ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
2. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie)

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 730/2014 z 1. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch ( 1 )

10

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 729/2014

z 24. júna 2014

o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (1) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (2). Vzhľadom k novým zmenám a doplneniam je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Podľa článku 128 ods. 2 Zmluvy môžu členské štáty vydávať euromince za podmienky, že Európska centrálna banka (ECB) schváli objem emisie. Rada prijme na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom a s ECB opatrenie k zosúladeniu nominálnych hodnôt a technických špecifikácií všetkých mincí určených do obehu v miere potrebnej na zabezpečenie ich plynulého obehu v Únii.

(3)

Eurobankovky sú vydávané v rozmedzí od päť eur do päťsto eur. Je potrebné, aby nominálne hodnoty bankoviek a mincí umožňovali ľahké prevedenie hotovostných platieb čiastok vyjadrených v eurách a centoch.

(4)

Jednotný mincový systém Únie by mal vzbudzovať dôveru verejnosti a zahŕňať technologické novinky, ktoré zabezpečia, že bude bezpečnou, spoľahlivou a účinnou sústavou.

(5)

Prijatie systému verejnosťou je jedným z hlavných cieľov mincového systému Únie. Dôvera verejnosti k sústave závisí od fyzických vlastností euromincí, ktoré by mali byť pre užívateľov čo najpríjemnejšie.

(6)

Po porade so združeniami spotrebiteľov Európska únia nevidiacich a zástupcovia výrobcov predajných automatov vzniesli osobitné požiadavky, aby sa prihliadalo na požiadavky významných kategórií užívateľov mincí. Na zaistenie plynulého prechodu na euro a na uľahčenie prijatia mincového systému užívateľmi bolo potrebné zaistiť ľahké rozlišovanie medzi mincami na základe viditeľných a hmatateľných znakov.

(7)

Euromince sú ľahšie rozlíšiteľné a je možné si na ne ľahšie zvyknúť, ak bude jestvovať súvislosť medzi ich priemerom a nominálnou hodnotou.

(8)

Sú potrebné určité osobitné ochranné prvky, aby sa obmedzil priestor na falšovanie, ktorý sa týka mincí v nominálnej hodnote 1 euro a 2 eurá s ohľadom na ich vysokú hodnotu. Mince vyrobené v troch vrstvách, a kombinácia dvoch rôznych farieb pri jednej minci sú považované za najúčinnejšie ochranné prvky proti falšovaniu, ktoré sú dostupné.

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES (3) obmedzuje používanie niklu v určitých výrobkoch s ohľadom na to, že by nikel mohol za určitých podmienok vyvolať alergie. Uvedená smernica sa nevzťahuje na mince. Zdá sa byť však žiaduce znížiť obsah niklu v minciach zo zdravotných dôvodov.

(10)

Skutočnosť, že mince budú mať jednu spoločnú európsku stranu a druhú rozlišujúcu národnú, je vhodným vyjadrením myšlienky Európskej menovej únie medzi členskými štátmi. Spoločná európska strana euromincí obsahuje názov jednotnej meny a nominálnu hodnotu mince. Na národnej strane by sa už nemal opakovať ani názov jednotnej meny, ani nominálna hodnota mince.

(11)

Na národnej strane euromincí by sa mal nachádzať zreteľný názov vydávajúceho členského štátu, aby používatelia mince mali v prípade záujmu možnosť ľahko identifikovať vydávajúci členský štát.

(12)

Vlys na hranách euromincí by mal byť považovaný za súčasť národnej strany a preto by sa v ňom nemalo opakovať označenie nominálnej hodnoty s výnimkou dvojeurovej mince a pod podmienkou, že na označenie sa použije len číslica „2“ a/alebo výraz „euro“ v príslušnej abecede.

(13)

O vzoroch na národnej strane euromincí rozhoduje každý členský štát, ktorého menou je euro, pričom by mal prihliadať na skutočnosť, že euromince obiehajú v celej eurozóne, a nie len vo vydávajúcom členskom štáte. Aby sa zaistilo, že mince sú okamžite rozpoznateľné ako euromince aj na ich národnej strane, vzor by mal byť plne lemovaný 12 hviezdami vlajky Únie.

