ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 169

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
7. júna 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 553/2014/EÚ z 15. mája 2014 o účasti Únie na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj ( 1 )

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 554/2014/EÚ z 15. mája 2014 o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi

14

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 555/2014/EÚ z 15. mája 2014 o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum (EMPIR), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 556/2014/EÚ z 15. mája 2014 o účasti Únie na druhom Programe partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP2), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty

38

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 ( 1 )

54

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 ( 1 )

77

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 ( 1 )

108

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály ( 1 )

130

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL ( 1 )

152

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 553/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o účasti Únie na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 185 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 3. marca 2010 nazvanom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) zdôraznila potrebu vytvoriť priaznivé podmienky na investovanie do znalostí a inovácie s cieľom dosiahnuť v Únii inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Európsky parlament aj Rada túto stratégiu potvrdili.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3) sa zriadil program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“). Cieľom programu Horizont 2020 je dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu prispievaním k upevňovaniu partnerstiev v rámci verejného sektora, a to aj prostredníctvom účasti Únie na programoch, ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v súlade s článkom 185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)

Cieľom partnerstiev v rámci verejného sektora by malo byť vytvárať užšie synergie, zvýšiť koordináciu a vyhnúť sa zbytočnej duplicite s výskumnými programami Únie a medzinárodnými, národnými a regionálnymi výskumnými programami a mali by plne rešpektovať všeobecné zásady programu Horizont 2020, najmä zásady týkajúce sa otvorenosti a transparentnosti. Okrem toho by sa mal zabezpečiť otvorený prístup k vedeckým publikáciám.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES (4) sa Spoločenstvo rozhodlo finančne prispievať na Eurostars, spoločný program výskumu a vývoja, ktorý uskutočňujú všetky členské štáty a päť zúčastnených krajín v rámci medzivládnej iniciatívy Eureka zriadenej v roku 1985 s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti priemyselného výskumu (ďalej len „program Eurostars“).

(5)

V apríli 2012 Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o priebežnom hodnotení programu Eurostars, ktorú vypracovala skupina nezávislých odborníkov dva roky po začatí programu. Konečné stanovisko odborníkov znelo, že program Eurostars spĺňa svoje ciele, pridáva hodnotu európskym malým a stredným podnikom („MSP“) vykonávajúcim výskum a vývoj a mal by pokračovať aj po roku 2013. Program Eurostars tiež spĺňa množstvo skutočných potrieb MSP, ktoré sú zapojené do výskumu a vývoja; prilákal tiež veľa žiadateľov, pričom rozpočet pre projekty oprávnené na financovanie presiahol pôvodný rozpočet. Bolo predložených niekoľko odporúčaní na zlepšenie, ktoré sa týkali najmä potreby ďalšej integrácie národných programov a zlepšenia prevádzkovej výkonnosti s cieľom dosiahnuť skrátenie lehoty na uzatvorenie zmluvy a väčšiu transparentnosť postupov.

(6)

Malo by sa uplatňovať vymedzenie MSP uvedené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov (5).

(7)

Podľa rozhodnutia Rady 2013/743/EÚ (6) možno poskytnúť podporu na opatrenie vychádzajúce z programu Eurostars, ktorý sa preorientuje podľa cieľov stanovených v jeho priebežnom hodnotení.

(8)

Druhý program výskumu a vývoja uskutočňovaný spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj (ďalej len „Eurostars-2“), zosúladený so stratégiou Európa 2020, jej hlavnou iniciatívou „Únia inovácií“ a oznámením Komisie zo 17. júla 2012 s názvom „Posilnené partnerstvo v oblasti Európskeho výskumného priestoru pre excelentnosť a rast“, bude podporovať MSP vykonávajúce výskum a vývoj spolufinancovaním ich výskumných projektov zameraných na trh v akejkoľvek oblasti. Ako taký a v kombinácii s činnosťami v zmysle cieľa popredných a podporných technológií, ktorý sa uvádza v programe Horizont 2020, bude prispievať k cieľom časti uvedeného programu pod názvom „Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií“, aby sa zrýchlil rozvoj technológií a inovácií, ktoré podporia podniky zajtrajška a pomôžu inovačným európskym MSP rozvinúť sa na spoločnosti s vedúcim postavením vo svete. V rámci zlepšení vyplývajúcich z predchádzajúceho programu Eurostars by mal program Eurostars-2 smerovať ku kratším lehotám na poskytnutie grantu, silnejšej integrácii a nenáročnej, transparentnej a účinnejšej administratíve v prospech MSP vykonávajúcich výskum a vývoj. Zachovanie prístupu „zdola nahor“ a agendy vychádzajúcej z podnikania s jej hlavným zameraním na potenciál trhu z predchádzajúceho programu Eurostars je kľúčom k úspechu programu Eurostars-2.

(9)

S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 by sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Eurostars-2 mali uverejniť najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu uverejniť do 31. decembra 2021.

(10)

Ministerská konferencia iniciatívy Eureka 22. júna 2012 v Budapešti podporila strategickú víziu pre program Eurostars-2 (ďalej len „budapeštiansky dokument“). Ministri sa zaviazali podporiť pokračovanie programu Eurostars po jeho skončení v roku 2013 na obdobie, na ktoré sa vzťahuje program Horizont 2020. Bude ho tvoriť posilnené partnerstvo, ktoré sa bude zaoberať odporúčaniami z priebežného hodnotenia programu Eurostars. V budapeštianskom dokumente sa stanovujú dva hlavné ciele programu Eurostars-2. Prvým je štrukturálne zameraný cieľ na prehĺbenie synchronizácie a zosúladenia národných výskumných programov v oblasti financovania, ktorý je ústredným prvkom smerom k realizácii Európskeho výskumného priestoru členskými krajinami. Druhým je obsahový cieľ na podporu MSP vykonávajúcich výskum a vývoj a zapájajúcich sa do nadnárodných výskumných a inovačných projektov. V budapeštianskom dokumente sa Únia vyzýva, aby sa zapojila do programu Eurostars-2.

(11)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom a neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Pri vykonávaní auditov by sa mali podľa potreby zohľadniť špecifiká národných programov.

(12)

Audit príjemcov finančných prostriedkov Únie poskytnutých v rámci programu Eurostars-2 by sa mal vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(13)

Zúčastnené štáty sa plánujú podieľať na realizácii programu Eurostars-2 počas obdobia jeho vykonávania (2014 – 2024).

(14)

Činnosti v rámci programu Eurostars-2 by mali byť zosúladené s cieľmi a zásadami prístupu „zdola nahor“ programu Horizont 2020, a so všeobecnými zásadami a podmienkami stanovenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

(15)

Mal by sa stanoviť strop pre finančný príspevok Únie na program Eurostars-2 počas trvania programu Horizont 2020. V rámci obmedzení tohto stropu by mala existovať flexibilita, pokiaľ ide o príspevok Únie, ktorého výška by mala dosiahnuť aspoň jednu tretinu, ale nemala by prekročiť polovicu príspevku zúčastnených štátov s cieľom zabezpečiť kritické množstvo potrebné na uspokojenie nárokov projektov oprávnených na finančnú podporu, dosiahnuť silný pákový efekt a zabezpečiť silnejšiu integráciu národných výskumných programov zúčastnených štátov.

(16)

V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 by mal mať každý členský štát a každá krajina pridružená k programu Horizont 2020 právo zúčastniť sa na programe Eurostars-2.

(17)

Partnerskou krajinou programu Eurostars-2 sa môže stať ktorákoľvek členská krajina iniciatívy Eureka alebo krajina pridružená k iniciatíve Eureka, ktorá nie je členským štátom ani nie je krajinou pridruženou k programu Horizont 2020.

(18)

Finančný príspevok Únie by mal byť podmienený formálnymi záväzkami zúčastnených štátov podieľať sa na realizácii programu Eurostars-2 a ich splnením. Finančná podpora v rámci programu Eurostars-2 by mala mať hlavne formu grantov na projekty vybrané v nadväznosti na výzvy na predkladanie návrhov zverejnené v rámci programu Eurostars-2. S cieľom splniť ciele programu Eurostars-2 zúčastnené štáty zabezpečia dostatočný finančný príspevok na financovanie primeraného množstva návrhov vybraných v každej výzve.

(19)

Spoločná realizácia programu Eurostars-2 si vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené štáty sa dohodli, že realizačnou štruktúrou programu Eurostars-2 bude sekretariát iniciatívy Eureka (ďalej len „ESE“). ESE je medzinárodné neziskové združenie založené podľa belgického práva v roku 1997 krajinami iniciatívy Eureka a od roku 2008 zodpovedá za realizáciu programu Eurostars. ESE má aj iné úlohy ako realizáciu programu Eurostars, keďže zároveň je sekretariátom iniciatívy Eureka s vlastnou správou súvisiacou s riadením projektov iniciatívy Eureka mimo rámca programu Eurostars. Únia, ktorú zastupuje Komisia, je zakladajúcim členom iniciatívy Eureka a riadnym členom združenia sekretariátu iniciatívy Eureka.

(20)

S cieľom dosiahnuť ciele programu Eurostars-2 by mal ESE zodpovedať za organizovanie výziev na predkladanie návrhov, overovanie kritérií oprávnenosti, hodnotenie partnerského preskúmania a výber a monitorovanie projektov, ako aj prideľovanie príspevku Únie. Hodnotenie návrhov by sa malo vykonávať centrálne nezávislými externými expertmi pod záštitou ESE po ukončení výziev na ich predkladanie. Poradovník projektov by mal byť záväzný pre zúčastnené štáty, pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov z finančného príspevku Únie a z príspevku zúčastnených štátov.

(21)

Celkovo by mal program Eurostars-2 preukázať jasný pokrok smerom k ďalšiemu zosúladeniu a synchronizácii národných výskumných a inovačných programov ako skutočne spoločný program so silnou vedeckou, riadiacou a finančnou synchronizáciou. Silnejšia vedecká integrácia by sa mala dosiahnuť prostredníctvom spoločného vymedzenia a realizácie činností a mala by zabezpečiť excelentnosť a veľký vplyv vybraných projektov. Integrácia v oblasti riadenia by mala zabezpečiť ďalšie zlepšovanie prevádzkovej excelentnosti a zodpovednosti za program. Rozsiahlejšia finančná integrácia by mala vychádzať z celkového aj ročného primeraného finančného príspevku štátov zúčastňujúcich sa na programe Eurostars-2 a z vysokej miery vnútroštátnej synchronizácie. Toto by sa malo dosiahnuť postupnou harmonizáciou vnútroštátnych pravidiel financovania.

(22)

S finančným príspevkom Únie by sa malo hospodáriť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s pravidlami nepriameho hospodárenia, stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8).

(23)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by Komisia mala mať právo znížiť, pozastaviť alebo ukončiť finančný príspevok Únie, ak sa program Eurostars-2 realizuje nedostatočne, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak sa zúčastnené štáty na financovanie programu Eurostars 2 neprispievajú alebo prispievajú len čiastočne alebo oneskorene. Tieto práva by mali byť stanovené v dohode o delegovaní, ktorú uzavrie Únia s ESE.

(24)

Účasť na nepriamych opatreniach financovaných v rámci programu Eurostars-2 podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (9). Vzhľadom na špecifické prevádzkové potreby programu Eurostars-2 je však potrebné ustanoviť odchýlky od uvedeného nariadenia v súlade s jeho článkom 1 ods. 3

(25)

S cieľom uľahčiť účasť MSP, ktoré sú navyknutejšie na vnútroštátne kanály a ktoré by inak vykonávali výskumnú činnosť len v rámci hraníc svojho štátu, by sa mal finančný príspevok z programu Eurostars-2 poskytovať v súlade so známymi pravidlami ich národných programov a implementovať prostredníctvom dohody o financovaní, ktorú budú priamo spravovať vnútroštátne orgány, kombinujúc finančné prostriedky Únie so zodpovedajúcimi vnútroštátnymi finančnými prostriedkami. Preto by sa mala stanoviť odchýlka od článku 15 ods. 9, článku 18 ods. 1, článku 23 ods. 1, 5 až 7, článkov 28 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

(26)

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Eurostars-2 by sa mali uverejniť aj na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

(27)

Finančné záujmy Únie by mali byť počas celého výdavkového cyklu chránené prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých prostriedkov a v prípade potreby aj administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(28)

Komisia by v spolupráci so zúčastnenými štátmi mala vykonávať priebežné hodnotenie, pri ktorom posúdi najmä kvalitu a efektívnosť programu Eurostars-2 a pokrok pri plnení vytýčených cieľov, ako aj konečné hodnotenie a pripraviť správu o týchto hodnoteniach.

(29)

Na žiadosť Komisie by mali ESE a zúčastnené štáty predložiť Komisii všetky informácie, ktoré potrebuje na vypracovanie správ o hodnotení programu Eurostars-2.

(30)

Keďže ciele tohto rozhodnutia, a to podporovať nadnárodné výskumné činnosti vykonávané MSP intenzívne sa zaoberajúcimi výskumom a prispievať k integrácii, zosúladeniu a synchronizácii národných programov financovania výskumu, nie je možné v dôsledku chýbajúceho nadnárodného rozmeru a chýbajúcej komplementárnosti a interoperability národných programov uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinku opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá účasti Únie na druhom programe výskumu a vývoja uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj (ďalej len „program Eurostars-2“) a podmienky jej účasti.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„MSP“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

2.

„MSP vykonávajúci výskum a vývoj“ je MSP, ktorý spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

a)

preinvestuje aspoň 10 % svojho obratu na činnosti výskumu a vývoja,

b)

vyčlení aspoň 10 % svojich jednotiek ekvivalentu plného pracovného času na činnosti výskumu a vývoja,

c)

má aspoň päť jednotiek ekvivalentu plného pracovného času (pri MSP, ktoré nemajú viac ako 100 jednotiek ekvivalentu plného pracovného času) na činnosti výskumu a vývoja, alebo

d)

má 10 jednotiek ekvivalentu plného pracovného času (pri MSP, ktoré majú viac ako 100 jednotiek ekvivalentu plného pracovného času) na činnosti výskumu a vývoja.

Článok 3

Ciele

Program Eurostars-2 sleduje tieto ciele:

1.

podporovať výskumné činnosti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

činnosti sa vykonávajú prostredníctvom nadnárodnej spolupráce medzi MSP vykonávajúcimi výskum a vývoj, alebo aj s ďalšími aktérmi inovačného reťazca (napríklad univerzitami, výskumnými organizáciami);

b)

očakáva sa, že výsledky činností sa uvedú na trh do dvoch rokov od dokončenia činnosti;

2.

zlepšiť dostupnosť, efektívnosť a účinnosť verejného financovania MSP v Európe zosúladením, harmonizovaním a synchronizovaním vnútroštátnych mechanizmov financovania zúčastnených štátov;

3.

podporovať a zvyšovať účasť MSP bez predchádzajúcich skúseností s nadnárodným výskumom.

Článok 4

Účasť na programe Eurostars-2 a partnerstvo s ním

1.   Únia sa zúčastňuje na programe Eurostars-2, ktorý spoločne vykonávajú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko (ďalej len „zúčastnené štáty“) v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

2.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná krajina pridružená k programu Horizont 2020 sa môže zúčastňovať na programe Eurostars-2, pokiaľ spĺňa podmienku uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c) tohto rozhodnutia. Ak spĺňa podmienku uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c), na účely tohto rozhodnutia sa považuje za zúčastnený štát.

3.   Partnerskou krajinou programu Eurostars-2 sa môže stať ktorákoľvek členská krajina iniciatívy Eureka alebo krajina pridružená k iniciatíve Eureka, ktorá nie je členským štátom ani nie je pridružená k programu Horizont 2020, a to za predpokladu, že spĺňa podmienku stanovenú v článku 6 ods. 1 písm. c). Takéto členské krajiny iniciatívy Eureka alebo krajiny pridružené k iniciatíve Eureka, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c), sa na účely tohto rozhodnutia považujú za partnerské krajiny. Právne subjekty z týchto partnerských krajín nie sú oprávnené na finančný príspevok Únie z programu Eurostars-2.

Článok 5

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie na program Eurostars-2 vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO je maximálne 287 000 000 EUR. Finančný príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na príslušné časti osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020, zriadeného rozhodnutím 2013/743/EÚ v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä z rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu „Inovácia v MSP“ v časti II.

2.   Bez toho, aby sa prekročila suma uvedená v odseku 1, sa príspevok Únie rovná aspoň jednej tretine príspevkov zúčastnených štátov podľa článku 7 ods. 1 písm. a). Príspevok pokrýva prevádzkové náklady vrátane nákladov na hodnotenie návrhov a administratívne náklady. V prípade, že sa výška príspevku Únie bude musieť počas trvania Eurostars-2 upraviť, môže výška príspevku Únie stúpnuť maximálne na polovicu príspevkov zúčastnených štátov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a).

3.   Na pokrytie administratívnych nákladov na program Eurostars-2 možno použiť sumu neprevyšujúcu 4 % finančného príspevku Únie uvedeného v odseku 1. Zúčastnené štáty uhrádzajú vnútroštátne administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu programu Eurostars-2.

Článok 6

Podmienky poskytnutia finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie sa poskytuje za týchto podmienok:

a)

zúčastnené štáty preukážu, že program Eurostars-2 ustanovili v súlade s cieľmi uvedenými v článku 3;

b)

zúčastnené štáty alebo organizácie určené zúčastnenými štátmi ustanovia ESE za štruktúru zodpovednú za realizáciu programu Eurostars-2 a za prijímanie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Únie;

c)

všetky zúčastnené štáty sa zaviažu prispievať na financovanie programu Eurostars-2;

d)

ESE preukáže svoju schopnosť realizovať program Eurostars-2 vrátane prijímania, prideľovania a monitorovania finančného príspevku Únie v rámci nepriameho hospodárenia s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012; a

e)

vytvorí sa model riadenia programu Eurostars-2 v súlade s prílohou II.

2.   Počas realizácie programu Eurostars-2 sa poskytovanie finančného príspevku Únie takisto viaže na tieto podmienky:

a)

realizácia cieľov programu Eurostars-2 stanovených v článku 3 a činností stanovených v prílohe I zo strany ESE v súlade s pravidlami účasti a šírenia uvedenými v článku 8;

b)

zachovanie primeraného a efektívneho modelu riadenia v súlade s prílohou II,

c)

dodržiavanie požiadaviek na podávanie správ stanovených v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 zo strany ESE;

d)

riadne uhradenie finančného príspevku zo strany zúčastnených štátov všetkým účastníkom projektov programu Eurostars-2, ktorí boli vybraní za príjemcov financovania v nadväznosti na výzvy na predkladanie návrhov zverejnené v rámci programu Eurostars-2, a teda splnenie záväzkov uvedených v odseku 1 písm. c) tohto článku;

e)

pridelenie finančných prostriedkov na projekty programu Eurostars-2 z vnútroštátnych rozpočtov a finančného príspevku Únie podľa poradovníkov projektov; a

f)

preukázanie jasného pokroku vo vedeckej, riadiacej a finančnej spolupráci prostredníctvom určenia minimálnych prevádzkových výkonnostných cieľov a míľnikov realizácie programu Eurostars-2.

Článok 7

Príspevok zúčastnených štátov

1.   Príspevok zúčastnených štátov tvoria tieto finančné príspevky:

a)

spolufinancovanie vybraných projektov programu Eurostars-2 prostredníctvom príslušných vnútroštátnych foriem financovania, a to najmä prostredníctvom grantov. Komisia môže využiť zavedené rovnocenné grantové pravidlá na hodnotenie príspevkov zúčastnených štátov v iných formách, ako sú granty;

b)

finančný príspevok na administratívne náklady programu Eurostars-2, na ktoré sa nevzťahuje príspevok Únie podľa článku 5 ods. 3

2.   Každý zúčastnený štát určí národný orgán financovania správou finančnej podpory pre vnútroštátnych účastníkov programu Eurostars-2 v súlade s článkom 8.

Článok 8

Pravidlá účasti a šírenia

1.   Na účely nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa ESE považuje za orgán financovania.

2.   Odchylne od článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 overujú národné orgány financovania koordinované zo strany ESE finančnú kapacitu všetkých účastníkov pre financovanie v rámci programu Eurostars-2.

3.   Odchylne od článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 podpisujú dohody o grantoch s príjemcami nepriamych opatrení v rámci programu Eurostars-2 dotknuté národné orgány financovania.

4.   Odchylne od článku 23 ods. 1, 5, 6 a 7 a článkov 28 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa pravidlá financovania zúčastnených národných programov vzťahujú na granty programu Eurostars-2, spravované národnými orgánmi financovania.

Článok 9

Realizácia programu Eurostars-2

1.   Program Eurostars-2 sa realizuje na základe ročných pracovných plánov.

2.   Program Eurostars-2 poskytuje finančnú podporu účastníkom vybraným prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov najmä vo forme grantov.

Článok 10

Dohody medzi Úniou a ESE

1.   Na základe pozitívneho hodnotenia ex ante, ktoré vykonáva ESE v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, uzatvorí Komisia v mene Únie s ESE dohodu o delegovaní a dohody o každoročnom prevode finančných prostriedkov.

2.   Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 1 sa uzatvorí v súlade s článkom 58 ods. 3 a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v súlade s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Ustanovia sa v nej aj tieto skutočnosti:

a)

požiadavky na ESE týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti podľa prílohy II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky na príspevok ESE na monitorovanie uvedené v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

špecifické ukazovatele výkonnosti pre fungovanie ESE s ohľadom na program Eurostars-2;

d)

požiadavky na ESE týkajúce sa poskytovania informácií o administratívnych nákladoch a poskytovania podrobných údajov o realizácii programu Eurostars-2;

e)

dojednania týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie schopnosti Komisie plniť svoje povinnosti týkajúce sa šírenia a podávania správ;

f)

povinnosť ESE podpísať pred akýmkoľvek prevodom finančného príspevku Únie s národnými orgánmi financovania dvojstranné dohody, v ktorých sa stanovujú minimálne prevádzkové výkonnostné ciele a míľniky na realizáciu programu Eurostars-2;

g)

ustanovenia na účely uverejnenia výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Eurostars-2, a to najmä na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

Článok 11

Zrušenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie

1.   Ak sa program Eurostars-2 nerealizuje alebo sa realizuje nedostatočne, čiastočne alebo oneskorene, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie v súlade so skutočnou realizáciou programu Eurostars-2.

2.   Ak zúčastnené štáty na financovanie programu Eurostars-2 neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene, Komisia môže ukončiť, pomerne znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie, pričom zohľadní výšku finančných prostriedkov, ktoré zúčastnené štáty poskytli na realizáciu programu Eurostars-2.

Článok 12

Audity ex post

1.   ESE zabezpečuje, aby audity ex post týkajúce sa výdavkov na nepriame opatrenia vykonávali príslušné národné orgány financovania v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Komisia môže rozhodnúť, že audity uvedené v odseku 1 vykoná sama. V takých prípadoch tak Komisia urobí v súlade s platnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 13

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pri realizácii opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia boli finančné záujmy Únie chránené uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm, a v prípade potreby aj uložením účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.   ESE poskytuje zamestnancom Komisie a ďalším ňou povereným osobám, ako aj Dvoru audítorov prístup do svojich vonkajších i vnútorných priestorov a k všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie auditov.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovanie vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11) s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím alebo zmluvou financovanou podľa tohto rozhodnutia.

4.   Zmluvy, dohody o grantoch a rozhodnutia o grantoch vyplývajúce z vykonávania tohto rozhodnutia musia obsahovať ustanovenia, ktorými sa Komisia, Dvor audítorov, OLAF a ESE výslovne oprávňujú vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade so svojimi príslušnými právomocami.

5.   Pri realizácii programu Eurostars-2 zúčastnené štáty prijímajú legislatívne, regulačné, administratívne alebo iné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä s cieľom zabezpečiť úplné vymoženie akýchkoľvek súm dlžných Únii v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 14

Oznamovanie informácií

1.   Na žiadosť Komisie jej ESE zasiela všetky informácie potrebné na prípravu správ uvedených v článku 15.

2.   Zúčastnené štáty predkladajú Komisii prostredníctvom ESE všetky informácie, ktoré si vyžiada Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov v súvislosti s finančným hospodárením programu Eurostars-2.

3.   Komisia v správach uvedených v článku 15 uvedie informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 15

Hodnotenie

1.   Komisia v úzkej spolupráci so zúčastnenými štátmi a s pomocou nezávislých odborníkov vykoná do 30. júna 2017 priebežné hodnotenie programu Eurostars-2. Komisia vypracuje správu o uvedenom hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia túto správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledok priebežného hodnotenia programu Eurostars-2 sa zohľadní v priebežnom hodnotení programu Horizont 2020.

2.   Pri ukončení účasti Únie na programe Eurostars-2, najneskôr však 31. decembra 2022, Komisia uskutoční záverečné hodnotenie programu Eurostars-2. Komisia vypracuje správu o uvedenom hodnotení, ktorá má obsahovať výsledky uvedeného hodnotenia. Komisia zašle uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 58).

(5)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(6)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

Realizácia programu Eurostars-2

1.

ESE priebežne organizuje otvorené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením konečných dátumov na udelenie finančnej podpory na nepriame opatrenia.

2.

Uchádzači predložia návrhy svojich projektov ESE ako jednotnému kontaktnému miestu.

3.

Po uzávierke výzvy na prekladanie návrhov vykoná ESE centrálnu kontrolu oprávnenosti na základe kritérií oprávnenosti uvedených v ročnom pracovnom pláne. Zúčastnené štáty nesmú dopĺňať žiadne odlišné ani ďalšie kritériá oprávnenosti.

4.

Národné orgány financovania koordinované zo strany ESE overia finančnú kapacitu účastníkov podľa spoločných, jednoznačných a transparentných pravidiel.

5.

Oprávnené návrhy centrálne posúdi a ich poradie zostaví skupina nezávislých externých odborníkov v súlade s kritériami stanovenými v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, a to na základe transparentných postupov.

6.

ESE uskutoční postup preskúmania hodnotenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

7.

Poradovník, ktorý ako celok schváli skupina na vysokej úrovni programu Eurostars-2 uvedená v prílohe II, je záväzný pre prideľovanie finančných prostriedkov z vnútroštátnych rozpočtov na projekty programu Eurostars-2.

8.

Po schválení poradovníka každý zúčastnený štát financuje svojich národných účastníkov v projektoch vybraných na financovanie, a to prostredníctvom určeného národného orgánu financovania, pričom vynaloží maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť financovanie pre 50 najlepšie umiestnených projektov a prinajmenšom pre 50 % až 75 % projektov nad prahovou hodnotou. Finančný príspevok pre účastníkov sa vypočíta podľa pravidiel financovania národného programu príslušného štátu zúčastňujúceho sa na programe Eurostars-2. Finančný príspevok Únie prevedie ESE národným orgánom financovania, ak národné orgány financovania uhradili svoj finančný príspevok na projekty.

9.

Finančné prostriedky získajú všetci oprávnení účastníci projektov vybraných centrálne. Udelenie finančnej podpory účastníkom centrálne vybraného projektu zo strany národných orgánov financovania podlieha zásadám rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a spolufinancovania.

10.

ESE je zodpovedný za hodnotenie návrhov, informovanie národných orgánov financovania, koordináciu synchronizačného procesu, monitorovanie projektov prostredníctvom podávania správ o projekte a auditov vykonávaných národnými orgánmi financovania a za podávanie správ Komisii s cieľom zabezpečiť udelenie grantu v krátkom čase. Takisto prijíma primerané opatrenia s cieľom podporiť uznanie príspevku Únie na program Eurostars-2, a to ako na samotný program, tak aj na jednotlivé projekty. Primeranú viditeľnosť príspevku Únie podporuje prostredníctvom uvedenia loga programu Horizont 2020 vo všetkých publikovaných materiáloch vrátane tlačených aj elektronických publikácií týkajúcich sa programu Eurostars-2.

11.

ESE uzatvorí dvojstranné dohody o programe Eurostars-2 s národnými orgánmi financovania zúčastnených štátov. V týchto dvojstranných dohodách o programe Eurostars-2 sa stanovujú povinnosti zmluvných strán v súlade s pravidlami, cieľmi a podmienkami realizácie programu Eurostars-2. Dvojstranné dohody o programe Eurostars-2 obsahujú pravidlá upravujúce prevod príspevku Únie a minimálne prevádzkové ciele a vnútroštátne postupné míľniky týkajúce sa ďalšej integrácie a synchronizácie národných programov vrátane kratšieho času na udelenie grantu v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Uvedené ciele a míľniky dohodne skupina na vysokej úrovni programu Eurostars-2 po konzultácii s Komisiou. Podpísanie dvojstrannej dohody o programe Eurostars-2 a dodržiavanie prevádzkových cieľov a míľnikov je predpokladom odovzdania príspevku Únie národným orgánom financovania.

12.

ESE môže uzavierať dvojstranné dohody o programe Eurostars-2 s národnými orgánmi financovania partnerských krajín. V týchto dvojstranných dohodách o programe Eurostars-2 sa stanovujú povinnosti zmluvných strán v súlade s pravidlami, cieľmi a podmienkami realizácie programu Eurostars-2, vymedzujú podmienky partnerstva s programom Eurostars-2 a uvádzajú minimálne prevádzkové ciele vrátane kratšieho času na udelenie grantu.

13.

Medzi zúčastnenými štátmi sa uskutočňuje nadväzovanie kontaktov a výmena najlepších postupov s cieľom propagovať silnejšiu integráciu na vedeckej, riadiacej a finančnej úrovni.

14.

Medzi ďalšie činnosti patrí aj sprostredkovanie, propagácia programu a nadväzovanie kontaktov s ostatnými zainteresovanými stranami (investormi, poskytovateľmi výskumu a inovácií, sprostredkovateľmi), a to najmä s cieľom rozšíriť účasť príjemcov vo všetkých zúčastnených štátoch a zapojiť MSP bez predchádzajúcich skúseností s nadnárodnými výskumnými projektmi.


PRÍLOHA II

Riadenie programu Eurostars-2

1.

Program Eurostars-2 riadi ESE.

Vedúci ESE je ako zákonný zástupca ESE zodpovedný za realizáciu programu Eurostars-2:

a)

prípravou ročného rozpočtu pre výzvy, centrálnu organizáciu spoločných výziev na predkladanie návrhov a prijímanie návrhov ako jednotné kontaktné miesto, centrálnou organizáciou oprávnenosti a hodnotenia návrhov na základe spoločných kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií, centrálnou organizáciou zoraďovania a výberu návrhov na financovanie, monitorovanie projektov a následné opatrenia, prijatím, prideľovaním a monitorovaním príspevku Únie;

b)

zhromažďovaním potrebných informácií od národných orgánov financovania na účely prevodu príspevku Únie;

c)

propagáciou programu Eurostars-2;

d)

podávaním správ skupine na vysokej úrovni programu Eurostars-2 a Komisii o programe Eurostars-2;

e)

informovaním siete Eureka o činnostiach programu Eurostars-2;

f)

podpísaním dohody o delegovaní s Komisiou, dvojstranných dohôd s národnými orgánmi financovania a zmlúv s odborníkmi na posúdenie prihlášok do programu Eurostars-2;

g)

prijatím ročného pracovného plánu programu Eurostars-2 po predchádzajúcom súhlase skupiny na vysokej úrovni programu Eurostars-2 a Komisie.

2.

Skupina na vysokej úrovni programu Eurostars-2, zložená z vnútroštátnych zástupcov skupiny na vysokej úrovni iniciatívy Eureka zo zúčastnených štátov na programe Eurostars-2 dohliada na operácie ESE na programe Eurostars-2:

a)

dohliada na realizáciu programu Eurostars-2;

b)

vymenúva členov poradnej skupiny programu Eurostars-2 (EAG);

c)

schvaľuje ročný pracovný plán;

d)

schvaľuje poradovník projektov programu Eurostars-2, ktoré budú financované, a rozhoduje o udeľovaní grantov.

Únia zastúpená Komisiou má štatút pozorovateľa v skupine na vysokej úrovni programu Eurostars-2. Komisia sa vyzýva na účasť na stretnutiach, dostáva všetky dokumenty zo stretnutí a môže sa zúčastňovať na diskusiách.

Ktorákoľvek partnerská krajina má právo vysielať svojich zástupcov na stretnutia skupiny na vysokej úrovni programu Eurostars-2 ako pozorovateľov.

3.

Poradná skupina programu Eurostars-2 pozostáva z národných projektových koordinátorov iniciatívy Eureka (osôb pôsobiacich vo vnútroštátnom orgáne alebo agentúre zaoberajúcich sa prevádzkovou úrovňou riadenia Eureka/Eurostars a zodpovedných za propagáciu programu Eurostars-2 v zúčastnených štátoch) zo zúčastnených štátov. Komisia a partnerské krajiny majú právo vysielať zástupcov na stretnutia poradnej skupiny programu Eurostars-2 ako pozorovateľov. Stretnutiam poradnej skupiny programu Eurostars-2 predsedá ESE.

Poradná skupina programu Eurostars-2 poskytuje poradenstvo ESE a skupine na vysokej úrovni pre program Eurostars-2 o dojednaniach realizácie programu Eurostars-2.

4.

Národné orgány financovania sú zodpovedné za správu finančnej podpory pre vnútroštátnych účastníkov.


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/14


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 554/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 185 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 3. marca 2010 s názvom „Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) zdôraznila potrebu vytvoriť priaznivé podmienky pre investície do vedomostí a inovácie s cieľom zabezpečiť v Únii inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Európsky parlament aj Rada túto stratégiu potvrdili.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3) zriadilo Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“). Cieľom program Horizont 2020 je dosiahnutie väčšieho vplyvu na výskum a inovácie prispievaním k upevňovaniu partnerstiev v rámci verejného sektora, a to aj prostredníctvom účasti Únie na programoch uskutočňovaných niektorými členskými štátmi v súlade s článkom 185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)

Cieľom partnerstiev v rámci verejného sektora by malo byť vytvárať užšie synergie, zvýšiť koordináciu a vyhnúť sa zbytočnej duplicite s výskumnými programami Únie a medzinárodnými, národnými a regionálnymi výskumnými programami a mali by plne rešpektovať všeobecné zásady programu Horizont 2020, najmä zásady týkajúce sa otvorenosti a transparentnosti. Okrem toho by sa mal zabezpečiť otvorený prístup k vedeckým publikáciám.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES (4) sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na spoločný výskumný a vývojový program Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní (ďalej len „spoločný program AAL“), ktorý dosahuje úroveň príspevku od členských štátov, ale nepresahuje 150 000 000 EUR počas trvania siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (5).

(5)

V decembri 2012 Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o priebežnom hodnotení spoločného programu AAL. Toto hodnotenie vykonal panel odborníkov. Celkové stanovisko tohto panelu odborníkov bolo, že spoločný program AAL zaznamenal značný pokrok pri dosahovaní svojich cieľov a pozoruhodné výsledky a že by sa v ňom malo pokračovať aj po uplynutí súčasného obdobia financovania. Panel odborníkov však zaznamenal niekoľko nedostatkov, najmä potrebu väčšieho zapojenia používateľov do projektov od čo najskoršej fázy a ďalšie zlepšenia prevádzkovej výkonnosti v súvislosti s lehotami na uzatvorenie zmlúv a lehotami platieb.

(6)

V priebežnom hodnotení z roku 2010 a v konzultačnom postupe z roku 2012 sa zdôraznila rozmanitosť nástrojov financovania, pravidiel oprávnenosti a systémov náhrady. Zúčastnené štáty by mohli prostredníctvom valného zhromaždenia Aktívneho a asistovaného života zvážiť tieto skutočnosti a podporovať výmenu osvedčených postupov.

