náklady na získanie víz vrátane potrebných cestovných nákladov.

KAPITOLA 7

POSTUPY S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ POVINNÚ STAROSTLIVOSŤ, BEZPEČNOSŤ A OCHRANU

Článok 28

Riadenie bezpečnosti a posudzovanie rizika

1.   Vysielajúca organizácia má zavedenú organizačnú bezpečnostnú politiku a postupy posudzovania rizika, ktoré sú primerané a uplatniteľné pre dobrovoľníkov pomoci EÚ a v prípade potreby upravené.

2.   Na základe organizačnej bezpečnostnej politiky vysielajúcej organizácie vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne vypracujú plán riadenia bezpečnosti a evakuácie pre činnosti v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Takéto plány sú minimálne v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 5 prílohy I.

3.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne vypracujú písomné posúdenie bezpečnostných, cestovných a zdravotných rizík v krajine, do ktorej sú dobrovoľníci pomoci EÚ vyslaní. Takéto posúdenia sú minimálne v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 6 prílohy I.

4.   Posúdenie rizika uvedené v odseku 3 sa pravidelne reviduje a aktualizuje podľa toho, ako si to vyžaduje kontext a minimálne pred vyslaním dobrovoľníka pomoci EÚ. V prípade, že posúdenie rizika vedie k záveru, že vyslanie by prebiehalo v mieste medzinárodného alebo nemedzinárodného ozbrojeného konfliktu alebo v mieste, kde takýto konflikt hrozí, vyslanie sa prestane plánovať alebo sa zruší v prípade, že dobrovoľník pomoci EÚ už bol vybraný.

5.   Požiadavky týkajúce sa informovanosti o bezpečnosti a náležitého správania v súvislosti s riadením rizika a bezpečnosti sa zahrnú do opisu pridelených úloh a procesu prijímania.

6.   Vysielajúce organizácie informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov a iných zúčastnených krajín v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. 375/2014, predtým ako vyšlú ich občana ako dobrovoľníka pomoci EÚ. Pred vyslaním vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníkov pomoci EÚ, ktorí nie sú občanmi Únie, zistí pravidlá pre konzulárnu ochranu, ktoré poskytuje krajina štátnej príslušnosti dobrovoľníka alebo iná krajina.

7.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie zabezpečia, aby dobrovoľníci pomoci EÚ dostali všetky informácie o postupoch bezpečnosti a ochrany a pochopili ich. Súčasťou zaškolenia je povinná inštruktáž týkajúca sa bezpečnosti špecifická pre daný kontext, ktorá sa poskytne pred odchodom a do 24 hodín po príchode do krajiny vyslania. Musí obsahovať výsledky posúdenia rizika, plán riadenia bezpečnosti a evakuácie vrátane podávania správ o bezpečnostných incidentoch, postupy evakuácie a návratu do vlasti, komunikačnú schému, kontaktného(-ých) úradníka(-ov) pre krízové riadenie a podrobné údaje týkajúce sa veľvyslanectiev, polície, hasičských staníc a nemocníc.

8.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby sa na dobrovoľníka pomoci EÚ minimálne vzťahovalo poistenie stanovené podľa článku 24.

9.   Okrem povinnej bezpečnostnej odbornej prípravy v kontexte programu odbornej prípravy vysielajúca organizácia poskytne dobrovoľníkom pomoci EÚ akúkoľvek inú relevantnú bezpečnostnú odbornú prípravu, ktorú poskytuje svojim vlastným medzinárodným zamestnancom.

10.   Pri podpise zmluvy uvedenej v článku 16 ods. 2 dobrovoľníci pomoci EÚ potvrdia, že sú oboznámení o postupoch riadenia bezpečnosti, ako aj o svojej povinnosti priebežne sa informovať o aktuálnych bezpečnostných situáciách, a že ich budú dodržiavať; svoju osobnú zodpovednosť za riadenie vlastnej bezpečnosti, bezpečnosti iných a organizácie, a že sa zdržia rizikového správania. Vysielajúce a hostiteľské organizácie informujú dobrovoľníka pomoci EÚ o dôsledkoch akéhokoľvek porušenia bezpečnostných postupov, najmä tých, ktoré povedú k predčasnému nútenému ukončeniu umiestnenia.

11.   Vysielajúca organizácia odporučí dobrovoľníkom pomoci EÚ, aby sa zaregistrovali na veľvyslanectve alebo konzuláte ich štátnej príslušnosti po príchode do krajiny vyslania a informuje ich o možnosti požiadať o konzulárnu pomoc. Ak krajina štátnej príslušnosti dobrovoľníka pomoci EÚ nemá konzulárne zastúpenie v krajine vyslania, vysielajúca organizácia odporučí dobrovoľníkom pomoci EÚ, ktorí sú občanmi Únie, aby sa zaregistrovali na veľvyslanectve alebo konzuláte iného členského štátu, a informuje ich o možnosti požiadať o konzulárnu pomoc.

12.   Na základe aktualizácie od hostiteľskej organizácie vysielajúce a hostiteľské organizácie pravidelne aktualizujú plán evakuácie s cieľom zabezpečiť jeho neustálu vhodnosť pre operačné prostredie. Výsledok posúdenia rizika informuje o frekvencii preskúmania plánu a hostiteľská organizácia používa údaje z minulosti a súčasné aktualizácie, aby ho v prípade potreby upravila. Plán evakuácie sa nachádza na mieste, ktoré je ľahko prístupné pre dobrovoľníka pomoci EÚ.

13.   Hostiteľská organizácia zabezpečí, aby bol dobrovoľník pomoci EÚ priebežne informovaný o akejkoľvek zmene v operačnom prostredí a akejkoľvek následnej zmene v bezpečnostných postupoch alebo protokoloch.

14.   Hostiteľská organizácia je informovaná o mieste dobrovoľníka pomoci EÚ a kontaktom čísle, aby sa s ním mohla vždy spojiť, aj keď je na dovolenke.

Článok 29

Postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade incidentu alebo evakuácie

1.   V prípade bezpečnostného incidentu dobrovoľník pomoci EÚ podá správu čo najskôr. V závislosti od závažnosti incidentu a postupov zavedených vo vysielajúcich a v hostiteľských organizáciách sa toto podanie správy môže uskutočniť vo vzťahu k priamemu nadriadenému alebo mentorovi z hostiteľskej organizácie alebo úradníkovi krízového riadenia vo vysielajúcej organizácii a môže zahŕňať profesionálnu psychologickú podporu.

2.   V prípade evakuácie sa dodržiava evakuačný plán a o dobrovoľníka pomoci EÚ je celý čas postarané, pričom sa v náležitých prípadoch dodržiavajú postupy zavedené na konzulátoch alebo veľvyslanectvách, na ktorých sa dobrovoľník pomoci EÚ zaregistroval v súlade s článkom 28 ods. 11.

3.   Vysielajúca organizácia kontaktuje dobrovoľníkov pomoci EÚ po návrate a zabezpečí, aby dostali primeranú nadväzujúcu starostlivosť, vrátane podania správy, psychosociálnej a lekárskej podpory.

4.   Bezpečnosť je zahrnutá do rámca monitorovania a hodnotenia vysielajúcich a hostiteľských organizácií a poznatky získané z bezpečnostných incidentov sa zahrnú do preskúmania a zlepšenia projektu

Článok 30

Zdravie a bezpečnosť

1.   Vysielajúca organizácia má zavedenú organizačnú politiku v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktorá je primeraná a uplatniteľná pre dobrovoľníkov pomoci EÚ a v prípade potreby upravená vrátane usmernení týkajúcich sa:

a)

osobného zdravia, ako je telesné zdravie (prevencia chorôb, poradenstvo v oblasti zdravia a spánku, informovanosť o rizikách, pokiaľ ide o klimatické a geografické nebezpečenstvá, prístup k liečbe);

b)

duševného zdravia (poradenstvo v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, riadenie stresu, mechanizmy zvládania a relaxačné metódy, kontaktné miesta pre psychosociálnu podporu).

2.   Na základe organizačnej politiky v oblasti zdravia a bezpečnosti vysielajúcej organizácie vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne vypracujú komplexný súbor politík a usmernení v oblasti zdravia a bezpečnosti, aby splnili svoju povinnú starostlivosť a zabezpečili fyzickú a psychickú pohodu dobrovoľníkov pomoci EÚ.

3.   Ako súčasť posúdenia rizika uvedeného v článku 28 ods. 3 a pred stanovením pridelených úloh vysielajúce a hostiteľské organizácie spoločne posúdia, či umiestnenie poskytuje spoľahlivé a bezpečné pracovné a životné podmienky pre dobrovoľníka pomoci EÚ, a to na základe ukazovateľov stanovených v bode 7 prílohy I.

4.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby sa na dobrovoľníka pomoci EÚ minimálne vzťahovali ustanovenia týkajúce sa komplexného zdravotného a cestovného poistenia v súlade s článkom 24.

5.   Počas zaškolenia vysielajúca organizácia informuje dobrovoľníka pomoci EÚ o politikách a usmerneniach v oblasti zdravia a bezpečnosti uvedených v odsekoch 1 a 2, vrátane chorôb, prvej pomoci, údržby na všetkých miestach, údržby vozidiel a zariadení, pracovných staníc, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, zdravotných a bezpečnostných incidentov, postupu zdravotnej evakuácie.

6.   Vysielajúca organizácia zabezpečí, aby dobrovoľník pomoci EÚ absolvoval dôkladnú lekársku prehliadku pred odchodom a poskytne odporúčané lieky a očkovanie, pokiaľ ide o riziká v krajine vyslania, ako aj prípadné vybavenie, ako sú súpravy prvej pomoci a balíčky proti komárom.

7.   Hostiteľská organizácia zabezpečí, aby bola povinná starostlivosť integrovaná do každodenného riadenia dobrovoľníkov a počas zaškolenia dobrovoľníkom pomoci EÚ poskytne:

a)

aktuálne informácie o miestnych zdrojoch týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, ako sú kontaktné údaje lekárov, nemocníc, zdravotníckych služieb;

b)

usmernenie o miestnych zvykoch a normách ako súčasť ich inštruktáže v cieľovej krajine, aby sa obmedzili riziká pre bezpečnosť a uľahčila integrácia.

