ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
23. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/209/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. marca 2014 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov [oznámené pod číslom C(2014) 1625] ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

23.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. marca 2014

o rovnocennosti skupín vodičských preukazov

[oznámené pod číslom C(2014) 1625]

(Text s významom pre EHP)

(2014/209/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (1), a najmä na prvý odsek jej článku 13,

keďže:

(1)

V smernici 2006/126/ES sa stanovuje, že všetky vodičské preukazy vydané členskými štátmi by mali byť vzájomne uznávané vrátane preukazov vydaných pred dátumom uplatnenia zásady vzájomného uznávania.

(2)

Zásada vzájomného uznávania vodičských preukazov znamená plné uznanie všetkých oprávnení, ktoré boli udelené držiteľovi preukazu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v čase jeho vydania.

(3)

V smernici 2006/126/ES sa stanovuje, že členské štáty by mali zabezpečiť rovnocennosť skupín vodičských preukazov vydaných pred vykonávaním uvedenej smernice a preukazov vymedzených v jej článku 4. Túto rovnocennosť by mala určiť Komisia právne záväznou formou.

(4)

Po pristúpení Chorvátska k Únii je potrebné zahrnúť do tabuliek rovnocennosti, ktoré boli zavedené rozhodnutím Komisie 2013/21/EÚ (2), vodičské preukazy vydávané touto krajinou.

(5)

Od prijatia rozhodnutia 2013/21/EÚ oznámili Česká republika, Nemecko, Grécko, Taliansko, Slovinsko a Švédsko opravy rovnocennosti, ktoré boli uvedeným rozhodnutím schválené.

(6)

Rozhodnutie 2013/21/EÚ by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na všetky platné vodičské preukazy vydané členskými štátmi, ktoré sa používajú.

Článok 2

Tabuľky rovnocennosti skupín vodičských preukazov, ktoré členské štáty vydali pred vykonávaním smernice 2006/126/ES, a harmonizovaných skupín vodičských preukazov vymedzených v článku 4 smernice 2006/126/ES sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

1.   Skupiny vodičských preukazov, ktoré boli vydané pred vykonávaním smernice 2006/126/ES, oprávňujú držiteľa viesť motorové vozidlá zodpovedajúce skupinám uvedeným v prílohe bez výmeny vodičského preukazu. Môžu však platiť určité obmedzenia, ktoré sa pre príslušné oprávnenie uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Pri výmene vodičských preukazov za vzor vodičského preukazu EÚ uvedený v prílohe I k smernici 2006/126/ES sa udelia rovnocenné oprávnenia podľa prílohy k tomuto rozhodnutiu.

3.   Kódy, ktoré označujú obmedzenie zodpovedajúce oprávneniam, sú harmonizovanými kódmi EÚ podľa prílohy I k smernici 2006/126/ES.

4.   Zásada vzájomného uznávania podľa článku 2 ods. 1 smernice 2006/126/ES sa nevzťahuje na vnútroštátne skupiny vodičských preukazov.

Článok 4

Rozhodnutie 2013/21/EÚ sa zrušuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2014

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2013/21/EÚ z 18. decembra 2012 o rovnocennosti kategórií vodičských preukazov (Ú. v. EÚ L 19, 22.1.2013, s. 1).


PRÍLOHA

VZORY VYDÁVANÉ V BELGICKU

Vzor Belgicko 1 (B1)

Vydávaný v Belgicku od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1988

Opis: Vzor sa objavuje v jednom z nasledujúcich jazykov: holandský, francúzsky a nemecký. Existujú rozdiely vo farbe a tlači vzoru. Vzor z ružového papiera (105 × 222 mm) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru B1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A s kódmi EÚ pre upravené vozidlá

2

BF

B s kódmi EÚ pre upravené vozidlá

2

Doplňujúce informácie:

1.

B* pre vozidlá skupiny B používané ako taxíky, na prenájom vozidla, dopravu personálu atď.

2.

Na oprávnenie viesť vozidlá skupiny AF a/alebo BF sa vyžadovala platnosť skupiny A a/alebo B, ako aj skupiny F a tiež uvedenie čísla registračnej tabuľky vo vodičskom preukaze.

Vzor Belgicko 2 (B2)

Vydávaný v Belgicku od 1. 1. 1989 do 30. 9. 1998

Opis: Vzor sa objavuje v jednom z nasledujúcich jazykov: holandský, francúzsky a nemecký. Existujú rozdiely vo farbe a tlači vzoru. Vzor z ružového papiera (106 × 222 mm) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru B2

Zodpovedajúce skupiny

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Vzor Belgicko 3 (B3)

Vydávaný v Belgicku od 1. 1. 1998

Opis: Vzor sa objavuje v jednom z nasledujúcich jazykov: holandský, francúzsky a nemecký. Vzor z ružového papiera (106 × 222 mm) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru B3

Zodpovedajúce skupiny

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Vzor Belgicko 4 (B4)

Vydávaný v Belgicku od 1. 7. 2010

Opis: Vzor sa objavuje v jednom z nasledujúcich jazykov: holandský, francúzsky a nemecký. Vzor ružovej karty z polykarbonátu vyrobenej v súlade s ustanoveniami prílohy I k smernici 2006/126/ES.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru B4

Zodpovedajúce skupiny

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

VZORY VYDÁVANÉ V BULHARSKU

Vzor Bulharsko 1 (BG1)

Vydávaný v Bulharsku od 1. 1. 2010 do 19. 1. 2013

Opis: V súlade so smernicou 2006/126/ES.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru BG1

Zodpovedajúce skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

VZORY VYDÁVANÉ V ČESKEJ REPUBLIKE

Vzor Česká republika 1 (CZ1)

Vydávaný v Českej republike od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Opis: Materiál: Viacfarebný bankovkový papier uzavretý v plastovom obale. Kruhový hologram (s písmenami „CZ“ uprostred) v laminátovom obale prekrýva fotografiu v ľavom dolnom rohu. Fotografia: (35 mm × 45 mm) je pripevnená v rámčeku na prednej strane spolu s úradnou pečiatkou vrátane názvu úradu, ktorý vodičský preukaz vydal, a štátneho znaku.

Platnosť vodičského preukazu: doživotne. Tento vzor sa musí vymeniť do 31. decembra 2013.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru CZ1

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

AM, A1

A (vek 18 rokov a viac)

AM, A1, A2

A (vek 21 rokov a viac)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (vnútroštátna skupina pre poľnohospodárske traktory)

Vzor Česká republika 2 (CZ2)

Vydávaný v Českej republike od 1. 5. 2004

Opis: Materiál: Plastová karta z polykarbonátu s rozmermi ID1 – 54 × 86 mm (veľkosť kreditnej karty) so slovami „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ a názvom štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ v hornej časti. Slová „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ a „DRIVING LICENSE“ v jazykoch EÚ sa nachádzajú na pravej strane karty. Negatív rozlišovacieho znaku členského štátu, ktorý preukaz vydal („CZ“), v modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými hviezdičkami sa nachádza v hornom ľavom rohu karty. Laserom vyryté osobné údaje vrátane fotografie a podpisu držiteľa preukazu. Pozitívny vysoký reliéf s gilošami a písmenami „CZ“ na oboch stranách karty. Logo s písmenami „CZ“ v pravom hornom rohu na prednej strane s opticky premenlivou farbou (zlatá a zelená). Premenlivý obrázok v pravom spodnom rohu na prednej strane zobrazuje fotografiu držiteľa a číslo vodičského preukazu (to isté ako v kolónke 5).

Platnosť vodičského preukazu: 10 rokov

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru CZ2

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

AM, A1

A (vek 18 rokov a viac)

AM, A1, A2

A (vek 21 rokov a viac)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (vnútroštátna skupina pre poľnohospodárske traktory)

VZORY VYDÁVANÉ V DÁNSKU

Vzor Dánsko 1 (DK1)

Vydávaný v Dánsku do 30. 4. 1986

Opis: Vzor je ružový so štyrmi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Dánska skupina A1 je pre motocykle bez postranného vozíka a skupina A2 je pre motocykle s postranným vozíkom. Tieto skupiny preto nezodpovedajú podskupinám A1 a A2 podľa vymedzenia v smernici 2006/126/ES. Oprávnenie viesť motocykel s dánskou skupinou A1 je obmedzené na motocykle bez postranného vozíka a A2 je obmedzené na motocykle s postranným vozíkom. Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A1 a/alebo A2 sú oprávnení na získanie neobmedzených skupín AM, A1, A2 a A v iných členských štátoch.

2.

Držitelia dánskej skupiny B sú tiež oprávnení viesť motorové trojkolky.

Tento vzor už v Dánsku neplatí, pretože v rokoch 1991 až 1993 bola nariadená povinná výmena všetkých preukazov. Preukazy sa však napriek tomu môžu vymeniť za nové vodičské preukazy vydané Dánskom a ostatné členské štáty ich musia uznávať do 19. 1. 2033.

Vzor Dánsko 2 (DK2)

Vydávaný v Dánsku od 1. 5. 1986 do 30. 6. 1996

Opis: Vzor má ružové a béžové riadky a štyri strany.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Dánska skupina A1 je pre motocykle bez postranného vozík a skupina A2 je pre motocykle s postranným vozíkom. Tieto skupiny preto nezodpovedajú podskupinám A1 a A2 podľa vymedzenia v smernici 2006/126/ES. Oprávnenie viesť motocykel s dánskou skupinou A1 je obmedzené na motocykle bez postranného vozíka a A2 je obmedzené na motocykle s postranným vozíkom. Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A1 a/alebo A2 sú oprávnení na získanie neobmedzených skupín AM, A1, A2 a A v iných členských štátoch.

2.

Držitelia dánskej skupiny B sú tiež oprávnení viesť motorové trojkolky.

Vzor Dánsko 3 (DK3)

Vydávaný v Dánsku od 1. 7. 1996 do 13. 4. 1997

Opis: Vzor má ružové a béžové riadky a štyri strany.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

A (malé motocykle)

AM, A1,

1

A (veľké motocykle)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A (malý motocykel) sú oprávnení viesť:

a)

dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) nepresahujúcim 0,16 kW/kg a s výkonom nižším ako 25 kW;

b)

dvojkolesové motocykle s postranným vozíkom, s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) nepresahujúcim 0,16 kW/kg;

c)

motorové trojkolky;

d)

vozidlá uvedené v písm. a), b) a c) s prívesom;

e)

veľké mopedy.

2.

Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A (veľký motocykel) sú oprávnení viesť:

a)

vozidlá uvedené v bode 1;

b)

dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) presahujúcim 0,16 kW/kg alebo s výkonom vyšším ako 25 kW;

c)

dvojkolesové motocykle s postranným vozíkom, s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) presahujúcim 0,16 kW/kg;

d)

vozidlá uvedené v písm. b) a c) s prívesom.

3.

Držitelia dánskej skupiny B sú tiež oprávnení viesť motorové trojkolky.

Vzor Dánsko 4 (DK4)

Vydávaný v Dánsku od 14. 4. 1997

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici Rady 91/439/EHS (1).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A (malé motocykle)

AM, A1

1

A (veľké motocykle)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Doplňujúce informácie

1.

Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A (malý motocykel) sú oprávnení viesť:

a)

dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) nepresahujúcim 0,16 kW/kg a s výkonom nižším ako 25 kW;

b)

dvojkolesové motocykle s postranným vozíkom, s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) nepresahujúcim 0,16 kW/kg;

c)

motorové trojkolky;

d)

vozidlá uvedené v písm. a), b) a c) s prívesom;

e)

veľké mopedy.

2.

Držitelia vodičských preukazov dánskej skupiny A (veľký motocykel) sú oprávnení viesť:

a)

vozidlá uvedené v bode 1;

b)

dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) presahujúcim 0,16 kW/kg alebo s výkonom vyšším ako 25 kW;

c)

dvojkolesové motocykle s postranným vozíkom, s pomerom výkonu a hmotnosti (plus voda, olej a palivo) presahujúcim 0,16 kW/kg;

d)

vozidlá uvedené v písm. b) a c) s prívesom.

3.

Držitelia dánskej skupiny B sú tiež oprávnení viesť motorové trojkolky.

Dátum prvého vydania skupín vodičských preukazov, ktoré boli vydané do 1. 5. 1986, už nemožno určiť. V takých prípadoch sa môže v stĺpci 10 preukazu uviesť symbol „<“ alebo „≤“ spolu s príslušným rokom udávajúci, že tento preukaz bol vydaný pred uvedeným rokom resp. v uvedenom roku.

