ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 270

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
11. septembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2014 z 10. septembra 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o vyňatie esterov kyseliny montánovej (E 912) ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2014 z 10. septembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/657/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. septembra 2014, ktorým sa prijíma návrh skupiny vyvážajúcich výrobcov a Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov, pokiaľ ide o objasnenie týkajúce sa plnenia záväzku uvedeného vo vykonávacom rozhodnutí 2013/707/EÚ

6

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 957/2014

z 10. septembra 2014,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o vyňatie esterov kyseliny montánovej (E 912)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 231/2012 (2) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách, ktoré sú uvedené v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(3)

Estery kyseliny montánovej (E 912) sú vosky povolené ako povlakové látky na povrchové ošetrenie citrusových plodov, melónov, papáje, manga, avokáda a ananásu v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(4)

V článku 32 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje, že všetky prídavné látky v potravinách, ktoré boli povolené v Únii ešte pred 20. januárom 2009, podliehajú novému hodnoteniu rizika, ktoré vykoná Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(5)

Na tento účel bol schválený program na prehodnotenie prídavných látok v potravinách stanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 257/2010 (3). Podľa nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sa musia potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá prehodnotiť do 31. decembra 2018. Niektoré prídavné látky vrátane esterov kyseliny montánovej (E 912) však majú vyššiu prioritu a mali by sa vyhodnotiť skôr.

(6)

Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sú zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a všetky ostatné zainteresované strany povinné predkladať údaje súvisiace s prehodnocovaním prídavnej látky v potravinách v lehote stanovenej úradom v jeho výzve na predkladanie údajov.

(7)

Úrad uverejnil 15. februára 2012 verejnú výzvu týkajúcu sa vedeckých údajov o esteroch kyseliny montánovej (E 912) (4), v ktorej záujemcov a zainteresované strany vyzval, aby do 1. júna 2012 poskytli informácie alebo predložili požadované údaje.

(8)

Úrad vydal 7. júna 2013 vedecké stanovisko k prehodnoteniu esterov kyseliny montánovej (E 912) ako prídavných látok v potravinách (5). V stanovisku sa uvádza, že neboli k dispozícii žiadne údaje o toxikokinetike a reprodukčnej a vývojovej toxicite esterov kyseliny montánovej. Dostupné údaje o krátkodobej a subchronickej toxicite, genotoxicite, chronickej toxicite a karcinogenite esterov kyseliny montánovej neboli úplné. Neboli predložené žiadne údaje o ich používaní. Úrad dospel k záveru, že estery kyseliny montánovej nie je možné vzhľadom na tieto chýbajúce a neúplné údaje vyhodnotiť.

(9)

V článku 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sa stanovuje, že ak zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a všetky ostatné zainteresované strany orgánu nepredložili informácie nevyhnutné na dokončenie prehodnocovania danej prídavnej látky v rámci stanovených lehôt, príslušná prídavná látka v potravinách môže byť vyňatá zo zoznamu Únie schválených prídavných látok v potravinách v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1333/2008. Následne by sa z nariadenia (EÚ) č. 231/2012 mali vypustiť aj špecifikácie tejto prídavnej látky.

(10)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1333/2008 sa zoznam Únie s povolenými prídavnými látkami v potravinách zmení v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (6).

(11)

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa stanovuje, že k aktualizácii zoznamu Únie s prídavnými látkami v potravinách môže dôjsť buď na podnet Komisie, alebo po podaní žiadosti.

(12)

Preto by sa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 mali zmeniť odstránením esterov kyseliny montánovej (E 912) zo zoznamu Únie s povolenými prídavnými látkami v potravinách, keďže ich zaradenie do zoznamu nie je vzhľadom na chýbajúce najnovšie vedecké dôkazy možné viac zdôvodniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Potraviny obsahujúce estery kyseliny montánovej (E 912), ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej predávať až do vyčerpania zásob.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(6): 3236.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti B v oddiele 3 „Prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá“ sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.

2.

V časti E v oddiele 4.1.1 „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina v celistvosti“ sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.


PRÍLOHA II

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.


