ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 174

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
13. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/347/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. februára 2014 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie

1

 

 

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 ( 1 )

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 623/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály ( 1 )

12

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 624/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik Čisté nebo 2 ( 1 )

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 625/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2014 z 10. júna 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 627/2014 z 12. júna 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o monitorovanie tuhých častíc palubným diagnostickým systémom ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 628/2014 z 12. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 341/2007, pokiaľ ide o dovoznú colnú kvótu na cesnak s pôvodom v Číne

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 629/2014 z 12. júna 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky metyl(nonyl)ketón ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2014 z 12. júna 2014, ktorým sa dvestopätnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 631/2014 zo 12. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/348/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

40

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/349/SZBP z 12. júna 2014, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom [oznámené pod číslom C(2014)3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/1


ROZHODNUTIE RADY

z 20. februára 2014

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie

(2014/347/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 114, 168, 169 a 172, článok 173 ods. 3 a články 188 a 192 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2012/777/EÚ (1) Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie (2)(ďalej len „protokol“) bol v mene Únie podpísaný 17. decembra 2012.

(2)

Uvedený protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 10 protokolu (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. februára 2014

Za Radu

predseda

K. HATZIDAKIS


(1)  Ú. v. EÚ L 340, 13.12.2012, s. 26.

(2)  Pozri stranu 3 v tomto čísle Úradného vestníka.

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/3


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o všeobecných zásadách účasti Arménskej republiky na programoch Únie

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

na jednej strane,

a

ARMÉNSKA REPUBLIKA, ďalej len „Arménsko“,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

keďže:

(1)

Arménsko uzavrelo Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskom na strane druhej (ďalej len „dohoda“), ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli 17. a 18. júna 2004 uvítala návrhy Európskej komisie v súvislosti s európskou susedskou politikou (ďalej len „ESP“) a schválila závery Rady zo 14. júna 2004.

(3)

Rada pri mnohých iných príležitostiach opakovane prijala závery v prospech tejto politiky.

(4)

Rada 5. marca 2007 vyjadrila podporu všeobecnému a globálnemu prístupu stanovenému v oznámení Európskej komisie zo 4. decembra 2006 s cieľom umožniť partnerom európskej susedskej politiky účasť v agentúrach Spoločenstva a na programoch Spoločenstva na základe nimi dosiahnutých výsledkov a pokiaľ to umožňujú právne základy.

(5)

Arménsko vyjadrilo svoje želanie zúčastniť sa na niekoľkých programoch Únie.

(6)

Konkrétne podmienky účasti Arménska na každom jednotlivom programe, najmä finančný príspevok a postupy podávania správ a hodnotenia, sa stanovia v memorande o porozumení medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Arménska,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Arménsku sa umožní zúčastňovať sa na všetkých súčasných a budúcich programoch Únie otvorených pre účasť Arménska v súlade s príslušnými ustanoveniami, ktorými sa tieto programy prijímajú.

Článok 2

Arménsko prispeje finančne do všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s konkrétnymi programami, na ktorých sa zúčastní.

Článok 3

Zástupcovia Arménska sa môžu ako pozorovatelia v záležitostiach, ktoré sa týkajú Arménska, zúčastňovať na činnosti riadiacich výborov zodpovedných za monitorovanie programov, na ktoré Arménsko finančne prispieva.

Článok 4

Na projekty a iniciatívy predložené účastníkmi z Arménska sa v čo najväčšej možnej miere vzťahujú tie isté podmienky, pravidlá a postupy, ktoré sa v príslušných programoch vzťahujú na členské štáty.

Článok 5

Konkrétne podmienky účasti Arménska na každom jednotlivom programe, najmä pokiaľ ide o splatný finančný príspevok a postupy podávania správ a hodnotenia, sa stanovia v memorande o porozumení medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Arménska na základe kritérií stanovených príslušnými programami.

Ak Arménsko požiada o vonkajšiu pomoc Únie, aby sa mohlo zúčastniť na určitom programe Únie, a to na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva, alebo na základe iného podobného nariadenia týkajúceho sa vonkajšej pomoci Únie pre Arménsko, ktoré sa môže v budúcnosti prijať, podmienky, ktorými sa riadi využívanie vonkajšej pomoci Únie Arménskom, sa stanovia v dohode o financovaní, najmä so zreteľom na článok 20 nariadenia (ES) č. 1638/2006.

Článok 6

V každom memorande o porozumení uzavretom podľa článku 5 sa v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, stanoví, že finančnú kontrolu alebo audit alebo iné overenia vrátane administratívnych vyšetrovaní vykoná Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom a Dvor audítorov, alebo sa vykonajú na základe právomoci týchto orgánov.

Stanovia sa podrobné ustanovenia o finančnej kontrole a audite, administratívnych opatreniach, sankciách a vymáhaní, ktoré umožnia, aby Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom a Dvoru audítorov boli priznané právomoci rovnocenné tým, ktoré majú v prípade príjemcov pomoci alebo dodávateľov, ktorí majú sídlo v Únii.

Článok 7

Tento protokol sa uplatňuje po dobu platnosti dohody.

Zmluvné strany ho podpíšu a schvália v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane.

Platnosť tohto protokolu uplynie šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Vypovedanie tohto protokolu ktoroukoľvek zmluvnou stranou nemá vplyv na prípadné vykonávanie inšpekcií a kontrol podľa ustanovení článkov 5 a 6.

Článok 8

Najneskôr tri roky po nadobudnutí platnosti tohto protokolu a potom každé tri roky môžu obe zmluvné strany preskúmať vykonávanie tohto protokolu na základe skutočnej účasti Arménska na programoch Únie.

Článok 9

Tento protokol sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, a to za podmienok, ktoré sú v nej stanovené, a na strane druhej na územie Arménska.

Článok 10

Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou oznámia ukončenie postupov potrebných na nadobudnutie platnosti protokolu.

Článok 11

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 12

Tento protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a arménskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā -

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


NARIADENIA

13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 622/2014

zo 14. februára 2014,

ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3 písm. b) a článok 1 ods. 3 písm. c) body i) až vii),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (2) sa stanovuje „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a stanovuje sa ním účasť Únie vo verejno-súkromných partnerstvách vrátane spoločných podnikov v kľúčových oblastiach, v ktorých môžu výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu cieľov väčšej konkurencieschopnosti Únie a pomôcť riešiť spoločenské výzvy.

(2)

Účasť na nepriamych opatreniach v rámci programu Horizont 2020 by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. S cieľom zohľadniť osobitné prevádzkové potreby spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 zmluvy v oblasti inovačných liekov, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy bola delegovaná na Komisiu na obdobie trvania programu Horizont 2020 s cieľom umožniť financujúcim subjektom zriadeným podľa článku 187 zmluvy obmedziť oprávnenosť na financovanie na osobitné druhy účastníkov a prijať osobitné pravidlá duševného vlastníctva.

(3)

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky bol založený nariadením Rady (ES) č. 73/2008 (3) na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom podporiť spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami, ako napríklad priemyslom, verejnými orgánmi (vrátane regulačných), organizáciami pacientov, univerzitami a klinickými strediskami, a zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutický priemysel vyrábal účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky.

(4)

Osobitné prevádzkové potreby, odôvodnené cieľom iniciatívy pre inovačné lieky (IIL) spájať významných partnerov z priemyslu s neziskovými organizáciami, verejnými orgánmi alebo inými subjektmi a maximalizovať využívanie výsledkov projektu, ktoré by mohli urýchliť prísun liekov pacientom, boli určené ako odkaz na oprávnenosť na financovanie a pravidlá duševného vlastníctva. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, ktorý bol zriadený nariadením Rady (EÚ) 557/2014 (4) by mal naďalej poskytovať finančné prostriedky subjektom, ako sú mikropodniky, malé a stredné podniky, stredoškolské a vysokoškolské vzdelávacie zariadenia a neziskové organizácie, a z tohto dôvodu je potrebná výnimka z článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

(5)

V rámci cieľov iniciatívy pre inovačné lieky 2 boli v súvislosti s pravidlami duševného vlastníctva zistené osobitné prevádzkové potreby s cieľom dosiahnuť otvorený inovačný model, dynamický systém výmeny poznatkov poskytujúci väčšie možnosti vytvárania a využívania znalostí, ktoré sú výsledkom projektov IIL, a široký prístup účastníkov, pridružených subjektov a tretích strán k týmto znalostiam, s konečným cieľom urýchliť rozvoj diagnostiky a medicínskeho zákroku v prospech pacientov vrátane stimulácie klinického a translačného výskumu a klinických skúšaní liekov, najmä v oblastiach záujmu verejného zdravia a vysokých nesplnených medicínskych potrieb, ako je uvedené v práve Svetovej zdravotníckej organizácie o prioritných liekoch, vydanej 9. júla 2013 (5). Tieto podmienky by sa mali vzťahovať na všetkých účastníkov s cieľom chrániť ich podklady, výsledky a vedľajšie znalosti. Treba umožniť prevod výsledkov a udelenie licencie na využívanie výsledkov a podkladov a na prístupové práva a podklady ostatných účastníkov s cieľom umožniť vykonanie výskumu. V tejto súvislosti sa v kontexte využívania musí rozlišovať medzi výskumným využívaním a priamym využívaním. V rámci daných podmienok by sa mali zohľadňovať aj predchádzajúce povinnosti účastníkov a zároveň by sa malo zabezpečiť potenciálne priame využívanie výsledkov vrátane klinických skúšaní liekov na základe samotných výsledkov. V záujme rozsiahleho využívania výsledkov, uľahčenia prísunu inovačných liekov pacientom a zlepšenia výskumu a vývoja liekov je potrebné stanoviť výnimky z článkov 41 a 44 až 48 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, pokiaľ ide o spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 sú na získanie finančných prostriedkov zo spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 oprávnení iba títo účastníci:

a)

právne subjekty usadené v členskom štáte alebo v pridruženej krajine alebo zriadené podľa práva Únie a

b)

právne subjekty, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

i)

mikropodniky, malé a stredné podniky a ostatné spoločnosti s ročným obratom maximálne 500 miliónov EUR, ktoré nie sú pridruženými subjektmi spoločností s ročným obratom viac ako 500 miliónov EUR; vymedzenie pojmu „pridružené subjekty“ v zmysle článku 2 ods. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa uplatňuje mutatis mutandis;

ii)

zariadenia pre stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie;

iii)

neziskové organizácie vrátane organizácií, ktoré vykonávajú výskum alebo technický rozvoj ako jeden zo svojich hlavných cieľov, alebo organizácie, ktoré sú organizáciami pacientov;

c)

Spoločné výskumné centrum;

d)

medzinárodné európske záujmové organizácie.

Článok 2

Odchylne od článku 41 ods. 2 a článkov 45 až 48 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na vlastníctvo a prístup k vedľajším znalostiam uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

výsledky nezahŕňajú žiadne vedľajšie znalosti, ako sú hmotné alebo nehmotné výstupy vytvorené účastníkom v rámci opatrenia, ako napríklad údaje, poznatky a informácie nezávisle od ich formy alebo povahy a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ale ktoré sú mimo cieľov opatrenia, ako sa vymedzuje v dohode o grante, a ktoré preto nie sú potrebné na vykonávanie opatrenia alebo využitie výsledkov výskumu;

b)

každý účastník zostáva výlučným vlastníkom svojich vedľajších znalostí, ale môže sa dohodnúť iné rozdelenie vlastníctva;

c)

účastníci nie sú povinní udeliť prístupové práva k vedľajším znalostiam.

Článok 3

Odchylne od článku 44 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na prevod výsledkov a udelenie licencie na využívanie výsledkov a podkladov pre pridružené subjekty, obstarávateľov a všetky následnícke subjekty uplatňujú tieto pravidlá:

a)

účastník môže bez súhlasu ostatných účastníkov, ale za predpokladu, že ostatní účastníci budú bez nenáležitého odkladu informovaní a že nadobúdateľ vyjadrí písomný súhlas s tým, že bude viazaný dohodou o grante a dohodou o konzorciu, previesť svoje výsledky na niektorý z týchto subjektov:

i)

svoj pridružený subjekt;

ii)

akéhokoľvek obstarávateľa celého alebo značného množstva svojich príslušných aktív;

iii)

akýkoľvek následnícky subjekt pochádzajúci zo spojenia alebo konsolidácie takéhoto účastníka.

Odklad uvedený v prvom pododseku schvália účastníci v dohode o konzorciu.

b)

Každý účastník musí mať naďalej možnosť vydávať licencie, prevádzať alebo inak disponovať svojimi vlastníckymi právami k podkladom, s výhradou práv a povinností dohody o grante a dohody o konzorciu;

c)

ak účastník prevedie vlastníctvo podkladov, prevedie na nadobúdateľa aj svoje povinnosti týkajúce sa týchto podkladov špecifikované podľa dohody o grante a dohody o konzorciu vrátane povinnosti previesť dané povinnosti na každého následného nadobúdateľa;

d)

účastník môže bez súhlasu ostatných účastníkov, ale za predpokladu, že ostatní účastníci budú bez nenáležitého odkladu informovaní a že nadobúdateľ vyjadrí písomný súhlas s tým, že bude viazaný dohodou o grante a dohodou o konzorciu, previesť svoje podklady na niektorý z týchto subjektov:

i)

svoj pridružený subjekt;

ii)

akéhokoľvek obstarávateľa celého alebo značného množstva svojich príslušných aktív;

iii)

akýkoľvek následnícky subjekt pochádzajúci zo spojenia alebo konsolidácie takéhoto účastníka.

Oneskorenie uvedené v prvom pododseku schvália účastníci v dohode o konzorciu.

Článok 4

Odchylne od článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na prevod výsledkov a udelenie licencie na využívanie výsledkov uplatňuje toto:

 

Za predpokladu, že je možné uplatňovať prístupové práva k výsledkom a že účastník, ktorý je vlastníkom výsledkov, spĺňa na základe dohody o grante alebo dohody o konzorciu všetky ďalšie povinnosti, môže tento účastník udeliť licenciu alebo iným spôsobom udeliť právo na ich využívanie akémukoľvek právnemu subjektu.

Článok 5

Odchylne od článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na zásady uplatňovania prístupových práv uplatňuje toto:

 

Akýkoľvek právny subjekt, ktorý má prístupové práva na skončenie opatrenia alebo na výskumné využívanie, môže poveriť iný právny subjekt vykonávaním týchto práv v jeho mene za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

právny subjekt, ktorý má prístupové práva, je zodpovedný za činy iného právneho subjektu, ako keby dané činy vykonal tento bývalý právny subjekt;

b)

prístupové práva udelené inému právnemu subjektu nezahŕňajú právo na udelenie ďalších licencií.

Článok 6

Odchylne od článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na prístupové práva v súvislosti s vykonávaním uplatňuje toto:

a)

v priebehu opatrenia majú účastníci prístupové práva k výsledkom iných účastníkov výlučne na účely a v rozsahu potrebnom na vykonanie a skončenie opatrenia. Tento prístup sa udeľuje bez poplatku;

b)

v priebehu opatrenia majú účastníci prístupové práva k podkladom iných účastníkov výlučne na účely a v rozsahu potrebnom na vykonanie a skončenie tohto opatrenia, pokiaľ im v tom nebránia alebo neprekážajú povinnosti voči iným účastníkom, ktoré boli platné v čase prístupu k dohode o grante. Tento prístup sa udeľuje bez poplatku.

Článok 7

Odchylne od článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov týkajúce sa využívania:

i)

„výskumné využívanie“ je využívanie výsledkov alebo podkladov potrebných na využívanie výsledkov, a to na iné účely, ako je skončenie opatrenia alebo na priame využívanie, a ktoré zahŕňa, nie však výlučne, uplatňovanie týchto výsledkov ako nástroja na výskum vrátane klinického výskumu a skúšania, a ktoré priamo alebo nepriamo prispieva k cieľom stanoveným v spoločenskej výzve zdravie, demografické zmeny a kvalita života uvedenej v nariadení (EÚ) č. 1291/2013.

ii)

„priame využívanie“ je rozvoj výsledkov na komerčné využívanie, a to aj prostredníctvom klinického skúšania, alebo vlastné komerčné využívanie výsledkov.

b)

V priebehu a po skončení opatrenia majú účastníci a ich pridružené subjekty prístupové práva k výsledkom ostatných účastníkov na výskumné využívanie.

Prístupové práva na výskumné využívanie sa udeľujú na základe nevýhradného práva za spravodlivých a primeraných podmienok, t. j. vhodných podmienok vrátane finančných podmienok alebo bezplatného poskytovania, ktorými sa zohľadňuje skutočná alebo potenciálna hodnota výsledkov, ku ktorým sa požaduje prístup, a iné charakteristiky plánovaného výskumného využívania.

V prípade, že sú na priame využívanie účastníkom alebo treťou stranou potrebné výsledky, ktoré vlastní iný účastník, o prístupových právach sa môže rokovať medzi zúčastnenými stranami.

c)

V priebehu a po skončení opatrenia majú účastníci a ich pridružené subjekty prístupové práva k podkladom ostatných účastníkov iba v miere, ktorá je primerane potrebná na účel výskumného využívania výsledkov.

Takéto prístupové práva na výskumné využívanie sa udeľujú na základe nevýhradného práva za spravodlivých a primeraných podmienok, t. j. vhodných podmienok vrátane finančných podmienok alebo bezplatného poskytovania, ktorými sa zohľadňuje skutočná alebo potenciálna hodnota podkladov, ku ktorým sa požaduje prístup, a iné charakteristiky plánovaného výskumného využívania.

Účastníci nie sú povinní udeliť prístupové práva na priame využívanie k svojim vlastným podkladom a môžu používať, využívať, udeľovať ďalšie licencie alebo inak komerčne využívať svoje podklady, ako uznajú za vhodné, s výhradou prístupových práv na výskumné využívanie.

V prípade, že sú na priame využívanie účastníkom alebo treťou stranou potrebné podklady potrebné na využívanie výsledkov, ktoré vlastní iný účastník, o prístupových právach sa môže rokovať medzi zúčastnenými stranami.

d)

Po skončení opatrenia majú tretie strany právo požiadať a získať prístupové práva k výsledkom účastníkov na výskumné využívanie.

Takéto prístupové práva sa udeľujú na základe nevýhradného práva za podmienok, ktoré vlastník výsledkov a príslušná tretia strana považujú za primerané. Tieto podmienky nesmú byť priaznivejšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na účastníkov a pridružené subjekty na výskumné využívanie.

e)

Po skončení opatrenia majú tretie strany právo požiadať a získať prístupové práva k podkladom účastníkov iba v miere, ktorá je primerane potrebná na účel výskumného využívania výsledkov.

Takéto prístupové práva sa udeľujú na základe nevýhradného práva za podmienok, ktoré vlastník podkladov a príslušná tretia strana považujú za primerané.

f)

Pred podpísaním dohody o grante môže účastník určiť konkrétne prvky podkladov a predložiť odôvodnenú žiadosť programovej kancelárii spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 o úplné alebo čiastočné vylúčenie takýchto prvkov z povinností uvedených v článku 7 písm. e).

Programová kancelária spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 schváli takúto žiadosť len vo výnimočných prípadoch a pri prijímaní svojho rozhodnutia zváži ciele uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 557/2014, úlohy spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 uvedené v jeho stanovách a oprávnené záujmy príslušného účastníka. Takúto žiadosť môže schváliť za podmienok dohodnutých s účastníkom. Akékoľvek výnimky musia byť uvedené v dohode o grante a nie je možné ich zmeniť, pokiaľ táto zmena nebude v dohode o grante povolená.

g)

Účastníci v dohode o konzorciu schvália lehotu pre žiadosti o prístup podľa bodov b) až e).

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54).

(5)  Priority Medicines for Europe and the World Update Report (Prioritné lieky pre obyvateľov Európy a svet, aktualizovaná správa), 2013, WHO, ISBN 978 92 4 150575 8 – http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/12


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 623/2014

zo 14. februára 2014,

ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (2) sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (Horizont 2020), a zabezpečuje účasť Únie na verejno-súkromných partnerstvách vrátane spoločných podnikov v kľúčových oblastiach, v ktorých by výskum a inovácia mohli prispieť k širším cieľom konkurencieschopnosti EÚ a pomôcť riešiť sociálne výzvy.

(2)

Účasť na nepriamych akciách v rámci Horizontu 2020 by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Aby však bolo možné zohľadniť osobitné prevádzkové potreby spoločných podnikov založených podľa článku 187 zmluvy v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály, bola na Komisiu počas doby trvania programu Horizont 2020 prenesená právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy.

(3)

Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály („spoločný podnik BBI“) bol zriadený nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014 (3) v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály na obdobie do 31. decembra 2024 s cieľom realizovať spoločnú technologickú iniciatívu pre tieto priemyselné odvetvia.

(4)

V snahe uľahčiť a podporiť účasť konkrétnych typov účastníkov boli stanovené osobitné prevádzkové potreby. Tieto osobitné prevádzkové potreby vyplývajú zo súčasnej rozdrobenosti tohto novovznikajúceho priemyselného odvetvia s množstvom zúčastnených strán z radov malých a stredných podnikov. Účasť týchto zúčastnených strán spolu s inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania a ďalšími subjektami v spoločnom podniku BBI by sa mala uľahčovať a podporovať aj vzhľadom na ich uznávané silné postavenie vo výskume a vývoji. Na to, aby sa dosiahla optimálna úroveň pákového efektu na súkromné investície, by mali byť na financovanie akcií, ktoré nie sú inovačnými opatreniami, z prostriedkov spoločného podniku BBI oprávnené iba uvedené zúčastnené strany.

