ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
4. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salama da sugo (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov rajotvarých v zóne VIId

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1177/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

46

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

48

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti VIIa

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1181/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

54

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1182/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

56

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

58

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32

60

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2014 z 3. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

62

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2014 z 3. novembra 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 4. novembra 2014

64

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/773/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014, ktorým sa Belgicku, Írsku, Francúzsku, Malte a Fínsku udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania [oznámené pod číslom C(2014) 7865]

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1173/2014

z 24. októbra 2014,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salama da sugo (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Salama da sugo“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Salama da sugo“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Salama da sugo“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku je výrobkom triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 178, 12.6.2014, s. 38.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1174/2014

z 24. októbra 2014,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ CHZO sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku sa vzťahuje na výrobok triedy 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 153, 21.5.2014, s. 9.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1175/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 452/2008 sa stanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 823/2010 (2) sa zaviedli opatrenia na vykonávanie jednotlivých štatistických opatrení na tvorbu štatistiky o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, ktorá v nariadení (ES) č. 452/2008 zodpovedá oblasti 2.

(3)

Pri tvorbe a zverejňovaní európskej štatistiky o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní musia národné štatistické úrady a štatistický orgán EÚ zohľadňovať zásady stanovené v Európskom kódexe štatistických postupov, ktorý prijal Výbor pre európsky štatistický systém v septembri 2011.

(4)

Zber údajov o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní sa musí pravidelne prispôsobovať, aby sa zohľadnili zmeny a nový vývoj v oblasti celoživotného vzdelávania a aby bolo možné reagovať na nové požiadavky na informácie.

(5)

Komisia by mala vypracovať metodické usmernenia k vykonávaniu zisťovania, aby sa dosiahla vysoká úroveň harmonizácie výsledkov zisťovaní v jednotlivých krajinách.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 823/2010 by sa preto malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zber údajov v súvislosti s druhým zisťovaním o účasti a neúčasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (ďalej len „druhé zisťovanie o vzdelávaní dospelých“) sa vykonáva od 1. júla 2016 do 31. marca 2017. Referenčné obdobie, za ktoré sa zbierajú údaje o účasti na aktivitách celoživotného vzdelávania, je 12 mesiacov pred opytovaním.

Článok 2

Do zisťovania je zahrnutá populácia vo veku 25 – 64 rokov. Vekové skupiny vo veku 18 – 24 rokov a 65 – 69 rokov sú zahrnuté na nepovinnom základe.

Článok 3

Premenné týkajúce sa tém, ktoré sa pri druhom zisťovaní o vzdelávaní dospelých sledujú pre oblasť 2 uvedenú v prílohe k nariadeniu (ES) č. 452/2008, a ich členenie sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Štandardy pre výber vzoriek a presnosť, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek týkajúcich sa zdrojov údajov a veľkosti vzoriek podľa oblasti 2 uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 452/2008, sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) štandardnú správu o kvalite týkajúcu sa druhého zisťovania o vzdelávaní dospelých. Štruktúra správy zodpovedá štandardnej štruktúre Európskeho štatistického systému pre správy o kvalite, najmä pokiaľ ide o kritériá kvality uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 452/2008 a ďalšie požiadavky stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

1.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) do šiestich mesiacov od skončenia obdobia vnútroštátneho zberu údajov súbory očistených mikroúdajov z druhého zisťovania o vzdelávaní dospelých.

2.   Členské štáty zasielajú štandardnú správu o kvalite týkajúcu sa druhého zisťovania o vzdelávaní dospelých Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od poskytnutia súborov mikroúdajov.

Článok 7

Požiadavky stanovené v tomto nariadení sú minimálne požiadavky. V súvislosti s druhým zisťovaním o vzdelávaní dospelých môžu členské štáty zaviesť ďalšie vnútroštátne požiadavky, ak sú splnené požiadavky na kvalitu stanovené v tomto nariadení.

Článok 8

Nariadenie (EÚ) č. 823/2010 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 zo 17. septembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (Ú. v. EÚ L 246, 18.9.2010, s. 33).


PRÍLOHA I

Premenné

Poznámky k tabuľke:

Zasielajú sa všetky premenné. Údaje a metaúdaje uvedené v článku 6 sa poskytujú Eurostatu prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta. Kódy a číselníky uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len informatívne. Definície štruktúry údajov a formáty na zasielanie stanovuje Komisia (Eurostat).

1.   Základné informácie o jednotlivcovi

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

COUNTRY

 

KRAJINA BYDLISKA

všetci

 

2 číslice

na základe číselníka krajín ISO

 

REGION

 

REGIÓN BYDLISKA

všetci

 

2 číslice

kódovanie podľa NUTS na dvojmiestnej úrovni

 

DEG_URB

 

STUPEŇ URBANIZÁCIE OBLASTI, KDE SA NACHÁDZA DOMÁCNOSŤ

všetci

 

1.

husto osídlená oblasť

 

 

2.

stredne osídlená oblasť

 

 

3.

riedko osídlená oblasť

 

REFYEAR

 

ROK OPYTOVANIA

všetci

 

4-miestny

 

 

REFMONTH

 

MESIAC OPYTOVANIA

všetci

 

1 – 12

 

 

RESPID

 

IDENTIFIKÁCIA RESPONDENTA

všetci

 

číselný

identifikačný kód každého záznamu

 

RESPWEIGHT

 

VÁHOVÝ KOEFICIENT PRE JEDNOTLIVCOV

všetci

 

číselný

váhový koeficient pre jednotlivcov (na 3 desatinné miesta oddelené bodkou)

 

NFEACTWEIGHT

 

VÁHOVÝ KOEFICIENT PRE NEFORMÁLNE AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

číselný

váhový koeficient pre neformálne aktivity zvolené v NFERAND1 a NFERAND2 (na 3 desatinné miesta oddelené čiarkou)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

POUŽITÁ METÓDA ZBERU ÚDAJOV

všetci

 

10

poštou, klasickým spôsobom

 

 

11

poštou, elektronickým spôsobom

 

 

20

osobne, klasickým spôsobom

 

 

21

osobne, elektronickým spôsobom

 

 

30

telefonicky, klasickým spôsobom

 

 

31

telefonicky, elektronickým spôsobom

 

 

40

prostredníctvom internetu

 

 

50

kombinovaný spôsob zberu (napr. poštou a osobným opytovaním)

 

(HHNBPERS)

 

POČET OSÔB ŽIJÚCICH V DOMÁCNOSTI (VRÁTANE RESPONDENTA)

všetci

HHNBPERS_tot

0 – 98

počet osôb žijúcich v domácnosti spolu

 

HHNBPERS_0_13

0 – 98

vo veku 0 – 13 rokov

 

HHNBPERS_14_24

0 – 98

vo veku 14 – 24 rokov

 

HHNBPERS_25plus

0 – 98

vo veku 25 rokov a viac

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

HHTYPE

 

TYP DOMÁCNOSTI

všetci

 

10

jednočlenná domácnosť

 

 

21

osamelý rodič s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov

 

 

22

pár bez dieťaťa (detí) vo veku menej ako 25 rokov

 

 

23

pár s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov

 

 

24

pár alebo osamelý rodič s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov a inými osobami žijúcimi v domácnosti

 

 

30

iné

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

HHINCOME

 

