ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.093.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
28. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/172/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2013 o podpise v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii a o jeho predbežnom vykonávaní

1

 

 

Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou Republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia chorvátskej Republiky k Európskej únii

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 315/2014 z 24. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014, pokiaľ ide o určité obmedzenia výlovu

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 316/2014 z 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 317/2014 z 27. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky) ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2014 z 27. marca 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fenarimolu, metaflumizónu a teflubenzurónu v určitých výrobkoch alebo na nich ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 ( 1 )

58

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 320/2014 z 27. marca 2014, ktorým sa mení príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

81

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2014 z 27. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

83

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 ( Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012 )

85

 

*

Korigendum k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 72 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania motocyklových svetlometov vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo, vybavených halogénovými žiarovkami (HS 1 žiarovky) ( Ú. v. EÚ L 75, 14.3.2014 )

85

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru ( Ú. v. EÚ L 324, 22.11.2012 )

86

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/1


ROZHODNUTIE RADY

z 22. októbra 2013

o podpise v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii a o jeho predbežnom vykonávaní

(2014/172/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 24. septembra 2012 poverila Komisiu, aby v mene Únie a jej členských štátov a Chorvátskej republiky začala s Čiernohorskou republikou rokovať o uzatvorení Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii („protokol“).

(2)

Tieto rokovania sa úspešne ukončili parafovaním protokolu 16. mája 2013.

(3)

Protokol by sa mal podpísať v mene Únie a jej členských štátov s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Uzavretie protokolu podlieha osobitnému postupu, pokiaľ ide o otázky patriace do právomoci Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(5)

S ohľadom na pristúpenie Chorvátska k Únii 1. júla 2013 by sa protokol mal začať predbežne vykonávať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie a jej členských štátov schvaľuje podpis Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie a jej členských štátov.

Článok 3

V súlade s jeho článkom 12 sa protokol predbežne vykonáva od 1. júla 2013 do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 22. októbra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/2


PROTOKOL

k dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou Republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia chorvátskej Republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉ ÍRSKO

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKA ÚNIA a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „Európska únia“,

na jednej strane a

ČIERNA HORA

na strane druhej,

so zreteľom na pristúpenie Chorvátskej republiky (ďalej len „Chorvátsko“) k Európskej únii 1. júla 2013,

KEĎŽE:

(1)

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (ďalej „DSP“) bola podpísaná v Luxemburgu 15. októbra 2007 a nadobudla platnosť 1. mája 2010.

(2)

Zmluva o pristúpení Chorvátska k Európskej únii (ďalej len „zmluva o pristúpení“) bola podpísaná 9. decembra 2011 v Bruseli.

(3)

Chorvátsko pristúpilo k Európskej únii 1. júla 2013.

(4)

Podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení Chorvátska sa pristúpenie Chorvátska k DSP má dohodnúť uzavretím protokolu k DSP.

(5)

Rokovania podľa článku 39 ods. 3 DSP zamerané na zabezpečenie zohľadnenia spoločných záujmov Európskej únie a Čiernej Hory uvedených v danej dohode sa uskutočnili,

DOHODLI SA TAKTO:

ODDIEL I

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

Chorvátsko je stranou DSP a prijíma a berie na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty Európskej únie, znenia DSP, ako aj spoločných vyhlásení a jednostranných vyhlásení, ktoré sú prílohou Záverečného aktu podpísaného v ten istý deň.

ÚPRAVY ZNENIA DSP VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

ODDIEL II

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Článok 2

Úľavy Čiernej Hory pre poľnohospodárske produkty

1.   Do článku 27 DSP sa vkladá tento nový odsek:

„3.   Odo dňa nadobudnutia platnosti protokolu k tejto dohode na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii bude Čierna Hora uplatňovať clá na dovoz uplatňované na dovoz určitých poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Európskej únii v rámci uvedených množstiev, ktoré sú v zozname v prílohe IIId).“.

2.   Text uvedený v prílohe I k tomuto protokolu sa dopĺňa ako príloha IIId) k DSP.

Článok 3

Produkty rybného hospodárstva

1.   Do článku 30 DSP sa vkladá tento nový odsek:

„3.   Odo dňa nadobudnutia platnosti protokolu k tejto dohode na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii Čierna Hora zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve, ktoré nie sú uvedené v prílohe Va, ako aj opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe V sa vzťahujú ustanovenia tejto prílohy.“.

2.   Text uvedený v prílohe II k tomuto protokolu sa dopĺňa ako príloha Va k DSP.

Článok 4

Úľavy Čiernej Hory pre spracované poľnohospodárske produkty

Text uvedený v prílohe III k tomuto protokolu sa dopĺňa ako príloha IIa k protokolu 1 k DSP.

ODDIEL III

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 5

Príloha IV k protokolu 3 k DSP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto protokolu.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL IV

Článok 6

WTO

Čierna Hora sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať nárok, požiadavku, ani žiadať o súhlas, ani neupraví, ani neodoberie žiadnu koncesiu v súvislosti s týmto rozšírením Európskej únie v súlade s článkami XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článok 7

Dôkaz o pôvode a administratívna spolupráca

1.   Doklady o pôvode riadne vydané buď Čiernou Horou alebo Chorvátskom v rámci preferenčných dohôd alebo samostatných dojednaní uplatňovaných medzi nimi sa v príslušných krajinách budú akceptovať pod podmienkou, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému colnému zaobchádzaniu na základe preferenčných colných opatrení stanovených v DSP,

b)

dôkaz o pôvode a prepravné doklady boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia,

c)

doklad o pôvode je predložený colným orgánom v lehote štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar dovážaný do Čiernej Hory alebo Chorvátska colne deklarovaný pred dátumom pristúpenia v súlade s preferenčnými dohodami alebo samostatnými dojednaniami uplatňovanými v tom čase medzi Čiernou Horou a Chorvátskom, možno prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne v súlade s týmito dohodami a dojednaniami za predpokladu, že sa colným úradom predloží do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Čierna Hora a Chorvátsko sú oprávnené zachovať povolenia, prostredníctvom ktorých bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo samostatných dojednaní uplatňovaných medzi nimi, pod podmienkou, že:

a)

takéto ustanovenie je takisto ustanovené v dohode uzavretej pred dátumom pristúpenia Chorvátska medzi Čiernou Horou a Európskou úniou, a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú predpisy o pôvode, ktoré sú v platnosti podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do jedného roka po dátume pristúpenia Chorvátska nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok DSP.

3.   Žiadosti o následné overenie dokladu o pôvode vydaného na základe preferenčných dohôd alebo samostatných dojednaní uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušné colné orgány Čiernej Hory alebo Chorvátska akceptujú počas troch rokov po vydaní predmetného dokladu o pôvode a tieto orgány ich môžu vydávať na obdobie troch rokov od prijatia dokladu o pôvode predloženého týmito orgánmi na podporu vyhlásenia o dovoze.

Článok 8

Tovar v režime tranzit

1.   Ustanovenia DSP sa môžu uplatňovať na tovar vyvážaný z Čiernej Hory do Chorvátska alebo tovar vyvážaný z Chorvátska do Čiernej Hory, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 3 k DSP a ktorý je k dátumu pristúpenia Chorvátska buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme v Čiernej Hore alebo v Chorvátsku.

2.   V takýchto prípadoch sa môže poskytnúť preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že colným orgánom dovážajúcej krajiny sa do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia Chorvátska predloží dôkaz o pôvode dodatočne vydaný colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 9

Kvóty v roku 2013

Na rok 2013 sa objemy nových colných kvót a zvýšenie objemov súčasných colných kvót počítajú pomerne zo základných objemov, pričom sa zohľadní obdobie uplynuté pred 1. júlom 2013.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL V

Článok 10

Tento protokol a jeho prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť DSP.

Článok 11

1.   Európska únia a jej členské štáty a Čierna Hora schvaľujú tento protokol v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 12

1.   Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Ak nebudú všetky schvaľovacie listiny tohto protokolu uložené pred 1. júlom 2013, bude sa tento protokol predbežne vykonávať s účinnosťou od 1. júla 2013.

