ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
7. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/334/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. mája 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

 

Protokol ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 607/2014 z 19. mája 2014 o rozdelení rybolovných možností podľa protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

27

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

29

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie)

39

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 610/2014 zo 14. februára 2014 o udelení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, v súvislosti so spoločným podnikom ECSEL ( 1 )

53

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

55

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 613/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]

68

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

73

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2014 zo 6. júna 2014 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pracovné programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

95

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 616/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

103

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/335/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

105

 

 

2014/336/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2014, ktorým sa menia rozhodnutia 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EÚ, 2011/331/EÚ a 2011/337/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom [oznámené pod číslom C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/24)

117

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/339/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2014/25)

120

 

 

Korigendá

 

*

Korigendá k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 12/2014 z 8. januára 2014, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Salinātā rudzu rupjmaize (ZTŠ)] ( Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/1


ROZHODNUTIE RADY

z 19. mája 2014

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

(2014/334/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. júla 2007 schválila Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „dohoda o partnerstve“) na základe prijatia nariadenia (ES) č. 894/2007 (1).

(2)

Platnosť posledného protokolu (2), ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve skončila 12. mája 2014.

(3)

Únia prerokovala s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova nový protokol na obdobie štyroch rokov, ktorým sa plavidlám Únie poskytujú rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými má, pokiaľ ide o rybolov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zvrchovanosť alebo súdnu právomoc. Výsledkom rokovaní bolo parafovanie nového protokolu 19. decembra 2013.

(4)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie rybolovných činností plavidiel Únie sa má predbežne vykonávať nový protokol, kým sa nedosiahnu postupy nevyhnutné na jeho uzavretie. Toto predbežné vykonávanie sa začína dňom jeho podpisu, avšak nie pred dátumom skončenia platnosti posledného protokolu.

(5)

Nový protokol by sa mal podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (ďalej len „protokol“), s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) oprávnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

Protokol sa v súlade s jeho článkom 14 predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu (3), avšak nie skôr ako od 13. mája 2014, kým sa neukončia postupy potrebné na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. mája 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 z 23. júla 2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 5).

(3)  Dátum podpisu protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/3


PROTOKOL

ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova


Článok 1

Obdobie vykonávania a rybolovné možnosti

1.   Na obdobie štyroch rokov odo dňa začatia predbežného vykonávania sa stanovujú rybolovné možnosti udelené plavidlám Európskej únie podľa článku 5 dohody o partnerstve v sektore rybolovu, aby sa umožnil výlov druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982), s výnimkou druhov chránených alebo zakázaných komisiou ICCAT.

2.   Rybolovné možnosti sa udeľujú:

a)

28 plavidlám so záťahovými sieťami na lov tuniakov;

b)

6 plavidlám s lovnými šnúrami na lov pri hladine.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 5, 6, 7 a 8 tohto protokolu.

4.   Podľa článku 6 dohody môžu rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie vykonávať činnosti rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, iba ak sú držiteľmi oprávnenia na rybolov (licencia na rybolov) vydaného v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – podmienky platby

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na obdobie uvedené v článku 1 stanovuje vo výške 2 805 000 EUR.

2.   Finančný príspevok zahŕňa:

a)

ročnú sumu za prístup do výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške 385 000 EUR v prvých troch rokoch a 350 000 EUR vo štvrtom roku, čo zodpovedá referenčnej tonáži 7 000 ton ročne; a

b)

osobitnú sumu 325 000 EUR ročne počas štyroch rokov na podporu vykonávania sektorovej rybárskej politiky Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 3, 4, 5, 7 a 8 tohto protokolu a článkov 12 a 13 dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

4.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 zaplatí Európska únia vo výške 710 000 EUR ročne počas prvých troch rokov a 675 000 EUR vo štvrtom roku, čo zodpovedá ročným sumám uvedeným v odseku 2 písm. a) a b).

5.   Ak celkové ročné množstvo úlovkov plavidiel Európskej únie vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prekročí referenčnú tonáž uvedenú v odseku 2, celková výška ročného finančného príspevku sa v prvých troch rokoch zvýši o 55 EUR a vo štvrtom roku o 50 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma, ktorú Európska únia zaplatí, však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 2 písm. a). Ak množstvá úlovkov plavidiel Európskej únie prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v nasledujúcom roku.

6.   Platba sa v prvom roku vykoná najneskôr deväťdesiat (90) dní odo dňa začatia predbežného vykonávania tohto protokolu a v nasledujúcich rokoch najneskôr v deň výročia nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

7.   Pridelenie finančného príspevku uvedeného v odseku 2 písm. a) patrí do výlučnej právomoci orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

8.   Finančný príspevok uvedený v odseku 2 tohto článku sa uhradí na vyhradený účet štátnej pokladnice otvorený v Centrálnej banke Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pričom finančný príspevok uvedený v odseku 2 písm. b) tohto článku určený na podporu odvetvia je k dispozícii riaditeľstvu pre rybárstvo. Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova každoročne oznamujú Európskej komisii bankové údaje účtu.

Článok 3

Podpora udržateľného a zodpovedného rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1.   Strany sa v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu najneskôr tri (3) mesiace po vstupe tohto protokolu do platnosti dohodnú na viacročnom sektorovom programe a na podmienkach jeho vykonávania, a to najmä na:

a)

ročných a viacročných usmerneniach, podľa ktorých sa použije finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

b)

ročných a viacročných cieľoch, aby sa včas pristúpilo k zavedeniu udržateľného a zodpovedného rybolovu, so zohľadnením priorít, ktoré vyjadrila Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci svojej národnej rybárskej politiky alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú na zavedenie udržateľného a zodpovedného rybolovu alebo ktoré naň majú vplyv, najmä v oblasti podpory maloobjemového rybolovu, dohľadu, kontroly a boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

c)

kritériách a postupoch, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť každoročné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

2.   Každú navrhovanú úpravu viacročného sektorového programu musia schváliť strany v rámci spoločného výboru.

3.   Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu každoročne rozhodnúť o prípadnom pridelení dodatočnej sumy k časti finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) na účely vykonávania viacročného programu. Toto pridelenie sa musí oznámiť Európskej únii najneskôr do dvoch (2) mesiacov pred výročným dátumom tohto protokolu.

4.   Obidve strany vykonávajú každý rok vyhodnotenie výsledkov vykonávania viacročného sektorového programu. Európska komisia si v prípade, ak toto vyhodnotenie ukáže, že realizácia cieľov financovaných priamo z finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu nie je postačujúca, vyhradzuje právo znížiť túto časť finančného príspevku s cieľom upraviť sumu pridelenú na vykonávanie programu v súlade s výsledkami.

Článok 4

Vedecká spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu

1.   Obe strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova založený na základe zásady nediskriminácie medzi jednotlivými flotilami pôsobiacimi v týchto vodách.

2.   Počas obdobia, na ktoré sa tento protokol vzťahuje, sa Európska únia a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zaväzujú spolupracovať pri sledovaní stavu rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.   Obidve strany sa zaväzujú, že budú na úrovni stredoafrického regiónu podporovať spoluprácu v oblasti zodpovedného rybolovu. Obidve strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky odporúčania a uznesenia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

4.   V súlade s článkom 4 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci ICCAT a vzhľadom na najlepšie dostupné vedecké poznatky strany vzájomne radia v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu s cieľom prijať opatrenia pre udržateľné riadenie rybolovných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol a ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Európskej únie.

Článok 5

Úprava spoločnej dohody o rybolovných možnostiach a technických opatreniach

1.   Rybolovné možnosti uvedené v článku 1 sa môžu upraviť na základe spoločnej dohody, ak sa v odporúčaniach a uzneseniach, ktoré prijala komisia ICCAT, potvrdí, že táto úprava zaručuje udržateľné riadenie rybolovných zdrojov uvedených v tomto protokole. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) upraví úmerne a pro rata temporis. Celková ročná suma finančného príspevku uhradená Európskou úniou však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 2 písm. a).

2.   Spoločný výbor môže v prípade potreby po vzájomnej dohode prehodnotiť a prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa podmienok vykonávania rybolovu a podrobné pravidlá vykonávania tohto protokolu a jeho prílohy.

Článok 6

Nové rybolovné možnosti

1.   Na prevádzku rybolovu, na ktorý sa nevzťahuje tento protokol, môžu orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyzvať Európsku úniu, aby zvážila možnosť takéhoto rybolovu na základe výsledkov vedeckej kampane pri zohľadnení najlepších vedeckých názorov potvrdených vedeckými odborníkmi oboch strán.

2.   Na základe týchto výsledkov, a ak Európska únia vyjadrí svoj záujem o takýto rybolov, obidve zmluvné strany začnú vzájomné konzultácie v rámci spoločného výboru pred prípadným vydaním oprávnenia orgánmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípade potreby sa strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných na tieto nové rybolovné možnosti, a ak je to potrebné, zmenia tento protokol a jeho prílohu.

Článok 7

Pozastavenie a prehodnotenie platby finančného príspevku

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) sa môže prehodnotiť alebo pozastaviť, ak sa zistí jedna alebo viacero z týchto podmienok:

a)

nezvyčajné okolnosti, tak ako sú vymedzené v článku 2 písm. h) dohody o partnerstve v sektore rybolovu, bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)

v dôsledku významných zmien vo vymedzení a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, ktoré viedli k uzavretiu tohto protokolu, ktorákoľvek zo strán požiada o revíziu ustanovení protokolu s cieľom vykonať prípadné zmeny;

c)

v prípade, že sa zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody.

2.   Európska únia si vyhradzuje právo pozastaviť, čiastočne alebo úplne, platbu osobitného finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu:

a)

keď sa po vyhodnotení, ktoré vykoná spoločný výbor, zistí, že dosiahnuté výsledky nie sú v súlade s plánom;

b)

v prípade nepoukázania tohto finančného príspevku.

3.   Platba finančného príspevku sa obnoví po konzultácii oboch strán a po ich súhlase, ihneď po náprave situácie, ktorá predchádzala udalostiam uvedeným v odseku 1, a/alebo keď to odôvodňujú výsledky finančného vykonávania uvedené v odseku 2. Osobitný finančný príspevok stanovený v článku 2 ods. 2 písm. b) sa však musí uhradiť najneskôr do šiestich (6) mesiacov od ukončenia platnosti protokolu.

Článok 8

Pozastavenie vykonávania protokolu

1.   Vykonávanie tohto protokolu sa môže pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek z dvoch strán, ak sa skonštatuje jedna alebo viacero podmienok:

a)

nezvyčajné okolnosti, tak ako sú vymedzené v článku 2 písm. h) dohody o partnerstve v sektore rybolovu, bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)

v dôsledku významných zmien vo vymedzení a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, ktoré viedli k uzavretiu tohto protokolu, ktorákoľvek zo strán požiada o revíziu ustanovení protokolu s cieľom vykonať prípadné zmeny;

c)

v prípade, že jedna z dvoch strán zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody;

d)

Európska únia nezaplatila finančný príspevok stanovený v článku 2 ods. 2 písm. a) z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v tomto článku;

e)

medzi týmito dvoma stranami došlo k sporu o uplatnenie alebo výklad tohto protokolu.

2.   Vykonávanie protokolu sa môže pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek zo strán, ak spor, ktorý rozdeľuje strany, nebol vyriešený v rámci konzultácií vedených v spoločnom výbore.

3.   Pozastavenie vykonávania protokolu podlieha písomnému oznámeniu príslušnej strany o jej úmysle najneskôr tri (3) mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia.

4.   V prípade pozastavenia budú strany naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmier v príslušnom spore. Keď sa zmier dosiahne, obnoví sa vykonávanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od času, počas ktorého bolo vykonávanie protokolu pozastavené.

Článok 9

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

1.   Činnosti rybárskych plavidiel Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosti rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia právnymi predpismi platnými v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ak sa v dohode o partnerstve v sektore rybolovu, v tomto protokole a jeho prílohe a dodatkoch neustanovuje inak.

2.   Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú Európsku komisiu o každej zmene alebo o každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na sektor rybolovu.

3.   Európska komisia informuje orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o každej zmene alebo o každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na rybolovné činnosti flotily vo vzdialených oblastiach Európskej únie.

Článok 10

Informatizácia výmen informácií

1.   Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia sa zaväzujú čo možno najskôr zaviesť informačné systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohody.

2.   Elektronická forma dokumentu sa v každom ohľade pokladá za rovnocennú jeho papierovej verzii.

3.   Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia si bezodkladne navzájom oznamujú akúkoľvek poruchu informačného systému. Informácie a dokumenty spojené s vykonávaním dohody sa potom automaticky nahrádzajú papierovou verziou.

Článok 11

Dôvernosť údajov

1.   Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia sa zaväzujú, že všetky menovité údaje týkajúce sa plavidiel EÚ a ich rybolovných činností, ktoré získajú v rámci dohody, sa budú vždy dôsledne spracovávať v súlade so zásadami dôvernosti a ochrany údajov.

2.   Obidve strany dbajú na to, aby sa verejnosti sprístupnili iba súhrnné údaje týkajúce sa rybolovných činností vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s ustanoveniami komisie ICCAT v tejto oblasti. Údaje, ktoré možno považovať za dôverné, musia príslušné orgány používať výlučne na vykonávanie dohody a na účely riadenia rybolovu, kontroly a dohľadu.

Článok 12

Obdobie platnosti

Tento protokol a jeho prílohy sa vykonávajú počas obdobia štyroch rokov od začatia predbežného vykonávania v súlade s článkami 14 a 15, pokiaľ nedôjde k vypovedaniu v súlade s článkom 13.

Článok 13

Vypovedanie

1.   V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej šesť (6) mesiacov pred dátumom nadobudnutia platnosti takéhoto vypovedania.

2.   Odoslaním oznámenia podľa predchádzajúceho odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

Článok 14

Predbežné vykonávanie

Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu, ale nie skôr ako od 13. mája 2014.

Článok 15

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a príloha k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si strany vzájomne oznámia dokončenie postupov potrebných na tento účel.

Za Európsku úniu

Za Demokratickú republiku Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

Image


PRÍLOHA

Podmienky vykonávania rybolovu plavidlami Európskej Únie v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

KAPITOLA I

NÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTÍ O OPRÁVNENIA NA RYBOLOV A ICH VYDÁVANIA

ODDIEL 1

Oprávnenia na rybolov

Predpokladané podmienky na získanie oprávnenia na rybolov

1.

Oprávnenie na rybolov (licenciu na rybolov) v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.

Na to, aby bolo dané plavidlo oprávnené, vlastník plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať rybolovné činnosti v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Musia mať usporiadané vzťahy s úradmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tom zmysle, že si splnili všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností pri pobreží Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohôd o rybolove uzavretých s Európskou úniou. Okrem toho musia splniť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1006/2008 (1) o oprávneniach na rybolov.

3.

Každé plavidlo Európskej únie, ktoré žiada o oprávnenie na rybolov, musí byť zastúpené agentom, ktorý má bydlisko v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Meno a adresa tohto zástupcu sú uvedené v žiadosti o oprávnenie na rybolov.

Žiadosť o vydanie oprávnenia na rybolov

4.

Príslušné orgány Európskej únie elektronickou cestou predložia Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s kópiou Delegácii Európskej únie v Gabone žiadosť za každé plavidlo, ktoré má záujem loviť ryby podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu, minimálne pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti. Originály zašlú príslušné orgány Európskej únii priamo Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova spolu s kópiou Delegácii Európskej únie v Gabone.

5.

Žiadosti sa predkladajú ministerstvu rybného hospodárstva v súlade s formulárom, ktorého vzor je uvedený v dodatku 1.

6.

Spolu so všetkými žiadosťami o oprávnenie na rybolov sa predkladajú tieto dokumenty:

doklad o zaplatení paušálneho preddavku na obdobie platnosti,

aktuálna farebná fotografia plavidla z bočného pohľadu.

7.

Zaplatenie povinného poplatku sa uskutoční na účet uvedený orgánmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s článkom 2 ods. 8 protokolu.

8.

Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných poplatkov a nákladov za poskytovanie služieb.

Vydanie oprávnenia na rybolov

9.

Ministerstvo rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydáva oprávnenia pre všetky plavidlá v lehote 15 pracovných dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 6 vlastníkom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone. S cieľom zabrániť oneskoreniu možnosti vykonávať rybolov v tejto oblasti sa zároveň zašle elektronickou cestou aj kópia oprávnenia na rybolov vlastníkom plavidiel. Táto kópia sa môže použiť maximálne počas 60 dní odo dňa vydania licencie. Počas tohto obdobia sa kópia považuje za originál.

10.

Každé oprávnenie na rybolov sa vydáva na konkrétne plavidlo a je neprenosné.

11.

Na požiadanie Európskej únie a v prípade preukázaného zásahu vyššej moci sa však oprávnenie plavidla na rybolov nahradí novým oprávnením vydaným pre iné plavidlo rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré sa má nahradiť, bez ďalšieho povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte objemu úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celkový súčet úlovkov oboch plavidiel.

12.

Vlastník plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené oprávnenie Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone.

13.

Dátumom nadobudnutia účinnosti nového oprávnenia na rybolov je deň, keď vlastník plavidla odovzdá zrušené oprávnenie Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Delegácia Európskej únie v Gabone je informovaná o prenose oprávnenia na rybolov.

14.

Oprávnenie na rybolov sa musí vždy nachádzať na palube, bez toho, aby bol dotknutý bod 9 tohto oddielu.

ODDIEL 2

Podmienky oprávnenia na rybolov – poplatky a preddavky

1.

Platnosť oprávnení na rybolov je jeden rok.

2.

Povinný poplatok pre plavidlá na lov tuniakov záťahovými sieťami a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine je stanovený v eurách za jednu vylovenú tonu v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova takto:

 

55 EUR v prvom a druhom roku vykonávania,

 

60 EUR v treťom roku vykonávania,

 

70 EUR v štvrtom roku vykonávania.

3.

Oprávnenia na rybolov sa vydávajú po úhrade týchto paušálnych poplatkov príslušným vnútroštátnym orgánom:

v prípade plavidiel na lov tuniakov záťahovou sieťou:

6 930 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 126 ton ročne v prvom a druhom roku vykonávania protokolu,

6 960 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 116 ton ročne v treťom roku vykonávania protokolu,

7 000 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 100 ton ročne vo štvrtom roku vykonávania protokolu;

v prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine:

2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 42 ton ročne v prvom a druhom roku vykonávania protokolu,

2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 38,5 tony ročne v treťom roku vykonávania protokolu,

2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 33 ton ročne vo štvrtom roku vykonávania protokolu.

4.

Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok „n“ stanoví Európska komisia najneskôr šesťdesiat (60) dní po výročnom dátume nadobudnutia platnosti protokolu roku „n + 1“, na základe hlásení o úlovkoch, ktoré vypracujú jednotliví vlastníci plavidiel a ktoré potvrdia príslušné vedecké inštitúty na preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) a IPMA (Instituto Portuguęs do Mar e da Atmosfera) prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone.

5.

Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a vlastníkom plavidiel.

6.

Každú prípadnú dodatočnú platbu (za ulovené množstvá nad rámec tonáže uvedenej v odseku 4 tohto oddielu) poukážu vlastníci plavidiel príslušným vnútroštátnym orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr tri (3) mesiace po výročnom dátume nadobudnutia platnosti protokolu roku „n + 1“ na účet uvedený v odseku 7 oddielu 1 tejto kapitoly na základe sumy za tonu uvedenej v odseku 2 tohto oddielu (podľa roku buď 55, 60 alebo 70 EUR).

7.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku podľa bodu 3 tohto oddielu, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už vlastník plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova budú môcť vykonávať svoje rybolovné činnosti v prípade plavidiel na lov tuniakov záťahovou sieťou a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine vo vzdialenosti viac ako 12 námorných míľ od základnej čiary.

2.

Súradnice výhradnej hospodárskej zóny Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú súradnice, ktoré boli predmetom oznámenia Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova Organizácii Spojených národov zo 7. mája 1998 (2).

3.

Bez výnimky sa zakazuje každá rybolovná činnosť v oblasti určenej na spoločné využívanie Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Nigériou, ohraničenej súradnicami uvedenými v dodatku 3.

KAPITOLA III

SLEDOVANIE A DOHĽAD

ODDIEL 1

Zaznamenávanie úlovkov

1.

Kapitáni všetkých plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú povinní oznámiť svoje úlovky Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby bolo možné vykonať kontrolu ulovených množstiev, ktoré schvaľujú príslušné vedecké inštitúty v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiele 2 bode 4 tejto prílohy. Podrobné pravidlá oznamovania úlovkov sú:

1.1.

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova musia vyplniť hlásenie o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2 a ktoré vo všetkých ohľadoch odráža informácie zaznamenané v lodnom denníku. Kópia hlásenia sa zasiela, pokiaľ možno, e-mailom každý týždeň stredisku monitorovania rybolovu (FMC) Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a v momente odchodu z rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2.

