ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
14. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2014 z 13. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flubendiamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na manipuláciu s veľkou voľne žijúcou zverou a prehliadkami post mortem voľne žijúcej zveri ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz priemyselného cukru do konca hospodárskeho roka 2016/2017

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2014 z 13. júna 2014 o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 637/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o colnú kvótu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 638/2014 zo 13. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/351/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2014 o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

24

 

 

2014/352/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. mája 2014 o vymenovaní Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2018 v Holandsku

26

 

 

2014/353/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 21. mája 2014 o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie troch odborníkov výberovej a monitorovacej skupiny pre akciu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie 2020 – 2033 zo strany Rady

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2014, ktorým sa vymenúva člen Vedeckého a technického výboru

31

 

 

2014/355/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2014) 3772] ( 1 )

32

 

 

2014/356/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júna 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/138/EÚ, pokiaľ ide o podmienky dovozu špecifikovaných rastlín do Únie a ich pohybu v rámci Únie s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu [oznámené pod číslom C(2014) 3798]

38

 

 

2014/357/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade série európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a EN ISO 20957 (časť 1) týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení a desiatich európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade európskej normy EN 16281:2013 týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade európskych noriem 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2014/16)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujúpravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajovmedzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentua Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanoveniao Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidiekaa Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecnéustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnomfonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým saprijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fonduregionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľanariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitnýchustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskehofondu regionálneho rozvoja ( Ú. v. EÚ L 57,27.2.2014 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 632/2014

z 13. mája 2014,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flubendiamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu Rady 91/414/EHS (2) na účinné látky, pre ktoré sa prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice pred 14. júnom 2011. V prípade flubendiamidu sú podmienky uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené rozhodnutím Komisie 2006/927/ES (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Grécku 30. marca 2006 doručená od spoločnosti Bayer CropScience AG žiadosť o zaradenie účinnej látky flubendiamid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2006/927/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o používania navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát, ktorým bolo Grécko, predložil 1. septembra 2008 návrh hodnotiacej správy. V súlade s článkom 11 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 188/2011 (4) bol žiadateľ 14. júla 2011 požiadaný o doplnenie informácií. V apríli 2012 predložilo Grécko hodnotenie doplňujúcich údajov vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 1. júla 2013 predložil úrad Komisii svoje závery z hodnotenia účinnej látky flubendiamid (5) z hľadiska rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali ich 20. marca 2014 vo forme revíznej správy Komisie o flubendiamide.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom flubediamidu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a v článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby používania, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné flubendiamid schváliť.

(6)

Pred schválením by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(7)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, by však vzhľadom na špecifickú situáciu spôsobenú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 malo platiť nasledujúce. Členským štátom by sa po schválení mala poskytnúť šesťmesačná lehota na preskúmanie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich flubendiamid. Členské štáty by podľa potreby mali autorizácie zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a vyhodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(8)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (6) do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich autorizácií môžu nastať komplikácie, pokiaľ ide o prístup k údajom. Aby sa predišlo ďalším komplikáciám, je podľa všetkého potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ autorizácie preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov autorizácií v porovnaní so smernicami, ktoré sa prijali doteraz a ktorými sa mení príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(9)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (7) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka flubendiamid, špecifikovaná v prílohe I, sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty v prípade potreby do 28. februára 2015 zmenia alebo zrušia existujúce autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom flubendiamidu ako účinnej látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok vymedzených v stĺpci osobitných ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ autorizácie má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý autorizovaný prípravok na ochranu rastlín s obsahom flubendiamidu buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. augusta 2014 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, a to v súlade s jednotnými zásadami, ako sa uvádza v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec osobitných ustanovení v prílohe I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom flubendiamidu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu najneskôr do 29. februára 2016; alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom flubendiamidu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu do 29. februára 2016 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu či zrušenie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2006/927/ES z 13. decembra 2006, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia flubendiamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 54).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(7):3270. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

flubendiamid

CAS č. 272451-65-7

CIPAC č. 788

3-jód-N'-(2-metánsulfonyl-1,1-dimetyletyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluór-1-(trifluórmetyl)etyl]-o-tolyl}ftalamid

≥ 960 g/kg

1. septembra 2014

31. augusta 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o flubendiamide, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. marca 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

riziku pre vodné bezstavovce;

b)

možnej prítomnosti rezíduí v následných plodinách.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„74

flubendiamid

CAS č. 272451-65-7

CIPAC č. 788

3-jód-N'-(2-metánsulfonyl-1,1-dimetyletyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluór-1-(trifluórmetyl)etyl]-o-tolyl}ftalamid

≥ 960 g/kg

1. septembra 2014

31. augusta 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o flubendiamide, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. marca 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

riziku pre vodné bezstavovce;

b)

možnej prítomnosti rezíduí v následných plodinách.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 633/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na manipuláciu s veľkou voľne žijúcou zverou a prehliadkami post mortem voľne žijúcej zveri

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1 a 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Stanovujú sa v ňom okrem iného požiadavky na produkciu a uvádzanie na trh mäsa z voľne žijúcej zveri. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zabezpečiť, aby sa takéto mäso uviedlo na trh, iba ak bolo vyprodukované v súlade s oddielom IV prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V smernici Rady 89/662/EHS (3) sa ustanovuje, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa pri produktoch živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom obchodu vnútri Únie, vykonali veterinárne kontroly na mieste pôvodu a určenia.

(3)

Audity na úrovni Únie vykonané Potravinovým a veterinárnym úradom Európskej komisie v členských štátoch ukázali, že obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou z miesta lovu do schválenej prevádzkarne na manipuláciu so zverou, ktorá sa nachádza na území iného členského štátu, je bežnou praxou, ktorá sa týka významnej časti mäsa z voľne žijúcej zveri produkovaného v Únii.

(4)

Táto prax viedla k vzniku nejasností, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie súčasných ustanovení nariadenia (ES) č. 853/2004 a k potrebe súladu s ustanoveniami smernice 89/662/EHS, najmä pokiaľ ide o splnenie povinnosti zabezpečiť primeranú úroveň úradných kontrol na mieste pôvodu.

(5)

V záujme zosúladenia ustanovení nariadenia (ES) č. 853/2004 a smernice 89/662/EHS je preto potrebné doplniť ustanovenia nariadenia (ES) č. 853/2004 týkajúce sa dopravy a obchodu s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou certifikátom o dodržaní ustanovení EÚ v mieste pôvodu. S cieľom vyhnúť sa neúmernej administratívnej záťaži by sa v prípade, že sa prevádzkareň na manipuláciu so zverou, ktorá je v blízkosti poľovnej oblasti, nachádza v inom členskom štáte, mohol povoliť alternatívny prístup založený na vyhlásení vyškolenej osoby.

(6)

Nariadenie (ES) č. 853/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Kapitolou VIII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa stanovujú osobitné požiadavky na úradné kontroly týkajúce sa mäsa voľne žijúcej zveri. Podľa ustanovení uvedených v tejto kapitole musí úradný veterinárny lekár z prevádzkarne na manipuláciu so zverou počas prehliadky post mortem vziať do úvahy vyhlásenie alebo informácie, ktoré poskytla vyškolená osoba zúčastnená na poľovačke na zviera v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004. V prípadoch, keď sa nestiahnutá veľká voľne žijúca zver prepravuje z miesta ulovenia v inom členskom štáte, je vhodné, aby úradní veterinárni lekári takisto skontrolovali, či zásielku sprevádza príslušný certifikát a zohľadnili informácie uvedené v tomto certifikáte.

(8)

Nariadenie (ES) č. 854/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2014 pre všetky zásielky, ktoré od tohto dátumu dorazia do členských štátov v mieste určenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13).


PRÍLOHA I

V kapitole II oddielu IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa bod 8 nahrádza týmto textom:

„8.

Okrem toho nestiahnutú veľkú voľne žijúcu zver:

a)

možno sťahovať a uvádzať na trh len vtedy, ak sa:

i)

pred stiahnutím kože skladovala a manipulovalo sa s ňou oddelene od iných potravín a nebola zmrazená;

ii)

po stiahnutí kože vykonala konečná prehliadka v prevádzkarni na manipuláciu so zverou v súlade s nariadením (ES) č. 854/2004;

b)

možno poslať do prevádzkarne na manipuláciu so zverou v inom členskom štáte len vtedy, ak ju počas prepravy do tejto prevádzkarne sprevádza certifikát zodpovedajúci vzoru stanovenému v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 636/2014 (1) vydaný a podpísaný úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdzuje, že spĺňa požiadavky stanovené v bode 4, pokiaľ ide o prítomnosť vyhlásenia, ak je to potrebné, a prítomnosť príslušných častí tela.

