ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
24. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 689/2014 z 23. júna 2014 ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 690/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 691/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

6

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 693/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

15

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 694/2014 zo 17. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych investičných fondov ( 1 )

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 695/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

23

 

*

Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/380/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

52

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/381/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/382/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

57

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/383/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

60

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/384/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/426/SZBP, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine

65

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/385/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva

66

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/386/SZBP z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

70

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/387/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

72

 

 

2014/388/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2014, ktorým sa vypracúva zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničných a nadnárodných zložiek cieľa Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2014 – 2020 [oznámené pod číslom C(2014)3898]

75

 

 

2014/389/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. júna 2014 o dodatočných historických emisiách z leteckej dopravy a dodatočných kvótach pre leteckú dopravu, ktoré je potrebné zohľadniť vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k Európskej únii ( 1 )

135

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 689/2014

z 23. júna 2014

ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 2. marca 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 204/2011.

(2)

Rada v súlade s článkom 16 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 preskúmala zoznam uvedený v prílohe III k uvedenému nariadeniu.

(3)

Mali by sa aktualizovať identifikačné údaje jedného subjektu uvedeného na zozname v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011.

(4)

Skončili sa dôvody na to, aby dva subjekty boli ďalej vedené na zozname uvedenom v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011.

(5)

Príloha III k nariadeniu Rady (EÚ) č. 204/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011 sa týmto mení takto:

(1)

záznam o subjekte „Capitana Seas Limited“ sa nahrádza týmto záznamom:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt vo vlastníctve Saaidiho Qadafiho registrovaný na Britských Panenských ostrovoch

12.4.2011“

(2)

záznamy o týchto subjektoch sa vypúšťajú:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (dcérska spoločnosť LIA).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/3


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 690/2014

z 23. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 204/2011 (2) nadobúdajú účinnosť opatrenia stanovené v rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) prijala 19. marca 2014 rezolúciu 2146 (2014) (rezolúcia BR OSN 2146 (2014)), ktorou sa zakazuje plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu, a ktoré boli označené sankčným výborom (ďalej len „označené plavidlá“), nakládka, preprava alebo vykládka surovej ropy nezákonne vyvezenej z Líbye bez pokynu z kontaktného miesta líbyjskej vlády.

(3)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa tiež vyžaduje, aby sa prijali opatrenia s cieľom zabrániť označeným plavidlám vstup do prístavov a zakázať poskytovanie tankovacích služieb, služieb zásobovania lodí alebo akýchkoľvek iných služieb označeným plavidlám, ak sa tak stanovuje v označení sankčného výboru.

(4)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa okrem toho zakazujú transakcie, pokiaľ ide o surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye na palube označených plavidiel, ak sa tak stanovuje v označení sankčného výboru. Keďže však rezolúcia BR OSN 2146 (2014) povoľuje označeným plavidlám vstup do prístavov v určitých prípadoch, prístavné poplatky, aj pokiaľ ide o surovú ropu na na palube týchto plavidiel, sa môžu prijímať v týchto prípadoch.

(5)

Z dôvodov účelnosti by mala byť Komisia splnomocnená meniť zoznam označených plavidiel, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú podľa zmien prílohy V k rozhodnutiu 2011/137/SZBP a na základe rozhodnutí sankčného výboru v zmysle bodov 11 a 12 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).

(6)

Dňa 23. júna 2014 sa rozhodnutie 2011/137/SZBP zmenilo rozhodnutím Rady 2014/380/SZBP (3), aby uvedené opatrenia nadobudli účinnosť.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 204/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 204/2011 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„h)

‚označené plavidlá‘ sú plavidlá označené sankčným výborom, ako sa uvádza v bode 11 rezolúcie BR OSN 2146 (2014), uvedené na zozname v prílohe V k tomuto nariadeniu;

i)

‚kontaktné miesto líbyjskej vlády‘ je kontaktné miesto určené líbyjskou vládou oznámené sankčnému výboru v súlade s bodom 3 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).“.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10b

1.   Označeným plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu sa zakazuje nakládka, preprava alebo vykládka surovej ropy z Líbye bez povolenia príslušného orgánu daného členského štátu po konzultácii kontaktného miesta líbyjskej vlády.

2.   Zakazuje sa prijatie označených plavidiel do akéhokoľvek prístavu na území Únie alebo im poskytnúť prístup doň, ak tak stanovil sankčný výbor.

3.   Opatrenia ustanovené v odseku 2 sa neuplatňujú v prípade, že vstup do prístavu na území Únie je potrebný na účely kontroly, v prípade mimoriadnej situácie alebo návratu plavidla do Líbye.

4.   Zakazuje sa poskytovanie tankovacích služieb, služieb zásobovania lodí alebo akýchkoľvek iných služieb pre plavidlá, vrátane poskytovania paliva alebo zásob, označeným plavidlám štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov, ak tak stanovil sankčný výbor.

5.   Príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe IV môžu udeliť výnimku z opatrenia uloženého v odseku 4, ak je to potrebné na humanitárne alebo bezpečnostné účely alebo v prípade návratu plavidla do Líbye. Každé takéto povolenie sa musí písomne oznámiť sankčnému výboru a Komisii.

6.   Zakazujú sa finančné transakcie, pokiaľ ide o surovú ropu na palube označených plavidiel, vrátane predaja surovej ropy alebo použitia surovej ropy ako kreditu, ako aj poisťovania prepravy surovej ropy, ak tak stanovil sankčný výbor. Takýto zákaz sa nevzťahuje na prijímanie prístavných poplatkov v prípadoch uvedených v odseku 3.“;

3.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Komisia je oprávnená:

a)

meniť prílohu IV na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

b)

meniť prílohu V podľa zmien prílohy V k rozhodnutiu 2011/137/SZBP a na základe rozhodnutí sankčného výboru v zmysle bodov 11 a 12 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).“;

4.

Dopĺňa sa príloha V uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/380/SZBP z 23. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (pozri stranu 52 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

ZOZNAM PLAVIDIEL PODĽA ČLÁNKU 1 PÍSM. h) A ČLÁNKU 10b A UPLATNITEĽNÉ OPATRENIA STANOVENÉ SANKČNÝM VÝBOROM“

 


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 691/2014

z 23. júna 2014,

ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 224/2014 z 10. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 10. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 224/2014.

(2)

Sankčný výbor zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 2127 (2013) zaradil 9. mája 2014 tri osoby do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené v bodoch 30 a 32 rezolúcie BR OSN 2134 (2014).

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 224/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v zozname v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďujú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 224/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 11.3.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PRIEZVISKO: BOZIZÉ

KRSTNÉ MENO: François Yangouvonda

ZNÁMY AJ AKO: Bozizé Yangouvonda

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 14. október 1946/Mouila, Gabon

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: syn Martine Kofiovej

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Od štátneho prevratu z 24. marca 2013 poskytoval Bozizé finančnú a materiálnu pomoc členom domobrany, ktorí sa usilujú o destabilizáciu prebiehajúceho procesu prechodu a o jeho návrat k moci. François Bozizé spolu so svojimi stúpencami nabádal k útoku na Bangui 5. decembra 2013. Situácia v Stredoafrickej republike sa po útoku protiselekovských ozbrojencov v Bangui z 5. decembra 2013, pri ktorom zahynulo viac ako 700 osôb, rýchlo zhoršovala. Odvtedy sa naďalej pokúša viesť destabilizačné operácie a spájať protiselekovské domobrany s cieľom udržať v hlavnom meste Stredoafrickej republiky napätie. Bozizé sa pokúšal preorganizovať viacero jednotiek zo stredoafrických ozbrojených síl, ktoré sa po štátnom prevrate rozptýlili po krajine. Sily verné Bozizému sa začali zapájať do odvetných útokov proti moslimským obyvateľom Stredoafrickej republiky. Bozizé vyzval svoje domobrany, aby kruto bojovali proti súčasnému režimu a islamistom.

2.   NOURREDINE ADAM

PRIEZVISKO: ADAM

KRSTNÉ MENO: Nourredine

ZNÁMY AJ AKO: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 1970/Ndele, Stredoafrická republika

Alternatívny dátum narodenia: 1969, 1971

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Noureddine je jedným z pôvodných vodcov povstalcov z hnutia Seleka. Identifikovali ho ako generála i predsedu jednej z ozbrojených povstaleckých skupín hnutia Seleka – „Central PJCC“, skupiny, ktorá je formálne známa ako Kongres patriotov za spravodlivosť a mier a ktorej skratka je známa ako CPJP (z anglického Convention of Patriots for Justice and Peace). Ako bývalý veliteľ radikálnej frakcie Kongresu patriotov za spravodlivosť a mier (CPJP/F) bol vojenským koordinátorom bývalých bojovníkov hnutia Seleka počas útokov v povstaní v Stredoafrickej republike v období od začiatku decembra 2012 do marca 2013. Bez Noureddinovho zapojenia by sa hnutiu Seleka pravdepodobne nebolo podarilo prevziať moc z rúk bývalého prezidenta Stredoafrickej republiky Françoisa Bozizého. Od vymenovania dočasnej prezidentky Catherine Samba-Panzaovej 20. januára 2014 bol jedným z hlavných architektov taktického stiahnutia bývalých bojovníkov hnutia Seleka v Sibute s cieľom uskutočniť jeho plán a vytvoriť moslimskú baštu na severe krajiny. Preukázateľne nabádal svoje ozbrojené sily, aby odporovali príkazom dočasnej vlády a vojenských veliteľov medzinárodnej podpornej misie v Stredoafrickej republike pod africkým vedením (MISCA). Noureddine aktívne riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka z ozbrojených skupín, ktoré Michel Djotodia rozpustil v septembri 2013, a riadi operácie proti kresťanským štvrtiam a naďalej výrazne podporuje a riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka, ktorí operujú v Stredoafrickej republike.

Zapojenie do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo prípadne medzinárodné humanitárne právo: Po tom, ako hnutie Seleka prevzalo kontrolu nad mestom Bangui 24. marca 2013, bol Nourredine Adam vymenovaný za ministra pre bezpečnosť, potom za generálneho riaditeľa „mimoriadneho výboru pre obranu výdobytkov demokracie“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) – teraz už zaniknutej spravodajskej služby Stredoafrickej republiky. Nourredine Adam využíval CEDAD ako svoju osobnú politickú políciu, ktorá svojvoľne zatýkala, mučila a popravovala bez súdneho procesu. Okrem toho bol jednou z kľúčových postáv za krvavou operáciou v Boy Rabe. Ozbrojené sily hnutia Seleka napadli v auguste 2013 Boy Rabe, štvrť v Stredoafrickej republike považovanú za baštu stúpencov Françoisa Bozizého a jeho etnika. Pod zámienkou, že hľadajú schované zbrane, jednotky hnutia Seleka údajne zabili mnoho civilistov a spustili nekontrolované rabovanie. Keď sa tieto výpady rozšírili do iných štvrtí, tisícky obyvateľov vtrhli na medzinárodné letisko, ktoré z dôvodu prítomnosti francúzskych jednotiek považovali za bezpečné miesto, a obsadili pristávaciu dráhu letiska.

Poskytovanie podpory ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam prostredníctvom nezákonného využívania prírodných zdrojov: Začiatkom roka 2013 zohrával Nourredine Adam dôležitú úlohu vo finančných sieťach bývalého hnutia Seleka. Cestoval do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, aby pre bývalých povstalcov zbieral finančné prostriedky. Pôsobil aj ako sprostredkovateľ pre čadskú skupinu pašerákov diamantov pôsobiacu medzi Stredoafrickou republikou a Čadom.

3.   LEVY YAKETE

PRIEZVISKO: YAKETE

KRSTNÉ MENO: Levy

ZNÁMY AJ AKO: Levi Yakite; Levy Yakite

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 14. august 1964/Bangui, Stredoafrická republika

Alternatívny dátum narodenia: 1965

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: syn Pierra Yakétého a Joséphine Yamazonovej

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Yakete sa 17. decembra 2013 stal politickým koordinátorom novovytvorenej skupiny povstalcov Hnutia ľudového odporu za reformu Stredoafrickej republiky, ktorí bojujú proti povstalcom z hnutia Seleka. Priamo sa zapájal do rozhodnutí povstaleckej skupiny, ktorá sa zapája do činností, ktorá podkopávajú mier, stabilitu a bezpečnosť v Stredoafrickej republike, predovšetkým od 5. decembra 2013. Okrem toho sa táto skupina v súvislosti s takýmito činnosťami výslovne spomína v rezolúciách BR OSN 2127, 2134 a 2149. Yakete je obviňovaný z vydania rozkazov na zadržanie osôb napojených na hnutie Seleka, z vyzývania na útoky na osoby, ktoré nepodporujú prezidenta Bozizého, a z náboru mladých domobrancov, aby mačetami zaútočili na tých, ktorí vystupujú proti režimu. V období po marci 2013 zostal v blízkom okolí Françoisa Bozizého a pridal sa k Frontu za návrat k ústavnému poriadku v Stredoafrickej republike (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), ktorého cieľom je navrátiť zosadeného prezidenta k moci akýmikoľvek prostriedkami. Koncom leta 2013 cestoval do Kamerunu a Beninu, kde sa pokúšal o nábor ľudí na boj proti hnutiu Seleka. V septembri 2013 sa pokúsil opätovne získať kontrolu nad operáciami, ktoré v mestách a dedinách pri meste Bossangoa vedú Bozizého stúpenci. Yakete je tiež podozrivý z toho, že presadzuje rozdávanie mačiet mladým nezamestnaným kresťanom, aby mohli ľahšie útočiť na moslimov.


