ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 100

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
3. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 342/2014 z 21. januára 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 343/2014 z 2. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/183/SZBP z 1. apríla 2014 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUFOR RCA)

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení prílohaI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickejnomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( Ú. v. EÚL 290, 31.10.2013 )

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 342/2014

z 21. januára 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (2), a najmä na jej článok 21a ods. 3,

keďže:

(1)

Pri finančných konglomerátoch, ktoré zahŕňajú významné bankové alebo investičné podniky a poisťovne, by sa malo eliminovať viacnásobné využitie položiek prípustných pre výpočet vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu, tzv. multiple gearing, ako aj neprimerané vnútroskupinové vytváranie vlastných zdrojov, a to s cieľom presne zdokumentovať dostupnosť vlastných zdrojov konglomerátov na absorbovanie strát a s cieľom zabezpečiť doplňujúcu kapitálovú primeranosť na úrovni finančného konglomerátu.

(2)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje, ktoré presahujú sektorové kapitálové požiadavky, zahŕňali na úrovni konglomerátu iba vtedy, ak prevodu aktív alebo splateniu záväzkov medzi jednotlivými subjektmi konglomerátu, a to aj medzi sektormi, nebránia žiadne prekážky.

(3)

Finančný konglomerát by do výpočtu vlastných zdrojov mal zahrnúť vlastné zdroje, ktoré presahujú sektorové kapitálové požiadavky, iba vtedy, ak sú tieto zdroje prevoditeľné medzi jednotlivými subjektmi v rámci finančného konglomerátu.

(4)

Pravidlá by mali byť primerané a malo by sa v nich zohľadňovať, že požiadavky na vlastné zdroje špecifické pre jednotlivé sektory sú navrhnuté tak, aby sa nimi kryli riziká súvisiace s daným sektorom, a ich cieľom nemá byť krytie rizík mimo daného sektora.

(5)

S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie výpočtu doplňujúcej kapitálovej primeranosti by na tento účel mali byť uvedené sektorové požiadavky, ktoré zahŕňajú kapitálové požiadavky. Týmito požiadavkami by nemali byť dotknuté sektorové ustanovenia týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať po porušení sektorových kapitálových požiadaviek. Platí najmä to, že ak dôjde k deficitu na úrovni finančného konglomerátu z dôvodu porušenia požiadavky na kombinovaný vankúš podľa kapitoly 4 hlavy VII smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), požadované nevyhnutné opatrenia by mali vychádzať z opatrení podľa uvedenej kapitoly.

(6)

Pri výpočte doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti finančného konglomerátu by sa pre neregulované finančné subjekty v rámci finančného konglomerátu mala vypočítať tak pomyselná kapitálová požiadavka, ako aj pomyselná úroveň vlastných zdrojov.

(7)

V časti II prílohy I k smernici 2002/87/ES sa uvádzajú tri technické metódy výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti na úrovni finančného konglomerátu: „metóda účtovnej konsolidácie“ (metóda 1), „metóda odpočítavania a agregácie“ (metóda 2) a „kombinovaná metóda“ (metóda 3), ktorá umožňuje kombináciu metódy 1 s metódou 2. S cieľom dosiahnuť ich konzistentné uplatňovanie by sa mali spresniť technické metódy výpočtu 1 a 2. Spresniť by sa okrem toho mali aj okolnosti používania metódy 3 a malo by sa zabezpečiť, aby príslušné orgány povolili používanie tejto metódy za podobných okolností, uplatňovali spoločné kritériá a požadovali, aby táto metóda bola uplatňovaná spôsobom, ktorý je konzistentný vo všetkých finančných konglomerátoch. Príslušné orgány by mali povoliť uplatňovanie metódy 3 len vtedy, keď finančný konglomerát dokáže preukázať, že uplatnenie len metódy 1 alebo len metódy 2 by nebolo primerane realizovateľné. Použitie metódy 3 by malo byť dlhodobo konzistentné, aby sa zabezpečili rovnocenné podmienky. Keďže sa technické metódy výpočtu vykonávajú v súlade s technickými princípmi uvedenými v časti I prílohy I k smernici 2002/87/ES, je nevyhnutné konkretizovať aj tieto princípy.

(8)

Metóda 1 výpočtu skupinovej solventnosti, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (4), a metóda 1 výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti, ako sa uvádza v smernici 2002/87/ES, by sa mali považovať za rovnocenné, pretože obe metódy sú v súlade s hlavnými cieľmi doplnkového dohľadu. Oboma metódami sa zabezpečuje eliminovanie vnútroskupinového vytvárania vlastných zdrojov a výpočet vlastných zdrojov v súlade s vymedzeniami a limitmi podľa príslušných sektorových pravidiel.