Článok 13

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom jazyku a oficiálnom jazyku Čiernej Hory, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Článok 14

Znenie DSP vrátane príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, záverečného aktu a vyhlásení, ktoré sú k nemu priložené, sa vypracuje v chorvátskom jazyku a tieto znenia budú rovnako autentické ako pôvodné znenia. Tieto znenia schváli Rada pre stabilizáciu a pridruženie.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IIId)

Úľavy Čiernej Hory pre primárne poľnohospodárske produkty s pôvodom v Európskej únii

(podľa článku 27 ods. 3)

(Uvedené clá (ad valorem a/alebo špecifické clá) sa budú uplatňovať na produkty uvedené v tejto prílohe v rámci množstiev uvedených pre každý produkt od dátumu, keď protokol nadobudne platnosť)

Číselný znak KN

2013

Opis tovaru

Ročné množstvo

(v tonách)

Miera colnej sadzby v rámci kvóty

(% DNV)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Hydina

500

20 %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Syry

65

30 %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Mäsové prípravky

130

30 %“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA Va

Úľavy Čiernej Hory pre produkty rybného hospodárstva Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje článok 30 ods. 3 tejto dohody

Dovoz týchto výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Čiernej Hory podlieha nižšie uvedeným kvótam

Číselný znak KN

2013

Opis tovaru

Ročné množstvo

(v tonách)

Colná sadzba v rámci kvóty

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Spracované a konzervované sardinky

200

0 % (bez cla)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Spracované a konzervované tuniaky a tuniak pruhovaný; filety z tuniaka nazývané ‚chrbtové‘

75

0 % (bez cla)

1604 15 11

1604 15 19

Spracované a konzervované makrely

30

0 % (bez cla)“


PRÍLOHA III

(Produkty, na ktoré sa vzťahuje článok 25 DSP)

„PRÍLOHA IIa K PROTOKOLU 1

Colné kvóty, ktoré sa uplatňujú na tovar s pôvodom v Európskej únii pri dovoze do Čiernej Hory

Číselný znak KN

2013

Opis tovaru

Ročné množstvo

(v litroch)

Colná sadzba v rámci kvóty

2201

Vody vrátane prírodných alebo umelých

minerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochucujúce látky

 

0 %

2201 10

Minerálna voda a sýtená voda

240 000

Ex22 01 90

Ostatné

 

2201900010

Obvyklá prírodná voda balená

430 000

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a

sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

810 000

0 %“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA IV

TEXT VYHLÁSENIA NA FAKTÚRE

Vyhlásenie na faktúre, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta‘ oriġini preferenzjali … (2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Čiernohorské znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(miesto a dátum)

 (4)

(Podpis vývozcu. Okrem toho sa musí čitateľne uviesť meno osoby podpisujúcej vyhlásenie.)“


(1)  Ak fakturačné vyhlásenie vyhotovuje schválený vývozca, v tejto časti sa musí uviesť číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie na faktúre nevyhotovil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(2)  Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť týka výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca to musí zreteľne uviesť v doklade, na ktorom je vyhlásenie vyhotovené, prostredníctvom symbolu „CM“.

(3)  Toto označenie sa nemusí uvádzať, ak sa táto informácia nachádza v samotnom dokumente.

(4)  Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena podpisovateľa.


NARIADENIA

28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/12


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 315/2014

z 24. marca 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014, pokiaľ ide o určité obmedzenia výlovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Kým nie sú známe odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), sú obmedzenia výlovu piesočníc vo vodách Únie zón ICES IIa, IIIa a IV stanovené v prílohe IA k nariadeniu Rady (EÚ) č. 43/2014 (1) na úrovni nula.

(2)

Odporúčania rady ICES pre túto populáciu sú k dispozícii od 21. februára 2014. V súčasnosti je možné stanoviť celkový povolený výlov piesočníc v tejto oblasti, rozdelený do siedmich oblastí hospodárenia, aby sa predišlo vyčerpaniu ich miestnych zásob.

(3)

Rybolovné možnosti pre plavidlá Únie v nórskych vodách a vo vodách Faerských ostrovov a pre plavidlá Nórska a Faerských ostrovov vo vodách Únie, ako aj podmienky prístupu k rybolovným zdrojom v ich vodách sa stanovujú každý rok vzhľadom na konzultácie o rybolovných právach konaných v súlade s bilaterálnymi dohodami o rybolove s Nórskom (2) a s Faerskými ostrovmi (3). Do skončenia týchto konzultácií o úprave na rok 2014 sa v nariadení (EÚ) č. 43/2014 stanovili predbežné rybolovné možnosti pre určité populácie tresky belasej. Konzultácie s Nórskom a Faerskými ostrovmi vrátane konzultácií o treske belasej sa skončili 12. marca 2014.

(4)

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Obmedzenia výlovu stanovené v nariadení (EÚ) č. 43/2014 sa uplatňujú od 1. januára 2014. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa obmedzení výlovu by sa preto mali takisto uplatňovať od uvedeného dátumu. Takýmto spätným uplatňovaním nie je dotknutá zásada právnej istoty ani ochrana legitímnych očakávaní, keďže príslušné rybolovné možnosti boli v nariadení (EÚ) č. 43/2014 stanovené na úrovni nula. Keďže úprava týchto obmedzení výlovu ovplyvňuje hospodárske činnosti a plánovanie rybolovnej sezóny plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (EÚ) č. 43/2014

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2014 sa mení v súlade s textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2014

Za Radu

predseda

A.. TSAFTARIS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).

(2)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48).

(3)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12).


PRÍLOHA

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2014 sa mení takto:

a)

znenie týkajúce sa piesočníc vo vodách Únie zón ICES IIa, IIIa a IV sa nahrádza takto:

Druh

:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna

:

vody Únie zón IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

195 471 (2)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

4 273 (2)

Nemecko

298 (2)

Švédsko

7 177 (2)

Únia

207 219

TAC

207 219

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe IID presiahnuť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Spojené kráľovstvo

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Nemecko

82

7

202

7

0

0

0

Švédsko

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Únia

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0“

b)

znenie týkajúce sa tresky belasej v nórskych vodách zón II a IV sa nahrádza takto:

Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

nórske vody zón II a IV

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Spojené kráľovstvo

0

Únia

0

TAC

1 200 000“

c)

znenie týkajúce sa tresky belasej vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV sa nahrádza takto:

Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

28 325 (3)

Analytický TAC

Nemecko

11 013 (3)

Španielsko

24 013 (3)  (4)

Francúzsko

19 712 (3)

Írsko

21 934 (3)

Holandsko

34 539 (3)

Portugalsko

2 231 (3)  (4)

Švédsko

7 007 (3)

Spojené kráľovstvo

36 751 (3)

Únia

185 525 (3)  (5)

Nórsko

100 000

Faerské ostrovy

15 000

TAC

1 200 000

d)

znenie týkajúce sa tresky belasej v zónachVIIIc, IX a X; vody Únie CECAF 34.1.1 sa nahrádza takto:

Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody Únie CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

24 658

AnalytickýTAC

Portugalsko

6 165

Únia

30 823 (6)

TAC

1 200 000

e)

znenie týkajúce sa tresky belasej vo vodách Únie zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s.z.š. a VII západne od 12° z.z.d. sa nahrádza takto:

Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody Únie zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s.z.š. a VII západne od 12° z.z.d.

(WHB/24A567)

Nórsko

0 (7)  (8)

Analytický TAC

Faerské ostrovy

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Aspoň 98 % vylodení započítaných do tejto kvóty musia predstavovať piesočnice. Vedľajšie úlovky limandy európskej, makrely atlantickej a tresky merlang sa započítajú do zvyšných 2 % kvóty (OT1/* 2A3A4).

(3)  Osobitná podmienky: v rámci týchto kvót možno vyloviť nasledovné percento v nórskej hospodárskej zóne alebo zóne rybolovu okolo Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(4)  Túto kvótu možno previesť do zón VIIIc, IX a X; vody Únie CECAF 34.1.1. Tieto prevody je však potrebné vopred oznámiť Komisii.

(5)  Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót možno vyloviť nasledovné množstvo vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): 25 000“

(6)  Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót možno vyloviť nasledovné percento v nórskej EEZ alebo v zóne rybolovu okolo Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %“

(7)  Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dojednaní medzi pobrežnými štátmi.