Kapitáni plavidiel zašlú kópie lodného denníka Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ako aj vedeckým inštitútom uvedeným v kapitole I oddiele 2 bode 4, a to najneskôr 14 dní po skončení vykládky príslušnej plavby.

2.

Kapitán každý deň zapisuje do hlásení o úlovkoch množstvo každého druhu identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom organizácie FAO, uloveného a držaného na palube, vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo v prípade potreby počtom jednotlivých rýb. Pri každom hlavnom druhu uvádza kapitán aj nulové úlovky. Kapitán zapisuje každý deň do hlásenia o úlovkoch množstvá každého druhu vhodené späť do mora, vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo v prípade potreby počtom jednotlivých rýb.

3.

Hlásenia o úlovkoch sa vyplnia čitateľne a podpíše ich kapitán plavidla.

4.

V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly vláda Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môže pozastaviť oprávnenie príslušného plavidla na rybolov až do splnenia náležitosti a udeliť vlastníkovi plavidla pokutu stanovenú v právnych predpisoch platných v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi Európskej komisii a vlajkovému členskému štátu.

5.

Obidve strany vyjadrujú svoju vôľu zabezpečiť prechod na elektronický systém podávania hlásení o úlovkoch založený na technických špecifikáciách uvedených v dodatku 5. Strany sa dohodli, že spolu vymedzia spôsoby tohto prechodu s cieľom sprevádzkovať tento systém do 1. júla 2015.

ODDIEL 2

Oznamovanie úlovkov: vstupy do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho OSTROVA a výstupy z nich

1.

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, najneskôr šesť (6) hodín vopred, svoj zámer vstúpiť do vôd alebo vystúpiť z vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša alebo Princovho ostrova.

2.

Pri nahlasovaní vstupu do výhradnej hospodárskej zóny Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a výstupu z nej musia plavidlá zároveň hlásiť aj svoju pozíciu, ako aj úlovky, ktoré už majú na palube, označené trojmiestnym alfabetickým kódom FAO, ulovené a nachádzajúce sa na palube, vyjadrené v kilogramoch živej váhy a, ak sa to vyžaduje, počtom jednotlivých rýb, bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia oddielu 2. Tieto hlásenia sa musia vykonať elektronicky alebo faxom na adresy, ktoré oznámia orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.

Plavidlo pristihnuté pri rybolove, ktoré neinformovalo príslušný orgán Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa považuje za plavidlo bez oprávnenia na rybolov a bude znášať dôsledky stanovené vo vnútroštátnom práve.

4.

Elektronická adresa, čísla faxu a telefónu, ako aj údaje o vysielacej frekvencii sa pripoja k oprávneniu na rybolov.

ODDIEL 3

Prekládka a vykládka

1.

Každé plavidlo Európskej únie, ktoré vykonáva činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a ktoré vykonáva prekládku vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musí túto činnosť vykonať v kotvisku prístavov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Vlastníci týchto plavidiel alebo ich zástupcovia, ktorí chcú vykonať vykládky alebo prekládky, musia príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 24 hodín vopred oznámiť tieto informácie:

 

názvy rybárskych plavidiel, v prípade ktorých sa bude vykonávať prekládka alebo vykládka,

 

meno/názov prepravcu nákladu,

 

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť alebo vyložiť,

 

dátum prekládky alebo vykládky,

 

určenie prekladaných alebo nakladaných úlovkov.

2.

Prekládka sa povoľuje len v týchto oblastiach: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Prekládka a vykládka sa považujú za výstup z vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Plavidlá sú povinné odovzdať príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova hlásenia o úlovkoch a oznámiť im svoj záujem buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť vody Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

4.

Každá činnosť prekládky alebo vykládky úlovku, ktorá sa neuvádza v doteraz uvedených bodoch, je vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže viesť k sankciám ustanoveným v platných právnych predpisoch Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

ODDIEL 4

Satelitný systém monitorovania plavidiel (VMS)

1.   Správy o polohe plavidiel – systém VMS

Keď sa plavidlá EÚ, ktoré majú licenciu na rybolov, nachádzajú v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musia byť vybavené satelitným systémom monitorovania plavidiel (Vessel Monitoring System – VMS), ktorý zabezpečuje automatické a nepretržité oznamovanie ich polohy, každú hodinu, stredisku monitorovania rybolovu (Fisheries Monitoring Center – FMC) ich vlajkového štátu.

Každá správa o polohe musí obsahovať:

a)

identifikáciu plavidla;

b)

poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 100 metrov a interval spoľahlivosti merania 99 %;

c)

dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d)

rýchlosť a smerovanie plavidla.

Každá správa sa musí podať vo formáte, ktorý je uvedený v dodatku 4 k tejto prílohe.

Prvá zaznamenaná poloha po vstupe do rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa označí kódom „ENT“. Všetky nasledujúce polohy sa označia kódom „POS“ okrem prvej polohy zaznamenanej po výstupe z rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá sa označí kódom „EXI“.

Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečuje automatické spracovanie a v prípade potreby elektronický prenos správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať počas troch rokov.

2.   Prenos údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán sa musí neprestajne ubezpečovať, že systém VMS jeho plavidla je plne funkčný a že správy o polohe sa správne odosielajú do strediska FMC vlajkového štátu.

V prípade poruchy sa systém VMS plavidla opraví alebo nahradí do desiatich dní. Po tejto lehote už plavidlo nebude oprávnené vykonávať rybolov v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Plavidlá, ktoré lovia ryby v oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s pokazeným systémom VMS, musia svoje správy o polohe oznamovať elektronickou poštou, rádiom alebo faxom stredisku FMC vlajkového štátu, a to minimálne každé štyri hodiny a s udaním všetkých povinných informácií.

3.   Zabezpečené podávanie správ o polohe určených Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky zasiela správy o polohe príslušných plavidiel stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Strediská FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova si vymenia e-mailové adresy a bezodkladne sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o akomkoľvek prerušení v prijímaní po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla, ktoré má povolenie na rybolov, hoci príslušné plavidlo neoznámilo svoj výstup z oblasti.

4.   Porucha komunikačného systému

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zabezpečí kompatibilitu svojho elektronického vybavenia s vybavením strediska FMC vlajkového štátu a bezodkladne informuje Európsku úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase.

Kapitán sa považuje za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorej cieľom je narušiť jeho fungovanie alebo sfalšovať správy o polohe. Každé porušenie predpisov podlieha sankciám stanoveným v platných právnych predpisoch Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

5.   Prehodnotenie frekvencie správ o polohe

Na základe opodstatnených prvkov poukazujúcich na porušenie predpisov môže stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova požiadať stredisko FMC vlajkového štátu, pričom kópiu žiadosti zašle aj Európskej únii, aby skrátilo interval zasielania správ o polohe plavidla na interval tridsiatich minút počas stanoveného obdobia vyšetrovania. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova musí tieto dôkazové prvky bezodkladne oznámiť stredisku FMC vlajkového štátu a Európskej únii. Stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne zasiela Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova správy o polohe v novom určenom intervale.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o skončení vyšetrovania; informuje ich aj o prípadných následných opatreniach.

KAPITOLA IV

NAJÍMANIE NÁMORNÍKOV

1.

Vlastníci plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine lovnými šnúrami zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT za týchto podmienok a obmedzení:

v prípade flotily plavidiel na lov tuniakov záťahovými sieťami musí minimálne 20 % námorníkov nalodených počas sezóny výlovu tuniakov v rybolovnej oblasti tretej krajiny pochádzať z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo prípadne z krajín AKT,

v prípade flotily plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine musí pochádzať minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny v rybolovnej oblasti tretej krajiny z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo prípadne z krajín AKT.

2.

Vlastníci plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších námorníkov z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.

Vlastníci plavidiel si slobodne vyberajú námorníkov, ktorých vezmú na palubu svojich plavidiel, spomedzi námorníkov uvedených v zozname spôsobilých a kvalifikovaných námorníkov, ktorý majú k dispozícii orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a zástupcovia vlastníkov lodí.

4.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova mená miestnych námorníkov, ktorých vezme na palubu príslušného plavidla, a uvedie ich postavenie v posádke.

5.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Európskej únie. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

6.

Pracovné zmluvy námorníkov z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorých kópia sa odovzdáva na ministerstvo práce, ministerstvo pre rybné hospodárstvo a signatárom týchto zmlúv, sa vypracujú medzi zástupcom/zástupcami vlastníkov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody systému sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, v súlade s uplatniteľným právnym predpisom, vrátane životného poistenia a zdravotného a úrazového poistenia.

7.

Mzdu námorníkov vyplácajú vlastníci plavidiel. Určí sa po spoločnej dohode medzi vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania námorníkov však nesmú byť menej výhodné ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky ich jednotlivých krajín, a v žiadnom prípade nesmú byť menej výhodné ako stanovujú normy MOP.

8.

Každý námorník najatý plavidlami Európskej únie sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dňu jeho nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, vlastníkovi plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

KAPITOLA V

POZOROVATELIA

1.

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nalodia pozorovateľov určených Ministerstvom rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova za týchto podmienok:

1.1.

Na požiadanie príslušných orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova zoberú plavidlá Európskej únie na palubu pozorovateľa určeného príslušným orgánom, ktorého úlohou je overiť skutočné úlovky vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2.

Príslušné orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vypracujú zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Európskej komisii sa oznamujú hneď po ich vypracovaní a potom každé tri (3) mesiace, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3.

Príslušné orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Delegácii Európskej únie v Gabone a príslušným vlastníkom plavidiel, pokiaľ možno elektronicky, meno pozorovateľa určeného na nalodenie na palubu plavidla v čase vydania oprávnenia na rybolov alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.

Pozorovateľ je prítomný na palube počas jednej plavby. Na výslovnú žiadosť príslušných orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa však toto nalodenie môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb stanovených pre určené plavidlo. Túto žiadosť predloží príslušný orgán pri oznámení mena pozorovateľa určeného na nalodenie na príslušné plavidlo.

3.

Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi vlastníkom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušným orgánom.

4.

Nalodenie a vylodenie pozorovateľa sa uskutočňuje v prístave vybratom vlastníkom lode. Nalodenie sa vykoná na začiatku prvej plavby do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa oznámenia zoznamu určených plavidiel.

5.

Dotknutí vlastníci plavidiel oznámia do dvoch týždňov a s oznámením desať dní vopred dátumy a prístavy v subregióne určené na nalodenie a vylodenie pozorovateľov.

6.

V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, náklady na cestu pozorovateľa zaplatí vlastník plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube pozorovateľa, opustí rybolovnú oblasť Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musia sa na náklady vlastníka plavidla prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa.

7.

Ak sa pozorovateľ nedostaví k nalodeniu na stanovené miesto do dvanástich hodín po stanovenom čase, bude vlastník plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

8.

K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkovi. Počas výkonu činností plavidla vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonáva tieto úlohy:

8.1.

pozoruje rybolovné činnosti plavidiel;

8.2.

preveruje polohu plavidiel zapojených do rybolovných činností;

8.3.

vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;

8.4.

preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v rybolovných vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré sú uvedené v lodnom denníku;

8.5.

preveruje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odhodených druhov rýb, s ktorými je možné obchodovať;

8.6.

oznamuje akýmkoľvek vhodným spôsobom údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube svojmu príslušnému orgánu.

9.

Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

10.

Pozorovateľ disponuje všetkými prostriedkami potrebnými na vykonávanie svojich úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla vrátane lodného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie plnenia jeho úloh.

11.

Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1.

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu, ani aby im nebránili;

11.2.

berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, a zachováva dôvernosť všetkých dokumentov prináležiacich k danému plavidlu.

12.

Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnosti, ktorá sa zašle príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova spolu s kópiou pre Európsku komisiu. Podpíše ju v prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek pripomienky, ktoré bude považovať za užitočné a ktoré potvrdí svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi pri vylodení pozorovateľa.

13.

Vlastník plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa poskytujú dôstojníkom, v súlade s praktickými možnosťami plavidla.

14.

Mzdu a náklady na sociálne poistenie pozorovateľa hradí Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

KAPITOLA VI

KONTROLA A INŠPEKCIA

1.

Európske rybárske plavidlá musia dodržiavať opatrenia a odporúčania prijaté komisiou ICCAT, pokiaľ ide o rybársky výstroj, jeho technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich rybolovné činnosti a úlovky.

2.

Postup inšpekcie:

 

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré majú licenciu, na mori, v prístave alebo v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonávajú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorých je možné jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

 

Pred tým, ako vstúpia inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palubu, informujú plavidlo Európskej únie o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori.

 

Inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho rybolovnú činnosť a náklad.

 

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu oprávniť Európsku úniu, aby sa zúčastnila inšpekcie na mori ako pozorovateľ.

 

Kapitán plavidla Európskej únie uľahčí nalodenie a prácu inšpektorov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

 

Na záver každej inšpekcie vypracujú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

 

Podpis správy o inšpekcii kapitánom neovplyvňuje právo vlastníka plavidla na obhajobu v procese riešenia porušenia predpisov. Ak kapitán odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie poznámku „odmietnutie podpisu“. Pred opustením plavidla odovzdajú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Európskej únie. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do siedmich dní po inšpekcii.

KAPITOLA VII

PORUŠENIA PREDPISOV

1.

Postup v prípade porušenia predpisov:

Každé porušenie predpisov, ktorého sa dopustilo plavidlo Európskej únie, ktoré má povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, sa musí uviesť v správe o inšpekcii. Táto správa sa zašle Európskej únii a vlajkovému štátu do 24 hodín. Podpis správy o inšpekcii kapitánom neovplyvňuje právo vlastníka plavidla na obhajobu v procese riešenia porušenia predpisov. Kapitán plavidla spolupracuje počas priebehu inšpekcie.

2.

Zastavenie plavidla – informačné stretnutie:

 

Ak to platné právne predpisy Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v prípade odhaleného porušenia predpisov ustanovujú, od každého plavidla Európskej únie, ktoré porušilo predpisy, sa môže požadovať, aby zastavilo svoju rybolovnú činnosť, a ak je plavidlo na mori, aby sa vrátilo do prístavu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

 

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi Európskej únii najneskôr do 24 hodín akékoľvek zastavenie plavidla EÚ, ktoré má licenciu na rybolov. K tomuto oznámeniu sú pripojené dôkazy o zistenom porušení predpisov.

 

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia voči plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na zachovanie dôkazov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova na žiadosť Európskej únie zorganizuje do jedného pracovného dňa od oznámenia o zastavení plavidla informačné stretnutie na objasnenie faktov, ktoré viedli k zastaveniu plavidla, a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Na tomto informačnom stretnutí sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla.

3.

Sankcia za porušenie predpisov – zmierovacie konanie:

 

Sankciu za zistené porušenie predpisov stanovuje Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov.

 

Ak si riešenie porušenia predpisov vyžaduje súdne konanie a ak porušenie predpisov nepredstavuje trestný čin, začne sa medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou pred začatím tohto súdneho konania zmierovacie konanie, aby sa určili podmienky a miera sankcie. Na tomto zmierovacom konaní sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla a Európskej únie. Zmierovacie konanie sa končí najneskôr tri dni po oznámení o zastavení plavidla.

4.

Súdne konanie – banková záruka:

 

Ak zmierovacie konanie zlyhá a porušenie predpisov sa rieši pred príslušným súdom, vlastník plavidla, ktoré porušilo predpisy, zloží v banke určenej Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova bankovú záruku, ktorej výška, stanovená Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pokrýva náklady spojené so zastavením plavidla, odhadovanú pokutu a prípadné odškodné. Banková záruka je zablokovaná, kým sa súdne konanie neskončí.

 

Banková záruka sa po vynesení rozsudku bezodkladne uvoľní a vráti vlastníkovi plavidla:

a)

v plnej výške, ak nebola udelená žiadna sankcia;

b)

vo výške rozdielu, ak sankcia vedie k pokute, ktorá je nižšia ako výška bankovej záruky.

 

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje Európsku úniu o výsledkoch súdneho konania do siedmich dní od vynesenia rozsudku.

5.

Uvoľnenie plavidla a posádky:

Plavidlo a jeho posádka môžu opustiť prístav hneď po uhradení sankcie vyplývajúcej zo zmierovacieho konania alebo hneď po zložení bankovej záruky.


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatky

1 –

Žiadosť o oprávnenie na rybolov

2 –

Vzor hlásenia o úlovkoch

3 –

Súradnice zemepisnej oblasti so zákazom rybolovu

4 –

Formát správ o polohe v rámci VMS

5 –

Usmernenia na zavádzanie elektronického systému oznamovania údajov týkajúcich sa rybolovných činností (systém ERS)

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MEDZI DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA A EURÓPSKOU ÚNIOU ŽIADOSŤ O OPRÁVNENIE NA RYBOLOV

Image

Dodatok 2

VZOR HLÁSENIA O ÚLOVKOCH

Image

Image

Dodatok 3

SÚRADNICE ZEMEPISNEJ OBLASTI SO ZÁKAZOM RYBOLOVU

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Stupne

Minúty

Sekundy

Stupne

Minúty

Sekundy

03

02

22

S

07

07

31

V

02

50

00

S

07

25

52

V

02

42

38

S

07

36

25

V

02

20

59

S

06

52

45

V

01

40

12

S

05

57

54

V

01

09

17

S

04

51

38

V

01

13

15

S

04

41

27

V

01

21

29

S

04

24

14

V

01

31

39

S

04

06

55

V

01

42

50

S

03

50

23

V

01

55

18

S

03

34

33

V

01

58

53

S

03

53

40

V

02

02

59

S

04

15

11

V

02

05

10

S

04

24

56

V

02

10

44

S

04

47

58

V

02

15

53

S

05

06

03

V

02

19

30

S

05

17

11

V

02

22

49

S

05

26

57

V

02

26

21

S

05

36

20

V

02

30

08

S

05

45

22

V

02

33

37

S

05

52

58

V

02

36

38

S

05

59

00

V

02

45

18

S

06

15

57

V

02

50

18

S

06

26

41

V

02

51

29

S

06

29

27

V

02

52

23

S

06

31

46

V

02

54

46

S

06

38

07

V

03

00

24

S

06

56

58

V

03

01

19

S

07

01

07

V

03

01

27

S

07

01

46

V

03

01

44

S

07

03

07

V

03

02

22

S

07

07

31

V

Dodatok 4

FORMÁT SPRÁV O POLOHE V RÁMCI VMS

Údaj

Kód

Povinné (P)/nepovinné (N)

Obsah

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

Detail správy – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Odosielateľ

FR

P

Detail správy – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Vlajkový štát

FS

P

Detail správy – trojmiestny alfabetický kód vlajkového štátu (ISO-3166)

Typ správy

TM

P

Detail správy – typ správy (ENT, POS, EXI)

Rádiový volací znak (IRCS)

RC

P

Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla (IRCS)

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

N

Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany – trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé registračné číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka

LT

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch S/J DD.ddd (WGS84)

Zemepisná dĺžka

LG

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch V/Z DD.ddd (WGS84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj o polohe plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj o polohe plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

 

Použité znaky musia zodpovedať norme ISO 8859.1.

 

Dvojitá lomka (//) a kód „SR“ označujú začiatok správy.

 

Každý údaj určuje jeho kód a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//).

 

Jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

 

Kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//) určuje koniec správy.

 

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec správy.

Dodatok 5

USMERNENIA NA ZAVÁDZANIE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU OZNAMOVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ (SYSTÉM ERS)

Všeobecné ustanovenia

1.

Každé rybárske plavidlo EÚ musí byť vybavené elektronickým systémom (ďalej len „systém ERS“), ktorý je schopný zaznamenávať a prenášať údaje týkajúce sa rybolovných činností plavidla (ďalej len „údaje ERS“), pokiaľ toto plavidlo loví vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2.

Plavidlo EÚ, ktoré nie je vybavené systémom ERS alebo ktorého systém ERS nie je funkčný, nie je oprávnené vstúpiť do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova na účel rybolovných činností.

3.

Údaje ERS sa prenášajú v súlade s postupmi vlajkového štátu plavidla, to znamená, že sú v prvom rade posielané stredisku monitorovania rybolovu (ďalej len „FMC“) vlajkového štátu, ktoré zabezpečí ich automatickú dostupnosť stredisku monitorovania rybolovu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

4.

Vlajkový štát a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa ubezpečia, že ich strediská FMC sú vybavené informatickým materiálom a softvérmi potrebnými na automatické prenášanie údajov ERS vo formáte XML [dostupné na adrese http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] a že majú k dispozícii ochranný postup, ktorý by bol schopný zaznamenávať a uchovávať údaje ERS vo formáte, ktorý by bol spracovateľný pre počítač, počas obdobia troch rokov.

5.

