ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 223

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
29. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 818/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 819/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón I a II

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 820/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny V

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 822/2014 z 28. júla 2014 o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu v rámci systému všeobecných colných preferencií pre bicykle vyrábané v Kambodži, pokiaľ ide o využívanie v rámci kumulácie častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Malajzii

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/504/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ, pokiaľ ide o formulár na poskytovanie informácií o plánovaní pripravenosti a reakcie v súvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia [oznámené pod číslom C(2014) 5180]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 818/2014

z 24. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Európskej únie alebo zaregistrovanými v Európskej únii vyčerpala strednodobá kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať cielený rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členským štátom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členských štátov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v daných členských štátoch sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje cielený rybolov populácie uvedenej v danej prílohe.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

18/TQ43

Členský štát

Európska únia (všetky členské štáty)

Populácia

RED/N3M

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

oblasť NAFO 3M

Ukončenie

10.7.2014


29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 819/2014

z 24. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón I a II

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri Evans

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

16/TQ43

Členský štát

Francúzsko

Populácia

LIN/1/2.

Druh

Mieň veľký (Molva molva)

Zóna

Vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

Ukončenie

7. júl 2014


29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 820/2014

z 24. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny V

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

17/TQ43

Členský štát

Francúzsko

Populácia

LIN/05EI.

Druh

mieň veľký (Molva molva)

Zóna

vody Únie a medzinárodné vody zóny V

Ukončenie

7.7.2014


29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 821/2014

z 28. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 38 ods. 10, článok 46 ods. 3, článok 115 ods. 4 a článok 125 ods. 8 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 (2) obsahuje ustanovenia potrebné na prípravu programov. Aby sa zabezpečilo vykonávanie programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), je potrebné stanoviť ďalšie ustanovenia na uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. S cieľom zabezpečiť komplexný prehľad týchto ustanovení a uľahčiť prístup k nim by tieto ustanovenia mali byť zahrnuté v jednom vykonávacom akte.

(2)

V záujme zvýšenia flexibility pri mobilizácii podpory pre finančné nástroje z rôznych zdrojov spravovaných riadiacim orgánom jedným zo spôsobov uvedených v článku 38 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné objasniť, ako sa prevádzajú programové príspevky a ako sa spravujú. Predovšetkým je potrebné objasniť okolnosti, za akých môže finančný nástroj získať príspevky z viac ako jedného programu alebo z viac ako jednej prioritnej osi alebo opatrenia rovnakého programu, a podmienky, za akých možno vnútroštátne verejné alebo súkromné príspevky na finančné nástroje, ktoré sa poskytli na úrovni konečných prijímateľov, považovať za zdroje vnútroštátneho spolufinancovania.

(3)

Je nevyhnutné stanoviť vzor správy o finančných nástrojoch Komisii s cieľom zabezpečiť, aby riadiace orgány predkladali informácie požadované v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konzistentným a porovnateľným spôsobom. Vzor správy o finančných nástrojoch je tiež potrebný na to, aby Komisia mohla poskytovať zhrnutia údajov o pokroku dosiahnutom vo financovaní a vykonávaní finančných nástrojov.

(4)

Aby sa zabezpečila harmonizovaná vizuálna identita informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií v oblasti politiky súdržnosti Únie, mali by sa stanoviť pokyny na vytvorenie znaku Únie a vymedzenie štandardných farieb, ako aj technické vlastnosti jeho zobrazovania a odkaz na fond alebo fondy, z ktorých sa operácia podporuje.

(5)

Aby sa zabezpečila harmonizovaná vizuálna identita informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa infraštruktúry a stavebných činností v oblasti politiky súdržnosti Únie, je potrebné stanoviť technické vlastnosti pútačov a stálych tabúľ pre infraštruktúru a stavebné činnosti, kde celková verejná podpora na každú operáciu presahuje 500 000 EUR.

(6)

Na účely článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné stanoviť technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit.

(7)

Na účely účinného vykonávania článku 122 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné zabezpečiť, aby technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov zaručovali úplnú interoperabilitu so systémom uvedeným v článku 122 ods. 3 uvedeného nariadenia, a to na štrukturálnej, technickej a sémantickej úrovni.

(8)

Podrobné technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov by mali byť dostatočne zdokumentované, aby zabezpečili postačujúci audit trail pri kontrole súladu s právnymi požiadavkami.

(9)

Systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov by mal obsahovať aj vhodné vyhľadávacie nástroje a funkcie na podávanie správ, tak aby bolo možné ľahko vyhľadávať a zoskupovať informácie, ktoré sú v ňom uložené na účely monitorovania, hodnotenia, finančného hospodárenia, overovania a auditu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Koordinačného výboru pre Európske štrukturálne a investičné fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PODROBNÉ OPATRENIA PRE PREVOD A SPRÁVU PROGRAMOVÝCH PRÍSPEVKOV A PODÁVANIE SPRÁV O FINANČNÝCH NÁSTROJOCH

Článok 1

Prevod a správa programových príspevkov

[článok 38 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

1.   Ak finančný nástroj získa príspevky z viac ako jedného programu alebo z viac ako jednej prioritnej osi alebo opatrenia rovnakého programu, musí subjekt, ktorý vykonáva tento finančný nástroj, viesť samostatný účet alebo používať vhodné kódové označenie účtov pre príspevok z každého programu, z každej prioritnej osi alebo opatrenia na účely podávania správ a auditu.

2.   Ak finančné nástroje získajú vnútroštátne verejné a súkromné príspevky na úrovni konečných prijímateľov v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy, orgány vykonávajúce finančné nástroje spravujú vnútroštátne verejné alebo súkromné príspevky, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie na úrovni konečných prijímateľov v súlade s odsekmi 3 až 6.

