ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
29. mája 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

5

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 544/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

7

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 545/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 546/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

15

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 547/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 542/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), c) a e),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska podpísali 19. februára 2013 Dohodu o Jednotnom patentovom súde (3) (ďalej len „Dohoda o JPS“). V Dohode o JPS sa ustanovuje, že nenadobudne platnosť skôr ako prvým dňom štvrtého mesiaca po dátume nadobudnutia účinnosti zmien nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (4), ktoré sa týkajú vzťahu uvedeného nariadenia a Dohody o JPS.

(2)

Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy z 31. marca 1965 o zriadení a štatúte Súdneho dvora Beneluxu (ďalej len „Zmluva o Súdnom dvore Beneluxu“), podpísali 15. októbra 2012 protokol, ktorým sa uvedená zmluva mení. Uvedený protokol umožnil v určitých veciach, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, preniesť právomoc na Súdny dvor Beneluxu.

(3)

Je potrebné upraviť vzťah medzi nariadením (EÚ) č. 1215/2012 a Dohodou o JPS a Zmluvou o Súdnom dvore Beneluxu, a to zmenou uvedeného nariadenia.

(4)

Aby sa zaistila právna istota a predvídateľnosť pre žalovaných, na ktorých by sa mohla podať žaloba na týchto dvoch súdoch v mieste nachádzajúcom sa v inom členskom štáte ako v členskom štáte určenom podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, Jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu by sa mali považovať za súdy v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

(5)

Účelom zmien nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 ustanovených v tomto nariadení v súvislosti s Jednotným patentovým súdom je určenie medzinárodnej právomoci tohto súdu, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na vnútorné rozdelenie vecí medzi divízie tohto súdu ani na ustanovenia Dohody o JPS týkajúce sa výkonu právomoci, vrátane výlučnej právomoci, počas prechodného obdobia ustanoveného v uvedenej dohode.

(6)

Ako súdy spoločné pre viacero členských štátov nemôžu Jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu na rozdiel od súdu jedného členského štátu vykonávať právomoc na základe vnútroštátneho práva, pokiaľ ide o žalovaných, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte. S cieľom umožniť týmto dvom súdom vykonávať právomoc, pokiaľ ide o žalovaných, by sa preto v súvislosti s vecami, ktoré patria do právomoci Jednotného patentového súdu alebo Súdneho dvora Beneluxu, mali ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 uplatňovať aj na žalovaných, ktorí majú bydlisko v tretích štátoch. Existujúce normy právomoci ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1215/2012 zabezpečujú úzku väzbu medzi konaniami, na ktoré sa uvedené nariadenie vzťahuje, a územím členských štátov. Je preto vhodné rozšíriť uplatňovanie týchto noriem na konania voči všetkým žalovaným, bez ohľadu na ich bydlisko. Jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu (ďalej jednotlivo len „spoločný súd“) by pri uplatňovaní noriem právomoci ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1215/2012 mali uplatňovať len tie normy, ktoré sú vhodné z hľadiska vecí, pre ktoré sa na ne preniesla právomoc.

(7)

Spoločný súd by mal mať možnosť konať v sporoch, v ktorých sú žalovaní z tretích štátov, na základe subsidiárnej normy právomoci vo veci porušenia európskeho patentu, v dôsledku ktorého vznikla škoda tak v rámci Únie, ako aj mimo nej. Takáto subsidiárna právomoc by sa mala vykonávať vtedy, keď sa majetok, ktorý patrí žalovanému, nachádza v niektorom z členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami nástroja o zriadení spoločného súdu, a keď má predmetný spor dostatočnú väzbu s takýmto členským štátom, napríklad preto, že v ňom má žalobca bydlisko alebo že sú v ňom dostupné dôkazy týkajúce sa sporu. Pri určovaní právomoci by mal spoločný súd zohľadniť hodnotu predmetného majetku, ktorá by nemala byť zanedbateľná a mala by dosahovať takú výšku, ktorá umožní výkon rozsudku aspoň sčasti v členských štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou nástroja o zriadení spoločného súdu.

(8)

Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 o prekážke začatej veci a súvisiacich veciach, ktorých cieľom je zabrániť vedeniu súbežných konaní a vydávaniu nezlučiteľných rozsudkov, by sa mali uplatňovať v prípadoch, keď sa začne konanie na spoločnom súde a na súde členského štátu, v ktorom sa neuplatňuje Dohoda o JPS alebo prípadne Zmluva o Súdnom dvore Beneluxu.

(9)

Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 o prekážke začatej veci a súvisiacich veciach by sa mali tiež uplatňovať v prípadoch, keď sa počas prechodného obdobia ustanoveného v Dohode o JPS, začne konanie o niektorých typoch sporov na jednej strane na Jednotnom patentovom súde a na strane druhej na vnútroštátnom súde členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o JPS.

(10)

Rozsudky vydané Jednotným patentovým súdom alebo Súdnym dvorom Beneluxu by sa mali uznávať a vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1215/2012 v členskom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o JPS alebo Zmluvy o Súdnom dvore Beneluxu.