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/9


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 692/2014

z 23. júna 2014

o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/386/SZBP (1) o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola,

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21. marca 2014, dôrazne odsúdila pripojenie Krymskej autonómnej republiky (ďalej len „Krym“) a mesta Sevastopol (ďalej len „Sevastopol“) k Ruskej federácii a zdôraznila, že toto pripojenie neuzná. Európska rada požiadala Komisiu, aby zhodnotila právne dôsledky tohto pripojenia a aby navrhla hospodárske, obchodné a finančné obmedzenia týkajúce sa Krymu, ktoré by sa začali rýchlo vykonávať.

(2)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vo svojom uznesení z 27. marca 2014 potvrdilo svoj záväzok voči zvrchovanosti, politickej nezávislosti, jednotnosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, pričom zdôraznilo, že referendum, ktoré sa 16. marca uskutočnilo na Kryme, je neplatné a vyzvalo všetky štáty, aby neuznali žiadne zmeny statusu Krymu a Sevastopola.

(3)

Rada 23. júna 2014 2014 prijala rozhodnutie 2014/386/SZBP o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole a o priamom alebo nepriamom poskytovaní financovania alebo finančnej pomoci, ako aj poistenia alebo zaistenia, v súvislosti s dovozom takéhoto tovaru, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola. S cieľom minimalizovať vplyv takýchto reštriktívnych opatrení na hospodárske subjekty by sa mali stanoviť výnimky a prechodné obdobia, pokiaľ ide o obchod s tovarom a súvisiace služby, v prípade ktorých sa transakcie vyžadujú na základe obchodnej zmluvy alebo doplnkovej zmluvy, podliehajúce postupu oznamovania.

(4)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto sú na ich vykonávanie potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä v záujme zaručenia ich jednotného vykonávania vo všetkých členských štátoch.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred alebo po 25. júni 2014, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii)

nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii)

nárok na kompenzáciu súvisiacu so zmluvou alebo transakciou;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

b)

„zmluva alebo transakcia“ je akákoľvek transakcia v akejkoľvek podobe, bez ohľadu na uplatniteľné právo, a zahŕňajúca jednu alebo viacero zmlúv alebo podobných záväzkov uzavretých medzi rovnakými alebo rozličnými stranami; na tieto účely „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie, najmä záruku alebo zabezpečenie finančnej povahy, a úver, či už právne nezávislý alebo nie, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c)

„tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole“ je tovar vyrobený alebo úplne získaný na Kryme alebo v Sevastopole alebo tovar, ktorého posledná podstatná zmena sa tam vykonala, v súlade s článkami 23 a 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2);

d)

„územie Únie“ sú územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

e)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe.

Článok 2

Zakazuje sa:

a)

dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti s dovozom tovaru uvedeného v písmene a).

Článok 3

Zákazy v článku 2 sa nevzťahujú na:

a)

plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;

b)

tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 (3) alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Článok 4

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov ustanovených v článku 2.

Článok 5

Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká zodpovednosť žiadneho druhu pre tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod na podozrenie, že ich konaním by mohlo dôjsť k porušeniu opatrení stanovených v tomto nariadení.

Článok 6

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014;

b)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú prostredníctvom alebo v mene osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a);

c)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré podľa arbitrážneho, súdneho alebo správneho rozhodnutia porušili zákazy stanovené v tomto nariadení;

d)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ak nárok súvisí s tovarom, ktorého dovoz je zakázaný podľa článku 2.

2.   V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, tá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorá(-ý) predmetnú pohľadávku vymáha.

3.   Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 7

1.   Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľajú všetky ostatné relevantné údaje, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, pričom ide najmä o informácie súvisiace s problémami týkajúcimi sa porušovania a presadzovania a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú, ako aj Komisiu, o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 8

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 9

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach uvedených v prílohe. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3.   Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka informovať Komisiu alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe.

Článok 10

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c)

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/386/SZBP z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola (pozri stranu 70 tohto úradného vestníka).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 zo 16. apríla 2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 118, 22.4.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

 

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

 

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLANDSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 693/2014

z 23. júna 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Informácie týkajúce sa jednej osoby uvedenej v zozname v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa mali aktualizovať.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, malo doplniť dvanásť osôb.

(4)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Záznam o osobe, ktorá sa uvádza nižšie, uvedený v oddiele A prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, sa nahrádza týmto záznamom:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Bývalý podpredseda vlády pre hospodárske záležitosti, bývalý minister pre domáci obchod a ochranu spotrebiteľa. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16. 10. 2012“

2.

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedeného v oddiele A prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

180.

Ahmad al-Qadri

Dátum narodenia: 1956

Minister pre poľnohospodárstvo a agrárnu reformu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister pre ropné a nerastné zdroje. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dátum narodenia: 1959

Minister priemyslu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Dátum narodenia: 1973

Minister sociálnych vecí. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Dátum narodenia: 1964

Minister práce. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

alias Ismail Ismail alebo Isma'Il Isma'il)

Dátum narodenia: 1955

Minister financií. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dátum narodenia: 1956

Minister hospodárstva a zahraničného obchodu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dátum narodenia: 1966

Minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľov. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Dátum narodenia: 1972

Minister pre cestovný ruch. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Dátum narodenia: 1956

Minister pre vyššie vzdelávanie. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Dátum narodenia: 1953

Minister verejných prác. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Dátum narodenia: 1957

Štátny minister. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/18


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 694/2014

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych investičných fondov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Je dôležité, aby sa regulačnými technickými predpismi určujúcimi typy správcov doplnili pravidlá obsiahnuté v smernici 2011/61/EÚ tak, aby sa niektoré požiadavky smernice uplatňovali na správcov jednotným spôsobom.

(2)

Je žiaduce rozlišovať, či správca spravuje AIF otvoreného alebo uzavretého typu alebo oboch typov, aby sa na správcu riadne uplatňovali pravidlá riadenia likvidity a postupov určovania hodnoty podľa smernice 2011/61/EÚ.

(3)

Rozlišujúcim faktorom pri určení toho, či ide o správcu spravujúceho AIF otvoreného alebo uzavretého typu, by mala byť skutočnosť, že AIF otvoreného typu odkupuje alebo vypláca akcie alebo podielové listy svojim investorom, ak o to ktorýkoľvek z jeho akcionárov alebo podielnikov požiada pred začatím likvidačnej fázy alebo rozpustenia fondu, a to podľa postupov a periodicity stanovených v jeho štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch, prospektoch alebo ponukových materiáloch. Zníženie kapitálu AIF v súvislosti s rozdelením výnosov v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi AIF, jeho prospektmi alebo ponukovými materiálmi vrátane toho, ktoré bolo povolené uznesením akcionárov či podielnikov a uskutočnilo sa v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi, prospektmi alebo ponukovými materiálmi AIF, by sa nemalo na účely určenia toho, či je AIF otvoreného typu alebo nie, brať do úvahy.

(4)

Za odkúpenia alebo vyplatenia, ktoré by mali byť relevantné na určenie toho, či správca spravuje AIF otvoreného alebo uzavretého typu, by sa mali považovať len tie, ktoré sú uskutočnené z aktív AIF. Preto skutočnosť, že s akciami alebo podielovými listami AIF je možné obchodovať na sekundárnom trhu a AIF ich neodkupuje ani nevypláca, by sa nemala na účely určenia toho, či je AIF otvoreného typu alebo nie, brať do úvahy.

(5)

Správca, ktorý súčasne spravuje jeden alebo viac AIF otvoreného typu a jeden alebo viac AIF uzavretého typu, by mal na každý AIF uplatňovať konkrétne pravidlá týkajúce sa príslušného typu AIF.

(6)

Akákoľvek zmena v politike odkupovania akcií alebo podielových listov AIF, ktorá znamená, že AIF už nie je možné ďalej považovať za AIF otvoreného typu alebo AIF uzavretého typu, by mala správcu viesť k tomu, aby prestal uplatňovať pravidlá týkajúce sa predchádzajúcej politiky odkupovania akcií alebo podielových listov AIF, ktorý spravuje, a aby uplatňoval pravidlá týkajúce sa novej politiky odkupovania akcií alebo podielových listov takéhoto AIF.

(7)

Na účely článku 61 ods. 3 a 4 smernice 2011/61/EÚ je potrebné zohľadniť právnu formu AIF uzavretého typu, ktorý bol založený pred 22. júlom 2013. V čase prijatia smernice neexistovala v Únii žiadna jednotná definícia, pokiaľ ide o právnu formu AIF uzavretého typu, ktorá sa medzi členskými štátmi líši. Táto skutočnosť sa odráža v znení smernice, v ktorej sa za AIF uzavretého typu považujú niektoré existujúce právne formy, v prípade ktorých nie je možné právo na odkúpenie uplatniť počas piatich rokov od dátumu počiatočnej investície. V článku 61 ods. 3 a 4 smernice 2011/61/EÚ sa stanovujú prechodné obdobia, počas ktorých existujúci správcovia, pokiaľ spravujú AIF uzavretého typu, ktoré sú v pokročilej alebo záverečnej fáze svojho investičného cyklu, ako to dokazuje dátum skončenia ich platnosti alebo nemožnosť vykonať ďalšie investície po 22. júli 2013, môžu naďalej spravovať takýto AIF bez povolenia alebo bez toho, aby museli dosiahnuť súlad so značnou časťou tejto smernice. Z tohto dôvodu v záujme zachovania rozsahu pôsobnosti uvedených ustanovení tak, ako sa zamýšľalo vzhľadom na tento cieľ a uvedené skutočnosti, by sa za správcu AIF uzavretého typu na účely článku 61 ods. 3 a 4 smernice 2011/61/EÚ mal považovať aj každý správca, ktorý spravuje AIF, ktorých akcie alebo podielové listy sú odkúpené alebo vyplatené po počiatočnom období najmenej piatich rokov, počas ktorého právo na odkúpenie nie je možné uplatniť.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(9)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie v súvislosti s návrhom regulačných technických predpisov, na ktorých sa zakladá toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Typy správcov AIF

1.   Správca AIF môže byť správcom jedného z nasledujúcich typov fondov alebo správcom obidvoch nasledujúcich typov fondov:

správca AIF otvoreného typu,

správca AIF uzavretého typu.

2.   Za správcu AIF otvoreného typu sa považuje správca, ktorý spravuje akcie alebo podielové listy AIF, ktoré sú na žiadosť ktoréhokoľvek z akcionárov alebo podielnikov odkúpené alebo vyplatené pred začatím likvidačnej fázy alebo rozpustenia fondu, priamo či nepriamo, z aktív AIF a podľa postupov a periodicity stanovených v jeho štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch, prospektoch alebo ponukových materiáloch.

Zníženie kapitálu AIF v súvislosti s rozdelením v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi AIF, jeho prospektmi alebo ponukovými materiálmi vrátane toho, ktoré bolo povolené uznesením akcionárov či podielnikov a uskutočnilo sa v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi, prospektmi alebo ponukovými materiálmi, sa na účely určenia toho, či je AIF otvoreného typu alebo nie, neberie do úvahy.

Skutočnosť, že s akciami alebo podielovými listami AIF je možné obchodovať na sekundárnom trhu a AIF ich neodkupuje ani nevypláca, sa na účely určenia toho, či je AIF otvoreného typu alebo nie, neberie do úvahy.

3.   Za správcu AIF uzavretého typu sa považuje správca, ktorý spravuje AIF iného typu, než je opísaný v odseku 2.

4.   Ak je dôsledkom zmeny politiky odkupovania akcií alebo podielových listov AIF zmena typu AIF, ktorý správca spravuje, správca na uvedený fond uplatní pravidlá relevantné pre nový typ AIF.

5.   Na účely článku 61 ods. 3 a 4 smernice 2011/61/EÚ platí, že pokiaľ správca spravuje AIF, ktorých akcie alebo podielové listy sú na žiadosť ktoréhokoľvek z akcionárov alebo podielnikov odkúpené alebo vyplatené pred začatím likvidačnej fázy alebo rozpustenia fondu, priamo či nepriamo, z aktív AIF po počiatočnom období najmenej piatich rokov, počas ktorého právo na odkúpenie nie je možné uplatniť, považuje sa takisto za správcu AIF uzavretého typu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 695/2014

z 23. júna 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/23


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/78/EÚ

zo 17. júna 2014,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 ods. 2 písm. c) a d),

po porade s dotknutými členskými štátmi,

keďže:

(1)

Vzhľadom na nárast medzinárodného obchodu a v záujme ochrany rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov je s prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu technicky odôvodnené doplniť škodlivé organizmy Agrilus anxius Gory a Anthonomus eugenii Cano do oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(2)

V záujme ochrany výroby rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a obchodu s nimi je s prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu technicky odôvodnené vypustiť škodlivé organizmy Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium a Diaphorina citri Kuway z oddielu I časti A prílohy II k smernici 2000/29/ES a doplniť ich do oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(3)

Prítomnosť škodlivých organizmov Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al.Trioza erytreae Del Guercio predstavuje neprijateľné ohrozenie výroby rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a obchodu s nimi. Preto je s prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu technicky odôvodnené presunúť uvedené škodlivé organizmy z prílohy II k smernici 2000/29/ES do prílohy I k tejto smernici. Z informácií predložených Portugalskom vyplýva, že je známy súčasný výskyt uvedených škodlivých organizmov v rámci Únie. Tieto organizmy by preto mali byť doplnené do oddielu II časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(4)

S prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu je technicky odôvodnené vypustiť škodlivý organizmus Monilinia fructicola (Winter) Honey z oddielu I časti A prílohy I a škodlivý organizmus Ciborinia camelliae Kohn z oddielu I časti A prílohy II k smernici 2000/29/ES, keďže sa tieto škodlivé organizmy rozšírili a sú udomácnené vo veľkej časti Únie, a žiadne opatrenia na ich vyhubenie alebo potlačenie ich ďalšieho šírenia nie sú realizovateľné.

