ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 209

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
16. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 763/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení a pokyny na vytvorenie znaku Únie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 764/2014 z 11. júla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 765/2014 z 11. júla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 766/2014 z 11. júla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 767/2014 z 11. júla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 768/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov beryxov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 769/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov tresky tmavej v zóne VI, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón Vb, XII a XIV

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 770/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov striebristky severnej vo vodách Únie zón III a IV

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 771/2014 zo 14. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor operačných programov, štruktúru plánu kompenzácií dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom pri rybolove, chove, spracovaní a marketingu určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov Únie, vzor prenosu finančných údajov, obsah správ o hodnotení ex ante a minimálne požiadavky na plán hodnotenia, ktorý sa má predložiť v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 772/2014 zo 14. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá o výške verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na určité operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 773/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 774/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2014

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/462/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2014 o vymenovaní členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za Maďarsko

54

 

 

2014/463/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2014, o povolení na umiestnenie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. na trh ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2003/427/ES a 2009/778/ES [oznámené pod číslom C(2014) 4670]

55

 

 

2014/464/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. júla 2014, ktorým sa určujú priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu

59

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 763/2014

z 11. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení a pokyny na vytvorenie znaku Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 119 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 119 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa informovania a propagácie, ktoré sa majú uplatňovať na všetky operačné programy a operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Podrobné pravidlá týkajúce sa informačných a propagačných opatrení pre verejnosť a informačných opatrení pre žiadateľov a prijímateľov sú stanovené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014.

(2)

V záujme zabezpečenia harmonizovanej vizuálnej identity informačných a komunikačných opatrení pre operácie v oblasti politiky súdržnosti Únie, vrátane operácií financovaných z ENRF, by sa mali stanoviť pokyny na vytvorenie znaku Únie a vymedzenie štandardných farieb, ako aj technické charakteristiky prezentácie tohto znaku a odkazu na fond alebo fondy, z ktorých sa operácia podporuje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácia o podpore z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Členský štát alebo riadiaci orgán je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby všetky informačné a propagačné opatrenia zamerané na prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť informovali o tom, že sa daná operácia podporuje z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, a to tak, že sa v rámci týchto opatrení bude prezentovať:

a)

znak Únie podľa článku 2 spolu s odkazom na Európsku úniu podľa článku 3;

b)

odkaz na Európsky námorný a rybársky fond alebo (v prípade financovania z viacerých fondov) odkaz na európske štrukturálne a investičné fondy podľa článku 4.

Článok 2

Znak Únie

1.   Znak Únie sa vytvorí v súlade s grafickými normami uvedenými v prílohe.

2.   Na webových stránkach sa znak Únie musí zobrazovať farebne. Vo všetkých ostatných médiách farba sa použije zakaždým, keď je to možné. Čiernobielu verziu možno používať len v odôvodnených prípadoch.

3.   Znak Únie musí byť vždy jasne viditeľný a umiestnený na nápadnom mieste. Jeho umiestnenie a veľkosť musia byť úmerné rozmerom použitého materiálu alebo dokumentu. Minimálna výška znaku Únie je 1 cm. V prípade malých propagačných predmetov je minimálna výška znaku Únie 5 mm.

4.   V prípade, že sa znak Únie prezentuje na webovej stránke, musí byť viditeľný v rámci zobrazovacej plochy digitálneho zariadenia bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie.

5.   Ak sú vedľa znaku Únie zobrazené ďalšie logá, znak Únie musí byť aspoň rovnako vysoký či široký ako najväčšie z týchto ďalších log. Odporúča sa, aby bol znak EÚ v dostatočnej vzdialenosti od organizácie tretej strany.

Článok 3

Odkaz na Európsku úniu

1.   Názov Európskej únie sa vždy vypisuje celý. Spolu so znakom Únie možno použiť jeden z týchto typov písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma a Verdana. Nemožno použiť kurzívu, podčiarknutie ani žiadne efekty.

2.   Vzájomná poloha textu a znaku Únie nie je predpísaná, text by však nemal do znaku zasahovať.

3.   Použitá veľkosť písma musí byť úmerná veľkosti znaku. V závislosti od pozadia bude farba písma reflex modrá, čierna alebo biela.

Článok 4

Odkaz na Európsky námorný a rybársky fond

V prípade, že webová stránka obsahuje odkaz na Európsky námorný a rybársky fond alebo európske štrukturálne a investičné fondy, daný odkaz musí byť viditeľný v rámci zobrazovacej plochy digitálneho zariadenia bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Grafické normy na vytvorenie znaku Únie a vymedzenie štandardných farieb

Úplné informácie a pokyny pozri:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

OPIS SYMBOLOV

Na pozadí modrej oblohy je dvanásť zlatých hviezd usporiadaných do kruhu, ktoré predstavujú zjednotenie národov Európy. Počet hviezd sa nemení, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

HERALDICKÝ OPIS

Na azúrovom poli je dvanásť zlatých päťcípych hviezd, ktorých cípy sa nedotýkajú.

GEOMETRICKÝ OPIS

Image

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej dĺžka je jedenapolnásobkom šírky. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach, tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so stožiarom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

PREDPÍSANÉ FARBY

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEX MODRÁ pre plochu obdĺžnika,

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

ŠTVORFAREBNÁ TLAČ

Pri používaní štvorfarebnej tlače treba dve štandardné farby znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby.

PANTONE ŽLTÚ možno získať použitím 100 % „Process Yellow“ (reprodukčná žltá).

PANTONE REFLEX MODRÚ možno získať zmiešaním 100 % „Process Cyan“ (reprodukčná cyklámenová) a 80 % „Process Magenta“ (reprodukčná purpurová).

INTERNET

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá na webovej palete farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) a PANTONE ŽLTÁ zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00).

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES

Pri použití čiernej farby sa orámuje obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačia čiernou farbou na bielom pozadí.

Image

Pri použití modrej farby (reflex modrá) sa použije v 100 % intenzite v obdĺžniku, pričom hviezdy sa reprodukujú inverznou tlačou v negatívnej bielej.

Image

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ

Ak nie je iná možnosť ako farebné pozadie, orámuje sa obdĺžnik bielym pruhom, pričom šírka pruhu sa rovná 1/25 výšky obdĺžnika.

Image

16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 764/2014

z 11. júla 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Výrobok vo forme bezfarebných kapsúl naplnených žltkastým práškom, v balení na predaj v malom, v malej plastovej fľaštičke s etiketou a závitovým uzáverom, obsahujúcej 60 kapsúl. Každá kapsula obsahuje tieto zložky:

glukozamín hydrochlorid (300 mg),

chondroitín sulfát,

metylsulfonylmetán,

malé množstvo esterov kyseliny askorbovej (vitamín C).

Podľa údajov na etikete sa výrobok predkladá ako potravinový doplnok na ľudskú spotrebu. Odporúčaná denná dávka uvedená na etikete je tri kapsule denne.

2106 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 5 k 21. kapitole a znením číselných znakov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 92.

So zreteľom na odporúčanú dennú dávku uvedenú na etikete výrobok nemá jasne definované profylaktické alebo terapeutické vlastnosti. Preto nemôže byť zatriedený ako liek do položky 3004.

Keďže výrobok je potravinovým prípravkom predkladaným v odmeraných dávkach a určeným na použitie ako potravinový doplnok, podmienky doplnkovej poznámky 5 k 21. kapitole sú splnené.

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 2106 ako potravinový prípravok inde nešpecifikovaný ani nezahrnutý.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 765/2014

z 11. júla 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení vydanej v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Zmes mrazeného ovocia obsahujúca (v % hmotnosti):

jahody

55

banány

20

ananás

15

čučoriedky

10

Výrobok je balený do vreciek obsahujúcich zmrazené ovocie v kusoch, ktoré možno ihneď zmiešať v mixéri.

0811 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 0811, 0811 10 a 0811 10 90.

Výrobok predstavuje zmes rozličného mrazeného ovocia. Podstatný charakter mu dodávajú jahody vzhľadom na to, že predstavujú najväčšiu časť výrobku.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 0811 10 90 ako jahody.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 766/2014

z 11. júla 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselné znaky KN uvedené v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselné znaky KN uvedené v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobok predkladaný v kvapalnej forme a upravený na predaj v malom vo fľašiach s objemom 200 ml, 500 ml alebo 1 000 ml.

Výrobok pozostáva:

z chloridu sodného (0,9 %),

zo sterilnej vody.

