ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.027.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. januára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/44/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014 o uzavretí revidovaného Memoranda o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie

1

 

 

Revidované Memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 79/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, chlórprofamu, esfenvalerátu, fludioxonylu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 80/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

56

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/45/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa vymenúva dánsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

58

 

 

2014/46/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa vymenúvajú traja náhradníci Výboru regiónov za Spojené kráľovstvo

59

 

 

2014/47/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa vymenúva osem portugalských členov a sedem portugalských náhradníkov Výboru regiónov

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2014

o uzavretí revidovaného Memoranda o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie

(2014/44/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2013/523/EÚ (1) bolo revidované Memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (ďalej len „revidované MoP“) podpísané 21. októbra 2013 s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Revidované MoP by sa malo schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje revidované Memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie.

Text revidovaného MoP je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/523/EÚ z 18. októbra 2013 o podpise v mene Európskej únie revidovaného Memoranda o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 24.10.2013, s 35.).


30.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/2


REVIDOVANÉ MEMORANDUM O POROZUMENÍ

so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie

Článok I

Účel a ciele

Spojené štáty americké a Európska únia týmto memorandom o porozumení zamýšľajú dosiahnuť tieto ciele:

1.

poskytnúť v prvej fáze („fáza 1“) dočasné a čiastočné:

a)

rozšírenie prístupu na trh s vysokokvalitným hovädzím mäsom zo strany EÚ a

b)

zníženie úrovne zvýšených ciel, ktoré Spojené štáty uplatňujú na určité výrobky EÚ a ktoré WTO povolila v roku 1999 (ďalej len „zvýšené clá“),

aby strany získali skúsenosti s ďalším obchodom s vysokokvalitným hovädzím mäsom a uľahčil sa tak prechod na dlhodobé podmienky;

2.

umožniť prechod do druhej fázy („fáza 2“) v záujme:

a)

ďalšieho rozšírenia prístupu na trh s vysokokvalitným hovädzím mäsom zo strany EÚ a

b)

zníženia zvýšených ciel na nulovú hodnotu,

aby strany získali skúsenosti s ďalším rozšíreným obchodom s vysokokvalitným hovädzím mäsom a uľahčil sa tak prechod na dlhodobé podmienky; a

3.

poskytnúť ďalšiu príležitosť na vstup do tretej fázy („fáza 3“) vzhľadom na spor ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny) prebiehajúci medzi stranami vo WTO.

Článok II

Hlavné povinnosti

1.   Na začiatku fázy 1 EÚ stanoví autonómnu colnú kvótu na vysokokvalitné hovädzie mäso v ročnom množstve 20 000 metrických ton (hmotnosť výrobkov), pričom colná sadzba použiteľná v rámci kvóty je nula (0) percent.

2.   EÚ otvorí autonómnu colnú kvótu uvedenú v odseku 1 do 3. augusta 2009.

3.   Pokiaľ ide o zvýšené clá, Spojené štáty nebudú rozširovať rozsah, meniť pôvod výrobkov podliehajúcich zvýšeným clám, ani zvyšovať úroveň týchto colných sadzieb, ktoré platia od 23. marca 2009.

4.   Ak Spojené štáty a EÚ vstúpia do fázy 2, opísanej v článku I ods. 2 a dojednanej podľa článku IV ods. 2:

a)

EÚ zvýši autonómnu colnú kvótu uvedenú v odseku 1 na 45 000 metrických ton (hmotnosť výrobkov) a

b)

Spojené štáty pozastavia všetky zvýšené clá, ktoré boli uložené v súvislosti s konaním na urovnanie sporu ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny) prebiehajúcim vo WTO.

5.   Ak Spojené štáty a EÚ vstúpia do fázy 3, opísanej v článku I ods. 3 a dojednanej podľa článku IV ods. 3:

a)

EÚ zachová výšku autonómnej colnej kvóty uvedenej v odseku 1 na úrovni stanovenej v odseku 4 písm. a) a

b)

Spojené štáty zrušia všetky zvýšené clá, ktoré boli uložené v súvislosti s konaním na urovnanie sporu ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny) prebiehajúcim vo WTO.

Článok III

Správa kvóty

1.   Strany sa dohodli, že colnú kvótu uvedenú v článku II bude spravovať Komisia na základe zásady priority skorších žiadateľov.

2.   Komisia bude uplatňovať a spravovať colnú kvótu stanovenú v tomto memorande o porozumení v súlade s článkom XIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Komisia vynaloží maximálne úsilie, aby colnú kvótu uvedenú v článku II spravovala spôsobom, ktorý umožňuje dovozcom jej využitie v plnej miere.