(11)

Rozsudky vydané súdmi členského štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o JPS alebo Zmluvy o Súdnom dvore Beneluxu, by sa mali uznávať a vykonávať v inom členskom štáte v súlade s nariadením (EÚ) č. 1215/2012.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k ZEÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), uvedené členské štáty oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(15)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu, pričom tým nie je dotknutá možnosť, aby Dánsko podľa článku 3 Dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach uplatňovalo zmeny nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 ustanovené v tomto nariadení (5),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V kapitole VII nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa vkladajú tieto články:

„Článok 71a

1.   Na účely tohto nariadenia sa súd spoločný pre viacero členských štátov uvedený v odseku 2 („spoločný súd“) považuje za súd členského štátu, ak podľa nástroja, na základe ktorého bol zriadený, takýto spoločný súd vykonáva právomoc vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto nariadenia sú spoločnými súdmi tieto súdy:

a)

Jednotný patentový súd zriadený Dohodou o Jednotnom patentovom súde, ktorá bola podpísaná 19. februára 2013 („Dohoda o JPS“); a

b)

Súdny dvor Beneluxu zriadený zmluvou z 31. marca 1965 o zriadení a štatúte Súdneho dvora Beneluxu („Zmluva o Súdnom dvore Beneluxu“).

Článok 71b

Právomoc spoločného súdu sa určí takto:

1.

Spoločný súd má právomoc, keď by podľa tohto nariadenia mali vo veciach, ktoré upravuje nástroj, ktorým sa zriaďuje spoločný súd, právomoc súdy členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami daného nástroja.

2.

Keď žalovaný nemá bydlisko v členskom štáte a týmto nariadením sa vo vzťahu k nemu právomoc neupravuje, uplatňuje sa primerane kapitola II bez ohľadu na bydlisko žalovaného.

Na spoločný súd možno podať návrh na vydanie predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení, aj keď právomoc rozhodovať vo veci samej majú súdy tretieho štátu.

3.

Keď má spoločný súd právomoc v spore so žalovaným podľa odseku 2 týkajúcom sa porušenia európskeho patentu, v dôsledku ktorého vznikla škoda v rámci Únie, môže mať tento súd právomoc aj vo vzťahu k škode, ktorá v dôsledku takéhoto porušenia vznikla mimo Únie.

Takáto právomoc môže vzniknúť, len ak sa majetok žalovaného nachádza v niektorom z členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami nástroja o zriadení spoločného súdu,a spor má dostatočnú väzbu s niektorým z takýchto členských štátov.

Článok 71c

1.   Články 29 až 32 sa uplatňujú, keď sa konanie začne na spoločnom súde a na súde členského štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou nástroja o zriadení spoločného súdu.

2.   Články 29 až 32 sa uplatňujú, keď sa počas prechodného obdobia uvedeného v článku 83 Dohody o JPS začne konanie na Jednotnom patentovom súde a na súde členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o JPS.

Článok 71d

Toto nariadenie sa uplatňuje na uznávanie a výkon:

a)

rozsudkov vydaných spoločným súdom, ktoré sa majú uznať a vykonať v členskom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou nástroja o zriadení spoločného súdu; a

b)

rozsudkov vydaných súdmi členského štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou nástroja o zriadení spoločného súdu, ktoré sa majú uznať a vykonať v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou uvedeného nástroja.

Ak sa však o uznanie a výkon rozsudku vydaného spoločným súdom žiada v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou nástroja o zriadení spoločného súdu, namiesto ustanovení tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia uvedeného nástroja týkajúce sa uznávania a výkonu.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Ú. v. EÚ C 175, 20.6.2013, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.


29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 543/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na iniciatívu Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Estónska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 4 rozhodnutia Rady 2005/681/SVV (2) sídli Európska policajná akadémia (ďalej len „EPA“) v Bramshille v Spojenom kráľovstve.

(2)

Bez ohľadu na článok 4 rozhodnutia 2005/681/SVV Spojené kráľovstvo listami z 12. decembra 2012 a 8. februára 2013 informovalo EPA, že sa jednostranne rozhodlo, že si už neželá poskytovať jej sídlo na svojom území. Bramshill je okrem sídla EPA aj miestom odbornej prípravy vnútroštátnych policajných síl pre Národnú agentúru pre zlepšenie policajného dohľadu, ktorú sa Spojené kráľovstvo rozhodlo nahradiť novou policajnou akadémiou, ktorú chce umiestniť na inom mieste. Spojené kráľovstvo sa preto rozhodlo miesto odbornej prípravy vnútroštátnych policajných síl v Bramshille zatvoriť a toto miesto predať, pričom uviedlo, že súvisiace náklady sú vysoké a žiadny alternatívny obchodný model na prevádzkovanie tohto miesta sa nenašiel. Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), ktoré sa týkajú lojálnej spolupráce, a najmä povinnosti vyplývajúce z článku 4 Zmluvy o EÚ, by si Únia a členské štáty mali navzájom pomáhať pri zachovaní operačných činností EPA. Na tento účel sa predovšetkým od Spojeného kráľovstva žiada, aby zabezpečilo hladký prechod EPA na jej nové miesto bez ohrozenia jej bežného rozpočtu.

(3)

Vzhľadom na spoločnú dohodu, ktorú zástupcovia vlád členských štátov dosiahli 8. októbra 2013, a na potrebu zachovať štatút EPA ako samostatnej agentúry Únie, by sa mali prijať opatrenia, podľa ktorých bude mať EPA sídlo v Budapešti, hneď ako sa odsťahuje z Bramshillu. Uvedené opatrenia by sa mali zahrnúť do rozhodnutia 2005/681/SVV.

