ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 227

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
31. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

69

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 807/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3, článok 14 ods. 5, článok 16 ods. 5, článok 19 ods. 8, článok 22 ods. 3, článok 28 ods. 10, článok 28 ods. 11, článok 29 ods. 6, článok 30 ods. 8, článok 33 ods. 4, článok 34 ods. 5, článok 35 ods. 10, článok 36 ods. 5, článok 45 ods. 6, článok 47 ods. 6 a článok 89,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa upravuje podpora Únie pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a dopĺňajú spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch obsiahnuté v časti dva nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). Ustanoviť by sa mali doplňujúce pravidlá.

(2)

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať osobitné podmienky na prístup mladých poľnohospodárov k podpore v prípade, že nezakladajú podnik ako jediný vedúci podniku. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s príjemcami bez ohľadu na právnu formu zvolenú na založenie poľnohospodárskeho podniku by sa malo zaistiť, že podmienky, za ktorých sa právnická osoba alebo iná forma partnerstva môže považovať za „mladého poľnohospodára“, by mali byť rovnocenné podmienkam fyzickej osoby. Malo by sa zabezpečiť dostatočne dlhé tolerančné obdobie, ktorým sa mladým poľnohospodárom umožní získať potrebnú kvalifikáciu.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov, podporované prostredníctvom EPFRV, boli jasne stanovené a vymedzené vo vzťahu k podobným opatreniam v rámci iných programov Únie, pričom sa súčasne zohľadní rozmanitosť národných pomerov, by členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka mali stanoviť trvanie a obsah takýchto programov a návštev. Takýto obsah by mal byť zameraný na určité oblasti úzko súvisiace s dosahovaním priorít Únie pre rozvoj vidieka.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá spresňujúce charakteristiky skupín výrobcov a druhov činností, ktoré možno podporovať v rámci propagačnej zložky opatrenia pre systémy kvality, pričom týmito pravidlami sa vytýčia podmienky zabraňujúce narušeniu hospodárskej súťaže a diskriminácii voči určitým výrobkom a z podpory vylúčia obchodné názvy značiek.

(5)

Podnikateľské zámery uvedené v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by mali obsahovať prvky, ktoré sú dostačujúce na posúdenie dosiahnutia cieľov vybranej operácie, a súčasne by mali zohľadňovať zásadu proporcionality. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s príjemcami v celej Únii a umožniť monitorovanie by kritériom používaným na stanovovanie prahových hodnôt z článku 19 ods. 4 uvedeného nariadenia mal byť výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku.

(6)

Mali by sa stanoviť minimálne environmentálne požiadavky, ktoré sa musia splniť v prípade zalesňovania poľnohospodárskej pôdy, s cieľom zabezpečiť, že nedôjde k žiadnemu nevhodnému zalesňovaniu citlivých biotopov vrátane oblastí, na ktorých sa uskutočňujú poľnohospodárske postupy s vysokou prírodnou hodnotou, a že sa zohľadní potreba odolnosti voči zmene klímy. Zalesňovanie na územiach označených ako lokality sústavy NATURA 2000 by malo byť v súlade s cieľmi hospodárenia na príslušných územiach. Osobitná pozornosť by sa mala venovať špecifickým environmentálnym potrebám v určitých lokalitách, ako je napríklad predchádzanie pôdnej erózii. Mali by sa stanoviť prísnejšie pravidlá pre prípady zalesňovania, ktoré vedú k vytvoreniu väčších lesov s cieľom vziať do úvahy vplyv rozsahu týchto operácií na ekosystémy a zabezpečiť ich súlad s cieľmi stratégie zelenej infraštruktúry (3) a novej stratégie lesného hospodárstva EÚ (4).

(7)

Podmienky týkajúce sa záväzkov rozšíriť chov dobytka, chovať miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, a zachovať genetické zdroje rastlín ohrozených genetickou eróziou by mali zabezpečiť, že tieto záväzky budú vymedzené v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka, a najmä s potrebou zaistiť ochranu krajiny a jej prvkov, prírodných zdrojov vrátane vody, ochranu pôdy a genetickej rozmanitosti.

(8)

Mali by sa vymedziť operácie, ktoré môžu byť oprávnené na podporu na účely ochrany a trvalo udržateľného používania a rozvoja genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ochrany a podpory lesných genetických zdrojov.

(9)

S cieľom vylúčiť dvojité financovanie poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie a rovnocenných postupov uvedených v článku 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) a tak zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi poľnohospodármi a zabezpečiť riadne finančné hospodárenie s fondmi EPFRV by sa malo ustanoviť, že dodatočné náklady a stratený príjem v dôsledku týchto postupov sa odpočítajú od príslušných platieb.

(10)

Mali by sa určiť oblasti, v rámci ktorých majú záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat zabezpečovať vyššie normy výrobných postupov. Tým by sa malo zabrániť prekrývaniu uvedených záväzkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s bežnými poľnohospodárskymi postupmi, a najmä s očkovaním na účely predchádzania vzniku chorôb.

(11)

Treba presne špecifikovať krátke dodávateľské reťazce a miestne trhy, v súvislosti s ktorými sa môže poskytovať podpora. S cieľom umožniť jasne vyznačiť rozdiel medzi týmito dvomi pojmami by sa ako kritérium vymedzenia pojmu krátkych dodávateľských reťazcov mal používať počet sprostredkovateľov, kým na vymedzenie pojmu miestnych trhov by sa malo použiť kritérium vzdialenosti od poľnohospodárskeho podniku uvedenej v kilometroch, pričom sa zohľadní osobitný geografický charakter príslušného územia, pokiaľ sa nepredloží iné presvedčivé kritérium. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi by sa mala zreteľne zamerať na prekonávanie všeobecných znevýhodnení vyplývajúcich z fragmentácie vidieckych oblastí. Preto by sa podpora mala obmedziť na mikropodniky a fyzické osoby, ktorá sa chystajú založiť mikropodnik vo chvíli, keď sa uchádzajú o podporu. Na zabezpečenie uceleného prístupu by sa podpora v rámci opatrenia pre spoluprácu pri jeho vykonávaní mala poskytovať len na propagačné činnosti súvisiace s krátkymi dodávateľskými reťazcami a miestnymi trhmi.

(12)

S cieľom zabezpečiť, aby sa príspevky týkajúce sa úrokov na komerčné úvery, ktoré čerpajú vzájomné fondy, uvedené v článku 38 ods. 3 písm. b) a článku 39 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, udržali na primeranej úrovni, trvanie týchto komerčných úverov by malo byť minimálne od jedného roka maximálne do piatich rokov.

(13)

Na zabezpečenie efektívneho využívania zdrojov z EPFRV by sa niektoré druhy výdavkov súvisiacich s lízingovými zmluvami, ako je marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie, režijné náklady a poistenie, mali vylúčiť z podpory. Od členských štátov by sa malo požadovať, aby vo svojich programoch rozvoja vidieka stanovili podmienky, za akých je použité zariadenie oprávnené na podporu, s cieľom zohľadniť odlišné finančné podmienky a podmienky rozvoja v odvetví poľnohospodárstva v členských štátoch a súčasne zabezpečiť riadne finančné hospodárenie so zdrojmi EPFRV. V súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka by sa podpora z fondu EPFRV mala poskytovať len na investície do energie z obnoviteľných zdrojov s vysokou úrovňou energetickej účinnosti a s vysokou úrovňou environmentálneho správania. Na uvedený účel by členské štáty mali stanoviť minimálne kritériá pre energetickú účinnosť. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa splnili platné kritériá udržateľnosti v prípade bioenergie. Členské štáty by mali takisto podporovať prechod z prvej generácie biopalív na druhú generáciu a mali by podporovať väčšiu výrobu zlepšených biopalív, ktoré vo veľkej miere znižujú emisie skleníkových plynov, ktoré predstavujú nízke riziko spôsobenia nepriamej zmeny využívania pôdy a ktoré priamo nekonkurujú poľnohospodárskej pôde určenej pre trhy s potravinami a krmivami.

(14)

Mali by sa stanoviť podmienky týkajúce sa konverzie alebo prispôsobenia záväzkov v rámci opatrení stanovených v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a je potrebné vymedziť situácie, v ktorých sa nevyžaduje náhrada pomoci. Malo by sa zaistiť, že konverzia alebo prispôsobenie záväzkov bude možné len vtedy, keď sú zachované alebo posilnené environmentálne ciele záväzku.

(15)

Mali by sa prijať ustanovenia na prechod od podpory rozvoja vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (6) alebo v prípade Chorvátska podľa nariadenia Rady (ES) č. 1085/2006 (7) k podpore podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Vzhľadom na to, že niekoľko prechodných ustanovení pre rozvoj vidieka bolo zavedených už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 (8), v tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky, za akých sa výdavky súvisiace s opatreniami uvedenými v článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 stanú oprávnené podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. V tomto nariadení by sa tiež mali upraviť lehoty na predkladanie hodnotení ex post programov a ich súhrnu s cieľom zohľadniť prechodné ustanovenia týkajúce sa implementácie programov z programového obdobia rokov 2007 až 2013 v roku 2014, ktoré boli zavedené na základe článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1310/2013.

(16)

Keďže nariadením (EÚ) č. 1305/2013 sa nahrádza nariadenie (ES) č. 1698/2005, je vhodné zrušiť vykonávacie predpisy nariadenia (ES) č. 1698/2005 stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1974/2006 (9). Nariadenie (ES) č. 1974/2006 by sa preto malo zrušiť.

(17)

So zreteľom na skutočnosť, že programové obdobie 2014 – 2020 v čase uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie už bude prebiehať, je potrebné čo najviac skrátiť čas do nadobudnutia účinnosti. Preto by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia a uplatňovať by sa malo od prvého dňa programového obdobia 2014 – 2020, teda od 1. januára 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú:

1.

ustanovenia dopĺňajúce nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o:

a)

mladých poľnohospodárov;

b)

programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov;

c)

systémy kvality – propagáciu;

d)

rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,

e)

zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí;

f)

agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou;

g)

ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve;

h)

vylúčenie dvojitého financovania;

i)

dobré životné podmienky zvierat;

j)

spoluprácu;

k)

komerčné úvery pre vzájomné fondy;

l)

investície;

m)

konverziu alebo prispôsobenie záväzkov;

n)

rozšírené alebo nové záväzky;

2.

konkrétne prechodné pravidlá, ktorými sa stanovujú podmienky, za akých sa podpora schválená Komisiou podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo v prípade Chorvátska podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006 môže začleniť do podpory poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane technickej pomoci v prípade Chorvátska.

KAPITOLA II

USTANOVENIA DOPĹŇAJÚCE PRAVIDLÁ O OPATRENIACH ROZVOJA VIDIEKA

Článok 2

Mladí poľnohospodári

1.   Členské štáty stanovujú a uplatňujú osobitné podmienky na prístup k podpore v prípade, že mladý poľnohospodár v zmysle článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 nezakladá podnik ako jediný vedúci podniku bez ohľadu na jeho právnu formu. Tieto podmienky budú rovnocenné s podmienkami, ktoré sa vyžadujú v prípade mladého poľnohospodára, ktorý zakladá podnik ako jediný vedúci podniku. V každom prípade majú kontrolu nad podnikom mladí poľnohospodári.

2.   V prípade, že sa žiadosť o podporu týka podniku, ktorého majiteľom je právnická osoba, mladý poľnohospodár v zmysle článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vykonáva účinnú a dlhodobú kontrolu nad právnickou osobou, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa riadenia, zisku a finančných rizík. Ak sa na kapitále alebo riadení právnickej osoby zúčastňujú viaceré fyzické osoby vrátane osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí byť schopný vykonávať takúto účinnú a dlhodobú kontrolu buď samostatne, alebo spoločne s inými poľnohospodármi.

Ak má nad právnickou osobou samostatnú alebo spoločnú kontrolu iná právnická osoba, požiadavky stanovené v prvom pododseku sa uplatňujú na všetky fyzické osoby, ktoré majú kontrolu nad uvedenou inou právnickou osobou.

3.   V čase predloženia žiadosti o podporu podľa nariadenia (EÚ) č.1305/2013 musia byť splnené všetky prvky vymedzenia pojmu mladý poľnohospodár uvedené v článku 2 ods. 1 písm. n) uvedeného nariadenia. Príjemcovi sa však môže povoliť tolerančné obdobie nepresahujúce 36 mesiacov odo dňa samostatného rozhodnutia, ktorým sa udeľuje podpora, na splnenie podmienok týkajúcich sa získania zručností potrebných na výkon zamestnania určených v programe rozvoja vidieka.

Článok 3

Programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov

Členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka ustanovia trvanie a obsah programov krátkodobej výmeny pracovníkov v rámci riadenia poľnohospodárskych a lesníckych podnikov a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Takéto programy výmeny a návštevy budú zamerané najmä na trvalo udržateľné poľnohospodárske a lesnícke metódy a/alebo technológie, diverzifikáciu poľnohospodárskeho podniku, poľnohospodárske podniky zapojené do krátkych dodávateľských reťazcov, rozvoj nových podnikateľských príležitostí a nových technológií, ako aj na zvýšenie odolnosti lesov.

Článok 4

Systémy kvality – propagácia

1.   Skupiny výrobcov, ktoré dostávajú podporu podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sú subjekty bez ohľadu na ich právnu formu, ktoré spájajú hospodárske subjekty zúčastňujúce sa na systéme kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1 uvedeného nariadenia pre konkrétny výrobok zahrnutý do jedného z týchto systémov.

2.   Druhy činností oprávnených na podporu podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 majú tieto vlastnosti:

a)

musia byť naplánované tak, aby povzbudili spotrebiteľov na nákup výrobkov zahrnutých do systému kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pričom pre účasť na týchto systémoch sa poskytuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka, a

b)

musia si všímať určité prvky alebo výhody príslušných výrobkov, najmä kvalitu, špecifické výrobné postupy, vysoké normy dobrých životných podmienok zvierat a ohľady voči životnému prostrediu, ktoré súvisia s daným systémom kvality.

3.   Oprávnené činnosti nesmú spotrebiteľov nabádať na nákup výrobku z dôvodu jeho konkrétneho pôvodu okrem výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality zavedené v hlave II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (10), v kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (11), v kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (12) a v oddiele 2 kapitoly I v hlave II časti II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (13) s ohľadom na víno. Pôvod výrobku sa môže označiť za predpokladu, že uvedenie pôvodu je podriadené hlavnej myšlienke.

4.   Žiadna podpora v rámci článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa nesmie udeliť na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa názvov obchodných značiek.

Článok 5

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

1.   Podnikateľský zámer uvedený v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 obsahuje aspoň opis:

a)

v prípade pomoci mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti:

i)

situácie poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania;

ii)

čiastkových cieľov a zámerov rozvoja činností poľnohospodárskeho podniku;

iii)

podrobných údajov o opatreniach vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov, požadovaných na rozvoj činností poľnohospodárskeho podniku, ako napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, poradenstve;

b)

v prípade pomoci na začatie podnikania v rámci nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach:

i)

hospodárskej situácie na začiatku podnikania osoby, mikropodniku alebo malého podniku, ktorý žiada o podporu;

ii)

čiastkových cieľov a zámerov rozvoja nových činností osoby alebo poľnohospodárskeho podniku alebo mikropodniku či malého podniku;

iii)

podrobných údajov o opatreniach požadovaných na rozvoj činností osoby alebo poľnohospodárskeho podniku, mikropodniku alebo malého podniku, ako napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, poradenstve;

c)

v prípade pomoci na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov:

i)

situácie poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania a

ii)

podrobných údajov o opatreniach vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov, ktoré by mohli podporiť dosiahnutie ekonomickej životaschopnosti, ako sú napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, spolupráci.

2.   Členské štáty určia prahové hodnoty uvedené v treťom pododseku článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku meraný ako štandardný výstup vymedzený v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1242/2008 (14) alebo ako jeho ekvivalent.

Článok 6

Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí

Tieto minimálne environmentálne požiadavky sa uplatňujú v súvislosti s opatrením na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí uvedeným v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013:

a)

pri výbere druhov na výsadbu, území a použitých metód sa treba vyhnúť nevhodnému zalesneniu citlivých biotopov, ako sú rašeliniská a mokrade, a negatívnemu vplyvu na územia s vysokou ekologickou hodnotou vrátane oblastí, kde sa uskutočňuje poľnohospodárska činnosť s vysokou prírodnou hodnotou. Na lokalitách označených ako lokality sústavy Natura 2000 podľa smernice Rady 92/43/EHS (15) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (16) sa povoľuje len zalesňovanie, ktoré je v súlade s cieľmi hospodárenia na príslušných územiach a ktoré schválil vnútroštátny orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie sústavy Natura 2000;

b)

pri výbere druhov, odrôd, ekotypov a pôvodov stromov sa zohľadňuje potreba odolnosti voči zmene klímy a prírodným katastrofám a biotické, pôdne a hydrologické podmienky príslušnej oblasti, ako aj potenciálne invazívny charakter druhov v miestnych podmienkach, ako ich vymedzujú členské štáty. Príjemca musí les ochraňovať a starať sa oň aspoň počas obdobia, za ktoré sa uhrádzajú platby za stratený príjem z poľnohospodárskej činnosti a za náklady na údržbu. To znamená ošetrovanie, prerieďovanie porastov a podľa potreby pasenie v záujme budúceho rozvoja lesa a regulácie konkurencie bylinnej vegetácie a s cieľom zabrániť nahromadeniu materiálu z lesného podrastu náchylného na vznik požiarov. Pokiaľ ide o rýchlo rastúce druhy, členské štáty určia minimálny a maximálny čas pred výrubom. Minimálny čas nesmie byť menej ako 8 rokov a maximálny nesmie presiahnuť 20 rokov;

c)

v prípadoch, keď v dôsledku náročných environmentálnych alebo klimatických podmienok vrátane zhoršovania životného prostredia nemožno očakávať, že výsadba viacročných drevnatých druhov povedie k vytvoreniu lesného porastu, ako sa stanovuje v rámci platných vnútroštátnych právnych predpisov, členský štát môže príjemcovi povoliť vytvorenie a udržanie iného porastu drevnatej vegetácie. Príjemca zabezpečí rovnakú úroveň starostlivosti a ochrany, aká sa vzťahuje na lesy;

d)

v prípade zalesňovania, ktorého výsledkom je vytvorenie lesov vo veľkosti presahujúcej určitú prahovú hodnotu, ktorú určia členské štáty, bude zalesňovanie zahŕňať buď:

i)

výlučnú výsadbu ekologicky prispôsobených druhov a/alebo druhov odolných voči zmene klímy v príslušnej biogeografickej oblasti, pri ktorých sa prostredníctvom posudzovania vplyvov nezistilo, že ohrozujú biodiverzitu a ekosystémové služby alebo že majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, alebo

ii)

zmes druhov stromov, medzi ktorými bude:

aspoň 10 % listnatých stromov na danej ploche alebo

aspoň tri druhy alebo odrody stromov, pričom ten najmenej častý druh bude vysadený aspoň na 10 % plochy.

Článok 7

Agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou

1.   Záväzky v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na rozšírenie chovu dobytka musia byť v súlade prinajmenšom s týmito podmienkami:

a)

celá spásaná plocha podniku sa obhospodaruje a udržiava tak, aby sa zabránilo nadmernému a nedostatočnému spásaniu;

b)

hustota chovu dobytka sa určuje so zreteľom na všetok pasúci sa dobytok chovaný v poľnohospodárskom podniku alebo v prípade záväzku zameraného na obmedzenie lúhovania živín so zreteľom na všetky zvieratá chované v poľnohospodárskom podniku, na ktoré sa vzťahuje daný záväzok.

2.   Pre záväzky v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 týkajúce sa chovu miestnych plemien, ktorých chov je ohrozený, alebo ochrany genetických zdrojov rastlín ohrozených genetickou eróziou je potrebné:

a)

chovať hospodárske zvieratá miestnych plemien geneticky prispôsobených na jeden alebo na viacero tradičných systémov výroby alebo prostredí v danej krajine, ktorých chov je ohrozený, alebo

b)

ochraňovať genetické zdroje rastlín prirodzene prispôsobených na miestne a regionálne podmienky, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

Chov týchto druhov hospodárskych zvierat je oprávnený na podporu:

a)

hovädzí dobytok;

b)

ovce;

c)

kozy;

d)

zvieratá z čeľade koňovitých;

e)

ošípané;

f)

vtáky.

3.   Chov miestnych plemien sa považuje za ohrozený, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

uvedie sa počet príslušných chovných samíc na celoštátnej úrovni;

b)

tento počet a stav ohrozenosti uvedených plemien osvedčí riadne uznaný príslušný vedecký orgán;

c)

riadne uznaný príslušný technický orgán vedie záznamy v plemennej knihe pre dané plemeno a udržiava tieto záznamy aktuálne;

d)

príslušné orgány majú potrebné zručnosti a znalosti na určenie ohrozených plemien zvierat.

Informácie o splnení týchto podmienok sa uvedú v programe rozvoja vidieka.

4.   Genetické zdroje rastlín sa považujú za ohrozené genetickou eróziou pod podmienkou, že sa do programu rozvoja vidieka začlení dostatočný dôkaz o genetickej erózii založený na vedeckých výsledkoch alebo ukazovateľoch týkajúcich sa zmenšenia výskytu krajových/primitívnych miestnych odrôd, ich populačnej rozmanitosti a v náležitých prípadoch zmien v prevládajúcich poľnohospodárskych postupoch na miestnej úrovni.

5.   Činnosti zahrnuté do druhu agroenvironmentálnych záväzkov súvisiacich s klímou uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku nie sú oprávnené na podporu v rámci článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Článok 8

Ochrana genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve

1.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ochrana in situ“ v poľnohospodárstve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov alebo voľne žijúcich plemien v ich prirodzenom prostredí a v prípade zdomácnených zvieracích plemien alebo vypestovaných druhov rastlín v obhospodarovanom prostredí, kde rozvinuli svoje osobité vlastnosti;

b)

„ochrana in situ“ v lesníctve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov v ich prirodzenom prostredí;

c)

„ochrana on farm alebo v lesníckom podniku“ je ochrana in situ a vývoj na úrovni poľnohospodárskeho alebo lesníckeho podniku;

d)

„ochrana ex situ“ je ochrana genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

e)

„zhromažďovanie ex situ“ je zhromažďovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo udržiavaného mimo jeho prirodzeného biotopu.

2.   Operácie zamerané na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré sú oprávnené na podporu podľa článku 28 ods. 9 a článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zahŕňajú:

a)

cielené činnosti propagujúce ochranu ex situ a in situ, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve vrátane internetových zásob genetických zdrojov, ktoré sú priebežne ochraňované in situ, vrátane ochrany on farm alebo v lesníckom podniku a zhromažďovania ex situ a databáz;

b)

spoločné činnosti propagujúce výmenu informácií pre ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné činnosti: informačné, náučné a poradenské činnosti so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

Článok 9

Vylúčenie dvojitého financovania poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie a rovnocenných postupov

1.   Na účely podpory podľa článku 28 ods. 6, článku 29 ods. 4 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa pri výpočte týchto platieb zohľadnia len dodatočné náklady a/alebo strata príjmu spojené so záväzkami, ktoré presahujú rámec príslušných povinných postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Ak sa agroenvironmentálny záväzok súvisiaci s klímou v rámci článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre postupy uvedené v bodoch 3 a 4 oddielu I a bode 7 oddielu III prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a pre akékoľvek ďalšie postupy pridané do uvedenej prílohy oznámi v súlade s pravidlami článku 43 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 ako záväzok rovnocenný s jedným alebo viacerými postupmi stanovenými podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba za agroenvironmentálny záväzok súvisiaci s klímou podľa článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa zníži o jednorazovú sumu zodpovedajúcu časti ekologizačnej platby v členskom štáte alebo regióne za každý postup ekologizácie, ako je určené v súlade s článkom 43 ods. 12 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 10

Dobré životné podmienky zvierat

Záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat oprávnené na podporu podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zabezpečia vyššie normy výrobných postupov v jednej z týchto oblastí:

a)

voda, krmivo a starostlivosť o zvieratá v súlade s prirodzenými potrebami chovu hospodárskych zvierat;

b)

podmienky ustajnenia, napr. väčší pridelený priestor, podlahový povrch, materiály používané na obohatenie prostredia, prirodzené svetlo;

c)

prístup do vonkajších priestorov;

d)

postupy, ktoré sa vyhýbajú mrzačeniu a/alebo kastrácii zvierat, alebo v špecifických prípadoch, keď sú mrzačenie alebo kastrácia zvierat nevyhnutné, postupy, v ktorých sa stanovuje používanie anestetík, analgetík a protizápalových liekov alebo imunokastrácia.

Článok 11

Spolupráca

1.   Podpora na zriaďovanie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov, ako sa uvádza v článku 35 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa vzťahuje len na dodávateľské reťazce, ktorých súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.

2.   Podpora na zriaďovanie a rozvoj miestnych trhov, ako sa uvádza v článku 35 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa vzťahuje na trhy, pre ktoré sa:

a)

v programe rozvoja vidieka stanovuje okruh v kilometroch okolo poľnohospodárskeho podniku pôvodu výrobku, v rámci ktorého sa musí uskutočniť spracovanie a predaj konečnému spotrebiteľovi, alebo

b)

v programe rozvoja vidieka stanovuje iné presvedčivé vymedzenie.

3.   „Malý hospodársky subjekt“ znamená na účely činností podporovaných podľa článku 35 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 mikropodnik, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (17), alebo fyzickú osobu nezapojenú do hospodárskej činnosti v momente podávania žiadosti o podporu.

4.   Propagačné činnosti uvedené v článku 35 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sú oprávnené na podporu len v súvislosti s krátkymi dodávateľskými reťazcami a miestnymi trhmi, ktoré spĺňajú špecifikácie ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 12

Komerčné úvery pre vzájomné fondy

Ak je zdrojom finančných prostriedkov na vyplatenie finančnej náhrady vzájomnými fondmi uvedenými v článkoch 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 komerčný úver, trvanie úveru bude v rozpätí od jedného do piatich rokov.

Článok 13

Investície

Na účely článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013:

a)

v prípade lízingu ďalšie náklady spojené s lízingovými zmluvami, ako je marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poplatky za poistenie, sa nepovažujú za oprávnené výdavky;

b)

členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka určia podmienky, za akých nákup použitých zariadení možno považovať za oprávnené výdavky;

c)

členské štáty vyžadujú súlad s minimálnymi normami energetickej účinnosti pre podporované investície do infraštruktúr energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré spotrebúvajú alebo vyrábajú energiu, ak na vnútroštátnej úrovni takéto normy existujú;

d)

investície do zariadení, ktorých hlavný účel je výroba elektrickej energie z biomasy, nie sú oprávnené na podporu, pokiaľ sa nevyužíva minimálny percentuálny podiel tepelnej energie, ktorý určia členské štáty;

e)

členské štáty pre rozličné druhy zariadení určia prahové hodnoty maximálneho podielu obilnín a ďalších plodín s vysokým obsahom škrobu, cukornatých a olejnatých plodín používaných na výrobu bioenergie vrátane biopalív. Podpora projektov v oblasti bioenergie sa obmedzuje na bioenergiu, ktorá spĺňa platné kritériá udržateľnosti stanovené v právnych predpisoch Únie vrátane článku 17 ods. 2 až ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (18). V tejto súvislosti musí byť súčasťou strategického environmentálneho posudzovania programu rozvoja vidieka všeobecné posudzovanie.

Článok 14

Konverzia alebo prispôsobenie záväzkov

1.   Členské štáty môžu povoliť konverziu jedného záväzku podľa článkov 28, 29, 33 alebo 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na iný záväzok počas obdobia jeho pôsobnosti za predpokladu, že budú splnené všetky tieto podmienky:

a)

konverzia má významný prínos pre životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat;

b)

existujúci záväzok sa výrazne posilní;

c)

schválený program rozvoja vidieka zahŕňa príslušné záväzky.

Nový záväzok sa prijíma na celé obdobie uvedené v príslušnom opatrení bez ohľadu na obdobie, počas ktorého sa už vykonával pôvodný záväzok.

2.   Členské štáty môžu povoliť, aby sa záväzky podľa článkov 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 prispôsobili počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú, za predpokladu, že schválený program rozvoja vidieka umožňuje takéto prispôsobenie a že toto prispôsobenie je riadne opodstatnené so zreteľom na splnenie cieľov pôvodného záväzku.

Príjemca po zvyšok trvania pôvodného záväzku bude plniť prispôsobený záväzok.

Prispôsobenia môžu nadobudnúť aj formu predĺženia trvania záväzku.

Článok 15

Situácie, v ktorých sa nevyžaduje náhrada pomoci

1.   Ak príjemca rozšíri plochu podniku v období, počas ktorého trvá daný záväzok ako podmienka na poskytnutie podpory, členské štáty môžu zabezpečiť rozšírenie záväzku tak, aby sa vzťahoval na dodatočnú plochu po zvyšok obdobia záväzku alebo aby sa pôvodný záväzok nahradil novým. To isté platí v prípadoch, keď sa rozšíri plocha, na ktorú sa vzťahuje záväzok v podniku.

2.   Záväzok sa môže rozšíriť s cieľom zahrnúť dodatočnú plochu, ako sa uvádza v odseku 1, len za týchto podmienok:

a)

slúži na environmentálne ciele sledované záväzkom;

b)

rozšírenie je opodstatnené v zmysle povahy záväzku, dĺžky zostávajúceho obdobia a veľkosti dodatočnej plochy;

c)

rozšírenie nebráni účinnosti kontrol na zabezpečenie súladu s podmienkami na udelenie podpory.

Pôvodné trvanie záväzku sa dodrží.

3.   Môže sa prijať nový záväzok, ktorý nahradí existujúci záväzok, ako sa uvádza v odseku 1, za predpokladu, že sa bude vzťahovať na celú danú plochu a že jeho podmienky nie sú menej náročné v porovnaní s podmienkami pôvodného záväzku.

Keď sa novým záväzkom nahradí pôvodný záväzok, nový záväzok sa prijme na celé obdobie uvedené v príslušnom opatrení, a to bez ohľadu na obdobie, počas ktorého sa už vykonával pôvodný záväzok.

KAPITOLA III

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Oprávnenosť výdavkov

1.   Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami príjemcov prijatými počas programového obdobia 2007 – 2013 v rámci opatrení uvedených v článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú oprávnené na príspevok z fondu EPFRV v programovom období 2014 – 2020 pre platby, ktoré sa majú uskutočniť:

a)

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na dané opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

po 31. decembri 2015.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období 2014 – 2020 za týchto podmienok:

a)

tieto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020;

b)

na príslušné opatrenie v rámci nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa uplatňuje sadzba príspevku EPFRV, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

členské štáty zabezpečia prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly jasné vymedzenie príslušných činností vykonávaných v prechodnom období.

Článok 17

Chorvátsko

1.   Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami Chorvátska voči príjemcom, ktoré boli prijaté v rámci programu nástroja predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka (IPARD), týkajúcimi sa činností v rámci opatrení uvedených v článku 171 ods. 3 písm. b) a článku 171 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia Komisie (ES) č. 718/2007 (19), sú oprávnené na príspevok z fondu EPFRV v programovom období 2014 – 2020 pre platby, ktoré sa majú uskutočniť:

a)

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na dané opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 718/2007;

b)

po 31. decembri 2016.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období 2014 – 2020 za týchto podmienok:

a)

tieto výdavky sú stanovené v programe rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020;

b)

na príslušné opatrenie v rámci nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa uplatňuje sadzba príspevku EPFRV, ako sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c)

Chorvátsko prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly zabezpečí jasné vymedzenie príslušných činností vykonávaných v prechodnom období.

3.   Výdavky vzniknuté po 31. decembri 2013 súvisiace s činnosťami nevyhnutnými na ukončenie programu IPARD a ex post hodnotenie podľa článku 191 nariadenia (ES) č. 718/2007 sú oprávnené na podporu z EPFRV v rámci zložky technickej pomoci programu v programovom období 2014 – 2020 za predpokladu, že program obsahuje ustanovenia pre takéto výdavky.

Článok 18

Hodnotenie ex post

1.   Správa o hodnotení ex post uvedená v článku 86 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa musí Komisii predložiť do 31. decembra 2016.

2.   Súhrn hodnotení ex post uvedený v článku 87 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa musí dokončiť najneskôr do 31. decembra 2017.

KAPITOLA IV

KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 sa zrušuje.

Nariadenie sa ďalej uplatňuje na operácie vykonávané podľa programov schválených Komisiou v rámci nariadenia (ES) č. 1698/2005 pred 1. januárom 2014.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy [COM(2013) 249 final].

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva [COM(2013) 659 final].

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012 s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 3).

(15)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(17)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

Tabuľka zhody týkajúca sa opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1698/2005 a v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 alebo v nariadení (EÚ) č. 1303/2013

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

Kódy v programovom období 2007 – 2013

Opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kódy v programovom období 2014 – 2020

Článok 20 písm. a) bod i) a článok 21: Vzdelávanie a informovanie

111

článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

1

Článok 20 písm. a) bod ii) a článok 22: Začatie činnosti mladých poľnohospodárov

112

článok 19 ods. 1 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 20 písm. a) bod iii) a článok 23: Predčasný odchod do dôchodku

113

/

/

Článok 20 písm. a) bod iv) a článok 24: Využívanie poradenských služieb

114

článok 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

2

Článok 20 písm. a) bod v) a článok 25: Zriaďovanie riadiacich, podporných a poradenských služieb

115

článok 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

2

Článok 20 písm. b) bod i) a článok 26: Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

121

článok 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 20 písm. b) bod ii) a článok 27: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

122

článok 21 ods. 1 písm. d) a článok 21 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 20 písm. b) bod iii) a článok 28: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

123

článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

8

Článok 20 písm. b) bod iv) a článok 29: Spolupráca pri vývoji nových produktov, procesov a technológií

124

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

16

Článok 20 písm. b) bod v) a článok 30: Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

125

článok 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 20 písm. b) bod vi): Obnova a preventívne opatrenia

126

článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5

Článok 20 písm. c) bod i) a článok 31: Plnenie noriem

131

/

/

Článok 20 písm. c) bod ii) a článok 32: Schémy kvality potravín

132

článok 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

3

Článok 20 písm. c) bod iii) a článok 33: Informačné a propagačné činnosti týkajúce sa výrobkov v rámci schém kvality potravín

133

článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

3

Článok 20 písm. d) bod i) a článok 34: Polosamozásobiteľské poľnohospodárstvo

141

článok 19 ods. 1 písm. a) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 20 písm. d) bod ii) a článok 35: Odbytové organizácie výrobcov

142

článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

9

Článok 36 písm. a) bod i): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach

211

článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

13

Článok 36 písm. a) bod ii): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v iných ako v horských oblastiach

212

článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

13

Článok 36 písm. a) bod iii) a článok 38: Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES

213

článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

12

Článok 36 písm. a) bod iv) a článok 39: Agroenvironmentálne platby

214

články 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

10

11

Článok 36 písm. a) bod v) a článok 40: Platby za životné podmienky zvierat

215

článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

14

Článok 36 písm. a) bod vi) a článok 41: Neproduktívne investície

216

článok 17 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 36 písm. b) bod i) a článok 43: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

221

článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod ii) a článok 44: Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde

222

článok 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod iii) a článok 45: Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy

223

článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod iv) a článok 46: Platby v rámci sústavy Natura 2000

224

článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

12

Článok 36 písm. b) bod v) a článok 47: Lesnícko-environmentálne platby

225

článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

15

Článok 36 písm. b) bod vi) a článok 48: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

226

článok 21 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod vii) a článok 49: Neproduktívne investície

227

článok 21 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 52 písm. a) bod i) a článok 53: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

311

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 52 písm. a) bod ii) a článok 54: Podpora pre zriaďovanie a rozvoj podnikania

312

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 52 písm. a) bod iii) a článok 55: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu

313

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 a článok35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

6

7

16

Článok 52 písm. b) bod i) a článok 56: Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

321

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 52 písm. b) bod ii): Obnova a rozvoj dedín

322

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 53 písm. b) bod iii) a článok 57: Zachovanie a skvalitňovanie vidieckeho dedičstva

323

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 52 písm. c) a článok 58: Vzdelávanie a informovanie

331

článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

1

Článok 52 písm. d) a článok 59: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie

341

/

/

Článok 63 písm. a): Stratégie miestneho rozvoja

41 (411, 412, 413)

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 63 písm. b): Vykonávanie projektov spolupráce

421

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 63 písm. c): Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia

431

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Kapitola II hlavy IV: Technická pomoc

511

články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Technická pomoc a vytváranie sietí

20

článok 19 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Ročné platby poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov

6

článok 36 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Poistenie úrody, zvierat a rastlín

17

článok 36 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Vzájomný fond pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

17

článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Nástroj stabilizácie príjmu

17


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody týkajúca sa opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 718/2007 a v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 alebo v nariadení (EÚ) č. 1303/2013

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 718/2007

Kódy v programovom období 2007 – 2013

Opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kódy v programovom období 2014 – 2020

Článok 171 ods. 2 písm. a) a článok 174: Investície do poľnohospodárskych podnikov v záujme reštrukturalizácie a prispôsobenia sa normám Spoločenstva

101

článok 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 171 ods. 2 písm. c) a článok 176: Investície do spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybárstva na trh v záujme reštrukturalizácie týchto činností a ich prispôsobenia normám Spoločenstva

103

článok 17 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 171 ods. 3 písm. b) a článok 178: Príprava a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka

202

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 171 ods. 4 písm. a) a článok 179: Zlepšenie a rozvoj vidieckej infraštruktúry

301

článok 20 ods. 1 písm. b) a písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 171 ods. 4 písm. b) a článok 180: Diverzifikácia a rozvoj vidieckych hospodárskych činností

302

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 182: Technická pomoc

501

články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Technická pomoc a vytváranie sietí

20


31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 808/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3, článok 12, článok 14 ods. 6, článok 41, článok 54 ods. 4, článok 66 ods. 5, článok 67, článok 75 ods. 5 a článok 76 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa upravuje podpora Únie pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a dopĺňajú spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch stanovené v časti dva nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). S cieľom zabezpečiť, aby nový právny rámec vytvorený uvedenými nariadeniami fungoval hladko a uplatňoval sa jednotne, bola Komisia splnomocnená prijať určité pravidlá týkajúce sa jeho vykonávania.