Článok IV

Monitorovanie a konzultácie

1.   Spojené štáty a EÚ:

a)

budú monitorovať a preskúmavať vykonávanie tohto memoranda o porozumení a

b)

na žiadosť ktorejkoľvek zo strán uskutočnia dodatočné dvojstranné konzultácie týkajúce sa vykonávania tohto memoranda o porozumení vrátane správy kvót, a to najneskôr tridsať (30) dní od doručenia písomnej žiadosti o konzultácie.

2.   Spojené štáty a EÚ sa najneskôr osemnásť (18) mesiacov od dátumu stanoveného v článku II ods. 2 stretnú, aby preskúmali vykonávanie fázy 1 s cieľom vstúpiť do fázy 2.

3.   Ak Spojené štáty a EÚ vstúpia do fázy 2, stretnú sa najneskôr šesť (6) mesiacov od dátumu, kedy EÚ vykoná povinnosť stanovenú v článku II ods. 4 písm. a), aby preskúmali vykonávanie fázy 2 s cieľom vstúpiť do fázy 3. Toto preskúmanie sa bude okrem iného týkať najmä:

a)

trvania fázy 3;

b)

statusu a účinkov memoranda o porozumení v súvislosti s Dohovorom o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len „DSU“);

c)

dôsledkov nedodržania podmienok memoranda o porozumení ktoroukoľvek zo strán a

d)

stavu a smerovania akéhokoľvek konania na urovnanie sporu vo veci ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny).

4.   Ak sa strany po skončení preskúmania uvedeného v odseku 3 dohodnú na podmienkach vstupu do fázy 3, môžu uplatniť postup stanovený v článku V ods. 5 a zmeniť memorandum o porozumení tak, aby zohľadňovalo závery preskúmania, na ktorých sa dohodli. Takáto zmena nebude meniť hlavné povinnosti uvedené v článku II ods. 5.

5.   V rámci tohto preskúmania sa strany dohodli na zmene tohto memoranda 21. októbra 2013.

Článok V

Trvanie, odstúpenie a zmena

1.   Fáza 1 bude trvať tri (3) roky od dátumu stanoveného v článku II odseku 2.

2.   Fáza 2 bude trvať tri (3) roky od dátumu, kedy strany vstúpia do fázy 2.

3.   Fáza 3 sa začne po oznámení tejto skutočnosti orgánu WTO na urovnávanie sporov.

4.   Tak Spojené štáty, ako aj EÚ môžu od tohto memoranda o porozumení odstúpiť na základe písomného oznámenia druhej strane. Ak ktorákoľvek zo strán predloží takéto písomné oznámenie, platnosť tohto memoranda o porozumení sa skončí šesť (6) mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia. Ak takéto písomné oznámenie predložia obe strany, platnosť tohto memoranda o porozumení sa skončí šesť (6) mesiacov od dátumu oznámenia, ktoré bolo predložené skôr. Počas tohto obdobia šiestich (6) mesiacov budú obe strany dodržiavať hlavné povinnosti stanovené v článku II, uplatniteľné v čase predloženia oznámenia o odstúpení.

5.   Spojené štáty a EÚ môžu toto memorandum o porozumení zmeniť na základe vzájomnej písomnej dohody.

Článok VI

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto memoranda o porozumení sa pod pojmom „vysokokvalitné hovädzie mäso“ rozumie:

„Kusy hovädzieho mäsa získané z jatočných tiel jalovíc a volov mladších ako 30 mesiacov, ktoré boli počas minimálne 100 dní pred zabitím kŕmené krmivom obsahujúcim minimálne 62 % koncentrátov a/alebo vedľajších produktov z kŕmneho obilia na základe sušiny kŕmnej dávky, ktorá spĺňa alebo prekračuje kritérium obsahu využiteľnej energie vo výške viac ako 12,26 megajoulov (MJ) na kilogram sušiny. V priemere sa jaloviciam a volom vykrmovaným týmto spôsobom denne podáva kŕmna dávka (sušina), ktorá zodpovedá minimálne 1,4 % živej hmotnosti.

Jatočné telá, z ktorých pochádzajú hovädzie kusy, sú hodnotené hodnotiteľom zamestnaným vládou daného štátu, pričom hodnotenia a výsledná klasifikácia jatočných tiel sa zakladajú na metóde schválenej vládou daného štátu. Metóda hodnotenia uplatňovaná vládou daného štátu a jej klasifikácie musia hodnotiť očakávanú kvalitu jatočných tiel, pričom ako kritérium sa použije kombinácia zrelosti jatočných tiel a chuťových kvalít hovädzích kusov. Takáto metóda hodnotenia jatočných tiel okrem iného obsahuje hodnotenie charakteristických znakov zrelosti: farby a textúry svalu musculus longissimus dorsi a osifikácie kostí a chrupaviek, ako aj hodnotenie očakávaných chuťových kvalít vrátane kombinácie osobitých špecifikácií vnútrosvalového tuku a pevnosti svalu musculus longissimus dorsi.