(7)

Komisia vo svojom oznámení z 12. októbra 2006 s názvom „Demografická budúcnosť Európy – Pretvorme výzvu na príležitosť“ zdôraznila skutočnosť, že demografické starnutie je jednou z hlavných výziev, ktorým čelia všetky členské štáty, a že rozsiahlejšie používanie nových technológií by mohlo pomôcť kontrolovať náklady, zvýšiť blahobyt a podporiť aktívnu účasť starších ľudí v spoločnosti a taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva Únie.

(8)

Komisia v hlavnej iniciatíve stratégie Európa 2020 „Únia inovácií“ označila starnutie obyvateľstva za jednu zo spoločenských výziev, pri ktorej môžu prelomové inovácie zohrávať dôležitú úlohu a zvýšiť konkurencieschopnosť, umožniť európskym spoločnostiam zohrávať vedúcu úlohu v oblasti vývoja nových technológií, rásť a získať globálnu vedúcu pozíciu na nových rastúcich trhoch, zvýšiť kvalitu a efektívnosť verejných služieb, a prispieť tak k vytvoreniu veľkého počtu nových kvalitných pracovných miest.

(9)

Približne 20 miliónov ľudí v celej Únii pracuje v „bielych plášťoch“ v sektore zdravotníctva a sektore sociálnych služieb, pričom sa očakáva, že tento počet sa bude v nasledujúcich rokoch ďalej zvyšovať v dôsledku starnutia obyvateľstva. Kľúčovou prioritou v tomto citlivom sektore by mala byť odborná príprava a celoživotné vzdelávanie. Preto je nevyhnutné dôkladnejšie posúdiť potrebu pracovných miest v „bielych plášťoch“ a investícií do moderných zručností, ako je používanie informačných technológií.

(10)

Komisia vo svojom oznámení z 19. mája 2010 s názvom „Digitálna agenda pre Európu“ navrhla posilniť spoločný program AAL s cieľom pomôcť riešiť výzvy týkajúce sa starnutia obyvateľstva.

(11)

Komisia vo svojom oznámení z 29. februára 2012 s názvom „Realizácia strategického vykonávacieho plánu pre európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie“ navrhla zohľadniť príslušné priority strategického vykonávacieho plánu pri budúcich pracovných programoch a nástrojoch v oblasti výskumu a inovácie, ktoré sú súčasťou programu Horizont 2020. Komisia takisto navrhla zohľadniť prínos, ktorý môže mať spoločný program AAL pre európske partnerstvo v oblasti inovácie zamerané na aktívne a zdravé starnutie.

(12)

V rámci európskeho partnerstva v oblasti inovácie zameraného na aktívne a zdravé starnutie zriadeného v rámci iniciatívy Inovácia v Únii sa očakáva, že inovačné riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách (ďalej len „IKT“) budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení cieľov ďalších dvoch rokov zdravého života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní kvality života občanov a zvyšovaní efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. Jeho strategický vykonávací plán stanovuje priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v celej Únii v troch oblastiach: prevencia a podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.

(13)

Vzhľadom na to, že systémy IKT narábajú s veľkým množstvom osobných údajov a profilov a fungujú v režime komunikácie v reálnom čase, z čoho vyplýva vysoké riziko narušenia bezpečnosti údajov, mali by sa zohľadniť aspekty ochrany údajov. Okrem toho by sa malo rešpektovať právo na súkromie.

(14)

Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život (ďalej len „program AAL“) by sa mal opierať o úspechy predchádzajúceho programu a riešiť jeho nedostatky podporením dostatočného zapájania používateľov do projektov od počiatočných fáz s cieľom zabezpečiť, aby vytvorené riešenia boli prijateľné a reagovali na osobitné potreby používateľov, ako aj zaistením lepšej realizácie programu AAL.

(15)

Pri realizácii programu AAL by sa malo zohľadniť široké vymedzenie inovácie vrátane organizačných, obchodných, technických, spoločenských a environmentálnych aspektov. V rámci programu AAL by sa mal zabezpečiť multidisciplinárny prístup a začlenenie spoločenských a humanitných vied.

(16)

Činnosti v rámci programu AAL by mali byť v súlade s cieľmi a prioritami v oblasti výskumu a inovácie programu Horizont 2020 a so všeobecnými zásadami a podmienkami stanovenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

(17)

Mal by sa stanoviť strop pre finančnú účasť Únie na programe AAL počas trvania programu Horizont 2020. Finančná účasť Únie na programe AAL by nemala presiahnuť finančný príspevok zúčastnených štátov počas trvania programu Horizont 2020 v záujme dosiahnutia veľkého pákového efektu a zabezpečenia aktívneho zapojenia zúčastnených štátov do plnenia cieľov programu AAL.

(18)

S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 by sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu AAL mali uverejniť najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu uverejniť do 31. decembra 2021.

(19)

V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 by každý členský štát a všetky krajiny pridružené k programu Horizont 2020 mali byť oprávnené zúčastňovať sa na programe AAL v akomkoľvek primeranom čase.

(20)

Na to, aby sa zabezpečilo, že zúčastnené štáty vyrovnajú finančný záväzok Únie, by finančný príspevok Únie mal byť podmienený formálnymi záväzkami zúčastnených štátov pred začatím programu AAL a ich splnením. Príspevok zúčastnených štátov na program AAL by mal zahŕňať administratívne náklady vzniknuté na vnútroštátnej úrovni na účely účinnej prevádzky programu AAL.

(21)

Spoločná realizácia programu AAL si vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené štáty sa dohodli na realizačnej štruktúre pre program AAL a v roku 2007 zriadili „Združenie pre pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ aisbl, medzinárodné neziskové združenie s právnou subjektivitou zriadené podľa belgického práva (ďalej len „združenie AALA“). Vzhľadom na to, že podľa správy o priebežnom hodnotení sa preukázalo, že existujúca riadiaca štruktúra spoločného programu AAL je efektívna a má dobrú kvalitu, by sa združenie AALA malo použiť ako realizačná štruktúra a malo by prevziať úlohu prideľovacieho a monitorovacieho orgánu programu AAL. Združenie AALA by malo spravovať finančný príspevok Únie a malo by zabezpečovať efektívnu realizáciu programu AAL.

(22)

V záujme dosiahnutia cieľov programu AAL by združenie AALA malo poskytovať finančnú podporu najmä prostredníctvom grantov pre účastníkov opatrení vybraných združením AALA. Tieto opatrenia by sa mali vyberať na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci zodpovednosti združenia AALA, ktorému by mali pomáhať nezávislí externí odborníci. Poradovník v súvislosti s výberom návrhov a prideľovaním finančných prostriedkov pre projekty programu AAL z finančného príspevku Únie a z vnútroštátnych rozpočtov by mal byť záväzný.

(23)

Finančný príspevok Únie by sa mal spravovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s pravidlami nepriameho riadenia stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (7).

(24)

S cieľom ochrániť finančné záujmy Únie by Komisia mala mať právo prostredníctvom primeraných opatrení znížiť, neposkytnúť alebo ukončiť finančný príspevok Únie v prípade, že sa program AAL realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo v prípade, že zúčastnené štáty neprispievajú alebo prispievajú čiastočne či oneskorene na financovanie programu AAL. Tieto práva by mali byť stanovené v dohode o delegovaní, ktorá sa uzatvorí medzi Úniou a združením AALA.

(25)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom a neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Pri vykonávaní auditov by sa mali podľa potreby zohľadniť špecifiká národných programov.

(26)

Účasť na nepriamych opatreniach financovaných programom AAL podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (8). Vzhľadom na špecifické prevádzkové potreby programu AAL je však potrebné ustanoviť výnimky z uvedeného nariadenia v súlade s jeho článkom 1 ods. 3.

(27)

Výzvy na predkladanie návrhov združenia AALA by sa mali uverejniť aj na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

(28)

Špecifické výnimky z nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sú potrebné, pretože program AAL je zamýšľaný ako výskumný a inovačný program zameraný na trh, v ktorom sa spája veľa rôznych vnútroštátnych tokov financovania (ako sú programy financovania výskumu a inovácie, zdravia a priemyslu). Vzhľadom na svoju povahu tieto vnútroštátne programy majú rôzne pravidlá účasti a nemožno očakávať, že budú úplne v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Okrem toho program AAL je zameraný predovšetkým na malé a stredné podniky a na organizácie používateľov, ktoré sa zvyčajne nezúčastňujú na činnostiach Únie v oblasti výskumu a inovácie. V záujme zjednodušenia účasti týchto podnikov a organizácií sa finančný príspevok Únie poskytuje podľa známych pravidiel ich vnútroštátnych programov financovania a realizuje sa prostredníctvom jediného grantu, ktorý je kombináciou financovania Únie a zodpovedajúceho vnútroštátneho financovania.

(29)

Finančné záujmy Únie by mali byť v priebehu výdavkového cyklu chránené pomocou primeraných opatrení vrátane predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania nezrovnalostí, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(30)

Komisia by mala vykonať s pomocou nezávislých odborníkov priebežné hodnotenie, pri ktorom posúdi kvalitu a efektívnosť programu AAL a pokrok pri plnení vytýčených cieľov, ako aj konečné hodnotenie a pripraviť správu o týchto hodnoteniach.

(31)

Hodnotenie by malo byť založené na presných a aktuálnych informáciách. Na žiadosť Komisie by preto združenie AALA a zúčastnené štáty mali predložiť všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje zahrnúť do správ o hodnotení programu AAL.

(32)

Opatrenia plánované v rámci programu AAL by mali prispieť k podpore európskych systémov verejnej zdravotnej starostlivosti, keďže sú nevyhnutným prostriedkom zachovania sociálneho zabezpečenia a znižovania rozdielov v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi regiónmi a skupinami obyvateľstva, ktoré sa v dôsledku súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy znepokojivo prehlbujú.

(33)

Program AAL by mal zabezpečovať účinnú podporu rodovej rovnosti, ako je stanovené v programe Horizont 2020. Program AAL by mal podporovať rodovú rovnosť a rodový rozmer v obsahu výskumu a inovácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vyváženému zastúpeniu mužov a žien, v závislosti od konkrétnej situácie, v hodnotiacich komisiách a v orgánoch, akými sú poradné skupiny a odborné skupiny. Rodový rozmer by mal byť príslušným spôsobom začlenený do obsahu výskumu a inovácie v stratégiách, programoch a projektoch a mal by sa dodržiavať vo všetkých fázach výskumného cyklu.

(34)

Program AAL by mal dodržiavať etické zásady stanovené v programe Horizont 2020. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zásade proporcionality, právu na súkromie, právu na ochranu osobných údajov, právu na telesnú a duševnú nedotknuteľnosť, právu na nediskrimináciu a potrebe zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(35)

Keďže zúčastnené štáty sa rozhodli pokračovať v programe AAL a keďže ciele tohto rozhodnutia, a to priama podpora a doplnenie politiky Únie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účasť na programe AAL

1.   Únia sa zúčastňuje na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život (ďalej len „program AAL“), ktorý spoločne uskutočňujú Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko (ďalej len „zúčastnené štáty“) v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto rozhodnutí.

2.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná krajina pridružená k programu Horizont 2020 môže kedykoľvek požiadať o pripojenie k programu AAL za predpokladu, že spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) tohto rozhodnutia. Ak spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c), považuje sa na účely tohto rozhodnutia za zúčastnený štát.

Článok 2

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie na program AAL pokrývajúci administratívne náklady a prevádzkové náklady je maximálne 175 000 000 EUR. Finančný príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na príslušné časti osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020 zriadeného rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (9) v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

2.   Ročný finančný záväzok Únie v rámci programu AAL nepresahuje ročný finančný záväzok v rámci programu AAL zo strany zúčastnených štátov.

3.   Suma neprevyšujúca 6 % finančného príspevku Únie uvedeného v odseku 1 sa použije ako príspevok na administratívne náklady programu AAL.

Článok 3

Podmienky poskytnutia finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie je podmienený týmito skutočnosťami:

a)

zúčastnené štáty preukážu, že program AAL je ustanovený v súlade s prílohami I a II;

b)

určenie združenia AALA zúčastnenými štátmi alebo organizáciami určenými zúčastnenými štátmi ako štruktúry zodpovednej za realizáciu programu AAL a za prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Únie;

c)

záväzok každého zúčastneného štátu prispievať na financovanie programu AAL;

d)

združenie AALA preukáže, že je schopné realizovať program AAL vrátane prideľovania a monitorovania príspevku Únie v rámci nepriameho hospodárenia s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012; a

e)

vytvorenie modelu riadenia pre program AAL v súlade s prílohou III.

2.   V priebehu realizácie programu AAL je finančný príspevok Únie podmienený aj týmito skutočnosťami:

a)

realizácia cieľov programu AAL stanovených v prílohe I a činností stanovených v prílohe II k tomuto rozhodnutiu združením AALA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013 s výhradou článku 5 tohto rozhodnutia;

b)

zachovanie primeraného a efektívneho modelu riadenia v súlade s prílohou III;

c)

dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa podávania správ, ktoré sú stanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, združením AALA; a

d)

plnenie záväzkov každým zúčastneným štátom uvedených v odseku 1 písm. c) a plnenie ročných záväzkov prispievať na financovanie programu AAL.

Článok 4

Príspevky zúčastnených štátov

Príspevky zúčastnených štátov pozostávajú z týchto položiek:

a)

finančné príspevky na nepriame opatrenia podporované v rámci programu AAL v súlade s prílohou II;

b)

vecné príspevky zodpovedajúce administratívnym nákladom vnútroštátnych správnych orgánov na účely účinnej realizácie programu AAL v súlade s prílohou II.

Článok 5

Pravidlá účasti a šírenia

1.   Na účely nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa združenie AALA považuje za orgán financovania a poskytuje finančnú podporu na nepriame opatrenia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odchylne od článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 finančnú kapacitu žiadateľov overí určená organizácia pre riadenie vnútroštátneho programu v súlade s pravidlami účasti na určených vnútroštátnych programoch.

3.   Odchylne od článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 dohody o grantoch s účastníkmi podpíše určená agentúra pre riadenie vnútroštátneho programu.

4.   Odchylne od článku 23 ods. 1, 5 až 7 a článkov 25 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa na granty spravované určenými agentúrami pre riadenie vnútroštátnych programov uplatňujú pravidlá financovania určených vnútroštátnych programov.

5.   Odchylne od článkov 41 až 49 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa uplatňujú pravidlá určených vnútroštátnych programov, ktorými sa riadia výsledky, práva na prístup k podkladovým informáciám a k výsledkom, bez toho, aby tým bola dotknutá zásada otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám stanovená v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

Článok 6

Realizácia programu AAL

Program AAL sa realizuje na základe stratégie vykonávanej prostredníctvom ročných pracovných plánov v súlade s prílohou II.

Článok 7

Dohody medzi Úniou a združením AALA

1.   Na základe pozitívneho hodnotenia ex ante združenia AALA v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 Komisia v mene Únie uzatvorí so združením AALA dohodu o delegovaní a dohody o ročnom prevode finančných prostriedkov.

2.   Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 1 sa uzatvorí v súlade s článkom 58 ods. 3 a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Ustanovia sa v nej aj tieto skutočnosti:

a)

požiadavky týkajúce sa príspevku združenia AALA v súvislosti s príslušnými ukazovateľmi spomedzi ukazovateľov výkonnosti stanovených v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky týkajúce sa príspevku združenia AALA k monitorovaniu, ktoré sa uvádzajú v rozhodnutí 2013/743/EÚ;

c)

špecifické ukazovatele výkonnosti potrebné na monitorovanie fungovania združenia AALA v súlade s článkom 3 ods. 2;

d)

dojednania týkajúce sa poskytovania údajov a informácií potrebných na zabezpečenie toho, že Komisia bude schopná plniť si svoje povinnosti súvisiace so šírením informácií a podávaním správ;

e)

ustanovenie na účely uverejnenia výziev na predkladanie návrhov združením AALA, a to najmä na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

Článok 8

Ukončenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie

1.   Ak sa program AAL nerealizuje v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie v súlade so skutočnou realizáciou programu AAL.

2.   Ak zúčastnené štáty neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene na financovanie programu AAL, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie, pričom zohľadní výšku finančných prostriedkov poskytnutých zúčastnenými štátmi na realizáciu programu AAL.

Článok 9

Audity ex post

1.   Audity ex post výdavkov na nepriame opatrenia uskutočnia určené agentúry pre riadenie vnútroštátneho programu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Komisia môže rozhodnúť, že audity uvedené v odseku 1 vykoná sama. V takýchto prípadoch Komisia tak urobí v súlade s platnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 10

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia sa chránia finančné záujmy Únie, a to uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam, prostredníctvom účinných kontrol a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm v prípade zistenia nezrovnalostí a prípadne aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanou v súlade s týmto rozhodnutím nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante vyplývajúce z vykonávania tohto rozhodnutia obsahujú ustanovenia, ktoré Komisii, združeniu AALA, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právo na vykonávanie auditov a vyšetrovaní v súlade s ich príslušnými právomocami.

4.   Združenie AALA poskytne pracovníkom Komisie a ďalším osobám oprávneným Komisiou, ako aj Dvorom audítorov prístup do svojich vonkajších a vnútorných priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe potrebným na vykonanie auditov uvedených v odseku 3.

5.   Pri realizácii programu AAL zúčastnené štáty prijmú legislatívne, regulačné, administratívne alebo iné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, predovšetkým na zabezpečenie úplného vymoženia všetkých súm dlžných Únii v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 11

Oznamovanie informácií

1.   Na žiadosť Komisie združenie AALA predloží Komisii všetky informácie potrebné na prípravu správ uvedených v článku 12.

2.   Zúčastnené štáty prostredníctvom združenia AALA predložia všetky relevantné informácie, o ktoré požiada Európsky parlament alebo Rada, týkajúce sa finančného riadenia programu AAL.

3.   Komisia oznámi informácie uvedené v odseku 2 tohto článku v správach stanovených v článku 12.

Článok 12

Hodnotenie

1.   Do 30. júna 2017 Komisia s pomocou nezávislých odborníkov vykoná priebežné hodnotenie programu AAL. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia zašle túto správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledok priebežného hodnotenia programu AAL sa zohľadní v priebežnom hodnotení programu Horizont 2020.

2.   Pri ukončení účasti Únie na programe AAL, najneskôr však 31. decembra 2022, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu AAL. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia. Komisia túto správu zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 49).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10. 2012, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

CIELE PROGRAMU AAL

1.

Program AAL musí spĺňať tieto ciele:

1.1.

urýchliť vznik a osvojovanie relevantných, dostupných a integrovaných inovačných riešení založených na IKT zameraných na aktívne a zdravé starnutie doma, v komunite alebo v práci, a zlepšovať tak kvalitu života, samostatnosť, sociálne začlenenie, účasť na spoločenskom živote, zručnosti alebo zamestnateľnosť starších ľudí a prispieť k zvyšovaniu efektivity a účinnosti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti;

1.2.

podporovať vytváranie riešení, ktoré prispievajú k nezávislosti a k zmierneniu pocitu spoločenskej izolovanosti starších ľudí, pričom zložkou IKT sa neznižuje ľudský kontakt, ale ho dopĺňa. Riešenia založené na IKT podporované v rámci programu AAL by mali cielene zahŕňať aj aspekty, ktoré nie sú založené na IKT;

1.3.

udržať a ďalej rozvíjať kritický objem aplikovaného výskumu, vývoja a inovácie na úrovni Únie v oblastiach produktov a služieb založených na IKT zameraných na aktívne a zdravé starnutie;

1.4.

vyvinúť nákladovo efektívne, prístupné a prípadne energeticky úsporné riešenia vrátane stanovenia príslušných noriem interoperability a uľahčenia lokalizácie a prispôsobenia spoločných riešení, ktoré sú zlučiteľné s meniacimi sa sociálnymi preferenciami, sociálno-ekonomickými faktormi (vrátane energetickej chudoby a sociálneho začlenenia), rodovými aspektmi a regulačnými aspektmi na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, rešpektujú súkromie a dôstojnosť starších ľudí vrátane ochrany a zabezpečenia osobných údajov použitím moderných technológií na zabezpečenie ochrany súkromia a v prípade potreby podporujú prístup k službám vo vidieckych a okrajových oblastiach alebo prospievajú ostatným skupinám ľudí, ako sú napríklad ľudia s postihnutím. V záujme zlepšenia prístupnosti sa vo vývoji a uplatňovaní riešení bude podporovať koncepcia „dizajn pre všetkých“.

2.

Program AAL vytvorí priaznivé prostredie pre účasť malých a stredných podnikov.

3.

Program AAL sa zameriava na aplikovaný výskum a inováciu orientované na trh a doplní súvisiace dlhodobejšie činnosti v oblasti výskumu a rozsiahlych inovácií plánovaných v programe Horizont 2020 a v rámci iných európskych a vnútroštátnych iniciatív, ako sú napríklad iniciatívy spoločného plánovania a činnosti vykonávané v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu a jeho príslušných znalostných a inovačných spoločenstiev. Takisto prispeje k realizácii európskeho partnerstva v oblasti inovácie zameraného na aktívne a zdravé starnutie.


PRÍLOHA II

ČINNOSTI V RÁMCI PROGRAMU AAL

I.   Nepriame opatrenia

1.

Realizáciou programu AAL sa podporujú hlavne trhovo orientované projekty v oblasti výskumu a inovácie zamerané na aktívne a zdravé starnutie, ktoré preukážu schopnosť využiť výsledky projektov v realistickom časovom rámci; financovanie týchto nepriamych opatrení v rámci programu AAL prebieha prevažne formou grantov. Môže sa uskutočňovať aj iným spôsobom, napríklad formou cien, obstarávania vo fáze pred komerčným využitím a verejného obstarávania inovačných riešení.

2.

Okrem toho sa môžu podporiť opatrenia na účely sprostredkovania, propagácie programu, najmä podporné činnosti zamerané na krajiny, ktoré sa v súčasnosti nezúčastňujú na programe AAL, opatrenia na zvýšenie informovanosti o súčasných schopnostiach, na podporu zavádzania inovačných riešení a spájania organizácií a uľahčovania prístupu k finančným prostriedkom a investorom na strane ponuky a dopytu.

3.

Takisto sa môžu podporiť opatrenia zamerané na zvýšenie kvality návrhov, štúdií uskutočniteľnosti a seminárov. Možno počítať so spoluprácou s regiónmi Únie s cieľom rozšíriť skupinu zainteresovaných strán zapojených do programu AAL.

4.

Opatrenia sú zamerané na konsolidáciu a analýzu rôznych metód zapojenia koncového používateľa s cieľom vypracovať usmernenia týkajúce sa najlepších postupov založené na dôkazoch.

II.   Realizácia

1.

Program AAL sa realizuje na základe ročných pracovných plánov identifikujúcich spôsoby financovania a témy pre výzvy na predkladanie návrhov. Tieto pracovné plány vychádzajú z uverejnenej stratégie, v ktorej sa zdôrazňujú výzvy a priorita a ktorú prijme združenie AALA.

2.

Ročné pracovné plány sa dohodnú s Komisiou ako podklad pre ročný finančný príspevok Únie.

3.

Realizácia programu AAL zahŕňa konzultácie, a to aj o stratégii, s príslušnými zainteresovanými stranami (vrátane subjektov zodpovedných za rozhodovanie z orgánov verejnej moci, zástupcov používateľov, poskytovateľov služieb súkromného sektora a poistenia, ako aj priemyslu vrátane malých a stredných podnikov) o prioritách aplikovaného výskumu a inovácie, ktorým sa má venovať pozornosť.

4.

Pri realizácii programu AAL je potrebné zobrať do úvahy demografické trendy a demografický výskum, aby sa poskytli riešenia, v ktorých sa zohľadní sociálna a hospodárska situácia v rámci Únie.

5.

Pri realizácii programu AAL sa zohľadní priemyselná a energetická politika Únie, ako aj jej politika týkajúca sa klímy. Programom AAL sa podporí aj energetická efektívnosť a zohľadní sa v ňom potreba riešenia energetickej chudoby.

6.

V súlade so zásadami a pravidlami programu Horizont 2020 sa náležite zohľadnia otázky rodovej rovnosti, etiky a súkromia, ako aj otázky v oblasti spoločenských a humanitných vied. Zohľadnia sa aj príslušné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy, ako aj medzinárodné usmernenia, a to najmä v súvislosti s právom na súkromie a právom na ochranu údajov.

7.

V súlade s trhovou povahou programu AAL a v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, združenie AALA zabezpečí lehoty na poskytnutie grantu a lehoty na platby v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013 a v priebehu realizácie programu AAL zabezpečí ich dodržiavanie zo strany zúčastnených štátov.

8.

Každý zúčastnený štát od najskoršej fázy všetkých výskumných a inovačných projektov dôrazne podporuje účasť organizácií zastupujúcich aktérov na strane dopytu vrátane koncových používateľov.

9.

Každý zúčastnený štát spolufinancuje svojich vnútroštátnych účastníkov, ktorých návrhy sú úspešné, prostredníctvom vnútroštátnych agentúr, ktoré navyše usmerňujú spolufinancovanie Únie z osobitnej realizačnej štruktúry na základe opisu spoločného projektu, ktorý tvorí súčasť dohody, ktorá sa má pre každý projekt uzatvoriť medzi príslušnými agentúrami pre riadenie vnútroštátneho programu a ich vnútroštátnymi účastníkmi.

10.

Združenie AALA v spolupráci s určenými agentúrami pre riadenie vnútroštátneho programu po uzatvorení výzvy na predkladanie návrhov projektov vykoná centrálnu kontrolu oprávnenosti. Táto kontrola sa vykoná na základe spoločných kritérií oprávnenosti programu AAL, ktoré sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov projektu.

11.

Združenie AALA s pomocou agentúr pre riadenie vnútroštátneho programu skontrolujú plnenie dodatočných národných kritérií oprávnenosti stanovených vo výzvach na predkladanie návrhov projektov.

12.

Národné kritériá oprávnenosti sa vzťahujú iba na právne a finančné postavenie jednotlivých žiadateľov, a nie na obsah návrhu, a týkajú sa týchto aspektov:

12.1.

druh žiadateľa vrátane právneho postavenia a účelu;

12.2.

záväzky a životaschopnosť vrátane finančnej spoľahlivosti, plnenia daňových a sociálnych povinností.

13.

Oprávnené návrhy projektov hodnotí združenie AALA s pomocou nezávislých odborníkov na základe transparentných a spoločných hodnotiacich kritérií uvedených v uverejnenej výzve na predkladanie návrhov, pričom sa vytvorí zoznam projektov zoradených podľa klasifikácie. Projekty sa vyberajú na základe tohto poradia a s ohľadom na dostupné finančné prostriedky. Tento výber sa po prijatí valným zhromaždením združenia AALA stáva pre zúčastnené štáty záväzným.

14.

Ak účastník projektu nesplní jedno alebo viaceré národné kritériá oprávnenosti alebo ak sa vyčerpá zodpovedajúci národný rozpočet pre záväzok financovania, výkonná rada združenia AALA môže rozhodnúť o vykonaní ďalšieho centrálneho nezávislého hodnotenia návrhu s pomocou nezávislých odborníkov s cieľom posúdiť návrh buď bez účasti daného účastníka, alebo s náhradným účastníkom, podľa toho, čo navrhnú účastníci projektu.

15.

Právne a finančné otázky týkajúce sa účastníkov projektov vybraných na financovanie rieši určená agentúra pre riadenie vnútroštátneho programu. Uplatnia sa vnútroštátne administratívne predpisy a zásady.


PRÍLOHA III

RIADENIE PROGRAMU AAL

Organizačná štruktúra programu AAL je takáto:

1.

Združenie AALA predstavuje špecializovanú realizačnú štruktúru vytvorenú zúčastnenými štátmi.

2.

Združenie AALA zodpovedá za všetky činnosti v rámci programu AAL. Medzi úlohy združenia AALA patrí zmluvné a rozpočtové riadenie, vypracúvanie ročných pracovných plánov, organizovanie výziev na predkladanie návrhov, spracovanie hodnotenia a klasifikácia návrhov na financovanie.

3.

Okrem toho združenie AALA vykonáva dohľad, je zodpovedné za monitorovanie projektu a prevádza súvisiace platby príspevkov Únie určeným agentúram pre riadenie vnútroštátneho programu. Organizuje aj činnosti spojené so šírením informácií.

4.

Združenie AALA je riadené valným zhromaždením. Valné zhromaždenie je rozhodovacím orgánom programu AAL. Vymenúva členov výkonnej rady a vykonáva dohľad nad realizáciou programu AAL vrátane schvaľovania stratégie a ročných pracovných plánov, prideľovania vnútroštátnych finančných prostriedkov na projekty a vybavovania žiadostí o nové členstvo. Pracuje na základe zásady jedna krajina – jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou okrem rozhodnutí o nástupníctve, prijímaní alebo vylúčení členov alebo o rozpustení združenia AALA, pre ktoré sa v stanovách združenia AALA môžu určiť osobitné hlasovacie požiadavky.

5.

Komisia má na zasadnutiach valného zhromaždenia združenia AALA postavenie pozorovateľa a schvaľuje ročný pracovný plán. Komisia je pozývaná na všetky zasadnutia združenia AALA a môže sa zapájať do diskusií. Všetky príslušné dokumenty distribuované v súvislosti s valným zhromaždením združenia AALA sa oznamujú Komisii.

6.

Výkonnú radu združenia AALA, ktorá sa skladá aspoň z predsedu, podpredsedu, pokladníka a zástupcu pokladníka, volí valné zhromaždenie združenia AALA, aby vykonávala osobitné riadiace povinnosti, ako je plánovanie rozpočtu, personálne zabezpečenie a uzatváranie zmlúv. Je zákonným zástupcom združenia AALA a podáva správy valnému zhromaždeniu združenia AALA.

7.

Jednotka centrálneho riadenia zriadená ako súčasť združenia AALA je zodpovedná za centrálne riadenie realizácie programu AAL v úzkej koordinácii a spolupráci s agentúrami pre riadenie vnútroštátneho programu, ktoré sú zúčastnenými štátmi oprávnené vykonávať činnosti spojené s riadením projektu a administratívnymi a právnymi aspektmi pre národných účastníkov projektu a taktiež poskytovať podporu pre hodnotenie návrhov projektu a rokovanie o nich. Jednotka centrálneho riadenia a agentúry pre riadenie vnútroštátneho programu pracujú spoločne ako riadiaca jednotka pod dohľadom združenia AALA.

8.

Združenie AALA zriadi poradnú radu s predstaviteľmi priemyslu, používateľmi a inými relevantnými zainteresovanými stranami, pričom sa usiluje o generačnú a rodovú rovnováhu. Združeniu AALA poskytuje odporúčania v súvislosti s celkovou programovou stratégiou, prioritami a témami, ktorým majú byť venované výzvy na predkladanie návrhov, a v súvislosti s inými relevantnými opatreniami programu AAL.


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/27


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 555/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum (EMPIR), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 185 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 3. marca 2010 nazvanom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) zdôraznila potrebu vytvoriť priaznivé podmienky pre investície do vedomostí a inovácie s cieľom zabezpečiť v Únii inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Európsky parlament aj Rada túto stratégiu potvrdili.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3) sa zriadil program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“). Cieľom programu Horizont 2020 je dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu prispievaním k upevňovaniu partnerstiev v rámci verejného sektora, a to aj prostredníctvom účasti Únie na programoch, ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v súlade s článkom 185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)

Cieľom partnerstiev v rámci verejného sektora by malo byť vytvárať užšie synergie, zvýšiť koordináciu a vyhnúť sa zbytočnej duplicite s výskumnými programami Únie a medzinárodnými, národnými a regionálnymi výskumnými programami a mali by plne rešpektovať všeobecné zásady programu Horizont 2020, najmä zásady týkajúce sa otvorenosti a transparentnosti. Okrem toho by sa mal zabezpečiť otvorený prístup k vedeckým publikáciám.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 912/2009/ES (4) Spoločenstvo rozhodlo o poskytnutí finančného príspevku na Európsky program metrologického výskumu (ďalej len „program EMRP“), ktorý zodpovedá príspevku zúčastnených štátov, avšak nepresahuje 200 000 000 EUR, počas trvania siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (5).

(5)

V apríli 2012 Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o priebežnom hodnotení Európskeho programu metrologického výskumu – EMRP. Priebežné hodnotenie vykonal panel odborníkov po troch rokoch od začatia programu. Podľa celkového stanoviska panelu odborníkov je program EMRP dobre riadený spoločný európsky výskumný program, ktorý už dosiahol relatívne vysokú úroveň integrácie vo vedeckej, riadiacej a finančnej oblasti. Panel odborníkov však upozornil na jeho obmedzené priemyselné využívanie, obmedzené otvorenie voči excelentnosti vo vede mimo metrologických ústavov a nedostatočné budovanie kapacít. Panel odborníkov takisto vyjadril názor, že realizáciou programu EMRP by sa mohol vybudovať inkluzívnejší európsky priestor metrologického výskumu.

(6)

Podľa rozhodnutia Rady 2013/743/EÚ (6) možno poskytnúť na program EMRP ďalšiu podporu.

(7)

Európsky metrologický program pre inováciu a výskum (ďalej len „program EMPIR“), zosúladený so stratégiou Európa 2020 a jeho hlavnými iniciatívami, najmä iniciatívami „Únia inovácií“, „Digitálna agenda pre Európu“, „Európa efektívne využívajúca zdroje“ a „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, bude ambicióznejším a inkluzívnejším programom, ktorý bude počas obdobia 10 rokov (2014 – 2024) realizovať 28 zúčastnených štátov. Ako súčasť zlepšenia predchádzajúceho programu budú súčasťou programu EMPIR činnosti v oblasti inovácie a priemyselného využívania, výskumu zameraného na normy a normalizačné a regulačné účely, ako aj činnosti v oblasti budovania kapacít.

(8)

Zúčastnené štáty plánujú prispieť na realizáciu programu EMPIR počas obdobia, na ktoré sa program EMPIR vzťahuje, a to počas rokov 2014 – 2024. S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 by sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu EMPIR mali uverejniť najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu uverejniť do 31. decembra 2021.

(9)

Činnosti v rámci programu EMPIR by mali byť v súlade s cieľmi a prioritami programu Horizont 2020 v oblasti výskumu a inovácie, a so všeobecnými zásadami a podmienkami stanovenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

(10)

Mal by sa stanoviť strop pre finančnú účasť Únie na programe EMPIR počas trvania programu Horizont 2020. V rámci obmedzení tohto stropu by sa mal príspevok Únie rovnať príspevkom zúčastnených štátov na program EMPIR s cieľom dosiahnuť silný pákový efekt a zabezpečiť užšie prepojenie programov zúčastnených štátov.

(11)

V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 by každý členský štát a každá krajina pridružená k programu Horizont 2020 mali mať právo zúčastniť sa na programe EMPIR.

(12)

Finančný príspevok Únie by mal byť podmienený formálnymi záväzkami zúčastnených štátov prispievať k realizácii programu EMPIR a ich splnením. Príspevky zúčastnených štátov na program EMPIR by mali zahŕňať príspevok na administratívne náklady v rámci stropu 5 % rozpočtu programu EMPIR. Zúčastnené štáty by sa mali zaviazať, že v prípade potreby zvýšia svoj príspevok na program EMPIR o finančnú rezervu vo výške 50 % ich záväzku s cieľom zaistiť, že budú schopné financovať svoje národné subjekty, národné metrologické ústavy a určené ústavy zúčastňujúce sa na vybraných projektoch.

