ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 260

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. augusta 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/492/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

1

 

 

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

4

 

 

2014/493/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2014, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

739

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. júna 2014

o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

(2014/492/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37 a článok 31 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom, ako aj s článkom 218 ods. 7,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 15. júna 2009 poverila Komisiu začatím rokovaní s Moldavskou republikou o uzavretí novej dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou s cieľom nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci (1).

(2)

S prihliadnutím na blízke historické vzťahy a prehlbujúce sa väzby medzi zmluvnými stranami, ako aj na ich želanie posilniť a rozšíriť svoje vzťahy ambicióznym a inovačným spôsobom boli rokovania o Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej(ďalej lej „dohoda“) úspešne zavŕšené parafovaním dohody 29. novembra 2013.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie a čiastočne predbežne vykonávať pred nadobudnutím jej platnosti v súlade s jej článkom 464 až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

(4)

Predbežné vykonávanie častí dohody nemá vplyv na rozdelenie právomocí medzi Úniou a jej členskými štátmi v súlade so zmluvami.

(5)

Podľa článku 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je vhodné, aby Rada poverila Komisiu schválením úprav dohody, ktoré má prijať Asociačný výbor v zložení pre obchod podľa článku 438 ods. 4 dohody v zmysle návrhu Podvýboru pre zemepisné označenia podľa článku 306 dohody.

(6)

Je vhodné stanoviť príslušné postupy na ochranu zemepisných označení, ktorým sa poskytuje ochrana podľa dohody.

(7)

Dohoda by sa nemala vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi alebo tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

2.   Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu (-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

1.   V súlade s článkom 464 dohody a pod podmienkou zaslania oznámení stanovených v uvedenom článku sa medzi Úniou a Moldavskou republikou do nadobudnutia platnosti dohody a len do rozsahu, v akom sa týkajú záležitostí patriacich do právomocí Únie vrátane záležitostí, ktoré patria do právomoci Únie vymedzovať a vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, predbežne vykonávajú tieto časti dohody:

a)

hlava I;

b)

hlava II: články 3, 4, 7 a 8;

c)

hlava III: články 12 a 15;

d)

hlava IV: kapitoly 5, 9 a 12 (okrem článku 68 písm. h)), kapitola 13 (okrem článku 71, pokiaľ sa týka riadenia námorných záležitostí, a okrem článku 73 písm. b) a e) a článku 74), kapitola 14 (okrem článku 77 písm. i)), kapitola 15 (okrem článku 81 písm. a) a e) a článku 82 ods. 2), kapitola 16 (okrem článku 87, článku 88 písm. c) a článku 89 písm. a) a b), pokiaľ sa písmeno b) týka ochrany pôdy), kapitoly 26 a 28, ako aj články 30, 37, 46, 57, 97, 102 a 116;

e)

hlava V (okrem článku 278, pokiaľ sa týka oblasti trestnoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva, a okrem článkov 359 a 360, pokiaľ sa týkajú správnych konaní, ako aj preskúmania a odvolania sa na úrovni členských štátov);

f)

hlava VI;

g)

hlava VII: (okrem článku 456 ods. 1, pokiaľ sú ustanovenia tejto hlavy nevyhnutné na účely zabezpečenia predbežného vykonávania dohody ako je vymedzené v tomto odseku);

h)

prílohy II až XIII, prílohy XV až XXXV, ako aj protokoly I až IV.

2.   Dátum začatia predbežného vykonávania dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Na účely článku 306 dohody zmeny dohody prostredníctvom rozhodnutí Podvýboru pre zemepisné označenia schvaľuje v mene Únie Komisia. Ak sa zainteresovaným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v nadväznosti na námietky v súvislosti so zemepisným označením, Komisia prijme pozíciu na základe postupu stanoveného v článku 57 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (2).

Článok 5

1.   Názov chránený podľa hlavy V kapitoly 9 pododdielu 3 „Zemepisné označenia“ dohody môže použiť každý prevádzkovateľ uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny v súlade so zodpovedajúcou špecifikáciou.

2.   V súlade s článkom 301 dohody členské štáty a inštitúcie Únie presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 297 až 300 dohody okrem iného aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 6

Táto dohoda by sa nemala vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi a tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Luxemburgu 16. júna 2014

Za Radu

predseda

G. KARASMANIS


(1)  Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Moldavskou republikou (Ú. v. ES L 181, 24.6.1998, s. 3).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


30.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/4


DOHODA O PRIDRUŽENÍ

medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“,

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“ alebo „EÚ“ a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Euratom“,

na jednej strane a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY spoločné hodnoty a silné väzby medzi zmluvnými stranami, ktoré boli v minulosti nadviazané Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, a ktoré sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky a Východného partnerstva, a uznávajúc spoločné želanie zmluvných strán ďalej rozvíjať, posilniť a rozšíriť svoje vzťahy;

UZNÁVAJÚC európske ambície Moldavskej republiky, ako aj jej európsku voľbu;

UZNÁVAJÚC, že spoločné hodnoty, na ktorých sa zakladá EÚ – sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a právny štát – takisto predstavujú podstatu politického pridruženia a hospodárskej integrácie, ako ju predpokladá táto dohoda;

BERÚC DO ÚVAHY, že táto dohoda neovplyvní a necháva otvorenú možnosť ďalšieho postupného vývoja v rámci vzájomných vzťahov medzi EÚ a Moldavskou republikou;

UZNÁVAJÚC, že Moldavská republika ako európska krajina má s členskými štátmi spoločné dejiny a hodnoty, ktoré je odhodlaná uplatňovať a podporovať; pričom tieto hodnoty a dejiny inšpirujú európsku voľbu Moldavskej republiky;

UZNÁVAJÚC význam spoločného akčného plánu európskej susedskej politiky EÚ a Moldavskej republiky z februára 2005 v rámci posilňovania vzťahov medzi EÚ a Moldavskou republikou, ako aj v rámci podpory pokračovania reformného úsilia a procesu aproximácie v Moldavskej republike, čo prispeje k postupnej hospodárskej integrácii a prehĺbeniu politického pridruženia;

ZAVIAZANÉ posilniť dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, zásad demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;

PRIPOMÍNAJÚC najmä svoje odhodlanie podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát, a to aj prostredníctvom spolupráce na tento účel v rámci Rady Európy;

VYJADRUJÚC OCHOTU prispieť k politickému a sociálno-ekonomickému rozvoju Moldavskej republiky prostredníctvom širokej spolupráce v rámci celej škály oblastí spoločného záujmu, a to aj v oblasti dobrej správy vecí verejných, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, integrácie obchodu a posilňovania hospodárskej spolupráce, politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, finančného riadenia, verejnej správy a reformy verejnej služby, účasti občianskej spoločnosti, budovania inštitúcií, znižovania chudoby a v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

ZAVIAZANÉ všetkými zásadami a ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a najmä záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a záverečných dokumentov z konferencie v Madride v roku 1991 a vo Viedni v roku 1992, Parížskej charty pre novú Európu z roku 1990, Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov z roku 1948 a dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950;

PRIPOMÍNAJÚC svoje odhodlanie posilniť medzinárodný mier a bezpečnosť a angažovať sa v účinnom multilateralizme a mierovom riešení sporov, a najmä na tento účel spolupracovať v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) a OBSE;

UZNÁVAJÚC význam aktívnej účasti Moldavskej republiky na rôznych formátoch regionálnej spolupráce;

ŽELAJÚC SI ďalej rozvíjať pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu vrátane regionálnych aspektov, a to pri zohľadnení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ, ako aj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

BERÚC DO ÚVAHY, že EÚ je pripravená podporovať medzinárodné úsilie zamerané na posilnenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky a prispieť k reintegrácii tejto krajiny;

UZNÁVAJÚC význam, ktorý má záväzok Moldavskej republiky pracovať na dosiahnutí udržateľného urovnania podnesterského konfliktu, ako aj záväzku EÚ podporiť obnovu po ukončení tohto konfliktu;

ZAVIAZANÉ predchádzať všetkým formám organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi a korupcie, bojovať proti nim, ako aj zintenzívniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu;

ZAVIAZANÉ prehlbovať vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti mobility, migrácie, azylu a riadenia hraníc v duchu rámca EÚ pre vonkajšiu migračnú politiku, a to so zameraním na spoluprácu v oblasti legálnej migrácie vrátane cirkulujúcej migrácie a riešenia nelegálnej migrácie, ako aj zabezpečiť účinné uplatňovanie dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt;

UZNÁVAJÚC postupné kroky smerom k zavedeniu bezvízového styku pre občanov Moldavskej republiky vo vhodnom čase, pod podmienkou, že budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu;

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Tretej časti, hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako osobitné zmluvné strany, a nie ako súčasť EÚ, pokiaľ EÚ so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom spoločne neoznámia Moldavskej republike, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko je viazané ako súčasť EÚ v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko prestanú byť viazané ako súčasť EÚ podľa článku 4a uvedeného protokolu, EÚ spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom bezodkladne informujú Moldavskú republiku o akejkoľvek zmene svojho postavenia, pričom v takom prípade ostávajú viazané ustanoveniami tejto dohody vo vlastnom mene. To isté platí pre Dánsko v súlade Protokolom č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám,

ZAVIAZANÉ dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a potvrdzujúc pripravenosť EÚ prispieť k hospodárskym reformám v Moldavskej republike;

ZAVIAZANÉ rešpektovať požiadavky na ochranu životného prostredia vrátane cezhraničnej spolupráce v súvislosti s multilaterálnymi medzinárodnými dohodami a ich vykonávaním, ako aj dodržiavať zásady trvalo udržateľného rozvoja;

ŽELAJÚC SI dosiahnuť postupnú hospodársku integráciu do vnútorného trhu EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody, a to okrem iného prostredníctvom prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) ako neoddeliteľnej súčasti tejto dohody;

VYJADRUJÚC OCHOTU vytvoriť prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu, čo umožní ďalekosiahlu aproximáciu regulačného rámca a liberalizáciu prístupu na trh v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva zmluvných strán v Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ako aj ich transparentným uplatňovaním;

PRESVEDČENÉ, že táto dohoda vytvorí nové prostredie, ktoré napomôže hospodárske vzťahy medzi nimi a najmä rozvoj obchodu a investícií, a ktoré tiež bude stimulovať hospodársku súťaž, čo sú kľúčové faktory pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu;

ZAVIAZANÉ zvýšiť bezpečnosť dodávok energie, uľahčiť rozvoj náležitej infraštruktúry, zvýšiť integráciu trhu a posilniť aproximáciu v regulačnej oblasti smerom k hlavným prvkom acquis EÚ, podporiť energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

UZNÁVAJÚC potrebu posilniť spoluprácu v oblasti energetiky a záväzky, ktoré na seba zmluvné strany prevzali v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Energetického spoločenstva („Zmluva o energetickom spoločenstve“);

VYJADRUJÚC OCHOTU zvyšovať úroveň ochrany verejného a ľudského zdravia, čo je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu;

ZAVIAZANÉ posilniť medziľudské kontakty, a to aj prostredníctvom spolupráce a výmen v oblasti výskumu a vývoja, vzdelávania a kultúry;

ZAVIAZANÉ podporovať cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu, a to v duchu dobrých susedských vzťahov;

UZNÁVAJÚC záväzok Moldavskej republiky postupne aproximovať svoje právne predpisy v príslušných oblastiach s právnymi predpismi EÚ, ako aj účinne tieto predpisy vykonávať;

UZNÁVAJÚC záväzok Moldavskej republiky vytvoriť administratívne a inštitucionálne infraštruktúry v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uplatňovanie tejto dohody;

BERÚC DO ÚVAHY, že EÚ je ochotná poskytnúť podporu pri realizácii reforiem a využiť v rámci uvedeného úsilia všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci;

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Ciele

1.   Týmto sa zakladá pridruženie medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej.

2.   Cieľmi pridruženia sú:

a)

podporiť politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi zmluvnými stranami na základe spoločných hodnôt a úzkych vzťahov, ako aj posilniť účasť Moldavskej republiky na politikách, programoch a činnosti agentúr EÚ;

b)

posilniť rámec pre zlepšený politický dialóg vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, čo zabezpečí rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami;

c)

prispievať k posilneniu demokracie a k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Moldavskej republike;

d)

podporovať, chrániť a posilňovať mier a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni, a to aj prostredníctvom spoločného úsilia zameraného na odstraňovanie zdrojov napätia, skvalitňovanie bezpečnosti hraníc, podporu cezhraničnej spolupráce a dobré susedské vzťahy;

e)

podporovať a posilňovať spoluprácu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s cieľom upevnenia právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, a to aj pokiaľ ide o oblasť mobility a medziľudských vzťahov;

f)

podporovať úsilie Moldavskej republiky zamerané na rozvoj jej hospodárskeho potenciálu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jej právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ;

g)

vytvoriť podmienky na posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov, ktoré by viedlo k postupnej integrácii Moldavskej republiky do vnútorného trhu EÚ, ako sa stanovuje v tejto dohode, a to aj prostredníctvom vytvorenia prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, čo umožní ďalekosiahlu aproximáciu regulačného rámca a liberalizáciu prístupu na trh v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo WTO, ako aj tieto práva a povinnosti transparentne uplatňovať a

h)

vytvoriť podmienky pre čoraz užšiu spoluprácu v ostatných oblastiach spoločného záujmu.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 2

1.   Dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a vymedzených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a v Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990, tvorí základ vnútroštátnych a zahraničných politík zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody. Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, súvisiacich materiálov a ich nosičov takisto tvorí základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoju oddanosť zásadám trhového hospodárstva, trvalo udržateľného rozvoja a účinného multilateralizmu.

3.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj záväzok dodržiavať zásady právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ako aj svoje medzinárodné záväzky, najmä v rámci OSN, Rady Európy a OBSE.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať spoluprácu a dobré susedské vzťahy vrátane spolupráce zameranej na rozvoj projektov spoločného záujmu, a najmä tých, ktoré sa týkajú prevencie a boja proti korupcii, organizovanej alebo inej trestnej činnosti, a to aj nadnárodného charakteru, ako aj prevencie a boja proti terorizmu. Tento záväzok predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi zmluvnými stranami, a prispieva tak k regionálnemu mieru a stabilite.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG A REFORMY, SPOLUPRÁCA V OBLASTI ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY

Článok 3

Ciele politického dialógu

1.   Zmluvné strany ďalej rozvíjajú a posilňujú vzájomný politický dialóg o všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane otázok zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj otázok súvisiacich s vnútroštátnymi reformami. Tým sa podporí účinnosť politickej spolupráce a konvergencia v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

2.   Ciele politického dialógu sú tieto:

a)

prehĺbenie politického pridruženia a vyššia konvergencia a účinnosť v oblasti politickej, ako aj v rámci bezpečnostnej politiky;

b)

podpora medzinárodnej stability a bezpečnosti na základe účinného multilateralizmu;

c)

posilnenie spolupráce a dialógu medzi zmluvnými stranami v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a krízového riadenia, a to najmä v záujme riešenia celosvetových a regionálnych výziev a kľúčových hrozieb;

d)

rozvoj praktickej a na výsledky zameranej vzájomnej spolupráce v záujme dosiahnutia mieru, bezpečnosti a stability na európskom kontinente;

e)

posilnenie dodržiavania demokratických zásad, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a základných slobôd vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako aj podpora pri konsolidácii vnútroštátnych politických reforiem;

f)

rozvoj dialógu a prehĺbenie spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti bezpečnosti a obrany a

g)

dodržiavanie a podpora zásad zvrchovanosti, územnej celistvosti, neporušiteľnosti hraníc a nezávislosti.

Článok 4

Vnútroštátne reformy

Zmluvné strany spolupracujú v týchto oblastiach:

a)

tvorba základov stability a účinnosti demokratických inštitúcií a právneho štátu, ako aj ich konsolidácia a zlepšenie;

b)

zabezpečenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd;

c)

dosiahnutie ďalšieho pokroku v rámci reforiem súdneho a právneho systému na účely zabezpečenia nezávislosti súdnictva, posilnenia jeho administratívnych kapacít a zaručenia nestrannosti a účinnosti orgánov presadzovania práva;

d)

pokračovanie v reformách v oblasti verejnej správy a v budovaní zodpovednej, efektívnej, transparentnej a profesionálnej verejnej služby a

e)

zabezpečenie účinnosti v boji proti korupcii, najmä vzhľadom na zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti korupcii, ako aj zabezpečenie účinného uplatňovania príslušných medzinárodných právnych nástrojov, ako je napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii z roku 2003.

Článok 5

Zahraničná a bezpečnostná politika

1.   Zmluvné strany zintenzívnia vzájomný dialóg a spoluprácu a podporujú postupnú konvergenciu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), pričom riešia predovšetkým otázky predchádzania konfliktom a krízového riadenia, regionálnej stability, odzbrojenia, nešírenia zbraní, kontroly zbrojenia a vývozu zbraní. Spolupráca sa zakladá na spoločných hodnotách a na spoločnom záujme, pričom je zameraná na vyššiu konvergenciu politík a posilnenie ich účinnosti, a to pri využití bilaterálnych, medzinárodných a regionálnych fór.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť zásadám dodržiavania zvrchovanosti, územnej celistvosti, neporušiteľnosti hraníc a nezávislosti v zmysle Charty Organizácie Spojených národov a záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, ako aj podpore týchto zásad v rámci ich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov.

Článok 6

Medzinárodný trestný súd

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, nesmú zostať nepotrestané a že ich účinné stíhanie sa musí zabezpečiť prijatím opatrení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, a to aj na úrovni Medzinárodného trestného súdu.

2.   Zmluvné strany považujú zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu za dôležitý krok vpred pre medzinárodný mier a spravodlivosť. Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať Medzinárodný trestný súd prostredníctvom vykonávania Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a s nim súvisiacich nástrojov, s náležitým zreteľom na zachovanie jeho integrity.

Článok 7

Predchádzanie konfliktom a krízové riadenie

Zmluvné strany zintenzívnia praktickú spoluprácu v oblasti predchádzania konfliktom a krízového riadenia, a to najmä s cieľom prípadnej účasti Moldavskej republiky na civilných a vojenských operáciách krízového riadenia uskutočňovaných pod vedením EÚ, ako aj na príslušných cvičeniach a vzdelávacích aktivitách, a to od prípadu k prípadu a na základe prípadnej výzvy EÚ.

Článok 8

Regionálna stabilita

1.   Zmluvné strany zintenzívnia spoločné úsilie zamerané na podporu stability, bezpečnosti a demokratického rozvoja v regióne, pričom budú predovšetkým spolupracovať v záujme mierového riešenia regionálnych konfliktov.

2.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoju oddanosť udržateľnému riešeniu podnesterskej otázky, a to pri úplnom rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky a spoločnej podpore obnovy po ukončení konfliktu. Podnesterská otázka bude, a to bez toho, aby tým bol dotknutý rokovací formát, ktorý sa už uplatňuje, predstavovať jednu zo základných tém politického dialógu a spolupráce medzi zmluvnými stranami, ako aj dialógu a spolupráce s ďalšími zainteresovanými medzinárodnými aktérmi.

3.   Uvedené úsilie sa riadi spoločnými zásadami zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty Organizácie Spojených národov, záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a ďalších príslušných multilaterálnych nástrojov.

Článok 9

Zbrane hromadného ničenia

1.   Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodný mier a stabilitu. Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením existujúcich záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:

a)

prijatia prípadných krokov na ratifikáciu alebo pristúpenie a úplné vykonanie všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov a

b)

zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať uvedené prvky.

Článok 10

Kontrola vývozu ručných zbraní, ľahkých zbraní a konvenčných zbraní

1.   Zmluvné strany uznávajú, že nezákonná výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní (RĽZ), vrátane streliva k nim, ako aj ich nadmerné zhromažďovanie, nedostatočná správa, neprimerane zabezpečené zásoby a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať a v úplnom rozsahu plniť svoje príslušné záväzky, pokiaľ ide o problematiku nedovoleného obchodovania s RĽZ a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN na prevenciu nedovoleného obchodovania s RĽZ a na boj proti nemu a jeho odstraňovanie, a to vo všetkých jeho aspektoch.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a zabezpečiť koordináciu, komplementárnosť a synergiu v rámci svojho úsilia zameraného na riešenie problému nedovoleného obchodovania s RĽZ, ako aj so strelivom k nim, a na zničenie nadmerných zásob na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni.

4.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú naďalej spolupracovať v oblasti kontroly vývozu konvenčných zbraní na základe spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu.

5.   Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať uvedené prvky.

Článok 11

Medzinárodná spolupráca v rámci boja proti terorizmu

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni spolupracovať s cieľom predchádzať terorizmu a bojovať proti nemu, a to v súlade s medzinárodným právom, príslušnými rezolúciami OSN, medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a právom upravujúcim problematiku utečencov a humanitárne otázky.

2.   Na uvedený účel predovšetkým spolupracujú s cieľom prehĺbiť medzinárodný konsenzus v oblasti boja proti terorizmu vrátane právneho vymedzenia teroristických činov, ako aj prostredníctvom práce zameranej na dosiahnutie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme.

3.   Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú v rámci úplného vykonania rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1373 (2001) a ďalších príslušných nástrojov OSN, ako aj uplatniteľných medzinárodných dohovorov a nástrojov, vymieňať si informácie o teroristických organizáciách, skupinách a ich činnosti, ako aj o podporných sieťach,a to v súlade s medzinárodným právom a právnymi predpismi zmluvných strán..

HLAVA III

SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ

Článok 12

Právny štát

1.   Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti budú prikladať osobitný význam podpore právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva, prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivý proces.

2.   Zmluvné strany plne spolupracujú, pokiaľ ide o účinné fungovanie inštitúcií v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti.

3.   Spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa riadi pravidlom dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

Článok 13

Ochrana osobných údajov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany osobných údajov v súlade s právnymi nástrojmi a normami EÚ, Rady Európy a medzinárodnými právnymi nástrojmi a normami.

2.   Každé spracúvanie osobných údajov bude podliehať právnym ustanoveniam uvedeným v prílohe I k tejto dohode. Prenos osobných údajov medzi zmluvnými stranami sa uskutoční iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vykonávania tejto alebo iných dohôd uzatvorených medzi zmluvnými stranami zo strany ich príslušných orgánov.

Článok 14

Spolupráca v oblasti migrácie, azylu a riadenia hraníc

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam spoločného riadenia migračných tokov medzi ich územiami a posilnia prebiehajúci všestranný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa migrácie vrátane legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany, nelegálnej migrácie, nedovoleného prevádzačstva migrantov a obchodovania s ľuďmi.

2.   Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční na základe vzájomnej konzultácie medzi zmluvnými stranami, a bude sa realizovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi zmluvných strán. Zameria sa predovšetkým na:

a)

hlavné príčiny a dôsledky migrácie;

b)

vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov týkajúcich sa medzinárodnej ochrany, a to s cieľom splniť ustanovenia Ženevského dohovoru o postavení utečencov z roku 1951 a Protokolu o postavení utečencov z roku 1967, ako aj ostatných príslušných medzinárodných nástrojov, a zabezpečiť dodržiavanie zásady nenavracania („non-refoulement“);

c)

pravidlá povolenia vstupu, ako aj na práva a status osôb, ktorým bol povolený vstup, na spravodlivé zaobchádzanie s cudzími štátnymi príslušníkmi s riadnym pobytom, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii;

d)

vytvorenie účinnej preventívnej politiky proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi vrátane otázky ako bojovať proti zločineckým sieťam a organizáciám prevádzačov a obchodníkov a chrániť obete takéhohto druhu obchodovania;

e)

podporu a uľahčenie návratu nelegálnych migrantov a

f)

pokiaľ ide o oblasť riadenia hraníc a bezpečnosti dokladov, na otázky organizácie, odbornej prípravy, osvedčených postupov a ostatných operačných opatrení, ako aj na posilnenie spolupráce medzi Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) a pohraničnou strážou Moldavskej republiky.

3.   Spolupráca môže tiež uľahčiť cirkulujúcu migráciu podporujúcu rozvoj.

Článok 15

Pohyb osôb

1.   Zmluvné strany zabezpečia úplné vykonanie:

a)

Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2008 a

b)

Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2008 a ktorá bola zmenená 27. júna 2012.

2.   Zmluvné strany sa taktiež usilujú o posilnenie mobility občanov a prijmú postupné kroky smerom k spoločnému cieľu, ktorým je zavedenie bezvízového styku vo vhodnom čase, ak budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu stanovené v akčnom pláne liberalizácie vízového režimu.

Článok 16

Predchádzanie organizovanému zločinu, korupcii a iným nezákonným činnostiam a boj proti nim

1.   Zmluvné strany spolupracujú pri predchádzaní a boji proti všetkým formám trestnej činnosti a nezákonnej činnosti, organizovanej či neorganizovanej, vrátane tej, ktorá má nadnárodný charakter, ako je napríklad:

a)

prevádzačstvo a obchod s ľuďmi,

b)

pašovanie tovaru a obchod s pašovaným tovarom vrátane ručných zbraní a nezákonných drog;

c)

nezákonná hospodárska a finančná činnosť, ako je napríklad falšovanie, daňové podvody a podvody pri verejnom obstarávaní;

d)

podvody uvedené v hlave VI (Finančná pomoc, ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto dohody, v prípade projektov financovaných medzinárodnými darcami;

e)

aktívna a pasívna korupcia, či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, a to aj pokiaľ ide o zneužívanie funkcie a nepriame úplatkárstvo;

f)

falšovanie dokladov a predkladanie nepravdivých vyhlásení a

g)

počítačová trestná činnosť.

2.   Zmluvné strany posilnia bilaterálnu, regionálnu a medzinárodnú spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva, ako aj spoluprácu medzi Európskym policajným úradom (Europol) a príslušnými orgánmi Moldavskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú účinne vykonávať príslušné medzinárodné normy, a najmä tie, ktoré sú zakotvené v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC) z roku 2000 a jeho troch protokoloch, v Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii z roku 2003 a v príslušných nástrojoch Rady Európy na zabránenie korupcii a boj proti nej.

Článok 17

Boj proti nezákonným drogám

1.   Zmluvné strany v rámci svojich právomocí a pôsobnosti spolupracujú s cieľom zabezpečiť vyvážený a integrovaný prístup k problematike drog. Politiky a opatrenia v oblasti drog budú zamerané na posilnenie štruktúr pre boj proti nezákonným drogám, na obmedzenie ponuky nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vyrovnanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog a na dosiahnutie účinnejšej prevencie zneužívania chemických prekurzorov používaných na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok.

2.   Zmluvné strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na spoločne dohodnutých zásadách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, protidrogovou stratégiou EÚ na roky 2013 – 2020, politickou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách znižovania dopytu po drogách, ktoré boli schválené na dvadsiatom mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov venovanom drogám v júni 1998.

Článok 18

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu

1.   Zmluvné strany spolupracujú, aby predišli zneužívaniu ich finančných systémov a relevantných nefinančných systémov na pranie výnosov z trestnej činnosti, ako aj na účely financovania terorizmu. Táto spolupráca sa týka aj vymáhania majetku alebo finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

2.   Spolupráca v tejto oblasti umožní výmenu príslušných informácií v rámci príslušných právnych predpisov a prijatie primeraných noriem na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú rovnocenné s normami schválenými príslušnými medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, medzi ktoré patrí Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering).

Článok 19

Boj proti terorizmu

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci prevencie a potláčania teroristických činov, a to pri úplnom dodržaní zásad právneho štátu a v plnom súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, právom upravujúcim problematiku utečencov a humanitárnym právom, ako aj v súlade s globálnou stratégiou OSN v oblasti boja proti terorizmu z roku 2006 a v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi a inými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa predovšetkým zaväzujú takto spolupracovať v rámci úplného vykonania rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1267(1999), 1373 (2001), 1540 (2004) a 1904 (2009), ako aj ďalších uplatniteľných medzinárodných dohovorov a nástrojov:

a)

prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach, ktoré ich podporujú, pričom táto výmena sa uskutoční v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom,

b)

prostredníctvom výmeny názorov v súvislosti s vývojom terorizmu, ako aj v súvislosti s prostriedkami a metódami boja proti terorizmu vrátane technickej oblasti a oblasti odbornej prípravy, ako aj prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s predchádzaním terorizmu a

c)

prostredníctvom výmeny osvedčených postupov v oblasti ochrany ľudských práv v boji proti terorizmu.

Článok 20

Spolupráca v právnej oblasti

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, a to najmä v súvislosti s dojednávaním, ratifikáciou a vykonávaním multilaterálnych dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych veciach, a to predovšetkým dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a súdnych sporov, ako aj ochrany detí.

2.   Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, zmluvné strany sa budú usilovať o zlepšenie spolupráce v súvislosti so vzájomnou právnou pomocou. To bude prípadne zahŕňať pristúpenie k príslušným medzinárodným nástrojom OSN a Rady Európy a ich vykonávanie, a taktiež aj užšiu spoluprácu s Eurojustom.

HLAVA IV

HOSPODÁRSKA A INÁ ODVETVOVÁ SPOLUPRÁCA

KAPITOLA 1

Reforma verejnej správy

Článok 21

Spolupráca sa zameriava na rozvoj efektívnej a zodpovednej verejnej správy v Moldavskej republike, a to najmä v záujme podpory vykonávania zásad právneho štátu, zabezpečenia toho, aby štátne inštitúcie pracovali v prospech všetkých obyvateľov Moldavskej republiky, ako aj podpory plynulého rozvoja vzťahov medzi Moldavskou republikou a jej partnermi. Osobitná pozornosť sa venuje modernizácii a rozvoju výkonných funkcií, s cieľom poskytovať kvalitné služby občanom Moldavskej republiky.

Článok 22

Spolupráca sa zameria na:

a)

inštitucionálny rozvoj orgánov verejnej moci a rozvoj ich funkcií, a to s cieľom zvýšiť efektívnosť ich činnosti a zabezpečiť efektívnosť, participatívnosť a transparentnosť rozhodovacích procesov a strategického plánovania;

b)

modernizáciu verejných služieb vrátane zavedenia realizácie elektronickej správy vecí verejných (e-Governance), a to s cieľom zvýšiť efektívnosť poskytovania služieb občanom a znížiť náklady na činnosť;

c)

vytvorenie profesionálnej verejnej služby na základe zásady zodpovednosti riadiacich orgánov a účinného delegovania právomocí, ako aj spravodlivého a transparentného náboru, odbornej prípravy, hodnotenia a odmeňovania;

d)

účinné a profesionálne riadenie ľudských zdrojov a kariérneho rozvoja a

e)

podporu etických hodnôt vo verejnej službe.

Článok 23

Spolupráca zahŕňa všetky úrovne verejnej správy vrátane miestnej správy.

KAPITOLA 2

Hospodársky dialóg

Článok 24

1.   EÚ a Moldavská republika napomôžu hospodárske reformy tak, že zlepšia vzájomné pochopenie zásadných prvkov ich ekonomík. Spolupráca medzi zmluvnými stranami sa zameria na podporu hospodárskych politík relevantných pre fungovanie trhového hospodárstva, ako aj tvorbu a vykonávanie týchto hospodárskych politík.

2.   Moldavská republika sa bude usilovať o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a o postupnú aproximáciu svojich politík s politikami EÚ, a to v súlade s usmerňujúcimi zásadami zdravých makroekonomických a fiškálnych politík vrátane nezávislosti centrálnej banky a cenovej stability, zdravých verejných financií a udržateľnej platobnej bilancie.

Článok 25

1.   Na uvedený účel sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)

výmena informácií o makroekonomických politikách a štrukturálnych reformách, ako aj o makroekonomických výsledkoch a perspektívach a stratégiách hospodárskeho rozvoja;

b)

spoločná analýza ekonomických otázok spoločného záujmu, ako aj opatrení v oblasti hospodárskej politiky a nástrojov na ich realizáciu, ako sú napr. metódy ekonomického prognózovania a vypracúvanie stratégií, s cieľom posilniť súlad medzi tvorbou politík v Moldavskej republike a zásadami a postupmi uplatňovanými v EÚ a

c)

výmena odborných znalostí v makroekonomickej a makrofinančnej sfére vrátane odborných znalostí z oblasti verejných financií, rozvoja finančného sektora a jeho regulácie, menovej politiky a politiky výmenných kurzov a rámcov, ako aj v súvislosti s vonkajšou finančnou pomocou a hospodárskou štatistikou.

2.   Spolupráca bude tiež zahŕňať aj výmenu informácií o zásadách a fungovaní európskej hospodárskej a menovej únie.

Článok 26

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 3

Právo obchodných spoločností. účtovníctvo a audit a správa a riadenie spoločností

Článok 27

1.   Uznávajúc dôležitosť účinného súboru pravidiel a postupov v oblasti práva obchodných spoločností, správy a riadenia spoločností, ako aj v oblasti účtovníctva a auditu, sa zmluvné strany dohodli, že na účely budovania plne fungujúceho trhového hospodárstva a rozvoja obchodu budú spolupracovať:

a)

v oblasti ochrany akcionárov, veriteľov a iných zainteresovaných strán v súlade s pravidlami EÚ upravujúcimi túto problematiku;

b)

pri zavádzaní príslušných medzinárodných noriem na vnútroštátnej úrovni, ako aj v rámci postupnej aproximácie pravidiel Moldavskej republiky s pravidlami EÚ v oblasti účtovníctva a auditu; a

c)

pri ďalšom rozvoji politiky v oblasti správy a riadenia spoločností v súlade s medzinárodnými normami, ako aj v rámci postupnej aproximácie pravidiel Moldavskej republiky s pravidlami a odporúčaniami EÚ v tejto oblasti.

2.   Príslušné pravidlá a odporúčania EÚ sú uvedené v prílohe II k tejto dohode.

Článok 28

Zmluvné strany sa zamerajú na spoločné využívanie informácií a odborných znalostí o oboch existujúcich systémoch, ako aj o relevantnom aktuálnom dianí v uvedených oblastiach. Zmluvné strany sa budú okrem toho usilovať o lepšiu výmenu informácií medzi obchodnými registrami členských štátov a vnútroštátnym registrom spoločností Moldavskej republiky.

Článok 29

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 30

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe II k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 4

Zamestnanosť, sociálna politika a rovnaké príležitosti

Článok 31

Zmluvné strany posilnia vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti podpory programu dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce (MOP), politiky zamestnanosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, sociálneho dialógu, sociálnej ochrany, sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti, nediskriminácie a sociálnych práv, a tak prispejú k podpore zvyšovania počtu pracovných miest a ich kvality, k znižovaniu chudoby, posilneniu sociálnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia kvality života.

Článok 32

Spolupráca založená na výmene informácií a osvedčených postupov sa môže týkať určitých otázok, ktoré budú vybrané v rámci týchto oblastí:

a)

znižovanie chudoby a posilnenie sociálnej súdržnosti;

b)

politika zamestnanosti zameraná na zvyšovanie počtu pracovných miest a ich kvality s dôstojnými pracovnými podmienkami, a to aj s ohľadom na potláčanie tieňovej ekonomiky a nelegálneho zamestnávania;

c)

podpora aktívnych opatrení trhu práce a efektívnych služieb zamestnanosti v záujme modernizácie trhov práce a prispôsobenia sa potrebám trhu práce;

d)

podpora inkluzívnejších trhov práce a sociálnych záchranných systémov, ktoré integrujú znevýhodnených ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí sú príslušníkmi menšín;

e)

efektívne riadenie migrácie pracovnej sily, a to so zameraním na posilnenie jej pozitívneho vplyvu na rozvoj;

f)

rovnaké príležitosti, a to so zameraním na zlepšenie rovnosti pohlaví a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy aj mužov, ako aj na boj proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov;

g)

sociálna politika, a to so zameraním na zvýšenie úrovne sociálnej ochrany vrátane sociálnej pomoci a sociálneho poistenia, ako aj na modernizáciu systémov sociálnej ochrany, pokiaľ ide o kvalitu, prístupnosť a finančnú udržateľnosť;

h)

posilnenie účasti sociálnych partnerov a podpora sociálneho dialógu, a to aj prostredníctvom posilnenia kapacít všetkých príslušných zainteresovaných strán a

i)

podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok 33

Zmluvné strany podporujú zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti, a to najmä sociálnych partnerov, do moldavského procesu tvorby politík a reformného procesu, ako aj do spolupráce zmluvných strán na základe tejto dohody.

Článok 34

Zmluvné strany sa zamerajú na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci všetkých príslušných regionálnych, multilaterálnych a medzinárodných fór a organizácií.

Článok 35

Zmluvné strany budú podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov a zodpovedné podnikateľské postupy, ako napríklad postupy uvedené v iniciatíve OSN s názvom Global Compact a v trojstrannom vyhlásení MOP o princípoch pre nadnárodné podniky a sociálnu politiku.

Článok 36

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 37

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe III k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 5

Ochrana spotrebiteľa

Článok 38

Zmluvné strany spolupracujú s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a dosiahnuť zlučiteľnosť svojich systémov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Článok 39

Na účely dosiahnutia uvedených cieľov môže spolupráca prípadne zahŕňať:

a)

zameranie sa na aproximáciu právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a to na základe priorít uvedených v prílohe IV k tejto dohode, a pri súčasnom zabránení vzniku prekážok obchodu s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mali skutočne na výber;

b)

podporu výmeny informácií o systémoch v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a ich presadzovania, ako aj v súvislosti s bezpečnosťou výrobkov pre spotrebiteľov vrátane dohľadu nad trhom, systémov informovania spotrebiteľov a nástrojov na tento účel, posilnenia postavenia spotrebiteľov a prostriedkov nápravy pre nich a zmlúv o predaji a poskytnutí služieb uzatváraných medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi;

c)

podporu odbornej prípravy administratívnych pracovníkov a iných osôb, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľov a

d)

podporu rozvoja nezávislých spotrebiteľských organizácií vrátane mimovládnych spotrebiteľských organizácií (MVO), ďalej kontaktov medzi zástupcami spotrebiteľov, ako aj spoluprácu medzi orgánmi a MVO v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Článok 40

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe IV k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 6

Štatistika

Článok 41

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v štatistickej oblasti, čím prispejú k dlhodobému cieľu poskytovania včasných, medzinárodne porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov. Očakáva sa, že trvalo udržateľné, efektívne a odborne nezávislé vnútroštátne štatistické systémy poskytnú občanom, podnikom a rozhodovacím orgánom v EÚ a Moldavskej republike dôležité informácie, čo im umožní prijímať informované rozhodnutia. V rámci vnútroštátnych štatistických systémov by sa mali dodržiavať základné štatistické zásady Organizácie spojených národov, a to pri zohľadnení acquis EÚ v oblasti štatistiky vrátane Kódexu európskej štatistiky, aby sa vnútroštátny štatistický systém zladil s európskymi pravidlami a normami.

Článok 42

Spolupráca sa zameriava na:

a)

ďalšie posilnenie kapacít vnútroštátneho štatistického systému s osobitným zameraním na kvalitný právny základ, prípravu náležitých údajov a metaúdajov, šírenie politiky a na užívateľskú ústretovosť, a to pri zohľadnení rôznych skupín používateľov údajov vrátane verejného a súkromného sektora, akademickej obce a iných používateľov údajov;

b)

postupné zladenie štatistického systému Moldavskej republiky s európskym štatistickým systémom;

c)

doladenie poskytovania údajov do EÚ, a to pri zohľadnení uplatňovania príslušných medzinárodných a európskych metodík, ako aj klasifikácií;

d)

posilnenie odborných a riadiacich kapacít vnútroštátneho štatistického úradu s cieľom uľahčiť uplatňovanie štatistických noriem EÚ a prispieť k rozvoju moldavského štatistického systému;

e)

výmenu skúseností medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o rozvoj know-how v oblasti štatistiky; a

f)

podporu celkového riadenia kvality pri všetkých procesoch prípravy a šírenia štatistických údajov.

Článok 43

Zmluvné strany spolupracujú v rámci Európskeho štatistického systému, kde funkciu Európskeho štatistického úradu plní Eurostat. Spolupráca sa zameriava na:

a)

demografickú štatistiku vrátane sčítaní a sociálnej štatistiky;

b)

poľnohospodársku štatistiku vrátane poľnohospodárskeho cenzu a environmentálnej štatistiky;

c)

podnikovú štatistiku vrátane obchodných registrov a využívania administratívnych zdrojov na štatistické účely;

d)

makroekonomickú štatistiku vrátane národných účtov, štatistík zahraničného obchodu a štatistiky priamych zahraničných investícií;

e)

energetickú štatistiku vrátane bilancií;

f)

regionálnu štatistiku a

g)

horizontálne činnosti, vrátane štatistických klasifikácií, riadenia kvality, odbornej prípravy, šírenia a využívania moderných informačných technológií.

Článok 44

Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti a budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu, pričom zohľadnia skúsenosti, ktoré získali pri reforme štatistického systému začatej v rámci rôznych programov pomoci. Úsilie sa zameria na ďalšie zladenie s acquis EÚ v oblasti štatistiky, a to na základe národnej stratégie rozvoja moldavského štatistického systému a pri zohľadnení vývoja Európskeho štatistického systému. Pri procese prípravy štatistických údajov sa bude klásť dôraz na ďalší rozvoj výberových zisťovaní a používanie administratívnych záznamov, a to pri zohľadnení potreby zabezpečiť zníženie zaťaženia respondentov. Údaje budú relevantné pre tvorbu a monitorovanie politík vo všetkých kľúčových oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.

Článok 45

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole. Pokiaľ to bude možné, otvoria sa činnosti v rámci Európskeho štatistického systému, a to aj pokiaľ ide o odbornú prípravu, pre účasť Moldavskej republiky.

Článok 46

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť a pravidelne revidovať program postupnej aproximácie právnych predpisov Moldavskej republiky s acquis EÚ v oblasti štatistiky.

2.   Acquis EÚ v oblasti štatistiky je vymedzené v každoročne aktualizovanom prehľade štatistických požiadaviek, ktorý zmluvné strany považujú za prílohu k tejto dohode (príloha V).

KAPITOLA 7

Riadenie verejných financií: rozpočtová politika, vnútorná kontrola, finančná inšpekcia a externý audit

Článok 47

Spolupráca v oblasti upravenej touto kapitolou sa zameria na vykonávanie medzinárodných noriem, ako aj osvedčených postupov EÚ v tejto oblasti, čo prispeje k rozvoju moderného systému riadenia verejných financií v Moldavskej republike, ktorý bude zlučiteľný so základnými medzinárodnými zásadami a zásadami EÚ týkajúcimi sa transparentnosti, zodpovednosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Článok 48

Rozpočet a účtovné systémy

Zmluvné strany spolupracujú v týchto oblastiach:

a)

zlepšenie a systematizácia regulačných predpisov upravujúcich systémy v oblasti rozpočtovej, štátnej pokladnice, účtovníctva a podávania správ, ako aj ich harmonizáciu na základe medzinárodných noriem a pri súčasnom dodržaní osvedčených postupov v rámci verejného sektora EÚ;

b)

pokračovanie v rozvoji viacročného rozpočtového plánovania a zosúladenie s osvedčenými postupmi EÚ;

c)

preskúmanie postupov európskych krajín v oblasti medzirozpočtových vzťahov, a to s cieľom zlepšiť stav v tejto oblasti v Moldavskej republike;

d)

podpora aproximácie postupov verejného obstarávania so zaužívanou praxou v EÚ a

e)

výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov, a to aj prostredníctvom výmeny pracovníkov a spoločného odborného vzdelávania v tejto oblasti.

Článok 49

Vnútorná kontrola, finančná inšpekcia a externý audit

Zmluvné strany takisto spolupracujú v oblasti:

a)

ďalšieho zlepšovania systému vnútornej kontroly (vrátane funkčne nezávislého vnútorného auditu) v štátnych a miestnych orgánoch, a to prostredníctvom harmonizácie so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami a metódami a osvedčenými postupmi EÚ;

b)

rozvoja zodpovedajúceho systému finančnej inšpekcie, ktorý bude dopĺňať, ale nie zdvojovať funkciu vnútorného auditu a zabezpečí primerané kontrolné pokrytie verejných príjmov a výdavkov počas prechodného obdobia aj po jeho skončení;

c)

s účinnej spolupráce aktérov zapojených do finančného riadenia a kontroly, auditu a inšpekcie s aktérmi v oblasti rozpočtu, štátnej pokladnice a účtovníctva, a to s cieľom podporiť rozvoj riadenia;

d)

posilnenia právomocí centrálneho harmonizačného útvaru pre vnútornú kontrolu verejných financií (PIFC);

e)

vykonávania medzinárodne uznávaných noriem Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) týkajúcich sa externého auditu a

f)

výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov, a to okrem iného aj prostredníctvom výmeny pracovníkov a spoločného odborného vzdelávania v tejto oblasti.

Článok 50

Boj proti podvodom a korupcii

Zmluvné strany takisto spolupracujú v oblasti:

a)

výmenou informácií, skúseností a osvedčených postupov;

b)

zlepšením metód na účely boja proti podvodom a korupcii a ich predchádzaniu v oblastiach, ktoré upravuje táto kapitola, a to vrátane spolupráce medzi príslušnými administratívnymi subjektmi a

c)

zabezpečením účinnej spolupráce s príslušnými inštitúciami a subjektmi EÚ v prípade kontroly na mieste, inšpekcií a auditov súvisiacich s hospodárením s finančnými prostriedkami EÚ, a to v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi.

Článok 51

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 8

Zdaňovanie

Článok 52

Zmluvné strany spolupracujú v záujme posilnenia dobrej správy v daňovej oblasti, a to s cieľom ďalšieho zlepšenia v oblasti hospodárskych vzťahov, obchodu, investícií a spravodlivej hospodárskej súťaže.

Článok 53

Zmluvné strany v súvislosti s článkom 52 tejto dohody uznávajú a zaväzujú sa, že budú uplatňovať zásady dobrej správy v daňovej oblasti, t. j. zásady transparentnosti, výmeny informácií, ktoré uznávajú členské štáty na úrovni EÚ. Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté právomoci EÚ a členských štátov, budú zmluvné strany zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti, uľahčovať výber oprávnených daňových príjmov a vypracúvať opatrenia zamerané na účinné uplatňovanie uvedených zásad.

Článok 54

Zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu zameranú na skvalitnenie a rozvoj moldavského daňového systému a moldavskej správy v tejto oblasti, ako aj na posilnenie kapacít v oblasti výberu daní a daňovej kontroly, najmä pokiaľ ide o postupy na vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH), aby sa predišlo hromadeniu nedoplatkov, zabezpečil účinný výber daní a posilnil boj proti daňovým podvodom a proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Zmluvné strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce a zdieľanie skúseností v oblasti boja proti daňovým podvodom, a to najmä pokiaľ ide o podvody typu „kolotoč“.

Článok 55

Zmluvné strany rozvíjajú vzájomnú spoluprácu a harmonizujú politiky v oblasti boja proti podvodom s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani a jeho pašovaniu. Táto spolupráca okrem iného zahŕňa postupnú aproximáciu sadzieb spotrebných daní z tabakových výrobkov v maximálnej možnej miere pri súčasnom zohľadnení obmedzení vyplývajúcich z regionálneho kontextu, a to prostredníctvom dialógu prebiehajúceho na regionálnej úrovni a v súlade s Rámcovým dohovorom Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku z roku 2003 (RDKT WHO). Zmluvné strany sa na tento účel usilujú posilniť vzájomnú spoluprácu realizovanú v rámci regionálneho kontextu.

Článok 56

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 57

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe VI k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 9

Finančné služby

Článok 58

Zmluvné strany uznávajú význam účinného súboru pravidiel a postupov v oblasti finančných služieb pre vytvorenie plne fungujúceho trhového hospodárstva, ako aj pre rozvoj obchodnej výmeny medzi nimi, pričom sa dohodli, že ich vzájomná spolupráca v oblasti finančných služieb bude sledovať tieto ciele:

a)

podpora procesu adaptácie predpisov v oblasti finančných služieb s cieľom prispôsobiť ich potrebám otvoreného trhového hospodárstva;

b)

zabezpečenie účinnej a náležitej ochrany investorov a ďalších spotrebiteľov využívajúcich finančné služby;

c)

zabezpečenie stability a integrity finančného systému Moldavskej republiky v celom rozsahu;

d)

podpora spolupráce rôznych aktérov finančného systému vrátane regulačných orgánov a orgánov dohľadu; a

e)

zabezpečiť nezávislý a účinný dohľad.

Článok 59

1.   Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi príslušnými regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu vrátane výmeny informácií, spoločného využívania odborných znalostí o finančných trhoch a iných takýchto opatrení.

2.   Osobitná pozornosť sa venuje rozvoju administratívnych kapacít takýchto orgánov, a to aj prostredníctvom výmeny pracovníkov a spoločnej odbornej prípravy.

Článok 60

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 61

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXVIII-A k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 10

Politika v oblasti priemyslu a podnikania

Článok 62

Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať vzájomnú spoluprácu, pokiaľ ide o ich politiky v oblasti priemyslu a podnikania, a tým budú zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetky hospodárske subjekty, avšak s osobitným zreteľom na malé a stredné podniky (MSP). Posilnená spolupráca by mala zlepšiť administratívny a regulačný rámec podnikov EÚ aj moldavských podnikov, ktoré podnikajú na území EÚ a Moldavskej republiky, pričom by sa mala zakladať na politike EÚ v oblasti malých a stredných podnikov a jej priemyselnej politike, a to pri zohľadnení medzinárodne uznávaných zásad a postupov v tejto oblasti.

Článok 63

Na uvedené účely zmluvné strany spolupracujú v záujme:

a)

vykonávania stratégií zameraných na rozvoj MSP, a to na základe zásad iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu, a v záujme monitorovania tohto vykonávania prostredníctvom každoročného podávania správ a dialógu. Táto spolupráca sa zameria aj na mikropodniky, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodárstvo EÚ a Moldavskej republiky;

b)

vytvorenia lepších rámcových podmienok, a to prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, čo prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti. Táto spolupráca bude zahŕňať riadenie štrukturálnych zmien (reštrukturalizáciu), rozvoj verejno-súkromných partnerstiev, environmentálne otázky a otázky energetiky, ako je napr. energetická efektívnosť a čistejšie metódy výroby energie;

c)

zjednodušenia a racionalizácie predpisov a regulačnej praxe, a to s osobitným zameraním na výmenu osvedčených postupov v oblasti regulačných metód, ako aj na zásady EÚ;

d)

podpory vypracovania politiky v oblasti inovácie, a to prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o obchodné zhodnocovanie výskumu a vývoja (vrátane podporných nástrojov pre začínajúce technologické firmy), rozvoj zoskupení firiem a prístup k financovaniu;

e)

podpory intenzívnejších kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi EÚ a Moldavskej republiky, ako aj medzi týmito podnikateľskými subjektmi a orgánmi EÚ a Moldavskej republiky;

f)

podpory rozvoja proexportných činností v Moldavskej republike a

g)

uľahčenia modernizácie a reštrukturalizácie určitých priemyselných odvetví Moldavskej republiky.

Článok 64

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole. Do tohto dialógu budú zapojené aj podnikateľské subjekty EÚ a Moldavskej republiky.

KAPITOLA 11

Ťažba a suroviny

Článok 65

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti ťažobného priemyslu a obchodu so surovinami, a to s cieľom podporiť vzájomné porozumenie, zlepšiť podnikateľské prostredie, výmenu informácií a spoluprácu v otázkach netýkajúcich sa energetiky, a to najmä v súvislosti s ťažbou kovových rúd a priemyselných materiálov.

Článok 66

Na uvedený účel sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)

vzájomná výmena informácií o vývoji v oblasti ťažby a surovín;

b)

vzájomná výmena informácií o záležitostiach súvisiacich s obchodom so surovinami, s cieľom podporovať bilaterálne výmeny;

c)

vzájomná výmena informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o aspekty trvalo udržateľného rozvoja ťažobného priemyslu a

d)

vzájomná výmena informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o odbornú prípravu, zručnosti a bezpečnosť v oblasti ťažobného priemyslu.

KAPITOLA 12

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Článok 67

Zmluvné strany spolupracujú v záujme podpory rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, a to najmä prostredníctvom postupného zbližovania politík a právnych predpisov.

Článok 68

Spolupráca zmluvných strán v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa okrem iného zameriava na:

a)

uľahčenie vzájomného chápania politík v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

b)

posilnenie administratívnych kapacít na ústrednej a miestnej úrovni v súvislosti s plánovaním, hodnotením a realizáciou politík, a to v súlade s predpismi a osvedčenými postupmi EÚ;

c)

podpora modernizácie a trvalej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby;

d)

spoločné využívanie poznatkov a osvedčených postupov v súvislosti s politikami zameranými na rozvoj vidieka v záujme podpory ekonomického blahobytu vidieckych spoločenstiev;

e)

zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia a efektívnosti a transparentnosti trhov;

f)

podpora politík kvality a kontrolných mechanizmov v súvislosti s nimi, a to najmä so zameraním na zemepisné označenia a organické poľnohospodárstvo;

g)

šírenie poznatkov a podpora rozšírenia poskytovania služieb poľnohospodárskym výrobcom a

h)

posilnenie harmonizácie v otázkach, ktoré sa riešia v rámci medzinárodných organizácií, ktorých sú zmluvné strany členmi.

Článok 69

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 70

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe VII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 13

Rybárska a námorná politika

Oddiel 1

Rybárska politika

Článok 71

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v otázkach správy rybárskych a námorných záležitostí, a tak prehĺbia bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v rybárskom odvetví. Zmluvné strany takisto budú podporovať integrovaný prístup k otázkam rybárstva a trvalo udržateľný rozvoj rybárstva.

Článok 72

Zmluvné strany prijímajú spoločné opatrenia, vymieňajú si informácie a navzájom si poskytujú pomoc v záujme podpory:

a)

uplatňovania zásad dobrej správy a osvedčených postupov v oblasti riadenia rybárstva s cieľom zabezpečiť ochranu populácií rýb a hospodárenie s nimi trvalo udržateľným spôsobom, a to na základe ekosystémového prístupu;

b)

zodpovedného rybolovu a riadenia rybárstva v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, a to v záujme ochrany populácií rýb a ekosystémov a ich udržania v dobrom stave; a

c)

spolupráce prostredníctvom príslušných regionálnych organizácií s pôsobnosťou v oblasti ochrany živých vodných zdrojov a hospodárenia s nimi.