Na oprávnenia viesť malé mopedy sa do 19. januára 2013 vzťahujú tieto dánske pravidlá:

Každé z nich oprávňuje osobu viesť malé mopedy v Dánsku:

a)

osvedčenie schopnosti viesť moped;

b)

vodičský preukaz s oprávnením viesť traktor alebo

c)

vek 18 rokov a viac.

VZORY VYDÁVANÉ V NEMECKU

Vzor Nemecko 1 (D1)

Vydávaný v Nemecku do 1. 4. 1986 (v jednotlivých prípadoch môže byť dátum vydania po 1. 4. 1986)

Opis: Sivý, štyri strany. V praxi sa môžu vyskytnúť viaceré rozdiely, pokiaľ ide o farbu a tvar, pretože tento vzor sa vydával vyše 40 rokov. Vzory vydané v spolkovej krajine Sársko môžu mať rozdielny rozmer a sú dvojjazyčné (nemecké a francúzske).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1. 4. 1980 — 31. 3. 1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Doplňujúce informácie:

Môžu sa objaviť ďalšie vodičské oprávnenia veľmi zvláštneho a obmedzeného druhu, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách. Za špecifických okolností, keď takýto prípad skutočne nastane, musí byť v prípade pochybností o rozsahu konkrétneho vodičského oprávnenia nadviazaný styk s nemeckými orgánmi, ktoré vodičské oprávnenia vydávajú.

1.

Ak bol preukaz „Klasse 1“ získaný pred 1. 4. 1954 (v spolkovej krajine Sársko pred 1. 10. 1960), držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny B 79 (≤ 700 cm3) bez výmeny preukazu. V prípade výmeny takého preukazu sa držiteľovi udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny B.

2.

Ak držiteľ preukazu „Klasse 2“ dovŕši 50 rokov pred 31. 12. 1999, jeho oprávnenie stráca platnosť k 31. 12. 2000. Ak držiteľ takéhoto preukazu vymenil svoj preukaz za nový vzor do 31. 12. 2000, platí obdobie platnosti a frekvencia lekárskych prehliadok určená pre nový vzor. Ak držiteľ dovŕši 50 rokov po 31. 12. 1999, musí si preukaz vymeniť za nový vzor najneskôr k dátumu svojich 50. narodenín a potom je jeho doba platnosti päť rokov.

Ak si taký držiteľ preukazu zvolí za svoje zvyčajné bydlisko iný členský štát bez toho, aby rešpektoval vyššie uvedené pravidlá, jeho oprávnenie „Klasse 2“ sa neuzná (pokiaľ si svoje zvyčajné bydlisko nezmenil predtým, než sa na neho začali vzťahovať uvedené pravidlá).

3.

Ak bol preukaz „Klasse 2“ alebo „Klasse 3“ získaný pred 1. 12. 1954 (pred 1. 10. 1960 v spolkovej krajine Sársko), držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny A1 a A 79 (≤ 250 cm3). V oboch prípadoch je držiteľovi pri výmene preukazu udelený vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A.

Ak bol preukaz „Klasse 2“ alebo „Klasse 3“ získaný po uvedených dátumoch, ale do 1. 4. 1980, držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny A1.

4.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ je tiež oprávnený viesť nasledujúce vozidlo: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= maximálne celkovo trojnápravové).

Toto oprávnenie sa pri výmene uvedie v novom preukaze len na výslovnú žiadosť držiteľa.

5.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t, a to aj v medzinárodnej doprave. Držiteľ preukazu „Klasse 2“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich v medzinárodnej doprave. Po výmene vzorov v Nemecku je právo viesť autobusy bez cestujúcich obmedzené na územie Nemecka s použitím vnútroštátneho kódu.

6.

Ak bolo oprávnenie „Klasse 4“ udelené do 1. 12. 1954 (do 1. 10. 1960 v spolkovej krajine Sársko), nejde iba o skupinu členského štátu, ale o oprávnenie držiteľa viesť vozidlá týchto skupín: A1, A 79 (≤ 250 cm3) a B 79 (≤ 700 cm3). V oboch prípadoch sa držiteľovi pri výmene preukazu udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A a B.

V prípade, že bol preukaz „Klasse 4“ vydaný po uvedených dátumoch, ale do 1. 4. 1980, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny A1.

7.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05). Skupina A je obmedzená na trojkolky (kód 79.03) a trojkolky v kombinácii s prívesom s maximálnou povolenou hmotnosťou do 750 kg (kód 79.04). Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

9.

Skupiny A1 a A sú obmedzené na trojkolky (kód 79.03) a trojkolky v kombinácii s prívesom s maximálnou povolenou hmotnosťou do 750 kg (kód 79.04). Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

Vzor Nemecko 2 (D2)

Vydávaný v Nemeckej demokratickej republike do roku 1969

Opis: Sivý vzor so štyrmi stranami.

Zmeny právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 4. 1957, zmenili rozsah pôsobnosti a vymedzenie skupín. Preto sú pre tento vzor potrebné dve tabuľky rovnocennosti.

D2a:   vzor vydávaný do 31. 3. 1957

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D2a

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   vzor vydávaný od 1. 4. 1957 do roku 1969

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D2b

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Doplňujúce informácie:

Môžu sa objaviť ďalšie vodičské oprávnenia veľmi zvláštneho a obmedzeného druhu, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách. Za špecifických okolností, keď takýto prípad skutočne nastane, musí byť v prípade pochybností o rozsahu konkrétneho vodičského oprávnenia nadviazaný styk s nemeckými orgánmi, ktoré vodičské oprávnenia vydávajú.

1.

Ak držiteľ oprávnenia „Klasse 2“ vydaného do 1. 4. 1957 alebo „Klasse 5“ vydaného po 31. 3. 1957 dovŕšil 50 rokov do 31. 12. 1999, jeho oprávnenie prestalo platiť 31. 12. 2000. Ak držiteľ takéhoto preukazu vymenil svoj preukaz za nový vzor do 31. 12. 2000, platí obdobie platnosti a frekvencia lekárskych prehliadok určená pre nový vzor. Ak držiteľ dovŕši 50 rokov po 31. 12. 1999, musí si preukaz vymeniť za nový vzor najneskôr k dátumu svojich 50. narodenín a potom je jeho doba platnosti päť rokov.

Ak si taký držiteľ preukazu zvolí za svoje zvyčajné bydlisko iný členský štát bez toho, aby rešpektoval vyššie uvedené pravidlá, jeho oprávnenie „Klasse 2“ sa neuzná (pokiaľ si svoje zvyčajné bydlisko nezmenil predtým, než pre neho nezačali platiť uvedené pravidlá).

2.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ vydaného do 1. 4. 1957 a preukazu „Klasse 4“ vydaného po 31. 3. 1957 je tiež oprávnený viesť nasledujúce vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L≤ 3) (= maximálne celkovo trojnápravové).

Toto oprávnenie sa pri výmene uvedie v novom preukaze len na výslovnú žiadosť držiteľa.

3.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ vydaného do 1. 4. 1957 (D2a) alebo preukazu „Klasse 4“ vydaného po 31. 3. 1957 (D2b) je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich s maximálnou hmotnosťou nižšou než 7,5 t, a to aj v medzinárodnej doprave.

Držiteľ preukazu „Klasse 2“ vydaného do 1. 4. 1957 (D2a) alebo „Klasse 5“ vydaného po 31. 3. 1957 (D2b) je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich v medzinárodnej doprave.

Po výmene vzorov v Nemecku je právo viesť autobusy bez cestujúcich obmedzené na územie Nemecka s použitím vnútroštátneho kódu.

4.

Držiteľ preukazu „Klasse 2“, „Klasse 3“ alebo „Klasse 4“ vzor D2a, alebo preukazu „Klasse 2“, „Klasse 4“ alebo „Klasse 5“ vzor D2b, ktorý bol vydaný do 1. 12. 1954, je oprávnený viesť bez obmedzenia vozidlá skupiny A len po výmene preukazu. Bez výmeny preukazu vzor oprávňuje držiteľa viesť len vozidlá skupiny A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Bez výmeny dokumentu platí nasledujúce:

Ak bol preukaz „Klasse 1“ alebo „Klasse 4“ vydaný do 1. 12. 1954, držiteľ je oprávnený viesť len vozidlá skupiny B 79 (≤ 700 cm3). V prípade, že bol preukaz „Klasse 1“ alebo „Klasse 4“ vydaný po tomto dátume a pred 1. 4. 1957 alebo preukaz „Klasse 2“ bol vydaný po 31. 3. 1957, držiteľ je oprávnený viesť len vozidlá skupiny B 79 (≤ 250 cm3).

V prípade výmeny dokumentu za nový preukaz sa držiteľovi udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny B.

6.

Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

7.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05).

Vzor Nemecko 3 (D3)

Vydávaný v Nemeckej demokratickej republike od roku 1969 do 31. 5. 1982

Opis: Zošitový preukaz s 12 stranami, sivý obal.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Doplňujúce informácie:

Môžu sa objaviť ďalšie vodičské oprávnenia veľmi zvláštneho a obmedzeného druhu, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách. Za špecifických okolností, keď takýto prípad skutočne nastane, musí byť v prípade pochybností o rozsahu konkrétneho vodičského oprávnenia nadviazaný styk s nemeckými orgánmi, ktoré vodičské oprávnenia vydávajú.

1.

Ak držiteľ oprávnenia „Klasse 5“ dovŕši 50 rokov do 31. 12. 1999, jeho oprávnenie stráca platnosť k 31. 12. 2000. Ak držiteľ takéhoto preukazu vymenil svoj preukaz za nový vzor do 31. 12. 2000, platí obdobie platnosti a frekvencia lekárskych prehliadok určená pre nový vzor. Ak držiteľ dovŕši 50 rokov po 31. 12. 1999, musí si preukaz vymeniť za nový vzor najneskôr k dátumu svojich 50. narodenín a potom je jeho doba platnosti päť rokov. Ak si taký držiteľ preukazu zvolí za svoje zvyčajné bydlisko iný členský štát bez toho, aby rešpektoval vyššie uvedené pravidlá, jeho oprávnenie „Klasse 2“ sa neuzná (pokiaľ si svoje zvyčajné bydlisko nezmenil predtým, než pre neho nezačali platiť uvedené pravidlá).

2.

Držiteľ preukazu „Klasse 4“ je tiež oprávnený viesť nasledujúce vozidlo: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= maximálne celkovo trojnápravové).

Toto oprávnenie sa pri výmene uvedie v novom preukaze len na výslovnú žiadosť držiteľa.

3.

Držiteľ preukazu „Klasse 4“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t, a to aj v medzinárodnej doprave. Držiteľ vodičského preukazu „Klasse 5“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich v medzinárodnej doprave. Po výmene vzorov v Nemecku je právo viesť autobusy bez cestujúcich obmedzené na územie Nemecka s použitím vnútroštátneho kódu.

4.

Držiteľ preukazu „Klasse 2“, „Klasse 4“ alebo „Klasse 5“, ktorý bol vydaný do 1. 12. 1954, je oprávnený viesť bez obmedzenia vozidlá skupiny A len po výmene preukazu. Bez výmeny preukazu vzor oprávňuje držiteľa viesť len vozidlá skupiny A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Bez výmeny dokumentu platí nasledujúce:

Ak bol preukaz „Klasse 1“ vydaný do 1. 12. 1954, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny B 79 (≤ 700 cm3). V prípade, že bol preukaz „Klasse 1“ vydaný po uvedenom dátume a pred 1. 4. 1957 alebo preukaz „Klasse 2“ bol vydaný po 1. 4. 1957, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny B 79 (≤ 250 cm3).

V prípade výmeny dokumentu za nový preukaz sa držiteľovi udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny B.

6.

Ak držiteľ vodičského preukazu „Klasse 2“, „3“, „4“ alebo „5“ alebo podľa § 6 StVZO, alebo § 85 StVZO získal svoj preukaz pred 1. 4. 1980, je navyše oprávnený riadiť kategóriu A1. V tomto prípade „Klasse 3“ nie je len vnútroštátnou skupinou.

7.

Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

8.

Skupiny A1 a A sú obmedzené na trojkolky (kód 79.03).

Vzor Nemecko 4 (D4)

Vydávaný v Nemeckej demokratickej republike od 1. 6. 1982 do 2. 10. 1990

Opis: Vzor zo svetloružového papiera, štyri strany.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Doplňujúce informácie:

Môžu sa objaviť ďalšie vodičské oprávnenia veľmi zvláštneho a obmedzeného druhu, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách. Za špecifických okolností, keď takýto prípad skutočne nastane, musí byť v prípade pochybností o rozsahu konkrétneho vodičského oprávnenia nadviazaný styk s nemeckými orgánmi, ktoré vodičské oprávnenia vydávajú.

