ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
24. októbra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1125/2014 z 19. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky pre sprostredkovateľov úverov ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1126/2014 zo 17. októbra 2014, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí asulamu, kyanamidu, dicloranu, flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu, pikolinafénu a propizochlóru v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1127/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amitrolu, dinokapu, fipronilu, flufenacetu, pendimetalínu, propyzamidu a pyridátu v alebo na určitých produktoch ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1128/2014 z 21. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

100

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1129/2014 z 21. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov tresky jednoškvrnnej vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón Vb a VIa

102

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1130/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2015 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

104

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1131/2014 z 23. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

107

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/737/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

109

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)

115

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 1105/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 301, 21.10.2014)

115

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2014/730/SZBP z 20. októbra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 301, 21.10.2014)

116

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1125/2014

z 19. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky pre sprostredkovateľov úverov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (1), a najmä na jej článok 29 ods. 2 písm. a) druhý pododsek,

keďže:

(1)

Článkom 29 ods. 2 písm. a) smernice 2014/17/EÚ sa od sprostredkovateľov úverov vyžaduje, aby mali poistenie profesijnej zodpovednosti vzťahujúce sa na územia, na ktorých ponúkajú služby, alebo inú porovnateľnú záruku za zodpovednosť v prípade profesijnej nedbalosti.

(2)

Aj keď je požiadavka pre sprostredkovateľov úverov v sektore hypoték mať poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku novou regulačnou požiadavkou na úrovni Únie, v niektorých členských štátoch táto požiadavka na vnútroštátnej úrovni už existuje. Tie jurisdikcie, ktoré majú skúsenosti s požiadavkami na poistenie profesijnej zodpovednosti, majú takisto najväčší podiel sprostredkovaných predajov úverov v celej Únii a niekoľkoročnú značnú prítomnosť sprostredkovateľov úverov na trhu, a v dôsledku toho aj špecifickejší prístup k regulácii uvedeného sektora. Preto by pravidlá Únie týkajúce sa minimálnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky mali vychádzať zo skúseností v uvedených jurisdikciách, pokiaľ ide o stanovenie najvhodnejšieho prístupu na výpočet uvedenej minimálnej sumy.

(3)

Uvedený prístup by bol vhodný pre celú Úniu vrátane jurisdikcií s menšími hypotekárnymi trhmi. Dôvod je ten, že pohľadávky voči sprostredkovateľom úverov nie sú korelované so sumou podkladových hypotekárnych úverov, ktorá sa môže v rámci celej Únii značne líšiť, ale sú založené na profesijnej nedbalosti, pri ktorej sa vzniknutá ujma líši podstatne menej.

(4)

Článkom 29 ods. 2 písm. a) tretím pododsekom smernice 2014/17/EÚ sa vyžaduje preskúmanie minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky v pravidelných intervaloch. V budúcnosti by preto pre stanovenie úrovne uvedených povinností pre sprostredkovateľov úverov mohli byť vhodnejšími iné možnosti alebo metodiky, najmä ak budú k dispozícii ďalšie historické údaje a väčšia skúsenosť v oblasti dohľadu v súvislosti s fungovaním poistenia profesijnej zodpovednosti.

(5)

Pre jasné stanovenie minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky a na zabezpečenie harmonizovanejšieho prístupu v celej Únii by bolo vhodné stanoviť uplatňovanie uvedenej minimálnej peňažnej sumy na poistnú udalosť a za rok. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES (2) sa stanovuje požiadavka na minimálnu sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky za rok a na poistnú udalosť. Väčšina sprostredkovateľov vykonávajúcich sprostredkovanie poistenia a ich poisťovatelia sú teda oboznámení s týmto prístupom, a preto je vhodné zaviesť podobný systém pre sprostredkovateľov úverov. Okrem toho väčšina členských štátov, ktorých vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sprostredkovatelia úverov mali poistenie profesijnej zodpovednosti, takisto používa takýto prístup. V rámci pravidiel týkajúcich sa poistenia profesijnej zodpovednosti pre sprostredkovateľov úverov by sa preto malo takisto navrhnúť takéto rozlišovanie podľa roku a poistnej udalosti.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(7)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Minimálna peňažná suma na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky, ktorú musia mať sprostredkovatelia úverov podľa článku 29 ods. 2 písm. a) smernice 2014/17/EÚ, predstavuje:

a)