Článok 73

Zmluvné strany budú podporovať iniciatívy, ako je napríklad výmena skúseností a vzájomná podpora v záujme zabezpečenia realizácie politiky trvalo udržateľného rybárstva, a to v súvislosti s týmito záležitosťami:

a)

hospodárenie s rybolovnými zdrojmi a zdrojmi akvakultúry;

b)

inšpekcia a kontrola rybolovných činností, ako aj rozvoj zodpovedajúcich administratívnych a súdnych štruktúr schopných zabezpečiť uplatňovanie príslušných opatrení;

c)

zber údajov o úlovkoch a vykládkach, ako aj údajov biologického a ekonomického charakteru;

d)

posilnenie efektívnosti trhov, a to najmä podporou organizácií združujúcich výrobcov, poskytovaním informácií spotrebiteľom, ako aj prostredníctvom obchodných noriem a vysledovateľnosti a

e)

rozvoj štrukturálnej politiky pre sektor rybárstva, najmä s osobitným zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj rybárskych oblastí, ktoré sa vymedzujú ako oblasť oblasti s brehom jazera, alebo ako oblasti s rybníkmi či s ústím rieky a s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybárstva.

Oddiel 2

Námorná politika

Článok 74

Zmluvné strany pri zohľadnení svojej vzájomnej spolupráce v oblasti politík týkajúcich sa rybárstva, dopravy, životného prostredia a iných politík súvisiacich s moriami takisto rozvinú spoluprácu a prípadne si poskytnú vzájomnú podporu, v námorných záležitostiach, a to najmä tým, že aktívne podporia integrovaný prístup k námorným záležitostiam a dobrú správu v súvislosti s Čiernym morom na príslušných medzinárodných námorných fórach.

Článok 75

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 14

Spolupráca v odvetví energetiky

Článok 76

Zmluvné strany sa dohodli, že budú pokračovať v prebiehajúcej spolupráci v otázkach energetiky, a to na základe zásad partnerstva, spoločného záujmu, transparentnosti a predvídateľnosti. Spolupráca by sa mala zamerať na energetickú efektívnosť, integráciu trhu a zbližovanie regulačných rámcov v odvetví energetiky, a to pri zohľadnení potreby zabezpečiť konkurencieschopnosť a prístup k bezpečnej, environmentálne udržateľnej a cenovo dostupnej energii, a to aj prostredníctvom ustanovení Zmluvy o Energetickom spoločenstve.

Článok 77

Spolupráca sa bude okrem iného týkať týchto oblastí a cieľov:

a)

stratégie a politiky pre oblasť energetiky;

b)

rozvoj konkurencieschopných, transparentných a nediskriminačných trhov s energiou v súlade s normami EÚ, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Energetickom spoločenstve, a to aj prostredníctvom reforiem regulačného rámca a účasti na regionálnej spolupráci v oblasti energetiky;

c)

rozvoj atraktívneho a stabilného investičného prostredia prostredníctvom riešenia inštitucionálnych, právnych, fiškálnych a iných podmienok;

d)

energetická infraštruktúra vrátane projektov spoločného záujmu, s cieľom diverzifikovať zdroje energie, dodávateľov energie a dopravné trasy efektívnym a z ekonomického a environmentálneho hľadiska vhodným spôsobom, a to okrem iného aj prostredníctvom zjednodušenia investícií financovaných prostredníctvom úverov a grantov;

e)

zlepšenie a posilnenie dlhodobej stability a bezpečnosti dodávok, obchodu, tranzitu a prepravy energie na obojstranne výhodnom a nediskriminačnom základe a v súlade s pravidlami EÚ a medzinárodnými pravidlami;

f)

podpora energetickej efektívnosti a šetrenia energie, okrem iného aj v súvislosti s energetickou hospodárnosťou budov a s rozvojom a podporou energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom, ktorý bude hospodársky a environmentálne vhodný;

g)

znižovanie emisií skleníkových plynov, a to aj pomocou projektov energetickej efektívnosti a projektov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov;

h)

vedecká a technická spolupráca a výmena informácií v záujme rozvoja a skvalitnenia technológií v oblasti výroby energie, ako aj jej dopravy, dodávok a koncového využívania, s osobitným zameraním na energeticky efektívne a ekologické technológie; a

i)

spolupráca sa môže uskutočňovať v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením v súlade so zásadami a normami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi uzatvorenými v rámci MAAE, a prípadne aj v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 78

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 79

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe VIII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 15

Doprava

Článok 80

Zmluvné strany:

a)

rozšírujú a posilňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti dopravy s cieľom prispieť k rozvoju trvalo udržateľných systémov dopravy;

b)

podporujú efektívne a bezpečné dopravné operácie, ako aj intermodalitu a interoperabilitu systémov dopravy a

c)

usilujú sa o posilnenie hlavných dopravných spojení medzi ich územiami.

Článok 81

Spolupráca sa okrem iného týka týchto oblastí:

a)

vytvorenie trvalo udržateľnej národnej dopravnej politiky, ktorá sa bude týkať všetkých druhov dopravy, a to predovšetkým s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné systémy dopravy a podporiť začlenenie úvah v rámci oblasti dopravy do ostatných politík;

b)

vypracovanie odvetvových stratégií, a to so zreteľom na národnú dopravnú politiku (vrátane právnych požiadaviek na modernizáciu technického vybavenia a dopravných prostriedkov v záujme splnenia najprísnejších medzinárodných noriem), pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a leteckú a intermodálnu dopravu vrátane príslušných harmonogramov a cieľov pre vykonávanie, administratívnych kompetencií, a takisto aj plánov financovania;

c)

zlepšenie politiky v oblasti infraštruktúry na účel stanovenia a hodnotenia projektov zameraných na infraštruktúru v rôznych druhoch dopravy;

d)

rozvoj stratégií financovania zameraných na údržbu, kapacitné obmedzenia a chýbajúce časti infraštruktúry, ako aj na aktivácia a stimulácia súkromného sektora v záujme ich účasti na projektoch týkajúcich sa dopravy;

e)

vstup do príslušných medzinárodných organizácií v oblasti dopravy a pristúpenie k príslušným medzinárodným dohodám v oblasti dopravy vrátane postupov na zabezpečenie precízneho vykonania a účinného presadzovania medzinárodných dohôd a dohovorov v oblasti dopravy;

f)

vedecká a technická spolupráca a výmena informácií v záujme tvorby a zlepšovania technológií v doprave, ako sú napr. inteligentné dopravné systémy a

g)

podpora využívania inteligentných dopravných systémov a informačných technológií v rámci riadenia a prevádzky všetkých druhov dopravy, ako aj podpora intermodality a spolupráce pri využívaní kozmických systémov a komerčných aplikácií uľahčujúcich dopravu.

Článok 82

1.   Cieľom spolupráce je aj zlepšenie pohybu osôb a tovaru, vyššia dynamika dopravných tokov medzi Moldavskou republikou a EÚ a tretími krajinami v regióne, a to vďaka odstráneniu administratívnych, technických a iných prekážok, zlepšeniu dopravných sietí a modernizácii infraštruktúry, a to najmä pokiaľ ide o hlavné osi, ktoré spájajú zmluvné strany. Táto spolupráca zahŕňa aj opatrenia na zlepšenie prekračovania hraníc.

2.   Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií a spoločné činnosti:

a)

na regionálnej úrovni, a to najmä pri zohľadnení a začlenení pokroku, ktorý sa dosahuje v rámci rôznych mechanizmov regionálnej spolupráce v oblasti dopravy, ako je napríklad Dopravný koridor Európa – Kaukaz – Ázia (TRACECA) v rámci Východného partnerstva a ďalšie iniciatívy v oblasti dopravy a

b)

na medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o medzinárodné organizácie v oblasti dopravy a medzinárodné dohody a dohovory, ktoré zmluvné strany ratifikovali, ako aj v rámci rôznych agentúr EÚ pre oblasť dopravy.

Článok 83

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 84

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme zlepšenia dopravných spojení v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe IX k tejto dohode.

Článok 85

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe X a prílohe XXVIII-D k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedených príloh.

KAPITOLA 16

Životné prostredie

Článok 86

Zmluvné strany nadviažu a posilnia vzájomnú spoluprácu v environmentálnych otázkach, čím prispejú k dosiahnutiu dlhodobého cieľa trvalo udržateľného rozvoja a ekologizácie hospodárstva. Očakáva sa, že posilnenie ochrany životného prostredia bude prínosom pre občanov a podnikateľské subjekty v EÚ a Moldavskej republike, a to aj vďaka lepšiemu verejnému zdraviu, ochrane prírodných zdrojov, vyššej hospodárskej a environmentálnej efektivite, integrácii environmentálnych aspektov do ostatných politík, ako aj prostredníctvom využívania modernejších a ekologickejších technológií prispievajúcich k trvalo udržateľnejším výrobným modelom. Spolupráca sa bude uskutočňovať po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení vzájomnej previazanosti medzi zmluvnými stranami, ktorá existuje v oblasti ochrany životného prostredia a multilaterálnych dohôd v tejto oblasti.

Článok 87

Spolupráca sa zameria na zachovanie, ochranu, zlepšenie a obnovu kvality životného prostredia, ochranu zdravia ľudí, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a podporu opatrení na medzinárodnej úrovni v záujme riešenia regionálnych alebo globálnych environmentálnych problémov, a to okrem iného na tieto oblasti:

a)

environmentálne riadenie a horizontálne otázky vrátane posúdenia vplyvu na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia, vzdelávania a odbornej prípravy, environmentálnej zodpovednosti, boja proti trestným činom proti životnému prostrediu, cezhraničnej spolupráce, prístupu k environmentálnym informáciám a k rozhodovacím procesom a účinným postupom správneho a súdneho preskúmania;

b)

kvalita vzduchu,

c)

kvalita vody, hospodárenie so zdrojmi vrátane manažmentu povodňového rizika, nedostatku vody a sucha;

d)

odpadové hospodárstvo a hospodárenie so zdrojmi, preprava odpadu;

e)

ochrana prírody vrátane zachovania a ochrany biodiverzity a krajinnej diverzity;

f)

priemyselné znečistenie a priemyselné riziká,

g)

chemikálie;

h)

znečistenie hlukom;

i)

ochrana pôdy,

j)

mestské a vidiecke prostredie;

k)

environmentálne dane a poplatky;

l)

monitorovacie a informačné systémy v oblasti životného prostredia;

m)

inšpekcia a presadzovanie dodržiavania pravidiel a

n)

ekologické inovácie, vrátane najlepších dostupných technológií.

Článok 88

Zmluvné strany okrem iného:

a)

realizujú výmenu informácií a odborných znalostí;

b)

realizujú spoločný výskum a výmenu informácií v oblasti čistejších technológií,

c)

vytvárajú plány zamerané na riešenie priemyselných rizík a nehôd,

d)

vyvíjajú spoločnú činnosť na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktoré zmluvné strany ratifikovali, a prípadné spoločné činnosti v rámci príslušných agentúr.

Zmluvné strany venujú osobitnú pozornosť cezhraničným otázkam a regionálnej spolupráci.

Článok 89

Spolupráca sa okrem iného týka týchto cieľov:

a)

vypracovanie celkovej stratégie v oblasti životného prostredia, ktorá bude zahŕňať plánované inštitucionálne reformy spolu s ich časovým harmonogramom, a to v záujme zabezpečenia vykonania a presadzovania environmentálnych právnych predpisov; deľba právomocí medzi celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi správnymi orgánmi v oblasti životného prostredia; rozhodovacie procesy a postupy na vykonávanie rozhodnutí; postupy na podporu integrácie environmentálnych aspektov do ostatných politík; podpora opatrení zameraných na ekologické hospodárstvo, ekologických inovácií, ako aj vymedzenie potrebných ľudských a finančných zdrojov a mechanizmus preskúmania a

b)

vypracovanie odvetvových stratégií týkajúcich sa kvality ovzdušia; kvalita vody, hospodárenie so zdrojmi; odpadové hospodárstvo a hospodárenie so zdrojmi; biodiverzita a ochrana prírody; priemyselné znečistenie a priemyselné riziká, ako aj chemikálie, znečistenie hlukom, ochrana pôdy, mestské a vidiecke prostredie, ekologické inovácie, vrátane jasne stanovených harmonogramov a cieľov pre vykonávanie, administratívnych kompetencií, a takisto aj stratégií financovania v oblasti investícií do infraštruktúry a technológií;

Článok 90

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 91

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XI k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 17

Oblasť klímy

Článok 92

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti zmene klímy. Spolupráca sa bude uskutočňovať po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení existujúcej vzájomnej previazanosti medzi bilaterálnymi a multilaterálnymi záväzkami v tejto oblasti.

Článok 93

Spolupráca podporuje opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o tieto oblasti:

a)

zmiernenie zmeny klímy;

b)

adaptácia na zmenu klímy;

c)

obchodovanie s emisiami;

d)

výskum, vývoj, demonštrácie, zavádzanie a šírenie bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií a adaptačných technológií;

e)

uplatňovanie klimatického hľadiska v rámci odvetvových politík a

f)

zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a odborná príprava.

Článok 94

Zmluvné strany okrem iného:

a)

realizujú výmenu informácií a odborných znalostí;

b)

realizujú spoločný výskum a výmenu informácií v oblasti čistejších technológií,

c)

vyvíjajú spoločnú činnosť na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktoré zmluvné strany ratifikovali, a prípadné spoločné činnosti v rámci príslušných agentúr.

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť cezhraničným otázkam a regionálnej spolupráci.

Článok 95

Spolupráca sa okrem iného týka rozvoja a vykonávania:

a)

celkovej stratégie v súvislosti so zmenou klímy a akčného plánu pre zmiernenie zmeny klímy a pre prispôsobenie sa zmene klímy v dlhodobom horizonte;

b)

hodnotení zraniteľnosti a adaptácie v súvislosti so zmenou klímy;

c)

národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy;

d)

stratégie nízkouhlíkového rozvoja;

e)

dlhodobých opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov;

f)

opatrení na prípravu na obchodovanie s emisiami;

g)

opatrení na podporu transferu technológií na základe hodnotenie potrieb v oblasti technológií;

h)

opatrení na uplatňovanie klimatického hľadiska v rámci odvetvových politík a

i)

opatrení súvisiacich s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.

Článok 96

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 97

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 18

Informačná spoločnosť

Článok 98

Zmluvné strany posilňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na prospech občanov a podnikateľských subjektov prostredníctvom širokej dostupnosti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj prostredníctvom vyššej kvality služieb za prijateľné ceny. Táto spolupráca by sa mala zamerať na uľahčenie prístupu k trhom s elektronickými komunikáciami, na podporu hospodárskej súťaže a investícií v predmetnom odvetví, ako aj na podporu rozvoja on-line verejných služieb.

Článok 99

Spolupráca sa môže týkať týchto otázok:

a)

výmena informácií a osvedčených postupov v oblasti vykonávania vnútroštátnych stratégií pre oblasť informačnej spoločnosti, a to aj okrem iného aj pokiaľ ide o iniciatívy zamerané na podporu širokopásmového prístupu, zlepšenie bezpečnosti siete a rozvoj on-line verejných služieb;

b)

výmena informácií, osvedčených postupov a skúsenosti na podporu rozvoja komplexného regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií, a najmä na účely posilnenia administratívnych kapacít národných orgánov s pôsobnosťou v oblasti komunikačných a informačných technológií, ako aj nezávislého regulačného orgánu, lepšieho využívania frekvenčného spektra a interoperability sietí v Moldavskej republike a s EÚ;

c)

podpora zavádzania nástrojov informačných a komunikačných technológií v záujme lepšej správy, elektronického vzdelávania a výskumu, verejného systému zdravotnej starostlivosti, digitalizácie kultúrneho dedičstva, rozvoja digitálneho obsahu a elektronického obchodu; a

d)

zvýšenie úrovne bezpečnosti osobných údajov a ochrany súkromia v odvetví elektronických komunikácií.

Článok 100

Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi regulačnými orgánmi EÚ a národnými regulačnými orgánmi Moldavskej republiky v oblasti elektronických komunikácií. Zmluvné strany zvážia spoluprácu aj v ďalších príslušných relevantných oblastiach, a to aj prostredníctvom regionálnych iniciatív.

Článok 101

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 102

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXVIII-B k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 19

Cestovný ruch

Článok 103

Zmluvné strany spolupracujú v oblasti cestovného ruchu v záujme posilnenia rozvoja konkurencieschopného a udržateľného cestovného ruchu ako generátora hospodárskeho rastu a nástroja na posilňovanie zodpovednosti, zvyšovanie zamestnanosti a devízových príjmov.

Článok 104

Spolupráca na bilaterálnej, regionálnej a európskej úrovni by sa mala zakladať na týchto zásadách:

a)

rešpektovanie integrity a záujmov miestnych komunít, a to najmä vo vidieckych oblastiach;

b)

dôležitosť kultúrneho dedičstva a

c)

pozitívne vzájomné pôsobenie medzi cestovným ruchom a ochranou životného prostredia.

Článok 105

Spolupráca sa zameria na:

a)

výmenu informácií, osvedčených postupov a skúseností, ako aj na transfer know-how vrátane know-how o inovačných technológiách;

b)

vytváranie strategických partnerstiev medzi verejným záujmom, súkromným záujmom a záujmom komunít, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu;

c)

podporu a rozvoj produktov, trhov, infraštruktúry, ľudských zdrojov a inštitucionálneho rámca v oblasti cestovného ruchu, ako aj na odhalenie a odstránenie prekážok cestovného ruchu;

d)

vytváranie a realizáciu efektívnych politík a stratégií, ako aj príslušných právnych, administratívnych a finančných aspektov;

e)

odbornú prípravu a budovanie kapacít v oblasti cestovného ruchu v záujme skvalitnenia úrovne poskytovaných služieb; a

f)

rozvoj a podporu cestovného ruchu založeného na spolupráci s komunitami.

Článok 106

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 20

Regionálny rozvoj, spolupráca na cezhraničnej a regionálnej úrovni

Článok 107

1.   Zmluvné strany podporujú vzájomné porozumenie a bilaterálnu spoluprácu v oblasti regionálnej politiky, a to aj pokiaľ ide o metódy vytvárania a uplatňovania regionálnych politík, viacúrovňové riadenie a partnerstvo, a to s osobitným dôrazom na rozvoj znevýhodnených oblastí a územnú spoluprácu, s cieľom vytvoriť komunikačné kanály a posilniť výmenu informácií a skúseností medzi celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, sociálno-ekonomickými činiteľmi a občianskou spoločnosťou.

2.   Zmluvné strany spolupracujú s cieľom zladiť praktické postupy Moldavskej republiky s týmito zásadami:

a)

decentralizácia rozhodovacieho procesu od ústrednej úrovne až po úroveň regionálnych spoločenstiev;

b)

konsolidácia partnerstva medzi všetkými stranami zapojenými do regionálneho rozvoja a

c)

spolufinancovanie prostredníctvom finančného príspevku zmluvných strán zapojených do programov a projektov regionálneho rozvoja.

Článok 108

1.   Zmluvné strany podporujú a posilňujú zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do cezhraničnej a regionálnej spolupráce, ako aj súvisiacich riadiacich štruktúr, posilnenie spolupráce prostredníctvom vytvárania právneho rámca poskytujúceho príslušné možnosti, udržanie a rozvoj opatrení zameraných na budovanie kapacít a podporujú posilňovanie cezhraničných a regionálnych hospodárskych a podnikateľských sietí.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme konsolidácie inštitucionálnych a prevádzkových kapacít národných a regionálnych inštitúcií v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania, a to okrem iného tým, že:

a)

zlepšia mechanizmus vertikálnej a horizontálnej interakcie ústrednej a miestnej verejnej správy v rámci procesu tvorby a realizácie regionálnych politík;

b)

budú rozvíjať schopnosti miestnych orgánov verejnej moci v záujme podpory cezhraničnej spolupráce v súlade s predpismi a praxou EÚ a

c)

budú spoločne využívať poznatky, informácie a osvedčené postupy v oblasti politiky regionálneho rozvoja v záujme podpory hospodárskeho blahobytu miestnych spoločenstiev a jednotného rozvoja regiónov.

Článok 109

1.   Zmluvné strany posilňujú a stimulujú rozvoj cezhraničných a regionálnych prvkov v takých oblastiach, ako je okrem iného doprava, energetika, komunikačné siete, kultúra, vzdelávanie, cestovný ruch a zdravie, ako aj v ďalších oblastiach upravených touto dohodou, ktoré majú vplyv na cezhraničnú a regionálnu spoluprácu.

2.   Zmluvné strany zintenzívňujú spoluprácu medzi svojimi regiónmi v rámci nadnárodných a cezhraničných programov, ktoré podporujú účasť regiónov Moldavskej republiky v európskych regionálnych štruktúrach a organizáciách, ako aj ich hospodársky a inštitucionálny rozvoj prostredníctvom realizácie projektov spoločného záujmu.

Uvedené činnosti sa budú realizovať v rámci:

a)

pokračovania v územnej spolupráci s európskymi regiónmi, a to aj prostredníctvom programov nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce;

b)

spolupráce v rámci Východného partnerstva, s orgánmi EÚ vrátane Výboru regiónov, ako aj v rámci účasti na rôznych európskych regionálnych projektoch a iniciatívach a

c)

spolupráce, okrem iného, s Európskym hospodárskym a sociálnym výbor, Európskym združením rozvojových agentúr (EURADA) a s európskou monitorovaciou sieťou pre územné plánovanie (ESPON).

Článok 110

1.   Zmluvné strany zintenzívnia a zabezpečia zlepšenie koordinácie a spolupráce medzi krajinami a regiónmi v rámci stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, a to s osobitným zameraním na, okrem iného, zlepšenie dopravných a energetických prepojení, životného prostredia, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a bezpečnosti, čo prispeje k rýchlejšej cestnej a železničnej doprave, lacnejšej a bezpečnejšej energii, lepšiemu životnému prostrediu s čistejšou vodou, chránenou biodiverzitou, a efektívnejšiemu cezhraničnému predchádzaniu povodniam.

2.   Zmluvné strany posilnia cezhraničnú spoluprácu zameranú na obnovu plavby po rieke Prut, čo povedie k protipovodňovej prevencii v povodí rieky, zlepšeniu kvality vody, poľnohospodárskeho zavlažovania, zintenzívneniu hospodárskych činností, ako aj k podpore cestovného ruchu a kultúrnych činností a zároveň prispeje aj k budovaniu kapacít.

Článok 111

Zmluvné strany uľahčujú pohyb občanov EÚ a Moldavskej republiky, ktorí majú dôvod na časté prekračovanie hraníc a na krátke vzdialenosti.

Článok 112

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 21

Verejné zdravie

Článok 113

Zmluvné strany sa dohodli, že rozvinú vzájomnú spoluprácu v oblasti verejného zdravia s cieľom zvýšiť úroveň ochrany verejného a ľudského zdravia, čo je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu.

Článok 114

Spolupráca sa okrem iného týka týchto oblastí:

a)

posilnenie moldavského verejného zdravotného systému, a to najmä prostredníctvom realizácie reforiem v tejto oblasti, zabezpečenia vysoko kvalitnej primárnej zdravotníckej starostlivosti a zlepšenia správy v tomto odvetví a financovania zdravotnej starostlivosti;

b)

epidemiologický dohľad a kontrola prenosných chorôb, ako je napríklad HIV/AIDS, vírusová hepatitída a tuberkulóza, ako aj zvýšenú pripravenosť na hrozby a naliehavé situácie týkajúce sa verejného zdravia;

c)

prevencia a kontrola neprenosných ochorení, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, podpora zdravých spôsobov života a riešenie rozhodujúcich faktorov zdravia, ako je napríklad výživa, a závislosti od alkoholu, drog a tabaku;

d)

kvalita a bezpečnosť látok ľudského pôvodu;

e)

zdravotnícka osveta a poznatky a

f)

riadne a včasné vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti zdravia, medzi ktoré patria medzinárodné zdravotné predpisy a Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku z roku 2003.

Článok 115

Spolupráca umožní:

a)

postupnú integráciu Moldavskej republiky do sietí EÚ súvisiacich s oblasťou zdravia; a

b)

postupné zlepšenie interakcie medzi Moldavskou republikou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Článok 116

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XIII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 22

Civilná ochrana

Článok 117

Zmluvné strany rozvíjajú a posilňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou. Spolupráca sa uskutočňuje po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení vzájomnej previazanosti medzi zmluvnými stranami a multilaterálnych činností v oblasti civilnej ochrany.

Článok 118

Spolupráca sa zameria na zlepšenie prevencie, prípravy na reakciu a samotnej reakcie v súvislosti s prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Článok 119

Zmluvné strany si okrem iného vymieňajú informácie a odborné znalosti, ako aj realizujú spoločné činnosti na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Spolupráca zahŕňa vykonávanie osobitných dohôd a administratívnych mechanizmov pre túto oblasť, ktoré zmluvné strany uzatvorili, a to v rozsahu právomocí a pôsobnosti, ktorú má EÚ a jej členské štáty, a v súlade s právnymi postupmi zmluvných strán.

Článok 120

Spolupráca sa okrem iného týka týchto oblastí:

a)

uľahčenie vzájomnej pomoci v prípade núdzových situácií;

b)

výmena včasných varovaní a aktualizovaných informácií o núdzových situáciách veľkého rozsahu s vplyvom na EÚ alebo Moldavskú republiku, a to na 24-hodinovom základe, ako aj pokiaľ ide o žiadosti o pomoc a ponuky poskytnutia pomoci;

c)

posudzovanie environmentálnych dosahov katastrof;

d)

pozývanie expertov na osobitné odborné semináre a sympóziá venované problematike civilnej ochrany;

e)

pozývanie, a to od prípadu k prípadu, pozorovateľov na konkrétne cvičenia a podujatia odbornej prípravy organizované EÚ a/alebo Moldavskou republikou a

f)

posilnenie spolupráce v rámci čo najúčinnejšieho využívania dostupných spôsobilostí civilnej ochrany.

Článok 121

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 23

Spolupráca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, viacjazyčnosti, mládeže a športu

Článok 122

Zmluvné strany spolupracujú v zaujme podpory celoživotného vzdelávania, ako aj podporujú spoluprácu a transparentnosť na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, a to s osobitným zameraním na vysokoškolské vzdelávanie.

Článok 123

Táto spolupráca sa okrem iného zameriava na tieto oblasti:

a)

podpora celoživotného vzdelávania, čo je kľúčový prvok pre rast a zamestnanosť, ktorý umožňuje, aby sa občania mohli v plnej miere zúčastňovať na živote spoločnosti;

b)

modernizácia systému vzdelávania a odbornej prípravy, zvýšenie kvality, relevantnosti a zlepšenie prístupu;

c)

podpora konvergencie v oblasti vysokoškolského vzdelávania vyplývajúcej z bolonského procesu a programu EÚ zameraného na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania;

d)

posilnenie medzinárodnej akademickej spolupráce a účasti na programoch spolupráce EÚ a zvýšenie mobility študentov a učiteľov;

e)

vytvorenie národného kvalifikačného rámca s cieľom zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a schopností a

f)

podpora cieľov stanovených v rámci kodanského procesu zameraného na intenzívnejšiu európsku spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave.

Článok 124

Zmluvné strany podporujú spoluprácu a výmenu v oblastiach spoločného záujmu, ako je napríklad oblasť jazykovej rozmanitosti a celoživotné jazykové vzdelávanie, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov.

Článok 125

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti mládeže, pokiaľ ide o:

a)

posilnenie spolupráce a výmen v oblasti politiky mládeže a neformálneho vzdelávania mladých ľudí a ľudí pracujúcich s mládežou;

b)

uľahčenie aktívneho zapojenia sa mladých ľudí do života spoločnosti;

c)

podporu mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou ako prostriedku na podporu dialógu medzi kultúrami a získanie vedomostí, zručností a schopností mimo formálnych vzdelávacích systémov, ako aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce a

d)

podporu spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami na podporu občianskej spoločnosti.

Článok 126

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a fyzickej aktivity prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov v záujme podpory zdravého spôsobu života, spoločenského a vzdelávacieho prínosu športu a dobrého riadenia v rámci športu v spoločenstvách EÚ a Moldavskej republiky.

KAPITOLA 24

Spolupráca v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností

Článok 127

Zmluvné strany podporujú spoluprácu vo všetkých oblastiach civilného vedeckého výskumu a technického rozvoja a demonštračných činností (RTD) na základe vzájomnej prínosnosti a pri náležitej a účinnej ochrane práv duševného vlastníctva.

Článok 128

Spolupráca v oblasti RTD sa týka týchto oblastí:

a)

politický dialóg a výmena vedeckých a technologických informácií;

b)

uľahčenie zodpovedajúceho prístupu k príslušným programom zmluvných strán;

c)

posilnenie výskumných kapacít a účasti výskumných subjektov Moldavskej republiky na rámcových programoch EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja;

d)

podpora spoločných výskumných projektov vo všetkých oblastiach RTD;

e)

činnosti v oblasti odbornej prípravy a programy mobility pre vedcov, výskumníkov a iných výskumných pracovníkov zapojených do činností RTD na oboch stranách;

f)

uľahčenie, v rámci platných právnych predpisov, voľného pohybu výskumných pracovníkov zúčastňujúcich sa na činnostiach upravených touto dohodou, ako aj cezhraničného pohybu tovaru určeného na použitie pri týchto činnostiach a

g)

iné formy spolupráce v oblasti RTD (aj prostredníctvom regionálnych prístupov a iniciatív), a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 129

Pri uskutočňovaní spolupráce v oblasti RTD, by sa mali hľadať synergie s činnosťami financovanými vedecko-technickým strediskom (STCU) a s ďalšími činnosťami, ktoré sa vykonávajú v rámci finančnej spolupráce medzi EÚ a Moldavskou republikou.

KAPITOLA 25

Spolupráca v oblasti kultúry, audiovizuálnej politiky a médií

Článok 130

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry v súlade so zásadami obsiahnutými v Dohovore Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (Unesco) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005. Zmluvné strany sa budú usilovať viesť pravidelný politický dialóg v oblastiach spoločného záujmu, a to aj pokiaľ ide o rozvoj kultúrneho priemyslu v EÚ a Moldavskej republike. Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude posilňovať dialóg medzi kultúrami, a to aj prostredníctvom účasti odvetví kultúry a občianskej spoločnosti EÚ a Moldavskej republiky.

Článok 131

1.   Zmluvné strany rozvíjajú pravidelný dialóg a spoluprácu s cieľom podporiť audiovizuálny priemysel v Európe a koprodukciu v oblasti kinematografie a televíznej produkcie.

2.   Spolupráca by sa okrem iného mohla týkať odbornej prípravy novinárov a iných odborníkov v oblasti médií, ako aj podpory médií s cieľom posilniť ich nezávislosť, profesionalitu a väzby s médiamiv EÚ, a to v súlade s európskymi normami vrátane noriem Rady Európy a Dohovorom Unesco o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005.

Článok 132

Zmluvné strany sústredia vzájomnú spoluprácu na viacero oblastí:

a)

spolupráca a výmeny v oblasti kultúry, ako aj mobilita umenia a umelcov;

b)

dialóg medzi kultúrami;

c)

politický dialóg o politike v oblasti kultúry a audiovizuálnej politike;

d)

spolupráca na medzinárodných fórach, ako je Unesco a Rada Európy, okrem iného s cieľom rozvíjať kultúrnu rozmanitosť a zachovať a zhodnotiť kultúrne a historické dedičstvo, a

e)

spolupráca v oblasti médií.

Článok 133

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XIV k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 26

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti

Článok 134

Zmluvné strany založia dialóg o spolupráci v oblasti občianskej spoločnosti a zamerajú sa na tieto ciele:

a)

posilnenie kontaktov a výmenu informácií a skúseností medzi všetkými sektormi občianskej spoločnosti v EÚ a v Moldavskej republike;

b)

zabezpečenie lepšieho poznania a pochopenia Moldavskej republiky, ako aj jej dejín a kultúry, v EÚ, a to najmä medzi organizáciami občianskej spoločnosti založenými v členských štátoch, čím sa zlepší povedomie o príležitostiach a výzvach v rámci budúcich vzťahov medzi zmluvnými stranami a

c)

recipročne, zabezpečenie lepšieho poznania a pochopenia EÚ v Moldavskej republike, a to najmä medzi organizáciami občianskej spoločnosti Moldavskej republiky, s osobitným zameraním, ale nie výlučne, na hodnoty, na ktorých je EÚ založená, ako aj na jej politiky a spôsob jej fungovania.

Článok 135

Zmluvné strany podporujú dialóg a spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi občianskej spoločnosti z oboch strán ako neoddeliteľnej súčasti vzťahov medzi EÚ a Moldavskou republikou. Cieľom takéhoto dialógu a spolupráce je:

a)

zabezpečenie účasti občianskej spoločnosti na vzťahoch medzi EÚ a Moldavskou republikou, a to najmä pri vykonávaní tejto dohody;

b)

posilnenie účasti občianskej spoločnosti na verejnom rozhodovacom procese, najmä nadviazaním otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu medzi verejnými inštitúciami a reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou;

c)

uľahčenie procesu budovania inštitúcií a upevňovania organizácií občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom ich presadzovania, podpory, formálnych a neformálnych sietí, vzájomných návštev a seminárov, a to najmä s cieľom zlepšiť právny rámec občianskej spoločnosti a

d)

umožnenie, aby sa zástupcovia občianskej spoločnosti z oboch zmluvných strán mohli oboznámiť s konzultačným procesom a dialógom medzi občianskymi a sociálnymi partnermi v druhej zmluvnej strane, s osobitným cieľom ešte viac zapojiť občiansku spoločnosť do procesu tvorby politík v Moldavskej republike.

Článok 136

Medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 27

Spolupráca pri ochrane a podpore práv dieťaťa

Článok 137

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri zabezpečovaní podpory práv dieťaťa podľa medzinárodných právnych predpisov a noriem, najmä Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989, a to pri zohľadnení priorít stanovených osobitne v súvislosti s Moldavskou republikou, a najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny.

Článok 138

Takáto spolupráca zahŕňa najmä:

a)

prevenciu a boj proti všetkým formám vykorisťovania (vrátane detskej práce), zneužívaniu, zanedbaniu starostlivosti a násiliu páchanému na deťoch, a to aj prostredníctvom budovania a posilnenia právneho a inštitucionálneho rámca, ako aj prostredníctvom kampane na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti;

b)

zlepšenie systému odhaľovania detí v zraniteľnej situácii a systému poskytovania pomoci takýmto deťom, a to aj pomocou zvýšenej účasti detí na rozhodovacích procesoch a uplatňovaním efektívnych mechanizmov na riešenie ich individuálnych sťažností;

c)

výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti zmierňovania chudoby detí, vrátane opatrení, ktorými sa sociálne politiky osobitne zamerajú na dobré životné podmienky detí, ako aj opatrení na podporu prístupu detí k vzdelávaniu a uľahčenie tohto prístupu;

d)

vykonávanie opatrení zameraných na podporu práv detí v rámci rodiny a inštitúcií a na posilnenie schopnosti rodičov a opatrovateľov v rámci zabezpečiť rozvoj dieťaťa a

e)

pristúpenie, ratifikáciu a vykonávanie príslušných medzinárodných dokumentov, vrátane tých, ktoré boli vypracované v rámci Organizácie Spojených národov, Rady Európy a Haagskej konferencia medzinárodného práva súkromného, a to na účely podpory a ochrany práv detí v súlade s najvyššími normami v tejto oblasti.

Článok 139

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 28

Účasť na činnosti agentúr a programoch únie

Článok 140

Moldavskej republike sa umožnuje účasť na činnosti všetkých agentúr Únie, ktoré sú pre ňu otvorené, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov o zriadení týchto agentúr. Moldavská republika uzatvára osobitné dohody s EÚ, ktoré jej umožňujú zúčastniť sa na činnosti všetkých takýchto agentúr a ktoré upravujú aj výšku finančného príspevku.

Článok 141

Moldavskej republike sa umožnuje zúčastňovať sa na všetkých súčasných a budúcich programoch Únie otvorených pre účasť Moldavskej republike v súlade s príslušnými ustanoveniami, ktorými sa tieto programy prijímajú. Moldavská republika sa na programoch Únie zúčastňuje v súlade s ustanoveniami stanovenými v protokole I k tejto dohode o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o všeobecných zásadách účasti Moldavskej republiky na programoch Únie.

Článok 142

Zmluvné strany budú viesť pravidelný dialóg o účasti Moldavskej republiky na programoch Únie a činnosti jej agentúr. Európska únia bude okrem iného Moldavskú republiku informovať o zriadení nových agentúr Únie a o nových programoch Únie, ako aj o zmene podmienok účasti na programoch Únie a na činnosti jej agentúr podľa článkov 140 and 141 tejto dohody.

HLAVA V

OBCHOD A ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM

KAPITOLA 1

Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 143

Cieľ

Zmluvné strany počas prechodného obdobia, ktoré môže trvať najviac desať rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, postupne v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“) vytvoria zónu voľného obchodu.

Článok 144

Rozsah a pôsobnosť

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na obchod s tovarom (1) medzi zmluvnými stranami.

2.   Na účely tejto kapitoly výraz „s pôvodom“ znamená, že výrobok spĺňa pravidlá pôvodu stanovené v protokole II k tejto dohode.

Oddiel 2

Odstránenie ciel, poplatkov a iných platieb

Článok 145

Vymedzenie ciel

Na účely tejto kapitoly výraz „clo“ zahŕňa akékoľvek clo alebo platbu akéhokoľvek druhu, ktoré sa ukladajú na dovoz či vývoz tovaru, alebo v súvislosti s takýmto dovozom či vývozom, vrátane akejkoľvek formy prirážok a dodatočných zaťažení ukladaných na takýto dovoz či vývoz alebo v súvislosti s takýmto dovozom či vývozom. „Clo“ nezahŕňa:

a)

platbu, ktorá zodpovedá vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami článku 152 tejto dohody;

b)

clo uložené v súlade s kapitolou 2 (Nápravné opatrenia v oblasti obchodu) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody alebo

c)

poplatky alebo iné platby uložené v súlade s článkom 151 tejto dohody.

Článok 146

Zatrieďovanie tovaru

V obchode medzi zmluvnými stranami sa tovar zatrieďuje tak, ako sa stanovuje v súlade s harmonizovaným systémom opisu a číselným označovaním tovaru z roku 1983 (ďalej len „HS“) v colnej nomenklatúre Moldavskej republiky založenej na HS 2007 a colnej nomenklatúre Únie založenej na HS 2012 a v následných zmenách k týmto nomenklatúram.

Článok 147

Odstránenie ciel na dovoz

1.   Každá zmluvná strana zníži alebo odstráni clá na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane v súlade s prílohou XV k tejto dohode.

2.   Základnú sadzbu cla na každý tovar, na ktorú sa má postupne uplatňovať znižovanie alebo odstraňovanie podľa odseku 1 tohto článku, predstavuje sadzba cla stanovená v prílohe XV k tejto dohode.

3.   V prípade, že kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto dohody niektorá zo zmluvných strán zníži svoju sadzbu cla uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“), uplatní sa ako základná sadzba práve táto sadzba, ak je a pokým je nižšia než colná sadzba vypočítaná v súlade s prílohou XV k tejto dohode.

4.   Zmluvné strany sa po nadobudnutí platnosti tejto dohody môžu dohodnúť, že urýchlia odstraňovanie ciel na obchod medzi sebou a rozšíria jeho rozsah. Rozhodnutie Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody o urýchlení tempa odstraňovania cla na určitý tovar alebo o odstránení takéhoto cla, nahradí akúkoľvek sadzbu cla alebo kategóriu postupného znižovania cla stanovenú pre tento tovar v prílohe XV k tejto dohode.

5.   Počas tretieho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany vyhodnotia situáciu, pričom zohľadnia štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi sebou, osobitne citlivé stránky týchto výrobkov a vývoj poľnohospodárskej politiky na obidvoch stranách.

6.   Strany preskúmajú vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, a to na vhodnom recipročnom základe, možnosti udelenia ďalších vzájomných úľav s cieľom rozšírenia liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, a to najmä s tými, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty.

Článok 148

Mechanizmus proti obchádzaniu pre oblasť poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov

1.   Na výrobky uvedené v prílohe XV-C k tejto dohode sa vzťahuje mechanizmus proti obchádzaniu. V prílohe XV-C k tejto dohode sa stanovuje priemerný ročný objem dovozu z Moldavskej republiky do Únie pre každú kategóriu týchto výrobkov.

2.   Ak objem dovozu jedného alebo viacerých kategórií výrobkov uvedených v odseku 1 tohto článku dosiahne 70 % objemu uvedeného prílohe XV-C k tejto dohode v ktoromkoľvek roku od 1. januára, Únia oznámi Moldavskej republike objem dovozu príslušného výrobku (výrobkov). Na základe takéhoto oznámenia a v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, keď objem dovozu jedného alebo viacerých kategórií výrobkov uvedených v odseku 1 tohto článku dosiahne 80 % objemu uvedeného v prílohe XV-C k tejto dohode, poskytne Moldavská republika Únii riadne odôvodnenie uvedeného zvýšenia dovozu. Ak dovoz dosiahne 100 % objemu uvedeného v prílohe XV-C k tejto dohode a Moldavská republika neposkytne uvedené riadne odôvodnenie, môže Únia dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie pre príslušné výrobky.

Pozastavenie sa uplatňuje po dobu šiestich mesiacov a nadobúda účinnosť dňom uverejnenia rozhodnutia o pozastavení preferenčného zaobchádzania v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Všetky dočasné pozastavenia prijaté podľa odseku 2 oznámi Únia Moldavskej republike bez zbytočného odkladu.

4.   Únia môže dočasné pozastavenie zrušiť pred uplynutím šiestich mesiacov od jeho nadobudnutia účinnosti, ak Moldavská republika poskytne dôkazy v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, že objem príslušnej kategórie výrobkov dovezený nad rámec uvedený v prílohe XV-C k tejto dohode vyplýva zo zmeny úrovne výrobnej a vývoznej kapacity Moldavskej republiky v prípade príslušného výrobku (-ov).

5.   Na účely zohľadnenia zmeny úrovne výrobnej a vývoznej kapacity Moldavskej republiky v prípade príslušného výrobku (-ov) sa môže zmeniť príloha XV-C k tejto dohode a príslušný objem sa môže upraviť, a to na základe vzájomnej dohody Únie a Moldavskej republiky vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 149

Zachovanie súčasného stavu

Žiadna zo zmluvných strán nesmie zvýšiť žiadne existujúce clo ani prijať žiadne nové clo na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane. To však žiadnej zmluvnej strane nebráni v tom, aby:

a)

zvýšila clo na úroveň stanovenú v prílohe XV po jednostrannom znížení alebo

b)

zachovala clo alebo clo zvýšila, ak to schválil orgán WTO na urovnávanie sporov,

Článok 150

Clo na vývoz

Žiadna zo zmluvných strán neprijme ani nezachová žiadne iné clo alebo daň, než sú vnútroštátne zavedené platby uplatňované v súlade s článkom 152 tejto dohody, ukladané na vývoz tovaru na územie druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s týmto vývozom.

Článok 151

Poplatky a iné platby

Každá zo zmluvných strán zabezpečí v súlade s článkom VIII dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku, aby všetky poplatky a platby akéhokoľvek druhu iné ako clá či ďalšie opatrenia uvedené v článku 147 tejto dohody, ukladané na dovoz alebo vývoz tovaru alebo v súvislosti s týmto dovozom či vývozom, boli obmedzené len na sumu približných nákladov na poskytnuté služby a aby nepredstavovali nepriamu ochranu domáceho tovaru alebo zdaňovanie dovozu alebo vývozu na fiškálne účely.

Oddiel 3

Necolné opatrenia

Článok 152

Národné zaobchádzanie

Každá zo zmluvných strán udelí národné zaobchádzanie tovaru druhej zmluvnej strany v súlade s článkom III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 153

Dovozné a vývozné obmedzenia

Žiadna zo zmluvných strán nesmie prijať či zachovať žiadny zákaz ani obmedzenie vzťahujúce sa na dovoz akéhokoľvek tovaru druhej zmluvnej strany, alebo na vývoz či predaj na vývoz akéhokoľvek tovaru určeného na územie druhej zmluvnej strany, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, alebo pokiaľ to nie je v súlade článkom XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Oddiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa tovaru

Článok 154

Všeobecné výnimky

1.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí, alebo presadzovaní opatrení v súlade s článkami XX a XXI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k týmto článkom podľa dohody GATT z roku 1994, ktoré sa začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

2.   Zmluvné strany sú si vedomé, že pred prijatím akýchkoľvek opatrení stanovených, pri ktorých sa podľa článku XX písm. i) a j) dohody GATT z roku 1994 môže vyžadovať odôvodnenie, je zmluvná strana, ktorá má v úmysle prijať opatrenia, povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane všetky relevantné informácie a pokúsiť sa nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany. Ak sa nedosiahne dohoda do 30 dní od poskytnutia týchto informácií, zmluvná strana môže na príslušný tovar uplatniť opatrenia podľa tohto odseku. V prípade, že výnimočné a kritické okolnosti vyžadujúce si okamžité kroky znemožňujú predchádzajúce informovanie alebo preskúmanie, zmluvná strana, ktorá má v úmysle prijať opatrenia, môže okamžite uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie situácie a bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu.

Oddiel 5

Administratívna spolupráca a koordinácia s ďalšími krajinami

Článok 155

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci

1.   Zmluvné strany sú presvedčené, že na vykonávanie a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto kapitoly je nevyhnutná administratívna spolupráca a pomoc, pričom zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a súvisiacich oblastiach.

2.   Ak niektorá zo zmluvných strán na základe objektívnej a zdokumentovanej informácie zistila, že jej druhá zmluvná strana neposkytla administratívnu spoluprácu alebo pomoc, a/alebo zistila nezrovnalosť alebo podvod v rámci tejto kapitoly, môže v súlade s týmto článkom a najmä postupom podľa odseku 5 dočasne pozastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.

3.   Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce alebo pomoci okrem iného považuje:

a)

opakované nedodržanie povinnosti overiť status príslušného tovaru, pokiaľ ide o jeho pôvod;

b)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode a/alebo oznámením výsledkov tohto overenia;

c)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.

4.   Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu objemu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej zmluvnej strany súvisiacemu s objektívnymi informáciami o nezrovnalostiach alebo podvode.

5.   Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:

a)

zmluvná strana, ktorá na základe objektívnych informácií zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca alebo pomoc, a/alebo, že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany;

b)

ak zmluvné strany začali konzultácie v rámci uvedeného výboru a nedosiahli dohodu o prijateľnom riešení do troch mesiacov od oznámenia, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť dané preferenčné zaobchádzanie s príslušným tovarom. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu;

c)

dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej strany. Nesmú byť dlhšie ako šesť mesiacov, môžu sa predĺžiť, ak sa k dátumu skončenia platnosti nič nezmení, pokiaľ ide o podmienky, ktoré viedli k pôvodnému pozastaveniu. Budú predmetom pravidelných rokovaní v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, a to najmä na účely ich ukončenia hneď, ako prestanú existovať podmienky na ich uplatňovanie..

6.   Každá zmluvná strana uverejní všetky oznámenia pre dovozcov v súvislosti s akýmkoľvek oznámením uvedeným v odseku 5 písm. a), akýmkoľvek rozhodnutím uvedeným v odseku 5 písm. b), ako aj v súvislosti s akýmkoľvek predĺžením uplatňovania dočasného pozastavenia alebo ukončením jeho uplatňovania uvedeným v odseku 5 písm. c) v súlade so svojimi vnútornými postupmi.

Článok 156

Riešenie administratívneho pochybenia

V prípade, že sa príslušné orgány v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze dopustia pochybenia, a to najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu II k tejto dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce, a toto pochybenie má dôsledky, pokiaľ ide o dovozné clá, môže zmluvná strana, ktorá tieto dôsledky znáša, požiadať Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, aby preskúmal možnosti prijatia všetkých vhodných opatrení na vyriešenie tejto situácie.

Článok 157

Dohody s ďalšími krajinami

1.   Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, ďalších zón voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný styk, ak nie sú v rozpore s obchodnými opatreniami stanovenými v tejto dohode.

2.   V rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody sa medzi zmluvnými stranami uskutočňujú rokovania o dohodách o vytvorení colných únií, ďalších zón voľného obchodu alebo zavedení opatrení pre pohraničný styk a v prípade potreby aj o ostatných dôležitých otázkach týkajúcich sa obchodných politík zmluvných strán voči tretím krajinám. Takéto rokovania sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny k EÚ, aby sa zabezpečilo zohľadnenie spoločných záujmov Únie a Moldavskej republiky uvedených v tejto dohode.

KAPITOLA 2

Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

Oddiel 1

Globálne ochranné opatrenia

Článok 158

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti stanovené v článku XIX dohody GATT z roku 1994 a v Dohode o ochranných opatreniach obsiahnutej v prílohe 1A k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „dohoda o WTO“) (ďalej len „dohoda o ochranných opatreniach“) a v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“).

2.   Preferenčné pravidlá pôvodu podľa kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa na tento oddiel nevzťahujú.

3.   Na ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahuje kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 159

Transparentnosť

1.   Zmluvná strana, ktorá začala prešetrovanie, to oznámi druhej zmluvnej strane, ak má táto druhá strana v danej veci zásadný hospodársky záujem.

2.   Bez ohľadu na článok 158 tejto dohody platí, že na žiadosť druhej zmluvnej strany zmluvná strana, ktorá začína prešetrovanie alebo má v úmysle prijať ochranné opatrenia, bezodkladne poskytne písomné oznámenie ad hoc všetkých relevantných informácií, ktoré viedli k začatiu prešetrovania a uplatneniu ochranných opatrení vrátane informácií o začatí prešetrovania, o prípadných dočasných a konečných zisteniach prešetrovania, ako aj o možnostiach konzultácií s druhou zmluvnou stranou.

3.   Na účely tohto článku sa usudzuje, že zmluvná strana má zásadný hospodársky záujem, ak patrí medzi päť najväčších dodávateľov dovážaného produktu počas ostatného trojročného obdobia, a to vychádzajúc z hľadiska absolútneho objemu alebo hodnoty.

Článok 160

Uplatňovanie opatrení

1.   Zmluvné strany sa usilujú uplatňovať ochranné opatrenia tak, aby čo najmenej ovplyvňovali bilaterálny obchod medzi nimi.

2.   Na účely odseku 1 platí, že ak sa zmluvná strana domnieva, že sú splnené právne požiadavky pre prijatie konečných ochranných opatrení a má v úmysle tieto opatrenia uplatniť, oznámi to druhej zmluvnej strane a poskytne jej možnosť bilaterálnych konzultácií. Ak sa do 30 dní odo dňa tohto oznámenia nedosiahne žiadne uspokojivé riešenie, dovážajúca zmluvná strana môže prijať vhodné opatrenia na nápravu problému.

Oddiel 2

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Článok 161

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti stanovené v článku VI dohody GATT z roku 1994, v Dohode o uplatňovaní článku VI GATT z roku 1994 obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „antidumpingová dohoda“) a v Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach“).

2.   Preferenčné pravidlá pôvodu podľa kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa na tento oddiel nevzťahujú.

3.   Na ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahuje kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 162

Transparentnosť

1.   Zmluvné strany súhlasia, že antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia by sa mali používať v plnom súlade s príslušnými požiadavkami antidumpingovej dohody a dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a že by sa mali zakladať na spravodlivom a transparentnom systéme.

2.   Na tento účel zmluvné strany okamžite po zavedení dočasných opatrení a pred tým, ako sa urobí konečné stanovenie, zabezpečia úplné a zmysluplné zverejnenie všetkých základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo prijaté rozhodnutie o uplatnení opatrení; ustanovenia článku 6.5 antidumpingovej dohody a článku 12.4 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach týmto nie sú dotknuté. Uvedené skutočnosti a úvahy sa zverejnia písomne a zainteresovaným stranám sa poskytne dostatok času na poskytnutie vyjadrení.

3.   Za predpokladu, že tým nedôjde k prieťahom v rámci prešetrovania, sa každej zainteresovanej strane počas antidumpingových a antisubvenčných prešetrovaní poskytne možnosť vypočutia, aby tieto zainteresované strany mohli vyjadriť svoje stanoviská.

Článok 163

Zohľadnenie verejného záujmu

Zmluvná strana nemôže uplatniť antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia, ak sa dá na základe informácií sprístupnených v čase prešetrovania jasne dospieť k záveru, že uplatnenie týchto opatrení nie je vo verejnom záujme. Stanovenie verejného záujmu sa bude zakladať na zvážení všetkých rôznych záujmov zobraných ako celok vrátane záujmov domáceho priemyslu, používateľov, spotrebiteľov a dovozcov, a to v rozsahu, v akom prešetrujúcim orgánom poskytnú príslušné informácie.

Článok 164

Pravidlo nižšieho cla

Ak sa niektorá zmluvná strana rozhodne uložiť dočasné či konečné antidumpingové alebo vyrovnávacie clo, suma takéhoto cla nepresiahne rozpätie dumpingu alebo celkovej sumy napadnuteľných subvencií, avšak suma takéhoto cla by mala byť nižšia než uvedené rozpätie dumpingu alebo celková suma napadnuteľných subvencií, ak je toto nižšie clo dostatočné na účely odstránenia ujmy spôsobenej domácemu priemyslu.

Oddiel 3

Bilaterálne ochranné opatrenia

Článok 165

Uplatňovanie bilaterálneho ochranného opatrenia

1.   Ak sa v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla podľa tejto dohody tovar s pôvodom v jednej zo zmluvných strán dováža na územie druhej zmluvnej strany v takých zvýšených množstvách, a to v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k domácej výrobe, a za takých podmienok, že to spôsobuje vážnu ujmu domácemu priemyslu, ktorý vyrába podobný alebo priamo konkurujúci tovar, alebohrozí, že ju tento dovoz spôsobí, dovážajúca zmluvná strana môže v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto oddiele prijať opatrenia stanovené v odseku 2.

2.   Dovážajúca zmluvná strana môže prijať bilaterálne ochranné opatrenie, ktorým sa:

a)

pozastavuje ďalšie znižovanie colnej sadzby na príslušný tovar stanovené v tejto dohode alebo

b)

zvyšuje colná sadzba na tento tovar na úroveň, ktorá nepresahuje nižšiu z týchto hodnôt:

i)

colná sadzba uplatňovaná na tovar podľa doložky najvyšších výhod platná v čase, keď bolo prijaté opatrenie alebo

ii)

základná colná sadzba stanovená v listinách v prílohe XV podľa článku 147 tejto dohody.

Článok 166

Podmienky a obmedzenia

1.   Zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu písomne o začatí prešetrovania podľa odseku 2 a uskutoční s ňou konzultácie, a to čo najskôr pred uplatnením bilaterálneho ochranného opatrenia s cieľom preskúmať informácie zistené počas prešetrovania a vymeniť si názory na predmetné opatrenie.