(5)

S prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu je technicky odôvodnené vypustiť organizmus Citrus vein enation woody gall z oddielu II časti A prílohy II k smernici 2000/29/ES vzhľadom na jeho zaznamenaný nízky vplyv.

(6)

Určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety sú pravdepodobne hostiteľmi týchto škodlivých organizmov: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) a Trioza erytreae Del Guercio, ktoré sú uvedené alebo majú byť uvedené v časti A prílohy I alebo prílohy II k smernici 2000/29/ES. Vývoj vedeckých a technických poznatkov ukazuje, že osobitné požiadavky stanovené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES nie sú dostatočné na to, aby sa nimi na prijateľnú úroveň znížilo fytosanitárne riziko spôsobené vstupom týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a ich pohybom v rámci Únie. Preto je nevyhnutne potrebné zmeniť tieto osobitné požiadavky a doplniť ďalšie osobitné požiadavky. V prípade organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al. by sa takisto mali zmeniť osobitné požiadavky stanovené v oddiele I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES tak, aby sa zosúladili s pravidlami Únie pre vnútorný pohyb zameranými proti tomuto škodlivému organizmu.

(7)

Pokiaľ ide o určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré nie sú uvedené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, rozvoj vedeckých a technických poznatkov ukazuje, že ich vstup do Únie a ich pohyb v rámci Únie by mohli predstavovať neprípustné fytosanitárne riziko vzhľadom na skutočnosť, že sú pravdepodobne hostiteľmi škodlivých organizmov uvedených v odôvodnení 6. Preto je nevyhnutne potrebné, aby boli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v časti A prílohy IV.

(8)

Okrem toho by sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v odôvodnení 6 mali pred vstupom do Únie alebo pohybom v rámci Únie podrobiť rastlinolekárskej kontrole. Preto by uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety mali byť uvedené v častiach A a B prílohy V k smernici 2000/29/ES.

(9)

Časté zadržania pri dovoze rastlín Manihot esculenta Crantz, Limnophila L., Eryngium L. a Capsicum L. ukazujú, že listy rastliny Manihot esculenta Crantz, listová zelenina Limnophila L. a Eryngium L., ako aj plody Capsicum L. sú pravdepodobnými hostiteľmi škodlivých organizmov uvedených v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES. Tieto rastliny by sa preto mali pred vstupom do Únie podrobiť rastlinolekárskej kontrole a ich vstup by mal byť povolený len v prípade, ak sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením. Preto musia byť uvedené v oddiele I časti B prílohy V.

(10)

S prihliadnutím na revidovanú medzinárodnú normu pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 s názvom Usmernenia na reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode sa usudzuje, že treba upustiť od súčasného prístupu smernice 2000/29/ES, podľa ktorého sa stanovujú rozdielne požiadavky v závislosti od toho, či sa drevený obalový materiál skutočne používa, alebo nepoužíva, keďže tento prístup už nie je technicky opodstatnený. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mal zmeniť oddiel I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(11)

Podobne treba drevo používané na zaklinenie alebo podoprenie všetkých druhov nákladu považovať za druh dreveného obalového materiálu v súlade s vymedzeniami pojmov v medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia č. 15, pretože neexistuje žiadne technické odôvodnenie regulácie oddelenej od ostatných druhov dreveného obalového materiálu. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mal zmeniť oddiel I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(12)

Usudzuje sa, že znenie fytosanitárnych požiadaviek založených na tepelnom spracovaní dreva a samostatnej kôry je potrebné zmeniť, aby sa objasnilo, že požadovaný čas zohrievania sa uvádza v nepretržitých minútach a že požadovaná teplota sa musí dosiahnuť v celom profile dreva alebo oddelenej kôry s cieľom dosiahnuť úspešné odstránenie škodlivých organizmov, ktoré zamorujú drevo. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mal zmeniť oddiel I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(13)

V časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES sa musia aktualizovať číselné znaky KN pre ihličnaté drevo tak, aby zahŕňali ihličnaté drevo s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, ktoré podľa nedávnej analýzy nebezpečenstva škodcu takisto predstavuje riziko zavlečenia organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al.

(14)

Názvy Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a citrus greening bacterium by sa mali zmeniť v súlade s upravenými vedeckými pomenovaniami týchto organizmov. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith by sa malo uvádzať ako Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. by sa malo uvádzať ako Solanum lycopersicum L. Citrus greening bacterium by sa malo uvádzať ako Candidatus Liberibacter spp., pôvodca choroby citrusov Huanglongbing/zelenania citrusov.

(15)

V smernici Rady 2007/33/ES (2) sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať proti európskej populácii háďatka zemiakového (Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) s cieľom určiť šírenie háďatka zemiakového, zabrániť jeho rozširovaniu a zabezpečiť jeho kontrolu. Platné ustanovenia smernice 2000/29/ES týkajúce sa háďatka zemiakového (Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) treba aktualizovať v súlade s požiadavkami smernice 2007/33/ES. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zmeniť prílohy IV a V k smernici 2000/29/ES.

(16)

V nariadení Komisie (ES) č. 690/2008 (3) sa určité zóny pokladajú za chránené zóny, pokiaľ ide o rôzne škodlivé organizmy. Nariadenie (ES) č. 690/2008 bolo zmenené s cieľom zohľadniť najnovší vývoj so zreteľom na chránené zóny v rámci Únie a tieto škodlivé organizmy: vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a Grapevine flavescence dorée MLO. Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť prílohy I až V k smernici 2000/29/ES, aby sa zabezpečila konzistentnosť požiadaviek týkajúcich sa chránených zón, pokiaľ ide o príslušné škodlivé organizmy.

(17)

Okrem toho niekoľko oblastí v rámci Únie, ktoré boli uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o určité škodlivé organizmy, prestalo spĺňať stanovené požiadavky, keďže sú v nich v súčasnosti udomácnené uvedené škodlivé organizmy. Ide o tieto oblasti: autonómne spoločenstvá Kastília-La Mancha, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko) (Španielsko), Furlansko–júlske Benátky, provincia Sondrio (Lombardsko) (Taliansko), obce Ohrady, Topoľníky a Trhová Hradská (Slovensko), pokiaľ ide o organizmus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; regionálna jednotka Argolida a Chania (Grécko), Korzika (Francúzsko) a Algarve (Portugalsko), pokiaľ ide o vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene). Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy II, časť B prílohy III a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(18)

S cieľom chrániť výrobu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a obchod s nimi je s prihliadnutím na mieru nebezpečenstva škodcu technicky odôvodnené doplniť škodlivé organizmy Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu a Thaumatopoea processionea L. do časti B prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(19)

Z informácií, ktoré poskytlo Írsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo vyplýva, že na území týchto krajín sa nevyskytuje škodlivý organizmus Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu a že uvedené územia spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy I a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k smernici 2000/29/ES s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón.

(20)

Z informácií, ktoré poskytlo Írsko a Spojené kráľovstvo vyplýva, že na území Írska a na časti územia Spojeného kráľovstva sa nevyskytuje škodlivý organizmus Thaumatopoea processionea L. a že tieto oblasti spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy I a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k smernici 2000/29/ES s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón.

(21)

Z nedávnej analýzy nebezpečenstva škodcu vykonanej Francúzskom vyplýva, že škodlivý organizmus Ips amitinus Eichhof nepredstavuje neprijateľné fytosanitárne riziko na Korzike (Francúzsko). Korzika by sa preto mala odstrániť zo zoznamu chránených zón, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy II a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(22)

Z informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, vyplýva, že škodlivý organizmus Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nie je prítomný na ostrove Man a že ostrov Man spĺňa podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy II a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(23)

Z nedávnej analýzy nebezpečenstva škodcu vyplýva, že súčasné požiadavky na vstup rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a na ich pohyb v rámci týchto zón, pokiaľ ide o škodlivý organizmus Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nie sú dostatočné na to, aby znížili na prijateľnú úroveň predmetné fytosanitárne riziko. Uvedené požiadavky by sa mali aktualizovať. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy II, časť B prílohy IV, oddiel II časti A prílohy V a oddiel II časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES.

(24)

Z informácií poskytnutých Francúzskom a Talianskom vyplýva, že v oblastiach Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) a Apúlia sa nevyskytuje škodlivý organizmus Grapevine flavescence dorée MLO a tieto oblasti spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy II a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(25)

Z informácií, ktoré predložilo Švajčiarsko, vyplýva, že v Švajčiarsku (s výnimkou kantónu Ticino a údolia Misox) sa nevyskytuje škodlivý organizmus Grapevine flavescence dorée MLO. Preto je vhodné uviesť Švajčiarsko (s výnimkou kantónu Ticino a údolia Misox) ako oblasť, z ktorej môžu rastliny Vitis L. vstupovať do chránených zón, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala zmeniť časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(26)

Smernica 2000/29/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(27)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I, II, III, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia, najneskôr do 30. septembra 2014 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. októbra 2014.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS, Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2007, s. 12.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve, Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

časť A sa mení takto:

i)

oddiel I sa mení takto:

v nadpise a) sa za bod 1 vkladá tento bod 1.1:

„1.1.

Agrilus anxius Gory“;

v nadpise a) sa za bod 1.1 vkladá tento bod 1.2:

„1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire“;

v nadpise a) sa za bod 1.2 vkladá tento bod 1.3:

„1.3.

Anthonomus eugenii Cano“;

v nadpise a) sa za bod 10.4 vkladá tento bod 10.5:

„10.5.

Diaphorina citri Kuway“;

v nadpise b) sa pred bod 1 vkladá tento bod 0.1:

„0.1.

Candidatus liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov“;

v nadpise c) sa vypúšťa bod 9;

ii)

oddiel II sa mení takto:

v nadpise a) sa pred bod 0.1 vkladá tento bod 0.01:

„0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.“;

v nadpise a) sa za bod 9 vkladá tento bod 10:

„10.

Trioza erytreae Del Guercio“;

v nadpise b) bode 2 sa text „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrádza textom „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“;

b)

časť B nadpis a) sa mení takto:

i)

za bod 1.1 sa vkladá tento bod 1.2:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK“;

ii)

za bod 4 sa vkladá tento bod 5:

„5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (okrem oblastí miestnej samosprávy Barnet; Brent; Bromley; Camden; mesta Londýn; mesta Westminster; Croydon; Ealing; okresu Elmbridge; Epsom a okresu Ewell; Hackney; Hammersmith a Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington a Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; okresu Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; okresu Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth a West Berkshire)“.

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

časť A sa mení takto:

i)

oddiel I sa mení takto:

nadpis a) sa mení takto:

bod 1.1 sa vypúšťa;

bod 8 sa vypúšťa;

bod 10 sa vypúšťa;

bod 31 sa vypúšťa;

v nadpise b) sa vypúšťa bod 1;

v nadpise c) sa vypúšťa bod 7;

v nadpise d) bode 5.1 sa text v pravom stĺpci „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádza textom „Solanum lycopersicum L.“;

ii)

oddiel II sa mení takto:

nadpis b) sa mení takto:

v bode 2 sa text v pravom stĺpci „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádza textom „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 9 sa text v pravom stĺpci „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádza textom „Solanum lycopersicum L.“;

nadpis d) sa mení takto:

bod 5 sa vypúšťa;

v bode 15 sa text v pravom stĺpci „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádza textom „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 16 sa text v pravom stĺpci „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádza textom „Solanum lycopersicum L.“;

b)

časť B sa mení takto:

i)

v nadpise a) bode 6 písm. a) sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„EL, IRL, UK“;

ii)

v nadpise b) bode 2 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„E (okrem autonómnych oblastí Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma, Piacenza), Lazio, regióny Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua a Sondrio), Marky, Molise, Piemont,,Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza na juh od diaľnice A4 v provincii Verona), LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska a Maribor, Koroška a Notranjska), SK (okrem obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov), FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“;

iii)

nadpis c) bod 0.1 sa nahrádza takto:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Drevo, okrem odkôrneného dreva, oddelenej kôry a rastlín určených na pestovanie gaštana Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK“;

iv)

nadpis d) sa mení takto:

v bode 1 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„EL (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), M, P (okrem Algarve a Madeiry)“;

v bode 2 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„CZ, FR (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-marne) a Lotrinsko), Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)“.

3.

Časť B prílohy III sa mení takto:

a)

v bode 1 sa text v druhom stĺpci, Chránená(é) zóna(y), nahrádza takto:

„E (okrem autonómnych oblastí Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma, Piacenza), Lazio, regióny Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua a Sondrio), Marky, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza na juh od diaľnice A4 v provincii Verona), LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a a Notranjska), SK (okrem obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov), FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“;

b)

v bode 2 sa text v druhom stĺpci, Chránená(é) zóna(y), nahrádza takto:

„E (okrem autonómnych oblastí Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma, Piacenza), Lazio, regióny Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua a Sondrio), Marky, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza na juh od diaľnice A4 v provincii Verona), LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška,Maribor a Notranjska), SK (okrem obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov), FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

4.