3.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, uchovávajú doklady o:

a)

právnych dohodách uzatvorených so súkromnými alebo verejnými subjektmi v súvislosti s vnútroštátnymi verejnými alebo súkromnými príspevkami predstavujúcimi vnútroštátne spolufinancovanie, ktoré majú tieto subjekty poskytnúť na úrovni konečných prijímateľov;

b)

účinnom prevode zdrojov predstavujúcich vnútroštátne spolufinancovanie, ktoré poskytujú súkromné alebo verejné subjekty konečným prijímateľom;

c)

vnútroštátnych verejných alebo súkromných príspevkoch, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie, poukázaných zo strany súkromných alebo verejných subjektov, oznámených orgánu, ktorý finančný nástroj vykonáva.

4.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nesú celkovú zodpovednosť za investície na úrovni konečných prijímateľov vrátane následného monitorovania príspevkov z programov podľa dohôd o financovaní.

5.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, zabezpečujú, aby výdavky pokryté z vnútroštátnych verejných alebo súkromných príspevkov, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie, boli oprávnené pred ich vykázaním riadiacemu orgánu.

6.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, zachovávajú audit trail v prípade verejných alebo súkromných príspevkov, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie až po úroveň konečného prijímateľa.

Článok 2

Vzor správy o finančných nástrojoch

[článok 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Na účely osobitnej správy uvedenej v článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 riadiace orgány používajú vzor uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA OPERÁCIÍ A POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU ÚNIE A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

[článok 115 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Článok 3

Pokyny na vytvorenie znaku a vymedzenie štandardných farieb

Znak Únie sa vyhotovuje v súlade s grafickými normami stanovenými v prílohe II.

Článok 4

Technické vlastnosti zobrazenia znaku Únie a odkaz na fond alebo fondy, z ktorých sa operácia podporuje

1.   Znak Únie uvedený v oddiele 2.2 bode 1 písm. a) prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 sa na webových stránkach zobrazuje vo farbe. Na všetkých ostatných médiách sa farba použije vždy, keď je to možné, a čiernobiela verzia sa môže používať iba v odôvodnených prípadoch.

2.   Znak Únie je vždy zreteľne viditeľný a umiestnený na nápadnom mieste. Jeho umiestnenie a veľkosť musia byť primerané vzhľadom na veľkosť použitého materiálu alebo dokumentu. V prípade malých reklamných objektov sa povinnosť uviesť odkaz na fond neuplatňuje.

3.   V prípade znaku Únie sú odkaz na Úniu a príslušný fond Únie zobrazené na webovej stránke tak, že:

a)

znak Únie a odkaz na Úniu sú pri návšteve webovej stránky viditeľné v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie;

b)

odkaz na príslušný fond je viditeľný na tej istej webovej stránke.

4.   Názov „Európska únia“ sa vždy vypisuje celý. Názov finančného nástroja obsahuje odkaz na skutočnosť, že je podporovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V prípade znaku Únie možno použiť akýkoľvek z týchto typov písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nesmie sa použiť kurzíva, podčiarkovanie ani efekty písma. Text je vo vzťahu k znaku Únie umiestnený tak, aby sa nijakým spôsobom neprekrývali. Použitá veľkosť písma je úmerná veľkosti emblému. Ako farba písma sa používa reflexná modrá, čierna alebo biela, a to v závislosti od pozadia.

5.   Ak sú okrem znaku Únie zobrazené iné logá, znak Únie má prinajmenšom rovnakú veľkosť, pokiaľ ide o výšku alebo šírku, ako najväčšie z ostatných log.

Článok 5

Technické vlastnosti stálych tabúľ a dočasných alebo stálych pútačov

1.   Názov operácie, hlavný cieľ operácie, znak Únie spolu s odkazom na Úniu a na fond alebo fondy, ktoré sa majú zobraziť na dočasnom pútači uvedenom v oddiele 2.2 bode 4 prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 zaberajú prinajmenšom 25 % plochy tohto pútača.

2.   Názov operácie a hlavný cieľ činnosti podporovanej operáciou, znak Únie spolu s odkazom na Úniu a na fond alebo fondy, ktoré sa majú zobraziť na stálej tabuli alebo trvalom pútači uvedenom v oddiele 2.2 bode 5 prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, zaberajú prinajmenšom 25 % plochy tejto tabule alebo tohto pútača.

KAPITOLA III

SYSTÉM NA ZAZNAMENÁVANIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

[článok 125 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

Systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o operáciách uvedený v článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 spĺňa technické špecifikácie stanovené v článkoch 7 až 11.

Článok 7

Ochrana a zachovávanie údajov a dokumentov a ich integrita

1.   Prístup k systému sa zakladá na vopred vymedzených právach pre rôzne typy používateľov a v prípade, že už nie je potrebný, môže sa zrušiť.

2.   Systém registruje každý záznam, zmenu a vymazanie dokumentov a údajov.

3.   Systém neumožňuje zmenu obsahu dokumentov, ktoré sú opatrené elektronickým podpisom. Vytvorí sa časová pečiatka, ktorou sa potvrdzuje uloženie dokumentu a ktorej súčasťou je elektronický podpis a nie je možné ju zmeniť. Vymazanie týchto dokumentov sa zaznamenáva v súlade s odsekom 2.

4.   Údaje sa pravidelne zálohujú. Záložné miesto s presnou kópiou celého obsahu registra elektronických súborov je v prípade núdze k dispozícii.

5.   Elektronické zariadenie na uchovávanie údajov je chránené pred akýmkoľvek nebezpečenstvom straty alebo zmeny jeho integrity. Takáto ochrana zahŕňa fyzickú ochranu pred nevhodnou teplotou a stupňom vlhkosti vzduchu, systémy detekcie ohňa a krádeže, primeranú ochranu systémov pred útokmi vírusov, hackerov a pred akýmkoľvek iným neoprávneným prístupom.

6.   Systém zabezpečuje prenos údajov, formát a počítačové prostredie v intervaloch, ktoré sú dostatočné na to, aby zaručili čitateľnosť a prístupnosť dokumentov a údajov do konca príslušného obdobia uvedeného v článku 140 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 8

Interoperabilita

1.   Systém je interoperabilný so systémami na elektronickú výmenu údajov s prijímateľmi v súlade s článkom 122 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V prípade potreby systém umožňuje overenie pravdivosti, a ak je to vhodné, úplnosti údajov predkladaných prijímateľmi predtým, než sa uložia zabezpečeným spôsobom.