Akákoľvek zmena alebo aktualizácia tohto formátu sa bude identifikovať a datovať a bude musieť byť funkčná šesť (6) mesiacov po jej zavedení.

6.

Na zasielanie údajov ERS sa musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie spravované Európskou komisiou v mene EÚ a identifikované ako DEH (Data Exchange Highway).

7.

Vlajkový štát a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova určia za svoju stranu osobu zodpovednú za ERS, ktorá bude slúžiť ako kontaktné miesto.

a)

Osoby zodpovedné za ERS sú vymenované na minimálne obdobie šiestich (6) mesiacov.

b)

Strediská FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova si pred tým, ako dodávateľ zavedie ERS, oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) osoby zodpovednej za ERS za ich stranu.

c)

Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za ERS sa musí bezodkladne oznámiť.

Vypracovanie a oznámenie údajov ERS

8.

Rybárske plavidlo EÚ musí:

a)

každodenne oznamovať údaje ERS za každý deň strávený vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)

pri každej rybolovnej činnosti zaznamenať množstvá každého uloveného druhu uchovaného na palube ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok alebo vypusteného;

c)

v prípade každého druhu identifikovaného v oprávnení na rybolov vydanom Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa musia vykázať aj nulové úlovky;

d)

každý druh musí byť identifikovaný svojím trojmiestnym alfabetickým kódom FAO;

e)

množstvá sú vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti, a ak sa to vyžaduje, aj počtom kusov;

f)

zaznamenať do údajov ERS pre každý druh preložené a/alebo vylodené množstvá;

g)

zaznamenať do údajov ERS pri každom vstupe do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova (správa COE) a výstupe z nich (správa COX) špecifickú správu obsahujúcu v prípade každého druhu identifikovaného v oprávnení na rybolov vydanom Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova množstvá, ktoré sa uchovali na palube pri každom prechode;

h)

každodenne odovzdávať údaje ERS stredisku FMC vlajkového štátu vo formáte uvedenom v odseku 3 najneskôr o 23.59 UTC.

9.

Kapitán zodpovedá za presnosť zaznamenaných a zaslaných údajov ERS.

10.

Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky a bezodkladne zasiela údaje ERS stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

11.

Stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova potvrdí prijatie údajov ERS spätnou správou a spracúva údaje ERS spôsobom, pri ktorom sa zachováva ich dôvernosť.

Porucha systému ERS na palube plavidla a/alebo prenosu údajov ERS medzi plavidlom a FMC vlajkového štátu

12.

Vlajkový štát bezodkladne informuje kapitána a/alebo vlastníka plavidla plaviaceho sa pod vlajkou jeho štátu o akejkoľvek technickej poruche systému ERS nainštalovaného na palube plavidla alebo o nefungovaní prenosu údajov ERS medzi plavidlom a FMC vlajkového štátu.

13.

Vlajkový štát informuje Demokratickú republiku Svätého Tomáša a Princovho ostrova o zistenej poruche a o prijatých nápravných opatreniach.

14.

V prípade poruchy systému ERS na palube plavidla kapitán a/alebo vlastník plavidla zabezpečí/zabezpečia opravu alebo výmenu systému ERS v lehote desiatich dní. Pokiaľ plavidlo uskutoční zastávku v prístave počas tejto lehoty desiatich pracovných dní, plavidlo bude môcť opäť vykonávať rybolovné činnosti vo vodách rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, až keď bude jeho systém ERS bezchybne fungovať okrem prípadov, keď na to Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydá povolenie.

15.

Rybárske plavidlo smie opustiť prístav po zistenej technickej poruche systému ERS len za týchto podmienok:

a)

ak je jeho systém ERS opäť funkčný podľa požiadaviek vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo

b)

ak na to dostane oprávnenie od vlajkového štátu. V tomto prípade vlajkový štát informuje Demokratickú republiku Svätého Tomáša a Princovho ostrova o svojom rozhodnutí, skôr než plavidlo opustí prístav.

16.

Každé plavidlo EÚ, ktoré loví vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s nefunkčným systémom ERS, bude musieť každodenne odovzdať najneskôr do 23.59 hod. UTC všetky údaje ERS stredisku FMC vlajkového štátu akýmkoľvek iným dostupným spôsobom elektronickej komunikácie, ku ktorej má FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prístup.

17.

Údaje ERS, ktoré sa Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova nesprístupnili prostredníctvom systému ERS z dôvodu poruchy systému, odovzdá stredisko FMC vlajkového štátu stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova inou elektronickou formou, na ktorej sa vzájomne dohodnú. Takéto alternatívne zaslanie sa bude považovať za prioritné, pričom sa zohľadní, že môže dôjsť k nedodržaniu lehôt na zaslanie, ktoré sa uplatňujú za bežných okolností.

18.

Ak stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nedostane údaje ERS plavidla v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, môže Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prikázať plavidlu, aby sa okamžite dostavilo do prístavu určeného Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova na účel vyšetrovania.

Porucha stredísk FMC — neprijatie údajov ERS strediskom FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

19.

Pokiaľ jedno zo stredísk FMC nedostane údaje ERS, osoba zodpovedná za ERS o tom bezodkladne informuje osobu zodpovednú za ERS v druhom stredisku FMC, a ak je to potrebné, spolupracuje na vyriešení problému.

20.

Stredisko FMC vlajkového štátu a stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa navzájom dohodnú pred sfunkčnením ERS na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa budú musieť používať na prenos údajov ERS v prípade poruchy stredísk FMC, a bezodkladne sa informujú o akejkoľvek zmene.

21.

Pokiaľ stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi, že nedostalo údaje ERS, stredisko FMC vlajkového štátu identifikuje príčiny problému a prijme vhodné opatrenia na vyriešenie problému. Stredisko FMC vlajkového štátu informuje stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a EÚ o výsledkoch a prijatých opatreniach do 24 hodín po zistení poruchy.

22.

Pokiaľ je na vyriešenie problému potrebných viac ako 24 hodín, stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne odovzdá stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova chýbajúce údaje ERS s použitím jedného z alternatívnych elektronických médií uvedených v bode 17.

23.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nepovažovalo plavidlá EÚ za plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS pre poruchu jedného zo stredísk FMC.

Údržba strediska FMC

24.

Plánované údržby strediska FMC (program údržby), ktoré by mohli ovplyvniť výmenu údajov ERS, sa musia oznámiť druhému stredisku FMC najmenej 72 hodín vopred, a ak je to možné, treba uviesť dátum a trvanie údržby. V prípade neplánovanej údržby sa tieto informácie oznámia druhému stredisku FMC hneď, ako to bude možné.

25.

Počas údržby sa môže zasielanie údajov ERS odložiť, kým systém nebude opäť funkčný. Príslušné údaje ERS sa sprístupnia hneď po skončení údržby.

26.

Ak údržba trvá viac ako 24 hodín, údaje ERS sa odovzdajú druhému stredisku FMC s použitím alternatívnych elektronických médií uvedených v bode 17.

27.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby sa plavidlá EÚ nepovažovali za plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS vyplývajúceho z údržby jedného zo stredísk FMC.


NARIADENIA

7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/27


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 607/2014

z 19. mája 2014

o rozdelení rybolovných možností podľa protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. júla 2007 schválila Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „dohoda o partnerstve“) na základe prijatého nariadenia (ES) č. 894/2007 (1).

(2)

Únia a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prerokovali a 19. decembra 2013 parafovali nový protokol k dohode o partnerstve, ktorým sa plavidlám Únie poskytujú rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými má zvrchovanosť alebo súdnu právomoc, pokiaľ ide o rybolov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

(3)

Rada prijala 19. mája 2014 rozhodnutie 2014/334/EÚ (2) o podpise a predbežnom vykonávaní nového protokolu.

(4)

Je potrebné stanoviť spôsob rozdelenia rybolovných možností medzi členské štáty na obdobie predbežného vykonávania nového protokolu.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1006/2008 (3) Komisia v prípadoch, keď sa ukáže, že sa oprávnenia na rybolov alebo rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu v plnej miere nevyužívajú, informuje o tejto skutočnosti príslušné členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú stanoví Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že jeho plavidlá v danom období nevyužívajú v plnej miere svoje rybolovné možnosti. Táto lehota by sa mala stanoviť.

(6)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie rybolovných činností plavidiel Únie sa v novom protokole stanovuje možnosť jeho predbežného vykonávania každou zo strán odo dňa jeho podpisu. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať odo dňa podpisu nového protokolu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti stanovené v protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (ďalej len „protokol“), sú rozdelené medzi jednotlivé členské štáty takto:

a)

plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov:

Španielsko

16 plavidiel

Francúzsko

12 plavidiel

b)

plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine:

počas prvých dvoch rokov platnosti protokolu:

Španielsko

4 plavidiel

Portugalsko

2 plavidiel

počas posledných dvoch rokov platnosti protokolu:

Španielsko

5 plavidiel

Portugalsko

1 plavidlo

2.   Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami o oprávnenie na rybolov, ktoré podali členské štáty uvedené v odseku 1, nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené v protokole, Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 posúdi žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.

4.   Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej členské štáty majú potvrdiť, že v plnej miere nevyužívajú udelené rybolovné možnosti, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, keď im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú v plnej miere vyčerpané.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa podpisu protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 z 23. júla 2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Rozhodnutie Rady č. 2014/334/EÚ z 19. mája 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/29


NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) č. 608/2014

z 26. mája 2014,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 311 štvrtý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Transparentnosť systému vlastných zdrojov Únie by sa mala zabezpečiť prostredníctvom poskytovania adekvátnych informácií rozpočtovému orgánu. Členské štáty by mali preto uchovávať pre Komisiu a, ak je to potrebné, postúpiť jej dokumenty a informácie potrebné na to, aby sa jej umožnilo vykonávanie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli v súvislosti s vlastnými zdrojmi Únie.

(2)

Úpravami, podľa ktorých členské štáty zodpovedné za výber vlastných zdrojov podávajú správy Komisii, by sa malo Komisii umožniť monitorovať ich činnosť v oblasti vymáhania vlastných zdrojov, najmä v prípadoch podvodov a nezrovnalostí.

(3)

S cieľom zabezpečiť vyrovnaný rozpočet by sa mal každý prebytok príjmov Únie nad celkovými skutočnými výdavkami počas rozpočtového roka preniesť do nasledujúceho rozpočtového roka. Preto je potrebné vymedziť zostatok, ktorý sa má preniesť.

(4)

Členské štáty by mali vykonávať kontroly a vyšetrovania, ktoré sa týkajú stanovenia a sprístupňovania vlastných zdrojov Únie. S cieľom uľahčiť uplatňovanie finančných pravidiel týkajúcich sa vlastných zdrojov je potrebné zabezpečiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou.

(5)

Na účely konzistentnosti a zrozumiteľnosti by sa mali zaviesť ustanovenia týkajúce sa právomocí a povinností zástupcov oprávnených Komisiou vykonávať inšpekcie, pokiaľ ide o vlastné zdroje Únie, pričom je potrebné zohľadniť osobitný charakter každého vlastného zdroja. Je potrebné vymedziť podmienky, na základe ktorých oprávnení zástupcovia vykonávajú svoje úlohy, a najmä ustanoviť pravidlá, ktoré majú dodržiavať všetci úradníci a ostatní zamestnanci Únie a vyslaní národní experti v súvislosti so služobným tajomstvom a ochranou osobných údajov. Je potrebné vymedziť štatút vyslaných národných expertov a možnosť pre dotknutý členský štát vzniesť námietky voči účasti úradníkov ostatných členských štátov na inšpekcii.

(6)

Z dôvodu súdržnosti by sa mali do tohto nariadenia zahrnúť niektoré ustanovenia nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (2). Tieto ustanovenia sa týkajú výpočtu zostatku a jeho zahrnutia do rozpočtu, kontroly vlastných zdrojov a dohľadu nad nimi a relevantných požiadaviek na podávanie správ, ako aj Poradného výboru pre vlastné zdroje.

(7)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (3).

(8)

Na prijímanie vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať konzultačný postup s cieľom ustanoviť podrobné pravidlá pre podávanie správ o podvodoch a nezrovnalostiach ovplyvňujúcich nároky na tradičné vlastné zdroje a výročných správ členských štátov o ich inšpekciách, a to vzhľadom na technický charakter týchto aktov, ktoré sa požadujú na účely podávania správ.

(9)

Primeraný parlamentný dohľad, ako sa uvádza v zmluvách, sa vyžaduje v prípade ustanovení všeobecného charakteru, ktoré sa uplatňujú na všetky druhy vlastných zdrojov a ktoré sa vzťahujú na kontrolu príjmov a dohľad nad nimi vrátane relevantných požiadaviek na podávanie správ.

(10)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (4) by sa malo zrušiť.

(11)

Európsky dvor audítorov a Európsky hospodársky a sociálny výbor boli konzultovaní a vydali stanoviská (5).

(12)

Z dôvodu konzistentnosti a pri zohľadnení článku 11 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v ten istý deň ako uvedené rozhodnutie a malo by sa začať uplatňovať od 1 januára 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

STANOVENIE VLASTNÝCH ZDROJOV

Článok 1

Výpočet zostatku a jeho zahrnutie do rozpočtu

1.   Na účely uplatňovania článku 7 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom predstavuje zostatok daného rozpočtového roka rozdiel medzi všetkými príjmami vybranými za daný rozpočtový rok a sumou platieb uhradených v danom rozpočtovom roku z rozpočtových prostriedkov, zvýšenou o sumu rozpočtových prostriedkov pre ten istý rozpočtový rok prenesenú podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (6).

Tento rozdiel sa zvýši alebo zníži o čistú sumu rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré boli zrušené. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento rozdiel zvýši alebo zníži aj o:

a)

platby, ktoré sa v dôsledku zmien výmenných kurzov eura vykonali nad rámec nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roka podľa článku 13 ods. 1 a 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

zostatok vyplývajúci z kurzových ziskov a strát počas rozpočtového roka.

2.   Komisia každý rozpočtový rok pred koncom októbra odhadne na základe údajov, ktoré má v tom čase k dispozícii, vlastné zdroje vybrané za celý rok. Akékoľvek zreteľné zmeny oproti pôvodným odhadom môžu mať za následok predloženie opravného listu k návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok alebo opravného rozpočtu na bežný rozpočtový rok.

KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KONTROLY A DOHĽADU VRÁTANE RELEVANTNÝCH POŽIADAVIEK NA PODÁVANIE SPRÁV

Článok 2

Opatrenia kontroly a dohľadu

1.   Inšpekcie vlastných zdrojov uvedené v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom sa vykonávajú tak, ako sa uvádza v tomto nariadení, bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (7) a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (8).

2.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom sprístupnili Komisii.

3.   Ak sa opatrenia kontroly a dohľadu týkajú tradičných vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom:

a)

Členské štáty vykonávajú kontroly a vyšetrovania, ktoré sa týkajú stanovenia a sprístupňovania týchto vlastných zdrojov.

b)

Členské štáty vykonávajú na žiadosť Komisie dodatočné inšpekčné opatrenia. Komisia vo svojej žiadosti uvedie dôvody pre dodatočnú inšpekciu. Komisia môže tiež požiadať, aby jej boli postúpené niektoré dokumenty.

c)

Členské štáty prizývajú Komisiu na jej žiadosť k inšpekciám, ktoré vykonávajú. Ak je Komisia prizvaná k inšpekcii, má, pokiaľ si to vyžaduje uplatňovanie tohto nariadenia, prístup k podporným dokumentom týkajúcim sa stanovenia a sprístupňovania vlastných zdrojov a k akýmkoľvek iným náležitým dokumentom, ktoré súvisia s podpornými dokumentmi.

d)

Komisia môže sama vykonávať inšpekcie na mieste. Zástupcovia oprávnení Komisiou na vykonávanie takýchto inšpekcií majú prístup k dokumentom, ako sa ustanovuje pre inšpekcie uvedené v písmene c). Členské štáty uľahčujú tieto inšpekcie.

e)

Inšpekciami uvedenými v písmenách a) až d) nie sú dotknuté:

i)

inšpekcie vykonávané členskými štátmi v súlade s ich zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami,

ii)

opatrenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 287 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

iii)

inšpekčné dojednania podľa článku 322 ods. 1 písm. b) ZFEÚ.

4.   Ak sa opatrenia kontroly a dohľadu týkajú vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty (DPH) uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, vykonajú sa v súlade s článkom 11 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89.

5.   Ak sa opatrenia kontroly a dohľadu týkajú vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku (HND) uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom:

a)

Komisia spolu s dotknutými členskými štátmi každoročne kontroluje možné chyby pri zostavovaní poskytnutých súhrnných údajov, najmä v prípadoch, ktoré oznámi Výbor pre HND zriadený nariadením (ES, Euratom) č. 1287/2003. V rámci takejto kontroly môže Komisia v jednotlivých prípadoch, v ktorých by inak riadne posúdenie nebolo možné, preskúmať aj výpočty a štatistické základy, s výnimkou informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých spoločností alebo osôb.

b)

Komisia má prístup k dokumentom týkajúcim sa štatistických postupov a základných štatistík uvedených v článku 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003.

6.   Na účely opatrení kontroly a dohľadu podľa odsekov 3, 4, a 5 tohto článku môže Komisia požiadať členské štáty, aby jej postúpili alebo sprístupnili relevantné dokumenty alebo správy týkajúce sa systémov používaných na výber vlastných zdrojov.

Článok 3

Právomoci a povinnosti oprávnených zástupcov Komisie

1.   Komisia osobitne vymenuje na účel vykonávania inšpekcií uvedených v článku 2 niektorých zo svojich úradníkov alebo iných zamestnancov (ďalej len „oprávnení zástupcovia“).

Pre každú inšpekciu poskytne Komisia oprávneným zástupcom písomný mandát, v ktorom sa uvádza ich totožnosť a úradná moc.

Osoby, ktoré členské štáty poskytli Komisii k dispozícii ako vyslaných národných expertov, sa môžu zúčastniť na inšpekciách.

S výslovným a predchádzajúcim súhlasom dotknutého členského štátu môže Komisia požiadať o pomoc úradníkov z iných členských štátov ako pozorovateľov. Komisia zabezpečí, aby títo úradníci spĺňali ustanovenia uvedené v odseku 3 tohto článku.

2.   Počas inšpekcií tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH uvedených v článku 2 ods. 3 a ods. 4 konajú oprávnení zástupcovia v súlade s pravidlami uplatňovanými na úradníkov dotknutého členského štátu. Sú viazaní služobným tajomstvom za podmienok ustanovených v odseku 3 tohto článku.

Na účely inšpekcií týkajúcich sa vlastného zdroja založeného na HND uvedených v článku 2 ods. 5 Komisia rešpektuje vnútroštátne predpisy o dôvernosti štatistických údajov.

Oprávnený zástupca môže v prípade potreby kontaktovať dlžníkov, ale iba v súvislosti s inšpekciami tradičných vlastných zdrojov a iba prostredníctvom príslušných orgánov, ktorých postupy výberu vlastných zdrojov sú predmetom inšpekcie.

3.   Informácie oznámené alebo získané podľa tohto nariadenia podliehajú v akejkoľvek forme služobnému tajomstvu a požívajú ochranu poskytovanú podobným informáciám podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom boli zhromaždené, a podľa príslušných ustanovení uplatniteľných na inštitúcie Únie.

Uvedené informácie sa nesmú oznámiť iným osobám ako osobám v rámci inštitúcií Únie alebo členských štátov, ktoré v rámci svojich povinností musia byť s týmito informáciami oboznámené, ani sa nesmú použiť na iné účely ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu v ktorom boli zhromaždené.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie a vyslaných národných expertov.

4.   Komisia zabezpečí, aby oprávnení zástupcovia a iné osoby, ktoré konajú na základe jej oprávnenia, dodržiavali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10), ako aj ostatné predpisy Únie a vnútroštátne predpisy o ochrane osobných údajov.

Článok 4

Príprava a riadenie inšpekcií

1.   Komisia v riadne odôvodnenom oznámení včas oznámi inšpekciu členskému štátu, v ktorom sa má inšpekcia uskutočniť. Na vykonávaní takejto inšpekcie sa môžu zúčastniť zástupcovia dotknutého členského štátu.

2.   V prípade inšpekcií tradičných vlastných zdrojov, ku ktorým bola Komisia prizvaná, podľa článku 2 ods. 3 a vlastného zdroja založeného na DPH podľa článku 2 ods. 4 zabezpečí oddelenie určené dotknutým členským štátom organizáciu práce a vzťahy s oddeleniami zapojenými do inšpekcie.

