ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. apríla 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov ( 1 )

8

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/239/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

15

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

17

 

 

2014/240/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

43

 

 

2014/241/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o ratifikácii Hongkonského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 členskými štátmi alebo o pristúpení členských štátov k nemu v záujme Európskej únie

45

 

 

2014/242/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

47

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

49

 

 

2014/243/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

61

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 436/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piranska sol (CHOP)]

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 437/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa schvaľuje 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 ( 1 )

64

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 438/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa schvaľuje cyprokonazol ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

68

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 439/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 250/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovate ľov a technický formát na zasielanie údajov ( 1 )

72

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/50/EÚ

zo 16. apríla 2014

o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd Únie. V článku 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, vydajú smernice o opatreniach potrebných na to, aby sa zabezpečil voľný pohyb pracovníkov, ako sa to ustanovuje v článku 45 ZFEÚ. V článku 45 ZFEÚ sa ustanovuje, že voľný pohyb pracovníkov zahŕňa okrem iného právo uchádzať sa o ponúkané pracovné miesta a voľne sa na tento účel pohybovať na území členských štátov. Cieľom tejto smernice je podpora mobility pracovníkov tým, že sa obmedzujú prekážky, ktoré v oblasti tejto mobility vznikajú v dôsledku niektorých pravidiel o doplnkových dôchodkových systémoch viazaných na pracovný pomer.

(2)

Sociálna ochrana pracovníkov v oblasti dôchodkov je zabezpečená zákonnými systémami sociálneho zabezpečenia spolu s doplnkovými dôchodkovými systémami viazanými na pracovnú zmluvu, ktoré nadobúdajú v členských štátoch čoraz väčší význam.

(3)

Pri výbere najvhodnejších opatrení na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 46 ZFEÚ Európsky parlament a Rada disponujú širokou právomocou. Systém koordinácie stanovený v nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (4), a najmä pravidlá upravujúce sčítanie sa nevzťahujú na doplnkové dôchodkové systémy s výnimkou tých systémov, ktoré sú definované ako „právne predpisy“ v týchto nariadeniach alebo ktoré sú na tento účel predmetom vyhlásenia členského štátu podľa týchto nariadení.

(4)

Smernica Rady 98/49/ES (5) je jedným z prvých osobitných opatrení určených na zlepšenie výkonu práva na voľný pohyb pracovníkov, pokiaľ ide o doplnkové dôchodkové systémy.

(5)

Cieľom tejto smernice je uľahčiť mobilitu pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv účastníkov doplnkových dôchodkových systémov.

(6)

Táto smernica sa neuplatňuje na nadobúdanie a zachovávanie doplnkových dôchodkových práv pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci jedného členského štátu. Členské štáty môžu zvážiť použitie svojich vnútroštátnych právomocí s cieľom rozšíriť pravidlá uplatniteľné podľa tejto smernice na účastníkov systému, ktorí menia zamestnanie v rámci jedného členského štátu.

(7)

Členský štát môže vyžadovať, aby odchádzajúci pracovníci, ktorí idú do iného členského štátu, o tom informovali svoje doplnkové dôchodkové systémy.

(8)

Mali by sa zohľadniť vlastnosti a osobitý charakter doplnkových dôchodkových systémov a ich rozdielnosť v rámci jednotlivých členských štátov a medzi členskými štátmi. Zavedenie nových systémov, udržateľnosť existujúcich systémov a očakávania a práva súčasných účastníkov systému by mali byť primerane chránené. Ďalej by sa mala v tejto smernici zohľadniť predovšetkým úloha sociálnych partnerov pri vytváraní a zavádzaní doplnkových dôchodkových systémov.

(9)

Touto smernicou sa nespochybňuje právo členských štátov organizovať si vlastné dôchodkové systémy. Členské štáty naďalej nesú plnú zodpovednosť za organizovanie takýchto systémov a nemajú povinnosť pri transpozícii tejto smernice do vnútroštátneho práva zavádzať právne predpisy upravujúce zriaďovanie doplnkových dôchodkových systémov.

(10)

Touto smernicou sa neobmedzuje autonómnosť sociálnych partnerov, ak zodpovedajú za zriaďovanie a riadenie dôchodkových systémov, pod podmienkou, že dokážu zabezpečiť dosiahnutie výsledkov stanovených v tejto smernici.

(11)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky doplnkové dôchodkové systémy zriadené v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi, ktoré pracovníkom ponúkajú doplnkový dôchodok, ako sú skupinové poistné zmluvy, priebežné systémy vytvorené jedným alebo viacerými odvetviami alebo sektormi, fondové systémy alebo dôchodkové prísľuby zabezpečené účtovnými rezervami, prípadne akékoľvek kolektívne alebo iné porovnateľné dojednania.

(12)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na doplnkové dôchodkové systémy, prípadne na časti takýchto systémov, ktoré boli uzavreté z dôvodu, že už nebolo možné prijať žiadneho nového účastníka, pretože zavedenie nových pravidiel by tieto systémy neadekvátne zaťažilo.

(13)

Táto smernica by sa nemala týkať systémov na ochranu pred platobnou neschopnosťou alebo kompenzačných systémov, ktoré nepatria k doplnkovým dôchodkovým systémom viazaným na pracovný pomer a ktorých cieľom je chrániť dôchodkové práva pracovníkov v prípade platobnej neschopnosti podniku alebo dôchodkového systému. Táto smernica sa rovnako nevzťahuje na vnútroštátne dôchodkové rezervné fondy.

(14)

Táto smernica by sa mala uplatňovať výhradne na doplnkové dôchodkové systémy, v ktorých existuje nárok z dôvodu pracovného pomeru a je spojený s dosiahnutím dôchodkového veku alebo splnením iných požiadaviek ustanovených príslušným systémom alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Táto smernica sa neuplatňuje na iné individuálne dôchodkové zmluvy ako tie, ktoré vznikli na základe pracovného pomeru. Ak invalidné alebo pozostalostné dávky súvisia s doplnkovými dôchodkovými systémami, nárok na takéto dávky sa môže riadiť osobitnými pravidlami. Touto smernicou nie je dotknuté platné vnútroštátne právo ani pravidlá doplnkových dôchodkových systémov týkajúce sa týchto osobitných pravidiel.

(15)

Jednorazová platba, ktorá sa nevzťahuje na príspevky na účely doplnkového dôchodkového zabezpečenia, vypláca sa priamo či nepriamo na konci pracovného pomeru a je financovaná výhradne zamestnávateľom, by sa nemala považovať v zmysle tejto smernice za doplnkový dôchodok.

(16)

Keďže doplnkové dôchodkové zabezpečenie v mnohých členských štátoch zohráva čoraz väčšiu úlohu ako prostriedok na zabezpečenie životnej úrovne ľudí v starobe, je potrebné zlepšiť podmienky nadobúdania a zachovávania dôchodkových práv, aby sa tak obmedzili prekážky slobody pohybu pracovníkov medzi členskými štátmi.

(17)

Skutočnosť, že v niektorých doplnkových dôchodkových systémoch môžu dôchodkové práva prepadnúť, ak sa pracovný pomer pracovníka skončí pred tým, ako dosiahol minimálne obdobie účasti v systéme („obdobie na získanie nadobudnutých práv“) alebo dovŕšil minimálny vek („vek na získanie nadobudnutých práv“), môže pracovníkom, ktorí pracujú vo viacerých členských štátoch, zabrániť, aby nadobudli primerané dôchodkové práva. Požiadavka na dlhé čakacie obdobie potrebné na to, aby sa pracovník stal účastníkom dôchodkového systému, môže mať podobný účinok. Takéto podmienky preto predstavujú prekážky slobody pohybu pracovníkov. Požiadavky týkajúce sa minimálneho veku potrebného na účasť v systéme naproti tomu nepredstavujú prekážku slobody pohybu, a preto sa táto smernica nimi nezaoberá.

(18)

Požiadavky na získanie nadobudnutých dôchodkových práv by sa nemali prirovnávať k iným podmienkam upravujúcim nadobúdanie práva na anuitu stanoveným vzhľadom na fázu vyplácania podľa vnútroštátneho práva alebo pravidiel niektorých doplnkových dôchodkových systémov, najmä v príspevkovo definovaných systémoch. Napríklad obdobie aktívnej účasti v systéme, ktoré musí účastník systému dosiahnuť po tom, ako získal nárok na doplnkový dôchodok, aby mohol požiadať o vyplácanie tohto dôchodku vo forme anuity alebo nasporenej sumy, nepredstavuje obdobie na získanie nadobudnutých práv.

(19)

Ak sa pracovný pomer skončí skôr, ako odchádzajúcemu pracovníkovi vznikli nadobudnuté dôchodkové práva, a ak investičné riziko znáša systém alebo zamestnávateľ najmä v dávkovo definovaných systémoch, zo systému by sa mali vždy refundovať príspevky na dôchodok odchádzajúceho pracovníka. Ak sa pracovný pomer skončí skôr, ako odchádzajúcemu pracovníkovi vznikli nadobudnuté dôchodkové práva, a ak investičné riziko znáša odchádzajúci pracovník najmä v príspevkovo definovaných systémoch, zo systému sa môže refundovať investičná hodnota odvodená z príspevkov odchádzajúceho pracovníka. Táto hodnota môže byť vyššia alebo nižšia ako príspevky zaplatené odchádzajúcim pracovníkom. Prípadne sa zo systému môže nahradiť celková výška príspevkov.

(20)

Odchádzajúci pracovníci by mali mať právo ponechať si svoje nadobudnuté dôchodkové práva vo forme odložených dôchodkových práv v tom doplnkovom dôchodkovom systéme, v ktorom tieto práva vznikli. Pokiaľ ide o zachovanie odložených dôchodkových práv, úroveň ochrany sa môže považovať za rovnocennú, ak najmä v kontexte príspevkovo definovaných systémov odchádzajúci pracovníci dostanú možnosť previesť hodnotu nadobudnutých dôchodkových práv do doplnkového dôchodkového systému, ktorý spĺňa podmienky stanovené v tejto smernici.

(21)

V súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie zachovania odložených dôchodkových práv alebo ich hodnoty. Hodnota uvedených práv by sa v čase vystúpenia účastníka zo systému mala stanoviť v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi. Pri úprave hodnoty odložených dôchodkových práv by sa mal zohľadniť osobitý charakter systému, záujmy čakateľov na dôchodok, záujmy zostávajúcich aktívnych účastníkov systému, ako aj záujmy poberateľov starobného dôchodku.

(22)

Touto smernicou sa neustanovuje žiadna povinnosť vytvárať priaznivejšie podmienky pre odložené dôchodkové práva v porovnaní s právami aktívnych účastníkov systému.

(23)

Ak nadobudnuté dôchodkové práva alebo hodnota nadobudnutých dôchodkových práv odchádzajúceho pracovníka neprekračujú uplatniteľnú hranicu stanovenú dotknutým členským štátom, môže sa v snahe predísť nadmerným administratívnym nákladom súvisiacim so správou veľkého počtu odložených dôchodkových práv nízkej hodnoty dať dôchodkovým systémom možnosť nezachovávať tieto nadobudnuté práva, ale namiesto toho vyplatiť odchádzajúcemu pracovníkovi nasporenú sumu zodpovedajúcu hodnote nadobudnutých dôchodkových práv. Podľa potreby by sa hodnota prevodu alebo nasporenej sumy mala ustanoviť v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi. Členské štáty by mali podľa potreby stanoviť hranicu pre také platby, a to pri zohľadnení primeranosti budúcich dôchodkových príjmov pracovníka.

(24)

Touto smernicou sa neustanovuje prevod nadobudnutých dôchodkových práv. Členské štáty by sa však mali v snahe uľahčovať mobilitu pracovníkov medzi členskými štátmi v maximálne možnej miere usilovať o to, aby predovšetkým pri zavádzaní nových doplnkových dôchodkových systémov postupne zlepšovali prevoditeľnosť nadobudnutých dôchodkových práv.

(25)

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (6), by aktívni účastníci systému a čakatelia na dôchodok, ktorí si uplatňujú alebo zamýšľajú uplatniť svoje právo na slobodu pohybu, mali byť na základe žiadosti primerane informovaní o svojich doplnkových dôchodkových právach. Ak pozostalostné dávky súvisia so systémami, poberatelia pozostalostných dávok by mali mať rovnaké práva na informácie ako čakatelia na dôchodok. Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť, že takéto informácie sa nemusia poskytovať častejšie ako raz za rok.

(26)

Vzhľadom na rôznorodosť doplnkových dôchodkových systémov by sa Únia mala obmedziť len na stanovenie všeobecných cieľov, čo znamená, že primeraným právnym nástrojom je smernica.

(27)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zjednodušiť uplatňovanie práva pracovníkov na slobodu pohybu medzi členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jej rozsahu a dosahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(28)

Touto smernicou sa stanovujú iba minimálne požiadavky, a tým sa členským štátom ponecháva možnosť prijať alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. Vykonávanie tejto smernice nesmie slúžiť na odôvodnenie zhoršenia podmienok v porovnaní s aktuálnou situáciou v každom členskom štáte.

(29)

Komisia by najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice mala vypracovať správu o jej uplatňovaní.

