ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.062.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
4. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2014 z 28. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 198/2014 z 28. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 199/2014 z 28. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky triptorelín acetát ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky tildipirozín ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami ( 1 )

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/113/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES

18

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/114/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 28. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2013/45)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 197/2014

z 28. februára 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení vydanej súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by sa malo stanoviť na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Výrobok je okrúhla miska odliata z plastov. Jej priemer je približne 18,5 cm a jej výška je približne 7 cm. Objem misky je približne 700 ml.

Miska slúži ako nádoba na kŕmenie domácich zvierat (napríklad psov).

3924 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3924 a 3924 90 00.

Položka 3924 zahŕňa širokú škálu potrieb pre domácnosť a nevylučuje predmety, ktoré nie sú určené pre ľudí. Vzhľadom na objektívne charakteristické vlastnosti výrobku sa miska na krmivo pre domáce zvieratá považuje za potrebu pre domácnosť položky 3924.

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 3924 90 00 ako ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov.


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 198/2014

z 28. februára 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení vydanej súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok predkladaný v tabletách na predaj v malom v plastovej nádobe s 30 tabletami. Každá tableta obsahuje tieto zložky:

bromelaín (500 mg),

celulózu,

fosforečnan vápenatý,

oxid kremičitý,

stearan horečnatý.

Podľa údajov na etikete sa výrobok predkladá ako potravinový doplnok na ľudskú spotrebu.

2106 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 5 k 21. kapitole a znením číselných znakov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 92.

Výrobok nevykazuje jasne vymedzené profylaktické ani terapeutické vlastnosti. Preto ho nemožno zatriediť do položky 3004 ako liek.

Keďže výrobok je potravinovým prípravkom predkladaným v odmeraných dávkach a určeným na použitie ako potravinový doplnok, podmienky doplnkovej poznámky 5 k 21. kapitole sú splnené.

Výrobok je enzymatickým prípravkom s pridanými látkami a vo forme, ktorá ho robí vhodným na špecifický účel, konkrétne ako potravinový doplnok na ľudskú spotrebu (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 3507, bod (C), prvý odsek). Keďže sa na výrobok vzťahuje doplnková poznámka 5 k 21. kapitole, zatriedenie do položky 3507 ako pripravený enzým je vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 2106 ako potravinový prípravok inde nešpecifikovaný ani nezahrnutý.


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 199/2014

z 28. februára 2014

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanej súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas [troch mesiacov] od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok v podobe štylizovanej žirafy (približne 36 cm vysoká s hmotnosťou približne 820 g), ktorá je vyrobená z mäkkého textilného vonkajšku vyplneného rôznymi materiálmi. Hlava je vyplnená mäkkým textilným materiálom, zatiaľ čo telo a končatiny obsahujú voľne sypkú výplň z prosa a levandule (ktorú nemožno vybrať na účely používania ako samostatný vankúšik).

Výrobok možno zohrievať buď v mikrovlnnej alebo v tradičnej rúre, a možno ho tiež chladiť buď v chladničke alebo v mrazničke, aby sa používal ako ohrievací či chladiaci vankúšik.

 (1) Pozri obrázok.

9503 00 41

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 9503 00 a 9503 00 41.

Vzhľadom na svoj dizajn a prezentáciu je výrobok v podstate určený na zábavu detí a dospelých (pozri tiež vysvetlivky k harmonizovanému systému k 95. kapitole, Všeobecne, a k položke 9503, časť (D)). Akékoľvek iné použitie výrobku na základe jeho ohrievacej či chladiacej schopnosti sa považuje za vedľajšie k jeho zábavnej funkcii. Výrobok sa preto považuje za hračku položky 9503. Zatriedenie podľa jedného z použitých materiálov (napríklad ako proso do položky 1008 alebo ako ostatné celkom dohotovené textilné výrobky do položky 6307) je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 9503 00 41 ako vypchaná hračka predstavujúca zviera.