1.

Ak držiteľ oprávnenia „Klasse C“, „CE“, „D“ a „DE“ dovŕšil 50 rokov do 31. 12. 1999, jeho oprávnenie stratilo platnosť k 31. 12. 2000. Ak držiteľ takéhoto preukazu vymenil svoj preukaz za nový vzor do 31. 12. 2000, platí obdobie platnosti a frekvencia lekárskych prehliadok určená pre nový vzor. Ak držiteľ dovŕši 50 rokov po 31. 12. 1999, musí si preukaz vymeniť za nový vzor najneskôr k dátumu svojich 50. narodenín a potom je jeho doba platnosti päť rokov.

Ak si taký držiteľ preukazu zvolí za svoje zvyčajné bydlisko iný členský štát bez toho, aby rešpektoval vyššie uvedené pravidlá, jeho oprávnenie „Klasse C“ sa neuzná (pokiaľ si svoje zvyčajné bydlisko nezmenil predtým, než pre neho začali platiť uvedené pravidlá).

2.

Držiteľ preukazu „Klasse B“ a „Klasse BE“ je tiež oprávnený viesť nasledujúce vozidlo: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= maximálne celkovo trojnápravové).

Toto oprávnenie sa pri výmene uvedie v novom preukaze len na výslovnú žiadosť držiteľa.

3.

Držiteľ preukazu „Klasse B“ a „BE“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t, a to aj v medzinárodnej doprave.

Držiteľ preukazu „Klasse C“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich v medzinárodnej doprave. Po výmene vzorov v Nemecku právo viesť autobusy bez cestujúcich je obmedzené na územie Nemecka s použitím vnútroštátneho kódu.

4.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05).

5.

Skupiny A1 a A sú obmedzené na trojkolky (kód 79.03).

6.

Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

Vzor Nemecko 5 (D5)

Vydávaný v Nemecku od 1. 4. 1986 do 31. 12. 1998

Opis: Vzor zo svetloružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D5

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Doplňujúce informácie:

Môžu sa objaviť ďalšie vodičské oprávnenia veľmi zvláštneho a obmedzeného druhu, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách. Za špecifických okolností, keď takýto prípad skutočne nastane, musí byť v prípade pochybností o rozsahu konkrétneho vodičského oprávnenia nadviazaný styk s nemeckými orgánmi, ktoré vodičské oprávnenia vydávajú.

1.

Ak držiteľ oprávnenia „Klasse 2“ dovŕši 50 rokov do 31. 12. 1999, jeho oprávnenie stráca platnosť k 31. 12. 2000. Ak držiteľ takéhoto preukazu vymenil svoj preukaz za nový vzor do 31. 12. 2000, platí obdobie platnosti a frekvencia lekárskych prehliadok určená pre nový vzor. Ak držiteľ dovŕši 50 rokov po 31. 12. 1999, musí si preukaz vymeniť za nový vzor najneskôr k dátumu svojich 50. narodenín a potom je jeho doba platnosti päť rokov.

Ak si taký držiteľ preukazu zvolí za svoje zvyčajné bydlisko iný členský štát bez toho, aby rešpektoval vyššie uvedené pravidlá, jeho oprávnenie „Klasse 2“ sa neuzná (pokiaľ si svoje zvyčajné bydlisko nezmenil predtým, než sa na neho začali vzťahovať uvedené pravidlá).

2.

Ak bol preukaz „Klasse 1“ vzor D1 získaný do 1. 4. 1954 (v spolkovej krajine Sársko do 1. 10. 1960), držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny B 79 (≤ 700 cm3) bez nutnosti výmeny preukazu. V prípade výmeny takého preukazu sa držiteľovi udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny B.

Toto platí pre vzor D5 len vtedy, keď bol vzor D1 vydaný tomu istému držiteľovi pred príslušnými dátumami a neskôr bol vymenený za vzor D5.

3.

Ak bol preukaz „Klasse 2“ alebo „Klasse 3“ vzor D1 získaný do 1. 12. 1954 (do 1. 10. 1960 v spolkovej krajine Sársko), držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny A1 a A 79 (≤ 250 cm3). V oboch prípadoch je držiteľovi pri výmene preukazu udelený vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A. V oboch prípadoch je držiteľovi pri výmene preukazu udelený vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A. Ak bol preukaz „Klasse 2“ alebo „Klasse 3“ získaný po uvedených dátumoch, ale do 1. 4. 1980, držiteľ je navyše oprávnený viesť vozidlá skupiny A1.

Toto platí pre vzor D5 len vtedy, keď bol vzor D1 vydaný tomu istému držiteľovi pred príslušnými dátumami a neskôr bol vymenený za vzor D5.

4.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ je tiež oprávnený viesť nasledujúce vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L≤ 3) (= maximálne celkovo trojnápravové). Toto oprávnenie sa pri výmene uvedie v novom preukaze len na výslovnú žiadosť držiteľa.

5.

Držiteľ preukazu „Klasse 3“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t, a to aj v medzinárodnej doprave. Držiteľ vodičského preukazu „Klasse 2“ je oprávnený viesť autobusy bez cestujúcich v medzinárodnej doprave. Po výmene vzorov v Nemecku je právo viesť autobusy bez cestujúcich obmedzené na územie Nemecka s použitím vnútroštátneho kódu.

6.

Ak bolo oprávnenie „Klasse 4“ vzor D1 udelené do 1. 12. 1954 (do 1. 10. 1960 v spolkovej krajine Sársko), nejde iba o vnútroštátnu skupinu, ale o oprávnenie držiteľa viesť vozidlá týchto skupín: A1, A 79 (≤ 250 cm3) a B 79 (≤ 700 cm3). V oboch prípadoch sa držiteľovi pri výmene preukazu udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A a B. V oboch prípadoch sa držiteľovi pri výmene preukazu udelí vodičský preukaz neobmedzenej skupiny A a B. V prípade, že bol preukaz „Klasse 4“ vydaný po uvedených dátumoch, ale do 1. 4. 1980, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny A1.

Toto platí pre vzor D5 len vtedy, keď bol vzor D1 vydaný tomu istému držiteľovi pred príslušnými dátumami a neskôr bol vymenený za vzor D5.

7.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8.

Skupiny A1 a A sú obmedzené na trojkolky (nový kód 79.03) a trojkolky v kombinácii s prívesom s maximálnou povolenou hmotnosťou do 750 kg (kód 79.04).

9.

Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

Vzor Nemecko 6 (D6)

Vydávaný v Nemecku od 1. 1. 1999 do 18. 1. 2013

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru D6

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A1 je takisto platná pre motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti vyšším ako 0,1 kW/kg (kód 79.05).

2.

Skupiny A1 a A sú obmedzené na trojkolky (kód 79.03) a trojkolky v kombinácii s prívesom s maximálnou povolenou hmotnosťou do 750 kg (kód 79.04).

3.

Skupina BE je takisto platná pre vozidlá skupiny BE s maximálnou povolenou hmotnosťou prívesu nad 3 500 kg (kód 79.06).

VZORY VYDÁVANÉ V ESTÓNSKU

Vzor Estónsko 1 (EST1)

Vydávaný v Estónsku od 1. 11. 1999 do 30. 9. 2004

Opis: Vodičský preukaz je ružovej farby a je vyrobený zo špeciálneho syntetického papiera (TESLIN, ISO 9002; 1994), ktorý je úplne pokrytý bezpečnostným plastom. Papier je potlačený sieťovým ochranným vzorom; na zadnej strane plastového obalu je vyrytý vzor „EST“ so šiestimi vlnovkami. Údaje sú zobrazené tlačeným písmom a fotografia je naskenovaná.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximálny výkon pre skupinu A by nemal prekročiť 25 kW alebo 0,16 kW/kg.

Doplňujúce informácie:

Obmedzenie (obmedzenia) v podobe kódov:

1 –

okuliare alebo kontaktné šošovky povinné;

2 –

sluchové pomôcky povinné;

3 –

platí pre ručne ovládané vozidlá;

4 –

maximálny výkon pre skupinu A by nemal prekročiť 25 kW alebo 0,16 kW/kg.

5 –

automatická prevodovka.

Slovo „ESMANE“ uprostred dolnej časti na prednej strane znamená, že držiteľ preukazu je vodič začiatočník; platnosť takého preukazu je obmedzená na dva roky.

Vzor Estónsko 2 (EST2)

Vydávaný v Estónsku od 1. 10. 2004 do 7. 9. 2008

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Preukaz je z plastového materiálu a má ružové pozadie, ktoré je jedinečné a spoločné iba pre estónske vodičské preukazy. Na vyznačenie osobných údajov prenesených na vodičský preukaz (vrátane digitálnej fotografie a podpisu držiteľa) sa použilo laserové rytie.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximálny výkon pre skupinu A by nemal prekročiť 25 kW alebo 0,16 kW/kg.

Doplňujúce informácie:

Obmedzenie (obmedzenia) v podobe kódov:

101 –

dočasný vodičský preukaz. Vodiči začiatočníci, ktorí sú držiteľmi dočasného vodičského preukazu (2 roky) sú povinní umiestniť na predné a zadné okno vozidla obrázok zeleného javorového listu. Maximálna povolená rýchlosť je 90 km/h;

102 –

vozidlá týchto skupín je možné viesť len v čase, keď je branec členom ozbrojených síl;

103 –

D- skupina – vodič je oprávnený viesť iba trolejbusy;

105 –

motocykel s výkonom do 25 kW alebo užitočným výkonom motora najviac 0,16 kW/kg;

106 –

D- skupina – obmedzená na trasy s maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km/h.

Vzor Estónsko 3 (EST3)

Vydávaný v Estónsku od 8. 9. 2008

Opis: Ten istý preukaz ako vzor 2; s výnimkou, že na prednú stranu vedľa slova „JUHILUBA“ sú pridané slová „Driving Licence“ a „Permis de conduire“.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

VZORY VYDÁVANÉ V GRÉCKU

Vzor Grécko 1 (GR1a)

Vydávaný v Grécku od 11. 1. 1987

Opis: Modrý a žltý s čiernymi písmenami.

Tento preukaz má dvanásť strán a vzťahuje sa na skupiny Β, Γ, Δ, Ε.

Vzor Grécko 1 (GR1b)

Vydávaný v Grécku od 11. 1. 1987

Opis: Ružový a žltý s čiernymi písmenami.

Tento preukaz má osem strán a vzťahuje sa iba na skupinu A.

Do 30. 1. 1985 zahŕňali vodičské preukazy akejkoľvek skupiny (Β, Γ, Δ, Ε) právo viesť aj vozidlo skupiny AM. Odvtedy až dodnes udeľuje grécka dopravná polícia skupinu AM v samostatnom vodičskom preukaze.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR1a a GR1b

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Doplňujúce informácie:

Napriek tomu, že bod „4b“ naznačuje, že tieto konkrétne vzory majú určitú dobu platnosti, toto obdobie bolo predĺžené do dosiahnutia veku 65 rokov v súlade s prezidentským výnosom 255 z roku 1984.

1.

Skupina E bola samostatnou skupinou, ale považovala sa za platnú iba v kombinácii s ďalšou skupinou.

Vzor Grécko 2 (GR2)

Vydávaný v Grécku od 12. 1. 1987 do 31. 3. 1997

Opis: Ružový s čiernymi písmenami. Tento preukaz má šesť strán.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Doplňujúce informácie:

Od 30. 1. 1985 až do 18. 1. 2013 udeľovala grécka dopravná polícia skupinu AM v samostatnom vodičskom preukaze.

1.

Skupina E bola samostatnou skupinou, ale považovala sa za platnú iba v kombinácii s ďalšou skupinou (Β, Γ alebo Δ).

Vzor Grécko 3 (GR3)

Vydávaný v Grécku od 1. 4. 1997 do 30. 4. 2001

Opis: Ružový s čiernymi písmenami.

Tento preukaz má šesť strán.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

Od 30. 1. 1985 až do 18. 1. 2013 udeľovala grécka dopravná polícia skupinu AM v samostatnom vodičskom preukaze.

1.

Podľa smernice 91/439/EHS, ktorá je transponovaná do gréckych právnych predpisov spolu s prezidentským výnosom 19 z roku 1995, je držiteľ kategórie B1 a B oprávnený viesť motorové trojkolky a štvorkolky. Je teda možné uviesť kategóriu A s kódom 79.03.