(5)

Preto je vhodné stanoviť výnimku z článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 s cieľom obmedziť oprávnenosť na financovanie akcií, ktoré nie sú inovačnými opatreniami, na subjekty, ako sú malé a stredné podniky alebo inštitúcie stredného a vyššieho vzdelávania,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, pokiaľ ide o spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály, sú na financovanie akcií v týchto priemyselných odvetviach, ktoré nie sú inovačnými opatreniami, z prostriedkov spoločného podniku BBI oprávnení len títo účastníci:

a)

malé a stredné podniky;

b)

inštitúcie stredného a vyššieho vzdelávania;

c)

neziskové právne subjekty, vrátane tých, ktoré vykonávajú výskum alebo technický vývoj ako jeden z hlavných predmetov svojej činnosti;

d)

Spoločné výskumné centrum;

e)

medzinárodné európske záujmové organizácie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/14


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 624/2014

zo 14. februára 2014,

ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik Čisté nebo 2

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (2) sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inováciu (2014-2020) (Horizont 2020), a zabezpečuje účasť Únie na verejno-súkromných partnerstvách vrátane spoločných podnikov v kľúčových oblastiach, v ktorých by výskum a inovácia mohli prispieť k širším cieľom konkurencieschopnosti EÚ a pomôcť riešiť sociálne výzvy.

(2)

Účasť na nepriamych akciách v rámci Horizontu 2020 by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Aby však bolo možné zohľadniť osobitné prevádzkové potreby spoločných podnikov založených podľa článku 187 zmluvy v oblasti letectva, bola na Komisiu počas doby trvania programu Horizont 2020 prenesená právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom umožniť financujúcim subjektom zriadeným podľa článku 187 zmluvy v oblasti letectva znížiť minimálny počet účastníkov.

(3)

Spoločný podnik Čisté nebo 2 bol zriadený nariadením Rady (EÚ) č. 558/2014 (3) v oblasti letectva na obdobie do 31. decembra 2024. Jeho cieľom je zmierňovať vplyv európskych leteckých technológií na životné prostredie a zabezpečiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho leteckého priemyslu aj v budúcnosti.

(4)

Boli stanovené osobitné prevádzkové potreby, pokiaľ ide o pravidlá účasti na programe Horizont 2020, najmä minimálny počet účastníkov. Výzvy na predkladanie návrhov, ktoré vydáva spoločný podnik, sú veľmi špecifické a cielené a prinášajú inovatívne riešenia, ktoré musia byť prispôsobené konečným demonštračným projektom. Okrem toho sa ukázalo, že ak sa jednotlivým subjektom umožní reagovať na výzvy spoločného podniku Čisté nebo na predkladanie návrhov, veľmi účinne to pomôže zapojiť do účasti aj malé a stredné podniky (MSP), ako aj výskumné organizácie a univerzity.

(5)

V záujme pokračujúcej podpory širokej účasti MSP, ako aj výskumných organizácií a univerzít, je vhodné ustanoviť výnimku z minimálneho počtu účastníkov stanoveného v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 s cieľom umožniť jednotlivým subjektom reagovať na výzvy na predkladanie návrhov, ktoré vyhlási spoločný podnik Čisté nebo 2,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, pokiaľ ide o výzvy na predkladanie návrhov vydané spoločným podnikom Čisté nebo 2, je minimálnou podmienkou účasť jedného právneho subjektu, ktorý má sídlo v členskom štáte alebo v pridruženej krajine.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 625/2014

z 13. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a najmä na jeho článok 410 ods. 2 (1),

keďže:

(1)

Cieľom ponechania si hospodárskeho podielu je zosúladenie záujmov strán, ktoré prevádzajú, resp. prijímajú kreditné riziko sekuritizovaných expozícií. Ak subjekt sekuritizuje vlastné záväzky, zosúladenie záujmov nastáva automaticky bez ohľadu na to, či konečný dlžník svoj dlh zabezpečuje kolaterálom. Ak je jasné, že kreditné riziko zostáva na strane originátora, ponechanie podielu originátorom je nepotrebné a doterajšiu pozíciu by nezlepšilo.

(2)

V určitých špecifických prípadoch, v ktorých inštitúcie – keď nekonajú ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ – môžu byť vystavené kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, je vhodné vyjasniť, kedy sa expozícia voči presunutému kreditnému riziku považuje za vzniknutú, čo platí aj pre prípady, keď inštitúcie konajú ako protistrana derivátového nástroja v sekuritizačnej transakcii, ako zmluvná strana hedžingu v sekuritizačnej transakcii, ako poskytovateľ facility likvidity v transakcii a keď inštitúcie držia sekuritizačné pozície v obchodnej knihe v kontexte činností tvorby trhu.

(3)

V resekuritizačných transakciách dochádza k presunu kreditného rizika na úrovni prvej sekuritizácie aktív a na druhej „prebalenej“ úrovni transakcie. Tieto dve úrovne transakcie a dva zodpovedajúce prípady presunu kreditného rizika sú, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v tomto nariadení, nezávislé. Ponechanie čistého hospodárskeho podielu a náležitá starostlivosť by mali byť zabezpečené na každej úrovni transakcie inštitúciami, ktoré sú na uvedenej konkrétnej úrovni vystavené presunutému kreditnému riziku. Preto ak bude inštitúcia vystavená len druhej „prebalenej“ úrovni transakcie, požiadavky týkajúce sa ponechania čistého hospodárskeho podielu a náležitej starostlivosti sa vzťahujú na uvedenú inštitúciu len vo vzťahu k druhej úrovni transakcie. V rámci tej istej resekuritizačnej transakcie by tie inštitúcie, ktoré sú vystavené prvej úrovni sekuritizácie aktív, mali spĺňať požiadavky ponechania si a náležitej starostlivosti vo vzťahu k prvej úrovni sekuritizácie v transakcii.

(4)

Je vhodné podrobnejšie stanoviť uplatňovanie záväzku ponechania si vrátane dodržania súladu v prípade, keď existuje viac originátorov, sponzorov alebo pôvodných veriteľov, podrobnosti týkajúce sa rôznych možností ponechania si, spôsob merania požiadavky ponechania si pri vzniku a na priebežnom základe a spôsob uplatňovania výnimiek.

(5)

V článku 405 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú rôzne možnosti na dodržanie požiadavky na ponechanie podielu. V tomto nariadení sa podrobne objasňujú spôsoby dodržania každej z uvedených možností.

(6)

Ponechanie podielu by sa mohlo dosiahnuť syntetickou alebo podmienenou formou ponechania si za predpokladu, že takéto metódy sú v plnom súlade s jednou z možností stanovených v článku 405 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorým môže byť syntetická alebo podmienená forma ponechania rovnocenná, a za predpokladu, že je zabezpečené dodržanie požiadavky na poskytovanie informácií.

(7)

Hedžing alebo predaj ponechaného podielu sú zakázané, ak uvedené techniky ohrozujú účel požiadavky ponechania si, čo znamená, že môžu byť povolené v prípade, keď nehedžujú ponechávajúci subjekt proti kreditnému riziku ponechaných sekuritizačných pozícií alebo ponechaných expozícií.

(8)

S cieľom zabezpečiť priebežné zachovanie čistého hospodárskeho podielu by inštitúcie mali zabezpečiť, aby sekuritizačná štruktúra nedisponovala žiadnym integrovaným mechanizmom, prostredníctvom ktorého by minimálna požiadavka ponechania si pri vzniku nutne klesala rýchlejšie než prevedený podiel. Podobne by ponechaný podiel nemal byť uprednostňovaný z hľadiska peňažných tokov, aby prednostne profitoval zo splácania alebo umorovania tak, že by klesol pod 5 % priebežnej nominálnej hodnoty predaných tranží alebo sekuritizovaných expozícií. Okrem toho podpora úverov poskytovaná inštitúcii prijímajúcej expozíciu voči sekuritizačnej pozícii by vo vzťahu k miere splácania podkladových expozícií nemala klesať neúmerne.

(9)

Inštitúcie by mali mať možnosť používať finančné modely vytvorené tretími stranami, ktoré nie sú externými ratingovými agentúrami, s cieľom znížiť administratívnu záťaž a náklady na dodržiavanie predpisov na splnenie povinností náležitej starostlivosti. Inštitúcie by mali používať finančné modely tretích strán len vtedy, keď pred investovaním venovali náležitú starostlivosť validácii relevantných predpokladov modelov a ich štruktúrovaniu a porozumeniu metodiky, predpokladom a výsledkom týchto modelov.

(10)

Je nevyhnutné bližšie určiť, ako často by inštitúcie mali preskúmavať dodržiavanie požiadaviek náležitej starostlivosti z ich strany, ako posudzovať, či je uplatnenie rôznych politík a postupov na obchodnú knihu a neobchodnú knihu vhodné, ako posudzovať súlad v prípade, keď sa pozície týkajú korelačného obchodného portfólia, a ujasniť niektoré pojmy podľa článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sú „rizikové charakteristiky“ a „štrukturálne charakteristiky“.

(11)

Podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa subjekty založené v tretích krajinách, ktoré sú zahrnuté do konsolidácie v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale nepatria priamo do rozsahu uplatňovania dodatočných rizikových váh, za obmedzených okolností, napríklad pre expozície držané v obchodnej knihe na účely činností tvorby trhu, nemali považovať za porušujúce článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Inštitúcie by sa nemali považovať za porušujúce uvedený článok, ak žiadna takáto expozícia alebo pozícia v obchodnej knihe nie je významná a netvorí neúmerný podiel na obchodných činnostiach za predpokladu, že existujú dôkladné vedomosti o expozíciách alebo pozíciách a že sa vykonávajú formálne politiky a postupy, ktoré sú vhodné a primerané, pokiaľ ide o celkový rizikový profil subjektu a skupiny.

(12)

Prvotné a priebežné poskytovanie informácií investorom o úrovni záväzku na ponechanie si a všetkých príslušných dôležitých údajov vrátane údajov o kreditnej kvalite a výkonnosti podkladovej expozície je nevyhnutné pre účinnú náležitú starostlivosť v súvislosti so sekuritizačnými pozíciami. Sprístupnené údaje by mali obsahovať údaje o totožnosti ponechávajúceho subjektu, zvolených možnostiach ponechania a pôvodnom a priebežnom záväzku ponechať si hospodársky podiel. Ak sa uplatňujú výnimky stanovené v článku 405 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, mali by sa explicitne oznámiť sekuritizované expozície, v prípade ktorých sa požiadavka ponechania si neuplatňuje, a dôvody jej neuplatnenia.

(13)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov predložených európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) Komisii.

(14)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV A EXPOZÍCIA VOČI RIZIKU VYPLÝVAJÚCEMU ZO SEKURITIZÁCIE

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ponechávajúci subjekt“ je subjekt konajúci ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ, ktorý si ponecháva čistý hospodársky podiel v sekuritizácii v súlade s článkom 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

„syntetická forma ponechania“ je ponechanie hospodárskeho podielu za použitia derivátových nástrojov;

c)

„podmienená forma ponechania“ je ponechanie hospodárskeho podielu za použitia záruk, akreditívov a ďalších podobných foriem podpory úverov zabezpečujúcich okamžité vymoženie ponechania;

d)

„vertikálna tranža“ je tranža, ktorá vystavuje držiteľa tranže pomernému kreditnému riziku každej vydanej tranže sekuritizačnej transakcie.

KAPITOLA II

EXPOZÍCIA VOČI KREDITNÉMU RIZIKU VYPLÝVAJÚCEMU ZO SEKURITIZAČNEJ POZÍCIE

Článok 2

Konkrétne prípady expozície voči kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície

1.   Ak inštitúcia koná v rámci sekuritizačnej transakcie ako protistrana kreditného derivátu alebo ako protistrana poskytujúca hedžing alebo ako poskytovateľ facility likvidity, považuje sa za vystavenú kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, keď derivát, hedžing alebo facilita likvidity prijíma kreditné riziko vyplývajúce zo sekuritizovaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií.

2.   Na účely článku 405 a 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa nevychádza z toho, že poskytovateľ likvidity je vystavený kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, ak facilita likvidity spĺňa podmienky stanovené v článku 255 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   V súvislosti s resekuritizáciou s viac než jednou úrovňou alebo sekuritizáciou s niekoľkými samostatnými podkladovými transakciami sa vychádza z toho, že inštitúcia je vystavená len kreditnému riziku individuálnej sekuritizačnej pozície alebo transakcie, voči ktorej prijíma expozíciu.

4.   Inštitúcie sa nepovažujú za porušujúce článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

subjekt, ktorý drží sekuritizačné pozície, je usadený v tretej krajine a je zahrnutý do konsolidovanej skupiny v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

sekuritizované pozície sú držané v obchodnej knihe subjektu uvedeného v písm. a) na účely činností tvorby trhu;

c)

sekuritizačné pozície nie sú významné s ohľadom na celkový rizikový profil obchodnej knihy skupiny uvedenej v písm. a) a netvoria neúmerný podiel na obchodných činnostiach skupiny.

KAPITOLA III

PONECHANIE ČISTÉHO HOSPODÁRSKEHO PODIELU

Článok 3

Subjekty ponechávajúce si významný čistý hospodársky podiel

1.   Ponechaný významný čistý hospodársky podiel sa nedelí medzi rôzne typy ponechávajúcich subjektov. Požiadavka na ponechanie si významného čistého hospodárskeho podielu je splnená v plnom rozsahu jednou z týchto strán:

a)

originátorom alebo viacerými originátormi;

b)

sponzorom alebo viacerými sponzormi;

c)

pôvodným veriteľom alebo viacerými pôvodnými veriteľmi.

2.   Ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými originátormi, požiadavku ponechania si spĺňa každý originátor vo vzťahu k podielu na celkových sekuritizovaných expozíciách, ktorého je originátorom.

3.   Ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými pôvodnými veriteľmi, požiadavku ponechania si spĺňa každý pôvodný veriteľ vo vzťahu k podielu na celkových sekuritizovaných expozíciách, pre ktorý je pôvodným veriteľom.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3, ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými originátormi alebo viacerými pôvodnými veriteľmi, požiadavku ponechania si môže splniť v plnom rozsahu jediný originátor alebo pôvodný veriteľ za predpokladu, že je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

originátor alebo pôvodný veriteľ vytvoril a riadi program alebo sekuritizačnú schému;

b)

originátor alebo pôvodný veriteľ vytvoril program alebo sekuritizačnú schému a prispel viac než 50 % celkových sekuritizovaných expozícií.

5.   Ak sekuritizované expozície boli sponzorované viacerými sponzormi, požiadavku ponechania si spĺňa jedna z týchto strán:

a)

sponzor, ktorého hospodársky záujem je v najväčšom súlade s investormi podľa dohody všetkých sponzorov na základe objektívnych kritérií vrátane štruktúry poplatkov, účasti na vytvorení a riadení programu alebo sekuritizačnej schémy a expozície voči kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizácie;

b)

každý sponzor pomerne vo vzťahu k počtu sponzorov.

Článok 4

Splnenie požiadavky ponechania si syntetickou alebo podmienenou formou ponechania

1.   Požiadavka ponechania si môže byť splnená spôsobom, ktorý je ekvivalentný jednej z možností stanovených v článku 405 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, syntetickou alebo podmienenou formou ponechania, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ponechaná hodnota sa prinajmenšom rovná požiadavke možnosti, ktorej môže byť syntetická alebo podmienená forma ponechania rovnocenná;

b)

ponechávajúci subjekt explicitne oznámil, že si uvedeným spôsobom priebežne ponechá významný čistý hospodársky podiel, vrátane údajov o forme ponechania, metodike použitej pri jeho stanovovaní a rovnocennosti s jednou z uvedených možností.

2.   Ak subjekt iný než úverová inštitúcia podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 koná ako ponechávajúci subjekt prostredníctvom syntetickej alebo podmienenej formy ponechania, ponechaný podiel na syntetickej alebo podmienenej báze je plne zabezpečený kolaterálom v hotovosti a držaný oddelene ako peňažné prostriedky „klientov“ podľa článku 13 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (3).

Článok 5

Možnosť ponechania a): pomerné ponechanie v každej z tranží predaných investorom alebo prevedených na investorov

1.   Ponechanie si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej z predaných alebo prevedených tranží podľa článku 405 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa môže dosiahnuť takisto takto:

a)

ponechaním si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií za predpokladu, že kreditné riziko týchto expozícií má rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným pre rovnaké expozície alebo je mu podriadené. V prípade revolvingovej sekuritizácie podľa vymedzenia v článku 242 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by to nastalo ponechaním si podielu originátora za predpokladu, že podiel originátora zodpovedal minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií a mal rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným vo vzťahu k uvedeným rovnakým expozíciám alebo mu bol podriadený;

b)

poskytnutím facility likvidity, ktorá môže byť nadriadená v hierarchizácii zmlúv, v rámci programu ABCP, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

facilita likvidity pokrýva 100 % kreditného rizika vyplývajúceho zo sekuritizovaných expozícií;

ii)

facilita likvidity pokrýva kreditné riziko tak dlho, ako si ponechávajúci subjekt musí ponechať hospodársky podiel prostredníctvom facility likvidity pre príslušnú sekuritizačnú pozíciu;

iii)

facilitu likvidity poskytol originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ v sekuritizačnej transakcii;

iv)

inštitúcia vystavená takejto sekuritizácii má prístup k príslušným informáciám, ktoré jej umožnia overiť splnenie bodov i), ii) a iii).

c)

ponechaním si vertikálnej tranže, ktorej nominálna hodnota dosahuje minimálne 5 % celkovej nominálnej hodnoty všetkých vydaných tranží dlhových nástrojov.

Článok 6

Možnosť ponechania b): ponechanie si podielu originátora v prípade revolvingových expozícií

Ponechanie podľa článku 405 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa môže dosiahnuť ponechaním si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií za predpokladu, že ponechané kreditné riziko týchto expozícií má rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným pre rovnaké expozície alebo je mu podriadené.

Článok 7

Možnosť ponechania c): ponechanie si náhodne zvolených expozícií

1.   Skupina minimálne 100 potenciálnych sekuritizovaných expozícií, z ktorých sú ponechané a sekuritizované expozície náhodne zvolené, podľa článku 405 ods. 1 druhého pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musí byť dostatočne rozmanitá, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii ponechaného podielu. Pri príprave procesu výberu ponechávajúci subjekt zohľadňuje príslušné kvantitatívne a kvalitatívne faktory s cieľom zabezpečiť, aby rozdelenie na ponechané a sekuritizované expozície bolo skutočne náhodné. Subjekt ponechávajúci si náhodne zvolené expozície pri výbere expozícií zohľadňuje, ak je to vhodné, faktory, ako sú ročník pôvodu, produkt, zemepisná poloha, dátum vzniku, dátum splatnosti, pomer úveru k hodnote, typ nehnuteľnosti, priemyselné odvetvie a saldo nesplatených úverov.

2.   Ponechávajúci subjekt neoznačuje v rôznych časoch rôzne jednotlivé expozície ako ponechané expozície, ak to nie je nevyhnutné na splnenie požiadavky ponechania si vo vzťahu k sekuritizácii, v ktorej sekuritizované expozície v priebehu času kolíšu, či už dôvodu pridania nových expozícií do sekuritizácie, alebo z dôvodu zmien úrovne jednotlivých sekuritizovaných expozícií.

Článok 8

Možnosť ponechania d): ponechanie si tranže prvej straty

1.   Ponechanie si tranže prvej straty v súlade s článkom 405 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je splnené buď pomocou súvahových, alebo podsúvahových pozícií a môže byť splnené aj takto:

a)

poskytnutím podmienenej formy ponechania si podľa článku 1 ods. 1 písm. c) alebo facility likvidity v rámci programu ABCP, ktoré spĺňa tieto kritériá:

i)

pokrýva minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií;

ii)

predstavuje pozíciu prvej straty vo vzťahu k sekuritizácii;

iii)

pokrýva kreditné riziko počas celého trvania záväzku na ponechanie;

iv)

je poskytnuté zo strany originátora, sponzora alebo pôvodného veriteľa v sekuritizácii;

v)

inštitúcia vystavená takejto sekuritizácii má prístup k príslušným informáciám, ktoré jej umožnia overiť splnenie bodov i), ii), iii) a iv).

b)

nadmerné zabezpečenie kolaterálom vo forme zvýšenia kreditnej kvality, ak uvedené nadmerné zabezpečenie kolaterálom zodpovedá ponechaniu si „prvej straty“ vo výške minimálne 5 % nominálnej hodnoty tranží vydaných v rámci sekuritizácie.

2.   Ak tranža prvej straty prekročí 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií, ponechávajúci subjekt má možnosť ponechať si len časť tejto tranže prvej straty, keď je táto časť ekvivalentná minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií.

3.   Na splnenie požiadavky ponechania si rizika na úrovni sekuritizačnej schémy inštitúcie nezohľadňujú existenciu podkladových transakcií, v ktorých si originátori alebo pôvodní veritelia ponechávajú expozíciu prvej straty na úrovni konkrétnych transakcií.

Článok 9

Možnosť ponechania e): ponechanie si prvej straty z každej sekuritizovanej expozície

1.   Ponechanie si expozície prvej straty na úrovni každej sekuritizovanej expozície v súlade s článkom 405 ods. 1 druhým pododsekom písm. e) sa uplatňuje tak, že ponechané kreditné riziko je vždy podriadené kreditnému riziku, ktoré bolo sekuritizované vo vzťahu k uvedeným rovnakým expozíciám.

2.   Ponechanie podľa odseku 1 môže byť splnené predajom podkladových expozícií za diskontovanú hodnotu zo strany originátora alebo pôvodného veriteľa, ak je hodnota tohto diskontu minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej expozície a ak je hodnota z diskontovaného predaja originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi uhradená len v prípade, keď nie je absorbovaná stratami súvisiacimi s kreditným rizikom spojeným so sekuritizovanými expozíciami.

Článok 10

Meranie úrovne ponechania

1.   Pri meraní úrovne ponechania si čistého hospodárskeho podielu sa uplatňujú tieto kritériá:

a)

vznik sa chápe ako čas, kedy boli expozície po prvýkrát sekuritizované;

b)

výpočet úrovne ponechania je založený na nominálnych hodnotách a obstarávacia cena aktív sa nezohľadňuje;

c)

„prebytková marža“ podľa vymedzenia v článku 242 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2012 sa pri meraní čistého hospodárskeho podielu ponechávajúceho subjektu nezohľadňuje;

d)

Počas trvania sekuritizačnej transakcie sa na výpočet čistého hospodárskeho podielu používa rovnaká možnosť ponechania a metodika, iba ak by si zmenu vyžiadali mimoriadne okolnosti a uvedená zmena sa nevyužije ako prostriedok na zníženie hodnoty ponechaného podielu.