3.   Inšpekcie na mieste týkajúce sa tradičných vlastných zdrojov uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d) vykonajú oprávnení zástupcovia. Na účely organizácie práce a vzťahov s oddeleniami a v prípade potreby s dlžníkmi zapojenými do inšpekcie nadviažu títo zástupcovia pred akoukoľvek inšpekciou na mieste potrebné kontakty s úradníkmi určenými dotknutým členským štátom. Pri tomto druhu inšpekcie sa k písomnému mandátu pripojí dokument, v ktorom sa uvádza cieľ a účel inšpekcie.

4.   Inšpekcie týkajúce sa vlastného zdroja založeného na HND uvedené v článku 2 ods. 5 vykonajú oprávnení zástupcovia. Na účely organizácie práce títo zástupcovia nadviažu potrebné kontakty s príslušnými správnymi orgánmi v členských štátoch.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby oddelenia alebo agentúry zodpovedné za stanovenie, výber a sprístupňovanie vlastných zdrojov a orgány, ktorým dali pokyn vykonať ich inšpekcie, poskytli oprávneným zástupcom akúkoľvek pomoc potrebnú na vykonávanie ich povinností.

Na účely inšpekcií na mieste uvedených v článku 2 ods. 3 písm. d), ktoré sa týkajú tradičných vlastných zdrojov, dotknuté členské štáty včas oznámia Komisii totožnosť a úradnú moc osôb určených na to, aby sa na týchto inšpekciách zúčastnili a aby oprávneným zástupcom poskytovali akúkoľvek pomoc potrebnú na vykonávanie ich povinností.

6.   O výsledkoch kontrol a inšpekcií uvedených v článku 2 s výnimkou inšpekcií, ktoré vykonali členské štáty uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) a b), je dotknutý členský štát informovaný vhodným spôsobom v lehote troch mesiacov. Členský štát predloží svoje pripomienky do troch mesiacov od prijatia tohto oznámenia. Komisia však môže v náležite odôvodnených prípadoch požiadať dotknutý členský štát, aby predložil svoje pripomienky k osobitným bodom v lehote jedného mesiaca od prijatia oznámenia. Dotknutý členský štát môže odmietnuť odpovedať, pričom prostredníctvom oznámenia uvedie dôvody, ktoré mu bránia odpovedať na žiadosť Komisie.

S výsledkami a pripomienkami uvedenými v prvom pododseku spolu so súhrnnou správou vypracovanou v súvislosti s kontrolami vlastného zdroja založeného na DPH budú následne oboznámené všetky členské štáty.

Ak z inšpekcií na mieste alebo zo spoločných inšpekcií tradičných vlastných zdrojov vyplynie potreba zmeniť alebo opraviť údaje o vlastných zdrojoch uvedené vo výkazoch alebo vyhláseniach predkladaných Komisii a ak sa výsledné opravy majú vykonať v aktuálnych výkazoch alebo vyhláseniach, príslušné zmeny sa v takto použitom výkaze alebo vyhlásení označia náležitými poznámkami.

Článok 5

Podávanie správ o podvodoch a nezrovnalostiach ovplyvňujúcich nároky na tradičné vlastné zdroje

1.   V priebehu dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka zašlú členské štáty Komisii popis zistených prípadov podvodov a nezrovnalostí zahŕňajúcich nároky nad 10 000 EUR, ktoré sa týkajú tradičných vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.

V rámci lehoty uvedenej v prvom pododseku uvedie každý členský štát podrobnosti o stave jednotlivých prípadov podvodov a nezrovnalostí, ktoré sa už oznámili Komisii a v súvislosti s ktorými sa ešte neoznámilo vymáhanie, zrušenie alebo neúspešné vymáhanie príslušných nárokov.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobnosti týkajúce sa popisov uvedených v odseku 1 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2

3.   Súhrn oznámení uvedených v odseku 1 tohto článku sa zahrnie do správy Komisie uvedenej v článku 325 ods. 5 ZFEÚ.

Článok 6

Podávanie správ členskými štátmi o ich inšpekciách tradičných vlastných zdrojov

1.   Členské štáty predkladajú Komisii podrobné výročné správy o svojich inšpekciách týkajúcich sa tradičných vlastných zdrojov a o výsledkoch týchto inšpekcií, celkových údajoch a akýchkoľvek zásadných otázkach, ktoré sa týkajú najdôležitejších problémov vyplývajúcich z uplatňovania relevantných nariadení vykonávajúcich rozhodnutie 2014/335/EÚ, Euratom, a najmä o sporných záležitostiach. Správy sa Komisii zasielajú najneskôr do 1. marca roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku. Komisia na základe týchto správ pripraví súhrnnú správu, s ktorou budú oboznámené všetky členské štáty.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví forma pre výročné správy členských štátov uvedené v odseku 1 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2

3.   Komisia predkladá každé tri roky Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní inšpekčných opatrení týkajúcich sa tradičných vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 3

KAPITOLA III

VÝBOR A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Komitologický postup

1.   Komisii pomáha výbor Poradný výbor pre vlastné zdroje (ACOR). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1026/1999 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie a na ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 zrušeného nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 (11), ktoré sa uvádzajú v tabuľke zhody uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2014

Za Radu

Predseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Pozri stranu 105 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 z 10. mája 1999, ktorým sa ustanovujú právomoci a povinnosti zástupcov oprávnených Komisiou vykonávať kontroly a inšpekcie vlastných zdrojov spoločenstiev (Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 1).

(5)  Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2012 z 20. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 112, 18.4.2012, s. 1) a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 45).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1026/1999

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000

Toto nariadenie

 

Článok 1 až článok 6 ods. 4

 

Článok 6 ods. 5

Článok 5 ods. 1

 

Články 7 až 12

 

Článok 15

Článok 1 ods. 1

 

Článok 16 ods. 1 a 2

Článok 1 ods. 2

 

Článok 16 tretí odsek

 

Článok 17 ods. 1 až 4

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

 

Článok 17 ods. 5 prvá, druhá a štvrtá veta

Článok 6 ods. 1

 

Článok 17 ods. 5 tretia veta

Článok 5 ods. 3

 

Článok 18 ods. 1

Článok 2 ods. 3 písm. a)

 

Článok 18 ods. 2 prvý pododsek písm. a)

Článok 2 ods. 3 písm. b) prvá a druhá veta

 

Článok 18 ods. 2 prvý pododsek písm. b)

Článok 2 ods. 3 písm. c) prvá veta

 

Článok 18 ods. 2 druhý pododsek prvá veta

Článok 2 ods. 3 písm. d) tretia veta

 

Článok 18 ods. 2 druhý pododsek druhá veta

Článok 2 ods. 3 písm. c) druhá veta

 

Článok 18 ods. 2 tretí pododsek písm. a)

Článok 2 ods. 3 písm. b) tretia veta

 

Článok 18 ods. 2 tretí pododsek písm. b)

Článok 4 ods. 6 tretí pododsek

 

Článok 18 ods. 3 prvá veta

Článok 2 ods. 3 písm. d) prvá veta

 

Článok 18 ods. 3 druhá veta

Článok 2 ods. 3 písm. d) druhá veta

 

Článok 18 ods. 3 tretia a štvrtá veta

Článok 4 ods. 1

Článok 2 ods. 3 písm. d) druhá veta

 

Článok 18 ods. 4

Článok 2 ods. 3 písm. e)

 

Článok 18 ods. 5

Článok 6 ods. 3

Článok 2 ods. 4

 

Článok 19 prvá a druhá veta

Článok 2 ods. 5 písm. a)

Článok 2 ods. 5 písm. b)

Článok 2 ods. 6

Článok 1 prvý pododsek

 

Článok 3 ods. 1 prvý pododsek

Článok 1 druhý pododsek

 

Článok 3 ods. 1 tretí pododsek

Článok 1 tretí pododsek

 

Článok 3 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 2 ods. 1 a 2

 

Článok 2 ods. 3 prvá veta

 

Článok 3 ods. 1 druhý pododsek

Článok 2 ods. 3 druhá veta

 

Článok 4 ods. 3 tretia veta

Článok 3 ods. 1 písm. a) a b)

 

Článok 3 ods. 2 prvý pododsek

 

Článok 19 tretia veta

Článok 3 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 1 písm. c)

 

Článok 3 ods. 2 tretí pododsek

Článok 3 ods. 2 písm. a)

 

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 2 písm. b)

 

Článok 4 ods. 3 prvá a druhá veta

Článok 3 ods. 2 písm. c)

 

Článok 4 ods. 4

Článok 4

 

Článok 4 ods. 5

Článok 5 ods. 1 a 2

 

Článok 3 ods. 3

Článok 5 ods. 3

 

Článok 3 ods. 4

Článok 6

 

Článok 4 ods. 6 prvý a druhý pododsek

Článok 7

 

Článok 8

 

 

Články 20 až 23

Článok 5 ods. 2

Článok 6 ods. 2

 

Článok 7

Článok 8

Článok 9


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/39


NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) č. 609/2014

z 26. mája 2014

o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 322 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článkom 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (2) bolo viackrát významne zmenené. Vzhľadom na nové zmeny je v záujme prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Niektoré ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa zahrnuli do nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 (3), a preto nie sú súčasťou tohto nariadenia. Uvedené ustanovenia sa týkajú výpočtu zostatku a jeho zahrnutia do rozpočtu, kontroly vlastných zdrojov, dohľadu nad nimi a príslušných požiadaviek v oblasti výkazníctva správ, ako aj Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR).

(3)

Únia musí mať vlastné zdroje uvedené v článku 2 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom (4) k dispozícii za čo najlepších podmienok, a preto by sa mali stanoviť pravidlá, podľa ktorých by členské štáty sprístupňovali tieto vlastné zdroje Komisii. Týmto nariadením sa preberajú pravidlá sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, vlastných zdrojov založených na dani z pridanej hodnoty (DPH) uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutia („vlastný zdroj založený na DPH“) a vlastných zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku (HND) uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutia („vlastný zdroj založený na HND“), ktoré boli predtým zahrnuté v nariadení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

(4)

Vo vzťahu k vlastným zdrojom by mala byť vymedzená koncepcia ich zriadenia a s cieľom splnenia povinnosti zriadiť tradičné vlastné zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom by mali byť upravené podrobné pravidlá.

(5)

Pre vlastné zdroje pochádzajúce z odvodov za cukor, ktoré je potrebné uhradiť počas rozpočtového roka zodpovedajúceho obchodnému roku, ku ktorému sa viažu príslušné výdavky by malo byť ustanovené, aby členské štáty sprístupňovali tieto odvody Komisii počas rozpočtového roka, v ktorom vznikli.

(6)

Členské štáty by mali uchovávať k dispozícii pre Komisiu a ak je to potrebné, postúpiť jej dokumenty a informácie, ktoré jej umožňujú vykonávať právomoci, ktoré na ňu boli prenesené vo vzťahu k vlastným zdrojom Únie.

(7)

Vnútroštátne orgány zodpovedné za vyberanie vlastných zdrojov by mali byť schopné kedykoľvek predložiť Komisii dokumenty, ktoré odôvodňujú vybrané vlastné zdroje.

(8)

Pre nároky, ktoré neboli uhradené, by sa mali viesť samostatné účtovné záznamy. Tieto účtovné záznamy a odovzdávanie štvrťročných výpisov z nich by malo Komisii umožniť podrobnejšie monitorovať činnosti členských štátov spojené s výberom vlastných zdrojov, najmä činnosti, skompromitované podvodmi a nezrovnalosťami.

(9)

Pre vzťahy medzi Komisiou a členskými štátmi by sa mala stanoviť lehota, nakoľko nové nároky vytvorené členskými štátmi za uplynulé roky sa považujú za nároky pre súčasný rok.

(10)

S cieľom zaistiť, aby bolo financovanie rozpočtu Únie zabezpečené za všetkých okolností, by sa mal ustanoviť postup týkajúci sa vlastného zdroja založeného na DPH a vlastného zdroja založeného na HND vytvoreného v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (5), na základe ktorého budú členské štáty poskytovať Únii vo forme konštantných dvanástin vlastné zdroje, ktoré sú uvedené v rozpočte, a následne upravovať sprístupnené čiastky podľa skutočného základu vlastného zdroja založeného na DPH a príslušných zmien HND, akonáhle budú plne známe.

(11)

Mal by sa objasniť vplyv úprav údajov o HND vykonaných po skončení každého rozpočtového roka na financovanie hrubých znížení.

(12)

Vlastné zdroje musia byť sprístupňované formou vloženia splatných čiastok na účet založený na tento účel v mene Komisie štátnou pokladnicou alebo orgánom určeným na tento účel každým členským štátom. Aby sa pohyby prostriedkov obmedzili na tie, ktoré sú potrebné na plnenie rozpočtu, spoločenstvo sa musí pri čerpaní z uvedených účtov obmedziť výhradne na prípady krytia hotovostných potrieb Komisie.

(13)

Komisia musí mať dostatočné zdroje hotovosti, aby splnila regulačné požiadavky na platby koncentrované v úvodných mesiacoch roka, najmä na osobitné potreby platenia výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (6).

(14)

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by sa malo zaistiť, aby náklady na vymáhanie splatných úrokov z vlastných zdrojov, ktoré boli sprístupnené s omeškaním, neprekročili výšku splatných úrokov.

(15)

Vykazovanie prípadov odpísania stanovených nárokov, ktoré sú vyhlásené alebo považované za nevymožiteľné, by sa malo zosúladiť.

(16)

Úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou uľahčí riadne uplatňovanie rozpočtových pravidiel, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov.

(17)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali Komisii zveriť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(18)

Konzultačný postup by sa mal použiť na prijímanie vykonávacích aktov na účely stanovenia podrobných pravidiel týkajúcich sa mesačných výkazov o stave účtov pre nároky na tradičné vlastné zdroje a štvrťročných výkazov o stave osobitných účtov, ako aj pre prípady týkajúce sa nevymožiteľných súm presahujúcich 50 000 EUR, a to vzhľadom na technickú povahu týchto aktov, ktoré sú potrebné na účely výkazníctva.

(19)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa malo zrušiť.

(20)

Z dôvodu konzistentnosti a so zreteľom na článok 11 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v ten istý deň ako uvedené rozhodnutie a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá sprístupňovania vlastných zdrojov Únie uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom Komisii.

Článok 2

Dátum vzniku nároku na tradičné vlastné zdroje

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia vzniká nárok Únie na tradičné vlastné zdroje, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom bezodkladne po splnení podmienok týkajúcich sa zápisu nároku do účtovných kníh a upovedomenia dlžníka, ktoré sú ustanovené v colných predpisoch.

2.   Dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 je dátum zápisu do účtovných kníh, ktorý je stanovený v colných predpisoch.

V prípade odvodov a ostatných poplatkov spojených so spoločnou organizáciou trhu s cukrom je dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 dátum upovedomenia, ktorý je stanovený v príslušných nariadeniach o cukre.

Ak dátum upovedomenia nie je výslovne stanovený, je daným dátumom dátum, kedy pre členské štáty vznikol nárok na čiastky splatné dlžníkmi, ak je to potrebné, prostredníctvom zálohovej platby alebo zaplatenia zostatku.

3.   Na účely vzniku nároku uvedeného v odseku 1 sa v sporných prípadoch považujú príslušné správne orgány za orgány zodpovedné za vypočítanie výšky nároku najneskôr do doby prijatia prvého správneho rozhodnutia, ktorým sa dlžník upozorňuje na dlh alebo do doby začatia súdneho konania, ak toto nastane skôr.

Dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 je dátum rozhodnutia alebo výpočtu, ktorý je potrebné vykonať následne po začatí uvedeného súdneho konania.

4.   Odsek 1 sa uplatňuje v prípade nutnosti opravy oznámenia.

Článok 3

Uchovávanie sprievodných dokladov

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby si ponechali sprievodné doklady týkajúce sa vzniku nároku na vlastné zdroje a ich sprístupňovania najmenej po dobu troch kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa príslušné doklady vzťahujú.

Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú štatistických postupov a základov uvedených v článku 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, členské štáty uchovávajú do 30. septembra štvrtého roku nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku. Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú vlastného zdroja založeného na DPH, sa uchovávajú v rovnakom období.

Ak overenie sprievodných dokladov uvedených v prvom a druhom odseku podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014 alebo článku 11 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (8) preukáže, že je potrebná oprava, členské štáty si tieto doklady uchovávajú dlhšie, než je stanovené v prvom odseku tak, aby bolo umožnené vykonanie opravy a monitorovanie.

Ak sa spor medzi členským štátom a Komisiou, ktorý sa týka povinnosti sprístupniť určitú sumu vlastných zdrojov, urovná vzájomnou dohodou alebo na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, členské štáty zašlú Komisii všetky sprievodné doklady potrebné na prijatie následných finančných opatrení v lehote dvoch mesiacov od urovnania sporu.

Článok 4

Administratívna spolupráca

1.   Každý členský štát oznámi Komisii:

a)

názvy úradov alebo agentúr zodpovedných za vytvorenie, vyberanie, sprístupňovanie a kontrolu vlastných zdrojov a základné ustanovenia, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti týchto úradov a agentúr;

b)

všeobecné ustanovenia upravené zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami a ustanovenia, ktoré sa týkajú účtovných postupov upravujúcich vytvorenie, výber, sprístupňovanie a kontrolu vlastných zdrojov Komisiou;

c)

presný názov všetkých správnych a účtovných záznamov, v ktorých sú zapísané vzniknuté nároky tak, ako je to uvedené v článku 2, najmä tých, ktoré sa používajú na zostavenie účtov stanovených v článku 6.

Komisia je bezodkladne informovaná o akýchkoľvek zmenách týchto názvov alebo ustanovení.

2.   Komisia na žiadosť členského štátu zašle informácie uvedené v odseku 1 všetkým členským štátom.

Článok 5

Uplatňované sadzby

Jednotná sadzba uvedená v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom sa stanoví v priebehu rozpočtového postupu a vypočíta sa ako percento zo sumy odhadovaného hrubého národného dôchodku (HND) členských štátov tak, aby plne pokrývala časť rozpočtu, ktorá nie je financovaná z príjmov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, z finančných príspevkov na doplnkové programy výskumu a technologického rozvoja a z ostatných príjmov.

Táto sadzba sa v rozpočte vyjadrí číslom s takým počtom desatinných miest, ktorý je potrebný na úplné rozdelenie vlastného zdroja založeného na HND medzi členské štáty.

KAPITOLA II

ÚČTY PRE VLASTNÉ ZDROJE

Článok 6

Zapisovanie do účtovnej evidencie a výkazníctvo

1.   Účty pre vlastné zdroje vedie štátna pokladnica jednotlivých členských štátov alebo orgány určené členskými štátmi; účty sa vedú samostatne pre jednotlivé druhy zdrojov.

2.   Pre potreby účtovníctva vlastných zdrojov sa mesiac končí najskôr o 13.00 hod. v posledný pracovný deň mesiaca, v ktorom vznikol nárok.

3.   Nároky vzniknuté v súlade s článkom 2 sa s výhradou druhého pododseku tohto odseku zapisujú do účtovných záznamov najneskôr v prvý pracovný deň po devätnástom dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol.

Vzniknuté nároky, ktoré neboli zapísané v účtovných záznamoch uvedených v prvom pododseku, pretože ešte neboli vybrané a nebola za ne zložená záruka, sa v dobe stanovenej v prvom pododseku vedú v samostatných účtovných záznamoch. Členské štáty môžu prijať tento postup aj v prípade, že oprávnenosť vzniknutých nárokov, za ktoré sa zložila záruka, je namietaná a že tieto čiastky sa po urovnaní sporov vyplývajúcich z takéhoto namietania môžu zmeniť.

Vlastný zdroj založený na DPH a vlastný zdroj založený na HND, berúc do úvahy účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a hrubého zníženia poskytnutého Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku na tieto zdroje, sa však zapisuje do účtovných záznamov uvedených v prvom pododseku takto:

dvanástiny uvedené v článku 10 ods. 3 sa zapíšu v prvý pracovný deň každého mesiaca,

zostatky uvedené v článku 10 ods. 4 a 6 a úpravy uvedené v článku 10 ods. 5 a 7 sa zapisujú ročne, s výnimkou konkrétnych úprav uvedených v článku 10 ods. 5 prvej zarážke, ktoré sa do účtovných záznamov zapisujú v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí dohody medzi príslušným členským štátom a Komisiou.

Vzniknuté nároky, ktoré sa týkajú odvodov a ostatných poplatkov súvisiacich so spoločnou organizáciou trhu s cukrom, sa zapisujú do účtovných záznamov uvedených v prvom pododseku. Ak tieto nároky následne nie sú uhradené v stanovenej lehote, členské štáty môžu položku opraviť a výnimočne zapísať nároky do samostatných účtovných záznamov.

4.   V lehotách stanovených v odseku 3 zašle každý členský štát Komisii:

a)

mesačný výkaz o stave účtov pre nároky uvedené v odseku 3 prvom pododseku.

b)

štvrťročný výkaz o stave samostatných účtov uvedených v odseku 3 druhom pododseku.