8.   Vysielajúca organizácia umožní po návrate dobrovoľníka pomoci EÚ lekársku prehliadku po vyslaní a poskytne psychosociálne hodnotiace stretnutie alebo poradenskú podporu ako súčasť procesu podania správy. Vysielajúce a hostiteľské organizácie podporujú sieť pre iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ ako alternatívny mechanizmus podpory pred vyslaním, počas neho a po ňom.

KAPITOLA 8

POSTUPY MONITOROVANIA A HODNOTENIA INDIVIDUÁLNEJ VÝKONNOSTI DOBROVOĽNÍKOV POMOCI EÚ

Článok 31

Monitorovanie a hodnotenie individuálnej výkonnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ

1.   Na základe postupu dohľadu a riadenia výkonnosti uvedeného v článku 19 vysielajúce a hostiteľské organizácie monitorujú a hodnotia individuálnu výkonnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ, pokrok, výstupy a výsledky vzhľadom na pridelené úlohy a ciele dobrovoľníkov pomoci EÚ.

2.   Monitorovanie a hodnotenie individuálnej výkonnosti dobrovoľníka pomoci EÚ je neustály proces, ktorý prebieha počas celého umiestnenia s osobitným preskúmaním minimálne v týchto fázach:

a)

v náležitých prípadoch na konci stáže podľa článku 14;

b)

počas konečného preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 19 v prípade, v ktorom sa považuje za primerané vykonať preskúmanie v polovici obdobia;

c)

počas podania správy uvedenom v článku 23.

3.   Vysielajúce a hostiteľské organizácie poskytujú údaje, ktoré preukazujú, do akej miery individuálna výkonnosť dobrovoľníka pomoci EÚ prispieva na úrovni výstupov a vplyvu k cieľom projektu a celkovej iniciatívy, pričom sa zohľadňujú ukazovatele uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 375/2014. Údaje obsahujú záznamy o kvalite výstupov a výsledkov práce dobrovoľníka pomoci EÚ, ktoré majú byť anonymizované a dostupné na účely hodnotenia. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s normami ochrany údajov stanovenými v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

4.   Vysielajúce organizácie poskytnú podporu na budovanie kapacít hostiteľských organizácií na meranie pokroku, výstupov a výsledkov vzhľadom na pridelené úlohy dobrovoľníka pomoci EÚ a ich cieľom.

KAPITOLA 9

CERTIFIKAČNÝ MECHANIZMUS PRE VYSIELAJÚCE A HOSTITEĽSKÉ ORGANIZÁCIE

Článok 32

Certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie

1.   Hostiteľské organizácie, ktoré sa uchádzajú o certifikáciu, predložia objektívne a pravdivé sebahodnotenie v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 1 prílohy III, pričom hodnotia svoje existujúce politiky a postupy vo vzťahu k požiadavkám noriem a postupov týkajúcich sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ stanovených v tomto nariadení a v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

2.   V sebahodnotení hostiteľská organizácia uvedie akékoľvek nedostatky a oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, čo si môže vyžadovať budovanie kapacít s cieľom dosiahnuť úplný súlad.

3.   Hostiteľská organizácia so sebahodnotením poskytne tri odporúčania v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 1 prílohy III s cieľom poskytnúť komplexné informácie o všetkých požiadavkách noriem a postupov týkajúcich sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ. Tieto odporúčania sú od zainteresovaných strán minimálne z dvoch z týchto skupín:

a)

certifikovaná vysielajúca alebo hostiteľská organizácia s ktorými žiadajúca hostiteľská organizácia už mala alebo plánuje vytvoriť partnerstvo pre účasť na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ;

b)

partner Komisie v oblasti humanitárnej pomoci v rámci platnej (partnerskej) dohody, s ktorým žiadajúca hostiteľská organizácia úspešne pracovala na projekte humanitárnej pomoci;

c)

príslušná medzinárodná organizácia alebo nezisková organizácia alebo verejnoprávna inštitúcia, s ktorými žiadajúca hostiteľská organizácia úspešne pracovala na projekte humanitárnej pomoci;

d)

akreditačná alebo audítorská organizácia, ktorá certifikovala žiadajúcu hostiteľskú organizáciu v oblastiach relevantných pre iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ. V tomto prípade by sa mali poskytnúť aj príslušné akreditačné alebo audítorské dokumenty.

4.   Vyplnené sebahodnotenie podpíše osoba oprávnená zastupovať hostiteľskú organizáciu a vstupovať v jej mene do právnych záväzkov a zašle ho spolu s odporúčaniami uvedenými v odseku 3 Komisii.

5.   Na základe sebahodnotenia a odporúčaní Komisia posúdi žiadosť a môže prijať jedno z týchto rozhodnutí:

a)

udeliť certifikát v prípadoch, keď je žiadajúca hostiteľská organizácia posúdená ako plne v súlade s požiadavkami noriem a postupov;

b)

neudeliť certifikát v prípadoch, keď žiadajúca hostiteľská organizácia nie je posúdená ako plne v súlade s požiadavkami noriem a postupov.

6.   Do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti Komisia informuje žiadajúcu hostiteľskú organizáciu o výsledku certifikácie, pričom v prípade potreby uvedie aj príležitosti na podporu budovania kapacít vzhľadom na opätovné predloženie žiadosti. V prípade, že existujú akékoľvek zistené potreby, ktoré sa majú splniť na základe stratégie budovania kapacít, ktorú poskytne žiadajúca hostiteľská organizácia, táto organizácia je spôsobilá a má prioritu pre podporu budovania kapacít.

Článok 33

Certifikačný mechanizmus pre vysielajúce organizácie

1.   Vysielajúce organizácie, ktoré sa uchádzajú o certifikáciu, predložia objektívne a pravdivé sebahodnotenie založené na dôkazoch v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 2 prílohy III, pričom hodnotia svoje existujúce politiky a postupy vo vzťahu k požiadavkám noriem a postupov týkajúcich sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ.

2.   V sebahodnotení založenom na dôkazoch vysielajúca organizácia uvedie akékoľvek nedostatky a oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, čo si môže vyžadovať technickú pomoc s cieľom dosiahnuť úplný súlad. Takisto predloží vzorku dôkazov a spôsobov overenia, že politiky a postupy uvedené v každej z požiadaviek noriem a postupov sú implementované, najmä pokiaľ ide o dobrovoľníkov.

3.   Vyplnené sebahodnotenie založené na dôkazoch podpíše osoba oprávnená zastupovať vysielajúcu organizáciu a vstupovať v jej mene do právnych záväzkov a zašle ho spolu so sprievodnými dokumentmi uvedenými v odseku 2 Komisii.

4.   Na základe sebahodnotenia založenom na dôkazoch a sprievodných dokumentov Komisia posúdi žiadosť a môže prijať jedno z týchto rozhodnutí:

a)

udeliť certifikát v prípadoch, keď je žiadajúca vysielajúca organizácia posúdená ako plne v súlade s požiadavkami noriem a postupov;

b)

neudeliť certifikát v prípadoch, keď žiadajúca vysielajúca organizácia nie je posúdená ako plne v súlade s požiadavkami noriem a postupov.

5.   Do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti Komisia informuje žiadajúcu vysielajúcu organizáciu o výsledku certifikácie, pričom v prípade potreby uvedie aj príležitosti na technickú pomoc vzhľadom na opätovné predloženie žiadosti. V prípade, že existujú akékoľvek zistené potreby, ktoré sa majú splniť na základe stratégie technickej pomoci, ktorú poskytne vysielajúca organizácia, ktorá je žiadateľom, táto organizácia je spôsobilá a má prioritu pre technickú pomoc.

Článok 34

Právne prostriedky nápravy

1.   V rozhodnutí Komisie neudeliť certifikát a zamietnuť žiadosť sa uvádza, že zamietnutá žiadajúca organizácia môže podať novú žiadosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa doručenia žiadateľovi rozhodnutie o zamietnutí. V rozhodnutí sa takisto uvádzajú dostupné právne prostriedky nápravy proti rozhodnutiu.

2.   Podľa článkov 256 a 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Všeobecný súd právomoc rozhodovať o aktoch Európskej komisie, ktoré majú právne účinky vo vzťahu k tretím stranám. Podobne podľa článkov 256, 268 a 340 ZFEÚ Všeobecný súd má právomoc rozhodovať spory o náhrade škody spôsobenej Európskou komisiou v prípade nezmluvnej zodpovednosti.

Článok 35

Finančná životaschopnosť a organizačná kapacita organizácií

Posúdenie finančnej životaschopnosti a organizačnej kapacity certifikovaných vysielajúcich a hostiteľských organizácií je mimo rozsahu certifikačného postupu. Podmienkou poskytnutia finančnej pomoci Únie je, aby sa táto životaschopnosť a kapacita posudzovali vo fáze predkladania žiadostí po výzve na predkladanie návrhov.

Článok 36

Platnosť certifikácie a pravidelné kontroly

1.   Certifikované vysielajúce a hostiteľské organizácie prechádzajú opätovnou certifikáciou po troch rokoch od prijatia rozhodnutia Komisie o udelení certifikátu alebo kedykoľvek v prípade zásadných zmien noriem alebo postupov týkajúcich sa príslušných záležitostí.

2.   Počas obdobia platnosti certifikátu možno certifikované vysielajúce a hostiteľské organizácie v prípade potreby požiadať, aby prechádzali pravidelnými kontrolami, ktoré vykoná Komisia.

3.   Certifikované vysielajúce a hostiteľské organizácie bezodkladne informujú Komisiu o akejkoľvek zmene ich právnej, finančnej, technickej alebo organizačnej situácie, ktorá môže spochybniť ich súlad s normami a postupmi alebo môže spôsobiť konflikt záujmov. Takisto informujú Komisiu o každej zmene ich názvu, adresy alebo právneho zástupcu.

Článok 37

Pozastavenie a zrušenie certifikátu

1.   Na základe informácií získaných od certifikovanej vysielajúcej alebo hostiteľskej organizácie, ako aj na základe pravidelných kontrol uvedených v článku 36 ods. 2 alebo informácií získaných prostredníctvom iných prostriedkov môže Komisia usúdiť, že certifikovaná vysielajúca alebo hostiteľská organizácia už nespĺňa jednu alebo viaceré normy alebo postupy. V takýchto prípadoch Komisia môže prijať náležité opatrenia vrátane pozastavenia alebo zrušenia certifikátu v súlade s postupom stanoveným v bode 3 prílohy III.

2.   Vysielajúca alebo hostiteľská organizácia, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie alebo zrušenie certifikátu, nesmú vysielať alebo prijímať dobrovoľníkov pomoci EÚ od dátumu pozastavenia alebo zrušenia a nie sú oprávnené získať na tento účel finančnú pomoc Únie.