(13)

Spoločná realizácia programu EMPIR si vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené štáty sa dohodli na realizačnej štruktúre pre program EMRP a v roku 2007 zriadili EURAMET e. V. (ďalej len „združenie EURAMET“), európsku regionálnu metrologickú organizáciu a neziskové združenie podľa nemeckého práva. Združenie EURAMET má takisto úlohy a povinnosti súvisiace so širšou európskou a globálnou harmonizáciou metrológie. Členmi združenia EURAMET sa môžu stať všetky európske národné metrologické ústavy, a určené ústavy sa môžu stať pridruženými členmi. Členstvo v združení EURAMET nie je podmienené existenciou vnútroštátnych programov metrologického výskumu. Vzhľadom na to, že podľa správy o priebežnom hodnotení programu EMRP sa riadiaca štruktúra združenia EURAMET osvedčila ako efektívna a kvalitná na účely realizácie programu EMRP, malo by sa združenie EURAMET použiť aj pri realizácii programu EMPIR. Združenie EURAMET by preto malo byť príjemcom finančného príspevku Únie.

(14)

Aby bolo možné dosiahnuť ciele programu EMPIR, malo by združenie EURAMET poskytovať finančnú podporu najmä vo forme grantov pre účastníkov opatrení vybraných na úrovni združenia EURAMET. Výber takýchto opatrení by mal prebiehať na základe výziev na predkladanie návrhov pod dohľadom združenia EURAMET. Pokiaľ ide o výber návrhov a prideľovanie finančných prostriedkov z finančného príspevku Únie a z príspevkov zúčastnených štátov na projekty programu EMPIR, poradovník by mal byť záväzný.

(15)

S finančným príspevkom Únie by sa malo hospodáriť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a v súlade s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8).

(16)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by Komisia mala mať právo znížiť, pozastaviť alebo ukončiť finančný príspevok Únie v prípade, že sa program EMPIR realizuje nedostatočne, čiastočne alebo oneskorene, alebo v prípade, že zúčastnené štáty na financovanie programu EMPIR neprispievajú alebo prispievajú čiastočne alebo oneskorene. Tieto práva by mali byť stanovené v dohode o delegovaní, ktorú uzavrie Únia so združením EURAMET.

(17)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom a neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Pri vykonávaní auditov by sa mali podľa potreby zohľadniť špecifiká národných programov.

(18)

Audity príjemcov finančných prostriedkov Únie poskytnutých v súlade s týmto rozhodnutím by mali zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(19)

Účasť na nepriamych opatreniach financovaných v rámci programu EMPIR podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (9). Vzhľadom na špecifické prevádzkové potreby programu EMPIR je však potrebné ustanoviť odchýlky od uvedeného nariadenia v súlade s jeho článkom 1 ods. 3.

(20)

Príspevok zúčastnených štátov predstavuje najmä inštitucionálne financovanie národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastňujúcich sa na vybraných projektoch. Príspevok zúčastnených štátov by mal takisto zahŕňať peňažný príspevok na administratívne náklady programu EMPIR. Časť príspevku Únie by sa mala prideliť iným subjektom ako národným metrologickým ústavom a určeným ústavom zúčastňujúcim sa na vybraných projektoch. Pri výpočte finančného príspevku Únie pre národné metrologické ústavy a určené ústavy zúčastňujúce sa na projektoch programu EMPIR by sa malo zaistiť, aby príspevok Únie na program EMPIR nepresiahol príspevok zúčastnených štátov. Vzhľadom na to, že inštitucionálne financovanie národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastnenými štátmi zodpovedá režijným nákladom prideleným na projekty programu EMPIR a neprepláca sa z príspevku Únie, paušálna sadzba financovania oprávnených nepriamych nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov by sa mala prispôsobiť v porovnaní s paušálnou sadzbou uvedenou v nariadení (EÚ) č. 1290/2013. Paušálna sadzba financovania oprávnených nepriamych nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov by sa mala určiť na základe všetkých nepriamych nákladov, ktoré národné metrologické ústavy a určené ústavy zúčastňujúce sa na projektoch programu EMRP vykázali ako oprávnené, ktoré sú stabilné a predstavujú spoľahlivý odhad nepriamych nákladov, ktoré vzniknú národným metrologickým ústavom a určeným ústavom zúčastňujúcim sa na projektoch programu EMPIR. Keďže tieto nepriame náklady dosahujú 140 % celkových priamych oprávnených nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov, s vylúčením priamych oprávnených nákladov na subdodávateľov a bezplatných vecných príspevkov, ktoré sa nepoužili v priestoroch príjemcov, paušálna sadzba na financovanie nepriamych nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov by sa mala znížiť z 25 %, stanovených v nariadení (EÚ) č. 1290/2013, na 5 %. Preto je vhodné pre národné metrologické ústavy a určené ústavy ustanoviť odchýlku od článku 29 uvedeného nariadenia. Ostatné subjekty zúčastňujúce sa na projektoch programu EMPIR by sa mali financovať v súlade s uvedeným nariadením.

(21)

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu EMPIR by sa mali uverejniť aj na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

(22)

Vhodnosť modelu financovania by sa mala opätovne posúdiť v čase priebežného hodnotenia programu EMPIR s ohľadom na zásadu rovnakej výšky prostriedkov Únie a prostriedkov nepochádzajúcich z Únie.

(23)

Finančné záujmy Únie by mali byť v priebehu celého výdavkového cyklu chránené pomocou primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(24)

Komisia by mala vykonať predbežné hodnotenie, pri ktorom posúdi najmä kvalitu a efektívnosť programu EMPIR a pokrok pri plnení vytýčených cieľov, ako aj konečné hodnotenie a mala by pripraviť správu o týchto hodnoteniach.

(25)

Na žiadosť Komisie by združenie EURAMET a zúčastnené štáty mali Komisii predložiť všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie správ o hodnotení programu EMPIR.

(26)

Cieľom tohto rozhodnutia je účasť Únie na programe EMPIR, najmä podpora poskytovania primeraných a integrovaných metrologických riešení vhodných pre daný účel a vytvorenie integrovaného európskeho systému metrologického výskumu kritickej veľkosti a s aktívnym zapojením sa aktérov na regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni, ktoré nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov. Rozsah a zložitosť metrologických požiadaviek si vyžadujú investície, ktoré presahujú rozpočty národných metrologických ústavov a ich určených ústavov na základný výskum. Excelentnosť vyžadovaná vo výskume a vývoji špičkových metrologických riešení presahuje hranice jednotlivých štátov, a preto ju nemožno sústrediť výhradne na národnej úrovni. Keďže uvedený cieľ možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie integráciou činnosti jednotlivých štátov do uceleného európskeho prístupu, a to sústredením oddelených národných výskumných programov, pomocou pri navrhovaní spoločných stratégií výskumu a financovania presahujúcich štátne hranice a dosiahnutím kritického množstva účastníkov a vyžadovaných investícií, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účasť na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum

1.   Únia sa zúčastňuje na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum (ďalej len „program EMPIR“), ktorý spoločne vykonávajú Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko (ďalej len „zúčastnené štáty“), v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

2.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná krajina pridružená k programu Horizont 2020 sa môže zúčastňovať na programe EMPIR za predpokladu, že spĺňa podmienku uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. c) tohto rozhodnutia. Ak spĺňa podmienku uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. c), na účely tohto rozhodnutia sa považuje za zúčastnený štát.

Článok 2

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO na program EMPIR je maximálne 300 000 000 EUR. Finančný príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na príslušné časti osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020 zriadeného rozhodnutím 2013/743/EÚ v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä z časti II „Vedúce postavenie priemyslu“ a časti III „Spoločenské výzvy“.

2.   Bez toho, aby sa prekročila suma uvedená v odseku 1, sa finančný príspevok Únie rovná príspevkom štátov zúčastňujúcich sa na programe EMPIR s vylúčením príspevkov zúčastnených štátov na administratívne náklady presahujúce 5 % rozpočtu programu EMPIR.

3.   Finančný príspevok Únie sa nepoužije na pokrytie administratívnych nákladov programu EMPIR.

Článok 3

Podmienky poskytnutia finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie sa poskytuje za týchto podmienok:

a)

zúčastnené štáty preukážu, že program EMPIR je ustanovený v súlade s prílohami I a II;

b)

zúčastnené štáty alebo národné metrologické ústavy, ktoré zúčastnené štáty určili, určia EURAMET e. V. (ďalej len „združenie EURAMET“) za štruktúru zodpovednú za realizáciu programu EMPIR a za prijímanie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Únie;

c)

všetky zúčastnené štáty sa zaviažu prispievať na financovanie programu EMPIR a zriadiť finančnú rezervu vo výške 50 % výšky záväzku;

d)

združenie EURAMET preukáže svoju schopnosť realizovať program EMPIR vrátane prijímania, prideľovania a monitorovania finančného príspevku Únie v rámci nepriameho hospodárenia s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012; a

e)

vytvorí sa model riadenia programu EMPIR v súlade s prílohou III.

2.   V priebehu realizácie programu EMPIR sa poskytovanie finančného príspevku Únie takisto viaže na tieto podmienky:

a)

realizácia cieľov programu EMPIR stanovených v prílohe I a činností stanovených v prílohe II v súlade s pravidlami účasti a šírenia uvedenými v článku 5 zo strany združenia EURAMET;

b)

zachovanie primeraného a efektívneho modelu riadenia v súlade s prílohou III;

c)

dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa podávania správ, ktoré sú stanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, zo strany združenia EURAMET; a

d)

splnenie záväzkov uvedených v odseku 1 písm. c) tohto článku.

Článok 4

Príspevky zúčastnených štátov

Príspevky zúčastnených štátov pozostávajú z týchto položiek:

a)

príspevky prostredníctvom inštitucionálneho financovania národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastňujúcich sa na projektoch programu EMPIR;

b)

finančné príspevky na administratívne náklady programu EMPIR.

Článok 5

Pravidlá účasti a šírenia

1.   Na účely nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa združenie EURAMET považuje za orgán financovania a poskytuje finančnú podporu na nepriame opatrenia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odchylne od článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa nepriame oprávnené náklady národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastňujúcich sa na projektoch financovaných z programu EMPIR určia uplatnením paušálnej sadzby vo výške 5 % ich celkových priamych oprávnených nákladov, s vylúčením priamych oprávnených nákladov na subdodávky a nákladov na zdroje, ktoré poskytli tretie strany a ktoré sa nepoužívajú v priestoroch príjemcu, ako aj finančnej podpory tretím stranám.

3.   Priebežné hodnotenie programu EMPIR uvedené v článku 12 zahŕňa posúdenie všetkých nepriamych nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastňujúcich sa na projektoch programu EMPIR a súvisiaceho inštitucionálneho financovania.

4.   Na základe tohto posúdenia a na účely článku 2 ods. 2 môže združenie EURAMET upraviť paušálnu sadzbu stanovenú v odseku 2 tohto článku.

5.   Ak by to nebolo postačujúce, združenie EURAMET môže odchylne od článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 uplatniť nižšiu sadzbu úhrady oprávnených nákladov národných metrologických ústavov a určených ústavov zúčastňujúcich sa na projektoch financovaných z programu EMPIR.

Článok 6

Realizácia programu EMPIR

1.   Program EMPIR sa realizuje na základe ročných pracovných plánov.

2.   Združenie EURAMET poskytuje účastníkom vybraným prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov finančnú podporu najmä vo forme grantov.

Pred tým, ako združenie EURAMET určí témy jednotlivých výziev na predkladanie návrhov, vyzve zainteresovaných jednotlivcov alebo zainteresované organizácie z oblasti metrologického výskumu, ako aj používateľov, aby predložili potenciálne témy na výskum.

Článok 7

Dohody medzi Úniou a združením EURAMET

1.   Komisia v prípade pozitívneho hodnotenia ex ante združenia EURAMET v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 uzatvorí v mene Únie so združením EURAMET dohodu o delegovaní a dohody o každoročnom prevode finančných prostriedkov.

2.   Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 1 sa uzatvorí v súlade s článkom 58 ods. 3 a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Ustanovia sa v nej aj tieto skutočnosti:

a)

požiadavky týkajúce sa príspevku združenia EURAMET, pokiaľ ide o ukazovatele výkonnosti stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky týkajúce sa príspevku združenia EURAMET k monitorovaniu, uvedené v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

špecifické ukazovatele výkonnosti súvisiace s fungovaním združenia EURAMET;

d)

požiadavky týkajúce sa združenia EURAMET, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o administratívnych nákladoch a poskytovanie podrobných údajov o realizácii programu EMPIR;

e)

dojednania týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, že Komisia bude schopná plniť si svoje povinnosti súvisiace so šírením a podávaním správ;

f)

ustanovenia na účely uverejnenia výziev na predkladanie návrhov v rámci programu EMPIR, a to najmä na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

Článok 8

Ukončenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie

Ak sa program EMPIR nerealizuje alebo sa realizuje nedostatočne, čiastočne alebo s oneskorením, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie v súlade so skutočnou realizáciou programu EMPIR.

Ak zúčastnené štáty na financovanie programu EMPIR neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo s omeškaním, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie, pričom zohľadní výšku finančných prostriedkov, ktoré zúčastnené štáty pridelili na realizáciu programu EMPIR.

Článok 9

Audity ex-post

1.   Audity ex-post týkajúce sa výdavkov na nepriame opatrenia vykonáva združenie EURAMET v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Komisia môže rozhodnúť, že audity uvedené v odseku 1 vykoná sama. V takýchto prípadoch tak urobí v súlade s platnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 10

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia sa chránia finančné záujmy Únie, a to uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, prostredníctvom účinných kontrol, a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.   Združenie EURAMET umožní pracovníkom Komisie a ďalším osobám povereným Komisiou, ako aj Dvorom audítorov prístup do svojich vonkajších a vnútorných priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe potrebným na vykonanie auditov.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo so zmluvou financovanou v súlade s týmto rozhodnutím nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Zmluvy, dohody o grantoch a rozhodnutia o grantoch vyplývajúce z vykonávania tohto rozhodnutia, musia obsahovať ustanovenia, ktoré Komisii, združeniu EURAMET, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právo na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v súlade so svojimi príslušnými právomocami.

5.   Pri realizácii programu EMPIR prijmú zúčastnené štáty legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie úplného vymoženia všetkých súm dlžných Únii v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 11

Oznamovanie informácií

1.   Na žiadosť Komisie zašle združenie EURAMET všetky informácie potrebné na prípravu správ uvedených v článku 12.

2.   Zúčastnené štáty predložia Komisii prostredníctvom združenia EURAMET všetky informácie, o ktoré Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov požiadajú v súvislosti s finančným hospodárením programu EMPIR.

3.   Komisia v správach uvedených v článku 12 uvedie informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 12

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. júna 2017 vykoná s pomocou nezávislých odborníkov priebežné hodnotenie programu EMPIR. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia uvedenú správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledok priebežného hodnotenia programu EMPIR sa zohľadní v priebežnom hodnotení programu Horizont 2020.

2.   Pri ukončení účasti Únie na programe EMPIR, najneskôr však do 31. decembra 2024, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu EMPIR. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia. Komisia túto správu zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 912/2009/ES zo 16. septembra 2009 o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 257, 30.9.2009, s. 12).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

CIELE PROGRAMU EMPIR

Programom EMPIR sa sledujú tieto všeobecné ciele:

a)

poskytovať primerané a integrované metrologické riešenia vhodné pre daný účel, ktorými sa podporí inovácia a konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj meracie techniky pomáhajúce pri riešení spoločenských problémov v oblastiach ako sú zdravie, životné prostredie a energetika vrátane podpory pre prípravu a vykonávanie politík;

b)

vytvoriť integrovaný európsky systém metrologického výskumu kritickej veľkosti a s aktívnym zapojením sa aktérov na regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni.


PRÍLOHA II

NEPRIAME OPATRENIA PODPOROVANÉ PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU EMPIR

1.

V oblasti spoločného výskumu a technického rozvoja možno prostredníctvom programu EMPIR podporovať tieto nepriame opatrenia:

1.1.

vedecko-technické opatrenia na podporu základnej vedeckej metrológie, ktorými sa položia základy pre všetky následné kroky vrátane aplikovaného metrologického výskumu a vývoja a služieb spojených s metrológiou;

1.2.

metrologický výskum zameraný na hľadanie riešení spoločenských problémov, so zameraním na prínos v oblastiach energetiky, životného prostredia a zdravia;

1.3.

výskum zameraný na vývoj nových meracích zariadení s cieľom zaviesť metrologické technológie do priemyslu a stimulovať inovácie v priemysle;

1.4.

prípravný a sprievodný metrologický výskum a vývoj zameraný na prioritné dokumentačné normy s cieľom využiť poznatky metrologických ústavov zúčastnených štátov na podporu vykonávania politiky a urýchlenie uvádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh;

1.5.

činnosti zamerané na budovanie metrologických kapacít na rôznych technických úrovniach s cieľom dosiahnuť v zúčastnených štátoch vyrovnaný a integrovaný metrologický systém a umožniť im získať vedecké a technické kapacity v oblasti metrológie.

2.

V rámci programu EMPIR možno podporovať ďalšie opatrenia na šírenie a využívanie výsledkov metrologického výskumu.

V rámci programu EMPIR možno podporovať iné opatrenia osobitne určené pre metrologické ústavy, ktoré nemajú vedeckú kapacitu alebo ju majú obmedzenú, a podporiť ich pri využívaní iných programov Únie, národných alebo regionálnych programov zameraných na odbornú prípravu a mobilitu, cezhraničnú spoluprácu alebo investovanie do metrologickej infraštruktúry.

3.

V rámci programu EMPIR možno podporovať organizovanie činností na vytváranie sietí s cieľom podporovať program EMPIR a maximálne posilniť jeho dosah.

4.

Nepriame opatrenia uvedené v bode 1 vykonávajú národné metrologické ústavy a určené ústavy v súlade s určením príslušného vnútroštátneho orgánu. V rámci programu EMPIR sa však podporuje aj účasť iných subjektov na všetkých výzvach na prekladanie návrhov, ktoré sa usporiadajú v rámci programu EMPIR. Predpokladá sa, že uvedený prístup povedie k podpore uvedených subjektov vo výške asi 15 % z rozpočtu programu EMPIR.


PRÍLOHA III

REALIZÁCIA A RIADENIE PROGRAMU EMPIR

I   Úloha združenia EURAMET

1.

Združenie EURAMET je zodpovedné za realizáciu programu EMPIR podľa článku 3. Spravuje finančný príspevok Únie na program EMPIR a zodpovedá za prípravu a realizáciu ročného pracovného plánu, organizovanie výziev na predkladanie návrhov, vybavovanie hodnotenia návrhov a zostavovanie ich poradovníka, ako aj za všetky ostatné činnosti vyplývajúce z ročného pracovného plánu. Združenie EURAMET zodpovedá za správu grantov vrátane podpisu dohôd o grantoch, za prijatie, prideľovanie a monitorovanie použitia finančného príspevku Únie a za platby účastníkom na projektoch vybraných v rámci programu EMPIR.

Monitorovanie finančného príspevku Únie sa týka všetkých činností v oblasti kontroly a auditu a kontroly ex ante a/alebo ex post, potrebných na vykonávanie úloh, ktorými Komisia poverila združenie EURAMET. Tieto činnosti majú za cieľ poskytnúť primerané záruky zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ako aj oprávnenosti nákladov vykázaných podľa dohôd o grantoch.

2.

Združenie EURAMET môže zveriť určité administratívne a logistické úlohy v rámci realizácie programu EMPIR zúčastneným štátom.

II   Organizačná štruktúra združenia EURAMET, ktorá sa podieľa na realizácii programu EMPIR

1.

Najvyšším orgánom pre všetky záležitosti združenia EURAMET je valné zhromaždenie. Výbor programu EMPIR riadi program v rámci vymedzenom združením EURAMET, aby mohlo združenie EURAMET zabezpečiť, že program tak, ako sa vykonáva, splní svoje ciele.

Výbor programu EMPIR tvoria zástupcovia členov združenia EURAMET zo zúčastnených štátov. Váha hlasov sa určuje na základe záväzkov jednotlivých štátov v súlade s pravidlom druhej odmocniny.

Výbor programu EMPIR prijíma rozhodnutia najmä o programe strategického výskumu a inovácie, plánovaní výziev na predkladanie návrhov, postupe preskúmania hodnotenia, výbere projektov, ktoré sa budú financovať podľa poradovníkov, a o monitorovaní vývoja financovaných projektov. Na základe súhlasu Komisie prijíma ročný pracovný plán.

Komisia má na zasadnutiach Výboru programu EMPIR postavenie pozorovateľa. Na prijatie ročného pracovného plánu Výborom programu EMPIR sa však vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie. Výbor programu EMPIR pozýva Komisiu na svoje zasadnutia a zasiela Komisii príslušné dokumenty. Komisia sa môže zúčastňovať diskusií vo Výbore programu EMPIR.

2.

Výbor programu EMPIR volí svojho predsedu a jeho zástupcu. Predsedom výboru programu EMPIR sa stáva jeden z dvoch podpredsedov združenia EURAMET. Predseda Výboru programu EMPIR zastupuje združenie EURAMET v záležitostiach súvisiacich s programom EMPIR.

3.

Rada pre výskum sa skladá z odborníkov na vysokej úrovni z priemyslu, výskumu, akademickej oblasti a zo zainteresovaných medzinárodných organizácií. Poskytuje nezávislé strategické poradenstvo k ročnému pracovnému plánu programu EMPIR. Členov rady pre výskum vymenúva valné zhromaždenie združenia EURAMET.

4.

Sekretariát združenia EURAMET, ktorý združeniu EURAMET poskytuje všeobecnú administratívnu podporu, vedie bankové účty programu EMPIR.

5.

Ako súčasť sekretariátu združenia EURAMET sa zriadi útvar pre podporu riadenia, ktorý bude zodpovedný za realizáciu programu EMPIR a jeho bežné riadenie.


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/38


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 556/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o účasti Únie na druhom Programe partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP2), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 185 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 3. marca 2010 s názvom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) zdôraznila potrebu vytvoriť priaznivé podmienky pre investície do vedomostí a inovácie s cieľom zabezpečiť v Únii inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Európsky parlament aj Rada túto stratégiu potvrdili.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3) sa zriadil program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“). Cieľom programu Horizont 2020 je dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inovácie prispievaním k upevňovaniu partnerstiev v rámci verejného sektora, a to aj prostredníctvom účasti Únie na programoch, ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v súlade s článkom 185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)

Cieľom partnerstiev v rámci verejného sektora by malo byť vytvárať užšie synergie, zvýšiť koordináciu a vyhnúť sa zbytočnej duplicite s výskumnými programami Únie a medzinárodnými, národnými a regionálnymi výskumnými programami a mali by plne rešpektovať všeobecné zásady programu Horizont 2020, najmä zásady týkajúce sa otvorenosti a transparentnosti. Okrem toho by sa mal zabezpečiť otvorený prístup k vedeckým publikáciám.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES (4) Spoločenstvo rozhodlo o poskytnutí finančného príspevku na Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej len „program EDCTP1“), ktorý zodpovedá príspevkom zúčastnených štátov, ale nepresahuje 200 000 000 EUR, počas trvania Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, prispievajúceho k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006), ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES (5). Program EDCTP1 bol takisto podporovaný v rámci Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013), ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (6).

(5)

V roku 2009 nezávislí experti prijali správu o priebežnom hodnotení programu EDCTP1. Podľa stanoviska panela expertov program EDCTP1 poskytol jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s africkými vedcami a začal preklenovať priepasť medzi severom a juhom v budovaní výskumných kapacít a poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a pracovných príležitostí mladým africkým výskumným pracovníkom. Na základe tejto správy je potrebné vziať do úvahy určité otázky zásadné pre druhý program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej len „program EDCTP2“): súčasný rozsah programu EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; potenciál rozvojových krajín v oblasti rozumného správania a riadenia klinického skúšania by sa mal v prípade potreby ďalej rozvíjať a posilňovať, a to najmä pokiaľ ide o úlohu a vývoj komisií pre etické posúdenie a zodpovedajúce právne prostredie, mala by sa zlepšiť koordinácia, spolupráca a v prípade potreby by sa mala ďalej zlepšiť integrácia európskych národných programov; je potrebné posilniť a rozšíriť spoluprácu s ďalšími významnými verejnými a súkromnými partnermi vrátane farmaceutického priemyslu a verejno-súkromných partnerstiev, ako sú partnerstvá pre rozvoj produktov (ďalej len „PDP“), občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a nadácií; mali by sa stanoviť jasné a transparentné pravidlá riadenia; mali by sa rozvíjať synergie s opatreniami európskej vonkajšej politiky, konkrétne v súvislosti s rozvojovou pomocou Únie; mali by sa objasniť a zjednodušiť pravidlá spolufinancovania a je potrebné posilniť nástroje monitorovania.

(6)

Podľa rozhodnutia Rady 2013/743/EÚ (7) možno poskytnúť na program EDCTP2 ďalšiu podporu.

(7)

Únia je významným poskytovateľom finančných prostriedkov na výskum chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávaných infekčných ochorení. Príspevok Komisie a členských štátov predstavuje takmer štvrtinu (22 %) vládnych investícií v tejto oblasti na celosvetovej úrovni. Únia je okrem toho významným aktérom v oblasti celosvetového zdravia. Komisia a členské štáty napríklad poskytujú približne polovicu finančných prostriedkov Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

(8)

V rámci programu EDCTP1 sa dosiahli veľké úspechy a vyvinulo sa osem zlepšených liečebných postupov, najmä pre novorodencov, deti a tehotné alebo dojčiace ženy, ktoré majú HIV/AIDS alebo maláriu. Jeho výsledkom je odštartovanie prvých štyroch afrických regionálnych sietí excelentnosti podporujúcich spoluprácu juh – juh v oblasti klinického výskumu a podarilo sa poskytnúť odbornú prípravu vyše 400 africkým výskumným pracovníkom. Zároveň prispel k vytvoreniu Panafrického registra klinického skúšania a Afrického fóra regulačných orgánov pre očkovacie látky.

(9)

Aj napriek významným výsledkom a úspechom programu EDCTP1 choroby súvisiace s chudobou stále predstavujú značnú prekážku pre udržateľný rozvoj rozvojových krajín, z dôvodu ich sociálnej a ekonomickej záťaže, a to najmä v subsaharskej Afrike. Účinné, bezpečné, vhodné a cenovo dostupné liečebné postupy prispôsobené špecifickým podmienkam rozvojových krajín ešte stále neexistujú pre väčšinu chorôb súvisiacich s chudobou a investície do klinického výskumu sú stále nedostatočné, pretože klinické skúšanie je nákladné a návratnosť investícií je obmedzená v dôsledku zlyhania trhu. Malo by sa zdôrazniť, že len 10 % svetových finančných prostriedkov venovaných na výskum sa poskytuje na choroby, ktoré zapríčiňujú 90 % patológií vo svete. Okrem toho sú európske výskumné činnosti a programy stále často roztrieštené, a preto sú buď nedostatočné svojím rozsahom, alebo sa navzájom prekrývajú, pričom výskumné kapacity a investície v rozvojových krajinách sú nedostatočné.

(10)

Podpora boja proti chorobám súvisiacim s chudobou môže tiež prispieť k ochrane európskych občanov pred týmito chorobami, keďže v dôsledku zvýšenia globálnej mobility (vrátane cestovného ruchu), migračných pohybov a posunov v geografickom rozložení týchto chorôb môže Európa čeliť novým alebo opakujúcim sa problémom súvisiacim s týmito chorobami.

(11)

Európsky parlament prijal 15. júna 2010 uznesenie o pokroku pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia (ďalej len „miléniové rozvojové ciele“ alebo „MDG“) pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni v septembri 2010, v ktorom žiadal Komisiu, členské štáty a rozvojové krajiny, aby sa súvislým a uceleným spôsobom zaoberali MDG 5 (zlepšenie zdravia matiek), MDG 4 (detská úmrtnosť) a MDG 6 (HIV/AIDS, malária a tuberkulóza).

(12)

Únia sa zviazala splniť závery konferencie Rio+20 z roku 2012 o vývoji a dosiahnutí medzinárodne dohodnutých cieľov udržateľného rozvoja na základe a vrátane miléniových rozvojových cieľov.

(13)

V roku 2000 Únia začala politický dialóg na vysokej úrovni s Afrikou, ktorý viedol k vytvoreniu strategického partnerstva EÚ a Afriky, po ktorom bola v roku 2007 prijatá spoločná stratégia Afriky a EÚ a v roku 2011 sa nadviazal politický dialóg na vysokej úrovni v oblasti vedy, techniky a inovácií.

(14)

Komisia 31. marca 2010 predložila oznámenie o úlohe Únie v oblasti celosvetového zdravia, v ktorom vyzvala na koordinovanejší prístup medzi členskými štátmi a medzi príslušnými politikami s cieľom identifikovať a spoločne riešiť spoločné globálne priority pre výskum v oblasti zdravotníctva. Komisia v uvedenom oznámení tiež pripomenula nutnosť podporovať vyvážené a všeobecné pokrytie kvalitných zdravotných služieb, ako i účinné a spravodlivé financovanie výskumu, ktorý je prínosom pre zdravie všetkých ľudí.

(15)

V záveroch Rady z 10. mája 2010 o úlohe Únie v oblasti zdravia vo svete Rada vyzvala Úniu na podporu účinného s spravodlivého financovania výskumu, ktorý je v prospech zdravia všetkých a zabezpečuje, aby inovácie a zásahy viedli k cenovo dostupným a prístupným riešeniam. Mali by sa preskúmať najmä modely, ktoré oddeľujú náklady na výskum a vývoj od cien liekov, vrátane možností transferu technológií do rozvojových krajín.

(16)

Komisia vo svojom oznámení z 21. septembra 2011 o partnerstve v oblasti výskumu a inovácií zdôraznila, že partnerstvá naprieč inštitucionálnymi, štátnymi a kontinentálnymi hranicami sa dostávajú do stredobodu výskumnej politiky Únie.

(17)

Vo svojom oznámení z 27. februára 2013 s názvom „Dôstojný život pre všetkých: odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľnej budúcnosti pre celý svet“ Komisia potvrdila, že je odhodlaná urobiť všetko pre splnenie miléniových rozvojových cieľov do roku 2015, a konštatovala, že výskum financovaný Úniou v rámci programu EDCTP1 prispel k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov.

(18)

V súlade s cieľmi programu Horizont 2020 by každý členský štát a každá krajina pridružená k programu Horizont 2020 mali mať právo zúčastniť sa na programe EDCTP2.

(19)

Mal by sa zvážiť príspevok ku skúmaniu otvorených modelov inovácie pre výskum orientovaný na potreby a prístupné a cenovo dostupné výsledky v súlade s ostatnými záväzkami Únie týkajúcimi sa výskumu a vývoja v oblasti zdravia.

(20)

Zúčastnené štáty plánujú prispieť na realizáciu programu EDCTP2 počas obdobia, na ktoré sa program vzťahuje, a to počas rokov 2014 – 2024. S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 by sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu EDCTP2 mali uverejniť najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu uverejniť do 31. decembra 2021.

(21)

Mal by sa stanoviť strop pre finančnú účasť Únie na programe EDCTP2 počas trvania programu Horizont 2020. V rámci obmedzení tohto stropu by sa mal príspevok Únie rovnať príspevku štátov uvedených v tomto rozhodnutí s cieľom dosiahnuť silný pákový efekt a zabezpečiť užšie prepojenie programov týchto štátov.

(22)

Finančný príspevok Únie by mal byť podmienený formálnymi záväzkami zúčastnených štátov prispievať k realizácii programu EDCTP2 a k splneniu týchto záväzkov.

(23)

Spoločná realizácia programu EDCTP2 si vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené štáty sa dohodli na realizačnej štruktúre pre program EDCTP2 a vytvorili realizačnú štruktúru EDCTP2 (ďalej len „EDCTP2-IS“). Realizačná štruktúra EDCTP2-IS by mala byť príjemcom finančného príspevku Únie a mala by zabezpečiť efektívnu realizáciu programu EDCTP2.

(24)

Činnosti v rámci programu EDCTP2 by mali byť v súlade s cieľmi a prioritami v oblasti výskumu a inovácie programu Horizont 2020, a so všeobecnými zásadami a podmienkami stanovenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

(25)

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci realizačnej štruktúry EDCTP2-IS by sa tiež mali uverejniť na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

(26)

S finančným príspevkom Únie by sa malo hospodáriť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a v súlade s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (8) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (9).

(27)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by Komisia mala mať právo znížiť, pozastaviť, alebo ukončiť finančný príspevok Únie v prípade, že sa program EDCTP2 realizuje nedostatočne, čiastočne, alebo oneskorene, alebo v prípade, že zúčastnené štáty na financovanie programu EDCTP2 neprispievajú alebo prispievajú čiastočne alebo oneskorene. Tieto práva by mali byť stanovené v dohode o delegovaní, ktorú uzavrie Únia s realizačnou štruktúrou EDCTP2-IS.

(28)

S cieľom efektívne realizovať program EDCTP2 by realizačná štruktúra EDCTP2-IS mala poskytovať finančnú podporu najmä vo forme grantov pre účastníkov opatrení vybraných na úrovni realizačnej štruktúry EDCTP2-IS. Výber uvedených opatrení by mal byť na základe otvorených výziev na prekladanie súťažných návrhov pod dohľadom realizačnej štruktúry EDCTP2-IS.

(29)

Účasť na nepriamych opatreniach v rámci programu EDCTP2 podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (10). Vzhľadom na špecifické prevádzkové potreby programu EDCTP2 je však potrebné ustanoviť odchýlky od uvedeného nariadenia v súlade s jeho článkom 1 ods. 3

(30)

Odchýlky od článku 9 ods. 1 písm. b), článku 10 ods. 1 písm. c) a článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sú nevyhnutné na to, aby sa mohla vyžadovať účasť a umožnilo financovanie afrických subjektov a umožnila spolupráca medzi subjektmi programu EDCTP2 a akýmikoľvek ďalšími právnymi subjektmi prostredníctvom spoločných výziev.

(31)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom a neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Pri vykonávaní auditov by sa mali podľa potreby zohľadniť špecifiká národných programov.

(32)

Audity príjemcov finančných prostriedkov Únie poskytnutých v súlade s týmto rozhodnutím by mali zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže, v súlade s programom Horizont 2020.

(33)

Finančné záujmy Európskej únie by mali byť v priebehu celého výdavkového cyklu chránené prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých prostriedkov a v prípade potreby administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(34)

Komisia by mala vykonávať priebežné hodnotenia, pri ktorých posúdi najmä kvalitu a efektívnosť programu EDCTP2, pokrok dosiahnutý pri plnení vytýčených cieľov, ako aj konečné hodnotenie a mala by pripraviť správu o týchto hodnoteniach.

(35)

Na žiadosť Komisie by realizačná štruktúra EDCTP2-IS a zúčastnené štáty mali Komisii predložiť všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie správ o hodnotení programu EDCTP2.

(36)

Je nevyhnutné, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci programu EDCTP2 boli v úplnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie, s Európskym dohovorom o ľudských právach a jeho dodatkovými protokolmi, etickými princípmi zahrnutými v Helsinskej deklarácii Svetovej asociácie lekárov z roku 2008, normami správnej klinickej praxe prijatými Medzinárodnou konferenciou o zosúladení technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie, príslušnými právnymi predpismi Únie a miestnymi etickými požiadavkami krajín, v ktorých sa majú vykonávať výskumné činnosti.

(37)

Je veľmi dôležité, aby sa informovaný súhlas pri klinickom skúšaní vykonávanom v rozvojových krajinách získaval vždy takým spôsobom, aby bol skutočne informovaný a dobrovoľný.

(38)

Je tiež dôležité, aby činnosti vykonávané v rámci programu EDCTP2 boli v súlade s činnosťami Únie v oblasti rozvojovej politiky. V tejto súvislosti by sa malo usilovať o synergie medzi programom EDCTP2 a Európskym rozvojovým fondom.