V prípade, že sa prevádzkareň na manipuláciu so zverou, ktorá je v blízkosti poľovnej oblasti, nachádza v inom členskom štáte, prepravu do tejto prevádzkarne nemusí sprevádzať certifikát, ale vyhlásenie vyškolenej osoby podľa bodu 2 v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice 89/662/EHS, pričom sa zohľadní štatút zdravia zvierat v členskom štáte pôvodu.PRÍLOHA II

V časti A kapitoly VIII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa dopĺňa tento bod 2a:

„2a.

Úradný veterinárny lekár skontroluje, či zdravotný certifikát zodpovedá vzoru v prílohe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 636/2014 (1) alebo či nestiahnutú veľkú voľne žijúcu zver prepravovanú do prevádzkarne na manipuláciu so zverou z územia iného členského štátu sprevádza(-jú) vyhlásenie(-ia) v súlade s bodom 8 písm. b) kapitoly II oddielu IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004. Úradný veterinárny lekár zohľadní obsah tohto certifikátu alebo vyhlásenia(-í).14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 634/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 20. mája 2013 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) Odvody.

(3)

Pri uplatňovaní medzinárodného účtovného štandardu 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva sa vyvinuli rôzne praktiky, pokiaľ ide o to, kedy účtovná jednotka vykáže záväzok uhradiť odvod.

(4)

Cieľom interpretácie IFRIC 21 je poskytnúť usmernenie k náležitému účtovaniu odvodov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti medzinárodného účtovného štandardu 37, s cieľom zlepšiť porovnateľnosť účtovných závierok pre používateľov.

(5)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 21 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa vkladá interpretácia IFRIC 21 Odvody, ako je stanovená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje interpretáciu IFRIC 21 Odvody najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 17. júna 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 21   Interpretácia IFRIC 21 Odvody  (1)

ODKAZY

IAS 1

Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8

Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 12

Dane z príjmov

IAS 20

Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 24

Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 34

Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

IAS 37

Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IFRIC 6

Záväzky vyplývajúce z pôsobenia na osobitnom trhu – odpad z elektrických a elektronických zariadení

VÝCHODISKÁ

1.

Vláda môže účtovnej jednotke uložiť odvod. Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva dostal žiadosti o usmernenie k účtovaniu odvodov v účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktorá ich uhrádza. Otázkou je, kedy vykázať záväzok uhradiť odvod, ktorý sa účtuje v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2.

Táto interpretácia sa zaoberá účtovaním záväzku uhradiť odvod, ak uvedený záväzok patrí do rozsahu pôsobnosti IAS 37. Takisto sa zaoberá účtovaním záväzku uhradiť odvod, ktorého časové vymedzenie a výška sú isté.

3.

Táto interpretácia sa nezaoberá účtovaním nákladov, ktoré vznikajú vykázaním záväzku uhradiť odvod. Účtovné jednotky by mali uplatniť iné štandardy s cieľom rozhodnúť o tom, či vykázanie záväzku uhradiť odvod vedie k vzniku aktíva alebo nákladu.

4.

Na účely tejto interpretácie je odvodom úbytok zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky, ktorý účtovným jednotkám ukladajú vlády v súlade s právnymi predpismi (t. j. zákonmi a/alebo inými právnymi predpismi), pričom ide o úbytok zdrojov iný než:

a)

úbytky zdrojov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti iných štandardov (napríklad dane z príjmov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti IAS 12 Dane z príjmov) a

b)

pokuty alebo iné penále uložené za porušenie právnych predpisov.

„Vláda“ znamená vládu, vládne agentúry a podobné orgány, či sú miestne, národné alebo medzinárodné.

5.

Platba vykonaná účtovnou jednotkou za nadobudnutie aktíva alebo za poskytnutie služieb v rámci zmluvnej dohody s vládou vymedzenie odvodu nespĺňa.

6.

Účtovná jednotka nie je povinná túto interpretáciu uplatniť na záväzky vyplývajúce zo systému obchodovania s emisiami.

RIEŠENÁ PROBLEMATIKA

7.

Na objasnenie účtovania záväzku uhradiť odvod sa táto interpretácia zaoberá touto problematikou:

a)

Čo je zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik vykázania záväzku uhradiť odvod?

b)

Zakladá ekonomická nutnosť pokračovať v činnosti v budúcom období mimozmluvnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý bude vyvolaný činnosťou v uvedenom budúcom období?

c)

Znamená predpoklad nepretržitosti činnosti účtovnej jednotky, že účtovná jednotka má súčasnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý vyplynie činnosťou v budúcom období?

d)

Nastáva vykázanie záväzku uhradiť odvod v určitom časovom okamihu, alebo sa v niektorých prípadoch vyvinie postupne v priebehu času?

e)

Čo je zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik vykázania záväzku uhradiť odvod, ktorý je vyvolaný dosiahnutím minimálnej prahovej hodnoty?

f)

Sú zásady vykazovania záväzku uhradiť odvod v ročnej účtovnej závierke a vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka rovnaké?

KONSENZUS

8.

Zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik záväzku uhradiť odvod, je činnosť stanovená právnymi predpismi, ktorá vyvolala úhradu odvodu. Napríklad ak je činnosťou, ktorá vyvolala úhradu výdavku, tvorba príjmov v bežnom období a výpočet uvedeného odvodu je založený na príjme, ktorý bol vytvorený v predchádzajúcom období, zaväzujúcou udalosťou pre uvedený odvod je tvorba príjmov v bežnom období. Tvorba príjmov v predchádzajúcom období je nevyhnutnou, ale nie dostačujúcou podmienkou vytvorenia súčasnej povinnosti.

9.

Účtovná jednotka nemá mimozmluvnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý bude vyvolaný činnosťou v budúcom období, v dôsledku toho, že je účtovná jednotka ekonomicky donútená pokračovať v činnosti v uvedenom budúcom období.

10.

Zostavovanie účtovnej závierky za predpokladu nepretržitosti činnosti účtovnej jednotky neznamená, že účtovná jednotka má súčasnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý vyplynie činnosťou v budúcom období.

11.

Záväzok uhradiť odvod sa vykazuje postupne, ak k zaväzujúcej udalosti dochádza v priebehu času (t. j. ak sa činnosť stanovená právnymi predpismi, ktorá vyvolá úhradu odvodu, uskutočňuje v priebehu času). Napríklad ak je zaväzujúcou udalosťou tvorba príjmov v priebehu času, zodpovedajúci záväzok sa vykazuje tak, ako účtovná jednotka tieto príjmy vytvára.

12.

Ak je povinnosť uhradiť odvod vyvolaná dosiahnutím minimálnej prahovej hodnoty, účtovanie záväzku, ktorý vzniká z uvedenej povinnosti, je v súlade so zásadami stanovenými v odsekoch 8 – 14 tejto interpretácie (najmä v odsekoch 8 a 11). Napríklad ak je zaväzujúcou udalosťou dosiahnutie minimálnej prahovej hodnoty činnosti (ako je napríklad minimálny objem vytvorených príjmov alebo predajov či výstupov produkcie), zodpovedajúci záväzok sa vykazuje v okamihu dosiahnutia uvedenej minimálnej prahovej hodnoty činnosti.

13.

Účtovná jednotka uplatňuje vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka rovnaké zásady vykazovania, aké uplatňuje v ročnej účtovnej závierke. V dôsledku toho sa vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka záväzok uhradiť odvod:

a)

nevykazuje, ak na konci obdobia vykazovania v priebehu účtovného roka neexistuje žiadna súčasná povinnosť uhradiť odvod a

b)

vykazuje, ak na konci obdobia vykazovania v priebehu účtovného roka existuje súčasná povinnosť uhradiť odvod.

14.

Účtovná jednotka vykazuje aktívum, ak odvod uhradila vopred, ale ešte nemá súčasnú povinnosť uhradiť uvedený odvod.


(1)  „Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese: www.iasb.org“

Dodatok A

Dátum účinnosti a prechodné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť interpretácie a má rovnakú záväznosť ako ostatné časti interpretácie.