(8)  Osobitná podmienka: výlov v zóne IV nemôže prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C): 0

Toto obmedzenie výlovu v zóne IV predstavuje nasledovné percento prístupovej kvóty Nórska: 0 %

(9)  Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

(10)  Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne VIb (WHB/*06B-C). Výlov v zóne IVa nesmie prekročiť 6 250 ton (WHB/*04A-C).“


28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 316/2014

z 21. marca 2014

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu uplatňovať článok 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia na určité kategórie dohôd o transfere technológií a príslušných zosúladených postupov, ktorých zmluvnými stranami sú iba dva podniky, a ktoré patria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

(2)

Komisia podľa nariadenia č. 19/65/EHS konkrétne prijala nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 (2). V nariadení (ES) č. 772/2004 sú vymedzené kategórie dohôd o transfere technológií, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na celkové pozitívne skúsenosti s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktorého účinnosť sa skončí 30. apríla 2014, a pri zohľadnení ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(3)

Toto nariadenie by malo spĺňať dve požiadavky, ktorými sú zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže a poskytnutie adekvátnej právnej istoty podnikom. Pri sledovaní týchto cieľov by sa mala zohľadniť potreba v najväčšej možnej miere zjednodušiť administratívny dohľad a legislatívny rámec.

(4)

Dohody o transfere technológií sa týkajú udeľovania licencií na technologické práva. Takéto dohody obvykle zlepšia ekonomickú efektívnosť a majú priaznivé účinky na hospodársku súťaž, pretože môžu znížiť duplicitu výskumu a vývoja, posilniť motiváciu pre uskutočňovanie základného výskumu a vývoja, podnecovať postupné inovácie, uľahčovať šírenie technológií a podporiť hospodársku súťaž na trhu s produktmi.

(5)

Pravdepodobnosť, že takéto zvýšenie účinnosti a priaznivé účinky na hospodársku súťaž vyvážia nepriaznivé účinky na hospodársku súťaž spôsobené obmedzeniami obsiahnutými v dohodách o transfere technológií, závisí od stupňa trhovej sily príslušných podnikov a z tohto dôvodu aj od miery, v akej takéto podniky čelia hospodárskej súťaži zo strany podnikov vlastniacich náhradné technológie alebo podnikov vyrábajúcich náhradné produkty.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na dohody o transfere technológií medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie. Na takéto dohody by sa malo vzťahovať dokonca aj vtedy, ak dohoda obsahuje podmienky týkajúce sa viac ako iba jednej úrovne obchodovania, napríklad tým, že sa od nadobúdateľa licencie bude vyžadovať, aby vytvoril konkrétny distribučný systém, a že sa mu stanoví, aké záväzky musí alebo môže uložiť ďalším predajcom produktov vyrábaných na základe licencie. Takéto podmienky a záväzky by však mali byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže uplatniteľnými na dodávateľské a distribučné dohody stanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 330/2010 (3). Na dodávateľské a distribučné dohody uzatvorené medzi nadobúdateľom licencie a kupujúcimi jeho zmluvných produktov by sa podľa tohto nariadenia nemala vzťahovať výnimka.

(7)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať iba na dohody, v ktorých poskytovateľ licencie dovolí nadobúdateľovi licencie a/alebo jednému alebo viacerým subdodávateľom využívať licencované technologické práva, pokiaľ možno po realizácii ďalšieho výskumu a vývoja zo strany nadobúdateľa licencie a/alebo jeho subdodávateľov, na výrobu tovaru alebo poskytovanie služieb. Nemalo by sa uplatňovať na udeľovanie licencií v súvislosti s dohodami o výskume a vývoji, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 (4) alebo na udeľovanie licencií v súvislosti s dohodami o špecializácii, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie č. 1218/2010 (5). Nemalo by sa uplatňovať ani na dohody, ktorých účelom je obyčajná reprodukcia a šírenie produktov, ktoré sú chránené na základe autorských práv na softvér, keďže takéto dohody sa netýkajú udeľovania licencií na technológie na výrobu, ale sú vo všeobecnosti viac podobné distribučným dohodám. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať ani na dohody na vytvorenie technologických združení, to znamená na dohody o združovaní technológií s cieľom udeliť licencie na ne tretím stranám, ani na dohody, ktorými sa licencia na združenú technológiu udelí týmto tretím stranám.

(8)

Na uplatňovanie článku 101 ods. 3 zmluvy nariadením nie je nevyhnutné vymedziť tie dohody o transfere technológií, ktoré môžu patriť do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. V rámci individuálneho posudzovania dohôd podľa článku 101 ods. 1 sa musí brať do úvahy niekoľko faktorov, a to najmä štruktúra a dynamika relevantných trhov s technológiami a relevantných trhov s produktmi.

(9)

Výhody vyplývajúce zo skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením by sa mali obmedziť na tie dohody, o ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy. S cieľom získať výhody a dosiahnuť ciele transferu technológií by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať len na ustanovenia o transfere technológií ako také, ale aj na iné ustanovenia obsiahnuté v dohodách o transfere technológií, pokiaľ tieto ustanovenia priamo súvisia s výrobou alebo predajom zmluvných produktov.

(10)

Pokiaľ ide o dohody o transfere technológií medzi konkurentmi, možno predpokladať, že keď spoločný podiel na relevantných trhoch pripadajúci na zmluvné strany nepresiahne 20 % a dohody neobsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, budú spravidla viesť k zlepšeniu výroby alebo distribúcie a umožnia spotrebiteľom získať spravodlivý podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(11)

Pokiaľ ide o dohody o transfere technológií medzi stranami, ktoré si nekonkurujú, možno predpokladať, že keď individuálny podiel na relevantných trhoch pripadajúci na každú zmluvnú stranu nepresiahne 30 % a dohody neobsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, budú spravidla viesť k zlepšeniu výroby alebo distribúcie a umožnia spotrebiteľom získať spravodlivý podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(12)

Ak sa uplatňovaný hraničný trhový podiel na jednom alebo viacerých trhoch s produktmi alebo trhoch s technológiami prekročí, skupinová výnimka by sa nemala uplatňovať na dohodu pre príslušné relevantné trhy.

(13)

Nedá sa predpokladať, že po prekročení tohto hraničného trhového podielu budú dohody o transfere technológií patriť do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Napríklad výhradné licenčné zmluvy medzi nekonkurenčnými podnikmi často nepatria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 Nedá sa predpokladať ani to, že po prekročení tohto hraničného trhového podielu dohody o transfere technológií, ktoré patria do pôsobnosti článku 101 ods. 1, nebudú spĺňať podmienky na udelenie výnimky. Nie je však možné predpokladať ani to, že uvedené dohody obvykle prinesú objektívne výhody takého charakteru a rozsahu, aby kompenzovali nevýhody, ktoré spôsobujú hospodárskej súťaži.

(14)

Týmto nariadením by sa nemala udeliť výnimka na dohody o transfere technológií obsahujúce obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na zlepšenie výroby alebo distribúcie. Najmä dohody o transfere technológií, ktoré obsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, ako je stanovovanie cien účtovaných tretím stranám, by mali byť vylúčené z výhody udelenia skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením, a to bez ohľadu na trhové podiely príslušných podnikov. V prípade takýchto veľmi závažných obmedzení by mala byť celá dohoda vylúčená z výhody udelenia skupinovej výnimky.

(15)

S cieľom zachovať motiváciu inovovať a zabezpečiť primerané uplatňovanie práv duševného vlastníctva, by určité obmedzenia mali byť z výhody uplatňovania skupinovej výnimky vylúčené. Vylúčené by mali byť najmä záväzky spätne udeliť licencie a doložky o nenapadnutí práv. Keď je takéto obmedzenie zahrnuté do licenčnej zmluvy, z výhody skupinovej výnimky by malo byť vylúčené iba predmetné obmedzenie.

(16)

Hraničný trhový podiel a neudelenie výnimky na dohody o transfere technológií, ktoré obsahujú obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž a vylúčené obmedzenia stanovené v tomto nariadení obvykle zabezpečia, aby dohody, na ktoré sa skupinová výnimka vzťahuje, neumožnili zúčastneným podnikom eliminovať hospodársku súťaž, pokiaľ ide o podstatnú časť predmetných produktov.