2.   Zmluvná strana môže bilaterálne ochranné opatrenie uplatniť len na základe prešetrovania uskutočneného jej príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 a článkom 4 ods. 2 písm. c) dohody o ochranných opatreniach. Na tento účel sa článok 3 a článok 4 ods. 2 písm. c) dohody o ochranných opatreniach začleňujú mutatis mutandis do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

3.   Zmluvná strana pri prešetrovaní podľa odseku 2 tohto článku dodrží požiadavky článku 4 ods. 2 písm. a) dohody o ochranných opatreniach. Na tento účel sa článok 4 ods. 2 písm. a) dohody o ochranných opatreniach začleňuje mutatis mutandis do tejto dohody a stáva sa jej súčasťou

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej príslušné orgány ukončili každé prešetrovanie podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa jeho začatia.

5.   Zmluvná strana môže uplatniť bilaterálne ochranné opatrenie:

a)

len v rozsahu a na taký čas, ktoré sú potrebné na zabránenie vážnej ujme, alebo na jej nápravu, a na uľahčenie prispôsobenia sa domáceho priemyslu;

b)

nie dlhšie ako dva roky. Toto obdobie však môže byť predĺžené o dva roky, ak príslušné orgány dovážajúcej zmluvnej strany usúdia, v súlade s postupmi stanovenými v tomto článku, že toto opatrenie je naďalej potrebné na zabránenie vážnej ujme alebo na jej nápravu a na uľahčenie prispôsobenia sa domáceho priemyslu a že existujú dôkazy, že priemysel sa prispôsobuje, za predpokladu, že celkové obdobie uplatňovania ochranného opatrenia vrátane obdobia počiatočného uplatňovania a akéhokoľvek jeho predĺženia nepresiahne štyri roky

c)

do uplynutia prechodného obdobia alebo

d)

pokiaľ ide o rovnaký výrobok, len inokedy, než v čase uplatňovania opatrenia podľa článku XIX dohody GATT z roku 1994 a dohody o ochranných opatreniach.

6.   Ak niektorá zo zmluvných strán ukončí uplatňovanie bilaterálneho ochranného opatrenia, uplatní sa colná sadzba zodpovedajúca tej, ktorá by sa podľa listiny tejto zmluvnej strany obsiahnutej v prílohe XV k tejto dohode uplatňovala, ak by opatrenie nebolo prijaté.

Článok 167

Dočasné opatrenia

Za kritických okolností, keď by prieťahy viedli k vzniku škody, ktorú by bolo ťažké odstrániť, môže ktorákoľvek zmluvná strana uplatniť dočasné bilaterálne ochranné opatrenie na základe predbežného zistenia, že existuje jasný dôkaz, že dovoz tovaru s pôvodom v druhej zmluvnej strane sa zvýšil v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla na základe tejto dohody, pričom tento dovoz spôsobuje vážnu ujmu domácemu priemyslu, alebo hrozí, že ju spôsobí. Trvanie akéhokoľvek dočasného opatrenia nepresiahne 200 dní, pričom zmluvná strana musí počas tohto trvania dodržiavať požiadavky článku 166 ods. 2 a 166 ods. 3 tejto dohody. Zmluvná strana bezodkladne vráti akékoľvek preplatky na cle v dôsledku úhrady nad rámec stanovený v prílohe XV k tejto dohode, ak sa prešetrovaním podľa článku 166 ods. 2 tejto dohody nezistí, že boli splnené požiadavky článku 165 tejto dohody. Trvanie akéhokoľvek dočasného opatrenia sa započíta do obdobia stanoveného v článku 166 ods. 5 písm. b) tejto dohody.

Článok 168

Kompenzácie

1.   Zmluvná strana, ktorá uplatňuje bilaterálne ochranné opatrenie, konzultuje s druhou zmluvnou stranou s cieľom vzájomne sa dohodnúť na primeranej kompenzácii liberalizujúcej obchod vo forme úľav, ktoré majú v podstate rovnocenný vplyv na obchod alebo zodpovedajú hodnote dodatočného cla, ktoré sa očakáva v dôsledku prijatia ochranného opatrenia. Zmluvná strana poskytne príležitosť na takéto konzultácie najneskôr do 30 dní od začatia uplatňovania bilaterálneho ochranného opatrenia.

2.   Ak nedôjde na základe konzultácií podľa odseku 1 k dohode o kompenzácii liberalizujúcej obchod do 30 dní od začatia konzultácií, zmluvná strana, na ktorej tovar sa vzťahuje ochranné opatrenie, môže pozastaviť uplatňovanie v podstate rovnocenných úľav voči zmluvnej strane, ktorá uplatňuje ochranné opatrenie.

3.   Právo na pozastavenie uvedené v odseku 2 sa neuplatňuje prvých 24 mesiacov, počas ktorých je v platnosti dvojstranné ochranné opatrenie za predpokladu, že ochranné opatrenie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 169

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu:

a)

„vážna ujma“ a „hrozba vážnej ujmy“ sa chápu v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) a b) dohody o ochranných opatreniach. Na tento účel sa článok 4 ods. 1 písm. a) a b) dohody o ochranných opatreniach začleňuje mutatis mutandis do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou a

b)

„prechodné obdobie“ je obdobie desiatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

KAPITOLA 3

Technické prekážky obchodu, normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody

Článok 170

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na prípravu, prijímanie a uplatňovanie noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody v zmysle Dohody o technických prekážkach obchodu obsiahnutej v prílohe 1A dohody o WTO (ďalej len „dohoda o technických prekážkach obchodu“), ktoré môžu mať vplyv na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku táto kapitola sa nevzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia vymedzené v prílohe A k Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach“), ani na nákupné špecifikácie vypracované orgánmi verejnej moci v súvislosti s ich vlastnými výrobnými či spotrebnými požiadavkami.

3.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v prílohe 1 k dohode o technických prekážkach obchodu.

Článok 171

Potvrdenie dohody o technických prekážkach obchodu

Zmluvné strany potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti voči sebe navzájom, ktoré im vyplývajú z dohody o technických prekážkach obchodu, ktorá sa týmto začleňuje do tejto dohody a stáva sa jej súčasťou.

Článok 172

Technická spolupráca

1.   Zmluvné strany posilnia svoju spoluprácu v oblasti noriem, technických predpisov, metrológie, dohľadu nad trhom, akreditácie a systémov posudzovania zhody, a to s cieľom zlepšiť vzájomné pochopenie ich systémov a uľahčiť prístup na ich príslušné trhy. Na tento účel môžu začať dialóg o regulačných otázkach na horizontálnej, ako aj na odvetvovej úrovni.

2.   Zmluvné strany sa v rámci spolupráce usilujú stanoviť, rozvíjať a podporovať iniciatívy zamerané na uľahčenie obchodu, a to okrem iného na:

a)

posilňovanie regulačnej spolupráce prostredníctvom výmeny údajov a skúseností, ako aj prostredníctvom vedeckej a technickej spolupráce, a to s cieľom zlepšiť kvalitu technických predpisov, noriem, dohľadu nad trhom, posudzovania zhody a akreditácie a efektívne využívať regulačné zdroje;

b)

podporu a povzbudzovanie spolupráce medzi ich verejnými alebo súkromnými organizáciami zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, dohľad nad trhom, posudzovanie zhody a akreditáciu;

c)

napomáhanie rozvoja infraštruktúry kvality v oblasti normalizácie, metrológie, akreditácie, posudzovania zhody a systému dohľadu nad trhom v Moldavskej republike;

d)

podporu účasti Moldavskej republiky na práci súvisiacich európskych organizácií;

e)

hľadanie riešení technických prekážok obchodu, ktoré sa môžu vyskytnúť; a

f)

koordináciu svojich pozícií v medzinárodných obchodných a regulačných organizáciách, ako je WTO a Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN).

Článok 173

Aproximácia v oblasti technických predpisov, noriem a posudzovania zhody

1.   Moldavská republika prijme potrebné opatrenia, aby postupne dosiahla súlad s technickými predpismi Únie a s jej normami, metrológiou, akreditáciou, posudzovaním zhody, ako s príslušnými systémami a systémom dohľadu nad trhom, pričom sa zaväzuje riadiť sa zásadami a postupmi stanovenými v príslušnom acquis Únie.

2.   Moldavská republika v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1:

a)

postupne začlení príslušné acquis Únie do svojho právneho poriadku, a to v súlade s ustanoveniami prílohy XVI k tejto dohode a

b)

uskutoční administratívne a inštitucionálne reformy, ktoré sú potrebné na vytvorenie účinného a transparentného systému nevyhnutného na vykonanie tejto kapitoly.

3.   Moldavská republika nezmení svoje horizontálne a odvetvové právne predpisy, okrem prípadov, keď tak urobí s cieľom ich postupného zosúladenia so zodpovedajúcim acquis Únie a s cieľom zachovať takéto zosúladenie, pričom oznámi Únii všetky takéto zmeny svojich právnych predpisov.

4.   Moldavská republika zabezpečí účasť svojich príslušných vnútroštátnych orgánov v rámci európskych a medzinárodných organizácií pre normalizáciu, legálnu a základnú metrológiu, posudzovanie zhody vrátane akreditácie, a to v súlade s ich pôsobnosťou a členským statusom, ktorý je im k dispozícii.

5.   Moldavská republika na účely integrácie svojho systému normalizácie:

a)

postupne transponuje korpus európskych noriem do vnútroštátnych noriem, a to aj harmonizovaných európskych noriem, ktorých dobrovoľné používanie poskytuje prezumpciu súladu s právnymi predpismi Únie transponovanými do právneho poriadku Moldavskej republiky;

b)

súbežne s touto transpozíciou odstráni existujúce vnútroštátne normy, ktoré sú s uvedenými normami v rozpore a

c)

postupne plní podmienky plného členstva v európskych organizáciách pre normalizáciu.

6.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody Moldavská republika raz ročne predkladá Únii správy o opatreniach prijatých v súlade s prílohou XVI k tejto dohode. V prípade, že opatrenia uvedené v prílohe XVI k tejto dohode nebudú vykonané v čase v tejto dohode stanovenom, Moldavská republika poskytne nový časový harmonogram vykonania predmetných opatrení. Zmluvné strany môžu prílohu XVI k tejto dohode meniť.

Článok 174

Dohoda o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov

1.   Zmluvné strany súhlasia, že k tejto dohode ako protokol pripoja dohodu o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov zahŕňajúcu odvetvia uvedené v prílohe XVI k tejto dohode, v prípade ktorých sa domnievajú, že bola dosiahnutá zhoda, po tom, ako dospeli k súhlasnému záveru, a to na základe overenia zo strany Únie, že príslušné odvetvové a horizontálne právne predpisy, inštitúcie a normy Moldavskej republiky boli plne zosúladené s príslušnými odvetvovými a horizontálnymi právnymi predpismi, inštitúciami a normami Únie. Úmyslom je, aby pôsobnosť dohody o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov bola rozšírená tak, aby zahŕňala všetky odvetvia uvedené v prílohe XVI k tejto dohode.

2.   V dohode o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov sa stanoví, že ňou upravený obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako obchod s takýmto tovarom medzi členskými štátmi.

Článok 175

Značenie a označovanie

1.   Zmluvné strany bez toho, aby tým boli dotknuté články 173 a 174 tejto dohody, a v súvislosti s technickými predpismi týkajúcimi sa požiadaviek na označovanie a značenie opätovne potvrdzujú zásady kapitoly 2.2 dohody o technických prekážkach obchodu, v zmysle ktorých sa tieto požiadavky nesmú pripravovať, prijímať alebo uplatňovať s cieľom či účinkom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu. Na tento účel tieto požiadavky na označovanie a značenie nesmú obmedzovať obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa, a to pri zohľadnení rizík vyplývajúcich z prípadného nesplnenia týchto požiadaviek.

2.   Zmluvné strany sa v súvislosti so značením a označovaním predovšetkým dohodli, že:

a)

sa budú usilovať minimalizovať svoje požiadavky na značenie a označovanie, okrem prípadov, keď ide o nutnosť v súvislosti s prijatím acquis Únie v tejto oblasti a keď je to v záujme ochrany zdravia, bezpečnosti, životného prostredia alebo na iné primerané účely verejných politík a

b)

si ponechávajú právo vyžadovať, aby informácie na označeniach alebo značkách boli v špecifikovanom jazyku.

KAPITOLA 4

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 176

Cieľ

1.   Cieľom tejto kapitoly je uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami s komoditami, na ktoré sa vzťahujú sanitárne a fytosanitárne opatrenia, pri zabezpečení ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, a to prostredníctvom:

a)

zabezpečenia plnej transparentnosti, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatniteľné na obchod a uvedené v prílohe XVII k tejto dohode;

b)

aproximácie regulačného systému Moldavskej republiky s regulačným systémom Únie;

c)

uznávania statusu zmluvných strán v súvislosti so zdravotným stavom zvierat a rastlín a uplatňovaním zásady regionalizácie;

d)

vytvorenia mechanizmu na uznávanie rovnocennosti opatrení zachovávaných niektorou zo zmluvných strán a uvedených v prílohe XVII k tejto dohode;

e)

pokračovania vo vykonávaní dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

f)

vytvorenia mechanizmov a postupov na uľahčenie obchodu a

g)

zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi zmluvnými stranami v súvislosti opatreniami uvedenými v prílohe XVII k tejto dohode.

2.   Cieľom tejto kapitoly je dosiahnutie spoločného porozumenia medzi zmluvnými stranami v otázkach noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Článok 177

Multilaterálne povinnosti

Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd WTO, a najmä z dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.

Článok 178

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje na všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami, vrátane všetkých opatrení uvedených v prílohe XVII k tejto dohode.

Článok 179

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sanitárne a fytosanitárne opatrenia“ sú opatrenia vymedzené v odseku 1 prílohy A dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

2.

„zvieratá“ sú živočíchy zodpovedajúcim spôsobom vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat alebo Kódexe zdravia vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

3.

„živočíšne produkty“ sú produkty živočíšneho pôvodu vrátane produktov vodných živočíchov vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat alebo Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE;

4.

„živočíšne vedľajšie produkty neurčené pre ľudskú spotrebu“ sú živočíšne produkty uvedené v prílohe XVII-A, časti 2 (II) k tejto dohode;

5.

„rastliny“ sú živé rastliny a ich presne určené živé časti, vrátane osiva;

a)

ovocie, v botanickom zmysle, okrem ovocia uchovávaného hlbokým zmrazovaním;

b)

zelenina, okrem zeleniny uchovávanej hlbokým zmrazovaním;

c)

hľuzy, buľvy, cibuľky, pakorene;

d)

rezané kvety;

e)

konáre s lístím;

f)

rezané stromy so zachovaným lístím;

g)

kultúry s rastlinným tkanivom;

h)

listy, olistenie;

i)

živý peľ a

j)

očká, odrezky, štepy;

6.

„rastlinné produkty“ sú produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo po jednoduchom spracovaní, pokiaľ to nie sú rastliny uvedené v prílohe XVII-A, časti 3 k tejto dohode;

7.

„osivo“ sú semená v botanickom zmysle, určené na výsadbu;

8.

„škodcovia“ alebo „škodlivé organizmy“ sú všetky druhy, kmene alebo biotypy rastlinných, živočíšnych alebo patogénnych činiteľov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty;

9.

„chránená oblasť“ je v súvislosti so špecifickým škodlivým organizmom, ktorý je predmetom úpravy, úradne vymedzená zemepisná oblasť v Únii, v ktorej sa tento organizmus aj napriek priaznivým podmienkam a jeho výskytu v iných častiach Únie nevyskytuje;

10.

„ochorenie zvierat“ je klinické alebo patologické prejavenie infekcie u zvierat;

11.

„ochorenie vodných živočíchov“ je klinicky sa prejavujúca alebo asymptomatická infekcia s jedným alebo viacerými pôvodcami v tele vodných živočíchov uvedená v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE;

12.

„infekcia u zvierat“ je situácia, keď sú zvieratá nositeľmi infekčného činiteľa s prítomnosťou alebo bez prítomnosti klinického alebo patologického prejavenia infekcie;

13.

„normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat“ sú normy na ochranu zvierat vypracované a uplatňované zmluvnými stranami, prípadne v súlade s normami OIE;

14.

„primeraná úroveň sanitárnej a fytosanitárnej ochrany“ je primeraná úroveň sanitárnej a fytosanitárnej ochrany vymedzená v odseku 5 prílohy A dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

15.

„región“ sú, pokiaľ ide o zdravie zvierat, zóny alebo regióny vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat OIE, a pokiaľ ide o vodné živočíchy, zóny vymedzené v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE. Pokiaľ ide o Úniu, pojem „územie“ alebo „krajina“, znamená územie Únie;

16.

„oblasť bez výskytu škodcov“ je oblasť, kde sa nevyskytuje špecifický škodca, čo je preukázané vedeckými dôkazmi, a kde sa prípadne tento stav oficiálne udržiava;

17.

„regionalizácia“ je koncepcia regionalizácie opísaná v článku 6 dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

18.

„zásielka“ je určitý počet živých zvierat alebo určité množstvo živočíšnych produktov rovnakého druhu, na ktoré sa vzťahuje rovnaké osvedčenie alebo doklad, prepravované rovnakým spôsobom prepravy, zasielané jedným odosielateľom a s pôvodom v rovnakej vyvážajúcej krajine alebo regióne (regiónoch) takejto krajiny. Zásielka zvierat môže pozostávať z jednej alebo viacerých častí zásielky. Zásielka živočíšnych produktov môže pozostávať z jednej alebo viacerých komodít alebo častí zásielky;

19.

„zásielka rastlín alebo rastlinných produktov“ je určité množstvo rastlín, rastlinných produktov a/alebo iných predmetov, ktoré sa prepravuje z jednej zmluvnej strany do druhej a na ktoré sa vzťahuje rovnaké fytosanitárne osvedčenie. Zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých komodít alebo častí zásielky;

20.

„časť zásielky“ je určitý počet kusov jednej komodity rozoznateľnej podľa rovnorodosti jej zloženia a pôvodu, ktorý tvorí časť zásielky;

21.

„rovnocennosť na účely obchodu“ („rovnocennosť“) je stav, keď dovážajúca zmluvná strana akceptuje opatrenia vyvážajúcej zmluvnej strany uvedené v prílohe XVII k tejto dohode ako rovnocenné, aj keď sú iné ako jej opatrenia, ak vyvážajúca zmluvná strana objektívne preukáže dovážajúcej zmluvnej strane, že jej opatrenia dosahujú príslušnú úroveň sanitárnych a fytosanitárnych opatrení dovážajúcej zmluvnej strany alebo prijateľnú úroveň rizika;

22.

„odvetvie“ je výrobná a obchodná štruktúra pre výrobok alebo kategóriu výrobkov v zmluvnej strane;

23.

„pododvetvie“ je presne vymedzená a kontrolovaná časť odvetvia;

24.

„komodity“ sú produkty alebo predmety, ktoré sa prepravujú na obchodné účely, a to vrátane tých, ktoré sú uvedené v bodoch 2 až 7 tohto článku;

25.

„osobitné dovozné povolenie“ je formálny predchádzajúci súhlas príslušných orgánov dovážajúcej zmluvnej strany udelený individuálnemu dovozcovi ako podmienka pre dovoz jednej alebo viacero zásielok komodity z vyvážajúcej zmluvnej strany, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly;

26.

„pracovné dni“ sú dni v týždni s výnimkou sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja v niektorej zo zmluvných strán;

27.

„kontrola“ je preskúmanie akéhokoľvek aspektu krmív, potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom overiť, či je tento aspekt v súlade s právnymi požiadavkami stanovenými v pravidlách upravujúcich oblasť krmív, potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat;

28.

„fytosanitárna kontrola“ je oficiálne vizuálne preskúmanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podliehajúcich regulácii na účely zistenia, či sa v nich vyskytujú škodcovia a či sú v súlade s fytosanitárnymi predpismi;

29.

„overenie“ je kontrola na základe preskúmania, ako aj posúdenia objektívnych dôkazov, či boli splnené špecifikované požiadavky.

Článok 180

Príslušné orgány

Zmluvné strany si navzájom poskytujú informácie o štruktúre, organizácii a deľbe právomocí svojich príslušných orgánov na prvom zasadnutí Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedeného v článku 191 tejto dohody. Zmluvné strany sa v súvislosti s týmito príslušnými orgánmi vrátane kontaktných miest navzájom informujú o akejkoľvek zmene v rámci ich štruktúry, organizácie a deľby právomocí.

Článok 181

Postupná aproximácia

1.   Moldavská republika uskutočňuje postupnú aproximáciu svojich právnych predpisov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, ako aj v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, s právnymi predpismi Únie, ako sa stanovuje v prílohe XXIV k tejto dohode.

2.   Zmluvné strany spolupracujú v rámci aproximácie právnych predpisov a budovania kapacít.

3.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky pravidelne monitoruje implementáciu aproximačného procesu stanoveného v prílohe XXIV k tejto dohode v záujme poskytnutia potrebných odporúčaní týkajúcich sa aproximácie.

4.   Moldavská republika najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody predloží zoznam právnych predpisov EÚ v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako aj iných právnych predpisov, s ktorými chce aproximovať svoje právne predpisy. Tento zoznam bude rozdelený podľa prioritných oblastí, ktoré sa týkajú opatrení uvedených v prílohe XVII k tejto dohode, pričom sa bude uvádzať komodita alebo skupina komodít, na ktoré sa vzťahujú aproximované opatrenia. Tento zoznam na účely aproximácie bude slúžiť ako referenčný dokument na účely vykonávania tejto kapitoly.

5.   Zoznam na účely aproximácie a zásady hodnotenia pokroku dosahovaného v rámci aproximácie budú pripojené k prílohe XXIV k tejto dohode, pričom budú vychádzať z technických a finančných zdrojov Moldavskej republiky.

Článok 182

Uznávanie statusu v súvislosti so zdravotným stavom zvierat a so škodcami a regionálnych podmienok na účely obchodu

1.   Pokiaľ ide o ochorenia zvierat a infekcie u zvierat (vrátane zoonóz), uplatňuje sa toto:

a)

dovážajúca zmluvná strana uzná na účely obchodu status, ktorý vyvážajúca zmluvná strana pre svoje územie alebo regióny určila v súlade s prílohou XIX časťou A k tejto dohode, pokiaľ ide o ochorenia zvierat uvedené v prílohe XVIII-A k tejto dohode;

b)

ak sa zmluvná strana domnieva, že má mať špeciálny status pre svoje územie alebo región v rámci jej územia, pokiaľ ide o špecifické ochorenie zvierat, ktoré nie je uvedené v prílohe XVIII-A k tejto dohode, môže požiadať o uznanie tohto statusu v súlade s postupom stanoveným v prílohe XIX časti C tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana môže žiadať v súvislosti s dovozom živých zvierat a živočíšnych produktov záruky, ktoré sú primerané dohodnutému statusu zmluvných strán;

c)

zmluvné strany uznávajú ako základ pre obchod medzi sebou status území alebo regiónov či odvetví alebo pododvetví zmluvných strán, v súvislosti s prevalenciou a výskytom ochorenia zvierat, ktoré nie je uvedené v prílohe XVIII-A k tejto dohode, prípadne v súvislosti s infekciami u zvierat a/alebo súvisiacimi rizikami, ktorý udelila OIE. Dovážajúca zmluvná strana môže žiadať v súvislosti s dovozom živých zvierat a živočíšnych produktov záruky, ktoré sú primerané vymedzenému statusu zmluvných strán, a to v súlade s odporúčaniami OIE a

d)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 184, 186 a 190 tejto dohody, ak dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie, každá zmluvná strana je povinná bezodkladne prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na základe písmen a), b) a c) tohto odseku.

2.   Pokiaľ ide o škodcov, uplatňuje sa toto:

a)

zmluvné strany uznajú na účely obchodu status, ktorý majú v súvislosti so škodcami uvedenými v prílohe XVIII-B k tejto dohode, ktorý bol určený podľa prílohy XIX-B k tejto dohode a

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 184, 186 a 190 tejto dohody, ak dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie, každá zmluvná strana je povinná bezodkladne prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na základe písmena a) tohto odseku.

3.   Zmluvné strany uznávajú koncepciu regionalizácie a oblastí bez výskytu škodcov špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín z roku 1997, medzinárodných normách pre fytosanitárne opatrenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj koncepciu chránených zón podľa smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva, pričom sa dohodli na ich uplatňovaní v rámci obchodu medzi nimi.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že regionalizačné rozhodnutia pri ochoreniach zvierat a rýb uvedených v prílohe XVIII-A k tejto dohode a v prípade škodcov uvedených v prílohe XVIII-B k tejto dohode sa prijímajú v súlade s ustanoveniami prílohy XIX časti A a B tejto dohody.

5.   Pokiaľ ide o ochorenia zvierat a v súlade s článkom 184 tejto dohody vyvážajúca zmluvná strana žiadajúca o uznanie svojho regionalizačného rozhodnutia zo strany dovážajúcej zmluvnej strany oznámi svoje opatrenia, pričom spolu s nimi poskytne plné vysvetlenia a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 185 tejto dohody a pokiaľ dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie do 15 pracovných dní po doručení oznámenia, takto oznámené regionalizačné rozhodnutie sa považuje za akceptované.

Konzultácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutočnia v súlade s článkom 185 ods. 3 tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana posúdi doplňujúce informácie do 15 pracovných dní od doručenia doplňujúcich informácií. Overenie uvedené v prvom pododseku tohto článku sa uskutoční v súlade s článkom 188 tejto dohody a do 25 pracovných dní po doručení žiadosti o jeho uskutočnenie.

6.   Pokiaľ ide o škodcov, každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa pri obchode s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi prípadne zohľadnil status v súvislosti so škodcami, ktorý je na určitom území uznanom druhou zmluvnou stranou za chránenú zónu alebo oblasť bez výskytu škodcov. Zmluvná strana usilujúca sa o to, aby určitú jej oblasť bez výskytu škodcov uznala druhá zmluvná strana, oznámi svoje opatrenia a na požiadanie poskytne plné vysvetlenie a podporné údaje, na základe ktorých sa toto územie vytvorilo a zachováva sa, a to v zmysle usmernení FAO alebo Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín vrátane príslušných medzinárodných noriem FAO pre fytosanitárne opatrenia. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 190 tejto dohody a pokiaľ dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie do troch mesiacov po doručení oznámenia, takto oznámené regionalizačné rozhodnutie týkajúce sa oznámenia o oblasti bez výskytu škodcov sa považuje za akceptované.

Konzultácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutočňujú v súlade s článkom 185 ods. 3 tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana posúdi doplňujúce informácie do troch mesiacov po ich doručení. Overenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutoční v súlade s článkom 188 tejto dohody a do 12 mesiacov po doručení žiadosti o jeho uskutočnenie, pri zohľadnení biologických vlastností predmetného škodcu a plodiny.

7.   Po ukončení postupov uvedených v odsekoch 4 až 6 tohto článku a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 190 tejto dohody, každá zmluvná strana prijme bezodkladne legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na uvedenom základe.

8.   Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v diskusiách s cieľom implementácie zásady členenia na územné jednotky.

Článok 183

Uznanie rovnocennosti

1.   Rovnocennosť môže byť uznaná v súvislosti s:

a)

jednotlivým opatrením;

b)

skupinou opatrení alebo

c)

systémom uplatňovaným na určité odvetvie, pododvetvie, komoditu či skupinu komodít.

2.   Pokiaľ ide o uznanie rovnocennosti, zmluvné strany sa riadia procesom uvedeným v odseku 3. Súčasťou tohto procesu je objektívne preukázanie rovnocennosti zo strany vyvážajúcej zmluvnej strany a objektívne posúdenie žiadosti dovážajúcou zmluvnou stranou. Súčasťou tohto posúdenia môžu byť aj kontroly a overenia.

3.   Na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany v súvislosti s uznaním rovnocennosti podľa odseku 1 tohto článku zmluvné strany bezodkladne a najneskôr do troch mesiacov od doručenia takejto žiadosti dovážajúcej zmluvnej strane začnú konzultácie, ktorých obsahom sú aj kroky stanovené v prílohe XXI k tejto dohode. V prípade viacerých žiadostí vyvážajúcej zmluvnej strany sa zmluvné strany na žiadosť dovážajúcej zmluvnej strany dohodnú v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedeného v článku 191 tejto dohody na časovom harmonograme, počas ktorého začnú a uskutočnia proces uvedený v tomto odseku.

4.   Hneď po zavŕšení aproximácie právnych predpisov v dôsledku monitorovania uvedeného v článku 181 ods. 3 tejto dohody oznámi Moldavská republika toto zavŕšenie Únii. Toto oznámenie sa bude považovať za žiadosť Moldavskej republiky o začatie procesu uznania rovnocennosti príslušných opatrení, ako sa stanovuje v odseku 3 tohto článku.

5.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, dovážajúca zmluvná strana ukončí stanovovanie rovnocennosti uvedené v odseku 3 tohto článku do 12 mesiacov po doručení žiadosti vyvážajúcej zmluvnej strany spolu s dokumentáciou preukazujúcou rovnocennosť. Táto lehota sa môže predĺžiť, pokiaľ ide o sezónne plodiny, v prípade ktorých je opodstatnené posunúť posúdenie na čas, keď je možné uskutočniť overenie počas vhodného obdobia rastu plodiny.

6.   Dovážajúca zmluvná strana stanoví predmetnú rovnocennosť v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi v súlade s prípadnými príslušnými medzinárodnými normami FAO pre fytosanitárne opatrenia.

7.   Dovážajúca zmluvná strana môže zrušiť alebo pozastaviť rovnocennosť na základe akejkoľvek zmeny doplnenia opatrení ovplyvňujúcich rovnocennosť niektorou zo zmluvných strán, ak sa dodrží tento postup:

a)

v súlade s ustanoveniami článku 184 ods. 2 tejto dohody vyvážajúca zmluvná strana informuje dovážajúcu zmluvnú stranu o všetkých návrhoch na zmenu jej opatrení, v prípade ktorých bola uznaná rovnocennosť, ako aj o pravdepodobnom dosahu navrhovaných opatrení na túto uznanú rovnocennosť. Do jedného mesiaca po doručení tejto informácie dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu, či rovnocennosť bude naďalej uznaná na základe navrhovaných opatrení;

b)

v súlade s ustanoveniami článku 184 ods. 2 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o všetkých návrhoch na zmenu jej opatrení, na ktorých bolo založené uznanie rovnocennosti, ako aj o pravdepodobnom dosahu navrhovaných opatrení na túto uznanú rovnocennosť. Ak dovážajúca zmluvná strana nebude ďalej uznávať rovnocennosť, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na podmienkach opätovného začatia procesu uvedeného v odseku 3 tohto článku na základe navrhovaných opatrení.

8.   Uznanie, pozastavenie alebo odňatie rovnocennosti spočíva plne na dovážajúcej zmluvnej strane, ktorá koná v súlade so svojim administratívnym a legislatívnym rámcom. Táto zmluvná strana poskytne vyvážajúcej zmluvnej strane úplné písomne vysvetlenie a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok. V prípade neuznania, pozastavenia alebo odňatia rovnocennosti dovážajúca zmluvná strana oznámi vyvážajúcej zmluvnej strane požiadavky, ktorými podmieňuje obnovenie procesu uvedeného v odseku 3.

9.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 190 tejto dohody, dovážajúca zmluvná strana nemôže odňať alebo pozastaviť rovnocennosť pred tým, ako navrhované nové opatrenia zmluvnej strany, ktorá ich navrhuje, nadobudnú účinnosť.

10.   V prípade, že dovážajúca zmluvná strana formálne uzná rovnocennosť na základe procesu stanoveného v prílohe XXI k tejto dohode, podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s postupom stanoveným v článku 191 ods. 5 tejto dohody rozhodne o schválení rovnocennosti v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami. V tomto rozhodnutí o schválení rovnocennosti sa taktiež prípadne stanoví zníženie rozsahu fyzických kontrol na hraniciach, zjednodušenie formy osvedčení a postupy na predbežné zaradenie prevádzok do zoznamov.

Status v súvislosti s rovnocennosťou sa uvedie v prílohe XXV k tejto dohode.

Článok 184

Transparentnosť a výmena informácií

1.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 185 tejto dohody, zmluvné strany spolupracujú v záujme zlepšenia vzájomného pochopenia svojich oficiálnych kontrolných štruktúr a mechanizmov príslušných na uplatňovanie opatrení uvedených v prílohe XVII k tejto dohode, ako aj zlepšenia účinnosti týchto štruktúr a mechanizmov. To možno okrem iného dosiahnuť prostredníctvom správ o medzinárodných auditoch, v prípadoch, keď ich zmluvné strany zverejňujú. Zmluvné strany si môžu prípadne vymieňať informácie o výsledkoch týchto auditov alebo ďalšie informácie.

2.   V rámci aproximácie právnych predpisov podľa článku 181 tejto dohody, či uznania rovnocennosti podľa článku 183 tejto dohody sa zmluvné strany navzájom informujú o zmenách právnych predpisov a procesných zmenách prijatých v príslušných oblastiach.

3.   V tejto súvislosti Únia v dostatočnom časovom predstihu informuje Moldavskú republiku o zmenách svojich právnych predpisov, aby jej umožnila zmeniť zodpovedajúcim spôsobom jej právne predpisy.

Mala by sa dosiahnuť spolupráca na takej úrovni, ktorá je potrebná na uľahčenie poskytovania legislatívnych dokumentov na žiadosť niektorej zo zmluvných strán.

Na tento účel si zmluvné strany navzájom bezodkladne oznámia svoje kontaktné miesta, ako aj akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto kontaktných miest.

Článok 185

Oznamovanie, konzultácie a uľahčenie komunikácie

1.   Každá zmluvná strana do dvoch pracovných dní oznámi písomne druhej zmluvnej strane každé vážne alebo podstatné riziko ohrozenia ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín, ako aj všetky mimoriadne udalosti alebo situácie v oblasti kontroly potravín, ak existuje jednoznačne identifikované riziko vážnych dosahov na zdravie v spojitosti s konzumáciou živočíšnych alebo rastlinných produktov, a to najmä:

a)

všetky opatrenia ovplyvňujúce regionalizačné rozhodnutia uvedené v článku 182 tejto dohody;

b)

výskyt alebo šírenie sa ochorení zvierat uvedených v prílohe XVIII-A k tejto dohode alebo regulovaných škodcov uvedených v prílohe XVIII-B k tejto dohode;

c)

dôležité epidemiologické zistenia alebo dôležité s nimi súvisiace riziká, pokiaľ ide o ochorenia zvierat a škodcov neuvedených v prílohách XVIII-A a XVIII-B k tejto dohode, alebo pokiaľ ide o nové ochorenia zvierat či nových škodcov a

d)

všetky ďalšie opatrenia idúce nad rámec základných požiadaviek uplatniteľných na ich príslušné opatrenia prijaté zmluvnými stranami na kontrolu alebo eradikáciu ochorenia zvierat alebo škodcov, či na ochranu verejného zdravia alebo zdravia rastlín, ako aj akékoľvek zmeny v profylaktickej politike vrátane vakcinačnej politiky.

2.   Oznámenia sa zasielajú písomne na kontaktné miesta uvedené v článku 184 ods. 3 tejto dohody.

Písomným oznámením je oznámenie poštou, faxom alebo e-mailom. Oznámenia sa zasielajú len medzi kontaktnými miestami uvedenými v článku 184 ods. 3 tejto dohody.

3.   V prípade, že má zmluvná strana závažné obavy týkajúce sa ohrozenia ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín, uskutočnia sa na jej požiadanie čo najskôr konzultácie o tejto situácii, a to najneskôr do 15 pracovných dní od jej žiadosti. V takýchto situáciách sa každá zo zmluvných strán usiluje poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné na predídenie narušeniu obchodu, ako aj dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie súdržné s ochranou ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín.

4.   Na žiadosť zmluvnej strany sa konzultácie o oblasti dobrých životných podmienok zvierat uskutočnia čo najskôr, a to najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia. V takýchto situáciách sa každá zo zmluvných strán usiluje poskytnúť všetky požadované informácie.

5.   Na žiadosť zmluvnej strany sa konzultácie podľa odsekov 3 a 4 tohto článku uskutočnia prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie. Zmluvná strana, ktorá o konzultácie požiadala, zabezpečí vypracovanie zápisnice z konzultácií, ktorú musia zmluvné strany oficiálne schváliť. Na účely tohto schválenia sa uplatňuje článok 184 ods. 3 tejto dohody.

6.   Moldavská republika vytvorí a bude implementovať národný systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, ako aj národný mechanizmus včasného varovania, pričom oba budú zlučiteľné s obdobným systémom a mechanizmom EÚ. Po tom ako Moldavská republika implementuje potrebné právne predpisy v tejto oblasti a vytvorí podmienky pre riadne fungovanie národného systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, ako aj národného mechanizmu včasného varovania, na mieste, v lehote, ktorú si medzi sebou zmluvné strany dohodnú, bude tento systém a mechanizmus prepojenými s obdobným systémom a mechanizmom EÚ.

Článok 186

Podmienky obchodu

1.   Všeobecné dovozné podmienky:

a)

Zmluvné strany súhlasia, že na dovoz všetkých komodít, na ktoré sa vzťahujú príloha XVII-A a príloha XVII-C 2 a 3 k tejto dohode, uplatnia všeobecné dovozné podmienky. Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 182 tejto dohody, sú dovozné podmienky dovážajúcej zmluvnej strany uplatniteľné na celé územie vyvážajúcej zmluvnej strany. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody a v súlade s ustanoveniami článku 184 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o svojich sanitárnych a/alebo fytosanitárnych dovozných požiadavkách vzťahujúcich sa na komodity uvedené v prílohe XVII-A a prílohe XVII-C k tejto dohode. Súčasťou tejto informácie budú prípadné vzory oficiálnych osvedčení, vyhlásení alebo obchodných dokumentov predpísaných dovážajúcou zmluvnou stranou.

b)

i)

Akékoľvek zmeny alebo navrhované zmeny podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku musia byť v súlade s oznamovacími postupmi stanovenými v dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, a to bez ohľadu na to, či sa týkajú opatrení upravených v dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach alebo nie.

ii)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 190 tejto dohody, dovážajúca zmluvná strana pri určovaní dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku zohľadní čas prepravy medzi zmluvnými stranami a

iii)

ak dovážajúca zmluvná strana nesplní tieto požiadavky na oznamovanie, je povinná ďalej akceptovať osvedčenia a atestácie, zaručujúce predchádzajúce uplatniteľné podmienky až do uplynutia 30 dní po nadobudnutí účinnosti zmenených dovozných podmienok.

2.   Dovozné podmienky po uznaní rovnocennosti

a)

Do 90 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a administratívne opatrenia na vykonanie uznania rovnocennosti, aby na tomto základe umožnili obchod s komoditami uvedenými v prílohe XVII-A a prílohe XVII-C 2 a 3 k tejto dohode. V prípade týchto komodít vzor oficiálneho osvedčenia alebo oficiálneho dokladu požadovaného dovážajúcou zmluvnou stranou môže byť potom nahradený osvedčením vypracovaným v súlade s prílohou XXIII-B k tejto dohode.

b)

V prípade komodít v odvetviach prípadne pododvetviach, v prípade ktorých sa neuznávajú za rovnocenné všetky opatrenia, bude obchod pokračovať na základe súladu s podmienkami uvedenými v odseku 1 písm. a) tohto článku. Na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany sa uplatňuje odsek 5 tohto článku.

3.   Od nadobudnutia platnosti tejto dohody nie je v prípade komodít uvedených v prílohe XVII-A a v prílohe XVII-C 2 k tejto dohode potrebné osobitné dovozné povolenie.

4.   V prípade podmienok ovplyvňujúcich obchod s komoditami uvedenými v odseku 1 písm. a) tohto článku začnú zmluvné strany na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany konzultácie v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s ustanoveniami článku 191 tejto dohody, aby sa dohodli na alternatívnych alebo dodatočných dovozných podmienkach dovážajúcej zmluvnej strany. Tieto alternatívne alebo dodatočné podmienky môžu byť prípadne založené na opatreniach vyvážajúcej zmluvnej strany uznaných dovážajúcou zmluvnou stranou za rovnocenné. Ak sa dosiahne dohoda, dovážajúca zmluvná strana prijme do 90 dní potrebné legislatívne a/alebo administratívne opatrenia, aby na základe týchto dohodnutých dovozných podmienok umožnila dovoz.

5.   Zoznam prevádzok, podmienečné schválenie

a)

V prípade dovozu živočíšnych produktov uvedených v prílohe XVII-A, časti 2 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanú príslušnými sanitárnymi zárukami dočasne schváli spracovateľské prevádzky uvedené v prílohe XX odseku 2 k tejto dohode, ktoré sa nachádzajú na území vyvážajúcej zmluvnej strany, a to bez uskutočnenia predchádzajúcej kontroly jednotlivých prevádzok. Toto schválenie sa musí uskutočniť v súlade s podmienkami a ustanoveniami obsiahnutými v prílohe XX k tejto dohode. S výnimkou prípadov, keď sa vyžadujú ďalšie informácie, dovážajúca zmluvná strana prijme nevyhnutné legislatívne a/alebo administratívne opatrenia, aby na tomto základe umožnila dovoz do jedného mesiaca po doručení žiadosti vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanej príslušnými zárukami.

Pôvodný zoznam prevádzok sa schváli v súlade s ustanoveniami prílohy XX k tejto dohode.

b)

V prípade dovozu živočíšnych produktov uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku poskytne vyvážajúca zmluvná strana dovážajúcej zmluvnej strane svoj zoznam prevádzok, ktoré spĺňajú požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany.

6.   Na žiadosť jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana poskytne vysvetlenie a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 187

Osvedčovacie postupy

1.   Zmluvné strany sa dohodli na zásadách stanovených v prílohe XXIII k tejto dohode na účely osvedčovacích postupov a na účely vydávania osvedčení a oficiálnych dokladov.

2.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 191 tejto dohody sa môže dohodnúť na pravidlách postupu v prípade osvedčovania, odnímania osvedčení a alebo nahradenia osvedčení elektronickou cestou.

3.   Zmluvné strany sa v rámci aproximovaných právnych predpisov v zmysle článku 181 k tejto dohode prípadne dohodnú na spoločných vzoroch osvedčení.

Článok 188

Overenia

1.   Aby sa zachovala dôvera v účinné vykonávanie ustanovení tejto kapitoly, má každá zmluvná strana právo:

a)

uskutočniť overenie celku alebo časti inšpekčných a certifikačných systémov orgánov druhej zmluvnej strany a/alebo akýchkoľvek ďalších prípadných opatrení, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, usmerneniami a odporúčaniami Codex Alimentarius, OIE a Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín a

b)

na informácie od druhej zmluvnej strany o jej kontrolnom systéme, ako aj na informácie o výsledkoch kontrol uskutočnených v rámci tohto systému.

2.   Zmluvné strany môžu poskytnúť výsledky overení uvedených v odseku 1 písm. a) tretím stranám a taktiež ich môžu verejne sprístupniť, ak je to povinné podľa ustanovení platných pre zmluvné strany. Pri tomto poskytnutí a/alebo sprístupnení výsledkov sa musia dodržať prípadné ustanovenia platné pre zmluvné strany v oblasti ochrany dôverných údajov.

3.   Ak sa dovážajúca zmluvná strana rozhodne vykonať overovaciu návštevu vo vyvážajúcej zmluvnej strane, oznámi túto overovaciu návštevu vyvážajúcej zmluvnej strane aspoň tri mesiace pred tým, než sa má overovacia návšteva uskutočniť, s výnimkou naliehavých prípadov alebo ak sa zmluvné strany dohodnú inak. Akákoľvek zmena súvisiaca s takouto návštevou podlieha dohode zmluvných strán.

4.   Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním overovania celku alebo časti inšpekčných a certifikačných systémov príslušných orgánov druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s inými prípadnými opatreniami, znáša zmluvná strana uskutočňujúca toto overovanie alebo inšpekciu.

5.   Návrh písomného záznamu o overovaniach sa vyvážajúcej zmluvnej strane predloží do troch mesiacov po skončení overovania. Vyvážajúca zmluvná strana sa môže k uvedeným informáciám vyjadriť v lehote 45 pracovných dní. Vyjadrenia vyvážajúcej zmluvnej strany sa pripoja a prípadne zahrnú do konečných záverov. Keď sa v priebehu overovania zistí značné riziko pre život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, vyvážajúca zmluvná strana musí byť informovaná čo najskôr a v každom prípade do desiatich kalendárnych dní od ukončenia overovania.

6.   Pokiaľ ide o zrejmosť výsledkov overenia, v tejto súvislosti môžu prispieť postupy zmluvných strán alebo niektorej zo zmluvných strán uvedené v článkoch 181, 183, a 189 tejto dohody.

Článok 189

Dovozné kontroly a poplatky za kontrolu

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že pri dovozných kontrolách uskutočňovaných dovážajúcou zmluvnou stranou pri dovoze zásielok z vyvážajúcej zmluvnej strany musia byť dodržané zásady uvedené v prílohe XXII, časti A k tejto dohode. Výsledky týchto kontrol môžu prispieť k procesu overenia uvedenému v článku 188 tejto dohody.

2.   Frekvencia fyzických dovozných kontrol uplatňovaných každou zmluvnou stranou sa stanovuje v prílohe XXII časti B k tejto dohode. Zmluvná strana môže túto frekvenciu zmeniť v rámci svojich právomocí a v súlade so svojimi vnútornými právnymi predpismi, a to na základe pokroku dosiahnutého v súlade s článkami 181, 183 a 186 tejto dohody alebo na základe overení, konzultácií alebo iných opatrení stanovených v tejto dohode. Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 191 tejto dohody príslušným spôsobom zmení prílohu XXII časť B k tejto dohode.

3.   Poplatky za kontrolu môžu zahŕňať len náklady, ktoré príslušnému orgánu vznikli v súvislosti s uskutočnením dovozných kontrol. Tieto poplatky sa budú vypočítavať na rovnakom základe ako poplatky za kontroly ukladané v prípade podobných domácich výrobkov.

4.   Dovážajúca zmluvná strana na požiadanie vyvážajúcej zmluvnej strany ju informuje o všetkých zmenách vrátane dôvodov na tieto zmeny, pokiaľ ide o opatrenia ovplyvňujúce dovozné kontroly a poplatky za kontrolu, ako aj o všetkých podstatných zmenách v rámci administratívnej realizácie takýchto kontrol.

5.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na podmienkach vzájomného schválenia svojich kontrol podľa článku 188 ods. 1 písm. b) tejto dohody, a to počnúc dátumom, ktorý určí Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 191 tejto dohody, a to s cieľom upraviť či prípadne recipročne znížiť frekvenciu fyzických dovozných kontrol v prípade komodít uvedených v článku 186 ods. 2 písm. a) tejto dohody.

Od tohto dátumu si môžu zmluvné strany navzájom schvaľovať svoje kontroly uskutočňované v prípade niektorých komodít a následne znižovať alebo nahradzovať dovozné kontroly pri týchto komoditách.

Článok 190

Ochranné opatrenia

1.   V prípade, že dovážajúca zmluvná strana na svojom území prijme opatrenia na kontrolu akejkoľvek príčiny, ktorá by mohla predstavovať závažné nebezpečenstvo alebo riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, musí vyvážajúca zmluvná strana bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 2, prijať rovnocenné opatrenia, aby zabránila prenosu tohto nebezpečenstva alebo rizika na územie dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Na základe závažných dôvodov ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat alebo rastlín môže dovážajúca zmluvná strana prijať dočasné opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a zdravia zvierat alebo rastlín. Pokiaľ ide o zásielky, ktoré sú v tranzite medzi zmluvnými stranami, dovážajúca zmluvná strana zváži najvhodnejšie a najprimeranejšie riešenie, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu obchodu.

3.   Zmluvná strana, ktorá prijíma opatrenia podľa odseku 2 tohto článku, informuje druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti najneskôr do jedného pracovného dňa po prijatí týchto opatrení. Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán a v súlade s ustanoveniam článku 185 ods. 3 tejto dohody zmluvné strany uskutočňujú konzultácie o situácii do 15 pracovných dní po oznámení. Zmluvné strany náležite zohľadnia všetky informácie, ktoré boli v rámci týchto konzultácií poskytnuté a budú sa usilovať predísť zbytočnému narušeniu obchodu, a to pri zohľadnení prípadných výsledkov konzultácií stanovených v článku 185 ods. 3 tejto dohody.

Článok 191

Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Tento podvýbor sa zíde do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a na požiadanie niektorej zo zmluvných strán, najmenej však aspoň raz ročne. Pod podmienkou dohody medzi zmluvnými stranami sa môže zasadnutie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie. Medzi zasadnutiami môže Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky riešiť otázky prostredníctvom korešpondencie.

2.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má tieto funkcie:

a)

preskúmava akékoľvek záležitosti, ktoré sa týkajú tejto kapitoly;

b)

monitoruje vykonávanie tejto kapitoly a preskúmava všetky záležitosti, ktoré môžu vyplynúť v súvislosti s jej vykonávaním;

c)

preskúmava prílohy XVII až XXV k tejto dohode, a to najmä so zreteľom na pokrok dosiahnutý v rámci konzultácií a postupov stanovených v tejto kapitole;

d)

so zreteľom na preskúmanie stanovené v písmene c) tohto odseku, alebo ako sa inak stanovuje v tejto kapitole, upravuje prostredníctvom rozhodnutia prílohy XVII až XXV k tejto dohode a

e)

so zreteľom na preskúmanie stanovené v písmene c) tohto odseku predkladá stanoviská a odporúčania ďalším orgánom vymedzeným v hlave VII (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) tejto dohody.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že vytvoria technické pracovné skupiny, ktoré budú prípadne zložené zo zástupcov zmluvných strán na úrovni expertov a ktorých úlohou bude identifikovať a riešiť technické a vedecké otázky vyplývajúce z uplatňovania tejto kapitoly. Ak sú potrebné ďalšie odborné znalosti, zmluvné strany môžu vytvoriť skupiny ad hoc vrátane vedeckých a expertných skupín. Členstvo v takýchto skupinách ad hoc nemusí byť obmedzené len na zástupcov zmluvných strán.

4.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky pravidelne informuje prostredníctvom správy Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody o svojej činnosti a rozhodnutiach, ktoré prijal v rámci svojej pôsobnosti.

5.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijme na svojom prvom zasadnutí svoj rokovací poriadok.

6.   Všetky rozhodnutia, odporúčania, správy alebo iné opatrenia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky alebo inej skupiny zriadenej týmto podvýborom, sa prijímajú na základe konsenzu zmluvných strán.

KAPITOLA 5

Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu

Článok 192

Ciele

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má uľahčenie v rámci colnej oblasti a obchodu v kontexte rozvíjajúceho sa bilaterálneho obchodného prostredia. Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity príslušných správnych orgánov, zo zásady plnili cieľ účinnej kontroly a podpory uľahčenia zákonného obchodu.

2.   Zmluvné strany uznávajú mimoriadnu dôležitosť, ktorú je potrebné pripísať legitímnym cieľom verejnej politiky vrátane uľahčenia obchodu, ochrany bezpečnosti, predchádzania podvodom a vyváženému prístupu k týmto cieľom.

Článok 193

Právne predpisy a postupy

1.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že ich právne predpisy v oblasti obchodu a colnej oblasti musia byť zo zásady stabilné, komplexné a že tieto ustanovenia a postupy musia byť primerané, transparentné, predvídateľné, nediskriminačné, nestranné a uplatňované jednotne a účinne, pričom musia okrem iného:

a)

chrániť a uľahčovať zákonný obchod prostredníctvom účinného presadzovania a dodržiavania požiadaviek stanovených v právnych predpisoch;

b)

predchádzať zbytočnému alebo diskriminačnému zaťažovaniu hospodárskych subjektov a podvodom, ako aj poskytovať ďalšie uľahčenia pre hospodárske subjekty, ktoré dosahujú vysoký súlad s predpismi;

c)

uplatňovať jednotný administratívny doklad na účely colných vyhlásení;

d)

prijať opatrenia, ktoré budú viesť k väčšej efektívnosti, transparentnosti a zjednodušeniu colných postupov a praxe na hraniciach;

e)

uplatňovať moderné colné metódy vrátane hodnotenia rizika, kontroly po preclení a metódy auditu spoločností, a to v záujme zjednodušenia a uľahčenia vstupu a prepustenia tovaru;

f)

mať za cieľ zníženie nákladov a vyššiu predvídateľnosť pre hospodárske subjekty vrátane malých a stredných podnikov;

g)

zabezpečiť, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie objektívnych kritérií hodnotenia rizika, nediskriminačné uplatňovanie požiadaviek a postupov platných pre dovoz, vývoz a na tovar v tranzite;

h)

uplatňovať medzinárodné nástroje platné v colnej a obchodnej oblasti vrátane nástrojov Svetovej colnej organizácie (WCO) (Systém noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu) Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (dohoda o colnej hodnote), Istanbulského dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia z roku 1990, Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru z roku 1983, Dohovoru TIR z roku 1975 (OSN), Medzinárodného dohovoru o zosúladení hraničných kontrol tovaru z roku 1982, ako aj usmernení Európskej komisie, ako sú napr. plány pre colnú oblasť;

i)

prijať potrebné opatrenia na zohľadnenie a vykonanie ustanovení Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných postupov z roku 1973 (revidovaný Kjótsky dohovor);

j)

stanoviť rozvinutý systém záväzných pravidiel, pokiaľ ide o colné zatrieďovanie a pravidlá pôvodu. Zmluvné strany zabezpečia, aby rozhodnutie mohlo byť odvolané alebo zrušené len po oznámení dotknutému operátorovi a bez retroaktívneho účinku, ibaže by bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií;

k)

zaviesť a uplatniť zjednodušené postupy pre autorizovaných obchodníkov na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií;

l)

stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, aby všetky sankcie uložené za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procesných požiadaviek boli primerané a nediskriminačné a aby ich uplatňovanie neviedlo k zbytočným a neopodstatneným prieťahom a

m)

uplatňovať transparentné, nediskriminačné a primerané pravidlá v súvislosti s udeľovaním licencií pre colných deklarantov.

