ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
15. augusta 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 887/2014 zo 14. augusta 2014 o technickom formáte na zasielanie údajov pre európsku štatistiku vinohradov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 888/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 889/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o uznávanie spoločných bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa programu oprávneného zástupcu a známeho odosielateľa a programu schváleného hospodárskeho subjektu ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 890/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka metobromurón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 891/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka aminopyralid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 892/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/531/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. augusta 2014 o súlade európskych noriem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a určitých ustanovení európskej normy EN 13120:2009+A1:2014 pre vnútorné clony s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 887/2014

zo 14. augusta 2014

o technickom formáte na zasielanie údajov pre európsku štatistiku vinohradov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1337/2011 stanovuje rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky trvalých plodín.

(2)

Mala by sa stanoviť štruktúra zasielaných štatistických údajov o vinohradoch a štandard na výmenu údajov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty zasielajú štatistické údaje o vinohradoch uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1337/2011 v štruktúre stanovenej pre štruktúru údajov v rámci SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange – výmena a zdieľanie údajov a metaúdajov). Údaje sa zasielajú Európskej komisii (Eurostatu) cez jednotné kontaktné miesto alebo sa sprístupňujú tak, aby Európska Komisia (Eurostat) mohla načítať údaje cez jednotné kontaktné miesto.

Článok 2

Štatistické údaje o vinohradoch sa Európskej komisii (Eurostatu) zasielajú v štruktúre uvedenej v prílohe.

Článok 3

Údaje sa poskytujú za všetky individuálne povinné premenné a všetky agregáty.

Článok 4

Údaje sa poskytujú v hektároch a v počte podnikov.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7.


PRÍLOHA

Štruktúra zasielaných štatistických údajov o vinohradoch

Informácie, ktoré majú zasielané súbory obsahovať:

Tabuľka 1

Vinohradnícke podniky podľa druhu produkcie

Číslo

Políčko

Poznámky

1.

región/krajina

kódy NUTS0/NUTS2 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1319/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 342, 18.12.2013)

2.

rok

referenčný rok údajov (2015, 2020 atď.)

3.

druh produkcie

kódy sú uvedené v tabuľke 5

4.

hodnota sledovaného údaja

číselná (plocha na 2 desatinné miesta)

5.

jednotka

kódy sú uvedené v tabuľke 11

6.

stav sledovaného údaja

štandardný číselník

7.

status dôvernosti

štandardný číselník


Tabuľka 2

Vinohradnícke podniky podľa veľkostných tried (a podľa druhu produkcie – agregované) na vnútroštátnej úrovni

Číslo

Políčko

Poznámky

1.

krajina

kódy NUTS0 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1319/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 342, 18.12.2013)

2.

rok

referenčný rok údajov (2015, 2020 atď.)

3.

druh produkcie – agregovaný

kódy sú uvedené v tabuľke 6

4.

veľkostné triedy celkovej vinohradníckej plochy

kódy sú uvedené v tabuľke 7

5.

hodnota sledovaného údaja

číselná (plocha na 2 desatinné miesta)

6.

jednotka

kódy sú uvedené v tabuľke 11

7.

stav sledovaného údaja

štandardný číselník

8.

status dôvernosti

štandardný číselník


Tabuľka 3

Vinohradnícke podniky podľa stupňa špecializácie a veľkostných tried na vnútroštátnej úrovni

Číslo

Políčko

Poznámky

1.

krajina

kódy NUTS0 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1319/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 342, 18.12.2013)

2.

rok

referenčný rok údajov (2015, 2020 atď.)

3.

špecializácia

kódy sú uvedené v tabuľke 8

4.

veľkostné triedy celkovej vinohradníckej plochy

kódy sú uvedené v tabuľke 7

5.

hodnota sledovaného údaja

číselná (plocha na 2 desatinné miesta)

6.

jednotka

kódy sú uvedené v tabuľke 11

7.

stav sledovaného údaja

štandardný číselník

8.

status dôvernosti

štandardný číselník


Tabuľka 4

Hlavné odrody viniča podľa vekových tried

Číslo

Políčko

Poznámky

1.

región/krajina

kódy NUTS0/NUTS2 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1319/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 342, 18.12.2013)

2.

rok

referenčný rok údajov (2015, 2020 atď.)

3.

hlavná odroda viniča

kódy sú uvedené v tabuľke 10

4.

veková trieda

kódy sú uvedené v tabuľke 9

5.

hodnota sledovaného údaja

číselná (plocha na 2 desatinné miesta)

6.

jednotka

kódy sú uvedené v tabuľke 11

7.

stav sledovaného údaja

štandardný číselník

8.

status dôvernosti

štandardný číselník


Tabuľka 5

Kódy pre druh produkcie

Číslo

Kód

Poznámky

1.

celková plocha vinohradov (rodiacich/zatiaľ nerodiacich)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

rodiace vinohrady – spolu

Σ 3, 7, 8

3.

rodiace vinohrady – muštové hrozno –spolu

Σ 4, 5, 6

4.

rodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín s CHOP

 

5.

rodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín s CHZO

 

6.

rodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín bez CHOP alebo CHZO

 

7.

rodiace vinohrady – hrozno s dvojakým využitím

 

8.

rodiace vinohrady – hrozienka

 

9.

zatiaľ nerodiace vinohrady – spolu

Σ 10, 14, 15

10.

zatiaľ nerodiace vinohrady – muštové hrozno –spolu

Σ 11, 12, 13

11.

zatiaľ nerodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín s CHOP

 

12.

zatiaľ nerodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín s CHZO

 

13.

zatiaľ nerodiace vinohrady – muštové hrozno určené na výrobu vín bez CHOP alebo CHZO

 

14.

zatiaľ nerodiace vinohrady – hrozno s dvojakým využitím

 

15.

zatiaľ nerodiace vinohrady – hrozienka

 

16.

vinohrady určené na produkciu materiálu na vegetatívne rozmnožovanie viniča

 

17.

ostatné vinohrady inde nezaradené (i. n.)