(9)

Splnomocnenie prijať regulačné technické predpisy podľa článku 49 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je úzko spojené so splnomocnením podľa článku 21a ods. 3 smernice 2002/87/ES, keďže obe sa týkajú konzistentného uplatňovania metód výpočtu stanovených v prílohe k uvedenej smernici. S cieľom zabezpečiť ucelenosť metód výpočtu konkretizovaných na účely týchto legislatívnych aktov a s cieľom uľahčiť ich komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim osobám, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, je žiaduce, aby sa regulačné technické predpisy prijaté v súlade s týmito splnomocneniami stanovili v jedinom nariadení.

(10)

Toto nariadenie by malo vychádzať z nových sektorových režimov platobnej schopnosti, ktoré boli v Únii zavedené s cieľom zabezpečiť čo najkonzistentnejšie uplatňovanie metód výpočtu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Pravidlá, ktorých uplatňovanie závisí od uplatňovania smernice 2009/138/ES, by sa mali začať uplatňovať od dátumu začatia uplatňovania uvedenej smernice. V tých oblastiach, ktoré neboli prostredníctvom tohto nariadenia harmonizované v období pred jeho plným uplatňovaním, by sa preto naďalej mali používať existujúce vnútroštátne spôsoby výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti, pričom podkladové výpočty, ktoré vychádzajú zo sektorových pravidiel poisťovníctva, by mali vychádzať zo sektorových pravidiel poisťovníctva, ktoré platia v čase daného výpočtu.

(11)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii spoločne predložil európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA), európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA) a európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA).

(12)

EBA, EIOPA a ESMA uskutočnili otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzovali potenciálne súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (5), článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (6) a článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (7) a požiadali o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa spresňujú technické princípy a technické metódy výpočtu uvedené v prílohe I k smernici 2002/87/ES na účely alternatív vzťahujúcich sa na odpočet uvedený v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účely výpočtu vlastných zdrojov a doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti podľa článku 6 ods. 2 smernice 2002/87/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„finančný konglomerát s dominantným poisťovacím prvkom“ je finančný konglomerát, ktorého najdôležitejším finančným sektorom v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES je poisťovníctvo;

2.

„finančný konglomerát s dominantným bankovým alebo investičným prvkom“ je finančný konglomerát, ktorého najdôležitejším finančným sektorom v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES je buď bankový sektor, alebo sektor investičných služieb.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ PRINCÍPY

Článok 3

Eliminácia viacnásobného využitia položiek a vnútroskupinového vytvárania vlastných zdrojov

Vlastné zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo výsledkom vnútroskupinových transakcií, sa nesmú zahŕňať do výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti na úrovni finančného konglomerátu.

Článok 4

Prevoditeľnosť a dostupnosť vlastných zdrojov

1.   Vlastné zdroje vykázané na úrovni regulovaného subjektu, ktoré presahujú vlastné zdroje potrebné na splnenie sektorových kapitálových požiadaviek podľa článku 9, sa nesmú zahrnúť do výpočtu vlastných zdrojov finančného konglomerátu ani do výpočtu súčtu vlastných zdrojov každého regulovaného a neregulovaného subjektu finančného sektora vo finančnom konglomeráte, pokiaľ neexistuje súčasná alebo predpokladaná praktická alebo právna prekážka brániaca prevodu týchto zdrojov medzi subjektmi finančného konglomerátu.

2.   Subjekt uvedený v článku 6 ods. 2 piatom pododseku smernice 2002/87/ES pri predkladaní výsledkov výpočtu a príslušných údajov pre výpočet podľa uvedeného pododseku koordinátorovi potvrdí a predloží mu dôkazy, že požiadavka odseku 1 je splnená.

Článok 5

Vlastné zdroje špecifické pre jednotlivé sektory

1.   Vlastné zdroje uvedené v odseku 2, ktoré sú k dispozícii na úrovni regulovaného subjektu, sú prípustné na krytie rizík vyplývajúcich zo sektora, ktorý tieto vlastné zdroje vykazuje, a nesmú sa považovať za prípustné na krytie rizík iných finančných sektorov.