(4)

Vzhľadom na právny rámec zavedený po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné preskúmať rozhodnutie 2005/681/SVV, a zároveň zabezpečiť štatút EPA ako samostatnej agentúry Únie.

(5)

Rozhodnutie 2005/681/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Pred tým, ako EPA začne svoju operačnú fázu na novom mieste, mala by sa na základe stanovených postupov uzatvoriť dohoda o hlavnom sídle.

(7)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), tieto členské štáty oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Vzhľadom na naliehavú potrebu ustanoviť nové sídlo EPA, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/681/SVV sa mení takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Sídlo

EPA sídli v Budapešti v Maďarsku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

Preskúmanie

Do 30. novembra 2015 predloží Komisia správu o efektívnosti tohto rozhodnutia, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť postavenie EPA ako samostatnej agentúry Únie. K tejto správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto rozhodnutia, ktorému predchádza podrobná analýza nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(2)  Rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63).


29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/7


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 544/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (3) („dohovor“).

(2)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov („ICCAT“), ktorá bola zriadená na základe dohovoru, na svojom 16. osobitnom zasadnutí v roku 2008 prijala odporúčanie 08-05, ktorého cieľom bolo zaviesť nový plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, a nahradiť tak predchádzajúci plán obnovy prijatý v roku 2006. Nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (4) bolo prijaté na vykonanie uvedených medzinárodných ochranných opatrení na úrovni Únie.

(3)

ICCAT na svojom 17. osobitnom zasadnutí v roku 2010 prijala odporúčanie 10-04, ktorým sa mení viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého. Nariadenie (ES) č. 302/2009 bolo neskôr zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 500/2012 (5), ktorým sa vykonávajú uvedené revidované medzinárodné ochranné opatrenia na úrovni Únie.

(4)

ICCAT na svojom 18. osobitnom zasadnutí v roku 2012 prijala odporúčanie 12-03, ktorým sa ďalej mení viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého. V záujme lepšieho prispôsobenia rybolovných sezón činnosti rybárskych flotíl sa v odporúčaní 12-03 upravujú rybolovné sezóny, ktoré sú teraz vymedzené ako obdobia povoleného rybolovu, na rozdiel od období zákazu rybolovu uvedených v predchádzajúcich odporúčaniach ICCAT. Okrem toho sa zmenili dátumy vymedzujúce obdobie, keď je povolený rybolov pre plavidlá s kruhovými záťahovými sieťami, lode s návnadou a lode s vlečnými lovnými šnúrami. A napokon, aby sa predišlo neistote v prípade výstroja, na ktorý sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá o rybolovnej sezóne, bolo potrebné zahrnúť ustanovenie, ktorým sa plavidlám používajúcim akýkoľvek iný výstroj, s výnimkou všetkých typov unášaných sietí, výslovne povoľuje rybolov počas celého roka. ICCAT môže obdobia a dátumy rybolovných sezón v Atlantickom oceáne preskúmať v roku 2015 na základe odporúčania Stáleho výboru ICCAT pre výskum a štatistiku (SCRS).

(5)

ICCAT na svojom 23. pravidelnom zasadnutí v novembri 2013 prijala odporúčanie 13-08 dopĺňajúce odporúčanie 12-03, aby bolo možné upraviť pre lode s návnadou a lode s vlečnými lovnými šnúrami rybolovné sezóny vo východnej časti Atlantického oceánu, a to tak, aby nemali vplyv na ochranu neresísk tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori. V uvedenom odporúčaní ICCAT sa uvádza, že zmluvné strany a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybolovné subjekty môžu pre lode s návnadou a lode s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré lovia vo východnej časti Atlantického oceánu, stanoviť iný dátum začiatku rybolovných sezón, pričom sa zachová celková dĺžka obdobia povoleného rybolovu pre tieto druhy rybolovu. V uvedenom odporúčaní ICCAT sa stanovujú aj pravidlá používania stereoskopických kamier pri umiestňovaní do klietok. Zámerom je, aby SCRS na svojom zasadnutí v roku 2014 preskúmal všetky technické špecifikácie vrátate intenzity odberu vzoriek, spôsobu odoberania vzoriek, vzdialenosti od kamery, rozmerov priechodu, algoritmov (pre vzťah medzi dĺžkou a hmotnosťou) a aby ich ICCAT v prípade potreby na základe odporúčania SCRS zmenila na svojom zasadnutí v roku 2014.

(6)

S cieľom zaviesť odporúčanie ICCAT 12-03 do práva Únie, aby sa tak zabezpečila účinná ochrana populácie tuniaka modroplutvého, s cieľom poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o príslušné rybolovné sezóny, a napokon, s cieľom umožniť členským štátom, aby riadne definovali svoje rybolovné plány, plány kapacít a inšpekčné plány a ďalšie povinnosti v oblasti podávania správ, a s cieľom zaviesť do práva Únie odporúčanie ICCAT 13-08 vzhľadom na používanie stereoskopických kamerových systémov v súvislosti s umiesťovaním do klietok a vzhľadom na možné určenie iného dátumu začiatku rybolovných sezón pre lode s návnadou a lode s vlečnými lovnými šnúrami vo východnej časti Atlantického oceánu je potrebné čo najskôr upraviť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 302/2009,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 302/2009 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Rybolovné sezóny

1.   Lov tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori pomocou veľkoobjemových plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na pelagický lov, dlhších ako 24 m, sa povoľuje od 1. januára do 31. mája s výnimkou oblasti západne od 10° z. d. a severne od 42° s. š., v ktorej sa takýto rybolov povoľuje od 1. augusta do 31. januára.