(30)

V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje organizácia doplnkových dôchodkových systémov, môžu členské štáty na základe ich spoločnej žiadosti poveriť sociálnych partnerov zodpovednosťou za vykonanie tejto smernice, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa kolektívnych zmlúv, za predpokladu, že členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré im umožnia neustále zabezpečovať dosahovanie výsledkov, ktoré sa stanovujú v tejto smernici,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet

Táto smernica ustanovuje pravidlá, ktorých cieľom je uľahčiť výkon práva pracovníkov na slobodu pohybu medzi členskými štátmi obmedzením prekážok, ktoré vznikajú v dôsledku niektorých pravidiel o doplnkových dôchodkových systémoch viazaných na pracovný pomer.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na doplnkové dôchodkové systémy s výnimkou systémov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na:

a)

doplnkové dôchodkové systémy, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice už neprijímajú nových aktívnych účastníkov a ostanú pre nich uzavreté;

b)

doplnkové dôchodkové systémy, na ktoré sa vzťahujú opatrenia zahŕňajúce intervenciu správnych orgánov zriadených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo justičných orgánov, ktorých cieľom je zachovať alebo obnoviť ich finančnú situáciu, vrátane likvidačných konaní. Táto výnimka platí len do ukončenia danej intervencie;

c)

systémy ochrany v prípade platobnej neschopnosti, kompenzačné systémy a vnútroštátne dôchodkové rezervné fondy a

d)

jednorazové platby zamestnávateľa zamestnancovi na konci pracovného pomeru zamestnanca, ktoré nesúvisia s dôchodkovým zabezpečením.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na invalidné dávky a/ani pozostalostné dávky súvisiace s doplnkovými dôchodkovými systémami s výnimkou osobitných ustanovení článkov 5 a 6 týkajúcich sa pozostalostných dávok.

4.   Táto smernica sa uplatňuje len na obdobia zamestnania, ktoré nastanú po jej transpozícii v súlade s článkom 8.

5.   Táto smernica sa neuplatňuje na nadobúdanie a zachovávanie doplnkových dôchodkových práv pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci jedného členského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„doplnkový dôchodok“ je starobný dôchodok stanovený v pravidlách doplnkového dôchodkového systému zriadeného v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi;

b)

„doplnkový dôchodkový systém“ je každý zamestnanecký dôchodkový systém zriadený v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi a viazaný na pracovný pomer, ktorého cieľom je poskytovať doplnkový dôchodok zamestnaným osobám;

c)

„aktívni účastníci systému“ sú pracovníci, ktorých súčasný pracovný pomer oprávňuje alebo po splnení všetkých podmienok na nadobudnutie práv môže oprávňovať na doplnkový dôchodok v súlade s ustanoveniami doplnkového dôchodkového systému;

d)

„čakacie obdobie“ je obdobie zamestnania, ktoré je podľa vnútroštátneho práva alebo podľa pravidiel daného doplnkového dôchodkového systému, alebo podľa pravidiel stanovených zamestnávateľom potrebné na to, aby pracovníkovi vznikol nárok na účasť v systéme;

e)

„obdobie na získanie nadobudnutých práv“ je obdobie aktívnej účasti v danom systéme, ktoré je podľa vnútroštátneho práva alebo podľa pravidiel daného doplnkového dôchodkového systému potrebné na to, aby vznikol nárok na akumulované doplnkové dôchodkové práva;

f)

„nadobudnuté dôchodkové práva“ je nárok na akumulované doplnkové dôchodkové práva po splnení všetkých podmienok na ich nadobudnutie podľa pravidiel doplnkového dôchodkového systému a prípadne vnútroštátneho práva;

g)

„odchádzajúci pracovník“ je aktívny účastník systému, ktorého súčasný pracovný pomer skončil z iného dôvodu, ako je vznik nároku na doplnkový dôchodok, a ktorý sa pohybuje medzi členskými štátmi;

h)

„čakateľ na dôchodok“ je bývalý aktívny účastník systému, ktorý má nadobudnuté dôchodkové práva v doplnkovom dôchodkovom systéme a ešte z tohto systému nepoberá doplnkový dôchodok;

i)

„odložené dôchodkové práva“ sú nadobudnuté dôchodkové práva, ktoré zostávajú v systéme, v ktorom čakateľovi na dôchodok vznikli;

j)

„hodnota odložených dôchodkových práv“ je kapitálová hodnota dôchodkových práv vypočítaná v súlade s vnútroštátnym právom a zaužívanými postupmi.

Článok 4

Podmienky upravujúce nadobúdanie práv v rámci doplnkových dôchodkových systémov

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že:

a)

ak sa uplatňuje obdobie na získanie nadobudnutých práv alebo čakacie obdobie, alebo obe, ich celková spoločná dĺžka za žiadnych okolností neprekročí tri roky pre odchádzajúcich pracovníkov;

b)

ak sa pre získanie nadobudnutých dôchodkových práv ustanovuje minimálny vek, tento vek nie je vyšší ako 21 rokov pre odchádzajúcich pracovníkov;

c)

ak odchádzajúci pracovník v čase skončenia svojho pracovného pomeru ešte nezískal nadobudnuté dôchodkové práva, z doplnkového dôchodkového systému sa mu vrátia príspevky, ktoré zaplatil on sám alebo ktoré boli zaplatené v jeho mene v súlade s vnútroštátnym právom alebo kolektívnymi zmluvami, prípadne inými zmluvami, alebo pokiaľ odchádzajúci pracovník nesie investičné riziko, vyplatí sa mu celková výška zaplatených príspevkov alebo investičná hodnota týchto príspevkov.

2.   Členské štáty môžu sociálnym partnerom umožniť stanoviť formou kolektívnej zmluvy iné ustanovenia, pokiaľ tieto ustanovenia neposkytujú menej priaznivú ochranu a nevytvárajú prekážky pre slobodu pohybu pracovníkov.

Článok 5

Zachovanie odložených dôchodkových práv

1.   S výhradou odsekov 3 a 4 členské štáty prijmú opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že odchádzajúci pracovníci si môžu ponechať svoje nadobudnuté dôchodkové práva v tom doplnkovom dôchodkovom systéme, v ktorom boli nadobudnuté. Počiatočná hodnota takýchto práv sa na účely odseku 2 vypočíta v okamihu skončenia súčasného pracovného pomeru odchádzajúceho pracovníka.

2.   Členské štáty s ohľadom na povahu pravidiel dôchodkového systému a zaužívané postupy prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s odloženými dôchodkovými právami odchádzajúcich pracovníkov, ako aj ich pozostalých alebo s hodnotou týchto práv zaobchádzalo v súlade s hodnotou práv aktívnych účastníkov systému alebo vývojom aktuálne vyplácaných dôchodkových dávok, alebo inými spôsobmi zaobchádzania, ktoré sa považujú za spravodlivé, ako napríklad:

a)

ak sú dôchodkové práva v doplnkovom dôchodkovom systéme nadobudnuté ako nárok na nominálnu sumu, zaručuje sa nominálna hodnota odložených dôchodkových práv;

b)

ak sa hodnota akumulovaných dôchodkových práv časom mení, upravuje sa hodnota odložených dôchodkových práv prostredníctvom uplatnenia:

i)

úrokovej sadzby, ktorá je súčasťou doplnkového dôchodkového systému, alebo

ii)

výnosu z investícií doplnkového dôchodkového systému,

alebo

c)

ak sa hodnota akumulovaných dôchodkových práv upravuje napríklad v súlade s mierou inflácie alebo úrovňou miezd, príslušným spôsobom sa upraví hodnota odložených dôchodkových práv s výhradou akýchkoľvek primeraných obmedzení, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnom práve alebo na ktorých sa dohodnú sociálni partneri.

3.   Členské štáty môžu umožniť, aby nadobudnuté dôchodkové práva odchádzajúceho pracovníka nemuseli zostať v doplnkovom dôchodkovom systéme, ale aby sa z tohto systému vyplatila – s informovaným súhlasom pracovníka, a to aj pokiaľ ide o uplatniteľné poplatky – nasporená suma rovnajúca sa hodnote nadobudnutých dôchodkových práv odchádzajúceho pracovníka, pokiaľ hodnota týchto nadobudnutých dôchodkových práv nie je vyššia ako hranica stanovená dotknutým členským štátom. O uplatňovanej hranici členský štát informuje Komisiu.

4.   Členské štáty môžu sociálnym partnerom umožniť stanoviť formou kolektívnej zmluvy iné ustanovenia, pokiaľ tieto ustanovenia neposkytujú menej priaznivú ochranu a nevytvárajú prekážky pre slobodu pohybu pracovníkov.

Článok 6

Informácie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby aktívni účastníci systému mohli získať na základe žiadosti informácie o tom, ako by skončenie pracovného pomeru ovplyvnilo ich doplnkové dôchodkové práva.

Poskytujú sa im informácie, ktoré sa týkajú najmä:

a)

podmienok, ktorými sa riadi nadobúdanie doplnkových dôchodkových práv, a dôsledkov ich uplatňovania pri skončení pracovného pomeru;

b)

hodnoty nadobudnutých dôchodkových práv alebo posúdenia nadobudnutých dôchodkových práv, ktoré sa vykonalo najviac 12 mesiacov pred dátumom žiadosti, a

c)

podmienok budúceho zaobchádzania s odloženými dôchodkovými právami.

Ak systém umožňuje skorší prístup k nadobudnutým dôchodkovým právam prostredníctvom vyplatenia nasporenej sumy, poskytované informácie obsahujú aj písomné vyhlásenie, že účastník by mal zvážiť možnosť využiť poradenstvo o investovaní nasporenej sumy do dôchodkového zabezpečenia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby čakatelia na dôchodok získali na základe žiadosti informácie o:

a)

hodnote ich odložených dôchodkových práv alebo posúdení odložených dôchodkových práv, ktoré sa vykonalo najviac 12 mesiacov pred dátumom žiadosti, a

b)

podmienkach upravujúcich zaobchádzanie s odloženými dôchodkovými právami.

3.   V prípade pozostalostných dávok súvisiacich s doplnkovými dôchodkovými systémami sa odsek 2 uplatňuje na poberateľov pozostalostných dávok, pokiaľ ide o vyplácanie takýchto pozostalostných dávok.

4.   Informácie sa poskytujú zrozumiteľne, v písomnej podobe a v primeranej časovej lehote. Členské štáty môžu ustanoviť, že takéto informácie sa nemusia poskytovať častejšie ako raz za rok.

5.   Povinnosti podľa tohto článku neovplyvňujú a zároveň dopĺňajú povinnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia podľa článku 11 smernice 2003/41/ES.

Článok 7

Minimálne požiadavky a zachovanie úrovne právnej ochrany

1.   Členské štáty môžu prijať alebo zachovať ustanovenia o nadobúdaní doplnkových dôchodkových práv pracovníkov, o zachovávaní doplnkových dôchodkových práv odchádzajúcich pracovníkov a o práve aktívnych účastníkov systému a čakateľov na dôchodok na informácie, ktoré sú priaznivejšie než ustanovenia tejto smernice.

2.   Transpozícia tejto smernice sa nesmie v žiadnom prípade použiť ako dôvod na obmedzenie existujúcich práv na nadobudnutie a zachovanie doplnkového dôchodku alebo práva účastníkov systému alebo poberateľov dávok na informácie v členských štátoch.

Článok 8

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú do 21. mája 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou alebo zabezpečia, aby sociálni partneri prijali náležité opatrenia formou dohody v uvedenej lehote. Od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré im umožnia zabezpečiť dosiahnutie výsledkov, ktoré sa ukladajú v tejto smernici. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 9

Správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie týkajúce sa uplatňovania tejto smernice do 21. mája 2019.

2.   Do 21. mája 2020 Komisia vypracuje správu o uplatňovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2006, s. 37.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 216) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 17. februára 2014 (Ú. v. EÚ C 77 E, 15.3.2014, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/8


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/54/EÚ

zo 16. apríla 2014

o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov Únie a jedným z pilierov vnútorného trhu v Únii zakotvenom v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Jeho implementácia je ďalej rozvinutá v práve Únie, ktorého cieľom je zaručiť úplný výkon práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. „Ich rodinní príslušníci“ by sa mali chápať v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 2 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (3), ktorá sa uplatňuje aj na rodinných príslušníkov cezhraničných pracovníkov.

(2)

Voľný pohyb pracovníkov je tiež kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného trhu práce Únie, ktorým sa uľahčuje pohyb pracovníkov do oblastí s nedostatkom pracovných síl alebo s početnejšími pracovnými príležitosťami, na základe čoho sa pomáha väčšiemu počtu ľudí nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať prekážky na trhu práce.

(3)

Voľný pohyb pracovníkov dáva každému občanovi Únie nezávisle od jeho miesta pobytu právo slobodne odísť do iného členského štátu s cieľom pracovať v ňom a/alebo sa v ňom usadiť na účely práce. Chráni ich pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, podmienky zamestnania a pracovné podmienky, predovšetkým odmeňovanie, prepustenie a daňové a sociálne výhody, tým, že zabezpečuje, aby sa s nimi podľa vnútroštátneho práva, praxe a kolektívnych zmlúv zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi daného členského štátu. Uvedené práva by mali požívať bez diskriminácie všetci občania Únie, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, vrátane stálych, sezónnych a cezhraničných pracovníkov. Voľný pohyb pracovníkov je potrebné odlišovať od slobody poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, pričom na tento účel môžu podniky dočasne vysielať svojich vlastných pracovníkov do iného členského štátu, aby títo pracovníci v danom členskom štáte vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie služieb.