Image


(1)  Obrázok má len informačný charakter.


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 200/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky triptorelín acetát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky, ktoré vypracoval Výbor pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (maximum residue limit, „MRL“) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove hospodárskych zvierat v Únii sa má stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o MRL v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 (2).

(3)

Európska agentúra pre lieky dostala žiadosť o stanovenie maximálnych limitov rezíduí (ďalej len „MRL“) látky triptorelín acetát v prípade ošípaných.

(4)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil, že nie je potrebné stanoviť MRL pre triptorelín acetát v prípade ošípaných.

(5)

Európska agentúra pre lieky má v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 470/2009 zvážiť, či majú byť MRL určené pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine používané aj na iné potraviny vyrobené z rovnakého druhu, alebo MRL určené pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch používané aj na iné druhy.

(6)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil extrapoláciu výsledkov hodnotenia pre triptorelín acetát z ošípaných na všetky druhy zvierat určených na výrobu potravín.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 37/2010 by sa preto malo zmeniť tak, aby zahŕňalo látku triptorelín acetát pre všetky druhy zvierat určené na výrobu potravín, pričom by sa malo uviesť, že nie je potrebné stanoviť MRL.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1).


PRÍLOHA

Do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa v abecednom poradí vkladá táto látka:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia [podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009]

Terapeutická klasifikácia

„Triptorelín acetát

NEUPLATŇUJE SA

Všetky druhy zvierat určené na produkciu potravín

Nevyžadujú sa MRL

NEUPLATŇUJE SA

ŽIADNE

Látky pôsobiace na rozmnožovaciu sústavu“


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 201/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky tildipirozín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky, ktoré vypracoval Výbor pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (maximum residue limit, „MRL“) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove hospodárskych zvierat v Únii sa má stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o MRL v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 (2).

(3)

Tabuľka 1 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 759/2010 (3) dočasne uvádza tildipirozín ako povolenú látku pre hovädzí dobytok, kozy a ošípané, pokiaľ ide o svalovinu, tuk (kožu a tuk v prípade ošípaných), pečeň a obličky, s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu, a to do 1. januára 2012. V súlade s uvedenou prílohou sa MRL stanovený pre svalovinu nevzťahuje na miesto vpichu, kde sú ustanovené vyššie úrovne.

(4)

Boli poskytnuté a posúdené dodatočné údaje, na základe ktorých Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanovenie konečných MRL tildipirozínu pre hovädzí dobytok, kozy a ošípané, pokiaľ ide o svalovinu, tuk (kožu a tuk v prirodzenom pomere v prípade ošípaných), pečeň a obličky, s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu. Vzhľadom na to, že Komisia a orgány na kontrolu rezíduí sa domnievajú, že s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kontrol rezíduí sa musí stanoviť jediný MRL pre svalovinu, Výbor pre lieky na veterinárne použitie v revidovanom stanovisku neodporučil ustanoviť samostatný MRL pre svalovinu v mieste vpichu tak, ako to bolo v predchádzajúcich stanoviskách.

(5)

Európska agentúra pre lieky má v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 470/2009 zvážiť, či majú byť MRL určené pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine používané aj na iné potraviny vyrobené z rovnakého druhu, alebo MRL určené pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch používané aj na iné druhy.

(6)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil extrapoláciu MRL pre tildipirozín v hovädzom dobytku na kozy. Zároveň dospel k záveru, že pre túto látku nie je možné podporiť extrapoláciu na ďalšie druhy zvierat určených na produkciu potravín.

(7)

Položka týkajúca sa tildipirozínu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mala zmeniť tak, aby zahŕňala konečné MLR pre farmaceutickú látku tildipirozín pre hovädzí dobytok, kozy a ošípané, pokiaľ ide o svalovinu, tuk (kožu a tuk v prirodzenom pomere v prípade ošípaných), pečeň a obličky. Ustanovenia o MRL pre miesta vpichu, pokiaľ ide o svalovinu, a o dočasných MRL by sa mali odstrániť.