(2)

Mali by sa stanoviť pravidlá prezentácie obsahu programov rozvoja vidieka, najmä na základe požiadaviek článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Tiež by sa malo stanoviť, ktoré z týchto pravidiel prezentácie sa vzťahujú aj na programy cielené na spoločné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu, ktoré umožňujú kapitálovú úľavu a ktoré využíva Európska investičná banka (ďalej len „EIB“), uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Pravidlá týkajúce sa obsahu národných rámcov by sa tiež mali stanoviť.

(3)

Postupy a harmonogramy týkajúce sa schválenia národných rámcov by sa mali stanoviť.

(4)

Na účel systematizácie zmeny programov rozvoja vidieka by sa mali stanoviť pravidlá na ich predkladanie, ako aj frekvencia zmien. Cieľom týchto pravidiel je čo najviac znížiť administratívnu záťaž a zároveň ponechať flexibilitu v jasne vymedzených núdzových situáciách a špecifických situáciách.

(5)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zmien národných rámcov vrátane časového rozvrhu, a to najmä s cieľom uľahčiť zmenu národných rámcov členských štátov, ktoré majú regionálne programy.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadne využívanie zdrojov EPFRV by sa mali stanoviť systémy poukážok alebo ekvivalentné systémy na pokrytie nákladov účastníkov pri prenose znalostí a informačných akcií, aby sa zabezpečilo, že vrátené výdavky sú jednoznačne prepojené s konkrétnou oprávnenou odbornou prípravou alebo prenosom znalostí, ktoré sa poskytli účastníkovi.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa vybral poskytovateľ služby, ktorý ponúka najlepší pomer medzi kvalitou a cenou, pri výbere orgánov alebo subjektov ponúkajúcich poradenské služby by sa mali dodržiavať uplatniteľné vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania.

(8)

Keďže konečné platby by sa mali poskytnúť len na základe správneho vykonávania podnikateľských plánov, mali by sa stanoviť spoločné parametre takéhoto posúdenia. S cieľom uľahčiť prístup mladých poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú podnik, k ostatným opatreniam v rámci opatrenia pre rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa pokrytia niekoľkých opatrení v podnikateľských plánoch, ako aj postupu schvaľovania príslušných žiadostí.

(9)

Členským štátom by sa malo povoliť vypočítať podporu na záväzky v rámci agro-environmentálnych opatrení súvisiacich s klímou, ekologického poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat na základe iných jednotiek ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, z dôvodu špecifickej povahy uvedených záväzkov. Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa dodržiavania maximálnej povolenej sumy, výnimky pre platby na dobytčie jednotky a koeficienty konverzie rôznych kategórií zvierat na dobytčie jednotky.

(10)

Aby sa zabezpečilo, že sa výpočet dodatočných nákladov a straty príjmu v prípade opatrení uvedených v článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vykonáva transparentným a overiteľným spôsobom, je potrebné stanoviť určité spoločné prvky na výpočet, ktorý by sa uplatňoval vo všetkých členských štátoch.

(11)

S cieľom predísť nadmernej kompenzácii a zvýšeniu administratívneho zaťaženia by sa mali stanoviť pravidlá pre kombináciu určitých opatrení.

(12)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa začatia prevádzky národných vidieckych sietí, ako aj ich štruktúry, aby sa zabezpečilo, že tieto siete budú môcť fungovať efektívne a včas s cieľom sprevádzať vykonávanie programu.

(13)

V záujme zabezpečenia informovanosti o činnostiach zameraných na rozvoj vidieka, ktoré využívajú podporu z EPFRV, a ich propagácie, musí riadiaci orgán plniť povinnosti, ktoré by sa mali ďalej spresniť v tomto nariadení. Riadiaci orgán by mal v rámci stratégie systematizovať svoje celkové úsilie v oblasti poskytovania informácií a propagácie a prostredníctvom vytvorenia jednej webovej stránky alebo jedného webového portálu zvyšovať informovanosť o cieľoch politiky rozvoja vidieka a posilniť dostupnosť a transparentnosť informácií o možnostiach financovania. Je potrebné prijať ustanovenia o povinnosti príjemcov informovať o podpore z EPFRV poskytnutej na ich projekty.

(14)

S cieľom uľahčiť zriadenie spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho systému by sa mali vymedziť spoločné prvky uvedeného systému vrátane ukazovateľov a plánu hodnotenia.

(15)

Je potrebné stanoviť ústredné prvky výročnej správy o vykonávaní uvedenej v článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o prezentáciu programov rozvoja vidieka, postupy a harmonogramy schvaľovania a zmien programov rozvoja vidieka a národné rámce, obsah národných rámcov, informovanie o programoch rozvoja vidieka a ich propagáciu, vykonávanie niektorých opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka, monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ.

Článok 2

Obsah programov rozvoja vidieka a národných rámcov

Prezentácia obsahu programov rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, národných programov cielených na spoločné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu, ktoré umožňujú kapitálovú úľavu a ktoré využíva Európska investičná banka (ďalej len „EIB“), ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a národných rámcov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa stanovuje v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Prijímanie národných rámcov

Národné rámce uvedené v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa prijmú v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 4

Zmeny programov rozvoja vidieka

1.   Návrhy na zmenu programov rozvoja vidieka a osobitných programov na zriadenie a prevádzku národných vidieckych sietí musia obsahovať najmä tieto informácie:

a)

typ zmeny, ktorá sa navrhuje;

b)

dôvody a/alebo problémy s vykonávaním, ktoré odôvodňujú zmenu;

c)

očakávané účinky zmeny;

d)

vplyv zmeny na ukazovatele;

e)

vzťah medzi zmenou a dohodou o partnerstve uvedenou v kapitole II hlavy II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Zmeny programu typu uvedeného v článku 11 písm. a) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa môžu navrhnúť najviac trikrát v priebehu programovacieho obdobia.

Za kalendárny rok a za jeden program je možné predložiť jediný návrh na zmenu pre všetky ostatné typy zmien spolu, s výnimkou roku 2023, v ktorom sa môže predložiť viac než jediný návrh na zmenu v prípade zmien týkajúcich sa výlučne prispôsobenia plánu financovania, vrátane akýchkoľvek výsledných zmien plánu ukazovateľov.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňujú:

a)

v prípade, že je nutné prijať/podniknúť núdzové opatrenia v dôsledku prírodných katastrof a katastrofických udalostí formálne uznaných príslušným národným orgánom verejnej správy, alebo

b)

v prípade, že je zmena potrebná v dôsledku zmeny právneho rámca Únie, alebo

c)

na základe preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo

d)

v prípade zmeny v príspevku EPFRV plánovanom na každý rok uvedenom v článku 8 ods. 1 písm. h) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorá je výsledkom vývoja ročného rozčlenenia podľa členských štátov uvedeného v článku 58 ods. 7 uvedeného nariadenia.

3.   Členské štáty predkladajú Komisii svoju poslednú zmenu programu typu uvedeného v článku 11 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 do 30. septembra 2020.

Iné typy zmien programu sa Komisii predkladajú do 30. septembra 2023.

4.   Ak sa zmenou programu zmenia akékoľvek údaje, ktoré sú zahrnuté do tabuľky národného rámca uvedenej v článku 6 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, schválenie takejto zmeny programu predstavuje schválenie zodpovedajúcej revízie uvedenej tabuľky.

Článok 5

Zmena národných rámcov

1.   Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 11 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článok 4 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis na zmeny národných rámcov.

2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodli pre predkladanie národných rámcov s tabuľkou uvedenou v článku 6 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, môžu predložiť Komisii zmeny národného rámca týkajúce sa uvedenej tabuľky, pričom sa zohľadní úroveň vykonávania ich rôznych programov.

3.   Komisia po schválení zmien podľa odseku 2 prispôsobí finančné plány príslušných programov uvedené v článku 8 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 revidovanej tabuľke za predpokladu, že:

a)

sa celkový príspevok z EPFRV na program za celé programovacie obdobie nemení;

b)

sa celková suma pridelená z EPFRV príslušnému členskému štátu nemení;

c)

sa ročné rozčlenenia programu na roky predchádzajúce roku revízie nemenia;

d)

sa ročné ročná suma pridelená z EPFRV príslušnému členskému štátu dodržiava;

e)

sa celkové financovanie z EPFRV na opatrenia súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy stanovené v článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 dodržiava.

4.   S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení v dôsledku prírodných katastrof alebo katastrofických udalostí formálne uznaných príslušným národným orgánom verejnej správy, zmien právneho rámca, alebo zmien vyplývajúcich z preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa žiadosti o zmenu národného rámca podľa odseku 2 môžu predkladať len raz za kalendárny rok do 1. apríla. Odchylne od článku 4 ods. 2 druhého pododseku sa okrem jediného návrhu na zmenu predloženého na ten istý rok môžu vykonať navyše aj zmeny v programoch vyplývajúce z takejto revízie môžu.

5.   Vykonávací akt o schválení zmeny sa prijme v dostatočnom predstihu, aby sa umožnilo zmeniť príslušné rozpočtové záväzky pred koncom roka, v ktorom bola predložená revízia.

Článok 6

Prenos znalostí a informačné akcie

1.   Členské štáty môžu stanoviť možnosť pokrývať výdavky na cestovné, ubytovacie a denné výdavky účastníkov prenosu znalostí a informačných akcií uvedené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako aj súvisiace náklady na zastúpenie poľnohospodárov prostredníctvom systému poukážok alebo iného systému s rovnocenným účinkom.

2.   Vzhľadom na systémy uvedené v odseku 1 členské štáty stanovujú:

a)

že obdobie platnosti poukážky alebo jej ekvivalentu nesmie presiahnuť jeden rok;

b)

pravidlá na získanie poukážok alebo ich ekvivalentu, ktoré sa musia hlavne viazať na konkrétnu akciu;

c)

vymedzenie konkrétnych podmienok, za ktorých sa môžu poukážky uhrádzať poskytovateľovi odbornej prípravy alebo iného prenosu znalostí a informačných akcií.

Článok 7

Výber orgánov alebo subjektov ponúkajúcich poradenské služby

Pri výzvach na predloženie ponúk uvedených v článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa musia dodržiavať uplatniteľné predpisy Únie a vnútroštátne pravidlá v oblasti verejného obstarávania. Náležite zohľadňujú, do akej miery žiadatelia spĺňajú kvalifikáciu uvedenú v článku zo strany žiadateľov.

Článok 8

Podnikateľské plány

1.   Na účely článku 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členské štáty posudzujú pokrok pri realizácii podnikateľských plánov podľa článku 19 ods. 4 uvedeného nariadenia v prípade podpory na základe článku 19 ods. 1 písm. a) bodov i) a ii) uvedeného nariadenia z hľadiska riadneho vykonávania opatrení uvedených v článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 (3).

2.   Pri podpore podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 môžu členské štáty v prípade, že sa obchodný plán vzťahuje na používanie iných opatrení na rozvoj vidieka na základe uvedeného nariadenia stanoviť, že sa schválením žiadosti o podporu poskytuje aj prístup k podpore v rámci uvedených opatrení. Ak členský štát využije túto možnosť, stanovuje, že v žiadosti o podporu sa poskytujú potrebné informácie na posúdenie oprávnenosti podľa uvedených opatrení.

Článok 9

Konverzia jednotiek

1.   Ak sú záväzky podľa článkov 28, 29 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vyjadrené v iných jednotkách, ako sú stanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, členské štáty môžu vypočítať platby na základe týchto iných jednotiek. V takomto prípade členské štáty zabezpečia, aby sa dodržali maximálne ročné sumy oprávnené na podporu EPFRV stanovené v uvedenej prílohe.

2.   S výnimkou platieb za záväzky na miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, uvedené v článku 28 ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 nie je možné poskytnúť platby podľa článkov 28, 29 a 34 uvedeného nariadenia na dobytčiu jednotku.

Koeficienty konverzie pre rôzne kategórie zvierat na dobytčie jednotky sa stanovujú v prílohe II.

Článok 10

Štandardné predpoklady dodatočných nákladov a straty príjmu

1.   Členské štáty môžu stanoviť výšku platieb na opatrenia alebo druhy operácií uvedené v článkoch 28 až 31 a článkoch 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na základe štandardných predpokladov dodatočných nákladov a straty príjmu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby výpočty a zodpovedajúce platby uvedené v odseku 1:

a)

obsahovali len prvky, ktoré sú overiteľné;

b)

vychádzali z číselných údajov stanovených prostredníctvom náležitej expertízy;

c)

jasne označovali zdroj použitých číselných údajov;

d)

boli prípadne odlíšené tak, aby zohľadňovali regionálne alebo miestne podmienky lokalít a skutočné využívanie pôdy;

e)

neobsahovali prvky súvisiace s investičnými nákladmi.

Článok 11

Kombinácia záväzkov a kombinácia opatrení

1.   Rôzne agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, záväzky ekologického poľnohospodárstva podľa článku 29 uvedeného nariadenia, záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat podľa článku 33 uvedeného nariadenia a lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky podľa článku 34 uvedeného nariadenia sa môžu kombinovať pod podmienkou, že sa navzájom dopĺňajú a sú zlučiteľné. Členské štáty prikladajú k svojim programom rozvoja vidieka zoznam povolených kombinácií.

2.   Ak sa opatrenia alebo rôzne záväzky v rámci tých istých alebo rôznych opatrení uvedené v odseku 1 kombinujú, pri stanovovaní úrovne podpory členské štáty zohľadňujú konkrétne straty príjmu a dodatočné náklady vyplývajúce z kombinácie.

3.   Ak operácia spadá do dvoch alebo viacerých opatrení alebo do dvoch alebo viacerých rôznych druhov operácií, členské štáty môžu priradiť výdavky dominantnému opatreniu alebo druhu operácie. Uplatňuje sa konkrétna miera príspevku uvedeného dominantného opatrenia alebo druhu operácie.

Článok 12

Národná vidiecka sieť

1.   Členské štáty zabezpečia zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete uvedenej v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a začatie jej akčného plánu najneskôr 12 mesiacov po tom, ako Komisia schváli program rozvoja vidieka alebo osobitný program na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete.

2.   Štruktúru potrebnú na prevádzkovanie národnej vidieckej siete stanovujú buď príslušné vnútroštátne alebo regionálne orgány alebo sa stanovuje externe výberom prostredníctvom výberových konaní alebo kombináciu oboch. Štruktúra musí umožňovať aspoň vykonávanie činností uvedených v článku 54 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

3.   Ak sa členský štát rozhodol pre osobitný program na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete, uvedený program zahŕňa prvky uvedené v časti 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Informovanie a propagácia

1.   Riadiaci orgán predkladá informačnú a propagačnú stratégiu, ako aj všetky ich zmeny, monitorovaciemu výboru na informačné účely. Stratégia sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po prijatí programu rozvoja vidieka. Riadiaci orgán informuje monitorovací výbor aspoň raz ročne o pokroku pri vykonávaní informačnej a propagačnej stratégie a o analýze výsledkov, ako aj o plánovanom informovaní a propagácii, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom roku.

2.   Podrobné pravidlá týkajúce sa povinností riadiaceho orgánu a príjemcov, pokiaľ ide o informovanie a propagáciu, sa stanovujú v prílohe III.

Článok 14

Systém monitorovania a hodnotenia

1.   Spoločný systém monitorovania a hodnotenia uvedený v článku 67 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 obsahuje tieto prvky:

a)

intervenčnú logiku, ktorá znázorňuje interakcie medzi prioritami, oblasťami zamerania a opatreniami;

b)

súbor spoločných ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu vrátane ukazovateľov, ktoré sa majú používať na stanovenie kvantifikovaných cieľov v oblastiach zamerania na rozvoj vidieka, a súbor vopred vymedzených ukazovateľov na preskúmanie výkonnosti;

c)

spoločné hodnotiace otázky stanovené v prílohe V;

d)

zber, uchovávanie a prenos údajov;

e)

pravidelné podávanie správ o monitorovacích a hodnotiacich činnostiach;

f)

plán hodnotenia;

g)

hodnotenia ex ante a ex post a všetky ostatné hodnotiace činnosti súvisiace s programom rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré sa vyžadujú na splnenie zvýšených požiadaviek výročných správ o vykonávaní z rokov 2017 a 2019 uvedených v článku 50 ods. 4 a 5 a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 75 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

h)

podporu, aby mohli všetci aktéri zodpovední za monitorovanie a hodnotenie splniť svoje povinnosti.

2.   Spoločný súbor ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu politiky rozvoja vidieka sa stanovuje v prílohe IV. V danej prílohe sa zároveň uvádzajú ukazovatele, ktoré sa majú používať na stanovenie kvantifikovaných cieľov vo vzťahu k oblastiam zamerania na rozvoj vidieka. Na účely stanovenia čiastkových cieľov a cieľov výkonnostného rámca uvedených v bode 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 členské štáty použijú buď vopred vymedzené ukazovatele výkonnostného rámca stanovené v bode 5 prílohy IV k tomuto nariadeniu alebo nahradia a/alebo doplnia tieto ukazovatele inými relevantnými ukazovateľmi výstupu vymedzenými v programe rozvoja vidieka.

3.   Dokumenty technickej podpory stanovené v prílohe VI tvoria súčasť systému monitorovania a hodnotenia.

4.   V prípade druhov operácií, kde sa potenciálny prínos k oblastiam zamerania uvedeným v článku 5 prvom odseku bodu 2 písm. a), článku 5 prvom odseku bodu 5 písm. a) až d) a článku 5 prvom odseku bodu 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 určuje v tabuľke uvedenej v bode 11 písm. c) časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, zahŕňa elektronický záznam operácií podľa článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vlajku(-y) na identifikáciu tých prípadov, keď operácia obsahuje zložku, ktorou sa prispieva k jednej alebo viacerým z uvedených oblastí zamerania.

Článok 15

Výročná správa o vykonávaní

Predkladanie výročnej správy o vykonávaní uvedenej v článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovuje v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Plán hodnotenia

Minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú v bode 9 časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Prezentácia obsahu programov rozvoja vidieka

1.   Názov programu rozvoja vidieka (PRV)

2.   Členský štát alebo správny región

a)

Geografická oblasť, na ktorú sa program vzťahuje.

b)

Klasifikácia regiónu.

3.   Hodnotenie ex-ante

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

Opis postupu vrátane načasovania hlavných udalostí, priebežných správ, pokiaľ ide o hlavné etapy prípravy a vykonávania programu rozvoja vidieka.

b)

Štruktúrovaná tabuľka s odporúčaniami z hodnotenia ex ante a opisom, ako boli zohľadnené.

c)

Úplná správa z hodnotenia ex ante (vrátane požiadaviek strategického environmentálneho hodnotenia – SEA) sa pripája ako príloha k programu rozvoja vidieka.

4.   Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby (ďalej len „SWOT“ – strengths, weaknesses, opportunities and threats) a identifikácia potrieb

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

SWOT analýza, ktorá obsahuje tieto časti:

i)

komplexný celkový opis súčasnej situácie v oblasti programu na základe spoločných a programovo špecifických kontextových ukazovateľov a kvalitatívnych informácií;

ii)

silné stránky identifikované v oblasti programu;

iii)

slabé stránky identifikované v oblasti programu;

iv)

príležitosti identifikované v oblasti programu;

v)

hrozby identifikované v oblasti programu;

vi)

štruktúrovanú tabuľku obsahujúcu údaje pre spoločné a programovo špecifické kontextové ukazovatele.

b)

Posúdenie potrieb na základe zistení SWOT analýzy, pre každú prioritu Únie pri rozvoji vidieka (ďalej len „priorita“), oblasť zamerania a tri prierezové ciele (životné prostredie, vrátane osobitných potrieb území sústavy Natura 2000 podľa prioritného akčného rámca (1), zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, inovácie).

5.   Opis stratégie

a)

Odôvodnenie potrieb vybraných na riešenie prostredníctvom programu rozvoja vidieka a výber cieľov, priorít, oblastí zamerania a stanovenie cieľov na základe zistení SWOT analýzy a posúdenia potrieb. Ak je to vhodné, odôvodnenie tematických čiastkových programov zahrnutých do programu. Odôvodnením sa musí predovšetkým preukázať splnenie požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch i) a iv) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

b)

Kombinácia a odôvodnenie opatrení rozvoja vidieka pre každú oblasť zamerania vrátane odôvodnenia pridelených finančných prostriedkov na opatrenia a primeranosť finančných zdrojov so stanovenými cieľmi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Kombinácia opatrení zahrnutých do intervenčnej logiky je založená na zisteniach SWOT analýzy a odôvodnení a zoradení potrieb uvedených v písmene a) podľa priorít.

c)

Opis, ako sa budú riešiť prierezové ciele, vrátane osobitných požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bode v) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

d)

Súhrnná tabuľka, v ktorej sa opisuje intervenčná logika, priority a oblasti zamerania vybrané na účely programov rozvoja vidieka, kvantifikované ciele a kombinácia opatrení, ktoré sa použijú na ich dosiahnutie, vrátane plánovaných výdavkov. Súhrnná tabuľka sa automaticky generuje z informácií uvedených v bode 5 písm. b) a bode 11 s použitím vlastností systému elektronickej výmeny údajov („SFC 2014“) uvedeného v článku 4 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 184/2014 (2).

e)

Opis poradenskej kapacity na zabezpečenie primeraného poradenstva a podpory v prípade regulačných požiadaviek a opatrení týkajúcich sa inovácie s cieľom preukázať opatrenia prijaté podľa článku 8 ods. 1 písm. c) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

6.   Posúdenie podmienok ex ante, ktoré zahŕňa tieto štruktúrované tabuľky:

a)

Informácie o posúdení uplatniteľnosti podmienok ex ante.

b)

V prípade každej uplatniteľnej všeobecnej podmienky ex ante, ktorá je spojená s prioritami, v jednej tabuľke:

i)

posúdenie jej plnenia a

ii)

zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení, na ktoré sa podmienka vzťahuje. Orientačný zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení mimoriadneho významu pre každú podmienku ex ante sa stanovujú v časti 4;

iii)

zoznam relevantných kritérií, ako aj posúdenie ich plnenia;

iv)

odkazy na stratégie, právne akty alebo iné relevantné dokumenty vrátane odkazov na príslušné oddiely, články, ktorými sa preukáže splnenie daného kritéria.

c)

Dve samostatné tabuľky, jedna pre uplatniteľné všeobecné podmienky ex ante a jedna pre uplatniteľné podmienky ex ante spojené s prioritami, ktoré sú úplne alebo čiastočne nesplnené, pričom sa v každej poskytujú tieto informácie:

i)

identifikácia nesplneného kritéria;

ii)

opatrenia, ktoré sa majú prijať na splnenie každého z uvedených kritérií;

iii)

konečné termíny pre tieto opatrenia a

iv)

subjekty zodpovedné za plnenie.

7.   Opis výkonnostného rámca

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

Ak je to relevantné, informácie o výbere ukazovateľov, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, čiastkových cieľov, kľúčových vykonávacích krokov, ako aj rozdelenia výkonnostnej rezervy. Stanovovanie cieľov sa musí odôvodniť v rámci stratégie v súlade s bodom 5 písm. a).

b)

Tabuľku, v ktorej sa pre každú prioritu rozdeľuje výkonnostná rezerva a pre každý ukazovateľ:

i)

ciele do roku 2023. Ciele nezohľadňujú doplnkové vnútroštátne financovanie, ako sa uvádza v bode 12, ani štátnu pomoc vo forme doplnkového vnútroštátneho financovania, ako sa uvádza v bode 13;

ii)

čiastkové ciele na rok 2018 na základe stanovených cieľov.

V prípade, že sa celková suma z EPFRV pridelená na výkonnostnú rezervu líši od pomerného rozdelenia (3) celkových prostriedkov vnútroštátnej výkonnostnej rezervy z EPFRV v dohode o partnerstve na všetky národné a regionálne programy s výnimkou vnútroštátnych programov venovaných spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a osobitných programov na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete uvedenej v článku 54 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, odôvodnenie sumy pridelenej z výkonnostnej rezervy.

8.   Opis vybraných opatrení

1.

Opis všeobecných podmienok, ktoré sa uplatňujú na viac ako jedno opatrenie, v relevantných prípadoch vrátane vymedzenia vidieckej oblasti, referenčných úrovní, krížového plnenia, plánovaného použitia finančných nástrojov, plánovaného použitia preddavkov a spoločných ustanovení pre investície vrátane ustanovení článkov 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

V prípade potreby sa zoznam povolených kombinácií záväzkov uvedených v článku 11 ods. 1 priloží k PRV.

2.

Opis podľa opatrenia vrátane:

a)

právneho základu.

b)

všeobecného opisu opatrenia vrátane jeho intervenčnej logiky a príspevku na oblasti zamerania a prierezové ciele.

c)

rozsahu, úrovne podpory, oprávnených príjemcov a prípadne metodiky na výpočet sumy alebo miery podpory rozčlenených podľa podopatrenia a/alebo druhu operácie, ak je to potrebné. Pre každý druh operácie špecifikovať oprávnené náklady, podmienky oprávnenosti, uplatniteľné sumy a miery podpory a zásady stanovovania kritérií výberu.

d)

opisu overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení a/alebo druhov operácií:

i)

rizika(-ík) pri vykonávaní opatrení a/alebo druhu operácií;

ii)

zmierňujúcich opatrení;

iii)

celkového posúdenia opatrenia a/alebo druhu operácií.

V prípade opatrenia podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 musí opis obsahovať tabuľku vyjadrujúcu vzťah medzi agroenvironmentálnymi záväzkami súvisiacimi s klímou a metódami ich overovania a kontroly.

e)

konkrétneho opisu pre každé opatrenie a/alebo druh operácie takýmto spôsobom:

1.   Prenos znalostí a informačné akcie [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie vhodných kapacít orgánov poskytujúcich služby prenosu znalostí, aby vykonávali svoje úlohy v podobe údajov o kvalifikácií zamestnancov a pravidelného odborného vzdelávania;

vymedzenie dĺžky trvania a obsahu programov výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

2.   Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

všeobecné zásady na zabezpečenie primeraných zdrojov v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pravidelne absolvujú odbornú prípravu, poradenskej praxe a vierohodnosti s ohľadom na oblasť poradenstva. Vymedzenia prvkov, ktorým sa bude poradenstvo venovať.

3.   Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín [článok 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

uvedenie oprávnených systémov kvality, vrátane systémov certifikácie poľnohospodárskych podnikov, pre poľnohospodárske výrobky, bavlnu alebo potraviny uznané na národnej úrovni a potvrdenie, že tieto systémy kvality spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

uvedenie oprávnených systémov dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členský štát uznal ako systémy spĺňajúce usmernenia Únie o najlepších postupoch

4.   Investície do hmotného majetku [článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie neproduktívnych investícií;

vymedzenie kolektívnych investícií;

vymedzenie integrovaných projektov;

vymedzenie a určenie oprávnených oprávnených lokalít sústavy Natura 2000 a ďalších oprávnených oblastí s vysokou prírodnou hodnotou;

opis zamerania podpory na poľnohospodárske podniky v súlade so SWOT analýzou vykonanou v súvislosti s prioritou uvedenou v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

zoznam nových požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Únie, na ktorých plnenie sa môže poskytnúť podpora podľa článku 17 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

v prípade potreby minimálne normy energetickej účinnosti uvedené v článku 13 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

v prípade potreby vymedzenie prahových hodnôt uvedených v článku 13 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

5.   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti [článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie malého poľnohospodárskeho podniku uvedené v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

vymedzenie horných a dolných prahových hodnôt, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

konkrétne podmienky podpory pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ nezakladajú podnik ako jediní vedúci podniku v súlade s článkom 2 ods. 1 a ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

informácie o uplatňovaní obdobia odkladu uvedeného v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

zhrnutie požiadaviek na podnikateľský plán;

využitie možnosti skombinovať rôzne opatrenia prostredníctvom podnikateľského plánu, čo umožní mladým poľnohospodárom prístup k uvedeným opatreniam;

zahrnuté oblasti diverzifikácie.

6.   Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach [článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie infraštruktúry malého rozsahu vrátane turistickej infraštruktúry malých rozmerov, ako sa uvádza v článku 20 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

prípadná osobitná odchýlka na podporu infraštruktúry väčšieho rozsahu pre investície do širokopásmového pripojenia a energie z obnoviteľných zdrojov;

minimálne normy energetickej účinnosti uvedené v článku 13 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

vymedzenie prahových hodnôt uvedených v článku 13 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

7.   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov [článok 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie a odôvodnenie veľkosti podniku, pri prekročení ktorej bude podpora podmienená predložením plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov;

vymedzenie „rovnocenného nástroja“.

Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí

Určenie druhov, oblastí a metód, ktoré sa majú používať, aby sa zabránilo neprimeranému zalesňovaniu, ako sa uvádza v článku 6 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014, vrátane opisu environmentálnych a klimatických podmienok oblastí, v ktorých sa plánuje zalesňovať, ako sa uvádza v článku 6 písm. b) uvedeného nariadenia;

vymedzenie minimálnych environmentálnych požiadaviek uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

Vytváranie agrolesníckych systémov

Špecifikácia minimálneho a maximálneho počtu vysadených stromov na hektár, ktoré sa po dovŕšení dospelosti majú ponechať, a lesných druhov, ktoré sa majú použiť, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

uvedenie očakávaných environmentálnych výhod podporovaných systémov.

Prevencia a odstraňovanie škôd spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

V prípade potreby zoznam druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny a môžu spôsobiť katastrofu;

určenie lesných oblastí klasifikovaných ako oblasti so stredným až vysokým rizikom vzniku lesných požiarov podľa príslušného plánu ochrany lesov;

v prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb, opis výskytu príslušnej katastrofy spolu s vedeckými dôkazmi, vrátane prípadných odporúčaní vedeckých organizácií, ako sa škodcov a chorôb zbaviť.

Investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Vymedzenie typov oprávnených investícií a ich očakávaného environmentálneho výsledku a/alebo spoločenskej hodnoty.

8.   Zakladanie skupín a organizácií výrobcov [článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Opis oficiálneho postupu na uznanie skupín a organizácií.

9.   Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie [článok 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Určenie a vymedzenie príslušných východiskových prvkov; to zahŕňa príslušné povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4), príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5), príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iné príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

minimálne požiadavky na používanie hnojív musia zahŕňať, okrem iného, kódexy vhodných postupov zavedené smernicou Rady 91/676/EHS (6) pre poľnohospodárske podniky mimo pásem ohrozených dusičnanmi a požiadavky týkajúce sa znečisťovania fosforom; minimálne požiadavky týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín musia zahŕňať, okrem iného, všeobecné zásady integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré boli zavedené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (7), požiadavky mať povolenie na používanie prípravkov a spĺňať povinnosti spojené s odbornou prípravou, požiadavky na bezpečné skladovanie, kontrolu strojov na aplikáciu a pravidlá na používanie pesticídov v blízkosti vody a iných citlivých lokalitách, ako sa stanovuje vnútroštátnymi právnymi predpismi;

tabuľka vyjadrujúca vzťah medzi agroenvironmentálnymi záväzkami súvisiacimi s klímou a príslušnými obvyklými poľnohospodárskymi postupmi a príslušnými prvkami referenčnej úrovne (východiskové prvky), t. j. dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav a zákonné požiadavky na riadenie, minimálne požiadavky na používanie hnojív a pesticídov, iné príslušné vnútroštátne/regionálne požiadavky a minimálne činnosti.

zoznam miestnych plemien, ktorých chov je ohrozený, a genetických zdrojov rastlín ohrozených genetickou eróziou;

opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov a výšky transakčných nákladov; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní pomoc poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vrátane platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie na vylúčenie dvojitého financovania; v prípade potreby sa použije metóda prepočítavania pre iné jednotky v súlade s článkom 9 tohto nariadenia.

10.   Ekologické poľnohospodárstvo [článok 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Určenie a vymedzenie príslušných východiskových prvkov; to zahŕňa príslušné povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iné príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov a výšky transakčných nákladov; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní pomoc poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vrátane platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie na vylúčenie dvojitého financovania; v prípade potreby sa použije metóda prepočítavania pre iné jednotky v súlade s článkom 9 tohto nariadenia.

11.   Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode [článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

v prípade sústavy Natura 2000: územia určené na vykonávanie smernice Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (8) a povinnosti pre poľnohospodárov vyplývajúce z príslušných vnútroštátnych a/alebo regionálnych ustanovení v oblasti riadenia;

v prípade, že sa na podporou v rámci tohto opatrenia vyberú iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami, špecifikácia lokalít a príspevok k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS;

v prípade platieb podľa rámcovej smernice o vode: vymedzenie významných zmien, pokiaľ ide o typ využitia pôdy, a opis prepojenia s programami opatrení stanovenými v plánoch manažmentu povodia uvedenými v článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (9) (ďalej len „RSV“);

určenie a vymedzenie východiskových prvkov; v prípade platieb v rámci sústavy Natura 2000 to zahŕňa dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav uvedený v článku 94 a prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013 a príslušné kritériá a minimálne činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013; v prípade platieb podľa RSV to zahŕňa povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č.1306/2013 a príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

uvedenie prepojenia medzi vykonávaním opatrenia a prioritným akčným rámcom (čl. 8 ods. 4 smernice 92/43/EHS);

určenie obmedzení/znevýhodnení, na základe ktorých je možné poskytnúť platby a uvedenie povinných postupov;

opis metodiky a agronomických predpokladov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre smernice 92/43/EHS a 2009/147/ES a v článku 30 ods. 4 uvedeného nariadenia pre RSV, ktorý sa používa ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce zo znevýhodnenia v príslušných oblastiach v súvislosti s vykonávaním smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES a RSV; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní platba za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na vylúčenie dvojitého financovania.