 


Tabuľka 6

Kódy pre agregovaný druh produkcie

Číslo

Kód

Poznámky

1.

celková vinohradnícka plocha

Σ 2, 6, 7, 8

2.

vinohrady určené na produkciu muštového hrozna – spolu

Σ 3, 4, 5

3.

vinohrady určené na následnú výrobu vín s CHOP

 

4.

vinohrady určené na následnú výrobu vín s CHZO

 

5.

vinohrady určené na následnú výrobu vín bez CHOP a/alebo CHZO

 

6.

vinohrady na produkciu hrozna s dvojakým využitím

 

7.

vinohrady na produkciu hrozienok

 

8.

vinohrady inde nezaradené (i. n.)

 


Tabuľka 7

Kódy pre veľkostné triedy celkovej vinohradníckej plochy

Číslo

Kód

Poznámky

1.

spolu

Σ 2 – 8

2.

menej ako 0,10 ha

 

3.

od 0,10 do 0,49 ha

 

4.

od 0,50 do 0,99 ha

 

5.

od 1 do 2,9 ha

 

6.

od 3 do 4,9 ha

 

7.

od 5 do 9,9 ha

 

8.

10 ha alebo viac

 


Tabuľka 8

Kódy pre stupeň špecializácie

Číslo

Kód

Poznámky

1.

podniky s vinohradníckymi plochami – spolu

Σ 2, 9, 10, 11

2.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu vín

Σ 3, 7, 8

3.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu vín s CHOP a/alebo CHZO

Σ 4, 5, 6

4.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu len vín s CHOP

 

5.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu len vín s CHZO

 

6.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu len vín s CHOP a CHZO

 

7.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na následnú výrobu vín bez CHOP a/alebo bez CHZO

 

8.

podniky s vinohradníckymi plochami určenými na následnú výrobu niekoľkých druhov vín

 

9.

podniky s vinohradníckymi plochami výhradne určenými na produkciu hrozienok

 

10.

podniky s inými vinohradníckymi plochami

 

11.

podniky s vinohradníckymi plochami určenými na niekoľko druhov produkcie

 


Tabuľka 9

Kódy pre vekovú triedu

Číslo

Kód

Poznámky

1.

spolu

Σ 2 – 5

2.

menej ako 3 roky

 

3.

od 3 do 9 rokov

 

4.

od 10 do 29 rokov

 

5.

30 rokov a viac

 


Tabuľka 10

Kódy pre hlavné odrody viniča

Číslo

Kód

Poznámky

1.

hlavné odrody viniča spolu

Σ 2, 170, 375, 387

2.

hlavné červené odrody viniča spolu (R)

Σ 3 – 169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund Mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Rosso bombino (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet Franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvèdre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

ostatné hlavné červené odrody viniča (R)

 

169.

ostatné hlavné červené odrody viniča zmiešané (R)

 

170.

hlavné biele odrody viniča spolu (W)

Σ 171 – 374

171.

Airen (W)

 

172.

Alarije (W)

 

173.

Albana (W)

 

174.

Albariño (W)

 

175.

Albillo (W)

 

176.

Albillo Mayor (W)

 

177.

Alicante Branco (W)

 

178.

Aligoté (W)

 

179.

Alvarinho (W)

 

180.

Ansonica (W)

 

181.

Antão Vaz (W)

 

182.

Arany sárfehér (W)

 

183.

Arinto/Pedernã (W)

 

184.

Arneis (W)

 

185.

Asirtiko (W)

 

186.

Athiri (W)

 

187.

Auxerrois (W)

 

188.

Avesso (W)

 

189.

Azal (W)

 

190.

Bacchus (W)

 

191.

Baco blanc (W)

 

192.

Beba (W)

 

193.

Bellone (W)

 

194.

Bianca (W)

 

195.

Biancame (W)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (W)

 

197.

Blanca Cayetana (W)

 

198.

Bombino bianco (W)

 

199.

Borba (W)

 

200.

Bourboulenc (W)

 

201.

Calagraño (W)

 

202.

Cariñena blanco (W)

 

203.

Cataratto lucido (W)

 

204.

Catarratto commune (W)

 

205.

Cayetana blanca (W)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)

 

207.

Chasan (W)

 

208.

Chasselas (W)

 

209.

Chenin (W)

 

210.

Clairette (W)

 

211.

Cococciola (W)

 

212.

Coda di volpe bianca (W)

 

213.

Côdega do Larinho (W)

 

214.

Colombard (W)

 

215.

Cortese (W)

 

216.

Cramposie selectionata (W)

 

217.

Cserszegi fűszeres (W)

 

218.

Diagalves (W)

 

219.

Dimyat (W)

 

220.

Doña Blanca (W)

 

221.

Elbling, Weißer (W)

 

222.

Ezerfürtű (W)

 

223.

Ezerjó (W)

 

224.

Falanghina (W)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (W)

 

226.

Feteasca alba (W)

 

227.

Feteasca regala (W)

 

228.

Fiano (W)

 

229.

Folle blanche (W)

 

230.

Frâncușă (W)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (W)

 

232.

Furmint (W)

 

233.

Galbena de Odobesti (W)

 

234.

Garganega (W)

 

235.

Garnacha blanca (W)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (W)

 

237.

Godello (W)

 

238.

Gouveio (W)

 

239.

Gouveio Real (W)

 

240.

Grasă de Cotnari (W)

 

241.

Grecanino dorato (W)

 

242.

Grechetto (W)

 

243.

Greco (W)

 

244.

Greco bianco (W)

 

245.

Grenache blanc (W)

 

246.

Grillo (W)

 

247.

Gros Manseng blanc (W)

 

248.

Gutedel, Weißer (W)

 

249.

Hárslevelű (W)

 

250.

Huxelrebe (W)

 

251.

Iordana (W)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)

 

253.

Jacquere (W)

 

254.

Kerner (W)

 

255.

Királyleányka (W)

 

256.

Kövidinka (W)

 

257.

Kunleány (W)

 

258.

Lakhegyi mézes (W)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (W)

 

260.