A1

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

A2

Zmeny v účtovnej politike vyplývajúce z prvotného uplatnenia tejto interpretácie sa účtujú so spätnou platnosťou v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 635/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz priemyselného cukru do konca hospodárskeho roka 2016/2017

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 193,

keďže:

(1)

V článku 139 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že výrobky uvedené v článku 140 ods. 2 daného nariadenia sa môžu vyrábať pomocou cukru vyprodukovaného nad kvóty uvedené v článku 136 uvedeného nariadenia. Na výrobu týchto výrobkov sa však môže použiť aj cukor dovezený do Únie. Aby sa zabezpečila dodávka potrebná na túto výrobu, je vhodné pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na niektoré množstvá priemyselného cukru.

(2)

Zo skúseností nadobudnutých za posledné hospodárske roky vyplýva, že pozastavenie dovozného cla na množstvo 400 000 ton cukru za hospodársky rok, ktoré je určené na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bolo dostatočné na zabezpečenie dodávky potrebnej na výrobu takýchto výrobkov v Únii počas príslušného hospodárskeho roka.

(3)

S cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám istotu, že dodávka nevyhnutná na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 bude neustále k dispozícii, a to každý hospodársky rok až do ukončenia systému kvót, je vhodné stanoviť pozastavenie dovozného cla na určité množstvo cukru na každý z nasledujúcich troch hospodárskych rokov, počnúc hospodárskym rokom 2014/2015 až do hospodárskeho roku 2016/2017.

(4)

Okrem toho sa v článku 11 nariadenia Komisie (ES) č. 891/2009 (2) stanovuje správa colnej kvóty na cukor dovezený na priemyselné spracovanie s poradovým číslom 09.4390.

(5)

Je preto nevyhnutné stanoviť množstvo priemyselného cukru, na ktoré by sa v období od hospodárskeho roku 2014/2015 do hospodárskeho roku 2016/2017 nemali vzťahovať žiadne dovozné clá.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie dovozného cla na priemyselný cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 a ktorý má poradové číslo 09.4390, sa pozastavuje na množstvo 400 000 ton na každý z troch hospodárskych rokov v rámci obdobia od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2017.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82).


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 636/2014

z 13. júna 2014

o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Stanovujú sa v ňom okrem iného požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh mäsa z voľne žijúcej zveri. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zabezpečiť, aby sa takéto mäso uviedlo na trh, iba ak bolo vyrobené v súlade s oddielom IV prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa zároveň ustanovuje zavedenie vzorových osvedčení sprevádzajúcich zásielky produktov živočíšneho pôvodu.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 633/2014 (2), ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, sa stanovuje, že nestiahnutú veľkú voľne žijúcu zver možno zaslať do prevádzkarní manipulujúcich so zverou v inom členskom štáte, ak k nej bude počas prepravy do tejto prevádzkarne priložené osvedčenie potvrdzujúce súlad s oddielom IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

(4)

V záujme uľahčenia obchodu s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou je vhodné stanoviť vzorové osvedčenie pre obchod medzi členskými štátmi.

(5)

Veľká zver by sa nemala loviť v oblastiach, ktoré zo zdravotných dôvodov podliehajú zákazu alebo obmedzeniu pre dotknutý druh v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, pretože telá nestiahnutej veľkej voľne žijúcej zveri môžu obsahovať patogény spôsobujúce choroby zvierat Obchod s telami nestiahnutých diviakov sa môže uskutočniť len v prípade, že nebude dotknuté vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/764/EÚ (3).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

K zásielkam nestiahnutej veľkej voľne žijúcej zveri odosielaným do členských štátov musí byť priložené osvedčenie podľa vzoru stanoveného v prílohe.

Osvedčenie potvrdzuje, že zásielku sprevádza písomné vyhlásenie o vyšetrení vyškolenou osobou, ak to bude potrebné, a príslušné časti tiel v súlade s bodom 4 kapitoly II oddielu IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na manipuláciu s veľkou voľne žijúcou zverou a na prehliadku post mortem voľne žijúcej zveri ( pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/764/EÚ z 13. decembra 2013 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2013, s. 102).


PRÍLOHA

Vzor zdravotného osvedčenia pre obchod nestiahnutou veľkou voľne žijúcu zverou

Image

Image


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 637/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o colnú kvótu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1979/2006 (2) sa otvárajú tarifné kvóty na konzervované huby dovezené z tretích krajín a stanovuje sa ich správa.

(2)

Podľa dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (3), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2014/116/EÚ (4), sa množstvo pridelené Čínskej ľudovej republike v rámci colnej kvóty EÚ na konzervované huby rodu Agaricus, ktoré patria pod číselné znaky KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30, zvyšuje o 800 ton (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní).

(3)

Zvýšenie colnej kvóty by sa malo zohľadniť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1979/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 1979/2006

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 91).

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/116/EÚ z 28. januára 2014 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Objem, poradové čísla a obdobie uplatňovania colných kvót podľa článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)

Krajina pôvodu

Poradové čísla

Od 1. januára do 31. decembra každého roku

Čína

Tradiční dovozcovia: 09.4157

29 750

 

Noví dovozcovia: 09.4193

Ostatné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia: 09.4158

5 030“

Noví dovozcovia: 09.4194


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 638/2014

zo 13. júna 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

62,3

TR

59,5

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

27,9

TR

97,7

ZZ

62,8

0709 93 10

TR

111,5

ZA

27,3

ZZ

69,4

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

116,3

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

102,2

BR

85,3

CL

99,7

CN

98,7

NZ

133,8

US

183,9

UY

168,2

ZA

128,5

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

254,4

ZZ

254,4

0809 29 00

TR

363,9

ZZ

363,9

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/24


ROZHODNUTIE RADY

z 13. mája 2014

o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

(2014/351/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada prijala 15. novembra 2007 nariadenie (ES) č. 31/2008 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Únia rokovala s Madagaskarskou republikou o novom protokole udeľujúcom rybolovné možnosti plavidlám EÚ vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Madagaskaru, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti (ďalej len „nový protokol“).

(3)

Tento nový protokol bol podpísaný na základe rozhodnutia 2012/826/EÚ (2) a predbežne sa vykonáva od 28. novembra 2012.

(4)

Tento protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol dohodnutý medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (ďalej len „protokol“) (3).

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 16 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. mája 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2012/826/EÚ z 28. novembra 2012 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (Ú. v. EÚ L 361, 31.12.2012, s. 11).

(3)  Text protokolu bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 361, 31.12.2012, s. 12 spolu s rozhodnutím o jeho podpise.

(4)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti protokolu v Úradnom vestníku Európskej únie.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/26


ROZHODNUTIE RADY

z 21. mája 2014

o vymenovaní Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2018 v Holandsku

(2014/352/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na správu výberovej komisie zo septembra 2013 týkajúcu sa výberového postupu pre Európske hlavné mesto kultúry v Holandsku,

keďže:

berúc do úvahy, že kritériá stanovené v článku 4 rozhodnutia č. 1622/2006/ES sú v celom rozsahu splnené,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za „Európske hlavné mesto kultúry na rok 2018“ sa vymenúva mesto Leeuwarden v Holandsku.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. mája 2014

Za Radu

predseda

A. KYRIAZIS


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 3.11.2006, s. 1.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 21. mája 2014

o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie troch odborníkov výberovej a monitorovacej skupiny pre akciu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie 2020 – 2033 zo strany Rady

(2014/353/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 rozhodnutia č. 445/2014/EÚ sa zriadi skupina nezávislých odborníkov („skupina odborníkov“) na vykonávanie postupov výberu a monitorovania. Skupina sa má skladať z 10 odborníkov vymenovaných inštitúciami a orgánmi Únie, pričom troch z týchto členov by mala vymenovať Rada na obdobie troch rokov. Pri vytvorení prvej skupiny by však Rada mala odborníkov vymenovať na jeden rok, a umožniť tak ich odstupňované nahrádzanie, čím sa predíde strate skúseností a odbornosti.

(2)

Každá inštitúcia a orgán má právo zvoliť odborníkov v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Avšak podľa článku 6 ods. 3 prvého pododseku rozhodnutia č. 445/2014/EÚ by sa odborníci mali vyberať z užšieho výberu potenciálnych európskych odborníkov, ktorý navrhne Komisia.