Každá fľaša je vybavená ergonomicky tvarovanou očnou miskou, uzáverom proti prachu a je určená na jednorazové použitie.

Podľa etikety je výrobok určený na výplach očí v prípade núdze s cieľom odstrániť cudzie telesá a chemikálie.

3307 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 k VI. triede, poznámkou 3 k 33. kapitole a znením číselných znakov KN 3307 a 3307 90 00.

Keďže výrobok je upravený v baleniach na predaj v malom, vhodný na použitie ako kozmetický alebo toaletný prípravok, považuje sa za kozmetický alebo toaletný prípravok. Jeho zatriedenie do 25. kapitoly alebo 30. kapitoly je preto vylúčené [pozri poznámku 2d) k 25. kapitole a poznámku 1e) k 30. kapitole].

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 3307 ako ostatné kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

2.

Výrobok predkladaný v kvapalnej forme a upravený na predaj v malom vo fľašiach s objemom 200 ml alebo 1 000 ml.

Výrobok pozostáva:

z fosforečnanu disodného (1 – 5 %),

z fosforečnanu draselného (1 %),

zo sterilnej vody.

Každá fľaša je vybavená ergonomicky tvarovanou očnou miskou, uzáverom proti prachu a je určená na jednorazové použitie.

Podľa etikety je výrobok určený na výplach očí v prípade núdze s cieľom neutralizovať kyseliny a zásady z očí.

3307 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 k VI. triede, poznámkou 3 k 33. kapitole a znením číselných znakov KN 3307 a 3307 90 00.

Keďže výrobok nie je samostatne chemicky definovaná zlúčenina, jeho zatriedenie do položky 2835 ako fosforečnany je vylúčené (pozri poznámku 1 k 28. kapitole).

Keďže výrobok je upravený v baleniach na predaj v malom, vhodný na použitie ako kozmetický alebo toaletný prípravok, považuje sa za kozmetický alebo toaletný prípravok. Jeho zatriedenie do 30. kapitoly je preto vylúčené (pozri poznámku 1e) k 30. kapitole).

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 3307 ako ostatné kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 767/2014

z 11. júla 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Uvedené pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Uvedené obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z kocky sušených predvarených rezancov (s hmotnosťou približne 65 g), vrecka s dochucovacími prísadami (s hmotnosťou približne 3,4 g), vrecka jedlého oleja (s hmotnosťou približne 2 g) a vrecka sušenej zeleniny (s hmotnosťou približne 0,8 g).

Výrobok je predkladaný ako súprava (ktorej súčasti sú balené spolu) na predaj v malom na prípravu rezancového pokrmu.

Podľa návodu na prípravu uvedeného na obale sa pred spotrebou k výrobku pridáva vriaca voda.

1902 30 10

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 1902, 1902 30 a 1902 30 10.

Výrobok je súpravou na predaj v malom v zmysle všeobecného pravidla 3b) na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Podstatný charakter výrobku je daný rezancami vzhľadom na skutočnosť, že predstavujú jeho najväčšiu časť. Zatriedenie výrobku do položky 2104 ako polievky alebo bujóny alebo prípravky je preto vylúčené.

Výrobok sa má zatriediť do položky 1902 ako cestoviny, tiež varené, plnené alebo inak pripravené.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 768/2014

z 11. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov beryxov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 1262/2012 (2)sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

08/DSS

Členský štát

Španielsko

Populácia

ALF/3X14-

Druh

beryxy (Beryx spp.)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Dátum ukončenia

17. máj 2014


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 769/2014

z 11. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov tresky tmavej v zóne VI, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón Vb, XII a XIV

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

09/TQ43

Členský štát

Španielsko

Populácia

POK/56-14

Druh

treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

Dátum ukončenia

23. jún 2014


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/18


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 770/2014

z 11. júla 2014,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov striebristky severnej vo vodách Únie zón III a IV

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

10/TQ43

Členský štát

Írsko

Populácia

ARU/34-C

Druh

striebristka severná (Argentina silus)

Zóna

vody Únie zón III a IV

Dátum ukončenia

25. jún 2014


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 771/2014

zo 14. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor operačných programov, štruktúru plánu kompenzácií dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom pri rybolove, chove, spracovaní a marketingu určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov Únie, vzor prenosu finančných údajov, obsah správ o hodnotení ex ante a minimálne požiadavky na plán hodnotenia, ktorý sa má predložiť v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3, článok 72 ods. 3, článok 98 ods. 2 a článok 115 ods. 1,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (EÚ) č. 508/2014 je potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa určia tieto prvky:

vzor prezentácie operačných programov týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú spolufinancovať z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len ENRF),

štruktúra plánov kompenzácií dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom pri rybolove, chove, spracovaní a marketingu určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ (ďalej len plány kompenzácií),

vzor prenosu finančných údajov členskými štátmi v súvislosti s predbežným odhadom výšky sumy, pre ktorú plánujú predložiť žiadosti o platby,

prvky, ktoré majú obsahovať správy o hodnotení ex ante operačných programov a

minimálne požiadavky na plány hodnotenia operačných programov počas programového obdobia.

(2)

Tieto ustanovenia spolu úzko súvisia, keďže sa týkajú rôznych aspektov obsahu a prezentácie operačných programov a plánov kompenzácií, ktoré musia členské štáty predložiť v rámci ENRF. Aby sa zabezpečila potrebná súdržnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a aby sa riadiacim orgánom uľahčilo ich uplatňovanie, je vhodné začleniť dané ustanovenia do tohto nariadenia.

(3)

Vzor operačných programov má slúžiť na harmonizáciu prezentácie údajov v každom oddiele operačného programu, ktorá je nutná z hľadiska konzistentnosti a porovnateľnosti údajov a ktorá v prípade potreby umožní ich súhrn.

(4)

Vzor operačných programov bude tvoriť základ pre vývoj systému elektronickej výmeny údajov podľa článku 74 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2), pokiaľ ide o operačné programy. V tomto vzore by sa teda mal definovať spôsob vkladania údajov o operačných programoch do systému elektronickej výmeny údajov, čo by však nemalo mať vplyv na konečnú prezentáciu operačných programov vrátane štruktúry textu a tabuliek, pretože systém elektronickej výmeny údajov má umožňovať rôzne typy štruktúry a prezentácie údajov, ktoré doň boli vložené.

(5)

Vzor prezentácie operačných programov by mal zodpovedať obsahu operačného programu stanoveného v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Aby sa zabezpečili konzistentné podmienky vkladania údajov, vo vzore by sa mali určiť technické parametre každého poľa systému elektronickej výmeny údajov. Okrem štruktúrovaných údajov by vo vzore mala existovať možnosť predkladať neštruktúrované informácie v podobe povinných a nepovinných príloh. Technické parametre takýchto príloh nie je potrebné stanoviť.

(6)

Podľa článku 72 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 dotknuté členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií dodatočných nákladov, ktoré v prípade určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ vzniknú prevádzkovateľom pri ich rybolove, chove, spracovaní a marketingu.

(7)

Podľa článku 73 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 by dané plány mali obsahovať aj informácie o štátnej pomoci poskytovanej členskými štátmi formou dodatočného financovania na vykonávania plánov kompenzácií.

(8)

Štruktúra plánu kompenzácií by mala zabezpečiť súlad a kvalitu informácií, minimálnu úroveň podrobnosti a štandardizovaný formát. Zároveň by mala umožniť porovnateľnosť medzi príslušnými regiónmi a rokmi vykonávania.

(9)

Zoznam oprávnených produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj zoznam druhov prevádzkovateľov v zmysle článku 70 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 by v štruktúre pláne kompenzácií mali byť rozčlenené podľa najvzdialenejšieho regiónu.

(10)

Štruktúra plánu kompenzácií by mala obsahovať aj výšku kompenzácie vypočítanú v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

(11)

V článku 98 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa stanovuje, že členské štáty zašlú Komisii odhad sumy, pre ktorú členský štát plánuje predložiť žiadosť o platbu v bežnom rozpočtovom roku a nasledujúcom rozpočtovom roku.

(12)

Vzor, ktorý majú členské štáty použiť pri predkladaní tohto odhadu, by mal zabezpečiť, že Komisia bude mať včas k dispozícii jednotné informácie, čím sa umožní ochrana finančných záujmov Únie, získajú sa prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania programu a uľahčí sa finančné hospodárenie.