(39)

V rámci cieľa spolupráce s medzinárodnými iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci by sa pri činnostiach financovaných v rámci programu EDCTP2 mali podľa potreby zohľadniť odporúčania navrhnuté príslušnými iniciatívami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vrátane konzultačnej expertnej pracovnej skupiny pre výskum a vývoj (ďalej len „CEWG“).

(40)

V rámci programu Horizont 2020 sa vytvoril vedecký panel pre zdravie ako platforma zainteresovaných strán opierajúca sa o vedecké poznatky s cieľom rozpracúvať vedecké vstupné informácie, poskytovať ucelenú vedeckú cielenú analýzu problémov a príležitostí v oblasti výskumu a inovácie, ktoré súvisia so spoločenskou výzvou týkajúcou sa zdravia, demografických zmien a kvality života v rámci programu Horizont 2020, prispievať k vymedzeniu výskumných a inovačných priorít a podporovať vedeckú účasť na tejto platforme z celej Únie. Prostredníctvom aktívnej spolupráce so zainteresovanými stranami pomáha budovať spôsobilosti a podporovať výmenu znalostí a silnejšiu spoluprácu v tejto oblasti v celej Únii. Program EDCTP2 by mal preto podľa potreby s vedeckým panelom pre zdravie spolupracovať a vymieňať si s ním informácie.

(41)

Keďže ciele tohto rozhodnutia, a to prispieť k znižovaniu sociálnej a ekonomickej záťaže spôsobenej chorobami súvisiacimi s chudobou v rozvojových krajinách, najmä v subsaharskej Afrike, urýchlením klinického vývoja účinných, bezpečných, prístupných, vhodných a cenovo dostupných lekárskych zásahov proti chorobám súvisiacim s chudobou, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, nakoľko nie je možné dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských zdrojov ani finančných prostriedkov, ale z dôvodov rozsahu opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účasť na druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania

1.   Únia sa zúčastňuje na druhom programe partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej len „program EDCTP2“), ktorý spoločne uskutočňujú Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko a (ďalej len „zúčastnené štáty“), v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

2.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná krajina pridružená k programu Horizont 2020 sa môže zúčastňovať na programe EDCTP2 za predpokladu, že spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. e) tohto rozhodnutia. Ak spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. e), považuje sa na účely tohto rozhodnutia za zúčastnený štát.

Článok 2

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO na program EDCTP2 je maximálne 683 000 000 EUR na vyrovnanie príspevkov zúčastnených štátov.

2.   Finančný príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie, pridelených na príslušné časti osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020, ustanoveného rozhodnutím 2013/743/EÚ, a najmä z rozpočtových prostriedkov v rámci osobitného cieľa „zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Realizačná štruktúra programu EDCTP2 (ďalej len „realizačná štruktúra EDCTP2-IS“) môže použiť na krytie svojich administratívnych nákladov maximálne 6 % z finančného príspevku Únie uvedeného v odseku 1.

Článok 3

Podmienky poskytnutia finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie sa poskytuje za týchto podmienok:

a)

zúčastnené štáty preukážu, že program EDCTP2 je ustanovený v súlade s prílohami I, II a III;

b)

zúčastnené štáty alebo organizácie určené zúčastnenými štátmi určia realizačnú štruktúru EDCTP2-IS, subjekt s právnou subjektivitou, ako štruktúru zodpovednú za realizáciu programu EDCTP2 a za prijímanie, prideľovanie a monitorovanie príspevkov zúčastnených štátov a finančného príspevku Únie;

c)

realizačná štruktúra EDCTP2-IS preukáže svoju schopnosť realizovať program EDCTP2 vrátane prijímania, prideľovania a monitorovania príspevku Únie v rámci nepriameho hospodárenia s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

d)

vytvorí sa model riadenia programu EDCTP2 v súlade s prílohou III; a

e)

každý zúčastnený štát sa zaviaže prispieť k financovaniu programu EDCTP2.

2.   V priebehu realizácie programu EDCTP2 sa poskytovanie finančného príspevku Únie viaže na tieto podmienky:

a)

realizácia cieľov stanovených v prílohe I a činností stanovených v prílohe II k tomuto rozhodnutiu zo strany realizačnej štruktúry EDCTP2-IS, najmä činností a nepriamych opatrení, ktoré financuje, v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013 uvedeným v článku 6 tohto rozhodnutia;

b)

zachovanie primeraného a efektívneho modelu riadenia programu EDCTP2 v súlade s prílohou III;

c)

dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa podávania správ, ktoré sú stanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 zo strany realizačnej štruktúry EDCTP2-IS; a

d)

splnenie záväzkov uvedených v odseku 1 písm. e).

Článok 4

Činnosti programu EDCTP2

1.   Činnosti programu EDCTP2 musia spĺňať ciele opísané v prílohe I a musia byť v súlade s prílohou II.

Činnosti môžu zahŕňať činnosti národných programov zúčastnených štátov vrátane činností uskutočňovaných verejnými alebo súkromnými neziskovými výskumnými organizáciami a nové činnosti vrátane výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS.

Činnosti sú súčasťou pracovného plánu programu EDCTP2, ktorý každoročne prijíma realizačná štruktúra EDCTP2-IS (ďalej len „ročný pracovný plán programu EDCTP2“) na základe pozitívneho výsledku externého hodnotenia v rámci medzinárodného partnerského preskúmania s prihliadnutím na ciele programu EDCTP2.

2.   V ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2 sa podrobne uvedie suma určená v rozpočte pre každú činnosť a rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré spravuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS, vrátane finančného príspevku Únie.

V ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2 sa rozlišuje medzi činnosťami financovanými alebo spolufinancovanými Úniou a činnosťami financovanými zúčastnenými štátmi alebo z iných príjmov.

3.   Ročný pracovný plán programu EDCTP2 realizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS.

Realizačná štruktúra EDCTP2-IS monitoruje realizáciu a Komisii podáva správy o realizácii všetkých činností, ktoré plán obsahuje, alebo ktoré boli vybraté na základe výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS.

4.   Činnosti uvedené v ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2, ktoré nefinancuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS, sa vykonávajú v súlade so spoločnými zásadami, na ktorých sa dohodnú zúčastnené štáty a Komisia, pričom sa zohľadnia zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlave VI nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v nariadení (EÚ) č. 1290/2013, najmä pokiaľ ide o zásady rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, nezávislého partnerského posúdenia a výberu. Zúčastnené štáty a Komisia sa takisto dohodnú na požiadavkách týkajúcich sa podávania správ realizačnej štruktúre EDCTP2-IS vrátane požiadaviek súvisiacich s ukazovateľmi stanovenými pre každú z uvedených činností.

Všetky činnosti, ktoré financuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS v súlade s ročným pracovným plánom programu EDCTP2 alebo na základe výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS, sa považujú za nepriame opatrenie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a vykonávajú sa v súlade s článkom 6 tohto rozhodnutia.

5.   Všetky komunikačné alebo publikačné činnosti v oblasti činností programu EDCTP2 vykonávané v úzkej spolupráci s programom EDCTP2, či už ich vykonáva realizačná štruktúra EDCTP2-IS, zúčastnený štát alebo subjekty podieľajúce sa na príslušnej činnosti, sa označujú alebo spolu označujú slovami „[názov činnosti] je súčasťou programu EDCTP2 podporovaného Európskou úniou“.

Článok 5

Príspevky zúčastnených štátov

1.   Príspevky zúčastnených štátov pozostávajú z týchto položiek:

a)

finančné príspevky na realizačnú štruktúru EDCTP2-IS;

b)

vecné príspevky, pozostávajúce z nákladov, ktoré vzniknú zúčastneným štátom pri vykonávaní činností zahrnutých a jasne vymedzených v ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2, alebo v súvislosti s administratívnym rozpočtom realizačnej štruktúry EDCTP2-IS.

2.   Na účel hodnotenia príspevkov uvedených v odseku 1 písm. b) sa náklady určia v súlade s obvyklými účtovnými postupmi a účtovnými štandardmi dotknutého zúčastneného štátu a príslušnými medzinárodnými účtovnými štandardmi/medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.

Článok 6

Pravidlá účasti a šírenia

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013 sa vzťahuje na nepriame opatrenia vybraté a financované realizačnou štruktúrou EDCTP2-IS na základe ročného pracovného plánu programu EDCTP2 alebo na základe výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS. V súlade s uvedeným nariadením sa realizačná štruktúra EDCTP2-IS považuje za orgán financovania a poskytuje finančnú podporu na nepriame opatrenia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 je minimálny počet účastníkov dva právne subjekty so sídlom v dvoch rôznych zúčastnených štátoch a tretí právny subjekt so sídlom v krajine subsaharskej Afriky uvedenej v ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2.

3.   Odchylne od článku 10 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 je akýkoľvek právny subjekt so sídlom v krajine subsaharskej Afriky uvedenej v ročnom pracovnom pláne programu EDCTP2 oprávnený získať financovanie.

4.   Ak je takáto činnosť súčasťou ročného pracovného plánu programu EDCTP2, realizačná štruktúra EDCTP2-IS môže vydávať spoločné výzvy s tretími krajinami alebo ich vedeckými a technickými organizáciami a agentúrami, s medzinárodnými organizáciami alebo s inými tretími stranami, predovšetkým mimovládnymi organizáciami, v súlade s pravidlami vypracovanými na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

Článok 7

Dohody medzi Úniou a realizačnou štruktúrou EDCTP2-IS

1.   Komisia v prípade pozitívneho hodnotenia ex ante realizačnej štruktúry EDCTP2-IS v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 uzatvorí v mene Únie s realizačnou štruktúrou EDCTP2-IS dohodu o delegovaní a dohody o každoročnom prevode finančných prostriedkov.

2.   Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 1 sa uzatvorí v súlade s článkom 58 ods. 3 a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Ustanovia sa v nej aj tieto skutočnosti:

a)

požiadavky týkajúce sa príspevku realizačnej štruktúry EDCTP2-IS, pokiaľ ide o ukazovatele výkonnosti stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky týkajúce sa príspevku realizačnej štruktúry EDCTP2-IS vo vzťahu k monitorovaniu, uvedené v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

špecifické ukazovatele výkonnosti spojené s fungovaním realizačnej štruktúry EDCTP2-IS;

d)

požiadavky týkajúce sa realizačnej štruktúry EDCTP2-IS, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o administratívnych nákladoch a o podrobných údajoch týkajúcich sa realizácie programu EDCTP2;

e)

opatrenia týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, že Komisia bude schopná plniť si svoje povinnosti súvisiace so šírením a podávaním správ;

f)

dojednania týkajúce sa schválenia alebo zamietnutia návrhu ročného pracovného plánu programu EDCTP2 Komisiou pred jeho prijatím realizačnou štruktúrou EDCTP2-IS; a

g)

ustanovenia na účely uverejnenia výziev na predkladanie návrhov v rámci programu EDCTP2, a to najmä na jedinom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia.

Článok 8

Ukončenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie

Ak sa program EDCTP2 nerealizuje, alebo sa realizuje nedostatočne, čiastočne alebo oneskorene, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie v súlade so skutočnou realizáciou programu EDCTP2.

Ak zúčastnené štáty na financovanie programu EDCTP2 neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo s omeškaním, Komisia môže ukončiť, primerane znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie, pričom zohľadní výšku finančných prostriedkov, ktoré zúčastnené štáty pridelili na realizáciu programu EDCTP2.

Článok 9

Audity ex post

1.   Audity ex post týkajúce sa výdavkov na nepriame opatrenia vykonáva realizačná štruktúra EDCTP2-IS v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Komisia môže rozhodnúť, že audity uvedené v odseku 1 vykoná sama. V takýchto prípadoch Komisia tak urobí v súlade s platnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 10

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia sa chránia finančné záujmy Únie, a to uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, prostredníctvom účinných kontrol a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.   Realizačná štruktúra EDCTP2-IS umožní pracovníkom Komisie a ďalším osobám povereným Komisiou, ako aj Dvorom audítorov, prístup do svojich vonkajších a vnútorných priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe potrebným na vykonanie auditov.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (12) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo so zmluvou financovanou v súlade s týmto rozhodnutím nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Zmluvy, dohody o grantoch a rozhodnutia o grantoch vyplývajúce z vykonávania tohto rozhodnutia obsahujú ustanovenia, ktoré Komisii, realizačnej štruktúre EDCTP2-IS, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právo na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v súlade s ich príslušnými právomocami.

5.   Pri realizácii programu EDCTP2 prijmú zúčastnené štáty legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie úplného vymoženia všetkých súm dlžných Únii v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 11

Oznamovanie informácií

1.   Realizačná štruktúra EDCTP2-IS zašle na požiadanie Komisii všetky informácie potrebné na prípravu správ uvedených v článku 12.

2.   Zúčastnené štáty predložia Komisii prostredníctvom realizačnej štruktúry EDCTP2-IS všetky informácie, o ktoré Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov požiadajú v súvislosti s finančným hospodárením programu EDCTP2.

3.   Komisia v správach uvedených v článku 12 uvedie informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 12

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. júna 2017 vykoná s pomocou nezávislých odborníkov priebežné hodnotenie programu EDCTP2. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia uvedenú správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledok priebežného hodnotenia programu EDCTP2 sa zohľadní v priebežnom hodnotení programu Horizont 2020.

2.   Pri ukončení účasti Únie na programe EDCTP2, najneskôr však do 31. decembra 2023, vykoná Komisia ďalšie priebežné hodnotenie programu EDCTP2. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia. Komisia túto správu zašle Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu EDCTP2 do 31. decembra 2026. Výsledky tohto hodnotenia Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES zo 16. júna 2003 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja zameranom na vývoj nových klinických intervencií na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze na základe dlhodobého partnerstva medzi Európou a rozvojovými krajinami, na ktorom sa podieľajú niektoré členské štáty (Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 3. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020), a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

CIELE PROGRAMU EDCTP2

Program EDCTP2 prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov:

1.   Všeobecný cieľ

Program EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a ekonomickej záťaže spôsobenej chorobami súvisiacimi s chudobou v rozvojových krajinách, najmä v subsaharskej Afrike, urýchlením klinického vývoja účinných, bezpečných, prístupných, vhodných a cenovo dostupných lekárskych zásahov (1) proti chorobám súvisiacim s chudobou, v spolupráci so subsaharskou Afrikou.

2.   Konkrétne ciele

S cieľom prispieť k dosiahnutiu všeobecného cieľa sa v rámci programu EDCTP2 dosiahnu tieto konkrétne ciele:

a)

zvýšiť počet nových alebo zlepšených lekárskych zásahov v oblasti HIV/AIDS, tuberkulózy, malárie a ďalších chorôb súvisiacich s chudobou vrátane zanedbávaných ochorení a do ukončenia programu vyvinúť aspoň jeden nový lekársky zásah, vydať približne 30 usmernení na lepšie alebo rozšírené využitie existujúcich lekárskych zásahov a dosiahnuť pokrok v klinickom vývoji približne 20 pripravovaných lekárskych zásahov;

b)

posilniť spoluprácu s krajinami subsaharskej Afriky, najmä pri budovaní ich schopnosti vykonávať klinické skúšanie v súlade so základnými etickými zásadami a príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie, Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho dodatkových protokolov, Helsinskej deklarácie Svetovej asociácie lekárov z roku 2008 a noriem pre správnu klinickú prax, ktoré prijala Medzinárodná konferencia o zosúladení technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie (International Conference on Harmonisation, ďalej len „ICH“);

c)

zlepšiť koordináciu, zosúladenie a prípadne integráciu príslušných národných programov s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť európskych verejných investícií. Okrem toho by sa mali stanoviť výskumné priority spôsobom orientovaným na dosahovanie cieľov, a to s cieľom urýchliť výsledky a prispieť ku kontrole a odstráneniu chorôb súvisiacich s chudobou vrátane zanedbávaných ochorení;

d)

rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s ďalšími verejnými a súkromnými partnermi s cieľom zabezpečiť, aby sa maximalizoval vplyv celého výskumu, aby sa mohli zohľadniť synergie a aby sa dosiahol pákový efekt zdrojov a investícií;

e)

zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s príslušnými iniciatívami Únie vrátane jej rozvojovej pomoci.

3.   Operačné ukazovatele a ciele

Na dosiahnutie konkrétnych cieľov stanovených v bode 2 sa počas priebehu programu EDCTP2 monitorujú tieto ukazovatele:

a)

Podporiť klinické skúšanie nových alebo vylepšených lekárskych zásahov v prípade chorôb súvisiacich s chudobou vrátane zanedbávaných ochorení prostredníctvom partnerstiev medzi európskymi a rozvojovými krajinami, najmä krajinami subsaharskej Afriky:

 

Ukazovateľ: zvýšiť počet podporených klinických skúšaní, ktoré vedú k novým výrobkom, procesom, metodikám, diagnostikám, liečbam alebo prevencii, v porovnaní s programom EDCTP1 z 88 na najmenej 150.

 

Ukazovateľ: udržať alebo zvýšiť podiel klinických skúšaní financovaných prostredníctvom realizačnej štruktúry EDCTP2-IS pod africkým vedením.

 

Ukazovateľ: cieľ zvýšiť počet odborne recenzovaných publikovaných vedeckých článkov na trojnásobok v porovnaní s ich počtom v rámci programu EDCTP1.

b)

Podporiť činnosti zamerané na budovanie výskumných kapacít v subsaharskej Afrike, ktoré umožnia vykonávanie klinických skúšaní a pomôcť znížiť únik mozgov:

 

Ukazovateľ: cieľ udržať alebo zvýšiť účasť krajín subsaharskej Afriky na programe EDCTP2.

 

Ukazovateľ: zvýšiť počet štipendijných programov pre výskumných pracovníkov a študentov magisterského a doktorandského štúdia zo subsaharskej Afriky zo 400 v rámci programu EDCTP1 a silne ich povzbudzovať a podporovať, aby po ukončení štipendijného programu pokračovali vo svojej výskumnej kariére v subsaharskej Afrike.

 

Ukazovateľ: zvýšiť počet činností zameraných na budovanie kapacít podporovaných s cieľom vykonávať klinické skúšanie v subsaharskej Afrike zo 74 v rámci programu EDCTP1.

c)

Vyvinúť výskumný program pre program EDCTP2 na základe spoločných kritérií na určenie priorít a spoločné hodnotenie, pričom sa uzná, že príspevky z národných programov a EDCTP sa môžu líšiť.

Cieľ: najmenej 50 % verejných investícií zúčastnených štátov je integrovaných, zosúladených alebo koordinovaných prostredníctvom programu EDCTP2.

d)

Zabezpečiť efektivitu realizácie programu EDCTP2:

Cieľ: administratívne náklady znížiť na menej ako 5 % rozpočtu realizačnej štruktúry EDCTP2-IS.

e)

Nadviazať spoluprácu a začať spoločné akcie s ďalšími verejnými a súkromnými financovateľmi.

 

Cieľ: zvýšiť príspevky prijaté z rozvojových krajín aspoň na 30 000 000 EUR v porovnaní so 14 000 000 EUR v rámci programu EDCTP1.

 

Cieľ: získať ďalšie príspevky, či už verejné alebo súkromné, aspoň vo výške 500 000 000 EUR v porovnaní so 71 000 000 EUR v rámci programu EDCTP1.

f)

Nadviazať spoluprácu a začať spoločné akcie s vnútroštátnymi a medzinárodnými iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci a s takýmito iniciatívami Únie, v prípade potreby vrátane príslušných iniciatív WHO, s cieľom zabezpečiť komplementárnosť a rozšíriť vplyv výsledkov činností financovaných programom EDCTP.


(1)  Na účely tohto rozhodnutia „lekárske zásahy“ zahŕňajú opatrenia, ktorých účelom je zlepšiť alebo stabilizovať zdravotný stav alebo zmeniť priebeh ochorenia, najmä prevencia a liečba založená na medicínskych produktoch, ako sú napríklad lieky, mikrobicídy alebo vakcíny vrátane spôsobu ich podávania, sledovania po liečbe a prevencie v dotknutej populácii, ako aj lekársku diagnostiku s cieľom odhaliť a monitorovať vývoj ochorenia/zdravotného stavu.


PRÍLOHA II

ČINNOSTI A REALIZÁCIA PROGRAMU EDCTP2

1.   Činnosti

Program EDCTP2 zahŕňa tieto činnosti:

a)

podpora vytvárania sietí, koordinácie, zosúlaďovania, spolupráce a integrácie národných výskumných programov a činností týkajúcich sa chorôb súvisiacich s chudobou vrátane zanedbávaných ochorení na vedeckej, riadiacej a finančnej úrovni;

b)

podpora klinického skúšania, výskumu a súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a iných ochorení súvisiacich s chudobou vrátane zanedbávaných ochorení;

c)

podpora rozvoja kapacít klinického skúšania a súvisiaceho výskumu v rozvojových krajinách, najmä v subsaharskej Afrike, prostredníctvom grantov pre: profesijný rozvoj štipendistov (junior a senior fellows), podporu mobility, granty na výmenu pracovníkov, výskumné vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a regulačných orgánov, mentorstvo a partnerstvo na individuálnej alebo inštitucionálnej či regionálnej úrovni;

d)

nadviazanie spolupráce a spustenie spoločných akcií s ďalšími verejnými a súkromnými financovateľmi;

e)

zabezpečenie podpory a uznania programu EDCTP2 a jeho činností, ako i informovanosti o tomto programe, prostredníctvom osvety a komunikácie, a to nielen na úrovni Únie a v rozvojových krajinách, ale aj na celosvetovej úrovni.

2.   Vymedzenie a realizácia programu

Program EDCTP2 realizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS na základe ročného pracovného plánu a viacročného strategického pracovného plánu, ktorý vypracúva realizačná štruktúra EDCTP2-IS po porade s príslušnými zainteresovanými stranami a prijíma ho valné zhromaždenie realizačnej štruktúry EDCTP2-IS po medzinárodnom partnerskom preskúmaní a predchádzajúcom schválení Komisiou.

V ročnom pracovnom pláne sa určia témy a činnosti, ktoré sa majú vykonať vrátane výziev na predkladanie návrhov, ktoré vydáva realizačná štruktúra EDCTP-IS na účely výberu a financovania nepriamych opatrení, ako aj rozpočet a financovanie týchto tém a činností v rámci programu EDCTP2. V prípade potreby môže dôjsť k výmene informácií medzi programom EDCTP2 a inými verejnými alebo súkromnými iniciatívami vrátane iniciatív v rámci programu Horizont 2020.

V ročnom pracovnom pláne sa rozlišuje medzi činnosťami financovanými alebo spolufinancovanými Úniou a činnosťami financovanými zúčastnenými štátmi alebo z iných príjmov.

Súčasťou viacročného strategického pracovného plánu je spoločný strategický plán výskumu, ktorý sa vypracúva a aktualizuje každý rok.

Realizačná štruktúra EDCTP2-IS monitoruje vykonávanie činností uvedených v pracovnom pláne vrátane nepriamych opatrení zvolených prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje. Rozdeľuje a riadi financovanie týchto činností v súlade s týmto rozhodnutím a zabezpečuje efektívne vykonávanie činností zvolených a určených v predchádzajúcich pracovných plánoch.

3.   Výstupy očakávané od realizácie programu EDCTP2

Realizačná štruktúra EDCTP2-IS predloží výročnú správu, ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o realizácii programu EDCTP2. V tomto prehľade budú zahrnuté informácie o každej činnosti zvolenej v súlade s pracovným plánom vrátane nepriamych opatrení zvolených prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis každej činnosti vrátane nepriameho opatrenia, jej rozpočet, výšku prípadných finančných prostriedkov vyčlenených na ňu a jej stav.

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré organizuje realizačná štruktúra EDCTP2-IS, výročná správa navyše obsahuje informácie o počte predložených projektov a projektov zvolených na financovanie, podrobnosti o využití finančného príspevku Únie, informácie o rozdelení vnútroštátnych a iných príspevkov vrátane presných údajov o vecných príspevkoch, typoch účastníkov, štatistických údajoch o krajinách a informácie o sprostredkovateľských podujatiach a osvetových činnostiach. Výročná správa môže prípadne obsahovať aj informácie o opatreniach prijatých s cieľom uľahčiť prístup k produktom pochádzajúcim z programu EDCTP2.

Výročná správa musí obsahovať aj informácie o pokroku v dosahovaní cieľov programu EDCTP2 stanovených v prílohe I.

Realizačná štruktúra EDCTP2-IS okrem toho musí poskytnúť všetky správy a informácie uvedené v tomto rozhodnutí a dohodu uzavretú s Úniou.


PRÍLOHA III

RIADENIE PROGRAMU EDCTP2

Organizačná štruktúra programu EDCTP2 je takáto:

1.

Realizačnú štruktúru EDCTP2-IS riadi valné zhromaždenie, v ktorom sú zastúpené všetky zúčastnené štáty.

Hlavnou povinnosťou valného zhromaždenia je zabezpečiť, aby sa vykonali všetky potrebné činnosti na dosiahnutie cieľov programu EDCTP2, a aby sa s jeho zdrojmi hospodárilo riadne a efektívne. Prijíma ročný pracovný plán.

Valné zhromaždenie rozhoduje na základe konsenzu. Ak sa nedosiahne konsenzus, valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia najmenej 75 % väčšinou hlasov.

Únia, zastúpená Komisiou, sa pozýva na všetky zasadnutia valného zhromaždenia ako pozorovateľ a dostáva všetky potrebné dokumenty. Môže sa zapájať do diskusií.

2.

Valné zhromaždenie vymenúva správnu radu, ktorá dohliada na sekretariát realizačnej štruktúry EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený valným zhromaždením ako výkonný orgán programu EDCTP2. Správnu radu tvorí počet členov, ktorý stanoví valné zhromaždenie, najmenej však päť.

SEK má prinajmenšom tieto úlohy:

a)

vykonať ročný pracovný plán;

b)

poskytovať podporu valnému zhromaždeniu;

c)

monitorovať a podávať správy o realizácii programu EDCTP2;

d)

spravovať finančné príspevky zúčastnených štátov, Únie a tretích strán a podávať správy o ich použití valnému zhromaždeniu a Únii;

e)

zlepšovať informovanosť o programe EDCTP2 prostredníctvom osvetových a komunikačných činností;

f)

udržiavať kontakt s Komisiou v súlade s dohodou o delegovaní uvedenou v článku 7.

3.

Vedecký poradný výbor poskytuje valnému zhromaždeniu poradenstvo týkajúce sa strategických priorít programu EDCTP2.

Vedecký poradný výbor vymenúva valné zhromaždenie s ohľadom na vyvážené zastúpenie žien a mužov a skladá sa z európskych a afrických nezávislých expertov kompetentných v oblastiach týkajúcich sa programu EDCTP2.

Vedecký poradný výbor má tieto úlohy:

a)

poskytovať valnému zhromaždeniu poradenstvo týkajúce sa priorít a strategických potrieb, pokiaľ ide o klinické skúšania v Afrike;

b)

poskytovať poradenstvo valnému zhromaždeniu, pokiaľ ide o obsah, rozsah pôsobnosti a zameranie návrhu ročného pracovného plánu programu EDCTP2, vrátane zahrnutých chorôb a prijatých prístupov, z vedeckého a technického hľadiska;

c)

preskúmavať vedecké a technické aspekty realizácie programu EDCTP2 a zaujímať stanoviská k výročným správam.

Pri plnení svojich úloh Vedecký poradný výbor monitoruje a podporuje vysokú úroveň etického správania pri klinickom skúšaní a spolupracuje s regulačnými orgánmi pre očkovacie látky.

Vedecký poradný výbor môže valnému zhromaždeniu odporučiť zriadenie vedeckých podvýborov a osobitných a pracovných skupín.

Valné zhromaždenie určí počet členov Vedeckého poradného výboru, ich hlasovacie práva a spôsoby ich menovania v súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013. Valné zhromaždenie môže zriadiť špecializované pracovné skupiny podliehajúce Vedeckému poradnému výboru s ďalšími nezávislými expertmi na osobitné úlohy.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/54


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 557/2014

zo 6. mája 2014,

ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 187 a článok 188 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1)

Verejno-súkromné partnerstvá vo forme spoločných technologických iniciatív boli pôvodne ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (1).

(2)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES (2), sa určili konkrétne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa majú podporovať, vrátane verejno-súkromného partnerstva pre spoločnú technologickú iniciatívu pre inovačné lieky medzi Úniou a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (ďalej len „EFPIA“).

(3)

V oznámení Komisie s názvom „Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) schválenej Európskym parlamentom a Radou sa zdôrazňuje potreba vytvoriť priaznivé podmienky pre investovanie do znalostí a inovácie, aby sa dosiahol inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Únii.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3), ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“), má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu spojením programu Horizont 2020 a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácia môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti, vytvoriť pákový efekt súkromných investícií a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku vrátane vyváženého príspevku všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za plnenie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie týkajúcimi sa výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a malo by ponúkať príležitosť zúčastniť sa širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich v konkrétnych oblastiach. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 zapojenie Únie do týchto partnerstiev by mohlo mať formu finančných príspevkov do spoločných podnikov zriadených na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(5)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 a s rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (4) by sa mala poskytnúť ďalšia podpora spoločným podnikom zriadeným na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES za podmienok uvedených v rozhodnutí 2013/743/EÚ.

(6)

Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL“) zriadený nariadením Rady (ES) č. 73/2008 (5) preukázal účinnú mobilizáciu zdrojov tým, že spojil viacero partnerov z farmaceutického priemyslu, akademickej obce, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), organizácií pacientov a regulačných orgánov.

(7)

Vďaka spoločnému podniku IIL sa tiež zintenzívnila spolupráca medzi zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o výskum a inovácie v oblasti zdravia, a to sprístupnením odborných znalostí ostatných partnerov a zintenzívnením spolupráce s farmaceutickým priemyslom a ostatnými zainteresovanými stranami v Únii prostredníctvom vývoja komplexných výskumných plánov a horizontálnej koordinácie politík. Žiadny iný európsky ani vnútroštátny program neumožňoval takú rozsiahlu medzipodnikovú spoluprácu vo farmaceutickom sektore, ako sa podarilo dosiahnuť v rámci spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky. Počas priebežného hodnotenia spoločného podniku IIL sa zdôraznilo, že umožňuje, aby sa jednotlivé zainteresované strany od seba navzájom učili, a poskytuje im príležitosť, aby zlepšili vzájomné pochopenie, čo výrazne napomáha pri prechode k otvorenému inovačnému modelu v biofarmaceutickom výskume a je prínosom pre všetky strany.

(8)

Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov by sa mal vykonávať v tých oblastiach, v ktorých bude v dôsledku kombinácie cieľov v sociálnej oblasti, oblasti verejného zdravia a konkurencieschopnosti v biomedicínskom odvetví potrebné združovanie zdrojov a posilňovanie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah pôsobnosti tejto iniciatívy by sa v súvislosti s vedami o živej prírode mal rozšíriť na všetky oblasti výskumu a inovácií v záujme verejného zdravia, ako sa uvádza aj v správe Svetovej zdravotníckej organizácie o prioritných liekoch pre obyvateľov Európy a sveta, ktorá sa aktualizovala v roku 2013. V rámci iniciatívy by sa mala následne vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny partnerov z rôznych sektorov ako napr. biomedicínske zobrazovanie, zdravotnícke informačné technológie, diagnostika a/alebo veterinárne odvetvia, vrátane spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Širšia účasť by umožnila pokročiť vo vývoji nových prístupov a technológií na prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré majú vysoký vplyv na verejné zdravie.

(9)

Na vykonávanie novej spoločnej technologickej iniciatívy o inovačných liekoch by sa mal zriadiť nový spoločný podnik (ďalej len „spoločný podnik IIL2“) a mal by nahradiť a byť nástupcom spoločného podniku IIL. Spoločný podnik IIL2 by sa mal snažiť posilniť kapacitu menších aktérov, ako sú napríklad výskumné organizácie, univerzity a MSP, na účasť na otvorených inovačných modeloch a presadzovať zapájanie MSP do svojich činností v súlade so svojimi cieľmi.

(10)

Pri pokračovaní tejto iniciatívy by sa mali zohľadniť aj skúsenosti získané v rámci činností spoločného podniku IIL vrátane výsledkov jeho priebežného hodnotenia a odporúčaní zainteresovaných strán, pričom v záujme zvýšenia účinnosti a zjednodušenia na prevádzkovej úrovni by sa iniciatíva mala vykonávať v rámci štruktúry a podľa pravidiel, ktoré viac zodpovedajú jej účelu. Na tento účel by sa v rámci spoločného podniku IIL2 mali prijať rozpočtové pravidlá zodpovedajúce jeho špecifickým potrebám, a to v súlade s článkom 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6).

(11)

Iní členovia spoločného podniku IIL2 ako Únia sa dohodli na vykonávaní výskumných činností v oblasti spoločného podniku IIL2 v rámci štruktúry, ktorá by bola lepšie prispôsobená povahe verejno-súkromného partnerstva. Je vhodné, aby iní členovia spoločného podniku IIL2 ako Únia písomným potvrdením prijali stanovy, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu.

(12)

Na to, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu rozvoju cieľov spoločného podniku IIL2, by malo byť členstvo otvorené aj pre ďalšie právnické osoby. Právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať ciele spoločného podniku IIL2 v ich konkrétnych oblastiach výskumu, by mali mať možnosť stať sa pridruženými partnermi spoločného podniku IIL2.

(13)

Malo by sa umožniť, aby sa účastníkom alebo koordinátorom vybraných projektov mohla stať akákoľvek oprávnená inštitúcia.

(14)

V záujme dosiahnutia svojich cieľov by mal spoločný podnik IIL2 účastníkom poskytovať finančnú podporu, a to najmä vo forme grantov na základe otvorených výziev na predkladanie súťažných návrhov.

(15)

Účastníci by mali byť v plnej miere informovaní o uplatniteľných právnych a procedurálnych podmienkach vrátane podmienok ustanovených na základe článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (7), najmä pokiaľ ide o oprávnenosť na financovanie a využívanie a šírenie výsledkov. Tieto podmienky by mali byť jednotné a rozumné a malo by sa nimi zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s účastníkmi, pokiaľ ide o vlastníctvo a prístup k výsledkom projektov spoločného podniku IIL2.

(16)

Príspevky iných členov ako Únie by sa mali vzťahovať na administratívne náklady spoločného podniku IIL2 a spolu s príspevkami pridružených partnerov v konkrétnych oblastiach ich výskumu na spolufinancovanie potrebné na vykonávanie výskumných a inovačných činností podporovaných spoločným podnikom IIL2.

(17)

Účasť na nepriamych opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik IIL2, by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Spoločný podnik IIL2 by mal navyše zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel na základe príslušných opatrení prijatých Komisiou.

(18)

Spoločný podnik IIL2 by mal na zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti a na uľahčenie účasti využívať aj elektronické prostriedky spravované Komisiou. Výzvy na predkladanie návrhov vyhlasované spoločným podnikom IIL2 by sa preto mali uverejňovať aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia. Spoločný podnik IIL2 by na účely začlenenia do elektronických systémov na podávanie správ a šírenie informácií v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia, mal navyše poskytovať príslušné údaje okrem iného o návrhoch, uchádzačoch, grantoch a o účastníkoch vo vhodnom formáte a s periodicitou zodpovedajúcou povinnostiam Komisie v oblasti podávania správ.

(19)

Finančný príspevok Únie by sa mal spravovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8).

(20)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom, neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Audity prijímateľov finančných prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia by sa mali uskutočňovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(21)

Finančné záujmy Únie a ostatných členov spoločného podniku IIL2 by mali byť počas celého výdavkového cyklu chránené primeranými opatreniami vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby vrátane administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(22)

Vnútorný audítor Komisie by mal vo vzťahu k spoločnému podniku IIL2 vykonávať také isté právomoci, aké vykonáva vo vzťahu ku Komisii.