Spolu s týmito mesačnými výkazmi poskytnú príslušné členské štáty podrobnosti alebo výkazy o odpočtoch z vlastných zdrojov na základe ustanovení, ktoré sa týkajú území s osobitným štatútom.

Spolu so záverečným štvrťročným výkazom za daný rok, členské štáty postúpia odhad celkovej sumy nárokov obsiahnutej na samostatnom účte k 31. decembru toho roka, ktorých opätovné získanie je nepravdepodobné.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá pre mesačné a štvrťročné výkazy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2

Článok 7

Opravy účtov

Po 31. decembri tretieho roka nasledujúceho po príslušnom roku, sa už nerobia žiadne ďalšie opravy súhrnných mesačných výkazov zaslaných členskými štátmi podľa prvého pododseku článku 6 ods. 4 za zmienený rok, okrem bodov, ktoré sú oznámené pred týmto dátumom či už Komisiou alebo dotknutým členským štátom.

Článok 8

Opravy vzniknutých nárokov

Opravy vykonané podľa článku 2 ods. 4 sa pripočítajú alebo odpočítajú od celkových čiastok vzniknutých nárokov. Zaznamenajú sa do účtovných záznamov uvedených v článku 6 ods. 3 prvom a druhom pododseku a do výkazov uvedených v článku 6 ods. 4 podľa dátumu týchto opráv.

KAPITOLA III

SPRÍSTUPŇOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV

Článok 9

Pokladnica a účtovanie

1.   V súlade s postupom ustanoveným v článku 10 pripisuje každý členský štát vlastné zdroje na účet založený v mene Komisie v rámci štátnej pokladnice alebo orgánu, ktorý na tento účel určil.

Tento účet sa vedie v národnej mene a bez poplatkov.

2.   Členské štáty alebo nimi vymenované orgány zašlú Komisii elektronickými prostriedkami:

a)

v pracovný deň, v ktorý boli vlastné zdroje pripísané na účet Komisie, výpis z účtu alebo oznámenie o zúčtovaní v prospech účtu preukazujúce vloženie vlastných zdrojov;

b)

bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), najneskôr na druhý pracovný deň po pripísaní na účet výpis z účtu preukazujúci vloženie vlastných zdrojov.

3.   V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (9) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (10) sú pripísané čiastky účtované v eurách.

Článok 10

Stanovenie výšky súm, časový harmonogram sprístupňovania, úpravy

1.   Po odpočítaní nákladov na výber v súlade článkom 2 ods. 3 a článkom 10 ods. 3 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom sa vklad tradičných vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) daného rozhodnutia vykoná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po devätnástom dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol, v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

Avšak pre nároky uvedené v samostatných účtovných záznamoch podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku tohto nariadenia sa vklad musí vykonať najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po devätnástom dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli nároky uhradené.

2.   Ak je to potrebné, Komisia môže vyzvať členské štáty, aby vložili zdroje, s výnimkou vlastného zdroja založeného na DPH a vlastného zdroja založeného na HND a dodatočných zdrojov, na príslušný účet jeden mesiac vopred na základe informácií, ktoré majú k dispozícii k 15. dňu toho istého mesiaca.

Každý uskutočnený preddavkový vklad sa upraví v nasledujúcom mesiaci pri vykonaní vkladu uvedeného v odseku 1. Táto úprava pozostáva z vykonania vkladu – negatívnej položky, ktorého čiastka sa rovná čiastke vykonaného preddavkového vkladu.

3.   Vlastný zdroj založený na DPH a vlastný zdroj založený na HND, berúc do úvahy účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a hrubého zníženia poskytnutého Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku na tieto zdroje, sa pripisuje v prvý pracovný deň každého mesiaca, pričom jednotlivé čiastky predstavujú jednu dvanástinu príslušných celkových čiastok rozpočtu, prevedenú do jednotlivých národných mien za použitia výmenných kurzov platných v posledný deň vyhlásenia kurzov kalendárneho roka, ktorý predchádza danému rozpočtovému roku, ako boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Pre osobitné potreby platenia výdavkov EPZF podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a v závislosti od stavu finančnej hotovosti Únie môže Komisia vyzvať členské štáty, aby v prvom štvrťroku rozpočtového roku vložili dvanástinu alebo časť dvanástiny čiastok do rozpočtu pre vlastný zdroj založený na DPH a vlastný zdroj založený na HND na príslušný účet jeden alebo dva mesiace vopred, berúc do úvahy účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a hrubého zníženia poskytnutého Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku na tieto zdroje.

Po prvom štvrťroku nesmie požadovaný mesačný vklad presiahnuť jednu dvanástinu vlastných zdrojov založených na DPH a HND, pričom zostáva v medziach čiastok vložených do rozpočtu na daný účel.

Komisia túto skutočnosť oznámi členským štátom vopred, najneskôr dva týždne pred požadovaným vkladom.

Na tieto preddavkové vklady sa vzťahuje ôsmy pododsek týkajúci sa čiastky, ktorá sa má vložiť v januári každého roka, a deviaty pododsek uplatňovaný v prípade, že rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý pred začiatkom rozpočtového roka.

Každá zmena jednotnej sadzby vlastného zdroja založeného na DPH, sadzby vlastného zdroja založeného na HND, korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a jej financovania, ako sa uvádza v článkoch 4 a 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, a financovania hrubého zníženia poskytnutého Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku si vyžaduje konečné prijatie opravného rozpočtu a vedie k úpravám dvanástin, ktoré boli vložené od začiatku rozpočtového roka.

Takéto opätovné úpravy sa vykonajú pri prvom vklade po konečnom prijatí opravného rozpočtu, ak sa tento prijme pred šestnástym dňom mesiaca. Inak sa vykonajú pri druhom vklade po konečnom prijatí. Odchylne od článku 11 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tieto opätovné úpravy zaúčtujú vzhľadom na rozpočtový rok príslušného opravného rozpočtu.

Výpočet dvanástin pre január každého rozpočtového roka je založený na čiastkach stanovených v návrhu rozpočtu uvedenom v článku 314 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a prepočítaný na národné meny podľa výmenných kurzov platných v prvý deň vyhlásenia kurzov po 15. decembri kalendárneho roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku; úprava sa vykoná vkladom za nasledujúci mesiac.

Ak rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý najneskôr dva týždne pred vkladom za január nasledujúceho rozpočtového roka, členské štáty vložia v prvý pracovný deň každého mesiaca, vrátane januára, na príslušné účty dvanástinu sumy vlastného zdroja založeného na DPH a vlastného zdroja založeného na HND, berúc do úvahy účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a hrubého zníženia poskytnutého Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku na tieto zdroje, zahrnutej v poslednom rozpočte prijatom s konečnou platnosťou; úprava sa vykoná v prvý deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu, ak sa tento prijme pred šestnástym dňom mesiaca. Inak sa úprava vykoná v druhom termíne splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu.

4.   Každý členský štát sa na základe ročného výkazu o základe vlastného zdroja založeného na DPH, ktorý je ustanovený v článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89, zaťaží čiastkou vypočítanou na základe informácií uvedených v danom výkaze uplatnením jednotnej sadzby prijatej pre predchádzajúci rozpočtový rok a v jeho prospech sa pripíše 12 platieb zaplatených počas daného rozpočtového roka. Základ vlastného zdroja založeného na DPH každého členského štátu, na ktorý sa uplatňuje uvedená sadzba, však nesmie prekročiť percentuálnu hodnotu jeho HND stanovenú v článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, ako sa uvádza v článku 2 ods. 7 prvom pododseku uvedeného rozhodnutia. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

5.   Akékoľvek opravy základu vlastného zdroja založeného na DPH podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 majú pre každý dotknutý členský štát, ktorého základ pri zohľadnení týchto opráv neprekračuje percentuálne hodnoty stanovené v článku 2 ods. 1 písm. b) a v článku 10 ods. 2 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, za následok tieto úpravy zostatku uvedeného v odseku 4 tohto článku:

opravy podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 vykonané do 31. júla majú za následok všeobecnú úpravu čiastky, ktorá sa má vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka. Konkrétnu upravenú čiastku však možno po dohode príslušného členského štátu a Komisie vložiť na uvedený účet pred týmto dátumom;

ak majú opatrenia, ktoré Komisia prijme podľa článku 9 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 s cieľom opravy základu, za následok úpravu vkladov na účte uvedenom v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia, takáto úprava sa vykoná v deň stanovený Komisiou v súlade s uvedenými opatreniami.

Zmeny HND uvedené v odseku 7 tohto článku majú taktiež za následok úpravu zostatku každého členského štátu, ktorého základ, prihliadajúc na opravy uvedené v prvom pododseku tohto odseku, je limitovaný percentuálnymi hodnotami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. b) a v článku 10 ods. 2 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.

Komisia včas oznámi tieto úpravy čiastok členským štátom, aby ich mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

Konkrétnu upravenú čiastku však možno po dohode príslušného členského štátu a Komisie vložiť na uvedený účet kedykoľvek.

6.   Na základe údajov o súhrnnom HND v trhových cenách a jeho zložkách z predchádzajúceho roka poskytnutých členskými štátmi v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa každý členský štát zaťaží čiastkou vypočítanou uplatnením sadzby prijatej pre predchádzajúci rozpočtový rok na HND a v jeho prospech sa pripíšu platby uskutočnené počas predchádzajúceho rozpočtového roka. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

7.   Akékoľvek zmeny HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 podľa jeho článku 5 majú pre každý príslušný členský štát za následok úpravu zostatku stanoveného podľa odseku 6 tohto článku. Táto úprava sa vykoná spôsobom ustanoveným v odseku 5 prvom pododseku tohto článku. Komisia včas oznámi tieto upravené čiastky členským štátom, aby ich mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka. Po 30. septembri štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku sa na akékoľvek zmeny HND viac neprihliada, s výnimkou prípadov oznámených v tejto lehote Komisiou alebo príslušným členským štátom.

8.   Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom sú vykonané.

Suma príjmov stanovená v rozpočte na bežný rozpočtový rok sa môže zvýšiť alebo znížiť prostredníctvom opravného rozpočtu o sumu vyplývajúcu z uvedených operácií v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014.

9.   V prípade úprav údajov o HND podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa financovanie hrubých znížení poskytnutých Dánsku, Holandsku, Rakúsku a Švédsku nebude následne revidovať.

Článok 11

Úpravy v súvislosti s neúčasťou

1.   Ak sa podľa ZFEÚ a jej protokolov 21 a 22 členský štát nezúčastňuje na financovaní určitej akcie alebo politiky Únie, má nárok na úpravu sumy, ktorú zaplatil do vlastných zdrojov za každý rok, v ktorom sa financovania nezúčastnil, vypočítanú podľa odseku 2 tohto článku.

2.   Komisia vypočíta úpravu počas roka, ktorý nasleduje po danom rozpočtovom roku, v rovnakom čase, ako stanoví zostatky HND podľa článku 10 tohto nariadenia.

Výpočet sa urobí na základe údajov za príslušný rozpočtový rok:

a)

agregovaný HND v trhovej cene a jeho zložky,

b)

rozpočtové plnenie prevádzkových výdavkov, ktoré zodpovedá príslušnému opatreniu alebo politike.

Úprava sa rovná súčinu celkovej sumy daných výdavkov bez výdavkov financovaných zúčastnenými tretími krajinami a percenta, ktoré predstavuje podiel HND členského štátu, ktorý má nárok na úpravu, na HND všetkých členských štátov. Úpravu financujú zúčastnené členské štáty v rozsahu stanovenom tak, že HND príslušného štátu sa vydelí HND všetkých zúčastnených členských štátov. Na účely výpočtu úpravy sa sumy prepočítavajú z národnej meny na euro výmenným kurzom vyhláseným v posledný deň, v ktorom sú výmenné kurzy vyhlasované, kalendárneho roka predchádzajúceho danému rozpočtovému roku.

Úprava za každý príslušný rok sa vykoná len raz a v prípade následnej zmeny výšky HND je konečná.

3.   Komisia včas oznámi členským štátom výšku tejto úpravy, aby ju mohli pripísať na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december.

Článok 12

Úrok plynúci zo súm, ktoré boli sprístupnené s omeškaním

1.   Za každé omeškanie vkladu na účet uvedený v článku 9 ods. 1 zaplatí dotknutý členský štát úroky z omeškania.

Sumy úrokov nižšie ako 500 EUR sa však nevymáhajú.

2.   V prípade členských štátov, ktoré patria do hospodárskej a menovej únie, sa úroková sadzba rovná sadzbe uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ktorú Európska centrálna banka uplatnila pre svoje hlavné operácie refinancovania v prvý deň mesiaca, na ktorý pripadol dátum splatnosti, zvýšenej o dva percentuálne body.

Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje počas celej doby omeškania.

3.   V prípade členských štátov, ktoré nepatria do hospodárskej a menovej únie, sa sadzba rovná sadzbe, ktorú centrálne banky použili v prvý deň daného mesiaca pre svoje hlavné operácie refinancovania, zvýšenej o 2 percentuálne body alebo v prípade členských štátov, pre ktoré sadzba centrálnej banky nie je k dispozícii, táto sadzba sa rovná najbližšej sadzbe použitej v prvý deň daného mesiaca na peňažnom trhu členského štátu, zvýšenej o dva percentuálne body.

Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje počas celej doby omeškania.

4.   Na úhradu úrokov uvedených v odseku 1 sa uplatňuje mutatis mutandis článok 9 ods. 2 a 3.

Článok 13

Nevymožiteľné sumy

1.   Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že čiastky zodpovedajúce nárokom vzniknutým podľa článku 2 boli sprístupnené Komisii tak, ako je uvedené v tomto nariadení.

2.   Členské štáty sú oslobodené od povinnosti sprístupniť Komisii čiastky zodpovedajúce nárokom vzniknutým podľa článku 2, ktoré nie je možné vybrať z niektorého z týchto dôvodov:

a)

z dôvodu vis maior;

b)

z iných dôvodov, ktoré im nie je možné pripísať.

Čiastky stanovených nárokov sa prehlásia za čiastky, ktoré nie je možné vybrať, na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktorý túto skutočnosť zistí.

Čiastky stanovených nárokov sa považujú za čiastky, ktoré nie je možné vybrať najneskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy bola čiastka stanovená podľa článku 2, alebo v prípade správneho alebo súdneho odvolania, po vynesení alebo uverejnení konečného rozhodnutia.

V prípade čiastočnej úhrady alebo úhrad, začína plynúť najviac päťročné obdobie odo dňa uskutočnenia poslednej platby, ak sa týmto dlh nevyrovnal.

Čiastky vyhlásené alebo považované za čiastky, ktoré nie je možné vymôcť, sa s končenou platnosťou odpíšu zo samostatných účtov uvedených v článku 6 ods. 3 druhom pododseku. Vykážu sa v prílohe k štvrťročnému výkazu uvedenému v článku 6 ods. 4 prvom pododseku a v prípade potreby tiež v štvrťročných popisoch uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014.

3.   Do troch mesiacov po správnom rozhodnutí uvedenom v odseku 2 tohto článku alebo v súlade s lehotami uvedenými v danom odseku členské štáty predložia Komisii správu obsahujúcu informácie o tých prípadoch, pri ktorých sa uplatnil odsek 2 tohto článku, ak suma príslušných stanovených nárokov presiahla 50 000 EUR.

Uvedená správa obsahuje všetky skutočnosti potrebné na úplné posúdenie dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku, ktoré dotknutým členským štátom zabránili poskytnúť zmienené čiastky ako aj nápravné opatrenia, ktoré v danom prípade alebo prípadoch prijal členský štát.

Uvedená správa sa podáva na formulári, ktorý vypracuje Komisia. Na tento účel Komisia prijme vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2

4.   Komisia v rámci šiestich mesiacov od prijatia správy podľa odseku 3 oznámi svoje pripomienky dotknutému členskému štátu.

Ak Komisia považuje za potrebné, aby si vyžiadala ďalšie informácie, šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa prijatia požadovaných doplňujúcich informácií.

KAPITOLA IV

SPRÁVA HOTOVOSTNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV

Článok 14

Požiadavky týkajúce sa správy hotovostných finančných zdrojov

1.   Komisia čerpá čiastky pripísané na účty uvedené v článku 9 ods. 1 v rozsahu potrebnom na pokrytie svojich potrieb hotovostných finančných zdrojov vyplývajúcich z plnenia rozpočtu.

2.   Ak potreby hotovostných finančných zdrojov presahujú aktíva na účtoch, Komisia môže čerpať nad rámec celkovej čiastky týchto aktív za predpokladu, že v rozpočte sú k dispozícii čiastky vyhradené na tento účel a že čerpá v medziach vlastných zdrojov uvedených v rozpočte. V takomto prípade vopred informuje členské štáty o akýchkoľvek predvídateľných potrebách presahujúcich aktíva na účtoch.

3.   Vo výhradnom prípade nesplatenia pôžičky uzavretej alebo garantovanej podľa nariadení a rozhodnutí Rady, za okolností, kedy Komisia nemôže aktivovať iné opatrenia ustanovené vo finančných úpravách, ktoré sa vzťahujú na tieto pôžičky, aby včas zabezpečila splnenie právnych záväzkov Únie voči ručiteľom, sa s cieľom splatenia dlhov Únie môžu prechodne uplatňovať odseky 2 a 4 bez ohľadu na podmienky uvedené v odseku 2.

4.   Rozdiel medzi celkovou čiastkou aktív a potrebami hotovostných finančných zdrojov sa v rozsahu, v ktorom je to možné, rozdelí medzi členské štáty v pomere k odhadovaným príjmom rozpočtu pochádzajúcim z jednotlivých členských štátov.

Článok 15

Vykonávanie platobných príkazov

1.   Členské štáty alebo orgány nimi vymenované realizujú platobné príkazy Komisie na základe pokynov Komisie a najneskôr do troch pracovných dní od ich prijatia. V prípade hotovostných transakcií však členské štáty realizujú príkazy v lehote požadovanej Komisiou.

2.   Členské štáty alebo orgány nimi vymenované zasielajú Komisii elektronickými prostriedkami a najneskôr na druhý pracovný deň po ukončení každej transakcie výpis z účtu preukazujúci príslušné pohyby.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre vlastné zdroje uvedený v článku 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 17

Prechodné ustanovenia týkajúce sa úrokovej sadzby

Sadzba stanovená v článku 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 v jeho znení pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 (11), sa naďalej uplatňuje na výpočet úrokov z omeškania v prípade, ak dátum splatnosti pripadne pred 1. december 2004.

Článok 18

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody, ktorá je uvedená v prílohe II.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2014

Za Radu

predseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Stanovisko č. 2/2012 z 20. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 112, 18.4.2012, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Európskej únie (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (pozri stranu 105 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM JEHO NESKORŠÍCH ZMIEN

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000

(Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004

(Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004, s. 1.)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 105/2009

(Ú. v. EÚ L 36, 5.2.2009, s. 1.)


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3 prvý, druhý a tretí odsek

Článok 3 prvý, druhý a tretí odsek

Článok 3 štvrtý odsek

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 6 ods. 3 písm. a)

Článok 6 ods. 3 prvý pododsek

Článok 6 ods. 3 písm. b)

Článok 6 ods. 3 druhý pododsek

Článok 6 ods. 3 písm. c)

Článok 6 ods. 3 tretí pododsek

Článok 6 ods. 3 písm. d)

Článok 6 ods. 3 štvrtý pododsek

Článok 6 ods. 4 prvý pododsek písm. a) prvá veta

Článok 6 odsek 4 prvý pododsek písm. a)

Článok 6 ods. 4 prvý pododsek písm. a) druhá veta

Článok 6 ods. 4 druhý pododsek

Článok 6 ods. 4 prvý pododsek písm. b) prvá veta

Článok 6 odsek 4 prvý pododsek písm. b)

Článok 6 ods. 4 prvý pododsek písm. b) druhá veta

Článok 6 ods. 4 tretí pododsek

Článok 6 ods. 4 druhý pododsek

Článok 6 ods. 4 štvrtý pododsek

Článok 6 ods. 5

Článok 7

Článok 7

Článok 8 prvý odsek

Článok 8

Článok 8 druhý odsek

Článok 9 ods. 1

Článok 9 ods. 1

Článok 9 ods. 1a

Článok 9 ods. 2

Článok 9 ods. 2

Článok 9 ods. 3

Článok 10 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Článok 10 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Článok 10 ods. 8

Článok 10 ods. 8 prvý pododsek

Článok 10 ods. 9

Článok 10 ods. 9

Článok 10 ods. 10

Článok 10a

Článok 11

Článok 11 ods. 1

Článok 12 ods. 1 prvý pododsek

Článok 12 ods. 1 druhý pododsek

Článok 11 ods. 2, 3 a 4

Článok 12 ods. 2, 3 a 4

Článok 12 ods. 1, 2, 3 a 4

Článok 14

Článok 12 ods. 5 prvý pododsek

Článok 15 ods. 1

Článok 12 ods. 5 druhý pododsek

Článok 15 ods. 2

Článok 15

Článok 16 prvý a druhý odsek

Článok 16 tretí odsek

Článok 10 ods. 8 druhý pododsek

Článok 17 ods. 1 a 2

Článok 13 ods. 1 a 2

Článok 17 ods. 3 prvý pododsek

Článok 13 ods. 3 prvý pododsek

Článok 17 ods. 3 druhý pododsek

Článok 17 ods. 3 tretí pododsek

Článok 13 ods. 3 druhý pododsek

Článok 13 ods. 3 tretí pododsek

Článok 17 ods. 4

Článok 13 ods. 4

Článok 17 ods. 5

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 16

Článok 21a

Článok 17

Článok 22

Článok 23

Článok 18

Článok 19

Príloha

 

 

Príloha I

Príloha II


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/53


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 610/2014

zo 14. februára 2014

o udelení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, v súvislosti so spoločným podnikom ECSEL

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (2) sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) Horizont 2020 a stanovuje účasť Únie na verejno-súkromných partnerstvách vrátane spoločných podnikov v kľúčových oblastiach, v ktorých by výskum a inovácie mohli prispieť k širším cieľom konkurencieschopnosti EÚ a pomôcť riešiť sociálne výzvy.

