ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 109

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
12. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/204/EU

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskymkráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskehopodporného úradu pre azyl v mene Únie

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriemjeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 371/2014 z 10. apríla 2014, ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 372/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt, na vybavovanie sťažností a označenie a ochranu dôverných informácií ( 1 )

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 373/2014 z 11. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/205/SZBP z 10. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

25

 

 

2014/206/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2013 o opatreniach Nemecka v prospech spoločnosti HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) [oznámené pod číslom C(2013)7058] ( 1 )

30

 

 

2014/207/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2014 o určení registra domény najvyššej úrovne .eu ( 1 )

41

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/208/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2014 týkajúce sa kvality výkazníctva o správe a riadení spoločností (dodržiavaj alebo vysvetli) ( 1 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/1


ROZHODNUTIE RADY

z 11. februára 2014

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie

(2014/204/EU)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74 a článok 78 ods. 1 a 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (1) sa stanovuje, že Európsky podporný úrad pre azyl je otvorený účasti Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska ako pozorovateľov. Okrem toho uvedené nariadenie stanovuje, že sa prijmú dojednania, v ktorých sa spresní najmä povaha, rozsah a spôsob účasti uvedených krajín na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl.

(2)

Dňa 27. januára 2012 Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania o Dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „dohoda“). Rokovania sa úspešne uzavreli parafovaním dohody 28. júna 2013.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať a do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie predbežne vykonávať.

(4)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21 nariadenia (EÚ) č. 439/2010, Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijatí uvedeného nariadenia a sú ním viazané. Preto by mali vykonať článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 439/2010 a zúčastniť sa tohto rozhodnutia. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto zúčastňujú tohto rozhodnutia.

(5)

Ako sa uvádza v odôvodnení 22 nariadenia (EÚ) č. 439/2010, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí uvedeného nariadenia a nie je ním viazané. Dánsko sa preto nezúčastňuje tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl, s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Dohoda sa predbežne vykonáva v súlade s jej článkom 13 ods. 3 (2) až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. februára 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(2)  Dátum od ktorého sa dohoda bude predbežne vykonávať, uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/3


DOHODA

medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

EURÓPSKA ÚNIA( ďalej len „EÚ“)

na jednej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO( ďalej len „Nórsko“)

na strane druhej,

so zreteľom článok 49 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (1) (ďalej len „nariadenie“),

KEĎŽE:

(1)

V nariadení sa uvádza, že Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „podporný úrad“) by mal byť na účely naplnenia svojho poslania otvorený účasti krajín, ktoré s EÚ uzavreli dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právo EÚ v oblasti, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, najmä Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko (ďalej len „pridružené krajiny“).

(2)

Nórsko uzavrelo dohody s EÚ, na základe ktorých prijalo a uplatňuje právo EÚ v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, najmä Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku (2),

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah účasti

Nórsko sa v plnom rozsahu zúčastňuje na činnosti podporného úradu a má nárok na opatrenia na podporu od podporného úradu podľa nariadenia a v súlade s podmienkami stanovenými touto dohodou.

Článok 2

Správna rada

Nórsko je zastúpené v správnej rade podporného úradu ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva.

Článok 3

Finančný príspevok

1.   Nórsko prispieva k príjmom podporného úradu ročnou sumou vypočítanou podľa jeho hrubého domáceho produktu (HDP) ako percentuálny podiel HDP všetkých zúčastnených štátov podľa vzorca ustanoveného v prílohe.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa hradí odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo od dátumu jej predbežného vykonávania podľa článku 13 ods. 3. Prvý finančný príspevok sa znižuje proporcionálne k času, ktorý zostáva po nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo od dátumu jej predbežného vykonávania do konca roku.

Článok 4

Ochrana údajov

1.   Pri uplatňovaní tejto dohody Nórsko spracováva údaje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

2.   Na účely tejto dohody sa pri spracovaní osobných údajov podporným úradom uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

3.   Nórsko dodržiava ustanovenia rokovacieho poriadku správnej rady o dôvernosti dokumentov, ktoré má podporný úrad k dispozícii.

Článok 5

Právne postavenie

Podporný úrad má podľa nórskeho práva právnu subjektivitu a má vo Nórsku najširšiu právnu spôsobilosť, ktorú právne predpisy Nórska priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať a môže byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 6

Zodpovednosť

Zodpovednosť podporného úradu sa riadi ustanoveniami článku 45 ods. 1, 3 a 5 nariadenia.

Článok 7

Súdny dvor Európskej únie

Nórsko uznáva právomoc Súdneho dvora Európskej únie vo veciach podporného úradu v súlade s článkom 45 ods. 2 a 4 nariadenia.

Článok 8

Zamestnanci podporného úradu

1.   V súlade s článkom 38 ods. 1 a článkom 49 ods. 1 nariadenia sa na štátnych príslušníkov Nórska zamestnaných podporným úradom vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, predpisy prijaté spoločne inštitúciami EÚ na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania a vykonávacie opatrenia prijaté podporným úradom podľa článku 38 ods. 2 nariadenia.

2.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) a článku 82 ods. 3 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie môžu byť štátni príslušníci Nórska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu zamestnaní na základe zmluvy výkonným riaditeľom podporného úradu v súlade s platnými pravidlami výberu a zamestnávania zamestnancov prijatými podporným úradom.

3.   Článok 38 ods. 4 nariadenia sa mutatis mutandis uplatňuje na štátnych príslušníkov Nórska.

4.   Štátni príslušníci Nórska však nemôžu byť vymenovaní do funkcie výkonného riaditeľa podporného úradu.

Článok 9

Výsady a imunity

Nórsko uplatňuje na podporný úrad a jeho zamestnancov Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie (5), ako aj všetky predpisy prijaté na základe uvedeného protokolu týkajúce sa personálnych záležitostí podporného úradu.

Článok 10

Boj proti podvodom

Uplatňujú sa ustanovenia stanovené v článku 44 nariadenia a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov môžu vykonávať právomoci, ktoré im boli zverené.

OLAF a Dvor audítorov včas informujú Riksrevisjonen o zámere vykonať kontroly na mieste alebo audity, ak si to nórske orgány prajú, tieto kontroly na mieste či audity sa môžu vykonať spoločne s Riksrevisjonen.

Článok 11

Výbor

1.   Výbor tvorený zástupcami Európskej komisie a Nórska monitoruje riadne vykonávanie tejto dohody a zaisťuje nepretržité poskytovanie informácií a výmenu názorov v tejto oblasti. Z praktických dôvodov výbor zasadá spoločne s príslušnými výbormi zriadenými s ostatnými pridruženými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na základe článku 49 ods. 1 nariadenia. Výbor zasadá na žiadosť Nórska alebo Európskej komisie. O činnosti výboru je informovaná Správna rada podporného úradu.

2.   Vo výbore sa zdieľajú informácie o plánovaných právnych predpisoch EÚ, ktoré buď priamo ovplyvňujú nariadenie alebo ho menia, alebo v prípade ktorých sa predpokladá, že budú mať vplyv na finančný príspevok stanovený v článku 3 tejto dohody, a prebieha v ňom výmena názorov o týchto otázkach.

Článok 12

Príloha

Príloha k tejto dohode tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1.   Zmluvné strany schvaľujú túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými vnútornými postupmi. Strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni posledného oznámenia uvedeného v odseku 1.

3.   Pri podpise tejto dohody môžu zmluvné strany na základe vzájomnej dohody prehlásiť, že sa táto dohoda predbežne vykonáva od prvého dňa po jej podpise.

Článok 14

Platnosť a skončenie platnosti

1.   Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2.   Každá zmluvná strana môže po konzultácii s výborom túto dohodu vypovedať prostredníctvom oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

3.   Platnosť tejto dohody sa skončí v prípade ukončenia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku.

4.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, akétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010, s. 266.


PRÍLOHA

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU

1.

Finančný príspevok Nórska k príjmom podporného úradu vymedzený v článku 33 ods. 3 písm. d) nariadenia sa vypočíta takto:

Najaktuálnejšie konečné údaje o hrubom domácom produkte (HDP) Nórska dostupné k 31. marcu každého roku sa vydelia súčtom HDP všetkých členských štátov, ktoré sa podieľajú na činnosti podporného úradu, dostupných za daný rok. Získaný percentuálny podiel sa uplatní na časť povolených príjmov podporného úradu podľa článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia v predmetnom roku, čím sa získa výška finančného príspevku Nórska.

2.

Finančný príspevok sa hradí v eurách.

3.

Nórsko uhradí svoj finančný príspevok najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu. Každé omeškanie platby bude mať za následok povinnosť Nórska uhradiť úrok z omeškania zo sumy, ktorá nebola uhradená k dátumu splatnosti. Úrokovou sadzbou je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o 3,5 percentného bodu.

4.

Finančný príspevok Nórska sa upraví podľa tejto prílohy v prípade, že sa finančný príspevok EÚ uvedený do všeobecného rozpočtu EÚ článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia zvýši podľa článkov 26, 27 alebo 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1). V takomto prípade sa rozdiel uhradí najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu.

5.

V prípade, že prostriedky na platby, ktoré podporný úrad získal od EÚ podľa článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia týkajúce sa roku N nebudú vyčerpané do 31. decembra roku N alebo ak bol rozpočet podporného úradu v roku N znížený v súlade s článkami 26, 27 alebo 41 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, časť nevyčerpaných alebo znížených prostriedkov na platby zodpovedajúca percentuálnemu podielu nórskeho príspevku, sa prenesie do rozpočtu podporného úradu na rok N+1. Príspevok Nórska do rozpočtu podporného úradu za rok N+1 sa príslušným spôsobom zníži.


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


NARIADENIA

12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 371/2014

z 10. apríla 2014,

ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada prijala 12. apríla 2011 nariadenie (EÚ) č. 359/2011.

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP (2) dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia by sa mali obnoviť do 13. apríla 2015.

(3)

Okrem toho by sa mali aktualizovať záznamy o určitých osobách uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2014/205/SZBP (3).

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 2014

Za Radu

Predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/205/SZBP z 10. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (pozri stranu 25 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

Záznamy o osobách uvedených nižšie sa nahrádzajú záznamami týkajúcimi sa týchto osôb uvedenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vedúci teheránskej organizácie pre zmierňovanie následkov katastrof (TDMO). Bývalý veliteľ teheránskej polície (do januára 2010).

Ako veliteľ síl presadzovania práva v aglomerácii Teherán je najvyššie postavenou osobou obvinenou v prípade násilností v detenčnom centre Kahrizak.

 

2.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Miesto nar.: Najafabad (Irán) – dátum nar.: 1945

Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov a zástupca najvyššieho vodcu v („centrálnej“) provincii Markazi. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor (za prezidenta Chatámího minister pre spravodajstvo).

Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na advokáta. Nesie zodpovednosť aj za násilnosti v Kahrizaku.

 

3.

MORTAZAVI Said

Miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán) – dátum nar.: 1967

Bývalý vedúci osobitnej iránskej skupiny pre boj proti pašovaniu, do augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor.

Ako teheránsky generálny prokurátor vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vedúci Organizácie na ochranu morálky. Bývalý sudca, Teheránsky odvolací súd, úsek 36.

Potvrdil dlhodobé tresty odňatia slobody a tresty smrti uložené demonštrantom.

 

5.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Guvernér provincie Ilam. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra.

Ako predseda článku 10 Výboru zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie.

Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10. 10. 2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Miesto nar.: Mashad – dátum nar.: 3. 2. 1951

Ako náčelník štábu Iránskych ozbrojených síl je najvyšším vojenským veliteľom zodpovedným za riadenie všetkých vojenských divízií a politík vrátane islamských revolučných gárd (IRGC) a polície. Ozbrojené sily pod jeho formálnym velením stáli za násilným potlačením pokojných protestov, ako aj za masovým zadržiavaním.

Je tiež členom Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (SNSC) a Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov.

10. 10. 2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od roku 2011 je poslancom parlamentu za provinciu Yazd. Bývalý veliteľ študentských basídžskych síl.

Ako veliteľ študentských basídžskych síl sa aktívne podieľal na potláčaní protestov v školách a na univerzitách a nezákonnom zadržiavaní aktivistov a novinárov.

10. 10. 2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Riaditeľ teheránskeho futbalového klubu Persepolis

Vedúci komisie mesta Teherán pre naftu a dopravu. Zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti počas zásahu proti demonštráciám v roku 2009.

Ako zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti bol priamo zodpovedný za vydanie mnohých zatýkacích rozkazov voči nevinným a pokojným demonštrantom a aktivistom. Z mnohých správ obhajcov ľudských práv je zrejmé, že skoro všetky tieto uväznené osoby boli na základe jeho pokynu rôzny čas bez obvinenia zadržiavané v izolácii bez možnosti kontaktovať advokáta alebo rodinných príslušníkov, a to často v podmienkach podobných nútenému zmiznutiu. Ich rodiny často nie sú o zatknutí informované.

10. 10. 2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlamentného výboru pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Bývalý riaditeľ väzenia Evin.

Ako riaditeľ väzenia Evin počas roka 2009 bol zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv, ku ktorému v tomto väzení počas jeho funkčného obdobia dochádzalo, ako napr. bitie a duševné a sexuálne zneužívanie. Podľa zhodných informácií z rozličných zdrojov je mučenie vo väzení Evin bežnou praxou. V bloku 209 sú zadržiavaní mnohí aktivisti za svoje pokojné protivládne aktivity.

10. 10. 2011

10.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

Bývalý riaditeľ iránskej tabakovej spoločnosti

Zástupca generálneho guvernéra („Farmandar“) provincie Teherán do septembra 2010, zodpovedný najmä za zásah policajných síl a súvisiace potláčanie demonštrácií.

Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 cenu.

10. 10. 2011

11.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Miesto nar.: Shahr Kord-Isfahan – dátum narodenia: 1959

Bývalý generálny guvernér provincie Teherán, vedúci teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť, člen IRGC.

V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť niesol celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity vrátane zákroku počas politických protestov v júni 2009. Je známe, že bol osobne zapojený do prenasledovania vodcov opozície Karrúbiho a Musávího.

10. 10. 2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Miesto nar.: Mashad (Irán) – dátum nar.: 1952

Bývalý minister spravodlivosti (2009 – 2013), bývalý generálny guvernér Isfahánu a riaditeľ organizácie štátnych väzení (do júna 2004).

Ako minister spravodlivosti zohral kľúčovú úlohu v zastrašovaní a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zriadení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania s Iráncami v zahraničí. Spolu s teheránskym prokurátorom sa budú dva úseky v rámci prvostupňového a odvolacieho súdu a niekoľko úsekov magistrátnych súdov zaoberať vecami týkajúcimi sa Iráncov žijúcich v zahraničí.

10. 10. 2011

13.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Miesto nar.: Rafsanjan, Kerman – dátum nar.: 1961

Bývalý minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013).

Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10. 10. 2011

14.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1956

Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013).

Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vedením v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a prenasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre spravodajstvo naďalej udržiava v činnosti blok 209 väznice Evin, kde sú mnohí aktivisti zadržiavaní za pokojné aktivity namierené proti vláde. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podrobovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu zneužívaniu. Ako bývalý minister pre spravodajstvo nesie zodpovednosť za zneužívanie počas svojho funkčného obdobia.

10. 10. 2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1957

Člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009 – 2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj za všetky druhy komunikácie (najmä mobilné telefóny). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po ostatných prezidentských voľbách boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23. 3. 2012

16.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Dátum narodenia: pribl. 1973 – miesto narodenia: Hamedan – miesto bydliska: Teherán – pracovisko: centrála Press TV, Teherán

Riaditeľ Press TV Newsroom. Bývalý vyšší producent Press TV.

Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziana Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12. 3. 2013


12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 372/2014

z 9. apríla 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt, na vybavovanie sťažností a označenie a ochranu dôverných informácií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 27,

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

V súvislosti s modernizáciou pravidiel štátnej pomoci, ktorá má prispieť tak k vykonaniu stratégie Európa 2020 pre rast, ako aj ku konsolidácii rozpočtu (2), bolo nariadenie (ES) č. 659/1999 zmenené nariadením (EÚ) č. 734/2013 (3) s cieľom zlepšiť efektívnosť kontroly štátnej pomoci. Cieľom uvedenej zmeny bolo najmä zefektívniť vybavovanie sťažností na Komisii a zaviesť pre Komisiu právomoc požadovať informácie priamo od účastníkov trhu a viesť vyšetrovanie v odvetviach hospodárstva a v rámci nástrojov pomoci.

(2)

Vzhľadom na tieto zmeny je potrebné stanoviť skutočnosti, ktoré určujú začiatok plynutia lehôt v súvislosti so žiadosťami o informácie zaslané tretím stranám podľa nariadenia (ES) č. 659/1999.

(3)

Komisia môže z vlastného podnetu preskúmať informácie o protiprávnej pomoci z akéhokoľvek zdroja s cieľom posúdiť dodržiavanie článkov 107 a 108 zmluvy. Sťažnosti sú v tejto súvislosti základným zdrojom informácií pre zisťovanie porušení pravidiel štátnej pomoci. Je preto dôležité definovať jasné a účinné postupy vybavovania sťažností podaných Komisii.

(4)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 659/1999 môžu iba zainteresované strany podať sťažnosť s cieľom informovať Komisiu o akejkoľvek údajnej protiprávnej pomoci alebo nesprávnom použití pomoci. Na tento účel by sa od fyzických a právnických osôb, ktoré predkladajú sťažnosti, malo požadovať, aby preukázali, že sú zainteresovanými stranami v zmysle článku 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 659/1999.

(5)

S cieľom zjednodušiť vybavovanie sťažností a zároveň zvýšiť transparentnosť a právnu istotu, je vhodné vymedziť, ktoré informácie by mali sťažovatelia Komisii poskytnúť. Na zabezpečenie toho, aby Komisia získala všetky relevantné informácie týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci alebo nesprávneho použitia pomoci, sa nariadením (ES) č. 659/1999 vyžaduje, aby zainteresované strany vyplnili formulár a poskytli všetky povinné informácie, ktoré sa v ňom požadujú. Je preto potrebné stanoviť formulár, ktorý sa má používať na uvedené účely.

(6)

Požiadavky, ktoré musia zainteresované strany pri podávaní sťažností splniť, by nemali byť príliš zaťažujúce, mali by však zabezpečiť, že sa Komisii doručia všetky informácie potrebné na začatie vyšetrovania o údajnej protiprávnej pomoci alebo nesprávnom použití pomoci.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa s obchodným tajomstvom a inými dôvernými informáciami poskytnutými Komisii zaobchádzalo v súlade s článkom 339 zmluvy, by mala každá osoba, ktorá predkladá informácie, jasne označiť, ktoré údaje považuje za dôverné a dôvody tohto označenia. Od danej osoby by sa malo požadovať, aby Komisii poskytla osobitné znenie informácií, ktoré nemá dôverný charakter a ktoré by sa mohlo predložiť príslušnému členskému štátu na pripomienky.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 794/2004 sa mení takto:

1.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Lehoty stanovené v nariadení (ES) č. 659/1999 a v tomto nariadení alebo určené Komisiou podľa článku 108 zmluvy sa vypočítajú v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 a osobitnými pravidlami uvedenými v odsekoch 2 až 5b tohto článku. V prípade rozporu majú ustanovenia tohto nariadenia prednosť.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„5a.   So zreteľom na lehoty na podávanie informácií, ktoré sa požadujú od tretích strán podľa článku 6a ods. 6 nariadenia č. 659/1999, je relevantnou skutočnosťou na účely článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 doručenie žiadosti o informácie.

5b.   So zreteľom na lehoty na podávanie informácií, ktoré sa požadujú od tretích strán podľa článku 6a ods. 7 nariadenia č. 659/1999, je relevantnou skutočnosťou na účely článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 oznámenie rozhodnutia.“

2.

Za článok 11 sa vkladá táto kapitola Va a kapitola Vb:

„KAPITOLA VA

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

Článok 11a

Prípustnosť sťažností

1.   Každá osoba, ktorá predkladá sťažnosť podľa článku 10 ods. 1 a článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999, musí preukázať, že je zainteresovanou stranou v zmysle článku 1 písm. h) uvedeného nariadenia.

2.   Zainteresované strany musia riadne vyplniť formulár uvedený v prílohe IV a poskytnúť všetky povinné informácie, ktoré sa v ňom požadujú. Komisia sa môže na základe odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany odkloniť od povinnosti predložiť niektoré informácie považované vo formulári.

3.   Sťažnosti sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

KAPITOLA Vb

OZNAČENIE A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 11b

Ochrana obchodného tajomstva a ďalších dôverných informácií

Každá osoba, ktorá predkladá informácie podľa nariadenia (ES) č. 659/1999, musí jasne označiť, ktoré informácie považuje za dôverné, pričom uvedie dôvody tohto označenia, a poskytne Komisii osobitné znenie sťažnosti, ktoré nemá dôverný charakter. Ak sa musia informácie poskytnúť do určitej lehoty, rovnaká lehota sa uplatní pre poskytovanie znení, ktoré dôverný charakter nemajú.“

3.

Znenie prílohy k tomuto nariadeniu sa pripája ako príloha IV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Oznámenie Komisie EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, KOM(2010) 2020 v konečnom znení.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 734/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 15).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č 794/2004 z 21. apríla 2004 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image


12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 373/2014

z 11. apríla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

65,2

TN

123,3

TR

106,4

ZZ

98,3

0707 00 05

MK

51,2

TR

124,4

ZZ

87,8

0709 93 10

MA

44,0

TR

93,6

ZZ

68,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,9

MA

49,8

TN

48,3

TR

53,1

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

92,4

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

93,3

BR

104,5

CL

108,2

CN

115,5

MK

25,2

NZ

132,7

US

190,8

ZA

118,5

ZZ

111,1

0808 30 90

AR

92,3

CL

123,2

CN

79,2

ZA

92,6

ZZ

96,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/25


ROZHODNUTIE RADY 2014/205/SZBP

z 10. apríla 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť na obdobie do 13. apríla 2015.

(3)

Záznamy o určitých osobách uvedených v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP by sa mali aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 6 ods. 2 rozhodnutia 2011/235/SZBP sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2015. Je predmetom neustáleho preskúmavania. Obnovuje sa alebo mení podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2011/235/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. apríla 2014

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).


PRÍLOHA

Záznamy o osobách uvedených nižšie nahrádzajú záznamy týkajúce sa týchto osôb uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vedúci teheránskej organizácie pre zmierňovanie následkov katastrof (TDMO). Bývalý veliteľ teheránskej polície (do januára 2010).

Ako veliteľ síl presadzovania práva v aglomerácii Teherán je najvyššie postavenou osobou obvinenou v prípade násilností v detenčnom centre Kahrizak.

