ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.346.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
20. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013, o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010

1

 

*

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006

7

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1373/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36 ( 2 )

38

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide medzinárodný účtovný štandard 39 ( 2 )

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1376/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1377/2013 z 19. decembra 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2013 z 19. decembra 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/777/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUTM Somalia/1/2013 zo 17. decembra 2013 o vymenovaní veliteľa misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES

54

 

 

2013/779/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES

58

 

 

2013/780/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2013) 9166]

61

 

 

2013/781/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013 o udelení výnimky, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Anglicko, Škótsko a Wales, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2013) 9167]

65

 

 

2013/782/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2002/757/ES, pokiaľ ide o požiadavky na rastlinolekárske osvedčenia v súvislosti so škodlivým organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. pre odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2013) 9181]

69

 

 

2013/783/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je vhodné pre dovoz banánov s pôvodom v Peru za rok 2013

73

 

 

2013/784/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa menia vzory zdravotných certifikátov I, II a III pre obchod s ovcami a kozami určenými na zabitie, výkrm a chov v rámci Únie stanovené v prílohe E k rozhodnutiu Rady 91/68/EHS [oznámené pod číslom C(2013) 9208]  ( 2 )

75

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu umelé nanomateriály( Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/1


NARIADENIE RADY (EURATOM) č. 1368/2013

z 13. decembra 2013,

o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 203,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (2) sa Bulharsko zaviazalo uzavrieť bloky 1 a 2 jadrovej elektrárne Kozloduj do 31. decembra 2002 a bloky 3 a 4 tejto elektrárne do 31. decembra 2006 a následne vyradiť uvedené bloky z prevádzky. Bulharsko v súlade so svojimi záväzkami v príslušných lehotách odstavilo všetky dotknuté bloky.

(2)

Podľa protokolu č. 9 o bloku 1 a bloku 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku (3) pripojeného k aktu o pristúpení z roku 2003 sa Slovensko zaviazalo uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne Bohunice V1 do 31. decembra 2006 a blok 2 tejto elektrárne do 31. decembra 2008 a následne vyradiť uvedené bloky z prevádzky. Slovensko v súlade so svojimi záväzkami v príslušných lehotách odstavilo všetky dotknuté bloky.

(3)

Bulharsko a Slovensko za pomoci Únie uzavreli jadrové elektrárne Kozloduj a Bohunice V1 a dosiahli významný pokrok v ich vyraďovaní z prevádzky v súlade s ich záväzkami podľa zmluvy o pristúpení. Je potrebné pokračovať v práci, aby sa ďalej napredovalo v konkrétnych operáciách, ako sú dekontaminácia, demontáž, nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, a aby sa začal postupný proces smerujúci ku konečnému vyradeniu v súlade s príslušnými plánmi vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem. Na základe dostupných odhadov si dokončenie prác na vyraďovaní elektrární z prevádzky vyžiada značné dodatočné finančné prostriedky.

(4)

Predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice V1 s dvoma reaktormi typu VVER 440 V 230 s celkovým výkonom 880 MW prinieslo Slovensku okrem sociálnych a energetických následkov aj významnú finančnú zaťaž v podobe priamych a nepriamych nákladov.

(5)

Predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky štyroch reaktorov typu VVER 440 V 230 jadrovej elektrárne Kozloduj s celkovým výkonom 1 760 MW spôsobilo občanom Bulharska veľké dlhodobé zaťaženie s dosahom na energetiku, hospodárstvo, životné prostredie a sociálnu oblasť.

(6)

Únia sa zaviazala, že Bulharsku a Slovensku pomôže v riešení tejto výnimočnej finančnej záťaže spôsobenej procesom vyraďovania. Bulharsko a Slovensko už od predvstupového obdobia dostávajú od Únie značnú finančnú pomoc, najmä prostredníctvom programu Kozloduj a programu Bohunice stanovených na obdobie rokov 2007 – 2013. Finančná podpora Únie podľa uvedených programov sa skončí v roku 2013.

(7)

V nadväznosti na žiadosť Bulharska, Litvy a Slovenska o ďalšie financovanie sa v návrhu budúceho viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020: „Rozpočet stratégie Európa 2020“, ktorý vypracovala Komisia, vyčlenili na jadrovú bezpečnosť a vyraďovanie finančné prostriedky vo výške 700 miliónov EUR zo všeobecného rozpočtu Únie. Z tejto sumy sa s 500 miliónmi EUR v cenách roku 2011, čo je približne 553 miliónov EUR v bežných cenách, počíta na nový program pre ďalšiu podporu vyraďovania blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 a blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina a blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v období rokov 2014 až 2020.

(8)

Na základe výsledkov v hodnotiacej správe v polovici trvania programu a záverečnej hodnotiacej správe sa môže prehodnotiť výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy Kozloduj a Bohunice a tiež programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi programy Kozloduj, Bohunice a Ignalina.

(9)

Podpora podľa tohto nariadenia by mala zaistiť plynulé pokračovanie vyraďovania a zamerať sa na opatrenia na začatie postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem, pretože takéto opatrenia prinášajú Únii najväčšiu pridanú hodnotu s tým, že konečnú zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť majú naďalej dotknuté členské štáty. Týmto nariadením nie je dotknutý výsledok žiadnych budúcich postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli uplatňovať v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(10)

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti dotknutých členských štátov podľa zmlúv o pristúpení, najmä podľa protokolov uvedených v odôvodneniach 1 a 2.

(11)

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrových elektrární z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie blokov, ktoré sa majú odstaviť.

(12)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali byť v súlade s platným právom Únie a jednotlivých členských štátov. Vyraďovanie jadrových elektrárni, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi o jadrovej bezpečnosti, najmä smernicou Rady 2009/71/Euratom (4), nakladaní s odpadom, a to smernicou Rady 2011/70/Euratom (5), a životnom prostredí, najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (6) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (7).

(13)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali vychádzať z aktualizovaného plánu vyraďovania, ktorý by zahŕňal činnosti vyraďovania, ich harmonogram, náklady na ne a potrebné ľudské zdroje. Náklady by sa mali počítať podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie, ako je napríklad Medzinárodná štruktúra pre výpočet nákladov na vyraďovanie (International Structure for Decommissioning Costing), ktorú spoločne uverejnili Agentúra pre jadrovú energiu, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Európska komisia.

(14)

Komisia by mala zaistiť účinnú kontrolu vývoja procesu vyraďovania, aby sa pre Úniu zabezpečila čo najvyššia pridaná hodnota finančných prostriedkov pridelených podľa tohto nariadenia, aj keď konečnú zodpovednosť za vyraďovanie majú dotknuté členské štáty. Zahŕňa to meranie účinného plnenia a hodnotenie nápravných opatrení v priebehu dotknutého programu.

(15)

Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť pomocou primeraných opatrení počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a prešetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby aj ukladaním sankcií.

(16)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o poskytnutie zodpovedajúcich finančných prostriedkov na pokračovanie bezpečného vyraďovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17)

Určité opatrenia v rámci programov Kozloduj a Bohunice si môžu vyžadovať vysokú úroveň financovania zo strany Únie, pričom táto úroveň môže v riadne podložených výnimočných prípadoch dosiahnuť až celkovú výšku finančných prostriedkov. Treba však vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa pokračovalo v praxi spolufinancovania zavedenej v rámci predvstupovej pomoci a pomoci poskytovanej v období rokov 2007 – 2013 na podporu úsilia Bulharska a Slovenska pri vyraďovaní zariadení z prevádzky a aby sa prípadne pritiahli iné zdroje spolufinancovania.

(18)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie ročných pracovných programov a podrobných vykonávacích postupov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

(19)

Nariadenie Rady (Euratom) č. 549/2007 (9) a nariadenie Rady (Euratom) č. 647/2010 (10) by sa mali zrušiť.

(20)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 16/2011 o finančnej pomoci EÚ na vyradenie jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku, odporúčania uvedené v tejto správe a odpoveď Komisie sa náležite zohľadnili,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje program pre poskytovanie finančnej podpory Únie na opatrenia spojené s vyraďovaním z prevádzky blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku (ďalej len „program Kozloduj“) a blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku (ďalej len „program Bohunice“), (ďalej spolu len „programy Kozloduj a Bohunice“).

Článok 2

Ciele

1.   Všeobecným cieľom programov Kozloduj a Bohunice je pomôcť dotknutým členským štátom pri uskutočňovaní postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj a blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 v súlade s ich plánmi vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti.

2.   Hlavnými špecifickými cieľmi programov Kozloduj a Bohunice na obdobie, počas ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, sú:

a)

pokiaľ ide o program Kozloduj:

i)

vykonanie demontáže v turbínových halách blokov 1 až 4 a v pomocných budovách merané počtom a typom demontovaných systémov;

ii)

demontáž veľkých komponentov a zariadenia v budovách reaktora blokov 1 až 4 merané počtom a typom demontovaných systémov a zariadenia;

iii)

bezpečné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri vyraďovaní v súlade s podrobným plánom nakladania s odpadom merané množstvom a druhom bezpečne upraveného odpadu;

b)

pokiaľ ide o program Bohunice:

i)

vykonanie demontáže v turbínovej hale a pomocných budovách reaktora V1 merané počtom a typom demontovaných systémov;

ii)

demontáž veľkých komponentov a zariadenia v budovách reaktora V1 merané počtom a typom demontovaných systémov a zariadenia;

iii)

bezpečné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri vyraďovaní v súlade s podrobným plánom nakladania s odpadom merané množstvom a druhom bezpečne upraveného odpadu.