Kusy sa označujú v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1760/2000 (1).

Označenie ‚hovädzie mäso vysokej kvality‘ sa môže pridať k informáciám na etikete.

Článok VII

Výhrada práv

1.   Žiadna zo strán počas fázy 2 alebo fázy 3 tohto memoranda o porozumení nepožiada o zriadenie panelu podľa článku 21 ods. 5 DSU v súvislosti so sporom ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny).

2.   Toto memorandum o porozumení ani uskutočnenie ktorýchkoľvek krokov v ňom uvedených nemá vplyv na spor medzi stranami týkajúci sa vykonania odporúčaní a rozhodnutí orgánu na urovnávanie sporov (DSB) vo veci ES – Opatrenia týkajúce sa mäsa a mäsových výrobkov (Hormóny).

3.   Ak nie je výslovne stanovené inak, týmto memorandom o porozumení nie sú dotknuté práva a povinnosti Spojených štátov a EÚ vyplývajúce z dohôd WTO.

Článok VIII

Vzťah k právam v rámci WTO

1.   Strany predpokladajú, že fáza 3 bude zahŕňať ukončenie oprávnenia podľa článku 22 ods. 7 DSU, ktoré orgán na urovnávanie sporov poskytol na svojom zasadnutí 26. júla 1999, a že v rámci DSU nebudú prijaté žiadne ďalšie opatrenia v súvislosti s DS26.

2.   Týmto memorandom o porozumení ani opatrením na základe DSU, ktoré je uvedené v odseku 1, nie je dotknuté právo žiadnej zo strán začať nový spor v rámci DSU.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

ImageNARIADENIA

30.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014

z 22. novembra 2013,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa zriaďuje zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť. V bode 1 prílohy II sa nachádza medzi iným „kamut“ a „špalda“. „Kamut“ je však ochranná známka typu pšenice bežne nazývaného „khorasan“ a špalda je takisto typ pšenice. „Pšenica khorasan“ a „pšenica špaldová“ by preto mali byť uvedené v bode 1 uvedenej prílohy ako typy pšenice.

(2)

V prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa stanovuje zoznam potravín, ktorých označenie musí obsahovať jeden alebo niekoľko ďalších údajov. V bode 5.1 uvedenej prílohy sa stanovuje, že označenie potravín alebo zložiek potravín s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolov, fytostanolmi alebo estermi fytostanolov musí obsahovať okrem iného údaj, že potravina je určená výlučne pre ľudí, ktorí si chcú znížiť hladinu cholesterolu v krvi.

(3)

Uvedený údaj v spojení so zdravotnými tvrdeniami povolenými pre uvedené potraviny alebo zložky potravín by mohol potenciálne viesť k tomu, že produkt budú používať aj spotrebitelia, ktorí si nemusia kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi, a preto by sa mal tento údaj zmeniť. Takáto zmena by mala zohľadniť znenie pre uvedený údaj, ktoré je v súčasnosti stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 608/2004 (2). Uvedené nariadenie bude zrušené a nahradené nariadením (EÚ) č. 1169/2011, a to od 13. decembra 2014.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Úvodná veta bodu 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa nahrádza takto:

„1.

Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne: pšenica (napr. pšenica špaldová a pšenica khorasan), raž, jačmeň, ovos alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich okrem:“.

Článok 2

V druhom stĺpci bodu 5.1 prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

tvrdenie, že výrobok nie je určený pre ľudí, ktorí si nemusia kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi;“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 z 31. marca 2004, ktoré sa týka označovania potravín a potravinových prísad s pridanými fytosterolmi, fytosterolovými estermi, fytostanolmi a/alebo fytostanolovými estermi (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 44).


30.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 79/2014

z 29. januára 2014,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, chlórprofamu, esfenvalerátu, fludioxonylu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) bifenazátu, chlórprofamu a esfenvalerátu boli stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL fludioxonylu a tiobenkarbu boli stanovené časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V prípade bifenazátu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (2). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Pokiaľ ide o citrusové plody, kôstkové ovocie, hrozno, chmeľ, jahody, rajčiaky, papriky, baklažány, melóny cukrové, dyne červené, ríbezle (červené, čierne a biele), ostružiny a maliny, po predložení stanoviska uvedeného v prvej vete úrad predložil ďalšie stanoviská týkajúce sa MRL (3)  (4). Tieto stanoviská by sa mali zobrať do úvahy. V prípade určitých produktov úrad odporučil, aby sa súčasné MRL zvýšili alebo zachovali alebo aby sa stanovili MRL na úrovni, ktorú určil. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade jadrového ovocia, baklažánov, fazule (čerstvej, bez strukov), hrachu (čerstvého, bez strukov) a šošovice (čerstvej), niektoré informácie nie sú k dispozícii a manažéri rizík ešte musia túto otázku ďalej zvažovať. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú, pričom sa budú brať do úvahy informácie, ktoré sa získajú počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(3)