(2)

Účasť na nepriamych opatreniach v rámci programu Horizont 2020 by mala byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013. Aby sa však zohľadnili osobitné prevádzkové potreby spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 zmluvy v oblasti elektronických komponentov a systémov, bola právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovaná na Komisiu v období trvania programu Horizont 2020 s cieľom umožniť financujúcim subjektom v uvedenej oblasti, aby uplatňovali rozdielne sadzby úhrady týkajúce sa financovania Únie v prípadoch, keď jeden alebo viac členských štátov spolufinancuje účastníka alebo opatrenie.

(3)

Spoločný podnik ECSEL bol založený nariadením Rady (ES) č. 561/2014 (3) na obdobie do 31. decembra 2024 na účely realizácie spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti elektronických komponentov a systémov.

(4)

Určili sa osobitné prevádzkové potreby, pokiaľ ide o spolufinancovanie členskými štátmi a uplatniteľnosť vnútroštátnych pravidiel financovania.

(5)

Vzhľadom na uvedené prevádzkové potreby je potrebná výnimka zo sadzby jednorazovej úhrady uvedenej v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 v prípadoch, keď jeden alebo viac členských štátov spolufinancuje účastníka alebo opatrenie, aby sa dosiahla miera úhrady z financovania Únie podľa druhu účastníka a opatrenia. Miera úhrady by mala závisieť od druhu účastníka a opatrenia, aby sa uľahčila cezhraničná spolupráca najmä s malými a strednými podnikmi a neziskovými právnickými osobami a zároveň dosiahla optimálna úroveň pákového efektu na súkromné investície,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 môže spoločný podnik ECSEL uplatňovať rozličné sadzby úhrad týkajúce sa financovania Únie v rámci opatrenia závislé od druhu účastníka a činnosti v rámci opatrenia, keď jeden alebo viac členských štátov spolufinancuje účastníka alebo opatrenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152).


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/55


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 611/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

V článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa pracovných programov na podporu sektora olivového oleja a stolových olív. Tieto nové pravidlá sa musia doplniť, aby sa zabezpečilo účinné a efektívne využívanie pomoci Únie. Mali by nahradiť ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 867/2008 (2), ktoré by sa preto malo zrušiť.

(2)

S cieľom umožniť účinné vykonávanie pracovných programov je vhodné zabezpečiť, aby sa prostriedky Únie rozdeľovali úmerne k ich trvaniu, pričom sa zaistí, že ročné výdavky určené na vykonávanie schválených pracovných programov neprekročia sumu uvedenú v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

Aby sa zaistilo, že uznané organizácie výrobcov, uznané združenia organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie (ďalej len „prijímajúce organizácie“) budú z celkového hľadiska konať jednotne, je potrebné vymedziť druhy opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, ako aj neoprávnené druhy činnosti. Rovnako by sa mali spresniť spôsoby predkladania pracovných programov a kritériá výberu týchto programov. Príslušné členské štáty by mali mať možnosť stanoviť dodatočné podmienky oprávnenosti, aby opatrenia lepšie zodpovedali konkrétnej situácii sektora olív v jednotlivých členských štátoch.

(4)

Vzhľadom na získané skúsenosti by sa mali stanoviť horné hranice financovania z prostriedkov Únie, a to aspoň pre oblasť zlepšovania vplyvu pestovania olív na životné prostredie, oblasť posilňovania konkurencieschopnosti pestovania olivovníkov prostredníctvom modernizácie a vysledovateľnosti a oblasť certifikácie a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovaním kvality olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi, aby sa tak zabezpečila realizácia minimálneho počtu opatrení v citlivých a prioritných oblastiach.

(5)

Aby sa pracovné programy realizovali v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a aby sa zaistila účinná administratívna správa režimu podpory prijímajúcich organizácií, mali by sa stanoviť pravidlá podávania žiadostí o schválenie, ako aj výberu pracovných programov a ich schvaľovania.

(6)

V článku 231 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že na viacročné programy prijaté pred 1. januárom 2014 sa naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (3) až do uplynutia ich platnosti. Z tohto dôvodu by sa malo stanoviť, že nariadenie (ES) č. 867/2008 sa bude naďalej uplatňovať na pracovné programy, ktoré budú prebiehať, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o opatrenia oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, minimálne prideľovanie prostriedkov Únie členskými štátmi na osobitné oblasti a kritériá a postup schvaľovania pracovných programov v sektore olivového oleja a stolových olív.

Článok 2

Financovanie z prostriedkov Únie

Členské štáty dbajú, aby sa prostriedky Únie stanovené v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 rozdeľovali úmerne k trvaniu pracovných programov v zmysle uvedeného článku, a zabezpečia, aby ročné výdavky určené na vykonávanie schválených pracovných programov neprekročili sumu stanovenú v odseku 2 uvedeného článku.

Článok 3

Opatrenia oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie

1.   Na financovanie z prostriedkov Únie, ktoré sa stanovuje v článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sú oprávnené tieto opatrenia:

a)

v oblasti sledovania a riadenia trhu v sektore olivového oleja a stolových olív:

i)

zber údajov o danom sektore a trhu v súlade so špecifikáciami stanovenými príslušným vnútroštátnym orgánom, pokiaľ ide o metódu, geografickú reprezentatívnosť a úroveň presnosti;

ii)

realizácia štúdií na témy spojené s inými opatreniami uvedenými v pracovnom programe príslušných prijímajúcich organizácií;

b)

v oblasti zlepšovania vplyvu pestovania olív na životné prostredie:

i)

kolektívne činnosti zamerané na udržiavanie olivových hájov s vysokým prínosom pre životné prostredie, ktorým hrozí opustenie, v súlade s podmienkami, ktoré na základe objektívnych kritérií určil príslušný vnútroštátny orgán, najmä pokiaľ ide o regionálne oblasti, ktoré môžu byť oprávnené, ako aj rozlohu a minimálny počet výrobcov v sektore olív, ktorí sa musia na daných činnostiach zúčastniť, aby boli účinné;

ii)

vývoj správnych poľnohospodárskych postupov pestovania olivovníkov na základe environmentálnych kritérií prispôsobených miestnym podmienkam, ich propagácia medzi pestovateľmi olív a kontrola ich praktického uplatňovania;

iii)

praktické predvádzanie techník, ktoré predstavujú alternatívne riešenie k používaniu chemických výrobkov v boji proti olivovým muškám, ako aj sezónne sledovanie vývoja ich populácií;

iv)

praktické predvádzanie techník pestovania olív, ktoré majú za cieľ ochranu životného prostredia a zachovanie krajiny, napríklad ekologické poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo s nízkymi vstupmi, ochrana pôdy s cieľom zabrániť erózii a integrované poľnohospodárstvo;

v)

ochrana miestnych a ohrozených odrôd;

c)

v oblasti posilňovania konkurencieschopnosti pestovania olív prostredníctvom modernizácie:

i)

skvalitňovanie zavlažovacích systémov a pestovateľských techník;

ii)

náhrada olivovníkov s nízkou úrodnosťou novými olivovníkmi;

iii)

školenie výrobcov v oblasti nových pestovateľských techník;

iv)

aktivity týkajúce sa odbornej prípravy a komunikácie;

d)

v oblasti skvalitňovania výroby olivového oleja a stolových olív:

i)

zlepšovanie podmienok pestovania, zberu úrody, dodávok a skladovania olív pred ich spracovaním v súlade s technickými podmienkami stanovenými príslušným vnútroštátnym orgánom;

ii)

skvalitňovanie odrôd v olivových hájoch v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch pod podmienkou, že sa tak prispeje k dosiahnutiu cieľov pracovných programov;

iii)

zlepšovanie podmienok skladovania olivového oleja a stolových olív a využívanie zvyškov z výroby olivového oleja a stolových olív a zlepšovanie podmienok fľaškovania olivového oleja;

iv)

technická pomoc výrobe, sektoru spracovania olivového oleja, podnikom na výrobu stolových olív, lisovniam a baliarniam zameraná na kvalitu výrobkov;

v)

zakladanie a modernizácia laboratórií na analýzu panenských olivových olejov;

vi)

školenie degustátorských porôt vykonávajúcich organoleptické kontroly panenských olivových olejov a stolových olív;

e)

v oblasti vysledovateľnosti, certifikácie a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovaním kvality olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi:

i)

vytváranie a riadenie systémov, ktoré umožňujú sledovanie výrobkov od pestovateľa olív až po balenie a označovanie, v súlade so špecifikáciami stanovenými príslušným vnútroštátnym orgánom;

ii)

vytváranie a riadenie systémov certifikácie kvality založených na systéme analýzy rizík a kontroly kritických bodov, ktorý je v súlade s technickými kritériami prijatými príslušným vnútroštátnym orgánom;

iii)

vytváranie a riadenie systémov na sledovanie zhody s normami autentickosti, kvality a marketingu olivového oleja a stolových olív uvádzaných na trh v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými príslušným vnútroštátnym orgánom;

f)

v oblasti šírenia informácií o opatreniach, ktoré vykonávajú prijímajúce organizácie v záujme skvalitnenia olivového oleja a stolových olív:

i)

šírenie informácií o opatreniach realizovaných prijímajúcimi organizáciami v oblastiach uvedených v písmenách a) až e);

ii)

založenie a správa internetovej stránky o opatreniach realizovaných prijímajúcimi organizáciami v oblastiach uvedených v písmenách a) až e).

2.   Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) bode ii) a písm. d) bode ii), členské štáty zabezpečia, aby sa prijali náležité ustanovenia na vymáhanie investície alebo jej zostatkovej hodnoty v prípade, že člen daného poľnohospodárskeho podniku vystúpi z organizácie výrobcov.

3.   Členské štáty môžu prijať dodatočné podmienky, ktorými spresnia oprávnené opatrenia, pod podmienkou, že tak neznemožnia predkladanie žiadostí alebo samotnú realizáciu opatrení.

4.   Organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov môže v súlade s článkom 155 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 realizovať opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) externe, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov o realizácii príslušného opatrenia uzavrie s iným subjektom písomnú zmluvu. Organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov však zostávajú zodpovedné za realizáciu tohto opatrenia, ako aj za kontrolu celkového riadenia a dohľad nad dodržiavaním uvedenej písomnej zmluvy;

b)

na účely účinnej kontroly riadenia a dohľadu zmluva uvedená v písmene a):

i)

umožňuje organizácii výrobcov alebo združeniu organizácií výrobcov vydávať záväzné pokyny a obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú organizácii alebo združeniu vypovedať zmluvu, ak poskytovateľ služieb nedodržiava požiadavky a podmienky uvedenej zmluvy,

ii)

obsahuje podrobné požiadavky a podmienky vrátane povinného oznamovania a lehôt, ktoré umožňujú organizácii výrobcov alebo združeniu organizácií výrobcov posúdiť opatrenia realizované externe a mať nad nimi reálnu kontrolu.

Článok 4

Činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie

1.   Na financovanie z prostriedkov Únie na základe článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nie sú oprávnené tieto činnosti:

a)

činnosti, ktoré získali iné prostriedky Únie než prostriedky uvedené v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

činnosti, ktoré sú zamerané na priame zvýšenie výrobnej, skladovacej alebo spracovateľskej kapacity;

c)

činnosti, ktoré sú spojené s predajom alebo so skladovaním olivového oleja alebo stolových olív, alebo majú vplyv na ich ceny;

d)

činnosti, ktoré sú spojené s obchodnou propagáciou olivového oleja alebo stolových olív;

e)

činnosti, ktoré sú spojené s vedeckým výskumom, s výnimkou šírenia výsledkov výskumu medzi podnikmi v sektore olív;

f)

činnosti, ktoré môžu mať za následok narušenie hospodárskej súťaže v iných hospodárskych činnostiach prijímajúcich organizácií;

g)

opatrenia a činnosti, ktoré sú spojené s bojom proti olivovým muškám s výnimkou opatrení stanovených v článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii).

2.   S cieľom zabezpečiť súlad s pravidlom stanoveným v odseku 1 písm. a) sa prijímajúce organizácie v prípade opatrení, ktoré sú financované na základe článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vo vlastnom mene a v mene svojich členov písomne zaväzujú vzdať sa akéhokoľvek financovania na základe iného režimu podpory Únie.

3.   Pri realizácii opatrení uvedených v článku 3 nie sú na financovanie z prostriedkov Únie oprávnené tieto náklady:

a)

splácanie pôžičiek, najmä vo forme ročných splátok, uzavretých v súvislosti s opatrením, ktoré sa v plnej miere alebo čiastočne realizovalo pred začiatkom pracovného programu;

b)

kompenzačné platby za stratu príjmu prijímajúcim organizáciám, ktoré sa zúčastňujú na schôdzach a na školeniach;

c)

výdavky v súvislosti s administratívnymi a personálnymi nákladmi, na ktoré poskytujú podporu členské štáty a prijímajúce organizácie čerpajúce podporu z EPZF v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4);

d)

kúpa nezastavaného pozemku;

e)

kúpa použitého zariadenia;

f)

výdavky spojené s lízingovými zmluvami vrátane daní, úrokov a poistných nákladov;

g)

prenájom, ak je uprednostnený pred kúpou, a náklady na prevádzku prenajatého majetku.

4.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky, ktorými sa spresnia neoprávnené činnosti a náklady uvedené v odsekoch 1 a 3.

Článok 5

Rozdeľovanie financovania z prostriedkov Únie

1.   V každom členskom štáte sa aspoň 20 % prostriedkov Únie dostupných podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prideľuje na oblasť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. b), aspoň 15 % uvedených prostriedkov Únie na oblasť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. c) a aspoň 10 % prostriedkov Únie na oblasť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. e).

2.   Ak sa minimálny percentuálny podiel stanovený v odseku 1 v plnej miere nepoužije v uvedených oblastiach, nepoužité sumy sa nemôžu použiť v iných oblastiach činnosti, ale sa musia vrátiť do rozpočtu Únie.

Článok 6

Kritériá výberu a oprávnenosti pracovných programov

1.   Členský štát vyberá pracovné programy uvedené v článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na základe týchto kritérií:

a)

celková kvalita programu a jeho zhoda s cieľmi a prioritami sektora olív v príslušnej regionálnej oblasti, ktoré stanovil členský štát;

b)

finančná dôveryhodnosť a primeranosť finančných prostriedkov, ktoré prijímajúce organizácie plánujú použiť na realizáciu navrhovaných opatrení;

c)

veľkosť regionálnej oblasti, na ktorú sa pracovný program vzťahuje;

d)

rôznorodosť hospodárskych situácií danej regionálnej oblasti, ktoré pracovný program zohľadňuje;

e)

existencia viacerých oblastí a výška finančného príspevku prijímajúcich organizácií;

f)

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele efektivity stanovené členským štátom, ktoré umožňujú hodnotenie počas realizácie programu i po nej;

g)

hodnotenie predchádzajúcich programov, ktoré prijímajúce organizácie prípadne realizovali na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1334/2002 (5), nariadenia Komisie (ES) č. 2080/2005 (6) alebo nariadenia (ES) č. 867/2008.

Členský štát berie do úvahy rozdelenie žiadostí medzi rôzne typy prijímajúcich organizácií v každej regionálnej oblasti.

2.   Členský štát zamietne pracovné programy, ktoré sú neúplné, uvádzajú nepresné informácie alebo obsahujú niektorú z neoprávnených činností uvedených v článku 4.

Článok 7

Začiatok a schválenie pracovných programov

1.   Prvé trojročné obdobie pracovných programov uvedené v článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa začína 1. apríla 2015. Nasledujúce obdobia sa začínajú každé tri roky 1. apríla.

2.   Každá prijímajúca organizácia schválená podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže podať ku dňu, ktorý určí členský štát, avšak najneskôr 15. februára každého roku, žiadosť o schválenie jedného pracovného programu.

3.   Žiadosť o schválenie obsahuje tieto prvky:

a)

údaje o dotknutej prijímajúcej organizácii;

b)

informácie o kritériách výberu stanovených v článku 6 ods. 1;

c)

opis, odôvodnenie a časový rozvrh realizácie každého navrhovaného opatrenia;

d)

plánované výdavky rozdelené podľa jednotlivých opatrení a oblastí, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1, a podrobne rozpísané na 12-mesačné obdobia odo dňa schválenia pracovného programu, s rozlíšením režijných nákladov, ktoré nesmú prekročiť 5 % celkových nákladov, a ostatných hlavných typov nákladov;

e)

plán financovania rozdelený podľa jednotlivých oblastí uvedených v článku 3 ods. 1, podrobne rozpísaný na obdobia nie dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa schválenia pracovného programu, v ktorom sa uvedie najmä požadované financovanie z prostriedkov Únie a prípadne aj finančné príspevky prijímajúcich organizácií a členského štátu;

f)

opis kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov účinnosti, ktoré umožňujú hodnotenie počas realizácie programu a po nej na základe základných všeobecných zásad, ktoré určí členský štát;

g)

dôkaz o zložení záruky v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 282/2012 (7);

h)

žiadosť o zálohu;

i)

vyhlásenie stanovené v článku 4 ods. 2;

j)

v prípade prijímajúcich organizácií údaje o prijímajúcich organizáciách zodpovedných za skutočnú realizáciu tých činností v rámci ich programov, ktoré sa vykonávajú externe na základe subdodávky;

k)

vyhlásenie, že opatrenia stanovené v programoch prijímajúcich organizácií nie sú predmetom inej žiadosti o financovanie z prostriedkov Únie na základe tohto nariadenia.

4.   Definitívne schválenie pracovného programu môže byť podmienené začlenením zmien, ktoré členský štát považuje za potrebné. V takomto prípade sa prijímajúca organizácia v lehote 15 dní od oznámenia zmien vyjadrí, či s nimi súhlasí.

Členské štáty dohliadajú, aby sa prostriedky Únie v rámci každej kategórie prijímajúcich organizácií rozdeľovali s prihliadnutím na hodnotu olivového oleja vyrobeného alebo uvedeného na trh členmi prijímajúcich organizácií.

Členský štát najneskôr 15. marca každého roku informuje prijímajúce organizácie o schválených pracovných programoch a prípadne aj o pracovných programoch, ktorým udelil zodpovedajúce vnútroštátne prostriedky.

Ak navrhovaný pracovný program nebol vybraný, členský štát bezodkladne uvoľní záruku uvedenú v odseku 3 písm. g).

Článok 8

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 867/2008 sa zrušuje. Bude sa však naďalej uplatňovať na pracovné programy, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už prebiehajú.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 867/2008 z 3. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie (Ú. v. EÚ L 237, 4.9.2008, s. 5).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2002 z 23. júla 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 so zreteľom na pracovné programy organizácií prevádzkovateľov v odvetví olív na hospodárske roky 2002/2003 a 2003/2004 (Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 16).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2080/2005 z 19. decembra 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 8).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4).


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/62


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 612/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 53 písm. b) c), e), f) a h),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie (ES) č. 1234/2007 (2), pričom v hlave I časti II kapitole II oddiele 4 obsahuje pravidlá vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Väčšina pravidiel stanovených v uvedenom oddiele síce zabezpečuje ďalšiu platnosť pravidiel uplatniteľných na vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, stanovili sa však aj určité nové pravidlá. Týmito novými pravidlami sa zavádzajú tri nové prvky, konkrétne propagácia vína v členských štátoch ako čiastkové opatrenie súbežné s existujúcim opatrením na propagáciu vína na trhoch tretích krajín, inovačné opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako aj rozšírenie pôsobnosti opatrenia reštrukturalizácie a konverzie vinohradov tak, aby sa vzťahovalo aj na opätovnú výsadbu vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov. Je potrebné určiť pravidlá týkajúce sa obsahu týchto nových prvkov.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 (3) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007. S cieľom doplniť nové pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali do nariadenia (ES) č. 555/2008 začleniť zodpovedajúce ustanovenia.