(4)

Pokiaľ ide o pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov vykonávajúcich svoje právo na voľný pohyb, v článku 45 ZFEÚ sa im udeľujú podstatné práva súvisiace s výkonom tejto základnej slobody, ktoré sa ďalej konkretizujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 (4).

(5)

Účinný výkon slobody pohybu pracovníkov však stále predstavuje veľkú výzvu a mnohí pracovníci Únie si veľmi často svoje práva na voľný pohyb neuvedomujú. Vzhľadom na – okrem iného – ich potenciálne zraniteľnejšie postavenie, pracovníci Únie môžu byť ešte stále pri presťahovaní do iného členského štátu vystavení neodôvodneným obmedzeniam alebo prekážkam na výkon ich práva na voľný pohyb, ako je napríklad neuznanie kvalifikácií, diskriminácia na základe štátnej príslušnosti a zneužívanie. Z tohto dôvodu existuje rozdiel medzi právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(6)

Komisia v júli 2010 vo svojom oznámení s názvom Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy uviedla, že preskúma možnosti riešenia nových potrieb a výziev, najmä vzhľadom na nové typy mobility, s ktorými sú konfrontovaní pracovníci Únie a ich rodinní príslušníci. Rovnako oznámila, že v kontexte novej stratégie pre vnútorný trh zváži možnosti presadzovania a podpory mechanizmov účinnej implementácie zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb. Komisia taktiež zhrnula vývoj v oblasti právnych predpisov a judikatúry, a to najmä pokiaľ ide o osobný rozsah pôsobnosti práva Únie vzťahujúceho sa na voľný pohyb pracovníkov a podstatu práv, ktoré požívajú pracovníci Únie a ich rodinní príslušníci.

(7)

Komisia vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2010 s názvom Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ z 27. októbra 2010 označila odlišné a nesprávne uplatňovanie práva Únie v oblasti práva na voľný pohyb za jednu z hlavných prekážok, ktorej občania Únie čelia pri účinnom výkone svojich práv v zmysle práva Únie. Komisia preto oznámila, že má v úmysle prijať opatrenia na uľahčenie voľného pohybu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi tretích krajín, prísnym presadzovaním predpisov EÚ vrátane tých, ktoré sa týkajú nediskriminácie, a to propagáciou osvedčených postupov a prehlbovaním znalosti predpisov EÚ a intenzívnejším šírením informácií smerom k občanom EÚ o ich právach v súvislosti s voľným pohybom (opatrenie 15 správy o občianstve EÚ za rok 2010). Okrem toho, Komisia vyzdvihla v správe o občianstve EÚ za rok 2013 s názvom Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť potrebu odstrániť administratívne prekážky a zjednodušiť postupy pre občanov Únie, ktorí žijú, pracujú a cestujú v ostatných členských štátoch.

(8)

Komisia v oznámení s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest z 18. apríla 2012 (balík zamestnanosti) uviedla, že má v úmysle predložiť legislatívny návrh (informácie a poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných pracovníkov pri výkone ich práv vyplývajúcich zo ZFEÚ a z nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a naliehavo vyzvala členské štáty, aby: zvyšovali informovanosť občanov o ich právach vyplývajúcich z právnych predpisov Únie týkajúcich sa antidiskriminácie, rodovej rovnosti a voľného pohybu pracovníkov, zlepšovali prístup k týmto právam a otvárali a umožňovali prístup občanov Únie k pracovným miestam vo verejnom sektore v súlade s právom Únie tak, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie. V tejto súvislosti sa podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora má obmedzenie prístupu k určitým pracovným miestam vo verejnej službe len na vlastných štátnych príslušníkov členského štátu vykladať reštriktívne a tak, že sa vzťahuje len na pracovné miesta, ktoré zahŕňajú priamu alebo nepriamu účasť na výkone právomocí vyplývajúcich z verejného práva a funkcií zriadených na ochranu všeobecných záujmov štátu alebo iných verejných orgánov.

(9)

Primerané a účinné uplatňovanie a presadzovanie článku 45 ZFEÚ a nariadenia (EÚ) č. 492/2011, ako aj povedomie o právach, sú kľúčovými prvkami ochrany práv pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov a rovnakého zaobchádzania s nimi, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie platných v tejto oblasti a ohrozuje práva a ochranu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov.

(10)

Účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie práv udelených v predpisoch Únie týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov je potrebné aj v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu.

(11)

Uplatňovanie a monitorovanie predpisov Únie týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov by sa malo zlepšiť s cieľom zabezpečiť, aby boli pracovníci Únie a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnávatelia, orgány verejnej moci a iné dotknuté osoby lepšie informovaní o právach a povinnostiach súvisiacich s voľným pohybom, s cieľom pomáhať pracovníkom Únie a ich rodinným príslušníkom a chrániť ich pri výkone týchto práv a zároveň bojovať proti tomu, aby orgány verejnej moci a verejní či súkromní zamestnávatelia uvedené predpisy obchádzali. V tejto súvislosti môžu členské štáty zohľadniť aj účinky zvýšenej mobility, akými sú napríklad „únik mozgov“ alebo „únik mládeže“.

(12)

Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zásadných predpisov Únie týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov a monitorovalo ich dodržiavanie, členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov vykonávajúcich ich právo na voľný pohyb pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti a pred akýmikoľvek neodôvodnenými obmedzeniami alebo prekážkami pri výkone tohto práva.

(13)

Na tento účel je vhodné ustanoviť osobitné predpisy na účinné presadzovanie a uľahčovanie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania zásadných predpisov, ktorými sa riadi sloboda pohybu pracovníkov podľa článku 45 ZFEÚ a nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Pri presadzovaní tejto základnej slobody by sa mala zohľadniť zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zákaz diskriminácie pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v článku 21 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

(14)

V uvedenom kontexte by sa pracovníkom Únie a ich rodinným príslušníkom, ktorí boli vystavení diskriminácii na základe štátnej príslušnosti alebo akémukoľvek neodôvodnenému obmedzeniu alebo prekážkam pri výkone svojho práva na voľný pohyb, mala zaručiť skutočná a účinná súdna ochrana. Ak členské štáty ustanovia ako prostriedok právnej nápravy správne konania, mali by zabezpečiť možnosť napadnúť akékoľvek správne rozhodnutie na súde v zmysle článku 47 charty. Pri zohľadnení práva na účinnú právnu ochranu by pracovníci Únie mali byť chránení pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním alebo následkom v dôsledku sťažnosti alebo konania s cieľom presadiť práva zaručené podľa tejto smernice.

(15)

S cieľom zabezpečiť účinnejšiu mieru ochrany je potrebné oprávniť aj združenia a právnické osoby vrátane sociálnych partnerov na to, aby vstupovali do konaní, a to buď v mene alebo na podporu ktorejkoľvek údajnej obete a s jej súhlasom – podľa toho, ako to určia členské štáty. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne rokovacie poriadky v súvislosti so zastupovaním a s obranou pred súdom a ďalšie právomoci a kolektívne práva sociálnych partnerov, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú presadzovania kolektívnych zmlúv prípadne činností v kolektívnom záujme, na základe vnútroštátneho práva alebo praxe. Na účely zabezpečenia účinnej právnej ochrany a bez toho, aby boli dotknuté existujúce mechanizmy kolektívnej ochrany, ktoré sú dostupné pre sociálnych partnerov, a vnútroštátne právo alebo prax, sa členské štáty vyzývajú, aby preskúmali uplatňovanie spoločných zásad pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody.

(16)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora by vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na lehoty na presadenie práv podľa tejto smernice mali byť stanovené tak, aby nevznikal dôvod predpokladať, že by mohli výkon týchto práv v skutočnosti znemožniť, alebo neúmerne sťažiť.

(17)

Samotná ochrana pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti by sa posilnila, keby v každom členskom štáte existovali účinné subjekty s vhodnými odbornými znalosťami a s právomocou presadzovať rovnaké zaobchádzanie, analyzovať problémy, ktorým čelia pracovníci Únie a ich rodinní príslušníci, skúmať možné riešenia a poskytovať im osobitnú pomoc. Právomoci týchto subjektov by okrem iného mali zahŕňať poskytovanie nezávislej právnej a/alebo inej pomoci pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ako sú napríklad poskytovanie právneho poradenstva o uplatňovaní relevantných predpisov Únie a vnútroštátnych predpisov vo vzťahu k nim, poskytovanie informácií o postupoch podávania sťažností a pomoci pri ochrane práv pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Môže zahŕňať aj pomoc v súdnych konaniach.

(18)

Každý členský štát by mal sám rozhodnúť, či úlohy podľa tejto smernice majú plniť subjekty uvedené vyššie, alebo či sa tieto úlohy pridelia subjektom, ktoré existujú na národnej úrovni a sledujú podobné ciele, ako napríklad presadzovanie voľného pohybu osôb, implementáciu zásady rovnakého zaobchádzania alebo ochrany individuálnych práv. Ak sa členský štát rozhodne rozšíriť mandát subjektu, ktorý existuje, mal by zabezpečiť aj pridelenie dostatočných zdrojov tomuto existujúcemu subjektu na účinné a primerané plnenie jeho existujúcich a dodatočných úloh. Ak sú úlohy pridelené viac ako jednému subjektu, členské štáty by mali zabezpečiť ich primeranú koordináciu.

(19)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby jeden alebo viac týchto subjektov pôsobilo ako kontaktné miesto a aby spolupracovali a vymieňali si informácie, akými sú napríklad kontaktné údaje všetkých subjektov, prostriedky nápravy a kontaktné údaje združení, organizácií alebo iných právnických osôb, ktoré pracovníkom Únie a ich rodinným príslušníkom poskytujú informácie a služby, s rovnakými kontaktnými miestami v iných členských štátoch. Zoznam kontaktných miest by sa mal sprístupniť verejnosti.

(20)

Členské štáty by mali podporovať spoluprácu medzi subjektmi, ktoré sú určené podľa tejto smernice a existujúcimi informačnými a podpornými službami, ktoré poskytujú sociálni partneri, združenia, organizácie alebo iné relevantné právnické osoby, akými sú organizácie zodpovedné za koordinačné opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (5), a prípadne inšpektoráty práce.

(21)

Členské štáty by mali zabezpečiť podporu synergie s existujúcimi informačnými a podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na daný účel by mali zabezpečiť, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty úzko spolupracovali s existujúcimi informačnými a podpornými službami, ako sú Vaša Európa, SOLVIT, Enterprise Europe Network, miesta jednotného kontaktu a EURES, prípadne vrátane cezhraničných partnerstiev EURES.

(22)

Členské štáty by mali podporovať dialóg so sociálnymi partnermi a príslušnými mimovládnymi organizáciami na účely riešenia problému neodôvodnených obmedzení a prekážok v práve na voľný pohyb alebo rôznych foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj boja proti nim.

(23)

Členské štáty by mali stanoviť, akým spôsobom sa občanom Únie ako napríklad pracovníkom, študentom, čerstvým absolventom, ako aj zamestnávateľom, sociálnym partnerom a ďalším zainteresovaným stranám, môžu poskytovať ľahko dostupné, relevantné informácie o ustanoveniach tejto smernice a o relevantných ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 492/2011 vrátane informácií o subjektoch určených podľa tejto smernice a o dostupných prostriedkoch nápravy a ochrany. Členské štáty by mali prijať opatrenia na sprístupnenie týchto informácií vo viac ako jednom úradnom jazyku Únie, a to pri zohľadnení požiadaviek trhu práce. Tým by nemali byť dotknuté právne predpisy členských štátov o používaní jazykov. Tieto informácie by sa mohli poskytovať prostredníctvom individuálneho poradenstva a mali by byť ľahko dostupné aj prostredníctvom internetových stránok Vaša Európa a EURES.

(24)

S cieľom uľahčiť presadzovanie práv udelených podľa práva Únie by sa smernica Rady 91/533/EHS (6) mala dôsledne vykonávať a monitorovať.

(25)

Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky, a tým sa členským štátom dáva možnosť zaviesť alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. Členské štáty majú takisto možnosť rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s ochranou pracovníkov Únie pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie vykonávajúcich ich právo na voľný pohyb a ich rodinných príslušníkov, ako sa zakotvuje v článku 21 ZFEÚ a v smernici 2004/38/ES. Vykonávanie tejto smernice by nemalo slúžiť na odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia stavu, aký už existuje v každom členskom štáte.

(26)

Účinné vykonávanie tejto smernice znamená, že členské štáty by mali pri prijímaní vhodných opatrení v záujme dodržiavania svojich povinností v zmysle tejto smernice uvádzať odkaz na túto smernicu, alebo tento odkaz uvedú pri úradnom uverejnení vykonávacích opatrení.

(27)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(28)

Po uplynutí dostatočnej doby vykonávania tejto smernice by Komisia mala vypracovať správu o jej vykonávaní, v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, aby sa zaručilo lepšie presadzovanie práva Únie vzťahujúceho sa na voľný pohyb. V uvedenej správe by sa Komisia mala zamerať na prípadné ťažkosti, ktorým môžu čeliť mladí absolventi, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v celej Únii, ako aj osoby z tretích krajín, ktoré sú s pracovníkmi Únie v manželskom vzťahu.

