ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
13. mája 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 478/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

45

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013, pokiaľ ide o priemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 v prípade výrobcu Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 483/2014 z 8. mája 2014 o ochranných opatreniach v súvislosti s hnačkou ošípaných spôsobenou delta koronavírusom, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, ktoré sa týkajú vstupu krvi a krvnej plazmy z ošípaných sušených rozprašovaním a určených na výrobu krmiva chovaných ošípaných do Únie ( 1 )

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 484/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hypotetický kapitál centrálnej protistrany podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa zrušuje schválenie účinnej látky fenbutatín-oxid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, metrafenón, pirimikarb, rimsulfurón, spinosad, tiametoxám, tolklofosmetyl a tritikonazol ( 1 )

72

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike

80

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 490/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

84

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/266/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o prispôsobenie protokolu 3 k dohode (vymedzenie pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce) po pristúpení Chorvátska k Európskej únii

86

 

 

2014/267/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

98

 

 

2014/268/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

102

 

 

2014/269/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

104

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/270/SZBP z 12. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

106

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/271/SZBP z 12. mája 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

108

 

 

2014/272/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. mája 2014, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu konglomerovaných kameňov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

110

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 432/2014 z 22. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti ( Ú. v. EÚ L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 478/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 147/2003 (2) sa zaviedol všeobecný zákaz poskytovania financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku.

(2)

Bezpečnostná rada OSN 5. marca 2014 prijala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN („rezolúcia BR OSN“) č. 2142 (2014), ktorou opätovne potvrdila zbrojné embargo proti Somálsku a obnovila svoje rozhodnutie, že zbrojné embargo sa do 25. októbra 2014 nebude vzťahovať na dodávky zbraní, munície alebo vojenského vybavenia ani na poskytovanie poradenstva, pomoci a odbornej prípravy, ktoré sú určené výhradne na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska na zaistenie bezpečnosti somálskeho ľudu, s výnimkou dodávok určitých položiek uvedených v prílohe k rezolúcii BR OSN č. 2111 (2013), ktoré si vyžadujú predchádzajúci súhlas sankčného výboru zriadeného podľa rezolúcie BR OSN 751 (1992).

(3)

Rezolúciou BR OSN č. 2142 (2014) sa upravujú požiadavky oznamovania v súvislosti s dodávkami zbraní, munície a vojenského vybavenia alebo poskytovaním poradenstva, pomoci a odbornej prípravy somálskym bezpečnostným silám, ako aj v súvislosti s postupom na udelenie výnimky, pokiaľ ide o dodávky položiek uvedených v prílohe k rezolúcii BR OSN č. 2111 (2013).

(4)

Rada 12. mája 2014 prijala rozhodnutie 2014/270/SZBP (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2142 (2014). Niektoré z uvedených zmien patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a na ich vykonanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 147/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 147/2003 sa týmto mení takto:

V článku 2a sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami s výnimkou položiek uvedených v prílohe III, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

dotknutý príslušný orgán určil, že takéto financovanie, finančná pomoc, technické poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska na zaistenie bezpečnosti pre somálsky ľud, a

ii)

výbor zriadený bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 751 (1992) dostal od federálnej vlády Somálska, prípadne od členského štátu poskytujúceho financovanie, finančnú pomoc, technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu, aspoň päť dní vopred oznámenie o akomkoľvek poskytnutí takéhoto financovania, finančnej pomoci, poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy určených výhradne na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska na zaručenie bezpečnosti somálskeho obyvateľstva v súlade s bodmi 3 a 4 rezolúcie BR OSN č. 2142 (2014) a bodom 16 rezolúcie BR OSN č. 2111 (2013);“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/270/SZBP z 12. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (pozri stranu 106 tohto úradného vestníka).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 479/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 11a ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2005 prijala nariadenie (ES) č. 560/2005.

(2)

Rada preskúmala zoznam v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005 v súlade s článkom 11a ods. 6 uvedeného nariadenia.

(3)

Rada rozhodla, že už pominuli dôvody na ponechanie jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005.

(4)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa dvoch osôb na zozname uvedenom v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005.

(5)

Nariadenie (ES) č. 560/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa mení takto:

I.

Záznam o tejto osobe sa nahrádza týmto záznamom:

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

4.

Marcel Gossio

Narodený 18. februára 1951 v Adjamé,

číslo pasu: 08AA14345 (platnosť pravdepodobne skončila 6. októbra 2013)

Je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Zapojený do sprenevery verejných financií a do financovania a ozbrojovania milícií.

Kľúčová postava vo financovaní Gbagbovho klanu a milícií. Je zároveň ústrednou postavou nezákonného obchodovania so zbraňami.

Z dôvodu vysokého objemu spreneverených finančných prostriedkov a jeho znalosti sietí nezákonného obchodovania so zbraňami je naďalej hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť Pobrežia Slonoviny.

II.

Záznam o tejto osobe sa mení takto:

Meno „Justin Koné Katina“ sa nahrádza menom „Justin Koné Katinan“.

III.

Vypúšťa sa záznam o tejto osobe:

Oulaï Delafosse.


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä články 22 ods. 7, 37 ods. 13, 38 ods. 4, 40 ods. 4, 41 ods. 3, 42 ods. 1, 42 ods. 6, 61 ods. 3, 68 ods. 1, 101, 125 ods. 8, 125 ods. 9, 127 ods. 7, 127 ods. 8 a 144 ods. 6 tohto nariadenia,

keďže:

(1)

V časti II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú spoločné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), ktoré teraz fungujú na základe spoločného rámca (ďalej len „európske štrukturálne a investičné fondy“ alebo „EŠIF“). Okrem toho časť III tohto nariadenia obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF a Kohézny fond, ale nevzťahujú sa na EPFRV a ENRF, a časť IV tohto nariadenia obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF, ale nie na EPFRV. Toto nariadenie preto stanovuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky EŠIF, ako aj ustanovenia platné len pre EFRR a Kohézny fond alebo pre EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF.

(2)

Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie úrovne finančnej opravy, ktorú môže Komisia uplatniť podľa výkonnostného rámca pre každú prioritu zahrnutú v programoch podporovaných EŠIF.

(3)

Takéto finančné opravy sa môžu uplatňovať len po súčasnom splnení viacerých podmienok. Úroveň finančnej opravy by sa mala stanoviť na základe paušálnych sadzieb týkajúcich sa koeficientu a vypočítaných s ohľadom na úroveň fyzického ukončenia a finančného čerpania. Vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k závažnému neplneniu cieľov stanovených vo výkonnostnom rámci do roku 2023, okrem faktorov vylučujúcich finančnú opravu, by sa mali posudzovať prípad od prípadu, a mohli by byť dôvodom pre nižšiu mieru opravy než tú, ktorá by sa inak uplatnila na základe koeficientu.

(4)

V ustanoveniach o kritériách na určenie úrovne finančných opráv, ktoré majú byť uplatnené podľa výkonnostného rámca, by sa mali osobitné prostriedky pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí posudzovať oddelene.

(5)

Osobitné pravidlá by mali objasniť ustanovenia o nákupe pozemkov s podporou poskytnutou z finančných nástrojov.

(6)

Koherentný rámec pre kombinované využitie grantov na technickú podporu a finančného nástroja v jednej operácii vyžaduje, aby tento postup bol umožnený len na účel technickej prípravy budúcej investície v prospech konečného príjemcu.

(7)

S cieľom zaistiť, aby boli vykonávaním finančných nástrojov poverené orgány, ktoré majú vhodné schopnosti na ich vykonávanie v súlade s cieľmi a prioritami EŠIF a najefektívnejším spôsobom, by mali byť kritériá na výber takýchto orgánov ustanovené spolu s ich úlohou, povinnosťami a zodpovednosťami.

(8)

S cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie vo vzťahu k finančným nástrojom poskytujúcim záruky by príspevky programov mali vychádzať z obozretného hodnotenia rizika ex ante, s ohľadom na vhodný multiplikačný pomer.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo vykonávanie finančných nástrojov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, by sa mali stanoviť osobitné ustanovenia na ich riadenie a kontrolu vrátane auditu.

(10)

S cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie vo vzťahu k príspevkom z programu na finančné nástroje by sa malo každé zrušenie takýchto príspevkov primerane odraziť v príslušných žiadostiach o platbu.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotný výpočet oprávnených kapitalizovaných úrokových dotácií a dotácií záručných poplatkov by sa mali stanoviť osobitné pravidlá na ich výpočet.

(12)

Na podporu rýchleho a efektívneho presunu finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky a na podporu riadneho finančného hospodárenia, pri zabezpečení primeranej odmeny pre orgány vykonávajúce finančné nástroje, by mali byť stanovené kritériá na určenie nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti a príslušných hraničných hodnôt, a pravidlá týkajúce sa náhrady kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie pre nástroje vlastného imania a mikroúvery.

(13)

Pri výpočte verejného príspevku by sa v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia mali zohľadňovať príjmy vytvárané operáciami.

(14)

Je potrebné určiť metódu pre výpočet diskontovaných čistých príjmov operácie pričom sa zohľadní referenčné obdobie primerané pre odvetvie operácie, zvyčajná očakávaná ziskovosť príslušného typu investície, uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“ a, ak je to vhodné, kritériá kapitálu súvisiace s relatívnou prosperitou príslušného členského štátu alebo regiónu.

(15)

Mali by sa stanoviť referenčné obdobia vzťahujúce sa na jednotlivé odvetvia založené na historických údajoch zaznamenaných a uložených pre projekty vytvárajúce príjmy v programovom období 2007 – 2013.

(16)

Je potrebné stanoviť náklady a príjmy, ktoré sa majú brať do úvahy pri výpočte diskontovaných čistých príjmov, ako aj podmienky na stanovenie zostatkovej hodnoty a finančnej diskontnej sadzby.

(17)

Diskontná sadzba vo výške 4 % navrhnutá ako orientačná referenčná hodnota by mala vychádzať zo súčasnej dlhodobej miery návratnosti z medzinárodného investičného portfólia vypočítanej ako stredná návratnosť z majetku vo výške 3 %, upravená nahor o 1 %, čo predstavuje percentuálny podiel, o ktorý klesol priemerný výnos dlhodobých štátnych dlhopisov v štátoch Únie od stanovenia finančnej diskontnej sadzby pre programové obdobie 2007 – 2013.

(18)

Zásada „znečisťovateľ platí“ si vyžaduje, aby environmentálne náklady znečisťovania a prevencie znášal ten, kto spôsobí znečistenie životného prostredia, a aby systém poplatkov odrážal celkové náklady, vrátane kapitálových nákladov, environmentálnych služieb, environmentálnych nákladov znečistenia a realizovaných preventívnych opatrení a nákladov spojených s nedostatkom použitých zdrojov.

(19)

S cieľom zredukovať administratívne zaťaženie by malo byť prijímateľom umožnené použiť na výpočet nepriamych nákladov existujúce metódy a príslušné sadzby stanovené na základe iných politík Únie, ak pôjde o operácie a prijímateľov podobného typu.

(20)

Zo zámerom zabezpečenia, že operácie podporované z EŠIF, v súvislosti s ktorými sa môže uplatňovať paušálna sadzba pre nepriame náklady stanovená v rámci iných politík Únie, sú podobné operáciám financovaným v rámci týchto iných politík, je potrebné stanoviť kategórie intervencie a investičné priority alebo opatrenia, do ktorých budú patriť.

(21)

Je potrebné vypracovať metodiku, ktorá sa použije na vykonávanie posúdenia kvality veľkých projektov. Nevyhnutným predpokladom na predloženie veľkého projektu Komisii zo strany členského štátu prostredníctvom oznamovacieho postupu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 je posúdenie kvality nezávislými expertmi.

(22)

Ak sa členský štát rozhodne použiť oznamovací postup, mal by sa rozhodnúť, či veľký projekt majú posúdiť nezávislí experti s využitím technickej pomoci Komisie alebo, na základe dohody s Komisiou, iní nezávislí experti.

(23)

Schopnosť, spôsobilosť a nestrannosť nezávislých expertov vykonávajúcich posúdenie kvality veľkých projektov patria medzi hlavné faktory ovplyvňujúce dobrú kvalitu a spoľahlivosť výsledku posúdenia. Preto by mali byť v súvislosti s týmito nezávislými expertmi stanovené určité požiadavky s cieľom zabezpečiť, že ich práca v oblasti posúdenia kvality je spoľahlivá a dosahuje vysokú kvalitu. Tieto požiadavky by mali spĺňať všetci nezávislí experti bez ohľadu na to, či je už ich práca podporovaná technickou pomocou na podnet Komisie alebo členským štátom. Členský štát by mal overiť, či nezávislí experti tieto požiadavky spĺňajú predtým, ako požiada Komisiu o schválenie jeho výberu nezávislých expertov.

(24)

Keďže na predloženie Komisii pomocou oznamovacieho postupu možno vybrať iba veľké projekty, ktoré boli hodnotené nezávislými expertmi pozitívne, na tento účel je potrebné stanoviť jasné kritériá. Je tiež potrebné stanoviť aj kroky tohto postupu posudzovania a parametre na posúdenie kvality, ktoré sa majú pri posúdení použiť, aby sa zabezpečilo, že posúdenie kvality každého veľkého projektu je založené na rovnakom metodickom prístupe, a aby sa posúdenie kvality vykonávalo spôsobom, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality veľkých projektov.

(25)

V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa vyžaduje, aby riadiaci orgán zaviedol systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o každej operácii v elektronickej podobe, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit. Je preto potrebné stanoviť zoznam údajov, ktoré majú byť zaznamenané a uchovávané v tomto systéme.

(26)

Niektoré údaje sú relevantné pre určité typy operácií alebo len pre niektoré EŠIF, a preto je potrebné špecifikovať uplatniteľnosť požiadaviek na údaje. Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1304/2013 Európskeho parlamentu a Rady (2) stanovujú osobitné požiadavky na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o jednotlivých účastníkoch operácií podporovaných z fondu ESF, ktoré je potrebné zohľadniť.

(27)

Zoznam údajov musí zohľadňovať požiadavky na vykazovanie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadeniach týkajúcich sa jednotlivých fondov s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na finančné riadenie a monitorovanie, vrátane údajov potrebných na prípravu žiadostí o platbu, účtov a správ o vykonávaní pokiaľ ide o každú operáciu v podobe, v ktorej ich možno ľahko kumulatívne sumarizovať a porovnať. Zoznam by mal zohľadňovať, že niektoré základné údaje o operáciách v elektronickej podobe sú potrebné na účinné finančné riadenie operácií a splnenie požiadavky na zverejnenie základných informácií o operáciách. Na efektívne plánovanie a vykonávanie overovania a auditov sú potrebné aj niektoré ďalšie údaje.

(28)

Zoznam údajov, ktoré majú byť zaznamenané a uchovávané, by nemal vopred vymedzovať technické vlastnosti ani štruktúru počítačových systémov zriadenými riadiacimi orgánmi alebo vopred určovať formát zaznamenávaných a uchovávaných údajov, pokiaľ to nie je osobitne uvedené v tomto nariadení. Nemal by ani vopred vymedzovať prostriedky, ktorými sa údaje vkladajú alebo generujú v rámci systému; v niektorých prípadoch môžu údaje uvedené v zozname vyžadovať vloženie viacerých hodnôt. Napriek tomu je potrebné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa povahy týchto údajov, aby sa zabezpečilo, že riadiaci orgán môže plniť svoju povinnosť, pokiaľ ide o monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane prípadov, keď to vyžaduje spracovanie údajov o jednotlivých účastníkoch.

(29)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo možné vykonať kontrolu a audit výdavkov v rámci operačných programov, je potrebné stanoviť kritériá, ktoré by mal audítorský záznam (audit trail) spĺňať, aby mohol byť považovaný za primeraný.

(30)

V súvislosti s vykonaním auditu je podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 tiež potrebné stanoviť, že Komisia a členské štáty by mali zabrániť akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu osobných údajov a prístupu k nim, a uviesť účely, na ktoré môže Komisia a členské štáty tieto údaje spracovávať.

(31)

Orgán auditu je zodpovedný za audity operácií. S cieľom zabezpečiť, aby boli rozsah a efektívnosť týchto auditov primerané a aby sa vo všetkých členských štátoch vykonával v súlade s rovnakými normami, je potrebné stanoviť podmienky, ktoré by mali audity spĺňať.

(32)

Je potrebné podrobne stanoviť základy pre výber vzorky operácií, ktoré sa majú auditovať, ktoré má orgán auditu dodržiavať pri stanovení alebo schvaľovaní metódy výberu vzorky, vrátane stanovenia jednotky vzorky, určitých technických kritérií, ktoré sa majú použiť pre vzorku, a v prípade potreby, faktorov, ktoré treba zohľadniť pri výbere ďalších vzoriek.

(33)

Orgán auditu by mal vypracovať audítorské stanovisko týkajúce sa účtov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. S cieľom zabezpečiť, aby rozsah a obsah auditov účtov boli primerané a aby sa vo všetkých členských štátoch vykonával v súlade s rovnakými normami, je potrebné stanoviť podmienky, ktoré by mali audity spĺňať.

(34)

S cieľom zaistiť právnu istotu a rovnaké zaobchádzanie v prípade všetkých členských štátov pri uplatňovaní finančných opráv je potrebné v súlade so zásadami proporcionality stanoviť kritériá na určenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, definovať hlavné typy týchto nedostatkov a stanoviť kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť, a kritériá uplatnenia paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv.

(35)

S cieľom umožniť včasné uplatnenie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú nasledujúce ustanovenia, ktoré dopĺňajú nariadenie (EÚ) č. 1303/2013:

a)

ustanovenia dopĺňajúce časť 2 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na fondy EFRR, ESF, Kohézny fond, EPFRV a ENRF (ďalej len „EŠIF“), pokiaľ ide o:

i)

kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť na základe výkonnostného rámca;

ii)

pravidlá v súvislosti s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o:

ďalšie osobitné pravidlá týkajúce sa nákupu pozemkov a kombinácie technickej podpory s finančnými nástrojmi,

ďalšie osobitné pravidlá týkajúce sa úlohy, záväzkov a zodpovednosti orgánov vykonávajúcich finančné nástroje, súvisiacich výberových kritérií a produktov, ktoré možno poskytovať prostredníctvom týchto finančných nástrojov,

pravidlá týkajúce sa riadenia a kontroly určitých finančných nástrojov, vrátane kontrol, ktoré majú vykonávať riadiace orgány a orgány auditu, opatrení týkajúcich sa vedenia podkladov, prvkov, ktoré je potrebné zaznamenávať v podkladoch, ako aj opatrení na riadenie, kontrolu a audit,

pravidlá týkajúce sa zrušenia realizovaných platieb na finančné nástroje a následných úprav s ohľadom na žiadosti o platbu,

osobitné pravidlá týkajúce sa vytvorenia systému kapitalizácie ročných splátok pre úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov,

osobitné pravidlá stanovujúce kritériá určenia nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti a príslušných hraničných hodnôt, ako aj pravidlá týkajúce sa náhrady kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v prípade nástrojov vlastného imania a mikroúverov,

iii)

metódu výpočtu diskontovaného čistého príjmu z operácií vytvárajúcich čisté príjmy po dokončení,

iv)

paušálnu sadzbu pre nepriame náklady a súvisiace metódy uplatniteľné v iných politikách Únie,

b)

ustanovenia dopĺňajúce časť 3 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR a Kohézny fond, pokiaľ ide o metodiku, ktorá sa má používať pri posúdení kvality veľkých projektov;

c)

ustanovenia doplňujúce časť 4 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF, pokiaľ ide o:

i)

pravidlá uvádzajúce informácie v súvislosti s údajmi, ktoré sa majú zaznamenávať a uchovávať v elektronickej podobe v rámci monitorovacieho systému zriadeného riadiacim orgánom;

ii)

podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail), pokiaľ ide o vedenie účtovných záznamov a uchovávanie podkladov na úrovni certifikačného orgánu, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a prijímateľov;

iii)

rozsah a obsah auditov operácií a auditov účtov a metodika výberu vzorky operácií;

iv)

podrobné pravidlá týkajúce sa používania údajov zhromaždených počas auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie;

v)

podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, vrátane hlavných typov takýchto nedostatkov, kritérií na stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť, a kritérií na uplatnenie paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv.

KAPITOLA II

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE ČASŤ 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EŠIF

ODDIEL I

Kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť na základe výkonnostného rámca

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Článok 2

Určenie úrovne finančnej opravy

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Úroveň finančnej opravy, ktorú má Komisia uplatniť na základe článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je vo výške paušálnej sadzby určenej na základe pomeru medzi priemerom mier konečnej úspešnosti pre všetky ukazovatele výstupov a kľúčové vykonávacie kroky v rámci výkonnostného rámca a mierou konečnej úspešnosti finančného ukazovateľa na základe tohto výkonnostného rámca („koeficient úspešnosti/čerpania“).

2.   Koeficient úspešnosti/čerpania sa vypočíta týmto spôsobom:

a)

konečná hodnota dosiahnutá pre každý ukazovateľ výstupov a kľúčový vykonávací krok vybrané pre výkonnostný rámec v rámci danej priority, sa vydelí príslušnými cieľovými hodnotami, čím sa vypočíta ich miera konečnej úspešnosti vyjadrená ako percento cieľa;

b)

určí sa priemer mier konečnej úspešnosti všetkých ukazovateľov výstupov a kľúčových vykonávacích krokov vybraných pre výkonnostný rámec v rámci danej priority. Na tento účel sa vypočítaná miera konečnej úspešnosti, ak je vyššia ako 100 %, bude počítať ako 100 %;

c)

konečná hodnota dosiahnutá pre finančný ukazovateľ vybraný pre výkonnostný rámec v rámci danej priority sa vydelí príslušnou cieľovou hodnotou, čím sa vypočíta jej miera konečnej úspešnosti vyjadrená ako percento z cieľa. Na tento účel sa vypočítaná miera konečnej úspešnosti, ak je vyššia ako 100 %, bude počítať ako 100 %;

d)

priemer mier konečnej úspešnosti všetkých výstupných ukazovateľov a kľúčových krokov realizácie vybraných pre výkonnostný rámec v rámci danej priority sa vydelí mierou konečnej úspešnosti pre finančný ukazovateľ vybraný pre výkonnostný rámec v rámci danej priority.

3.   Ak sa priorita týka viac než jedného fondu EŠIF alebo kategórie regiónu, koeficient úspešnosti/čerpania sa vypočíta samostatne pre každý fond EŠIF a/alebo kategóriu regiónu.

Článok 3

Úroveň finančnej opravy

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Úroveň finančnej opravy sa stanoví takto:

a)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 65 %, ale nie nižší ako 60 %, sa použije paušálna sadzba vo výške 5 %;

b)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 60 %, ale nie nižší ako 50 %, sa použije paušálna sadzba vo výške 10 %;

c)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 50 % sa použije paušálna sadzba vo výške 25 %.

2.   Na príspevok z fondu EŠIF sa použije paušálna sadzba stanovená na základe výdavkov vykázaných členským štátom v rámci priority, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvom pododseku článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, po uplatnení všetkých ďalších finančných opráv.