12.   Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami [článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie prahovej úrovne plochy na poľnohospodársky podnik, na základe ktorej členský štát vypočíta znižovanie platieb;

Určenie oblastí s prírodnými a inými osobitnými obmedzeniami

opis úrovne územnej jednotky použitej na určenie oblastí;

opis uplatňovania metódy vrátane kritérií uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na vymedzenie troch kategórií oblastí uvedených v danom článku vrátane opisu a výsledkov upresnenia v prípade oblastí iných ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným a iným osobitným obmedzeniam.

13.   Dobré životné podmienky zvierat [článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie a určenie vnútroštátnych požiadaviek a požiadaviek Únie zodpovedajúcich povinným normám stanoveným podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

opis metodiky a agronomických/zootechnických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov;

14.   Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov [článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Vymedzenie a odôvodnenie veľkosti podniku, pri prekročení ktorej bude podpora podmienená predložením plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja;

vymedzenie „rovnocenného nástroja“;

určenie príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym zákonom o lesnom hospodárstve alebo inými príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

opis metodiky a predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov;

15.   Spolupráca [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Špecifikácia charakteristík pilotných projektov, klastrov, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

16.   Riadenie rizík [články 36,37 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Opis mechanizmov na zabezpečenie toho, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii.

Poistenie úrody, zvierat a rastlín

Opis podmienok, za ktorých sú poistné zmluvy oprávnené na podporu. Tieto podmienky zahŕňajú aspoň:

a)

poistenie proti konkrétnym rizikám;

b)

pokrytie konkrétnych ekonomických strát;

pravidlá, ktoré sa majú použiť na stanovenie výpočtu podielu priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, ktorá bola zničená.

Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

Zásady mechanizmov financovania, vytvárania a riadenia vzájomných fondov, ktoré zahŕňajú najmä:

a)

zoznam nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb zvierat alebo rastlín, zamorenia škodcami alebo environmentálnych nehôd, ktoré môžu viesť k vyplateniu kompenzácie poľnohospodárom, vrátane geografického rozsahu v prípade potreby,

b)

kritéria na posúdenie, či daná udalosť má viesť k vyplateniu kompenzácie poľnohospodárom;

c)

metódy na výpočet ďalších nákladov, ktoré predstavujú hospodárske straty,

d)

výpočet administratívnych nákladov,

e)

metóda, ktorá sa má použiť na stanovenie výpočtu podielu priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, ktorá bola zničená,

f)

akékoľvek obmedzenia nákladov, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok,

v prípadoch, keď je zdrojom finančnej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť zo vzájomného fondu, komerčný úver, uviesť minimálne a maximálne trvanie komerčného úveru.

Nástroj stabilizácie príjmu

Zásady mechanizmov financovania, vytvárania a riadenia vzájomných fondov na poskytovanie kompenzačných platieb poľnohospodárom musia zahŕňať najmä:

a)

výpočet administratívnych nákladov,

b)

pravidlá, ktoré sa majú použiť na stanovenie výpočtu poklesu príjmov,

c)

akékoľvek obmedzenia nákladov, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok,

v prípadoch, keď je zdrojom finančnej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť zo vzájomného fondu, komerčný úver, uviesť minimálne a maximálne trvanie komerčného úveru.

17.   Miestny rozvoj vedený komunitou (LEADER) [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, články 43 a 44 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

opis povinných prvkov miestneho rozvoja vedeného komunitou, z ktorých sa opatrenie LEADER skladá: prípravná podpora, vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny, prevádzkové náklady a oživenie uvedené v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

opis použitia štartovacieho balíka iniciatívy LEADER uvedeného v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 ako konkrétny druh prípravnej podpory, ak je to vhodné;

opis systému priebežného prekladania žiadostí na projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER uvedené v článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

postup a časový rozvrh výberu stratégií miestneho rozvoja;

odôvodnenie výberu geografických oblastí na vykonávanie stratégie miestneho rozvoja, ktorých počet obyvateľov nespadá do hraníc stanovených v článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

koordinácia s ostatnými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ďalej len „EŠIF“), pokiaľ ide o stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vrátane možného riešenia uplatniteľného pri používaní možnosti hlavného fondu a akékoľvek celkové dopĺňanie sa medzi EŠIF pri financovaní prípravnej podpory;

možnosť alebo nemožnosť vyplatenia záloh;

vymedzenie úloh riadiaceho orgánu, platobnej agentúry a miestnych akčných skupín v rámci iniciatívy LEADER, najmä v súvislosti s nediskriminačným a transparentným výberovým konaním a objektívnymi kritériami výberu operácií uvedenými v článku 34 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

opis plánovaných koordinačných mechanizmov a komplementárnosti zabezpečených operáciami podporovanými v rámci iných opatrení rozvoja vidieka, najmä pokiaľ ide o:

investície do nepoľnohospodárskych činností a pomoc na začatie podnikateľskej činnosti podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

investície podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a

spoluprácu podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, najmä vykonávanie stratégií miestneho rozvoja verejno-súkromnými partnerstvami.

9.   Plán hodnotenia, ktorý obsahuje tieto časti

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

(1)   Ciele a účel

Vyhlásenie o cieľoch a účele plánu hodnotenia, ktorého základom je zabezpečiť, aby sa vykonali dostatočné a vhodné hodnotiace činnosti, a najmä aby sa poskytli informácie potrebné na riadenie programu, na výročné správy o vykonávaní v roku 2017 a 2019 a na hodnotenie ex post, ako aj zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na hodnotenie programu rozvoja vidieka.

(2)   Riadenie a koordinácia

Stručný opis opatrení monitorovania a hodnotenia programu rozvoja vidieka, pričom sa uvedú hlavné zúčastnené orgány a ich povinnosti. Vysvetlenie, ako súvisí hodnotenie činností s vykonávaním programu rozvoja vidieka z hľadiska obsahu a načasovania.

(3)   Témy hodnotenia a hodnotiace činnosti

Orientačný opis tém hodnotenia a predpokladaných činností, ktorý obsahuje okrem iného splnenie hodnotiacich požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 1305/2013. Musí zahŕňať:

a)

činnosti potrebné na vyhodnotenie prínosu každej priority programu regionálneho rozvoja Únie, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, k cieľom rozvoja vidieka stanoveným v článku 4 uvedeného nariadenia, posúdenie hodnôt ukazovateľov výsledkov a výstupov, analýzu čistých účinkov, tematické otázky vrátane čiastkových programov, prierezové otázky, národnú vidiecku sieť, prínos stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou;

b)

plánovanú podporu hodnotenia na úrovni miestnych akčných skupín;

c)

prvky špecifické pre program, ako napr. práca potrebná na rozvoj metodiky alebo na riešenie špecifických oblastí politiky.

(4)   Údaje a informácie

Stručný opis systému na zaznamenávanie, uchovávanie, správu a oznamovanie štatistických údajov o vykonávaní programov rozvoja vidieka a poskytovanie monitorovacích údajov na hodnotenie. Identifikácia zdrojov údajov, ktoré sa majú použiť, nedostatku údajov, možných inštitucionálnych otázok súvisiacich s poskytovaním údajov a navrhovaných riešení. V tomto oddiele sa preukáže, že v náležitom čase budú funkčné vhodné systémy správy údajov.

(5)   Harmonogram

Hlavné čiastkové ciele programovacieho obdobia a orientačný harmonogram na zabezpečenie výsledkov v primeranom čase.

(6)   Komunikácia

Opis spôsobu, akým sa zistenia hodnotenia budú poskytovať cieľovým adresátom vrátane opisu mechanizmov vytvorených na sledovanie využitia výsledkov hodnotení.

(7)   Zdroje

Opis zdrojov potrebných a predpokladaných na vykonávanie plánu hodnotenia vrátane administratívnej kapacity, údajov, finančných zdrojov a potrieb v oblasti IT. Opis činností zameraných na budovanie kapacít plánovaných s cieľom zabezpečiť, aby sa plán hodnotenia mohol vykonať v plnej miere.

10.   Finančný plán, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovuje:

a)   Ročný príspevok z EPFRV

i)

pre všetky typy regiónov uvedených v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

ii)

pre sumy uvedené v článku 59 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a prostriedky presunuté do EPFRV uvedené v článku 58 ods. 6 uvedeného nariadenia,

iii)

pre zdroje pridelené na výkonnostnú rezervu v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)   Jednotná miera príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia podľa typu regiónu, ako sa uvádza v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)   Členenie podľa opatrenia alebo druhu operácie s konkrétnou mierou príspevku EPFRV:

i)

celkový finančný príspevok Únie, miera príspevku EPFRV a orientačné rozdelenie celkového finančného príspevku Únie podľa oblasti zamerania (10),

ii)

v prípade súm uvedených v článkoch 17 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 celkový finančný príspevok Únie vyhradený na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia,

iii)

v prípade technickej pomoci celkový finančný príspevok Únie a miera príspevku EPFRV použité v súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

iv)

v prípade výdavkov na právne záväzky voči príjemcom, ktoré vznikli v rámci opatrení nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré nemajú zodpovedajúcu obdobu v programovacom období rokov 2014 až 2020, celkový finančný príspevok Únie a miera príspevku EPFRV.

Keď opatrenie alebo druh operácie s konkrétnou mierou príspevku EPFRV prispieva na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v tabuľke sa samostatne uvádzajú miery príspevku na finančné nástroje a iné operácie a orientačná suma EPFRV zodpovedajúca plánovanému príspevku na finančný nástroj.

V prípade opatrenia uvedeného v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zodpovedá príspevok EPFRV vyhradený na operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia príspevku opatrenia na priority stanovené v článku 5 ods. 4 a ods. 5 uvedeného nariadenia.

d)   V prípade každého čiastkového programu orientačné rozdelenie podľa opatrenia celkového finančného príspevku Únie podľa opatrenia.

11.   Plán ukazovateľov, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovujú:

a)

podľa oblasti zamerania kvantifikované ciele sprevádzané plánovanými výstupmi a plánovanými celkovými verejnými výdavkami opatrení vybraných na riešenie oblasti zamerania;

b)

v prípade poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podrobný výpočet cieľov priorít stanovených v článku 5 ods. 4 a článku 5 ods. 5 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)

z kvalitatívneho hľadiska dodatočný príspevok opatrení na iné oblasti zamerania.

12.   Doplnkové vnútroštátne financovanie

V prípade opatrení a operácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku s doplnkovým vnútroštátnym financovaním na každé opatrenie v súlade s článkom 82 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane sumy na každé opatrenie a informácie o súlade s kritériami podľa uvedeného nariadenia.

13.   Prvky potrebné na posúdenie štátnej pomoci:

V prípade opatrení a operácií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku schém pomoci podľa článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sa majú použiť na vykonávanie programov vrátane názvu schémy pomoci, ako aj príspevku EPFRV, národného spolufinancovania a doplnkového vnútroštátneho financovania. Počas celého trvania programu musí byť zabezpečený súlad s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Tabuľku sprevádza záväzok zo strany členského štátu, podľa ktorého sa budú v prípade potreby podľa pravidiel štátnej pomoci alebo za osobitných podmienok v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje štátna pomoc, takéto opatrenia individuálne oznamovať podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

14.   Informácie o komplementárnosti, ktoré obsahujú tieto časti:

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

1.

Opis prostriedkov na zabezpečenie komplementárnosti a súladu s nasledujúcimi položkami:

iné nástroje Únie, a najmä prostriedky z EŠIF a nástroje prvého piliera, vrátane ekologizácie, a iné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky;

ak sa členský štát rozhodol pre predloženie národného programu a súboru regionálnych programov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, informácie o komplementárnosti medzi nimi.

2.

V príslušných prípadoch uviesť informácie o komplementárnosti s inými finančnými nástrojmi Únie vrátane nástroja LIFE (11).

15.   Vykonávacie mechanizmy programu, ktoré obsahujú tieto časti:

Na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sa vzťahujú iba písmená a), b) a c) tohto bodu

a)

určenie všetkých orgánov uvedených v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členským štátom a súhrnný opis štruktúry riadenia a kontroly uvedené v článku 8 ods. 1 písm. m) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a mechanizmy podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

predpokladané zloženie monitorovacieho výboru;

c)

ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že sa program propaguje, aj prostredníctvom národnej vidieckej siete, s odkazom na informačnú a propagačnú stratégiu uvedenú v článku 13;

d)

opis mechanizmov na zabezpečenie súladu so stratégiami miestneho rozvoja realizovanými v rámci iniciatívy LEADER, plánovaných činností v rámci opatrenia spolupráce uvedeného v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, opatrenia týkajúceho sa základných služieb a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach uvedeného v článku 20 uvedeného nariadenia, a iných EŠIF;

e)

opis opatrenia na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov uvedeného v článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

f)

opis využívania technickej pomoci vrátane opatrení zameraných na prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu programu a poskytovanie informácií o ňom a jeho vykonávania, ako aj činností týkajúcich sa predchádzajúcich alebo nasledujúcich programovacích období, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

16.   Opatrenia prijaté na zapojenie partnerov

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Zoznam opatrení prijatých na zapojenie partnerov a zhrnutie výsledkov príslušných konzultácií.

17.   Národná vidiecka sieť

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Opis:

a)

postupu a harmonogramu zriadenia národnej vidieckej siete (ďalej len „NVS“);

b)

plánovanej organizácie NVS, konkrétne spôsobu, akým sa organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka, vrátane partnerov, ako sa uvádza v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zapoja a ako sa činnosti budovania siete uľahčia;

c)

súhrnný opis hlavných kategórií činnosti, ktorú má vykonávať NVS v súlade s cieľmi programu;

d)

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na zriadenie a prevádzkovanie NVS.

18.   Posúdenie ex ante overiteľnosti, kontrolovateľnosti a rizika chýb

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

vyhlásenie riadiaceho orgánu a platobnej agentúry o overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení podporovaných v rámci programu rozvoja vidieka;

vyhlásenie funkčne nezávislého subjektu uvedeného v článku 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorý potvrdí primeranosť a presnosť výpočtov štandardných nákladov, dodatočných nákladov a straty príjmu.

19.   Prechodné mechanizmy

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

opis prechodných podmienok podľa opatrenia;

orientačná tabuľka obsahujúca prenosy rozpočtových prostriedkov.

20.   Tematické čiastkové programy

20.1.   SWOT a identifikácia potrieb

a)

Analýza založená na metodike SWOT, ktorá obsahuje tieto časti:

i)

komplexný celkový opis témy čiastkového programu s využitím spoločných a programovo špecifických kontextových ukazovateľov a kvalitatívnych informácií;

ii)

silné stránky identifikované v súvislosti s témou čiastkového programu;

iii)

slabé stránky identifikované v súvislosti s témou čiastkového programu;

iv)

príležitosti v súvislosti s témou čiastkového programu;

v)

hrozby v súvislosti s témou čiastkového programu;

b)

posúdenie potrieb na základe zistení SWOT analýzy pre každú prioritu, oblasť zamerania a tri prierezové ciele (životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, inovácie), ku ktorým tematický čiastkový program prispieva.

20.2.   Opis stratégie

a)

Ak nie je možné riešiť všetky potreby identifikované v bode 20.1 písm. b) prostredníctvom tematických čiastkových programov, odôvodnenie potrieb vybraných na riešenie a výber cieľov, priorít a oblastí zamerania na základe zistení analýzy SWOT a posúdenia potrieb;

b)

kombinácia a odôvodnenie opatrení rozvoja vidieka pre každú oblasť zamerania, ku ktorej prispieva tematický čiastkový program, vrátane odôvodnenia pridelených finančných prostriedkov na opatrenia a primeranosť finančných zdrojov so stanovenými cieľmi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Kombinácia opatrení zahrnutých do intervenčnej logiky je založená na zisteniach SWOT analýzy a v prípade potreby na odôvodnení a zoradení potrieb uvedených v písmene a) podľa priorít;

c)

opis, ako sa budú riešiť prierezové témy, vrátane osobitných požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bode v) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

d)

súhrnná tabuľka, v ktorej sa opisuje intervenčná logika, priority a oblasti zamerania vybrané pre čiastkový program, kvantifikované ciele a kombinácia opatrení, ktoré sa použijú na ich dosiahnutie, vrátane plánovaných výdavkov. Súhrnná tabuľka sa automaticky generuje z informácií uvedených v bode 5 písm. b) a bode 11 s použitím vlastností systému elektronickej výmeny údajov SFC2014.

20.3.   Plán ukazovateľov, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovujú:

a)

podľa oblasti zamerania kvantifikované ciele sprevádzané plánovanými výstupmi a plánovanými celkovými verejnými výdavkami opatrení vybraných na riešenie oblasti zamerania;

b)

v prípade poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podrobný výpočet cieľov priorít stanovených v článku 5 ods. 4 a článku 5 ods. 5 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

ČASŤ 2

Prezentácia obsahu národných rámcov

1.   Názov národného rámca

2.   Členský štát

a)

Geografická oblasť, na ktorú sa rámec vzťahuje;

b)

Klasifikácia regiónov.

3.   Všeobecná prezentácia vzťahov medzi národným rámcom, partnerskou dohodou a programami rozvoja vidieka

4.   Súhrnná tabuľka, v ktorej sa uvádza celkový príspevok EPFRV pre príslušný členský štát na celé programovacie obdobie, členený podľa regiónu a roku

5.   Opis opatrení

(1)

Opis všeobecných podmienok, ktoré sa uplatňujú na viac ako jedno opatrenie, v príslušných prípadoch vrátane vymedzenia vidieckej oblasti, referenčných úrovní, krížového plnenia, plánovaného použitia finančných nástrojov, plánovaného použitia záloh.

(2)

Opis podľa opatrenia vrátane:

a)

právneho základu.

b)

všeobecného opisu opatrenia vrátane všeobecných zásad jeho intervenčnej logiky a príspevku na oblasti zamerania a prierezové ciele.

c)

rozsahu, úrovne podpory, oprávnených príjemcov a prípadne metodiky na výpočet miery podpory rozčlenenej podľa podopatrenia a/alebo druhu operácie, ak je to potrebné. Pre každý druh operácie špecifikovať oprávnené náklady, podmienky oprávnenosti, uplatniteľné sumy a miery podpory a zásady stanovovania kritérií výberu.

d)

všeobecných zásad overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení a prípadne metodiky na výpočet sumy podpory.

e)

konkrétneho opisu pre každé opatrenie uvedené v bode 8 ods. 2 časti 1, ak je to potrebné.

6.   V prípade potreby doplnkové vnútroštátne financovanie:

V prípade opatrení a operácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku s doplnkovým vnútroštátnym financovaním na každé opatrenie v súlade s článkom 82 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane informácie o súlade s kritériami podľa uvedeného nariadenia.

7.   V prípade potreby prvky potrebné na posúdenie štátnej pomoci:

V prípade opatrení a operácií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku schém pomoc podľa článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sa majú použiť na vykonávanie programov vrátane názvu schémy pomoci a odkazov na ňu, ako aj príspevku EPFRV, národného spolufinancovania a doplnkového vnútroštátneho financovania. Počas celého trvania príslušného programu musí byť zabezpečený súlad s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

K tabuľke sa musí pripojiť záväzok zo strany členského štátu, podľa ktorého sa budú v prípade potreby podľa pravidiel štátnej pomoci alebo za osobitných podmienok v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje štátna pomoc, takéto opatrenia individuálne oznamovať podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

Údaj o tom, či sa na opatrenie/operáciu vzťahuje štátna pomoc podľa národného rámca alebo v rámci príslušných programov rozvoja vidieka.

ČASŤ 3

Prezentácia obsahu programu národnej vidieckej siete

1.   Názov konkrétneho programu národnej vidieckej siete

2.   Členský štát alebo správny región

b)

geografická oblasť, na ktorú sa program vzťahuje;

c)

klasifikácia regiónu.

3.   Hodnotenie ex ante

a)

opis postupu vrátane načasovania hlavných udalostí, priebežných správ, pokiaľ ide o hlavné etapy prípravy a vykonávania programu národnej vidieckej siete.

b)

Štruktúrovaná tabuľka s odporúčaniami z hodnotenia ex ante a opisom, ako boli zohľadnené.

d)

Úplná správa hodnotenia ex ante sa pripája ako príloha k programu národnej vidieckej siete.

4.   Plán hodnotenia, ktorý obsahuje tieto časti

1.   Ciele a účel

Vyhlásenie o cieľoch a účele plánu hodnotenia, ktorého základom je zabezpečiť, aby sa vykonali dostatočné a vhodné hodnotiace činnosti, a najmä aby sa poskytli informácie potrebné na riadenie programu, na výročné správy o vykonávaní v roku 2017 a 2019 a na hodnotenie ex post, ako aj zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na hodnotenie programu národnej vidieckej siete.

2.   Riadenie a koordinácia

Stručný opis opatrení monitorovania a hodnotenia programu národnej vidieckej siete, pričom sa uvedú hlavné zúčastnené orgány a ich povinnosti. Vysvetlenie, ako súvisí hodnotenie činností s vykonávaním programu národnej vidieckej siete z hľadiska obsahu a načasovania.

3.   Témy hodnotenia a hodnotiace činnosti

Orientačný opis tém hodnotenia v súvislosti s národnou vidieckou sieťou a predpokladaných činností, ktorý obsahuje okrem iného splnenie hodnotiacich požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 1305/2013. Vzťahuje sa na činnosti potrebné na hodnotenie prínosu programu k cieľom národnej vidieckej siete, posúdenie hodnôt ukazovateľa výsledkov, analýzu čistých účinkov. Prvky špecifické pre program, ako napr. práca potrebná na rozvoj metodiky alebo na riešenie špecifických oblastí politiky.

4.   Údaje a informácie

Stručný opis systému na zaznamenávanie, uchovávanie, správu a oznamovanie štatistických údajov o vykonávaní programu národnej vidieckej siete a poskytovanie monitorovacích údajov na hodnotenie. Identifikácia zdrojov údajov, ktoré sa majú použiť, nedostatku údajov, možných inštitucionálnych otázok súvisiacich s poskytovaním údajov a navrhovaných riešení. V tomto oddiele sa preukáže, že v náležitom čase budú funkčné vhodné systémy správy údajov.

5.   Harmonogram

Hlavné čiastkové ciele programovacieho obdobia a orientačný harmonogram na zabezpečenie výsledkov v primeranom čase.

6.   Komunikácia

Opis spôsobu, akým sa zistenia hodnotenia budú poskytovať cieľovým adresátom vrátane opisu mechanizmov vytvorených na sledovanie využitia výsledkov hodnotení.

7.   Zdroje

Opis zdrojov potrebných a predpokladaných na vykonávanie plánu hodnotenia vrátane administratívnej kapacity, údajov, finančných zdrojov a potrieb v oblasti IT. Opis činností zameraných na budovanie kapacít plánovaných s cieľom zabezpečiť, aby sa plán hodnotenia mohol vykonať v plnej miere.

5.   Finančný plán, v ktorom sa stanovuje:

a)

ročný príspevok EPFRV;

b)

celkový príspevok Únie a miera príspevku EPFRV.

6.   Vykonávacie mechanizmy programu, ktoré obsahujú tieto časti:

a)

určenie všetkých orgánov uvedených v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členským štátom a súhrnný opis štruktúry riadenia a kontroly uvedené v článku 8 ods. 1 písm. m) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a mechanizmy podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

predpokladané zloženie monitorovacieho výboru;

c)

opis systému monitorovania a hodnotenia.

7.   Národná vidiecka sieť (NVS)

Opis:

a)

postupu a harmonogramu zriadenia NVS;

b)

plánovaného zriadenia a prevádzkovania NVS, konkrétne spôsobu, akým sa organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka, vrátane partnerstva uvedeného v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zapoja a ako sa činnosti budovania siete uľahčia.

Ak sa členský štát rozhodol pre podporu NVS z osobitného programu NVS a regionálnych programov, informácie o komplementárnosti medzi nimi;

c)

súhrnný opis hlavných kategórií činností, ktoré má vykonávať národná vidiecka sieť v súlade s cieľmi programu;

d)

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na zriadenie a prevádzkovanie NVS.

ČASŤ 4

Orientačný zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení mimoriadneho významu pre podmienky ex ante (spojené s prioritami rozvoja vidieka a všeobecné) uvedené v bode 6 písm. b) bode ii) časti 1

1.   PODMIENKY EX ANTE ŠPECIFICKÉ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Priorita Únie pre rozvoj vidieka/nariadenie o spoločných ustanoveniach: tematický cieľ (TC)

Podmienka ex ante

Kritériá splnenia

Uplatniteľnosť na oblasti zamerania, opatrenia

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 3: podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve

TC 5: podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie a riadenia rizík

3.1.

Prevencia a riadenie rizík: existencia národných alebo regionálnych hodnotení rizík na účely riadenia katastrof s ohľadom na prispôsobovanie sa zmene klímy

Zavedie sa vnútroštátne alebo regionálne posúdenie rizika s týmito prvkami:

opis postupu, metodiky, metód a necitlivých údajov využívaných na posúdenie rizika, ako aj kritérií založených na riziku pre zoradenie investícií podľa priority;

opis scenárov s jedným rizikom a viacerými rizikami;

ak je to vhodné, zohľadnia sa národné stratégie adaptácie na zmenu klímy.

Oblasť zamerania: 3B

Opatrenia v zmysle článkov 18, 24 a 36 až 39 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 4: obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

TC 5: podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie a riadenia rizík

TC 6: zachovanie a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov

4.1.

Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav: normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy uvedené v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sú zavedené na vnútroštátnej úrovni

normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu sú vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28, 29 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4.2.

Minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín: minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín uvedené v hlave III kapitole I článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sú definované na vnútroštátnej úrovni

minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín uvedené v hlave III kapitole I tohto nariadenia sú špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4.3.

Iné príslušné vnútroštátne normy: príslušné povinné vnútroštátne normy sú definované na účely článku 28 kapitoly I hlavy III tohto nariadenia

príslušné povinné vnútroštátne normy sú špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 5: propagácia účinného využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

TC 4: podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 6: zachovanie a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov

5.1.

Energetická efektívnosť: Uskutočnili sa akcie na propagáciu nákladovo efektívnych zlepšení efektívnosti koncového využívania energie a nákladovo efektívnych investícií do energetickej efektívnosti pri stavbe alebo renovácii budov.

Ide o tieto akcie:

Opatrenia na zabezpečenie zavedenia minimálnych požiadaviek súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov v súlade s článkami 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ (12);

Opatrenia potrebné na zavedenie systému certifikácie energetickej hospodárnosti budov v súlade s článkom 11 smernice 2010/31/EÚ;

Opatrenia na zabezpečenie strategického plánovania energetickej efektívnosti v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (13);

Opatrenia v súlade s článkom 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES (14) o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, aby sa zabezpečilo poskytnutie individuálnych meračov koncovým zákazníkom, pokiaľ je to technicky možné, za rozumnú a primeranú cenu vo vzťahu k možným úsporám energie.

Oblasť/oblasti zamerania: 5B

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5.2.

Odvetvie vody: existencia a) cenovej politiky v oblasti vôd, ktorá poskytuje primerané stimuly pre používateľov na efektívne využívanie vody, a b) primeraného príspevku rozličných spôsobov využívania vody, ktorým sa zabezpečí, že odvetviu sa vrátia náklady na vodohospodárske služby v sadzbe stanovenej v schválenom pláne manažmentu povodia pre investície podporované z programov.

V odvetviach podporovaných z EPFRV členský štát zabezpečil, aby rôzne spôsoby využitia vody prispeli k tomu, že odvetviu sa vrátia náklady na vodohospodárske služby, v súlade s článkom 9 ods. 1 prvou zarážkou rámcovej smernice o vode, v príslušných prípadoch s ohľadom na sociálne, environmentálne a hospodárske účinky tohto vrátenia nákladov, ako aj na geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu alebo regiónov.

Oblasť zamerania: 5A

Opatrenia v zmysle článkov 17 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5.3.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Uskutočnili sa akcie na propagáciu výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (15).

Zaviedli sa transparentné schémy podpory, prioritný prístup do siete alebo garantovaný prístup a priorita pri prenose, ako aj štandardné pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia nákladov na technické úpravy, ktoré boli uverejnené, v súlade s článkom 14 ods. 1 a článkom 16 ods. 2 a ods. 3 smernice 2009/28/ES;

Členský štát prijal vnútroštátny akčný plán pre energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s článkom 4 smernice 2009/28/ES.

Oblasť zamerania: 5C

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 6: podpora sociálneho začlenenia, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

TC 2: Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality (cieľ v oblasti širokého pásma)

6.1.

Infraštruktúra pre siete budúcej generácie (NGN): existencia vnútroštátnych alebo regionálnych plánov NGA, ktoré zohľadňujú regionálne činnosti s cieľom dosiahnuť ciele Únie týkajúce sa vysokorýchlostného prístupu na internet, zameriavajúc sa na oblasti, kde trh neposkytuje otvorenú infraštruktúru za dostupnú cenu a kvalitu v súlade s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, a poskytovať dostupné služby pre zraniteľné skupiny

Vnútroštátny alebo regionálny plán NGN, ktorý obsahuje:

plán investícií do infraštruktúry založený na hospodárskej analýze zohľadňujúcej existujúce súkromné a verejné infraštruktúry a plánované investície;

modely udržateľných investícií, ktoré zlepšujú hospodársku súťaž a poskytujú prístup k otvorenej, cenovo dostupnej, kvalitnej infraštruktúre a službám, ktoré budú dobre fungovať aj v budúcnosti;

opatrenia na podnietenie súkromných investícií.

Oblasť zamerania: 6C

Opatrenia v zmysle článkov 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013


2.   VŠEOBECNÉ EX ANTE PODMIENKY

Ex ante podmienka

Kritériá plnenia

Uplatniteľnosť na oblasti zamerania, opatrenia

Ako sa stanovuje v časti II prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013

Ako sa stanovuje v časti II prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013

1.   Nediskriminácia

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie práva Únie v oblasti nediskriminácie a politiky v oblasti EŠIF.

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami počas prípravy a vykonávania programov, a to vrátane poskytovania poradenstva o rovnosti v rámci činností spojených s EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie v oblasti nediskriminácie.

Oblasť zamerania: 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

2.   Rodová rovnosť

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie práva a politiky Únie týkajúcich sa rodovej rovnosti v oblasti EŠIF.

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rodovej rovnosti počas prípravy a vykonávania programov, a to vrátane poskytovania poradenstva o rodovej rovnosti v rámci činností spojených s EŠIF.

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie týkajúcich sa rodovej rovnosti a jej uplatňovania.

Oblasť/oblasti zamerania: 6A, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

3.   Zdravotné postihnutie

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti EŠIF v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES (16).

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na vykonávanie konzultácií a zapojenie orgánov, ktoré sú zodpovedné za ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, alebo organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím, a ďalšie príslušné zainteresované strany počas prípravy a vykonávania programov;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti platného práva a politiky Únie a členských štátov týkajúcich sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a praktického uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím transponovaného v právnych predpisoch Únie, a členských štátov;

Opatrenia na zabezpečenie monitorovania vykonávania článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k EŠIF počas prípravy a vykonávania programov.

Oblasť/oblasti zamerania: 6A, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

4.   Verejné obstarávanie

Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie legislatívy Únie týkajúcej sa verejného obstarávania v oblasti EŠIF.

Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov;

Opatrenia, ktorými sa zabezpečia transparentné postupy prideľovania zákaziek;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní.

Oblasť/oblasti zamerania: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15, 17, 19, 20, 21 písm. e) a článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

5.   Štátna pomoc

Existencia opatrení na efektívne uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci v oblasti EŠIF.

Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel Únie o štátnej pomoci;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci.

Všetky oblasti zamerania a opatrenia, za predpokladu, že tieto operácie podľa týchto zmlúv nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy

6.   Právne predpisy v oblasti životného prostredia týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a strategického environmentálneho posudzovania (SEA)

Existencia opatrení na efektívne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia týkajúcich sa EIA a SEA.

Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (17) (EIA) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (18) (SEA);

Opatrenia v oblasti odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených do vykonávania smerníc EIA a SEA;

Opatrenia na zabezpečenie dostatočnej administratívnej kapacity.

Oblasť/oblasti zamerania: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20, 21 a článkov 28 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7.   Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov

Existencia štatistického základu potrebného na uskutočnenie hodnotení pre posúdenie účinnosti a vplyvu programov.

Existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných na výber opatrení, ktoré čo najúčinnejšie prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, na monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov a vykonanie posúdenia vplyvu.

Zavedené sú opatrenia na zabezpečenie včasného zhromaždenia a konsolidácie štatistických údajov s týmito prvkami:

identifikácia zdrojov a mechanizmov na zaručenie validácie štatistických údajov;

opatrenia na uverejnenie konsolidovaných údajov a ich sprístupnenie verejnosti.

Účinný systém ukazovateľov výsledkov vrátane:

výberu ukazovateľov výsledkov pre každý program poskytujúcich informácie o tom, čo motivuje výber politických opatrení financovaných programom;

stanovenia cieľov týchto ukazovateľov;

súladu každého ukazovateľa s týmito náležitosťami: odolnosť a štatistická validácia, jasný normatívny výklad, citlivosť voči politike a včasné zhromažďovanie údajov;

Postupy zavedené na zaručenie toho, aby všetky operácie financované z programu prijali účinný systém ukazovateľov.