11.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 958/2014

z 10. septembra 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

65,0

TR

64,5

ZZ

64,8

0707 00 05

TR

127,2

ZZ

127,2

0709 93 10

TR

129,7

ZZ

129,7

0805 50 10

AR

192,2

BR

100,4

CL

207,8

IL

182,0

UY

169,8

ZA

173,9

ZZ

171,0

0806 10 10

BR

171,0

EG

167,7

TR

121,9

ZZ

153,5

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,1

CL

105,4

NZ

131,8

US

129,1

ZA

135,3

ZZ

102,9

0808 30 90

TR

134,1

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,6

0809 30

TR

136,3

ZZ

136,3

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

11.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. septembra 2014,

ktorým sa prijíma návrh skupiny vyvážajúcich výrobcov a Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov, pokiaľ ide o objasnenie týkajúce sa plnenia záväzku uvedeného vo vykonávacom rozhodnutí 2013/707/EÚ

(2014/657/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 15 ods. 1 základného antidumpingového nariadenia a článku 25 základného antisubvenčného nariadenia,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) začala 6. septembra 2012 antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike („ČĽR“) (3). Komisia 8. novembra 2012 začala antisubvenčné konanie týkajúce sa tohto dovozu (4).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 513/2013 (5) Komisia uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky.

(3)

Rozhodnutím 2013/423/EÚ (6) Komisia prijala cenový záväzok skupiny vyvážajúcich výrobcov, ako aj Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (ďalej len „CCCME“), pokiaľ ide o dočasné antidumpingové clo. Nariadením (EÚ) č. 748/2013 (7) Komisia zmenila nariadenie (EÚ) č. 513/2013 s cieľom zaviesť technické zmeny potrebné v dôsledku prijatia záväzku v súvislosti s dočasným antidumpingovým clom.

(4)

Po oznámení zmenenej verzie záväzku skupinou vyvážajúcich výrobcov a CCCME Komisia vykonávacím rozhodnutím 2013/707/EÚ (8) potvrdila prijatie zmeneného záväzku (ďalej len „záväzku“) na obdobie uplatňovania konečných opatrení.

(5)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1238/2013 (9) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v ČĽR alebo odosielaných z ČĽR do Únie, na ktoré sa záväzok nevzťahuje.

(6)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2013 (10) Rada takisto uložila konečné vyrovnávacie clo na fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty (t. j. články) s pôvodom v ČĽR alebo odosielané z ČĽR, na ktoré sa záväzok nevzťahuje.

B.   ZÁVÄZOK

1.   Plnenie záväzku

(7)

Po prijatí vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ združenie EU ProSun, ktoré podalo antidumpingový a antisubvenčný podnet, spochybnilo uplatňovanie mechanizmu úpravy ceny v rámci záväzku. Združenie EU ProSun sa domnievalo, že si nemôže uplatniť svoje právo na obhajobu, pretože vo verzii textu záväzku, ktorá nemá dôverný charakter, sa explicitne nestanovuje, že medzinárodné cenové rady spoločnosti Bloomberg, ktoré sú základom pre úpravu ceny, „sú vyjadrené v eurách“. Na rozdiel od pôvodnej dohody medzi útvarmi Komisie a vyvážajúcimi výrobcami spolu s CCCME združenie EU ProSun zastávalo názor, že medzinárodné spotové ceny uvedené v databáze Bloomberg by sa nemali konvertovať z USD na eurá. Tieto názory zazneli aj na vypočutiach s úradníkom pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod („GR TRADE“) 10. apríla 2014 a 14. mája 2014.

(8)

Ďalšie problémy, na ktoré sa poukázalo, súviseli s plnením záväzku, pokiaľ ide o cenu a úpravu ročnej úrovne v prípade článkov, ako aj referenčný údaj o spotrebe za rok 2013 použitý vo výpočtoch, ktoré viedli k prvej úprave ročnej úrovne. Tieto body si medzičasom združenie EU ProSun a útvary Komisie vzájomne objasnili.

(9)

Na základe pripomienok, ktoré predložilo združenie EU ProSun, Komisia 2. mája 2014 požiadala vyvážajúcich výrobcov spolu s CCCME o vyjadrenie stanoviska. Vo svojej odpovedi z 13. mája 2014, doplnenej 16. júna 2014, vyjadrila CCCME názor, že použitie menového prepočtu z USD na eurá je pre plnenie záväzku nevyhnutné. Počas vypočutia s úradníkom pre vypočutie z GR pre obchod 12. júna 2014 CCCME toto stanovisko zopakovala. Listom z 15. júla 2014 združenie EU ProSun vyjadrilo pripomienky k stanoviskám, ktoré CCCME uviedla počas vypočutia. Komisia 13. júna 2014 na základe ustanovení záväzku požiadala vyvážajúcich výrobcov spolu s CCCME o konzultácie. Žiadosť sa týkala toho, ktorá mena sa má používať v rámci mechanizmu úpravy ceny. Komisia konštatovala, že v záväzku sa nestanovuje, ktorá mena sa má používať, a preto si mechanizmus úpravy ceny vyžaduje ďalšie právne spresnenie. Vyvážajúci výrobcovia spolu s CCCME 1. júla 2014 prijali žiadosť o konzultácie. S cieľom ozrejmiť tieto technické otázky týkajúce sa plnenia záväzku sa 9. júla 2014 konali konzultácie Komisie s CCCME v súlade s príslušným ustanovením záväzku. Vyvážajúci výrobcovia spolu s CCCME 24. júla 2014 predložili oznámenie („oznámenie CCCME“), v ktorom navrhli objasniť používanie mechanizmu úpravy ceny doplnením návrhu príslušných ustanovení záväzku.