V prípade priorít týkajúcich sa viac než jedného fondu EŠIF alebo kategórie regiónu sa paušálna sadzba použije na každý fond EŠIF a/alebo kategóriu regiónu.

3.   Vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k závažnému neplneniu cieľov, okrem faktorov uvedených v treťom pododseku článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je potrebné posudzovať prípad od prípadu. Paušálnu opravu stanovenú v odseku 1 možno znížiť až o 50 % v závislosti na rozsahu, v akom možno závažné neplnenie prisúdiť týmto faktorom.

4.   Ak by bolo uplatnenie paušálnej sadzby stanovenej v súlade s odsekom 1 neprimerané, miera opravy sa zníži.

ODDIEL II

Finančné nástroje

Článok 4

Osobitné pravidlá týkajúce sa nákupu pozemkov

(Článok 37 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Finančné nástroje financované z fondu EFRR, Kohézneho fondu a fondu EPFRV môžu podporovať investície, ktoré zahŕňajú nákup nezastavaných pozemkov a zastavaných pozemkov vo výške maximálne 10 % z príspevku programu vyplatenému konečnému príjemcovi. V prípade záruk sa toto percento vzťahuje na sumu základného úveru alebo iných nástrojov zdieľania rizika.

2.   Ak finančné nástroje poskytujú podporu konečným príjemcom v súvislosti s investíciami do infraštruktúry s cieľom podporiť rozvoj miest alebo aktivity obnovy miest, strop uvedený v odseku 1 je vo výške 20 %.

3.   Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže riadiaci orgán odchýliť od stropov uvedených v odsekoch 1 a 2 pre operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Článok 5

Kombinácia technickej podpory s finančnými nástrojmi

(Článok 37 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Granty na technickú podporu môžu byť kombinované s finančnými nástrojmi v rámci jednej operácie podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 len na účely technickej prípravy budúcej investície v prospech konečného príjemcu, ktorý má byť podporený touto operáciou.

Článok 6

Osobitné pravidlá týkajúce sa úlohy, záväzkov a zodpovednosti orgánov vykonávajúcich finančné nástroje

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, vykonávajú svoje povinnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zákonmi s mierou profesionálnej starostlivosti, efektívnosti, transparentnosti a pozornosti, ktorá sa očakáva od odborného orgánu so skúsenosťami pri vykonávaní finančných nástrojov. Tieto orgány musia zabezpečiť, aby:

a)

boli koneční príjemcovia, ktorí dostávajú podporu z finančných nástrojov, vyberaní s náležitým prihliadnutím na povahu finančného nástroja a potenciálnu hospodársku životaschopnosť investičných projektov, ktoré majú byť financované. Výber má byť transparentný a odôvodnený objektívnymi dôvodmi a nemá viesť ku konfliktu záujmov;

b)

boli koneční príjemcovia informovaní, že finančné prostriedky sú poskytované v rámci programov spolufinancovaných z EŠIF, v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 115 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre EFRR, ESF, Kohézny fond, článku 66 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3) pre EPFRV a v budúcich právnych aktoch Únie stanovujúcich podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020 v prípade fondu ENRF (ďalej len „nariadenie ENRF“);

c)

finančné nástroje poskytovali podporu spôsobom, ktorý je primeraný a má najmenej narušujúci vplyv na hospodársku súťaž;

d)

bolo preferenčné odmeňovanie súkromných investorov alebo verejných investorov pôsobiacich v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ako je uvedené v článku 37 ods. 2 písm. c) a článku 44 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, úmerné rizikám, ktoré títo investori podstupujú a obmedzené na minimálnu nevyhnutnú mieru na získanie takýchto investorov, ktorá sa zabezpečí prostredníctvom podmienok a procesných záruk.

2.   Keďže priama finančná zodpovednosť riadiaceho orgánu vo vzťahu k orgánom, ktoré vykonávajú finančné nástroje, alebo konečným príjemcom, ako aj jeho zodpovednosť pokiaľ ide o iné záväzky alebo povinnosti finančných nástrojov nesmie prekročiť sumu vyčlenenú riadiacim orgánom na finančný nástroj na základe príslušných zmlúv o financovaní, orgány vykonávajúce finančné nástroje zabezpečia, aby sa voči riadiacemu orgánu neuplatňovali žiadne nároky prekračujúce sumu, ktorú vyčlenil na finančný nástroj.

3.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nesú zodpovednosť za náhradu príspevkov programov, ktoré sú ovplyvnené nezrovnalosťami, spolu s úrokmi a akýmikoľvek ďalšími výnosmi vytvorenými týmito príspevkami.

Napriek tomu však orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nenesú zodpovednosť za náhradu súm uvedených v prvom pododseku za podmienky, že v prípade danej nezrovnalosti preukážu splnenie týchto kumulatívnych podmienok:

a)

nezrovnalosť sa vyskytla na úrovni konečných príjemcov alebo v prípade fondu fondov na úrovni finančných sprostredkovateľov alebo konečných príjemcov;

b)

orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, konali v súlade s ods. 1 toho článku v súvislosti s príspevkami programu, ktoré sú ovplyvnené nezrovnalosťou;

c)

sumy ovplyvnené nezrovnalosťou nemožno vymôcť aj napriek tomu, že orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, využili všetky príslušné zmluvné a zákonné opatrenia s náležitou starostlivosťou.

Článok 7

Kritériá výberu orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Pred výberom orgánu, ktorý bude finančný nástroj vykonávať, v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. a) a článkom 38 písm. b) bod ii) a písm. b) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, riadiaci orgán sa uistí, že tento orgán spĺňa tieto minimálne požiadavky:

a)

je oprávnený vykonávať príslušné úlohy vykonávania na základe právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

má primeranú hospodársku a finančnú životaschopnosť;

c)

má primeranú schopnosť na vykonávanie finančného nástroja, vrátane organizačnej štruktúry a riadiaceho rámca, poskytujúcu potrebné uistenie riadiacemu orgánu;

d)

má účinný a efektívny systém vnútornej kontroly;

e)

používa účtovný systém, ktorý poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie včasným spôsobom;

f)

súhlasí s tým, že sa podrobí auditu orgánov členského štátu, Komisie a Európskeho dvora audítorov.

2.   Pri výbere orgánu uvedeného v odseku 1 riadiaci orgán primerane zohľadní charakter finančného nástroja, ktorý sa má vykonávať, skúsenosti tohto orgánu s vykonávaním podobných finančných nástrojov, odborné znalosti a skúsenosti navrhovaných členov tímu a prevádzkové a finančné schopnosti tohto orgánu. Výber musí byť transparentný a odôvodnený na základe objektívnych dôvodov a nesmie viesť ku konfliktu záujmov. Musia byť použité minimálne tieto kritériá výberu:

a)

komplexnosť a spoľahlivosť metodiky identifikácie a hodnotenia finančných sprostredkovateľov, prípadne konečných príjemcov;

b)

úroveň nákladov na riadenia a poplatkov za riadenie v prípade vykonávania finančného nástroja a navrhovanej metodiky ich výpočtu;

c)

podmienky uplatňované vo vzťahu k podpore poskytnutej konečným príjemcom, vrátane oceňovania;

d)

schopnosť získať ďalšie prostriedky na investovanie pre konečných príjemcov okrem príspevkov programu;

e)

schopnosť preukázať ďalšiu aktivitu v porovnaní so súčasnou aktivitou;

f)

v prípadoch, keď orgán, ktorý vykonáva finančný nástroj, pridelí vlastné finančné zdroje do finančného nástroja alebo sa podieľa na riziku, navrhované opatrenia na zosúladenie záujmov a na zmiernenie možných konfliktov záujmov.

3.   Ak orgán, ktorý vykonáva fond fondov, vrátane banky EIB, ďalej zveruje úlohy vykonávania finančným sprostredkovateľom, zabezpečí, aby boli splnené požiadavky a kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 aj v prípade finančného sprostredkovateľa.

Článok 8

Osobitné pravidlá týkajúce sa záruk poskytovaných prostredníctvom finančných nástrojov

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Ak sa v rámci finančných nástrojov poskytujú záruky, majú byť splnené tieto požiadavky:

a)

medzi sumou programového príspevku vyhradeného na úhradu očakávaných a neočakávaných strát z nových úverov alebo iných nástrojov rozdelenia rizika, ktoré majú byť kryté zárukami, a hodnotou zodpovedajúcou poskytnutým novým úverom a iným nástrojom rozdelenia rizika je potrebné dosiahnuť primeraný multiplikačný pomer;

b)

multiplikačný pomer sa stanoví prostredníctvom obozretného posúdenia rizika ex ante pre konkrétny záručný produkt, ktorý má byť poskytnutý, pričom sa zohľadnia osobitné podmienky na trhu, investičná stratégia finančného nástroja a zásady hospodárnosti a efektívnosti. Posúdenie rizika ex-ante sa môže prehodnotiť, ak je takéto prehodnotenie odôvodnené následnými trhovými podmienkami;

c)

príspevok programu vyčlenený na splatenie záruk musí odzrkadľovať takéto hodnotenie rizika ex ante;

d)

v prípade, že finančný sprostredkovateľ, alebo subjekt, ktorý má prospech zo záruk, nevyplatil konečným príjemcom plánovanú výšku nových úverov alebo iných nástrojov rozdelenia rizika, oprávnené náklady budú úmerne znížené.

Článok 9

Riadenie a kontrola finančných nástrojov zriadených na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni

(Článok 40 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje zriadené na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 riadiaci orgán zabezpečí, aby:

a)

operácie boli v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušným programom a príslušnou dohodou o financovaní, a to v priebehu procesu hodnotenia a výberu operácií a tiež pri zriadení a vykonávaní finančného nástroja;

b)

dohody o financovaní obsahovali ustanovenia o požiadavkách na audit a audítorský záznam (audit trail) v súlade s bodom 1 písm. e) prílohy IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

sa overovanie riadenia vykonávalo počas celého programového obdobia a počas zriadenia a vykonávania finančných nástrojov v súlade s článkom 125 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre fondy EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF a v súlade s článkom 58 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre fond EPFRV;

d)

podklady o výdavkoch vykázaných ako oprávnené boli:

i)

vedené pre operáciu riadiacim orgánom, finančným sprostredkovateľom alebo orgánom, ktorý vykonáva fond fondov v prípadoch, keď sa finančný nástroj vykonáva prostredníctvom fondu fondov, s cieľom poskytnúť dôkazy o použití finančných prostriedkov na plánované účely, dodržiavaní platných právnych predpisov a kritérií a podmienok financovania poskytnutého na základe príslušných programov;

ii)

k dispozícii na umožnenie overenia zákonnosti a správnosti výdavkov vykázaných Komisii;

e)

podklady umožňujúce overenie dodržiavania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a podmienok financovania obsahovali minimálne:

i)

dokumenty o zriadení finančného nástroja;

ii)

dokumenty identifikujúce sumy príspevkov z každého programu a v rámci každej prioritnej osi na finančný nástroj, výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci programov a úroky a iné výnosy generované podporou z EŠIF a opätovným použitím zdrojov, ktoré je možné pripísať EŠIF, v súlade s článkami 43 a 44 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

iii)

dokumenty o fungovaní finančného nástroja, vrátane dokumentov súvisiacich s monitorovaním, vykazovaním a overovaniami;

iv)

dokumenty preukazujúce súlad s článkami 43, 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

v)

dokumenty týkajúce sa výstupov z príspevkov programu a likvidácie finančného nástroja;

vi)

dokumenty týkajúce sa nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie;

vii)

formuláre žiadostí alebo ekvivalentné dokumenty predložené konečnými príjemcami spolu s podkladmi vrátane podnikateľských plánov a v prípade potreby aj predchádzajúcich ročných účtovných závierok;

viii)

kontrolné zoznamy a správy orgánov, ktoré vykonávajú finančný nástroj, ak je to relevantné;

ix)

vyhlásenia týkajúce sa pomoci de minimis, ak je to relevantné;

x)

dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou finančným nástrojom, vrátane kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným príjemcom;

xi)

dôkazy o tom, že pomoc poskytnutá prostredníctvom finančného nástroja bola použitá na stanovený účel;

xii)

záznamy o finančných tokoch medzi riadiacim orgánom a finančným nástrojom a v rámci finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných príjemcov, a v prípade záruky dôkaz, že boli vyplatené základné pôžičky;

xiii)

samostatné záznamy alebo účtovné kódy vyplateného programového príspevku alebo záruky vyčlenenej formou finančného nástroja v prospech konečného príjemcu.

2.   V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje v rámci fondov EFRR, ESF, Kohézneho fondu a fondu ENRF, orgány auditu zabezpečujú, aby boli finančné nástroje auditované v priebehu celého programového obdobia až do uzavretia v rámci systémových auditov a auditov operácií v súlade s článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje v rámci fondu EPFRV, orgány auditu zabezpečujú, aby boli finančné nástroje auditované v priebehu celého programového obdobia až do uzavretia v rámci systémových auditov a auditov operácií v súlade s článkom 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4).

3.   Ak finančné nástroje vykonáva EIB v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. b) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013:

a)

riadiaci orgán poverí firmu, ktorá pôsobí v rámci spoločného rámca zavedeného Komisiou na vykonávanie overovania operácie na mieste v zmysle článku 125 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

orgán auditu poverí firmu, ktorá pôsobí v rámci spoločného rámca zavedeného Komisiou na vykonávanie auditov operácie.

Orgán auditu vo svojom audítorskom stanovisku vychádza z informácií poskytnutých poverenou firmou.

4.   Ak nie je k dispozícii spoločný rámec zavedený Komisiou podľa odseku 3, riadiaci orgán predloží svoj návrh metodiky na vykonávanie overovania na mieste a orgán auditu predloží svoj návrh metodiky pre audity Komisii na schválenie.

Článok 10

Pravidlá týkajúce sa zrušenia platieb na finančné nástroje a následných úprav s ohľadom na žiadosti o platbu

(Článok 41 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Členské štáty a riadiace orgány môžu zrušiť príspevky z programov na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 bod a) a finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) vykonané v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, len ak príspevky ešte neboli zahrnuté v žiadosti o platbu podľa článku 41 uvedeného nariadenia. Pokiaľ však ide o finančné nástroje podporované z fondov EFRR, ESF, Kohézneho fondu a fondu ENRF, príspevky možno zrušiť aj v prípade, ak sa ďalšia žiadosť o platbu upraví tak, že príslušné výdavky budú zrušené alebo nahradené.

Článok 11

Systém kapitalizácie ročných splátok pre úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov

(tretí pododsek článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov uvedené v článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vypočítajú na konci oprávneného obdobia ako súčet diskontovaných platobných záväzkov na účely a za obdobia stanovené v tomto článku a v súlade príslušnými dohodami o financovaní.

2.   Akékoľvek zdroje, ktoré zostali na viazanom účte po období uvedenom v článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo v dôsledku neočakávanej likvidácie finančného nástroja pred koncom tohto obdobia, sa použijú podľa článku 45 uvedeného nariadenia.

Článok 12

Kritériá na určenie nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti

(Článok 42 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Riadiaci orgán vypočíta náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykázať ako oprávnené výdavky na základe nasledovných výkonnostných kritérií uvádzaných v článku 42 ods. 5 uvedeného nariadenia:

a)

uhradenie príspevkov poskytnutých z programu EŠIF;

b)

zdroje vrátené z investícií alebo uvoľnenia zdrojov vyčlenených na zmluvy o záruke;

c)

kvalita sprievodných opatrení investície pred rozhodnutím o investícii a po ňom na maximalizovanie jej vplyvu a

d)

príspevok finančného nástroja na dosiahnutie cieľov a výstupov programu.

2.   Riadiaci orgán informuje monitorovací výbor zriadený v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o ustanoveniach týkajúcich sa výpočtu vzniknutých nákladov na riadenie alebo poplatkov za riadenie finančného nástroja na základe výkonnosti. Monitorovaciemu výboru sa každoročne predkladajú správy o nákladoch na riadenia a poplatkoch za riadenie skutočne vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 13

Hraničné hodnoty nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie

(Článok 42 ods. 5 a 6. nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   V prípade orgánu, ktorý vykonáva fond fondov, náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 deklarovať ako oprávnené výdavky, neprekročia sumu:

a)

3 % v prvých 12 mesiacoch po podpise dohody o financovaní, 1 % v nasledujúcich 12 mesiacoch a potom 0,5 % ročne z programových príspevkov platených do fondu fondov, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby do fondu fondov až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy riadiacemu orgánu alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a

b)

0,5 % ročne z programových príspevkov platených z fondu fondov finančným sprostredkovateľom, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby z fondu fondov až do vrátenia sumy do fondu fondov, konca obdobia oprávnenosti alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší.

2.   V prípade orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje na poskytovanie kapitálu, úverov, záruk a mikroúverov, aj v kombinácii s grantmi, úrokovými dotáciami alebo dotáciami záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods.1 písm. d) uvedeného nariadenia deklarovať ako oprávnené výdavky, neprekročia sumu:

a)

základnej odmeny, ktorá sa vypočíta takto:

i)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne v prvých 24 mesiacoch po podpise dohody o financovaní, potom 1 % ročne z programových príspevkov vyčlenených podľa príslušnej dohody o financovaní na finančný nástroj, vypočítaných pro rata temporis od dátumu podpisu príslušnej dohody o financovaní až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia príspevkov riadiacemu orgánu alebo do fondu fondov, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;

ii)

pre finančný nástroj vo všetkých ostatných prípadoch: 0,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočného vyplatenia do finančného nástroja až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy riadiacej orgánu alebo do fondu fondov, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a

b)

výkonnostnej odmeny, ktorá sa vypočíta takto:

i)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme kapitálu a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade odpisov alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

ii)

pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 1 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme úverov a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

iii)

pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 1,5 % ročne z programových príspevkov vyčlenených na nesplatené zmluvy o záruke v zmysle článku 42 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a zo znovu použitých zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vzniku záväzku až do splatnosti zmluvy o záruke, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

iv)

pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 1,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme mikroúveru a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

v)

pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: 0,5 % z výšky grantu vyplateného v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia v prospech konečných príjemcov.

Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na orgán vykonávajúci finančný nástroj, ktorý poskytuje záruky bez ohľadu na to, že sám vykonáva fond fondov, na základe ustanovení odseku 4.

3.   Súhrnná suma nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v období oprávnenosti, stanovená v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, nesmie prekročiť tieto limity:

a)

pre fond fondov: 7 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do fondu fondov;

b)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 20 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

c)

pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 8 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

d)

pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 10 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

e)

pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 10 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

f)

pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: 6 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja.

4.   Ak ten istý orgán vykonáva fond fondov a finančný nástroj, sumy oprávnených nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie podľa odseku 1 a 2 ani limity uvedené v odseku 3 sa nekumulujú pre tie isté programové príspevky alebo tie isté reinvestované zdroje, ktoré možno pripísať programovým príspevkom.

5.   Ak väčšiu časť kapitálu investovaného do finančných sprostredkovateľov poskytujúcich kapitál financujú súkromní investori alebo verejní investori pôsobiaci v súlade so zásadou trhového hospodárstva a programový príspevok sa poskytuje pari passu so súkromnými investormi, náklady na riadenie a poplatky za riadenie musia zodpovedať trhovým podmienkam a nesmú prevýšiť tie, ktoré platia súkromní investori.

6.   Hraničné hodnoty stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa môžu presiahnuť, ak ich účtuje orgán vykonávajúci finančný nástroj, prípadne orgán vykonávajúci fond fondov, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní v súlade s príslušnými pravidlami a výberové konanie preukázalo potrebu vyšších nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie.

Článok 14

Náhrada kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v prípade nástrojov vlastného imania a mikroúverov

(Článok 42 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú nahradiť ako oprávnené výdavky podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sa vypočítajú na konci obdobia oprávnenosti ako súhrn diskontovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti za obdobie stanovené v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia a podľa príslušných dohôd o financovaní.

2.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti v prípade finančného nástroja na poskytovanie mikroúverov, nepresiahnu 1 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme úverov a ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od skončenia obdobia oprávnenosti až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo obdobia uvedeného v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa toho, ktorý je skorší.

3.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti v prípade finančného nástroja na poskytovanie kapitálu, nesmú presiahnuť 1,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme kapitálu a ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od skončenia obdobia oprávnenosti až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo obdobia uvedeného v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa toho, ktorý je skorší.

4.   Akékoľvek zdroje, ktoré zostali na viazanom účte po období uvedenom v článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo v dôsledku neočakávanej likvidácie finančného nástroja pred koncom tohto obdobia, sa použijú podľa článku 45 uvedeného nariadenia.

ODDIEL III

Metóda výpočtu diskontovaného čistého príjmu z operácií vytvárajúcich čistý príjem

Článok 15

Metóda výpočtu diskontovaného čistého príjmu

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Na účely uplatnenia metódy uvedenej v prvom pododseku článku 61 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa diskontované čisté príjmy operácie vypočítajú odrátaním diskontovaných nákladov od diskontovaných príjmov a ak je to relevantné, pripočítaním zostatkovej hodnoty investície.

2.   Diskontovaný čistý príjem operácie sa vypočíta za určité referenčné obdobie uvedené v prílohe I na základe príslušného odvetvia danej operácie podľa prílohy I. Referenčné obdobie zahŕňa aj obdobie realizácie danej operácie.

3.   Príjmy a náklady sa určia s použitím prírastkovej metódy založenej na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície.

Ak operácia pozostáva z nového aktíva, použijú sa príjmy a náklady novej investície.

4.   Ak nie je daň z pridanej hodnoty podľa článku 69 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 oprávnenou položkou nákladov, výpočet diskontovaných čistých príjmov vychádza z čiastok bez dane z pridanej hodnoty.

Článok 16

Vymedzenie príjmov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Na účely výpočtu znížených čistých výnosov sa výnosy stanovia takto:

a)

ak je to relevantné, používateľské poplatky sa stanovia v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a ak je to primerané, zohľadnia sa zretele cenovej dostupnosti;

b)

v príjmoch nie sú zahrnuté transfery zo štátnych alebo z regionálnych rozpočtov alebo systémov štátneho verejného poistenia;

c)

ak sa v rámci operácie pridajú nové aktíva, ktoré dopĺňajú už existujúcu službu alebo infraštruktúru, zohľadnia sa príspevky od nových užívateľov aj dodatočné príspevky od existujúcich užívateľov novej alebo rozšírenej služby alebo infraštruktúry.

Článok 17

Vymedzenie nákladov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Na účely výpočtu diskontovaných čistých príjmov sa zohľadnia tieto náklady, ktoré vznikli v referenčnom období, uvedené v článku 15 ods. 2:

a)

reprodukčné náklady zariadení s krátkou životnosťou zabezpečujúcich technické fungovanie operácie;

b)

fixné prevádzkové náklady, vrátane nákladov na údržbu, ako sú náklady na zamestnancov, náklady na údržbu, opravy, všeobecné riadenie a správu a poistenie;

c)

variabilné prevádzkové náklady, vrátane nákladov na údržbu, ako sú spotreba surovín, náklady na energie a iný spotrebný tovar a iná údržba a opravy potrebné na predĺženie životnosti operácie.