(17)

Komisia môže odňať výhody tohto nariadenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (6) vtedy, ak v ktoromkoľvek konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa uplatňuje výnimka stanovená v tomto nariadení, má napriek tomu účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy. K tomuto môže dôjsť najmä vtedy, keď je znížená motivácia inovovať, alebo keď sa kladú prekážky prístupu na trhy.

(18)

Podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže orgán hospodárskej súťaže členského štátu odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia na celom území tohto členského štátu alebo na jeho časti, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v tomto nariadení, má na celom území uvedeného členského štátu alebo na časti jeho územia účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, pokiaľ toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(19)

S cieľom posilniť dohľad nad paralelnými sieťami dohôd o transfere technológií, ktoré majú podobné obmedzujúce účinky, a ktoré sa vzťahujú na viac ako 50 % predmetného trhu, Komisia môže nariadením vyhlásiť toto nariadenie za neuplatniteľné na dohody o transfere technológií obsahujúce špecifické obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na dotknutý trh, čím sa obnoví uplatňovanie článku 101 zmluvy na takéto dohody v plnom rozsahu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dohoda“ je dohoda, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup;

b)

„technologické práva“ sú know-how a nasledujúce práva alebo ich kombinácie, vrátane žiadostí alebo prihlášok na registráciu týchto práv:

i)

patenty;

ii)

úžitkové vzory;

iii)

práva na dizajn;

iv)

topografie polovodičových výrobkov;

v)

dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá alebo iné výrobky, na ktoré možno získať takéto dodatkové ochranné osvedčenia;

vi)

šľachtiteľské osvedčenia a

vii)

autorské práva na softvér;

c)

„dohoda o transfere technológií“ je:

i)

dohoda o udelení licencie na technologické práva uzatvorená medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných produktov nadobúdateľom licencie a/alebo jeho subdodávateľom (subdodávateľmi);

ii)

prevod technologických práv medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných produktov v prípade, keď časť rizika spojeného s využívaním technológie spočíva na postupiteľovi;

d)

„recipročná dohoda“ je dohoda o transfere technológií, ktorou si dva podniky vzájomne udelia prostredníctvom jednej zmluvy alebo samostatných zmlúv licenciu na technologické práva, a v prípade ktorej sa takéto licencie týkajú konkurenčných technológií alebo môžu byť použité na výrobu konkurenčných produktov;

e)

„nerecipročná dohoda“ je dohoda o transfere technológií, ktorou jeden podnik udelí inému podniku licenciu na technologické práva alebo ktorou si dva podniky vzájomne udelia takúto licenciu, pričom tieto licencie sa netýkajú konkurenčných technológií a nemôžu byť použité na výrobu konkurenčných produktov;

f)

„produkt“ je tovar alebo služba, vrátane medziproduktov a služieb, ktoré sú medzistupňom finálnych služieb, ako aj finálnych tovarov a služieb;

g)

„zmluvný produkt“ je produkt vyrábaný priamo alebo nepriamo na základe licencovaných technologických práv;

h)

„práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, najmä patenty a ochranné známky, autorské práva a príbuzné práva;

i)

„know-how“ je súbor praktických informácií vyplývajúcich zo skúseností a skúšania, ktoré sú:

i)

tajné, t. j. nie sú všeobecne známe a ani ľahko dostupné;

ii)

podstatné, to znamená významné a potrebné na výrobu zmluvných produktov a

iii)

identifikované, to znamená opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňajú kritériá utajenia a opodstatnenosti;

j)

„relevantný trh s produktmi“ je trh zmluvných produktov a ich náhrad, to znamená všetkých produktov, ktoré kupujúci vzhľadom na charakteristické vlastnosti týchto produktov, ich cenu a na ich zamýšľané použitie považuje za navzájom zameniteľné so zmluvným produktmi alebo nimi nahraditeľné;

k)

„relevantný trh s technológiami“ je trh licencovaných technologických práv a ich náhrad, to znamená všetkých tých technologických práv, ktoré nadobúdateľ licencie vzhľadom na charakteristické vlastnosti týchto technologických práv, licenčné poplatky za ne a na ich zamýšľané použitie považuje za navzájom zameniteľné s licencovanými technologickými právami alebo nimi nahraditeľné;

l)

„relevantný geografický trh“ je oblasť, v ktorej sa príslušné podniky zaoberajú ponukou produktov alebo licencií na technologické práva a dopytom po nich, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne homogénne a ktorú možno vzhľadom na značne odlišné podmienky hospodárskej súťaže od susedných oblastí odlíšiť;

m)

„relevantný trh“ je kombinácia relevantného trhu s produktmi alebo relevantného trhu s technológiami s relevantným geografickým trhom;

n)

„konkurenčné podniky“ sú podniky, ktoré súťažia na relevantnom trhu, to znamená:

i)

podniky súťažiace na relevantnom trhu, na ktorom sú technologické práva licencované, to znamená podniky, ktoré udeľujú licencie na konkurenčné technologické práva (skutoční konkurenti na relevantnom trhu);

ii)

podniky súťažiace na relevantnom trhu, na ktorom sa zmluvné produkty predávajú, to znamená podniky, ktoré by pri neexistencii dohody o transfere technológií pôsobili tak na relevantných trhoch, na ktorých sa zmluvné produkty predávajú (skutoční konkurenti na relevantnom trhu), alebo ktoré by pri neexistencii dohody o transfere technológií z reálnych dôvodov, a nie iba čisto teoreticky, v reakcii na mierny a trvalý rast relatívnych cien pravdepodobne v krátkom čase uskutočnili nevyhnutné dodatočné investície alebo vynaložili iné, vzhľadom na transformáciu nevyhnutné náklady potrebné nato, aby mohli vstúpiť na relevantný trh (potenciálni konkurenti na relevantnom trhu);

o)

„selektívny distribučný systém“ je taký distribučný systém, kde sa poskytovateľ licencie zaviaže udeliť licenciu na výrobu zmluvných produktov, a to buď priamo alebo nepriamo, iba nadobúdateľom licencie vybraným na základe špecifikovaných kritérií, a kde sa títo nadobúdatelia licencie zaviažu nepredávať zmluvné produkty neautorizovaným distribútorom na území, ktoré poskytovateľ licencie vyhradil na používanie tohto systému;

p)

„výhradná licencia“ je licencia, v rámci ktorej samotný poskytovateľ licencie nesmie vyrábať na základe licencovaných technologických práv a nesmie udeľovať licenciu na licencované technologické práva tretím stranám, a to vo všeobecnosti alebo na konkrétne použitie alebo na určitom území;

q)

„výhradné územie“ je príslušné územie, na ktorom je povolené iba jednému podniku vyrábať zmluvné produkty, ale je možné povoliť inému nadobúdateľovi licencie v rámci uvedeného územia vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka v rámci uvedeného územia, a to v prípade, keď bola udelená druhá licencia na účel vytvorenia alternatívneho zdroja dodávok pre tohto zákazníka;

r)

„skupina výhradných zákazníkov“ je skupina zákazníkov, v ktorej smie aktívne predávať zmluvné produkty vyrobené licencovanou technológiou iba jedna strana dohody o transfere technológii.

2.   Na účely tohto nariadenia pojmy „podnik“, „poskytovateľ licencie“ a „nadobúdateľ licencie“ zahŕňajú aj ich príslušné spojené podniky.

„Spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody o transfere technológií, či už priamo alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť podnikové záležitosti;

b)

podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo voči strane dohody o transfere technológií práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b), priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody o transfere technológií spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c), alebo v ktorých dva alebo viacero z posledné uvedených podnikov, majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých sú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne vykonávané:

i)

stranami dohody o transfere technológií alebo ich príslušnými spojenými podnikmi uvedenými v písmenách a) až d), alebo

ii)

jednou alebo viacerými stranami dohody o transfere technológií alebo ich jedným alebo viacerými spojenými podnikmi uvedenými v písmenách a) až d) a jednou alebo viacerými tretími stranami.