2.   Systém je interoperabilný s ďalšími príslušnými počítačovými systémami, t. j. s vnútroštátnym rámcom interoperability a s európskym rámcom interoperability (EIF), ktoré boli zriadené podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 922/2009/ES (3).

3.   Systém je interoperabilný na technickej a sémantickej úrovni. Špecifikácie podporujú štandardné formáty na výmenu údajov a zabezpečujú, aby tieto formáty boli rozpoznateľné medzi heterogénnymi systémami a mohli sa medzi nimi vymieňať.

Článok 9

Funkcie vyhľadávania a podávania správ

Tento systém zahŕňa:

a)

vhodné vyhľadávacie nástroje, ktoré umožňujú ľahké vyhľadávanie dokumentov, údajov a ich metaúdajov;

b)

funkciu podávania správ, ktorá umožňuje vypracúvanie správ na základe vopred určených kritérií, najmä v prípade údajov stanovených v nariadení (EÚ) č. 480/2014 (4);

c)

možnosť uchovávania, exportovania alebo tlače správ uvedených v písmene b) alebo odkaz na externú aplikáciu, ktorá takúto možnosť ponúka.

Článok 10

Dokumentácia systému

Riadiaci orgán poskytuje podrobnú a aktualizovanú prevádzkovú a technickú dokumentáciu týkajúcu sa fungovania a vlastností systému, ku ktorej majú na požiadanie prístup príslušné subjekty zodpovedné za riadenie programu, Komisia a Európsky dvor audítorov.

Dokumentácia uvedená v prvom odseku poskytuje dôkazy o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v príslušnom členskom štáte.

Článok 11

Bezpečnosť výmeny informácií

Používaný systém je chránený primeranými bezpečnostnými opatreniami, ktoré umožňujú triedenie dokumentov a ochranu informačných systémov a osobných údajov. Tieto opatrenia sú v súlade s medzinárodnými normami a požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov.

Bezpečnostné opatrenia uvedené v prvom odseku chránia siete a zariadenia na prenos údajov vždy, keď systém pracuje v prepojení s inými modulmi a systémami.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. septembra 2009 o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) (Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 20).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).


PRÍLOHA I

Vzor správy o finančných nástrojoch

Číslo

Informácie požadované pre každý finančný nástroj

I.   Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

1.

Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF

1.1.

Odkaz (číslo a názov) na každú prioritnú os alebo opatrenie na podporu finančného nástroja v rámci programu EŠIF

2.

Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia

3.

Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov

4.

Iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj

4.1.

Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj

II.   Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

5.

Názov finančného nástroja

6.

Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)

7.

Vykonávacie opatrenia

7.1.

Finančný nástroj zriadený na úrovni Únie, ktorý priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporovaný z príspevkov z programu EŠIF

7.1.1.

Názov finančného nástroja na úrovni Únie

7.2.

Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

8.

Druh finančného nástroja

8.1.

Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky

8.2.

Finančný nástroj organizovaný prostredníctvom fondu fondov alebo bez fondu fondov

8.2.1.

Názov fondu fondov zriadeného na účely vykonávania finančných nástrojov

9.

Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

9.1.

Opis iného finančného produktu

9.2.

Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

10.

Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie

III.   Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), článku 38 ods. 4) písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a finančných sprostredkovateľov uvedených v článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

11.

Orgán vykonávajúci finančný nástroj

11.1.

Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka, Európsky investičný fond, medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát, finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci, verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt, riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úkony (len v prípade úverov alebo záruk)

11.1.1.

Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

11.2.1.

Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

12.

Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup

12.1.

Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

13.

Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj

IV.   Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

14.

Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)

14.1.

z toho príspevky z EŠIF (v EUR)

15.

Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)

15.1.

z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

15.1.1.

z toho príspevky z EFRR (v EUR)

15.1.2.

z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)

15.1.3.

z toho príspevky z ESF (v EUR)

15.1.4.

z toho príspevky z EPFRV (v EUR)

15.1.5.

z toho príspevky z ENRF (v EUR)

15.2.

z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)

15.2.1.

z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)

15.2.2.

z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)

16.

Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (1) (v EUR)

17.

Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)

17.1.

z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)

17.2.

z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)

18.

Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

19.

Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

20.

Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

21.

Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

V.   Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

22.

Názov každého finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja

23.

Dátum podpísania dohody o financovaní v súvislosti s finančným nástrojom

24.

Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom úverov, záruk, kapitálu, kvázikapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)

24.1.

z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

25.

Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom úverov, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruk vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)

25.1.

z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

25.1.1.

z toho príspevky z EFRR (v EUR)

25.1.2.

z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)

25.1.3.

z toho príspevky z ESF (v EUR)

25.1.4.

z toho príspevky z EPFRV (v EUR)

25.1.5.

z toho príspevky z ENRF (v EUR)

25.2.

z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)

25.3.

z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)

26.

Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR)

27.

Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázikapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu

28.

Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázikapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu

29.

Počet konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu

29.1.

z toho veľké podniky

29.2.

z toho MSP

29.2.1.

z toho mikropodniky

29.3.

z toho jednotlivci

29.4.

z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora

29.4.1.

opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora

VI.   Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

30.

Dátum ukončenia posúdenia ex ante

31.

Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj

31.1.

počet už začatých výberových postupov

31.2.

počet už podpísaných dohôd o financovaní

32.

Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka

32.1.

Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia

33.

Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov

34.

Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úveru (v EUR)

VII.   Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

35.

Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)

36.

Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)

36.1.

z toho splácanie istiny (v EUR)

36.2.

z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)

37.

Sumy zo zdrojov opätovne použité, ktoré sa spätne vyplatili a ktoré možno pripísať EŠIF

37.1.

z toho sumy vyplatené na preferenčné odmeňovanie súkromných investorov alebo verejných investorov pôsobiacich v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)

37.2.

z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)

VIII.   Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

38.

Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)

38.1.

Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)

38.2.

Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)

38.2.1.

z toho verejné príspevky (v EUR)

38.2.2.

z toho súkromné príspevky (v EUR)

38.3.

Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)

38.3.1.

z toho verejné príspevky (v EUR)

38.3.2.

z toho súkromné príspevky (v EUR)

39.

Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní

39.1.

Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázikapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu

39.2.

Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázikapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov

40.

Hodnota investícií a účastí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (v EUR)

IX.   Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

41.

Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva

41.1.

Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov

41.2.

Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja


(1)  To zahŕňa osobitne pridelené rozpočtové prostriedky z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zodpovedajúcu podporu z ESF.


PRÍLOHA II

Grafické normy na vytvorenie znaku a vymedzenie štandardných farieb

OPIS SYMBOLOV

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

HERALDICKÝ OPIS

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.

GEOMETRICKÝ OPIS

Image

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezdičiek má päť cípov, ktoré sú rozmiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého priemer sa rovná jednej osemnástine výšky vlajky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Hviezdy sú usporiadané ako čísla na ciferníku hodín. Ich počet je nemenný.

PREDPÍSANÉ FARBY

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEX MODRÁ na ploche obdĺžnika,

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

ŠTVORFAREBNÝ POSTUP

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím štyroch farieb z postupu štyroch farieb.

Farbu PANTONE ŽLTÚ získame použitím 100 % „Process Yellow“.

Farbu PANTONE REFLEX MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE zodpovedá na webovej palete farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) a PANTONE YELLOW zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00).

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Image

Ak použijete modrú farbu (reflexná modrá), použite ju na 100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve.

Image

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výšky obdĺžnika.

Image

29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 822/2014

z 28. júla 2014

o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu v rámci systému všeobecných colných preferencií pre bicykle vyrábané v Kambodži, pokiaľ ide o využívanie v rámci kumulácie častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Malajzii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (3), ktorým sa od 1. januára 2014 uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, udelila Únia Kambodži všeobecné colné preferencie.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 (4) sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií. V uvedenom nariadení sa stanovuje možnosť udeliť za určitých presne vymedzených okolností výnimky z tohto vymedzenia pojmu v prospech zvýhodnených krajín VSP. Ustanovenia o regionálnej kumulácii podľa nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa zmenili vykonávacím nariadením (EÚ) č. 530/2013, v ktorom sa objasňuje, že regionálna kumulácia sa môže uplatňovať len medzi krajinami patriacimi do rovnakej regionálnej skupiny, ktoré sú v čase vývozu do Únie zvýhodnenými krajinami VSP. Tieto zmeny sa podľa nariadenia (EÚ) č. 530/2013 uplatňujú od 1. januára 2014.

(3)

Kambodža podala 15. mája 2013 žiadosť o prechodné obdobie, na základe ktorej by na účely určenia pôvodu bicyklov položky HS 8712, ktoré Kambodža vyváža do Únie, malo mať kambodžské odvetvie výroby bicyklov aj naďalej nárok považovať časti a súčasti s pôvodom v Malajzii a Singapure za materiály s pôvodom v Kambodži vzhľadom na regionálnu kumuláciu podľa systému VSP od 1. januára 2014, ktorý predstavuje dátum, od kedy sa uplatňujú zmenené ustanovenia o regionálnej kumulácii.

(4)

Kambodža má rastúce odvetvie výroby bicyklov, ktoré však ostáva slabé a je vo veľkej miere závislé na dodávkach častí a súčastí s pôvodom v susedných krajinách, ktoré patrili k zvýhodneným krajinám VSP a patrili do rovnakej regionálnej skupiny. Ide predovšetkým o Singapur a Malajziu.

(5)

Komisia požiadala Kambodžu listom z 9. augusta 2013 o predloženie ďalších informácií. Kambodža predložila odpoveď na túto výzvu 26. septembra 2013 a jej žiadosť sa tak považuje za úplnú.

(6)

Singapur od 1. januára 2014 už nie je oprávnený na účasť na VSP, ani nie je zvýhodnenou krajinou VSP, takže možnosť kumulácie s ďalšími krajinami skupiny regionálnej kumulácie I už ďalej neexistuje. Malajzia už od 1. januára 2014 nie je zvýhodnenou krajinou VSP, zostáva však na zozname krajín oprávnených na účasť na VSP.

(7)

V dôsledku toho sa časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Singapure a Malajzii nemôžu považovať za výrobky s pôvodom v Kambodži v rámci regionálnej kumulácie, čo Kambodži bráni splniť pravidlo pôvodu uplatniteľné na najmenej rozvinuté krajiny pre tento výrobok (položka HS 8712). Aj napriek tomu, že toto pravidlo umožňuje použitie až 70 % nepôvodných materiálov, podiel nepôvodných materiálov v určitých bicykloch zostavených v Kambodži by tento limit prekročil.

(8)

Kambodža predstavila vo svojej žiadosti Komisii plány na podporu výrobcov častí a súčastí bicyklov, pokiaľ ide o investície v tejto krajine počas nasledujúcich troch rokov. Cieľom je dosiahnuť, aby sa toto odvetvie stalo nezávislejším od dodávok a vybudovať miestny priemysel dodávajúci pôvodné materiály na výrobu bicyklov. Aby tento priemysel zostal v krátkodobom horizonte životaschopný, musia sa kambodžskí výrobcovia na účely vývozu do Únie v rámci schémy VSP podľa Kambodže aj naďalej spoliehať na využívanie častí a súčastí bicyklov v súlade s pravidlami pre regionálnu kumuláciu.

(9)

Kambodža preto požaduje trojročnú výnimku, aby mala dostatok času na prípravu dosiahnutia súladu s pravidlami na získanie pôvodu.

(10)

Vzhľadom na vysvetlenia, ktoré poskytla Kambodža, sa usudzuje, že nie je nevyhnutné Kambodži udeliť neobmedzenú výnimku, aby mohla skutočne konsolidovať odvetvie výroby častí a súčastí bicyklov. Formou kvóty by sa malo stanoviť obmedzenie množstva bicyklov s pôvodom v Kambodži a dovážaných z Kambodže, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, ktoré by počas troch rokov, kedy sa bude táto výnimka uplatňovať, klesalo. Množstvá sa stanovili na základe modelov bicyklov, pre ktoré krajina potrebuje výnimku na splnenie vyššie uvedenej prahovej hodnoty 70 % a mali by sa spravovať v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.