2.   Vlastné zdroje uvedené v odseku 1 sú vlastné zdroje, ktoré nie sú:

a)

položkami vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo Tier 2 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

položkami základných vlastných zdrojov podnikov, ktoré podliehajú požiadavkám smernice 2009/138/ES, keď sa tieto položky klasifikujú ako Tier 1 alebo Tier 2 v súlade s článkom 94 ods. 1 a 2 uvedenej smernice.

Článok 6

Deficit vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu

1.   Ak na úrovni finančného konglomerátu existuje deficit vlastných zdrojov, na pokrytie tohto deficitu sa použijú iba položky vlastných zdrojov, ktoré sú prípustné na základe sektorových pravidiel tak pre bankový sektor, ako aj pre sektor poisťovníctva.

2.   Vlastnými zdrojmi uvedenými v odseku 1 sú:

a)

vlastný kapitál Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

položky základných vlastných zdrojov, keď sa tieto položky klasifikujú ako Tier 1 v súlade s článkom 94 ods. 1 smernice 2009/138/ES a zahrnutie týchto položiek neobmedzujú delegované akty prijaté v súlade s článkom 99 uvedenej smernice;

c)

dodatočný kapitál Tier 1 podľa vymedzenia v článku 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

položky základných vlastných zdrojov, keď sa tieto položky klasifikujú ako Tier 1 v súlade s článkom 94 ods. 1 smernice 2009/138/ES a zahrnutie týchto položiek obmedzujú delegované akty prijaté v súlade s článkom 99 uvedenej smernice;

e)

kapitál Tier 2 podľa vymedzenia v článku 71 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a

f)

položky základných vlastných zdrojov, keď sa tieto položky klasifikujú ako Tier 2 v súlade s článkom 94 ods. 2 smernice 2009/138/ES.

3.   Položky vlastných zdrojov, ktoré sa používajú na pokrytie deficitu, musia spĺňať požiadavku článku 4 ods. 1.

Článok 7

Konzistentnosť

Regulované subjekty alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti vo finančnom konglomeráte uplatňujú metódu výpočtu dlhodobo konzistentným spôsobom.

Článok 8

Konsolidácia

V súvislosti s finančnými konglomerátmi s dominantným poisťovacím prvkom sa metóda 1 výpočtu skupinovej solventnosti poisťovní a zaisťovní podľa článkov 230, 231 a 232 smernice 2009/138/ES považuje za rovnocennú s metódou 1 výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte podľa prílohy I k smernici 2002/87/ES za predpokladu, že rozsah dohľadu nad skupinou podľa hlavy III smernice 2009/138/ES nie je významne odlišný od rozsahu doplnkového dohľadu na základe kapitoly II smernice 2002/87/ES.

Článok 9

Kapitálová požiadavka

1.   Keď sa majú uplatniť pravidlá sektora poisťovníctva, kapitálová požiadavka na solventnosť uvedená v článkoch 100 a 218 smernice 2009/138/ES vrátane prípadného navýšenia kapitálu uplatneného v súlade s článkom 37 uvedenej smernice, vyplývajúca z článku 216 ods. 4, článku 231 ods. 7, článku 232, článku 233 ods. 6, článku 238 ods. 2 a 3 uvedenej smernice, sa považuje za požiadavku solventnosti na účely výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti.

2.   Keď sa majú uplatniť pravidlá bankového sektora alebo sektora investičných služieb, požiadavky na vlastné zdroje stanovené v časti 3 hlave I kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a požiadavky podľa uvedeného nariadenia alebo smernice 2013/36/EÚ mať v držbe vlastné zdroje prekračujúce tieto požiadavky vrátane požiadavky vyplývajúcej z postupu posúdenia primeranosti interného kapitálu podľa článku 73 uvedenej smernice, akejkoľvek požiadavky uloženej príslušným orgánom podľa článku 104 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice, požiadavky na kombinovaný vankúš podľa vymedzenia v článku 128 ods. 6 uvedenej smernice a opatrenia prijaté podľa článku 458 alebo článku 459 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa považujú za požiadavky solventnosti na účely výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti.

Článok 10

Vlastné zdroje a kapitálové požiadavky finančného konglomerátu

1.   S výhradou odsekov 7, 8 a 9 článku 14 sa vlastné zdroje a kapitálové požiadavky finančného konglomerátu vypočítavajú v súlade s vymedzeniami a limitmi, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových pravidlách.

2.   Vlastné zdroje správcovských spoločností sa vypočítavajú v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. l) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (8). Kapitálovými požiadavkami správcovských spoločností sú požiadavky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice.