(23)

Vzhľadom na osobitnú povahu a súčasné postavenie spoločných podnikov a s cieľom zabezpečiť kontinuitu so siedmym rámcovým programom by sa spoločným podnikom malo naďalej udeľovať samostatné absolutórium. Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by preto mal absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku IIL2 udeľovať Európsky parlament na základe odporúčania Rady. Na finančný príspevok Únie na spoločný podnik IIL2 by sa preto nemali uplatňovať požiadavky v oblasti podávania správ ustanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ale mali by sa čo najviac zosúladiť s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na orgány podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Audit účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií by mal vykonávať Dvor audítorov.

(24)

Spoločný podnik IIL2 by mal fungovať otvoreným a transparentným spôsobom, mal by svojim príslušným orgánom včas poskytovať všetky náležité informácie a mal by propagovať svoje činnosti, okrem iného prostredníctvom informačných aktivít a prostredníctvom šírenia informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov spoločného podniku IIL2 by sa mal sprístupniť verejnosti.

(25)

V rámci programu Horizont 2020 sa vytvoril vedecký panel pre zdravie ako platforma zainteresovaných strán opierajúca sa o vedecké poznatky s cieľom rozpracúvať vedecké vstupné informácie, poskytovať ucelenú vedeckú cielenú analýzu problémov a príležitostí v oblasti výskumu a inovácie, ktoré súvisia so spoločenskou výzvou týkajúcou sa zdravia, demografických zmien a kvality života v rámci programu Horizont 2020, prispievať k vymedzeniu výskumných a inovačných priorít a podporovať vedeckú účasť na tejto platforme z celej Únie. Prostredníctvom aktívnej spolupráce so zainteresovanými stranami pomáha budovať spôsobilosti a podporovať výmenu znalostí a intenzívnejšiu spoluprácu v tejto oblasti v celej Únii. Spoločný podnik IIL2 by preto s ním mal podľa potreby spolupracovať a vymieňať si s vedeckým panelom pre zdravie informácie.

(26)

Program Horizont 2020 by mal podporou synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) prispieť k preklenutiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v rámci Únie. Spoločný podnik IIL2 by sa preto mal usilovať nadviazať úzku súčinnosť s fondmi EŠIF, ktoré môžu špecificky pomôcť posilniť miestne, regionálne a národné výskumné a inovačné kapacity v oblasti spoločného podniku IIL2 a podporiť úsilie o inteligentnú špecializáciu.

(27)

Spoločný podnik IIL bol zriadený na obdobie do 31. decembra 2017. Spoločný podnik IIL2 by mal poskytovať neustálu podporu výskumnému programu v oblasti inovačných liekov vykonávaním zostávajúcich činností, ktoré sa začali na základe nariadenia (ES) č. 73/2008, v súlade s uvedeným nariadením. Prechod od spoločného podniku IIL na spoločný podnik IIL2 by mal byť zosúladený a zosynchronizovaný s prechodom od siedmeho rámcového programu na program Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum. V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa preto nariadenie (ES) č. 73/2008 malo zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(28)

S ohľadom na celkový cieľ programu Horizont 2020, ktorým je dosiahnuť zjednodušenie a ucelenosť, by sa pri všetkých výzvach na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku IIL2 mala zohľadňovať doba trvania programu Horizont 2020.

(29)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie spoločného podniku IIL2 na posilnenie priemyselného výskumu a inovácie v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu zamedzenia duplicite, zachovania kritického množstva a zabezpečenia optimálneho využitia verejných financií ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie

1.   Na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky 2 sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „spoločný podnik IIL2“) na obdobie do 31. decembra 2024. S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci spoločného podniku IIL2 vyhlásia najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu vyhlásiť do 31. decembra 2021.

2.   Spoločný podnik IIL2 nahrádza spoločný podnik IIL, ktorý bol zriadený nariadením (ES) č. 73/2008, a stáva sa jeho nástupcom.

3.   Spoločný podnik IIL2 predstavuje subjekt poverený vykonávaním verejno-súkromného partnerstva podľa článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.   Spoločný podnik IIL2 má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte má čo najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa podľa právnych predpisov uvedených členských štátov priznáva právnickým osobám. Môže predovšetkým nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním nakladať a môže vystupovať ako strana v súdnom konaní.

5.   Sídlo spoločného podniku IIL2 je v Bruseli, Belgicko.

6.   Stanovy spoločného podniku IIL2 sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Ciele

Spoločný podnik IIL2 má tieto ciele:

a)

podporovať v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 rozvoj a vykonávanie predkonkurenčných výskumných a inovačných činností, ktoré majú strategický význam pre konkurencieschopnosť a vedúce postavenie priemyslu Únie alebo pre riešenie konkrétnych spoločenských výziev, najmä časti II a III prílohy I k rozhodnutiu 2013/743/EÚ, a predovšetkým pre zlepšenie zdravia a blahobytu občanov Únie;

b)

prispievať k cieľom spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, najmä:

i)

zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom skúšaní prioritných liekov, ktoré určila Svetová zdravotnícka organizácia;

ii)

podľa možnosti skrátiť čas potrebný na klinické overenie koncepcie pri vývoji liekov, napríklad v oblasti onkologických, imunologických, respiračných, neurologických a neurodegeneratívnych chorôb;

iii)

vyvinúť nové metódy liečby chorôb, v súvislosti s ktorými existuje vysoká neuspokojená potreba, napríklad Alzheimerova choroba, a kde sú obmedzené trhové stimuly, napríklad antimikrobiálna rezistencia;

iv)

vyvinúť biomarkery na diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré majú jasnú klinickú relevanciu a sú schválené regulačnými orgánmi;

v)

znížiť mieru zlyhania potenciálnych vakcinačných látok v III. fáze klinického skúšania prostredníctvom nových biomarkerov pre kontrolu počiatočnej účinnosti a bezpečnosti;

vi)

zlepšiť súčasný proces vývoja liekov poskytovaním podpory pre vývoj nástrojov, noriem a prístupov na posúdenie účinnosti, bezpečnosti a kvality regulovaných zdravotníckych výrobkov.

Článok 3

Finančný príspevok Únie

1.   Maximálny finančný príspevok Únie do spoločného podniku IIL2 vrátane rozpočtových prostriedkov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov je 1 638 000 000 EUR, pričom:

a)

najviac 1 425 000 000 EUR z neho zodpovedá príspevku Európskej federácie farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) alebo jej zakladajúcich subjektov alebo ich pridružených subjektov;

b)

najviac 213 000 000 EUR z neho zodpovedá príspevkom pridružených partnerov ostatných členov alebo ich zakladajúcich subjektov alebo pridružených subjektov.

Príspevok Únie sa vypláca z prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie vyčlenených pre osobitný program, ktorým sa vykonáva program Horizont 2020, v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom iv) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pre subjekty uvedené v článku 209 uvedeného nariadenia.

2.   Podmienky finančného príspevku Únie sa stanovia v dohode o delegovaní a v dohodách o ročných prevodoch finančných prostriedkov, ktoré sa uzatvoria medzi Komisiou v mene Únie a spoločným podnikom IIL2.

3.   V dohode o delegovaní uvedenej v odseku 2 tohto článku sa upravujú prvky stanovené v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného aj tieto prvky:

a)

požiadavky na príspevok spoločného podniku IIL2 v súvislosti s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky na príspevok spoločného podniku IIL2 v súvislosti s monitorovaním uvedeným v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

konkrétne ukazovatele výkonnosti týkajúce sa fungovania spoločného podniku IIL2;

d)

postupy týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná plniť svoje povinnosti v oblasti šírenia a podávania správ, okrem iného prostredníctvom jednotného portálu pre účastníkov, ako aj iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 spravovaných Komisiou;

e)

ustanovenia na účely uverejňovania výziev spoločného podniku IIL2 na predkladanie návrhov aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia;

f)

využívanie ľudských zdrojov a ich zmeny, predovšetkým nábor pracovníkov podľa funkčnej skupiny, platovej triedy a kategórie, zmeny zatriedenia a všetky zmeny počtu zamestnancov.

Článok 4

Príspevky iných členov ako Únia a pridružených partnerov

1.   EFPIA zabezpečí, aby jej zakladajúce subjekty alebo ich pridružené subjekty uhradili príspevok vo výške minimálne 1 425 000 000 EUR. Ďalší členovia, iní ako Únia, a pridružení partneri zabezpečia, aby ich zakladajúce subjekty alebo ich pridružené subjekty uhradili príspevky v príslušnej výške, ku ktorým sa zaviazali, keď sa stali členmi alebo pridruženými partnermi.

2.   Príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku tvoria príspevky do spoločného podniku IIL2 stanovené v článku 13 ods. 2 a článku 13 ods. 3 písm. b) a c) stanov. Nepeňažné príspevky, ktoré sa skladajú z nákladov vzniknutých v iných tretích krajinách, ako sú krajiny pridružené k programu Horizont 2020, musia byť oprávnené a relevantné z hľadiska cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia a na úrovni programu IIL2 neprekročia 30 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli iným členom ako Únia a pridruženým partnerom.

3.   Iní členovia ako Únia a pridružení partneri každý rok do 31. januára oznamujú správnej rade spoločného podniku IIL2 hodnotu príspevkov uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za jednotlivé predchádzajúce rozpočtové roky. Tieto informácie sa včas poskytnú aj skupine zástupcov štátov.

4.   Na účely určenia hodnoty príspevkov uvedených v článku 13 ods. 3 písm. b) stanov sa náklady určujú v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva dotknutých subjektov, v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, kde je subjekt usadený, a platnými medzinárodnými účtovnými štandardmi alebo medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný dotknutým subjektom. Určenie hodnoty príspevkov môže overiť spoločný podnik IIL2, ak sa vyskytnú nejasnosti vyplývajúce z osvedčenia. V prípade zostávajúcich nejasností môže byť auditované spoločným podnikom IIL2.

5.   Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie do spoločného podniku IIL2 alebo iniciovať postup likvidácie uvedený v článku 21 ods. 2 stanov, ak uvedení členovia a pridružení partneri, ich zakladajúce subjekty alebo ich pridružené subjekty neposkytujú príspevky uvedené v odseku 2 tohto článku, alebo ich poskytujú len sčasti či neskoro.

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, spoločný podnik IIL2 prijíma svoje osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 110/2014 (9).

Článok 6

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov spoločného podniku IIL2 sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sa ustanovujú nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (10) (ďalej len „služobný poriadok“ a „podmienky zamestnávania“), a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Únie na účely uvedenia služobného poriadku a podmienok zamestnávania do účinnosti.

2.   Správna rada vykonáva vo vzťahu k zamestnanom spoločného podniku IIL2 právomoci, ktoré orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy zveruje služobný poriadok a právomoci, ktoré zverujú podmienky zamestnávania (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“).

Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže formou rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a následné delegovanie týchto právomocí na jeho podriadených. V takýchto prípadoch správna rada vykonáva právomoci menovacieho orgánu sama alebo ich deleguje na jedného zo svojich členov alebo na iného člena personálu spoločného podniku IIL2, ktorý nie je výkonným riaditeľom.

3.   Správna rada prijíma príslušné vykonávacie predpisy k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

4.   Počet zamestnancov je určený v pláne pracovných miest spoločného podniku IIL2, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a podľa platovej triedy, ako aj počet zmluvných zamestnancov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času, v súlade s jeho ročným rozpočtom.

5.   Zamestnancov spoločného podniku IIL2 tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

6.   Všetky náklady na zamestnancov znáša spoločný podnik IIL2.

Článok 7

Vyslaní národní experti a stážisti

1.   Spoločný podnik IIL2 môže využívať vyslaných národných expertov a stážistov, ktorí nie sú zamestnancami spoločného podniku IIL2. Počet vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času sa doplní do informácií o zamestnancoch uvedených v článku 6 ods. 4 v súlade s ročným rozpočtom.

2.   Správna rada prijíma rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku IIL2 a využívania stážistov.

Článok 8

Výsady a imunity

Na spoločný podnik IIL2 a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je prílohou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Zodpovednosť spoločného podniku IIL2

1.   Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku IIL2 sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a rozhodným právom pre danú dohodu, rozhodnutie alebo zmluvu.

2.   V prípade mimozáväzkovej zodpovednosti nahradí spoločný podnik IIL2 v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri výkone ich povinností.

3.   Každá platba vykonaná spoločným podnikom IIL2 v súvislosti so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 alebo 2 a náklady a výdavky vzniknuté v tejto súvislosti sa považujú za výdavky spoločného podniku IIL2 a hradia sa z jej zdrojov.

4.   Spoločný podnik IIL2 nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich povinností.

Článok 10

Právomoc Súdneho dvora Európskej únie a rozhodné právo

1.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc:

a)

podľa ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách alebo zmluvách uzatvorených spoločným podnikom IIL2 alebo v jej rozhodnutiach;

b)

v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku IIL2 pri výkone ich povinností;

c)

v každom spore medzi spoločným podnikom IIL2 a jeho zamestnancami v rozsahu a za podmienok stanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania.

2.   Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo iné právne akty Únie, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo spoločného podniku IIL2.

Článok 11

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. júna 2017 vykoná s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku IIL2. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktoré zahŕňa závery hodnotenia a svoje pripomienky. Komisia túto správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky priebežného hodnotenia spoločného podniku IIL2 sa zohľadnia pri hĺbkovom posúdení a priebežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Na základe záverov priebežného hodnotenia uvedeného v odseku 1 tohto článku môže Komisia konať v súlade s článkom 4 ods. 5 alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenie.

3.   Do šiestich mesiacov od likvidácie spoločného podniku IIL2, najneskôr však do dvoch rokov od začatia postupu likvidácie uvedeného v článku 21 stanov, Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku IIL2. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12

Absolutórium

Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku IIL2 udeľuje Európsky parlament na základe odporúčania Rady v súlade s postupom ustanoveným v rozpočtových pravidlách spoločného podniku IIL2.

Článok 13

Audity ex post

1.   Spoločný podnik IIL2 vykonáva audity ex post výdavkov na nepriame opatrenia v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 ako súčasť nepriamych opatrení programu Horizont 2020.

2.   Komisia môže rozhodnúť o vykonaní auditov uvedených v odseku 1 u tých účastníkov, ktorí získali financovanie zo spoločného podniku IIL2. V takomto prípade Komisia tak urobí v súlade s uplatniteľnými pravidlami, najmä nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012, nariadením (EÚ) č. 1290/2013 a nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov členov

1.   Spoločný podnik IIL2 poskytuje zamestnancom Komisie a ďalším osobám povereným spoločným podnikom IIL2 alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup do svojich priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie auditov.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania, vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (12) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zmluvou financovanými podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody, rozhodnutia a zmluvy, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, obsahujú ustanovenia, ktorými sa výslovne splnomocňuje:

a)

spoločný podnik IIL2 a úrad OLAF na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s ich príslušnými právomocami a

b)

Komisia a Dvor audítorov na vykonávanie auditov na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 u príjemcov, ktorí zo spoločného podniku IIL2 získali financovanie, v súlade s ich príslušnými právomocami.

4.   Spoločný podnik IIL2 zabezpečí, aby sa finančné záujmy jeho členov primerane chránili, vykonávaním alebo zadávaním vhodných vnútorných a externých kontrol.

5.   Spoločný podnik IIL2 pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13). Spoločný podnik IIL2 prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní, ktoré vykonáva OLAF.

Článok 15

Dôvernosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, spoločný podnik IIL2 zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy jeho členov alebo účastníkov zapojených do činností spoločného podniku IIL2.

Článok 16

Transparentnosť

1.   Na dokumenty držané spoločným podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (14).

2.   Správna rada spoločného podniku IIL2 môže prijať praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, rozhodnutia, ktoré prijme spoločný podnik IIL2 v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi za podmienok stanovených v článku 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 17

Pravidlá účasti a šírenia

Na opatrenia financované spoločným podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1290/2013. V súlade s uvedeným nariadením sa spoločný podnik IIL2 považuje za financujúci orgán a poskytuje finančnú podporu nepriamym opatreniam stanoveným v článku 1 stanov.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Spoločný podnik IIL2 a štát, v ktorom má spoločný podnik sídlo, môžu uzavrieť administratívnu dohodu o výsadách a imunitách a o inej podpore, ktorú tento štát poskytne spoločnému podniku IIL2.

Článok 19

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (ES) č. 73/2008 sa zrušuje.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa činnosti začaté v rámci nariadenia (ES) č. 73/2008 a finančné záväzky súvisiace s uvedenými činnosťami až do ich ukončenia naďalej riadia uvedeným nariadením.

Akcie vyplývajúce z výzvy na predkladanie návrhov stanovenej v ročnom pláne plnenia prijatom podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 sa takisto považujú za akcie začaté podľa uvedeného nariadenia.

Priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia zahŕňa záverečné hodnotenie spoločného podniku IIL podľa nariadenia (ES) č. 73/2008.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti zamestnancov zamestnaných na základe nariadenia (ES) č. 73/2008.

Pracovné zmluvy zamestnancov uvedených v prvom pododseku sa môžu obnoviť na základe tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania.

Výkonný riaditeľ vymenovaný podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 sa s účinnosťou od 27. júna 2014 na zostávajúce funkčné obdobie poverí funkciami výkonného riaditeľa stanovenými v tomto nariadení. Ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.

4.   Pokiaľ sa členovia spoločného podniku IIL podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 nedohodnú inak, všetky práva a povinnosti vrátane aktív, dlhov alebo záväzkov členov spoločného podniku IIL podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 sa prevedú na členov spoločného podniku IIL2 podľa tohto nariadenia.

5.   Všetky nepoužité rozpočtové prostriedky podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 sa prevádzajú na spoločný podnik IIL2.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe „Spolupráca“, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


PRÍLOHA

STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU INICIATÍVY PRE INOVAČNÉ LIEKY 2

Článok 1

Úlohy

Spoločný podnik IIL2 má tieto úlohy:

a)

mobilizuje zdroje verejného a súkromného sektora potrebné na dosiahnutie cieľov spoločného podniku IIL2;

b)

uskutočňuje pravidelné preskúmania a všetky potrebné úpravy strategického výskumného programu spoločného podniku IIL2 na základe vedeckého vývoja, ku ktorému dôjde počas vykonávania programu;

c)

vytvára a rozvíja úzku a dlhodobú spoluprácu medzi Úniou, ostatnými členmi, pridruženými partnermi a ostatnými zainteresovanými stranami, ako napríklad s inými odvetviami, regulačnými orgánmi, organizáciami pacientov, akademickými a klinickými strediskami, ako aj spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou;

d)

uľahčuje koordináciu s európskymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými činnosťami v tejto oblasti, a zároveň komunikuje a spolupôsobí s členskými štátmi a krajinami pridruženými k programu Horizont 2020;

e)

účinne podporuje predkonkurenčný výskum a inováciu v oblasti vied o živej prírode, a to najmä prostredníctvom grantov; v prípade, že sú potrebné klinické skúšky, sa priorita udelí fázam I a II; fázy III a IV sa financujú v odôvodnených prípadoch, keď sa preukáže, že existujú nenaplnené medicínske potreby, a ktoré nie sú konkurenčné alebo sú predkonkurenčné;

f)

stanovuje a vykonáva ročný pracovný plán spoločného podniku IIL2, najmä prostredníctvom výziev na predkladanie súťažných návrhov;

g)

iniciuje výzvy na predkladanie súťažných návrhov a všetky ďalšie postupy potrebné na financovanie, hodnotí návrhy, udeľuje projektom finančné prostriedky podľa platných pravidiel a v rámci dostupných finančných prostriedkov;

h)

uverejňuje informácie o projektoch vrátane zúčastnených subjektov a výšky finančného príspevku spoločného podniku IIL2 na každého účastníka;

i)

vykonáva činnosti v oblasti informovania, komunikácie, využívania a šírenia primeraným uplatňovaním článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, čo zahŕňa aj poskytovanie a sprístupňovania podrobných informácií o výsledkoch výziev na predloženie návrhov v spoločnej elektronickej databáze Horizont 2020;

j)

nadväzuje kontakty so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane výskumných organizácií a univerzít;

k)

organizuje pravidelnú komunikáciu vrátane aspoň jedného stretnutia ročne so záujmovými skupinami a so zainteresovanými stranami prostredníctvom fóra zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť výskumných činností spoločného podniku IIL2;

l)

vykonáva akékoľvek iné úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Členovia a pridružení partneri

1.

Členmi spoločného podniku IIL2 sú:

a)

Únia zastúpená Komisiou;

b)

po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (ďalej len „EFPIA“).

2.

O členstvo v spoločnom podniku IIL2 sa môže uchádzať každá právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo podporuje výskum a inovácie v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020, za predpokladu, že prispieva k financovaniu uvedenému v článku 13 týchto stanov v záujme dosiahnutia cieľov spoločného podniku IIL2 stanovených v článku 2 tohto nariadenia a že prijme stanovy spoločného podniku IIL2.

3.

Zakladajúce subjekty člena sú subjekty, ktoré vytvárajú každého člena spoločného podniku IIL2, okrem Únie, podľa stanov daného člena.

4.

Akákoľvek právnická osoba v členskom štáte alebo krajine pridruženej k rámcovému programu Horizont 2020, ktorá nie je členom alebo zakladajúcim subjektom člena alebo ich pridruženým subjektom a ktorá podporuje ciele spoločného podniku IIL2 v konkrétnej oblasti svojho výskumu, môže po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu požiadať o účasť v spoločnom podniku IIL2 ako pridružený partner spoločného podniku IIL2. V písomnom súhlase sa uvádza podrobný rozsah pridruženia, pokiaľ ide o obsah, činnosti a trvanie.

5.

Pridružení partneri, podobne ako iní členovia ako Únia, prispievajú na prevádzkové náklady spoločného podniku IIL2 v súlade s článkom 13 týchto stanov.

V písomnom súhlase sa podrobne uvádza príspevok pridružených partnerov pre spoločný podnik IIL2 a skutočnosť, že zodpovedá príspevku Únie v súlade s článkom 3 a článkom 4 tohto nariadenia.

Článok 3

Zmeny členstva a pridruženia

1.

Každá žiadosť o členstvo alebo o postavenie pridruženého partnera spoločného podniku IIL2 sa adresuje správnej rade. V prípade žiadosti o členstvo je k žiadosti priložený návrh na úpravu zloženia správnej rady.

2.

Správna rada žiadosť posúdi, pričom zohľadní relevantnosť a možnú pridanú hodnotu uchádzača z hľadiska dosiahnutia cieľov spoločného podniku IIL2 a následne o žiadosti rozhodne.

3.

Každý člen alebo pridružený partner môže svoje členstvo alebo pridruženie v spoločnom podniku IIL2 ukončiť. Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa neodvolateľným šesť mesiacov po jeho oznámení ostatným členom alebo pridruženým partnerom. Od tohto momentu je bývalý člen alebo pridružený partner oslobodený od všetkých záväzkov okrem tých, ktoré spoločný podnik IIL2 schválil alebo ktoré mu vznikli pred ukončením príslušného členstva alebo pridruženia.

4.

Členstvo v spoločnom podniku IIL2 alebo pridruženie k nemu nemožno previesť na tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

5.

Po každej zmene členstva alebo pridruženia podľa tohto článku Komisia bezodkladne zverejní na svojej webovej lokalite aktualizovaný zoznam členov a pridružených partnerov spoločného podniku IIL2 spolu s dátumom nadobudnutia účinnosti takejto zmeny.

Článok 4

Organizácia spoločného podniku IIL2

1.

Orgánmi spoločného podniku IIL2 sú:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

vedecký výbor;

d)

skupina zástupcov štátov;

e)

fórum zainteresovaných strán.

2.

Vedecký výbor, skupina zástupcov štátov a fórum zainteresovaných strán sú poradné orgány spoločného podniku IIL2.

Článok 5

Zloženie správnej rady

Správna rada sa skladá z piatich zástupcov každého člena.

Článok 6

Fungovanie správnej rady

1.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, má každý člen percentuálny podiel zo 100 hlasovacích práv zodpovedajúci percentuálnemu podielu jeho príspevku do spoločného podniku IIL2.

Únia má 50 % hlasovacích práv. Hlasovacie práva Komisie sú nedeliteľné. Každý člen môže svoje hlasovacie práva rozdeliť medzi svojich zástupcov v správnej rade. Členovia vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nepodarí dosiahnuť, správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí nie sú prítomní.

Predsedu správnej rady vymenúva na základe každoročnej rotácie striedavo Únia a ostatní členovia.

2.

Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát do roka. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena alebo na žiadosť predsedu sa môže konať mimoriadne zasadnutie. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda a zvyčajne sa konajú v sídle spoločného podniku IIL2.

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada pozýva ktoréhokoľvek z pridružených partnerov, aby sa zúčastnil na rokovaniach správnej rady o tých bodoch programu, ktoré sa týkajú jeho pridruženia. Pridružení partneri nemajú hlasovacie práva.

Predseda skupiny zástupcov štátov sa zúčastňuje na zasadnutiach a rokovaniach správnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovateľ má právo zúčastniť predseda vedeckého výboru, keď sa rokuje o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, pričom sa môže zapájať do rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada môže na svoje zasadnutia v jednotlivých prípadoch pozvať ako pozorovateľov ďalšie osoby, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov Únie.

3.

Zástupcovia členov nie sú osobne zodpovední za konanie vo funkcii zástupcov v správnej rade.

4.

Správna rada prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Úlohy správnej rady

1.

Správna rada nesie celkovú zodpovednosť za strategické smerovanie a činnosť spoločného podniku IIL2 a dohliada na vykonávanie jeho činností.

2.

Komisia sa v rámci svojej úlohy v správnej rade snaží zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami spoločného podniku IIL2 a relevantnými činnosťami programu Horizont 2020 s cieľom podporiť synergie pri identifikácii priorít spoločného výskumu.

3.

Správna rada plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

posudzuje, schvaľuje alebo zamieta nové žiadosti o členstvo v súlade s článkom 3 týchto stanov;

b)

rozhoduje o ukončení členstva alebo pridruženia všetkých členov alebo pridružených partnerov spoločného podniku IIL2, ktorí neplnia svoje záväzky;

c)

prijíma rozpočtové pravidlá spoločného podniku IIL2 v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;

d)

prijíma ročný rozpočet spoločného podniku IIL2 vrátane zodpovedajúceho plánu pracovných miest, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a platovej triedy, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času;

e)

vo vzťahu k zamestnancom vykonáva právomoci menovacieho orgánu v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia;

f)

vymenúva, odvoláva a predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje jeho činnosť a sleduje jeho výkon;

g)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa schvaľuje organizačnú štruktúru programovej kancelárie;

h)

po porade s vedeckým výborom a so skupinou zástupcov štátov prijíma ročný pracovný plán a príslušné odhady výdavkov navrhnuté výkonným riaditeľom v úzkej spolupráci s poradnými skupinami;

i)

schvaľuje výročnú správu o činnosti vrátane zodpovedajúcich výdavkov;

j)

v prípade potreby zabezpečuje zriadenie útvaru vnútorného auditu spoločného podniku IIL2;

k)

schvaľuje výzvy na predkladanie návrhov a podľa potreby aj príslušné pravidlá pre postupy predkladania, hodnotenia, výberu, udeľovania a preskúmania navrhnuté výkonným riaditeľom v úzkej spolupráci s poradnými skupinami;

l)

schvaľuje zoznam opatrení vybratých na financovanie;

m)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa stanovuje komunikačnú politiku spoločného podniku IIL2;

n)

v prípade potreby stanovuje vykonávacie pravidlá k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia;

o)

v prípade potreby stanovuje pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku IIL2 a pravidlá využívania stážistov v súlade s článkom 7 tohto nariadenia;

p)

v prípade potreby zriaďuje poradné skupiny dopĺňajúce orgány spoločného podniku IIL2;

q)

v prípade potreby predkladá Komisii všetky žiadosti o zmenu tohto nariadenia navrhnuté ktorýmkoľvek členom spoločného podniku IIL2;

r)

zodpovedá za všetky úlohy, ktoré nie sú konkrétne pridelené konkrétnemu orgánu spoločného podniku IIL2; tieto úlohy môže prideliť niektorému z uvedených orgánov.

Článok 8

Vymenovanie výkonného riaditeľa, jeho odvolanie a predĺženie jeho funkčného obdobia

1.

Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Komisia podľa potreby zapojí do výberového konania zástupcov ostatných členov spoločného podniku IIL2.

Primerané zastúpenie ostatných členov spoločného podniku IIL2 sa zabezpečí predovšetkým vo fáze predbežného výberu výberového konania. Na tento účel iní členovia ako Únia na základe spoločnej dohody vymenujú zástupcu a pozorovateľa v mene správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je dočasným zamestnancom spoločného podniku IIL2 podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania.

Na účely uzatvorenia pracovnej zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje spoločný podnik IIL2 predseda správnej rady.

3.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je tri roky. Na konci uvedeného obdobia Komisia posúdi, podľa potreby so zapojením iných členov ako Únia, činnosť výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy spoločného podniku IIL2.

4.

Správna rada môže na návrh Komisie, ktorá zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3, predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to iba raz a maximálne o štyri roky.

5.

Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

6.

Výkonný riaditeľ môže byť z funkcie odvolaný len rozhodnutím správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie podľa potreby so zapojením iných členov ako Únia.

Článok 9

Úlohy výkonného riaditeľa

1.

Výkonný riaditeľ je najvyšší vedúci pracovník zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku IIL2 v súlade s rozhodnutiami správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom spoločného podniku IIL2. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

3.

Výkonný riaditeľ plní rozpočet spoločného podniku IIL2.

4.

Výkonný riaditeľ nezávisle vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

a)

vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane príslušného plánu pracovných miest, v ktorom sa uvádza počet dočasných pracovných miest podľa platovej triedy a funkčnej skupiny, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času, a predkladá ich správnej rade na prijatie;

b)

v úzkej spolupráci s poradnými skupinami vypracúva ročný pracovný plán a zodpovedajúce odhady výdavkov a predkladá ich správnej rade na prijatie;

c)

predkladá správnej rade na stanovisko ročnú účtovnú závierku;

d)

vypracúva výročnú správu o činnosti vrátane informácie o príslušných výdavkov a predkladá ju správnej rade na schválenie;

e)

predkladá správnej rade na schválenie zoznam opatrení vybraných na financovanie;

f)

pravidelne informuje skupinu zástupcov štátov a vedecký výbor o všetkých veciach relevantných pre ich poradnú úlohu;

g)

podpisuje jednotlivé dohody a rozhodnutia o grantoch;

h)

podpisuje verejné zákazky;

i)

vykonáva komunikačnú politiku spoločného podniku IIL2;

j)

organizuje a riadi činnosti a zamestnancov spoločného podniku IIL2 a vykonáva nad nimi dohľad v rozsahu svojho poverenia správnou radou, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

k)

vytvára účinný a efektívny systém vnútornej kontroly, zabezpečuje jeho fungovanie a o akejkoľvek jeho podstatnej zmene informuje správnu radu;

l)

zabezpečuje vykonávanie posúdenia rizík a ich riadenia;

m)

prijíma akékoľvek iné opatrenia potrebné na posúdenie pokroku spoločného podniku IIL2 pri dosahovaní stanovených cieľov;

n)

plní všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverila alebo ktoré na neho delegovala správna rada.

5.

Výkonný riaditeľ zriadi programovú kanceláriu, ktorá pod jeho vedením vykonáva všetky pomocné úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. Programová kancelária sa skladá zo zamestnancov spoločného podniku IIL2 a plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

poskytuje pomoc pri zriaďovaní a riadení vhodného účtovného systému v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku IIL2;

b)

riadi výzvy na predkladanie návrhov podľa ročného pracovného plánu a vykonáva správu dohôd a rozhodnutí vrátane ich koordinácie;

c)

poskytuje členom a ostatným orgánom spoločného podniku IIL2 všetky relevantné informácie a pomoc, ktoré potrebujú pri plnení svojich povinností, a reaguje na ich konkrétne požiadavky;

d)

plní funkciu sekretariátu orgánov spoločného podniku IIL2 a poskytuje pomoc všetkým poradným skupinám zriadeným správnou radou.

Článok 10

Vedecký výbor

1.

Vedecký výbor sa skladá z najviac jedenástich členov, ktorí sa vymenúvajú na obnoviteľné dvojročné obdobie. Výbor si spomedzi svojich členov volí predsedu na dva roky.

V prípade osobitných ad hoc úloh môžu byť vymenovaní ďalší odborníci na časovo obmedzené obdobie. Ich výber sa uskutoční rovnakým postupom ako pri stálych členoch vedeckého výboru.

2.

Vo výbore sú vyváženým spôsobom zastúpení celosvetovo uznávaní experti z akademického prostredia, priemyslu a regulačných orgánov. Spoločne majú členovia vedeckého výboru nevyhnutné vedecké kompetencie a odborné znalosti z danej technickej oblasti, ktoré sú potrebné na to, aby mohli spoločnému podniku IIL2 dávať vedecky podložené odporúčania.

3.

Správna rada ustanoví konkrétne kritériá a výberový proces pre zloženie vedeckého výboru a vymenúva jeho členov. Správna rada zváži prípadných kandidátov navrhnutých skupinou zástupcov štátov spoločného podniku IIL2.

4.

Vedecký výbor plní tieto úlohy:

a)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s vedeckými prioritami, ktoré sa majú začleniť do strategického výskumného programu, pričom zohľadňuje súvisiace činnosti programu Horizont 2020;

b)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s vedeckými prioritami, ktoré sa majú riešiť v rámci ročných pracovných plánov;

c)

poskytuje poradenstvo o vedeckom pokroku opísanom vo výročnej správe o činnosti.

5.

Zasadnutie vedeckého výboru sa uskutočňuje aspoň dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

6.

Vedecký výbor môže so súhlasom svojho predsedu pozvať na svoje zasadnutia aj iné osoby.

7.

Vedecký výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Skupina zástupcov štátov

1.

Skupina zástupcov štátov spoločného podniku IIL2 sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a z každej krajiny pridruženej k programu Horizont 2020. Skupina si volí predsedu spomedzi svojich členov.

2.

Zasadnutie skupiny zástupcov štátov sa uskutočňuje aspoň dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, prípadne ich zástupcovia.

Predseda skupiny zástupcov štátov môže na jej zasadnutia pozvať ako pozorovateľov ďalšie osoby, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov Únie a zástupcov združení MSP.

3.

Skupina zástupcov štátov sa vyjadruje a najmä skúma informácie a poskytuje stanoviská k týmto témam:

a)

pokrok v realizácii programu spoločného podniku IIL2 a dosahovanie jeho cieľov vrátane informácií o výzvach na predkladanie návrhov a procesu ich hodnotenia;

b)

aktualizácia strategického smerovania;

c)

prepojenie s programom Horizont 2020;

d)

ročné pracovné plány;

e)

zapojenie MSP.

4.

Skupina zástupcov štátov tiež poskytuje spoločnému podniku IIL2 informácie a zabezpečuje kontakt s ním v týchto záležitostiach:

a)

stav príslušných národných alebo regionálnych programov v oblasti výskumu a inovácie a určenie možných oblastí spolupráce vrátane ich zavedenia s cieľom umožniť synergie medzi nimi a predchádzať ich prekrývaniu;

b)

konkrétne opatrenia prijaté na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pokiaľ ide o podujatia v oblasti šírenia informácií, špecializované technické semináre a komunikačné činnosti.

5.

Skupina zástupcov štátov môže z vlastnej iniciatívy vypracovať pre správnu radu odporúčania alebo návrhy týkajúce sa technických, riadiacich a finančných záležitostí, ako aj ročných plánov, najmä ak sa dotýkajú národných alebo regionálnych záujmov.