(10)

Oznámenie CCCME sa sprístupnilo zainteresovaným stranám, aby si mohli uplatniť svoje právo na obhajobu v súvislosti s uplatňovaním určitých ustanovení záväzku. Združenie EU ProSun vznieslo námietku proti navrhovanému objasneniu plnenia záväzku listami z 28. júla a 30. júla 2014. Združenie ďalej požiadalo o intervenciu úradníka pre vypočutie z GR pre obchod a vypočutie sa konalo 31. júla 2014. Komisia 4. augusta 2014 informovala zainteresované strany o základných faktických a právnych prvkoch, na základe ktorých má v úmysle akceptovať navrhnuté objasnenie. Zainteresované strany vyzvala, aby poskytli svoje stanoviská. Združenie EU ProSun zopakovalo svoju námietku proti navrhovanému objasneniu 6. augusta 2014, 14. augusta 2014 a s oneskorením 25. augusta 2014.

2.   Posúdenie

(11)

Komisia musí teraz rozhodnúť, či môže objasnenia navrhnuté v oznámení CCCME prijať. Združenie EU ProSun proti tomu namieta opierajúc sa o päť argumentov. Cieľom tohto rozhodnutia je technické objasnenie, a nie preskúmanie zavedených opatrení. Argumenty združenia EU ProSun sa preto môžu posúdiť iba v rozsahu, v akom sa vzťahujú na pôsobnosť tohto rozhodnutia.

(12)

Po prvé, združenie EU ProSun namietalo proti takému výkladu záväzku, v rámci ktorého je možná konverzia medzinárodných cenových radov Bloomberg na eurá. Podľa jeho názoru by tak prijatie navrhovaného objasnenia plnenia záväzku predstavovalo neprípustnú úpravu záväzku. Komisia po vypočutí strán opakuje, že text záväzku je nejednoznačný, keďže sa v ňom výslovne nestanovuje menový prepočet, ani sa takýto menový prepočet nevylučuje, a preto je objasnenie v záujme právnej istoty vhodné. Výklad vyplývajúci z oznámenia CCCME je ďalej v súlade s logikou a všeobecnou štruktúrou záväzku, ktoré vyplývajú zo spoločnej dohody.

(13)

Komisia zdôrazňuje, že konverzia medzinárodných cien spoločnosti Bloomberg na eurá bola súčasťou spoločnej dohody strán záväzku. Konverzia medzinárodných cenových radov Bloomberg na eurá je okrem toho nevyhnutná, pretože tieto údaje sa používajú ako referenčná hodnota na úpravu minimálnej dovoznej ceny (ďalej len „MDC“), ktorá je vyjadrená v eurách. Samotná skutočnosť, že sa konverzia uskutočňuje, nevedie k viac (alebo menej) poškodzujúcemu dumpingu alebo subvencovaniu, keďže fluktuácia menových kurzov sa môže pohybovať nahor aj nadol. Je to mechanizmus automatickej úpravy ceny počiatočnej MDC vyjadrenej v eurách. Výmenný kurz je v každom prípade faktorom, ktorý zohľadňujú aj rôzne hospodárske subjekty pri predaji na danom trhu, ktorým je v tomto prípade trh Únie.

(14)

Po druhé, združenie EU ProSun tvrdilo, že prijatie navrhovaného objasnenia plnenia záväzku by viedlo k špirálovému poklesu MDC. Komisia v tejto súvislosti konštatuje, že mechanizmus úpravy vylučuje riziko špirálového poklesu (alebo rastu) ceny, keďže zabezpečuje návrat k počiatočnej MDC, ak je v danom štvrťroku kolísanie ceny menšie ako určitý percentuálny podiel. Komisia ďalej konštatuje, že cenové ponuky, ktoré zozbierala spoločnosť Bloomberg, sa považujú za reprezentatívne pre celosvetové ceny solárnych panelov a že sú založené na vzorke pozostávajúcej z cien, ktoré na rôznych domácich trhoch zaznamenali výrobcovia z rôznych krajín. Podľa Európskej asociácie fotovoltického priemyslu („EPIA“) európsky trh v roku 2013 predstavoval zhruba 28 % celosvetovej spotreby solárnych panelov (10 975 MW z 38 358 MW novoinštalovaného elektrického výkonu) (11). V dôsledku toho transakcie, na ktoré sa vzťahuje záväzok, predstavujú výrazne menej ako 28 % celosvetových transakcií, pre ktoré sú medzinárodné cenové rady Bloomberg reprezentatívne. Vplyv zmeny MDC na medzinárodné cenové rady Bloomberg je preto obmedzený. Tvrdenie, že mechanizmus úpravy MDC by viedol k špirálovému poklesu cien, je z tohto dôvodu nesprávne.

