ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 315

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
1. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2014 z 29.októbra 2014, ktorým sa opravuje slovinské znenie nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014, ktorým sa menia a opravujú prílohy I, III, VI, IX, XI, a XVII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ( 1 )

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1172/2014 z 31. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/768/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7517]  ( 1 )

15

 

 

2014/769/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014, ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre nové ľahké úžitkové vozidlá za kalendárny rok 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 510/2011 [oznámené pod číslom C(2014) 7863]

19

 

 

2014/770/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014, ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 [oznámené pod číslom C(2014) 7877]

30

 

 

2014/771/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2014 o určení univerzálneho obchodného jazyka verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní ( 1 )

44

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/772/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre colnú spoluprácu zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach z 16. mája 2014 pokiaľ ide o vzájomné uznávanie programu schválených hospodárskych subjektov v Európskej únii a programu opatrení pre klasifikované hospodárenie podnikov v Čínskej ľudovej republike

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1170/2014

z 29.októbra 2014,

ktorým sa opravuje slovinské znenie nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. c) a d), druhú zarážku článku 6 ods. 2 a prvý pododsek článku 8 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (3), a najmä na jej článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

V slovinskom jazykovom znení nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 (4) je chybný výraz „všetky typy vrátane VEE“, a preto je nevyhnutné vykonať opravu uvedeného jazykového znenia. Na ostatné jazykové znenia sa oprava nevzťahuje.

(2)

Nariadenie (ES) č. 504/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týka sa len slovinského jazykového znenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 3).


1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1171/2014

z 31. októbra 2014,

ktorým sa menia a opravujú prílohy I, III, VI, IX, XI, a XVII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1), a najmä na jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2007/46/ES sa stanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na všetky nové vozidlá. Typové schválenie ES celého vozidla sa stalo na základe smernice 2007/46/ES povinné pre všetky kategórie vozidiel vrátane vozidiel s viacerými stupňami výroby, v súlade s časovým rozvrhom uvedeným v prílohe XIX.

(2)

Je potrebné doplniť požiadavky prílohy XVII k smernici 2007/46/ES, pokiaľ ide o postup, ktorý sa má dodržiavať pri viacstupňovom typovom schvaľovaní ES s cieľom dosiahnuť plnú funkčnosť tohto postupu. Takisto je potrebné zmeniť prílohy I, III a IX k smernici 2007/46/ES s cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi rôznymi stupňami v prípade vozidiel vyrábaných viacstupňovým spôsobom.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (2) sa stanovilo zrušenie viacerých smerníc a ich nahradenie príslušnými predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN). Vzhľadom na zrušenie väčšiny uvedených smerníc prostredníctvom nariadenia (ES) č. 661/2009 od 1. novembra 2014 je vhodne aktualizovať príslušné záznamy v prílohe VI k smernici 2007/46/ES.

(4)

Je vhodné opraviť prílohu IX k smernici 2007/46/ES s cieľom zabezpečiť konzistentnosť s číslovaním použitým v rôznych vzoroch osvedčení o zhode v prípade položiek týkajúcich sa hmotnosti vozidla v pohotovostnom stave a skutočnej hmotnosti vozidla. Okrem toho je potrebné v prílohe XI objasniť, že opierky hlavy sú povinné len pre vozidlá kategórie M1.

(5)

Smernica 2007/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Je potrebné výrobcom poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie ich vozidiel novým požiadavkám, pokiaľ ide o viacstupňový postup schvaľovania, a upraviť osvedčenia o zhode podľa tohto nariadenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Prílohy I, III, VI, IX a XI k smernici 2007/46/ES sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha XVII k smernici 2007/46/ES sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Typové schválenia nových typov vozidiel sa udeľujú v súlade so smernicou 2007/46/ES v znení podľa tohto nariadenia.

Výrobcovia predložia osvedčenia o zhode pre všetky nové vozidlá v súlade so smernicou 2007/46/ES v znení podľa tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016. Na základe žiadosti výrobcu určenej schvaľovaciemu orgánu sa môže uplatňovať pred týmto dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

Smernica 2007/46/ES sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

vkladá sa tento bod 0.2.2:

„0.2.2.

Informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom (uveďte informácie o každom stupni. Možno tak urobiť podľa vzoru)

Typ:

Variant(-y):

Verzia(-e):

Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia“

b)

vkladá sa tento bod 0.5.1:

„0.5.1.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa (stupňov) vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom“

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

vkladá sa tento bod 0.2.2:

„0.2.2.

Informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom (uveďte informácie o každom stupni. Možno tak urobiť podľa vzoru):

Typ:

Variant(-y):

Verzia(-e):

Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia“

b)

vkladá sa tento bod 0.5.1.:

„0.5.1.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa (stupňov) vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom“

c)

vkladajú sa tieto body 2.17, 2.17.1 a 2.17.2:

„2.17.

Vozidlo odovzdané na viacstupňové typové schválenie [iba v prípade nedokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N1, ktoré patrí do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 715/2007: áno/nie (1)]

2.17.1.

Hmotnosť základného vozidla v prevádzkovom stave: kg.

2.17.2.

Štandardná pridaná hmotnosť vypočítaná v súlade s oddielom 5 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008: kg.“

3.

Príloha VI sa mení takto:

a)

vo vzore A sa bod 0.5 mení takto:

„0.5.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu dokončeného/dokončovaného vozidla (1)“

b)

vo vzore B sa vkladá tento bod 0.5.1:

„0.5.1.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa (stupňov) vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom“

c)

doplnok k vzoru A sa nahrádza takto:

„Doplnok

Zoznam regulačných aktov, s ktorými je typ vozidla v súlade

(vypĺňa sa iba v prípade typového schválenia v súlade s článkom 6 ods. 3)

Predmet (1)

Odkaz na regulačný akt (1)

Zmenený

Platí pre varianty

1.

Prípustné hladiny zvuku

 

 

 

2.

Emisie

 

 

 

3.

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenia

 

 

 

 

 

 

4.

Príloha IX sa mení takto:

a)

Časť I, Dokončené a dokončované vozidlá, sa mení takto:

i)

vo „Vzor B – Strana 1 – Dokončované vozidlá, Osvedčenie ES o zhode“, sa bod 0.2.2 nahrádza takto:

„0.2.2.

Informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom (uveďte informácie o každom stupni):

Typ:

Variant (a):

Verzia (a):

Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia“

ii)

vo „Vzor B – Strana 1, Dokončované vozidlá – Osvedčenie ES o zhode“, sa bod 0.5.1 nahrádza takto:

„0.5.1.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa (stupňov) vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom“

iii)

v „Strana 2 – Kategórie vozidiel O3 a O4 (dokončené a dokončované vozidlá)“ sa vkladá tento bod 13.2:

„13.2.

Skutočná hmotnosť vozidla: kg“

b)

Časť II, Nedokončené vozidlá, sa mení takto:

i)

vo „Vzor C1 – Strana 1, Nedokončené vozidlá, Osvedčenie ES o zhode“ sa vkladá bod 0.2.2:

„0.2.2.

Informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom (uveďte informácie o každom stupni):

Typ:

Variant (a):

Verzia (a):

Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia“

ii)

vo „Vzor C1 – Strana 1, Nedokončené vozidlá, Osvedčenie ES o zhode“ sa vkladá bod 0.5.1:

„0.5.1.

Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa (stupňov) vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom“

iii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M1 (nedokončené vozidlá)“ sa vypúšťa bod 13.2;

iv)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M1 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

v)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M1 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

vi)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M2 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

vii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M2 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

viii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M3 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

ix)

v „Strana 2 – Kategória vozidla M3 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

x)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N1 (nedokončené vozidlá)“ sa vypúšťa bod 13.;

xi)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N1 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

xii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N1 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

xiii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N2 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

xiv)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N2 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

xv)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N3 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

xvi)

v „Strana 2 – Kategória vozidla N3 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2.:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

xvii)

v „Strana 2 – Kategória vozidla O1 a O2 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

xviii)

v „Strana 2 – Kategórie vozidiel O1 a O2 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

xix)

v „Strana 2 – Kategória vozidla O3 a O4 (nedokončené vozidlá)“ sa bod 14. nahrádza takto:

„14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v pohotovostnom stave: … kg“

xx)

v „Strana 2 – Kategórie vozidiel O3 a O4 (nedokončené vozidlá)“ sa vkladá tento bod 14.2:

„14.2.

Skutočná hmotnosť nedokončeného vozidla: … kg“

xxi)

vo vysvetlivkách k prílohe IX sa poznámka pod čiarou e nahrádza takto:

„(e)

Bod 4 sa doplní v súlade s vymedzením pojmu č. 25 (rázvor kolies) a bod 4.1 v súlade s vymedzením pojmu č. 26 (vzdialenosť medzi nápravami) nariadenia (EÚ) č. 1230/2012.“

5.

Príloha XI sa mení takto:

a)

Položka 38A v doplnku 1 sa mení takto:

„38A

Opierky hlavy, ktoré sú alebo nie sú zabudované do sedadiel vozidla

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis EHK OSN č. 25

D

G+D“

 

 

b)

Položka 38A v doplnku 4 sa vypúšťa.


(1)  V súlade s prílohou IV k tejto smernici.“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA XVII

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI VIACSTUPŇOVOM TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

1.   POVINNOSTI VÝROBCOV

1.1.

Uspokojivý priebeh procesu viacstupňového typového schválenia ES vyžaduje súčinnosť všetkých zúčastnených výrobcov. Preto musia schvaľovacie orgány pred udelením prvého a ďalšieho stupňa schválenia zabezpečiť, aby medzi príslušnými výrobcami existovali príslušné dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií tak, aby dokončené vozidlo spĺňalo technické požiadavky všetkých príslušných regulačných aktov, ako je predpísané v prílohe IV alebo prílohe XI. Takéto informácie musia obsahovať údaje o príslušných schváleniach systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky a častí vozidla, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla, ktoré však neboli ešte schválené. Výrobca predchádzajúceho stupňa poskytne výrobcovi nasledujúceho stupňa informácie, pokiaľ ide o akúkoľvek zmenu, ktorá môže mať vplyv na typové schválenia systému alebo typové schválenie celého vozidla. Takéto informácie sa poskytnú čo najskôr po vydaní nového rozšírenia na typ celého vozidla, a najneskôr v deň začatia výroby nedokončeného vozidla

1.2.

V procese viacstupňového typového schválenia ES každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu výroby. Výrobca nasledujúceho stupňa nie je zodpovedný za predmety, ktoré boli schválené na predchádzajúcom stupni s výnimkou tých prípadov, ak mení príslušné časti v takom rozsahu, že sa predtým udelené schválenie stáva neplatným.

1.3.