Článok 18

Zostatková hodnota investície

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Ak majú aktíva operácie projektovanú životnosť dlhšiu ako referenčné obdobie uvedené v článku 15 ods. 2, ich zostatková hodnota sa určí vypočítaním čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov v zostávajúcich rokoch životnosti operácie. Za riadne odôvodnených okolností možno použiť aj iné metódy výpočtu zostatkovej hodnoty.

2.   Zostatková hodnota investície sa zahrnie do výpočtu diskontovaných čistých príjmov operácie iba vtedy, ak príjmy prevyšujú náklady uvedené v článku 17.

Článok 19

Diskontovanie peňažných tokov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Pri výpočte nákladov a príjmov sa zohľadňujú iba peňažné toky, ktoré sa majú vyplatiť alebo prijať počas operácie. Peňažné toky sa určia pre každý rok, v ktorom sa budú vyplácať alebo prijímať počas operácie v rámci referenčného obdobia uvedeného v článku 15 ods. 2

2.   Z výpočtu sa vylúčia nepeňažné účtovné položky ako odpisy, rezervy na budúce reprodukčné náklady a rezervy na nepredvídané straty.

3.   Peňažné toky sa diskontujú spätne do súčasnosti s použitím finančnej diskontnej sadzby vo výške 4 % v reálnych cenách ako orientačnej referenčnej hodnoty pre operácie v rámci verejných investícií spolufinancované EŠIF.

4.   Členské štáty môžu použiť inú diskontnú finančnú sadzbu ako 4 %, ak túto referenčnú hodnotu odôvodnia a zabezpečia, aby sa jednotne používala pri podobných operáciách v tom istom odvetví.

5.   Hodnoty iné ako 4 % možno odôvodniť týmito skutočnosťami:

a)

špecifické makroekonomické podmienky členského štátu a medzinárodné makroekonomické trendy a okolnosti alebo

b)

povaha investora alebo štruktúra realizácie, ako je napríklad verejno-súkromné partnerstvo, alebo

c)

povaha príslušného odvetvia.

6.   Ak chcú členské štáty určiť prispôsobené finančné diskontné sadzby, vypracujú odhad priemernej dlhodobej návratnosti z alternatívneho bezrizikového koša investícii, či už domáceho, alebo medzinárodného, ktorý pokladajú za najrelevantnejší. Informácie o odlišných finančných diskontných sadzbách sa sprístupnia príjemcom.

ODDIEL IV

Definícia paušálnych sadzieb pre nepriame náklady a súvisiace metódy uplatniteľné v iných politikách Únie

Článok 20

Paušálne financovanie nepriamych nákladov podľa nariadenia (EÚ) 1290/2013

(druhý pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Nepriame náklady možno vypočítať s použitím paušálnej sadzby stanovenej v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 pre nasledujúce typy operácií alebo projektov, ktoré tvoria súčasť operácií:

a)

operácie podporované z fondu EFRR s kódmi oblasti intervencie 056, 057 alebo 060 – 065 podľa tabuľky 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 (5) a vykonávané podľa jednej z investičných priorít stanovených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) a c) a ods. 4 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (6);

b)

operácie podporované z fondu ESF s kódom oblasti intervencie 04 podľa tabuľky 6 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a prispievajúce k posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácie v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1304/2013;

c)

operácie podporované z fondu EPFRV v súlade s článkami 17, 26 alebo 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré prispievajú k priorite Únie podľa článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia. Ak je operácia programovaná v súlade s článkom 17 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zohľadňujú sa iba operácie vykonávané operatívnou skupinou Európskeho partnerstva v oblasti inovácií financované podľa článku 35 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia;

d)

operácie podporované z fondu ENRF a programované v súlade s článkami 28, 37 alebo 45 ods. 5 budúceho právneho aktu Únie stanovujúceho podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 21

Paušálne financovanie nepriamych nákladov na základe nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012

(druhý pododsek článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Nepriame náklady možno vypočítať s použitím paušálnej sadzby stanovenej v súlade s článkom 124 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) pre nasledujúce typy operácií alebo projektov, ktoré tvoria súčasť operácií:

a)

operácie podporované z fondu EFRR s kódmi oblasti intervencie 085, 086 alebo 087 podľa tabuľky 1 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a vykonávané podľa jednej z investičných priorít stanovených v článku 5 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1301/2013;

b)

operácie podporované z fondu ESF s kódom oblasti intervencie 01 podľa tabuľky 6 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a prispievajúce k podpore prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči vplyvom počasia, efektívne využívajúce zdroje a environmentálne udržateľné v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1304/2013;

c)

operácie podporované z fondu EPFRV podľa článkov 17 a 25 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré prispievajú k priorite Únie stanovenej v článku 5 ods. 4 alebo ods. 5 uvedeného nariadenia;

d)

operácie podporované z fondu ENRF a programované v súlade s článkami 36, 38, 39 ods. 1, 46 ods. 1 písm. e) and i), 54, 79c ods. 1 písm. b) budúceho právneho aktu Únie stanovujúceho podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020.

KAPITOLA III

USTANOVENIA DOPĹŇAJÚCE ČASŤ TRI NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EFRR A KOHÉZNY FOND, POKIAĽ IDE O METODIKU, KTORÁ SA MÁ POUŽÍVAŤ NA POSÚDENIE KVALITY VEĽKÝCH PROJEKTOV

Článok 22

Požiadavky na nezávislých expertov, ktorí vykonávajú posúdenie kvality

(Článok 101 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Posúdenie kvality veľkých projektov uvedené v článku 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vykoná nezávislými expertmi, ktorí majú:

a)

významné technické skúsenosti so všetkými fázami projektového cyklu;

b)

bohaté medzinárodné skúsenosti v príslušných investičných odvetviach;

c)

výrazné odborné znalosti v oblasti analýzy a hodnotenia sociálno-ekonomických výhod;

d)

výrazné znalosti a skúsenosti v oblasti príslušných právnych predpisov, politík a postupov Únie;

e)

nezávislosť od všetkých orgánov priamo alebo nepriamo zapojených do schvaľovania, vykonávania alebo realizácie veľkého projektu;

f)

žiaden konflikt záujmov na žiadnej úrovni v súvislosti s veľkým projektom;

g)

žiaden komerčný záujem v súvislosti s veľkým projektom;

h)

potrebnú jazykovú spôsobilosť.

2.   Ak členský štát navrhne poveriť nezávislých expertov, iných ako tých, ktorých podporuje technická pomoc na podnet Komisie v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v súlade s článkom 101 ods. 3 uvedeného nariadenia predloží Komisii žiadosť na schválenie. Toto schválenie bude vychádzať z dokladov preukazujúcich, že experti spĺňajú požiadavky stanovené v ods. 1 tohto článku.

Komisia informuje členský štát do troch mesiacov od predloženia žiadosti, či súhlasí s navrhnutými nezávislými expertmi.

Článok 23

Posúdenie kvality veľkých projektov

(Článok 101 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Nezávislí experti vypracujú svoje posúdenie na základe informácií uvedených v článku 101 ods. 1 písm. a) až i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Nezávislí experti si môžu vyžiadať dodatočné prvky týkajúce sa týchto informácií, ktoré považujú za potrebné na posúdenie kvality.

Členský štát a nezávislí experti sa môžu dohodnúť, že súčasťou tejto práce budú návštevy na mieste.

Nezávislí experti môžu so súhlasom členských štátov s Komisiou na účely ich posúdenia konzultovať o otázkach príslušnej štátnej pomoci.

2.   Nezávislí experti môžu na účely posúdenia kvality podniknúť tieto kroky:

a)

nezávislí experti overia, že operácia je veľký projekt v zmysle ustanovení článku 100 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, že veľký projekt nie je dokončenou operáciou v zmysle článku 2 ods. 14 a článku 65 ods. 6 uvedeného nariadenia a že veľký projekt je zahrnutý v rámci príslušného operačného programu;

b)

nezávislí experti overia úplnosť, jasnosť, dôslednosť a presnosť informácií na základe prvého pododseku článku 101 písm. a) až i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 poskytnutých vo formáte uvedenom v piatom odseku článku 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

nezávislí experti zhodnotia kvalitu veľkého projektu na základe kritérií stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu;

d)

nezávislí experti vypracujú správu o nezávislom posúdení kvality (ďalej len „správa NPS“) vo formáte uvedenom v treťom pododseku článku 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Nezávislí experti v správe NPS jednoznačným spôsobom formulujú a odôvodnia svoje závery o prvkoch uvedených v tomto odseku.

3.   Veľký projekt bude po posúdení kvality v zmysle článku 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 hodnotený pozitívne, ak nezávislí experti dospejú k záveru, že všetky kritériá uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu boli splnené.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE ČASŤ 4 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EFRR, ESF, KOHÉZNY FOND A ENRF

ODDIEL I

Údaje, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe

Článok 24

Údaje, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe

(Článok 125 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Informácie o údajoch, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe pre každú operáciu v rámci systému monitorovania zriadeného v súlade s článkom 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Údaje sa musia zaznamenať a uchovávať pre každú operáciu, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch, ak je to relevantné, aby sa dali kumulatívne zosumarizovať v prípade potreby na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu. To umožní aj kumulatívne sumarizovanie týchto údajov za celé programové obdobie. V prípade ESF sa údaje zaznamenajú a uchovávajú takým spôsobom, aby riadiace orgány mohli vykonávať úlohy súvisiace s monitorovaním a hodnotením v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkoch 5 a 19 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 a prílohách I a II k uvedenému nariadeniu.

3.   Ak je operácia podporovaná viac ako jedným operačným programom, prioritou alebo fondom, alebo v rámci viac ako jednej kategórie regiónu, informácie uvedené v poliach 23 – 113 prílohy III sa zaznamenajú takým spôsobom, aby bolo možné získať údaje rozčlenené na operačné programy, priority, fondy alebo kategórie regiónu. Takisto musí byť možné získať údaje o ukazovateľoch uvedených v poliach 31 – 40 prílohy III, rozčlenené podľa investičnej priority a podľa pohlavia, ak je to relevantné.

ODDIEL II

Audítorský záznam (audit trail) a použitie údajov zhromaždených počas auditov

Článok 25

Podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail)

(Článok 125 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail), pokiaľ ide o vedenie účtovných záznamov a uchovávanie podkladov, sú tieto:

a)

audítorský záznam (audit trail) umožní overenie uplatnenia kritérií výberu stanovených monitorovacím výborom pre operačný program;

b)

vo vzťahu ku grantom a návratnej pomoci podľa článku 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie súhrnných súm potvrdených Komisii s podrobnými účtovnými záznamami a podkladmi k operáciám spolufinancovaným z operačného programu, ktoré uchováva certifikačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia;

c)

vo vzťahu ku grantom a návratnej pomoci podľa článku 67 ods. 1 písm. b) a c) a článku 109 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie súhrnných súm potvrdených Komisii s podrobnými údajmi o výstupoch alebo výsledkoch a s podkladmi k operáciám spolufinancovaným z operačného programu, ktoré uchováva certifikačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia, a ak je to relevantné, aj s dokumentmi o metodike stanovenia štandardných stupníc jednotkových nákladov a paušálnych súm;

d)

vo vzťahu k nákladom určeným podľa článku 67 ods. 1 písm. d) a článku 68 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 audítorský záznam (audit trail) preukáže a zdôvodní, ak je to relevantné, spôsob výpočtu a základ, podľa ktorého boli stanovené paušálne sadzby, a oprávnené priame náklady alebo náklady vykázané v rámci iných vybraných kategórií, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba;

e)

vo vzťahu k nákladom určeným v súlade s článkom 68 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 a článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní odôvodnenie oprávnených priamych nákladov, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba;

f)

audítorský záznam (audit trail) umožní overenie vyplatenia verejného príspevku prijímateľovi;

g)

v súvislosti s každou operáciou, ak je to relevantné, audítorský záznam (audit trail) zahŕňa technické špecifikácie a plán financovania, dokumenty týkajúce sa schválenia grantu, dokumenty týkajúce sa postupov verejného obstarávania, správy prijímateľa a správy o vykonaných overeniach a auditoch;

h)

audítorský záznam (audit trail) zahŕňa informácie o overovaní riadenia a auditoch vykonaných v súvislosti s operáciou;

i)

bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 3 a prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie údajov týkajúcich sa ukazovateľov výstupov pre operáciu s cieľmi a vykázanými údajmi a výsledkom programu;

j)

pokiaľ ide o finančné nástroje, audítorský záznam (audit trail) zahŕňa podklady uvedené v článku 9 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o náklady uvedené v písm. c) a d), audítorský záznam (audit trail) umožní overenie, či je metóda výpočtu použitá riadiacim orgánom v súlade s článkom 67 ods. 5 a článkom 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

2.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli k dispozícii záznamy o identite a adrese orgánov, ktoré uchovávajú všetky podklady potrebné na zabezpečenie primeraného audítorského záznamu (audit trail), ktorý bude spĺňať všetky minimálne požiadavky uvedené v odseku 1.

Článok 26

Používanie údajov zhromaždených počas auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie

(Článok 127 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Komisia prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránila akémukoľvek neoprávnenému poskytnutiu údajov, ktoré Komisia zhromaždila počas auditov, alebo prístupu k nim.

2.   Komisia použije údaje zhromaždené počas svojich auditov výhradne na účely plnenia svojich povinností podľa článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom majú prístup k zhromaždeným údajom.

3.   Zhromaždené údaje sa nesmú zasielať iným osobám ako osobám v členských štátoch alebo v rámci inštitúcií Únie, ktorých úlohy vyžadujú, aby k nim mali prístup v súlade s platnými pravidlami bez výslovného súhlasu členského štátu poskytujúceho údaje.

ODDIEL III

Rozsah a obsah auditov operácií a účtov a metodika výberu vzorky operácií

Článok 27

Audity operácií

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Audity operácií sa vykonávajú za každý účtovný rok na vzorke operácií vybraných pomocou metódy, ktorú stanoví alebo schváli orgán auditu v súlade s článkom 28 tohto nariadenia.

2.   Audity operácií sa vykonávajú na základe podkladov, ktoré predstavujú audítorský záznam (audit trail), a overia zákonnosť a správnosť výdavkov vykázaných Komisii, vrátane týchto aspektov:

a.

že operácia bola vybraná v súlade s kritériami výberu pre operačný program, pričom táto operácia v čase auditu nebola fyzicky dokončená ani úplne vykonaná pred podaním žiadosti o financovanie v rámci operačného programu prijímateľom, bola vykonávaná v súlade s rozhodnutím o schválení a v čase auditu spĺňa všetky príslušné podmienky týkajúce sa jej funkčnosti, použitia a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť;

b.

že výdavky vykázané Komisii zodpovedajú účtovným záznamom a že požadované podklady preukazujú primeraný audítorský záznam (audit trail) v súlade s článkom 25 tohto nariadenia;

c.

že v prípade výdavkov deklarovaných Komisii určených v súlade s článkom 67 ods. 1 písm. b) a c) a článkom 109 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013, predložené výstupy a výsledky, ktoré dokumentujú, že platby boli prijaté prijímateľom, údaje o účastníkoch alebo iné záznamy týkajúce sa výstupov a výsledkov sú v súlade s informáciami predloženými Komisii a požadované podklady preukazujú primeraný audítorský záznam (audit trail) v súlade s článkom 25 tohto nariadenia.

Audit tiež overí, či bol verejný príspevok prijímateľovi vyplatený v súlade s článkom 132 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Audity operácií zahŕňajú, ak je to relevantné, overenie fyzického vykonávania operácie na mieste.

4.   Prostredníctvom auditov operácií sa overuje presnosť a úplnosť zodpovedajúcich výdavkov zaznamenaných certifikačným orgánom v jeho účtovnom systéme a súlad audítorského záznamu (audit trail) na všetkých úrovniach.

5.   V prípade, že sa zistí, že zistené problémy majú systémový charakter a môžu preto ohroziť iné operácie v rámci operačného programu, orgán auditu zabezpečí, aby sa uskutočnilo ďalšie preskúmanie, vrátane prípadných dodatočných auditov, aby sa stanovil rozsah takýchto problémov, a odporučí potrebné nápravné opatrenia.

6.   Do výdavkov, ktoré sa podrobujú auditu na účely podávania správ Komisii týkajúcich sa ročného pokrytia, sa zahŕňajú iba výdavky spadajúce do rozsahu auditu vykonávaného podľa odseku 1. Na tieto účely sa použije model pre kontrolnú správu stanovený na základe článku 127 ods. 6 nariadenia (EÚ) č.1303/2013.

Článok 28

Metodika výberu vzorky operácií

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Orgán auditu stanoví metódu výberu vzorky („metóda výberu vzorky“) v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku a s prihliadnutím na medzinárodne uznávané audítorské štandardy, ako napríklad INTOSAI, IFAC alebo IIA.

2.   Okrem vysvetlení poskytnutých v rámci stratégie auditu vedie orgán auditu záznamy dokumentácie a odborného posúdenia použitého na určenie metód výberu vzorky zahŕňajúce štádiá plánovania, výberu, testovania a vyhodnotenia na účely preukázania, že vybraná metóda je vhodná.

3.   Vzorka je reprezentatívna, pokiaľ ide o populáciu, z ktorej sa vyberá, a tak umožňuje orgánu auditu, aby dospel k odôvodnenému audítorskému stanovisku v súlade s článkom 127 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Táto populácia zahŕňa výdavky operačného programu alebo skupiny operačných programov, ktoré sú predmetom spoločného systému riadenia a kontroly, ktorý je súčasťou žiadostí o platbu predložených Komisii v súlade s článkom 131 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre daný účtovný rok. Vzorka môže byť vybraná počas účtovného roka alebo po ňom.

4.   Na účely uplatňovania článku 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa metóda výberu vzorky považuje za štatistickú, ak zabezpečuje:

i)

náhodný výber položiek vzorky;

ii)

použitie teórie pravdepodobnosti na vyhodnotenie výsledkov vzorky vrátane merania a kontroly rizika spojeného s výberom vzorky a meranie plánovanej a dosiahnutej presnosti.

5.   Použitá metóda výberu vzorky zabezpečí náhodný výber každej jednotky vzorky v populácii pomocou náhodných čísel generovaných pre každú jednotku populácie na účely výberu jednotiek predstavujúcich vzorku alebo pomocou systematického výberu použitím náhodného počiatočného bodu a následným použitím systematického pravidla na výber ďalších položiek.

6.   Jednotku vzorky musí určiť orgán auditu na základe odborného posúdenia. Jednotka vzorky môže byť operácia, projekt v rámci operácie alebo žiadosť o platbu predložená prijímateľom. Informácie o určenom type jednotky vzorky a o odbornom posúdení použitom na tento účel sú zahrnuté v správe o kontrole.

7.   V prípade, že sú celkové výdavky súvisiace s jednotkou vzorky za účtovný rok záporné, jednotka je vylúčená z populácie uvedenej v ods. 3 a audit v súvislosti s ňou sa vykonáva oddelene. Orgán auditu môže tiež vybrať vzorku z tejto samostatnej populácie.

8.   V prípade, že platia podmienky pre proporcionálnu kontrolu uvedené v článku 148 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, môže orgán auditu vylúčiť z populácie, z ktorej sa má vybrať vzorka, položky uvedené v tomto článku. V prípade, že už bola príslušná operácia vybraná vo vzorke, orgán auditu ju nahradí pomocou vhodného náhodného výberu.

9.   Predmetom auditu sú všetky výdavky deklarované Komisii vo vzorke.

Ak vybrané jednotky vzorky zahŕňajú veľké množstvo základných žiadostí o platby alebo faktúr, môže orgán auditu vykonať ich audit prostredníctvom podvzoriek, pričom vyberie základné žiadosti o platby alebo faktúry pomocou tých istých parametrov, ktoré boli použité na výber jednotiek vzorky pre hlavnú vzorku.

V takomto prípade sa vypočítajú vhodné veľkosti vzoriek pre každú jednotku vzorky, ktorej audit sa má vykonať, ale v žiadnom prípade nie sú menšie ako 30 základných žiadostí o platby alebo faktúr pre každú jednotku vzorky.

10.   Orgán auditu môže vykonať stratifikáciu populácie jej rozdelením na podskupiny, z ktorých každá je skupinou jednotiek vzorky, ktoré majú podobné charakteristiky, najmä pokiaľ ide o riziká alebo očakávanú mieru chybovosti alebo keď populácia zahŕňa operácie pozostávajúce z finančných príspevkov z operačného programu na finančné nástroje alebo iných položiek vysokej hodnoty.

11.   Orgán auditu vyhodnotí spoľahlivosť systému ako vysokú, priemernú alebo nízku, s prihliadnutím na výsledky systémových auditov, aby určil technické parametre výberu vzoriek tak, aby celková úroveň uistenia získaného zo systémových auditov a auditov operácií bola vysoká. V prípade systému hodnoteného ako systém s vysokou spoľahlivosťou nesmie byť úroveň spoľahlivosti použitá na výber vzoriek nižšia ako 60 %. V prípade systému hodnoteného ako systém s nízkou spoľahlivosťou nesmie byť úroveň spoľahlivosti použitá na výber vzoriek nižšia ako 90 %. Maximálna úroveň materiality je 2 % výdavkov uvedených v odseku 3.

12.   Ak sa zistia nezrovnalosti alebo riziko nezrovnalostí, orgán auditu na základe odborného posúdenia rozhodne, či je potrebné vykonať audit doplnkovej vzorky ďalších operácií alebo časti operácií, ktoré neboli predmetom auditu v náhodnej vzorke, aby sa zohľadnili identifikované špecifické rizikové faktory.

13.   Orgán auditu vykoná analýzu výsledkov auditov doplnkovej vzorky samostatne a na základe týchto výsledkov vyvodí závery, ktoré oznámi Komisii vo výročnej kontrolnej správe. Nezrovnalosti zistené v doplnkovej vzorke sa nezahrnú do výpočtu projektovanej náhodnej chyby náhodnej vzorky.

14.   Na základe výsledkov auditov operácií na účely audítorského stanoviska a správy o kontrole uvedených v článku 127 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je orgán auditu povinný vypočítať celkovú mieru chybovosti, ktorá zodpovedá súčtu projektovaných náhodných chýb, a ak je to relevantné, aj systémových chýb a neopravených abnormálnych chýb vydelených populáciou.

Článok 29

Audity účtov

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Audity účtov uvedených v článku 137 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva orgán auditu s ohľadom na každý účtovný rok.

2.   Audit účtov poskytne primerané uistenie o úplnosti, presnosti a pravdivosti súm deklarovaných v účtoch.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 zohľadní orgán auditu predovšetkým výsledky systémových auditov vykonaných na certifikačnom orgáne a auditov operácií.

4.   Systémový audit zahŕňa overenie spoľahlivosti účtovného systému certifikačného orgánu a presnosti súm vybraných a vrátených zaznamenaných v systémoch účtovníctva certifikačného orgánu na základe vzorky.