(13)

Podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sú členské štáty povinné uskutočniť hodnotenia ex ante v záujme zlepšenia kvality návrhu každého programu. Podľa článku 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 treba tieto hodnotenia ex ante predložiť Komisii zároveň s programom a spoločne so zhrnutím. Prvky, ktoré majú obsahovať správy o hodnotení ex ante podľa článku 115 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 508/2014, by mali umožniť harmonizáciu údajov, ktorú Komisia potrebuje na syntézu správ o hodnotení ex ante na úrovni Únie, ktorú je povinná vykonať podľa článku 118 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

(14)

Podľa článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 riadiaci orgán vypracuje plán hodnotenia operačného programu počas programového obdobia. Podľa článku 18 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 508/2014 operačné programy musia obsahovať plán hodnotenia. Minimálne požiadavky na plán hodnotenia by mali umožniť Komisii overiť, či sú hodnotiace činnosti a zdroje uvedené v pláne realistické a zároveň umožnia členským štátom dodržať požiadavky hodnotenia podľa článku 54 ods. 1 a 2 a článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(15)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadenie mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky námorný a rybársky fond,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prezentácia obsahu operačných programov

Obsah operačného programu opísaný v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa predloží v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štruktúra plánu kompenzácií pre najvzdialenejšie regióny

Štruktúra plánu kompenzácií pre najvzdialenejšie regióny podľa článku 72 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 je stanovená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vzor prenosu finančných údajov

Pri predkladaní finančných údajov Komisii podľa článku 98 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa členské štáty riadia vzorom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Obsah hodnotenia ex ante

Hodnotenie ex ante podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa pripojí k operačnému programu v podobe správy, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

zhrnutie v anglickom jazyku;

b)

zhrnutie v jazyku alebo jazykoch príslušného členského štátu;

c)

osobitné prvky uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Minimálne požiadavky na plán hodnotenia

Minimálne požiadavky plánu hodnotenia podľa článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sú stanovené v bode 10 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).


PRÍLOHA I

Vzor operačných programov v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Názov

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzia

<0.3 type="N" input="G">

Prvý rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Posledný rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Oprávnenie od

<0.6 type="D" input="G">

Oprávnenie do

<0.7 type="D" input="G">

Číslo rozhodnutia EK

<0.8 type="S" input="G">

Dátum rozhodnutia EK

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRÍPRAVA OPERAČNÉHO PROGRAMU A ÚČASŤ PARTNEROV

1.1.   Vypracovanie operačného programu a účasť partnerov [podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Výsledok hodnotenia ex ante [podľa článku 18 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

1.2.1.   Opis procesu hodnotenia ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Prehľad odporúčaní hodnotiteľov ex ante a stručný opis spôsobu ich zohľadnenia

Téma [Vopred definovaná Komisiou]

Odporúčanie

Spôsob zohľadnenia odporúčania, resp. dôvod jeho nezohľadnenia

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT ANALÝZA A IDENTIFIKÁCIA POTRIEB [PODĽA ČLÁNKU 18 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014]

2.1.   SWOT analýza a identifikácia potrieb

Túto tabuľku treba vyplniť pre každú príslušnú prioritu Únie v rámci ENRF

Priorita Únie v rámci ENRF

Názov priority Únie v rámci ENRF <2.1 type="S" input="S">]

Silné stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabé stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Príležitosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Hrozby

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identifikácia potrieb na základe SWOT analýzy

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Súlad SWOT analýzy s viacročným národným strategickým plánom pre akvakultúru (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Súlad SWOT analýzy s pokrokom v dosahovaní dobrého environmentálneho stavu prostredníctvom rozvoja a vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Osobitné potreby týkajúce sa pracovných miest, životného prostredia, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a podpory inovácie

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Kontextové ukazovatele na opis východiskovej situácie

Túto tabuľku treba vyplniť pre každú príslušnú prioritu Únie v rámci ENRF

Priorita Únie v rámci ENRF

Názov priority Únie v rámci ENRF <2.2 type="S" input="S">

Kontextový ukazovateľ na opis východiskovej situácie

Základný rok

Hodnota

Merná jednotka

Zdroj informácií

Pripomienky/odôvodnenie

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   OPIS STRATÉGIE S PRÍNOSOM OPERAČNÉHO PROGRAMU K ZABEZPEČENIU INTELIGENTNÉHO, UDRŽATEĽNÉHO A INKLUZÍVNEHO RASTU (PODĽA ČLÁNKU 27 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013)

3.1.   Opis stratégie

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Konkrétne ciele a ukazovatele výsledkov

Túto tabuľku treba vyplniť pre každú príslušnú prioritu Únie v rámci ENRF

Priorita Únie

Názov priority Únie <3.2 type="S" input="S">

Konkrétny cieľ

Názov konkrétneho cieľa <3.2 type="S" input="S">

Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa členský štát usiluje dosiahnuť prostredníctvom podpory z ENRF

Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná jednotka

Cieľová hodnota na rok 2023

Merná jednotka

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Relevantné opatrenia a ukazovatele výstupov

Túto tabuľku treba vyplniť pre každý vyššie vybraný konkrétny cieľ príslušnej priority Únie

Priorita Únie

Názov priority Únie <3.3 type="S" input="G">

Konkrétny cieľ

Názov konkrétneho cieľa <3.3 type="S" input="G">

Názov vybraného relevantného opatrenia

 

Ukazovatele výstupov pre jednotlivé opatrenia

Odôvodnenie kombinácie opatrení ENRF (podporené hodnotením ex ante a analýzou SWOT)

Tematický cieľ, ku ktorého dosiahnutiu prispieva vybrané opatrenie

Mal by sa ukazovateľ zahrnúť do výkonnostného rámca?

Názov ukazovateľa výstupov a jeho merná jednotka

Cieľová hodnota na rok 2023

Merná jednotka

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Opis komplementárnosti programov s inými EŠIF

3.4.1.   Opatrenia v oblasti komplementárnosti a koordinácie s ostatnými EŠIF a inými relevantnými finančnými nástrojmi Únie a členských štátov

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Hlavné plánované opatrenia na zníženie administratívnej záťaže

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informácie pre makroregióny a morské oblasti (v relevantných prípadoch)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OSOBITNÝCH OPATRENÍ ENRF

4.1.   Opis špecifických potrieb oblastí Natura 2000 a príspevok programu k vybudovaniu ucelenej sústavy oblastí na obnovu populácií rýb v zmysle článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Opis akčného plánu pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť maloobjemového pobrežného rybolovu [podľa článku 18 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Opis metódy výpočtu zjednodušených nákladov podľa článku 67 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Opis metódy na výpočet dodatočných nákladov alebo straty príjmu podľa článku 96 nariadenia (EÚ) č. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Opis metódy výpočtu kompenzácie podľa relevantných kritérií určených pre každú činnosť vykonávanú na základe článku 40 ods. 1a článkov 53, 54, 55 a 67 nariadenia (EÚ) č. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   V prípade opatrení trvalého ukončenia rybolovných činností podľa článku 34 nariadenia č. 508/2014 takýto opis stratégie obsahuje aj ciele a opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme zníženia rybolovnej kapacity podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho je potrebné uviesť aj opis metódy výpočtu poistného, ktoré sa má poskytovať podľa článkov 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Podielové fondy pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody [podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Opis využitia technickej pomoci [podľa článku 78 nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

4.8.1.   Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Vytváranie vnútroštátnych sietí

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   OSOBITNÉ INFORMÁCIE O INTEGROVANOM ÚZEMNOM ROZVOJI

5.1.   Informácie o zavedení nástroja MRVK

Informácie by mali byť zamerané na úlohu, ktorú plní nástroj miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len "MRVK") v rámci operačného programu ENRF, a mali by byť v súlade s informáciami v partnerskej dohode bez toho, aby dochádzalo k duplicite informácií, ktoré už daná dohoda obsahuje.