3.   Vzhľadom na dôvody pozastavenia alebo zrušenia certifikátu, najmä na ochranu a bezpečnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ, Komisia môže požadovať návrat dobrovoľníkov pomoci EÚ do vlasti, ktorí sú v čase pozastavenia alebo zrušenia vyslaní.

4.   Vysielajúca alebo hostiteľská organizácia nemajú nárok na odškodnenie vzhľadom na pozastavenie alebo zrušenie certifikátu.

Článok 38

Zodpovednosť za škodu

Komisia nie je zodpovedná za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú spôsobí alebo utrpí vysielajúca alebo hostiteľská organizácia alebo tretia strana v dôsledku certifikovaného štatútu vysielajúcej alebo hostiteľskej organizácie.

KAPITOLA 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Smernica Rady 89/391/ES o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).


PRÍLOHA I

1.   Požiadavky na pridelené úlohy

Pridelené úlohy obsahujú minimálne tieto prvky:

a)

špecifikácia úlohy, názov, opis tímu, meno priameho nadriadeného, trvanie umiestnenia, miesto(-a);

b)

podrobný opis príslušných činností na základe potrieb, ktoré potvrdila(-i) hostiteľská(-é) organizácia(-e), a presne vymedzené úlohy, ktoré má dobrovoľník pomoci EÚ vykonať, vrátane prvkov na základe komunikačného plánu pre iniciatívu;

c)

špecifikácia spôsobilostí požadovaných pre úlohy na základe rámca spôsobilostí;

d)

vymedzenie cieľov výkonnosti, pričom sa zohľadní trvanie a osobitosti umiestnenia dobrovoľníka pomoci EÚ, ako aj úlohy zodpovedajúce pozícii dobrovoľníka;

e)

ukazovatele očakávaných výstupov, výsledkov a podľa možností výstupov z pridelených úloh, ktoré sa majú použiť na riadenie výkonnosti dobrovoľníka pomoci EÚ;

f)

flexibilné prvky, ktoré umožnia v reálnom rozsahu dobrovoľníkovi pomoci EÚ ovplyvňovať a formovať úlohy podľa jeho individuálneho profilu a záujmov;

g)

podrobnosti o pracovnom čase, dovolenke, mieste výkonu práce a mentorskej podpore;

h)

jasné rozdelenie zodpovedností v oblasti riadenia a riadenia bezpečnosti medzi vysielajúce a hostiteľské organizácie a

i)

informácie o informovanosti o bezpečnosti a v prípade potreby o náležitom správaní v súvislosti s riadením rizika a bezpečnosti.

2.   Požiadavky na oznámenie

Oznámenie obsahuje minimálne tieto informácie:

a)

jasné a presné informácie o iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ, jej humanitárnom charaktere a účeloch dobrovoľníctva;

b)

opis projektu vrátane podrobností o operačnom a bezpečnostnom kontexte a/alebo informácie o tom, či vysielajúce a/alebo hostiteľské organizácie sú náboženskými organizáciami;

c)

opis úloh, ktoré má dobrovoľník pomoci EÚ vykonať;

d)

opis spôsobilostí a požadovaná motivácia zodpovedajúca profilu;

e)

kritériá týkajúce sa oprávnenosti a (ak existujú) výnimiek, pokiaľ ide zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie;

f)

výberové kritériá a minimálne požiadavky, ktoré budú v náležitých prípadoch slúžiť ako kritériá vylúčenia (napr. úroveň spôsobilostí, motivácia a iné relevantné kritériá, ako sú skúsenosti, jazykové znalosti, zdravotná spôsobilosť cestovať a pracovať v rozvojových krajinách, dostupnosť) a informácie o tom, či sú potrební odborní pracovníci na nižšej alebo vedúcej úrovni;

g)

informácie o tom, či sa očakáva spojiť pozíciu so stážou;

h)

podmienky služby, podrobnosti o dĺžke vyslania, možnostiach vzdelávania, pracovných a životných podmienkach vrátane ubytovania a diét, letov, poistného krytia, zdravotných informácií a potrebných očkovaní atď.;

i)

dátum a čas uzávierky podávania žiadostí;

j)

harmonogram užšieho výberu a pohovoru(-ov);

k)

proces týkajúci sa pohovorov;

l)

predpokladaný dátum rozhodnutia o výsledku a

m)

predpokladaný harmonogram (dátum odbornej prípravy, prípadne stáže, prípravy a zaškolenia pred vyslaním, činnosti pred vyslaním a po ňom).

3.   Požiadavky na pracovný čas, dovolenku a pracovný priestor

Faktory

Všeobecné požiadavky

Minimálne požiadavky

Pracovný čas

Vysielajúca a hostiteľská organizácia sa dohodnú na primeranom pracovnom čase na základe politiky hostiteľskej organizácie a po diskusii a dohode s dobrovoľníkom pomoci EÚ.

Dohodnutý pracovný čas ponecháva priestor pre rozvoj dobrovoľníka pomoci EÚ, ako sa uvádza v jeho pridelených úlohách a cieľoch výkonnosti.

Pravidelný pracovný čas nesmie prekročiť 40 hodín týždenne na základe priemeru vypočítaného za štvormesačné obdobie.

O nadčasoch a mimoriadnom pracovnom čase sa dohodne s dobrovoľníkom pomoci EÚ, pričom sa zohľadní jeho psychologická a fyzická pohoda.

Nadčasy a mimoriadny pracovný čas a čas odpočinku sú v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2003/88/ES (1) a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Dovolenka

Vysielajúca a hostiteľská organizácia sa dohodnú na primeranej dovolenke na základe politiky hostiteľskej organizácie a po diskusii a dohode s dobrovoľníkom pomoci EÚ.

V prípade, že sa dovolenka líši medzi kategóriami úloh, dovolenka sa prispôsobí dovolenke pre miestnych zamestnancov plniacich rovnakú alebo podobnú úlohu.

Dovolenka zahŕňa:

mesačnú dovolenku,

práceneschopnosť,

dovolenku na návštevu domova, ak vyslanie trvá dlhšie než 18 mesiacov;

rodičovskú dovolenku vrátane materskej a otcovskej dovolenky. Na žiadosť dobrovoľníka pomoci EÚ, ktorého vyslanie trvá dlhšie než šesť mesiacov, rodičovská dovolenka môže zahŕňať aj voľné dni, aby sa vrátil do krajiny pobytu závislého dieťaťa mladšieho ako 12 rokov,

mimoriadnu dovolenku v prípade pohrebu alebo lekársky potvrdenej vážnej choroby priameho príbuzného vo vzostupnej alebo v zostupnej línii, manžela/manželky alebo registrovaného partnera/partnerky, súrodenca.

Tam, kde sú miestne ustanovenia veľmi nízke, vysielajúca organizácia zabezpečí, aby sa na stanovenie dovolenky dobrovoľníka pomoci EÚ použilo ako minimálna referenčná hodnota ustanovenie platné pre medzinárodných zamestnancov.

V každom prípade mesačná dovolenka pozostáva z dvoch dní mesačne, ktoré si dobrovoľník pomoci EÚ vyberie počas vyslania.

Načasovanie dovolenky

Čerpanie ročnej mesačnej dovolenky sa neodporúča na začiatku alebo na konci vyslania.

Dovolenku na návštevu domova možno čerpať na žiadosť dobrovoľníka pomoci EÚ deväť mesiacov po začatí umiestnenia a v dostatočnom predstihu pred jeho ukončením.

 

Pracovný priestor

Hostiteľská organizácia poskytne pracovný priestor určený pre dobrovoľníka pomoci EÚ v súlade s jeho pridelenými úlohami a dohodnutými spoľahlivými, bezpečnými a zdravými pracovnými podmienkami na základe ukazovateľov stanovených v bode 7 prílohy I.

 

4.   Požiadavky na ubytovanie

1.

Každý dobrovoľník pomoci EÚ má čistú uzamykateľnú miestnosť s prístupom k čistej vode a sanitačným zariadeniam. Miestnosť je umiestnená v primeranej vzdialenosti od hlavného pracovného miesta dobrovoľníka pomoci EÚ.

2.

Ubytovanie pre dobrovoľníkov pomoci EÚ môže mať okrem iného formu ubytovania v hostiteľskej rodine, individuálneho bývania alebo bývania s inými dobrovoľníkmi pomoci EÚ.

3.

Pokiaľ je to možné, ubytovanie uľahčuje integráciu dobrovoľníkov pomoci EÚ v rámci miestnej komunity a umožňuje im interakciu s komunitou vysťahovalcov.

4.

Pri posudzovaní možností ubytovania sa zohľadnia jazykové hľadiská.

5.

Dobrovoľníci pomoci EÚ majú prístup ku komunikačným prostriedkom, ktoré im umožnia kontakt s hostiteľskými a vysielajúcimi organizáciami, ako aj s ich rodinnými príslušníkmi.

5.   Požiadavky na plán riadenia bezpečnosti a evakuácie

Plán riadenia bezpečnosti a evakuácie obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

informácie o úradníkovi/tíme krízového riadenia vo vysielajúcej organizácii a príslušné kontaktné údaje, ktoré má k dispozícii hostiteľská organizácia a dobrovoľník pomoci EÚ;

b)

organizačná schéma všetkých zamestnancov, ktorí majú zodpovednosť za riadenie bezpečnostných rizík vo vysielajúcej aj v hostiteľskej organizácii vrátane aktuálnych kontaktných údajov;

c)

jasné postupy, úlohy a zodpovednosti v prípade núdzovej situácie;

d)

mechanizmus oznamovania bezpečnostných incidentov pre vysielajúce a hostiteľské organizácie;

e)

plán evakuácie;

f)

ustanovenia pre zdravotnú evakuáciu v súlade s ustanoveniami pre poistenie uvedené v článku 24;

g)

informácie špecifické pre daný kontext, usmernenia a pravidlá stanovené hostiteľskou organizáciou;

h)

mechanizmus pravidelného preskúmania zo strany vysielajúcej organizácie, aktualizované informácie poskytnuté hostiteľskou organizáciou (ako si to vyžadujú podmienky v danej krajine);

i)

plánovanie scenára, ktoré organizuje vysielajúca a hostiteľská organizácia s cieľom posúdiť potenciál bezpečnostných situácií a testovať plán riadenia bezpečnosti a evakuácie; podľa možností sa organizuje výcvik s cieľom zabezpečiť plynulú spoluprácu medzi vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou v scenári núdzovej situácie a

j)

podpora dostupná vo vysielajúcich a hostiteľských organizáciách pre fyzickú, materiálnu a psychologickú bezpečnosť a ochranu dobrovoľníkov pomoci EÚ.