 

2.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

miesto nar.: Najafabad (Irán) – dátum nar.: 1945

Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov a zástupca najvyššieho vodcu v („centrálnej“) provincii Markazi. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor (za prezidenta Chatámího minister pre spravodajstvo).

Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na advokáta. Nesie zodpovednosť aj za násilnosti v Kahrizaku.

 

3.

MORTAZAVI Said

miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán) – dátum nar.: 1967

Bývalý vedúci osobitnej iránskej skupiny pre boj proti pašovaniu, do augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor.

Ako teheránsky generálny prokurátor vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vedúci „Organizácie na ochranu morálky“. Bývalý sudca, Teheránsky odvolací súd, úsek 36.

Potvrdil dlhodobé tresty odňatia slobody a tresty smrti uložené demonštrantom.

 

5.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Guvernér provincie Ilam. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra

Ako predseda Výboru článku 10 zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie.

Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

miesto nar.: Mashad

dátum nar.: 3.2.1951

Ako náčelník štábu Iránskych ozbrojených síl je najvyšším vojenským veliteľom zodpovedným za riadenie všetkých vojenských divízií a politík vrátane islamských revolučných gárd (IRGC) a polície. Ozbrojené sily pod jeho formálnym velením stáli za násilným potlačením pokojných protestov, ako aj za masovým zadržiavaním.

Je tiež členom Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (SNSC) a Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov.

10.10.2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od roku 2011 je poslancom parlamentu za provinciu Yazd. Bývalý veliteľ študentských basídžskych síl.

Ako veliteľ študentských basídžskych síl sa aktívne podieľal na potláčaní protestov v školách a na univerzitách a nezákonnom zadržiavaní aktivistov a novinárov.

10.10.2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Riaditeľ teheránskeho futbalového klubu Persepolis.

Vedúci komisie mesta Teherán pre naftu a dopravu. Zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti počas zásahu proti demonštráciám v roku 2009.

Ako zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti bol priamo zodpovedný za vydanie mnohých zatýkacích rozkazov voči nevinným a pokojným demonštrantom a aktivistom. Z mnohých správ obhajcov ľudských práv je zrejmé, že skoro všetky tieto uväznené osoby boli na základe jeho pokynu rôznu dobu bez obvinenia zadržiavané v izolácii bez možnosti kontaktovať advokáta alebo rodinných príslušníkov, a to často v podmienkach podobných nútenému zmiznutiu. Ich rodiny často nie sú o zatknutí informované.

10.10.2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlamentného výboru pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Bývalý riaditeľ väzenia Evin.

Ako riaditeľ väzenia Evin počas roku 2009 bol zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv, ku ktorému v tomto väzení počas jeho funkčného obdobia dochádzalo, ako napr. bitie a duševné a sexuálne zneužívanie. Podľa zhodných informácií z rozličných zdrojov je mučenie vo väzení Evin bežnou praxou. V bloku 209 sú zadržiavaní mnohí aktivisti za svoje pokojné protivládne aktivity.

10.10.2011

10.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Zástupca generálneho guvernéra („Farmandar“) provincie Teherán do septembra 2010, zodpovedný najmä za zásah policajných síl a súvisiace potláčanie demonštrácií.

Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 cenu.

10.10.2011

11.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

miesto nar.: Shahr Kord-Isfahan – dátum narodenia: 1959

Bývalý generálny guvernér provincie Teherán, vedúci teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť, člen IRGC.

V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť niesol celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity vrátane zákroku počas politických protestov v júni 2009. Je známe, že bol osobne zapojený do prenasledovania vodcov opozície Karrúbiho a Musávího.

10.10.2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

miesto nar.: Mashad (Irán) dátum nar.: 1952

Bývalý minister spravodlivosti (2009 – 2013), bývalý generálny guvernér Isfahánu a riaditeľ organizácie štátnych väzení (do júna 2004).

Ako minister spravodlivosti zohral kľúčovú úlohu v zastrašovaní a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zriadení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania s Iráncami v zahraničí. Spolu s teheránskym prokurátorom sa budú dva úseky v rámci prvostupňového a odvolacieho súdu a niekoľko úsekov magistrátnych súdov zaoberať vecami týkajúcimi sa Iráncov žijúcich v zahraničí.

10.10.2011

13.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

miesto nar.: Rafsanjan, Kerman – dátum nar.: 1961

Bývalý minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013).

Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

14.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1956

Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013).

Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vedením v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a prenasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre spravodajstvo naďalej udržiava v činnosti blok 209 väznice Evin, kde sú mnohí aktivisti zadržiavaní za pokojné aktivity namierené proti vláde. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podrobovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu zneužívaniu. Ako bývalý minister pre spravodajstvo nesie zodpovednosť za zneužívanie počas svojho funkčného obdobia.

10.10.2011

15.

TAGHIPOUR Reza

miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1957

Člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009-2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj za všetky druhy komunikácie (najmä mobilné telefóny). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po ostatných prezidentských voľbách boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23.3.2012

16.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Dátum narodenia: pribl. 1973

Miesto narodenia: Hamedan Miesto

bydliska: Teherán

Pracovisko: centrála Press TV, Teherán

Riaditeľ Press TV Newsroom. Bývalý vyšší producent Press TV.

Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziana Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013


12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. novembra 2013

o opatreniach Nemecka v prospech spoločnosti HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN)

[oznámené pod číslom C(2013)7058]

(Len nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2014/206/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1), a po zohľadnení ich pripomienok,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Dňa 30. apríla 2012 bola Komisii doručená sťažnosť od drevospracujúceho podniku so sídlom v spolkovej krajine Brandenbursko, podľa ktorého pätnásťročná rámcová dohoda uzavretá medzi spolkovou krajinou Brandenbursko a spoločnosťou HoKaWe Eberswalde GmbH (ďalej len „HoKaWe“) predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(2)

Dňa 11. mája 2012 postúpila Komisia Nemecku znenie sťažnosti, ktoré neobsahovalo dôverné informácie, a požiadala o bližšie informácie. Listom zo 6. júna 2012 zaujalo Nemecko stanovisko k sťažnosti a poskytlo požadované informácie.

(3)

Dňa 27. augusta 2012 postúpila Komisia navrhovateľovi znenie tejto odpovede, ktoré neobsahovalo dôverné informácie, a požiadala o oznámenie, či sa navrhovateľ chce vecou ďalej zaoberať. Navrhovateľ 4. septembra 2012 oznámil, že sťažnosť nestiahne.

(4)

Listom z 19. decembra 2013 Komisia informovala Nemecko o svojom rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ s ohľadom na pomoc.

(5)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.  (2) Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili k opatreniu svoje pripomienky.

(6)

Nemecko predložilo svoje pripomienky k rozhodnutiu listom z 28. februára 2013. Okrem toho Komisia dostala 30. apríla 2013 pripomienky od dvoch zainteresovaných strán a 3. mája 2013 pripomienky od navrhovateľa.

(7)

Dňa 17. mája 2013 postúpila Komisia Nemecku znenia týchto pripomienok, ktoré neobsahovali dôverné informácie. Nemecko k nim predložilo 11. júna 2013 svoje pripomienky a doplnilo ich listom z 13. júna 2013.

(8)

Listami z 2. augusta 2013, 17. septembra 2013 a 23. septembra 2013 postúpila Komisia Nemecku ďalšie žiadosti o informácie, na ktoré Nemecko odpovedalo listami z 15. augusta 2013, 20. septembra 2013 a 1. októbra 2013.

2.   OPIS OPATRENIA

2.1.   Zvýhodnená spoločnosť

(9)

HoKaWe je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá prevádzkuje elektráreň na biomasu z dreva v Eberswalde v spolkovej krajine Brandenbursko. Elektráreň bola vybudovaná v roku 2005 a svoju činnosť začala v roku 2006. V júni 2011 začal okresný súd vo Frankfurte nad Odrou konkurzné konanie voči spoločnosti HoKaWe. Spoločnosť však doteraz nepozastavila svoju hospodársku činnosť.

(10)

Okres Barnim mál záujem o nadobudnutie majetku spoločnosti HoKaWe s cieľom pokračovať v prevádzkovej činnosti. V máji 2012 schválilo zhromaždenie veriteľov predaj majetku spoločnosti HoKaWe a o predaji bola spísaná notárska zápisnica. Vzhľadom na to, že spolková krajina Brandenbursko nesúhlasila s prenosom rámcovej dohody na dodávky dreva z brandenburských štátnych lesov (rámcová dohoda je predmetom tohto rozhodnutia) na nového majiteľa, odstúpil okres od kúpnej zmluvy.

2.2.   Opis opatrenia

(11)

V júni 2005 uzavreli spolková krajina Brandenbursko a spoločnosť HoKaWe rámcovú dohodu na dodávky dreva z brandenburských štátnych lesov. V predmetnej dohode sa stanovuje množstvo a podmienky dodávok dreva (3) spoločnosti HoKaWe na obdobie 15 rokov (od 1. júna 2006 do 1. júna 2021). Prisľúbený objem predstavoval 150 000 kubických metrov ročne zo spádovej oblasti elektrárne v Eberswalde (prepravný rádius max. 70 km).

(12)

V dohode bola na rok 2004 stanovená počiatočná základná cena vo výške 15,50 EUR/m3. V dohode boli ďalej stanovené ročné cenové úpravy, ktoré sa mali dohodnúť medzi zmluvnými stranami na základe vývoja cenového indexu priemyselného dreva Spolkového štatistického úradu (4). Zmeny ceny dreva voči základnej cene mali znášať z 50 % kupujúci a z 50 % predávajúci (ďalej len „doložka o úprave ceny“).

(13)

Dohoda však okrem toho na výpočet príslušnej úpravy ceny obsahovala nasledujúci vzorec (ďalej len „vzorec na úpravu ceny“ alebo „vzorec“):

Formula

(14)

To znamená, že je potrebné rozlišovať medzi doložkou o úprave ceny podľa znenia dohody a vzorcom na úpravu ceny.

(15)

Podľa stanoviska Nemecka bol zámer strán vyjadrený doložkou o úprave ceny. Uvedené podporuje interný záznam brandenburského ministerstva poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a územného plánovania z 1. októbra 2003 k rokovaniu medzi zástupcami spolkovej krajiny Brandenbursko a zástupcami spoločnosti HoKaWe, z ktorého jasne vyplýva, že úprava cien, o ktorú sa počas rokovaní usilovali obe strany, zodpovedá doložke o úprave ceny. Stanovisko Nemecka je ďalej podporené aj záznamom brandenburského ministerstva hospodárstva a európskych záležitostí z 5. januára 2011, v ktorom sa odporúča úprava, resp. výklad rámcovej dohody tak, že sa bude dodržiavať znenie dohody s cieľom odrážať skutočný zámer strán.

(16)

Vzorec samotný bol nesprávny, ako potvrdili Nemecko, ako aj dva odborné posudky (5) vypracované pre spolkovú krajinu Brandenbursko v roku 2010, a neviedol k výsledku, ktorý by bol zodpovedal zámerom strán vyjadrených v doložke o úprave ceny.

(17)

Keď dohoda vstúpila do platnosti, upravovala sa cena na základe vzorca. V rozpore so zámermi vyjadrenými v znení dohody nezodpovedali cenové úpravy vypočítané podľa vzorca skutočnému vývoju cenového indexu priemyselného dreva, ale boli výrazne nižšie ako priemerná cena dreva z brandenburských štátnych lesov. Okrem toho uplatnenie vzorca neviedlo k rovnomernému rozloženiu rizika cenových výkyvov medzi spolkovú krajinu a spoločnosť HoKaWe, ako to strany zamýšľali.