(8)

Je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám primerané obdobie na prijatie opatrení, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových MRL.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. mája 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 759/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky tildipirozín (Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 39).


PRÍLOHA

V tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa zápis týkajúci sa tildipirozínu nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia [podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009]

Terapeutická klasifikácia

„Tildipirozín

Tildipirozín

Hovädzí dobytok, kozy

400 μg/kg

Svalovina

Nepoužívať v prípade zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

Antiinfekčné látky/antibiotiká“

200 μg/kg

Tuk

2 000 μg/kg

Pečeň

3 000 μg/kg

Obličky

Ošípané

1 200 μg/kg

Svalovina

 

800 μg/kg

Koža a tuk v prirodzenom pomere

5 000 μg/kg

Pečeň

10 000 μg/kg

Obličky


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1, článok 11 ods. 3 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 (2) sa stanovuje zoznam Únie uvádzajúci látky, ktoré sa môžu používať pri výrobe plastových materiálov a predmetov („zoznam povolených látok Únie“).

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal 24. júla 2012 priaznivé vedecké hodnotenie, pokiaľ ide o ďalšie dve látky, a to 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidín (3) a 1,3-bis(izokyanátometyl)benzén (4). Tieto látky by sa teraz mali pridať na zoznam povolených látok Únie ako materiály prichádzajúce do styku s potravinami (food contact material, FCM) č. 872 a 988.

(3)

Z vedeckého hodnotenia FCM č. 988 vyplýva, že by sa mala kontrolovať migrácia produktu jeho hydrolýzy, 1,3-benzéndimetánamínu. 1,3-benzéndimetánamín už bol povolený ako FCM č. 421. Keďže migrácia FCM č. 421 a 988 sa kontroluje na základe migrácie FCM č. 421, malo by sa zaviesť skupinové obmedzenie zahŕňajúce obe látky. Povolenie FCM č. 421 by sa preto malo zmeniť a do tabuľky 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa malo zaviesť skupinové obmedzenie.

(4)

FCM č. 340 (dikyanodiamid) je v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 povolený ako prísada do plastov bez špecifického migračného limitu. V stanovisku uvedenom v 33. sérii Vedeckého výboru pre potraviny (5) bol prípustný denný príjem stanovený na 1 mg/kg telesnej hmotnosti, z čoho vyplýva špecifický migračný limit (specific migration limit, SML) v hodnote 60 mg/kg potraviny. Tento limit sa zhoduje so všeobecným špecifickým migračným limitom stanoveným v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 10/2011. Keďže je však SML v hodnote 60 mg/kg odvodený od toxikologického limitu, ako aj prípustný denný príjem, SML by sa mal osobitne uviesť v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011.

(5)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž pre obchodných prevádzkovateľov by malo byť možné dovážať a umiestňovať na trh plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh na základe požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, a to do 24. marca 2015. Malo by sa umožniť, aby ostali na trhu až do vyčerpania zásob.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 10/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 24. marcom 2014 a ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na trh do 24. marca 2015. Uvedené plastové materiály a predmety môžu ostať na trhu po tomto dátume až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2825.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2824.

(5)  Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 33. séria, s. 31, Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, Luxemburg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení takto:

1.

Tabuľka 1 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa FCM č. 340 (dikyanodiamid) sa nahrádza takto:

„340

47440

0000461-58-5

dikyanodiamid

áno

nie

nie

60“

 

 

 

b)

zápis týkajúci sa FCM č. 421 (1,3-benzéndimetanamín) sa nahrádza takto:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-benzéndimetanamín

nie

áno

nie

 

(34)“

 

 

c)

v súlade s číselným poradím sa vkladá tento zápis:

„872

 

0006607-41-6

2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidín

nie

áno

nie

0,05

 

Používať len ako komonomér v polykarbonátových kopolyméroch

(20)“

d)

vkladá sa tento zápis:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(izokyanátometyl)benzén

nie

áno

nie

 

(34)

SML(T) sa týka migrácia produktu jeho hydrolýzy, 1,3-benzéndimetánamínu.