(3)

Podľa článku 6 ods. 3 štvrtého pododseku rozhodnutia 445/2014/EÚ by mali inštitúcie a orgány Únie pri vymenovaní odborníkov zabezpečiť komplementárnosť spôsobilostí, vyvážené geografické zastúpenie a rodovú rovnováhu v celkovom zložení skupiny.

(4)

Je vhodné, aby Rada rozhodla o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie jej troch odborníkov skupiny.

(5)

Tieto opatrenia by mali byť spravodlivé, nediskriminačné, transparentné a ľahko vykonateľné,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Zorganizuje sa žrebovanie medzi členskými štátmi. Účasť členských štátov na žrebovaní je dobrovoľná. Na zníženie rizika konfliktu záujmov sa však zo žrebovania vylúči každý členský štát, ktorého mesto sa má vybrať alebo monitorovať počas funkčného obdobia odborníkov v skupine. V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uvádza zoznam vylúčených členských štátov zostavený v súlade s touto zásadou.

2.   Na zabezpečenie širokého geografického zastúpenia sa z účasti na žrebovaní vylučujú aj tie členské štáty, ktoré odporučili odborníkov na vymenovanie Radou na predchádzajúce funkčné obdobie.

Článok 2

1.   Prvé tri vyžrebované členské štáty majú právo odporučiť každý jedného odborníka.

2.   Na tento účel každý z troch členských štátov vyberie jedného odborníka z užšieho výberu potenciálnych európskych odborníkov, ktorý zostavila Komisia, a odporučí tohto odborníka vymenovať do skupiny.

3.   Na základe týchto odporúčaní a po primeranom preverení odporúčaných odborníkov zo strany príslušného prípravného orgánu Rady vymenuje Rada troch odborníkov, ktorí sa majú stať súčasťou výberovej a monitorovacej skupiny na obdobie troch rokov.

4.   Odchylne od odseku 3:

a)

Rada vymenuje svojich odborníkov do skupiny na rok 2015 na obdobie jedného roka;

b)

odborníci vymenovaní na rok 2015 sa napriek tomu považujú za vymenovaných aj na obdobie 2016 – 2018.

Preto v súlade s článkom 1 ods. 1 členské štáty, ktorých mestá sa majú vybrať alebo monitorovať skupinou odborníkov na rok 2015, ako aj skupinou odborníkov na roky 216 – 2018, sú vylúčené zo žrebovania na vymenovanie odborníkov do skupiny odborníkov na rok 2015.

5.   V prípade odstúpenia, úmrtia alebo trvalej neschopnosti niektorého z odborníkov zo skupiny členský štát, ktorý tohto odborníka odporučil, navrhne vymenovať za neho náhradu na zvyšok jeho funkčného obdobia. Uplatňuje sa postup uvedený v tomto článku.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. mája 2014

Za Radu

predseda

A. KYRIAZIS


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 3.11.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam členských štátov vylúčených zo žrebovania  (1)  (2)

Funkčné obdobie odborníkov Rady v skupine

Členské štáty, ktorých mestá sú predmetom postupu výberu alebo monitorovania vykonávaného skupinou odborníkov

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROK 2015

Chorvátsko (2020)

Írsko (2020)

Grécko (2021)

Rumunsko (2021)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2016 – 2018

Chorvátsko (2020)

Írsko (2020)

Grécko (2021)

Rumunsko (2021)

Litva (2022)

Luxembursko (2022)

Maďarsko (2023)

Spojené kráľovstvo (2023)

Estónsko (2024)

Rakúsko (2024)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2019 – 2021

Chorvátsko (2020)

Írsko (2020)

Grécko (2021)

Rumunsko (2021)

Litva (2022)

Luxembursko (2022)

Maďarsko (2023)

Spojené kráľovstvo (2023)

Estónsko (2024)

Rakúsko (2024)

Slovinsko (2025)

Nemecko (2025)

Slovensko (2026)

Fínsko (2026)

Lotyšsko (2027)

Portugalsko (2027)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2022 – 2024

Maďarsko (2023)

Spojené kráľovstvo (2023)

Estónsko (2024)

Rakúsko (2024)

Slovinsko (2025)

Nemecko (2025)

Slovensko (2026)

Fínsko (2026)

Lotyšsko (2027)

Portugalsko (2027)

Česká republika (2028)

Francúzsko (2028)

Poľsko (2029)

Švédsko (2029)

Cyprus (2030)

Belgicko (2030)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2025 – 2027

Slovensko (2026)

Fínsko (2026)

Lotyšsko (2027)

Portugalsko (2027)

Česká republika (2028)

Francúzsko (2028)

Poľsko (2029)

Švédsko (2029)

Cyprus (2030)

Belgicko (2030)

Malta (2031)

Španielsko (2031)

Bulharsko (2032)

Dánsko (2032)

Holandsko (2033)

Taliansko (2033)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2028 – 2030

Poľsko (2029)

Švédsko (2029)

Cyprus (2030)

Belgicko (2030)

Malta (2031)

Španielsko (2031)

Bulharsko (2032)

Dánsko (2032)

Holandsko (2033)

Taliansko (2033)

SKUPINA ODBORNÍKOV NA ROKY 2031 – 2033

Bulharsko (2032)

Dánsko (2032)

Holandsko (2033)

Taliansko (2033)


(1)  Zoznam zostavený podľa nárokov na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry, ktoré sú stanovené v harmonograme pripojenom k rozhodnutiu č. 445/2014/EÚ.

(2)  V súlade s článkom 1 ods. 2 tohto rozhodnutia sa vylúčia tiež členské štáty, ktoré odporučili Rade odborníkov na vymenovanie v predchádzajúcom funkčnom období.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/31


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júna 2014,

ktorým sa vymenúva člen Vedeckého a technického výboru

(2014/354/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 134,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2013/412/Euratom (1) vymenovala členov Vedeckého a technického výboru (ďalej len „výbor“) na obdobie od 25. júla 2013 do 24. júla 2018.

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Edouarda SINNERA sa uvoľnilo miesto člena výboru. Mal by sa preto vymenovať nový člen na zvyšný čas funkčného obdobia pána Edouarda SINNERA,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Roland ZEYEN sa týmto vymenúva za člena Vedeckého a technického výboru, ktoré trvá do 24. júla 2018.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. júna 2014

Za Radu

predseda

Y. MANIATIS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/412/Euratom z 22. júla 2013, ktorým sa obnovuje členstvo vo vedeckom a technickom výbore a zrušuje rozhodnutie z 13. novembra 2012, ktorým sa vymenúvajú členovia vedeckého a technického výboru (Ú. v. EÚ L 205, 1.8. 2013, s. 11).


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2014) 3772]

(Text s významom pre EHP)

(2014/355/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek a článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 96/23/ES sa stanovujú opatrenia na monitorovanie látok a skupín rezíduí, ktoré sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici. V uvedenej smernici sa vyžaduje, aby tretie krajiny, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, predložili plán monitorovania rezíduí, ktorý poskytuje požadované záruky. Uvedený plán by mal obsahovať aspoň skupiny rezíduí a látok uvedených v uvedenej prílohe I.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ (2) sa schvaľujú plány stanovené v článku 29 smernice 96/23/ES (ďalej len „plány“), ktoré predložili určité tretie krajiny uvedené v prílohe k danému rozhodnutiu, týkajúce sa zvierat a živočíšnych produktov uvedených na danom zozname.

(3)

So zreteľom na najnovšie plány, ktoré predložili určité tretie krajiny, a na dodatočné informácie, ktoré získala Komisia, je potrebné aktualizovať zoznam tretích krajín, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať určité zvieratá a živočíšne produkty, ako sa stanovuje v smernici 96/23/ES, a ktoré sú v súčasnosti uvedené na zozname v prílohe k rozhodnutiu 2011/163/EÚ (ďalej len „zoznam“).

(4)

Pitcairnove ostrovy predložili Komisii plán vzťahujúci sa na med. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Pitcairnových ostrovov, pokiaľ ide o med.

(5)

Rwanda predložila Komisii plán vzťahujúci sa na med. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Rwandy, pokiaľ ide o med.

(6)

Ukrajina predložila Komisii plán vzťahujúci sa na hovädzí dobytok a ošípané. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mali zahrnúť položky týkajúce sa Ukrajiny, pokiaľ ide o hovädzí dobytok a ošípané.