(29)

V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané v charte, a to najmä sloboda zvoliť si povolanie a právo pracovať, právo na nediskrimináciu, najmä na základe štátnej príslušnosti, právo na kolektívne vyjednávanie a akcie, spravodlivé a primerané pracovné podmienky, právo na slobodu pohybu a pobytu a právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý súdny proces. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(30)

V tejto smernici sa rešpektujú rôzne modely trhu práce jednotlivých členských štátov vrátane modelov trhu práce regulovaných kolektívnymi zmluvami.

(31)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaviesť všeobecný spoločný rámec vhodných ustanovení, opatrení a mechanizmov potrebných na lepšie a jednotnejšie uplatňovanie a praktické presadzovanie práv súvisiacich s voľným pohybom pracovníkov, ktoré sa udeľujú v ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 492/2011, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica obsahuje ustanovenia na uľahčenie jednotného uplatňovania a praktického presadzovania práv udelených v článku 45 ZFEÚ a v článkoch 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Táto smernica sa uplatňuje na občanov Únie pri výkone týchto práv a ich rodinných príslušníkov (ďalej len „pracovníci Únie a ich rodinní príslušníci“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na tieto záležitosti, ako sa uvádzajú v článkoch 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, v oblasti slobody pohybu pracovníkov:

a)

prístup k zamestnaniu;

b)

podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä odmeňovanie, prepustenie, zdravie a bezpečnosť pri práci a, v prípade nezamestnanosti pracovníkov Únie, opätovné začlenenie do práce alebo zamestnania;

c)

prístup k sociálnym a daňovým výhodám;

d)

členstvo v odboroch a oprávnenosť stať sa členom orgánov zastupujúcich pracovníkov;

e)

prístup k odbornej príprave;

f)

prístup k bývaniu,

g)

prístup k vzdelávaniu, učňovskej a odbornej príprave pre deti pracovníkov Únie.

h)

pomoc poskytovanú úradmi práce.

2.   Rozsah pôsobnosti tejto smernice je totožný s rozsahom pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Článok 3

Obrana práv

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby po prípadnom obrátení sa na iné príslušné orgány vrátane zmierovacieho konania, ak sa považuje za vhodné, boli súdne postupy, na účely presadzovania plnenia povinností podľa článku 45 ZFEÚ a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, dostupné všetkým pracovníkom Únie a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa domnievajú, že boli alebo sú vystavení neodôvodneným obmedzeniam a prekážkam v ich práve na voľný pohyb, alebo sa cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k obmedzeniu a prekážke alebo k diskriminácii.

2.   Členské štáty zabezpečujú, aby združenia, organizácie vrátane sociálnych partnerov alebo iné právnické osoby, ktoré v súlade s kritériami stanovenými v ich vnútroštátnom práve, zaužívanými v praxi alebo stanovenými v kolektívnych zmluvách, majú legitímny záujem na zaistení toho, aby sa táto smernica dodržiavala, mohli v mene alebo na podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov a s ich súhlasom vstupovať do akéhokoľvek súdneho konania a/alebo správneho konania, ktoré zabezpečia presadzovanie práv uvedených v článku 1.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prípadné iné právomoci a kolektívne práva sociálnych partnerov, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov vrátane práva na iniciovanie konania v kolektívnom záujme podľa vnútroštátneho práva alebo praxe.

4.   Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá v súvislosti so zastupovaním a obranou v súdnych konaniach.

5.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy týkajúce sa lehôt na presadzovanie práv uvedených v článku 1. Tieto vnútroštátne lehoty však nesmú znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon týchto práv.

6.   Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu pracovníkov Únie pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním alebo nepriaznivými následkami, ktoré sú reakciou na sťažnosť alebo právne konanie zamerané na presadenie dodržania práv uvedených v článku 1.

Článok 4

Subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov

1.   Každý členský štát určí jednu alebo viac štruktúr alebo subjektov (ďalej len „subjekty“) na účely presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi Únie a ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bez neodôvodnených obmedzení alebo prekážok súvisiacich s ich právom na voľný pohyb, a stanovia potrebné opatrenia na ich riadne fungovanie. Tieto subjekty môžu byť súčasťou existujúcich subjektov, ktoré plnia podobné ciele na vnútroštátnej úrovni.

2.   Členské štáty zabezpečujú, aby právomoci týchto subjektov zahŕňali:

a)

poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania nezávislej právnej a/alebo inej pomoci pracovníkom Únie a ich rodinným príslušníkom bez toho, aby boli dotknuté ich práva a práva združení, organizácií a ďalších právnych subjektov uvedených v článku 3;

b)

vykonávanie činností ako kontaktné miesto v styku s rovnakými kontaktnými miestami v iných členských štátoch na účely spolupráce a výmeny relevantných informácií;

c)

vedenie alebo zadávanie nezávislých prieskumov a analýz v súvislosti s neodôvodnenými obmedzeniami alebo prekážkami výkonu práva na voľný pohyb alebo s diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov;

d)

zabezpečovanie uverejňovania nezávislých správ a vypracúvanie odporúčaní k akejkoľvek otázke súvisiacej s takýmito obmedzeniami a prekážkami alebo diskrimináciou;

e)

uverejňovanie relevantných informácií o uplatňovaní predpisov Únie vzťahujúcich sa na voľný pohyb pracovníkov na vnútroštátnej úrovni.

Vo vzťahu k prvému pododseku písm. a) ak subjekty poskytujú pomoc v rámci súdnych konaní, táto pomoc je pre osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky, v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou bezplatná.

3.   Členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje kontaktných miest, ako aj všetky ich aktualizácie alebo zmeny. Komisia vedie zoznam kontaktných miest a poskytuje ho členským štátom.

4.   Členské štáty zabezpečujú, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty boli informované o informačných a podporných službách, ktoré existujú na úrovni Únie, ako napríklad Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network a miesta jednotného kontaktu, a aby boli schopné ich využívať a spolupracovať s nimi.

5.   Ak sú úlohy uvedené v odseku 2 pridelené viac ako jednému subjektu, členské štáty zabezpečia primeranú koordináciu uvedených úloh.

Článok 5

Dialóg

Členské štáty podporujú dialóg so sociálnymi partnermi a s príslušnými mimovládnymi organizáciami, ktoré majú v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou legitímny záujem prispievať v záujme podpory zásady rovnakého zaobchádzania k boju proti neodôvodneným obmedzeniam a prekážkam v súvislosti s právom pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov na voľný pohyb a proti ich diskriminácii na základe štátnej príslušnosti.

Článok 6

Prístup k informáciám a ich šírenie

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby dotknuté osoby, predovšetkým pracovníci Únie a zamestnávatelia Únie, boli na celom ich území všetkými vhodnými prostriedkami upozorňovaní na ustanovenia prijaté podľa tejto smernice a podľa článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č.492/2011.

2.   Členské štáty poskytujú vo viac ako jednom úradnom jazyku inštitúcií Únie informácie o právach týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, ktoré sú jasné, bezplatné, ľahko dostupné, komplexné a aktualizované. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom internetových stránok Vaša Európa a EURES.

Článok 7

Minimálne požiadavky

1.   Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať ustanovenia, ktoré sú pre ochranu zásady rovnakého zaobchádzania priaznivejšie ako ustanovenia stanovené v tejto smernici.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby právomoci subjektov uvedených v článku 4 tejto smernice týkajúce sa presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi Únie a ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie vykonávajúcich ich práva na voľný pohyb a ich rodinných príslušníkov v súlade s článkom 21 ZFEÚ a smernicou 2004/38/ES.

3.   Vykonávanie tejto smernice nie je za žiadnych okolností dostatočným dôvodom na zníženie úrovne ochrany pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov v oblastiach, na ktoré sa táto smernica uplatňuje, bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov reagovať na zmeny situácie prijatím zákonov, iných právnych predpisov a správnych ustanovení, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú platné 20. mája 2014 za predpokladu, že sú splnené ustanovenia tejto smernice.

Článok 8

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. mája 2016 Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

Správa

Komisia do 21. novembra 2018 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 54.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12 marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/15


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

(2014/239/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 3 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2014/242/EÚ (1) sa v mene Únie podpísala Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“) s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý má prijať vlastný rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné zabezpečiť, aby sa stanovisko Únie prijalo v zjednodušenom konaní.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa uvedené členské štáty nezúčastňujú na prijatí tohto rozhodnutia a nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie v súlade s článkom 23 ods. 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou zaviazaná (2).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Úniu v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa článku 19 dohody.

Článok 4

Pozíciu Únie v rámci spoločného readmisného výboru k prijatiu rokovacieho poriadku uvedeného výboru podľa článku 19 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Pozri stranu 47 tohto úradného vestníka.

(2)  Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/17


DOHODA

medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Azerbajdžan“,

ODHODLANÉ posilniť vzájomnú spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ŽELAJÚCE SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti a záväzky Únie, jej členských štátov a Azerbajdžanu vyplývajúce z medzinárodného práva a najmä z Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s Protokolom (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Írsko nezúčastňujú na tejto dohode, pokiaľ v tomto ohľade neoznámia svoje želanie v súlade s uvedeným protokolom,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá patrí do rozsahu hlavy V časti tri Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa v súlade s Protokolom (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„readmisia“ je prepravenie žiadajúcim štátom a prijatie požiadaným štátom osôb (vlastných štátnych príslušníkov požiadaného štátu, štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti), o ktorých sa zistilo, že nezákonne vstúpili na územie žiadajúceho štátu, zdržiavali sa alebo mali nezákonný pobyt v žiadajúcom štáte v súlade s ustanoveniami tejto dohody;

b)

„zmluvné strany“ sú Azerbajdžan a Únia;

c)

„členský štát“ je každý členský štát Únie, ktorý je viazaný touto dohodou;

d)

„štátny príslušník Azerbajdžanu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Azerbajdžanskej republiky v súlade s jej právnymi predpismi;

e)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť niektorého členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Únie;

f)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako azerbajdžanskú alebo niektorého z členských štátov;

g)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá žiadnu štátnu príslušnosť;

h)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Azerbajdžanom alebo niektorým členským štátom, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jeho území. Nezahŕňa dočasné povolenia zdržiavať sa na jeho území v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt;

i)

„vízum“ je povolenie vydané alebo rozhodnutie prijaté Azerbajdžanom alebo niektorým členským štátom, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na jeho územie, pobytu na ňom alebo tranzitu cezeň. Nezahŕňa letiskové tranzitné vízum;

j)

„žiadajúci štát“ je štát (Azerbajdžan alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 8 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

k)

„požiadaný štát“ je štát (Azerbajdžan alebo jeden z členských štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa článku 8 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

l)

„príslušný orgán“ je ktorýkoľvek vnútroštátny orgán Azerbajdžanu alebo jedného z členských štátov, ktorý je poverený implementáciou tejto dohody v súlade s jej článkom 20 ods. 1 písm. a);

m)

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia.

Článok 2

Základné zásady

Požiadaný a žiadajúci štát popri zintenzívňovaní spolupráce v oblasti predchádzania nelegálnej migrácii a boja proti nej zabezpečujú pri uplatňovaní tejto dohody na osoby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody, dodržiavanie ľudských práv a záväzkov aj povinností vyplývajúcich z príslušných medzinárodných nástrojov uplatniteľných v tejto oblasti, ktorými sú najmä:

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948);

Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách (1950) a jeho protokoly;

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966);

Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984);

Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov (1951) a jeho protokol (1967).

Požiadaný štát v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z uvedených medzinárodných nástrojov predovšetkým zabezpečí ochranu práv osôb po readmisii na svojom území.

Žiadajúci štát by mal dávať prednosť dobrovoľnému návratu pred núteným návratom v prípade, že neexistujú dôvody domnievať sa, že takéto rozhodnutie by ohrozilo návrat danej osoby na územie požiadaného štátu.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI AZERBAJDŽANU

Článok 3

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Azerbajdžan na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že také osoby sú štátnymi príslušníkmi Azerbajdžanu.

2.   Azerbajdžan takisto readmituje:

a)

neplnoleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom;

b)

manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo získajú právo na vstup a pobyt na území Azerbajdžanu, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom.

3.   Azerbajdžan readmituje aj osoby nezákonne sa zdržiavajúce alebo osoby s nezákonným pobytom v žiadajúcom členskom štáte, ktoré sa vzdali štátnej príslušnosti k Azerbajdžanu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi po vstupe na územie členského štátu, pokiaľ takýmto osobám nebolo zo strany akéhokoľvek členského štátu aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti

4.   Po tom, ako Azerbajdžan poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad Azerbajdžanu vydá, bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezplatne a najneskôr do piatich pracovných dní cestovný doklad s obdobím platnosti 150 dní potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná. Ak Azerbajdžan do piatich pracovných dní nevydá cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (1).

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad Azerbajdžanu do piatich pracovných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad s rovnakým obdobím platnosti. Ak Azerbajdžan do piatich pracovných dní nevydá nový cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (2).

Článok 4

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Azerbajdžan na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že také osoby:

a)

v čase podania žiadosti o readmisiu sú držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného Azerbajdžanom alebo

b)

nezákonne vstúpili na územie členských štátov priamo po pobyte na území Azerbajdžanu alebo tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola len v tranzitnom priestore medzinárodného letiska v Azerbajdžane;

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie žiadajúceho členského štátu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej odpovedi Azerbajdžanu na žiadosť o readmisiu vydá žiadajúci členský štát osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (3).