2.   Okrem kritérií stanovených v odseku 1, za predpokladu, že neexistuje žiadny integrovaný mechanizmus, prostredníctvom ktorého by ponechaný podiel pri vzniku klesal rýchlejšie než prevedený podiel, splnenie požiadavky ponechania sa nepovažuje za dotknuté umorením ponechania prostredníctvom alokácie peňažných tokov alebo prostredníctvom strát, ktoré skutočne v priebehu času znižujú úroveň ponechania. Ponechávajúci subjekt nie je povinný neustále dopĺňať alebo prispôsobovať svoj ponechaný podiel na minimálne 5 %, keď sú straty realizované na jeho expozíciách alebo alokované jeho ponechanej pozícii.

Článok 11

Meranie ponechania pre nečerpané objemy v expozíciách vo forme kreditných facilít

Výpočet čistého hospodárskeho podielu, ktorý má byť ponechaný pre kreditné facility, vrátane kreditných kariet, je založený len na objemoch, ktoré už boli čerpané, realizované alebo prijaté, a je prispôsobený v súlade so zmenami uvedených objemov.

Článok 12

Zákaz hedžingu alebo predaja ponechaného podielu

1.   Povinnosť neuplatniť na ponechaný čistý hospodársky podiel nijaké zmierňovanie kreditného rizika, krátke pozície, iný hedžing či predaj, stanovená v článku 405 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňuje s ohľadom na účel požiadavky ponechania si a so zohľadnením ekonomickej podstaty transakcie. Hedžing čistého hospodárskeho podielu sa nepovažuje za hedžing na účely článku 405 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a môže byť preto povolený len v prípade, keď nehedžuje ponechávajúci subjekt proti kreditnému riziku vyplývajúcemu buď z ponechaných sekuritizačných pozícií alebo ponechaných expozícií.

2.   Ponechávajúci subjekt môže používať všetky ponechané expozície alebo sekuritizačné pozície ako kolaterál na účely zabezpečeného financovania, pokiaľ sa pri tomto použití neprevádza kreditné riziko vyplývajúce z týchto ponechaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií na tretiu stranu.

Článok 13

Výnimky z článku 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Transakcie uvedené v článku 405 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú sekuritizačné pozície v korelačnom obchodnom portfóliu, ktoré sú referenčnými nástrojmi spĺňajúcimi kritérium v článku 338 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo sú spôsobilé na zahrnutie do korelačného obchodného portfólia.

Článok 14

Ponechanie na konsolidovanom základe

Inštitúcia spĺňajúca požiadavku ponechania si na základe konsolidovanej situácie prepojenej materskej úverovej inštitúcie v EÚ, finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ v súlade s článkom 405 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zabezpečí v prípade, keď ponechávajúci subjekt už nie je zahrnutý do rozsahu pôsobnosti dohľadu na konsolidovanom základe, že jeden alebo viaceré zostávajúce subjekty zahrnuté do rozsahu pôsobnosti dohľadu na konsolidovanom základe prevezmú expozíciu voči sekuritizácii na zabezpečenie priebežného plnenia požiadavky.

KAPITOLA IV

POŽIADAVKY NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE INŠTITÚCIE VYSTAVENÉ SEKURITIZAČNEJ POZÍCII

Článok 15

Outsourcing a ďalšie všeobecné úvahy

1.   Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o konkrétnych expozíciách, ktoré majú byť sekuritizované, vrátane prípadov, keď sa expozície akumulujú pred sekuritizáciou alebo môžu byť nahradené do existujúcej revolvingovej sekuritizácie, vychádza sa z toho, že inštitúcia spĺňa svoje povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti uvedené v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre každú zo svojich jednotlivých sekuritizačných pozícií na základe príslušných kritérií spôsobilosti pre takéto expozície.

2.   Pri outsourcingu určitých úloh v procese plnenia povinností stanovených v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane vedenia evidencie si inštitúcie vystavené rizikám vyplývajúcim zo sekuritizácie ponechávajú úplnú kontrolu nad uvedeným procesom.

Článok 16

Bližšie určenie rizikových charakteristík a štrukturálnych charakteristík

1.   Rizikové charakteristiky individuálnej sekuritizačnej pozície uvedené v článku 406 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú tieto najvhodnejšie a najpodstatnejšie charakteristiky, ako sú:

a)

úroveň nadriadenosti tranže;

b)

profil peňažných tokov;

c)

všetky existujúce ratingy;

d)

historickú výkonnosť podobných tranží;

e)

povinnosti súvisiace s tranžami uvedené v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie;

f)

zvýšenie kreditnej kvality.

2.   Rizikové charakteristiky podkladových expozícií sekuritizačnej pozície uvedené v článku 406 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú najvhodnejšie a najpodstatnejšie charakteristiky, ako sú informácie o výkonnosti podľa článku 406 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s expozíciami v prípade hypoték na obytné nehnuteľnosti. Inštitúcie musia určiť vhodné a porovnateľné ukazovatele na účely analýzy rizikových charakteristík iných tried aktív.

3.   Ďalšie štrukturálne charakteristiky uvedené v článku 406 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú derivátové nástroje, záruky, akreditívy a ďalšie podobné formy podpory úveru.

Článok 17

Frekvencia preskúmania

Inštitúcie preskúmavajú dodržiavanie článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po tom, ako začnú byť vystavené expozícii voči sekuritizačným pozíciám aspoň raz ročne a častejšie, akonáhle inštitúcie zistia, že došlo k porušeniu povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie alebo k podstatnej zmene ktorejkoľvek z týchto charakteristík:

a)

štrukturálnych charakteristík, ktoré môžu mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizačnej pozície;

b)

rizikových charakteristík sekuritizačných pozícií a podkladových expozícií.

Článok 18

Stresové testy

1.   Stresové testy uvedené v článku 406 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú všetky príslušné sekuritizačné pozície a sú začlenené do stratégií a procesov stresového testovania, ktoré inštitúcie vykonávajú v súlade s postupom hodnotenia primeranosti interného kapitálu podľa článku 73 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4).

2.   S cieľom splniť požiadavky stresového testovania uvedené v článku 406 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie môžu využívať okrem modelov vytvorených externými ratingovými agentúrami aj porovnateľné finančné modely vytvorené tretími stranami za predpokladu, že dokážu na požiadanie preukázať, že pred investovaním s náležitou starostlivosťou validovali relevantné predpoklady a štruktúrovanie v súvislosti s modelmi a že rozumejú metodike, predpokladom a výsledkom.

3.   Pri vykonávaní stresových testov uvedených v článku 406 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 5752/2013 v rámci programu ABCP uvedeného v článku 242 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý je podporený facilitou likvidity, ktorá plne pokrýva kreditné riziko vyplývajúce zo sekuritizovaných expozícií, inštitúcie môžu vykonávať stresový test úverovej bonity poskytovateľa facility likvidity miesto sekuritizovaných expozícií.

Článok 19

Expozície v obchodnej knihe a neobchodnej knihe

1.   Držanie sekuritizačnej pozície v obchodnej alebo neobchodnej knihe nepredstavuje samo o sebe dostatočný dôvod na uplatňovanie rôznych politík a postupov alebo rôznej intenzity preskúmania na splnenie povinností náležitej starostlivosti uvedených v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Pri určovaní toho, či sa uplatnia rôzne politiky a postupy alebo rôzna intenzita preskúmania, sa zohľadňujú všetky príslušné faktory podstatne ovplyvňujúce rizikový profil každej z kníh a príslušných sekuritizačných pozícií vrátane veľkosti pozícií, vplyvu na vlastné zdroje inštitúcie počas obdobia stresu a koncentrácie rizika vo vzťahu ku konkrétnej transakcii, emitentovi alebo triede aktív.

2.   Inštitúcie zabezpečujú, aby sa každá podstatná zmena zvyšujúca rizikový profil sekuritizačných pozícií v ich obchodnej knihe a neobchodnej knihe odrazila v primeranej zmene v ich postupoch náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o uvedené sekuritizačné pozície. V tejto súvislosti inštitúcie stanovia vo svojich formálnych politikách a postupoch pre obchodnú knihu a neobchodnú knihu okolnosti, za ktorých by nastalo preskúmanie povinností náležitej starostlivosti.

Článok 20

Pozície v korelačnom obchodnom portfóliu

Článok 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa považuje za dodržaný, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

sekuritizačné pozície sú buď držané v korelačnom obchodnom portfóliu a sú referenčnými nástrojmi uvedenými v článku 338 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, alebo sú prípustné na zahrnutie do korelačného obchodného portfólia;

b)

inštitúcia dodržiava článok 377 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o výpočet požiadaviek na vlastné zdroje vo vzťahu k jej korelačnému obchodnému portfóliu;

c)

prístup inštitúcie k výpočtu vlastných zdrojov vo vzťahu k jej obchodnému portfóliu vedie ku komplexnému a dôkladnému porozumeniu rizikového profilu jej investície do sekuritizačných pozícií;

d)

inštitúcia zaviedla na účely analýzy a evidencie príslušných informácií formálne politiky a postupy primerané jej korelačnému obchodnému portfóliu a primerané z hľadiska rizikového profilu jej investícií do príslušných sekuritizačných pozícií podľa článku 406 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

KAPITOLA V

POŽIADAVKY NA ORIGINÁTOROV, SPONZOROV A PÔVODNÝCH VERITEĽOV

Článok 21

Postupy poskytovania úverov

1.   Z dodržiavania povinnosti uvedenej v článku 408 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúciami v postavení originátora alebo sponzora nevyplýva, že typy dlžníkov a úverových produktov musia byť pre sekuritizované a nesekuritizované expozície rovnaké.

2.   Ak inštitúcie v postavení sponzora a originátora neboli zapojené do pôvodného poskytnutia úverov na expozície, ktoré majú byť sekuritizované, alebo nepôsobia v poskytovaní úverov na určité druhy expozícií, ktoré majú byť sekuritizované, uvedené inštitúcie musia dostať všetky nevyhnutné informácie na posúdenie, či sú kritériá použité pri poskytovaní úverov na uvedené expozície tak spoľahlivé a jasne vymedzené ako kritériá použité na nesekuritizované expozície.

Článok 22

Poskytovanie informácií o úrovni záväzku zachovať čistý hospodársky podiel

1.   Ponechávajúci subjekt oznamuje podľa článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 investorom minimálne tieto informácie týkajúce sa úrovne jeho záväzku zachovať čistý hospodársky podiel v sekuritizácii:

a)

potvrdenie totožnosti ponechávajúceho subjektu a toho, či si ponecháva podiel ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ;

b)

či na ponechanie si čistého hospodárskeho podielu boli uplatnené spôsoby stanovené v článku 405 ods. 1 druhom pododseku písm. a), b), c), d) alebo e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

každú zmenu spôsobu ponechania si čistého hospodárskeho podielu podľa písm. b) v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. d);

d)

potvrdenie úrovne ponechania pri vzniku a záväzku priebežného ponechania, čo sa vzťahuje len na pokračovanie dodržiavania pôvodnej povinnosti a nevyžaduje údaje o súčasnej nominálnej alebo trhovej hodnote ani o akomkoľvek znížení hodnoty alebo odpísaní ponechaného podielu.

2.   Ak sa výnimky uvedené v článku 405 ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vzťahujú na sekuritizačné transakcie, inštitúcie konajúce ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ poskytujú investorom informácie o uplatniteľnej výnimke.

3.   Poskytovanie informácií uvedené v odsekoch 1 a 2 musí byť náležite zdokumentované a zverejnené s výnimkou dvojstranných alebo súkromných transakcií, ak strany považujú súkromné poskytovanie informácií za postačujúce. Za vhodný prostriedok na dodržanie požiadavky sa považuje zahrnutie vyhlásenia o záväzku ponechať si podiel v prospekte pre cenné papiere vydané v rámci programu sekuritizácie.

4.   Poskytnutie informácií sa takisto potvrdzuje po vzniku v rovnakých intervaloch, ako je frekvencia vykazovania transakcie, najmenej však raz ročne a za ktorejkoľvek z týchto okolností:

a)

ak nastane porušenie záväzku ponechať si podľa článku 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

ak sa podstatne zmení výkonnosť sekuritizačnej pozície alebo rizikové charakteristiky sekuritizácie alebo podkladových expozícií;

c)

po porušení povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie.

Článok 23

Poskytovanie informácií o príslušných dôležitých údajoch

1.   Originátori, sponzori a pôvodní veritelia musia zabezpečiť, aby príslušné dôležité údaje podľa článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 boli jednoducho prístupné investorom bez nadmernej administratívnej záťaže.

2.   Príslušné poskytovanie informácií uvedené v článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uskutočňuje minimálne raz ročne a za týchto okolností:

a)

ak sa podstatne zmení výkonnosť sekuritizačnej pozície alebo rizikové charakteristiky sekuritizácie alebo podkladových expozícií;

b)

po porušení povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie.

c)

Aby sa údaje mohli považovať za príslušne dôležité vo vzťahu k individuálnym podkladovým expozíciám, poskytujú sa vo všeobecnosti na základe jednotlivých úverov, avšak existujú prípady, keď sa údaje môžu poskytnúť na agregovanom základe. Pri posudzovaní toho, či sú agregované informácie postačujúce, sa zohľadňujú faktory, ako je podrobnosť podkladovej skupiny, a či je riadenie expozícií v uvedenej skupine založené na samotnej skupine alebo na základe jednotlivých úverov.

3.   Na požiadavku poskytovania informácií sa vzťahujú prípadné iné právne alebo regulatórne požiadavky uplatňované na ponechávajúci subjekt.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 626/2014

z 10. júna 2014,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa stanovila nomenklatúra tovaru, ďalej označovaná ako „kombinovaná nomenklatúra“ alebo „KN“, ktorá je uvedená v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(2)

Existujú rozdielne názory, pokiaľ ide o zatriedenie zmesí obsahujúcich etylalkohol (do položiek KN 2207 a 3824), ktoré sa používajú ako surovina na výrobu palív pre motorové vozidlá.

(3)

V záujme právnej istoty je preto potrebné spresniť rozsah podpoložky KN 2207 20, pokiaľ ide o denaturovaný etylalkohol.

(4)

Do podpoložky KN 2207 20 by mal patriť etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 50 % vol alebo viac, najmä etylalkoholové zmesi používané na výrobu palív pre motorové vozidlá, denaturované pridaním určitých látok do etylalkoholu, aby sa nezvratným spôsobom stal nevhodným na ľudskú spotrebu.

(5)

Európska norma EN 15376 s názvom „Automobilové palivá – etanol ako prímes do benzínov – požiadavky a skúšobné metódy“, schválená Európskym výborom pre normalizáciu 24. decembra 2010, prispieva k cieľom Európskej únie dobrovoľnými technickými normami, ktoré podporujú voľný obchod a dobudovanie jednotného trhu. V bode 4.3 normy sa uvádza zoznam odporúčaných denaturačných prostriedkov, ktoré nie sú škodlivé pre systémy vozidiel. Látkami uvedenými v predmetnom zozname sú: automobilový benzín vyhovujúci EN 228, etyl-terc-butyl-éter (ETBE), metyl-terc-butyl-éter (MTBE), terciálny butylalkohol (TBA), 2-metyl-1-propanol (izobutanol) a 2-propanol (izopropanol). Jeden alebo viac z týchto denaturačných prostriedkov sa môže použiť v zmesi, okrem izobutanolu a izopropanolu, ktoré sú ľahko oddeliteľné od zmesi. Preto sa musia vždy používať v kombinácii s inými denaturačnými prostriedkami.

(6)

Aby sa zabezpečil jednotný výklad v celej Únii, mala by sa v druhej časti KN do kapitoly 22 vložiť nová doplnková poznámka.

(7)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V kapitole 22 druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa dopĺňa táto doplnková poznámka 12:

„12.

Do podpoložky 2207 20 patria zmesi etylalkoholu, používané ako surovina na výrobu palív pre motorové vozidlá, s objemovým alkoholometrickým titrom 50 % vol alebo viac a denaturované jednou alebo viacerými z týchto látok:

a)

automobilový benzín (vyhovujúci EN 228);

b)

terc-butyl(etyl)éter (etyl-terc-butyl-éter, ETBE);

c)

metyl-terc-butyl-éter (MTBE);

d)

2-metylpropán-2-ol (terc-butylalkohol, terciálny butylalkohol, TBA);

e)

2-metylpropán- 1-ol (2-metyl-1-propanol, izobutanol);

f)

propán-2-ol (izopropylalkohol, 2-propanol, izopropanol).

Denaturačné prostriedky uvedené v písmenách e) a f) prvého odseku sa musia používať v kombinácii minimálne s jedným z denaturačných prostriedkov uvedených v písmenách a) až d) prvého odseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 627/2014

z 12. júna 2014,

ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o monitorovanie tuhých častíc palubným diagnostickým systémom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (1) a najmä na jeho článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 582/2011 (2) sa stanovuje povinnosť Komisie vykonávať v prípade vozidiel so vznetovými motormi preskúmanie technickej realizovateľnosti monitorovania činnosti filtra tuhých častíc nafty (DPF) vzhľadom na prahové limity palubného diagnostického systému (OTL) uvedené v tabuľke 1 prílohy X k tomuto nariadeniu.

(2)

Komisia vykonala uvedené preskúmanie a dospela k názoru, že technológia, ktorou možno monitorovať činnosť DPF, pokiaľ ide o OTL, je k dispozícii. Z preskúmania však vyplýva aj to, že by bolo vhodné odložiť dátum implementácie týchto požiadaviek týkajúcich sa výkonu DPF s cieľom poskytnúť odvetviu zodpovedajúci čas na zabezpečenie disponibility zariadenia pre sériovú výrobu a jeho prispôsobenie pre vozidlá. Preto je nevyhnutné prispôsobiť tabuľku 1 v doplnku 9 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011 tak, aby obsahovala nový dátum implementácie.

(3)

V prípade zážihových motorov by sa okrem toho tabuľka 1 v doplnku 9 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011 mala takisto upraviť tak, že sa do nej vloží stĺpec týkajúci sa požiadaviek na monitorovanie hladiny oxidu uhoľnatého, pokiaľ ide o OTL stanovené v tabuľke 2 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011, a takisto stĺpec týkajúci sa požiadaviek posudzovania prevádzkovej výkonnosti stanovených v bodoch 6 až 6.5.5.1 prílohy X k uvedenému nariadeniu.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 sa mení takto:

1.

V článku 4 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.   Na žiadosť výrobcu je možné do 31. decembra 2015 v prípade nových typov vozidiel alebo motorov a do 31. decembra 2016 v prípade všetkých nových vozidiel predaných, zaregistrovaných alebo uvedených do prevádzky v Únii použiť k monitorovaniu DPF alternatívne ustanovenia uvedené v bode 2.3.3.3 prílohy X.“

2.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Typové schválenia udelené vznetovým motorom a vozidlám v súlade s písmenom B v tabuľke 1 v doplnku 9 k prílohe I pred dátumom uplatnenia tohto nariadenia zostanú v platnosti aj po tomto dátume.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Tabuľka 1 sa v doplnku 9 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2001 nahrádza takto:

„Tabuľka 1

Písmeno

OTL pre NOx  (1)

OTL pre PM (2)

OTL pre CO (6)

IUPR

Kvalita a spotreba činidla

Dátumy uplatňovania: nové typy

Dátumy uplatňovania: všetky vozidlá

Posledný dátum evidencie

A

Riadok ‚obdobie postupného uvádzania do prevádzky‘ v tabuľkách 1 alebo 2

Monitorovanie výkonnosti (3)

 

Postupné uvádzanie do prevádzky (7)

Postupné uvádzanie do prevádzky (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Riadok ‚obdobie postupného uvádzania do prevádzky‘ v tabuľke 2

 

Riadok ‚obdobie postupného uvádzania do prevádzky‘ v tabuľke 2

Postupné uvádzanie do prevádzky (7)

Postupné uvádzanie do prevádzky (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Riadok ‚všeobecné požiadavky‘ v tabuľkách 1 alebo 2

Riadok ‚všeobecné požiadavky‘ v tabuľke 1

Riadok ‚všeobecné požiadavky‘ v tabuľke 2

Všeobecné (8)

Všeobecné (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  Požiadavky na monitorovanie ‚OTL pre NOx‘ stanovené v tabuľkách 1 a 2 prílohy X.

(2)  Požiadavky na monitorovanie ‚OTL pre PM‘ stanovené v tabuľke 1 prílohy X.

(3)  Požiadavky na ‚monitorovanie výkonnosti‘ stanovené v bode 2.1.1 prílohy X.

(4)  Požiadavky na kvalitu a spotrebu činidla súvisiace s postupným uvádzaním do prevádzky stanovené v bodoch 7.1.1.1 a 8.4.1.1 prílohy XIII.

(5)  ‚Všeobecné‘ požiadavky na kvalitu a spotrebu činidla stanovené v bodoch 7.1.1 a 8.4.1 prílohy XIII.

(6)  Požiadavky na monitorovanie ‚CO pre OTL‘ stanovené v tabuľke 2 prílohy X.

(7)  Požiadavky na IUPR súvisiace s postupným uvádzaním do prevádzky stanovené v bodoch 6.4.4, 6.5.5 a 6.5.5.1 prílohy X.

(8)  ‚Všeobecné‘ požiadavky na IUPR stanovené v oddiele 6 prílohy X.

(9)  Pre zážihové motory a vozidlá vybavené týmito motormi.

(10)  Pre vznetové motory a vozidlá vybavené týmito motormi.