2.   V záujme zlepšenia pracovných metód a zabezpečenia, aby sa v súvislosti s operáciami dodržiavali zásady nediskriminácie, transparentnosti, efektívnosti, integrity a zodpovednosti, zmluvné strany:

a)

prijmú ďalšie kroky na zníženie množstva, zjednodušenie a štandardizáciu údajov a dokumentácie vyžadovanej colnými a inými orgánmi;

b)

keď je to možné, zjednodušia požiadavky a formality týkajúce sa rýchleho prepustenia a preclenia tovaru;

c)

zabezpečia účinné, promptné, nediskriminačné postupy, ktoré zaručujú právo na odvolanie sa proti administratívnym opatreniam, výrokom a rozhodnutiam, ktoré prijímajú colné a iné orgány a ktoré majú vplyv na tovar podliehajúci colnému konaniu. Takéto odvolacie postupy musia byť ľahko dostupné, a to aj pre malé a stredné podniky, a prípadné poplatky musia byť primerané a úmerné nákladom uvedených orgánov na ne, aby bolo právo na odvolanie zaručené;

d)

prijmú kroky s cieľom zabezpečiť, aby v prípadoch, keď bolo podané odvolanie voči určitému opatreniu, výroku alebo rozhodnutiu, bol tovar normálne prepustený do obehu, pričom platenie cla môže byť pozastavené s výhradou ochranných opatrení, a to pri uplatnení tých zabezpečovacích opatrení, ktoré môžu byť považované za nevyhnutné. V prípade potreby by prepustenie tovaru malo byť podmienené poskytnutím záruky, ako je kaucia alebo záloha a

e)

zabezpečia, aby sa dodržiavali najvyššie normy integrity, a to najmä na hraniciach, a to prostredníctvom uplatňovania opatrení zohľadňujúcich zásady príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov v tejto oblasti, a to najmä revidovanej deklarácie WCO z Arushi z roku 2003 a plánov Európskej komisie pre colnú oblasť z roku 2007.

3.   Zmluvné strany neuplatnia:

a)

žiadne požiadavky povinného využívania služieb colných deklarantov a

b)

ani žiadne požiadavky povinného uskutočňovania kontrol pred odoslaním tovaru alebo destinačných kontrol.

4.   Na účely tejto dohody sa uplatňujú pravidlá a vymedzenia pojmov týkajúce sa tranzitu stanovené v ustanoveniach WTO, a to najmä v článku V dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacich nástrojoch, vrátane všetkých ozrejmení alebo zmien, ktoré vyplynuli z dauhaského kola rokovaní o uľahčení obchodu. Tieto ustanovenia sa uplatňujú aj v prípade, že tranzit tovaru sa začne alebo končí na území niektorej zo zmluvných strán (vnútorný tranzit).

Zmluvné strany pokračujú v postupnom budovaní vzájomnej prepojenosti svojich systémov colného tranzitu v záujme budúceho pristúpenia Moldavskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z roku 1987.

Zmluvné strany zabezpečujú spoluprácu a koordináciu všetkých dotknutých orgánov na svojom území s cieľom uľahčiť režim tranzitu. Zmluvné strany okrem toho podporia spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi a súkromným sektorom v súvislosti s tranzitom.

Článok 194

Vzťahy s podnikateľskou komunitou

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

zabezpečia, aby ich príslušné právne predpisy a postupy boli transparentné a verejne sprístupnené, a to v čo najväčšej miere v elektronickej podobe, ako aj, aby obsahovali zdôvodnenie, prečo boli prijaté. Mala by sa stanoviť dostatočne dlhá lehota medzi uverejnením a nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených ustanovení;

b)

sú potrebné včasné a pravidelné konzultácie so zástupcami zo sféry obchodu o návrhoch právnych predpisov a postupoch týkajúcich sa ciel a obchodu. Na tento účel každá zmluvná strana zavedie vhodné a pravidelné konzultačné mechanizmy zahŕňajúce orgány aj podnikateľskú komunitu;

c)

verejne sprístupnia, a to v čo najväčšej miere v elektronickej podobe, relevantné oznámenia administratívnej povahy vrátane požiadaviek orgánov a postupov pre vstup či výstup tovaru, pracovnej doby a prevádzkových postupov colných úradov v prístavoch a na hraničných priechodoch, ako aj kontaktné miesta, kde možno adresovať žiadosti o informácie;

d)

posilnia spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi a príslušnými orgánmi prostredníctvom využívania nesvojvoľných a verejne dostupných postupov, ako sú memorandá o porozumení založené najmä na memorandách uverejnených WCO a

e)

zabezpečia, aby ich príslušné colné a s colnou oblasťou súvisiace požiadavky a postupy naďalej spĺňali legitímne potreby obchodnej komunity, riadili sa osvedčenými postupmi a pokiaľ možno čo najmenej obmedzovali obchod.

Článok 195

Poplatky a platby

1.   Od 1. januára roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany zakážu správne poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok ako dovozné či vývozné clá a platby.

2.   Pokiaľ ide o všetky poplatky a platby akéhokoľvek charakteru ukladané colnými orgánmi zmluvných strán vrátane poplatkov a platieb za úkony vykonávané v mene týchto orgánov, ukladané na dovoz alebo vývoz, či ukladané v súvislosti s dovozom alebo vývozom a bez toho, aby boli dotknuté príslušné články v kapitole 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

poplatky a platby sa môžu uložiť iba za služby mimo normálnych pracovných podmienok, pracovnej doby a na iných miestach ako je uvedené v colných predpisoch, o poskytnutie ktorých požiadal deklarant, alebo za akúkoľvek formalitu v súvislosti s takýmito službami a požadovanú na uskutočnenie takéhoto dovozu alebo vývozu;

b)

poplatky a platby nepresiahnu náklady na poskytovanú službu;

c)

poplatky a platby sa nebudú vypočítavať na základe ad valorem;

d)

informácie o poplatkoch a platbách sa budú uverejňovať prostredníctvom oficiálne určeného média, a ak je to uskutočniteľné a možné, aj na oficiálnej webovej stránke. Tieto informácie budú zahŕňať informácie o dôvodoch poplatku alebo platby za poskytnutú službu, príslušnom orgáne, poplatku alebo platbe, ktoré sa uplatnia, ako aj o tom, ako a kedy sa má platba uskutočniť a

e)

nové alebo zmenené poplatky a platby sa neuložia, kým sa neuverejnenia a nesprístupnia na účely jednoduchého prístupu informácie o nich.

Článok 196

Colné hodnotenie

1.   Colné hodnotenie tovaru v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami sa riadi ustanoveniami Dohody o uplatňovaní článku VII dohody GATT z roku 1994 obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO, a to vrátane akýchkoľvek jej neskorších zmien. Uvedené ustanovenia sa začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou. Nepoužijú sa minimálne colné hodnoty.

2.   Zmluvné strany spolupracujú s cieľom dosiahnuť spoločný prístup k otázkam týkajúcim sa určovania colnej hodnoty.

Článok 197

Spolupráca v colnej oblasti

Zmluvné strany posilňujú spoluprácu v colnej oblasti, aby sa zabezpečilo, že sa v záujme ďalšieho uľahčenia obchodu dosiahnu ciele uvedené v tejto kapitole, a to pri súčasnom zabezpečení účinnej kontroly, bezpečnosti a predchádzania podvodom. Na tento účel zmluvné strany prípadne využijú plány Európskej komisie pre colnú oblasť z roku 2007 ako nástroje referenčného porovnávania.

Zmluvné strany v záujme zabezpečenia dodržiavania ustanovení tejto kapitoly okrem iného:

a)

si vymieňajú informácie týkajúce sa colných právnych predpisov a postupov;

b)

rozvíjajú spoločné iniciatívy v súvislosti s postupmi pri dovoze, vývoze a usilujú sa zabezpečiť, aby sa podnikateľskej komunite poskytovali účinné služby;

c)

spolupracujú v oblasti automatizácie colných a iných obchodných postupov;

d)

si prípadne vymieňajú informácie a údaje, a to pri dodržaní ochrany dôverného charakteru údajov a noriem a predpisov na ochranu osobných údajov;

e)

spolupracujú v oblasti predchádzania nezákonnému cezhraničnému obchodovaniu s tovarom vrátane tabakových výrobkov, ako aj v oblasti boja proti takémuto obchodovaniu;

f)

si vymieňajú informácie alebo začnú konzultácie s cieľom podľa možnosti zabezpečiť spoločné stanoviská v medzinárodných štruktúrach pôsobiacich v colnej oblasti, ako je napríklad WTO, WCO, OSN, Konferencia OSN o obchode a rozvoji (Unctad) a Európska hospodárska komisia OSN (EHK);

g)

spolupracujú v oblasti plánovania a poskytovania technickej pomoci, a to predovšetkým v záujme uľahčenia reformného procesu v colnej oblasti a oblasti obchodu v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody;

h)

si vymieňajú osvedčené postupy v oblasti colných operácií, najmä pokiaľ ide o presadzovanie práv duševného vlastníctva, a to osobitne v súvislosti s falšovaným tovarom;

i)

podporujú spoluprácu medzi všetkými svojimi hraničnými orgánmi, a to v záujme uľahčenia prekračovania hraníc a posilnenia kontroly, a to pri zohľadnení spoločných hraničných kontrol, ak je to uskutočniteľné a možné a

j)

v príslušných a náležitých prípadoch ustanovia vzájomné uznávanie programov obchodného partnerstva a colných kontrol vrátane rovnocenných opatrení na uľahčenie obchodu.

Článok 198

Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

Bez toho, aby tým boli dotknuté iné formy spolupráce predpokladané v tejto dohode, a najmä v článku 197 tejto dohody, si zmluvné strany navzájom poskytujú administratívnu pomoc v colných záležitostiach, a to v súlade s ustanoveniami protokolu III k tejto dohode o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

Článok 199

Technická pomoc a budovanie kapacít

Zmluvné strany spolupracujú v záujme poskytnutia technickej pomoci a budovania kapacít na účely implementácie reforiem v oblasti uľahčenia obchodu a v colnej oblasti.

Článok 200

Podvýbor pre clá

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre clá. Podvýbor podáva správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody

2.   Medzi funkcie Podvýboru pre clá patria pravidelné konzultácie a monitorovanie v súvislosti s vykonávaním a spravovaním tejto kapitoly, a to vrátane otázok colnej spolupráce, cezhraničnej spolupráce a riadenia v colnej oblasti, technickej pomoci, pravidiel pôvodu, uľahčenia obchodu, ako aj vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

3.   Podvýbor pre clá okrem iného:

a)

dohliada na riadne fungovanie tejto kapitoly a protokolov II a III k tejto dohode;

b)

prijíma praktické mechanizmy, opatrenia a rozhodnutia na implementáciu tejto kapitoly a protokolov II a III k tejto dohode, ako aj v súvislosti s výmenou informácií a údajov, vzájomným uznávaním colných kontrol a programov obchodného partnerstva a vzájomne dohodnutými výhodami;

c)

je fórom na výmenu názorov a akýchkoľvek otázkach spoločného záujmu, ako aj o budúcich opatreniach a zdrojoch potrebných na ich implementáciu a uplatňovanie;

d)

vydáva v prípade potreby odporúčania a

e)

schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 201

Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť

Postupná aproximácia s právnymi predpismi Únie v colnej oblasti a s niektorými medzinárodnými normami sa uskutočňuje v súlade s prílohou XXVI k tejto dohode.

KAPITOLA 6

Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 202

Cieľ, rozsah a pôsobnosť

1.   Zmluvné strany, opätovne potvrdzujúc záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody o WTO, týmto stanovujú mechanizmy nevyhnutné na postupnú recipročnú liberalizáciu usadzovania sa a obchodu so službami a na spoluprácu v oblasti elektronického obchodu.

2.   Vládne obstarávanie je predmetom úpravy kapitoly 8 (Verejné obstarávanie) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že ukladá akékoľvek povinnosti, pokiaľ ide o vládne obstarávanie.

3.   Dotácie sú predmetom úpravy kapitoly 10 (Hospodárska súťaž) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Ustanovenia tejto kapitoly sa na dotácie poskytované zmluvnými stranami nevzťahujú.

4.   V súlade s ustanoveniami tejto kapitoly si každá zmluvná strana zachováva právo regulovať a zavádzať nové predpisy na dosiahnutie legitímnych cieľov politiky.

5.   Táto kapitola sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce niektorej zo zmluvných strán, ani na opatrenia v súvislosti s občianstvom, bydliskom alebo zamestnaním na trvalom základe.

6.   Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane, aby uplatňovala opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na svoje územie alebo ich dočasného pobytu na tomto území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu nedotknuteľnosti hraníc a zaistenia usporiadaného pohybu fyzických osôb cez jej hranice za predpokladu, že sa takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, ktorý ruší alebo obmedzuje výhody vyplývajúce ktorejkoľvek zmluvnej strane z podmienok špecifických záväzkov podľa tejto kapitoly a príloh XXVII a XXVIII k tejto dohode (2).

Článok 203

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

1.

„opatrenie“ je akékoľvek opatrenie zmluvnej strany, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo v akejkoľvek inej forme;

2.

„opatrenia prijaté alebo zachovávané zmluvnou stranou“ sú opatrenia prijaté:

a)

ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a orgánmi; a

b)

mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných na ne ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami alebo orgánmi;

3.

„fyzická osoba zmluvnej strany“ je štátny príslušník niektorého z členských štátov EÚ alebo štátny príslušník Moldavskej republiky podľa ich príslušných právnych predpisov;

4.

„právnická osoba“ je akýkoľvek právny subjekt riadne ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, individuálneho vlastníctva alebo združenia;

5.

„právnická osoba Únie“ alebo „právnická osoba Moldavskej republiky“ je právnická osoba v zmysle bodu 4, ktorá bola založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo Moldavskej republiky, a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie (3) alebo na území Moldavskej republiky.

Ak však má právnická osoba na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo na území Moldavskej republiky, iba sídlo alebo ústredie, bude považovaná za právnickú osobu Únie alebo za právnickú osobu Moldavskej republiky, len ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a nepretržité prepojenie s hospodárstvom Únie alebo Moldavskej republiky.

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek, na lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Únie alebo Moldavskej republiky a ktoré riadia štátni príslušníci niektorého z členských štátov Európskej únie alebo Moldavskej republiky, sa takisto uplatňujú ustanovenia tejto dohody, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte Európskej únie alebo v Moldavskej republike v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi a ak sa plavia pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo Moldavskej republiky;

6.

„dcérska spoločnosť“ právnickej osoby zmluvnej strany je právnická osoba, ktorá je fakticky kontrolovaná inou právnickou osobou tejto zmluvnej strany (4).

7.

„pobočka“ právnickej osoby je miesto podnikania, ktoré nemá samostatnú právnu subjektivitu a ktoré pôsobí trvalým dojmom, ako napríklad vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, pričom má riadiacu štruktúru a je materiálne vybavené na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, aby tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie s materskou spoločnosťou, ktorej sídlo je v zahraničí, nemuseli priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale aby mohli vybaviť obchodné záležitosti v tom mieste podnikania, ktoré predstavuje toto vedľajšie pracovisko;

8.

„usadenie sa“ je:

a)

pokiaľ ide o právnické osoby Únie alebo Moldavskej republiky, právo začať hospodársku činnosť a pokračovať v nej prostredníctvom založenia, ako aj nadobudnutia právnickej osoby a/alebo zriadenia pobočky alebo zastúpenia v Únii či v Moldavskej republike;

b)

pokiaľ ide o fyzické osoby, právo fyzických osôb Únie alebo Moldavskej republiky začať hospodársku činnosť a pokračovať v nej ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne kontrolujú;

9.

„hospodárska činnosť“ zahŕňa výrobnú a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov, pričom nezahŕňa činnosť uskutočňovanú pri výkone vládnej moci;

10.

„pôsobenie“ je vykonávanie hospodárskej činnosti;

11.

„služby“ sú akékoľvek služby v ktoromkoľvek odvetví okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci;

12.

„služby a iné činnosti uskutočňované pri výkone vládnej moci“ sú služby alebo činnosti, ktoré nie sú poskytované na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi;

13.

„cezhraničné poskytovanie služieb“ je poskytovanie služieb:

a)

z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany (spôsob poskytovania 1) alebo

b)

na území jednej zmluvnej strany spotrebiteľovi služby druhej zmluvnej strany (spôsob poskytovania 2).

14.

„poskytovateľ služby“ zmluvnej strany je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce poskytovať službu alebo ju poskytuje;

15.

„podnikateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce vykonávať alebo vykonáva hospodársku činnosť prostredníctvom zriadenia podniku.

Oddiel 2

Usadenie sa

Článok 204

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia prijaté alebo zachovávané zmluvnými stranami, ktoré majú vplyv na usadzovanie sa v prípade všetkých hospodárskych činností okrem:

a)

ťažby, výroby a spracovania (5) jadrového materiálu;

b)

výroby zbraní, streliva a vojenského materiálu alebo obchodu s nimi;

c)

audiovizuálnych služieb;

d)

vnútroštátnej námornej kabotáže (6) a

e)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy (7), či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako sú:

i)

služby v oblasti opráv a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi;

iii)

služby v oblasti počítačového rezervačného systému;

iv)

služby pozemnej obsluhy;

v)

prevádzkovanie letísk.

Článok 205

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohe XXVII-E k tejto dohode Moldavská republika pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:

a)

pokiaľ ide o usadzovanie sa dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Únie, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie;

b)

pokiaľ ide o pôsobenie dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Únie v Moldavskej republike po ich usadení, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie (8).

2.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohe XXVII-A k tejto dohode Únia pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:

a)

pokiaľ ide o usadzovanie sa dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Moldavskej republiky, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretej krajiny, podľa toho, čo je výhodnejšie;

b)

pokiaľ ide o pôsobenie dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Moldavskej republiky v Únii po ich usadení, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretej krajiny, podľa toho, čo je výhodnejšie (9).

3.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohách XXVII-A a XXVII-E k tejto dohode zmluvné strany neprijmú žiadne nové predpisy ani opatrenia, ktorými by sa zaviedla diskriminácia v porovnaní s ich vlastnými právnickými osobami, pokiaľ ide o usadenie sa právnických osôb Únie alebo Moldavskej republiky na ich území alebo pokiaľ ide o ich pôsobenie po tom, ako sa tam usadili.

Článok 206

Preskúmanie

1.   Zmluvné strany s cieľom postupnej liberalizácie podmienok usadzovania budú pravidelne preskúmavať právny rámec usadzovania (10), ako aj situáciu v tejto oblasti, a to v súlade so svojimi záväzkami, ktoré im vyplývajú z medzinárodných dohôd.

2.   V súvislosti s preskúmaním uvedeným v odseku 1 zmluvné strany posudzujú akékoľvek prekážky usadzovaniu, ktoré sa vyskytli. S cieľom prehĺbenia ustanovení tejto kapitoly hľadajú vhodné spôsoby na vyriešenie týchto prekážok, čo by mohlo zahŕňať ďalšie rokovania, a to aj pokiaľ ide o ochranu investícií a postupy urovnávania sporov medzi investormi a štátom.

Článok 207

Iné dohody

Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že obmedzuje právo podnikateľov zmluvných strán využívať akékoľvek ešte priaznivejšie zaobchádzanie poskytnuté na základe akejkoľvek existujúcej alebo budúcej medzinárodnej dohody týkajúcej sa investícií, na ktorých sa niektorý členský štát a Moldavská republika zúčastňujú ako zmluvné strany.

Článok 208

Štandardy zaobchádzania s pobočkami a zastúpeniami

1.   Ustanovenia článku 205 tejto dohody nebránia tomu, aby zmluvná strana uplatňovala osobitné pravidlá pre usadenie sa a pôsobenie na svojom území v prípade pobočiek a zastúpení právnických osôb druhej zmluvnej strany nezaložených na jej území podľa jej právnych predpisov, ak tak koná z dôvodov právnych alebo technických rozdielov medzi takýmito pobočkami a zastúpeniami a tými pobočkami a zastúpeniami spoločností, ktoré boli založené na jej území podľa jej právnych predpisov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, ak tak koná z dôvodov obozretnosti.

2.   Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu obozretnosti.

Oddiel 3

Cezhraničné poskytovanie služieb

Článok 209

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb vo všetkých odvetviach okrem:

a)

audiovizuálnych služieb;

b)

vnútroštátnej námornej kabotáže (11) a

c)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy (12), či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako sú:

i)

služby v oblasti opráv a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi;

iii)

služby v oblasti počítačového rezervačného systému;

iv)

služby pozemnej obsluhy;

v)

prevádzkovanie letísk.

Článok 210

Prístup na trh

1.   Pokiaľ ide o prístup na trh prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb, každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie stanovené v špecifických záväzkoch obsiahnutých v prílohách XXVII-B a XXVII-F k tejto dohode.

2.   V prípade odvetví, pre ktoré sa prijali záväzky súvisiace s prístupom na trh, sa opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie prijať ani zachovávať na základe členenia na regionálne jednotky ani na celoštátnom základe, pokiaľ nie je v prílohách XXVII-B a XXVII-F k tejto dohode uvedené inak, vymedzujú takto:

a)

obmedzenia týkajúce sa počtu poskytovateľov služieb vo forme číselných kvót, monopolov, výhradných poskytovateľov služieb alebo požiadavky vykonať test existencie hospodárskych potrieb;

b)

obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo celkovej hodnoty aktív v oblasti služieb vo forme číselných kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb;

c)

obmedzenia celkového počtu operácií v oblasti služieb alebo celkového množstva produkcie v oblasti služieb vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb.

Článok 211

Národné zaobchádzanie

1.   V odvetviach, v prípade ktorých boli poskytnuté záväzky uvedené v prílohách XXVII-B a XXVII-F k tejto dohode a s výhradou akýchkoľvek podmienok a obmedzení tam stanovených, každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia s vplyvom na cezhraničné poskytovanie služieb, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.

2.   Zmluvná strana môže splniť požiadavku stanovenú v odseku 1 tak, že poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany buď formálne rovnaké zaobchádzanie, alebo formálne odlišné zaobchádzania v porovnaní s tým, ktoré poskytuje svojim vlastným obdobným službám a poskytovateľom služieb.

3.   Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech služieb alebo poskytovateľov služieb jednej zmluvnej strany v porovnaní s podobnými službami alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany.

4.   Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku nemožno vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany vyžadujú, aby kompenzovala prirodzené konkurenčné nevýhody, ktoré vyplývajú zo zahraničnej povahy príslušných služieb alebo poskytovateľov služieb.

Článok 212

Zoznamy záväzkov

1.   Odvetvia, ktoré zmluvné strany v súlade s touto kapitolou liberalizovali, a obmedzenia v súvislosti s prístupom na trh a národným zaobchádzaním formulované ako výhrady uplatniteľné na služby a poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany v týchto odvetviach sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou príloh XXVII-B a XXVII-F k tejto dohode.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú či môžu vyplynúť z Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii a Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, zoznamy záväzkov obsiahnuté v prílohách XXVII-B a XXVII-F k tejto dohode nezahŕňajú záväzky v oblasti audiovizuálnych služieb.

Článok 213

Preskúmanie

S cieľom postupnej liberalizácie cezhraničného poskytovania služieb medzi zmluvnými stranami preskúmava Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody pravidelne zoznamy záväzkov uvedené v článku 212 tejto dohody. Pri tomto preskúmaní sa okrem iného zohľadní pokrok dosiahnutý pri postupnej aproximácii v zmysle článkov 230, 240, 249 a 253 tejto dohody, ako aj vplyv dosiahnutého pokroku na odstraňovanie zvyšných prekážok cezhraničného poskytovania služieb medzi zmluvnými stranami.

Oddiel 4

Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely

Článok 214

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré sa týkajú vstupu kľúčových pracovníkov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním a predajcov služieb pre podniky, poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov na ich príslušné územia a ich dočasného pobytu na nich, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 202 ods. 5 tejto dohody.

2.   Na účely tohto oddielu:

a)

„kľúčoví pracovníci“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v inej právnickej osobe jednej zmluvnej strany, než je nezisková organizácia (13), a ktoré sú zodpovedné za zriadenie alebo riadnu kontrolu, správu a prevádzku usadeného subjektu. Pojem „kľúčoví pracovníci“ zahŕňa obchodné návštevy na účely usadenia sa a osoby preložené v rámci spoločnosti:

i)

„obchodné návštevy na účely usadenia sa“ sú fyzické osoby pracujúce na vyšších pozíciách, ktoré sú zodpovedné za zriadenie usadeného subjektu. Tieto osoby neponúkajú služby ani ich neposkytujú, a vykonávajú výlučne len hospodársku činnosť na účely usadenia. Nedostávajú odmenu zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane;

ii)

„osoby preložené v rámci spoločnosti“ sú fyzické osoby, ktoré boli zamestnané právnickou osobou zmluvnej strany alebo v nej boli spoločníkmi aspoň počas jedného roka a ktoré sú dočasne preložené do usadeného subjektu, ktorý môže byť dcérskou spoločnosťou, pobočkou alebo spoločnosťou, ktorá stojí na čele podniku/právnickej osoby na území druhej zmluvnej strany. Príslušná fyzická osoba musí patriť do jednej z týchto kategórií:

1.   manažéri: osoby pracujúce na vyšších pozíciách v právnickej osobe, ktorých hlavnou náplňou činnosti je riadenie usadeného subjektu, pričom dostávajú pokyny od správnej rady alebo akcionárov podniku alebo od im rovnocenných osôb a sú pod ich všeobecným dohľadom vrátane osôb, ktoré prinajmenšom:

riadia podnik alebo jeho oddelenie alebo sekciu;

vykonávajú dohľad nad prácou a kontrolujú prácu ostatných kontrolných, odborných alebo vedúcich zamestnancov a

majú právomoc osobne prijímať a prepúšťať zamestnancov alebo právomoc odporučiť prijatie alebo prepustenie zamestnancov alebo prijať iné opatrenia v personálnej oblasti;

2.   špecialisti: osoby pracujúce v právnickej osobe, ktoré majú špeciálne vedomosti nevyhnutné na účely výroby, výskumných zariadení, procesov, postupov alebo riadenia podniku. Pri posudzovaní týchto vedomostí budú zohľadňované nielen vedomosti špecifické pre daný usadený subjekt, ale aj to, či má daná osoba dostatočne vysoký stupeň kvalifikácie na určitý druh práce alebo činnosti vyžadujúcej špecifické odborné vedomosti vrátane príslušnosti k akreditovanej profesii;

b)

„stážisti s vysokoškolským vzdelaním“ sú fyzické osoby zamestnané právnickou osobou zmluvnej strany alebo jej pobočkou aspoň na jeden rok, ktoré majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a sú dočasne preložené do usadenej právnickej osoby na území druhej zmluvnej strany, a to na účely profesijného rastu alebo odbornej prípravy v obchodných technikách alebo metódach (14).

c)

„predajcovia služieb pre podniky“ (15) sú fyzické osoby, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb alebo tovaru jednej zmluvnej strany a uchádzajú sa o vstup na územie druhej zmluvnej strany a dočasný pobyt na ňom na účely rokovania o predaji služieb alebo tovaru, či uzavretia dohôd o predaji služieb alebo tovaru pre tohto poskytovateľa služieb. Nepredávajú priamo všeobecnej verejnosti a nedostávajú odmenu zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane, ani nie sú obchodnými zástupcami;

d)

„poskytovatelia zmluvných služieb“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v právnickej osobe jednej zmluvnej strany, ktorá samotná nie je agentúrou poskytujúcou zamestnancov a ich služby, ani nekoná prostredníctvom takejto agentúry, ďalej ktorá nemá na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktorá uzavrela v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej sa vyžaduje dočasná prítomnosť zamestnancov tejto právnickej osoby na území tejto druhej zmluvnej strany (16);

e)

„nezávislí odborníci“ sú fyzické osoby zapojené do poskytnutia služby a registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby na území zmluvnej strany, ktoré nemajú na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktoré uzavreli (inak, než cez agentúru poskytujúcu zamestnancov a ich služby) v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej sa vyžaduje ich dočasná prítomnosť na území tejto druhej zmluvnej strany (17).

f)

„kvalifikácia“ sú diplomy, certifikáty a iné doklady (o formálnej kvalifikácii), ktoré vydal orgán na to určený právnymi, regulačnými alebo správnymi ustanoveniami a ktoré osvedčujú úspešné ukončenie profesionálnej odbornej prípravy.

Článok 215

Kľúčoví pracovníci a stážisti s vysokoškolským vzdelaním

1.   Každá zmluvná strana umožní podnikateľom druhej zmluvnej strany dočasne zamestnať v ich usadenom subjekte fyzické osoby tejto druhej zmluvnej strany, ak sú títo zamestnanci kľúčovými pracovníkmi alebo stážistami s vysokoškolským vzdelaním v zmysle ich vymedzenia v článku 214 tejto dohody, a to vo všetkých odvetviach, ktorých sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) tejto kapitoly, a s výhradou akýchkoľvek výhrad uvedených v prílohách XXVII-A a XXVII-E alebo v prílohách XXVII-C a XXVII-G k tejto dohode. Vstup a dočasný pobyt kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním je povolený na obdobie najviac troch rokov v prípade osôb preložených v rámci spoločnosti, ďalej na obdobie najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období v prípade obchodných návštev na účely usadenia, a na obdobie najviac jedného roka v prípade stážistov s vysokoškolským vzdelaním.

2.   Pre každé odvetvie, ktorého sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) tejto kapitoly sú opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie prijať ani zachovať na základe členenia na regionálne jednotky ani na celom svojom území, ak sa v prílohách XXVII-C a XXVII-G k tejto dohode neuvádza inak, vymedzené ako obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré podnikateľ môže zamestnať ako kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním v konkrétnom odvetví vo forme číselných kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb, a ako diskriminačné obmedzenia.

Článok 216

Predajcovia služieb pre podniky

Každá zmluvná strana umožní predajcom služieb pre podniky vstup a dočasný pobyt na obdobie najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období, a to vo všetkých odvetviach, ktorých sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) alebo oddielom 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) tejto kapitoly a s výhradou akýchkoľvek výhrad uvedených v prílohe XXVII-A, prílohe XXVII-E, prílohe XXVII-B a prílohe XXVII-F k tejto dohode.

Článok 217

Poskytovatelia zmluvných služieb

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce zo Všeobecnej dohody o obchode so službami z roku 1994 (dohoda GATS), pokiaľ ide o vstup a dočasný pobyt poskytovateľov zmluvných služieb.

Každá zo zmluvných strán v súlade s prílohami XXVII-D a XXVII-H k tejto dohode umožní poskytovateľom zmluvných služieb druhej zmluvnej strany dodávať zmluvné služby na svoje územie, a to za podmienok stanovených v odseku 3 tohto článku.

2.   Na záväzky prijaté zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

fyzické osoby musia poskytovať službu dočasne ako zamestnanci právnickej osoby, ktorá získala zmluvu na poskytovanie služieb na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov;

b)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany by mali ponúkať tieto služby ako zamestnanci právnickej osoby poskytujúcej tieto služby aspoň jeden rok bezprostredne predchádzajúci dátumu predloženia žiadosti o vstup na územie druhej strany. Okrem toho fyzické osoby musia mať v deň predloženia žiadosti o vstup na územie druhej zmluvnej strany aspoň trojročnú odbornú prax (18) v sektore činnosti, ktorá je predmetom zmluvy;

c)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať:

i)

vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni (19) a

ii)

odbornú kvalifikáciu na vykonávanie činnosti, ak sa to vyžaduje podľa právnych predpisov alebo požiadaviek zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje;

d)

fyzická osoba nie je platená za poskytovanie služieb na území druhej zmluvnej strany, a to s výnimkou odmeny platenej právnickou osobou, ktorá fyzickú osobu zamestnáva;

e)

vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na území príslušnej zmluvnej strany je obmedzený na kumulatívne obdobie najviac šiestich mesiacov alebo, v prípade Luxemburska, 25 týždňov, v akomkoľvek 12-mesačnom období alebo počas trvania zmluvy, podľa toho, čo je kratšie;

f)

prístup udelený na základe ustanovení tohto článku sa týka iba poskytnutia služby, ktorá je predmetom zmluvy, a neudeľuje právo používať názov profesie zavedený v zmluvnej strane, kde sa služba poskytuje a

g)

počet osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva o poskytovaní služieb, nesmie byť vyšší, ako je potrebné na splnenie zmluvy, čo prípadne stanovujú zákony, nariadenia alebo iné právne požiadavky zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje.

Článok 218

Nezávislí odborníci

1.   Zmluvné strany v súlade s prílohami XXVII-D a XXVII-H k tejto dohode umožnia nezávislým odborníkom druhej zmluvnej strany dodávať služby na svoje územie, a to za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Na záväzky prijaté zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

fyzické osoby musia poskytovať službu dočasne ako samostatne zárobkovo činné osoby usadené na území druhej zmluvnej strany a musia mať zmluvu na poskytovanie služieb na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov;

b)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať v deň predloženia žiadosti o vstup na toto územie aspoň šesťročnú odbornú prax v sektore činnosti, ktorá je predmetom zmluvy;

c)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať:

i)

vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni (20) a

ii)

odbornú kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie určitej činnosti podľa právnych predpisov alebo iných právnych požiadaviek zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje;

d)

vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na území príslušnej zmluvnej strany je obmedzený na kumulatívne obdobie najviac šiestich mesiacov alebo, v prípade Luxemburska, 25 týždňov, v akomkoľvek 12-mesačnom období alebo počas trvania zmluvy, podľa toho, čo je kratšie a

e)

prístup udelený na základe ustanovení tohto článku sa týka iba poskytnutia služby, ktorá je predmetom zmluvy, a neudeľuje právo používať názov profesie zavedený v zmluvnej strane, kde sa služba poskytuje

Oddiel 5

Regulačný rámec

Pododdiel 1

Vnútroštátne právne predpisy

Článok 219

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Ďalej uvedené pravidlá sa uplatňujú na opatrenia zmluvných strán, ktoré sa týkajú licenčných požiadaviek a postupov alebo kvalifikačných požiadaviek a postupov, ktoré majú vplyv na

a)

cezhraničné poskytovanie služieb;

b)

usadzovanie sa právnických a fyzických osôb na územiach zmluvných strán v zmysle článku 203 ods. 8 tejto dohody;

c)

dočasný pobyt na územiach zmluvných strán, pokiaľ ide o kategórie fyzických osôb v zmysle článku 214 ods. 2 písm. a) až e) tejto dohody.

2.   Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie služieb, uvedené pravidlá sa uplatňujú len na tie odvetvia, v prípade ktorých zmluvná strana prijala špecifické záväzky, a to v rozsahu, v akom platia uvedené špecifické záväzky. Pokiaľ ide o usadzovanie sa, uvedené pravidlá sa neuplatňujú na odvetvia, v prípade ktorých boli podľa príloh XXVII-A a XXVII-E k tejto dohode uvedené výhrady. Pokiaľ ide o dočasný pobyt fyzických osôb, uvedené pravidlá sa neuplatňujú na odvetvia, v prípade ktorých boli podľa príloh XXVII-C a XXVII-D a príloh XXVII-G a XXVII-H k tejto dohode uvedené výhrady.

3.   Uvedené pravidlá sa uplatňujú na opatrenia v rozsahu, v akom predstavujú obmedzenia, na ktoré sa vzťahujú plány podľa tejto dohody.

4.   Na účely tohto oddielu:

a)

„licenčné požiadavky“ sú hmotnoprávne požiadavky iné než kvalifikačné požiadavky, ktoré musí splniť fyzická alebo právnická osoba, aby získala, dpsoahla zmenu alebo obnovenie povolenia uskutočňovať činnosti vymedzené v odseku 1 písm. a) až c);

b)

„licenčné postupy“ sú administratívne alebo procesné pravidlá, ktoré musí dodržať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa usiluje získať povolenie uskutočňovať činnosti vymedzené v odseku 1 písm. a) až c), vrátane zmeny alebo obnovenia licencie, aby preukázala splnenie licenčných požiadaviek;

c)

„kvalifikačné požiadavky“ sú hmotnoprávne požiadavky týkajúce sa spôsobilosti fyzickej osoby poskytnúť službu, ktorých splnenie sa musí preukázať na účely získania povolenia poskytnúť službu;

d)

„kvalifikačné postupy“ sú administratívne alebo procesné pravidlá, ktoré musí dodržať fyzická osoba, aby preukázala splnenie kvalifikačných požiadaviek na účely získania povolenia poskytnúť službu a

e)

„príslušné orgány“ sú akékoľvek ústredné, regionálne alebo miestne vlády alebo orgány, či mimovládne orgány vykonávajúce právomoci, ktoré na ne delegovali ústredné, regionálne alebo miestne vlády alebo orgány, ktoré prijímajú rozhodnutie týkajúce sa povolenia poskytnúť službu, a to aj prostredníctvom usadenia sa, alebo povolenia usadiť sa v inej oblasti hospodárskej činnosti než sú služby.

Článok 220

Podmienky udeľovania licencií a kvalifikácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa opatrenia týkajúce sa licenčných požiadaviek a postupov a kvalifikačných požiadaviek a postupov zakladali na kritériách, ktoré príslušným orgánom bránia v svojvoľnom uplatňovaní ich právomocí.

2.   Kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku musia byť:

a)

primerané cieľu verejnej politiky;

b)

jasné a jednoznačné;

c)

objektívne;

d)

vopred stanovené;

e)

vopred zverejnené; a

f)

transparentné a prístupné.

3.   Povolenie alebo licencia sa udelí hneď, ako sa na základe príslušného preskúmania zistí, že boli splnené podmienky na ich udelenie.

4.   Každá zmluvná strana zachová alebo ustanoví súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy, ktoré umožnia na žiadosť dotknutého podnikateľa alebo poskytovateľa služieb vykonať rýchle preskúmanie, a tam, kde je to opodstatnené, prijať vhodné opatrenia na nápravu administratívnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na usadený subjekt, cezhraničné poskytovanie služieb alebo dočasnú prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely. Ak tieto postupy nie sú nezávislé od orgánu povereného prijatím príslušného administratívneho rozhodnutia, každá zmluvná strana zabezpečí, aby tieto postupy skutočne zabezpečovali objektívne a nestranné preskúmanie.

5.   V prípade, že počet licencií, ktoré sú k dispozícii na príslušnú činnosť, je obmedzený z dôvodu nedostatku dostupných prírodných zdrojov alebo technickej kapacity, každá zmluvná strana uplatní u potenciálnych kandidátov také výberové konanie, ktoré poskytne v plnom rozsahu záruky nestrannosti a transparentnosti, zahŕňajúc najmä primerané zverejnenie začatia konania, jeho priebehu a ukončenia.

6.   S výhradou ustanovení tohto článku môže každá zmluvná strana pri stanovovaní pravidiel výberových konaní zohľadniť ciele verejnej politiky vrátane faktorov verejného zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a zachovania kultúrneho dedičstva.

Článok 221

Licenčné a kvalifikačné postupy

1.   Licenčné a kvalifikačné postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní licencií musia byť jasné, vopred zverejnené a musia poskytovať žiadateľom záruku, že sa ich žiadosť bude posudzovať objektívne a nestranne.

2.   Licenčné a kvalifikačné postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní licencií musia byť podľa možnosti čo najjednoduchšie a nesmú neopodstatnene komplikovať alebo odkladať poskytovanie služby. Akékoľvek poplatky za licencie (21), povinnosť úhrady ktorých môže žiadateľom v dôsledku ich žiadosti vzniknúť, by mali byť primerané a úmerné nákladom na príslušný povoľovací postup.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia príslušného orgánu, ako aj jeho postupy v rámci udeľovania licencií alebo povolení, boli nestranné vo vzťahu ku všetkým žiadateľom. Príslušný orgán by mal dospieť k rozhodnutiu nezávislým spôsobom a nemal by sa zodpovedať žiadnemu poskytovateľovi služieb, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje licencia alebo povolenie.

4.   Ak existujú osobitné lehoty na predkladanie žiadostí, žiadateľovi sa poskytne primeraný čas na predloženie žiadosti. Príslušný orgán začne vybavovať žiadosť bez zbytočného odkladu. Ak je to možné, žiadosti v elektronickom formáte by sa mali prijímať za tých istých podmienok, pokiaľ ide o ich autenticitu, ako podania v papierovej podobe.

5.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa vybavovanie žiadosti vrátane prijatia konečného rozhodnutia dokončilo v primeranej časovej lehote od podania úplnej žiadosti. Každá zmluvná strana sa usiluje stanoviť bežnú lehotu vybavenia žiadosti.

6.   Príslušný orgán v primeranej lehote od prijatia žiadosti, ktorú považuje za neúplnú, informuje žiadateľa, pokiaľ je to možné tak, aby mohol identifikovať chýbajúce informácie potrebné na doplnenie žiadosti, a poskytne mu možnosť odstrániť nedostatky.

7.   Ak je to možné, mali by sa namiesto originálnych dokumentov akceptovať overené kópie.

8.   Ak príslušný orgán žiadosť zamietne, žiadateľ je o tom bez zbytočného odkladu písomne informovaný. Žiadateľovi sa v zásade na požiadanie takisto poskytujú aj informácie o dôvodoch zamietnutia žiadosti, ako aj o lehote na odvolanie voči tomuto rozhodnutiu.

9.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby udelená licencia alebo udelené povolenie nadobudli účinnosť bez zbytočného odkladu v súlade s podmienkami v nich stanovenými.

Pododdiel 2

Všeobecne platné ustanovenia

Článok 222

Vzájomné uznávanie

1.   Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane vyžadovať, aby fyzické osoby mali potrebnú kvalifikáciu a/alebo odbornú prax stanovenú pre odvetvie príslušnej činnosti na území, na ktorom sa služba poskytuje.

2.   Každá zmluvná strana nabáda príslušné profesijné združenia, aby vypracovali odporúčania o vzájomnom uznávaní a poskytli ich Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody na účely úplného alebo čiastočného plnenia kritérií zo strany podnikateľov a poskytovateľov služieb, ktoré zmluvné strany uplatňujú, pokiaľ ide o udeľovanie povolení, licencií, pôsobenie a osvedčovanie podnikateľov a poskytovateľov služieb, a to najmä odborných služieb.

3.   Po prijatí odporúčania uvedeného v odseku 2 tohto článku ho Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v primeranom čase preskúma s cieľom stanoviť, či je v súlade s touto dohodou, pričom na základe informácií predmetného odporúčania posúdi najmä:

a)

rozsah, v akom sú zlučiteľné normy a kritériá, ktoré každá zmluvná strana používa v rámci povoľovania, udeľovania licencií, pôsobenia a osvedčovania podnikateľov a poskytovateľov služieb a

b)

potenciálnu hospodársku hodnotu dohody o vzájomnom uznávaní.

4.   Ak sú uvedené požiadavky splnené Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu určí postupnosť krokov nevyhnutných pre rokovanie. Následne začnú zmluvné strany prostredníctvom svojich príslušných orgánov rokovať o dohode o vzájomnom uznávaní.

5.   Akákoľvek dohoda o vzájomnom uznávaní uvedená v odseku 4 tohto článku musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o WTO, a najmä s článkom VII dohody GATS.

Článok 223

Transparentnosť a zverejnenie dôverných informácií

1.   Každá zo zmluvných strán bezodkladne reaguje na všetky žiadosti druhej zmluvnej strany o konkrétne informácie o akýchkoľvek jej všeobecne záväzných opatreniach alebo medzinárodných dohodách, ktoré sa týkajú tejto dohody alebo na ňu majú vplyv. Každá zo zmluvných strán takisto zriadi jedno alebo viacero informačných miest, ktoré na požiadanie poskytujú konkrétne informácie o všetkých takýchto otázkach podnikateľom a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Informačné miesta nemusia byť depozitármi zákonov a iných právnych predpisov.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody od zmluvnej strany nevyžaduje, aby poskytla dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou presadzovania práva, iným spôsobom by bolo v protiklade s verejným záujmom alebo by poškodilo legitímne komerčné záujmy určitých verejných alebo súkromných podnikov.

Pododdiel 3

Počítačové služby

Článok 224

Dojednanie o počítačových službách

1.   V rozsahu, v akom sa obchod s počítačovými službami liberalizuje v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa), oddielom 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielom 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly, sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia tohto článku.

2.   CPC (22) 84 je kód Organizácie Spojených národov, ktorý sa používa na opis počítačových a súvisiacich služieb a vzťahuje sa na základné funkcie využívané na poskytovanie všetkých počítačových a súvisiacich služieb:

a)

počítačové programy definované ako súbor inštrukcií nevyhnutných na to, aby počítače fungovali a komunikovali (vrátane ich vývoja a vykonávania);

b)

spracúvanie údajov a ich uchovávanie a

c)

súvisiace služby, ako napríklad poradenské služby a služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov.

Technologický vývoj viedol k zvýšenej ponuke uvedených služieb vo forme súboru alebo balíka súvisiacich služieb, ktoré môžu zahŕňať niektoré alebo všetky uvedené základné funkcie. Napríklad každá zo služieb, ako sú web hosting alebo hosting domén, služby hĺbkovej analýzy údajov a grid computing, pozostáva z kombinácie základných funkcií počítačových služieb.

3.   Počítačové a súvisiace služby bez ohľadu na to, či sú poskytované prostredníctvom siete vrátane internetu, zahŕňajú všetky služby, ktoré obsahujú:

a)

poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, podporu, technickú pomoc alebo správu počítačov alebo počítačových systémov, alebo pre ne;

b)

počítačové programy definované ako súbor inštrukcií nevyhnutných na to, aby počítače fungovali a komunikovali (práca na nich a ich samotné fungovanie) a poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, adaptáciu, údržbu, podporu, technickú pomoc, správu alebo používanie počítačov alebo počítačových systémov;

c)

spracúvanie údajov, uchovávanie údajov, hosting údajov alebo databázové služby;

d)

údržbu a opravárenské služby pre kancelárske stroje a zariadenia vrátane počítačov alebo

e)

služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov týkajúcej sa počítačových programov, počítačov alebo počítačových systémov, inde nezaradené.

4.   Počítačové a súvisiace služby umožňujú poskytovanie iných služieb (napr. bankových), a to elektronickým aj iným spôsobom. Existuje však dôležitý rozdiel medzi umožňujúcou službou (napr. web-hostingom alebo hostingom aplikácií) a obsahovou alebo základnou službou, ktorá sa poskytuje elektronicky (napr. bankovou službou). V takých prípadoch sa kód CPC 84 na obsahovú alebo základnú službu nevzťahuje.

Pododdiel 4

Poštové a doručovateľské služby

Článok 225

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky poštové a doručovateľské služby liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly:

a)

„licencia“ je povolenie udelené individuálnemu poskytovateľovi regulačným orgánom, ktoré sa vyžaduje pred poskytnutím určitej služby;

b)

„univerzálna služba“ je trvalé poskytovanie poštovej služby špecifikovanej kvality na celom území zmluvnej strany za ceny prijateľné pre všetkých používateľov.

Článok 226

Zabránenie postupom narúšajúcim hospodársku súťaž v poštovom a doručovateľskom sektore

Zavedú sa alebo zachovajú primerané opatrenia s cieľom zabrániť poskytovateľom schopným samostatne alebo spoločne s inými značne ovplyvniť (pokiaľ ide o cenu a ponuku) podmienky účasti na príslušnom trhu poštových a doručovateľských služieb v dôsledku využitia svojho postavenia na trhu, aby uplatňovali postupy narúšajúce hospodársku súťaž, alebo aby v nich pokračovali.

Článok 227

Univerzálna služba

Každá zmluvná strana má právo vymedziť druh povinnosti univerzálnej služby, ktorý chce zachovať. Takéto povinnosti sa nebudú vopred považovať za protisúťažné ako také, a to pod podmienkou, že sú spravované transparentným, nediskriminačným a z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálnym spôsobom a že nie sú väčšou záťažou, než je potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený zmluvnou stranou.

Článok 228

Licencie

1.   Získanie licencie sa môže vyžadovať iba v súvislosti so službami, ktoré patria do rozsahu univerzálnej služby.

2.   Ak sa vyžaduje licencia, verejne sa sprístupnia:

a)

všetky licenčné kritériá a obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu a

b)

licenčné podmienky.

3.   Dôvody zamietnutia licencie sa žiadateľovi oznámia na požiadanie. Každá zmluvná strana zavedie odvolacie konanie na nezávislom orgáne. Takéto konanie bude transparentné, nediskriminačné a založené na objektívnych kritériách.

Článok 229

Nezávislosť regulačných orgánov

Regulačný orgán je právne oddelený od akéhokoľvek poskytovateľa poštových a doručovateľských služieb a nemusí sa mu zodpovedať. Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, musia byť nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.

Článok 230

Postupná aproximácia

Každá zmluvná strana uznáva význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Moldavskej republiky s acquis Únie uvedeným v prílohe XXVIII-C k tejto dohode.

Pododdiel 5

Elektronické komunikačné siete a služby elektronickej komunikácie

Článok 231

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky služby elektronickej komunikácie liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly:

a)

„služby elektronickej komunikácie“ sú všetky služby celkom alebo prevažne pozostávajúce z prenosu signálov v rámci elektronických komunikačných sietí vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v rámci sietí používaných na vysielanie. Medzi tieto služby nepatrí poskytovanie obsahu prenášaného pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb ani vykonávanie redakčného dohľadu nad týmto obsahom;

b)

„verejná komunikačná sieť“ je elektronická komunikačná sieť, ktorá sa úplne alebo čiastočne využíva na poskytovanie verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie;

c)

„elektronická komunikačná sieť“ sú prenosové systémy a prípadne aj zariadenia na prepájanie alebo smerovanie a iné prostriedky, ktoré umožňujú prenos signálov po drôte, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných (s prepínaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných pozemných sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v akom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných pre rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie, a to bez ohľadu na typ prenášanej informácie;

d)

„regulačný orgán“ v elektronickom telekomunikačnom odvetví je orgán poverený alebo orgány poverené reguláciou elektronickej komunikácie uvedenej v tejto kapitole;

e)

poskytovateľ služieb sa považuje za poskytovateľa, ktorý má „značnú trhovú silu“, ak je samostatne alebo spolu s inými v pozícii rovnocennej dominantnému postaveniu, teda v pozícii hospodárskej sily, ktorá mu umožňuje konať vo významnom rozsahu nezávisle od konkurentov, zákazníkov a konečných spotrebiteľov;

f)

„prepojenie“ je fyzické a/alebo logické spojenie medzi verejnými telekomunikačnými sieťami využívanými tým istým poskytovateľom alebo iným poskytovateľom, ktorým sa používateľom jedného poskytovateľa služieb umožní komunikácia s používateľmi toho istého alebo iného poskytovateľa alebo prístup k službám poskytovaným iným poskytovateľom služieb. Služby môžu byť poskytované zainteresovanými stranami alebo inými stranami, ktoré majú prístup k sieti. Prepojenie je špecifickým druhom prístupu zavedeným medzi prevádzkovateľmi verejnej siete;

g)

„univerzálna služba“ je súbor služieb špecifikovanej kvality, ktorý je dostupný pre všetkých používateľov na území zmluvnej strany bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu. O rozsahu a vykonávaní univerzálnej služby rozhodne každá zmluvná strana;

h)

„prístup“ je sprístupnenie prostriedkov a/alebo služieb ďalšiemu poskytovateľovi služieb, a to za stanovených podmienok a na výlučnom alebo nevýlučnom základe a na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie. Okrem iného zahŕňa prístup k prvkom siete a pridruženým prostriedkom, čo môže zahŕňať pripojenie zariadenia pevnými alebo inými prostriedkami (zahŕňa najmä prístup k účastníckemu vedeniu a zariadeniam a službám potrebným na poskytovanie služieb cez účastnícke vedenie); prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane budov, káblovodov a stožiarov; prístup k príslušným softvérovým systémom vrátane systémov podpory prevádzky; prístup k prevodu čísel alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu; prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu; prístup k systémom podmieneného prístupu pre služby digitálnej televízie a prístup k službám virtuálnej siete;

i)

„koncový používateľ“ je používateľ, ktorý neposkytuje verejnú komunikačnú sieť alebo verejne dostupné služby elektronickej komunikácie;

j)

„účastnícke vedenie“ znamená fyzický okruh spájajúci koncové body siete v prevádzke odberateľa s hlavným distribučným rámcom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti.

Článok 232

Regulačný orgán

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby regulačné orgány v oblasti služieb elektronickej komunikácie boli právne odlišné a aby fungovali nezávisle od akéhokoľvek poskytovateľa služieb elektronickej komunikácie. Ak niektorá zo zmluvných strán je vlastníkom poskytovateľa v oblasti elektronických komunikačných sietí alebo služieb elektronickej komunikácie alebo má nad ním kontrolu, zabezpečí účinné štrukturálne oddelenie regulačnej funkcie od činností spojených s vlastníctvom alebo kontrolou.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby regulačný orgán mal dostatočné právomoci na reguláciu sektora. Úlohy, ktoré má vykonávať regulačný orgán, sa zverejnia v ľahko dostupnej a jasnej forme, najmä ak sú tieto úlohy zverené viac než jednému orgánu.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, boli nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu, a aby boli transparentné.

4.   Regulačný orgán musí mať právomoc uskutočniť analýzu relevantných trhov s výrobkami a službami, umožňujúcich reguláciu ex ante. V prípade, že je regulačný orgán povinný podľa článku 234 tejto dohody stanoviť, či je potrebné uložiť, zachovať, zmeniť alebo zrušiť určité povinnosti, urobí tak na základe analýzy, či na relevantných trhoch dochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži.

5.   Ak regulačný orgán dospeje k záveru, že na relevantnom trhu nedochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, zistí a označí poskytovateľov služieb so značnou trhovou silou na ňom a podľa potreby uloží, zachová alebo zmení konkrétne regulačné povinnosti uvedené v článku 234 tejto dohody. Ak regulačný orgán dospeje k záveru, že na relevantnom trhu dochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, neuloží ani nezachová žiadne regulačné povinnosti uvedené v článku 234 tejto dohody.

6.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mal poskytovateľ služieb, na ktorého má rozhodnutie regulačného orgánu vplyv, právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od strán, zúčastnených na rozhodnutí. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa riadne zohľadnila skutková podstata predmetného prípadu. Do rozhodnutia o akomkoľvek odvolaní zostáva v platnosti rozhodnutie regulačného orgánu, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak. Ak odvolací orgán nemá charakter súdneho orgánu, dôvody jeho rozhodnutia sa uvedú vždy písomne a jeho rozhodnutia takisto podliehajú preskúmaniu zo strany nestranného a nezávislého súdneho orgánu. Rozhodnutia prijaté odvolacími orgánmi sa musia účinne presadzovať.

7.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že regulačné orgány majú v úmysle prijať opatrenia, ktoré súvisia s ktorýmkoľvek z ustanovení tohto pododdielu a ktoré majú značný dosah na príslušný trh, tieto orgány umožnili zainteresovaným stranám predložiť k navrhovaným opatreniam v primeranej lehote pripomienky. Regulačné orgány uverejnia svoje konzultačné postupy. Výsledky konzultačného postupu sa verejne sprístupnia, pokiaľ nejde o dôverné informácie.

8.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo služieb poskytovali všetky informácie, vrátane finančných informácií, potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány na zabezpečenie zhody s ustanoveniami tohto pododdielu alebo s rozhodnutiami prijatými podľa tohto pododdielu. Uvedení poskytovatelia služieb musia uvedené informácie poskytnúť na požiadanie a bez zbytočného odkladu, a to v lehote a s takou úrovňou podrobností, aké vyžaduje regulačný orgán. Informácie požadované regulačným orgánom musia byť primerané plneniu danej úlohy. Regulačný orgán uvedie dôvody, ktoré jeho žiadosť o informácie oprávňujú.