Používať len ako komonomér pri výrobe povlaku strednej vrstvy na poly(etyléntereftalátový) polymérový film vo viacvrstvovom filme.“

 

2.

V tabuľke 2 sa pridáva tento zápis:

„34

421

988

0,05

Vyjadrené ako 1,3-benzéndimetanamín“

3.

V tabuľke 3 sa pridáva tento zápis:

„(20)

Táto látka obsahuje anilín ako nečistotu; je nutné overiť zhodu s obmedzením stanoveným pre primárne aromatické amíny v bode 2 prílohy II.“


4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 203/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

56,2

TN

78,1

TR

102,6

ZZ

79,0

0707 00 05

JO

188,1

MA

176,8

TR

159,5

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

32,9

TR

123,8

ZZ

78,4

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,4

MA

64,2

TN

47,1

TR

71,3

ZZ

59,6

0805 50 10

TR

62,2

ZZ

62,2

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

156,1

ZZ

100,9

0808 30 90

AR

89,5

CL

190,5

CN

73,6

TR

156,2

US

123,6

ZA

98,3

ZZ

122,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. marca 2014

o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES

(2014/113/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (ďalej len „výbor“) bol zriadený rozhodnutím Komisie 95/320/ES (1) na posudzovanie vplyvov chemických faktorov na zdravie pracovníkov pri práci. Činnosť výboru priamo podporuje regulačnú činnosť Únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Rozvíja vysoko kvalitné komparatívne analytické poznatky a zabezpečuje, aby sa návrhy, rozhodnutia a politika Komisie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov zakladali na spoľahlivých vedeckých dôkazoch.

(2)

Výbor pomáha Komisii najmä pri hodnotení najnovších dostupných vedeckých údajov a pri navrhovaní najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (Occupational Exposure Limits – OEL) v záujme ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie v súlade so smernicou Rady 98/24/ES (2) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (3).

(3)

Členovia výboru sú vysoko kvalifikovaní, špecializovaní, nezávislí odborníci vybraní na základe objektívnych kritérií. Vymenúvajú sa na základe ich osobných schopností a predkladajú Komisii odporúčania a stanoviská, ktoré sú potrebné na rozvoj politiky EÚ v oblasti ochrany pracovníkov. Prínos výboru je tak významný, že bez neho by Komisia nemohla dosiahnuť ciele v oblasti sociálnej politiky v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Títo nezávislí odborníci by preto mali dostávať odplatu nad rámec úhrady výdavkov, ktorá by bola primeraná konkrétnym úlohám, ktoré im boli pridelené.

(4)

Činnosť výboru účinne prispieva k zlepšovaniu pracovného prostredia s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov tým, že Komisii poskytuje vedecké dôkazy o zdravotných účinkoch chemických faktorov na pracovníkov pri práci, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Komisia mohla dosiahnuť príslušné ciele Únie v oblasti sociálnej politiky. Financovanie jeho činnosti sa preto bude zabezpečovať prostredníctvom príslušného rozpočtového riadka, ktorý je určený na podporné iniciatívy v oblasti sociálnej politiky a pracovných podmienok.

(5)

Je tiež potrebné zaviesť zlepšenia v štruktúre a v pracovných postupoch výboru.

(6)

Členovia výboru by sa mali vyberať na základe výzvy na prejavenie záujmu. Tým sa zabezpečí dodržanie zásady rovnakých príležitostí a transparentnosti vo výberovom postupe.

(7)

V záujme zabezpečenia kontinuity a efektívnosti práce výboru by členovia vymenovaní rozhodnutím Komisie 2009/985/EÚ (4) mali zostať vo funkcii až do vymenovania nových členov výboru.