(3)

V článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje osobitná podpora na propagáciu vína v členských štátoch. Pri tomto novom čiastkovom opatrení je potrebné stanoviť kritériá oprávnenosti, aby bolo možné začleniť ho do vnútroštátnych podporných programov. Takéto kritériá by mali byť v súlade s podobnými opatreniami v iných schémach, a predovšetkým s kritériami týkajúcimi sa informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 3/2008 (4).

(4)

S cieľom zabezpečiť začlenenie sektora vinohradníctva a vinárstva, ktorý má k dispozícii potrebné štruktúry a odborné vedomosti, je potrebné špecifikovať, že verejný orgán nemôže byť jediným príjemcom čiastkového opatrenia na propagáciu vína v členských štátoch.

(5)

Propagácia v členských štátoch musí byť v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa hospodárskej súťaže. Preto by sa malo špecifikovať, že informácie sprostredkúvané prostredníctvom čiastkového opatrenia na propagáciu vína sa nemôžu orientovať na určitú značku ani na podnietenie konzumácie konkrétnych vín.

(6)

S cieľom informovať a chrániť spotrebiteľov by sa malo ustanoviť, že všetky informácie pre spotrebiteľov o tom, ako na zdravotný stav vplýva výrobok propagovaný v členských štátoch, by mali vychádzať z uznaného vedeckého základu a musia ich uznať príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za verejné zdravie v členských štátoch, kde sa operácie vykonávajú.

(7)

Takisto by sa malo stanoviť trvanie operácií realizovaných v členských štátoch a malo by byť v súlade s trvaním informačných a propagačných programov financovaných na základe nariadenia (ES) č. 3/2008.

(8)

Mali by sa stanoviť pravidlá oprávnenosti nákladov na zamestnancov a režijných nákladov, ktoré príjemcovi vzniknú pri opatreniach na propagáciu vína, pričom by sa mala zohľadniť osobitná povaha opatrení na propagáciu vína v členských štátoch, ako aj skúsenosti získané pri realizácii propagácie vína v tretích krajinách na základe vnútroštátnych podporných programov a realizácii schémy informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu.

(9)

S cieľom uľahčiť realizáciu operácií v rámci čiastkového opatrenia na propagáciu vína v členských štátoch a zohľadniť ich trvanie by sa malo umožniť realizovať platby pred vykonaním celej propagačnej činnosti alebo jej časti za predpokladu zloženia zábezpeky ako záruky vykonania činnosti.

(10)

S cieľom zabrániť dvojitému financovaniu operácií na základe článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, článku 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 3/2008 a v rámci propagačných opatrení financovaných na základe článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5) by členské štáty mali do vnútroštátnych podporných programov zaviesť jednoznačné kritériá odlíšenia.

(11)

V článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje rozšírenie pôsobnosti podporného opatrenia týkajúceho sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov tak, aby sa vzťahovalo aj na opätovnú výsadbu vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov. Preto je potrebné stanoviť pravidlo, ktorým by sa umožnilo zahrnutie takejto činnosti do vnútroštátneho podporného programu a určiť strop súvisiacich výdavkov. S cieľom zaručiť dodržiavanie fytosanitárnych právnych predpisov Únie by podpora mala byť možná len v prípadoch, keď sú takéto opatrenia v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES (6). Navyše by sa výdavky na opätovnú výsadbu vinohradov mali obmedziť na 15 % celkových ročných výdavkov v každom členskom štáte s cieľom zabezpečiť, aby sa väčšina finančných prostriedkov vynaložených na opatrenia na reštrukturalizáciu a konverziu využila na zlepšenie konkurencieschopnosti výrobcov vinárskych produktov.

(12)

S cieľom zabrániť dvojitému financovaniu operácií na opätovnú výsadbu vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov oprávnených na základe článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by členské štáty v rámci operácií podporovaných na základe článkov 22, 23 a 24 smernice 2000/29/ES a na základe článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 mali do vnútroštátnych podporných programov zaviesť jednoznačné kritériá odlíšenia.

(13)

V článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú osobitné podporné opatrenia na inováciu v sektore vinohradníctva a vinárstva s cieľom podnietiť vývoj nových výrobkov, postupov a technológií, ktoré sa týkajú výrobkov uvedených v časti II prílohy VII k uvedenému nariadeniu, a zvýšiť predajnosť a konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie. Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa oprávnených operácií v rámci tohto nového opatrenia, aby ho bolo možné začleniť do vnútroštátnych podporných programov.

(14)

Na zabezpečenie kvality predložených projektov a prenosu vedomostí zo sektora výskumu do sektora vinohradníctva a vinárstva by sa výskumné a vývojové strediská mali podieľať na projektoch, ktoré podporujú príjemcovia inovačného opatrenia.

(15)

Mali by sa stanoviť aj typy oprávnených investícií v rámci inovačného opatrenia. Predovšetkým by sa malo určiť, že jednoduché investície na náhradu nie sú oprávnenými investíciami, aby sa zabezpečilo, že prostredníctvom predmetnej podpory sa naplnil účel opatrenia, teda vývoj nových výrobkov, postupov a technológií.

(16)

S cieľom zabrániť dvojitému financovaniu operácií na základe článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, článkov 36, 61, 62 a 63 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (7) by členské štáty mali do vnútroštátnych podporných programov zaviesť jednoznačné kritériá odlíšenia.

(17)

Nariadenie (ES) č. 555/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení takto:

1.

V hlave II sa kapitola II mení takto:

a)

Oddiel 1 sa mení takto:

i)

názov oddielu sa nahrádza takto:

„Oddiel 1

Propagácia“;

ii)

pred článok 4 sa vkladá tento nadpis:

„Pododdiel 1

Propagácia v tretích krajinách“;

iii)

článok 5a sa vypúšťa;

iv)

dopĺňajú sa tieto pododdiely 2 a 3:

„Pododdiel 2

Propagácia v členských štátoch

Článok 5b

Oprávnené operácie

1.   Čiastkové opatrenie propagácie vín Únie uvedené v článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pozostáva z informácií pre spotrebiteľov vzhľadom na:

a)

zodpovednú konzumáciu vína a riziká spojené s konzumáciou alkoholu;

b)

systém Únie vzťahujúci sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, predovšetkým podmienky a účinky, v súvislosti s osobitnou kvalitou, povesťou alebo inými charakteristickými črtami vína vyplývajúcimi z konkrétneho zemepisného prostredia alebo pôvodu.

2.   Činnosti zamerané na poskytovanie informácií uvedené v odseku 1 možno vykonávať prostredníctvom informačných kampaní alebo účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ.

3.   Operácie sú oprávnené v rámci opatrenia na propagáciu za predpokladu, že:

a)

sú jednoznačne vymedzené, to znamená, že informačné činnosti sú opísané a odhadované náklady sú zahrnuté;

b)

sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi členského štátu, kde sa vykonávajú;

c)

príjemcovia majú zdroje na zabezpečenie účinného vykonávania opatrenia.

4.   Príjemcami sú profesijné organizácie, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, medziodvetvové organizácie alebo verejné orgány. Verejný orgán však nemôže byť jediným príjemcom opatrenia na propagáciu.

Článok 5c

Charakteristické znaky informácií

1.   Informácie uvedené v článku 5b ods. 1 sú založené na vnútorných kvalitách vína alebo jeho charakteristických črtách a nemôžu sa orientovať na určitú značku ani na podnietenie konzumácie vína na základe jeho konkrétneho pôvodu. Ak sa však informácie šíria na účel článku 5b ods. 1 písm. b), pôvod vína možno uviesť ako súčasť operácie na sprostredkovanie informácií.

2.   Všetky informácie týkajúce sa účinkov konzumácie vína na zdravie a správanie vychádzajú zo všeobecne uznaných vedeckých údajov a musia ich uznať príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za verejné zdravie v členských štátoch, kde sa operácie vykonávajú.

Článok 5d

Trvanie podpory

Podpora na operácie zamerané na propagáciu sa poskytuje počas maximálne troch rokov.

Článok 5e

Vyplácanie záloh

Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa podpora zálohovo poskytla pred realizáciou akejkoľvek operácie pod podmienkou, že príjemca zložil zábezpeku.

Článok 5f

Odlíšenie od rozvoja vidieka a propagácie poľnohospodárskych výrobkov

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.

Pododdiel 3

Spoločné pravidlá

Článok 5g

Oprávnené náklady

1.   Náklady príjemcu na zamestnancov uvedené v článkoch 4 a 5b sa považujú za oprávnené, ak vznikli v súvislosti s vypracovaním alebo vykonávaním konkrétneho podporovaného propagačného projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom vrátane jeho hodnotenia. Zahŕňajú aj náklady na zamestnancov, s ktorými príjemca uzatvoril zmluvu špeciálne pri príležitosti propagačného projektu, ako aj náklady zodpovedajúce podielu počtu odpracovaných hodín, ktoré do uvedeného propagačného projektu investovali trvalí zamestnanci príjemcu.

Členské štáty uznajú náklady na zamestnancov ako oprávnené iba v prípade, ak príjemcovia predložia podkladové dokumenty s podrobnosťami o práci skutočne vykonanej v súvislosti s konkrétnym podporovaným propagačným projektom.

2.   Režijné náklady, ktoré príjemcovi vznikli, sa považujú za oprávnené, ak:

a)

súvisia s vypracovaním alebo vykonávaním projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom a

b)

nepresahujú 4 % skutočných nákladov na realizáciu projektov.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sú uvedené režijné náklady oprávnené na základe paušálnej sadzby alebo na základe predloženia podkladových dokumentov. V prípade predloženia podkladových dokumentov sa uvedené náklady vypočítavajú na základe účtovných zásad, pravidiel a metód používaných v krajine príjemcu, v ktorej má príjemca sídlo.“

b)

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Opätovná výsadba zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

1.   Opätovná výsadba vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu, uvedená v článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je oprávnená za predpokladu, že členský štát:

a)

túto možnosť zahrnul do svojho vnútroštátneho podporného programu;

b)

Komisii v rámci predkladania vnútroštátnych podporných programov alebo ich zmien postúpi zoznam škodlivých organizmov, na ktoré je opatrenie zamerané, ako aj zhrnutie súvisiaceho strategického plánu, ktorý vypracoval príslušný orgán dotknutého členského štátu;

c)

dodržiava smernicu Rady 2000/29/ES (8).

2.   Výdavky na opätovnú výsadbu zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov nepresahujú 15 % celkových ročných výdavkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov dotknutého členského štátu.

3.   Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.

(8)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).“"

c)

Vkladá sa tento oddiel 6a:

„Oddiel 6a

Inovácia

Článok 20a

Oprávnené operácie

1.   Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedená v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 spočíva v rozvoji:

a)

nových produktov súvisiacich so sektorom vinohradníctva a vinárstva alebo vedľajších produktov z výroby vína;

b)

nových procesov a technológií na rozvoj produktov z hroznového vína.

2.   Oprávnené náklady sa týkajú hmotných alebo nehmotných investícií do prenosu vedomostí, prípravných operácií a pilotných štúdií.

3.   Príjemcami podpory na inováciu sú výrobcovia produktov uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a organizácie výrobcov vína.

Výskumné a vývojové strediská sa podieľajú na projekte, ktorý príjemcovia podporujú. Do projektu možno zapojiť medziodvetvové organizácie.

4.   Príjemcovia podpory na inováciu môžu požiadať o platbu zálohy od platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe. Platba zálohy je podmienená požiadavkou zložiť zábezpeku.

5.   Jednoduché investície na nahradenie nie sú oprávnenými výdavkami.

Článok 20b

Odlíšenie od rozvoja vidieka a iných právnych režimov a nástrojov na financovanie

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu 2014 –2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/68


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 613/2014

z 3. júna 2014,

ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Pagnotta del Dittaino“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 516/2009 (2).

(2)

Cieľom žiadosti je zmeniť špecifikáciu spresnením spôsobu výroby a aktualizáciou odkazov na právne akty.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a dospela k záveru, že je opodstatnená. Vzhľadom na to, že ide o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia ju môže schváliť bez uplatnenia postupu stanoveného v článkoch 50 až 52 daného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Pagnotta del Dittaino“ sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V prílohe II k tomuto nariadeniu sa nachádza konsolidovaný jednotný dokument, ktorý obsahuje hlavné prvky špecifikácie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 7.


PRÍLOHA I

V špecifikácii chráneného označenia pôvodu „Pagnotta del Dittaino“ sa schvaľuje táto zmena:

1.1.   Spôsob výroby

Do skupiny odrôd, ktoré predstavujú 70 % použitého množstva krupice, sa pridávajú odrody Bronte, Iride, Sant'Agata. Dôvodom zmeny je prirodzený proces výmeny odrôd, v dôsledku ktorého majú poľnohospodári a celé odvetvie k dispozícii predovšetkým odrody certifikované príslušnými orgánmi na Sicílii aj inde, ktoré sú mimoriadne vhodné pre pestovateľskú oblasť a najmä na výrobu chleba. Cieľom zmeny je teda zjednodušiť výrobcom získavanie certifikovaného osiva odrôd, ktoré sú na území Sicílie najrozšírenejšie.

Odteraz možno – v maximálnom množstve 30 % celkového použitého množstva krupice – používať všetky odrody zapísané do národného registra odrôd tvrdej pšenice. Zmena vychádza z požiadaviek výrobcov, ktorí vyjadrili želanie, aby mohli na výrobu „Pagnotta del Dittaino“ používať aj iné odrody, ktoré boli vyvinuté v rámci vedeckého výskumu a sú vhodné na výrobu chleba. Rozšírenie výberu odrôd je navyše potrebné aj na vyriešenie problému spôsobeného ťažkou dostupnosťou niektorých odrôd, ktoré sa medzičasom prestali používať.

Pri opise vlastností tvrdej pšenice a z nej vyrábanej krupice sa pri chemických parametroch znamienko > zmenilo na ≥ a znamienko < sa zmenilo na ≤. Zmena zohľadňuje výsledky analýzy primárnych surovín používaných na výrobu „Pagnotta del Dittaino“ a nemá vplyv na vlastnosti výrobku, keďže hodnoty pre pšenicu a krupicu sú veľmi podobné hodnotám, ktoré platili doteraz.

Hodnota indexu žltosti sa mení z > 17b minolta na ≥ 14 b minolta. Zo štúdií v rámci série národného experimentálneho skúmania odrôd tvrdej pšenice vyplýva, že na Sicílii má index žltosti v priemere hodnotu 16 (skúmané na celozrnnej múke) – teda je oveľa nižší ako pôvodne predpísaná hodnota. Hodnota 14 je hraničnou hodnotou, ktorú možno dosiahnuť v prípade všetkých odrôd používaných na výrobu „Pagnotta del Dittaino“.

S cieľom uľahčiť výrobcom prácu a znížiť náklady na chemickú analýzu sa považuje za prínosné vypustiť niektoré chemické parametre pre krupicu používanú na výrobu „Pagnotta del Dittaino“. Zo špecifikácie sa vypustili tieto parametre: index žltosti, schopnosť viazať vodu, vývin, stabilita a stupeň zmäknutia cesta. Analýza niektorých týchto parametrov (schopnosť viazať vodu, vývin, stabilita a stupeň zmäknutia cesta) si vyžaduje špeciálne prístroje, čím vznikajú nemalé náklady a navyše musia byť k dispozícii príslušne vybavené laboratóriá s kvalifikovanými technikmi. Hodnoty pre lepok a index žltosti zas priamo súvisia s obsahom bielkovín, takže ich samostatné meranie je zbytočné.

Pokiaľ ide o číslo poklesu (FN), v súčasnej špecifikácii sa predpisuje hodnota pod 480 sekúnd. Zmenou sa zavádza rozpätie medzi 480 a 800 sekundami (no v každom prípade nad 480), čím sa zabezpečí vyvážená amylolytická aktivita. Tým sa vylučuje používanie múky s hodnotami pod stanovenou hraničnou hodnotou, v prípade ktorých boli v rámci špeciálnych štúdií zistené nedostatky striedky (lepivosť) a štruktúry pórov (nepravidelnosť).

Stanovuje sa rozpätie množstva soli, pretože potrebné množstvo soli sa mení v závislosti od množstva vody pridanej do cesta a vlastností konkrétnej soli.

Na účely prispôsobenia výrobného procesu rôznym veľkostiam bochníka došlo k zmene dĺžky kysnutia a času pečenia.

V záujme zjednodušenia výrobného procesu sa pružnejšie stanovilo trvanie jednotlivých fáz výroby.

1.2.   Iné: Aktualizácia odkazov na právne normy

Došlo k aktualizácii odkazov na právne normy.


PRÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

„PAGNOTTA DEL DITTAINO“

ES. č.: IT-PDO-0105-01186 – 11.12.2013

CHZO () CHOP (X)

1.   Názov

„Pagnotta del Dittaino“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.4. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

CHOP „Pagnotta del Dittaino“ sa uvádza na trh v tradičnej forme okrúhleho bochníka s hmotnosťou od 500 do 1 100 gramov alebo vo forme krájaného polovičného bochníka. Kôrka je 3 až 4 mm hrubá a stredne tvrdá. Striedka má svetložltú farbu, je jemne pórovitá, hutná a rovnomerná a vykazuje vysokú elasticitu. Obsah vlhkosti výrobku nepresahuje 38 % a senzorické vlastnosti (vôňa, chuť a čerstvosť) si výrobok uchová minimálne 5 dní od dátumu výroby.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

CHOP „Pagnotta del Dittaino“ je chlieb vyrobený postupom, pri ktorom sa používa prírodný kvások a múka z tvrdej pšenice vypestovanej v oblasti vymedzenej v bode 4, ktorá patrí k odrodám Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, San'Agata a tvorí aspoň 70 % celkového množstva použitej múky. Zvyšných 30 % musí predstavovať múka z tvrdej pšenice odrôd Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta a iných odrôd tvrdej pšenice vypestovaných v oblasti výroby a zapísaných v národnom registri rastlinných odrôd.

Tvrdá pšenica používaná na výrobu múky musí pochádzať z certifikovaného osiva a zodpovedať týmto požiadavkám na kvalitu: elektrolytická hmotnosť ≥ 78 kg/hl; bielkoviny (celkový počet × 5,70) ≥ 12 % sušiny; obsah vlhkosti ≤ 12,5 %; lepok ≥ 8 % sušiny; index žltosti ≥ 14 b minolta.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Pestovanie a zber pšenice, ako aj výroba CHOP „Pagnotta del Dittaino“ sa musia uskutočňovať v oblasti výroby vymedzenej v bode 4.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

Na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností výrobku sa „Pagnotta del Dittaino“ musí v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti okamžite zabaliť do perforovanej mikroténovej fólie alebo modifikovanej atmosféry, čím sa zabezpečí splnenie zdravotných a hygienických požiadaviek, ako aj priedušnosť výrobku.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

Na etikete sa musí nachádzať logo „Pagnotta del Dittaino“ a symbol Únie.

Akýkoľvek ďalší opis, ktorý nie je výslovne povolený, je zakázaný. Je povolené uviesť údaje, ktoré odkazujú na súkromné značky, pokiaľ nemajú pochvalný význam a nezavádzajú spotrebiteľa. Logo CHOP má obdĺžnikový tvar a v jeho ľavom dolnom rohu figurujú dva klasy tvrdej pšenice, ktoré sú na seba kolmé a vymedzujú priestor, v ktorom sa nachádzajú dva kusy chleba, konkrétne jeden celý bochník a na ňom položená polovica druhého bochníka. V hornej časti obdĺžnika sa v jednom riadku nachádza text „PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP“, zarovnaný do stredu.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Výrobná oblasť CHOP „Pagnotta del Dittaino“ zahŕňa obce Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosaa v provincii Enna a obce Castel di Iudica, Raddusa a Ramacca v provincii Catania.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Oblasť pestovania pšenice používanej na výrobu „Pagnotta del Dittaino“ sa vyznačuje typicky stredozemskou klímou. Zrážky sa v rámci roka vyskytujú veľmi nepravidelne a sú sústredené predovšetkým na jeseň a v zime; ročný priemer predstavuje približne 500 mm. Priemerné mesačné teploty dosahujú maximum v júli a auguste a minimum v januári a vo februári, no zriedka klesnú na úroveň, ktorá by poškodila úrodu (0 oC). Pôdy, na ktorých sa pestuje tvrdá pšenica, majú pomerne ílovitý charakter.