V prípade chlórprofamu úrad predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (5). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Odporučil znížiť MRL v prípade kravského mlieka, ovčieho mlieka a kozieho mlieka. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade zemiakov, zeleru, cibule, šalotiek, šalátu, endívie, eruky siatej, rukoly, špenátu, belgickej čakanky, artičok bodliakových (kárd), zeleru buľvového, feniklu, bylín na prípravu nálevov (sušených kvetov), korenín (ovocia a bobuľových plodov), koreňov čakanky, hydinového mäsa, hydinového tuku, hydinovej pečene a vtáčích vajec, niektoré informácie nie sú k dispozícii a manažéri rizík ešte musia túto otázku ďalej zvažovať. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú, pričom sa budú brať do úvahy informácie, ktoré sa získajú počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Pri ostatných produktoch úrad odporučil zachovať súčasné MRL.

(4)

V prípade esfenvalerátu úrad predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 (6). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Odporučil znížiť MRL v prípade hlávkovej kapusty, osiva ľanu, semien repky, horčicových semien, ľaničníka siateho, cukrovej repy (koreňa), ošípaných (mäsa, tuku, pečene a obličiek), hovädzieho dobytka (mäsa, pečene a obličiek), oviec (mäsa, pečene a obličiek) a kôz (mäsa, pečene a obličiek). Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade mandlí, jabĺk, hrušiek, čerešní, sliviek, jahôd, malín, mrkvy, chrenu, koreňa petržlenu, reďkovky, cesnaku, cibule, papriky, tekvicovitých s jedlou šupou, melónov cukrových, sladkej kukurice, karfiolu, brokolice, ružičkového kelu, šalátu, špenátu, petržlenu, póru, šošovice (suchej), zŕn jačmeňa, zŕn kukurice, zŕn ovsa, zŕn raže, zŕn ciroku, zŕn pšenice, korenín (semien), ošípaných (mäsa, tuku, pečene a obličiek), hovädzieho dobytka (mäsa, tuku, pečene a obličiek), oviec (mäsa, tuku, pečene a obličiek) a kôz (mäsa, tuku, pečene a obličiek), ako aj v prípade kravského, ovčieho a kozieho mlieka, niektoré informácie nie sú k dispozícii a manažéri rizík ešte musia túto otázku ďalej zvažovať. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú, pričom sa budú brať do úvahy informácie, ktoré sa získajú počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Pri ostatných produktoch úrad odporučil zachovať súčasné MRL.

(5)

V prípade fludioxonylu úrad predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (7). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Pokiaľ ide o čerstvé bylinky, špenát a mangold, šalát, valeriánku poľnú, žeruchu, endíviu, eruku siatu/rukolu, listy a výhonky plodiny Brassica spp., zeler buľvový, zelerovú vňať, reďkovku a tekvicovité s nejedlou šupou, po predložení stanoviska uvedeného v prvej vete úrad predložil ďalšie stanoviská týkajúce sa MRL (8)  (9)  (10). Tieto stanoviská by sa mali zobrať do úvahy. Úrad odporučil znížiť MRL v prípade čučoriedok, ríbezlí (červených, čiernych a bielych), plodov bazy čiernej, egrešov, kiwi, zemiakov, cesnaku, šalotiek, rajčiakov, papriky, baklažánov, uhoriek šalátových, uhoriek nakladačiek, cukiet, sladkej kukurice, valeriánky poľnej, žeruchy, barborky jarnej, eruky siatej, rukoly, červenej horčice a listov a výhonkov plodiny Brassica spp., belgickej čakanky, fazule (čerstvej, bez strukov), špargle, feniklu, maku siateho, slnečnicových semien, semien repky, sójových bôbov, semien bavlny, zŕn jačmeňa, zŕn pohánky, zŕn kukurice, zŕn prosa, zŕn ovsa, zŕn ryže, zŕn raže, zŕn ciroku, zŕn pšenice, cukrovej repy (koreňov), hydinového mäsa a kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade jahôd, tekvicovitých s nejedlou šupou, zeleru buľvového, hovädzieho dobytka (mäsa, tuku, pečene a obličiek), oviec (mäsa, tuku, pečene a obličiek) a kôz (mäsa, tuku, pečene a obličiek), niektoré informácie nie sú k dispozícii a manažéri rizík ešte musia túto otázku ďalej zvažovať. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade týchto produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú, pričom sa budú brať do úvahy informácie, ktoré sa získajú počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Pri ostatných produktoch úrad odporučil zachovať súčasné MRL.