(11)

S cieľom umožniť efektívnejšie sledovanie vykonávania danej výnimky je potrebné, aby sa orgánom Kambodže stanovila povinnosť pravidelne oznamovať Komisii podrobné informácie o vydaných osvedčeniach o pôvode na tlačive A, ktoré sa vydáva v rámci výnimky.

(12)

Výnimka by sa mala týkať výrobkov položky 8714 HS s pôvodom v Malajzii.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 86 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa Kambodža v rámci kumulácie pôvodu oprávňuje používať na výrobu bicyklov položky HS 8712 časti a súčasti bicyklov položky HS 8714 s pôvodom v Malajzii v súlade s pravidlami pôvodu v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2.   Dôkazy o pôvode sa pre tieto časti a súčasti zostavujú rovnakým spôsobom, ako sa to stanovuje v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 2

Výnimka stanovená v článku 1 sa uplatňuje na bicykle položky HS 8712 vyvážané z Kambodže a deklarované na prepustenie do voľného obehu v Únii v období od 29. júla 2014 do 31. decembra 2016 do výšky množstiev stanovených v prílohe.

Článok 3

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

V kolónke 4 osvedčenia o pôvode na tlačive A, ktoré vydali príslušné orgány Kambodže podľa tohto nariadenia, sa uvádza jeden z týchto záznamov:

„Výnimka – vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 822/2014“

Príslušné orgány Kambodže zašlú Komisii do konca mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku štvrťročné vyhlásenie o množstvách, na ktoré sa vydali osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa tohto nariadenia, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Príslušné orgány Kambodže sa zaviažu, že podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 1 a s článkom 4 tohto nariadenia a zavedú a zachovajú akékoľvek administratívne štruktúry a systémy na zabezpečenie správneho uplatňovania tejto výnimky a administratívnej spolupráce, a to tak malajskými orgánmi, ako aj členskými štátmi, ako sa uvádza v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.

(4)  V znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 530/2013 (Ú. v. EÚ L 159, 11.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Rok

Množstvá (v jednotkách)

09.8094

8712

Cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Od 29. júla 2014.


29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 823/2014

z 28. júla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/25


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júla 2014,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ, pokiaľ ide o formulár na poskytovanie informácií o plánovaní pripravenosti a reakcie v súvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia

[oznámené pod číslom C(2014) 5180]

(Text s významom pre EHP)

(2014/504/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ sa stanovujú mechanizmy a štruktúry na koordináciu reakcií na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia vrátane plánovania pripravenosti a reakcie v súvislosti s týmito reakciami.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 rozhodnutia 1082/2013/EÚ majú členské štáty a Komisia v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) vzájomne konzultovať plánovanie pripravenosti a reakcie s cieľom vymeniť si najlepšie postupy a skúsenosti, podporiť interoperabilitu vnútroštátneho plánovania pripravenosti, riešiť medzisektorový rozmer plánovania na úrovni Únie a podporiť uplatňovanie základných požiadaviek na kapacity dohľadu a reakcie uvedených v medzinárodných zdravotných predpisoch (IHR) (2005).

(3)

V článku 4 ods. 2 rozhodnutia 1082/2013/EÚ sú predpísané informácie o plánovaní pripravenosti a reakcie na vnútroštátnej úrovni a požiadavka, aby členské štáty tieto informácie poskytli Komisii do 7. novembra 2014 a potom každé tri roky.

(4)

Podľa článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1082/2013/EÚ majú členské štáty informovať Komisiu o dôležitých zmenách v ich vnútroštátnom plánovaní pripravenosti a reakcie.

(5)

Podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ má Komisia informácie prijaté od členských štátov v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 analyzovať a vypracovať súhrnnú alebo tematickú správu o pokroku. Na účely článku 4 ods. 1 Komisia včas, a v prípade potreby aj na základe tejto správy, iniciuje diskusiu v HSC.

(6)

Podľa článku 4 ods. 6 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ má Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijať formuláre, ktoré majú členské štáty použiť na poskytovanie informácií o svojich plánoch pripravenosti a reakcie, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 a 3 s cieľom zabezpečiť ich relevantnosť z hľadiska cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 a ich porovnateľnosť.

(7)

Aby sa predišlo dvojitému oznamovaniu, mali by sa informácie, ktoré už členské štáty v súvislosti s uplatňovaním základných požiadaviek na kapacity dohľadu a reakcie poskytli Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), použiť na účely oznamovania v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre závažné cezhraničné ohrozenia zdravia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k tomuto rozhodnutiu obsahuje formulár, ktorý majú použiť členské štáty pri poskytovaní informácií o plánovaní svojej pripravenosti a reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia v súlade s článkom 4 ods. 2 a ods. 3 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. júla 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Formulár, ktorý majú členské štáty používať na poskytovanie informácií o plánovaní pripravenosti a reakcie na vážne cezhraničné ohrozenia zdravia

Krajina:

Názov a adresa kontaktného miesta:

Dátum:

Výber vhodného kontaktného miesta, ktoré odpovie na nižšie uvedené otázky, je ponechaný na členské štáty. Bolo by však vhodné, aby boli odpovede poskytnuté v spolupráci s národným kontaktným miestom pre vykonávanie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Mali by sa vyplniť všetky otázky. Pri každej otázke uveďte len jednu adekvátnu odpoveď (áno, nie, irelevantné alebo nie je známe), ak takáto možnosť existuje, alebo pridajte krátky vysvetľujúci text pri otázkach, ktoré si vyžadujú otvorenú odpoveď. Ak je otázka v kontexte vašej krajiny irelevantná, uveďte túto skutočnosť do políčka na komentáre na konci každej časti spolu s dôvodom, prečo sa na váš prípad nevzťahuje. V súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) a c) rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ sa povinnosť poskytovať informácie stanovená v kapitole II (Interoperabilita) a v kapitole III (Kontinuita činností) uplatňuje iba vtedy, ak sú takéto opatrenia alebo mechanizmy zavedené, prípadne stanovené ako súčasť vnútroštátneho plánovania pripravenosti a reakcie.