ČISTÝ MESAČNÝ EKVIVALENTNÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI

všetci

 

1

pod 1. kvintilom

 

 

2

medzi 1. kvintilom a 2. kvintilom

 

 

3

medzi 2. kvintilom a 3. kvintilom

 

 

4

medzi 3. kvintilom a 4. kvintilom

 

 

5

nad 4. kvintilom

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

SEX

 

POHLAVIE

všetci

 

1

muž

 

 

2

žena

 

 

 

ROK A MESIAC NARODENIA

 

BIRTHYEAR

4-miestny

štvormiestne číslo roku narodenia

všetci

BIRTHMONTH

1 – 12

dvojmiestne číslo mesiaca narodenia

všetci

CITIZEN

 

ŠTÁTNE OBČIANSTVO

všetci

 

0

rovnaké ako krajina bydliska

 

 

2-miestny

na základe číselníka krajín ISO

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

BIRTHPLACE

 

KRAJINA NARODENIA

všetci

 

0

narodený(-á) v tejto krajine

 

 

2-miestny

na základe číselníka krajín ISO

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

RESTIME

 

ROKY POBYTU V TEJTO KRAJINE

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

pobyt v tejto krajine 1 rok a menej

 

 

2 – 10

počet rokov v prípade osôb, ktoré boli v tejto krajine 2 až 10 rokov

 

 

11

pobyt v tejto krajine viac ako 10 rokov

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

FAKTICKÝ MANŽELSKÝ STAV (konsenzuálny zväzok)

všetci

 

1

osoba žijúca v konsenzuálnom zväzku

 

 

2

osoba nežijúca v konsenzuálnom zväzku

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

HATLEVEL

 

ÚROVEŇ VZDELANIA (najvyššia úroveň úspešne dokončeného vzdelania alebo odbornej prípravy podľa definície v ISCED 2011, kódovanie je založené na mapovaní ISCED, ktoré sa má zaslať Eurostatu)

všetci

 

000

žiadne formálne vzdelanie alebo nižšie ako ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (vrátane programov ISCED 3 s dĺžkou menej ako 2 roky)

 

 

302

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, sekvenčný (t. j. prístup len k ďalšiemu programu ISCED 3)

 

 

303

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, záverečný alebo len s prístupom k ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s prístupom k ISCED 5, 6 alebo 7

 

 

300

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, bez jasného definovania prístupu k iným úrovniam ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

HATFIELD

 

OBLASŤ NAJVYŠŠEJ ÚROVNE ÚSPEŠNE DOKONČENÉHO VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY

HATLEVEL = 300 až 800

 

0000 – 9998

úroveň 1 klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

alebo

nepovinný

alebo ďalšie úrovne členenia klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (HATLEVEL ≠ 300 až 800)

 

HATYEAR

 

ROK ÚSPEŠNÉHO DOKONČENIA NAJVYŠŠEJ ÚROVNE VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY

HATLEVEL ≠ 000, –1

 

4-miestny

rok úspešného dokončenia najvyššej úrovne vzdelania alebo odbornej prípravy v štvormiestnom formáte

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (HATLEVEL = 000, –1)

 

HATVOC

 

ORIENTÁCIA NAJVYŠŠEJ ÚROVNE ÚSPEŠNE DOKONČENÉHO VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY

HATLEVEL = 300 až 400 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

všeobecné vzdelanie

 

 

2

odborné vzdelanie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (HATLEVEL ≠ 300 až 400 alebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

ZANECHANÉ FORMÁLNE VZDELÁVANIE ALEBO ODBORNÁ PRÍPRAVA (program s najvyššou úrovňou v prípade viacerých zanechaných programov)

HATLEVEL ≠ 000, –1 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (HATLEVEL = 000, –1 alebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

ÚROVEŇ ZANECHANÉHO FORMÁLNEHO VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (vrátane programov ISCED 3 s dĺžkou menej ako 2 roky)

 

 

302

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, sekvenčný (t. j. prístup len k ďalšiemu programu ISCED 3)

 

 

303

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, záverečný alebo len s prístupom k ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s prístupom k ISCED 5, 6 alebo 7

 

 

300

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, bez jasného definovania prístupu k iným úrovniam ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

ORIENTÁCIA ZANECHANÉHO FORMÁLNEHO VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY

DROPEDUCLEVEL = 300 až 400 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

všeobecné vzdelanie

 

 

2

odborné vzdelanie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 až 400 alebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20

 

MAINSTAT

 

SÚČASNÝ HLAVNÝ PRACOVNÝ STATUS

všetci

 

 

v čase opytovania vykonáva prácu alebo profesiu vrátane neplatenej práce v rodinnom podniku vrátane učňovskej prípravy alebo platenej stáže atď:

 

 

11

plný pracovný čas

 

 

12

kratší pracovný čas

 

 

20

nezamestnaný(-á)

 

 

31

žiak, študent, ďalšie vzdelávanie, neplatená prax

 

 

32

na dôchodku alebo predčasnom dôchodku, alebo sa vzdal(-a) podnikania

 

 

33

osoba s trvalým zdravotným postihnutím

 

 

34

povinná vojenská služba alebo civilná služba

 

 

35

vykonávanie domácich prác

 

 

36

iná neaktívna osoba

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

EMP12M

 

ZAMESTNANOSŤ ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

MAINSTAT = 20 až 36

 

 

v ktoromkoľvek čase za posledných 12 mesiacov vykonával(-a) prácu alebo profesiu vrátane neplatenej práce v rodinnom podniku vrátane učňovskej prípravy alebo platenej stáže atď:

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

POSTAVENIE V ZAMESTNANÍ

MAINSTAT = 11, 12

 

11

samostatne zárobkovo činná osoba so zamestnancami

 

 

12

samostatne zárobkovo činná osoba bez zamestnancov

 

 

21

zamestnanec so stálym zamestnaním alebo pracovnou zmluvou na dobu neurčitú

 

 

22

zamestnanec s dočasným zamestnaním alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú

 

 

30

člen domácnosti pracujúci v rodinnom podniku

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

ZAMESTNANIE

MAINSTAT = 11, 12

 

2-miestny

dvojmiestny kód ISCO-08

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

EKONOMICKÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ JEDNOTKY

MAINSTAT = 11, 12

 

2-miestny

dvojmiestny kód NACE Rev.2

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

POČET OSÔB PRACUJÚCICH V MIESTNEJ JEDNOTKE

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1 až 9 osôb

 

 

2

10 až 19 osôb

 

 

3

20 až 49 osôb

 

 

4

50 až 249 osôb

 

 

5

250 osôb a viac

 

 

7

nevie presne, ale 10 alebo viac osôb

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ROK, V KTOROM OSOBA ZAČALA PRACOVAŤ VO SVOJOM SÚČASNOM HLAVNOM ZAMESTNANÍ

MAINSTAT = 11, 12

 

4-miestny

4 číslice príslušného roka

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

NAJVYŠŠIA ÚROVEŇ ÚSPEŠNE DOKONČENÉHO VZDELANIA ALEBO ODBORNEJ PRÍPRAVY VAŠICH RODIČOV (VÁŠHO PORUČNÍKA)

 

HATFATHER

 

OTEC (PORUČNÍK)

všetci

 

1

najviac nižšie sekundárne

 

 

2

vyššie sekundárne

 

 