(7)

Spojené arabské emiráty sú v súčasnosti zahrnuté na zozname, pokiaľ ide o akvakultúru a mlieko (len ťavie mlieko). Spojené arabské emiráty však neposkytli plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES, pokiaľ ide o akvakultúru. Položka týkajúca sa Spojených arabských emirátov, pokiaľ ide o akvakultúru, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť.

(8)

Rozhodnutie 2011/163/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Kód ISO2

Štát

Hovädzí dobytok

Ovce, kozy

Ošípané

Kone

Hydina

Akva-kultúra

Mlieko

Vajcia

Králiky

Divina

Chovná divina

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánsko

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švajčiarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južná Kórea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Čierna Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurícius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nová Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francúzska Polynézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnove ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudská Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Maríno

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvádor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené štáty

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Len ťavie mlieko.

(2)  Vývoz živých koňovitých určených na zabitie (výlučne zvieratá na produkciu potravín) do Únie.

(3)  Tretie krajiny používajúce iba surovinu pochádzajúcu buď z členských štátov alebo iných tretích krajín schválených na dovoz takejto suroviny do Únie v súlade s článkom 2.

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(5)  Nezahŕňa Kosovo (týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(6)  Len sob z Murmanskej oblasti a z Jamalskoneneckej oblasti.“


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/138/EÚ, pokiaľ ide o podmienky dovozu špecifikovaných rastlín do Únie a ich pohybu v rámci Únie s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu

[oznámené pod číslom C(2014) 3798]

(2014/356/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím 2012/138/EÚ (2) sa umožňuje dovážať do Únie rastliny, ktoré sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (ďalej len: „špecifikovaný organizmus“).

(2)

Z informácií poskytnutých Čínou vyplýva, že rastliny, ktoré sú mladšie ako dva roky a ktoré sa trvalo pestovali na mieste produkcie zriadenom ako oblasť bez výskytu špecifikovaného organizmu, ktoré sa však nenachádza v oblasti bez výskytu škodcu, nepredstavujú žiadne ďalšie riziko zavlečenia uvedeného organizmu. Preto je vhodné umožniť aj dovoz takýchto rastlín.

(3)

Takisto je vhodné umožniť dovoz takýchto rastlín z iných tretích krajín a umožniť ich pohyb v rámci Únie.

(4)

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/138/EÚ z 1. marca 2012 týkajúce sa núdzového opatrenia proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu. Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 38.


PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/EÚ sa mení takto:

1)

Oddiel 1 sa mení takto:

a)

v písm. b) odseku 1 časti A sa úvodná veta nahrádza takto:

„b)

že sa rastliny počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:“

b)

v písm. b) odseku 1 časti B sa úvodná veta nahrádza takto:

„b)

že sa rastliny počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:“

2)

úvodná veta odseku 1 oddielu 2 sa nahrádza takto:

„Špecifikované rastliny pochádzajúce (1) z vymedzených oblastí v rámci Únie sa môžu presúvať v rámci Únie iba vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (2), a ak sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred presunom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie:“


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade série európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a EN ISO 20957 (časť 1) týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení a desiatich európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/357/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 27. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/476/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa stacionárnych tréningových zariadení podľa smernice 2001/95/ES Európskkeho parlamentu s Rady (2).

(6)

Komisia 5. septembra 2012 vydala európskym normalizačným organizáciám normalizačný mandát M/506 na vypracovanie európskych noriem týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení na riešenie hlavných rizík spojených s týmito zariadeniami, a to podľa zásady, že za bežných, primeraných a predvídateľných podmienok používania sa riziko zranenia alebo poškodenia zdravia a bezpečnosti musí minimalizovať prostredníctvom konštrukcie alebo bezpečnostných opatrení. V mandáte sa vyžadovalo, aby sa zohľadnili tieto aspekty: stabilita voľne stojaceho zariadenia, ostré hrany a drsné povrchy, konce rúrok, časti, ktoré vykonávajú zvierací, strižný, točivý alebo vratný pohyb v prístupnom mieste, závažia, prístup k zariadeniu a opustenie zariadenia, nastavovací a aretovací mechanizmus, laná, pásy a reťaze, oceľové laná a kladky, vedenie lán a pásov, body vtiahnutia lán a pásov, pozície uchopenia, integrované, prídavné a otočné držadlá, elektrická bezpečnosť a odstavenie z prevádzky vypnutím elektrického prúdu.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu prijal sériu európskych noriem (EN 957 časti 2 a 4 – 10) a európsku normu EN ISO 20957 (časť 1) pre stacionárne tréningové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje mandát Komisie.

(8)

Séria európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a európska norma EN ISO 20957 (časť 1) týkajúce sa stacionárnych tréningových zariadení spĺňajú mandát M/506 a sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Komisia 27. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/479/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa gymnastického náradia podľa smernice 2001/95/ES Európskkeho parlamentu s Rady (3).

(10)

Komisia 5. septembra 2012 vydala európskym normalizačným organizáciám normalizačný mandát M/507 na vypracovanie európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia na riešenie hlavných rizík spojených s týmito zariadeniami, konkrétne rizík vyplývajúcich z nedostatočnej nosnosti náradia, zo straty stability náradia, z použitia elektrickej energie a používaných elektrických obvodov, z použitej mechanickej alebo vodnej energie, z používania samotného náradia vrátane pádov, rezných poranení, zachytenia, udusenia, kolízií a preťaženia organizmu, z dostupnosti náradia vrátane jeho dostupnosti v prípade, že je poškodené, a v núdzových situáciách, z možného kontaktu náradia s nezúčastnenými prítomnými osobami (napr. diváci), z nedostatočnej údržby, z montáže, demontáže a manipulácie s náradím, ako aj z vystavenia chemickým látkam.

(11)

Európsky výbor pre normalizáciu prijal desať európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia, na ktoré sa vzťahuje mandát Komisie.

(12)

Týchto desať európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia spĺňa mandát M/507 a je v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tieto európske normy spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú:

a)

EN ISO 20957-1:2013 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 20957-1:2013)“;

b)

EN 957-2:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 2: Posilňovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

c)

EN 957-4:2006+A1:2010 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 4: Posilňovacie lavice, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

d)

EN 957-5:2009 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 5: Stacionárne bicykle a posilňovacie tréningové zariadenia pre hornú časť tela, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

e)

EN 957-6:2010 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

f)

EN 957-7:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 7: Veslovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

g)

EN 957-8:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 8: Šliapacie a stúpacie zariadenia a simulátory výstupu do schodov, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

h)

EN 957-9:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 9: Elipsovité tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

i)

EN 957-10:2005 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 10: Trenažéry s pevným kolesom alebo bez voľnobehu, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

j)

EN 913:2008 „Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

k)

EN 914:2008 „Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

l)

EN 915:2008 „Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

m)

EN 916:2003 „Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

n)

EN 12196:2003 „Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy“;

o)

EN 12197:1997 „Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

p)

EN 12346:1998 „Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

q)

EN 12432:1998 „Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“;

r)

EN 12655:1998 „Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“;

s)

EN 13219:2008 „Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“.

Článok 2

Odkazy na normy EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 a EN 13219:2008 sa uverejnia v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2011, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2011, s. 13.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade európskej normy EN 16281:2013 týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/358/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 odsek 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 7. januára 2010 prijala rozhodnutie 2010/11/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa blokovacích/ zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, podľa smernice 2001/95/ES (2).

(6)

Komisia 10. mája 2010 vydala európskym normalizačným organizáciám mandát M/465 na vypracovanie európskej normy týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, na riešenie rizika udusenia malými súčiastkami, rizika akéhokoľvek zranenia na ostrých hranách a vyčnievajúcich častiach a rizika zakliesnenia prstov. V mandáte sa navyše vyžadovalo, aby sa určili vhodné testy na zabezpečenie blokovacích/zaisťovacích zariadení proti použitiu deťmi, zabezpečenie celistvosti konštrukcie počas očakávanej životnosti, ako aj zabezpečenie ich odolnosti proti starnutiu a vystaveniu poveternostným podmienkam.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu v reakcii na mandát Komisie prijal európsku normu EN 16281:2013 týkajúcu sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere.