I.   Implementácia základných kapacít IHR podľa článku 4 ods. 2 písm. a) rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

1.

Poskytnite kópiu vašej poslednej odpovede na „WHO dotazník monitorovania pokroku pri implementácii základných kapacít IHR v zmluvných štátoch“, a ak je to možné, aj správu o profile krajiny, ktorú vypracovala WHO. Okrem toho uveďte aj tieto informácie:

2.1.

Ukončili ste implementáciu základných kapacít IHR?

áno

nie

 

 

2.2

Ak nie, aký bol dôvod?

 

 

3.

Tam, kde to považujete za vhodné, uveďte vaše predstavy o tom, aké opatrenia by Komisia, agentúry EÚ alebo členské štáty mali prijať, aby sa v budúcnosti zabezpečilo zachovanie a posilnenie základných kapacít WHO.

 

 

4.

Tam, kde to považujete za vhodné, uveďte akékoľvek pripomienky alebo vysvetlenia týkajúce sa uvedených otázok, a v prípade, že to považujete za potrebné, uveďte všetky relevantné činnosti, ktoré vaša krajina vykonala a ktoré nie sú uvedené v tomto dotazníku (v prípade potreby môžete pridať ďalšie strany).

 

 

II.   Interoperabilita medzi sektorom zdravotníctva a inými sektormi podľa článku 4 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 1082/2013/EÚ

V súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ sa povinnosť poskytovať informácie uplatňuje iba vtedy, ak sú takéto opatrenia alebo mechanizmy zavedené, prípadne stanovené ako súčasť vnútroštátneho plánovania pripravenosti a reakcie.

Národné koordinačné štruktúry zavedené pre medzisektorové incidenty, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 písm. b) bode i) rozhodnutia 1082/2013/EÚ, sú považované za štruktúry, ktorým boli zverené strategické funkcie súvisiace s administratívou a tvorbou politík, najmä pokiaľ ide o hierarchiu riadenia. Môže ísť o orgán, výbor alebo pracovnú skupinu. Národné operačné centrá pre mimoriadne situácie (krízové centrá) uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) bode ii) rozhodnutia 1082/2013/EÚ sú považované za operačné štruktúry a/alebo mechanizmy na poskytovanie logistických služieb a nástrojov, najmä pokiaľ ide o komunikáciu, v prípade novovzniknutých závažných cezhraničných ohrození zdravia.

5.1.

Sú do činností sektoru zdravotníctva súvisiacich s plánovaním pripravenosti a reakcie zapojené aj iné sektory?

áno

nie

irelevantné

nie je známe

 

 

 

 

5.2

Ak áno, v prípade ktorých druhov ohrozenia patriacich do rozsahu rozhodnutia 1082/2013/EÚ?

5.2.1

ohrozenia zdravia biologického pôvodu, ktoré pozostávajú:

5.2.1.1

z prenosných chorôb (pokiaľ možno, uveďte podrobnosti), akými sú napríklad:

 

 

 

 

 

choroby prenášané potravinovým reťazcom

 

 

 

 

 

zoonózy

 

 

 

 

 

choroby prenášané vodou

 

 

 

 

 

iné prenosné choroby, špecifikujte aké

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

antimikrobiálna rezistencia a infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou súvisiace s prenosnými chorobami

 

 

 

 

5.2.1.3

biotoxíny alebo iné škodlivé biologické činitele nesúvisiace s prenosnými chorobami

 

 

 

 

5.2.2

ohrozenia chemického pôvodu

 

 

 

 

5.2.3

ohrozenia environmentálneho pôvodu

 

 

 

 

5.2.4

ohrozenia neznámeho pôvodu

 

 

 

 

5.2.5

udalosti, ktoré môžu vyvolať alebo boli vyhlásené za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného rozmeru podľa IHR za predpokladu, že patria do vyššie uvedených kategórií

 

 

 

 


 

6

Ktorý z týchto sektorov označuje vaša krajina za kritický v prípade núdzovej situácie spôsobenej závažným cezhraničným ohrozením zdravia?

7

Existujú štandardné operačné postupy (SOP) koordinácie sektoru zdravotníctva s niektorým z týchto sektorov?

 

áno

nie

irelevantné

nie je známe

 

áno

nie

nie je známe

energetika

6.1

 

 

 

 

7.1

 

 

 

informačné a komunikačné technológie

6.2

 

 

 

 

7.2

 

 

 

doprava

6.3

 

 

 

 

7.3

 

 

 

voda pre zariadenia zdravotnej starostlivosti, farmaceutické činnosti, sanitačné služby

6.4

 

 

 

 

7.4

 

 

 

poľnohospodárstvo vrátane veterinárnej oblasti

6.5

 

 

 

 

7.5

 

 

 

bezpečnosť potravín

6.6

 

 

 

 

7.6

 

 

 

dodávky potravín

6.7

 

 

 

 

7.7

 

 

 

chemický priemysel

6.8

 

 

 

 

7.8

 

 

 

priemysel zabezpečujúci farmaceutické výrobky a iný spotrebný tovar pre sektor zdravotníctva

6.9

 

 

 

 

7.9

 

 

 

bezpečnostné a krízové policajné zložky, požiarne a záchranné služby

6.10

 

 

 

 

7.10

 

 

 

miestne environmentálne služby

6.11

 

 

 

 

7.11

 

 

 

pohrebné služby

6.12

 

 

 

 

7.12

 

 

 

armáda

6.13

 

 

 

 

7.13

 

 

 

civilná ochrana

6.14

 

 

 

 

7.14

 

 

 

administratívne a vládne útvary

6.15

 

 

 

 

7.15

 

 

 

vedecké inštitúcie

6.16

 

 

 

 

7.16

 

 

 

kultúrne inštitúcie a médiá

6.17

 

 

 

 

7.17

 

 

 

dobrovoľníctvo

6.18

 

 

 

 

7.18

 

 

 

iné sektory (uveďte konkrétne ktoré)

 

6.19

 

 

 

 

7.19

 

 

 


8.1

Ktoré sú tie kritické sektory, pre ktoré nemá sektor zdravotníctva vo vašej krajine zavedené mechanizmy koordinácie? (odpoveď je nepovinná)

 

 

8.2

Ktoré sú tie prioritné sektory, v ktorých by sa mala zlepšiť koordinácia so sektorom zdravotníctva? Uveďte ich v poradí podľa priority. (odpoveď je nepovinná)

 

 

9.1

Opíšte existujúce mechanizmy strategických koordinačných štruktúr (vo vnútroštátnom práve alebo v SOP), ktoré sú zamerané na interoperabilitu medzi sektorom zdravotníctva a inými sektormi vrátane veterinárnej oblasti a ktoré sú v prípade núdzovej situácie označované za kritické. Uveďte zoznam sektorov, na ktoré sa vzťahujú tieto koordinačné štruktúry.