(18)

Príčinou je, ako je uvedené v odôvodnení (16), chyba vzorca, ktorý neodrážal matematicky správne zámery strán uvedené v doložke o úprave ceny  (6).

(19)

Okrem toho z listu Nemecka z 28. februára 2013 vyplýva, že strany vo vzťahu k parametrom na výpočet úpravy ceny podľa vzorca vpriebehu platnosti dohody opakovane uplatnili postup na základe voľnej úvahy (7). Nemecko oznámilo Komisii, že dôvody tohto postupu už zo spisov nie je možné zistiť.

(20)

Oba odborné posudky vypracované v roku 2010 pre spolkovú krajinu Brandenbursko [pozri odôvodnenie (16)] v súvislosti s dohodou poukazujú na možné porušovania pravidiel o štátnej pomoci a odporúčajú ju zmeniť upravením vzorca. Po rokovaniach medzi spoločnosťou HoKaWe a spolkovou krajinou Brandenbursko preto strany podpísali 26. augusta 2011 upravené znenie dohody, ktoré vstúpilo do platnosti 1. júla 2011. Upravené znenie odstránilo problémy uvedené v odôvodneniach (12) až (19) tým, že sa stanovilo, aby sa ceny od 1. júla 2011 upravovali v súlade s doložkou o úprave ceny, a teda v zmysle pôvodného zámeru strán. Od tohto dátumu už vzorec nebol súčasťou dohody, a teda sa už ani nemohol použiť.

(21)

Okrem toho spolková krajina Brandenbursko rozhodla, že s budúcimi investormi, ktorí prevezmú majetok spoločnosti HoKaWe, už v dohode pokračovať nebude.

2.3.   Dôvody na začatie konania

(22)

Dňa 19. decembra 2012 rozhodla Komisia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“).

(23)

V rozhodnutí zastávala Komisia predbežný názor, že vykonávanie rámcovej dohody uzavretej medzi spolkovou krajinou Brandenbursko a spoločnosťou HoKaWe obsahuje prvok štátnej pomoci.

(24)

Komisia mala pochybnosti o tom, či by s odmenou, ktorá vyplývala z použitia opísaného vzorca na úpravu ceny, z hľadiska ex ante súhlasil súkromný predávajúci na trhu.

(25)

Aj keby sa navyše predpokladalo, že zmluvné strany nevedeli o nesprávnosti vzorca, mala Komisia vážne pochybnosti o tom, či sa Nemecko vo fáze vykonávania dohody správalo trhovo. Dôvodom bol vývoj ceny dreva predaného v rámci dohody, pretože cena vypočítaná podľa vzorca bola výrazne nižšia, ako priemerné ceny dreva v spolkovej krajine Brandenbursko. Obozretný súkromný predávajúci, ktorý by sa ocitol v podobnej situácii, by okamžite využil všetky možnosti s cieľom zmeniť metódu cenovej úpravy. Nemecko naopak pokračovalo v používaní vzorca do roku 2011.

(26)

Tieto úvahy viedli Komisiu k predbežnému záveru, že nemožno vylúčiť výhodu v prospech spoločnosti HoKaWe, a teda aj existenciu štátnej pomoci počas obdobia trvajúceho odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy (1. jún 2006) až do zmeny zmluvy (30. jún 2011). Keďže nie je zrejmý právny základ pre zlučiteľnosť pomoci, ani nebol uplatnený zo strany Nemecka, Komisia okrem toho pochybovala o tom, či opatrenie bolo možné považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom.

3.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(27)

V priebehu konania vo veci formálneho zisťovania boli Komisii doručené pripomienky navrhovateľa, ako aj dve pripomienky iných zainteresovaných strán.

(28)

Navrhovateľ predložil interné záznamy brandenburského ministerstva poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a územného plánovania z decembra 2003 a marca 2004. Podľa navrhovateľa poukazujú tieto záznamy na to, že už pred uzatvorením dohody existovali pochybnosti ohľadne viacerých aspektov dohody: V zázname z decembra 2003 sa vtedy vo vzťahu k účinkom dohody konštatovalo, že by dohoda už v roku 2004 viedla k cene, ktorá sa pohybovala výrazne pod vtedajšou úrovňou ceny priemyselného dreva. Podobne bolo v internom zázname z marca 2004 poukázané na to, že metóda úpravy ceny by viedla k neprimeraným cenovým ústupkom spolkovej krajiny Brandenbursko. Preto sa výslovne odporúčalo ešte raz dohodu zvážiť, resp. dodatočne prerokovať určité body.

(29)

Navrhovateľ argumentoval tým, že žiadny súkromný predávajúci by v danej situácii nebol uzatvoril takúto dohodu, a že súkromný predávajúci by bol bezodkladne zaviedol opatrenia, keď sa ukázalo, že ceny boli nižšie ako trhové ceny, a nebol by čakal päť rokov. Ďalej navrhovateľ vo vzťahu k úprave ceny uviedol, že dohodnuté ceny neodrážali skutočný vývoj na trhu s drevom, ale skôr zabezpečili spoločnosti HoKaWe neprimeranú výhodu. Navrhovateľ odhaduje výšku pomoci poskytnutej od roku 2006 do roku 2011 na 7,3 milióna EUR (tento odhad sa zakladá na priemernej cene dreva, na ktorej sa dohodli navrhovateľ a iní dodávatelia).

(30)

Komisii boli okrem toho doručené pripomienky dvoch drevospracujúcich podnikov v spolkovej krajine Brandenbursko. Podľa týchto podnikov sa podstatná časť dreva z brandenburských štátnych lesov v dôsledku dlhodobej dohody vôbec nedostala na regionálny trh s drevom, čo viedlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a ohrozilo existenciu malých drevospracujúcich podnikov v spolkovej krajine Brandenbursko.

4.   PRIPOMIENKY NEMECKA

(31)

Nemecko trvalo na svojom stanovisku, že rámcová dohoda bola v súlade s trhovými podmienkami a preto neobsahovala pomoc.

(32)

Na základe informácií Nemecka v čase podpisu dohody neexistoval trh s drevom na energetické účely. Preto sa strany mali dohodnúť, že sa cena, ktorú má platiť spoločnosť HoKaWe, bude orientovať podľa ceny priemyselného dreva, a cenové úpravy podľa vývoja cenového indexu priemyselného dreva. Nemecko ďalej uviedlo, že znenie dohody odrážalo zamýšľanú metódu úpravy ceny, zároveň však priznalo, že výsledky dosiahnuté prostredníctvom vzorca neboli v súlade so zamýšľaným rozložením rizika cenových výkyvov medzi obe strany.

(33)

Nemecko preto argumentovalo, že počiatočná základná cena a doložka o úprave ceny, ktoré boli stanovené v znení dohody, t. j. cenové úpravy na základe cenového indexu priemyselného dreva v Nemecku a rovnomerné rozloženie rizika cenových výkyvov medzi strany, treba v čase podpísania dohody vnímať tak, že boli v súlade s trhovými podmienkami.

(34)

Podľa Nemecka si štátna lesná správa Brandenburska uvedomila až v rámci reorganizácie v januári 2009, že použitie vzorca viedlo k tomu, že spoločnosť HoKaWe platila nižšie ceny, ako ostatné podniky. Následne zadali príslušné brandenburské úrady v roku 2010 kancelárii RAUE LLP vypracovanie odborného posudku o dohode a takisto uskutočnili internú právnu revíziu dohody. Z oboch odborných posudkov vyplynula možnosť, že dohoda porušovala pravidlá o štátnej pomoci. Následne dospelo ministerstvo hospodárstva a európskych záležitostí vo svojom zázname z 5. januára 2011 k záveru, že doložka o úprave ceny je v súlade s trhovými podmienkami, úprava ceny podľa vzorca však prestavuje štátnu pomoc; a preto treba dohodu zmeniť tak, aby sa zmenou vzorca odrazila skutočná vôľa strán. Spolková krajina Brandenbursko toto odporúčanie splnila v auguste 2011.

(35)

Nemecko argumentuje, že spolková krajina Brandenbursko konala v súlade s trhovými podmienkami tým, že v roku 2011 došlo k úprave dohody. Skorší zásah nebol možný, keďže bolo potrebné dodržať existujúce zmluvy a dohoda sa mohla zmeniť len so súhlasom strán.

(36)

Nemecko ďalej tvrdí, že dohoda nepredstavuje štátnu pomoc, ani nenarušuje hospodársku súťaž a ani neobmedzuje obchod medzi členskými štátmi.

5.   POSÚDENIE POMOCI

5.1.   Existencia pomoci

(37)

Podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ je pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

(38)

Pri zisťovaní, či obchodná transakcia medzi štátnym orgánom a hospodárskou jednotkou predstavuje pomoc, sa podľa ustálenej praxe Komisie, a ako bolo potvrdené Súdnym dvorom, použije zásada investora v trhovom hospodárstve. Podľa tejto zásady musí štát, ak na trhu vyvíja činnosť ako komerčný podnikateľ, konať ako súkromný účastník trhu, v opačnom prípade môže ísť o štátnu pomoc. Preto je pre existenciu pomoci rozhodujúce, či by sa súkromný hospodársky účastník v podobnej situácii bol zachoval rovnako, t. j. majetok, tovar alebo služby by bol predal za rovnakú cenu (zásada predávajúceho v trhovom hospodárstve). Podľa tejto zásady nie sú iné ako ekonomické úvahy prípustné, pokiaľ ide o odôvodnenie súhlasu s nižšou cenou. Túto zásadu Komisia opakovanie uplatnila, čo bolo zo strany Súdneho dvora vždy potvrdené. (8)

(39)

Preto musí Komisia v uvedenej veci posúdiť, či by súkromný predávajúci bol ochotný uzatvoriť dohodu s porovnateľnou dĺžkou platnosti, porovnateľnou počiatočnou základnou cenou a porovnateľnou metódou úpravy ceny.

(40)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (11) a (12), rámcová pätnásťročná dohoda stanovila, že sa ceny budú ročne upravovať v súlade s vývojom cenového indexu priemyselného dreva a že príslušné zmeny stanovenej počiatočnej základnej ceny 15,50 EUR/m3 budú rovným dielom znášať štát a spoločnosť HoKaWe. Okrem toho obsahovala dohoda vzorec na výpočet tejto úpravy ceny.

Dlhé trvanie dohody

(41)

Navrhovateľ argumentuje, že pätnásťročná dohoda nebola v trhových podmienkach obvyklá.

(42)

Komisia však nemá k dispozícii informácie, ktoré by odôvodňovali záver, že táto doba trvania nezodpovedala trhovým podmienkam. Pätnásťročná doba sa síce javí ako pomerne dlhá, nie je však zďaleka vylúčené, že by sa predávajúci viazal na odberateľa, ak si takýmto spôsobom – ako v prípade predmetnej dohody – môže byť istý odbytom stabilných objemov dreva, ktoré navyše aspoň čiastočne nespĺňalo kvalitatívne požiadavky na priemyselné drevo.

(43)

Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na plánované rozloženie rizika cenových výkyvov nemožno vylúčiť, že by súkromný predávajúci bol uzavrel dohodu s porovnateľným trvaním.

Dohodnutá počiatočná základná cena

(44)

Komisia rovnako nemá informácie ani o tom, že by počiatočná základná cena vo výške 15,50 EUR/m3 nezodpovedala trhovým podmienkam.