(8)

Európska norma EN 16281:2013 spĺňa mandát M/465 a je v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ňu by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európska norma EN 16281:2013 „Výrobky na ochranu detí. Blokovacie/zaisťovacie zariadenia zabezpečené proti použitiu deťmi, namontované spotrebiteľom na okná a balkónové dvere. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“ spĺňa požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 2

Odkaz na normu EN 16281:2013 sa uverejní v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 4, 8.1.2010, s. 91.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade európskych noriem 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/359/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 odsek 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 21. apríla 2005 prijala rozhodnutie 2005/323/ES o bezpečnostných požiadavkách, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (2).

(6)

Komisia 6. septembra 2005 vydala európskym normalizačným organizáciám mandát M/372 na vypracovanie európskej normy na riešenie hlavných rizík spojených s plávajúcimi výrobkami na voľný čas na používanie na a vo vode, predovšetkým rizík utopenia a nehôd blízkych utopeniu, ako aj ďalších rizík, akými sú riziká spojené s konštrukciou výrobku ako odplávanie výrobku, strata uchopenia, pád z vysokej výšky, zachytenie alebo zamotanie nad hladinou vody alebo pod ňou, náhla strata vznášania na vode, prevrátenie, šok z chladu, ako aj riziká vlastné jeho používaniu ako kolízia a zrážka a riziká spojené s vetrom, prúdmi a prílivmi a odlivmi.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu v reakcii na mandát Komisie prijal sériu európskych noriem (EN 15649 časti 1 – 7) týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode. Komisia 18. júla 2013 prijala vykonávacie rozhodnutie 2013/390/EÚ (3), v ktorom sa uvádza, že európske normy EN 15649 (časti 1 – 7) týkajúce sa plávajúcich výrobkov na voľný čas spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú, a uverejnila na ne odkaz v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

(8)

Odvtedy Európsky výbor pre normalizáciu zrevidoval tieto európske normy týkajúce sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode: EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Európske normy EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 spĺňajú mandát M/372 a sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tieto európske normy spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú:

a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 „Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 1: klasifikácia, materiály, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy“;

b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 „Plávajúce výrobky na voľný čas na použitie na a vo vode. Časť 6: ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre prostriedky triedy D“.

Článok 2

Odkazy na normy EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 sa uverejnia v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 104, 23.4.2005, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 19.7.2013, s. 22.


14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/47


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. apríla 2014

o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti

(ECB/2014/16)

(2014/360/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

Podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 Administratívny revízny výbor vykonáva interné administratívne preskúmanie rozhodnutí, ktoré prijme Európska centrálna banka (ECB) pri vykonávaní právomocí, ktorými bola poverená nariadením (EÚ) č. 1024/2013, na základe žiadosti o preskúmanie predloženej v súlade s článkom 24 ods. 5.

(2)

Podľa článku 24 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB prijme pravidlá činnosti Administratívneho revízneho výboru, ktoré sa uverejnia.

(3)

Podľa článku 24 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zriadením Administratívneho revízneho výboru nie je dotknuté právo podať návrh na začatie konania na Súdnom dvore Európskej únie v súlade so zmluvami.

(4)

Preskúmanie Administratívnym revíznym výborom je dobrovoľným preskúmaním pre osoby, ktorým je určené rozhodnutie ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 alebo ktorých sa tieto rozhodnutia priamo a konkrétne týkajú, pred podaním návrhu na začatie konania na Súdnom dvore,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Doplňujúci charakter

Toto rozhodnutie dopĺňa rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Pojmy použité v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako pojmy, ktoré sú vymedzené v rokovacom poriadku Európskej centrálnej banky.

HLAVA I

ADMINISTRATÍVNY REVÍZNY VÝBOR

Článok 2

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Administratívny revízny výbor (ďalej len „Administratívny revízny výbor“).

Článok 3

Zloženie

1.   Administratívny revízny výbor sa skladá z piatich členov, ktorých nahradia dvaja náhradníci na základe podmienok ustanovených v odseku 3.

2.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a dvaja náhradníci sú uznávané osobnosti, ktoré sú občanmi členského štátu s preukázanými relevantnými znalosťami a odbornými skúsenosťami vrátane skúseností v oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva alebo iných finančných služieb. Nemôžu byť súčasnými zamestnancami ECB, príslušných vnútroštátnych orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ktoré sa zúčastňujú na úlohách vykonávaných ECB na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

3.   Dvaja náhradníci dočasne nahradia členov Administratívneho revízneho výboru v prípade, že dočasne nebudú schopní vykonávať funkciu, v prípade smrti, odstúpenia alebo odvolania, alebo ak pri konkrétnej žiadosti o preskúmanie existujú oprávnené dôvody na vážne znepokojenie v súvislosti s existenciou konfliktu záujmov. Konflikt záujmov vznikne, ak člen Administratívneho revízneho výboru má súkromné alebo osobné záujmy, ktoré môžu ovplyvniť alebo sa zdá, že by mohli ovplyvniť nestranný a objektívny výkon jeho funkcie.

Článok 4

Vymenovanie

1.   Členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov vymenúva Rada guvernérov tak, aby sa v najväčšej možnej miere zabezpečila primeraná geografická a rodová rovnováha v rámci členských štátov.

2.   Po verejnej výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie by Výkonná rada po vypočutí Rady pre dohľad mala Rade guvernérov predložiť nominácie členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov Rady guvernérov najneskôr do jedného mesiaca pred začatím zasadnutia Rady guvernérov, na ktorom sa má prijať rozhodnutie týkajúce sa vymenovania.

3.   Funkčné obdobie členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné.

4.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a dvaja náhradníci konajú nezávisle a vo verejnom záujme. Nepodliehajú žiadnym pokynom a podávajú verejné vyhlásenie o záväzkoch a verejné priznanie o záujmoch s poukázaním na všetky priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ohrozujúce ich nezávislosť, alebo na to, že takéto záujmy nemajú.

5.   Podmienky pre vymenovanie členov a dvoch náhradníkov Administratívneho revízneho výboru ustanovuje Rada guvernérov.

Článok 5

Predseda a podpredseda

1.   Administratívny revízny výbor určí svojho predsedu a podpredsedu.

2.   Predseda zabezpečí fungovanie Administratívneho revízneho výboru, efektívne uskutočňovanie preskúmavania a dodržiavanie pravidiel činnosti.

3.   Podpredseda bude, s cieľom zabezpečiť fungovanie Administratívneho revízneho výboru, pomáhať predsedovi pri výkone jeho povinností a zaujme jeho miesto, ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo ak o to predseda požiada.

Článok 6

Tajomník Administratívneho revízneho výboru

1.   Tajomník Rady pre dohľad koná ako tajomník Administratívneho revízneho výboru (ďalej len „tajomník“).

2.   Tajomník zodpovedá za prípravu účinnej analýzy preskúmania, organizovanie predbežných vypočutí a vypočutí Administratívneho revízneho výboru, vyhotovenie príslušných zápisníc, vedenie registra preskúmaní a inak za poskytovanie pomoci v súvislosti s preskúmaním.

3.   ECB poskytuje Administratívnemu revíznemu výboru primeranú podporu, vrátane právnych znalostí s cieľom pomôcť pri posudzovaní výkonu právomocí ECB na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

HLAVA II

ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

Článok 7

Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie

1.   Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 určené rozhodnutie ECB alebo ktorej sa toto rozhodnutie priamo a konkrétne týka, ktorá má v úmysle požiadať o interné administratívne preskúmanie (ďalej len „žiadateľ“), za týmto účelom predloží písomné oznámenie tajomníkovi so žiadosťou o preskúmanie, pričom identifikuje napadnuté rozhodnutie. Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie sa predkladá v jednom z úradných jazykov Únie.

2.   Tajomník bezodkladne potvrdí žiadateľovi prijatie oznámenia so žiadosťou o preskúmanie.

3.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie sa predloží v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozhodnutia žiadateľovi, alebo v prípade neoznámenia rozhodnutia odo dňa, keď sa o ňom žiadateľ dozvedel.

4.   Napadnuté rozhodnutie sa pripojí k oznámeniu so žiadosťou o preskúmanie, ktoré: a) uvedie dôvody, na ktorých sa zakladá; b) ak sa podáva žiadosť o preskúmanie, ktorá má mať odkladný účinok, uvedie dôvody takejto žiadosti; c) bude mať pripojené kópie akýchkoľvek dokumentov, na ktoré sa žiadateľ odvoláva a d) ak oznámenie so žiadosťou o preskúmanie presiahne 10 strán, uvedie zoznam položiek a) až c).