5.1.1.   Opis stratégie pre nástroj MRVK [podľa článku 60 nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Zoznam kritérií na výber rybárskych oblastí [podľa článku 18 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Zoznam výberových kritérií pre stratégie miestneho rozvoja [podľa článku 18 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Jasný opis príslušných úloh skupín FLAG, riadiaceho orgánu alebo určeného orgánu v súvislosti so všetkými úlohami týkajúcimi sa plnenia stratégie [podľa článku 18 ods. 1 písm. m) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informácie o preddavkoch skupinám FLAG [podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

Pre časť o vnútroštátnych sieťach skupín FLAG pozri bod 4.8.2 (technická pomoc)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informácie o integrovaných územných investíciách (IÚI) [podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

V prípade, že IÚI zriadená v rámci štrukturálnych fondov dostáva finančnú podporu z ENRF, vyplňte túto tabuľku:

Opatrenia ENRF [vyberte z rozbaľovacieho zoznamu]

Orientačné pridelené finančné prostriedky z ENRF (v EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   PLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [PODĽA ČLÁNKU 55 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

6.1.   Identifikácia uplatniteľných ex ante kondicionalít a posúdenie ich splnenia

6.1.1.   Tabuľka: Uplatniteľné osobitné ex ante kondicionality vzťahujúce sa na ENRF a posúdenie ich splnenia

Ex ante kondicionalita (EAC)

Priorita alebo priority Únie, na ktoré sa uplatniteľná kondicionalita vzťahuje

Je uplatniteľná kondicionalita splnená

ÁNO

/

NIE

/

ČIASTOČNE

Kritériá

Kritériá splnené

(áno/nie)

Vlastné posúdenie s vysvetleniami o splnení každého kritéria uplatniteľných ex ante kondicionalít

Prepojenia

(na stratégie, právne akty alebo iné relevantné dokumenty vrátane príslušných oddielov, článkov alebo odsekov, spolu s pripojenými webovými prepojeniami alebo prístupom k celému zneniu)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabuľka: Uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality a posúdenie ich splnenia

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Opis opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, zodpovedné orgány a harmonogram ich vykonávania

6.2.1.   Tabuľka: Plánované opatrenia zamerané na splnenie osobitných ex ante kondicionalít vzťahujúcich sa na ENRF

Ex ante kondicionalita

Nesplnené kritériá

Opatrenia, ktoré sa majú vykonať

Lehota (dátum)

Subjekty zodpovedné za plnenie

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Opatrenie 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Subjekt x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabuľka: Plánované opatrenia zamerané na splnenie všeobecných ex ante kondicionalít

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   OPIS VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA [PODĽA ČLÁNKU 22 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013 A PRÍLOHY II K TOMUTO NARIADENIU]

7.1.   Tabuľka: Výkonnostný rámec

Túto tabuľku treba vyplniť pre každú príslušnú prioritu Únie v rámci ENRF

Priorita Únie

 

Ukazovateľ a v relevantných prípadoch aj merná jednotka [Ukazovatele výstupov, ktoré boli vybrané v časti 3.3 v rámci priorít Únie, ktoré sa majú zahrnúť do výkonnostného rámca]

Čiastkový cieľ na rok 2018

Ciele na rok 2023

[vytvárajú sa automaticky z kapitoly o operačnom programe, ktorá sa venuje stratégii operačného programu]

Finančný ukazovateľ

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Ukazovateľ výstupov 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Ukazovateľ výstupov 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabuľka: odôvodnenie výberu ukazovateľov výstupov, ktoré sa majú zahrnúť do výkonnostného rámca

Túto tabuľku treba vyplniť pre každú príslušnú prioritu Únie v rámci ENRF

Priorita Únie

 

Odôvodnenie výberu ukazovateľov výstupov zahrnutých do výkonnostného rámca (4) vrátane informácií o podiele pridelených finančných prostriedkov zodpovedajúcich operáciám, ktoré vytvoria dané výstupy, spolu s vysvetlením metódy použitej na výpočet podielu, ktorý musí presahovať 50 % finančných prostriedkov pridelených na túto prioritu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Údaje alebo podkladové materiály použité pri odhadovaní hodnoty čiastkových cieľových hodnôt a zámerov a pri metodike výpočtu (napr. jednotkové náklady, referenčné hodnoty, štandardná alebo minulá úroveň využívania prostriedkov, odborné poradenstvo, závery hodnotenia ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informácie o spôsobe uplatnenia metodiky a nástrojov na zabezpečenie jednotného fungovania výkonnostného rámca v súlade s ustanoveniami partnerskej dohody

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLÁN FINANCOVANIA [PODĽA ČLÁNKU 20 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013 A VYKONÁVACIEHO AKTU KOMISIE UVEDENÉHO V ČLÁNKU 16 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014)]

8.1.   Celkový príspevok z ENRF plánovaný na každý rok (v EUR)

Rok

Hlavné pridelené prostriedky z ENRF  (5)

Výkonnostná rezerva v rámci ENRF

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Spolu

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Príspevok z ENRF a miera spolufinancovania priorít Únie, technickej pomoci a inej podpory (v EUR)

 

 

Podpora spolu

Hlavné pridelené prostriedky (celkové finančné prostriedky mínus výkonnostná rezerva)

Výkonnostná rezerva

Suma výkonnostnej rezervy ako podiel z celkovej podpory Únie

Priority Únie

Opatrenia v rámci priorít Únie

Príspevok z ENRF

(vrátane výkonnostnej rezervy)

Národné finančné prostriedky

(vrátane výkonnostnej rezervy)

Miera spolufinancovania ENRF

Podpora z ENRF

Národné finančné prostriedky

Výkonnostná rezerva v rámci ENRF

Národné finančné prostriedky (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, je inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach

Článok 33, článok 34 a článok 41 ods. 2 (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finančné prostriedky pridelené na zvyšné opatrenia priority Únie 1 (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %,

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %,

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Podpora vykonávania SRP

Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zber a správa údajov (článok 13 ods. 4 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Podpora monitorovania, kontroly a presadzovania, a tým zlepšenia inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže [článok 76 ods. 2 písm. a) až d) a f) až l)] (článok 13 ods. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Podpora monitorovania, kontroly a presadzovania, a tým zlepšenia inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže [článok 76 ods. 2 písm. e)] (článok 13 ods. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %,

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Podpora marketingu a spracovania

Pomoc na skladovanie (článok 67) (článok 13 ods. 6 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Kompenzácia pre najvzdialenejšie regióny (článok 70) (článok 13 ods. 5 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finančné prostriedky pridelené na zvyšné opatrenia priority Únie 5 (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %,

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky (článok 13 ods. 7 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %,

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technická pomoc (článok 13 ods. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %,

 

 

0

0

0

Spolu [automatický výpočet]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Neuplatňuje sa

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Neuplatňuje sa

8.3.   Prínos ENRF pre tematické ciele EŠIF

Tematický cieľ

Príspevok z ENRF (v EUR)

3.

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybolovu a akvakultúry (v prípade ENRF)

<8.3 type="N" input="M">

4.

Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

<8.3 type="N" input="M">

6.

Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

<8.3 type="N" input="M">

8.

Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTÁLNE PRINCÍPY

9.1.   Opis opatrení na zohľadnenie zásad stanovených v článkoch 5  (7) , 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

9.1.1.   Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie [článok 7 nariadenia(EÚ) č. 1303/2013]

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Udržateľný rozvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Uvedenie orientačnej výšky podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy [podľa článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014]

Opatrenia ENRF, ktoré prispievajú k cieľom týkajúcim sa zmeny klímy [relevantné opatrenia ENRF, ktoré členský štát uvádza v kapitole operačného programu „Opis stratégie“]

Koeficient  (8)

Orientačný príspevok z ENRF (v EUR) [celkový príspevok na jedno opatrenie]

Podiel celkových rozpočtových prostriedkov ENRF pridelených na operačný program (v %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLÁN HODNOTENIA [PODĽA ČLÁNKU 56 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013 A ČLÁNKU 18 ODS. 1 PÍSM. J) NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014]

Ciele a účel plánu hodnotenia

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Na základe analýzy SWOT a hodnotenia ex ante by malo byť možné posúdiť potreby hodnotenia v danom období. Ciele a účel by mali byť týmto potrebám prispôsobené tak, aby sa zabezpečilo vykonávanie dostatočných a primeraných hodnotiacich činností, najmä s cieľom poskytnúť informácie potrebné na riadenie programu, vypracovanie výročných správ o vykonávaní pre roky 2017 a 2019 a hodnotenie ex post, a v snahe zabezpečiť dostupnosť údajov potrebných na hodnotenia ENRF.

Riadenie a koordinácia

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Stručný opis opatrení na monitorovanie a hodnotenie, na základe ktorých sa získavajú informácie o koordinácii s vykonávaním operačného programu ENRF. Identifikácia hlavných zúčastnených orgánov a ich zodpovedností. Informácie o riadení hodnotenia vrátane organizačných štruktúr, ako napríklad hodnotiaca jednotka a/alebo riadiaca skupina, kontroly kvality, zjednodušenia atď.