3.   Programy Kozloduj a Bohunice môžu zahŕňať aj opatrenia na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti vo vyraďovaných blokoch vrátane podpory týkajúcej sa personálu jadrových elektrární.

Článok 3

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie programov Kozloduj a Bohunice na obdobie rokov 2014 až 2020 je 323 318 000 EUR v bežných cenách. Táto suma sa rozdelí medzi programy Kozloduj a Bohunice takto:

a)

208 503 000 EUR pre program Kozloduj na obdobie rokov 2014 až 2020;

b)

114 815 000 EUR pre program Bohunice na obdobie rokov 2014 až 2020.

Týmto nariadením nie sú nijako dotknuté finančné záväzky, ktoré vyplynú z budúcich viacročných finančných rámcov.

2.   Komisia do konca roka 2017 preskúma plnenie programov Kozloduj a Bohunice a vyhodnotí pokrok uvedených programov podľa medzníkov a cieľových termínov uvedených v článku 7 v rámci hodnotenia v polovici trvania programu uvedeného v článku 9. Výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy Kozloduj a Bohunice, ako aj programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi programy Kozloduj a Bohunice a program Ignalina stanovený v nariadení Rady (Euratom) č. 1369/2013 (11) sa môžu na základe výsledkov tohto vyhodnotenia prehodnotiť s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý pri vykonávaní uvedených programov a zabezpečiť, aby sa programovanie a vyčleňovanie zdrojov zakladalo na skutočných potrebách platobných prostriedkov a absorpčnej kapacite.

3.   Z finančných prostriedkov pridelených na programy Kozloduj a Bohunice sa môžu hradiť aj výdavky na činnosti, ktoré súvisia s prípravou, monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením a ktoré sú potrebné na riadenie každého programu a dosiahnutie ich cieľov. Môžu sa hradiť najmä výdavky spojené so štúdiami, zasadnutiami odborníkov, informačnými a propagačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia, a výdavky spojené so sieťami informačných technológií určené na spracovanie a výmenu informácií, ako aj ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisii pri riadení programov Kozloduj a Bohunice.

Z finančných prostriedkov pridelených na programy Kozloduj a Bohunice sa môžu takisto hradiť náklady na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi uvedenými programami a opatreniami prijatými podľa nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

Článok 4

Predbežné podmienky

1.   Bulharsko a Slovensko do 1. januára 2014 prijmú vhodné opatrenia s cieľom splniť tieto predbežné podmienky:

a)

zabezpečiť súlad s acquis Zmluvy o Euratome v oblasti jadrovej bezpečnosti; najmä pokiaľ ide o transpozíciu smerníc 2009/71/Euratom a 2011/70/Euratom do vnútroštátneho práva;

b)

vo vnútroštátnom rámci stanoviť plán financovania, v ktorom sa uvedú všetky náklady a plánované finančné zdroje potrebné na bezpečné dokončenie vyradenia blokov s jadrovými reaktormi z prevádzky vrátane nakladania s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, v súlade s týmto nariadením;

c)

predložiť Komisii revidovaný, podrobný plán vyraďovania detailne rozčlenený po úroveň činností vyraďovania, vrátane harmonogramu a zodpovedajúcej štruktúry nákladov, ktorá bude vychádzať z medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie.

2.   Bulharsko a Slovensko poskytnú Komisii potrebné informácie o splnení predbežných podmienok uvedených v odseku 1 najneskôr do času rozpočtového záväzku v roku 2014.

3.   Komisia vyhodnotí poskytnuté informácie uvedené v odseku 2 pri príprave ročného pracovného programu na rok 2014 uvedeného v článku 6 ods. 1. Ak Komisia vydá odôvodnené stanovisko o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ z dôvodu, že nebola splnená predbežná podmienka uvedená v odseku 1 písm. a) alebo, že predbežné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c) nie sú uspokojivo splnené, prijme sa rozhodnutie o pozastavení celej finančnej pomoci Únie alebo jej časti v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2. Toto rozhodnutie sa zohľadní pri prijímaní pracovného programu na rok 2014. Suma pozastavenej pomoci sa určí podľa kritérií stanovených vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7.

Článok 5

Formy vykonávania

1.   Programy Kozloduj a Bohunice sa vykonávajú v jednej alebo v niekoľkých formách stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (12), najmä vo forme grantov a verejných obstarávaní.

2.   Komisia môže vykonávaním finančnej pomoci Únie v rámci programov Kozloduj a Bohunice poveriť subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 6

Ročné pracovné programy

1.   Začiatkom každého roka Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 spoločný ročný pracovný program pre programy Kozloduj a Bohunice, v ktorom pre každý program vymedzí ciele, očakávané výsledky, súvisiace ukazovatele plnenia a lehoty pre použitie finančných prostriedkov v rámci každého ročného finančného záväzku.

2.   Na konci každého roka Komisia vypracuje správu o pokroku, ktorá sa týka vykonávania práce uskutočňovanej v predchádzajúcich rokoch. Uvedená správa o pokroku sa zašle Európskemu parlamentu a Rade ako základ pre prijatie ďalšieho spoločného ročného pracovného programu.

Článok 7

Podrobné vykonávacie postupy

Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia do 31. decembra 2014 prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 podrobné vykonávacie postupy pre programy Kozloduj a Bohunice pre celú dĺžku ich trvania. V týchto vykonávacích aktoch sa pre uvedené programy podrobnejšie vymedzia ciele, očakávané výsledky, medzníky, cieľové dátumy a zodpovedajúce ukazovatele plnenia. Obsahujú tiež revidovaný podrobný plán vyraďovania uvedený v článku 4 ods. 1 písm. c), ktorý slúži ako základ pre monitorovanie pokroku a včasné dosahovanie očakávaných výsledkov.

Článok 8

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iných protiprávnych činností, účinných kontrol, vymáhania neoprávnene vyplatených súm v prípade odhalenia nezrovnalostí a v prípade potreby prostredníctvom účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie zo strany Únie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (13) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (14) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, musia obsahovať ustanovenia, ktorými sa Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľuje právomoc vykonávať tieto audity, kontroly a inšpekcie na mieste.

Článok 9

Hodnotenie v polovici trvania

1.   Do 31. decembra 2017 Komisia vypracuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotiacu správu v polovici trvania programu o plnení cieľov všetkých opatrení týkajúcich sa programov Kozloduj a Bohunice na úrovni výsledkov a vplyvov, efektívnosti využívania zdrojov a ich pridanej hodnoty pre Úniu na účely prijatia rozhodnutia o zmene alebo pozastavení týchto opatrení. Hodnotenie sa týka aj rozsahu zmeny špecifických cieľov opísaných v článku 2 ods. 2 a podrobných vykonávacích postupov opísaných v článku 7.

2.   V hodnotení v polovici trvania programu sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 10

Záverečné hodnotenie

1.   Komisia vykoná v úzkej spolupráci s členskými štátmi následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti programov Kozloduj a Bohunice, ako aj účinnosti financovaných opatrení v zmysle vplyvov, použitia zdrojov a pridanej hodnoty pre Úniu.

2.   V záverečnom hodnotení sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaujatie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 12

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo zmenu dotknutých projektov, vrátane ich celkového alebo čiastočného zrušenia, až do ich ukončenia alebo finančnej pomoci, ktorú Komisia udeľuje na základe nariadení (Euratom) č. 549/2007, (Euratom) č. 647/2010 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahujú k 31. decembru 2013 a ktoré sa na dotknuté opatrenia ďalej uplatňujú až do ich ukončenia.

Článok 13

Zrušenie

Nariadenia (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2014.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. MAZURONIS


(1)  Stanovisko z 19. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 954.

(4)  Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s.18).

(5)  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 549/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní protokolu č. 9 o bloku 1 a bloku 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku, ktorý je pripojený k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 647/2010 z 13. júla 2010 o finančnej pomoci Únie v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky (program Kozloduj) (Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 9).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006 Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/7


NARIADENIE RADY (EURATOM) č. 1369/2013

z 13. decembra 2013

o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 56, ako aj na protokol č. 4 k tomuto aktu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve (1) (ďalej len „protokol č. 4“) pripojeného k aktu o pristúpení z roku 2003, ktorým sa v roku 2004 potvrdila pripravenosť Únie poskytnúť adekvátnu dodatočnú pomoc Únie úsiliu Litvy pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky a zdôraznil tento prejav solidárnosti, sa Litva zaviazala uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne Ignalina pred rokom 2005 a blok 2 uvedenej elektrárne najneskôr do 31. decembra 2009 a následne vyradiť tieto bloky z prevádzky. Litva v súlade so svojimi záväzkami odstavila oba dotknuté bloky v príslušných lehotách.