(14)

Na uľahčenie rozpoznávania obehových mincí a zabezpečenie primeranej kontinuity v razbe by sa členským štátom malo umožniť meniť vzory na národných stranách bežných obehových mincí len raz za 15 rokov okrem prípadov, keď sa zmení hlava štátu vyobrazená na minci. Týmto postupom by však nemali byť dotknuté zmeny potrebné na zabránenie falšovania meny. O zmenách vzoru na spoločných európskych stranách obehových mincí by mala rozhodovať Rada, pričom hlasovacie práva by mali mať len členské štáty, ktorých menou je euro.

(15)

Jednotlivé členské štáty by mali mať možnosť vydávať pamätné mince na pripomenutie si príležitostí veľkého vnútroštátneho alebo európskeho významu, zatiaľ čo pamätné mince vydávané spoločne všetkými členskými štátmi, ktorých menou je euro, by mali byť vyhradené pre príležitosti najvyššieho európskeho významu. Dvojeurové mince sú na tento účel najvhodnejšie, a to predovšetkým vďaka ich veľkému priemeru a technickým vlastnostiam, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred falšovaním.

(16)

Vzhľadom na skutočnosť, že euromince sú v obehu v celej eurozóne a s cieľom zabrániť použitiu nevhodných vzorov, by sa vydávajúce členské štáty mali s dostatočným predstihom pred plánovaným dátumom vydania vzájomne informovať o návrhoch vzorov pre národnú stranu euromincí, pričom o tom informujú aj Komisiu. Komisia by mala overiť súlad vzorov s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Návrhy vzorov by sa mali predložiť Komisii s dostatočným predstihom pred plánovaným dátumom vydania, aby vydávajúce členské štáty v prípade potreby vzor upravili.

(17)

Okrem toho by sa mali stanoviť jednotné podmienky schvaľovania vzorov národných strán euromincí, aby sa predišlo výberu vzorov, ktoré by sa v niektorých členských štátoch mohli považovať za nevhodné. Vzhľadom na to, že právomoc v takej citlivej oblasti, akou je vzor národných strán euromincí, patrí vydávajúcim členským štátom, mali by sa vykonávacie právomoci zveriť Rade. Akékoľvek vykonávacie rozhodnutia, ktoré Rada prijala na tomto základe, by úzko súviseli s aktmi prijatými Radou na základe článku 128 ods. 2 zmluvy. Z tohto dôvodu by sa pri prijímaní týchto rozhodnutí Radou mali pozastaviť hlasovacie práva členov Rady zastupujúcich členské štáty, ktorých menou nie je euro, ako sa stanovuje v článku 139 ods. 4 zmluvy. Tento postup by mal vydávajúcim členským štátom umožniť v prípade potreby zmeniť vzor v stanovenej lehote,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Séria euromincí zahŕňa osem nominálnych hodnôt v rozmedzí od jedného centu do dvoch eur, ktoré spĺňajú technické špecifikácie uvedené v prílohe I.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„obehové mince“ znamenajú euromince určené do obehu, ktorých nominálne hodnoty a technické špecifikácie sú uvedené v článku 1;

2.

„bežné mince“ znamenajú obehové mince bez pamätných mincí;

3.

„pamätné mince“ znamenajú obehové mince, ktoré sú určené na pripomenutie si zvláštnej príležitosti, ako je uvedené v článku 9.

Článok 3

Obehové mince majú spoločnú európsku stranu a rozlišujúcu národnú stranu.

Článok 4

1.   Na národnej strane obehových mincí sa neopakuje žiadne označenie nominálnej hodnoty mince alebo akákoľvek jej časť. Neopakuje sa na nej názov jednotnej meny alebo jeho podjednotky, pokiaľ takéto označenie nevyplýva z odlišnej abecedy.

2.   Odchylne od odseku 1 na hrane dvojeurovej mince môže byť označenie jej nominálnej hodnoty pod podmienkou, že obsahuje len číslicu „2“ a/alebo výraz „euro“ v príslušnej abecede.

Článok 5

Národná strana obehových mincí všetkých nominálnych hodnôt obsahuje označenie vydávajúceho členského štátu jeho názvom alebo skratkou jeho názvu.

