ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.096.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 96

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
29. marca 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu ( 1 )

45

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) ( 1 )

79

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu ( 1 )

107

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) ( 1 )

149

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov ( 1 )

251

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) ( 1 )

309

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu ( 1 )

357

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

Je potrebné v tejto smernici objasniť, že niektoré výrobky sa riadia odporúčaniami Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru, napríklad pyrotechnické výrobky alebo munícia, a tak nespadajú do pôsobnosti tejto smernice. Smernica Komisie 2004/57/ES z 23. apríla 2004 o určovaní pyrotechnických výrobkov a určitých druhov munície na účely smernice Rady 93/15/EHS o zosúladení ustanovení vzťahujúcich sa na uvádzanie výbušnín určených na civilné účely na trh a na dohľad nad nimi (5), ktorá v súčasnosti obsahuje zoznam takýchto výrobkov, by sa preto mala zrušiť.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (6), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a na kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (7) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie. Smernica 93/15/EHS by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(5)

Bezpečnosťou pri skladovaní sa zaoberá smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (8), v ktorej sa stanovujú bezpečnostné požiadavky pre podniky, v ktorých sa nachádzajú výbušniny. Bezpečnosť výbušnín počas prepravy sa upravuje medzinárodnými dohovormi a dohodami vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov pre prepravu nebezpečného tovaru. Tieto aspekty by preto nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(6)

Pyrotechnické výrobky vyžadujú vhodné opatrenia na zaistenie ochrany koncových užívateľov a bezpečnosti obyvateľstva. Na pyrotechnické výrobky sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (9). Táto smernica by sa preto nemala uplatňovať na pyrotechnické výrobky.

(7)

Táto smernica by sa mala vzťahovať na muníciu, avšak len pokiaľ ide o pravidlá kontroly prenosu a súvisiacich činností. Keďže prenos munície sa uskutočňuje za podobných podmienok ako odovzdávanie zbraní, prenos munície by mal byť upravený obdobnými ustanoveniami, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na zbrane, ako je stanovené smernicou 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (10).

(8)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(9)

Definícia výbušnín, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mala byť založená na definíciách týchto výrobkov stanovených v odporúčaniach Organizácie Spojených národov týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru.

(10)

S cieľom zabezpečiť voľný pohyb výbušnín je potrebné harmonizovať právne predpisy týkajúce sa sprístupňovania výbušnín na trhu.

(11)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výbušnín s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť osôb a verejná bezpečnosť, a aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(12)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba výbušniny, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(13)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a koncovými užívateľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(14)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(15)

Je potrebné zabezpečiť, aby výbušniny z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito výbušninami príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad výbušnín, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také výbušniny, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie výbušnín a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(16)

Distribútor sprístupňuje výbušninu na trhu po jej uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s výbušninou nebude mať negatívny vplyv na súlad výbušniny s právnymi predpismi.

(17)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výbušninu na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výbušninu takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(18)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej výbušniny.

(19)

Jednoznačná identifikácia výbušnín je kľúčová, ak sa vo všetkých etapách dodávateľského reťazca majú uchovávať presné a kompletné záznamy o výbušninách. Mala by sa tým umožniť identifikácia a vysledovateľnosť výbušniny od miesta jej výroby a jej uvedenia na trh po jej koncového užívateľa a jej použitie so zreteľom na prevenciu zneužitia a krádeže a so zreteľom na pomoc orgánom presadzovania práva pri zisťovaní pôvodu stratených alebo odcudzených výbušnín. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich výbušnín na trhu. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali výbušniny, alebo ktorým výbušniny dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(20)

Ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú sprístupňovania na trhu, by mali byť obmedzené na stanovenie základných požiadaviek na bezpečnosť výbušnín s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok a životné prostredie. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody je potrebné stanoviť predpoklad zhody pre výbušniny, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (11).

(21)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(22)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že výbušniny sprístupnené na trhu spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po ten najprísnejší, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť variantom ad hoc by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov. Výbušniny by sa mali vzhľadom na osobitný charakter a existenciu rizika predkladať tretej strane na posúdenie zhody.

(23)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode výbušniny s touto smernicou a ostatných relevantných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(24)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(25)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda výbušniny, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označenie CE riadi, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(26)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(27)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 93/15/EHS, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(28)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(29)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(30)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(31)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za preferovaný prostriedok preukazovania odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(32)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s výbušninami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov posudzovania zhody, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie notifikovaných orgánov vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(33)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná notifikácia online.

(34)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(35)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(36)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na výbušniny sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(37)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že výbušniny bude možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Výbušniny by sa mali považovať za nespĺňajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(38)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s výbušninami predstavujúcimi riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok alebo životné prostredie. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, konať skôr v súvislosti s týmito výbušninami.

(39)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(40)

V prípade vážneho ohrozenia alebo narušenia verejnej bezpečnosti v dôsledku nezákonného vlastnenia alebo používania výbušnín a munície by sa členským štátom za určitých podmienok mala povoliť výnimka z tejto smernice, pokiaľ ide o prevoz výbušnín a munície, s cieľom zabrániť takémuto nezákonnému vlastneniu alebo používaniu.

(41)

Je potrebné vytvoriť mechanizmy administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Príslušné orgány by preto mali založiť svoj prístup na nariadení Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (12).

(42)

Táto smernica by nemala mať vplyv na právomoci členských štátov prijímať opatrenia na zabránenie nezákonnému obchodu s výbušninami a muníciou.

(43)

S cieľom dosiahnuť ciele tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o opatrenia Únie, ktoré sa týkajú prispôsobenia tejto smernice odporúčaniam Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(44)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (13).

(45)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(46)

Postup preskúmania by sa mal uplatňovať na prijímanie vykonávacích aktov s cieľom stanoviť praktické opatrenia na fungovanie systému jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín, ako aj na stanovenie technických opatrení na uplatňovanie prevozu výbušnín, najmä vzorového dokumentu, ktorý sa má použiť.

(47)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi výbušninami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb či iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa tiež mal uplatňovať postup preskúmania.

(48)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi výbušninami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie či bezpečnosť osôb alebo pre majetok či životné prostredie.

(49)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(50)

Ak sú predmetom skúmania v expertnej skupine Komisie iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(51)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a vzhľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi výbušninami opodstatnené alebo nie.

(52)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva prijatých na základe tejto smernice a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(53)

Je preto potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu výbušniny už uvedené na trh v súlade so smernicou 93/15/EHS bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať výbušniny, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(54)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaistiť, aby výbušniny na trhu spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a iných verejných záujmov pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(55)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(56)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smernice stanovených v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na výbušniny na civilné použitie.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

výbušniny vrátane munície, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určené pre ozbrojené sily alebo políciu;

b)

pyrotechnické výrobky, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2013/29/EÚ;

c)

muníciu, okrem prípadov stanovených v článkoch 12, 13 a 14.

Príloha I obsahuje neúplný zoznam pyrotechnických výrobkov a munície uvedených v písmene b) tohto odseku a v článku 2 bode 2, určených podľa odporúčaní Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru.

3.   Táto smernica nebráni členským štátom, aby v rámci vnútroštátnych právnych a správnych predpisov označili za výbušniny niektoré látky, ktoré nie sú upravené touto smernicou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„výbušniny“ sú látky a predmety, ktoré sú považované za výbušniny v odporúčaniach OSN o preprave nebezpečného tovaru a sú v týchto odporúčaniach zaradené do 1. triedy;

2.

„munícia“ sú projektily s hnacími náplňami i bez nich a cvičné strelivo, ktoré sa používajú do ručných strelných zbraní, iných zbraní a v delostrelectve;

3.

„bezpečnosť prevádzky“ je prevencia nehôd a v prípade zlyhania prevencie obmedzenie ich následkov;

4.

„bezpečnosť oprávneného použitia“ je prevencia neoprávneného používania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi a verejným poriadkom;

5.

„povolenie na prevoz“ je rozhodnutie povoliť plánovaný prevoz výbušnín v rámci Únie;

6.

„prevoz“ je každý fyzický presun výbušnín v rámci Únie okrem presunu, ktorý sa uskutočňuje v rámci jedného a toho istého miesta;

7.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výbušniny na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti či už odplatne alebo bezodplatne;

8.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výbušniny na trhu Únie;

9.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výbušninu alebo ktorá dáva výbušninu navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza túto výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo ju používa na vlastné účely;

10.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

11.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výbušninu z tretej krajiny na trh Únie;

12.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výbušninu na trhu;

13.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor a každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá skladuje, používa, preváža, dováža či vyváža výbušniny, alebo s nimi obchoduje;

14.

„obchodník so zbraňami“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná celkom alebo čiastočne na výrobu, výmenu, prenájom, opravy alebo prerábanie strelných zbraní a munície, príp. obchodovanie s nimi;

15.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí výbušnina spĺňať;

16.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

17.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

18.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

19.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice týkajúce sa výbušniny;

20.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

21.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia výbušniny, ktorá sa už sprístupnila koncovému užívateľovi;

22.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výbušniny v dodávateľskom reťazci na trhu;

23.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

24.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že výbušnina je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Voľný pohyb

Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebudú brániť sprístupneniu na trhu tých výbušnín, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Sprístupnenie na trhu

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby výbušniny mohli byť sprístupnené na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 5

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojich výbušnín na trh alebo pri ich používaní na vlastné účely zabezpečujú, aby tieto výbušniny boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III a zabezpečia vykonanie príslušného postupu posúdenia zhody uvedeného v článku 20.

Ak sa týmto postupom preukáže, že výbušnina spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na výbušninu umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vlastností výbušniny a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výbušniny, sa náležite zohľadnia.

5.   Výrobcovia zabezpečujú, aby boli výbušniny, ktoré uviedli na trh, označené jednoznačnou identifikáciou v súlade so systémom identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín uvedeným v článku 15. V súvislosti s výbušninami vylúčenými z tohto systému výrobcovia:

a)

zabezpečia, aby výbušnina, ktorú uviedli na trh, mala uvedené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo iný prvok, ktorý umožní jej identifikáciu, alebo ak to rozmer či povaha výbušniny neumožňuje, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výbušniny;

b)

uvádzajú na výbušnine svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, alebo ak to nie je možné, tak na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výbušniny. Adresa musí uvádzať jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

6.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výbušninám, ktoré uviedli na trh, dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako aj každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

7.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú uviedli na trh.

Článok 6

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 5 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu podľa článku 5 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytovať tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 7

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvádzajú na trh iba výbušniny, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením výbušniny na trh dovozcovia zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 20. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na výbušnine umiestnené označenie CE, aby s ňou bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5.

Ak sa dovozca domnieva, alebo má dôvod domnievať sa, že výbušnina nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie uviesť výbušninu na trh, pokiaľ nebude v zhode. Okrem toho, ak výbušnina predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia buď na výbušnine, alebo ak to nie je možné, na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii k výbušnine uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výbušninou dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výbušninu zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

6.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

7.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas10 rokov od uvedenia výbušniny na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s predpismi v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú uviedli na trh.

Článok 8

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní výbušniny na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením výbušniny na trhu distribútori overia, či je na výbušnine umiestnené označenie CE, či je spolu s výbušninou dodaná požadovaná dokumentácia a návody na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výbušnina sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a v článku 7 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výbušnina nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie výbušninu sprístupniť na trhu, pokiaľ nebude v zhode. Navyše ak výbušnina predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výbušninu zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s predpismi. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú sprístupnili na trhu.

Článok 9

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 5, ak uvedie výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví výbušninu, ktorá už bola uvedená na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad výbušniny s požiadavkami tejto smernice.

Článok 10

Identifikácia hospodárskych subjektov

V prípade výbušnín, na ktoré sa nevzťahuje systém stanovený v článku 15, hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výbušninu;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému dodali výbušninu.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bola dodaná výbušnina, a počas 10 rokov po tom, čo dodali výbušninu.

KAPITOLA 3

BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Prevoz výbušnín

1.   Výbušniny možno prevážať len v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.   Súhlas na prevoz výbušnín dostáva príjemca od príslušného orgánu v členskom štáte príjemcu. Príslušný orgán overí, či príjemca výbušnín má nadobúdacie oprávnenie a či má potrebné súhlasy a povolenia. Hospodársky subjekt zodpovedný za prevoz musí príslušným orgánom členského štátu oznámiť každý pohyb výbušnín cez územie daného členského štátu a vopred získať od tohto členského štátu súhlas na prevoz.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že sa vyskytol problém, pokiaľ ide o overenie oprávnenia na nadobúdanie výbušnín podľa odseku 2, tento členský štát zasiela súvisiace dostupné informácie Komisii, ktorá o tom informuje ostatné členské štáty.

4.   Keď príslušný orgán v členskom štáte príjemcu prevoz povolí, vydá príjemcovi doklad, ktorý obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 5. Tento doklad musí sprevádzať výbušniny až do stanoveného miesta určenia. Doklad musí byť na požiadanie predložený príslušným orgánom. Kópiu tohto dokladu uchováva príjemca, ktorý ju na požiadanie predloží príslušnému orgánu v členskom štáte príjemcu.

5.   Pokiaľ prevoz výbušnín vyžaduje pre splnenie zvláštnych požiadaviek na bezpečnosť osobitný dozor na území alebo časti územia členského štátu, musí príjemca pred prevozom poskytnúť príslušnému orgánu v členskom štáte príjemcu tieto informácie:

a)

mená a adresy príslušných hospodárskych subjektov;

b)

počet a množstvo prevážaných výbušnín;

c)

úplný popis daných výbušnín a spôsobu identifikácie vrátane identifikačného čísla OSN;

d)

ak majú byť výbušniny uvedené na trh, informácie o splnení podmienok pre uvádzanie na trh;

e)

spôsoby prevozu a trasu prepravy;

f)

predpokladaný termín odchodu a prevzatia,

g)

ak je to potrebné, presné miesta vstupu a výstupu z členských štátov.

Informácie uvedené v písmene a) prvého pododseku musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili príslušným orgánom kontaktovať hospodárske subjekty a overiť, či sú uvedené hospodárske subjekty úradne spôsobilé na prevzatie zásielky.

Príslušné orgány v členskom štáte príjemcu preskúmajú podmienky, za ktorých má byť prevoz uskutočnený, s osobitným zreteľom na osobitné požiadavky na bezpečnosť. Ak sú zvláštne požiadavky na bezpečnosť splnené, prevoz sa povolí. V prípade tranzitu cez územie iných členských štátov tieto členské štáty obdobným spôsobom preskúmajú a schvaľujú špecifikácie týkajúce sa prevozu.

6.   Pokiaľ príslušný orgán členského štátu usúdi, že zvláštne požiadavky na bezpečnosť uvedené v odsekoch 4 a 5 nie sú nevyhnutné, môžu sa výbušniny previezť na jeho územie alebo časť jeho územia bez predchádzajúceho poskytnutia údajov uvedených v odseku 5. Príslušný orgán v členskom štáte príjemcu potom vydá súhlas, ktorý platí po stanovenú dobu a ktorý môže byť na základe odôvodneného rozhodnutia pozastavený alebo zrušený. Doklad uvedený v odseku 4, ktorý sprevádza výbušniny až do miesta určenia, sa vzťahuje len na tento súhlas.

7.   Bez toho, aby tým boli dotknuté obvyklé kontroly, ktoré vykonáva na svojom území členský štát miesta odoslania, oznamujú príjemcovia a hospodárske subjekty príslušným orgánom členského štátu v mieste odoslania a orgánom tranzitných členských štátov na ich žiadosť všetky relevantné informácie, ktoré majú a ktoré sa týkajú prevozu výbušnín.

8.   Žiadny hospodársky subjekt nesmie prevážať výbušniny, ak príjemca nedostal potrebné povolenia na prevoz podľa odsekov 2, 4, 5 a 6.

Článok 12

Prevoz munície

1.   Munícia sa smie prevážať z jedného členského štátu do iného len v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 5. Tieto odseky platia aj v prípade prevozu munície v rámci zásielkového predaja.

2.   Pokiaľ ide o prevoz munície do iného členského štátu, oznámi príslušná osoba pred odoslaním členskému štátu, do ktorého má byť táto munícia umiestnená:

a)

meno a adresu predávajúceho alebo osoby prevážajúcej muníciu a meno a adresu kupujúceho alebo nadobúdateľa munície a v prípade potreby aj vlastníka;

b)

adresu, na ktorú sa munícia zasiela alebo prepravuje;

c)

množstvo munície, ktoré sa má zaslať alebo prepravovať;

d)

údaje umožňujúce identifikáciu munície a tiež oznámenie, že munícia bola skontrolovaná v súlade s Dohovorom o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969;

e)

spôsob prevozu;

f)

deň odoslania a predpokladaný deň prevzatia.