5.   Na účely audítorského stanoviska s cieľom dospieť k záveru, že účty poskytujú pravdivý a správny obraz, orgán auditu overí, že všetky položky požadované podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sú správne zahrnuté v účtoch a zodpovedajú podkladovým účtovným záznamom, ktoré vedú všetky príslušné úrady alebo orgány a prijímatelia. Orgán auditu overí na základe účtov, ktoré mu poskytne certifikačný orgán, najmä to, že:

a)

celková výška oprávnených výdavkov vykázaných v súlade s článkom 137 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedá výdavkom a príslušným príspevkom z verejných zdrojov, ktoré sú zahrnuté v žiadostiach o platbu predložených Komisii za príslušný účtovný rok, a že v prípade rozdielov sú v účtoch uvedené primerané vysvetlenia na porovnanie výšky výdavkov;

b)

sumy vybrané a vrátené v priebehu účtovného roka, sumy, ktoré majú byť vrátené na konci účtovného roka, sumy vrátené podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nevymožiteľné sumy uvedené v účtoch zodpovedajú sumám uvedeným v účtovných systémoch certifikačného orgánu a sú založené na rozhodnutiach príslušného riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu;

c)

výdavky boli vylúčené z účtov v súlade s článkom 137 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak je to relevantné, a že všetky potrebné opravy sú uvedené v účtoch za daný účtovný rok;

d)

sumy príspevkov programu vyplatené do finančných nástrojov a preddavky štátnej pomoci vyplatené prijímateľom sú podložené dostupnými informáciami z riadiaceho orgánu a z certifikačného orgánu.

Overenia uvedené v písmenách b), c) a d) možno vykonávať na základe vzorky.

ODDIEL IV

Finančné opravy vykonané Komisiou v súvislosti s nedostatkami systému

Článok 30

Kritériá na stanovenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly

(Článok 144 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Komisia vo svojom posúdení účinného fungovania systémov riadenia a kontroly vychádza z výsledkov všetkých dostupných systémových auditov vrátane testov kontrol a auditov operácií.

Posúdenie sa týka prostredia vnútornej kontroly programu, činností riadenia a kontroly riadiacich a certifikačných orgánov, monitorovania riadiacim a certifikačným orgánom a kontrolných činností orgánu auditu a vychádza z overenia súladu s hlavnými požiadavkami uvedenými v tabuľke 1 prílohy IV.

Splnenie týchto hlavných požiadaviek sa posudzuje na základe kategórií uvedených v tabuľke 2 prílohy IV.

2.   Hlavné typy vážnych nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly predstavujú prípady, keď ktorákoľvek z hlavných požiadaviek uvedených v bodoch 2, 4, 5, 13, 15, 16 a 18 v tabuľke 1 prílohy IV alebo dve alebo viaceré z ďalších hlavných požiadaviek v tabuľke 1 prílohy IV patrí na základe hodnotenia do kategórie 3 alebo 4 uvedených v tabuľke 2 prílohy IV.

Článok 31

Kritériá na uplatnenia paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv a kritériá na určenie úrovne finančnej opravy

(Článok 144 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Ak Komisia identifikuje jeden alebo viac závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, uplatnia sa na celý operačný program alebo jeho časť finančné opravy.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatnia extrapolované finančné opravy na celý operačný program alebo jeho časť v prípade, že Komisia identifikuje systémové nezrovnalosti v reprezentatívnej vzorke operácií, čo umožní presnejšiu kvantifikáciu rizika pre rozpočet Únie. V takomto prípade sa výsledky preskúmania reprezentatívnej vzorky extrapolujú na zvyšnú časť populácie, z ktorej bola vzorka vybraná na účely stanovenia finančnej opravy.

2.   Pri stanovení úrovne paušálnej opravy sa zohľadnia tieto prvky:

a)

relatívny význam závažného nedostatku alebo závažných nedostatkov v kontexte systému riadenia a kontroly ako celku;

b)

frekvencia a rozsah závažného nedostatku alebo závažných nedostatkov;

c)

stupeň rizika straty pre rozpočet Únie.

3.   S ohľadom na tieto prvky sa úroveň finančnej opravy stanoví takto:

a)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly natoľko zásadné, časté alebo rozšírené, že predstavujú úplné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a správnosť všetkých dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 100 %;

b)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly natoľko časté a rozšírené, že predstavujú výrazne závažné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a správnosť veľmi veľkej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 25 %;

c)

ak je závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly zapríčinený neúplným fungovaním systému alebo jeho slabým, prípadne tak nepravidelným fungovaním, že ohrozuje zákonnosť a správnosť veľkej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 10 %;

d)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly zapríčinené pravidelným nefungovaním systému, čím ohrozujú zákonnosť a správnosť výraznej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 5 %.

4.   Ak by bolo uplatnenie paušálnych sadzieb stanovených v súlade s odsekom 3 neprimerané, miera opravy sa zníži.

5.   Ak sa v dôsledku neprijatia vhodných nápravných opatrení zodpovednými orgánmi v nadväznosti na uplatnenie finančnej opravy v príslušnom účtovnom roku identifikuje rovnaký závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v nasledujúcom účtovnom roku, miera opravy sa môže vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok alebo závažné nedostatky zvýšiť na úroveň, ktorá nie je vyššia ako najbližšia vyššia kategória.

Článok 32

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24 sa uplatňuje od 1. decembra 2014, pokiaľ ide o informácie o údajoch zaznamenaných a uložených v súlade s prílohou III s výnimkou polí údajov 23 až 40, 71 až 78 a 91 až 105. Pokiaľ ide o tieto polia v prílohe III, článok 24 sa uplatňuje od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s 487).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 z 7. marca 2014, ktorým sa, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, ustanovujú podmienky vzťahujúce sa na systémy elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe cieľa Európskej územnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

Referenčné obdobia uvádzané v článku 15 ods. 2

Odvetvie

Referenčné obdobie (v rokoch)

Železnice

30

Zásobovanie vodou/sanitácia

30

Cesty

25 - 30

Nakladanie s odpadom

25 - 30

Prístavy a letiská

25

Mestská hromadná doprava

25 - 30

Energia

15 - 25

Výskum a inovácie

15 - 25

Širokopásmové pripojenie

15 - 20

Obchodná infraštruktúra

10 - 15

Ďalšie odvetvia

10 - 15


PRÍLOHA II

Kritériá na posúdenie kvality veľkých projektov uvádzaných v článku 23

1.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (1)

Dôkaz o dostatočných technických, právnych, finančných a administratívnych schopnostiach na riadenie projektu vo fázach implementácie a prevádzky.

2.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Dôkazy o spôsobilosti na financovanie projektu na základe príslušných požiadaviek súvisiacich s miestom alebo oblasťou projektu.

3.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

3.1.   Správnosť výpočtu celkových nákladov a celkových oprávnených nákladov, pričom sa zohľadnia požiadavky uvedené v článku 61 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, dostatočná podrobnosť a primeranosť odôvodnenia uplatnené pri výpočte nákladov v zmysle celkových nákladov na dosiahnutie očakávaných cieľov a v zmysle jednotkových nákladov, ak je to relevantné.

3.2.   Dôkaz o oprávnenosti na získanie podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu, podľa situácie, a financovanie predpokladané len pre tie prvky, ktoré sú v súlade s pravidlami oprávnenosti stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (2) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 (3) a pravidlami oprávnenosti stanovenými členským štátom.

3.3.   Dôkaz, že verejná podpora projektu nepredstavuje štátnu pomoc, alebo, v prípade štátnej pomoci, dôkaz, že bola náležite zohľadnená pri výpočte celkového verejného príspevku na projekt.

4.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

4.1.   Spoľahlivosť analýzy dopytu (alebo podnikateľského plánu v prípade investície do výroby) na základe realistických odhadov a v súlade s hlavnými demografickými trendmi a vývojom v príslušnom odvetví, ktoré odôvodňujú potrebu projektu a celkovú kapacitu infraštruktúry vyplývajúcej z projektu.

4.2.   Primeranosť kvality analýzy možností na podporu záveru členského štátu, že boli analyzované hlavné alternatívy a že bola vybraná najlepšia možnosť realizácie vrátane odôvodnenia vybranej možnosti.

4.3.   Primeranosť navrhovanej technológie pre projekt a schopnosť konečného prijímateľa zaistiť jeho udržateľnosť alebo v prípade nedostatočnej schopnosti konečného prijímateľa, dostatočné predpokladané opatrenia na dosiahnutie potrebnej úrovne tejto schopnosti.

4.4.   Spoľahlivosť záveru, že projekt je realizovateľný a možno ho realizovať v období naplánovanom pre projekt alebo najneskôr do konca obdobia oprávnenosti podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

5.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

5.1.   Analýza nákladov a prínosov bola vykonaná správne podľa požadovanej metodiky uvádzanej v článku 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a metóda výpočtu čistých príjmov bola použitá správne tak, ako je to uvedené v článku 61 uvedeného nariadenia a článkoch 15 až 19 tohto nariadenia.

5.2.   Spoľahlivosť záveru, že projekt je ekonomicky a finančne životaschopný a má pozitívny sociálno-ekonomický vplyv, ktorý zdôvodňuje úroveň podpory v rozsahu plánovanom v rámci fondu EFRR alebo Kohézneho fondu.

6.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

6.1.   Preukázaný príspevok k cieľom environmentálnych politík a politík týkajúcich sa zmeny klímy, najmä cieľov súvisiacich so stratégiou Európa 2020, a dôkazy o zohľadnení rizík týkajúcich sa zmeny klímy, potreby zmierňovania zmien klímy a prispôsobenia sa týmto zmenám, odolnosti voči katastrofám a primeraných opatrení, ktoré boli realizované alebo naplánované na zabezpečenie odolnosti projektu voči premenlivosti v súvislosti so zmenou klímy.

6.2.   Dôkazy, že sa správne uplatnila zásada ”znečisťovateľ platí” a zásada preventívnych opatrení.

6.3.   Súlad projektu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (4) v prípade projektov uvedených v prílohe I k tejto smernici a projektov uvedených v prílohe II k tejto smernici, pri ktorých príslušné orgány dospeli na základe posúdenia uvádzaného v článku 4 k záveru, že je potrebné vykonať postup posúdenia vplyvov na životné prostredie ako v prípade projektov uvedených v prílohe I k smernici 2011/92/EÚ:

a)

netechnické zhrnutie správy týkajúcej sa posúdenia vplyvov na životné prostredie je v súlade s článkom 5 a prílohou IV k smernici 2011/92/EÚ a bolo predmetom verejných konzultácií;

b)

konzultácie s úradmi životného prostredia, verejnosťou a ak je to relevantné, aj s inými členskými štátmi boli vykonané v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2011/92/EÚ a

c)

rozhodnutie príslušného úradu bolo vydané v súlade s článkami 8 a 9 smernice 2011/92/EÚ alebo

d)

v prípadoch, keď bol ukončený postup posúdenia vplyvov na životné prostredie právne záväzným rozhodnutím, kde sa čaká na vydanie povolenia v súlade s článkami 8 a 9 smernice 2011/92/EÚ, existencia písomného záväzku členských štátov, že vykonajú včasné kroky na zabezpečenie toho, aby bolo povolenie vydané čo možno najskôr, no najneskôr pred začatím prác.

6.4.   Súlad projektu so smernicou 2011/92/EÚ v prípade projektov uvedených v prílohe II k tejto smernici, v súvislosti s ktorými príslušné úrady dospeli počas posúdenia uvádzaného v článku 4 k záveru, že nie je potrebné žiadne ďalšie posúdenie vplyvov na životné prostredie:

a)

bol vydaný a zverejnený záver z posúdenia príslušnými úradmi a

b)

v prípade, že záver z posúdenia neuvádza kritériá uvedené v prílohe III k smernici 2011/92/EÚ, boli poskytnuté príslušné informácie podľa článku 4 a prílohy III k tejto smernici.

6.5.   Ak je to relevantné, preukázaná neuplatniteľnosť smernice 2011/92/EÚ.

6.6.   Ak projekt vyplýva z iného plánu alebo programu (s výhradou požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (5)) ako z operačného programu, preukázaný súlad projektu s týmto plánom alebo programom.

6.7.   V prípade nesplnenia všeobecnej ex-ante kondicionality týkajúcej sa právnych predpisov v oblasti životného prostredia a, podľa prípadu, relevantnej tematickej ex-ante kondicionality týkajúcej sa odvetví odpadového a vodného hospodárstva a odvetvia dopravy (požiadavky SEA) podľa článku 19 a prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, je potrebné preukázať prepojenie na schválený akčný plán.

6.8.   Súlad projektu so smernicou Rady 92/43/EHS (6):

a)

v prípade projektu, pri ktorom možno očakávať výrazné vplyvy na lokalitu(-y) Natura 2000 (v súlade s článkom 6 ods. 3), bolo vykonané a ukončené náležité posúdenie pred vydaním povolenia pre projekt;

b)

v prípade projektu s výraznými negatívnymi účinkami na lokalitu(-y) Natura 2000 boli splnené požiadavky článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS vrátane oznámenia Komisii alebo stanoviska Komisie.

6.9.   Primeranosť informácií o ďalších opatreniach environmentálnej integrácie, ako je environmentálny audit, environmentálny manažment, osobitné monitorovanie životného prostredia, preukázanie ich primeranosti vo vzťahu k identifikovaným potrebám.

6.10.   Primeranosť odhadu nákladov opatrení prijatých na riešenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6.11.   Ak je to relevantné, súlad projektu s príslušnými odvetvovými smernicami v oblasti životného prostredia, najmä:

a)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) v prípade projektov, ktoré majú vplyv na vodné útvary (ak je to relevantné, pre projekty, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa článku 4 ods. 7 tejto smernice – overenie posúdenia);

b)

smernicou Rady 91/271/EHS (8) v prípade projektov v oblasti komunálnych odpadových vôd;

c)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (9) a príslušnými platnými smernicami, ako sú smernica Rady 1999/31/ES (10) v prípade projektov týkajúcich sa pevného odpadu a

d)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75EÚ (11) v prípade projektov, ktoré vyžadujú udelenie povolenia na základe tejto smernice.

7.   Kritériá hodnotenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

7.1.   Konzistentnosť a primeranosť cieľov projektu vo vzťahu ku konkrétnym cieľom definovaným v príslušných prioritných osiach príslušných operačných programov.

7.2.   Primeranosť očakávaného prínosu projektu k výsledku a k ukazovateľom výstupov prioritnej osi.

7.3.   Primeranosť očakávaného prínosu projektu k sociálno-ekonomickému rozvoju.

7.4.   Dôkaz, že prijímateľ v prevádzkovej fáze prijal primerané opatrenia na zabezpečenie optimálneho využitia infraštruktúry.

8.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

8.1.   Odôvodnené celkové plánované finančné zdroje a odôvodnená plánovaná podpora z fondov správne uvedená vo finančnom pláne.

8.2.   Primeranosť plánu financovania projektu preukazujúca jeho finančnú životaschopnosť pre každoročné finančné potreby realizácie projektu.

8.3.   Primeranosť a overiteľnosť fyzických a finančných ukazovateľov procesu monitorovania pokroku a zohľadnenie identifikovaných rizík.

9.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

9.1.   Spoľahlivosť a realizovateľnosť navrhovaného časového rozvrhu na realizáciu veľkého projektu, pričom sa zohľadnia identifikované riziká.

9.2.   V prípade, že realizácia projektu je dlhšia ako programové obdobie, primeranosť identifikovaných fáz a optimálne nastavenie z hľadiska účinnosti a efektívnosti.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

(6)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(10)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


PRÍLOHA III

Zoznam údajov, ktoré je potrebné zaznamenať a uložiť v elektronickej podobe v rámci systému monitorovania (uvádzaný v článku 24)

Údaje sa vyžadujú pre operácie podporované z fondov ESF, EFRR, Kohézneho fondu a ENRF, pokiaľ nie je uvedené v druhom stĺpci inak.

Polia údajov

Uvedenie fondov, v súvislosti s ktorými sa údaje nevyžadujú

Údaje o prijímateľovi (1)  (2)

1.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo každého prijímateľa

 

2.

Informácie o tom, či je prijímateľ verejnoprávny subjekt alebo súkromnoprávny subjekt

 

3.

Informácie o tom, či je DPH výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi, nenávratnou na základe vnútroštátnych právnych predpisov o DPH

 

4.

Kontaktné údaje o prijímateľovi

 

Údaje o operácii

5.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo operácie

 

6.

Krátky opis operácie

 

7.

Dátum podania žiadosti o operáciu

 

8.

Začiatočný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

9.

Konečný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

10.

Skutočný dátum, kedy bola operácia fyzicky dokončená alebo riadne vykonaná

 

11.

Orgán vydávajúci dokument stanovujúci podmienky podpory

 

12.

Dátum dokumentu stanovujúceho podmienky podpory

 

13.

Informácie o tom, či je operácia veľkým projektom a spoločné identifikačné číslo (CCI)

Neuplatňuje sa na fond ESF a ENRF

14.

Informácie o tom, či je operácia spoločným akčným plánom a spoločné identifikačné číslo (CCI)

Nevzťahuje sa na fond ENRF

15.

Informácie o tom, či operácia zahŕňa financovanie v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

16.

Informácie o tom, či verejná podpora pre operáciu bude predstavovať štátnu pomoc

 

17.

Informácie o tom, či sa operácia vykonáva formou verejno-súkromného partnerstva

Nevzťahuje sa na fond ENRF

18.

Mena operácie

 

19.

Spoločné identifikačné číslo (CCI) programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná

 

20.

Priorita alebo priority programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná

 

21.

Fond(-y), z ktorého(-ých) je operácia podporovaná

 

22.

Kategória príslušného regiónu

Nevzťahuje sa na Kohézny fond a ENRF

Údaje o kategóriách intervencie

23.

Kód(-y) oblasti intervencie

Nevzťahuje sa na fond ENRF

24.

Kód(-y) formy financovania

Nevzťahuje sa na fond ENRF

25.

Kód(-y) typu územia

Nevzťahuje sa na fond ENRF

26.

Kód(-y) pre systémy územnej realizácie

Nevzťahuje sa na fond ENRF

27.

Kód(-y) tematického cieľa

Nevzťahuje sa na fond ESF a ENRF

28.

Kód(-y) pre druhotnú tému ESF

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

29.

Kód(-y) hospodárskej činnosti

Nevzťahuje sa na fond ENRF

30.

Kód(-y) miesta

Nevzťahuje sa na fond ENRF

Údaje o ukazovateľoch

31.

Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového ukazovateľa výstupov týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného ukazovateľa výstupov rozdelené podľa pohlavia účastníkov

 

32.

Merné jednotky pre každý ukazovateľ výstupov

 

33.

Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

34.

Úroveň úspešnosti každého ukazovateľa výstupov za každý kalendárny rok rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

35.

Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového ukazovateľa výsledku (3) týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného ukazovateľa výsledkov rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

36.

Merná jednotka pre každý ukazovateľ výsledku

 

37.

Východisková hodnota pre každý uvedený ukazovateľ výsledku

Nevzťahuje sa na fond ESF

38.

Cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa výsledku rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

Nevzťahuje sa na fond EFRR a Kohézny fond

39.

Merná jednotka pre každý cieľ výsledku a východisková hodnota

 

40.

Úroveň úspešnosti každého uvedeného ukazovateľa výsledku za každý kalendárny rok rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

Nevzťahuje sa na fond EFRR a Kohézny fond

Finančné údaje o každej operácii (v mene použitej v operácii)

41.

Suma celkových oprávnených nákladov operácie schválená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

42.

Suma celkových oprávnených nákladov predstavujúca verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

43.

Suma verejnej podpory, ktorá je uvedená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

Údaje o žiadostiach o platbu prijímateľa (v mene použitej v operácii)

44.

Dátum prijatia každej žiadosti o platbu od prijímateľa

 

45.

Dátum každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu

 

46.

Suma oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu tvoriaca základ každej platby prijímateľovi

 

47.

Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca oprávneným výdavkom tvoriaca základ každej platby

 

48.

Suma každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu

 

49.

Čisté príjmy generované operáciou počas jej vykonávania, ktoré neboli zohľadnené v dokumente stanovujúcom podmienky podpory a ktoré boli odpočítané od oprávnených nákladov

 

50.

Začiatočný dátum overení operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 125 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

51.

Dátum auditov operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 28 tohto nariadenia

 

52.

Subjekt vykonávajúci audit alebo overenie

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe skutočných nákladov (v mene použitej v operácii)

53.

Oprávnené výdavky deklarované Komisii stanovené na základe skutočne vynaložených a zaplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpočtami

 

54.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným nákladom deklarovaným Komisii, stanovené na základe skutočne uhradených a vyplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpismi

 

55.

Typ zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES (4), smernice 2004/18/ES (5) (o dielo/poskytovanie služieb/poskytovanie tovaru) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (6)

 

56.

Suma zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

57.

Oprávnené výdavky, ktoré vznikli a sú zaplatené na základe zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smerníc 2004/17/ES, 2004/18/ES alebo 2014/23/EÚ

 

58.

Použitý postup obstarávania, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

59.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo dodávateľa, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov (suma v mene použitej v operácii)

60.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov

 

61.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov

 

62.

Definícia jednotky, ktorá má byť použitá na účely štandardnej stupnice jednotkových nákladov

 

63.

Počet poskytnutých jednotiek uvedených v žiadosti o platbu pre každú položku jednotky

 

64.

Jednotkové náklady za jednu jednotku pre každú jednotkovú položku

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych platieb (sumy v mene použitej v operácii)

65.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaným Komisii stanovená na základe paušálnych súm

 

66.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnych súm

 

67.

Pre každú paušálnu sumu, plnenia (výstupy alebo výsledky) dohodnuté v dokumente stanovujúcom podmienky podpory ako základ pre vyplácanie paušálnych platieb

 

68.

Pre každú paušálnu sumu, suma dohodnutá v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych sadzieb (v mene použitej v operácii)

69.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe paušálnej sadzby

 

70.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnej sadzby

 

Údaje o vrátených prostriedkoch od prijímateľa

71.

Dátum každého rozhodnutia o vrátení prostriedkov

 

72.

Suma verejnej podpory, ktorej sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov

 

73.

Celkové oprávnené výdavky, ktorých sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov

 

74.

Dátum prijatia každej sumy vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov

 

75.

Suma verejnej podpory vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov (bez úrokov alebo pokút)

 

76.

Celkové oprávnené náklady zodpovedajúce verejnej podpore vrátenej prijímateľom

 

77.

Suma verejnej podpory, ktorá je nevymožiteľná po rozhodnutí o vrátení prostriedkov

 

78.

Celkové oprávnené výdavky zodpovedajúce nevymožiteľnej verejnej podpore

 

Údaje o žiadostiach o platbu určených Komisii (v EUR)

79.

Dátum predloženia každej žiadosti o platbu vrátane oprávnených výdavkov vyplývajúcich z operácie

 

80.

Celková suma oprávnených výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi a boli zaplatené pri vykonávaní operácie, zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

81.

Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 operácie zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

82.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu vyplatených do finančných nástrojov a zahrnutá do každej žiadosti o platbu

 

83.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume príspevkov z programu vyplatených do finančného nástroja a zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

84.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu skutočne zaplatených ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

85.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov zodpovedajúca celkovej sume programových príspevkov skutočne zaplatených ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

86.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma zaplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

87.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma zálohy zahrnutej v každej žiadosti o platbu, ktorá bola zaradená do výdavkov zaplatených prijímateľom do troch rokov od vyplatenia zálohy

 

88.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma vyplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zaradená v žiadosti o platbu, ktorá nebola zaradená do výdavkov zaplatených prijímateľom a v prípade ktorej neuplynulo obdobie troch rokov

 

89.