460 000 EUR na každú jednotlivú poistnú udalosť;

b)

celkovo 750 000 EUR za kalendárny rok na všetky poistné udalosti.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BAROSSO


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


24.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1126/2014

zo 17. októbra 2014,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí asulamu, kyanamidu, dicloranu, flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu, pikolinafénu a propizochlóru v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) asulamu, kyanamidu, dicloranu a propizochlóru boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu boli stanovené MRL flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu a pikolinafénu.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1045/2011 (2) sa rozhodlo o nezaradení asulamu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky asulamu boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali MRL stanovené pre uvedenú účinnú látku v prílohe III vypustiť.

(3)

Rozhodnutím Komisie č. 2008/745/ES (3) sa rozhodlo o nezaradení kyanamidu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyanamidu boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali MRL stanovené pre uvedenú účinnú látku v prílohe III vypustiť.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/329/EÚ (4) sa stanovilo nezaradenie dicloranu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dicloranu boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali MRL stanovené pre túto účinnú látku v prílohe III vypustiť. Nemalo by sa to týkať MRL, ktoré zodpovedajú CXL založeným na použitiach v tretích krajinách, za predpokladu, že sú tieto CXL prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Takisto by sa to nemalo vzťahovať na prípady, kde MRL boli špecificky stanovené ako dovozné tolerancie.

(5)

V prípade dicloranu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (5). Zistil riziko pre spotrebiteľov v súvislosti s CXL pre broskyne, stolové hrozno, muštové hrozno a mrkvu. Preto je vhodné stanoviť tieto MRL na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL v zmysle článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o CXL v prípade cibule, niektoré informácie nie sú k dispozícii a je potrebné ďalšie posúdenie pracovníkmi poverenými riadením rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade tohto produktu by sa mala stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedená MRL sa preskúma a pri tomto preskúmaní sa zohľadnia dostupné informácie za obdobie dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(6)

V prípade flumioxazínu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (6) odôvodnené stanovisko k súčasným MRL. Odporučil znížiť MRL v prípade jabĺk, hrušiek, kôstkového ovocia, zemiakov, mrkvy, paštrnáku, hrachu (bez strukov), slnečnicových semien, sójových bôbov, kukuričného zrna, ovseného zrna, zŕn ciroku a pšeničného zrna. Pri ostatných produktoch odporučil zachovať existujúce MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade cibule, niektoré informácie nie sú k dispozícii a je potrebné ďalšie posúdenie pracovníkmi poverenými riadením rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade tohto produktu by sa mala stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedená MRL sa preskúma a pri tomto preskúmaní sa zohľadnia dostupné informácie za obdobie dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(7)

V prípade flupyrsulfurón-metylu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (7) odôvodnené stanovisko k súčasným MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade ľanových semien, jačmenného, pšeničného, ovseného a ražného zrna niektoré informácie nie sú k dispozícii a je potrebné ďalšie posúdenie pracovníkmi poverenými riadením rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Keďže Francúzsko oznámilo, že chýbajúce informácie sú dostupné, nedoplní sa žiadna poznámka pod čiarou požadujúca predloženie týchto informácií.