Údaje uvedené v písmenách e) a f) prvého pododseku sa nemusia oznamovať v prípade prevozu medzi obchodníkmi so zbraňami. Členský štát preverí podmienky, za ktorých sa prevoz uskutočňuje, najmä so zreteľom na bezpečnosť. Ak členský štát prevoz povolí, vydá písomné povolenie, ktoré bude obsahovať všetky údaje uvedené v prvom pododseku. Toto povolenie musí sprevádzať muníciu až do miesta jej určenia. Musí byť predložené, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

3.   Každý členský štát môže udeliť obchodníkom so zbraňami právo na prevoz munície z jeho územia obchodníkovi usadenému v inom členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia uvedeného v odseku 2. Členský štát vydá na tento účel povolenie platné tri roky, ktoré môže byť kedykoľvek na základe odôvodneného rozhodnutia pozastavené alebo zrušené. Doklad odvolávajúci sa na toto povolenie musí sprevádzať muníciu až do miesta jej určenia. Musí byť predložený, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

Pred uskutočnením prevozu oznámi obchodník so zbraňami orgánom členského štátu, z ktorého sa má munícia vyviezť, všetky údaje uvedené v odseku 2 prvom pododseku.

4.   Každý členský štát poskytne ostatným členským štátom zoznam munície, ktorej prevoz na jeho územie môže byť povolený bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Tieto zoznamy munície sa postupujú obchodníkom so zbraňami, ktorí dostali súhlas na prevoz munície bez predchádzajúceho povolenia v súlade s postupom stanoveným v odseku 3.

5.   Každý členský štát oznámi členským štátom miesta určenia všetky dôležité informácie týkajúce sa konečného prevozu munície, ktoré má k dispozícii.

Všetky informácie, ktoré členské štáty získajú v súlade s odsekmi 2 a 3, sú oznámené najneskôr v dobe prevozu členskému štátu miesta určenia, prípadne tranzitným členským štátom.

Článok 13

Bezpečnostné výnimky

Odchylne od článku 11 ods. 2, 4, 5 a 6 a od článku 12 môže členský štát v prípade vážneho ohrozenia alebo porušenia verejnej bezpečnosti spôsobeného nezákonným držaním alebo používaním výbušnín alebo munície prijať všetky nevyhnutné opatrenia týkajúce sa prevozu výbušnín alebo munície, aby zabránil tomuto nezákonnému držaniu alebo používaniu.

Opatrenia uvedené v prvom odseku musia rešpektovať zásadu proporcionality. Nesmú byť prostriedkom svojvoľnej diskriminácie ani skrytým obmedzením obchodu medzi členskými štátmi.

Každý členský štát, ktorý prijme tieto opatrenia, o nich okamžite upovedomí Komisiu. Komisia o nich informuje ostatné členské štáty.

Článok 14

Výmena informácií

1.   Členské štáty vytvoria siete na výmenu informácií na účel vykonávania článkov 11 a 12. Informujú ostatné členské štáty a Komisiu o vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za prenášanie a prijímanie informácií a za uplatnenie postupov uvedených v týchto článkoch.

Členské štáty uchovávajú pre potreby ostatných členských štátov a Komisie aktualizované informácie o hospodárskych subjektoch, ktoré majú oprávnenia alebo povolenia uvedené v článku 16.

2.   Na účely vykonávania tejto smernice sa nariadenie (ES) č. 515/97, najmä jeho požiadavky o dôvernosti informácií, uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 15

Identifikácia a vysledovateľnosť výbušnín

1.   Hospodárske subjekty dodržiavajú jednotný systém jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín, v ktorom sa berie do úvahy ich veľkosť, tvar alebo návrh okrem prípadov, keď nie je potrebné umiestniť jednoznačnú identifikáciu na výbušninu pre jej nízku úroveň nebezpečenstva vďaka jej vlastnostiam a faktorom, ako sú nízke detonačné účinky, spôsoby jej použitia a nízke riziko bezpečnosti, ktoré predstavuje vzhľadom na malé možné dôsledky v prípade zneužitia.

Systém sa neuplatňuje na výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v cisternových vozidlách, ktoré sú určené na priamu vykládku do vrtného otvoru, ani na výbušniny, ktoré sú vyrobené na mieste výbuchu a nabíjajú sa okamžite po vyrobení (výroba in situ).

2.   Uvedený systém zabezpečuje zber a uchovávanie údajov, v prípade potreby aj elektronickými prostriedkami, čo umožňuje jednoznačnú identifikáciu a vysledovateľnosť výbušniny, ako aj umiestnenie jednoznačnej identifikácie na výbušnine a/alebo na jej obale, čo umožňuje prístup k týmto údajom. Tieto údaje sa týkajú jednoznačnej identifikácie výbušnín vrátane jej umiestnenia, kým je v držbe hospodárskych subjektov, a totožnosti týchto hospodárskych subjektov.

3.   Údaje uvedené v odseku 2 sa v pravidelných intervaloch kontrolujú a chránia pred náhodným či úmyselným poškodením alebo zničením. Tieto údaje sa uchovávajú počas 10 rokov po obchodnej transakcii, alebo ak boli výbušniny použité alebo zlikvidované, 10 rokov po ich použití alebo zneškodnení, a to aj v prípade, že hospodársky subjekt ukončil svoju činnosť. Na žiadosť príslušných orgánov musia byť okamžite dostupné.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktoré:

a)

ustanovujú vhodné opatrenia na fungovanie systému jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti uvedenej v odseku 1 – s prihliadnutím na veľkosť, tvar alebo návrh výbušnín –, a to najmä na formát a štruktúru jednoznačnej identifikácie, ako je stanovené v odseku 2;

b)

určia prípady uvedené v odseku 1, v ktorých nie je vzhľadom na nízku úroveň nebezpečnosti výbušniny nevyhnutné, aby sa hospodárske subjekty riadili systémom jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti v zmysle uvedeného odseku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Článok 16

Oprávnenie a povolenie

Hospodárske subjekty musia vlastniť oprávnenie alebo povolenie, ktoré ich oprávňujú na výrobu výbušnín, na ich skladovanie, používanie, dovážanie, vyvážanie, prevážanie alebo obchodovanie s nimi.

Prvý odsek sa neuplatňuje na zamestnancov hospodárskeho subjektu, ktorý je držiteľom oprávnenia alebo povolenia.

Článok 17

Oprávnenia na výrobné činnosti

Keď členský štát vydáva oprávnenie alebo povolenie na výrobu výbušnín podľa článku 16, preveruje najmä to, či sú zodpovedné hospodárske subjekty schopné dodržiavať technické záväzky, ktoré na seba prevzali.

Článok 18

Konfiškácia

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby umožnil príslušným orgánom skonfiškovať každú výbušninu, v prípade ktorej existuje dostatok dôkazov, že je nezákonne získaná, použitá alebo obchodovaná.

KAPITOLA 4

ZHODA VÝBUŠNINY S PRÁVNYMI PREDPISMI

Článok 19

Predpoklad zhody

Výbušniny, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 20

Postupy posudzovania zhody

Na účely posudzovania zhody výbušnín výrobca postupuje podľa jedného z týchto postupov uvedených v prílohe III:

a)

EÚ skúška typu (modul B)a podľa výberu výrobcu niektorý z týchto postupov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2);

ii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D);

iii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E);

iv)

zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F);

b)

zhoda založená na overovaní celku (modul G).

Článok 21

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpečnostných požiadaviek uvedených v prílohe II.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracuje podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe III a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výbušnina uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na výbušninu vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výbušniny s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 22

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 23

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.   Označenie CE musí byť na výbušninách umiestnené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to nie je možné, alebo ak to povaha výbušniny neumožňuje alebo nezaručuje, umiestňuje sa na obale a v sprievodnej dokumentácii.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením výbušniny na trh.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.   Za označením CE a prípadným identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

5.   Pokiaľ ide o výbušniny vyrábané na vlastné použitie, výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v mobilných výrobných jednotkách na výbušniny (MEMU) určené na priamu vykládku do vrtného otvoru a výbušniny, ktoré sú vyrábané na mieste výbuchu a ktoré sa nabíjajú ihneď po vyrobení (výroba in situ), označenie CE sa uvádza v sprievodnej dokumentácii.

6.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA 5

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 24

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 25

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 30.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovania a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

Článok 26

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali odborne spôsobilé osoby, iné ako osoby, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 27

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 28

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo výbušniny, ktorú posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce montáž, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu výbušnín, ani zástupcovia akejkoľvek z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia výbušnín, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie výbušnín na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby ani konštrukcie, uvádzania na trh, montáže, používania alebo údržby výbušnín, ani nezastupujú strany zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa prílohy III a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výbušniny, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Má zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za úlohy posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovania, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných bezpečnostných požiadaviek stanovených v prílohe II, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

spôsobilosť na vydávanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť subjektov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani od výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom, alebo ak nie je za posudzovanie zhody zodpovedný priamo samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy III alebo každého ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie, alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 29

Predpoklad zhody orgánov posudzovania zhody

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 28 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 30

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 28, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy III.

Článok 31

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a výbušniny alebo výbušnín, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 28.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 28.

Článok 32

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 28.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, o module alebo moduloch posudzovania zhody, príslušných výbušninách a príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 31 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 28.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa osvedčenie o akreditácii používa, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 33

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 34

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 28 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 35

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov na notifikáciu toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas vyšetrovania.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 49 ods. 2.

Článok 36

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe III.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom prísnu úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli výbušniny v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe II alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výbušnina prestala byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 37

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné odvolať sa proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 38

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonávaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na také isté výbušniny, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 39

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 40

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečuje zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, zúčastňovali priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov na práci tejto skupiny.

KAPITOLA 6

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA VÝBUŠNÍN VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 41

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výbušnín vstupujúcich na trh Únie

Na výbušniny sa uplatňujú články 16 a 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, aby zabezpečili, že výbušniny možno uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a používaní na určený účel neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

Článok 42

Postup zaobchádzania s výbušninami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výbušnina predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, pre majetok alebo životné prostredie, vykonajú hodnotenie týkajúce sa príslušnej výbušniny vo vzťahu ku všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výbušnina nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie výbušniny s uvedenými požiadavkami, aby stiahol výbušninu z trhu, alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom zodpovedajúcim spôsobom informujú príslušný notifikovaný orgán.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výbušninami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výbušniny na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť výbušninu z daného trhu, alebo ju spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej výbušniny, údaje o pôvode výbušniny, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

výbušnina nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, alebo ochrany majetku či životného prostredia, alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 19, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušnej výbušniny, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnej výbušnine, napríklad stiahnutie výbušniny zo svojho trhu.

Článok 43

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 42 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa určí, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia výbušniny, ktorá nie je v súlade, zo svojich trhov a súčasne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výbušniny sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách podľa článku 42 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 44

Výbušniny, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po uskutočnení hodnotenia podľa článku 42 ods. 1 členský štát zistí, že výbušnina, hoci je v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre majetok či životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušná výbušnina pri uvedení na trh už nepredstavovala toto riziko, alebo aby takúto výbušninu z trhu stiahol, prípadne ju prevzal späť v rámci takej primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výbušninami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušnej výbušniny, o pôvode a dodávateľskom reťazci výbušniny, o charaktere možného rizika, ako aj o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb alebo ochrany majetku či životného prostredia okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 45

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 42, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo s článkom 23 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby, bolo umiestnené v rozpore s článkom 23 alebo nebolo umiestnené;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

f)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

g)

informácie uvedené v článku 5 ods. 5 alebo článku 7 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

h)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 5 alebo článku 7.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výbušniny na trhu, alebo zabezpečí jej spätné prevzatie alebo ju stiahne z trhu.

KAPITOLA 7

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A VÝBOR

Článok 46

Delegovaná právomoc

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 47 s cieľom aktualizovať prílohu I a zosúladiť ju s odporúčaniami OSN o preprave nebezpečného tovaru.

Článok 47

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. apríla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 46 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 46 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 48

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické opatrenia na uplatňovanie článku 11, najmä vzorového dokumentu, ktorý sa má použiť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Článok 49

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Výbor pre výbušniny na civilné použitie. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie so sektorálnymi odborníkmi.

Výbor môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, ktoré vzniesol buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu.

KAPITOLA 8

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 51

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu výbušnín na trhu, na ktoré sa vzťahuje smernica 93/15/EHS a ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

2.   Certifikáty vydané podľa smernice 93/15/EHS platia podľa tejto smernice.

3.   Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa podľa smernice Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (14), bude platiť ďalej, kým ju nenahradia opatrenia prijaté podľa článku 15 tejto smernice.

Článok 52

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 19. apríla 2016 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodmi 2, 7 až 13 a 15 až 24, článkami 3 až 10, článkom 14 ods. 1, článkami 15 a 16, článkom 20 písm. a) bodom i), článkami 21 až 27, článkom 28 ods. 1 až 4, 6, 7, 10 a 11, článkami 29 až 45, 50 a 51 a s prílohami III a IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 53

Zrušenie

Smernica 93/15/EHS, zmenená nariadeniami uvedenými v časti A prílohy V a smernica 2004/57/ES sa zrušujú s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc stanovených v časti B prílohy V do vnútroštátneho práva a dátumov ich uplatňovania.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a chápu sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia článku 1, článku 2 bodov 1, 3 až 6 a 14, článkov 11, 12 a 13, článku 14 ods. 2, článkov 17 až 19, článku 20 písm. a) body ii) až iv) a písm. b), článku 28 ods. 5, 8 a 9, článkov 46, 47, 48 a 49 a príloh I, II, V a VI platia od 20. apríla 2016.

Článok 55

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  Pozri časť A prílohy V.

(5)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(8)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27.

(10)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(11)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(12)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)  Ú. v. EÚ L 94, 5.4.2008, s. 8.


PRÍLOHA I

VÝROBKY, KTORÉ SA V PRÍSLUŠNÝCH ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO MUNÍCIU

ČÍSLO OSN

NÁZOV a OPIS

TRIEDA/ODDIEL

SLOVNÍK (používať len ako príručku na informáciu)

Skupina G

0009

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia

Všeobecný pojem súvisiaci najmä s výrobkami vojenského použitia pozostávajúcimi zo všetkých druhov bômb, granátov, rakiet, mín, striel a iných podobných zariadení.

Munícia, zápalná

Munícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem prípadov, keď je samotná zmes výbušninou, obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0010

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0009

0015

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, dymová

Munícia obsahujúca dymotvornú látku. Okrem prípadov, keď je samotná táto látka výbušninou, to munícia obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0016

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0015

0018

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

Munícia obsahujúca slzotvornú látku. Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: pyrotechnická látka; hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0019

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0018

0039

Bomby, fotozábleskové

1.2 G

Bomby

Výbušné výrobky, ktoré sa zhadzujú z lietadiel. Môžu obsahovať horľavú kvapalinu s trhacou náplňou; fotozábleskovú zlož, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: bomby, fotozábleskové.

0049

Náboje, zábleskové

1.1 G

Náboje, zábleskové

Výrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky a zábleskovej zlože, všetko zostavené do jedného kusa a pripravené na vystrelenie.

0050

Náboje, zábleskové

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0049

0054

Náboje, signálne

1.3 G

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.

0066

Šnúra, zápalná

1.4 G

Šnúra, zápalná

Výrobok pozostávajúci z textilných vlákien pokrytých čiernym prachom alebo inou rýchle horiacou pyrotechnickou zložou a z pružného ochranného povlaku; alebo pozostáva z duše z čierneho prachu opradenej pružnou tkanou látkou: horí pozdĺžne vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu od nejakého zariadenia k náplni.

0092

Svetelné signály, pozemné

1.3 G

Svetelné signály Výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože, ktoré sú navrhnuté na použitie pri osvetľovaní, identifikácii, signalizácii alebo výstrahe.

0093

Svetelné signály, vzdušné

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0101

Stopina

1.3 G

Stopina/zapaľovač

Hoci tieto dve slová majú spoločný pôvod (francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa považujú za jedno slovo s rozdielnym pravopisom, je vhodné dodržiavať dohovor, že slovo stopina (fuse) znamená zážihové zariadenie v podobe šnúry, kým slovo zapaľovač (fuze) znamená zariadenie používané v munícii, ktorého súčasťou sú mechanické, elektrické, chemické alebo hydrostatické zložky, určené na spustenie procesu explozívneho horenia alebo výbuchu.