3

terciárne

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (otec neznámy)

 

HATMOTHER

 

MATKA (PORUČNÍČKA)

všetci

 

1

najviac nižšie sekundárne

 

 

2

vyššie sekundárne

 

 

3

terciárne

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (matka neznáma)

 

 

 

KRAJINA NARODENIA VAŠICH RODIČOV

 

BIRTHFATHER

 

KRAJINA NARODENIA OTCA

všetci

 

0

narodený v tejto krajine

 

 

2-miestny

na základe číselníka krajín ISO

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (otec neznámy)

 

BIRTHMOTHER

 

KRAJINA NARODENIA MATKY

všetci

 

0

narodená v tejto krajine

 

 

2-miestny

na základe číselníka krajín ISO

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (matka neznáma)

 

2.   Prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a usmerneniu

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

SEEKINFO

 

VYHĽADÁVANIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ O MOŽNOSTIACH VZDELÁVANIA ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV (FORMÁLNE A NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA)

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

GUIDEINST

 

ZÍSKAL(-A) INFORMÁCIE ALEBO POMOC A PORADENSTVO O MOŽNOSTIACH VZDELÁVANIA OD INŠTITÚCIÍ/ORGANIZÁCIÍ ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

GUIDEINST_1

 

áno, inštitúcie/organizácie mi bezplatne poskytli informácie alebo pomoc a poradenstvo o možnostiach vzdelávania

 

GUIDEINST_2

 

áno, zaplatil(-a) som za informácie alebo pomoc a poradenstvo o možnostiach vzdelávania, ktoré mi poskytli inštitúcie/organizácie

 

GUIDEINST_3

 

nie, inštitúcie/organizácie mi neposkytli žiadne informácie alebo pomoc a poradenstvo o možnostiach vzdelávania

 

 

 

každá premenná GUIDEINST_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

GUIDESOURCE

 

ZDROJ ZÍSKANÝCH BEZPLATNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO PORADENSTVA/POMOCI TÝKAJÚCICH SA MOŽNOSTÍ VZDELÁVANIA OD INŠTITÚCIÍ/ORGANIZÁCIÍ ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

GUIDEINST_1 = 1

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

GUIDESOURCE_1

 

od vzdelávacích zariadení alebo zariadení odbornej prípravy (škola, akadémia, univerzita, centrum odborného vzdelávania a prípravy, zariadenie pre vzdelávanie dospelých, validačné centrum)

 

GUIDESOURCE_2

 

od služieb zamestnanosti

 

GUIDESOURCE_3

 

od zamestnávateľa alebo zamestnávateľských organizácií

 

GUIDESOURCE_4

 

od odborových zväzov alebo zamestnaneckej rady

 

GUIDESOURCE_5

 

od iných inštitúcií/organizácií, ktoré poskytujú bezplatné informácie alebo pomoc a poradenstvo o možnostiach vzdelávania (iné ako už uvedené)

 

 

 

každá premenná GUIDESOURCE_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

GUIDETYPE

 

DRUH INFORMÁCIÍ ALEBO PORADENSTVA/POMOCI TÝKAJÚCICH SA MOŽNOSTÍ VZDELÁVANIA ZÍSKANÝCH ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

GUIDEINST_1 = 1

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

GUIDETYPE_1

 

informácie alebo pomoc a poradenstvo o možnostiach vzdelávania

 

GUIDETYPE_2

 

posúdenie zručností a schopností prostredníctvom testov, auditov zručností alebo pohovorov

 

GUIDETYPE_3

 

informácie alebo pomoc a poradenstvo týkajúce sa postupu validovania a uznávania zručností a schopností alebo predošlého vzdelávania

 

GUIDETYPE_4

 

iný druh informácií alebo poradenstva/pomoci

 

 

 

každá premenná GUIDETYPE_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

GUIDEMODE

 

SPÔSOB POSKYTOVANIA BEZPLATNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO PORADENSTVA/POMOCI TÝKAJÚCICH SA MOŽNOSTÍ VZDELÁVANIA ZÍSKANÝCH ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

GUIDEINST_1 = 1

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

GUIDEMODE_1

 

osobný rozhovor

 

GUIDEMODE_2

 

interakcia s osobou prostredníctvom internetu, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iných médií

 

GUIDEMODE_3

 

interakcia s počítačovou aplikáciou na poskytovanie informácií alebo poradenstva/pomoci (vrátane online nástrojov na sebahodnotenie)

 

GUIDEMODE_4

 

žiadna interakcia, len informácie prostredníctvom špecializovaných materiálov (knihy, plagáty, webové stránky, letáky, televízne programy atď.)

 

 

 

každá premenná GUIDEMODE_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

3.   Účasť na formálnom vzdelávaní a odbornej príprave

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

FED

 

ÚČASŤ NA FORMÁLNOM VZDELÁVANÍ ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

FEDNUM

 

POČET AKTIVÍT FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA, NA KTORÝCH SA RESPONDENT ZÚČASTNIL ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

 

0

žiadna (FED = 2)

 

 

1 – 99

počet aktivít

 

FEDLEVEL

 

ÚROVEŇ POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (vrátane programov ISCED 3 s dĺžkou menej ako 2 roky)

 

 

302

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, sekvenčný (t. j. prístup len k ďalšiemu programu ISCED 3)

 

 

303

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, záverečný alebo len s prístupom k ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s prístupom k ISCED 5, 6 alebo 7

 

 

300

program ISCED 3 s dĺžkou 2 roky a viac, bez jasného definovania prístupu k iným úrovniam ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

OBLASŤ POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1 a FEDLEVEL = 300 až 800

 

0000 – 9998

úroveň 1 klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

alebo

nepovinný

alebo ďalšie úrovne členenia klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0 alebo FEDLEVEL ≠ 300 až 800)

 

FEDVOC

 

ORIENTÁCIA POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDLEVEL = 300 až 400

 

1

všeobecné vzdelanie

 

 

2

odborné vzdelanie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDLEVEL ≠ 300 až 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

ROK, V KTOROM SA ZAČALA POSLEDNÁ AKTIVITA FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

4-miestny

rok, v ktorom sa začala posledná aktivita formálneho vzdelávania

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MESIAC, V KTOROM SA ZAČALA POSLEDNÁ AKTIVITA FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1 – 12

mesiac, v ktorom sa začala posledná aktivita formálneho vzdelávania

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

UKONČENIE POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

nie, štúdium som zanechal(-a) pred predpokladaným koncom

 

 

2

nie, ešte stále prebieha

 

 

3

áno, dokončil(-a) som ju

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

POSLEDNÁ AKTIVITA FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA REALIZOVANÁ FORMOU DIAĽKOVÉHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

DIAĽKOVÉ VZDELÁVANIE REALIZOVANÉ FORMOU ONLINE KURZU

FEDDIST = 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

POUŽÍVANIE ONLINE VZDELÁVACÍCH ZDROJOV V PRÍPADE POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

veľmi často

 

 

2

často

 

 

3

niekedy

 

 

4

nikdy

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

INTERAKCIA S INÝMI ĽUDÍ (NAPR. UČITEĽOM, ŠTUDENTOM) PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVACÍCH WEBOVÝCH STRÁNOK/PORTÁLOV V PRÍPADE POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

DÔVODY ÚČASTI NA POSLEDNEJ AKTIVITE FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