(2)

Litva za pomoci Únie uzavrela jadrovú elektráreň a dosiahla významný pokrok v jej vyraďovaní z prevádzky v súlade so svojimi záväzkami podľa zmluvy o pristúpení. Je potrebné pokračovať v práci, aby sa ďalej napredovalo v konkrétnych operáciách, ako sú dekontaminácia, demontáž, nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, a aby sa začal postupný proces smerujúci ku konečnému vyradeniu v súlade s plánom vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem. Na základe odhadov, ktoré sú k dispozícii, dokončenie prác na vyraďovaní z prevádzky si vyžiada značné dodatočné finančné prostriedky.

(3)

Uznávajúc, že predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne Ignalina s dvoma reaktormi typu RBMK s výkonom 1 500 MW, ako dedičstva po Sovietskom zväze, nemá obdobu a že pre Litvu predstavuje výnimočnú finančnú záťaž, ktorá je v nepomere k veľkosti a hospodárskej sile krajiny, v protokole č. 4 sa stanovuje, že pomoc Únie v rámci programu Ignalina sa bude naďalej neprerušene poskytovať aj po roku 2006 počas obdobia ďalšieho finančného výhľadu.

(4)

Únia sa zaviazala, že Litve pomôže v riešení tejto výnimočnej finančnej záťaže spôsobenej procesom vyraďovania. Litva už od predvstupového obdobia dostáva od Únie značnú finančnú podporu, najmä prostredníctvom programu Ignalina stanoveného na obdobie rokov 2007 – 2013. Finančná podpora Únie podľa uvedeného programu sa skončí v roku 2013.

(5)

Vzhľadom na záväzok Únie podľa protokolu č. 4 a v nadväznosti na žiadosť Bulharska, Litvy a Slovenska o ďalšie financovanie sa v návrhu budúceho viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020: „Rozpočet stratégie Európa 2020“, ktorý vypracovala Komisia, vyčlenili na jadrovú bezpečnosť a vyraďovanie finančné prostriedky výške 700 miliónov EUR zo všeobecného rozpočtu Únie. Z tejto sumy sa s 500 miliónmi EUR v cenách roku 2011, čo je približne 553 miliónov EUR v bežných cenách, počíta na nový program pre ďalšiu podporu vyraďovania blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1, blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina a blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v období rokov 2014 až 2020.

(6)

Na základe výsledkov v hodnotiacej správe v polovici trvania programu a záverečnej hodnotiacej správe sa môže prehodnotiť výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy Kozloduj, Ignalina a Bohunice a tiež programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi uvedené programy.

(7)

Podpora podľa tohto nariadenia by mala zaistiť plynulé pokračovanie vyraďovania a zamerať sa na opatrenia na začatie postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem, pretože takéto opatrenia prinášajú Únii najväčšiu pridanú hodnotu s tým, že konečnú zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť má naďalej dotknutý členský štát. Týmto nariadením nie je dotknutý výsledok žiadnych budúcich postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli uplatňovať v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(8)

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti dotknutého členského štátu podľa zmluvy o pristúpení, najmä podľa protokolu č. 4.

(9)

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie blokov, ktoré sa majú odstaviť.

(10)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali byť v súlade s platným právom Únie a jednotlivých členských štátov. Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi o jadrovej bezpečnosti, najmä smernicou Rady 2009/71/Euratom (2), nakladaní s odpadom, a to smernicou Rady 2011/70/Euratom (3), a životnom prostredí, najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (4) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (5).

(11)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali vychádzať z aktualizovaného plánu vyraďovania, ktorý by zahŕňal činnosti vyraďovania, ich harmonogram, náklady na ne a potrebné ľudské zdroje. Náklady by sa mali počítať podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie, ako je napríklad Medzinárodná štruktúra pre výpočet nákladov na vyraďovanie (International Structure for Decommissioning Costing), ktorú spoločne uverejnili Agentúra pre jadrovú energiu, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Európska komisia.

(12)

Komisia by mala zaistiť účinnú kontrolu vývoja procesu vyraďovania, aby sa pre Úniu zabezpečila čo najvyššia pridaná hodnota finančných prostriedkov pridelených podľa tohto nariadenia, aj keď konečnú zodpovednosť za vyraďovanie má dotknutý členský štát. Zahŕňa to meranie účinného plnenia a hodnotenie nápravných opatrení v priebehu programu Ignalina.

(13)

Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť primeranými opatreniami počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a prešetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby aj ukladaním sankcií.

(14)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o poskytnutie zodpovedajúcich finančných prostriedkov na pokračovanie bezpečného vyraďovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(15)

Určité opatrenia v rámci programu Ignalina si môžu vyžadovať vysokú úroveň financovania zo strany Únie, pričom táto úroveň môže v riadne podložených výnimočných prípadoch dosiahnuť až celkovú výšku finančných prostriedkov. Treba však vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa pokračovalo v praxi spolufinancovania zavedenej v rámci predvstupovej pomoci a pomoci poskytovanej v období rokov 2007 – 2013 na podporu úsilia Litvy pri vyraďovaní zariadenia z prevádzky a aby sa prípadne pritiahli iné zdroje spolufinancovania.

(16)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie ročných pracovných programov a podrobných vykonávacích postupov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(17)

Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 (7) by sa malo zrušiť.

(18)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 16/2011 o finančnej pomoci EÚ na vyradenie jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku, odporúčania uvedené v tejto správe a odpoveď Komisie sa náležite zohľadnili,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje program pre poskytovanie finančnej podpory Únie na opatrenia spojené s vyraďovaním blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (ďalej len „program Ignalina“).

Článok 2

Ciele

1.   Všeobecným cieľom programu Ignalina je pomôcť dotknutému členskému štátu pri uskutočňovaní postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina v súlade s jej plánom vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti.

2.   Hlavnými špecifickými cieľmi programu Ignalina na obdobie, počas ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, sú:

a)

premiestnenie paliva z jadra reaktora bloku 2 a z bazénov vyhoreného paliva bloku 1 a 2 do suchého skladu vyhoreného paliva, čo sa bude merať počtom odobratých palivových kaziet;

b)

bezpečná údržba reaktorových blokov meraná počtom evidovaných nehôd;

c)

vykonanie demontáže v turbínovej hale a iných pomocných budovách a bezpečné naloženie s odpadom, ktorý vzniká pri vyraďovaní, v súlade s podrobným plánom nakladania s odpadom merané typom a počtom demontovaných pomocných systémov a množstva a druhu bezpečne upraveného odpadu.

3.   Program Ignalina môže zahŕňať aj opatrenia na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti vo vyraďovaných blokoch vrátane podpory týkajúcej sa personálu jadrovej elektrárne.

Článok 3

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie programu Ignalina na obdobie rokov 2014 až 2020 je 229 629 000 EUR v bežných cenách. Týmto nariadením nie sú nijako dotknuté finančné záväzky, ktoré vyplynú z budúcich viacročných finančných rámcov.

2.   Komisia do konca roka 2017 preskúma plnenie programu Ignalina a vyhodnotí jeho pokrok podľa medzníkov a cieľových termínov uvedených v článku 7 v rámci hodnotenia v polovici trvania programu uvedeného v článku 9. Výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program Ignalina, ako aj programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi program Ignalina a programy Kozloduj a Bohunice stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (8) sa môžu na základe výsledkov tohto vyhodnotenia prehodnotiť s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý pri vykonávaní uvedených programov a zabezpečiť, aby sa programovanie a vyčleňovanie zdrojov zakladalo na skutočných potrebách platobných prostriedkov a absorpčnej kapacite.

3.   Z finančných prostriedkov pridelených na program Ignalina sa môžu hradiť aj výdavky na činnosti, ktoré súvisia s prípravou, monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením a ktoré sú potrebné na riadenie uvedeného programu a dosiahnutie jeho cieľov. Môžu sa hradiť najmä výdavky spojené so štúdiami, zasadnutiami odborníkov, informačnými a propagačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia, a výdavky spojené so sieťami informačných technológií určené na spracovanie a výmenu informácií, ako aj ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisii pri riadení programu Ignalina.

Z finančných prostriedkov pridelených na program Ignalina sa môžu takisto hradiť náklady na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi uvedeným programom a opatreniami prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1990/2006.

Článok 4

Predbežné podmienky

1.   Litva do 1. januára 2014 prijme vhodné opatrenia s cieľom splniť tieto predbežné podmienky:

a)

zabezpečiť súlad s acquis Zmluvy o Euratome v oblasti jadrovej bezpečnosti; najmä pokiaľ ide o transpozíciu smernice 2009/71/Euratom a smernice 2011/70/Euratom do vnútroštátneho práva;

b)

vo vnútroštátnom rámci ustanoviť plán financovania, v ktorom sa uvedú všetky náklady a plánované finančné zdroje potrebné na bezpečné dokončenie vyradenia blokov s jadrovými reaktormi z prevádzky vrátane nakladania s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, v súlade s týmto nariadením;

c)

predložiť Komisii revidovaný, podrobný plán vyraďovania detailne rozčlenený po úroveň činností vyraďovania, vrátane harmonogramu a zodpovedajúcej štruktúry nákladov, ktorá bude vychádzať z medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie.