Uplatňujú sa, ale už sú splnené, Spoločný systém monitorovania a hodnotenia

ČASŤ 5

Kódy opatrení a podopatrení

Opatrenie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kód opatrenia v zmysle tohto nariadenia

Podopatrenie na účely tvorby programov

Kód podopatrenia v zmysle tohto nariadenia

Článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

prenos znalostí a informačné akcie

1

podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

1.1

podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

1.2

podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov

1.3

Článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

2

podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb

2.1

podpora na zriaďovanie služieb pomoci pri riadení, výpomocných a poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky ako aj poradenských služieb pre lesné hospodárstvo

2.2

podpora na odbornú prípravu poradcov

2.3

Článok 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

3

podpora na novú účasť na systémoch kvality

3.1

podpora určená na informačné a propagačné činnosti, ktoré vykonávajú skupiny výrobcov na vnútornom trhu

3.2

Článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

investície do hmotného majetku

4

podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

4.1

podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov

4.2

podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

4.3

podpora na neproduktívne investície spojené so splnením agro-environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou

4.4

Článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

5

podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

5.1

podpora na investície do obnovenia poľnohospodárskej pôdy a výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami a katastrofickými udalosťami

5.2

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

6

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

6.1

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach

6.2

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

6.3

podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

6.4

platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára

6.5

Článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

7

podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest a obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou

7.1

podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

7.2

podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

7.3

podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

7.4

podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

7.5

podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety

7.6

podpora na investície zamerané na premiestnenie činností a konverziu budov alebo iných zariadení umiestnených vo vnútri alebo v blízkosti vidieckych sídel s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla

7.7

iné

7.8

Článok 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

8

podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí

8.1

podpora na vytváranie a udržiavanie agrolesníckych systémov

8.2

podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

8.3

podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

8.4

podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

8.5

podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

8.6

Článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

zakladanie skupín a organizácií výrobcov

9

zakladanie skupín a organizácií výrobcov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

9

Článok 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

10

platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou

10.1

podpora na zachovanie, udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

10.2

Článok 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

ekologické poľnohospodárstvo

11

platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva

11.1

platba na udržiavanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva

11.2

Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

12

kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000

12.1

kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000

12.2

kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov manažmentu povodia

12.3

Článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

13

kompenzačná platba v horských oblastiach

13.1

kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam

13.2

kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami

13.3

Článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

dobré životné podmienky zvierat

14

platba na dobré životné podmienky zvierat

14

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

15

platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky

15.1

podpora na ochranu a propagáciu genetických zdrojov lesov

15.2

Článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

spolupráca

16

podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

16.1

podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií

16.2

spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

16.3

podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

16.4

podpora na spoločnú činnosť realizovanú v záujme zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a na spoločné koncepcie k environmentálnym projektom a súčasné environmentálne postupy

16.5

podpora na spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej produkcie biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov

16.6

podpora stratégií, ktoré nie sú stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

16.7

podpora na vypracúvanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojov

16.8

podpora na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou, sociálnou integráciou, poľnohospodárstvom podporovaným komunitou a so vzdelávaním o životnom prostredí a výžive

16.9

iné

16.10

Článok 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

riadenie rizík

17

príspevky na poistné za poistenie úrody, zvierat a rastlín

17.1

vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

17.2

nástroj stabilizácie príjmov

17.3

Článok 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko

18

financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko

18

Článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou

19

prípravná podpora

19.1

podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19.2

príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

19.3

podpora na prevádzkové náklady a oživenie

19.4

Články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

technická pomoc

20

podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)

20.1

podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete

20.2

ČASŤ 6

Priority Únie pre rozvoj vidieka a kódy oblasti zamerania

Priorita

Článok nariadenia (EÚ) č. 1305/2013/kód oblasti zamerania

Oblasť zamerania

Priorita 1: Podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 1 písm. a) = oblasť zamerania 1A

Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 1 písm. b) = oblasť zamerania 1B

Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu

článok 5 ods. 1 písm. c) = oblasť zamerania 1C

Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Priorita 2: Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov

článok 5 ods. 2 písm. a) = oblasť zamerania 2A

zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

článok 5 ods. 2 písm. b) = oblasť zamerania 2B

uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Priorita 3: Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve

článok 5 ods. 3 písm. a) = oblasť zamerania 3A

Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

článok 5 ods. 3 písm. b) = oblasť zamerania 3B

Podpora riadenia rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzania

Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

článok 5 ods. 4 písm. a) = oblasť zamerania 4A

Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy

článok 5 ods. 4 písm. b) = oblasť zamerania 4B

Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov

článok 5 ods. 4 písm. c) = oblasť zamerania 4C

Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej obhospodarovania

Priorita 5: Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

článok 5 ods. 5 písm. a) = oblasť zamerania 5A

Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve

článok 5 ods. 5 písm. b) = oblasť zamerania 5B

Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín

článok 5 ods. 5 písm. c) = oblasť zamerania 5C

Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky

článok 5 ods. 5 písm. d) = oblasť zamerania 5D

Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva

článok 5 ods. 5 písm. e) = oblasť zamerania 5E

Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

Priorita 6: Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 6 písm. a) = oblasť zamerania 6A

Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

článok 5 ods. 6 písm. b) = oblasť zamerania 6B

Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 6 písm. c) = oblasť zamerania 6C

Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach


(1)  Článok 8 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Použitie celkového príspevku EPFRV na každý príslušný program.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(10)  Orientačné rozdelenie celkového finančného príspevku Únie podľa oblasti zamerania sa má použiť v rámci príspevku programu rozvoja vidieka k tematickým cieľom a cieľom súvisiacim so zmenou klímy uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pozastavení uvedených v článku 19 ods. 5 a článku 22 ods. 6 uvedeného nariadenia a v prípade potreby v rámci výpočtu súm, ktoré majú byť vyhradené podľa článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

(11)  Článok 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(16)  Rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).


PRÍLOHA II

Koeficienty konverzie zvierat na dobytčie jednotky („DJ“) uvedené v článku 9 ods. 2

Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako šesť mesiacov

1,0 DJ

Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov

0,6 DJ

Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov

0,4 DJ

Ovce a kozy

0,15 DJ

Chovné prasnice > 50 kg

0,5 DJ

Ostatné ošípané

0,3 DJ

Nosnice

0,014 DJ

Ostatná hydina (1)

0,03 DJ

Koeficienty konverzie sa môžu zvýšiť, pričom sa zohľadnia vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu pridať ďalšie kategórie zvierat. Koeficienty konverzie sa pre všetky takéto kategórie stanovia s prihliadnutím na mimoriadne okolnosti a vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.


(1)  V prípade tejto kategórie sa koeficienty konverzie môžu znížiť, pričom sa zohľadnia vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.


PRÍLOHA III

Informovanie a propagácia uvedené v článku 13

ČASŤ 1

Informačné a propagačné opatrenia

1.   Povinnosti riadiaceho orgánu

1.1.   Informačná a propagačná stratégia

Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa informačné a propagačné opatrenia vykonávali v súlade s jeho informačnou a propagačnou stratégiou, ktorá sa vzťahuje aspoň na:

a)

ciele stratégie a jej cieľové skupiny;

b)

opis obsahu informačných a propagačných opatrení;

c)

orientačný rozpočet stratégie;

d)

opis orgánov verejnej správy vrátane ľudských zdrojov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie informačných a propagačných opatrení;

e)

opis úlohy, ktorú NVS zohráva, a spôsobu, akým bude komunikačný plán uvedený v článku 54 ods. 3 bode vi) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 prispievať k realizácii stratégie;

f)

opis, ako sa informačné a propagačné opatrenia budú posudzovať z hľadiska viditeľnosti politického rámca a informovanosti o ňom, programov, operácií a úlohy, ktorú zohrávajú EPFRV a Únia;

g)

každoročnú aktualizáciu vymedzujúcu informačné a propagačné činnosti, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcom roku.

1.2.   Informácie pre potenciálnych prijímateľov

Riadiaci orgán zabezpečí, aby mali potenciálni prijímatelia prístup k relevantným informáciám vrátane aktualizovaných informácií, ak je to potrebné, a aby s prihliadnutím na dostupnosť elektronických alebo iných komunikačných služieb pre niektorých potenciálnych prijímateľov boli informovaní aspoň o:

a)

možnostiach financovania a začiatku výziev na predloženie ponúk v rámci PRV;

b)

administratívnych postupoch, ktoré majú dodržiavať na to, aby sa kvalifikovali na financovanie na základe PRV;

c)

postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie;

d)

podmienkach oprávnenosti a/alebo kritériách výberu a hodnotenia projektov, ktoré sa majú financovať;

e)

menách osôb alebo o kontaktoch na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu vysvetliť spôsob práce PRV a kritériá výberu a hodnotenia operácií;

f)

povinnostiach príjemcov poskytovať verejnosti informácie o cieli operácie a o podpore EPFRV na operáciu v súlade s oddielom 2 časti 1. Riadiaci orgán môže od potenciálnych prijímateľov žiadať, aby v žiadostiach predbežne navrhli komunikačné činnosti úmerné veľkosti operácie;

g)

postupoch na preskúmanie sťažností podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

1.3.   Informácie pre širokú verejnosť

Riadiaci orgán informuje verejnosť o obsahu PRV, jeho prijatí Komisiou a jeho aktualizáciách, hlavných úspechoch pri vykonávaní programu a o jeho skončení, ako aj o jeho prínose k dosiahnutiu priorít Únie, ako sa uvádza v partnerskej dohode.

Riadiaci orgán zabezpečí vytvorenie jednej webovej stránky alebo jedného webového portálu, ktorý bude poskytovať informácie uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 a v prvom odseku tohto bodu. Vytvorenie jednotnej webovej stránky nesmie narušiť plynulé vykonávanie EPFRV a nesmie obmedziť prístup potenciálnych príjemcov a zúčastnených strán k informáciám. Opatrenia na informovanie verejnosti obsahujú prvky stanovené v bode 1 časti 2.

1.4.   Zapojenie subjektov pôsobiacich ako kontaktné miesta

Riadiaci orgán zabezpečí aj prostredníctvom NVS, aby sa subjekty, ktoré môžu pôsobiť ako kontaktné miesta, zapájali do informačných činností pre potenciálnych príjemcov. Ide najmä o:

a)

partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

informačné strediská informujúce o Európe, ako aj zastúpenia Komisie a informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch;

c)

vzdelávacie a výskumné inštitúcie.

1.5.   Oznámenie o udelení podpory

Riadiaci orgán zabezpečí, aby oznámenie o udelení podpory obsahovalo informáciu pre príjemcov o tom, že činnosť sa financuje v rámci programu čiastočne financovaného z EPFRV, a o opatrení a priorite príslušného PRV.

2.   Povinnosti príjemcov

2.1.   Pri všetkých informačných a komunikačných činnostiach príjemcu sa oznamuje podpora operácie z EPFRV prostredníctvom zobrazenia:

a)

symbolu Únie;

b)

odkazu na podporu z EPFRV.

Ak sa informačné alebo propagačné činnosti vzťahujú na operáciu alebo niekoľko operácií spolufinancovaných z viac ako jedného fondu, odkaz uvedený v písmene b) sa môže nahradiť odkazom na EŠIF.

2.2.   Počas realizácie operácie prijímateľ informuje verejnosť o podpore získanej z EPFRV tým, že:

a)

uverejní na webovej stránke prijímateľa na profesionálne použitie, ak takáto stránka existuje, krátky opis operácie, ak je možné určiť prepojenie medzi účelom webovej stránky a podporou poskytnutou na operáciu, zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôrazní finančnú podporu z Únie;

b)

v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad 10 000 EUR a v závislosti od financovanej operácie (napríklad na operácie podľa článku 20 na obnovu dedín alebo operácie iniciatívy Leader), vyvesí aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3), pričom zdôrazní finančnú podporu z Únie, na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť, akým sú napríklad vstupné priestory budovy. Ak má operácia v rámci PRV za následok investíciu (napr. na poľnohospodársky podnik alebo na potravinársky podnik) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad 50 000 EUR, príjemca musí umiestniť informačnú tabuľu s informáciami o projekte, pričom zdôrazní finančnú podporu z Únie. Informačná tabuľa sa inštaluje aj v priestoroch miestnych akčných skupín financovaných iniciatívou LEADER.

c)

postaví na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť dočasný pútač značnej veľkosti pre každú operáciu, ktorá spočíva vo financovaní operácií v oblasti infraštruktúry alebo stavebných činností s celkovou podporou operácie z verejných prostriedkov nad 500 000 EUR.

Najneskôr tri mesiace po ukončení operácie postaví prijímateľ na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť stálu tabuľu alebo pútač značnej veľkosti pre každú operáciu, ktorá spĺňa tieto kritériá:

i)

celková podpora z verejných prostriedkov na operáciu je vyššia ako 500 000 EUR;

ii)

operácia spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Na tomto pútači sa uvádza názov a hlavný cieľ operácie a zdôrazní sa finančná podpora z Únie.

Pútače, plagáty, tabule a webové stránky obsahujú opis projektu/operácie a prvky uvedené v bode 1 časti 2. Uvedené informácie zaberajú najmenej 25 % plochy pútača, tabule alebo webovej stránky.

ČASŤ 2

Technické charakteristiky informačných a propagačných činností

1.   Logo a slogan

Pri každej informačnej a propagačnej činnosti musia byť zobrazené tieto prvky:

a)

symbol Únie v súlade s grafickými normami podľa prezentácie na adrese http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sk.htm spolu s vysvetlením úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia:

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

b)

v prípade činností a opatrení financovaných pomocou iniciatívy LEADER logo tejto iniciatívy:

++ logo LEADER++

2.   Informačný a komunikačný materiál

Publikácie (ako sú brožúry, letáky a spravodaje) a plagáty o opatreniach a činnostiach spolufinancovaných z EPFRV musia obsahovať na titulnej strane zreteľné označenie účasti Únie, ako aj symbol Únie, ak sa použije aj národný alebo regionálny symbol. Publikácie musia obsahovať odkazy na subjekt zodpovedný za obsah a na riadiaci orgán určený na realizáciu EPFRV a/alebo príslušnej vnútroštátnej pomoci.

V prípade informácií sprístupnených elektronickými prostriedkami (webovými stránkami, databázami pre potenciálnych príjemcov) alebo ako audiovizuálny materiál sa analogicky uplatňuje prvý odsek.

Webové stránky týkajúce sa EPFRV majú obsahovať:

a)

zmienku o príspevku z EPFRV aspoň na domovskej stránke;

b)

hypertextový odkaz na webovú stránku Komisie týkajúcu sa EPFRV.


PRÍLOHA IV

Spoločný súbor ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu uvedených v článku 14 ods. 2

1.   Ukazovatele kontextu

C1.

Obyvateľstvo

C2.

Vekové zloženie

C3.

Územie

C4.

Hustota obyvateľstva

C5.

Miera zamestnanosti (1)

C6.

Miera samostatnej zárobkovej činnosti

C7.

Miera nezamestnanosti

C8.

HDP na obyvateľa (1)

C9.

Miera chudoby (1)

C10.

Štruktúra ekonomiky

C11.

Štruktúra zamestnanosti

C12.

Produktivita práce podľa ekonomického sektora

C13.

Zamestnanosť podľa ekonomickej činnosti

C14.

Produktivita práce v poľnohospodárstve

C15.

Produktivita práce v lesnom hospodárstve

C16.

Produktivita práce v potravinárskom priemysle

C17.

Poľnohospodárske podniky (farmy)

C18.

Poľnohospodárska plocha

C19.

Poľnohospodárska plocha s ekologickým poľnohospodárstvom

C20.

Zavlažovaná pôda

C21.

Dobytčie jednotky

C22.

Pracovné sily poľnohospodárskych podnikov

C23.

Veková štruktúra riadiacich pracovníkov poľnohospodárskych podnikov

C24.

Odborná príprava riadiacich pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva

C25.

Dôchodok v poľnohospodárstve z výrobných činiteľov (1)

C26.

Podnikateľský dôchodok v poľnohospodárstve (1)

C27.

Celková produktivita faktorov v poľnohospodárstve (1)

C28.

Tvorba hrubého fixného kapitálu v poľnohospodárstve

C29.

Les a iná zalesnená pôda (LIZP)

C30.

Infraštruktúra cestovného ruchu

C31.

Krajinná pokrývka

C32.

Znevýhodnené oblasti

C33.

Intenzita poľnohospodárskej činnosti

C34.

Oblasti sústavy Natura 2000

C35.

Index poľných vtákov (FBI) (1)

C36.

Stav ochrany poľnohospodárskych biotopov (trávny porast)

C37.

Poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou (1)

C38.

Chránené lesy

C39.

Odber vody v poľnohospodárstve (1)

C40.

Kvalita vody (1)

C41.

Pôdna organická hmota v ornej pôde (1)

C42.

Erózia pôdy spôsobená vodou (1)

C43.

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

C44.

Využívanie energie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v potravinárskom priemysle

C45.

Emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva (1)

2.   Ukazovatele výsledku

R1

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A)

R2

:

Zmena v poľnohospodárskej produkcii poľnohospodárskych podnikov, ktorým sa vypláca podpora/RPJ (ročná pracovná jednotka) (oblasť zamerania 2A) (2)

R3

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

R4

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín/organizácií výrobcov (oblasť zamerania 3A)

R5

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

R6

:

percentuálny podiel lesov alebo iných zalesnených oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A)

R7

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity a/alebo krajiny (oblasť zamerania 4A)

R8

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

R9

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

R10

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

R11

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

R12

:

percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza na efektívnejšie zavlažovacie systémy (oblasť zamerania 5A)

R13

:

Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve v projektoch podporovaných prostredníctvom programu rozvoja vidieka (oblasť zamerania 5A) (2)

R14

:

Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín v projektoch podporovaných prostredníctvom programu rozvoja vidieka (oblasť zamerania 5B) (2)

R15

:

Energia z obnoviteľných zdrojov vyrábaná v rámci podporovaných projektov (oblasť zamerania 5C) (2)

R16

:

percentuálny podiel DJ (dobytčích jednotiek), na ktoré sa vzťahujú investície do riadenia živočíšnej výroby s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

R17

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

R18

:

Zníženie emisií metánu a N2O (oblasť zamerania 5D) (2)

R19

:

Zníženie emisií amoniaku (oblasť zamerania 5D) (2)

R20

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení prispievajúce k sekvestrácii alebo k zachovaniu oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E)

R21

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (oblasť zamerania 6A)

R22

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja (oblasť zamerania 6B)

R23

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (oblasť zamerania 6B)

R24

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (Leader) (oblasť zamerania 6B)

R25

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech z nových alebo lepších služieb/infraštruktúry (informačné a komunikačné technológie — IKT) (oblasť zamerania 6C)

Ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež cieľové ukazovatele uvedené v bode 4.

3.   Ukazovatele výstupov RV

Číslo

Ukazovatele výstupov

Kódy opatrenia (články nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

O.1

Celkové verejné výdavky  (3)

Všetky opatrenia

O.2

Celkové investície

4 (článok 17), 5 (článok 18), 6.4 (článok 19), 7.2 až 7.8 (článok 20), 8.5 a 8.6 (článok 21) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.3

Počet podporených činností/operácií

1 (článok 14), 2 (článok 15), 4 (článok 17), 7 (článok 20), 8.5 a 8.6 (článok 21) 9 (článok 27), 17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.4

Počet podporených poľnohospodárskych podnikov/príjemcov

3 (článok 16), 4.1 (článok 17), 5 (článok 18), 6 (článok 19), 8.1 až 8.4 (článok 21), 11 (článok 29), 12 (článok 30), 13 (článok 31), 14 (článok 33), 17.1 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.5

Celková plocha (v ha)

4 (článok 17), 8.1 až 8.5 (článok 21), 10 (článok 28), 11 (článok 29), 12 (článok 30), 13 (článok 31), 15 (článok 34) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.6

Fyzická plocha, na ktorú sa vypláca podpora (v ha)

10 (článok 28) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.7

Počet podporených zmlúv

10 (článok 28), 15 (článok 34) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.8

Počet podporených dobytčích jednotiek (DJ)

14 (článok 33), 4 (článok 17) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.9

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na podporovaných režimoch

9 (článok 27), 16.4 (článok 35), 17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.10

Počet poľnohospodárov, ktorí využívajú vyplácanie

17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.11

Uvedený počet dní odbornej prípravy

1 [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.12

Počet účastníkov odbornej prípravy

1 [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.13

Počet príjemcov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo

2 [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.14

Počet poradcov, ktorí absolvovali odbornú prípravu

2 [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.15

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (IT alebo iných)

7 [článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.16

Počet podporených skupín EIP, počet podporených operácií EIP a počet a druh partnerov v skupinách EIP

16 [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.17

Počet podporených operácií spolupráce (iných ako EIP)

16 [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.18

Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)

19 [článok 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.19

Počet vybraných MAS

19 [článok 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.20

Počet podporených projektov LEADER

19 [článok 35 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.21

Počet podporených projektov spolupráce

19 [článok 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.22

Počet a druh propagátorov projektov

19 [článok 35 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.23

Jediné identifikačné číslo MAS, ktoré sú zapojené do projektu spolupráce

19 [článok 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.24

Počet tematických a analytických výmen s podporou národnej vidieckej siete

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.25

Počet komunikačných nástrojov národnej vidieckej siete

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.26

Počet činností Európskej siete pre rozvoj vidieka, na ktorých sa podieľala národná vidiecka sieť

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

4.   Cieľové ukazovatele

T1

:

percentuálny podiel výdavkov v rámci článkov 14, 15 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v súvislosti s celkovými výdavkami na PRV (oblasť zamerania 1A)

T2

:

Celkový počet operácií spolupráce podporovaných v rámci opatrenia spolupráce [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013] (skupiny, siete/klastre, pilotné projekty...) (oblasť zamerania 1B)

T3

:

Celkový počet účastníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (oblasť zamerania 1C)

T4

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A)

T5

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

T6

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín/organizácií výrobcov (oblasť zamerania 3A)

T7

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

T8

:

percentuálny podiel lesov/iných zalesnených oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A)

T9

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity a/alebo krajiny (oblasť zamerania 4A)

T10

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

T11

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

T12

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

T13

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

T14

:

percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza na efektívnejšie zavlažovacie systémy (oblasť zamerania 5A)

T15

:

Celkové investície v oblasti energetickej účinnosti (oblasť zamerania 5B)

T16

:

Celkové investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov (oblasť zamerania 5C)

T17

:

percentuálny podiel DJ, ktorých sa týkajú investície do riadenia chovu hospodárskych zvierat s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

T18

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

T19

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení prispievajúce k sekvestrácii a zachovaniu oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E)

T20

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (oblasť zamerania 6A)

T21

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja (oblasť zamerania 6B)

T22

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (oblasť zamerania 6B)

T23

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (Leader) (oblasť zamerania 6B)

T24

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech z nových alebo lepších služieb/infraštruktúry (IKT) (oblasť zamerania 6C)

5.   Ukazovatele navrhovaného výkonnostného rámca

 

Ukazovatele

Súvisiaci ukazovateľ výstupu

Priorita 2 (P2)

Celkové verejné výdavky P2 (v EUR)

O.1

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A) + podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

O.4

Priorita 3

(P3)

Celkové verejné výdavky P3 (v EUR)

O.1

Počet podporovaných poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch/krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín výrobcov (oblasť zamerania 3A)

O.4, O.9

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

O.4, O.9

Priorita 4

(P4)

Celkové verejné výdavky P4 (v EUR)

O.1

Poľnohospodárska pôda, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A) + na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B) + na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

O.5

Priorita 5

(P5)

Celkové verejné výdavky P5 (v EUR)

O.1

Počet investičných operácií do úspor energie a energetickej účinnosti (oblasť zamerania 5B) + do výroby energie z obnoviteľných zdrojov (oblasť zamerania 5C)

O.3

Poľnohospodárska a lesná pôda, na ktorú sa vzťahuje riadenie na podporu sekvestrácie/zachovania oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E) + Poľnohospodárska pôda, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D) + Zavlažovaná pôda, ktorá prechádza na efektívnejší zavlažovací systém (oblasť zamerania 5A)

O.5

Priorita 6

(P6)

Celkové verejné výdavky P6 (v EUR)

O.1

Počet podporených operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach (oblasti zamerania 6B a 6C)

O.3

Počet obyvateľov, na ktorý sa vzťahujú miestne akčné skupiny (oblasť zamerania 6B)

O.18


(1)  Ukazovatele kontextu, ktoré zahŕňajú ukazovatele vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“)

(2)  Doplnkové ukazovatele výsledkov

(3)  Tento ukazovateľ zodpovedá ukazovateľu výkonnostného rámca stanovenému v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).


PRÍLOHA V

Spoločné hodnotiace otázky pre rozvoj vidieka

Hodnotiace otázky súvisiace s oblasťou zamerania

Pre každú oblasť zamerania zahrnutú do PRV sa na súvisiacu otázku odpovie v rozšírených výročných správach o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, a v správe hodnotenia ex post.

1.

Oblasť zamerania 1A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovali inovácie, spolupráca a rozvoj vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach?

2.

Oblasť zamerania 1B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu?

3.

Oblasť zamerania 1C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo celoživotné vzdelávanie a odborné vzdelávanie v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva?

4.

Oblasť zamerania 2A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zlepšeniu hospodárskeho výkonu, reštrukturalizácii a modernizácii podporovaných poľnohospodárskych podnikov, najmä prostredníctvom zvýšenia ich účasti na trhu a poľnohospodárskou diverzifikáciou?

5.

Oblasť zamerania 2B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporoval vstup poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny?

6.

Oblasť zamerania 3A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti podporovaných prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie miestnych trhov a krátkych dodávateľských reťazcov, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií?

7.

Oblasť zamerania 3B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo riadenie rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzanie?

8.

Oblasť zamerania 4A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovala obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy?

9.

Oblasť zamerania 4B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov?

10.

Oblasť zamerania 4C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie obhospodarovania pôdy?

11.

Oblasť zamerania 5A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve?

12.

Oblasť zamerania 5B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín?

13.

Oblasť zamerania 5C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k dodávkam a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky?

14.

Oblasť zamerania 5D: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zníženiu emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva?

15.

Oblasť zamerania 5E: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo zachovanie a sekvestrácia oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve?

16.

Oblasť zamerania 6A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovala diverzifikácia, zakladanie a rozvoj malých podnikov ako aj vytváranie pracovných miest?

17.

Oblasť zamerania 6B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporoval miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach?

18.

Oblasť zamerania 6C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo rozšírenie prístupnosti, využívanie a kvalita informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach?

Hodnotiace otázky súvisiace s inými aspektmi PRV

Na tieto otázky sa odpovie v rozšírených výročných správach o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, a v správe hodnotenia ex post.

19.

Do akej miery sa synergickými účinkami medzi prioritami a oblasťami zamerania zvýšila účinnosť PRV?

20.

Do akej miery sa technickou pomocou prispelo k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013?

21.

Do akej miery sa národnou vidieckou sieťou prispelo k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013?

Hodnotiace otázky súvisiace s cieľmi stanovenými na úrovni Únie

Na tieto otázky sa odpovie v rozšírenej výročnej správe o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2019, a v správe hodnotenia ex post.

22.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na aspoň 75 %?

23.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je investovanie 3 % HDP EÚ do výskumu, vývoja a inovácií?

24.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu a k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 20 % oproti úrovni z roku 1990, prípadne o 30 %, ak budú vhodné podmienky, k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov v konečnej spotrebe energie na 20 % a k dosiahnutiu 20 % zvýšenia energetickej účinnosti?

25.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zníženie počtu Európanov žijúcich pod hranicou chudoby stanovenou pre danú krajinu?

26.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k zlepšeniu životného prostredia a k dosiahnutiu cieľa stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorým je zastavenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémových služieb o ich obnova?

27.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva?

28.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je zabezpečenie udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ochrany klímy?

29.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest?

30.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k podpore inovácií?


PRÍLOHA VI

Hlavné prvky technických podporných dokumentov pre systém monitorovania a hodnotenia

Jedným z kľúčových prvkov systému monitorovania a hodnotenia rozvoja vidieka je technická pomoc, ktorá sa poskytuje členským štátom, hodnotiteľom a iným hodnotiacim zúčastneným stranám s cieľom posilniť hodnotiace kapacity a zvýšiť kvalitu a konzistentnosť hodnotiacich činností. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje technické podporné dokumenty zahŕňajúce tieto témy:

1.

Informačné listy pre všetky spoločné ukazovatele, ktoré zahŕňajú aj vymedzenie ukazovateľa; odkaz na intervenčnú logiku; mernú jednotku; metodiku použitú na získavanie hodnôt; požadované údaje a zdroje údajov; informácie o zbere údajov vrátane orgánov zodpovedných za ich zber a frekvencii zberu údajov; požiadavky na podávanie správ.

2.

Metodické usmernenia na pomoc členským štátom a hodnotiteľom pri plnení požiadaviek systému monitorovania a hodnotenia, ktorý zahŕňa jeho rôzne zložky, vrátane hodnotenia metodík a koncepcií, a poskytovanie pomoci v súvislosti s konkrétnymi otázkami, ako napr. hodnotenie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

3.

Usmernenia na vypracovanie hodnotenia ex ante programov rozvoja vidieka, ktoré zahŕňajú účel hodnotenia ex ante, postup a úlohy zapojených aktérov, ako aj rozsah hodnotenia a poskytujú metodickú podporu, pokiaľ ide o vhodné koncepcie a metódy, a súbor orientačných vzorov.

4.

Usmernenia na vypracovanie plánov hodnotenia, ktoré zahŕňajú účel a prínosy plánu hodnotenia, prvky, ktoré musí plán obsahovať, a odporúčania týkajúce sa vhodných postupov na jeho vypracovanie. Vzťahujú sa aj na aspekty súvisiace s riadením a vykonávaním, ako napr. orientačné vzory týkajúce sa tohto procesu.

5.

Usmernenia na využívanie a stanovenie náhradných ukazovateľov zameraných najmä na regionálne PRV, v ktorých sa uvádza účel a charakteristiky náhradných ukazovateľov a identifikujú údaje a metódy, ktoré by sa mohli použiť v prípade, že sú náhradné ukazovatele potrebné.

6.

Usmernenia na vypracovanie plánu ukazovateľov vzťahujúce sa na prvky, ktoré musí plán obsahovať, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať a vzorové tabuľky.

7.

Usmernenia na monitorovanie vzťahujúce sa na prvky, ktoré musia výročné správy o vykonávaní obsahovať, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať, a vzorové tabuľky.

8.

Usmernenia na posudzovanie hodnôt pre doplnkové ukazovatele výsledkov, ktoré zahŕňajú identifikáciu príslušného súboru projektov, stratégie odberu vzoriek, vhodných metodík, zdrojov údajov a techník posudzovania.

9.

Usmernenia na posúdenie vplyvu PRV, ktoré zahŕňajú účel a používanie ukazovateľov vplyvu, prepojenie medzi politikou rozvoja vidieka a inými politikami a faktory, ktoré ovplyvňujú hodnoty ukazovateľa vplyvu, a navrhnuté metódy odhadovania čistého účinku intervencií v rámci rozvoja vidieka.

10.

Usmernenia týkajúce sa odpovedí na spoločné hodnotiace otázky v prípade rozvoja vidieka vrátane odkazov na intervenčnú logiku a spoločné ukazovatele a navrhovania doplnkových údajov, kritérií posudzovania a škály možných koncepcií, ktoré by sa mohli použiť na zodpovedanie otázok.

11.

Usmernenia na hodnotenie ex post programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, ktoré zahŕňajú účel, postup a rozsah hodnotenia, poskytujú metodickú podporu, identifikujú osvedčené postupy a obsahujú orientačné vzory týkajúce sa aspektov hodnotenia.


PRÍLOHA VII

Štruktúra a obsah výročných správ o vykonávaní (uvedené v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)

1.   Kľúčové informácie o vykonávaní programu a jeho priorít

a)   Finančné údaje

Údaje o finančnom plnení, v ktorých sa pre každé opatrenie a oblasť zamerania uvádza výkaz výdavkov, ktoré vznikli a boli vykázané vo vyhláseniach o výdavkoch. Zahŕňa to celkové vzniknuté verejné výdavky, ako aj vymožené finančné prostriedky a opravy, ktoré členské štáty uskutočnili v predchádzajúcom kalendárnom roku.

b)   Spoločné a programovo špecifické ukazovatele a kvantifikované cieľové hodnoty

Informácie o vykonávaní PRV meranom podľa spoločných a špecifických ukazovateľov vrátane pokroku, ktorý sa dosiahol vo vzťahu k cieľom stanoveným pre každú oblasť zamerania, a o uskutočnených výstupoch v porovnaní s plánovanými výstupmi uvedenými v pláne ukazovateľov. Od výročnej správy o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2017, dosiahnuté výsledky s ohľadom na čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci (tabuľka F). Dodatočné informácie o fáze vykonávania PRV sa poskytujú na základe údajov o finančných záväzkoch podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania a o súvisiacom očakávanom pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov.

Tabuľky:

Tabuľka A: Viazané výdavky podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania

Tabuľka B: Ukazovatele uskutočnených výstupov podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania

Tabuľka C: Rozčlenenie pre príslušné výstupy a opatrenia podľa typu oblasti, pohlavia a/alebo veku

Tabuľka D: Pokrok pri plnení cieľov

Tabuľka E: Monitorovanie prechodných opatrení

Tabuľka F: Dosiahnutie ukazovateľov výkonnostného rámca

2.   Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia sa uvádza takto:

a)

Opis všetkých zmien vykonaných v pláne hodnotenia v PRV počas roka s ich odôvodnením.

b)

Opis hodnotiacich činností uskutočnených počas roka (v súvislosti s oddielom 3 plánu hodnotenia). *

c)

Opis činností uskutočnených v súvislosti s poskytovaním a správou údajov (v súvislosti s oddielom 4 plánu hodnotenia). *

d)

Zoznam ukončených hodnotení vrátane odkazov na webové stránky, kde boli zverejnené on-line.

e)

Zhrnutie ukončených hodnotení, ktoré sa zameriava na zistenia hodnotenia.

f)

Opis komunikačných činností uskutočnených v súvislosti so zverejňovaním zistení hodnotenia (v súvislosti s oddielom 6 plánu hodnotenia). *

g)

Opis následných opatrení prijatých vzhľadom na výsledky hodnotení (v súvislosti s oddielom 6 plánu hodnotenia). *

*

Uvedie sa odkaz na plán hodnotenia, opíšu sa všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii, ako aj prijaté alebo navrhnuté riešenia.

3.   Problematiky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Opis krokov, ktoré prijal riadiaci orgán a monitorovací výbor na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu a najmä čo sa týka problémov, ktoré sa vyskytli pri riadení programu, a všetkých nápravných opatrení, najmä v reakcii na pripomienky Komisie.

4.   Kroky, ktoré sa prijali na uskutočnenie technickej pomoci, a požiadavky na propagáciu programu

a)

Ak sa na zriadenie a fungovanie národnej vidieckej siete vzťahuje technická pomoc, v správe sa opisujú prijaté opatrenia a stav, pokiaľ ide o zriadenie národnej vidieckej siete a vykonávanie jej akčného plánu;

b)

opatrenia prijaté na zabezpečenie propagácie programu (článok 13 tohto nariadenia).

5.   Opatrenia prijaté s cieľom splniť podmienky ex ante (v roku 2017 a prípadne v roku 2016)

Opis opatrení prijatých podľa priority/oblasti zamerania/opatrenia s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné podmienky ex ante spojené s prioritami, ktoré neboli splnené alebo boli čiastočne splnené v čase prijatia PRV. Uvedie sa odkaz na kritériá, ktoré neboli alebo boli len čiastočne splnené, na akúkoľvek stratégiu, právny akt alebo iný príslušný dokument vrátane odkazov na príslušné oddiely a články, na orgány zodpovedné za plnenie. Ak je to potrebné, členské štáty môžu poskytnúť vysvetlenia alebo dodatočné informácie na doplnenie uvedeného opisu.

6.   Opis vykonávania čiastkových programov

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať informácie o vykonávaní meranom podľa spoločných a špecifických ukazovateľov vrátane dosiahnutého pokroku vo vzťahu k cieľom stanoveným v pláne ukazovateľov čiastkového programu, ako aj o uskutočnených výstupoch a výdavkoch v porovnaní s plánovanými výstupmi a výdavkami stanovenými v čiastkovom programe.

7.   Posúdenie informácií a pokrok pri plnení cieľov programu

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie vyplývajúce z hodnotiacich činností:

Podávanie správ a kvantifikácia výsledkov programu, najmä prostredníctvom posúdenia doplnkových ukazovateľov výsledkov a príslušných hodnotiacich otázok.

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie vyplývajúce z hodnotiacich činností:

Podávanie správ o pokroku pri plnení cieľov programu a jeho prínos k dosiahnutiu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, okrem iného, prostredníctvom posúdenia čistého príspevku programu k zmenám hodnôt ukazovateľa vplyvu SPP a prostredníctvom príslušných hodnotiacich otázok.

8.   Vykonávanie opatrení s cieľom zohľadniť zásady uvedené v článkoch 6, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie o:

a)   podpore rovnosti mužov a žien a nediskriminácii [článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

b)   udržateľnom rozvoji [článok 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele EŠIF sa realizovali v súlade so zásadou udržateľného rozvoja a s podporovaním cieľa zachovania a ochrany životného prostredia a zlepšovania jeho kvality zo strany Únie, ako je stanovené v článku 11 a článku 91 ods. 1 zmluvy, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Okrem toho sa poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti zmeny klímy (sledovanie zmeny klímy).

c)   úlohe partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pri vykonávaní programu

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa partneri uvedení v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zapájali do prípravy správ o pokroku, ako aj do vykonávania programov, a to aj prostredníctvom účasti v monitorovacích výboroch pre programy v súlade s článkom 48 uvedeného nariadenia, a do činností národnej vidieckej siete.

9.   Pokrok dosiahnutý pri zabezpečovaní integrovanej koncepcie

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie:

Opis pokroku dosiahnutého pri zabezpečovaní integrovanej koncepcie k využívaniu EPFRV a iných finančných nástrojov Únie na podporu územného rozvoja vidieckych oblastí, a to aj prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja.

10.   Správa o vykonávaní finančných nástrojov [článok 46 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Rozšírené výročné správy o vykonávaní musia tiež obsahovať ako prílohu:

osobitnú správu týkajúcu sa operácií zahŕňajúcich finančné nástroje. Obsah tejto správy sa stanovuje v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a správa sa podáva prostredníctvom vzoru EŠIF.