Témy hodnotenia a činnosti

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Uveďte informácie o témach hodnotenia a predpokladaných činnostiach vrátane (nie výlučne) plnenia požiadaviek EÚ. Mali by sa tu uviesť činnosti, ktoré sú potrebné na hodnotenie prínosu každej priority k plneniu cieľov, posúdeniu hodnoty a vplyvov ukazovateľov výsledkov, analýze čistého účinku, tematickým otázkam, prierezovým otázkam, ako napríklad udržateľný rozvoj, zmena klímy, a k akýmkoľvek iným osobitným potrebám hodnotenia.

Stratégia v oblasti údajov a informácií

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Stručný opis systému zaznamenávania, uchovávania, riadenia a vykazovania štatistických informácií o vykonávaní operačného programu a poskytovania monitorovaných údajov na hodnotenie. Určenie zdrojov údajov, ktoré sa budú používať, chýbajúcich údajov, možných inštitucionálnych otázok týkajúcich sa poskytovania údajov a navrhnutých riešení. V tomto oddiele by sa malo preukázať, že vhodné systémy riadenia údajov budú včas v prevádzke.

Harmonogram

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Uveďte orientačný plán činností s cieľom zabezpečiť dostupnosť výsledkov hodnotenia v požadovanom čase, najmä pokiaľ ide o povinné hodnotenia stanovené v nariadení o spoločných ustanoveniach, vstupy potrebné na vypracovanie rozsiahlych výročných správ o vykonávaní pre roky 2017 a 2019, a správu o hodnotení ex post.

Osobitné požiadavky na hodnotenie nástroja MRVK

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis plánovanej podpory hodnotenia na úrovni skupín FLAG, predovšetkým využitia metód sebahodnotenia, usmernenia poskytnutého skupinám FLAG s cieľom umožniť dosiahnutie súhrnných výsledkov, ktoré sa majú preukázať na úrovni operačného programu v rámci ENRF.

Komunikácia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis informácií o distribúcii výsledkov hodnotenia zainteresovaným stranám a tvorcom politiky, o mechanizmoch sledovania využitia výsledkov hodnotenia.

Zdroje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis potrebných a naplánovaných zdrojov na vykonávanie plánu vrátane určenia administratívnej kapacity, údajov, finančných zdrojov, potrieb v oblasti IT. Opis plánovaných opatrení v oblasti budovania kapacít, ktoré majú zabezpečiť úplné vykonávanie plánu hodnotenia.

11.   VYKONÁVACIE OPATRENIA PROGRAMU [PODĽA ČLÁNKU 18 ODS. 1 PÍSM. M) NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014]

11.1.   Určenie orgánov a sprostredkovateľských orgánov

Orgán/subjekt

Meno orgánu/subjektu

Riadiaci orgán

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu (v relevantných prípadoch)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Certifikačný orgán (v relevantných prípadoch)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sprostredkovateľský orgán certifikačného orgánu (v relevantných prípadoch)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Orgán auditu

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Opis postupov monitorovania a hodnotenia

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Všeobecné zloženie monitorovacieho výboru

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Súhrnný opis informačných a propagačných opatrení, ktoré sa majú vykonať

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE SYSTÉMU KONTROLY, INŠPEKCIÍ A PRESADZOVANIA PREDPISOV [PODĽA ČLÁNKU 18 ODS. 1 PÍSM. O) NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014]

12.1.   Orgány vykonávajúce systém kontroly, inšpekcií a presadzovania predpisov

Názov orgánu/subjektu

Subjekt č. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Subjekt č. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Stručný opis ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov v oblasti rybárstva

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Zoznam vybraných druhov operácií

Druh operácie

Opis

Vybraný druh operácie

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Prepojenie s prioritami vymedzenými Komisiou podľa článku 20 ods. 3 ENRF

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ZBER ÚDAJOV [PODĽA ČLÁNKU 18 ODS. 1 PÍSM. P) NARIADENIA (EÚ) Č. 508/2014]

13.1.   Všeobecný opis činností týkajúcich sa zberu údajov predpokladaných na obdobie rokov 2014 – 2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Opis metód uchovávania údajov, správy a využívania údajov

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Opis spôsobov dosiahnutia riadneho finančného hospodárenia a administratívnej správy v oblasti zberu údajov

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANČNÉ NÁSTROJE [PODĽA DRUHEJ ČASTI HLAVY IV NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

14.1.   Opis plánovaného využitia finančných nástrojov

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Výber opatrení ENRF, ktoré sa majú vykonať prostredníctvom finančných nástrojov

Opatrenie ENRF [vyberte opatrenia z rozbaľovacieho zoznamu vopred definovaného Komisiou]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Orientačné sumy, ktoré sa majú použiť prostredníctvom finančných nástrojov

Celková suma z ENRF na obdobie 2014 – 2020 (v EUR)

<14.3 type="N" input="M">

Prílohy k programu

Zoznam konzultovaných partnerov

Správa o hodnotení ex ante so zhrnutím

Správa o strategickom environmentálnom posúdení

Súhrnný opis systému riadenia a kontroly (tento súhrnný opis by mal zároveň obsahovať vysvetlenie spôsobu zabezpečenia zásady oddelenia funkcií a funkčnej nezávislosti)

Plán kompenzácií pre najvzdialenejšie regióny

Mapy, na ktorých je zaznamenaná veľkosť a poloha sektorov rybolovu a akvakultúry, poloha hlavných rybárskych prístavov a akvakultúrnych lokalít, ako aj poloha chránených oblastí (ICZM, chránené morské oblasti, Natura 2000).


(1)  Vysvetlivky k vlastnostiam polí:

 

druh: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko, P = percentá, B = booleovské výrazy

 

vstup: M = manuálny, S = výber, G = vygenerovaný systémom

 

"maxlength" = maximálny počet znakov vrátane medzier

(2)  vzťahuje sa na prioritu Únie č. 2.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Ukazovatele výstupov sú definované výberom opatrení, no výber podskupiny ukazovateľov výstupov použitých vo výkonnostnom rámci musí byť odôvodnený.

(5)  Hlavné pridelené prostriedky z ENRF = Celkové pridelené rozpočtové prostriedky Únie mínus rozpočtové prostriedky pridelené na výkonnostnú rezervu.

(6)  Národné finančné prostriedky sa rozdelia pomerne na hlavné pridelené rozpočtové prostriedky a výkonnostnú rezervu.

(7)  Opis článku 5 sa nachádza oddiele 1 operačného programu „Príprava operačného programu a účasť partnerov“

(8)  V prípade niektorých opatrení môže členský štát zmeniť percentuálny podiel z „0 %“ na „40 %“ v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014 (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).


PRÍLOHA II

ŠTRUKTÚRA PLÁNU KOMPENZÁCIÍ

1.   Identifikácia oprávnených produktov, resp. kategórií produktov rybolovu a akvakultúry  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategórie  (2)

Obchodné označenie

Vedecký názov

Kód FAO

Prezentácia  (3)

Číselný znak KN

Množstvo  (4)

1.

Kôrovce

Kreveta šarlátová

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Zmrazený produkt

 

X ton/rok

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identifikácia prevádzkovateľov  (5)

#

(1)

(2)

Prevádzkovatelia alebo ich združenia

Kategórie produktov alebo produkty

[podľa stĺpca (1) alebo (2) tabuľky 1]

1.

Rybári

Kôrovce (v prípade kategórie)/kreveta šarlátová (v prípade produktu)

2.