(8)

Vedecké poradenstvo poskytované vo veciach súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosťou pracovníkov musí vychádzať z etických zásad excelentnosti, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti, ktoré boli vypracované v oznámení Komisie „Zhromažďovanie a používanie expertízy Komisiou: zásady a usmernenia. Zlepšenie znalostí pre lepšie politiky“ (5), a musí byť organizované v súlade so zásadami osvedčených postupov pri hodnotení rizika.

(9)

Keďže je potrebné vykonať podstatné zmeny k rozhodnutiu 95/320/ES, malo by sa v záujme zrozumiteľnosti toto rozhodnutie zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci

Zriaďuje sa Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci na hodnotenie účinkov chemických faktorov na zdravie pracovníkov pri práci (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Poslanie

1.   Poslaním výboru je poskytovať Komisii na požiadanie stanoviská k akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa toxikologického hodnotenia chemických látok z hľadiska ich účinkov na zdravie pracovníkov.

2.   Výbor po konzultácii so sekretariátom uvedeným v článku 5 ods. 3 prijme metodiku odvodzovania najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (Occupational Exposure Limits – OEL) a nepretržite ju posudzuje, aby odzrkadľovala všetky príslušné vedecké faktory týkajúce sa určovania OEL. Zabezpečí, aby jeho metodika odzrkadľovala súčasnú prax hodnotenia rizík.

3.   Výbor odporúča najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci predovšetkým na základe vedeckých údajov, ako sa uvádza v smerniciach 98/24/ES a 2004/37/ES, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na:

časovo vážený priemer koncentrácií počas ôsmich hodín (TWA),

hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia (STEL),

biologické hraničné hodnoty/biologické smerodajné hodnoty (BLV/BGV).

OEL vo vhodných prípadoch dopĺňajú ďalšie údaje, ktoré zahŕňajú:

pravdepodobnú absorpciu pokožkou,

potenciál senzibilizácie,

karcinogénne vlastnosti.

Ďalšie vhodné údaje možno zaviesť prostredníctvom zmien metodického dokumentu výboru.

4.   Všetky odporúčania pre OEL musia byť odôvodnené a podrobne vysvetlené informáciami o základných údajoch, opisom kritických účinkov, použitými technikami extrapolácie a všetkými údajmi o možných rizikách pre ľudské zdravie. V prípade každej navrhovanej hodnoty OEL treba zaznamenať aj možnosť monitorovania vystavenia.

5.   Komisia môže požiadať výbor, aby vykonal ďalšie opatrenia súvisiace s toxikologickým hodnotením chemických faktorov.

6.   Výbor odhaľuje všetky nedostatky v konkrétnych vedeckých informáciách, ktoré môžu byť potrebné na hodnotenie chemických rizík, a informuje o nich Komisiu.

7.   Výbor identifikuje aktuálne prioritné otázky týkajúce sa účinkov chemických látok na zdravie a informuje o nich Komisiu.

8.   Na žiadosť Komisie výbor organizuje tematické semináre s cieľom preskúmať údaje a vedecké poznatky o chemických faktoroch alebo otázky súvisiace s jeho metodikou. Tieto semináre sa organizujú s pomocou sekretariátu výboru.

9.   Pri vykonávaní svojich úloh sa výbor v súlade s článkom 5 ods. 5 snaží zabezpečiť spoluprácu s príslušnými inými orgánmi zriadenými podľa práva EÚ vrátane agentúr Únie, ktoré vykonávajú podobné úlohy v súvislosti s otázkami spoločného záujmu.

Článok 3

Vymenovanie členov výboru

1.   Výbor pozostáva najviac z dvadsaťjeden jednotlivých expertov vybraných zo zoznamu vhodných kandidátov zostaveného po uverejnení výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie. V registri expertných skupín Komisie a podobných subjektov (ďalej len „register“) sa zabezpečí odkaz na stránku, na ktorej je uverejnená výzva.