(45)

Podľa informácií Nemecka neexistovala v čase podpísania dohody etablovaná trhová cena za drevo na energetické účely. Zmluvné strany preto vychádzali pri rámcovej dohode z ceny priemyselného dreva. Podľa prehľadu trhových cien priemyselného dreva, ktorý predložil navrhovateľ, možno za trhovo obvyklú cenu v roku 2004 považovať cenu od 15,50 EUR/m3 do 17,50 EUR/m3 a v roku 2005 cenu od 15,00 EUR/m3 do 17,00 EUR/m3. Aj vzhľadom na skutočnosť, že išlo o dlhodobú dohodu, sa dohodnutá počiatočná základná cena vo výške 15,50 EUR/m3 pohybovala v rámci trhovo obvyklých cien priemyselného dreva.

(46)

Záznam brandenburského ministerstva pre poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia a územné plánovanie z 1. októbra 2003 ďalej ukazuje, že zástupcovia spolkovej krajiny Brandenbursko počas rokovaní navrhovali počiatočnú základnú cenu vo výške 15,50 EUR/m3, zatiaľ čo spoločnosť HoKaWe sa snažila dosiahnuť cenu 15,00 EUR/m3. Strany sa nakoniec dohodli na vyššej cene, t. j. cene 15,50 EUR/m3.

(47)

Preto možno považovať počiatočnú základnú cenu 15,50 EUR/m3 za trhovo obvyklú. Keďže neexistovala trhová cena, ktorá by sa dala využiť na porovnanie, a kvalitatívne požiadavky na drevo na energetické účely minimálne nie sú vyššie ako na priemyselné drevo, bolo zo strany spolkovej krajiny Brandenbursko obhájiteľné uzatvoriť dohodu, podľa ktorej by cena vychádzala z ceny priemyselného dreva (základná cena). Dohodnutá cena bola výsledkom rokovaní strán a pohybovala sa v rámci rozpätia trhovej ceny priemyselného dreva v spolkovej krajine Brandenbursko. Bola dohodnutá na základe znalosti kvality dreva, ktoré bolo dostupné v brandenburských štátnych lesoch (9), a preto zodpovedá cene, ktorú by bol považoval súkromný predávajúci vzhľadom na kvalitu dreva, ktoré malo byť dodané, za prijateľnú.

Úprava ceny

(48)

V súvislosti s úpravou ceny treba rozlišovať, ako je uvedené v odôvodnení (14), medzi doložkou o úprave ceny a skutočne vykonanými cenovými úpravami na základe vzorca.

(49)

Komisia nemá žiadne informácie o tom, že by doložka o úprave ceny nebola zodpovedala podmienkam trhu. V zmysle výkladu v odôvodnení (45), pokiaľ ide o počiatočnú základnú cenu, neexistoval index vývoja cien dreva na energetické účely. Preto bolo obhájiteľné nielen použitie ceny priemyselného dreva ako základu pre počiatočnú základnú cenu, ale aj dohodnutie cenových úprav, ktoré sa odvíjajú v závislosti od indexu ceny priemyselného dreva.

(50)

Okrem toho bolo v znení dohody plánované rovnomerné rozloženie rizika cenových výkyvov medzi obe strany. Vzhľadom na to, že v čase podpisu dohody nebolo možné jednoznačne predvídať vývoj cien, bolo dôsledkom tejto metódy, že by si obe strany rozdelili riziko i (potenciálne) zisky, čo sa mohlo prejaviť aj v prospech spolkovej krajiny Brandenbursko. Vzhľadom na túto neistotu by aj súkromný predávajúci mohol súhlasiť s takouto doložkou. Preto treba považovať doložku za zlučiteľnú s trhovými podmienkami.

(51)

Z uvedeného vyplýva, že doložka o úprave ceny, ktorá určovala vývoj ceny paralelne s indexom ceny priemyselného dreva a rovnomerné rozloženie rizika cenových výkyvov medzi obe strany, bola v súlade s trhovými podmienkami a obozretný súkromný predávajúci by takúto dohodu bol uzatvoril.

(52)

Ako však už bolo uvedené, skutočné cenové úpravy sa vykonali na základe vzorca. Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že výsledné ceny boli po použití vzorca výrazne nižšie ako ceny, ktoré by boli výsledkom použitia doložky o úprave ceny:

(v EUR/m3)

 

Skutočne zaplatená cena (na základe použitia vzorca)

Cena podľa doložky o úprave ceny  (10)

Priemerná cena za drevo akéhokoľvek druhu v spolkovej krajine Brandenbursko

2006

13,00

15,42

17,72

2007

13,21

15,95

21,02

2008

16,55

20,96

22,76

2009

16,42

20,76

19,20

2010

16,14

20,03

24,50

2011

15,79

19,33

neuvedené

(53)

Z tabuľky ďalej vyplýva, že ceny vypočítané na základe vzorca neboli len výrazne nižšie ako ceny, ktoré by boli výsledkom použitia doložky o úprave ceny, ale boli aj výrazne nižšie ako priemerné ceny v spolkovej krajine Brandenbursko.

(54)

Tieto účinky vzorca boli okrem toho predvídateľné už pred podpisom dohody. Táto skutočnosť je mimoriadne významná, pretože pri odpovedi na otázku, či by bol súkromný predávajúci na trhu konal rovnakým alebo porovnateľným spôsobom ako spolková krajina Brandenbursko, je potrebné hodnotenie dohody ex ante. (11)

(55)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (16) a (18), vzorec bol nesprávny a neodrážal zámer strán zakotvený v doložke o úprave ceny. Tento zámer bolo možné, ako potvrdil odborný posudok kancelárie RAUE LLP, matematicky vyjadriť týmto vzorcom:

Formula

(56)

Namiesto indexun však zmluvné strany odpočítali pevnú sumu. Odpočítanie pevnej sumy môže byť síce za určitých okolností opodstatnené, avšak vo výsledku by malo viesť minimálne k počiatočnej základnej za rok, v ktorom sa dohoda uzatvorila. V uvedenom prípade si však strany zvolili odpočítanie tak, že už v roku podpisu dohody bola výsledkom cena, ktorá bola výrazne nižšia, ako dohodnutá a trhovo obvyklá počiatočná základná cena 15,50 EUR/m3.

(57)

Preto sa v čase podpisu dohody dalo objektívne predvídať, že vzorec bol nesprávny a neviedol k cenám dohodnutým v doložke o úprave ceny.

(58)

V takom prípade by súkromný predávajúci bol použil iný vzorec, alebo sa aspoň bol snažil o zmenu vzorca, keďže strany v znení dohody stanovili, že sa cenové úpravy budú vykonávať v súlade s indexom cien priemyselného dreva a riziko cenových výkyvov budú rovným dielom znášať štát a spoločnosť HoKaWe (ako bolo uvedené v doložke o úprave ceny).

(59)

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že vývoj cien v rámci dohody nevyplýval úplne automaticky z matematického výpočtu vopred stanoveného vzorcom. Ako sa uvádza v odôvodnení (19), z informácií, ktoré predložilo Nemecko počas konania vo veci formálneho zisťovania skôr vyplýva, že vzorec bol počas doby trvania dohody niekoľkokrát upravený (12).

(60)

Z prehľadu v odôvodnení (52) jasne vyplýva, že tieto predvídateľné negatívne účinky vzorca skutočne nastali, pretože cena, ktorú platila spoločnosť HoKaWe bola výrazne nižšia, ako cena, ktorá by bola vyplývala z doložky o úprave ceny. Okrem toho bola cena výrazne nižšia, ako priemerná cena dreva z brandenburských štátnych lesov, t. j. ako cena, za ktorú spolková krajina Brandenbursko predávala drevo iným podnikom (13).

(61)

Z uvedeného vyplýva, že štátu bolo známe, že použitie vzorca neviedlo k zamýšľanému vývoju ceny na základe indexu priemyselného dreva s príslušným rozložením rizika cenových výkyvov medzi obe strany a že táto skutočnosť bola akceptovaná.

Záver

(62)

Preto je prípustný záver, že doložka o úprave ceny by síce pre spolkovú krajinu Brandenbursko bola viedla k cenám nižším ako bola priemerná cena, tieto ceny by však napriek tomu boli v súlade s trhovými podmienkami Zakladali sa na obhájiteľných úvahách a rokovaniach medzi zainteresovanými stranami, takže nemožno vylúčiť, že aj súkromný účastník trhu by bol uzatvoril dohodu s rovnakými alebo porovnateľnými podmienkami.

(63)

Stranami podľa vzorca skutočne vykonané cenové úpravy však neodrážali takýto súlad s trhovými podmienkami a viedli k cenám, ktoré boli výrazne nižšie ako ceny, ktoré by boli bývali výsledkom použitia doložky o úprave ceny (a v podstatnej miere boli výrazne nižšie, ako priemerná cena dreva v spolkovej krajine Brandenbursko).

(64)

Zatiaľ čo vývoj ceny na základe doložky o úprave ceny zodpovedá rozumnému podnikateľskému rozhodnutiu a odráža spravodlivé rozloženie rizika cenových výkyvov medzi zmluvné strany, boli ceny vyplývajúce z použitia vzorca výrazne nižšie a okrem toho neodrážali takéto rozloženie rizika. Odlišne ako vo veci SA.19045 [údajná pomoc Bavorska (Bavorská štátna lesná správa) formou dlhodobých zmlúv o dodávkach dreva s podnikom Klausner] (14), v ktorej Komisia nepovažovala ceny nižšie ako trhový priemer za pomoc, keďže sa na trhu nachádzali nadmerné kapacity a Slobodný štát Bavorsko sa snažil o dlhodobého pravidelného veľkoodberateľa, skutkový stav v uvedenej veci neopodstatňuje nižšie ceny ako ceny, ktoré by boli vyplývali z doložky o úprave ceny. Doložka o úprave ceny, na ktorej sa strany dohodli, zohľadňovala dlhodobý charakter dohody a kvalitu predávaného dreva a už i tak viedla k cenám, ktoré boli nižšie ako priemerná cena v spolkovej krajine Brandenbursko. Nič nepoukazuje na to, že by súkromný účastník trhu bol súhlasil s ešte nižšími cenami.

(65)

To potvrdzuje aj podanie Nemecka, z ktorého vyplýva, že doložka o úprave ceny odrážala skutočný zámer strán. Potom ako oba právne posudky z roku 2010 uvedené v odôvodnení (16) poukázali na možnosť, že dohoda z dôvodu použitia vzorca porušuje pravidlá o štátnej pomoci, dosiahla spolková krajina Brandenbursko rokovaniami v roku 2011 zmenu dohody, ktorou sa nesprávny vzorec zrušil. Spolková krajina Brandenbursko teda rokovaním dosiahla zmenu dohody bez vzorca, aby sa vykonal skutočný zámer strán a aby sa odstránili obavy z porušovania pravidiel o štátnej pomoci.

(66)

Z uvedeného vyplýva, že vykonávanie dohody, najmä cenové úpravy podľa vzorca, by súkromný predávajúci nebol akceptoval a nie je v súlade s trhom.

(67)

Nemecko tvrdilo, že brandenburská vláda sa až v priebehu reorganizácie správy štátnych lesov v roku 2009 po prvýkrát dozvedela o tom, že skutočné ceny, ktoré platila spoločnosť HoKaWe, nezodpovedali vývoju ceny, ktorý bol zámerom doložky o úprave ceny, ale že boli výrazne nižšie ako ceny, za ktoré dostávali dodávky dreva iné podniky. Spolková krajina Brandenbursko následne vraj konala v súlade s trhovými podmienkami tým, že zadala vypracovanie oboch odborných posudkov uvedených v odôvodnení (16) a potom začala nové rokovania o dohode, ktoré viedli k jej úprave v roku 2011.