Len de l'El (W)

 

261.

Listan blanca (W)

 

262.

Loureiro (W)

 

263.

Macabeu/Macabeo (W)

 

264.

Malvasia (W)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (W)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (W)

 

267.

Malvasia bianca lunga (W)

 

268.

Malvasia Branca (W)

 

269.

Malvasia del Lazio (W)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (W)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (W)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (W)

 

273.

Malvasia Rei (W)

 

274.

Mantua/Chelva (W)

 

275.

Marisancho (W)

 

276.

Marsanne (W)

 

277.

Mauzac (W)

 

278.

Melon (W)

 

279.

Messeguera (W)

 

280.

Misket cherven (W)

 

281.

Monemvasia (W)

 

282.

Montepulciano bianco (W)

 

283.

Montua (W)

 

284.

Moscatel de Alejandría (W)

 

285.

Moscatel de grano menudo (W)

 

286.

Moscatel de Malaga (W)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/Tămâioasă românească (W)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (W)

 

290.

Moscato giallo (W)

 

291.

Moschato (W)

 

292.

Müller-Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)

 

293.

Muscadelle (W)

 

294.

Muscat Alexandrie (W)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (W)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)

 

297.

Muskateller (W)

 

298.

Mustoasă de Măderat (W)

 

299.

Neuburger (W)

 

300.

Nuragus (W)

 

301.

Ondarrabi Zuri (W)

 

302.

Ortega (W)

 

303.

Ortrugo (W)

 

304.

Palomino fino (W)

 

305.

Palomino superior (W)

 

306.

Pardina (W)

 

307.

Parellada (W)

 

308.

Passerina (W)

 

309.

Pecorino (W)

 

310.

Pedro Ximenez (W)

 

311.

Perruno (W)

 

312.

Petit Manseng (W)

 

313.

Pignoletto (W)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (W)

 

315.

Piquepoul blanc (W)

 

316.

Planta nova (W)

 

317.

Prosecco lungo (W)

 

318.

Rabigato (W)

 

319.

Rabo de Ovelha (W)

 

320.

Rebula (W)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Rizling vlašský (W)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Rizling rýnsky (W)

 

323.

Rkatsiteli (W)

 

324.

Rompola (W)

 

325.

Roussanne (W)

 

326.

Sarba (W)

 

327.

Sardone (W)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)

 

329.

Savagnin Blanc (W)

 

330.

Savvatiano (W)

 

331.

Scheurebe (W)

 

332.

Seara Nova (W)

 

333.

Semillon (W)

 

334.

Šipon (W)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (W)

 

336.

Soultanina (W)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)

 

338.

Szürkebarát (W)

 

339.

Terret blanc (W)

 

340.

Tocai friulano (W)

 

341.

Torrontes (W)

 

342.

Tortosina (W)

 

343.

Trajadura/Treixadura (W)

 

344.

Tramini (W)

 

345.

Trebbiano abruzzese (W)

 

346.

Trebbiano di Soave (W)

 

347.

Trebbiano giallo (W)

 

348.

Trebbiano romagnolo (W)

 

349.

Trebbiano toscano (W)

 

350.

Treixadura (W)

 

351.

Ugni blanc (W)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (W)

 

353.

Verdeca (W)

 

354.

Verdejo blanco (W)

 

355.

Verdicchio bianco (W)

 

356.

Verdoncho (W)

 

357.

Verduzzo friulano (W)

 

358.

Verduzzo trevigiano (W)

 

359.

Vermentino (W)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (W)

 

361.

Vilana (W)

 

362.

Viogner (W)

 

363.

Viognier (W)

 

364.

Viosinho (W)

 

365.

Vital (W)

 

366.

Welschriesling (W)

 

367.

Xarello blanco (W)

 

368.

Xinisteri (W)

 

369.

Zalagyöngye (W)

 

370.

Zalema (W)

 

371.

Zenit (W)

 

372.

Zibibbo (W)

 

373.

ostatné hlavné biele odrody viniča (W)

 

374.

ostatné hlavné biele odrody viniča (W)

 

375.

ostatné hlavné odrody viniča inej farby spolu (O)

Σ 376 – 386

376.

Babeasca gri (O)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (O)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)

 

379.

Grenache gris (O)

 

380.

Grenas Rose (O)

 

381.

Moschofilero (O)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)

 

383.

Roditis (O)

 

384.

Sauvignon gris (O)

 

385.

ostatné hlavné odrody viniča inej farby spolu (O)

 

386.

ostatné hlavné zmiešané odrody viniča ostatných zmiešaných farieb (O)

 

387.

hlavné odrody viniča bez uvedenia farby

 


Tabuľka 11

Kódy pre jednotky

Číslo

Kód

1.

počet podnikov

2.

hektár


15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 888/2014

zo 14. augusta 2014,

ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 sa stanovuje, že Komisia môže stanoviť obmedzenia na dovoz exemplárov určitých druhov do Únie v súlade s podmienkami stanovenými v písmenách a) až d) uvedeného článku. Okrem toho sú v článku 71 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (2) stanovené opatrenia na vykonávanie takýchto obmedzení.

(2)

Zoznam druhov, ktorých dovoz do Únie je zakázaný, bol naposledy určený v júni 2013 prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 578/2013 (3).

(3)

Chorvátsko pristúpilo k Únii 1. júla 2013. Všetky odkazy na uvedený členský štát by sa preto mali odstrániť zo zoznamu druhov, v prípade ktorých je zakázaný dovoz do Únie.

(4)

Na základe najnovších informácií dospela Vedecká preskúmavacia skupina k názoru, že stav ochrany ďalších určitých druhov uvedených v prílohách A a B k nariadeniu (ES) č. 338/97 bude vážne ohrozený, ak nedôjde k zákazu ich dovozu do Únie z určitých krajín pôvodu. Preto by sa mal zakázať dovoz exemplárov týchto nových druhov do Únie:

Loxodonta africana (poľovnícke trofeje) z Kamerunu,

Manis tricuspis z Guiney,

Balearica pavonina z Južného Sudánu,

Balearica regulorum z Rwandy a Tanzánie,

Calumma tarzan z Madagaskaru,

Trioceros perreti a Trioceros serratus z Kamerunu,

Cordylus rhodesianus z Mozambiku,

Uroplatus sameiti z Madagaskaru,

Candoia carinata z Indonézie,

Python bivittatus z Číny,

Kinixys erosa z Konžskej demokratickej republiky,

Pandinus imperator z Beninu (voľne žijúce exempláre) a Toga (voľne žijúce exempláre a exempláre z farmových chovov).