(8)

V prípade pikolinafénu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (8) odôvodnené stanovisko k súčasným MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade jačmenného zrna, ovseného zrna, ražného zrna, pšeničného zrna, hovädzieho mäsa, tuku, pečene a obličiek, ovčieho mäsa, tuku, pečene, obličiek a mlieka, kozieho mäsa, tuku, pečene, obličiek a mlieka a kravského mlieka, niektoré informácie nie sú k dispozícii a je potrebné ďalšie posúdenie pracovníkmi poverenými riadením rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú a pri tomto preskúmaní sa zohľadnia dostupné informácie za obdobie dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(9)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2011/262/EÚ (9) sa stanovilo nezaradenie propizochlóru do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propizochlóru boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali MRL stanovené pre túto účinnú látku v prílohe III vypustiť.

(10)

Pokiaľ ide o produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu, v prípade ktorých neboli na úrovni Únie oznámené náležité povolenia ani dovozné tolerancie, ani pre ne neboli k dispozícii CXL, úrad dospel k záveru, že je potrebné ďalšie posúdenie zo strany pracovníkov poverených riadením rizík. So zreteľom na súčasné vedecké a technické poznatky by sa MRL v prípade týchto produktov mali stanoviť na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Komisia konzultovala s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité limity detekcie. Pri viacerých látkach tieto laboratóriá uznali, že v prípade určitých komodít si technický rozvoj vyžaduje určenie špecifických limitov detekcie.

(12)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory relevantné pre predmetnú záležitosť spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení mali stanoviť prechodné opatrenia pre produkty, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe informácií potvrdené zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(15)

Predtým, ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(16)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 v znení pred zmenou týmto nariadením sa naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi vyrobené pred 13. májom 2015.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. mája 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1045/2011 z 19. októbra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka asulam a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 23).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2008/745/ES z 18. septembra 2008 o nezaradení kyanamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 251, 19.9.2008, s. 45).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie 2011/329/EÚ zo 1. júna 2011 o nezaradení dicloranu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 194).

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre dicloran podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(6):3274. [30 s.].

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre flumioxazín podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(5):3225. [35 s.].

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre flupyrsulfurón-metyl podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(5):3226. [28 s.].

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre pikolinafén podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(5):3222. [34 s.].

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/262/EÚ z 27. apríla 2011 o nezaradení látky propizochlór do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o zmene a doplnení rozhodnutia Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 19).


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu a pikolinafénu sa nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Flumioxazín

Flupyrsulfurón-metyl

Pikolinafén

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0110000

i)

citrusové plody

0,02 (1)

 

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,05 (1)

 

 

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,02 (1)

 

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

0,02 (1)

 

 

0140010

marhule

 

 

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

 

 

0140990

iné

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,05 (1)

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,02 (1)

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,02 (1)

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

 

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,02 (1)

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

 

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

 

 

0154070

azarole [plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,02 (1)

 

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi

 

 

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

 

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

 

 

0163080

ananás

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

 

0213020

mrkva

 

 

 

0213030

zeler

 

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

 

 

0213060

paštrnák

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

 

 

0213100

kvaka

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

0213990

iné

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0220010

cesnak

 

 

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

(+)

 

 

0220030

šalotka

 

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

 

 

0220990

iné

 

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

 

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

 

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

 

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

 

 

0231990

iné

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

0233010

melóny (kiwano)

 

 

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

0242990

iné

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

 

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

 

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

 

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

 

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

 

 

0251990

iné

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

 

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

 

0252990

iné

 

 

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

bylinky

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0256010

trebuľka

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

 

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

 

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

 

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

 

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

 

 

0256990

iné

 

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

 

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

 

 

0260050

šošovica

 

 

 

0260990

iné

 

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0270010

špargľa

 

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

 

 

0270030

zeler

 

 

 

0270040

fenikel

 

 

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

 

 

0270060

pór

 

 

 

0270070

rebarbora

 

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

 

0270090

sabal palmetto

 

 

 

0270990

iné

 

 

 

0280000

viii)

huby

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

 

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

0280990

iné

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

0300990

iné

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,05 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

 

0401030

mak siaty

 

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

 

 

0401070

sójové bôby

 

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

 

0401090

semená bavlny

 

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

 

 

0401110

požlt farbiarsky

 

 

 

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

 

 