6.   Požiadavky na posudzovanie rizika

Posudzovanie rizika obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

všeobecná situácia v krajine vyslania (ako napríklad hospodárska situácia, najnovšia história a predpokladané zmeny s cieľom stanoviť úrovne rizika a neistoty v súvislosti s politickou nestabilitou a zložitosťou, konflikty, občianske nepokoje, etnická a náboženská dynamika atď. s cieľom vytvoriť mapu hrozieb, pravdepodobnosť každej hrozby a ich pravdepodobné vplyvy);

b)

mapovanie rizík prírodných katastrof;

c)

postoj a úroveň akceptácie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ zo strany miestnych orgánov a komunít;

d)

iné agentúry pôsobiace na tom istom mieste;

e)

nepredvídané situácie a plány evakuácie;

f)

zariadenia (kancelárie a ubytovanie);

g)

mechanizmy podávania správ a monitorovania bezpečnostných incidentov;

h)

prístupné prepojenia a komunikácia, ako aj komunikačné zariadenia (vrátane prístupnosti a úroveň spoľahlivosti) a

i)

dostupnosť dopravy a aktuálnych máp vrátane slobody pohybu a uľahčenia prístupu.

7.   Ukazovatele pre bezpečné a zdravé pracovné a životné podmienky

Používajú sa tieto ukazovatele pre bezpečné a zdravé pracovné a životné podmienky:

a)

mapovanie chorôb vyskytujúcich sa v oblasti (prenášané vodou, komármi, ľuďmi, sezónne ochorenia atď.) vrátane úrovne pravdepodobnosti a vplyvov;

b)

dostupnosť a prístupnosť podpory prvej pomoci (na vnútornej a vonkajšej úrovni), hasičských staníc, zdravotníckych zariadení a odborníkov (napr. nemocnice, zdravotné sestry, prístup k liekom);

c)

úroveň údržby na všetkých miestach (kancelárie a ubytovanie), dostupnosť elektrickej energie, osvetlenia, ventilácie, sanitačných a hygienických zariadení;

d)

úroveň údržby vozidiel, pravidelné prehliadky a servis, príslušné vybavenie (ako je vysielačka, súprava prvej pomoci, bezpečnostné pásy, voda, prikrývka);

e)

dostupnosť a kvalita kancelárskych priestorov, stoličiek, počítačového zariadenia;

f)

ustanovenia týkajúce sa dovolenky a pracovného času; dostupnosť rekreačných aktivít a športových zariadení, knižníc, trhov, atď.; stupeň odľahlosti; prístup do súkromných priestorov, náboženských budov a

g)

mechanizmy podávania správ a monitorovania incidentov v oblasti zdravia a bezpečnosti.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).


PRÍLOHA II

Učebný plán odbornej prípravy

Názov modulu

Počet dní osobnej odbornej prípravy

Cieľová skupina/štatút

Kľúčové výsledky vzdelávania: účastníci …

Hlavné spôsobilosti, na ktoré je zameraný

1.

Všeobecný úvod o Únii, jej vonkajších vzťahoch a systém reakcie na krízy

0,5

Všetky skupiny/povinné

chápu a opíšu EÚ, jej základné fungovanie a zásady,

chápu a vysvetlia vonkajšiu činnosť EÚ vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a systém reakcie na krízu, ako aj komplexný prístup EÚ k vonkajším krízam,

chápu a vysvetlia úlohu Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany vrátane jeho siete v teréne,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

2.

Úvod o humanitárnej činnosti, politike Únie v oblasti humanitárnej pomoci a iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ

1,5

Všetky skupiny/povinné

 

 

Politika Únie v oblasti humanitárnej pomoci a iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ

 

 

chápu iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ vrátane jej komunikačného plánu a fungovania a čo môžu urobiť, aby zostali jej súčasťou,

berú svoje umiestnenie s realistickými očakávaniami,

konajú samostatne a vytvárajú vlastnú „dobrovoľnícku skúsenosť“,

chápu, ako ich verejné konanie a správanie ovplyvňujú obraz iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a poslanie, ku ktorému sa pripoja a

uvedomujú si, čo môžu a čo nemôžu robiť počas vyslania, najmä pokiaľ ide o záležitosti, ako je komunikácia s médiami, zverejňovanie informácií v sociálnych médiách, účasť na demonštráciách, atď.,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

Samostatnosť

Preukázanie vodcovstva

Manažment vlastných očakávaní

Dobrovoľnícky prístup

Komunikácia

Všeobecný rámec humanitárnej činnosti

 

 

uvedú definície humanitárnej pomoci,

vymenujú tri humanitárne zásady,

chápu a opíšu kľúčové prvky medzinárodného systému znižovania rizika katastrof, reakcie a humanitárnej pomoci a obnovy,

chápu a opíšu úlohy a zodpovednosti kľúčových medzinárodných zainteresovaných strán v oblastiach katastrofy, pred katastrofou a po nej,

chápu a vysvetlia ústrednú a celkovú koordinačnú úlohu OSN v oblasti presadzovania koherentnej medzinárodnej reakcie na humanitárne krízy,

majú informácie o regionálnych mechanizmoch pre spoluprácu v oblasti zvládania katastrof;

chápu a vysvetlia požiadavky, obmedzenia a ciele rôznych zainteresovaných strán a výzvy koordinujúcich zainteresovaných strán v rámci humanitárnej činnosti, prepojenie zmierňovania následkov katastrof a obnovy a budovania odolnosti,

chápu meniace sa modely pomoci a rozvoja, prístup k zvyšovaniu odolnosti a

medzinárodný program na obdobie po roku 2015,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

Zodpovednosť

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

Práca v kolektíve

Medzinárodné humanitárne právo

 

 

vymenujú hlavné body Ženevských dohovorov I – IV z roku 1949 a ich dodatkových protokolov z roku 1977,

chápu úlohu medzinárodného humanitárneho práva (MHP) v oblasti medzinárodného humanitárneho systému a jeho uplatňovanie na konkrétne núdzové situácie,

majú základné vedomosti o medzinárodnom práve v oblasti reakcie na katastrofy a v oblasti ľudských práv a

poznajú hlavné body Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci a Európskeho konsenzu o rozvojovej pomoci,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

Zodpovednosť

Úvod do sektorov humanitárnej pomoci

 

 

poznajú a opíšu osobitné potreby týchto sektorov humanitárnej pomoci:

potraviny a výživa,

zdravie,

zásobovanie vodou, sanitácia a hygiena (WASH),

znižovanie rizika katastrof,

ochrana,

poskytovanie útočiska,

utečenci a osoby vysídlené v rámci krajiny,

živobytie,

spojenie pomoci, obnovy a rozvoja (LRRD),

odolnosť,

rodové otázky a

predchádzanie konfliktom,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

Preukázanie vodcovstva

Kódexy a normy správania

 

 

poznajú a uplatňujú základné normy a zásady ochrany v rámci projektu Sphere,

poznajú a uplatňujú Kódex People in Aid,

poznajú a uplatňujú normu Medzinárodného združenia pre zodpovednosť v humanitárnej oblasti (Humanitarian Accountability Partnership – HAP) týkajúcu sa zodpovednosti a riadenia kvality,

poznajú a uplatňujú Chartu zodpovednosti medzinárodných mimovládnych organizácií (INGO),

poznajú a vedia vysvetliť pojem zodpovednosť podľa HAP,

vymenujú šesť referenčných hodnôt HAP,

vymenujú deväť zásad charty INGO a

chápu a uplatňujú zodpovednosť voči konečným príjemcom humanitárnej pomoci,

Chápanie humanitárnych súvislostí a uplatňovanie humanitárnych zásad

Zodpovednosť

Preukázanie vodcovstva

3.

Riadenie osobnej bezpečnosti, ochrany a zdravia

1,5

Všetci dobrovoľníci/povinné

poznajú a dodržiavajú bezpečnostné stratégie a postupy,

uvedomujú si význam dodržiavania bezpečnostných postupov organizácie počas vyslania,

vedia sa pripraviť pred vyslaním,

sú schopní počas vyslania identifikovať riziká, predchádzať im a zmierňovať ich,

sú schopní konať v situáciách ohrozenia,

majú základné zručnosti prvej pomoci a

majú základné zručnosti riadenia stresu a psychologickej prvej pomoci,

Riadenie osobnej bezpečnosti, ochrany a zdravia

Sebavedomie a odolnosť

Samostatnosť

4.

Riadenie projektu, začiatočná úroveň 1 (Úvod do životného cyklu misií/projektov humanitárnej pomoci)

1,5

Odborní pracovníci na nižšej úrovni

opíšu hlavné fázy projektového cyklu a osobitné zásady, ktoré sa uplatňujú na tieto fázy v kontexte humanitárnej pomoci,

vypracujú návrh základnej projektovej žiadosti,

uskutočnia posúdenie základných potrieb pod dohľadom skúsenejšieho kolegu,

vypracujú plán realizácie pre jednoduchý projekt vo vlastnej oblasti odbornosti na základe konzultácie so skúsenejším kolegom,

vypracujú základné nástroje pre finančné riadenie projektu,

identifikujú hlavné úlohy iných osôb, ktoré sú potrebné v rámci projektu,

vypracujú postup na monitorovanie jednoduchého projektu a

načrtnú prístup hodnotenia jednoduchého projektu,

Riadenie projektov v humanitárnych kontextoch

Zodpovednosť

Preukázanie vodcovstva

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

5.