(11)  Uplatňuje sa iba v prípade zážihových motorov a vozidiel vybavených týmito motormi.“


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 628/2014

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 341/2007, pokiaľ ide o dovoznú colnú kvótu na cesnak s pôvodom v Číne

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 341/2007 (2) sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na cesnak a určité ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (3), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2014/116/EÚ (4), sa stanovilo zvýšenie colnej kvóty pridelenej Čínskej ľudovej republike v rámci colných kvót EÚ na cesnak o 12 375 ton.

(3)

Zvýšenie colnej kvóty by sa malo odraziť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 341/2007. Keďže dohodu medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou schválila Rada 28. januára 2014, dovozcovia by mali mať prístup k zvýšeným množstvám od druhého podobdobia platnosti dovozných colných kvót 2014/2015.

(4)

Nariadenie (ES) č. 341/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 341/2007

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 341/2007 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/116/EÚ z 28. januára 2014 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Colné kvóty pre dovoz cesnaku patriaceho pod číselný znak KN 0703 20 00 otvorené v súlade s rozhodnutiami 2001/404/ES, 2006/398/ES a 2014/116/EÚ

Pôvod

Poradové číslo

Kvóta (v tonách)

Prvé podobdobie (jún – august)

Druhé podobdobie (september – november)

Tretie podobdobie (december – február)

Štvrté podobdobie (marec – máj)

Spolu

Argentína

 

 

 

 

 

19 147

Tradiční dovozcovia

09.4104

9 590

3 813

 

Noví dovozcovia

09.4099

4 110

1 634

 

Spolu

 

13 700

5 447

 

Čína

 

 

 

 

 

46 075

Tradiční dovozcovia

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Noví dovozcovia

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Spolu

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Ostatné tretie krajiny

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozcovia

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noví dovozcovia

09.4102

403

840

398

166

 

Spolu

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Spolu

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245“


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 629/2014

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky metyl(nonyl)ketón

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 druhú alternatívu a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 608/2012 (2) sa zmenilo vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 (3), pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky metyl(nonyl)ketón, stanovením podmienky, že oznamovateľ musí predložiť ďalšie potvrdzujúce informácie vo forme štúdií týkajúcich sa špecifikácie s podpornými údajmi o šarži a validovanými metódami analýzy.

(2)

Oznamovateľ predložil spravodajskému členskému štátu Belgicko dodatočné informácie vo forme štúdií týkajúcich sa špecifikácie s podpornými údajmi o šarži a validovanými metódami analýzy, a to v lehote stanovenej na toto predloženie.

(3)

Belgicko vyhodnotilo dodatočné informácie, ktoré predložil oznamovateľ. Dňa 25. novembra 2013 predložilo svoje hodnotenie ostatným členským štátom, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo forme revidovaného návrhu hodnotiacej správy.

(4)

Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali príslušný revidovaný návrh hodnotiacej správy a 16. mája 2014 ho finalizovali vo forme revíznej správy Komisie o metyl(nonyl)ketóne.

(5)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil pripomienky k výsledkom revíznej správy o metyl(nonyl)ketóne.

(6)

Komisia dospela k záveru, že z ďalších potvrdzujúcich informácií vyplynulo, že minimálna čistota účinnej látky by mala byť stanovená na 985 g/kg.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na vykonanie zmien alebo zrušenie platnosti autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metyl(nonyl)ketónu.

(8)

V prípadoch, keď členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 poskytnú pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom metyl(nonyl)ketónu určitú dobu odkladu, táto doba by mala uplynúť najneskôr osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

V stĺpci „Čistota“ v riadku 238, metyl(nonyl)ketón, v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa čistota nahrádza takto: „≥ 985 g/kg“.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby zmenia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metyl(nonyl)ketónu ako účinnej látky do 3. januára 2015.

Článok 3

Doba odkladu

Akákoľvek doba odkladu, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, je čo najkratšia a uplynie najneskôr 3. januára 2016.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 608/2012 zo 6. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok denatónium-benzoát, metyl(nonyl)ketón a rastlinné oleje/mätový olej (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 19).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 630/2014

z 12. júna 2014,

ktorým sa dvestopätnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a), článok 7a ods. 1 a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 2. júna 2014 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní troch osôb do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Toho istého dňa sankčný výbor BR OSN rozhodol o vymazaní dvoch osôb zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, a o zmenení troch záznamov v tomto zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Pod nadpis „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

a)

„Al Mouakaoune Biddam [alias a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 2. 6. 2014.“

b)

„Al Moulathamoun [alias (a) Les Enturbannés; b) The Veiled. Adresa: a) Alžírsko; b) Mali; c) Niger]. Ďalšie informácie: Pôsobí v oblasti Sahelu/Sahary. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 2. 6. 2014.“

c)

„Al Mourabitoun [alias a) Les Sentinelles; b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Ďalšie informácie: Pôsobí v oblasti Sahelu/Sahary. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 2. 6. 2014.“

2.

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťajú tieto záznamy:

a)

„Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman, d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: v roku 2007 údajne zomrel. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.“

b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titul: Mufti. Adresa: dedina Thathi, Samahni, oblasť Bhimber, Pakistanom spravovaný Kašmír. Dátum narodenia: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Miesto narodenia: Bhimber, Samahani Valley, Pakistanom spravovaný Kašmír. Ďalšie informácie: a) bývalý titul: Maulana. b) údajne zomrel v Pakistane 11. júna 2011. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 6.8.2010.“

3.

Záznam „Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Dátum narodenia: medzi 1975 a 1979. Miesto narodenia: Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Adresa: v júni 2013 v Sýrii. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.7.2013.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani; b) Abu Muhammad al-Jawlani; c) Abu Mohammed al-Julani; d) Abu Mohammed al-Golani; e) Abu Muhammad al-Golani; f) Abu Muhammad Aljawlani; g) Muhammad al-Jawlani; h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih]. Dátum narodenia: medzi rokmi 1975 a 1979. Miesto narodenia: Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Adresa: v júni 2013 v Sýrii. Ďalšie informácie: od januára 2012 je vodcom skupiny Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24. 7. 2013.“

4.

Záznam „Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Dátum narodenia: 12.5.1964. Miesto narodenia: Dedina Kharsenoy, Šatojský (sovietsky) okres, Čečenská republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: a) ruská; b) ZSSR (do roku 1991). Ďalšie informácie: a) žije v Ruskej federácii od novembra 2010; b) medzinárodný zatykač vydaný v roku 2000. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 10.3.2011.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Dátum narodenia: 12. 5. 1964. Miesto narodenia: dedina Kharsenoy, Šatojský (sovietsky) okres, Čečenská republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: a) ruská; b) ZSSR (do roku 1991). Ďalšie informácie: a) žije v Ruskej federácii od novembra 2010; b) medzinárodný zatykač vydaný v roku 2000; c) údajne zomrel v apríli 2014. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 3. 2011.“

5.

Záznam „Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network; p) Jabhat al Nusrah; q) Jabhet al-Nusra; r) Al-Nusrah Front; s) The Victory Front; t) Islamic State in Iraq and the Levant). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 18.10.2004.“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network; p) Islamic State in Iraq and the Levant]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 18. 10. 2004.“


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 631/2014

zo 12. júna 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/40


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2014

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(2014/348/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 175 tretí odsek a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Protokol 31 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP s cieľom začleniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, aby sa od 1. januára 2014 umožnila táto rozšírená spolupráca.

(4)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 5. júna 2014

Za Radu

predseda

D. DENDIAS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

z,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa od 1. januára 2014 umožnila táto rozšírená spolupráca,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 15 protokolu 31 k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V odseku 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „ktoré sa uplatňujú pred 1. januárom 2014“.

2.

V odseku 8 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 1296: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

Lichtenštajnsko bude vyňaté z účasti na tomto programe a nebude ani na tento program finančne prispievať. Nórsko sa zúčastní len na osi EURES programu a bude finančne prispievať len na túto os.“

3.

Znenie odseku 5 sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO sa zúčastňujú na činnostiach Spoločenstva uvedených v prvej zarážke odseku 8 od 1. januára 1999, na činnostiach uvedených v druhej zarážke od 1. januára 2003 a na činnostiach uvedených v tretej zarážke od 1. januára 2014.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238.

(2)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/42


ROZHODNUTIE RADY 2014/349/SZBP

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (1), EULEX KOSOVO

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/124/SZBP (2).

(2)

Rada 8. júna 2010 prijala rozhodnutie 2010/322/SZBP (3), ktorým sa jednotná akcia 2008/124/SZBP zmenila a predĺžila trvanie misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) o dva roky do 14. júna 2012.

(3)

Rada 6. júna 2012 prijala rozhodnutie 2012/291/SZBP (4), ktorým sa jednotná akcia 2008/124/SZBP zmenila a predĺžila trvanie misie EULEX KOSOVO o dva roky do 14. júna 2014.

(4)

V nadväznosti na odporúčania v rámci strategického preskúmania prijatého v roku 2014 je potrebné predĺžiť trvanie misie EULEX KOSOVO o ďalšie dvojročné obdobie.

(5)

Rada 27. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/241/SZBP (5), ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP s cieľom ustanoviť novú finančnú referenčnú sumu, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 15. júna 2013 do 14. júna 2014. Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa mala zmeniť, aby sa ustanovila nová finančná referenčná suma, ktorá sa bude vzťahovať na obdobie od 15. júna 2014 do 14. októbra 2014.

(6)

Misia EULEX KOSOVO sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť splnenie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy.

(7)

Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/124/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 8 sa mení takto:

a)

dopĺňa sa tento odsek:

„1a.   Vedúci misie je predstaviteľom misie. Vedúci misie môže v rámci svojej celkovej zodpovednosti delegovať riadiace úlohy týkajúce sa personálu a finančných záležitostí na členov personálu misie.“;

b)

odsek 5 sa vypúšťa;

c)

odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Vedúci misie zabezpečuje, aby misia EULEX KOSOVO podľa potreby úzko spolupracovala a koordinovala svoju činnosť s príslušnými kosovskými orgánmi a s príslušnými medzinárodnými aktérmi vrátane NATO/KFOR, UNMIK, OBSE a tretími štátmi, ktoré sú zapojené do činnosti v oblasti právneho štátu v Kosove.“.

2.

V článku 9 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Všetci členovia personálu si plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Všetci členovia personálu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ (6).

(6)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).“"

3.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách, ktoré sa uzavrú medzi misiou EULEX KOSOVO a dotknutými členmi personálu.“

4.

V článku 14 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

Právne ustanovenia

V miere potrebnej na vykonávanie tejto jednotnej akcie má misia EULEX KOSOVO právomoc obstarávať služby a dodávky, uzatvárať zmluvy a administratívne dojednania, zamestnávať personál, vlastniť bankové účty, nadobúdať majetok a užívať ho, plniť si záväzky a vystupovať pred súdom ako účastník konania.“

6.

Článok 16 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO do 14. októbra 2010 je 265 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. októbra 2010 do 14. decembra 2011 je 165 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. decembra 2011 do 14. júna 2012 je 72 800 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2012 do 14. júna 2013 je 111 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2013 do 14. júna 2014 je 110 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2014 do 14. októbra 2014 je 34 000 000 EUR.

O finančnej referenčnej sume na nasledujúce obdobie pre misiu EULEX KOSOVO rozhodne Rada.“;

b)

odseky 4 až 6 sa nahrádzajú takto:

„4.   Misia EULEX KOSOVO zodpovedá za plnenie rozpočtu misie. Misia EULEX KOSOVO na tento účel podpíše dohodu s Komisiou.

5.   Misia EULEX KOSOVO zodpovedá za všetky nároky a záväzky vyplývajúce z vykonávania mandátu so začiatkom od 15. júna 2014, okrem nárokov, ktoré sa týkajú závažného porušenia povinností zo strany vedúceho misie, za ktoré nesie osobnú zodpovednosť.

6.   Vykonávaním finančných ustanovení nie je dotknutá hierarchia velenia ustanovená v článkoch 7, 8 a 11 a operačné požiadavky misie EULEX KOSOVO vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

7.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Projektová skupina

1.   Misia EULEX KOSOVO má projektovú skupinu na určovanie a vykonávanie projektov. Misia EULEX KOSOVO podľa potreby koordinuje a uľahčuje projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s misiou EULEX KOSOVO a na podporu jej cieľov, a poskytuje v tejto súvislosti poradenstvo.

2.   Misia EULEX KOSOVO je oprávnená použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie určených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti misie EULEX KOSOVO, v týchto dvoch prípadoch:

a)

projekt je uvedený vo finančnom výkaze k tejto jednotnej akcii; alebo

b)

projekt sa do tohto finančného výkazu zahrnie v priebehu misie prostredníctvom zmeny na žiadosť vedúceho misie. Misia EULEX KOSOVO uzavrie s týmito štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o reakciu na akúkoľvek sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých v dôsledku konania misie EULEX KOSOVO alebo opomenutia z jej strany pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli. Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie misie EULEX KOSOVO alebo opomenutie z jej strany pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli.

3.   PBV odsúhlasuje prijatie finančného príspevku tretích štátov na projektovú skupinu.“

8.

V článku 18 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   VP sa oprávňuje sprístupniť Organizácii Spojených národov, NATO/KFOR a ďalším tretím stranám, ktoré sa pridružili k tejto jednotnej akcii, utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vyhotovené na účely misie EULEX KOSOVO do úrovne príslušného stupňa utajenia, ktorá sa na každú z nich vzťahuje, v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ. Na zjednodušenie tohto sprístupňovania sa navrhnú miestne technické opatrenia.

2.   V prípade osobitnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ sprístupniť príslušným miestnym orgánom utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie EULEX KOSOVO až po stupeň utajenia ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty sprístupnia príslušným miestnym orgánom v súlade s postupmi, ktoré zodpovedajú úrovni spolupráce týchto orgánov s EÚ.“

9.

V článku 20 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Jej účinnosť uplynie 14. júna 2016.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. júna 2014

Za Radu

predseda

Y. MANIATIS


(1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(2)  Jednotná akcia Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92).

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/322/SZBP z 8. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 145, 11.6.2010, s. 13).

(4)  Rozhodnutie Rady 2012/291/SZBP z 5. júna 2012, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 146, 6.6.2012, s. 46).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/241/SZBP z 27. mája 2013, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2013, s. 47).


13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. júna 2014,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom

[oznámené pod číslom C(2014)3677]

(Text s významom pre EHP)

(2014/350/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 možno environmentálnu značku EÚ udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa majú stanoviť podľa skupín produktov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/567/ES (2) sa pre textilné výrobky stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, ktoré platia do 30. júna 2014.

(4)

Je vhodné zmeniť vymedzenia skupiny produktov a stanoviť súbor revidovaných ekologických kritérií tak, aby lepšie odrážali aktuálny stav na trhu v rámci skupiny produktov a aby sa zohľadňovali inovácie posledných rokov.

(5)

Cieľom kritérií je predovšetkým identifikovať produkty, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas svojho životného cyklu, s osobitnými zlepšeniami, ktorých výsledkom je, že sa: zakladajú na udržateľnejších formách poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, vyrábajú s efektívnejším využívaním zdrojov a energie, vyrábajú s využitím čistejších, menej znečisťujúcich procesov, vyrábajú s využitím menej nebezpečných látok, navrhujú a špecifikujú tak, aby mali vysokú kvalitu a trvanlivosť. Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom sú nastavené na uvedené aspekty a výrobky so zlepšenými parametrami v týchto aspektoch by sa mali podporovať. Preto je vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „textilné výrobky“.

(6)

Vzhľadom na inovačný cyklus tejto skupiny produktov by revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, mali platiť štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(7)

Rozhodnutie 2009/567/ES by sa preto malo nahradiť týmto rozhodnutím.

(8)

Výrobcom, ktorých výrobkom sa udelila environmentálna značka EÚ pre textilné výrobky na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich výrobkov revidovaným kritériám a požiadavkám.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „textilné výrobky“ zahŕňa:

a)

textilné odevy a doplnky: odevy a doplnky, ktorých najmenej 80 hmotnostných % (hm. %) tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo pletenej forme;

b)

interiérové textílie: textilné výrobky na použitie v interiéri, ktorých najmenej 80 hm. % tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo pletenej forme;

c)

vlákna, priadza, textílie a pletené panely: určené na použitie v textilných odevoch a doplnkoch a v interiérových textíliách vrátane čalúnických textílií a matracovej činovate pred použitím glejenia a spracovaním v súvislosti s finálnym výrobkom;

d)

nevláknové prvky: zipsy, gombíky a iné doplnky, ktoré sú zapracované do výrobku, membrány, filmy a lamináty;

e)

výrobky na čistenie: výrobky z tkaných alebo netkaných textílií určené na mokré alebo suché čistenie povrchov a utieranie kuchynského riadu.

2.   Skupina produktov „textilné výrobky“ nezhŕňa tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré sú určené na zneškodnenie po jednom použití;

b)

podlahové krytiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie 2009/967/ES (3);

c)

textílie, ktoré sú súčasťou štruktúr určených na vonkajšie použitie.

3.   Zo skupiny produktov je vylúčené šatstvo, textil a vlákna, ktoré obsahujú tieto prvky:

a)

elektrické zariadenia alebo ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť elektrických obvodov;

b)

zariadenia alebo impregnované látky určené na snímanie zmien podmienok okolitého prostredia alebo reagovanie na tieto zmeny.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„textilné vlákna“ sú prírodné vlákna, syntetické vlákna a vlákna z umelej celulózy;

b)

„prírodné vlákna“ sú bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien, ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna, vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna;

c)

„syntetické vlákna“ sú akrylové, elastanové, polyamidové, polyesterové a polypropylénové vlákna;

d)

„vlákna z umelej celulózy“ sú lyocelové, modalové a viskózové vlákna.

Článok 3

V prípade „textilných odevov a doplnkov“ a „interiérových textílií“ sa pri výpočte percentuálneho podielu textilných vlákien nemusia zohľadňovať výplne, podšívky, vypchávky, membrány a filmy vyrobené z vlákien patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Plniace materiály, ktoré nie sú vyrobené z textilných vlákien, musia spĺňať obmedzenia uvedené v kritériu 10, ktoré sa stanovuje v prílohe a ktoré sa týka pomocných látok, povrchovo aktívnych látok, biocídov a formaldehydu.

Článok 5

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 výrobkom patriacim do skupiny produktov „textilné výrobky“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, sa uvádzajú v prílohe.

Článok 6

Kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie stanovené v prílohe platia štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 7

Na administratívne účely sa skupine produktov „textilné výrobky“ prideľuje číselný kód „016“.

Článok 8

Rozhodnutie 2009/567/ES sa zrušuje.

Článok 9

1.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ pre výrobky patriace do skupiny produktov „textilné výrobky“ predložené v priebehu dvoch mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia môžu vychádzať buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES alebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí. Žiadosti sa budú hodnotiť podľa kritérií, z ktorých vychádzajú.

2.   Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené podľa kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES možno používať počas 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júna 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/567/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným výrobkom (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 70).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2009/967/ES z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným podlahovým krytinám (Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom a podkategórie, do ktorých sú roztriedené, sú tieto:

Textilné vlákna

1.

Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien

2.

Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna

3.

Vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna

4.

Akrylové vlákna

5.

Elastanové vlákna

6.

Polyamidové vlákna

7.

Polyesterové vlákna

8.

Polypropylénové vlákna

9.

Vlákna z umelej celulózy (lyocelové, modalové a viskózové vlákna)

Zložky a doplnky

10.

Výplne

11.

Filmy, lamináty a membrány

12.

Doplnky

Chemické látky a procesy

13.

Zoznam obmedzovaných látok

14.

Nahradenie nebezpečných látok pri farbení, potlači a konečnej úprave

15.

Energetická účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

16.

Čistenie emisií do ovzdušia a do vody

Funkčná spôsobilosť

17.

Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

18.

Stálofarebnosť pri praní

19.

Stálofarebnosť v pote (kyslom, zásaditom)

20.

Stálofarebnosť pri otere za mokra

21.

Stálofarebnosť pri otere za sucha

22.

Stálofarebnosť na svetle

23.

Odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu

24.

Odolnosť textilu voči tvorbe hrčiek a oderu

25.

Funkčná životnosť

Sociálna zodpovednosť podnikov

26.

Základné zásady a práva pri práci

27.

Zákaz pieskovania denimu

Podporné informácie

28.

Informácie uvádzané na environmentálnej značke

V dodatku 1 je dodatočne uvedený zoznam obmedzovaných látok, ktorého sa týka kritérium 13. Tento zoznam sa uplatňuje na nebezpečné látky, ktoré sa môžu používať pri výrobe textilných výrobkov a môže ich obsahovať konečný výrobok.

V kritériách udeľovania environmentálnej značky sa odrážajú najlepšie environmentálne vlastnosti výrobkov na trhu s textíliami. Aj keď použitie chemických produktov a uvoľňovanie znečisťujúcich látok je súčasťou výrobného procesu, výrobok nesúci environmentálnu značku EÚ spotrebiteľovi zaručuje, že použitie takýchto látok bolo obmedzené na najnižšiu technicky možnú mieru bez zníženia funkčnej spôsobilosti výrobku.

Týmito kritériami sa pri každej možnej príležitosti vylučuje alebo obmedzuje na minimum koncentrácia (potrebná na zabezpečenie osobitných funkcií a vlastností) mnohých látok identifikovaných ako nebezpečné alebo potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré sa môžu používať pri výrobe textílií. Iba ak je látka potrebná na splnenie očakávaní spotrebiteľa, pokiaľ ide o vlastnosti výrobku, alebo splnenie povinných požiadaviek na výrobok (napríklad spomaľovanie horenia) a ak neexistujú dostupné používané a testované alternatívy, udelí sa výnimka na použitie takejto látky vo výrobku s environmentálnou značkou.

Výnimky sa hodnotia na základe zásady predbežnej opatrnosti a na základe vedeckých a technických dôkazov, najmä ak sú na trhu dostupné bezpečnejšie výrobky.