2.   Lov tuniaka modroplutvého kruhovými záťahovými sieťami vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa povoľuje od 26. mája do 24. júna.

3.   Lov tuniaka modroplutvého loďami s návnadou a loďami s vlečnými lovnými šnúrami vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa povoľuje od 1. júla do 31. októbra.

Bez ohľadu na prvý pododsek a vzhľadom na skutočnosť, že ochrana neresísk nie je ovplyvnená, môžu členské štáty na roky 2014 a 2015 určiť vo svojich národných ročných rybolovných plánoch iný dátum začiatku rybolovných sezón pre lode s návnadou a lode s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia vo východnej časti Atlantického oceánu, pokiaľ je celková dĺžka obdobia povoleného rybolovu pre uvedené druhy rybolovu naďalej v súlade s prvým pododsekom.

V rybolovnom pláne Únie, ktorý sa má každoročne predložiť ICCAT do 15. februára, sa uvedie, či sa zmenili dátumy začiatku týchto rybolovov, a uvedú sa tam aj súradnice dotknutých oblastí.

4.   Lov tuniaka modroplutvého plavidlami s vlečnými sieťami na pelagický lov vo východnej časti Atlantického oceánu sa povoľuje od 16. júna do 14. októbra.

5.   Rekreačný a športový lov tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa povoľuje od 16. júna do 14. októbra.

6.   Lov tuniaka modroplutvého pomocou iného výstroja, ako je výstroj uvedený v odsekoch 1 až 5 sa povoľuje počas celého roka. Bez ohľadu na to, je lov tuniaka modroplutvého pomocou všetkých typov unášaných sietí zakázaný.“;

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Používanie stereoskopických kamier počas umiestňovania do klietok

Používanie stereoskopických kamerových systémov v súvislosti s umiestňovaním do klietok je v súlade s týmito podmienkami:

a)

intenzita odberu vzoriek živých rýb nie je nižšia ako 20 % všetkých rýb umiestnených do klietok; ak je to technicky možné, odoberanie vzoriek živých rýb prebieha postupne, a to tak, že sa zmeria každý piaty jedinec; takáto vzorka pozostáva z rýb odmeraných zo vzdialenosti 2 až 8 metrov od kamery;

b)

rozmery priechodu spájajúceho zdrojovú klietku s cieľovou klietkou nepresahujú 10 metrov do šírky a 10 metrov do výšky;

c)

ak merania dĺžky rýb vykazujú multimodálne rozdelenie (dve alebo viacero kohort rôznych veľkostí), je možné na to isté umiestnenie do klietky použiť viac než jeden prevodný algoritmus; na prevod vzdialenosti od začiatku rypáka až po koniec stredných lúčov chvostových plutiev (dĺžka po vidlicu chvostovej plutvy) na celkovú hmotnosť sa používajú najaktuálnejšie algoritmy, ktoré vypracoval Stály výbor pre výskum a štatistiku ICCAT, podľa kategórie veľkosti rýb meraných počas umiestňovania do klietky;

d)

pred každým umiestnením do klietky sa vykoná overenie stereoskopického merania dĺžky rýb s použitím meracej tyče vo vzdialenosti 2 až 8 metrov;

e)

pri oznamovaní výsledkov stereoskopického programu sa pri údajoch uvedie medzná odchýlka vyplývajúca z technickej špecifikácie stereoskopického kamerového systému, ktorá nepresiahne +/- 5 percent.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 157.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. mája 2014.

(3)  Rozhodnutie Rady 86/238/EHS z 9. júna 1986 o pristúpení spoločenstva k Medzinárodnému dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov, zmenenému a doplnenému protokolom pripojeným k záverečnému aktu z konferencie splnomocnených zástupcov zmluvných štátov k dohovoru podpísanému v Paríži 10. júla 1984 (Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 500/2012 z 13. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 157, 16.6.2012, s. 1).


29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/10


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 545/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

S cieľom účinne bojovať proti diskriminácii v súlade s článkom 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pomôcť pri zabezpečení súladu s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie a sledovať cieľ plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), ako aj s cieľom monitorovať pokrok na ceste plnenia cieľov politík Únie, ako sú hlavné ciele stratégie Európa 2020, je nutné mať porovnateľné, spoľahlivé a objektívne štatistické údaje o situácii zamestnaných a nezamestnaných osôb a osôb mimo trhu práce, pričom treba rešpektovať štatistickú dôvernosť, súkromie a ochranu osobných údajov.

(2)

V dôsledku nadobudnutia účinnosti ZFEÚ je potrebné, aby sa právomoci zverené Komisii zosúladili s článkom 290 ZFEÚ a s novým právnym rámcom, ktorý vyplýva z nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2).

(3)

Komisia sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 zaviazala preskúmať legislatívne akty, ktoré v súčasnosti obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou, z hľadiska kritérií stanovených v ZFEÚ.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (3) obsahuje odkazy na regulačný postup s kontrolou, a preto by sa malo preskúmať z hľadiska kritérií stanovených v ZFEÚ.