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI ÚNIE

Článok 5

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Členský štát na žiadosť Azerbajdžanu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

2.   Členský štát takisto readmituje:

a)

maloleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v Azerbajdžane;

b)

manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo im je udelené právo na vstup a pobyt na území požiadaného členského štátu, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v Azerbajdžane.

3.   Členský štát readmituje aj osoby nezákonne sa zdržiavajúce alebo osoby s nezákonným pobytom v Azerbajdžane, ktorým bola štátna príslušnosť k členskému štátu odňatá alebo ktoré sa jej vzdali v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi po vstupe na územie Azerbajdžanu, pokiaľ takýmto osobám nebolo zo strany Azerbajdžanu aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti

4.   Po tom, ako požiadaný členský štát poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu vydá, bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezplatne a najneskôr do piatich pracovných dní cestovný doklad s obdobím platnosti 150 dní potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná. Ak požiadaný členský štát nevydá cestovný doklad do piatich pracovných dní, predpokladá sa, že akceptuje použitie štandardného cestovného dokladu Azerbajdžanu určeného na účely vyhostenia (príloha 8).

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu do piatich pracovných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad s rovnakým obdobím platnosti. Ak uvedený členský štát do piatich pracovných dní nevydá cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad Azerbajdžanu na účely vyhostenia (príloha 8).

Článok 6

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát na žiadosť Azerbajdžanu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo každú osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že takéto osoby:

a)

sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného požiadaným členským štátom alebo

b)

nezákonne vstúpili na územie Azerbajdžanu priamo po pobyte na území požiadaného členského štátu alebo po tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola iba v tranzitnom priestore medzinárodného letiska požiadaného členského štátu alebo

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie Azerbajdžanu.

3.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý udelil vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt udelili dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou platnosťou, prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa už skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s najneskorším dátumom skončenia platnosti. Ak nemožno predložiť žiaden z týchto dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej odpovedi príslušného členského štátu na žiadosť o readmisiu vydá Azerbajdžan osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad potrebný na účely jej návratu (príloha 8).

ODDIEL III

READMISNÉ KONANIE

Článok 7

Zásady

1.   S výhradou odseku 2, pri každom odovzdávaní osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe niektorej z povinností podľa článkov 3 až 6, je potrebné predložiť žiadosť o readmisiu príslušnému orgánu požiadaného štátu.

2.   Ak osoba, ktorá má byť readmitovaná, je držiteľom platného cestovného dokladu, respektíve v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti aj platného víza alebo povolenia na pobyt v požiadanom štáte, môže sa prevoz takejto osoby uskutočniť bez toho, aby žiadajúci členský štát podal žiadosť o readmisiu, alebo v prípade štátneho príslušníka požiadaného štátu, bez toho, aby predložil písomné oznámenie podľa článku 12 ods. 1 príslušnému orgánu požiadaného štátu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak bola osoba zaistená na území námorných prístavov a medzinárodných letísk alebo v oblasti do 15 kilometrov od nich, vrátane colných zón, žiadajúceho štátu po nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádzala priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť o readmisiu do dvoch pracovných dní po zaistení uvedenej osoby (zrýchlené konanie).

Článok 8

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje tieto informácie:

a)

konkrétne údaje o osobe, ktorá má byť readmitovaná (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, aj miesto narodenia a posledné bydlisko), prípadne aj údaje o jej neplnoletých slobodných deťoch a/alebo manželských partneroch;

b)

v prípade vlastných štátnych príslušníkov údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže alebo akým spôsobom sa poskytne dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti, ako sa stanovuje v prílohách 1 a 2;

c)

v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, alebo akým spôsobom sa poskytne dôkaz prima facie o splnení týchto podmienok, ako sa stanovuje v prílohách 3 a 4;

d)

fotografia osoby, ktorá má byť readmitovaná.

2.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu by mala obsahovať aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá sa má odovzdať, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť – za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

informácie o akomkoľvek ochrannom alebo bezpečnostnom opatrení, alebo o zdravotnom stave, ktoré môžu byť pri odovzdávaní určitej osoby nevyhnutné.

3.   Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný formulár, ktorý je pripojený k tejto dohode ako príloha 5.

4.   Žiadosť o readmisiu možno podať akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami vrátane elektronických, napríklad faxom, e-mailom atď.

Článok 9

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnej príslušnosti

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno preukázať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 1, a to aj v prípade, keď sa platnosť týchto dokladov skončila najviac pred 6 mesiacmi. Po predložení týchto dokladov členské štáty a Azerbajdžan vzájomne uznajú štátnu príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie vyšetrovanie. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

2.   Dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno podať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak sa ich platnosť skončila. Po predložení takých dokladov členské štáty a Azerbajdžan pokladajú štátnu príslušnosť za určenú, pokiaľ nemôžu dokázať opak. Dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti nemožno podať prostredníctvom falošných dokladov.

3.   Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, alebo ak príslušné doklady nepostačujú na riadne zdôvodnenie štátnej príslušnosti, príslušné diplomatické alebo konzulárne zastúpenie dotknutého požiadaného štátu na žiadosť žiadajúceho štátu, ktorá je zahrnutá do žiadosti o readmisiu, zariadia, aby osoba, ktorá má byť readmitovaná, bola bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní od podania žiadosti o readmisiu vypočutá s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť.

4.   Postup pri týchto vypočúvaniach môže byť stanovený vo vykonávacích protokoloch ustanovených v článku 20.

Článok 10

Dôkazné prostriedky v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 4 ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa má preukázať najmä dôkaznými prostriedkami uvedenými v prílohe 3; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Členské štáty a Azerbajdžan bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú každý takýto dôkaz.

2.   Dôkaz prima facie o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 4 ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa preukazuje najmä dôkaznými prostriedkami uvedenými v prílohe 4; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Po predložení takého dôkazu prima facie členské štáty a Azerbajdžan považujú podmienky za splnené, ak nemôžu preukázať opak.

3.   Neoprávnenosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, takisto predstavuje priamy dôkaz o nezákonnom vstupe na územie, zdržiavaní sa na území alebo pobyte na ňom.

Článok 11

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu do maximálne 6 mesiacov po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky potrebné na vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na pobyt na ňom. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na žiadosť žiadajúceho štátu predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky nebudú odstránené.

2.   Na žiadosť o readmisiu sa musí odpovedať písomne do:

a)

dvoch pracovných dní, ak bola žiadosť predložená v zrýchlenom konaní (článok 7 ods. 3);

b)

pätnástich kalendárnych dní vo všetkých ostatných prípadoch.

Táto lehota začne plynúť odo dňa potvrdeného prijatia žiadosti o readmisiu. Ak sa odpoveď neposkytla v tejto lehote, odovzdanie sa považuje za schválené.

Odpoveď na žiadosť o readmisiu možno poskytnúť prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane elektronických prostriedkov, napríklad faxu, e-mailu atď.

3.   Odmietnutie žiadosti o readmisiu je potrebné písomne zdôvodniť.

4.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční do troch mesiacov. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 12

Postup pri odovzdávaní osôb a spôsoby prepravy

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, príslušné orgány žiadajúceho štátu pred vrátením danej osoby s predstihom minimálne troch pracovných dní písomne oznámia príslušným orgánom požiadaného štátu dátum jej odovzdania, miesto vstupu, možný sprievod a ostatné informácie dôležité pre odovzdanie.

2.   Prepravu možno uskutočniť akýmkoľvek spôsobom vrátane leteckej alebo námornej prepravy. Vrátenie osoby leteckou dopravou sa neobmedzuje na použitie vnútroštátnych prepravcov Azerbajdžanu alebo členských štátov a môže sa uskutočniť pravidelnými linkami alebo charterovými letmi. V prípade, že je pri vrátení potrebný sprievod, taký sprievod sa neobmedzuje len na oprávnené osoby žiadajúceho štátu, pod podmienkou, že ide o osoby splnomocnené Azerbajdžanom alebo ktorýmkoľvek členským štátom.

3.   Ak sa prevoz uskutočňuje letecky, prípadný sprievod je oslobodený od povinnosti zaobstarať si potrebné víza.

Článok 13

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prevezme späť akúkoľvek osobu readmitovanú požiadaným štátom, ak sa v lehote šiestich mesiacov a v prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti 12 mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 3 až 6.

V takýchto prípadoch sa primerane uplatnia procesné ustanovenia tejto dohody a poskytnú všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prevziať späť.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 14

Zásady

1.   Členské štáty a Azerbajdžan by mali obmedziť tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Azerbajdžan povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to členský štát požiada, a členský štát povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to Azerbajdžan požiada, a to pod podmienkou, že je zaručená následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Azerbajdžan alebo členský štát môžu tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia, alebo

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bude čeliť v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, národnej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Azerbajdžan alebo členský štát môžu zrušiť akékoľvek vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia tranzitu, alebo ak ďalšia cesta cez prípadné ďalšie tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie je zaručená. V tomto prípade žiadajúci štát prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.

Článok 15

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu musí byť predložená písomná žiadosť o tranzit, ktorá má obsahovať tieto údaje:

a)

druh tranzitu (letecky, po mori alebo po súši), prípadné ďalšie potencionálne tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie a – podľa možnosti – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 splnené a že nie sú známe žiadne dôvody na odmietnutie žiadosti podľa článku 14 ods. 3.

Na žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je v prílohe 6.

Žiadosť o tranzit možno podať akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami vrátane elektronických, napríklad faxom, e-mailom atď.

2.   Požiadaný štát do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti oznámi žiadajúcemu štátu písomnou formou, že prevezme predmetnú osobu, potvrdiac miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo že prevzatie odmieta, a uvedie dôvody svojho odmietnutia. Ak sa odpoveď neposkytla do piatich pracovných dní, tranzit sa považuje za schválený.

Odpoveď na žiadosť o tranzit možno poskytnúť prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane elektronických prostriedkov, napríklad faxu, e-mailu atď.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť readmitovaná, a jej prípadný sprievod, sú oslobodení od povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

5.   Pokiaľ sa strany dohody nedohodli inak, tranzit dotknutých osôb sa uskutoční do 30 dní od obdržania súhlasu so žiadosťou.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 16

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť readmitovaná, ktoré majú byť readmitované, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia znáša žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A VZŤAH K ĎALŠÍM MEDZINÁRODNÝM ZÁVÄZKOM

Článok 17

Ochrana údajov

Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Azerbajdžanu alebo členského štátu podľa konkrétnych okolností. Spracovanie osobných údajov a zaobchádzanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Azerbajdžanu, a ak je prevádzkovateľom príslušný orgán členského štátu, ustanoveniam smernice 95/46/ES a vnútroštátnym právnym predpisom tohto členského štátu prijatým v súlade s touto smernicou. Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje musia byť zhromažďované iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a odovzdávajúci ani prijímajúci orgán ich nesmie ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zhromažďujú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité, a nesmú tento účel presahovať; poskytované osobné údaje sa môžu konkrétne týkať iba:

osobných údajov osoby, ktorá má byť odovzdaná (napr. mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné mená, ktoré používa/pod ktorými je známa, alebo prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná štátna príslušnosť a všetky predchádzajúce štátne príslušnosti),

pasu, preukazov totožnosti alebo vodičského preukazu (číslo, platnosť, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

zastávok a cestovnej trasy,

ďalších informácií potrebných na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti subjektu údajov (čiže dotknutej osoby) len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zhromažďovali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom. Na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúce aj prijímajúce orgány sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných údajov.

Článok 18

Vzťah k ďalším medzinárodným záväzkom

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Únie, členských štátov a Azerbajdžanu vyplývajúce z medzinárodného práva, vrátane medzinárodných dohovorov, ktorých sú zmluvnými stranami, najmä z medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2, a ďalej z:

medzinárodných dohovorov určujúcich štát zodpovedný za preskúmanie predložených žiadostí o azyl,

medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite,

multilaterálnych medzinárodných dohovorov a dohôd o readmisii cudzích štátnych príslušníkov, ako napr. Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby na základe iných oficiálnych alebo neoficiálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 19

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorého úlohami bude najmä:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

riešiť otázky vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody;

c)

rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody.

d)

dbať na pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanom podľa článku 20;

e)

odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Únie a Azerbajdžanu.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 20

Vykonávacie protokoly

1.   Bez toho, aby tým bola dotknutá priama uplatniteľnosť tejto dohody, na žiadosť členského štátu alebo Azerbajdžanu vypracuje Azerbajdžan a členský štát vykonávací protokol, ktorý bude okrem iného obsahovať tieto pravidlá:

a)

určene príslušných orgánov, hraničných priechodov a výmene kontaktných miest;

b)

podmienky readmisie so sprievodom, vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

c)

prostriedky a doklady okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 4 k tejto dohode;

d)

spôsoby readmisie v zrýchlenom konaní;

e)

postup pri pohovoroch.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až potom, čo sa oznámia readmisnému výboru uvedenému v článku 19.

3.   Azerbajdžan súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom aj vo vzťahu s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti. Členské štáty súhlasia s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného jedným z nich aj vo svojich vzťahoch s Azerbajdžanskou republikou na základe jej žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplatniteľnosť takéhoto ustanovenia v inom členskom štáte.