Článok 233

Povolenie na poskytovanie služieb elektronickej komunikácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovanie služieb bolo v čo najväčšej možnej miere povolené hneď po samotnom oznámení a/alebo registrácii.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa licencia mohla požadovať len na riešenie otázok súvisiacich s prideľovaním čísiel a frekvencií. Podmienky takýchto licencií sú verejne dostupné.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že sa vyžaduje licencia:

a)

všetky licenčné kritériá a primerané obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu boli sprístupnené verejnosti;

b)

dôvody zamietnutia licencie sa žiadateľovi poskytli na požiadanie v písomnej forme;

c)

žiadateľ mal možnosť v prípade bezdôvodného zamietnutia tejto žiadosti podať opravný prostriedok na odvolací orgán a

d)

licenčné poplatky (23) požadované zmluvnou stranou za udelenie licencie nepresiahli administratívne náklady, ktoré zvyčajne vzniknú v rámci riadenia, kontroly a presadzovania uplatniteľných licencií. Požiadavky tohto písmena sa nevzťahujú na licenčné poplatky za využívanie rádiového frekvenčného spektra a číslovacích zdrojov.

Článok 234

Prístup a prepojenie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby každý poskytovateľ služieb s povolením na poskytovanie služieb elektronickej komunikácie mal právo a povinnosť dojednať prístup a prepojenie s poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných sietí a služieb elektronickej komunikácie. Prístup a prepojenie by sa malo v zásade dohodnúť na základe obchodného rokovania medzi príslušnými poskytovateľmi služieb.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovatelia služieb, ktorí v rámci rokovaní o dohodách o prepojení získajú informácie od iného poskytovateľa, mohli tieto informácie využiť výlučne len na účely, na ktoré boli poskytnuté, a boli povinní po celý čas rešpektovať dôverný charakter poskytnutých alebo uchovávaných informácií.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že sa v súlade s článkom 232 tejto dohody zistí, že na relevantnom trhu nedochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, mal regulačný orgán právomoc uložiť poskytovateľovi, ktorý bol označený za poskytovateľa so značnou trhovou silou, jednu alebo viacero z týchto povinností v súvislosti s prepojením a/alebo prístupom:

a)

povinnosť nediskriminácie s cieľom zabezpečiť, aby operátor uplatňoval rovnocenné podmienky za rovnocenných okolností voči ostatným poskytovateľom poskytujúcim rovnocenné služby a aby poskytoval služby a informácie ostatným za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v prípade svojich vlastných služieb alebo v prípade svojich dcérskych spoločností alebo partnerov;

b)

povinnosť ukladajúcu vertikálne integrovanej spoločnosti, aby sprístupnila svoje veľkoobchodné ceny a svoje vnútropodnikové ceny, ak platí požiadavka nediskriminácie alebo ak je potrebné zabrániť nenáležitým krížovým subvenciám. Regulačný orgán môže špecifikovať formát a metodiku účtovníctva, ktoré sa majú použiť;

c)

povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a pridružených zariadení vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, okrem iného v situáciách, keď regulačný orgán usúdi, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané podmienky s podobným vplyvom by brzdili vývoj trvalo udržateľného konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni, alebo by neboli v záujme koncových používateľov.

Regulačné orgány môžu k povinnostiam zahrnutým v tomto písmene pridať podmienky týkajúce sa spravodlivosti, primeranosti a včasnosti;

d)

povinnosť poskytnúť osobitné služby za veľkoobchodných podmienok na účely ich ďalšieho predaja tretími subjektmi; poskytnúť otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nepostrádateľné pre interoperabilitu služieb alebo služieb virtuálnej siete; umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného využívania vrátane spoločného využívania vedení, budov alebo stožiarov; povinnosť poskytnúť špecifikované služby potrebné na zabezpečenie interoperability koncových služieb pre používateľov vrátane prostriedkov pre služby inteligentných sietí; povinnosť poskytnúť prístup k systémom operačnej podpory alebo podobným softvérovým systémom potrebným na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže pri poskytovaní služieb a povinnosť prepojiť siete alebo zariadenia siete.

Regulačné orgány môžu k povinnostiam zahrnutým v tomto písmene pridať podmienky týkajúce sa spravodlivosti, primeranosti a včasnosti;

e)

povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly cien, vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov, za poskytovanie špecifických typov prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu ukazuje, že neexistencia skutočnej hospodárskej súťaže znamená, že príslušný operátor by mohol držať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo by mohol uplatňovať cenový tlak, a to na škodu koncových používateľov.

Regulačné orgány zohľadnia investície uskutočnené operátorom a umožnia mu primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu, pričom zohľadnia aj súvisiace riziká;

f)

povinnosť uverejniť konkrétne povinnosti, ktoré poskytovateľom služieb uložil regulačný orgán zisťujúci konkrétne výrobky/služby a geografické trhy. Aktuálne informácie, ak nemajú dôverný charakter a hlavne ak neobsahujú obchodné tajomstvo, sa verejne sprístupnia spôsobom, ktorý zaručuje jednoduchý prístup k informáciám pre všetky zainteresované strany;

g)

povinnosť transparentnosti ukladajúcu operátorom uverejnenie určitých konkrétnych informácií, pričom najmä v prípadoch, keď operátor má povinnosť nediskriminácie, môže regulačný orgán od daného operátora požadovať uverejnenie referenčnej ponuky, ktorá je dostatočne neviazaná na to, aby zabezpečila, že sa od poskytovateľov služieb nebude vyžadovať platenie za zariadenia, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby, s uvedením opisu príslušných ponúk rozdelených podľa jednotlivých položiek podľa trhových potrieb, ako aj súvisiacich podmienok vrátane cien.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovateľ služby, ktorý žiada o prepojenie s poskytovateľom označeným za poskytovateľa so značnou trhovou silou, mal možnosť kedykoľvek alebo po uplynutí primeraného obdobia, ktoré je verejne známe, sa obrátiť na nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý môže byť regulačným orgánom v zmysle článku 231 ods. 2 písm. d) tejto dohody, aby vyriešil spory v súvislosti s podmienkami, pokiaľ ide o prepojenie a/alebo prístup.

Článok 235

Obmedzené zdroje

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky postupy pri prideľovaní a využívaní obmedzených zdrojov vrátane frekvencií, čísel a práv prístupu realizovali objektívnym, primeraným, transparentným a nediskriminačným spôsobom a včas. Aktuálna situácia, pokiaľ ide o pridelené frekvenčné pásma, sa zverejní, ale podrobná identifikácia frekvencií pridelených na osobitné vládne účely sa nevyžaduje.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí účinnú správu rádiových frekvencií určených na služby elektronickej komunikácie na svojom území s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie frekvenčného spektra. V prípade, že dopyt po určitých frekvenciách presahuje možnosti, postupuje sa pri prideľovaní týchto frekvencií podľa primeraných a transparentných postupov s cieľom zabezpečiť ich optimálne využitie a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby bol regulačný orgán poverený prideľovaním národných číslovacích zdrojov, ako aj správou národných číslovacích plánov.

4.   Ak verejné alebo miestne orgány sú vlastníkmi poskytovateľov prevádzkujúcimi verejné komunikačné siete a/alebo poskytujúcimi v tejto oblasti služby alebo nad nimi majú kontrolu, musí sa zabezpečiť účinné štrukturálne oddelenie funkcie, ktorá nesie zodpovednosť za udeľovanie práv prístupu, od činností spojených s vlastníctvom alebo kontrolou.

Článok 236

Univerzálna služba

1.   Každá zmluvná strana má právo vymedziť druh povinností univerzálnej služby, ktorý chce zachovať.

2.   Takéto povinnosti sa nebudú pokladať za protisúťažné ako také, pod podmienkou, že budú spravované transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom. Spravovanie takýchto povinností je neutrálne aj z hľadiska hospodárskej súťaže a nebude zaťažovať viac než bude potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený zmluvnou stranou.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli všetci poskytovatelia oprávnení na zabezpečenie univerzálnej služby, pričom žiadny z poskytovateľov služieb by z tejto možnosti nemal byť vylúčený vopred. Poskytovateľ sa určí na základe efektívneho, transparentného, objektívneho a nediskriminačného mechanizmu. Ak je to potrebné, každá zmluvná strana posúdi, či poskytovanie univerzálnej služby predstavuje nespravodlivú záťaž pre organizáciu či organizácie, ktoré boli určené na poskytovanie univerzálnej služby. Ak je to odôvodnené na základe takéhoto výpočtu a vzhľadom na výhodu na trhu, ak nejaká vznikne, pre organizáciu, ktorá ponúka univerzálnu službu, regulačné orgány určia, či je potrebný mechanizmus na kompenzáciu príslušného(-ých) poskytovateľa(-ov) služieb alebo na spoločné znášanie čistých nákladov na povinnosti univerzálnej služby.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby:

a)

mali všetci používatelia k dispozícii zoznamy všetkých účastníkov, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, príp. obidvoch, a aby tieto boli pravidelne aktualizované, najmenej raz ročne a

b)

organizácie, ktoré poskytujú služby uvedené v písmene a), uplatňovali pri zaobchádzaní s informáciami, ktoré im poskytli iné organizácie, zásadu nediskriminácie.

Článok 237

Cezhraničné poskytovanie služieb elektronickej komunikácie

Žiadna zo zmluvných strán nesmie od poskytovateľa služieb druhej zmluvnej strany ako podmienku pre umožnenie cezhraničného poskytovania služieb požadovať zriadenie usadeného subjektu, žiadnu formu prítomnosti, ani žiadnu formu pobytu na svojom území.

Článok 238

Dôvernosť informácií

Každá zmluvná strana zabezpečí dôvernosť elektronických komunikácií a súvisiacich prevádzkových údajov prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie, pričom neobmedzí obchod so službami.

Článok 239

Spory medzi poskytovateľmi služieb

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade vzniku sporu medzi poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb súvisiacich s právami a povinnosťami uvedenými v tejto kapitole, príslušný regulačný orgán na žiadosť ktoréhokoľvek poskytovateľa vydal záväzné rozhodnutie so zámerom vyriešiť spor čo najskôr a v každom prípade najneskôr do štyroch mesiacov.

2.   Rozhodnutie regulačného orgánu sa sprístupní verejnosti, a to pri zohľadnení požiadaviek ochrany obchodného tajomstva. Dotknutým poskytovateľom služieb sa v plnom rozsahu poskytnú dôvody, na ktorých sa predmetné rozhodnutie zakladá.

3.   Ak sa takýto spor týka cezhraničného poskytovania služieb, príslušné regulačné orgány koordinujú svoje úsilie s cieľom dosiahnuť vyriešenie sporu.

Článok 240

Postupná aproximácia

Každá zmluvná strana uznáva význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Moldavskej republiky s acquis Únie uvedeným v prílohe XXVIII-B k tejto dohode.

Pododdiel 6

Finančné sluŽby

Článok 241

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky finančné služby liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné služby“ sú akékoľvek služby finančnej povahy ponúkané poskytovateľom finančných služieb zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto činnosti:

i)

poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením:

1.

priame poistenie (vrátane spolupoistenia):

a)

životné poistenie;

b)

neživotné poistenie;

2.

zaistenie a opätovné postúpenie (retrocesia);

3.

sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby a

4.

pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, poistno-matematické služby, posúdenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov;

ii)

bankové služby a iné finančné služby (okrem poistenia):

1.

prijímanie vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;

2.

pôžičky všetkých typov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, faktoringu a financovania obchodných transakcií;

3.

finančný lízing;

4.

všetky služby týkajúce sa platieb a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

5.

záruky a záväzky;

6.

obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníkov, buď na burze, mimoburzovom trhu, alebo iným spôsobom, a to s:

a)

nástrojmi peňažného trhu (vrátane šekov, zmeniek, depozitných certifikátov);

b)

devízami;

c)

derivátovými produktmi vrátane, okrem iného, futurít a opcií;

d)

kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov ako sú swapy a dohody o forwardovej úrokovej miere;

e)

prevoditeľnými cennými papiermi;

f)

ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov;

7.

účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania v úlohe prostredníka (či už verejne alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;

8.

peňažné maklérstvo;

9.

správa aktív, ako je správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské, depozitné a zverenecké služby;

10.

služby vyrovnania a zúčtovacie služby týkajúce sa finančných aktív vrátane cenných papierov, derivátových produktov a ostatných prevoditeľných nástrojov;

11.

poskytovanie a prenos finančných informácií a spracovanie finančných údajov a súvisiaci softvér;

12.

poradenské, sprostredkovateľské a iné pomocné finančné služby ku všetkým činnostiam uvedeným v bodoch 1 až 11 vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie podnikov;

b)

„poskytovateľ finančných služieb“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá sa uchádza o poskytovanie finančných služieb alebo ich poskytuje. Pojem „poskytovateľ finančných služieb“ sa nevzťahuje na verejnoprávny subjekt;

c)

„verejnoprávny subjekt“ je:

i)

vláda, centrálna banka alebo menový a finančný orgán zmluvnej strany alebo akýkoľvek subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou zmluvnej strany, ktorý v zásade vykonáva vládne funkcie alebo činnosti na vládne účely, nie však subjekt zaoberajúci sa hlavne poskytovaním finančných služieb za komerčných podmienok alebo

ii)

súkromný subjekt, ktorý vykonáva funkcie zvyčajne vykonávané centrálnou bankou alebo menovým a finančným orgánom, pri vykonávaní týchto funkcií;

d)

„nová finančná služba“ je služba finančnej povahy vrátane služieb súvisiacich s existujúcimi alebo novými produktmi alebo so spôsobom dodávky produktu, ktorú neposkytuje žiaden poskytovateľ finančných služieb na území zmluvnej strany, avšak ktorá sa poskytuje na území druhej zmluvnej strany.

Článok 242

Výnimka z dôvodov obozretnosti

1.   Každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti vrátane:

a)

ochrana investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť a

b)

zabezpečenia integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

2.   Uvedené opatrenia nesmú zaťažovať viac, než je potrebné na dosiahnutie ich cieľa, a nesmú diskriminovať poskytovateľov finančných služieb druhej zmluvnej strany v porovnaní s vlastnými poskytovateľmi finančných služieb.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že vyžaduje, aby zmluvná strana zverejňovala informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých spotrebiteľov alebo akékoľvek dôverné informácie alebo chránené informácie, ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.

Článok 243

Účinná a transparentná regulácia

1.   Každá zmluvná strana vynaloží maximálne úsilie, aby všetkým zainteresovaným osobám vopred poskytla akékoľvek všeobecné platné opatrenie, ktoré navrhuje prijať, aby týmto osobám poskytla príležitosť vyjadriť sa k danému opatreniu. Takéto opatrenie sa poskytne:

a)

prostredníctvom úradného uverejnenia alebo

b)

v inej písomnej alebo elektronickej forme.

2.   Každá zmluvná strana sprístupní zainteresovaným osobám svoje požiadavky na skompletizovanie žiadostí týkajúcich sa poskytovania finančných služieb.

Na požiadanie žiadateľa mu zmluvná strana poskytne informácie o stave jeho žiadosti. Ak príslušná zmluvná strana požaduje od žiadateľa ďalšie informácie, oznámi mu to bez zbytočného odkladu.

3.   Každá zmluvná strana vyvíja maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na jej území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté normy regulácie a dohľadu v odvetví finančných služieb a v oblasti boja proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa plateniu daní. Medzi takéto medzinárodne dohodnuté normy patria okrem iného Základné zásady pre efektívny bankový dohľad Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Základné zásady a metodika poisťovníctva prijaté Medzinárodným združením orgánov dohľadu nad poistením, Ciele a zásady regulácie cenných papierov Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely zoskupenia G20 a Štyridsať odporúčaní o praní špinavých peňazí a Deväť osobitných odporúčaní o financovaní terorizmu Finančnej akčnej skupiny.

Zmluvné strany takisto berú na vedomie aj „Desať hlavných zásad pre výmenu informácií“, ktoré boli vyhlásené na stretnutí ministrov financií členských štátov zoskupenia G7, a prijmú všetky kroky, ktoré sú potrebné, aby sa pokúsili uplatniť ich na ich vzájomné bilaterálne kontakty.

Článok 244

Nové finančné služby

Každá zmluvná strana povolí poskytovateľovi finančných služieb druhej zmluvnej strany poskytovanie akýchkoľvek nových finančných služieb, ktoré sú podobného druhu ako služby, ktoré by táto zmluvná strana umožnila poskytovať za podobných okolností podľa svojho vnútroštátneho práva svojim vlastným poskytovateľom finančných služieb. Zmluvná strana môže určiť právnu formu, prostredníctvom ktorej sa môže služba poskytovať a môže požadovať povolenie na poskytovanie tejto finančnej služby. Ak sa takéto povolenie požaduje, rozhodnutie sa prijme v primeranej lehote, a toto povolenie sa môže zamietnuť len z dôvodov obozretnosti.

Článok 245

Spracúvanie údajov

1.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany prenos informácií v elektronickej alebo inej podobe na svoje územie alebo mimo neho, pokiaľ ide o spracúvanie údajov, v prípade, že sa takéto spracúvanie vyžaduje v bežnej podnikateľskej činnosti takéhoto poskytovateľa finančných služieb.

2.   Každá zmluvná strana prijme primerané ochranné opatrenia na účely ochrany súkromia a základných práv, ako aj slobôd jednotlivcov, a to najmä v súvislosti s prenosom osobných údajov.

Článok 246

Osobitné výnimky

1.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby tvoriace súčasť plánu verejného dôchodkového zabezpečenia alebo zákonného systému sociálneho zabezpečenia, s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany vykonávať poskytovatelia finančných služieb hospodársky súťažiaci s verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nevzťahuje na činnosti vykonávané centrálnou bankou alebo menovým orgánom alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom pri uskutočňovaní menovej alebo devízovej politiky.

3.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby na svoj účet, so svojou zárukou alebo s využitím svojich finančných zdrojov, či na účet, so zárukou alebo s využitím finančných zdrojov svojich verejnoprávnych subjektov.

Článok 247

Samoregulačné organizácie

Ak zmluvná strana vyžaduje členstvo alebo účasť v niektorom samoregulačnom orgáne, na burze alebo trhu cenných papierov či futurít, v zúčtovacej agentúre alebo v akejkoľvek inej organizácii či v združení, prípadne prístup k nim, na to, aby poskytovatelia finančných služieb druhej zmluvnej strany mohli poskytovať finančné služby na rovnocennom základe ako jej vlastní poskytovatelia finančných služieb, alebo keď táto strana poskytuje takým subjektom priamo alebo nepriamo privilégiá alebo výhody pri poskytovaní finančných služieb, zabezpečí dodržiavanie povinností podľa článku 205 ods. 1 a článku 211 tejto dohody.

Článok 248

Platobné a zúčtovacie systémy

Podľa podmienok, na základe ktorých sa poskytuje národné zaobchádzanie, poskytne každá zmluvná strana poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany usadeným na jej území prístup k platobným a zúčtovacím systémom prevádzkovaným verejnoprávnymi subjektmi a k oficiálnym finančným a refinančným nástrojom, ktoré sú dostupné pri normálnom spôsobe bežného obchodovania. Tento článok neumožňuje prístup k nástrojom zmluvnej strany súvisiacim s úlohou veriteľa poslednej inštancie.

Článok 249

Postupná aproximácia

Každá zmluvná strana uznáva význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Moldavskej republiky s medzinárodne uplatňovanými osvedčenými postupmi uvedenými v článku 243 ods. 3 tejto dohody a acquis Únie uvedeným v prílohe XXVIII-A k tejto dohode.

Pododdiel 7

Dopravné služby

Článok 250

Rozsah pôsobnosti

V tomto pododdiele sa stanovujú zásady liberalizácie služieb medzinárodnej dopravy podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

Článok 251

Medzinárodná námorná doprava

1.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„medzinárodná námorná doprava“ zahŕňa dopravné operácie „od dverí k dverám“ a multimodálne dopravné operácie, ktoré predstavujú prepravu tovaru s jednotným prepravným dokladom, pri ktorej sa využíva viac než jeden druh dopravy a ktorej časť prebieha po mori, a na tento účel zahŕňa právo priamo uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi iných druhov dopravy;

b)

„služby manipulácie s námorným nákladom“ sú činnosti vykonávané dokárskymi spoločnosťami vrátane prevádzkovateľov terminálu, nezahŕňajú však priame činnosti dokárov, ak je táto pracovná sila organizovaná mimo dokárskych spoločností alebo prevádzkovateľov terminálu. Medzi zahrnuté činnosti patrí organizácia a dohľad, pokiaľ ide o:

i)

nakladanie/vykladanie nákladu na loď a z lode;

ii)

zväzovanie/rozväzovanie nákladu a

iii)

prijatie/dodávku a úschovu nákladu pred nakládkou alebo po vykládke;

c)

„služby colného vybavovania“ (prípadne „služby colných deklarantov“) sú činnosti spočívajúce vo vykonaní, v mene inej strany, colných formalít týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo priamej dopravy nákladov, či už je táto služba hlavnou činnosťou poskytovateľa služieb alebo obvyklým doplnkom jeho hlavnej činnosti;

d)

„služby kontajnerových staníc a dep“ sú činnosti spočívajúce v skladovaní kontajnerov v prístavoch alebo vo vnútrozemí, s cieľom ich plnenia/vyprázdňovania, opravy alebo ich prípravy na nakládku;

e)

„služby námorných agentúr“ sú činnosti spočívajúce v zastupovaní, v rámci stanovenej geografickej oblasti, obchodných záujmov jednej alebo viacerých spoločností linkovej lodnej dopravy alebo lodných prepravných spoločností, a to na tieto účely:

i)

marketing a predaj námornej dopravy a súvisiacich služieb, od cenovej ponuky až po fakturáciu, vystavenie nákladných listov v mene spoločností, nákup alebo ďalší predaj nevyhnutných súvisiacich služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií;

ii)

vystupovanie v mene spoločností, organizácia pristavenia lodi alebo prevzatie nákladu, ak je to požadované;

f)

„špeditérske služby“ sú činnosti spočívajúce v organizácii a monitorovaní nakládky, v mene odosielateľa, prostredníctvom zabezpečenia dopravných a s dopravou spojených služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií;

g)

„prípojné služby“ sú prechádzajúca alebo nadväzná preprava medzinárodného nákladu po mori, najmä nákladu uloženého v kontajneroch, medzi prístavmi niektorej zo zmluvných strán.

2.   Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, každá zmluvná strana súhlasí, že zabezpečí účinné uplatňovanie zásad neobmedzeného prístupu k nákladom na komerčnom základe, slobody poskytovania služieb medzinárodnej námornej dopravy, ako aj národného zaobchádzania v rámci poskytovania takýchto služieb.

Vzhľadom na existujúcu úroveň liberalizácie medzi zmluvnými stranami v oblasti medzinárodnej námornej dopravy:

a)

každá zmluvná strana účinne uplatňuje zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a medzinárodné obchodné trasy na komerčnom a nediskriminačnom základe;

b)

každá zmluvná strana poskytne lodiam, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej zmluvnej strany alebo sú prevádzkované poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany, nemenej priaznivé zaobchádzanie než je zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným lodiam, alebo ktoré poskytuje lodiam ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z týchto podmienok sú lepšie, pokiaľ ide, okrem iného, o vstup do prístavov, využívanie infraštruktúry, služieb a pomocných námorných služieb v prístavoch, ako aj o s tým súvisiace poplatky a platby, colné zariadenia a pridelenie prístavísk a infraštruktúry na nakládku a vykládku.

3.   Pri uplatňovaní týchto zásad zmluvné strany:

a)

nezavedú v budúcich dohodách týkajúcich sa služieb námornej dopravy s tretími krajinami systémy delenia nákladu vrátane obchodu s voľne uloženým suchým a tekutým nákladom a pravidelnej námornej dopravy a v prípade, že takéto systémy delenia nákladu existujú v predchádzajúci dohodách, v primeranom čase ich zrušia a

b)

po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli predstavovať skryté obmedzenie alebo ktoré by mohli mať diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave, a ani takéto opatrenia a prekážky nezavedú.

4.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej zmluvnej strany usadenie sa na jej území, a to za podmienok usadenia sa a vyvíjania činností, ktoré nebudú menej priaznivé, než sú tie, ktoré poskytuje svojim vlastným poskytovateľom služieb, alebo ktoré poskytuje takýmto subjektom ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z tých podmienok sú lepšie.

5.   Každá zmluvná strana sprístupní poskytovateľom služieb námornej dopravy druhej zmluvnej strany za primeraných a nediskriminačných podmienok tieto služby v prístave: pilotáž, pomoc s remorkérmi a vlečnými loďami, predzásobovanie, tankovanie a zásobenie vodou, odstránenie odpadu a zaťažujúceho odpadu, služby kapitána prístavu, navigačná pomoc, prevádzkové služby na pobreží, ktoré sú z hľadiska fungovania lode nevyhnutné, vrátane komunikácie, dodávok vody a elektrickej energie, zariadení na núdzové opravy, kotviska, prístaviska a súvisiacich služieb.

6.   Každá zmluvná strana povolí presun vybavenia, ako sú napríklad prázdne kontajnery, ktoré sa neprevážajú ako spoplatnený náklad, medzi prístavmi členského štátu alebo medzi prístavmi Moldavskej republiky.

7.   Každá zmluvná strana na základe povolenia udeleného príslušným orgánom povolí poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej zmluvnej strany poskytovať prípojné služby medzi svojimi vnútroštátnymi prístavmi.

Článok 252

Letecká doprava

Postupná liberalizácia leteckej dopravy medzi zmluvnými stranami, ktorá je prispôsobená obchodným potrebám oboch strán a podmienkam prístupu na trh leteckej dopravy, sa rieši prostredníctvom dohody o vytvorení spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou.

Článok 253

Postupná aproximácia

Každá zmluvná strana uznáva význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Moldavskej republiky s acquis Únie uvedeným v prílohe XXVIII-D k tejto dohode.

Oddiel 6

Elektronický obchod

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 254

Cieľ a zásady

1.   Zmluvné strany uznávajú, že elektronický obchod zvyšuje obchodné príležitosti v mnohých odvetviach, a dohodli sa na podpore rozvoja elektronického obchodu medzi sebou, a to najmä prostredníctvom spolupráce v záležitostiach vznikajúcich v súvislosti s elektronickým obchodom podľa ustanovení tejto kapitoly.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že rozvoj elektronického obchodu musí byť plne zlučiteľný s najprísnejšími medzinárodnými normami v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť dôveru používateľov elektronického obchodu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že elektronické prenosy sa pokladajú za poskytovanie služieb v zmysle oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) tejto kapitoly, ktoré nemôžu podliehať clám.

Článok 255

Spolupráca v oblasti elektronického obchodu

1.   Zmluvné strany pokračujú v dialógu o regulačných otázkach vznikajúcich v súvislosti s elektronickým obchodom, v rámci ktorého sa budú okrem iného riešiť tieto záležitosti:

a)

uznávanie certifikátov elektronických podpisov vydávaných verejnosti a uľahčenie cezhraničných certifikačných služieb;

b)

zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, pokiaľ ide o prenos alebo uchovávanie informácií;

c)

zaobchádzanie s nevyžiadanou elektronickou komerčnou komunikáciou;

d)

ochrana spotrebiteľov v oblasti elektronického obchodu a

e)

akákoľvek iná záležitosť relevantná z hľadiska rozvoja elektronického obchodu.

2.   Takáto spolupráca môže byť vo forme výmeny informácií o príslušných právnych predpisoch zmluvných strán, ktoré sa týkajú uvedených záležitostí, ako aj o vykonávaní takýchto právnych predpisov.

Pododdiel 2

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb

Článok 256

Využívanie sprostredkovateľských služieb

1.   Zmluvné strany uznávajú, že tretie strany môžu na činnosti súvisiace s porušovaním práv využívať služby sprostredkovateľov a prijmú opatrenia stanovené v tomto pododdiele, pokiaľ ide o poskytovateľov sprostredkovateľských služieb.

2.   Na účely článku 257 tejto dohody je „poskytovateľ služieb“ poskytovateľ prenosu, smerovania alebo spojenia digitálnych online komunikácií materiálu podľa výberu používateľa bez zmeny jeho obsahu medzi bodmi určenými používateľom materiálu podľa jeho výberu. Na účely článkov 258 a 259 tejto dohody je „poskytovateľ služieb“ poskytovateľ alebo operátor zariadení pre online služby alebo sieťový prístup.

Článok 257

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „mere conduit“ (iba prenos)

1.   Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby prostredníctvom komunikačnej siete, alebo z poskytnutia prístupu do komunikačnej siete, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za prenášané informácie, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

nezačína prenos;

b)

nevyberá príjemcu prenosu a

c)

nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.

2.   Prenos informácií a poskytnutie prístupu, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú automatické, dočasné a prechodné uloženie prenášaných informácií, pokiaľ k takémuto uloženiu dochádza výlučne v záujme vykonania prenosu v komunikačnej sieti, a pod podmienkou, že sa informácie neuchovávajú dlhšie, ako je primerane nevyhnutné na prenos.

3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie, alebo aby mu zabránil.

Článok 258

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „caching“ (ukladanie informácií do vyrovnávacej pamäte)

1.   Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uloženie týchto informácií, ktoré sa vykonáva výlučne v záujme zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

neupravuje informácie;

b)

dodržiava podmienky prístupu k informáciám;

c)

dodržiava pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií, ktoré sú špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v tomto odvetví;

d)

nezasahuje do zákonom povoleného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v tomto odvetví, s cieľom získať údaje o používaní informácií a

e)

koná promptne, aby odstránil alebo zamedzil prístup k informáciám, ktoré uchováva, po tom, ako sa dozvie skutočnosť, že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete, alebo k nim bol zamedzený prístup, alebo že súdny alebo správny orgán nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

2.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie, alebo aby mu zabránil.

Článok 259

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „hosting“ (ukladanie informácií na hostiteľskom serveri)

1.   Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z uloženia informácií, ktoré poskytuje príjemca tejto služby, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za informácie uchovávané na žiadosť príjemcu služby, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

nevie o nezákonnej činnosti alebo informáciách, a pokiaľ ide o nároky na náhradu škody, nie je si vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie alebo

b)

po zistení alebo uvedomení si týchto skutočností, koná promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup k informáciám.

2.   Odsek 1 sa neuplatní, ak príjemca služby koná na základe právomoci od poskytovateľa alebo pod jeho vedením.

3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby porušovanie práv ukončil alebo aby mu predchádzal, a nemá vplyv ani na možnosť zmluvných strán stanoviť postupy, ktorými by sa upravovalo odstránenie informácií alebo znemožnenie prístupu k nim.

Článok 260

Neexistencia všeobecnej povinnosť monitorovania

1.   Zmluvné strany neuložia poskytovateľom poskytujúcim služby, na ktoré sa vzťahujú články 257, 258 a 259 tejto dohody, všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

2.   Zmluvná strana môže stanoviť pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti povinnosť promptne informovať zodpovedné orgány verejnej moci o údajných nezákonných činnostiach alebo informáciách, ktoré im poskytujú príjemcovia ich služieb, alebo povinnosť zodpovedným orgánom na ich žiadosť poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu príjemcov ich služby, s ktorými uzavreli dohody o uchovávaní údajov.

Oddiel 7

Výnimky

Článok 261

Všeobecné výnimky

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné výnimky stanovené v článku 446 tejto dohody, na ustanovenia tejto kapitoly a príloh XXVII-A a XXVII-E, XXVII-B a XXVII-F, XXVII-C a XXVII-G, XXVII-D a XXVII-H k tejto dohode sa vzťahujú výnimky obsiahnuté v tomto článku.

2.   S výhradou požiadavky, že sa takéto opatrenia nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami v situáciách vyznačujúcich sa obdobnými podmienkami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním usadenia sa alebo cezhraničného poskytovania služieb, žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že by bránilo niektorej zo zmluvných strán prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti alebo morálky alebo na zachovanie verejného poriadku;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sa týkajú ochrany vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami uloženými domácim podnikateľom alebo na domáce poskytovanie či spotrebu služieb;

d)

sú nevyhnutné na ochranu národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;

e)

sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto kapitoly vrátane ustanovení týkajúcich sa:

i)

predchádzania klamlivým a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv;

ii)

ochrany súkromia jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie a šírenie osobných údajov, a ochrany dôvernosti individuálnych záznamov a účtov;

iii)

bezpečnosti;

f)

sú v rozpore s článkom 205 ods. 1 a článkom 211 tejto dohody, pričom platí podmienka, že rozdiel v zaobchádzaní musí mať za cieľ zabezpečiť účinné alebo nestranné uloženie alebo výber priamych daní v súvislosti s hospodárskou činnosťou, podnikateľmi alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany (24).

3.   Ustanovenia tejto kapitoly a príloh XXVII-A a XXVII-E, XXVII-B a XXVII-F, XXVII-C a XXVII-G, XXVII-D a XXVII-H k tejto dohode sa nevzťahujú na systémy sociálneho zabezpečenia zmluvných strán alebo na činnosti na území príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú, a to čo len príležitostne, spojené s výkonom úradnej moci..

Článok 262

Daňové opatrenia

Doložka najvyšších výhod udelená v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly sa neuplatňuje na daňové zaobchádzanie, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd medzi zmluvnými stranami o zamedzení dvojitého zdanenia.

Článok 263

Výnimky z dôvodu bezpečnosti

Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že:

a)

niektorej zo zmluvných strán ukladá povinnosť poskytnúť akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa tejto zmluvnej strany v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)

v spojitosti s výrobou zbraní, streliva a vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi;

ii)

v súvislosti s hospodárskymi činnosťami vykonávanými priamo alebo nepriamo na účely zásobovania vojenských síl;

iii)

v súvislosti so štiepnymi a termonukleárnymi materiálmi alebo materiálmi, ktoré slúžia na ich výrobu alebo

iv)

v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov alebo

c)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení na splnenie povinností, ktoré na seba prevzala v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti.

KAPITOLA 7

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 264

Bežné platby

Zmluvné strany sa zaväzujú, že medzi sebou povolia akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 265

Pohyb kapitálu

1.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami, ako aj s nadobúdaním nehnuteľného majetku, a to v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu tohto investovaného kapitálu a všetkých ziskov, ktoré tento investovaný kapitál priniesol.

2.   Pokiaľ ide o iné transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, ako transakcie sú uvedené v odseku 1, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody, každá zmluvná strana zabezpečí:

a)

voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s úvermi na obchodné transakcie alebo na poskytovanie služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba s pobytom na území jednej zo zmluvných strán alebo spoločnosť so sídlom na území jednej zo zmluvných strán a

b)

voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s portfóliovými investíciami, finančnými úvermi a úvermi investorov druhej zmluvnej strany.

Článok 266

Ochranné opatrenia

Ak za výnimočných okolností spôsobujú platby alebo pohyb kapitálu vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky, vrátane vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou, v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v Moldavskej republike, alebo ak hrozí, že ich spôsobia, môžu príslušné zmluvné strany prijať ochranné opatrenia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, a to ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné. Zmluvná strana, ktorá prijme ochranné opatrenie, o tom bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu a čo najskôr predloží harmonogram jeho zrušenia.

Článok 267

Ustanovenia o uľahčení a vývoji

1.   V záujme podpory cieľov tejto dohody zmluvné strany uskutočňujú konzultácie s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi nimi.

2.   Počas prvých štyroch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvoriť podmienky potrebné na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Únie o voľnom pohybe kapitálu.

3.   Do konca piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody preskúma opatrenia, ktoré boli prijaté, a stanoví modality pre ďalšiu liberalizáciu.

KAPITOLA 8

Verejné obstarávanie

Článok 268

Ciele

1.   Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, nediskriminačné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných zákaziek prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ účinné, recipročné a postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami.

2.   Táto kapitola predpokladá vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania na základe zásady národného zaobchádzania na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v prípade verejných zákaziek a koncesií vo verejnom sektore, ako aj v sektore verejných služieb. Stanovuje sa v nej postupná aproximácia právnych predpisov Moldavskej republiky v oblasti verejného obstarávania s acquis Únie v oblasti verejného obstarávania, ktorú budú sprevádzať inštitucionálne reformy a vytvorenie efektívneho systému verejného obstarávania založeného na zásadách, ktorými sa verejné obstarávanie riadi v Únii, a na podmienkach stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Článok 269

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na verejné zákazky na práce, dodávky a služby, ako aj na zákazky na práce, dodávky a služby v sektore verejných služieb a na koncesie na práce a služby.

2.   Táto kapitola sa vzťahuje na každého verejného obstarávateľa, ako aj na verejných obstarávateľov v zmysle acquis Únie upravujúceho oblasť verejného obstarávania (ďalej len „verejní obstarávatelia“). Vzťahuje sa aj na verejnoprávne subjekty a verejné podniky v oblasti verejných služieb, ako sú štátne podniky vykonávajúce príslušné činnosti a súkromné podniky, ktoré v oblasti verejných služieb pôsobia na základe osobitných alebo výlučných práv.

3.   Táto kapitola sa vzťahuje na zákazky, ktoré presahujú prahové hodnoty určené v prílohe XXIX-A k tejto dohode.

4.   Výpočet odhadovanej hodnoty verejnej zákazky sa zakladá na celkovej splatnej sume bez daní z pridanej hodnoty. Moldavská republika pri uplatnení týchto prahov hodnoty zákaziek vypočíta a konvertuje na svoju národnú menu, pričom použije prevodný kurz svojej národnej banky.

5.   Prahové hodnoty sa pravidelne revidujú každé dva roky počnúc rokom nadobudnutia platnosti dohody, a to na základe priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (SDR) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od 1. januára. Hodnota takto revidovaných prahov sa prípadne zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur. Rozhodnutie o revízii prahov prijme Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody.

Článok 270

Inštitucionálny základ

1.   Každá zmluvná strana zavedie alebo zachová vhodný inštitucionálny rámec a mechanizmy, ktoré sú potrebné na riadne fungovanie systému verejného obstarávania a uplatňovanie ustanovení tejto kapitoly.

2.   Moldavská republika v rámci inštitucionálnej reformy predovšetkým určí:

a)

ústredný orgán výkonnej moci, ktorý bude zodpovedný na úrovni ústrednej štátnej správy za hospodársku politiku a ktorý bude mať za úlohu zaručiť súdržnú politiku vo všetkých oblastiach súvisiacich s verejným obstarávaním. Úlohou tohto orgánu bude uľahčiť a koordinovať vykonávanie tejto kapitoly a usmerňovať proces postupnej aproximácie s acquis Únie a

b)

nestranný a nezávislý orgán, ktorý bude mať za úlohu preskúmavať rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi pri zadávaní zákaziek. Pojem „nezávislý“ v tomto kontexte znamená, že tento orgán bude verejným orgánom, ktorý bude oddelený od všetkých verejných obstarávateľov a hospodárskych subjektov. Musí existovať možnosť súdneho preskúmania rozhodnutí tohto orgánu.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia orgánov zodpovedných za preskúmavanie sťažností hospodárskych subjektov v súvislosti s porušeniami vnútroštátnych právnych predpisov boli účinným spôsobom presadzované.

Článok 271

Základné normy upravujúce zadávanie zákaziek

1.   Najneskôr deväť mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany musia dodržiavať súbor základných noriem upravujúcich zadávanie všetkých zákaziek v súlade s odsekmi 2 až 15. Tieto základné normy sú priamo odvodené od pravidiel a zásad verejného obstarávania upraveného v acquis Únie pre oblasť verejného obstarávania, kam patria aj zásady nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a primeranosti.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky pripravované verejné obstarávania uverejňovali vo vhodnom médiu a spôsobom, ktorý je dostatočný na to, aby sa:

a)

umožnilo, aby bol trh otvorený hospodárskej súťaži a

b)

všetkým zainteresovaným hospodárskym subjektom umožnilo získať primeraný prístup k informáciám o pripravovanom verejnom obstarávaní pred zadaním zákazky, ako aj vyjadriť záujem o získanie zákazky.

3.   Uverejnenie by malo byť primerané hospodárskemu významu zákazky pre hospodárske subjekty.

4.   Uverejniť sa musia prinajmenšom základné podrobnosti o zákazke, ktorá sa má zadať, o kvalitatívnych kritériách výberu, metóde verejného obstarávania, kritériách na vyhodnotenie ponuky a všetky ďalšie informácie, ktoré hospodárske subjekty odôvodnene potrebujú, aby sa mohli rozhodnúť, či prejavia záujem o získanie zákazky.

5.   Všetky zákazky sa zadávajú prostredníctvom transparentných a nestranných postupov zadávania, ktoré bránia korupčným praktikám. Nestrannosť sa zabezpečí najmä prostredníctvom nediskriminačného opisu predmetu zákazky, rovnakého prístupu ku všetkým hospodárskym subjektom, primeranými lehotami a transparentným a objektívnym prístupom.

6.   Pri opise charakteristiky požadovaných prác, dodávok alebo služieb verejní obstarávatelia používajú všeobecné opisy plnení a funkcií a medzinárodné, európske a vnútroštátne normy.

7.   Opis požadovaných charakteristík prác, dodávok alebo služieb sa nebude odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod či výrobu, ibaže by to bolo odôvodnené vzhľadom na predmet zákazky a sprevádzané poznámkou „alebo ekvivalent“. Uprednostní sa použitie všeobecného opisu plnení alebo funkcií.

8.   Verejní obstarávatelia nezavedú žiadne podmienky, ktoré by viedli k priamej či nepriamej diskriminácii hospodárskych subjektov druhej zmluvnej strany, ako napr. požiadavku, že hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o zákazku, musia byť usadené v rovnakej krajine, v rovnakom regióne alebo na rovnakom území ako verejný obstarávateľ.

Bez ohľadu na prvý pododsek, keď je to odôvodnené osobitnými okolnosťami zákazky, môže sa od úspešného záujemcu požadovať, aby vytvoril určitú podnikateľskú infraštruktúru na mieste plnenia.

9.   Lehoty na vyjadrenie záujmu a na predloženie ponúk musia byť dostatočne dlhé, aby mohli hospodárske subjekty z druhej zmluvnej strany zmysluplne posúdiť verejné obstarávanie a pripraviť svoje ponuky.

10.   Všetci účastníci musia poznať príslušné pravidlá, kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Tieto pravidlá sa musia vzťahovať na všetkých účastníkov rovnako.

11.   Verejní obstarávatelia môžu vyzvať na predloženie ponuky obmedzený počet záujemcov, ak:

a)

sa tak stane transparentným a nediskriminačným spôsobom a

b)

výber je založený len na takých objektívnych faktoroch, ako sú skúsenosti záujemcov v príslušnom odvetví, veľkosť a infraštruktúra ich podnikov, alebo ich technické a profesijné schopnosti.

Keď sa na predloženie ponuky vyzýva obmedzený počet záujemcov, zohľadní sa potreba zabezpečenia riadnej hospodárskej súťaže.

12.   Verejní obstarávatelia môžu využívať rokovacie konanie len vo výnimočných a presne vymedzených prípadoch, keď jeho využitie nemá za následok skutočné narušenie hospodárskej súťaže.

13.   Verejní obstarávatelia môžu využívať kvalifikačné systémy len pod podmienkou, že zoznam kvalifikovaných hospodárskych subjektov sa zostaví na základe dostatočne zverejneného, transparentného a otvoreného konania. Zákazky, na ktoré sa takýto systém uplatní, sa takisto musia zadávať na nediskriminačnom základe.

14.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa zákazky zadávali transparentným spôsobom tomu záujemcovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, a to na základe súťažných kritérií a procesných pravidiel, ktoré boli vytvorené a oznámené vopred. Konečné rozhodnutia sa oznámia všetkým záujemcom bez zbytočného odkladu. Neúspešnému záujemcovi sa na požiadanie poskytnú dostatočne podrobne uvedené dôvody, ktoré umožňujú preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

15.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetky osoby, ktoré majú alebo mali záujem na získaní určitej zákazky a ktorí boli poškodení, alebo v prípade ktorých je riziko poškodenia v dôsledku údajného porušenia, mali právo na účinnú a nestrannú súdnu ochranu voči akémukoľvek rozhodnutiu verejného obstarávateľa, ktoré súvisí so zadaním zákazky. Rozhodnutia prijaté v priebehu tohto preskúmania, ako aj pri jeho ukončení, sa sprístupnia verejnosti spôsobom, ktorý je dostatočný na informovanie všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov.

Článok 272

Plánovanie postupnej aproximácie

1.   Moldavská republika pred začatím procesu postupnej aproximácie právnych predpisov predloží Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody komplexný plán vykonávania tejto kapitoly s časovými harmonogramami a cieľmi, súčasťou ktorého by mali byť všetky reformy v rámci aproximácie s acquis Únie a budovania inštitucionálnych kapacít. Tento plán bude v súlade s fázami a harmonogramami stanovenými v prílohe XXIX-B k tejto dohode.

2.   Plán upravuje všetky aspekty reformy a všeobecný právny rámec vykonávania činností verejného obstarávania, a to najmä pokiaľ ide o aproximáciu v oblasti verejných zákaziek, zákaziek v sektore verejných služieb, prác, koncesií a postupov preskúmavania, posilnenie administratívnych kapacít na všetkých úrovniach vrátane orgánov zodpovedných za preskúmanie a mechanizmov presadzovania.

3.   Na základe kladného stanoviska Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa tento plán bude považovať za referenčný dokument na účely vykonávania tejto kapitoly. Únia vyvinie maximálne úsilie s cieľom pomôcť Moldavskej republike vo vykonávaní tohto plánu.

Článok 273

Postupná aproximácia

1.   Moldavská republika vyvíja úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa jej existujúce a budúce právne predpisy v oblasti verejného obstarávania postupne stali zlučiteľnými s acquis Únie v tejto oblasti.

2.   Aproximácia s acquis Únie sa uskutočňuje v postupných fázach, ako sa stanovuje v harmonograme obsiahnutom v prílohe XXIX-B k tejto dohode a ďalej bližšie uvádza v prílohách XXIX-C až XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I a prílohe XXIX-K k tejto dohode. V prílohách XXIX-G a XXIX-J k tejto dohode sa uvádzajú fakultatívne prvky, ktoré nie je potrebné aproximovať, pričom v prílohách XXIX-L až XXIX-O k tejto dohode sa uvádzajú prvky acquis Únie, ktoré zostávajú mimo rozsahu aproximácie. V rámci tohto procesu sa riadnym spôsobom zohľadní príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a vykonávacie opatrenia prijaté Európskou komisiou, a v prípade potreby aj akékoľvek zmeny acquis Únie, ktoré medzičasom nastanú. Vykonávanie každej fázy vyhodnotí Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, pričom na základe pozitívneho výsledku tohto vyhodnotenia sa vykonávanie spojí s recipročným poskytnutím prístupu na trhy v zmysle prílohy XXIX-B k tejto dohode. Európska komisia Moldavskej republike bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek zmeny acquis Únie. Takisto jej poskytne vhodné poradenstvo a technickú pomoc na účely vykonania príslušných zmien.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu pristúpi k vyhodnoteniu ďalšej fázy, až keď budú realizované opatrenia prijaté na účely vykonania predchádzajúcej fázy a keď budú tieto opatrenia schválené v súlade s modalitami podľa odseku 2.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby tie aspekty a oblasti verejného obstarávania, na ktoré sa tento článok nevzťahuje, boli v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania podľa článku 271 tejto dohody.

Článok 274

Prístup na trh

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že účinné a recipročné otvorenie ich trhov sa má dosiahnuť postupne a súbežne. Rozsah vzájomne poskytnutého prístupu na trhy sa v priebehu procesu aproximácie bude odvíjať od pokroku dosahovaného v rámci tohto procesu v zmysle prílohy XXIX-B k tejto dohode.

2.   Rozhodnutie o pristúpení k ďalšej fáze otvárania trhov sa prijme na základe vyhodnotenia kvality prijatých právnych predpisov, ako aj ich praktického uplatňovania. Takéto vyhodnotenie pravidelne uskutočňuje Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody

3.   V prípade, že zmluvná strana v súlade s prílohou XXIX-B k tejto dohode otvorí svoj trh verejného obstarávania pre druhú zmluvnú stranu:

a)

Únia poskytne prístup k postupom zadávania zákaziek pre spoločnosti Moldavskej republiky, a to bez ohľadu na to, či sú usadené v Únii, a za podmienok stanovených pravidlami Únie v oblasti verejného obstarávania a pri zaobchádzaní, ktoré nebude menej priaznivé, ako je zaobchádzanie poskytované spoločnostiam Únie;

b)

Moldavská republika poskytne prístup k postupom zadávania zákaziek pre spoločnosti Únie, a to bez ohľadu na to, či sú usadené v Moldavskej republike, a za podmienok stanovených vnútroštátnymi pravidlami v oblasti verejného obstarávania a pri zaobchádzaní, ktoré nebude menej priaznivé, ako je zaobchádzanie poskytované spoločnostiam Moldavskej republiky.

4.   Po vykonaní poslednej fázy procesu aproximácie zmluvné strany preskúmajú možnosť navzájom si poskytnúť prístup na trhy, pokiaľ ide o verejné obstarávania pod prahovými hodnotami uvedenými v prílohe XXIX-A k tejto dohode.

5.   Fínsko si vyhradzuje pozíciu, pokiaľ ide o Alandy (Åland Islands).

Článok 275

Informácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetci verejní obstarávatelia a všetky hospodárske subjekty mali náležité informácie o postupoch verejného obstarávania, a to aj prostredníctvom uverejnenia všetkých príslušných právnych predpisov a administratívnych rozhodnutí.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí účinné šírenie informácií o príležitostiach na zapojenie sa do obstarávania.

Článok 276

Spolupráca

1.   Zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu prostredníctvom výmeny skúseností a informácií o ich osvedčených postupoch a regulačných rámcoch.

2.   Únia uľahčí vykonávanie tejto kapitoly, a to aj prostredníctvom prípadnej technickej pomoci. V súlade s ustanoveniami hlavy VI (Finančná pomoc, ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto dohody sa prostredníctvom príslušných mechanizmov a nástrojov Únie na financovanie prijmú osobitné rozhodnutia o finančnej pomoci.

3.   Orientačný zoznam oblastí spolupráce je obsiahnutý v prílohe XXIX-P k tejto dohode.

KAPITOLA 9

Práva duševného vlastníctva

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia a zásady

Článok 277

Ciele

Cieľom tejto kapitoly je:

a)

uľahčovať výrobu a obchodné zhodnocovanie inovatívnych a tvorivých produktov medzi zmluvnými stranami a

b)

dosiahnuť primeranú a účinnú úroveň ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva.

Článok 278

Povaha a rozsah povinností

1.   Zmluvné strany zabezpečujú primerané a účinné vykonávanie medzinárodných dohôd týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktorých sú zmluvnými stranami, vrátane Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS). Ustanovenia tejto kapitoly dopĺňajú a ďalej spresňujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a ostatných medzinárodných dohôd v oblasti duševného vlastníctva.

2.   Na účely tejto dohody pojem „duševné vlastníctvo“ zahŕňa prinajmenšom všetky kategórie duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú články 280 až 317 tejto dohody.

3.   Ochrana duševného vlastníctva zahŕňa aj ochranu pred nekalou súťažou v zmysle článku 10bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1967 (Parížsky dohovor).

Článok 279

Vyčerpanie práv

Každá zmluvná strana stanoví režim vnútroštátneho alebo regionálneho vyčerpania práv duševného vlastníctva.

Oddiel 2

Normy týkajúce sa práv duševného vlastníctva

Pododdiel 1

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Článok 280

Poskytovaná ochrana

Zmluvné strany dodržiavajú práva a povinnosti stanovené v týchto medzinárodných dohodách:

a)

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Bernský dohovor);

b)

Medzinárodný dohovor ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií z roku 1961;

c)

dohoda TRIPS;

d)

Zmluva WIPO o autorskom práve a

e)

Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch.

Článok 281

Autori

Každá zmluvná strana stanoví pre autorov výhradné právo povoliť alebo zakázať:

a)

priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie ich diel, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

b)

akúkoľvek formu verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny diela predajom alebo iným spôsobom a

c)

akýkoľvek verejný prenos ich diel, či po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom.

Článok 282

Výkonní umelci

Každá zmluvná strana stanoví pre výkonných umelcov výhradné právo:

a)

povoliť alebo zakázať vyhotovovanie záznamov (25) ich umeleckých výkonov;

b)

povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie záznamov ich umeleckých výkonov, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

c)

sprístupňovať záznamy ich umeleckých výkonov predajom alebo iným spôsobom;

d)

povoliť alebo zakázať sprístupňovanie záznamov ich umeleckých výkonov verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom;

e)

povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich výkonov, s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.

Článok 283

Výrobcovia zvukových záznamov

Každá zmluvná strana stanoví pre výrobcov zvukových záznamov výhradné právo:

a)

povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie ich zvukových záznamov, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

b)

sprístupňovať ich zvukové záznamy a ich rozmnoženiny predajom alebo iným spôsobom a

c)

povoliť alebo zakázať sprístupňovanie ich zvukových záznamov verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom.

Článok 284

Vysielacie organizácie

Každá zmluvná strana stanoví pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať:

a)

vyhotovovanie záznamov ich vysielaní;

b)

vyhotovovanie rozmnoženín záznamov ich vysielaní;

c)

sprístupňovanie záznamov ich vysielaní verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami a

d)

bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejný prenos ich televízneho vysielania, ak sa tento verejný prenos uskutočňuje na miestach prístupných verejnosti za vstupné.

Článok 285

Vysielanie a verejný prenos

1.   Každá zmluvná strana stanoví právo s cieľom zabezpečiť, aby používateľ zaplatil jednu primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu vydaného na komerčné účely alebo jeho rozmnoženín v bezdrôtovom vysielaní alebo v akomkoľvek verejnom prenose, ako aj s cieľom zabezpečiť, aby si túto odmenu rozdelili medzi sebou príslušní výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov.

2.   Každá zmluvná strana môže, ak nie je dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, stanoviť podmienky, za ktorých sa táto odmena rozdelí medzi uvedené dve kategórie nositeľov práv.

Článok 286

Trvanie ochrany

1.   Práva autora literárneho alebo umeleckého diela v zmysle článku 2 Bernského dohovoru trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti, bez ohľadu na to, kedy bolo dielo oprávnene sprístupnené verejnosti.

2.   Lehota ochrany hudobnej kompozície s textom uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto osoby pokladané za spoluautorov: autora textu a skladateľa hudobnej kompozície, za predpokladu, že obidva príspevky boli vytvorené výslovne pre danú hudobnú kompozíciu s textom.