(5)

Vedecká preskúmavacia skupina takisto dospela k záveru, že na základe najnovších dostupných informácií už nie je potrebné, aby bol zakázaný dovoz exemplárov týchto druhov do Únie:

Gopherus agassizii z Mexika,

Stigmochelys pardalis z Mozambiku (exempláre z farmových chovov) a Zambie (exempláre z farmových chovov a exempláre s kódom pôvodu F),

Ornithoptera urvillianus (voľne žijúce exempláre a exempláre z farmových chovov) zo Šalamúnových ostrovov,

Nardostachys grandiflora z Nepálu.

(6)

Všetky krajiny pôvodu druhov, ktoré podliehajú novým obmedzeniam na dovoz do Únie, boli požiadané o vyjadrenie.

(7)

Na 16. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bolo prijaté nové názvoslovie (rozdelenie druhov a premenovanie rodov) živočíchov, ktoré by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zohľadniť v právnych predpisoch Únie. Okrem toho by sa mal zo zoznamu odstrániť druh Euphyllia picteti, keďže tento druh už nie je zahrnutý v štandardnom názvosloví dohodnutom na 16. zasadnutí konferencie zmluvných strán CITES.

(8)

Zoznam druhov, ktorých dovoz do Únie sa zakazuje, by sa mal preto aktualizovať a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 578/2013 by sa z dôvodu prehľadnosti malo nahradiť.

(9)

Prebehli konzultácie s Vedeckou preskúmavacou skupinou zriadenou podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 338/97.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovoz exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu z krajín pôvodu uvedených v prílohe do Únie sa zakazuje.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 578/2013 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené vykonávacie nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 169, 21.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie sa zakazuje

Druh

Pôvod(-y)

Exemplár(-e)

Krajiny pôvodu

Právny základ: článok 4 ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Bielorusko, Mongolsko, Tadžikistan, Turecko

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Kanada (Britská Kolumbia), Kazachstan

a)

Ursus thibetanus

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Rusko

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Kamerun

a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

voľne žijúce

všetky

Bahrajn

a)

Exempláre druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie sa zakazuje

Druh

Pôvod(-y)

Exemplár(-e)

Krajiny pôvodu

Právny základ: článok 4 ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

Saiga borealis

voľne žijúce

všetky

Rusko

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Hippopotamus amphibius

voľne žijúce

všetky

Gambia, Kamerun, Mozambik, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

voľne žijúce

všetky

Rusko

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

voľne žijúce

všetky

Etiópia

b)

Profelis aurata

voľne žijúce

všetky

Tanzánia, Togo

b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

voľne žijúce

všetky

Grónsko

b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Papua-Nová Guinea

b)

Zaglossus bruijni

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika

b)

Manis tricuspis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles belzebuth

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles fusciceps

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles geoffroyi

voľne žijúce

všetky

Belize, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Panama, Salvádor

b)

Ateles hybridus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix lagotricha

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix lugens

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix poeppigii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika

b)

Cercopithecus erythrogaster

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus erythrotis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus hamlyni

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus mona

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Cercopithecus preussi (synonymum C. lhoesti preussi)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Colobus vellerosus

voľne žijúce

všetky

Nigéria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonymum Cercocebus albigena)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Macaca cyclopis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Macaca sylvanus

voľne žijúce

všetky

Alžírsko, Maroko

b)

Piliocolobus badius (synonymum Colobus badius)

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Galago matschiei (synonymum G. inustus)

voľne žijúce

všetky

Rwahorvnda

b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Perodicticus potto

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Pithecia pithecia

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

všetky

živé

všetky

d)

Sciurus carolinensis

všetky

živé

všetky

d)

Sciurus niger

všetky

živé

všetky

d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

všetky

živé

všetky

d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aquila rapax

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps bengalensis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Gyps indicus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Gyps rueppellii

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Hieraaetus ayresii

voľne žijúce

všetky

Guinea, Kamerun, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Lophaetus occipitalis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

voľne žijúce

všetky

Guinea, Kamerun, Tanzánia, Togo

b)

Spizaetus africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

voľne žijúce

všetky

Guinea, Pobrežie Slonoviny, Tanzánia, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Torgos tracheliotus

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Sudán, Tanzánia

b)

Trigonoceps occipitalis

voľne žijúce

všetky

Guinea, Pobrežie Slonoviny

b)

Urotriorchis macrourus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

voľne žijúce

všetky

Guinea, Kamerun, Tanzánia, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

voľne žijúce

všetky

Guinea, Juhosudánska republika, Mali, Sudán

b)

Balearica regulorum

voľne žijúce

všetky

Botswana, Burundi, Južná Afrika, Keňa, Konžská demokratická republika, Rwanda, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

voľne žijúce

všetky

Južná Afrika, Tanzánia

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Agapornis nigrigenis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Agapornis pullarius

voľne žijúce

všetky

Guinea, Konžská demokratická republika, Mali, Pobrežie Slonoviny, Togo

b)

Aratinga auricapillus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Coracopsis vasa

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

voľne žijúce

všetky

Surinam

b)

Hapalopsittaca amazonina

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Leptosittaca branickii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Poicephalus gulielmi

voľne žijúce

všetky

Guinea, Kamerun, Kongo, Pobrežie Slonoviny

b)

Poicephalus robustus

voľne žijúce

všetky

Guinea, Konžská demokratická republika, Mali, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

voľne žijúce

všetky

Benin, Libéria, Nigéria, Rovníková Guinea

b)

