ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
6. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/762/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a zrušujú sa rozhodnutia Komisie 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom [oznámené pod číslom C(2014) 7489]  ( 1 )

1

 

 

2014/763/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom [oznámené pod číslom C(2014) 7735]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

6.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. októbra 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a zrušujú sa rozhodnutia Komisie 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom

[oznámené pod číslom C(2014) 7489]

(Text s významom pre EHP)

(2014/762/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Všeobecným cieľom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) je posilňovať spoluprácu medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčovať koordináciu v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia účinnosti systémov predchádzania prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na ne.

(2)

Keďže katastrofy môžu udrieť kedykoľvek, Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) zriadené podľa článku 7 rozhodnutia č. 1313/2013 by malo neustále zabezpečovať úzky styk s kontaktnými bodmi členských štátov.

(3)

Spoločný systém komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS) je podstatným prvkom mechanizmu Únie, pretože má zaručovať pravosť, neporušenosť a dôvernosť informácií vymieňaných medzi členskými štátmi za bežných okolností, ako aj v stavoch núdze. So zreteľom na osobitosti reakcie na prípady znečistenia mora by sa mala vytvoriť samostatná verzia CECIS, ktorá by poskytovala prístup sekretariátom regionálnych morských dohovorov a tretím krajinám, ktoré sa s Úniou delia o regionálnu morskú oblasť.

(4)

S cieľom zaistiť operačnú účinnosť by sa mali stanoviť minimálne požiadavky pre moduly, ďalšie kapacity reakcie a odborníkov určených v súlade s článkom 9 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, ako aj pre ich prevádzkové požiadavky, fungovanie a interoperabilitu, ako je stanovené v článku 9 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Moduly by mali predovšetkým byť schopné pracovať určitý čas sebestačne, mali by sa dať rýchlo nasadiť a mali by byť interoperabilné. Na posilnenie interoperability modulov je potrebné prijať opatrenia na úrovni Únie aj členských štátov.

(5)

Pokiaľ ide o európsku kapacitu pre reakcie na núdzové situácie (EERC), mali by sa určiť a pravidelne prehodnocovať ciele kapacity, aby bolo v rámci mechanizmu Únie k dispozícii dostatočné množstvo všetkých potrebných druhov modulov, ďalších kapacít reakcie a odborníkov, ktorých možno nasadiť. Mali by sa vymedziť požiadavky na kvalitu a interoperabilitu a mali by sa pravidelne prehodnocovať, aby sa zaistila jednotná minimálna úroveň kvality a interoperability všetkých kapacít v rámci EERC.

(6)

Mal by sa vymedziť postup certifikácie a registrácie vrátane prvkov sebahodnotenia, aby sa potvrdilo, že kapacity v dobrovoľnom zoskupení spĺňajú všetky potrebné požiadavky a aby sa im v prípade potreby „náklady na adaptáciu“ v obmedzenej miere spolufinancovali z prostriedkov Únie. Týmto procesom certifikácie a registrácie by sa navyše mala zaistiť adekvátna geografická vyváženosť kapacít v súlade s rozložením rizík a zohľadniť účasť všetkých zainteresovaných členských štátov.

(7)

Zisťovanie možných nedostatkov kapacity reakcie EERC by Komisii a členským štátom malo umožniť, aby spoločne určili, kde v rámci dobrovoľného zoskupenia alebo mimo neho nie sú k dispozícii adekvátne kapacity. Na členské štáty, ktoré nedostatky odstraňujú jednotlivo alebo prostredníctvom združení, by sa malo vzťahovať obmedzené spolufinancovanie z prostriedkov Únie, pokiaľ je riešenie nákladovo efektívne a potvrdené na základe posúdenia rizík.

(8)

S cieľom rozvíjať fungovanie EERC by sa obmedzenými sumami v rámci spolufinancovania z prostriedkov Únie prostredníctvom rámcových zmlúv, rámcových dohôd o partnerstve alebo podobných dohôd mal podporovať prístup členských štátov k dodatočným kapacitám na riešenie dočasných nedostatkov pri mimoriadnych katastrofách, t. j. katastrofách, ktorých povaha a rozmer presahujú rozsah toho, čo sa dá oprávnene očakávať a na čo sa dá pripraviť. Tieto kapacity by sa mali zahrnúť do dobrovoľného zoskupenia na účely nasadenia v rámci mechanizmu Únie.

(9)

Program odbornej prípravy v rámci mechanizmu Únie aj naďalej predstavuje základný prvok v príprave pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrov, ktorí sú nasadení v kontexte mechanizmu Únie. V súlade s rozsahom vymedzeným v článku 13 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ by mal pokrývať fázy prevencie, pripravenosti a reakcie.

(10)

Program cvičení v rámci mechanizmu Únie by mal naďalej plniť svoju základnú úlohu v oblasti praktickej prípravy na nasadenie pri zapojení mechanizmu Únie, ako aj pri delení sa o získané ponaučenia z akcií civilnej ochrany, ktoré sa uskutočnili v rámci mechanizmu Únie. Program cvičení by sa mal riadiť strategickým rámcom, v ktorom sú stanovené ciele a úlohy cvičení v rámci mechanizmu Únie, ako aj osobitnými prioritami uvedenými v ročných pracovných programoch.

(11)

Mal by sa stanoviť systematický, cielený a koherentný prístup zhromažďovania, analýzy, šírenia a uplatňovania získaných ponaučení, ktorý by pokrýval celý cyklus zvládania katastrof.

(12)

V rámci mechanizmu Únie sú dôležité jasné operačné postupy reakcie na katastrofy v kontexte mechanizmu, aby bolo možné zabezpečiť účinnú pomoc v prípade katastrof, a to aj pokiaľ ide o príslušné medzinárodné organizácie určené v súlade s článkom 16 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

(13)

Na účely maximálnej účinnosti a efektívnosti mechanizmu Únie by mali byť všetky žiadosti o pomoc, ako aj ponuky pomoci čo najkonkrétnejšie a mali by obsahovať všetky potrebné informácie.

(14)

S cieľom zaistiť účinnú koordináciu pomoci by ERCC malo svoje posúdenie kritických potrieb, ako aj svoje odporúčania týkajúce sa nasadení z dobrovoľného zoskupenia oznámiť všetkým členským štátom a malo by vypracovať adekvátne plány nasadenia pre každú žiadosť o pomoc. Výber kapacít z dobrovoľného zoskupenia by mal byť založený na konkrétnych a objektívnych kritériách, ktorých priorita by sa mala posudzovať so zreteľom na aktuálne prevádzkové potreby.

(15)

S cieľom skrátiť, pokiaľ je to možné, čas reakcie v rámci mechanizmu Únie by členské štáty mali uskutočniť potrebné predbežné opatrenia na nasadenie svojich kapacít zaregistrovaných v dobrovoľnom zoskupení.

(16)

Dostupnosť technických odborníkov, odborníkov na posudzovanie a koordináciu vrátane vedúcich tímov predstavuje významný prvok mechanizmu Únie. Mali by sa vymedziť úlohy a funkcie odborníkov a určiť postup ich nasadenia.

(17)

Článkom 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ sa stanovujú osobitné ustanovenia na zabezpečenie podpory na dopravu v prípade katastrofy s cieľom uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu pomocou mechanizmu Únie. Je nutné stanoviť pravidlá a postupy týkajúce sa žiadostí členských štátov o získanie finančnej podpory Únie na dopravu pomoci do postihnutej krajiny, ako aj vybavovania týchto žiadostí Komisiou.

(18)

Z dôvodu transparentnosti, súdržnosti a efektívnosti je nutné stanoviť, aké informácie majú členské štáty a Komisia uvádzať v žiadostiach o podporu na dopravu v príslušných odpovediach.

(19)

Ak Únia môže poskytnúť finančnú pomoc v súlade s rozhodnutím č. 1313/2013/EÚ, členské štáty by mali mať možnosť požiadať buď o grant alebo o dopravnú službu.

(20)

Rozhodnutia Komisie 2004/277/ES, Euratom (2) a 2007/606/ES, Euratom (3) by sa mali zrušiť.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre civilnú ochranu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, pokiaľ ide o:

a)

komunikáciu medzi Koordinačným centrom pre reakcie na núdzové situácie („ERCC“) a kontaktnými bodmi v členských štátoch;

b)

zložky Spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií („CECIS“), ako aj organizáciu výmeny informácií prostredníctvom CECIS;

c)

identifikáciu modulov, ďalších kapacít reakcie a odborníkov, ako aj prevádzkových požiadaviek na fungovanie a interoperabilitu modulov vrátane ich úloh, kapacít, hlavných zložiek, sebestačnosti a nasadenia;

d)

ciele kapacity, požiadavky na kvalitu a interoperabilitu a postupy certifikácie a registrácie potrebné na fungovanie EERC vrátane podmienok financovania;

e)

zisťovanie a odstraňovanie nedostatkov v EERC;

f)

organizáciu programu odbornej prípravy, rámec cvičení a program získaných ponaučení;

g)

operačné postupy reakcie na katastrofy v rámci Únie aj mimo nej vrátane určovania príslušných medzinárodných organizácií;

h)

proces nasadzovania tímov odborníkov;

i)

organizáciu podpory pre dopravu pomoci.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„žiadateľ o pomoc“ je členský štát alebo tretia krajina postihnutá katastrofou, bezprostredne ohrozená katastrofou alebo očakávajúca, že bude bezprostredne ohrozená katastrofou, ako aj Organizácia spojených národov a jej agentúry a ďalšie príslušné medzinárodné organizácie uvedené v prílohe VII;

2.

„pomoc v oblasti civilnej ochrany“ sú tímy, odborníci alebo moduly určené na civilnú ochranu, spolu s ich vybavením, ako aj materiál na poskytovanie pomoci alebo dodávky na zmiernenie okamžitých dôsledkov katastrofy;

3.

„rezervné kapacity“ sú kapacity reakcie na katastrofy, ktorých dostupnosť a rýchly prístup k nim sa spolufinancujú podľa článku 21 ods. 2 písm. d) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ;

4.

„zásahový tím“ sú ľudské a materiálne zdroje vrátane modulov, ktoré jeden alebo viacero členských štátov zriadili na účely zásahov civilnej ochrany;

5.

„tím technickej pomoci a podpory“ sú ľudské a materiálne zdroje, ktoré jeden alebo viacero členských štátov zriadili na účely plnenia podporných úloh uvedených v prílohe II.

KAPITOLA 2

KOORDINAČNÉ CENTRUM PRE REAKCIE NA NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ERCC)

Článok 3

Komunikácia medzi ERCC a kontaktnými bodmi členských štátov

1.   Každý členský štát určí národný kontaktný bod pre ERCC, ktorý bude k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Na tento účel použije „vzor formulára“ uvedený v prílohe I.

2.   ERCC udržiava úzky styk s kontaktnými miestami členských štátov na účely plnenia svojich bežných povinností a operácií reakcie stanovených v tomto rozhodnutí a rozhodnutí č. 1313/2013/EÚ.

KAPITOLA 3

SPOLOČNÝ SYSTÉM KOMUNIKÁCIE A POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ V PRÍPADE NÚDZOVÝCH SITUÁCIÍ (CECIS)

Článok 4

Vrstvy systému CECIS

Systém CECIS tvoria tieto tri zložky:

a)

sieťová vrstva prepájajúca príslušné orgány a kontaktné body v členských štátoch a ERCC;

b)

aplikačná vrstva pozostávajúca z databáz a iných informačných systémov potrebných na fungovanie mechanizmu Únie, a najmä tých, ktoré sú potrebné na:

i)

sprostredkovanie oznámení;

ii)

zabezpečenie komunikácie a výmeny informácií medzi ERCC a príslušnými orgánmi a kontaktnými bodmi;

iii)

šírenie ponaučení získaných pri zásahoch;

c)

bezpečnostná vrstva pozostávajúca zo súboru systémov, pravidiel a postupov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pravosti, neporušenosti a dôvernosti údajov, ktoré sa do CECIS ukladajú a jeho prostredníctvom vymieňajú.

Článok 5

Bezpečnosť informácií

1.   CECIS dokáže narábať s dokumentmi, databázami a informačnými systémami bezpečným spôsobom prostredníctvom Zabezpečených transeurópskych služieb pre telematiku medzi administratívami (sTESTA) alebo podobnej siete.

2.   Dokumenty a informácie so stupňom utajenia „EU CONFIDENTIAL“ alebo vyšším stupňom sa odovzdávajú na základe osobitných dohôd medzi pôvodcom a príjemcom (príjemcami), ako je stanovené v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4).

Článok 6

Poskytovanie informácií a ich aktualizácia

1.   Členské štáty predkladajú Komisii príslušné informácie prostredníctvom „vzoru formulára“ uvedeného v prílohe I.

2.   Členské krajiny poskytujú informácie o kontaktných bodoch a v prípade potreby o ďalších službách, ktoré zasahujú pri prírodných, technologických a rádiologických katastrofách alebo ekologických haváriách vrátane náhodného znečistenia mora.

3.   Členské štáty okamžite upovedomujú Komisiu o všetkých zmenách informácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Databáza CECIS obsahuje vyhradenú sekciu s informáciami o registrácii a dostupnosti kapacít reakcie v EERC. Komisia zabezpečuje nepretržitý prístup pre národné kontaktné body civilnej ochrany.

5.   Členské štáty zabezpečujú, aby bola vyhradená sekcia v databáze CECIS stále aktualizovaná, pokiaľ ide o status dostupnosti a všetky potrebné faktické údaje týkajúce sa relevantných charakteristík všetkých kapacít reakcie zaregistrovaných v EERC.

6.   Členské štáty môžu prípadne iným príslušným vnútroštátnym orgánom udeliť do CECIS prístup len na čítanie.

Článok 7

Skupina používateľov CECIS

Skupina používateľov zložená zo zástupcov vymenovaných členskými štátmi pomáha Komisii CECIS validovať, testovať a ďalej ho vyvíjať.

Článok 8

Zavádzanie a ďalší vývoj

1.   Komisia riadi CECIS a ďalej ho vyvíja, pričom zohľadňuje potreby a požiadavky členských štátov.

2.   V súlade so záväzkami prijatými prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I členské štáty na svojom území zabezpečia prostredie informačných technológií vhodné pre CECIS.

Článok 9

CECIS pre prípady znečistenia mora

1.   Komisia zabezpečí, aby bola členským štátom a Európskej námornej bezpečnostnej agentúre cez internet dostupná osobitná aplikácia CECIS pre prípady znečistenia mora, ktorá umožní zohľadniť osobitosti reakcie na incidenty na mori.

2.   Táto aplikácia bude cez internet dostupná aj tretím krajinám, ktoré sa s Úniou delia o regionálnu morskú oblasť. Prístup možno ad hoc udeliť aj sekretariátom príslušných regionálnych morských dohovorov.

KAPITOLA 4

MODULY, TÍMY TECHNICKEJ POMOCI A PODPORY, ĎALŠIE KAPACITY REAKCIE A ODBORNÍCI

Článok 10

Registrácia modulov, tímov technickej pomoci a podpory, ďalších kapacít reakcie a odborníkov

1.   Členské štáty registrujú svoje moduly, tímy technickej pomoci a podpory, ďalšie kapacity reakcie a odborníkov určených v súlade s článkom 9 ods. 6 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ do databázy CECIS.

2.   Moduly, tímy technickej pomoci a podpory, ďalšie kapacity reakcie a odborníci vopred vyčlenení pre EERC sa registrujú do vyhradenej sekcie databázy CECIS.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa podľa potreby aktualizujú.

Článok 11

Zloženie modulov, tímov technickej pomoci a podpory, ďalších kapacít reakcie a odborníkov

1.   Moduly, ako aj tímy technickej pomoci a podpory môžu pozostávať zo zdrojov poskytnutých od jedného alebo viacerých členských štátov.

2.   Ak modul alebo tím technickej pomoci a podpory tvorí viac než jedna zložka, nasadenie tohto modulu či tímu technickej pomoci a podpory v rámci zásahu môže byť obmedzené na tie zložky, ktoré sú pre daný zásah nevyhnutné.

Článok 12

Sebestačnosť modulov

1.   Na každý modul sa uplatňujú tieto prvky sebestačnosti, ako sa uvádza v prílohe II:

a)

vhodný úkryt pred poveternostnými vplyvmi;

b)

zdroj elektrickej energie a svetla kryjúci spotrebu operačnej základne a vybavenia potrebného na splnenie úlohy;

c)

hygienické zariadenia určené pre pracovníkov modulu;

d)

dostupnosť potravín a vody pre pracovníkov modulu;

e)

lekári alebo zdravotnícky personál, zdravotnícke zariadenia a zdravotnícke vybavenie pre pracovníkov modulu;

f)

skladovanie a údržba vybavenia modulu;

g)

vybavenie určené na komunikáciu s príslušnými partnermi, najmä s tými, ktorí sú zodpovední za koordináciu na mieste;

h)

miestna doprava;

i)

logistika, vybavenie a personál umožňujúci zriadenie operačnej základne a začatie plnenia úlohy bezprostredne po príjazde na miesto.

2.   Súlad s požiadavkami sebestačnosti zaručuje ponúkajúci členský štát prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prvkov:

a)

tak, že do modulu začlení potrebný personál, vybavenie a spotrebný tovar;

b)

tak, že vykoná potrebné opatrenia na mieste operácií;

c)

tak, že prijme potrebné predbežné opatrenia na prepojenie nesebestačného zásahového tímu s tímom technickej pomoci a podpory, aby sa splnili požiadavky uvedené v článku 13 ešte predtým, ako sa príslušný modul zaregistruje v súlade s článkom 10 ods. 1.

3.   Obdobie, na ktoré musí byť zaručená sebestačnosť na začiatku plnenia úlohy, nesmie byť kratšie než:

a)

96 hodín;

b)

obdobia stanovené v prílohe II.