(5)

S cieľom zohľadniť najmä hospodársky, spoločenský a technický vývoj by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o úpravy zoznamu premenných zisťovania uvedených v zozname 14 skupín ukazovateľov zisťovania v nariadení (ES) č. 577/98, s cieľom vypracovať trojročný plán ad hoc modulov, v ktorom sa pre každý ad hoc modul špecifikuje subjekt, zoznam a opis oblasti špecializovaných informácií („časti ad hoc modulov“) a referenčné obdobie. Komisia by okrem toho mala mať právomoc prijímať delegované akty, aby mohla prijímať zoznam štrukturálnych premenných a frekvenciu zisťovania údajov. Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali významné dodatočné zaťaženie členských štátov alebo respondentov.

(6)

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(7)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 577/98 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(8)

Vzhľadom na význam ad hoc modulov zisťovania pracovných síl pre politiky Únie by sa mal udeliť príspevok Únie na financovanie vykonávania týchto modulov podľa zásady rozumného rozdelenia finančného zaťaženia medzi rozpočtom Únie a rozpočtami členských štátov. Granty by sa mali poskytovať bez výzvy na predkladanie návrhov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4). Granty by sa pod podmienkou skutočnej realizácie ad hoc modulov mali poskytovať národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (5). Granty poskytované na účely vykonávania zisťovania pracovných síl môžu mať formu jednorazových platieb. V tomto kontexte by malo byť použitie jednorazových platieb jedným z hlavných prostriedkov na zjednodušenie správy grantov.

(9)

Odchylne od nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a vzhľadom na zvýšené zaťaženie v súvislosti s dodatočnými informáciami, ktoré sa majú zbierať na účely ad hoc modulov zisťovania pracovných síl, ktoré prispejú k poskytnutiu ukazovateľov pre ciele politiky Únie, je potrebné spolufinancovať náklady na mzdy pracovníkov vnútroštátnych správnych orgánov, aj keď by príslušný orgán verejnej moci vykonával podporované opatrenie bez grantu Únie, ako aj spolufinancovať ďalšie príslušné náklady.

(10)

Pokiaľ ide o prenesenie právomoci na Komisiu, toto nariadenie sa obmedzuje na zosúladenie existujúceho prenesenia právomocí na Komisiu uvedeného v nariadení (ES) č. 577/98 s článkom 290 ZFEÚ a s novým legislatívnym rámcom vyplývajúcim z nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 182/2011 a prípadne na posúdenie rozsahu uvedených právomocí. Keďže naďalej platí, že ciele nariadenia (ES) č. 577/98 nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné, aby týmto nariadením neboli dotknuté postupy prijímania opatrení, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(12)

Nariadenie (ES) č. 577/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 577/98 sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7c prijímať delegované akty týkajúce sa úprav zoznamu premenných zisťovania uvedených v zozname 14 skupín ukazovateľov zisťovania v odseku 1 tohto článku, ktoré si vyžiada vývoj techník a pojmov. Delegovaným aktom prijatým v súlade s týmto odsekom sa nesmú meniť nepovinné premenné na povinné premenné. Povinné premenné, ktoré je nutné zahrnúť v každom prípade, patria do ukazovateľov zisťovania stanovených v odseku 1 písm. a) až j) a písm. l), m) a n) tohto článku. Uvedené premenné musia byť zahrnuté v 94 ukazovateľoch zisťovania. Príslušný delegovaný akt sa prijme najneskôr 15 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia zisťovania.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7c, pokiaľ ide o zoznam premenných (ďalej len „štrukturálne premenné“) spomedzi ukazovateľov zisťovania uvedených v odseku 1 tohto článku, ktoré stačí zisťovať iba ako ročné priemery s použitím časti výberového súboru nezávislých pozorovaní vzťahujúce sa na 52 týždňov, a nie ako štvrťročné priemery.

2a.   Štrukturálne premenné spĺňajú podmienku, že relatívna štandardná odchýlka (efekt tvorby sa neberie do úvahy) akéhokoľvek ročného odhadu predstavujúceho 1 % alebo viac populácie v produktívnom veku nepresiahne:

a)

9 % v prípade členských štátov, ktoré majú od 1 do 20 miliónov obyvateľov, a

b)

5 % v prípade členských štátov, ktoré majú 20 miliónov obyvateľov alebo viac.

Členské štáty, ktoré majú menej ako 1 milión obyvateľov, sú od požiadaviek na relatívnu štandardnú odchýlku oslobodené a premenné sa zbierajú pre celú vzorku, pokiaľ vzorka nespĺňa kritériá stanovené v písmene a).

Ak sa v prípade členských štátov, ktoré používajú časť výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými, použije viac ako jedna vlna, pozostáva celá časť výberového súboru z nezávislých pozorovaní.

2b.   Je potrebné zaručiť konzistentnosť ročných súčtov častí výberového súboru a ročných priemerov celého výberového súboru pri zamestnaných, nezamestnaných a neaktívnych osobách podľa pohlavia a pri týchto vekových skupinách: 15 až 24 rokov, 25 až 34 rokov, 35 až 44 rokov, 45 až 54 rokov a 55 rokov a viac.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa úprav, ktoré sa majú použiť, kodifikácie premenných a zoznamu zásad formulovania otázok o pracovnom statuse. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.“

b)

Odsek 4 sa vypúšťa.