2.   Litva poskytne Komisii potrebné informácie o splnení predbežných podmienok uvedených v odseku 1 najneskôr do času rozpočtového záväzku v roku 2014.

3.   Komisia vyhodnotí poskytnuté informácie uvedené v odseku 2 pri príprave ročného pracovného programu na rok 2014 uvedeného v článku 6 ods. 1. Ak Komisia vydá odôvodnené stanovisko o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ z dôvodu, že nebola splnená predbežná podmienka uvedená v odseku 1 písm. a) alebo, že predbežné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c) nie sú uspokojivo splnené, prijme sa rozhodnutie o pozastavení celej finančnej pomoci Únie alebo jej časti v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2. Toto rozhodnutie sa zohľadní pri prijímaní pracovného programu na rok 2014. Suma pozastavenej pomoci sa určí podľa kritérií stanovených vykonávacích aktoch uvedených v článku 7.

Článok 5

Formy vykonávania

1.   Program Ignalina sa vykonáva v jednej alebo v niekoľkých formách stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (9), najmä vo forme grantov a verejných obstarávaní.

2.   Komisia môže vykonávaním finančnej pomoci Únie v rámci tohto programu Ignalina poveriť subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 6

Ročné pracovné programy

1.   Začiatkom každého roka Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 ročný pracovný program pre program Ignalina, v ktorom vymedzí ciele, očakávané výsledky, súvisiace ukazovatele plnenia a lehoty pre použitie fondov v rámci každého ročného finančného záväzku.

2.   Na konci každého roka Komisia vypracuje správu o pokroku, ktorá sa týka vykonávania práce uskutočňovanej v predchádzajúcich rokoch. Uvedená správa o pokroku sa zašle Európskemu parlamentu a Rade ako základ pre prijatie ďalšieho ročného pracovného programu.

Článok 7

Podrobné vykonávacie postupy

Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia do 31. decembra 2014 prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 podrobné vykonávacie postupy pre program Ignalina pre celú dĺžku jeho trvania. V týchto vykonávacích aktoch sa pre program Ignalina podrobnejšie vymedzia ciele, očakávané výsledky, medzníky, cieľové dátumy a zodpovedajúce ukazovatele plnenia. Obsahujú tiež revidovaný podrobný plán vyraďovania uvedený v článku 4 ods. 1 písm. c), ktorý slúži ako základ pre monitorovanie pokroku a včasné dosahovanie očakávaných výsledkov.

Článok 8

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iných protiprávnych činností, prostredníctvom účinných kontrol, vymáhania neoprávnene vyplatených súm v prípade odhalenia nezrovnalostí a v prípade potreby prostredníctvom účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie zo strany Únie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (10) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, musia obsahovať ustanovenia, ktorými sa Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľuje právomoc vykonávať tieto audity, kontroly a inšpekcie na mieste.

Článok 9

Hodnotenie v polovici trvania

1.   Do 31. decembra 2017 Komisia spracuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotiacu správu v polovici trvania programu o plnení cieľov všetkých opatrení týkajúcich sa programu Ignalina na úrovni výsledkov a vplyvov, efektívnosti využívania zdrojov a jeho pridanej hodnoty pre Úniu na účely prijatia rozhodnutia o zmene alebo pozastavení týchto opatrení. Hodnotenie sa týka aj rozsahu zmeny špecifických cieľov opísaných v článku 2 ods. 2 a podrobných vykonávacích postupov opísaných v článku 7.

2.   V hodnotení v polovici trvania programu sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 10

Záverečné hodnotenie

1.   Komisia vykoná v úzkej spolupráci s členskými štátmi následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti programu Ignalina, ako aj účinnosti financovaných opatrení v zmysle vplyvov, použitia zdrojov a pridanej hodnoty pre Úniu.

2.   V záverečnom hodnotení sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaujatie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 12

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo zmenu dotknutých projektov, vrátane ich celkového alebo čiastočného zrušenia, až do ich ukončenia alebo finančnej pomoci, ktorú Komisia udeľuje na základe nariadenia (ES) č. 1990/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahujú k 31. decembru 2013 a ktoré sa na dotknuté opatrenia ďalej uplatňujú až do ich ukončenia.

Článok 13

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1990/2006 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. MAZURONIS


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 944.

(2)  Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s.18).

(3)  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. Júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 z 21. decembra 2006 o vykonávaní protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve k Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Program Ignalina) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 10).

(8)  Nariadenie Rady (Euratom) č 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/12


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1370/2013

zo 16. decembra 2013,

ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej Komisie,

keďže:

(1)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) po roku 2013. So zreteľom na diskusiu o uvedenom oznámení by sa mala SPP zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (1). V rámci zreformovaného regulačného rámca by sa mali prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení.

(2)

Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by ustanovenia o verejnej intervencii mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel je vhodné rozlišovať medzi referenčnými stropmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (2) na jednej strane a intervenčnými cenami na strane druhej a vymedziť intervenčné ceny. Len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve v odseku 8 prvej vete (t. j. podpora trhovej ceny). V tejto súvislosti by sa malo chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie, ako aj iných foriem intervencie, pri ktorých sa nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.

(3)

Mala by sa stanoviť výška ceny vo verejnej intervencii, za ktorú sa uskutočňuje nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach vrátane prípadov, pre ktoré môže byť potrebná úprava cien vo verejnej intervencii. Je potrebné prijať aj opatrenia týkajúce sa kvantitatívnych obmedzení v prípade nákupu pri pevnej cene. V oboch prípadoch by ceny i kvantitatívne obmedzenia mali zohľadňovať prax a skúsenosti získané v rámci predchádzajúcich spoločných organizácií trhov.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa ako jedno z trhových intervenčných opatrení stanovuje poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie. Je potrebné ustanoviť opatrenia na stanovenie výšky pomoci. Vzhľadom na prax a skúsenosti získané v rámci predchádzajúcich spoločných organizácií trhov je vhodné, aby sa prijali ustanovenia na stanovenie výšky pomoci vopred, ale aj na jej stanovenie vo verejných súťažiach a aby sa pri stanovovaní pomoci vopred zohľadnili určité prvky.

(5)

S cieľom zabezpečiť riadne rozpočtové hospodárenie programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách by sa mal stanoviť fixný strop pre pomoc Únie a maximálne miery spolufinancovania. Aby mohli všetky členské štáty realizovať nákladovo efektívny program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, mala by sa stanoviť konkrétna minimálna výška pomoci Únie.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie pomoci na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach a s cieľom zabezpečiť pružnosť pri správe tohto programu by sa malo stanoviť maximálne množstvo mlieka oprávneného na pomoc, ako aj výška pomoci Únie.

(7)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na konci hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor, kedy sa zruší systém kvót, skončí platnosť viacerých opatrení v sektore cukru.

(8)

V tomto nariadení by sa mali ustanoviť opatrenia týkajúce sa stanovenia výrobného poplatku, ktorý sa má vyberať za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup stanovené v sektore cukru, a to v súlade s predĺžením systému kvót do 30. septembra 2017.

(9)

S cieľom zabezpečiť účinný systém výrobných náhrad za niektoré výrobky sektora cukru by sa mali stanoviť vhodné podmienky na stanovenie výšky výrobnej náhrady.

(10)

Mala by sa určiť minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu zodpovedajúcu štandardnej kvalite, ktorá by sa mala stanoviť, aby sa zabezpečila primeraná životná úroveň pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii.

(11)

S cieľom zabrániť ohrozeniu situácie na trhu s cukrom z dôvodu hromadenia množstiev cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, pre ktoré nie sú splnené uplatniteľné podmienky, by sa mal ustanoviť poplatok za nadbytočné množstvo.

(12)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa zriadil mechanizmus na zabezpečenie dostatočnej a vyváženej dodávky cukru na trhy Únie, pričom Komisia môže na tento účel prijať primerané opatrenia. Keďže nástrojmi na riadenie trhu v záujme zavedenia tohto mechanizmu sú dočasné úpravy dovozného cla splatného na dovezený surový cukor, ako aj dočasné uplatnenie poplatku na výrobu mimo kvóty uvedenú na vnútorný trh na účely prispôsobenia ponuky dopytu, malo by sa do tohto nariadenia zahrnúť osobitné ustanovenie, ktorým sa Komisii umožní takýto poplatok uplatniť a stanoviť jeho výšku.

(13)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému vývozných náhrad by sa mali určiť vhodné opatrenia na stanovenie výšky uvedených náhrad. Okrem toho by sa v sektoroch obilnín a ryže mali určiť vhodné opatrenia na stanovenie opravných súm a na ustanovenie úpravy výšky náhrady v súlade s akýmikoľvek zmenami výšky intervenčnej ceny.