Článok 13

Požiadavky na moduly a tímy technickej pomoci a podpory

1.   Moduly musia spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v prílohe II.

2.   Tímy technickej pomoci a podpory musia spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v prílohe II.

3.   Všeobecné požiadavky stanovené v prílohe II sa z času na čas preskúmajú.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby:

a)

moduly boli schopné fungovať s inými modulmi;

b)

tímy technickej pomoci a podpory boli schopné fungovať s inými tímami technickej pomoci a podpory a s príslušnými aktérmi v teréne;

c)

zložky modulu boli schopné fungovať spolu ako jeden modul;

d)

zložky tímu technickej pomoci a podpory boli schopné spoločne fungovať ako jeden tím technickej pomoci a podpory;

e)

moduly a tímy technickej pomoci a podpory boli v prípade nasadenia mimo Únie schopné spolupracovať s medzinárodnými systémami reakcie na katastrofy, ktoré pôsobia v postihnutej krajine;

f)

sa vedúci tímov, zástupcovia vedúcich tímov a styční dôstojníci modulov a tímov technickej pomoci a podpory zúčastňovali na príslušných kurzoch odbornej prípravy a cvičeniach, ktoré Komisia organizuje a ktoré sú uvedené v článkoch 26 – 32.

KAPITOLA 5

VYBUDOVANIE EURÓPSKEJ KAPACITY PRE REAKCIE NA NÚDZOVÉ SITUÁCIE (EERC) VO FORME DOBROVOĽNÉHO ZOSKUPENIA

Článok 14

Ciele kapacity

1.   Ciele kapacity pre EERC sú stanovené v prílohe III.

2.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi posudzuje vhodnosť cieľov kapacity aspoň raz za dva roky a v prípade potreby ich prehodnocuje na základe rizík vyplývajúcich z vnútroštátnych posúdení rizík alebo iných vnútroštátnych či medzinárodných zdrojov informácií.

3.   Členské štáty Komisii poskytujú relevantné informácie o rizikách potrebné na posúdenie cieľov kapacity.

Článok 15

Požiadavky na kvalitu a interoperabilitu

1.   Požiadavky na kvalitu a interoperabilitu stanovené v prílohe IV sa uplatňujú na moduly, tímy technickej pomoci a podpory, ďalšie kapacity reakcie a odborníkov v EERC.

2.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi posudzuje vhodnosť požiadaviek na kvalitu a interoperabilitu aspoň raz za dva roky a v prípade potreby ich prehodnocuje. Tieto požiadavky na kvalitu vychádzajú z platných medzinárodných noriem, ak už existujú.

Článok 16

Postup certifikácie a registrácie

1.   Postupy certifikácie a registrácie stanovené v odsekoch 2 až 8 sa uplatňujú na moduly, tímy technickej pomoci a podpory, ďalšie kapacity reakcie a odborníkov v EERC.

2.   Certifikácia a registrácia spĺňajú požiadavky na kvalitu uvedené v prílohe IV, s výnimkou rezervných kapacít, na ktoré sa uplatňuje článok 25 ods. 3.

3.   Členské štáty ponúkajúce konkrétny modul, tím technickej pomoci a podpory, ďalšiu kapacitu reakcie alebo odborníka na zapojenie do EERC, poskytujú informácie uvedené v prílohe V.

4.   Komisia posudzuje, či sa dotknutý modul, tím technickej pomoci a podpory, ďalšia kapacita reakcie alebo odborník môžu považovať za prijateľné na začlenenie do EERC a svoj záver bezodkladne oznamuje príslušnému členskému štátu. Komisia v tomto posúdení zohľadňuje najmä splnenie požiadaviek na kvalitu, ciele kapacity, úplnosť poskytnutých informácií, geografickú blízkosť a účasť všetkých členských štátov, ako aj ďalšie relevantné faktory, ktoré určuje vopred a ktoré sa uplatňujú na všetky porovnateľné moduly, tímy technickej pomoci a podpory, ďalšie kapacity reakcie alebo odborníkov.

5.   Ak sa považujú za prijateľné na začlenenie do EERC, Komisia začne postup certifikácie pre modul, tím technickej pomoci a podpory, ďalšiu kapacitu reakcie alebo odborníka na základe poskytnutých informácií a akýchkoľvek ďalších informácií, o ktoré Komisia môže požiadať príslušný orgán daného členského štátu. V prípadoch, keď Komisia na základe dostupných informácií považuje požiadavky na kvalitu a interoperabilitu za splnené, môže modul, tím technickej pomoci a podpory, ďalšiu kapacitu reakcie alebo odborníka zaregistrovať do dobrovoľného zoskupenia.

6.   Komisia príslušnému orgánu daného členského štátu písomne oznámi svoje hodnotenie týkajúce sa požadovanej odbornej prípravy, cvičení a/alebo workshopov a iných relevantných podmienok certifikácie a registrácie.

7.   Ak sú splnené všetky podmienky certifikácie, Komisia vyhlási modul, tím technickej pomoci a podpory, ďalšiu kapacitu reakcie alebo odborníka za certifikovaných pre EERC a túto skutočnosť oznámi členskému štátu.

8.   Certifikácia modulu, tímu technickej pomoci a podpory, ďalšej kapacity reakcie alebo odborníka by sa mala znovu posúdiť najneskôr po 3 rokoch, ak sú predmetom žiadosti o opätovnú registráciu do EERC.

9.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi posudzuje vhodnosť postupu certifikácie a registrácie aspoň raz za dva roky a v prípade potreby ho prehodnocuje.

Článok 17

Financovanie nákladov na adaptáciu

1.   Členské štáty môžu požiadať o grant na financovanie nákladov na adaptáciu jednotlivo pre každý modul, tím technickej pomoci a podpory alebo ďalšiu kapacitu reakcie bez toho, aby Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov. Náklady na adaptáciu pozostávajú z nákladov uvedených v článku 21 ods. 2 písm. c) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

2.   Na odôvodnenie tejto žiadosti členské štáty Komisii predkladajú vykonávacie plány týkajúce sa nákladov na adaptáciu vrátane odhadovaných nákladov a časového rozvrhu.

3.   Komisia posudzuje a, ak sú splnené príslušné požiadavky, schvaľuje vykonávacie plány uvedené v odseku 2, pričom uvádza, ktoré z príslušných nákladov sú oprávnené ako náklady na adaptáciu.

4.   Po vyhodnotení žiadosti Komisia rozhodne o udelení grantu.

5.   Členské štáty Komisiu informujú o detailoch vzniknutých nákladov v súvislosti s nákladmi na adaptáciu.

KAPITOLA 6

RIEŠENIE NEDOSTATKOV KAPACITY REAKCIE

Článok 18

Monitorovanie pokroku dosahovaného pri plnení cieľov kapacity

Komisia v spolupráci s členskými štátmi nepretržite monitoruje pokrok dosahovaný pri plnení cieľov kapacity, pričom berie do úvahy kapacity zistené podľa článku 20 a členské štáty pravidelne informuje o svojom hodnotení dosiahnutého pokroku. Komisia v nevyhnutne podrobnom rozsahu informuje členské štáty o zostávajúcich nedostatkoch kapacity reakcie.

Článok 19

Postup zisťovania nedostatkov kapacity reakcie

1.   V rámci monitorovania pokroku dosahovaného pri plnení cieľov kapacity Komisia v spolupráci s členskými štátmi posudzuje rozdiel medzi kapacitami členských štátov zaregistrovanými v EERC a cieľmi kapacity stanovenými v prílohe III.

2.   Komisia a členské štáty považujú za kapacity vyčlenené pre EERC len tie kapacity, ktoré boli zaregistrované ako kapacity, ktoré členské štáty dali EERC k dispozícii, v súlade s článkom 16.

Článok 20

Postup zisťovania kapacít reakcie mimo EERC

1.   Ak Komisia spolu s členskými štátmi zistí potenciálne závažné nedostatky kapacity reakcie v súlade s článkom 19 tohto rozhodnutia, v spolupráci s členskými štátmi preskúma, či sú potrebné kapacity k dispozícii mimo EERC v súlade s článkom 12 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

2.   Komisia považuje za kapacity k dispozícii mimo EERC len tieto kapacity:

a)

kapacity zaregistrované v CECIS;

b)

rezervné kapacity, alebo

c)

kapacity, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b), ale ktoré môžu byť okamžite k dispozícii členskému štátu alebo členským štátom v požadovaných množstvách, na požadovanom mieste, v požadovanej lehote, na požadované obdobie.

3.   Na účely zistenia kapacít uvedených v odseku 2 písm. c) Komisia zašle národným kontaktným bodom žiadosť, v ktorej sú stanovené detaily hodnotenia potenciálne závažných nedostatkov kapacity reakcie, a v ktorej členské štáty žiada, aby poskytli informácie o všetkých kapacitách, ktoré sú k dispozícii mimo EERC, ako sa uvádza v odseku 2 písm. c).

4.   Komisia v žiadosti uvedie lehotu na odpoveď najneskôr do 60 kalendárnych dní, pričom jej presná dĺžka závisí od toho, aké zložité bude podľa odhadov zisťovanie kapacít uvedených v odseku 2 členskými štátmi.

5.   Členské štáty v stanovenej lehote písomne informujú Komisiu o detailoch všetkých kapacít uvedených v odseku 2.

6.   Ak členský štát v stanovenej lehote písomne neodpovie, Komisia bude na účely tohto hodnotenia predpokladať, že v uvedenom členskom štáte nie sú k dispozícii žiadne kapacity uvedené v odseku 2.

7.   Na základe informácie od členských štátov a berúc do úvahy len kapacity uvedené v odseku 2 Komisia posudzuje, či sa týmito kapacitami odstraňujú nedostatky kapacity zistené v súlade s článkom 19 tohto rozhodnutia. Komisia považuje nedostatky kapacity za odstránené len vtedy, ak súčet množstva kapacít v rámci EERC a kapacít uvedených v odseku 2 zodpovedá cieľom kapacity stanoveným v prílohe III, alebo ich prevyšuje.

Článok 21

Postup odstraňovania nedostatkov kapacity reakcie

1.   Ak Komisia spolu s členskými štátmi zistí potenciálne závažné nedostatky kapacity reakcie v súlade s článkom 19, ktoré sa nemôžu odstrániť v súlade s článkom 20, písomne o tom upovedomí členské štáty, pričom uvedie, čo považuje za strategické nedostatky kapacity reakcie.

2.   Komisia písomne vyzve členské štáty, aby odstránili strategické nedostatky kapacity reakcie, v súlade s článkom 12 ods. 3 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

3.   Členské štáty Komisii oznámia, či, kedy a ako plánujú odstrániť strategické nedostatky kapacity reakcie, a to buď jednotlivo alebo v spolupráci s ďalšími členskými štátmi.

Článok 22

Podpora Komisie pri odstraňovaní strategických nedostatkov kapacity reakcie

1.   Ak sa na odstránenie strategických nedostatkov kapacity reakcie žiada v súlade s článkom 12 ods. 3 a článkom 21 ods. 1 písm. j)rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o finančnú pomoc Únie, Komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov na podporu členských štátov.

2.   Pri odpovedaní na výzvu na predkladanie návrhov členské štáty dodržiavajú ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. j) bodu iii) a iv) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

3.   Členské štáty okrem iného uvedú požadovaný percentuálny podiel spolufinancovania z prostriedkov Únie.

Článok 23

Oprávnené náklady na podporu pri odstraňovaní nedostatkov kapacity reakcie

1.   Všetky náklady na vybavenie, služby alebo ľudské zdroje potrebné na prvotné vytvorenie kapacít reakcie sú oprávnené.

2.   Náklady na priebežnú údržbu alebo prevádzku nie sú oprávnené.

KAPITOLA 7

RIEŠENIE DOČASNÝCH NEDOSTATKOV PRI MIMORIADNYCH KATASTROFÁCH

Článok 24

Podrobné podmienky financovania

1.   Komisia v ročnom pracovnom programe všeobecne vymedzuje požadované typy a množstvá rezervných kapacít, pričom zohľadňuje pravdepodobnosť určitých mimoriadnych typov katastrof v členských štátoch, ako aj mimoriadnu intenzitu alebo iné faktory dodávajúce katastrofe mimoriadny charakter, ako napríklad súbežnosť s inou katastrofou, ako aj možnosť, že sa v takýchto scenároch objavia dočasné nedostatky.

2.   Komisia pravidelne začína potrebné procesy financovania na krytie nákladov vymedzených v článku 21 ods. 2 písm. d) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, aby zabezpečila rýchly prístup k rezervným kapacitám vymedzeným v ročnom pracovnom programe.

3.   Rezervné kapacity, ktoré Komisia spolufinancuje, dopĺňajú existujúce kapacity reakcie, ktoré majú členské štáty k dispozícii v rámci pripravenosti svojej krajiny, a nenahrádzajú existujúce kapacity reakcie.

Článok 25

Podmienky finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie sa udelí pod podmienkou, že členské štáty zúčastňujúce sa procesov financovania stanovených v článku 24 ods. 2 budú súhlasiť s podmienkami opísanými v odsekoch 2 až 9. Komisia môže vymedziť ďalšie podmienky v procesoch financovania.

2.   Členské štáty dávajú rezervné kapacity k dispozícii ako súčasť dobrovoľného zoskupenia.

3.   Rezervné kapacity spĺňajú potrebné požiadavky na kvalitu a certifikáciu vymedzené v procesoch financovania stanovených v článku 24 ods. 2.

4.   Rezervné kapacity sa registrujú do dobrovoľného zoskupenia na celé obdobie vymedzené v príslušných rámcových zmluvách, rámcových dohodách o partnerstve alebo podobných dohodách. Akékoľvek podmienky a obmedzenia, ktoré členský štát (alebo členské štáty) registrujúci kapacity ukladá, musia byť riadne opodstatnené prevádzkovými požiadavkami.

5.   Rezervné kapacity nie sú oprávnené na finančnú pomoc uvedenú v článku 17.

6.   Komisia prostredníctvom CECIS okamžite informuje všetky členské štáty o rezervných kapacitách zaregistrovaných v dobrovoľnom zoskupení.

7.   Rezervné kapacity zaregistrované do dobrovoľného zoskupenia sú k dispozícii na nasadenie mechanizmu Únie za rovnakých všeobecných podmienok ako ostatné kapacity zaregistrované do dobrovoľného zoskupenia, v súlade s článkom 11 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

8.   Rezervné kapacity zaregistrované v dobrovoľnom zoskupení sa na základe žiadosti o pomoc prostredníctvom ERCC nasadzujú v súlade s operačnými postupmi reakcie na katastrofy opísanými v kapitole 11.

9.   Rezervné kapacity zaregistrované v dobrovoľnom zoskupení sú k dispozícii na vnútroštátne použitie v členských štátoch, ktoré spolufinancovali dostupnosť týchto kapacít. Predtým, ako ich členské štáty použijú týmto spôsobom, obracajú sa na ERCC s cieľom overiť, že:

i)

neexistuje žiadna súbežná alebo bezprostredná mimoriadna katastrofa, ktorá si môže vyžadovať žiadosť o nasadenie rezervnej kapacity;

ii)

vnútroštátne využitie neprimeraným spôsobom nezabraňuje rýchlemu prístupu iných členských štátov v prípade, že dôjde k novým mimoriadnym katastrofám.

KAPITOLA 8

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY

Článok 26

Program odbornej prípravy

1.   Pripraví sa program odbornej prípravy v oblasti predchádzania katastrofám, pripravenosti a reakcie na ne. Program zahŕňa všeobecné a osobitné kurzy, ako aj systém výmeny odborníkov. Program je zameraný na cieľové skupiny uvedené v článku 27.

2.   Komisia zodpovedá za koordináciu a organizáciu, ako aj vymedzenie obsahu a rozvrhu programu odbornej prípravy.

Článok 27

Účastníci

1.   Cieľovými skupinami programu odbornej prípravy sú:

a)

zamestnanci útvarov civilnej ochrany a zvládania katastrof členských štátov, najmä vedúci tímov, ich zástupcovia a styční dôstojníci, odborníci členských štátov uvedení v článku 41 vrátane odborníkov na prevenciu a pripravenosť, ako aj kľúčoví zamestnanci národných kontaktných bodov;

b)

zamestnanci inštitúcií a agentúr Únie;

c)

vybraní odborníci z krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a krajín zapojených do procesu rozširovania.

2.   Kurzy odbornej prípravy sú otvorené aj pre vybraných odborníkov:

a)

z Organizácie spojených národov a jej agentúr;

b)

z medzinárodných organizácií uvedených v prílohe VII;

c)

z tretích krajín a prípadne aj pre ďalších relevantných aktérov.

3.   Členské štáty a Komisia určia svojich školiteľov pre každý kurz odbornej prípravy.

Článok 28

Kurzy odbornej prípravy

1.   Program sa skladá zo súboru kurzov na úvodnej, operačnej a riadiacej úrovni.

2.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi stanoví počet kurzov, ich obsah, osnovy a rozvrhy systému kurzov vrátane požiadaviek na prístup k nim.

3.   Komisia zabezpečí, aby mali školitelia a lektori aktuálne vedomosti o relevantnom vývoji mechanizmu Únie.

Článok 29

Výmena odborníkov

Systém výmeny odborníkov medzi členskými štátmi alebo s Komisiou odborníkom umožní:

a)

získavať skúsenosti a deliť sa s nimi;

b)

oboznámiť sa s rôznymi používanými metódami a operačnými postupmi;

c)

skúmať prístupy, ktoré použili iné zúčastnené pohotovostné služby a inštitúcie.

Článok 30

Doplňujúca odborná príprava

V prípade potreby a v súlade s ročným pracovným programom sa ponúkajú možnosti ďalšej odbornej prípravy s cieľom uspokojiť zistené potreby bezproblémového a efektívneho vykonávania činností týkajúcich sa civilnej ochrany a zvládania katastrof.

Článok 31

Hodnotiaci systém

Komisia zabezpečí koherenciu medzi úrovňou a obsahom odbornej prípravy. Na tento účel Komisia zavedie vhodný systém hodnotenia organizovaných činností odbornej prípravy.

KAPITOLA 9

RÁMEC CVIČENÍ

Článok 32

Program cvičení, strategický rámec a priority

1.   Komisia vytvorí a riadi program cvičení civilnej ochrany.

2.   Program cvičení civilnej ochrany sa riadi strategickým rámcom, v ktorom sú stanovené ciele a úlohy cvičení v rámci mechanizmu Únie.