(68)

Tieto argumenty sa pri zisťovaní nepotvrdili. Po prvé, boli účinky vzorca, ako je vysvetlené v odôvodneniach (54) až (57), predvídateľné už v čase podpísania dohody. Po druhé, súkromný predajca na trhu, ktorý by sa bol snažil o vykonávanie riešenia dohodnutého v doložke o úprave ceny, a teda by presne dohliadal na cenové úpravy, by bol bezodkladne požadoval nové rokovanie o cene. Ako je uvedené v odôvodnení (65), úspešné nové rokovanie o dohode zo strany spolkovej krajiny Brandenbursko skôr potvrdzuje, že vzorec neodrážal skutočný zámer strán (zakotvený v doložke o úprave ceny). Okrem toho ukazuje, že spoločnosť HoKaWe nemohla brániť zrušeniu vzorca.

(69)

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti HoKaWe bola poskytnutá od dátumu vstúpenia dohody do platnosti (1. jún 2006) a až do jej zmeny (30. jún 2011) hospodárska výhoda.

(70)

Splnené sú aj všetky ostatné kritériá existencie pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Výhoda bola selektívna, keďže dohoda výslovne zvýhodňovala určitú spoločnosť. Výhodu poskytli orgány členského štátu, a síce orgány spolkovej krajiny Brandenbursko. Priemerný objem dreva, ktorý bol podľa podmienok dohody predaný spoločnosti HoKaWe, bol významný. Zásobovanie drevom za výhodných podmienok zvýhodnilo trhovú pozíciu príjemcu voči jeho konkurentom, a teda narušilo hospodársku súťaž. Na trhu s drevom podniky vstupujú do súťaže s podnikmi z iných členských štátov. Dodávateľská dohoda sa síce vzťahovala len na drevo z lesov v okruhu 70 km od Eberswalde, avšak Eberswalde sa nachádza veľmi blízko pri poľských hraniciach (30 km). Pomoc preto narušila aj obchod medzi členskými štátmi. Preto je možné vyvodiť záver, že vykonávanie dohody, ktoré viedlo k tomu, že sa zaplatené ceny zakladali na vzorci, predstavovalo štátnu pomoc.

(71)

Uvedenú zmenu dohody, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2011, treba považovať za ukončenie opatrenia pomoci. V dôsledku tejto zmeny sa museli cenové úpravy od 1. júla 2011 vykonávať podľa doložky o úprave ceny, takže došlo k zdôrazneniu pôvodného zámeru strán a jeho správnemu vykonávaniu. Dohoda je v zmenenej podobe v súlade s trhovými podmienkami, takže Komisia dospela k záveru, že spoločnosti HoKaWe po 30. júni 2011 už nebola poskytnutá hospodárska výhoda prostredníctvom platieb v rámci dohody.

5.2.   Zlučiteľnosť s vnútorným trhom

(72)

Právny základ pre zlučiteľnosť pomoci nie je zrejmý a zo strany Nemecka ani nebol uplatnený. Výhoda pre spoločnosť HoKaWe, ktorá vyplýva z vykonávania dohody v čase od júna 2006 do júna 2011, preto predstavuje štátnu pomoc, ktorá nie je zlučiteľná s vnútorným trhom.

5.3.   Výpočet prvku pomoci

(73)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (49) až (51), doložka o úprave ceny sa môže považovať za doložku, ktorá je v súlade s trhovými podmienkami. V dôsledku toho podľa názoru Komisie prvok pomoci pozostáva z rozdielu medzi cenou, ktorá by sa bola mala zaplatiť podľa doložky o úprave ceny, a ceny skutočne zaplatenej na základe vzorca  (15).

 

a)

Skutočne zaplatená cena

(v EUR/m3) (16)

b)

Cena podľa doložky o úprave ceny

(v EUR/m3)

c)

Rzdiel medzi a) a b) (16)

d)

Skutočne dodaný objem dreva

(v m3)

e)

Prvok pomoci: c) × d)

(v EUR) (16)

2006

13,00

15,42

2,42

13 115,73

31 794

2007

13,21

15,95

2,74

142 792,67

391 452

2008

16,55

20,96

4,41

137 683,00

607 291

2009

16,42

20,76

4,34

141 273,68

613 128

2010

16,14

20,03

3,89

139 045,38

540 699

2011

15,79

19,33

3,54

62 680,29

222 051

Spolu

2 406 415

(74)

Výška pomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti HoKaWe, teda predstavuje 2 406 415 EUR.

6.   VYMÁHANIE

(75)

Ak Komisia skonštatovala nezlučiteľnosť pomoci s vnútorným trhom, má podľa ZFEÚ a ustálenej judikatúry Súdneho dvora právo rozhodnúť o tom, že príslušný členský štát túto pomoc zruší alebo upraví (17). Súdny dvor zároveň opakovane rozhodol, že povinnosť zrušiť pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom, ktorú Komisia uložila svojím rozhodnutím členskému štátu, slúži na obnovenie predtým existujúcej situácie. (18) V tejto súvislosti Súdny dvor skonštatoval, že tento cieľ je splnený hneď ako príjemca splatí neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú pomoc, a tým stratí výhodu, ktorú mal vo vzťahu ku svojim konkurentom na trhu, a obnoví sa situácia, ktorá existovala pred poskytnutím pomoci (19).

(76)

V súlade s judikatúrou je v článku 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (20) uvedené: „Kde sa prijímajú záporné rozhodnutia v prípadoch protiprávnej pomoci, Komisia rozhodne, že daný členský štát podnikne všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc od príjemcu […].“

(77)

Keďže uvedené opatrenie v rozpore s článkom 108 ZFEÚ nebolo oznámené Komisii, a teda predstavuje neoprávnenú a s vnútorným trhom nezlučiteľnú pomoc, musí sa pomoc vymôcť s cieľom opätovne nastoliť situáciu, aká bola na trhu pred poskytnutím pomoci. Vymáhanie sa preto musí vzťahovať na obdobie, v ktorom príjemcovi vznikla výhoda, t. j. na obdobie medzi dňom, kedy bola pomoc príjemcovi poskytnutá, do skutočného vrátenia pomoci. Sumy, ktoré sa majú vymáhať, zahŕňajú úroky až do dátumu skutočného vrátenia pomoci.

7.   ZÁVER

(78)

Vykonávanie rámcovej dohody medzi spolkovou krajinou Brandenbursko a spoločnosťou HoKaWe od jej podpisu (1. jún 2006) až do jej zmeny (30. jún 2011) zahŕňalo štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Pomoc sa preto musí od HoKaWe vymôcť, a to vrátane úrokov zo sumy, ktorá sa má vymáhať.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc vo výške 2 406 415 EUR, ktorú Nemecko poskytlo neoprávnene v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ spoločnosti HoKaWe Eberswalde GmbH, nie je zlučiteľná s vnútorným trhom.

Článok 2

1.   Nemecko bude od príjemcu vymáhať pomoc uvedenú v článku 1.

2.   Suma, ktorá sa má vymáhať, zahŕňa úroky, ktoré sa počítajú od dátumu, od ktorého bola pomoc príjemcovi k dispozícii, až do jej skutočného vrátenia.

3.   Úroky sa vypočítajú v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (21) a nariadením Komisie (ES) č. 271/2008 (22), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, podľa zloženej úrokovej sadzby.

Článok 3

1.   Pomoc uvedená v článku 1 bude okamžite a skutočne vymáhaná.

2.   Nemecko zabezpečí, aby sa toto rozhodnutie vykonalo do štyroch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Článok 4

1.   Nemecko do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia poskytne Komisii tieto informácie:

a)

celkovú sumu (istinu a úroky), ktorá sa má od príjemcu vymáhať;

b)

podrobný opis prijatých, resp. plánovaných opatrení na splnenie tohto rozhodnutia;

c)

podklady, z ktorých vyplýva, že príjemcovi bol doručený príkaz na vrátenie pomoci.

2.   Nemecko bude Komisiu informovať o vývoji prijímaných opatrení na vykonanie tohto rozhodnutia dovtedy, kým nebude pomoc uvedená v článku 1 vrátená. Nemecko na žiadosť Komisie bezodkladne predloží informácie o prijatých alebo plánovaných opatreniach na splnenie tohto rozhodnutia. Okrem toho Nemecko poskytne podrobné informácie o výške pomoci a úrokoch, ktoré príjemca už vrátil.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ C 99, 5.4.2013, s. 79.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Dohoda sa vzťahuje na drevo ihličnatých a listnatých drevín, ktoré je spôsobilé na prepravu, dlhé 3 m s priemerom od 3 do 70 cm, dodané na lesnú cestu. Hniloba a krivosť sú prípustné.

(4)  Pozri Spolkový štatistický úrad: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/PreisindizesLandForstwirtschaft/Tabellen/ErzeugerpreiseForstwirtschaft.html.

(5)  Externý odborný posudok predložila kancelária RAUE LLP, externý právny poradca spolkovej krajiny Brandenbursko; brandenburské ministerstvo interne vypracovalo ďalší odborný posudok.

(6)  Podľa odborného posudku kancelárie RAUE LLP mohli byť zámery strán uvedené v doložke o úprave ceny vyjadrené týmto vzorcom:

Formula

(7)  Tak sa napríklad na výpočet ceny, ktorá mala platiť od 1. júla 2006, použila hodnota indexu pre júl 2006 a nie, ako je pôvodne uvedené v dohode, hodnota indexu pre január 2005.

(8)  Pozri okrem iného rozsudok Súdneho dvora z 21. marca 1991, Talianska republika/Komisia, vo veci C-305/89 („ALFA Romeo“), Zb. 1991, s. I-1603, body 18 a 19; rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. apríla 1998, Cityflyer Express Ltd/Komisia, vo veci T-16/96, Zb. 1998, s. II-757, bod 51; rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. januára 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH a Lech-Stahlwerke GmbH/Komisia, v spojených veciach T-129/95, T-2/96 a T-97/96, Zb. 1999, s. II-17, bod 104; rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. februára 2012, spolková krajina Burgenlandsko a Rakúska republika/Komisia, v spojených veciach T-268/08 a T-281/08, Zb. 2012, s. II-0000, bod 48.

(9)  V priebehu konania vo veci formálneho zisťovania sa zainteresované strany sťažovali na to, že v dôsledku dohody so spoločnosťou HoKaWe sú z trhu stiahnuté veľké objemy priemyselného dreva, čo vedie k domnienke, že drevo na energetické účely dodané spoločnosti HoKaWe zahŕňalo značné objemy priemyselného dreva.

(10)  číselné údaje, ktoré predložilo Nemecko

(11)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2002, Francúzska republika/Komisia, vo veci C-482/99, Zb. 2002, s. I-4397, body 70-72; rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2012, Komisia/EDF, vo veci C-124/10 P, Zb. 2012, s. I-0000, body 83-85 a 105.

(12)  K tomu došlo zároveň s úpravou vzorca, ktorá zohľadňovala nový výpočet indexovej ceny priemyselného dreva na základe nového východiskového roku zo strany Spolkového štatistického úradu.