(14)

S cieľom zabezpečiť účinné každodenné riadenie SPP by sa opatrenia týkajúce sa stanovovania pomoci, náhrad a cien uvedené v tomto nariadení mali obmedziť na všeobecné podmienky umožňujúce stanoviť konkrétne sumy za osobitných okolností každého prípadu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie uvedených súm. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať s pomocou Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (3). Okrem toho, s cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu by Komisia mala byť splnomocnená stanoviť nové výšky náhrad a v sektoroch obilnín a ryže upraviť opravnú sumu bez toho, aby uplatnila nariadenie (EÚ) č. 182/2011,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení súvisiacich s jednotnou spoločnou organizáciou poľnohospodárskych trhov vytvorenou nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 2

Ceny vo verejnej intervencii

1.   Výška ceny vo verejnej intervencii:

a)

pri pšenici letnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušnému referenčnému stropu stanovenému v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušný referenčný strop;

b)

pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčného stropu stanoveného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % daného referenčného stropu;

c)

pri hovädzom a teľacom mäse neprekročí výšku uvedenú v článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Pri pšenici letnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici a nelúpanej ryži sa ceny vo verejnej intervencii uvedené v odseku 1 upravia zvýšením alebo znížením oproti cenám cien založeným na hlavných kritériách kvality pre tieto výrobky.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí zvýšenia alebo zníženia ceny vo verejnej intervencii pre výrobky uvedené v odseku 2 tohto článku a za podmienok ustanovených v uvedenom odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 3

Nákupné ceny a uplatniteľné kvantitatívne obmedzenia

1.   Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nákup sa uskutočňuje pri pevnej cene uvedenej v článku 2 tohto nariadenia a nepresiahne tieto kvantitatívne obmedzenia pre každé obdobie uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a)

pre pšenicu letnú 3 milióny ton;

b)

pre maslo 50 000 ton;

c)

pre sušené odstredeného mlieko 109 000 ton.

2.   Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a)

pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko v rozsahu prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia uvedené v odseku 1 tohto článku a

b)

pre pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu, nelúpanú ryžu a hovädzie a teľacie mäso,

nákup sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena.

Maximálna nákupná cena nepresiahne príslušnú výšku uvedenú v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia a stanoví sa prostredníctvom vykonávacích aktov.

3.   Komisia môže za osobitných a riadne odôvodnených okolností prijať vykonávacie akty:

a)

ktorými sa obmedzí verejná súťaž na určitý členský štát alebo región členského štátu, alebo

b)

ktorými sa, s výhradou článku 2 ods. 1, určia nákupné ceny pre verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien.

4.   Nákupná cena uvedená v odsekoch 2 a 3 pre pšenicu letnú, pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu sa upraví zvýšením alebo znížením oproti cenám založeným na hlavných kritériách kvality pre tieto výrobky.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia tieto zvýšenia alebo zníženia.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

6.   Komisia prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2 vykonávacie akty potrebné na:

a)

dodržanie obmedzení intervencie stanovených v odseku 1 tohto článku a

b)

uplatnenie verejnej súťaže uvedenej v odseku 2 tohto článku pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko v rozsah prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Pomoc na súkromné skladovanie

1.   Na stanovenie výšky pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade, ak sa pomoc poskytuje v súlade s článkom 18 ods. 2 uvedeného nariadenia, sa buď otvorí verejná súťaž na obmedzené obdobie, alebo sa pomoc stanoví vopred. Pomoc sa môže stanoviť pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty:

a)

ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie, ak sa uplatňuje verejná súťaž;

b)

ktorými sa stanoví výška pomoci na základe nákladov na skladovanie a/alebo iných relevantných trhových prvkov, ak sa pomoc stanovuje vopred.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 5

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny deťom

1.   Pomoc Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov a ich výrobkov deťom, ktorá sa uvádza v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 buď:

a)

nepresiahne žiadne z týchto obmedzení:

i)

150 miliónov EUR na jeden školský rok,

ii)

75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ani 90 % takýchto nákladov v menej rozvinutých regiónoch a v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy; alebo

b)

sa nevzťahuje na iné náklady, ako sú náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu ii) „menej rozvinuté regióny“ sú tie regióny, ktoré sú definované v článku 90 ods. 2 prvom pododseku písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (4).

2.   Každý členský štát zúčastňujúci sa na programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách dostane pomoc Únie aspoň vo výške 290 000 EUR.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví orientačné pridelenie pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku každému členskému štátu na základe kritérií uvedených v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia aspoň každé tri roky posúdi, či je orientačné pridelenie naďalej v súlade s kritériami uvedenými v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví nové orientačné pridelenie.

Na základe žiadostí členských štátov v súlade s článkom 23 ods. 5 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijme Komisia každý rok vykonávacie akty, ktorými sa stanoví definitívne pridelenie pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku zúčastňujúcim sa členským štátom v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 6

Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom

1.   Pomoc Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom ustanovená v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa poskytuje na maximálne množstvo zodpovedajúce ekvivalentu 0,25 litra mlieka na dieťa na jeden školský deň.

2.   Pomoc Únie na všetky druhy mlieka je 18,15 EUR/100 kg.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví výška pomoci na oprávnené mliečne výrobky iné ako mlieko, a to najmä na základe mliečnych zložiek príslušného výrobku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 7

Výrobný poplatok v sektore cukru

1.   Výrobný poplatok za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup ustanovený v článku 128 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pre kvótovaný cukor a kvótovaný inulínový sirup stanovuje na 12,00 EUR na tonu. Pre izoglukózu sa výrobný poplatok stanovuje na 50 % poplatku za cukor.

2.   Celkovú výšku výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 účtujú členské štáty podnikom na svojom území na základe kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.

Uvedené podniky zrealizujú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roka.

3.   Podniky Únie vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu žiadať od pestovateľov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo od dodávateľov čakanky, aby znášali do 50 % príslušných výrobných poplatkov.

Článok 8

Výrobná náhrada v sektore cukru

Výrobnú náhradu za výrobky sektora cukru ustanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na základe:

a)

nákladov vyplývajúcich z použitia dovezeného cukru, ktoré by sektor musel znášať v prípade dodávky zo svetového trhu a

b)

ceny nadbytočného cukru na trhu Únie alebo, ak na danom trhu nie je nadbytočný cukor, na základe referenčného stropu pre cukor stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 9

Minimálna cena cukrovej repy

1.   Do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 je minimálna cena za kvótovanú cukrovú repu ustanovená v článku 135 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 26,29 EUR na tonu.

2.   Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na cukrovú repu štandardnej kvality, ktorá sa vymedzuje v prílohe III časti B nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Cukrovarnícke podniky nakupujúce kvótovanú cukrovú repu vhodnú na výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle vyrábať kvótovaný cukor, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu, upravenú zvýšením alebo znížením podľa odchýlok od štandardnej kvality. Takéto zvýšenia alebo zníženia určuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.   Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru, na ktoré sa vzťahuje poplatok za nadbytočné množstvo ustanovený v článku 11, upraví príslušný cukrovarnícky podnik nákupnú cenu tak, aby sa aspoň rovnala minimálnej cene za kvótovanú cukrovú repu.

Článok 10

Úprava národných kvót na cukor

V dôsledku akýchkoľvek rozhodnutí členských štátov prijatých v súlade s článkom 138 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie upraviť kvóty stanovené v prílohe XII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 11

Poplatok za nadbytočné množstvo v sektore cukru

1.   Poplatok za nadbytočné množstvo, vrátane ustanovení článku 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa stanoví v dostatočnej výške na to, aby sa predišlo hromadeniu množstiev uvedených v danom článku. Tento poplatok stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 účtuje členský štát podnikom na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v danom odseku, ktoré boli stanovené pre tieto podniky pre príslušný hospodársky rok.

Článok 12

Dočasný mechanizmus riadenia trhu v sektore cukru

V záujme zabezpečenia dostatočnej a vyváženej dodávky cukru na trh Únie do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 a bez ohľadu na článok 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na potrebné množstvo a potrebný čas uplatniť poplatok za nadbytočné množstvo na výrobu mimo kvóty uvedenú v článku 139 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia.

Výšku takéhoto poplatku stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov.

Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 13

Stanovenie vývozných náhrad

1.   Za podmienok stanovených v článku 196 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia a v súlade s článkom198 uvedeného nariadenia, prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vývozné náhrady:

a)

v pravidelných intervaloch v prípade výrobkov zo zoznamu v článku 196 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

prostredníctvom verejnej súťaže na obilniny, ryžu, cukor a mlieko a mliečne výrobky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Pri stanovovaní vývozných náhrad za určitý výrobok sa prihliada na jeden alebo viacero z týchto aspektov:

a)

existujúca situácia a budúci vývoj:

i)

cien a dostupnosti daného výrobku na trhu Únie;

ii)

cien daného výrobku na svetovom trhu;

b)

ciele spoločnej organizácie trhov, ktorými sú zabezpečenie rovnováhy a prirodzeného vývoja cien a obchodu na uvedenom trhu;

c)

potreba zabrániť narušeniam, ktoré by mohli spôsobiť dlhšiu nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu Únie;

d)

ekonomický aspekt navrhovaného vývozu;

e)

obmedzenia vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré sa uzavreli v súlade so zmluvou;

f)

potreba nastoliť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov Únie pri výrobe spracovaných výrobkov na vývoz do tretích krajín a používaním výrobkov z tretích krajín privezených na základe spracovateľských dohôd;

g)

najvýhodnejšie odbytové náklady a náklady na dopravu z trhov Únie do prístavov Únie alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia;

h)

dopyt na trhu Únie;

i)

pokiaľ ide o sektory bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa, rozdiel medzi cenami v rámci Únie a cenami na svetovom trhu za množstvo kŕmneho obilia potrebného na výrobu výrobkov týchto sektorov v Únii.