(6)

V prípade tiobenkarbu úrad predložil odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (11). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí.

(7)

Rozhodnutím Komisie 2008/934/ES (12) sa rozhodlo o nezaradení tiobenkarbu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tiobenkarb boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali MRL stanovené pre uvedené účinné látky v prílohách II a III vypustiť. Nemalo by sa to týkať CXL založených na použitiach v tretích krajinách, ak sú tieto CXL prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Takisto by sa to nemalo vzťahovať na prípady, kde MRL boli špecificky stanovené ako dovozné tolerancie.

(8)

Pokiaľ ide o produkty, v prípade ktorých na úrovni Európskej únie neboli hlásené príslušné povolenia ani dovozné tolerancie, ani pre ne v kódexe neexistovali MRL, úrad dospel k záveru, že manažéri rizík ešte musia túto otázku ďalej zvažovať. So zreteľom na súčasné vedecké a technické poznatky by MRL v prípade týchto výrobkov mali byť stanovené na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(9)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Pred tým, ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(12)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné obdobie pre produkty, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe informácií potvrdené zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(13)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehla porada o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred 19. augusta 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa však až od 19. augusta 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) bifenazátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2011; 9(10):2420 [35 s].

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL bifenazátu v citrusovom ovocí, jadrovom ovocí, kôstkovom ovocí, hrozne, chmeli, jahodách, paradajkách, paprike, baklažánoch, melónoch žltých a dyniach červených. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2012; 10(10):2920 [45 s].

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL bifenazátu v ríbezliach (červených, čiernych a bielych), černiciach a malinách. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2012; 10(2):2577 [24 s].

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) bifenazátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2012; 10(2):2584 [53 s].

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) esfenvalerátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2011; 9(11):2432 [74 s].

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) fludioxonylu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2011; 9(8):2335 [86 s].

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL fludioxonylu v rôznych listnatých plodinách. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2011; 9(12):2487 [27 s].

(9)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL fludioxonylu v zeleri buľvovom, zelerovej vňati a reďkovkách. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2012; 10(12):3014 [26 s].

(10)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL fludioxonylu v tekvicovitých s nejedlou šupou a reďkovkách. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2013; 11(2):3113 [25 s].

(11)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) tiobenkarbu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. EFSA Journal (Úradný vestník EFSA) 2011; 9(8):2341 [17 s].

(12)  Ú. v. EÚ L 333, 12.12.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa bifenazátu, chlórprofamu a „fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomérov RR a SS)“ nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Bifenazát (bifenazát plus bifenazát-diazén) (F)

Chlórprofam (F) (R)

Fenvalerát (akýkoľvek pomer zložkových izomérov (RR, SS, RS a SR) vrátane esfenvalerátu) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,01 (2)

 

0110000

i)

citrusové plody

0,9

 

0,02 (2)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,2

 

0,05 (2)

0120010

mandle

 

 

(+)

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,7 (+)

 

 

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

0,1 (+)

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0,1 (+)

0130030

dule

 

 

0,02 (2)

0130040

mišpuľa

 

 

0,02 (2)

0130050

mišpuľník japonský

 

 

0,02 (2)

0130990

iné

 

 

0,02 (2)

0140000

iv)

kôstkové ovocie

2

 

 

0140010

marhule

 

 

0,2

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

0,02 (2) (+)

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

0,2

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,02 (2) (+)

0140990

iné

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,7

 

0,3

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

3

 

0,02 (2) (+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

7

 

0,02 (2)

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus x idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus)

 

 

 

0153030

maliny (ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

(+)

0153990

iné

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0,02 (2)

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

0,01 (2)

 

 

0154020

brusnice (brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V, vitis-idaea))

0,01 (2)

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

0,7

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

0,01 (2)

 

 

0154050

šípky

0,01 (2)

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

0,01 (2)

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

0,01 (2)

 

 

0154080

plody bazy čiernej (plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

0,01 (2)

 

 

0154990

iné

0,01 (2)

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolan (java plum) (jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi

 

 

 

0162020

dvojslivka –liči (pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey)

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 

 

 

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

ananás

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0211000

a)

zemiaky

 

10 (+)

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01 (2)

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jam (jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky)

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

0,01 (2)

 

0213020

mrkva

 

0,01 (2)

(+)

0213030

zeler

 

0,05 (2) (+)

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0,01 (2)

(+)

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

0,01 (2)

 

0213060

paštrnák

 

0,01 (2)

 

0213070

koreň petržlenu

 

0,01 (2)

(+)

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

(+)

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch)

 

0,01 (2)

 

0213100

kvaka

 