Jediný výrobca môže použiť viacstupňový postup. Viacstupňový postup sa však nesmie použiť na obídenie požiadaviek uplatniteľných na vozidlá vyrobené v rámci jediného stupňa. Najmä vozidlá schválené týmto spôsobom sa nepovažujú za vyrobené na viacerých stupňoch v kontexte bodu 3.4 tejto prílohy a článkami 22, 23 a 27 tejto smernice (malé série a obmedzenia ukončených sérií).

2.   POVINNOSTI ORGÁNU TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

2.1.

Orgán typového schválenia:

a)

overí, či sa všetky osvedčenia typového schválenia ES vydali podľa regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie vzťahujúce sa na typ vozidla v stave dokončenia a zodpovedajú predpísaným požiadavkám;

b)

zabezpečí, aby sa všetky relevantné údaje zahrnuli do informačnej zložky pri zohľadnení stavu dokončenia vozidla;

c)

odkazom na dokumentáciu sa ubezpečí, že špecifikácia(-e) vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zložiek k typovým schváleniam ES a v osvedčeniach o typovom schválení ES vo vzťahu k príslušným regulačným aktom, a v prípade dokončeného vozidla, ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke;

d)

vykoná alebo zariadi vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, za účelom overenia skutočnosti, či je (sú) vozidlo(-á) vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku, pokiaľ ide o všetky príslušné regulačné akty;

e)

v uplatniteľných prípadoch vykoná alebo zariadi vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek.

2.2.

Počet vozidiel, ktoré sa majú kontrolovať na účely odseku 2.1 písm. d), musí byť dostatočný na to, aby umožnil primeranú kontrolu rôznych kombinácií, ktoré sa majú podľa stavu dokončenia vozidla a podľa týchto kritérií schváliť podľa typového schválenia ES:

motor,

prevodovku,

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie),

riadené nápravy (počet a umiestnenie),

typ karosérie,

počet dverí,

riadenie ľavostranné alebo pravostranné,

počet sedadiel,

úroveň vybavenia.

3.   UPLATNITEĽNÉ POŽIADAVKY

3.1.

Typové schválenia ES v súlade s touto prílohou sa udeľujú na základe aktuálneho stavu dokončenia typu vozidla a zahŕňajú všetky schválenia udelené na predchádzajúcich stupňoch.

3.2.

V prípade typového schválenia celého vozidla sa právne predpisy (najmä požiadavky prílohy II a najmä akty uvedené v prílohe IV a prílohe XI k tejto smernici) uplatňujú rovnako, ako keby sa schválenie udeľovalo (alebo rozširovalo) výrobcovi základného vozidla.

3.2.1

Ak nedošlo k úprave systému vozidla/typu komponentu, schválenie systému/komponentu udelené na predchádzajúcom stupni je aj naďalej platné do dátumu prvého zápisu do evidencie v konkrétnom regulačnom akte.

3.2.2.

Ak došlo k úprave typu systému vozidla na nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý si vyžaduje preskúšanie na účely typového schválenia, posúdenie sa obmedzí len tie časti systému, ktoré boli upravené alebo ktoré sú zmenami ovplyvnené.

3.2.3

Ak došlo k úprave systému vozidla alebo typu celého vozidla iným výrobcom na nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý možno s výnimkou názvu výrobcu stále považovať za rovnaký typ, požiadavka uplatňovaná na existujúce typy sa môže stále uplatňovať do dátumu prvého zápisu do evidencie v príslušnom regulačnom akte.

3.4.2.

Ak sa zmení kategória vozidla, musia byť splnené príslušné požiadavky na novú kategóriu. Osvedčenia o typovom schválení z predchádzajúcej kategórie možno akceptovať za predpokladu, že požiadavky, ktorým vozidlo vyhovuje, sú rovnaké alebo prísnejšie, ako požiadavky, ktoré sa uplatňujú na novú kategóriu.

3.3.

So súhlasom schvaľovacieho orgánu sa typové schválenie celého vozidla udelené výrobcovi nasledujúceho stupňa nemusí rozšíriť ani pozmeniť, ak rozšírenie udelené na predchádzajúcom stupni vozidla nemá vplyv na nasledujúci stupeň alebo technické údaje vozidla. Číslo typového schválenia vrátane rozšírenia predchádzajúceho(-ich) stupňa(-ov) sa skopíruje do bodu 0.2.2 osvedčenia o zhode nasledujúceho stupňa vozidla.

3.4.

Ak iný výrobca upraví nákladový priestor dokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N alebo O na účely pridania odnímateľného príslušenstva na uloženie a zabezpečenie nákladu (napríklad obloženia úložného priestoru, regálov úložného priestoru a strešných nosičov), možno takéto predmety považovať za súčasť užitočného zaťaženia a ich schválenie sa nevyžaduje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

úpravy žiadnym spôsobom neovplyvňujú typové schválenie vozidla, s výnimkou zvýšenia skutočnej hmotnosti vozidla;

b)

pridané príslušenstvo možno odstrániť bez použitia osobitných nástrojov.

4.   IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

4.1.

Identifikačné číslo základného vozidla (VIN) predpísané nariadením (EÚ) č. 19/2011 (1) sa zachová počas každého nasledujúceho stupňa procesu typového schvaľovania, aby sa zabezpečila 'vysledovateľnosť' procesu.

4.2.

Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku predpísanému nariadením (EÚ) č. 19/2011, na druhom stupni a ďalších stupňoch upevniť na vozidlo doplnkový štítok, ktorého vzor je uvedený v doplnku k tejto prílohe. Tento štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne udávať v uvedenom poradí tieto informácie:

názov výrobcu,

časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,

stupeň schválenia,

identifikačné číslo vozidla základného vozidla,

technicky prípustnú maximálnu hmotnosť naloženého vozidla, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,

technicky prípustnú maximálnu hmotnosť naloženej jazdnej súpravy (ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia a ak má vozidlo povolené ťahať prípojné vozidlo), Použije sa ‚0‘, ak vozidlo nemá povolené ťahať prípojné vozidlo.

technicky prípustnú maximálnu hmotnosť na každú nápravu, uvedenú v poradí spredu dozadu, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,

v prípade návesu alebo prívesov so stredovou nápravou, technicky prípustnú maximálnu hmotnosť v bode spojenia, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia.

Pokiaľ nie je stanovené v predchádzajúcich častiach inak, štítok musí spĺňať požiadavky prílohy I a prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 19/2011.

Doplnok

VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU

Nižšie uvedený príklad je len orientačný.

NÁZOV VÝROBCU (stupeň 3)

e2*2007/46*2609

Stupeň 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1).


1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1172/2014

z 31. októbra 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,2

MK

57,9

ZZ

64,9

0707 00 05

AL

74,3

MK

80,7

TR

126,5

ZZ

93,8

0709 93 10

MA

64,8

TR

135,9

ZZ

100,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

89,7

UY

29,5

ZZ

64,0

0806 10 10

BR

292,6

MD

36,9

PE

376,1

TR

147,9

US

400,6

ZZ

250,8

0808 10 80

BR

53,2

CA

88,6

CL

87,4

NZ

145,6

US

207,7

ZA

169,6

ZZ

125,4

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ

[oznámené pod číslom C(2014) 7517]

(Text s významom pre EHP)

(2014/768/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 72 ods. 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/738/EÚ (2) sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“) na rafináciu minerálnych olejov a plynu. Závery o BAT 57 a 58 stanovené týmto rozhodnutím umožňujú členským štátom využívať integrovanú techniku riadenia emisií pre emisie oxidov dusíka (NOx) a oxidu siričitého (SO2) z určitých technických jednotiek.

(2)

Rafinérie minerálnych olejov a plynu sú významné zdroje emisií znečisťujúcich ovzdušie, najmä oxidu siričitého a oxidov dusíka. Ak by rafinérie používali integrovanú techniku riadenia emisií, stala by sa hlavným určujúcim faktorom environmentálneho správania týchto rafinérií.

(3)

Je potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa podávania správ, aby Komisia mohla posúdiť správne uplatňovanie BAT 57 a BAT 58, a síce konkrétnejšie overiť, že integrovaná technika riadenia emisií je navrhnutá, implementovaná a prevádzkovaná takým spôsobom, aby bola v súlade so zásadami rovnocenného výsledku z environmentálneho hľadiska, ako sa uvádza v týchto záveroch o BAT.

(4)

Typ informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať vo vzťahu k implementácii integrovaných techník riadenia emisií opísaných v BAT 57 a BAT 58, by sa mali určiť a mali by zahŕňať prehľad hlavných konštrukčných charakteristík implementovaných techník a stanovené pridružené hodnoty emisných limitov, ako aj pridružený monitorovací systém a jeho výsledky.

(5)

Podľa článku 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ majú členské štáty sprístupniť informácie o uplatňovaní najlepších dostupných techník, ktoré sú k dispozícii, v elektronickom formáte. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a súdržnosť informácií sprístupňovaných členskými štátmi by členské štáty mali používať elektronický formát vykazovania, ktorý na tento účel vytvorila Komisia za pomoci Európskej agentúry životného prostredia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podávanie správ členskými štátmi

1.   Členské štáty sprístupnia Komisii informácie o implementácii integrovaných techník riadenia emisií stanovených v BAT 57 a BAT 58, ktoré boli prijaté vykonávacím rozhodnutím 2014/738/EÚ.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa sprístupnia v súlade s prílohou a týkajú sa rokov 2017, 2018 a 2019. Tieto informácie sa sprístupnia za každú rafinériu minerálnych olejov a plynu, v ktorej sa pre emisie oxidov dusíka (NOx) a oxidu siričitého (SO2) implementovala integrovaná technika riadenia emisií stanovená v BAT 57 alebo BAT 58.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa sprístupnia Komisii najneskôr do 30. septembra 2020 prostredníctvom najnovšieho elektronického formátu vykazovania stanoveného na tento účel.

Článok 2

Určenie

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, pokiaľ ide o rafináciu minerálnych olejov a plynu (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 38).


PRÍLOHA

Typ informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty sprístupňovať Komisii

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Referenčné číslo zariadenia: jedinečný identifikátor zariadenia na účely smernice 2010/75/EÚ.

1.2.

Názov zariadenia.

1.3.

Názov prevádzkovateľa.

1.4.

Adresa zariadenia: ulica, PSČ, mesto a štát.

2.   Informácie o rozsahu integrovaných techník riadenia emisií a uplatniteľných hodnotách emisných limitov

2.1.