Stopina, rýchlohoriaca, (rýchlohoriaca zápalná šnúra)

Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien impregnovaných jemným čiernym prachom (rýchlohoriaca zápalná šnúra). Horí vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu vo výrobkoch zábavnej pyrotechniky atď.

0103

Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením

1.4 G

Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením

Výrobok pozostávajúci z kovovej rúrky s dušou z explozívne horiacej výbušniny

0171

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

Munícia určená na vytvorenie jedného zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie oblasti. Pod tento pojem patria osvetľovacie náboje, granáty a strely, osvetľovacie bomby a bomby na označenie cieľov.

0191

Signálne zariadenia, ručné

1.4 G

Výrobky určené na vytváranie signálov.

0192

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0194

Signály, tiesňové, lodné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0195

Signály, tiesňové, lodné

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0196

Signály, dymové

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0197

Signály, dymové

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0212

Stopovky do munície

1.3 G

Stopovky do munície

Uzatvorené výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože určené na zviditeľnenie dráhy strely.

0254

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0171

0297

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0254

0299

Bomby, fotozábleskové

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0039

0300

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0009

0301

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0018

0303

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0015

0306

Stopovky do munície

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0212

0312

Náboje, signálne

1.4 G

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí.

0313

Signály, dymové

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0195

0318

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.3 G

Granáty ručné alebo do granátometov

Výrobky, ktoré sú určené na ručné hádzanie alebo na vystreľovanie z granátometu. Pod tento pojem patria: granáty cvičné, ručné alebo do granátometov.

0319

Zápalkové skrutky

1.3 G

Zápalkové skrutky

Výrobky pozostávajúce zo zápalky určenej na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne horiacej výbušniny, ako je čierny prach, používané na zážih hnacej náplne v puzdre nábojnice napr. do dela.

0320

Zápalkové skrutky

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0319

0333

Zábavná pyrotechnika

1.1 G

Zábavná pyrotechnika

Pyrotechnické výrobky určené na zábavné účely.

0334

Zábavná pyrotechnika

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0335

Zábavná pyrotechnika

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0336

Zábavná pyrotechnika

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0362

Munícia, cvičná

1.4 G

Munícia, cvičná

Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň.

0363

Munícia, skúšobná

1.4 G

Munícia, skúšobná

Munícia obsahujúca pyrotechnické zlože, používaná na skúšanie funkcie alebo pevnosti novej munície, súčastí zbraní alebo zbraňových kompletov.

0372

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0318

0373

Signálne zariadenia, ručné

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0191

0403

Svetlice, vzdušné

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0418

Svetlice, pozemné

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0419

Svetlice, pozemné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0420

Svetlice, vzdušné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0421

Svetlice, vzdušné

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0424

Projektily, inertné so stopovkou

1.3 G

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.

0425

Projektily, inertné so stopovkou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0424

0428

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.1 G

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože a ktoré sa používajú na technické účely, ako je produkcia tepla, produkcia plynu, divadelné efekty atď. Pod tento pojem nepatria tieto samostatne uvedené výrobky: všetky druhy munície; náboje, signálne; rezačky, káblové, výbušné; zábavná pyrotechnika; svetlice, vzdušné; svetlice pozemné; odpaľovacie zariadenia, výbušné; nity, výbušné; signálne zariadenia, ručné; signály, tiesňové, signály výbušné používané na železničných tratiach; signály, dymové.

0429

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0430

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0431

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0434

Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou

1.2 G

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.

0435

Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0434

0452

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0372

0487

Signál, dymový

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0488

Munícia, cvičná

1.3 G

Munícia, cvičná

Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň. Pod tento pojem nepatria tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne: granáty, cvičné.

0492

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0493

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0503

Nafukovacie zariadenia airbagov alebo moduly airbagov, alebo napínacie zariadenia bezpečnostných pásov

1.4 G

 

Skupina S

0110

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0318

0193

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0194

0337

Zábavná pyrotechnika

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0334

0345

Projektily, inertné so stopovkou

1.4 S

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň.

0376

Zápalkové skrutky

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0319

0404

Svetlice, vzdušné

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0092

0405

Náboje, signálne

1.4 S

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.

0432

Výrobky, pyrotechnické alebo na technický účel

1.4 S

 


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

I.   Všeobecné požiadavky

1.

Každá výbušnina musí byť navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do doby svojho použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravie človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.

2.

Každá výbušnina musí spĺňať parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol čo najväčší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

3.

Každá výbušnina musí mať zloženie a musí byť vyrobená tak, aby pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť ju spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

II.   Zvláštne požiadavky

1.   Prinajmenšom tieto informácie a vlastnosti, ak je to vhodné, sa musia vziať do úvahy alebo vyskúšať:

a)

zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania ako aj prípadné dávkovanie a rozloženie zrnitosti;

b)

fyzikálna a chemická stabilita výbušniny za všetkých normálnych predvídateľných environmentálnych podmienok;

c)

citlivosť na náraz a trenie;

d)

zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability;

e)

chemická čistota výbušniny;

f)

odolnosť výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na používanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak môže byť jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť nepriaznivo ovplyvnená vodou;

g)

odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím jednej zložky alebo výbušniny ako celku;

h)

vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach;

i)

bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;

j)

správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na stanovený účel;

k)

vhodný návod na použitie a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a používania;

l)

schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu počas skladovania až do dátumu spotreby uvedeného výrobcom;

m)

údaje o prístrojoch a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivé a bezpečné fungovanie výbušniny.

2.   Každá výbušnina musí byť vyskúšaná za reálnych podmienok. Ak to nie je možné vykonať v laboratóriu, je nutné vykonávať skúšky za podmienok, v ktorých má byť výbušnina používaná.

3.   Požiadavky na skupiny výbušnín

3.1.

Trhaviny takisto spĺňajú tieto požiadavky:

a)

navrhnutý spôsob zapaľovania musí zabezpečiť bezpečný, spoľahlivý a úplný výbuch alebo primerané vznietenie trhaviny. V prípade čierneho prachu treba kontrolovať schopnosť náhleho vznietenia;

b)

v prípade trhavín, ktoré majú tvar náložky, sa musí preveriť detonácia bezpečne a spoľahlivo z jednej náložky na druhú;

c)

splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zvyšky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.

3.2.

Bleskovice, zápalnice a nárazové trubice musia takisto spĺňať tieto požiadavky:

a)

obal bleskovice, zápalnice a nárazovej trubice musí mať dostatočnú mechanickú pevnosť a musí dostatočne chrániť náplň z výbušniny pri normálnom mechanickom namáhaní;

b)

údaje o dobe horenia zápalnice musia byť vyznačené a musia sa dať spoľahlivo zistiť;

c)

bleskovica musí byť spoľahlivo privoditeľná k výbuchu, dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a musí tiež spĺňať požiadavky na skladovanie i pri špecifických klimatických podmienkach.

3.3.

Palníky, rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače takisto spĺňajú tieto požiadavky:

a)

palníky, rozbušky a oneskorovače musia spoľahlivo iniciovať detonáciu trhavín, pre ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia;

b)

bleskovicové oneskorovače musia byť spoľahlivo privoditeľné k prenosu detonácie;

c)

schopnosť roznetu nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;

d)

doby oneskorenia časovaných rozbušiek musia byť také rovnomerné, aby nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov bolo zanedbateľné;

e)

parametre elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor);

f)

prívodné vodiče elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť spoľahlivo izolované a musia mať spoľahlivú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške, s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.

3.4.

Prášková výmetná náplň a raketové pohonné hmoty musia takisto spĺňať tieto požiadavky:

a)

tieto látky nesmú vybuchnúť, ak sú používané v súlade s určeným účelom;

b)

látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) musia byť, pokiaľ je to nutné, stabilizované proti samorozkladu;

c)

raketové tuhé pohonné hmoty môžu byť v zlisovanej alebo liatej forme, nesmú obsahovať žiadne neúmyselné trhliny alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpečne ovplyvniť ich činnosť.


PRÍLOHA III

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

MODUL B

EÚ skúška typu

1.

EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh výbušniny a overuje a potvrdzuje, že technický návrh výbušniny spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

2.

EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie vhodnosti technického návrhu pyrotechnického výrobku prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 a preskúšanie vzoriek úplného výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia výrobného typu a návrhu typu).

3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice a obsahuje príslušnú analýzu a hodnotenie rizika (rizík). V technickej dokumentácii sa špecifikujú uplatniteľné požiadavky a táto dokumentácia zahŕňa, v miere nevyhnutnej na toto posúdenie, potrebné údaje o navrhovaní, výrobe a o funkčnosti výbušniny. Technická dokumentácia obsahuje, ak sú aplikovateľné, aspoň tieto prvky:

i)

všeobecný opis výbušniny;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie týchto nákresov a schém a používania výbušniny;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v tejto smernici vrátane zoznamu ďalších príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

d)

reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy o vhodnosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami príslušné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

4.

Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o výbušninu:

4.1.

preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu výbušniny.

Pokiaľ ide o vzorku(-y):

4.2.

overuje, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné príslušné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice;

4.5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušnú výbušninu, notifikovaný orgán vystaví výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výbušnín so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7.

Notifikovaný orgán sa oboznamuje so všetkými zmenami vo všeobecne uznávanom vývoji, ktoré naznačujú, že schválený typ už možno nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a/alebo ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 9, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL C 2

Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábanej výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.   Kontroly výrobku

Kontroly výrobku v náhodných intervaloch stanovených notifikovaným orgánom vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol výbušniny, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť výbušnín a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách, aby sa overila zhoda výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaný orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, má za cieľ zistiť, či sa výrobný postup výbušniny vykonáva v rámci prijateľných hodnôt, aby bola zabezpečená zhoda výbušniny.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo notifikovaného orgánu.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

MODUL D

Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu výrobkov a skúšanie príslušných výbušnín stanovený v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky relevantné informácie týkajúce sa zamýšľanej kategórie výbušnín;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a súlad s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

zodpovedajúcich spôsobov, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností audítorského tímu v oblasti systémov riadenia kvality má tento tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti a príslušnej výrobnej technológie, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj do skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby zaistil, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Výrobca uchováva počas doby desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie týkajúce sa schválených zmien uvedených v bode 3.5;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol schváliť, schváleniach systémov kvality, ktoré pozastavil, odňal alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL E

Zhoda s typom založená na zabezpečovaní kvality výrobku

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca používa schválený systém kvality na kontrolu konečného výrobku a skúšky príslušných výbušnín podľa bodu 3 a podlieha dozoru uvedenému v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky relevantné informácie týkajúce sa zamýšľanej kategórie výbušnín;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

3.2.

Systém kvality musí zabezpečovať zhodu výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe;

c)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

d)

prostriedkov monitorovania účinného vykonávania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušných harmonizovaných noriem.

Okrem skúseností audítorského tímu v oblasti systémov riadenia kvality má tento tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti a príslušnej výrobnej technológie, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a dodržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Výrobca po dobu najmenej10 rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol schváliť, schváleniach systémov kvality, ktoré pozastavil, odňal alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL F

Zhoda s typom založená na overovaní výrobku

1.   Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 5.1 a 6 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.   Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky, aby skontroloval zhodu výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody výbušnín s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého výrobku, ako sa uvádza v bode 4, alebo preskúmaním a skúškou výbušnín na štatistickom základe, ako sa uvádza v bode 5.

4.   Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého výrobku

4.1.

Všetky výbušniny sa skúmajú jednotlivo a musia sa vykonávať vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách)a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

4.2.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.   Štatistické overovanie zhody

5.1.

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a formou homogénnych sérií predkladá svoje výbušniny na overovanie.

5.2.

Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky výbušniny vo vzorke sa skúmajú jednotlivo a vykonávajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách)a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, zabezpečila ich zhoda s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice a stanovilo, či sa séria schváli, alebo zamietne. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

5.3.

Ak sa séria schváli, všetky výbušniny série sa považujú za schválené s výnimkou tých výbušnín zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány certifikát zhody počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.4.

Ak sa séria zamietne, notifikovaný orgán alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.

6.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

6.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

6.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 3 súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu umiestniť na výbušniny aj identifikačné číslo tohto orgánu.

V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na výbušniny identifikačné číslo tohto orgánu.

7.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5.1.

MODUL G

Zhoda založená na overovaní celku

1.   Zhoda založená na overovaní celku je postupom, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušná výbušnina, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia bodu 4, je v súlade s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ňu vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

2.1.

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami a musí obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výrobu a používanie výbušniny. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis výbušniny;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie týchto nákresov a schém a používania výbušniny;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu ďalších príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď. a

f)

protokoly o skúškach.

2.2.

Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobenej výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

4.   Overovanie

Notifikovaný orgán vybratý výrobcom vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky stanovené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila zhoda výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhoduje o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválenú výbušninu, alebo ju nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány certifikáty zhody počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 jeho identifikačné číslo na každú výbušninu, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2.2 a 5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Číslo … (výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis kroku) a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí prideliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušené smernice so zoznamom ich neskorších zmien

(v zmysle článku 53)

Smernica Rady 93/15/EHS

(Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Iba bod 13 prílohy II.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109).

Iba bod 2.2 prílohy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. b).

Smernica Komisie 2004/57/ES

(Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73).

 

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania

(v zmysle článku 53)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/15/EHS (články 9,10, 11,12, 13 a 14)

30. septembra 1993

30. septembra 1993

93/15/EHS (všetky ostatné články)

30. júna 1994

1. januára 1995

2004/57/ES

31. decembra 2004

31. januára 2005


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 93/15/EHS

Smernica 2004/57/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

 

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

 

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 3

 

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 4

 

článok 2 ods. 3 až 6, 8, 13 a 14

 

článok 2 ods. 2, 7, 9 až 12 a 15 až 24

článok 1 ods. 5

 

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1

 

článok 3

článok 2 ods. 2

 

článok 4

článok 2 ods. 3

 

článok 22

článok 3

 

článok 4 a článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2 až 8

 

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

 

článok 9

 

 

článok 10

článok 4 ods. 1

 

článok 19

článok 4 ods. 2

 

článok 5

 

článok 43 ods. 3

článok 6 ods. 1

 

článok 20

 

článok 21

 

články 24 až 27

článok 6 ods. 2

 

články 28 až 40

článok 7 ods. 1

 

články 22 a 23

článok 7 ods. 2

 

článok 22

článok 7 ods. 3

 

článok 22

 

článok 41

článok 8 ods. 1

 

články 42 a 44

článok 8 ods. 2

 

článok 43

článok 8 ods. 3

 

článok 45

článok 9 ods. 1

 

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2

 

článok 9 ods. 3

 

článok 11 ods. 2

článok 9 ods. 4

 

článok 11 ods. 3

článok 9 ods. 5

 

článok 11 ods. 4

článok 9 ods. 6

 

článok 11 ods. 6

článok 9 ods. 7

 

článok 11 ods. 5

článok 9 ods. 8

 

článok 11 ods. 7

článok 9 ods. 9

 

článok 11 ods. 8

článok 10 ods. 1

 

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 2

 

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 3

 

článok 12 ods. 3

článok 10 ods. 4

 

článok 12 ods. 4

článok 10 ods. 5

 

článok 12 ods. 5

článok 11

 

článok 13

článok 12 ods. 1

 

článok 14 ods. 1

článok 12 ods. 2

 

článok 14 ods. 2

článok 13 ods. 1

 

článok 49 ods. 1

článok 13 ods. 2

 

článok 13 ods. 3

 

články 46 a 47

 

článok 48

článok 13 ods. 4

 

článok 49 ods. 2 až 5

článok 13 ods. 5

 

články 46 a 47

článok 14 prvý odsek

 

článok 16

článok 14 druhý odsek

 

článok 15 ods. 1 a 4

článok 14 tretí odsek

 

článok 15 ods. 2 a 4

článok 14 štvrtý odsek

 

článok 15 ods. 3

článok 15

 

článok 16

 

článok 17

článok 17

 

článok 50

článok 18

 

článok 18

článok 19

 

články 51 a 52

 

článok 53

 

článok 54

článok 20

 

článok 55

 

článok 1

 

článok 2

 

článok 3

 

článok 4

 

článok 5

 

príloha I

príloha I

 

príloha II

príloha I

 

príloha II

príloha II

 

príloha III

príloha III

 

článok 28

príloha IV

 

článok 22

 

príloha IV

 

príloha V

 

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/45


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/29/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/105/ES zo 16. septembra 2009 týkajúca sa jednoduchých tlakových nádob (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia určené na uplatňovanie vo všetkých odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie týchto právnych predpisov. Smernica 2009/105/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Táto smernica sa vzťahuje na jednoduché tlakové nádoby, ktoré sú novo uvádzané na trh Únie. To znamená, že sú to buď nové jednoduché tlakové nádoby vyrobené výrobcom usadeným v Únii, alebo jednoduché tlakové výrobky, či už nové alebo použité, dovezené z tretej krajiny.