Vzor Grécko 4 (GR4)

Vydávaný v Grécku od 1. 5. 2001 do 18. 1. 2009

Opis: Ružový s čiernymi písmenami.

Tento preukaz má šesť strán.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

A/A (≤ 25 KW A ≤ 0,16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

Od 30. 1. 1985 až do 18. 1. 2013 udeľovala grécka dopravná polícia skupinu AM v samostatnom vodičskom preukaze.

1.

Podľa smernice 91/439/EHS, ktorá je transponovaná do gréckych právnych predpisov spolu s prezidentským výnosom 19 z roku 1995, je držiteľ kategórie B1 a B oprávnený viesť motorové trojkolky a štvorkolky. Je teda možné uviesť kategóriu A s kódom 79.03.

Vzor Grécko 5 (GR5)

Vydávaný v Grécku od 19. 1. 2009 do 18. 1. 2013

Opis: Ružový s čiernymi písmenami.

Rozmery: šírka: 85,6 mm, výška: 54 mm (hrúbka 0,75 mm).

Nové vodičské preukazy sú vytlačené na plastovej karte v súlade s medzinárodnými normami kvality (ISO) a všetkými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe I k smernici 2006/126/ES. Na prednej strane je bezpečnostný hologram (v ľavom rohu). Všetky písmená sú vytlačené mikrotlačou na bezpečnostnom pozadí s opticky premenlivou farbou (OVI). Plánuje sa aj použitie dvojitých obrazov a dotykových bezpečnostných prvkov. Na zadnej strane sa nachádza trojrozmerný bezpečnostný hologram a bezpečnostné pozadie, ktoré pozostáva z vyhradených obrazov a križujúcich sa čiar. Tlač na oboch stranách je viditeľná s použitím UV svetla, žiadnym spôsobom to však neovplyvňuje kvalitu preukazu.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR5

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A/A (≤ 25 kW A ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Doplňujúce informácie:

Od 30. 1. 1985 až do 18. 1. 2013 udeľovala grécka dopravná polícia skupinu AM v samostatnom vodičskom preukaze.

1.

Podľa smernice 91/439/EHS, ktorá je transponovaná do gréckych právnych predpisov spolu s prezidentským výnosom 19 z roku 1995, je držiteľ kategórie B1 a B oprávnený viesť motorové trojkolky a štvorkolky. Je teda možné uviesť kategóriu A s kódom 79.03.

VZORY VYDÁVANÉ V ŠPANIELSKU

Vzor Španielsko 1 (E1)

Vydávaný v Španielsku od 27. 6. 1997 do 1. 11. 2004

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami podľa prílohy I k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru E1

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Vzor Španielsko 2 (E2)

Vydávaný v Španielsku od 2. 11. 2004 do 7. 12. 2009

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru E2

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Vzor Španielsko 3 (E3)

Vydávaný v Španielsku od 8. 12. 2009

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy I.3 k smernici 2006/126/ES.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru E3

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Doplňujúce informácie:

Skupiny AM a A2 sa vydávajú od 8. 12. 2009.

VZORY VYDÁVANÉ VO FRANCÚZSKU

Vzor Francúzsko 1 (F1)

Vydávaný vo Francúzsku do 31. 12. 1954

Opis: Ružová karta s dvoma stranami a fotografiou na prednej strane.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru F1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Doplňujúce informácie:

1.

Ak na zadnej strane preukazu nie sú uvedené žiadne údaje, neplatí pre vedenie vozidiel skupín 1o, 2o, 3o. Preto nie je v dokumente uvedené rovnocenné oprávnenie pre vozidlá skupiny B, ktorá nie je obsiahnutá v žiadnej z troch opísaných skupín. V tabuľke je to znázornené čiarou: „—“.

2.

Rovnocennosť so skupinou A1 (mopedy a vozidlá skupiny L4e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením vozidla v trvaní 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo7 hodín.

Vzor Francúzsko 2 (F2)

Vydávaný vo Francúzsku od 1. 1. 1955 do 19. 1. 1975

Opis: Preukaz z ružového papiera (značne väčší než vzory v prílohe I k smernici 91/439/EHS) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kód (10, 15, …)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením vozidla počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Ak vozidlo používané na skúšky držiteľov vodičského preukazu počas praktickej skúšky na vozidlá skupiny D alebo DE malo hmotnosť ≤ 3 500 kg, držiteľ je oprávnený viesť iba vozidlá skupín AM, A1 (pozri poznámku 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

Vzor Francúzsko 3 (F3)

Vydávaný vo Francúzsku od 20. 1. 1975 do 29. 2. 1980

Opis: Preukaz z ružového papiera (značne väčší než vzory v prílohe I k smernici 91/439/EHS) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + kód (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ kód (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kód (10, 15, …)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Ak vozidlo používané na skúšky držiteľov vodičského preukazu počas praktickej skúšky na vozidlá skupiny D alebo DE malo hmotnosť ≤ 3 500 kg (v období od 20. 1. 1975 do 31. 5. 1979) alebo ≤ 7 000 kg v období od 1. 6. 1979 do 1. 3. 1980), držiteľ je oprávnený viesť iba vozidlá skupín AM, A1 (pozri poznámku 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

Vzor Francúzsko 4 (F4)

Vydávaný vo Francúzsku od 1. 3. 1980 do 31. 12. 1984

Opis: Preukaz z ružového papiera (značne väčší než vzory v prílohe I k smernici 91/439/EHS) so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kód (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kód (10, 15, …)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Ak vozidlo používané na skúšky držiteľov vodičského preukazu počas praktickej skúšky na vozidlá skupiny D malo hmotnosť ≤ 7 000 kg, držiteľ je oprávnený viesť iba vozidlá skupín AM, A1 (pozri poznámku 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pre A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzor Francúzsko 5 (F5)

Vydávaný vo Francúzsku od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1990

Opis: Preukaz z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F5

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Ak vozidlo používané na skúšky držiteľov vodičského preukazu počas praktickej skúšky na vozidlá skupiny D malo hmotnosť ≤ 3 500 kg, držiteľ je oprávnený viesť iba vozidlá skupín AM, A1 (pozri poznámku 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pre A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzor Francúzsko 6 (F6)

Vydávaný vo Francúzsku od 1. 7. 1990 do 15. 11. 1994

Opis: Preukaz z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F6

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Pre A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzor Francúzsko 7 (F7)

Vydávaný vo Francúzsku od 16. 11. 1994 do 28. 2. 1999

Opis: Preukaz z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru F7

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Pre A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzor Francúzsko 8 (F8)

Vydávaný vo Francúzsku od 1. 3. 1999 do 18. 1. 2013

Opis: Preukaz z ružového papiera podľa prílohy I k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru F8

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Rovnocennosť so skupinou A1 (ľahké mopedy a vozidlá skupiny L5e) platí iba v prípade oprávnených skúseností s vedením tohto typu vozidiel počas posledných 5 rokov pred 1. januárom 2011 (informácie poskytuje poisťovacia spoločnosť) alebo po predložení osvedčenia o účasti na vodičskom kurze v trvaní 3 alebo 7 hodín.

2.

Pre A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Skupina CE oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny DE v prípade, ak držiteľ vlastní aj preukaz skupiny D.

VZORY VYDÁVANÉ V CHORVÁTSKU

Vzor Chorvátsko 1 (HR1)

Vydávaný v Chorvátsku od 1. 4. 1993 do 19. 11. 2004

Opis: Vzor z ružového papiera, poskladaný, so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina H platí pre mopedy a pracovné zariadenia, ako sú nakladače, vysokozdvižné vozíky atď.

2.

Skupina G platí pre traktory. Skupiny G a H boli samostatnými skupinami, ale boli vydané aj držiteľom vodičských preukazov skupín B, C alebo D.

3.

Skupina E bola samostatnou skupinou, ale považovala sa za platnú iba v kombinácii s ďalšou skupinou (Β, C alebo D).

4.

Skupina F platí pre električky.

Vzor Chorvátsko 2 (HR2)

Vydávaný v Chorvátsku od 20. 11. 2004 do 31. 1. 2009

Opis: Vzor z ružového papiera, poskladaný, so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina F platí pre traktory s prívesom alebo bez prívesu.

2.

Skupina G platí pre pracovné zariadenia, ako sú nakladače, vysokozdvižné vozíky atď. Skupiny F, G a M boli samostatnými skupinami, ale boli vydané aj držiteľom vodičských preukazov skupín B, C alebo D.

3.

Skupina H platí pre električky.

Vzor Chorvátsko 3 (HR3)

Vydávaný v Chorvátsku od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2013

Opis: Vzor z ružového papiera, poskladaný, so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky:

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina F platí pre traktory s prívesom alebo bez prívesu.

2.

Skupina G platí pre pracovné zariadenia, ako sú nakladače, vysokozdvižné vozíky atď. Skupiny F, G a M boli samostatnými skupinami, ale boli vydané aj držiteľom vodičských preukazov skupín B, C alebo D.

3.

Skupina H platí pre električky.

VZORY VYDÁVANÉ V ÍRSKU

Vzor Írsko 1 (IRL1)

Vydávaný v Írsku od 25. 6. 1992 do 16. 11. 1999

Opis: Vzor z ružového papiera v plastovom obale.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL1

Zodpovedajúce skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Doplňujúce informácie:

Tento vzor bol vydaný v dvojjazyčnom znení, pričom írsky (gaelský) text má prednosť pred anglickým textom.

Vzor Írsko 2 (IRL2)

Vydávaný v Írsku približne od 17. 11. 1999 do 4. 7. 2005

Opis: Vzor z ružového papiera v plastovom obale.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL2

Zodpovedajúce skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Doplňujúce informácie:

Tento vzor bol vydaný v dvojjazyčnom znení, pričom írsky (gaelský) text má prednosť pred anglickým textom.

Vzor Írsko 3 (IRL3)

Vydávaný v Írsku od 4. 7. 2007

Opis: Vzor z ružového papiera v plastovom obale.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL3

Zodpovedajúce skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

VZORY VYDÁVANÉ V TALIANSKU

Vzor Taliansko 1 (I1)

Vydávaný v Taliansku od roku 1959 do roku 1989

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Doplňujúce informácie:

1.

Každá skupina je platná aj pre skupiny A1, A2 a skupinu A, iba ak boli vydané pred 1. 1. 1986.

2.

Každá skupina je platná aj pre skupinu A1, ale len na území štátu, ak bola vydaná pred 1. 1. 1986.

Vzor Taliansko 2 (I2)

Vydávaný v Taliansku od roku 1989 do roku 1990

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Vodičský preukaz skupiny A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 3 (I3)

Vydávaný v Taliansku od roku 1990 do roku 1995

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Vodičský preukaz skupiny A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 4 (I4)

Vydávaný v Taliansku v roku 1995

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Vodičský preukaz skupiny A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 5 (I5)

Vydávaný v Taliansku v roku 1996

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I5

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Vodičský preukaz skupiny A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 6 (I6)

Vydávaný v Taliansku od roku 1996 do roku 1997

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I6

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Doplňujúce informácie:

1

Vodičský preukaz skupiny A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 7 (I7)

Vydávaný v Taliansku od roku 1997 do roku 1999

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I7

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 8 (I8)

Vydávaný v Taliansku od roku 1999 do roku 2004

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I8

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A1 platí iba na území štátu.

2.

Skupiny C1, C1E, C a CE sú platné, iba ak bol vodičský preukaz skupiny D vydaný do 1. 10. 2004.

Vzor Taliansko 9 (I9)

Vydávaný v Taliansku od roku 2005 do roku 2007

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I9

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A1 platí iba na území štátu.

Vzor Taliansko 10 (I10)

Vydávaný v Taliansku od roku 2007 do roku 2013

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru I10

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A1 platí iba na území štátu.

VZORY VYDÁVANÉ NA CYPRE

Vzor Cyprus 1 (CY1)

Vydávaný na Cypre od 1. 5. 2004

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru CY1

Zodpovedajúce skupiny

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

VZORY VYDÁVANÉ V LOTYŠSKU

Vzor Lotyšsko 1 (LV1)

Vydávaný v Lotyšsku od 28. 9. 1993 do 30. 4. 2004

Opis: Vzor ružovej plastovej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LV1

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Doplňujúce informácie:

Vnútroštátne skupiny TRAM a TROL oprávňujú držiteľov viesť električky a trolejbusy.

Na poľnohospodárske a lesné traktory sa vydávajú samostatné preukazy.