31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/69


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 4, článok 62 ods. 2 písm. a) až f) a h), článok 63 ods. 5, článok 77 ods. 8, článok 78, článok 96 ods. 4, článok 101 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú základné pravidlá týkajúce sa, okrem iného, povinností členských štátov chrániť finančné záujmy Únie. S cieľom zabezpečiť, aby nový právny rámec vytvorený uvedeným nariadením fungoval hladko a uplatňoval sa jednotne, bola Komisia splnomocnená prijať určité pravidlá vzťahujúce sa na administratívne kontroly a kontroly na mieste, meranie plôch, prípady, v ktorých je možné opraviť žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, uplatňovanie a výpočet čiastočného alebo úplného odňatia platieb a vymáhanie neoprávnených platieb a sankcií, uplatňovanie a výpočet výšky administratívnych sankcií, požiadavky na počítačovú databázu, žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu a žiadosti o platobné nároky vrátane konečného termínu na predkladanie, vykonávania kontrol, prevodov podnikov, platieb preddavkov, vykonávania kontrol týkajúcich sa povinností krížového plnenia, výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií v oblasti krížového plnenia a technických špecifikácií potrebných na účely jednotného uplatňovania základných pravidiel týkajúcich sa integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len „integrovaný systém“), pokiaľ ide o krížové plnenie.

(2)

Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby umožnili správne fungovanie administratívneho a kontrolného systému v prípade, že jedna alebo viaceré platobné agentúry zodpovedajú za toho istého príjemcu.

(3)

Ak príslušný orgán ešte neinformoval príjemcu o nijakých chybách obsiahnutých v žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, ani neoznámil kontrolu na mieste, príjemcovia by mali mať právo kedykoľvek stiahnuť svoje žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu alebo ich časti. Príjemcom by sa malo takisto umožniť opraviť alebo upraviť zjavné chyby obsiahnuté v žiadosti o pomoc alebo žiadostiach o platbu a vo všetkých podporných dokumentoch, ktoré musia v určitých prípadoch uznať vnútroštátne orgány.

(4)

Musia sa prijať osobitné a podrobné ustanovenia s cieľom zabezpečiť spravodlivé uplatňovanie rôznych znížení, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k jednej alebo viacerým žiadostiam o pomoc tohto istého príjemcu. Mala by sa preto určiť postupnosť výpočtu rôznych možných znížení v rámci každého režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(5)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania zásady konania v dobrej viere v rámci celej Únie pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých sa možno na uvedenú zásadu odvolávať, bez toho, aby bolo dotknuté zaobchádzanie s príslušnými výdavkami v súvislosti so schvaľovaním účtovných závierok na základe nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(6)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o následky prevodu celých podnikov, ktoré majú určité povinnosti v rámci režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(7)

S cieľom umožniť Komisii účinne monitorovať integrovaný systém by jej mali členské štáty oznámiť kontrolné údaje a štatistiky za každý rok. Podobne by členské štáty mali každoročne poskytnúť štatistiky z kontrol opatrení na rozvoj vidieka, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti integrovaného systému, ako aj výsledky takýchto kontrol. Okrem toho by Komisia mala byť podľa potreby informovaná o akýchkoľvek opatreniach prijatých členskými štátmi vo vzťahu ku krížovému plneniu.

(8)

Podľa článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty vyplácať preddavky, pokiaľ ide o priame platby, za určitých podmienok vrátane ukončenia administratívnych kontrol a kontrol na mieste vo vzťahu k príslušnému roku nároku. V článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2) sa stanovuje, že miera úprav určená v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uplatňuje len na priame platby nad stanovenú prahovú hodnotu. Podľa článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môže Komisia na základe nových informácií, ktoré získala, prispôsobiť úroveň úpravy priamych platieb do 1. decembra. V dôsledku toho miera úpravy finančnej disciplíny, ktorá sa môže uplatňovať, nemusí byť do 16. októbra ešte známa. Pri vyplatení zostatku od 1. decembra by sa mala zohľadniť miera úpravy finančnej disciplíny platná v danom čase.

(9)

Mal by sa vytvoriť všeobecný rámec na zavedenie zjednodušených postupov v súvislosti s komunikáciou medzi príjemcom a vnútroštátnymi orgánmi. Tento rámec by mal predovšetkým umožňovať využívanie elektronických prostriedkov. Musí sa však hlavne zaručiť, že takto predložené údaje budú úplne spoľahlivé a že príslušné postupy sa budú vykonávať bez akejkoľvek diskriminácie príjemcov. V záujme zjednodušenia administratívnych postupov pre príjemcov, ako aj pre vnútroštátne orgány, by okrem toho mali mať príslušné orgány možnosť priamo využívať informácie, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány, namiesto toho, aby od príjemcu požadovali ich poskytnutie na overenie oprávnenosti určitých platieb.

(10)

Aby sa umožnili efektívne kontroly v členských štátoch, ktoré rozhodnú, že všetky žiadosti o pomoc týkajúce sa priamych platieb a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému majú byť zahrnuté v jedinej žiadosti podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, malo by sa stanoviť, že všetky žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú plochy, sa majú predkladať iba raz za rok v rámci jedinej jednotnej žiadosti.

(11)

Členské štáty by mali stanoviť konečný dátum na predloženie jednotnej žiadosti a/alebo žiadostí o platbu, ktorým by v záujme umožnenia včasného spracovania a kontroly žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu mal byť najneskôr 15. máj. Vzhľadom na osobitné klimatické podmienky v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Fínsku a Švédsku by však uvedené členské štáty mali mať možnosť stanoviť neskorší dátum, ktorým by však mal byť najneskôr 15. jún. Okrem toho by malo byť možné udeliť individuálne výnimky, ak by si to v budúcnosti klimatické podmienky v danom roku vyžadovali.

(12)

V jednotnej žiadosti by príjemcovia nemali nahlásiť iba plochu, ktorú využívajú na poľnohospodárske účely, ale aj svoje platobné nároky a všetky informácie potrebné na určenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu. Je však vhodné umožniť členským štátom, aby ustanovili výnimku z určitých povinností, ak platobné nároky, ktoré sa majú v danom roku prideliť, ešte nie sú určené definitívne.

(13)

Aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita v súvislosti s plánmi príjemcov týkajúcimi sa využívania plochy, mali by mať možnosť zmeniť svoju jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu do dátumu bežnej sejby za predpokladu, že sú splnené všetky konkrétne požiadavky v rámci rôznych režimov pomoci alebo podporných opatrení a že príslušný orgán ešte príjemcu neinformoval o chybách v jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, ani neoznámil kontrolu na mieste, ktorá odhalila chyby vo vzťahu k tej časti, na ktorú sa vzťahuje zmena. Po vykonaní takýchto zmien by sa mala poskytnúť možnosť úpravy príslušných podporných dokumentov alebo zmlúv, ktoré sa majú predložiť.

(14)

Keďže príjemcovia zostávajú zodpovední za predloženie správnej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, mali by v prípade potreby vykonať potrebné opravy a zmeny vopred pripraveného formulára.

(15)

V prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov pomoci na plochu a/alebo žiadostí o platbu v rámci opatrení podpory na plochu by sa mal príjemcovi poskytnúť vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme (GIS) (ďalej len „geopriestorový formulár žiadosti o pomoc“). Geopriestorové formuláre žiadosti o pomoc prispejú k predchádzaniu chybám príjemcov pri nahlasovaní poľnohospodárskych plôch a zefektívnia administratívne krížové kontroly. Okrem toho budú presnejšie priestorové informácie poskytnuté prostredníctvom geopriestorových formulárov žiadosti o pomoc zdrojom spoľahlivejších údajov na účely monitorovania a hodnotenia. Preto je vhodné vyžadovať, aby sa od určitého dátumu všetky takéto žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu predkladali na základe elektronického geopriestorového formulára žiadosti o pomoc. Ak však príjemcovia nie sú schopní tento formulár používať, príslušný orgán by mal príjemcom poskytnúť alternatívu, aby žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu mohli predložiť. V každom prípade by mal príslušný orgán zabezpečiť, aby boli nahlásené plochy digitalizované.

(16)

Spolu s jednotnou žiadosťou alebo, ak je to vzhľadom na povahu informácií vhodné, by sa mali neskôr poskytnúť všetky osobitné informácie týkajúce sa pestovania konope alebo dobrovoľnej viazanej podpory alebo osobitnej platby na bavlnu. Okrem toho by sa malo stanoviť, že vo formulári jednotnej žiadosti sa uvádzajú plochy, na ktoré sa nežiadalo o poskytnutie pomoci. Keďže je dôležité mať podrobné informácie týkajúce sa určitých druhov využitia plochy, informácie o týchto druhoch využitia by sa mali nahlasovať osobitne, zatiaľ čo iné sa môžu nahlasovať v rámci jednej položky.

(17)

V situáciách, keď príjemcovia musia mať oblasť ekologického záujmu na poľnohospodárskej ploche, aby boli oprávnení na platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „ekologizačná platba“), príjemcovia by mali oblasť ekologického záujmu nahlásiť spolu so žiadosťami o pomoc v rámci režimov pomoci na plochu. Ak sa časť povinností týkajúcich sa oblasti ekologického záujmu plní na regionálnej úrovni alebo kolektívne, nahlásenie oblastí ekologického záujmu by sa malo doplniť osobitným nahlásením regionálnych alebo kolektívnych oblastí ekologického záujmu.

(18)

V záujme účinného monitorovania a kontroly by žiadosť o účasť na režime pre malých poľnohospodárov mala obsahovať odkaz na jednotnú žiadosť predloženú tým istým príjemcom. Aby sa umožnili účinné kontroly, pokiaľ ide o osobitné podmienky pre režim pre malých poľnohospodárov, všetky potrebné informácie by sa mali poskytnúť pomocou zjednodušeného postupu podávania žiadostí podľa článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Okrem toho by sa malo objasniť, že príjemcovia, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov, by mali byť povinní včas informovať príslušný orgán, aby umožnili plynulý prechod na platby podľa hláv III a IV nariadenia 1307/2013.

(19)

S cieľom umožniť kontroly súvisiace s povinnosťami krížového plnenia by formulár žiadosti o pomoc mali predložiť aj príjemcovia, ktorí majú k dispozícii poľnohospodársku plochu, ale nepodali žiadosť o žiadnu pomoc a/alebo podporu, ktorá je predmetom jednotnej žiadosti. Je však vhodné umožniť členským štátom, aby príjemcov od tejto povinnosti oslobodili, keď orgány členských štátov už tieto informácie majú k dispozícii.

(20)

S cieľom zjednodušiť postup podávania žiadostí a v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by členské štáty mali príjemcovi poskytnúť, pokiaľ je to možné, vopred pripravené formuláre obsahujúce informácie potrebné na to, aby príjemca mohol predložiť správnu žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu. Malo by byť možné, aby bol vopred pripravený formulár navrhnutý tak, aby príjemca musel potvrdiť iba neexistenciu zmien v porovnaní so žiadosťou o pomoc a/alebo žiadosťou o platbu predloženou v predchádzajúcom roku.

(21)

Mali by sa prijať spoločné ustanovenia o údajoch, ktoré majú obsahovať žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok v prípade, keď si členský štát zvolí predloženie žiadosti o dobrovoľnú viazanú podporu alebo opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa zvierat.

(22)

V súlade s článkom 53 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 (3) sa platby v rámci dobrovoľnej viazanej podpory alebo opatrenia rozvoja vidieka týkajúce sa zvierat môžu vykonať len na zvieratá, ktoré sú riadne identifikované a registrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (4) alebo nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (5). Príjemcom, ktorí predkladajú žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci príslušných režimov pomoci alebo podporných opatrení, by sa preto mal poskytnúť prístup k príslušným informáciám včas.

(23)

Včasné podávanie žiadostí o platobné nároky príjemcami je nevyhnutné na to, aby boli členské štáty schopné platobné nároky stanoviť. Preto by sa mal stanoviť konečný dátum na podanie žiadostí.

(24)

Musia sa stanoviť pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na situácie, v ktorých boli platobné nároky pridelené neoprávnene, najmä v dôsledku nadhodnotenia pri nahlasovaní, alebo v ktorých hodnota platobných nárokov bola stanovená na nesprávnej úrovni, napríklad preto, lebo bola vypočítaná na základe nesprávnej referenčnej sumy. Malo by sa objasniť, že žiadna úprava počtu a/alebo hodnoty platobných nárokov by nemala viesť k systematickému prepočítaniu zostávajúcich platobných nárokov. Neoprávnene pridelené platobné nároky v určitých prípadoch zodpovedajú veľmi malým sumám, avšak pri ich vymáhaní vznikajú značné náklady a administratívna záťaž. V záujme zjednodušenia a dosiahnutia rovnováhy medzi nákladmi a administratívnou záťažou na jednej strane a sumou, ktorá sa má vymôcť, na strane druhej by sa mala stanoviť minimálna suma, pod hranicou ktorej sa sumy vymáhať nemusia.

(25)

Súlad s ustanoveniami o režimoch pomoci a podporných opatreniach riadených v rámci integrovaného systému by sa mal efektívne monitorovať. Na tento účel a na zabezpečenie harmonizovanej úrovne monitorovania vo všetkých členských štátoch je nevyhnutné stanoviť podrobné kritériá a technické postupy na vykonávanie administratívnych kontrol a kontrol na mieste týkajúcich sa kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností stanovených pre režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie.

(26)

Malo by sa objasniť, že pri interpretácii fotografických snímok, napríklad počas kontrol na mieste alebo v kontexte aktualizácie identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov, keď táto interpretácia fotografických snímok nevedie k presvedčivým výsledkom, by sa mali vykonať kontroly v teréne.

(27)

Ohlásenie kontrol na mieste zameraných na kontrolu oprávnenosti alebo krížového plnenia by sa malo povoliť len v prípade, ak sa tým neohrozí vykonanie kontrol, a v každom prípade by mali platiť primerané lehoty. Okrem toho, ak osobitné odvetvové pravidlá pre akty alebo normy relevantné pre krížové plnenie umožňujú neohlásené kontroly na mieste, tieto pravidlá by sa mali dodržiavať.

(28)

Malo by sa ustanoviť, že členské štáty prípadne musia kombinovať rozličné kontroly. Pokiaľ však ide o určité podporné opatrenia, kontroly na mieste by mali byť rozvrhnuté počas celého roka, aby bolo možné overiť plnenie záväzkov. Trvanie kontroly na mieste by malo byť obmedzené na potrebné minimum. Ak sú však kritériá oprávnenosti, záväzky alebo povinnosti spojené s určitým časovým obdobím, kontrola na mieste si môže vyžiadať neskoršie dodatočné návštevy príjemcu. Pre takéto prípady by sa malo stanoviť, že časové rozpätie kontroly na mieste, ako aj počet návštev musia byť obmedzené na potrebné minimum.

(29)

Malo by sa zabezpečiť, aby všetky zistené prípady neplnenia povinností boli primerane preskúmané a zohľadnené pri poskytovaní platieb. V tejto súvislosti by sa pri overovaní plnenia podmienok oprávnenosti mali zohľadňovať aj všetky možné neplnenia povinností oznámené orgánmi, službami alebo organizáciami inými ako tie, ktoré sú priamo poverené vykonávaním kontrol. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby všetky relevantné zistenia v rámci kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností boli navzájom oznámené medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za poskytnutie platieb. Táto zásada by sa mala rozšíriť na všetky zistenia verejných alebo súkromných certifikačných orgánov, pokiaľ ide o príjemcov, ktorí sa rozhodli pre plnenie svojich ekologizačných povinností prostredníctvom rovnocenných postupov, na ktoré sa vzťahuje certifikačný systém, ktorý by mal byť oznámený orgánu zodpovednému za poskytnutie ekologizačnej platby. Napokon, ak sa kontroly v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka vzťahujú na rovnocenné postupy, výsledky takýchto kontrol by sa mali navzájom oznámiť na účely ich zohľadnenia pri následnom posudzovaní oprávnenosti na získanie ekologizačných platieb.

(30)

Na efektívne zisťovanie neplnenia povinností počas administratívnych kontrol by sa mali stanoviť pravidlá, najmä pokiaľ ide o obsah krížových kontrol. Po zistení neplnenia povinností by mal nasledovať príslušný postup.

(31)

Z dôvodu zjednodušenia by sa členským štátom malo povoliť ustanoviť pomerné zníženie dotknutých plôch v prípade, že referenčný pozemok je predmetom žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu dvoch alebo viacerých príjemcov, ktorí žiadajú o pomoc a/alebo podporu v rámci toho istého režimu pomoci alebo podporného opatrenia, a v prípade, že celkové nadhodnotenie pri nahlasovaní plochy alebo prekrývajúca sa plocha je v tolerancii stanovenej pre merania poľnohospodárskych pozemkov. Dotknutí príjemcovia by však mali mať právo odvolať sa proti takýmto rozhodnutiam.

(32)

Je potrebné stanoviť minimálny počet príjemcov, ktorí sa majú skontrolovať na mieste v rámci rôznych režimov pomoci a podporných opatrení.

(33)

Kontrolná vzorka, pokiaľ ide o kontroly na mieste režimov pomoci na plochu, by sa mala vybrať na základe stratifikovanej metódy výberu s cieľom udržať primeranú administratívnu záťaž a počet príjemcov, ktorí sa majú skontrolovať na mieste, na primeranej úrovni. Stratifikovaná metóda výberu vzorky by mala zahŕňať náhodný výber, aby sa získala reprezentatívna miera chybovosti. Pokiaľ však ide o kontroly na mieste na účely ekologizačnej platby, režimov pomoci na zvieratá alebo opatrení na rozvoj vidieka, vzorka by sa mala vyberať čiastočne na základe analýzy rizika. Príslušný orgán by mal stanoviť rizikové faktory a zamerať sa na oblasti s najvyšším rizikom chyby. S cieľom zabezpečiť relevantnú a účinnú analýzu rizika by sa účinnosť kritérií týkajúcich sa rizika mala posudzovať a aktualizovať každý rok, pričom by sa mala zohľadniť relevantnosť každého rizikového kritéria, mali by sa porovnať výsledky náhodných vzoriek a vzoriek vybraných na základe analýzy rizika, špecifické pomery v členských štátoch a povaha neplnenia povinností.

(34)

V určitých prípadoch je dôležité vykonať kontroly na mieste pred doručením všetkých žiadostí. Členským štátom by sa preto malo povoliť uskutočniť čiastočný výber kontrolnej vzorky pred koncom obdobia prijímania žiadostí.

(35)

Aby bola kontrola na mieste účinná, je pre pracovníkov vykonávajúcich kontroly dôležité, aby boli informovaní o dôvode výberu na kontrolu na mieste. Členské štáty by mali záznamy o takýchto informáciách uchovávať.

(36)

Po zistení značného nespĺňania povinností počas kontrol na mieste by sa mal zvýšiť počet kontrol na mieste v nadchádzajúcom roku, aby sa dosiahla prijateľná úroveň uistenia o správnosti predmetných žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu.

(37)

Je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých je možné považovať zníženie minimálnej úrovne kontrol na mieste týkajúce sa určitých režimov pomoci a podporných opatrení za opodstatnené na základe dobre fungujúceho systému riadenia a kontroly a mier chybovosti, ktoré zostávajú na prijateľnej úrovni.

(38)

Na zabezpečenie riadneho monitorovania a účinnosti kontroly v rámci režimov pomoci na plochu a opatrení na rozvoj vidieka by sa kontroly na mieste mali vzťahovať na všetky nahlásené poľnohospodárske pozemky. Pokiaľ ide o určité opatrenia na rozvoj vidieka, kontroly na mieste by sa mali vzťahovať aj na nepoľnohospodársku pôdu. V záujme uľahčenia uplatňovania integrovaného systému by malo byť povolené obmedziť skutočné merania poľnohospodárskych pozemkov na náhodnú vzorku 50 % nahlásených poľnohospodárskych pozemkov. Výsledky meraní vzoriek by sa mali extrapolovať na zvyšok obyvateľstva, alebo merania by sa mali rozšíriť na všetky nahlásené poľnohospodárske pozemky.

(39)

Na zabezpečenie kvality merania, ktorá je rovnocenná s úrovňou podľa technických noriem vypracovaných na úrovni Únie, by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa prvkov kontrol na mieste, overenia podmienok oprávnenosti, metód merania plochy a nástrojov merania, ktoré musia členské štáty používať na účely kontrol na mieste.

(40)

Mali by sa stanoviť podmienky používania diaľkového snímania na účely kontroly na mieste a malo by sa prijať ustanovenie o fyzických kontrolách vykonávaných vo všetkých prípadoch, keď interpretácia fotografických snímok nevedie k jasným výsledkom. V dôsledku poveternostných podmienok môže napríklad nastať situácia, že nie pre všetky pozemky budú k dispozícii dostatočne kvalitné snímky na overenie všetkých podmienok oprávnenosti alebo vykonanie merania plochy. V takýchto prípadoch by sa kontrola na mieste mala vykonávať alebo doplniť tradičnými prostriedkami. Okrem toho je vhodné vyžadovať, aby overovanie plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností dosahovalo rovnakú presnosť ako kontrola na mieste vykonaná tradičnými prostriedkami.

(41)

Aby sa vnútroštátnym orgánom, ako aj akémukoľvek príslušnému orgánu Únie umožnilo vykonať následné kroky po vykonaných kontrolách na mieste, mali by sa údaje z kontrol zaznamenať do správy o kontrole. Príjemcovi alebo jeho zástupcovi by sa mala poskytnúť možnosť túto správu podpísať. Pokiaľ však ide o kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania, malo by sa členským štátom umožniť, aby túto možnosť poskytovali iba v prípade, keď sa pri kontrole odhalí neplnenie povinností. Bez ohľadu na druh vykonanej kontroly na mieste by sa príjemcovi v prípade zistenia neplnenia povinností mala doručiť kópia správy.

(42)

Osobitné ustanovenia o kontrole boli stanovené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1082/2003 (6). Ak sa vykonávajú kontroly podľa uvedeného nariadenia, výsledky by sa mali zahrnúť do správy o kontrole na účely integrovaného systému.

(43)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré si vybrali uplatňovanie režimu pomoci na zvieratá alebo podporného opatrenia na zvieratá, by sa malo stanoviť načasovanie a minimálny obsah kontrol na mieste týkajúcich sa pomoci alebo podpory, o ktorú sa žiadalo na základe uvedených režimov pomoci alebo podporných opatrení. S cieľom efektívne kontrolovať správnosť vyhlásení v žiadostiach o pomoc alebo žiadostiach o platbu a nahlásených údajov do počítačovej databázy zvierat sú takéto kontroly na mieste nevyhnutné. Kontroly na mieste, pokiaľ ide o režimy pomoci alebo podporné opatrenia na zvieratá, by mali predovšetkým zahŕňať overenie plnenia podmienok oprávnenosti, správnosti zápisov v registri a prípadne pasov.

(44)

Aby sa príslušným vnútroštátnym orgánom, ako aj akémukoľvek príslušnému orgánu Únie umožnilo vykonať následné kroky po vykonaných kontrolách na mieste, mali by sa údaje z kontrol zaznamenať do správy o kontrole. Príjemcovi alebo jeho zástupcovi by sa mala poskytnúť možnosť túto správu podpísať počas kontroly. Bez ohľadu na druh vykonanej kontroly na mieste by sa príjemcovi v prípade zistenia neplnenia povinností mala doručiť kópia správy.

(45)

Na účely článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 by sa mali stanoviť pravidlá uplatňovania systému, ktorý majú členské štáty používať na overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v konope.

(46)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť obdobie, počas ktorého sa nesmie zbierať konope pestované na vlákno po odkvitnutí, aby sa umožnilo efektívne vykonanie kontrolných povinností stanovených vo vzťahu k takýmto plodinám.

(47)

Sú potrebné podrobnejšie pravidlá na organizáciu administratívnych kontrol a kontrol na mieste a na výpočet administratívnych sankcií, pokiaľ ide o opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(48)

Vzhľadom na osobitné vlastnosti uvedených opatrení by sa administratívnymi kontrolami malo overovať dodržiavanie právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov a plnenie platného programu rozvoja vidieka a mali by sa vzťahovať na všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti, ktoré je možné overiť takýmito kontrolami. Aby sa overila realizácia investičných operácií, administratívne kontroly by mali zvyčajne zahŕňať aj návštevu podporovanej operácie alebo návštevu lokality, kam plynú investície.

(49)

Kontroly na mieste by sa mali organizovať na základe náhodných vzoriek a vzoriek založených na riziku. Podiel náhodnej vzorky by mal byť dostatočne vysoký na to, aby sa získala reprezentatívna miera chybovosti.

(50)

V záujme zabezpečenia dostatočných kontrol je potrebné definovať minimálnu úroveň kontrol na mieste. Táto úroveň by sa mala zvýšiť v prípade, keď kontroly odhalia značné neplnenie povinností. Podobne by sa táto úroveň mala dať členskými štátmi znížiť v prípade, keď sa miery chybovosti budú nachádzať pod prahom významnosti a systémy riadenia a kontroly budú riadne fungovať.

(51)

Je potrebné definovať obsah kontrol na mieste, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie.

(52)

Kontroly ex post investičných operácií by sa mali vykonávať na overenie súladu s požiadavkou na dĺžku trvania podľa článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (7). Mal by sa určiť základ a obsah týchto kontrol.

(53)

Zo skúseností vyplýva, že sú potrebné osobitné ustanovenia o kontrole pre určité špecifické opatrenia na rozvoj vidieka a výdavky týkajúce sa technickej pomoci z iniciatívy členských štátov.

(54)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa žiadne administratívne sankcie nesmú uložiť v prípade, keď je nesplnenie povinností menej závažné, a to aj keď je vyjadrené vo forme prahovej hodnoty. Mali by sa stanoviť pravidlá vo vzťahu k určitým opatreniam na rozvoj vidieka na účely toho, aby sa nesplnenie povinností dalo považovať za menej závažné, vrátane stanovenia kvantitatívneho prahu vyjadreného ako percento oprávnenej sumy podpory. Mala by sa stanoviť táto prahová hodnota, po ktorej by sa mali uplatňovať primerané administratívne sankcie.

(55)

Monitorovanie dodržiavania rôznych povinností krížového plnenia si vyžaduje zriadenie kontrolného systému a primeraných administratívnych sankcií. Na tento účel si jednotlivé orgány v rámci členských štátov musia oznamovať informácie predovšetkým o žiadostiach o pomoc, kontrolných vzorkách a výsledkoch kontrol na mieste. Na zabezpečenie základných prvkov takéhoto systému by sa mali prijať určité ustanovenia.

(56)

Nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa zavádzajú povinnosti v oblasti krížového plnenia pre príjemcov, ktorým sa poskytujú priame platby na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (8) a ročná prémia na základe článku 21 ods. 1 písm. a) a b), článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (9), a ustanovuje systém znížení a vylúčení v prípade neplnia týchto povinností. Mali by sa stanoviť podrobnosti týkajúce sa uvedeného systému.

(57)

Kontroly krížového plnenia sa môžu ukončiť pred alebo po poskytnutí platieb a ročnej prémie uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Najmä v prípade, keď sa tieto kontroly nemôžu ukončiť pred poskytnutím uvedených platieb a ročnej prémie, by sa suma, ktorú má príjemca zaplatiť v dôsledku akejkoľvek administratívnej sankcie, mala vymôcť v súlade s týmto nariadením alebo započítať.

(58)

Mali by sa stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na orgány členských štátov zodpovedné za kontrolný systém týkajúci sa povinností krížového plnenia.

(59)

Mala by sa stanoviť minimálna miera kontrol na účely overenia plnenia povinností v oblasti krížového plnenia. Uvedená miera kontrol by sa mala stanoviť aspoň na 1 % celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktorí patria do oblasti pôsobnosti každého kontrolného orgánu a ktorí sa vyberú na základe náležitej analýzy rizika.

(60)

Na účely výpočtu kontrolnej vzorky, v konkrétnom prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, by sa členským štátom mala poskytnúť pružnosť pri určovaní toho, či budú skupinu posudzovať ako celok, alebo každého jej člena jednotlivo.

(61)

Členským štátom by sa mala poskytnúť možnosť splniť minimálnu mieru kontrol na úrovni každého príslušného kontrolného orgánu, na úrovni platobnej agentúry alebo na úrovni aktu alebo normy, alebo skupiny aktov alebo noriem.

(62)

Ak sa osobitnými právnymi predpismi uplatniteľnými na akt alebo normy stanovuje minimálna miera kontrol, členské štáty by mali tieto miery dodržiavať. Členským štátom by sa však malo umožniť uplatňovať jednotnú mieru kontrol v prípade kontrol krížového plnenia na mieste. Ak si členské štáty vyberú túto možnosť, každý prípad neplnenia povinností zistený počas kontrol na mieste na základe odvetvových právnych predpisov by sa mal oznámiť a mali by sa vykonať následné kroky v rámci krížového plnenia.

(63)

V záujme zjednodušenia, pokiaľ ide o povinností v oblasti krížového plnenia v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES (10), by sa uplatňovanie špecifickej úrovne odberu vzorky monitorovacích plánov malo považovať za splnenie požiadavky na minimálnu mieru stanovenú týmto nariadením.

(64)

Členské štáty by mali mať pružnosť potrebnú na dosiahnutie minimálnej miery kontrol použitím výsledkov iných kontrol na mieste alebo nahradením príjemcov.

(65)

Aby sa zabránilo oslabeniu kontrolného systému, najmä pokiaľ ide o výber vzorky kontrol krížového plnenia na mieste, následné kontroly vykonané vo vzťahu k pravidlu de minimis uvedené v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa nemali brať do úvahy pri výpočte, ktorým sa stanovuje minimálna vzorka kontroly krížového plnenia.

(66)

Určenie značnej miery neplnenia povinností v súvislosti s krížovým plnením by malo viesť k zvýšeniu počtu kontrol na mieste počas nasledujúceho roka s cieľom dosiahnuť prijateľnú úroveň uistenia o správnosti predmetných žiadostí o pomoc. Dodatočné kontroly by sa mali zamerať na príslušné akty alebo normy.

(67)

Pokiaľ ide o uplatňovanie pravidla de minimis podľa článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, je dôležité stanoviť percentuálny podiel príjemcov, ktorí by sa mali kontrolovať s cieľom overiť nápravu zistení nesplnenia povinností.

(68)

Vzorka na kontrolu krížového plnenia by sa mala vybrať čiastočne na základe analýzy rizika a čiastočne náhodným výberom. Rizikové faktory by mal stanoviť príslušný orgán, keďže má lepšie možnosti výberu relevantných rizikových faktorov. S cieľom zabezpečiť relevantnú a účinnú analýzu rizika by sa účinnosť analýzy rizika mala posúdiť a aktualizovať každý rok s prihliadnutím na relevantnosť každého rizikového faktora porovnávajúc výsledky náhodných vzoriek a vzoriek vybraných na základe analýzy rizika, ako aj špecifickej situácie v členských štátoch.

(69)

Výber vzoriek kontrol krížového plnenia na mieste sa dá zlepšiť tým, že sa členským štátom umožní zohľadniť analýzu rizika týkajúcu sa účasti príjemcu v poľnohospodárskom poradenskom systéme stanovenom v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj účasti príjemcov v príslušných certifikačných systémoch. Pri zohľadňovaní uvedenej účasti by sa však malo preukázať, že príjemcovia zúčastnení v uvedených systémoch predstavujú nižšie riziko ako príjemcovia, ktorí sa v uvedených systémoch nezúčastňujú.

(70)

V určitých prípadoch je dôležité vykonať kontroly na mieste týkajúce sa krížového plnenia pred doručením všetkých žiadostí. Členským štátom by sa preto malo povoliť uskutočniť čiastočný výber kontrolnej vzorky pred koncom obdobia prijímania žiadostí.

(71)

Všeobecne platí, že vzorka na kontrolu krížového plnenia by sa mala vybrať z celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a z tých, za ktorých príslušný kontrolný orgán zodpovedá. Vzorky sa ako výnimka z tohto pravidla môžu vyberať osobitne z každej z troch kategórií príjemcov. Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať kontrolnú vzorku na základe vzoriek príjemcov vybraných na kontrolu na mieste, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti. Kombinácia postupov by mala byť povolená iba v prípade, že sa tak zvýši účinnosť kontrolného systému.

(72)

V prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, vybranej na kontroly na mieste by sa malo zabezpečiť, aby sa kontrolovalo plnenie príslušných požiadaviek a noriem u všetkých jej členov.

(73)

Kontroly krížového plnenia na mieste by si vo všeobecnosti vyžadovali viaceré návštevy v tom istom poľnohospodárskom podniku. Aby sa znížilo zaťaženie poľnohospodárov, ako aj správ spôsobené kontrolami, malo by sa umožniť obmedzenie kontrol na jednu návštevu. Načasovanie tejto návštevy by sa malo objasniť. Členské štáty by však mali zabezpečiť, aby sa reprezentatívna a efektívna kontrola plnenia požiadaviek a noriem vykonala v rámci toho istého kalendárneho roka.

(74)

Obmedzenie kontrol na mieste na vzorku najmenej polovice predmetných pozemkov by nemalo znamenať, že sa primerane zníži príslušná možná sankcia.

(75)

Aby sa kontroly krížového plnenia na mieste zjednodušili a aby sa lepšie využili existujúce kontrolné kapacity, by sa malo umožniť, že v prípade, keď je účinnosť kontrol aspoň taká istá ako v prípade, keď sa majú vykonať kontroly na mieste, nahradiť kontroly na úrovni poľnohospodárskeho podniku administratívnymi kontrolami.

(76)

Členským štátom by sa okrem toho malo umožniť, aby pri vykonávaní kontrol na mieste v súvislosti s krížovým plnením využívali objektívne ukazovatele špecifické pre určité požiadavky alebo normy. Uvedené ukazovatele by však mali byť priamo spojené s požiadavkami alebo normami, ktoré vyjadrujú, a mali by zahŕňať všetky prvky, ktoré sa majú kontrolovať.

(77)

Kontroly na mieste by sa mali vykonávať v kalendárnom roku, v ktorom boli podané príslušné žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu. Pokiaľ ide o žiadateľov o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uvedené kontroly by sa mali vykonávať kedykoľvek počas obdobia uvedeného v článku 97 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(78)

Musia sa stanoviť pravidlá na vypracovanie podrobných a špecifických správ o kontrole krížového plnenia. Špecializovaní inšpektori v teréne by mali uviesť svoje zistenia, ako aj stupeň závažnosti takýchto zistení s cieľom umožniť platobnej agentúre stanoviť príslušné zníženia alebo, podľa okolností, rozhodnúť o vylúčeniach z platieb a ročných prémií uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(79)

Aby bola kontrola na mieste účinná, je pre pracovníkov vykonávajúcich kontroly dôležité, aby boli informovaní o dôvode výberu príjemcu na kontrolu na mieste. Členské štáty by takéto informácie mali zaznamenávať.

(80)

Informácie o výsledkoch kontrol krížového plnenia by sa mali sprístupniť všetkým platobným agentúram zodpovedným za riadenie rôznych platieb podliehajúcich požiadavkám na krížové plnenie, aby sa v prípadoch, ktoré sú odôvodnené zisteniami, uplatnili príslušné zníženia.

(81)

Príjemcovia by mali informovať o každom možnom neplnení povinností, ktorého zistenie je výsledkom kontroly na mieste. Je vhodné stanoviť určitú lehotu, v rámci ktorej by sa táto informácia mala doručiť príjemcom. Nemalo by však byť možné, aby sa dotknutí príjemcovia vyhli následkom prípadného zisteného neplnenia povinností v dôsledku nedodržania uvedenej lehoty.

(82)

Pokiaľ ide o pravidlo de minimis uvedené v článku 97 ods. 3 alebo systém včasného varovania uvedený v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, malo by sa objasniť, že povinnosť informovať príjemcu o nápravnom opatrení sa neuplatňuje, ak príjemca už prijal okamžité opatrenia.