(5)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(6)

Členské štáty by na svojom území mali zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti osôb a ochranu domácich zvierat a majetku vzhľadom na riziká vyplývajúce z netesnosti jednoduchých tlakových nádob alebo prasklín v nich.

(7)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad jednoduchých tlakových nádob s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť osôb a ochrana domácich zvierat a majetku, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(8)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba jednoduché tlakové nádoby, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(9)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a konečnými užívateľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(10)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody jednoduchých tlakových nádob najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby jednoduché tlakové nádoby z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito jednoduchými tlakovými nádobami príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad jednoduchých tlakových nádob, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také jednoduché tlakové nádoby, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie výrobkov a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(12)

Pri uvádzaní jednoduchej tlakovej nádoby na trh by každý dovozca mal na nej uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať. Mali by sa stanoviť výnimky pre prípady, kedy to povaha jednoduchej tlakovej nádoby neumožňuje.

(13)

Distribútor sprístupní jednoduchú tlakovú nádobu na trhu po jej uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s jednoduchou tlakovou nádobou nebude mať negatívny vplyv na súlad tejto jednoduchej tlakovej nádoby s právnymi predpismi.

(14)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie jednoduchú tlakovú nádobu na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo jednoduchú tlakovú nádobu upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(15)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej jednoduchej tlakovej nádoby.

(16)

Zabezpečenie vysledovateľnosti jednoduchej tlakovej nádoby v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich jednoduchých tlakových nádob na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali jednoduchú tlakovú nádobu, alebo ktorým jednoduchú tlakovú nádobu dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(17)

Táto smernica by sa mala obmedziť na vyjadrenie základných požiadaviek bezpečnosti. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody s uvedenými požiadavkami je potrebné stanoviť predpoklad zhody jednoduchých tlakových nádob, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (7).

(18)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(19)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že jednoduché tlakové nádoby sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky bezpečnosti, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(20)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode jednoduchej tlakovej nádoby s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(21)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(22)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda jednoduchej tlakovej nádoby, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označenie CE a jeho vzťah k iným označeniam, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(23)

Inšpekcia dodržiavania príslušných základných požiadaviek bezpečnosti je potrebná, aby sa zabezpečila účinná ochrana konečných užívateľov a tretích strán.

(24)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(25)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2009/105/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby boli Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(26)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(28)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(29)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(30)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(31)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(32)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr, než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(33)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(34)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na jednoduché tlakové nádoby sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(35)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že jednoduché tlakové nádoby bude možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Jednoduché tlakové nádoby by sa mali považovať za nespĺňajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, a to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(36)

V smernici 2009/105/ES je už stanovený ochranný postup, ktorý umožňuje Komisii preskúmať oprávnenosť opatrenia prijatého niektorým členským štátom proti jednoduchým tlakovým nádobám, ktoré podľa neho nie sú v súlade. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a využíval odborné znalosti členských štátov.

(37)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s jednoduchými tlakovými nádobami predstavujúcimi riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domáce zvieratá či majetok. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, konať skôr v súvislosti s týmito jednoduchými tlakovými nádobami

(38)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(39)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(40)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(41)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb či iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(42)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domácich zvierat či majetku.

(43)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(44)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(45)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami opodstatnené alebo nie.

(46)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(47)

Je potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky jednoduché tlakové nádoby už uvedené na trh v súlade so smernicou 2009/105/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať jednoduché tlakové nádoby, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(48)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečiť, aby jednoduché tlakové nádoby na trhu spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ako aj ochrany domácich zvierat a majetku pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(49)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(50)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v časti B prílohy V,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na sériovo vyrábané jednoduché tlakové nádoby (ďalej len „nádoby“) s týmito vlastnosťami:

a)

nádoby sú zvárané, určené na vystavenie vnútornému tlaku väčšiemu než 0,5 bar a určené na vzduch alebo dusík a nie sú určené pre ohrev plameňom;

b)

časti a montážne prvky prispievajúce k pevnosti nádoby pod tlakom sú buď z kvalitnej nelegovanej ocele, alebo nelegovaného hliníka, alebo z hliníkových zliatin nepodliehajúcich vytvrdzovaniu počas starnutia;

c)

nádoba pozostáva z niektorého z týchto prvkov:

i)

valcovité časti s kruhovým prierezom, uzatvorené klenutými a/alebo rovnými dnami, symetrickými okolo tej istej osi ako valcovitá časť;

ii)

dve klenuté dná, symetrické okolo tej istej osi;

d)

najvyšší pracovný tlak v nádobe nepresahuje 30 barov a súčin tohto tlaku a vnútorného objemu nádoby (PS × V) nepresahuje 10 000 bar.l;

e)

najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako – 50 °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 300 °C v prípade nádob z ocele a 100 °C v prípade hliníkových alebo zliatinových nádob.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

nádoby špeciálne navrhnuté na nukleárne použitie, ktorých poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity;

b)

nádoby špeciálne určené na inštaláciu v lodiach a lietadlách alebo na ich pohon;

c)

hasiace prístroje.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka nádoby určenej na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;

2.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie nádoby na trhu Únie;

3.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nádobu vyrába alebo si nádobu dáva navrhnúť alebo vyrobiť a takúto nádobu uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

4.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

5.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza nádobu z tretej krajiny na trh Únie;

6.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje nádobu na trhu;

7.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

8.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí nádoba spĺňať;

9.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

10.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

11.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

12.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici týkajúce sa nádoby;

13.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

14.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia nádoby, ktorá sa už sprístupnila konečnému užívateľovi;

15.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu nádoby v dodávateľskom reťazci na trhu;

16.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

17.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že nádoba je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky

1.   Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nádoby mohli byť sprístupnené na trhu a uvedené do prevádzky iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice a ak sú riadne namontované, udržiavané a používajú sa na stanovené účely.

2.   Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na právo členských štátov špecifikovať požiadavky, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany pracovníkov, ktorí nádoby používajú, za podmienky, že nedôjde k modifikácii nádob spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici.

Článok 4

Základné požiadavky

1.   Nádoby, ktorých súčin PS × V je viac ako 50 bar.l, musia spĺňať základné požiadavky bezpečnosti uvedené v prílohe I.

2.   Nádoby, ktorých súčin PS × V je 50 bar.l alebo menej, sa navrhujú a vyrábajú v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov.

Článok 5

Voľný pohyb

Členské štáty nestanovia prekážky sprístupneniu na trhu takých nádob, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, ani ich uvedeniu do prevádzky na svojom území.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní ich nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trh zabezpečia, aby boli tieto nádoby navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

Výrobcovia pri uvádzaní ich nádob so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším na trh zabezpečia, aby boli tieto nádoby navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov.

2.   V prípade nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom preukáže, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na nádobu umiestnia označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III.

Výrobcovia zabezpečia, aby na nádobách so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším boli uvedené nápisy stanovené v bode 1 prílohy III.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach nádoby, ako aj zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda nádoby, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré nádoba predstavuje, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti konečných užívateľov skúšku vzorky nádob sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich nádob a spätných prevzatí nádob, a o takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby na nádobách, ktoré uviedli na trh, bolo označenie typu, série, alebo šarže, ktoré umožní ich identifikáciu.

6.   Výrobcovia na nádobe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Adresa uvádza jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k nádobe dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako i každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto nádoby do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v článku 6 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody nádoby;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia môžu na trh uvádzať iba nádoby, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na nádobe bolo umiestnené označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III a aby s ňou bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l nie je v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, nesmie takúto nádobu uviesť na trh, pokiaľ sa nedosiahne jej zhoda. Navyše ak nádoba predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Dovozcovia pred uvedením nádoby na trh zabezpečia, aby takáto nádoba bola navrhnutá a vyrobená v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov a bola označená nápismi uvedenými v bode 1.2 prílohy III a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

3.   Dovozcovia buď na nádobe, alebo ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii k nádobe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol s nádobou dodaný návod na použitie a aj bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď za nádobu so súčinnom PS × V vyšším ako 50 bar.l nesú zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré nádoba predstavuje, dovozcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti konečných užívateľov skúšku vzorky nádob sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich nádob a spätných prevzatí nádob, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto nádoby do zhody, alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   V prípade nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní nádoby na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trhu distribútori overia, či je na nádobe umiestnené označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III, či má požadovanú sprievodnú dokumentáciu a návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa nádoba sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l nie je v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, nesmie takúto nádobu sprístupniť na trhu, pokiaľ sa nedosiahne jej zhoda. Navyše ak nádoba predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Distribútori pred sprístupnením nádoby so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším na trhu overia, či je nádoba označená nápismi uvedenými v bode 1.2 prílohy III a či má návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa nádoba sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za nádobu so súčinnom PS × V vyšším ako 50 bar.l zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej zhodu so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tejto nádoby do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie nádobu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví nádobu, ktorá už bola uvedená na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad s touto smernicou.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal nádobu;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému nádobu dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bola nádoba dodaná, a počas 10 rokov po tom, čo dodali nádobu.

KAPITOLA 3

ZHODA NÁDOB SO SÚČINOM PS × V VYŠŠÍM AKO 50 bar.l

Článok 12

Predpoklad zhody nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l

Nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

1.   Pred ich výrobou sa nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l podrobia EÚ skúške typu (modul B) uvedenej v bode 1 prílohy II takto:

a)

nádoby vyrobené v súlade s harmonizovanými normami uvedenými v článku 12 na základe rozhodnutia výrobcu jedným z týchto dvoch spôsobov:

i)

posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom posúdenia technickej dokumentácie a podporných dôkazov, bez posúdenia vzorky (modul B – návrh typu);

ii)

posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom posúdenia technickej dokumentácie a podporných dôkazov a posúdenia prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ);

b)

v prípade nádob, ktoré neboli vyrobené alebo boli vyrobené len čiastočne v súlade s harmonizovanými normami uvedenými v článku 12, výrobca predloží na posúdenie prototyp, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe, a technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na preskúmanie a posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby (modul B – výrobný typ).

2.   Pred ich uvedením na trh nádoby prejdú týmito postupmi:

a)

ak súčin PS × V presahuje 3 000 bar.l, zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) stanoveným v bode 2 prílohy II;

b)

ak súčin PS × V nepresahuje 3 000 bar.l, ale presahuje 200 bar.l, podliehajú podľa rozhodnutia výrobcu jednému z týchto modulov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa bodu 2 prílohy II;

ii)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C2) podľa bodu 3 prílohy II;

c)

ak súčin PS × V nepresahuje 200 bar.l, ale presahuje 50 bar.l, podľa rozhodnutia výrobcu podliehajú jednému z týchto modulov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa bodu 2 prílohy II;

ii)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa bodu 4 prílohy II.

3.   Záznamy a korešpondencia vzťahujúce sa na postupy posudzovania zhody podľa odsekov 1 a 2 musia byť vypracované v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má sídlo notifikovaný orgán, alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek bezpečnosti uvedených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa nádoba uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na nádobu vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad nádoby s požiadavkami ustanovenými v tejto smernici.

Článok 15

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 16

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a nápisov

1.   Na každej nádobe alebo na jej štítku s údajmi musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené označenie CE, ako aj nápisy uvedené v bode 1 prílohy III.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením nádoby na trh.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje samotný orgán alebo na základe jeho pokynov výrobca, alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.   Za označením CE a identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

5.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA 4

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 17

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 18

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s ustanoveniami článku 23.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 19. Navyše musí tento orgán prijať opatrenia, aby bola pokrytá zodpovednosť, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 20

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo nádoby, ktorú posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby nádob, ktoré posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce montáž, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu nádob, ktoré posudzujú, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto osôb. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných nádob, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo používanie takýchto nádob na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, montáže, používania alebo údržby týchto nádob, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa bodu 3.2 a prílohy II a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ nádoby, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v prílohe I, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

spôsobilosť na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy I bodu 3.2 a prílohy II, alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré ju uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 22

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 21 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 23

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 21, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúce orgány k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy I bodu 3.2 a prílohy II.

Článok 24

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a nádoby alebo nádob, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 21.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 21.

Článok 25

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 21.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, príslušná nádoba či príslušné nádoby a príslušné potvrdenie spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 24 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 21.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúce orgány oznamujú Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 26

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 27

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 21 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 28

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrenia.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Článok 29

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe II.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov.

Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojich činností zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri nádobe a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli nádoby v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky bezpečnosti stanovené v prílohe I, alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že nádoba prestala byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 30

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 31

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

o na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké nádoby, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 32

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 33

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny alebo skupín notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tejto skupiny či týchto skupín.

KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA NÁDOB VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 34

Dohľad nad trhom Únie a kontrola nádob vstupujúcich na trh Únie

článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na nádoby, na ktoré sa vzťahuje článok 1 tejto smernice.

Článok 35

Postup zaobchádzania s nádobami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že nádoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domácich zvierat alebo majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetnej nádoby vo vzťahu ku všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že nádoba nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tejto nádoby s uvedenými požiadavkami alebo stiahol nádobu z trhu alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými nádobami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nádoby na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť nádobu z daného trhu alebo ju spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej nádoby, údaje o pôvode nádoby, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

nádoba nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany domácich zvierat alebo majetku, alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušnej nádoby, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnej nádobe, ako napríklad stiahnutie nádoby z trhu.

Článok 36

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 35 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nádoby, ktorá nie je v súlade, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad nádoby sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normám uvedených v článku 35 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 37

Nádoby, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 35 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je nádoba v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domáce zvieratá alebo majetok, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušná nádoba pri uvedení na trh už nepredstavovala toto riziko, alebo aby túto nádobu stiahol z trhu alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými nádobami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušnej nádoby, pôvod a dodávateľský reťazec nádoby, povahu možného rizika a charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb alebo domácich zvierat alebo majetku okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 38

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 16 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby bolo umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo nebolo umiestnené;

d)

nápisy uvedené v bode 1 prílohy III neboli umiestnené alebo boli umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo bodom 1 prílohy III;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

f)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

g)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

h)

informácie uvedené v článku 6 ods. 6 alebo článku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

i)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 6 alebo článku 8.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia nádoby na trhu alebo zabezpečí jej spätné prevzatie alebo ju stiahne z trhu.

KAPITOLA 6

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre jednoduché tlakové nádoby. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

Článok 40

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 41

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu a/alebo uvedeniu do prevádzky nádob, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/105/ES a ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

Certifikáty vydané schválenými inšpekčnými orgánmi podľa smernice 2009/105/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.

Článok 42

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 19. apríla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2, článkami 6 až 41, s prílohou II a prílohou IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 43

Zrušenie

Smernica 2009/105/ES zmenená nariadením uvedeným v časti A prílohy V sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy V do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

článok 44

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 3, 4 a 5 a prílohy I a III sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

článok 45

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 3.2.2009, s. 41.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 12. Smernica 2009/105/ES je kodifikáciou smernice Rady 87/404/EHS z 25. júna 1987 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa jednoduchých tlakových nádob (Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 48).

(4)  Pozri prílohu V, časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY BEZPEČNOSTI

1.   Materiály

Materiály sa vyberú podľa účelu použitia nádob a v súlade s bodmi 1.1 až 1.4.

1.1.   Tlakové časti

Materiály používané na výrobu tlakových častí nádob sú:

a)

zvariteľné;

b)

tvárne a húževnaté, aby prípadné krehké porušenie materiálu pri najnižšej pracovnej teplote neviedlo k trieštivému ani krehkému lomu;

c)

odolné voči starnutiu.

V prípade oceľových nádob materiály navyše spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.1.1 a v prípade nádob z hliníka alebo hliníkovej zliatiny požiadavky uvedené v bode 1.1.2.

Sú doložené dokumentom z kontroly od výrobcu materiálu, ako je vymedzený v bode 3.1 písm. i) prílohy III.