Príloha IV sa mení takto:

a)

časť A sa mení takto:

i)

oddiel I sa mení takto:

bod 1.1 sa nahrádza takto:

„1.1.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo ihličnanov (Coniferales), okrem dreva tuje Thuja L. a tisa Taxus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

dreva cédra Libocedrus decurrens Torr., kde existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo z neho boli vyrobené ceruzy s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 82 °C v čase 7 – 8 dní,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Kórejskej republike, Mexiku, na Taiwane a v USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo náležitému (náležitej):

a)

tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii)

alebo

b)

fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty dreva, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.),

alebo

c)

chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, tlaku (v psi alebo kPa) a koncentrácie (v %),

ako aj

úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo letovej sezóny vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladanej letovej sezóny alebo, okrem dreva bez kôry, s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu škodlivým organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom.“;

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo ihličnanov (Coniferales), vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Kórejskej republike, Mexiku, na Taiwane a v USA, kde bol zaznamenaný výskyt škodlivého organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo náležitému (náležitej):

a)

tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii)

alebo

b)

fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty dreva, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.),

ako aj

úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo letovej sezóny vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladanej letovej sezóny alebo, okrem dreva bez kôry, s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu škodlivým organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom.“;

bod 1.3 sa nahrádza takto:

„1.3

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo tuje Thuja L. a tisa Taxus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Kórejskej republike, Mexiku, na Taiwane a v USA, kde bol zaznamenaný výskyt škodlivého organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

je odkôrnené

alebo

b)

sa podrobilo kiln-sušeniu, aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou ‚kiln-dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia,

alebo

c)

sa podrobilo vhodnému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii),

alebo

d)

sa podrobilo náležitej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty dreva, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.),

alebo

e)

sa podrobilo náležitej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, tlaku (v psi alebo kPa) a koncentrácie (v %).“;

bod 1.4 sa vypúšťa;

bod 1.5 sa nahrádza takto:

„1.5

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo ihličnanov (Coniferales), okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,

obalového materiálu z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Rusku, Kazachstane a Turecku.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

pochádza z oblastí bez výskytu:

Monochamus spp. (neeurópsky),

Pissodes spp. (neeurópsky),

Scolytidae spp. (neeurópsky),

oblasť sa uvedie v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii), v kolónke ‚Miesto pôvodu‘

alebo

b)

je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik Monochamus spp. (neeurópsky), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm,

alebo

c)

sa podrobilo kiln-sušeniu, aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou ‚kiln-dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia,

alebo

d)

sa podrobilo vhodnému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii),

alebo

e)

sa podrobilo náležitej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. Urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii), s uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty dreva, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.),

alebo

f)

sa podrobilo náležitej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. V osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) sa o tom urobí záznam uvedením aktívnej látky, tlaku (v psi alebo kPa) a koncentrácie (v %).“;

bod 1.6 sa nahrádza takto:

„1.6

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo ihličnanov (Coniferales), okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

obalového materiálu z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v tretích krajinách, okrem:

Ruska, Kazachstanu a Turecka,

európskych štátov,

Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt škodlivého organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené druhmi rodu vrzúnik Monochamus spp. (neeurópsky), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm

alebo

b)

sa podrobilo kiln-sušeniu, aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou ‚kiln-dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia,

alebo

c)

sa podrobilo náležitej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. V osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) sa o tom urobí záznam uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty dreva, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.),

alebo

d)

sa podrobilo náležitej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. V osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) sa o tom urobí záznam uvedením aktívnej látky, tlaku (v psi alebo kPa) a koncentrácie (v %),

alebo

e)

sa podrobilo tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

v bode 1.7 v pravom stĺpci sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Obalový materiál z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou, a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňa rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke, pochádzajúce z tretích krajín, okrem Švajčiarska.

Obalový materiál z dreva:

podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 s názvom usmernenia na reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a

je na ňom označenie špecifikované v prílohe II k tejto medzinárodnej norme, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.“;

v bode 2.1 sa text v ľavom stĺpci nahrádza takto:

„Drevo javora cukrodarného Accer Saccharum Marsh. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, okrem dreva vo forme:

dreva určeného na výrobu listov dyhy,

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

s pôvodom v USA a Kanade.“;

bod 2.3 sa nahrádza takto:

„2.3.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., orecha Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených stromov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, nábytku a iných predmetov vyrobených z nespracovaného dreva,

s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA

Úradné potvrdenie, že:

a)

drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Názov oblasti sa uvedie v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii)

alebo

b)

drevo bolo zbavené kôry a minimálne 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín,

alebo

c)

drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.“;

bod 2.4 sa nahrádza takto:

„2.4.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA

Úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Názov oblasti sa uvedie v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

bod 2.5 sa nahrádza takto:

„2.5.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, oddelená kôra a predmety vyrobené z kôry jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA

Úradné potvrdenie, že kôra pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Názov oblasti sa uvedie v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

v bode 3 sa text v ľavom stĺpci nahrádza takto:

„Drevo duba Quercus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

sudov, kadí, škopov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dúh (časti steny suda), ak je k dispozícii dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 176 °C počas 20 minút,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v USA.“;

za bod 3 sa vkladajú tieto body 4.1, 4.2 a 4.3:

„4.1.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevo brezy Betula L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených stromov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, nábytku a iných predmetov vyrobených z nespracovaného dreva, s pôvodom v Kanade a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory.

Úradné potvrdenie, že:

a)

drevo bolo zbavené kôry a minimálne 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je nato oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín

alebo

b)

drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.

4.2.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, drevené štiepky, triesky, piliny, hobliny, zvyšky a odpad z dreva získané úplne alebo čiastočne z brezy Betula L.

Úradné potvrdenie, že drevo pochádza z krajiny, ktorá je známa ako oblasť bez výskytu Agrilus anxius Gory.

4.3.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v časti B prílohy V, kôra a predmety vyrobené z kôry brezy Betula L., pochádzajúce z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory.

Úradné potvrdenie, že kôra je zbavená dreva.“;

v bode 5 sa text v ľavom stĺpci nahrádza takto:

„Drevo platana Platanus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín zvyškov a odpadu z dreva,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v USA alebo Arménsku.“;

v bode 6 sa text v ľavom stĺpci nahrádza takto:

„Drevo topoľa Populus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v krajinách amerického kontinentu.“;

v bode 7.1 v pravom stĺpci sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii).“;

v bode 7.2 v pravom stĺpci sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

v bode 7.3 sa text v pravom stĺpci nahrádza takto:

„Úradné potvrdenie, že oddelená kôra:

a)

sa podrobila náležitej fumigácii dezinfekčným činidlom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2. V osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) sa o tom urobí záznam uvedením aktívnej látky, minimálnej teploty kôry, pomeru (g/m3) a času vystavenia (v hod.)

alebo

b)

sa podrobila náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile kôry (vrátane jej jadra), urobí sa o tom záznam v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii),

ako aj

úradné potvrdenie, že kôra bola po spracovaní prepravovaná až do chvíle, než opustila krajinu, ktorá vydala uvedené potvrdenie, mimo letovej sezóny vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladanej letovej sezóny, alebo mala ochranné prekrytie zabezpečujúce, aby nedošlo k zamoreniu škodlivým organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom.“;

bod 8 sa vypúšťa;

bod 11.4 sa nahrádza takto:

„11.4.

Rastliny jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev s lístím alebo bez lístia, s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA

Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Názov oblasti sa uvedie v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1. písm. ii).“;

za bod 11.4 sa vkladá tento bod 11.5:

„11.5.

Rastliny brezy Betula L., okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev Betula L. s lístím alebo bez lístia

Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z krajiny, ktorá je známa ako oblasť bez výskytu Agrilus anxius Gory.“;

body 15 a 16 sa vypúšťajú;

za bod 18 sa vkladajú tieto body 18.1, 18.2 a 18.3:

„18.1.

Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., okrem plodov (ale vrátane semien); semená citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle a citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.2 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Candidatus Liberibacter spp., pôvodcu Huanglongbingovej choroby citrusov, v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

18.2.

Rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., okrem plodov a semien, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio

alebo

b)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a uvedenej v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) tejto smernice v rubrike Dodatkové vyhlásenie.

18.3.

Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1 a 18.2 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z krajiny, v ktorej nie je známy výskyt Diaphorina citri Kuway

alebo

b)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Diaphorina citri Kuway, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a uvedenej v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) tejto smernice v rubrike Dodatkové vyhlásenie.“;

v bode 25.4 v písmenách aa) a bb) sa slová „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrádzajú slovami „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“;

v bode 25.4.1 v pravom stĺpci sa slová „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smit“ nahrádzajú slovami „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“;

v bode 25.6 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

bod 25.7 sa nahrádza takto:

„25.7.

Rastliny papriky ročnej Capsicum annuum L., rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L., banánovníka Musa L., tabaku Nicotiana L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., určené na výsadbu, okrem semien, s pôvodom v krajinách, v ktorých je známy výskyt škodlivého organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A bodoch 11a 13 prílohy III a v časti A oddiele I bodoch 25.5 a 25.6 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

alebo

b)

nepozorovali sa žiadne príznaky napadnutia škodlivým organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. na rastlinách na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie.“;

bod 27.1 sa nahrádza takto:

„27.1.

Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ľHérit. ex Ait., určené na pestovanie, okrem semien

Úradné potvrdenie, že:

aa)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisd.) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia

alebo

a)

neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín Helicoverpa armigera (Hübner) alebo Spodoptera littoralis (Boisd.) na mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia,

alebo

b)

rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.“;

bod 27.2 sa nahrádza takto:

„27.2.

Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ľHérit. ex Ait., okrem semien

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele I bode 27.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

aa)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia

alebo

a)

neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius) na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie,

alebo

b)

rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.“;

v bode 28.1 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 32.1 v pravom stĺpci sa za písmeno c) dopĺňa toto písmeno d):

„alebo

d)

pochádzajú z rastlinného materiálu (explantát), ktorý nie je napadnutý mínerkami Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.“;

v bode 32.3 v pravom stĺpci sa za písmeno c) dopĺňa toto písmeno d):

„alebo

d)

rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantát), ktorý nie je napadnutý mínerkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.“;

bod 33 sa nahrádza takto:

„33.

Rastliny s koreňmi, určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde

Úradné potvrdenie, že:

a)

na mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann, Kotthoff) Davis et al. a rakovinovec zemiakový Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)

rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“;

v bode 36.1 v pravom stĺpci sa za písmeno c) dopĺňa toto písmeno d):

„alebo

d)

pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý strapkou Thrips palmi Karny, pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia strapkou Thrips palmi Karny, a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.“;

za bod 36.2 sa vkladá tento bod 36.3:

„36.3.

Plody papriky Capsicum L. s pôvodom v Belize, Kostarike, Dominikánskej republike, Salvádore, Guatemale, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Nikarague, Paname, Portoriku, USA a Francúzskej Polynézii, v ktorých sa nevyskytuje Anthonomus eugenii Cano

Úradné vyhlásenie, že plody:

a)

pochádzajú z oblasti bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, a uvedenej v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) tejto smernice v rubrike Dodatkové vyhlásenie

alebo

b)

pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia vyhlásené národnou organizáciou na ochranu rastlín danej krajiny vývozu za miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, a je uvedené v osvedčeniach uvedených v článku 13 ods. 1 písm. ii) tejto smernice v rubrike Dodatkové vyhlásenie, a ktoré bolo na základe úradných inšpekcií, vykonaných aspoň raz mesačne počas dvoch mesiacov pred vývozom na mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti vyhlásené ako miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano.“;

bod 38.1 sa vypúšťa;

v bode 45.1 v pravom stĺpci sa za písm. c) dopĺňa toto písm. d):

„alebo

d)

pochádzajú z rastlinného materiálu (explantát), ktorý je bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie), pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch za sterilných podmienok.“;

v bode 45.3 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 46 v pravom stĺpci sa za písmeno c) dopĺňa toto písmeno d):

„alebo

d)

rastliny, ktoré pochádzajú z rastlinného materiálu (explantát), ktorý je bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie), a ktoré nevykazujú žiadne príznaky napadnutia príslušnými škodlivými organizmami, pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch za sterilných podmienok.“;

v bode 48 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 49.1 v pravom stĺpci sa za písmeno b) dopĺňa toto písmeno c):

„alebo

c)

semená boli primerane fyzicky ošetrené proti háďatku Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a v laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodlivého organizmu.“;

ii)

oddiel II sa mení takto:

bod 10 sa nahrádza takto:

„10.

Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, okrem plodov a semien

Úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, a vírusu Citrus tristeza (európske kmene)

alebo

b)

rastliny boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na vírus Citrus tristeza (európske kmene) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami, a boli sústavne pestované v skleníkoch účinne zamedzujúcich prenikaniu hmyzu alebo v izolovaných klietkach, v ktorých neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia škodlivými organizmami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli a Gikashvili a vírusom Citrus tristeza (európske kmene),

alebo

c)

rastliny:

boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného, aspoň na vírus Citrus tristeza (európske kmene) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami a na základe týchto testov sa nezistili príznaky napadnutia vírusom Citrus tristeza (európske kmene); rastliny boli certifikované bez príznakov napadnutia vírusom Citrus tristeza (európske kmene) na základe úradného testovania vykonaného v súlade s metódami uvedenými v tejto zarážke,

ako aj

boli podrobené kontrole a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, a vírusom Citrus tristeza od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia.“;

za bod 10 sa vkladá tento bod 10.1:

„10.1.

Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien

Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia.“

bod 18.1 sa nahrádza takto:

„18.1.

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie

Úradné potvrdenie, že:

a)

sa dodržali ustanovenia Únie o boji proti rakovinovcovi zemiakovému Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

ako aj

b)

buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., alebo sa dodržiavajú ustanovenia Únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.,

ako aj

d)

aa)

buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. alebo

bb)

v oblastiach, kde je známy výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. alebo miesta, o ktorom sa usudzuje, že sa na ňom nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. v dôsledku vykonania primeraného postupu zameraného na eradikáciu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ako aj

e)

buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen, alebo z oblastí s výskytom háďatka Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen:

buď hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vyhlásené ako miesto, na ktorom sa nevyskytuje háďatko Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen, a to na základe ročného prieskumu hostiteľských plodín prostredníctvom vizuálnej kontroly hostiteľských rastlín vo vhodnom období a vonkajšej vizuálnej kontroly, ako aj rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré boli vypestované v mieste pestovania, alebo

hľuzy sa po zbere náhodne ovzorkovali a buď sa vhodnou metódou kontrolovali na prítomnosť príznakov s použitím vhodnej metódy na ich vyvolanie, alebo boli laboratórne testované a kontrolované vizuálne zvonku a rozrezaním hľúz, vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred uvedením na trh, v súlade s ustanoveniami o uzatváraní v smernici Rady 66/403/EHS, pričom sa nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen.“;

za bod 18.1 sa vkladá bod 18.1.1:

„18.1.1.

Hľuzy Solanum tuberosum L., určené na pestovanie, okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b) smernice Rady 2007/33/ES

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ktoré sa uplatňujú na hľuzy Solanum tuberosum L. určené na výsadbu, stanovené v časti A oddiele II bode 18.1 prílohy IV, úradné potvrdenie o tom, že boli dodržané ustanovenia Únie o boji proti háďatku Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“;

v bode 18.3 v pravom stĺpci sa slová „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrádzajú slovami „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“;

bod 18.5 sa nahrádza takto:

„18.5

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A oddiele II bodoch 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 alebo 18.4 prílohy IV

Na balení alebo na prepravnom prostriedku v prípade voľne ložených zemiakov prepravovaných vo veľkom množstve musí byť umiestnený dôkaz vo forme registračného čísla, že zemiaky vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo distribučných centier umiestnených v oblasti pestovania. Takýto dôkaz musí tiež uvádzať skutočnosť, že hľuzy sú bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a že:

a)

boli dodržané ustanovenia Únie o boji proti rakovinovcu zemiakovému Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

b)

ak je to vhodné aj ustanovenia Únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

ako aj

c)

ustanovenia Únie na boj proti háďatku Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“;

za bod 18.6 sa vkladá tento bod 18.6.1:

„18.6.1.

Rastliny s koreňmi, určené na pestovanie, papriky Capsicum spp, rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice Rady 2007/33/ES

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele II bode 18.6 prílohy IV, úradné potvrdenie, že boli dodržané ustanovenia Únie o boji proti háďatku Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“;

bod 18.7 sa nahrádza takto:

„18.7.

Rastliny papriky ročnej Capsicum annuum L., rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L., banánovníka Musa L., tabaku Nicotiana L., a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., určené na pestovanie, okrem semien

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky, ktoré sa uplatňujú na rastliny vymenované v časti A oddiele II bode 18.6 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

alebo

b)

nepozorovali sa žiadne príznaky napadnutia škodlivým organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. na rastlinách na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie.“;

bod 20 sa nahrádza takto:

„20.

Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ľHérit. ex Ait., určené na pestovanie, okrem semien

Úradné potvrdenie, že:

aa)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisd.), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia

alebo

a)

neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín škodlivým organizmom Helicoverpa armigera (Hübner) alebo Spodoptera littoralis (Boisd.) na mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia,

alebo

b)

rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.“;

v bode 23 v pravom stĺpci sa za písmeno c) vkladá toto písmeno d):

„alebo

d)

rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.“;

bod 24 sa nahrádza takto:

„24.

Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde

Na mieste pestovania sa preukázateľne nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al. a rakovinovec zemiakový Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.“;

za bod 24 sa vkladá tento bod 24.1:

„24.1.

Rastliny s koreňmi, určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde, póru pestovaného Allium porrum L., asparágusu lekárskeho Asparagus officinalis L., repy obyčajnej Beta vulgaris L., kapusty Brassica spp. a jahody obyčajnej Fragaria L.,

ako aj

cibule, hľuzy a pakorene, pestované vo voľnej pôde, cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L., georgíny Dahlia spp., mečíka Gladiolus Tourn. ex L., klinčeka Hyacinthus spp., kosatca Iris spp., ľalie Lilium spp., narcisa Narcissus L. a tulipánu Tulipa L., okrem rastlín, cibuliek, hľúz a pakoreňov, ktoré sa majú pestovať v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. a) alebo c) smernice Rady 2007/33/ES

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky, ktoré sa uplatňujú na rastliny uvedené v časti A oddiele II bode 24 prílohy IV, úradné potvrdenie, že boli dodržané ustanovenia Únie o boji proti háďatku Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“;

v bode 26.1 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 27 v ľavom stĺpci sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

v bode 28.1 v pravom stĺpci sa za písmeno b) dopĺňa toto písmeno c):

„alebo

c)

semená boli primerane fyzicky ošetrené proti háďatku Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a v laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodlivého organizmu.“;

b)

časť B sa mení takto:

v bodoch 4, 10 a 14.2 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„EL, IRL, UK“;

v bodoch 6.3 a 14.9 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„CZ, IRL, S, UK“

za bod 19 sa vkladá tento bod 19.1:

„19.1.

Rastliny gaštana Castanea Mill., určené na sadenie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú sa na rastliny vymenované v časti A bode 2 prílohy III a v časti A oddiele I bodoch 11.1 a 11.2 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny boli po celý život pestované na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

alebo

b)

rastliny boli po celý život pestované v oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia,

alebo

c)

rastliny boli po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci

CZ, IRL, S, UK“;

bod 20.3 sa nahrádza takto:

„20.3.

Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované na voľnej pôde

Existuje dôkaz, že rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK“;

v bode 21 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„E (okrem autonómnych oblastí Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma, Piacenza), Lazio, regióny Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua a Sondrio), Marky, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza na juh od diaľnice A4 v provincii Verona), LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (okrem obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov), FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

v bode 21.3 sa text v treťom stĺpci, Chránená zóna (zóny), nahrádza takto:

„E (okrem autonómnych oblastí Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a Rioja, Comarca Spoločenstva Calatayud (Aragónsko), provincia Guipuzcoa (Baskicko)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma, Piacenza), Lazio, regióny Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua a Sondrio), Marky, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza na juh od diaľnice A4 v provincii Verona), LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (okrem obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov), FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

bod 31 sa nahrádza takto:

„31.

Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf., a ich hybridov s pôvodom v BG, HR, SI, EL (regionálne jednotky Argolida a Chania), P (Algarve a Madeira), E, F, CY a I

Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka stanovená v časti A oddiele II bode 30.1 prílohy IV, podľa ktorej musí byť na obale uvedené označenie o pôvode:

a)

plody musia byť bez listov a stopiek alebo

b)

v prípade plodov s listami alebo stopkami sa musí priložiť oficiálne vyhlásenie, že plody sú zabalené v uzatvorených, úradne zaplombovaných kontajneroch, že tieto kontajnery zostanú počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody zaplombované a že sa označia v pase identifikačným znakom.

EL (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), M, P (okrem Algarve a Madeiry)“;

bod 32 sa nahrádza takto:

„32.

Rastliny viniča Vitis L., okrem plodov a semien

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vzťahujúce sa na rastliny vymenované v časti A bode 15 prílohy III, v časti A oddiele II bode 17 prílohy IV a v časti B bode 21.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania v krajine bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO alebo

b)

rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO, kde sa pestovali, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, alebo

c)

rastliny pochádzajú z Českej republiky, Francúzska (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko) alebo z Talianska (Apúlia, Basilicata a Sardínia), kde sa pestovali;

cc)

rastliny pochádzajú zo Švajčiarska (s výnimkou kantónu Ticino a údolia Misox) a tam sa pestovali, alebo

d)

rastliny pochádzajú a pestovali sa v mieste pestovania, na ktorom:

aa)

sa nespozorovali žiadne príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée MLO na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období a

bb)

buď

i)

sa na rastlinách na mieste pestovania nezistili príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée MLO, alebo

ii)

rastliny boli ošetrené horúcou vodou s minimálnou teplotou 50 °C počas 45 minút s cieľom eliminovať prítomnosť Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko), Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)“;

za bod 32 sa vkladá tento bod 33:

„33.

Rastliny gaštana Castanea Mill., okrem rastlín vo forme pletivových kultúr, plodov a semien

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na rastliny vymenované v časti A bode 2 prílohy III a v časti A oddiele I bodoch 11.1 a 11.2 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny sa počas celého života pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt hrčiarky gaštanovej Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

alebo

b)

rastliny boli po celý život pestované v oblasti bez výskytu hrčiarky gaštanovej Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia,

alebo

c)

rastliny boli po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci

IRL, P, UK“.

5.

Príloha V sa mení takto:

a)

časť A sa mení takto:

i)

oddiel I sa mení takto:

bod 1.4 sa nahrádza takto:

„1.4.

Rastliny kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič Vitis L., okrem plodov a semien“;

bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2.1.

Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, rodu jedľa Abies Mill., zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., asparágusu lekárskeho Asparagus officinalis L, astry Aster spp., kapusty Brassica spp., gaštana Castanea Mill, uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a hybridov, Exacum spp., jahody Fragaria L., gerbery Gerbera Cass., gypsomilky Gypsophila L., všetkých odrôd novoguinejských hybridov netýkavky Impatiens L., šalátu Lactuca spp., smrekovca Larix Mill., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., muškátu Pelargonium l'Hérit. ex Ait., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., platana Platanus L., topoľa Populus L., slivky Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky Pseudotsuga Carr., duba Quercus L., malín a ostružín Rubus L., špenátu Spinacia L., vratiča Tanacetum L. jedľovca Tsuga Carr a železníka Verbena L. a ostatné rastliny bylinných druhov, okrem rastlín z čeľade Gramineae, určené na pestovanie, okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, semien a hľúz“;

v bode 2.4 tretej zarážke sa slová „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“;

bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj sú autorizované pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, inou ako výrobou rastlín, rastlinných výrobkov a iných predmetov, ktoré sú pripravené a hotové na predaj pre konečného spotrebiteľa a pri ktorých zodpovedné oficiálne orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola jasne oddelená od výroby ostatných výrobkov, kamasie Camassia Lindl., modravky Chionodoxa Boiss., šafranu žltého Crocus flavus Weston ‚Golden Yellow‘, Dahlia spp., snežienky Galanthus L., galtónie belostnej Galtonia candicans (Baker) Decne., miniatúrnych kultivarov a ich hybridov mečíka Gladiolus Tourn. ex L., napríklad Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., hyacintu Hyacinthus L., kosatca Iris L., Ismene Herbert, ľalie Lilium spp., modrice Muscari Miller, narcisa Narcissus L., bledavky Orinthogalum L., puškínie Puschkinia Adams, scily Scilla L., tigrídie Tigridia Juss. a tulipána Tulipa L.“;

ii)

oddiel II sa mení takto:

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, topoľa Populus L., repy obyčajnej Beta vulgaris L. a duba Quercus spp., okrem Quercus suber“;

v bode 1.3 sa za slová „Amelanchier Med.“ vkladajú slová „Castanea Mill.“;

v bode 1.8 sa za slová „Beta vulgaris L.“ vkladajú slová „Castanea Mill.“;

b)

časť B sa mení takto:

i)

oddiel I sa mení takto:

body 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.

Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, ale vrátane semien Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., pochádzajúce z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, Nového Zélandu a Uruguaja.; rodov pšenica Triticum, raž Secale a tritikale X Tritocosecale z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA; citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle a citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, papriky ročnej Capsicum spp., slnečnice ročnej Helianthus annuus L., rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L., lucerny siatej Medicago sativa L., slivky Prunus L., malín a ostružín Rubus L., ryže Oryza spp., kukurice Zea mays L., cesnaku šalotkového Allium ascalonicum L., cesnaku cibuľového Allium cepa L., cesnaku pórového Allium porrum L., cesnaku pažítkového Allium schoenoprasum L. a fazule Phaseolus L.

2.

Časti rastlín, okrem plodov a semien rastlín:

gaštana Castanea Mill., chryzantémy Dendranthema (DC.) Des. Moul., klinčeka Dianthus L., gypsomilky Gypsophila L., muškátu Pelargonium l'Herit. ex Ait, datľovníka Phoenix spp., topoľa Populus L., duba Quercus L., zlatobyle Solidago L. a rezaných kvetov čeľade vstavačovité Orchidaceae

ihličnany (Coniferales),

javora cukrodarného Acer saccharum Marsh., s pôvodom v USA a Kanade,

slivky Prunus L., s pôvodom v neeurópskych krajinách,

rezaných kvetov astry Aster spp., kotúča Eryngium L., ľubovníka Hypericum L., Lisianthus L., ruže Rosa L. a zvončeka Trachelium L., s pôvodom v neeurópskych krajinách,

listovej zeleniny zeleru Apium graveolens L., bazalky Ocimum L., Limnophila L. a kotúča Eryngium L.,

listy manioku Manihot esculenta Crantz,

rezané vetvy brezy Betula L. s lístím alebo bez lístia,

rezané vetvy jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s lístím alebo bez lístia, s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.“

za bod 2 sa vkladá tento bod 2.1:

„2.1.