(13)  Z prehľadu a odôvodnenia (52) je zjavné, že uplatnenie doložky o úprave ceny by s výnimkou roka 2009 rovnako viedlo k cenám nižším ako bola priemerná cena v spolkovej krajine Brandenbursko, hoci vo výrazne menšom rozsahu. Ako už bolo uvedené v súvislosti so súladom doložky o úprave ceny s trhovými podmienkami, môže aj obchod s dlhodobým pravidelným veľkoodberateľom, ktorý je v súlade so zásadou úplnej hospodárskej súťaže, viesť k cenám, ktoré sú nižšie ako trhový priemer. Pozri aj rozhodnutie Komisie C(2012) 834 final vo veci SA.19045 [údajná pomoc Bavorska (Bavorská štátna správa lesov) formou dlhodobých zmlúv o dodávkach dreva s podnikom Klausner], odôvodnenia 47 a nasl.

(14)  Tamtiež.

(15)  Skutočne zaplatená cena podľa údajov, ktoré Nemecko uviedlo v liste z 1. októbra 2013.

(16)  číselné údaje v stĺpcoch a) a c) boli zaokrúhlené; stĺpec e) bol vypočítaný na základe presných číselných údajov, len konečný výsledok bol zaokrúhlený na celé sumy v EUR nahor alebo nadol.

(17)  Pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 1973, Komisia/Spolková republika Nemecko, vo veci C-70/72, Zb. 1973, s. 813, bod 13.

(18)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1994, Španielske kráľovstvo/Komisia v spojených veciach C-278/92, C-279/92 a C-280/92 Zbierka súdnych rozhodnutí 1994, I4103, odôvodnenie 75.

(19)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17. júna 1999, Belgické kráľovstvo/Komisia, vo veci C-75/97, Zb. 1999, s. I-3671, body 64-65.

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1).

(21)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2008, s. 1.


12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/41


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. apríla 2014

o určení registra domény najvyššej úrovne .eu

(Text s významom pre EHP)

(2014/207/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Komisia by mala menovať register poverený organizáciou, správou a riadením domény najvyššej úrovne .eu po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(2)

V roku 2003 Komisia rozhodnutím 2003/375/ES (2) menovala Európsky register internetových domén (EURid) za register domény najvyššej úrovne .eu. Komisia uzavrela s Európskym registrom internetových domén (EURid) zmluvu, v ktorej sa konkretizujú podmienky, na základe ktorých Komisia vykonáva dohľad nad tým, ako register organizuje, spravuje a riadi doménu najvyššej úrovne .eu. Uvedená zmluva bola podpísaná 12. októbra 2004 na obdobie piatich rokov a následne v roku 2009 obnovená na ďalších päť rokov. Jej platnosť sa končí 12. októbra 2014.

(3)

Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie14. mája 2013 výzvu na vyjadrenie záujmu (2013/C 134/06) spoločne s vyhlásením Komisie o svojej úlohe dohľadu nad tým, ako register organizuje, spravuje a riadi doménu najvyššej úrovne .eu (2013/C 134/05), v ktorej vyzvala organizácie so záujmom o vykonávanie funkcie registra povereného organizáciou, riadením a správou domény najvyššej úrovne .eu na predkladanie žiadostí.

(4)

Výzva sa uzavrela 20. júna 2013. Predložená bola len jedna žiadosť, a to od Európskeho registra internetových domén (EURid).

(5)

Dňa 25. júla 2013 sa uskutočnilo hodnotenie na základe kritérií oprávnenosti a výberových kritérií uvedených vo výzve na vyjadrenie záujmu.

(6)

Hodnotitelia preskúmali žiadosť a vypracovali „tabuľku výsledkov“ obsahujúcu rôzne známky (individuálne a kolektívne), ktoré sa uplatnili v súlade so systémom známkovania stanovenom v oddiele 4 výzvy, pričom vzali do úvahy jej celkovú kvalitu s ohľadom na kritériá výberu. Hodnotitelia prišli k záveru, že žiadosť spoločnosti Európsky register internetových domén (EURid) splnil minimálne požiadavky v prípade každého z kritérií výberu. Komisia preskúmala výsledky, ku ktorým hodnotitelia dospeli, a na základe toho podporuje rozhodnutie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Komunikačného výboru zriadeného článkom 22 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európsky register internetových domén (EURid) sa stáva registrom domény najvyššej úrovne .eu povereným organizáciou, riadením a správou domény najvyššej úrovne .eu.

Článok 2

Komisia uzavrie s Európskym registrom internetových domén (EURid) zmluvu, v ktorej sa špecifikujú podmienky vykonávania dohľadu zo strany Komisie nad tým, ako register organizuje, spravuje a riadi doménu najvyššej úrovne .eu, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 733/2002.

Uvedená zmluva sa uzatvára na počiatočné obdobie piatich rokov a možno ju predĺžiť dvakrát, a to vždy najviac o ďalších päť rokov.

Článok 3

Rozhodnutie 2003/375/ES sa zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BAROSSO


(1)  Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2003/375/ES z 21. mája 2003 o určení registra domény najvyššej úrovne .eu (Ú. v. EÚ L 128, 24.5.2003, s. 29).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).


ODPORÚČANIA

12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/43


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 9. apríla 2014

týkajúce sa kvality výkazníctva o správe a riadení spoločností („dodržiavaj alebo vysvetli“)

(Text s významom pre EHP)

(2014/208/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Účinný rámec správy a riadenia spoločností má rozhodujúci význam pre spoločnosť, keďže dobre riadené spoločnosti majú väčšiu šancu byť konkurencieschopné a z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie. Dobrá správa a riadenie spoločností je prvou a najdôležitejšou povinnosťou dotknutej spoločnosti a s cieľom zaistiť rešpektovanie určitých noriem sa zaviedli pravidlá na európskej a vnútroštátnej úrovni. Patria sem právne predpisy a právne nezáväzné nástroje, konkrétne vnútroštátne kódexy správy a riadenia spoločností.

(2)

Cieľom kódexov správy a riadenia spoločností je stanoviť zásady dobrej správy a riadenia v kótovaných spoločnostiach v Európe založené na transparentnosti, zodpovednosti a dlhodobej perspektíve. Sú zdrojom noriem a osvedčených postupov pre spoločnosti a umožňujú im podávať lepšie výsledky, a tak prispievať k posilňovaniu rastu, stability a dlhodobých investícií.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov (1) sa od spoločností požaduje, aby v svojich správach o riadení uvádzali vyhlásenie o správe a riadení, ak sú ich prevoditeľné cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 pododseku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (2).

(4)

Vo vyhlásení o správe a riadení by mali byť poskytnuté základné informácie o mechanizmoch správy a riadenia spoločnosti, ako napríklad informácie o príslušnom kódexe (kódexoch) správy a riadenia, ktoré daná spoločnosť uplatňuje, o systémoch vnútornej kontroly a riadenia rizík, o zasadnutí akcionárov a právomociach s ním spojených, o právach akcionárov, správnych, riadiacich a dozorných orgánoch a ich výboroch.

(5)

Kvalitné informácie o mechanizmoch správy a riadenia spoločností sú prínosné pre investorov a uľahčujú ich investičné rozhodnutia. Investori tak zároveň majú väčšiu dôveru v spoločnosti, do ktorých investujú. Zvýšená transparentnosť na trhu môže v širšom meradle zlepšiť reputáciu spoločnosti, ako aj jej legitimitu z pohľadu zainteresovaných subjektov a spoločnosti ako takej.

(6)

Zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“ stanovená v článku 20 smernice 2013/34/EÚ je kľúčovým prvkom európskej správy a riadenia spoločností. Podľa tejto zásady sa od spoločností, ktoré sa odchýlia od príslušného kódexu správy a riadenia spoločnosti, požaduje, aby vo svojom vyhlásení o správe a riadení vysvetlili, od ktorých častí kódexu sa odchýlili a z akých dôvodov.

(7)

Hoci úplný súlad s kódexom môže vysielať pozitívne posolstvo smerom k trhu, nemusí byť vždy najlepším prístupom pre spoločnosť z hľadiska správy a riadenia spoločnosti. Odchýlenie sa od ustanovenia v kódexe by mohlo v niektorých prípadoch umožniť spoločnosti, aby sa riadila efektívnejšie. Prístup „dodržiavaj alebo vysvetli“ poskytuje spoločnostiam pružnosť, pretože im umožňuje prispôsobiť svoju správu a riadenie vlastnej veľkosti, akcionárskej štruktúre a osobitostiam príslušného odvetvia. Súčasne podporuje kultúru zodpovednosti nabádajúc spoločnosti na to, aby prijímali opatrenia správy a riadenia s väčším uvážením.

(8)

Zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“ ako primeraný nástroj pri správe a riadení spoločností má širokú podporu spoločností, investorov a regulačných orgánov. Napriek tomu, ako sa uvádza v zelenej knihe z roku 2011 týkajúcej sa rámca správy a riadenia spoločností EÚ (3), zdá sa, že sa vyskytujú nedostatky, pokiaľ ide o spôsob, akým sa príslušná zásada uplatňuje v praxi, predovšetkým v súvislosti s kvalitou vysvetlení poskytovaných zo strany spoločností v situácii odchýlenia sa od kódexov správy a riadenia spoločností. V tomto ohľade sa veľká väčšina respondentov reagujúcich na príslušnú zelenú knihu vyslovila za to, aby sa od spoločností žiadali kvalitnejšie vysvetlenia v prípade odchýlenia sa od príslušných kódexov.

(9)

Podľa novších informácií zhromaždených Komisiou sa v tejto oblasti dosahuje postupný pokrok. Viaceré členské štáty napríklad začali diskusie alebo vydali usmernenia, pokiaľ ide o kvalitu takýchto vysvetlení. Stále tu však existuje priestor na ďalšie zlepšenie.

(10)

Európsky parlament označil vo svojom uznesení z 29. marca 2012 (4) prístup „dodržiavaj alebo vysvetli“ za užitočný nástroj správy a riadenia spoločností. Predovšetkým vyjadril podporu povinnosti spoločností dodržiavať príslušné kódexy a zasadil sa za požadovanie zmysluplných vysvetlení v prípade odchýlenia sa od kódexu, ktoré by mali zahŕňať opis prijatého alternatívneho opatrenia.

(11)

V akčnom pláne z roku 2012 týkajúcom sa európskeho práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností (5) bola zdôraznená dôležitosť kvalitných vysvetlení, predovšetkým pre investorov, a bola v ňom ohlásená iniciatíva Komisie zlepšiť kvalitu správ týkajúcich sa správy a riadenia spoločností a predovšetkým kvalitu vysvetlení.

(12)

Účelom tohto odporúčania je poskytnúť usmernenie spoločnostiam a pomôcť im v zlepšovaní kvality podávania správ o ich správe a riadení. Vzhľadom na rôznorodosť právnych zvyklostí a prístupov poskytujú tieto odporúčania všeobecný rámec, ktorý sa môže ďalej rozvíjať a prispôsobovať osobitným vnútroštátnym súvislostiam.

(13)

Toto odporúčanie sa vzťahuje na spoločnosti, od ktorých sa požaduje, aby predložili vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti v súlade s článkom 20 smernice 2013/34/EÚ, a ktoré musia poskytnúť vysvetlenia v prípade odchýlenia sa od odporúčaní kódexu (kódexov) správy a riadenia spoločnosti.

(14)

Hoci je toto odporúčanie určené v prvom rade kótovaným spoločnostiam v zmysle článku 20 smernice 2013/34/EÚ, ostatné subjekty, ktoré pripravujú vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti, by mohli tiež využívať výhody plynúce zo skvalitnenia informácií, ktoré plánujú zverejniť.