Vzor Lotyšsko 2 (LV2)

Vydávaný v Lotyšsku od 1. 5. 2004

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LV2

Zodpovedajúce skupiny

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Doplňujúce informácie:

1.

Vnútroštátne skupiny TRAM a TROL oprávňujú držiteľov viesť električky a trolejbusy.

2.

Na poľnohospodárske a lesné traktory sa vydávajú samostatné preukazy.

VZORY VYDÁVANÉ V LITVE

Vzor Litva 1 (LT1)

Vydávaný v Litve do 1. 4. 2000

Opis: Žltý dvojstranný kartový vzor zatavený v plaste.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT1

Zodpovedajúce skupiny

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Doplňujúce informácie:

Na tomto vzore nie je uvedený dátum skončenia platnosti.

Držiteľ preukazu akejkoľvek skupiny sa navyše oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny AM.

Vzor Litva 2 (LT2)

Vydávaný v Litve od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2002

Opis: Žltý dvojstranný kartový vzor zatavený v plaste.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT2

Zodpovedajúce skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Doplňujúce informácie:

Preukazy tohto vzoru sú platné do dátumu skončenia platnosti uvedeného v dokumente.

Držiteľ preukazu akejkoľvek skupiny sa navyše oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny AM.

Vzor Litva 3 (LT3)

Vydávaný v Litve od 1. 1. 2003 do 31. 10. 2005

Opis: Vzor ružovej plastovej karty. Údaje (fotografia, skupiny a osobné údaje) sú vyznačené laserovým gravírovaním do polykarbónového povrchu.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držiteľ preukazu skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) môže po dvoch rokoch využívať oprávnenia neobmedzenej skupiny A až po výmene preukazu.

Držiteľ preukazu akejkoľvek skupiny sa navyše oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny AM.

Vzor Litva 4 (LT4)

Vydávaný v Litve od 1. 11. 2005

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držiteľ preukazu skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) môže po dvoch rokoch využívať oprávnenia neobmedzenej skupiny A až po výmene preukazu.

Držiteľ preukazu akejkoľvek skupiny sa navyše oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny AM.

Platnosť: 3 mesiace, 2 roky, 10 rokov.

VZORY VYDÁVANÉ V LUXEMBURSKU

Vzor Luxembursko 1 (L1)

Vydávaný v Luxembursku do 31. 12. 1985

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru L1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Doplňujúce informácie:

1.

Ak bol vodičský preukaz skupiny B1/B2 vydaný do 1. júla 1977, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny A.

2.

Skupina E2 zahŕňa oprávnenie viesť vozidlá s prívesmi a návesmi s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 1 750 kg.

3.

Vnútroštátne skupiny.

Vzor Luxembursko 2 (L2)

Vydávaný v Luxembursku do 31. 12. 1985

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Kategórie vzoru L2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Doplňujúce informácie:

1.

Ak bol vodičský preukaz skupiny B1/B2 vydaný do 1. júla 1977, držiteľ je oprávnený viesť vozidlá skupiny A.

2.

Skupina E2 zahŕňa oprávnenie viesť vozidlá s prívesmi a návesmi s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 1 750 kg.

3:

Vnútroštátne skupiny.

Vzor Luxembursko 3 (L3)

Vydávaný v Luxembursku od 1. 1. 1986 do 30. 9. 1996

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru L3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Doplňujúce informácie:

1.

Vnútroštátne skupiny.

Vzor Luxembursko 4 (L4)

Vydávaný v Luxembursku od 1. 10. 1996

Opis: Vzor z ružového papiera podľa prílohy I k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru L4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina B sa vzťahuje aj na vedenie vozidiel skupiny B1.

2.

Vnútroštátne skupiny.

VZORY VYDÁVANÉ V MAĎARSKU

Vzor Maďarsko 1 (H1)

Vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 1964 do 1. 1. 1984

Opis: Vzor z ružového papiera, poskladaný, so šiestimi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru H1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina E je platná iba spolu s harmonizovanými skupinami vozidiel, ktoré už má vodič právo viesť. Napr. Oprávnenie skupiny B a skupiny E sa považujú za kombinovanú skupinu B+E.

Vzor Maďarsko 2 (H2)

Vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2000

Opis: Vzor z ružového papiera so štyrmi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru H2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina E je platná iba spolu s harmonizovanými skupinami vozidiel, ktoré už má vodič právo viesť. Napr.: Oprávnenie skupiny B a skupiny E sa považujú za kombinovanú skupinu B+E.

Vzor Maďarsko 3 (H3)

Vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004

Opis: Vzor ružovej plastovej karty. Tento vzor je v rámci hraníc Maďarska takisto uznaný ako národný doklad totožnosti. Vydáva sa centrálne ako zabezpečený doklad skupiny A vytvorený laserovým gravírovaním.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru H3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Doplňujúce informácie:

Vodičský preukaz s kombinovanou skupinou môže byť vydaný iba osobe, ktorá je oprávnená viesť ťažné vozidlo.

1.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou C1 je platná aj pre skupiny B a D1.

2.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou D1 je platná aj pre skupinu B.

3.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou C je platná pre všetky skupiny vozidiel, ktoré je vodič oprávnený viesť a ktoré sú označené vo vodičskom preukaze.

4.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou D je platná aj pre skupiny B a D1.

Vzor Maďarsko 4 (H4)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 5. 8. 2004

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS. Tento vzor je v rámci hraníc Maďarska uznaný ako národný doklad totožnosti. Vydáva sa centrálne ako zabezpečený doklad skupiny A vytvorený laserovým gravírovaním.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru H4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Doplňujúce informácie:

Vodičský preukaz s kombinovanou skupinou môže byť vydaný iba osobe, ktorá je oprávnená viesť ťažné vozidlo.

1.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou C1 je platná aj pre skupiny B a D1.

2.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou D1 je platná aj pre skupinu B.

3.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou C je platná pre všetky skupiny vozidiel, ktoré je vodič oprávnený viesť a ktoré sú označené vo vodičskom preukaze.

4.

Kombinovaná skupina E získaná spolu so skupinou D je platná aj pre skupiny B a D1.

VZORY VYDÁVANÉ NA MALTE

Vzor Malta 1 (M1)

Vzor vydávaný na Malte od 1. 7. 1991 do 31. 12. 2000

Opis: preukaz z ružového papiera s rozmermi 221 mm × 100 mm v otvorenom stave a poskladaný do šiestich strán, prvýkrát vydaný v júli 1991.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru M1

Zodpovedajúce skupiny

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Doplňujúce informácie:

Preukaz je vytlačený v maltskom a anglickom jazyku. Papierový preukaz je na dvoch stranách opatrený sériovým číslom a malými emblémami maltskej polície. Väčší symbol je vyrazený čiastočne na fotografii a čiastočne na preukaze a veľký maltský znak je viditeľný v stredovom veľkom ráme nad sériovým číslom.

Vzor Malta 2 (M2)

Vzor vydávaný na Malte od 1. 1. 2001

Opis: Vzor ružovej plastovej karty s rozmermi 85,4 mm × 54 mm vo formáte preukazu totožnosti, vydávaný v roku 2001 v súlade so smernicou 91/439/EHS.

Vodičský preukaz sa skladá z dvoch častí, z plastovej karty s fotografiou a z takzvaného pendantu preukazu. Karta s fotografiou zobrazuje fotografiu držiteľa, údaje o adrese, podpis a vodičské oprávnenia. Druhopis preukazu sprevádza vodičský preukaz a obsahuje sériové číslo, osobné údaje o držiteľovi, číslo preukazu, naskenovaný podpis držiteľa preukazu, vodičské oprávnenia a platnosť, informačné kódy, záznamy o trestných bodoch, dátum platnosti preukazu pre držiteľa vo veku nad 70 rokov a ďalšie príslušné informácie. Spodná časť slúži ako potvrdenie o prevzatí preukazu. Na zadnej strane pendantu je zobrazená adresa orgánu, ktorý preukaz vydal, a opis skupín preukazu, ako aj vysvetlivky informačných kódov EÚ a Malty.

Pokiaľ ide o prvky bezpečnostnej ochrany, preukaz má formu veľmi trvanlivej a ohybnej karty s fotografiou v štýle kreditnej karty, ktorá je citlivá na ultrafialové svetlo. Na prednej strane karty je v strede zobrazený ružový maltézsky kríž. Slová „Driving Licence“ preložené do jazykov členských štátov EÚ (bez medzier medzi slovami) sa opakujú v krivkách na väčšej časti prednej strany. Na karte je takisto zobrazený tieňový obraz držiteľa preukazu a mikropísmená okolo modrého štvorca obsahujú písmeno M a 12 žltých hviezd. Na zadnej strane preukazu je vľavo vyrazených 5 maltských emblémov. Podobné čiary s menom orgánu, ktorý preukaz vydal, sa opakujú aj krížom cez celú zadnú stranu. Na zadnej strane karty sú takisto uvedené oprávnenia skupín, ich platnosť a ďalšie informačné kódy. Pendant má žltkastú farbu (predtým bol modrý a ružový) a dokument je opatrený vodotlačou. Sériové číslo je uvedené vpravo hore pod logom orgánu. Sériové číslo je uvedené aj na potvrdení o prevzatí.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru M2

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORY VYDÁVANÉ V HOLANDSKU

Vzor Holandsko 1 (NL1)

Vydávaný v Holandsku od 1. 6. 2002 do 1. 10. 2006

Opis: Ružový papierový preukaz s rozmermi 106 mm × 222 mm.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru NL1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A ľahké motocykle (vzor 1) sa vzťahuje na motocykle s výkonom do 25 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,16 kW/kg, čo sa mierne odlišuje od novej skupiny A2 (motocykle s výkonom do 35 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,2 kW/kg). Minimálny vek osoby oprávnenej na získanie preukazu skupiny A ľahké motocykle je momentálne 18 rokov; podľa smernice 2006/126/ES je minimálny vek na získanie skupiny A2 18 rokov pri priamom prístupe.

Minimálny vek osoby na získanie preukazu skupiny A motocykle (vzor 1) je teraz 21 rokov. Ak má osoba dva roky vodičskej praxe na vozidlách skupiny A ľahké motocykle, má takisto automaticky právo viesť motocykle skupiny A. Podľa smernice 2006/126/ES je minimálny vek na získanie skupiny A 24 rokov pri priamom prístupe alebo 20 rokov v prípade dvojročnej praxe na vozidlách skupiny A2.

Od 1. mája 2004 sú na zadnej strane vzoru 2 vodičského preukazu doplnené nové členské štáty EÚ.

Vzor Holandsko 2 (NL2)

Vydávaný v Holandsku od 1. 10. 2006 do 19. 1. 2013

Opis: Ružový preukaz z plastu, vzor kreditnej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru NL2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina A ľahké motocykle (vzor 2) sa vzťahuje na motocykle s výkonom do 25 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,16 kW/kg, čo sa mierne odlišuje od novej skupiny A2 (motocykle s výkonom do 35 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,2 kW/kg). Minimálny vek osoby oprávnenej na získanie preukazu skupiny A ľahké motocykle je momentálne 18 rokov; podľa smernice 2006/126/ES je minimálny vek na získanie skupiny A2 20 rokov.

Minimálny vek osoby na získanie preukazu skupiny A motocykle (vzor 2) je teraz 21 rokov. Ak má osoba dva roky vodičskej praxe na vozidlách skupiny A ľahké motocykle, má takisto automaticky právo viesť motocykle skupiny A. Podľa smernice 2006/126/ES je minimálny vek na získanie skupiny A 24 rokov pri priamom prístupe alebo 20 rokov v prípade dvojročnej praxe na vozidlách skupiny A2.

Na vzore 2 vodičského preukazu je už vyhradené miesto pre nové skupiny podľa smernice 2006/126/ES. Tieto budú zavedené až od 19. 1. 2013.

VZORY VYDÁVANÉ V RAKÚSKU

Vzor Rakúsko 1 (A1)

Vydávaný v Rakúsku od 25. 3. 1947 do 15. 5. 1952

Opis: Rozmery 15 × 10,5 cm, sivý hrubý ale jednoduchý papier.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru A1

Zodpovedajúce skupiny

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Doplňujúce informácie:

Pri vzoroch vydávaných od roku 1947 do septembra 1951 sa na strane 4 nachádza vytlačená informácia, že tento vzor bol vydaný výmenou za nemecký vodičský preukaz.

Vzor Rakúsko 2 (A2)

Vydávaný v Rakúsku od 16. 5. 1952 do 31. 12. 1955

Opis: Rozmery 22 × 10,5 cm, sivý hrubý ale jednoduchý papier.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru A2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina d2: platnosť 5 rokov.