0401130

ľaničník siaty

 

 

 

0401140

konope siate

 

 

 

0401150

ricín obyčajný

 

 

 

0401990

iné

 

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

iné

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0500010

jačmeň

 

 

0,05 (1) (+)

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

 

0,05 (1)

0500030

kukurica

 

 

0,05 (1)

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

 

 

0,05 (1)

0500050

ovos

 

 

0,05 (1) (+)

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

 

 

0,05 (1)

0500070

raž

 

 

0,05 (1) (+)

0500080

cirok

 

 

0,05 (1)

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

 

0,05 (1) (+)

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0610000

i)

čaj

 

 

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

 

 

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

0631990

iné

 

 

 

0632000

b)

listy

 

 

 

0632010

listy jahody

 

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

0633000

c)

korene

 

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

 

0633990

iné

 

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

 

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

 

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0800000

8.

KORENINY

 

 

 

0810000

i)

osivo

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0810010

aníz

 

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

 

0810050

semená rasce

 

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

 

0810070

semená fenikla

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0820010

nové korenie

 

 

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

 

0820080

tamarindy

 

 

 

0820990

iné

 

 

 

0830000

iii)

kôra

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

zázvor

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

kurkuma

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

puky

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

klinčeky

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

0850990

iné

 

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

šafran

 

 

 

0860990

iné

 

 

 

0870000

vii)

arillus

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

0870990

iné

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

 

0900990

iné

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

1010000

i)

tkanivo

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1011000

a)

ošípané

 

 

 

1011010

svalovina

 

 

 

1011020

tuk

 

 

 

1011030

pečeň

 

 

 

1011040

obličky

 

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1011990

iné

 

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

 

 

1012010

svalovina

 

 

(+)

1012020

tuk

 

 

(+)

1012030

pečeň

 

 

(+)

1012040

obličky

 

 

(+)

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1012990

iné

 

 

 

1013000

c)

ovce

 

 

 

1013010

svalovina

 

 

(+)

1013020

tuk

 

 

(+)

1013030

pečeň

 

 

(+)

1013040

obličky

 

 

(+)

1013050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1013990

iné

 

 

 

1014000

d)

kozy

 

 

 

1014010

svalovina

 

 

(+)

1014020

tuk

 

 

(+)

1014030

pečeň

 

 

(+)

1014040

obličky

 

 

(+)

1014050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1014990

iné

 

 

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

 

 

1015010

svalovina

 

 

 

1015020

tuk

 

 

 

1015030

pečeň

 

 

 

1015040

obličky

 

 

 

1015050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1015990

iné

 

 

 

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

 

1016010

svalovina

 

 

 

1016020

tuk

 

 

 

1016030

pečeň

 

 

 

1016040

obličky

 

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1016990

iné

 

 

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 

 

 

1017010

svalovina

 

 

 

1017020

tuk

 

 

 

1017030

pečeň

 

 

 

1017040

obličky

 

 

 

1017050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1017990

iné

 

 

 

1020000

ii)

mlieko

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

1020010

dobytok

 

 

(+)

1020020

ovce

 

 

(+)

1020030

kozy

 

 

(+)

1020040

kone

 

 

 

1020990

iné

 

 

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1030010

kuracie

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

1030030

husacie

 

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

1030990

iné

 

 

 

1040000

iv)

med [materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med)]

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1060000

vi)

slimáky

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

b)

Pridáva sa tento stĺpec týkajúci sa dicloranu:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Dicloran

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01 (3)

0110000

i)

citrusové plody

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

0110990

iné

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0130030

dule

 

0130040

mišpuľa

 

0130050

mišpuľník japonský

 

0130990

iné

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

0140990

iné

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) [aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

0154990

iné

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

0161990

iné

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

0162030

mučenka jedlá

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

0162050

kainito (star apple)

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

0162990

iné

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokádo

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

0163030

mango

 

0163040

papája

 

0163050

granátové jablko

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

0163080

ananás

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

0163100

durian

 