3.   Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia výšku náhrady upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov, a to buď na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Článok 14

Osobitné opatrenia týkajúce sa vývozných náhrad za obilniny a ryžu

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opravné sumy uplatniteľné na vývozné náhrady stanovené pre sektor obilnín a sektor ryže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa takéto opravné sumy menia, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Komisia môže uplatniť tento odsek na výrobky sektorov obilnín a ryže, ktoré sa vyvážajú v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 (5).

2.   Počas prvých troch mesiacov hospodárskeho roka je náhrada uplatniteľná na vývoz sladu, ktorý bol buď uskladnený na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka, alebo bol vyrobený z jačmeňa, ktorý bol v tom čase skladovaný, taká istá ako náhrada, ktorá by sa uplatňovala v prípade danej vývoznej licencie na vývozy uskutočnené počas posledného mesiaca predchádzajúceho hospodárskeho roka.

3.   Náhrady za výrobky uvedené v časti I písmen a) a b) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 zavedené v súlade s článkom 199 ods. 2 uvedeného nariadenia, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraviť v súlade s akýmikoľvek zmenami výšky intervenčnej ceny.

Prvý pododsek sa môže uplatniť v celom rozsahu alebo čiastočne na výrobky uvedené v časti I písm. c) a d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako aj na výrobky uvedené v časti I uvedenej prílohy a vyvážané v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením (ES) č. 1216/2009. V takom prípade Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov opraví úpravu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku tak, že uplatní koeficient vyjadrujúci pomer medzi množstvom základného výrobku a množstvom, v akom sa tento základný výrobok nachádza v spracovanom výrobku vyvezenom alebo použitom vo vyvezenom tovare.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov ustanovený článkom 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 16

Tabuľka zhody

Odkazy na príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 po jeho zrušení nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Články 7 až 12 sa uplatňujú do konca hospodárskeho roku 2016/17 pre cukor k 30. septembru 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. JUKNA


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/01 and (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

podľa článku 16

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Toto nariadenie

Článok 18 ods. 1 a 3

Článok 2

Článok 18 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. d)

Článok 3 ods. 1 písm. c)

Článok 18 ods. 2 prvý pododsek

Článok 3 ods. 2

Článok 18 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 2a

Článok 18 ods. 4

Článok 3 ods. 2b

Článok 43 písm. aa)

Článok 3 ods. 3

Článok 31 ods. 2

Článok 4

Článok 103ga ods. 4

Článok 5 ods. 1

Článok 103ga ods. 5

Článok 5 ods. 2

Článok 102 ods. 4

Článok 6 ods. 1

Článok 102 ods. 3

Článok 6 ods. 2 a 3

Článok 51 ods. 2

Článok 7 ods. 1

Článok 51 ods. 3

Článok 7 ods. 2

Článok 51 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 97

Článok 8

Článok 49

Článok 9

Článok 64 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 64 ods. 3

Článok 11 ods. 2

Článok 164 ods. 2

Článok 13 ods. 1 a 3

Článok 164 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 164 ods. 4

Článok 14 ods. 1

Článok 165

Článok 14 ods. 2

Článok 166

Článok 14 ods. 3


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1371/2013

zo 16. decembra 2013,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

1.   POSTUP

1.1   Existujúce opatrenia

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 62,9 % na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) pre všetky ostatné spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 a v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu. Tieto opatrenia sú platné opatrenia a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení je pôvodné prešetrovanie.

(2)

Platné opatrenia už boli rozšírené na Malajziu vykonávacím nariadením (EÚ) č. 672/2012 (3) a na Taiwan a Thajsko vykonávacím nariadením (EÚ) č. 21/2013 (4).

1.2   Žiadosť

(3)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola 25. februára 2013 doručená žiadosť podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR a o zavedenie registrácie dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii a Indonézii.

(4)

Žiadosť podali štyri spoločnosti: Saint Gobain Adfors CZ s. r. o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras „Stikla Skiedra“ AS a Vitrulan Technical Textiles GmbH, ktoré sú výrobcami určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken v Únii.

(5)

Žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy prima facie, že po uložení platných opatrení došlo k značnej zmene v štruktúre obchodu pri vývoze z ČĽR, Indie a Indonézie do Únie, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie platných opatrení. Údajne táto zmena v štruktúre obchodu vyplynula z prekládky určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v ČĽR, ku ktorej dochádza v Indii a Indonézii, a/alebo z falošných osvedčení o pôvode čínskych výrobkov.

(6)

Okrem toho z dôkazov vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Existujú dôkazy, že tento nárast dovozu z Indie a Indonézie sa uskutočňoval za ceny pod úrovňou ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(7)

Napokon boli k dispozícii dôkazy, že ceny určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie boli dumpingové v porovnaní s normálnou hodnotou stanovenou pre podobný výrobok v pôvodnom prešetrovaní.

1.3   Začatie prešetrovania

(8)

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, a nariadením Komisie (EÚ) č. 322/2013 (5) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“) začala prešetrovanie. Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia Komisia nariadením o začatí prešetrovania nariadila colným orgánom, aby registrovali dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Indie a Indonézie.

1.4   Prešetrovanie

(9)

Komisia oficiálne upovedomila o začatí prešetrovania orgány ČĽR, Indie a Indonézie, vyvážajúcich výrobcov v týchto krajinách, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich záležitosť týka, a výrobné odvetvie Únie. Výrobcom/vývozcom v ČĽR, Indii a Indonézii, ktorí sú známi Komisii alebo ktorí sa Komisii prihlásili v lehotách uvedených v odôvodnení 15 nariadenia o začatí prešetrovania, boli zaslané dotazníky. Dotazníky boli zaslané aj dovozcom v Únii. Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Všetky zainteresované strany boli pritom upozornené na skutočnosť, že odmietnutie spolupráce môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia, a teda k stanoveniu záverov na základe dostupných údajov.

(10)

Prihlásili sa a vyplnené dotazníky predložili dvaja vyvážajúci výrobcovia v Indii a jeden neprepojený dovozca v Únii. Dovozca v Únii neskôr Komisiu informoval, že dováža iné výrobky a v minulosti nedovážal žiadne výrobky, ktoré sú predmetom prešetrovania. Odpoveď nepredložil žiaden vyvážajúci výrobca v Indii. Vyplnené formuláre žiadosti o oslobodenie predložili títo vyvážajúci výrobcovia:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. („Montex“), a

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Následne spoločnosť Urja Products Pvt.Ltd. informovala Komisiu, že nevyrába výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, a jej výrobky majú iné technické vlastnosti a iné požitie (patria pod iné číselné znaky KN). Z tohto dôvodu sa overovacia návšteva uskutočnila len v priestoroch spoločnosti Montex.

1.5   Obdobie prešetrovania

(12)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2009 do 31. marca 2013 (ďalej len „OP“). Zhromažďovali sa údaje týkajúce sa obdobia prešetrovania, ktoré mali okrem iného preukázať údajnú zmenu v štruktúre obchodu. Za vykazované obdobie od 1. apríla 2012 do 31. marca 2013 (ďalej len „vykazované obdobie“) sa zozbierali podrobnejšie údaje s cieľom preskúmať možné oslabenie nápravných účinkov platných opatrení a existenciu dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1   Všeobecné úvahy

(13)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia bola existencia obchádzania posudzovaná prostredníctvom postupnej analýzy s cieľom zistiť, či dochádza k zmene štruktúry obchodu medzi ČĽR, Indiou, Indonéziou a Úniou, či táto zmena vyplýva z praxe, procesu alebo z činností, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla, či existovali dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a či existovali dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým stanovené v súvislosti s príslušným výrobkom, v prípade potreby v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2   Príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

(14)

Príslušným výrobkom je výrobok vymedzený v rámci pôvodného prešetrovania: riedke sieťoviny zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, okrem kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v ČĽR, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN 7019 51 00 a ex 7019 59 00.

(15)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale zasielaný z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie.