3.   Cieľom programu cvičení je najmä:

a)

zlepšiť kapacitu reakcie členských štátov, najmä pokiaľ ide o tímy a iné prostriedky poskytnuté na pomocné zásahy v rámci mechanizmu Únie;

b)

zlepšiť a overiť postupy a zaviesť spoločný prístup pre koordináciu pomocných zásahov v rámci mechanizmu Únie a skrátiť čas reakcie pri vážnych katastrofách;

c)

posilniť spoluprácu medzi útvarmi civilnej ochrany členských štátov a Komisiou;

d)

identifikovať získané ponaučenia a deliť sa s nimi;

e)

testovať uplatňovanie získaných ponaučení.

4.   Všeobecné priority programu cvičení sa opíšu vo všeobecnom dlhodobom pláne. Tento plán obsahuje prvky relevantných scenárov katastrof a príslušné kapacity.

5.   Komisia:

a)

v spolupráci s členskými štátmi vypracuje strategický rámec a všeobecný dlhodobý plán, pričom zohľadňuje program získaných ponaučení a ďalšie relevantné informácie;

b)

stanovuje ciele cvičení, ako aj ich rolu v súvislosti s ostatnými zložkami mechanizmu Únie, a

c)

v pracovnom programe každý rok predkladá návrh osobitných priorít cvičení v súlade so všeobecným dlhodobým plánom.

KAPITOLA 10

PROGRAM ZÍSKANÝCH PONAUČENÍ

Článok 33

Monitorovanie, analýza a hodnotenie

1.   Komisia a členské štáty sa delia o údaje, informácie a posudky, ktoré potrebujú na monitorovanie, analýzu a hodnotenie všetkých relevantných činností civilnej ochrany v rámci mechanizmu Únie.

2.   Komisia vytvorí a riadi databázu, ktorú členské štáty a Komisia môžu používať na zhromažďovanie a výmenu údajov, na šírenie identifikovaných ponaučení a získavanie prehľadu o stave ich uplatňovania.

3.   Komisia uľahčuje identifikáciu ponaučení s príslušnými zúčastnenými stranami, a to aj organizovaním zasadnutí.

Článok 34

Podpora uplatňovania

1.   Komisia zabezpečuje, aby sa ponaučenia, ktoré Komisia, členské štáty a príslušné zúčastnené strany identifikujú, zohľadnili v procese rozhodovania o ďalšom rozvoji mechanizmu Únie.

2.   Identifikované ponaučenia prispievajú najmä k stanoveniu:

a)

priorít programu odbornej prípravy vrátane prípadného obsahu a osnov kurzov odbornej prípravy a programu cvičení;

b)

priorít každoročných výziev týkajúcich sa projektov prevencie a pripravenosti, ako aj

c)

priorít činností plánovania uvedených v článku 10 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

3.   Komisia podáva pravidelné správy o programe získaných ponaučení, v ktorých vymenúva príslušné identifikované ponaučenia, plánované nápravné akcie, zodpovednosti a lehoty, ako aj stav uplatňovania ponaučení.

4.   Členské štáty podávajú pravidelné správy o dosiahnutom pokroku pri uplatňovaní identifikovaných ponaučení, ktoré patria do ich vnútroštátnej právomoci.

KAPITOLA 11

OPERAČNÉ POSTUPY REAKCIE NA KATASTROFY

Článok 35

Žiadosti o pomoc a reakciu

1.   Ak v Únii dôjde ku katastrofe alebo bezprostredne hrozí katastrofa, Komisia po prevzatí žiadosti o pomoc prostredníctvom CECIS podľa potreby a bezodkladne vykoná kroky stanovené v článku 15 ods. 3 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

2.   Ak mimo Únie dôjde ku katastrofe alebo bezprostredne hrozí katastrofa, ktorá si môže vyžadovať pomoc v oblasti civilnej ochrany, Komisia môže tretiu krajinu informovať o možnostiach požiadať o pomoc v rámci mechanizmu Únie.

3.   Členský štát alebo tretia krajina postihnutá katastrofou alebo bezprostredne ohrozená katastrofou, ktoré chcú požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie, zasielajú ERCC prostredníctvom svojich príslušných vnútroštátnych orgánov písomnú žiadosť o pomoc v oblasti civilnej ochrany. Ak chce požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie Organizácia spojených národov a jej agentúry alebo akákoľvek iná medzinárodná organizácia uvedená v prílohe VII, zasiela ERCC písomnú žiadosť o pomoc v oblasti civilnej ochrany.

4.   Žiadateľ o pomoc poskytuje ERCC všetky dôležité informácie týkajúce sa situácie, a najmä osobitných potrieb, druhu požadovanej pomoci a jej umiestnenia.

5.   Žiadateľ o pomoc informuje ERCC o časovom rámci, vstupnom bode a mieste, pre ktoré sa pomoc žiada, ako aj o operačnom kontakte zodpovednom za zvládanie katastrofy na mieste.

6.   ERCC v čo najväčšej možnej miere pripravuje pre každú žiadosť o pomoc konkrétne plány nasadenia. Tieto plány zahŕňajú odporúčania týkajúce sa poskytovania pomoci vrátane výziev na nasadenie modulov, tímov technickej pomoci a podpory, ďalších kapacít reakcie a odborníkov zaregistrovaných v EERC, ako aj posúdenie prípadných kritických potrieb. Konkrétne plány nasadenia dodržiavajú štruktúru a rámec uvedené v prílohe VI a vychádzajú zo všeobecných vopred vypracovaných plánov uvedených v článku 15 ods. 3 písm. c) a článku 16 ods. 3 písm. b) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, ktoré sa vzťahujú na najrelevantnejšie druhy rizík katastrof a zohľadňujú rizikové scenáre identifikované v posúdeniach rizík členských štátov. Konkrétne plány nasadenia sa odovzdajú všetkým členským štátom.

7.   Pri výbere spomedzi kapacít v EERC sa do úvahy berú tieto kritériá, pričom ich priorita môže závisieť od osobitostí žiadosti o pomoc:

a)

dostupnosť;

b)

vhodnosť;

c)

miesto/blízkosť;

d)

odhadovaný čas a náklady na prepravu;

e)

predchádzajúca skúsenosť;

f)

predchádzajúce využitie daného prostriedku;

g)

ďalšie relevantné kritériá, ako sú jazykové schopnosti, kultúrna blízkosť.

8.   Pokiaľ nie je s členskými štátmi dohodnuté inak, ERCC nevyzýva členské štáty k nasadeniu špecifických kapacít z EERC do oblastí ozbrojeného konfliktu, alebo kde hrozí jeho vznik, respektíve kde panujú podmienky, v ktorých sú ochrana a bezpečnosť tímov ohrozené.

9.   Členské štáty, ktoré sú vyzvané k nasadeniu kapacít z EERC, oznámia ERCC svoje konečné rozhodnutie o nasadení v súlade s článkom 11 ods. 7 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. ERCC uvedie lehotu, v rámci ktorej by mal členský štát v zásade odpovedať. Táto lehota závisí od povahy katastrofy a v žiadnom prípade nie je kratšia ako dve hodiny.

10.   Žiadateľ o pomoc informuje ERCC o tom, ktoré ponuky pomoci akceptoval.

11.   Ak je potrebné poskytnúť pomoc na vyriešenie kritickej potreby a pomoc nie je v EERC dostupná alebo dostupná v dostatočnej miere, Komisia prostredníctvom CECIS okamžite informuje všetky národné kontaktné body o dostupnej finančnej podpore Únie na dopravné zdroje podľa článku 23 ods. 3 písm. b) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

12.   Pokiaľ ide o žiadosti o zásahové tímy a prostriedky, ERCC informuje členské štáty o výbere žiadateľa o pomoc. Členské štáty poskytujúce pomoc pravidelne informujú ERCC o vyslaní zásahových tímoch a prostriedkoch vrátane všetkých kapacít, ktoré sú súčasťou EERC.

13.   Komisia môže vybrať, určiť a vyslať tím odborníkov na účely podpory na mieste v súlade s článkom 17 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

Článok 36

Odborné misie

1.   Vyslaní odborníci plnia úlohy stanovené v článku 8 písm. d) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Orgánom žiadajúceho štátu a ERCC podávajú pravidelné správy.

2.   ERCC priebežne informuje členské štáty o pokroku odbornej misie.

3.   Žiadateľ o pomoc pravidelne informuje ERCC o vývoji prebiehajúcich činností na mieste.

4.   V prípade zásahov v tretích krajinách, vedúci tímu pravidelne informuje ERCC o vývoji prebiehajúcich činností na mieste.

5.   ERCC zhromažďuje všetky získané informácie a zasiela ich kontaktným bodom a príslušným orgánom členských štátov.

Článok 37

Operatívne stiahnutie sa z územia

1.   Žiadajúci členský štát alebo ktorýkoľvek iný členský štát poskytujúci pomoc čo najskôr informuje ERCC, vyslaných odborníkov a zásahové tímy v prípade, že usudzujú, že ich pomoc už nie je potrebná alebo ju už nie je možné poskytovať. Efektívne stiahnutie sa z územia zorganizuje vhodným spôsobom žiadateľ o pomoc a členské štáty. ERCC je o situácii priebežne informované.

2.   V tretích krajinách vedúci tímu čo najskôr informuje ERCC v prípade, že na základe príslušných konzultácií so žiadateľom o pomoc usudzuje, že pomoc už nie je potrebná, alebo ak prekážky bránia efektívnemu poskytovaniu pomoci. ERCC tieto informácie odovzdá zastúpeniu Únii v uvedenej krajine, ako aj príslušným útvarom Komisie, ESVČ a členským štátom. ERCC v koordinácii so žiadateľom o pomoc zabezpečuje skutočné stiahnutie sa vyslaných odborníkov a zásahových tímov z územia.

Článok 38

Správy a identifikované ponaučenia

1.   Príslušné orgány žiadateľa o pomoc a členských štátov, ktoré poskytli pomoc, ako aj vyslaní odborníci majú možnosť predložiť ERCC svoje závery o všetkých aspektoch zásahu. ERCC vypracuje súhrnnú správu o poskytnutej pomoci a všetkých relevantných identifikovaných ponaučeniach.

2.   Popri článkoch 33 a 34 ERCC spolu s členskými štátmi monitorujú uplatňovanie identifikovaných ponaučení s cieľom zlepšiť pomocné zásahy v rámci mechanizmu Únie.

Článok 39

Náklady

1.   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, náklady pomoci, ktorú členské štáty poskytli, znáša žiadateľ o pomoc.

2.   Ktorýkoľvek členský štát poskytujúci pomoc môže hlavne so zreteľom na charakter katastrofy a rozsah škôd ponúknuť svoju pomoc úplne alebo čiastočne bezplatne. Tento členský štát sa môže takisto kedykoľvek vzdať nároku na refundáciu všetkých svojich nákladov alebo ich časti.

3.   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadateľ o pomoc počas celého trvania zásahu pomocným tímom bezplatne zabezpečuje stravu, ubytovanie a zásobovanie. Pomocné tímy sú však spočiatku logisticky nezávislé a sebestačné počas primeraného obdobia v závislosti od použitých prostriedkov a v súvislosti s tým informujú ERCC.

4.   Náklady na vyslanie odborníkov a príslušnej logistickej podpory sa hradia v súlade s článkom 22 písm. a) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Tieto náklady sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

Článok 40

Náhrada škody

1.   Členské štáty žiadajúce o pomoc nebudú od členských štátov žiadať žiadnu náhradu za spôsobenú škodu, ak je táto škoda následkom pomocného zásahu uskutočneného v rámci mechanizmu Únie a na základe tohto rozhodnutia, pokiaľ sa nepreukáže, že škoda nastala v dôsledku podvodu alebo závažného pochybenia.

2.   Ak v dôsledku pomocných zásahov utrpia škodu tretie strany, členský štát žiadajúci o pomoc a členský štát poskytujúci pomoc spolupracujú s cieľom uľahčiť náhradu takejto škody v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a príslušnými rámcami.

KAPITOLA 12

NASADZOVANIE ODBORNÝCH TÍMOV

Článok 41

Kategórie odborníkov

Členské štáty odborníkov zatriedia do týchto kategórií:

a)

technickí odborníci;

b)

hodnotiaci odborníci;

c)

odborníci pre koordináciu;

d)

vedúci tímu.

Článok 42

Úlohy a funkcie

1.   Technickí odborníci sú schopní poskytovať poradenstvo o špecifických, veľmi technických otázkach a o súvisiacich rizikách a sú k dispozícii pre misiu.

2.   Hodnotiaci odborníci sú schopní poskytnúť hodnotenie situácie a poradenstvo, pokiaľ ide o vhodné kroky, ktoré je potrebné urobiť, a sú k dispozícii pre misiu.

3.   Medzi odborníkov pre koordináciu môžu patriť zástupcovia vedúcich, osoby zodpovedné za logistiku a spoje a podľa potreby ďalší personál. Ak je to potrebné, technickí odborníci a hodnotiaci odborníci môžu byť začlenení do koordinačného tímu, aby pomáhali vedúcemu tímu po celý čas trvania misie.

4.   Vedúci tímu je zodpovedný za vedenie hodnotiaceho a koordinačného tímu počas zásahu. Vedúci tímu zabezpečuje riadne spojenie s orgánmi postihnutej krajiny, s ERCC vrátane styčného dôstojníka ERCC, s ďalšími medzinárodnými organizáciami a v prípade akýchkoľvek pomocných zásahov v rámci mechanizmu Únie mimo členských štátov aj so zastúpením Únie v tejto krajine.

5.   Odborníkov nasadených na prípravné misie môže Komisia po dohode s členským štátom, ktorý ich vymenoval, poveriť plnením ktorejkoľvek funkcie uvedenej v článku 41, pričom títo odborníci sú schopní poskytovať poradenstvo a podávať správy o primeraných opatreniach na prípravu vrátane administratívnej kapacity, potrieb na včasné varovania, odbornej prípravy, cvičení a zlepšovania informovanosti.

6.   Odborníkov nasadených na prevenčné misie môže Komisia po dohode s členským štátom, ktorý ich vymenoval, poveriť plnením ktorejkoľvek funkcie uvedenej v článku 41, pričom títo odborníci sú schopní poskytovať poradenstvo a podávať správy o primeraných preventívnych opatreniach a kapacite riadenia rizík.

Článok 43

Databáza o odborníkoch

1.   Informácie o odborníkoch zhromažďuje Komisia v databáze o odborníkoch a sprístupňuje ich prostredníctvom CECIS.

2.   Odborníci zahrnutí do EERC sú v databáze uvedenej v odseku 1 identifikovaní osobitným spôsobom.

Článok 44

Požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy

Odborníci v prípade potreby sledujú program odbornej prípravy zostavený v súlade s článkom 26.

Článok 45

Menovanie

V prípade žiadosti o pomoc sú členské štáty zodpovedné za vymenovanie dostupných odborníkov a za postúpenie ich kontaktných údajov ERCC.

Článok 46

Mobilizácia a zmluva o službe

1.   ERCC je schopné mobilizovať a vyslať určených odborníkov vo veľmi krátkom čase potom, ako ich členské štáty vymenujú na konkrétnu misiu.

2.   Komisia s každým odborníkom podpisuje zmluvu o službe, ktorá sa vzťahuje na tieto prvky:

a)

ciele misie;

b)

rámcové podmienky;

c)

predpokladané trvanie misie;

d)

informácie o miestnej kontaktnej osobe;

e)

podmienka poistného krytia;

f)

denné diéty na krytie výdavkov;

g)

špecifické platobné podmienky;

h)

usmernenia pre technických odborníkov, hodnotiacich odborníkov, koordinačných odborníkov a vedúcich tímov.

KAPITOLA 13

PODPORA NA DOPRAVU

Článok 47

Formy podpory na dopravu

Podpora na dopravu môže mať formu:

a)

združovania a spoločného používania dopravných kapacít;

b)

identifikovania a uľahčenia prístupu členských štátov k dopravným zdrojom na komerčnom trhu alebo z iných zdrojov, alebo

c)

poskytovania podpory Únie členským štátom prostredníctvom grantov alebo dopravných služieb, ktoré poskytujú súkromné alebo iné subjekty.

Článok 48

Postup pri podpore na dopravu prostredníctvom mechanizmu Únie

1.   Postupy stanovené v článkoch 49 a 50 sa uplatňujú zakaždým, keď sa predkladá žiadosť o podporu na dopravu.

2.   Žiadosti podáva príslušný orgán uvedený v článku 56, ktorý ich zasiela Komisii písomne. Žiadosti obsahujú informácie ustanovené v časti A prílohy VIII.

3.   V prípade združovania dopravných kapacít môže jeden členský štát prevziať iniciatívu za všetkých a požiadať o finančnú podporu Únie na celú operáciu.

4.   Všetky žiadosti o podporu na dopravu podľa tohto rozhodnutia a súvisiace odpovede a informácie, ktoré si členské štáty a Komisia vymenia, sa odovzdávajú ERCC, ktoré ich spracuje.

5.   Žiadosti sa podávajú prostredníctvom CECIC alebo elektronickou poštou. Žiadosti týkajúce sa financovania z prostriedkov Únie podané prostredníctvom CECIS, faxom alebo elektronickou poštou sa akceptujú pod podmienkou, že originály, ktoré podpísal príslušný orgán, sa následne bezodkladne zašlú Komisii.

6.   Komisia však podľa článku 179 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (5) môže zaviesť systém elektronickej výmeny na všetku korešpondenciu s príjemcami pomoci vrátane uzatvorenia dohôd o grante, notifikácií o rozhodnutiach o poskytnutí grantu a ich zmenách.

Článok 49

Žiadosti o podporu na dopravu

1.   Komisia okamžite po prevzatí žiadosti o podporu oznámi túto skutočnosť kontaktným bodom, ktoré členské štáty určili podľa článku 9 ods. 7 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

2.   Komisia v uvedenom oznámení môže členské štáty prípadne vyzvať, aby jej poskytli podrobné informácie o dopravných zdrojoch, ktoré môžu dať k dispozícii členskému štátu žiadajúcemu o pomoc, alebo o ďalších alternatívnych riešeniach, ktoré môžu navrhnúť na naplnenie potrieb, ktoré postihnutá krajina vyjadrila. Komisia môže uviesť maximálnu lehotu na poskytnutie týchto informácií.

3.   Potom, ako Komisia informuje kontaktné body podľa odseku 1, sa požadovaná podpora na dopravu stáva oprávnenou na spolufinancovanie z prostriedkov Únie, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 53.