1.1.1.   Oceľové nádoby

Nezliatinové ušľachtilé ocele musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a)

sú upokojené a dodávané v stave normalizačne žíhanom alebo v porovnateľnom stave;

b)

obsah uhlíka vo výrobku je nižší ako 0,25 % a obsah síry a fosforu je pri každom z týchto prvkov nižší ako 0,05 %;

c)

každý výrobok má tieto mechanické vlastnosti:

i)

najvyššia medza pevnosti v ťahu Rm,max je menšia ako 580 N/mm2;

ii)

ťažnosť po pretrhnutí je:

v prípade, že sa skúšobné vzorky odoberajú rovnobežne so smerom valcovania:

pri hrúbke ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

pri hrúbke < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %;

v prípade, že sa skúšobné vzorky odoberajú kolmo na smer valcovania:

pri hrúbke ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

pri hrúbke < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %;

iii)

priemerná hodnota vrubovej húževnatosti KCV pre tri pozdĺžne skúšobné vzorky nie je pri najnižšej pracovnej teplote menšia ako 35 J/cm2. Najviac jedna z týchto troch hodnôt môže by menšia ako 35 J/cm2, pričom nesmie byť nižšia ako 25 J/cm2. V prípade ocelí určených na používanie pri výrobe nádob, ktorých najnižšia pracovná teplota je nižšia ako – 10 °C a hrúbka steny prevyšuje 5 mm, sa táto vlastnosť musí skontrolovať.

1.1.2.   Hliníkové nádoby

Nelegovaný hliník má obsah hliníka najmenej 99,5 % a zliatiny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) preukazujú dostatočnú odolnosť proti medzikryštalickej korózii pri najvyššej pracovnej teplote.

Tieto materiály musia navyše spĺňať tieto požiadavky:

a)

sú dodávané v žíhanom stave;

b)

majú vo výrobku tieto mechanické vlastnosti:

najvyššia medza pevnosti v ťahu Rm,max neprevyšuje 350 N/mm2,

ťažnosť po pretrhnutí je:

A ≥ 16 %, ak sa skúšobná vzorka odoberá rovnobežne so smerom valcovania,

A ≥ 14 %, ak sa skúšobná vzorka odoberá kolmo na smer valcovania.

1.2.   Zváracie materiály

Zváracie materiály používané na zhotovenie zvarov na nádobe alebo zvarov nádoby sú vhodné pre zvárané materiály a zlučiteľné s nimi.

1.3.   Časti prispievajúce k pevnosti nádoby

Tieto časti (napr. skrutky a matice) je vyrobené z materiálov, ktoré sú špecifikované v bode 1.1 alebo z iných druhov ocele, hliníka alebo vhodnej hliníkovej zliatiny, zlučiteľných s materiálmi používanými na výrobu tlakových častí.

Tieto materiály majú pri najnižšej pracovnej teplote zodpovedajúcu ťažnosť po pretrhnutí a vrubovú húževnatosť.

1.4.   Beztlakové časti

Všetky beztlakové časti zváraných nádob sú z materiálov zlučiteľných s materiálmi častí, ku ktorým sú prizvárané.

2.   Navrhovanie nádoby

a)

Keď výrobca vytvára návrh nádoby, definuje, na aký účel bude slúžiť, a zvolí:

i)

najnižšiu pracovnú teplotu Tmin;

ii)

najvyššiu pracovnú teplotu Tmax;

iii)

najvyšší pracovný tlak PS.

Ak však zvolená najnižšia pracovná teplota bude vyššia ako – 10 °C, požiadavky na kvalitu materiálu musia byť zaručené pri teplote – 10 °C.

b)

Výrobca tiež vezme do úvahy tieto požiadavky:

i)

je daná možnosť kontroly vnútra nádob;

ii)

je daná možnosť vyprázdnenia nádob;

iii)

mechanické vlastnosti nádoby v priebehu celého jej používania na určené ciele sú zachované;

iv)

nádoby sú dostatočne chránené proti korózii, vzhľadom na účel ich použitia.

c)

Výrobca vezme do úvahy skutočnosť, že za podmienok predpokladaného používania:

i)

nádoby nie sú vystavované napätiam, ktoré by mohli pravdepodobne viesť k zhoršeniu ich bezpečnosti pri používaní;

ii)

vnútorný tlak trvale nepresahuje najvyšší pracovný tlak PS. Avšak nakrátko môže dôjsť k prekročeniu tlaku do 10 %.

d)

Obvodové a pozdĺžne zvarové spoje sú vyhotovené s plnými prievarmi alebo zvarmi s rovnocenným účinkom. Klenuté dná, s výnimkou dna pologuľatého, majú valcový lem.

2.1.   Hrúbka steny

Ak súčin PS × V neprevyšuje 3 000 bar.l, výrobca pre stanovenie hrúbky steny nádoby vyberie jednu z metód opísaných v bodoch 2.1.1 a 2.1.2; ak súčin PS × V je viac než 3 000 bar.l alebo ak najvyššia pracovná teplota presiahne 100 °C, táto hrúbka sa stanoví metódou opísanou v bode 2.1.1.

Avšak skutočná hrúbka steny valcovitej časti a dien nesmie byť menšia než 2 mm v prípade oceľových nádob a nie menšia ako 3 mm v prípade nádob z hliníka alebo hliníkovej zliatiny.

2.1.1.   Spôsob výpočtu

Najnižšia hrúbka tlakových častí sa vypočíta so zreteľom na veľkosť napätia a tieto ustanovenia:

a)

tlak vzatý do úvahy pri danom výpočte nie je menší ako zvolený najvyšší pracovný tlak PS;

b)

celkové dovolené membránové napätie nesmie presiahnuť nižšiu z hodnôt 0,6 ReT alebo 0,3 Rm. Na stanovenie dovoleného napätia výrobca použije nižšiu z hodnôt ReT a Rm garantovaných výrobcom materiálu.

Ak však valcovitá časť nádoby má jeden alebo viac pozdĺžnych zvarov, ktoré boli neboli vyhotovené plne automatickým spôsobom zvárania, hrúbka vypočítaná spôsobom uvedeným v prvom odseku sa vynásobí koeficientom 1,15.

2.1.2.   Experimentálna metóda

Hrúbka steny sa stanoví tak, aby umožňovala nádobám odolať pri teplote okolia takému tlaku, ktorý sa rovná najmenej päťnásobku najvyššieho pracovného tlaku, s trvalou obvodovou deformáciou nie väčšou ako 1 %.

3.   Výrobné postupy

Nádoby sú konštruované a podliehajú výrobným kontrolám v súlade s bodmi 2, 3 alebo 4 prílohy II.

3.1.   Príprava jednotlivých častí

Príprava jednotlivých častí (napr. tvarovaním, opracovaním hrán) nevedie k vzniku povrchových defektov alebo trhlín či zmien mechanických vlastností, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť nádob.

3.2.   Zvary tlakových častí

Vlastnosti zvarov a priľahlých tepelne ovplyvnených oblastí sú podobné vlastnostiam základných zvarovaných materiálov a sú bez akýchkoľvek povrchových alebo vnútorných chýb, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť nádob.

Zvary sú vyhotovené kvalifikovanými zváračmi alebo operátormi, ktorí majú potrebnú odbornú spôsobilosť, a v súlade so schválenými zváracími postupmi. Príslušné schvaľovanie a kvalifikačné skúšky vykonávajú notifikované orgány.

Výrobca okrem toho v priebehu výroby zabezpečuje stálu kvalitu zvarov uskutočnením príslušných skúšok pri použití adekvátnych postupov. O týchto skúškach vypracúva správy.

4.   Uvedenie nádob do prevádzky

Spolu s nádobami sa dodáva návod na použitie od výrobcu, ako je uvedené v bode 2 prílohy III.


PRÍLOHA II

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

1.   EÚ skúška typu (Modul B)

1.1.

EÚ skúška typu je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh nádoby a overuje a potvrdzuje, že technický návrh nádoby spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

1.2.

EÚ skúška typu sa vykonáva niektorým z týchto spôsobov v súlade s článkom 13:

posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby posúdením technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 1.3 a preskúšanie prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (výrobný typ),

posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 1.3 bez preskúšania prototypu nádoby (návrh typu).

1.3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Táto technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody nádoby s príslušnými požiadavkami tejto smernice a obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík.

V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie nádoby v miere, aká je potrebná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

i)

všeobecný opis nádoby;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty častí atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania nádoby;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v tejto smernici vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

vii)

návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III;

viii)

dokument opisujúci:

zvolené materiály,

zvolené postupy zvárania,

zvolené skúšky,

všetky príslušné detaily týkajúce sa návrhu nádoby;

d)

podľa potreby prototypy nádob, ktoré predstavujú plánovaný výrobok; notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie prototypy nádob, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy vhodnosti technického riešenia; v týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

V prípade skúšania prototypu nádoby technická dokumentácia obsahuje aj:

potvrdenia o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o uskutočnených previerkach a skúškach alebo opis navrhnutých kontrol.

1.4.

Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o nádobu:

1.4.1.

preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby.

Pokiaľ ide o prototyp nádoby, resp. nádob:

1.4.2.

overí, či prototypy nádoby, resp. nádob boli vyrobené v zhode s technickou dokumentáciou tak, aby sa mohli bezpečne používať za pracovných podmienok, pre ktoré je nádoba určená, a identifikuje prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

1.4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

1.4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné príslušné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici;

1.4.5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

1.5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 1.4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

1.6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených nádob so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky. Zároveň sú v ňom uvedené všetky podmienky, ktorým jeho vydanie podlieha, a je doplnený opismi a výkresmi nevyhnutnými na identifikáciu schváleného typu.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

1.7.

Notifikovaný orgán sa oboznamuje so všetkými zmenami vo všeobecne uznávanom vývoji, ktoré naznačujú, že schválený typ už možno nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu nádoby so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v tejto smernici alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

1.8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam takýchto certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

1.9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia nádoby na trh.

1.10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 1.3 a splniť povinnosti uvedené v bodoch 1.7 a 1.9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

2.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (Modul C1)

2.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2.2, 2.3 a 2.4 a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje aj:

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokumenty z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o vykonaných previerkach a skúškach;

b)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a s početnosťou ich uskutočnenia;

c)

certifikát EÚ skúšky typu.

2.3.   Skúšky nádob

2.3.1.

Pre každú jednotlivo vyrobenú nádobu notifikovaný orgán vykoná zodpovedajúce previerky a skúšky, aby overil zhodu nádoby s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a so zodpovedajúcimi požiadavkami tejto smernice v súlade s týmito bodmi:

a)

výrobca predloží svoje nádoby vo forme jednotných sérií a prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný postup zabezpečoval jednotnosť všetkých vyrobených sérií;

b)

pri skúšaní série notifikovaný orgán zabezpečí, aby nádoby boli vyrobené a skontrolované v súlade s technickou dokumentáciou, a vykoná hydrostatickú alebo pneumatickú skúšku rovnakého účinku na každej nádobe v sérii pod tlakom Ph, ktorý sa rovná 1,5-násobku tlaku uvedeného v návrhu nádoby, aby bolo možné skontrolovať jej pevnosť. Vykonanie pneumatickej skúšky sa riadi bezpečnostnými postupmi prijatými tým členským štátom, v ktorom sa daná skúška uskutočňuje;

c)

okrem toho notifikovaný orgán vykoná na želanie výrobcu skúšky na skúšobných vzorkách vybraných buď zo skúšobnej vzorky, ktorá predstavuje vyrobený typ, alebo z nádoby, aby bolo možné preskúmať kvalitu zvaru. Tieto skúšky sa vykonávajú na pozdĺžnych zvaroch. Ak je však použitá odlišná technika zvarov pre pozdĺžne a obvodové zvary, skúšky sa zopakujú na obvodových zvaroch;

d)

pre nádoby podliehajúce experimentálnej metóde uvedenej v bode 2.1.2 prílohy I sa skúšky na skúšobných vzorkách nahradia hydrostatickou skúškou na piatich náhodne vybraných nádobách z každej série, aby sa skontrolovalo, či vyhovujú základným požiadavkám bezpečnosti stanoveným v bode 2.1.2 prílohy I;

e)

v prípade prijatých sérií notifikovaný orgán umiestni alebo dá pokyn na umiestnenie svojho identifikačného čísla na každú nádobu a vyhotoví písomný certifikát zhody týkajúci sa vykonaných skúšok. Všetky nádoby v sérii sa môžu uviesť na trh, s výnimkou tých, ktoré nevyhoveli hydrostatickej alebo pneumatickej skúške;

f)

v prípade zamietnutia série notifikovaný orgán prijme primerané opatrenia na zabránenie uvedenia takejto série na trh. V prípade často opakovaných zamietnutí sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie;

g)

výrobca je pripravený na požiadanie príslušných orgánov predložiť certifikáty zhody od notifikovaného orgánu uvedené v písmene e).

2.3.2.

Notifikovaný orgán poskytne členskému štátu, ktorý ho notifikoval, a na požiadanie ďalším notifikovaným orgánom, ostatným členským štátom a Komisii kópiu certifikátu zhody, ktorý vypracoval.

2.3.3.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tohto orgánu.

2.4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

2.4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

2.4.2.

Výrobca vydá pre každý typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

2.4.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

2.5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 2.4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

3.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom v náhodných intervaloch (Modul C2)

3.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom v náhodných intervaloch je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 3.2, 3.3 a 3.4 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.2.   Výroba

3.2.1.

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.2.2.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje aj:

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o vykonaných previerkach a skúškach;

b)

certifikát EÚ skúšky typu;

c)

dokumentáciu opisujúcu výrobné postupy a všetky vopred stanovené systematické opatrenia na zabezpečenie zhody nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu.

Notifikovaný orgán pred dátumom začatia výroby preskúma túto dokumentáciu s cieľom potvrdiť jej zhodu s certifikátom EÚ skúšky typu.

3.2.3.

Dokumentácia uvedená v bode 3.2.2 písm. c) obsahuje:

a)

opis výrobných a skúšobných prostriedkov vhodných na zhotovenie nádob;

b)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a početnosťou ich uskutočnenia;

c)

záväzok vykonať previerky a skúšky v súlade s inšpekčnými podkladmi a vykonať hydrostatickú skúšku, alebo na základe súhlasu členského štátu pneumatickú skúšku každej vyrobenej nádoby pri skúšobnom tlaku rovnajúcom sa 1,5-násobku konštrukčného tlaku; zodpovednosť za vykonanie týchto previerok a skúšok nesú kvalifikovaní pracovníci nezávislí od pracovníkov z výroby a o ich výsledkoch sa vypracuje správa;

d)

adresy výrobných a skladových priestorov a dátum začatia výroby.

3.3.   Skúšky nádob

Skúšky nádob vykoná alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán na náhodných vzorkách v náhodných intervaloch stanovených týmto orgánom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol nádoby, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť nádob a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných nádob, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem, a/alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách na kontrolu zhody nádoby s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Notifikovaný orgán tiež zabezpečí, aby výrobca skutočne kontroloval sériovo vyrábané nádoby v súlade s bodom 3.2.3 písm. c).

V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaný orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný postup nádoby vykonáva v rámci prijateľných hodnôt, s cieľom zabezpečiť zhodu nádoby.

Notifikovaný orgán poskytne členskému štátu, ktorý ho notifikoval, a na požiadanie ďalším notifikovaným orgánom, ostatným členským štátom a Komisii kópiu inšpekčnej správy, ktorú vypracoval.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tohto orgánu.

3.4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

3.4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

3.4.2.

Výrobca vydá pre každý typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

3.4.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

3.5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3.4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

4.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (Modul C)

4.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 4.2 a 4.3 a zaručuje a vyhlasuje, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných nádob so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu, ktorý vydal certifikát EÚ skúšky typu, všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov;

b)

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby;

c)

správu o uskutočnených previerkach a skúškach;

d)

dokumentáciu opisujúcu výrobné postupy a všetky vopred stanovené systematické opatrenia na zabezpečenie zhody nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu.

Táto dokumentácia obsahuje:

i)

opis výrobných a skúšobných prostriedkov vhodných na zhotovenie nádob;

ii)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a početnosťou ich uskutočnenia;

iii)

záväzok vykonať previerky a skúšky v súlade s inšpekčnými podkladmi a vykonať hydrostatickú skúšku, alebo na základe súhlasu členského štátu pneumatickú skúšku každej vyrobenej nádoby pri skúšobnom tlaku rovnajúcom sa 1,5-násobku konštrukčného tlaku; zodpovednosť za vykonanie týchto previerok a skúšok nesú kvalifikovaní pracovníci nezávislí od pracovníkov z výroby a o ich výsledkoch sa vypracuje správa;

iv)

adresy výrobných a skladových priestorov a dátum začatia výroby.

Notifikovaný orgán ešte pred dňom začatia akejkoľvek výroby preskúma túto dokumentáciu, aby mohol osvedčiť jej zhodu s certifikátom EÚ skúšky typu.

4.3.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.3.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.3.2.

Výrobca vydá pre typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

4.3.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

4.4.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4.3 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA III

NÁPISY, NÁVOD NA POUŽITIE, DEFINÍCIE A SYMBOLY

1.   Označenie CE a nápisy

1.1.

Nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l musia byť označené označením CE uvedeným v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 765/2008 a posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo umiestnené označenie CE.

1.2.

Na nádobách alebo ich štítkoch s údajmi sú uvedené aspoň tieto údaje:

a)

najvyšší pracovný tlak (PS v baroch);

b)

najvyššia pracovná teplota (Tmax v °C);

c)

najnižšia pracovná teplota (Tmin v °C);

d)

objem nádoby (V v l);

e)

meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobcu;

f)

označenie typu a série alebo šarže nádoby.

1.3.

Ak sa použije štítok s údajmi, je navrhnutý tak, aby sa nemohol opakovane použiť a obsahuje prázdne miesto pre poskytnutie ďalších informácií.

2.   Návod na použitie a bezpečnostné informácie

Návod na použitie obsahuje tieto informácie:

a)

podrobnosti uvedené v bode 1.2 s výnimkou výrobného čísla nádoby alebo šarže;

b)

určené použitie nádoby;

c)

požiadavky na údržbu a inštaláciu z hľadiska bezpečnosti nádoby.

3.   Vymedzenie pojmov a symboly

3.1.   Vymedzenie pojmov

a)

Výpočtový tlak „P“ je pretlak zvolený výrobcom a používaný na stanovenie hrúbky tlakových častí nádoby.

b)

Najvyšší pracovný tlak „PS“ je najvyšší pretlak, ktorý možno vyvinúť za normálnych podmienok používania nádoby.

c)

Najnižšia pracovná teplota Tmin je najnižšia stabilizovaná teplota v stene nádoby za normálnych podmienok používania.

d)

Najvyššia pracovná teplota Tmax je najvyššia stabilizovaná teplota, ktorú môže dosiahnuť stena nádoby za normálnych podmienok používania.

e)

Medza pevnosti „ReT“ je ktorákoľvek z uvedených hodnôt dosiahnutých pri najvyššej pracovnej teplote Tmax:

i)

horná medza klzu ReH pri materiáloch s dolnou a hornou medzou klzu;

ii)

0,2 % dohodnutej medze tesnosti Rp0,2;

iii)

1,0 % dohodnutej medze tesnosti Rp1,0 v prípade nelegovaného hliníka.

f)

Skupiny nádob

Nádoby tvoria tú istú skupinu, ak sa od prototypu odlišujú len svojím priemerom, za predpokladu, že vyhovujú prípustným požiadavkám podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 prílohy I, a/alebo dĺžkou svojej valcovitej časti s týmito obmedzeniami:

i)

keď prototyp má okrem klenutých dien aj jeden alebo viac lubov valcovej časti plášťa, varianty skupiny majú najmenej jeden lub valcovej časti plášťa;

ii)

keď prototyp je tvorený iba dvoma klenutými dnami, varianty skupiny nemajú valcovú časť plášťa.

Odchýlky v dĺžke zapríčiňujúce, že sa rozmiestnenie hrdiel a/alebo otvorov mení, sú zobrazené na výkrese každého variantu skupiny.

g)

Séria nádob pozostáva najviac z 3 000 nádob rovnakého typu.

h)

V zmysle tejto smernice ide o sériovú výrobu vtedy, ak je v priebehu stanoveného časového úseku v nepretržitom výrobnom procese vyrobená viac ako jedna nádoba rovnakého typu podľa jedného návrhu a za použitia rovnakých výrobných postupov.

i)

Dokument z kontroly: doklad, ktorým výrobca materiálov osvedčuje, že dodané výrobky spĺňajú požiadavky objednávky, a v ktorom uvádza výsledky rutinných kontrolných skúšok vo výrobni, najmä chemického zloženia a mechanických vlastností, uskutočnených na výrobkoch, ktoré boli vyrobené rovnakým výrobným postupom ako dodávka, pričom skúšky nemusia byť robené priamo na dodaných výrobkoch.

3.2.   Symboly

A

ťažnosť po pretrhnutí (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

ťažnosť po pretrhnutí (Lo = 80 mm)

%

KCV

vrubová húževnatosť

J/cm2

P

výpočtový tlak

Bar

PS

najvyšší pracovný tlak

Bar

Ph

hydrostatický alebo pneumatický skúšobný tlak

Bar

Rp0,2

dohovorená medza klzu pri 0,2 % trvalom predĺžení

N/mm2

ReT

medza pevnosti pri najvyššej pracovnej teplote

N/mm2

ReH

horná medza klzu

N/mm2

Rm

pevnosť v ťahu

N/mm2

Rm, max

najvyššia pevnosť v ťahu

N/mm2

Rp1,0

dohovorená medze klzu pri 1,0 % trvalom predĺžení

N/mm2

Tmax

najvyššia pracovná teplota

°C

Tmin

najnižšia pracovná teplota

°C

V

objem nádoby

L


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Nádoba/typ nádoby (číslo výrobku, typu, šarže alebo série):

2.

Meno a adresa výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia nádoby umožňujúca vysledovateľnosť; ak je to potrebné na identifikáciu nádoby, môže zahŕňať obrázok):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis kroku) a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí prideliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušená smernica a jej zmena

(v zmysle článku 43)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/105/ES

(Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 12).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. j).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania smerníc uvedené v časti B prílohy IV k smernici 2009/105/ES

(v zmysle článku 43)

Smernica

Lehoty na transpozíciu

Dátum uplatňovania

87/404/EHS

31. december 1989

1. júl 1990 (1)

90/488/EHS

1. júl 1991

93/68/EHS

30. jún 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V súlade s článkom 18 ods. 2 tretím pododsekom smernice 87/404/EHS členské štáty do 1. júla 1992 povolia uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky nádob, ktoré zodpovedajú predpisom platným na ich území pred 1. júlom 1990.

(2)  V súlade s článkom 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS členské štáty do 1. januára 1997 povolia uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky výrobkov, ktoré sú v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995.


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2009/105/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 úvodná časť

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 písm. a)

článok 1 ods. 1 písm. a) až e)

článok 1 ods. 3) písm. b)

článok 2

článok 3

článok 2

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 12

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 13

článok 9

článok 10

článok 11 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 3

príloha II, bod 2.3

článok 12

článok 13 ods. 1

príloha II, bod 3.2.1

článok 13 ods. 2

príloha II, bod 3.2.2

článok 13 ods. 3

článok 14

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17

článok 18

článok 19

článok 20

článok 21

článok 22

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

článok 15

článok 16

článok 17

článok 34

článok 35

článok 36

článok 37

článok 38

článok 39

článok 40

článok 41

článok 18

článok 42 ods. 2

článok 42 ods. 1

článok 19

článok 43

článok 20

článok 44

článok 21

článok 45

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II, body 1, 2 a 4

príloha III

príloha II, bod 3

príloha II, bod 1.3 písm. c), body 2.2, 3.2.2 a bod 4.2 písm. a), b) a c)

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I k rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/79


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (3) je potrebné vykonať viacero zmien. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (4), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (5) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie uvedených právnych predpisov. Smernica 2004/108/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Členské štáty by mali byť zodpovedné za zabezpečenie ochrany rádiokomunikácií vrátane príjmu rádiového vysielania a rádioamatérskych služieb prevádzkovaných v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), sietí na dodávku elektrickej energie a telekomunikačných sietí, ako aj na ne pripojených prístrojov pred elektromagnetickým rušením.

(5)

Vnútroštátne predpisy zabezpečujúce ochranu pred elektromagnetickým rušením je potrebné harmonizovať, aby sa zabezpečil voľný pohyb elektrických a elektronických prístrojov bez toho, aby sa znížila opodstatnená úroveň ochrany v členských štátoch.

(6)

Táto smernica sa vzťahuje na výrobky, ktoré sa novo uvádzajú na trh Únie. To znamená, že ide buď o úplne nové výrobky od výrobcu usadeného v Únii, alebo o výrobky, či už nové, alebo použité, dovezené z tretej krajiny.

(7)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(8)

Táto smernica by sa mala vzťahovať na prístroje aj na pevné inštalácie. Pre oboje by sa však mala prijať samostatná úprava, pretože prístroj sa môže voľne pohybovať v rámci Únie, zatiaľ čo pevné inštalácie sa inštalujú na stále používanie na vopred určenom mieste ako sústava rôznych typov prístrojov, prípadne iných zariadení. Zloženie a funkcia takýchto inštalácií vo väčšine prípadov zodpovedajú osobitným potrebám ich prevádzkovateľov.

(9)

Pokiaľ táto smernica upravuje prístroje, mala by sa uplatňovať na dokončené prístroje, ktoré sú uvedené na trh. Niektoré súčiastky alebo podzostavy sa za určitých podmienok považujú za prístroje, ak sú dostupné koncovému užívateľovi.

(10)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, keďže tie už upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (6). Požiadavky elektromagnetickej kompatibility dosahujú v obidvoch smerniciach rovnakú úroveň ochrany.

(11)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na lietadlá ani zariadenia určené na montáž do lietadiel, keďže tie podliehajú osobitným predpisom Únie alebo medzinárodným pravidlám o elektromagnetickej kompatibilite.

(12)

Predmetom úpravy tejto smernice by nemali byť zariadenia, ktoré sú svojou povahou neškodné z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

(13)

Predmetom úpravy tejto smernice by nemala byť bezpečnosť zariadení, pretože tá je predmetom úpravy osobitných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

(14)

Výrobcovia zariadení určených na pripojenie k sieťam by mali tieto zariadenia konštruovať tak, aby pri používaní za normálnych prevádzkových podmienok nedošlo k neprijateľnému zhoršeniu služieb. Prevádzkovatelia sietí by mali konštruovať svoje siete tak, aby predchádzanie neprijateľnému zhoršeniu služieb nepredstavovalo neprimeranú záťaž pre výrobcov zariadení, ktoré sa k sieťam pripájajú. Európske normalizačné organizácie by pri vývoji harmonizovaných noriem mali náležite zohľadniť tento cieľ (vrátane kumulatívnych účinkov príslušných typov elektromagnetických javov).

(15)

Ochrana pred elektromagnetickým rušením si vyžaduje, aby sa uložili povinnosti rôznym hospodárskym subjektom. Tieto povinnosti by sa mali uplatňovať spravodlivo a účinne s cieľom dosiahnuť túto ochranu.

(16)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad prístroja s touto smernicou v závislosti od svojej postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ktoré sú predmetom tejto smernice, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(17)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba prístroje, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(18)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(19)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(20)

Je potrebné zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito prístrojmi príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad prístrojov, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také prístroje, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie prístrojov a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(21)

Pri uvádzaní prístroja na trh by každý dovozca mal uviesť na prístroji svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha prístroja. Patria k nim prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na prístroj.

(22)

Distribútor sprístupní prístroj na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s prístrojom nebude mať negatívny vplyv na súlad tohto prístroja.

(23)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie prístroj na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví prístroj takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(24)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetného prístroja.

(25)

Zabezpečenie vysledovateľnosti prístroja v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti prístroja uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom zistiť hospodársky subjekt zodpovedný za uvedenie nevyhovujúcich prístrojov na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali prístroj, alebo ktorým prístroj dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(26)

Pevné inštalácie vrátane veľkých strojov a sietí môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ním môžu byť ovplyvňované. Medzi pevnými inštaláciami a prístrojom môže byť rozhranie a elektromagnetické rušenie vytvárané pevnými inštaláciami môže ovplyvňovať prístroj a naopak. Z hľadiska elektromagnetickej kompatibility je nepodstatné, či elektromagnetické rušenie vytvára prístroj, alebo pevná inštalácia. S ohľadom na to by pevné inštalácie a prístroj mali podliehať dôslednej a komplexnej úprave základných požiadaviek.

(27)

Táto smernica by sa mala obmedziť na vyjadrenie základných požiadaviek. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody je potrebné stanoviť predpoklad zhody zariadenia, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (7). Harmonizované normy odzrkadľujú všeobecne uznávaný súčasný stav, pokiaľ ide o elektromagnetickú kompatibilitu v Únii.

(28)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(29)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že prístroje sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad-hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(30)

Povinnosť posúdenia zhody si od výrobcu vyžaduje, aby vykonal posúdenie elektromagnetickej kompatibility prístroja, ktoré bude založené na príslušných javoch, s cieľom zistiť, či spĺňa základné požiadavky tejto smernice.

(31)

Ak je prístroj schopný vytvárať rôzne zostavy, posúdenie elektromagnetickej kompatibility by malo potvrdiť, či prístroj spĺňa základné požiadavky v zostavách, ktoré výrobca považuje za predvídateľné na bežné použitie pre daný účel. V takýchto prípadoch by malo stačiť vykonať posúdenie na základe zostavy, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobovať najväčšie rušenie, a zostavy, ktorá je na rušenie najcitlivejšia.

(32)

Posudzovanie zhody prístroja uvedeného na trh, ktorý má byť súčasťou danej pevnej inštalácie a ktorý nie je sprístupnený na trhu samostatne od pevnej inštalácie, ktorej má byť súčasťou, nie je vhodné. Takýto prístroj by preto mal byť vyňatý z postupov posudzovania zhody, ktoré sa za bežných okolností pri tomto prístroji uplatňujú. Takýto prístroj by však nemal narušiť zhodu pevnej inštalácie, ktorej je súčasťou. Ak sa má prístroj začleniť do viacero rovnakých pevných inštalácií, na zabezpečenie výnimky z postupu posudzovania zhody by mala stačiť identifikácia charakteristík elektromagnetickej kompatibility týchto inštalácií.

(33)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode prístroja s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(34)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie mali byť k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(35)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda prístroja, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označovanie CE riadi, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(36)

V dôsledku špecifických vlastností nemusia mať pevné inštalácie umiestnené označenie „CE“ ani EÚ vyhlásenie o zhode.

(37)

Jeden z postupov posudzovania zhody stanovených v tejto smernici si vyžaduje zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(38)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2004/108/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby boli Komisii oznámené, nestačia na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(39)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(40)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(41)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(42)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(43)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s prístrojmi, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(44)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(45)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr, než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(46)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(47)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na prístroje sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(48)

V smernici 2004/108/ES sa už stanovuje postup v súvislosti s ochranným postupom. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci postup v súvislosti s ochranným postupom, aby bol účinnejší a využíval odborné skúsenosti členských štátov.

(49)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré sa zamýšľajú prijať v súvislosti s prístrojmi predstavujúcimi riziko z hľadiska ochrany verejného záujmu, ktoré sú predmetom tejto smernice. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konať skôr v súvislosti s týmito prístrojmi.

(50)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(51)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(52)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(53)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(54)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie, iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu a prípadne pozvanie zúčastniť sa na týchto schôdzach.

(55)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi a v súvislosti s nevyhovujúcimi prístrojmi opodstatnené, alebo nie.

(56)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(57)

Je preto potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky prístroj, ktorý už bol uvedený na trh v súlade so smernicou 2004/108/ES, bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať prístroj, ktorý už bol uvedený na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(58)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie fungovania vnútorného trhu vyžadovaním zhody zariadenia s primeraným stupňom elektromagnetickej kompatibility, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(59)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice 2004/108/ES.

(60)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov jej uplatňovania uvedených v prílohe V,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica upravuje elektromagnetickú kompatibilitu zariadení. Jej cieľom je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu tým, že si vyžaduje, aby zariadenia boli v súlade s primeraným stupňom elektromagnetickej kompatibility.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zariadenia vymedzené v článku 3.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 1999/5/ES;

b)

výrobky leteckej techniky, časti a zariadenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (9);

c)

rádiové zariadenia, ktoré používajú rádioamatéri, v zmysle Rádiokomunikačného poriadku prijatého v rámci Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (10), pokiaľ dané zariadenia nie sú sprístupnené na trhu;

d)

zariadenia, ktoré majú svojou podstatou také fyzikálne vlastnosti, že:

i)

nie sú schopné vytvárať elektromagnetické emisie alebo prispievať k elektromagnetickým emisiám, ktoré presahujú úroveň umožňujúcu rádiovým, telekomunikačným a iným zariadeniam pracovať v súlade so zamýšľaným účelom, a

ii)

fungujú bez neprijateľného zhoršenia za prítomnosti elektromagnetického rušenia, ktoré je bežné s ohľadom na ich zamýšľané použitie;

e)

hodnotiace súpravy vyrábané na mieru pre profesionálov výlučne na použitie vo výskumných a vývojových zariadeniach na tieto účely.

Na účely prvého pododseku písm. c) sa stavebnice súčiastok určené na montáž pre rádioamatérov a zariadenia sprístupnené na trhu a modifikované rádioamatérmi na vlastnú potrebu rádioamatérmi nepovažujú za zariadenia sprístupnené na trhu.