(83)

Mali by sa stanoviť požiadavky týkajúce sa nápravy príslušného neplnenia povinností pre situácie, keď sa členský štát rozhodne neuplatňovať žiadne administratívne sankcie za neplnenie povinností podľa článkov 97 ods. 3 a 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(84)

S cieľom zlepšiť komunikáciu medzi stranami zúčastnenými na kontrole by sa malo stanoviť, že príslušné podporné dokumenty sa zasielajú alebo sprístupňujú platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu na požiadanie.

(85)

Administratívna sankcia by sa mala uplatniť na celkovú sumu platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príjemcovi, pokiaľ ide o príslušné žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu podané v priebehu kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu. Pokiaľ ide o žiadateľov o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, administratívna sankcia by sa mala uplatňovať predovšetkým na celkovú sumu získanú v súvislosti s žiadosťou o režimy podpory na základe uvedených článkov. Pokiaľ ide o opatrenie na reštrukturalizáciu a konverziu, celková suma by sa mala vydeliť tromi.

(86)

V prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, by sa zníženie týkajúce sa neplnenia povinností člena skupiny malo vypočítať v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa krížového plnenia. Uplatňovanie výsledného percenta zníženia by malo zohľadniť skutočnosť, že povinnosti krížového plnenia sú individuálne a mali by rešpektovať zásadu proporcionality. Malo by sa však ponechať na členských štátoch, aby rozhodli, či by sa toto zníženie malo uplatňovať na skupinu alebo len na jej členov, ktorí neplnia povinnosti.

(87)

Mali by sa stanoviť podrobné procesné a technické pravidlá týkajúce sa výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií týkajúcich sa povinností krížového plnenia.

(88)

Zníženia a vylúčenia by mali byť odstupňované podľa závažnosti nesplnenia povinností a mali by viesť až k úplnému vylúčeniu príjemcu zo všetkých platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v nasledujúcom kalendárnom roku.

(89)

Výbor pre priame platby a Výbor pre rozvoj vidieka nezaujali stanovisko v lehote stanovenej predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 týkajúce sa:

a)

oznámení členských štátov Komisii v súlade s ich povinnosťami ochrany finančných záujmov Únie;

b)

administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností;

c)

minimálnej úrovne kontrol na mieste a povinnosti zvýšiť túto úroveň alebo možnosti ich obmedzenia;

d)

podávania správ o vykonaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

e)

orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol plnenia povinností, ako aj obsahu takýchto kontrol;

f)

osobitných kontrolných opatrení a metód určovania hladín tetrahydrokanabinolu v konope;

g)

zriadenia a prevádzky systému overovania schválených medziodvetvových organizácií na účely osobitnej platby na bavlnu,

h)

prípadov, v ktorých je možné opraviť a upraviť žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo akékoľvek iné oznámenia, požiadavky či žiadosti po ich predložení;

i)

uplatnenia a výpočtu čiastočného alebo úplného odňatia platieb;

j)

vymáhania neoprávnených platieb a sankcií, ako aj neoprávnene pridelených platobných nárokov a uplatňovania úrokov;

k)

uplatňovania a výpočtu administratívnych sankcií;

l)

označenia nesplnenia povinností za menej závažné;

m)

žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu a žiadostí o platobné nároky vrátane lehoty na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach, ustanovení o zmenách alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, oslobodenia od povinnosti predložiť žiadosti o pomoc a ustanovení, ktoré členským štátom umožňujú uplatniť zjednodušené postupy;

n)

vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu vrátane pravidiel o toleranciách merania pri kontrolách na mieste;

o)

technických špecifikácií potrebných na účely jednotného vykonávania hlavy V kapitoly II nariadenia 1306/2013;

p)

prevodu podnikov;

q)

vyplácania preddavkov;

r)

vykonávania kontrol týkajúcich sa povinností krížového plnenia vrátane zohľadňovania účasti poľnohospodára v poľnohospodárskom poradenskom systéme a účasti poľnohospodára v certifikačnom systéme;

s)

výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií týkajúcich sa povinností krížového plnenia, a to aj pokiaľ ide o príjemcov, ktorí pozostávajú zo skupiny osôb.

Článok 2

Výmena informácií o žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu a iných vyhláseniach

1.   Na účely riadnej správy režimov pomoci a podporných opatrení a v prípade, že v členskom štáte zodpovedá viac než jedna platobná agentúra za riadenie priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka pre toho istého príjemcu, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie požadované v žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach sprístupnili všetkým zúčastneným platobným agentúram.

2.   V prípade, keď kontrolu nevykonáva zodpovedná platobná agentúra, príslušný členský štát zabezpečí, aby táto platobná agentúra bola o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch dostatočne informovaná. Platobná agentúra si sama určí, aké informácie potrebuje.

Článok 3

Stiahnutie žiadostí o pomoc, žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení

1.   Žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť. Príslušný orgán takéto stiahnutie zaeviduje.

V prípade, že členský štát využije možnosti uvedené v článku 21 ods. 3, môže stanoviť, že oznámenia o tom, že zviera sa už nenachádza v podniku, do počítačovej databázy zvierat, môžu nahradiť písomné stiahnutie.

2.   Keď už príslušný orgán informoval príjemcu o prípadoch neplnenia povinností zistených v dokumentoch uvedených v odseku 1, alebo keď príslušný orgán oznámil príjemcovi svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo ak kontrola na mieste odhalila neplnenie povinností, stiahnutia nie sú povolené, pokiaľ ide o časti uvedených dokumentov, ktorých sa neplnenie povinností týka.

3.   Stiahnutím dokumentov v súlade s odsekom 1 sa príjemca dostáva do pozície, v ktorej sa nachádzal pred predložením predmetných dokumentov alebo ich časti.

Článok 4

Opravy a úpravy zjavných chýb

Žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a podporné dokumenty, ktoré poskytol príjemca, sa môžu opraviť a upraviť kedykoľvek po ich predložení v prípadoch zjavných chýb, ktoré príslušný orgán uznal na základe celkového posúdenia konkrétneho prípadu, a za predpokladu, že príjemca konal v dobrej viere.

Príslušný orgán môže uznať zjavné chyby len v prípade, ak sa dajú určiť priamo pri administratívnej kontrole informácií poskytnutých v dokumentoch uvedených v prvom pododseku.

Článok 5

Uplatňovanie znížení, zamietnutí, stiahnutí a sankcií

Keď prípad neplnenia povinností, ktorý podlieha uplatňovaniu sankcií v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 (11), je aj predmetom odňatia alebo podlieha aj sankciám v súlade s hlavou II kapitolami III a IV alebo v súlade s hlavou III uvedeného nariadenia:

a)

uplatňujú sa zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie stanovené v hlave II kapitolách III a IV alebo v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, pokiaľ ide o režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému;

b)

sankcie stanovené v hlave IV kapitole II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňujú na celkovú sumu platieb, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému príjemcovi v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré nie sú predmetom znížení, zamietnutí, odňatí alebo sankcií uvedených v písmene a).

Zníženia, zamietnutia, odňatia a sankcie uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú v súlade s článkom 6 tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné sankcie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 6

Poradie znížení, zamietnutí, odňatí a sankcií pre všetky režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka

1.   Výšku platby, ktorá sa má poskytnúť príjemcovi na základe režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, určia členské štáty na základe podmienok stanovených v súlade s uvedeným nariadením a s programami pre najvzdialenejšie regióny Únie zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (12) a pre menšie ostrovy v Egejskom mori zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (13) pre daný režim priamej podpory.

2.   Zníženia, odňatia a sankcie sa pre každý režim uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a pre každé opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom poodseku bode 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v prípade ich uplatnenia vypočítajú v tomto poradí:

a)

zníženia a sankcie stanovené v hlave II kapitole IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s výnimkou sankcií uvedených v článku 16 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na všetky prípady neplnenia povinností;

b)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena a), slúži ako základ na výpočet zamietnutí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

c)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena b), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade oneskoreného predloženia žiadostí v súlade s článkom 13 a 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

d)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena c), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nenahlásení poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 16 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

e)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena d), slúži ako základ na výpočet odňatí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

f)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena e), slúži ako základ uplatnenia:

i)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

ii)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iii)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iv)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

v)

lineárneho zníženia, ktoré sa má uplatniť v prípade, keď platby, ktoré sa majú vykonať v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, prekročia vnútroštátny strop stanovený v súlade s článkom 42 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.   Suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena f) odseku 2, slúži ako základ:

a)

uplatnenia zníženia platieb stanoveného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

uplatnenia percenta lineárneho zníženia stanoveného v súlade s článkom 7 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

uplatnenia miery úprav uvedenej v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.   Suma platby, ktorá je výsledkom uplatnenia odseku 3, slúži ako základ výpočtu všetkých znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nedodržania krížového plnenia v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Článok 7

Vymáhanie neoprávnených platieb

1.   Ak sa vykoná neoprávnená platba, príjemca vráti predmetnú sumu s prípadnými úrokmi vypočítanými v súlade s odsekom 2.

2.   Úroky sa vypočítajú za obdobie, ktoré uplynie od termínu platby príjemcu uvedeného v príkaze na vymáhanie, ktorý nemôže byť stanovený neskôr než do 60 dní, do dátumu vrátenia alebo odčítania danej sumy.

Uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátnym právom. Nesmie však byť nižšia ako úroková sadzba uplatniteľná na vymáhanie súm na základe vnútroštátnych ustanovení.

3.   Povinnosť vrátiť sumu uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa platba vykonala v dôsledku chyby príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak príjemca nemohol túto chybu logicky zistiť.

Pokiaľ sa však chyba týka faktických prvkov relevantných pre výpočet príslušnej platby, prvý pododsek sa uplatňuje len v prípade, keď rozhodnutie o vrátení nebolo oznámené do 12 mesiacov od platby.

Článok 8

Prevod podnikov

1.   Na účely tohto článku:

a)

„prevod podniku“ je predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie v súvislosti s príslušnými produkčnými jednotkami;

b)

„prevádzajúci“ je príjemca, ktorého podnik sa prevádza na iného príjemcu;

c)

„nadobúdateľ“ je príjemca, ktorému sa podnik previedol.

2.   Keď sa celý podnik prevádza z jedného príjemcu na druhého po podaní žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a predtým, než sa splnili všetky podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory, prevádzajúcemu sa v súvislosti s prevedeným podnikom neposkytne žiadna pomoc alebo podpora.

3.   Pomoc alebo platba, o ktorú žiadal prevádzajúci, sa poskytne nadobúdateľovi, keď:

a)

nadobúdateľ počas obdobia, ktoré majú stanoviť členské štáty, informuje príslušný orgán o prevode a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu;

b)

nadobúdateľ predloží akýkoľvek dôkaz, ktorý požaduje príslušný orgán;

c)

všetky podmienky poskytnutia pomoci a/alebo podpory v súvislosti s prevedeným podnikom sú splnené.

4.   Keď nadobúdateľ informuje príslušný orgán a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu v súlade s odsekom 3 písm. a):

a)

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho vyplývajúce z právneho vzťahu medzi prevádzajúcim a príslušným orgánom, ktoré vznikli podaním žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu sa prenesú na nadobúdateľa;

b)

všetky opatrenia potrebné na poskytnutie pomoci a/alebo podpory a všetky vyhlásenia prevádzajúceho pred prevodom sa prisudzujú nadobúdateľovi na účely uplatňovania príslušných pravidiel Únie;

c)

prevedený podnik sa považuje, podľa potreby, za samostatný podnik, pokiaľ ide o príslušný rok nároku.

5.   Členské štáty môžu rozhodnúť, podľa potreby, že poskytnú pomoc a/alebo podporu prevádzajúcemu. V tom prípade:

a)

sa nadobúdateľovi neposkytne žiadna pomoc alebo podpora;

b)

členské štáty uplatnia mutatis mutandis požiadavky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 9

Oznámenia

1.   Každý rok do 15. júla oznámia členské štáty Komisii kontrolné údaje a kontrolné štatistiky za predchádzajúci kalendárny rok týkajúce sa všetkých režimov priamych platieb, opatrení na rozvoj vidieka a technickej pomoci a režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a najmä:

a)

údaje týkajúce sa jednotlivých príjemcov z hľadiska žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu, nahlásených a/alebo uvádzaných plôch a zvierat, výsledkov administratívnych kontrol, kontrol na mieste a kontrol ex post;

b)

v prípade potreby výsledky kontrol týkajúcich sa krížového plnenia vrátane príslušných znížení a vylúčení.

Toto oznámenie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom technických špecifikácií prenosu kontrolných údajov a kontrolných štatistík, ktoré im poskytne Komisia.

2.   Členské štáty predložia Komisii do 15. júla 2015 správu týkajúcu sa vybraných možností kontroly plnenia požiadaviek krížového plnenia a príslušných kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly plnenia požiadaviek a noriem krížového plnenia. Následné zmeny týkajúce sa informácií uvedených v tejto správe sa musia bezodkladne oznámiť.

3.   Každý rok do 15. júla predložia členské štáty Komisii správu o opatreniach prijatých na správu a kontrolu dobrovoľnej viazanej podpory v súvislosti s predchádzajúcim kalendárnym rokom.

4.   Počítačové údaje stanovené ako súčasť integrovaného systému sa použijú na podporu informácií, ktoré sa majú zaslať Komisii v rámci odvetvových pravidiel.

HLAVA II

INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉM

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Článok 10

Preddavky na priame platby

Členské štáty môžu vyplatiť príjemcom preddavky na priame platby bez uplatnenia miery úprav finančnej disciplíny podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc pre daný rok. Platba zostatku, ktorá sa má príjemcom poskytovať od 1. decembra, zohľadňuje mieru úprav finančnej disciplíny uplatniteľnú v danom čase na celkovú sumu priamych platieb v príslušnom kalendárnom roku.

KAPITOLA II

Žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 11

Zjednodušenie postupov

1.   Ak v nariadeniach (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení (EÚ) č. 640/2014 alebo v tomto nariadení nie je stanovené inak, členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa akákoľvek komunikácia na základe tohto nariadenia medzi príjemcom a orgánmi a naopak uskutočňovala elektronickými prostriedkami za predpokladu, že to nespôsobí žiadnu diskrimináciu medzi príjemcami a že sa prijali primerané opatrenia na zabezpečenie najmä toho, aby:

a)

bol príjemca jednoznačne identifikovaný;

b)

príjemca spĺňal všetky požiadavky v rámci príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

c)

boli predložené údaje spoľahlivé z hľadiska náležitého riadenia príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka; keď sa používajú údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat vymedzenej v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, táto databáza poskytovala úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na náležité riadenie príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

d)

boli tieto dokumenty v prípade, keď sprievodné dokumenty nie je možné predložiť elektronicky, doručené príslušným orgánom v rovnakých lehotách ako v prípade predloženia inými ako elektronickými prostriedkami.

2.   Pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, členské štáty môžu za podmienok stanovených v odseku 1 prijať zjednodušené postupy, keď orgány už majú k dispozícii údaje, najmä v prípade, keď sa situácia od posledného podania žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na základe príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 nezmenila. Členské štáty môžu rozhodnúť, že budú na účely žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu používať údaje získané zo zdrojov údajov, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány. V tom prípade členský štát zabezpečí, aby tieto zdroje údajov poskytovali úroveň uistenia potrebnú na riadne spravovanie údajov s cieľom zaručiť spoľahlivosť, integritu a bezpečnostnú ochranu údajov.

3.   Ak je to možné, príslušný orgán môže požadovať, aby sa informácie vyžadované vo všetkých podporných dokumentoch predložili spolu so žiadosťou o pomoc alebo žiadosťou o platbu priamo zo zdroja informácií.

Článok 12

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa jednotnej žiadosti a predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka

1.   Ak sa členské štáty podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 rozhodnú, že na žiadosti o pomoc týkajúce sa priamych platieb a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka sa má vzťahovať jednotná žiadosť, články 20, 21 a 22 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o konkrétne požiadavky stanovené vzhľadom na žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu na základe uvedených režimov alebo opatrení.

2.   Príjemca žiadajúci o pomoc a/alebo podporu v rámci priamych platieb na plochu alebo opatrení na rozvoj vidieka môže predložiť iba jednu jednotnú žiadosť ročne.

3.   Členské štáty stanovia vhodné postupy predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka.

Článok 13

Konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu

1.   Členské štáty stanovia konečné termíny na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu. Konečné termíny sa nesmú každoročne stanoviť na neskorší dátum ako 15. máj. Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún.

Pri stanovovaní konečných termínov členské štáty zohľadňujú obdobie potrebné na získanie všetkých príslušných údajov na účely riadnej správy a finančného riadenia pomoci a/alebo podpory a zabezpečujú možnosť naplánovať efektívne kontroly.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 78 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa konečné údaje uvedené v odseku 1 tohto článku môžu v určitých zónach s osobitnými klimatickými podmienkami stanoviť na neskôr.

Článok 14

Obsah jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.   Jednotná žiadosť alebo žiadosť o platbu obsahuje všetky informácie potrebné na určenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, najmä:

a)

totožnosť príjemcu;

b)

údaje o príslušných režimoch priamych platieb a/alebo opatreniach na rozvoj vidieka;

c)

identifikáciu platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na účely režimu základných platieb;

d)

podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v poľnohospodárskom podniku, ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta, ich polohu a v prípade potreby ďalšie špecifikácie týkajúce sa používania poľnohospodárskych pozemkov;

e)

ak je to uplatniteľné, podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiadalo o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka;

f)

prípadne akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu a/alebo opatrenia;

g)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa príslušných režimov priamych platieb a/alebo opatrení na rozvoj vidieka;

h)

ak je to uplatniteľné, upozornenie od príjemcu, že sa na neho vzťahuje zoznam nepoľnohospodárskych podnikov alebo činností uvedených v článku 9 ods. 2 prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Na účely identifikácie platobných nárokov uvedených v odseku 1 písm. c) sa vo vopred pripravených formulároch, ktoré sa príjemcovi poskytnú v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1306/2013, uvádza identifikácia platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

3.   V prvom roku uplatňovania režimu základných platieb sa členské štáty môžu odchýliť od tohto článku a článku 17 tohto nariadenia, pokiaľ ide o platobné nároky.

Článok 15

Zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.   Po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu sa jednotlivé poľnohospodárske pozemky alebo jednotlivé platobné nároky môžu pridať do jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo v nich upraviť, za predpokladu, že sa plnia požiadavky na základe príslušných režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Zmeny týkajúce sa využitia alebo režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súvislosti s jednotlivými poľnohospodárskymi pozemkami alebo v súvislosti s platobnými nárokmi už nahlásenými v jednotnej žiadosti možno vykonať za tých istých podmienok.

Keď majú zmeny uvedené v prvom a druhom pododseku vplyv na akékoľvek podporné dokumenty alebo zmluvy, ktoré sa majú predložiť, tieto dokumenty alebo zmluvy sa môžu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

2.   Zmeny v súlade s odsekom 1 sa písomne oznámia príslušnému orgánu do 31. mája príslušného roka, s výnimkou prípadu Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska a Švédska, kde sa majú oznámiť do 15. júna príslušného roka.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť skorší konečný termín na oznámenie zmien. Tento termín však nesmie byť skôr než 15 kalendárnych dní po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu stanovenom v súlade s článkom 13 ods. 1.

3.   Keď už príslušný orgán informoval príjemcu o neplnení povinností v jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo keď príjemcovi oznámil svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo keď táto kontrola na mieste odhalí akékoľvek neplnenie povinností, zmeny v súlade s odsekom 1 nie sú povolené vo vzťahu k poľnohospodárskym pozemkom, ktorých sa neplnenie povinností týka.

Článok 16

Oprava vopred pripravených formulárov

Príjemca pri predkladaní formulára jednotnej žiadosti, žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu opraví vopred pripravený formulár uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak nastali akékoľvek zmeny, najmä prevody platobných nárokov v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, alebo ak je ktorákoľvek informácia vo vopred pripravených formulároch nesprávna.

Oddiel 2

Žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 17

Špecifické požiadavky na žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

1.   Na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a/alebo nepoľnohospodárskej pôdy, ako sa uvádza v článku 14 ods. 1 písm. d) a e), príslušný orgán poskytne príjemcovi vopred pripravený formulár a zodpovedajúci grafický materiál podľa článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch (ďalej len „geopriestorový formulár žiadosti o pomoc“).

2.   Odsek 1 sa uplatňuje takto:

a)

od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

b)

od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

c)

od roku 2018 na všetkých príjemcov.

3.   Keď príjemca nie je schopný predložiť žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc, príslušný orgán poskytne príjemcovi buď:

a)

potrebnú technickú pomoc, alebo

b)

vopred pripravené formuláre a príslušný grafický materiál na papieri. V tomto prípade príslušný orgán prepíše informácie doručené od príjemcu pomoci do geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

4.   Vo vopred pripravených formulároch poskytnutých príjemcovi sa uvádza maximálna plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, na referenčný pozemok v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a plocha určená v predchádzajúcom roku na poľnohospodársky pozemok na účely režimu základných platieb, režimu jednotnej platby na plochu a/alebo opatrenia na rozvoj vidieka na plochu.

V grafickom materiáli poskytnutom príjemcovi v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uvádzajú hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov podľa článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a hranice poľnohospodárskych pozemkov určené v predchádzajúcom roku tak, aby príjemca mohol správne uviesť veľkosť a polohu každého poľnohospodárskeho pozemku. Od roku nároku 2016 sa v tomto grafickom materiáli musí uvádzať aj typ, veľkosť a poloha oblastí ekologického záujmu určených v predchádzajúcom roku.

5.   Príjemca jednoznačne identifikuje a nahlási plochu každého poľnohospodárskeho pozemku, a ak je to uplatniteľné, typ, veľkosť a polohu oblastí ekologického záujmu. Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, príjemca uvedie aj využitie nahlásených poľnohospodárskych pozemkov.

Na tento účel môže príjemca potvrdiť informácie, ktoré už boli poskytnuté vo vopred pripravenom formulári. Keď informácie o ploche, polohe alebo hranici poľnohospodárskeho pozemku alebo, ak je to uplatniteľné, veľkosti a polohe oblastí ekologického záujmu však nie sú správne alebo sú neúplné, príjemca opraví vopred pripravený formulár alebo v ňom vykoná zmeny.

Príslušný orgán posúdi na základe opráv alebo doplnení vykonaných príjemcami vo vopred pripravených formulároch, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

6.   Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 prostredníctvom záväzkov prijatých v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (14) alebo s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, záväzok sa uvádza v žiadosti o pomoc s odkazom na zodpovedajúcu žiadosť o platbu.

Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy prostredníctvom vnútroštátnych alebo regionálnych environmentálnych certifikačných systémov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, odseky 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o vopred pripravený formulár a vyhlásenie príjemcu.

Na účely regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 a 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na účely časti povinností týkajúcich sa oblasti ekologického záujmu, ktoré musia príjemcovia splniť individuálne, príjemcovia, ktorí sa zúčastňujú takéhoto regionálneho alebo kolektívneho plnenia, jednoznačne určia a nahlásia vo vzťahu ku každému poľnohospodárskemu pozemku typ, veľkosť a polohu oblasti ekologického záujmu v súlade s odsekom 5 tohto článku. Príjemcovia vo svojej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu uvedú odkaz na nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia, ako sa uvádza v článku 18 tohto nariadenia.

7.   Pokiaľ ide o plochy využívané na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a)

všetky informácie potrebné na identifikáciu pozemkov so zasiatou konope s uvedením druhu použitého osiva;

b)

údaj o množstvách použitého osiva (kg na hektár);

c)

oficiálne návesky na obale osiva v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (15), a najmä s jej článkom 12, alebo akýkoľvek iný dokument uznaný členským štátom za rovnocenný.

Odchylne od prvého pododseku písm. c) sa návesky v prípade, keď sa sejba koná po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti, predložia najneskôr do 30. júna. Keď sa návesky musia predložiť aj iným vnútroštátnym orgánom, môžu členské štáty zabezpečiť vrátenie týchto návesiek príjemcovi po tom, ako ich predložil v súlade s uvedeným písmenom. Vrátené návesky sa označujú ako použité na účely žiadosti.

8.   Pokiaľ ide o osobitnú platbu na bavlnu uvedenú v hlave IV kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a)

názov odrody použitého semena bavlny;

b)

v prípade potreby názov a adresu schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej je príjemca členom.

9.   Plochy, ktoré sa nevyužívajú na účely režimov pomoci stanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo na účely režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v nariadení 1308/2013 sa nahlasujú pod jednou položkou alebo viacerými položkami s názvom „iné využitia“.

Článok 18

Nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia

Pre každé regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladá nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia dopĺňajúce žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu každého zúčastneného príjemcu.

Nahlásenie musí obsahovať všetky potrebné doplňujúce informácie na overenie plnenia povinností, pokiaľ ide o regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 uvedeného nariadenia, najmä:

a)

jedinečnú identifikáciu každého zúčastneného príjemcu;

b)

minimálne percento, ktoré musí splniť každý zúčastnený príjemca jednotlivo, ako je uvedené v článku 46 ods. 6 druhom pododseku uvedeného nariadenia;

c)

celkovú plochu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo spoločnej oblasti ekologického záujmu uvedenej v článku 46 ods. 6 uvedeného nariadenia, vzhľadom na ktorú sa povinnosti plnia kolektívne;

d)

vopred pripravený grafický materiál, v ktorom sú uvedené hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov, ktoré sa majú použiť na jednoznačnú identifikáciu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu alebo spoločných oblastí ekologického záujmu a ich hraníc.

V prípade regionálneho plnenia, ak podrobný plán stanovený v článku 46 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 obsahuje všetky informácie uvedené v druhom pododseku tohto článku, sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku môže nahradiť odkazom na plán.

V prípade kolektívneho plnenia sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku doplní písomnou dohodou stanovenou v článku 47 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

Článok 19

Žiadosti týkajúce sa účasti na režime pre malých poľnohospodárov a vystúpenia z neho

1.   Žiadosti podané v roku 2015 pre účasť na režime pre malých poľnohospodárov uvedené v článku 62 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musia obsahovať odkaz na jednotnú žiadosť podanú za rok nároku 2015 tým istým príjemcom a, ak je to uplatniteľné, vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov stanovených v článku 64 uvedeného nariadenia.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť uvedená v prvom pododseku sa má predložiť spolu s jednotnou žiadosťou alebo ako jej súčasť.

2.   Od roku nároku 2016 členské štáty zabezpečia zjednodušený postup podávania žiadostí uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.   Vopred pripravené formuláre, ktoré sa majú použiť pri postupe podávania žiadostí uvedenom v odseku 2, sa zostavia na základe informácií poskytnutých v jednotnej žiadosti predloženej za rok nároku 2015 a obsahujú najmä:

a)

všetky dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na splnenie článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v prípade potreby aj všetky ďalšie informácie potrebné na potvrdenie toho, že príjemca stále spĺňa článok 9 uvedeného nariadenia;

b)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov ustanovených v článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa členské štáty rozhodnú pre spôsob platby stanovený v článku 63 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 bez uplatnenia jeho tretieho pododseku, vopred pripravené formuláre sa odchylne od prvého pododseku tohto odseku poskytnú v súlade s oddielom 1 tejto kapitoly.

4.   Príjemcovia, ktorí sa rozhodli vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov v roku nasledujúcom po roku 2015 v súlade s článkom 62 ods. 1 druhým pododsekom alebo článkom 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informujú príslušný orgán o svojom vystúpení v súlade s postupmi, ktoré zaviedli členské štáty.

Oddiel 3

Iné žiadosti

Článok 20

Osobitné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o pomoc

Príjemca, ktorý nežiada o pomoc v rámci nijakého režimu pomoci na plochu, no žiada o pomoc v rámci iného režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 alebo o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje, ak má k dispozícii poľnohospodársku plochu, tieto plochy vo svojom formulári žiadosti o pomoc v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

Príjemca, na ktorého sa vzťahujú len povinnosti krížového plnenia v súlade s článkami 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje vo svojom formulári žiadosti o pomoc plochy, ktoré má k dispozícii v každom kalendárnom roku, v ktorom sa tieto povinnosti uplatňujú.

Členské štáty však môžu príjemcov od týchto povinností stanovených v prvom a druhom pododseku oslobodiť, keď sú dotknuté informácie sprístupnené príslušným orgánom v rámci iných administratívnych a kontrolných systémov, ktoré zaručujú zlučiteľnosť s integrovaným systémom v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa žiadosti o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

1.   Žiadosť o pomoc na dobytok vymedzená v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 alebo žiadosť o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá vymedzených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 14 uvedeného nariadenia musí obsahovať všetky informácie potrebné na stanovenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, a najmä:

a)

totožnosť príjemcu;

b)

odkaz na jednotnú žiadosť, ak už bola podaná;

c)

počet zvierat každého druhu, vzhľadom na ktoré sa podáva žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu na zvieratá, a v prípade hovädzieho dobytka identifikačný kód zvierat;

d)

ak je to uplatniteľné, záväzok príjemcu držať zvieratá uvedené v písmene c) vo svojom poľnohospodárskom podniku počas obdobia stanoveného členským štátom a informácie o mieste alebo miestach držania zvierat vrátane príslušného časového obdobia;

e)

v prípade potreby akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu alebo opatrenia;

f)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa predmetnej pomoci a/alebo podpory.

2.   Každý držiteľ zvierat má právo získať od príslušného orgánu bez obmedzenia, v primeraných intervaloch a bez nadmerného oneskorenia, informácie o údajoch, ktoré sa týkajú jeho a jeho zvierat vedených v počítačovej databáze zvierat. Príjemca pri predkladaní žiadosti o pomoc na dobytok nahlási, že tieto údaje sú správne a úplné, alebo opraví nesprávne alebo doplní chýbajúce údaje.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa nemusia zahrnúť do žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok, keď už boli príslušnému orgánu oznámené.

4.   Členské štáty môžu zaviesť postupy, v rámci ktorých sa údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat môžu použiť na účely žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok za predpokladu, že počítačovou databázou zvierat sa poskytuje dostatočná úroveň uistenia a vykonávania nevyhnutná na správne riadenie dotknutých režimov pomoci alebo podporných opatrení na úrovni jednotlivých zvierat.

Postupy uvedené v prvom pododseku môžu pozostávať zo systému, v súlade s ktorým môže príjemca požiadať o pomoc a/alebo podporu na všetky zvieratá, ktoré sú v deň alebo počas obdobia, ktoré stanovili členské štáty, oprávnené na pomoc a/alebo podporu na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze zvierat.

V tom prípade prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia, aby zaručili:

a)

jasné určenie dátumu alebo obdobia uvedeného v druhom pododseku a jeho oznámenie príjemcovi v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na predmetný režim pomoci a/alebo podporné opatrenie;

b)

informovanosť príjemcu o tom, že akékoľvek potenciálne oprávnené zvieratá, u ktorých sa zistilo, že neboli správne identifikované alebo zaregistrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat, sa považujú za zvieratá, v prípade ktorých sa zistilo neplnenie povinností podľa článku 31 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

5.   Členské štáty môžu stanoviť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa môžu zaslať alebo sa zasielajú prostredníctvom orgánu alebo orgánov nimi schválených. Za predložené údaje je však aj naďalej zodpovedný príjemca.

Oddiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platobných nárokov

Článok 22

Prideľovanie alebo zvyšovanie hodnoty platobných nárokov

1.   Žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb v súlade s článkom 20, článkom 24, článkom 30 okrem ods. 7 písm. e) a článkom 39 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladajú do dátumu, ktorý majú stanoviť členské štáty. Najneskorším stanoveným dátumom je 15. máj príslušného kalendárneho roka.

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún príslušného kalendárneho roka.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť o pridelenie platobných nárokov sa musí predkladať v rovnakom čase ako žiadosť o pomoc v rámci režimu základných platieb.

Článok 23

Vymáhanie neoprávnených platobných nárokov

1.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že počet pridelených platobných nárokov bol príliš vysoký, počet platobných nárokov pridelených navyše sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď chybu uvedenú v prvom pododseku spravil príslušný orgán alebo iný orgán a ak chybu nemohol logicky odhaliť príjemca, hodnota zostávajúcich platobných nárokov pridelených tomuto príjemcovi sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Keď príjemca, ktorému bol pridelený príliš vysoký počet platobných nárokov, medzičasom previedol platobné nároky na iných príjemcov, ich nadobúdatelia by mali byť takisto viazaní povinnosťou stanovenou v prvom pododseku proporčne podľa počtu na nich prevedených platobných nárokov, ak príjemca, ktorému boli platobné nároky pôvodne pridelené, nemá k dispozícii dostatočný počet platobných nárokov na pokrytie počtu neoprávnených platobných nárokov.

2.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že platby poskytnuté príjemcovi na rok 2014 podľa článku 26 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo hodnota platobných nárokov, ktoré má príjemca, v deň predloženia jeho žiadosti na rok 2014 podľa článku 26 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo jednotková hodnota platobných nárokov uvedená v článku 26 ods. 5 uvedeného nariadenia alebo zvýšenie jednotkovej hodnoty platobných nárokov, ako je stanovené v článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia, alebo celková hodnota pomoci poskytnutej príjemcom za kalendárny rok, ktorý predchádzal vykonávaniu režimu základných platieb podľa článku 40 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia, boli príliš vysoké, hodnota uvedených platobných nárokov založená na nesprávnom odkaze pre príslušného príjemcu sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Táto úprava sa vykoná aj pokiaľ ide o platobné nároky, ktoré boli medzičasom prevedené na iných príjemcov.

Hodnota zníženia sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že sa u toho istého príjemcu vyskytla situácia uvedená v odseku 1, ako aj v odseku 2, úprava hodnoty všetkých platobných nárokov podľa odseku 2 sa uskutoční predtým, než sa neoprávnené platobné nároky prevedú späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv v súlade s odsekom 1.

4.   Úpravy počtu a/alebo hodnoty platobných nárokov stanovené v tomto článku nesmú viesť k systematickému prepočítavaniu zostávajúcich platobných nárokov.

5.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú vymáhať neoprávnené platobné nároky, keď je celková hodnota týchto platobných nárokov, ako je stanovená v elektronickom registri na identifikáciu a registráciu platobných nárokov v čase vykonávania overovaní vzhľadom na vykonanie úprav uvedených v tomto článku, 50 eur alebo menej v ktoromkoľvek roku, v ktorom sa uplatňuje režim základných platieb v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013.

Neoprávnené sumy vyplatené vo vzťahu k rokom nároku predchádzajúcim úpravy sa vymáhajú v súlade s článkom 7 tohto nariadenia. Pri určovaní týchto neoprávnených súm sa zohľadňujú vplyvy úprav stanovených v tomto článku na počet a tam, kde je to relevantné, na hodnotu platobných nárokov za všetky príslušné roky.

HLAVA III

KONTROLY

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 24

Všeobecné zásady

1.   Administratívne kontroly a kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie:

a)

správnosti a úplnosti informácií uvedených v žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu, žiadosti o platbu alebo inom vyhlásení;

b)

plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa príslušného režimu pomoci a/alebo podporných opatrení, podmienok, podľa ktorých sa poskytuje pomoc a/alebo podpora alebo oslobodenie od povinnosti;

c)

požiadaviek a noriem relevantných pre krížové plnenie.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa plnenie všetkých platných podmienok stanovených právom Únie alebo v príslušnom vnútroštátnom práve a dokumentoch obsahujúcich vykonávacie opatrenia alebo programom rozvoja vidieka dalo kontrolovať podľa súboru overiteľných ukazovateľov stanovených členskými štátmi.