Článok 2

Výnimka

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa článok 101 ods. 1 zmluvy neuplatňuje na dohody o transfere technológií.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa uplatňuje v rozsahu, v akom takéto dohody o transfere technológií obsahujú obmedzenia hospodárskej súťaže patriace do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Výnimka sa uplatňuje dovtedy, kým licencované technologické práva nezaniknú, neskončí sa ich platnosť alebo nie sú vyhlásené za neplatné, alebo, v prípade know-how, dovtedy, kým know-how zostáva tajné. Keď sa však know-how stane verejne známym v dôsledku konania nadobúdateľa licencie, výnimka sa uplatňuje počas obdobia platnosti dohody.

3.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa uplatňuje aj na ustanovenia dohôd o transfere technológií, ktoré sa týkajú nákupu produktov nadobúdateľom licencie alebo udelenia licencie na iné práva duševného vlastníctva alebo prevodu iných práv duševného vlastníctva alebo know-how na nadobúdateľa licencie za predpokladu a v takom rozsahu, v akom sa tieto ustanovenia priamo týkajú výroby alebo predaja zmluvných produktov.

Článok 3

Hraničný trhový podiel

1.   Keď sú podniky, ktoré sú stranami dohody, konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa uplatňuje pod podmienkou, že spoločný trhový podiel strán nepresiahne na žiadnom relevantnom trhu 20 %.

2.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa uplatňuje pod podmienkou, že trhový podiel každej z týchto strán nepresiahne na žiadnom relevantnom trhu 30 %.

Článok 4

Veľmi závažné obmedzenia

1.   Keď sú podniky, ktoré sú stranami dohody, konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na dohody, ktorých predmetom je priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spolu s inými faktormi pod kontrolou strán, ktorékoľvek z nasledujúcich obmedzení:

a)

obmedzenie možnosti určitej strany stanovovať svoje ceny pri predaji produktov tretím stranám;

b)

obmedzenie produkcie okrem obmedzení produkcie zmluvných produktov uložených nadobúdateľovi licencie v nerecipročnej dohode alebo uložených len jednému nadobúdateľovi licencie v recipročnej dohode;

c)

rozdelenie trhov alebo zákazníkov okrem:

i)

záväzku poskytovateľa licencie a/alebo nadobúdateľa licencie v nerecipročnej dohode nevyrábať na základe licencovaných technologických práv v rámci územia vyhradeného pre druhú stranu a/alebo nepredávať aktívne a/alebo pasívne na vyhradené územie alebo vyhradenej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre druhú stranu;

ii)

obmedzenia aktívneho predaja licencie na vyhradené územie alebo pre vyhradenú skupinu zákazníkov, ktoré poskytovateľ licencie vyhradil inému nadobúdateľovi licencie, ak tento nadobúdateľ licencie nebol konkurenčným podnikom poskytovateľa licencie v čase udelenia vlastnej licencie, uložené v nerecipročnej dohode nadobúdateľom licencie;

iii)

záväzku nadobúdateľa licencie vyrábať zmluvné produkty len na vlastné použitie, ak nadobúdateľ licencie nie je obmedzený aktívne ani pasívne predávať zmluvné produkty ako náhradné diely pre svoje vlastné produkty;

iv)

záväzku nadobúdateľa licencie v nerecipročnej dohode vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka, ak bola licencia udelená na účel vytvorenia alternatívneho zdroja dodávok pre tohto zákazníka;

d)

obmedzenie možnosti nadobúdateľa licencie využívať svoje vlastné technologické práva alebo obmedzenia možnosti ktorejkoľvek zo strán dohody vykonávať výskum a vývoj, pokiaľ takéto posledné uvedené obmedzenie nie je nevyhnutné pre zamedzenie odhalenia licencovaného know-how tretím stranám.

2.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na dohody, ktorých predmetom je priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spolu s inými faktormi pod kontrolou strán, ktorékoľvek z nasledujúcich obmedzení:

a)

obmedzenie možnosti strany určovať svoje ceny pri predaji produktov tretím stranám bez toho, aby bola dotknutá možnosť ukladať maximálnu predajnú cenu alebo odporučiť predajnú cenu, ak nepredstavuje pevnú alebo minimálnu predajnú cenu v dôsledku tlaku ktorejkoľvek zo strán alebo stimulov poskytovaných ktoroukoľvek z nich;

b)

obmedzenie územia, na ktorom môže nadobúdateľ licencie pasívne predávať zmluvné produkty, respektíve obmedzenie okruhu zákazníkov, ktorým môže nadobúdateľ licencie pasívne predávať tieto produkty, okrem:

i)

obmedzenia pasívneho predaja na vyhradenom území alebo vyhradenej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre poskytovateľa licencie;

ii)

záväzku vyrábať zmluvné produkty len na vlastné použitie, ak nadobúdateľ licencie nie je obmedzený predávať zmluvné produkty aktívne a pasívne ako náhradné diely pre svoje vlastné produkty;

iii)

záväzku vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka, ak licencia bola udelená s cieľom vytvoriť alternatívny zdroj dodávok pre tohto zákazníka;

iv)

obmedzenia predaja konečným spotrebiteľom, ktoré uložil nadobúdateľ licencie pôsobiaci na veľkoobchodnej úrovni;

v)

obmedzenia predaja neautorizovaným distribútorom, ktoré uložili členovia selektívneho distribučného systému;

c)

obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja konečným spotrebiteľom zo strany nadobúdateľa licencie, ktorý je členom selektívneho distribučného systému a pôsobí na maloobchodnej úrovni, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zakázať členovi tohto systému vykonávať danú činnosť z neautorizovaného miesta podnikania.

3.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi v čase uzatvorenia dohody, ale sa nimi stanú neskôr, po celé obdobie platnosti dohody sa uplatňuje odsek 2, a nie odsek 1, pokiaľ dohoda nebude následne zmenená akýmkoľvek zásadným spôsobom. K takejto zmene patrí uzatvorenie novej dohody o transfere technológií medzi zmluvnými stranami týkajúcej sa konkurenčných technologických práv.

Článok 5

Vylúčené obmedzenia

1.   Výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na žiaden z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých v dohodách o transfere technológií:

a)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok nadobúdateľa licencie udeliť výhradnú licenciu alebo previesť práva, úplne alebo čiastočne, poskytovateľovi licencie alebo tretej strane určenej poskytovateľom licencie na svoje vlastné zlepšenia alebo na svoje vlastné nové uplatnenie licencovanej technológie;

b)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok strany nenapadnúť platnosť práv duševného vlastníctva, ktoré má druhá strana v Únii, bez toho, aby bola dotknutá možnosť v prípade výhradnej licencie ukončiť dohodu o transfere technológií v prípade, že nadobúdateľ licencie napadne platnosť akýchkoľvek licencovaných technologických práv.

2.   Keď sú stranami dohody podniky, ktoré si nekonkurujú, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na žiaden priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý obmedzuje schopnosť nadobúdateľa licencie využívať svoje vlastné technologické práva alebo obmedzuje schopnosť ktorejkoľvek zo strán dohody uskutočňovať výskum a vývoj, s výnimkou prípadu, ak toto druhé obmedzenie je nevyhnutné nato, aby sa zabránilo prezradeniu licencovaného know-how tretím stranám.

Článok 6

Odňatie výhody v jednotlivých prípadoch

1.   Komisia môže odňať výhody tohto nariadenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 vtedy, ak v ktoromkoľvek konkrétnom prípade zistí, že dohoda o transfere technológií, na ktorú sa uplatňuje výnimka stanovená v článku 2 tohto nariadenia, má napriek tomu účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, a najmä ak:

a)

prístup technológií tretích strán na trh je obmedzený, napríklad v dôsledku kumulatívneho efektu paralelných sietí podobných reštriktívnych dohôd, ktoré zakazujú nadobúdateľom licencií používať technológie tretích strán;

b)

prístup potenciálnych nadobúdateľov licencií na trh je obmedzený, napríklad v dôsledku kumulatívneho efektu paralelných sietí podobných reštriktívnych dohôd zakazujúcich poskytovateľom licencií udeľovať licencie iným nadobúdateľom licencie alebo preto, že jediný majiteľ technológie, ktorý udeľuje licenciu na príslušné technologické práva, uzavrie výhradnú licenciu s nadobúdateľom licencie, ktorý už pôsobí na trhu produktov na základe nahraditeľných technologických práv.