Článok 50

Odpovede na žiadosti o podporu na dopravu

1.   Členské štáty, ktoré môžu poskytnúť podporu na dopravu, čo najskôr a najneskôr do 24 hodín od prevzatia oznámenia uvedeného v článku 49, pokiaľ v oznámení nie je uvedené inak, informujú Komisiu o dopravných zdrojoch, ktoré môžu dať dobrovoľne k dispozícii ako odpoveď na žiadosť o podporu na združenie alebo určenie dopravných zdrojov. Uvedené informácie obsahujú prvky stanovené v časti B prílohy VIII a zahŕňajú informácie o finančných podmienkach alebo iných prípadných obmedzeniach.

2.   Komisia čo najskôr zhromaždí informácie o dostupných dopravných zdrojoch a odošle ich členskému štátu žiadajúcemu o pomoc.

3.   Okrem informácií uvedených v odseku 2 Komisia zasiela členským štátom akékoľvek ďalšie informácie, ktoré má, pokiaľ ide o dopravné zdroje dostupné z iných zdrojov vrátane komerčného trhu, a uľahčí členským štátom prístup k uvedeným doplňujúcim zdrojom.

4.   Členský štát žiadajúci o pomoc informuje Komisiu o dopravných riešeniach, ktoré si vybral, a nadviaže kontakt s členskými štátmi poskytujúcimi takúto podporu alebo so subjektom, ktorý určila Komisia.

5.   Komisia informuje všetky členské štáty o tom, ktoré riešenie si členský štát žiadajúci o pomoc vybral. Uvedený členský štát Komisiu pravidelne informuje o pokroku pri poskytovaní pomoci v oblasti civilnej ochrany.

Článok 51

Žiadosti o grant

1.   Ak členský štát identifikoval možné dopravné riešenie, ale na umožnenie prepravy pomoci v oblasti civilnej ochrany je potrebné financovanie z prostriedkov Únie, tento členský štát môže požiadať o grant z Únie.

2.   Členský štát vo svojej žiadosti uvádza percento spolufinancovania z prostriedkov Únie, o ktoré žiada, pričom toto percento nesmie prekročiť 55 % oprávnených nákladov na dopravu podľa článku 23 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ a nesmie prekročiť maximálnu mieru 85 % oprávnených nákladov na dopravu podľa článku 23 ods. 3 písm. a) a b) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Komisia okamžite informuje všetky zúčastnené štáty o tejto žiadosti.

3.   Komisia môže nadviazať rámcové partnerstvo s príslušnými orgánmi členských štátov podľa článku 178 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 52

Žiadosti o dopravnú službu

1.   V prípadoch, keď členský štát žiadajúci o podporu na dopravu nenašiel žiadne dopravné riešenie, môže Komisiu požiadať, aby uzavrela zmluvu o dopravnej službe so súkromnými alebo inými subjektmi s cieľom prepraviť jeho pomoc v oblasti civilnej ochrany do postihnutej krajiny.

2.   Po prevzatí žiadosti uvedenej v odseku 1 Komisia okamžite informuje všetky členské štáty o tejto žiadosti a informuje členský štát žiadajúci o dopravnú službu o akýchkoľvek dostupných dopravných riešeniach a nákladoch na ne.

3.   Na základe výmeny informácií uvedenej v odsekoch 1 a 2 členský štát písomne potvrdzuje svoju žiadosť o dopravnú službu a svoj záväzok uhradiť Komisii náklady podľa ustanovení článku 54. Členský štát uvádza, aké percento nákladov uhradí. Uvedené percento nesmie byť menšie než 45 % na dopravu podľa článku 23 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ a 15 % na dopravu podľa článku 23 ods. 3 písm. a) a b) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

4.   Členský štát okamžite informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách v žiadosti o dopravnú službu.

Článok 53

Rozhodnutie o financovaní podpory na dopravu z prostriedkov Únie

1.   S cieľom určiť, či sú splnené kritériá stanovené v článku 23 ods. 1 písm. d) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, ako aj zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6), sa do úvahy berú tieto faktory:

a)

informácie uvedené v žiadosti o financovanie z prostriedkov Únie, ktorú členský štát predložil podľa článku 48 ods. 2;

b)

potreby, ktoré postihnutá krajina vyjadrila;

c)

akékoľvek posúdenia potrieb, ktoré vykonali odborníci, ktorí počas katastrofy informujú Komisiu;

d)

ďalšie relevantné a spoľahlivé informácie, ktoré členské štáty a medzinárodné organizácie dávajú k dispozícii Komisii v čase rozhodnutia;

e)

efektívnosť a účinnosť dopravných riešení, ktoré sa navrhujú s cieľom zaistiť včasné doručenie pomoci v oblasti civilnej ochrany;

f)

možnosti obstarávania na miestnej úrovni;

g)

iné kroky, ktoré Komisia vykonáva.

2.   Členské štáty poskytujú všetky doplňujúce informácie potrebné na posúdenie splnenia kritérií stanovených v článku 23 ods. 1 písm. d) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Členské štáty informujú Komisiu čo najskôr po prijatí žiadosti Komisie o takéto informácie.

3.   Komisia uvedie sumu, ktorá sa má vyplatiť v rámci predbežného financovania a ktorá môže predstavovať až 85 % požadovaného finančného príspevku Únie v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov. Na granty pod prahovou hodnotou stanovenou pre granty s nízkou hodnotou vymedzené v článku 185 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 sa neposkytuje žiadne predbežné financovanie, pokiaľ členský štát žiadajúci o finančnú podporu nepreukáže, že by sa neposkytnutím predbežného financovania ohrozilo vykonanie akcie.

4.   Rozhodnutie o finančnej podpore sa okamžite oznamuje členskému štátu žiadajúcemu o finančnú podporu. Oznamuje sa aj všetkým ostatným členským štátom.

5.   Jednotlivé žiadosti o grant na dopravu, pri ktorých sa žiada o finančný príspevok Únie vo výške menej ako 2 500 EUR, nie sú oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov Únie s výnimkou prípadov, keď sa na ne vzťahujú rámcové partnerstvá uvedené v článku 51 ods. 3

Článok 54

Refundácia financovania podpory na dopravu z prostriedkov Únie

Pokiaľ ide o náklady, ktoré Komisii vzniknú na základe postupu uvedeného v článku 52, Komisia do 90 dní od dokončenia prepravnej operácie, na ktorú sa poskytla finančná podpora Únie, vydá členským štátom, ktoré prijali finančné prostriedky Únie, oznámenie o dlhu vo výške zodpovedajúcej ustanoveniam rozhodnutia, ktoré Komisia urobila vo veci žiadosti o dopravnú službu a predstavujúcej aspoň 15 % prepravných nákladov na dopravu podľa článku 23 ods. 3 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ a 45 % prepravných nákladov na dopravu podľa článku 23 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

Článok 55

Náhrada škody

Členský štát žiadajúci o podporu na dopravu nebude od Únie žiadať žiadnu náhradu za škodu spôsobenú na jeho majetku alebo jeho služobnom personále, ak je táto škoda následkom poskytnutia podpory na dopravu na základe tohto rozhodnutia, pokiaľ sa nepreukáže, že škoda nastala v dôsledku podvodu alebo závažného pochybenia.

Článok 56

Určenie príslušných orgánov

Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré budú oprávnené žiadať a prijímať finančnú podporu od Komisie podľa tohto rozhodnutia, a informujú o tom Komisiu do 60 dní po oznámení tohto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny v uvedených informáciách sa okamžite oznamujú Komisii.

Oznámenia, ktoré členské štáty uskutočňujú podľa článku 12 rozhodnutia 2007/606/ES, Euratom, pokiaľ ide o príslušné orgány, však zostávajú platné až do ďalšieho oznámenia od príslušného členského štátu.

KAPITOLA 14

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Zrušenie

Rozhodnutia 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom sa zrušujú. Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 58

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. októbra 2014

Za Komisiu

Kristalina GEORGIEVA

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/277/ES, Euratom z 29. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom o ustanovení mechanizmu spoločenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 87, 25.3.2004, s. 20).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/606/ES, Euratom z 8. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania ustanovení o doprave v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje finančný nástroj civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2007, s. 17).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

CECIS

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA MODULY A TÍMY TECHNICKEJ POMOCI A PODPORY

1.   Vysokokapacitné odčerpávanie

Úlohy

zabezpečiť odčerpávanie:

v oblastiach postihnutých povodňami,

na pomoc pri dodávaní vody na hasenie.

Kapacity

zabezpečiť odčerpávanie pomocou mobilných stredno- a vysokokapacitných čerpadiel, ktoré majú:

celkovú kapacitu minimálne 1 000 m3/hod. a

obmedzenú kapacitu na odčerpávanie s prevýšením 40 m,

schopnosť:

fungovať v oblastiach a teréne, ktoré nie sú ľahko dostupné,

čerpať kalnú vodu, ktorá obsahuje maximálne 5 % pevných prvkov až do veľkosti 40 mm,

čerpať vodu až do teploty 40 °C pri dlhších zásahoch,

dopraviť vodu do vzdialenosti 1 000 metrov.

Hlavné zložky

čerpacie zariadenia so strednou a vysokou kapacitou;

hadice a prípojky spĺňajúce rôzne normy vrátane normy Storz,

dostatočný počet osôb na plnenie úlohy, podľa potreby aj nepretržite.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

schopnosť nasadenia na obdobie trvajúce až 21 dní.

2.   Čistenie vody

Úlohy

poskytovať pitnú vodu z povrchových zdrojov podľa platných noriem a minimálne na úrovni noriem Svetovej zdravotníckej organizácie,

vykonávať kontrolu kvality vody v mieste výstupu z čistiaceho zariadenia.

Kapacity

vyčistiť 225 000 litrov vody za deň,

skladovacia kapacita ekvivalentná výrobe za pol dňa.

Hlavné zložky

mobilná jednotka na čistenie vody,

mobilná jednotka na uskladnenie vody,

mobilné poľné laboratórium,

prípojky spĺňajúce rôzne normy vrátane normy Storz,

dostatočný počet osôb na plnenie úlohy, podľa potreby aj nepretržite.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

schopnosť nasadenia na obdobie trvajúce až 12 dní.

3.   Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí

Úlohy

pátrať po obetiach pod troskami (1) (napr. zrúcaninami budov alebo pri dopravných nehodách), ich lokalizácia a záchrana,

poskytnúť prvú pomoc podľa potreby až do odovzdania obetí na ďalšie lekárske ošetrenie.

Kapacity

modul musí byť schopný plniť tieto úlohy, pričom musí zohľadniť uznávané medzinárodné usmernenia, napríklad usmernenia Medzinárodnej poradnej skupiny pre vyhľadávacie a záchranné operácie (INSARAG):

pátranie pomocou pátracích psov a/alebo technického pátracieho vybavenia,

záchrana vrátane vyťahovania,

rezanie betónu,

použitie technického lana,

základné stavanie vzpier,

zisťovanie a izolácia nebezpečných materiálov (2),

rozšírená pomoc pri udržaní životných funkcií (3),

schopnosť pracovať na mieste 24 hodín denne počas 7 dní.

Hlavné zložky

riadenie (velenie, styk/koordinácia, plánovanie, médiá/podávanie hlásení, hodnotenie/analýza, bezpečnosť/zabezpečenie),

pátranie (technické pátranie a/alebo pátranie so psami, zisťovanie nebezpečných materiálov a ich izolácia),

záchrana (vniknutie a prelamovanie, rezanie, vyťahovanie a presun, stavanie vzpier, použitie technického lana),

zdravotnícka starostlivosť vrátane starostlivosti o pacientov, pracovníkov tímu a pátracích psov.

Sebestačnosť

minimálne 7 dní zásahov,

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

pripravenosť na zásah v postihnutej krajine do 32 hodín.

4.   Pátracie a záchranárske činnosti závažného rozsahu v mestskom prostredí

Úlohy

pátrať po obetiach pod troskami (4) (napr. zrúcaninami budov alebo pri dopravných nehodách), ich lokalizácia a záchrana,

poskytnúť prvú pomoc podľa potreby až do odovzdania obetí na ďalšie lekárske ošetrenie.

Kapacity

modul musí byť schopný plniť tieto úlohy, pričom musí zohľadniť uznávané medzinárodné usmernenia, napríklad usmernenia INSARAG:

pátranie pomocou pátracích psov a technického pátracieho vybavenia,

záchrana vrátane náročného vyťahovania,

rezanie železobetónu a stavebnej ocele,

použitie technického lana,

pokročilé stavanie vzpier,

zisťovanie a izolácia nebezpečných materiálov (5),

rozšírená pomoc pri udržaní životných funkcií (6),

schopnosť pracovať 24 hodín denne na viacerých miestach počas 10 dní.

Hlavné zložky

riadenie (velenie, styk/koordinácia, plánovanie, médiá/podávanie hlásení, hodnotenie/analýza, bezpečnosť/zabezpečenie),

pátranie (technické pátranie a pátranie so psami, zisťovanie nebezpečných materiálov a ich izolácia),

záchrana (vniknutie a prelamovanie, rezanie, vyťahovanie a presun, stavanie vzpier, použitie technického lana),

zdravotnícka starostlivosť vrátane starostlivosti o pacientov, pracovníkov tímu a pátracích psov (7).

Sebestačnosť

minimálne 10 dní zásahov,

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

pripravenosť na zásah v postihnutej krajine do 48 hodín.

5.   Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím helikoptér

Úlohy

pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov porastov hasením zo vzduchu.

Kapacity

tri helikoptéry, každá s kapacitou 1 000 litrov,

schopnosť trvalého vykonávania zásahu.

Hlavné zložky

tri helikoptéry s posádkou, aby sa zaručilo, že vždy budú aspoň dve helikoptéry pripravené na zásah,

technický personál,

4 nádoby na vodu alebo 3 bambivaky,

1 súprava na údržbu,

1 súprava náhradných dielov,

2 záchranné zdvíhacie navijaky,

zariadenie na komunikáciu.

Sebestačnosť

uplatňujú sa prvky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. f) a g).

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 3 hodín po prijatí ponuky.

6.   Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím lietadiel

Úlohy

pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov porastov hasením zo vzduchu.

Kapacity

dve lietadlá, každé s kapacitou 3 000 litrov,

schopnosť trvalého vykonávania zásahu.

Hlavné zložky

dve lietadlá,

minimálne štyri posádky,

technický personál,

súprava na údržbu v teréne,

zariadenie na komunikáciu.

Sebestačnosť

uplatňujú sa prvky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. f) a g).

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 3 hodín po prijatí ponuky.

7.   Poľná zdravotnícka jednotka

Úlohy

analyzovať (triediť) pacientov na mieste katastrofy,

stabilizovať stav pacientov a pripraviť ich na prepravu do najvhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia na dokončenie liečby.

Kapacity

roztriediť minimálne 20 pacientov za hodinu,

zdravotnícky tím schopný stabilizovať 50 pacientov za 24 hodín činnosti pri práci na dve zmeny,

dostupnosť zásob na ošetrenie 100 pacientov s drobnými poraneniami za 24 hodín.

Hlavné zložky

zdravotnícky tím na dvanásťhodinovú zmenu:

triedenie: 1 zdravotná sestra a/alebo 1 lekár,

intenzívna starostlivosť: 1 lekár a 1 zdravotná sestra,

ošetrenie vážnych zranení, ktoré však neohrozujú život: 1 lekár a 2 zdravotné sestry,

evakuácia: 1 zdravotná sestra,

špecializovaný pomocný personál: 4,

stany:

stan(-y) so vzájomne prepojenými miestami na triedenie, ošetrenie a evakuáciu,

stan(-y) pre personál.

Veliteľské stanovisko.

Sklad logistického a zdravotníckeho vybavenia.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

pripravenosť na zásah 1 hodinu po príjazde na miesto.

8.   Poľná zdravotnícka jednotka s chirurgickou ambulanciou

Úlohy

analyzovať (triediť) pacientov na mieste katastrofy,

vykonať chirurgické zákroky na záchranu života („damage control surgery“),

stabilizovať stav pacientov a pripraviť ich na prepravu do najvhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia na dokončenie liečby.

Kapacity

roztriediť minimálne 20 pacientov za hodinu,

zdravotnícky tím schopný stabilizovať 50 pacientov za 24 hodín činnosti pri práci na dve zmeny,

chirurgický tím schopný vykonať chirurgické zákroky na záchranu života u 12 pacientov za 24 hodín činnosti pri práci na dve zmeny,

dostupnosť zásob na ošetrenie 100 pacientov s drobnými poraneniami za 24 hodín.

Hlavné zložky

zdravotnícky tím na dvanásťhodinovú zmenu:

triedenie: 1 zdravotná sestra a/alebo 1 lekár,

intenzívna starostlivosť: 1 lekár a 1 zdravotná sestra,

chirurgia: 3 chirurgovia, 2 sestry asistujúce pri zákroku, 1 anestéziológ, 1 anestéziologická sestra,

ošetrenie vážnych zranení, ktoré však neohrozujú život: 1 lekár a 2 zdravotné sestry,

evakuácia: 1 zdravotná sestra,

odborný pomocný personál: 4;

stany:

stan(-y) so vzájomne prepojenými miestami na triedenie, ošetrenie a evakuáciu,

stan(-y) na chirurgické zákroky;

stan(-y) pre personál;

veliteľské stanovisko.

sklad logistického a zdravotníckeho vybavenia.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

pripravenosť na zásah 1 hodinu po príjazde na miesto.

9.   Poľná nemocnica

Úlohy

poskytnúť počiatočnú a/alebo následnú starostlivosť o úrazy a lekársku starostlivosť a zohľadňovať pritom uznávané medzinárodné usmernenia pre poľné nemocnice v cudzej krajine, napríklad usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie alebo Červeného kríža.

Kapacity

10 lôžok pre pacientov s ťažkými zraneniami s možnosťou rozšírenia kapacity.

Hlavné zložky

zdravotnícky tím zabezpečujúci:

triedenie,

intenzívnu starostlivosť,

chirurgiu,

ošetrenie vážnych zranení, ktoré však neohrozujú život,

evakuáciu,

špecializovaný pomocný personál,

súčasťou tímu je najmenej všeobecný lekár, pohotovostný lekár, ortopéd, pediater, anestéziológ, lekárnik, pôrodník, hygienik, laboratórny technik, rádiologický laborant;

stany:

stany vhodné na zdravotnícku činnosť,

stany pre personál,

veliteľské stanovisko,

sklad logistického a zdravotníckeho vybavenia.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 7 dní od žiadosti,

pripravenosť na zásah na mieste 12 hodín po príjazde na miesto,

pripravenosť na zásah minimálne počas 15 dní.