3.   Práva výkonných umelcov uplynú najskôr 50 rokov po dátume výkonu. Avšak,

a)

ak je iný záznam umeleckého výkonu ako zvukový záznam počas uvedeného obdobia oprávnene zverejnený alebo oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva 50 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia alebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;

b)

ak je zvukový záznam umeleckého výkonu počas uvedeného obdobia oprávnene zverejnený alebo oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva 70 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia alebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

4.   Práva výrobcov zvukových záznamov uplynú najskôr 50 rokov po vyhotovení záznamu. Avšak,

a)

ak je zvukový záznam počas uvedeného obdobia oprávnene zverejnený, uplynú práva najskôr 70 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia. Ak však počas obdobia uvedeného v prvej vete nedošlo k žiadnemu oprávnenému zverejneniu a ak počas neho bol zvukový záznam oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva najskôr 70 rokov odo dňa prvého takéhoto uvedenia na verejnosti;

b)

ak 50 rokov po oprávnenom zverejnení zvukového záznamu alebo po oprávnenom uvedení na verejnosti výrobca zvukového záznamu neponúka rozmnoženiny zvukového záznamu na predaj v dostatočnom množstve ani ho nesprístupňuje verejnosti, môže výkonný umelec ukončiť zmluvu, ktorou previedol svoje práva k záznamu svojho umeleckého výkonu na výrobcu zvukového záznamu, alebo ktorou mu tieto práva postúpil.

5.   Práva vysielacích organizácii uplynú najskôr 50 rokov po prvom vysielaní, či už sa vysielanie uskutočňuje po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, ako aj pomocou kábla alebo prostredníctvom satelitu.

6.   Lehoty stanovené v tomto článku sa počítajú od prvého januára roku nasledujúceho po udalosti, ktorá dáva podnet na začatie ich plynutia.

Článok 287

Ochrana technologických opatrení

1.   Každá zmluvná strana poskytne primeranú právnu ochranu proti obchádzaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré príslušná osoba uskutočňuje vediac, alebo za odôvodneného predpokladu, že si je vedomá toho, že sleduje daný cieľ.

2.   Každá zmluvná strana poskytne primeranú právnu ochranu proti výrobe, dovozu, rozširovaniu, predaju, nájmu, propagovaniu predaja alebo nájmu, alebo vlastneniu na komerčné účely zariadení, výrobkov alebo súčiastok alebo poskytovaniu služieb, ktoré:

a)

sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účely obchádzania akýchkoľvek účinných technologických opatrení;

b)

z komerčného hľadiska majú okrem obchádzania akýchkoľvek účinných technologických opatrení iba obmedzený účel alebo použitie alebo

c)

sú prvotne navrhnuté, vyrobené, prispôsobené alebo prevádzkované na taký účel, aby umožnili alebo uľahčili obchádzanie akýchkoľvek účinných technologických opatrení.

3.   Na účely tejto dohody sú „technologickými opatreniami“ akékoľvek technológie, zariadenia alebo súčiastky, ktoré sú pri bežnom spôsobe svojho použitia navrhnuté na to, aby predchádzali konaniu alebo obmedzovali konanie vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré nie je povolené nositeľom akýchkoľvek autorských práv alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Technologické opatrenia sa pokladajú za účinné, keď je použitie diela alebo iného predmetu ochrany pod kontrolou nositeľov práv prostredníctvom uplatnenia kontroly prístupu alebo ochranného procesu, ako je šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava diela alebo iného predmetu ochrany, alebo mechanizmu kontroly kopírovania, ktorý má ochranný cieľ.

Článok 288

Ochrana informácií na správu práv

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia niektorú z týchto činností:

a)

odstránenie alebo zmenu akýchkoľvek elektronických informácií na správu práv;

b)

distribúciu, dovoz na účel distribúcie, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené podľa tejto dohody a z ktorých boli bez oprávnenia odstránené, alebo na ktorých boli zmenené elektronické informácie na správu práv;

ak táto osoba vie alebo má dostatočné dôvody vedieť, že takým konaním napomáha, umožňuje, uľahčuje alebo zatajuje porušovanie akéhokoľvek autorského práva alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   Na účely tejto kapitoly sú „informácie na správu práv“ akékoľvek informácie poskytnuté nositeľmi práv, ktoré označujú dielo alebo iný predmet ochrany podľa tejto kapitoly, autora alebo akéhokoľvek iného nositeľa práv, alebo informáciu o podmienkach používania diela alebo iného predmetu ochrany, a akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré vyjadrujú tieto informácie. Odsek 1 sa uplatňuje, ak je ktorákoľvek z týchto informácií spojená s rozmnoženinou diela alebo iného predmetu ochrany podľa tejto kapitoly, alebo sa objaví v súvislosti s ich verejným prenosom.

Článok 289

Výnimky a obmedzenia

1.   Každá zmluvná strana môže v súlade s dohovormi a medzinárodnými dohodami, na ktorých sa zúčastňuje, stanoviť obmedzenia práv stanovených v článkoch 281 až 286 tejto dohody a výnimky z týchto práv len v určitých osobitných prípadoch, ktoré nesmú byť v rozpore s bežným použitím diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré nesmú neodôvodnene zasahovať do oprávnených záujmov nositeľa práv.

2.   Každá zmluvná strana môže stanoviť, že dočasné vyhotovenie rozmnoženiny v zmysle článkov 282 až 285 tejto dohody, ktoré je prechodné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou technologického postupu, a ktorého jediným účelom je umožniť:

a)

prenos v sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom alebo

b)

oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany, a ktoré nemá žiadny samostatný ekonomický význam, je vyňaté z práva na vyhotovenie rozmnoženiny podľa článkov 282 až 285 tejto dohody.

Článok 290

Právo umelca na odmenu pri ďalšom predaji

1.   Každá zmluvná strana stanoví v prospech autora pôvodného umeleckého diela právo na odmenu pri ďalšom predaji, ktoré je vymedzené ako nescudziteľné právo a ktorého sa nemožno vzdať, a to ani vopred, pričom jeho obsahom je odmena vychádzajúca z predajnej ceny získanej za každý ďalší predaj diela po prvom prevode diela autorom.

2.   Právo uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na všetky úkony ďalšieho predaja, na ktorých sa zúčastňujú ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovatelia odborníci na trh s umením, napríklad aukčné siene, umelecké galérie, a vo všeobecnosti všetci obchodníci s umeleckými dielami.

3.   Každá zmluvná strana môže v súlade so svojimi právnymi predpismi stanoviť, že právo uvedené v odseku 1 nebude platiť pre úkony ďalšieho predaja, ak predávajúci kúpil dielo priamo od autora skôr než tri roky pred týmto ďalším predajom, a ak predajná cena nepresahuje určitú stanovenú minimálnu sumu.

4.   Odmenu zaplatí predávajúci. Každá zmluvná strana môže stanoviť, že zodpovednosť za zaplatenie tejto odmeny ponesie niektorá z fyzických alebo právnických osôb uvedených v odseku 2, iná ako predávajúci, alebo, že ju táto osoba ponesie spolu s predávajúcim.

5.   Poskytnutej ochrany sa možno domáhať v rozsahu, v akom ju povoľuje zmluvná strana, kde sa táto ochrana požaduje. Postup na výber odmien a ich výška sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 291

Spolupráca v oblasti kolektívnej správy práv

Zmluvné strany sa usilujú podporovať dialóg a spoluprácu medzi svojimi organizáciami kolektívnej správy s cieľom podporiť dostupnosť diel a ďalších predmetov ochrany, ako aj zabezpečiť vzájomné prevody odmien za použitie diel a ďalších predmetov ochrany.

Pododdiel 2

Ochranné známky

Článok 292

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany:

a)

dodržiavajú Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok, Dohovor WIPO o práve ochrannej známky a Dohodu z Nice o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok a

b)

vynakladajú všetko primerané úsilie na pristúpenie k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky.

Článok 293

Postup pri zápise

1.   Každá zmluvná strana zavedie systém zápisu ochranných známok do registra, v rámci ktorého príslušný známkový úrad riadne odôvodní a písomne oznámi žiadateľovi každé zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra.

2.   Každá zmluvná strana stanoví možnosť podávať námietky proti žiadostiam o zápis ochrannej známky do registra. Konanie o takýchto námietkach musí mať kontradiktórny charakter.

3.   Zmluvné strany zriadia verejne dostupnú elektronickú databázu žiadostí o zápis ochranných známok a zápisov ochranných známok do registra.

Článok 294

Všeobecne známe ochranné známky

Na účely naplnenia článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 ods. 2 a 3 dohody TRIPS o ochrane všeobecne známych ochranných známok uplatňujú zmluvné strany spoločné odporúčania o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany všeobecne známych ochranných známok prijaté Zhromaždením Parížskej únie na ochranu priemyslového vlastníctva a Valným zhromaždením WIPO na tridsiatej štvrtej sérii stretnutí zhromaždení členských štátov WIPO v septembri 1999.

Článok 295

Výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou

Každá zmluvná strana stanoví obmedzené výnimky z práv poskytnutých ochrannými známkami, ako napríklad spravodlivé používanie opisných výrazov, ochranu zemepisných označení podľa článku 303 tejto dohody, alebo ďalšie obmedzené výnimky zohľadňujúce oprávnené záujmy vlastníka ochrannej známky a tretích strán.

Pododdiel 3

Zemepisné označenia

Článok 296

Rozsah pôsobnosti

1.   Pokiaľ ide o uznávanie a ochranu zemepisných označení s pôvodom na územiach zmluvných strán, uplatňuje sa tento pododdiel.

2.   Na to, aby zemepisné označenie zmluvnej strany bolo chránené druhou zmluvnou stranou, musí sa vzťahovať na výrobky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto druhej zmluvnej strany v zmysle článku 297 tejto dohody.

3.   „Zemepisné označenie“ je označenie v zmysle vymedzenia obsiahnutého v článku 22 ods. 1 dohody TRIPS, pričom tento pojem zahŕňa aj „označenia pôvodu“.

Článok 297

Zavedené zemepisné označenia

1.   Únia na základe preskúmania právnych predpisov Moldavskej republiky o ochrane zemepisných označení uvedených v časti A prílohy XXX-A k tejto dohode dospela k záveru, že predmetné právne predpisy obsahujú prvky uvedené v časti C prílohy XXX-A k tejto dohode.

2.   Moldavská republika na základe preskúmania právnych predpisov Únie o ochrane zemepisných označení uvedených v časti B prílohy XXX-A k tejto dohode dospela k záveru, že predmetné právne predpisy obsahujú prvky uvedené v časti C prílohy XXX-A k tejto dohode.

3.   Vláda Moldavskej republiky na základe ukončenia procesu predkladania námietok v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XXX-B k tejto dohode a preskúmania zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín Únie uvedených v prílohe XXX-C k tejto dohode a zemepisných označení vín, aromatizovaných vín a liehovín Únie uvedených v prílohe XXX-D k tejto dohode, ktoré boli zaregistrované Úniou podľa právnych predpisov uvedených v odseku 2 tohto článku, poskytne týmto zemepisným označeniam úroveň ochrany v súlade s týmto pododdielom.

4.   Únia na základe ukončenia procesu predkladania námietok v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XXX-B k tejto dohode a preskúmania zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín Moldavskej republiky uvedených v prílohe XXX-C k tejto dohode a zemepisných označení vín, aromatizovaných vín a liehovín Moldavskej republiky uvedených v prílohe XXX-D k tejto dohode, ktoré boli zaregistrované Moldavskou republikou podľa právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku, poskytne týmto zemepisným označeniam úroveň ochrany v súlade s týmto pododdielom.

5.   Rozhodnutia spoločného výboru zriadeného na základe článku 11 Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorými sa menia prílohy III a IV k uvedenej dohode a ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, sa považujú za rozhodnutia Podvýboru pre zemepisné označenia, a zemepisné označenia doplnené do príloh III a IV k uvedenej dohode sa budú považovať za súčasť príloh XXX-C a XXX-D k tejto dohode. V súlade s tým zmluvné strany poskytnú týmto zemepisným označeniam ochranu ako zemepisným označeniam uznaným na základe tejto dohody.

Článok 298

Pridanie nových zemepisných označení

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že do príloh XXX-C a XXX-D k tejto dohode je možné v súlade s postupom stanoveným v článku 306 ods. 3 tejto dohody pridať ďalšie zemepisné označenia, ktoré sa majú chrániť, a to na základe ukončenia procesu predkladania námietok a preskúmania zemepisných označení v zmysle článku 297 ods. 3 a 4 tejto dohody k obojstrannej spokojnosti zmluvných strán.

2.   Od zmluvnej strany nemožno požadovať, aby ako zemepisné označenie chránila názov, ktorý je v rozpore s názvom odrody rastlín vrátane odrody viniča alebo plemena zvierat a v dôsledku toho by pravdepodobne mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Článok 299

Rozsah ochrany zemepisných označení

1.   Zemepisným označeniam uvedeným v prílohách XXX-C a XXX-D k tejto dohode vrátane tých, ktoré boli do zoznamov pridané podľa článku 298 tejto dohody, sa poskytne ochrana pred:

a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym komerčným použitím chráneného názvu:

i)

na porovnateľné výrobky, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami výrobkov označených chráneným názvom, alebo

ii)

v rozsahu, v akom takéto použitie zneužíva povesť predmetného zemepisného označenia;

b)

akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním mylnej predstavy (26), a to aj v prípade, že sa uvedie skutočný pôvod výrobku, alebo sa použije preklad chráneného názvu, jeho transkripcia či transliterácia, alebo tento chránený výraz sprevádzajú výrazy, ako je „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „imitácia“, „s príchuťou“, „podobný“, alebo iné podobné výrazy;

c)

akýmkoľvek iným nepravdivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode a

d)

akýmkoľvek iným postupom zavádzajúcim spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

2.   Ak sú zemepisné označenia úplne alebo čiastočne homonymné, ochrana sa poskytne každému z nich, pod podmienkou, že sa používali v dobrej viere, ako aj s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a skutočné riziko zámeny. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 23 dohody TRIPS, zmluvné strany dosiahnu vzájomnú dohodu o praktických podmienkach používania, na základe ktorých sa homonymné zemepisné označenia navzájom odlíšia, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s príslušnými výrobcami a ochrániť spotrebiteľov od zavádzania. Homonymný názov, ktorý spotrebiteľa zavádza, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, aj keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, oblasť alebo miesto pôvodu dotknutého výrobku.

3.   Keď zmluvná strana v kontexte rokovaní s treťou krajinou navrhne chrániť zemepisné označenie tejto tretej krajiny a meno je homonymné so zemepisným označením inej zmluvnej strany, s touto zmluvnou stranou sa uskutočnia konzultácie a umožní sa jej vyjadriť sa predtým, ako sa názov stane chránený.

4.   Žiadne z ustanovení tohto pododdielu neukladá zmluvnej strane povinnosť chrániť zemepisné označenie druhej zmluvnej strany, ktoré nie je chránené v krajine svojho pôvodu, alebo tam prestalo byť chránené. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ak určité zemepisné označenie prestane byť chránené v krajine svojho pôvodu.

5.   Žiadnym z ustanovení tohto pododdielu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté práva akejkoľvek osoby používať v rámci obchodnej činnosti svoje meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní, okrem prípadov, keď sa takéto meno používa spôsobom zavádzajúcim spotrebiteľov.

Článok 300

Právo na používanie zemepisného označenia

1.   Názov, ktorý je chránený podľa tohto pododdielu, môže používať každý hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh, vyrába, spracováva alebo pripravuje poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.

2.   V prípade, že je zemepisné označenie chránené podľa tohto pododdielu, na používanie takéhoto chráneného názvu sa už nevyžaduje žiadny zápis používateľov do registra ani žiadne ďalšie poplatky.

Článok 301

Presadzovanie ochrany

Zmluvné strany presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 297 až 300 tejto dohody prostredníctvom náležitých správnych opatrení alebo právnych konaní, a to aj na colných hraniciach (pri vývoze a dovoze), s cieľom predchádzať akémukoľvek neoprávnenému používaniu chránených zemepisných označení a prípadne pozastaviť takéto neoprávnené používanie. Takú ochranu presadzujú aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 302

Vykonávanie doplnkových opatrení

Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce záväzky v súvislosti s poskytnutím ochrany pre zemepisné označenia Únie, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd o ochrane zemepisných označení a ich presadzovania, a to aj z Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise, a v súlade s článkom 301 tejto dohody sa Moldavskej republike poskytuje prechodné obdobie piatich rokov od 1. apríla 2013 na to, aby vykonala všetky doplnkové opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ukončenie neoprávneného používania zemepisných označení, a to najmä na colných hraniciach.

Článok 303

Vzťah k ochranným známkam

1.   Zmluvné strany zamietnu ex offo alebo na žiadosť zainteresovanej strany zápis ochrannej známky do registra alebo ju vyhlásia za neplatnú, ak zodpovedá ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 299 ods. 1 tejto dohody v súvislosti s chráneným zemepisným označením pre podobné výrobky, pod podmienkou, že žiadosť o zápis ochrannej známky bola predložená na príslušnom území po dni predloženia žiadosti o zápis zemepisného označenia.

2.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v článku 297 tejto dohody, je dátumom predloženia žiadosti o ochranu 1. apríl 2013.

3.   V prípade zemepisných označení uvedených v článku 298 tejto dohody je dátumom predloženia žiadosti o ochranu dátum predloženia žiadosti o ochranu zemepisného označenia druhej zmluvnej strane.

4.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v článku 298 tejto dohody, zmluvné strany nemajú žiadnu povinnosť chrániť zemepisné označenia, ak vzhľadom na ochrannú známku s povesťou alebo všeobecne známu ochrannú známku môže takáto ochrana spôsobiť zavádzanie spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú identitu produktu.

5.   Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 4 tohto článku, zmluvné strany chránia zemepisné označenia aj v prípadoch, keď už existuje skoršia ochranná známka. Skoršia ochranná známka je ochranná známka, používanie ktorej zodpovedá niektorej zo situácií uvedených v článku 299 ods. 1 tejto dohody, pričom o jej zápis bolo požiadané alebo ktorá bola zapísaná do registra alebo ktorá bola zavedená na základe používania, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, na území niektorej zo zmluvných strán pred dátumom predloženia žiadosti o ochranu zemepisného označenia druhej zmluvnej strane podľa tohto pododdielu. Takáto ochranná známka sa môže ďalej používať a jej ochrana sa môže predlžovať bez ohľadu na ochranu zemepisného označenia, a to pod podmienkou, že v právnych predpisoch zmluvných strán upravujúcich oblasť ochranných známok neexistujú žiadne dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, alebo na jej zrušenie.

Článok 304

Všeobecné pravidlá

1.   Týmto pododdielom nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z dohody o WTO.

2.   Bez ohľadu na článok 302 tejto dohody, dovoz, vývoz a uvádzanie na trh akéhokoľvek výrobku uvedeného v článkoch 297 a 298 tejto dohody sa uskutočňuje v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území dovážajúcej zmluvnej strany.

3.   Akékoľvek záležitosti vyplývajúce z technických špecifikácií registrovaných názvov sa budú riešiť na pôde Podvýboru pre zemepisné označenia zriadeného podľa článku 306 tejto dohody.

4.   Zemepisné označenia chránené podľa tohto pododdielu môže zrušiť len zmluvná strana, ktorá je krajinou pôvodu predmetného výrobku.

5.   Špecifikácia výrobkov v zmysle tohto pododdielu je špecifikácia, ako aj jej zmeny, ktoré schválili orgány zmluvnej strany, ktorá je krajinou pôvodu predmetného výrobku.

Článok 305

Spolupráca a transparentnosť

1.   Zmluvné strany udržiavajúbuď priamo alebo prostredníctvom Podvýboru pre zemepisné označenia zriadeného podľa článku 306 tejto dohody styky, pokiaľ ide o všetky záležitosti súvisiace s vykonávaním a fungovaním tohto pododdielu. Zmluvná strana môže od druhej zmluvnej strany najmä požadovať poskytnutie informácií o špecifikácii výrobkov a ich zmenách, ako aj o kontaktných miestach na účely kontroly opatrení.

2.   Každá zmluvná strana sprístupní špecifikácie výrobkov alebo ich zhrnutia, ako aj kontaktné miesta na účely kontroly opatrení týkajúcich sa zemepisných označení druhej zmluvnej strany, ktoré sú chránené podľa tohto článku.

Článok 306

Podvýbor pre zemepisné označenia

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre zemepisné označenia.

2.   Podvýbor pre zemepisné označenia sa skladá zo zástupcov zmluvných strán, ktorých úlohou bude monitorovať stav tohto pododdielu a posilňovať spoluprácu a dialóg medzi zmluvnými stranami v oblasti zemepisných označení. Podvýbor podáva správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody

3.   Podvýbor pre zemepisné označenia prijíma rozhodnutia na základe konsenzu. Okrem toho si určí svoj rokovací poriadok. Zasadá najmenej raz ročne, ako aj na žiadosť niektorej zo zmluvných strán, a to striedavo v EÚ a Moldavskej republike, v čase, na mieste a spôsobom (napríklad aj prostredníctvom videokonferencie), ktoré zmluvné strany stanovia spoločne, ale najneskôr 90 dní od podania žiadosti.

4.   Podvýbor pre zemepisné označenia dohliada na riadne fungovanie tohto pododdielu a môže sa zaoberať akýmkoľvek záležitosťami spojenými s jeho vykonávaním a fungovaním. Je zodpovedný najmä za:

a)

zmenu časti A a časti B prílohy XXX-A k tejto dohode, pokiaľ ide o odkazy na platné právne predpisy zmluvných strán;

b)

zmenu príloh XXX-C a XXX-D k tejto dohode, pokiaľ ide o zemepisné označenia;

c)

výmenu informácií o vývoji v oblasti právnych predpisov a politiky, pokiaľ ide o zemepisné označenia, ako aj o akejkoľvek inej otázke spoločného záujmu v oblasti zemepisných označení;

d)

výmenu informácií o zemepisných označeniach na účely zváženia ich ochrany v súlade s týmto pododdielom a

e)

monitorovanie aktuálneho vývoja v oblasti presadzovania ochrany zemepisných označení uvedených v prílohách XXX-C a XXX-D k tejto dohode.

Pododdiel 4

Dizajny

Článok 307

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany dodržiavajú Ženevský akt Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov z roku 1999.

Článok 308

Ochrana zapísaných dizajnov

1.   Každá zmluvná strana poskytne ochranu nezávisle vytvoreným dizajnom, ktoré sú nové a pôvodné (27). Túto ochranu poskytne zápis do registra a majiteľom dizajnov z neho budú vyplývať výhradné práva v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Dizajn aplikovaný na výrobku alebo začlenený do výrobku, ktorý tvorí súčasť zloženého výrobku, sa považuje za nový a pôvodný vtedy:

a)

ak táto súčasť, pokiaľ je už začlenená do zloženého výrobku, zostáva viditeľná počas bežného používania výrobku a

b)

v takom rozsahu, v akom tieto viditeľné znaky súčasti samotné spĺňajú požiadavky týkajúce sa novosti a pôvodnosti.

3.   „Bežné užívanie“ v zmysle odseku 2 písm. a) znamená užívanie konečným užívateľom vynímajúc údržbu, servis alebo opravy.

4.   Majiteľ chráneného dizajnu má právo zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, prinajmenšom vyrábať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať, vyvážať, skladovať alebo používať výrobky, na ktorých je použitý alebo v ktorých je stelesnený chránený dizajn, ak sa takéto činnosti uskutočňujú na komerčné účely, neodôvodnene zasahujú do bežného použitia dizajnu a sú nezlučiteľné s poctivým obchodným stykom.

5.   Trvanie využiteľnej doby ochrany je 25 rokov od dátumu podania žiadosti o zápis.

Článok 309

Ochrana poskytovaná nezapísaným dizajnom

1.   Každá zmluvná strana prijme právne prostriedky ktoré zabránia využívaniu nezapísaných dizajnov, avšak len v tom prípade, že napadnuté využívanie bude výsledkom kopírovania nezapísanej vonkajšej úpravy výrobku. Na účely tohto článku pojem „využívanie“ zahŕňa ponúkanie na predaj, uvedenie na trh, dovoz alebo vývoz výrobku.

2.   Trvanie doby ochrany pre nezapísané dizajny je najmenej tri roky odo dňa sprístupnenia dizajnu verejnosti v jednej zo zmluvných strán.

Článok 310

Výnimky a obmedzenia

1.   Každá zmluvná strana môže zaviesť obmedzené výnimky z ochrany dizajnov pod podmienkou, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využitím chránených dizajnov ani nebudú neodôvodnene zasahovať do oprávnených záujmov majiteľa chráneného dizajnu a že sa zohľadnia právom chránené záujmy tretích strán.

2.   Ochrana dizajnov sa nevzťahuje na dizajny, ktoré sú dané najmä technickými a funkčnými hľadiskami. Právo k dizajnu najmä neexistuje pre znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré musia byť reprodukované v ich presnom tvare a rozmeroch tak, aby mohol byť výrobok, do ktorého je dizajn začlenený alebo na ktorom bol dizajn aplikovaný, mechanicky spojený s iným výrobkom alebo umiestnený do tohto výrobku, okolo tohto výrobku alebo oproti tomuto výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.

Článok 311

Vzťah k autorskému právu

Dizajn môže byť tiež oprávnený na ochranu podľa zákona zmluvnej strany o autorskom práve, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený alebo v akejkoľvek forme zaznamenaný. Rozsah tejto ochrany a podmienky, za ktorých sa udeľuje, vrátane požadovaného stupňa pôvodnosti, určí každá zmluvná strana.

Pododdiel 5

Patenty

Článok 312

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany dodržiavajú ustanovenia Zmluvy WIPO o patentovej spolupráci a vyvinú všetko primerané úsilie na dosiahnutie súladu s Dohovorom WIPO o patentovom práve.

Článok 313

Patenty a verejné zdravie

1.   Zmluvné strany uznávajú význam Vyhlásenia konferencie ministrov WTO o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatého 14. novembra 2001. Zmluvné strany pri výklade a vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich z tejto kapitoly zabezpečia súlad s týmto vyhlásením.

2.   Zmluvné strany dodržiavajú rozhodnutie Generálnej rady WTO z 30. augusta 2003, ktoré sa týka vykonávania odseku 6 vyhlásenia uvedeného v odseku 1 tohto článku, a prispejú k jeho vykonávaniu.

Článok 314

Dodatkové ochranné osvedčenie

1.   Zmluvné strany uznávajú, že lieky a prípravky na ochranu rastlín chránené patentom môžu podliehať pred uvedením na ich trhy administratívnemu postupu povoľovania alebo registrácie. Zmluvné strany uznávajú, že čas, ktorý uplynie medzi podaním patentovej prihlášky a prvým oprávnením na uvedenie výrobku na ich príslušný trh v zmysle vymedzenia stanoveného na tento účel vo vnútroštátnych právnych predpisoch, môže skrátiť obdobie účinnej patentovej ochrany.

2.   Každá zmluvná strana stanoví dodatočnú lehotu ochrany liekov a prípravkov na ochranu rastlín chránených patentom, ktoré prešli administratívnym postupom povoľovania, pričom dĺžka tejto dodatočnej lehoty sa bude rovnať času uvedenému v druhej vete odseku 1, ktorý sa skráti o päť rokov.

3.   Bez ohľadu na odsek 2, predĺženie ochrany dodatočnou lehotou nesmie byť dlhšie ako päť rokov.

4.   Pokiaľ ide o lieky, v prípade ktorých boli uskutočnené pediatrické štúdie a výsledky týchto štúdií boli zohľadnené v informácii o lieku, zmluvné strany predĺžia lehotu ochrany uvedenú v odseku 2 o ďalších šesť mesiacov.

Článok 315

Ochrana údajov predložených na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh

1.   Každá zmluvná strana zavedie komplexný systém s cieľom zabezpečiť, aby sa s údajmi predkladanými na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh zaobchádzalo ako s dôvernými údajmi, ako aj aby sa nezverejňovali a nepoužívali ako podklady na iné účely (28).

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby akékoľvek informácie, ktoré boli predložené na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh neboli poskytnuté tretím stranám, ako aj aby tieto informácie boli chránené pred nekalým obchodným použitím.

Na tento účel:

a)

počas obdobia najmenej piatich rokov odo dňa udelenia povolenia na uvedenie lieku na trh v príslušnej zmluvnej strane žiadna osoba ani subjekt, či už verejný, alebo súkromný, než osoba alebo subjekt, ktorý predložil tieto nezverejnené údaje, nebude mať možnosť priamo ani nepriamo sa opierať o predmetné údaje, pokiaľ nebude mať výslovný súhlas osoby, ktorá tieto údaje predložila ako podklad k svojej žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh;

b)

počas obdobia najmenej siedmich rokov odo dňa udelenia povolenia na uvedenie lieku na trh v príslušnej zmluvnej strane nebude vydané povolenie v prípade žiadnej následnej žiadosti o udelenie povolenia na uvedenie na trh, ak osoba predkladajúca túto následnú žiadosť nepredloží vlastné údaje alebo údaje, na predloženie ktorých získala súhlas nositeľa prvého povolenia, na účely splnenia rovnakých požiadaviek ako boli vyžadované v prípade prvého povolenia. Lieky, ktoré budú zaregistrované bez predloženia takýchto údajov, budú odstránené z trhu, a to až do splnenia príslušných požiadaviek.

3.   Lehota siedmich rokov uvedená v odseku 2 písm. b) sa predĺži maximálne na osem rokov, ak počas prvých piatich rokov po získaní pôvodného povolenia na uvedenie na trh držiteľ získa povolenie pre jednu alebo viac nových terapeutických indikácií, ktoré sa pokladajú za výrazný klinický prínos v porovnaní s existujúcimi terapiami.

4.   Ustanovenia tohto článku nemajú retroaktívny účinok. Nie je nimi dotknuté uvedenie na trh, ktoré bolo povolené pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

5.   Moldavská republika sa zaväzuje zosúladiť svoje právne predpisy o ochrane údajov v oblasti liekov s právnymi predpismi Únie v tejto oblasti ku dňu, ktorý určí Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody.

Článok 316

Ochrana údajov v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín

1.   Každá zmluvná strana stanoví požiadavky na bezpečnosť a účinnosť pred tým, ako povolí uviesť prípravky na ochranu rastlín na trh.

2.   Každá zmluvná strana poskytuje majiteľovi testovacích protokolov alebo správ o štúdii predložených po prvýkrát na účely získania povolenia na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh časovo obmedzené právo získať povolenie na ochranu údajov.

Počas obdobia trvania tohto práva na ochranu údajov sa predmetný testovací protokol ani správa o štúdii nepoužije v záujme žiadnej inej osoby, ktorá žiada o schválenie uvedenia určitého prípravku na ochranu rastlín na trh, ibaže s tým prvý majiteľ vyjadrí výslovný súhlas.

3.   Testovací protokol alebo správa o štúdii musí spĺňať tieto podmienky:

a)

byť nevyhnutné na účely získania povolenia alebo na účely zmeny povolenia, s cieľom umožniť využívanie prípravku na ďalšie rastliny a

b)

certifikované, že spĺňajú zásady správnej laboratórnej praxe alebo správnej experimentálnej praxe.

4.   Obdobie trvania ochrany údajov je aspoň desať rokov odo dňa, kedy bolo získané prvé povolenie v príslušnej zmluvnej strane. V prípade nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín možno trvanie ochrany predĺžiť na 13 rokov.

5.   Obdobia uvedené v odseku 4 sa predĺžia o tri mesiace pri každom predĺžení povolenia na menej významné použitia (29), ak žiadosti o tieto povolenia podáva držiteľ povolenia najneskôr päť rokov pod dni prvého povolenia. Celková doba trvania ochrany údajov nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 13 rokov. V prípade nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín nesmie celková doba trvania ochrany údajov v žiadnom prípade presiahnuť 15 rokov.

6.   Test alebo správa o štúdii sú chránené aj v prípade, že boli potrebné na obnovenie alebo preskúmanie určitého povolenia. V takýchto prípadoch trvá ochrana údajov 30 mesiacov.

Článok 317

Odrody rastlín

Zmluvné strany chránia práva k odrodám rastlín v súlade s Medzinárodným dohovorom na ochranu nových odrôd rastlín, vrátane opčnej výnimky zo šľachtiteľských práv v zmysle článku 15 ods. 2 tohto dohovoru, pričom navzájom spolupracujú v záujme podpory a presadzovania týchto práv.

Oddiel 3

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

Článok 318

Všeobecné povinnosti

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a najmä z jej časti III, a stanovia doplnkové opatrenia, postupy a prostriedky nápravy uvedené ďalej v tomto oddieli, ktoré sú potrebné na zabezpečenie presadzovania práv duševného vlastníctva (30).

2.   Uvedené doplnkové opatrenia, postupy a prostriedky nápravy musia byť spravodlivé a nestranné, nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné, nesmú obsahovať neprimerané lehoty a nesmú mať za následok bezdôvodné zdržania.

3.   Uvedené doplnkové opatrenia a prostriedky nápravy okrem toho musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia sa uplatňovať tak, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok legitímneho obchodu a aby sa zabezpečila ochrana pred ich zneužívaním.

Článok 319

Oprávnení žiadatelia

Každá zmluvná strana uzná za osoby oprávnené žiadať uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy uvedených v tomto oddiele a v časti III dohody TRIPS:

a)

nositeľov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami platného práva;

b)

všetky ostatné osoby oprávnené na využívanie týchto práv, najmä nadobúdateľov licencií, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním;

c)

organizácie kolektívnej správy práv duševného vlastníctva, ktoré sa zvyčajne považujú za oprávnené zastupovať nositeľov práv duševného vlastníctva, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním a

d)

profesijné ochranné združenia, ktoré sa zvyčajne považujú za oprávnené zastupovať nositeľov práv duševného vlastníctva, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním.

Pododdiel 1

Presadzovanie prostredníctvom občianskoprávnych prostriedkov

Článok 320

Opatrenia na účely zabezpečenia dôkazov

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby ešte pred začatím konania vo veci samej príslušné súdne orgány mohli na základe žiadosti strany, ktorá predložila primerane dostupné dôkazy na podporu tvrdenia, že bolo porušené jej právo duševného vlastníctva, alebo že k porušeniu tohto práva má dôjsť, nariadiť okamžité a účinné predbežné opatrenia na účely zabezpečenia relevantných dôkazov v súvislosti s údajným porušením, s výhradou ochrany dôverných informácií.

2.   Súčasťou takýchto opatrení môže byť podrobný opis, s odobratím vzorky alebo bez, alebo fyzické zabavenie tovaru údajne porušujúceho práva a, vo vhodných prípadoch, materiálov a prostriedkov použitých na výrobu a/alebo distribúciu uvedeného tovaru a súvisiacich dokumentov. Tieto opatrenia sa prijmú, ak je to nevyhnutné, bez toho, aby bola vypočutá druhá strana, najmä ak je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľnú škodu nositeľovi práv, alebo ak hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia dôkazov.

Článok 321

Právo na informácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby príslušné súdne orgány mohli v rámci konania vo veci porušenia práv duševného vlastníctva a na základe odôvodnenej a primeranej žiadosti navrhovateľa nariadiť poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovaru alebo služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva porušovateľovi a/alebo akejkoľvek inej osobe, o ktorej sa:

a)

zistilo, že vlastní tovar, ktorý tieto práva porušuje v komerčnom rozsahu;

b)

zistilo, že používa služby, ktoré tieto práva porušujú v komerčnom rozsahu;

c)

zistilo, že v komerčnom rozsahu poskytuje služby využívané pri porušovaní týchto práv, alebo

d)

vyjadrila osoba uvedená v písmenách a), b) alebo c) tohto odseku, že je zapojená do výroby, produkcie alebo distribúcie tovaru alebo poskytovania služieb.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 podľa potreby obsahujú:

a)

mená a adresy výrobcov, producentov, distribútorov, dodávateľov alebo poskytovateľov a iných predchádzajúcich vlastníkov tovaru alebo služieb, ako aj predpokladaných veľkoobchodníkov a maloobchodníkov;

b)

informácie o vyrobených, vyprodukovaných, dodaných, prijatých alebo objednaných množstvách, ako aj o cene za daný tovar alebo služby.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné zákonné ustanovenia, ktorými:

a)

sa poskytujú nositeľovi práv práva na získanie kompletnejších informácií;

b)

sa spravuje využívanie informácií poskytnutých podľa tohto článku na účely občianskoprávnych alebo trestných konaní;

c)

je upravená zodpovednosť za zneužitie práva na informácie;

d)

sa udeľuje možnosť odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by prinútili osobu uvedenú v odseku 1, aby uznala svoju účasť alebo účasť svojich blízkych príbuzných na porušení práv duševného vlastníctva alebo

e)

je upravená ochrana dôvernosti zdrojov informácií alebo spracúvanie osobných údajov.

Článok 322

Predbežné a preventívne opatrenia

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby súdne orgány mohli na žiadosť navrhovateľa vydať proti údajnému porušovateľovi predbežný príkaz s cieľom zabrániť akémukoľvek hroziacemu porušeniu práv duševného vlastníctva, alebo predbežne a prípadne pod hrozbou opakovaného uloženia pokuty podľa vnútroštátneho práva zakázať pokračovanie údajného porušovania týchto práv či podmieniť toto pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie kompenzácie pre nositeľa práv. Predbežný príkaz je možné vydať za rovnakých podmienok aj v súvislosti so sprostredkovateľom, ktorého služby využíva tretia strana na účely porušovania práv duševného vlastníctva.

2.   Predbežný príkaz je možné vydať aj na účely nariadenia zabavenia alebo vydania tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, aby sa zabránilo jeho vstupu do obchodnej siete alebo pohybu v nej.

3.   V prípade porušovania, ku ktorému údajne dochádza v komerčnom rozsahu, zmluvné strany zabezpečia, aby v prípade, že navrhovateľ preukáže, že existujú okolnosti pravdepodobne ohrozujúce získanie náhrady škody, mohli súdne orgány nariadiť preventívne zabavenie hnuteľného a nehnuteľného majetku údajného porušovateľa vrátane zablokovania jeho bankových účtov a iného jeho majetku. Na tento účel môžu príslušné orgány nariadiť poskytnutie bankových, finančných alebo obchodných dokumentov, prípadne primeraný prístup k príslušným informáciám.

Článok 323

Nápravné opatrenia

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby príslušné súdne orgány mohli na žiadosť navrhovateľa, bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek náhrada škody vzniknutej nositeľovi práv z dôvodu porušenia práv, a bez akejkoľvek kompenzácie, nariadiť prinajmenšom úplné odstránenie tovaru z obchodnej siete, alebo jeho zničenie, ak v súvislosti s týmto tovarom zistili, že porušuje práva duševného vlastníctva. Príslušné súdne orgány môžu tiež nariadiť zničenie materiálov a prostriedkov prevažne použitých pri výrobe alebo produkcii tohto tovaru.

2.   Súdne orgány zmluvných strán majú právo nariadiť, aby sa tieto opatrenia vykonali na účet porušujúcej osoby, pokiaľ nie sú uvedené osobitné dôvody, aby sa tak nestalo.

Článok 324

Súdne príkazy

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že bolo prijaté súdne rozhodnutie konštatujúce porušenie práv duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať proti porušovateľovi, ako aj proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia strana na účely porušovania práv duševného vlastníctva, súdny príkaz zakazujúci pokračovanie porušovania.

Článok 325

Alternatívne opatrenia

Zmluvné strany môžu stanoviť, že vo vhodných prípadoch a na žiadosť osoby, ktorá podlieha opatreniam stanoveným v článku 323 a/alebo článku 324 tejto dohody, môžu príslušné súdne orgány nariadiť namiesto uplatnenia opatrení stanovených v uvedených dvoch článkoch zaplatenie finančnej kompenzácie poškodenej strane, ak táto osoba nekonala úmyselne ani z nedbanlivosti, ak by jej uplatnenie predmetných opatrení spôsobilo neprimeranú škodu a ak sa finančná kompenzácia poškodenej osoby javí ako dostatočne uspokojivá.

Článok 326

Náhrada škody

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby súdne orgány na žiadosť poškodenej strany mohli nariadiť porušovateľovi, ktorý vedel, alebo mal dostatočné dôvody vedieť, že sa podieľa na porušovaní, aby zaplatil nositeľovi práva náhradu škody zodpovedajúcu skutočne ujme, ktorú nositeľ práva utrpel následkom porušenia. V prípade, že súdne orgány stanovujú výšku náhrady škody:

a)

zohľadnia všetky príslušné aspekty, ako napríklad nepriaznivé ekonomické dôsledky vrátane ušlého zisku, ktoré poškodená strana utrpela, akékoľvek bezdôvodné obohatenie, ktoré nadobudol porušovateľ, a vo vhodných prípadoch aj iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsobenú nositeľovi práv porušovateľom alebo

b)

ako alternatívu k písmenu a) tohto odseku môžu vo vhodných prípadoch stanoviť výšku náhradu škody ako paušálnu sumu na základe takých prvkov, ako je prinajmenšom výška odmeny, ktorú by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o povolenie na použitie príslušného predmetu chráneného právom duševného vlastníctva.

2.   Zmluvné strany môžu stanoviť, že ak porušovateľ nevedel, alebo nemal dostatočné dôvody vedieť, že porušuje právo, súdne orgány môžu nariadiť, aby poškodenej strane nahradil zisky alebo zaplatil škodu, ktoré môžu byť stanovené vopred.

Článok 327

Trovy konania

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby pokiaľ to nie je v rozpore so zásadou spravodlivosti, boli zodpovedajúce a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vznikli strane, ktorá bola v spore úspešná, v zásade uhradené stranou, ktorá v spore nebola úspešná.

Článok 328

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v rámci súdnych konaní vo veci porušenia práv duševného vlastníctva súdne orgány mohli nariadiť na žiadosť žiadateľa a na náklady porušujúcej osoby primerané opatrenia na zverejnenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane jeho uverejnenia v celom rozsahu alebo čiastočne.

Článok 329

Prezumpcia autorstva alebo vlastníctva

Na účely uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tomto oddiele:

a)

v prípade autorov literárnych a umeleckých diel, na to, aby boli uznaní za autorov týchto diel, pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku, postačí, aby ich mená či názvy boli uvedené na diele obvyklým spôsobom, pričom to postačí aj na to, aby boli oprávnení na podanie návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv duševného vlastníctva;

b)

písmeno a) sa mutatis mutandis uplatní aj na nositeľov práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o ich predmety ochrany.

Pododdiel 2

Ďalšie ustanovenia

Článok 330

Opatrenia na hraniciach

1.   Pokiaľ sa v tomto pododdiele neustanovuje inak, každá zmluvná strana prijme postupy, ktoré umožnia nositeľovi práv, ktorý má opodstatnený dôvod domnievať sa, že môže dôjsť k dovozu, vývozu, opätovnému vývozu, vstupu na colné územie či k opusteniu colného územia, umiestneniu do režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo k umiestneniu do bezcolnej zóny či bezcolného skladu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva (31), predložiť príslušným administratívnym alebo súdnym orgánom písomnú žiadosť, aby colné orgány pozastavili prepustenie takéto tovaru, alebo aby takýto tovar zadržali.

2.   Každá zmluvná strana stanoví, že ak colné orgány v rámci svojej činnosti a predtým, než nositeľ práva predloží žiadosť alebo než sa jeho žiadosti vyhovelo, majú oprávnené dôvody domnievať sa, že tovar porušuje práva duševného vlastníctva, môžu pozastaviť prepustenie tovaru alebo ho zadržať, aby mal nositeľ práva možnosť predložiť žiadosť o prijatie opatrenia v súlade s odsekom 1.

3.   Všetky práva alebo povinnosti týkajúce sa dovozcu, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch na účely vykonania tohto článku a oddielu 4 časti III dohody TRIPS, sa vzťahujú aj na vývozcu alebo na držiteľa tovaru.

4.   Každá zmluvná strana stanoví, že jej príslušné orgány, budú od nositeľa práv, ktorý požaduje uplatnenie postupov opísaných v odseku 1, žiadať, aby predložil primerané dôkazy, ktoré presvedčia príslušné orgány, že v zmysle právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá stanovila tieto postupy, zjavne došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva uvedeného nositeľa, ako aj, aby predložil dostatočné informácie, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že ich nositeľ práv má, a ktoré príslušným orgánom umožnia primerane rozoznať podozrivý tovar. Požiadavka poskytnúť dostatočné informácie nesmie neprimerane odrádzať od využívania postupov opísaných odseku 1.

5.   S cieľom zistiť, či došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva, colný úrad informuje nositeľa práv na základe jeho žiadosti a v prípade, že takýmito informáciami disponuje, o menách a adresách príjemcu, odosielateľa alebo držiteľa tovaru, ako aj pôvode a mieste, odkiaľ pochádza tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva.

Colný úrad poskytne žiadateľovi možnosť kontroly tovaru, ktorého prepustenie bolo odložené, alebo ktorý bol zadržaný. Pri kontrole tovaru môže colný úrad odobrať vzorky a odovzdať alebo zaslať ich nositeľovi práva na základe jeho žiadosti, a to výlučne na účely analýzy a na uľahčenie následného postupu.

6.   Colné orgány na základe metódy analýzy rizík aktívne vyhľadávajú a odhaľujú dodávky tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva. Zriadia systémy pre úzku spoluprácu s nositeľmi práv vrátane účinných mechanizmov na zhromažďovanie informácií na účely analýzy rizík.

7.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom odstrániť medzinárodný obchod s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva. Na tento účel si budú v prípade potreby vymieňať informácie, pričom vytvoria mechanizmy spolupráce medzi svojimi príslušnými orgánmi zodpovednými za riešenie problematiky obchodu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva.

8.   Pokiaľ ide o tovar v tranzite cez územie jednej zmluvnej strany, určený pre územie druhej zmluvnej strany, tá zmluvná strana, cez územie ktorej sa uskutočňuje tranzit, poskytne zmluvnej strane, pre územie ktorej je tovar určený, informácie, ktoré umožnia účinné presadzovanie práva vo vzťahu k zásielkam tovaru porušujúcim práva duševného vlastníctva.

9.   Bez toho, aby tým boli dotknuté iné formy spolupráce, a pokiaľ ide o odseky 7 a 8 tohto článku v súvislosti s porušeniami colných právnych predpisov týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva, použije sa protokol III o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

10.   Ako výbor zodpovedný za zabezpečenie riadneho fungovania a vykonávania tohto článku koná Podvýbor pre clá uvedený v článku 200 tejto dohody.

Článok 331

Kódexy správania

Zmluvné strany podporujú:

a)

vypracovanie kódexov správania, ktoré by mali prispieť k presadzovaniu práv duševného vlastníctva, zo strany odvetvových alebo profesijných združení alebo organizácií a

b)

predkladanie návrhov kódexov správania príslušným orgánom zmluvných strán a posudzovanie uplatňovania týchto kódexov správania.

Článok 332

Spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať v záujme podpory vykonávania záväzkov a povinností prevzatých na základe tejto kapitoly.

2.   Popri ustanoveniach hlavy VI (Finančná pomoc, ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto dohody medzi oblasti spolupráce patria aj tieto činnosti:

a)

výmena informácií o právnom rámci týkajúcom sa práv duševného vlastníctva a príslušných pravidiel ich ochrany a presadzovania; výmena skúseností týkajúcich sa legislatívneho procesu v týchto oblastiach;

b)

výmena skúseností a informácií v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva;

c)

výmena skúseností s presadzovaním práv na centrálnej a nižšej úrovni colnými orgánmi, políciou, administratívnymi a súdnymi orgánmi; koordinácia v záujme predchádzania vývozu falšovaného tovaru, a to aj s inými krajinami;

d)

budovanie kapacít; výmena a odborná príprava pracovníkov;

e)

podpora a šírenie informácií o právach duševného vlastníctva okrem iného v podnikateľských kruhoch a v občianskej spoločnosti; podpora verejného povedomia spotrebiteľov a nositeľov práv;

f)

posilňovanie inštitucionálnej spolupráce, napríklad medzi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za oblasť duševného vlastníctva;

g)

aktívna podpora povedomia širokej verejnosti a jej vzdelávanie v oblasti politík týkajúcich sa práv duševného vlastníctva; vytvorenie účinných stratégií na identifikovanie hlavných príjemcov posolstiev a vytvorenie komunikačných programov na zvýšenie povedomia spotrebiteľov a médií o dosahoch porušovania práv duševného vlastníctva, a to aj v súvislosti s hrozbami z pohľadu zdravia a bezpečnosti a v kontexte prepojenia na organizovaný zločin.

KAPITOLA 10

Hospodárska súťaž

Oddiel 1

Antitrustové predpisy a fúzie

Článok 333

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu:

1.

„orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je v prípade Európskej únie Európska komisia a v prípade Moldavskej republiky je to Rada pre hospodársku súťaž;

2.

„právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže“ sú:

a)

v prípade Únie články 101, 102 a 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie EÚ o fúziách) a ich vykonávacie predpisy a zmeny;

b)

v prípade Moldavskej republiky, zákon o ochrane hospodárskej súťaže č. 183 z 11. júla 2012 a jeho vykonávacie predpisy a zmeny a

c)

akékoľvek zmeny nástrojov uvedených v písmenách a) a b) prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Článok 334

Zásady

Zmluvné strany uznávajú význam voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže vo svojich obchodných vzťahoch. Uznávajú, že protisúťažné podnikateľské postupy majú potenciál narušiť riadne fungovanie trhov a oslabujú výhody liberalizácie obchodu.

Článok 335

Vykonávanie

1.   Každá zmluvná strana na svojom území zachová komplexné právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré účinne riešia protisúťažné dohody, zosúladené postupy a protisúťažné jednostranné konanie podnikov s dominantným postavením na trhu, a ktoré zároveň zakotvujú účinnú kontrolu nad koncentráciami.

2.   Každá zmluvná strana zachová funkčne nezávislý orgán vybavený primeranými ľudskými a finančnými zdrojmi, na účely účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže uvedených v článku 333 ods. 2

3.   Zmluvné strany uznávajú význam uplatňovania svojich príslušných právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže transparentným a nediskriminačným spôsobom, pri dodržaní zásad spravodlivosti v konaní a práva dotknutých podnikov na obhajobu.

Článok 336

Štátne monopoly, verejné podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva

1.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane v tom, aby stanovila alebo zachovala štátne monopoly alebo verejné podniky, alebo aby podnikom zverila osobitné alebo výhradné práva v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi.

2.   Pokiaľ ide o štátne monopoly obchodného charakteru, verejné podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva, každý zmluvná strana zabezpečí, aby sa na ne vzťahovali právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže uvedené v článku 333 ods. 2, pokiaľ uplatňovanie týchto právnych predpisov právne ani fakticky nebráni v plnení konkrétnych úloh vo verejnom záujme, ktoré boli týmto podnikom zverené.

Článok 337

Spolupráca a výmena informácií

1.   Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce a koordinácie medzi svojimi príslušnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v záujme podpory účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a v záujme splnenia cieľov tejto dohody prostredníctvom podpory hospodárskej súťaže a zamedzenia protisúťažného správania sa podnikov alebo protisúťažných transakcií.

2.   Na uvedený účel môže každý orgán na ochranu hospodárskej súťaže informovať iný orgán na ochranu hospodárskej súťaže o tom, že má záujem o spoluprácu, pokiaľ ide o presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Žiadnej zo strán sa nebráni v prijímaní samostatných rozhodnutí v otázkach patriacich do rozsahu pôsobnosti spolupráce.

3.   Orgány na ochranu hospodárskej súťaže si môžu v záujme uľahčenia účinného presadzovania ich príslušných právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže vymieňať informácie, ktoré nie sú dôverného charakteru. Na všetky výmeny informácií sa budú uplatňovať príslušné normy v oblasti ochrany dôverných údajov uplatniteľné v príslušných zmluvných stranách. V prípade, že si zmluvné strany vymieňajú informácie podľa tohto článku, zohľadnia obmedzenia, ktoré vyplývajú z požiadaviek služobného a obchodného tajomstva v rámci ich príslušnej jurisdikcie.

Článok 338

Urovnávanie sporov

Na tento oddiel sa neuplatňujú ustanovenia o mechanizme na urovnávanie sporov podľa kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Oddiel 2

Štátna pomoc

Článok 339

Všeobecné zásady a rozsah pôsobnosti

1.   Štátna pomoc poskytovaná Úniou alebo Moldavskou republikou, alebo v akejkoľvek forme z prostriedkov niektorej zo zmluvných strán, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s touto dohodou, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi zmluvnými stranami.

2.   Táto kapitola sa nevzťahuje na štátnu pomoc na rybárstvo, výrobky upravené v prílohe 1 k dohode o poľnohospodárstve ani na inú pomoc, ktorá je upravená v dohode o poľnohospodárstve.

Článok 340

Posudzovanie štátnej pomoci

1.   Štátna pomoc sa posudzuje na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže uplatniteľných v EÚ, a to najmä článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a výkladových nástrojov prijatých inštitúciami EÚ vrátane príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

2.   Povinnosti vyplývajúce z tohto článku sa uplatňujú do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 341

Právne predpisy v oblasti štátnej pomoci a orgán s právomocami v tejto oblasti

1.   Zmluvné strany prijmú, prípadne zachovajú, právne predpisy na účely kontroly štátnej pomoci. Okrem toho zriadia, prípadne zachovajú, funkčne nezávislý orgán vybavený právomocami nevyhnutnými na kontrolu štátnej pomoci. Tento orgán bude mať okrem iného právomoc schvaľovať schémy štátnej pomoci a individuálne opatrenia štátnej pomoci, ako aj právo nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá protiprávne.

2.   Povinnosti vyplývajúce z tohto článku sa musia splniť do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Všetky schémy štátnej pomoci zavedené pred zriadením orgánu s právomocami v oblasti štátnej pomoci musia byť uvedené do súladu s ustanoveniami tejto dohody do ôsmich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody. Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie kapitoly tejto dohody, táto lehota na dosiahnutie súladu sa predĺži o najviac desať rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokiaľ ide o schémy štátnej pomoci zavedené podľa zákona Moldavskej republiky č. 440-XV z 27. júla 2001 o slobodných hospodárskych zónach.

Článok 342

Transparentnosť

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci. Na tento účel každá zmluvná strana bude, a to od 1. januára 2016, každé dva roky podávať správu druhej zmluvnej strane, a to podľa metodiky a prezentácie zisťovania EÚ o štátnej pomoci. Táto správa sa považuje za poskytnutú, ak sú príslušné informácie sprístupnené zmluvnými stranami alebo v ich mene na verejne prístupnej webovej lokalite.

2.   V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zastáva názor, že jej obchodné vzťahy boli ovplyvnené individuálnym prípadom štátnej pomoci poskytnutej inou zmluvnou stranou, dotknutá zmluvná strana môže požiadať túto inú zmluvnú stranu o poskytnutie informácie o predmetnom individuálnom prípade štátnej pomoci.