3.   Výsledky administratívnych kontrol a kontrol na mieste sa posúdia s cieľom zistiť, či by akékoľvek vzniknuté problémy mohli vo všeobecnosti znamenať riziko pre iné podobné operácie, príjemcov alebo iné subjekty. Na základe posúdenia sa určia aj príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie preskúmanie, ktoré môže byť potrebné, a potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

4.   Príslušný orgán vykonáva fyzické inšpekcie v teréne v prípade, že interpretácia ortofotosnímok (satelitných alebo leteckých) neposkytuje výsledky, na základe ktorých by sa dospelo ku konečným záverom, ktoré by príslušný orgán presvedčili o oprávnenosti alebo správnej veľkosti plochy, ktorá je predmetom administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste.

5.   Táto kapitola sa vzťahuje na všetky kontroly vykonávané na základe tohto nariadenia a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v hlave IV a V. Odsek 3 sa však nevzťahuje na hlavu V.

Článok 25

Ohlásenie kontrol na mieste

Kontroly na mieste sa môžu ohlásiť za predpokladu, že to nie je v rozpore s ich účelom alebo účinnosťou. Každé ohlásenie sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie a neprekročí 14 dní.

Pokiaľ ide o kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok alebo žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá, ohlásenia nesmú prekročiť 48 hodín, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov. Okrem toho, keď sa v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na akty a normy relevantné pre krížové plnenie vyžaduje ohlasovanie kontrol na mieste, tieto predpisy sa uplatňujú aj v prípade kontrol na mieste týkajúcich sa krížového plnenia.

Článok 26

Načasovanie kontrol na mieste

1.   V prípade potreby sa kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení vykonávajú v rovnakom čase ako akékoľvek iné kontroly stanovené v práve Únie.

2.   Na účely opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému sa kontroly na mieste rozvrhnú na celý rok na základe analýzy rizík, ktoré predstavujú rozličné záväzky v rámci každého opatrenia.

3.   Kontrolami na mieste sa overuje plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností režimov pomoci alebo podporných opatrení, pre ktoré bol príjemca vybraný v súlade s článkom 34.

Trvanie kontrol na mieste sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie.

4.   Keď sa určité kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti môžu kontrolovať iba počas špecifického časového obdobia, kontroly na mieste si môžu vyžadovať neskoršie dodatočné návštevy. V takomto prípade sa kontroly na mieste koordinujú tak, aby sa obmedzil počet a trvanie takýchto návštev jedného príjemcu na potrebné minimum. V prípade potreby sa takéto návštevy môžu vykonať aj prostredníctvom diaľkového snímania v súlade s článkom 40.

Keď sú potrebné dodatočné návštevy týkajúce sa pôdy ležiacej úhorom, medzí, nárazníkových zón, pásov hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodín a/alebo zelenej pokrývky nahlásených ako oblastí ekologického záujmu, 50 % týchto dodatočných návštev sa týka toho istého príjemcu vybraného na základe analýzy rizika a čo sa týka zvyšných 50 % prípadov, návštevy sa vykonajú u rôznych dodatočne vybraných príjemcov. Rôzni dodatoční príjemcovia sa vyberú náhodne zo všetkých príjemcov, ktorí majú pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelenú pokrývku nahlásené ako oblasti ekologického záujmu a takéto návštevy sa môžu obmedziť na plochy nahlásené ako pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelená pokrývka.

Ak sú potrebné dodatočné návštevy, na každú dodatočnú návštevu sa uplatňuje článok 25.

Článok 27

Vzájomné oznamovanie výsledkov kontrol

Ak je to uplatniteľné, administratívne kontroly a kontroly na mieste týkajúce sa oprávnenosti zohľadňujú prípady podozrenia z neplnenia povinností oznámené inými útvarmi, subjektmi alebo organizáciami.

Členské štáty zabezpečia, aby všetky relevantné zistenia v rámci kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, pokiaľ ide o režimy uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo podpory v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému, boli oznámené relevantnému príslušnému orgánu zodpovednému za poskytnutie príslušnej platby. Členské štáty takisto zabezpečia, aby verejné alebo súkromné certifikačné orgány uvedené v článku 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 informovali príslušný orgán zodpovedný za poskytnutie platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie o akýchkoľvek zisteniach dôležitých pre správne poskytnutie tejto platby príjemcom, ktorí sa rozhodli pre plnenie svojich povinností prostredníctvom rovnocenných postupov pomocou certifikácie.

V prípade, že sa administratívne kontroly alebo kontroly na mieste týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému vzťahujú na rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, výsledky týchto kontrol sa oznámia na účely vykonania následných krokov týkajúcich sa poskytnutia platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

KAPITOLA II

Administratívne kontroly v rámci integrovaného systému

Článok 28

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly uvedené v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vrátane krížových kontrol musia umožniť zistenie neplnenia povinností, najmä automatickým zistením s použitím počítačových prostriedkov. Kontroly sa vzťahujú na všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. Zabezpečujú:

a)

plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa režimu pomoci alebo podporného opatrenia;

b)

aby nedochádzalo k zdvojenému financovaniu prostredníctvom iných režimov Únie;

c)

úplnosť žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu a ich predloženie v príslušnej lehote a, ak je to uplatniteľné, predloženie podporných dokumentov a preukázanie oprávnenosti prostredníctvom nich;

d)

plnenie dlhodobých záväzkov, v prípade potreby.

2.   Čo sa týka režimov pomoci na zvieratá a podporných opatrení na zvieratá, členské štáty môžu, v prípade potreby, použiť dôkazy získané od iných útvarov, subjektov alebo organizácií, aby overili plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, za predpokladu, že daný útvar, subjekt alebo organizácia fungujú na úrovni dostatočnej na kontrolu tohto plnenia.

Článok 29

Krížové kontroly

1.   Administratívne kontroly zahŕňajú v prípade potreby krížové kontroly:

a)

nahlásených platobných nárokov a nahlásených poľnohospodárskych pozemkov, v uvedenom poradí, s cieľom zabrániť viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roka alebo roka nároku a predísť akémukoľvek neoprávnenému akumulovaniu pomoci poskytnutej v rámci režimov pomoci na plochu uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a v prílohe VI k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009 (16) a opatrení podpory na plochu vymedzených v článku 2 druhom pododseku bode 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

b)

platobných nárokov s cieľom overiť ich existenciu a oprávnenosť na pomoc;

c)

medzi poľnohospodárskymi pozemkami, ako boli nahlásené v jednotnej žiadosti a/alebo žiadosti o platbu, a informáciami obsiahnutými v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov o každom referenčnom pozemku v súlade s článkom 5 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s cieľom overiť oprávnenosť na režim priamych platieb a/alebo opatrenie na rozvoj vidieka týchto plôch ako takých;

d)

medzi platobnými nárokmi a určenou plochou s cieľom overiť, či nároky sprevádza minimálne rovnaký počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sa vymedzuje v článku 32 ods. 2 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

prostredníctvom systému identifikácie a registrácie zvierat s cieľom overiť oprávnenosť na pomoc a/alebo podporu a zabrániť neoprávnenému viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci a/alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roku alebo roka nároku;

f)

medzi nahláseniami príjemcov v jednotnej žiadosti o členstvo v schválenej medziodvetvovej organizácii, informáciami podľa článku 17 ods. 8 tohto nariadenia a informáciami predloženými príslušnou schválenou medziodvetvovou organizáciou s cieľom overiť oprávnenosť na zvýšenie pomoci podľa článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

s cieľom overiť plnenie kritérií schvaľovania medziodvetvových organizácií a zoznam ich členov najmenej raz za 5 rokov.

Na účely prvého pododseku písm. c), keď integrovaný systém zabezpečuje geopriestorové formuláre žiadosti o pomoc, sa krížové kontroly vykonávajú ako priestorový priesečník digitalizovanej plochy nahlásenej do identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov. Okrem toho krížové kontroly sa vykonávajú s cieľom zabrániť dvojitému uplatňovaniu nároku na tú istú plochu.

2.   Po zisteniach neplnenia povinností vyplývajúcich z krížových kontrol sa musia uplatniť ostatné náležité administratívne postupy a v prípade potreby kontrola na mieste.

3.   Keď je referenčný pozemok predmetom žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu dvoch alebo viacerých príjemcov v rámci toho istého režimu pomoci alebo toho istého podporného opatrenia a keď sa nahlásené poľnohospodárske pozemky priestorovo prekrývajú alebo keď celková nahlásená plocha prekročí maximálnu plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu určenú v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, a rozdiel sa nachádza v medziach tolerancie merania stanovenej v súlade s článkom 38 tohto nariadenia týkajúcej sa uvedeného referenčného pozemku, členský štát môže stanoviť pomerné zmenšenie príslušných plôch, pokiaľ príjemca nepreukáže, že ktokoľvek z ostatných dotknutých príjemcov nadhodnotil pri nahlasovaní svoje plochy na úkor skôr uvedeného príjemcu.

KAPITOLA III

Kontroly na mieste v rámci integrovaného systému

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 30

Miera kontrol režimov pomoci na plochu iných, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

Pokiaľ ide o režimy pomoci na plochu iné, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s ustanoveniami hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „ekologizačná platba“), kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty musia zabezpečiť, aby kontrolná vzorka obsahovala aspoň 5 % všetkých príjemcov nahlasujúcich prevažne poľnohospodárske plochy, ktoré sú plochami prirodzene ponechanými v stave vhodnom na pastvu v súlade s článkom 10 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o redistributívnu platbu v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu na oblasti s prírodnými prekážkami v súlade s hlavou III kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu pre mladých poľnohospodárov v súlade s hlavou III kapitolou 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platby na plochu v rámci dobrovoľnej viazanej podpory v súlade s hlavou IV kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov v súlade s hlavou V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

30 % plôch nahlásených na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

h)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o osobitnú platbu na bavlnu v súlade s hlavou IV kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 31

Miera kontrol týkajúca sa ekologizačnej platby

1.   Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a)

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „ekologizačné postupy“) a ktorí nepatria medzi príjemcov podliehajúcich kontrole uvedených v písmenách b) a c) (ďalej len „príjemcovia podliehajúci kontrole na účely ekologizácie“); táto vzorka zároveň zahŕňa minimálne 5 % všetkých príjemcov s plochami pokrytými trvalými trávnymi porastmi, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS (17) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (18), a ďalšie citlivé oblasti uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

3 %:

i)

buď všetkých príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín a oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia,

ii)

alebo príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 ods. 1 uvedeného nariadenia, v rokoch, v ktorých sa v členskom štáte neuplatňuje článok 44 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

c)

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať ekologizačné postupy a ktorí využívajú národné alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy uvedené v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d)

5 % všetkých príjemcov zúčastnených na regionálnom plnení v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

5 % kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

100 % súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

g)

100 % všetkých príjemcov s povinnosťou opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

h)

20 % všetkých príjemcov s povinnosťou opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 44 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

2.   Príjemcovia, ktorí dodržiavajú ekologizačné postupy prostredníctvom rovnocenných postupov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov v súlade s článkom 61 uvedeného nariadenia alebo ktorých celý podnik vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (19), pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo, nesmú byť súčasťou kontrolnej vzorky a nesmú sa započítať do mier kontrol stanovených v tomto článku.

3.   Keď oblasti ekologického záujmu nie sú určené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedenom v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, miera kontrol stanovená v odseku 1 písm. a) a c) až e) sa doplní 5 % všetkých príjemcov z príslušnej kontrolnej vzorky, ktorí musia mať oblasť ekologického záujmu na poľnohospodárskej ploche v súlade s článkami 43 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje, keď administratívny a kontrolný systém zabezpečuje, že všetky nahlásené oblasti ekologického záujmu sú určené a, ak je to uplatniteľné, zaznamenané v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 pred platbou.

Článok 32

Miera kontrol týkajúca sa opatrení na rozvoj vidieka

1.   Kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka. Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, miera kontrol vo výške 5 % sa dosiahne na úrovni jednotlivého opatrenia.

Uvedená kontrolná vzorka predstavuje aj minimálne 5 % príjemcov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Odchylne od odseku 1, v prípade skupín osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, každý jednotlivý člen takejto skupiny sa môže považovať za príjemcu na účely výpočtu miery kontrol stanovenej v odseku 1.

3.   Čo sa týka príjemcov viacročnej podpory poskytnutej v súlade s článkom 21 ods. 1) písm. a), článkami 28, 29 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 36 písm. a) bodmi iv) a v), článkom 36 písm. b) bodmi i), iii) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 vrátane platieb presahujúcich päť rokov, môže členský štát po piatom roku platby rozhodnúť o kontrole minimálne 2,5 % týchto príjemcov.

Prvý pododsek sa uplatňuje na podporu poskytnutú na základe článku 28 ods. 6 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 po piatom roku platby za príslušný záväzok.

4.   Príjemcovia kontrolovaní na základe odseku 3 sa nezohľadňujú na účely odseku 1.

Článok 33

Miera kontrol týkajúca sa režimov pomoci na zvieratá

1.   Pokiaľ ide o režimy pomoci na zvieratá, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa v prípade každého režimu pomoci vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov, ktorí žiadajú o príslušný režim pomoci.

Keď však počítačová databáza zvierat neposkytuje úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na správne riadenie uplatňovaného režimu pomoci, uplatňované percento týkajúce sa príslušného režimu pomoci je 10 %.

Vybraná kontrolná vzorka zahŕňa minimálne 5 % všetkých zvierat, vzhľadom na ktoré sa podali žiadosti o pomoc v rámci jednotlivých režimov pomoci.

2.   Ak je to uplatniteľné, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje na 10 % iných útvarov, subjektov alebo organizácií, ktoré poskytujú dôkazy na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, ako sa uvádza v článku 28 ods. 2.

Článok 34

Výber kontrolnej vzorky

1.   Žiadosti alebo žiadatelia, ktorí sa nepovažujú za prípustných alebo oprávnených na platbu v čase predloženia žiadosti alebo po administratívnych kontrolách, nie sú súčasťou kontrolovaných príjemcov.

2.   Na účely článkov 30 a 31 sa výber vzorky vykoná takto:

a)

zo všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu sa náhodne vyberie 1 až 1,25 % príjemcov žiadajúcich o tieto režimy v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s písm. a) sa náhodne vyberie 1 až 1,25 % príjemcov podliehajúcich kontrole na účely ekologizácie. V prípade, keď je potrebné dosiahnuť uvedené percento, sa z príjemcov podliehajúcich kontrole na účely ekologizácie vyberú náhodne dodatoční príjemcovia;

c)

zostávajúci počet príjemcov v kontrolnej vzorke uvedenej v článku 31 ods. 1 písm. a) sa vyberie na základe analýzy rizika;

d)

všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a) až c) možno považovať za súčasť kontrolných vzoriek uvedených v článku 30 písm. b) až e), g) a h). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálne miery kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú náhodne z ich príslušných kontrolných skupín podliehajúcich kontrole;

e)

všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a) až d) možno považovať za súčasť kontrolnej vzorky uvedenej v článku 30 písm. a). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálnu mieru kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú náhodne zo všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

minimálny počet príjemcov uvedený v článku 30 písm. f) sa vyberie náhodne zo všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov v súlade s hlavou V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

minimálny počet príjemcov uvedený v článku 31 ods. 1 písm. b) sa vyberie na základe analýzy rizika zo všetkých príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia;

h)

20 % až 25 % minimálneho počtu príjemcov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. c), d) a h) sa vyberie náhodne zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. b). V prípade, keď je potrebné dosiahnuť uvedené percento, dodatoční príjemcovia sa vyberú náhodne zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a). Zostávajúci počet príjemcov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. c), d) a h) sa vyberie na základe analýzy rizika zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. c). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálne miery kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú na základe analýzy rizika z ich príslušných kontrolných skupín podliehajúcich kontrole;

i)

20 % až 25 % minimálneho počtu kolektívneho plnenia uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. e) sa vyberie náhodne zo všetkých kolektívnych plnení v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Zostávajúci počet kolektívneho plnenia uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. e) sa vyberie na základe analýzy rizika.

Kontrola na mieste týkajúca sa dodatočných príjemcov vybraných v súlade s písmenami d), e) a h), ako aj príjemcov vybraných v súlade s písmenami f) a g) sa môže obmedziť na režim pomoci, pre ktorý boli vybraní, ak už sú dodržané minimálne miery kontrol pre iné režimy pomoci, o ktoré žiadali.

Kontrola na mieste týkajúca sa dodatočných príjemcov vybraných v súlade s článkom 31 ods. 3 a v súlade s týmto odsekom prvým pododsekom písm. h), ako aj príjemcov vybraných v súlade s týmto odsekom prvým pododsekom písm. i) sa môže obmedziť na ekologizačné postupy, vzhľadom na ktoré boli vybraní, ak už sú dodržané minimálne miery kontrol pre iné režimy pomoci a ekologizačné postupy, ktoré musia dodržiavať.

Na účely článku 31 musia členské štáty zabezpečiť reprezentatívnosť kontrolnej vzorky, pokiaľ ide o jednotlivé postupy.

3.   Na účely článkov 32 a 33 sa prvých 20 % až 25 % minimálneho počtu príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyberie náhodne. Zostávajúci počet príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, sa vyberie na základe analýzy rizika.

Na účely článku 32 môžu členské štáty na základe analýzy rizika vybrať špecifické opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré sa vzťahujú na príjemcov.

4.   Ak je však počet príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyšší ako minimálny počet príjemcov uvedených v článkoch 30 až 33, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

5.   Účinnosť analýzy rizika sa posudzuje a aktualizuje každý rok takto:

a)

stanovením relevantnosti každého rizikového faktora;

b)

porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenou plochou a plochou určenou na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky uvedenej v odseku 2 prvom pododseku; alebo porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenými zvieratami a zvieratami určenými na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky uvedenej v odseku 2 prvom pododseku;

c)

zohľadnením osobitnej situácie a v prípade potreby vývoja relevantnosti rizikových faktorov v členskom štáte;

d)

zohľadnením charakteru neplnenia povinností, ktorý je dôvodom zvýšenia miery kontrol v súlade s článkom 35.

6.   Príslušný orgán vedie záznamy dôvodov výberu každého príjemcu na kontrolu na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste, je zodpovedajúcim spôsobom informovaný pred začiatkom kontroly na mieste.

7.   V prípade potreby sa uskutoční čiastočný výber kontrolnej vzorky na základe dostupných informácií pred konečným termínom uvedeným v článku 13. Táto predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu.

Článok 35

Zvýšenie miery kontrol

Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s daným režimom pomoci alebo podporným opatrením alebo v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši percento príjemcov ktorí sa majú kontrolovať na mieste v nasledujúcom roku.

Článok 36

Zníženie miery kontrol

1.   Miery kontrol stanovené v tejto kapitole možno znížiť len v súvislosti s režimami pomoci alebo podpornými opatreniami uvedenými v tomto článku.

2.   Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý rok v jednotlivom režime na 3 %.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba v prípade, ak je zavedený systém priestorového priesečníka všetkých žiadostí o pomoc so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 17 ods. 2 a ak sa krížové kontroly vykonávajú pri všetkých žiadostiach o pomoc s cieľom predísť dvojitému uplatňovaniu nároku na tú istú plochu počas roka, ktorý predchádza uplatňovaniu uvedeného pododseku.

Čo sa týka rokov nároku 2015 a 2016, miera chybovosti zistená v náhodnej vzorke kontrolovanej na mieste nesmie prekročiť 2 % v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch. Členský štát osvedčuje mieru chybovosti v súlade s metodikou vypracovanou na úrovni Únie.

3.   Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť o zmenšení kontrolnej vzorky na vzorku vybranú v súlade s článkom 34 ods. 2 prvým pododsekom písm. a), ak sa kontroly vykonávajú na základe ortofotosnímok použitých na aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedeného v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba v prípade, ak členské štáty systematicky aktualizujú systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a kontrolujú všetkých príjemcov v celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje, v období maximálne troch rokov, a každoročne pokryjú minimálne 25 % hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Minimálne percento pokrytia ročne sa neuplatňuje na členské štáty, ktoré majú menej ako 150 000 hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Pred uplatnením prvého pododseku museli členské štáty v priebehu predchádzajúcich troch rokov plne aktualizovať systém identifikácie príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

Ortofotosnímky použité na aktualizáciu nesmú byť staršie ako 15 mesiacov v deň ich použitia na účely aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov posúdená v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 počas dvoch rokov predchádzajúcich uplatňovaniu prvého pododseku postačuje na zabezpečenie efektívneho overenia podmienok, za ktorých sa pomoc poskytuje.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa môže prijať na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Na účely tohto pododseku sa regióny skladajú z celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jeden alebo viac samostatných systémov identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Odsek 2 tretí pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis.

4.   Odchylne od článku 32 ods. 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok na 3 % príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje vo vzťahu k príjemcom, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

5.   Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú iba v prípade, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovenej Komisiou v súlade s článkom 62 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Keď sa už neplní ktorákoľvek z uvedených podmienok alebo podmienok stanovených v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste a uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste stanovenú v článku 30 písm. a), b) a f) a/alebo článku 32 od nasledujúceho roku nároku pre príslušné režimy pomoci alebo podporné opatrenia.

6.   Odchylne od článku 30 písm. g), keď členský štát zavedie systém predbežného schválenia pestovania konope, minimálna úroveň kontrol na mieste sa môže znížiť na 20 % plôch nahlásených na pestovanie konopy, ako sa uvádza v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

V tom prípade členský štát oznámi Komisii svoje podrobné pravidlá a podmienky spojené s jeho systémom predbežného schvaľovania rok pred uplatnením zníženej miery kontrol. Akékoľvek zmeny týchto podrobných pravidiel alebo podmienok sa bezodkladne oznamujú Komisii.

Oddiel 2

Kontroly na mieste, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 37

Prvky kontrol na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vzťahujú na všetky poľnohospodárske pozemky, vzhľadom na ktoré sa žiadalo o pomoc v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo pre ktoré sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

Čo sa týka kontroly opatrení na rozvoj vidieka stanovených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, kontroly na mieste sa vzťahujú aj na nepoľnohospodársku pôdu, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu.

Príslušný orgán posúdi na základe výsledkov kontroly, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

2.   Kontroly na mieste sa vzťahujú na meranie plochy a overovanie kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa plochy nahlásenej príjemcom v rámci režimov pomoci a/alebo podporných opatrení uvedených v odseku 1.

Pokiaľ ide o príjemcov žiadajúcich o priame platby v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, kontrola na mieste zahŕňa aj overenie minimálnej činnosti na týchto plochách uvedenej v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Kontroly na mieste týkajúce sa ekologizačných postupov sa vzťahujú na všetky povinnosti, ktoré musí príjemca plniť. Ak je to relevantné, dodržiavanie prahových hodnôt uvedených v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pre oslobodenie od postupov je súčasťou kontrol na mieste. Tento pododsek sa vzťahuje aj na kontroly na mieste vykonávané v súvislosti s národnými alebo regionálnymi environmentálnymi certifikačnými systémami uvedenými v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa kontrola na mieste týka regionálneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste sa vzťahuje aj na meranie plochy a overovanie povinností, ktoré členský štát uložil príjemcom alebo skupinám príjemcov.

Keď sa kontrola na mieste týka kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste zahŕňa:

a)

overovanie kritérií tesnej blízkosti stanovených v súlade s článkom 47 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b)

meranie plochy a overovanie kritérií týkajúcich sa súvislých oblastí ekologického záujmu;

c)

v prípade potreby dodatočné povinnosti, ktoré uložil členský štát príjemcom alebo skupinám príjemcov;

d)

jednotlivé ekologizačné povinnosti, ktoré musí príjemca zúčastňujúci sa na kolektívnom plnení dodržiavať.

Článok 38

Meranie plochy

1.   Zatiaľ čo všetky poľnohospodárske pozemky podliehajú kontrolám oprávnenosti, skutočné meranie plochy poľnohospodárskeho pozemku ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na náhodne vybratú vzorku minimálne 50 % poľnohospodárskych pozemkov, vzhľadom na ktoré boli podané žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na plochu a/alebo opatrení na rozvoj vidieka. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, musia sa merať všetky poľnohospodárske pozemky, alebo sa musia extrapolovať závery z meranej vzorky.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na poľnohospodárske pozemky, ktoré majú byť kontrolované na účely oblasti ekologického záujmu v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Plochy poľnohospodárskych pozemkov sa merajú akýmikoľvek prostriedkami, ktoré preukázateľne zaručujú kvalitu merania minimálne na úrovni vyžadovanej platnými technickými normami stanovenými na úrovni Únie.

3.   Príslušný orgán môže, ak je to možné, použiť diaľkové snímanie v súlade s článkom 40 a techniky globálneho navigačného satelitného systému (GNSS).

4.   Stanoví sa jediná tolerancia nárazníkovej zóny pre všetky merania plôch vykonávané pomocou GNSS a/alebo ortozobrazenia. Na tento účel sa validujú použité meracie nástroje aspoň pre jednu triedu validácie tolerancie nárazníkovej zóny nachádzajúcej sa pod úrovňou jedinej hodnoty. Jediná hodnota tolerancie nesmie prekročiť 1,25 m.

Maximálna tolerancia, pokiaľ ide o každý poľnohospodársky pozemok, nesmie v absolútnom vyjadrení prekročiť 1,0 ha.

Čo sa týka opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o oblasť lesného hospodárstva, členské štáty však môžu určiť vhodné tolerancie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť vyššie ako dvojnásobok tolerancie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

5.   Pri meraní sa môže zohľadniť celková plocha poľnohospodárskeho pozemku za predpokladu, že je plne oprávnená na poskytnutie podpory. V ostatných prípadoch sa zohľadňuje čistá oprávnená plocha. Na tento účel sa v prípade potreby môže použiť pomerný systém uvedený v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

6.   Na účely výpočtu podielov rôznych plodín pri diverzifikácii plodín uvedenej v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa pri meraní zohľadňuje plocha skutočne pokrytá jednou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014. Pri plochách, na ktorých sa uplatňuje zmiešané pestovanie plodín, sa zohľadňuje celková plocha so zmiešaným pestovaním plodín v súlade s článkom 40 ods. 3 prvým a druhým pododsekom uvedeného nariadenia alebo pokrytá zmiešanou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 3 tretím pododsekom uvedeného nariadenia.

7.   Keď môže článok 17 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 viesť k umelému rozdeleniu plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky na samostatné poľnohospodárske pozemky, meranie tejto plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky sa zlúči do jedného merania príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

8.   V prípade potreby sa vykonajú dve samostatné merania na poľnohospodárskom pozemku na účely režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na priestorovo rôznom prekrývajúcom poľnohospodárskom pozemku na účely zostávajúcich režimov pomoci na plochu a/alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Článok 39

Overovanie podmienok oprávnenosti

1.   Oprávnenosť poľnohospodárskych pozemkov sa overuje akýmikoľvek vhodnými prostriedkami. Toto overovanie zahŕňa v prípade potreby aj overenie plodiny. Na tento účel sa v prípade potreby vyžaduje dodatočný dôkaz.

2.   Na trvalé trávne porasty, ktoré možno spásať a ktoré sú súčasťou zaužívaných miestnych postupov v prípade, keď trávy alebo iné rastlinné krmivá na pastvinách tradične neprevládajú, sa môže podľa potreby uplatniť koeficient zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, meranú v súlade s článkom 38 tohto nariadenia. Keď sa plocha využíva spoločne, príslušné orgány ju pridelia jednotlivým príjemcom v pomere, v akom ju využívajú alebo v pomere práv na jej užívanie.

3.   Krajinné prvky nahlásené príjemcami ako oblasť ekologického záujmu, ktorá nie je súčasťou plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, v súlade s článkami 9 a 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, sa overujú podľa rovnakých zásad, aké sa uplatňujú na plochy, na ktoré možno poskytnúť podporu.

4.   Pokiaľ ide o kontrolu opatrení na rozvoj vidieka a v prípade, keď členské štáty stanovia, že sa určité prvky kontroly na mieste môžu vykonávať na základe vzorky, táto vzorka musí zaručovať spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly. Členské štáty stanovia kritériá výberu vzorky. Ak kontroly na uvedenej vzorke odhalia akékoľvek neplnenie povinností, veľkosť a rozsah vzorky sa primeraným spôsobom zväčšia.

Článok 40

Kontroly pomocou diaľkového snímania

Keď členský štát vykonáva kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania, príslušný orgán:

a)

vykonáva interpretáciu ortofotosnímok (satelitných alebo leteckých) všetkých poľnohospodárskych pozemkov pre každú žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu, ktorá sa má skontrolovať, s cieľom rozlíšiť typy krajinnej pokrývky a v prípade potreby druh plodiny, a merať plochu;

b)

vykonáva fyzické inšpekcie v teréne všetkých poľnohospodárskych pozemkov, v prípade ktorých interpretácia snímok neumožňuje príslušnému orgánu presvedčivo overiť presnosť nahlásenia plôch;

c)

vykonáva všetky kontroly potrebné na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa poľnohospodárskych pozemkov;

d)

prijíma alternatívne opatrenia na meranie plochy v súlade s článkom 38 ods. 1 všetkých pozemkov, na ktoré sa nevzťahuje vyhotovovanie snímok.

Článok 41

Správa o kontrole

1.   O každej kontrole na mieste podľa tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol a vyvodiť závery o plnení kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované režimy pomoci alebo podporné opatrenia, žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

kontrolované poľnohospodárske pozemky, merané poľnohospodárske pozemky vrátane, ak je to uplatniteľné, výsledku meraní každého meraného poľnohospodárskeho pozemku a použité metódy merania;

d)

ak je to uplatniteľné, výsledky merania nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka, a použité metódy merania;

e)

či bola príjemcovi kontrola oznámená, a ak áno, v akom predstihu;

f)

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s jednotlivými režimami pomoci alebo režimami podpory;

g)

údaj o akýchkoľvek ďalších vykonaných kontrolných meraniach;

h)

údaj o akomkoľvek zistenom neplnení povinností, ktoré by si mohlo vyžadovať oznámenie vzhľadom na iné režimy pomoci, podporné opatrenia a/alebo krížové plnenie;

i)

údaj o akýchkoľvek zistených prípadoch neplnenia povinností, ktoré by si mohli v budúcich rokoch vyžadovať následné kroky.

2.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

Keď sa kontrola na mieste vykonáva pomocou diaľkového snímania v súlade s článkom 40, môžu členské štáty rozhodnúť, že príjemcovi neposkytnú príležitosť podpísať správu o kontrole, ak sa počas kontroly diaľkovým snímaním nezistí žiadne neplnenie povinností. Ak sa v dôsledku takýchto kontrol odhalí akékoľvek neplnenie povinností, príležitosť podpísať správu sa poskytne predtým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie z toho vyplývajúce.

Oddiel 3

Kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

Článok 42

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste slúžia na overenie plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností a vzťahujú sa na všetky zvieratá, vzhľadom na ktoré boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení na zvieratá, ktoré sa majú kontrolovať.

Keď členský štát stanovil časové obdobie v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. d), aspoň 50 % minimálnej miery kontrol na mieste stanovenej v článku 32 alebo článku 33 sa rozvrhne na celé toto časové obdobie týkajúce sa príslušného režimu pomoci na zvieratá alebo podporného opatrenia na zvieratá.

Keď členský štát využije možnosť stanovenú v článku 21 ods. 3, kontrolujú sa aj zvieratá, na ktoré možno poskytnúť pomoc, vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 17 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Kontroly na mieste zahŕňajú najmä kontrolu toho, či počet zvierat prítomných v podniku, vzhľadom na ktorý boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, a, ak je to uplatniteľné, počet zvierat, na ktoré možno poskytnúť pomoc, zodpovedá počtu zaregistrovaných zvierat a počtu zvierat oznámenému do počítačovej databázy zvierat.

2.   Kontroly na mieste zahŕňajú aj kontroly:

a)

správnosti a koherentnosti zápisov v registri a oznámení do počítačovej databázy zvierat na základe vzorky podporných dokumentov ako faktúr vystavených pri nákupe a predaji, certifikátov o zabití, veterinárnych certifikátov a, ak je to uplatniteľné, pasov zvierat alebo dokumentov o premiestnení týkajúcich sa zvierat, vzhľadom na ktoré boli predložené žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci šiestich mesiacov pred kontrolou na mieste; ak sa však zistia nezrovnalosti, kontrola sa rozšíri na obdobie 12 mesiacov pred kontrolou na mieste;

b)

toho, či všetky hovädzie zvieratá alebo ovce a kozy sú identifikované ušnými štítkami alebo inými prostriedkami identifikácie, ak je to uplatniteľné, s priloženým pasom zvierat alebo dokumentmi o premiestnení a či sú zaregistrované a či boli riadne oznámené do počítačovej databázy zvierat.

Kontroly uvedené v prvom pododseku písm. b) sa môžu vykonávať na základe náhodnej vzorky. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, kontrolujú sa všetky zvieratá, alebo sa extrapolujú závery zo vzorky.

Článok 43

Správa o kontrole v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a podpornými opatreniami na zvieratá

1.   O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované režimy pomoci na zvieratá a/alebo podporné opatrenia na zvieratá a žiadosti o pomoc na dobytok a/alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

počet a druh zistených zvierat a, ak je to uplatniteľné, čísla ušných štítkov, zápisy v registri a v počítačovej databáze zvierat a akékoľvek podporné dokumenty, ktoré boli kontrolované, výsledky kontrol a, kde je to uplatniteľné, osobitné poznámky týkajúce sa jednotlivých zvierat a/alebo ich identifikačný kód;

d)

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu. Najmä keď sa prekročí limit 48 hodín uvedený v článku 25, musí sa v správe o kontrole uviesť dôvod;

e)

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a/alebo podpornými opatreniami na zvieratá;

f)

údaj o akýchkoľvek ďalších kontrolných meraniach, ktoré sa majú vykonať.

2.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

3.   Keď členské štáty vykonávajú kontroly na mieste podľa tohto nariadenia v spojení s inšpekciami podľa nariadenia (ES) č. 1082/2003, správa o kontrole sa doplní správami v súlade s článkom 2 ods. 5 uvedeného nariadenia.

4.   Keď sa počas kontrol na mieste vykonávaných v súlade s týmto nariadením odhalia prípady nesúladu s hlavou I nariadenia (ES) č. 1760/2000 alebo nariadenia (ES) č. 21/2004, kópie správy o kontrole stanovenej v tomto článku sa bezodkladne zašlú orgánom zodpovedným za uplatňovanie uvedených nariadení.

KAPITOLA IV

Osobitné pravidlá

Článok 44

Pravidlá týkajúce sa výsledkov kontrol pre regionálne alebo kolektívne oblasti ekologického záujmu

V prípade regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa určená plocha spoločných priľahlých oblastí ekologického záujmu pridelí každému účastníkovi úmerne k jeho podielu na spoločných ekologických oblastiach na základe toho, čo nahlásil v súlade s článkom 18 tohto nariadenia.

Na účely uplatňovania článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na každého účastníka regionálneho alebo kolektívneho plnenia je určená oblasť ekologického záujmu súčtom prideleného podielu spoločných oblastí ekologického záujmu určených podľa prvého pododseku tohto článku a oblastí ekologického záujmu určených, pokiaľ ide o jednotlivé povinnosti.

Článok 45

Overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v pestovanej konope

1.   Na účely článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vytvoria členské štáty systém s cieľom určiť obsah tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) v pestovaných plodinách podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušný orgán členského štátu uchováva záznamy týkajúce sa zistení obsahu THC. Tieto záznamy obsahujú v prípade každej odrody aspoň výsledky z hľadiska obsahu THC každej vzorky vyjadrené v percentách na dve desatinné miesta, použitý postup, počet vykonaných skúšok, údaj o bode, pri ktorom bola vzorka odobraná, a opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni.

3.   Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí obsah THC stanovený v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty použijú počas nasledujúceho roka nároku v prípade príslušnej odrody postup B uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tento postup sa použije v priebehu nasledujúcich rokov nároku, pokiaľ sa všetky analytické výsledky týkajúce sa danej odrody nebudú nachádzať pod úrovňou obsahu THC stanovenou v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí obsah THC stanovený v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v druhom roku, príslušný členský štát oznámi Komisii povolenie zákazu obchodovania s touto odrodou v súlade s článkom 18 smernice Rady 2002/53/ES (20). Takéto oznámenie sa Komisii zašle najneskôr do 15. novembra príslušného roka nároku. Od nasledujúceho roka nároku nie je odroda, na ktorú sa táto žiadosť vzťahuje, oprávnená na priame platby v príslušnom členskom štáte.