Správna rada bez zbytočných prieťahov informuje skupinu zástupcov štátov o tom, ako nadviazala na tieto odporúčania alebo návrhy alebo zdôvodní, ak na ne nenadviazala.

6.

Skupina zástupcov štátov dostáva pravidelne informácie, okrem iného o účasti na nepriamych opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik IIL2, o výsledku každej výzvy na predkladanie návrhov a o výsledku vykonávania projektov, o odôvodnení činností uvedených v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, o synergiách s inými príslušnými programami Únie a o plnení rozpočtu spoločného podniku IIL2.

7.

Skupina zástupcov štátov prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Fórum zainteresovaných strán

1.

Fórum zainteresovaných strán je otvorené všetkým zainteresovaným stranám z verejného i súkromného sektora, medzinárodným záujmovým skupinám z členských štátov, pridružených krajín, ako aj z iných krajín.

2.

Fórum zainteresovaných strán je informované o činnostiach spoločného podniku IIL2 a vyzýva sa, aby sa k nim vyjadrilo.

3.

Zasadnutia fóra zainteresovaných strán zvoláva výkonný riaditeľ.

Článok 13

Zdroje financovania

1.

Spoločný podnik IIL2 financuje spoločne Únia a iní členovia ako Únia a pridružení partneri alebo ich zakladajúce subjekty alebo ich pridružené subjekty, a to finančnými príspevkami vyplácanými v splátkach a príspevkami pozostávajúcimi z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení a ktoré spoločný podnik IIL2 neuhrádza.

2.

Administratívne náklady spoločného podniku IIL2 neprekročia sumu 85 200 000 EUR a hradia sa z finančných príspevkov každoročne rozdelených rovnakým dielom medzi Úniu a iných členov ako Únia. Ak sa časť príspevku na administratívne náklady nevyužije, môže sa poskytnúť na uhradenie prevádzkových nákladov spoločného podniku IIL2.

3.

Prevádzkové náklady spoločného podniku IIL2 sa hradia z týchto príspevkov:

a)

finančný príspevok Únie;

b)

nefinančné príspevky iných členov ako Únia a pridružených členov, alebo ich zakladajúcich subjektov alebo pridružených subjektov, ktoré pozostávajú z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení, a v súvislosti s poradnými skupinami, ak sú uvedené v ročnom pracovnom pláne, po odpočítaní príspevku spoločného podniku IIL2 a všetkých ďalších finančných príspevkov Únie na tieto náklady;

c)

finančný príspevok iných členov ako Únia a finančný príspevok pridružených partnerov alebo ich zakladajúcich subjektov alebo pridružených subjektov, ktoré možno poskytnúť popri príspevku podľa bodu b) alebo namiesto neho.

4.

Zdroje spoločného podniku IIL2 zahrnuté do jeho rozpočtu sa skladajú z týchto príspevkov:

a)

finančné príspevky členov na administratívne náklady;

b)

finančné príspevky členov a pridružených partnerov na prevádzkové náklady;

c)

akékoľvek príjmy plynúce zo spoločného podniku IIL2;

d)

ďalšie finančné príspevky, zdroje a príjmy.

Všetky úroky z príspevkov členov a pridružených partnerov do spoločného podniku IIL2 sa považujú za jeho príjmy.

5.

Všetky zdroje spoločného podniku IIL2 a jeho činnosti sú určené na plnenie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

6.

Spoločný podnik IIL2 vlastní všetky aktíva, ktoré vytvorí alebo ktoré sú naň prevedené na účely plnenia jeho cieľov.

7.

S výnimkou prípadov likvidácie spoločného podniku IIL2 sa členom spoločného podniku IIL2 prebytky príjmov oproti výdavkom nevyplácajú.

Článok 14

Finančné záväzky

Finančné záväzky spoločného podniku IIL2 neprekročia výšku dostupných finančných prostriedkov alebo prostriedkov, ktoré sa jeho členovia a pridružení partneri zaviazali poskytnúť do jeho rozpočtu.

Článok 15

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra.

Článok 16

Plánovanie činností a finančné plánovanie

1.

Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na prijatie návrh ročného pracovného plánu, ktorý obsahuje podrobný plán výskumných a inovačných činností, administratívnych činností a príslušných odhadov výdavkov na nadchádzajúci rok. Návrh pracovného plánu obsahuje aj odhadovanú hodnotu príspevkov, ktoré sa majú uhradiť v súlade s článkom 13 ods. 3 písm. b) stanov.

2.

Ročný pracovný plán na daný rok sa prijíma do konca predchádzajúceho roku. Ročný pracovný plán sa zverejňuje.

3.

Výkonný riaditeľ vypracúva návrh ročného rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na prijatie.

4.

Ročný rozpočet na daný rok prijíma správna rada do konca predchádzajúceho roku.

5.

Ročný rozpočet sa upraví tak, aby sa zohľadnila výška finančného príspevku Únie stanovená v rozpočte Únie.

Článok 17

Správy o činnosti a finančné správy

1.

Výkonný riaditeľ každoročne podáva správnej rade správu o plnení povinností výkonného riaditeľa v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku IIL2.

Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od konca každého rozpočtového roku predloží správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný podnik IIL2 dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o ročný pracovný plán na daný rok. Výročná správa o činnosti okrem iného obsahuje informácie o týchto aspektoch:

a)

vykonané výskumné, inovačné a iné činnosti a príslušné výdavky;

b)

navrhnuté činnosti s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín;

c)

činnosti vybrané na financovanie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajiny a s uvedením príspevku spoločného podniku IIL2 poskytnutého jednotlivým účastníkom a na jednotlivé činnosti.

2.

Výročná správa o činnosti sa po schválení správnou radou zverejní.

3.

Účtovník spoločného podniku IIL2 zašle do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku.

Spoločný podnik IIL2 zašle do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

Po získaní pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku IIL2 podľa článku 148 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 účtovník vypracuje konečnú účtovnú závierku spoločného podniku IIL2 a výkonný riaditeľ ju predloží správnej rade na zaujatie stanoviska.

Správna rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej závierke spoločného podniku IIL2.

Výkonný riaditeľ zasiela do 1. júla roka po nasledujúcom rozpočtovom roku konečnú účtovnú závierku spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Konečná účtovná závierka sa do 15. novembra nasledujúceho rozpočtového roku uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Výkonný riaditeľ zašle do 30. septembra Dvoru audítorov odpoveď na zistenia uvedené v jeho výročnej správe. Výkonný riaditeľ predkladá túto odpoveď aj správnej rade.

Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 18

Vnútorný audit

Vnútorný audítor Komisie vykonáva vo vzťahu k spoločnému podniku IIL2 rovnaké právomoci ako voči Komisii.

Článok 19

Zodpovednosť členov a poistenie

1.

Finančná zodpovednosť členov za dlhy spoločného podniku IIL2 je obmedzená na výšku ich poskytnutého príspevku na administratívne náklady.

2.

Spoločný podnik IIL2 uzatvorí primerané poistenie a zachováva ho.

Článok 20

Konflikt záujmov

1.

Spoločný podnik IIL2, jeho orgány a zamestnanci sa vyhýbajú konfliktu záujmov pri vykonávaní svojich činností.

2.

Správna rada spoločného podniku IIL2 prijíma pravidlá na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov svojich členov, pridružených partnerov, orgánov a zamestnancov. Tieto pravidlá obsahujú ustanovenia zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov v prípade zástupcov členov, ktorí pôsobia v správnej rade.

Článok 21

Likvidácia

1.

Na konci obdobia stanoveného v článku 1 tohto nariadenia sa vykoná likvidácia spoločného podniku IIL2.

2.

Okrem odseku 1 sa postup likvidácie začne automaticky v prípade, že Únia alebo všetci ostatní členovia ukončia svoje členstvo v spoločnom podniku IIL2.

3.

Na účely vykonania postupov likvidácie spoločného podniku IIL2 správna rady vymenuje jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí postupujú podľa rozhodnutí správnej rady.

4.

Aktíva spoločného podniku IIL2 sa pri jeho likvidácii použijú na uhradenie záväzkov a výdavkov súvisiacich s likvidáciou. Akýkoľvek prebytok sa rozdelí medzi aktuálnych členov v čase likvidácie, a to úmerne k ich finančnému príspevku do spoločného podniku IIL2. Akýkoľvek prebytok, ktorý pripadne Únii, sa vráti do rozpočtu Únie.

5.

Na zabezpečenie riadnej správy všetkých dohôd alebo rozhodnutí, ktoré spoločný podnik IIL2 uzavrel či prijal, ako aj akýchkoľvek verejných zákaziek s trvaním, ktoré je dlhšie ako trvanie spoločného podniku IIL2, sa stanoví ad hoc postup.


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/77


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 558/2014

zo 6. mája 2014

o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 187 a prvý odsek článku 188,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

keďže:

(1)

Verejno-súkromné partnerstvá vo forme spoločných technologických iniciatív boli pôvodne ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2).

(2)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES (3), sa určili konkrétne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa majú podporovať, vrátane verejno-súkromného partnerstva v špecifickej oblasti spoločnej technologickej iniciatívy Čisté nebo.

(3)

V oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (ďalej len „stratégia Európa 2020“) schválenom Európskym parlamentom a Radou sa zdôrazňuje potreba vytvoriť priaznivé podmienky pre investovanie do znalostí a inovácie, aby sa dosiahol inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Únii.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (4) sa zriadil program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“). Program Horizont 2020, má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu spojením programu Horizont 2020 a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácia môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti, vytvoriť pákový efekt súkromných investícií a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku vrátane vyváženého príspevku všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za plnenie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie týkajúcimi sa výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a malo by ponúkať príležitosť zúčastniť sa širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich v konkrétnych oblastiach. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 zapojenie Únie do týchto partnerstiev môže mať formu finančných príspevkov do spoločných podnikov zriadených na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(5)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 a s rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (5), by sa mala poskytnúť ďalšia podpora spoločným podnikom zriadeným na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES za podmienok uvedených v rozhodnutí 2013/743/EÚ.

(6)

Spoločný podnik Čisté nebo zriadený nariadením Rady (ES) č. 71/2008 (6) plní svoje ciele podnecovania nového výskumu v rámci verejno-súkromného partnerstva, ktoré umožňuje dlhodobú spoluprácu európskymi zainteresovanými stranami z odvetvia letectva. Na Čistom nebi sa intenzívne zúčastňovali malé a stredné podniky (MSP), pričom sa im pridelilo približne 40 % rozpočtu na výzvy na predkladanie návrhov. Priebežné hodnotenie spoločného podniku Čisté nebo ukázalo, že spoločný podnik úspešne podnecuje vývoj zameraný na plnenie environmentálnych cieľov. Okrem toho bol veľmi úspešný aj pri zabezpečovaní rozsiahlej a mnohostrannej účasti všetkých kľúčových odvetví Únie a veľkého počtu MSP. Viedlo to k novej spolupráci a účasti nových organizácií. Jeho výskumná oblasť by sa preto mala aj naďalej podporovať, aby sa dosiahli jeho ciele stanovené v tomto nariadení.

(7)

V pokračujúcej podpore výskumného programu Čisté nebo by sa mali zohľadniť aj skúsenosti získané z činnosti spoločného podniku Čisté nebo vrátane výsledkov jeho priebežného hodnotenia a odporúčaní zainteresovaných strán a mal by sa vykonávať s použitím štruktúry a pravidiel, ktoré lepšie zodpovedajú danému účelu, aby sa zvýšila efektívnosť a zabezpečilo zjednodušenie. Na tento účel by mal spoločný podnik Čisté nebo 2 prijať rozpočtové pravidlá špecifické pre svoje potreby v súlade s článkom 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7).

(8)

Súkromní členovia spoločného podniku Čisté nebo súhlasili s tým, aby sa výskumné činnosti spoločného podniku Čisté nebo uskutočňovali so štruktúrou lepšie prispôsobenou povahe verejno-súkromného partnerstva. Je vhodné, aby súkromní členovia spoločného podniku Čisté nebo 2 písomným potvrdením prijali stanovy, ktoré tvoria prílohu k tomuto nariadeniu.

(9)

Aby spoločný podnik Čisté nebo 2 dosiahol svoje ciele, mal by poskytovať finančnú podporu pre členov a účastníkov, a to najmä vo forme grantov na základe otvorených výziev na predkladanie súťažných návrhov.

(10)

Spoločný podnik Čisté nebo 2 by mal fungovať otvoreným a transparentným spôsobom, mal by svojim príslušným orgánom včas poskytovať všetky náležité dostupné informácie a mal by propagovať svoje činnosti, okrem iného prostredníctvom informačných aktivít a prostredníctvom šírenia informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov spoločného podniku Čisté nebo 2 by sa mal sprístupniť verejnosti.

(11)

Príspevky od súkromných členov by nemali byť obmedzené len na administratívne náklady spoločného podniku Čisté nebo 2 a spolufinancovanie potrebné na vykonávanie výskumných a inovačných činností podporovaných spoločným podnikom Čisté nebo 2, ale mali by sa vzťahovať aj na ďalšie činnosti, ktoré sa predtým avizovali a ktoré majú realizovať súkromní členovia v súlade s plánom doplnkových činnosti. Aby bolo možné získať správny prehľad o pákovom efekte, tieto doplnkové činnosti by mali prispievať k širšej spoločnej technologickej iniciatíve Čisté nebo.

(12)

Účasť na nepriamych opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik Čisté nebo 2, by mala byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (8). Spoločný podnik Čisté nebo 2 by mal navyše zabezpečiť jednotné uplatňovanie uvedených pravidiel na základe príslušných opatrení prijatých Komisiou.

(13)

Spoločný podnik Čisté nebo 2 by mal na zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti a na uľahčenie účasti využívať aj elektronické prostriedky spravované Komisiou. Výzvy na predkladanie návrhov vyhlasované spoločným podnikom Čisté nebo 2 by sa preto mali uverejňovať aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 spravovaných Komisiou. Spoločný podnik Čisté nebo 2 by na účely začlenenia do elektronických systémov na podávanie správ a šírenie informácií v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia, mal navyše poskytovať príslušné údaje okrem iného o návrhoch, uchádzačoch, grantoch a účastníkoch vo vhodnom formáte a s periodicitou zodpovedajúcou povinnostiam Komisie v oblasti podávania správ.

(14)

Pri klasifikácii technického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činnostiach by mal spoločný podnik Čisté nebo 2 zohľadniť vymedzenia OECD týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti.

(15)

S finančným príspevkom Únie by sa malo hospodáriť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a pravidlami nepriameho hospodárenia ustanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (9).

(16)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom, neprimerane rozsiahleho množstva dokumentácie a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Audity prijímateľov finančných prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia by sa mali uskutočňovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(17)

Finančné záujmy Únie a iných členov spoločného podniku Čisté nebo 2 by mali byť počas celého výdavkového cyklu chránené primeranými opatreniami vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby vrátane administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(18)

Vnútorný audítor Komisie by mal vo vzťahu k spoločnému podniku Čisté nebo 2 vykonávať také isté právomoci, aké vykonáva vo vzťahu ku Komisii.

(19)

Vzhľadom na osobitnú povahu a súčasné postavenie spoločných podnikov a s cieľom zabezpečiť kontinuitu so siedmym rámcovým programom by sa spoločným podnikom malo naďalej udeľovať samostatné absolutórium. Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by preto mal absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 udeľovať Európsky parlament na základe odporúčania Rady. Na finančný príspevok Únie na spoločný podnik Čisté nebo 2 by sa preto nemali uplatňovať požiadavky v oblasti podávania správ ustanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ale mali by sa čo najviac zosúladiť s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na orgány podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Audit účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií by mal vykonávať Dvor audítorov.

(20)

Pri vykonávaní finančnej podpory Únie zameranej na rozsiahle činnosti naplánované na niekoľko rokov sa odporúča ustanoviť možnosť rozdeliť viacročné rozpočtové záväzky na strane Únie a spoločného podniku Čisté nebo 2 na ročné splátky. Dlhodobé finančné záväzky Únie a spoločného podniku Čisté nebo 2 by mali umožniť znížiť neistotu spojenú s dokončením týchto rozsiahlych činností.

(21)

Program Horizont 2020 by mal podporou synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) prispieť k preklenutiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v rámci Únie. Preto by sa mal spoločný podnik Čisté nebo 2 usilovať nadviazať úzku súčinnosť s fondmi EŠIF, ktoré môžu špecificky pomôcť posilniť miestne, regionálne a národné výskumné a inovačné kapacity v oblasti spoločného podniku Čisté nebo 2 a podporiť úsilie o inteligentnú špecializáciu.

(22)

Spoločný podnik Čisté nebo bol zriadený na obdobie do 31. decembra 2017. Spoločný podnik Čisté nebo 2 by mal poskytovať neustálu podporu výskumnému programu Čisté nebo vykonávaním zostávajúcich činností, ktoré sa začali na základe nariadenia (ES) č. 71/2008 v súlade s uvedeným nariadením. Prechod od spoločného podniku Čisté nebo na spoločný podnik Čisté nebo 2 by mal byť zosúladený a zosynchronizovaný s prechodom od siedmeho rámcového programu na program Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie finančných prostriedkov dostupných na výskum. V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa preto nariadenie (ES) č. 71/2008 malo zrušiť a mali by sa ustanoviť prechodné ustanovenia.

(23)

S ohľadom na celkový cieľ programu Horizont 2020, ktorým je dosiahnuť zjednodušenie a ucelenosť, by sa pri všetkých výzvach na predloženie návrhov spoločným podnikom Čisté nebo 2 mala zohľadňovať doba trvania programu Horizont 2020.

(24)

Vzhľadom na význam sústavnej inovácie pre konkurencieschopnosť dopravného sektora Únie a na počet spoločných podnikov v tejto oblasti by sa mala včas, najmä z hľadiska priebežného hodnotenie programu Horizont 2020, uskutočniť analýza vhodnosti úsilia v spoločnom výskume v oblasti dopravy.

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to založenie spoločného podniku Čisté nebo 2 v záujmu posilnenia priemyselného výskumu a inovácie v celej Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov zamedzenia duplicite, zachovania kritického množstva a zabezpečenia optimálneho využitia verejných financií ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie

1.   Na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy v letectve sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „spoločný podnik Čisté nebo 2“) na obdobie do 31. decembra 2024. S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 sa výzvy na predkladanie návrhov spoločným podnikom Čisté nebo 2 vyhlásia najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu vyhlásiť do 31. decembra 2021.

2.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 nahrádza spoločný podnik Čisté nebo zriadený nariadením (ES) č. 71/2008 a stáva sa jeho nástupcom.

3.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 predstavuje subjekt poverený vykonávaním verejno-súkromného partnerstva podľa článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte má čo najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa podľa právnych predpisov uvedených štátov priznáva právnickým osobám. Môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním a môže byť účastníkom súdneho konania.

5.   Sídlom spoločného podniku Čisté nebo 2 je Brusel v Belgicku.

6.   Stanovy spoločného podniku Čisté nebo 2 sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Ciele

Spoločný podnik Čisté nebo 2 má tieto ciele:

a)

prispieť k dokončeniu výskumných činnosti začatých na základe nariadenia (ES) č. 71/2008 a k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, a najmä k výzve inteligentná, ekologická a integrovaná doprava v rámci časti III – Spoločenské výzvy rozhodnutia 2013/743/EÚ;

b)

prispieť k zmierneniu vplyvu leteckých technológií vrátane tých, ktoré súvisia s ľahkým letectvom, na životné prostredie, ako aj k vybudovaniu silného a globálne konkurencieschopného leteckého priemyslu a dodávateľského reťazca v Európe.

Môže sa to zrealizovať urýchlením vývoja čistejších leteckých technológií, aby sa dali čo najskôr nasadiť, a najmä integráciou, demonštráciou a validáciou technológií, ktoré dokážu:

i)

zvýšiť efektívnosť využitia leteckého paliva, a znížiť tým emisie CO2 o 20 až 30 % v porovnaní s najmodernejšími lietadlami uvádzanými do prevádzky od roku 2014;

ii)

znížiť emisie NOx a emisie hluku o 20 až 30 % v porovnaní s najmodernejšími lietadlami uvádzanými do prevádzky od roku 2014.

Článok 3

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie pre spoločný podnik Čisté nebo 2 vrátane rozpočtových prostriedkov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov je maximálne 1 755 000 000 EUR. Príspevok sa vypláca z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na osobitný program Horizont 2020, ktorým sa vykonáva program Horizont 2020, v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom iv) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pre orgány uvedené v článku 209 uvedeného nariadenia.

2.   Opatrenia týkajúce sa finančného príspevku Únie sa ustanovia v dohode o delegovaní a v ročných dohodách o prevode finančných prostriedkov, ktoré sa uzatvoria medzi Komisiou v mene Únie a spoločným podnikom Čisté nebo 2.

3.   Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 2 tohto článku zahŕňa aspekty stanovené v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného aj:

a)

požiadavky na príspevok spoločného podniku Čisté nebo 2 v súvislosti s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky na príspevok spoločného podniku Čisté nebo 2 v súvislosti s monitorovaním uvedeným v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

konkrétne ukazovatele výkonnosti týkajúce sa fungovania spoločného podniku Čisté nebo 2;

d)

postupy týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná plniť svoje povinnosti v oblasti šírenia a podávania správ, okrem iného prostredníctvom jednotného portálu pre účastníkov, ako aj iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 spravovaných Komisiou;

e)

ustanovenia na účely uverejňovania výziev spoločným podnikom Čisté nebo 2 na predkladanie návrhov, okrem iného aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia;

f)

využívanie ľudských zdrojov a zmeny v tejto oblasti, predovšetkým nábor pracovníkov podľa funkčnej skupiny, platovej triedy a kategórie, zmeny zaradenia a všetky zmeny počtu zamestnancov.

Článok 4

Príspevky iných členov ako Únia

1.   Každý vedúci subjekt a hlavný partner spoločného podniku Čisté nebo 2 zabezpečí, aby jeho pridružené subjekty zaplatili príslušné príspevky. Celkový príspevok od všetkých členov dosahuje za obdobie vymedzené v článku 1 aspoň 2 193 750 000 EUR.

2.   Príspevok uvedený v odseku 1 sa skladá:

a)

z príspevkov do spoločného podniku Čisté nebo 2 v súlade s článkom 15 ods. 2 a článku 15 ods. 3 písm. b) stanov;

b)

nepeňažných príspevkov vedúcich subjektov a hlavných partnerov alebo ich pridružených subjektov vo výške najmenej 965 250 000 miliónov EUR za obdobie vymedzené v článku 1, zložených z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní doplnkových činností mimo plánu práce spoločného podniku Čisté nebo 2, ktoré prispievajú k cieľom spoločnej technologickej iniciatívy Čisté nebo. Tieto náklady možno podporovať aj z iných finančných programov Únie v súlade s platnými pravidlami a postupmi. V takých prípadoch finančný príspevok Únie nenahrádza nepeňažné príspevky od vedúcich subjektov a hlavných partnerov alebo ich pridružených subjektov.

Náklady uvedené v prvom pododseku písm. b) nie sú oprávnené na finančnú podporu zo strany spoločného podniku Čisté nebo 2. Príslušné činnosti sa stanovia v pláne doplnkových činností, v ktorom sa uvedie odhadovaná výška týchto príspevkov.

3.   Vedúce subjekty a hlavní partneri spoločného podniku Čisté nebo 2 každý rok do 31. januára oznamujú správnej rade spoločného podniku Čisté nebo 2 výkaz hodnoty príspevkov uvedených v odseku 2, ktoré sa uhradili za každý predchádzajúci rozpočtový rok. Tieto informácie sa poskytnú aj skupine zástupcov štátov.

4.   Na účely určenia hodnoty príspevkov uvedených v prvom pododseku ods. 2 písm. b) a článku 15 ods. 3 písm. b) stanov sa náklady stanovujú na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príslušných subjektov v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, kde je subjekt usadený, a platnými medzinárodnými účtovnými štandardmi a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný dotknutým subjektom. V prípade akejkoľvek neistoty v súvislosti s osvedčením môže metódu určovania hodnoty overiť spoločný podnik Čisté nebo 2. Na účely tohto nariadenia nepodliehajú náklady vyplývajúce z doplnkových činností auditu zo strany spoločného podniku Čisté nebo 2 ani žiadneho orgánu Únie.

5.   Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť, alebo pozastaviť finančný príspevok Únie pre spoločný podnik Čisté nebo 2, alebo začať postup likvidácie uvedený v článku 24 ods. 2 stanov, ak členovia iní ako Únia alebo ich pridružené subjekty neposkytujú príspevky uvedené v odseku 2 tohto článku alebo ich poskytujú len sčasti či neskoro. Rozhodnutie Komisie nebráni tomu, aby sa uhradili oprávnené náklady, ktoré už uvedení členovia vynaložili do oznámenia rozhodnutia spoločnému podniku Čisté nebo 2.

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, spoločný podnik Čisté nebo 2 prijme svoje osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 110/2014 (10).

Článok 6

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov spoločného podniku Čisté nebo 2 sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovený nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (11) (ďalej len „služobný poriadok úradníkov“ a „podmienky zamestnávania“) a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Únie na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania na zamestnancov spoločného podniku Čisté nebo 2.

2.   Správna rada vo vzťahu k zamestnancom spoločného podniku Čisté nebo 2 vykonáva právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a právomoci zverené podmienkami zamestnávania orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“).

Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a stanovuje podmienky, za ktorých sa toto delegovanie právomocí môže pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže formou rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a každé následné delegovanie týchto právomocí na jeho podriadených. V týchto prípadoch správna rada vykonáva právomoci menovacieho orgánu sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného člena personálu spoločného podniku Čisté nebo 2, ktorý nie je výkonným riaditeľom.

3.   Správna rada prijíma príslušné vykonávacie predpisy k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

4.   Počet zamestnancov je určený v pláne pracovných miest spoločného podniku Čisté nebo 2 s uvedením počtu dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a platovej triedy a počtu zmluvných zamestnancov vyjadreného v ekvivalente plného pracovného času v súlade s jeho ročným rozpočtom.

5.   Personál spoločného podniku Čisté nebo 2 tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

6.   Všetky personálne náklady na personál znáša spoločný podnik Čisté nebo 2.

Článok 7

Vyslaní národní experti a stážisti

1.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 môže využívať vyslaných národných expertov a stážistov, ktorí nie sú zamestnancami spoločného podniku Čisté nebo 2. Počet vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času sa doplní do informácií o zamestnancoch uvedených v článku 6 ods. 4 v súlade s ročným rozpočtom.

2.   Správna rada prijíma rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku Čisté nebo 2 a využívania stážistov.

Článok 8

Výsady a imunity

Na spoločný podnik Čisté nebo 2 a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únie a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Zodpovednosť spoločného podniku Čisté nebo 2

1.   Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku Čisté nebo 2 sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a rozhodným právom pre danú dohodu, rozhodnutie alebo zmluvu.

2.   V prípade mimozáväzkovej zodpovednosti spoločný podnik Čisté nebo 2 v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre zákony členských štátov nahradí všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri výkone ich povinností.

3.   Všetky platby spoločného podniku Čisté nebo 2 týkajúce sa zodpovednosti uvedenej v odseku 1 alebo 2 a náklady a výdavky vzniknuté v tejto súvislosti sa považujú za výdavky spoločného podniku Čisté nebo 2 a uhradia sa z jeho zdrojov.

4.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich povinností.

Článok 10

Právomoc Súdneho dvora Európskej únie a rozhodné právo

1.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc:

a)

podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách alebo zmluvách uzatvorených spoločným podnikom Čisté nebo 2 alebo v jeho rozhodnutiach;

b)

v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej personálom spoločného podniku Čisté nebo 2 pri vykonávaní jeho povinností;

c)

v každom spore medzi spoločným podnikom Čisté nebo 2 a jeho personálom v rozsahu a za podmienok stanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania.

2.   Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo iné právne akty Únie, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo spoločného podniku Čisté nebo 2.

Článok 11

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. júna 2017 vykoná s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku Čisté nebo 2. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia uvedenú správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky priebežného hodnotenia spoločného podniku Čisté nebo 2 sa zohľadnia pri hĺbkovom posúdení a priebežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Na základe záverov priebežného hodnotenia uvedeného v odseku 1 tohto článku môže Komisia konať v súlade s článkom 4 ods. 5 alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenie.

3.   Do šiestich mesiacov od likvidácie spoločného podniku Čisté nebo 2, ale v každom prípade najneskôr dva roky po začatí postupu likvidácie uvedeného v článku 24 stanov, vykoná Komisia konečné hodnotenie spoločného podniku Čisté nebo 2. Výsledky tohto konečného hodnotenia sa zašlú Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12

Absolutórium

Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 udeľuje Európsky parlament na základe odporúčania na Rady v súlade s postupom ustanoveným v rozpočtových pravidlách spoločného podniku Čisté nebo 2.

Článok 13

Audity ex post

1.   Audity ex post výdavkov na nepriame opatrenia vykonáva spoločný podnik Čisté nebo 2 v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 ako súčasť nepriamych opatrení programu Horizont 2020.

2.   Komisia sa môže rozhodnúť vykonať audity uvedené v odseku 1 sama. V takýchto prípadoch Komisia tak urobí v súlade s uplatniteľnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadení(EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov členov

1.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 poskytuje zamestnancom Komisie a ďalším osobám povereným spoločným podnikom Čisté nebo 2 alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup do svojich priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie auditov.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a inšpekcií v súlade s ustanoveniami a postupmi podľa nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (13) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zmluvou financovanou podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, obsahujú dohody, rozhodnutia a zmluvy, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, ustanovenia, v ktorých sa Komisia, spoločný podnik Čisté nebo 2, Dvor audítorov a OLAF výslovne splnomocňujú vykonávať audity a vyšetrovania na účely uvedené v daných odsekoch v súlade s ich príslušnými právomocami.

4.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 zabezpečí, aby boli finančné záujmy jeho členov primerane chránené, vykonávaním alebo objednaním vhodných vnútorných a externých kontrol.

5.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (14). Spoločný podnik Čisté nebo 2 prijme nevyhnutné opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní, ktoré vykonáva OLAF.

Článok 15

Dôvernosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, spoločný podnik Čisté nebo 2 zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy jeho členov alebo účastníkov činností spoločného podniku Čisté nebo 2.

Článok 16

Transparentnosť

1.   Na dokumenty držané spoločným podnikom Čisté nebo 2, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (15).

2.   Správna rada môže prijať praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, rozhodnutia, ktoré prijme spoločný podnik Čisté nebo 2 v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi za podmienok stanovených v článku 228 ZFEÚ.

4.   Spoločný podnik Čisté nebo 2 prijíma praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (16).

Článok 17

Pravidlá účasti a šírenia

Na opatrenia financované spoločným podnikom Čisté nebo 2 sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1290/2013. V súlade s týmto nariadením sa spoločný podnik Čisté nebo 2 považuje za financujúci orgán a poskytuje finančnú podporu nepriamym opatreniam stanoveným v článku 2 stanov.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Spoločný podnik Čisté nebo 2 a štát, v ktorom má spoločný podnik sídlo, môžu uzavrieť administratívnu dohodu o výsadách a imunitách a o inej podpore, ktorú tento štát poskytne spoločnému podniku Čisté nebo 2.

Článok 19

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (ES) č. 71/2008 sa týmto zrušuje.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa činnosti začaté na základe nariadenia (ES) č. 71/2008 a finančné záväzky týkajúce sa týchto činností aj naďalej riadia uvedeným nariadením až do ich dokončenia.

Za činnosti začaté na základe uvedeného nariadenia sa považujú aj činnosti, ktoré sú výsledkom výziev na predkladanie návrhov stanovených v ročných vykonávacích plánoch prijatých podľa nariadenia (ES) č. 71/2008.

Priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia zahŕňa konečné hodnotenie spoločného podniku Čisté nebo na základe nariadenia (ES) č. 71/2008.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti personálu zamestnaného na základe nariadenia (ES) č. 71/2008.

Pracovné zmluvy personálu uvedeného v prvom pododseku sa môžu obnoviť na základe tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania.

Konkrétne, výkonný riaditeľ vymenovaný podľa nariadenia (ES) č. 71/2008 sa s účinnosťou od 27. júna 2014 na zostávajúce funkčné obdobie poverí funkciami výkonného riaditeľa stanovenými v tomto nariadení. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené.

4.   Pokiaľ sa členovia nedohodnú podľa nariadenia (ES) č. 71/2008 inak, všetky práva a povinnosti vrátane aktív, dlhov alebo záväzkov členov podľa nariadenia (ES) č. 71/2008 sa prevádzajú na členov podľa tohto nariadenia.

5.   Všetky nevyužité rozpočtové prostriedky podľa nariadenia (ES) č. 71/2008 sa prevádzajú na spoločný podnik Čisté nebo 2.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2).

(11)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA I

STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU ČISTÉ NEBO 2

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto stanov sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pridružený člen“ je právnická osoba vybraná na základe nariadenia (ES) č. 71/2008, ktorá súhlasila s týmito stanovami podpísaním písomného potvrdenia; členstvo pridruženého člena skončí po skončení akcií začatých podľa nariadenia (ES) č. 71/2008, do ktorých je zapojená, a najneskôr 31. decembra 2017;

b)

„hlavný partner“ je právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na ITD alebo IADP alebo na TA a ktorá bola vybraná na základe výzvy, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 stanov, a prijala tieto stanovy podpísaním písomného potvrdenia;

c)

„IADP“ je akákoľvek z inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (Innovative Aircraft Demonstration Platforms) uvedených v článku 11;

d)

„ITD“ je akýkoľvek z integrovaných technologických demonštrátorov (Integrated Technology Demonstrator) uvedených v článku 11;

e)

„vedúci subjekt“ je jeden z vedúcich subjektov jedného z ITD, IADP alebo TA;

f)

„zúčastnený pridružený člen“ je pridružený subjekt vymedzený v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, ktorý vykonáva činnosti príslušného vedúceho subjektu, pridruženého člena alebo hlavného partnera v súlade s náležitosťami a podmienkami stanovenými v príslušných dohodách alebo rozhodnutiach o grante;

g)

„prierezové činnosti“ alebo „TA“ (Transverse Activities) sú činnosti s významom pre rôzne ITD a/alebo IADP, ktoré si vyžadujú koordináciu a riadenie medzi ITD a/alebo IADP pre optimálne plnenie celkových cieľov spoločného podniku Čisté nebo 2.

Článok 2

Úlohy

Spoločný podnik Čisté nebo 2 má tieto úlohy:

a)

poskytuje finančnú podporu nepriamym opatreniam v oblasti výskumu a inovácie hlavne vo forme grantov;

b)

zoskupuje rôzne ITD a IADP podporované TA s dôrazom na inovačné technológie a rozvoj demonštrátorov v skutočnej veľkosti;

c)

sústreďuje úsilie v rámci ITD, IADP a TA na kľúčové oblasti, ktoré môžu pomôcť pri plnení cieľov Únie v oblasti životného prostredia a konkurencieschopnosti, ako sa uvádza aj v bielej knihe Komisie z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje;

d)

zlepšuje proces overovania technológií s cieľom identifikovať a odstrániť prekážky pre budúce preniknutie na trh;

e)

zhromažďuje požiadavky používateľov s cieľom usmerňovať investície do výskumu a vývoja smerom k operačným a trhovo využiteľným riešeniam;

f)

zabezpečuje zadávanie verejných zákaziek v prípade potreby prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk;

g)

mobilizuje potrebné finančné prostriedky verejného a súkromného sektora;

h)

vytvára prepojenia s vnútroštátnymi a medzinárodnými činnosťami v technickej oblasti spoločného podniku Čisté nebo 2, najmä so spoločným podnikom SESAR založeným na základe nariadenia Rady (ES) č. 219/2007 (1);

i)

stimuluje zapojenie malých a stredných podnikov do svojej činností v súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020;

j)

nadväzuje úzku spoluprácu a zabezpečuje koordináciu so súvisiacimi európskymi (najmä na základe rámcových programov), vnútroštátnymi a nadnárodnými činnosťami;

k)

uskutočňuje informačné a komunikačné činnosti a činnosti využívania a šírenia uplatňovaním mutatis mutandis článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, čo zahŕňa aj sprístupňovanie podrobných informácií o výsledkov výziev na predkladanie návrhov prostredníctvom spoločnej elektronickej databázy programu Horizont 2020;

l)

nadväzuje kontakty so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane výskumných organizácií a univerzít;

m)

všetky ostatné úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 3

Členovia

1.