Zoznam a opis spaľovacích a výrobných jednotiek, na ktoré sa vzťahujú integrované techniky riadenia emisií pre NOx a SO2, najmä:

a)

typ jednotky (spaľovacia jednotka, jednotka fluidného katalytického krakovania, jednotka na zachytávanie síry z odpadového plynu);

b)

menovitý tepelný príkon (pre spaľovacie jednotky);

c)

typy) paliva (pre spaľovacie jednotky);

d)

nové alebo existujúce jednotky;

e)

podstatné a štrukturálne zmeny, napr. v prevádzke alebo používaní palív, počas vykazovaného obdobia, ktoré ovplyvnili úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL).

2.2.

Uplatniteľné limitné hodnoty emisií pre NOx a SO2 z hľadiska integrovaných techník riadenia emisií, v rámci ktorých sú uvedené:

a)

hodnoty, jednotky, priemerované obdobia a referenčné podmienky;

b)

ako boli tieto limitné hodnoty určené vo vzťahu k BAT 57 a BAT 58 uvedeným v záveroch o BAT podľa vykonávacieho rozhodnutia 2014/738/EÚ;

c)

o akých koncentráciách emisií sa uvažovalo v súvislosti s jednotlivými jednotkami vo vzťahu k BAT 57 a BAT 58 a v porovnaní s individuálnymi BAT-AEL a úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEPL) v prípade jednotiek na zachytávanie síry z odpadového plynu;

d)

ktoré prietoky spalín (alebo iné faktory) sa použili ako faktor váženia pre každú jednotku a ako boli určené;

e)

iné prvky alebo faktory, ktoré sa použili na stanovenie limitných hodnôt.

3.   Informácie o systém monitorovania

3.1.

Opis monitorovacieho systému používaného na určovanie emisií v rámci integrovaných techník riadenia emisií.

3.2.

Podrobnosti o nameraných a vypočítaných parametroch, typoch (priamy, nepriamy) a použitých metódach merania, faktory používané pri výpočte (a ich odôvodnenie) a frekvencia monitorovania.

4.   Informácie o výsledkoch monitorovania

Prehľad výsledkov monitorovania s cieľom preukázať, že uplatniteľné BAT-AEL stanovené v BAT 57 a BAT 58 boli splnené a že výsledné emisie sa rovnajú alebo sú nižšie ako emisie pri použití uplatniteľných BAT-AEL a BAT-AEPL na úrovni jednotlivých jednotiek vrátane minimálne:

a)

priemerných koncentrácií emisií vo všetkých jednotkách (mg/Nm3, všetky mesačné priemery počas roka);

b)

celkových mesačných emisií vo všetkých príslušných jednotkách (v tonách/mesiac);

c)

pre každú príslušnú jednotku priemerných koncentrácií emisií (mg/Nm3, všetky mesačné priemery počas roka);

d)

prietoku spalín pre každú jednotku (Nm3/hod, všetky mesačné priemery počas roka).


1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. októbra 2014,

ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre nové ľahké úžitkové vozidlá za kalendárny rok 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 510/2011

[oznámené pod číslom C(2014) 7863]

(Iba anglické, francúzske, holandské, nemecké, poľské, portugalské, švédske a talianske znenie je autentické)

(2014/769/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia je podľa článku 8 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 každý rok povinná potvrdiť alebo zmeniť priemerné špecifické emisie CO2 a cieľovú hodnotu špecifických emisií za každého výrobcu ľahkých úžitkových vozidiel v Únii. Na tomto základe má Komisia určiť, či výrobcovia a združenia výrobcov vytvorené v súlade s článkom 7 ods. 1 uvedeného nariadenia dodržali cieľové hodnoty špecifických emisií podľa článku 4 uvedeného nariadenia.

(2)

Pre kalendárne roky 2012 a 2013 nie sú cieľové hodnoty špecifických emisií záväzné, a Komisia by preto mala vypočítať orientačné ciele. Keďže tieto orientačné ciele budú slúžiť výrobcom ako ukazovatele v súvislosti s úsilím, ktoré musia vyvinúť na dosiahnutie záväzného cieľa v roku 2014, je vhodné určiť priemerné špecifické emisie CO2 výrobcov na roky 2012 a 2013 v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a zohľadniť 70 % nových ľahkých úžitkových vozidiel každého výrobcu zaregistrovaných v danom roku.

(3)

Podrobné údaje, ktoré je potrebné použiť na výpočet priemerných špecifických emisií CO2 a cieľových hodnôt špecifických emisií, sú stanovené v časti A bode 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 a sú založené na počte registrácií nových ľahkých úžitkových vozidiel v členských štátoch.

(4)

V prípade, že sú ľahké úžitkové vozidlá typovo schválené v rámci viacstupňového procesu, v časti B bode 7 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 sa vyžaduje, aby bol za emisie CO2 dokončovaného vozidla zodpovedný výrobca základného vozidla. Kým sa od 1. januára 2014 nezačne uplatňovať postup stanovovania emisií CO2 z tejto kategórie vozidiel, ako sa stanovuje v oddiele 5 prílohy XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (2), Komisia by mala počítať cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov základných vozidiel na základe hmotnosti dokončovaného vozidla v prevádzkovom stave vymedzenej v článku 3 bode 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a mala by vychádzať zo špecifických emisií CO2 základného vozidla v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(5)

Všetky členské štáty (s výnimkou Chorvátska) poskytli údaje za rok 2013 do 28. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 510/2011. Ak z overenia údajov zo strany Komisie bolo zrejmé, že niektoré údaje chýbali alebo boli zjavne nesprávne, Komisia sa obrátila na dotknuté členské štáty a na základe dohody s týmito členskými štátmi údaje príslušným spôsobom upravila alebo doplnila. Ak nebolo možné dospieť k dohode s členským štátom, predbežné údaje tohto členského štátu neboli upravené.

(6)

Je potrebné poznamenať, že súčasné systémy monitorovania v niekoľkých členských štátoch neumožňovali rozlišovať medzi dokončenými a dokončovanými ľahkými úžitkovými vozidlami. V dôsledku toho by sa údaje za ľahké úžitkové vozidlá za rok 2013 mali z vzhľadom na monitorovanie vozidiel typovo schválených v rámci viacstupňového procesu považovať za neúplné. S cieľom vyriešiť túto situáciu sa systémy monitorovania ako na úrovni Únie, tak na úrovni členských štátov majú upraviť s účinkom od 1. januára 2015.

(7)

Komisia 21. mája 2014 uverejnila predbežné údaje o ľahkých úžitkových vozidlách a 58 výrobcom oznámila predbežné výpočty ich priemerných špecifických emisií CO2 v roku 2013 a ich cieľové hodnoty špecifických emisií v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 510/2011. Komisia požiadala výrobcov, aby tieto údaje overili a informovali ju o chybách do troch mesiacov od prijatia oznámenia v súlade s článkom 8 ods. 5 uvedeného nariadenia. Oznámenie o chybách predložilo 25 výrobcov.

(8)

V prípade 33 výrobcov, ktorí neoznámili chyby v súboroch údajov, by sa predbežné údaje a predbežné výpočty priemerných špecifických emisií CO2 a cieľových hodnôt špecifických emisií mali potvrdiť bez úprav.

(9)

Komisia overila opravy, ktoré oznámili výrobcovia, a zodpovedajúce zdôvodnenia a súbor údajov sa primerane upravil.

(10)

V prípade záznamov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi identifikačnými parametrami, ako sú typ, variant, kód verzie alebo typové schvaľovacie číslo, by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že výrobcovia dané záznamy nemôžu overiť ani opraviť. V dôsledku toho by sa na hodnoty emisií CO2 a hmotnosť v týchto záznamoch mal uplatniť chybový limit.

(11)

Tento chybový limit by sa mal vypočítať ako rozdiel medzi odchýlkami od cieľových hodnôt špecifických emisií vyjadrený ako cieľové hodnoty špecifických emisií odpočítané od vypočítaných priemerných emisií vrátane tých registrácií, ktoré výrobcovia nemôžu overiť, ako aj bez nich. Bez ohľadu na to, či je rozdiel kladný alebo záporný, prípustný chybový limit by mal vždy zlepšiť postavenie výrobcu vzhľadom na jeho cieľovú hodnotu špecifických emisií.

(12)

Priemerné špecifické emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel zaregistrovaných v roku 2013, cieľové hodnoty špecifických emisií a rozdiel medzi týmito dvomi hodnotami by sa mali zodpovedajúcim spôsobom potvrdiť alebo zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov, potvrdené alebo zmenené pre každého výrobcu ľahkých úžitkových vozidiel a pre každé združenie výrobcov ľahkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, v súlade s článkom 8 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 510/2011, sú špecifikované v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Hodnoty uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 510/2011 pre každého výrobcu ľahkých úžitkových vozidiel a pre každé združenie výrobcov ľahkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, sú špecifikované aj v prílohe k tomuto rozhodnutiu, s výnimkou stanovenou v článku 2 ods. 4 uvedeného nariadenia pre dotknutých výrobcov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené týmto jednotlivým výrobcom a združeniam vytvoreným v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 510/2011:

1.

Alke S.r.l.

via Vigonovese 123

35127 Padova

Taliansko

2.

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

3.

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex France

4.

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex France

5.

AVTOVAZ JSC

Zastúpenie v Únii:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francúzsko

6.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Nemecko

7.

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Nemecko

8.

Chrysler Group LLC

Zastúpenie v Únii:

Chrysler Management Austria Gmbh

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

Rakúsko

9.

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francúzsko

10.

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemecko

11.

Dongfeng Motor Corporation

Zastúpenie v Únii:

Giotti Victoria Srl

Via Pissana 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze)

Taliansko

12.

DR Motor Company S.p.A.

SS 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Taliansko

13.

Fiat Group Automobiles S.p.A.

c.so Settembrini 40 Gate 8

Building 5 Room A8N

10135 Torino

Taliansko

14.

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

15.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

16.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

17.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgicko

18.

Mitsubishi Fuso Truck &Bus Corporation

Zastúpenie v Únii:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemecko

19.

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

20.

GAC Gonow Auto Co., Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Gonow Europe S.r.l.

Direzione Generale Via Aurelia 1250

00166 Roma

Taliansko

21.

Great Wall Motor Company Ltd.

Zastúpenie v Únii:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Spojené kráľovstvo

22.

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Zastúpenie v Únii:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

Poľsko

23.

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

24.

Hyundai Motor Company

Zastúpenie v Únii:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

25.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Zastúpenie v Únii:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

26.

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

27.

Hyundai Motor India Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

28.

Isuzu Motors Limited

Zastúpenie v Únii:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgicko

29.

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Taliansko

30.

Jaguar Land Rover Limited

W 10/5 Abbey Road

Whitley Coventry CV3 4LF

Spojené kráľovstvo

31.

KIA Motors Corporation

Zastúpenie v Únii:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemecko

32.

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemecko

33.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Nemecko

34.

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francúzsko

35.

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

36.