(15)

Po tretie, združenie EU ProSun tvrdilo, že Komisia by mala používať medzinárodné cenové rady s vylúčením čínskych cien. Komisia konštatovala, že táto možnosť sa uvádza v texte záväzku ako druhotná možnosť, ktorá nie je ihneď použiteľná. Mohlo by sa o nej uvažovať v budúcnosti v súlade s vhodnými postupmi.

(16)

Po štvrté, združenie EU ProSun tvrdilo, že upravenou MDC sa neodstráni ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie. Komisia konštatuje, že záväzok od začiatku zahŕňal počiatočnú MDC a úpravu ceny. Posúdenie uvedené vo vykonávacom rozhodnutí 2013/707/EÚ, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na prijatie záväzkov v základnom antidumpingovom nariadení a v základom antisubvenčnom nariadení, preto zahŕňa úpravu ceny. Táto úprava ceny je automatická. MDC a mechanizmus úpravy ceny sa používajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 základného antisubvenčného nariadenia.

(17)

Po piate, združenie EU ProSun tvrdilo, že oznámenie CCCME nie je ekonomicky opodstatnené. Prvý ekonomický argument sa týka toho, že databáza spoločnosti Bloomberg je indexom, a nie explicitnou cenovou ponukou, pretože ceny z rôznych trhov sa v nej štandardne vyjadrujú v USD. Komisia konštatuje, že v záväzku sa uvádzajú „priemerné ceny“, a teda sa v ňom vychádza z názoru, že databáza spoločnosti Bloomberg obsahuje cenové ponuky. Je nesporné, že databáza spoločnosti Bloomberg je zbierkou cien, ktoré sú vyjadrené v USD. MDC je však vyjadrená v eurách. Z tohto dôvodu je vhodné konvertovať tieto cenové ponuky na eurá, aby bolo možné určiť, za akú cenu v eurách je možné kúpiť solárne panely na svetovom trhu. Keďže v zmluvách, ktoré sa uzatvárajú v Únii, sa ceny väčšinou uvádzajú v eurách, Komisia sa domnieva, že na posúdenie vplyvu medzinárodného vývoja cien na situáciu v Únii sú vhodnejšie priemerné ceny v eurách. Druhý ekonomický argument sa týka cieľa mechanizmu úpravy a otázky, či sa tento cieľ podobá cieľu mechanizmov úpravy použitých v iných záväzkoch, ktoré boli založené na cene surovín. Po prvé, Komisia konštatuje, že v odôvodnení 4 rozhodnutia 2013/423/EÚ sa skutočne uvádza, že cieľ mechanizmu úpravy je v tomto prípade rovnaký ako cieľ mechanizmov úpravy použitých v skorších záväzkoch napriek skutočnosti, že z technických dôvodov nebolo možné v tomto konkrétnom prípade použiť cenu surovín. Po druhé, MDC nie je založená na výrobných nákladoch výrobcov z Únie vrátane primeraného zisku, ale na metodike opísanej v odôvodnení 7 rozhodnutia 2013/423/EÚ a odôvodnení 22 vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ.

3.   Prijatie navrhnutého objasnenia plnenia záväzku

(18)

Komisia sa nazdáva, že navrhované objasnenie patrí do pôsobnosti záväzku prijatého vykonávacím rozhodnutím 2013/707/EÚ.

(19)

Vzhľadom na obavy vyjadrené tretími stranami v priebehu plnenia záväzku je vhodné prijať navrhnuté objasnenie plnenia záväzku a ukončiť konzultácie s vyvážajúcimi výrobcami a CCCME. Zainteresované strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, na ktorých sa zakladá toto rozhodnutie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma návrh objasnenia týkajúceho sa plnenia prijatého záväzku vyvážajúcich výrobcov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ spoločne s Čínskou obchodnou komorou pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2013, s. 93.

(3)  Ú. v. EÚ C 269, 6.9.2012, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ C 340, 8.11.2012, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 26.

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 66.

(11)  Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018 (Výhľad pre celosvetový trh s fotovoltickými výrobkami na roky 2014 – 2018), s. 18.