časti rastlín okrem plodov, ale vrátane semien, Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm.“

V bode 3 sa vkladá táto zarážka:

„—

papriky Capsicum L.“

body 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.

Oddelená kôra:

ihličnanov (Coniferales), s pôvodom v neeurópskych krajinách,

javora cukrodarného Accer saccharum Marsh, topoľa Populus L. a duba Quercus L. okrem Quercus suber L.,

jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

brezy Betula L., s pôvodom v Kanade a USA.

6.

Drevo v zmysle prvého pododseku článku 2 ods. 2, ak:

a)

bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z druhov, rodov alebo odrôd opísaných nižšie, okrem obalového materiálu z dreva vymedzeného v časti A oddiele I bode 2 prílohy IV:

duba Quercus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v USA, okrem dreva, ktoré zodpovedá opisu uvedenému v písmene b) číselného znaku KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené dokladmi osvedčujúcimi, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje dosiahnuť minimálnu teplotu 176 °C počas 20 minút,,

platana Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v USA alebo Arménsku,

topoľa Populus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v krajinách amerického kontinentu,

javora cukrodarného Acer saccharum Marsh. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v USA a Kanade,

ihličnanov (Coniferales) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch s pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,

jaseňa Fraxinus L., orecha Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., bresta Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

brezy Betula L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade a USA, ako aj

b)

spĺňa jeden z nasledujúcich opisov stanovených v časti 2 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87:

Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách

4401 21 00

Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

ex 4401 30 40

Piliny, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem

ex 4401 30 80

Iné zvyšky a odpad z dreva, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem

4403 10 00

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov

4403 20

Surové ihličnaté drevo, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

4403 91

Surové dubové drevo (Quercus spp.) okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 99

Surové neihličnaté drevo (okrem druhov tropického dreva špecifikovaných v poznámke 1 k podnadpisom kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.) alebo z brezy (Betula L.)), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami

4403 99 51

Surová piliarska guľatina z brezy (Betula L.), tiež odkôrnená alebo zbavená drevnej beli, alebo nahrubo opracovaná do štvorcových tvarov

4403 99 59

Surové drevo okrem piliarskej guľatiny z brezy (Betula L.), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4404

Štiepané tyče, pilóty, drevené koly a kolíky zašpicatené, ale neprerezané po dĺžke

4406

Železničné alebo električkové podvaly z dreva

4407 10

Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcej 6 mm

4407 91

Dubové drevo (Quercus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 93

Drevo javora cukrodarného Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 95

Jaseňové drevo (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podnadpisu 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.), bukového dreva (Fagus spp.), javorového dreva (Acer spp.), čerešňového dreva (Prunus spp.) alebo jaseňového dreva (Fraxinus spp.)), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4408 10

Ihličnaté listy dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), na preglejky alebo na podobné vrstvené drevo a ostatné drevo, rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

4416 00 00

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda)

9406 00 20

Montované stavby z dreva“

ii)

v oddiele II bode 5 sa pred slová „Dolichos Jacq.“ vkladajú slová „Castanea Mill.“


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/49


SMERNICA KOMISIE 2014/81/EÚ

z 23. júna 2014,

ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1), a najmä na jej článok 46 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2009/48/ES sa stanovujú všeobecné požiadavky pre látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (2). Takéto látky sa nemôžu používať v hračkách, v častiach hračiek alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračiek okrem prípadov, keď tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom, ak boli schválené rozhodnutím Komisie, alebo keď sú jednotlivé látky a zmesi obsiahnuté v koncentráciách rovnakých alebo nižších, ako sú príslušné koncentrácie stanovené pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky ako CMR. S cieľom ešte viac chrániť zdravie detí možno prípadne stanoviť osobitné limitné hodnoty pre takéto látky v hračkách, ktoré sú jasne určené na hranie pre deti vo veku do troch rokov alebo v iných hračkách určených na vkladanie do úst.

(2)

Látka bisfenol A je chemická látka s vysokým objemom produkcie, ktorá sa vo veľkej miere používa pri výrobe širokej škály spotrebiteľských výrobkov. Bisfenol A sa používa ako monomér pri výrobe polykarbonátových plastov. Polykarbonátové plasty sa okrem iného používajú pri výrobe hračiek. Okrem toho sa bisfenol A zistil v niektorých detských hračkách.

(3)

Smernicou Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (3) sa riadili hlavné požiadavky na bezpečnosť pre chemické vlastnosti hračiek do 19. júla 2013. V európskej norme EN 71-9:2005+A1:2007 sa pre bisfenol A stanovuje migračný limit 0,1 mg/l. V európskych normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 sa stanovujú príslušné testovacie metódy. Limity a metódy pre bisfenol A stanovené v normách EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 sa používajú v hračkárskom priemysle ako referencia s cieľom zaistiť, aby nedošlo k žiadnej nebezpečnej expozícii z bisfenolu A v hračkách. Tieto normy však nie sú harmonizovanými normami.

(4)

Bisfenol A je podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikovaný ako toxická látka pre reprodukciu kategórie 2. Keďže neexistujú žiadne osobitné požiadavky, bisfenol A môže byť obsiahnutý v hračkách v koncentráciách rovnakých alebo nižších, ako je príslušná koncentrácia stanovená pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich túto látku ako CMR, konkrétne 5 % s platnosťou od 20. júla 2013 a 3 % s platnosťou od 1. júna 2015. Nemožno vylúčiť, že uvedená koncentrácia môže viesť k zvýšenej expozícii malých detí bisfenolu A v porovnaní s migračným limitom 0,1 mg/l pre bisfenol A stanoveným európskymi normami EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenol A bol komplexne hodnotený v rokoch 2003 a 2008 podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (4). V záverečnej správe o posúdení rizík s názvom „Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)“ sa okrem iného zistilo, že bisfenol A vykazuje známky endokrinnej modulácie pri viacerých skríningoch in vitroin vivo, a dospelo sa k záveru, že je potrebný ďalší výskum, aby sa vyriešila neistota, pokiaľ ide o potenciál bisfenolu A v nízkych dávkach nepriaznivo vplývať na vývoj. Vysoká úroveň ochrany detí pred rizikami, ktoré spôsobujú chemické látky v hračkách, vzhľadom na zvláštne potreby detí, ktoré sú zraniteľnou skupinou spotrebiteľov, oprávňuje na začlenenie migračného limitu 0,1 mg/l pre bisfenol A do smernice 2009/48/ES.

(6)

Účinky bisfenolu A sú predmetom hodnotenia vo vedeckých fórach vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Migračný limit stanovený touto smernicou by sa mal preskúmať, ak budú v budúcnosti k dispozícii nové relevantné vedecké informácie.

(7)

Smernica 2009/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť hračiek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Doplnok C k prílohe II k smernici 2009/48/ES sa nahrádza takto:

„Doplnok C

Osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, prijaté v súlade s článkom 46 ods. 2

Látka

Číslo CAS

Limitná hodnota

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (limit obsahu)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (limit obsahu)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (limit obsahu)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migračný limit) podľa metód stanovených v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 21. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 21. decembra 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.


ROZHODNUTIA

24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/52


ROZHODNUTIE RADY 2014/380/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 28. februára 2011 prijala rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 19. marca 2014 rezolúciu 2146 (2014), ktorou sa členským štátom OSN povoľuje vykonávať inšpekciu na plavidlách plaviacich sa na otvorenom mori, ktoré označil výbor zriadený podľa bodu 24 rezolúcie BR OSN 1970 (2011) (ďalej len „výbor“).

(3)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa stanovuje, že ak tak výbor stanovil v označení, vlajkové štáty označených plavidiel prijmú potrebné opatrenia zaručujúce, že tieto plavidlá nebudú na palube nakladať, prepravovať či vykladať surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye, pokiaľ kontaktné miesto líbyjskej vlády nevydá príslušný pokyn.

(4)

Okrem toho sa v rezolúcii BR OSN 2146 (2014) stanovuje, že ak tak výbor stanovil v označení, členské štáty OSN prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa označeným plavidlám zakázal vstup do ich prístavov, pokiaľ tento vstup nie je potrebný na účely inšpekcie, v prípade núdze alebo návratu do Líbye.

(5)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa navyše, ak tak výbor stanovil v označení, stanovuje zákaz poskytovať označeným plavidlám zásobníkové služby, ako je poskytovanie paliva alebo zásob, alebo iné služby určené plavidlám, pokiaľ poskytovanie takýchto služieb nie je potrebné pre humanitárne účely alebo v prípade návratu do Líbye.

(6)

V rezolúcii BR OSN č. 2146 (2014) sa tiež stanovuje, ak tak výbor stanovil v označení, že by sa nemali uskutočňovať finančné transakcie v súvislosti so surovou ropou nezákonne vyvezenou z Líbye na palube označených plavidiel.

(7)

V súlade s rozhodnutím 2011/137/SZBP uskutočnila Rada celkové preskúmanie zoznamov osôb a subjektov uvedených v prílohách II a IV k uvedenému rozhodnutiu.

(8)

Identifikačné údaje jedného subjektu v zozname osôb a subjektov uvedenom v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP by sa mali aktualizovať.

(9)

V prípade dvoch subjektov v zozname osôb a subjektov uvedenom v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP pominuli dôvody ich ponechania v zozname.

(10)

Rozhodnutie 2011/137/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/137/SZBP sa týmto mení takto:

1.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4b

1.   Členské štáty môžu v súlade s bodmi 5 až 9 rezolúcie BR OSN 2146 (2014) vykonávať inšpekcie plavidiel na otvorenom mori, pričom môžu použiť všetky opatrenia primerané konkrétnym okolnostiam, a to pri plnom dodržovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ktoré je v danom prípade uplatniteľné, s cieľom vykonať takéto inšpekcie a nariadiť dotknutým plavidlám, aby prijali príslušné opatrenia na vrátanie surovej ropy do Líbye, a to so súhlasom líbyjskej vlády a v koordinácii s ňou.

2.   Členské štáty by mali pred vykonaním inšpekcie podľa odseku 1 najskôr požiadať o súhlas štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví.

3.   Členské štáty vykonávajúce inšpekciu podľa odseku 1 predložia výboru urýchlene správu o inšpekcii, ktorá obsahuje príslušné údaje okrem iného aj o úsilí vynaloženom na získanie súhlasu vlajkového štátu plavidla.

4.   Členské štáty vykonávajúce inšpekcie podľa odseku 1 zabezpečia, aby tieto inšpekcie vykonávali len bojové lode a lode, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom je štát a ktoré sa používajú len na štátne nekomerčné účely.

5.   Odsekom 1 nie sú dotknuté práva, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov podľa medzinárodného práva, čo zahŕňa aj práva a povinnosti podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve vrátane všeobecnej zásady výlučnej právomoci vlajkového štátu nad svojimi plavidlami na otvorenom mori, vo vzťahu k neoznačeným plavidlám a v akejkoľvek inej situácii, ktorá sa neuvádza v uvedenom odseku.

6.   V prílohe V sú uvedené plavidlá podľa odseku 1 označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).

Článok 4c

1.   Ak tak výbor stanovil v označení, pokiaľ zákaz, aby označené plavidlo na palube nenakladalo, neprepravovalo ani nevykladalo surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye, nevydalo kontaktné miesto líbyjskej vlády, ako sa uvádza v bode 3 rezolúcie BR OSN 2146 (2014), urobí tak členský štát, ktorý je vlajkovým štátom uvedeného plavidla.

2.   Ak tak výbor stanovil v označení, členské štáty označeným plavidlám nedovolia vstúpiť do svojich prístavov, pokiaľ nie je vstup do prístavu potrebný na účely inšpekcie, v prípade núdze alebo v prípade návratu do Líbye.

3.   Ak tak výbor stanovil v označení zakazuje sa, aby štátni príslušníci členských štátov poskytovali označeným plavidlám zásobníkové služby, ako je poskytovanie paliva alebo zásob, alebo iné služby určené plavidlám, alebo aby tieto služby boli poskytované z území členských štátov.

4.   Odsek 3 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán v danom členkom štáte určí, že poskytnutie týchto služieb je potrebné na humanitárne účely alebo že plavidlo sa vracia do Líbye. Dotknutý členský štát o každom takomto povolení informuje výbor.

5.   Ak tak výbor stanovil v označení, zakazujú sa finančné transakcie týkajúce sa surovej ropy nezákonne vyvážanej z Líbye na palube označených plavidiel a uskutočňované štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo subjektmi pod ich právomocou alebo z území členských štátov.

6.   V prílohe V sú uvedené plavidlá podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).“

2.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Rada vykoná zmeny v prílohách I, III a V na základe rozhodnutí prijatých výborom.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9b

Ak výbor označí plavidlo podľa článku 4b ods. 1 a článku 4c ods. 1, 2, 3 a 5, Rada toto plavidlo zaradí do prílohy V.“

Článok 2

Príloha I k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa do rozhodnutia 2011/137/SZBP ako príloha V.