Mahindra & Mahindra Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Taliansko

37.

Maruti Suzuki India Ltd.

Zastúpenie v Únii:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

38.

Mazda Motor Corporation

Zastúpenie v Únii:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

Nemecko

39.

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières BP 60324

79143 Ceriazay Cedex

Francúzsko

40.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Zastúpenie v Únii:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Holandsko

41.

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Holandsko

42.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Zastúpenie v Únii:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Holandsko

43.

Nissan International SA

Zastúpenie v Únii:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgicko

44.

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

45.

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Taliansko

46.

Dr.Ing h.c.F.Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Nemecko

47.

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

48.

Renault S.A.S.

Guyancourt 1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francúzsko

49.

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francúzsko

50.

Seat SA

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

51.

Skoda Auto AS

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

52.

Ssangyong Motor Company

Zastúpenie v Únii:

Ssangyong European Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

Holandsko

53.

Suzuki Motor Corporation

Zastúpenie v Únii:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

54.

Tata Motors Limited

Zastúpenie v Únii:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

Spojené kráľovstvo

55.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgicko

56.

Toyota Caetano Portugal S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portugalsko

57.

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

58.

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Švédsko

59.

Združenie pre: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

60.

Združenie pre: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Holandsko

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Tabuľka č. 1

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov uvedené v článku 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov výrobcu

Združenia a výnimky

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (70 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Odchýlka od cieľovej hodnoty

Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

3

0,000

176,767

– 176,767

– 176,767

1 725,00

0,000

AUDI AG

 

956

126,447

167,776

– 41,329

– 41,329

1 628,32

139,872

AUTOMOBILES CITROEN

 

130 216

132,088

165,747

– 33,659

– 33,659

1 606,51

153,024

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

129 301

131,800

166,577

– 34,777

– 34,777

1 615,43

153,742

AVTOVAZ JSC

 

188

213,061

137,118

75,943

75,943

1 298,67

216,681

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

1 400

107,298

142,422

– 35,124

– 35,124

1 355,70

118,907

BMW M GMBH

 

250

133,771

179,006

– 45,235

– 45,235

1 749,08

147,264

CHRYSLER GROUP LLC

 

975

203,633

210,290

– 6,657

– 6,657

2 085,46

214,657

AUTOMOBILE DACIA SA

 

17 056

118,698

134,724

– 16,026

– 16,026

1 272,93

132,385

DAIMLER AG

 

113 930

190,454

209,487

– 19,033

– 19,819

2 076,83

204,616

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

660

157,693

123,311

34,382

34,382

1 150,20

165,639

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

163,000

 

 

 

1 395,00

169,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

 

113 326

141,438

170,671

– 29,233

– 29,233

1 659,45

157,488

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P1

8 306

213,047

218,129

– 5,082

– 5,788

2 169,75

227,220

FORD MOTOR COMPANY

P1

231

209,820

216,776

– 6,956

– 6,956

2 155,20

223,377

FORD-WERKE GMBH

P1

139 486

174,866

189,160

– 14,294

– 14,718

1 858,26

188,594

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

12

151,250

 

 

 

1 617,50

158,083

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

 

509

243,728

218,545

25,183

25,183

2 174,23

252,462

GM KOREA COMPANY

 

190

132,797

167,210

– 34,413

– 34,413

1 622,24

146,321

GONOW AUTO CO LTD

D

81

201,536

156,933

44,603

44,603

1 511,73

217,111

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

377

253,163

190,421

62,742

62,742

1 871,82

261,883

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

37

228,880

 

 

 

1 927,24

230,541

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

148

150,981

173,488

– 22,507

– 22,507

1 689,74

159,568

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 116

194,493

209,191

– 14,698

– 14,721

2 073,65

199,435

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

56

99,000

126,944

– 27,944

– 27,944

1 189,27

101,696

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

438

119,085

144,904

– 25,819

– 25,819

1 382,39

128,993

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

13

106,222

120,695

– 14,473

– 14,473

1 122,08

108,538

ISUZU MOTORS LIMITED

 

9 591

194,209

208,343

– 14,134

– 14,211

2 064,53

203,406

IVECO SPA

 

22 853

215,230

235,846

– 20,616

– 20,616

2 360,26

223,520

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

11 351

268,105

204,771

63,334

63,304

2 026,12

276,175

KIA MOTORS CORPORATION

 

618

105,928

133,172

– 27,244

– 27,244

1 256,24

117,519

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

195

120,110

149,191

– 29,081

– 29,081

1 428,48

131,487

LADA AUTOMOBILE GMBH

 

24

225,000

134,817

90,183

90,183

1 273,92

225,000

LADA FRANCE SAS

 

17

179,000

140,634

38,366

38,366

1 336,47

181,706

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

48

117,485

 

 

 

1 293,85

124,208

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

137

214,484

 

 

 

2 110,26

222,307

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

DMD

4

99,000

 

 

 

930,00

99,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

393

156,295

 

 

 

1 857,95

179,527

MIA ELECTRIC SAS

 

67

0,000

99,972

– 99,972

– 99,972

899,25

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P2/D

7 682

201,514

192,934

8,580

8,580

1 898,84

207,294

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P2/D

329

228,039

208,761

19,278

19,278

2 069,02

229,532

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P2/D

3 332

202,931

201,498

1,433

1,433

1 990,92

206,960

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

37 487

170,623

190,191

– 19,568

– 19,568

1 869,34

191,780

ADAM OPEL AG

 

67 369

164,033

176,676

– 12,643

– 12,655

1 724,02

177,764

PIAGGIO & C SPA

D

2 304

110,431

116,932

– 6,501

– 6,501

1 081,61

142,355

DR ING HCF PORSCHE AG

 

69

202,625

220,133

– 17,508

– 17,508

2 191,30

219,551

QUATTRO GMBH

 

5

236,667

186,160

50,507

50,507

1 826,00

241,600

RENAULT SAS

 

184 708

114,165

165,846

– 51,681

– 51,705

1 607,57

151,657

RENAULT TRUCKS

 

3 845

211,847

220,438

– 8,591

– 8,591

2 194,58

221,365

SEAT SA

 

1 132

99,999

128,148

– 28,149

– 28,201

1 202,21

105,428

SKODA AUTO AS

 

4 591

122,491

133,043

– 10,552

– 18,894

1 254,85

130,964

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

753

199,178

209,424

– 10,246

– 10,246

2 076,15

205,681

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

250

161,137

 

 

 

1 253,50

164,052

TATA MOTORS LIMITED

 

260

192,176

202,295

– 10,119

– 10,119

1 999,49

193,438

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

24 281

179,208

194,259

– 15,051

– 17,217

1 913,09

191,346

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

455

256,849

 

 

 

1 902,27

258,701

VOLKSWAGEN AG

 

163 306

164,829

186,358

– 21,529

– 21,810

1 828,13

180,171

VOLVO CAR CORPORATION

 

848

161,089

204,010

– 42,921

– 42,921

2 017,94

177,013


Tabuľka č. 2

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti združení uvedených v článku 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov združenia

Združenie

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (70 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Odchýlka od cieľovej hodnoty

Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

FORD-WERKE GMBH

P1

148 023

176,693

190,829

– 14,136

– 14,900

1 876,2

190,816

MITSUBISHI MOTORS

P2

11 343

201,872

195,908

5,964

5,964

1 930,82

207,841

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 a 2:

Stĺpec A:

Tabuľka č. 1: „Názov výrobcu“ znamená názov výrobcu, ako ho predmetný výrobca oznámil Komisii, alebo ak k takémuto oznámeniu nedošlo, názov zaregistrovaný registračným úradom členského štátu.

Tabuľka č. 2: „Názov združenia“ znamená názov združenia oznámený správcom združenia.

Stĺpec B:

„D“ znamená, že výnimka týkajúca sa výrobcov s malým objemom výroby bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 s účinnosťou od roku monitorovania 2014, t. zn., nezohľadňuje sa pri výpočte výkonnosti v roku 2013;

„DMD“ znamená, že platí výnimka de minimis, t. j. výrobca, ktorý spolu so všetkými podnikmi, ktoré sú naň napojené, bol zodpovedný za menej než 1 000 nových zaregistrovaných vozidiel v roku 2013, nemusí dodržiavať žiadnu cieľovú hodnotu špecifických emisií;

„P“ znamená, že výrobca je členom združenia (uvedeného v tabuľke 2) vytvoreného v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a dohoda o združení platí na kalendárny rok 2013.

Stĺpec C:

„Počet registrácií“ znamená celkový počet nových automobilov zaregistrovaných v členských štátoch za kalendárny rok, pričom sa nezapočítavajú tie registrácie, ktoré sa týkajú záznamov, kde chýbajú hodnoty pre hmotnosť alebo emisie CO2, a tých záznamov, ktoré výrobca nedokáže identifikovať. Počet registrácií nahlásených členskými štátmi sa nesmie inak meniť.

Stĺpec D:

„Priemerné emisie CO2 (70 %) opravené“ znamená priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 70 % vozidiel s najnižšími emisiami v rámci vozového parku výrobcu v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie CO2 upravené s cieľom zohľadniť opravy, ktoré Komisii oznámil dotknutý výrobca. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú tie záznamy, ktoré obsahujú platnú hodnotu pre hmotnosť a emisie CO2.

Stĺpec E:

„Cieľová hodnota špecifických emisií“ znamená cieľovú hodnotu emisií vypočítanú na základe priemernej hmotnosti všetkých vozidiel priradených výrobcovi pomocou vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011.

Stĺpec F:

„Odchýlka od cieľovej hodnoty“ znamená rozdiel medzi priemernými špecifickými emisiami CO2 uvedenými v stĺpci D a cieľovou hodnotou špecifických emisií v stĺpci E. Ak je hodnota v stĺpci F kladná, znamená to, že priemerné špecifické emisie CO2 sú vyššie než cieľová hodnota špecifických emisií.

Stĺpec G:

„Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty“ znamená, že ak sa hodnoty v tomto stĺpci líšia od hodnôt v stĺpci F, hodnoty v uvedenom stĺpci boli upravené s cieľom zohľadniť chybový limit. Chybový limit sa vypočítava podľa tohto vzorca:

Chyba = absolútna hodnota [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

priemerné špecifické emisie CO2 vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci D);

TG1

=

cieľová hodnota špecifických emisií vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci E);

AC2

=

priemerné špecifické emisie CO2 bez neidentifikovateľných vozidiel;

TG2

=

cieľová hodnota špecifických emisií bez neidentifikovateľných vozidiel.

Stĺpec I:

„Priemerné emisie CO2 (100 %)“ znamená priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 100 % vozidiel priradených výrobcovi. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie CO2 upravené s cieľom zohľadniť opravy, ktoré Komisii oznámil dotknutý výrobca. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú aj záznamy s platnými hodnotami pre hmotnosť a emisie CO2, nezohľadňujú sa v nich však superkredity uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 510/2011.