Chovatelia vodných živočíchov

 

 

3.   Výška kompenzácie pre dodatočné náklady vypočítaná na základe produktov alebo kategórií produktov

Produkt alebo kategória produktov  (6)

Kategória a položky nákladov

Priemerné náklady (7)/rok

Odôvodnenie dodatočných nákladov

Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi v najvzdialenejšom regióne

Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi v kontinentálnej časti územia členského štátu

Dodatočné náklady (8) (maximálna výška kompenzácie)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategória 1-A: Výrobné náklady na produkty rybolovu

Palivo

 

 

 

 

Mastiace prípravky

 

 

 

 

Opotrebované časti

 

 

 

 

Údržba

(vrátane opravy lodí)

 

 

 

 

Rybolov, navigácia a bezpečnostné vybavenie

 

 

 

 

Návnady

 

 

 

 

Ľad na skladovanie rýb

 

 

 

 

Poplatky za prístavnú infraštruktúru

 

 

 

 

Bankové poplatky

 

 

 

 

Poistenie

 

 

 

 

Telekomunikácie (internet, telefón, fax)

 

 

 

 

Poradenské služby

 

 

 

 

Náklady súvisiace s marketingovými činnosťami podľa článku 68 ENRF

 

 

 

 

Zásobovanie potravinami (posádka)

 

 

 

 

Náklady na zamestnancov

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Celková výška dodatočných nákladov  (8) pre kategóriu 1A

 

 

 

 

Kategória 1-B: Výrobné náklady na produkty akvakultúry

Mlaď

 

 

 

 

Krmivo (nákup a konzervácia)

 

 

 

 

Energia a kyslík

 

 

 

 

Údržba (vrátane rastlinolekárskej starostlivosti)

 

 

 

 

Drobný materiál a náhradné diely

 

 

 

 

Poplatky za prístavnú infraštruktúru

 

 

 

 

Bankové poplatky

 

 

 

 

Poistenie

 

 

 

 

Telekomunikácie (internet, telefón, fax)

 

 

 

 

Poradenské služby

 

 

 

 

Náklady súvisiace s marketingovými činnosťami podľa článku 68 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zamestnancov

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Celková výška  (8) dodatočných nákladov pre kategóriu 1B

 

 

 

 

Kategória 2: Spracovateľské náklady

Suroviny

 

 

 

 

Spracovanie odpadu

 

 

 

 

Triedenie a neutralizácia toxických alebo jedovatých druhov

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Bankové poplatky

 

 

 

 

Poistenie

 

 

 

 

Telekomunikácie (internet, telefón, fax)

 

 

 

 

Poradenské služby

 

 

 

 

Náklady súvisiace s investíciami podľa článku 69 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zamestnancov

 

 

 

 

Balenie a obalový materiál

 

 

 

 

Chladenie a hlboké zmrazovanie

 

 

 

 

Náklady súvisiace s relevantnými opatreniami podľa článku 69 ENRF

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Celková výška dodatočných nákladov  (8) pre kategóriu 2

 

 

 

 

Kategória 3: Marketingové náklady

Balenie (vrátane ľadu na čerstvé produkty)

 

 

 

 

Fyzická preprava (pozemná, námorná a letecká) vrátane prípadných nákladov na poistenie a colné konania

 

 

 

 

Bankové poplatky

 

 

 

 

Poistenie

 

 

 

 

Telekomunikácie (internet, telefón, fax)

 

 

 

 

Poradenské služby

 

 

 

 

Finančné náklady vyplývajúce z dodacích lehôt

 

 

 

 

Náklady na zamestnancov

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Celková výška dodatočných nákladov  (8) pre kategóriu 3

 

 

 

 

Celková výška dodatočných nákladov  (8) : súčet dodatočných nákladov zo stĺpca (c)

 

 

 

 

Celková výška nákladov za iný verejný intervenčný zásah, za iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho výšku dodatočných nákladov  (9)

 

 

 

 

Celková výška kompenzácie (dodatočné náklady spolu + náklady na verejný intervenčný zásah spolu)

 

 

 

 

Dodatočné informácie:

V prípade, že výška kompenzácieje nižšia než dodatočné náklady, je nutné objasniť, akým spôsobom bola určená výška kompenzácie

 

4.   Identifikácia príslušných orgánov

 

Názov inštitúcie

Riadiaci orgán

Názov inštitúcie uvedenej v bode 11.1 operačného programu „Určenie orgánov a sprostredkovateľských orgánov“

5.   Dodatočné financovanie vykonávania plánu kompenzácií (štátna pomoc)

Tieto informácie treba uviesť pre každú plánovanú schému/pomoc ad hoc

Región

Názov regiónu (-ov) (NUTS (10))

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Poštová adresa

Webová adresa

Názov opatrenia pomoci

Vnútroštátny právny základ (prepojenie na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Webové prepojenie na úplné znenie opatrenia pomoci

Typ opatrenia

Schéma pomoci

 

Pomoc ad hoc

Názov príjemcu a skupiny (11), ku ktorej patrí

Zmena existujúcej schémy pomoci alebo pomoci ad hoc

 

Referenčné číslo pomoci pridelené Komisiou

Predĺženie

Zmena

Trvanie (12)

Schéma pomoci

dd. mm. rrrr – dd. mm. rrrr

Dátum poskytnutia pomoci (13)

Pomoc ad hoc

dd. mm. rrrr

Príslušné hospodárske odvetvie(-a)

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na získanie pomoci

 

Pomoc obmedzená na určité odvetvia: Uveďte na úrovni skupiny NACE (14)

Typ príjemcu

MSP

 

Veľké podniky

 

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci (15)

V národnej mene … (v plnej výške)

Celková výška pomoci ad hoc poskytnutej podniku (16)

V národnej mene … (v plnej výške)

V prípade záruk (17)

V národnej mene … (v plnej výške)

Nástroj pomoci

Grant/Bonifikácia úrokovej sadzby

Úver/Vratné preddavky

Záruka (v prípade potreby prepojenie na rozhodnutie Komisie (18))

Daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane

Rizikové financovanie

Iné (uveďte)

Dôvod

Uveďte, prečo bola zavedená schéma štátnej pomoci alebo prečo bola udelená pomoc ad hoc, a nie podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF):

Opatrenie nepatrí do rozsahu pôsobnosti národného operačného programu

Prioritizácia pri prideľovaní finančných prostriedkov v rámci národného operačného programu

Financovanie z ENRF už nie je k dispozícii

Iné (uveďte)


(1)  Kategória produktov poukazuje na skupinu produktov, pri ktorých sa môže uplatňovať rovnaký prístup pri výpočte dodatočných nákladov.

(2)  Nepovinné v prípade, že sa kompenzácia počíta na úrovni produktov.

(3)  Čerstvý, zmrazený, upravovaný, konzervovaný produkt.

(4)  Vyjadrené v tonách živej hmotnosti v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009(Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Podľa článku 70 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

(6)  Tabuľka by sa mala vyplniť pre každý produkt, resp. kategóriu produktov.

(7)  Výpočet na základe kritéria stanoveného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. …/2014.

(8)  Dodatočné náklady by mali byť vyjadrené v eurách za tonu živej hmotnosti v zmysle nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(9)  Podľa článku 71 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

(10)  NUTS – Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(11)  Na účely pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v zmluve a na účely tohto nariadenia sa podnikom rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania. Súdny dvor rozhodol, že subjekty, ktoré sú kontrolované (právne alebo de facto) tým istým subjektom, by sa mali pokladať za jeden podnik.

(12)  Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.

(13)  „Dátum poskytnutia pomoci“ je dátum, keď je príjemcovi priznané zákonné právo prijať pomoc podľa platného vnútroštátneho práva.

(14)  NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskej únii. Sektor sa zvyčajne vymedzuje na úrovni skupiny.

(15)  V prípade schémy pomoci uveďte celkovú ročnú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schémy alebo odhadovanú daňovú stratu na rok pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v schéme.

(16)  V prípade poskytnutia pomoci ad hoc uveďte celkovú výšku pomoci/daňovú stratu.

(17)  Pri zárukách uveďte (maximálnu) výšku zaručených úverov.

(18)  V prípade potreby prepojenie na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu.


PRÍLOHA III

Odhad sumy, pre ktorú členský štát plánuje predložiť žiadosť o platbu v bežnom rozpočtovom roku a nasledujúcom rozpočtovom roku

 

Príspevok Únie (v EUR)

[bežný rozpočtový rok]

[nasledujúci rozpočtový rok]

január – október

november – december

január – december

Operačný program (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


PRÍLOHA IV

Prvky, ktoré majú obsahovať správy o hodnotení ex ante

ODDIEL I: ÚVOD

1.

Účel a ciele hodnotenia ex ante

2.

Opis opatrení prijatých na vykonávanie hodnotenia ex ante

3.

Spolupráca medzi hodnotiteľom ex ante, riadiacim orgánom a hodnotiteľom SEA

ODDIEL II: SPRÁVA O HODNOTENÍ EX ANTE

1.   Analýza SWOT a hodnotenie potrieb

2.   Stratégia a štruktúra operačného programu

2.1.

Príspevok k stratégii Európa 2020

2.2.

Príspevok k vykonávaniu spoločnej rybárskej politiky

2.3.

Súlad so SSR, partnerskou dohodou, odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a inými príslušnými nástrojmi

2.4.