Výrobky sa musia skúšať na prítomnosť obmedzených nebezpečných látok s cieľom poskytnúť spotrebiteľom vysokú mieru istoty. S cieľom kontrolovať znečisťovanie vody a ovzdušia a minimalizovať expozíciu pracovníkov sa prísne podmienky stanovujú aj na procesy výroby textílií. Overovanie zhody s kritériami je formulované tak, aby sa spotrebiteľom poskytla vysoká miera istoty, odrážala sa v ňom praktická možnosť žiadateľov získať informácie z dodávateľského reťazca a vylúčila sa možnosť „parazitovania“ žiadateľov.

Posudzovanie a overovanie Na preukázanie zhody s kritériami je žiadateľ povinný deklarovať tieto informácie o výrobkoch a ich dodávateľskom reťazci:

Každé kritérium obsahuje podrobné požiadavky na overovanie, na základe ktorých musí žiadateľ predložiť vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach a ďalšie dôkazy týkajúce sa výrobkov a ich dodávateľského reťazca.

Platnosť certifikátu je založená na overovaní na základe žiadosti, a ak je to určené podľa kritéria 13, na skúške výrobku, ktorá sa predloží príslušným orgánom na overenie. Zmeny dodávateľov a výrobných prevádzok, ktoré sa týkajú certifikovaných výrobkov, sa musia oznámiť príslušným orgánom spolu s predložením podporných informácií, na základe ktorých sa overí pokračujúce plnenie podmienok certifikátu.

Príslušné orgány prednostne uznajú skúšky, ktoré vykonali laboratóriá akreditované podľa normy ISO 17025, a overovanie, ktoré vykonali orgány akreditované podľa normy EN 45011 alebo rovnocennej medzinárodnej normy.

Funkčnou jednotkou, vzhľadom ku ktorej by sa mali vypočítavať vstupy a výstupy, je 1 kg textilného výrobku za normálnych podmienok (relatívna vlhkosť 65 % ± 4 % a teplota 20 °C ± 2 °C; tieto normované podmienky sú uvedené v norme ISO 139 Textílie. Normálne ovzdušie na klimatizovanie a skúšanie).

Ak žiadateľ na zabezpečenie nezávislého overovania využíva systém certifikácie, zvolený systém a súvisiace systémy akreditácie overovateľov musia spĺňať všeobecné požiadavky noriem EN 45011 a ISO 17065. V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovanie a prehliadky na mieste.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri hodnotení žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali zavádzanie uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, ako je napríklad Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ISO 14001 a ISO 50001 (poznámka: zavádzanie takýchto systémov riadenia nie je povinné).

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Žiadatelia musia preukázať súlad s kritériami, ktoré sa týkajú zloženia materiálu, chemických vzorcov, výrobných prevádzok a funkčnej spôsobilosti výrobkov, ktoré by mali niesť environmentálnu značku.

1.   KRITÉRIÁ NA TEXTILNÉ VLÁKNA

V tomto oddiele sa stanovujú špecifické kritériá pre tieto druhy vlákien:

a)

prírodné vlákna: bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien, ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna, vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna;

b)

syntetické vlákna: akrylové, elastanové, polyamidové, polyesterové a polypropylénové vlákna;

c)

vlákna z umelej celulózy: lyocelové, modalové a viskózové vlákna.

Kritériá stanovené na daný typ vlákna nemusia byť splnené, ak takéto vlákno tvorí menej ako 5 % celkovej hmotnosti výrobku, alebo ak je súčasťou vypchávky alebo podšívky. S výnimkou polyamidových a polyesterových vlákien tieto kritériá nemusia spĺňať:

a)

celé výrobky, ak obsahujú vlákna s obsahom recyklovaného materiálu, ktorý predstavuje najmenej 70 % hmotnosti všetkých vlákien vo výrobku,

b)

jednotlivé vlákna, ktoré tvoria súčasť výrobku s environmentálnou značkou a obsahujú najmenej 70 % hmotnosti obsahu recyklovaného materiálu.

V tejto súvislosti sú vlákna s obsahom recyklovaného materiálu vymedzené ako vlákna pochádzajúce z priemyselného odpadu (vrátane odpadu z výroby polymérov a vlákien, odstrižkov od výrobcov textilu a odevov) a spotrebiteľského odpadu (textilu a všetkých druhov vlákien a textilných výrobkov, ako aj netextilného odpadu vrátane PET fliaš a rybárskych sietí).

Recyklovaný obsah, s výnimkou PET fliaš používaných na výrobu polyesteru, musí spĺňať požiadavky kritéria 13 týkajúceho sa zoznamu obmedzovaných látok. Zahŕňa to každoročnú analytickú skúšku s náhodným výberom pre špecifikované skupiny látok.

Posudzovanie a overovanie obsahu recyklovaného materiálu : Obsah recyklovaného materiálu musí byť vysledovateľný až po opätovné spracovanie na surovinu. To sa overuje na základe certifikátov spotrebiteľského reťazca, ktoré vydáva nezávislá tretia strana, alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia suroviny. V prípade potreby poskytnú výrobcovia vlákien a dodávatelia suroviny vyhlásenia o splnení kritéria 13 a výsledky laboratórnych skúšok.

Kritérium 1. Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien (vrátane kapku)

Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien (ďalej len „bavlna“) musia mať minimálny obsah buď ekologicky pestovanej bavlny [pozri kritérium 1 a)], alebo bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom [pozri kritérium 1 b)]. Okrem toho:

všetka používaná bežná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov, obsiahnutými v kritériu 1 c),

pokiaľ ide o normu pre ekologickú výrobu 1 a), všetka používaná bežná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí pochádzať z geneticky nemodifikovaných odrôd,

všetka ekologicky pestovaná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí byť plne sledovateľná v súlade s kritériom 1 d),

oblečenie pre deti mladšie ako 3 roky musí obsahovať najmenej 95 % ekologicky pestovanej bavlny.

Na výrobkoch, ktoré spĺňajú špecifické prahové hodnoty obsahu ekologicky pestovanej bavlny a bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, sa môže popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie sa uvádza v kritériu 28.

1 a)   Norma pre ekologicky pestovanú bavlnu

S výnimkou výrobkov uvedených v ďalšej časti musí byť minimálne 10 % bavlny vypestovaných v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 (1), v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (National Organic Programme – NOP) alebo s rovnocennými právnymi záväzkami stanovenými obchodnými partnermi EÚ. Obsah ekologicky pestovanej bavlny môže zahŕňať ekologicky pestovanú bavlnu aj prechodnú ekologicky pestovanú bavlnu.

Ekologicky pestovaná bavlna musí tvoriť najmenej 95 % obsahu bavlny v týchto výrobkoch: tričká, dámske topy, neformálne košele, rifle, pyžamá a nočné odevy, spodná bielizeň a ponožky.

Posudzovanie a overovanie : Ekologicky pestovaný obsah by mal mať certifikát nezávislého kontrolného orgánu potvrdzujúci, že bol vyrobený v súlade s výrobnými a kontrolnými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007, v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (NOP) alebo s požiadavkami stanovenými inými obchodnými partnermi. Overovanie sa vykonáva raz ročne pre každú krajinu pôvodu.

Geneticky nemodifikované odrody bavlny sa overujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2).

1 b)   Výroba bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Najmenej 20 % bavlny musí byť vypestovaných podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ako sú vymedzené v programe integrovanej ochrany proti škodcom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), alebo v systémoch integrovanej ochrany rastlín (ICM), ktoré zahŕňajú zásady integrovanej ochrany proti škodcom, a musí byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov, obsiahnutými v kritériu 1 c).

Minimálny percentuálny podiel bavlny vypestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ako bolo uvedené vyššie, musí byť 60 % v týchto výrobkoch: tričká, dámske topy, neformálne košele, rifle, pyžamá a nočné odevy, spodná bielizeň a ponožky.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ musí poskytnúť dôkaz, že bavlnu vypestovali poľnohospodári, ktorí sa zapájajú do oficiálnych programov odbornej prípravy organizácie FAO alebo do vládnych programov integrovanej ochrany proti škodcom a integrovanej ochrany rastlín a/alebo sa podrobili auditu v rámci certifikovaných systémov integrovanej ochrany proti škodcom treťou stranou. Overovanie sa vykonáva buď raz ročne pre každú krajinu pôvodu alebo na základe certifikácie všetkých balíkov bavlny zakúpených na výrobu výrobku.

Zhoda s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov sa nevyžaduje pre systémy, ktoré zakazujú použitie látok uvedených v kritériu 1 c), a v prípadoch, keď sa vykonajú skúšky alebo sa získajú vyhlásenia o nepoužívaní od poľnohospodárov a/alebo skupín poľnohospodárskych výrobcov, ktoré sú overené kontrolami na mieste zo strany kontrolných orgánov akreditovaných vládami členských štátov alebo uznávanými certifikačnými systémami ekologického pestovania alebo integrovanej ochrany proti škodcom.

Geneticky nemodifikované odrody bavlny pestované podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, používané v kombinácii s ekologicky pestovanou bavlnou, sa overujú v súlade s nariadením (ES) č. 1830/2003. Systémy integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré vylučujú geneticky modifikovanú bavlnu, sa prijímajú ako dôkaz súladu pre obsah bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom.

1 c)   Obmedzenia týkajúce sa pesticídov uplatňované na bežnú bavlnu a bavlnu pestovanú podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Všetka bavlna použitá v textilných výrobkoch s environmentálnou značkou, s výnimkou ekologicky pestovanej bavlny a bavlny z príslušných systémov integrovanej ochrany proti škodcom vyňatej v bode 1 b), sa musí pestovať bez použitia ktorejkoľvek z týchto látok:

alachlór, aldikarb, aldrín, kampechlór (toxafén), kaptafol, chlórdan, 2,4,5-T, chlórdimeform, chlórbenzilát, cypermetrín, DDT, dieldrín, dinoseb a jeho soli, endosulfán, endrín, glyfosulfát, heptachlór, hexachlórbenzén, hexachlórcyklohexán (úplné izoméry), metamidofos, metyl O demeton, metylparation, monokrotofy, neonikotinoidy (klotianidín, imidakloprid, tiametoxám), paration, fosfamidon, pentachlórfenol, tiofanex, triafanex, triazofos

Celkový obsah uvedených látok v bavlne nesmie byť vyšší ako 0,5 mg/kg.

Posudzovanie a overovanie : Obsah uvedených látok v bavlne sa zisťuje skúškou. Protokol o skúške sa podľa potreby poskytne na základe uvedených skúšobných metód:

US EPA 8081 B [organochlórové pesticídy s ultrazvukovou alebo Soxhletovou extrakciou a apolárnymi roztokmi (izooktán alebo hexán)],

US EPA 8151 A (chlórované herbicídy, s použitím metanolu),

US EPA 8141 B (organofosforové zlúčeniny),

US EPA 8270 D (poloprchavé organické zlúčeniny).

Skúšky sa vykonávajú na vzorkách surovej bavlny z každej krajiny pôvodu predtým, než prejde akýmkoľvek spracovaním za mokra. Pre každú krajinu pôvodu sa skúška vykoná za týchto podmienok:

i)

ak sa použije iba jedna dávka bavlny za rok, vzorka sa odoberie z náhodne vybraného balíka;

ii)

ak sa použijú dve alebo viaceré dávky bavlny za rok, zmiešané vzorky sa odoberú z 5 % balíkov.

Na bavlne sa nemusí vykonať skúška, ak bola certifikovaná v rámci systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý zakazuje použitie uvedených látok.

1 d)   Požiadavky na sledovateľnosť uplatňované na ekologicky pestovanú bavlnu a bavlnu pestovanú podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Všetka bavlna pestovaná v súlade s normami ekologickej výroby a so zásadami integrovanej ochrany proti škodcom, používaná v textilných výrobkoch s environmentálnou značkou, musí byť sledovateľná od bodu overovania výrobnej normy minimálne po výrobu surovej textílie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže súlad s požiadavkou na minimálny obsah bavlny buď pre objem bavlny nakúpenej za rok, alebo pre zmes bavlny použitej na výrobu konečného výrobku (konečných výrobkov), a to pre každú sériu výrobkov:

i)

na ročnom základe: Žiadateľ poskytne záznamy o transakciách a/alebo faktúry, ktoré preukážu množstvo bavlny nakúpenej v priebehu roka od poľnohospodárov alebo skupín výrobcov a/alebo celkovú hmotnosť certifikovaných balíkov, až po výrobu surovej textílie;

ii)

na základe konečného výrobku: Žiadateľ poskytne dokumentáciu z fáz pradenia a/alebo výroby textílie. V celej dokumentácii musí byť uvedený kontrolný orgán alebo certifikačný orgán pre rôzne formy bavlny.

Kritérium 2. Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna (vrátane konopy, juty a ramie)

2 a)   Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna sa máčajú v podmienkach okolitého prostredia a bez dodávania tepelnej energie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o metóde máčania, ktorú použili poľnohospodári a/alebo trepárne dodávajúce vlákno.

2 b)   Ak sa používa máčanie vo vode, odpadová voda z nádrží na máčanie sa musí čistiť tak, aby sa znížila chemická spotreba kyslíka (COD) alebo celkové množstvo organického uhlíka (TOC) o najmenej 75 % pre vlákna konopy a najmenej 95 % pre ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Ak sa používa máčanie vo vode, žiadateľ na preukázanie súladu poskytne protokol o skúške, pri ktorej sa použila skúšobná metóda podľa normy ISO 6060 (COD).

Kritérium 3. Vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna (vrátane ovčej a jahňacej vlny, ťavej srsti, srsti z alpaky a kozej srsti)

3 a)   V prípade surovej vlny pred praním sa nesmú prekročiť celkové hodnoty koncentrácií ektoparaziticídov uvedené v tabuľke 2.

Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak žiadateľ môže predložiť písomné dôkazy potvrdzujúce totožnosť poľnohospodárov, ktorí vyprodukovali najmenej 75 % posudzovanej vlny alebo keratínových vlákien, spolu s nezávislým overením na základe kontrol na mieste, že uvedené látky sa neaplikovali na príslušných poliach ani zvieratách

Tabuľka 2

Celkové limity koncentrácií ektoparaziticídov vo vlne

Skupiny ektoparaziticídov

Celková limitná hodnota

γ-hexachlórcyklohexán (lindán), α-hexachlórcyklohexán, β-hexachlórcyklohexán, δ-hexachlórcyklohexán, aldrín, dieldrín, endrín, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cypermetrín, deltametrín, fenvalerát, cyhalotrín, flumetrín

0,5 ppm

Diazinón, propetamfos, chlorofenvinfos, dichlórfentión, chlórpyrifos, fenchlórfos

2 ppm

Diflubenzurón, triflumurón, dicyklanil

2 ppm

Na pranie vlny v systémoch s uzavretým vodným okruhom bez vypúšťania odpadovej vody a so spaľovaním uvedených ektoparaziticídov, ktoré môžu byť prítomné vo zvyškoch a nečistotách z prania, sa nevzťahuje požiadavka na skúšanie vlny, musí však byť v súlade s najmenej dvomi opatreniami uvedenými v odseku 3 c).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ buď predloží uvedenú dokumentáciu, alebo vypracuje súhrn protokolov o skúškach, pri ktorých sa použije táto skúšobná metóda: návrh skúšobnej metódy IWTO 59. Skúška by sa mala vykonať na predajných dávkach surovej bavlny, podľa krajiny pôvodu (ak ide o zmes) a pred akýmkoľvek spracovaním za mokra. Skúška sa vykoná na najmenej jednej zloženej vzorke z viacerých dávok z každej krajiny pôvodu na každú spracovávanú dávku. Zložená vzorka by mala pozostávať z:

i)

bavlnených vlákien z najmenej 10 náhodne vybraných dávok od poľnohospodárov v rámci predajnej dávky, alebo

ii)

jednej zloženej vzorky na poľnohospodára, ktorý dávky dodáva, ak je v spracovávanej dávke menej ako 10 predajných dávok.

Alternatívne sa môžu predložiť protokoly o skúškach na zvyšky pre všetky predajné dávky v spracovávanej dávke.

Ak sa uplatňuje výnimka, žiadateľ predloží dôkaz potvrdzujúci usporiadanie zariadenia na pranie a protokoly o skúškach preukazujúce rozklad ektoparaziticídov, ktoré môžu byť prítomné vo zvyškoch a nečistotách z prania.

3 b)   V rámci operácií prania vlny sa musí minimalizovať COD v odpadovej vode maximálnym odstraňovaním nečistôt a regeneráciou tuku a následnou úpravou na hodnotu uvedenú v tabuľke 3 buď priamo v zariadení, alebo mimo neho. Pre pranie hrubej a jemnej surovej vlny platia limitné hodnoty COD uvedené v tabuľke. Jemná vlna sa vymedzuje ako merino s priemerom vlákna ≤ 23,5 μm.

Tabuľka 3

Hodnoty COD pre konečné vypúšťanie odpadovej vody z prania vlny

Typ vlny

Konečné vypúšťanie do životného prostredia (g COD/kg surovej vlny)

Hrubá vlna

25 g/kg

Jemná vlna

45 g/kg

Posudzovanie a overovanie: : Žiadateľ poskytne príslušné údaje a protokoly o skúškach týkajúce sa tohto kritéria, pričom sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 6060. Údaje preukážu súlad zariadenia na pranie vlny, alebo, ak sa odpadová voda čistí mimo tohto zariadenia, súlad prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd. Zhoda s týmto kritériom sa hodnotí na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

3 c)   Zariadenie na pranie vlny musí zaviesť aspoň jedno z týchto opatrení na regeneráciu oxidovaného tuku, vlákna, ovčieho potu alebo nečistôt, vychádzajúcich zo zariadenia na pranie vlny, ktoré sa používa v rámci výroby produktov s environmentálnou značkou:

i)

regenerácia na predaj ako chemickej suroviny;

ii)

výroba kompostu alebo tekutého hnojiva;

iii)

výroba výrobkov ako sú stavebné materiály;

iv)

čistenie a energetické zhodnotenie anaeróbnym vyhnívaním alebo spaľovaním.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne správu a záznamy o presune odpadu, ktoré potvrdzujú druh a množstvo regenerovaného odpadu a použitú metódu.

Kritérium 4. Akrylové vlákna

4 a)   Emisie akrylonitrilu do ovzdušia (počas polymerizácie až po prípravu na pradenie), vyjadrené ako ročný priemer, musia byť nižšie než 1,0 g/kg vyrobeného vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom, spolu s vyhlásením o súlade od výrobcu (výrobcov) vlákna.

4 b)   Emisie N,N-dimetylacetamidu (127-19-5) do vzduchu na pracovisku počas polymerizácie a pradenia nesmú prekročiť indikatívnu limitnú hodnotu ohrozenia pri práci (Indicative Occupational Exposure Limit Value – IOELV) 10,0 ppm.

Posudzovanie a overovanie : Emisné hodnoty sa merajú v tých fázach výroby, keď sa uvedené látky používajú, vyjadrujú sa ako priemerná hodnota za 8 hodín (stredná hodnota za zmenu). Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach a údaje z monitorovania od výrobcu (výrobcov) vlákna, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom.

Kritérium 5. Elastanové vlákna

5 a)   Pri výrobe vlákien sa nesmú používať zlúčeniny organocínu.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o nepoužívaní od výrobcu (výrobcov) vlákna.

5 b)   Emisie týchto látok do vzduchu na pracovisku počas polymerizácie a pradenia nesmú prekročiť tieto indikatívne hodnoty expozičného limitu v pracovnom prostredí (IOELV):

i)

4,4'-metyléndifenyldiizokyanát (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

4-metyl-1,3-fenylén diizokyanát (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Posudzovanie a overovanie : Emisné hodnoty sa merajú v tých fázach výroby, v ktorých sa uvedené látky používajú, vyjadrujú sa ako priemerná hodnota za 8 hodín (stredná hodnota za zmenu). Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach a údaje z monitorovania od výrobcu (výrobcov) vlákna, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom.

Kritérium 6. Polyamidové (alebo nylonové) vlákna

Polyamidové výrobky musia byť v súlade aspoň s jednou z výrobných noriem uvedených v čiastkových kritériách 6 a) a 6 b).

Na každom výrobku, u ktorého sú dodržané minimálne prahové hodnoty recyklovaného obsahu, možno popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie je obsiahnuté v kritériu 28.

6 a)   Výrobná norma 1: Minimálny recyklovaný obsah.

Vlákna sa vyrábajú s použitím minimálneho obsahu 20 % nylonu, ktorý bol recyklovaný z priemyselného a/alebo spotrebiteľského odpadu.

Posudzovanie a overovanie : Recyklovaný obsah musí byť sledovateľný až k opätovnému spracovaniu východiskového produktu. Overuje sa to na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia.

6 b)   Výrobná norma 2: Emisie N2O pri výrobe monoméru.

Emisie N2O do ovzdušia pri výrobe monoméru nylonu, vyjadrené ako ročný priemer, nesmú prekročiť hodnotu 9,0 g N2O/kg kaprolaktamu (pre nylon 6) alebo kyseliny adipovej (pre nylon 6,6).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne dokumentáciu alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad na základe údajov z monitorovania, spolu s vyhlásením o súlade od výrobcu (výrobcov) vlákna a ich dodávateľov východiskového produktu.

Kritérium 7. Polyesterové vlákna

Textilné výrobky, ktoré sú určené predovšetkým na predaj spotrebiteľom, musia byť v súlade s čiastkovými kritériami a) a b). Textilné výrobky, ktoré sú určené predovšetkým na predaj spotrebiteľom v obchodnom alebo verejnom sektore, musia byť v súlade s čiastkovými kritériami a) a buď b), alebo c).

Na každom výrobku, u ktorého sú dodržané minimálne prahové hodnoty recyklovaného obsahu, sa môže popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie je obsiahnuté v kritériu 28.