1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. októbra 2014,

ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

[oznámené pod číslom C(2014) 7877]

(Iba anglické, francúzske, holandské, nemecké, švédske a talianske znenie je autentické)

(2014/770/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5 druhý pododsek a článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia je podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 443/2009 povinná potvrdiť každý rok priemerné špecifické emisie CO2 a cieľovú hodnotu špecifických emisií za každého výrobcu osobných automobilov v Únii, ako aj za každé združenie výrobcov vytvorené v súlade s článkom 7 ods. 1 uvedeného nariadenia. Na základe tohto potvrdenia Komisia určí, či výrobcovia a združenia dodržali požiadavky článku 4 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 sú priemerné špecifické emisie výrobcov za rok 2013 vypočítané v súlade s druhým odsekom tohto článku a berú do úvahy 75 % nových automobilov výrobcu zaregistrovaných v danom roku.

(3)

Podrobné údaje, ktoré sa použijú na výpočet priemerných špecifických emisií a cieľových hodnôt špecifických emisií, sú uvedené v časti A bode 1 a časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 443/2009 a sú založené na počte registrácií nových osobných automobilov v členských štátoch v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

(4)

Všetky členské štáty (s výnimkou Chorvátska) poskytli údaje za rok 2013 do 28. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 443/2009. Ak z overenia údajov zo strany Komisie bolo zrejmé, že niektoré údaje chýbali alebo boli zjavne nesprávne, Komisia sa obrátila na dotknuté členské štáty a na základe dohody s týmito členskými štátmi údaje príslušným spôsobom upravila alebo doplnila. Ak nebolo možné dospieť k dohode s členským štátom, predbežné údaje tohto členského štátu neboli upravené.

(5)

Komisia 30. apríla 2014 uverejnila predbežné údaje a 84 výrobcom oznámila predbežné výpočty ich priemerných špecifických emisií CO2 v roku 2013 a ich cieľové hodnoty špecifických emisií v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009. Výrobcov požiadala, aby tieto údaje overili a informovali Komisiu o chybách do troch mesiacov od prijatia oznámenia v súlade s článkom 8 ods. 5 prvým pododsekom uvedeného nariadenia a článkom 9 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1014/2010 (2). Päť výrobcov prijalo tieto predbežné údaje bez opráv, 42 výrobcov predložilo do určeného záverečného termínu oznámenia o chybách.

(6)

V prípade 37 výrobcov, ktorí neoznámili chyby v súboroch údajov alebo odpovedali iným spôsobom, by sa predbežné údaje a predbežné výpočty priemerných špecifických emisií a cieľových hodnôt špecifických emisií mali potvrdiť bez úprav.

(7)

Komisia overila opravy, ktoré oznámili výrobcovia, a zodpovedajúce zdôvodnenia a súbor údajov sa primerane upravil.

(8)

V prípade záznamov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi identifikačnými parametrami, ako sú typ, variant, kód verzie alebo typové schvaľovacie číslo, by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že výrobcovia dané záznamy nemôžu overiť ani opraviť. V dôsledku toho by sa na hodnoty emisií CO2 a hmotnosť v týchto záznamoch mal uplatniť chybový limit.

(9)

Tento chybový limit by sa mal vypočítať ako rozdiel medzi odchýlkami od cieľových hodnôt špecifických emisií (vyjadrený ako priemer cieľových hodnôt emisií odpočítaný od vypočítaných priemerných špecifických emisií) vrátane tých registrácií, ktoré výrobcovia nemôžu overiť, ako aj bez nich. Bez ohľadu na to, či je rozdiel kladný alebo záporný, prípustný chybový limit by mal vždy zlepšiť postavenie výrobcu vzhľadom na jeho cieľovú hodnotu špecifických emisií.

(10)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 443/2009 by sa malo vychádzať z predpokladu, že výrobca spĺňa cieľovú hodnotu špecifických emisií uvedenú v článku 4 uvedeného nariadenia, ak priemerné emisie uvedené v tomto rozhodnutí sú nižšie než cieľová hodnota špecifických emisií, vyjadrená ako negatívna odchýlka od cieľovej hodnoty. V prípadoch, keď priemerné emisie prekračujú cieľovú hodnotu špecifických emisií, by sa mal uložiť poplatok za nadmerné emisie v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 443/2009, okrem prípadu, keď sa na dotknutého výrobcu vzťahuje výnimka na tento cieľ v súlade s článkom 2 ods. 4 alebo článkom 11 uvedeného nariadenia alebo keď tento výrobca je členom združenia v súlade s článkom 7 nariadenia č. 443/2009 a dané združenie spĺňa cieľovú hodnotu špecifických emisií. Na uvedenom základe by sa dvaja výrobcovia mali považovať za výrobcov, ktorí prekračujú svoje cieľové hodnoty špecifických emisií na rok 2013.

(11)

Priemerné špecifické emisie CO2 z nových osobných automobilov zaregistrovaných v roku 2013, cieľové hodnoty špecifických emisií a rozdiel medzi týmito dvomi hodnotami by sa mali zodpovedajúcim spôsobom potvrdiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov, potvrdené alebo zmenené pre každého výrobcu osobných automobilov a pre každé združenie takýchto výrobcov, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 443/2009, sú špecifikované v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Hodnoty uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 443/2009 pre každého výrobcu osobných automobilov a pre každé združenie takýchto výrobcov, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, sú špecifikované aj v prílohe k tomuto rozhodnutiu, s výnimkou stanovenou v článku 2 ods. 4 uvedeného nariadenia pre dotknutých výrobcov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené týmto jednotlivým výrobcom a združeniam vytvoreným v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 443/2009:

1.

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 – 37

86807 Buchloe

Nemecko

2.

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Spojené kráľovstvo

3.

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

4.

Audi Hungaria Motor Kft.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

5.

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francúzsko

6.

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francúzsko

7.

AVTOVAZ JSC

Zastúpenie v EÚ:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francúzsko

8.

Bentley Motors Ltd.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

9.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Nemecko

10.

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Nemecko

11.

Bugatti Automobiles S.A.S.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

12.

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Spojené kráľovstvo

13.

CECOMP S.p.A.

Via Ronchi 10

10040 La Loggia

Turin

Taliansko

14.

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

15.

Chrysler Group LLC

Zastúpenie v EÚ:

Chrysler Management Austria GmbH

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

Rakúsko

16.

CNG-Technic GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

17.

Automobile Dacia SA

Technocentre

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francúzsko

18.

Daihatsu Motor Co Ltd.

Avenue du Bourget 60

Bourgetlaan 60

1140 Brussels

Belgicko

19.

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Nemecko

20.

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ

Lelystad

Holandsko

21.

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia

Taliansko

22.

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Taliansko

23.

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

Taliansko

24.

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Nemecko

25.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

26.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemecko

27.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgicko

28.

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

29.

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

30.

Great Wall Motor Company Ltd

Zastúpenie v EÚ:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Spojené kráľovstvo

31.

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

32.

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

33.

Honda Turkiye A.S.

Zastúpenie v EÚ:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

34.

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

35.

Hyundai Motor Company

Zastúpenie v EÚ:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

36.

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

37.

Hyundai Motor India Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

38.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Zastúpenie v EÚ:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemecko

39.

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Spojené kráľovstvo

40.

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Holandsko

41.

KIA Motors Corporation

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemecko

42.

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemecko

43.

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Rakúsko

44.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Nemecko

45.

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francúzsko

46.

Automobili Lamborghini S.p.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

47.

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Spojené kráľovstvo

48.

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

49.

Mahindra & Mahindra Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Taliansko

50.

Maruti Suzuki India Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

51.

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Taliansko

52.

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Nemecko

53.

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Spojené kráľovstvo

54.

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Nemecko

55.

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Spojené kráľovstvo

56.

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Francúzsko

57.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Holandsko

58.

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Holandsko

59.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Zastúpenie v EÚ:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Holandsko

60.

Morgan Motor Co.,Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Spojené kráľovstvo

61.

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgicko

62.

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

63.

PERODUA Manufacturing

Zastúpenie v EÚ:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Spojené kráľovstvo

64.

Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Nemecko

65.

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Zastúpenie v EÚ:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Spojené kráľovstvo

66.

Qoros Automotive Co., Ltd.

Martiusstrasse 5

80802 München

Nemecko

67.

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

68.

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way

Business Park Westwood Peterborough PE3 7PG

Spojené kráľovstvo

69.

Renault S.A.S.

Technocentre

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francúzsko

70.

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francúzsko

71.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Nemecko

72.

Seat S.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

73.

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francúzsko

74.

Skoda Auto A.S.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

75.

Ssangyong Motor Company

Zastúpenie v EÚ:

SsangYong European Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

Holandsko

76.

Suzuki Motor Corporation

Zastúpenie v EÚ:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

77.

Tata Motors Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

2nd Floor International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Spojené kráľovstvo

78.

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Taliansko

79.

Tesla Motors Ltd.

Zastúpenie v EÚ:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Holandsko

80.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgicko

81.

Vehicules Electriques Pininfarina Bollore S.A.S.

31-32, Quai De Dion Bouton

92800 Puteaux

Francúzsko

82.

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

83.

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Švédsko

84.

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Nemecko

85.

Združenie pre: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Munich

Nemecko

86.

Združenie pre: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Nemecko

87.

Združenie pre: Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

Taliansko

88.

Združenie pre: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Nemecko

89.

Združenie pre: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemecko

90.

Združenie pre: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Spojené kráľovstvo

91.

Združenie pre: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Holandsko

92.

Pool Renault

Technocentre

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francúzsko

93.

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemecko

94.

Združenie pre: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Spojené kráľovstvo

95.

Združenie pre: Toyota -Daihatsu Group

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgicko

96.

Združenie pre: VW Group PC

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemecko

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. októbra 2014

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2010 z 10. novembra 2010 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15).


PRÍLOHA

Tabuľka č. 1

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov potvrdené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov výrobcu

Združenia a výnimky

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (75 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Odchýlka od cieľovej hodnoty

Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

444

169,820

 

 

 

1 876,43

183,032

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 579

313,688

318,000

– 4,312

– 4,312

1 813,29

326,017

AUDI AG

P12

650 919

121,881

138,319

– 16,438

– 16,438

1 554,03

133,277

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

7 132

141,911

133,391

8,520

8,520

1 446,20

150,909

AUTOMOBILES CITROEN

 

587 504

106,856

129,275

– 22,419

– 22,419

1 356,14

116,461

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

723 633

105,652

128,934

– 23,282

– 23,282

1 348,68

115,040

AVTOVAZ JSC

D

1 295

215,429

201,000

14,429

14,429

1 277,78

217,830

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 952

288,711

181,440

107,271

107,151

2497,60

308,795

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

758 080

123,541

138,592

– 15,051

– 15,179

1 560,00

133,866

BMW M GMBH

P1

4 307

239,855

153,566

86,289

85,498

1 887,67

253,097

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P12

11

539,000

161,670

377,330

377,330

2 065,00

544,182

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

85

162,714

 

 

 

662,06

171,776

CECOMP S.P.A.