2.   Ak v akomkoľvek konkrétnom prípade má dohoda o transfere technológií, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 2 tohto nariadenia, účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy na území členského štátu alebo na časti jeho územia, ktoré má všetky charakteristické znaky odlišného geografického trhu, orgán hospodárskej súťaže tohto členského štátu môže odňať výhody tohto nariadenia, na základe článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003, pre takéto územie, za rovnakých okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 7

Neuplatňovanie tohto nariadenia

1.   Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS, Komisia môže nariadením vyhlásiť, že ak paralelné siete podobných dohôd o transfere technológií pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, toto nariadenie sa nebude uplatňovať na dohody o transfere technológií obsahujúce špecifické obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ten trh.

2.   Nariadenie podľa odseku 1 sa stane uplatniteľným najskôr šesť mesiacov po jeho prijatí.

Článok 8

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničného trhového podielu stanoveného v článku 3 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov o hodnote predajov na trhu; pokiaľ údaje o hodnote predajov na trhu nie sú k dispozícii, môžu sa na stanovenie trhového podielu dotknutého podniku použiť odhady založené na iných spoľahlivých trhových informáciách, vrátane objemov predaja na trhu;

b)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov, ktoré sa týkajú predchádzajúceho kalendárneho roku;

c)

trhový podiel vlastnený podnikmi uvedenými v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rozdelí rovnomerne na každý podnik vlastniaci práva alebo právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. a);

d)

trhový podiel poskytovateľa licencie na relevantnom trhu pre licencované technologické práva sa vypočíta na základe prítomnosti licencovaných technologických práv na relevantnom trhu (trhoch) (to znamená na trhu produktov a na geografickom trhu), na ktorom (ktorých) sa predávajú zmluvné produkty, to znamená na základe údajov o predajoch týkajúcich sa zmluvných produktov, ktoré vyrobí poskytovateľ licencie a nadobúdatelia licencie;

e)

ak trhový podiel uvedený v článku 3 ods. 1 alebo 2 nie je na začiatku vyšší ako 20 %, resp. 30 %, avšak následne stúpne nad uvedené úrovne, výnimka stanovená v článku 2 sa bude naďalej uplatňovať počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu hraničnej hodnoty 20 % alebo 30 %.

Článok 9

Vzťah k iným nariadeniam o skupinových výnimkách

Toto nariadenie sa neuplatňuje na licenčné ustanovenia v dohodách o výskume a vývoji, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1217/2010 alebo v dohodách o špecializácii, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1218/2010.

Článok 10

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 na dohody, ktoré boli v platnosti už 30. apríla 2014, ktoré nespĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú v tomto nariadení, avšak ktoré 30. apríla 2014 spĺňali podmienky pre výnimku stanovenú v nariadení (ES) č. 772/2004.

Článok 11

Obdobie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Jeho účinnosť sa končí 30. apríla 2026.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Joaquín ALMUNIA

podpredseda


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií, (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 11).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji, (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 36).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii, (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).


28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 317/2014

z 27. marca 2014,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 2,

keďže:

(1)

V položkách 28 až 30 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa v prípade látok, ktoré sú klasifikované ako látky karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu (CMR látky) kategórie 1A alebo 1B, alebo zmesí, ktoré ich obsahujú v koncentráciách vyšších ako prípustné hodnoty koncentrácie, zakazuje ich predaj širokej verejnosti. Príslušné látky sú uvedené v dodatkoch 1 až 6 k prílohe XVII.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) bolo zmenené nariadeniami Komisie (EÚ) č. 618/2012 (3) a (EÚ) č. 944/2013 (4) na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku, s cieľom aktualizovať ho alebo doň zahrnúť niekoľko nových harmonizovaných klasifikácií CMR látok.

(3)

Nariadením (EÚ) č. 618/2012 sa stanovuje nová harmonizovaná klasifikácia týchto látok: fosfid inditý bol klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 1B, trixylyl fosfát a kyselina 4-terc-butylbenzoová boli klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1B.

(4)

Nariadením (EÚ) č. 944/2013 sa stanovuje nová harmonizovaná klasifikácia týchto látok: [smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu] bola klasifikovaná ako karcinogénna látka kategórie 1A; arzenid galitý bol klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 1B; [smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu] bol klasifikovaný ako mutagénna látka kategórie 1B; [smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu], epoxikonazol (ISO), nitrobenzén, dihexyl-ftalát, 1-etylpyrolidín-2-ón, amónium-pentadekafluóroktanoát, kyselina pentadekafluóroktánová, (2-etylhexyl) -10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoát boli klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1B.

(5)

Keďže prevádzkovatelia môžu harmonizované klasifikácie stanovené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uplatňovať od skoršieho dátumu, malo by im byť umožnené na báze dobrovoľnosti uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia skôr.

(6)

Dodatky 1 až 6 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohami I, II a III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Príloha I k tomuto nariadeniu sa uplatňuje od 1. apríla 2014.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa uplatňuje od 1. januára 2015.

Príloha III k tomuto nariadeniu sa uplatňuje od 1. apríla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012 z 10. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 179, 11.7.2012, s. 3).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2013 z 2. októbra 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ 261, 3.10.2013, s. 5).


PRÍLOHA I

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

V dodatku 2 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladá táto položka:

„Fosfid inditý

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7“

 

2.

V dodatku 6 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladajú tieto položky:

„Trixylyl fosfát

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

Kyselina 4-terc-butylbenzoová

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7“

 


PRÍLOHA II

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

V dodatku 2 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladá táto položka:

„Arzenid galitý

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0“

 

2.

V dodatku 6 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladajú tieto položky:

„Epoxikonazol (ISO);

(2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxirán

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

Nitrobenzén

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

Dihexyl-ftalát

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etyl-2-pyrolidón; 1-etylpyrolidín-2-ón

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

Amónium-pentadekafluóroktanoát

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Kyselina pentadekafluóroktánová

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

(2-etylhexyl) -10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoát

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1“

 


PRÍLOHA III

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

V dodatku 1 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladá táto položka:

„Smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu;

[Zvyšok z destilácie vysokoteplotného uhoľného dechtu. Čierna tuhá látka s teplotou mäknutia približne od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Pozostáva prevažne z komplexnej zmesi troj- alebo viacčlenných kondenzovaných cyklických aromatických uhľovodíkov.]

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

2.

V dodatku 2 sa vypúšťa táto položka:

„Smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná; smola

(Rezíduum z destilácie vysokoteplotného uhoľného dechtu. Čierna tuhá látka s teplotou mäknutia približne od 30 °C do 180 °C. Pozostáva prevažne z komplexnej zmesi troj- alebo viacčlenných kondenzovaných cyklických aromatických uhľovodíkov.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

3.

V dodatku 4 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladá táto položka:

„Smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu;

[Zvyšok z destilácie vysokoteplotného uhoľného dechtu. Čierna tuhá látka s teplotou mäknutia približne od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Pozostáva prevažne z komplexnej zmesi troj- alebo viacčlenných kondenzovaných cyklických aromatických uhľovodíkov.]

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

4.

V dodatku 6 sa do tabuľky – v súlade s poradím položiek uvedených v tabuľke – vkladá táto položka:

„Smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu;

[Zvyšok z destilácie vysokoteplotného uhoľného dechtu. Čierna tuhá látka s teplotou mäknutia približne od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Pozostáva prevažne z komplexnej zmesi troj- alebo viacčlenných kondenzovaných cyklických aromatických uhľovodíkov.]