7 a)   Hladina antimónu prítomného v polyesterových vláknach nesmie prekročiť hodnotu 260 ppm. Táto požiadavka sa nevzťahuje na polyesterové vlákna vyrábané z recyklovaných PET fliaš.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne buď vyhlásenie o nepoužívaní, alebo protokol o skúške, pri ktorej sa použili tieto skúšobné metódy: priame stanovenie atómovou absorpčnou spektrometriou alebo hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP). Skúška sa vykoná na zloženej vzorke surových vlákien pred akýmkoľvek spracovaním za mokra. Pre vlákna vyrábané z recyklovaných PET fliaš sa poskytne vyhlásenie.

7 b)   Vlákna sa vyrábajú s použitím minimálneho obsahu polyetyléntereftalátu (PET), ktorý bol recyklovaný z priemyselného a/alebo spotrebiteľského odpadu. Recyklovaný materiál musí predstavovať u strižných vlákien najmenej 50 % a u nekonečných vlákien 20 % obsahu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na mikrovlákna, ktoré namiesto toho musia byť v súlade s čiastkovým kritériom c).

Posudzovanie a overovanie : Recyklovaný obsah musí byť sledovateľný až k opätovnému spracovaniu východiskového produktu. Overuje sa to na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia.

7 c)   Emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) počas výroby polyesteru, vyjadrené ako ročný priemer vrátane bodových zdrojov aj fugitívnych emisií, nesmú prekročiť hodnotu 1,2 g/kg pre PET vločky a 10,3 g/kg pre nekonečné vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne údaje z monitorovania a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s normou EN 12619 alebo s normami obsahujúcimi rovnocennú skúšobnú metódu. Mesačné priemery celkových emisií organických zlúčenín z výrobných prevádzok, týkajúce sa výrobkov s environmentálnou značkou, sa poskytnú minimálne za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

Kritérium 8. Polypropylénové vlákna

Nesmú sa používať pigmenty na báze olova.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o nepoužívaní.

Kritérium 9. Vlákna z umelej celulózy (vrátane lyocelových, modalových a viskózových vlákien)

Podkritériá na celulózu

9 a)   Najmenej 25 % celulózových vlákien musí byť vyrobených z dreva, ktoré bolo pestované podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ako ich stanovila organizácia FAO. Zostávajúci podiel celulózových vlákien musí pochádzať z celulózy, ktorej zdrojom je zákonné lesné hospodárstvo a porasty.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ získa od výrobcu (výrobcov) vlákna platné certifikáty na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca, ktorými sa preukazuje, že drevo použité na výrobu vlákna bolo pestované podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva a/alebo že pochádza zo zákonných zdrojov. Ako nezávislé certifikačné systémy sa uznávajú napríklad FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy.

Výrobca vlákna preukáže, že sa postupovalo v rámci systému náležitej starostlivosti (due diligence), ako je uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 995/2010 (3), s cieľom zabezpečiť, aby drevo bolo zákonne vyťažené. Ako dôkaz zákonnosti zdroja sa uznávajú platné povolenia EÚ FLEGT (akčný plán Európskej únie pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve) alebo OSN CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a/alebo certifikáty tretej strany.

9 b)   Celulóza vyrábaná z bavlnených vlákien linters musí minimálne spĺňať požiadavky jedného z kritérií na bavlnu, 1a alebo 1b.

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

9 c)   Pri bielení celulózy používanej na výrobu vlákien sa nesmie používať elementárny chlór. Výsledné celkové množstvo chlóru a organicky viazaného chlóru v hotových vláknach (OX) nesmie prekročiť hodnotu 150 ppm alebo v odpadovej vode z výroby celulózy (AOX) nesmie prekročiť hodnotu 0,17 kg/ADT celulózy.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokol o skúške, ktorá preukazuje súlad s požiadavkou OX alebo AOX a pri ktorej sa použila príslušná skúšobná metóda: OX: ISO 11480 (riadené spaľovanie a mikrocoulometria),

AOX: ISO 9562.

9 d)   Najmenej 50 % celulózy používanej na výrobu vlákien sa musí nakúpiť od celulózky na výrobu viskózovej celulózy, ktorá opätovne využíva svoje použité kvapaliny na:

i)

výrobu elektrickej energie a pary priamo v závode, alebo

ii)

výrobu chemických vedľajších výrobkov.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne zoznam dodávateľov celulózy, ktorí dodávajú surovinu používanú na výrobu vlákien, a podiel celulózy, ktorú dodávajú. Poskytne aj dokumentáciu s dôkazmi, že požadovaná časť dodávateľov má v súvisiacich výrobných prevádzkach príslušné zariadenia na výrobu energie a/alebo systémy na opätovné využitie produktov a výrobu vedľajších výrobkov.

Podkritériá na vlákna

9 e)   Pri viskózových a modalových vláknach nesmie obsah síry v emisiách zlúčenín síry do ovzdušia počas procesov výroby vlákien, vyjadrený ako ročný priemer, prekročiť prevádzkové hodnoty uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Emisné hodnoty síry pre viskózové a modalové vlákna

Typ vlákna

Prevádzková hodnota (g S/kg)

Strižné vlákno

30 g/kg

Nekonečné vlákno

 

vsádzkové pranie

integrované pranie

40 g/kg

170 g/kg

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom, spolu s vyhlásením o zhode.

2.   KRITÉRIÁ NA ZLOŽKY A DOPLNKY

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na zložky a doplnky, ktoré tvoria súčasť konečného výrobku.

Kritérium 10. Výplne

10 a)   Plniace materiály pozostávajúce z textilných vlákien musia podľa potreby spĺňať kritériá na textilné vlákna (1 – 9).

10 b)   Plniace materiály musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok v textile, pokiaľ ide o biocídy a formaldehyd (pozri dodatok 1).

10 c)   Detergenty a ostatné chemické látky používané na pranie výplní (páperie, perie, prírodné alebo syntetické vlákna) musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok v textile, pokiaľ ide o prídavné chemické látky a detergenty, zmäkčovače a komplexotvorné činidlá (pozri dodatok 1).

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

Kritérium 11. Filmy, lamináty a membrány

11 a)   Zložky vyrobené z polyuretánu musia spĺňať kritérium na textilné vlákna 5 a), pokiaľ ide o organický cín, a 5 b), pokiaľ ide o expozíciu aromatickým diizokyanátom a dimetylacetamidom (DMAc) na pracovisku.

11 b)   Zložky vyrobené z polyesteru musia spĺňať kritériá na textilné vlákna 7 a) a 7 c), pokiaľ ide o obsah antimónu a emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) počas polymerizácie.

11 c)   Polyméry musia byť v súlade s písmenom g) bodom v) zoznamu obmedzovaných látok v dodatku 1 k tomuto rozhodnutiu.

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách a/alebo v dodatku 1 k tomuto rozhodnutiu.

Kritérium 12. Doplnky

Kovové a plastové zložky, ako sú zipsy, gombíky a spony, musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok pre doplnky (pozri dodatok 1).

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

3.   KRITÉRIÁ NA CHEMICKÉ LÁTKY A PROCESY

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú, ak sa to uvádza, na tieto fázy výroby:

i)

pradenie;

ii)

tvarovanie textílie;

iii)

predbežná úprava;

iv)

farbenie;

v)

potlač;

vi)

konečná úprava;

vii)

strih/vypracovanie/úprava.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto kritériá vrátane požiadaviek na náhodné skúšanie sa vzťahujú aj na vlákna obsahujúce recyklovaný materiál.

Kritérium 13. Zoznam obmedzovaných látok

13 a)   Všeobecné požiadavky

Konečné výrobky a výrobné postupy používané na výrobu konečných výrobkov nesmú obsahovať nebezpečné látky uvedené v zozname obmedzovaných látok, v koncentrácii rovnej stanoveným limitom alebo vyššej, prípadne podľa osobitných obmedzení. Zoznam obmedzovaných látok je uvedený v dodatku 1. Obmedzenia uvedené v tomto zozname majú prednosť pred výnimkami uvedenými v kritériu 14 tabuľke 6.

Zoznam obmedzovaných látok sa poskytuje dodávateľom a subjektom zodpovedajúcim za tieto fázy výroby: pradenie, farbenie, potlač a konečná úprava. Požiadavky na overovanie a skúšanie sú v zozname uvedené pre každú fázu výroby a pre konečný výrobok.

V prípade potreby sa laboratórne skúšky vykonávajú pre každú sériu výrobkov na základe náhodného výberu vzorky. Skúšky sa vykonávajú raz ročne, počas platnosti povolenia, s cieľom preukázať pokračujúci súlad so zoznamom obmedzovaných látok.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade so zoznamom obmedzovaných látok podporené dôkazmi týkajúcimi sa látok a výrobných postupov, ktoré sa používajú na výrobu konečných výrobkov. Požiadavky sú uvedené v zozname a zahŕňajú vyhlásenia získané od subjektov zodpovedajúcich za súvisiace fázy výroby, vyhlásenia dodávateľov chemických látok a výsledky laboratórnych analýz vzoriek konečných výrobkov. Vyhlásenia získané k jednotlivým fázam výroby musia byť podložené kartami bezpečnostných údajov pre príslušné výrobné postupy a v prípade potreby vyhláseniami dodávateľov chemických látok. Karty bezpečnostných údajov musia byť vyplnené v súlade s usmernením v oddieloch 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4) (Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné karty bezpečnostných údajov si vyžadujú doplnenie vyhláseniami dodávateľov chemických látok.

Laboratórne skúšky konečných výrobkov sa vykonávajú reprezentatívnym spôsobom pre série výrobkov s licenciou, ak je to uvedené v zozname obmedzovaných látok, a to v zozname uvedenými skúšobnými metódami. V prípade potreby sa skúška vykonáva na základe žiadosti a potom každoročne pre každú sériu výrobkov, na základe náhodného výberu vzorky, pričom výsledky sa predložia príslušnému orgánu. Údaje získané zo skúšok na účely preukázania zhody so zoznamom obmedzovaných látok v danom odvetví a ďalšími systémami sa uznávajú v prípade, že skúšobné metódy sú rovnocenné a skúšky sa vykonávali na reprezentatívnej vzorke konečného výrobku.

V prípade negatívnych výsledkov skúšky počas platnosti povolenia sa skúška zopakuje pre konkrétnu sériu výrobkov. Ak je aj druhá skúška neúspešná, platnosť povolenia pre danú sériu výrobkov sa pozastaví. Na obnovenie platnosti povolenia sa potom budú vyžadovať nápravné opatrenia.

13 b)   Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Konečný výrobok vrátane akejkoľvek zložky alebo doplnku nesmie, pokiaľ mu nebola udelená osobitná výnimka, obsahovať látky, ktoré:

i)

spĺňajú kritériá stanovené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

ii)

boli identifikované na základe postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorým sa ustanovuje kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy.

Týka sa to látok, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti, a látok, ktoré sa zámerne používajú vo výrobných postupoch.

Pokiaľ ide o látky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z uvedených podmienok a ktoré sú prítomné v textilnom výrobku alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti zloženého textilného výrobku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % (hmotnostný podiel), žiadna výnimka sa v súvislosti s nimi neudelí.

Posudzovanie a overovanie : Látky a postupy používané v každej fáze výroby sa priebežne porovnávajú s najnovšou verziou kandidátskeho zoznamu, ktorý zverejňuje Európska chemická agentúra (ECHA). Žiadateľ musí zostaviť vyhlásenia o súlade z každej výrobnej fázy, podložené dokumentáciou z priebežného porovnávania.

V prípade, že bola udelená výnimka, žiadateľ musí preukázať, že použitie danej látky je v súlade s limitnými hodnotami koncentrácie a s podmienkami výnimky, stanovenými v zozname obmedzovaných látok.

Kritérium 14. Nahradenie nebezpečných látok používaných pri farbení, potlači a konečnej úprave

Látky, ktoré sa používajú na textílie a pletené panely v procese farbenia, potlače a konečnej úpravy a zostávajú v konečnom výrobku a ktoré v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5) alebo smernicou Rady 67/548/EHS (6) spĺňajú kritériá klasifikácie do tried nebezpečnosti alebo priradenia výstražných upozornení uvedených v tabuľke 5, sa nesmú používať, pokiaľ im nebola udelená osobitná výnimka. Tieto obmedzenia platia aj pre funkčné látky včlenené do umelých vlákien v priebehu výroby.

14 a)   Obmedzenia klasifikácie nebezpečnosti

Obmedzované klasifikácie nebezpečnosti sú uvedené v tabuľke 5. Najnovšie pravidlá klasifikácie, prijaté Európskou úniou, majú prednosť pred uvedenými klasifikáciami nebezpečnosti a výstražnými upozorneniami. Žiadatelia preto musia zaistiť, aby všetky klasifikácie boli založené na najnovších pravidlách klasifikácie.

Z uvedených požiadaviek sú vyňaté používané látky alebo zmesi, ktoré pri spracovávaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje. Týka sa to aj polymérov, ktoré sa zmenili, aby získali určitú funkciu, a monomérov, ktoré sa kovalentnou väzbou naviazali na polyméry.

Tabuľka 5

Obmedzované klasifikácie nebezpečnosti a výstražné upozornenia a ich CLP kategorizácia

Akútna toxicita

Kategória 1 a 2

Kategória 3

H300 Smrteľný po požití (R28)

H301 Toxický po požití (R25)

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou (R27)

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou (R24)

H330 Smrteľný pri vdýchnutí (R23/26)

H331 Toxický pri vdýchnutí (R23)

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest (R65)

EUH070 Toxický pri kontakte s očami (R39/41)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán

Kategória 1

Kategória 2

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (R48/20, R48/21, R48/22)

Respiračná a kožná senzibilizácia

Kategória 1A

Kategória 1B

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (R43)

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (R43)

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti (R42)

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti (R42)

Karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu

Kategória 1A a 1B

Kategória 2

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie (R46)

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie (R68)

H350 Môže spôsobiť rakovinu (R45)

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (R40)

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu (R49)

 

H360F Môže poškodiť plodnosť (R60)

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti (R62)

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa (R61)

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R63)

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa (R60, R60/61)

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R62/63)

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R60/63)

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí (R64)

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti (R61/62)

 

Nebezpečný pre vodné prostredie

Kategória 1 a 2

Kategória 3 a 4

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy (R50)

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R52/53)

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R50/53)

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy (R53)

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R51/53)

 

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu (R59)

 

14 b)   Výnimky, ktoré sa uplatňujú na skupiny textilných látok

V súlade s článkom 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa skupinám látok uvedeným v tabuľke 6 výslovne udeľuje výnimka z požiadaviek stanovených v kritériu 14 a), a to v súlade s podmienkami udelenia výnimiek uvedenými v tabuľke 6. Pre každú skupinu látok sa podmienky udelenia výnimky týkajú uvedenej klasifikácie nebezpečnosti. Tieto výnimky sa týkajú aj látok pridávaných do syntetických a umelých celulózových vlákien počas ich výroby.

Tabuľka 6

Klasifikácie nebezpečnosti s výnimkami podľa skupiny látok

Látky, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti

Skupina látok

Klasifikácia nebezpečnosti s udelenou výnimkou

Podmienky udelenia výnimky

i)

Farbivo na farbenie a nepigmentovú potlač

H301, H311, H331, H317, H334

Vo farbiarňach a tlačiarňach sa používajú bezprašné postupy farbenia alebo automatické dávkovanie a nanášanie farieb s cieľom minimalizovať expozíciu pracovníkov.

H411, H412, H413

Farbiace postupy využívajúce reaktívne, priame, kypové, sírové farbivá s uvedenými klasifikáciami spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

používanie farieb s vysokou afinitou,

dosiahnutie miery odmietnutia nižšej ako 3,0 %,

používanie nástrojov na porovnávanie farieb,

zavedenie štandardných prevádzkových postupov pre proces farbenia,

odstraňovanie farieb, aby bolo čistenie odpadovej vody v súlade s kritériom 16a).

Tieto podmienky sa nevzťahujú na používanie farbenia rozpúšťaním a/alebo digitálnej potlače.

ii)

Spomaľovače horenia

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora.

Výrobok musí spĺňať požiadavky na funkčnú životnosť (pozri kritérium 25).

H351 má udelenú výnimku na použitie synergentu oxidu antimonitého ako rubovej vrstvy interiérového textilu.

Výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora.

Emisie do vzduchu na pracovisku, kde sa na textilný výrobok aplikuje spomaľovač horenia, musia spĺňať limitnú hodnotu osemhodinovej expozície pri práci 0,5 mg/m3.

iii)

Optické zjasňovače

H411, H412, H413

Optické zjasňovače sa môžu používať iba v týchto prípadoch:

na bielej potlači,

na dosiahnutie väčšej svetlosti uniforiem a pracovných odevov,

ako aditíva pri výrobe polyamidu a polyesteru s obsahom recyklovaného materiálu.

iv)

Odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn

H413

Odpudzovač a jeho degradačné produkty musia byť rýchlo a/alebo prirodzene biologicky rozložiteľné a nesmú byť bioakumulatívne vo vodnom prostredí vrátane vodných sedimentov.

Výrobok musí spĺňať požiadavky na funkčnú životnosť (pozri kritérium 25).

Ostatné zvyškové látky, ktoré sa môžu vyskytovať v konečnom výrobku

v)

Pomocné látky zahŕňajúce:

nosiče,

vyrovnávacie činidlá,

disperzné činidlá,

povrchovo aktívne látky,

zahusťovadlá,

spojivá

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Predpisy musia byť stanovené tak, aby sa používali automatické dávkovacie systémy a aby postupy zodpovedali štandardným operačným postupom.

Látky klasifikované ako H311, H331, H317 (1B) nesmú byť prítomné v konečných výrobkoch v koncentráciách vyšších ako 1,0 hmotnostného percenta.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ získa vyhlásenia o súlade od každej výrobnej prevádzky zabezpečujúcej farbenie, potlač a konečnú úpravu, a v prípade potreby aj od ich dodávateľov chemických látok. Vo vyhláseniach musí byť uvedené, že ak sa tieto látky používajú vo výrobných postupoch spolu s ďalšími funkčnými látkami, ktoré môžu zostať v konečnom výrobku, nespĺňajú kritériá klasifikácie do jednej alebo viacerých tried nebezpečnosti ani priradenia výstražných upozornení uvedených v tabuľke 5:

biocídy,

farbivá a pigmenty,

pomocné nosiče, vyrovnávacie činidlá a disperzné činidlá,

optické zjasňovače,

potlačové zahusťovadlá, spojivá a plasticizéry,

sieťovacie činidlá (z konečnej úpravy a potlače pre ľahké ošetrovanie),

spomaľovače horenia a synergenty,

odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn,

zmäkčovadlá textílií.

Ak bola látkam udelená výnimka podľa tabuľky 6, vo vyhlásení musia byť tieto látky s udelenou výnimkou konkrétne identifikované a musí byť poskytnutý podporný dôkaz o tom, ako sa plnia podmienky výnimky.

Výnimka v) – pomocné látky – si vyžaduje overenie na základe laboratórnych skúšok konečného výrobku, ak výrobné postupy zahŕňajú látky, ktoré majú priradenú konkrétne klasifikácie nebezpečnosti.

Na doloženie vyhlásenia o klasifikovaní alebo neklasifikovaní každej látky je potrebné poskytnúť tieto technické informácie:

i)

pre látky, ktoré neboli registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, alebo ktoré doposiaľ nemajú harmonizovanú klasifikáciu CLP: informácie spĺňajúce požiadavky uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu;

ii)

pre látky, ktoré boli registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a ktoré nespĺňajú požiadavky na klasifikáciu CLP: informácie založené na dokumentácii registrácie podľa nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktoré potvrdzujú, že látka je v stave bez klasifikácie;

iii)

pre látky, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu alebo sú samostatne klasifikované: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak tieto karty nie sú k dispozícii, alebo je látka klasifikovaná samostatne, žiadateľ poskytne informácie zodpovedajúce klasifikácii nebezpečnosti látok podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iv)

v prípade zmesí: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak tieto karty nie sú k dispozícii, žiadateľ poskytne výpočet klasifikácie zmesi podľa pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 spolu s informáciami zodpovedajúcimi klasifikácii nebezpečnosti zmesí podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Karty bezpečnostných údajov musia byť vyplnené v súlade s usmernením v oddieloch 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné karty bezpečnostných údajov si budú vyžadovať doplnenie vyhláseniami dodávateľov chemických látok.

Kritérium 15. Energetická účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

Žiadateľ musí preukázať, že spotreba energie pri operáciách prania, sušenia a ošetrovania spojených s operáciami farbenia, potlače a konečnej úpravy u výrobkov s environmentálnou značkou sa meria a hodnotí ako súčasť systému hospodárenia s energiou alebo riadenia emisií oxidu uhličitého.

Okrem toho musí preukázať, že výrobné prevádzky zaviedli minimálny počet najlepších dostupných techník (Best Available Techniques – BAT) v oblasti energetickej účinnosti, ako je uvedené v tabuľke 7 a v prílohe 3 k tomuto rozhodnutiu.

Tabuľka 7

Techniky pre energetickú účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

Predmet BAT

Objem výroby

< 10 ton/deň

> 10 ton/deň

1.

Všeobecné hospodárenie s energiou

dve techniky

tri techniky

2.

Procesy prania a oplachovania

jedna technika

dve techniky

3.

Sušenie a ošetrovanie s použitím napínacích rámov

jedna technika

dve techniky

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ zostaví správy zo systémov hospodárenia s energiou pre všetky výrobné prevádzky farbenia, potlače a konečnej úpravy. Systémy podľa normy ISO 50001 alebo rovnocenné systémy pre spotrebu energie alebo emisie oxidu uhličitého sa uznávajú ako dôkaz uplatňovania systému hospodárenia s energiou.

Požadovaný dôkaz o zavedení najlepších dostupných techník zahŕňa minimálne fotografie výrobnej prevádzky, technický popis každej techniky a vyhodnotenie dosiahnutých úspor energie.