FEDREASON_01a

 

aby som mohol(-la) lepšie vykonávať svoju prácu

 

FEDREASON_01b

 

aby som zlepšil(-a) kariérne vyhliadky

 

FEDREASON_02

 

aby som znížil(-a) pravdepodobnosť, že stratím zamestnanie

 

FEDREASON_03

 

aby som zlepšil(-a) možnosti získania zamestnania alebo zmeny zamestnania/profesie

 

FEDREASON_04

 

aby som začal(-a) podnikať

 

FEDREASON_05

 

účasť bola povinná

 

FEDREASON_06

 

aby som nadobudol(-a) poznatky/zručnosti užitočné v každodennom živote

 

FEDREASON_07

 

aby som zlepšil(-a) poznatky/zručnosti o predmete, ktorý ma zaujíma

 

FEDREASON_08

 

aby som získal(-a) osvedčenie

 

FEDREASON_09

 

aby som stretol(-la) nových ľudí/pre zábavu

 

 

 

každá premenná FEDREASON_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (FEDNUM = 0), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

FEDWORKTIME

 

POSLEDNÁ AKTIVITA FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA POČAS PLATENÝCH PRACOVNÝCH HODÍN (VRÁTANE PLATENEJ DOVOLENKY ALEBO NÁHRADNÉHO VOĽNA)

FEDNUM ≥ 1

 

1

len počas platených pracovných hodín

 

 

2

väčšinou počas platených pracovných hodín

 

 

3

väčšinou mimo platených pracovných hodín

 

 

4

len mimo platených pracovných hodín

 

 

5

v tom čase bez práce

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

POČET VYUČOVACÍCH HODÍN POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA SPOLU

FEDNUM ≥ 1

 

1 – 9999

celkový počet vyučovacích hodín

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

VÝDAVKY NA ŠKOLNÉ, REGISTRÁCIU, POPLATKY ZA SKÚŠKY, VÝDAVKY NA KNIHY ALEBO ODBORNÉ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY V PRÍPADE POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

v plnej výške ste si zaplatili sám(sama)

 

 

2

čiastočne ste si zaplatili sám(sama) a čiastočne niekto iný

 

 

3

v plnej výške zaplatil niekto iný

 

 

4

bezplatná aktivita

 

 

5

neviete

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ČIASTOČNÁ ALEBO ÚPLNÁ ÚHRADA ŠKOLNÉHO, REGISTRÁCIE, POPLATKOV ZA SKÚŠKY, VÝDAVKOV NA KNIHY ALEBO ODBORNÉ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY V PRÍPADE POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1 a FEDPAID = 2 alebo 3

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0 alebo (FEDPAID ≠ 2 a FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

FEDPAIDBY_1

 

zamestnávateľ alebo budúci zamestnávateľ

 

FEDPAIDBY_2

 

verejné služby zamestnanosti

 

FEDPAIDBY_3

 

iné verejné inštitúcie

 

FEDPAIDBY_4

 

člen domácnosti alebo príbuzný

 

 

 

Každá premenná FEDPAIDBY_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (FEDNUM = 0 alebo (FEDPAID ≠ 2 a FEDPAID ≠ 3)), –1, ak nie je žiadna odpoveď

 

FEDUSEA

 

SÚČASNÉ VYUŽÍVANIE ZRUČNOSTÍ ALEBO POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

vo veľkom rozsahu

 

 

2

primerane

 

 

3

vo veľmi malom rozsahu

 

 

4

vôbec nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

OČAKÁVANÉ BUDÚCE VYUŽÍVANIE ZRUČNOSTÍ ALEBO POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

1

vo veľkom rozsahu

 

 

2

primerane

 

 

3

vo veľmi malom rozsahu

 

 

4

vôbec nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

VÝSLEDKY NOVÝCH ZRUČNOSTÍ/POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI POSLEDNEJ AKTIVITY FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

FEDNUM ≥ 1

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (FEDNUM = 0)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

FEDOUTCOME_1

 

získanie (nového) zamestnania

 

FEDOUTCOME_3

 

vyšší plat/mzda

 

FEDOUTCOME_2

 

povýšenie v zamestnaní

 

FEDOUTCOME_4

 

nové úlohy

 

FEDOUTCOME_5

 

lepší výkon v zamestnaní

 

FEDOUTCOME_6

 

osobné dôvody (spoznanie nových ľudí, obnovenie si zručností vo všeobecných predmetoch atď.)

 

FEDOUTCOME_7

 

zatiaľ žiadne výsledky

 

 

 

každá premenná FEDOUTCOME_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (FEDNUM = 0), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

4.   Účasť na neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

(NFE)

 

ÚČASŤ NA NIEKTOREJ Z NASLEDUJÚCICH AKTIVÍT S ÚMYSLOM ZLEPŠIŤ POZNATKY ALEBO ZRUČNOSTI V NIEKTOREJ OBLASTI (VRÁTANE ZÁĽUB) ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

NFECOURSE

 

a.

KURZY

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

NFEWORKSHOP

 

b.

WORKSHOPY A SEMINÁRE

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PRACOVISKU POD VEDENÍM

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

NFELESSON

 

d.

SÚKROMNÉ HODINY

všetci

 

1

áno

 

 

2

nie

 

NFENUM

 

POČET AKTIVÍT NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

 

0

žiadne (NFECOURSE = 2 a NFEWORKSHOP = 2 a NFEGUIDEDJT = 2 a NFELESSON = 2)

 

 

1 – 99

počet aktivít

 

 

 

IDENTIFIKÁCIA AKTIVÍT (DO 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — identifikácia 1. aktivity

 

NFEACT01_TYPE

 

TYP AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

1

kurzy

 

 

2

workshopy a semináre

 

 

3

odborná príprava na pracovisku pod vedením

 

 

4

súkromné hodiny

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

ÚČEL AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

1

najmä súvisiaci so zamestnaním

 

 

2

najmä osobné dôvody/dôvody nesúvisiace so zamestnaním

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ PREBIEHALA ÚPLNE ALEBO VÄČŠINOU POČAS PLATENÝCH PRACOVNÝCH HODÍN (VRÁTANE PLATENEJ DOVOLENKY A NÁHRADNÉHO VOĽNA)

NFENUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie (vrátane „v tom čase bez práce“)

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

VZDELÁVACIU ČINNOSŤ ČIASTOČNE ALEBO V PLNEJ VÝŠKE ZAPLATIL ZAMESTNÁVATEĽ

NFENUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie (vrátane „v tom čase bez práce“)

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — identifikácia 2. aktivity

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — identifikácia 3. aktivity

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — identifikácia 4. aktivity

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — identifikácia 5. aktivity

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — identifikácia 6. aktivity

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — identifikácia 7. aktivity

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

kódované ako (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

KÓD 1. NÁHODNE VYBRANEJ AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

01 – 07

identifikačný kód 1. náhodne vybranej aktivity (kód aktivity ako v premenných NFEACTxx)

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

ako je uvedené v NFEACT01_TYPE až NFEACT07_TYPE v prípade 1. náhodne vybranej aktivity

 

NFEFIELD1

 

OBLASŤ 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2

 

0000 – 9998

úroveň 1 klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

alebo

nepovinný

alebo ďalšie úrovne členenia klasifikácie oblastí vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEDIST1

 