Článok 6

1.   Na národnej strane obehových mincí je zobrazené kruhové lemovanie 12 hviezd plne lemujúcich národný vzor, a to vrátane označenia roku a názvu vydávajúceho členského štátu. To však nebráni tomu, aby niektoré prvky vzoru zasahovali do kruhového lemovania s hviezdami pod podmienkou, že hviezdy sú zreteľne a plne viditeľné. Týchto 12 hviezd je zobrazených rovnako ako na vlajke Únie.

2.   Vzory pre národnú stranu obehových mincí sa vyberú so zreteľom na skutočnosť, že euromince obiehajú vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

Článok 7

1.   Zmeny vzorov na národných stranách bežných mincí sa môžu vykonať iba raz za 15 rokov bez toho, aby boli dotknuté zmeny potrebné na zabránenie falšovaniu meny.

2.   Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1, sa môžu zmeny vzorov na národných stranách bežných mincí vykonať, ak sa hlava štátu uvedená na minci zmení. Dočasné uvoľnenie alebo provizórne obsadenie funkcie hlavy štátu však nevytvára dodatočné právo na takúto zmenu.

Článok 8

Vydávajúce členské štáty aktualizujú svoje národné strany bežných mincí, aby boli plne v súlade s týmto nariadením do 20. júna 2062.

Článok 9

1.   Pamätné mince majú iný národný vzor, ako je vzor na bežných minciach, a mali by pripomínať len príležitosti s veľkým národným alebo európskym významom. Pamätné mince vydané spoločne všetkými členskými štátmi, ktorých menou je euro, pripomínajú len príležitosti najvyššieho európskeho významu a ich vzorom nie sú nijako dotknuté možné ústavné požiadavky týchto členských štátov.

2.   Označenie na hrane pamätných mincí je rovnaké ako označenie na hrane bežných mincí.

3.   Pamätné mince môžu mať iba nominálnu hodnotu dvoch eur.

Článok 10

1.   Pred oficiálnym schválením návrhov vzorov nových národných strán obehových mincí sa členské štáty navzájom informujú o týchto návrhoch vrátane označenia na hrane mincí a – v prípade pamätných mincí – o predpokladanom objeme emisie.

2.   Právomoc schvaľovať vzory pre nové alebo zmenené národné strany obehových mincí sa zveruje Rade, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 3 až 7.

Pri prijímaní rozhodnutí uvedených v tomto článku sú hlasovacie práva členských štátov, ktorých menou nie je euro, pozastavené.

3.   Na účely odseku 1 návrhy vzorov obehových mincí predkladá vydávajúci členský štát Rade, Komisii a ostatným členským štátom, ktorých menou je euro, v zásade najneskôr tri mesiace pred plánovaným dátumom vydania.

4.   Členský štát, ktorého menou je euro, môže do siedmich dní po predložení návrhu podľa odseku 3, vzniesť formou odôvodneného stanoviska zaslaného Rade a Komisii námietku voči návrhu vzoru, ktorý navrhuje vydávajúci členský štát, ak je pravdepodobné, že tento vzor vyvolá negatívnu reakciu jeho občanov.

5.   Ak sa Komisia domnieva, že v súvislosti s návrhom vzoru nie sú dodržané technické požiadavky stanovené v tomto nariadení, predloží Rade do siedmich dní po predložení návrhu podľa odseku 3 negatívne hodnotenie.

6.   Ak sa v lehote uvedenej v odsekoch 4 a 5 nepredloží Rade žiadne odôvodnené stanovisko alebo negatívne hodnotenie, rozhodnutie, ktorým sa vzor schvaľuje, sa považuje za prijaté Radou dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 5.

7.   Vo všetkých ostatných prípadoch Rada bezodkladne rozhodne o schválení návrhu vzoru, pokiaľ do siedmich dní po predložení odôvodneného stanoviska alebo negatívneho hodnotenia vydávajúci členský štát nestiahne svoj návrh a neoznámi Rade svoj zámer predložiť nový návrh vzoru.