Článok 343

Dôvernosť

V prípade, že si zmluvné strany vymieňajú informácie podľa tejto kapitoly, zohľadnia obmedzenia, ktoré vyplývajú z požiadaviek služobného a obchodného tajomstva.

Článok 344

Doložka o preskúmaní

Zmluvné strany neustále skúmajú záležitosti, na ktoré sa odkazuje v tejto kapitole. Každá zmluvná strana môže tieto záležitosti predložiť Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že každé dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody preskúmajú pokrok vo vykonávaní tejto kapitoly, ak sa nedohodnú inak.

KAPITOLA 11

Energetické otázky súvisiace s obchodom

Článok 345

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

1.

„energetický tovar“ je ropa (kód HS 27.09), zemný plyn (kód HS 27.11) a elektrická energia (kód HS 27.16);

2.

„pevná infraštruktúra“ je prenosová alebo distribučná sieť, zariadenia súvisiace so skvapalneným zemným plynom alebo zariadenia na jeho uchovávanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou;

3.

„doprava“ je prenos a distribúcia v zmysle smernice 2003/54/ES a smernice 2003/55/ES a preprava ropy prostredníctvom ropovodu;

4.

„nedovolené odoberanie“ je činnosť spočívajúca v neoprávnenom odobratí energetického tovaru z pevnej infraštruktúry.

Článok 346

Vnútroštátne regulované ceny

1.   V súlade s protokolom o pristúpení Moldavskej republiky k Energetickému spoločenstvu sa ceny za dodávky plynu a elektrickej energie iným zákazníkom ako domácnostiam určujú výhradne na základe ponuky a dopytu.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 môže zmluvná strana vo všeobecnom hospodárskom záujme (32) zaviesť povinnosť pre podniky v súvislosti s cenou za dodávky zemného plynu a elektrickej energie (ďalej len „regulovaná cena“). V prípade, že sa títo iní zákazníci ako domácnosti nie sú schopní s dodávateľom dohodnúť na cene zemného plynu a elektrickej energie, ktorá je nižšia alebo rovná regulovanej cene zemného plynu a elektrickej energie, títo iní zákazníci ako domácnosti budú mať právo uzavrieť zmluvu na dodávky elektrickej energie alebo zemného plynu s dodávateľom v rozpore s platnou regulovanou cenou. Títo iní zákazníci ako domácnosti budú mať v každom prípade právo rokovať a uzatvoriť zmluvu s alternatívnym dodávateľom.

3.   Zmluvná strana, ktorá zavádza povinnosť v súlade s odsekom 2, zabezpečí, aby táto povinnosť bola stanovená jasne, transparentne, primerane, nediskriminačne, overiteľne a na časovo obmedzené obdobie. Zmluvná strana pri zavádzaní uvedenej povinnosti takisto zaručí pre ostatné podniky rovnosť v rámci prístupu ku zákazníkom.

4.   V prípade, že je cena, za ktorú sa zemný plyn a elektrická energia predávajú na vnútroštátnom trhu, regulovaná zmluvnou stranou, táto zmluvná strana zabezpečí, aby pred nadobudnutím účinnosti regulovanej ceny bola uverejnená metodika, z ktorej vychádza výpočet tejto regulovanej ceny.

Článok 347

Zákaz stanovovania dvojakých cien

1.   Bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť stanovovať regulované ceny a v súlade s odsekmi 2 a 3 článku 346 tejto dohody žiadna zo zmluvných strán ani žiadny ich regulačný orgán neprijme ani nezachová žiadne opatrenie, v dôsledku ktorého by sa zvýšili ceny energetického tovaru vyvážaného do druhej zmluvnej strany v porovnaní s cenami uplatňovanými v prípade, keď je takýto tovar určený na vnútroštátnu spotrebu.

2.   Vyvážajúca zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany jej poskytne dôkazy, že rozdiel v cenách toho istého energetického tovaru predávaného na vnútroštátnom trhu a určeného na vývoz nie je výsledkom opatrenia zakázaného odsekom 1.

Článok 348

Tranzit

Zmluvné strany prijmú všetky kroky potrebné na uľahčenie tranzitu, a to v súlade so zásadou slobody tranzitu a v súlade s článkami V.1, V.2, V.4 a V.5 dohody GATT z roku 1994 a článkami 7.1 a 7.3 Zmluvy o energetickej charte z roku 1994, ktoré sa týmto začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

Článok 349

Doprava

Pokiaľ ide o dopravu elektrickej energie a plynu, a to najmä pokiaľ ide o prístup tretích strán k pevnej infraštruktúre, zmluvné strany upravia svoje právne predpisy podľa prílohy VIII k tejto dohode a Zmluvy o Energetickom spoločenstve, aby tarify, ktoré sa musia uverejniť pred nadobudnutím platnosti uvedenej dohody, a zmluvy, ako aj postupy prideľovania kapacít a všetky ďalšie podmienky boli objektívne, primerané a transparentné a aby nediskriminovali na základe pôvodu, vlastníctva alebo určenia predmetnej elektrickej energie alebo plynu.

Článok 350

Nedovolené odoberanie tovaru v tranzite

Každá zmluvná strana prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zakázalo a vyriešilo nedovolené odoberanie energetického tovaru v tranzite cez jej územie, ktoré uskutočňuje akýkoľvek subjekt, ktorý patrí pod kontrolu alebo jurisdikciu tejto zmluvnej strany.

Článok 351

Neprerušený tranzit

1.   Zmluvná strana nezasahuje do tranzitu energetického tovaru uskutočňovaného cez jej územie, okrem prípadov, keď sa tak osobitne ustanovuje v zmluve alebo inej dohode upravujúcej tento tranzit.

2.   V prípade sporu o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa zmluvných strán či jedného alebo viacerých subjektov patriacich pod kontrolu alebo do jurisdikcie niektorej zo zmluvných strán, nesmie zmluvná strana, cez územie ktorej sa uskutočňuje tranzit energetického tovaru, a to až do uzavretia postupu na urovnanie sporu podľa príslušnej zmluvy alebo dohody, alebo postupu v núdzových situáciách v zmysle prílohy XXXI k tejto dohode alebo kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, prerušiť tento tranzit alebo znížiť jeho objem, alebo umožniť niektorému zo subjektov patriacich pod jej kontrolu alebo do jej jurisdikcie vrátane štátnych obchodných podnikov, aby prerušil tento tranzit alebo znížil jeho objem, s výnimkou prípadov, keď sa tak osobitne ustanovuje v odseku 1 tohto článku.

3.   Zmluvná strana neponesie zodpovednosť za prerušenie tranzitu alebo zníženie jeho objemu v zmysle tohto článku, ak táto zmluvná strana nebola schopná zabezpečiť dodávku alebo tranzit energetického tovaru v dôsledku konania, za ktoré zodpovedá tretia krajina alebo subjekt patriaci pod kontrolu alebo do jurisdikcie tretej krajiny.

Článok 352

Prevádzkovatelia a ich povinnosť tranzitu

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby prevádzkovatelia pevnej infraštruktúry prijali opatrenia, ktoré sú potrebné na:

a)

minimalizáciu rizika náhodného prerušenia tranzitu alebo zníženia jeho objemu a

b)

urýchlené obnovenie normálneho fungovania tranzitu, v prípade ktorého došlo k náhodnému prerušeniu alebo zníženiu objemu.

Článok 353

Regulačný orgán v oblasti elektrickej energie a zemného plynu

1.   V súlade so smernicou 2003/55/ES a smernicou 2003/54/ES musí byť regulačný orgán v oblasti elektrickej energie a zemného plynu právne odlišný a musí fungovať nezávisle od akéhokoľvek verejného alebo súkromného subjektu, pričom musí mať dostatočné právomoci na zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže na trhu a jeho efektívneho fungovania.

2.   Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, musia byť nestranné vo vzťahu k všetkým účastníkom trhu.

3.   Prevádzkovateľ, na ktorého má vplyv určité rozhodnutie regulačného orgánu, má právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. Ak odvolací orgán nemá charakter súdneho orgánu, dôvody jeho rozhodnutia sa uvedú vždy písomne a jeho rozhodnutia takisto podliehajú preskúmaniu zo strany nestranného a nezávislého súdneho orgánu. Rozhodnutia prijaté odvolacími orgánmi sa musia účinne presadzovať.

Článok 354

Vzťah k Zmluve o Energetickom spoločenstve

1.   V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto kapitoly a ustanoveniami Zmluvy o Energetickom spoločenstve alebo právnych predpisov Únie uplatniteľných na jej základe majú v rámci predmetného rozporu prednosť ustanovenia Zmluvy o Energetickom spoločenstve alebo právnych predpisov Únie uplatniteľných na jej základe.

2.   Pri vykonávaní tejto kapitoly sa uprednostní prijímanie právnych predpisov alebo iných aktov, ktoré budú v súlade so Zmluvou o Energetickom spoločenstve, alebo ktoré budú založené na uplatniteľných právnych predpisoch Únie. V prípade sporu v súvislosti s touto kapitolou sa budú právne predpisy a iné akty, ktoré spĺňajú tieto kritériá, považovať za predpisy a iné akty v súlade s touto kapitolou. Pri posudzovaní súladu právnych predpisov alebo iných aktov s týmito kritériami sa zohľadnia všetky relevantné rozhodnutia prijaté na základe článku 91 Zmluvy o Energetickom spoločenstve.

3.   Žiadna zmluvná strana nepoužije ustanovenia tejto dohody o urovnávaní sporov na to, aby tvrdila, že došlo k porušeniu ustanovení Zmluvy o Energetickom spoločenstve.

KAPITOLA 12

Transparentnosť

Článok 355

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

1.

„všeobecne záväzné opatrenia“ zahŕňajú zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia, postupy a administratívne rozhodnutia, ako aj akékoľvek iné všeobecné alebo abstraktné akty, výklady alebo ďalšie požiadavky, ktoré majú vplyv na akúkoľvek záležitosť, na ktorú sa vzťahuje hlava V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Tento pojem nezahŕňa rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na konkrétnu osobu;

2.

„zainteresovaná osoba“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa môžu vzťahovať akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných opatrení v zmysle hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 356

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Zmluvné strany uznávajú vplyv, ktorý môže mať ich regulačné prostredie na obchod a investície medzi nimi, a zabezpečia predvídateľné regulačné prostredie pre hospodárske subjekty, ako aj efektívne postupy, a to pri zohľadnení požiadaviek právnej istoty a proporcionality.

Článok 357

Uverejňovanie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všeobecne záväzné opatrenia:

a)

boli urýchlene sprístupnené prostredníctvom oficiálne stanoveného média, a ak je to uskutočniteľné elektronicky, tak, aby sa s nimi mohli zainteresované osoby oboznámiť;

b)

obsahovali vysvetlenie svojho cieľa a dôvodov a

c)

s výnimkou riadne odôvodnených prípadov sa v týchto opatreniach stanovoval dostatočne dlhý čas medzi ich uverejnením a nadobudnutím účinnosti.

2.   Každá zmluvná strana:

a)

sa usiluje v dostatočnom časovom predstihu uverejniť akýkoľvek návrh všeobecne záväzného opatrenia alebo návrh na jeho zmenu, ako aj vysvetlenie cieľa a dôvodov predmetného návrhu;

b)

poskytne zainteresovaným osobám dostatok príležitostí na vznesenie pripomienok k takémuto návrhu, pričom poskytne najmä dostatočne dlhý čas na tento účel a

c)

sa usiluje zohľadniť pripomienky, ktoré zainteresované osoby predložili v súvislosti s takýmto návrhom.

Článok 358

Miesta na predkladanie otázok a kontaktné miesta

1.   V záujme uľahčenia komunikácie medzi zmluvnými stranami o akejkoľvek záležitosti, na ktorú sa vzťahuje hlava V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, určí každá zmluvná strana kontaktné miesto, ktoré bude plniť funkciu koordinátora.

2.   Každá zmluvná strana zachová alebo stanoví vhodné mechanizmy umožňujúce odpovedať na žiadosti o informácie od akejkoľvek osoby týkajúce sa akéhokoľvek navrhovaného alebo platného všeobecne záväzného opatrenia a jeho uplatňovania. Žiadosti o informácie môžu byť adresované prostredníctvom kontaktného miesta zriadeného podľa odseku 1 alebo prípadne prostredníctvom akéhokoľvek iného mechanizmu.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že akákoľvek odpoveď podľa odseku 2 nemusí byť konečná ani právne záväzná, ale slúži len na informačné účely, ak sa v príslušných zákonoch a iných právnych predpisoch zmluvných strán nestanovuje inak.

4.   Na žiadosť jednej zo zmluvných strán jej druhá zmluvná strana okamžite poskytne informácie a odpoveď na otázky týkajúce sa akéhokoľvek všeobecne záväzného opatrenia, alebo akéhokoľvek návrhu na zmenu všeobecne záväzného opatrenia, v prípade ktorého sa žiadajúca zmluvná strana domnieva, že by mohlo ovplyvniť fungovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a to bez ohľadu na to, či žiadajúcej zmluvnej strane bolo toto opatrenie vopred oznámené.

Článok 359

Správa všeobecne záväzných opatrení

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky jej všeobecne záväzné opatrenia uplatňovali objektívne, nestranne a primerane. Na tento účel, ak sa v konkrétnych prípadoch takéto opatrenia uplatnia na konkrétne osoby, tovar alebo služby druhej zmluvnej strany, každá zmluvná strana:

a)

sa snaží zainteresovaným osobám, ktorých sa konanie priamo týka, v súlade so svojimi postupmi zaslať primerané oznámenie o začatí konania vrátane opisu charakteru konania, vyhlásenia príslušného orgánu, ktorý začal konanie, a všeobecného opisu všetkých sporných otázok;

b)

poskytne týmto zainteresovaným osobám primeranú príležitosť na predloženie skutočností a argumentov na podporu ich stanovísk skôr, než sa pristúpi ku konečnému administratívnemu opatreniu, ak to umožňuje čas, charakter konania a verejný záujem a

c)

zabezpečí, aby jej postupy vychádzali z jej právnych predpisov a vykonávali sa v súlade s nimi.

Článok 360

Preskúmanie a odvolanie

1.   Každá zmluvná strana zriadi alebo zachová súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy na účely urýchleného preskúmania a v odôvodnených prípadoch aj nápravy administratívnych opatrení týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje hlava V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Tieto tribunály alebo postupy budú nestranné a nezávislé od úradu alebo orgánu povereného presadzovaním administratívnych predpisov a osoby zodpovedné za ne nebudú mať žiadny podstatný záujem na výsledku predmetnej záležitosti.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby strany konania mali pred týmito tribunálmi alebo v rámci týchto postupov právo na:

a)

primeranú možnosť podporiť alebo obhájiť svoje príslušné stanoviská a

b)

rozhodnutie založené na dôkazoch a poskytnutých záznamoch alebo, v prípade, že to právne predpisy zmluvnej strany vyžadujú, na zázname vypracovanom administratívnym orgánom.

3.   Každá zmluvná strana s výhradou odvolania alebo ďalšieho preskúmania podľa jej právneho poriadku zabezpečí, aby úrad alebo príslušný orgán takéto rozhodnutie vykonal a aby sa ním riadili jeho postupy, pokiaľ ide o predmetné administratívne opatrenie.

Článok 361

Kvalita v regulačnej oblasti a riadna administratívna prax

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri podpore kvality v regulačnej oblasti a výkonnosti, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o ich príslušné regulačné politiky a posúdenia vplyvu regulačných opatrení.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú uplatňovať zásady riadnej administratívnej praxe (33), a dohodli sa, že budú spolupracovať pri ich podpore, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov.

Článok 362

Osobitné pravidlá

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá o transparentnosti stanovené v ďalších kapitolách hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

KAPITOLA 13

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Článok 363

Kontext a ciele

1.   Zmluvné strany sa odvolávajú na Agendu 21 konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, vyhlásenie MOP o základných princípoch a právach pri práci z roku 1998, johannesburský plán vykonávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja z roku 2002, ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006 a deklaráciu MOP o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu z roku 2008. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať rozvoj medzinárodného obchodu tak, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja, v záujme blaha súčasnej a budúcich generácií, ako aj s cieľom zabezpečiť, aby bol tento cieľ začlenený a zohľadnený na každej úrovni ich obchodného vzťahu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok sledovať cieľ trvalo udržateľného rozvoja a uznávajú, že hospodársky a sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia sú navzájom prepojené a vzájomne sa posilňujúce súčasti. Zdôrazňujú prínos posúdenia aspektov práce súvisiacich s obchodom (34) a environmentálnych otázok ako súčasti globálneho prístupu k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju.

Článok 364

Právo na reguláciu a úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú právo každej zmluvnej strany stanoviť vlastné politiky a priority, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, ako aj vlastnú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce a prijať alebo náležite zmeniť svoje príslušné právne predpisy a politiky v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodne uznaných noriem alebo dohôd uvedených v článkoch 365 a 366 tejto dohody.

2.   V uvedenom kontexte sa každá zmluvná strana usiluje zabezpečiť, aby jej právne predpisy a politiky zaisťovali a podporovali vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce, pričom sa snaží tieto právne predpisy a politiky, ako aj úrovne ochrany, na ktorých sú založené, ďalej zlepšovať.

Článok 365

Multilaterálne pracovné normy a dohody

1.   Zmluvné strany uznávajú, že plná a produktívna zamestnanosť a dôstojná práca pre všetkých sú hlavnými prvkami pre riadenie globalizácie, pričom opätovne potvrdzujú svoju pripravenosť na podporu rozvoja medzinárodného obchodu spôsobom, ktorý podporuje plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých. V tejto súvislosti sa zaväzujú k prípadným konzultáciám a spolupráci v otázkach týkajúcich sa práce, ktoré súvisia s obchodom a sú predmetom spoločného záujmu.

2.   Zmluvné strany sa v súlade s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných zásadách a právach pri práci a z nadväzujúcich opatrení k tejto deklarácii z roku 1998, zaväzujú dodržiavať, podporovať a v rámci právneho poriadku aj prakticky a na celom svojom území vykonávať medzinárodne uznávané základné normy v oblasti práce obsiahnuté v základných dohovoroch MOP, a to predovšetkým:

a)

slobodu združovania a účinné uznávanie práva na kolektívne vyjednávanie;

b)

odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce;

c)

účinné zrušenie detskej práce a

d)

odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním.

3.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok v rámci svojho právneho poriadku aj prakticky účinne vykonávať základné, prioritné a iné dohovory MOP, ktoré ratifikovali členské štáty a Moldavská republika.

4.   Zmluvné strany zvážia aj ratifikáciu zostávajúcich prioritných a iných dohovorov MOP, ktoré MOP klasifikuje ako aktuálne. V tomto kontexte sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o svojej príslušnej situácii a pokroku, pokiaľ ide o ratifikačný proces.

5.   Zmluvné strany uznávajú, že porušovanie základných zásad a práv pri práci sa nemôže považovať za legitímnu komparatívnu výhodu ani inak použiť ako legitímna komparatívna výhoda, ako aj, že pracovné normy by sa nemali využívať na protekcionistické účely v oblasti obchodu.

Článok 366

Multilaterálna správa a multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia

1.   Zmluvné strany uznávajú hodnotu medzinárodnej správy a dohôd v oblasti životného prostredia ako reakcie medzinárodného spoločenstva na globálne alebo regionálne environmentálne problémy a zdôrazňujú potrebu vzájomnej podpory medzi obchodnými politikami a politikami v oblasti životného prostredia. V tomto kontexte sa zmluvné strany zaväzujú k prípadným konzultáciám a spolupráci, pokiaľ ide o rokovania o environmentálnych otázkach súvisiacich s obchodom, ako aj pokiaľ ide o iné environmentálne záležitosti súvisiace s obchodom, ktoré sú predmetom spoločného záujmu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne vykonávať v rámci právneho poriadku aj prakticky multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, na ktorých sa zúčastňujú.

3.   Zmluvné strany si pravidelne vymieňajú informácie o svojej príslušnej situácii a pokroku, pokiaľ ide ratifikáciu multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia alebo o zmeny takýchto dohôd.

4.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok dosiahnuť konečný cieľ Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a jeho Kjótskeho protokolu. Zaväzujú sa spolupracovať, pokiaľ ide o rozvoj budúceho medzinárodného režimu v oblasti zmeny klímy v rámci UNFCCC a s ním súvisiacich dohôd a rozhodnutí.

5.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvným stranám prijať alebo zachovať opatrenia na vykonávanie multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia, ktorých je zmluvnou stranou, pokiaľ sa tieto opatrenia neuplatňujú spôsobom, ktorý by predstavoval svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami alebo skryté obmedzovanie obchodu.

Článok 367

Obchod a investície, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok posilniť príspevok obchodu k trvalo udržateľnému rozvoju v rámci jeho hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru. V súlade s tým zmluvné strany:

a)

uznávajú prínos, ktorý môžu základné normy v oblasti práce a dôstojná práca znamenať z hľadiska ekonomickej efektívnosti, inovácií a produktivity, a budú sa usilovať o väčšiu súdržnosť medzi obchodnými politikami na jednej strane a politikami v oblasti práce na strane druhej;

b)

sa usilujú uľahčiť a podporovať obchod s environmentálnym tovarom a službami, ako aj investície do nich, a to aj prostredníctvom riešenia súvisiacich necolných prekážok;

c)

sa usilujú uľahčiť odstraňovanie prekážok obchodu a investícií týkajúcich sa tovaru a služieb, ktoré sú osobitne relevantné z pohľadu zmiernenia zmeny klímy, ako sú napríklad energia z trvalo udržateľných obnoviteľných zdrojov a energeticky efektívne výrobky a služby, a to aj prostredníctvom prijatia politických rámcov, ktoré by podporovali využívanie najlepších dostupných technológií, a presadzovania noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky obchodu;

d)

sa dohodli, že budú podporovať obchod s tovarom, ktorý prispieva k zlepšeniu sociálnych podmienok a postupov nepoškodzujúcich životné prostredie, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľné hospodárstvo, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania, schémy environmentálnych značiek a certifikačné schémy pre výrobky z prírodných zdrojov;

e)

sa dohodli, že budú podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov. V tejto súvislosti zmluvné strany odkazujú na medzinárodne uznávané zásady a usmernenia, ako sú napríklad usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pre nadnárodné podniky, iniciatíva OSN Global Compact a tripartitná deklarácia MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky.

Článok 368

Biologická diverzita

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity ako hlavného prvku dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, pričom opätovne potvrdzujú svoj záväzok zachovávať a trvalo udržateľne využívať biologickú diverzitu v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite a ďalšími príslušnými medzinárodnými nástrojmi, na ktorých sa zúčastňujú.

2.   Na uvedený účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

podporovať obchod s výrobkami z prírodných zdrojov získanými prostredníctvom trvalo udržateľného využívania biologických zdrojov, ako aj prispievať k zachovaniu biodiverzity;

b)

vymieňať si informácie o opatreniach v oblasti obchodu s výrobkami z prírodných zdrojov zameranými na zastavenie zmenšovania biologickej diverzity a zníženie tlakov na biologickú diverzitu, ako aj v príslušných prípadoch spolupracovať s cieľom dosiahnutia najväčšieho možného účinku ich politík a zabezpečenia vzájomnej podpory týchto politík;

c)

podporovať zaraďovanie príslušných druhov do zoznamu podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pokiaľ ide o druhy ktoré sa z hľadiska zachovania považujú za ohrozené a

d)

spolupracovať na regionálnej aj celosvetovej úrovni s cieľom podporovať zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity v rámci prírodných a poľnohospodárskych ekosystémov, a to aj pokiaľ ide o ohrozené druhy a ich biotopy, osobitne chránené prírodné zóny a genetickú diverzitu, obnovu ekosystémov a odstraňovanie alebo znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov využívania živých aj neživých prírodných zdrojov či ekosystémov.

Článok 369

Trvalo udržateľné hospodárenie s lesnými zdrojmi a obchod s výrobkami lesného hospodárstva

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má zabezpečenie zachovania lesných zdrojov a trvalo udržateľného hospodárenia s nimi, a prínos, ktorý má lesné hospodárstvo v súvislosti s dosahovaním hospodárskych, environmentálnych a sociálnych cieľov zmluvných strán.

2.   Na uvedený účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

podporovať obchod s výrobkami lesného hospodárstva pochádzajúcimi z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a vyťaženými v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, kde boli vyťažené. Medzi opatrenia prijaté v tejto súvislosti môže patriť uzatvorenie dobrovoľnej dohody o partnerstve v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve;

b)

vymieňať si informácie o opatreniach na podporu spotreby dreva a výrobkov z dreva, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, ako aj v príslušných prípadoch spolupracovať v rámci rozvoja takýchto opatrení;

c)

prijať opatrenia na podporu zachovania lesného porastu, ako aj na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodu v tejto súvislosti, a to prípadne, aj pokiaľ ide o tretie krajiny;

d)

vymieňať si informácie o opatreniach na zlepšenie správy v oblasti lesného hospodárstva a v príslušných prípadoch spolupracovať s cieľom dosiahnutia najväčšieho možného účinku ich politík a zabezpečenia vzájomnej podpory týchto politík zameraných na vylúčenie nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z neho z obchodných tokov;

e)

podporovať zaraďovanie príslušných druhov dreva do zoznamu podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pokiaľ ide o druhy ktoré sa z hľadiska zachovania považujú za ohrozené a

f)

spolupracovať na regionálnej aj celosvetovej úrovni s cieľom podporovať zachovanie lesného porastu a trvalo udržateľné hospodárenie so všetkými druhmi lesov, a to pri využívaní certifikačných systémov podporujúcich zodpovedné hospodárenie s lesmi.

Článok 370

Obchod s produktmi rybného hospodárstva

Zmluvné strany sa so zreteľom na dôležitosť, ktorú pripisujú potrebe zabezpečenia zodpovedného a trvalo udržateľného riadenia populácií rýb, ako aj vzhľadom na význam podpory dobrej správy vecí verejných v oblasti obchodu, zaväzujú:

a)

podporovať osvedčené postupy v oblasti riadenia rybárstva s cieľom zabezpečiť ochranu populácií rýb a hospodárenie s nimi trvalo udržateľným spôsobom, a to na základe ekosystémového prístupu;

b)

prijímať účinné opatrenia na monitorovanie a kontrolu rybolovných činností;

c)

zabezpečiť úplný súlad s príslušnými opatreniami na ochranu a kontrolu, ktoré prijímajú regionálne organizácie pre riadenie rybárstva, ako aj pri maximálnej možnej spolupráci s týmito organizáciami a v rámci nich a

d)

spolupracovať v rámci boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (ďalej len „NNN“) rybolovu a činnostiam súvisiacim s rybolovom, a to prostredníctvom komplexných, účinných a transparentných opatrení. Zmluvné strany okrem toho vykonajú politiky a prijmú opatrenia, aby vylúčili výrobky získané NNN rybolovom z obchodných tokov a svojich trhov.

Článok 371

Zachovanie úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú, že je nevhodné podporovať obchod alebo investície znížením úrovne ochrany zakotvenej vo vnútroštátnych environmentálnych a pracovnoprávnych predpisoch.

2.   Zmluvná strana neupustí ani sa neodchýli od svojich environmentálnych a pracovnoprávnych predpisov, a ani neponúkne takéto upustenie alebo odchýlenie, aby podporila obchod alebo usadzovanie sa, nadobudnutie, expanziu alebo zachovanie určitého stavu, pokiaľ ide o investície alebo investora na jej území.

3.   Zmluvná strana neupustí od účinného presadzovania svojich environmentálnych ani pracovnoprávnych predpisov, a to či už prostredníctvom trvalého alebo opakovaného konania alebo nekonania, aby tým ovplyvnila obchod alebo investície.

Článok 372

Vedecké informácie

Zmluvné strany pri príprave a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môžu mať vplyv na obchod alebo investície, zohľadnia príslušné vedecké a technické informácie a súvisiace medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania, ak existujú, a to vrátane zásady predbežnej opatrnosti.

Článok 373

Transparentnosť

Každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a kapitolou 12 (Transparentnosť) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody zaistí, aby sa akékoľvek opatrenie zamerané na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môže mať vplyv na obchod alebo investície, pripravovalo, zavádzalo a spravovalo transparentným spôsobom, s náležitým oznámením a verejnými konzultáciami, ako aj s náležitým a včasným oznámením neštátnym subjektom, a pri konzultáciách s nimi.

Článok 374

Preskúmanie vplyvu na udržateľnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú preskúmavať, monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj, a to prostredníctvom svojich príslušných participačných procesov a inštitúcií, ako aj procesov a inštitúcií vytvorených na základe tejto dohody, napríklad prostredníctvom posúdení vplyvu na udržateľnosť v súvislosti s obchodom.

Článok 375

Spolupráca v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce na aspektoch politík v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s obchodom, pri dosahovaní cieľov hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Ich spolupráca sa môže okrem iného zamerať na tieto oblasti:

a)

aspekty obchodu a trvalo udržateľného rozvoja súvisiace s ochranou životného prostredia alebo pracovných podmienok, pokiaľ ide o medzinárodné fóra, ako je najmä WTO, MOP Program OSN pre životné prostredie, ako aj o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia;

b)

metodika a ukazovatele posudzovaní vplyvu v rámci posúdení vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj obchodu;

c)

vplyv pracovných a environmentálnych predpisov, noriem a štandardov na obchod a investície, ako aj vplyv pravidiel v oblasti obchodu a investícií na pracovné a environmentálne právo, ako aj na rozvoj predpisov a politík v pracovnej a environmentálnej oblasti;

d)

pozitívne a negatívne vplyvy hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj a spôsoby, ako tieto vplyvy posilniť, zabrániť im, resp. ich znížiť, a to pri zohľadnení posúdení vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré vykonala niektorá zo zmluvných strán alebo obe zmluvné strany;

e)

podpora ratifikácie a účinného vykonávania základných, prioritných a iných aktuálnych dohovorov MOP, ako aj multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia, ktoré sú relevantné v kontexte obchodu;

f)

podpora súkromných a verejných systémov certifikácie, sledovateľnosti a udeľovania značiek vrátane environmentálnych značiek;

g)

podpora sociálnej zodpovednosti podnikov, napr. prostredníctvom opatrení zameraných na zvyšovanie povedomia o medzinárodne uznávaných usmerneniach a zásadách, ich použití a vykonávaní, ako aj o nadväzných opatreniach;

h)

aspekty programu dôstojnej práce MOP súvisiace s obchodom vrátane prepojenia medzi obchodom a plnou a produktívnou zamestnanosťou, prispôsobenia trhu práce, základných pracovných noriem, štatistiky práce, rozvoja ľudských zdrojov a celoživotného vzdelávania, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, sociálneho dialógu a rodovej rovnosti;

i)

aspekty multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia súvisiace s obchodom vrátane colnej spolupráce;

j)

aspekty súčasného a budúceho medzinárodného režimu v oblasti zmeny klímy súvisiace s obchodom vrátane spôsobov podpory nízkouhlíkových technológií a energetickej efektívnosti;

k)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na podporu zachovania biologickej diverzity a jej trvalo udržateľného využívania;

l)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na riešenie problému odlesňovania, a to aj prostredníctvom riešenia problémov týkajúcich sa nezákonnej ťažby dreva a

m)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na podporu trvalo udržateľných rybárskych postupov a trvalo udržateľného hospodárenia s rybárskymi výrobkami.

Článok 376

Inštitucionálne a monitorovacie mechanizmy

1.   Každá zmluvná strana určí v rámci svojich orgánov verejnej správy úrad, ktorý slúži ako kontaktné miesto pre druhú zmluvnú stranu na účely vykonávania tejto kapitoly.

2.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj. Podvýbor podáva správy o svojej činnosti Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody. Tento podvýbor pozostáva z vyšších úradníkov verejnej správy každej zo zmluvných strán.

3.   Zasadnutie uvedeného podvýboru sa uskutoční v priebehu prvého roka po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne podľa potreby s cieľom vykonávať dohľad nad vykonávaním tejto kapitoly, ako aj nad činnosťami uskutočňovanými v rámci spolupráce podľa článku 375 tejto dohody. Podvýbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Každá zmluvná zvolá novú vnútroštátnu poradnú skupinu či skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj alebo konzultuje s takouto už existujúcou skupinou či skupinami, ktorých úlohou je poskytovať poradenstvo v otázkach týkajúcich sa tejto kapitoly. Takáto skupina či skupiny môžu predkladať stanoviská alebo odporúčania týkajúce sa vykonávania tejto kapitoly, a to aj na vlastný podnet.

5.   Uvedená vnútroštátna poradná skupina či skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj musiapozostávať z nezávislých organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť, a to pri vyváženom zastúpení zainteresovaných strán z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ako sú okrem iného organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, mimovládne organizácie, ako aj ďalšie relevantné zainteresované strany.

Článok 377

Spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou

1.   Zmluvné strany zriadia spoločné fórum pre dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti usadenými na ich území, a to pri účasti členov ich vnútroštátnej poradnej skupiny či poradných skupín, ako aj širokej verejnosti; na účely uskutočňovania dialógu o aspektoch tejto dohody súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom. Zmluvné strany podporujú vyvážené zastúpenie relevantných záujmov vrátane nezávislých organizácií zastupujúcich zamestnávateľov, zamestnancov, environmentálne záujmy, podnikateľské skupiny, ako aj iné prípadné relevantné zainteresované strany.

2.   Spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa bude schádzať raz ročne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodnú na fungovaní spoločného fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou najneskôr do jedného roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

3.   Zmluvné strany predkladajú spoločnému fóru pre dialóg s občianskou spoločnosťou aktualizované informácie o vykonávaní tejto kapitoly. Názory a stanoviská spoločného fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa predkladajú zmluvným stranám a takisto sa aj zverejnia.

Článok 378

Vládne konzultácie

1.   Vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto kapitoly môžu zmluvné strany využiť jedine postupy stanovené podľa tohto článku a článku 379 tejto dohody.

2.   Zmluvná strana môže požiadať o konzultácie s druhou zmluvnou stranou týkajúce sa akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z tejto kapitoly, a to prostredníctvom predloženia písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany. V tejto žiadosti sa musí predmetná záležitosť podať jasne, pričom sa musí uviesť, o aký problém ide, ako aj predložiť krátke zhrnutie nárokov podľa tejto kapitoly. Konzultácie sa začnú bezodkladne po tom, čo jedna zo zmluvných strán predloží žiadosť o konzultácie.

3.   Zmluvné strany vyvinú čo najväčšie úsilie, aby v predmetnej záležitosti dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu. Zmluvné strany zohľadnia činnosť MOP alebo príslušných multilaterálnych environmentálnych organizácií či subjektov tak, aby sa podporovala väčšia spolupráca a súdržnosť medzi prácou zmluvných strán a týchto organizácií. V náležitých prípadoch môžu zmluvné strany požiadať o vydanie stanoviska tieto organizácie či subjekty, alebo akékoľvek osoby alebo subjekty, ktoré považujú za vhodné, v záujme dôkladného preskúmania predmetnej záležitosti.

4.   Ak sa zmluvná strana domnieva, že je potrebné predmetnú záležitosť ďalej prediskutovať, môže táto zmluvná strana predložením písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany požiadať o zvolanie zasadnutia Podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj na účely prerokovania predmetnej záležitosti. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zasadne bezodkladne a bude sa usilovať o dosiahnutie dohody o riešení predmetnej záležitosti.

5.   Uvedený podvýbor môže v prípade potreby požiadať o poskytnutie poradenstva vnútroštátnu poradnú skupinu či poradné skupiny niektorej zo zmluvných strán alebo oboch zmluvných strán, ako aj o inú odbornú pomoc.

6.   Akékoľvek riešenie, ku ktorému konzultujúce zmluvné strany v predmetnej záležitosti dospejú, sa zverejní.

Článok 379

Skupina expertov

1.   Každá zmluvná strana môže 90 dní po predložení žiadosti o konzultácie v zmysle článku 378 ods. 2 tejto dohody, požiadať, aby sa zvolalo zasadnutie skupiny expertov na účely preskúmania záležitosti, v prípade ktorej sa nedosiahlo počas vládnych konzultácií uspokojivé riešenie.

2.   Pokiaľ sa v tomto článku neustanovuje inak, použijú sa ustanovenia pododdielu 1 a pododdielu 3 oddielu 3 a článku 406 kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ako aj procesné pravidlá uvedené v prílohe XXXIII k tejto dohode a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov („kódex správania“) uvedený v prílohe XXXIV k tejto dohode.

3.   Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj na svojom prvom zasadnutí po nadobudnutí platnosti tejto dohody ustanoví zoznam aspoň 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zasadať v skupine expertov. Každá zmluvná strana navrhne aspoň päť osôb, ktoré budú zastávať funkciu expertov. Zmluvné strany tiež vyberú aspoň päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré môžu plniť funkciu predsedu skupiny expertov. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.

4.   Do zoznamu uvedeného v odseku 3 sa zaradia osoby, ktoré majú osobitné vedomosti alebo odborné znalosti v otázkach práva či v otázkach práce a životného prostredia upravených v tejto kapitole alebo v rámci riešenia sporov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Tieto osoby budú nezávislé, pričom predmetnú funkciu vykonávajú osobne a neprijímajú pokyny, pokiaľ ide o otázky súvisiace s predmetnou záležitosťou, od žiadnej organizácie ani vlády a ani nie sú spojení s vládou žiadnej zo zmluvných strán; ďalej dodržiavajú kódex správania uvedený v prílohe XXXIV k tejto dohode.

5.   Na účely záležitostí vyplývajúcich z tejto kapitoly sa bude skupina expertov skladať z expertov zo zoznamu podľa odseku 3 tohto článku v súlade s článkom 385 tejto dohody a pravidlom 8 procesných pravidiel stanovených v prílohe XXXIII tejto dohody.

6.   Skupina expertov môže požiadať o poskytnutie informácií a poradenstva vnútroštátnu poradnú skupinu či poradné skupiny niektorej zo zmluvných strán alebo z akéhokoľvek zdroja, ktorý považuje za vhodný. V záležitostiach týkajúcich sa dodržiavania multilaterálnych dohôd uvedených v článkoch 365 a 366 tejto dohody by sa mala skupina expertov usilovať získať informácie a poradenstvo od MOP alebo subjektov zriadených na základe multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia.

7.   Skupina expertov predloží svoju správu zmluvným stranám v súlade s príslušnými postupmi stanovenými v kapitole 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. V tejto správe sa uvádzajú skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých zistení a odporúčaní predkladaných skupinou expertov. Zmluvné strany správu verejne sprístupnia do 15 dní od predloženia správy.

8.   Zmluvné strany prerokujú náležité opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, pričom zohľadnia správu a odporúčania skupiny expertov. Dotknutá zmluvná strana informuje svoju poradnú skupinu či poradné skupiny a druhú zmluvnú stranu o svojich rozhodnutiach týkajúcich sa krokov alebo opatrení, ktoré sa majú vykonať, najneskôr do troch mesiacov po zverejnení správy. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj monitoruje opatrenia prijaté v nadväznosti na správu a odporúčania skupiny expertov. Pripomienky môžu Podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj predkladať poradné orgány aj spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou.

KAPITOLA 14

Urovnávanie sporov

Oddiel 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 380

Cieľ

Cieľom tejto kapitoly je vytvoriť účinný a efektívny mechanizmus na zabránenie akýmkoľvek sporom medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom a uplatňovaním hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a na ich urovnávanie, a to v záujme dosiahnutia, ak je to možné, obojstranne prijateľného riešenia.

Článok 381

Rozsah pôsobnosti

Ak nie je výslovne stanovené inak, táto kapitola sa použije v prípade akýchkoľvek sporov v súvislosti s výkladom a uplatňovaním ustanovení hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Oddiel 2

Konzultácie a mediácia

Článok 382

Konzultácie

1.   Zmluvné strany sa usilujú vyriešiť akékoľvek spory uvedené v článku 381 tejto dohody tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom čo najskôr dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenie.

2.   Zmluvná strana požiada o konzultácie písomnou žiadosťou adresovanou druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie dôvody svojej žiadosti, ako aj sporné opatrenie a tie ustanovenia uvedené v článku 381 tejto dohody, ktoré pokladá za uplatniteľné, pričom kópiu tejto žiadosti zašle Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody.

3.   Konzultácie sa uskutočnia do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a budú prebiehať na území strany, ktorej bola adresovaná žiadosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Konzultácie sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní. Konzultácie a najmä všetky informácie predložené zmluvnými stranami a ich stanoviská sú dôverné a nie sú nimi dotknuté práva žiadnej zmluvnej strany v rámci akýchkoľvek ďalších konaní.

4.   Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, sa uskutočnia do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti požiadanej zmluvnej strane a považujú sa za ukončené do týchto 15 dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.   Ak zmluvná strana, ktorej je žiadosť o konzultácie adresovaná, neodpovie na žiadosť do desiatich dní odo dňa jej doručenia alebo ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3 alebo v odseku 4 tohto článku, alebo ak sa zmluvné strany dohodli, že neuskutočnia konzultácie, alebo ak boli konzultácie ukončené bez toho, aby sa dospelo k vzájomne dohodnutému riešeniu, zmluvná strana, ktorá požiadala o konzultácie, môže požiadať o uplatnenie článku 384 tejto dohody.

6.   Každá zmluvná strana je počas konzultácií povinná predložiť faktické informácie dostatočné na to, aby bolo možné úplne preskúmať, akým spôsobom by predmetné opatrenie mohlo ovplyvniť fungovanie a uplatňovanie tejto dohody.

7.   Ak ide o konzultácie týkajúce sa dopravy energetického tovaru prostredníctvom sietí a niektorá zo zmluvných strán považuje vyriešenie sporu za naliehavé z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie medzi zmluvnými stranami, konzultácie sa uskutočnia do troch dní odo dňa predloženia žiadosti a považujú za ukončené do troch dní odo dňa predloženia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní.

Článok 383

Mediácia

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požadovať, aby druhá zmluvná strana vstúpila do mediačného konania v súvislosti s akýmkoľvek opatrením, ktoré má nepriaznivý vplyv na obchod alebo investície medzi zmluvnými stranami podľa prílohy XXXII k tejto dohode.

Oddiel 3

Postupy urovnávania sporov

Pododdiel 1

Rozhodcovské konanie

Článok 384

Začatie rozhodcovského konania

1.   Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor prostredníctvom konzultácií podľa článku 382 tejto dohody, zmluvná strana, ktorá požiadala o konzultácie, môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu v súlade s týmto článkom.

2.   Žiadosť o zriadenie rozhodcovského tribunálu sa podáva písomne druhej zmluvnej strane, a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody. Sťažujúca sa zmluvná strana vo svojej žiadosti uvedie sporné opatrenie a vysvetlí, ako je toto opatrenie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, a to spôsobom, aby bol zrejmý právny základ sťažnosti.

Článok 385

Zriadenie rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch rozhodcov.

2.   Do desiatich dní od dátumu doručenia žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, sa uskutočnia konzultácie medzi zmluvnými stranami s cieľom dosiahnuť dohodu o zložení rozhodcovského tribunálu.

3.   V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu v rámci lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku, každá zmluvná strana môže vybrať rozhodcu z pododdielu zoznamu zostaveného podľa článku 404 tejto dohody do piatich dní od uplynutia lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku. Ak rozhodcu nevyberie žiadna zo strán, rozhodca bude na žiadosť druhej zmluvnej strany vybraný žrebovaním, ktoré uskutoční predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody alebo jeho zástupca, a to z pododdielu tejto druhej zmluvnej strany tvoriaceho súčasť zoznamu zostaveného podľa článku 404 tejto dohody.

4.   V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné dohodnúť sa na predsedovi rozhodcovského tribunálu v rámci lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku, tento predseda sa na žiadosť niektorej zo zmluvných strán vyberie žrebovaním, ktoré uskutoční predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo jeho zástupca, a to z pododdielu predsedov tvoriaceho súčasť zoznamu zostaveného podľa článku 404 tejto dohody.

5.   Predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo jeho zástupca vyberie rozhodcov do piatich dní od predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3 a 4 niektorou zo zmluvných strán.

6.   Za dátum zriadenia rozhodcovského tribunálu sa považuje dátum, keď v súlade s procesnými pravidlami uvedenými v prílohe XXXIII k tejto dohode posledný z troch vybraných rozhodcov súhlasil so svojím výberom.

7.   V prípade, že v čase predloženia žiadosti podľa odseku 3 a 4 tohto článku nebudú existovať žiadne zoznamy podľa článku 404 tejto dohody alebo nebudú obsahovať dostatok mien, všetci rozhodcovia sa vyberú žrebovaním spomedzi osôb, ktoré boli formálne navrhnuté jednou alebo oboma zmluvnými stranami.

8.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokiaľ ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, uplatní sa, a to bez možnosti využitia odseku 2, druhá veta odseku 3 a odsek 4, pričom lehota uvedená v odseku 5 je dva dni.

Článok 386

Predbežné nálezy o naliehavosti

Ak o to niektorá zmluvná strana požiada, rozhodcovský tribunál vydá do desiatich dní odo dňa svojho zriadenia predbežný nález o tom, či pokladá vec za naliehavú.

Článok 387

Správa rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi zmluvným stranám predbežnú správu obsahujúcu skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých svojich zistení a odporúčaní, a to najneskôr do 90 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu. Ak tribunál usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí bezodkladne písomne informovať zmluvné strany a Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, a uviesť dôvody omeškania a deň predpokladaného oznámenia predbežnej správy rozhodcovského tribunálu. Predbežná správa by nemala byť za žiadnych okolností oznámená neskôr ako 120 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy v lehote 14 dní odo dňa jej oznámenia.

3.   V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby oznámil svoju predbežnú správu v lehote 45 dní odo dňa svojho zriadenia, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Ktorákoľvek zmluvná strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy v lehote 7 dní odo dňa jej oznámenia.

4.   Po zvážení písomných pripomienok zmluvných strán k predbežnej správe rozhodcovský tribunál môže zmeniť svoju správu a vykonať akékoľvek ďalšie preskúmanie, ktoré bude považovať za potrebné. Zistenia záverečného nálezu tribunálu obsahujú dostatočný rozbor argumentov predložených vo fáze priebežného preskúmania a jasné odpovede na otázky a poznámky zmluvných strán.

5.   Pokiaľ ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie, alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, bude predbežná správa oznámená 20 dni po zriadení rozhodcovského tribunálu, a všetky žiadosti v zmysle odseku 2 tohto článku sa musia predložiť do piatich dní od oznámenia písomnej predbežnej správy. Rozhodcovský tribunál sa takisto môže rozhodnúť, že predbežná správa nie je potrebná.

Článok 388

Zmierovacie konanie pre prípad naliehavých sporov v súvislosti s energetickými otázkami

1.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie, alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, môže každá zo zmluvných strán od predsedu rozhodcovského tribunálu požadovať, aby konal ako zmierovateľ v akejkoľvek otázke súvisiacej so sporom, a to prostredníctvom predloženia žiadosti určenej rozhodcovskému tribunálu.

2.   Zmierovateľ sa bude usilovať dosiahnuť vyriešenie sporu dohodou alebo dohodu o postupe na vyriešenie sporu. Ak sa do 15 dní od vymenovania zmierovateľa nepodarí zmierovateľovi takúto dohodu dosiahnuť, vydá odporúčanie, ako by sa spor mal vyriešiť, alebo aký postup by sa mal uplatniť na jeho vyriešenie, pričom rozhodne aj o podmienkach, ktoré sa musia dodržať s účinnosťou odo dňa, ktorý sám určí, až do vyriešenia sporu.

3.   Zmluvné strany, ako aj subjekty, ktoré patria pod ich kontrolu alebo do ich jurisdikcie, sú povinné riadiť sa odporúčaniami predloženými podľa odseku 2 v súvislosti s podmienkami počas obdobia troch mesiacov po zmierovateľovom rozhodnutí, alebo až pokým sa spor nevyrieši, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Zmierovateľ je povinný dodržiavať kódex správania uvedený v prílohe XXXIV k tejto dohode.

Článok 389

Oznámenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi svoj záverečný nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody do 120 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Ak tribunál usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom bezodkladne písomne informuje zmluvné strany a Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a uvedie dôvody omeškania a deň predpokladaného oznámenia nálezu rozhodcovského tribunálu. Nález by nemal byť za žiadnych okolností oznámený neskôr ako 150 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.   V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby oznámil svoj nález v lehote 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Nález by nemal byť za žiadnych okolností oznámený neskôr ako 75 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu.

3.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie, alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález do 40 dní od dátumu svojho zriadenia.

Pododdiel 2

Splnenie nálezu

Článok 390

Splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnila nález rozhodcovského tribunálu.

Článok 391

Primeraná lehota na splnenie nálezu

1.   Ak nie je možné nález splniť okamžite, zmluvné strany sa budú snažiť o dosiahnutie dohody v otázke lehoty potrebnej na splnenie nálezu. V takom prípade zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi najneskôr 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o náleze rozhodcovského tribunálu zmluvným stranám, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody lehotu, o ktorej sa domnieva, že ju bude potrebovať na splnenie nálezu (ďalej len „primeraná lehota“), pričom uvedie dôvody, prečo túto lehotu navrhuje ako primeranú.

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, sťažujúca sa zmluvná strana do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 vykonaného zmluvnou stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala, písomne požiada rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 20 dní odo dňa predloženia žiadosti.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, písomne informuje sťažujúcu sa zmluvnú stranu o pokroku pri plnení nálezu rozhodcovského tribunálu, aspoň 30 dní pred uplynutím primeranej lehoty.

4.   Primeranú lehotu možno predĺžiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 392

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.   Pred uplynutím primeranej lehoty oznámi zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu.

2.   V prípade, že sa medzi zmluvnými stranami vyskytnú nezhody týkajúce sa existencie alebo súladu akéhokoľvek opatrenia prijatého na splnenie nálezu a oznámeného podľa odseku 1, s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, sťažujúca sa zmluvná strana môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. V takejto žiadosti sa uvedie sporné opatrenie a vysvetlí, ako je predmetné opatrenie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, a to spôsobom, aby bol zrejmý právny základ sťažnosti. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti.

Článok 393

Dočasné prostriedky nápravy v prípade nesplnenia nálezu

1.   Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia nálezu rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že neexistuje žiadne opatrenie prijaté na splnenie nálezu, alebo, že opatrenie oznámené podľa článku 392 ods. 1 tejto dohody nie je zlučiteľné so záväzkami tejto zmluvnej strany uvedenými v článku 381 tejto dohody, musí táto zmluvná strana, ak o to požiada sťažujúca sa zmluvná strana, a to na základe konzultácií s touto sťažujúcou sa stranou, predložiť ponuku na dočasnú kompenzáciu.

2.   Ak sa sťažujúca zmluvná strana rozhodne, že nebude požadovať predloženie ponuky na dočasnú kompenzáciu podľa odseku 1 tohto článku, alebo takáto žiadosť bola podaná, ale nedosiahla sa žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty alebo od oznámenia nálezu rozhodcovského tribunálu podľa článku 392 tejto dohody o tom, že neexistuje žiadne opatrenie prijaté na splnenie nálezu, alebo že prijaté opatrenie nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody uvedenými v článku 381 tejto dohody, sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená na základe oznámenia zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 381 tejto dohody na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo zníženiu výhod v dôsledku tohto porušovania. V uvedenom oznámení sa spresní úroveň pozastavenia plnenia záväzkov. Sťažujúca sa zmluvná strana môže vykonať pozastavenie kedykoľvek po uplynutí desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, pokiaľ zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa odseku 3 tohto článku.

3.   Ak sa zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, domnieva, že úroveň pozastavenia nie je rovnocenná zrušeniu alebo obmedzeniu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o vydanie nálezu v tejto veci. Takáto žiadosť sa oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu pred uplynutím lehoty desiatich dní uvedenej v odseku 2. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu svoj nález vo veci úrovne pozastavenia plnenia záväzkov do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Plnenie záväzkov sa nesmie pozastaviť, kým pôvodný rozhodcovský tribunál neoznámi svoj nález, a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s nálezom rozhodcovského tribunálu.

4.   Pozastavenie plnenia záväzkov a kompenzácie predpokladané podľa tohto článku sú dočasné a nepoužijú sa potom, čo:

a)

zmluvné strany dosiahli vzájomne dohodnuté riešenie podľa článku 398 tejto dohody;

b)

zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, opatrením oznámeným podľa článku 392 ods. 1 tejto dohody zabezpečila dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody alebo

c)

akékoľvek opatrenie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, bolo zrušené alebo zmenené tak, aby sa podľa článku 392 ods. 1 tejto dohody zabezpečil jeho súlad s uvedenými ustanoveniami.

Článok 394

Prostriedky nápravy pre prípad naliehavých sporov v súvislosti s energetickými otázkami

1.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie, alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, použijú sa ustanovenia tohto článku o prostriedkoch nápravy.

2.   Odchylne od článkov 391, 392, a 393 tejto dohody sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému zmluvnou stranou, ktorá nezabezpečila splnenie nálezu do 15 dní od jeho vydania. Toto pozastavenie môže byť prijaté s okamžitou platnosťou. Môže trvať až dovtedy, kým zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nezabezpečí splnenie nálezu tribunálu.

3.   V prípade, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, spochybňuje existenciu nesplnenia nálezu, alebo má námietky voči úrovni pozastavenia z dôvodu nesplnenia rozhodnutia, môže dať návrh na začatie konania podľa článku 393 ods. 3 a článku 395 tejto dohody, ktorý sa musí urýchlene preskúmať. Sťažujúca sa zmluvná strana je povinná ukončiť alebo upraviť pozastavenie, iba ak tribunál rozhodol v danej veci; počas trvania predmetného konania môže pozastavenie zachovať.

Článok 395

Preskúmanie opatrenia na splnenie nálezu, ktoré bolo prijaté po prijatí dočasných prostriedkov nápravy v prípade nesplnenia nálezu

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, opatrenie, ktoré bolo prijaté na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu po pozastavení úľav, alebo po prípadnom uplatnení dočasnej kompenzácie. S výnimkou prípadov podľa odseku 2 tohto článku ukončí sťažujúca sa zmluvná strana pozastavenie úľav do 30 dní od doručenia oznámenia. V prípadoch, keď bola uplatnená dočasná kompenzácia, a s výnimkou prípadov podľa odseku 2 tohto článku, môže zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, ukončiť uplatňovanie takejto dočasnej kompenzácie do 30 dní od oznámenia, že splnila nález rozhodcovského tribunálu.