1. AKTIVITA REALIZOVANÁ FORMOU DIAĽKOVÉHO VZDELÁVANIA

NFENUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

DIAĽKOVÉ VZDELÁVANIE V PRÍPADE 1. REALIZOVANEJ FORMOU ONLINE KURZU

NFEDIST1 = 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

POUŽÍVANIE ONLINE VZDELÁVACÍCH ZDROJOV V PRÍPADE 1. AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

INTERAKCIA S INÝMI ĽUDÍ (NAPR. UČITEĽMI, ŠTUDENTMI) PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVACÍCH WEBOVÝCH STRÁNOK/PORTÁLOV V PRÍPADE 1. AKTIVITY

NFENUM ≥ 1

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

DÔVODY ÚČASTI NA 1. AKTIVITE

NFERAND1 ≠ –2

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

NFEREASON1_01a

 

aby som mohol(-la) lepšie vykonávať svoju prácu

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_01b

 

aby som zlepšil(-a) kariérne vyhliadky

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_02

 

aby som znížil(-a) pravdepodobnosť, že stratím zamestnanie

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_03

 

aby som zlepšil(-a) možnosti získania zamestnania alebo zmeny zamestnania/profesie

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_04

 

aby som začal(-a) podnikať

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_13

 

z dôvodu organizačných a/alebo technologických zmien v práci

aktivita súvisiaca so zamestnaním

NFEREASON1_11

 

vyžaduje zamestnávateľ alebo sa vyžaduje zo zákona

 

NFEREASON1_06

 

aby som nadobudol(-a) poznatky/zručnosti užitočné v každodennom živote

 

NFEREASON1_07

 

aby som zlepšil(-a) poznatky/zručnosti v oblasti, ktorá ma zaujíma

 

NFEREASON1_08

 

aby som získal(-a) osvedčenie

 

NFEREASON1_09

 

aby som stretol(-la) nových ľudí/pre zábavu

 

NFEREASON1_10

 

zo zdravotných dôvodov

 

NFEREASON1_12

 

aby som mohol(-la) lepšie vykonávať dobrovoľnú prácu

 

 

 

každá premenná NFEREASON1_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (NFERAND1 = –2), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

NFENBHOURS1

 

POČET VYUČOVACÍCH HODÍN 1. AKTIVITY SPOLU

NFERAND1 ≠ –2

 

1 – 9999

celkový počet vyučovacích hodín

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEPROVIDER1

 

POSKYTOVATEĽ 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2

 

1

inštitúcia formálneho vzdelávania

 

 

2

inštitúcie neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

3

komerčná inštitúcia, pre ktorú vzdelávanie a odborná príprava nie sú hlavnou činnosťou (napr. dodávatelia zariadenia)

 

 

4

zamestnávateľ

 

 

5

organizácie zamestnávateľov, obchodné komory

 

 

6

odborové zväzy

 

 

7

neziskové organizácie, napr. kultúrne spoločenstvo, politická strana

 

 

8

jednotlivci (napr. študenti poskytujúci súkromné hodiny)

 

 

9

nekomerčná inštitúcia, pre ktorú vzdelávanie a odborná príprava nie sú hlavnou činnosťou (napr. knižnice, múzeá, ministerstvá)

 

 

10

iné

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFECERT1

 

OSVEDČENIE ZÍSKANÉ PO 1. AKTIVITE

NFERAND1 ≠ –2

 

1

áno, vyžaduje zamestnávateľ alebo profesijný orgán alebo sa vyžaduje zo zákona

 

 

2

áno, nevyžaduje zamestnávateľ ani profesijný orgán ani sa nevyžaduje zo zákona

 

 

3

nie (potvrdenie o účasti)

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEPAID1

 

úhrada školného, registrácie, poplatkov za skúšky, výdavkov na knihy alebo odborné študijné pomôcky

NFERAND1 ≠ –2

 

1

v plnej výške ste si zaplatili sám(-a)

 

 

2

čiastočne ste si zaplatili sám(-a) a čiastočne niekto iný

 

 

3

v plnej výške zaplatil niekto iný

 

 

4

bezplatná aktivita

 

 

5

neviete

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEPAIDBY1

 

ČIASTOČNÁ ALEBO ÚPLNÁ ÚHRADA ŠKOLNÉHO, REGISTRÁCIE, POPLATKOV ZA SKÚŠKY, VÝDAVKOV NA KNIHY ALEBO ODBORNÉ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY V PRÍPADE 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2 a NFEPAID1 = 2 alebo 3

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2 alebo (NFEPAID1 ≠ 2 alebo 3))

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

NFEPAIDBY1_1

 

zamestnávateľ alebo budúci zamestnávateľ

 

NFEPAIDBY1_2

 

verejné služby zamestnanosti

 

NFEPAIDBY1_3

 

iné verejné inštitúcie

 

NFEPAIDBY1_4

 

člen domácnosti alebo príbuzný

 

 

 

každá premenná NFEPAIDBY1_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (NFERAND1 = –2 alebo (NFEPAID1 ≠ 2 alebo 3)), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

NFEPAIDVAL1

 

NÁKLADY UHRADENÉ OSOBNE ALEBO NIEKTORÝM ČLENOM DOMÁCNOSTI ALEBO PRÍBUZNÝM V SÚVISLOSTI SO ŠKOLNÝM, REGISTRÁCIOU, POPLATKAMI ZA SKÚŠKY, VÝDAVKAMI NA KNIHY ALEBO ODBORNÉ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY V PRÍPADE 1. AKTIVITY

NFEPAID1 = 1 alebo NFEPAID1 = 2 alebo (NFEPAID1 = 3 a NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

v EUR

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa [NFEPAID1 ≠ 1 a NFEPAID1 ≠ 2 a (NFEPAID1 = 3 a NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

SÚČASNÉ VYUŽÍVANIE ZRUČNOSTÍ ALEBO POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2

 

1

vo veľkom rozsahu

 

 

2

primerane

 

 

3

vo veľmi malom rozsahu

 

 

4

vôbec nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEUSEB1

 

OČAKÁVANÉ BUDÚCE VYUŽÍVANIE ZRUČNOSTÍ ALEBO POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2

 

1

vo veľkom rozsahu

 

 

2

primerane

 

 

3

vo veľmi malom rozsahu

 

 

4

vôbec nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

NFEOUTCOME1

 

VÝSLEDKY NOVÝCH ZRUČNOSTÍ/POZNATKOV ZÍSKANÝCH V RÁMCI 1. AKTIVITY

NFERAND1 ≠ –2

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (NFERAND1 = –2)

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

NFEOUTCOME1_1

 

získanie (nového) zamestnania

 

NFEOUTCOME1_3

 

vyšší plat/mzda

 

NFEOUTCOME1_2

 

povýšenie v zamestnaní

 

NFEOUTCOME1_4

 

nové úlohy

 

NFEOUTCOME1_5

 

lepší výkon v zamestnaní

 

NFEOUTCOME1_6

 

osobné dôvody (spoznanie nových ľudí, obnovenie si zručností vo všeobecných predmetoch atď.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

zatiaľ žiadne výsledky

 

 

 

každá premenná NFEOUTCOME1_x je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (NFERAND1 = –2), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

NFERAND2

 

KÓD 2. NÁHODNE VYBRANEJ AKTIVITY

premenné a kódovanie analogicky k NFERAND1

 