Suma oprávnených výdavkov zahrnutá v každej žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond, fond ENRF

90.

Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond, fond ENRF

Údaje o účtoch predložených Komisii podľa článku 138 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v EUR)

91.

Dátum predloženia každého súboru účtov vrátane výdavkov vyplývajúcich z operácie

 

92.

Dátum predloženia účtov, do ktorých boli zaradené konečné výdavky operácie po jej dokončení (ak sú celkové oprávnené náklady minimálne 1 000 000 EUR (článok 140 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013))

 

93.

Celková suma oprávnených výdavkov operácie uvedená v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

94.

Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktoré vznikli pri vykonávaní operácie, zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

95.

Celková suma platieb uhradených prijímateľovi podľa článku 132 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

96.

Celkové oprávnené výdavky operácie čerpané počas účtovného roku zahrnuté v účtoch

 

97.

Celkové verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce celkovej sume oprávnených výdavkov čerpaných počas účtovného roka zahrnutej v účtoch

 

98.

Celkové oprávnené výdavky operácie vrátené počas účtovného roka zahrnuté v účtoch

 

99.

Celkové verejné výdavky zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom operácie vrátené počas účtovného roka zahrnuté v účtoch

 

100.

Celkové oprávnené výdavky operácie, ktoré majú byť vrátené na konci účtovného roka, zahrnuté v účtoch

 

101.

Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom, ktoré majú byť vrátené ku koncu účtovného roka, zahrnuté v účtoch

 

102.

Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, celková oprávnená suma výdavkov vrátených v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas účtovného roka

 

103.

Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume výdavkov vrátených v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas účtovného roka

 

104.

Celková oprávnená suma výdavkov operácie, ktoré sú nevymožiteľné na konci účtovného roka, zahrnutá v účtoch

 

105.

Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume nevymožiteľných výdavkov ku koncu účtovného roka, ktoré sú zahrnuté v účtoch

 

Údaje o osobitných typoch výdavkov, ktoré podliehajú stropom

106.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu EFRR, ktorý je spolufinancovaný z fondu ESF podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

107.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu ESF, ktorý je spolufinancovaný z fondu EFRR podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF

108.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo oblasti programu, no v rámci Únie, podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

 

109.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo Únie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

110.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo časti programovej oblasti na území Únie podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF

111.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov na nákup pozemkov podľa článku 69 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

112.

Suma nepeňažných príspevkov na operáciu podľa článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

113.

Suma výdavkov vzniknutých a zaplatených v tretích krajinách, na ktoré sa vzťahuje nástroj predvstupovej pomoci alebo nástroj európskeho susedstva pre operácie Európskej územnej spolupráce

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF


(1)  V prípade partnerstva v rámci Európskej územnej spolupráce prijímatelia zahŕňajú hlavného a ďalších prijímateľov.

(2)  Ak je to relevantné, prijímateľ zahŕňa iné subjekty, ktorým vzniknú náklady v rámci operácie, ktoré sa považujú za výdavky vzniknuté prijímateľovi.

(3)  V prípade ESF spoločné ukazovatele výsledkov zahŕňajú ukazovatele uvádzané v prílohe I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2013.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).


PRÍLOHA IV

Kľúčové požiadavky na systémy riadenia a kontroly a ich klasifikácia, pokiaľ ide o ich účinné fungovanie uvádzané v článku 30

Tabuľka č. 1

Kľúčové požiadavky

Kľúčové požiadavky na systém riadenia a kontroly

Príslušné orgány alebo úrady

Rozsah pôsobnosti

1

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje vykonávaním týchto úloh iný subjekt.

Riadiaci orgán

Prostredie vnútornej kontroly

2

Primeraný výber operácií.

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly

3

Primerané informácie poskytnuté prijímateľom týkajúce sa príslušných podmienok pre vybrané operácie.

Riadiaci orgán

4

Primerané overovania vykonávané riadiacim orgánom.

Riadiaci orgán

5

Zavedený efektívny systém na zabezpečenie toho, aby boli všetky dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov vedené s cieľom zaistiť primeraný audítorský záznam (audit trail).

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly/Monitoring

6

Spoľahlivý systém na zhromažďovanie, zaznamenávanie a ukladanie údajov na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu vrátane prepojení so systémami elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi.

Riadiaci orgán

7

Efektívne uplatňovanie primeraných opatrení na boj proti podvodom.

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly

8

Primerané postupy na vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu a ročného súhrnu záverečných správ z auditu a vykonaných kontrol.

Riadiaci orgán

9

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje vykonávaním týchto úloh iný subjekt.

Certifikačný orgán

Prostredie internej kontroly

10

Primerané postupy na vypracovanie a predloženie žiadostí o platby.

Certifikačný orgán

Činnosti riadenia a kontroly/Monitoring

11

Sú vedené primerané elektronické záznamy deklarovaných výdavkov a zodpovedajúcich verejných príspevkov.

Certifikačný orgán

Činnosti riadenia a kontroly

12

Primerané a úplné účtovné záznamy vymáhateľných, vrátených a vybraných súm.

Certifikačný orgán

13

Primerané postupy na vypracovanie a potvrdenie úplnosti, presnosti a pravdivosti ročných účtovných uzávierok.

Certifikačný orgán

14

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy na zabezpečenie toho, aby každý iný subjekt, ktorý vykonáva audity v súlade so stratégiou auditu programu mal nevyhnutnú funkčnú nezávislosť a zohľadnil medzinárodne uznávané audítorské štandardy.

Orgán auditu

Prostredie internej kontroly

15

Primerané systémové audity.

Orgán auditu

Činnosti kontroly

16

Primerané audity operácií.

Orgán auditu

17

Primerané audity účtov.

Orgán auditu

18

Primerané postupy na poskytnutie spoľahlivého stanoviska audítora a na prípravu výročnej kontrolnej správy.

Orgán auditu


Tabuľka č. 2

Klasifikácia kľúčových požiadaviek na systémy riadenia a kontroly, pokiaľ ide o ich fungovanie

Kategória 1

Funguje dobre. Sú potrebné iba menšie zlepšenia alebo žiadne.

Kategória 2

Funguje. Sú však potrebné určité zlepšenia.

Kategória 3

Funguje čiastočne. Sú potrebné značné zlepšenia.

Kategória 4

V podstate nefunguje.


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/45


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 481/2014

zo 4. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 je potrebné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce, pokiaľ ide o náklady na zamestnancov, kancelárske a administratívne výdavky, cestovné náklady a náklady na ubytovanie, náklady na externú expertízu a služby a výdavky na vybavenie (ďalej len „kategórie výdavkov“).

(2)

V snahe umožniť pružnosť pri uplatňovaní pravidiel oprávnenosti pre programy spolupráce by sa členským štátom, ktoré sa zúčastňujú daného programu spolupráce, malo umožniť rozhodnúť, že daná kategória výdavkov sa nevzťahuje na osobitnú prioritnú os daného programu spolupráce.

(3)

Malo by sa stanoviť, akým spôsobom zapadajú osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce stanovené v tomto nariadení do všeobecného právneho rámca, na pravidlá oprávnenosti uplatniteľné na všetky fondy ESI, ako sa stanovuje v článkoch 65 až 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2).

(4)

Pre každú kategóriu výdavkov by sa mal stanoviť zoznam jednotlivých výdavkových položiek.

(5)

Malo by sa objasniť, že existuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého sú dary neoprávnené. Distribúcia malých predmetov súvisiacich s propagáciou, komunikáciou, publicitou alebo informovaním by však mala byť oprávnená.

(6)

Mali by sa stanoviť jednotlivé položky nákladov na zamestnancov, spolu s pravidlami týkajúcimi sa výpočtu, účtovníctva a preplácania nákladov na zamestnancov vo všeobecnosti, a najmä práce na čiastočný úväzok alebo na základe zmlúv o poskytnutí služby na hodinovom základe.

(7)

Mali by byť uvedené jednotlivé položky kancelárskych a administratívnych výdavkov, spolu s pravidlami týkajúcimi sa výpočtu, účtovníctva a preplácania týchto nákladových položiek buď ako priamych alebo ako nepriamych nákladov, najmä ak sú kombinované s paušálnymi sadzbami podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(8)

Mali by byť uvedené jednotlivé položky cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, spolu s pravidlami týkajúcimi sa výpočtu, účtovníctva a preplácania bez ohľadu na to, či tieto výdavky boli vynaložené príjemcom alebo priamo jeho zamestnancami. Mali by sa tiež objasniť podmienky účtovania cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie v prípade, že boli vynaložené mimo časti programovej oblasti na území Únie, ako sa stanovuje v článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

(9)

Mali by byť uvedené jednotlivé položky nákladov na externú expertízu a nákladov na služby.

(10)

Mali by byť uvedené jednotlivé položky výdavkov na vybavenie, spolu s pravidlami oprávnenosti použitého vybavenia.

(11)

S cieľom umožniť rýchle začatie uplatňovania opatrení stanovených v tomto nariadení, toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá oprávnenosti stanovené v článkoch 65 až 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v tomto nariadení sa stanovujú osobitné pravidlá oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce, pokiaľ ide o tieto kategórie výdavkov:

a)

náklady na zamestnancov;

b)

kancelárske a administratívne výdavky;

c)

cestovné náklady a náklady na ubytovanie;

d)

náklady na externú expertízu a náklady na služby a

e)

výdavky na vybavenie.

2.   Členské štáty zúčastnené v monitorovacom výbore pre program spolupráce sa môžu dohodnúť, že výdavky patriace do jednej alebo viacerých kategórií uvedených v odseku 1 nie sú oprávnené v rámci jednej alebo viacerých prioritných osí.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   Všetky výdavky oprávnené v súlade s týmto nariadením, zaplatené príjemcom alebo v jeho mene, sa vzťahujú na náklady na začatie alebo začatie a vykonávanie operácie alebo časti operácie.

2.   Nasledujúce náklady nie sú oprávnené:

a)

pokuty, finančné sankcie a výdavky na právne spory a žaloby;

b)

náklady na dary, okrem tých, ktoré neprevyšujú hodnotu 50 EUR za dar, ak súvisia s propagáciou, komunikáciou, publicitou alebo informovaním.

c)

náklady súvisiace s kolísaním výmenného kurzu.

Článok 3

Náklady na zamestnancov

1.   Výdavky na náklady na zamestnancov pozostávajú z hrubých nákladov na vytvorenie pracovných miest v súvislosti so zamestnancami zamestnanými príjemcom jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

na plný úväzok;

b)

na čiastočný úväzok so stanoveným podielom času odpracovaného za mesiac;

c)

na čiastočný úväzok s pružným počtom odpracovaných hodín za mesiac alebo

d)

na hodinovom základe.

2.   Výdavky na náklady na zamestnancov sa týkajú týchto nákladov:

a)

vyplácanie miezd v súvislosti s činnosťami, ktoré by subjekt nevykonával, keby nebola vykonaná príslušná operácia, uvedené v pracovnej zmluve, v rozhodnutí o vymenovaní (obidva dokumenty ďalej len „doklad o zamestnaní“) alebo v zákone týkajúcom sa povinností uvedených v opise pracovného miesta príslušného zamestnanca;

b)

všetky ďalšie náklady priamo súvisiace so mzdovými nákladmi vzniknutými a zaplatenými zamestnávateľom, ako sú odvody za zamestnancov a sociálne zabezpečenie vrátane dôchodkov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (3), ak:

i)

sú stanovené v doklade o zamestnaní alebo v zákone;

ii)

sú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v doklade o zamestnaní a so zvyčajnou praxou v krajine a/alebo organizácii, v ktorej daný zamestnanec v súčasnosti pracuje; a

iii)

nevymáhateľné zamestnávateľom.

Pokiaľ ide o písm. a), vyplácanie miezd fyzickým osobám pracujúcim pre príjemcu na základe inej zmluvy, ako je pracovná zmluva, je možné prispôsobiť vyplácaniu miezd a zmluve, ktorá sa považuje za doklad o zamestnaní.

3.   Náklady na zamestnancov sa môžu preplácať buď:

i)

na základe skutočných nákladov (podložených dokladom o zamestnaní a výplatnými páskami) alebo

ii)

v rámci zjednodušeného vykazovania nákladov v súlade s článkom 67 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo

iii)

ako paušálna suma v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

4.   Náklady na zamestnancov spojené s jednotlivcami, ktorí pracujú na operácii na čiastočný úväzok, sa počítajú buď ako:

a)

stanovený percentuálny podiel z hrubých nákladov na vytvorenie pracovných miest v súlade s pevne stanoveným percentuálnym podielom odpracovaného času na operácii bez povinnosti zriadiť osobitný systém zaznamenávania pracovného času alebo

b)

pružný podiel z hrubých nákladov na vytvorenie pracovných miest v súlade s počtom hodín, ktoré sú v jednotlivých mesiacoch odlišné a ktoré boli odpracované na operácii, na základe systému zaznamenávania pracovného času, ktorý zaznamenáva 100 % pracovného času zamestnanca.

5.   V prípade čiastočného úväzku podľa ods. 4 písm. a) zamestnávateľ vystavuje doklad pre každého zamestnanca, v ktorom uvedie percentuálny podiel času, ktorý má byť odpracovaný na operácii.

6.   V prípade čiastočného úväzku podľa ods. 4 písm. b) sa preplatenie nákladov na zamestnancov počíta na základe hodinovej sadzby stanovenej buď na základe:

i)

vydelenia hrubých mesačných nákladov na vytvorenie pracovných miest mesačným pracovným časom stanoveným v doklade o zamestnaní vyjadreným v dňoch alebo

ii)

vydelenia posledných podložených ročných hrubých nákladov na vytvorenie pracovných miest 1 720 hodinami v súlade s článkom 68 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hodinová sadzba sa vynásobí počtom skutočne odpracovaných hodín na operácii.

7.   Pokiaľ ide o náklady na zamestnancov spojené s jednotlivcami, ktorí podľa dokladu o zamestnaní pracujú na hodinovom základe, takéto náklady sú oprávnené na uplatnenie hodinovej sadzby dohodnutej v doklade o zamestnaní na počet skutočne odpracovaných hodín na operácii na základe systému zaznamenávania pracovného času.

Článok 4

Kancelárske a administratívne výdavky

Kancelárske a administratívne výdavky sa týkajú týchto položiek:

a)

prenájom kancelárie;

b)

poistenie a dane týkajúce sa budov, kde sa nachádzajú zamestnanci, a vybavenia kancelárií (napr. poistenie proti požiaru, krádeži);

c)

verejné služby (napr. elektrina, kúrenie, voda);

d)

kancelárske potreby;

e)

všeobecné účtovníctvo poskytované vo vnútri prijímajúcej organizácie;

f)

archívy;

g)

údržba, upratovanie a opravy;

h)

bezpečnosť;

i)

IT systémy;

j)

komunikácia (napr. telefón, fax, internet, poštové služby, vizitky);

k)

bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtu alebo účtov, ak vykonávanie operácie vyžaduje otvorenie osobitného účtu;

l)

poplatky za medzinárodné finančné transakcie;

Článok 5

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

1.   Výdavky na cestovné náklady a náklady na ubytovanie sa týkajú týchto položiek:

a)

cestovné výdavky (napr. cestovné lístky, cestovné poistenie a poistenie vozidla, palivo, počet prejdených kilometrov autom, mýto a poplatky za parkovanie);

b)

náklady na jedlo;

c)

náklady na ubytovanie;

d)

náklady na získanie víz;

e)

denné príspevky.

2.   Žiadna položka uvedená v ods. 1 písm. a) až d), na ktorú sa vzťahuje denný príspevok, sa neprepláca navyše k dennému príspevku.

3.   Cestovné náklady a náklady na ubytovanie, spojené s externými expertmi a poskytovateľmi služieb, patria do nákladov na externú expertízu a nákladov na služby, uvedených v článku 6.

4.   Priame platby výdavkov podľa tohto článku uskutočnené zamestnancom príjemcu sa podložia dokladom o preplatení sumy tomuto zamestnancovi príjemcom.

5.   V prípade operácií týkajúcich sa technickej pomoci alebo propagačnej činnosti a budovania kapacít, výdavky vynaložené mimo časti programovej oblasti na území Únie sú oprávnené, ak vznikli v súlade s článkom 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

6.   Riadiaci orgán môže uznať náklady na ubytovanie a stravu v zariadeniach, ktoré sa nachádzajú mimo časti programovej oblasti na území Únie, za oprávnené, ak vznikli v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. To platí aj pre miestne cestovné náklady na mieste udalosti alebo akcie mimo časti programovej oblasti na území Únie.

7.   Pokiaľ ide o zamestnancov, príjemcov nachádzajúcich sa mimo časti programovej oblasti na území Únie, riadiaci orgán môže uznať náklady uvedené v odseku 1 vrátane nákladov na cestovanie do a z miesta podujatia alebo akcie v časti programovej oblasti na území Únie alebo mimo nej za oprávnené, ak vznikli v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1299/2013.

8.   Pokiaľ ide o zamestnancov, príjemcov nachádzajúcich sa v časti programovej oblasti na území Únie, náklady uvedené v odseku 1 vrátane nákladov na cestovanie do a z miesta podujatia alebo akcie v časti programovej oblasti na území Únie alebo mimo nej sa pokladajú za oprávnené, ak vznikli v súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1299/2013.

Článok 6

Náklady na externú expertízu a služby

Výdavky na externú expertízu a náklady na služby sa týkajú nasledujúcich služieb a expertízy poskytnutých verejnoprávnym alebo súkromnoprávnym orgánom alebo fyzickou osobou inou ako príjemca operácie:

a)

štúdie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepčné poznámky, konštrukčné plány, príručky);

b)

odborná príprava;

c)

preklady;

d)

vývoj, úpravy a aktualizácie webových stránok a IT systémov;

e)

propagácia, komunikácia, publicita alebo informovanie spojené s operáciou alebo programom spolupráce ako takým;

f)

finančné riadenie;

g)

služby týkajúce sa organizácie a realizácie podujatí alebo zasadnutí (vrátanie prenájmu, cateringu alebo tlmočenia);

h)

účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky);

i)

právne poradenstvo a notárske služby, technická a finančná expertíza, ostatné poradenské a účtovné služby;

j)

práva duševného vlastníctva;

k)

overenia podľa článku 125 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013;

l)

náklady na audit a osvedčovanie na úrovni programu podľa článkov 126 a 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

m)

záruky poskytnuté bankou alebo inou finančnou inštitúciou, ak to vyžaduje Únia alebo vnútroštátne právne predpisy alebo sa to vyžaduje v programovom dokumente prijatom monitorovacím výborom;

n)

cestovné náklady a náklady na ubytovanie, pokiaľ ide o externých expertov, hovorcov, predsedov zasadnutí a poskytovateľov služieb;

o)

iná osobitná expertíza a služby potrebné v súvislosti s operáciami.

Článok 7

Výdavky na vybavenie

1.   Výdavky na financovanie vybavenia kúpeného, prenajatého alebo požičaného príjemcom operácie iné, ako sú výdavky, na ktoré sa vzťahuje článok 4, sa týkajú nasledujúcich položiek:

a)

vybavenie kancelárií;

b)

IT hardvér a softvér;

c)

nábytok a inštalácie;

d)

vybavenie laboratórií;

e)

stroje a nástroje;

f)

nástroje a prístroje;

g)

vozidlá;

h)

iné osobitné vybavenie potrebné v súvislosti s operáciami.

2.   Náklady na nákup použitého vybavenia môžu byť oprávnené za týchto podmienok:

a)

nezískalo inú podporu z európskych štrukturálnych fondov;

b)

jeho cena neprekračuje všeobecne akceptovanú cenu na príslušnom trhu;

c)

má technické vlastnosti potrebné v súvislosti s operáciou a spĺňa platné normy a štandardy.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/51


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 482/2014

zo 4. marca 2014,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013, pokiaľ ide o priemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 v prípade výrobcu Great Wall Motor Company Limited

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 7,

keďže:

(1)

Výrobca ľahkých úžitkových vozidiel Great Wall Motor Company Limited informoval Komisiu, že priemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010, ktoré sa v súvislosti s ním uvádzajú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 114/2013 (2), sú nesprávne. Výrobca poskytol podrobné dôkazy o tom, že jeho priemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 boli výrazne vyššie než hodnota uvedená v danom nariadení.

(2)

Komisia preskúmala dôkazy predložené výrobcom Great Wall Motor Company Limited a usúdila, že predmetnú hodnotu je vhodné opraviť.

(3)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V zozname v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 114/2013 sa údaj v druhom stĺpci s nadpisom „Priemerné emisie (v g/km)“ v prípade značky Great Wall nahrádza údajom „225,00“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 114/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania výnimky z cieľových hodnôt špecifických emisií CO2 na nové ľahké úžitkové vozidlá (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2013, s. 1).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 483/2014

z 8. mája 2014

o ochranných opatreniach v súvislosti s hnačkou ošípaných spôsobenou delta koronavírusom, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, ktoré sa týkajú vstupu krvi a krvnej plazmy z ošípaných sušených rozprašovaním a určených na výrobu krmiva chovaných ošípaných do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín, a najmä na jej článok 22 ods. 3 (1),

keďže:

(1)

V článku 22 ods. 1 smernice 97/78/ES sa stanovuje, že ak sa na území tretej krajiny prejaví alebo rozšíri choroba, či akýkoľvek iný jav alebo okolnosť, ktorá predstavuje vážne ohrozenie zdravia zvierat, alebo ak to potvrdzuje akýkoľvek iný vážny dôvod v súvislosti so zdravím zvierat, Komisia neodkladne schváli z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu opatrenia vrátane osobitných podmienok vo vzťahu k produktom pochádzajúcich z celej alebo z časti príslušnej tretej krajiny.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) sa stanovujú predpisy vzťahujúce sa na verejné zdravie a zdravie zvierat pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s cieľom predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúcim z týchto produktov a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť krmivového reťazca. Okrem toho sa v ňom tieto produkty triedia do osobitných kategórií, ktoré odrážajú úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(3)

V článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa stanovujú požiadavky na dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov z materiálu kategórie 3.

(4)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (3) sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie (ES) č. 1069/2009 vrátane osobitných požiadaviek na ošetrenie alebo spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na kŕmenie hospodárskych zvierat, okrem kožušinových zvierat.

(5)

Krvné produkty určené na výrobu krmiva pre chované zvieratá vrátane krvi a plazmy ošípaných sušených rozprašovaním musia byť vyrobené v súlade s kapitolou II oddielom 2 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011. Pokiaľ ide o bod B uvedeného oddielu, krvné produkty musia byť podrobené ktorejkoľvek z metód spracovania 1 až 5 alebo metóde spracovania 7, ako sa stanovuje v kapitole III prílohy IV k uvedenému nariadeniu, alebo inej metóde, ktorou sa zabezpečí, aby krvný produkt spĺňal mikrobiologické normy týkajúce sa odvodených produktov stanovené v kapitole I prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011. V nariadení (EÚ) č. 142/2011, najmä v kapitole I oddiele 1 tabuľke 1 stĺpci 6 riadku 2 prílohy XIV, sa takisto stanovuje, že krvné produkty neurčené na ľudskú spotrebu, ktoré by mohli byť použité ako kŕmna surovina a ktoré sú určené na odoslanie do Únie alebo tranzit cez Úniu, majú byť sprevádzané zdravotným certifikátom v súlade so vzorom zdravotného certifikátu stanoveným v kapitole 4(B) prílohy XV.