Členov vymenúva na základe osobnej spôsobilosti Komisia.

Členovia sa vyberajú na základe ich preukázanej vedeckej odbornosti a skúsenosti, a to so zreteľom na potrebu zabezpečiť:

aby bola zastúpená celá škála vedeckej odbornosti, ktorá je potrebná na plnenie úloh, najmä vrátane chémie, toxikológie, epidemiológie, pracovného lekárstva a priemyselnej hygieny, a všeobecná spôsobilosť určovať OEL,

vyvážené geografické zastúpenie členov výboru.

2.   Mená členov sa uverejnia v registri, ako aj v Úradnom vestníku Európskej únie na informačné účely.

Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

3.   Členovia vymenovaní rozhodnutím 2009/985/EÚ v súlade s rozhodnutím 95/320/ES zostávajú vo funkcii podľa tohto rozhodnutia až do vymenovania členov na nové funkčné obdobie v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 1 a 2.

Článok 4

Funkčné obdobie

1.   Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Po uplynutí trojročného obdobia členovia výboru zotrvávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo vymenovaní na ďalšie funkčné obdobie.

2.   V prípade odstúpenia člena výboru pred uplynutím trojročného obdobia alebo ak sa člen nezúčastní na viac ako jednej tretine zasadnutí, alebo nie je viac schopný účinne prispievať do porád výboru z iného dôvodu, môže byť na zvyšok svojho funkčného obdobia nahradený. V tom prípade Komisia vymenuje nového člena z predchádzajúceho zoznamu kandidátov v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 5

Predstavenstvo a sekretariát výboru

1.   Na začiatku každého funkčného obdobia si výbor spomedzi svojich členov zvolí jednoduchou väčšinou hlasov predsedu a dvoch podpredsedov. Títo traja členovia tvoria predstavenstvo výboru (ďalej len „predstavenstvo“).

2.   Predstavenstvo je zodpovedné za vnútorné procesné záležitosti výboru a predsedá zasadnutiam s cieľom dosiahnuť vedecký konsenzus, pokiaľ ide o odporúčania alebo stanoviská, ktoré sa majú prijať.

3.   Komisia poskytuje výboru a jeho pracovným skupinám sekretariát spolu s administratívnou podporou potrebnou v záujme efektívneho fungovania výboru.

4.   Sekretariát zabezpečuje účinnú spoluprácu výboru s ostatnými vedeckými výbormi a agentúrami Únie.

5.   Sekretariát sa usiluje zabezpečiť včasné zistenie potenciálnych zdrojov konfliktov medzi odporúčaniami a stanoviskami výboru a odporúčaniami a stanoviskami iných orgánov zriadených podľa práva EÚ vrátane agentúr Únie vykonávajúcich podobné úlohy súvisiace s otázkami spoločného záujmu.

Článok 6

Pracovné skupiny

1.   Na žiadosť predstavenstva môže výbor vytvoriť zo svojich členov po dohode s útvarmi Komisie pracovné skupiny.

2.   Úlohou pracovných skupín je prerokúvať konkrétne otázky súvisiace s prácou výboru na základe pôsobnosti vymedzenej výborom a oznamovať výboru výsledky svojich porád. Tieto pracovné skupiny sa rozpustia hneď, ako splnia svoju úlohu.

Článok 7

Plenárne zasadnutia výboru a zasadnutia pracovných skupín

1.   Výbor prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku pre expertné skupiny Komisie.

2.   Plenárne zasadnutia výboru sa zvyčajne konajú štyrikrát ročne.

3.   Komisia zvoláva plenárne zasadnutia výboru a zúčastňuje sa na nich a zvoláva zasadnutia pracovných skupín.

4.   Výbor i pracovné skupiny zvyčajne zasadajú v ústredí Komisie. Vo výnimočných prípadoch sa však zasadnutia môžu konať na inom mieste.