 

566

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

746

112,021

119,423

– 7,402

– 7,402

1 140,56

117,095

CHRYSLER GROUP LLC

P3

46 131

183,732

161,282

22,450

22,398

2 056,51

194,511

CNG-TECHNIK GMBH

P4

85

19,235

137,855

– 118,620

– 118,620

1 543,89

64,165

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

289 149

119,365

122,143

– 2,778

– 2,779

1 200,08

126,644

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

487

148,923

124,189

24,734

24,734

1 244,85

156,561

DAIMLER AG

P2

661 318

119,834

139,386

– 19,552

– 19,570

1 577,38

136,551

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

8

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

424

125,075

 

 

 

1 202,23

134,627

FERRARI SPA

D

2 049

304,561

303,000

1,561

1,561

1 722,29

323,199

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

646 554

110,620

119,633

– 9,013

– 9,026

1 145,15

116,263

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

90

47,650

181,778

– 134,128

– 134,128

2 505,00

49,867

FORD MOTOR COMPANY

P4

2

194,000

164,526

29,474

29,474

2 127,50

194,000

FORD-WERKE GMBH

P4

891 562

111,513

128,620

– 17,107

– 17,109

1 341,80

121,603

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

26 962

151,086

164,616

– 13,530

– 13,530

1 564,99

159,492

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 301

82,392

149,866

– 67,474

– 67,474

1 806,71

194,112

GM KOREA COMPANY

P5

135 377

124,192

131,530

– 7,338

– 7,338

1 405,47

135,875

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

448

164,583

 

 

 

1 180,63

165,531

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

14 183

124,104

119,617

4,487

4,487

1 144,79

125,345

HONDA MOTOR CO LTD

P6

61 983

122,335

130,626

– 8,291

– 8,291

1 385,70

133,795

HONDA TURKIYE AS

P6

1 743

154,271

126,797

27,474

27,474

1 301,92

155,089

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

53 052

134,040

137,886

– 3,846

– 3,846

1 544,57

145,122

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

44 551

134,693

143,242

– 8,549

– 8,549

1 661,77

146,184

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

220 348

130,549

132,489

– 1,940

– 1,940

1 426,46

138,081

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

72 184

108,201

114,154

– 5,953

– 5,953

1 025,25

111,015

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

62 241

110,201

117,953

– 7,752

– 7,752

1 108,38

112,343

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

131 530

164,623

178,025

– 13,402

– 13,402

2 049,30

181,647

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

23

140,000

 

 

 

1 378,48

143,652

KIA MOTORS CORPORATION

 

285 334

117,620

127,633

– 10,013

– 10,013

1 320,21

127,981

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

53 230

131,814

132,382

– 0,568

– 0,568

1 424,13

140,012

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

31

187,652

 

 

 

896,77

189,290

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

386

225,000

 

 

 

1 285,00

225,000

LADA FRANCE

P8

13

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

179,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

P12

404

340,558

144,718

195,840

195,840

1 694,06

349,171

LOTUS CARS LIMITED

D

491

197,899

280,000

– 82,101

– 82,101

1 228,42

207,505

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

98 295

118,793

123,114

– 4,321

– 4,321

1 151,00

125,554

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

231

181,017

 

 

 

1 917,84

182,987

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 564

98,182

123,114

– 24,932

– 24,933

932,05

99,438

MASERATI SPA

P3

1 356

266,367

158,264

108,103

105,464

1 990,46

289,532

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

133 180

126,281

129,426

– 3,145

– 3,145

1 421,75

134,115

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

185

275,920

285,000

– 9,080

– 9,080

1 542,06

276,703

MERCEDES-AMG GMBH

P2

1 930

177,115

147,147

29,968

28,048

1 747,20

212,777

MG MOTOR UK LIMITED

D

488

147,645

151,600

– 3,955

– 3,955

1 437,34

154,408

MIA ELECTRIC SAS

 

257

0,000

108,278

– 108,278

– 108,278

896,68

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

54 367

89,125

140,783

– 51,658

– 51,658

1 607,95

128,371

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

6 648

118,295

121,228

– 2,933

– 2,933

1 180,06

126,313

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

9 816

93,898

110,407

– 16,509

– 16,509

943,26

97,292

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

426

168,746

 

 

 

1 104,34

189,455

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

411 671

115,711

131,240

– 15,529

– 15,529

1 399,14

130,854

ADAM OPEL AG

P5

804 072

122,121

133,249

– 11,128

– 11,128

1 443,09

132,096

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

200

137,000

 

 

 

1 011,84

138,180

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

41 854

190,087

150,634

39,453

39,453

1 823,52

200,960

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

3

157,000

181,000

– 24,000

– 24,000

1 380,00

158,333

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

12

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

QUATTRO GMBH

P12

4 282

234,695

153,137

81,558

81,558

1 878,27

247,434

RADICAL MOTOSPORT LTD

DMD

4

229,000

 

 

 

850,00

229,000

RENAULT SAS

P8

793 038

96,384

124,965

– 28,581

– 28,583

1 261,83

109,981

RENAULT TRUCKS

DMD

18

193,000

 

 

 

2 130,56

199,056

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

420

324,203

181,767

142,436

141,929

2 504,75

330,490

SEAT SA

P12

280 310

111,316

123,574

– 12,258

– 12,361

1 231,39

118,771

SECMA SAS

DMD

39

131,000

 

 

 

658,00

131,000

SKODA AUTO AS

P12

480 729

115,924

125,226

– 9,302

– 9,332

1 267,54

124,653

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 937

171,485

180,000

– 8,515

– 8,515

1 856,76

182,062

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

21 742

158,668

123,114

35,554

35,501

1 337,48

166,586

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

883

130,428

178,025

– 47,597

– 47,597

1 339,85

140,574

TAZZARI GL SPA

DMD

2

0,000

 

 

 

735,00

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

1 671

0,000

166,426

– 166,426

– 166,426

2 169,07

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

512 761

102,194

127,386

– 25,192

– 25,724

1 314,81

116,431

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE SAS

 

72

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 486 188

115,735

130,442

– 14,707

– 14,827

1 381,67

127,279

VOLVO CAR CORPORATION

 

203 065

107,012

145,012

– 38,000

– 38,000

1 700,48

130,764

WIESMANN GMBH

DMD

37

281,815

 

 

 

1 440,81

286,459


Tabuľka č. 2

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti združení potvrdené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov združenia

Združenie

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (75 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Odchýlka od cieľovej hodnoty

Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

762 807

123,685

138,700

– 15,015

– 15,141

1 562,37

134,648

DAIMLER AG

P2

663 248

119,873

139,409

– 19,536

– 19,555

1 577,88

136,773

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

694 041

111,31

122,477

– 11,167

– 11,197

1 207,38

121,803

FORD-WERKE GMBH

P4

891 649

111,492

128,621

– 17,129

– 17,130

1 341,82

121,598

GENERAL MOTORS

P5

942 497

121,937

133,032

– 11,095

– 11,095

1 438,34

132,778

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

130 961

126,154

132,324

– 6,170

– 6,170

1 422,85

137,752

MITSUBISHI MOTORS

P7

70 831

89,973

134,738

– 44,765

– 44,765

1 475,67

123,871

POOL RENAULT

P8

1 082 200

101,787

124,211

– 22,424

– 22,426

1 245,33

114,434

SUZUKI POOL

P9/ND

146 601

115,69

123,114

– 7,424

– 7,435

1 138,98

126,907

TATA MOTORS JAGUAR CARS LAND ROVER

P10/ND

132 413

164,303

178,025

– 13,722

– 13,722

2 044,57

181,373

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

513 248

102,214

127,384

– 25,170

– 25,703

1 314,75

116,469

VW GROUP PC

P12

2 953 781

116,868

131,039

– 14,171

– 14,254

1 394,74

128,793

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 a č. 2

Stĺpec A:

Tabuľka č. 1: „Názov výrobcu“ znamená názov výrobcu, ako ho predmetný výrobca oznámil Komisii, alebo ak k takémuto oznámeniu nedošlo, názov zaregistrovaný registračným úradom členského štátu.

Tabuľka č. 2: „Názov združenia“ znamená názov združenia oznámený správcom združenia.

Stĺpec B:

„D“ znamená, že výnimka týkajúca sa výrobcov s malým objemom výroby bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 443/2009 s účinnosťou na kalendárny rok 2013;

„ND“ znamená, že výnimka týkajúca sa špecializovaného výrobcu bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 s účinnosťou na kalendárny rok 2013;

„DMD“ znamená, že platí výnimka de minimis, t. j. výrobca, ktorý spolu so všetkými podnikmi, ktoré sú naň napojené, bol zodpovedný za menej než 1 000 nových zaregistrovaných vozidiel v roku 2013, nemusí dodržiavať žiadnu cieľovú hodnotu špecifických emisií;

„P“ znamená, že výrobca je členom združenia (uvedeného v tabuľke 2) vytvoreného v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 443/2009 a dohoda o združení platí na kalendárny rok 2013.

Stĺpec C:

„Počet registrácií“ znamená celkový počet nových automobilov zaregistrovaných v členských štátoch za kalendárny rok, pričom sa nezapočítavajú tie registrácie, ktoré sa týkajú záznamov, kde chýbajú hodnoty pre hmotnosť alebo emisie CO2, a tých záznamov, ktoré výrobca nedokáže identifikovať. Počet registrácií nahlásených členskými štátmi sa nesmie inak meniť.

Stĺpec D:

„Priemerné emisie CO2 (75 %) opravené“ znamenajú priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 75 % vozidiel s najnižšími emisiami v rámci vozového parku výrobcu v súlade s článkom 4 druhým pododsekom druhou zarážkou nariadenia (ES) č. 443/2009 a bodom 4 oznámenia Komisie KOM(2010) 657 v konečnom znení. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie upravené s cieľom zohľadniť opravy, ktoré Komisii oznámil dotknutý výrobca. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú tie záznamy, ktoré obsahujú platnú hodnotu pre hmotnosť a emisie CO2.

Stĺpec E:

„Cieľová hodnota špecifických emisií“ znamená cieľovú hodnotu emisií vypočítanú na základe priemernej hmotnosti všetkých vozidiel priradených výrobcovi pomocou vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 443/2009.