0,01 (2)

 

0213110

okrúhlica

 

0,01 (2)

 

0213990

iné

 

0,01 (2)

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220010

cesnak

 

0,01 (2)

(+)

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

0,05 (2) (+)

(+)

0220030

šalotka

 

0,05 (2) (+)

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

0,01 (2)

 

0220990

iné

 

0,01 (2)

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

0,01 (2)

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp. plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec)

0,5

 

0,1

0231020

papriky (paprika čili)

3

 

0,02 (2) (+)

0231030

baklažán (egg plant) (pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon))

0,5

 

0,06

0231040

okra (ibištek jedlý)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0231990

iné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,5

 

0,02 (2) (+)

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná)

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,5

 

0,02 (2)

0233010

melóny (kiwano)

 

 

(+)

0233020

tekvica (tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda))

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

0,01 (2)

 

0,02 (2) (+)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

0,02 (2) (+)

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0,05 (+)

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

0,08

0242990

iné

 

 

0,02 (2)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0,02 (2)

0243010

kapusta čínska (kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai)

 

 

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0,02 (2)

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0,01 (2)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0,05 (2) (+)

(+)

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy)

 

0,05 (2) (+)

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0,01 (2)

 

0251050

barborka jarná

 

0,01 (2)

 

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (Diplotaxis spp.))

 

0,05 (2) (+)

 

0251070

červená horčica

 

0,01 (2)

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp, vrátane listov vodnice (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu)

 

0,01 (2)

 

0251990

iné

 

0,01 (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri)

 

0,05 (2) (+)

(+)

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda))

 

0,01 (2)

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0,01 (2)

 

0252990

iné

 

0,01 (2)

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) (indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata))

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

potočnica lekárska (povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea))

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,01 (2)

0,05 (2) (+)

0,02 (2)

0256000

f)

bylinky

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0256010

trebuľka

0,02 (2)

 

 

0256020

cesnak pažítkový

0,02 (2)

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum))

0,02 (2)

 

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

0,02 (2)

 

(+)

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

0,02 (2)

 

 

0256060

rozmarín

0,02 (2)

 

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

0,02 (2)

 

 

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari)

40

 

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) (voňatka (citrónová tráva))

0,02 (2)

 

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

0,02 (2)

 

 

0256990

iné

0,02 (2)

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

0,01 (2)

 

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby)

7

 

0,1

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

0,4

 

0,02 (2)

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

7

 

0,1

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

0,4

 

0,02 (2)

0260050

šošovica

0,4

 

0,02 (2)

0260990

iné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270010

špargľa

 

0,01 (2)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

0,01 (2) (+)

 

0270030

zeler

 

0,05 (2) (+)

 

0270040

fenikel

 

0,05 (2) (+)

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

0,01 (2)

 

0270060

pór

 

0,01 (2)

(+)

0270070

rebarbora

 

0,01 (2)

 

0270080

bambusové výhonky

 

0,01 (2)

 

0270090

sabal palmetto

 

0,01 (2)

 

0270990

iné

 

0,01 (2)

 

0280000

viii)

huby

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

pestované huby (bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti))

 

 

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

0280990

iné

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

0,3

 

 

0300020

šošovica

0,01 (2)

 

(+)

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

0,01 (2)

 

 

0300040

lupiny

0,01 (2)

 

 

0300990

iné

0,01 (2)

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,02 (2)

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,02 (2)

 

 

0401030

mak siaty

0,02 (2)

 

 

0401040

sezamové semená

0,02 (2)

 

 

0401050

slnečnicové semená

0,02 (2)

 

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

0,02 (2)

 

 

0401070

sójové bôby

0,02 (2)

 

 

0401080

horčicové semená

0,02 (2)

 

 

0401090

semená bavlny

0,3

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej (iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae))

0,02 (2)

 

 

0401110

požlt farbiarsky

0,02 (2)

 

 

0401120

borák lekársky (hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis))

0,02 (2)

 

 

0401130

ľaničník siaty

0,02 (2)

 

 

0401140

konope siate

0,02 (2)

 

 

0401150

ricín obyčajný

0,02 (2)

 

 

0401990

iné

0,02 (2)

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

0,02 (2)

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

iné

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

jačmeň

 

 

0,3 (+)

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

 

0,02 (2)

0500030

kukurica

 

 

0,02 (2) (+)

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso)

 

 

0,02 (2)

0500050

ovos

 

 

0,3 (+)

0500060

ryža (indická/divá ryža (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

raž

 

 

0,2 (+)

0500080

cirok

 

 

0,02 (2) (+)

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

 

0,2 (+)

0500990

iné (semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

i)

čaj

 

 

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

 

 

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

(+)

 

0631020

kvet ibišteka

 