Článok 8

Postupy a metodika

1.   Výbor prerokúva všetky žiadosti o odporúčania, pokiaľ ide o OEL pre konkrétnu látku alebo skupinu látok, alebo záležitosti týkajúce sa akýchkoľvek iných vedeckých stanovísk (ďalej len „stanovisko“), o ktoré požiada Komisia.

2.   Komisia môže v žiadosti o odporúčanie alebo stanovisko výboru v súlade s odsekom 1 stanoviť lehotu, v rámci ktorej je potrebné ho poskytnúť.

3.   Výbor a najmä predstavenstvo vyvinú maximálne úsilie, aby poskytovali svoje odporúčania alebo stanoviská na základe konsenzu. Na poradách výboru sa nehlasuje. Ak sa nedospeje k jednomyseľnej dohode, výbor oznámi Komisii jednotlivé názory vyjadrené počas porád.

4.   Výbor za pomoci sekretariátu zabezpečí, aby jeho metodika odzrkadľovala najnovšie vedecké normy a aby sa vykonávala.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o dôvernosti uvedené v článku 9 ods. 3, Komisia uverejňuje aktualizovanú metodiku, prijaté odporúčania a stanoviská výboru v časti svojej webovej stránky, ktorá je venovaná výboru.

Článok 9

Etické zásady

Členovia výboru sa zaväzujú konať nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Nesmú delegovať svoju zodpovednosť na žiadnu inú osobu.

Urobia vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú konať vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie, v ktorom uvedú, či majú alebo nemajú nejaké priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za záujmy poškodzujúce ich nezávislosť.

Útvary Komisie vezmú na vedomie všetky oznámené záujmy a rozhodnú o ich relevantnosti.

Výbor zabezpečí, aby bolo v jeho odporúčaniach a stanoviskách zreteľne uvedené odôvodnenie použité v jeho rozhodovacom procese, ako sa vymedzuje v jeho metodike.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 12 tohto rozhodnutia, členovia výboru nesmú prezrádzať informácie, s ktorými sa oboznámia v priebehu práce výboru, tematických seminárov, pracovných skupín alebo iných činností súvisiacich s týmto rozhodnutím.

Členovia výboru na začiatku každého funkčného obdobia podpíšu písomné vyhlásenie o dôvernosti.

Článok 10

Pozorovatelia a externí experti

1.   Útvary Komisie vyzvú krajiny EHP/EZVO, aby navrhli vedeckých pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať na zasadnutiach ako pozorovatelia.

2.   Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu pozvať vedeckých expertov, ktorí nie sú členmi výboru a ktorí majú osobitnú kvalifikáciu v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na práci výboru alebo v pracovnej skupine na ad hoc základe.

Článok 11

Osobitné príspevky

1.   Členovia výboru a externí experti prizvaní na podnet Komisie majú nárok na osobitný príspevok v maximálnej výške 450 EUR vo forme denných jednotkových nákladov za každý úplný pracovný deň. Celkový príspevok sa vypočítava a zaokrúhľuje smerom nahor s presnosťou na polovicu pracovného dňa. Všetky platby sa uskutočňujú v eurách.

2.   Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré účastníkom vznikli v súvislosti s činnosťou výboru, uhrádza Komisia v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami (7). Náhrady za uvedené výdavky sa poskytujú v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

3.   Článok 11 ods. 1 nadobudne účinnosť až v deň, v ktorom boli členovia vymenovaní na ďalšie funkčné obdobie výboru v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 12

Transparentnosť

1.   Komisia uverejní všetky relevantné dokumenty (ako napr. programy, zápisnice a príspevky účastníkov) buď v registri alebo na príslušnej webovej stránke, ktorá je prístupná prostredníctvom odkazu uvedeného v registri.