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 7a

Ad hoc moduly

1.   Na doplnenie informácií opísaných v článku 4 ods. 1 sa môže pridať ďalší súbor ukazovateľov (ďalej len „ad hoc modul“).

2.   Vzorka použitá na zber informácií týkajúcich sa ad hoc modulov poskytuje aj informácie o štrukturálnych premenných.

3.   Vzorka použitá na zber informácií týkajúcich sa ad hoc modulov spĺňa tieto podmienky:

a)

jej prostredníctvom sa zbierajú informácie o ad hoc moduloch za 52 referenčných týždňov a vzťahujú sa na ňu rovnaké požiadavky ako požiadavky uvedené v článku 4 ods. 2a alebo

b)

jej prostredníctvom sa zbierajú informácie o ad hoc moduloch v celej vzorke aspoň za jeden štvrťrok.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7c, pokiaľ ide o vypracovanie plánu ad hoc modulov na obdobie troch rokov. V tomto pláne sa pre každý ad hoc modul špecifikuje subjekt, zoznam a opis oblasti špecializovaných informácií (ďalej len „časti ad hoc modulov“), ktoré tvoria rámec, v ktorom sa určujú technické ukazovatele ad hoc modulu uvedené v odseku 5 tohto článku, a špecifikuje referenčné obdobie. Plán sa prijme najneskôr 24 mesiacov pred začiatkom jeho referenčného obdobia.

5.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie plánu uvedeného v odseku 4 tohto článku Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikuje technické ukazovatele každej časti ad hoc modulu v súlade s oblasťou špecializovaných informácií uvedených v uvedenom odseku, ako aj filtre a kódy, ktoré sa použijú na prenos údajov, a konečný termín prenosu výsledkov, ktorý môže byť odlišný od termínu stanoveného v článku 6. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

6.   Podrobný zoznam informácií, ktoré sa budú zbierať v ad hoc module, sa vypracuje najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia pre príslušný modul. Rozsah ad hoc modulu nesmie byť väčší ako 11 technických ukazovateľov.

Článok 7b

Finančné ustanovenie

Únia poskytne národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6) finančnú podporu na vykonávanie ad hoc modulov uvedených v článku 7a tohto nariadenia v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 (7). Rada môže v súlade s článkom 128 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (8) udeliť uvedeným národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom granty bez výzvy na predkladanie návrhov. Tieto granty môžu mať formu jednorazových platieb a udeľujú sa pod podmienkou, že členské štáty sa skutočne zúčastnia na vykonávaní ad hoc modulov.

Článok 7c

Vykonávanie delegovania

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Komisia pri výkone právomocí delegovaných v súlade s článkom 4 ods. 2 a článkom 7a zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali významné dodatočné zaťaženie členských štátov a respondentov.

Uvedené delegované akty sa prijímajú len v prípadoch, keď sú potrebné na zohľadnenie spoločenského a hospodárskeho vývoja. Uvedenými delegovanými aktmi sa nemení nepovinná povaha požadovaných informácií.

Komisia riadne odôvodní štatistické opatrenia stanovené v uvedených delegovaných aktoch, pričom v prípade potreby využije príspevky príslušných odborníkov založené na analýze efektívnosti nákladov, vrátane posúdenia zaťaženia respondentov a nákladov na tvorbu, ako je uvedené v článku 14 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

4.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 a článku 7a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164)."

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238)."

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).“"

3.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článok 2

Týmto nariadením nie sú dotknuté postupy prijímania opatrení stanovené v nariadení (ES) č. 577/98, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred 18. júnom 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. mája 2014.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).


29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/15


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 546/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 718/1999 (4) sa stanovuje plán kapacity flotily Únie pre plavidlá používané na prepravu tovaru vnútrozemskými vodnými cestami v členských štátoch.

(2)

V súvislosti s modernizáciou a reštrukturalizáciou flotíl by sa malo, pokiaľ možno v ranej fáze, uvažovať o sociálnych opatreniach na pomoc všetkým členom posádky vrátane pracovníkov a vlastníkov-prevádzkovateľov, ktorí si želajú opustiť odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy alebo sa preškoliť na prácu v inom odvetví, spolu s opatreniami podporujúcimi zakladanie skupín podnikov a zameranými na zvýšenie odbornej kvalifikácie v oblasti vnútrozemskej plavby a na podporu prispôsobenia plavidiel technickému pokroku, a to aj aby sa stali plavidlami šetrnými k životnému prostrediu. Rezervný fond zriadený v každom členskom štáte, ktorého vnútrozemské vodné cesty sú spojené s vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu a ktorého flotila má tonáž viac než 100 000 ton, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 718/1999, by sa mali používať na opatrenia majúce dosah na vlastníkov-prevádzkovateľov. Ďalšie účelovo viazané fondy, ktoré už existujú na úrovni Únie, by sa mohli používať na podporu činností, ktoré spoločne vykonávajú sociálni partneri.

(3)

Na tento účel by sa mohol použiť rezervný fond, ak o to jednohlasne požiadajú organizácie zastupujúce odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy.

(4)

Rezervné fondy tvorené výlučne z finančných príspevkov odvetvia ešte nikdy takto neboli použité.