(+)

 

0631030

lupienky ruže

 

(+)

 

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra))

 

(+)

 

0631050

lipa

 

(+)

 

0631990

iné

 

 

 

0632000

b)

listy

 

 

 

0632010

listy jahody

 

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

0633000

c)

korene

 

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

 

0633990

iné

 

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

 

 

0650000

v)

karob (tzv, svätojánsky chlieb)

 

 

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

20

0,05 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

KORENINY

 

 

 

0810000

i)

osivo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2) (+)

0810010

aníz

 

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

 

0810050

semená rasce

 

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

 

0810070

semená fenikla

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05 (2)

0,05 (2) (+)

0,1 (2)

0820010

nové korenie

 

 

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

 

0820080

tamarindy

 

 

 

0820990

iné

 

 

 

0830000

iii)

kôra

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

škorica (škorica čínska (cassia))

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

zázvor

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

kurkuma

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

v)

puky

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

klinčeky

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

0850990

iné

 

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

šafran

 

 

 

0860990

iné

 

 

 

0870000

vii)

arillus

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

0870990

iné

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0,01 (2)

 

0900020

cukrová trstina

 

0,01 (2)

 

0900030

korene čakanky

 

0,05 (2) (+)

 

0900990

iné

 

0,01 (2)

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

1010000

i)

tkanivo

 

 

 

1011000

a)

ošípané

 

 

(+)

1011010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,03

1011030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,02 (2)

1011050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

 

(+)

1012010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,025

1012020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,25

1012030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1012040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,05

1012050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1012990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013000

c)

ovce

 

 

(+)

1013010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,2

1013030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1013040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,05

1013050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014000

d)

kozy

 

 

(+)

1014010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,2

1014030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1014040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,05

1014050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

 

(+)

1015010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,2

1015030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1015040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,05

1015050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1016010

svalovina

 

(+)

 

1016020

tuk

 

(+)

 

1016030

pečeň

 

(+)

 

1016040

obličky

 

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

 

1016990

iné

 

 

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 

 

(+)

1017010

svalovina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1017020

tuk

0,05

0,05 (2)

0,2

1017030

pečeň

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1017040

obličky

0,01 (2)

0,2

0,05

1017050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1017990

iné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1020000

ii)

mlieko

0,01 (2)

0,05 (2)

(+)

1020010

dobytok

 

 

0,04

1020020

ovce

 

 

0,02 (2)

1020030

kozy

 

 

0,02 (2)

1020040

kone

 

 

0,02 (2)

1020990

iné

 

 

0,02 (2)

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,01 (2)

0,05 (2) (+)

0,02 (2) (+)

1030010

kuracie

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

1030030

husacie

 

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

1030990

iné

 

 

 

1040000

iv)

med (materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med))

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1060000

vi)

slimáky

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

b)

Dopĺňa sa tento stĺpec týkajúci sa fludioxonylu:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (3)

Fludioxonyl (F) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

i)

citrusové plody

10

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

iné

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

0120010

mandle

0,01 (4)

0120020

para orechy

0,01 (4)

0120030

kešu orechy

0,01 (4)

0120040

gaštany jedlé

0,01 (4)

0120050

kokosové orechy

0,01 (4)

0120060

lieskovce (filbert)

0,01 (4)

0120070

makadamové orechy

0,01 (4)

0120080

pekanové orechy

0,01 (4)

0120090

píniové oriešky

0,01 (4)

0120100

pistáciové orechy

0,2

0120110

vlašské orechy

0,01 (4)

0120990

iné

0,01 (4)

0130000

iii)

jadrové ovocie

5

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0130030

dule

 

0130040

mišpuľa

 

0130050

mišpuľník japonský

 

0130990

iné

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

5

0140020

čerešne (čerešne a višne)

5

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

10

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus))

5

0140990

iné

0,01 (4)

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

0151010

stolové hrozno

5

0151020

muštové hrozno

4

0152000

b)

jahody

4 (+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

5

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus x idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus)

 

0153030

maliny (ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

2

0154020

brusnice (brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea))

2

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

2

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

2

0154050

šípky

0,01 (4)

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

0,01 (4)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

0,01 (4)

0154080

plody bazy čiernej (plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

0,8

0154990

iné

0,01 (4)

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0161000

a)

s jedlou šupou

0,01 (4)

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolan (java plum) (jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

iné

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi

15

0162020

dvojslivka –liči (pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

0,01 (4)

0162030

mučenka jedlá

0,01 (4)

0162040

nopál (kaktusová figa)

0,01 (4)

0162050

kainito (star apple)

0,01 (4)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey)

0,01 (4)

0162990

iné

0,01 (4)

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokádo

0,01 (4)

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

0,01 (4)