Stĺpec F:

„Odchýlka od cieľovej hodnoty“ znamená rozdiel medzi priemernými špecifickými emisiami uvedenými v stĺpci D a cieľovou hodnotou špecifických emisií v stĺpci E. Ak je hodnota v stĺpci F kladná, znamená to, že priemerné špecifické emisie sú vyššie než cieľová hodnota špecifických emisií.

Stĺpec G:

„Upravená odchýlka od cieľovej hodnoty“ znamená, že ak sa hodnoty v tomto stĺpci líšia od hodnôt v stĺpci F, hodnoty v uvedenom stĺpci boli upravené s cieľom zohľadniť chybový limit. Prípustný chybový limit sa uplatňuje len vtedy, ak výrobca oznámil Komisii všetky záznamy s chybovým kódom B, ako sa uvádza v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010. Chybový limit sa vypočítava podľa tohto vzorca:

Chyba = absolútna hodnota [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

priemerné špecifické emisie CO2 vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci D);

TG1

=

cieľová hodnota špecifických emisií vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci E);

AC2

=

priemerné špecifické emisie CO2 bez neidentifikovateľných vozidiel;

TG2

=

cieľová hodnota špecifických emisií bez neidentifikovateľných vozidiel.

Stĺpec I:

„Priemerné emisie CO2 (100 %)“ znamená priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 100 % vozidiel priradených výrobcovi. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie upravené s cieľom zohľadniť opravy, ktoré Komisii oznámil dotknutý výrobca. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú aj záznamy s platnými hodnotami pre hmotnosť a emisie CO2, nezohľadňujú sa v nich však superkredity uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 443/2009.


1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. októbra 2014

o určení univerzálneho obchodného jazyka verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní

(Text s významom pre EHP)

(2014/771/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

po porade s Európskou multilaterálnou platformou pre normalizáciu v oblasti IKT a s odborníkmi z odvetvia,

keďže:

(1)

Normalizácia zohráva významnú úlohu pri podporovaní stratégie Európa 2020, ako Komisia uvádza vo svojom oznámení s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (2). Viaceré z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 zdôrazňujú význam dobrovoľnej normalizácie na trhoch s výrobkami alebo službami na zabezpečenie zlučiteľnosti a interoperability medzi výrobkami a službami, posilnenie technologického vývoja a podporu inovácie.

(2)

V digitálnej spoločnosti sa normalizované produkty stávajú nevyhnutnými na zabezpečenie interoperability medzi prístrojmi, aplikáciami, úložiskami údajov, službami a sieťami. Komisia vo svojom oznámení s názvom Strategická vízia pre európske normy: smerom k posilneniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 2020 (3) uznáva osobitný charakter normalizácie informačných a komunikačných technológií (IKT), pretože v tejto oblasti riešenia, aplikácie a služby IKT často vyvíjajú celosvetové fóra a konzorciá IKT, ktoré sa stali vedúcimi organizáciami v oblasti tvorby noriem IKT.

(3)

Účelom nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 je modernizácia a skvalitnenie rámca pre európsku normalizáciu. Stanovuje sa ním systém, prostredníctvom ktorého môže Komisia rozhodnúť, že určí najrelevantnejšie a všeobecne najviac akceptované technické špecifikácie IKT od organizácií, ktoré nie sú európskymi, medzinárodnými ani vnútroštátnymi normalizačnými organizáciami. Možnosťou využiť pri obstarávaní hardvéru, softvéru a služieb informačných technológií všetky technické špecifikácie IKT sa zabezpečí interoperabilita, prispeje sa k predchádzaniu odkázanosti verejnej správy na určitého dodávateľa a povzbudí sa hospodárska súťaž v oblasti poskytovania interoperabilných riešení IKT.

(4)

Technické špecifikácie IKT, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby sa na ne vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012. Súlad s týmito požiadavkami orgánom verejnej moci zaručuje, že sú technické špecifikácie IKT stanovené v súlade so zásadami otvorenosti, spravodlivosti, objektívnosti a nediskriminácie, ktoré Svetová obchodná organizácia (WTO) uznala v oblasti normalizácie.

(5)

Rozhodnutie o určení špecifikácie IKT sa má prijať po porade s Európskou multilaterálnou platformou pre normalizáciu v oblasti IKT zriadenou rozhodnutím Komisie (4) doplneným o ďalšie formy konzultácií s odborníkmi z príslušných sektorov.

(6)

Dňa 22. mája 2014 Európska multilaterálna platforma pre normalizáciu v oblasti IKT hodnotila univerzálny obchodný jazyk verzie 2.1 (UBL 2.1) na základe požiadaviek stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012 a vydala kladné odporúčania týkajúce sa jeho určenia na uvádzanie vo verejnom obstarávaní. Hodnotenie UBL 2.1 bolo následne predložené na konzultáciu s odborníkmi z odvetvia, ktorí takisto poskytli kladné odporúčanie na jeho určenie.

(7)

UBL 2.1, ktorý vyvinula Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie, je knižnica bez licenčných poplatkov, ktorá obsahuje štandardné elektronické obchodné dokumenty rozšíriteľného značkového jazyka (Extensible Markup Language, XML). Je určený na priame použitie v existujúcej obchodnej, právnej, audítorskej praxi, ako aj pri spravovaní záznamov a na operácie v rámci bežného obchodného rámca, napríklad ISO 15000 (ebXML) s cieľom poskytnúť úplné infraštruktúry založené na normách, ktoré môžu rozšíriť výhody existujúcich systémov výmeny elektronických údajov (EDI) pre podniky všetkých veľkostí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Univerzálny obchodný jazyky verzie 2.1, ktorý vyvinula Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie, spĺňa podmienky na to, aby sa naň vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 v konečnom znení z 3. marca 2010.

(3)  KOM(2011) 311 v konečnom znení z 1. júna 2011.

(4)  Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska multilaterálna platforma pre normalizáciu v oblasti IKT (Ú. v. EÚ C 349, 30.11.2011, s. 4).


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU ZRIADENÉHO NA ZÁKLADE DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A VLÁDOU ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNEJ ADMINISTRATÍVNEJ POMOCI V COLNÝCH OTÁZKACH

z 16. mája 2014

pokiaľ ide o vzájomné uznávanie programu schválených hospodárskych subjektov v Európskej únii a programu opatrení pre klasifikované hospodárenie podnikov v Čínskej ľudovej republike

(2014/772/EÚ)

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU (ďalej len „spoločný výbor“),

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach podpísanú 8. decembra 2004 (ďalej len „dohoda o spolupráci“), a najmä na jej článok 21 ods. 2 písm. c),

uznávajúc, že Európska únia (ďalej len „Únia“) a Čínska ľudová republika (ďalej len „Čína“) sa zaväzujú k posilneniu colnej spolupráce v súlade so strategickým rámcom pre colnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou,

potvrdzujúc záväzok Únie a Číny uľahčovať obchod a zjednodušovať požiadavky a formality týkajúce sa rýchleho prepúšťania tovaru a colného konania,

potvrdzujúc, že bezpečnosť, ochrana a uľahčenie medzinárodného dodávateľského reťazca sa môžu výrazne zlepšiť pomocou vzájomného uznávania ich príslušných programov schválených hospodárskych subjektov (ďalej len „SHS“),

potvrdzujúc, že tieto programy sa zakladajú na medzinárodne uznávaných bezpečnostných normách, za ktoré sa zasadzuje rámec „Framework of Standards“ (SAFE), ktorý prijala Svetová colná organizácia (ďalej len „rámec SAFE“),

berúc do úvahy, že program SHS v Únii a program opatrení pre klasifikované hospodárenie podnikov v Číne (ďalej len „programy“) sú iniciatívami zameranými na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, a že zo spoločného hodnotenia vyplynulo, že kvalifikačné normy na bezpečnostné a ochranné účely sú zlučiteľné a vedú k rovnocenným výsledkom,

berúc do úvahy, že vzájomné uznávanie umožňuje Únii a Číne poskytovať výhody hospodárskym subjektom, ktoré investovali do dodržiavania predpisov a bezpečnosti dodávateľského reťazca a získali osvedčenie na základe príslušných programov,

berúc do úvahy potrebu prijať na tento účel praktické opatrenia podľa článku 17 ods. 5 dohody o spolupráci,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa týka týchto programov a subjektov:

a)

program SHS Únie, vzťahujúci sa na osvedčenie SHS „bezpečnosť a ochrana“ a osvedčenie SHS „zjednodušené colné postupy, bezpečnosť a ochrana“, ako sa uvádza v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (1), spolu s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (2);

b)

opatrenia Všeobecnej colnej správy Čínskej ľudovej republiky pre klasifikované hospodárenie podnikov, vyhláška (GACC) č. 170, v znení vyhlášky (GACC) č. 197 (ďalej len „program OKHP“), ktoré zahŕňajú podniky triedy AA, a

c)

hospodárske subjekty v Únii s osvedčením SHS uvedené v písmene a) a podniky v Číne so statusom triedy AA podľa programu opatrení pre klasifikované hospodárenie podnikov uvedené v písmene b) (ďalej len „členovia programu“).

Článok 2

Vzájomné uznávanie programov a zodpovednosť za vykonávanie

1.   Programy Únie a Číny sa týmto vzájomne uznávajú ako zlučiteľné a rovnocenné. Zodpovedajúce statusy členov programu sa vzájomne akceptujú.

2.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia sú zodpovedné colné orgány vymedzené v článku 1 písm. b) dohody o spolupráci (ďalej len „colné orgány“). Colné orgány prijmú opatrenia na vykonávanie tohto rozhodnutia.

Článok 3

Zlučiteľnosť

1.   Colné orgány zabezpečia dodržiavanie súladu medzi programami. Normy uplatňované pri programoch zostanú zlučiteľné vzhľadom na tieto otázky:

a)

postup žiadania o udelenie členstva;

b)

posudzovanie žiadostí a

c)

udelenie členstva a správa statusu členstva.

2.   Colné orgány zabezpečia, aby programy fungovali v kontexte rámca SAFE.

Článok 4

Výhody

1.   Každý colný orgán poskytne členom programu porovnateľné výhody podľa programu colného orgánu druhej strany.

Tieto výhody zahrňujú najmä:

a)

priaznivé zohľadnenie statusu člena programu, ktorý mu udelil colný orgán druhej strany, pri posudzovaní rizika s cieľom obmedziť inšpekcie alebo kontroly a v rámci ďalších opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany;

b)

zohľadnenie statusu člena programu, ktorý mu udelil colný orgán druhej strany, s cieľom považovať člena programu za bezpečného a spoľahlivého partnera pri posudzovaní požiadaviek na obchodného partnera platných pre žiadateľov v rámci vlastného programu;

c)

zohľadnenie statusu člena programu, ktorý mu udelil colný orgán druhej strany, pri zabezpečovaní prednostného zaobchádzania, urýchleného spracovania, zjednodušených formalít a urýchleného prepúšťania zásielok týkajúcich sa člena programu;

d)

úsilie zriadiť spoločný mechanizmus udržiavania obchodu s cieľom reagovať na narušenia obchodných tokov v dôsledku zvýšení stupňa pohotovosti, uzatvorenia hraníc a/alebo prírodných katastrof, prípadov urgentného rizika alebo iných významných neočakávaných udalostí, v prípade ktorých by sa mohlo uľahčiť preclenie a expedícia prioritných zásielok od členov programu do tej miery, do akej by to pre colné orgány bolo možné.