Článok 3

Príloha IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA V

ZOZNAM PLAVIDIEL PODĽA ČLÁNKU 4b ODS. 1 A ČLÁNKU 4c ODS. 1, 2, 3 A 5

...“


PRÍLOHA II

Príloha IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP sa týmto mení takto:

1.

záznam o subjekte „Capitana Seas Limited“ sa nahrádza týmto záznamom:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt vo vlastníctve Sádího Kaddáfího registrovaný na Britských Panenských ostrovoch.

12.4.2011“

2.

vypúšťajú sa záznamy o týchto subjektoch:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/56


ROZHODNUTIE RADY 2014/381/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 27. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/573/SZBP (1).

(2)

Rada 27. septembra 2013 prijala rozhodnutie 2013/477/SZBP (2), ktorým sa na základe preskúmania rozhodnutia 2010/573/SZBP predĺžila reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky do 30. septembra 2014.

(3)

Reštriktívne opatrenia by sa mali predĺžiť do 31. októbra 2014.

(4)

Rozhodnutie 2010/573/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 2 rozhodnutia 2010/573/SZBP sa týmto nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2014. Pravidelne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, môže sa podľa potreby obnoviť alebo zmeniť.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP z 27. septembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 54).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/477/SZBP z 27. septembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (Ú. v. EÚ L 257, 28.9.2013, s. 18).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2014/382/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 2c,

keďže:

(1)

Rada 23. decembra 2013 prijala rozhodnutie 2013/798/SZBP.

(2)

Sankčný výbor zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 2127 (2013) zaradil 9. mája 2014 tri osoby do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené v bodoch 30 a 32 rezolúcie BR OSN 2134 (2014).

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby uvedené v zozname v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zaraďujú do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2013/798/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PRIEZVISKO: BOZIZÉ

KRSTNÉ MENO: François Yangouvonda

ZNÁMY AJ AKO: Bozizé Yangouvonda

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 14. október 1946/Mouila, Gabon

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: syn Martine Kofiovej

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Od štátneho prevratu z 24. marca 2013 poskytoval Bozizé finančnú a materiálnu pomoc členom domobrany, ktorí sa usilujú o destabilizáciu prebiehajúceho procesu prechodu a o jeho návrat k moci. François Bozizé spolu so svojimi stúpencami nabádal k útoku na Bangui 5. decembra 2013. Situácia v Stredoafrickej republike sa po útoku protiselekovských ozbrojencov v Bangui z 5. decembra 2013, pri ktorom zahynulo viac ako 700 osôb, rýchlo zhoršovala. Odvtedy sa naďalej pokúša viesť destabilizačné operácie a spájať protiselekovské domobrany s cieľom udržať v hlavnom meste Stredoafrickej republiky napätie. Bozizé sa pokúšal preorganizovať viacero jednotiek zo stredoafrických ozbrojených síl, ktoré sa po štátnom prevrate rozptýlili po krajine. Sily verné Bozizému sa začali zapájať do odvetných útokov proti moslimským obyvateľom Stredoafrickej republiky. Bozizé vyzval svoje domobrany, aby kruto bojovali proti súčasnému režimu a islamistom.

2.   NOURREDINE ADAM

PRIEZVISKO: ADAM

KRSTNÉ MENO: Nourredine

ZNÁMY AJ AKO: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 1970/Ndele, Stredoafrická republika

Alternatívny dátum narodenia: 1969, 1971

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Noureddine je jedným z pôvodných vodcov povstalcov z hnutia Seleka. Identifikovali ho ako generála i predsedu jednej z ozbrojených povstaleckých skupín hnutia Seleka – „Central PJCC“, skupiny, ktorá je formálne známa ako Kongres patriotov za spravodlivosť a mier a ktorej skratka je známa ako CPJP (z anglického Convention of Patriots for Justice and Peace). Ako bývalý veliteľ radikálnej frakcie Kongresu patriotov za spravodlivosť a mier (CPJP/F) bol vojenským koordinátorom bývalých bojovníkov hnutia Seleka počas útokov v povstaní v Stredoafrickej republike v období od začiatku decembra 2012 do marca 2013. Bez Noureddinovho zapojenia by sa hnutiu Seleka pravdepodobne nebolo podarilo prevziať moc z rúk bývalého prezidenta Stredoafrickej republiky Françoisa Bozizého. Od vymenovania dočasnej prezidentky Catherine Samba-Panzaovej 20. januára 2014 bol jedným z hlavných architektov taktického stiahnutia bývalých bojovníkov hnutia Seleka v Sibute s cieľom uskutočniť jeho plán a vytvoriť moslimskú baštu na severe krajiny. Preukázateľne nabádal svoje ozbrojené sily, aby odporovali príkazom dočasnej vlády a vojenských veliteľov medzinárodnej podpornej misie v Stredoafrickej republike pod africkým vedením (MISCA). Noureddine aktívne riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka z ozbrojených skupín, ktoré Michel Djotodia rozpustil v septembri 2013, a riadi operácie proti kresťanským štvrtiam a naďalej výrazne podporuje a riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka, ktorí operujú v Stredoafrickej republike.

Zapojenie do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo prípadne medzinárodné humanitárne právo: Po tom, ako hnutie Seleka prevzalo kontrolu nad mestom Bangui 24. marca 2013, bol Nourredine Adam vymenovaný za ministra pre bezpečnosť, potom za generálneho riaditeľa „mimoriadneho výboru pre obranu výdobytkov demokracie“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) – teraz už zaniknutej spravodajskej služby Stredoafrickej republiky. Nourredine Adam využíval CEDAD ako svoju osobnú politickú políciu, ktorá svojvoľne zatýkala, mučila a popravovala bez súdneho procesu. Okrem toho bol jednou z kľúčových postáv za krvavou operáciou v Boy Rabe. Ozbrojené sily hnutia Seleka napadli v auguste 2013 Boy Rabe, štvrť v Stredoafrickej republike považovanú za baštu stúpencov Françoisa Bozizého a jeho etnika. Pod zámienkou, že hľadajú schované zbrane, jednotky hnutia Seleka údajne zabili mnoho civilistov a spustili nekontrolované rabovanie. Keď sa tieto výpady rozšírili do iných štvrtí, tisícky obyvateľov vtrhli na medzinárodné letisko, ktoré z dôvodu prítomnosti francúzskych jednotiek považovali za bezpečné miesto, a obsadili pristávaciu dráhu letiska.

Poskytovanie podpory ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam prostredníctvom nezákonného využívania prírodných zdrojov: Začiatkom roka 2013 zohrával Nourredine Adam dôležitú úlohu vo finančných sieťach bývalého hnutia Seleka. Cestoval do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, aby pre bývalých povstalcov zbieral finančné prostriedky. Pôsobil aj ako sprostredkovateľ pre čadskú skupinu pašerákov diamantov pôsobiacu medzi Stredoafrickou republikou a Čadom.

3.   LEVY YAKETE

PRIEZVISKO: YAKETE

KRSTNÉ MENO: Levy

ZNÁMY AJ AKO: Levi Yakite; Levy Yakite

DÁTUM NARODENIA/MIESTO NARODENIA: 14. august 1964/Bangui, Stredoafrická republika

Alternatívny dátum narodenia: 1965

CESTOVNÝ PAS/INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: syn Pierra Yakétého a Joséphine Yamazonovej

ZARADENIE DO ZOZNAMU/ODÔVODNENIE: Účasť na činnostiach, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, alebo podpora takýchto činností: Yakete sa 17. decembra 2013 stal politickým koordinátorom novovytvorenej skupiny povstalcov Hnutia ľudového odporu za reformu Stredoafrickej republiky, ktorí bojujú proti povstalcom z hnutia Seleka. Priamo sa zapájal do rozhodnutí povstaleckej skupiny, ktorá sa zapája do činností, ktorá podkopávajú mier, stabilitu a bezpečnosť v Stredoafrickej republike, predovšetkým od 5. decembra 2013. Okrem toho sa táto skupina v súvislosti s takýmito činnosťami výslovne spomína v rezolúciách BR OSN 2127, 2134 a 2149. Yakete je obviňovaný z vydania rozkazov na zadržanie osôb napojených na hnutie Seleka, z vyzývania na útoky na osoby, ktoré nepodporujú prezidenta Bozizého, a z náboru mladých domobrancov, aby mačetami zaútočili na tých, ktorí vystupujú proti režimu. V období po marci 2013 zostal v blízkom okolí Françoisa Bozizého a pridal sa k Frontu za návrat k ústavnému poriadku v Stredoafrickej republike (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), ktorého cieľom je navrátiť zosadeného prezidenta k moci akýmikoľvek prostriedkami. Koncom leta 2013 cestoval do Kamerunu a Beninu, kde sa pokúšal o nábor ľudí na boj proti hnutiu Seleka. V septembri 2013 sa pokúsil opätovne získať kontrolu nad operáciami, ktoré v mestách a dedinách pri meste Bossangoa vedú Bozizého stúpenci. Yakete je tiež podozrivý z toho, že presadzuje rozdávanie mačiet mladým nezamestnaným kresťanom, aby mohli ľahšie útočiť na moslimov.


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/60


ROZHODNUTIE RADY 2014/383/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2013 prijala rozhodnutie 2013/393/SZBP (1), ktorým sa pán Franz-Michael SKJOLD MELLBIN vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Afganistane. Mandát OZEÚ má skončiť 30. júna 2014.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 8 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA ako OZEÚ v Afganistane sa týmto predlžuje do 28. februára 2015. Rada môže rozhodnúť, že mandát OZEÚ sa skončí skôr, a to na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

OZEÚ zastupuje Úniu a v úzkej koordinácii s predstaviteľmi členských štátov v Afganistane presadzuje ciele politiky Únie v Afganistane. Konkrétne, OZEÚ:

a)

prispieva k vykonávaniu spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a stratégie EÚ v Afganistane na obdobie rokov 2014 – 2016 a prípadne dohody medzi EÚ a Afganistanom o spolupráci týkajúcej sa partnerstva a rozvoja;

b)

podporuje politický dialóg Únie a Afganistanu;

c)

podporuje ústrednú úlohu Organizácie Spojených národov (OSN) v Afganistane s osobitným dôrazom na prispenie k lepšej koordinácii medzinárodnej pomoci, čím presadzuje vykonávanie komuniké z konferencií z Bonnu, Chicaga a Tokia, ako aj príslušných rezolúcií OSN.

Článok 3

Mandát

Na účely plnenia mandátu OZEÚ v úzkej spolupráci so zástupcami členských štátov v Afganistane:

a)

presadzuje názory Únie na politický proces a vývoj v Afganistane;

b)

udržiava úzke styky s príslušnými afganskými inštitúciami, najmä s vládou a parlamentom, ako aj s miestnymi orgánmi, a podporuje ich rozvoj. Mal by byť v styku aj s inými afganskými politickými skupinami a s inými príslušnými aktérmi v Afganistane, najmä s príslušnými aktérmi občianskej spoločnosti;

c)

udržiava úzke styky s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi zainteresovanými stranami v Afganistane, najmä s osobitným splnomocnencom generálneho tajomníka OSN a s vysokým civilným predstaviteľom Organizácie Severoatlantickej zmluvy a s inými kľúčovými partnermi a organizáciami;

d)

poskytuje poradenstvo v oblasti dosahovania cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu, stratégie EÚ v Afganistane na obdobie rokov 2014 – 2016, dohody medzi EÚ a Afganistanom o spolupráci tykajúcej sa partnerstva a rozvoja a cieľov komuniké z konferencií v Bonne, Chicagu a v Tokiu, a to najmä v týchto oblastiach:

budovanie civilných kapacít, najmä na nižšej ako celoštátnej úrovni,

dobrá správa vecí verejných a zriaďovanie inštitúcií potrebných na existenciu právneho štátu, najmä nezávislého súdnictva,

volebné reformy,

reformy sektora bezpečnosti vrátane posilňovania justičných inštitúcií, národnej armády a policajného zboru, a predovšetkým rozvoja civilnej policajnej služby,

podpora rastu, a to predovšetkým prostredníctvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu v oblasti ľudských práv vrátane dodržiavania práv osôb patriacich k menšinám a práv žien a detí,

dodržiavanie demokratických zásad a zásad právneho štátu,

zvyšovanie účasti žien vo verejnej správe, v občianskej spoločnosti a – v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 – na mierovom procese,

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu vrátane spolupráce v rámci medzinárodného úsilia v oblasti boja proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj proti šíreniu zbraní vrátane zbraní hromadného ničenia a súvisiaceho materiálu,

podpora humanitárnej pomoci a pokojný návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny, a

zvyšovanie účinnosti prítomnosti a činností Únie v Afganistane a prispievanie k vypracúvaniu pravidelných správ o vykonávaní stratégie EÚ v Afganistane na obdobie rokov 2014 – 2016, o ktoré požiadala Rada;

e)

aktívne sa zúčastňuje na miestnych koordinačných fórach, akým je napríklad spoločná rada pre koordináciu a monitorovanie, a zároveň zabezpečuje informovanie nezúčastnených členských štátov o rozhodnutiach prijatých na týchto úrovniach;

f)

poskytuje poradenstvo v otázkach účasti a pozícií Únie na medzinárodných konferenciách v súvislosti s Afganistanom;

g)

aktívne sa zapája do podpory regionálnej spolupráce prostredníctvom relevantných iniciatív vrátane istanbulského procesu a konferencie regionálnej hospodárskej spolupráce v prospech Afganistanu (RECCA);

h)

prispieva k vykonávaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ženy a deti v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere;

i)

podľa potreby podporuje inkluzívny mierový proces, ktorý sa uskutočňuje pod vedením Afganistanu a ktorého cieľom je politické urovnanie v súlade s podmienkami („red lines“) stanovenými na konferencii v Bonne.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. júla 2014 do 28. februára 2015 je 3 760 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa odborníkov na špecifické politické otázky podľa požiadaviek mandátu. OZEÚ bezodkladne a pravidelne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov tohto vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, príslušná inštitúcia Únie alebo ESVČ. Na prácu s OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo do ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou krajinou. Členské štáty a ESVČ poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernení ESVČ vypracúva konkrétny bezpečnostný plán, v ktorom sa stanovujú fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, upravuje riadenie bezpečného presunu personálu do zemepisnej oblasti a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ktorého súčasťou je pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v zemepisnej oblasti;

c)

zabezpečuje, aby všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu, absolvovali pred presunom do zemepisnej oblasti alebo bezprostredne po ňom primeraný bezpečnostný výcvik podľa stupňa rizikovosti prideleného uvedenej oblasti;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a v rámci správ o pokroku a správ o vykonávaní mandátu predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o plnení týchto odporúčaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a opatrenia členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie, ako aj s činnosťou delegácie Únie v Pakistane. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   Na mieste sa úzke vzťahy udržiavajú s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov. Tieto osoby vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu policajnej misie EÚ v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) politické usmernenia na miestnej úrovni. OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v danej oblasti.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a jeho personál pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ v Afganistane a poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom na takéto účely.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými opatreniami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží VP, Rade a Komisii do konca novembra 2014 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 47.