8.   Všetky príslušné informácie o nových vzoroch na národných stranách obehových mincí Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Články 4, 5 a 6 a článok 9 ods. 2:

a)

sa nevzťahujú na obehové mince, ktoré boli vydané alebo vyrazené pred 19. júnom 2012;

b)

sa počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 20. júna 2062, nevzťahujú na vzory, ktoré sa už legálne používali na obehových minciach k 19. júnu 2012.

Obehové mince, ktoré sa vydali alebo vyrazili počas prechodného obdobia, môžu zostať zákonným platidlom bez časového obmedzenia.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 975/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Luxemburgu 24. júna 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  Pozri prílohu II.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES z 30. júna 1994, ktorou sa po dvanástykrát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (Ú. v. ES L 188, 22.7.1994, s. 1).


PRÍLOHA I

Technické špecifikácie uvedené v článku 1

Nomi-nálna hodnota (euro)

Priemer v mm

Hrúbka v mm

Hmotnosťv g

Tvar

Farba

Zloženie

Hrana

2

25,75

2,20

8,5

Guľatá

Vonkajšia časť: biela

Meďnikel

(Cu75Ni25)

S nápisom Jemne vrúbkovaná

Vnútorná časť: žltá

Tri vrstvy:

nikel-mosadz/nikel/nikel-mosadz

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Guľatá

Vonkajšia časť: žltá

Nikel-mosadz

(CuZn20Ni5)

Striedavo hladká a vrúbkovaná

Vnútorná časť: biela

Tri vrstvy:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Guľatá

Žltá

„Severské zlato“

Cu89A15Zn5Sn1

Profilovaná hrana s jemnými zúbkami

0,20

22,25

2,14

5,7

Tvar „španielsky kvet“

Žltá

„Severské zlato“

Cu89A15Zn5Sn1

Hladká

0,10

19,75

1,93

4,1

Guľatá

Žltá

„Severské zlato“

Cu89A15Zn5Sn1

Profilovaná hrana s jemnými zúbkami

0,05

21,25

1,67

3,9

Guľatá

Červená

Oceľ galvanicky pokovaná meďou

Hladká

0,02

18,75

1,67

3

Guľatá

Červená

Oceľ galvanicky pokovaná meďou

Hladká s drážkou

0,01

16,25

1,67

2,3

Guľatá

Červená

Oceľ galvanicky pokovaná meďou

Hladká


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98

(Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6)

Nariadenie Rady (ES) č. 423/1999

(Ú. v. ES L 52, 27.2.1999, s. 2)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 566/2012

(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2012, s. 8)


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 975/98

Toto nariadenie

Článok 1, úvodné slová

Článok 1

Článok 1a

Článok 2

Článok 1b

Článok 3

Článok 1c

Článok 4

Článok 1d

Článok 5

Článok 1e

Článok 6

Článok 1f

Článok 7

Článok 1g

Článok 8

Článok 1h

Článok 9

Článok 1i

Článok 10

Článok 1j, úvodné slová, písmeno a) a písm. b) prvá veta

Článok 11, prvý odsek

Článok 1j, písm. b) druhá veta

Článok 11, druhý odsek

Článok 12

Článok 2

Článok 13

Článok 1, tabuľka

Príloha I

Príloha II

Príloha III


2.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 730/2014

z 1. júla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

2.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/10


SMERNICA KOMISIE 2014/85/EÚ

z 1. júla 2014,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V Únii došlo k výraznému zvýšeniu bezpečnosti tunelov, a to aj vďaka smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES (2). V záujme plného účinku tohto zvýšenia bezpečnosti je potrebné zabezpečiť, aby vodiči poznali a chápali zásady bezpečnej jazdy v tuneloch a aby ich dokázali uplatniť pri vedení vozidla v premávke. Požiadavky na teoretické a praktické skúšky podľa smernice Rady 91/439/EHS (3) preto zodpovedajúcim spôsobom zmenila smernica Komisie 2008/65/ES (4) a rovnako by sa mali zmeniť tie v prepracovanom znení smernice 2006/126/ES.