5.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie jasne uvedie všetky kontaktné údaje žiadateľa, aby tajomník mohol prípadne žiadateľovi alebo jeho zástupcovi zasielať oznámenia. Tajomník zašle potvrdenie o prijatí žiadateľovi a uvedie, či je oznámenie so žiadosťou o preskúmanie úplné.

6.   Žiadateľ môže kedykoľvek stiahnuť oznámenie so žiadosťou o preskúmanie podaním oznámenia o stiahnutí tajomníkovi.

7.   Po podaní tajomníkovi sa oznámenie so žiadosťou o preskúmanie spolu s pripojenými dokumentmi bezodkladne interne zasiela, aby ECB mohla byť zastúpená počas konania.

Článok 8

Spravodajca

Po prijatí oznámenia so žiadosťou o preskúmanie predseda určí spravodajcu na preskúmanie spomedzi členov Administratívneho revízneho výboru vrátane predsedu. Pri určení spravodajcu predseda zohľadní špecifické odborné znalosti každého člena Administratívneho revízneho výboru.

Článok 9

Odkladný účinok

1.   Predloženie oznámenia so žiadosťou o preskúmanie nemá odkladný účinok pre uplatňovanie napadnutého rozhodnutia za podmienok ustanovených v odseku 2.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže Rada guvernérov na návrh Administratívneho revízneho výboru rozhodnúť o odklade uplatňovania napadnutého rozhodnutia, ak je žiadosť o preskúmanie prípustná a nie je zjavne nepodložená a ak zastáva stanovisko, že okamžité uplatnenie napadnutého rozhodnutia môže spôsobiť nenapraviteľnú škodu. Rada Guvernérov prijme také rozhodnutie o odklade uplatňovania napadnutého rozhodnutia po vypočutí stanoviska Rady pre dohľad v prípade potreby.

3.   Postupy ustanovené v týchto pravidlách činnosti vrátane tých, ktoré sú uvedené v článkoch 12 a 14 v súvislosti s pokynmi a vypočutiami, sa podľa potreby uplatnia pri rozhodovaní o akejkoľvek otázke týkajúcej sa odkladného účinku.

HLAVA III

PRESKÚMANIE

Článok 10

Rozsah preskúmania Administratívnym revíznym výborom

1.   V súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 rozsah interného administratívneho preskúmania pokrýva procesný a vecný súlad príslušného rozhodnutia s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

2.   Preskúmanie Administratívnym revíznym výborom sa obmedzuje na preskúmanie dôvodov, na ktoré sa odvoláva žiadateľ, ako sa uvádza v oznámení so žiadosťou o preskúmanie.

Článok 11

Prípustnosť žiadosti o preskúmanie

1.   Administratívny revízny výbor určí, či a do akej miery je žiadosť o preskúmanie prípustná pred posúdením, či je právne podložená. Ak Administratívny revízny výbor považuje žiadosť o preskúmanie celkom alebo sčasti za neprípustnú, takéto posúdenie sa uvedie v stanovisku Administratívneho revízneho výboru podľa článku 17.

2.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie podané v súvislosti s novým rozhodnutím Rady guvernérov, ako sa uvádza v článku 24 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, nie je prípustné.

Článok 12

Pokyny

Predseda môže v mene Administratívneho revízneho výboru dávať pokyny na účinné uskutočnenie preskúmania vrátane pokynov na vyhotovenie dokumentov alebo poskytnutie informácií. Tajomník zašle takéto pokyny príslušným stranám. Predseda môže na tieto účely viesť konzultácie s ostatnými členmi.

Článok 13

Nedodržanie pokynov alebo pravidiel

1.   Ak žiadateľ bez riadneho dôvodu nedodrží pokyn Administratívneho revízneho výboru alebo ustanovení týchto pravidiel činnosti, Administratívny revízny výbor mu môže nariadiť, aby uhradil akékoľvek trovy konania vzniknuté z dôvodu omeškania.

2.   Pred tým, než vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 1, Administratívny revízny výbor zašle žiadateľovi oznámenie, aby mu umožnil vzniesť námietky proti vydaniu takéhoto rozhodnutia.

Článok 14

Vypočutie

1.   Administratívny revízny výbor môže zvolať ústne pojednávanie, ak to považuje za nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu. Od žiadateľa, ako aj ECB sa vyžaduje, aby na tomto pojednávaní predniesli svoje ústne pripomienky.

2.   Predseda vydá pokyny, pokiaľ ide o priebeh, formu a termín pojednávania.

3.   Pojednávanie sa koná v priestoroch ECB. Na pojednávaní sa zúčastní tajomník. Tretím osobám sa účasť na pojednávaní neumožňuje.

4.   Predseda môže vo výnimočných prípadoch na návrh žiadateľa alebo ECB, alebo z vlastnej iniciatívy pojednávanie odročiť.

5.   Ak bolo strane oznámené, že sa bude konať ústne pojednávanie a strana sa na pojednávanie nedostaví, Administratívny revízny výbor môže konať v jej neprítomnosti.

Článok 15

Dôkazy

1.   Žiadateľ môže Administratívny revízny výbor požiadať o udelenie súhlasu na predkladanie dôkazov formou písomného vyhlásenia, svedeckej výpovede alebo posudku znalca.

2.   Žiadateľ môže Administratívny revízny výbor požiadať o udelenie súhlasu na predvolanie svedka alebo znalca, ktorý podal písomné vyhlásenie na účely podania ústneho svedectva na pojednávaní. ECB môže tiež požiadať Administratívny revízny výbor o udelenie súhlasu na predvolanie svedka alebo znalca na účely podania ústneho svedectva na pojednávaní.

3.   Administratívny revízny výbor udelí súhlas iba, ak to považuje za nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu.

4.   Svedkov alebo znalcov vypočuje Administratívny revízny výbor. Takéto dôkazy sa predkladajú v stanovenej lehote. Žiadateľ má právo opätovne vypočuť svedkov alebo znalcov predvolaných ECB, ak je to nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu.

HLAVA IV

ROZHODOVACÍ PROCES

Článok 16

Stanovisko k prieskumu

1.   Administratívny revízny výbor prijme stanovisko k prieskumu v lehote primeranej naliehavosti danej veci a najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu doručenia oznámenia so žiadosťou o preskúmanie.

2.   V stanovisku navrhne, či sa má pôvodné rozhodnutie zrušiť, nahradiť rozhodnutím s rovnakým obsahom alebo nahradiť rozhodnutím so zmeneným obsahom. Ak sa má pôvodné rozhodnutie nahradiť rozhodnutím so zmeneným obsahom, v stanovisku sa uvedú návrhy na nevyhnutné zmeny.

3.   Stanovisko sa prijme väčšinou aspoň troch členov Administratívneho revízneho výboru.

4.   Stanovisko je písomné a obsahuje odôvodnenie, a bezodkladne sa zašle Rade pre dohľad.

5.   Stanovisko nie je pre Radu pre dohľad alebo Radu guvernérov záväzné.

Článok 17

Príprava nového návrhu rozhodnutia

1.   Rada pre dohľad posúdi stanovisko Administratívneho revízneho výboru a navrhne Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia. Posúdenie Rady pre dohľad sa neobmedzuje na preskúmanie dôvodov, na ktoré sa odvoláva žiadateľ, ako sa uvádza v oznámení so žiadosťou o preskúmanie, ale môže taktiež zohľadniť iné prvky pri vypracovaní nového návrhu rozhodnutia.

2.   Nový návrh rozhodnutia Rady pre dohľad, ktorý pôvodné rozhodnutie nahrádza rozhodnutím s rovnakým obsahom, sa predloží Rade guvernérov do 10 pracovných dní od doručenia stanoviska Administratívneho revízneho výboru. Nový návrh rozhodnutia Rady pre dohľad, ktorým sa ruší alebo mení pôvodné rozhodnutie, sa predloží Rade guvernérov do 20 pracovných dní od doručenia stanoviska Administratívneho revízneho výboru.

Článok 18

Oznamovanie

Stanovisko Administratívneho revízneho výboru, nový návrh rozhodnutia predložený Radou pre dohľad a nové rozhodnutie prijaté Radou guvernérov oznámi tajomník Rady guvernérov stranám vrátane príslušného odôvodnenia.