Riadenie projektu, pokročilá úroveň 2 (Úvod do životného cyklu misií/projektov a programov humanitárnej pomoci)

1,5

Odborní pracovníci na vedúcej úrovni

uplatňujú svoje skúsenosti z projektového cyklu na sektor humanitárnej pomoci, v ktorom budú pôsobiť,

chápu a sú schopní uplatňovať zásady humanitárnej pomoci na projektový cyklus, pokiaľ ide o zapojenie miestnych komunít, zodpovednosť; osobitná pozornosť sa bude venovať otázkam rodovej rovnosti a zraniteľným skupinám,

uskutočnia posúdenie potrieb pre projekt vo svojej oblasti odbornosti,

vypracujú projektovú žiadosť,

vypracujú plán realizácie projektu vo svojej oblasti odbornosti,

vypracujú nástroje pre finančné riadenie projektu,

identifikujú hlavné úlohy iných osôb, ktoré sú potrebné v rámci projektu,

identifikujú potreby inštruktáže a poradenstva,

uskutočnia posúdenie rizika pre projekt,

vypracujú postup na monitorovanie projektu,

načrtnú prístup hodnotenia projektu,

chápu kľúčové zásady úspešného podávania správ a

identifikujú hlavné požiadavky pre finančné a administratívne podávanie správ,

Riadenie projektov v humanitárnych kontextoch

Zodpovednosť

Preukázanie vodcovstva

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

6.

Medzikultúrne povedomie (a prierezové záležitosti)

1

Všetci dobrovoľníci/povinné

Chápu význam preukázania kultúrnej citlivosti,

chápu možné negatívne dôsledky stereotypného správania,

opíšu stereotypy a ako sa prejavujú,

opíšu rôzne reakcie v kontexte novej kultúry (uzavretosť, roztrpčenie, pocit nadradenosti, nadmerná identifikácia, atď.),

chápu hlavné znaky kultúry a ako sa tieto prejavujú v praxi,

chápu význam neverbálnej komunikácie,

chápu rozdiely v komunikačných štýloch a prispôsobujú komunikáciu,

opíšu a uplatňujú hlavné zásady poskytovania konštruktívnej spätnej väzby,

uvedomujú si význam rozvoja a implementácie rodovo citlivého správania a

chápu hlavné zásady uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti.

Medzikultúrne povedomie

Práca v kolektíve

Komunikácia

Manažment vlastných očakávaní

7.

Cvičenie na základe scenára

3

Všetci dobrovoľníci/povinné

Táto zložka je zameraná na testovanie, ako účastníci získali kľúčové výsledky vzdelávania v rámci predchádzajúcich modulov ako aj testovanie ich schopnosti:

analyzovať kontext fiktívneho humanitárneho zásahu a identifikovať hlavné bezpečnostné riziká pre organizáciu a jej zamestnancov,

zavádzať postupy na zmierňovanie bezpečnostných rizík,

implementovať bezpečnostné usmernenia,

zhromažďovať, analyzovať a oznamovať informácie v rámci rýchleho posúdenia,

koordinovať sa s inými zainteresovanými stranami,

vytvoriť logický rámec a identifikovať financovanie projektov na podporu obnovy alebo na zmiernenie rizík katastrof,

pracovať v tíme, vykonávať a hodnotiť jednoduchý plán projektu a

oznámiť pokrok a výsledky projektu zainteresovaným stranám.

 

8.

Komunikácia a zastúpenie

1

Všetky skupiny/nepovinné

chápu význam etických úvah v kontexte zastúpenia v oblasti humanitárnej pomoci,

uplatňujú kultúrnu citlivosť na komunikáciu a zastúpenie,

vykonajú mapovanie zainteresovaných strán/príjemcov v kontexte humanitárnej pomoci a identifikujú, aké komunikačné kanály sú najvhodnejšie na ich dosiahnutie,

vypracujú komunikačnú stratégiu a

kriticky preskúmajú komunikačné stratégie a identifikujú zlepšenia,

Komunikácia

Preukázanie vodcovstva

Medzikultúrne povedomie

9.

Psychologická prvá pomoc

1

Všetky skupiny/nepovinné

identifikujú štyri oblasti, v ktorých sú ľudské emócie vyjadrené prostredníctvom stresového cyklu v situácii po katastrofe, núdzovej alebo inej traumatickej udalosti,

definujú dva rôzne druhy a rozsah katastrofy alebo núdzovej situácie,

opíšu dve zásady reakcie na katastrofy v oblasti zdravia,

preukážu spôsobilosť v aspoň troch zručnostiach v oblasti psychologickej prvej pomoci, ktoré boli predmetom odbornej prípravy,

identifikujú možné spôsoby poskytovania psychologickej prvej pomoci a

identifikujú skupiny, pre ktoré je psychologická prvá pomoc vhodná,

Riadenie osobnej bezpečnosti, ochrany a zdravia

Sebavedomie a odolnosť

10.

Odborná príprava osôb rozširujúcich získané vedomosti

2

Odborní pracovníci na vedúcej úrovni/nepovinné

vymenujú zásady vzdelávania dospelých a uplatňujú ich,

vymenujú fázy cyklu odbornej prípravy a kľúčové požiadavky pre každú fázu,

formulujú ciele a výsledky vzdelávania kurzov odbornej prípravy,

poznajú a uplatňujú v praxi prístup zameraný na učiaceho sa k poskytovaniu odbornej prípravy,

uplatňujú rôzne zručnosti a techniky odbornej prípravy,

vyberajú vhodné metódy, študijné materiály a zdroje na odbornú prípravu týkajúcu sa humanitárnej práce a

vytvárajú nástroje na hodnotenie po odbornej príprave,

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

Komunikácia

11.

Riadenie dobrovoľníkov

1

Odborní pracovníci na vedúcej úrovni/nepovinné

chápu a implementujú právne rámce pre riadenie dobrovoľníkov,

plánujú prácu miestnych dobrovoľníkov v prijímajúcej krajine,

organizujú prijímanie a výber dobrovoľníkov,

zavádzajú a implementujú systémy pravidelného dohľadu nad dobrovoľníkmi, ich podpory a riadenia,

v náležitých prípadoch plánujú zaškolenie a krátke školenia pre dobrovoľníkov,

zavádzajú systémy bezpečnosti a ochrany miestnych dobrovoľníkov,

zabezpečujú, aby manažment miestnej organizácie prevzal formálnu zodpovednosť za dobrovoľníkov spolu s náležitým systémom priameho riadenia a podávania správ a

zavádzajú a monitorujú systémy,

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

Preukázanie vodcovstva

Práca v kolektíve

Medzikultúrne povedomie

12.

Organizačný rozvoj

2

Odborní pracovníci na vedúcej úrovni/nepovinné

vymenujú niektoré kľúčové vlastnosti budovania kapacít,

vymenujú a opíšu viaceré rôzne zásahy organizačného rozvoja,

opíšu rôzne prvky organizačného posúdenia (OA),

posudzujú silné a slabé stránky miestnej organizácie,

sú schopní vykonávať posúdenie potrieb pre budovanie kapacít,

pomáhajú miestnym organizáciám pri tvorbe nových politík a

rozvíjajú ukazovatele kapacity na monitorovanie organizačného rozvoja.

Dosahovanie a prenos výsledkov akcie a budovanie kapacít

Preukázanie vodcovstva


PRÍLOHA III

1.   Sebahodnotenie a odporúčania pre hostiteľské organizácie

1.

Sebahodnotenie hostiteľských organizácií sa vzťahuje na všetky normy a postupy, pričom žiadajúca hostiteľská organizácia musí mať zavedenú politiku alebo postup, ktoré spĺňajú potrebné požiadavky týkajúce sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ. Organizácia pre každú požiadavku každej normy a každého postupu uvedie, či:

a)

je minimálna požiadavka zahrnutá v jej politike/postupoch a/alebo či sa zaväzuje vykonávať ju;

b)

sú príslušní zamestnanci o nej informovaní a uplatňujú ju v praxi a

c)

existujú akékoľvek osobitné potreby ďalšej činnosti/opatrenia na odstránenie nedostatkov.

2.

Sebahodnotenie zahŕňa aj odpovede na tieto otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany a riadenia dobrovoľníkov:

a)

ako hostiteľská organizácia zabezpečuje ochranu a bezpečnosť medzinárodných dobrovoľníkov, ktorých je hostiteľom?;

b)

ako sú dobrovoľníci riadení a podporovaní počas ich pobytu?; a

c)

v akých oblastiach (ak existujú) noriem a postupov hostiteľská organizácia v súčasnosti posilňuje svoje kapacity?

3.

Odporúčanie sa vzťahuje na to, čo sa vyžaduje od hostiteľskej organizácie počas vyslania dobrovoľníka pomoci EÚ. Je zamerané na skúsenosť osoby poskytujúcej odporúčanie v súvislosti s potrebnými požiadavkami každej normy a postupu, v prípade ktorých je schopný poskytnúť informácie. V odporúčaní sa predovšetkým:

a)

uvádzajú skúsenosti ich organizácie týkajúce sa minimálnych požiadaviek príslušných noriem a postupov, ktoré má uplatňovať hostiteľská organizácia (sú/nie sú v súlade);

b)

odôvodňuje/vysvetľuje každé hodnotenie a

c)

uvádzajú prípadné potreby ďalšej činnosti/opatrenia na odstránenie nedostatkov.

4.

S cieľom podporiť zjednodušenie Komisia určí normy a postupy, v prípade ktorých žiadajúca hostiteľská organizácia nemusí prijať žiadne opatrenia, ak je partnerom Komisie v oblasti humanitárnej pomoci a podpísala platnú rámcovú (partnerskú) dohodu.

2.   Sebahodnotenie založené na dôkazoch pre vysielajúce organizácie

1.

Sebahodnotenie vysielajúcich organizácií sa vzťahuje na všetky normy a postupy, pričom organizácia musí mať zavedenú politiku alebo postup, ktoré spĺňajú potrebné požiadavky týkajúce sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ. Vysielajúca organizácia pre každú požiadavku každej normy a každého postupu uvedie, či:

a)

je minimálna požiadavka zahrnutá v jej politike/postupoch a/alebo či sa zaväzuje vykonávať ju;

b)

sú príslušní zamestnanci o nej informovaní a uplatňujú ju v praxi;

c)

existujú akékoľvek osobitné potreby ďalšej činnosti/opatrenia na odstránenie nedostatkov a

d)

sa požiadavkou zaoberá certifikácia/akreditácia prostredníctvom iného schváleného mechanizmu (napr. národné, európske alebo medzinárodné systémy).

2.

S cieľom odôvodniť tvrdenia v sebahodnotení žiadajúca vysielajúca organizácia predloží vzorku dôkazov a spôsobov overenia, že politiky a postupy uvedené v každej z požiadaviek noriem a postupov sú implementované, najmä pokiaľ ide o dobrovoľníkov.

3.

S cieľom podporiť zjednodušenie Komisia určí normy a postupy, v prípade ktorých žiadajúca vysielajúca organizácia nemusí prijať žiadne opatrenia, ak je partnerom Komisie v oblasti humanitárnej pomoci a podpísala platnú rámcovú (partnerskú) dohodu.