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 


28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 318/2014

z 27. marca 2014,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fenarimolu, metaflumizónu a teflubenzurónu v určitých výrobkoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

V prípade fenarimolu sa maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) stanovili v prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade metaflumizónu a teflubenzurónu sa MRL stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu povolenia používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metaflumizón na tekvicovitej zelenine (s jedlou šupou), melónoch, dyniach červených, brokolici, karfiole, hlávkovej kapuste, šaláte a podobných plodinách, bylinkách, fazuli (so strukmi), hrachu (so strukmi), artičokoch pravých a semenách bavlny bola podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(3)

Pokiaľ ide o teflubenzurón, takáto žiadosť bola podaná v prípade plodín patriacich do skupiny Solanaceae a tekvicovitej zeleniny (s jedlou šupou).

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť v prípade fenarimolu na jablkách, čerešniach, broskyniach, hrozne, jahodách, banánoch, paradajkách, uhorkách, melónoch, tekviciach a červených dyniach. Žiadateľ tvrdí, že povolené používanie fenarimolu na takýchto plodinách v rôznych tretích krajinách má za následok, že hladiny rezíduí prevyšujú MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, a preto sú na zabránenie vzniku obchodných prekážok pri dovoze týchto plodín potrebné vyššie MRL.

(5)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty prehodnotili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy a preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, a v prípade potreby aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad dospel vo svojich odôvodnených stanoviskách k záveru, že pokiaľ ide o používanie fenarimolu na broskyniach, hrozne, jahodách, banánoch, paradajkách a dyniach červených a používanie metaflumizónu na melónoch, dyniach červených, bylinkách a šalátových rastlinách (okrem šalátu), predložené údaje nie sú dostatočné na stanovenie nových MRL. Pokiaľ ide o používanie metaflumizónu na endívii, úrad neodporúča stanoviť navrhované MRL, pretože sa nedá vylúčiť riziko pre spotrebiteľov. Existujúce MRL by preto mali zostať nezmenené.

(8)

Pokiaľ ide o používanie metaflumizónu na brokolici a šaláte, úrad odporúča stanoviť nižšie MRL ako MRL, ktoré navrhol žiadateľ.

(9)

Pokiaľ ide o používanie teflubenzurónu na plodinách Solanaceae a tekvicovitej zelenine (s jedlou šupou), úrad poukázal na obavy z chronického príjmu spotrebiteľov. Najvyšší podiel na celkovej expozícii však má jablko. Úrad odporúča znížiť MRL stanovené pre jablká pri zvyšovaní MRL v prípade uvedených plodín. Keďže takéto MRL boli stanovené na účely vyhovenia žiadosti o odchýlku na dovoz na základe povolených použití v Brazílii, žiadateľ bol kontaktovaný s cieľom zabrániť vytvoreniu prekážok obchodu. Žiadateľ navrhol náhradné MRL vo výške 0,5 mg/kg, čo je dostatočné na umožnenie použití povolených v Brazílii. Pretože vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa je zachovaná, je vhodné stanoviť uvedenú hodnotu MRL na 0,5 mg/kg.

(10)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné so zreteľom na bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľa v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom uvedených látok konzumáciou všetkých potravín, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia spôsobená zvýšenou konzumáciou príslušných plodín a výrobkov nepreukázali, že existuje riziko prekročenia prípustného denného príjmu (acceptable daily intake – ADI) alebo akútnej referenčnej dávky (acute reference dose – ARfD).

(11)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(12)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie boli do diskusie o nových MRL zapojení obchodní partneri Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s výrobkami, ako aj ich spracovanie a spotrebu, by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné obdobie pre výrobky, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe informácií potvrdené zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(15)

Predtým, ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť im, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z úpravy MRL.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na výrobky, ktoré boli získané v súlade s právnymi predpismi pred 17. októbra 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. októbra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL fenarimolu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(9):2350 [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre metaflumizón v rôznych komoditách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(7):3316 [50 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre teflubenzurón v rôznych komoditách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(3):2633 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpec týkajúci sa fenarimolu nahrádza takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

i)

citrusové plody

0,02 (2)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

iné

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,02 (2)

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,1

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0130030

dule

 

0130040

mišpuľa

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

0130990

iné

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

0,5

0140020

čerešne (čerešne a višne)

1,5

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

0,5

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus))

0,02 (2)

0140990

iné

0,02 (2)

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,3

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

0,3

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

0,02 (2)

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus x idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus)

0,02 (2)

0153030

maliny (ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,1

0153990

iné

0,02 (2)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

0,02 (2)

0154020

brusnice (brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea))

0,02 (2)

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

1

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

1

0154050

šípky

 (3)

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

plody bazy čiernej (plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 (3)

0154990

iné

0,02 (2)

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0161000

a)

s jedlou šupou

0,02 (2)

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

karambola (bilimbi)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

0161070

jambolan (java plum) (jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

iné

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

0,02 (2)

0162010

kivi

 

0162020

dvojslivka –liči (pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

0162030

mučenka jedlá

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

0162050

kainito (star apple)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey)

 (3)

0162990

iné

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokádo

0,02 (2)

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

0,2

0163030

mango

0,02 (2)

0163040

papája

0,02 (2)

0163050

granátové jablko

0,02 (2)

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 (3)

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

ananás

0,02 (2)

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 (3)

0163100

durian

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

0163990

iné

0,02 (2)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (2)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jam (jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky)

 

0212040

tapioka

 (3)

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa cviklová

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch)

 

0213100

kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,02 (2)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

0220030

šalotka

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

0220990

iné

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

0231000

a)

ľuľkovité

0,02 (2)

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec)

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

0231030

baklažán (egg plant) (pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon))

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,2

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná)

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny (kiwano)

0,2

0233020

tekvica (tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda))

0,2

0233030

dyňa červená (vodový melón)

0,05

0233990

iné

0,05

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

0,02 (2)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,02 (2)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,02 (2)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska (kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai)

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

0,02 (2)

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy)

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0251050

barborka jarná

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (Diplotaxis spp.))

 

0251070

červená horčica

 (3)

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu )

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri)

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda))

 (3)

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) (indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata))

 (3)

0254000

d)

potočnica lekárska (povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea))

 

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

 

0256000

f)

bylinky

 

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať (vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum))

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

0256070

tymián (majorán, oregano)

 (3)

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari)

 (3)

0256090

bobkový list (vavrínový list) (voňatka (citrónová tráva))

 (3)

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 (3)

0256990

iné

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,02 (2)

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby)

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

0270990

iné

 

0280000

viii)

huby

0,02 (2)

0280010

pestované huby (bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti))

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0280990

iné

 

0290000

ix)

morské riasy

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (2)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,02 (2)

0401000

i)

olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

 

0401070

sójové bôby

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlny

 

0401100

semená tekvice obrovskej (iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae))

 

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

0401120

borák lekársky (hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis))

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

0401140

konope siate

 

0401150

ricín obyčajný

 (3)

0401990

iné

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

0402040

kapok

 (3)

0402990

iné

 

0500000

5.

OBILNINY

0,02 (2)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso)

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža (indická/divá ryža (Zizania aquatica))

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0500990

iné (semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (2)

0610000

i)

čaj

 

0620000

ii)

kávové bôby

 (2)

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (2)

0631000

a)

kvety

 (2)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (2)

0631020

kvet ibišteka

 (2)

0631030

lupienky ruže

 (2)

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra))

 (2)

0631050

lipa

 (2)

0631990

iné

 (2)

0632000

b)

listy

 (2)

0632010

listy jahody

 (2)

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 (2)

0632030

cezmína paraguajská, maté

 (2)

0632990

iné

 (2)

0633000

c)

korene

 (2)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (2)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (2)

0633990

iné

 (2)

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (2)

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 (2)

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (2)

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

5

0800000

8.