Psittacus erithacus timneh

voľne žijúce

všetky

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Pyrrhura caeruleiceps

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

Pyrrhura pfrimeri

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Pyrrhura subandina

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo lacteus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo poensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Glaucidium capense

voľne žijúce

všetky

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

voľne žijúce

všetky

Guinea, Kamerun

b)

Ptilopsis leucotis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Scotopelia peli

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

voľne žijúce

všetky

Alžírsko, Mali, Sudán

b)

Uromastyx geyri

voľne žijúce

všetky

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma ambreense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma capuroni

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma cucullatum

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma furcifer

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma guibei

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma hilleniusi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma linota

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma peyrierasi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma tarzan

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma tsaratananense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma vatosoa

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

voľne žijúce

všetky

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farmových chovov

všetky

Benin

b)

 

z farmových chovov

dĺžka tela meraná od predného okraja hlavy po kloaku väčšia ako 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo senegalensis

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farmových chovov

dĺžka tela meraná od predného okraja hlavy po kloaku väčšia ako 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer angeli

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer balteatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer belalandaensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer labordi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer monoceras

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer nicosiai

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer tuzetae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Trioceros camerunensis

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros deremensis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros eisentrauti

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros feae

voľne žijúce

všetky

Rovníková Guinea

b)

Trioceros fuelleborni

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros montium

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros perreti

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros serratus

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros werneri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros wiedersheimi

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus rhodesianus

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus tropidosternum

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus vittifer

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma antanosy

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma barbouri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma berghofi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma comorensis

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Phelsuma dubia

voľne žijúce

všetky

Komory, Madagaskar

b)

Phelsuma flavigularis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma guttata

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma hielscheri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma klemmeri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma laticauda

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Phelsuma malamakibo

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma masohoala

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma modesta

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma mutabilis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma pronki

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma pusilla

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma seippi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma serraticauda

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma v-nigra

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Uroplatus ebenaui

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus fimbriatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus guentheri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus henkeli

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus lineatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus malama

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus phantasticus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus pietschmanni

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus sameiti

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus sikorae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Varanus beccarii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus dumerilii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus exanthematicus

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

 

z farmových chovov

s celkovou dĺžkou tela väčšou ako 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus niloticus

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

 

z farmových chovov

s celkovou dĺžkou tela väčšou ako 35 cm

Benin

b)

 

z farmových chovov

všetky

Togo

b)

Varanus ornatus

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

 

z farmových chovov

všetky

Togo

b)

Varanus salvadorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus spinulosus

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

voľne žijúce

všetky

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

 

z farmových chovov

všetky

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Naja kaouthia

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Naja siamensis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Morelia boeleni

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Python bivittatus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Python molurus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Python natalensis

z farmových chovov

všetky

Mozambik

b)

Python regius

voľne žijúce

všetky

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

voľne žijúce

všetky

Malajzia (polostrov)

b)

Python sebae

voľne žijúce

všetky

Mauritánia

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

všetky

živé

všetky

d)

Trachemys scripta elegans

všetky

živé

všetky

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cuora amboinensis

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Malajzia

b)

Cuora galbinifrons

voľne žijúce

všetky

Čína, Laos

b)

Heosemys annandalii

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Heosemys grandis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Heosemys spinosa

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Leucocephalon yuwonoi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Malayemys subtrijuga

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Notochelys platynota

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Siebenrockiella crassicollis

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Podocnemis unifilis

voľne žijúce

všetky

Surinam

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

z farmových chovov

všetky

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

voľne žijúce

všetky

Spojené štáty americké

b)

Gopherus berlandieri

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Indotestudo forstenii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Indotestudo travancorica

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Kinixys belliana

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Mozambik

b)

 

z farmových chovov

s dĺžkou panciera väčšou ako 5 cm

Benin

b)

Kinixys erosa

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika, Togo

b)

Kinixys homeana

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farmových chovov

všetky

Benin

b)

 

z farmových chovov

s dĺžkou panciera väčšou ako 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Manouria emys

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Manouria impressa

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika, Mozambik, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

voľne žijúce

všetky

Kazachstan

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Chitra chitra

voľne žijúce

všetky

Malajzia

b)

Pelochelys cantorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella bernhardi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella cowani

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella crocea

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella expectata

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella milotympanum (synonymum M. aurantiaca milotympanum)

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella viridis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

všetky

živé

všetky

d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus comes

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus erectus

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Hippocampus histrix

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kelloggi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kuda

voľne žijúce

všetky

Čína, Indonézia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farmových chovov

všetky

Benin, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Ornithoptera victoriae

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

 

z farmových chovov

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

voľne žijúce

všetky

Nová Kaledónia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

voľne žijúce

všetky

Fidži, Kambodža, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

voľne žijúce

všetky

Fidži, Filipíny, Nová Kaledónia, Palau, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

voľne žijúce

všetky

Marshallove ostrovy, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

voľne žijúce

všetky

Fidži, Kambodža, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Mozambik, Nová Kaledónia, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Tridacna squamosa

voľne žijúce

všetky

Fidži, Kambodža, Mozambik, Nová Kaledónia, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

voľne žijúce

všetky

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

voľne žijúce

všetky

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

voľne žijúce

všetky

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Catalaphyllia jardinei

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Euphyllia cristata

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia divisa

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia fimbriata

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia paraancora

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia paradivisa

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Plerogyra spp.

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Platygyra sinensis

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Blastomussa spp.