(15)

Okrem informácií, ktorých poskytnutie sa vo vyhlásení o správe a riadení spoločnosti požaduje, sa v niektorých členských štátoch od spoločností takisto požaduje, aby podali správu o tom, ako uplatňujú základné zásady alebo odporúčania kódexu. V záujme ďalšieho zlepšovania transparentnosti sú všetky európske kótované spoločnosti podporované v tom, aby podávali správy o spôsobe dodržiavania príslušných kódexov, pokiaľ ide o aspekty, ktoré môžu byť najdôležitejšie pre akcionárov. Okrem toho, v záujme uľahčenia prístupu k informáciám by mali spoločnosti zvážiť sprístupnenie týchto informácií aj na internete.

(16)

Neexistuje žiadny štandardný formát podávania správ o správe a riadení spoločností uplatňujúci sa jednotne v celej Únii. Predkladanie informácií formou všeobecného vyhlásenia alebo na základe samostatných ustanovení je prijateľné, pokiaľ spĺňa informatívny účel a je užitočné pre akcionárov, investorov a ostatné zainteresované subjekty. Spoločnosti by sa mali vyhýbať podávaniu nadmieru všeobecných vyhlásení, ktoré sa netýkajú aspektov dôležitých pre akcionárov, ako aj vyhlásení pozostávajúcich z výberu z možností, ktoré majú len nízku informatívnu hodnotu. Rovnako by sa mali vyhýbať poskytovaniu zdĺhavých informácií, ktoré by mohli zabrániť celkovej zrozumiteľnosti vyhlásenia.

(17)

Poskytnutie primeraných informácií, pokiaľ ide o odchýlenie sa od príslušných kódexov a dôvody takýchto odchýlení, je veľmi dôležité s cieľom zabezpečiť, aby mohli zainteresované subjekty prijať informované rozhodnutia o spoločnostiach. Poskytovaním týchto informácií sa znižuje informačná asymetria medzi riaditeľmi spoločností a ich akcionármi, a tým aj náklady akcionárov súvisiace s monitoringom spoločností. Spoločnosti by mali jasne uvádzať, od ktorých odporúčaní kódexu sa odchýlili a v každom prípade poskytnúť vysvetlenie, pokiaľ ide o: spôsob, akým sa spoločnosť od predmetného odporúčania odchýlila, dôvody odchýlenia, spôsob, akým sa dospelo k rozhodnutiu odchýliť sa od odporúčania, časový rámec odchýlenia a opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby činnosť spoločnosti bola naďalej v súlade s cieľmi odporúčania a kódexu ako takého.

(18)

Pri poskytovaní takýchto informácií by sa mali spoločnosti vyhnúť používaniu štandardizovaného jazyka a mali by sa zamerať na osobitné súvislosti týkajúce sa spoločnosti, ktoré vysvetľujú odchýlenie sa od odporúčania. Vysvetlenia by mali byť štruktúrované a predkladané takým spôsobom, aby boli ľahko pochopiteľné a použiteľné. To uľahčí akcionárom viesť konštruktívny dialóg so spoločnosťou.

(19)

Účinný prístup „dodržiavaj alebo vysvetli“ si vyžaduje efektívne monitorovanie s cieľom motivovať podniky, aby dodržiavali kódex správy a riadenia spoločnosti alebo aby vysvetlili, prečo ho nedodržiavajú. V zelenej knihe z roku 2011 bolo uvedené, že sa zdá, že vyhlásenia o správe a riadení spoločností uverejňované spoločnosťami nie sú monitorované tak, ako by mali byť, a len málo členských štátov má verejné alebo špecializované orgány, ktoré by overili úplnosť poskytovaných informácií a najmä vysvetlení.

(20)

Do monitorovania informácií poskytovaných spoločnosťami sú zapojení rozliční aktéri, ako napríklad správne rady, audítori a akcionári. Dôležitú úlohu pri podpore kvalitných informácií zohrávajú správne rady a akcionári. Aktívnejší monitoring predovšetkým zo strany akcionárov ako vlastníkov spoločností by mohol viesť k lepším postupom týkajúcim sa správy a riadenia spoločností.

(21)

Členské štáty a orgány zodpovedné za kódexy správy a riadenia spoločností sú tiež vyzvané zvážiť, akým spôsobom by bolo možné vzhľadom na existujúce úpravy týkajúce sa monitoringu v ich krajinách docieliť to, aby sa celkovej kvalite vysvetlení odchýlení sa od kódexov predkladaných zo strany spoločností venovala väčšia pozornosť. Takisto by sa mohli zvážiť dodatočné spôsoby podnecovania spoločností a ostatných zainteresovaných strán k tomu, aby naďalej zlepšovali kvalitu vysvetlení a výkazníctva o správe a riadení spoločností vo všeobecnosti.

(22)

S cieľom zabezpečiť efektívnosť postupu v nadväznosti na toto odporúčanie by mali členské štáty naň upozorniť orgány zodpovedné za vnútroštátne kódexy správy a riadenia spoločností, kótované spoločnosti a ostatné zainteresované strany. Členské štáty by mali takisto informovať Komisiu o opatreniach prijatých v súlade s týmto odporúčaním,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

1.

Účelom tohto odporúčania je poskytnúť usmernenia členským štátom, orgánom zodpovedným za vnútroštátne kódexy správy a riadenia spoločností, spoločnostiam a ostatným zainteresovaným stranám. Cieľom usmernenia je zlepšiť celkovú kvalitu vyhlásení o správe a riadení spoločností uverejňovaných spoločnosťami v súlade s článkom 20 smernice 2013/34/EÚ a konkrétne kvalitu vysvetlení poskytovaných spoločnosťami v prípade odchýlenia sa od odporúčaní príslušného kódexu správy a riadenia spoločnosti.

2.

Odporúča sa, aby sa prípadne v kódexoch správy a riadenia spoločností jasne odlišovalo medzi tými časťami kódexu, od ktorých sa nemožno odchýliť, časťami, ktoré sa uplatňujú na základe pravidla „dodržiavaj alebo vysvetli“, a časťami, ktoré sa uplatňujú na čisto dobrovoľnom základe.

ODDIEL II

Kvalita vyhlásení o správe a riadení spoločností

3.

V článku 20 ods. 1 smernice 2013/34/EÚ sa vyžaduje, aby kótované spoločnosti vo svojich vyhláseniach o správe a riadení spoločnosti poskytovali informácie o osobitných aspektoch ich úprav týkajúcich sa správy a riadenia spoločnosti.

4.

S cieľom naďalej zlepšovať transparentnosť voči akcionárom, investorom a ostatným zainteresovaným subjektom a popri informáciách o aspektoch uvedených v odseku 3 by spoločnosti mali opísať, ako uplatňujú príslušné odporúčania kódexu správy a riadenia spoločností, pokiaľ ide o aspekty, ktoré sú pre akcionárov najdôležitejšie.

5.

Informácie uvedené v odsekoch 3 a 4 by mali byť dostatočne jasné, presné a zrozumiteľné s cieľom umožniť akcionárom, investorom a ostatným zainteresovaným subjektom správne porozumieť spôsobu, ktorým sú spoločnosti riadené. Okrem toho by sa mali vzťahovať na osobitné charakteristické vlastnosti spoločnosti a situáciu, napr. veľkosť, štruktúru spoločnosti, vlastníctvo resp. na všetky ostatné relevantné prvky.

6.

S cieľom poskytnúť jednoduchší prístup pre akcionárov, investorov a ostatné zainteresované subjekty by spoločnosti mali rutinne sprístupňovať informácie uvedené v odsekoch 3 a 4 na svojich webových stránkach a uvádzať aj odkaz na webovú stránku vo svojej správe o riadení, a to aj vtedy, keď už poskytujú informácie inými spôsobmi uvedenými v smernici 2013/34/EÚ.

ODDIEL III

Kvalita vysvetlení v prípade odchýlenia sa od kódexu

7.

V článku 20 ods. 1 smernice 2013/34/EÚ sa od kótovaných spoločností požaduje, aby poskytli vysvetlenie v prípade odchýlenia sa od odporúčaní kódexu, ktorý sa na ne vzťahuje a ktorý sa dobrovoľne rozhodli uplatňovať.

8.

Na účely odseku 7 by mali spoločnosti jasne uviesť, od ktorých odporúčaní sa odchýlili a v každom konkrétnom prípade odchýlenia sa od nejakého odporúčania by mali:

a)

vysvetliť, akým spôsobom sa spoločnosť odchýlila od odporúčania;

b)

vysvetliť dôvody odchýlenia sa;

c)

vysvetliť, ako sa v rámci spoločnosti dospelo k rozhodnutiu odchýliť sa od odporúčania;

d)

keď je odchýlenie časovo obmedzené, vysvetliť, kedy spoločnosť plánuje začať dodržiavať konkrétne odporúčanie;

e)

ak je to vhodné, opísať opatrenia prijaté namiesto dodržania odporúčania a vysvetliť, ako sa prostredníctvom daného opatrenia darí dosahovať základný cieľ konkrétneho odporúčania alebo kódexu ako takého, alebo vysvetliť, ako prispieva k dobrej správe a riadeniu spoločnosti.

9.

Informácie uvedené v odseku 8 by mali byť dostatočne jasné, presné a zrozumiteľné s cieľom umožniť akcionárom, investorom a ostatným zainteresovaným subjektom posúdiť dôsledky plynúce z odchýlenia sa od konkrétneho odporúčania.

Mali by takisto odkazovať na osobitné charakteristické vlastnosti a situáciu spoločnosti, ako je veľkosť, štruktúra spoločnosti alebo vlastníctvo, prípadne na iné relevantné prvky.

10.

Vysvetlenia odchýlení by mali byť vo vyhlásení o správe a riadení spoločnosti predložené takým spôsobom, aby ich akcionári, investori a ostatné zainteresované subjekty mohli jednoducho nájsť. Prakticky by sa to dalo realizovať tak, že by sa postupovalo v tom istom poradí odporúčaní, v akom sú uvedené v príslušnom kódexe, alebo zoskupením všetkých vysvetlení odchýlenia sa v tom istom oddiele vyhlásenia o správe a riadení spoločnosti, pričom použitý postup by mal byť jasne vysvetlený.

ODDIEL IV

Záverečné ustanovenia

11.

S cieľom motivovať spoločnosti, aby dodržiavali príslušný kódex správy a riadenia spoločnosti alebo aby lepšie vysvetlili odchýlenia sa od neho, na vnútroštátnej úrovni musí prebiehať účinný monitoring v rámci existujúcich úprav v súvislosti s ním.

12.

Členské štáty by na toto odporúčanie mali upriamiť pozornosť orgánov zodpovedných za kódexy správy a riadenia spoločností na vnútroštátnej úrovni, kótovaných spoločností a ostatných zainteresovaných strán. Aby mohla Komisia monitorovať a posúdiť situáciu, vyzýva členské štáty, aby ju informovali o opatreniach prijatých v súlade s týmto odporúčaním do 13. apríla 2015.

13.

Toto odporúčanie je určené členským štátom, orgánom zodpovedným za vnútroštátne kódexy správy a riadenia spoločností, spoločnostiam a ostatným zainteresovaným stranám.

V Bruseli 9. apríla 2014

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  KOM(2011) 164, 5.4.2011.

(4)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 o rámci správy a riadenia spoločností EÚ, 2011/2181(INI).

(5)  COM(2012) 740, 12.12.2012.