2.   Výnimky z uverejňovania sú možné na základe posúdenia jednotlivých prípadov vtedy, keď by uverejnenie dokumentu mohlo narušiť ochranu verejného alebo súkromného záujmu, ako sa vymedzuje v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (8).

Článok 13

Zrušenie

1.   Rozhodnutie 95/320/ES sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Rozhodnutie Komisie 95/320/ES z 12. júla 1995, ktorým sa zriaďuje Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14).

(2)  Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2009/985/EÚ z 18. decembra 2009, ktorým sa vymenúvajú členovia Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci na nové funkčné obdobie (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 98).

(5)  KOM(2002) 713 v konečnom znení z 11. decembra 2002.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Komisie K(2007) 5858 – Pravidlá o úhrade nákladov pre expertov, ktorí boli pozvaní na zasadnutia Komisie.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Účelom týchto výnimiek je ochrana verejnej bezpečnosti, vojenských záležitostí, medzinárodných vzťahov, finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky, súkromia a nedotknuteľnosti jednotlivca, obchodných záujmov, súdnych konaní a právneho poradenstva, inšpekcií/vyšetrovaní/auditov a rozhodovacieho procesu príslušných orgánov.


USMERNENIA

4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/23


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 28. novembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami

(ECB/2013/45)

(2014/114/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 tretiu zarážku,

so zreteľom na článok 3.1 tretiu zarážku a články 12.1 a 30.6 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Podľa článku 30.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) národné centrálne banky (NCB) členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky eurozóny“), poskytujú Európskej centrálnej banke (ECB) devízové rezervy a ECB má plné právo držať a spravovať devízové rezervy, ktoré boli na ňu prevedené.

(2)

Podľa článkov 9.2 a 12.1 štatútu ESCB môže ECB vykonávať určité svoje činnosti prostredníctvom národných centrálnych bánk eurozóny a môže sa na ne obracať, aby vykonali niektoré z jej operácií. Z tohto dôvodu sa ECB domnieva, že národné centrálne banky eurozóny by mali spravovať prevedené devízové rezervy ako agenti ECB.

(3)

Usmernenie ECB/2008/5 z 20. júna 2008 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (1) ustanovuje, že každá národná centrálna banka eurozóny sa môže: a) zúčastniť na výkone správy devízových rezerv prevedených ECB alebo b) svojej účasti na ich správe vzdať, alebo ju vykonávať spolu s jednou alebo viacerými inými národnými centrálnymi bankami eurozóny. Usmernenie ECB/2008/5 však výslovne neuvádza, že národná centrálna banka eurozóny môže požiadať ECB alebo inú alebo iné národné centrálne banky eurozóny, aby v súvislosti s touto správou prevzali v jej mene určité úlohy.

(4)

Usmernenie ECB/2008/5 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmena

Článok 2 ods. 1 usmernenia ECB/2008/5 sa nahrádza takto:

„1.   Každá národná centrálna banka eurozóny je oprávnená podieľať sa na správe devízových rezerv prevedených ECB. Národná centrálna banka eurozóny sa môže rozhodnúť: a) vzdať účasti na takejto správe alebo b) ju vykonávať spolu s jednou alebo viacerými inými národnými centrálnymi bankami. Ak sa národná centrálna banka eurozóny rozhodne vzdať účasti na takejto správe, ostatné národné centrálne banky eurozóny spravujú rezervy, ktoré by inak spravovala národná centrálna banka, ktorá sa vzdala účasti na ich správe. Národná centrálna banka eurozóny tiež môže ECB alebo inú národnú centrálnu banku eurozóny požiadať, aby prevzali určité úlohy, pričom ostatné úlohy súvisiace so správou devízových rezerv prevedených ECB bude naďalej vykonávať sama. ECB a príslušná národná centrálna banka eurozóny môžu s takou žiadosťou súhlasiť alebo ju zamietnuť.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnych bankám eurozóny.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám eurozóny.

Vo Frankfurte nad Mohanom 28. novembra 2013

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 63.