Členmi spoločného podniku Čisté nebo 2 sú:

a)

Únia zastúpená Komisiou;

b)

po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu vedúce subjekty a pridružení členovia uvedení v prílohe II k tomuto nariadeniu a hlavní partneri vybraní v súlade s článkom 4 ods. 2 stanov.

2.

Iní členovia spoločného podniku Čisté nebo 2 ako Únia sa uvádzajú ako „súkromní členovia“.

Článok 4

Zmeny členstva

1.

O získanie statusu hlavného partnera v súlade s odsekom 2 tohto článku môže požiadať akákoľvek právnická osoba usadená v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020 za predpokladu, že prispieva na financovanie uvedené v článku 15 týchto stanov v záujme dosiahnutia cieľov spoločného podniku Čisté nebo 2 stanovených v článku 2 tohto nariadenia a súhlasí so stanovami spoločného podniku Čisté nebo 2.

2.

Hlavní partneri a ich relevantné pridružené subjekty sa vyberajú v otvorenej a nediskriminačnej verejnej súťaži a podliehajú nezávislému hodnoteniu. Výzvy na predkladanie návrhov vychádzajú z potreby získať kľúčové spôsobilosti na vykonávanie programu. Uverejňujú sa na internetovej stránke Čistého neba a oznamujú sa prostredníctvom skupiny zástupcov štátov a inými kanálmi, aby sa zabezpečila čo najširšia účasť.

3.

Každý člen môže členstvo v spoločnom podniku Čisté nebo 2 ukončiť. Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa neodvolateľným šesť mesiacov po jeho informovaní ostatných členov. Po tejto lehote zanikajú bývalému členovi všetky záväzky okrem tých, ktoré spoločný podnik Čisté nebo 2 schválil alebo ktoré mu vznikli ešte pred ukončením členstva.

4.

Členstvo v spoločnom podniku Čisté nebo 2 nemožno previesť na tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

5.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 ihneď po každej zmene členstva podľa tohto článku uverejní na svojej webovej stránke aktualizovaný zoznam svojich členov spolu s dátumom takejto zmeny.

6.

Členstvo pridružených členov skončí automaticky, keď skončia činnosti začaté podľa nariadenia (ES) č. 71/2008, do ktorých sú zapojení, a najneskôr 31. decembra 2017.

Článok 5

Orgány spoločného podniku Čisté nebo 2

1.

Orgánmi spoločného podniku Čisté nebo 2 sú:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

riadiace výbory;

d)

vedecký výbor;

e)

skupina zástupcov štátov.

2.

Vedecký výbor a skupina zástupcov štátov sú poradnými orgánmi spoločného podniku Čisté nebo 2.

Článok 6

Zloženie správnej rady

Správna rada sa skladá z:

a)

jedného zástupcu Komisie v mene Únie;

b)

jedného zástupcu každého vedúceho subjektu;

c)

jedného zástupcu hlavných partnerov za každý ITD;

d)

jedného zástupcu pridružených členov za každý ITD;

e)

jedného zástupcu hlavných partnerov za každú IADP.

Článok 7

Fungovanie správnej rady

1.

Únia má 50 % hlasovacích práv. Hlasovacie práva Únie sú nedeliteľné. Všetci ostatní zástupcovia majú rovnaký počet hlasov. Zástupcovia vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nepodarí dosiahnuť, správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 80 % väčšinou všetkých hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí sú neprítomní.

2.

Správna rada volí svojho predsedu na obdobie dvoch rokov.

3.

Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Na žiadosť Komisie alebo väčšiny zástupcov súkromných členov alebo na žiadosť predsedu sa môže konať mimoriadne zasadnutie. Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda a obvykle sa konajú v sídle spoločného podniku Čisté nebo 2.

Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Predseda alebo podpredseda skupiny zástupcov štátov má právo zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutiach správnej rady a na jej rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovateľ má právo zúčastniť predseda vedeckého výboru, keď sa rokuje o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, pričom sa môže zapájať do rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada môže ako pozorovateľov prizvať na svoje zasadnutia ďalšie osoby, najmä zástupcov regionálnych orgánov v Únii.

4.

Zástupcovia členov nie sú osobne zodpovední za svoje konanie vo funkcii zástupcov v správnej rade.

5.

Správna rada prijíma svoj rokovací poriadok.

6.

Správna rada prijíma v prípade potreby prechodné opatrenia.

Článok 8

Úlohy správnej rady

1.

Správna rada nesie celkovú zodpovednosť za strategické smerovanie a činnosť spoločného podniku Čisté nebo 2 a dohliada nad vykonávaním jeho činností.

Komisia sa v rámci svojej úlohy v správnej rade snaží zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami spoločného podniku Čisté nebo 2 a relevantnými činnosťami programu Horizont 2020 s cieľom podporiť synergie pri identifikácii priorít spoločného výskumu.

2.

Správna rada plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

posudzuje, schvaľuje alebo zamieta žiadosti o členstvo v súlade s článkom 4 týchto stanov;

b)

rozhoduje o ukončení členstva každého člena, ktorý si neplní svoje povinnosti, v spoločnom podniku Čisté nebo 2;

c)

prijíma rozpočtové pravidlá spoločného podniku Čisté nebo 2 v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;

d)

prijíma ročný rozpočet spoločného podniku Čisté nebo 2 vrátane zodpovedajúceho plánu pracovných miest, v ktorom sa uvádza počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a platovej triedy a počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času;

e)

vykonáva právomoci menovacieho orgánu vo vzťahu k zamestnancom v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia;

f)

vymenúva, odvoláva a predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje jeho činnosť a sleduje jeho výkon;

g)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa schvaľuje organizačnú štruktúru programovej kancelárie;

h)

prijíma pracovný plán a odhady zodpovedajúcich výdavkov navrhnutých výkonným riaditeľom po porade s vedeckým výborom a so skupinou zástupcov štátov;

i)

schvaľuje plán doplnkových činností uvedený v článku 4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia na základe návrhu súkromných členov a podľa potreby po porade s ad hoc poradnou skupinou;

j)

prijíma výkaz uvedený v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia a zaujíma k nemu stanovisko;

k)

schvaľuje výročnú správu o činnosti vrátane zodpovedajúcich výdavkov;

l)

podľa potreby zabezpečuje zriadenie útvaru vnútorného auditu spoločného podniku Čisté nebo 2;

m)

zabezpečuje postupy otvorených a transparentných výziev na predkladanie návrhov a schvaľuje tieto výzvy a podľa potreby aj príslušné pravidlá pre postupy predkladania, hodnotenia, výberu, udeľovania a preskúmania;

n)

schvaľuje zoznam návrhov a ponúk vybraných na financovanie na základe klasifikačného zoznamu, ktorý vypracovala skupina nezávislých odborníkov;

o)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa stanovuje komunikačnú politiku spoločného podniku Čisté nebo 2;

p)

v prípade potreby stanovuje vykonávacie pravidlá pre služobný poriadok a podmienky zamestnávania v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia;

q)

v prípade potreby stanovuje pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku Čisté nebo 2 a využívania stážistov v súlade s článkom 7 tohto nariadenia;

r)

v prípade potreby zriaďuje poradné skupiny, ktorými sa dopĺňajú orgány spoločného podniku Čisté nebo 2;

s)

v prípade potreby predkladá Komisii žiadosť o zmenu tohto nariadenia navrhnutú členom spoločného podniku Čisté nebo 2;

t)

zodpovedá za všetky úlohy, ktorá nie sú osobitne pridelené konkrétnemu orgánu spoločného podniku Čisté nebo 2; takéto úlohy môže uložiť niektorému z týchto orgánov.

Článok 9

Vymenovanie výkonného riaditeľa, jeho odvolanie a predĺženie jeho funkčného obdobia

1.

Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Do výberového konania Komisia podľa potreby zapojí zástupcov súkromných členov.

Zabezpečí sa najmä primerané zastúpenie súkromných členov v štádiu predbežného výberu v rámci výberového konania. Na tento účel súkromní členovia na základe spoločnej dohody vymenujú zástupcu a pozorovateľa v mene správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je zamestnancom spoločného podniku Čisté nebo 2 a je zamestnaný ako jeho dočasný zamestnanec podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje spoločný podnik Čisté nebo 2 predseda správnej rady.

3.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je tri roky. Na konci tohto obdobia Komisia posúdi, a to prípadne aj so zapojením súkromných členov, činnosť výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy spoločného podniku Čisté nebo 2.

4.

Správna rada môže na návrh Komisie, ktorá zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3, predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to iba raz a maximálne o obdobie päť rokov.

5.

Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nemôže zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

6.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady na návrh Komisie, ktorý sa prijme s prípadným zapojením súkromných členov.

Článok 10

Úlohy výkonného riaditeľa

1.

Výkonný riaditeľ je najvyšší vedúci pracovník zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku Čisté nebo 2 v súlade s rozhodnutiami správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom spoločného podniku Čisté nebo 2. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

3.

Výkonný riaditeľ plní rozpočet spoločného podniku Čisté nebo 2.

4.

Výkonný riaditeľ nezávisle vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

a)

vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane príslušného plánu pracovných miest, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest v jednotlivých platových triedach a funkčných skupinách, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času a predkladá ho správnej rade na prijatie;

b)

vypracúva pracovný plán a odhady zodpovedajúcich výdavkov a predkladá ich správnej rade na prijatie;

c)

predkladá správnej rade stanovisko na ročnú účtovnú závierku;

d)

vypracúva výročnú správu o činnosti vrátane informácií o príslušných výdavkov a predkladá ju správnej rade na schválenie;

e)

zaoberá sa druhostupňovým riešením sporov v rámci ITD alebo IADP alebo TA;

f)

zaoberá sa prvostupňovým riešením sporov, ktoré presahujú rámec jednotlivých ITD alebo IADP alebo TA;

g)

dozerá na výzvy na predkladanie návrhov na základe obsahu a tém navrhnutých príslušným riadiacim výborom ITD/IADP a v súlade s cieľmi programu a správnej rade predkladá na schválenie zoznam opatrení vybraných na financovanie;

h)

pravidelne informuje skupinu zástupcov štátov a vedecký výbor o všetkých veciach relevantných pre ich poradnú úlohu;

i)

podpisuje jednotlivé dohody a rozhodnutia;

j)

podpisuje verejné zákazky;

k)

vykonáva komunikačnú politiku spoločného podniku Čisté nebo 2;

l)

organizuje a riadi činnosti a personál spoločného podniku Čisté nebo 2 a vykonáva nad nimi dohľad v rozsahu svojho poverenia správnou radou, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

m)

vytvára účinný a efektívny systém vnútornej kontroly, zabezpečuje jeho fungovanie a o akékoľvek jeho podstatnej zmene informuje správnu radu;

n)

zabezpečuje vykonávanie posúdenia a riadenia rizík;

o)

prijíma akékoľvek iné opatrenia na posudzovanie pokroku dosiahnutého spoločným podnikom Čisté nebo 2 pri plnení jeho cieľov;

p)

plní všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverila alebo ktoré na neho delegovala správna rada;

q)

zabezpečuje koordináciu medzi rôznymi ITD, IADP a TA a prijíma príslušné opatrenia na riadenie ich prepojenia, zamedzuje nežiaducemu prekrývaniu medzi projektmi a podporuje synergiu medzi ITD, IADP a TA;

r)

správnej rade navrhuje zmeny technického obsahu a rozdelenia rozpočtových prostriedkov medzi ITD, IADP a TA;

s)

zabezpečuje účinnú komunikáciu medzi technologickým hodnotiteľom, IADP a ITD a zaisťuje, aby sa plnili termíny na odovzdanie potrebných údajov technologickému hodnotiteľovi;

t)

predsedá riadiacemu orgánu technologického hodnotiteľa a zabezpečuje prijatie všetkých príslušných opatrení, aby sa technologickému hodnotiteľovi umožnilo plniť jeho úlohy opísané v článku 12 týchto stanov;

u)

zabezpečuje, aby sa plnili plánované ciele a časové harmonogramy, koordinuje a sleduje činnosti ITD a IADP a navrhuje príslušné zmeny cieľov a súvisiaceho harmonogramu;

v)

monitoruje pokrok, ktorý ITD a IADP dosiahli pri plnení cieľov, najmä na základe hodnotení technologického hodnotiteľa;

w)

schvaľuje všetky presuny rozpočtových prostriedkov medzi a v rámci ITD a IADP vo výške menej ako 10 % ročných rozpočtových prostriedkov;

x)

organizuje výmenu informácií so skupinou zástupcov štátov.

5.

Výkonný riaditeľ zriadi programovú kanceláriu, ktorá na jeho zodpovednosť vykonáva všetky podporné úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. Programová kancelária sa skladá zo zamestnancov spoločného podniku Čisté nebo 2 a plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

poskytuje podporu pri zriaďovaní a riadení príslušného účtovného systému v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku Čisté nebo 2;

b)

riadi výzvy na predkladanie stanovené v pracovnom pláne a spravuje dohody a rozhodnutia vrátane ich koordinácie;

c)

členom a iným orgánom spoločného podniku Čisté nebo 2 poskytuje všetky informácie a podporu, ktoré potrebujú pri plnení svojich povinností, a reaguje na ich konkrétne požiadavky;

d)

plní funkciu sekretariátu orgánov spoločného podniku Čisté nebo 2 a poskytuje podporu poradným skupinám zriadeným správnou radou.

Článok 11

Riadiace výbory

1.

Riadiace výbory sa zriadia pre tieto ITD a IADP:

a)

IADP Veľké lietadlá pre dopravu osôb;

b)

IADP Regionálne lietadlá;

c)

IADP Vrtuľníky;

d)

ITD Konštrukcia lietadiel;

e)

ITD Motory;

f)

ITD Systémy.

2.

Riadiace výbory pre tieto ITD spoločného podniku Čisté nebo ďalej existujú a fungujú na základe existujúcich pravidiel (týkajúcich sa ich zloženia, zasadnutí, úloh a rokovacieho poriadku), ako je stanovené v nariadení (ES) č. 71/2008, pokiaľ neskončia činnosti vyplývajúce z uvedeného nariadenia:

a)

ITD Lietadlá s inteligentne pripevnenými krídlami;

b)

ITD Zelené regionálne lietadlá;

c)

ITD Zelené vrtuľníky;

d)

ITD Systémy na zelenú prevádzku;

e)

ITD Udržateľné a zelené motory;

f)

ITD Ekologický dizajn.

3.

Každý riadiaci výbor sa skladá z:

a)

predsedu – vyšší zástupca vedúcich subjektov ITD alebo IADP;

b)

zástupcu každého hlavného partnera ITD alebo IADP; môžu sa zúčastniť aj zástupcovia vedúcich subjektov iných ITD alebo IADP;

c)

jedného alebo viac zástupcov programovej kancelárie určených výkonným riaditeľom.

4.

Každý riadiaci výbor zasadá najmenej každé tri mesiace. Mimoriadne zasadnutia sa zvolávajú na žiadosť predsedu alebo na žiadosť výkonného riaditeľa.

Zástupca Komisie sa môže zúčastniť ako pozorovateľ.

Na zasadnutia sa môžu sa prizvať aj súkromní členovia zainteresovaní na výsledkoch ITD alebo IADP.

5.

Každý riadiaci výbor zodpovedá za:

a)

usmerňovanie a sledovanie technických funkcií svojich ITD a IADP a rozhodovanie v mene spoločného podniku Čisté nebo 2 o technických otázkach, ktoré sú špecifické pre príslušný ITD alebo IADP v súlade s dohodou alebo rozhodnutím o grante;

b)

podávanie správ výkonnému riaditeľovi na základe ukazovateľov vykazovania stanovených spoločným podnikom Čisté nebo 2;

c)

poskytovanie všetkých potrebných údajov technologickému hodnotiteľovi, ktorý ich posúdi, a to vo formáte dohodnutom s technickým hodnotiteľom a na základe náležitostí a podmienok mandátu, ktorý technickému hodnotiteľovi udelila správna rada;

d)

zostavenie podrobných ročných vykonávacích plánov pre ITD/IADP v súlade s pracovným plánom;

e)

navrhovanie obsahu výziev na predkladanie návrhov;

f)

poskytovanie poradenstva v súvislosti s obsahom výziev na predkladanie ponúk, ktoré má vyhlásiť spoločný podnik spoločne a v spolupráci s dotknutými členmi;

g)

stanovenie poradia pri rotácii zástupcov hlavných partnerov v správnej rade. Rozhodnutie o tomto bode prijímajú len zástupcovia hlavných partnerov. Zástupcovia vedúcich subjektov nemajú právo hlasovať;

h)

riešenie sporov v ITD alebo IADP;

i)

navrhovanie zmien rozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci jeho ITD alebo IADP výkonnému riaditeľovi.

6.

Každý riadiaci výbor prijíma svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku spoločného pre všetky riadiace výbory.

Článok 12

Technologický hodnotiteľ a iné prierezové činnosti

1.

Nezávislý technologický hodnotiteľ ako prierezová činnosť existuje počas celého trvania spoločného podniku Čisté nebo 2.

Technologický hodnotiteľ má tieto úlohy:

a)

monitorovať a posudzovať environmentálny a spoločenský vplyv technologických výsledkov vyplývajúcich z jednotlivých ITD a IADP vo všetkých činnostiach Čistého neba, najmä kvantifikovať očakávané zníženie celkového hluku a emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok produkovaných odvetvím letectva v budúcich scenároch v porovnaní so základnými scenármi;

b)

poskytovať spätnú väzbu pre ITD a IADP, aby sa umožnila optimalizácia ich výkonnosti v porovnaní s ich príslušnými zámermi a cieľmi;

c)

prostredníctvom výkonného riaditeľa zabezpečovať vstupy pre správnu radu týkajúce sa environmentálneho a spoločenského vplyvu vo všetkých činnostiach Čistého neba, aby správna rada mohla prijať všetky opatrenia potrebné na optimalizáciu prínosov všetkých programov Čistého neba v porovnaní so zámermi a cieľmi príslušných programov na vysokej úrovni;

d)

prostredníctvom členov, výkonného riaditeľa a iných orgánov spoločného podniku poskytovať pravidelné informácie o vplyve technologických výsledkov ITD a IADP.

2.

Riadiacemu orgánu technologického hodnotiteľa predsedá výkonný riaditeľ. Jeho zloženie a rokovací poriadok prijíma správna rada na základe návrhu výkonného riaditeľa.

3.

Každá z prierezových činností Ekologický dizajn a Letecká doprava s ľahkými lietadlami má svoj koordinačný výbor, ktorý zabezpečuje koordináciu ich činností v spolupráci s ITD a IADP. Koordinačnému výboru predsedá príslušný vedúci subjekt. Jeho zloženie a rokovací poriadok prijíma správna rada na základe návrhu výkonného riaditeľa.

Článok 13

Vedecký výbor

1.

Vedecký výbor sa skladá najviac z 12 členov. Výbor si volí predsedu spomedzi svojich členov.

2.

Vo vedeckom výbore sú vyváženým spôsobom zastúpení celosvetovo uznávaní odborníci z akademického prostredia, priemyslu a regulačných orgánov. Členovia vedeckého výboru spoločne disponujú potrebnými vedeckými kompetenciami a odbornými znalosťami, ktoré sa týkajú celej danej technickej oblasti a sú potrebné na vypracúvanie vedecky podložených odporúčaní pre spoločný podnik Čisté nebo 2.

3.

Správna rada ustanoví pre zloženie vedeckého výboru kritériá a výberový proces a vymenúva jeho členov. Správna rada zohľadňuje potenciálnych kandidátov navrhnutých skupinou zástupcov štátov.

4.

Vedecký výbor plní tieto úlohy:

a)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s vedeckými prioritami, ktoré sa majú riešiť v pracovných plánoch;

b)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s dosiahnutými vedeckými úspechmi opísanými vo výročnej správe o činnosti.

5.

Vedecký výbor zasadá aspoň dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

6.

Vedecký výbor môže so súhlasom svojho predsedu prizvať na svoje zasadnutia aj iné osoby.

7.

Vedecký výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Skupina zástupcov štátov

1.

Skupina zástupcov štátov sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a každej krajiny pridruženej k programu Horizont 2020. Skupina si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov.

2.

Skupina zástupcov štátov zasadá aspoň dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje výkonný riaditeľ a predseda správnej rady alebo ich zástupcovia.

Predseda skupiny zástupcov štátov môže na zasadnutia skupiny prizvať aj iné osoby vo funkcii pozorovateľov, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov v Únii a zástupcov združení MSP.

3.

Skupina zástupcov štátov sa vyjadruje, a najmä skúma informácie a poskytuje stanoviská k týmto témam:

a)

pokrok pri plnení programu spoločného podniku Čisté nebo 2 a dosahovaní jeho cieľov;

b)

aktualizácia strategického zamerania;

c)

prepojenie s programom Horizont 2020;

d)

pracovné plány;

e)

zapojenie MSP.

4.

Skupina zástupcov štátov tiež poskytuje spoločnému podniku Čisté nebo 2 informácie a zabezpečuje kontakt s ním v týchto záležitostiach:

a)

stav príslušných národných alebo regionálnych výskumných a inovačných programov a určenie potenciálnych oblastí spolupráce vrátane zavádzania leteckých technológií;

b)

konkrétne opatrenia prijímané na národnej alebo regionálnej úrovni týkajúce sa šírenia, špecializovaných technických seminárov a komunikačných činností.

5.

Skupina zástupcov štátov môže z vlastnej iniciatívy vypracúvať pre správnu radu odporúčania alebo návrhy týkajúce sa technických, riadiacich a finančných záležitostí, ako aj ročných plánov, najmä ak sa dotýkajú národných alebo regionálnych záujmov.

Správna rada bez zbytočných prieťahov informuje skupinu zástupcov štátov o tom, ako nadviazala na tieto odporúčania alebo návrhy alebo uvedie dôvody v prípade, že na ne nenadviazala.

6.

Skupina zástupcov štátov dostáva pravidelne informácie, okrem iného o účasti na opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik Čisté nebo 2, o výsledku každej výzvy na predkladanie návrhov a o výsledku vykonávania projektov, o synergiách s inými príslušnými programami Únie a o plnení rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2.

7.

Skupina zástupcov štátov prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 15

Zdroje financovania

1.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 spoločne financuje Únia a súkromní členovia a ich pridružené subjekty prostredníctvom finančných príspevkov hradených v splátkach a príspevkov v podobe nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení a ktoré nehradí spoločný podnik Čisté nebo 2.

2.

Administratívne náklady spoločného podniku Čisté nebo 2 neprekročia 78 000 000 EUR a hradia sa z finančných príspevkov rovnako rozdelených každý rok medzi Úniu a súkromných členov spoločného podniku Čisté nebo 2. Ak sa časť príspevku na administratívne náklady nevyužije, môže sa poskytnúť na uhradenie prevádzkových nákladov spoločného podniku Čisté nebo 2.

3.

Prevádzkové náklady spoločného podniku Čisté nebo 2 sa hradia z týchto príspevkov:

a)

finančný príspevok Únie;

b)

nepeňažné príspevky vedúcich subjektov a hlavných partnerov a ich pridružených subjektov, ktoré predstavujú náklady, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení, po odpočítaní príspevku spoločného podniku Čisté nebo 2 a každého iného príspevku Únie na tieto náklady.

4.

Zdroje spoločného podniku Čisté nebo 2 zahrnuté do jeho rozpočtu sa skladajú z týchto príspevkov:

a)

finančné príspevky členov na administratívne náklady;

b)

finančný príspevok Únie na prevádzkové náklady;

c)

všetky príjmy plynúce zo spoločného podniku Čisté nebo 2;

d)

všetky ďalšie finančné príspevky, zdroje a príjmy.

Všetky úroky z príspevkov členov do spoločného podniku Čisté nebo 2 sa považujú za jeho príjmy.

5.

Všetky zdroje a činnosti spoločného podniku Čisté nebo 2 sú určené na plnenie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

6.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 vlastní všetky aktíva, ktoré vytvorí alebo ktoré sa naň previedli na účely plnenia jeho cieľov.

7.

S výnimkou prípadu likvidácie spoločného podniku Čisté nebo 2 sa prebytok príjmov nad výdavkami jeho členom nevypláca.

Článok 16

Rozdelenie príspevku Únie

1.

Príspevok Únie vyčlenený na prevádzkové náklady sa rozdelí takto:

a)

maximálne 40 % celkových finančných prostriedkov Únie sa pridelí vedúcim subjektom a ich zúčastneným pridruženým členom;

b)

maximálne 30 % celkových finančných prostriedkov Únie sa pridelí hlavným partnerom a ich zúčastneným pridruženým členom;

c)

minimálne 30 % celkových finančných prostriedkov Únie sa pridelí na výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk. Mimoriadna pozornosť sa venuje zabezpečeniu dostatočnej účasti MSP.

2.

Finančné prostriedky podľa odseku 1 sa pridelia po vyhodnotení návrhov nezávislými odborníkmi.

3.

Orientačné rozdelenie prostriedkov z príspevku Únie medzi ITD, IADP a TA je uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Finančné záväzky

1.

Finančné záväzky spoločného podniku Čisté nebo 2 neprekročia sumu dostupných finančných prostriedkov alebo prostriedkov, ktoré sa jeho členovia zaviazali poskytnúť do jeho rozpočtu.

2.

Rozpočtové záväzky sa môžu rozdeliť na ročné splátky. Komisia a spoločný podnik Čisté nebo 2 každoročne vyčleňujú ročné splátky berúc do úvahy pokrok v realizácii akcií, ktorým sa poskytuje finančná pomoc, odhadované potreby a dostupné rozpočtové prostriedky.

Orientačný časový plán na vyčlenenie jednotlivých ročných splátok sa oznámi príslušným príjemcom finančných prostriedkov Únie.

Článok 18

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Článok 19

Plánovanie činnosti a finančné plánovanie

1.

Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na prijatie návrh viacročného alebo ročného pracovného plánu, ktorý obsahuje podrobný plán výskumných a inovačných činností, administratívnych činností a odhady zodpovedajúcich výdavkov. Návrh pracovného plánu obsahuje aj odhadovanú výšku príspevkov, ktoré sa majú uhradiť v súlade s článkom 15 ods. 3 písm. b) stanov.

2.

Pracovný plán sa prijme do konca roka, ktorý predchádza vykonávaniu plánu. Pracovný plán sa zverejní.

3.

Výkonný riaditeľ pripravuje návrh ročného rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na prijatie.

4.

Ročný rozpočet na daný rok prijíma správna rada na konci predchádzajúceho roka.

5.

Ročný rozpočet sa upraví tak, aby sa zohľadnila výška finančného príspevku Únie ustanovená v rozpočte Únie.

Článok 20

Správy o činnosti a finančné správy

1.

Výkonný riaditeľ každý rok podáva správnej rade správu o plnení povinností výkonného riaditeľa v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku Čisté nebo 2.

Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od konca každého rozpočtového roku predloží správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný podnik Čisté nebo 2 dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o ročný pracovný plán na daný rok. Výročná správa o činnosti okrem iného obsahuje informácie o týchto aspektoch:

a)

vykonané výskumné, inovačné a iné činnosti a príslušné výdavky;

b)

navrhnuté činnosti s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín;

c)

činnosti vybrané na financovanie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín a s uvedením príspevku spoločného podniku Čisté nebo 2 pre jednotlivých účastníkov a činnosti.

2.

Po schválení správnou radou sa výročná správa o činnosti zverejňuje.

3.

Účtovník spoločného podniku Čisté nebo 2 zašle do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 zašle do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

Po získaní pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 podľa článku 148 nariadenia (ES, Euratom) č. 966/2012 účtovník spoločného podniku Čisté nebo 2 vypracuje konečnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 a výkonný riaditeľ ju predloží správnej rade na zaujatie stanoviska.

Správna rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2.

Výkonný riaditeľ zasiela do 1. júla roka po rozpočtovom roku konečnú účtovnú závierku spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Konečná účtovná závierka sa uverejňuje do 15. novembra nasledujúceho rozpočtového roku v Úradnom vestníku Európskej únie.

Výkonný riaditeľ poskytne do 30. septembra Dvoru audítorov odpoveď na zistenia uvedené v jeho výročnej správe. Výkonný riaditeľ predloží uvedenú odpoveď aj správnej rade.

Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 21

Vnútorný audit

Vnútorný audítor Komisie vykonáva vo vzťahu k spoločnému podniku Čisté nebo 2 rovnaké právomoci ako voči Komisii.

Článok 22

Zodpovednosť členov a poistenie

1.

Finančná zodpovednosť členov za dlhy spoločného podniku Čisté nebo 2 je obmedzená na výšku ich poskytnutých príspevkov na administratívne náklady.

2.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 uzatvorí primerané poistenie a zachováva ho.

Článok 23

Konflikt záujmov

1.

Spoločný podnik Čisté nebo 2 a jeho orgány a zamestnanci sa pri výkone svojich činností vyhýbajú akémukoľvek konfliktu záujmov.

2.

Správna rada prijme pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a ich zvládanie platné pre členov, orgány a zamestnancov spoločného podniku Čisté nebo 2. Tieto pravidlá obsahujú ustanovenie na účely vyhnutiu sa konfliktu záujmov medzi zástupcami členov v správnej rade.

Článok 24

Likvidácia

1.

Na konci obdobia stanoveného v článku 1 tohto nariadenia sa spoločný podnik Čisté nebo 2 zlikviduje.

2.

Okrem odseku 1 sa postup likvidácie začne automaticky, keď Únia alebo všetci súkromní členovia ukončia svoje členstvo v spoločnom podniku Čisté nebo 2.

3.

Na účel vykonania likvidácie spoločného podniku Čisté nebo 2 vymenuje správna rada jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí postupujú podľa jej rozhodnutí.

4.

Počas likvidácie spoločného podniku Čisté nebo 2 sa jeho aktíva použijú na pokrytie jeho záväzkov a výdavkov spojených s likvidáciou. V čase likvidácie sa každý prebytok rozdelí medzi členov úmerne ich finančných príspevkov do spoločného podniku Čisté nebo 2. Každý prípadný prebytok, ktorý pripadne Únii, sa vracia do rozpočtu Únie.

5.

Na zabezpečenie riadnej správy všetkých dohôd alebo rozhodnutí, ktoré spoločný podnik Čisté nebo 2 uzavrel či prijal, ako aj každej verejnej zákazky s trvaním, ktoré je dlhšie ako trvanie spoločného podniku Čisté nebo 2, sa stanoví ad hoc postup.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1).


PRÍLOHA II

SÚKROMNÍ ČLENOVIA SPOLOČNÉHO PODNIKU ČISTÉ NEBO 2

1.   VEDÚCE SUBJEKTY:

1.

AgustaWestland SpA a AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce Plc.

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   PRIDRUŽENÍ ČLENOVIA

Zoznam pridružených členov spoločného podniku Čisté nebo podľa nariadenia (ES) č. 71/2008, ktorí sú aj členmi spoločného podniku Čisté nebo 2 podľa tohto nariadenia, a to do dokončenia ich akcií začatých na základe nariadenia (ES) č. 71/2008 (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli „Federico II“ Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL – Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Tento zoznam vychádza z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 71/2008 a je aktualizovaný na základe existujúcich dohôd o grante podpísaných spoločným podnikom Čisté nebo.

(2)  Predtým Stork Aerospace.

(3)  Predtým Volvo Aero Norge AS.

(4)  Predtým Volvo Aero Corporation.

(5)  Predtým UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; predtým Advanced Composites Group (ACG).


PRÍLOHA III

ORIENTAČNÉ ROZDELENIE PRÍSPEVKU ÚNIE NA ITD/IADP/TA

 

100 %

IADP

Veľké lietadlá pre dopravu osôb

32 %

Regionálne lietadlá

6 %

Vrtuľníky

12 %

ITD

Konštrukcie lietadiel

19 %

Motory

17 %

Systémy

14 %

Prierezové činnosti

Technologický hodnotiteľ

1 % z uvedených hodnôt IADP/ITD

Prierezová činnosť Ekologický dizajn

2 % z uvedených hodnôt IADP/ITD

Prierezová činnosť Letecká doprava s ľahkými lietadlami

4 % z uvedených hodnôt IADP/ITD


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/108


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 559/2014

zo 6. mája 2014,

ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 187 a článok 188 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

keďže:

(1)

Verejno-súkromné partnerstvá v podobe spoločných technologických iniciatív boli pôvodne ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2).

(2)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES (3) boli určené konkrétne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa majú podporovať, vrátane verejno-súkromného partnerstva v špecifickej oblasti spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík.

(3)

V oznámení Komisie s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) sa zdôrazňuje potreba vytvárať priaznivé podmienky pre investície do znalostí a inovácie s cieľom dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Únii. Európsky parlament aj Rada stratégiu Európa 2020 podporili.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (4) (ďalej len „program Horizont 2020“) má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu spojením programu Horizont 2020 a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácia môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku, ktorého súčasťou je aj vyvážený príspevok všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za dosiahnutie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a malo by ponúkať príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre zainteresovaných strán pôsobiacich v konkrétnych oblastiach. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 zapojenie Únie do týchto verejno-súkromných partnerstiev by mohlo mať formu finančných príspevkov do spoločných podnikov zriadených na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(5)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 a s rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (5) by sa mala poskytnúť ďalšia podpora spoločným podnikom zriadeným na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES za podmienok uvedených v rozhodnutí 2013/743/EÚ.

(6)

Spoločný podnik pre palivové články a vodík zriadený nariadením Rady (ES) č. 521/2008 (6) ukázal potenciál vodíka ako nosiča energie a palivových článkov ako meničov energie poskytujúcich cestu pre ekologické systémy, ktoré znižujú emisie, zvyšujú energetickú bezpečnosť a stimulujú hospodárstvo. Pri priebežnom hodnotení spoločného podniku pre palivové články a vodík uvedenom v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z roku 2011 s názvom Partnerstvo vo výskume a inovácii sa ukázalo, že slúžil ako platforma vytvorenia pevného partnerstva, získavania verejných a súkromných finančných prostriedkov a silného zapojenia priemyslu, najmä malých a stredných podnikov. Toto hodnotenie tiež odporučilo zvýšenie činností v oblasti výroby, skladovania a distribúcie vodíka, ktoré sa uskutočnilo v nových cieľoch. Oblasť výskumu spoločného podniku by sa preto mala naďalej podporovať s cieľom rozvíjať portfólio ekologických, efektívnych a nákladovo dostupných riešení až do okamihu ich uvedenia na trh.

(7)

Na tento účel by sa mal zriadiť nový spoločný podnik na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík (ďalej len „spoločný podnik 2“) a mal by nahradiť a byť nástupcom spoločného podniku pre palivové články a vodík.