(16)

Prešetrovaním sa preukázalo, že riedke sieťoviny zo sklených vláken vyvážané z ČĽR do Únie a tie, ktoré sa zasielajú do Únie z Indie a Indonézie, majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a použitie a z tohto dôvodu sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3   Úroveň spolupráce

2.3.1   India

(17)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10, len dve indické spoločnosti predložili vyplnené formuláre žiadosti o oslobodenie. Keďže jedna z nich Urja Products Pvt.Ltd. sa nepovažuje za výrobcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, bola len jedna spolupracujúca spoločnosť, a to Montex. Táto spoločnosť predstavovala počas vykazovaného obdobia len 1 % vývozu z Indie do Únie, v porovnaní s celkovým vývozom z Indie. To viedlo k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a zistenia v súvislosti s Indiou sa zakladali na dostupných skutočnostiach.

2.3.2   Indonézia

(18)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10, vyplnený dotazník nepredložila žiadna spoločnosť z Indonézie. Zo strany spoločností v Indonézii nedošlo k nadviazaniu spolupráce. To viedlo k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a zistenia v súvislosti s Indonéziou sa zakladali na dostupných skutočnostiach.

2.3.3   ČĽR

(19)

Zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov nedošlo k nadviazaniu spolupráce. To viedlo k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a zistenia v súvislosti s ČĽR sa zakladali na dostupných skutočnostiach.

2.4   Zmena v štruktúre obchodu

(20)

S cieľom zistiť, či došlo k zmene v štruktúre obchodu, posudzovali sa dovozy výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Indie a Indonézie a vývozy výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z ČĽR do Indie a Indonézie. Tieto dovozy boli stanovené na základe dostupných skutočností podľa článku 18 ods. 1 základného nariadenia vzhľadom na relatívne nízku resp. žiadnu spoluprácu zo strany indických, indonézskych a čínskych spoločností (pozri oddiel 2.3).

(21)

Z tohto dôvodu sa na analýzu použili tieto štatistiky: štatistika COMEXT (6), obchodné štatistiky z Indie a Indonézie poskytnuté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a štatistiky od Global Trade Information Services (7). Na použitie 12-mesačných období sa použili účtovné roky od 1. apríla do 31. marca.

(22)

Objem dovozu zaznamenaný v štatistike COMEXT zahŕňa širšiu skupinu výrobkov ako príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Na základe odhadov poskytnutých výrobným odvetvím Únie sa zistilo, že podstatnú časť tohto objemu dovozu tvoril príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Tieto údaje teda bolo možné použiť na stanovenie zmeny v štruktúre obchodu.

2.4.1   Dovoz do Únie

(23)

Štatistika COMEXT preukazuje značnú zmenu v štruktúre obchodu počas obdobia prešetrovania (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1

Objemy dovozu (v miliónoch m2) (8)

apríl 2009/marec 2010

apríl 2010/marec 2011

apríl 2011/marec 2012

apríl 2012/marec 2013

ČĽR

288,40

385,85

110,30

85,93

India

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonézia

0,004

0,16

3,22

33,31

Zdroj: štatistika COMEXT

Dovoz z ČĽR

(24)

Podľa štatistiky COMEXT dovoz príslušného výrobku z ČĽR do Únie prudko klesol po uložení dočasných opatrení vo februári 2011 (9) a konečných opatrení v auguste 2011 (10). Z tabuľky 1 vyplýva, že medzi obdobím 2010/2011 a 2011/2012 sa dovoz do Únie z ČĽR prudko znížil z 385,85 mil. m2 na 110,30 mil. m2 (o približne 70 %) a obdobím 2010/2011 a 2012/2013 (o približne 80 %) sa opäť znížil na 85,9 mil. m2.

Dovoz z Indie

(25)

Podľa štatistiky COMEXT počas účtovného roka 2009/2010 predstavovali množstvá dovážané z Indie do Únie 0,35 mil. m2, v účtovnom roku 2010/2011 to bolo 0,28 mil. m2 a medzi obdobím 2011/2012 a 2012/2013 prudko vzrástli na 13,13 mil. m2 v účtovnom roku 2012/2013.

(26)

Ako sa uvádza v odôvodnení 17, spoločnosť Montex vyvážala do Únie len veľmi malé množstvo výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania počas vykazovaného obdobia – v porovnaní s celkovým vývozom z Indie to predstavuje len 1 % vývozu z Indie do Únie počas obdobia 2012/2013. Okrem toho sa zistilo, že spoločnosť Montex vyváža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania pod nesprávnym číselným znakom KN – 7019 52. Jej vývoz sa preto musel pripočítať k vývozu podľa štatistiky COMEXT, ako sa uvádza v tabuľke 1.

Dovoz z Indonézie

(27)

Podľa štatistiky COMEXT počas účtovného roka 2009/2010 predstavovali množstvá dovážané z Indonézie do Únie 0,004 mil. m2, v účtovnom roku 2010/2011 to bolo 0,16 mil. m2 a medzi obdobím 2011/2012 a 2012/2013 prudko vzrástli z 3,22 mil. m2 na 33,31 mil. m2.

2.4.2   Vývoz z ČĽR do Indie a Indonézie

(28)

Počas rovnakého obdobia badať prudký nárast vývozu z ČĽR do Indie a Indonézie.

Tabuľka 2

Objemy dovozu (v miliónoch m2)

apríl 2009/marec 2010

apríl 2010/marec 2011

apríl 2011/marec 2012

apríl 2012/marec 2013

India

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonézia

5,78

4,01

8,94

11,54

Zdroj: Colná štatistika ČĽR.

Vývoz z ČĽR do Indie

(29)

Podľa čínskej colnej štatistiky sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z ČĽR do Indie zvýšil z 4,8 mil. m2 v účtovnom roku 2009/2010 na 29,3 mil. m2 v účtovnom roku 2012/2013.

Vývoz z ČĽR do Indonézie

(30)

Podľa čínskej colnej štatistiky sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z ČĽR do Indonézie zvýšil z 5,78 mil. m2 v účtovnom roku 2009/2010 na 11,54 mil. m2 v účtovnom roku 2012/2013.

2.4.3   Záver o zmene v štruktúre obchodu

(31)

Celkový pokles vývozu z ČĽR do Únie a súbežný nárast vývozu z Indie a Indonézie do Únie a vývozu z ČĽR do Indie a Indonézie po uložení dočasných opatrení vo februári 2011 a konečných opatrení v auguste 2011, predstavujú zmenu v štruktúre obchodu medzi uvedenými krajinami na jednej strane a vo vývoze týchto krajín do Únie na strane druhej.

2.5   Charakter praktík obchádzania

(32)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činností, pre ktoré neexistuje dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla. V súlade s článkom 13 ods. 2 prax, postup alebo činnosť okrem iného zahŕňajú tiež zasielanie výrobku, podliehajúceho opatreniam cez tretie krajiny.

(33)

Počas prešetrovania sa našli dôkazy o prekládke v Indii a Indonézii a/alebo o nesprávnych osvedčeniach o pôvode. Napríklad niektorý dovoz príslušného výrobku do Únie sa zasielal cez Dubaj alebo Singapur s osvedčením o pôvode v Indonézii/Indii a časť dovozu do Únie sa zasielala cez indickú spoločnosť, ktorá v rámci prešetrovania nespolupracovala. Nedostatočná spolupráca zo strany akýchkoľvek iných výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, okrem spoločnosti Montex, takisto nasvedčuje tomu, že v Indonézii alebo v Indii neexistuje skutočná výroba, ktorá by mohla zdôvodniť úroveň vývozu z Indonézie a Indie do Únie. Je opodstatnené očakávať, že ak existujú skutoční výrobcovia, v prvom rade by sa snažili odlíšiť od praktík obchádzania a zúčastnili by sa prešetrovania. V rámci prešetrovania sa navyše nenašli dôkazy o skutočnej výrobe v príslušných krajinách okrem spoločnosti Montex. Prudký nárast dovozu z týchto krajinách svedčí o tom, že čínske výrobky sa zasielajú do Únie cez Indiu a Indonéziu a/alebo s nesprávnymi osvedčeniami o pôvode.

(34)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Indiu a Indonéziu sa preto potvrdzuje.

2.6   Neexistencia inej dostatočne náležitej príčiny ani iného ekonomického opodstatnenia ako uloženie antidumpingového cla

(35)

Prešetrovaním sa neodhalila žiadna iná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie prekládky ako len obchádzanie platných opatrení v prípade príslušného výrobku. Nezistili sa žiadne iné skutočnosti než clo, ktoré by sa mohli považovať za vyrovnanie nákladov na prekládku, najmä pokiaľ ide o prepravu a opätovné naloženie určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR z ČĽR cez Indiu a Indonéziu.

2.7   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(36)

Následne sa posudzovalo, či dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie oslabil z hľadiska množstva a ceny nápravné účinky platných opatrení. Použili sa údaje z databázy COMEXT ako najlepšie dostupné údaje týkajúce sa množstiev a cien vývozu realizovaného nespolupracujúcimi spoločnosťami v Indii a Indonézii. Ceny, ktoré boli takto určené, sa porovnali s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre odvetvie Únie v odôvodnení 74 pôvodného nariadenia.