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na tom, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámeným opatrením zabezpečila dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, sťažujúca sa zmluvná strana písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál o nález v tejto záležitosti. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Nález rozhodcovského tribunálu sa oznámi zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak rozhodcovský tribunál dospeje k nálezu, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, pozastavenie plnenia záväzkov, alebo prípadné uplatňovanie kompenzácie sa ukončí. V príslušných prípadoch sťažujúca sa zmluvná strana upraví úroveň pozastavenia úľav tak, aby sa dosiahol súlad s nálezom rozhodcovského tribunálu.

Pododdiel 3

Spoločné ustanovenia

Článok 396

Zoznam rozhodcov

Ak v rámci rozhodcovského konania podľa tejto kapitoly pôvodný rozhodcovský tribunál, alebo niektorí z jeho členov, nemôžu plniť svoju funkciu, vzdajú sa funkcie, alebo ich je nutné vymeniť, pretože nespĺňajú požiadavky kódexu správania uvedeného v prílohe XXXIV k tejto dohode, použije sa postup stanovený v článku 385 tejto dohody. Lehotu pre oznámenie nálezu rozhodcovského tribunálu možno predĺžiť o čas potrebný na stanovenie nového rozhodcu, avšak najviac o 20 dní.

Článok 397

Pozastavenie a ukončenie rozhodcovských konaní a konaní na splnenie nálezu

Rozhodcovský tribunál na základe písomnej žiadosti zmluvných strán kedykoľvek pozastaví svoju činnosť na obdobie, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú a ktoré nepresahuje 12 mesiacov. Rozhodcovský tribunál obnoví svoju činnosť pred koncom tohto obdobia na základe písomnej žiadosti zmluvných strán alebo na konci tohto obdobia na základe písomnej žiadosti niektorej zo zmluvných strán. Žiadajúca strana zodpovedajúcim spôsobom o svojej žiadosti informuje predsedu Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody a druhú zmluvnú stranu. Ak zmluvná strana nepožiada o obnovenie činnosti rozhodcovského tribunálu pri uplynutím dohodnutého obdobia, počas ktorého bolo konanie pozastavené, konanie sa ukončí. S výhradou článku 405 tejto dohody nie sú pozastavením a ukončením činnosti rozhodcovského tribunálu dotknuté práva žiadnej zo zmluvných strán v rámci iného konania.

Článok 398

Vzájomne dohodnuté riešenie

Zmluvné strany môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne dohodnutému riešeniu sporu podľa tejto kapitoly. Každé takéto riešenie spoločne oznámia Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody a prípadne predsedovi rozhodcovského tribunálu. Ak sa vyžaduje, aby riešenie bolo schválené podľa príslušných vnútroštátnych postupov zmluvných strán, uvedie sa táto skutočnosť v oznámení, a postup urovnania sporu sa pozastaví. Ak sa nepožaduje takéto schválenie, alebo ak bolo oznámené ukončenie všetkých takýchto vnútroštátnych postupov, postup urovnania sporu sa ukončí.

Článok 399

Procesné pravidlá

1.   Na postupy urovnávania sporov podľa tejto kapitoly sa vzťahujú procesné pravidlá stanovené v prílohe XXXIII k tejto dohode a kódex správania stanovený v prílohe XXXIV k tejto dohode.

2.   Pojednávania rozhodcovského tribunálu sú verejné, pokiaľ sa v procesných pravidlách neustanovuje inak.

Článok 400

Informácie a odborné poradenstvo

Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo z vlastného podnetu získať informácie, ktoré považuje za vhodné na účely rozhodcovského konania, a to z akéhokoľvek zdroja vrátane zmluvných strán zúčastnených na spore. Rozhodcovský tribunál má tiež právo vyžiadať si názor expertov, ak to pokladá za vhodné. Rozhodcovský tribunál vopred konzultuje výber týchto expertov so zmluvnými stranami. Fyzické alebo právnické osoby usadené na území niektorej zo zmluvných strán môžu v súlade s ustanoveniami procesných pravidiel predkladať rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae. Všetky informácie získané podľa tohto článku sa musia oznámiť obom zmluvným stranám, aby sa k nim vyjadrili.

Článok 401

Pravidlá výkladu

Rozhodcovský tribunál vykladá ustanovenia uvedené v článku 381 tejto dohody v súlade s obyčajovými výkladovými pravidlami medzinárodného práva verejného vrátane tých, ktoré sú uvedené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 1969. Rozhodcovský tribunál vezme do úvahy aj príslušné výklady stanovené v správach tribunálov a správach odvolacieho orgánu prijatých orgánom WTO na urovnávanie sporov. Nálezy rozhodcovského tribunálu nemôžu rozširovať ani obmedzovať práva a povinnosti podľa tejto dohody.

Článok 402

Rozhodnutia a nálezy rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému rozhodnutiu dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nie je možné dospieť konsenzom, rozhodnutie v danej veci sa prijme väčšinou hlasov. Nesúhlasné stanoviská rozhodcov sa však v žiadnom prípade nesprístupnia.

2.   Zmluvné strany prijmú nálezy rozhodcovského tribunálu bez akýchkoľvek podmienok. Tieto nálezy nebudú zakladať žiadne práva ani povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám. Nálezy budú obsahovať skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení uvedených v článku 381 tejto dohody, a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody sprístupní nálezy rozhodcovského tribunálu verejnosti v celom rozsahu do desiatich dní od ich oznámenia, s výnimkou prípadov, keď sa rozhodne tak neurobiť s cieľom zabezpečiť dôvernosť dôverných obchodných informácií.

Článok 403

Predloženie veci Súdnemu dvoru Európskej únie

1.   Postupy stanovené v tomto článku sa použijú na spory vo veci výkladu a uplatňovania ustanovenia tejto dohody, ktoré súvisí s postupnou aproximáciou obsiahnutou v kapitole 3 (Technické prekážky obchodu), kapitole 4 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia), kapitole 5 (Clá a uľahčovanie obchodu), kapitole 6 (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod), kapitole 8 (Verejné obstarávanie) alebo kapitole 10 (Hospodárska súťaž) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, alebo ktorým sa niektorej zmluvnej strane iným spôsobom ukladá určitá povinnosť formou odkazu na ustanovenie právneho predpisu Únie.

2.   V prípade, že v rámci sporu vznikne otázka týkajúca sa výkladu určitého ustanovenia právneho predpisu Únie uvedeného v odseku 1, rozhodcovský tribunál o nej nerozhodne, ale požiada Súdny dvor Európskej únie, aby rozhodol v danej veci. V takom prípade sa pozastavuje plynutie lehôt, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia rozhodcovského tribunálu, a to až do vydania rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie je pre rozhodcovský tribunál záväzné.

Oddiel 4

Všeobecné ustanovenia

Článok 404

Zoznam rozhodcov

1.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zostaví zoznam aspoň 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov. Tento zoznam má tri pododdiely: každá zmluvná strana má jeden pododdiel a jeden pododdiel zoznamu obsahuje zoznam osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré môžu plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Každý pododdiel zoznamu obsahuje najmenej päť osôb. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.

2.   Rozhodcovia musia mať osobitné znalosti a skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Rozhodcovia sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny od žiadnej organizácie ani vlády, ani nie sú spojení s vládou žiadnej zo zmluvných strán a konajú v súlade s kódexom správania stanoveným v prílohe XXXIV k tejto dohode.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu môže zostaviť dodatočné zoznamy 12 osôb, ktoré majú znalosti a skúsenosti v osobitných oblastiach upravených touto dohodou. Na základe dohody zmluvných strán sa takéto dodatočné zoznamy použijú na vytvorenie rozhodcovského tribunálu v súlade s postupom stanoveným v článku 385 tejto dohody.

Článok 405

Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO

1.   Odvolaním sa na ustanovenia tejto kapitoly o urovnávaní sporov nie sú dotknuté žiadne opatrenia v rámci WTO vrátane konaní o urovnávaní sporov.

2.   Zmluvná strana sa však v prípade žiadneho konkrétneho opatrenia nebude usilovať o riešenie záväzku, ktorý je v podstatných rysoch rovnocenný podľa tejto dohody aj dohody WTO, na oboch fórach. V takomto prípade po začatí konania o urovnaní sporu zmluvná strana nepredloží žiadosť o riešenie porušenia záväzku, ktorý je v podstatných rysoch rovnocenný podľa druhej dohody na druhom fóre, s výnimkou prípadu, keď prvé vybrané fórum z procesných alebo jurisdikčných dôvodov nedospeje k zisteniam týkajúcim sa žiadosti o nápravu plnenia tohto záväzku.

3.   Na účely odseku 2 tohto článku:

a)

konania o urovnaní sporov podľa dohody o WTO sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 6 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a

b)

konania o urovnaní sporov podľa tejto kapitoly sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 384 tejto dohody.

4.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvnej strane, aby uplatnila pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov. Na dohodu o WTO sa nemožno odvolávať s cieľom zabrániť zmluvnej strane v pozastavení plnenia záväzkov podľa tejto kapitoly.

Článok 406

Lehoty

1.   Všetky lehoty uvedené v tejto kapitole vrátane lehôt, ktoré majú rozhodcovské tribunály na oznámenie svojich nálezov, sa počítajú v kalendárnych dňoch odo dňa nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, na ktorú odkazujú, pokiaľ nie je stanovené inak.

2.   Všetky lehoty uvedené v tejto kapitole sa môžu zmeniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zúčastnených na spore. Rozhodcovský tribunál môže zmluvným stranám kedykoľvek navrhnúť zmenu ktorejkoľvek z lehôt stanovených v tejto kapitole, pričom uvedie dôvody takého návrhu.

KAPITOLA 15

Všeobecné ustanovenia o aproximácii podľa hlavy v

Článok 407

Pokrok v rámci aproximácie v oblastiach súvisiacich s obchodom

1.   Na účely uľahčenia posudzovania aproximácie právneho poriadku Moldavskej republiky s právom Únie v oblastiach súvisiacich s obchodom hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) podľa článkov 451 a 452 tejto dohody, budú zmluvné strany pravidelne a najmenej raz ročne, rokovať o pokroku v rámci aproximácie v súlade s lehotami stanovenými v kapitolách 3, 4, 5, 6, 8 a 10 hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a to v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody alebo v rámci niektorého z podvýborov zriadeného na základe tejto dohody.

2.   Na žiadosť Únie a na účely uvedených rokovaní predloží Moldavská republika Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo niektorému z podvýborov, písomnú informáciu o pokroku v rámci aproximácie a o účinnom vykonaní a presadzovaní vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s príslušnými kapitolami hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   Moldavská republika informuje Úniu, keď je podľa jej názoru proces aproximácie stanovený v kapitolách uvedených v odseku 1 ukončený.

Článok 408

Zrušenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré nie sú v súlade

Moldavská republika v rámci aproximácie zruší ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov alebo vnútroštátne postupy, ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo s jej vnútroštátnym právom aproximovaným s právom Únie v oblastiach súvisiacich s obchodom hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 409

Posudzovanie aproximácie v oblastiach súvisiacich s obchodom

1.   Posudzovanie aproximácie zo strany Únie uvedené v hlave V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa začne po tom, ako Moldavská republika informuje Úniu podľa článku 407 ods. 3 tejto dohody, ak sa v kapitolách 4 a 8 hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) neustanovuje inak.

2.   Únia posúdi, či boli právne predpisy Moldavskej republiky aproximované s právom Únie a či sú účinne vykonané a presadzované. Moldavská republika predloží Únii všetky informácie, ktoré sú potrebné na účely umožnenia takéhoto posúdenia, a to v jazyku, ktorý sa vzájomne dohodne.

3.   V rámci posudzovania zo strany Únie podľa odseku 2 sa do úvahy zoberie existencia a fungovanie príslušnej infraštruktúry, subjektov a postupov v Moldavskej republike, ktoré sú potrebné na účinné vykonanie a presadzovanie právnych predpisov Moldavskej republiky.

4.   V rámci posudzovania zo strany Únie podľa odseku 2 sa do úvahy zoberie existencia vnútroštátnych právnych predpisov alebo vnútroštátnych postupov, ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo s vnútroštátnym právom aproximovaným s právom Únie v oblastiach súvisiacich s obchodom hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

5.   Pokiaľ nie je stanovené inak, Únia informuje Moldavskú republiku o výsledkoch posudzovania podľa odseku 1 do 12 mesiacov od jeho začiatku. Pokiaľ nie je stanovené inak, zmluvné strany prerokujú posudzovanie v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody alebo v rámci jeho príslušných podvýborov, a to v súlade s článkom 452 tejto dohody.

Článok 410

Vývoj relevantný v súvislosti s aproximáciou

1.   Moldavská republika zabezpečí účinné vykonávanie aproximovaných vnútroštátnych právnych predpisov a prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby zohľadnila vývoj práva Únie v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov v oblastiach súvisiacich s obchodom hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

2.   Moldavská republika nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli oslabiť cieľ alebo výsledok aproximácie podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   Únia informuje Moldavskú republiku o všetkých konečných návrhoch Európskej komisie, ktorých cieľom je prijatie alebo zmena práva Únie s relevantnosťou pre aproximačné záväzky vyplývajúce Moldavskej republike z hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

4.   Moldavská republika informuje Úniu o návrhoch právnych predpisov a opatrení, ako aj o vnútroštátnych postupoch, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jej záväzkov z hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

5.   Zmluvné strany na požiadanie prerokujú vplyv akýchkoľvek návrhov alebo opatrení uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku na právne predpisy Moldavskej republiky alebo na plnenie záväzkov hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

6.   Ak Moldavská republika po uskutočnení posúdenia podľa článku 409 tejto dohody upraví svoje vnútroštátne právne predpisy v záujme zohľadnenia zmien v kapitolách 3, 4, 5, 6, 8 a 10 hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, Únia uskutoční nové posúdenie podľa článku 409 tejto dohody. Ak Moldavská republika prijme akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré by mohlo mať účinok na vykonávanie a presadzovanie aproximovaných vnútroštátnych právnych predpisov, Únia môže uskutočniť nové posúdenie podľa článku 409 tejto dohody.

7.   Ak si to vyžadujú okolnosti, je možno konkrétne výhody, ktoré poskytla Únia na základe hodnotenia, že právne predpisy Moldavskej republiky sú aproximované s právom Únie, ako aj účinne vykonané a presadzované, dočasne v súlade s odsekom 8 pozastaviť, ak Moldavská republika neuskutočnila aproximáciu svojich vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom zohľadniť zmeny v rámci hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ak z posúdenia uvedeného v odseku 6 vyplynie, že právne predpisy Moldavskej republiky prestali byť aproximované s právom Únie, alebo ak Rada pre pridruženie zriadená článkom 434 tejto dohody neprijme rozhodnutie, ktorým sa uvedie do súladu hlava V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody s vývojom práva Únie.

8.   Ak má Únia v úmysle uplatniť takéto pozastavenie, bezodkladne to oznámi Moldavskej republike. Moldavská republika môže predmetnú záležitosť predložiť Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody, a to do jedného mesiaca od oznámenia, a s písomným uvedením dôvodov. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu predmetnú vec prerokuje do troch mesiacoch, odkedy mu bola predložená. Pokiaľ predmetná záležitosť nebola predložená Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, alebo pokiaľ tento výbor nie je schopný túto záležitosť vyriešiť do troch mesiacov od jej predloženia, Únia môže pozastavenie výhod uskutočniť. Pozastavenie výhod sa bezodkladne zruší, ak Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu následne predmetnú záležitosť vyrieši.

Článok 411

Výmena informácií

Výmena informácií v súvislosti s aproximáciou podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa uskutoční prostredníctvom kontaktných miest zriadených článkom 358 ods. 1 tejto dohody.

Článok 412

Všeobecné ustanovenie

1.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody prijme postupy na uľahčenie posudzovania aproximácie a zabezpečenie účinnej výmeny informácií v súvislosti s aproximáciou, a to aj pokiaľ ide o formu, obsah a jazyk na účely výmeny informácií.

2.   Akýkoľvek odkaz na určitý právny akt Únie v hlave V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa vzťahuje aj na opatrenia, ktorými bol tento právny akt zmenený, doplnený a nahradený, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pred 29. novembrom 2013.

3.   V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto kapitoly a ustanoveniami kapitol 3, 4, 5, 6, 8 a 10 hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody majú prednosť ustanovenia kapitol 3, 4, 5, 6, 8 a 10 hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

4.   Na uplatňovanie nárokov z dôvodu porušenia ustanovení tejto kapitoly sa kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody nepoužije.

HLAVA VI

FINANČNÁ POMOC, USTANOVENIA NA BOJ PROTI PODVODOM A KONTROLNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Finančná pomoc

Článok 413

Moldavská republika dostáva prostredníctvom mechanizmov a nástrojov EÚ na financovanie finančnú pomoc. Moldavská republika môže okrem toho dostať úvery z Európskej investičnej banky (EIB), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a z ďalších medzinárodných finančných inštitúcií. Účelom tejto finančnej pomoci bude prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody, pričom poskytovať sa bude v súlade s touto kapitolou.

Článok 414

Hlavné zásady finančnej pomoci sú stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ upravujúcich finančné nástroje.

Článok 415

Prioritné oblasti finančnej pomoci EÚ, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany, sa stanovia v ročných akčných programoch na základe viacročných rámcov zohľadňujúcich dohodnuté priority v rámci politík. Sumy pomoci stanovené v týchto programoch budú zohľadňovať potreby Moladavskej republiky, kapacity odvetví, ako aj pokrok dosahovaný v rámci reforiem, a to najmä pokiaľ ide o oblasti upravené v tejto dohode.

Článok 416

V záujme umožnenia optimálneho využitia dostupných zdrojov sa zmluvné strany usilujú zabezpečiť, aby sa pomoc EÚ realizovala v úzkej spolupráci s ďalším darcovskými krajinami, darcovskými organizáciami a medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj v súlade s medzinárodnými zásadami účinnosti pomoci.

Článok 417

Základný právny, administratívny a technický rámec finančnej pomoci bude stanovený prostredníctvom systému príslušných dohôd medzi zmluvnými stranami.

Článok 418

Rade pre pridruženie sa poskytujú informácie o pokroku v rámci finančnej pomoci a o jej realizácii, ako aj o jej vplyve na dosahovanie cieľov tejto dohody. Na tento účel poskytujú príslušné subjekty zmluvných strán príslušné informácie z monitorovania a hodnotenia, a to na vzájomnom a trvalom základe.

Článok 419

Zmluvné strany realizujú pomoc v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a spolupracujú v záujme ochrany finančných záujmov EÚ a Moldavskej republiky, a to v súlade s kapitolou 2 (Ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto hlavy.

KAPITOLA 2

Ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia

Článok 420

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v Protokole IV k tejto dohode.

Článok 421

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa použije na akúkoľvek budúcu dohodu alebo nástroj financovania, ktorý medzi sebou zmluvné strany uzatvoria, ako aj na akýkoľvek iný nástroj financovania EÚ, ku ktorému môže byť Moldavská republika pridružená, a to bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie ustanovenia upravujúce audit, kontroly na mieste, inšpekcie, kontroly a opatrenia na boj proti podvodom, a to vrátane tých, ktoré realizuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov (ECA).

Článok 422

Opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, a na boj proti nim

Zmluvné strany prijmú účinné opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, a na boj proti nim, a to okrem iného aj prostredníctvom vzájomnej administratívnej pomoci a vzájomnej právnej pomoci v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok 423

Výmena informácií a ďalšia spolupráca na operatívnej úrovni

1.   Príslušné orgány EÚ a príslušné orgány Moldavskej republiky si na účely riadneho vykonávania tejto kapitoly pravidelne vymieňajú informácie, pričom na žiadosť niektorej zo zmluvných strán uskutočňujú konzultácie.

2.   OLAF sa môže so svojimi partnerskými orgánmi v Moldavskej republike dohodnúť na ďalšej spolupráci v oblasti boja proti podvodom, a to aj pokiaľ ide o operačné opatrenia.

3.   Na transfer a spracúvanie osobných údajov sa použijú ustanovenia článku 13 hlavy III (Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) tejto dohody.

Článok 424

Predchádzanie nezrovnalostiam, podvodom a korupcii

1.   Orgány Moldavskej republiky pravidelne kontrolujú, či boli operácie financované z finančných prostriedkov EÚ riadne realizované. Prijmú všetky vhodné opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a ich odstránenie.

2.   Orgány Moldavskej republiky prijmú všetky vhodné opatrenia na predchádzanie aktívnym alebo pasívnym korupčným praktikám a ich odstránenie, ako aj na vylúčenie konfliktu záujmov vo všetkých fázach postupov súvisiacich s realizáciou finančných prostriedkov EÚ.

3.   Orgány Moldavskej republiky poskytnú Európskej komisii informácie o každom opatrení prijatom na účely predchádzania nezrovnalostiam, podvodom a korupcii.

4.   Európska komisia má právo na získanie dôkazov v súlade s článkom 56 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

5.   Európska komisia má ďalej právo na získanie dôkazov, že postupy verejného obstarávania a udeľovania grantov sú v súlade so zásadami transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj že predchádzajú akémukoľvek konfliktu záujmov, ponúkajú záruky rovnocenné medzinárodne uznávaným normám a zabezpečujú súlad s ustanoveniami riadneho finančného hospodárenia.

6.   Na uvedený účel poskytnú príslušné orgány Moldavskej republiky Európskej komisii všetky informácie súvisiace s realizáciou finančných prostriedkov EÚ a bezodkladne ju informujú o všetkých podstatných zmenách, ku ktorým došlo v rámci ich postupov alebo systémov.

Článok 425

Vyšetrovanie a stíhanie

V nadväznosti na vnútroštátne kontroly alebo kontroly EÚ orgány Moldavskej republiky zabezpečia vyšetrovanie a stíhanie podozrivých a skutočných prípadov podvodov, korupcie alebo akejkoľvek inej nezrovnalosti vrátane konfliktu záujmov. Pri plnení tejto úlohy môže príslušným orgánom Moldavskej republiky prípadne poskytnúť pomoc OLAF.

Článok 426

Oznamovanie podvodov, korupcie a nezrovnalostí

1.   Príslušné orgány Moldavskej republiky bezodkladne Európskej komisii postúpia akékoľvek informácie, ktoré sa dozvedeli o podozrivých alebo skutočných prípadoch podvodov, korupcie alebo akejkoľvek inej nezrovnalosti vrátane konfliktu záujmov v súvislosti s realizáciou finančných prostriedkov EÚ. V prípade podozrenia zo spáchania podvodu a korupcie je o tom informovaný aj OLAF.

2.   Orgány Moldavskej republiky takisto oznámia všetky opatrenia prijaté v súvislosti so skutočnosťami oznámenými v rámci tohto článku. Ak neexistuje žiadny podozrivý alebo skutočný prípad podvodu, korupcie alebo akejkoľvek inej nezrovnalosti, ktorý by sa mal oznámiť, orgány Moldavskej republiky o tom informujú Európsku komisiu po skončení každého kalendárneho roka.

Článok 427

Audity

1.   Európska komisia a ECA sú oprávnené preskúmavať, či všetky výdavky týkajúce sa realizácie finančných prostriedkov EÚ vznikli zákonným a náležitým spôsobom a či sa riadne vykonávalo finančné hospodárenie.

2.   Audity sa vykonávajú na základe prijatých záväzkov aj uskutočnených platieb. Vychádzajú zo záznamov a v prípade potreby z kontrol vykonaných v priestoroch ktoréhokoľvek subjektu, ktorý hospodári s finančnými prostriedkami EÚ alebo sa zúčastňuje na ich realizácii. Audity možno vykonať pred záverečným zúčtovaním za dotknutý finančný rok a za obdobie piatich rokov od dátumu platby zostatku.

3.   Inšpektori Európskej komisie alebo iné osoby poverené Európskou komisiou alebo ECA môžu vykonať kontrolu dokladov alebo kontrolu na mieste a audity v priestoroch ktoréhokoľvek subjektu, ktorý hospodári s finančnými prostriedkami EÚ alebo je zapojený do ich realizácie, a v priestoroch ich subdodávateľov v Moldavskej republike.

4.   Na to, aby sa tieto audity mohli uskutočniť, Európska komisia alebo iné osoby poverené Európskou komisiou alebo ECA budú mať primeraný prístup do prevádzok, závodov, k dokumentom a ku všetkým vyžiadaným informáciám vrátane ich elektronickej formy. O práve na prístup by mali byť informované všetky verejné inštitúcie Moldavskej republiky, pričom sa toto právo výslovne uvedie v zmluvách uzatvorených s cieľom vykonávať nástroje uvedené v tejto dohode.

5.   Kontroly a audity uvedené v tomto článku sa uplatňujú na všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí priamo alebo nepriamo získali finančné prostriedky EÚ. ECA a kontrolné orgány Moldavskej republiky pri výkone svojich úloh spolupracujú v duchu vzájomnej dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť.

Článok 428

Kontroly na mieste

1.   OLAF je v rámci tejto dohody poverený vykonávať kontroly na mieste a inšpekcie s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ pred podvodmi a inými nezrovnalosťami, a to v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi.

2.   OLAF pripravuje a vykonáva kontroly na mieste a inšpekcie za úzkej spolupráce s príslušnými orgánmi Moldavskej republiky.

3.   Orgány Moldavskej republiky musia byť včas informované o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií, aby mohli poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tento účel sa môžu úradníci príslušných orgánov Moldavskej republiky zúčastňovať na kontrolách na mieste a inšpekciách.

4.   Ak dotknuté orgány Moldavskej republiky prejavia o to záujem, môžu kontroly na mieste a inšpekcie uskutočniť spoločne s OLAF-om.

5.   Ak hospodárske subjekty odmietajú kontrolu na mieste alebo inšpekciu, orgány Moldavskej republiky poskytnú OLAF-u potrebnú podporu v záujme uskutočnenia kontroly na mieste alebo inšpekcie.

Článok 429

Administratívne opatrenia a sankcie

Európska komisia môže v súlade s nariadeniami (ES, Euratom) č. 1605/2002 a (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev uložiť administratívne opatrenia a sankcie.

Článok 430

Vymáhanie prostriedkov

1.   Orgány Moldavskej republiky prijmú všetky vhodné opatrenia v záujme vymáhania neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov EÚ.

2.   Ak sú realizáciou finančných prostriedkov EÚ poverené orgány Moldavskej republiky, Európska komisia je oprávnená vymáhať neoprávnene vyplatené finančné prostriedky, a to najmä prostredníctvom finančných opráv. Európska komisia zohľadní opatrenia, ktoré orgány Moldavskej republiky prijali s cieľom predísť strate dotknutých finančných prostriedkov EÚ.

3.   Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o vymáhaní finančných prostriedkov o tom Európska komisia uskutoční konzultácie s Moldavskou republikou. Spory týkajúce sa vymáhania finančných prostriedkov sa prerokujú v Rade pre pridruženie.

4.   Ak Európska komisia realizuje finančné prostriedky EÚ priamo alebo nepriamo tým, že poverí plnením úloh rozpočtu tretie strany, tak rozhodnutie Európskej komisie prijaté v rozsahu pôsobnosti kapitoly tejto hlavy tejto dohody, ktoré ukladá plnenie finančnej povinnosti iným osobám ako štátom, je v Moldavskej republike vykonateľné v súlade s týmito zásadami:

a)

vykonanie sa riadi pravidlami občianskeho súdneho konania platnými v Moldavskej republike. Doložku vykonateľnosti pripojí k rozhodnutiu, a to len na základe jedinej formálnej náležitosti – overenia pravosti predmetného rozhodnutia, vnútroštátny orgán, ktorý na tento účel určí vláda Moldavskej republiky, ktorá o tom vyrozumie Európsku komisiu a Súdny dvor Európskej únie;

b)

ak boli na žiadosť dotknutej zmluvnej strany splnené formálne náležitosti podľa písmena a), môže dotknutá zmluvná strana o výkon rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi Moldavskej republiky požiadať priamo príslušný orgán;

c)

výkon rozhodnutia možno pozastaviť len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Súdy Moldavskej republiky však majú právomoc prejednávať sťažnosti, ak sa výkon rozhodnutia uskutoční nezákonne.

5.   Orgány určené vládou Moldavskej republiky vydajú exekučný titul bez akejkoľvek ďalšej kontroly, len na základe overenia pravosti titulu. Vykonanie exekučného titulu sa uskutoční v súlade s procesnými predpismi Moldavskej republiky. Zákonnosť exekučných titulov podlieha kontrole zo strany Súdneho dvora Európskej únie.

6.   Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa vydávajú podľa doložky o arbitráži v zmluve patriacej do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, sa vykonávajú za rovnakých podmienok.

Článok 431

Dôvernosť

Informácie, ktoré boli oznámené alebo nadobudnuté v akejkoľvek forme na základe tejto kapitoly, podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené rovnako, ako sú chránené podobné informácie právom Moldavskej republiky alebo zodpovedajúcimi ustanoveniami uplatňujúcimi sa na inštitúcie EÚ. Takéto informácie sa nesmú oznamovať iným osobám, ako sú osoby v rámci inštitúcií EÚ alebo v členských štátoch, alebo v Moldavskej republike, ktorých úlohy vyžadujú, aby sa s nimi oboznámili, a takisto sa nesmú používať na iné účely ako zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 432

Aproximácia právnych predpisov

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXXV k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

HLAVA VII

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Inštitucionálny rámec

Článok 433

Politický dialóg a dialóg o politikách, a to aj o otázkach súvisiacich s odvetvovou spoluprácou medzi zmluvnými stranami, sa môže uskutočňovať na všetkých úrovniach. Pravidelný politický dialóg na vysokej úrovni sa bude uskutočňovať na pôde Rady pre pridruženie zriadenej článkom 434 tejto dohody, ako aj v prostredníctvom pravidelných stretnutí zástupcov zmluvných strán na úrovni ministrov organizovaných po spoločnej dohode.

Článok 434

1.   Týmto sa zriaďuje Rada pre pridruženie. Rada dozerá na uplatňovanie a vykonávanie tejto dohody a toto uplatňovanie a vykonávanie monitoruje, pričom pravidelne preskúmava fungovanie tejto dohody z pohľadu jej cieľov.

2.   Rada pre pridruženie sa schádza na ministerskej úrovni a v pravidelných intervaloch, a to najmenej raz ročne, ako aj vždy, keď si to vyžiadajú okolnosti. Rada sa môže zísť v akomkoľvek zložení, a to na základe vzájomnej dohody.

3.   Popri dozeraní na uplatňovanie a vykonávanie tejto dohody a monitorovaní uplatňovania a vykonávania Rada pre pridruženie skúma všetky dôležité otázky vyplývajúce z tejto dohody, ako aj všetky ostatné bilaterálne alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

Článok 435

1.   Rada pre pridruženie sa skladá z členov Rady Európskej únie a z členov Európskej komisie na jednej strane a z členov vlády Moldavskej republiky na strane druhej.

2.   Rada pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Rade pre pridruženie striedavo predsedá zástupca Únie a zástupca Moldavskej republiky.

4.   V prípade potreby a po vzájomnej dohode sa na práci Rady pre pridruženie môžu zúčastniť so statusom pozorovateľov aj zástupcovia iných orgánov.

Článok 436

1.   Na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Takéto rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné, pričom zmluvné strany sú povinné prijať náležité opatrenia na ich vykonanie, a to v prípade potreby aj dosiahnutím konania orgánov zriadených na základe tejto dohody. Rada pre pridruženie môže vydávať aj odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania sa prijímajú dohodou zmluvných strán, po ukončení príslušných vnútorných postupov.

2.   V súlade s cieľom postupnej aproximácie právnych predpisov Moldavskej republiky s právnymi predpismi Únie stanoveným v tejto dohode bude Rada pre pridruženie slúžiť ako fórum na výmenu informácií o platných aj pripravovaných právnych predpisoch EÚ a Moldavskej republiky, ako aj o opatreniach na zabezpečenie vykonávania, presadzovania a dosiahnutia súladu.

3.   V súlade s odsekom 1 tohto článku má Rada pre pridruženie právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k tejto dohode, a to bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 437

1.   Týmto sa zriaďuje Výbor pre pridruženie. Výbor pomáha Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh.

2.   Výbor pre pridruženie sa skladá zo zástupcov zmluvných strán, pričom v zásade ide o vyšších úradníkov.

3.   Výboru pre pridruženie striedavo predsedá zástupca Únie a zástupca Moldavskej republiky.

Článok 438

1.   Rada pre pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí úlohy Výboru pre pridruženie, ako aj spôsob jeho práce, pričom jednou z jeho povinností je príprava zasadnutí Rady pre pridruženie. Výbor pre pridruženie sa schádza najmenej raz ročne.

2.   Rada pre pridruženie môže na Výbor pre pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí vrátane svojej právomoci prijímať záväzné rozhodnutia.

3.   Výbor pre pridruženie má právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch vymedzených v tejto dohode a v oblastiach, v ktorých naň Rada pre pridruženie delegovala svoje právomoci. Tieto rozhodnutia sú pre strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia potrebné na ich vykonanie. Výbor pre pridruženie bude prijímať rozhodnutia na základe dohody zmluvných strán.

4.   Výbor pre pridruženie sa zíde v osobitnom zložení na účely riešenia všetkých otázok súvisiacich s hlavou V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Výbor pre pridruženie sa v tomto zložení schádza najmenej raz ročne.

Článok 439

1.   Výboru pre pridruženie pomáhajú podvýbory zriadené na základe tejto dohody.

2.   Rada pre pridruženie sa môže rozhodnúť, že zriadi osobitné výbory alebo orgány v určitých konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu vykonávania tejto dohody, pričom určí ich zloženie, úlohy a spôsoby ich fungovania. Tieto osobitné výbory alebo orgány môžu prejednávať akékoľvek záležitosti, ktoré považujú za relevantné, čím nie je dotknuté žiadne z osobitných ustanovení hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   Výbor pre pridruženie môže okrem toho vytvárať podvýbory, a to aj s cieľom preskúmavať pokrok dosiahnutý v rámci pravidelných dialógov uvedených v tejto dohode.

4.   Podvýbory majú právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch vymedzených v tejto dohode. O svojej činnosti podávajú pravidelné správy Výboru pre pridruženie podľa jeho požiadaviek.

5.   Podvýbory zriadené podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody informujú Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody o dátume a programe svojich zasadnutí v dostatočnom časovom predstihu. O svojej činnosti podávajú správu na každom pravidelnom zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody.

6.   Existencia akéhokoľvek podvýboru nebráni žiadnej zo zmluvných strán, aby akúkoľvek záležitosť predložila priamo Výboru pre pridruženie, ako aj Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 438 ods. 4 tejto dohody.

Článok 440

1.   Týmto sa zriaďuje Parlamentný výbor pre pridruženie. Tento výbor pozostáva z členov Európskeho parlamentu na jednej strane a členov parlamentu Moldavskej republiky na druhej strane, pričom je fórom na ich stretnutia a výmenu názorov. Schádza sa s periodicitou, ktorú si sama určí.

2.   Parlamentný výbor pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Parlamentnému výboru pre pridruženie striedavo predsedá zástupca Európskeho parlamentu a zástupca parlamentu Moldavskej republiky, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jeho rokovacom poriadku.

Článok 441

1.   Parlamentný výbor pre pridruženie môže od Rady pre pridruženie požadovať akékoľvek informácie týkajúce sa vykonávania tejto dohody, pričom Rada pre pridruženie je povinná požadované informácie Parlamentnému výboru pre pridruženie poskytnúť.

2.   Parlamentný výbor pre pridruženie musí byť informovaný o rozhodnutiach a odporúčaniach Rady pre pridruženie.

3.   Parlamentný výbor pre pridruženie môže predkladať Rade pre pridruženie odporúčania.

4.   Parlamentný výbor pre pridruženie môže zriadiť parlamentné podvýbory pre pridruženie.

Článok 442

1.   Zmluvné strany takisto podporujú aj pravidelné stretnutia zástupcov ich občianskych spoločností, ktorých cieľom je informovať týchto zástupcov o vykonávaní tejto dohody a zhromaždiť ich návrhy v tejto súvislosti.

2.   Týmto sa zriaďuje Platforma občianskej spoločnosti. Platforma bude, pokiaľ ide o EÚ, pozostávať zo zástupcov občianskej spoločnosti vrátane členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a pokiaľ ide o Moldavskú republiku, zo zástupcov občianskej spoločnosti, pričom je fórom na ich stretnutia a výmenu názorov. Schádza sa s periodicitou, ktorú si sama určí.

3.   Platforma občianskej spoločnosti prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Platforme občianskej spoločnosti striedavo predsedá zástupca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupca občianskej spoločnosti Moldavskej republiky, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jej rokovacom poriadku.

Článok 443

1.   Platforma občianskej spoločnosti je informovaná o rozhodnutiach a odporúčaniach Rady pre pridruženie.

2.   Platforma občianskej spoločnosti môže predkladať Rade pre pridruženie odporúčania.

3.   Výbor pre pridruženie a Parlamentný výbor pre pridruženie sú v pravidelnom kontakte so zástupcami Platformy občianskej spoločnosti, aby získali ich názor na plnenie cieľov tejto dohody.

KAPITOLA 2

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 444

Prístup k súdnym a administratívnym orgánom

V rozsahu pôsobnosti tejto dohody sa každá zo zmluvných strán zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby druhej zmluvnej strany mali prístup k jej príslušným súdom a správnym orgánom na účel obhajoby osobných a vlastníckych práv bez toho, aby boli diskriminované v porovnaní s jej vlastnými štátnymi príslušníkmi.

Článok 445

Prístup k úradným dokumentom

Ustanoveniami tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, ktoré upravujú prístup verejnosti k úradným dokumentom.

Článok 446

Výnimky z dôvodu bezpečnosti

Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvnej strane prijať opatrenia:

a)

ktoré považuje za potrebné na to, aby zamedzila sprístupneniu informácií, ktoré by bolo v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b)

ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, strelivom a vojenským materiálom alebo výskumu, vývoja či výroby nevyhnutných na obranné účely za predpokladu, že takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže pri produktoch, ktoré nie sú určené osobitne na vojenské účely a

c)

ktoré považuje za nevyhnutné pre zaistenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútorných problémov nepriaznivo vplývajúcich na dodržiavanie zákonnosti a poriadku, alebo v čase vojny alebo veľkého medzinárodného napätia vytvárajúceho hrozbu vojny, alebo za potrebné na splnenie si povinností prijatých v záujme udržania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 447

Zákaz diskriminácie

1.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek z jej osobitných ustanovení platí, že:

a)

opatrenia uplatňované Moldavskou republikou voči Únii alebo jej členským štátom nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami a

b)

opatrenia uplatňované Úniou alebo jej členskými štátmi voči Moldavskej republike nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi moldavskými štátnymi príslušníkmi, alebo jej podnikmi či firmami.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo zmluvných strán uplatňovať príslušné ustanovenia ich daňových právnych predpisov voči daňovníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o ich miesto pobytu.

Článok 448

Postupná aproximácia

Moldavská republika uskutočňuje aproximáciu svojich právnych predpisov s právom EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohách k tejto dohode, na základe záväzkov v nej uvedených, a v súlade s ustanoveniami uvedených príloh. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne osobitné ustanovenia ani povinnosti v súvislosti s aproximáciou regulačného rámca podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 449

Dynamická aproximácia

Rada pre pridruženie v súlade s cieľom postupnej aproximácie právnych predpisov Moldavskej republiky s právom EÚ, a to najmä pokiaľ ide o záväzky uvedené v hlavách III, IV, V a VI tejto dohody a v súlade s ustanoveniami príloh k tejto dohode, pravidelne upravuje a aktualizuje tieto prílohy, a to aj na účely zohľadnenia vývoja práva EÚ v zmysle jeho vymedzenia v tejto dohode. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne osobitné ustanovenia podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 450

Monitorovanie

Pod monitorovaním sa rozumie nepretržité posudzovanie pokroku dosahovaného pri vykonávaní a presadzovaní opatrení upravených v rámci tejto dohody. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom uľahčiť monitorovanie v rámci inštitucionálnych orgánov zriadených touto dohodou.

Článok 451

Posudzovanie aproximácie

1.   EÚ posudzuje aproximáciu práva Moldavskej republiky s právom EÚ v zmysle vymedzenia v tejto dohode. Súčasťou tohto posudzovania sú aj aspekty vykonávania a presadzovania. Tieto posudzovania môže uskutočňovať EÚ individuálne alebo po dohode s Moldavskou republikou, alebo ich môžu uskutočňovať zmluvné strany spoločne. Moldavská republika v záujme uľahčenia procesu posudzovania podáva EÚ správy o pokroku dosiahnutom v rámci aproximácie, a to v prípade potreby ešte pred skončením prechodných období stanovených v tejto dohode v súvislosti s právnymi aktmi EÚ. Proces podávania správ a posudzovania, ako aj modality posudzovaní a intervaly medzi nimi, budú zohľadňovať konkrétne modality stanovené v tejto dohode alebo v rozhodnutiach inštitucionálnych orgánov zriadených touto dohodou.

2.   Posudzovanie aproximácie môže zahŕňať misie na konkrétne miesta s účasťou inštitúcií EÚ a jej orgánov a agentúr, ako aj s účasťou mimovládnych subjektov, dozorných orgánov, nezávislých expertov a ďalších osôb, ktorých účasť je potrebná.

Článok 452

Výsledky monitorovania vrátane výsledkov posudzovania aproximácie

1.   Výsledky procesu monitorovania, ako aj posudzovania aproximácie podľa článku 451 tejto dohody sa prerokujú vo všetkých príslušných orgánoch zriadených podľa tejto dohody. Tieto orgány môžu na základe jednomyseľného rozhodnutia prijať spoločné odporúčania, ktoré sa predložia Rade pre pridruženie.

2.   Ak zmluvné strany dosiahnu dohodu o tom, že boli vykonané a presadzujú sa potrebné opatrenia upravené v hlave V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, Rada pre pridruženie na základe právomocí, ktoré jej boli zverené článkom 436 tejto dohody, rozhodne o ďalšom otvorení trhov v zmysle hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   V prípade spoločných odporúčaní v zmysle odseku 1 tohto článku predložených Rade pre pridruženie, alebo v prípade nedosiahnutia dohody o takýchto odporúčaniach sa neuplatňujú ustanovenia o urovnávaní sporov podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. V prípade rozhodnutí prijatých príslušným orgánom zriadeným touto dohodou, alebo neprijatia takýchto rozhodnutí sa takisto neuplatňujú ustanovenia o urovnávaní sporov podľa hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 453

Plnenie záväzkov

1.   Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto dohody. Zabezpečia, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto dohode.

2.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že na žiadosť druhej zmluvnej strany vhodnou formou bezodkladne prerokujú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú výkladu, vykonávania alebo bona fide uplatňovania tejto dohody, ako aj iných relevantných aspektov ich vzájomných vzťahov.

3.   Zmluvné strany sú povinné predložiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, vykonávania alebo bona fide uplatňovania tejto dohody v súlade s článkom 454 tejto dohody Rade pre pridruženie. Rada pre pridruženie môže spor urovnať prostredníctvom záväzného rozhodnutia.

Článok 454

Urovnávanie sporov

1.   Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor súvisiaci s výkladom, vykonávaním alebo bona fide uplatňovaním tejto dohody, každá zmluvná strana zašle druhej zmluvnej strane a Rade pre pridruženie formálnu žiadosť o vyriešenie spornej otázky. Odchylne platí, že spory týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo bona fide uplatňovania hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa riadia výhradne kapitolou 14 (Urovnávanie sporov) uvedenej hlavy V.

2.   Zmluvné strany sa usilujú o vyriešenie sporu tak, že v rámci Rady pre pridruženie a ostatných príslušných orgánov uvedených v článkoch 437 a 439 tejto dohody začnú v dobrej viere rokovať s cieľom v najkratšom možnom čase dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie.

3.   Zmluvné strany poskytnú Rade pre pridruženie a ostatným príslušnými orgánom všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.

4.   Spor sa až do vyriešenia prerokúva na každom zasadnutí Rady pre pridruženie. Spor sa považuje za vyriešený, keď Rada pre pridruženie prijme záväzné rozhodnutie o urovnaní veci podľa článku 453 ods. 3 tejto dohody, alebo keď Rada vyhlási, že spor zanikol. Spor sa môže na základe dohody zmluvných strán alebo na žiadosť niektorej z nich prerokovať aj na zasadnutí Výboru pre pridruženie alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu uvedeného v článku 439 tejto dohody. Spor sa môže prerokovať aj písomnou formou.

5.   Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.

Článok 455

Náležité opatrenia pre prípad neplnenia záväzkov

1.   Zmluvná strana môže prijať náležité opatrenia, v prípade, že predmetná vec nie je vyriešená do troch mesiacov odo dňa oznámenia formálnej žiadosti o urovnanie sporu podľa článku 454 tejto dohody a ak sa sťažujúca sa zmluvná strana naďalej domnieva, že si druhá zmluvná strana nesplnila určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody. Požiadavka trojmesačnej lehoty na prerokovanie sa neuplatňuje vo výnimočných prípadoch stanovených v odseku 3 tohto článku.

2.   Pri výbere náležitých opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku platí, že obsahom týchto opatrení nesmie byť pozastavenie práv alebo záväzkov stanovených ustanoveniami tejto dohody a uvedenými v hlave V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa bezodkladne oznámia Rade pre pridruženie a prerokujú sa v súlade s odsekom 2 článku 453 tejto dohody a uplatní sa na ne postup urovnávania sporov v súlade s odsekom 3 článku 453 a článku 454 tejto dohody.

3.   Výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa týkajú:

a)

vypovedania tejto dohody, ktoré nie je prípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo

b)

porušenia niektorého zo základných prvkov tejto dohody uvedených v článku 2 hlavy I (Všeobecné zásady) tejto dohody druhou zmluvnou stranou.

Článok 456

Vzťah k iným dohodám

1.   Týmto sa zrušuje Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 28. novembra 1994 a nadobudla platnosť 1. júla 1998.

2.   Touto dohodou sa nahrádza dohoda uvedená v odseku 1. Odkazy na uvedenú dohodu vo všetkých iných dohodách medzi zmluvnými stranami sa vykladajú ako odkazy na túto dohodu.

3.   Touto dohodou sa nahrádza Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorá bola podpísaná 26. júna 2012 v Bruseli a nadobudla platnosť 1. apríla 2013.

Článok 457

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva jednotlivcov a hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z existujúcich dohôd zaväzujúcich jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Moldavskú republiku na strane druhej, a to až pokým sa touto dohodou nedosiahnu pre jednotlivcov a hospodárske subjekty také práva, ktoré sú s uvedenými právami rovnocenné.

2.   Existujúce dohody týkajúce sa osobitných oblastí spolupráce, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto dohody, sa považujú za súčasť celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou, a za súčasť spoločného inštitucionálneho rámca.

Článok 458

1.   Zmluvné strany môžu doplniť túto dohodu uzatvorením osobitných dohôd v akejkoľvek oblasti, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Takéto dohody tvoria neoddeliteľnú súčasť celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou, a tvoria súčasť spoločného inštitucionálneho rámca.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, platí, že táto dohoda ani žiadne opatrenie vykonané na jej základe nemá vplyv na právomoc členských štátov vykonávať aktivity v rámci dvojstrannej spolupráce s Moldavskou republikou alebo prípadne uzatvárať s Moldavskou republikou nové dohody o spolupráci.

Článok 459

Prílohy a protokoly

Prílohy a protokoly k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 460

Doba platnosti

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana formou oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa takéhoto oznámenia.

Článok 461

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“

Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvné strany“ rozumie na jednej strane EÚ alebo jej členské štáty či EÚ a jej členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a prípadne Euratom, a to v súlade s jeho právomocami vyplývajúcimi zo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a na druhej strane Moldavská republika.

Článok 462

Územná pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách stanovené, a na strane druhej, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na územie Moldavskej republiky.

2.   Uplatňovanie tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) v súvislosti s tými oblasťami Moldavskej republiky, nad ktorými vláda Moldavskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu, sa začne, keď Moldavská republika zabezpečí úplné vykonanie a presadzovanie tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) na celom svojom území.

3.   Rada pre pridruženie prijme rozhodnutie, keď je zabezpečené úplné vykonanie a presadzovanie tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) na celom území Moldavskej republiky.

4.   V prípade, že niektorá zo zmluvných strán dospeje k názoru, že úplné vykonanie a presadzovanie tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) v oblastiach Moldavskej republiky uvedených v odseku 2 tohto článku prestalo byť zabezpečené, táto zmluvná strana môže požiadať Radu pre pridruženie, aby zvážila pokračovanie uplatňovania tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom), pokiaľ ide o dotknuté oblasti. Rada pre pridruženie preskúma situáciu a prijme rozhodnutie o pokračovaní uplatňovania tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) do troch mesiacov od žiadosti. V prípade, že Rada pre pridruženie neprijme rozhodnutie do troch mesiacov od žiadosti, uplatňovanie tejto dohody alebo jej hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom), pokiaľ ide o dotknuté oblasti, sa pozastaví, a to až do prijatia rozhodnutia Rady pre pridruženie.

5.   Rozhodnutia Rady pre pridruženie podľa tohto článku o uplatňovaní hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa musia týkať celej tejto hlavy a nesmú sa týkať len jej určitých častí.

Článok 463

Depozitár tejto dohody

Depozitárom tejto dohody je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Článok 464

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi vnútornými postupmi. Ratifikačné alebo schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej ratifikačnej alebo schvaľovacej listiny.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku Únia a Moldavská republika súhlasia s predbežným vykonávaním tejto dohody v čiastočnom rozsahu určenom Úniou, ako sa stanovuje v odseku 4 tohto článku, a prípadne v súlade s vnútornými postupmi a právnymi predpismi každej zmluvnej strany.

4.   Predbežné vykonávanie nadobúda účinnosť od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dátume, kedy bolo depozitárovi tejto dohody doručené:

a)

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel, v ktorom sa označia časti dohody, ktoré sa predbežne vykonávajú a

b)

oznámenie Moldavskej republiky o ukončení postupov potrebných na predbežné vykonávanie tejto dohody.

5.   Na účely príslušných ustanovení tejto dohody vrátane jej príslušných príloh a protokolov stanovených v článku 459 treba všetky odkazy na „dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody“ v takýchto ustanoveniach chápať ako „dátum, od ktorého sa táto dohoda predbežne vykonáva“, v súlade s odsekom 3 tohto článku.

6.   Počas obdobia predbežného vykonávania sa naďalej uplatňujú ustanovenia Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 28. novembra 1994 a nadobudla platnosť 1. júla 1998, ak sa na tieto ustanovenia nevzťahuje predbežné vykonávanie tejto dohody.

7.   Svoj zámer ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody môže depozitárovi tejto dohody písomne oznámiť ktorákoľvek zmluvná strana. Ukončenie predbežného vykonávania nadobúda účinnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia depozitárovi tejto dohody.

Článok 465

Autentické znenie

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite na tento účel oprávnení, podpísali túto dohodu.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Na účely tejto dohody tovar znamená výrobky, ako sa chápu v dohode GATT z roku 1994, pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak.

(2)  Samotná skutočnosť, že sa v prípade fyzických osôb z niektorých krajín vyžaduje vízum, zatiaľ čo v prípade fyzických osôb z iných krajín nie, sa nepovažuje za zrušenie alebo obmedzenie výhod vyplývajúcich zo špecifického záväzku.

(3)  V záujme väčšej istoty treba uviesť, že do územia patrí aj výhradná hospodárska zóna a kontinentálny šelf v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).

(4)  Právnická osoba je kontrolovaná inou právnickou osobou, ak má táto iná právnická osoba právomoc vymenovať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zákonným spôsobom riadiť jej činnosť.

(5)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že pojem „spracovanie jadrových materiálov“ sa vzťahuje na všetky činnosti zahrnuté pod Medzinárodnú štandardnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností UN ISIC REV 3.1, kód 2330.

(6)  Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov považovať za kabotáž, vnútroštátna námorná kabotáž v zmysle tejto kapitoly sa vzťahuje na dopravu cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane jeho kontinentálneho šelfu v zmysle dohovoru UNCLOS, resp. medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v Moldavskej republike a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v nej vrátane kontinentálneho šelfu, ako aj na dopravu, ktorá sa začína a končí v tom istom prístave alebo na tom istom mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte, alebo v tom istom prístave alebo na tom istom mieste nachádzajúcom sa v Moldavskej republike.

(7)  Podmienky vzájomného prístupu na trh leteckej dopravy sú upravené v dohode o vytvorení spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou.

(8)  Táto povinnosť sa nevzťahuje na ustanovenia o ochrane investícií vrátane ustanovení o postupoch urovnávania sporov medzi investormi a štátom, ktoré sa nachádzajú v iných dohodách a na ktoré sa táto kapitola nevzťahuje.

(9)  Táto povinnosť sa nevzťahuje na ustanovenia o ochrane investícií vrátane ustanovení o postupoch urovnávania sporov medzi investormi a štátom, ktoré sa nachádzajú v iných dohodách a na ktoré sa táto kapitola nevzťahuje.

(10)  Uvedené sa vzťahuje na túto kapitolu a prílohy XXVII-A a XXVII-E k tejto dohode.

(11)  Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov považovať za kabotáž, vnútroštátna námorná kabotáž v zmysle tejto kapitoly sa vzťahuje na dopravu cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane jeho kontinentálneho šelfu v zmysle dohovoru UNCLOS, alebo medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v Moldavskej republike a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v nej vrátane kontinentálneho šelfu, ako aj na dopravu, ktorá sa začína a končí v tom istom prístave alebo na tom istom mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte, alebo v tom istom prístave alebo na tom istom mieste nachádzajúcom sa v Moldavskej republike.

(12)  Podmienky vzájomného prístupu na trh leteckej dopravy sú upravené v dohode o vytvorení spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou.

(13)  Odkaz na „inú než neziskovú organizáciu“ sa týka len Belgicka, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Estónska, Írska, Grécka, Španielska, Francúzska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburgu, Malty, Holandska, Rakúska, Portugalska, Slovinska, Fínska a Spojeného kráľovstva.

(14)  Od prijímajúceho usadeného subjektu sa môže vyžadovať predloženie programu odbornej prípravy počas celého pobytu na účely predbežného schválenia, ktorým sa preukáže, že cieľom pobytu je odborná príprava. V prípade Českej republiky, Nemecka, Španielska, Francúzska, Maďarska a Rakúska sa požaduje, aby odborná príprava súvisela s oblasťou, v ktorej bol získaný vysokoškolský titul.

(15)  Spojené kráľovstvo: kategória predajcov služieb pre podniky sa uznáva len pre predajcov služieb.

(16)  Zmluva na poskytnutie služieb podľa písmen d) a e) musí byť v súlade s požiadavkami zákonov, predpisov a požiadavkami zmluvnej strany, v ktorej sa má plniť.

(17)  Zmluva na poskytnutie služieb podľa písmen d) a e) musí byť v súlade s požiadavkami zákonov, predpisov a požiadavkami zmluvnej strany, v ktorej sa má plniť.