Článok 21

Vzťah k dvojstranným dohodám o readmisii alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo dojednania o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo podľa článku 20 môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanom, ak ustanovenia bilaterálnej dohody alebo dojednania nie sú zlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2 sa táto dohoda uplatňuje na územiach, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na území Azerbajdžanu.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a na území Írska iba na základe oznámenia zo strany Európskej únie adresovaného na tento účel Azerbajdžanu.

3.   Táto dohoda sa neuplatňuje na území Dánskeho kráľovstva.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie platnosti

1.   Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.

3.   Táto dohoda sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a na Írsko od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v článku 22 ods. 2

4.   Táto dohoda sa uzatvára na neobmedzené obdobie.

5.   Každá zo zmluvných strán môže uplatňovanie tejto dohody úplne alebo sčasti dočasne pozastaviť tým, že túto skutočnosť po predchádzajúcej porade s výborom uvedeným v článku 19 oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Pozastavenie nadobudne platnosť druhým dňom nasledujúcim po dni takého oznámenia.

6.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu tým, že túto skutočnosť oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Článok 24

Zmeny dohody

Túto dohodu možno zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú vo forme samostatných protokolov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom uvedeným v článku 23.

Článok 25

Prílohy

Prílohy 1 až 8 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícštrnásť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom, jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  V súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady z 30. novembra 1994 (Ú. v. ES C 274, 19.9.1996, s. 18).

(2)  Tamže.

(3)  Tamže.


PRÍLOHA 1

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za dôkaz o štátnej príslušnosti (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 1)

cestovné pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, bežné pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

priepustky vydané požiadaným štátom,

preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu (vrátane dočasných a náhradných), s výnimkou námorníckeho preukazu totožnosti.


PRÍLOHA 2

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 2)

doklady uvedené v prílohe 1, ktorých platnosť sa skončila pred viac ako 6 mesiacmi,

fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1,

osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo alebo ktoré jednoznačne svedčia o občianstve.

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky, služobné preukazy kapitánov námorných lodí a námornícky preukaz totožnosti,

svedecké výpovede,

vyhlásenia príslušnej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane výsledku úradnej skúšky,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby,

odtlačky prstov,

potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania vo vízovom informačnom systéme,

v prípade, že členské štáty nevyužívajú vízový informačný systém, pozitívne identifikácie vyplývajúce zo záznamov týchto členských štátov o žiadosti o udelenie víza.

potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania v systéme IAMAS (automatický informačný vyhľadávací systém Azerbajdžanskej republiky pre registráciu vstupov a výstupov).


PRÍLOHA 3

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkaz o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 1)

vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

vvstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby, alebo iný dôkaz vstupu/výstupu (napr. fotografický),

preukazy totožnosti vydané osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v požiadanom štáte,

priepustky vydané osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v požiadanom štáte.


PRÍLOHA 4

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkaz prima facie o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 2)

opis miesta a okolností, za ktorých bola príslušná osoba zadržaná po vstupe na územie žiadajúceho štátu, vypracovaný príslušnými orgánmi tohto štátu,

informácie súvisiace s totožnosťou a/alebo pobytom osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR),

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných alebo súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

letenky alebo lístky na lietadlo, vlak, autobus alebo loď, na ktorých je meno cestujúceho a/alebo zoznamy cestujúcich, ktorými možno dosvedčiť zdržiavanie sa a trasu cesty dotknutej osoby na území požiadaného štátu,

informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie,

úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania,

výpoveď dotknutej osoby,

odtlačky prstov.


PRÍLOHA 5

Image

Image

Image


PRÍLOHA 6

Image

Image

Image


PRÍLOHA 7

Štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia

(v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994) (1)


(1)  Ú. v. ES C 247, 19.9.1996, s. 18.


PRÍLOHA 8

Image

Image


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

K článku 3 ods. 3

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa právnych predpisoch Azerbajdžanskej republiky o štátnej príslušnosti nie je možné občanovi Azerbajdžanskej republiky odňať štátnu príslušnosť.

Zmluvné strany súhlasia, že ak by sa mal tento právny stav zmeniť, včas uskutočnia vzájomné konzultácie.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

K článkom 4 a 6

Zmluvné strany sa vynasnažia vrátiť do krajiny pôvodu každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať platné zákonné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na ich územiach.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Dánskeho kráľovstva

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Dánskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom najmä v zmysle Dohody z 18. mája 1999 o pridružení týchto krajín pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Švajčiarskej konfederácie

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou najmä v zmysle Dohody o pridružení Švajčiarskej konfederácie pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 2008. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii so Švajčiarskou konfederáciou za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Lichtenštajnského kniežatstva

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom najmä v zmysle dohody o pridružení Lichtenštajnského kniežatstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktorá nadobudla platnosť 19. decembra 2011. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Lichtenštajnským kniežatstvom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/43


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

(2014/240/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 98/591/ES (1) schválila uzavretie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „dohoda“).

(2)

V článku 12 písm. b) dohody sa stanovuje, že táto dohoda sa uzatvára v prvej etape na obdobie piatich rokov a môže sa s možnými zmenami predĺžiť o ďalších päť rokov vzájomnou písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.

(3)

Rozhodnutím Rady 2009/306/ES (2) sa platnosť dohody predĺžila na ďalších päť rokov.

(4)

Strany dohody sa domnievajú, že rýchle predĺženie platnosti dohody by bolo v ich spoločnom záujme.

(5)

Obsah predĺženej dohody má byť identický s obsahom dohody, ktorej platnosť uplynie 14. októbra 2013.

(6)

Predĺženie platnosti dohody by sa preto malo schváliť v mene Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických na ďalších päť rokov.

Článok 2

Predseda Rady oznámi v mene Únie vláde Spojených štátov amerických, že Únia ukončila svoje vnútorné postupy potrebné na predĺženie platnosti dohody v súlade s článkom 12 dohody.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Únie toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od uvedeného dňa vykonáva všetky práva a preberá všetky záväzky Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Rozhodnutie Rady 98/591/ES z 13. októbra 1998, ktoré sa týka uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (Ú. v. ES L 284, 22.10.1998, s. 35).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/306/ES z 30. marca 2009 o predĺžení platnosti a zmene a doplnení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (Ú. v. EÚ L 90, 2.4.2009, s. 20).


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/45


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o ratifikácii Hongkonského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 členskými štátmi alebo o pristúpení členských štátov k nemu v záujme Európskej únie

(2014/241/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Hongkonský medzinárodný dohovor o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 (ďalej len „dohovor“) bol prijatý pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) 15. mája 2009 ako výsledok rokovaní Medzinárodnej konferencie o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí. Dohovor sa vzťahuje na návrh, konštrukciu, prevádzku a prípravu lodí s cieľom umožniť bezpečnú a environmentálne vhodnú recykláciu bez ohrozenia bezpečnosti a prevádzkovej efektívnosti lode. Vzťahuje sa aj na prevádzku zariadení na recykláciu lodí bezpečným a environmentálne vhodným spôsobom a vytvorenie vhodného mechanizmu presadzovania pre recykláciu lodí.

(2)

Dohovor nadobúda platnosť 24 mesiacov po dátume ratifikácie aspoň 15 štátmi, ktorých obchodné flotily spolu predstavujú prinajmenšom 40 percent hrubej priestornosti celosvetového obchodného loďstva a ktorých maximálny ročný objem recyklácie lodí počas predchádzajúcich 10 rokov spolu predstavuje najmenej tri percentá hrubej priestornosti ich obchodného loďstva spolu.

(3)

Rada vo svojich záveroch z 21. októbra 2009 dôrazne nabáda členské štáty, aby prioritne ratifikovali dohovor o recyklácii lodí a tak umožnili čo najskoršie nadobudnutie jeho platnosti a prispeli k skutočnej a efektívnej zmene praxe.

(4)

Jedným z cieľov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 (1) je aj minimalizovať a pokiaľ možno odstrániť negatívne účinky recyklácie lodí na ľudské zdravie a životné prostredie a uľahčiť ratifikáciu dohovoru. V článku 5 ods. 9, článku 7 ods. 2, článku 10 ods. 1 a 2, článku 12 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia sa ustanovuje zosúladenie práva Únie s dohovorom. V článku 32 ods. 4 sa odkazuje na situáciu členských štátov, pod ktorých vlajkou sa neplavia ani nie sú zaregistrované žiadne lode alebo ktoré svoje národné registre lodí uzavreli. Týmto členským štátom sa môže udeliť výnimka z určitých ustanovení nariadenia, pokiaľ nie je pod ich vlajkou zaregistrovaná žiadna loď.

(5)

Únia nemôže pristúpiť k dohovoru, keďže len štáty môžu byť jej zmluvnými stranami.

(6)

Rada by preto mala oprávniť členské štáty, pod ktorých vlajkou sa plavia alebo sú zaregistrované nejaké lode, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohovoru, tento dohovor ratifikovať alebo k nemu pristúpiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty sa týmto oprávňujú, pokiaľ ide o časti patriace do výhradnej právomoci Únie, ratifikovať Hongkonský medzinárodný dohovor o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 alebo k tomuto dohovoru pristúpiť.

Článok 2

Členské štáty, ktoré dohovor ratifikujú alebo k nemu pristúpia, to Komisii oznámia do 6 mesiacov odo dňa uloženia ratifikačných alebo prístupových listín u generálneho tajomníka IMO.

Rada preskúma pokrok v ratifikácii do 31. decembra 2018.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1).


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/47


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

(2014/242/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Dňa 29. novembra 2013 v súlade s rozhodnutím Rady 2013/695/EÚ (1) sa podpísala Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“), s výhradou jej uzavretia.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (2); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (3); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 14 ods. 1 dohody (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/695/EÚ z 25. novembra 2013 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 7).

(2)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(3)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/49


DOHODA

medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

EURÓPSKA ÚNIA ( ďalej len „Únia“)

a

AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA

(ďalej len „zmluvné strany“)

SO ŽELANÍM napomáhať vzájomným kontaktom medzi ľuďmi, ako nevyhnutnej podmienke pre stabilný rozvoj hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných väzieb, prostredníctvom zjednodušenia postupu pri udeľovaní víz na základe reciprocity občanom Únie a Azerbajdžanskej republiky,

BERÚC DO ÚVAHY Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, ako aj rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktoré sa začali v roku 2010,

SO ZRETEĽOM NA spoločné vyhlásenie prijaté na samite Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil v Prahe 7. mája 2009, a v ktorom bola vyhlásená politická podpora liberalizácií vízového režimu v bezpečnom prostredí,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré tvoria prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

Cieľom tejto dohody je na základe reciprocity zjednodušiť postup pri udeľovaní víz občanom Únie a Azerbajdžanskej republiky na účely pobytu v trvaní najviac 90 dní počas doby 180 dní.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   Zjednodušený postup udeľovania víz stanovený v tejto dohode platí pre občanov Únie a Azerbajdžanskej republiky len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa právnych predpisov Azerbajdžanskej republiky, Únie alebo členských štátov alebo podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na otázky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto dohody, napríklad zamietnutie udelenia víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie dostatočných prostriedkov na pokrytie životných nákladov, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov alebo Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu, ktorý je vymedzený v písm. a);

c)

„občan Azerbajdžanskej republiky“ je každá osoba, ktorá má v súlade s platnými predpismi štátnu príslušnosť Azerbajdžanskej republiky;

d)

„vízum“ je povolenie vydané členským štátom alebo Azerbajdžanskou republikou na tranzit cez územie členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky alebo na plánovaný pobyt na území členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia;

e)

„osoba s riadnym pobytom“ je:

v prípade Azerbajdžanskej republiky, občan Únie, ktorý získal dočasné alebo trvalé povolenie na pobyt na obdobie viac ako 90 dní na území Azerbajdžanskej republiky,

v prípade Únie, občan Azerbajdžanskej republiky oprávnený na základe predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre nasledujúce kategórie občanov Únie a Azerbajdžanskej republiky postačujúce tieto doklady:

a)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v členských štátoch, alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanskej republiky:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

b)

bez toho, aby bol dotknutý článok 10, pre členov oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov:

list vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo Azerbajdžanskej republiky alebo inštitúciou Európskej únie potvrdzujúci, že žiadateľ je členom tejto delegácie alebo stálym členom delegácie cestujúcim na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;

c)

pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:

písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo úradu alebo pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov, podpísaná príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

pre vodičov medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí uskutočňujú svoju činnosť medzi územím Azerbajdžanskej republiky a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Azerbajdžanskej republike:

písomná žiadosť od vnútroštátneho združenia (zväzu) dopravcov Azerbajdžanskej republiky alebo vnútroštátnych združení dopravcov členských štátov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú prepravu, s uvedením účelu, dĺžky a počtu ciest;

e)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú za účelom štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, akadémie, inštitútu, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

f)

pre účastníkov vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

g)

pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov:

certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou alebo zamestnávateľom žiadateľa, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo preukazujúci, že daná osoba je členom technického personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

h)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, príslušných orgánov, národných športových federácií členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky alebo národného olympijského výboru Azerbajdžanskej republiky alebo národných olympijských výborov členských štátov;

i)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami:

písomná žiadosť vedúceho predstaviteľa správy/starostu týchto obcí a miest;

j)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotného zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení, nevyhnutnosť sprevádzania a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

k)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;

l)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

m)

pre blízkych navštevujúcich pohrebné obrady:

úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a zosnulým;

n)

pre návštevníkov vojenských a občianskych cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným.