2.   V nadväznosti na proces preskúmania uvedený v článku 7 ods. 2 môže každý colný orgán v spolupráci s orgánmi štátnej správy druhej strany poskytnúť ďalšie výhody v možnom rozsahu vrátane zefektívnenia procesov a zvýšenia predvídateľnosti prepustenia nákladu.

3.   Každý colný orgán si podľa tohto rozhodnutia ponecháva právomoc pozastaviť výhody poskytované členom programu colného orgánu druhej strany. Každé takéto pozastavenie poskytovania výhod jedným colným orgánom sa musí odôvodniť a bezodkladne oznámiť druhému colnému orgánu na účely konzultácie a riadneho posúdenia.

4.   Každý colný orgán oznámi colnému orgánu druhej strany nezrovnalosti týkajúce sa členov programu colného orgánu druhej strany s cieľom zabezpečiť okamžitú analýzu primeranosti výhod a statusu, ktoré udelil colný orgán druhej strany.

Článok 5

Výmena informácií a komunikácia

1.   Na účely účinného vykonávania tohto rozhodnutia colné orgány zintenzívnia komunikáciu. Vymieňajú si informácie a podporujú komunikáciu o svojich programoch týmito spôsobmi:

a)

poskytujú si navzájom podrobné informácie o členoch svojich programov s výhradou odseku 4;

b)

včas si poskytujú aktualizované informácie o fungovaní a vývoji svojich programov;

c)

vymieňajú si informácie o bezpečnosti dodávateľského reťazca a trendoch;

d)

zabezpečujú účinnú vzájomnú komunikáciu medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre dane a colnú úniu a Všeobecnou colnou správou Čínskej ľudovej republiky s cieľom zlepšiť postupy riadenia rizík so zreteľom na bezpečnosť dodávateľského reťazca zo strany členov programov.

2.   Akákoľvek výmena informácií podľa tohto rozhodnutia sa riadi článkom 17 dohody o spolupráci.

3.   Informácie a súvisiace údaje sa vymieňajú systematicky elektronickými prostriedkami.

4.   Podrobné informácie, ktoré sa vymieňajú o členoch programu, sa obmedzia na:

a)

názov člena programu;

b)

adresu člena programu;

c)

status člena programu;

d)

dátum nadobudnutia platnosti alebo schválenia;

e)

pozastavenia a zrušenia;

f)

jedinečné číslo schválenia (napr. čísla EORI alebo SHS) a

g)

ďalšie podrobnosti, ktoré môžu vzájomne stanoviť colné orgány s ohľadom, ak je to vhodné, na nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Článok 6

Spracovanie údajov

1.   Akékoľvek informácie vrátane osobných údajov, vymieňané podľa tohto rozhodnutia, môžu získať, používať a spracovávať len colné orgány a výlučne na účely vykonávania tohto rozhodnutia.

2.   Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme podľa tohto rozhodnutia sú dôverné alebo majú tajný charakter v závislosti od pravidiel platných pre každú zo zmluvných strán a vzťahuje sa na ne povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

3.   Colné orgány zabezpečia, aby vymieňané informácie boli presné a pravidelne aktualizované, a aby existovali primerané postupy ich vymazávania. V prípade, ak colný orgán určí, že informácie poskytnuté na základe tohto rozhodnutia by sa mali zmeniť, colný orgán poskytujúci dané informácie o takýchto zmenách neodkladne upovedomí prijímajúci colný orgán. Keď je prijímajúci colný orgán upovedomený o týchto zmenách, neodkladne ich zaznamená. Informácie sa nesmú spracovávať ani uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na účely vykonávania tohto rozhodnutia.

4.   V prípade, že sa vymieňajú informácie obsahujúce osobné údaje podľa článkov 4 a 5 tohto rozhodnutia, colné orgány takisto prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany, bezpečnosti, dôvernosti a neporušenosti údajov. Colné orgány predovšetkým zabezpečia, aby:

a)

boli zavedené bezpečnostné opatrenia (vrátane elektronických zabezpečení), ktoré kontrolujú podľa zásady „vedieť len to najnutnejšie“ prístup k informáciám získaným od colného orgánu druhej strany na základe tohto rozhodnutia a to, či sa informácie používajú len na účely tohto rozhodnutia;

b)

informácie získané od colného orgánu druhej strany na základe tohto rozhodnutia boli chránené pred neoprávneným prístupom, šírením, pozmenením, vymazaním alebo zničením, s výnimkou rozsahu primeraného na uplatňovanie odseku 3;

c)

sa informácie získané od iných colných orgánov na základe tohto rozhodnutia nepostúpili žiadnej inej strane, tretej krajine, medzinárodnému orgánu ani žiadnemu inému verejnému orgánu prijímajúcej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu colného orgánu, ktorý tieto informácie poskytol. Akékoľvek informácie postúpené s predchádzajúcim písomným súhlasom sa použijú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí a budú podliehať obmedzeniam stanoveným orgánom, ktorý tieto informácie poskytol;

d)

sa informácie získané od colného orgánu druhej strany na základe tohto rozhodnutia vždy uchovávali v zabezpečených systémoch uchovávania, a to v elektronickej alebo v papierovej podobe. O všetkých prístupoch, ako aj o spracovaní a použití informácií získaných od colného orgánu druhej strany, sa vedú záznamy alebo dokumentácia.

5.   Pokiaľ ide o akékoľvek osobné údaje, ktoré sa môžu vymieňať podľa tohto rozhodnutia, člen programu môže požadovať prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú a ktoré spracúva colný orgán, alebo ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Každý colný orgán upovedomí svojich členov programu o tom, ako podať prvotnú žiadosť o prístup k údajom, o ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Dožiadaný colný orgán opraví všetky údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

6.   Pokiaľ ide o akékoľvek osobné údaje, ktoré sa môžu vymieňať podľa tohto rozhodnutia, členovia programu majú právo na účinnú administratívnu a súdnu nápravu bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a krajinu pobytu. Každý colný orgán v tejto súvislosti takisto oboznámi členov programu s možnosťami, ako sa domáhať administratívnej alebo súdnej nápravy.

7.   Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho informácie prijímajúci colný orgán aktualizuje, opraví, zablokuje alebo vymaže informácie prijaté na základe tohto rozhodnutia, ak sú nepresné alebo neúplné alebo ak by ich zber či ďalšie spracovanie bolo v rozpore s týmto rozhodnutím alebo s dohodou o spolupráci.

8.   Každý colný orgán upovedomí colný orgán druhej strany, ak sa dozvie, že dôležité informácie, ktoré zaslal colnému orgánu druhej strany alebo od colného orgánu druhej strany prijal podľa tohto rozhodnutia, sú nepresné či nespoľahlivé alebo sú predmetom závažných pochybností. Keď colný orgán zistí, že informácie, ktoré prijal od colného orgánu druhej strany na základe tohto rozhodnutia sú nepresné, prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za primerané, na zabezpečenie toho, aby sa dané informácie mylne nepovažovali za spoľahlivé, vrátane ich doplnenia, vymazania alebo opravy.

9.   Dodržiavanie ustanovení tohto článku colnými orgánmi oboch strán je predmetom dohľadu a kontroly príslušného orgánu. Za Úniu sú týmito orgánmi európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a orgány členských štátov Únie príslušné v oblasti ochrany údajov a za Čínu je týmto orgánom Všeobecná čínska colná správa. Tieto orgány majú účinné právomoci pre dohľad, vyšetrovanie, intervenciu a preskúmanie a majú v prípade potreby právomoc iniciovať v prípadoch porušenia právnych predpisov podanie návrhu na začatie konania. Zabezpečia, aby sťažnosti týkajúce sa nedodržiavania predpisov boli prijaté, prešetrené, zodpovedané, a aby sa prijali príslušné nápravné opatrenia.

10.   Spracovanie osobných údajov na základe tohto rozhodnutia preskúma spoločný výbor. Takéto preskúmanie sa uskutoční na žiadosť jedného z colných orgánov alebo aspoň každé dva roky. Každý colný orgán poskytne potrebné informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie dodržiavania predpisov a poskytne prístup k relevantným dokumentom, systému a pracovníkom, a ukončí všetky spracovania, ktoré sa zdajú byť v rozpore s týmto rozhodnutím.

Článok 7

Konzultácia a preskúmanie

1.   Všetky otázky týkajúce sa vykonávania tohto rozhodnutia sa vyriešia prostredníctvom konzultácií medzi colnými orgánmi v rámci spoločného výboru.

2.   Spoločný výbor pravidelne skúma implementáciu tohto rozhodnutia. Postupy preskúmania môžu zahŕňať najmä:

a)

spoločné overovania s cieľom identifikovať slabé a silné stránky pri implementácii vzájomného uznávania;

b)

výmenu názorov na informácie, ktoré si treba vymieňať, a na výhody vrátane akýchkoľvek výhod, ktoré sa v budúcnosti budú poskytovať hospodárskym subjektom v súlade článkom 4 ods. 2;

c)

výmenu názorov na bezpečnostné opatrenia, ako sú protokoly, podľa ktorých treba postupovať počas vážnej bezpečnostnej udalosti a po nej (obnovenie obchodných činností), alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú pozastavenie vzájomného uznávania subjektov;

d)

skúmanie pozastavenia výhod uvedených v článku 4 ods. 3 tohto rozhodnutia;

e)

preskúmanie vykonávania článku 6 tohto rozhodnutia.

Článok 8

Účinnosť a pozastavenie

1.   Spolupráca na základe tohto rozhodnutia nadobúda účinnosť dňom podpisu.

2.   Ktorýkoľvek colný orgán môže kedykoľvek pozastaviť spoluprácu podľa tohto rozhodnutia, pričom však musí o tomto pozastavení písomne informovať minimálne tridsať (30) dní pred ním.

V Pekingu 16. mája 2014

Za Spoločný výbor pre colnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou

Za Európsku komisiu

Algirdas ŠEMETA

Za Všeobecnú colnú správu Čínskej ľudovej republiky

YU Guangzhou


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).