(5)

Opatrenia v súvislosti s modernizáciou flotíl Únie uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 sa týkajú iba sociálnych otázok a bezpečnosti pracovného prostredia. Ďalšie druhy podporných opatrení na vytváranie priaznivých podmienok pre inovácie a životné prostredie nie sú stanovené.

(6)

Opatrenia v nariadení (ES) č. 718/1999 týkajúce sa programov odbornej prípravy alebo rekvalifikačných programov majú význam pre všetkých členov posádky, ktorí opúšťajú odvetvie, vrátane vlastníkov-prevádzkovateľov, a nielen pre tých, ktorí sú kvalifikovaní ako pracovníci.

(7)

V nariadení (ES) č. 718/1999 sa stanovujú opatrenia, ktoré podporujú vlastníkov-prevádzkovateľov pri vstupe do obchodných združení, ale nie opatrenia, ktoré posilňujú organizácie zastupujúce odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy na úrovni Únie, napriek tomu, že silnejšie organizácie v rámci Únie môžu pomôcť zmierniť rozdrobenosť odvetvia.

(8)

Nariadenie (ES) č. 718/1999 by sa malo doplniť o opatrenia zamerané na vznik programov odbornej prípravy alebo rekvalifikačných programov pre členov posádky, ktorí nie sú kvalifikovaní ako „pracovníci“ opúšťajúci odvetvie, podporu vlastníkov-prevádzkovateľov pri vstupe do obchodných združení, posilnenie profesijných združení a podporu inovácie plavidiel a ich prispôsobenia technickému pokroku, pokiaľ ide o životné prostredie.

(9)

Komisia a členské štáty by mali posilniť výskum a inováciu v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a multimodálnej prístavnej infraštruktúry prostredníctvom dostupných finančných nástrojov, a tam, kde je to vhodné, aj v rámci programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“) (5) a Nástroja na prepájanie Európy (6), aby tým zabezpečili začlenenie tohto odvetvia do multimodálnej dopravy.

(10)

Komisia by mala podporovať opatrenia na inováciu a prispôsobenie flotíl vnútrozemskej vodnej dopravy technickému pokroku v oblasti životného prostredia tým, že podporí používanie finančných nástrojov z existujúcich fondov Únie, ako je Nástroj na prepájanie Európy a program Horizont 2020, a mala by navrhnúť spôsoby, ako rezervné fondy znásobiť prostredníctvom týchto existujúcich fondov, ako aj finančných nástrojov od Európskej investičnej banky.

(11)

Keďže rezervné fondy boli vytvorené z príspevkov z odvetvia, malo by byť možné ich použiť na prispôsobenie plavidiel technickým a environmentálnym požiadavkám prijatým po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vrátane ich prispôsobenia vývoju európskych noriem o emisiách z motorov, ako aj na podporu účinnosti motorových palív, používanie alternatívnych palív a akékoľvek iné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a pre plavidlá šetrné k životnému prostrediu vrátane plavidiel prispôsobených na riečnu plavbu.

(12)

Nariadenie (ES) č. 718/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 5, ktorýkoľvek členský štát môže prijať opatrenia, aby najmä:

uľahčil dopravcom vnútrozemskej vodnej dopravy, ktorí opúšťajú odvetvie, odchod do predčasného dôchodku alebo prechod na inú ekonomickú činnosť, okrem iného tým, že poskytne komplexné informácie,

organizoval programy odbornej prípravy alebo rekvalifikačné programy pre členov posádky vrátane pracovníkov a vlastníkov-prevádzkovateľov opúšťajúcich odvetvie a poskytoval príslušné informácie o týchto programoch,

zvýšil odbornú kvalifikáciu v oblasti vnútrozemskej plavby a znalosti logistiky v záujme zabezpečenia rozvoja a budúcnosti tohto povolania,

podporil vlastníkov-prevádzkovateľov pri vstupe do obchodných združení a posilnil organizácie zastupujúce odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy na úrovni Únie,

podporil prispôsobovanie plavidiel technickému pokroku s cieľom zlepšiť pracovné podmienky vrátane ochrany zdravia a zvýšiť bezpečnosť,

podporil inováciu plavidiel a ich prispôsobovanie technickému pokroku vzhľadom na životné prostredie vrátane toho, aby sa plavidlá stali šetrné k životnému prostrediu,

podporil spôsoby dosiahnutia pákového efektu pri využívaní rezervných fondov v súčinnosti s dostupnými finančnými nástrojmi, a to v náležitých prípadoch aj v rámci programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy, a s finančnými nástrojmi od Európskej investičnej banky.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko z 21. januára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 31. januára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. mája 2014.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 90, 2.4.1999, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).


29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/18


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) č. 547/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 322,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3) bolo prijaté 25. októbra 2012 a bolo k nemu pripojené spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, v ktorom súhlasili s revíziou uvedeného nariadenia, aby sa mohli zohľadniť výsledky rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020.

(2)

Po prijatí nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (5) a v súlade so spoločným vyhlásením je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, aby sa doň mohli zahrnúť pravidlá prenosu pre rezervu na núdzovú pomoc a pre projekty financované v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

(3)

Pokiaľ ide o rezervu na núdzovú pomoc, príslušné rozpočtové prostriedky sa zahŕňajú do hlavy „Rezervy“ všeobecného rozpočtu Únie. Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 je preto potrebné zmeniť, aby sa ustanovil prenos rozpočtových prostriedkov uložených do rezervy, ktoré sa nepoužijú v roku n, do roku n+1.