5.2.   Špecifickosť výrobku

CHOP „Pagnotta del Dittaino“ sa od ostatných výrobkov rovnakého typu odlišuje najmä konzistenciou kôrky a svetložltou, jemne pórovitou, hutnou a rovnomernou striedkou. Ďalšou typickou vlastnosťou CHOP „Pagnotta del Dittaino“ je schopnosť uchovať si senzorické vlastnosti (vôňa, chuť a čerstvosť) minimálne 5 dní.

V minulosti sa zožatá pšenica zvyčajne skladovala v osobitných sýpkach alebo skladoch, kde bola prirodzene chránená pred vodou. Obilnina sa neošetrovala na ochranu pred napadnutím hubami ani pred škodlivým hmyzom. V prípade potreby sa pšenica zvážala na zomletie do miestnych mlynov.

V súčasnosti sa tvrdá pšenica zožatá vo vymedzenej oblasti len predbežne očistí, aby sa oddelila slama a odstránili nečistoty a cudzorodé látky, a následne sa uskladní v sýpkach bez použitia pesticídov a syntetických chemikálií. Povolené je len ošetrovanie čisto fyzického rázu, t. j. chladenie masy studeným vzduchom a obracanie.

Takéto ošetrenie zabraňuje prehriatiu masy, ktoré by malo za dôsledok vznik podmienok vhodných pre rast plesní, tvorbu mykotoxínov a liahnutie škodlivého hmyzu z vajíčok, čo by mohlo spôsobiť klíčenie obiliek.

Prírodný kvások pochádza z materského kvásku, ktorý sa podľa potreby obnovuje. Obnovovanie spočíva v zmiešaní jednej časti materského kvásku s dvoma časťami krupice a jednou časťou vody. Po ukončení miesenia vznikne hmota, ktorá sa rozdelí na štvrtiny. Prvá štvrtina sa použije ako ďalší materský kvások a ostatné tri sa po minimálne 5 hodinách dozrievania pridajú do cesta ako prírodný kvások.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Jedinečné vlastnosti „Pagnotta del Dittaino“ opísané v bode 5.2 priamo vyplývajú z morfologických, pôdnych a klimatických podmienok v oblasti výroby uvedenej v bode 4. Tieto vlastnosti sú nesporne dané a úzko spojené s tvrdou pšenicou, ktorá sa používa ako hlavná a najpočetnejšia surovina vo výrobnom procese a ktorá vďaka pôdnym a klimatickým podmienkam oblasti výroby dosahuje vynikajúce vlastnosti z hľadiska kvality a hygieny (neobsahuje mykotoxíny), čomu CHOP „Pagnotta del Dittaino“ vďačí za svoje jedinečné senzorické vlastnosti.

Z historických prameňov vyplýva, že v danej oblasti sa na výrobu chleba odjakživa používala tvrdá pšenica (na rozdiel od ostatných častí Talianska, kde sa dodnes používa múka z pšenice obyčajnej), aby vznikol výrobok, ktorý si hlavné senzorické vlastnosti zachováva aj týždeň.

Zachovanie týchto vlastností nemožno pripísať len použitiu múky z tvrdej pšenice, ale aj prírodnému kvásku (criscenti). K procesu kvasenia dochádza v kvásku vďaka dynamickej rovnováhe medzi mliečnymi baktériami a kvasinkami. Najčastejšími druhmi mikróbov sú Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleriSaccharomyces exiguus.

Mnohé z početných svedectiev v historických písomnostiach pochádzajú z oblasti pestovania tvrdej pšenice; časom sa stali studnicou vedomostí a tradícií v oblasti pestovania obilnín a predovšetkým výroby chleba.

Pestovanie tvrdej pšenice vo vnútrozemských oblastiach Sicílie vrátane obcí v provinciách Enna a Catania je významnou činnosťou nielen vzhľadom na rozlohu využívanej plochy, ale aj preto, že v týchto oblastiach sa tvrdá pšenica tradične pestuje v suchej, nezavlažovanej pôde. Vzhľadom na pôdne a klimatické podmienky bola v týchto obciach tvrdá pšenica dlhé roky jedinou plodinou, ktorá dokázala miestnym poľnohospodárom zabezpečiť zamestnanie a primeraný príjem.

Svedectvo o tom, akú významnú úlohu zohrávala tvrdá pšenica v stravovacích návykoch sicílskeho obyvateľstva, poskytuje Plínius Starší vo svojom diele De Naturalis Historia. Kým v ostatných oblastiach Talianska sa múka získavala zo žaluďov, z gaštanov alebo iných obilnín (napríklad z jačmeňa a raže), poľnohospodári na Sicílii sa naučili vyrábať chlieb z pšeničnej múky. Taliansky dejateľ Sidney Sonnino uvádza, že práve vďaka týmto znalostiam sa sicílskym vidiečanom darilo prežiť aj v časoch veľkej núdze, pretože konzumovali chlieb vyrobený z pšeničnej múky.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo:

priamo na domovskej stránke Ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità e sicurezza“ (v hornom pravom rohu obrazovky), a ďalej na „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE“.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12, nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/73


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 614/2014

zo 6. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 54 písm. a), b) c) e) a f),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2), pričom jeho časť II hlava I kapitola II oddiel 4 obsahuje pravidlá vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Väčšina pravidiel stanovených v uvedenom oddiele síce zabezpečuje ďalšiu platnosť pravidiel uplatniteľných na vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, zahrnuli sa však aj niektoré nové pravidlá. Týmito novými pravidlami sa zavádzajú nové prvky, predovšetkým čiastkové opatrenie v rámci opatrenia na propagáciu, konkrétne propagáciu vína v členských štátoch, inovačné opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako aj rozšírenie pôsobnosti opatrenia reštrukturalizácie a konverzie vinohradov tak, aby sa vzťahovalo aj na opätovnú výsadbu vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov. Mali by sa preto stanoviť pravidlá vykonávania uvedených prvkov.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 (3) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007. S cieľom implementovať nové pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali do nariadenia (ES) č. 555/2008 začleniť zodpovedajúce ustanovenia.

(3)

Článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 555/2008 by mal členským štátom umožniť, aby upravili svoje operačné programy a zosúladili ich s novými prvkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 1308/2013. Na tento účel by sa členským štátom malo umožniť, aby po 30. júni 2014 mohli svoje operačné programy dodatočne upraviť s ohľadom na deň prijatia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 612/2014 (4) a prijatia tohto nariadenia.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa výberu informačných projektov a uplatňovania preferencie pri výbere projektov na vnútornom trhu. Výberové konanie na propagáciu vín v členských štátoch by malo byť v súlade s postupom propagácie vín na trhoch tretích krajín, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (ES) č. 555/2008, ale mali by sa pri ňom takisto zohľadňovať konkrétne ciele a geografický rozsah pôsobnosti tohto čiastkového opatrenia.

(5)

V článku 19 nariadenia (ES) č. 555/2008 sa stanovuje opatrenie o finančnom riadení investícií. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať aj na inovačné opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva. Najmä s cieľom umožniť lepšie využitie fondov, malo by byť možné vyplatiť podporu po vykonaní iba určitých operácií uvedených v príslušnej žiadosti a zároveň zabezpečiť, že všetky zostávajúce operácie budú ukončené. Navyše je vhodné stanoviť maximálny strop záloh podobný stropu stanovenému pre investície.

(6)

V článku 37b nariadenia (ES) č. 555/2008 sa vyžaduje, aby príjemcovia poskytli informácie týkajúce sa záloh udelených v súlade s určitými ustanoveniami uvedeného nariadenia. Táto povinnosť by sa mala vzťahovať aj na inovačné opatrenie zavedené nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

(7)

V prílohách I až VIII a prílohách VIIIa a VIIIc k nariadeniu (ES) č. 555/2008 sa stanovujú formuláre, ktoré majú členské štáty vyplniť v súvislosti s vnútroštátnymi podpornými programami, a to najmä na účely predkladania podporných programov, ich revízie a zodpovedajúceho finančného plánovania, ako aj na účely predkladania správ a hodnotení. Tieto prílohy by sa mali zmeniť, aby sa v nich zohľadnilo zavedenie nových ustanovení o obsahu, hodnotení, nákladoch a kontrolách podľa časti II hlavy I kapitoly II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(8)

Nariadenie (ES) č. 555/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 555/2008

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení v dôsledku prírodných katastrof sa úpravy v súvislosti s podpornými programami predkladajú najviac dvakrát za finančný rok, a to do 1. marca a do 30. júna.

V prípade potreby sa upravené programy predložia Komisii spolu s týmito informáciami:

a)

aktualizovanými verziami podporného programu vo forme stanovenej v prílohe I a finančnej tabuľky vo forme stanovenej v prílohe IV;

b)

dôvodmi navrhovaných zmien.

Odchylne od prvého pododseku sa lehoty stanovené v uvedenom pododseku neuplatňujú v roku 2014, keď sa na úpravy programu vzťahujú nové pravidlá zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (5).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

2.

V hlave II kapitole II oddiele 1 pododdiele 2 sa dopĺňa tento článok:

„Článok 5fa

Výberové konanie

1.   Členské štáty stanovia postup podávania žiadostí najmä s týmito pravidlami:

a)

overovania súladu s požiadavkami a kritériami stanovenými v článkoch 5b a 5c;

b)

týkajúce sa termínov predkladania žiadostí a preskúmania vhodnosti každej navrhovanej akcie;

c)

uzatvárania zmlúv vrátane možných štandardných foriem, poskytovania zábezpeky a mechanizmov platenia záloh;

d)

hodnotenia každej danej podporovanej akcie vrátane vhodných ukazovateľov.

2.   Členské štáty uskutočňujú výber žiadostí najmä podľa týchto kritérií:

a)

súlad navrhovaných stratégií so stanovenými cieľmi;

b)

kvalita navrhovaných opatrení;

c)

ich pravdepodobný účinok a úspech pri zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov o systéme chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v Únii alebo o zodpovednej konzumácii vína a riziku spojenom s konzumáciou alkoholu;

d)

záruky, že zapojené hospodárske subjekty sú účinné a majú prístup k požadovaným technickým kapacitám a že náklady na opatrenie, ktoré plánujú samostatne vykonať, nepresahujú štandardné trhové sadzby.

3.   Členské štáty po preskúmaní žiadostí vyberú tie, ktoré sú ekonomicky najvýhodnejšie.

Uprednostnia sa operácie:

a)

ktoré sa týkajú viacerých členských štátov;

b)

ktoré sa týkajú viacerých administratívnych alebo vinohradníckych regiónov;

c)

ktoré sa týkajú viacerých chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení.

4.   Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu rozhodnúť vybrať si spoločnú propagačnú operáciu. Zaviažu sa prispievať k financovaniu a dohodnú sa na postupoch administratívnej spolupráce v záujme uľahčenia monitorovania, vykonávania a kontroly spoločnej propagačnej operácie.

5.   Ak členské štáty poskytujú vnútroštátnu pomoc na propagáciu, oznámia ju v príslušnej časti príloh I, V, VII, VIII a VIIIc k tomuto nariadeniu.“

3.

V oddiele 6a sa dopĺňa tento článok:

„Článok 20c

Finančné hospodárenie

1.   Podpora sa vyplatí až po potvrdení, že sa jednotlivá operácia alebo všetky operácie, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu, podľa toho, aký spôsob riadenia opatrenia si členský štát zvolil, vykonali a na mieste skontrolovali.

V prípade, že sa podpora štandardne vypláca až po vykonaní všetkých operácií, sa odchylne od prvého pododseku podpora vyplatí na jednotlivé vykonané operácie, ak sa zostávajúce operácie nemohli vykonať v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (6).

Ak z kontrol vyplýva, že sa celková operácia, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, nevykonala v úplnom rozsahu z dôvodov iných, ako sú vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti v zmysle článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a ak sa podpora vyplatila po jednotlivých operáciách, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, členské štáty sa môžu rozhodnúť vymáhať vrátenie vyplatenej pomoci.

2.   Príjemcovia podpory na inováciu môžu príslušné platobné agentúry požiadať o platbu zálohy, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe.

Výška záloh nesmie presiahnuť 20 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou do inovácie a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy. V prípade investícií do inovácií, v súvislosti s ktorými sa v rozpočtových rokoch 2014 alebo 2015 prijíma individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory, sa však výška záloh môže zvýšiť až na 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutou investíciou. Na účely vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 (7) sa celková suma zálohy poskytnutej v rámci vykonávania dotknutej operácie musí povinne použiť do dvoch rokov od jej vyplatenia.

Záruka sa uvoľní, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich verejnej pomoci na inováciu presahuje výšku zálohy.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (horizontálne nariadenie) (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 549)."

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4).“"

4.

Článok 37 písm. b) sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa zálohy poskytujú v súlade s článkom 5 ods. 7, článkom 5e, článkom 9 ods. 2, článkom 19 ods. 2, článkom 20a ods. 4 a článkom 24 ods. 3, od prijímateľov sa vyžaduje, aby ku každému projektu každoročne predkladali platobným agentúram tieto informácie:

a)

výkazy nákladov, ktorými podľa jednotlivých opatrení preukážu použitie záloh do 15. októbra, a

b)

potvrdenie zostatku nepoužitých záloh k 15. októbru podľa jednotlivých opatrení.

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych pravidlách vymedzia deň predkladania týchto informácií, aby ich bolo možné zahrnúť do ročných účtovných závierok platobných agentúr v dotknutom roku, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 885/2006, v lehote stanovenej v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na účely článku 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2012 sa za dôkaz o konečnom nároku, ktorý sa má predložiť, považuje posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odseku 1.

Pokiaľ ide o zálohy podľa článku 9 ods. 2, článku 19 ods. 2 a článku 20a ods. 4 tohto nariadenia, posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odsekoch 1 a 2 sa predkladajú do konca druhého rozpočtového roku po ich zaplatení.“

5.

V článku 77 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Článok 24 ods. 1, 2, 3 a 6 a článok 26 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 (8) sa uplatňujú mutatis mutandis na opatrenia stanovené v článkoch 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8).“"

6.

Prílohy I až VIIIa a príloha VIIIc sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva (pozri stranu 62 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

1.

V prílohe I nariadenia (ES) č. 555/2008 sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

Členský štát (1):

Obdobie (2) Dátum predloženia: Číslo revízie:

Ak o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

A.

Opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikovaných cieľov

a)

Režim jednotnej platby a podpora v súlade s článkom 103o nariadenia (ES) č. 1234/2007

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie:

b)

i)

Propagácia na trhoch tretích krajín v súlade s článkom 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

ii)

Propagácia v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

c)

i)

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

ii)

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

d)

Zelený zber v súlade s článkom 103r nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

e)

Vzájomné fondy v súlade s článkom 103 s nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

f)

Poistenie úrody v súlade s článkom 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

g)

Investície do podnikov v súlade s článkom 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

h)

Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

i)

Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

B.

Výsledky uskutočnených konzultácií

C.

Posúdenie očakávaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov (4)

D.

Časový plán uskutočňovania opatrení

E.

Úhrnná finančná tabuľka vo forme uvedenej v prílohe II (potrebné je uviesť číslo revízie)

F.

Kritériá a kvantitatívne ukazovatele určené na monitorovanie a hodnotenie

Opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť primeranú a účinnú realizáciu programov

G.

Určenie príslušných orgánov a inštitúcií zodpovedných za realizáciu programu

(1)  Použite akronym podľa Úradu pre publikácie."

(2)  Vinárske roky."

(3)  Nehodiace sa prečiarknite."

(4)  Členské štáty uvedené v článku 103o ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 nie sú povinné vypĺňať body C a F.“"

2.

V prílohe II sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018 (5)

(v tis. EUR)

Členský štát1 (6):

Dátum oznámenia:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotnej platby

Článok 103o

 

 

3-

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelený zber

Článok 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájomné fondy

Článok 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Poistenie úrody

Článok 103t

 

 

 

 

 

 

7-

Investície do podniku

Článok 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagácia

Článok 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovácia

Článok 51

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

3.

V prílohe III sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018 (7)

(v tis. EUR)

Členský štát (8):

Región:

Dátum oznámenia:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotnej platby

Článok 103o

 

 

3-

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelený zber

Článok 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájomné fondy

Článok 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Poistenie úrody

Článok 103t

 

 

 

 

 

 

7-

Investície do podniku

Článok 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagácia

Článok 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovácia

Článok 51

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

4.

V prílohe IV sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

(v tis. EUR)

Členský štát (9):

Dátum oznámenia (10):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Zdôvodnenie: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (11)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Režim jednotnej platby

Článok 103o

 

 

 

3-

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

4-

Zelený zber

Článok 103r

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájomné fondy

Článok 103s

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

6-

Poistenie úrody

Článok 103t

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

7-

Investície do podniku

Článok 103u

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

9-

Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Propagácia

Článok 45

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

3a-

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

8-

Inovácia

Článok 51

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

predchádz. predloženie

 

 

 

 

 

 

upravená suma

 

 

 

 

 

 

5.

V prílohe V sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

Členský štát (12): Obdobie: Dátum predloženia:

Číslo revízie:

A.

Celkové posúdenie:

B.

Podmienky a výsledky realizácie navrhovaných opatrení (13)

a)

Režim jednotnej platby a podpora v súlade s článkom 103o

b)

1.

Propagácia na trhoch tretích krajín v súlade s článkom 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky (14)

Štátna pomoc:

2.

Propagácia v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky (14)

Štátna pomoc:

c)

1.

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

2.

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

d)

Zelený zber v súlade s článkom 103r nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

e)

Vzájomné fondy v súlade s článkom 103 s nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

f)

Poistenie úrody v súlade s článkom 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

g)

Investície do podnikov v súlade s článkom 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

h)

Inovácia v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

i)

Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

C.

Závery (a podľa potreby navrhované úpravy)

(12)  Použite akronym podľa Úradu pre publikácie."

(13)  Vyplniť sa musia len odseky týkajúce sa opatrení, ktoré boli zahrnuté v podpornom programe."

(14)  Posúdenie technického, ekonomického, environmentálneho a sociálneho vplyvu na základe kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov vymedzených na monitorovanie a hodnotenie v predloženom programe.“"

(14)  Posúdenie technického, ekonomického, environmentálneho a sociálneho vplyvu na základe kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov vymedzených na monitorovanie a hodnotenie v predloženom programe.“"

6.

V prílohe VI sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

Členský štát (15):

Dátum oznámenia (16):

Zmenená tabuľka: áno/nie (17)

ak áno, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

 

 

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotnej platby

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3-

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelený zber

Článok 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájomné fondy

Článok 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Poistenie úrody

Článok 103t

 

 

 

 

 

 

7-

Investície do podniku

Článok 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagácia

Článok 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovácia

Článok 51

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

7.

V prílohe VII sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

(finančná suma v tis. EUR)

Členský štát (18):

Dátum oznámenia (19):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Plnenie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Režim jednotnej platby

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2-

Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

Počet projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

3-

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

Príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná suma (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Zelený zber

Článok 103r

Príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná suma (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájomné fondy

Článok 103s

Počet nových fondov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Poistenie úrody

Článok 103t

Počet výrobcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7-

Investície do podniku

Článok 103u

Počet príjemcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.1

Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. a)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.2

Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. b)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.3

Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. c)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.4

Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

článok 103u ods. 4 písm. d)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.5

Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. a)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.6

Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. b)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.7

Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. c)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

7.8

Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

článok 103u ods. 4 písm. d)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

9-

Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

Rozsah maximálnej pomoci (EUR/obj. %/hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a-

Propagácia v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

Počet projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

3a-

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

Príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná suma (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Inovácia

Článok 51

Počet príjemcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

V prílohe VIII sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

1.   Propagácia v členských štátoch

Členský štát:

Prognóza/vykonávanie (*)

Dátum oznámenia (**):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Príjemcovia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (***)

Cieľový trh

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Spoločenstva

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Propagácia v tretích krajinách

Členský štát:

Prognóza/vykonávanie (27)

Dátum oznámenia (28):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Príjemcovia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (29)

Príslušná plocha

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Spoločenstva

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9.

V prílohe VIIIa sa časť B nahrádza takto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

1.   Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007

Členský štát (*):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (**):

Región

Rámcovo schválené reštrukturalizačné a konverzné operácie

Reštrukturalizačné operácie, ktorých sa týka predchádzajúce klčovanie (***)

Kontrola pred klčovaním (****)

Kontrola po reštrukturalizácii/konverzii

Definitívne schválená plocha po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Odmietnuté žiadané prémie (EUR)

Sankcie (****)

Administratívna

Na mieste

Počet žiadostí

Plocha (ha)

Počet

Plocha, ktorej sa týka predchádzajúce klčovanie (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Rozpočtové roky 2014 až 2018

Členský štát (30):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (31):

Región

Rámcovo schválené operácie opätovnej výsadby

Administratívna kontrola pred opätovnou výsadbou

Kontrola po opätovnej výsadbe

Definitívne schválená plocha po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Odmietnuté žiadané prémie (EUR)

Sankcie (32)

Počet žiadostí

Plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)