3.   Vlastné zdroje správcov alternatívnych investičných fondov sa vypočítavajú v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. ad) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (9). Kapitálovými požiadavkami správcov alternatívnych investičných fondov sú požiadavky uvedené v článku 9 uvedenej smernice.

Článok 11

Zaobchádzanie s transsektorovými podielmi

1.   Keď má subjekt vo finančnom konglomeráte s dominantným bankovým alebo investičným prvkom podiel v subjekte finančného sektora, ktorý patrí do sektora poisťovníctva a ktorý sa odpočítava v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo článkom 15 ods. 3, v súvislosti s týmto podielom na úrovni finančného konglomerátu nevzniká žiadna doplňujúca povinná kapitálová primeranosť.

2.   Keď je výsledkom uplatnenia odseku 1 priama zmena očakávanej výšky straty na základe prístupu interných ratingov v zmysle časti 3 hlavy II kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, suma rovnocenná s touto zmenou sa pripočíta k vlastným zdrojom finančného konglomerátu.

Článok 12

Pomyselná požiadavka na vlastné zdroje a pomyselná kapitálová požiadavka pri neregulovaných subjektoch finančného sektora

1.   Keď má zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podiel v neregulovanom subjekte finančného sektora, pomyselná požiadavka na vlastné zdroje a pomyselná kapitálová požiadavka pre tento subjekt sa vypočítavajú v súlade so sektorovými pravidlami najdôležitejšieho sektora vo finančnom konglomeráte.

2.   Pri iných neregulovaných subjektoch finančného sektora, než je subjekt uvedený v odseku 1, sa pomyselná požiadavka na vlastné zdroje a pomyselná kapitálová požiadavka vypočítavajú v súlade so sektorovými pravidlami najbližšieho finančného sektora neregulovaného subjektu finančného sektora. Určenie najbližšieho finančného sektora vychádza z rozsahu činností príslušného subjektu a miery, do akej tieto činnosti vykonáva. Ak nemožno jasne určiť najbližší finančný sektor, použijú sa sektorové pravidlá najdôležitejšieho sektora vo finančnom konglomeráte.

Článok 13

Sektorové prechodné opatrenia a opatrenia o zachovaní predchádzajúceho stavu

Sektorové pravidlá uplatňované pri výpočte doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti zahŕňajú všetky prípadné prechodné ustanovenia alebo ustanovenia o zachovaní predchádzajúceho stavu, ktoré platia na sektorovej úrovni.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ METÓDY VÝPOČTU

Článok 14

Špecifikácia technického výpočtu na základe metódy 1 podľa smernice 2002/87/ES

1.   Vlastné zdroje finančného konglomerátu sa vypočítavajú na základe konsolidovaných účtov podľa príslušného účtovného rámca uplatneného na rozsah doplnkového dohľadu podľa smernice 2002/87/ES, a ak je to vhodné, zohľadňuje sa odsek 5.

2.   Pokiaľ ide o finančný konglomerát s dominantným bankovým alebo investičným prvkom, na nekonsolidované investície sa pri výpočte vlastných zdrojov finančného konglomerátu uplatňujú tieto režimy zaobchádzania:

a)

nekonsolidované významné investície do subjektu finančného sektora v zmysle článku 43 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý patrí do sektora poisťovníctva, sa plne odpočítajú od vlastných zdrojov konglomerátu;

b)

nekonsolidované investície, iné než investície uvedené v písmene a), do subjektu finančného sektora, ktorý patrí do sektora poisťovníctva, sa plne odpočítajú od vlastných zdrojov konglomerátu v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   S výhradou odseku 2 sa akékoľvek vlastné zdroje emitované subjektom vo finančnom konglomeráte a držané iným subjektom v tomto finančnom konglomeráte odpočítajú od vlastných zdrojov konglomerátu, ak k ich eliminácii nedošlo už v procese účtovnej konsolidácie.

4.   S podnikom, ktorý je na účely príslušného účtovného rámca subjektom pod spoločnou kontrolou, sa zaobchádza v súlade so sektorovými pravidlami týkajúcimi sa podielovej konsolidácie alebo zahrnutia pomerných podielov.

5.   Keď subjekt patriaci do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/138/ES tvorí súčasť finančného konglomerátu, výpočet doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti na úrovni finančného konglomerátu vychádza z ocenenia aktív a záväzkov vypočítaného v súlade s hlavou I kapitolou VI oddielmi 1 a 2 smernice 2009/138/ES.