(6)

Hnačka ošípaných spôsobená delta koronavírusom sa vyskytuje v Ázii a Severnej Amerike. V Únii nebol výskyt tohto vírusu nikdy zistený. Krv a krvná plazma z ošípaných sušené rozprašovaním sú tradičnou zložkou krmiva pre ciciaky. Nevhodné tepelné ošetrenie alebo kontaminácia po tepelnom ošetrení môžu viesť k rozšíreniu vírusu prostredníctvom týchto produktov.

(7)

Preto je potrebné preskúmať požiadavky na dovoz krvi a krvnej plazmy z ošípaných sušených rozprašovaním a určených na výrobu krmiva pre chované ošípané.

(8)

Z vedeckého pozorovania vyplýva, že koronavírusy ošípaných sa inaktivujú v truse ošípaných pri zahriatí na teplotu 71 °C a vystavení tejto teplote počas 10 minút alebo pri vystavení izbovej teplote 20 °C počas 7 dní. V pokusne infikovanom sušenom krmive skladovanom pri teplote 24 °C viac ako 2 týždne vírus neprežil. V tretích krajinách sa bežne používa teplota sušenia krvi a krvnej plazmy rozprašovaním na úrovni 80 °C v celej hmote.

(9)

Na základe týchto dostupných informácií sa javí vhodné požadovať, aby krv a krvná plazma z ošípaných sušené rozprašovaním dovezené z tretích krajín a určené na kŕmenie ošípaných boli podrobené ošetreniu vysokou teplotou, po ktorom nasleduje po určitý čas skladovanie pri izbovej teplote, aby sa zmiernilo riziko kontaminácie po ošetrení.

(10)

Vzhľadom na potrebu chrániť zdravie zvierat v Únii a na závažnú hrozbu, ktorú predstavujú predmetné krvné produkty, Komisia by mala prijať dočasné ochranné opatrenia. Vstup týchto produktov do Únie by preto mal byť sprevádzaný zdravotným certifikátom v súlade so vzorom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

Dočasné ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať odo dňa nasledujúceho po uverejnení tohto nariadenia a trvať počas obdobia 12 mesiacov. Môžu byť zmenené na základe posúdenia rizika založeného na nových vedeckých informáciách.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od kapitoly I oddielu 1 tabuľky 1 stĺpca 6 riadku 2 prílohy XIV a od kapitoly 4(B) prílohy XV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, krvné produkty neurčené na ľudskú spotrebu, ktoré by mohli byť použité ako kŕmna surovina a ktoré sú určené na odoslanie do Únie alebo tranzit cez Úniu, musia byť sprevádzané zdravotným certifikátom v súlade so vzorom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na zásielky certifikované odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. mája 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Zdravotný certifikát

Image

Image

Image


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 484/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hypotetický kapitál centrálnej protistrany podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 50a ods. 4 tretí pododsek a článok 50c ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2) podávajú inštitúcie usadené v Únii v súčasnosti raz za štvrťrok správu o dodržiavaní požiadaviek na vlastné zdroje. S cieľom minimalizovať nejednotnosť medzi referenčnými dátumami stanovenými pre inštitúcie a dátumami stanovenými pre centrálne protistrany na výpočet a oznamovanie informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu by referenčné dátumy stanovené pre centrálne protistrany mali pokrývať aspoň referenčné dátumy, ktoré už boli stanovené pre inštitúcie. Častejšie oznamovanie informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu by však zároveň umožnilo zohľadniť skutočnosť, že zúčtovací členovia usadení v tretích krajinách môžu mať stanovené odlišné dátumy pre oznamovanie informácií. Okrem toho sa môžu požiadavky na vlastné zdroje značne líšiť, a aby zúčtovací členovia a ich príslušné orgány mali aktualizovaný prehľad o uvedených požiadavkách, mohli by chcieť monitorovať tieto expozície častejšie než raz za štvrťrok.

(2)

Dátumy oznamovania informácií pre CCP by zvyčajne nemali byť neskôr než jeden týždeň po dátume výpočtu. Jeden týždeň poskytuje centrálnym protistranám dostatok času na to, aby pred oznámením požadovaných údajov vykonali všetky vnútorné kontroly a dokončili nevyhnutný schvaľovací proces. Ak bude mať centrálna protistrana plne automatizovaný systém, dátum pre oznamovanie informácií môže byť blízko k dátumu výpočtu. V súčasnosti však centrálne protistrany nemusia byť schopné dokončiť celý postup v tejto lehote, a preto by mohlo byť potrebné, aby vytvorili svoje vnútorné postupy a infraštruktúru, aby to mohli docieliť. Na základe uvedeného by malo byť zavedené prechodné ustanovenie, ktoré poskytne centrálnym protistranám dostatok času na vytvorenie potrebných vnútorných postupov a infraštruktúry a súčasne na začatie oznamovania informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu svojim zúčtovacím členom.

(3)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 by straty z dôvodu zlyhania zúčtovacieho člena boli najskôr pokryté počiatočnou maržou a príspevkom samotného člena, ktorý zlyhal, do fondu pre prípad zlyhania. Ak sa ukáže, že sú nedostatočné, budú straty pokryté predfinancovanými finančnými zdrojmi, ktoré poskytli centrálne protistrany ako príspevok pre prípad uplatnenia postupnosti pri zlyhaní, a príspevkami členov, ktorí nezlyhali, do vopred financovaného fondu pre prípad zlyhania. Počas tohto obdobia by mala byť frekvencia oznamovania informácií zvýšená, aby mali ostatní zúčtovací členovia, ktorí nezlyhali, a príslušné orgány všetky aktuálne informácie týkajúce sa hypotetického kapitálu potrebné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje zúčtovacích členov. Centrálne protistrany by mali mať technické kapacity a vnútorné postupy na účely výpočtu a poskytnutia informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu za uvedených stresových situácií.

(4)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musí centrálna protistrana doplniť svoje predfinancované vlastné finančné zdroje v postupnosti pri zlyhaní do jedného mesiaca. Z tohto dôvodu by mala byť frekvencia výpočtu a oznamovania informácií v týchto situáciách vyššia, než je bežné. Denné oznamovanie informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu by bolo menej zmysluplné, pretože stanovenie celkového objemu strát z dôvodu zlyhania zúčtovacieho člena si môže vyžadovať viac času. Vzhľadom na to, že príslušné orgány môžu čeliť širokej škále rôznych scenárov, mali by mať takisto možnosť požiadať v stresových obdobiach o zvýšenie frekvencie na základe posúdenia situácie, ktoré by malo zohľadniť mieru súčasného alebo predpokladaného vyčerpania predfinancovaných finančných zdrojov, ktoré má centrálna protistrana k dispozícii (poskytnutých ako príspevok samotnou centrálnou protistranou, ako aj zúčtovacími členmi). Vyššia frekvencia by sa mala uplatňovať až dovtedy, kým sa u uvedených zdrojov nedosiahnu úrovne požadované príslušnými právnymi predpismi.

(5)

Častá frekvencia oznamovania informácií v stresových obdobiach môže byť veľmi náročná vzhľadom na novo zavedenú požiadavku týkajúcu sa oznamovania informácií. To môže predstavovať aspoň pre niektoré centrálne protistrany problémy, pokiaľ ide o technické prevedenie. Na zmiernenie takejto situácie je vhodné, aby sa požiadavky týkajúce sa vyššej frekvencie oznamovania informácií uplatňovali k neskoršiemu dátumu. To umožní centrálnym protistranám zlepšiť svoje vnútorné postupy a modernizovať svoje systémy.

(6)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa zaoberajú výpočtom hypotetického kapitálu centrálnej protistrany a príslušným oznamovaním informácií. Na účely zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom uľahčiť komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim osobami, ktoré podliehajú uvedeným povinnostiam, je vhodné začleniť všetky príslušné vykonávacie technické predpisy vyžadované nariadením (EÚ) č. 648/2012 do jedného nariadenia.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(8)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 o stanovisko (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Frekvencia a dátumy výpočtu podľa článku 50a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

1.   Frekvencia výpočtu uvedeného v článku 50a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 je mesačná s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje možnosť stanovená v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, kedy je frekvencia týždenná alebo denná.

2.   Ak je frekvencia výpočtu uvedeného v odseku 1 mesačná, centrálna protistrana uplatňuje obe z týchto ustanovení:

a)

referenčné dni pre uvedený výpočet sú tieto:

31. január, 28. február (alebo 29. február v priestupnom roku), 31. marec, 30. apríl, 31. máj, 30. jún, 31. júl, 31. august, 30. september, 31. október, 30. november, 31. december;

b)

dňom, kedy centrálna protistrana vykonáva uvedený výpočet (deň výpočtu) je príslušne:

1. február, 1. marec, 1. apríl, 1. máj, 1. jún, 1. júl, 1. august, 1. september, 1. október, 1. november, 1. december, 1. január.

3.   Ak je frekvencia uvedená v odseku 1 týždenná alebo denná, deň prvého výpočtu pripadá na deň nasledujúci po dni žiadosti príslušného orgánu. Prvým referenčným dňom je deň žiadosti príslušného orgánu. Pre následné výpočty je referenčným dňom deň pred dňom výpočtu. V prípade týždenného výpočtu je časové rozpätie medzi dňami výpočtu 5 pracovných dní.

4.   Ak deň výpočtu pripadá na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, výpočet sa vykonáva nasledujúci pracovný deň.

Článok 2

Frekvencia, dátumy a jednotný formát oznamovania vyžadovaného podľa článkov 50c ods. 2 a článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012

1.   Frekvencia oznamovania vyžadovaná podľa článku 50c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a prípadne podľa článku 89 ods. 5a tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 je mesačná s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje možnosť stanovená v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, kedy je frekvencia týždenná alebo denná.

2.   Ak je frekvencia oznamovania v súlade s odsekom 1 mesačná, dátum oznamovania je do piatich pracovných dní od dňa výpočtu stanoveného v článku 1 alebo skôr, ak je to možné.

3.   Ak je frekvencia oznamovania podľa odseku 1 denná alebo týždenná, dátumom oznamovania je deň nasledujúci po dni výpočtu.

4.   Ak dátum oznamovania pripadá na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, dátumom oznamovania je nasledujúci pracovný deň.

5.   Centrálne protistrany oznamujú informácie uvedené v odseku 1 s použitím vzoru uvedeného v prílohe I (Informácie týkajúce sa hypotetického kapitálu) vypĺňaného v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe II (Pokyny pre oznamovanie informácií týkajúcich sa hypotetického kapitálu).

Článok 3

Podmienky pre vyššie frekvencie výpočtu a oznamovania v súlade s článkom 50a ods. 3 a článkom 50c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

1.   Príslušné orgány inštitúcie konajúcej ako zúčtovací člen môžu v jednej z nasledujúcich situácií od ktorejkoľvek centrálnej protistrany, v ktorej uvedená inštitúcia koná ako zúčtovací člen, požadovať, aby urobila výpočet uvedený v článku 1 ods. 1 a vykonala oznámenie uvedené v článku 2 ods. 1 s dennou alebo týždennou frekvenciou:

a)

ak je centrálna protistrana po zlyhaní jedného zúčtovacieho člena v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 povinná použiť akúkoľvek časť predfinancovaných finančných zdrojov, ktoré poskytla ako príspevok pre prípad uplatnenia postupnosti pri zlyhaní;

b)

ak je centrálna protistrana po zlyhaní jedného zúčtovacieho člena v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 povinná použiť príspevky zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, do fondu pre prípad zlyhania.

2.   Príslušné orgány sa rozhodujú medzi dennou a týždennou frekvenciou stanovenou v odseku 1 na základe miery súčasného alebo predpokladaného vyčerpania predfinancovaných finančných zdrojov.

3.   Ak príslušné orgány požadujú od centrálnej protistrany vyššiu frekvenciu výpočtu a oznamovania v súlade s ods. 1 písm. a), vyššia frekvencia sa uplatňuje až dovtedy, kým predfinancované finančné zdroje, ktoré poskytla centrálna protistrana ako príspevok pre prípad uplatnenia postupnosti pri zlyhaní, opätovne nedosiahnu úrovne stanovené v článku 35 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 153/2013 (4).

4.   Ak príslušné orgány požadujú od centrálnej protistrany vyššiu frekvenciu výpočtu a oznamovania v súlade s ods. 1 písm. b), vyššia frekvencia sa uplatňuje až dovtedy, kým príspevky členov centrálnej protistrany, ktorí nezlyhali, do fondu pre prípad zlyhania, opätovne nedosiahnu úrovne stanovené v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Článok 4

Prechodné ustanovenie

Odchylne od článku 2 ods. 2 oznamujú centrálne protistrany informácie uvedené v uvedenom odseku počas obdobia od dátumu uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra 2014 najneskôr do pätnástich pracovných dní po referenčnom dni alebo skôr, ak je to možné.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. júna 2014 s výnimkou článku 1 ods. 3, článku 2 ods. 3 a článku 3, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 41).


PRÍLOHA I

Informácie týkajúce sa hypotetického kapitálu

ID

Položka

Odkazy na právne predpisy

Suma

10

Centrálna protistrana

 

20

Identifikátor fondu pre prípad zlyhania

Článok 50c ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

30

Dátum výpočtu

Článok 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 484/2014

 

40

Hypotetický kapitál (KCCP)

Článok 50c ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

50

Súčet predfinancovaných príspevkov (DFCM)

Článok 50c ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

60

Výška predfinancovaných finančných zdrojov, ktoré má použiť pred použitím príspevkov ostatných zúčtovacích členov do fondu pre prípad zlyhania (DFCCP)

Článok 50c ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

70

Celkový počet zúčtovacích členov (N)

Článok 50c ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

80

Faktor koncentrácie (β)

Článok 50c ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 

90

Celková počiatočná marža

Článok 89 ods. 5a tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 648/2012

 


PRÍLOHA II

POKYNY PRE OZNAMOVANIE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA HYPOTETICKÉHO KAPITÁLU

1.   Táto príloha obsahuje ďalšie pokyny pre tabuľku uvedenú v prílohe I.

VŠEOBECNÉ POKYNY

2.   Frekvencia

2.1.   Oznámenie informácií vypracované podľa vzoru sa predkladá s frekvenciou stanovenou v článku 1 tohto nariadenia.

3.   Dátumy zasielania

3.1.   Dátumy zasielania sú stanovené v článku 2.

POKYNY K VZOROM

4.   Pravidlá používania znamienok

4.1.   Všetky sumy sa vykazujú ako kladné čísla.

4.2.   Na účely vyplnenia vzorov sa zohľadňujú tieto formáty a odkazy na právne predpisy:

ID vzoru

Pokyny

10

Názov centrálnej protistrany (CCP)

Formát

Text, ľubovoľný počet znakov

20

Identifikátor fondu pre prípad zlyhania

Odkazy na právne predpisy

článok 50c ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Pokyny

Ak má centrálna protistrana viac ako jeden fond pre prípad zlyhania, oznamuje v súlade s článkom 50c ods. 1 informácie podľa prvého pododseku uvedeného článku pre každý fond pre prípad zlyhania samostatne.

Formát

Text, ľubovoľný počet znakov

Výpočet

Žiadny

30

Dátum výpočtu

Odkazy na právne predpisy

Článok 1 ods. 2 tohto nariadenia

Poznámka

Dátum výpočtu v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia v závislosti od požadovanej frekvencie.

Formát

RRRR-MM-DD

Štvormiestny rok, pomlčka, dvojmiestny mesiac, pomlčka, dvojmiestny deň

Výpočet

Žiadny

40

Hypotetický kapitál (KCCP)

Odkazy na právne predpisy

Článok 50c ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Pokyny

Mena, v ktorej sa vykazuje, je uvedená použitím kódu meny podľa ISO 4217, po ktorom nasleduje medzera a príslušná suma. Čísla možno zaokrúhliť s chybou pri zaokrúhlení menšou než 1 %.

Formát

Kód ISO suma

Výpočet

Hypotetický kapitál sa vypočítava podľa článku 50a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

50

Súčet predfinancovaných príspevkov (DFCM)

Odkazy na právne predpisy

Článok 50c ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Výpočet

Predfinancované príspevky sa vypočítavajú ako súčet predfinancovaných príspevkov zúčtovacieho člena podľa článku 308 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Pokyny

Mena, v ktorej sa vykazuje, je uvedená použitím kódu meny podľa ISO 4217, po ktorom nasleduje medzera a príslušná suma. Čísla možno zaokrúhliť s chybou pri zaokrúhlení menšou než 1 %.

Formát

Kód ISO suma

60

Výška predfinancovaných finančných zdrojov, ktoré je nutné použiť pred použitím príspevkov ostatných zúčtovacích členov do fondu pre prípad zlyhania (DFCCP)

Odkazy na právne predpisy

Článok 50c ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Výpočet

Súčet predfinancovaných príspevkov všetkých zúčtovacích členov centrálnej protistrany sa vypočítava podľa článku 308 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Pokyny

Mena, v ktorej sa vykazuje, je uvedená použitím kódu meny podľa ISO 4217, po ktorom nasleduje medzera a príslušná suma. Čísla možno zaokrúhliť s chybou pri zaokrúhlení menšou než 1 %.

Formát

Kód ISO suma

70

Celkový počet zúčtovacích členov (N)

Odkazy na právne predpisy

Článok 50c ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Výpočet

Počet zúčtovacích členov centrálnej protistrany.

Formát

Celé číslo

80

Faktor koncentrácie (β)

Odkazy na právne predpisy

Článok 50c ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Výpočet

Faktor koncentrácie sa vypočítava podľa článku 50d písm. c) nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Pokyny

Mena, v ktorej sa vykazuje, je uvedená použitím kódu meny podľa ISO 4217, po ktorom nasleduje medzera a príslušná suma. Čísla možno zaokrúhliť s chybou pri zaokrúhlení menšou než 1 %.

Formát

Kód ISO suma

90

Celková počiatočná marža

Odkazy na právne predpisy

Článok 89 ods. 5a tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Výpočet

Celková počiatočná marža, ktorú prijala centrálna protistrana od svojich zúčtovacích členov, sa vypočítava podľa článkov 24 až 27 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 153/2013.

Pokyny

Tieto informácie sa oznamujú len v príslušných prípadoch. Mena, v ktorej sa vykazuje, je uvedená použitím kódu meny podľa ISO 4217, po ktorom nasleduje medzera a príslušná suma. Čísla možno zaokrúhliť s chybou pri zaokrúhlení menšou než 1 %.

Formát

Kód ISO suma


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 485/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu 91/414/EHS (2) na účinné látky, pre ktoré sa prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice pred 14. júnom 2011. V prípade Bacillus pumilus QST 2808 sú podmienky uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/253/EÚ (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Holandsku 3. decembra 2010 doručená od spoločnosti AgraQuest Inc., v súčasnosti Bayer CropScience, žiadosť o zaradenie účinnej látky Bacillus pumilus QST 2808 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Vykonávacím rozhodnutím 2011/253/EÚ sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o používanie navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 8. mája 2012 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 26. júla 2013 predložil úrad Komisii svoje závery (4) z hodnotenia účinnej látky Bacillus pumilus QST 2808 z hľadiska rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a závery úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali ich 20. marca 2014 vo forme revíznej správy Komisie o Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom Bacillus pumilus QST 2808 možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a v článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby používania, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné Bacillus pumilus QST 2808 schváliť.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné stanoviť určité podmienky a obmedzenia. Je najmä vhodné požadovať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(7)

Pred schválením by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(8)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, by však vzhľadom na špecifickú situáciu spôsobenú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 malo platiť nasledujúce. Členským štátom by sa po schválení mala poskytnúť šesťmesačná lehota na preskúmanie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich Bacillus pumilus QST 2808. Členské štáty by podľa potreby mali autorizácie zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a vyhodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(9)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (5) do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich autorizácií môžu nastať komplikácie, pokiaľ ide o prístup k údajom. Aby sa predišlo ďalším komplikáciám, je podľa všetkého potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ autorizácie preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov autorizácií v porovnaní so smernicami, ktoré sa prijali doteraz a ktorými sa mení príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (6) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty v prípade potreby do 28. februára 2015 zmenia alebo zrušia existujúce autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom Bacillus pumilus QST 2808 ako účinnej látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok vymedzených v stĺpci osobitných ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ autorizácie má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý autorizovaný prípravok na ochranu rastlín s obsahom Bacillus pumilus QST 2808 buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. augusta 2014 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, a to v súlade s jednotnými zásadami, ako sa uvádza v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec osobitných ustanovení v prílohe I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom Bacillus pumilus QST 2808 ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu najneskôr do 29. februára 2016, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom Bacillus pumilus QST 2808 ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo zrušia autorizáciu do 29. februára 2016 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo zrušenie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/253/EÚ z 26. apríla 2011, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia látok metobromurón, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2011, s. 13).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(8):3346. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(5)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patent culture collection v Peoria, Illinois, USA pod referenčným číslom B-30087.

neuvádza sa

≥ 1 × 1012 JTK/kg

1. septembra 2014

31. augusta 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Bacillus pumilus QST 2808, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. marca 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane prevádzkovateľov a pracovníkov, pričom berú do úvahy, že látku Bacillus pumilus QST 2808 treba považovať za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

identifikáciu aminocukru produkovaného Bacillus pumilus QST 2808;

b)

analytické údaje o obsahu tohto aminocukru vo výrobných šaržiach.

Žiadateľ musí predložiť tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. augusta 2016.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov,

identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patent culture collection v Peoria, Illinois, USA pod referenčným číslom B-30087

neuvádza sa

≥ 1 × 1012 JTK/kg

1. septembra 2014

31. augusta 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Bacillus pumilus QST 2808, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. marca 2014.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane prevádzkovateľov a pracovníkov, pričom berú do úvahy, že látku Bacillus pumilus QST 2808 treba považovať za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

identifikáciu aminocukru produkovaného Bacillus pumilus QST 2808;

b)

analytické údaje o obsahu tohto aminocukru vo výrobných šaržiach.

Žiadateľ musí predložiť tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. augusta 2016.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/70


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 486/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa zrušuje schválenie účinnej látky fenbutatín-oxid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 druhú alternatívu a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 2011/30/EÚ (2) bol fenbutatín-oxid zaradený medzi účinné látky v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS (3) s podmienkou, že príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ, na ktorého žiadosť bol fenbutatín-oxid medzi tieto látky zaradený, poskytol ďalšie potvrdzujúce informácie o genotoxikologickom potenciáli a ekotoxikologickej relevancii nečistoty SD 31723, ako aj o spektrách, stabilite pri skladovaní a metódach analýzy v zmesi do 31. mája 2013.

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Žiadateľ, na ktorého žiadosť došlo k schváleniu fenbutatín-oxidu, nepredložil žiadne potvrdzujúce informácie do stanovenej lehoty 31. mája 2013. O svojom zámere nepredložiť tieto informácie Komisiu informoval listom z 27. júna 2013.