Intervenčná logika programu

2.5.

Navrhované formy podpory

2.6.

Očakávaný prínos opatrení vybraných na dosiahnutie cieľov

2.7.

Súlad pridelených rozpočtových prostriedkov s cieľmi

2.8.

Ustanovenia pre nástroj MRVK

2.9.

Využitie technickej pomoci

2.10.

Vhodnosť a súdržnosť programu

3.   Hodnotenie opatrení prijatých na monitorovanie pokroku a výsledkov operačného programu

3.1.

Kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov

3.2.

Vhodnosť čiastkových cieľových hodnôt pre výkonnostný rámec

3.3.

Navrhovaný systém monitorovania a hodnotenia

3.4.

Plán hodnotenia

4.   Hodnotenie plánovaných opatrení na vykonávanie operačného programu

4.1.

Primeranosť ľudských a administratívnych kapacít na riadenie

4.2.

Zníženie administratívnej záťaže

5.   Hodnotenie horizontálnych tém

5.1.

Podpora rovnosti príležitostí, zabránenie diskriminácii

5.2.

Podpora udržateľného rozvoja


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 772/2014

zo 14. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá o výške verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na určité operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa výšky verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“).

(2)

Odchylne od uvedeného ustanovenia sa v článku 95 ods. 4 stanovujú ďalšie percentuálne body výšky verejnej pomoci, ktoré sa uplatňujú na druhy operácií stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014. Aby nedošlo k ohrozeniu udržateľnosti reformy spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“), článkom 94 ods. 3 písm. c) a článkom 69 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa zároveň obmedzuje podpora z ENRF pre určité druhy operácií tým, že sa zavádzajú znížené miery spolufinancovania. Tento zámer sa premietol aj do rôznych úrovní ďalších percentuálnych bodov výšky pomoci uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014. Ak sú splnené určité podmienky prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, možno teda percentuálne body výšky verejnej pomoci zvýšiť, alebo je nutné ich znížiť.

(3)

Preto je potrebné zabezpečiť, aby v prípade, keď jedna operácia spĺňa viac podmienok uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, nedošlo v dôsledku akumulácie ďalších percentuálnych bodov výšky pomoci k ohrozeniu cieľov spoločnej rybárskej politiky, ani k nadmernej kompenzácii alebo nadmernému narušeniu trhových pravidiel v sektore rybolovu a akvakultúry.

(4)

V prípade, že operácia spĺňa podmienky prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, ktorá umožňuje dodatočne zvýšiť percentuálne body výšky pomoci, členské štáty teda môžu uplatniť zvýšenú mieru verejnej pomoci. Pokiaľ však operácia spĺňa viac ako jednu podmienku prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, čo umožňuje niekoľkokrát zvýšiť percentuálne body výšky pomoci, prípadné zvýšenie by malo byť obmedzené najvyššou mierou zvýšenia. V prípade, že operácia spĺňa viac ako jednu podmienku prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, ktorá ukladá zníženie percentuálnych bodov výšky pomoci, malo by byť zníženie obmedzené najvyššou mierou zníženia.

(5)

Aby sa dodržala povinnosť znížiť percentuálne body výšky pomoci pre určité druhy operácií stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, v prípade, keď daná operácia spĺňa niekoľko kritérií v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, a teda môže byť súčasne predmetom jedného alebo viacerých zvýšení a znížení percentuálnych bodov, prípadné zvýšenia by sa nemali vziať do úvahy a mala by sa uplatniť iba najvyššia miera zníženia.

(6)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadenie mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre Európsky námorný a rybársky fond,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konkrétna výška verejnej pomoci

Pokiaľ jedna operácia spĺňa niekoľko podmienok prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, rôzne ďalšie zvýšenia a zníženia percentuálnych bodov výšky verejnej podpory sa uplatňujú takto:

a)

ak sú uplatniteľné viaceré zvýšenia percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, môže sa uplatniť len najvyššie z nich;

b)

ak sú uplatniteľné viaceré zníženia percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, môže sa uplatniť len najvyššie z nich;

c)

ak je v prípade jednej operácie uplatniteľné jedno alebo viac dodatočných zvýšení percentuálnych bodov a zároveň je uplatniteľné jedno alebo viac znížení percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, uplatňuje sa len najvyššie zníženie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1 – 66.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 773/2014

z 15. júla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 774/2014

z 15. júla 2014,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 642/2010 (2) sa stanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pšenica obyčajná, na siatie], ex 1001 99 00 [pšenica obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa stanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre produkty uvedené v danom odseku pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne určuje podľa metódy stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia

(4)

Na obdobie od 16. júla 2014 je potrebné stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá.

(5)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. júla 2014 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 uplatniteľné od 16. júla 2014

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICA tvrdá, na siatie

0,00

1001 19 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

strednej kvality, iná ako na siatie

0,00

nízkej kvality, iná ako na siatie

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA obyčajná, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

RAŽ, na siatie

5,32

1002 90 00

RAŽ, iná ako na siatie

5,32

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybridná

5,32

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

5,32

1007 10 90

Zrná CIROKU na siatie, iné ako hybridy

5,32

1007 90 00

Zrná CIROKU, iné ako na siatie

5,32


(1)  Dovozca môže využiť podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR na tonu, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenica obyčajná (1)

Kukurica

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

 

 

Prémia – Záliv

 

Prémia – Veľké jazerá

 

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam

11,87 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


ROZHODNUTIA

16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/54


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júla 2014

o vymenovaní členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za Maďarsko

(2014/462/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na zoznamy kandidátov, ktoré predložili vlády členských štátov a organizácie zamestnávateľov a zamestnancov Rade,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 2. decembra 2013 (2) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2016, s výnimkou istých členov.

(2)

Maďarská vláda navrhla kandidátov na dve neobsadené miesta,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za člena a náhradníka riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa na obdobie, ktoré sa končí 30. novembra 2016, vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁDY

Krajina

Členka

Náhradníčka

Maďarsko

pani Katalin KISSNÉ BENCZEOVÁ

pani Mariann GÉHEROVÁ

Článok 2

Členov a náhradníkov, ktorí ešte nie sú navrhnutí, vymenuje Rada neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. júla 2014

Za Radu

predseda

P. C. PADOAN


(1)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 358, 7.12.2013, s. 5.


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2014,

o povolení na umiestnenie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. na trh ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2003/427/ES a 2009/778/ES

[oznámené pod číslom C(2014) 4670]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2014/463/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2003/427/ES (2) bola stanovená špecifikácia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. a bolo povolené jeho umiestnenie na trh vo viacerých potravinách pri určitých najvyšších prípustných množstvách. Prvé rozšírenie použitia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. bolo povolené rozhodnutím Komisie 2009/778/ES (3).

(2)

Spoločnosť DSM Nutritional Products 16. januára 2013 požiadala príslušné orgány Spojeného kráľovstva o rozšírenie použitia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín. Spoločnosť DSM Nutritional Products na základe zmluvy z 30. júna 2012 získala spoločnosť Martek Biosciences, ktorej boli adresované predchádzajúce rozhodnutia.

(3)

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva na posudzovanie potravín vydal 29. apríla 2013 prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že rozšírenie použitia riasového oleja spĺňa kritériá pre nové potraviny stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(4)

Komisia 9. júla 2013 zaslala prvotnú hodnotiacu správu ostatným členským štátom.

(5)

V lehote 60 dní predpísanej v článku 6 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 258/97 boli vznesené odôvodnené námietky. Týkali sa najmä zvýšených hladín príjmu kyseliny dokozahexaénovej. V súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97 by sa malo prijať vykonávacie rozhodnutie Komisie, v ktorom by sa zohľadnili vznesené námietky. Žiadateľ následne upravil žiadosť, pokiaľ ide o najvyšší prípustný objem kyseliny dokozahexaénovej vo výživových doplnkoch. Táto zmena a dodatočné vysvetlenia zo strany žiadateľa uspokojivo zmiernili obavy členských štátov a Komisie.

(6)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (4) sa stanovujú požiadavky na potravinové doplnky. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (5) sa stanovujú požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES (6) sa stanovujú požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely. Smernicou Komisie 96/8/ES (7) sa stanovujú požiadavky na potraviny určené na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti. Použitie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedených právnych predpisov.