4.

Kedykoľvek počas procesu certifikácie Komisia môže žiadajúcu vysielajúcu organizáciu požiadať, aby v prípade potreby predložila dodatočné dôkazy.

3.   Postup pozastavenia alebo zrušenia certifikátu

1.

Ak má Komisia v úmysle pozastaviť alebo zrušiť certifikát, oficiálne to vopred oznámi vysielajúcej alebo hostiteľskej organizácii, pričom uvedie dôvody a vyzve ju, aby predložila pripomienky do 45 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia.

2.

Ak po preskúmaní pripomienok, ktoré predložila vysielajúca alebo hostiteľská organizácia, Komisia rozhodne ukončiť postup pozastavenia alebo zrušenia, oficiálne oznámi svoje rozhodnutie dotknutej organizácii.

3.

Ak nie sú predložené žiadne pripomienky alebo ak aj napriek predloženým pripomienkam Komisia rozhodne pokračovať v postupe pozastavenia alebo zrušenia, tak:

a)

pozastaví certifikát tým, že to formálne oznámi organizácii s uvedením dôvodov a orientačného dátumu ukončenia potrebného overenia alebo

b)

oficiálne oznámi organizácii zrušenie s uvedením dôvodov a dátumu, kedy vypovedanie nadobudne platnosť.

4.

Pozastavenie nadobúda platnosť dňom prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3 písm. a) vysielajúcou alebo hostiteľskou organizáciou alebo v neskorší deň, ak sa uvádza v oznámení.

5.

Pokiaľ sa certifikát nezrušil v súlade s odsekom 3 písm. b), Komisia hneď ako usúdi, že dôvody pozastavenia už neplatia alebo boli vykonané potrebné overenia, oficiálne oznámi vysielajúcej alebo hostiteľskej organizácii zrušenie pozastavenia.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/84


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1245/2014

z 20. novembra 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

76,3

MA

76,7

MK

78,8

ZZ

77,3

0707 00 05

AL

68,7

JO

194,1

TR

137,4

ZZ

133,4

0709 93 10

MA

40,4

TR

132,7

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

113,2

ZZ

113,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

74,4

TR

70,6

ZZ

72,5

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AU

203,7

BR

53,1

CA

133,4

CL

87,9

MD

29,7

NZ

155,4

US

135,6

ZA

138,6

ZZ

117,2

0808 30 90

CN

73,0

US

201,1

ZZ

137,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/86


SMERNICA RADY 2014/102/EÚ

zo 7. novembra 2014,

ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 Aktu o pristúpení Chorvátska, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

Príslušné druhy chorvátskych podnikov by sa mali zahrnúť do príloh I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (1) s cieľom stanoviť príslušný rozsah pôsobnosti pre uplatňovanie koordinačných opatrení stanovených v uvedenej smernici v Chorvátsku. Rozsah zmien by sa mal obmedziť na technické úpravy vyžadované z dôvodu pristúpenia Chorvátska.

(3)

Smernica 2013/34/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2013/34/EÚ sa mení tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. júla 2015. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty môžu stanoviť, že opatrenia uvedené v prvom pododseku sa prvýkrát použijú na účtovné závierky za účtovný rok začínajúci sa 1. januára 2016 alebo počas kalendárneho roku 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2014

Za Radu

predseda

P. C. PADOAN


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).


PRÍLOHA

Smernica 2013/34/EÚ sa mení takto:

1.

V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„—

v Chorvátsku:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;“

.

2.

V prílohe II sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„—

v Chorvátsku:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;“

.


ROZHODNUTIA

21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/88


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2014

o absolutóriu za plnenie rozpočtu úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

(2014/822/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 (2), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2012, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (5), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7), a najmä na jeho článok 108,

so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0011/2014),

1.

udeľuje riadiacemu výboru úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2012;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 353.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/90


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2014

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 (2), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2012, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (5), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7), a najmä na jeho článok 108,

so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0011/2014),

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

1.

berie na vedomie, že na účely vyriešenia nedostatkov, ktoré súvisia so zákonnosťou a správnosťou operácií, úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) zahrnul do svojich rozpočtových a účtovných príručiek jasné postupy, podrobné kroky a pracovné postupy, ktoré majú používať všetci finančný aktéri; víta skutočnosť, že sa osobitne zameral na postupy, ktoré súvisia s prenosom prostriedkov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.

na základe konečnej ročnej účtovnej závierky úradu berie na vedomie, že miera plnenia rozpočtu vo výške 89,55 % aj miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 76,57 % poukazujú na zlepšenie v porovnaní s výsledkami z roku 2012; berie na vedomie kroky podniknuté so zámerom zvýšenia mier plnenia rozpočtu; domnieva sa však, že ešte stále existuje priestor na zlepšenie, a vyzýva úrad, aby naďalej zlepšoval budúce snahy v oblasti monitorovania rozpočtu;

Záväzky a prenosy

3.

víta opatrenia, ktoré úrad podnikol s cieľom riešiť otázky týkajúce sa záväzkov a prenosov, napríklad zlepšenie rozpočtového plánovania a sprísnenie monitorovania mesačných a koncoročných platieb; berie na vedomie informáciu úradu o tom, že zabezpečil obsadenie kľúčových funkcií s priamym vplyvom na finančný obeh a zlepšil politiku, pokiaľ ide o včasné podávanie žiadostí odborníkov o úhradu nákladov za služobné cesty a samotnú úhradu nákladov;

4.

so znepokojením konštatuje, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do rozpočtového roku 2013 vo výške 28 % je stále vysoká, a to napriek tomu, že predstavuje významné zníženie v porovnaní s mierou z predchádzajúceho roku, ktorá sa pohybovala na úrovni 45 %; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že tieto prenosy súviseli najmä so zmluvami podpísanými v druhej polovici roku 2013, ktoré sa týkali činností plánovaných na roky 2013 a 2014;

5.

berie na vedomie, že miera nevyužitých rozpočtových prostriedkov sa znížila zo 17 % v roku 2012 na 14,6 % v roku 2013, rovnako ako aj miera prenosov do roku 2014, ktorá klesla zo 611 223 EUR (19 %) na 461 983 EUR (13 %); vyzýva úrad, aby pokračoval v zlepšovaní plánovania a vykonávania svojich činností a naďalej znižoval miery prenosov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.

berie na vedomie zaradenie povinného a podrobného kontrolného zoznamu verejného obstarávania do finančnej príručky úradu, ako aj vymenovanie úradníka pre verejné obstarávanie a všeobecné školenie v oblasti verejného obstarávania pre všetkých zamestnancov; víta skutočnosť, že tieto opatrenia viedli k lepšej príprave, vykonávaniu, dokumentácii a koordinácii postupov verejného obstarávania úradu;

7.

víta zmeny a zlepšenia existujúcich postupov zamestnávania, ktorých cieľom je reagovať na žiadosti orgánu udeľujúceho absolutórium a zvýšiť transparentnosť postupu zamestnávania, a to najmä:

určenie písomných testov a otázok na pohovor, ako aj minimálnych bodových hodnôt pred skúmaním prihlášok,

schválenie vymenovania a zmien zloženia výberovej komisie orgánom povereným menovaním,

revíziu pravidiel zamestnávania, ktoré sa implementovali v roku 2013;

8.

víta revidovanú komunikačnú politiku úradu, na základe ktorej sa mobilné telefóny poskytujú zamestnancom podľa profesionálnych potrieb a ktorá zaručuje vnútorné kontroly so zámerom monitorovať súlad s touto politikou;

9.

berie na vedomie uzatvorenie novej bankovej zmluvy pre hotovostné operácie úradu s bankou, ktorá má hodnotenia stupňa A+/A–1; berie na vedomie zahrnutie pravidiel správy pokladne do účtovnej príručky úradu;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

10.

berie na vedomie, že ročné vyhlásenia o konfliktoch záujmov rady regulačných orgánov úradu, jeho riadiaceho výboru a administratívneho riaditeľa boli sprístupnené prostredníctvom osobitných oddielov verejného registra dokumentov úradu; konštatuje, že politika v oblasti konfliktu záujmov, ktorá sa týka zamestnancov úradu, sa riadi rovnakými zásadami a vyhlásenia o konfliktoch záujmov zamestnancov sú tiež prístupné vo verejnom registri úradu;

11.

berie na vedomie, že úrad neplánuje kontrolu svojej platnej politiky v oblasti konfliktov záujmov, a zastáva názor, že všetky príslušné politiky v tejto oblasti sú v súlade s usmerneniami Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ z decembra 2013; berie na vedomie, že úrad sa snaží o zvýšenie informovanosti o politike v oblasti konfliktov záujmov, ako aj o jeho rade, a bude zblízka sledovať relevantné zmeny v tejto oblasti;

Vnútorný audit

12.

konštatuje, že úrad splnil všetky formálne požiadavky štandardu vnútornej kontroly (ŠVK) v oblasti informácií a komunikácie (ŠVK 12);

13.

berie na vedomie, že úrad prispôsobuje plánovanie a podávanie správ, aby zahŕňali merateľné ciele so zámerom implementovať ŠVK v oblasti cieľov a ukazovateľov výkonnosti (ŠVK 5); konštatuje, že úrad dokončil vlastnú príručku postupov a prijal podrobný vnútorný postup registrácie všetkých nevyhovujúcich udalostí s cieľom implementovať ŠVK v oblasti procesov a postupov (ŠVK 8); berie na vedomie, že úrad aktualizoval vnútorné postupy správy dokumentov s cieľom plniť ŠVK v tejto oblasti (ŠVK 11);

14.

berie na vedomie, že úrad zaviedol inventarizačný postup týkajúci sa registrácie a vyraďovania dlhodobého majetku, ktorý bol prijatý ako súčasť finančnej príručky; konštatuje, že v auguste 2013 sa vykonal fyzický inventár; víta skutočnosť, že podľa postupov úradu sa musí inventár dlhodobého majetku vykonať každý rok;

15.

konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit má v pláne vykonať preskúmanie ŠVK; žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tohto preskúmania, len čo budú k dispozícii;

Výkonnosť

16.

víta kroky, ktoré úrad nedávno podnikol na účely zlepšenia komunikácie s európskymi občanmi na tému vplyvu činnosti úradu na občanov najmä so zameraním na merateľné a jasne definované ciele, čo umožňuje lepšie hodnotenie jeho činností;

17.

konštatuje, že úrad začal zvyšovať svoj profil inštitúcie Únie tým, že do niektorých oddielov svojich webových stránok umiestnil logo Únie, a teší sa, že ho rozšíri aj na domovskú stránku orgánu BEREC a systematicky na celú komunikáciu, čím zabezpečí viditeľnosť príspevku z rozpočtu Únie pre úrad;

18.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 3. apríla 2014 (8) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.