Vzor Rakúsko 3 (A3)

Vydávaný v Rakúsku od 1. 1. 1956 do 1. 11. 1997

Opis: Rozmery 22 × 10,5 cm, ružová farba; odolný papierový materiál. Grafická úprava tohto vzoru môže byť rôzna. Počas obdobia vydávania tohto vzoru však nenastali žiadne podstatné zmeny, pokiaľ ide o obsah oprávnenia.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru A3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupiny BE, CE a DE v smernici 91/439/EHS neexistovali pred zavedením vzoru A4. Skupina E je platná iba v spojení s prinajmenšom jednou zo skupín B, C alebo D; obdobie platnosti 5 rokov pri skupine D je platné aj pre skupinu E v spojení so skupinou D.

Vzor Rakúsko 4 (A4)

Vydávaný v Rakúsku od 1. 11. 1997 do 1. 3. 2006

Opis: Rozmery 22 × 10,5 cm, ružová farba; odolný papierový materiál, preukaz je na strane 2 laminovaný plastom (údaje a fotografia držiteľa preukazu).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru A4

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Vzor Rakúsko 5 (A5)

Vydávaný v Rakúsku od 1. 3. 2006

Opis: Rozmery 8,5 × 5,5 cm, ružová farba; vzor plastovej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru A5

Zodpovedajúce skupiny

AM

A (≤25 kW a ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

VZORY VYDÁVANÉ V POĽSKU

Vzor Poľsko 1 (PL1)

Vydávaný v Poľsku od 1. 7. 1999 do 30. 9. 2001

Opis: Identifikačná karta (horizontálny formát), rozmery 53,98 × 85,60 mm. Hrúbka: 0,76 mm, plastová karta ružovkastej farby s jasnou ochrannou vrstvou.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Doplňujúce informácie:

1.

Doklad potvrdzujúci právo osoby vo veku od 13 do 18 rokov viesť moped je preukaz pre moped; osoba vo veku nad 18 rokov môže viesť moped bez oprávnenia.

2.

Skupina T oprávňuje na vedenie poľnohospodárskeho traktora s prívesom (prívesmi) alebo pomalého vozidla s prívesom (prívesmi) iba na území Poľska.

Vzor Poľsko 2 (PL2)

Vydávaný v Poľsku od 1. 10. 2001 do 30. 4. 2004

Opis: Identifikačná karta (horizontálny formát), rozmery 53,98 × 85,60 mm. Hrúbka: 0,76 mm, plastová karta ružovkastej farby s jasnou ochrannou vrstvou.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Doplňujúce informácie:

1.

Doklad potvrdzujúci právo osoby vo veku od 13 do 18 rokov viesť moped je preukaz pre moped; osoba vo veku nad 18 rokov môže viesť moped bez oprávnenia.

2.

Skupina T oprávňuje na vedenie poľnohospodárskeho traktora s prívesom (prívesmi) alebo pomalého vozidla s prívesom (prívesmi) iba na území Poľska.

Vzor Poľsko 3 (PL3)

Vydávaný v Poľsku od 1. 5. 2004

Opis: Identifikačná karta (horizontálny formát), rozmery 53,98 × 85,60 mm. Hrúbka: 0,76 mm, plastová karta ružovkastej farby s jasnou ochrannou vrstvou.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Doplňujúce informácie:

1.

Doklad potvrdzujúci právo osoby vo veku od 13 do 18 rokov viesť moped je preukaz pre moped; osoba vo veku nad 18 rokov môže viesť moped bez oprávnenia.

2.

Skupina T oprávňuje na vedenie poľnohospodárskeho traktora s prívesom (prívesmi) alebo pomalého vozidla s prívesom (prívesmi) iba na území Poľska.

VZORY VYDÁVANÉ V PORTUGALSKU

Vzor Portugalsko 1 (P1)

Vydávaný v Portugalsku od 30. 8. 1965 do 1. 9. 1984

Opis: Vzor z ružového papiera s čiernymi písmenami, 6 strán, rozmery 105 × 222mm.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P1

Zodpovedajúce skupiny

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Poľnohospodárske traktory

Doplňujúce informácie:

Platnosť niekoľkých týchto preukazov, ktoré sú stále v obehu, vyprší počas roku 2015.

Vzor Portugalsko 2 (P2)

Vydávaný v Portugalsku od 1. 9. 1984 do 1. 7. 1994

Opis: Vzor z ružového papiera s čiernymi písmenami, 4 strany, rozmery 106 × 148 mm.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (poľnohospodárske traktory)

 

G (vodiči z povolania)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pre motocykle s objemom motora do 50 cm3 a mopedy existuje osobitný preukaz. Právo viesť ich majú aj držitelia preukazu skupiny A.

2.

Skupina E sa udeľuje iba vodičom akejkoľvek inej skupiny.

Vzor Portugalsko 3 (P3)

Vydávaný v Portugalsku od 1. 7. 1994 do 18. 10. 1998

Opis: Vzor z ružového papiera s čiernymi písmenami; šesť strán. Výška/šírka: 106 × 221 mm.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pre motocykle s objemom motora do 50 cm3 a mopedy existuje osobitný preukaz. Právo viesť ich majú aj držitelia preukazu skupiny A.

2.

Skupina E sa udeľuje iba spolu s ďalšou skupinou.

Vzor Portugalsko 4 (P4)

Vydávaný v Portugalsku od 18. 10. 1998 do 1. 7. 1999

Opis: Vzor z ružového papiera s čiernymi písmenami; šesť strán. Výška/šírka: 106 × 221 mm.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pre motocykle s objemom motora do 50 cm3 a mopedy existuje osobitný preukaz. Právo viesť ich majú aj držitelia preukazu skupiny A.

Vzor Portugalsko 5 (P5)

Vydávaný v Portugalsku od 1. 7. 1999 do 25. 5. 2005

Opis: Vzor plastovej karty podľa smernice 91/439/EHS a normy ISO 7810/7816. Prostriedky overovania podľa normy ISO 10 373.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P5

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k a 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pre motocykle s objemom motora do 50 cm3 a mopedy existuje osobitný preukaz. Právo viesť ich majú aj držitelia preukazu skupiny A.

Od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999 sa vydávali obidva vzory vodičského preukazu P5 a P6.

Vzor Portugalsko 6 (P6)

Vydávaný v Portugalsku od 25. 5. 2005

Opis: Vzor plastovej karty podľa smernice 91/439/EHS a normy ISO 7810/7816. Prostriedky overovania podľa normy ISO 10 373.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru P6

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pre motocykle s objemom motora do 50 cm3 a mopedy existuje osobitný preukaz. Právo viesť ich majú aj držitelia preukazu skupiny A.

VZORY VYDÁVANÉ V RUMUNSKU

Vzor Rumunsko 1 (ROU1)

Vydávaný v Rumunsku od 29. 4. 1966 do 28. 6. 1984

Opis: Preukaz v knižnom formáte s jednou stranou papiera vnútri. Ružový. Rozmery jednej strany: 74 × 105 mm.

Tento vzor už v Rumunsku neplatí, pretože v rokoch 1995 – 2001 bola stanovená povinná výmena všetkých preukazov. Preukazy sa však napriek tomu môžu vymeniť za nové vodičské preukazy vydané Rumunskom a ostatné členské štáty ich musia uznávať do 19. januára 2033.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina E bola osobitnou skupinou a platila iba v kombinácii s inou skupinou, a to takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzor Rumunsko 2 (ROU2)

Vydávaný v Rumunsku od 1. 7. 1984 do 9. 4. 1990

Opis: Silný bankovkový papier (ružový) potlačený ochranným vzorom. Rozmery: 76 × 112 mm.

Tento vzor už v Rumunsku neplatí, pretože v rokoch 1995 – 2001 bola stanovená povinná výmena všetkých preukazov. Preukazy sa však napriek tomu môžu vymeniť za nové vodičské preukazy vydané Rumunskom a ostatné členské štáty ich musia uznávať do 19. januára 2033.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina E bola osobitnou skupinou a platila iba v kombinácii s inou skupinou, a to takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzor Rumunsko 3 (ROU3)

Vydávaný v Rumunsku od 9. 4. 1990 do 1. 12. 1995

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami. Rozmery jednej strany: 75 × 103 mm. Dve strany sú vyčlenené na záznamy o pravidelných lekárskych prehliadkach.

Tento vzor už v Rumunsku neplatí, pretože v rokoch 1995 – 2001 bola stanovená povinná výmena všetkých preukazov. Preukazy sa však napriek tomu môžu vymeniť za nové vodičské preukazy vydané Rumunskom a ostatné členské štáty ich musia uznávať do 19. januára 2033.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Doplňujúce informácie:

1

Skupina E bola osobitnou skupinou a platila iba v kombinácii s inou skupinou, a to takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzor Rumunsko 4 (ROU4)

Vydávaný v Rumunsku od 1. 12. 1995 do roku 2008

Opis: Vzor karty zatavený v plaste. Ružový. Rozmery v súlade s normou ISO 7810. Tento vzor plastovej karty sa postupne začal používať od 1. 12. 1995. Od 1. 12. 1995 do 31. 10. 1996 sa vydávali obidva vzory ROU3 a ROU4.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU4

Zodpovedajúce skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Doplňujúce informácie:

Preukazy tohto vzoru sú platné do dátumu skončenia platnosti uvedeného v preukaze (10 rokov).

Viacnásobná ochrana proti falšovaniu: špeciálny papier, ktorý nie je možné napodobniť (litografický multiplex, opracovanie čiar proti kopírovaniu, opticky variabilné zariadenie, prizmatická tlač, strieborná tlač); fotografia sa aplikuje naskenovaním; hologram vedľa fotografie; viditeľná ochrana pod UV lúčmi (viditeľné/neviditeľné svetielkovanie); mikropísmená (ROMANIA) na okrajoch fotografie a mikroplex na zobrazení vozidla na zadnej strane dokladu.

Vzor Rumunsko 5 (ROU5)

Vydávaný v Rumunsku od roku 2008 do 19. 1. 2013

Opis: Vzor ROU5 preukazu podľa smernice 2006/126/ES. Polykarbonátová karta v súlade s normou ISO 7810 a ISO 7861-1; Opatrenia proti falšovaniu: individualizované hologramy; viditeľné a neviditeľné UV farby; infračervené a fosforeskujúce farbivá; dotykové plochy; materiály bez optických zjasňovačov; bezpečnostné vzory na pozadí; opticky variabilné prvky; laserové rytie; bezpečnostné pozadie v oblasti fotografie.

Doplňujúce znaky: priehľadné okno, vlnka.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU5

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Doplňujúce informácie:

Preukazy tohto vzoru sú platné do dátumu skončenia platnosti uvedeného v preukaze (10 rokov).

V roku 2008 sa vydávali oba vzory ROU4 a ROU5.

VZORY VYDÁVANÉ V SLOVINSKU

Vzor Slovinsko 1 (SLO1)

Vydávaný v Slovinsku od 15. 2. 1992 do roku 2006

Opis: Vzor z ružového papiera, poskladaný, so šiestimi stranami.

Tento vzor sa môže vydávať v jednom z nasledujúcich jazykov: slovinčina; slovinčina a taliančina (dvojjazyčne); slovinčina a maďarčina (dvojjazyčne).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Na kategóriu A sa môžu vzťahovať nasledujúce obmedzenia (potvrdené v časti „Poznámky“):

„A – LE DO 50 KM/H“ alebo „21800 A LE DO 50 KM/H“, alebo „A 79 (< 50 KM/H)“: obmedzenie iba na vedenie motocyklov A1 79 (< 50 km/h).

„A – DO 125 CCM“ alebo „20500 A ≤ 125 CCM“ alebo „A ≤ 125 CCM IN ≤ 11KW“ alebo „20800 A ≤ 125 CCM IN ≤ 11 KW“ alebo „72. (A1)“: oprávňuje iba na vedenie motocyklov skupiny A1.

„A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG“ alebo „20900 A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG“; alebo „A 209. (≤ 25 kW ALI ≤ 0,16 kW/KG)“: oprávňuje na riadenie motocyklov kategórie A s výkonom nepresahujúcim 25 kW a pomerom výkonu a hmotnosti nepresahujúcim 0,16 kW/kg.

„A – DO 350 CCM“ alebo „20700 A ≤ 350 CCM“: oprávňuje na vedenie motocyklov skupiny A vo veku 20 rokov (a viac).

2.