3.   Ak sú základné požiadavky stanovené v prílohe I pre zariadenia uvedené v odseku 1 celkom alebo čiastočne podrobnejšie ustanovené inými právnymi predpismi Únie, táto smernica sa neuplatňuje alebo sa prestane uplatňovať pre dané zariadenia, pokiaľ ide o takéto požiadavky, odo dňa vykonávania týchto právnych predpisov Únie.

4.   Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie ani vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť zariadení.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zariadenie“ znamená každý prístroj alebo pevnú inštaláciu;

2.

„prístroj“ znamená každý dokončený prístroj alebo kombináciu prístrojov, ktorá bola sprístupnená na trhu ako jeden funkčný celok, ktoré sú určené pre koncového užívateľa a ktoré môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže takéto rušenie ovplyvniť;

3.

„pevná inštalácia“ znamená špecifickú kombináciu niekoľkých typov prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktoré sú zostavené, nainštalované a určené na stále používanie na vopred určenom mieste;

4.

„elektromagnetická kompatibilita“ znamená schopnosť zariadenia uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí;

5.

„elektromagnetické rušenie“ znamená akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť fungovanie zariadenia; elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prenosovom prostredí;

6.

„odolnosť“ znamená schopnosť zariadenia fungovať v súlade so zamýšľaným účelom bez zhoršenia fungovania v prítomnosti elektromagnetického rušenia;

7.

„bezpečnostné účely“ sú účely ochrany ľudského života alebo majetku;

8.

„elektromagnetické prostredie“ znamená všetky elektromagnetické javy pozorovateľné v danom mieste;

9.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka prístroja určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti či už odplatne, alebo bezodplatne;

10.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie prístroja na trhu Únie;

11.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába prístroj alebo ktorá dáva takýto prístroj navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto prístroj na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

12.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

13.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza prístroj z tretej krajiny na trh Únie;

14.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje prístroj na trhu;

15.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

16.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí zariadenie spĺňať;

17.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

18.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

19.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

20.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky tejto smernice týkajúce sa prístroja;

21.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

22.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia prístroja, ktorý sa už sprístupnil konečnému užívateľovi;

23.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu prístroja v dodávateľskom reťazci na trhu;

24.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

25.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že prístroj je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

2.   Na účely tejto smernice sa za prístroj považujú:

1.

„súčiastky“ alebo „podzostavy“ určené na začlenenie do prístroja koncovým užívateľom, ktoré môžu zapríčiniť elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže byť týmto rušením ovplyvnené;

2.

„prenosné inštalácie“ vymedzené ako kombinácia prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktorá je určená na prenášanie a na prevádzkovanie na rôznych miestach.

Článok 4

Sprístupnenie na trhu a/alebo uvedenie do prevádzky

Členské štáty podniknú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že zariadenia sa sprístupnia na trh a/alebo uvedú do prevádzky iba v prípade, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určené účely zodpovedajú tejto smernici.

Článok 5

Voľný pohyb zariadení

1.   Členské štáty na svojom území nebránia z dôvodov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou sprístupneniu tých zariadení, ktoré sú v súlade s touto smernicou, na trh a/alebo ich uvedeniu do prevádzky.

2.   Bez ohľadu na požiadavky tejto smernice môžu jednotlivé členské štáty uplatňovať tieto osobitné opatrenia týkajúce sa uvedenia zariadení do prevádzky alebo ich používania:

a)

opatrenia na vyriešenie existujúceho alebo predpokladaného problému v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou na konkrétnom mieste;

b)

opatrenia prijaté z bezpečnostných dôvodov na ochranu verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích alebo vysielacích staníc, ak sa používajú na bezpečnostné účely pri presne vymedzených pomeroch v spektre.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (11), členské štáty oznámia tieto osobitné opatrenia Komisii a ostatným členským štátom.

Osobitné opatrenia, ktoré boli akceptované, uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Členské štáty nesmú brániť vystavovaniu a/ani predvádzaniu zariadení, ktoré nevyhovujú požiadavkám tejto smernice, na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo podobných podujatiach, ak viditeľné označenie zreteľne udáva, že takéto zariadenie nesmie byť sprístupnené na trhu a/ani uvedené do prevádzky, pokiaľ nebude uvedené do súladu s touto smernicou. Predvádzanie sa môže uskutočniť, iba ak sa prijali potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo elektromagnetickému rušeniu.

Článok 6

Základné požiadavky

Zariadenia musia spĺňať základné požiadavky ustanovené v prílohe I.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 7

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojich prístrojov na trh zabezpečia, aby boli tieto prístroje navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

2.   Výrobcovia vypracúvajú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II alebo v prílohe III a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 14.

Ak sa týmto postupom preukáže, že prístroj spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na prístroj umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia prístroja na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo v parametroch prístroja a zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda prístroja, sa náležite zohľadnia.

5.   Výrobcovia zabezpečujú, aby bolo na prístrojoch, ktoré uviedli na trh, umiestnené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu prístroja, alebo ak to rozmer či povaha prístroja neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii prístroja.

6.   Výrobcovia buď na prístroji, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii k prístroju uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k prístroju dodaný návod na použitie a informácie uvedené v článku 18 v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Tento návod na použitie a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prístroj, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia nevyhnutné na uvedenie prístroja do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že prístroj predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol prístroj sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody prístroja s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje prístroj, ktorý uviedli na trh.

Článok 8

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v článku 7 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia prístroja na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody prístroja;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje prístroj, na ktorý sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 9

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba prístroj, ktorý je v súlade.

2.   Pred uvedením prístroja na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na prístroji bolo umiestnené označenie CE, aby s prístrojom bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a ods. 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že prístroj nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie uviesť prístroj na trh, pokiaľ tento prístroj nebude v zhode. Navyše ak prístroj predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia buď na prístroji alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii k prístroju uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na akej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol k prístroju dodaný návod na použitie a informácie uvedené v článku 18 v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za prístroj zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jeho súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

6.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prístroj, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tohto prístroja do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že prístroj predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol prístroj sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

7.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia prístroja na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody prístroja v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje prístroj, ktorý uviedli na trh.

Článok 10

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní prístroja na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením prístroja na trhu distribútori overia, či je na prístroji umiestnené označenie CE, či je spolu s prístrojom dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a informácie uvedené v článku 18 v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa prístroj sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a ods. 6 a v článku 9 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že prístroj nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie sprístupniť prístroj na trhu, pokiaľ tento prístroj nebude v zhode. Navyše ak prístroj predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za prístroj zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jeho zhodu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prístroj, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tohto prístroja do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že prístroj predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol prístroj sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody prístroja. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje prístroj, ktorý sprístupnili na trhu.

Článok 11

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 7, ak uvedie prístroj na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví prístroj, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad prístroja s touto smernicou.

Článok 12

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal prístroj;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému prístroj dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bol dodaný prístroj, a počas 10 rokov po tom, čo dodali prístroj.

KAPITOLA 3

ZHODA ZARIADENÍ

Článok 13

Predpoklad zhody zariadenia

Zariadenia, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 14

Postupy posudzovania zhody pre prístroje

Zhoda prístroja so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I sa preukazuje jedným z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

vnútorná kontrola výroby stanovená v prílohe II;

b)

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby stanovená v prílohe III.

Výrobca sa môže rozhodnúť, že obmedzí uplatňovanie postupu uvedeného v prvom odseku písm. b) na niektoré aspekty základných požiadaviek za predpokladu, že na ostatné aspekty základných požiadaviek sa uplatňuje postup uvedený v prvom odseku písm. a).

Článok 15

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek uvedených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohách II a III a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa prístroj uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na prístroj vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad prístroja s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 16

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 17

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.   Označenie CE sa na prístroj alebo jeho štítok umiestňuje viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha prístroja neumožňuje alebo neodôvodňuje, toto označenie sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.

2.   Označenie CE sa umiestňuje pred uvedením prístroja na trh.

3.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

Článok 18

Informácie o používaní prístroja

1.   K prístroju sa pripoja informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré sa musia vykonať pri montáži, inštalácii, údržbe alebo používaní prístroja, aby sa zabezpečilo, že bude po uvedení do prevádzky spĺňať základné požiadavky stanovené v bode 1 prílohy I.

2.   Prístroj, ktorého súlad so základnými požiadavkami stanovenými v bode 1 prílohy I nie je zabezpečený v obytných zónach, musí byť sprevádzaný jasným vyznačením takéhoto obmedzenia použitia, prípadne aj na obale.

3.   Údaje potrebné na používanie prístroja v súlade s účelom, na ktorý je určený, sú uvedené v návode na obsluhu priloženému k prístroju.

Článok 19

Pevné inštalácie

1.   Prístroj, ktorý bol sprístupnený na trhu a ktorý možno začleniť do pevnej inštalácie, podlieha všetkým príslušným ustanoveniam týkajúcim sa prístrojov, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

Požiadavky článkov 6 až 12 a článkov 14 až 18 však nie sú záväzné v prípade prístrojov, ktoré sú určené na začlenenie do určitej pevnej inštalácie a nie sú inak sprístupnené na trhu.

V takýchto prípadoch sprievodná dokumentácia slúži na identifikáciu pevnej inštalácie a charakteristík elektromagnetickej kompatibility tejto inštalácie a uvádza opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri začlenení prístroja do pevnej inštalácie, aby nebola dotknutá zhoda uvedenej inštalácie. Takisto obsahuje informácie uvedené v článku 7 ods. 5 a 6 a v článku 9 ods. 3.

Osvedčené technické postupy uvedené v bode 2 prílohy I sa dokumentujú a dokumentáciu uchováva zodpovedná osoba alebo zodpovedné osoby počas celého obdobia prevádzkovania pevnej inštalácie pre potreby kontroly zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

2.   Ak sa vyskytnú pochybnosti o súlade pevnej inštalácie s požiadavkami tejto smernice, najmä ak sú sťažnosti na rušenie, ktoré spôsobuje, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu žiadať preukázanie súladu pevnej inštalácie s požiadavkami smernice a podľa potreby dať podnet na preverenie.

Ak sa zistí nesúlad inštalácie s požiadavkami smernice, príslušné orgány stanovia vhodné opatrenia na to, aby sa pevná inštalácia uviedla do súladu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

3.   Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na identifikáciu osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie s príslušnými základnými požiadavkami.

KAPITOLA 4

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 20

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 21

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 26.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 22. Navyše musí tento orgán prijať opatrenia, aby bola pokrytá zodpovednosť, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán preberá plnú zodpovednosť za úlohy vykonané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 22

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 23

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 24

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou stranou, nezávislou od organizácie alebo prístroja, ktorý posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby prístrojov, ktoré posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu prístrojov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných prístrojov, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo ich použitie na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby ani konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto prístrojov, ani nezastupujú strany zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečujú, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa prílohy III a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy, pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu prístroja, v súvislosti s ktorým bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri prístroji a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a mať prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek stanovených v prílohe I, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

potrebnú spôsobilosť na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy III alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 25

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 24 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 26

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 24, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti sa môžu vykonávať subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy III.

Článok 27

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a prístroja, v súvislosti s ktorým orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 24.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytuje notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 24.

Článok 28

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 24.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočňujú prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobné informácie o činnostiach posudzovania zhody, module alebo moduloch posudzovania zhody, príslušnom prístroji a príslušnom potvrdení odbornej spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčeniach o akreditácii uvedenom v článku 27 ods. 2, notifikujúci orgán poskytuje Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 24.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa certifikát o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúce orgány oznamujú Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 29

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 30

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 24 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 31

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrenia.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 32

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe III.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov.

Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri prístroji a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby bol prístroj v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe I alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že prístroj prestal byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 33

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných subjektov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 34

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán o:

a)

každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké prístroje, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na žiadosť i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 35

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 36

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme fóra notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tohto fóra.

KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA PRÍSTROJOV VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP

Článok 37

Dohľad nad trhom Únie a kontrola prístrojov vstupujúcich na trh Únie

Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na prístroje.

Článok 38

Postup zaobchádzania s prístrojmi, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že prístroj, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre aspekty ochrany verejného záujmu, ktoré sú predmetom tejto smernice, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného prístroja vo vzťahu k všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že prístroj nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto prístroja s uvedenými požiadavkami alebo stiahol prístroj z trhu, alebo ho spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti s dotknutým prístrojom, ktorý sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie prístroja na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť prístroj z daného trhu, alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho prístroja, údaje o pôvode prístroja, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

prístroj nespĺňa požiadavky týkajúce sa aspektov ochrany verejného záujmu stanovené v tejto smernici alebo

b)

nedostatkami v rámci harmonizovaných noriem uvedených v článku 13, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.

6.   Iné členské štáty ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného prístroja, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému prístroju, ako napríklad stiahnutie prístroja z trhu.

Článok 39

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 38 ods. 3 a 4 vznesené námietky proti opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je, alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia prístroja, ktorý nie je v súlade, z ich vnútroštátnych trhov a informujú o tom zodpovedajúcim spôsobom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad prístroja sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 38 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 40

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 38, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 17 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

e)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

f)

informácie uvedené v článku 7 ods. 6 alebo článku 9 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

g)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 7 alebo článku 9.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia prístroja na trhu alebo zabezpečí jeho spätné prevzatie, alebo ho stiahne z trhu.

KAPITOLA 6

VÝBOR, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 41

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha výbor pre elektromagnetickú kompatibilitu. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

Článok 42

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 43

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu a/ani uvedeniu do prevádzky zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/108/ES, ktoré sú v súlade s uvedenou smernicou a ktoré boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

Článok 44

Transpozícia

1.   Členské štáty do 19. apríla 2016 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 ods. 2, článkom 3 ods. 1 bodmi 9 až 25, článkom 4, článkom 5 ods. 1, článkami 7 až 12, článkami 15, 16 a 17, článkom 19 ods. 1 prvým pododsekom, článkami 20 až 43 a prílohami II, III a IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 45

Zrušenie

Smernica 2004/108/ES sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a dátumov jej uplatňovania, ktoré sú uvedené v prílohe V.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, článok 2, článok 3 ods. 1 body 1 až 8, článok 3 ods. 2, článok 5 ods. 2 a ods. 3, článok 6, článok 13, článok 19 ods. 3 a príloha I sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

Článok 47

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)  Ústava a Dohovor Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté Mimoriadnou konferenciou vládnych splnomocnencov (Ženeva 1992), zmenené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kjóto 1994).

(11)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

1.   Všeobecné požiadavky

Zariadenia sa navrhujú a vyrábajú so zreteľom na dosiahnutý stav techniky tak, aby sa zabezpečilo, že:

a)

vytvárané elektromagnetické rušenie nepresahuje hladinu, pri ktorej presiahnutí nemôžu rádiové a telekomunikačné zariadenia ani ostatné zariadenia pracovať v súlade so zamýšľaným účelom;

b)

dosahujú úroveň odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu, ktorá sa pri zamýšľanom použití očakáva a ktorá im umožňuje pracovať bez neprijateľného zhoršenia zamýšľaného používania.

2.   Osobitné požiadavky pre pevné inštalácie

Inštalácia a plánované použitie súčiastok

Pevná inštalácia sa inštaluje použitím osvedčených technických postupov a s ohľadom na informácie o zamýšľanom použití súčiastok, aby sa splnili základné požiadavky stanovené v bode 1.


PRÍLOHA II

MODUL A: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1.   Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3, 4 a 5 tejto prílohy a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušný prístroj spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

2.   Posudzovanie elektromagnetickej kompatibility

Výrobca vykoná posúdenie elektromagnetickej kompatibility prístroja na základe príslušných javov s cieľom splniť základné požiadavky uvedené v prílohe I bode 1.

Posudzovanie elektromagnetickej kompatibility zohľadní všetky bežné podmienky zamýšľanej prevádzky. Ak je prístroj schopný vytvárať rôzne zostavy, posúdením elektromagnetickej kompatibility sa potvrdí, či prístroj spĺňa základné požiadavky stanovené v bode 1 prílohy I vo všetkých možných zostavách, ktoré výrobca označí za reprezentatívne pre zamýšľané použitie.

3.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody prístroja s príslušnými požiadavkami a musí zahŕňať primeranú analýzu a posúdenie rizika či rizík.

V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a používanie prístroja, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis prístroja;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a spôsobu fungovania prístroja;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatňovaných v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď.;

f)

protokoly o skúškach.