5.   Problémy v súvislosti s účasťou na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

DIFFICULTY

 

PROBLÉMY V SÚVISLOSTI S ÚČASŤOU (ALEBO S VÄČŠOU ÚČASŤOU) NA FORMÁLNOM ALEBO NEFORMÁLNOM VZDELÁVANÍ A ODBORNEJ PRÍPRAVE ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

všetci

 

1

osoba sa zúčastnila na formálnom alebo neformálnom vzdelávaní, ale nechcela sa zapojiť viac

 

 

2

osoba sa zúčastnila na formálnom alebo neformálnom vzdelávaní a chcela sa zapojiť viac

 

 

3

osoba sa nezúčastnila na formálnom alebo neformálnom vzdelávaní a nechcela sa zúčastniť

 

 

4

osoba sa nezúčastnila na formálnom alebo neformálnom vzdelávaní, ale chcela sa zúčastniť

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

NEED

 

NIE JE POTREBNÉ (ĎALŠIE) VZDELÁVANIE ANI ODBORNÁ PRÍPRAVA

DIFFICULTY = 1 alebo 3

 

1

áno

 

 

2

nie

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (DIFFICULTY ≠ 1 ani 3)

 

DIFFTYPE

 

TYP PROBLÉMOV

(DIFFICULTY = 2 alebo 4) alebo NEED = 2

 

0

žiadna z ďalej uvedených možností

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa [(DIFFICULTY ≠ 2 ani 4) a NEED ≠ 2]

 

 

 

zoznam možností (prípustných je viac odpovedí):

 

DIFFTYPE_01

 

problém 01 — predpoklady

 

DIFFTYPE_02

 

problém 02 — náklady

 

DIFFTYPE_03

 

problém 03 — nedostatočná podpora zo strany zamestnávateľa alebo verejných služieb

 

DIFFTYPE_04

 

problém 04 — časový harmonogram

 

DIFFTYPE_05

 

problém 05 — vzdialenosť

 

DIFFTYPE_06

 

problém 06 — chýba prístup na počítač alebo internet

 

DIFFTYPE_07

 

problém 07 — rodinné povinnosti

 

DIFFTYPE_08a

 

problém 08a — zdravie

 

DIFFTYPE_08b

 

problém 08b — vek

 

DIFFTYPE_09

 

problém 09 — iné osobné dôvody

 

DIFFTYPE_10

 

problém 10 — chýba vhodná aktivita v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy

 

DIFFTYPE_12

 

problém 12 — negatívne skúsenosti v oblasti vzdelávania v minulosti

 

 

 

každá premenná DIFFTYPE_xx je kódovaná: 1 ak je zvolená, 2 ak nie je zvolená, –2 ak sa neuplatňuje (DIFFICULTY ≠ 2 ani 4), –1 ak nie je žiadna odpoveď

 

DIFFMAIN

 

NAJDÔLEŽITEJŠÍ PROBLÉM

(DIFFICULTY = 2 alebo 4) alebo NEED = 2

 

3-miestny

kód problému od 01 do 12 (kód problému ako v prípade premennej DIFFTYPE)

 

 

–2

neuplatňuje sa [(DIFFICULTY ≠ 2 ani 4) a NEED ≠ 2]

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

6.   Účasť na informálnom vzdelávaní

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

(INF)

 

ÚČASŤ NA TÝCHTO INÝCH AKTIVITÁCH ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV (DOBROVOĽNÉ UČENIE SA NA ZLEPŠENIE ZNALOSTÍ ALEBO ZRUČNOSTÍ V PRÁCI ALEBO VO VOĽNOM ČASE)

všetci

INFFAMILY

 

UČENIE SA OD RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA, PRIATEĽA ALEBO KOLEGU

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

INFMATERIAL

 

UČENIE SA Z TLAČENÝCH MATERIÁLOV (KNIHY, ODBORNÉ ČASOPISY …)

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

INFCOMPUTER

 

UČENIE SA POMOCOU POČÍTAČOV (ONLINE ALEBO OFFLINE)

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

INFMEDIA

 

UČENIE SA POMOCOU TELEVÍZIE/RÁDIA/VIDEA

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

INFMUSEUM

 

UČENIE SA PROSTREDNÍCTVOM PREHLIADOK SO SPRIEVODCOM V MÚZEÁCH, HISTORICKÝCH ALEBO PRÍRODNÝCH ČI PRIEMYSELNÝCH LOKALITÁCH

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

INFLIBRARIES

 

UČENIE SA PROSTREDNÍCTVOM NÁVŠTEV VZDELÁVACÍCH CENTIER (VRÁTANE KNIŽNÍC)

 

 

1

áno

 

 

2

nie

 

7.   Jazykové znalosti

Názov premennej

Kód

Opis

Filter

LANGMOTHER

 

MATERINSKÝ(-É) JAZYK(Y)

všetci

 

 

kódy na základe číselníka krajín ISO

 

 

2-miestny

jazyk

 

 

2-miestny

ďalší jazyk (00 ak žiadny)

 

LANGUSED

 

INÉ JAZYKY OKREM MATERINSKÉHO(-ÝCH) JAZYKA(-OV)

všetci

 

0 – 99

počet iných jazykov

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

LANGUSED_1

2-miestny

1 — kód prvého jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_2

2-miestny

2 — kód druhého jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_3

2-miestny

3 — kód tretieho jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_4

2-miestny

4 — kód štvrtého jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_5

2-miestny

5 — kód piateho jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_6

2-miestny

6 — kód šiesteho jazyka alebo 00 (žiadny)

 

LANGUSED_7

2-miestny

7 — kód siedmeho jazyka alebo 00 (žiadny)

 

 

 

každá premenná LANGUSED_x je kódovaná na základe číselníka krajín ISO

 

LANGBEST1

 

PRVÝ NAJLEPŠIE OVLÁDANÝ JAZYK (OKREM MATERINSKÉHO(-ÝCH) JAZYKA(-OV))

LANGUSED ≠ 0, –1

 

 

na základe číselníka krajín ISO

 

 

2-miestny

1. jazyk (2-miestny kód)

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (LANGUSED = 0, –1)

 

LANGLEVEL1

 

ZNALOSŤ PRVÉHO NAJLEPŠIE OVLÁDANÉHO JAZYKA (OKREM MATERINSKÉHO(-ÝCH) JAZYKA(-OV))

LANGBEST1 ≠ –1, –2

 

0

Rozumiem a viem použiť iba niekoľko slov a viet.

 

 

1

Rozumiem a používam najbežnejšie každodenné výrazy. Jazyk používam v súvislosti so známymi vecami a situáciami.

 

 

2

Pochopím podstatu zrozumiteľného prejavu a viem sa vyjadriť jednoduchými slovami. Viem opísať zážitky a udalosti a pomerne plynulo komunikovať.

 

 

3

Rozumiem širokej škále náročných textov a flexibilne používam jazyk. Jazyk ovládam takmer úplne.