0163030

mango

1

0163040

papája

0,01 (4)

0163050

granátové jablko

3

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae)

0,01 (4)

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

0,01 (4)

0163080

ananás

0,01 (4)

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

0,01 (4)

0163100

durian

0,01 (4)

0163110

guanabana (soursop)

0,01 (4)

0163990

iné

0,01 (4)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

0211000

a)

zemiaky

0,06

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

0,01 (4)

0212020

sladké zemiaky

10

0212030

jam (jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky)

10

0212040

tapioka

0,01 (4)

0212990

iné

0,01 (4)

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa cviklová

1

0213020

mrkva

1

0213030

zeler

0,2

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

1

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

0,01 (4)

0213060

paštrnák

1

0213070

koreň petržlenu

1

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

0,1

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch)

1

0213100

kvaka

0,01 (4)

0213110

okrúhlica

0,01 (4)

0213990

iné

0,01 (4)

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

0220010

cesnak

0,02

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

0,5

0220030

šalotka

0,02

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

5

0220990

iné

0,01 (4)

0230000

iii)

plodová zelenina

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec)

0,9

0231020

papriky (paprika čili)

1

0231030

baklažán (egg plant) (pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon))

0,4

0231040

okra (ibištek jedlý)

0,01 (4)

0231990

iné

0,01 (4)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,4

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná)

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,3

0233010

melóny (kiwano)

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda))

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

0,01 (4)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (4)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

0,7

0241020

karfiol

0,01 (4)

0241990

iné

0,01 (4)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

0,01 (4)

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

2

0242990

iné

0,01 (4)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska (kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai)

10

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

0,01 (4)

0243990

iné

0,01 (4)

0244000

d)

kaleráb

0,01 (4)

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

15

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy)

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (Diplotaxis spp.))

 

0251070

červená horčica

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu)

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

15

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri)

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda))

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) (indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata))

0,01 (4)

0254000

d)

potočnica lekárska (povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea))

10

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,02

0256000

f)

bylinky

15

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať (vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum))

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari)

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) (voňatka (citrónová tráva))

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

0256990

iné

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby)

1

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

0,05

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

1

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

0,05

0260050

šošovica

0,05

0260990

iné

0,01 (4)

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

0270010

špargľa

0,01 (4)

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

0,01 (4)

0270030

zeler

1,5

0270040

fenikel

0,05

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

0,01 (4)

0270060

pór

0,01 (4)

0270070

rebarbora

0,01 (4)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (4)

0270090

sabal palmetto

0,01 (4)

0270990

iné

0,01 (4)

0280000

viii)

huby

0,01 (4)

0280010

pestované huby (bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti))

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0280990

iné

 

0290000

ix)

morské riasy

0,01 (4)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,4

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01 (4)

0401000

i)

olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

 

0401070

sójové bôby

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlny

 

0401100

semená tekvice obrovskej (iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae))

 

0401110

požlt farbiarsky

 

0401120

borák lekársky (hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis))

 

0401130

ľaničník siaty

 

0401140

konope siate

 

0401150

ricín obyčajný

 

0401990

iné

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

0402030

plod palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01 (4)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso)

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža (indická/divá ryža (Zizania aquatica))

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0500990

iné (semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

0610000

i)

čaj

0,05 (4)

0620000

ii)

kávové bôby

0,05 (4)

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

0631000

a)

kvety

0,05 (4)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

0631020

kvet ibišteka

 

0631030

lupienky ruže

 

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra))

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listy

0,05 (4)

0632010

listy jahody

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

korene

1

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

0,05 (4)

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

0,05 (4)

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

0,05 (4)

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,05 (4)

0800000

8.

KORENINY

 

0810000

i)

osivo

0,05 (4)

0810010

aníz

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

0810040

semená koriandra

 

0810050

semená rasce

 

0810060

semená kôpru

 

0810070

semená fenikla

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05 (4)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

0820070

struky vanilky

 

0820080

tamarindy

 

0820990

iné

 

0830000

iii)

kôra

0,05 (4)

0830010

škorica (škorica čínska (cassia))

 

0830990

iné

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

0840010

sladké drievko

1

0840020

zázvor

1

0840030

kurkuma

1

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

1

0850000

v)

puky

0,05 (4)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05 (4)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

vii)

arillus

0,05 (4)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01 (4)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

i)

tkanivo

 

1011000

a)

ošípané

 

1011010

svalovina

0,01 (4)

1011020

tuk

0,05 (4)

1011030

pečeň

0,05 (4)

1011040

obličky

0,05 (4)

1011050

jedlé vnútornosti

0,05 (4)

1011990

iné

0,05 (4)

1012000

b)

hovädzí dobytok

(+)

1012010

svalovina