6.   Keď hodnoty aktív alebo záväzkov podliehajú prudenciálnym filtrom a odpočtom v súlade s časťou 2 hlavou I nariadenia (EÚ) č. 575/2013, hodnotami aktív alebo záväzkov použitými na účely výpočtu doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti sú tie hodnoty, ktoré sú pripísateľné príslušným subjektom na základe uvedeného nariadenia, okrem aktív a záväzkov pripísateľných iným subjektom finančného konglomerátu.

7.   Keď si výpočet prahovej hodnoty alebo limitu vyžadujú sektorové pravidlá, táto prahová hodnota alebo tento limit na úrovni konglomerátu sa vypočítava na základe konsolidovaných údajov finančného konglomerátu a po odpočtoch vyžadovaných podľa odsekov 2 a 3.

8.   Na účely výpočtu prahových hodnôt alebo limitov sa regulované subjekty vo finančnom konglomeráte, ktoré patria do rozsahu konsolidovanej situácie inštitúcie podľa časti 1 hlavy II kapitoly 2 oddielu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, posudzujú spoločne.

9.   Na účely výpočtu prahových hodnôt alebo limitov sa regulované subjekty vo finančnom konglomeráte, ktoré patria do rozsahu dohľadu nad skupinou podľa hlavy III smernice 2009/138/ES, posudzujú spoločne.

10.   Na účely výpočtu prahových hodnôt alebo limitov na úrovni regulovaného subjektu regulované subjekty vo finančnom konglomeráte, na ktoré sa nevzťahuje odsek 8 ani odsek 9, vypočítavajú svoje príslušné prahové hodnoty a limity jednotlivo na základe sektorových pravidiel regulovaného subjektu.

11.   Pri spočítavaní príslušných sektorových kapitálových požiadaviek sa nesmú uplatniť žiadne úpravy okrem tých, ktoré sa vyžadujú v článku 11 alebo ktoré sú výsledkom úprav sektorových prahových hodnôt a limitov podľa odseku 7.

Článok 15

Špecifikácia technického výpočtu na základe metódy 2 podľa smernice 2002/87/ES

1.   Keď vlastné zdroje regulovaného subjektu podliehajú prudenciálnemu filtru podľa príslušných sektorových pravidiel, uplatňuje sa jeden z týchto režimov zaobchádzania:

a)

filtrovaná suma, ktorá je čistou sumou, ktorá sa zohľadňuje pri výpočte vlastných zdrojov účastí, sa pripočíta k účtovnej hodnote účastí v súlade s článkom 6 ods. 4 pododsekom 2 smernice 2002/87/ES, ak táto filtrovaná suma zvyšuje regulatórny kapitál;

b)

filtrovaná suma uvedená v písmene a) sa odpočíta od účtovnej hodnoty účastí v súlade s článkom 6 ods. 4 pododsekom 2 smernice 2002/87/ES, ak táto filtrovaná suma znižuje regulatórny kapitál.

2.   Pri finančných konglomerátoch s dominantným bankovým alebo investičným prvkom sa významné investície, ktoré nie sú účasťami, do subjektu finančného sektora v zmysle článku 43 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý patrí do sektora poisťovníctva, plne odpočítajú od položiek vlastných zdrojov subjektu držiaceho daný nástroj, v súlade so sektorovými pravidlami platiacimi pre tento subjekt.

3.   Vnútroskupinové investície do akýchkoľvek kapitálových nástrojov, ktoré sú prípustné ako vlastné zdroje v súlade so sektorovými pravidlami pri zohľadnení príslušných sektorových limitov, sa odpočítajú alebo vylúčia z výpočtu vlastných zdrojov.

4.   Výpočet doplnkových kapitálových požiadaviek sa uskutočňuje v súlade so vzorcom uvedeným v prílohe.

Článok 16

Špecifikácia okolností na používanie metódy 3 podľa smernice 2002/87/ES

1.   Príslušné orgány môžu povoliť uplatňovanie metódy 3, ako sa uvádza v prílohe I k smernici 2002/87/ES, iba v jednom z týchto prípadov:

a)

nie je primerane realizovateľné uplatniť buď metódu 1 uvedenú v prílohe I k smernici 2002/87/ES na všetky subjekty, alebo metódu 2 uvedenú v prílohe I k smernici 2002/87/ES na všetky subjekty v rámci finančného konglomerátu, a to najmä preto, že metóda 1 sa nedá použiť na jeden alebo viaceré subjekty, pretože sú mimo rozsahu konsolidácie alebo pretože regulovaný subjekt je usadený v tretej krajine a nemožno získať dostatočné informácie na to, aby sa na tento subjekt uplatnila jedna z metód;

b)

subjekty, ktoré by uplatňovali jednu z metód, majú ako celok zanedbateľný význam, pokiaľ ide o ciele dohľadu nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte.