4.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaných prístrojov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 3 tejto prílohy a so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I bode 1.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE na každý jednotlivý prístroj, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vypracuje pre model prístroja písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré spolu s technickou dokumentáciou uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia prístroja na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza prístroj, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 5 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Modul B: EÚ skúška typu

1.

EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh prístroja a overuje a potvrdzuje, že technický návrh prístroja spĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe I bode 1.

2.

EÚ skúška typu sa vykonáva posúdením vhodnosti technického návrhu prístroja prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie uvedenej v bode 3 bez preskúmania vzorky (návrh typu). Môže byť obmedzená na určité aspekty základných požiadaviek špecifikované výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom.

3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

V žiadosti sa uvedú aspekty základných požiadaviek, v prípade ktorých sa vyžaduje skúška, pričom žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody prístroja s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice a musí zahŕňať primeranú analýzu a posúdenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výrobu a používanie prístroja. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

i)

všeobecný opis prístroja;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a spôsobu fungovania prístroja;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatňovaných v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď.;

vi)

protokoly o skúškach.

4.

Notifikovaný orgán preskúmava technickú dokumentáciu na posúdenie vhodnosti technického návrhu prístroja vo vzťahu k aspektom základných požiadaviek, v prípade ktorých sa vyžaduje skúška.

5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušný prístroj, notifikovaný orgán vydáva výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno/názov a adresu výrobcu, výsledky skúšky, aspekty základných požiadaviek, na ktoré sa skúška vzťahuje, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených prístrojov so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7.

Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu prístroja so základnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam takých certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia prístroja na trh.

10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

ČASŤ B

Modul C: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 3 a zaručuje a vyhlasuje, že príslušné prístroje sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených prístrojov so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

3.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

3.1.

Výrobca umiestni označenie CE pre každý jednotlivý prístroj, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

3.2.

Výrobca vydáva písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre každý typ prístroja a pre vnútroštátne orgány ho uchováva k dispozícii desať rokov od uvedenia prístroja na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ prístroja, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

4.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IV

EÚ vyhlásenie o zhode (č. XXXX)  (1)

1.

Typ prístroja/výrobku (číslo výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia prístroja umožňujúca vysledovateľnosť. V prípade potreby môže obsahovať dostatočne jasnú farebnú fotografiu, v prípade potreby na identifikáciu prístroja):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy vrátane dátumu normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie vrátane dátumu špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

V prípade potreby notifikovaný orgán … (názov, číslo) … vykonal … (opis zásahu) … a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí udeliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

Lehota na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátum uplatňovania

(v zmysle článku 45)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2004/108/ES

20. január 2007

20. júl 2007


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

Smernica 2004/108/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 a článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 2 písm. a) až c)

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 1 ods. 4

článok 2 ods. 3

článok 1 ods. 5

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 bod 1

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 bod 2

článok 2 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 bod 3

článok 2 ods. 1 písm. d)

článok 3 ods. 1 bod 4

článok 2 ods. 1 písm. e)

článok 3 ods. 1 bod 5

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 3 ods. 1 bod 6

článok 2 ods. 1 písm. g)

článok 3 ods. 1 bod 7

článok 2 ods. 1 písm. h)

článok 3 ods. 1 bod 8

článok 2 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 13

článok 7

článok 14

článok 8

články 16 a 17

článok 9 ods. 1

článok 7 ods. 5

článok 9 ods. 2

článok 7 ods. 6

článok 9 ods. 3

článok 18 ods. 1

článok 9 ods. 4

článok 18 ods. 2

článok 9 ods. 5

článok 18 ods. 3

články 10 a 11

články 37, 38 a 39

článok 12

kapitola 4

článok 13

článok 19

článok 14

článok 45

článok 15

článok 43

článok 16

článok 44

článok 17

článok 46

článok 18

článok 47

príloha I

príloha I

príloha II a príloha IV bod 1

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV bod 2

príloha IV

príloha V

články 16 a 17

príloha VI

článok 24

príloha VII

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I k rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/107


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/31/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnosťou (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec pre dohľad nad trhom v súvislosti s výrobkami a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ na revíziu alebo prepracovanie uvedených právnych predpisov. Smernica 2009/23/ES by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Táto smernica sa vzťahuje na váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sa novo uvádzajú na trh Únie; znamená to, že sú to buď nové váhy s neautomatickou činnosťou vyrábané výrobcom usadeným v Únii, alebo váhy s neautomatickou činnosťou, či už nové, alebo použité, dovezené z tretej krajiny.

(5)

Členské štáty by mali byť zodpovedné za ochranu verejnosti pred nesprávnymi výsledkami váženia pomocou váh s neautomatickou činnosťou v určitých kategóriách použitia.

(6)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(7)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad váh s neautomatickou činnosťou s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(8)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(9)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a koncovými užívateľmi by členské štáty mali nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(10)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces navrhovania a výrobný proces, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby váhy s neautomatickou činnosťou z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonávali v súvislosti s týmito váhami s neautomatickou činnosťou príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad váh s neautomatickou činnosťou, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky alebo ktoré predstavujú určité riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie váh s neautomatickou činnosťou a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(12)

Pri uvádzaní váh s neautomatickou činnosťou na trh by každý dovozca mal uviesť na váhach s neautomatickou činnosťou svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Je potrebné umožniť výnimky vrátane výnimky pre prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal len na účel umiestnenia jeho mena a adresy na váhu.

(13)

Distribútor sprístupní na trhu váhy s neautomatickou činnosťou po ich uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že zaobchádzanie s váhami s neautomatickou činnosťou nebude mať negatívny vplyv na ich súlad.

(14)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie váhy s neautomatickou činnosťou na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo váhy s neautomatickou činnosťou upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(15)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa váh s neautomatickou činnosťou.

(16)

Zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu váh s neautomatickou činnosťou v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich váh s neautomatickou činnosťou na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali váhy s neautomatickou činnosťou, alebo ktorým váhy s neautomatickou činnosťou dodali oni samy, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(17)

Táto smernica by sa mala obmedzovať na určenie základných požiadaviek týkajúcich sa metrologických charakteristík a funkčnosti váh s neautomatickou činnosťou. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek, najmä čo sa týka metrologických, konštrukčných a výrobných charakteristík, a na uľahčenie posudzovania zhody s týmito základnými požiadavkami týkajúcimi sa metrologických charakteristík a funkčnosti, je potrebné stanoviť predpoklad zhody váh s neautomatickou činnosťou, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (7).

(18)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď uvedené normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(19)

Posudzovanie zhody s príslušnými metrologickými a technickými predpismi je nevyhnutné na zabezpečenie účinnej ochrany spotrebiteľov a tretích strán.

(20)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať, že váhy s neautomatickou činnosťou sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky, a aby to mohli príslušné orgány zabezpečiť, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne k úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(21)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode váh s neautomatickou činnosťou na trhu s požiadavkami tejto smernice a ostatných relevantných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode predstavovať súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(23)

Označenie CE a doplnkové metrologické označenie, ktorým sa vyjadruje zhoda váhy s neautomatickou činnosťou, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označovanie CE a jeho vzťah k iným označeniam, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE a doplnkového metrologického označenia by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(24)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(25)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2009/23/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť notifikované Komisii, nestačia na zabezpečenie rovnako vysokej kvality vykonávania úloh notifikovaných orgánov v celej Únii. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré majú záujem o notifikáciu, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(26)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(28)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(29)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikát zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočňovali toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(30)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s váhami s neautomatickou činnosťou, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(31)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(32)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vznášať v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(33)

S cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a takisto aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, treba zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(34)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné uvádzať váhy s neautomatickou činnosťou na trh len vtedy, ak nebudú ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb za podmienky, že sa budú riadne skladovať a využívať na svoj účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať. Váhy s neautomatickou činnosťou by sa mali pokladať za výrobky, ktoré nevyhovujú základným požiadavkám určeným v tejto smernici, len za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, to znamená, keď takéto používanie vyplýva z jednoducho predvídateľného ľudského správania, ktoré je v súlade so zákonom.

(35)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na váhy s neautomatickou činnosťou, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(36)

V smernici 2009/23/ES je už stanovený ochranný postup, ktorý umožňuje Komisii preskúmať oprávnenosť opatrenia prijatého niektorým členským štátom týkajúceho sa váh s neautomatickou činnosťou, ktoré podľa neho nie sú v súlade s právnymi predpismi. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a aby využíval odborné skúsenosti členských štátov.

(37)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s váhami s neautomatickou činnosťou predstavujúcimi určité riziko, pokiaľ ide o aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konať skôr v súvislosti s týmito váhami s neautomatickou činnosťou.

(38)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(39)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(40)

Na prijímanie vykonávacích aktov, v ktorých sa požaduje, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky týkajúce sa notifikácie, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(41)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi váhami s neautomatickou činnosťou, ktoré predstavujú určité riziko, pokiaľ ide o zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo pokiaľ ide o iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(42)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený na základe tejto smernice zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, ktoré navrhne buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(43)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie, iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu a prípadne pozvanie zúčastniť sa na týchto schôdzach.

(44)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov s ohľadom na ich osobitný charakter určiť, a to bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi váhami s neautomatickou činnosťou opodstatnené, alebo nie.

(45)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa uvedené pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(46)

Je preto potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a/alebo uviesť do prevádzky váhy s neautomatickou činnosťou už uvedené na trh v súlade so smernicou 2009/23/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica.

(47)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je snaha zaistiť, aby váhy s neautomatickou činnosťou dostupné na trhu spĺňali požiadavky, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a zároveň zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(48)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(49)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na všetky váhy s neautomatickou činnosťou.

2.   Na účely tejto smernice sa rozlišujú tieto kategórie použitia váh s neautomatickou činnosťou:

a)

váženie v obchodných vzťahoch;

b)

váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia alebo podobných typov platieb;

c)

váženie na účely uplatňovania zákonov alebo nariadení alebo na účely vypracúvania posudkov súdnych znalcov;

d)

váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby;

e)

váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych alebo farmaceutických laboratóriách;

f)

určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov;

g)

všetky iné použitia, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až f).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„váhy“ sú meracím prístrojom slúžiacim na určenie hmotnosti telesa s využitím účinku gravitácie na toto teleso. Váhy môžu taktiež slúžiť na určenie iných veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík, ktoré sú odvodené z hmotnosti;

2.

„váhy s neautomatickou činnosťou“ alebo „váhy“ sú váhy, ktoré pri vážení vyžadujú zásah operátora;

3.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka váh určených na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu, alebo bezodplatne;

4.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie váh na trhu Únie;

5.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába váhy alebo ktorá dáva takéto váhy navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

6.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné poverenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

7.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza váhy z tretej krajiny na trh Únie;

8.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje váhy na trhu;

9.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

10.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré váhy musia spĺňať;

11.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

12.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

13.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

14.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky tejto smernice týkajúce sa váh;

15.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

16.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia váhy, ktorá sa už sprístupnila koncovému užívateľovi;

17.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu váhy v dodávateľskom reťazci na trhu;

18.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa zosúlaďujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

19.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že váha je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky

1.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na to, aby zabezpečili, že na trhu budú sprístupnené iba váhy, ktoré vyhovujú uplatniteľným požiadavkám tejto smernice.

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy neboli uvedené do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), pokiaľ nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy uvedené do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) ďalej spĺňali uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Základné požiadavky

Váhy, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), musia spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe I.

Ak je súčasťou váh zariadenie alebo ak sú váhy spojené so zariadením, ktoré sa nepoužíva ani nie je určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na takéto zariadenie sa základné požiadavky nevzťahujú.

Článok 5

Voľný pohyb váh

1.   Členské štáty nesmú brániť sprístupneniu na trh váham, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty nesmú brániť uvedeniu do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) váham, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojich váh na trh zabezpečia, aby boli váhy ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

2.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom posudzovania zhody preukáže, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), spĺňajú uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE a doplnkové metrologické označenie.

3.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas obdobia 10 rokov od ich uvedenia na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach váh a zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú váhy určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia vykonávajú skúšku vzorky váh sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich váh a spätných prevzatí váh a o takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na váhach, ktoré uviedli na trh, označenie typu, šarže alebo výrobné číslo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu váh, ako je stanovené v prílohe III.

Na váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia umiestnia nápisy uvedené v prílohe III bode 1.

Na váhy, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia umiestnia nápisy uvedené v prílohe III bode 2.

Ak sú súčasťou váh určených na niektoré z použití podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) zariadenia, ktoré sa nepoužívajú ani nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) alebo sú takéto váhy k týmto zariadeniam pripojené, výrobcovia umiestnia na každé z týchto zariadení značku obmedzeného používania uvedenú v článku 18 a v bode 3 prílohy III.

6.   Výrobcovia na váhe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Adresa musí uvádzať len jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k váham určeným na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) dodaný návod na použitie a pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a pokyny, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že váhy, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, ak váhy predstavujú určité riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Výrobcovia poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody váh s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Spolupracujú s týmto orgánom na základe jeho žiadosti pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v článku 6 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca plní úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia váh na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba váhy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

2.   Dovozcovia zabezpečia, aby pred uvedením váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trh výrobca vykonal primeraný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13. Takisto zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na váhach umiestnené označenie CE a doplnkové metrologické označenie, a aby bola s nimi dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), nie sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie ich uviesť na trh, kým nezabezpečí dosiahnutie zhody s predpismi. Navyše ak váhy predstavujú určité riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Dovozcovia pred uvedením na trh váh, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zabezpečia, aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

3.   Dovozcovia uvedú na váhach svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Ak by si to vyžadovalo otvorenie obalu, uvedené údaje možno uviesť na obale a v sprievodnej dokumentácii výrobku. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol k váham určeným na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy ich súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú váhy určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), dovozcovia vykonávajú skúšku vzorky váh sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich váh a spätných prevzatí váh a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré uviedli na trh, nie sú v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že váhy predstavujú určité riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia váh na trh kópiu EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní váh na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trhu distribútori overia, či je na váhach umiestnené požadované označenie CE a doplnkové metrologické označenie, či je spolu s výrobkom dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa váhy sprístupňujú na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), nie sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie ich sprístupniť na trhu, kým nebude zabezpečená ich zhoda s požiadavkami. Navyše ak váhy predstavujú riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Distribútori overia, či pred uvedením váh, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trh výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a článku 8 ods. 3.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy ich zhodu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sprístupnili na trhu, nie sú v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že váhy predstavujú určité riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody váh. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie váhy na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví váhy, ktoré už boli uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť ich súlad s touto smernicou.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Pre váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú:

a)

všetky hospodárske subjekty, ktoré im dodali váhy;

b)

všetky hospodársky subjekty, ktorým dodali váhy.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im boli dodané váhy, a počas 10 rokov po tom, čo dodali váhy.

KAPITOLA 3

ZHODA VÁH

Článok 12

Predpoklad zhody váh

Váhy, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za váhy, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

1.   Zhodu váh so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I možno podľa výberu výrobcu potvrdiť jedným z nasledujúcich postupov:

a)

modul B stanovený v bode 1 prílohy II, po ktorom nasleduje buď modul D stanovený v bode 2 prílohy II, alebo modul F stanovený v bode 4 prílohy II.

Modul B nie je povinný pre váhy, ktoré nepoužívajú elektronické zariadenia a ktorých vážiace zariadenie nemá pružinu na vyvažovanie zaťažovania. V prípade váh, ktoré neboli predložené na posudzovanie zhody podľa modulu B, sa uplatňuje modul D1 stanovený v bode 3 prílohy II alebo modul F1 stanovený v bode 5 prílohy II;

b)

modul G stanovený v bode 6 prílohy II.

2.   Dokumentácia a korešpondencia týkajúca sa postupov posudzovania zhody podľa odseku 1 musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa tieto postupy vykonajú, alebo v jazyku akceptovanom orgánom notifikovaným v súlade s článkom 19.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek uvedených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa váhy uvádzajú na trh alebo v ktorom sa sprístupňujú.

3.   Ak sa na váhy vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za plnenie požiadaviek stanovených v tejto smernici.

Článok 15

Označenie zhody

Zhoda váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), s touto smernicou sa vyznačuje na váhach označením zhody CE a doplnkovým metrologickým označením, ako sa uvádza v článku 16.

Článok 16

Všeobecné zásady označenia CE a doplnkového metrologického označenia

1.   Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Doplnkové metrologické označenie sa skladá z veľkého písmena „M“ a posledného dvojčísla roku umiestnenia na váhu, ktoré sú umiestnené v pravouhlom štvoruholníku. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE.

3.   Všeobecné zásady stanovené v