 

 

9.2

Akým spôsobom je národné zastúpenie vo Výbore pre zdravotnú bezpečnosť prepojené s touto štruktúrou, resp. štruktúrami?

 

 

10

Opíšte existujúce mechanizmy operačných centier (krízových centier) (vo vnútroštátnom práve alebo v SOP), ktoré sú zamerané na interoperabilitu medzi sektorom zdravotníctva a inými sektormi vrátane veterinárnej oblasti a ktoré sú v prípade núdzovej situácie označované za kritické. Uveďte zoznam sektorov, na ktoré sa vzťahujú tieto koordinačné štruktúry.

 

 

11

Je interoperabilita medzi sektorom zdravotníctva a ostatnými sektormi testovaná na vnútroštátnej úrovni?

áno

nie

nie je známe

 

 

 

12

Tam, kde to považujete za vhodné, uveďte akékoľvek pripomienky alebo vysvetlenia týkajúce sa uvedených otázok a uveďte všetky relevantné činnosti, ktoré vaša krajina vykonala (napríklad počas cvičení alebo na základe skutočných udalostí) (v prípade potreby môžete pridať ďalšie strany):

 

 

III.   Plánovanie kontinuity činností podľa článku 4 ods. 2 písm. c) rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

V súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ sa povinnosť poskytovať informácie uplatňuje iba vtedy, ak sú takéto opatrenia alebo mechanizmy zavedené, prípadne stanovené ako súčasť vnútroštátneho plánovania pripravenosti a reakcie.

Plánovanie kontinuity činností sa vzťahuje na postupy riadenia a integrované plány, ktoré umožňujú kontinuitu kritických postupov organizácie – ide o postupy, ktoré umožňujú podniku poskytovať kritické služby alebo produkty – v prípade neželanej udalosti. Kontinuita činností zahŕňa všetky aspekty organizácie, ktoré majú význam pre udržateľnosť kritických postupov, konkrétne ľudí, budovy, dodávateľov, technológie, dáta atď. Analýza dosahov na činnosti slúži na predvídanie následkov narušenia fungovania činností a na spracovanie a zhromažďovanie informácií potrebných na prípravu stratégií obnovy.

13.1

Existujú národné plány zabezpečenia kontinuity činností zamerané na zaistenie nepretržitého poskytovania kritických služieb a produktov v núdzovom prípade spôsobenom vážnym cezhraničným ohrozením zdravia v zmysle rozhodnutia 1082/2013/EÚ?

áno

nie

nie je známe

 

 

 

13.2

Sú tieto národné plány zabezpečenia kontinuity činností všeobecné (pozri otázku 14) alebo špecifické (pozri otázku 15)?

 

 

14.1

Akých zdravotníckych služieb sa týkajú všeobecné plány? Uveďte ich.

áno

nie

nie je známe

14.1.1

primárny sektor zdravotníctva

 

 

 

14.1.2

nemocnice

 

 

 

14.1.3

iné služby (špecifikujte aké)

 

 

 

 

 

14.2

Ak áno, akých sektorov mimo zdravotníctva, ktoré sú považované za kritické, sa tieto plány týkajú?

14.2.1

energetika

 

 

 

14.2.2

informačné a komunikačné technológie

 

 

 

14.2.3

doprava

 

 

 

14.2.4

voda pre zariadenia zdravotnej starostlivosti, farmaceutické činnosti, sanitačné služby

 

 

 

14.2.5

poľnohospodárstvo vrátane veterinárnej oblasti

 

 

 

14.2.6

bezpečnosť potravín

 

 

 

14.2.7

dodávky potravín

 

 

 

14.2.8

chemický priemysel

 

 

 

14.2.9

priemysel zabezpečujúci farmaceutické výrobky a iný spotrebný tovar pre sektor zdravotníctva

 

 

 

14.2.10

bezpečnostné a krízové policajné zložky, požiarne a záchranné služby

 

 

 

14.2.11

miestne environmentálne služby

 

 

 

14.2.12

pohrebné služby

 

 

 

14.2.13

armáda

 

 

 

14.2.14

civilná ochrana

 

 

 

14.2.15

administratívne a vládne útvary

 

 

 

14.2.16

vedecké inštitúcie

 

 

 

14.2.17

kultúrne inštitúcie a médiá

 

 

 

14.2.18

dobrovoľníctvo

 

 

 

14.2.19

iné sektory (uveďte konkrétne ktoré)

 

 

 

 

 

14.3

Ak áno, ktoré z týchto prvkov boli zahrnuté?