Ak je v časti „Poznámky“ uvedené toto:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ alebo „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“, alebo „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“: držiteľ preukazu sa navyše oprávňuje na vedenie vozidiel skupiny BE.

3.

Držitelia preukazu skupiny E sú tiež oprávnení na vedenie vozidiel DE v prípade, že predtým získali oprávnenie skupiny D.

Vzor Slovinsko 2 (SLO2)

Vydávaný v Slovinsku od 1. 1. 2006 do 13. 7. 2009

Opis: ružový papier v termoplastovej fólii.

Tento vzor sa môže vydávať v jednom z nasledujúcich jazykov: slovinčina; slovinčina a taliančina (dvojjazyčne), slovinčina a maďarčina (dvojjazyčne).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO2

Zodpovedajúce skupiny

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Vzor Slovinsko 3 (SLO3)

Vydávaný v Slovinsku od 13. 7. 2009 do 18. 1. 2013

Opis: polykarbonátová karta v súlade s normou ISO/IEC 7810:2003; rozmery 85,6 × 53,98 mm.

Tento vzor sa môže vydávať v jednom z nasledujúcich jazykov: slovinčina; slovinčina a taliančina (dvojjazyčne), slovinčina a maďarčina (dvojjazyčne).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO3

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORY VYDÁVANÉ NA SLOVENSKU

Vzor Slovensko 1 (SK1)

Vydávaný od 1. 1. 1993 do 30. 4. 2004

Opis: Vzor ružovej zatavenej karty pozostávajúcej z dvoch strán. Rozmery:

Rozmery: 105 × 74 mm; papier v termoplastovej fólii.

Bezpečnostné prvky: špeciálne vytlačené číslo vodičského preukazu (UV fluorescenčná) a ofsetovo vytlačená giloš. Tlač na pozadí na oboch stranách dokladu.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru SK1

Zodpovedajúce skupiny

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Doplňujúce informácie:

Do 1. januára 2004 sa text „skúšobná lehota“ zaznamenával v tabuľke „Osobitné záznamy“ na zadnej strane dokladu. Skúšobná lehota dvoch rokov sa počítala od dátumu vydania. Tieto doklady mali preto obmedzenú dobu platnosti na dva roky, zaznamenanú v bode 7. Po výmene takéhoto dokladu sa v novom doklade nezaznamenávala žiadna doba platnosti. Všetky skupiny sú platné doživotne.

Harmonizovaný kód:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = toto obmedzenie je závislé od telesného postihnutia držiteľa a môže sa týkať viacerých kódov EÚ — môže sa vzťahovať na jeden alebo viac z týchto kódov EÚ: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 a 44.

Vzor Slovensko 2 (SK2)

Vydávaný od 1. 5. 2004

Opis: Vzor ružovej plastovej karty v súlade s prílohou Ia k smernici 91/439/EHS.

Bezpečnostné prvky:

a)

okrúhle priehľadné difrakčné opticky variabilné zariadenie umiestnené na prednej strane medzi priehľadnou fóliou a polykarbonátovou vrstvou čiastočne zakrývajúce naskenované zobrazenie tváre držiteľa dokladu;

b)

prvky dopravného charakteru, grafické prvky v podobe dopravných značiek a symbolov vozidiel umiestnené na prednej strane na polykarbonátovom povrchu;

c)

reliéfny prvok „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ umiestnený cez hornú ľavú časť zobrazenia tváre držiteľa a na zvyšku karty;

d)

bezpečnostné vlákno (na zadnej strane) s opticky variabilným znakom a opakujúcim sa textom SLOVENSKO/SLOVAKIA;

e)

dve viditeľné pastelové farby použité na oboch stranách s tlačou dvojitej dúhy vytvárajúcou celkové ružové zafarbenie dokladu;

f)

modrý pásik široký približne 15 mm použitý na okraji, pričom pri použití krátkovlnného UV žiarenia sa javí ako červený a pri použití dlhovlnného UV žiarenia sa javí ako modrý; modrá vlajka EÚ v hornom ľavom rohu s textom: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ na prednej strane a symboly vozidiel na zadnej strane.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru SK2

Zodpovedajúce skupiny

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

VZORY VYDÁVANÉ VO FÍNSKU

Vzor Fínsko 1 (FIN1)

Vydávaný vo Fínsku od 1. 7. 1972 do 30. 9. 1990

Opis: Vzor z ružového papiera, dve strany.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN1

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Vzor Fínsko 2 (FIN2)

Vydávaný vo Fínsku od 1. 10. 1990 do 30. 6. 1996

Opis: Vzor ružovej plastovej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN2

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Vzor Fínsko 3 (FIN3)

Vydávaný vo Fínsku od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1997

Opis: Vzor ružovej plastovej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN3

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Vzor Fínsko 4 (FIN4)

Vydávaný vo Fínsku od 1. 1. 1998

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Doplňujúce informácie:

1.

Národná skupina M (ľahké štvorkolesové vozidlá, štandardné mopedy s výnimkou mopedov s nízkym výkonom) bola zavedená 1. 1. 2000. Osoby, ktoré do uvedeného dátumu dosiahli vek 15 rokov, sú oprávnené viesť mopedy (okrem ľahkých štvorkoliek) bez vodičského preukazu.

2.

Skupina T bola zavedená ešte pred vydávaním prvého vzoru (FIN1). Skupina T sa vzťahuje na traktory (s výnimkou cestných traktorov), motorové pracovné stroje a snežné vozidlá, ako aj na všetky nimi ťahané vozidlá. Právo viesť vozidlá skupiny T je zahrnuté vo všetkých ostatných skupinách s výnimkou skupiny M/AM. Skupina T nie je zaznamenaná v preukaze, ak sú v ňom uvedené iné skupiny, v ktorých je zahrnutá. Môže byť zaznamenaná iba po úspešnom absolvovaní osobitného testu pre skupinu T. Od 19. 1. 2013 je zavedená nová skupina LT pre cestné traktory. Právo viesť vozidlá skupiny LT je zahrnuté v skupinách C1 a C.

3.

Od 19. 1. 2013 zodpovedá skupina A skupine A2, ak nevypršala príslušná lehota 2 rokov, inak zodpovedá skupine A, ak bol preukaz vydaný pred uvedeným dátumom.

4.

Od 19. 1. 2013 sa absolvovanie praktickej skúšky na mopedy (skúška ovládania mopedu) a ľahké štvorkolky (vodičská skúška) v skupine AM zaznamenáva v preukaze s použitím osobitných vnútroštátnych kódov.

Vzor Fínsko 5 (FIN5)

Vydávaný na ostrovoch Ålandy od 1. 8. 1973 do 31. 5. 1992

Opis: Preukaz z ružového papiera, dve strany.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN5

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Vzor Fínsko 6 (FIN6)

Vydávaný na ostrovoch Ålandy od 1. 6. 1992 do 31. 12. 1997

Opis: Vzor ružovej plastovej karty.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN6

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Doplňujúce informácie:

Skupina A1 bola zavedená 1. 7. 1996.

Skupiny B1, C1, C1E, D1 a D1E boli zavedené 1. 9. 1996.

Vzhľad vodičského preukazu sa pri zavedení skupín A1, B1, C1, C1E, D1 a D1E nezmenil.

Vzor Fínsko 7 (FIN7)

Vydávaný na ostrovoch Ålandy od 1. 1. 1998

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy 1a k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN7

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Doplňujúce informácie:

1.

Skupina M (ľahké štvorkolesové vozidlá, štandardné mopedy s výnimkou mopedov s nízkym výkonom) bola zavedená 1. 6. 2004.

2.

Skupina T sa vzťahuje na traktory (s výnimkou cestných traktorov), motorové pracovné stroje a snežné vozidlá, ako aj na všetky nimi ťahané vozidlá.

3.

Vodičské preukazy skupiny A sa vydávajú buď pre motocykle do 25 kilowattov a s pomerom výkonu a hmotnosti nepresahujúcim 0,16 kilowattov na kilogram alebo pre akýkoľvek druh motocyklov. Osoba, ktorá je dva roky držiteľom vodičského preukazu skupiny A pre motocykle do 25 kilowattov a s pomerom výkonu a hmotnosti nepresahujúcim 0,16 kilowattov na kilogram, má právo viesť akékoľvek motocykle.

4.

Skupina B1 nie je konkretizovaná na druhej strane vodičského preukazu.

5.

Skupina A2 sa zavedie 19. 1. 2013.

6.

Skupina B1 sa zruší k 19. 1. 2013.

7.

Skupina M sa nahradí skupinou AM k 19. 1. 2013.

VZORY VYDÁVANÉ VO ŠVÉDSKU

Vzor Švédsko 1 (S1)

Vydávaný vo Švédsku od 1. 6. 1999 do 30. 11. 2007

Opis: Vodičský preukaz bol vydaný ako karta ID-1 (preukaz totožnosti) vyrobená z polykarbonátu.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru S1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A s obmedzením na ľahké motocykle pred 1. 7. 1996, môžu viesť motorové vozidlá so zdvihovým objemom do 125 cm3 bez obmedzenia výkonu (kW). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

2.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny B do 1. júla 1996, môžu viesť osobné automobily s maximálnou povolenou hmotnosťou viac 3,5 t, pokiaľ je vozidlo registrované ako súkromné vozidlo a nie ako ľahký nákladný automobil. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny B podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

3.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A1 alebo A do 19. januára 2013, môžu viesť štvorkolesové motocykle. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 alebo A podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

4.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A1 do 19. januára 2013, môžu viesť motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti presahujúcim 0,1 kW/kg (kód 79.05). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

5.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A do 19. januára 2013, môžu viesť motocykle s výkonom presahujúcim 25 kW alebo pomerom výkonu a hmotnosti presahujúcim 0,16 kW/kg iba v prípade, že sú držiteľmi preukazu skupiny A najmenej dva roky alebo zložili vodičskú skúšku na motocykel tohto typu po dosiahnutí veku 21 rokov.

6.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny B do 19. januára 2013, môžu viesť štvorkolesové trojkolky s akýmkoľvek výkonom. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Oprávnenia skupiny B vydané po odobratí oprávnenia po 19. januári 2013 umožňujú držiteľovi viesť motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW iba na území Švédska a po dosiahnutí veku 21 rokov. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

7.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny BE do 19. januára 2013, môžu viesť vozidlá, pri ktorých maximálna prípustná hmotnosť prívesu presahuje 3,5 t (kód 79.06). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny BE podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

Vzor Švédsko 2 (S2)

Vydávaný vo Švédsku od 27. 11. 2007 do 18. 1. 2013

Opis: Vodičský preukaz sa vydáva ako karta ID-1 (preukaz totožnosti) vyrobená z polykarbonátu. Táto karta sa vyrába v ružovej farbe a charakteristickým znakom je priehľadné okienko (transparentné) v strede karty pod podpisom.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru S2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A s obmedzením na ľahké motocykle pred 1. 7. 1996, môžu viesť motorové vozidlá so zdvihovým objemom do 125 cm3 bez obmedzenia výkonu (kW). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

2.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny B do 1. júla 1996, môžu viesť osobné automobily s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t, pokiaľ je vozidlo registrované ako súkromné vozidlo a nie ako ľahký nákladný automobil. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny B podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

3.

Skupina AM bola vo Švédsku zavedená 1. 10. 2009 ako vnútroštátna skupina.

4.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A1 alebo A do 19. januára 2013, môžu viesť štvorkolesové motocykle. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 alebo A podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

5.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A1 do 19. januára 2013, môžu viesť motocykle skupiny A1 s pomerom výkonu a hmotnosti presahujúcim 0,1 kW/kg (nový kód 79.05 od 31. decembra 2013). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny A1 podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

6.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny A do 19. januára 2013, môžu viesť motocykle s výkonom presahujúcim 25 kW alebo pomerom výkonu a hmotnosti presahujúcim 0,16 kW/kg iba v prípade, že sú držiteľmi preukazu skupiny A najmenej dva roky alebo zložili vodičskú skúšku na motocykel tohto typu po dosiahnutí veku 21 rokov.

7.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny B do 19. januára 2013, môžu viesť štvorkolesové trojkolky s akýmkoľvek výkonom. Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Oprávnenia skupiny B vydané po odobratí oprávnenia po 19. januári 2013 umožňujú držiteľovi viesť motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW iba na území Švédska a po dosiahnutí veku 21 rokov. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

8.