2.   Písomná žiadosť podľa odseku 1 tohto článku má obsahovať tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby meno manželského partnera a detí spolucestujúcich s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celý názov, adresu a:

meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia alebo orgán,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknutého členského štátu alebo podľa práva Azerbajdžanska, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť, alebo úrad, alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti usadenej na území tohto členského štátu alebo Azerbajdžanskej republiky.

3.   Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz udeľujú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 5

Udeľovanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky vydávajú viacnásobné víza platné až päť rokov pre tieto kategórie občanov:

a)

manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných) vo veku do 21 rokov alebo závislé, rodičov (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v členských štátoch alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanskej republiky:

b)

pre stálych členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov:

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť viacnásobných vstupných víz sa obmedzí iba na toto obdobie, predovšetkým keď:

v prípade osôb uvedených v písmene a) obdobie platnosti povolenia na riadny pobyt pre občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v jednom z členských štátov alebo pre občanov Únie s riadnym pobytom v Azerbajdžanskej republike, a

v prípade osôb uvedených v písm. b) obdobie, počas ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie,

je kratšie ako päť rokov.

2.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky udeľujú vstupné víza na viac vstupov platné jeden rok nasledujúcim kategóriám občanov, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo udelené aspoň jedno vízum, ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte:

a)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacieho školenia, vrátane ciest v rámci výmenných programov;

b)

novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajúcim novinárov;

c)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami;

d)

vodičom medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí uskutočňujú svoju činnosť medzi územím Azerbajdžanskej republiky a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Azerbajdžanskej republike;

e)

osobám, ktoré cestujú pravidelne zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

f)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach a ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov;

g)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov na vzdelávacie školenia, semináre, konferencie, a to aj v rámci výmenných pobytov;

h)

účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít, vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov;

i)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

j)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov;

k)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov.

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie.

3.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky udeľujú vstupné víza na viac vstupov platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné víza na viac vstupov v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť víz na viac vstupov obmedzí iba na toto obdobie.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky neprekročí 90 dní počas doby 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum je 35 EUR.

Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občania Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom na území členských štátov alebo občania EÚ s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občania Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanu;

b)

členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov;

c)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít;

d)

osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;

e)

účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;

f)

účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

g)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá pacienta sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;

h)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

i)

dôchodcovia;

j)

deti vo veku do 12 rokov;

k)

novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov.

3.   Ak členský štát alebo Azerbajdžanská republika pri udeľovaní víz spolupracuje s externým poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok musí byť primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh, a nemôže prekročiť sumu 30 EUR. Členský štát a Azerbajdžanská republika zachovajú možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať svoje žiadosti priamo na ich konzuláte.

Pokiaľ ide o Úniu, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s vízovým kódexom a plne dodržiava právne predpisy Azerbajdžanskej republiky.

Pokiaľ ide o Azerbajdžanskú republiku, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Azerbajdžanskej republiky a členských štátov EÚ.

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky rozhodnú o žiadosti o vydanie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných pre vydanie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Ak sa vyžaduje podanie žiadostí na osobnom stretnutí, takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, externý poskytovateľ služieb zabezpečí, že žiadosť o vízum môže byť v zásade podaná bez zbytočných prieťahov.

V odôvodnených a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez stretnutia alebo sa stretnutie uskutoční bezodkladne.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky, ktorí stratili doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov odcudzené, môžu opustiť územie Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich prekročenie hraníc vydaných diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky, ktorí nemôžu opustiť územie Azerbajdžanskej republiky alebo územie členských štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure, sa platnosť víza a/alebo v ňom stanovená dĺžka pobytu bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v Azerbajdžanskej republike alebo v hostiteľskom štáte o čas, ktorý je potrebný na ich návrat do štátu trvalého pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov, opustiť ho alebo ním prechádzať bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území Azerbajdžanskej republiky alebo na územiach členských štátov bez víz najviac 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

Občania Azerbajdžanskej republiky a Európskej únie sú oprávnení cestovať na území členských štátov a Azerbajdžanskej republiky za rovnakých podmienok ako občania Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky v súlade s vnútroštátnymi predpismi o národnej bezpečnosti Azerbajdžanskej republiky a členských štátov, ako aj s predpismi EÚ o vízach s obmedzenou územnou platnosťou.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany vytvoria spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Únie a Azerbajdžanskej republiky. Únia bude zastúpená Európskou komisiou, ktorej budú pomáhať odborníci z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje uplatňovanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny alebo dodatky k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Azerbajdžanskou republikou

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami akýchkoľvek bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní uzatvorených medzi jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanskou republikou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom tejto dohody.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie uvedených postupov.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku platí, že táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii, ak tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny nadobudnú platnosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu hneď, ako dôvody na pozastavenie pominú.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

Vo Vilniuse dvadsiateho deviateho novembra dvetisíctrinásť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOL

k dohode o členských štátoch, ktoré neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte neudeľujú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť sa obmedzuje na ich vlastné územie.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia (1) boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 30.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

k článku 10 dohody o diplomatických pasoch

Únia alebo Azerbajdžanská republika môžu v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 5 čiastočne pozastaviť uplatňovanie dohody, a to najmä jej článku 10, ak uplatňovanie tohto článku druhá zmluvná strana zneužíva alebo ak jeho uplatňovanie predstavuje hrozbu verejnej bezpečnosti.

V prípade pozastavenia uplatňovania článku 10 obe zmluvné strany začnú v rámci spoločného výboru zriadeného dohodou konzultácie s cieľom vyriešiť problémy, ktoré viedli k pozastaveniu.

Obe zmluvné strany sa ako vec prvoradého významu zaväzujú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti diplomatických pasov, a to najmä včlenením biometrických identifikátorov. Pokiaľ ide o Úniu, táto bezpečnosť bude zaistená v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (1).


(1)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Dánska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy udeľovania víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Dánska a Azerbajdžanskej republiky bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz za podobných podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Azerbajdžanskej republiky uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ako aj Azerbajdžanskej republiky bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz za podobných podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o spolupráci v oblasti cestovných dokladov

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mal v rámci monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň bezpečnosti príslušných cestovných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov, a rozvíjať technické aspekty bezpečnosti cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať informácie o procese personalizácie vydávania cestových dokladov.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o služobných pasoch

Zmluvné strany berúc do úvahy rámec týchto rokovaní opätovne potvrdzujú, že táto dohoda nemá vplyv na možnosť jednotlivých členských štátov a Azerbajdžanskej republiky uzatvoriť bilaterálne dohody stanovujúce oslobodenie od vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov.


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/61


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

(2014/243/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 16. júla 1999 poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva rokovala v rámci Rady Európy o dohovore, ktorý sa týka právnej ochrany služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu.

(2)

Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (ďalej len „dohovor“) bol prijatý Radou Európy 24. januára 2001.

(3)

Dohovorom sa zavádza normatívny rámec, ktorý je takmer identický s rámcom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES (1).

(4)

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2003 a je otvorený na podpis zo strany Únie.

(5)

Podpísanie dohovoru by pomohlo k rozšíreniu uplatňovania ustanovení podobných ustanoveniam v smernici 98/84/ES mimo hraníc Únie a k zavedeniu práva v oblasti služieb založených na podmienenom prístupe, ktoré by platili na celom európskom kontinente.

(6)

Dohovor by sa mal podpísať v mene Únie s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpísanie Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (2) s výhradou uzavretia dohovoru.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje v mene Únie určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohovor.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54).

(2)  Text dohovoru bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 2.


NARIADENIA

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/62


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 436/2014

z 23. apríla 2014,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piranska sol (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2

keďže:

(1)

Žiadosť Slovinska o zápis názvu „Piranska sol“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (ES) č. 1151/2012, názov „Piranska sol“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 3.12.2013, s. 15.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.8. Iné výrobky z prílohy I k zmluve (korenie atď.)

SLOVINSKO

Piranska sol (CHOP)


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 437/2014

z 29. apríla 2014,

ktorým sa schvaľuje 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento zoznam obsahuje aj 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón.

(2)

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón bol v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES hodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 21 (protihnilobné výrobky) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 21 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Za spravodajcu bolo určené Nórsko, ktoré v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo Komisii 21. decembra 2010 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia uvedenú správu zodpovedného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania 13. marca 2014 začlenili na zasadnutí Stáleho výboru pre biocídne výrobky do hodnotiacej správy.

(5)

Z uvedenej hodnotiacej správy vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných vo výrobkoch typu 21 a obsahujúcich 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón možno vychádzať z toho, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES, za predpokladu, že sú splnené určité špecifikácie a podmienky týkajúce sa ich používania.

(6)

Preto je vhodné schváliť 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón na používanie v biocídnych výrobkoch typu 21 v súlade s takýmito špecifikáciami a podmienkami.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo na tieto materiály vzťahovať.

(8)

Schváleniu aktívnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času pripraviť sa na splnenie nových stanovených požiadaviek.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón sa schvaľuje ako aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty aktívnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Názov IUPAC:

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

č. EC: 264-843-8

č. CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1. januára 2016

31. decembra 2025

21

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť venuje expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s aktívnou látkou.

Osoby, ktoré sprístupňujú výrobky s obsahom 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónu na trh pre neprofesionálnych používateľov, musia zabezpečiť, aby sa tieto výrobky dodávali s vhodnými rukavicami.

Autorizácie sa udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nemožno znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

2.

Na etiketách a pokynoch na používanie (ak sú k dispozícii) musí byť uvedené upozornenie, aby sa v blízkosti nenachádzali deti, kým ošetrované povrchy nebudú suché.

3.

Na etiketách a kartách bezpečnostných údajov (ak sú k dispozícii) schválených výrobkov musí byť uvedené, že činnosti súvisiace s používaním, údržbou a opravou sa musia vykonávať v uzavretej oblasti na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi alebo na pôde pokrytej nepriepustným nepremokavým materiálom, aby sa predišlo únikom a aby sa minimalizovali emisie do životného prostredia, a že akékoľvek úniky alebo odpad s obsahom 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónu musia byť zachytené na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

4.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je potrebné overiť nevyhnutnosť stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.

Ak bol výrobok ošetrený 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónom alebo ak je jeho súčasťou úmyselne jeden alebo viacero biocídnych produktov obsahujúcich 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón a všade tam, kde je to potrebné vzhľadom na možnosť kontaktu s pokožkou, ako aj na možnosť uvoľnenia 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónu za bežných podmienok používania, musí osoba zodpovedná za uvedenie ošetreného výrobku na trh zabezpečiť, aby etiketa obsahovala informácie o riziku senzibilizácie pokožky, ako aj informácie, na ktoré odkazuje článok 58 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty aktívnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Aktívna látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou aktívnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/68


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 438/2014

z 29. apríla 2014,

ktorým sa schvaľuje cyprokonazol ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento zoznam obsahuje aj cyprokonazol.

(2)

Cyprokonazol bol v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES hodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 8 (prostriedky na ochranu dreva) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 8 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Za spravodajský členský štát bolo určené Írsko, ktoré v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 30. mája 2012 Komisii správu zodpovedného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia správu zodpovedného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili 13. marca 2014 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky do hodnotiacej správy.

(5)

Z hodnotiacej správy vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných vo výrobkoch typu 8 obsahujúcich cyprokonazol možno vychádzať z toho, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES za predpokladu, že sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s ich používaním.

(6)

Preto je vhodné schváliť cyprokonazol na používanie v biocídnych výrobkoch typu 8 pod podmienkou, že vyhovujú takýmto špecifikáciám a podmienkam.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo vzťahovať na takéto materiály.

(8)

V správe sa konštatuje, že cyprokonazol spĺňa kritériá na to, aby bol zatriedený ako reprodukčne toxická látka kategórie 1B v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4), ako aj látka veľmi perzistentná (vP) a toxická (T) podľa prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Bez ohľadu na to, že existujúca harmonizovaná klasifikácia cyprokonazolu by sa mala podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1272/2008 zrevidovať, uvedené vnútorné vlastnosti by sa mali zohľadňovať pri určovaní obdobia platnosti schválenia.

(9)

Keďže podmienky prvého pododseku článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nie sú splnené, mala by sa dodržiavať súčasná prax podľa smernice 98/8/ES. Obdobie platnosti schválenia by preto malo byť päť rokov.

(10)

Na účely autorizácie výrobkov v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 by sa však cyprokonazol mal považovať v zmysle článku 10 ods. 1 písm. a) a d) uvedeného nariadenia za látku, ktorá sa má nahradiť.

(11)

Schváleniu aktívnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cyprokonazol sa schvaľuje ako aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty aktívnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Cyprokonazol

Názov IUPAC:

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol

č. EC: neuvádza sa

č. CAS: 94361-06-5

Cyprokonazol má dva diastereoméry.

Diastereomér A: enantiomérny pár, kde hydroxylová skupina v polohe 2 a atóm vodíka v polohe 3 sa nachádzajú na tej istej strane (2S, 3S a 2R, 3R).