áno

Ak áno, opíšte ich

nie

nie je známe

14.3.1

analýza dosahu na činnosti

 

 

 

 

14.3.2

určenie priorít v kritických službách a funkciách prostredníctvom posúdenia rizika tak, aby bolo možné využívať medicínske intervencie

 

 

 

 

14.3.3

školenia, cvičenia, hodnotenie, aktualizovanie, overovanie

 

 

 

 

14.3.4

identifikácia pracovníkov nevyhnutných na zachovanie kritických funkcií, zvládanie absencií zamestnancov s cieľom minimalizovať ich vplyv na kritické funkcie

 

 

 

 

14.3.5

zabezpečenie jasných riadiacich štruktúr, delegácie právomocí a následníctva

 

 

 

 

14.3.6

posúdenie potreby vytvorenia zásob strategických zdrojov dodávok, materiálu a zariadenia

 

 

 

 

14.3.7

identifikácia jednotiek, oddelení alebo služieb, ktoré by mohli byť zredukované alebo zrušené

 

 

 

 

14.3.8

pridelenie a zaškolenie náhradných zamestnancov na kritické miesta

 

 

 

 

14.3.9

posúdenie a testovanie spôsobov zníženia spoločenských dosahov (napr. práca na diaľku alebo z domu a zníženie počtu schôdzí s osobnou účasťou a cestovania)

 

 

 

 

14.3.10

plánovanie potreby zavedenia služieb sociálnej podpory pre kľúčových zamestnancov

 

 

 

 

14.3.11

plánovanie potreby zavedenia služieb psychosociálnej podpory na udržanie efektivity zamestnancov

 

 

 

 

14.3.12

plánovanie fázy obnovy

 

 

 

 

14.3.13

iný prvok, resp. prvky, špecifikujte aké

 

 

 

 

 

 

15.1

Akých konkrétnych závažných cezhraničných ohrození zdravia sa týkajú špecifické plány? Uveďte informácie v súlade s článkom 2 rozhodnutia 1082/2013/EÚ.

 

 

15.2

Ktorých sektorov zdravotníctva sa tieto plány týkajú? Uveďte ich.

áno

nie

nie je známe

15.2.1

primárny sektor zdravotníctva

 

 

 

15.2.2

nemocnice

 

 

 

15.2.3

iné služby (špecifikujte aké)

 

 

 

 

 

15.3

Ak áno, akých sektorov mimo zdravotníctva, ktoré sú považované za kritické, sa tieto plány týkajú?

15.3.1

energetika

 

 

 

15.3.2

informačné a komunikačné technológie

 

 

 

15.3.3

doprava

 

 

 

15.3.4

voda pre zariadenia zdravotnej starostlivosti, farmaceutické činnosti, sanitačné služby

 

 

 

15.3.5

poľnohospodárstvo vrátane veterinárnej oblasti

 

 

 

15.3.6

bezpečnosť potravín

 

 

 

15.3.7

dodávky potravín

 

 

 

15.3.8

chemický priemysel

 

 

 

15.3.9

priemysel zabezpečujúci farmaceutické výrobky a iný spotrebný tovar pre sektor zdravotníctva

 

 

 

15.3.10

bezpečnostné a krízové policajné zložky, požiarne a záchranné služby

 

 

 

15.3.11

miestne environmentálne služby

 

 

 

15.3.12

pohrebné služby

 

 

 

15.3.13

armáda

 

 

 

15.3.14

civilná ochrana

 

 

 

15.3.15

administratívne a vládne útvary

 

 

 

15.3.16

vedecké inštitúcie

 

 

 

15.3.17

kultúrne inštitúcie a médiá

 

 

 

15.3.18

dobrovoľníctvo

 

 

 

15.3.19

iné sektory (uveďte konkrétne ktoré)

 

 

 

 

 

15.4

Ak áno, ktoré z týchto prvkov boli zahrnuté?

áno

Ak áno, opíšte ich

nie

nie je známe

15.4.1

analýza dosahu na činnosti

 

 

 

 

15.4.2

určenie priorít v kritických službách a funkciách prostredníctvom posúdenia rizika tak, aby bolo možné využívať medicínske intervencie

 

 

 

 

15.4.3

školenia, cvičenia, hodnotenie, aktualizovanie, overovanie

 

 

 

 

15.4.4

identifikácia pracovníkov nevyhnutných na zachovanie kritických funkcií, zvládanie absencií zamestnancov s cieľom minimalizovať ich vplyv na kritické funkcie

 

 

 

 

15.4.5

zabezpečenie jasných riadiacich štruktúr, delegácie právomocí a následníctva

 

 

 

 

15.4.6

posúdenie potreby vytvorenia zásob strategických zdrojov dodávok, materiálu a zariadenia

 

 

 

 

15.4.7

identifikácia jednotiek, oddelení alebo služieb, ktoré by mohli byť zredukované alebo zrušené

 

 

 

 

15.4.8

pridelenie a zaškolenie náhradných zamestnancov na kritické miesta

 

 

 

 

15.4.9

posúdenie a testovanie spôsobov zníženia spoločenských dosahov (napr. práca na diaľku alebo z domu a zníženie počtu schôdzí s osobnou účasťou a cestovania)

 

 

 

 

15.4.10

plánovanie potreby zavedenia služieb sociálnej podpory pre kľúčových zamestnancov

 

 

 

 

15.4.11

plánovanie potreby zavedenia služieb psychosociálnej podpory na udržanie efektivity zamestnancov

 

 

 

 

15.4.12

plánovanie fázy obnovy

 

 

 

 

15.4.13

iný prvok, resp. prvky, špecifikujte aké

 

 

 

 

 

 

16

Existujú plány na zabezpečenie kontinuity činností týkajúce sa miest vstupu uvedených v IHR?

áno

nie

nie je známe

 

 

 

17

Tam, kde to považujete za vhodné, uveďte akékoľvek pripomienky alebo vysvetlenia týkajúce sa uvedených otázok a uveďte všetky relevantné činnosti, ktoré vaša krajina vykonala (v prípade potreby môžete pridať ďalšie strany):

 

 

IV.   Revízia vnútroštátneho plánovania pripravenosti podľa článku 4 ods. 3 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

Hlavným účelom tejto kapitoly je získať informácie o situácii v členských štátoch. V súlade s článkom 4 ods. 3 majú však členské štáty poskytovať informácie použitím tohto formulára vždy, ak dôjde k zásadnému revidovaniu vnútroštátneho plánovania pripravenosti z ich vlastnej iniciatívy a nezávisle od toho, či o to požiadala Komisia.

18.1

Kedy ste uskutočnili zásadnú revíziu vnútroštátneho plánovania pripravenosti?

 

 

Uveďte podrobnosti o zásadných zmenách vo formáte stanovenom podľa kapitol I, II a III tejto prílohy.