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (LANGBEST1 = –1, –2)

 

LANGBEST2

 

DRUHÝ NAJLEPŠIE OVLÁDANÝ JAZYK (OKREM MATERINSKÉHO(-ÝCH) JAZYKA(-OV))

LANGUSED ≠ 0, 1, –1

 

 

na základe číselníka krajín ISO

 

 

2-miestny

2. jazyk (2-miestny kód)

 

 

–1

žiadna odpoveď

 

 

–2

neuplatňuje sa (LANGUSED = 0, 1, –1)

 

LANGLEVEL2

 

ZNALOSŤ DRUHÉHO NAJLEPŠIE OVLÁDANÉHO JAZYKA (OKREM MATERINSKÉHO(-ÝCH) JAZYKA(-OV))

LANGBEST2 ≠ –1, –2

 

 

kódované ako LANGLEVEL1

 


PRÍLOHA II

Výber vzorky a požiadavky na presnosť

1.

Údaje z druhého zisťovania o vzdelávaní dospelých sú založené na pravdepodobnostných výberoch reprezentatívnych za jednotlivé krajiny.

Pri výpočte váhových koeficientov by sa mala zohľadniť najmä pravdepodobnosť výberu a dostupné externé údaje týkajúce sa rozdelenia sledovanej populácie podľa pohlavia, vekových skupín [25 – 34; 35 – 54; 55 – 64], vzdelania [najviac nižšie sekundárne vzdelanie (úroveň ISCED 1 alebo nižšia, programy ISCED 2 a ISCED 3 s dĺžkou menej ako 2 roky); vyššie sekundárne (úrovne ISCED 3 a 4); terciárne vzdelanie (úrovne 5 až 8)]; zamestnanosti [zamestnaný alebo nezamestnaný]; regiónu [úroveň NUTS II], ak sa takéto externé údaje považujú za dostatočne spoľahlivé na vnútroštátnej úrovni.

2.

Podľa prílohy k nariadeniu (ES) č. 452/2008 sa veľkosť vzorky v rámci druhého zisťovania o vzdelávaní dospelých určí na základe požiadaviek na presnosť, podľa ktorých nemusí byť efektívna veľkosť jednotlivých národných vzoriek väčšia ako 5 000 jednotlivcov za predpokladu, že sa použije jednoduchý náhodný výber.

Absolútna prípustná chyba v prípade ukazovateľa uvedeného v bode 3 nesmie byť vyššia ako prahová hodnota stanovená v bode 3, pokiaľ si to nevyžaduje efektívnu veľkosť národnej vzorky väčšiu ako 5 000 jednotlivcov. V takom prípade je efektívna veľkosť národnej vzorky 5 000 jednotlivcov.

3.

Druhé zisťovanie o vzdelávaní dospelých by malo byť koncipované tak, aby odhad absolútnej prípustnej chyby nebol vyšší ako 1,4 percentuálneho bodu v prípade odhadovanej miery účasti na neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave za celú referenčnú populáciu vo veku 25 až 64 rokov.

Rovnaká požiadavka sa zmierňuje na prahovú hodnotu 1,7 percentuálneho bodu v prípade krajín, ktorých počet obyvateľov vo veku 25 až 64 rokov predstavuje jeden milión až tri a pol milióna.

Rovnaká požiadavka sa zmierňuje na prahovú hodnotu 2,0 percentuálneho bodu v prípade krajín, ktorých počet obyvateľov vo veku 25 až 64 rokov predstavuje menej ako jeden milión.

4.

Absolútna prípustná chyba uvedená v bode 3 je polovičná dĺžka intervalu spoľahlivosti 95 %.

Aby sa určila reálna veľkosť vzoriek vo fáze plánovania, efektívna veľkosť jednotlivých národných vzoriek by sa mala prispôsobiť s ohľadom na vplyv výberovej metódy a predpokladané jednotkové neodpovede.

Tieto požiadavky sa vzťahujú na vzorku rezidentov vo veku 25 – 64 rokov. V prípade národných vzoriek väčšieho rozsahu by odhady rezidentov vo veku 25 až 64 rokov mali spĺňať už uvedené požiadavky na presnosť.


PRÍLOHA III

Požiadavky na kvalitu a štandardná správa o kvalite

Štandardná správa o kvalite sa predkladá podľa štandardnej štruktúry Európskeho štatistického systému pre správy o kvalite. Mimoriadna pozornosť sa v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 452/2008 venuje relevantnosti, presnosti, aktuálnosti a včasnosti, dostupnosti a jasnosti, porovnateľnosti a koherentnosti.

Členské štáty predložia štandardnú správu o kvalite v zmysle článku 6 tohto nariadenia. Použijú na to formáty na zasielanie, ktoré stanovuje Komisia (Eurostat). K správe sa pripojí konkrétny dotazník daného členského štátu.

Štandardné kritériá kvality sa uplatňujú takto:

1.   RELEVANTNOSŤ

vykonávanie zisťovania a miera, do akej štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby používateľa,

opis a klasifikácia používateľov,

individuálne potreby každej používateľskej skupiny,

hodnotenie, či a do akej miery boli tieto potreby splnené.

2.   PRESNOSŤ

2.1.   Výberové chyby

opis výberovej metódy a skutočnej vzorky,

opis výpočtu konečných váhových koeficientov vrátane modelu neodpovedí a použitých pomocných premenných,

variačné koeficienty odhadov podľa výberových strát, pokiaľ ide o relevantné ukazovatele uvedené v prílohe II bode 3,

softvér na odhad odchýlky,

opis použitých pomocných premenných alebo informácií,

pri analýze neodpovedí opis výberových systematických chýb (bias) vo vzorke a výsledkoch.

2.2.   Iné ako výberové chyby

2.2.1.   Chyby pokrytia

opis registra použitého na výber vzoriek a jeho celková kvalita,

informácie zahrnuté v registri a periodicita ich aktualizovania,

chyby vyplývajúce z rozdielov medzi oporou výberu a cieľovou populáciou a subpopuláciami (nadmerné pokrytie, nedostatočné pokrytie, nesprávne zaradenie),

metódy použité na získanie týchto informácií,

poznámky k spracovaniu prípadov nesprávneho zaradenia.

2.2.2.   Chyby merania

Posúdenie chýb, ktoré vznikli vo fáze zberu údajov napríklad z dôvodu:

návrhu dotazníka (výsledky predbežných testov alebo laboratórnych metód; stratégie kladenia otázok),

spravodajskej jednotky/respondenta (reakcií respondentov),

nástrojov na zber údajov a využívania administratívnych záznamov (súlad medzi administratívnym konceptom a konceptom zisťovania, napr. referenčné obdobie, dostupnosť individuálnych údajov),

spôsobov zberu údajov.

2.2.3.   Chyby spracovania

Opis postupu editovania údajov:

použitý systém a nástroje na spracovanie údajov,

chyby vyplývajúce z kódovania, editovania, váženia, tabulácie atď.,

kontrola kvality na makro/mikroúrovni,

členenie opráv a chybného editovania na chýbajúce hodnoty, chyby a anomálie.

2.2.4.   Chyby z dôvodu neodpovedí

Opis opatrení prijatých na opätovné kontaktovanie respondentov:

miera jednotkových a položkových odpovedí,

posúdenie jednotkových a položkových neodpovedí,

úplná správa o postupoch imputácie vrátane metód použitých na imputáciu a/alebo opätovné váženie,

poznámky k metodike a výsledkom analýzy neodpovedí alebo iné metódy na posúdenie vplyvu neodpovedí.