(8)

Pri pokračujúcej podpore programu výskumu v oblasti palivových článkov a vodíka by sa mali vziať do úvahy aj skúsenosti získané z činností spoločného podniku pre palivové články a vodík vrátane výsledkov prvého priebežného hodnotenia Komisie a výsledkov odporúčaní zainteresovaných strán. Táto nepretržitá podpora by sa mala poskytovať s použitím štruktúry a pravidiel, ktoré sú vhodnejšie na daný účel, aby sa zvýšila efektívnosť a zabezpečilo zjednodušenie. Na tento účel by mal spoločný podnik 2 prijať rozpočtové pravidlá špecifické pre svoje potreby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7).

(9)

Iní členovia spoločného podniku pre palivové články a vodík ako Únia písomne vyjadrili svoj súhlas s výskumnými činnosťami v oblasti spoločného podniku pre palivové články a vodík, ktoré sa majú vykonávať v rámci štruktúry lepšie prispôsobenej povahe verejno-súkromného partnerstva. Je vhodné, aby iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia písomne schválili stanovy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

Aby spoločný podnik 2 dosiahol svoje ciele, mal by poskytovať finančnú podporu, a to najmä vo forme grantov pre účastníkov určených na základe otvorených a súťažných výziev na predkladanie návrhov.

(11)

Príspevky od iných členov ako Únia alebo od ich zakladajúcich alebo pridružených subjektov by sa nemali obmedzovať na administratívne náklady spoločného podniku 2 a spolufinancovanie potrebné na vykonávanie výskumných a inovačných činností podporovaných spoločným podnikom 2. Ich príspevky by sa mali vzťahovať aj na ďalšie činnosti vykonávané inými členmi ako Únia alebo ich zakladajúcimi alebo pridruženými subjektmi uvedené v pláne ďalších činností. Aby sa získal náležitý prehľad o pákovom efekte, mali by tieto ďalšie činnosti predstavovať príspevok k širšej spoločnej technologickej iniciatíve pre palivové články a vodík.

(12)

Účastníkom alebo koordinátorom vybraných projektov sa môže stať akákoľvek oprávnená inštitúcia. Podľa osobitných politických požiadaviek alebo povahy a cieľov konkrétneho opatrenia uvedeného v pracovnom pláne sa môže vyžadovať, aby boli účastníci zakladajúcimi subjektmi iného člena ako Únia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (8).

(13)

Skutočnosť, že príspevok Únie je vyšší ako príspevok iných členov ako Únia, je opodstatnená osobitosťou sektora palivových článkov a vodíka, najmä tým, že toto odvetvie je stále nerozvinuté, bez jasnej záruky návratnosti investícií a jeho hlavné prínosy sú spoločenského charakteru. S cieľom podnietiť širšiu reprezentatívnosť zoskupení, ktoré sú členmi spoločného podniku 2, a podporiť účasť nových zakladajúcich subjektov na spoločnej technologickej iniciatíve by sa mal príspevok Únie rozdeliť do dvoch splátok, z ktorých druhá by sa vyplatila pod podmienkou splnenia dodatočných záväzkov najmä zo strany nových zakladajúcich subjektov.

(14)

Pri posudzovaní celkového vplyvu spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík sa zohľadnia investície všetkých iných právnických osôb ako Únia, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík. Náklady, ktoré vzniknú všetkým právnickým osobám v súvislosti s ďalšími činnosťami nad rámec pracovného plánu spoločného podniku 2, ktoré prispeli k dosahovaniu cieľov spoločného podniku pre palivové články a vodík, by sa mali vykázať po podpísaní dohôd o grantoch. Očakáva sa, že celkové investície vynaložené na spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík by mali dosiahnuť najmenej 665 000 000 EUR.

(15)

Účasť na nepriamych opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik 2, by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Spoločný podnik 2 by mal navyše zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel na základe príslušných opatrení prijatých Komisiou.

(16)

Spoločný podnik 2 by mal na zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti a na uľahčenie účasti využívať aj elektronické prostriedky spravované Komisiou. Výzvy na predkladanie návrhov vyhlasované spoločným podnikom 2 by sa preto mali uverejňovať aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia. Spoločný podnik 2 by na účely začlenenia do elektronických systémov na podávanie správ a šírenie informácií v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia, mal navyše poskytovať príslušné údaje okrem iného o návrhoch, uchádzačoch, grantoch a o účastníkoch vo vhodnom formáte a s periodicitou zodpovedajúcou povinnostiam Komisie v oblasti podávania správ.

(17)

Spoločný podnik 2 by mal pri klasifikácii činností technologického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činností prihliadať na vymedzenia OECD týkajúce sa úrovne technologickej pripravenosti.

(18)

Finančný príspevok Únie by sa mal spravovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (9).

(19)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom, neprimerane rozsiahlej dokumentácii a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Audity prijímateľov finančných prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia by sa mali uskutočňovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(20)

Finančné záujmy Únie a iných členov spoločného podniku 2 by mali byť počas celého výdavkového cyklu chránené primeranými opatreniami vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby vrátane administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(21)

Vnútorný audítor Komisie by mal mať v súvislosti so spoločným podnikom 2 také isté právomoci, aké vykonáva vo vzťahu ku Komisii.

(22)

Vzhľadom na osobitnú povahu a súčasné postavenie spoločných podnikov a s cieľom zabezpečiť kontinuitu so siedmym rámcovým programom by sa spoločným podnikom malo naďalej udeľovať samostatné absolutórium. Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by preto mal absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku 2 udeľovať Európsky parlament na základe odporúčania Rady. Na finančný príspevok Únie na spoločný podnik 2 by sa preto nemali uplatňovať požiadavky v oblasti podávania správ ustanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ale mali by sa čo najviac zosúladiť s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na orgány podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Audit účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií by mal vykonávať Dvor audítorov.

(23)

Spoločný podnik 2 by mal fungovať otvoreným a transparentným spôsobom, mal by svojim príslušným orgánom včas poskytovať všetky náležité informácie a mal by propagovať svoje činnosti okrem iného prostredníctvom informačných aktivít a prostredníctvom šírenia informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov spoločného podniku 2 by sa mal sprístupniť verejnosti.

(24)

Program Horizont 2020 by mal podporou synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) prispieť k preklenutiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v rámci Únie. Spoločný podnik 2 by sa preto mal usilovať nadviazať úzku súčinnosť s fondmi EŠIF, ktoré môžu špecificky pomôcť posilniť miestne, regionálne a národné výskumné a inovačné kapacity v oblasti spoločného podniku 2 a podporiť úsilie o inteligentnú špecializáciu.

(25)

Spoločný podnik pre palivové články a vodík bol zriadený na obdobie do 31. decembra 2017. Spoločný podnik 2 by mal pokračovať v poskytovaní podpory pre program výskumu palivových článkov a vodíka vykonávaním zostávajúcich činností, ktoré sa začali na základe nariadenia (ES) č. 521/2008 a v súlade s uvedeným nariadením. Prechod od spoločného podniku pre palivové články a vodík na spoločný podnik 2 by sa mal zosúladiť a zosynchronizovať s prechodom od siedmeho rámcového programu na program Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie finančných prostriedkov dostupných pre výskum. V záujme právnej istoty a jasnosti by sa preto nariadenie (ES) č. 521/2008 malo zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(26)

S ohľadom na celkový cieľ programu Horizont 2020, ktorým je dosiahnuť zjednodušenie a ucelenosť, by sa pri všetkých výzvach na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku 2 mala zohľadňovať dĺžka trvania programu Horizont 2020.

(27)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie spoločného podniku 2 na posilnenie priemyselného výskumu a inovácií v Únii nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu zamedzenia duplicite, zachovania kritického množstva a zabezpečenia optimálneho využitia verejných financií ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie

1.   Na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „spoločný podnik 2“) na obdobie do 31. decembra 2024. S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci spoločného podniku 2 vyhlásia najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu vyhlásiť do 31. decembra 2021.

2.   Spoločný podnik 2 nahrádza spoločný podnik pre palivové články a vodík zriadený nariadením Rady (ES) č. 521/2008 a je jeho nástupcom.

3.   Spoločný podnik 2 predstavuje subjekt poverený vykonávaním verejno-súkromného partnerstva podľa článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.   Spoločný podnik 2 má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte Európskej únie má čo najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa podľa právnych predpisov uvedených členských štátov priznáva právnickým osobám. Môže predovšetkým nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním zaobchádzať a môže vystupovať ako strana v súdnom konaní.

5.   Sídlo spoločného podniku 2 je v Bruseli v Belgicku.

6.   Stanovy spoločného podniku 2 sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Ciele

1.   Spoločný podnik 2 má tieto ciele:

a)

prispievať k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, a najmä výzvy týkajúcej sa bezpečnej, čistej a efektívne využívanej energie a výzvy týkajúcej sa inteligentnej, ekologickej a integrovanej dopravy podľa časti III prílohy I k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

prispievať k cieľom spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík rozvojom silného, udržateľného a celosvetovo konkurencieschopného sektora palivových článkov a vodíka v Únii.

2.   Jeho úlohy sú najmä:

a)

znížiť výrobné náklady na systémy palivových článkov používané v dopravných aplikáciách a súčasne predĺžiť ich životnosť na úroveň, na ktorej môžu konkurovať konvenčným technológiám;

b)

zvýšiť elektrickú účinnosť a životnosť rôznych palivových článkov používaných na výrobu energie na úrovni, na ktorej môžu konkurovať konvenčným technológiám, a zároveň znížiť náklady;

c)

zvýšiť energetickú účinnosť výroby vodíka, a to najmä elektrolýzou vody a z obnoviteľných zdrojov, a súčasne znížiť operačné a kapitálové náklady tak, aby kombinovaný systém výroby vodíka a premeny využívajúcej systém palivových článkov mohol konkurovať alternatívam výroby elektriny dostupným na trhu;

d)

preukázať v rozsiahlom meradle uskutočniteľnosť používania vodíka na podporu začlenenia obnoviteľných zdrojov energie do energetických systémov, a to aj prostredníctvom jeho využívania ako konkurencieschopného média na skladovanie energie v prípade elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie;

e)

znížiť používanie „kritických surovín“ vymedzených EÚ napríklad prostredníctvom používania zdrojov s nízkym alebo nulovým obsahom platiny a prostredníctvom recyklovania prvkov vzácnych zemín, prípadne zníženia ich používania alebo zabránenia ich používaniu.

Článok 3

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov spoločného podniku 2 vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO je 665 000 000 EUR a pozostáva z:

a)

najviac 570 000 000 EUR z neho zodpovedá príspevku viazanému inými členmi spoločného podniku 2 ako Únia alebo ich zakladajúcimi subjektmi, alebo ich pridruženými subjektmi v súlade s článkom 4 ods. 1;

b)

najviac 95 000 000 EUR z neho zodpovedá ďalšiemu príspevku viazanému inými členmi spoločného podniku 2 ako Únia alebo ich zakladajúcimi subjektmi, alebo ich pridruženými subjektmi nad minimálnu sumu uvedenú v článku 4 ods. 1.

Finančný príspevok Únie sa vypláca z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie vyčlenených na osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom iv) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pre subjekty uvedené v článku 209 uvedeného nariadenia.

2.   Podmienky finančného príspevku Únie sa stanovia v dohode o delegovaní a v dohodách o ročných prevodoch finančných prostriedkov, ktoré sa uzatvoria medzi Komisiou v mene Únie a spoločným podnikom 2.

3.   V dohode o delegovaní uvedenej v odseku 2 tohto článku sa upravujú prvky uvedené v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného aj tieto prvky:

a)

požiadavky na príspevok spoločného podniku 2 v súvislosti s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky na príspevok spoločného podniku 2 v súvislosti s monitorovaním uvedeným v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

konkrétne ukazovatele výkonnosti týkajúce sa fungovania spoločného podniku 2;

d)

postupy týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná plniť svoje povinnosti v oblasti šírenia a podávania správ okrem iného prostredníctvom jednotného portálu pre účastníkov, ako aj iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 spravovaných Komisiou;

e)

ustanovenia na účely uverejňovania výziev spoločného podniku 2 na predkladanie návrhov aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia;

f)

využívanie ľudských zdrojov a zmeny v tejto oblasti, predovšetkým nábor pracovníkov podľa funkčnej skupiny, platovej triedy a kategórie, zmeny zaradenia a všetky zmeny počtu zamestnancov.

Článok 4

Príspevky iných členov ako Únia

1.   Iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia poskytnú alebo zabezpečia, aby ich zakladajúce subjekty alebo ich pridružené subjekty poskytli celkový príspevok vo výške najmenej 380 000 000 EUR na obdobie vymedzené v článku 1.

2.   Príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku tvoria:

a)

príspevky do spoločného podniku 2 uvedené v článku 13 ods. 2 a v článku 13 ods. 3 písm. b) stanov;

b)

nepeňažné príspevky iných členov ako Únia alebo ich zakladajúcich subjektov, alebo ich pridružených subjektov vo výške najmenej 285 000 000 EUR na obdobie vymedzené v článku 1 pozostávajúce z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní ďalších činností mimo pracovného plánu spoločného podniku 2, ktoré prispievajú k cieľom spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík. Tieto náklady možno podporovať aj z iných finančných programov Únie v súlade s platnými pravidlami a postupmi. V takýchto prípadoch financovanie Únie nenahrádza nepeňažné príspevky od iných členov ako Únia alebo ich zakladajúcich subjektov alebo ich pridružených subjektov.

Náklady uvedené v písmene b) prvého pododseku nie sú oprávnené na finančnú podporu spoločného podniku 2. Príslušné činnosti sa stanovia v ročnom pláne ďalších činností, v ktorom sa uvádza odhadovaná hodnota týchto príspevkov.

3.   Iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia každoročne do 31. januára oznamujú správnej rade spoločného podniku 2 hodnotu príspevkov uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za jednotlivé predchádzajúce rozpočtové roky.

4.   Na účely určenia hodnoty príspevkov uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku a v článku 13 ods. 3 písm. c) stanov sa náklady určujú v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva dotknutých subjektov, v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, kde je subjekt usadený, a platnými medzinárodnými účtovnými štandardmi a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný dotknutým subjektom. V prípade akejkoľvek neistoty v súvislosti s obsahom osvedčenia môže metódu určovania hodnoty overiť spoločný podnik 2. Na účely tohto nariadenia nepodliehajú náklady vyplývajúce z doplnkových činností auditu zo strany spoločného podniku 2 ani žiadneho orgánu Únie.

5.   Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie do spoločného podniku 2 alebo iniciovať postup likvidácie uvedený v článku 21 ods. 2 stanov, ak iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia alebo ich zakladajúce subjekty, alebo pridružené subjekty neposkytujú príspevky uvedené v odseku 2 tohto článku alebo ich poskytujú len sčasti či neskoro. Rozhodnutie Komisie nebráni tomu, aby sa uhradili oprávnené náklady, ktoré už iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia vynaložili do oznámenia spoločnému podniku 2 rozhodnutia o ukončení, čiastočnom znížení alebo pozastavení finančného príspevku Únie.

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, spoločný podnik 2 prijíma svoje osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 110/2014 (10).

Článok 6

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov spoločného podniku 2 sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (11) (ďalej len „služobný poriadok“ a „podmienky zamestnávania“) a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Únie na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Správna rada vykonáva vo vzťahu k zamestnanom spoločného podniku 2 právomoci, ktoré orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy zveruje služobný poriadok, a právomoci, ktoré zverujú podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“).

Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým stanovuje podmienky, za akých možno toto delegovanie právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže formou rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a následné delegovanie týchto právomocí na jeho podriadených. V takýchto prípadoch správna rada vykonáva právomoci menovacieho orgánu sama alebo ich deleguje na jedného zo svojich členov alebo na iného člena personálu spoločného podniku, ktorý nie je výkonným riaditeľom.

3.   Správna rada prijíma príslušné vykonávacie predpisy k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

4.   Počet zamestnancov je určený v pláne pracovných miest spoločného podniku 2, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a podľa platovej triedy, ako aj počet zmluvných zamestnancov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času v súlade s jeho ročným rozpočtom.

5.   Zamestnancov spoločného podniku 2 tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

6.   Všetky náklady na zamestnancov znáša spoločný podnik 2.

Článok 7

Vyslaní národní experti a stážisti

1.   Spoločný podnik 2 môže využívať vyslaných národných expertov a stážistov, ktorí nie sú zamestnancami spoločného podniku 2. Počet vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času sa doplní do informácií o zamestnancoch uvedených v článku 6 ods. 4 v súlade s ročným rozpočtom.

2.   Správna rada prijíma rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku 2 a využívania stážistov.

Článok 8

Výsady a imunity

Na spoločný podnik 2 a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Únie, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Zodpovednosť spoločného podniku 2

1.   Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku 2 sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a právnymi predpismi uplatniteľnými na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zmluvu.

2.   V prípade mimozáväzkovej zodpovednosti nahradí spoločný podnik 2 v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri výkone ich povinností.

3.   Všetky platby spoločného podniku 2 v súvislosti so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 alebo 2 a náklady a výdavky vzniknuté v tejto súvislosti sa považujú za výdavky spoločného podniku 2 a hradia sa z jeho zdrojov.

4.   Spoločný podnik 2 nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich povinností.

Článok 10

Právomoc Súdneho dvora a rozhodné právo

1.   Súdny dvor má právomoc:

a)

podľa ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách alebo zmluvách uzatvorených spoločným podnikom 2 alebo v jeho rozhodnutiach;

b)

v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku 2 pri výkone ich povinností;

c)

v každom spore medzi spoločným podnikom 2 a jeho zamestnancami v rozsahu a za podmienok stanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania.

2.   Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo iné právne akty Únie, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo spoločného podniku 2.

Článok 11

Hodnotenie

1.   Komisia vykoná do 30. júna 2017 s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku 2, počas ktorého posúdi najmä úroveň účasti zakladajúcich subjektov iných členov ako Únia alebo ich pridružených subjektov, ako aj iných právnických osôb na nepriamych opatreniach a ich príspevok na ne. Komisia vypracuje správu o tomto hodnotení, ktorej súčasťou sú závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia uvedenú správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky priebežného hodnotenia spoločného podniku 2 sa zohľadnia pri hĺbkovom posúdení a priebežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Na základe záverov priebežného hodnotenia uvedeného v odseku 1 tohto článku môže Komisia konať v súlade s článkom 4 ods. 5 alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenia.

3.   Do šiestich mesiacov od likvidácie spoločného podniku 2, najneskôr však do dvoch rokov od začatia postupu likvidácie uvedeného v článku 21 stanov, Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku 2. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12

Absolutórium

Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku 2 udeľuje Európsky parlament na základe odporúčania Rady v súlade s postupom ustanoveným v rozpočtových pravidlách spoločného podniku 2.

Článok 13

Audity ex post

1.   Spoločný podnik 2 vykonáva audity ex post výdavkov na nepriame opatrenia v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 ako súčasť nepriamych opatrení programu Horizont 2020.

2.   Komisia môže rozhodnúť o vykonaní auditov uvedených v odseku 1 tohto článku. V takýchto prípadoch tak Komisia urobí v súlade s uplatniteľnými pravidlami, najmä s ustanoveniami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov členov

1.   Spoločný podnik 2 poskytuje zamestnancom Komisie a ďalším osobám povereným spoločným podnikom 2 alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup do svojich priestorov a k všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie auditov.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a inšpekcií v súlade s ustanoveniami a postupmi podľa nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (13) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zmluvou financovanou podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii ani nijakému inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, zmluvy, dohody a rozhodnutia vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, spoločný podnik 2, Dvor audítorov a OLAF, aby vykonávali takéto audity a vyšetrovania, a to podľa ich príslušných právomocí.

4.   Spoločný podnik 2 zabezpečí, aby sa finančné záujmy jeho členov primerane chránili, vykonávaním alebo zadávaním vhodných vnútorných a vonkajších kontrol.

5.   Spoločný podnik 2 pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (14). Spoločný podnik 2 prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní, ktoré vykonáva OLAF.

Článok 15

Dôvernosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, spoločný podnik 2 zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy jeho členov alebo účastníkov zapojených do činností spoločného podniku 2.

Článok 16

Transparentnosť

1.   Na dokumenty držané spoločným podnikom 2 sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (15).

2.   Správna rada spoločného podniku 2 môže prijať praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, proti rozhodnutiam spoločného podniku 2 prijatým podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno podávať sťažnosti ombudsmanovi, a to za podmienok stanovených v článku 228 ZFEÚ.

Článok 17

Pravidlá účasti a šírenia

Na opatrenia financované spoločným podnikom 2 sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1290/2013. V súlade s uvedeným nariadením sa spoločný podnik 2 považuje za financujúci orgán a poskytuje finančnú podporu nepriamym opatreniam, ako sú stanovené v článku 1 stanov.

Podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 sa môžu v pracovných plánoch ustanoviť odôvodnené dodatočné podmienky podľa osobitných politických požiadaviek alebo povahy a cieľa opatrenia.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Spoločný podnik 2 a štát, v ktorom má spoločný podnik sídlo, môžu uzavrieť administratívnu dohodu o výsadách a imunitách a o inej podpore, ktorú tento štát poskytne spoločnému podniku 2.

Článok 19

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (ES) č. 521/2008 sa týmto zrušuje.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa činnosti začaté v rámci nariadenia (ES) č. 521/2008 a finančné záväzky súvisiace s uvedenými činnosťami až do ich ukončenia naďalej riadia uvedeným nariadením.

Priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia zahŕňa záverečné hodnotenie činností spoločného podniku pre palivové články a vodík na základe nariadenia (ES) č. 521/2008.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti zamestnancov zamestnaných na základe nariadenia (ES) č. 521/2008.

Pracovné zmluvy zamestnancov uvedených v prvom pododseku sa môžu obnoviť na základe tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania.

Predovšetkým výkonný riaditeľ vymenovaný podľa nariadenia (ES) č. 521/2008 sa s účinnosťou od 27. júna 2014 na zostávajúce funkčné obdobie poverí funkciami výkonného riaditeľa stanovenými v tomto nariadení. Ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.

4.   Pokiaľ sa členovia nedohodnú podľa nariadenia (ES) č. 521/2008 inak, všetky práva a povinnosti vrátane aktív, dlhov alebo záväzkov členov podľa uvedeného nariadenia (ES) č. 521/2008 sa prevádzajú na členov podľa tohto nariadenia.

5.   Všetky nevyužité rozpočtové prostriedky podľa nariadenia (ES) č. 521/2008 sa prevádzajú na spoločný podnik 2.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 84).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2).

(11)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


PRÍLOHA

STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU PRE PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK 2

Článok 1

Úlohy

Spoločný podnik 2 má tieto úlohy:

a)

finančne podporuje nepriame opatrenia v oblasti výskumu a inovácie hlavne vo forme grantov;

b)

dosahuje kritické množstvo výskumného úsilia s cieľom poskytnúť priemyslu, verejným a súkromným investorom, rozhodujúcim orgánom a iným zainteresovaným stranám dôveru, aby sa zúčastnili na dlhodobom programe;

c)

integruje výskum a technický rozvoj a zameriava sa na dosiahnutie cieľov dlhodobej udržateľnosti a priemyselnej konkurencieschopnosti pre náklady, výkonnosť a životnosť a prekonáva závažné problémové miesta v technológiách;

d)

stimuluje inováciu a vznik nových hodnotových reťazcov;

e)

uľahčuje vzájomnú súčinnosť medzi priemyslom, univerzitami a výskumnými strediskami;

f)

podporuje zapojenie MSP do svojich činností v súlade s cieľmi programu Horizont 2020;

g)

vykonáva široko pojatý sociálny, technický a ekonomický výskum s cieľom posúdiť a sledovať technický pokrok a netechnické prekážky pre vstup na trh;

h)

dáva podnety na vypracovanie nových a preskúmanie existujúcich nariadení a noriem s cieľom odstrániť umelé prekážky pre vstup na trh a podporovať zameniteľnosť, interoperabilitu, cezhraničný obchod a vývozné trhy;

i)

zabezpečuje účinné riadenie spoločného podniku 2;

j)

prideľuje finančné prostriedky Únie a mobilizuje zdroje súkromného sektora a iného verejného sektora potrebné na vykonávanie výskumných a inovačných činností v oblasti palivových článkov a vodíka;

k)

podporuje a uľahčuje zapojenie priemyslu do ďalších činností vykonávaných mimo rámca nepriamych opatrení;

l)

vykonáva činnosti v oblasti informovania, komunikácie, využívania a šírenia primeraným uplatňovaním ustanovení článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, čo zahŕňa aj poskytovanie a sprístupňovania podrobných informácií o výsledkoch výziev na predloženie návrhov v spoločnej elektronickej databáze programu Horizont 2020;

m)

nadväzuje kontakty so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane výskumných organizácií a univerzít;

n)

vykonáva akékoľvek iné úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Členovia

Členmi spoločného podniku 2 sú:

a)

Únia zastúpená Komisiou;

b)

po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu Celosvetové priemyselné zoskupenie pre novú energiu AISBL (New Energy World Industry Grouping AISBL), nezisková organizácia zriadená podľa belgického práva (registračné číslo: 890 025 478 so sídlom v Bruseli v Belgicku) (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a

c)

po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu Nové európske výskumné zoskupenie pre palivové články a vodík AISBL (New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL), nezisková organizácia zriadená podľa belgického práva (registračné číslo: 0897.679.372 so sídlom v Bruseli v Belgicku) (ďalej len „výskumné zoskupenie“).

Zakladajúcimi subjektmi sú subjekty, ktoré vytvárajú každého člena spoločného podniku 2 okrem Únie podľa stanov daného člena.

Článok 3

Zmeny členstva

1.

Každý člen môže svoje členstvo v spoločnom podniku 2 ukončiť. Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa neodvolateľným šesť mesiacov po jeho oznámení ostatným členom. Od tohto momentu je bývalý člen oslobodený od všetkých záväzkov okrem tých, ktoré spoločný podnik 2 schválil alebo ktoré mu vznikli ešte pred ukončením príslušného členstva.

2.

Členstvo v spoločnom podniku 2 sa nemôže previesť na tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

3.

Bezprostredne po každej zmene členstva podľa tohto článku spoločný podnik 2 zverejní na svojej webovej stránke aktualizovaný zoznam členov spoločného podniku 2 spolu s dátumom nadobudnutia účinnosti takejto zmeny.

Článok 4

Orgány spoločného podniku 2

1.

Orgány spoločného podniku 2 sú:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

vedecký výbor;

d)

skupina zástupcov štátov;

e)

fórum zainteresovaných strán.

2.

Vedecký výbor, skupina zástupcov štátov a fórum zainteresovaných strán sú poradné orgány spoločného podniku 2.

Článok 5

Zloženie správnej rady

Správna rada sa skladá z:

a)

troch zástupcov Komisie v mene Únie;

b)

šiestich zástupcov priemyselného zoskupenia, z ktorých najmenej jeden zastupuje malé a stredné podniky;

c)

jedného zástupcu výskumného zoskupenia.

Článok 6

Fungovanie správnej rady

1.

Únia má 50 % hlasovacích práv. Hlasovacie práva Únie sú nedeliteľné. Priemyselné zoskupenie má 43 % hlasovacích práv a výskumné zoskupenie 7 % hlasovacích práv. Členovia vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nepodarí dosiahnuť, správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí nie sú prítomní.

2.

Správna rada volí svojho predsedu na obdobie dvoch rokov.

3.

Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát do roka. Na žiadosť Komisie alebo väčšiny zástupcov priemyselného zoskupenia a výskumného zoskupenia alebo na žiadosť predsedu sa môže konať mimoriadne zasadnutie. Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda a zvyčajne sa konajú v sídle spoločného podniku 2.

Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Predseda skupiny zástupcov štátov má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ a zúčastňovať sa na jej rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovateľ má právo zúčastniť predseda vedeckého výboru, keď sa rokuje o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, pričom sa môže zapájať do rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada môže na svoje zasadnutia v jednotlivých prípadoch pozvať ako pozorovateľov ďalšie osoby, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov Únie.

4.

Zástupcovia členov nie sú osobne zodpovední za konanie vo funkcii zástupcov v správnej rade.

5.

Správna rada prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Úlohy správnej rady

1.

Správna rada nesie celkovú zodpovednosť za strategické smerovanie a činnosť spoločného podniku 2 a dohliada na vykonávanie jeho činností.

2.

Komisia sa v rámci svojej úlohy v správnej rade snaží zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami spoločného podniku 2 a relevantnými činnosťami programu Horizont 2020 s cieľom podporiť synergie pri identifikácii priorít spoločného výskumu.

3.

Správna rada plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

rozhoduje o ukončení členstva všetkých členov spoločného podniku 2, ktorí neplnia svoje záväzky;

b)

prijíma rozpočtové pravidlá spoločného podniku 2 v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;

c)

prijíma ročný rozpočet spoločného podniku 2 vrátane plánu pracovných miest, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a platovej triedy, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času;

d)

vo vzťahu k zamestnancom vykonáva právomoci menovacieho orgánu v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia;

e)

vymenúva, odvoláva a predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje jeho činnosť a sleduje jeho výkon;

f)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa schvaľuje organizačnú štruktúru programovej kancelárie;

g)

po porade s vedeckým výborom a so skupinou zástupcov štátov prijíma ročný pracovný plán a príslušné odhady výdavkov navrhnuté výkonným riaditeľom;

h)

schvaľuje ročný plán ďalších činností uvedený v článku 4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia na základe návrhu iných členov ako Únia a podľa potreby po porade s ad hoc poradnou skupinou;

i)

schvaľuje výročnú správu o činnosti vrátane zodpovedajúcich výdavkov;

j)

v prípade potreby zabezpečuje zriadenie útvaru vnútorného auditu spoločného podniku 2;

k)

schvaľuje výzvy na predkladanie návrhov a podľa potreby aj príslušné pravidlá pre postupy predkladania, hodnotenia, výberu, udeľovania a preskúmania;

l)

schvaľuje zoznam opatrení vybratých na financovanie na základe klasifikačného zoznamu, ktorý vypracovala skupina nezávislých odborníkov;

m)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa stanovuje komunikačnú politiku spoločného podniku 2;

n)

v prípade potreby stanovuje vykonávacie pravidlá k služobnému poriadku a k podmienkami zamestnávania v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia;

o)

v prípade potreby stanovuje pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku 2 a pravidlá využívania stážistov v súlade s článkom 7 tohto nariadenia;

p)

v prípade potreby zriaďuje poradné skupiny dopĺňajúce orgány spoločného podniku 2;

q)

v prípade potreby predkladá Komisii všetky žiadosti o zmenu tohto nariadenia navrhnuté ktorýmkoľvek členom spoločného podniku 2;

r)

zodpovedá za všetky úlohy, ktoré nie sú konkrétne pridelené konkrétnemu orgánu spoločného podniku 2; tieto úlohy môže prideliť niektorému z uvedených orgánov.

Článok 8

Vymenovanie výkonného riaditeľa, jeho odvolanie a predĺženie jeho funkčného obdobia

1.

Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Komisia podľa potreby zapojí do výberového konania zástupcov iných členov spoločného podniku 2 ako Únia.

Primerané zastúpenie ostatných členov spoločného podniku 2 sa zabezpečí predovšetkým vo fáze predbežného výberu výberového konania. Na tento účel iní členovia spoločného podniku 2 ako Únia na základe spoločnej dohody vymenujú zástupcu a pozorovateľa v mene správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je dočasným zamestnancom spoločného podniku 2 podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania.

Na účely uzavretia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje spoločný podnik 2 predseda správnej rady.

3.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je tri roky. Na konci uvedeného obdobia Komisia posúdi, podľa potreby so zapojením iných členov spoločného podniku 2 ako Únie, činnosť výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy spoločného podniku 2.

4.

Správna rada môže na návrh Komisie, ktorá zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3, predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to iba raz a maximálne o štyri roky.

5.

Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

6.

Výkonný riaditeľ môže byť z funkcie odvolaný len rozhodnutím správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie, prípadne so zapojením iných členov spoločného podniku 2 ako Únia.

Článok 9

Úlohy výkonného riaditeľa

1.

Výkonný riaditeľ je najvyšší vedúci pracovník zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku 2 v súlade s rozhodnutiami správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom spoločného podniku 2. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

3.

Výkonný riaditeľ plní rozpočet spoločného podniku 2.

4.

Výkonný riaditeľ nezávisle vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

a)

vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane príslušného plánu pracovných miest, v ktorom sa uvádza počet dočasných pracovných miest podľa platovej triedy a funkčnej skupiny, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času, a predkladá ich správnej rade na prijatie;

b)

vypracúva ročný pracovný plán a príslušné odhady výdavkov a predkladá ich správnej rade na prijatie;

c)

predkladá správnej rade stanovisko na ročnú účtovnú závierku;

d)

vypracúva výročnú správu o činnosti vrátane informácie o príslušných výdavkov a predkladá ju správnej rade na schválenie;

e)

predkladá správnej rade správu o nepeňažných príspevkoch určených na nepriame opatrenia podľa ustanovení článku 13 ods. 3 písm. b) stanov;

f)

predkladá správnej rade na schválenie zoznam návrhov, ktoré sa majú vybrať na financovanie;

g)

pravidelne informuje skupinu zástupcov štátov a vedecký výbor o všetkých veciach relevantných pre ich poradnú úlohu;

h)

podpisuje jednotlivé dohody a rozhodnutia o grantoch;

i)

podpisuje verejné zákazky;

j)

vykonáva komunikačnú politiku spoločného podniku 2;

k)

organizuje a riadi činnosti a zamestnancov spoločného podniku 2 a vykonáva nad nimi dohľad v rozsahu svojho poverenia správnou radou, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

l)

vytvára účinný a efektívny systém vnútornej kontroly, zabezpečuje jeho fungovanie a o akejkoľvek jeho podstatnej zmene informuje správnu radu;

m)

zabezpečuje vykonávanie posúdenia rizík a ich riadenia;

n)

prijíma akékoľvek iné opatrenia potrebné na posúdenie pokroku spoločného podniku 2 pri dosahovaní stanovených cieľov;

o)

plní všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverila alebo ktoré na neho delegovala správna rada.

5.

Výkonný riaditeľ zriadi programovú kanceláriu, ktorá pod jeho vedením vykonáva všetky pomocné úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. Programová kancelária sa skladá zo zamestnancov spoločného podniku 2 a plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

poskytuje pomoc pri zriaďovaní a riadení vhodného účtovného systému v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku 2;

b)

riadi výzvy na predkladanie návrhov podľa ročného pracovného plánu a vykonáva správu dohôd a rozhodnutí vrátane ich koordinácie;

c)

poskytuje členom a ostatným orgánom spoločného podniku 2 všetky relevantné informácie a pomoc, ktoré potrebujú pri plnení svojich povinností, a reaguje na ich konkrétne požiadavky;

d)

plní funkciu sekretariátu orgánov spoločného podniku 2 a poskytuje pomoc poradným skupinám zriadeným správnou radou.

Článok 10

Vedecký výbor

1.

Vedecký výbor sa skladá najviac z deviatich členov. Výbor si spomedzi svojich členov volí predsedu.

2.

Vo vedeckom výbore sú vyváženým spôsobom zastúpení celosvetovo uznávaní odborníci z akademického prostredia, priemyslu a regulačných orgánov. Spoločne majú členovia vedeckého výboru nevyhnutné vedecké kompetencie a odborné znalosti z danej technickej oblasti, ktoré sú potrebné na to, aby mohli spoločnému podniku 2 dávať vedecky podložené odporúčania.

3.

Správna rada ustanoví konkrétne kritériá a výberový proces pre zloženie vedeckého výboru a vymenúva jeho členov. Správna rada zváži prípadných kandidátov navrhnutých skupinou zástupcov štátov spoločného podniku 2.

4.

Vedecký výbor plní tieto úlohy:

a)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s vedeckými prioritami, ktoré sa majú riešiť v rámci ročných pracovných plánov;