(1)  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 353.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 359.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/93


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2014

o účtovnej závierke úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012

(2014/823/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 (2), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2012, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (5), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7), a najmä na jeho článok 108,

so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0011/2014),

1.

schvaľuje účtovnú závierku úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2012;

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 353.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/94


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2014

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel II – Európska rada a Rada

(2014/824/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012 (1),

so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 [COM(2013) 570 – C7-0275/2013] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2012, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0010/2014),

1.

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2012;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(2)  Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 24.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/95


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2014

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel II – Európska rada a Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012 (1),

so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013) 570 – C7-0275/2013) (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2012, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0010/2014),

A.

keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.

keďže Európska rada a Rada by mali mať ako inštitúcie Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pretože sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C.

keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a v jeho zodpovednosti je udeľovanie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.

zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.

zdôrazňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je Únia „zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že primerane k tomu so zreteľom na článok 55 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) každá inštitúcia individuálne zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.

vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu a iných inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článkami 164 až 166;

4.

konštatuje, že v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, sa použijú aj na postup udelenia absolutória […] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci)“;

Stanovisko Dvora audítorov týkajúce sa Európskej rady a Rady uvedené v jeho vyhlásení o vierohodnosti za rozpočtový rok 2012

5.

zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej správe za rozpočtový rok 2012 pripomienky týkajúce sa Európskej rady a Rady, pokiaľ ide o chyby v postupoch verejného obstarávania; konštatuje, že jedna z chýb sa týka realizácie rokovacieho konania a iná uplatňovania výberového kritéria;

6.

berie na vedomie odpoveď Rady, podľa ktorej „Rada a Európska rada vytvorili pevný rámec pre centralizované obstarávanie, ktorý bol nedávno prispôsobený novému nariadeniu o rozpočtových pravidlách a pravidlám uplatňovania a ktorý sa posilní vypracovaním nových vzorov zákaziek a výziev na predkladanie ponúk, ako aj prípravou kurzov odbornej prípravy o tom, ako vymedziť a uplatňovať kritériá výberu a udeľovania“;

7.

súhlasí s odporúčaniami Dvora audítorov, podľa ktorých by mali povoľujúci úradníci Európskej rady a Rady zlepšiť návrh, koordináciu a výkon postupov zadávania verejných zákaziek prostredníctvom vhodnej kontroly a lepších usmernení;

8.

berie na vedomie, že Rada neposkytla ďalšie odpovede na odporúčania Dvora audítorov;

Nevyriešené otázky

9.

opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala Európsky parlament o postupe výstavby a odhade konečných nákladov na budovu Europa;

10.

vyzýva Radu, aby vysvetlila všetky opatrenia prijímané v priebehu výstavby budovy Europa s cieľom zlepšiť realizáciu projektu;

11.

pripomína Rade, že Európsky parlament žiada správu o dosiahnutí pokroku, pokiaľ ide o projekt budovy Residence Palace, a podrobný rozpis doposiaľ vynaložených nákladov;

12.

vyzýva Radu, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové položky, z ktorých sa čerpali tieto rozpočtové prostriedky, splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť, a účel, na ktorý bude budova slúžiť;

13.

opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala o svojom postupe administratívnej modernizácie, najmä pokiaľ ide o konkrétne vykonávacie opatrenia týkajúce sa tohto postupu a o predpokladaný vplyv na rozpočet Rady;

14.

vyjadruje poľutovanie, pokiaľ ide o problémy, ktoré sa opakovane vyskytujú v postupoch udeľovania absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011 (9), 25. októbra 2011 (10), 10. mája 2012 (11), 23. októbra 2012 (12), 17. apríla 2013 (13) a 9. októbra 2013 (14) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2012 z dôvodov uvedených vo svojom uznesení z 3. apríla 2014;

15.

zdôrazňuje, že na vykonávanie účinného dohľadu nad plnením rozpočtu je potrebná spolupráca Európskeho parlamentu a Rady, ako je stanovené v jeho uznesení z 3. apríla 2014; potvrdzuje, že Európsky parlament nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

16.

pripomína, že v dôsledku svojho rozhodnutia o udelení absolutória, ktoré bolo prijaté 17. apríla 2013, Európsky parlament zaslal otázky Rady Komisii a že Komisia odpovedala listom 23. januára 2014; pripomína Rade stanovisko Komisie, že všetky inštitúcie sú plne zapojené do procesu prijímania opatrení nadväzujúcich na pripomienky Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril pri udeľovaní absolutória, a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať na tom, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie postupu udelenia absolutória;

17.

konštatuje, že Komisia v uvedenom liste uviedla aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

18.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada naďalej odmieta odpovedať na otázky Európskeho parlamentu; pripomína závery prijaté na seminári Európskeho parlamentu o práve Európskeho parlamentu udeliť absolutórium Rade, ktorý sa konal 27. septembra 2012 a na ktorom sa prevažná väčšina právnych a akademických odborníkov zhodla na tom, že Európsky parlament má právo na informácie; v tejto súvislosti sa odvoláva na článok 15 ods. 3 tretí pododsek ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojich konaní;

19.

trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o udelení absolutória za minulé roky, najmä v uznesení o udelení absolutória z 23. októbra 2012;

20.

zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

21.

domnieva sa, že nepredloženie požadovaných dokumentov Európskemu parlamentu narúša predovšetkým právo občanov Únie na informácie a transparentnosť a začína byť dôvodom na znepokojenie, keďže je prejavom určitej nedemokratickosti v európskych inštitúciách; preto vyzýva Radu, aby neposudzovala žiadosť Európskeho parlamentu o prístup k informáciám ako pokus o inštitucionálnu nadradenosť, ale aby na prvé miesto kládla právo občanov na úplné informácie;

22.

domnieva sa, že je potrebné zvážiť rôzne možnosti aktualizácie pravidiel udeľovania absolutória stanovených v ZFEÚ;

23.

domnieva sa, že Európsky parlament a Rada by mohli dosiahnuť určitý pokrok, keby stanovili „modus vivendi“, ako aj zoznam dokumentov, ktoré si majú vymieňať, aby plnili svoje úlohy v postupe udeľovania absolutória; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby sa pokúsila nájsť politické riešenie otázky udeľovania absolutória Rade bez ohľadu na odlišné právne stanoviská, ktoré Európsky parlament a Rada naďalej zastávajú;

24.

domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Radou, ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu, môže byť pozitívnym signálom pre občanov Únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(2)  Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 24.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.

(10)  Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.

(11)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.

(12)  Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.

(13)  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.

(14)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.


21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/98


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. novembra 2014,

ktorým sa stanovuje organizačná štruktúra a spôsob práce Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete európske partnerstvo v oblasti inovácií a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/168/ES

(2014/825/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 4 a článok 53 ods. 4,

keďže:

(1)

Európska sieť pre rozvoj vidieka bola zriadená v súlade s článkom 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 s cieľom prepojiť národné siete, organizácie a správne orgány činné v oblasti rozvoja vidieka na úrovni Únie.

(2)

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (ďalej len „EIP“) bolo zriadené v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 s cieľom podporiť EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť uvedené v článku 55 uvedeného nariadenia a umožniť vytváranie sietí operačných skupín, poradenských služieb a výskumníkov.

(3)

Preto je potrebné prijať pravidlá, ktorými sa stanoví organizačná štruktúra a spôsob práce Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP.

(4)

S ohľadom na dosiahnutie cieľov, ktorými je vytváranie vidieckych sietí na európskej úrovni podľa článku 52 ods. 2 a článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a na vykonávanie úloh Európskej siete pre rozvoj vidieka, resp. siete EIP stanovených v článku 52 ods. 3 a článku 53 ods. 3 toho istého nariadenia je potrebné v súlade s bielou knihou Komisie s názvom „Európska správa“ (2), ako aj oznámením predsedu Komisii s názvom „Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register“ (3) (ďalej len „Rámec pre expertné skupiny Komisie“) ustanoviť zhromaždenie vidieckych sietí a vymedziť jeho úlohy a štruktúru.

(5)

Zhromaždenie by malo predovšetkým podporovať výmenu a vytváranie sietí medzi verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré sú aktívne v rozvoji vidieka a inováciách v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti. Malo by zabezpečiť koordináciu medzi Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a sieťou EIP, poskytnúť strategický rámec pre ich činnosť vrátane tematickej práce a zabezpečiť riadne monitorovanie a posudzovanie tejto činnosti. Okrem toho by malo navrhovať členov riadiacej skupiny.

(6)

V zhromaždení by mali byť zastúpené národné vidiecke siete, riadiace orgány, platobné agentúry, organizácie, ktoré sú aktívne v rozvoji vidieka na úrovni Únie, miestne akčné skupiny LEADER, poskytovatelia poľnohospodárskych poradenských služieb aktívni v službách na podporu inovácií, ktorí sú v spojení s operačnými skupinami, a výskumné ústavy aktívne v oblasti inovačných činností, ktoré sú v spojení s operačnými skupinami.

(7)

V záujme zabezpečenia otvoreného, transparentného a vyváženého zastúpenia by mali byť členmi zhromaždenia, v prípade ktorých ide o organizácie aktívne v rozvoji vidieka na úrovni Únie, organizácie vymenované v rámci skupiny pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka v súlade s rozhodnutím Komisie 2013/767/EÚ (4) (ďalej len „skupina pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka“).

(8)

S ohľadom na zabezpečenie účinnej a efektívnej organizácie činnosti Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP v súlade so stanoviskami zhromaždenia je potrebné zriadiť riadiacu skupinu vidieckych sietí a stanoviť jej úlohy a jej štruktúru.

(9)

Riadiaca skupina by mala predovšetkým pripravovať, vykonávať a ďalej sledovať činnosti Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP. Mala by koordinovať tematickú prácu sietí a zabezpečiť koordináciu práce zhromaždenia s prácou ostatných expertných skupín a výborov, ktoré boli zriadené v rámci rozvoja vidieka a európskych štrukturálnych a investičných fondov.