Kritérium 16. Čistenie emisií do ovzdušia a do vody

16 a)   Vypúšťanie odpadovej vody zo spracovania za mokra

Odpadová voda musí mať pri vypúšťaní do životného prostredia obsah COD nižší ako 20 g/kg spracovaných textílií. Táto požiadavka sa týka procesov tkania, farbenia, potlače a konečnej úpravy používaných pri výrobe výrobku (výrobkov). Plnenie tejto požiadavky sa meria za čistiarňou odpadových vôd vo výrobnej prevádzke a/alebo za čistiarňou odpadových vôd mimo výrobnej prevádzky, do ktorej je privádzaná odpadová voda z týchto výrobných prevádzok.

Ak sa odpadová voda čistí vo výrobnej prevádzke a vypúšťa sa priamo do povrchových vôd, musí spĺňať aj tieto požiadavky:

i)

pH 6,0 až 9,0 (pokiaľ nie je pH privádzanej vody mimo tohto rozsahu)

ii)

teplota nižšia ako 35 °C (pokiaľ nie je teplota privádzanej vody nad touto hodnotou).

Ak sa na základe podmienky pre udelenie výnimky v kritériu 14 vyžaduje odstránenie farby, musia sa dodržať tieto spektrálne absorpčné koeficienty:

i)

436 nm (žltý sektor) 7 m-1

ii)

525 nm (červený sektor) 5 m-1

iii)

620 nm (modrý sektor) 3 m-1

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a protokoly o skúškach, pri ktorých sa ako relevantné použijú normy ISO 6060 a ISO 7887 a ktorými sa preukáže súlad s týmto kritériom na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti, spolu s vyhlásením o zhode. Údaje preukážu súlad výrobnej prevádzky, alebo, ak sa odpadová voda čistí mimo tejto prevádzky, súlad prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd.

16 b)   Emisie do ovzdušia z procesov potlače a konečnej úpravy

Celkové emisie organických zlúčenín, ako sa vymedzujú v smernici Rady 1999/13/ES (7), z výrobných prevádzok potlače a konečnej úpravy textilu, používaných pri výrobe výrobkov s environmentálnou značkou, nesmú prekročiť hodnotu 100,0 mg C/Nm3.

Ak procesy poťahovania a sušenia textilu umožňujú regeneráciu a opätovné použitie rozpúšťadiel, platí limitná hodnota emisií 150,0 mg C/Nm3.

Procesy konečnej úpravy zahŕňajú tepelné vytvrdzovanie, tepelné spájanie, poťahovanie a impregnovanie textílií vrátane ich prípadného sušenia (napínacie rámy).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže súlad podľa normy EN 12619 alebo inej rovnocennej normy. Poskytne mesačné priemery celkových emisií organických zlúčenín z výrobných prevádzok za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti. Ak sa využíva regenerácia a opätovné použitie rozpúšťadiel, žiadateľ musí na preukázanie prevádzkovania týchto systémov poskytnúť údaje z ich monitorovania.

4.   KRITÉRIÁ FUNKČNEJ SPÔSOBILOSTI

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na polotovary textílií a pletených výrobkov a na konečné výrobky.

Kritérium 17. Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Zmeny rozmerov po ukončení prania a sušenia pri domácich ani priemyselných teplotách a podmienkach nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 8

Tolerancie zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Textilné výrobky alebo druhy materiálu

Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Pletené textílie

± 4,0 %

Robustná pletená textília

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Tkané textílie:

 

bavlna a zmes bavlny

zmes vlny

syntetické vlákna

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Ponožky a pančuchy

± 8,0 %

Kúpeľňové textílie vrátane froté látky na uteráky a jemne rebrovaných textílií

± 8,0 %

Pracie a snímateľné tkané čalúnenie – záclony a nábytkové textílie

± 2,0 %

matracová činovať

± 3,0 %

Netkané textílie

 

matracová činovať

všetky ostatné textílie

± 5,0 %

± 6,0 %

Toto kritérium sa nevzťahuje na:

a)

vlákna alebo priadzu;

b)

výrobky so zreteľným označením „iba chemické čistenie“ alebo ekvivalentom;

c)

nábytkové textílie, ktoré nie sú snímateľné a pracie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali podľa príslušných noriem pre daný výrobok.

Na hodnotenie domáceho prania sa použije norma EN ISO 6330 v kombinácii s EN ISO 5077 takto: tri prania pri teplotách, ktoré sú uvedené na výrobku, s prudkým sušením po každom pracom cykle.

Na hodnotenie komerčného prania v priemyselných práčovniach sa použije norma ISO 15797 v kombinácii s EN ISO 5077 pri minimálnej teplote 75 °C, alebo ako je uvedené v norme pre kombináciu vlákna a bielenia. Sušenie sa vykoná podľa údajov na etikete výrobku.

Pre snímateľnú a praciu matracovú činovať sa alternatívne použije norma EN ISO 6330 v kombinácii s EN 25077. Základné podmienky sú: pranie 3A (60 °C) a sušenie C (sušenie naležato), pokiaľ nie je na etikete výrobku uvedené inak.

Kritérium 18. Stálofarebnosť pri praní

Stálofarebnosť pri praní musí v obidvoch prípadoch (zmena farby a farbenie) dosiahnuť minimálne stupeň 3 – 4.

Toto kritérium sa nevzťahuje na výrobky zreteľne označené „iba chemické čistenie“ alebo ekvivalentom (ak je bežnou praxou takto označovať takéto výrobky), na biele výrobky alebo výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené, ani na nepracie nábytkové textílie.

Posudzovanie a overovanie : Pre domáce pranie poskytne žiadateľ protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 C06 (jedno pranie pri teplote vyznačenej na výrobku s perboritanovým práškom).

Na hodnotenie komerčného prania v priemyselných práčovniach sa použije norma ISO 15797 v kombinácii s ISO 105 C06 pri minimálnej teplote 75 °C, alebo ako je uvedené v norme pre kombináciu vlákna a bielenia.

Kritérium 19. Stálofarebnosť v pote (kyslom, zásaditom)

Stálofarebnosť v pote (kyslom a zásaditom) musí dosiahnuť minimálne stupeň 3 – 4 (zmena farby a farbenie). Stupeň 3 je však povolený, ak sú textílie zafarbené na tmavý odtieň (štandardná sýtosť > 1/1) a zároveň vyrobené z regenerovanej vlny. Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky, na nefarbené a nepotlačené výrobky, na nábytkové textílie, záclony alebo podobné textílie určené na dekoráciu interiéru.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 E04 (kyslá a zásaditá, porovnanie s multivláknovými textíliami).

Kritérium 20. Stálofarebnosť pri otere za mokra

Stálofarebnosť pri otere za mokra musí dosiahnuť minimálne stupeň 2 – 3. Stupeň 2 je však povolený pri výrobkoch z denimu farbeného indigom.

Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 X12.

Kritérium 21. Stálofarebnosť pri otere za sucha

Stálofarebnosť pri otere za sucha musí dosiahnuť minimálne stupeň 4. Stupeň 3 – 4 je však povolený pri výrobkoch z denimu farbeného indigom.

Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené, na záclony alebo podobné textílie určené na dekoráciu interiéru.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 X12.

Kritérium 22. Stálofarebnosť na svetle

U nábytkových textílií, záclon alebo závesov musí stálofarebnosť na svetle dosiahnuť minimálne stupeň 5. U všetkých ostatných výrobkov musí stálofarebnosť na svetle dosiahnuť minimálne stupeň 4.

Stupeň 4 je však povolený, ak sú nábytkové textílie, záclony alebo závesy svetlofarebné (štandardná sýtosť < 1/12) a zároveň sú vyrobené z viac ako 20 % vlny alebo iných keratínových vlákien, alebo z viac ako 20 % ľanu alebo iných lykových vlákien.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na matracovú činovať, ochranu matraca ani spodnú bielizeň.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 B02.

Kritérium 23. Odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu a ich absorpčná schopnosť

Výrobky na čistenie musia byť pri čistení odolné a schopné absorpcie v súlade so skúšobnými parametrami uvedenými v tabuľke 9 a 10. Skúšky na absorpciu sa nevykonávajú pri výrobkoch zo zakrútenej priadze.

Tabuľka 9

Hodnoty a parametre pre odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu

Textilné čistiace prostriedky alebo druh materiálu

Počet praní

Teplota

Skúška podľa normy EN ISO 6630

Tkané a netkané výrobky na čistenie za mokra

80

40 °C

postup 4N

Výrobky z mikrovlákien na utieranie prachu

200

40 °C

postup 4N

Výrobky z recyklovaných textilných vlákien

20

30 °C

postup 3G

Mopy na umývanie podláh

200

60 °C

postup 6N

Tkaniny na umývanie podláh

5

30 °C

postup 3G


Tabuľka 10

Hodnoty a parametre pre absorpčná schopnosť textilných výrobkov na čistenie

Textilné výrobky na čistenie alebo druh materiálu

Doba absorpcie kvapaliny

Výrobky z recyklovaných textilných vlákien

≤ 10 sekúnd

Výrobky z mikrovlákien na čistenie povrchov a podláh

≤ 10 sekúnd

Tkané a netkané výrobky na čistenie za mokra

≤ 10 sekúnd

Výrobky na umývanie podláh

≤ 10 sekúnd

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa ako relevantné použijú skúšobné metódy podľa noriem EN ISO 6330 a EN ISO 9073-6. Skúšanie podľa normy EN ISO 6330 sa vykoná s použitím práčky typu A pre všetky výrobky a materiály.

Kritérium 24. Odolnosť textílie voči tvorbe hrčiek a oderu

Odolnosť netkaných textílií a pleteného oblečenia, doplnkov a prikrývok vyrobených z vlny, zmesí vlny a polyesteru (vrátane strižnej vlny) voči tvorbe hrčiek musí dosiahnuť minimálne úroveň 3.

Odolnosť tkaných bavlnených textílií, používaných na výrobu oblečenia, voči tvorbe hrčiek musí dosiahnuť minimálne úroveň 3. Odolnosť polyamidových pančuchových nohavíc a legín musí dosiahnuť minimálne úroveň 2.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali príslušnými metódami pre daný podklad:

pletené a netkané výrobky: norma ISO 12945-1, metóda Pill box

tkané textílie: norma ISO 12945-2, metóda Martindale

Kritérium 25. Funkčná životnosť

Apertúry, spracovanie a aditíva, ktoré dodávajú textilnému výrobku pri použití vlastnosti odpudzovania vody, nečistôt a škvŕn, spomaľovania horenia a ľahkého ošetrovania (nazývané aj nekrčivé alebo stále vyžehlené), musia mať životnosť v súlade s hodnotami a parametrami stanovenými v čiastkových kritériách 25 a), b) a c).

Pokiaľ ide o odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn, spotrebitelia dostanú usmernenie o spôsobe udržiavania funkčnosti apretúr aplikovaných na výrobok.

Na textilné vlákna, textílie a membrány, ktoré poskytujú konečnému výrobku vnútorné funkčné vlastnosti, sa tieto požiadavky nevzťahujú.

Posudzovanie a overovanie : V prípade výrobkov s vnútornými vlastnosťami žiadatelia poskytnú protokoly o skúškach preukazujúce porovnateľné alebo zlepšené vlastnosti v porovnaní s alternatívami, ktoré sa môžu použiť ako apretúry.

25 a)   Funkcie odpudzovania vody, oleja a škvŕn

Odpudzovače vody si musia uchovať funkčnosť 80 z 90 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Odpudzovače oleja si musia uchovať funkčnosť 3,5 zo 4,0 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Odpudzovače škvŕn si musia uchovať funkčnosť 3,0 z 5,0 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Teploty priemyselného prania sa môžu znížiť na 60 °C pre oblečenie s prelepenými švami.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali na základe týchto noriem zodpovedajúcich danému výrobku:

pre všetky výrobky norma pre cykly domáceho prania ISO 6330 alebo norma pre cykly priemyselného prania ISO 15797 v kombinácii s:

odpudzovače vody: ISO 4920

odpudzovače oleja: ISO 14419

odpudzovače škvŕn: ISO 22958

25 b)   Funkcie spomaľovania horenia

Pracie výrobky si musia uchovať funkčnosť po 50 cykloch priemyselného prania a prudkého sušenia pri teplote najmenej 75 °C. Nepracie výrobky si musia uchovať funkčnosť po skúške namáčania.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali na základe týchto noriem zodpovedajúcich danému výrobku:

Norma pre cykly domáceho prania ISO 6330 alebo norma pre cykly priemyselného prania EN ISO 10528, obe v kombinácii s normou EN ISO 12138. Ak textília nie je snímateľná, norma BS 5651 alebo rovnocenná.

25 c)   Ľahké ošetrovanie (nazývané aj nekrčivé alebo stále vyžehlené)

Výrobky z prírodných vlákien musia dosiahnuť stupeň hladkosti textílie SA-3 a výrobky zo zmesí prírodných a syntetických vlákien stupeň hladkosti textílie SA-4 po 10 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali skúšobnou metódou na hodnotenie hladkosti vzhľadu textílií po praní podľa normy ISO 7768.

5.   KRITÉRIÁ SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na fázy strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe textilných výrobkov.

Kritérium 26. Základné zásady a práva pri práci

Žiadatelia musia zabezpečiť, aby sa vo všetkých výrobných prevádzkach, ktoré sa využívajú na vykonávanie operácií strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe výrobku (výrobkov) s povolením, dodržiavali základné zásady a práva pri práci, ako sú uvedené v základných pracovných normách Medzinárodnej organizácie práce (MOP), v iniciatíve OSN Global Compact a usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky. Na účely overovania sa používajú tieto základné pracovné normy (dohovory) MOP:

029

o nútenej práci

087

o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa

098

o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať

100

o rovnakom odmeňovaní mužov a žien

105

o zrušení nútenej práce

111

o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní)

155

o bezpečnosti a zdraví pracovníkov

138

o minimálnom veku

182

o odstránení najhorších foriem detskej práce

Tieto normy sa poskytnú výrobným prevádzkam vykonávajúcim operácie strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe konečného výrobku.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže overenie súladu poskytnuté treťou stranou, pričom využije nezávislé overenie alebo listinné dôkazy vrátane kontrol na mieste, ktoré vykonali audítori v rámci postupu overovania pre udelenie environmentálnej značky výrobným prevádzkam vykonávajúcim operácie strihu/vypracovania/úpravy v dodávateľskom reťazci pre ich výrobky s povolením. Uskutoční sa to na základe žiadosti a následne počas platnosti povolenia, ak sa zapoja nové výrobné prevádzky.

Kritérium 27. Zákaz pieskovania denimu

Používanie ručného alebo mechanického pieskovania na dosiahnutie umelej patiny povrchovej úpravy denimu nie je povolené.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobné údaje o všetkých výrobných prevádzkach, v ktorých sa vyrábajú výrobky z denimu s environmentálnou značkou, spolu s listinnými a fotografickými dôkazmi alternatívnych postupov, ktoré sa používajú na dosiahnutie umelej patiny povrchovej úpravy denimu.

Kritérium 28. Informácie uvádzané na environmentálnej značke

Text na nepovinnom označení s textovým poľom možno vybrať z týchto textov:

Udržateľnejšia výroba vlákien (alebo text podľa výberu z tabuľky 11)

Menej znečisťujúce výrobné postupy

Obmedzený obsah nebezpečných látok

Skúšané na trvanlivosť

Tabuľka 11

Popri environmentálnej značke sa môže zobraziť vybraný text v závislosti od obsahu výrobku

Použité vlákna

Špecifikácia výroby

Text, ktorý sa môže zobraziť

Bavlnené vlákna

Obsah ekologicky pestovanej bavlny viac ako 50 %

Vyrobené s obsahom xx % ekologicky pestovanej bavlny

Obsah ekologicky pestovanej bavlny viac ako 95 %

Vyrobené z ekologicky pestovanej bavlny

Obsah bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom viac ako 70 %

Bavlna pestovaná so zníženým množstvom pesticídov

Vlákna z umelej celulózy

Obsah certifikovanej celulózy vyrábanej udržateľným spôsobom viac ako 25 %

Vyrobené s obsahom xx % dreva z udržateľných lesov

Obsah certifikovanej celulózy vyrábanej udržateľným spôsobom viac ako 95 %

Vyrobené z dreva z udržateľných lesov

Polyamidové vlákna

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 20 %

Vyrobené s obsahom xx % recyklovaného nylonu

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 95 %

Vyrobené z recyklovaného nylonu

Polyesterové vlákna

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 50 %

Vyrobené s obsahom xx % recyklovaného polyesteru

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 95 %

Vyrobené z recyklovaného polyesteru

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vzorku obalu výrobku so značkou spolu s vyhlásením o súlade s týmto kritériom.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24)

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1).

Dodatok 1

ZOZNAM OBMEDZOVANÝCH LÁTOK PRE TEXTILNÉ VÝROBKY S ENVIRONMENTÁLNOU ZNAČKOU EÚ

Zoznam obmedzovaných látok pre environmentálnu značku EÚ obsahuje obmedzenia, ktoré sa uplatňujú na tieto výrobné fázy dodávateľského reťazca textilu:

a)

pradenie vlákien a priadze

b)

bielenie a predbežná úprava

c)

farbiarne

d)

postupy potlače

e)

postupy konečnej úpravy

f)

všetky fázy výroby

g)

konečný výrobok

Viaceré obmedzenia v písmene g) sa týkajú konečného výrobku, preto môžu byť potrebné analytické skúšky.

a)   Obmedzenia týkajúce sa pradenia a tkania vlákien a priadze

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

i)

Šlichtovacie prípravky aplikované na vlákna a priadzu

Uplatniteľnosť:

Postupy pradenia

Najmenej 95 % (suchej hmotnosti) zložiek musí byť dostatočne biologicky rozložiteľných.

Vo všetkých prípadoch sa berie do úvahy súčet všetkých zložiek.

Dostatočne biologicky rozložiteľné:

70 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

alebo

60 % teoretického maximálneho vyčerpania kyslíka alebo vzniku oxidu uhličitého do 28 dní.

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO

Skúšobná metóda:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

2. OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Aditíva do zvlákňovacieho roztoku, zvlákňovacie aditíva a preparačné činidlá na primárne zvlákňovanie (vrátane mykacích olejov, zvlákňovacích apretúr a mazív).

Uplatniteľnosť:

Procesy primárneho zvlákňovania

Najmenej 90 % (suchej hmotnosti) zložiek musí byť dostatočne biologicky rozložiteľných alebo odstrániteľných v čistiarňach odpadových vôd

Vo všetkých prípadoch sa berie do úvahy súčet všetkých zložiek.

Dostatočne biologicky rozložiteľné:

Pozri vymedzenie v písmene a) bode ii).

Inherentne biologicky rozložiteľné:

70 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

alebo

60 % teoretického maximálneho vyčerpania kyslíka alebo vzniku oxidu uhličitého do 28 dní.

Odstrániteľnosť:

80 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO

Skúšobná metóda:

Skúšky dostatočnej biologickej rozložiteľnosti sú uvedené v písmene a) bode ii). Uznávajú sa tieto skúšky inherentnej biologickej rozložiteľnosti:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Skúšky na odstrániteľnosť: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Obmedzenia týkajúce sa bielenia

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

Bielenie priadzí, textílií a konečných výrobkov

Uplatniteľnosť:

Všetky druhy vlákien

Chlórové činidlá sa nesmú používať na bielenie žiadnych priadzí, textílií, pletených panelov ani konečných výrobkov, s výnimkou vlákien z umelej celulózy.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní v danej fáze (fázach) výroby

c)   Obmedzenia týkajúce sa farbiarní

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

i)

Halogenované nosiče

Uplatniteľnosť:

Polyesterové vlákna, zmesi polyester-vlna, acrylové a polyamidové vlákna, kde sa používajú disperzné farbivá.

Halogenované urýchľovače farbenia (nosiče) sa nesmú používať na farbené syntetické vlákna, ani na textílie alebo zmesi polyester-vlna.

K príkladom nosičov patrí 1,2-dichlórbenzén, 1,2,4-trichlórbenzén, chlórfenoxyetanol.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

ii)

Azofarbivá

Uplatniteľnosť:

Použitie farieb z dodatku 2 na akrylové, bavlnené, polyamidové, vlnené vlákna, pletené materiály a textílie.

Nesmú sa používať azofarbivá, ktoré sa môžu štiepiť na aromatické amíny známe ako karcinogény.

V dodatku 2 je uvedený zoznam aryl amínov s obmedzením a indikatívny zoznam azofarbív, ktoré sa môžu štiepiť na tieto aryl amíny. Druhý uvedený zoznam by sa mal používať ako usmernenie, ktoré farbivá by sa nemali používať. Na konečný výrobok sa uplatňuje limitná hodnota obsahu aryl amínov.

30 mg/kg pre každý amín  (1)

Overovanie:

Skúška konečného výrobku vykonaná podľa špecifikácií.

Skúšobná metóda:

EN 14362-1 a 3.

iii)

Farbivá karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Nesmú sa používať farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu.

V dodatku 2 je uvedený zoznam farbív karcinogénnych, mutagénnych alebo toxických pre reprodukciu, ktoré sa nesmú používať.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

iv)

Potenciálne senzibilizujúce farbivá

Uplatniteľnosť:

Polyesterové, akrylové, polyamidové vlákna

Elastické alebo sťahujúce oblečenie alebo bielizeň v styku s pokožkou

Nesmú sa používať farbivá, ktoré sú potenciálne senzibilizujúce.

V dodatku 2 je uvedený zoznam potenciálne senzibilizujúcich farbív, ktoré sa nesmú používať.

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

v)

Chrómové moridlá

Uplatniteľnosť:

Vlna, polyamid

Chrómové moridlá sa nesmú používať.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

vi)

Komplexné kovové farbivá

Uplatniteľnosť:

Polyamid, vlna, celulózové vlákna

Komplexné kovové farbivá na základe medi, chrómu a niklu sú povolené iba na farbenie:

vlnených vlákien,

polyamidových vlákien,

zmesí vlny a/alebo polyamidu s vláknami z umelej celulózy.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

d)   Obmedzenia týkajúce sa procesov potlače

Potlač

i)

Farbivá a pigmenty

Farbivá a pigmenty používané na potlač textílií s environmentálnou značkou musia byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa farbiarní (oddiel c tohto dodatku).