(7)

V záujme právnej zrozumiteľnosti by sa rozhodnutia 2003/427/ES a 2009/778/ES mali zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(8)

Oznámenia o umiestnení na trh, pokiaľ ide o zložky v podstate rovnocenné s riasovým olejom schválené rozhodnutiami 2003/427/ES a 2009/778/ES, ktoré boli Komisii predložené v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 258/97, zostávajú aj naďalej v platnosti.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. špecifikovaný v prílohe I sa môže umiestniť na trh v Únii ako nová zložka potravín pri dodržaní vymedzeného použitia a najvyšších prípustných množstiev stanovených v prílohe II, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2002/46/ES, nariadenia (ES) č. 1925/2006, smernice 2009/39/ES a smernice 96/8/ES.

Článok 2

Na označení potravín, ktoré obsahujú olej z mikrorias Schizochytrium sp. povolený týmto rozhodnutím, musí figurovať nápis „oil from the micro-algae Schizochytrium sp.“ (olej z mikrorias Schizochytrium sp.).

Článok 3

Rozhodnutia 2003/427/ES a 2009/778/ES sa týmto zrušujú.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA.

V Bruseli 14. júla 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje umiestnenie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. bohatého na kyselinu dokozahexaénovú na trh ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 144, 12.6.2003, s. 13).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009 o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 56).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 21).

(7)  Smernica Komisie 96/8/ES z 26. februára 1996 o potravinách určených na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti (Ú. v. ES L 55, 6.3.1996, s. 22).


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKÁCIA OLEJA Z MIKRORIAS SCHIZOCHYTRIUM SP.

Skúška

Špecifikácia

Číslo kyslosti

najviac 0,5 mg hydroxidu draselného/g

Peroxidové číslo

najviac 5,0 meq/kg oleja

Vlhkosť a prchavosť

najviac 0,05 %

Nezmydliteľný podiel

najviac 4,5 %

Transmastné kyseliny

najviac 1,0 %

Obsah kyseliny dokozahexaénovej

najmenej 32,0 %


PRÍLOHA II

POVOLENÉ POUŽITIA OLEJA Z MIKRORIAS SCHIZOCHYTRIUM SP.

Kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo kyseliny dokozahexaénovej

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v prípade syrových výrobkov 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Výživové doplnky

250 mg kyseliny dokozahexaénovej na deň podľa odporúčania výrobcu pre normálnu populáciu

450 mg kyseliny dokozahexaénovej na deň podľa odporúčania výrobcu pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny určené na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti v zmysle smernice 96/8/ES

250 mg/náhradu jedla

Iné potraviny na osobitné výživové účely v zmysle smernice 2009/39/ES okrem potravín na počiatočnú a následnú výživu dojčiat

200 mg/100 g

Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely

podľa osobitných požiadaviek na výživu osôb, ktorým sú výrobky určené

Pekárenské výrobky (chlieb a rožky), sladké sušienky

200 mg/100 g

Cereálne/výživné tyčinky

500 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/59


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. júla 2014,

ktorým sa určujú priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu

(2014/464/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3,

po porade s Výborom pre Európsky námorný a rybársky fond,

keďže:

(1)

Je potrebné vymedziť priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly, aby členské štáty mohli pripraviť operačné programy týkajúce sa opatrení financovaných v súlade s nariadením (EÚ) č. 508/2014.

(2)

Podpora Únie by sa mala prednostne zamerať na najúčinnejšie opatrenia s cieľom zlepšiť účinnosť kontrolných činností pri zohľadnení výsledkov členských štátov vo vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (2) a nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (3).

(3)

Priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly by mali zahŕňať:

realizáciu akčných plánov stanovených v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 na odstránenie nedostatkov v systéme kontroly jednotlivých členských štátov;

vykonávanie konkrétnych akcií zameraných na splnenie určitých ex ante kondicionalít, ktoré sa stanovujú v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014 v zmysle článku 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (4).Podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v prípade, že uplatniteľné ex ante kondicionality nie sú splnené, musí program obsahovať opis opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, vrátane opatrení, ktoré sa majú financovať;

implementáciu systémov potvrdzovania údajov, ako sa stanovuje v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä projektov zameraných na budovanie interoperability medzi systémami jednotlivých členských štátov, keďže úplný a spoľahlivý systém podávania správ o výlove a rybolovnom úsilí je základným kameňom riadenia rybolovných zdrojov Únie;

presadzovanie a kontrolu plnenia povinnosti vyloďovať všetky úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (5). Táto nová povinnosť je veľmi dôležitým doplnením novej spoločnej rybárskej politiky, ktorá sa zaviedla s cieľom prispieť k udržateľnosti využívania populácií rýb. Plnenie tejto novej povinnosti vyvolá úpravy kontrolných systémov členských štátov, ktoré budú znamenať nové výdavky;

presadzovanie a kontrolu systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu, ako sa stanovuje v kapitole III nariadenia (ES) č. 1005/2008. Realizácia systému osvedčovania úlovkov je základným kameňom boja proti NNN rybolovu;

účinné opatrenia zamerané na presadzovanie obmedzenia kapacity flotíl. S cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi rybolovnými možnosťami a rybolovnou kapacitou musia členské štáty zabezpečiť obmedzenie kapacity a mali by realizovať projekty zamerané na certifikáciu, overovanie a meranie výkonu motora, čo si vyžaduje financovanie;

vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov (SCIP) alebo koordinácie kontroly v súvislosti s rybolovom alebo oblasťou, na ktorú sa SCIP nevzťahuje, podľa článku 95 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 (6). Tieto druhy opatrení prispievajú k rozvoju kultúry dodržiavania predpisov a k posilňovaniu spolupráce medzi členskými štátmi a vytvárajú synergiu medzi jednotlivými kontrolnými nástrojmi;

presadzovanie a kontrolu požiadaviek na vysledovateľnosť, ako sa stanovuje v článku 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 67 ods. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (7). Podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa vyžaduje, aby sa všetky dávky produktov rybolovu a akvakultúry museli dať vysledovať vo všetkých etapách výroby, spracovania a distribúcie, od výlovu alebo zberu až po maloobchodný predaj. Podľa článku 67 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011 sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 umiestnili na dávku pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kódu, čiarového kódu, elektronického čipu alebo podobného zariadenia alebo označovacieho systému; uvedená požiadavka sa v prípade produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán, uplatňuje od 1. januára 2013 a v prípade produktov ostatného rybolovu a akvakultúry od 1. januára 2015. Presadzovanie a kontrola požiadaviek na vysledovateľnosť by mala byť prioritou Únie. Zavedenie systému vysledovateľnosti je základom kontroly rybárskej politiky s cieľom zabezpečiť transparentnosť pôvodu produktov rybolovu.

(4)

Priority Únie by sa mali uplatňovať pružným spôsobom v závislosti od silných a slabých stránok politiky presadzovania a kontroly v každom členskom štáte. Ak členský štát už rieši niektoré priority, tento členský štát by mal v zásade riešiť ďalšie priority.

(5)

V záujme prispôsobenia sa meniacim sa potrebám kontroly možno podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 každé dva roky zmeniť priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly prostredníctvom vykonávacích aktov.

(6)

S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly, ako sa uvádza v článku 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 508/2014, sú tieto:

a)

realizácia akčných plánov prijatých v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 na odstránenie nedostatkov v systéme kontroly jednotlivých členských štátov;

b)

vykonávanie opatrení vymedzených podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s cieľom zabezpečiť dostupnosť administratívnej kapacity pri dodržiavaní vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie, ako sa stanovuje v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014;

c)

implementácia systémov potvrdzovania údajov uvedených v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä realizácia projektov využívajúcich spoločné štandardné formáty alebo zameraných na zlepšovanie interoperability medzi systémami jednotlivých členských štátov;

d)

kontrola a presadzovanie plnenia povinnosti vyloďovať všetky úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane úprav kontrolných systémov členských štátov zameraných na implementáciu uvedenej povinnosti;

e)

kontrola a presadzovanie systému osvedčovania úlovkov, ako sa stanovuje v kapitole III nariadenia (ES) č. 1005/2008, a

f)

realizácia projektov zameraných na certifikáciu, overovanie a meranie výkonu motora;

g)

vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov zavedených v súlade s článkom 95 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

h)

koordinácia kontroly v súlade s článkom 15 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005;

i)

kontrola a presadzovanie požiadaviek na vysledovateľnosť vrátane označovacieho systému na zabezpečenie spoľahlivých informácií pre spotrebiteľov, ako sa stanovuje v článku 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 67 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).