10.   Zdravotnícka vzdušná evakuácia obetí katastrofy

Úlohy

prepraviť obete katastrofy do zdravotníckych zariadení na lekárske ošetrenie.

Kapacity

kapacita na prepravu 50 pacientov za 24 hodín,

schopnosť lietať vo dne i v noci.

Hlavné zložky

helikoptéry/lietadlá s nosidlami.

Sebestačnosť

uplatňujú sa prvky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. f) a g).

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky.

11.   Dočasný núdzový tábor

Úlohy

poskytnúť dočasné núdzové ubytovanie vrátane personálu na vybudovanie tábora najmä v počiatočných fázach katastrofy v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami až do odovzdania miestnym orgánom alebo humanitárnym organizáciám, ak je jeho využitie nevyhnutne potrebné na dlhšie obdobie,

v prípade odovzdania zaškoliť príslušných pracovníkov (miestnych alebo medzinárodných) pred stiahnutím modulu.

Kapacity

stanový tábor vybavený pre 250 osôb (50 stanov).

Hlavné zložky

So zreteľom na uznávané medzinárodné usmernenia a usmernenia EÚ:

vyhrievané stany (v zimných podmienkach) a poľné lôžka so spacím vakom a/alebo prikrývkou,

generátory na výrobu elektrickej energie a osvetlenia,

hygienické zariadenia,

dodávka pitnej vody v súlade s normami WHO,

prístrešok pre základné spoločenské aktivity (možnosť zhromažďovať sa).

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

misia vo všeobecnosti trvá najviac 4 – 6 týždňov alebo sa medzitým v prípade potreby začne proces odovzdávania.

12.   Zisťovanie prítomnosti chemických, biologických, rádiologických a jadrových látok a odber vzoriek (CBRN)

Úlohy

vykonávať a potvrdzovať počiatočné hodnotenie vrátane:

opisu nebezpečenstva alebo rizík,

určenia kontaminovaných oblastí,

hodnotenia alebo potvrdenia prijatých ochranných opatrení;

vykonávať kvalifikovaný odber vzoriek,

označiť kontaminovanú oblasť,

predpovedať vývoj situácie, sledovať, dynamicky hodnotiť riziká vrátane odporúčaní na vydanie výstrah a ďalších opatrení,

poskytnúť podporu na bezprostredné zníženie rizika.

Kapacity

identifikácia chemického a zistenie rádiologického nebezpečenstva kombináciou ručného, mobilného a laboratórneho vybavenia:

schopnosť zistiť žiarenie alfa, beta a gama a určiť bežné izotopy,

schopnosť identifikovať bežné toxické priemyselné chemické látky a známe bojové látky a podľa možnosti vykonať ich semikvantitatívne analýzy,

schopnosť odobrať biologické, chemické a rádiologické vzorky, manipulovať s nimi a pripraviť ich na ďalšiu analýzu inde (8),

schopnosť použiť vhodný vedecký model na predpoveď nebezpečenstva a potvrdiť vhodnosť tohto modelu nepretržitým sledovaním;

poskytnúť podporu na bezprostredné zníženie rizika:

kontrolou šírenia nebezpečenstva,

neutralizáciou nebezpečenstva,

poskytnutím technickej pomoci ostatným tímom alebo modulom.

Hlavné zložky

mobilné chemické a rádiologické poľné laboratórium,

príručné alebo mobilné detekčné vybavenie,

vybavenie na odber vzoriek v teréne,

systémy modelovania rozptylu,

mobilná meteorologická stanica,

materiál na označovanie,

referenčná dokumentácia a prístup k určeným zdrojom vedeckých odborných poznatkov,

bezpečné a zabezpečené uchovávanie vzoriek a odpadu,

zariadenia na dekontamináciu pre personál,

vhodné osobné a ochranné vybavenie na účely operácií v kontaminovanom prostredí a/alebo prostredí s nedostatkom kyslíka vrátane plynotesných odevov, ak je to potrebné,

dodávky technického vybavenia na kontrolu šírenia a neutralizáciu nebezpečenstva.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky.

13.   Pátracie a záchranárske činnosti v podmienkach CBRN (chemického, biologického, rádiologického a jadrového ohrozenia)

Úlohy

špecializované pátracie a záchranárske činnosti s použitím ochranných odevov.

Kapacity

špecializované pátracie a záchranárske činnosti s použitím ochranných odevov, prípadne v súlade s požiadavkami modulov pátracích a záchranárskych činností stredného a závažného rozsahu v mestskom prostredí,

tri osoby nepretržite pracujúce v zamorenej zóne („hot zone“),

nepretržitý zásah počas 24 hodín.

Hlavné zložky

materiál na označovanie,

bezpečné a zabezpečené uchovávanie odpadu,

zariadenie na dekontamináciu pre personál a zachránené obete,

vhodné osobné a ochranné vybavenie na pátracie a záchranárske činnosti v kontaminovanom prostredí, prípadne v súlade s požiadavkami modulov pátracích a záchranárskych činností stredného a závažného rozsahu v mestskom prostredí,

dodávky technického vybavenia na kontrolu šírenia a neutralizáciu nebezpečenstva.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky.

14.   Pozemné hasenie lesných požiarov

Úlohy

pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov porastov s použitím pozemných prostriedkov.

Kapacity

dostatok ľudských zdrojov na nepretržité operácie počas 7 dní,

schopnosť konať v oblastiach s obmedzeným prístupom,

schopnosť postaviť minimálne 2 km dlhé potrubia z hadíc s čerpadlami a/alebo vytvoriť súvislé ochranné pásy.

Hlavné zložky

hasiči vyškolení na plnenie už uvedených úloh s dodatočnou odbornou prípravou v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia ochrany, pri ktorej sa zohľadnili rôzne druhy požiarov, na ktoré by tento modul mohol byť nasadený,

ručné nástroje na vytvorenie ochranných pásov,

hadice, nosné nádrže a čerpadlá na vytvorenie potrubia,

adaptéry na hadicové spojenie vrátane normy Storz;

vodné batohy,

vybavenie, ktoré možno prípadne spustiť z helikoptéry lanom alebo navíjadlom,

evakuačné postupy pre hasičov sa musia upraviť v súlade s prijímajúcim štátom.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 6 hodín po prijatí ponuky,

schopnosť pracovať nepretržite počas 7 dní.

15.   Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel

Úlohy

pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov porastov s využitím vozidiel.

Kapacity

dostatok ľudských zdrojov a vozidiel na nepretržité operácie vždy minimálne s 20 hasičmi.

Hlavné zložky

hasiči vyškolení na plnenie už uvedených úloh,

4 terénne vozidlá,

kapacita nádrže každého vozidla aspoň 2 000 litrov,

adaptéry na hadicové spojenie vrátane normy Storz.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 6 hodín po prijatí ponuky,

schopnosť pracovať nepretržite počas 7 dní,

nasadenie po zemi alebo po mori. Letecké nasadenie je možné len v dobre odôvodnených prípadoch.

16.   Kontrola šírenia povodní

Úlohy

posilniť existujúce štruktúry a budovať nové bariéry na predchádzanie záplavám z riek, vodných nádrží, vodných ciest so stúpajúcou hladinou vody.

Kapacity

schopnosť zahradiť vodu v minimálnej výške 0,8 metra s použitím:

materiálov na postavenie bariéry dlhej 1 000 metrov,

materiálov dostupných na mieste,

schopnosť posilniť existujúce protipovodňové hrádze,

schopnosť pracovať minimálne na 3 miestach v tom istom čase v rámci oblasti, ktorá je dostupná nákladným vozidlám,

nepretržitá prevádzka,

kontrola a údržba bariér a hrádzí,

schopnosť pracovať s miestnym personálom.

Hlavné zložky

materiál na postavenie vodotesných bariér v celkovej dĺžke 1 000 metrov (piesok by mali poskytnúť miestne orgány),

fólie/plastové pokrývky (v prípade potreby na utesnenie existujúcej bariéry v závislosti od konštrukcie bariéry),

prístroj na plnenie vriec pieskom.

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

nasadenie po zemi alebo po mori. Letecké nasadenie je možné len v dobre odôvodnených prípadoch,

pripravenosť na zásah minimálne počas 10 dní.

17.   Záchrana pred povodňami s využitím člnov

Úlohy

vodné pátracie a záchranárske činnosti a pomoc ľuďom uviaznutým v zaplavených oblastiach s využitím člnov,

poskytovať pomoc na záchranu života a podľa potreby zabezpečiť základné životné potreby.

Kapacity

schopnosť pátrať po ľuďoch v mestských a vidieckych oblastiach,

schopnosť zachraňovať ľudí v zaplavených oblastiach vrátane poskytnutia lekárskej starostlivosti na úrovni prvej pomoci,

schopnosť kombinovať záchranárske činnosti s leteckým pátraním (pomocou helikoptér a lietadiel),

schopnosť zabezpečiť pre zaplavenú oblasť základné životné potreby:

dovoz lekárov, liekov atď.,

potraviny a vodu,

modul musí mať aspoň 5 člnov a byť schopný prepraviť okrem personálu modulu spolu 50 ľudí,

člny musia byť prispôsobené na použitie v chladných klimatických podmienkach a schopné dosahovať pri plavbe proti prúdu minimálnu rýchlosť 10 uzlov,

nepretržitá prevádzka.

Hlavné zložky

člny:

prispôsobené na použitie v plytkých vodných podmienkach (> 0,5 m),

prispôsobené na použitie vo veterných podmienkach,

prispôsobené na použitie cez deň a v noci,

vybavené podľa medzinárodných bezpečnostných noriem vrátane záchranných viest pre pasažierov;

ľudia vyškolení na rýchlu vodnú záchranu (žiadne potápanie, len povrchová záchrana).

Sebestačnosť

uplatňuje sa článok 12.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 hodín po prijatí ponuky,

nasadenie po zemi alebo po mori. Letecké nasadenie je možné len v dobre odôvodnených prípadoch.

Pripravenosť na zásah minimálne počas 10 dní.

Tímy technickej pomoci a podpory

Všeobecné požiadavky na tímy technickej pomoci a podpory

Úlohy

poskytovať alebo zabezpečovať:

podporu na zriadenie a prevádzku administratívnej správy,

podporu IKT,

logistickú podporu a podporné činnosti v oblasti zásobovania,

podporu v oblasti dopravy na mieste.

Kapacity

schopnosť pomáhať hodnotiacemu, koordinačnému a/alebo prípravnému tímu, koordinačnému centru operácií na mieste alebo spolupracovať s modulom civilnej ochrany, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. c).

Hlavné zložky

tieto pomocné zložky umožňujúce plniť všetky funkcie koordinačného centra operácií na mieste a zohľadňovať pritom uznávané medzinárodné usmernenia, ako napríklad usmernenia OSN:

podpora na zriadenie a prevádzku administratívnej správy,

vybavenie na podporu IKT,

vybavenie na logistickú podporu a podporné činnosti v oblasti zásobovania,

podpora dopravy na mieste v oblasti.

Zložky sa musia dať rozdeliť do rôznych jednotiek, aby bolo možné pružne reagovať na potreby konkrétneho zásahu.

Nasadenie

schopnosť odcestovať do 12 dní od žiadosti.


(1)  Živé zranené osoby.

(2)  Ide o základnú kapacitu, rozšírené kapacity sú zahrnuté v module „zisťovanie prítomnosti chemických, biologických, rádiologických a jadrových látok a odber vzoriek“.

(3)  Starostlivosť o pacienta (prvá pomoc a lekárska stabilizácia) od príchodu k obeti po jej odovzdanie.

(4)  Živé zranené osoby.

(5)  Ide o základnú kapacitu, rozšírené kapacity sú zahrnuté v module „zisťovanie prítomnosti chemických, biologických, rádiologických a jadrových látok a odber vzoriek“.

(6)  Starostlivosť o pacienta (prvá pomoc a lekárska stabilizácia) od príchodu k obeti po jej odovzdanie.

(7)  Podliehajúce podmienkam týkajúcim sa lekárskych a veterinárnych povolení.

(8)  Pri tomto postupe sa podľa možnosti musia zohľadniť dôkazové požiadavky žiadajúceho štátu.


PRÍLOHA III

ZAČIATOČNÉ NASTAVENIE EERC

Moduly

Modul

Počet modulov k dispozícii na nasadenie súčasne (1)

HCP (Vysokokapacitné odčerpávanie)

6

MUSAR (Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí – 1 v chladných podmienkach)

6

WP (Čistenie vody)

2

FFFP (Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím lietadiel)

2

AMP (Poľná zdravotnícka jednotka)

2

ETC (Dočasný núdzový tábor)

2

HUSAR (Pátracie a záchranárske činnosti závažného rozsahu v mestskom prostredí)

2

CBRNDET (zisťovanie prítomnosti CBRN a odber vzoriek)

2

GFFF (Pozemné hasenie lesných požiarov)

2

GFFF-V (Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel)

2

CBRNUSAR (pátracie a záchranárske činnosti v mestskom prostredí v podmienkach CBRN)

1

AMP-S (Poľná zdravotnícka jednotka s chirurgickou ambulanciou)

1

FC (Kontrola šírenia povodní)

2

FRB (Záchrana pred povodňami s využitím člnov)

2

MEVAC (Zdravotnícka vzdušná evakuácia obetí katastrofy)

1

FHOS (Poľná nemocnica)

2

FFFH (Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím helikoptér)

2


Tímy technickej pomoci a podpory

Tímy technickej pomoci a podpory

Počet TAST k dispozícii na nasadenie súčasne (1)

TAST (Tím technickej pomoci a podpory)

2


Ďalšie kapacity reakcie

Ďalšie kapacity reakcie

Počet ďalších kapacít reakcie k dispozícii na nasadenie súčasne (1)

Tímy vykonávajúce pátracie a záchranárske činnosti na horách

2

Tímy vykonávajúce pátracie a záchranárske činnosti vo vode

2

Tímy vykonávajúce pátracie a záchranárske činnosti v podzemí

2

Tímy s osobitným pátracím a záchranárskym vybavením, napr. robotmi

2

Tímy s bezpilotnými lietajúcimi zariadeniami

2

Tímy reakcie na incidenty na mori

2

Tímy stavebného inžinierstva na vyhodnocovanie škôd a bezpečnosti, posudzovanie budov, ktoré treba zbúrať alebo opraviť, posudzovanie infraštruktúry, krátkodobé stavanie vzpier

2

Podpora pri evakuácii: vrátane tímov zodpovedných za riadenie informácií a logistiku

2

Hasenie požiaru: poradné/hodnotiace tímy

2

Tímy poverené dekontamináciou CBRN

2

Mobilné laboratóriá pre environmentálne núdzové situácie

2

Komunikačné tímy alebo platformy na rýchlu obnovu spojenia s najvzdialenejšími oblasťami

2

Letecká sanitka a vrtuľník na lekársku evakuáciu zvlášť pre Európu a na činnosť mimo Európy

2

Dodatočná kapacita prístreškov: jednotky pre 250 osôb (50 stanov); vrátane sebestačnej jednotky pre ošetrujúci personál

100

Dodatočná kapacita súprav prístreškov: jednotky pre 2 500 osôb (500 nepremokavých plachiet/cielt); možnosť zadovážiť súpravu náradia z miestnych zdrojov

6

Vodné čerpadlá s minimálnou čerpacou kapacitou 800 l/min.

100

Generátory na výrobu energie s výkonom 5 – 150 kW

Generátory na výrobu energie s výkonom viac ako 150 kW

100

10

Kapacity na odstraňovanie morského znečistenia

podľa potreby

Ďalšie kapacity reakcie potrebné na odstraňovanie zistených rizík (1)

podľa potreby


(1)  Aby sa zaistila táto dostupnosť, je možné zaregistrovať do EERC vyšší počet kapacít (napr. v prípade striedania). Podobne, ak členské štáty dávajú k dispozícii viac kapacít, môže sa do EERC zaregistrovať vyšší počet.


PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY NA KVALITU A INTEROPERABILITU EERC

Pokiaľ ide o moduly, ako aj tímy technickej pomoci a podpory, na začiatočné nastavenie sa uplatňujú požiadavky uvedené v prílohe II. Do budúcnosti Komisia v spolupráci s členskými štátmi preskúma požiadavky na kvalitu a interoperabilitu s cieľom zlepšiť dostupnosť kapacít reakcie v EERC vrátane ich časov reakcie.

Aj pokiaľ ide o ďalšie kapacity reakcie a odborníkov, požiadavky na kvalitu a interoperabilitu vymedzuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi.


PRÍLOHA V

POSTUP CERTIFIKÁCIE A REGISTRÁCIE NA ÚČELY EERC – INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

Na účely žiadosti o certifikáciu a registráciu konkrétneho prostriedku do EERC treba poskytnúť tieto informácie a všetky ďalšie informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné:

1.

sebahodnotenie, podľa ktorého prostriedok spĺňa požiadavky na kvalitu stanovené pre tento druh prostriedkov;

2.

prehľad údajov o module vrátane tímov technickej pomoci a podpory, ďalších kapacít reakcie alebo odborníkov (prehľad údajov CECIS);

3.

potvrdenie nevyhnutných opatrení, ktoré sa zaviedli s cieľom zaistiť, aby boli príslušný orgán a národné kontaktné body neustále schopné bezodkladne vybavovať žiadosti o nasadenie so zreteľom na prostriedky, ktoré majú v EERC zaregistrované;

4.

potvrdenie o prijatí všetkých potrebných opatrení vrátane potrebných finančných ustanovení s cieľom zaistiť, aby sa prostriedok zaregistrovaný v EERC mohol nasadiť okamžite po výzve na nasadenie od Komisie;

5.

presné trvanie predbežného záväzku účasti v EERC [minimálne jeden rok, maximálne tri roky, s výnimkou odborníkov, ktorých záväzok môže trvať len 6 mesiacov];

6.

informácie o zaručenom maximálnom čase mobilizácie [maximálne 12 hodín po prijatí ponuky];

7.

geografická pozícia prostriedku, orientačná pozícia mobilizácie (letisko atď.), normálny geografický rozsah nasadenia, ako aj prípadné geografické obmedzenia;

8.