0163110

guanabana (soursop)

 

0163990

iné

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (3)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

0212040

tapioka

 

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa cviklová

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

0213100

kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

0220010

cesnak

0,01 (3)

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

0,2 (+)

0220030

šalotka

0,01 (3)

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

0,01 (3)

0220990

iné

0,01 (3)

0230000

iii)

plodová zelenina

0,01 (3)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny (kiwano)

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01 (3)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,01 (3)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

0251070

červená horčica

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,01 (3)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

0,01 (3)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

0,01 (3)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,01 (3)

0256000

f)

bylinky

0,02 (3)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

0256990

iné

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,01 (3)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01 (3)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

sabal palmetto

 

0270990

iné

 

0280000

viii)

huby

0,01 (3)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0280990

iné

 

0290000

ix)

morské riasy

0,01 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (3)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01 (3)

0401000

i)

olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

0401070

sójové bôby

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlny

 

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

0401110

požlt farbiarsky

 

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

0401130

ľaničník siaty

 

0401140

konope siate

 

0401150

ricín obyčajný

 

0401990

iné

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

0402030

plod palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

5.

OBILNINY

0,02 (3)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

čaj

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

0631000

a)

kvety

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

0631020

kvet ibišteka

 

0631030

lupienky ruže

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listy

 

0632010

listy jahody

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

korene

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,05 (3)

0800000

8.

KORENINY

 

0810000

i)

osivo

0,05 (3)

0810010

aníz

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

0810040

semená koriandra

 

0810050

semená rasce

 

0810060

semená kôpru

 

0810070

semená fenikla

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05 (3)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

0820070

struky vanilky

 

0820080

tamarindy

 

0820990

iné

 

0830000

iii)

kôra

0,05 (3)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

0830990

iné

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

0840010

sladké drievko

0,05 (3)

0840020

zázvor

0,05 (3)

0840030

kurkuma

0,05 (3)

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

0,05 (3)

0850000

v)

puky

0,05 (3)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05 (3)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

vii)

arillus

0,05 (3)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

i)

tkanivo

 

1011000

a)

ošípané

 

1011010

svalovina

0,01 (3)

1011020

tuk

0,01 (3)

1011030

pečeň

0,02 (3)

1011040

obličky

0,01 (3)

1011050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1011990

iné

0,01 (3)

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

1012010

svalovina

0,01 (3)

1012020

tuk

0,01 (3)

1012030

pečeň

0,02 (3)

1012040

obličky

0,01 (3)

1012050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1012990

iné

0,01 (3)

1013000

c)

ovce

 

1013010

svalovina

0,01 (3)

1013020

tuk

0,01 (3)

1013030

pečeň

0,02 (3)

1013040

obličky

0,01 (3)

1013050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1013990

iné

0,01 (3)

1014000

d)

kozy

 

1014010

svalovina

0,01 (3)

1014020

tuk

0,01 (3)

1014030

pečeň

0,02 (3)

1014040

obličky

0,01 (3)

1014050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1014990

iné

0,01 (3)

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

1015010

svalovina

0,01 (3)

1015020

tuk

0,01 (3)

1015030

pečeň

0,02 (3)

1015040

obličky

0,01 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1015990

iné

0,01 (3)

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

1016010

svalovina

0,01 (3)

1016020

tuk

0,01 (3)

1016030

pečeň

0,02 (3)

1016040

obličky

0,01 (3)

1016050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1016990

iné

0,01 (3)

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 

1017010

svalovina

0,01 (3)

1017020

tuk

0,01 (3)

1017030

pečeň

0,02 (3)

1017040

obličky

0,01 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

0,01 (3)

1017990

iné

0,01 (3)

1020000

ii)

mlieko

0,01 (3)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,01 (3)

1030010

kuracie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné

 

1040000

iv)

med [materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med)]

0,05 (3)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

0,01 (3)

1060000

vi)

slimáky

0,01 (3)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

0,01 (3)

2.