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Cynarina lacrymalis

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Scolymia vitiensis

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Trachyphilliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

voľne žijúce

všetky

Fidži

b)

Trachyphyllia geoffroyi

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

RASTLINY

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

voľne rastúce

všetky

Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Ukrajina

b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Pachypodium rosulatum

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Pachypodium sofiense

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

voľne rastúce

všetky

Mozambik

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia guillauminiana

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Barlia robertiana

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cypripedium japonicum

voľne rastúce

všetky

Čína, Japonsko, Kórejská ľudovodemokratická republika, Kórejská republika,

b)

Cypripedium macranthos

voľne rastúce

všetky

Kórejská republika, Rusko

b)

Cypripedium margaritaceum

voľne rastúce

všetky

Čína

b)

Cypripedium micranthum

voľne rastúce

všetky

Čína

b)

Dactylorhiza romana

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Dendrobium bellatulum

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

voľne rastúce

všetky

Laos

b)

Dendrobium wardianum

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

voľne rastúce

všetky

Belize

b)

Ophrys holoserica

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Ophrys pallida

voľne rastúce

všetky

Alžírsko

b)

Ophrys tenthredinifera

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Ophrys umbilicata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis coriophora

voľne rastúce

všetky

Rusko

b)

Orchis italica

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis mascula

voľne rastúce/vypestované na farme

všetky

Albánsko

b)

Orchis morio

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis pallens

voľne rastúce

všetky

Rusko

b)

Orchis punctulata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis purpurea

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis simia

voľne rastúce

všetky

Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko

b)

Orchis tridentata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis ustulata

voľne rastúce

všetky

Rusko

b)

Phalaenopsis parishii

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Serapias cordigera

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Serapias parviflora

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Serapias vomeracea

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen mirabile

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen pseudibericum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen trochopteranthum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

voľne rastúce

všetky

Mozambik

b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

voľne rastúce

všetky

Mozambik

b)


15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 889/2014

zo 14. augusta 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o uznávanie spoločných bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa programu oprávneného zástupcu a známeho odosielateľa a programu schváleného hospodárskeho subjektu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

V oblasti colnej a leteckej bezpečnosti sa na základe príslušných právnych predpisov [najmä nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (2) o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva] umožňuje certifikácia subjektov, ktoré spĺňajú určité podmienky a požiadavky, s cieľom zaistiť bezpečný dodávateľský reťazec a prispieť k zvýšeniu jeho ochrany.

(2)

Existujúca právna úprava v oblasti colníctva a letectva umožňuje určité uznávanie osvedčení podľa príslušných programov, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné skúšky vykonané pre každý z nich. V článku 14k ods. 2 písm. b) a ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3) sa stanovuje, že ak je žiadateľ o status schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) už oprávneným zástupcom, kritérium „primeraných noriem bezpečnosti a ochrany“ sa považuje za splnené vo vzťahu k priestorom, pre ktoré hospodársky subjekt získal status oprávneného zástupcu. V bodoch 6.3.1.2 a 6.4.1.2 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 185/2010 (4) sa stanovuje, že príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene by mal vziať do úvahy, či je žiadateľ o postavenie oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa držiteľom osvedčenia SHS.

(3)

Z praktických skúseností s vykonávaním colných predpisov upravujúcich status SHS, ako aj predpisov v oblasti letectva týkajúcich sa oprávnených zástupcov a známych odosielateľov vyplynulo, že existujúce uznávanie medzi programami nepostačuje na zabezpečenie najvyššej možnej súčinnosti medzi týmito bezpečnostnými programami. Bezpečnostné požiadavky pre program oprávneného zástupcu pre bezpečnostnú ochranu letectva a známeho odosielateľa, ako aj pre colný program SHS sú rovnocenné do tej miery, že je možné tieto programy ďalej zosúladiť.

(4)

Ďalšie zosúladenie oboch programov, pokiaľ ide o rovnakú úroveň uznávania vrátane požadovanej výmeny informácií, je nevyhnutné na zníženie administratívnej záťaže pre dané hospodárske odvetvie a orgány štátnej správy (colné orgány a orgány civilného letectva) a zároveň posilnenie súčasnej úrovne bezpečnosti.

(5)

Zmena nariadenia (EHS) č. 2454/93 je potrebná s cieľom aktualizovať odkazy na platné právne predpisy v oblasti letectva, umožniť uznávanie statusu známeho odosielateľa s platnosťou aj pre SHS, vymedziť rozsah uznávania spoločných požiadaviek medzi príslušnými programami a umožniť potrebnú výmenu informácií medzi colnými orgánmi a leteckými úradmi.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2454/93 sa mení takto:

1.

Článok 14k sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

byť oprávneným zástupcom v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (5) (ďalej len ‚oprávnený zástupca‘) a spĺňať požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 185/2010 (6);

(5)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72."

(6)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.“"

b)

V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak je letecká spoločnosť oprávneným zástupcom, podmienky stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a činnosťami, pre ktoré žiadateľ získal status oprávneného zástupcu, v tom rozsahu, že sú podmienky na vydanie statusu oprávneného zástupcu zhodné s podmienkami uvedenými v odseku 1 alebo im zodpovedajú.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak je žiadateľ zriadený na colnom území Spoločenstva a je oprávneným zástupcom alebo známym odosielateľom v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 a spĺňa požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 185/2010, podmienky stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a činnosťami, pre ktoré žiadateľ získal status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa, v tom rozsahu, že sú podmienky na vydanie statusu oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa zhodné s podmienkami uvedenými v odseku 1 alebo im zodpovedajú.“

2.

V článku 14w sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Vydávajúci colný orgán bezodkladne sprístupní príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva minimálne tieto informácie týkajúce sa statusu schváleného hospodárskeho subjektu, ktoré má k dispozícii:

a)

osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana (SHSS) a osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana (SHSF) vrátane názvu držiteľa osvedčenia a prípadne ich zmeny alebo odobrania, alebo pozastavenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu a príslušných dôvodov;

b)

informácie o tom, či dotknuté určené miesto navštívili colné orgány, dátum poslednej návštevy a účel návštevy (postup schvaľovania, prehodnotenie, monitorovanie);

c)

akékoľvek prehodnotenia osvedčení SHSS a SHSF a ich výsledky.

Vnútroštátne colné orgány po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za bezpečnosť civilného letectva príjmu najneskôr do 1. marca 2015 podrobné postupy na výmenu informácií uvedených v prvom pododseku, ktoré nie sú zahrnuté do elektronického informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za bezpečnosť civilného letectva, ktoré spracúvajú príslušné informácie, ich využijú len na účely príslušných programov pre oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa a prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto informácií.“

3.