štandardné prevádzkové postupy modulu vrátane tímu technickej pomoci a podpory alebo ďalšej kapacity reakcie (napr. usmernenia týkajúce sa štandardných prevádzkových postupov modulov);

9.

všetky relevantné informácie týkajúce sa dopravy, ako sú rozmery, hmotnosť, letové obmedzenia atď., uprednostňované spôsoby dopravy; prípadne prístup do prístavov;

10.

akékoľvek iné obmedzenia alebo predvídateľné podmienky nasadenia;

11.

dokument o skúsenostiach obsahujúci súhrn predchádzajúcich nasadení modulu, ďalšej kapacity reakcie alebo odborníka; účasť na cvičeniach mechanizmu Únie, odborná príprava kľúčového personálu (vedúci tímu, zástupca vedúceho tímu) prostredníctvom mechanizmu Únie, prípadne súlad s medzinárodnými normami (napr. INSARAG, WHO, MFS ČK/ČP atď.);

12.

sebahodnotenie týkajúce sa adaptačných potrieb a pridružených nákladov;

13.

všetky potrebné kontaktné údaje;

14.

potvrdenie o tom, že modul vrátane tímu technickej pomoci a podpory, ďalšej kapacity reakcie alebo odborníka spĺňa požiadavky na kvalitu [a úspešne prešiel procesom certifikácie].

Modul

Prehľad údajov, štandardné prevádzkové postupy, odborná príprava

Cvičenie modulov v teréne

Simulované cvičenie modulov

HCP (Vysokokapacitné odčerpávanie)

x

x

x

MUSAR (Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí)

x

x) ak mimo IEC (*)

x

WP (Čistenie vody)

x

x

x

FFFP (Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím lietadiel)

x

 

x

AMP (Poľná zdravotnícka jednotka)

x

x

x

ETC (Dočasný núdzový tábor)

x

 

x

HUSAR (Pátracie a záchranárske činnosti závažného rozsahu v mestskom prostredí)

x

x) ak mimo IEC (*)

x

CBRNDET (zisťovanie prítomnosti CBRN a odber vzoriek)

x

x

x

GFFF (Pozemné hasenie lesných požiarov)

x

 

x

GFFF-V (Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel)

x

 

x

CBRNUSAR (pátracie a záchranárske činnosti v mestskom prostredí v podmienkach CBRN)

x

x

x

AMP-S (Poľná zdravotnícka jednotka s chirurgickou ambulanciou)

x

 

x

FC (Kontrola šírenia povodní)

x

 

x

FRB (Záchrana pred povodňami s využitím člnov)

x

x

x

MEVAC (Zdravotnícka vzdušná evakuácia obetí katastrofy)

x

 

x

FHOS (Poľná nemocnica)

x

 

x

FFFH (Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím helikoptér)

x

 

x

TAST (Tím technickej pomoci a podpory)

x

x

x


(*)  IEC znamená INSARAG External Classification (externá klasifikácia INSARAG).


PRÍLOHA VI

OPIS KONKRÉTNYCH PLÁNOV NASADENIA ERCC

Špecifický plán nasadenia ERCC pre [katastrofa]

Opis zásahového scenára

Analýza situácie – koordinácia v teréne

Odkaz na vopred vypracované všeobecné zásahové scenáre

Scenáre ukončenia činnosti

Kritériá výberu prostriedkov EERC

Odkaz na bezpečnostný stav v teréne

Odkaz na vopred vymedzené kritériá výberu: dostupnosť, vhodnosť, pozícia/blízkosť, čas a náklady na dopravu atď.

Naliehavosť

Geografické obmedzenia a iné vopred vymedzené obmedzenia

Aktualizované informácie o statuse mechanizmu

Žiadosti, ponuky, tím civilnej ochrany EÚ, združovanie dopravy

Odporúčania týkajúce sa

Poskytovania pomoci

Kritických potrieb

Iných prípadných relevantných prvkov, ako je logistika, clo, adresáti


PRÍLOHA VII

PRÍSLUŠNÉ MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

V tejto prílohe sú uvedené príslušné medzinárodné organizácie uvedené v článku 16 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. O pomoc Únie v oblasti civilnej ochrany sa môže požiadať prostredníctvom týchto príslušných medzinárodných organizácií, alebo o túto pomoc môžu požiadať samotné uvedené organizácie.

1.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

2.

Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFS ČK/ČP)

3.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW)


PRÍLOHA VIII

PODPORA NA DOPRAVU

ČASŤ A

Informácie, ktoré poskytuje Členský Štát žiadajúci o podporu na dopravu

1.

Katastrofa/núdzová situácia; postihnutá krajina.

2.

Odkazy na správy, ktoré vydalo Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

3.

Štát/orgány žiadajúce o podporu na dopravu.

4.

Forma požadovanej podpory na dopravu: (zvoľte jednu alebo viacero z ďalej uvedených možností):

A.   Určenie dopravných prostriedkov, ktoré dávajú k dispozícii iné členské štáty (združovanie)

ÁNO/NIE

B.   Určenie dopravných prostriedkov, ktoré sú dostupné na komerčnom trhu (dodávateľ dopravných služieb Európskej komisie) alebo iné zdroje

ÁNO/NIE

C.   Finančná podpora formou grantu na dopravu

ÁNO/NIE

5.

Konečný adresát/príjemca prepravenej pomoci.

6.

Podrobnosti o pomoci v oblasti civilnej ochrany, ktorá sa má prepraviť, vrátane presného opisu položiek, hmotnosti, veľkosti, objemu, podlahovej plochy, balenia s riadnym odkazom na normy balenia pri leteckej, pozemnej a námornej doprave, akýchkoľvek nebezpečných položiek, charakteristík vozidiel, ako aj celkovej hmotnosti, veľkosti, objemu, podlahovej plochy a iných právnych, colných, zdravotných alebo hygienických požiadaviek týkajúcich sa prepravy a doručenia pomoci.

Informácie o počte cestujúcich pracovníkov/cestujúcich, ktorých treba prepraviť.

7.

Informácie o tom, ako pomoc spĺňa potreby postihnutej krajiny vzhľadom na žiadosť postihnutej krajiny alebo posúdenie potrieb, najmä pokiaľ ide o zistené kritické potreby.

8.

Informácie o stave tejto pomoci, ktoré oznamuje postihnutý štát alebo koordinačný orgán. (prijatá/čaká sa na prijatie)

9.

Požadovaná alebo plánovaná trasa na dopravu.

10.

Miesto/prístav nakládky a miestny kontaktný bod.

11.

Miesto/prístav vykládky a miestny kontaktný bod. Informácie, ak sú dostupné, o tom, kto vybaví vyloženie a preclenie na mieste/v prístave vykládky.

12.

Kontaktný bod pre colnú dokumentáciu/formality.

13.

Dátum/čas, keď bude pomoc/cestujúci pripravená(-í) na prepravu z prístavu nakládky.

14.

Informácie o akýchkoľvek možnostiach presunu pomoci/cestujúcich na alternatívne miesto/do alternatívneho prístavu nakládky/strediska pre ďalší presun.

15.

Ďalšie (prípadné) informácie, ak sú dostupné, miesto dodávky, adresa a kontaktné údaje adresáta.

16.

Informácie o možných príspevkoch na náklady na dopravu.

17.

Informácie o ďalších už identifikovaných dopravných riešeniach.

18.

Informácie týkajúce sa žiadosti o spolufinancovanie zo zdrojov Únie (v uplatniteľných prípadoch).

19.

Meno a kontaktné údaje zástupcu organizácie žiadajúcej o podporu na dopravu.

ČASŤ B

Informácie, ktoré Členské Štáty alebo Komisia poskytujú pri ponuke podpory na dopravu

1.

Katastrofa/núdzová situácia, postihnutá krajina.

2.

Reagujúci štát/organizácia.

3.

Odkazy na správy, ktoré vydalo Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) a členský štát/organizácia žiadajúca o podporu na dopravu.

4.

Technické podrobnosti o ponuke prepravy vrátane druhov dostupných dopravných zdrojov, dátumov a časov prepravy, požadovaného počtu presunov alebo výjazdov.

5.

Osobitné podrobnosti, obmedzenia a podrobné podmienky týkajúce sa pomoci v oblasti civilnej ochrany, ktorá sa má prepravovať, vrátane hmotnosti, veľkosti, objemu, podlahovej plochy, balenia, možných nebezpečných položiek, prípravy vozidla, požiadaviek na manipuláciu, cestujúcich pracovníkov/cestujúcich a iných právnych, colných, zdravotných alebo hygienických požiadaviek týkajúcich sa prepravy.

6.

Navrhovaná trasa prepravy.

7.

Miesto/prístav nakládky a miestny kontaktný bod.

8.

Miesto/prístav vykládky a miestny kontaktný bod.

9.

Kontaktný bod pre colnú dokumentáciu/formality.

10.

Dátum/čas, keď pomoc/cestujúci musia byť pripravení na prepravu z prístavu nakládky.

11.

Informácie o akejkoľvek žiadosti o presun pomoci/cestujúcich na alternatívne miesto/do alternatívneho prístavu nakládky/strediska pre ďalší presun.

12.

Plánovaný dátum/čas príchodu pomoci/cestujúcich na miesto/do prístavu vykládky.

13.

Ďalšie informácie (podľa potreby).

14.

Informácie o možnej žiadosti o príspevky na náklady na dopravu, finančné príspevky a podrobnosti o akýchkoľvek osobitných podmienkach alebo obmedzeniach súvisiacich s ponukou.

15.

Meno a kontaktné údaje zástupcu organizácie ponúkajúcej podporu na dopravu.


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom

Rozhodnutie 2007/606/ES, Euratom

Toto rozhodnutie

článok 1

 

článok 1

článok 2

 

článok 2

článok 3 ods. 1 (1)

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

 

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 3

článok 3a ods. 1

článok 3a ods. 2

článok 3a ods. 3

článok 3a ods. 4

 

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 3b

 

článok 12

článok 3c

 

článok 13 ods. 4

článok 4

 

článok 5

 

článok 3 ods. 2

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

 

článok 4

článok 9

 

článok 10

 

článok 5

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

 

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 12

 

článok 7

článok 13

 

článok 14

 

článok 10 ods. 1 a článok 10 ods. 3

článok 15

 

článok 41

článok 16 ods. 1

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 16 ods. 4

 

článok 42 ods. 1

článok 42 ods. 2

článok 42 ods. 3

článok 42 ods. 4

článok 17

 

článok 43

článok 18

 

článok 44

článok 19

 

článok 45

článok 20

 

článok 46

článok 21

 

článok 26

článok 22

 

článok 27 ods. 1

článok 23

 

článok 26 ods. 1 tretia veta

článok 24

 

článok 32 ods. 3

článok 25

 

článok 29

článok 26

 

článok 30

článok 27 ods. 1

článok 27 ods. 2

článok 27 ods. 3

 

článok 31 prvá veta

článok 27 ods. 3

článok 31 druhá veta

článok 28

 

článok 29 ods. 1

článok 29 ods. 2

článok 29 ods. 3

článok 29 ods. 4

článok 29 ods. 5

článok 29 ods. 6

článok 29 ods. 7

článok 29 ods. 8

článok 29 ods. 9

článok 29 ods. 10

článok 29 ods. 11

 

článok 35 ods. 3 prvá veta

článok 35 ods. 2

článok 35 ods. 4 a článok 35 ods. 5

článok 35 ods. 1

článok 35 ods. 10

článok 35 ods. 12

článok 46 ods. 1

článok 30

 

článok 31

 

článok 32 ods. 1

článok 32 ods. 2

článok 32 ods. 3

článok 32 ods. 4

článok 32 ods. 5

článok 32 ods. 6

 

článok 36 ods. 1

článok 36 ods. 2

článok 36 ods. 2

článok 36 ods. 3

článok 36 ods. 4

článok 36 ods. 5

článok 33

 

článok 37

článok 34

 

článok 38

článok 35

 

článok 39

článok 36

 

článok 40

článok 37

 

článok 58

 

článok 1

článok 1

 

článok 2

článok 2

 

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 5

článok 48 ods. 1

článok 48 ods. 2

článok 48 ods. 4

článok 48 ods. 5

 

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 49 ods. 1

článok 49 ods. 2

článok 49 odsek 2 druhá veta a článok 50 ods. 1 prvá veta

 

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6

článok 50 ods. 1

článok 50 ods. 2

článok 50 ods. 3

článok 50 ods. 4

článok 50 ods. 5

 

článok 6

článok 51

 

článok 7

článok 52

 

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 4

článok 8 ods. 5

článok 53 ods. 1

článok 53 ods. 2

článok 53 ods. 3

článok 53 ods. 4

 

článok 9

 

článok 10

článok 54

 

článok 11

článok 55

 

článok 12

článok 56

 

článok 13

článok 58

 

príloha

príloha VIII

príloha I (2)

 

príloha I

príloha II (3)

 

príloha II

príloha III (4)

 

príloha II, na konci


(1)  Články 3a, 3b a 3c boli pridané prostredníctvom rozhodnutia Komisie 2008/73/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 23), ktorým sa mení rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom.

(2)  Príloha I začlenená rozhodnutím 2008/73/ES, Euratom, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom.

(3)  Príloha II zmenená rozhodnutím Komisie 2010/481/EÚ, Euratom (Ú. v. EÚ L 236, 7.9.2010, s. 5), ktorým sa mení rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom.

(4)  Príloha III začlenená rozhodnutím 2008/73/ES, Euratom, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom.


6.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 2014,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom

[oznámené pod číslom C(2014) 7735]

(Text s významom pre EHP)

(2014/763/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

Kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali byť platné štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pričom sa zohľadňuje inovačný cyklus tejto skupiny produktov.

(4)

Spotreba materiálov sa môže výraznou mierou podieľať na celkovom environmentálnom vplyve absorpčných hygienických výrobkov, a preto je vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre túto skupinu produktov. Tieto kritériá by mali byť predovšetkým zamerané na podporu udržateľného získavania materiálov, obmedzené používanie nebezpečných látok a propagáciu vysoko kvalitných a vysoko výkonných produktov, ktoré sú vhodné na použitie a koncipované s cieľom minimalizovať produkciu odpadu.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“ patria detské plienky, dámske vložky, tampóny a absorpčné vložky do podprsenky (alebo prsné vložky pre dojčiace matky), ktoré sú jednorazové a tvorí ich zmes prírodných vláknin a polymérov, pričom obsah vláknin je nižší než 90 % hmotnosti (výnimkou sú tampóny).

2.   Do skupiny produktov nepatria výrobky na inkontinenciu a ani žiadne iné typy produktov, ktoré patria do rozsahu smernice Rady 93/42/EHS (2).

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„celulózová buničina“ je vlákninový materiál zložený prevažne z celulózy získanej z lignocelulózových materiálov pôsobením jedného alebo viacerých vodných roztokov rozvlákňovacích a/alebo bieliacich chemikálií;

2.

„optický zosvetľovač“ a „fluorescenčné bieliace činidlo“ sú akékoľvek prídavné látky použité výhradne na účely „vybielenia“ alebo „zosvetlenia“ materiálu;

3.

„plastové materiály“, alebo „plasty“, sú syntetické polyméry, ku ktorým sa prípadne pridali prídavné alebo iné látky a ktoré možno tvarovať a použiť ako hlavnú štrukturálnu zložku konečných materiálov a výrobkov;

4.

„syntetický polymér“ je makromolekulárna látka, iná než celulózová buničina, úmyselne získaná buď prostredníctvom polymerizácie alebo chemickej modifikácie prírodných alebo syntetických makromolekúl alebo mikrobiálnou fermentáciou;

5.

„superabsorpčné polyméry“ sú syntetické polyméry koncipované na absorpciu a zadržanie veľkého objemu tekutiny v porovnaní s ich vlastným objemom.

Článok 3

Environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa môže udeliť len produktom, ktoré patria do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňajú kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá pre skupinu produktov „absorpčné hygienické výrobky“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „absorpčné hygienické výrobky“ prideľuje číselný kód „047“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. októbra 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).


PRÍLOHA

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci jednotlivých kritérií.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa, jeho dodávateľa alebo od oboch.

Príslušné orgány prednostne uznávajú skúšky, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025, a overenia vykonané orgánmi akreditovanými podľa normy EN 45011 alebo ekvivalentnej medzinárodnej normy.

V prípade potreby sa môžu použiť skúšobné metódy odlišné od metód, ktoré sa uvádzajú pri jednotlivých kritériách, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

V prípade potreby môžu príslušné orgány vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovania.

Podmienkou je, aby výrobok spĺňal všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), kde sa plánuje jeho uvedenie na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o súlade výrobku s touto požiadavkou.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom:

1.

Opis výrobku

2.

Buničina (typ „fluff pulp“)

3.

Syntetické vlákna z celulózy (vrátane viskózy, modalu, lyocellu, cupra a triacetátu)

4.

Bavlna a iné prírodné celulózové vlákna zo semien

5.

Plastové materiály a superabsorpčné polyméry

6.

Iné materiály a zložky

7.

Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

8.

Efektívnosť materiálu pri výrobe

9.

Usmernenia o likvidácii výrobku

10.

Funkčná spôsobilosť a kvalita výrobku

11.

Sociálne aspekty

12.

Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Na základe kritérií environmentálnej značky EÚ možno určiť produkty s najlepšími výsledkami v oblasti životného prostredia na trhu absorpčných hygienických výrobkov.

Kritérium 1. Opis výrobku

Je potrebné predložiť opis výrobku a balenie (názov výrobku, zatriedenie, funkcie) spolu s týmito údajmi:

celková hmotnosť výrobku a balenia,

zložky, materiály a prídavné látky použité vo výrobku, ich hmotnosť a v prípade potreby ich CAS čísla.

Údaj o hmotnosti výrobku musí byť uvedený aj na balení.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vzorku výrobku a správu obsahujúcu technický opis a hmotnosť výrobku, ako aj každej použitej zložky, materiálu a prídavnej látky.