2.   Všetky regulované subjekty vo finančnom konglomeráte, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, musia použiť metódu 1 alebo metódu 2.

3.   Uplatňovanie metódy 3, ktoré povolí príslušný orgán v súvislosti s finančným konglomerátom, musí byť dlhodobo konzistentné.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5, článok 6 ods. 2, článok 8, článok 9 ods. 1 a článok 14 ods. 5 a 9 sa uplatňujú od dátumu uplatňovania uvedeného v článku 309 ods. 1 smernice 2009/138/ES.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Metodika výpočtu pre metódu 2 podľa smernice 2002/87/ES

Metóda odpočítavania a agregácie

Výpočet doplňujúcej povinnej kapitálovej primeranosti podľa metódy 2 sa uskutočňuje na základe uplatniteľného účtovného rámca každého zo subjektov v skupine podľa tohto vzorca:

Formula

Formula

kde vlastné zdroje (OFi ) nezahŕňajú vnútroskupinové kapitálové nástroje, ktoré sú prípustné ako vlastné zdroje v súlade so sektorovými pravidlami.

Doplňujúca povinná kapitálová primeranosť (scar) sa teda vypočítava ako rozdiel medzi:

1.

súčtom vlastných zdrojov (OFi ) každého regulovaného a neregulovaného subjektu finančného sektora i vo finančnom konglomeráte; prípustné položky sú tie, ktoré sa kvalifikujú v súlade s príslušnými sektorovými pravidlami, a

2.

súčtom kapitálových požiadaviek (REQi) za každý regulovaný a neregulovaný subjekt finančného sektora i v skupine (G); kapitálové požiadavky sa vypočítavajú v súlade s príslušnými sektorovými pravidlami; a účtovnej hodnoty (BVj) účastí v iných subjektoch j skupiny.

V prípade neregulovaných subjektov finančného sektora sa pomyselná kapitálová požiadavka vypočítava v súlade s článkom 12. Pri výpočte vlastných zdrojov a kapitálových požiadaviek sa musí brať do úvahy ich proporcionálny podiel x, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 4 smernice 2002/87/ES a v súlade s prílohou I k uvedenej smernici.

Rozdiel nesmie byť záporný.


3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 343/2014

z 2. apríla 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

57,3

TN

105,1

TR

88,4

ZZ

83,6

0707 00 05

EG

170,1

MA

39,8

TR

129,4

ZZ

113,1

0709 91 00

TN

118,0

ZZ

118,0

0709 93 10

MA

66,1

TR

122,7

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

48,2

IL

67,2

MA

49,0

TN

52,5

TR

61,8

ZA

60,4

ZZ

56,5

0805 50 10

TR

64,4

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

90,3

BR

90,6

CL

101,5

CN

84,5

EG

89,4

MK

30,8

US

191,2

ZZ

96,9

0808 30 90

AR

108,3

CL

169,7

US

211,1

ZA

96,2

ZZ

146,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/12


ROZHODNUTIE RADY 2014/183/SZBP

z 1. apríla 2014

o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUFOR RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/73/SZBP z 10. februára 2014 o vojenskej operácii Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUFOR RCA) (1), a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 10. februára 2014 prijala rozhodnutie 2014/73/SZBP.

(2)

Rada 17. Marca 2014 schválila operačný plán a pravidlá nasadenia EUFOR RCA.

(3)

Následne po odporúčaní veliteľa operácie EÚ by sa malo pristúpiť k začatiu EUFOR RCA.

(4)

V súlade s článkom 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pristupuje sa k začatiu vojenskej operácie EÚ v Stredoafrickej republike (ďalej len „EUFOR RCA“).

Článok 2

Veliteľ operácie EÚ EUFOR RCA sa týmto poveruje s okamžitou účinnosťou začatím vykonávania operácie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. apríla 2014

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ L 40, 11.2.2014, s. 59.


Korigendá

3.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/13


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

( Úradný vestník Európskej únie L 290 z 31. októbra 2013 )

Na strane 321 v riadku nasledujúcom po riadku pre číselný znak KN 4421 90 91:

v stĺpci 3:

vypúšťa sa:„4“;

v stĺpci 4:

vypúšťa sa:„—“.