(4)

Vzhľadom na svoju povahu si budú projekty financované v rámci Nástroja na prepájanie Európy v mnohých prípadoch vyžadovať komplexné postupy zadávania zákaziek. Preto aj krátke omeškania v dokončení takýchto projektov môžu spôsobiť stratu ročných viazaných rozpočtových prostriedkov a oslabiť životaschopnosť týchto projektov, a tým aj politické odhodlanie Únie modernizovať jej dopravné, energetické a telekomunikačné siete a infraštruktúru. Aby sa predišlo tejto situácii, malo by nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 umožňovať v prípade projektov financovaných v rámci Nástroja na prepájanie Európy prenos viazaných rozpočtových prostriedkov nepoužitých do konca každého z rozpočtových rokov 2014, 2015 a 2016 do nasledujúceho rozpočtového roka. Tento prenos by sa mal predložiť na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

(5)

Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (6) je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 s cieľom opätovne sprístupniť rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila, na účely uplatňovania výkonnostnej rezervy a nástrojov pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa týmto mení takto:

1.

Článok 13 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa mení takto:

i)

dopĺňa sa toto písmeno:

„c)

sumy zodpovedajúce viazaným rozpočtovým prostriedkom pre rezervu na núdzovú pomoc;“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Sumy uvedené v písmene c) prvého pododseku možno preniesť len do nasledujúceho rozpočtového roka.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 prvý pododsek písm. c) tohto článku a článok 14, rozpočtové prostriedky uložené do rezervy a rozpočtové prostriedky na výdavky na zamestnancov sa neprenášajú. Na účely tohto článku zahŕňajú výdavky na zamestnancov platy a príspevky pre členov a zamestnancov inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok.“.

2.

V druhej časti sa názov hlavy II nahrádza takto:

„HLAVA II

ŠTRUKTURÁLNE FONDY, KOHÉZNY FOND, EURÓPSKY FOND PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO, EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA, FONDY V OBLASTI SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI SPRAVOVANÉ V RÁMCI ZDIEĽANÉHO HOSPODÁRENIA A NÁSTROJ NA PREPÁJANIE EURÓPY“.

3.

V článku 178 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila, sa opäť sprístupnia v prípade:

a)

zrušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov určených na program na základe opatrení týkajúcich sa uplatňovania výkonnostnej rezervy zriadenej článkom 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (7);

b)

zrušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov určených na program venovaný osobitnému finančnému nástroju v prospech MSP po ukončení účasti členského štátu na danom finančnom nástroji, ako je uvedené v článku 39 ods. 2 siedmom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).“."

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 178a

Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov pre Nástroj na prepájanie Európy

1.   V rozpočtových rokoch 2014, 2015 a 2016 sa môžu viazané rozpočtové prostriedky na projekty financované v rámci Nástroja na prepájanie Európy zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (8), ktoré ešte neboli na konci rozpočtového roka viazané, preniesť len do nasledujúceho rozpočtového roka.

2.   Komisia predkladá návrhy na prenos týkajúce sa predchádzajúceho rozpočtového roka Európskemu parlamentu a Rade do 15. februára bežného rozpočtového roka.

3.   Európsky parlament a Rada, ktorá rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, rozhodujú o každom návrhu na prenos do 31. marca bežného rozpočtového roka.

4.   Návrh na prenos je schválený, ak v lehote stanovenej v odseku 3 nastane niektorá z týchto situácií:

a)

Európsky parlament a Rada návrh schvália;

b)

Európsky parlament alebo Rada návrh schváli a druhá inštitúcia sa zdrží konania;

c)

Európsky parlament a Rada sa zdržia konania alebo neprijmú rozhodnutie o zamietnutí návrhu na prenos.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).“."

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 4, 8.1.2014, s. 1.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).


Spoločné vyhlásenie o samostatnom udeľovaní absolutória pre spoločné podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách

1.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa zhodujú, že aby mohli spoločné podniky využívať zjednodušené rozpočtové pravidlá, ktoré sú lepšie prispôsobené ich verejno-súkromnej povahe, mali by sa zriadiť na základe článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zhodujú sa však aj na tom, že:

Vzhľadom na špecifickú povahu a súčasné postavenie spoločných podnikov a v záujme zabezpečenia kontinuity so 7. rámcovým programom by mal Európsky parlament na základe odporúčania Rade spoločným podnikom naďalej udeľovať samostatné absolutórium. Z tohto dôvodu sa do zakladajúcich aktov spoločných podnikov, ktoré sa majú zriadiť v rámci programu Horizont 2020, zavedú osobitné výnimky z článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto výnimky sa budú týkať samostatného udeľovania absolutória a budú zahŕňať aj ďalšie potrebné úpravy.

Aby mohli spoločné podniky ihneď využívať zjednodušenia nového rozpočtového rámca, musí nadobudnúť účinnosť delegované nariadenie Komisie z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.

Európsky parlament a Rada berú na vedomie, že Komisia:

zabezpečí, aby rozpočtové pravidlá spoločných podnikov obsahovali výnimky zo vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre subjekty PPP s cieľom zohľadniť zavedenie samostatného udeľovania absolutória do ich zakladajúcich aktov;

má v úmysle navrhnúť potrebné zmeny článkov 209 a 60 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách v rámci jeho budúcej revízie.