Kritérium 2. Buničina (typ „fluff pulp“)

2.1.   Pôvod

Na všetky buničinové vlákna sa musia vzťahovať platné certifikáty vysledovateľnosti vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Na minimálne 25 % buničinových vlákien sa musia vzťahovať platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Zostávajúci podiel buničinových vlákien musí figurovať v overovacom systéme, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí od výrobcu (výrobcov) buničiny získať platné nezávislé certifikáty vysledovateľnosti, ktoré preukazujú, že vlákna pochádzajú z drevín vypestovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo zo zákonných a kontrolovaných zdrojov. Systémy certifikácie FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou.

2.2.   Bielenie

Buničina použitá vo výrobku nesmie byť bielená plynným chlórom. Celkový objem emisií AOX z výroby buničiny nesmie presiahnuť 0,170 kg/ADT.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie výrobcu buničiny, že pri výrobe nebol použitý plynný chlór, a protokol o skúške dokladajúci dodržiavanie hraničnej hodnoty pre AOX. ISO 9562 alebo rovnocenná EPA 1650C sa akceptujú ako skúšobné metódy. Je potrebné priložiť podrobné výpočty preukazujúce dodržiavanie tejto požiadavky spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní. AOX sa merajú len v procesoch, v ktorých sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru.

Merania sa vykonávajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po úprave v závode, alebo po úprave vo verejnej čistiarni odpadových vôd.

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania sa vykonávajú mesačne na reprezentatívnych zložených vzorkách (zložená vzorka za 24 hodín).

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

2.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K buničine sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o dodržaní tohto kritéria.

2.4.   Emisie CHSK a fosforu (P) z výroby buničiny do vody a emisie zlúčenín síry (S) a NOx z výroby buničiny do vzduchu

Emisie z výroby buničiny do vzduchu a vody sa vyjadrujú ako body (PCHSK, PP, PS, PNOx). Na výpočet týchto bodov sa skutočné emisie vydelia referenčnými hodnotami uvedenými v tabuľke 1.

Ani jeden z jednotlivých bodov PCHSK, PP, PS, PNOx nesmie presiahnuť hodnotu 1,5.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PCHSK + PP + PS + PNOx) nesmie presiahnuť hodnotu 4,0.

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na súvisiace namerané emisie (vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu – ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Referenčné hodnoty pre každý druh použitej buničiny alebo výrobu papiera sa uvádzajú v tabuľke 1. Nakoniec sa za CHSK celkové emisie vydelia celkovou referenčnou hodnotou podľa tohto vzorca:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny

Stupeň buničiny

Referenčné hodnoty (kg/ADT)

CHSKreferenčná

Preferenčná

Sreferenčná

NOxreferenčná

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Bielená chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,045

0,6

1,6

Buničina CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode sa emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie odpočítajú z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe tepla sa používa táto rovnica: [MWh(teplo) – MWh(teplo)predané]/[MWh(teplo) + 2 × MWh(elektrická energia)]

kde:

MWh(elektrická energia) je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,

MWh(teplo) je využiteľné teplo vyrobené v procese kogenerácie,

MWh(teplo)predané je využiteľné teplo používané mimo závodu vyrábajúceho buničinu.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť podrobné výpočty preukazujúce splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s použitím týchto skúšobných metód:

CHSK: ISO 6060, EPA SM 5220D alebo HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 alebo Dr Lange LCK 349,

S(oxid.): EPA č. 8 alebo rovnocenná,

S(red.): EPA č. 8, EPA č. 16A alebo rovnocenná,

obsah S v ropných výrobkoch: ISO 8754 alebo EPA č. 8,;

obsah S v uhlí: ISO 351 alebo EPA č. 8,

NOx: ISO 11564 alebo EPA č. 7E.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov CHSK, P, S a NOx. Ďalej musí obsahovať všetky emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe buničiny vrátane pary vznikajúcej mimo výrobného závodu, okrem emisií súvisiacich s výrobou elektrickej energie.

Merania sa vzťahujú na rekuperačné kotly, vápenky, parné kotly a deštrukčné pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie.

Nahlásené hodnoty emisií síry do ovzdušia zahŕňajú emisie oxidovanej aj redukovanej formy síry (dimetylsulfid, metántiol, sírovodík a podobné emisie). Emisie síry súvisiace s výrobou tepelnej energie z ropy, uhlia a iných externých palív so známym obsahom síry sa môžu namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Emisie do vody sa merajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po úprave v závode, alebo po úprave vo verejnej čistiarni odpadových vôd.

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania CHSK a P sa vykonávajú mesačne, merania S a NOx ročne. Ako alternatívu možno akceptovať kontinuálne merania, ak ich minimálne raz do roka overuje tretia strana.

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

2.5.   Emisie CO2 pochádzajúce z výroby

Emisie CO2 pochádzajúce z neobnoviteľných zdrojov energie nesmú prekročiť 450 kg na tonu vyrobenej buničiny vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa elektrická energia vyrába v mieste výroby alebo mimo neho). Pri výpočte emisií CO2 z paliva sa používajú referenčné emisné hodnoty podľa tabuľky 2.

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre emisie CO2 z rôznych zdrojov energie

Palivo

CO2 fosílne emisie

Jednotka

Uhlie

95

g CO2 fosílne/MJ

Ropa

73

g CO2 fosílne/MJ

Palivový olej 1

74

g CO2 fosílne/MJ

Palivový olej 2-5

77

g CO2 fosílne/MJ

LPG

69

g CO2 fosílne/MJ

Zemný plyn

56

g CO2 fosílne/MJ

Elektrická energia zo siete

400

g CO2 fosílne/kWh

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť podrobné výpočty, ktoré preukazujú splnenie tejto požiadavky, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Musí poskytnúť údaje o emisiách oxidu uhličitého do ovzdušia. Tieto údaje zahŕňajú všetky zdroje neobnoviteľných palív počas výroby buničiny vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa elektrická energia vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania sa vykonávajú ročne.

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Výsledky sa musia vykázať aj po 12 mesiacoch výroby. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov (1) zakúpené a použité na výrobné postupy sa pri výpočte emisií CO2 nezohľadňuje; žiadateľ musí poskytnúť primeranú dokumentáciu dokladajúcu, že tento druh energie sa skutočne vo výrobnom závode využíva alebo sa nakupuje externe.

Kritérium 3. Syntetické vlákna z celulózy (vrátane viskózy, modalu, lyocellu, cupra a triacetátu)

3.1.   Pôvod

a)

Na všetky buničinové vlákna sa musia vzťahovať platné certifikáty vysledovateľnosti vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Na minimálne 25 % buničinových vlákien sa musia vzťahovať platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Zostávajúci podiel buničinových vlákien musí figurovať v overovacom systéme, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

b)

Buničina na chemické účely vyrobená z bavlnených výčeskov musí spĺňať kritérium 4.1 vzťahujúce sa na bavlnu pôvod a vysledovateľnosť).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí od výrobcu (výrobcov) buničiny získať platné nezávislé certifikáty vysledovateľnosti, ktoré preukazujú, že vlákna pochádzajú z drevín vypestovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo zo zákonných a kontrolovaných zdrojov. Systémy certifikácie FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou.

b)

V žiadosti sa musí poskytnúť dôkaz splnenia kritéria 4.1 vzťahujúceho sa na bavlnu (pôvod a vysledovateľnosť).

3.2.   Bielenie

Buničina použitá na výrobu vlákien nesmie byť bielená plynným chlórom. Výsledné celkové množstvo absorbovateľných organicky viazaných halógenov (AOX) a organicky viazaného chlóru (OCl) nesmie presiahnuť buď

0,170 kg/ADT, ak sa merajú v odpadových vodách z výroby buničiny (AOX), alebo

150 mg/kg, ak sa merajú v hotových vláknach (OCl).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa buničiny, že pri výrobe sa nepoužíva plynný chlór, a protokol o skúške dokladajúci dodržiavanie buď požiadavky vzťahujúcej sa na AOX, alebo požiadavky vzťahujúcej sa na OCl. Ako skúšobnú metódu je potrebné použiť:

pri AOX ISO 9562 alebo rovnocennú EPA 1650C,

pri OCl ISO 11480.

Frekvencia meraní AOX sa určí v súlade s kritériom 2.2 vzťahujúcim sa na buničinu (typ „fluff pulp“).

3.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K vláknam sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek.

3.4.   Výroba vlákien

a)

Vyše 50 % buničiny na výrobu vlákien sa musí získavať z celulózok, ktoré zhodnocujú svoje použité procesné kvapaliny buď:

pri výrobe elektrickej energie a pary v mieste výroby, alebo

pri výrobe vedľajších chemických produktov.

b)

Pri procese výroby vlákien viskózy a modalu sa musia dodržiavať tieto hraničné hodnoty emisií zlúčenín síry do vzduchu:

Tabuľka 3

Hodnoty emisií síry pri vláknach viskózy a modalu

Typ vlákna

Emisie síry do vzduchu – hraničná hodnota (g/kg)

Strižné vlákno

30

Nekonečné vlákno

 

diskontinuálne pranie

40

integrované pranie

170

Poznámka: Hraničné hodnoty sú vyjadrené ako ročný priemer.

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí trvať na tom, aby výrobca vlákien poskytol zoznam dodávateľov buničiny používanej na výrobu vlákien a podielu buničiny, ktorý dodávajú. Musí sa predložiť dokumentácia a dôkazy o tom, že požadovaný podiel dodávateľov má v príslušnom mieste výroby primerané zariadenie na výrobu energie alebo systém na získavanie a výrobu vedľajších produktov.

b)

Žiadateľ musí spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria poskytnúť dokumentáciu a protokoly o skúškach preukazujúce jeho splnenie.

Kritérium 4. Bavlna a iné prírodné celulózové vlákna zo semien

4.1.   Pôvod a vysledovateľnosť

a)

Bavlna sa musí pestovať v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (2), programom National Organic Programme (NOP) Spojených štátov alebo v súlade s rovnocennými zákonnými povinnosťami, ktoré stanovili obchodní partneri Únie. Do objemu biobavlny možno započítať ekologicky pestovanú bavlnu, ako aj bavlnu pestovanú ekologickým spôsobom v prechodnom období, kým ju možno označiť ako ekologicky pestovanú.

b)

Bavlna pestovaná podľa kritéria 4.1 a) a používaná na výrobu absorpčných hygienických výrobkov musí byť vysledovateľná od miesta overenia štandardu výroby.

Posudzovanie a overovanie:

a)

Nezávislý kontrolný orgán musí osvedčiť, že podiel ekologicky pestovanej bavlny sa vyrobil v súlade s požiadavkami na výrobu a kontrolu stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007, programe National Organic Programme (NOP) Spojených štátov alebo s požiadavkami, ktoré stanovili iní obchodní partneri. Overenie sa musí vykonávať ročne za každú krajinu pôvodu.

b)

Žiadateľ musí preukázať, že pri ročnom objeme zakúpenej bavlny určenej na výrobu konečného výrobku (výrobkov) a vzhľadom na každú sériu výrobkov sú dodržané požiadavky na obsah bavlny. Musí predložiť záznamy o transakciách alebo faktúry, ktoré dokladajú množstvo ročne zakúpenej bavlny od pestovateľov alebo skupín výrobcov, ako aj celkovú hmotnosť certifikovaných balíkov bavlny.

4.2.   Bielenie

Bavlna sa nesmie bieliť pomocou plynného chlóru.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o tom, sa nepoužíva plynný chlór.

4.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K bavlne sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek.

Kritérium 5. Plastové materiály a superabsorpčné polyméry

5.1.   Výroba syntetických polymérov a plastových materiálov

Všetky závody vyrábajúce syntetické polyméry a plastové materiály použité vo výrobku musia mať zavedené systémy na:

úsporu vody (napr. monitorovanie toku vody v zariadení a obeh vody v uzavretých systémoch),

integrovaný plán nakladania s odpadom s cieľom optimalizovať prevenciu, opätovné využitie, recykláciu, zhodnotenie a konečné zneškodnenie odpadu (t. j. triedenie rozličných zložiek odpadu),

optimalizáciu energetickej efektívnosti a systému energetického manažérstva (t. j. opätovné využitie pary vyrobenej pri výrobe superabsorpčných polymérov).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcov o splnení tohto kritéria. Vyhlásenie musí byť doložené správou s podrobným opisom postupov, ktoré výrobcovia prijali s cieľom splniť požiadavky v každom mieste výroby.

5.2.   Prídavné látky v plastových materiáloch

a)

Obsah olova, kadmia, šesťmocného chrómu a súvisiacich zlúčenín musí byť nižší než 0,01 % (100 mg/kg) celkového obsahu každého plastového materiálu a syntetického polyméru použitého vo výrobku.

b)

Prídavné látky použité v plastoch v koncentráciách presahujúcich 0,10 % hmotnosti sa podľa pravidiel klasifikovania stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) nesmú klasifikovať žiadnym z týchto výstražných upozornení ako:

karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, kategórie 1a, 1b a 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akútne toxické, kategórie 1 a 2 (H300, H310, H330, H304),

toxické pre špecifický cieľový orgán (STOT), kategória 1: (H370, H372),

nebezpečné pre vodné prostredie, kategórie 1 a 2 (H400, H410, H411).

Posudzovanie a overovanie:

a), b) Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcov o splnení týchto požiadaviek. Rovnako musí poskytnúť zoznam pridaných látok s údajmi o ich koncentráciách a súvisiacimi výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika na základe kariet bezpečnostných údajov.

S cieľom uľahčiť následné kroky a monitorovanie poskytnutej dokumentácie možno preskúmať náhodnú vzorku dodávateľov. Dodávateľ musí zabezpečiť prístup k výrobným zariadeniam, skladovacím priestorom a podobným zariadeniam. So všetkou poskytnutou dokumentáciou a údajmi sa zaobchádza dôverným spôsobom.

5.3.   Superabsorpčné polyméry

a)

Akrylamid (CAS číslo: 79-06-1) sa nesmie úmyselne pridať do výrobku.

b)

Superabsorpčné polyméry použité vo výrobku môžu obsahovať maximálne 1 000 mg/kg zvyškových monomérov klasifikovaných s výstražnými upozorneniami uvedenými v kritériu 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené). V prípade polyakrylátu sodného ide o nezreagovanú kyselinu akrylovú a zosieťovacie činidlá na zosieťovanie polymérov.

c)

Superabsorpčné polyméry použité vo výrobku môžu obsahovať maximálne 10 hmotnostných % extraktov rozpustných vo vode, ktoré musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené). V prípade polyakrylátu ide o monoméry a oligoméry kyseliny akrylovej s nižšou molekulárnou hmotnosťou než je molekulárna hmotnosť superabsorpčného polyméru (v súlade s ISO 17190).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o nepoužívaní danej látky.

b)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu dokladajúce zloženie superabsorpčných polymérov použitých vo výrobku. Na tento účel je potrebné použiť karty bezpečnostných údajov, v ktorých sa špecifikuje úplný názov, číslo CAS a zvyškové monoméry obsiahnuté vo výrobku klasifikované podľa príslušných požiadaviek a množstva daných monomérov. Odporúčané skúšobné metódy sú ISO 17190 a WSP 210. Je potrebné opísať metódy použité na analýzu a uviesť názvy laboratórií, ktoré sa na analýzu využili.

c)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu, v ktorom sa špecifikuje množstvo extraktov rozpustných vo vode obsiahnutých v superabsorpčných polyméroch. Odporúčané skúšobné metódy sú ISO 17190 a WSP 270. Je potrebné opísať metódy použité na analýzu a uviesť laboratóriá, ktoré sa na analýzu využili.

Kritérium 6. Iné materiály a zložky

6.1.   Adhézny materiál

Adhézne materiály nesmú obsahovať žiadnu z týchto látok:

kolofóniové živice (čísla CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutyl-ftalát (DIBP, číslo CAS 84-69-5),

di-izononyl-ftalát (DIBP, číslo CAS 28553-12-0),

formaldehyd (číslo CAS 50-00-0).

Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak dané látky nie sú do materiálu alebo konečného výrobku pridané úmyselne, a nachádzajú sa v adhéznych materiáloch v koncentrácii nižšej ako 100 mg/kg (0,010 % hmotnosti).

Pokiaľ ide o formaldehyd, maximálna hraničná hodnota obsahu formaldehydu vzniknutého pri výrobe lepidla je 250 mg/kg, meraných v čerstvo vyrobenej polymérovej disperzii. Obsah formaldehydu v stvrdnutom adhéznom materiáli (lepidle) nesmie presahovať 10 mg/kg. Táto požiadavka sa nevzťahuje na tavné lepidlá.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek. Ako dôkaz možno použiť karty bezpečnostných údajov. Je potrebné poskytnúť výsledky skúšok na formaldehyd; výnimkou sú tavné lepidlá.

6.2.   Farby a farbivá

Výrobok ani žiadna jeho homogénna časť nesmie byť farbená. Výnimky z tejto požiadavky sa vzťahujú na:

šnúrky tampónov, obalový materiál a lepiace prúžky,

oxid titaničitý v polyméroch a viskóze,

materiály, ktoré sa nedostávajú do priameho styku s kožou, môžu byť farbené, ak farba slúži na osobitné účely (napr. zníženie viditeľnosti výrobku cez biely alebo svetlý odev, zvýraznenie miesta určeného pre lepiace prúžky, ukazovateľ vlhkosti).

Použité farby a farbivá takisto musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení požiadaviek a musí takéto vyhlásenie vyžadovať aj od dodávateľov. V prípade, že sa používajú farby, sa ich použitie musí opodstatniť uvedením účelu, na ktorý slúžia.