V článku 14x sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   V prípade potreby, najmä ak sa status schváleného hospodárskeho subjektu považuje za základ pre schválenie alebo udelenie povolení alebo uľahčení podľa iných právnych predpisov Únie, sa prístup k informáciám uvedeným v písmenách a) a c) článku 14w ods. 4 môže poskytnúť aj príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva.“

4.

Príloha 1C sa mení takto:

a)

Názov kolónky 15 sa nahrádza takto:

Image

b)

Názov vysvetlivky ku kolónke 15 sa nahrádza takto:

„15.

Udelené povolenia pre zjednodušené colné postupy alebo uľahčenia, osvedčenia uvedené v článku 14k ods. 4 a/alebo status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa získaný v súlade s článkom 14k ods. 2 a 3.“

c)

Vysvetlivky ku kolónke 15 sa nahrádzajú takto:

„V prípade, že Vám už boli udelené povolenia na zjednodušené colné postupy, uveďte druh zjednodušenia, príslušný colný postup a číslo povolenia.Príslušný colný režim sa uvádza vo forme písmen ako názvov stĺpcov (A až K) na určenie colných režimov v tabuľke uvedenej v prílohe 37 hlave I písm. B.

V prípade článku 14k ods. 2 a 3 uveďte získaný status:oprávnený zástupca alebo známy odosielateľ a číslo osvedčenia.

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom jedného alebo viacerých osvedčení uvedených v článku 14k ods. 4, uveďte druh a číslo tohto osvedčenia/týchto osvedčení.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1).


15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 890/2014

zo 14. augusta 2014,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka metobromurón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu Rady 91/414/EHS (2) na účinné látky, pre ktoré sa prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice pred 14. júnom 2011. V prípade metobromurónu sú podmienky stanovené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/253/EÚ (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Francúzsku 15. decembra 2010 doručená od spoločnosti Belchim Crop Protection NV/SA žiadosť o zaradenie účinnej látky metobromurón do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2011/253/EÚ sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o používanie navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát (Francúzsko) predložil 10. januára 2013 návrh hodnotiacej správy. V súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 188/2011 (4) bol žiadateľ 13. mája 2013 požiadaný o doplnenie informácií. V októbri 2013 predložilo Francúzsko hodnotenie doplňujúcich údajov vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 15. januára 2014 predložil úrad Komisii svoje závery z hodnotenia účinnej látky metobromurón (5) z hľadiska rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a závery úradu v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a finalizovali ich 11. júla 2014 vo forme revíznej správy Komisie o metobromuróne.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metobromurónu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a v článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby používania, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné metobromurón schváliť.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné stanoviť určité podmienky a obmedzenia. Je najmä vhodné požadovať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(7)

Pred schválením by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(8)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, by však vzhľadom na špecifickú situáciu spôsobenú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 malo platiť nasledujúce. Členským štátom by sa po schválení mala poskytnúť šesťmesačná lehota na preskúmanie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich metobromurón. Členské štáty by podľa potreby mali autorizácie zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a vyhodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(9)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (6) do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich autorizácií môžu nastať komplikácie, pokiaľ ide o prístup k údajom. Aby sa predišlo ďalším komplikáciám, je podľa všetkého potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ autorizácie preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov autorizácií v porovnaní so smernicami, ktoré sa prijali doteraz a ktorými sa mení príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (7) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka metobromurón špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty v prípade potreby do 30. júna 2015 zmenia alebo zrušia existujúce autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metobromurónu ako účinnej látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok vymedzených v stĺpci osobitných ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ autorizácie má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý autorizovaný prípravok na ochranu rastlín s obsahom metobromurónu buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. decembra 2014 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, a to v súlade s jednotnými zásadami, ako sa uvádza v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec osobitných ustanovení v prílohe I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom metobromurónu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu najneskôr do 30. júna 2016, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom metobromurónu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu do 30. júna 2016 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo zrušenie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/253/EÚ z 26. apríla 2011, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia látok metobromurón, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2011, s. 13).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014); 12(2):3541. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

metobromurón

CAS č. 3060-89-7

CIPAC č. 168

3- (4-brómfenyl) – 1-metoxy- 1-metylmočovina

≥ 978 g/kg

1. januára 2015

31. decembra 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o metobromuróne, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 11. júla 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

ochrane prevádzkovateľov a pracovníkov;

b)

riziku pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a suchozemské necieľové rastliny.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

toxikologické posúdenie metabolitov CGA 18236, CGA 18237, CGA18238 a 4-bromoanilín;

b)

prijateľnosť dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce.

Žiadateľ musí predložiť tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2016.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„76

metobromurón

CAS č. 3060-89-7

CIPAC č. 168

3- (4-brómfenyl) – 1-metoxy- 1-metylmočovina

≥ 978 g/kg

1. januára 2015

31. decembra 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o metobromuróne, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 11. júla 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

ochrane prevádzkovateľov a pracovníkov;

b)

riziku pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a suchozemské necieľové rastliny.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

toxikologické posúdenie metabolitov CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 a 4-bromoanilín;

b)

prijateľnosť dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce.

Žiadateľ musí predložiť tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2016.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 891/2014

zo 14. augusta 2014,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka aminopyralid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu 91/414/EHS (2) na účinné látky, pre ktoré sa prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice pred 14. júnom 2011. V prípade aminopyralidu sú podmienky uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené rozhodnutím Komisie 2005/778/ES (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Spojenému kráľovstvu 22. apríla 2004 doručená žiadosť spoločnosti Dow AgroSciences Ltd. o zaradenie účinnej látky aminopyralid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2005/778/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o používania navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 22. augusta 2006 návrh hodnotiacej správy. V súlade s článkom 11 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 188/2011 (4) bol žiadateľ 27. mája 2011 požiadaný o poskytnutie doplňujúcich informácií. 8. júna 2012 predložilo Spojené kráľovstvo doplňujúce údaje vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 30. augusta 2013 predložil úrad Komisii svoje závery z hodnotenia účinnej látky aminopyralid (5) z hľadiska rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a závery úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali ich 11. júla 2014 v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá vo forme revíznej správy Komisie o aminopyralide.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom aminopyralidu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a v článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby používania, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné aminopyralid schváliť.