3.   AKTUÁLNOSŤ A VČASNOSŤ

Tabuľkový prehľad dátumov začiatku a konca každej z týchto fáz projektu: zber údajov, upomienky a nadväzné opatrenia, kontrola a editovanie údajov, ďalšie overovanie správnosti a imputácia, zisťovanie neodpovedí (podľa potreby), odhady, zasielanie údajov Eurostatu a zverejnenie vnútroštátnych výsledkov.

4.   DOSTUPNOSŤ A JASNOSŤ

podmienky prístupu k údajom,

plán zverejňovania výsledkov,

kópia všetkých metodických dokumentov vzťahujúcich sa na poskytnutú štatistiku.

5.   POROVNATEĽNOSŤ

Ak je to potrebné a relevantné, krajiny by sa mali vyjadriť k nasledujúcim otázkam:

odchýlky od európskeho dotazníka a vymedzení,

či bolo zisťovanie prepojené s iným vnútroštátnym zisťovaním,

do akej miery sa zisťovanie realizovalo s použitím existujúcich údajov v registroch,

opis toho, ako sa splnili požiadavky tohto nariadenia tak, aby sa dala posúdiť porovnateľnosť údajov.

6.   KOHERENTNOSŤ

porovnanie štatistiky toho istého javu alebo veci s inými zisťovaniami alebo zdrojmi,

opis toho, ako sa splnili požiadavky tohto nariadenia tak, aby sa dala posúdiť geografická porovnateľnosť údajov.

7.   NÁKLADY A ZAŤAŽENIE

Analýza zaťaženia a prínosu na vnútroštátnej úrovni, pri ktorej sa zohľadňuje napríklad:

priemerný čas na zodpovedanie dotazníka,

problematické otázky alebo moduly zisťovania,

problémy so zaradením a vymedzením vzdelávacích aktivít, problémy s inými klasifikáciami,

ktoré premenné boli najviac/najmenej užitočné pri zbere údajov o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní,

odhadovaná alebo skutočná úroveň spokojnosti používateľov údajov na vnútroštátnej úrovni,

zaťaženie respondentov.

Úsilie vynaložené na minimalizáciu zaťaženia.


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/44


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1176/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov rajotvarých v zóne VIId

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

63/TQ43

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Populácia

SRX/07D.

Druh

Rajotvaré (Rajiformes)

Zóna

Vody Únie zóny VIId

Dátum ukončenia

3. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/46


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1177/2014

z 24. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

62/TQ43

Členský štát

Írsko

Populácia

SOL/07A.

Druh

Solea európska (Solea solea)

Zóna

VIIa

Dátum ukončenia

2. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/48


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

59/TQ43

Členský štát

Švédsko

Populácia

POK/04-N.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

Nórske vody južne od 62° s. z. š.

Dátum ukončenia

6. október 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/50


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1179/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

60/TQ43

Členský štát

Švédsko

Populácia

COD/04-N.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

Nórske vody južne od 62° s. z. š.

Dátum ukončenia

6. október 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/52


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1180/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti VIIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

61/TQ43

Členský štát

Írsko

Populácia

COD/07A.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

VIIa

Dátum ukončenia

2. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/54


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1181/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

64/TQ43

Členský štát

Belgicko

Populácia

SRX/67AKXD

Druh

Rajovité (Rajiformes)

Zóna

Vody Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

Ukončenie

11. október 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/56


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1182/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Č.

67/TQ43

Členský štát

Holandsko

Populácia

SRX/67AKXD

Druh

Rajovité (Rajiformes)

Zóna

Vody Únie zón VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k

Ukončenie

16. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/58


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1183/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

68/TQ43

Členský štát

Belgicko

Populácia

SOL/07A

Druh

Solea európska (Solea solea)

Zóna

Oblasť VIIa

Ukončenie

21. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/60


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1184/2014

z 30. októbra 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Č.

65/TQ43

Členský štát

Švédsko

Populácia

POK/2A34.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

Zóny IIIa a IV; vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízie 22 – 32

Ukončenie

20. októbra 2014


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/62


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1185/2014

z 3. novembra 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1186/2014

z 3. novembra 2014,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 4. novembra 2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 642/2010 (2) sa stanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pšenica obyčajná, na siatie], ex 1001 99 00 [pšenica obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa stanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre produkty uvedené v danom odseku pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne určuje podľa metódy stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 4. novembra 2014 je potrebné stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá.

(5)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 4. novembra 2014 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 uplatniteľné od 4. novembra 2014

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICA tvrdá, na siatie

0,00

1001 19 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

strednej kvality, iná ako na siatie

0,00

nízkej kvality, iná ako na siatie

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA obyčajná, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

RAŽ, na siatie

4,49

1002 90 00

RAŽ, iná ako na siatie

4,49

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybridná

4,49

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

4,49

1007 10 90

Zrná CIROKU na siatie, iné ako hybridy

4,49

1007 90 00

Zrná CIROKU, iné ako na siatie

4,49


(1)  Dovozca môže využiť podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR na tonu, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

PODKLADY NA VÝPOCET CIEL STANOVENÝCH V PRILOHE I

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenica obyčajná (1)

Kukurica

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

179,86

112,48

Prémia – Záliv

25,89

Prémia – Veľké jazerá

68,56

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam

13,71 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam

48,85 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


ROZHODNUTIA

4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/67


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. októbra 2014,

ktorým sa Belgicku, Írsku, Francúzsku, Malte a Fínsku udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania

[oznámené pod číslom C(2014) 7865]

(Iba anglické, fínske, francúzske, holandské, maltské a švédske znenie je autentické)

(2014/773/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 3,

so zreteľom na žiadosti, ktoré podalo Belgické kráľovstvo, Írsko, Francúzska republika, Maltská republika a Fínska republika,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 452/2008 sa stanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Uplatňuje sa na tvorbu štatistiky o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

(2)

V článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 452/2008 sa stanovuje, že ak je to potrebné, môžu sa pre členské štáty prijať obmedzené výnimky, ktoré budú založené na objektívnych kritériách.

(3)

Belgické kráľovstvo, Írsko, Francúzska republika, Maltská republika a Fínska republika podali žiadosti o výnimku, pretože na dosiahnutie úplného súladu s nariadením (ES) č. 452/2008 sú potrebné významné úpravy ich národných štatistických systémov.

(4)

Takéto výnimky by sa preto mali uvedeným členským štátom udeliť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V Írsku sa zber údajov v súvislosti s druhým zisťovaním o účasti a neúčasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (ďalej len „druhé zisťovanie o vzdelávaní dospelých“) uskutoční od 1. januára do 31. decembra 2017. Referenčné obdobie, za ktoré sa zbierajú údaje o účasti na aktivitách celoživotného vzdelávania, je 12 mesiacov pred opytovaním.

Vo Francúzsku a Fínsku sa zber údajov v súvislosti s druhým zisťovaním o vzdelávaní dospelých uskutoční od 1. januára do 30. júna 2017. Referenčné obdobie, za ktoré sa zbierajú údaje o účasti na aktivitách celoživotného vzdelávania, je 12 mesiacov pred opytovaním.

Belgicko a Malta predloží Komisii (Eurostatu) súbory očistených mikroúdajov, pokiaľ ide o druhé zisťovanie o vzdelávaní dospelých, do deviatich mesiacov od skončenia obdobia vnútroštátneho zberu údajov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Írsku, Francúzskej republike, Maltskej republike a Fínskej republike.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 227.