Diastereomér B: enantiomérny pár, kde hydroxylová skupina v polohe 2 a atóm vodíka v polohe 3 sa nachádzajú na opačných stranách (2R, 3S a 2S, 3R).

Technický cyprokonazol je zmesou dvoch diastereomérov v pomere približne 1: 1, pričom každý z nich je zmesou enantiomérov v pomere presne 1: 1.

940 g/kg

Cyprokonazol má dva diastereoméry:

(diastereoizomér A: 430 – 500 g/kg,

diastereoizomér B: 470 – 550 g/kg).

1. novembra 2015

31. októbra 2020

8

Cyprokonazol sa v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 považuje za látku, ktorá sa má nahradiť.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť venuje expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s aktívnou látkou.

Autorizácie sa udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nemožno znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami.

2.

Výrobky nesmú byť autorizované na priemyselné použitie dvojitou vákuovou impregnáciou, pokiaľ sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok nebude predstavovať neprijateľné riziko, pričom sa v prípade potreby uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.

3.

Prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia, a to najmä tieto opatrenia:

a)

Na označeniach a prípadne v kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov sa musí uviesť, že priemyselná aplikácia sa vykonáva v rámci uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo obidvoma spôsobmi, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky pri použití výrobku sa zachytia na účely opätovného použitia alebo zneškodnenia.

b)

Neautorizuje sa použitie výrobkov na priemyselné ošetrenie dreva, ktoré bude vystavené poveternostným podmienkam, alebo na ošetrenie dreva, ktoré sa použije vo vonkajších konštrukciách, pokiaľ sa predloženými údajmi nepreukáže, že výrobok nebude predstavovať neprijateľné riziko, pričom sa v prípade potreby uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty aktívnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Aktívna látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou aktívnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 439/2014

z 29. apríla 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 250/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovate ľov a technický formát na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1 písm. a) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 295/2008 sa stanovil spoločný rámec na zber, zasielanie a vyhodnocovanie európskej štatistiky o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Únii.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 250/2009 (2) sa stanovili definície ukazovateľov a technický formát na zasielanie údajov.

(3)

V reakcii na potrebu zvýšenej medzinárodnej porovnateľnosti výsledkov, najmä pokiaľ ide o štatistiku v oblasti podnikania, je potrebné vymedziť definície ukazovateľov demografie podnikov s aspoň jedným zamestnancom. Tieto definície by sa mali doplniť do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 250/2009. Mal by sa preto zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať technický formát na zasielanie údajov podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 250/2009 vrátane zoznamu identifikátorov súboru údajov, radu a zoznamu ukazovateľov.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 250/2009 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 29. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, technický formát na zasielanie údajov, požiadavky na dvojité oznamovanie údajov podľa NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 250/2009 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Pred kód 11 11 0 sa vkladajú tieto kódy:

„Kód

:

11 01 0

Názov

:

Populácia aktívnych podnikov s aspoň jedným zamestnancom v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet podnikov na trhu, ktoré mali kedykoľvek počas daného referenčného obdobia t aspoň jedného zamestnanca.

Kód

:

11 02 0

Názov

:

Počet aktívnych podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet podnikov na trhu, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek počas daného referenčného obdobia t. Môže ísť o vznik podnikov v zmysle ukazovateľa 11 92 0, ale aj o podniky definované v rámci ukazovateľa 11 91 0, ak tieto podniky boli aktívne už v predchádzajúcich referenčných obdobiach, no počas predchádzajúcich dvoch referenčných období nemali žiadneho zamestnanca.

Kód

:

11 03 0

Názov

:

Počet podnikov, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet podnikov na trhu, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v danom referenčnom období t už nemajú žiadnych zamestnancov a ktoré kedykoľvek predtým v danom referenčnom období t mali aspoň jedného zamestnanca.

Môže ísť o zánik podnikov s aspoň jedným zamestnancom v zmysle ukazovateľa 11 93 0, ale aj o podniky v zmysle ukazovateľa 11 01 0, ak sú tieto podniky stále aktívne, ale nemajú žiadnych zamestnancov od ktoréhokoľvek okamihu v danom referenčnom období t a dvoch nasledujúcich referenčných obdobiach: t + 1 a t + 2.

Platí to aj keď sa pracovný pomer posledného zamestnanca ukončil v roku t 31. decembra.

Kód

:

11 04 1

Názov

:

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 1 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

11 04 2

Názov

:

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 2 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

11 04 3

Názov

:

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 3 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

11 04 4

Názov

:

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 4 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

11 04 5

Názov

:

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 5 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet podnikov na trhu, ktoré mali aspoň jedného zamestnanca v ktoromkoľvek okamihu každého roku od roku, v ktorom mali prvého zamestnanca (t – 1 až t – 5), do daného referenčného obdobia t.

Populácia podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t, je definovaná ako v ukazovateli 11 02 0.

Podnik sa považuje za prežívajúci aj v prípade, ak prepojená(-é) právna(-e) jednotka(-y) prestala(-i) byť aktívna(-e), ale jej (ich) činnosť prevzala nová právna jednotka zriadená osobitne na prevzatie výrobných faktorov tohto podniku (= prežitie prevzatím).“

b)

Pred kód 12 11 0 sa vkladá tento kód:

„Kód

:

11 96 0

Názov

:

Počet podnikov s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet podnikov na trhu s najmenej 10 zamestnancami v roku t – 3 a priemerným ročným nárastom počtu zamestnancov nad 10 % počas troch rokov (t – 3 až t). Nezahŕňa podniky v zmysle ukazovateľa 11 92 0 v t – 3.“

c)

Pred kód 16 11 0 sa vkladajú tieto kódy:

„Kód

:

16 01 0

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii aktívnych podnikov, ktoré mali kedykoľvek v roku t aspoň jedného zamestnanca

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnaných osôb je definovaný ako v ukazovateli 16 91 0. Populácia aktívnych podnikov s aspoň jedným zamestnancom kedykoľvek v roku t je definovaná ako v ukazovateli 11 01 0.

Kód

:

16 01 1

Názov

:

Počet zamestnancov v roku t v populácii aktívnych podnikov, ktoré mali kedykoľvek v roku t aspoň jedného zamestnanca

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnancov je definovaný ako v ukazovateli 16 91 1. Populácia aktívnych podnikov s aspoň jedným zamestnancom kedykoľvek v roku t je definovaná ako v ukazovateli 11 01 0.

Kód

:

16 02 0

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnaných osôb je definovaný ako v ukazovateli 16 91 0. Populácia podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t, je definovaná ako v ukazovateli 11 02 0.

Kód

:

16 02 1

Názov

:

Počet zamestnancov v roku t v populácii podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnancov je definovaný ako v ukazovateli 16 91 1. Populácia podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t, je definovaná ako v ukazovateli 11 02 0.

Kód

:

16 03 0

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v roku t už nemajú žiadneho zamestnanca

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnaných osôb je definovaný ako v ukazovateli 16 91 0. Populácia podnikov, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov, je definovaná ako v ukazovateli 11 03 0.

Kód

:

16 03 1

Názov

:

Počet zamestnancov v roku t v populácii podnikov, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v roku t už nemajú žiadneho zamestnanca

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnancov je definovaný ako v ukazovateli 16 91 1. Populácia podnikov, ktoré od ktoréhokoľvek okamihu v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov, je definovaná ako v ukazovateli 11 03 0.

Kód

:

16 04 1

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 1 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 04 2

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 2 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 04 3

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 3 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 04 4

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 4 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 04 5

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 5 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnaných osôb je definovaný ako v ukazovateli 16 91 0. Populácia podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 1 až t – 5 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t, je definovaná ako v ukazovateľoch 11 04 1 až 11 04 5.

Kód

:

16 05 1

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t – 1 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 1 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 05 2

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t – 2 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 2 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 05 3

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t – 3 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 3 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 05 4

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t – 4 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 4 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Kód

:

16 05 5

Názov

:

Počet zamestnaných osôb v roku t – 5 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 5 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca kedykoľvek v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnaných osôb je definovaný ako v ukazovateli 16 91 0. Populácia podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca kedykoľvek v roku t – 1 až t – 5 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t, je definovaná ako v ukazovateľoch 11 04 1 až 11 04 5.“

d)

Pred kód 17 32 0 sa vkladá tento kód:

„Kód

:

16 96 1

Názov

:

Počet zamestnancov v podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti v roku t

Príloha

:

IX

Definícia:

Počet zamestnancov je definovaný ako v ukazovateli 16 91 1. Populácia podnikov s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti je definovaná ako v ukazovateli 11 96 0.“

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

V bode 2 sa do zoznamu dopĺňajú tieto identifikátory súboru údajov:

Typ radu údajov

Názov

Identifikátor súboru údajov

„Ročná podniková štatistika za poisťovacie služby a penzijné fondy

1G

RSBSSERV_1G1_A

Ročná demografická štatistika o podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa právnej formy

9E

RSBSBD_9E1_A

Ročná demografická štatistika o podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa veľkostnej kategórie počtu zamestnancov

9F

RSBSBD_9F1_A

Ročné predbežné výsledky o zaniknutých podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa právnej formy

9G

RSBSBD_9G1_A

Ročné predbežné výsledky o zaniknutých podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa veľkostnej kategórie počtu zamestnancov

9H

RSBSBD_9H1_A

Ročná štatistika o podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti

9M

RSBSBD_9 M1_A

Ročná predbežná štatistika o podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti

9P

RSBSBD_9P1_A“

b)

V bode 2 sa názov typu radu údajov a identifikátor súboru údajov pri kóde 1D nahrádzajú takto:

Typ radu údajov

Názov

Identifikátor súboru údajov

„Ročná podniková štatistika za centrálne bankovníctvo a úverové inštitúcie zaradené do triedy 64.19 klasifikácie NACE Rev. 2.

1D

RSBSSERV_1D2_A“

c)

V bode 4.1 sa do zoznamu dopĺňajú tieto rady údajov:

Typ radu údajov

Kód

„Ročná podniková štatistika za poisťovacie služby a penzijné fondy

1G

Ročná demografická štatistika o podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa právnej formy

9E

Ročná demografická štatistika o podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa veľkostnej kategórie počtu zamestnancov

9F

Ročné predbežné výsledky o zaniknutých podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa právnej formy

9G

Ročné predbežné výsledky o zaniknutých podnikoch s aspoň jedným zamestnancom v členení podľa veľkostnej kategórie počtu zamestnancov

9H

Ročná štatistika o podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti

9M

Ročná predbežná štatistika o podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti

9P“

d)

V bode 4.1 sa názov typu radu údajov pri kóde 1D nahrádza takto:

„Ročná podniková štatistika za centrálne bankovníctvo a úverové inštitúcie zaradené do triedy 64.19 klasifikácie NACE Rev. 2.“

e)

V bode 4.5 sa do zoznamu dopĺňajú tieto ukazovatele v číselnom poradí:

Názov ukazovateľa

Kód

Príloha

„Populácia aktívnych podnikov s aspoň jedným zamestnancom v roku t

11 01 0

IX

Počet aktívnych podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

11 02 0

IX

Počet podnikov, ktoré v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov

11 03 0

IX

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 1 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t

11 04 1

IX

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 2 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t

11 04 2

IX

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 3 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t

11 04 3

IX

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 4 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t

11 04 4

IX

Počet podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 5 a ktoré zároveň mali aspoň jedného zamestnanca v roku t

11 04 5

IX

Počet podnikov s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti v roku t

11 96 0

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii aktívnych podnikov, ktoré mali v roku t aspoň jedného zamestnanca

16 01 0

IX

Počet zamestnancov v roku t v populácii aktívnych podnikov, ktoré mali v roku t aspoň jedného zamestnanca

16 01 1

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

16 02 0

IX

Počet zamestnancov v roku t v populácii podnikov, ktoré majú prvého zamestnanca v roku t

16 02 1

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov

16 03 0

IX

Počet zamestnancov v roku t v populácii podnikov, ktoré v roku t už nemajú žiadnych zamestnancov

16 03 1

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 1 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 04 1

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 2 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 04 2

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 3 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 04 3

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 4 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 04 4

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 5 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 04 5

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t – 1 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 1 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 05 1

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t – 2 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 2 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 05 2

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t – 3 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 3 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 05 3

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t – 4 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 4 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 05 4

IX

Počet zamestnaných osôb v roku t – 5 v populácii podnikov, ktoré mali prvého zamestnanca v roku t – 5 a ktoré zároveň majú aspoň jedného zamestnanca v roku t

16 05 5

IX

Počet zamestnancov v podnikoch s vysokým rastom meraným podľa zamestnanosti v roku t

16 96 1

IX“


30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/79


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 440/2014

z 29. apríla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CL

173,8

MA

42,9

MK

105,0

TN

89,9

TR

83,5

ZZ

99,0

0707 00 05

AL

41,5

MA

39,8

TR

133,0

ZZ

71,4

0709 93 10

MA

70,8

TR

88,1

ZZ

79,5

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,9

MA

51,2

TN

64,4

TR

57,0

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

108,6

BR

84,5

CL

105,2

CN

98,7

MK

26,2

NZ

130,5

US

170,5

ZA

123,3

ZZ

105,9

0808 30 90

AR

90,6

CL

146,3

CN

83,2

TR

97,0

ZA

109,4

ZZ

105,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.