(10)

Riadiaca skupina by mala byť zložená z riadiacich orgánov a/alebo národných vidieckych sietí, celoeurópskych organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji vidieka, vnútroštátnych orgánov zodpovedných za hodnotenie programov rozvoja vidieka, poskytovateľov poľnohospodárskych poradenských služieb a/alebo poľnohospodárskych výskumných ústavov.

(11)

V záujme zachovania otvorenej a pravidelnej výmeny medzi Európskou sieťou pre rozvoj vidieka, sieťou EIP a skupinou pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka by mali mať predseda a podpredsedovia skupiny pre občiansky dialóg možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach riadiacej skupiny ako pozorovatelia.

(12)

Mali by sa stanoviť pravidlá zverejňovania informácií členmi zhromaždenia a riadiacej skupiny.

(13)

Osobné údaje by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001 (5).

(14)

V rozhodnutí Komisie 2008/168/ES (6) sa stanovuje organizačná štruktúra Európskej siete pre rozvoj vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013. Uvedené rozhodnutie by sa preto malo zrušiť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovuje organizačná štruktúra a spôsob práce Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete európske partnerstvo v oblasti inovácií zameranej na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (ďalej len „sieť EIP“), a to ustanovením zhromaždenia a riadiacej skupiny, stanovením ich zloženia a ich úloh a vymedzením pravidiel ich spôsobu práce.

KAPITOLA II

ZHROMAŽDENIE VIDIECKYCH SIETÍ

Článok 2

Zhromaždenie vidieckych sietí

Týmto sa ustanovuje zhromaždenie Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP (ďalej len „zhromaždenie“).

Článok 3

Úlohy zhromaždenia

Úlohou zhromaždenia je najmä:

a)

podporovať výmenu a nadväzovanie kontaktov medzi verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré sú aktívne v rozvoji vidieka a inováciách v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti;

b)

zabezpečiť koordináciu medzi Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a sieťou EIP;

c)

poskytovať strategický rámec pre činnosti Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP vrátane tematickej práce;

d)

zabezpečiť riadne monitorovanie a hodnotenie činností Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP s ohľadom na ciele stanovené v článku 52 ods. 2 a článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a na úlohy uvedené v článku 52 ods. 3 a článku 53 ods. 3 toho istého nariadenia;

e)

navrhovať generálnemu riaditeľovi pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej len „generálny riaditeľ“) členov riadiacej skupiny.

Článok 4

Členovia zhromaždenia

1.   Skupina je zložená z týchto členov:

a)

národné vidiecke siete uvedené v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (jeden člen za každý členský štát);

b)

riadiace orgány uvedené v článku 66 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (jeden člen za každý členský štát);

c)

platobné agentúry uvedené v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (7) (jeden člen za každý členský štát);

d)

celoeurópske mimovládne organizácie zaregistrované v spoločnom európskom registri transparentnosti, ktoré boli vymenované za členov skupiny pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka podľa rozhodnutia 2013/767/EÚ (ďalej len „skupina pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka“) a ktoré vyjadrili záujem o účasť na zhromaždení (maximálne 29 členov);

e)

celoeurópske organizácie zastupujúce regionálne a/alebo miestne orgány aktívne v rozvoji vidieka vrátane prepojenia medzi vidieckymi a mestskými oblasťami (maximálne 3 členovia);

f)

miestne akčné skupiny LEADER uvedené v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (jeden člen za každý členský štát);

g)

poskytovatelia poľnohospodárskych poradenských služieb aktívni v službách na podporu inovácií, ktorí sú v spojení s operačnými skupinami (jeden člen za každý členský štát);

h)

poľnohospodárske výskumné ústavy aktívne v činnostiach na podporu inovácií, ktoré sú v spojení s operačnými skupinami (jeden člen za každý členský štát).

2.   Členov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), f), g) a h) vymenúva príslušný členský štát.

Členov uvedených v odseku 1 písm. e) vymenúva generálny riaditeľ na základe výzvy na podanie prihlášok.

3.   Orgány členských štátov vymenujú pre každú z kategórií uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), f), g) a h) stálych zástupcov.

Organizácie uvedené v odseku 1 písm. d) a e) vymenujú svojich stálych zástupcov.

4.   Členovia zhromaždenia sa uverejňujú v registri expertných skupín Komisie a ďalších podobných subjektov (ďalej len „register“) a na webových lokalitách Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP.

5.   Osobné údaje členov sa zbierajú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Spôsob práce zhromaždenia

1.   Zhromaždeniu predsedá zástupca Komisie. Predseda zvoláva zasadnutie minimálne raz do roka.

2.   Zhromaždenie môže po dohode s Komisiou vytvoriť podskupiny zamerané na špecifické témy týkajúce sa cieľov a úloh Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP vrátane stálych podskupín pre:

a)

inovácie v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti;

b)

LEADER a rozvoj riadený miestnym spoločenstvom a

c)

hodnotenie programov rozvoja vidieka.

Podskupiny vykonávajú tematickú prácu na základe mandátu vymedzeného zhromaždením.

Dočasné podskupiny sa hneď po vykonaní mandátu rozpustia.

3.   Zástupca Komisie môže prizvať expertov a pozorovateľov mimo zhromaždenia so špecifickými kompetenciami v záležitosti, ktorá je na programe, aby sa podľa potreby zúčastnili na práci zhromaždenia alebo podskupín.

4.   Členovia zhromaždenia, ako aj prizvaní experti a pozorovatelia dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovenú v zmluvách a ich vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné pravidlá Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (8). Ak členovia tieto povinnosti nedodržia, Komisia prijme všetky náležité opatrenia.

5.   Zasadnutia zhromaždenia a jeho podskupín sa konajú v priestoroch Komisie, ak predseda nerozhodne inak. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Úradníci Komisie, ktorí sa o rokovania zaujímajú, sa môžu zúčastniť na zasadnutiach zhromaždenia a jeho podskupín.

6.   Zhromaždenie prijme svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku pre expertné skupiny prijatého Komisiou.

7.   Komisia uverejňuje všetky náležité dokumenty o činnostiach zhromaždenia (ako napríklad programy zasadnutí, zápisnice a príspevky zúčastnených) buď ich začlenením do registra, alebo prostredníctvom odkazu z registra na príslušnú webovú lokalitu.

8.   Práca zhromaždenia sa koordinuje s prácou iných expertných skupín a výborov vytvorených v rámci občianskeho dialógu o rozvoji vidieka, ako aj v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (9) a nariadení pre jednotlivé fondy v zmysle toho istého nariadenia.

Článok 6

Refundácia výdavkov

1.   Členovia zhromaždenia nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

2.   Cestovné výdavky a výdavky za pobyt, ktoré vznikli členom zhromaždenia v súvislosti s ich účasťou na zasadnutiach zhromaždenia a podskupín, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie.

3.   Refundácia za výdavky uvedené v ods. 2 sa poskytuje do výšky dostupných finančných prostriedkov, ktoré sa prideľujú v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

KAPITOLA III

RIADIACA SKUPINA VIDIECKYCH SIETÍ

Článok 7

Riadiaca skupina vidieckych sietí

Týmto sa ustanovuje riadiaca skupina Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP (ďalej len „riadiaca skupina“).

Článok 8

Úlohy riadiacej skupiny

Medzi úlohy riadiacej skupiny patrí najmä:

a)

pripravovať, vykonávať a ďalej sledovať činnosti Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP v súlade so strategickým rámcom, ktorý stanovuje zhromaždenie;

b)

koordinovať tematickú prácu v súlade s rámcom, ktorý stanovuje zhromaždenie, a ďalej sledovať jej vykonávanie;

c)

priebežne posudzovať účinnosť a efektívnosť činností Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP;

d)

zabezpečiť koordináciu práce zhromaždenia s prácou ostatných expertných skupín a výborov vytvorených v rámci občianskeho dialógu o rozvoji vidieka, ako aj v kontexte nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení pre jednotlivé fondy v zmysle tohto istého nariadenia;

e)

podávať zhromaždeniu správy o svojich činnostiach.

Článok 9

Členovia riadiacej skupiny

1.   Riadiaca skupina je zložená z týchto členov zhromaždenia:

a)

riadiace orgány a/alebo národné vidiecke siete (jeden člen za každý členský štát);

b)

európske organizácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d) a e) (maximálne 12 členov);

c)

vnútroštátne orgány zodpovedné za hodnotenie programov rozvoja vidieka (maximálne 4 členovia);

d)

poskytovatelia poľnohospodárskych poradenských služieb a/alebo poľnohospodárske výskumné ústavy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. g) a h) (maximálne 4 členovia).

2.   Členov riadiacej skupiny vymenúva generálny riaditeľ na návrh zhromaždenia so zohľadnením geografickej a tematickej rozmanitosti členov Európskej siete pre rozvoj vidieka a siete EIP a na základe dobrovoľného záväzku navrhovaných členov.

Zhromaždenie môže v každej z kategórií uvedených v odseku 1 navrhnúť rotáciu členov riadiacej skupiny.

3.   Na návrh zhromaždenia môže generálny riaditeľ nahradiť člena riadiacej skupiny, ak tento člen:

a)

odstúpi z riadiacej skupiny;

b)

nevymenúva pravidelne zástupcov na zasadnutia riadiacej skupiny;

c)

už nedokáže účinne prispievať k plneniu úloh riadiacej skupiny;

d)

nespĺňa požiadavky týkajúce sa nezverejňovania informácií chránených služobným tajomstvom podľa článku 339 Zmluvy o fungovaní EÚ.

4.   Predseda a podpredsedovia skupiny pre občiansky dialóg o rozvoji vidieka sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach riadiacej skupiny ako pozorovatelia.

Článok 10

Spôsob práce riadiacej skupiny a výdavky na jej zasadnutia

Na spôsob práce riadiacej skupiny a výdavky na jej zasadnutia sa mutatis mutandis uplatňujú články 5 a 6.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zrušenie

Rozhodnutie 2008/168/ES sa zrušuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Biela kniha Komisie – Európska správa, 25. júl 2001, KOM(2001) 428 v konečnom znení.

(3)  Oznámenie predsedu Komisii – „Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register“, 10. november 2012, K(2010) 7649 v konečnom znení.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2013/767/EÚ zo 16. decembra 2013, ktorým sa stanovuje rámec pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/391/ES (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2013, s. 115).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2008/168/ES z 20. februára 2008, ktorým sa určuje organizačná štruktúra Európskej siete pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(8)  Rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).