(6)

Pred schválením by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(7)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, by však vzhľadom na špecifickú situáciu spôsobenú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 malo platiť nasledujúce. Členským štátom by sa po schválení mala poskytnúť šesťmesačná lehota na preskúmanie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich aminopyralid. Členské štáty by podľa potreby mali autorizácie zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a vyhodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(8)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (6) do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich autorizácií môžu nastať komplikácie, pokiaľ ide o prístup k údajom. Aby sa predišlo ďalším komplikáciám, je podľa všetkého potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ autorizácie preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov autorizácií v porovnaní so smernicami, ktoré sa prijali doteraz a ktorými sa mení príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(9)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (7) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka aminopyralid špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty v prípade potreby do 30. júna 2015 zmenia alebo zrušia existujúce autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom aminopyralidu ako účinnej látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok vymedzených v stĺpci osobitných ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ autorizácie má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý autorizovaný prípravok na ochranu rastlín s obsahom aminopyralidu buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. decembra 2014 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, a to v súlade s jednotnými zásadami, ako sa uvádza v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec osobitných ustanovení v prílohe I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom aminopyralidu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu najneskôr do 30. júna 2016, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom aminopyralidu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu do 30. júna 2016 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo zrušenie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2005/778/ES z 28. októbra 2005, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia aminopyralidu a fluopikolidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 26).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(9):3352. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Aminopyralid

CAS č. 150114-71-9

CIPAC č. 771

kyselina 4-amino-3,6-dichlóropyridín-2-karboxylová

≥ 920 g/kg

Táto relevantná nečistota nesmie prekročiť určitú hranicu:

pikloram ≤ 40 g/kg

1. januára 2015

31. decembra 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o aminopyralide, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 11. júla 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

riziku pre podzemné vody, ak sa táto účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami;

b)

riziku pre vodné makrofyty a suchozemské necieľové rastliny;

c)

chronickému riziku pre ryby.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„77

Aminopyralid

CAS č. 150114-71-9

CIPAC č. 771

kyselina 4-amino-3,6-dichlóropyridín-2-karboxylová

≥ 920 g/kg

Táto relevantná nečistota nesmie prekročiť určitú hranicu:

pikloram ≤ 40 g/kg

1. januára 2015

31. decembra 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č.1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o aminopyralide, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 11. júla 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

riziku pre podzemné vody, ak sa táto účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami;

b)

riziku pre vodné makrofyty a suchozemské necieľové rastliny;

c)

chronickému riziku pre ryby.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 892/2014

zo 14. augusta 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

15.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. augusta 2014

o súlade európskych noriem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a určitých ustanovení európskej normy EN 13120:2009+A1:2014 pre vnútorné clony s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/531/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné orgány stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 27. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/477/EÚ (2). Toto rozhodnutie stanovuje, že s cieľom znížiť riziko uškrtenia a vnútorného udusenia musia mať vnútorné clony (a okenné zábrany svetla so šnúrami) bezpečný dizajn a v prípade, ak obsahujú voľne prístupnú(-é) šnúru(-y), reťaz(-e), guľôčkovú(-é) reťaz(-e), tieto nesmú vytvárať nebezpečnú slučku. Okrem toho, ak dizajn výrobku nevylučuje riziko vytvorenia nebezpečnej slučky, k výrobku sa musia poskytnúť primerané bezpečnostné zariadenia, aby sa riziko uškrtenia znížilo na minimum. Ak výrobok obsahuje bezpečnostné zariadenie(-a), toto (tieto) bezpečnostné zariadenie(-a) musí(-a) byť zabezpečené proti použitiu malými deťmi. Okrem toho nesmú uvoľňovať malé časti, ktoré by mohli spôsobiť vnútorné udusenie dieťaťa, nesmú pre deti predstavovať riziká telesného zranenia, napríklad v dôsledku ostrých hrán, zaseknutia prstov alebo vyčnievajúcich častí, musia takisto prejsť skúškami trvanlivosti a únavy (opotrebovania) a musia byť odolné voči starnutiu v dôsledku poveternostných podmienok.

(6)

Komisia 4. septembra 2012 udelila mandát M/505 európskym orgánom pre normalizáciu na vypracovanie európskych noriem na riešenie určitých rizík, ktoré pre deti predstavujú vnútorné clony, okenné zábrany svetla so šnúrami a bezpečnostné zariadenia.

(7)

Dňa 19. februára 2014 Európsky výbor pre normalizáciu v reakcii na mandát Komisie po prvý raz uverejnil európske normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a revidovanú európsku normu EN 13120:2009+A1:2014 pre vnútorné clony.

(8)

Európske normy EN 16433 a EN 16434 a určité ustanovenia európskej normy EN 13120+A1 spĺňajú mandát M/505 a sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tieto európske normy spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú:

a)

EN 16433:2014 „Vnútorné clony – Ochrana pred rizikom uškrtenia – Skúšobné metódy“;

b)

EN 16434:2014 „Vnútorné clony – Ochrana pred rizikom uškrtenia – Požiadavky a metódy testovania pre bezpečnostné zariadenia“ a

c)

ustanovenia 8.2 a 15 európskej normy EN 13120:2009+A1:2014 „Vnútorné clony – Výkonnostné požiadavky vrátane bezpečnosti“.

Článok 2

Odkazy na normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a ustanovenia 8.2 a 15 európskej normy EN 13120:2009+A1:2014 sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/477/EÚ z 27. júla 2011 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o riešenie určitých rizík, ktoré pre deti predstavujú vnútorné clony, okenné zábrany svetla so šnúrami a bezpečnostné zariadenia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2011, s. 21).