Pozrite si obmedzenia týkajúce sa farbiarne (oddiel c)

Overovanie:

Ako je špecifikované pre farbiarne

ii)

Tlačiarenské pasty

Uplatniteľnosť:

Kde sa vykonáva potlač.

Používané tlačiarenské pasty nesmú obsahovať viac ako 5 % prchavých organických zlúčenín. Tie môžu zahŕňať:

alifatické uhľovodíky (C10 – C20),

monoméry, ako napríklad akryláty, vinylacetáty, styrén,

monoméry, ako napríklad akrylonitril, akrylamid, butadién,

alkoholy, estery, polyoly

formaldehyd

estery kyseliny fosforečnej

benzén ako nečistota vyšších uhľovodíkov

amoniak (napríklad rozklad močoviny, reakcia biuretu).

< 5,0 % objemového podielu prchavých organických zlúčenín

Overovanie:

Vyhlásenie žiadateľa, že sa žiadna potlač nevykonáva

alebo

vyhlásenie od prevádzkovateľa potlače, podložené kartou bezpečnostných údajov a/alebo výpočtami pre tlačiarenskú pastu.

iii)

Plastizolové spojivá

Uplatniteľnosť:

Kde sa vykonáva potlač.

Nesmú sa používať plastizolové aditíva do potlačových spojív vrátane PVC a obmedzovaných ftalátov.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie žiadateľa, že sa žiadna potlač nevykonáva

alebo

vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov pre aditíva.

e)   Obmedzenia týkajúce sa postupov apretúry

Funkčné apretúry, úpravy a aditíva

i)

Biocídne apretúry používané na dosiahnutie biocídnych vlastností konečných výrobkov.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Biocídy nesmú byť obsiahnuté vo vláknach, textíliách ani konečných výrobkoch s cieľom dosiahnuť biocídne vlastnosti.

Bežné príklady zahŕňajú triclosan, nanostriebro, organické zlúčeniny zinku, organické zlúčeniny cínu, zlúčeniny dichlórofenyl(esteru), deriváty benzimidazolu a izotiazolinonov.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od žiadateľa.

ii)

Odolnosť proti splsteniu a zrazeniu

Uplatniteľnosť:

Kde sa použije.

Halogenované látky alebo prípravky sa môžu aplikovať iba na pramene vlny a voľnú pranú vlnu.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od spracovateľov vlny.

iii)

Odpudzovače vody, škvŕn a oleja

Uplatniteľnosť:

Kde sa použijú na dosiahnutie funkcie.

Nesmú sa používať fluórované odpudzovače vody, škvŕn a oleja. Zahŕňajú perfluórované a polyfluórované odpudzovače.

Nefluórované odpudzovače sú dostatočne biologicky rozložiteľné a nie sú bioakumulatívne vo vodnom prostredí vrátane vodných sedimentov. Navyše sú v súlade s kritériom 25 na funkčnú životnosť.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov pre používané odpudzovače, ktorú poskytnú koneční úpravcovia.

Skúšobná metóda:

neuvádza sa

iv)

Spomaľovače horenia

Uplatniteľnosť:

Kde sa použijú a ako je špecifikované pre synergenty.

Nesmú sa používať tieto spomaľovače horenia:

HBCDD – hexabrómocyklododekán

PeBDE – pentabrómodifenyléter

OcBDE – oktabrómdifenyléter

DecaBDE – dekabrómodifenyléter

PBBs – polybrómované bifenyly

TEPA – tris-(aziridinyl)-fosfinoxid

TRIS – tris(2,3 dibrómpropyl) fosfát

TCEP – tris(2,chlóretyl) fosfát

parafín, C10-C13, chlórovaný (SCCP)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov

Synergent oxid antimonitý (H351) má udelenú výnimku na použitie ako synergent pre rubovú vrstvu interiérového textilu iba s podmienkou, že sa od výrobku vyžaduje, aby mal vlastnosť spomaľovania horenia a že sú dodržané limitné hodnoty expozície pri práci.

Stredná limitná hodnota expozície počas osemhodinovej pracovnej zmeny 0,5 mg/m3

Overovanie:

Údaje z monitorovania poskytne konečný úpravca, ktorý oxid antimonitý používa.

f)   Obmedzenia týkajúce sa všetkých fáz výroby

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

i)

Látky, ktoré boli zaradené do kandidátskeho zoznamu ECHA látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy.

Uplatniteľnosť

Všetky výrobky.

Konečný výrobok nesmie, pokiaľ mu nebola udelená výnimka, obsahovať látky, ktoré boli identifikované na základe článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) ako látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 uvedeného nariadenia, a sú zapísané v kandidátskom zozname na prípadné zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (kandidátsky zoznam), ktorý je platný v čase uplatnenia. Týka sa to látok, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti, aj látok, ktoré sa zámerne používajú v jednotlivých fázach výroby.

Aktuálny kandidátsky zoznam je k dispozícii na adrese:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Pokiaľ ide o látky, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, boli zaradené do zoznamu podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a sú prítomné vo výrobku alebo v ktorejkoľvek jeho homogénnej časti v koncentráciách vyšších ako 0,1 %, žiadna výnimka z vylúčenia v rámci tohto kritéria sa v súvislosti s nimi neudelí.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o súlade poskytnuté v každej fáze výroby a ich dodávateľom chemických láítok.

Povrchovo aktívne látky, zmäkčovače a komplexotvorné činidlá

ii)

Všetky povrchovo aktívne látky, zmäkčovače textílií a komplexotvorné činidlá

Uplatniteľnosť:

Všetky procesy za mokra

Najmenej 95 % hmotnosti zmäkčovačov textílií, komplexotvorných činidiel a povrchovo aktívnych látok musí byť:

dostatočne biologicky rozložiteľných v aeróbnych podmienkach alebo

inherentne biologicky rozložiteľných a/alebo

odstrániteľných v čistiarňach odpadových vôd.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť je potrebné používať najnovšiu revidovanú databázu zložiek detergentov:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov a/alebo výsledkami skúšok OECD alebo ISO.

Skúšobná metóda:

Pozri šlichtovacie a pradiarenské činidlá [dodatok 1 a) i)/ii)]

iii)

Neiónové a katiónové povrchovo aktívne látky

Uplatniteľnosť:

Všetky procesy za mokra

Všetky neiónové a katiónové povrchovo aktívne látky musia tiež byť dostatočne biologicky rozložiteľné v anaeróbnych podmienkach.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť je potrebné používať databázu zložiek detergentov:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie z karty bezpečnostných údajov a/alebo dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO.

Skúšobná metóda:

EN ISO 11734, ECETOC č. 28 OECD 311

Pomocné látky

iv)

Pomocné látky používané v prípravkoch a preparátoch.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych prípravkoch ani preparátoch používaných v textile a vzťahujú sa na ne limitné hodnoty pre prítomnosť látok v konečnom výrobku:

 

nonylfenol, zmiešané izoméry 25154-52-3

 

4-nonylfenol 104-40-5

 

4-nonylfenol, rozvetvený 84852-15-3

 

oktylfenol 27193-28-8

 

4-oktylfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktylfenol 140-66-9

 

alkylfenoletoxyláty (APEO) a ich deriváty:

 

polyoxyetylovaný octyl fenol 9002-93-1

 

polyoxyetylovaný nonyl fenol 9016-45-9

 

polyoxyetylovaný p-nonyl fenol 26027-38-3

25 mg/kg celkový súčet

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku sa vykoná podľa špecifikácií pre alkyfenoly.

Skúšobná metóda:

Extrakcia rozpúšťadla nasledovaná LC-MS

 

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych textilných prípravkoch ani preparátoch:

 

bis(hydrogénovaný lojový alkyl) dimetyl amóniumchlorid (DTDMAC)

 

distearyl dimetyl amóniumchlorid (DSDMAC)

 

di(stužený loj) dimetylamóniumchlorid (DHTDMAC)

 

etyléndiamín tetraacetát (EDTA)

 

dietylén triamín pentaacetát (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

 

1-metyl-2-pyrrolidón

kyselina nitriltrioctová (NTA)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľov chemických látok o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov pre všetky fázy výroby.

g)   Obmedzenia týkajúce sa konečného výrobku

i)

Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC), ktorým bola udelená výnimka.

Uplatniteľnosť:

Elastan, akryl

N,N-dimetylacetamid (127-19-5)

Na konečné výrobky obsahujúce elastan a akryl sa uplatňujú tieto limitné hodnoty:

 

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia rozpúšťadla, GC-MS alebo LC-MS

výrobky pre dojčatá a deti do 3 rokov

0,001 % (hmotnostný podiel)

výrobky, ktoré sú v priamom styku s pokožkou

0,005 % (hmotnostný podiel)

oblečenie s obmedzeným stykom s pokožkou a interiérové textílie

0,005 % (hmotnostný podiel)

ii)

Zvyšky formaldehydu

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky. Osobitné podmienky sa uplatňujú na oblečenie s apretúrou pre ľahké ošetrovanie (nazývanou aj nekrčivé alebo stále vyžehlené)

Na zvyšky formaldehydu z apretúry pre ľahké ošetrovanie sa uplatňujú tieto limitné hodnoty:

 

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku pre výrobky s apretúrou pre ľahké ošetrovanie.

Pre všetky ostatné výrobky sa vyžaduje vyhlásenie o nepoužívaní.

Skúšobná metóda:

EN ISO 14184-1

výrobky pre dojčatá a deti do 3 rokov

16 ppm

všetky výrobky, ktoré sú v priamom styku s pokožkou

16 ppm

oblečenie s obmedzeným stykom s pokožkou a interiérové textílie

75 ppm

iii)

Biocídy používané na ochranu textílií počas prepravy a skladovania.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Povolené je iba používanie biocídov, ktoré sú schválené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (3). Žiadatelia sa musia oboznámiť s najaktuálnejším zoznamom schválených látok:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Obmedzené sú tieto konkrétne biocídy:

chlórfenoly (ich soli a estery)

polychlórované bifenyly (PCB)

organocíničité zlúčeniny vrátane TBT, TPhT, DBT a DOT

dimetyl fumarát (DMFu)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní pred prepravou a skladovaním podložené kartou bezpečnostných údajov.

iv)

Extrahovateľné kovy

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky s rozličnými limitnými hodnotami sa týkajú dojčiat a detí do 3 rokov.

Pre výrobky určené pre dojčatá a deti do 3 rokov platia tieto limitné hodnoty:

mg/kg

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia – EN ISO 105-E04-2013 (roztok kyslého potu)

Detekcia – ICP-MS alebo ICP-OES

antimón (Sb)

30,0

arzén (As)

0,2

kadmium (Cd)

0,1

chróm (Cr)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

1,0

všetky ostatné textílie

0,5

kobalt (Co)

1,0

meď (Cu)

25,0

olovo (Pb)

0,2

nikel (Ni)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

1,0

všetky ostatné textílie

0,5

ortuť (Hg)

0,02

Pre všetky ostatné výrobky vrátane interiérových textílií platia tieto limitné hodnoty:

mg/kg

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia – DIN EN ISO 105-E04-2013 (roztok kyslého potu)

Detekcia – ICP-MS alebo ICP-OES

antimón (Sb)

30,0

arzén (As)

1,0

kadmium (Cd)

0,1

chróm (Cr)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

2,0

všetky ostatné textílie

1,0

kobalt (Co)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

4,0

všetky ostatné textílie

1,0

meď (Cu)

 

olovo (Pb)

50,0

nikel (Ni)

1,0

ortuť (Hg)

1,0

0,02

v)

Filmy, lamináty a membrány

Uplatniteľnosť:

Kde sú zapracované do štruktúry textilu.

Polyméry nesmú obsahovať tieto ftaláty:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalát)

BBP (butylbenzylftalát)

DBP (dibutylftalát)

DMEP (bis2-metoxyetyl) ftalát

DIBP (diizobutylftalát)

DIHP (di-C6-8-rozvetvené alkylftaláty)

DHNUP (di-C7-11- rozvetvené alkylftaláty)

DHP (di-n-hexylftalát)

Celkový súčet 0,1 % (hmotnostný podiel)

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od výrobcu polymérov podložené kartou bezpečnostných údajov pre zmäkčovadlá používané v preparáte. Ak informácie nie sú dostupné, môže sa vyžadovať skúšanie.

Skúšobná metóda:

EN ISO 14389

Fluórpolymérové membrány a lamináty sa môžu používať v oblečení do vonkajšieho prostredia a technickom oblečení do vonkajšieho prostredia. Nesmú sa vyrábať s použitím PFOA ani žiadnych jeho vyšších homológov, ako ich vymedzuje OECD.

 

Overovanie:

Vyhlásenie o súlade od výrobcu membrány alebo laminátu s ohľadom na výrobu polyméru.

vi)

Doplnky ako sú gombíky, nity a zipsy

Uplatniteľnosť:

Kde sú zapracované do štruktúry oblečenia.

Pre kovové doplnky:

 

Overovanie:

Skúšanie zloženia kovových zložiek.

Skúšobné metódy:

pre migráciu niklu

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

pre ostatné materiály

Detekcia – GC-ICP-MS

Pre kovové zliatiny s obsahom niklu, ktoré sú v priamom a dlhodobejšom styku s pokožkou, platí limitná hodnota migrácie.

Nikel 0,5 μg/cm2/týždeň

Doplnkové skúšky sa vykonajú na prítomnosť kovov, pre ktoré platia tieto limitné hodnoty:

 

olovo (Pb),

90 mg/kg

kadmium (Cd)

 

výrobky určené pre dojčatá a deti do 3 rokov:

50 mg/kg

všetky ostatné výrobky vrátane interiérových textílií:

100 mg/kg

chróm (Cr), ak existuje pokovovanie chrómom

60 mg/kg

ortuť (Hg)

60 mg/kg

V žiadnych plastových doplnkoch sa nesmú používať tieto ftaláty:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalát)

BBP (butylbenzylftalát)

DBP (dibutylftalát)

DMEP (bis2-metoxyetyl) ftalát

DIBP (diizobutylftalát)

DIHP (di-C6-8-rozvetvené alkyftaláty)

DHNUP (di-C7-11- rozvetvené alkylftaláty)

DHP (di-n-hexylftalát)

V detskom oblečení, kde existuje riziko vloženia doplnku do úst, napríklad úchyt zipsu, sa nesmú používať tieto ftaláty:

DINP (di-isononyl ftalát)

DIDP (di-izodecyl ftalát)

DNOP (di-n-oktyl ftalát)

neuvádza sa

Overovanie:

Na určenie zloženia plastu sa poskytne karta bezpečnostných údajov.


(1)  Je potrebné prijať opatrenia, aby sa predišlo falošným výsledkom spôsobeným prítomnosťou 4-aminoazobenzénu.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

Dodatok 2

OBMEDZENIA FARBÍV

a)   Karcinogénne aromatické amíny

Arylamín

Číslo CAS

4-aminodifenyl

92-67-1

benzidín

92-87-5

4-chlór-o-toluidín

95-69-2

2-naftylamín

91-59-8

o-amino-azotoluén

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluén

99-55-8

4-chlóranilín

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodifenylmetán

101-77-9

3,3′-dichlórbenzidín

91-94-1

3,3′-dimetoxybenzidín

119-90-4

3,3′-dimetylbenzidín

119-93-7

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetán

838-88-0

p-kresidin

120-71-8

4,4′-metylén-bis-(2-chlór-anilín)

101-14-4

4,4′-oxydianilín

101-80-4

4,4′-tiodianilín

139-65-1

o-toluidín

95-53-4

2,4-diaminotoluén

95-80-7

2,4,5-trimetylanilín

137-17-7

4-aminoazobenzén

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Indikatívny zoznam farbív, ktoré sa môžu štiepiť na karcinogénne aromatické amíny

Disperzné farbivá

disperzná oranžová 60

disperzná žltá 7

disperzná oranžová 149

disperzná žltá 23

disperzná červená 151

disperzná žltá 56

disperzná červená 221

disperzná žltá 218

Základné farbivá

základná hnedá 4

základná červená 114

základná červená 42

základná žltá 82

základná červená 76

základná žltá 103

základná červená 111

 

Kyslé farbivá

CI kyslá čierna 29

CI kyslá červená 24

CI kyslá červená 128

CI kyslá čierna 94

CI kyslá červená 26

CI kyslá červená 115

CI kyslá čierna 131

CI kyslá červená 26:1

CI kyslá červená 128

CI kyslá čierna 132

CI kyslá červená 26:2

CI kyslá červená 135

CI kyslá čierna 209

CI kyslá červená 35

CI kyslá červená 148

CI kyslá čierna 232

CI kyslá červená 48

CI kyslá červená 150

CI kyslá hnedá 415

CI kyslá červená 73

CI kyslá červená 158

CI kyslá oranžová 17

CI kyslá červená 85

CI kyslá červená 167

CI kyslá oranžová 24

CI kyslá červená 104

CI kyslá červená 170

CI kyslá oranžová 45

CI kyslá červená 114

CI kyslá červená 264

CI kyslá červená 4

CI kyslá červená 115

CI kyslá červená 265

CI kyslá červená 5

CI kyslá červená 116

CI kyslá červená 420

CI kyslá červená 8

CI kyslá červená 119:1

CI kyslá fialová 12

Priame farbivá

priama čierna 4

základná hnedá 4

priama červená 13

priama čierna 29

priama hnedá 6

priama červená 17

priama čierna 38

priama hnedá 25

priama červená 21

priama čierna 154

priama hnedá 27

priama červená 24

priama modrá 1

priama hnedá 31

priama červená 26

priama modrá 2

priama hnedá 33

priama červená 22

priama modrá 3

priama hnedá 51

priama červená 28

priama modrá 6

priama hnedá 59

priama červená 37

priama modrá 8

priama hnedá 74

priama červená 39

priama modrá 9

priama hnedá 79

priama červená 44

priama modrá 10

priama hnedá 95

priama červená 46

priama modrá 14

priama hnedá 101

priama červená 62

priama modrá 15

priama hnedá 154

priama červená 67

priama modrá 21

priama hnedá 222

priama červená 72

priama modrá 22

priama hnedá 223

priama červená 126

priama modrá 25

priama zelená 1

priama červená 168

priama modrá 35

priama zelená 6

priama červená 216

priama modrá 76

priama zelená 8

priama červená 264

priama modrá 116

priama zelená 8.1

priama fialová 1

priama modrá 151

priama zelená 85

priama fialová 4

priama modrá 160

priama oranžová 1

priama fialová 12

priama modrá 173

priama oranžová 6

priama fialová 13

priama modrá 192

priama oranžová 7

priama fialová 14

priama modrá 201

priama oranžová 8

priama fialová 21

priama modrá 215

priama oranžová 10

priama fialová 22

priama modrá 295

priama oranžová 108

priama žltá 1

priama modrá 306

priama červená 1

priama žltá 24

priama hnedá 1

priama červená 2

priama žltá 48

priama hnedá 1:2

priama červená 7

 

priama hnedá 2

priama červená 10

 

c)   Farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, alebo sú potenciálne senzibilizujúce

Farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu

C. I. kyslá červená 26

C. I. priama čierna 38

C. I. disperzná modrá 1

C. I. základná červená 9

C. I. priama modrá 6

C. I. disperzná oranžová 11

C. I. základná fialová 14

C. I. priama červená 28

C. I. disperzná žltá 3

Disperzné farbivá, ktoré sú potenciálne senzibilizujúce

C.I. disperzná modrá 1

C.I. disperzná modrá 124

C.I. disperzná červená 11

C.I. disperzná modrá 3

C.I. disperzná hnedá 1

C.I. disperzná červená 17

C.I. disperzná modrá 7

C.I. disperzná oranžová 1

C.I. disperzná žltá 1

C.I. disperzná modrá 26

C.I. disperzná oranžová 3

C.I. disperzná žltá 3

C.I. disperzná modrá 35

C.I. disperzná oranžová 37

C.I. disperzná žltá 9

C.I. disperzná modrá 102

C.I. disperzná oranžová 76

C.I. disperzná žltá 39

C.I. disperzná modrá 106

C.I. disperzná červená 1

C.I. disperzná žltá 49

Dodatok 3

NAJLEPŠIE DOSTUPNÉ TECHNIKY V OBLASTI ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PRANIA, SUŠENIA A OŠETROVANIA

Oblasť

Najlepšie dostupné techniky (BAT)

1.

Všeobecné hospodárenie s energiou

1.1

Meranie spotreby energie (sub-metering)

1.2

Systémy monitorovania a automatickej kontroly procesov na kontrolu toku, objemov plnenia, teplôt a časovania

1.3

Izolácia potrubí, ventilov a prírub

1.4

Frekvenčná kontrola elektromotorov a čerpadiel

1.5

Uzavretá konštrukcia strojov na zníženie strát vyparovaním

1.6

Opätovné použitie/recyklácia vody a kvapalín v procesoch dávkovania

1.7

Tepelná regenerácia, napríklad vody na oplachovanie, kondenzátov pary, odvádzaného vzduchu z procesu, splodín horenia

2.

Procesy prania a oplachovania

2.1

Využitie chladiacej vody ako prevádzkovej vody

2.2

Nahradenie prania s nadmerným množstvom vody odtokovým/prítokovým praním

2.3

Využitie „inteligentných“ technológií oplachovania s kontrolou prietoku vody a protiprúdmi

2.4

Inštalácia výmenníkov tepla

3.

Sušenie a ošetrovanie s použitím napínacích rámov

3.1

Optimalizácie prúdenia vzduchu

3.2

Izolácia krytov

3.3

Inštalácia systémov účinných horákov

3.4

Inštalácia systémov regenerácie tepla

Poznámka:

Nové techniky BAT, o ktorých informovali a ktoré odporúčali orgány členských štátov EÚ po dátume vydania referenčného dokumentu Európskej komisie o textile BREF (2003), sa posudzujú doplnkovo k uvedeným technikám.