Držitelia preukazu, ktorí získali oprávnenie skupiny BE do 19. januára 2013, môžu viesť vozidlá, pri ktorých maximálna prípustná hmotnosť prívesu presahuje 3,5 t (nový kód 79.06 od 31. decembra 2013). Toto právo trvá až do skončenia platnosti vodičského preukazu. Pri vydaní nového vodičského preukazu po odobratí oprávnenia sa držiteľ oprávňuje iba na vedenie vozidiel skupiny BE podľa smernice 2006/126/ES. Obnovenie alebo vydanie vodičského preukazu v iných prípadoch ako po odobratí oprávnenia nemá vplyv na predošlé práva.

VZORY VYDÁVANÉ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

Vzor Spojené kráľovstvo 1 (UK1)

Vydávaný vo Veľkej Británii od januára 1976 do januára 1986

Opis: Zelený poskladaný podlhovastý vzor.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK1(Veľká Británia)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držitelia vodičského preukazu skupiny A sú oprávnení viesť vozidlá skupiny D1 a D1E, nie však na účel prenájmu alebo za úhradu (nie na účel výkonu povolania, bez priamo alebo nepriamo platiacich cestujúcich), a vozidlá skupiny C1E za predpokladu, že celková hmotnosť prívesu a ťažného vozidla nepresiahne 8,25 tony.

2.

Rovnako ako držiteľ vodičského preukazu skupiny A, ale vzťahuje sa iba na vozidlá s automatickou prevodovkou.

Vzor Spojené kráľovstvo 2 (UK2)

Vydávaný vo Veľkej Británii od januára 1986 do júna 1990

Opis: Ružový vzor, poskladaný. Len časť z neho je skutočným vodičským preukazom, zvyšok je pendant.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK2 (Veľká Británia)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Doplňujúce informácie:

1.

Držitelia vodičského preukazu skupiny A sú oprávnení viesť vozidlá skupiny D1 a D1E, nie však na účel prenájmu alebo za úhradu (nie na účel výkonu povolania, bez priamo alebo nepriamo platiacich cestujúcich), a vozidlá skupiny C1E za predpokladu, že celková hmotnosť prívesu a ťažného vozidla nepresiahne 8,25 tony.

2.

Rovnako ako držitelia vodičského preukazu skupiny A, ale vzťahuje sa iba na vozidlá s automatickou prevodovkou.

3.

Obmedzené na vozidlá skupiny A typu motorových trojkoliek alebo vozidlá skupiny B1 typu štvorkoliek, v oboch prípadoch s maximálnou povolenou hmotnosťou ≥ 550 kg.

4.

Obmedzené na vozidlá skupiny A1 s objemom valcov ≤ 50 kubických centimetrov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 50 kilometrov za hodinu.

Vzor Spojené kráľovstvo 3 (UK3)

Vydávaný vo Veľkej Británii od júna 1990 do decembra 1996

Opis: Ružový a zelený vzor, poskladaný. Len časť z neho je skutočným vodičským preukazom, zvyšok je pendant.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK3 (Veľká Británia)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalidné vozíky)

4

F, G, H, K, L

 

 

Doplňujúce informácie:

1.

Obmedzené na vozidlá skupiny A typu motorových trojkoliek alebo vozidlá skupiny B1 typu štvorkoliek, v oboch prípadoch s maximálnou povolenou hmotnosťou ≥ 550 kg.

2

Držitelia vodičského preukazu skupiny A sú oprávnení viesť vozidlá skupiny D1 a D1E, nie však na účel prenájmu alebo za úhradu (nie na účel výkonu povolania, bez priamo alebo nepriamo platiacich cestujúcich), a vozidlá skupiny C1E za predpokladu, že celková hmotnosť prívesu a ťažného vozidla nepresiahne 8,25 tony.

3.

Obmedzené na vozidlá skupiny A1 s objemom valcov ≤ 50 kubických centimetrov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 50 kilometrov za hodinu.

4.

Vnútroštátna skupina, vozidlá určené a vyrobené pre zdravotne postihnuté osoby, do 254 kg vrátane.

Vzor Spojené kráľovstvo 4 (UK4)

Vydávaný vo Veľkej Británii od januára 1997 do marca 2000

Opis: Ružový a zelený vzor, poskladaný. Len časť z neho je skutočným vodičským preukazom, zvyšok je pendant.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK4 (Veľká Británia)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidné vozíky)

F, G, H, K, P

 

3

Doplňujúce informácie:

1.

Obmedzené na vozidlá skupiny A typu motorových trojkoliek alebo vozidlá skupiny B1 typu štvorkoliek, v oboch prípadoch s maximálnou povolenou hmotnosťou ≥ 550 kg.

2.

Obmedzené na vozidlá skupiny A1 s objemom valcov ≤ 50 kubických centimetrov a obmedzené na vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 50 kilometrov za hodinu.

3.

Vydávaný iba osobám, ktoré toto oprávnenie majú od 12. novembra 1999.

Obdobie vydávania vzorov 4 a 5 sa prekrýva.

Vzor Spojené kráľovstvo 5 (UK5)

Vydávaný vo Veľkej Británii od júla 1998 a pred 19. januárom 2013

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Pendant, na ktorom sú záznamy o porušení pravidiel cestnej premávky, sa vydáva oddelene. Obdobie, počas ktorého bol tento vzor vydávaný, sa prekrýva s obdobím vydávania vzoru UK4 z dôvodu postupného zavádzania nového vzoru.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK5 (Veľká Británia)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidné vozíky)

F, G, H, K, P

 

3

Doplňujúce informácie:

1.

Obmedzené na vozidlá skupiny A typu motorových trojkoliek alebo vozidlá skupiny B1 typu štvorkoliek (v oboch prípadoch s maximálnou povolenou hmotnosťou ≥ 550 kg).

2.

Obmedzené na vozidlá skupiny A1 s objemom valcov ≤ 50 kubických centimetrov a obmedzené na vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 50 kilometrov za hodinu.

3.

Vydávaný iba osobám, ktoré toto oprávnenie majú od 12. novembra 1999.

Vzor Spojené kráľovstvo 6 (UK6)

Vydávaný v Severnom Írsku od 1. 4. 1999 a pred 19. januárom 2013

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Pendant, na ktorom sú záznamy o porušení pravidiel cestnej premávky, sa vydáva oddelene.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK6 (Severné Írsko)

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidné vozíky)

 

F, G, H, K

 

Doplňujúce informácie

1.

Obmedzené na vozidlá skupiny A typu motorových trojkoliek alebo vozidlá skupiny B1 typu štvorkoliek (v oboch prípadoch s maximálnou povolenou hmotnosťou ≥ 550 kg).

2.

Obmedzené na vozidlá skupiny A1 s objemom valcov ≤ 50 kubických centimetrov a obmedzené na vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 50 kilometrov za hodinu.

Vzor Spojené kráľovstvo 7 (UK7)

Vydávaný na Gibraltári od 2. 12. 1990 do 15. 1. 1997

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami vydávaný v súlade s prílohou I k prvej smernici Rady 80/1263/EHS (2).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK7 (Gibraltár)

Zodpovedajúce skupiny

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) iba trojkolky

B

B, B1 (iba štvorkolky)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE a pre držiteľov skupiny D D1E a DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzor Spojené kráľovstvo 8 (UK8)

Vydávaný na Gibraltári od 16. 1. 1997 do 24. 8. 2006

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami vydávaný v súlade s prílohou I k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK8 (Gibraltár)

Zodpovedajúce skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzor Spojené kráľovstvo 9 (UK9)

Vydávaný na Gibraltári od 15. 8. 2006

Opis: Vzor z ružového papiera so šiestimi stranami vydávaný v súlade s prílohou I k smernici 91/439/EHS. Ako vzor UK8, ale predná strana obalu bola v dôsledku pristúpenia nových členských štátov zmenená.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK9 (Gibraltár)

Zodpovedajúce skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

VZORY VYDÁVANÉ NA ISLANDE

Vzor Island 1 (ÍS1)

Vydávaný na Islande od 12. 4. 1960 do roku 1981

Opis: Zelený papier, zatavený v plaste s dvomi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS1

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Oprávnenie viesť vozidlá skupiny C sa týka len vedenia vozidiel skupiny B a/alebo E pri výkone povolania a z hľadiska smernice 91/439/EHS nemá význam.

Vzor Island 2 (ÍS2)

Vydávaný na Islande od roku 1981 do 1. 3. 1988

Opis: Ružový papier, zatavený v plaste s dvomi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Oprávnenie viesť vozidlá skupiny C sa týka len vedenia vozidiel skupiny B a/alebo E pri výkone povolania a z hľadiska smernice 91/439/EHS nemá význam.

Vzor Island 3 (ÍS3)

Vydávaný na Islande od 1. 3. 1988 do 31. 5. 1993

Opis: Ružový papier, zatavený v plaste s dvomi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS3

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Oprávnenie viesť vozidlá skupiny C sa týka len vedenia vozidiel skupiny B a/alebo E pri výkone povolania a z hľadiska smernice 91/439/EHS nemá význam.

Vzor Island 4 (ÍS4)

Vydávaný na Islande od 1. 6. 1993 do 14. 8. 1997

Opis: Ružový papier, zatavený v plaste s dvomi stranami.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS4

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Doplňujúce informácie:

1.

Oprávnenie viesť vozidlá skupiny C sa týka len vedenia vozidiel skupiny B a/alebo E pri výkone povolania a z hľadiska smernice 91/439/EHS nemá význam.

Vzor Island 5 (ÍS5)

Vydávaný na Islande od 15. 8. 1997

Opis: Vzor plastovej karty podľa prílohy Ia k smernici 91/439/EHS.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS5

Zodpovedajúce skupiny

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

VZORY VYDÁVANÉ V LICHTENŠTAJNSKU

Vzor Lichtenštajnsko 1 (FL1)

Vydávaný v Lichtenštajnsku od roku 1978 do roku 1993

Opis: vzor z modrého papiera, veľkosť A5.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL1

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (na účel výkonu povolania)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Vzor Lichtenštajnsko 2 (FL2)

Vydávaný v Lichtenštajnsku od roku 1993 do apríla 2003

Opis: vzor z modrého papiera, veľkosť: A 5.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL2

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Vzor Lichtenštajnsko 3 (FL3)

Vydávaný v Lichtenštajnsku od apríla 2003

Opis: formát kreditnej karty, vzor EÚ.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL3

Zodpovedajúce skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

VZORY VYDÁVANÉ V NÓRSKU

Všeobecná poznámka pre všetky vzory: na všetkých nórskych vodičských preukazoch je predtlačený text v „bokmål“ alebo v „nynorsk“. Obe formy jazyka sú rovnocenné. Slová „førerkort“ a „Norge“ ukazujú, že text je vo forme „bokmål“; „førarkort“ a „Noreg“ naznačujú, že text je vo forme „nynorsk“.

Vzor Nórsko 1 (N1)

Vydávaný v Nórsku od 23. 4. 1967 do 31. 3. 1979

Opis: Vzor s tmavozeleným obalom, poskladaný vo formáte A7, šesť strán. Na prednej strane obalu je vytlačené slovo „Førerkort“ alebo „Førarkort“.

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru N1

Zodpovedajúce skupiny

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Doplňujúce informácie:

Tento vzor platí do dosiahnutia veku 100 rokov držiteľa za predpokladu, že obdobie platnosti preukazu je desať rokov a preukaz bol platný 2. apríla 1982. Vnútroštátne orgány odporúčajú držiteľom pred cestou do zahraničia výmenu za vzor N4, alebo aby mali navyše overený preklad alebo medzinárodný vodičský preukaz v súlade s Viedenským dohovorom o premávke na cestách z roku 1968.

Vzor Nórsko 2 (N2)

Vydávaný v Nórsku od 1. 4. 1979 do 1. 3. 1989

Opis: Vzor z ružového papiera potiahnutého priehľadným plastom, dve strany. Preukazy vydané po júli 1985 majú uvedený dátum prvého vydania akéhokoľvek vodičského preukazu držiteľovi („Første førerkort“).

Tabuľka rovnocennosti

Skupiny vzoru N2

Zodpovedajúce skupiny

Poznámky

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel“

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel“

 

T

 

Doplňujúce informácie:

1.

Pečiatka s obmedzujúcim textom je na zadnej strane vodičského preukazu.

2.

Oprávnenie opatrené pečiatkou na zadnej strane vodičského preukazu stratilo platnosť od 1. januára 2002.

3.

Držitelia vodičských preukazov klasse 1 alebo 2 vydaných do 1. apríla 1979 a potom vymenených za vzor N2 v skupine BE sú navyše oprávnení viesť vozidlá skupiny AM a A1.

Vzor Nórsko 3 (N3)

Vydávaný v Nórsku od 1. 3. 1989 do 3