(2)

Od prijatia smernice 2006/126/ES sa zaznamenal pokrok vo vedeckých poznatkoch o ochoreniach, ktoré ovplyvňujú spôsobilosť viesť vozidlo, najmä pokiaľ ide o odhadovanie súvisiacich rizík z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a účinnosti liečby pri predchádzaní týmto rizikám. Sú k dispozícii viaceré nové štúdie a výskumy, ktoré potvrdzujú, že obštrukčné spánkové apnoe je jedným z najrizikovejších faktorov pri nehodách motorových vozidiel. Toto ochorenie by sa teda viac nemalo v kontexte právnych predpisov Únie o vodičských preukazoch ignorovať.

(3)

Smernica 2006/126/ES by sa preto mala zmeniť s cieľom prispôsobiť prílohu III vedeckému a technickému pokroku.

(4)

V prílohe II k smernici 2006/126/ES sa po jej zmene smernicou Komisie 2012/36/EÚ (5) zistili redakčné chyby. Tie by sa mali opraviť.

(5)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (6) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a príslušnými časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru pre vodičské preukazy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II a III k smernici 2006/126/ES sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 31. decembra 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Smernica Komisie 2008/65/ES zo 27. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

1.

Príloha II k smernici 2006/126/ES sa mení takto:

a)

bod 2.1.3 sa nahrádza takto:

„2.1.3

Cesta:

najdôležitejšie zásady týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdnej vzdialenosti a udržania vozidla na ceste v rôznych poveternostných podmienkach a v rôznom stave cesty,

faktory vodičského rizika týkajúce sa rôznych stavov cesty, najmä v závislosti od počasia a denného alebo nočného času,

charakteristiky rôznych typov ciest a súvisiacich zákonných požiadaviek,

bezpečné vedenie vozidla v cestných tuneloch;“;

b)

bod 5.1.3 sa nahrádza takto:

„5.1.3.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa vozidiel skupiny C, CE, D a DE

Členské štáty môžu rozhodnúť, že na vodičský preukaz pre vozidlá skupiny C, CE, D alebo DE sa nezaznamená nijaké obmedzenie na vozidlá s automatickou prevodovkou podľa bodu 5.1.2, ak je žiadateľ už držiteľom vodičského preukazu získaného na vozidle s ručnou prevodovkou aspoň v jednej z týchto kategórií: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E a v priebehu skúšky zručností a správania vykonal činnosti opísané v bode 8.4.“;

c)

bod 6.3.8 sa nahrádza takto:

„6.3.8.

Osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

d)

bod 7.4.8 sa nahrádza takto:

„7.4.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

e)

bod 8.3.8 sa nahrádza takto:

„8.3.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

2.

V prílohe III k smernici 2006/126/ES sa oddiel 11 (CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU) nahrádza takto:

„CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU A OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

11.1.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia vážnymi nervovými chorobami, pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu.

Poruchy nervového systému spojené s chorobami alebo chirurgické zásahy ovplyvňujúce centrálny alebo periférny nervový systém, ktoré vedú k senzorickým alebo motorickým poruchám a ovplyvňujú rovnováhu a koordináciu, sa musia brať do úvahy vo vzťahu k ich funkčným účinkom a rizikám vývoja choroby. V takýchto prípadoch vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu môže podliehať pravidelnému posúdeniu v prípade, že hrozí zhoršenie stavu.

OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

11.2.

V nasledujúcich odsekoch zodpovedá mierny obštrukčný syndróm spánkového apnoe 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu (index apnoe/hypopnoe) a závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe zodpovedá indexu apnoe/hypopnoe 30 alebo viac, pričom oba sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

11.3.

Žiadatelia alebo vodiči s podozrením na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe sa pred vydaním alebo obnovením vodičského preukazu odporučia na ďalšie konzultácie oprávneného lekárskeho orgánu. Až do potvrdenia diagnózy sa im môže odporučiť neviesť vozidlo.

11.4.

Vodičský preukaz možno vydať žiadateľom alebo vodičom s miernym alebo závažným obštrukčným syndrómom spánkového apnoe, ktorí preukážu, že svoje ochorenie majú primerane pod kontrolou, že sa podrobujú vhodnej liečbe a že sa zlepšuje ich prípadná ospalosť, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu.

11.5.

Žiadatelia alebo vodiči, ktorí sa liečia na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe, sa musia podrobovať pravidelnej lekárskej kontrole v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2, s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery vigilancie.“.