HLAVA V

PODANIE NA SÚD

Článok 19

Podanie na Súdny dvor

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo predložiť vec Súdnemu dvoru v súlade so zmluvami.

HLAVA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Prístup k spisom

1.   Právo žiadateľa na obhajobu by sa malo plne dodržiavať. Na tento účel má žiadateľ, po tom, čo podal písomné oznámenie so žiadosťou o preskúmanie, právo na prístup k spisu ECB s výhradou oprávnených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré nie sú žiadateľom, na ochranu ich obchodného tajomstva.

2.   Spisy pozostávajú zo všetkých dokumentov, ktoré ECB získala, vypracovala alebo zhromaždila počas konania o dohľade bez ohľadu na prostriedok, na ktorom sa dokumenty uchovávajú.

3.   Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie.

4.   Na účely tohto článku môžu dôverné informácie zahŕňať interné dokumenty ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu a korešpondenciu medzi ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom alebo medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

5.   Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni ECB, aby zverejnila a použila informácie nevyhnutné na preukázanie porušenia.

6.   ECB môže stanoviť, že prístup k spisu sa udelí jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa riadne zohľadnia technické schopnosti strán: a) prostredníctvom CD-ROM-u alebo iných zariadení na elektronické uloženie údajov, ktoré môže byť dostupné v budúcnosti; b) prostredníctvom kópií prístupného spisu v papierovej forme, ktoré im budú zaslané poštou; c) výzvou, aby do prístupného spisu nahliadli v kanceláriách ECB.

Článok 21

Rozhodnutia o nákladoch

1.   Náklady na prieskum zahŕňajú primerané náklady, ktoré z dôvodu prieskumu vznikli.

2.   Po tom, čo Rada guvernérov oznámi nové rozhodnutie a žiadateľ stiahne oznámenie so žiadosťou o preskúmanie, Rada pre dohľad navrhne, aby časť nákladov uhradil žiadateľ. Žiadateľ má právo proti tomu vzniesť námietku.

3.   Akékoľvek neprimerané náklady, ktoré vznikli žiadateľovi pri predkladaní písomných alebo ústnych dôkazov a v súvislosti s právnym zastúpením, uhradí žiadateľ.

4.   Žiadateľ nehradí žiadne náklady v prípadoch, v ktorých Rada guvernérov ruší alebo mení pôvodné rozhodnutie v dôsledku oznámenia so žiadosťou o preskúmanie. To neplatí v prípade akýchkoľvek neprimeraných nákladov, ktoré vznikli žiadateľovi pri predkladaní písomných alebo ústnych dôkazov a v súvislosti s právnym zastúpením, ktoré uhradí žiadateľ.

5.   Rada guvernérov rozhodne o rozdelení nákladov v súlade s postupom ustanoveným v článku 13g.2 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

6.   Ak sa nariadi úhrada nákladov, musia sa uhradiť do 20 pracovných dní.

Článok 22

Dôvernosť a služobné tajomstvo

1.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a ich náhradníci sú aj po skončení svojich funkcií povinní zachovávať služobné tajomstvo, ako to ustanovuje článok 37 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

2.   Rokovania Administratívneho revízneho výboru sú dôverné, pokiaľ Rada guvernérov nepoverí prezidenta ECB, aby zverejnil výsledky týchto rokovaní.

3.   Dokumenty, ktoré Administratívny revízny výbor vypracuje alebo ktoré má k dispozícii, sú dokumentmi ECB, a preto sú tajné a zaobchádza sa s nimi v súlade s článkom 23 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky (2).

Článok 23

Dodatočné pravidlá

1.   Administratívny revízny výbor môže prijať dodatočné pravidlá s cieľom upraviť svoje rokovania a činnosti.

2.   Administratívny revízny výbor môže vydávať formuláre a príručky.

3.   Dodatočné pravidlá, formuláre a príručky, ktoré prijme Administratívny revízny výbor, sa oznámia Rade pre dohľad a uverejnia na internetovej stránke ECB.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. apríla 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.


Korigendá

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/54


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

( Úradný vestník Európskej únie L 57 z 27. februára 2014 )

Na strane 16 v tabuľke 1 riadku 097 v prílohe:

namiesto:

„Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedené komunitou v mestských a vidieckych oblastiach“

má byť:

„Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach“.

Na strane 16 v tabuľke 1 riadku 103 v prílohe:

namiesto:

„Udržateľné začleňovanie mladých ľudí na trhu práce, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú alebo nie sú zapojení do odbornej prípravy vrátane mladých ľudí, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, a to aj prostredníctvom vykonávania záruky pre mladých ľudí“

má byť:

„Udržateľné začleňovanie mladých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania alebo odbornej prípravy vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, na pracovný trh, a to aj prostredníctvom záruky pre mladých“.

Na strane 16 v tabuľke 1 riadku 106 v prílohe:

namiesto:

„Adaptácia pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmenu“

má byť:

„Prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 108 v prílohe:

namiesto:

„Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, a lepšie prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, a to aj prostredníctvom opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej mobility pracovnej sily, ako aj prostredníctvom programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami“

má byť:

„Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti a zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj prostredníctvom programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 109 v prílohe:

namiesto:

„Aktívne začleňovanie, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť, a zlepšenie zamestnateľnosti“

má byť:

„Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 110 v prílohe:

namiesto:

„Sociálna a ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia“

má byť:

„Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 111 v prílohe:

namiesto:

„Boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnosti príležitostí“

má byť:

„Boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitostí“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 112 v prílohe:

namiesto:

„Zlepšenie prístupu k cenovo prijateľným, udržateľným a vysoko kvalitným službám vrátane služieb zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb verejného záujmu“

má byť:

„Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 113 v prílohe:

namiesto:

„Podpora sociálneho podnikania a profesijného začleňovania do sociálnych podnikov a sociálneho a solidárneho hospodárstva s cieľom zlepšiť prístup k zamestnaniu“

má byť:

„Podpora sociálneho podnikania a odbornej integrácie v sociálnych podnikoch a sociálneho a solidárneho hospodárstva na uľahčenie prístupu k zamestnaniu“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 114 v prílohe:

namiesto:

„Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou“

má byť:

„Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 115 v prílohe:

namiesto:

„Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a jeho prevencia a podpora rovnosti prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a informálnych spôsobov vzdelávania s cieľom opätovne sa zapojiť do vzdelávania a odbornej prípravy“

má byť:

„Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a informálnych spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 116 v prílohe:

namiesto:

„Zlepšenie kvality a účinnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť účasť a úroveň dosiahnutého vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín“

má byť:

„Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 117 v prílohe:

namiesto:

„Presadzovanie rovnosti prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií pracovnej sily a podpora pružných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom profesijného poradenstva a potvrdzovaním nadobudnutých kompetencií“

má byť:

„Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 118 v prílohe:

namiesto:

„Zvyšovanie relevantnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska trhu práce, uľahčovanie prechodu zo vzdelávania do zamestnania a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovskej prípravy“

má byť:

„Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 119 v prílohe:

namiesto:

„Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej regulácie a dobrej správy“

má byť:

„Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy“.

Na strane 17 v tabuľke 1 riadku 120 v prílohe:

namiesto:

„Budovanie kapacít všetkých zainteresovaných strán, ktoré zabezpečujú vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, odbornú prípravu a opatrenia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, a to aj prostredníctvom sektorových a územných dohôd o podnecovaní reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni“

má byť:

„Budovanie kapacít pre všetky zainteresované strany, ktoré poskytujú vzdelanie, celoživotné vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanie a sú činné v oblasti sociálnej politiky, a to aj prostredníctvom sektorových a územných dohôd na účely mobilizácie reformy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni“.

Na strane 18 v nadpise tabuľky 4 v prílohe:

namiesto:

„TABUĽKA 4: KÓDY PRE DIMENZIU ‚MECHANIZMY ÚZEMNEJ REALIZÁCIE‘“

má byť:

„TABUĽKA 4: KÓDY PRE DIMENZIU ‚ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE‘“.

Na strane 18 v podnadpise tabuľky 4 v prílohe:

namiesto:

„4.

MECHANIZMY ÚZEMNEJ REALIZÁCIE“

má byť:

„4.

ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE“.

Na strane 18 v tabuľke 4 riadku 06 v prílohe:

namiesto:

„Iniciatívy miestneho rozvoja vedené komunitou“

má byť:

„Iniciatívy miestneho rozvoja vedeného komunitou“.