4.   Plodiny konope sa naďalej pestujú za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň 10 dní po skončení kvitnutia, aby bolo možné vykonať kontroly stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

Členské štáty môžu povoliť zber konope po začiatku kvitnutia, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, pod podmienkou, že inšpektori určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie v súlade s metódou stanovenou v prílohe I.

5.   Oznámenie uvedené v odseku 3 sa podáva v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (21).

HLAVA IV

OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA NESÚVISIACE S PLOCHOU ANI SO ZVIERATAMI

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenie

Článok 46

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na výdavky vzniknuté v rámci opatrení stanovených v článkoch 14 až 20, článku 21 ods. 1 s výnimkou ročnej prémie na základe písmen a) a b), článku 27, článku 28 ods. 9, článkoch 35 a 36 a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 20, článku 36 písm. a) bode vi), písm. b) bodoch ii), vi) a vii), článku 36 písm. b) bodoch i) a iii), pokiaľ ide o náklady na zriadenie, a článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

KAPITOLA II

Kontroly

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 47

Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia

1.   Členské štáty stanovia vhodné postupy na predkladanie žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení týkajúcich sa opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou ani so zvieratami.

2.   Príjemca musí v prípade opatrení na základe článku 15 ods. 1 písm. b), článku 16 ods. 1, článku 19 ods. 1 písm. c) a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 podať žiadosť o ročnú platbu.

Oddiel 2

Ustanovenia týkajúce sa kontrol

Článok 48

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach, ktoré musí predložiť príjemca alebo tretia strana, a zahŕňajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. V rámci postupov sa musia zaznamenávať vykonané kontrolné práce, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly žiadostí o podporu zabezpečujú súlad operácie s platnými povinnosťami stanovenými v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve alebo v programe rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, štátnej pomoci a iných povinných noriem a požiadaviek. Kontroly zahŕňajú predovšetkým overovanie:

a)

oprávnenosti príjemcu;

b)

kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa operácie, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu;

c)

plnenia kritérií výberu;

d)

oprávnenosti nákladov na operáciu vrátane dodržiavania kategórie nákladov alebo metódy výpočtu, ktoré sa majú použiť, keď sa na operáciu alebo jej časť vzťahuje článok 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

e)

pokiaľ ide o náklady uvedené v článku 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, okrem vecných príspevkov a odpisov, overovanie primeranosti predložených nákladov. Náklady sa hodnotia použitím vhodných systémov hodnotenia, ako sú napr. referenčné náklady, porovnanie rozličných ponúk alebo hodnotiaci výbor.

3.   Administratívne kontroly žiadostí o platbu zahŕňajú predovšetkým a v prípade potreby, čo sa týka predmetnej žiadosti o platbu, overovanie:

a)

ukončenej operácie v porovnaní s operáciou, vzhľadom na ktorú bola predložená žiadosť o podporu a na ktorú bola podpora poskytnutá;

b)

vzniknutých nákladov a uskutočnených platieb.

4.   Administratívne kontroly zahŕňajú postupy na zabránenie neregulárnemu dvojitému financovaniu v rámci režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov a v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Keď dochádza k financovaniu z iných zdrojov, uvedenými kontrolami sa zabezpečí, aby celková poskytnutá podpora neprekročila maximálne povolené sumy alebo miery podpory.

5.   Administratívne kontroly investičných operácií, zahŕňajú minimálne jednu návštevu podporovanej operácie alebo lokality, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície.

Príslušný orgán však môže rozhodnúť, že takéto návštevy nevykoná v náležite odôvodnených prípadoch, ktorými sú:

a)

operácia je zahrnutá do vzorky kontroly na mieste, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 49;

b)

príslušný orgán sa domnieva, že predmetná operácia predstavuje malú investíciu;

c)

príslušný orgán považuje riziko nesplnenia podmienok na získanie podpory alebo nerealizovania investície za malé.

Rozhodnutie uvedené v druhom pododseku a jeho zdôvodnenie sa zaznamenajú.

Článok 49

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty organizujú kontroly schválených operácií na mieste na základe vhodnej vzorky. Tieto kontroly sa podľa možností vykonávajú pred uskutočnením záverečnej platby týkajúcej sa operácie.

2.   Inšpektori vykonávajúci kontrolu na mieste sa nezúčastnili na administratívnych kontrolách tej istej operácie.

Článok 50

Miera kontrol a výber vzoriek na kontroly na mieste

1.   Výdavky, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, predstavujú minimálne 5 % výdavkov uvedených v článku 46, ktoré sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktoré má v každom kalendárnom roku vyplatiť platobná agentúra.

Keď sa na operáciu, ktorá je predmetom kontroly na mieste, poskytol preddavok alebo priebežné platby, tieto platby sa započítavajú do výdavkov, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, ako sa uvádza v prvom pododseku.

2.   Iba kontroly vykonané do konca príslušného kalendárneho roka sa započítavajú do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1.

Žiadosti o platbu, ktoré sa po administratívnych kontrolách považujú za neoprávnené, sa nezapočítavajú do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1.

3.   Do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1 sa započítavajú iba kontroly spĺňajúce všetky požiadavky článkov 49 a 51.

4.   Vzorka schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 1, zohľadňuje predovšetkým:

a)

potrebu kontrolovať vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií;

b)

akékoľvek rizikové faktory určené vnútroštátnymi kontrolami alebo kontrolami Únie;

c)

príspevok typu operácie k riziku chybovosti pri realizácii programu rozvoja vidieka;

d)

potrebu udržať rovnováhu medzi opatreniami a typmi operácií;

e)

potrebu náhodného výberu 30 % až 40 % výdavkov.

5.   Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s podporným opatrením alebo typom operácie, príslušný orgán zvýši mieru kontrol opatrenia alebo typu operácie v nasledujúcom kalendárnom roku na vhodnú úroveň.

6.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok, ako sa uvádza v odseku 1, na 3 % zo sumy spolufinancovanej z EPFRV.

Členské štáty môžu uplatňovať prvý pododsek iba v prípade, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovené Komisiou v súlade s článkom 62 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Keď sa už neplní ktorákoľvek z podmienok uvedených v druhom pododseku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste. Od nasledujúceho kalendárneho roka uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste uvedenú v odseku 1.

Článok 51

Obsah kontrol na mieste

1.   Kontrolami na mieste sa overuje, či boli operácie vykonané v súlade s platnými pravidlami a zahŕňajú všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia podpory, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy. Zabezpečujú, aby operácia bola oprávnená na podporu EPFRV.

2.   Kontrolami na mieste sa overuje správnosť údajov, ktoré nahlásil príjemca, ich porovnaním s podkladovými dokumentmi.

Zahŕňa to overenie toho, či žiadosti o platbu predložené príjemcom sú podložené účtovnými alebo inými dokumentmi, v prípade potreby vrátane kontroly presnosti údajov v žiadosti o platbu na základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany.

3.   Kontrolami na mieste sa overuje, či využitie alebo zamýšľané využitie operácie je v súlade s využitím, ktoré je opísané v žiadosti o podporu a vzhľadom na ktoré bola poskytnutá podpora.

4.   S výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré príslušné orgány riadne zaznamenajú a vysvetlia, zahŕňajú kontroly na mieste návštevu miesta vykonávania operácie, alebo, ak je operácia nehmotná, návštevu organizátora operácie.

Článok 52

Kontroly ex post

1.   Kontroly ex post sa vykonávajú v prípade investičných operácií s cieľom overiť plnenie záväzkov podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo uvedených v programe rozvoja vidieka.

2.   Kontroly ex post sa v každom kalendárnom roku vzťahujú na minimálne 1 % výdavkov EPFRV na investičné operácie, ktoré sú stále predmetom záväzku uvedeného v odseku 1 a vzhľadom na ktoré sa uskutočnila záverečná platba z EPFRV. Zohľadnia sa iba kontroly, ktoré sa vykonali do konca príslušného kalendárneho roka.

3.   Vzorka operácií, ktorá sa má kontrolovať v súlade s odsekom 1, je založená na analýze rizík a finančného vplyvu jednotlivých operácií, typov operácií alebo opatrení. 20 % až 25 % vzorky sa vyberie náhodne.

Článok 53

Správa o kontrole

1.   O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované opatrenia a žiadosti alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu.

d)

výsledky kontrol a akékoľvek prípadné pripomienky;

e)

akékoľvek ďalšie kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na kontroly ex post v rámci tohto oddielu.

3.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby sa potvrdila prítomnosť príjemcu pri kontrole a doplnili jeho pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

Oddiel 3

Ustanovenia týkajúce sa kontrol osobitných opatrení

Článok 54

Prenos znalostí a informačné akcie

Príslušný orgán overuje plnenie požiadavky, aby subjekty poskytujúce služby prenosu znalostí a informačné služby mali primerané kapacity, ako sa vyžaduje v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Príslušný orgán overuje obsah a trvanie programov výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov podľa článku 14 ods. 5 uvedeného nariadenia. Uvedené overovania sa vykonáva prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 55

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Pokiaľ ide o operácie stanovené v článku 15 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán overuje plnenie požiadavky, aby orgány alebo subjekty vybrané na poskytovanie poradenstva mali primerané zdroje a aby sa výberové konanie konalo prostredníctvom verejného obstarávania podľa článku 15 ods. 3 uvedeného nariadenia. Uvedené overovanie sa vykonáva prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 56

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Pokiaľ ide o opatrenie stanovené v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán môže v prípade potreby použiť na overovanie plnenia povinností a kritérií oprávnenosti dôkazy získané od iných útvarov, subjektov alebo organizácií. Príslušný orgán sa však presvedčí o tom, že daný útvar, subjekt alebo organizácia pracujú na úrovni postačujúcej na kontrolu plnenia povinností a kritérií oprávnenosti. Na tento účel príslušný orgán vykoná správne kontroly a, na základe vzorky, kontroly na mieste.

Článok 57

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Pokiaľ ide o operácie uvedené v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste overuje plnenie:

a)

podnikateľského plánu v súlade s článkom 19 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článku 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 (22) vrátane v prípade mladých poľnohospodárov požiadavky, aby vyhovovali vymedzeniu pojmu „aktívny poľnohospodár“, ako je uvedené v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b)

pravidla obdobia odkladu na splnenie podmienok týkajúcich sa profesijných zručností podľa článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 (23).

Článok 58

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

Pokiaľ ide o opatrenie stanovené v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, členské štáty uznávajú skupinu výrobcov po overení splnenia kritérií stanovených v odseku 1 uvedeného článku a vnútroštátnych pravidiel zo strany tejto skupiny. Po uznaní príslušný orgán overuje nepretržité plnenie kritérií uznávania a podnikateľského plánu v súlade s článkom 27 ods. 2 uvedeného nariadenia prostredníctvom administratívnych kontrol a aspoň raz za päť rokov prostredníctvom kontroly na mieste.

Článok 59

Riadenie rizík

Pokiaľ ide o špecifickú podporu uvedenú v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste overuje najmä:

a)

či boli poľnohospodári oprávnení na podporu v súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b)

pri kontrole žiadostí o platby prostredníctvom vzájomných fondov podľa článku 36 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, či bola kompenzácia zaplatená v plnej výške združeným poľnohospodárom v súlade s článkom 36 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 60

Iniciatíva Leader

1.   Členské štáty uplatňujú vhodný systém dozoru nad miestnymi akčnými skupinami.

2.   Čo sa týka výdavkov vzniknutých podľa článku 35 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, členské štáty môžu delegovať vykonávanie administratívnych kontrol uvedených v článku 48 tohto nariadenia na miestne akčné skupiny prostredníctvom formálneho aktu. Členské štáty sú však naďalej zodpovedné za overenie toho, či miestne akčné skupiny majú na vykonanie uvedenej činnosti administratívnu a kontrolnú kapacitu.

V prípade delegovania uvedeného v prvom pododseku vykonáva príslušný orgán pravidelné kontroly miestnych akčných skupín vrátane kontrol účtovníctva a opakovania administratívnych kontrol na základe vzorky.

Príslušný orgán vykonáva aj kontroly na mieste uvedené v článku 49 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kontrolnú vzorku výdavkov týkajúcich sa iniciatívy Leader, uplatňuje sa minimálne rovnaké percento, ako sa uvádza v článku 50 tohto nariadenia.

3.   Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté na základe článku 35 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 35 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia, keď je samotná miestna akčná skupina príjemcom podpory, administratívne kontroly vykonávajú osoby nezávislé od príslušnej miestnej akčnej skupiny.

Článok 61

Úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov

1.   Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 69 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, administratívne kontroly a kontroly na mieste sa vykonávajú u príjemcu a v závislosti od realizácie príslušnej operácie. Analýza rizika v súlade s článkom 50 tohto nariadenia sa vzťahuje, a to minimálne jedenkrát, na príslušné operácie na základe diskontovanej hodnoty dotácie.

2.   Príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a v prípade potreby prostredníctvom návštev in situ sprostredkovateľských finančných inštitúcií a príjemcu zabezpečí, že platby sprostredkovateľským finančným inštitúciám sú v súlade s právom Únie a dohodou uzavretou medzi platobnou agentúrou a sprostredkovateľskou finančnou inštitúciou.

3.   Ak sú úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov spojené s finančnými nástrojmi v rámci jednej operácie zameranej na tých istých konečných prijímateľov, príslušný orgán vykoná kontroly na úrovni konečných prijímateľov iba v tých prípadoch, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 62

Technická pomoc na podnet členských štátov

Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, články 48 až 51 a článok 53 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

Administratívne kontroly uvedené v článku 48 a kontroly na mieste uvedené v článku 49 vykonáva subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od subjektu, ktorý schvaľuje platby na technickú pomoc.

KAPITOLA III

Neoprávnené platby a administratívne sankcie

Článok 63

Čiastočné alebo úplné odňatie podpory a administratívne sankcie

1.   Platby sa počítajú na základe súm, ktoré sa na základe vykonaných administratívnych kontrol uvedených v článku 48 považujú za oprávnené.

Príslušný orgán preskúma žiadosť o platbu, ktorá mu bola doručená od príjemcu, a stanoví sumy podpory, ktoré sú oprávnené na poskytnutie podpory. Stanoví:

a)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi na základe žiadosti o platbu a rozhodnutí o grante;

b)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v žiadosti o platbu.

Ak suma stanovená podľa písmena a) druhého pododseku prevýši sumu stanovenú podľa písmena b) uvedeného pododseku o viac ako 10 %, administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanovenú podľa písm. b). Výška sankcie predstavuje rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročiť úplné odňatie podpory.

Žiadne sankcie sa však neuplatňujú, ak príjemca môže príslušnému orgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za zahrnutie neoprávnenej sumy, alebo ak sa príslušný orgán presvedčí inak o tom, že príslušný príjemca nie je vinný.

2.   Administratívna sankcia uvedená v odseku 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na neoprávnené výdavky určené počas kontrol na mieste uvedených v článku 49. V tomto prípade sú preskúmané výdavky kumulatívne výdavky vynaložené na príslušnú operáciu. Platí to bez toho, aby boli dotknuté výsledky predchádzajúcich kontrol na mieste týkajúcich sa príslušných operácií.

HLAVA V

SYSTÉM KONTROL A ADMINISTRATÍVNE SANKCIE V SÚVISLOSTI S KRÍŽOVÝM PLNENÍM

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 64

Vymedzenie pojmov

Na účely technických špecifikácií potrebných na uplatňovanie systému kontrol a administratívnych sankcií v súvislosti s krížovým plnením sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„špecializované kontrolné orgány“ sú príslušné vnútroštátne kontrolné orgány uvedené v článku 67 tohto nariadenia zodpovedné za zabezpečenie plnenia pravidiel uvedených v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b)

„akt“ je každá jedna smernica a nariadenie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013;

c)

„rok zistenia“ je kalendárny rok, v ktorom boli vykonané administratívne kontroly alebo kontroly na mieste;

d)

„oblasti krížového plnenia“ sú ktorékoľvek z troch rôznych oblastí uvedených v článku 93 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a zachovávanie trvalých pasienkov uvedené v článku 93 ods. 3 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA II

Kontrola

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 65

Systém kontroly krížového plnenia

1.   Členské štáty zriadia systém zaručujúci efektívnu kontrolu dodržiavania krížového plnenia. Tento systém zabezpečuje najmä:

a)

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, prenos potrebných informácií týkajúcich sa príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 od platobnej agentúry špecializovaným kontrolným orgánom a/alebo, ak je to uplatniteľné, prostredníctvom koordinačného orgánu;

b)

metódy, ktoré sa majú uplatňovať pri výbere kontrolných vzoriek;

c)

údaje o charaktere a rozsahu kontrol, ktoré sa majú vykonať;

d)

správy o kontrole obsahujúce najmä akékoľvek zistené neplnenie povinností a posúdenie jeho závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania;

e)

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, posielanie správ o kontrole od špecializovaných kontrolných orgánov buď platobnej agentúre, alebo koordinačnému orgánu, alebo obom;

f)

uplatňovanie systému znížení a vylúčení platobnou agentúrou.

2.   Členské štáty môžu stanoviť postup, podľa ktorého príjemca oznámi platobnej agentúre prvky potrebné na určenie požiadaviek a noriem, ktoré sa naňho vzťahujú.

Článok 66

Vyplácanie pomoci v súvislosti s kontrolami krížového plnenia

Pokiaľ ide o kontroly krížového plnenia, keď sa tieto kontroly nemôžu ukončiť pred vyplatením platieb a ročných prémií podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 príslušnému príjemcovi, suma, ktorú má zaplatiť príjemca v dôsledku akejkoľvek administratívnej sankcie, sa vymáha v súlade s článkom 7 tohto nariadenia alebo prostredníctvom jej započítania.

Článok 67

Zodpovednosť príslušného kontrolného orgánu

1.   Príslušný kontrolný orgán má tieto zodpovednosti:

a)

špecializované kontrolné orgány zodpovedajú za vykonávanie kontrol dodržiavania príslušných požiadaviek a noriem;

b)

platobné agentúry zodpovedajú za stanovenie administratívnych sankcií v jednotlivých prípadoch v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitolou III uvedenej hlavy.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že kontroly týkajúce sa všetkých alebo určitých požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí krížového plnenia vykoná platobná agentúra za predpokladu, že členský štát zaručí, aby účinnosť kontrol bola minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol vykonávaných špecializovanými kontrolnými orgánmi.

Oddiel 2

Kontroly na mieste

Článok 68

Minimálna miera kontrol

1.   Pokiaľ ide o požiadavky a normy, za ktoré zodpovedá, príslušný kontrolný orgán vykonáva kontroly na mieste u minimálne 1 % celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, za ktoré príslušný kontrolný orgán zodpovedá.

Odchylne od prvého pododseku v prípade skupín osôb uvedených v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa každý jednotlivý člen týchto skupín môže považovať za príjemcu na účely výpočtu kontrolnej vzorky uvedenej v prvom pododseku.

Minimálna miera kontrol uvedená v prvom pododseku sa môže dosiahnuť na úrovni každého príslušného kontrolného orgánu alebo na úrovni každého aktu alebo normy alebo každej skupiny aktov alebo noriem. Keď platobná agentúra nevykoná kontroly, táto minimálna miera kontrol sa aj tak môže dosiahnuť na úrovni každej platobnej agentúry.

Keď právne predpisy uplatniteľné na akt a normy už stanovujú minimálnu mieru kontrol, uplatní sa táto miera namiesto minimálnej miery uvedenej v prvom pododseku. Členské štáty môžu alternatívne rozhodnúť, že každý prípad neplnenia povinností zistený v priebehu kontrol na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy, ktoré sa vykonávajú nad rámec vzorky uvedenej v prvom pododseku, sa musí oznámiť príslušnému kontrolnému orgánu zodpovednému za príslušný akt alebo príslušnú normu, a ten musí vykonať následné kroky. Uplatňujú sa ustanovenia tejto kapitoly a hlavy III kapitol I, II a III.

Čo sa týka povinností krížového plnenia v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES, uplatňovanie špecifickej úrovne výberu vzorky plánov monitorovania sa považuje za vyhovujúce požiadavke na minimálnu mieru uvedenú v prvom pododseku.

2.   Odchylne od odseku 1 s cieľom dosiahnuť minimálnu mieru kontroly podľa uvedeného odseku na úrovni každého aktu alebo normy, alebo skupiny aktov alebo noriem členský štát môže:

a)

použiť výsledky kontrol na mieste, ktoré boli vykonané podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy v prípade vybraných poľnohospodárov alebo

b)

nahradiť vybraných príjemcov príjemcami podliehajúcimi kontrole na mieste, ktoré sa vykonávajú podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy pod podmienkou, že títo príjemcovia sú príjemcami uvedenými v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

V takýchto prípadoch sa kontroly na mieste vzťahujú na všetky aspekty príslušných aktov alebo noriem vymedzené v rámci krížového plnenia. Okrem toho členský štát zabezpečuje, že účinnosť uvedených kontrol na mieste je minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných príslušnými kontrolnými orgánmi.

3.   Pri stanovovaní minimálnej miery kontrol uvedenej v odseku 1 tohto článku sa nezohľadňujú potrebné opatrenia uvedené v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

4.   Pokiaľ sa kontrolami na mieste odhalí významný stupeň nesúladu s daným aktom alebo danou normou, počet kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v prípade tohto aktu alebo tejto normy v nasledujúcom kontrolnom období, sa zvýši. Príslušný kontrolný orgán môže v rámci špecifického aktu rozhodnúť, že obmedzí rozsah pôsobnosti uvedených ďalších kontrol na mieste na najčastejšie porušované požiadavky.

5.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, opatrenia potrebné na overenie toho, či príjemcovia napravili príslušnú situáciu nesúladu, sa uplatňuje na vzorke 20 % týchto príjemcov.

Článok 69

Výber kontrolnej vzorky

1.   Výber vzorky poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú kontrolovať v súlade s článkom 68, sa zakladá, ak je to uplatniteľné, na analýze rizika podľa uplatniteľných právnych predpisov alebo na analýze rizika primeranej požiadavkám alebo normám. Uvedené analýzy rizika môžu byť založené na úrovni jednotlivého poľnohospodárskeho podniku alebo na úrovni kategórií poľnohospodárskych podnikov alebo geografických zón.

Pri analýze rizika sa môže zohľadniť jedna alebo obe z týchto možností:

a)

účasť príjemcu v poľnohospodárskom poradenskom systéme vytvorenom podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b)

účasť príjemcu v certifikačnom systéme, ak je príslušný režim relevantný, pokiaľ ide o príslušné požiadavky a normy.

Členský štát môže na základe analýzy rizika rozhodnúť, že vylúči príjemcov zúčastňujúcich sa v certifikačnom systéme uvedenom v druhom pododseku písm. b) z kontrolnej vzorky založenej na riziku. Keď sa však certifikačný systém vzťahuje iba na časť požiadaviek a noriem, ktoré musí dodržiavať príjemca v rámci krížového plnenia, na požiadavky alebo normy, na ktoré sa nevzťahuje certifikačný systém, sa uplatňujú primerané rizikové faktory.

Keď analýza výsledkov kontroly odhalí, že k nesúladu s požiadavkami alebo normami, ktoré obsahuje certifikačný systém uvedený v druhom pododseku písm. b), dochádza veľmi často, musia sa opätovne posúdiť rizikové faktory týkajúce sa príslušných požiadaviek alebo noriem.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na kontroly vykonávané v nadväznosti na akékoľvek neplnenie povinností, na ktoré bol príslušný kontrolný orgán upozornený akýmkoľvek iným spôsobom. Vzťahuje sa však na kontroly vykonávané ako následné kroky na základe článku 97 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.   S cieľom zabezpečiť prvok reprezentatívnosti sa náhodne vyberie 20 % až 25 % z minimálneho počtu príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste podľa článku 68 ods. 1 prvého pododseku. Ak je však počet príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste, vyšší ako minimálny počet, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

4.   Čiastočný výber kontrolnej vzorky sa môže v prípade potreby vykonať na základe dostupných informácií pred koncom príslušnej lehoty na podávanie žiadostí. Predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí.

5.   Vzorka príjemcov, ktorá sa má kontrolovať v súlade s článkom 68 ods. 1, sa môže vybrať zo vzoriek príjemcov, ktoré už boli vybrané podľa článkov 30 až 34 a na ktoré sa uplatňujú príslušné požiadavky alebo normy. Táto možnosť sa však nevzťahuje na kontroly príjemcov v rámci režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

6.   Odchylne od článku 68 ods. 1 sa vzorky príjemcov, ktoré sa majú kontrolovať na mieste, môžu vybrať v minimálnej miere 1 % oddelene od každého z nasledujúcich príjemcov, ktorí podliehajú povinnostiam krížového plnenia v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013:

a)

príjemcovia, ktorým sa poskytujú priame platby na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

príjemcovia, ktorým sa poskytuje podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

príjemcovia, ktorým sa poskytuje ročná prémia na základe článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

7.   Keď sa na základe analýzy rizika vykonanej na úrovni poľnohospodárskeho podniku dospeje k záveru, že poľnohospodári, ktorí nie sú príjemcami, predstavujú väčšie riziko ako príjemcovia uvedení v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, títo príjemcovia sa môžu nahradiť poľnohospodármi, ktorí nie sú príjemcami. V tom prípade musí celkový počet kontrolovaných poľnohospodárov aj tak dosiahnuť mieru kontroly stanovenú v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia. Dôvody takéhoto nahradenia sa riadne odôvodnia a zdokumentujú.

8.   Postupy stanovené v odsekoch 5 a 6 sa môžu kombinovať, keď takáto kombinácia zvýši účinnosť kontrolného systému.

Článok 70

Určenie súladu s požiadavkami a normami

1.   Ak je to uplatniteľné, dodržiavanie požiadaviek a noriem sa určí použitím prostriedkov stanovených v právnych predpisoch uplatniteľných na príslušnú požiadavku alebo normu.

2.   V iných prípadoch a v prípade potreby sa určovanie vykonáva prostredníctvom použitia akýchkoľvek vhodných prostriedkov, o ktorých rozhodne príslušný kontrolný orgán, ktorými sa zabezpečuje presnosť minimálne rovnocenná s presnosťou vyžadovanou pri úradných určeniach podľa vnútroštátnych pravidiel.

3.   V prípade potreby sa kontroly na mieste môžu vykonávať s použitím techník diaľkového snímania.

Článok 71

Prvky kontrol na mieste

1.   Pri výkone kontrol na vzorke stanovenej v článku 68 ods. 1 príslušný kontrolný orgán zabezpečuje kontrolu všetkých vybraných príjemcov, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré zodpovedá príslušný kontrolný orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek, keď sa dosiahne minimálna miera kontrol na úrovni každého aktu alebo normy alebo skupiny aktov alebo noriem uvedená v článku 68 ods. 1 treťom pododseku, vybraní príjemcovia sa kontrolujú, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných aktov alebo noriem alebo skupín aktov alebo noriem z ich strany.

Keď je skupina osôb uvedená v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vybraná do vzorky uvedenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia, príslušný kontrolný orgán zabezpečuje, aby sa kontrolovali všetci členovia skupiny, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré sú zodpovední.

Všeobecne platí, že sa kontroluje každý príjemca vybraný na kontrolu na mieste v čase, keď je možné kontrolovať väčšinu požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré bol vybraný. Členské štáty však zabezpečujú, aby sa počas roka dosiahla náležitá úroveň kontroly všetkých požiadaviek a noriem.

2.   Kontroly na mieste sa, ak je to uplatniteľné, vzťahujú na všetku poľnohospodársku pôdu podniku. Skutočná inšpekcia priamo v teréne ako súčasť kontroly na mieste sa však môže obmedziť na vzorku minimálne polovice poľnohospodárskych pozemkov podniku, na ktoré sa vzťahujú uvedené požiadavky alebo normy, pod podmienkou, že takouto vzorkou sa zaručí spoľahlivá a reprezentatívna úroveň kontroly požiadaviek a noriem.

Prvý pododsek platí bez toho, aby bol dotknutý výpočet a uplatňovanie administratívnej sankcie podľa hlavy IV kapitoly II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitoly III tejto hlavy. Ak sa kontrolou vzorky uvedenou v prvom pododseku odhalí neplnenie povinností, vzorka momentálne kontrolovaných poľnohospodárskych pozemkov sa zväčší.

Okrem toho, ak je v právnych predpisoch uplatniteľných na akty alebo normy tak stanovené, práve vykonávaná inšpekcia súladu s požiadavkami a normami ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na reprezentatívnu vzorku objektov určených na kontrolu. Členské štáty však zabezpečujú, aby boli vykonané kontroly v súvislosti so všetkými požiadavkami a normami, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad.

3.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa spravidla vykonávajú ako súčasť jednej návštevy. Pozostávajú z overenia požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad. Cieľom týchto kontrol je zistiť akýkoľvek možný nesúlad s uvedenými požiadavkami a normami a okrem toho určiť prípady, ktoré sa majú predložiť na ďalšie kontroly.

4.   Kontroly na mieste na úrovni poľnohospodárskeho podniku sa môžu nahradiť administratívnymi kontrolami za predpokladu, že členský štát zabezpečí, aby administratívne kontroly boli aspoň rovnako účinné ako kontroly na mieste.

5.   Pri vykonávaní kontrol na mieste môžu členské štáty použiť objektívne kontrolné ukazovatele špecifické pre určité požiadavky a normy za predpokladu, že zaručia, aby účinnosť kontroly príslušných požiadaviek a noriem bola aspoň rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných bez použitia ukazovateľov.

Ukazovatele musia byť priamo prepojené s požiadavkami alebo normami, ktoré reprezentujú, a musia sa vzťahovať na všetky prvky, ktoré sa majú pri kontrole uvedených požiadaviek alebo noriem kontrolovať.

6.   Kontroly na mieste týkajúce sa vzorky stanovenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia sa vykonávajú počas toho istého kalendárneho roka, v ktorom boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, alebo, pokiaľ ide o žiadosti o podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kedykoľvek počas obdobia uvedeného v článku 97 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 72

Správa o kontrole

1.   Každá kontrola na mieste vykonávaná podľa tejto hlavy je predmetom správy o kontrole, ktorú vypracúva príslušný kontrolný orgán alebo za ktorú nesie zodpovednosť.

Správa sa delí na tieto časti:

a)

všeobecnú časť, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

príjemca vybraný na kontrolu na mieste;

ii)

prítomné osoby;

iii)

či bol príjemca na návštevu upozornený, a ak áno, v akom časovom predstihu;

b)

časť, ktorá sa venuje jednotlivým vykonaným kontrolám týkajúcim sa jednotlivých aktov a noriem a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

požiadavky a normy, ktoré boli predmetom kontroly na mieste;

ii)

charakter a rozsah vykonaných kontrol;

iii)

zistenia;

iv)

akty a normy, v súvislosti s ktorými sa zistil akýkoľvek nesúlad;

c)

časť obsahujúca vyhodnotenie, v ktorej sa posudzuje význam neplnenia povinností vo vzťahu ku každému aktu a/alebo každej norme na základe kritérií závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania v súlade s článkom 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s uvedením všetkých faktorov, ktoré by mali viesť k zväčšeniu alebo zmenšeniu zníženia, ktoré sa má uplatniť.

Keď ustanovenia týkajúce sa predmetnej požiadavky alebo normy nechávajú priestor na to, aby sa v prípade zisteného neplnenia povinností ďalej nepostupovalo, alebo keď sú podpory udelené podľa článku 17 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, musí sa to uviesť v správe.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či bol príslušný príjemca vybraný na kontrolu na mieste v súlade s článkom 69 kontrolovaný na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy v súlade s článkom 68 ods. 2 alebo akýmkoľvek iným spôsobom bol naňho upozornený príslušný kontrolný orgán v rámci ďalšieho postupu vo veci neplnenia povinností.

3.   O každom určenom nesúlade je príjemca informovaný do troch mesiacov odo dňa kontroly na mieste.

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia 1306/2013, je informovaný v lehote stanovenej v prvom pododseku tohto odseku o tom, že sa má prijať nápravné opatrenie podľa článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 1306/2013.

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia 1306/2013, príslušný príjemca je informovaný najneskôr do jedného mesiaca po rozhodnutí o neuplatnení administratívnej sankcie podľa uvedeného článku, že sa má prijať nápravné opatrenie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konkrétne ustanovenia obsiahnuté v právnych predpisoch uplatniteľných na požiadavky a normy, správa o kontrole sa dokončí do jedného mesiaca od kontroly na mieste. Táto lehota sa však môže za náležite odôvodnených okolností predĺžiť na tri mesiace, najmä, ak si to vyžaduje chemická alebo fyzikálna analýza.

Keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, správa o kontrole a, na požiadanie, relevantné podporné dokumenty sa zašlú alebo sprístupnia platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od ich dokončenia.

Keď však správa neobsahuje žiadne zistenia, členský štát môže rozhodnúť, že sa takáto správa nezašle pod podmienkou, že sa priamo sprístupní platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od jej dokončenia.

KAPITOLA III

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií

Článok 73

Všeobecné zásady

1.   Keď je viac ako jedna platobná agentúra zodpovedná za riadenie rôznych režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a platieb súvisiacich s režimami podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty zabezpečia, aby sa na určené neplnenie povinností a v prípade potreby všetky zodpovedajúce administratívne sankcie upozornili všetky platobné agentúry zapojené do uvedených platieb. Toto zahŕňa prípady, keď neplnenie kritérií oprávnenosti takisto predstavuje nedodržanie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia a naopak. Členské štáty, ak je to uplatniteľné, zabezpečia, aby sa uplatňovala jedna miera zníženia.

2.   Pokiaľ bol určený viac ako jeden prípad neplnenia povinností, pokiaľ ide o rôzne akty alebo normy v tej istej oblasti krížového plnenia, tieto prípady sa na účely stanovenia zníženia uvedeného v článku 39 ods. 1 a článku 40 delegovaného nariadenia č. 640/2014 považujú za jedno nesplnenie povinností.

3.   Nedodržanie normy, ktoré predstavuje aj nesplnenie požiadavky, sa považuje za jedno nesplnenie povinností. Na účely výpočtu znížení sa nesplnenie povinností považuje za časť oblasti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka.

4.   Administratívna sankcia sa uplatňuje na celkovú sumu platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť danému príjemcovi:

a)

na základe žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, ktoré predložil alebo predloží počas roka zistenia a/alebo

b)

pokiaľ ide o žiadosti o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pokiaľ ide o písmeno b) prvého pododseku, príslušná suma sa na účely reštrukturalizácie a konverzie vydelí tromi.

5.   Čo sa týka skupiny osôb uvedenej v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, percento zníženia sa vypočíta v súlade s touto hlavou kapitolou III a hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia č. 640/2014. V tom prípade môžu členské štáty v záujme proporcionality uplatniť uvedené percento zníženia na časť dotácie pridelenej členovi skupiny, ktorí si neplní povinnosti.

Článok 74

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade nedbanlivosti

1.   Keď sa určil viac ako jeden prípad nesplnenia povinností súvisiacich s rôznymi oblasťami krížového plnenia z nedbanlivosti, postup stanovenia zníženia uvedený v článku 39 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňuje individuálne na každé nesplnenie povinností.

Výsledné percentá znížení sa spočítajú. Maximálne zníženie však nesmie prekročiť 5 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4 tohto nariadenia.

2.   V prípade, že sa určí opakované nesplnenie povinností z nedbanlivosti spolu s iným nesplnením povinností alebo iným opakovaným neplnením povinností, výsledné percento znížení sa spočíta. Maximálne zníženie však nesme prekročiť 15 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4.

Článok 75

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade úmyselného neplnenia povinností

V prípade úmyselného neplnenia povinností extrémneho rozsahu, závažnosti alebo trvania je príjemca, okrem uloženej sankcie vypočítanej v súlade s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, vylúčený zo všetkých platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v nasledujúcom kalendárnom roku.