KORENINY

 (3)

0810000

i)

osivo

 (3)

0810010

aníz

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

0810070

semená fenikla

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

0810990

iné

 (3)

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

0820990

iné

 (3)

0830000

iii)

kôra

 (3)

0830010

škorica (škorica čínska (cassia))

 (3)

0830990

iné

 (3)

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

0840990

iné

 (3)

0850000

v)

puky

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

0850990

iné

 (3)

0860000

vi)

blizna kvetov

 (3)

0860010

šafran

 (3)

0860990

iné

 (3)

0870000

vii)

arillus

 (3)

0870010

muškátový kvet

 (3)

0870990

iné

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

0900990

iné

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

i)

tkanivo

0,02 (2)

1011000

a)

ošípané

 

1011010

svalovina

 

1011020

tuk

 

1011030

pečeň

 

1011040

obličky

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

1011990

iné

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

1012010

svalovina

 

1012020

tuk

 

1012030

pečeň

 

1012040

obličky

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

1012990

iné

 

1013000

c)

ovce

 

1013010

svalovina

 

1013020

tuk

 

1013030

pečeň

 

1013040

obličky

 

1013050

jedlé vnútornosti

 

1013990

iné

 

1014000

d)

kozy

 

1014010

svalovina

 

1014020

tuk

 

1014030

pečeň

 

1014040

obličky

 

1014050

jedlé vnútornosti

 

1014990

iné

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

1015010

svalovina

 (3)

1015020

tuk

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

1015040

obličky

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

1015990

iné

 (3)

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

1016010

svalovina

 

1016020

tuk

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

1016990

iné

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 (3)

1017010

svalovina

 (3)

1017020

tuk

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

1017040

obličky

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

1017990

iné

 (3)

1020000

ii)

mlieko

0,02 (2)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,02 (2)

1030010

kuracie

 

1030020

kačacie

 (3)

1030030

husacie

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

1030990

iné

 (3)

1040000

iv)

med (materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med))

 (3)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

 (3)

1060000

vi)

slimáky

 (3)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

 (3)

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti A sa stĺpce týkajúce sa metaflumizónu a teflubenzurónu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Metaflumizón (suma of E- a Z- izomérov

Teflubenzurón

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,05 (5)

 

0110000

i)

citrusové plody

 

0,05 (5)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

iné

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

0,05 (5)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

0,5

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0130030

dule

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

0130990

iné

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

1

0140010

marhule

 

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

iné

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

1

0151010

stolové hrozno

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,2

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,2

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus x idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus)

 

 

0153030

maliny (ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

iné

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0,2

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

 

0154020

brusnice (brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

 

0154050

šípky

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 

 

0154080

plody bazy čiernej (plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 

 

0154990

iné

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

2

0161020

figy

 

0,05 (5)

0161030

stolové olivy

 

0,05 (5)

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05 (5)

0161050

karambola (bilimbi)

 

0,05 (5)

0161060

persimon

 

0,05 (5)

0161070

jambolan (java plum) (jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0,05 (5)

0161990

iné

 

0,05 (5)

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0,05 (5)

0162010

kivi

 

 

0162020

dvojslivka –liči (pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey)

 

 

0162990

iné

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0,05 (5)

0163010

avokádo

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papája

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 

 

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

ananás

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

0163100

durian

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

0163990

iné

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,05 (5)

 

0211000

a)

zemiaky

 

0,1

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

0,05 (5)

0212020

sladké zemiaky

 

0,1

0212030

jam (jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky)

 

0,05 (5)

0212040

tapioka

 

0,05 (5)

0212990

iné

 

0,05 (5)

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0,05 (5)

0213010

repa cviklová

 

 

0213020

mrkva

 

 

0213030

zeler

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch)

 

 

0213100

kvaka

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0213990

iné

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,05 (5)

0,05 (5)

0220010

cesnak

 

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

 

0220030

šalotka

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

 

0220990

iné

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

1,5

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec)

0,6

 

0231020

papriky (paprika čili)

1

 

0231030

baklažán (egg plant) (pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon))

0,6

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

0,05 (5)

 

0231990

iné

0,05 (5)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,4

 

0232010

uhorky šalátové

 

0,5

0232020

uhorky nakladačky

 

1,5

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná)

 

0,5

0232990

iné

 

0,5

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,05 (5)

 

0233010

melóny (kiwano)

 

0,2

0233020

tekvica (tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda))

 

0,05 (5)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0,05 (5)

0233990

iné

 

0,05 (5)

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

0,05 (5)

0,2

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

0,5

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

3

 

0241020

karfiol

1,5

 

0241990

iné

0,05 (5)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

1

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

1

 

0242990

iné

0,05 (5)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

kapusta čínska (kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai)

7

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

0,05 (5)

 

0243990

iné

0,05 (5)

 

0244000

d)

kaleráb

0,05 (5)

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

0,05 (5)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

10

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

5

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy)

0,05 (5)

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

10

 

0251050

barborka jarná

10

 

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (Diplotaxis spp.))

10

 

0251070

červená horčica

10

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu )

10

 

0251990

iné

10

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,05 (5)

0,05 (5)

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri)

 

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda))

 

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

0252990

iné

 

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) (indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata))

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

potočnica lekárska (povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea))

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

bylinky

0,05 (5)

2

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

 

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari)

 

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) (voňatka (citrónová tráva))

 

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

 

0256990

iné

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

0,05 (5)

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby)

0,9

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

0,05 (5)

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

1,5

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

0,05 (5)

 

0260050

šošovica

0,05 (5)

 

0260990

iné

0,05 (5)

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

 

0270010

špargľa

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

zeler

0,05 (5)

0,5

0270040

fenikel

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

0,9

0,05 (5)

0270060

pór

0,05 (5)

0,05 (5)

0270070

rebarbora

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

bambusové výhonky

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

sabal palmetto

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

iné

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

viii)

huby

0,05 (5)

 

0280010

pestované huby (bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti))

 

0,05 (5)

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0,2

0280990

iné

 

0,05 (5)

0290000

ix)

morské riasy

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,05 (5)

0,05 (5)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,05 (5)

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

0,05 (5)

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,05 (5)

 

0401030

mak siaty

0,05 (5)

 

0401040

sezamové semená

0,05 (5)

 

0401050

slnečnicové semená

0,05 (5)

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

0,05 (5)

 

0401070

sójové bôby

0,05 (5)

 

0401080

horčicové semená

0,05 (5)

 

0401090

semená bavlny

0,07

 

0401100

semená tekvice obrovskej (iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae))

0,05 (5)

 

0401110

požlt farbiarsky

0,05 (5)

 

0401120

borák lekársky (hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis))

0,05 (5)

 

0401130

ľaničník siaty

0,05 (5)

 

0401140

konope siate

0,05 (5)

 

0401150

ricín obyčajný

0,05 (5)

 

0401990

iné

0,05 (5)

 

0402000

ii)

olejnaté plody

0,05 (5)

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

iné

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,05 (5)

 

0500010

jačmeň

 

0,1

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0,05 (5)

0500030

kukurica

 

0,1

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso)

 

0,05 (5)

0500050

ovos

 

0,1

0500060

ryža (indická/divá ryža (Zizania aquatica))

 

0,05 (5)

0500070

raž

 

0,1

0500080

cirok

 

0,05 (5)

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0,1

0500990

iné (semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis))

 

0,05 (5)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

čaj

 

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

 

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra))

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

iné

 

 

0632000

b)

listy

 

 

0632010

listy jahody

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

 

0632990

iné

 

 

0633000

c)

korene

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

0633990

iné

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,1 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

KORENINY

 

 

0810000

i)

osivo

0,05 (5)

0,05 (5)

0810010

aníz

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

0810050

semená rasce

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

0810070

semená fenikla

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05 (5)

0,05 (5)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

0820080

tamarindy

 

 

0820990

iné

 

 

0830000

iii)

kôra

0,05 (5)

0,05 (5)

0830010

škorica (škorica čínska (cassia))

 

 

0830990

iné

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

0840010

sladké drievko

0,05 (5)

0,05 (5)

0840020

zázvor

0,05 (5)

0,05 (5)

0840030

kurkuma

0,05 (5)

0,05 (5)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

0840990

iné

0,05 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

puky

0,05 (5)

0,05 (5)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05 (5)

0,05 (5)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné

 

 

0870000

vii)

arillus

0,05 (5)

0,05 (5)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné

 

 

0900000

9

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,05 (5)

0,05 (5)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

0900990

iné

 

 

1000000

10

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

0,05 (5)

1010000

i)

tkanivo

 

 

1011000

a)

ošípané

0,02

 

1011010

svalovina

 

 

1011020

tuk

 

 

1011030

pečeň

 

 

1011040

obličky

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

1011990

iné

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

0,02

 

1012010

svalovina

 

 

1012020