6.3.   Vonné látky

a)

Všetky výrobky predávané ako výrobky koncipované a určené pre deti, ako aj tampóny a absorpčné vložky do podprsenky nesmú obsahovať vonné látky.

b)

Akékoľvek vstupné látky alebo zmesi pridané do výrobku ako vonné látky musia byť vyrobené podľa kódexu postupov Medzinárodnej asociácie pre vonné látky (International Fragrance Association – IFRA) a podľa tohto kódexu sa musí s nimi aj zaobchádzať. Kódex možno nájsť na webovej stránke IFRA: http://www.ifraorg.org. Výrobca sa musí riadiť odporúčaniami v normách IFRA, ktoré sa týkajú zákazu, obmedzenia použitia a špecifikovaných kritérií čistoty materiálov.

c)

Všetky použité vonné látky takisto musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené), bez ohľadu na ich koncentráciu v konečnom výrobku.

d)

Nesmú sa používať vonné látky a prísady vonných zmesí, ktoré Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (4) identifikoval ako mimoriadne závažné zistené kontaktné alergény, ani vonné látky, ktorých prítomnosť treba v súlade s prílohou III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (5) povinne uviesť na zozname ingrediencií. Ďalej nie je povolené použitie nitropižiem a polycyklických pižiem.

e)

Na obale výrobku sa musia uviesť použité vonné látky. Navyše sa musia menovite uviesť vonné látky a/alebo prísady vonných zmesí, ktoré Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov identifikoval ako zistené kontaktné alergény pre ľudí a ktoré nie sú obmedzené kritériom 6.3 písm. c) a d).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení všetkých kritérií stanovených v písm. a) až e), prípadne podložené vyhlásením výrobcu vonných látok. V prípade použitia vonných látok sa takisto musí poskytnúť ich zoznam a vizuálny dôkaz o tom, že na balení sa uviedla príslušná informácia.

6.4.   Lotion

a)

V dámskych vložkách, tampónoch a absorpčných vložkách do podprsenky nesmie byť použitá žiadna lotion. Použitie lotion v iných výrobkoch sa musí uviesť na balení.

b)

Všetky lotion použité v iných výrobkoch, než v dámskych vložkách, tampónoch a absorpčných vložkách do podprsenky, musia spĺňať kritérium 6.3 (vonné látky) a kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené), bez ohľadu na ich koncentráciu v konečnom výrobku.

c)

Použiť sa nesmú tieto látky: triklozán, parabeny, formaldehyd a látky uvoľňujúce formaldehyd.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení kritérií, prípadne podložené vyhlásením výrobcu lotion. V prípade použitia lotion sa takisto musí poskytnúť vizuálny dôkaz o tom, že na balení sa uviedla príslušná informácia.

6.5.   Silikón

a)

Ak sa zložky výrobku ošetrujú silikónom, výrobca musí zabezpečiť ochranu zamestnancov pred rozpúšťadlami.

b)

Chemické produkty používané na ošetrovanie zložiek silikónom nesmú obsahovať ani oktametylcyklotetrasiloxán D4 (číslo CAS 556-67-2), ani dekametylcyklopentasiloxán D5 (číslo CAS 541-02-6). Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak D4 a D5 nie sú do materiálu alebo konečného výrobku pridané úmyselne, a nachádzajú sa v silikóne v koncentrácii nižšej ako 100 mg/kg (0,01 % hmotnosti).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí poskytnúť informácie o metóde používanej pri ošetrovaní silikónom, ako aj dokumentáciu preukazujúcu ochranu zamestnancov.

b)

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení tejto požiadavky.

6.6.   Strieborné nanočastice

Strieborné nanočastice sa nesmú úmyselne pridať do výrobku ani žiadnej jeho homogénnej časti alebo materiálu.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tejto požiadavky a musí takéto vyhlásenie vyžadovať aj od dodávateľov.

Kritérium 7. Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

7.1.   Nebezpečné látky a zmesi

Environmentálna značka EÚ sa nesmie udeliť, ak výrobok alebo ktorákoľvek jeho zložka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6), alebo ktorákoľvek jeho homogénna časť obsahujú látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie spojenej s výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika uvedenými v tabuľke 4, v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 alebo so smernicou Rady č. 67/548/EHS (7), alebo obsahujú látky alebo zmesi uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ sa nestanovila zvláštna výnimka z nich.

Najnovšie klasifikačné pravidlá prijaté na úrovni Únie majú prednosť pred klasifikáciou spojenou s uvedenými výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika. Žiadatelia preto musia zabezpečiť, aby každá klasifikácia vychádzala z najnovších klasifikačných pravidiel.

Výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 4 sa vo všeobecnosti týkajú látok. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi.

Z kritéria 7.1 sú vyňaté látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje. Ide napríklad o modifikované polyméry a monoméry alebo prídavné látky, ktoré sa stávajú kovalentne viazané v plastoch.

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť priradené alebo ktorým boli priradené výstražné upozornenia alebo označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 4 a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá v článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú presahovať všeobecné ani špecifické koncentračné limity stanovené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.

Tabuľka 4

Výstražné upozornenia a zodpovedajúce označenia rizika

Výstražné upozornenie (1)

Označenie rizika (2)

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

R39-41

H317 (subkategória 1A): Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (kritická koncentrácia ≥ 0,1 hmotnostných percent) (3)

R43

H317 (subkategória 1 B): Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (kritická koncentrácia ≥ 1,0 hmotnostných percent) (3)

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

R42

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť zoznam materiálov výrobku vrátane zoznamu všetkých jeho zložiek a homogénnych častí.

Žiadateľ musí sledovať prítomnosť látok a zmesí, ktoré môžu byť klasifikované s výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika uvedenými v tomto kritériu. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria v prípade výrobku, ktorejkoľvek jeho zložky alebo ktorejkoľvek jeho homogénnej časti.

Žiadatelia musia zvoliť vhodné formy overovania. Hlavnými formami overovania sú:

Homogénne časti a akékoľvek súvisiace ošetrenie alebo nečistoty (napr. vrstva superabsorpčných polymérov): je potrebné poskytnúť karty bezpečnostných údajov tých materiálov, ktoré tvoria časť výrobku, a látok a zmesí použitých v zložení materiálov a na ich ošetrenie, ktoré zostávajú v konečnom výrobku v koncentrácii presahujúcej medznú hodnotu 0,10 hmotnostných %; výnimkou je prípad, keď sa v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 uplatňujú nižšie všeobecné alebo špecifické koncentračné limity.

Chemické receptúry použité na dodanie osobitnej funkcie výrobku alebo jeho zložkám (napr. lepidlá a gleje, farby): je potrebné poskytnúť karty bezpečnostných údajov látok a zmesí použitých pri zhotovení konečného výrobku alebo látok a zmesí aplikovaných na zložky výrobku, ktoré v nich zostávajú.

Vyhlásenie musí zahŕňať súvisiacu dokumentáciu, ako sú vyhlásenia o spĺňaní kritérií podpísané dodávateľmi, o tom, že látky, zmesi alebo materiály nie sú klasifikované v žiadnej triede nebezpečnosti spojenej s výstražnými upozorneniami a označeniami špecifického rizika uvedenými v tabuľke 4 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, pokiaľ to možno stanoviť minimálne na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Poskytnuté informácie sa týkajú foriem alebo fyzikálnych skupenstiev látok alebo zmesí, ako sú použité v konečnom produkte.

Na podporu vyhlásenia o klasifikácii alebo o neklasifikovaní jednotlivých látok a zmesí musia byť poskytnuté tieto technické informácie:

i)

v prípade látok, ktoré nie sú zaregistrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo ktoré zatiaľ nemajú harmonizovanú klasifikáciu CLP: informácie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu;

ii)

v prípade látok zaregistrovaných podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, a ktoré nespĺňajú požiadavky klasifikácie CLP: informácie na základe registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH, ktoré potvrdzujú, že látka nie je klasifikovaná;

iii)

v prípade látok, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu alebo sa klasifikovali samostatne: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii alebo ak je látka klasifikovaná samostatne, je potrebné poskytnúť relevantné informácie o klasifikácii nebezpečnosti látky v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iv)

v prípade zmesí: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii, musí sa poskytnúť výpočet klasifikácie zmesi v súlade s pravidlami podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, spolu s relevantnými informáciami o klasifikácii nebezpečnosti zmesí v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) musia byť vypracované podľa pokynov v časti 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné KBÚ musia byť doplnené informáciami z vyhlásení dodávateľov chemických látok.

Informácie o skutočných vlastnostiach látok sa môžu získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych metód, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov (tzv. read-across) v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Vzájomná výmena relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci je vysoko žiaduca.

7.2.   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žiadna výnimka zo zákazu stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú uvedené v zozname stanovenom v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, nachádzajú sa v zmesiach, vo výrobku alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti výrobku v koncentráciách > 0,10 % hmotnosti.

Posudzovanie a overovanie:

Musí sa uviesť odkaz na zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktorý je aktuálny k dátumu podania žiadosti. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení kritéria 7.2 spolu so súvisiacou dokumentáciou vrátane vyhlásení o splnení kritéria podpísaných dodávateľmi materiálov a kópií príslušných kariet bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity pre látky a zmesi sa musia uvádzať v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Kritérium 8. Efektívnosť materiálu pri výrobe

Množstvo odpadu vzniknutého pri výrobe a balení výrobku mínus podiel, ktorý sa opätovne využije alebo pretvorí na využiteľný materiál a/alebo energiu, nesmie presiahnuť:

10 hmotnostných % konečného výrobku pri tampónoch,

5 hmotnostných % konečného výrobku pri všetkých ostatných výrobkoch.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí preukázať množstvo odpadu, ktorý sa opätovne nepoužil vo výrobnom postupe alebo ktorý sa nepretvoril na materiály a/alebo energiu.

Výpočty sa vykonávajú v súlade s ISO 14025 a žiadateľ musí uviesť všetky tieto parametre:

hmotnosť výrobku a balenia,

všetky toky odpadu vzniknutého pri výrobe a

zodpovedajúce ošetrenie (napr. recyklácia, spaľovanie) vrátane podielu zberového odpadu a zneškodneného odpadu.

Čisté množstvo odpadu sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom vyrobeného odpadu a množstvom recyklovaného odpadu.

Kritérium 9. Usmernenia o likvidácii výrobku

Výrobcovia musia na balení prostredníctvom textu alebo vizuálnych symbolov upozorniť na to:

že výrobok sa nesmie splachovať do záchoda,

ako výrobok správne zlikvidovať.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vzorku balenia.

Kritérium 10. Funkčná spôsobilosť a kvalita výrobku

Výrobok musí vykazovať uspokojivú efektívnosť/kvalitu, minimálne rovnocennú v porovnaní s výrobkami, ktoré sa už nachádzajú na trhu. Funkčná spôsobilosť sa musí preskúšať vzhľadom na charakteristické črty a parametre uvedené v tabuľke 5. Je potrebné dosiahnuť prípadné určené minimálne výsledky výkonu.

Tabuľka 5

Charakteristické črty a parametre opisujúce funkčnú spôsobilosť výrobku, ktorý sa má preskúšať

Charakteristická črta

Požadovaná skúšobná metóda (minimálne výsledky)

Detské plienky

Dámske vložky

Tampóny

Absorpčné vložky do podprsenky

Skúšky použitia

U1.

Absorpcia a ochrana pred presiaknutím (**)

Spotrebiteľský prieskum (Presiaknutie sa zaznamenalo v menej než 5 % prípadov použitia výrobku.)

U2.

Suchá pokožka

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

Neuplatňuje sa.

V prípade detských plienok

U3.

Vyhovujúci tvar a pohodlie

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

U4.

Celkový výkon

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

Technické skúšky

T1.

Absorpcia a ochrana pred presiaknutím

Miera absorpcie a absorpcia pred presiaknutím

Metóda „syngina“

Nie je odporučená žiadna metóda.

T2.

Suchá pokožka

TEWL, metóda opätovného navlhčenia alebo korneometrická skúška

Neuplatňuje sa.

Nie je odporučená žiadna metóda.

Posudzovanie a overovanie:

Je potrebné poskytnúť protokol o skúške použitia aj technickej skúške, v ktorom sa uvádza opis skúšobnej metódy, výsledky skúšky a použité údaje. Skúšky vykonávajú laboratóriá s osvedčením uplatňovania interných alebo externých systémov riadenia kvality.

Skúšky sa vykonávajú vzhľadom na osobitný druh a veľkosť výrobku, pre ktorý sa žiada o environmentálnu značku EÚ. Ak však možno preukázať, že výrobky vykazujú rovnaký výkon, môže postačiť skúška len jednej veľkosti alebo reprezentatívnej skupiny veľkostí za každý dizajn výrobku. Osobitnú pozornosť treba venovať výberu vzoriek, preprave a skladovaniu výrobkov, aby sa mohli zaručiť reprodukovateľné výsledky. Neodporúča sa vykonávať slepé skúšky výrobkov ani prebaľovať výrobky do neutrálneho balenia z dôvodu rizika zmeny výkonu výrobkov a/alebo balenia.

Informácie o skúškach sa musia sprístupniť kompetentným orgánom, ktoré musia dodržiavať povinnosti súvisiace s dôverným charakterom. Výsledky skúšok sa musia jednoznačne objasniť a prezentovať v jazyku, jednotkách a symboloch, ktoré sú zrozumiteľné pre osoby využívajúce predmetné údaje. Je potrebné špecifikovať tieto prvky: miesto a dátum vykonania skúšok; kritériá použité na výber skúšaných výrobkov a ich reprezentatívnosť; zvolené skúšobné charakteristiky a v prípade potreby dôvody, prečo sa niektoré vynechali; použité skúšobné metódy a ich prípadné obmedzenia. Je potrebné poskytnúť jednoznačné usmernenia vzhľadom na využitie výsledkov skúšok.

Dodatočné usmernenia pre spotrebiteľské skúšky:

Výber vzoriek, zostavenie skúšky, zostavenie panela spotrebiteľov a analýza výsledkov skúšky musia spĺňať štandardné štatistické postupy (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 alebo rovnocenné).

Každý výrobok sa posúdi na základe dotazníka. Skúška musí trvať minimálne 72 hodín, pokiaľ možno, tak celý týždeň, a musí prebiehať za bežných podmienok používania výrobku.

Odporúča sa, aby počet osôb podieľajúcich sa na skúške bol minimálne 30. Všetky osoby podieľajúce sa na prieskume musia v danom čase používať špecifický druh/veľkosť skúšaného výrobku.

V prípade výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené len pre jedno pohlavie, pomer osôb zapojených do prieskumu musí byť 1:1.

Na prieskume sa musí podieľať rôznorodá skupina osôb proporčne reprezentujúcich rôzne skupiny spotrebiteľov na trhu. Jasne sa musí uviesť vek, krajina a pohlavie osôb.

Na skúške by sa nemali podieľať choré osoby a osoby s chronickým kožných ochorením. V prípade, že v priebehu skúšky osoba ochorie, je potrebné túto skutočnosť uviesť v dotazníku a odpovede sa nevezmú do úvahy na účely posúdenia.

Z hľadiska suchej pokožky, vyhovujúceho tvaru a pohodlia a celkového výkonu musí výrobok ako uspokojivý vyhodnotiť 80 % spotrebiteľov podieľajúcich sa na skúške. Hodnotenie uspokojivý môže napríklad znamenať, že spotrebiteľ udelí výrobku viac než 60 bodov z možných 100, alebo že zo škály piatich kvalitatívnych hodnotení (veľmi zlý, zlý, priemerný, dobrý, veľmi dobrý) sa výrobok ohodnotí ako dobrý alebo veľmi dobrý. Pokiaľ ide o absorpciu a ochranu pred presiaknutím, presiaknutie môže nastať v menej než 5 % skúšaných výrobkov.

Výsledky sa po ukončení skúšky štatisticky vyhodnotia.

Je potrebné nahlásiť vonkajšie faktory (napr. použité obchodné značky, podiel na trhu a reklama), ktoré môžu mať vplyv na vnímanie výkonu výrobku.

Dodatočné usmernenia pre technické skúšky:

Skúšobné metódy musia byť v čo najväčšej možnej miere založené na reprodukovateľných prísnych metódach relevantných pre daný výrobok.

Skúška sa vykonáva najmenej na piatich vzorkách. Je potrebné nahlásiť priemerné výsledky spolu so štandardnou odchýlkou.

Je potrebné uviesť hmotnosť, rozmery a opísať črty dizajnu výrobku v súlade s kritériom 1.

Kritérium 11. Sociálne aspekty

Žiadatelia musia zaručiť, že všetky závody v dodávateľskom reťazci, ktoré sa podieľajú na výrobe licencovaných výrobkov, dodržiavajú základné zásady a práva pri práci, ako sú opísané v základných pracovných normách Medzinárodnej organizácie práce (MOP), iniciatíve OSN Global Compact a usmerneniach OECD týkajúcich sa multinárodných podnikov. Na účely overenia je potrebné odvolať sa na tieto základné pracovné normy MOP:

029

Nútená práca

087

Sloboda združovania a ochrana práva odborovo sa organizovať

098

Právo organizovať sa a kolektívne vyjednávať

100

Rovnaké odmeňovanie

105

Zrušenie nútenej práce

111

Diskriminácia (v zamestnaní a povolaní)

138

Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania

155

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

182

Odstránenie najhorších foriem detskej práce

Je potrebné o týchto normách upovedomiť všetky závody v dodávateľskom reťazci, ktoré sa podieľajú na výrobe konečného výrobku.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí preukázať overenie splnenia požiadaviek treťou stranou prostredníctvom nezávislého overenia alebo písomných dôkazov (vrátane audítorskej inšpekcie na mieste v rámci postupu overovania závodov v dodávateľskom reťazci lincencovaných výrobkov na účely udelenia environmentálnej značky). Táto povinnosť platí pri podaní žiadosti a následne počas obdobia platnosti udelenia environmentálnej značky, ak sa začne využívať nový závod.

Kritérium 12. Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Environmentálna značka EÚ musí byť vyobrazená na obale výrobku. Kolónka 2 na environmentálnej značke EÚ musí obsahovať tento text:

„Znížená miera spotreby zdrojov“

„Znížená miera použitia nebezpečných látok“

„Výrobok vyhovel v skúške výkonu a kvality.“

Na obale by sa navyše mal uviesť tento text: „Ďalšie informácie o dôvode udelenia environmentálnej značky EÚ tomuto výrobku sú dostupné na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení požiadavky a vizuálny dôkaz.


(*)  Čisté emisie P sú zahrnuté do výpočtu. P prirodzene obsiahnutý v drevnej surovine a vo vode možno odpočítať od celkového objemu emisií P. Možno akceptovať zníženia až do 0,010 kg/ADT.

(1)  Ako je vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Stanovisko Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov k vonným alergénom v kozmetických výrobkoch prijaté v júni 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(1)  V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.

(2)  V súlade so smernicou č. 67/548/EHS a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1).

(3)  V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2011, s. 1).

(**)  Táto požiadavka sa nevzťahuje na slipové vložky bez fólie na ochranu bielizne.