V prílohe III sa stĺpce týkajúce sa asulamu, kyanamidu, dicloranu, flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu, pikolinafénu a propizochlóru vypúšťajú.

3.

Do prílohy V sa dopĺňajú tieto stĺpce týkajúce sa asulamu, kyanamidu a propizochlóru:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (6)

Asulam

Kyanamid vrátane solí vyjadrených ako kyanamid

Propizochlór

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,01 (5)

0,01 (5)

0110000

i)

citrusové plody

0,05 (5)

 

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,1 (5)

 

 

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,05 (5)

 

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

0,05 (5)

 

 

0140010

marhule

 

 

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

 

 

0140990

iné

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

0,05 (5)

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

 

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

 

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) [aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,05 (5)

 

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi

 

 

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

 

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

 

 

0163080

ananás

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0,01 (5)

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

 

0213020

mrkva

 

 

 

0213030

zeler

 

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

 

 

0213060

paštrnák

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

 

 

0213100

kvaka

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

0213990

iné

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0220010

cesnak

 

 

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

 

 

0220030

šalotka

 

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

 

 

0220990

iné

 

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

 

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

 

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

 

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

 

 

0231990

iné

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

0233010

melóny (kiwano)

 

 

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

0242990

iné

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

 

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

 

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

 

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

 

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

 

 

0251990

iné

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

 

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

 

0252990

iné

 

 

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0256000

f)

bylinky

0,1 (5)

 

0,02 (5)

0256010

trebuľka

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

 

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

 

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

 

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

 

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

 

 

0256990

iné

 

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

 

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

 

 

0260050

šošovica

 

 

 

0260990

iné

 

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0270010

špargľa

 

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

 

 

0270030

zeler

 

 

 

0270040

fenikel

 

 

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

 

 

0270060

pór

 

 

 

0270070

rebarbora

 

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

 

0270090

sabal palmetto

 

 

 

0270990

iné

 

 

 

0280000

viii)

huby

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

 

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

0280990

iné

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

0300990

iné

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,1 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

 

0401030

mak siaty

 

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

 

 

0401070

sójové bôby

 

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

 

0401090

semená bavlny

 

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

 

 

0401110

požlt farbiarsky

 

 

 

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

 

 

0401130

ľaničník siaty

 

 

 

0401140

konope siate

 

 

 

0401150

ricín obyčajný

 

 

 

0401990

iné

 

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

iné

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0500010

jačmeň

 

 

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

 

 

0500030

kukurica

 

 

 

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

 

 

 

0500050

ovos

 

 

 

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

 

 

 

0500070

raž

 

 

 

0500080

cirok

 

 

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

 

 

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

čaj

 

 

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

 

 

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

0631990

iné

 

 

 

0632000

b)

listy

 

 

 

0632010

listy jahody

 

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

0633000

c)

korene

 

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

 

0633990

iné

 

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

 

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

 

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

KORENINY

 

 

 

0810000

i)

osivo

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0810010

aníz

 

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

 

0810050

semená rasce

 

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

 

0810070

semená fenikla

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0820010

nové korenie

 

 

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

 

0820080

tamarindy

 

 

 

0820990

iné

 

 

 

0830000

iii)

kôra

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840020

zázvor

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840030

kurkuma

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

puky

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850010

klinčeky

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

0850990

iné

 

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0860010

šafran

 

 

 

0860990

iné

 

 

 

0870000

vii)

arillus

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

0870990

iné

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

 

0900990

iné

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

0,02 (5)

0,01 (5)

 

1010000

i)

tkanivo

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

ošípané

 

 

 

1011010

svalovina

 

 

 

1011020

tuk

 

 

 

1011030

pečeň

 

 

 

1011040

obličky

 

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1011990

iné

 

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

 

 

1012010

svalovina

 

 

 

1012020

tuk

 

 

 

1012030

pečeň

 

 

 

1012040

obličky

 

 

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1012990

iné

 

 

 

1013000

c)

ovce

 

 

 

1013010

svalovina