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/65


ROZHODNUTIE RADY 2014/384/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/426/SZBP, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/426/SZBP (1), ktorým sa pán Peter SØRENSEN vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine. Mandát OZEÚ sa má skončiť 30. júna 2015.

(2)

Rozhodnutím 2011/426/SZBP naposledy zmeneným rozhodnutím 2013/351/SZBP (2) sa OZEÚ poskytla referenčná suma, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 1. septembra 2011 do 30. júna 2014. Na obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 by sa mala stanoviť nová referenčná suma.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy.

(4)

Rozhodnutie 2011/426/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/426/SZBP sa týmto mení takto:

1.

V článku 5 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 je 5 250 000 EUR.“.

2.

V článku 13 sa dopĺňa tento pododsek:

„Záverečná komplexná správa o vykonávaní mandátu sa predloží pred marcom 2015.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 4.7.2013, s. 7.


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/66


ROZHODNUTIE RADY 2014/385/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 25. júna 2012 prijala strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu.

(2)

Rada 25. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/440/SZBP (1), ktorým sa pán Stavros LAMBRINIDIS vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre ľudské práva. Mandát OZEÚ má uplynúť 30. júna 2014.

(3)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 8 mesiacov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Stavrosa LAMBRINIDISA ako OZEÚ pre ľudské práva sa týmto predlžuje do 28. februára 2015. Rada môže rozhodnúť, že sa mandát OZEÚ skončí skôr, a to na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a návrhu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ vychádza z cieľov politiky Únie v oblasti ľudských práv, ako sa ustanovujú v zmluve, v Charte základných práv Európskej únie, ako aj v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a demokraciu a v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu:

a)

podpora účinnosti, prítomnosti a viditeľnosti Únie pri ochrane a podpore ľudských práv vo svete, najmä prehlbovaním spolupráce a politického dialógu Únie s tretími krajinami, relevantnými partnermi, podnikateľskou sférou, občianskou spoločnosťou, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ako aj pôsobením na relevantných medzinárodných fórach;

b)

zvyšovanie príspevku Únie k posilňovaniu demokracie a budovaniu inštitúcií, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v celom svete;

c)

posilňovanie súdržnosti činnosti Únie v oblasti ľudských práv a integrácie ľudských práv do všetkých oblastí vonkajšej činnosti Únie.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie uvedených cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

prispievať k vykonávaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv, najmä strategického rámca EÚ pre ľudské práva a demokraciu a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, a to aj vypracovaním súvisiacich odporúčaní;

b)

prispievať k vykonávaniu usmernení Únie, súborov nástrojov a akčných plánov v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

c)

podporovať dialóg o ľudských právach s vládami tretích krajín a s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ako aj s organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími relevantnými aktérmi s cieľom zaistiť účinnosť a viditeľnosť politiky Únie v oblasti ľudských práv;

d)

prispievať k väčšej súdržnosti a konzistentnosti politík a opatrení Únie v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä prispievaním k formulovaniu relevantných politík Únie.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť plne koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi na zabezpečenie súdržnosti a konzistentnosti ich práce v oblasti ľudských práv.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ od 1. júla 2014 do 28. februára 2015 je 550 000 EUR.

2.   O výške referenčnej sumy na mandát OZEÚ pre ľudské práva na ďalšie obdobie rozhodne Rada.

3.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

4.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky podľa požiadaviek mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, príslušná inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo do ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 8

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia, ESVČ a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a diplomatické zastúpenia členských štátov podľa potreby poskytujú OZEÚ logistickú podporu.

Článok 9

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade s mandátom a podľa bezpečnostnej situácie v dotknutej krajine všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, a to predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernení ESVČ vypracuje konkrétny bezpečnostný plán, vrátane, v ktorom sa stanovujú konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia upravuje riadenie bezpečného presunu personálu do zemepisnej oblasti a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ktorého súčasťou je pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v zemepisnej oblasti;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do zemepisnej oblasti alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti prideleného tejto oblasti;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správ o pokroku a o vykonávaní mandátu.

Článok 10

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva správy VP a PBV. OZEÚ podľa potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady, najmä pracovnej skupine pre ľudské práva. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy Rade pre zahraničné vzťahy. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 11

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a činnosti členských štátov pôsobili súdržne. OZEÚ pracuje v koordinácii s členskými štátmi a s Komisiou, a podľa potreby aj s ostatnými osobitnými zástupcami Európskej únie. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   Na mieste sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie, s vedúcimi misií členských štátov a podľa potreby aj s vedúcimi alebo veliteľmi misií a operácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a s ostatnými osobitnými zástupcami Európskej únie, ktorí sa snažia OZEÚ čo najviac pomáhať pri vykonávaní jeho mandátu.

3.   OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi a usiluje sa o dosiahnutie komplementárnosti a synergií s nimi, a to na úrovni ústredí i na mieste. OZEÚ sa snaží o pravidelné kontakty s organizáciami občianskej spoločnosti na úrovni ústredí, ako aj na mieste.

Článok 12

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými opatreniami Únie v tejto oblasti sa pravidelne skúmajú. OZEÚ predloží VP, Rade a Komisii do konca novembra 2014 súhrnnú správu o vykonávaní svojho mandátu.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2012, s. 21.

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/48/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/70


ROZHODNUTIE RADY 2014/386/SZBP

z 23. júna 2014

o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov Únie 6. marca 2014 dôrazne odsúdili nevyprovokované narušenie ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti zo strany Ruskej federácie.

(2)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí 20. – 21. marca 2014 dôrazne odsúdila nezákonné pripojenie Krymskej autonómnej republiky (ďalej len „Krym“) a mesta Sevastopol (ďalej len „Sevastopol“) k Ruskej federácii a zdôraznila, že toto pripojenie neuzná. Európska rada konštatovala, že vo vzťahu ku Krymu by sa na účely urýchleného vykonania mali navrhnúť určité hospodárske, obchodné a finančné obmedzenia.

(4)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo 27. marca 2014 rezolúciu 68/262 o územnej celistvosti Ukrajiny, v ktorej potvrdilo svoj záväzok voči zvrchovanosti, politickej nezávislosti, jednote a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc, podčiarklo neplatnosť referenda, ktoré sa na Kryme uskutočnilo 16. marca 2014, a vyzvalo všetky štáty, aby neuznali akékoľvek zmeny postavenia Krymu a Sevastopola.

(5)

Rada sa za týchto okolností domnieva, že by sa mal zakázať dovoz tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole do Európskej únie, a to s výnimkou tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorému vláda Ukrajiny vydala osvedčenie o pôvode.

(6)

S cieľom zabezpečiť, že opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú účinné, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(7)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Dovoz tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole sa zakazuje.

2.   Zakazuje sa poskytovať, priamo alebo nepriamo, finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace s dovozom tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.

Článok 2

Zákazy stanovené v článku 1 sa neuplatňujú na tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol ukrajinským orgánom sprístupnený na účely kontroly, ktorý ukrajinské orgány skontrolovali a ktorému vláda Ukrajiny vydala osvedčenie o pôvode.

Článok 3

Zákazmi stanovenými v článku 1 nie je do 26. septembra 2014 dotknuté plnenie zmlúv uzavretých pred 25. júnom 2014 alebo doplnkových zmlúv, ktoré sú potrebné na plnenie takýchto zmlúv a ktoré sa majú uzavrieť a vykonať najneskôr do 26. septembra 2014.

Článok 4

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov ustanovených v článku 1.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 23. júna 2015.

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/72


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2014/387/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(2)

Informácie týkajúce sa jednej osoby uvedenej v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa mali aktualizovať.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, malo doplniť dvanásť osôb.

(4)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.


PRÍLOHA

1.

Záznam o osobe, ktorá sa uvádza nižšie, uvedený v oddiele A prílohy I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, sa nahrádza týmto záznamom:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Bývalý podpredseda vlády pre hospodárske záležitosti, bývalý minister pre domáci obchod a ochranu spotrebiteľa. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

2.

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedeného v oddiele A prílohy I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

180,

Ahmad al-Qadri

Dátum narodenia: 1956

Minister pre poľnohospodárstvo a agrárnu reformu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister pre ropné a nerastné zdroje. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dátum narodenia: 1959

Minister priemyslu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Dátum narodenia: 1973

Minister sociálnych vecí. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Dátum narodenia: 1964

Minister práce. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

alias Ismail Ismail alebo Isma'Il Isma'il)

Dátum narodenia: 1955

Minister financií. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dátum narodenia: 1956

Minister hospodárstva a zahraničného obchodu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dátum narodenia: 1966

Minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľov. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Dátum narodenia: 1972

Minister pre cestovný ruch. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Dátum narodenia: 1956

Minister pre vyššie vzdelávanie. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Dátum narodenia: 1953

Minister verejných prác. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Dátum narodenia: 1957

Štátny minister. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014


24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/75


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. júna 2014,

ktorým sa vypracúva zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničných a nadnárodných zložiek cieľa Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2014 – 2020

[oznámené pod číslom C(2014)3898]

(2014/388/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1 druhý pododsek a článok 3 ods. 3 prvý pododsek,

po porade s Koordinačným výborom pre Európske štrukturálne a investičné fondy ustanoveným na základe článku 150 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (2),

keďže:

(1)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) podporuje v rámci cieľa „Európska územná spolupráca“ v určitých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 3 spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „úroveň NUTS 3“) cezhraničnú spoluprácu a vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „úroveň NUTS 2“) nadnárodnú spoluprácu, ako bolo stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3) zmenenom nariadením Komisie (EÚ) č. 31/2011 (4). Je preto potrebné stanoviť tieto zoznamy oprávnených regiónov.

(2)

Podľa článku 3 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 sa v zozname regiónov oprávnených na cezhraničnú spoluprácu majú špecifikovať aj tie regióny na úrovni NUTS 3 v rámci Únie, ktoré sú zohľadnené pri prideľovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú vonkajšie finančné nástroje Únie, ako napríklad nástroj európskeho susedstva (ENI) podľa legislatívneho aktu o ENI v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 (5) a nástroj predvstupovej pomoci IPA II podľa legislatívneho aktu o IPA II v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 (6).

(3)

Podľa článku 3 ods. 1 piateho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 sa na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov môže tento zoznam vzťahovať aj na regióny úrovne NUTS 3 v najvzdialenejších regiónoch pozdĺž námorných hraníc, ktoré oddeľuje viac ako 150 km, ako na cezhraničné oblasti.

(4)

Podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 sa regióny tretích krajín alebo území, ktoré sa uvádzajú v článku 3 odsekoch 2 a 4 uvedeného nariadenia, majú na informačné účely spomenúť aj v rozhodnutí Komisie, ktorým sa stanovuje zoznamov cezhraničných a nadnárodných oblastí.

(5)

Je preto potrebné stanoviť zoznamy cezhraničných a nadnárodných oblastí oprávnených na financovanie z EFRR rozdelené podľa programov spolupráce,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny a oblasti oprávnené na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Regióny Únie úrovne NUTS 3, ktoré boli zohľadnené pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu, no ktoré nie sú súčasťou žiadnej cezhraničnej oblasti uvedenej v prílohe I a na ktoré sa budú vzťahovať vonkajšie finančné nástroje Únie, akými sú napríklad nástroj európskeho susedstva (ENI) podľa legislatívneho aktu ENI v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 232/2014 a nástroj predvstupovej pomoci IPA II podľa legislatívneho aktu IPA II v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 231/2014, sú uvedené v prílohe II.

Článok 3

Regióny a oblasti oprávnené na financovanie z EFRR v rámci nadnárodnej zložky cieľa Európska územná spolupráca sú uvedené v prílohe III.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. júna 2014

Za Komisiu

Johannes HAHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011, s. 3).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11).


PRÍLOHA I

Zoznam oblastí, ktorým má byť poskytnutá pomoc, rozdelených podľa programu cezhraničnej spolupráce

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgicko-Nemecko-Holandsko (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Rakúsko-Česká republika

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovensko-Rakúsko

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Rakúsko–Nemecko/Bavorsko (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Španielsko-Portugalsko (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115