(4)

V dôsledku toho je vhodné zrušiť schválenie fenbutatín-oxidu.

(5)

Smernica Komisie 2011/30/ES by sa preto mala zrušiť.

(6)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na zrušenie autorizácií pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom fenbutatín-oxidu.

(8)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom fenbutatín-oxidu, v prípade ktorých členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akúkoľvek dobu odkladu, toto obdobie by malo uplynúť najneskôr osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zrušenie schválenia

Schválenie účinnej látky fenbutatín-oxid sa zrušuje.

Článok 2

Zrušenie smernice Komisie 2011/30/EÚ

Smernica Komisie 2011/30/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa vypúšťa riadok 331 týkajúci sa fenbutatín-oxidu.

Článok 4

Prechodné opatrenia

Členské štáty zrušia autorizácie pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenbutatín-oxid do 2. decembra 2014.

Článok 5

Doba odkladu

Akákoľvek doba odkladu, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, je čo najkratšia a uplynie najneskôr 2. decembra 2015.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2011/30/EÚ zo 7. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenbutatín-oxid medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2011, s. 14).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 487/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, metrafenón, pirimikarb, rimsulfurón, spinosad, tiametoxám, tolklofosmetyl a tritikonazol

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sú uvedené účinné látky, ktoré sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnosť schválení účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, metrafenón, pirimikarb, rimsulfurón, spinosad, tiametoxám, tolklofosmetyl a tritikonazol uplynie 31. januára 2017. Boli predložené žiadosti o obnovenie schválenia týchto účinných látok. Keďže sa na uvedené účinné látky uplatňujú požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 (3), je potrebné poskytnúť žiadateľom dostatok času na dokončenie postupu obnovenia v súlade s uvedeným nariadením. V dôsledku toho platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia ich schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď nebola predložená doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo najskorší dátum po ňom.

(5)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu nie je obnovené, pretože nie sú splnené kritériá na schválenie, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho, že schválenie danej účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, čo bude neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 123, klodinafop, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

2.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 124, pirimikarb, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

3.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 125, rimsulfurón, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

4.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 126, tolklofosmetyl, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

5.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 127, tritikonazol, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

6.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 137, metrafenón, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

7.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

8.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 139, spinosad, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.

9.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 140, tiametoxám, sa dátum „31. januára 2017“ nahrádza dátumom „30. apríla 2018“.


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/75


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 488/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách.

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „skupina CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA) prijala 30. januára 2009 stanovisko o kadmiu v potravinách (3). V uvedenom stanovisku EFSA stanovil prípustný týždenný príjem kadmia (tolerable weekly intake,TWI) vo výške 2,5 μg/kg telesnej hmotnosti. Vo svojom „Stanovisku k prípustnému týždennému príjmu kadmia“ (4) EFSA zohľadnil posúdenie rizika, ktoré nedávno uskutočnil Spoločný výbor odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA) (5) a potvrdil TWI vo výške 2,5 μg/kg telesnej hmotnosti.

(3)

Skupina CONTAM vo vedeckom stanovisku o kadmiu v potravinách dospela k záveru, že v európskych krajinách sa priemerná expozícia kadmiu prostredníctvom výživy blíži k hodnote TWI vo výške 2,5 μg/kg telesnej hmotnosti alebo ju mierne prevyšuje. V niektorých podskupinách obyvateľstva môže expozícia kadmiu prostredníctvom potravy prevyšovať hodnotu TWI približne dvojnásobne. Skupina CONTAM ďalej dospela k záveru, že aj keď nie je pravdepodobné, že by expozícia jednotlivca na tejto úrovni mala nepriaznivé účinky na funkciu obličiek, mala by sa expozícia kadmiu na úrovni populácie znížiť.

(4)

Podľa vedeckého stanoviska o kadmiu v potravinách vypracovaného skupinou CONTAM patria do skupín potravín, ktoré v najväčšej miere prispievajú k expozícii kadmiu prostredníctvom výživy najmä vzhľadom na ich vysokú spotrebu, obilniny a výrobky z obilnín, zelenina, orechy a strukoviny, škrobová koreňová zelenina alebo zemiaky a mäso a mäsové výrobky. Najvyššie koncentrácie kadmia boli zistené v potravinárskych komoditách, ako sú morské riasy, ryby a morské plody, čokoláda a potraviny pre osobitné výživové použitie, ako aj v hubách, olejnatých semenách a jedlých droboch.

(5)

V podrobnejšom posúdení expozície, ktoré uskutočnil úrad ESFA v rámci svojej vedeckej správy Expozícia európskej populácie kadmiu prostredníctvom výživy (Cadmium dietary exposure in the European population) (6) s použitím novej komplexnej databázy spotreby potravín, ktorá zahŕňa aktualizované údaje o spotrebe potravín v rôznych členských štátoch a v rôznych vekových skupinách populácie, sú uvedené podrobnejšie informácie o konkrétnych potravinárskych komoditách, ktoré sa podieľajú na expozícii v jednotlivých vekových skupinách. V prípade dospelých sa na expozícii podieľa škrobová koreňová zelenina, obilniny a výrobky z obilnín a zelenina a zeleninové výrobky. V prípade detí a adolescentov má hlavný podiel na expozícii škrobová koreňová zelenina, obilniny a výroky z obilnín a cukor a cukrovinky, zatiaľ čo v prípade dojčiat a batoliat je to najviac škrobová koreňová zelenina a hľuzová zelenina, obilniny a výrobky obilnín, zelenina a výrobky zo zeleniny, mlieko a mliečne výrobky a potraviny pre dojčatá a malé deti. Z podrobnejšieho posúdenia expozície vyplýva, že celková expozícia nie je výsledkom len malého počtu hlavných zdrojov, ale podieľa sa na nej celý rad rôznych skupín potravín.

(6)

V prípade kadmia boli stanovené maximálne hodnoty jeho obsahu v mnohých potravinách vrátane obilnín, zeleniny, mäsa, rýb, morských plodov, drobov a výživových doplnkov. V prípade niektorých potravín, ktoré sú významnými zdrojmi expozície určitých skupín populácie (čokoláda a výrobky z kakaa, potraviny pre dojčatá a malé deti) ešte neboli stanovené maximálne hodnoty obsahu. Je preto potrebné stanoviť maximálne hodnoty obsahu kadmia v týchto potravinách.

(7)

Maximálne hodnoty obsahu kontaminantov sú stanovené v súlade so zásadou ALARA („na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni“) tak pre komodity, v prípade ktorých už existujú maximálne hodnoty obsahu kadmia (ako je zelenina, mäso, ryby, morské plody, droby a výživové doplnky), ako aj pre komodity, v prípade ktorých sú maximálne hodnoty obsahu novostanovené (ako sú výrobky z kakaa a čokolády) pri použití údajov o výskyte a modelov spotreby potravín občanov Európskej únie.

(8)

Čokoláda a kakaový prášok predávané konečnému spotrebiteľovi môžu obsahovať vysoké hodnoty obsahu kadmia a sú významným zdrojom ľudskej expozície. Často ich konzumujú deti, napríklad čokoládu ako takú alebo ako sladený kakaový prášok používaný v kakaových nápojoch. Pri stanovovaní maximálnych hodnôt obsahu kadmia by sa mali vziať do úvahy údaje o výskyte v prípade rôznych druhov čokolády a kakaového prášku predávaných konečnému spotrebiteľovi. Keďže maximálne hodnoty obsahu kadmia vo výrobkoch z kakaa súvisia s ich obsahom kakaa, je vhodné stanoviť rôzne maximálne hodnoty obsahu kadmia v prípade výrobkov obsahujúcich rôzne percentuálne podiely kakaa. Tým by sa malo zabezpečiť, aby maximálne hodnoty obsahu spĺňali aj čokolády s vyšším percentuálnym podielom kakaa.

(9)

V niektorých regiónoch krajín produkujúcich kakao môžu byť hodnoty obsahu kadmia v pôde prirodzene vysoké. Preto by sa pri stanovovaní maximálnych hodnôt obsahu kadmia mali brať do úvahy údaje o výskyte kakaa a výrobkov z čokolády z krajín s vysokými hodnotami obsahu kadmia v pôde.

(10)

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa významne prispievajú k expozícii dojčiat a malých detí kadmiu. Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vyrábaná z čistých sójových bielkovinových izolátov alebo zo zmesi týchto izolátov s bielkovinami z kravského mlieka môže obsahovať vyššie hodnoty obsahu kadmia ako výrobky na báze mlieka, keďže sójové bôby prirodzene prijímajú kadmium z pôdy. Dojčenská výživa na báze sóje je významnou alternatívou pre dojčatá trpiace neznášanlivosťou laktózy, preto sa musí zabezpečiť jej dostatočné dodávanie na trh. Je preto vhodné stanoviť vyššie maximálne hodnoty obsahu pre výrobky na báze sóje.

(11)

Potraviny vyrobené zo spracovaných obilnín a iná detská výživa pre dojčatá a malé deti sú významným zdrojom expozície kadmiu dojčiat a malých detí. V prípade potravín vyrobených zo spracovaných obilnín a inej detskej výživy by sa preto mala stanoviť osobitná maximálna hodnota kadmia.

(12)

Znížená expozícia veľmi zraniteľnej skupiny spotrebiteľov by sa mohla dosiahnuť stanovením maximálnej hodnoty obsahu kadmia v prípade určitých kategórií potravín na osobitné výživové účely (napr. potraviny na osobitné medicínske účely pre dojčatá). Pri absencii údajov s cieľom nahradiť takúto maximálnu hodnotu obsahu by sa mali zozbierať údaje o výskyte, s cieľom možného stanovenia špecifickej maximálnej hodnoty obsahu v budúcnosti.

(13)

V prípade určitej špecifickej zeleniny (kozia brada, paštrnák, zeler, chren) je dodržanie existujúcich maximálnych hodnôt obsahu zložité a údaje o výskyte poskytnuté členskými štátmi ukazujú, že prirodzené pozaďové hodnoty sú vyššie a porovnateľné s hodnotami v prípade zeleru buľvového. Keďže spotreba týchto komodít je nízka a účinky na expozíciu ľudí sú zanedbateľné, je vhodné zvýšiť maximálne hodnoty obsahu kadmia v prípade kozej brady, paštrnáku, zeleru a chrenu na hodnoty zeleru buľvového.

(14)

V súčasnosti platí pre určité druhy rýb výnimka zo štandardnej maximálnej hodnoty obsahu pre ryby vo výške 0,05 mg/kg. V prípade druhov rýb pelamída atlantická (Sarda sarda), moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris), úhor (Anguilla anguilla), parmica šedá (Mugil labrosus labrosus), stavrida ostroboká (Trachurus species), luvar (Luvarus imperialis), sardinky druhu Sardinops (Sardinops species) a morský jazyk (Dicologoglossa cuneata) nové údaje o výskyte ukazujú, že výnimka už nie je potrebná a že štandardnú maximálnu hodnotu obsahu možno dosiahnuť dodržiavaním správnych rybolovných praktík. Pre uvedené druhy rýb už preto nie sú potrebné špecifické maximálne hodnoty.

(15)

V prípade tuniaka makrelovitého (Auxis species), sardely európskej (Engraulis species) a mečiara veľkého (Xiphias gladius) nové údaje o výskyte ukazujú, že nižšie maximálne hodnoty obsahu možno dosiahnuť dodržiavaním správnych rybolovných praktík. V prípade týchto rýb by sa preto mali prispôsobiť maximálne hodnoty obsahu.

(16)

V prípade sardiniek európskych (Sardina pilchardus) a hlaváčovitej ryby (Sicyopterus lagocephalus) nové údaje o výskyte ukazujú, že dodržanie maximálnych hodnôt obsahu je zložité, keďže prirodzené pozaďové hodnoty môžu byť vyššie. V prípade obidvoch týchto druhov rýb je spotreba nízka a má zanedbateľné účinky na expozíciu ľudí. Na zabezpečenie dodávok trhu je preto vhodné stanoviť vyššie maximálne hodnoty obsahu pre tieto dva druhy rýb.

(17)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Členským štátom a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov by sa mala poskytnúť lehota na prispôsobenie sa novým maximálnym hodnotám stanoveným v tomto nariadení pre výrobky z kakaa a pre potraviny pre dojčatá a malé deti. Uplatňovanie maximálnych hodnôt kadmia by sa preto malo odložiť.

(19)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Maximálne hodnoty obsahu kadmia stanovené v bodoch 3.2.19 a 3.2.20 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 v znení zmenenom týmto nariadením sa uplatňujú od 1. januára 2015. Potraviny, ktoré nespĺňajú tieto maximálne hodnoty obsahu, ktoré sú v súlade so zákonom uvedené na trh pred 1. januárom 2015, sa môžu naďalej predávať po uvedenom dátume až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo do dátumu spotreby.

2.   Maximálne hodnoty obsahu kadmia stanovené v bodoch 3.2.7 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 v znení zmenenom týmto nariadením sa uplatňujú od 1.januára 2019. Potraviny, ktoré nespĺňajú tieto maximálne hodnoty obsahu, ktoré sú v súlade so zákonom uvedené na trh pred 1. januárom 2019, sa môžu naďalej predávať po uvedenom dátume až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo do dátumu spotreby.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Vedecké stanovisko týkajúce sa kadmia v potravinách, ktoré na žiadosť Európskej komisie vypracovala Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci. The EFSA Journal (2009) 980, 1 -139.

(4)  Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain – CONTAM); Vedecké stanovisko k prípustnému týždennému príjmu kadmia. EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 s] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Séria WHO 64 o prídavných látkach v potravinách, 73. stretnutie Spoločného výboru odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA), Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva, 2011.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Cadmium dietary exposure in the European population. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012 10(1):2551. [37 s] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. K dispozícii online na adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení takto:

1.

Pododdiel 3.2. (Kadmium) sa nahrádza takto:

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Zelenina a ovocie s výnimkou koreňovej a hľuzovej zeleniny, listovej zeleniny, čerstvých byliniek, stonkovej zeleniny, húb a morských rias (27)

0,050

3.2.2

Koreňová a hľuzová zelenina (okrem zeleru buľvového, paštrnáku, kozej brady a chrenu), stonková zelenina (okrem zeleru) (27). V prípade zemiakov sa maximálne hodnoty obsahu uplatňujú na ošúpané zemiaky.

0,10

3.2.3

Listová zelenina, čerstvé bylinky, listová zelenina, zeler, zeler buľvový, paštrnák, kozia brada, chren a tieto huby (27): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,20

3.2.4

Huby, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Zrná obilnín s výnimkou pšenice a ryže

0,10

3.2.6

zrná pšenice, zrná ryže

pšeničné otruby a pšeničné klíčky

sójové bôby

0,20

3.2.7

Tieto špecifické výrobky z kakaa a čokolády (49)

 

mliečna čokoláda s < 30 % celkovej kakaovej sušiny,

0,10 od 1. januára 2019

čokoláda s < 50 % celkovej kakaovej sušiny, mliečna čokoláda s ≥ 30 % celkovej kakaovej sušiny,

0,30 od 1. januára 2019

čokoláda s ≥ 50 % celkovej kakaovej sušiny,

0,80 od 1. januára 2019

kakaový prášok predávaný konečnému spotrebiteľovi alebo ako zložka sladeného kakaového prášku predávaného konečnému spotrebiteľovi (čokoládový nápoj)

0,60 od 1. januára 2019

3.2.8

Mäso (okrem vedľajších jatočných produktov) z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny (6)

0,050

3.2.9

Konské mäso okrem vedľajších jatočných produktov (6)

0,20

3.2.10

Pečeň z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (6)

0,50

3.2.11

Obličky z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (6)

1,0

3.2.12

Svalovina z rýb (24) (25), s výnimkou druhov uvedených v bodoch 3.2.13, 3.2.14 a 3.2.15

0,050

3.2.13

Svalovina týchto rýb (24) (25):

makrela (Scomber species), tuniak (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), hlaváčovitá ryba (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Svalovina týchto rýb (24) (25):

tuniak makrelovitý (Auxis species)

0,15

3.2.15

Svalovina týchto rýb (24) (25):

 

sardela (Engraulis species)

 

mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

 

sardinka európska (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Kôrovce (26): svalovina z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) svalovina z končatín

0,50

3.2.17

Výživové doplnky (26)

1,0

3.2.18

Hlavonožce (bez vnútorností) (26)

1,0

3.2.19

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa, (8) (29)

 

dojčenská výživa v prášku vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

0,010 od 1. januára 2015

tekutá dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

0,005 od 1. januára 2015

dojčenská výživa v prášku vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

0,020 od 1. januára 2015

tekutá dojčenská výživa vyrobená zo sójových samotných bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

0,010 od 1. januára 2015

3.2.20

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (3) (29)

0,040 od 1. januára 2015

3.2.21

Výživové doplnky (39) okrem výživových doplnkov uvedených v bode 3.2.22

1,0

3.2.22

Výživové doplnky (39) pozostávajúce výlučne alebo najmä zo sušených morských rias, z výrobkov vyrobených zo sušených rias alebo zo sušených dvojchlopňových mäkkýšov

3,0“

2.

Do poznámky na konci textu č. (26) sa dopĺňa táto veta: „V prípade hrebeňovky veľkej (Pecten maximus) sa maximálna úroveň obsahu uplatňuje iba na priťahovač a gonádu.“

3.

Pridáva sa nasledujúca poznámka na konci textu:

„(49):

V prípade špecifických výrobkov z kakaa a čokolády sa uplatňujú definície stanovené v bodoch A. 2, 3 a 4 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19).“


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/80


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 489/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

po informovaní členských štátov,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1796/1999 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike. Tieto opatrenia boli zachované nariadením Rady (ES) č. 1601/2001 (3) a nariadením Rady (ES) č. 1858/2005 (4).

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 400/2010 (5) Rada po prešetrení zameranom na obchádzanie opatrení na základe článku 13 základného nariadenia rozšírila antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike na dovoz rovnakého výrobku zasielaného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kórejskej republike. Tým istým nariadením sa niektorým kórejským vyvážajúcim výrobcom udelila výnimka z týchto rozšírených opatrení.

(3)

V súčasnosti platné opatrenia predstavujú antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 102/2012 (6) na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia, zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 558/2012 (7) (ďalej len „platné opatrenia“).

B.   POSTUP

1.   Začatie konania

(4)

Komisii bola doručená žiadosť o výnimku z platných opatrení podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Žiadosť podala spoločnosť Line Metal Co. Ltd (ďalej len „spoločnosť Line Metal“), ktorá je výrobcom v Kórejskej republike, a týkala sa možnosti oslobodiť spoločnosť Line Metal od platných opatrení.

(5)

Po preskúmaní dôkazov predložených spoločnosťou Line Metal, po porade s členskými štátmi, a po tom, ako výrobné odvetvie Únie dostalo možnosť vyjadriť svoje pripomienky, Komisia začala 28. augusta 2013 prešetrovanie podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 806/2013 (8) (ďalej len „nariadenie o začatí preskúmania“).

(6)

Nariadením o začatí preskúmania sa zrušilo antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 102/2012 vo vzťahu k dovozu prešetrovaného výrobku zasielaného z Kórejskej republiky a vyrábaného spoločnosťou Line Metal. Okrem toho sa článkom 3 nariadenia o začatí preskúmania colným orgánom nariadilo, aby prijali príslušné opatrenia na registrovanie dovozu v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania

(7)

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú oceľové laná a káble vrátane uzavretých lán s výnimkou lán a káblov z nehrdzavejúcej ocele, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo zasielaných z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“), v súčasnosti zaradený pod číselné kódy KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813).

3.   Sledované obdobie

(8)

Sledované obdobie trvalo od 1. júla 2012 do 30. júna 2013. Na prešetrenie akýchkoľvek zmien v štruktúre obchodu sa zhromaždili údaje za obdobie od roku 2008 do konca sledovaného obdobia.

4.   Prešetrovanie

(9)

Komisia o začatí preskúmania oficiálne upovedomila spoločnosť Line Metal, ako aj zástupcov Kórejskej republiky. Zainteresované strany boli vyzvané, aby sa vyjadrili a boli informované o možnosti požiadať o vypočutie. Žiadna taká žiadosť nebola doručená.

(10)

Komisia zaslala spoločnosti Line Metal dotazník a dostala ho vyplnený v stanovenej lehote. Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely preskúmania. V priestoroch spoločnosti Line Metal sa vykonali overovacie návštevy.

C.   ZISTENIA

(11)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že spoločnosť Line Metal nebola prepojená so žiadnym z čínskych vývozcov alebo výrobcov podliehajúcim platným antidumpingovým opatreniam a nevyvážala výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie počas obdobia prešetrovania zameraného na obchádzanie antidumpingových opatrení, ktoré viedlo k uloženiu rozšírených opatrení, t. j. od 1. júla 2008 do 30. júna 2009. Prvý vývoz výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, spoločnosti Line Metal sa uskutočnil po rozšírení opatrení na Kórejskú republiku.

(12)

Spracovateľské činnosti spoločnosti Line Metal je možné považovať za kompletizačnú a montážnu činnosť v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Spoločnosť Line Metal nakupuje doma vyrábaný oceľový valcovaný drôt, ale takisto ho dováža z Čínskej ľudovej republiky. Tento drôt sa následne v priestoroch spoločnosti v Kórejskej republike ťahá, splieta a uzatvára. Hotový výrobok sa predáva na domácom trhu a vyváža sa do Spojených štátov a Únie.

(13)

Počas sledovaného obdobia predstavoval podiel čínskych surovín viac ako 60 % celkovej hodnoty častí konečného výrobku. Z tohto dôvodu bolo nutné vykonať skúšku pridanej hodnoty podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Táto skúška preukázala, že hodnota pridaná k dielom dovezeným z Čínskej ľudovej republiky počas montážnej a kompletizačnej činnosti je vyššia ako 25 % výrobných nákladov. Pri výrobných činnostiach spoločnosti Line Metal sa nezistilo, že obchádzajú opatrenia podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(14)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že spoločnosť Line Metal nenakupovala hotový výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, z Čínskej ľudovej republiky na účely jeho ďalšieho predaja alebo prekládky do Únie, a že spoločnosť je schopná odôvodniť celý svoj vývoz počas sledovaného obdobia.

(15)

Vo svetle zistení opísaných v odôvodneniach 11 až 14 Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Line Metal neobchádza platné antidumpingové opatrenia vzťahujúce sa na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike.

(16)

O uvedených zisteniach bola informovaná spoločnosť Line Metal a výrobné odvetvia Únie, ktorým bola poskytnutá možnosť predložiť pripomienky. Zaslané pripomienky sa v odôvodnených prípadoch zohľadnili.

D.   ÚPRAVA ZOZNAMU SPOLOČNOSTÍ S VÝNIMKOU Z PLATNÝCH OPATRENÍ

(17)

V súlade s uvedenými zisteniami by sa spoločnosť Line Metal mala pridať na zoznam spoločností, ktoré sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého vykonávacím nariadením (EÚ) č. 102/2012.

(18)

Ako je stanovené v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 400/2010, uplatnenie výnimky je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe k uvedenému nariadeniu, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, naďalej sa uplatňuje antidumpingové clo.

(19)

Výnimka z rozšírených opatrení na dovoz oceľových lán a káblov vyrábaných spoločnosťou Line Metal sa udeľuje na základe zistení tohto preskúmania. Táto výnimka sa preto vzťahuje výlučne na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky a vyrábaných uvedenou konkrétnou právnickou osobou. Na dovoz oceľových lán a káblov, ktoré vyrába akákoľvek spoločnosť, ktorej názov nie je konkrétne uvedený v článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 102/2012 v znení zmien, vrátane vyrábaných subjektmi prepojenými so spoločnosťami tam konkrétne uvedenými, sa toto oslobodenie nevzťahuje a tento dovoz by mal podliehať sadzbe zvyškového cla uloženého uvedeným nariadením.

(20)

Preskúmanie nových vývozcov by sa malo ukončiť a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 102/2012 v znení zmien by sa malo zmeniť tak, aby bola spoločnosť Line Metal zahrnutá v tabuľke uvedenej v článku 1 ods. 4,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka uvedená v článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 102/2012, zmenenom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 558/2012, sa nahrádza touto tabuľkou:

„Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Kórejská republika

Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969“

Článok 2

Colným orgánom sa nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu vykonávanú podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 806/2013. Za takto registrovaný dovoz sa nesmie vyberať antidumpingové clo.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1796/1999 z 12. augusta 1999 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere uloženého dočasného cla na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Maďarsku, Indii, Mexiku, Poľsku, Južnej Afrike a Ukrajine a o ukončení antidumpingového konania súvisiaceho s dovozmi s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1601/2001 z 2. augusta 2001 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného antidumpingového cla uloženého na dovozy niektorých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Českej republike, Rusku, Thajsku a Turecku (Ú. v. ES L 211, 4.8.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1858/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indii, Južnej Afrike a na Ukrajine po preskúmaní uplynutia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 400/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1858/2005 na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu zasielaného z Malajzie (Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, Moldavska a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, a ktorým sa ukončuje preskúmanie pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Južnej Afrike podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2012, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2012, s. 3).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 806/2013 z 26. augusta 2013 o začatí preskúmania vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, na účely zistenia možnosti udelenia výnimky z týchto opatrení jednému kórejskému vývozcovi, zrušenia existujúceho antidumpingového cla na dovoz od tohto vývozcu a podmienenia dovozu od tohto vývozcu registrácii (Ú. v. EÚ L 228, 27.8.2013, s. 1).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/84


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 490/2014

z 12. mája 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/86


ROZHODNUTIE RADY

z 6. mája 2014

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o prispôsobenie protokolu 3 k dohode (vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce) po pristúpení Chorvátska k Európskej únii

(2014/266/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Pojem „pôvodné výrobky“ a metódy administratívnej spolupráce sú stanovené v protokole 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanou 22. júla 1972 (1) (ďalej len „dohoda“).

(2)

Po pristúpení Chorvátska k Európskej únii 1. júla 2013 sa na obchod medzi Chorvátskom a Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „Švajčiarsko“) vzťahuje dohoda a uplatňovanie obchodných dohôd uzavretých medzi Chorvátskom a Švajčiarskom je od uvedeného dátumu zastavené.

(3)

S cieľom zabezpečiť riadne plnenie dohody a v záujme uľahčenia činnosti hospodárskych subjektov a colných správ by sa preto protokol 3 mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

V súlade s článkom 39 protokolu 3 môže spoločný výbor rozhodnúť o zmenách ustanovení uvedeného protokolu.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EÚ – Švajčiarsko by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnom výbore EÚ – Švajčiarsko, pokiaľ ide o zmenu protokolu 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, je založená na návrhu rozhodnutia spoločného výboru pripojenom k tomu rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie spoločného výboru sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

Predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ŠVAJČIARSKO č. …/2014

z … 2014,

ktorým sa mení protokol č. 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanú v Bruseli 22. júla 1972 (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 11,

so zreteľom na protokol č. 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (ďalej len „protokol č. 3“), a najmä na jeho článok 39,

keďže:

(1)

Chorvátska republika (ďalej len „Chorvátsko“) pristúpila 1. júla 2013 k Európskej únii.

(2)

Po pristúpení Chorvátska je obchod medzi Chorvátskom a Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „Švajčiarsko“) upravený dohodou a uplatňovanie obchodných dohôd uzavretých medzi Chorvátskom a Švajčiarskom je odvtedy zastavené.

(3)

S účinnosťou od pristúpenia Chorvátska sa s tovarom s pôvodom v tejto krajine, ktorý sa dováža v rámci dohody do Švajčiarska, zaobchádza ako s tovarom s pôvodom v Únii.

(4)

Od 1. júla 2013 by sa preto na obchod medzi Chorvátskom a Švajčiarskom mala vzťahovať dohoda zmenená týmto aktom.

(5)

S cieľom zabezpečiť plynulý proces prechodu a zaručiť právnu istotu je potrebné vykonať niekoľko technických zmien protokolu č. 3, ako aj prechodných opatrení.

(6)

V prílohe IV bode 5 aktu o pristúpení z roku 2012 sa stanovujú podobné prechodné opatrenia a postupy.

(7)

Protokol č. 3, s výhradou týchto prechodných ustanovení, by sa mal preto uplatňovať od 1. júla 2013,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

ODDIEL I

TECHNICKÉ ZMENY V TEXTE PROTOKOLU

Článok 1

Pravidlá pôvodu

Protokol č. 3 sa mení takto:

a)

Príloha IVa sa nahrádza textom stanoveným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

b)

Príloha IVb sa nahrádza textom stanoveným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

ODDIEL II

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 2

Dôkaz o pôvode a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy o pôvode riadne vydané Chorvátskom alebo Švajčiarskom alebo vyhotovené v rámci preferenčnej dohody uplatňovanej medzi nimi sa akceptujú v príslušných krajinách za predpokladu, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu oprávňuje na preferenčné colné zaobchádzanie na základe preferenčných colných opatrení obsiahnutých v dohode;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné doklady boli vydané alebo vyhotovené najneskôr v deň predo dňom pristúpenia a

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar dovážaný do Chorvátska alebo Švajčiarska colne deklarovaný pred dátumom pristúpenia v súlade s preferenčnou dohodou uplatňovanou v tom čase medzi Chorvátskom a Švajčiarskom, je možné prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne v súlade s uvedenou dohodou za predpokladu, že je predložený colným orgánom v lehote štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Chorvátsko je oprávnené zachovať povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčnej dohody uplatňovanej medzi Chorvátskom a Švajčiarskom pred dátumom pristúpenia za predpokladu, že:

a)

takéto ustanovenie je takisto obsiahnuté v dohode uzatvorenej medzi Švajčiarskom a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Uvedené povolenia sa najneskôr do jedného roka od dátumu pristúpenia nahradia novými povoleniami vydanými v súlade s podmienkami dohody.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode vydaného na základe preferenčnej dohody uvedenej v odsekoch 1 a 2 prijímajú príslušné colné orgány Švajčiarska alebo Chorvátska počas obdobia troch rokov po vydaní predmetného dôkazu o pôvode a tieto orgány môžu o následné overenie dôkazu o pôvode požiadať počas obdobia troch rokov po prijatí dôkazu o pôvode, ktorý im bol predložený ako podklad k dovoznému vyhláseniu.

Článok 3

Tovar v režime tranzitu

1.   Ustanovenia dohody sa môžu uplatňovať na tovar vyvážaný z Chorvátska do Švajčiarska alebo zo Švajčiarska do Chorvátska, pokiaľ tento tovar vyhovuje ustanoveniam protokolu č. 3 a k dátumu pristúpenia je buď v režime tranzitu alebo je dočasne uskladnený v colných skladoch alebo v slobodnom pásme v Chorvátsku alebo vo Švajčiarsku.

2.   V takýchto prípadoch je možné uplatniť preferenčné zaobchádzanie za podmienky, že colným orgánom dovážajúcej krajiny sa do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

V …

Za spoločný výbor

predseda


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IVA

TEXT FAKTURAČNÉHO VYHLÁSENIA

Fakturačné vyhlásenie, ktorého text je uvedený ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Miesto a dátum)

 (4)

(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)


(1)  Ak vyhlásenie o pôvode vyhotovil schválený vývozca, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(2)  Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí jasne vyznačiť ‚CM‘ v doklade, na ktorom sa toto vyhlásenie urobilo.

(3)  Tieto údaje sa môžu vynechať, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.

(4)  Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena podpisovateľa.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IVB

TEXT FAKTURAČNÉHO VYHLÁSENIA EUR-MED

Fakturačné vyhlásenie EUR-MED, ktorého text je uvedený ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with …. (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Lotyšské znenie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Portugalské znenie

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Miesto a dátum)

 (5)

(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)


(1)  Ak vyhlásenie o pôvode vyhotovil schválený vývozca, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(2)  Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí jasne vyznačiť ‚CM‘ v doklade, na ktorom sa toto vyhlásenie urobilo.

(3)  Podľa potreby vyplniť alebo prečiarknuť.

(4)  Tieto údaje sa môžu vynechať, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.

(5)  Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena podpisovateľa.“


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/98


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2014

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(2014/267/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 173 ods. 3 a článok 182 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže okrem iného meniť protokol 31 k Dohode o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje ustanovenia a dojednania o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(4)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3).

(5)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 (4).

(6)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom umožniť fungovanie tejto rozšírenej spolupráce od 1. januára 2014.

(7)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

z ...,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (2).

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom umožniť fungovanie tejto rozšírenej spolupráce od 1. januára 2014,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 protokolu 31 k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V odseku 5 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 1291: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

Lichtenštajnsko sa vyníma z účasti na tomto programe a neprispieva finančne na tento program.“

2.

V odseku 11 písm. a) sa dopĺňa tento text:

„,zmenené týmto právnym predpisom:

32013 R 1292: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174).“

3.

Odsek 11 písm. b) sa vypúšťa.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174.

(3)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/102


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2014

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(2014/268/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP Spoločný výbor EHP môže rozhodnúť okrem iného o zmene protokolu 31 k Dohode o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje ustanovenia a opatrenia týkajúce sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(4)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (3).

(5)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa umožnilo fungovanie tejto rozšírenej spolupráce od 1. januára 2014.

(6)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala preto byť založená na priloženom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

Predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

z …,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa umožnilo fungovanie tejto rozšírenej spolupráce od 1. januára 2014,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 protokolu 31 k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za odsek 2m sa vkladá tento odsek:

„2n.

Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zúčastňujú na tomto programe:

32013 R 1288: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje ‚Erasmus+‘: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).“

2.

Text odseku 3 sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody finančne prispievajú na programy a akcie uvedené v odsekoch 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m a 2n.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli …

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/104


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

(2014/269/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností (2), a najmä na jeho články 5 a 6,

keďže:

(1)

Rada 30. novembra 2009 prijala rozhodnutie 2009/935/SVV (3).

(2)

Keďže stanovenie zoznamu tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol podľa článku 26 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2009/371/SVV uzavrie dohody (ďalej len „zoznam“), súvisí s vonkajšími vzťahmi Únie a jej členských štátov, uvedeným písmenom sa na Radu prenášajú vykonávacie právomoci stanoviť uvedený zoznam. Na základe rozhodnutí 2009/371/SVV a 2009/935/SVV je tento zoznam uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2009/935/SVV.

(3)

Správna rada Europolu preskúma v prípade potreby zoznam a rozhodne, či Rade navrhne zmenu zoznamu.

(4)

Správna rada Europolu na svojom zasadnutí 3. a 4. októbra 2012 rozhodla, že Rade odporučí, aby do zoznamu doplnila určité tretie štáty, pričom zdôvodnila operatívnu nevyhnutnosť uzavrieť s uvedenými tretími štátmi dohody o spolupráci.

(5)

Je veľmi dôležité, aby Europol začal postup smerujúci k uzavretiu dohody o spolupráci s prioritným zameraním na Gruzínsko, vzhľadom na záväzky v rámci Východného partnerstva zriadeného v roku 2009, parafovanie dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Gruzínskom v novembri 2013 a program pridruženia EÚ – Gruzínsko, ako aj akčný plán na liberalizáciu vízového režimu medzi EÚ a Gruzínskom.

(6)

Rozhodnutie 2009/935/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Rada sa 19. decembra 2012 rozhodla konzultovať s Európskym parlamentom a v nadväznosti na túto konzultáciu vydal Európsky parlament stanovisko (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do bodu 1 prílohy k rozhodnutiu 2009/935/SVV sa vkladajú tieto záznamy:

Brazília,

Gruzínsko,

Mexiko,

Spojené arabské emiráty.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12).

(4)  Stanovisko z 20. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/106


ROZHODNUTIE RADY 2014/270/SZBP

z 12. marca 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 26. apríla 2010 prijala rozhodnutie 2010/231/SZBP (1).

(2)

Bezpečnostná rada OSN 5. marca 2014 prijala rezolúciu BR OSN č. 2142 (2014) o situácii v Somálsku, pričom opätovne potvrdila zbrojné embargo proti Somálsku a obnovila svoje rozhodnutie, že zbrojné embargo sa do 25. októbra 2014 nebude vzťahovať na dodávky zbraní, munície a vojenského vybavenia ani na poskytovanie poradenstva, pomoci a odbornej prípravy, ktoré sú určené výhradne na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska na zaručenie bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, s výnimkou dodávok určitých položiek uvedených v prílohe k rezolúcii BR OSN č. 2111 (2013), ktoré si vyžadujú predchádzajúci súhlas sankčného výboru zriadeného podľa rezolúcie BR OSN č. 751 (1992).

(3)

Rezolúciou BR OSN č. 2142 (2014) sa upravujú požiadavky oznamovania v súvislosti s akýmikoľvek dodávkami zbraní, munície a vojenského vybavenia alebo poskytovaním poradenstva, pomoci a odbornej prípravy somálskym bezpečnostným silám, ako aj v súvislosti s postupom na udelenie výnimky, pokiaľ ide o dodávky položiek uvedených v prílohe k rezolúcii BR OSN č. 2111 (2013).

(4)

Rozhodnutie 2010/231/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/231/SZBP sa týmto mení takto:

1.

V článku 1 ods. 3 sa písmená f) a g) nahrádzajú takto:

„f)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu a na priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska na zaručenie bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, s výnimkou dodávok položiek uvedených v prílohe II, ak sa oznámili sankčnému výboru, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku;

g)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu uvedeného v prílohe II federálnej vláde Somálska, ktoré v jednotlivých prípadoch vopred schválil sankčný výbor, ako sa uvádza v odseku 4a tohto článku;“.

2.

V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Federálna vláda Somálska nesie hlavnú zodpovednosť za to, že sankčnému výboru vopred oznámi všetky dodávky zbraní, munície a vojenského vybavenia a poskytovanie poradenstva, pomoci a odbornej prípravy svojim bezpečnostným silám, ako sa uvádza v odseku 3 písm. f). Prípadne členské štáty, ktoré poskytujú pomoc, môžu sankčný výbor po konzultácii s federálnou vládou Somálska informovať aspoň päť dní vopred v súlade s bodmi 3 a 4 rezolúcie BR OSN č. 2142 (2014). Ak sa členský štát rozhodne informovať sankčný výbor, takéto oznámenie obsahuje: podrobné údaje o výrobcovi a dodávateľovi zbraní a munície, opis zbraní a munície vrátane druhu, kalibru a kvality, navrhovaný dátum a miesto dodania, ako aj všetky relevantné informácie týkajúce sa jednotky somálskych národných bezpečnostných síl, ktorej sú dodávky určené, alebo určeného miesta uskladnenia. Členský štát, ktorý zbrane alebo muníciu dodáva, môže v spolupráci s federálnou vládou Somálska najneskôr 30 dní po dodaní takýchto položiek predložiť sankčnému výboru písomné potvrdenie ukončenia dodávky vrátane sériových čísel dodaných zbraní a munície, informácií o preprave, nákladného listu, zoznamu tovaru alebo dodacích listov a konkrétneho miesta uskladnenia.“

3.

V článku 1 sa vkladá tento odsek:

„4a.   Federálna vláda Somálska nesie hlavnú zodpovednosť za to, že od sankčného výboru vyžiada predchádzajúci súhlas v súvislosti so všetkými dodávkami položiek uvedených v prílohe II, ako sa uvádza v odseku 3 písm. g). Členské štáty môžu prípadne od sankčného výboru po konzultácii s federálnou vládou Somálska žiadať predchádzajúci súhlas v súlade s bodom 3 rezolúcie BR OSN č. 2142 (2014).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17).


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/108


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2014/271/SZBP

z 12. mája 2014,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/656/SZBP z 29. októbra 2010, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 29. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/656/SZBP.

(2)

Rada preskúmala opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/656/SZBP v súlade s článkom 10 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.

(3)

Rada rozhodla, že už pominuli dôvody na ponechanie jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP.

(4)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa dvoch osôb na zozname uvedenom v prílohe II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP.

(5)

Rozhodnutie 2010/656/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.


PRÍLOHA

Príloha II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP sa mení takto:

I.

Záznam o tejto osobe sa nahrádza týmto záznamom:

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje

Dôvody určenia

4.

Marcel Gossio

Narodený 18. februára 1951 v Adjamé, číslo pasu: 08AA14345 (platnosť pravdepodobne skončila 6. októbra 2013)

Je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Zapojený do sprenevery verejných financií a do financovania a ozbrojovania milícií.

Kľúčová postava vo financovaní Gbagbovho klanu a milícií. Je zároveň ústrednou postavou nezákonného obchodovania so zbraňami.

Z dôvodu vysokého objemu spreneverených finančných prostriedkov a jeho znalosti sietí nezákonného obchodovania so zbraňami je naďalej hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť Pobrežia Slonoviny.

II.

Záznam o tejto osobe sa mení takto:

Meno „Justin Koné Katina“ sa nahrádza menom „Justin Koné Katinan“.

III.

Vypúšťa sa záznam o tejto osobe:

Oulaï Delafosse.


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/110


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. mája 2014,

ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu konglomerovaných kameňov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2014/272/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

A.   POSTUP

ZAČATIE KONANIA

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) začala v júni 2013 antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu konglomerovaných kameňov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie a uverejnila oznámenie o začatí konania v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý 14. mája 2013 podala spoločnosť A.St.A Europe (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov z Únie, ktorí predstavujú viac ako 25 % celkovej výroby konglomerovaných kameňov v Únii.

(3)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o dumpingu uvedeného výrobku a z neho vyplývajúcej značnej ujme, čo sa považovalo za dostatočné na odôvodnenie začatia konania.

(4)

Komisia o začatí konania informovala navrhovateľa, ostatných známych výrobcov z Únie, združenie výrobcov z Únie, známych vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), zástupcov ČĽR, známych dovozcov, známych výrobcov surovín a zariadenia na výrobu konglomerovaných kameňov v Únii, známych používateľov, združenie výrobcov surovín a združenia zastupujúce používateľov a spotrebiteľov a zaslala im dotazníky. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(5)

Navrhovateľ, ostatní výrobcovia z Únie, vyvážajúci výrobcovia v ČĽR, dovozcovia a používatelia oznámili svoje stanoviská. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody, na základe ktorých by mali byť vypočuté, boli vypočuté.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(6)

Navrhovateľ listom z 18. februára 2014 určeným Komisii stiahol svoj podnet.

(7)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia možno konanie ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(8)

Pri prešetrovaní nevyšli najavo žiadne skutočnosti svedčiace o tom, že by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie. Komisia sa preto nazdáva, že toto konanie by sa malo ukončiť. Zainteresované strany boli náležite informované a mali možnosť predložiť pripomienky. Žiadne pripomienky však doručené neboli.

(9)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu konglomerovaných kameňov s pôvodom v ČĽR do Únie by sa malo ukončiť.

(10)

Toto rozhodnutie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu dlaždíc a iných výrobkov s hladkým povrchom, panelov a dosiek z umelého kameňa spojených živicou alebo z konglomerovaného kameňa a/alebo skla a/alebo zrkadla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie a v súčasnosti zaradených pod číselné znaky KN ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 a ex 7020 00 80, sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 183, 28.6.2013, s. 21.


Korigendá

13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/112


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 432/2014 z 22. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

( Úradný vestník Európskej únie L 126 z 29. apríla 2014 )

Na strane 24:

namiesto:

„40.

Údaje pre makrelu atlantickú v zónach IIIa a IV, vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32 sa nahrádzajú takto:

‚Druh:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

IIIa a IV; vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

(MAC/2A34.)

Belgicko

768 (2)

 

 

Dánsko

26 530 (2)

 

 

Nemecko

800 (2)

 

 

Francúzsko

2 417 (2)

 

 

Holandsko

2 434 (2)

 

 

Švédsko

7 101 (1)  (2)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 254 (2)

 

 

Únia

42 304 (1)  (2)

 

 

Nórsko

256 936 (3)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

má byť:

„40.

Údaje pre makrelu atlantickú v zónach IIIa a IV, vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32 sa nahrádzajú takto:

„Druh:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

IIIa a IV; vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

(MAC/2A34.)

Belgicko

768 (5)

 

 

Dánsko

26 530 (5)

 

 

Nemecko

800 (5)

 

 

Francúzsko

2 417 (5)

 

 

Holandsko

2 434 (5)

 

 

Švédsko

7 101 (4)  (5)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 254 (5)

 

 

Únia

42 304 (4)  (5)

 

 

Nórsko

256 936 (6)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC


(1)  Osobitná podmienka: vrátane tejto tonáže, ktorá sa má uloviť v nórskych vodách južne od 62o s. z. š.(MAC/*04N-):

247.

Pri rybolove podľa tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(2)  Môže sa loviť aj v nórskych vodách zóny IVa (MAC/*4AN.).

(3)  Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

74 500.

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne IVa (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne IIIa (MAC/*03A.):

3 000.‘“

(4)  Osobitná podmienka: vrátane tejto tonáže, ktorá sa má uloviť v nórskych vodách južne od 62o s. z. š. (MAC/*04N-):

247.

Pri rybolove podľa tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(5)  Môže sa loviť aj v nórskych vodách zóny IVa (MAC/*4AN.).

(6)  Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

74 500.

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne IVa (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne IIIa (MAC/*03A.):

3 000.„“


13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/114


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii

( Úradný vestník Európskej únie L 127 z 29. apríla 2014 )

Na strane 50 v článku 12 (Transpozícia):

namiesto:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 4. októbra 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“

má byť:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 4. októbra 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“

Na strane 50 v článku 13 (Podávanie správ):

namiesto:

„Komisia do 4. októbra 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi vplyv existujúceho vnútroštátneho práva na konfiškáciu a vymáhanie majetku, a podľa potreby k nej pripojí vhodné návrhy.

Komisia v uvedenej správe tiež posúdi, či je potrebné revidovať zoznam trestných činov uvedený v článku 5 ods. 2.“

má byť:

„Komisia do 4. októbra 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi vplyv existujúceho vnútroštátneho práva na konfiškáciu a vymáhanie majetku, a podľa potreby k nej pripojí vhodné návrhy.

Komisia v uvedenej správe tiež posúdi, či je potrebné revidovať zoznam trestných činov uvedený v článku 5 ods. 2.“