(37)

Zvýšenie dovozu z Indie do Únie z 0,35 mil. m2 v období 2009/2010 na 13,10 mil. m2 vo vykazovanom období bol v objemovom vyjadrení značný v porovnaní s (veľmi nízkym) objemom dovozu z Indie pred uložením predbežných opatrení v roku 2009/2010. Takisto zvýšenie dovozu z Indonézie do Únie z 0,04 mil. m2 v období 2009/2010 na 33,31 mil. m2 vo vykazovanom období sa považovalo v objemovom vyjadrení za podstatné v porovnaní s (veľmi nízkym) objemom dovozu z Indonézie pred uložením predbežných opatrení v roku 2009/2010.

(38)

S cieľom posúdiť či došlo k oslabeniu nápravných účinkov platných opatrení z hľadiska množstva a ceny bol dovoz z Indie a Indonézie porovnaný s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou v pôvodnom nariadení. Úroveň odstránenia ujmy stanovená v pôvodnom nariadení bola upravená o infláciu. Vážená priemerná vývozná cena z Indie a Indonézie bola upravená o náklady po dovoze a úpravy v súvislosti s kvalitou stanovené v pôvodnom prešetrovaní na dovoz z ČĽR. Porovnanie preukázalo značne nižšie vývozné ceny na vývoz z príslušných krajín do Únie. Dospelo sa preto k záveru, že nápravné účinky platných opatrení sú tiež oslabené tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska ceny.

2.8   Dôkaz o existencii dumpingu

(39)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa napokon preskúmalo, či existuje dôkaz o dumpingu.

(40)

V pôvodnom nariadení bola normálna hodnota stanovená na základe cien v Kanade, ktorá bola v uvedenom prešetrovaní určená ako vhodná analogická krajina s trhovým hospodárstvom pre ČĽR. V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa použila normálna hodnota, ako bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(41)

Vývozné ceny z Indie a Indonézie boli založené na skutočnostiach dostupných podľa článku 18 základného nariadenia. Vývozná cena bola priemerná vývozná cena určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken počas vykazovaného obdobia, ako sa uvádza v databáze COMEXT. Vývoz indickej spoločnosti Montex nebol v štatistike zahrnutý z dôvodu nesprávnej klasifikácie jej výrobkov (pozri odôvodnenie 25) a nebol použitý na výpočet dumpingového rozpätia.

(42)

V záujme objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. V tejto súvislosti boli teda vykonané určité úpravy zohľadňujúce rozdiely v nákladoch na dopravu, poistenie a balenie. Vzhľadom na skutočnosť, že dostupné údaje neumožnili stanoviť úroveň úprav, ktoré sa majú vykonať, úpravy boli stanovené na základe najlepších dostupných údajov. Úpravy zohľadňujúce tieto sumy sa preto stanovili na základe percenta vypočítaného ako pomer celkových nákladov na dopravu, poistenie a balenie a hodnoty predajných transakcií Únie s dodacími podmienkami CIF, poskytnuté spolupracujúcimi čínskymi vyvážajúcimi výrobcami v pôvodnom prešetrovaní.

(43)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženej priemernej normálnej hodnoty stanovenej v pôvodnom nariadení so zodpovedajúcimi váženými priemernými vývoznými cenami dvoch príslušných krajín počas obdobia v rámci prešetrovania, za ktoré sa podáva správa, vyjadrený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie pred preclením.

(44)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

3.   OPATRENIA

(45)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v ČĽR sa obchádzalo prostredníctvom prekládky cez Indiu a Indonéziu v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(46)

V súlade s článkom 13 ods. 1 prvou vetou základného nariadenia by sa opatrenia platné na dovoz príslušného výrobku mali rozšíriť na dovoz rovnakého výrobku, zasielaného však z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie.

(47)

Opatrenia, ktoré sa majú rozšíriť, by mali byť opatrenia stanovené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 791/2011 pre „všetky iné spoločnosti“, a to konečné antidumpingové clo vo výške 62,9 %, uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením.

(48)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých sa všetky rozšírené opatrenia majú uplatňovať na výrobky, ktoré boli pri dovoze do Únie zaregistrované v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, by sa z registrovaného dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Indie a Indonézie malo vybrať clo.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

4.1   India

(49)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10 po oznámení začatia prešetrovania sa prihlásili dvaja vyvážajúci výrobcovia, ktorí poskytli odpovede na dotazník a požiadali o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia – Montex a Urja Products.

(50)

Ako sa uvádza v odôvodnení 11, zistilo sa, že jedna z dvoch spoločností, Urja Products, nevyrába výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Na túto spoločnosť sa neuplatňuje oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(51)

O spoločnosti Montex sa zistilo, že nebola zapojená do praktík obchádzania, ktoré sú predmetom tohto prešetrovania. Táto spoločnosť preukázala, že je skutočným výrobcom, ktorého výrobná kapacita prevyšuje objem vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie. Spoločnosť predložila komplexné údaje a bola overená na mieste. Overené údaje týkajúce sa zriadenia spoločnosti, nákupu strojov, výrobného procesu, kapacity, zásob, nákupu surovín a nákladov na výrobu tento záver podporujú. Tento výrobca mohol okrem toho preukázať, že nie je prepojený so žiadnym s čínskych výrobcov/vývozcov, na ktorých sa vzťahujú existujúce opatrenia alebo so spoločnosťami, ktoré sa zúčastňovali na praktikách obchádzania. Tejto spoločnosti mohlo byť preto udelené oslobodenie od rozšíreného cla.

4.2   Indonézia

(52)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10 žiaden vyvážajúci výrobca v Indonézii nepredložil žiadosť o oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Prešetrovaním sa nezistila existencia skutočného výrobcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Indonézii.

4.3   Noví vývozcovia

(53)

Výrobcovia v Indii a Indonézii, ktorí sa nezúčastnili na prešetrovaní a/alebo nevyvážali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie počas vykazovaného obdobia, môžu požiadať o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 11 ods. 3 a ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Budú požiadaní o vyplnenie dotazníka, aby Komisia mohla určiť, či takéto oslobodenie možno odôvodnene udeliť. Toto oslobodenie sa môže udeliť po vyhodnotení situácie na trhu v súvislosti s príslušným výrobkom, výrobnou kapacitou a mierou využitia kapacity, obstarávaním a predajom a pravdepodobnosťou pokračovania praktík, pre ktoré neexistuje žiadna dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie, a v súvislosti s dôkazom o dumpingu. Komisia zvyčajne vykoná aj overovaciu návštevu priamo na mieste. Žiadosť by sa mala adresovať Komisii so všetkými relevantnými informáciami najmä v súvislosti s každou zmenou činností spoločnosti, ktoré sú spojené s výrobou a predajom.

(54)

Komisia po porade s poradným výborom navrhne zodpovedajúcu zmenu platných rozšírených opatrení v tých prípadoch, v ktorých je udelené odôvodnené oslobodenie. Každé udelené oslobodenie sa bude následne monitorovať, aby sa zabezpečil súlad s podmienkami.

5.   ZVEREJNENIE

(55)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k týmto záverom, a zároveň boli vyzvané, aby predložili svoje pripomienky. Ústne a písomné pripomienky, ktoré tieto strany predložili, boli predmetom posúdenia. Žiadny z predložených argumentov neviedol k zmene konečných zistení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“, uložené článkom 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 791/2011 na dovoz riedkych sieťovín zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35g/m2, okrem kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, sa týmto rozširuje na dovoz riedkych sieťovín zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, okrem kotúčov zo sklenených vláken, zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod číselnými znakmi KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 a 7019590015) s oslobodením výrobkov vyrobených spoločnosťou Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd.. (doplnkový kód TARIC B942).

2.   Uplatňovanie oslobodenia udeleného spoločnosti Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá na dovoz zasielaný z Indie a Indonézie, ktorý má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii a Indonézii, ktorý je registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 322/2013 a v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

4.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Bruxelles/Brussels

Belgium

Fax +32 2 295 6505

2.   Dovozy pre spoločnosti, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené nariadením (EÚ) č. 791/2011, môžu byť oslobodené od cla rozšíreného článkom 1 podľa príslušných podmienok základného nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu, ktorá sa zaviedla v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 322/2013.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. JUKNA


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2013, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 101, 10.4.2013, s. 1.

(6)  Comext je databáza štatistiky zahraničného obchodu, ktorú spravuje Eurostat.

(7)  Global Trade Information Services sú obchodné štatistiky od komerčného prevádzkovateľa databáz.

(8)  Objem v štatistike Comext sa vykazuje v metrických tonách a podľa konverzných koeficientov UI sa prepočítal na metre štvorcové; t. j. pre KN 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, pre KN 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2011, s. 9.

(10)  Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra podľa článku 1 ods. 2 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tejto forme:

1.

meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje;

2.

Toto vyhlásenie: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) (príslušného výrobku) predávaného na vývoz do Európskej únie, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, bol vyrobený (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne“;

3.

Dátum a podpis.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1372/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), a najmä na jeho článok 92,

keďže:

(1)

Členské štáty požiadali správnu komisiu pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia o zmenu príloh VIII a XI k nariadeniu (ES) č. 883/2004 a príloh 1 a 5 k nariadeniu (ES) č. 987/2009 s cieľom zosúladiť ich s vývojom ich vnútroštátnych právnych predpisov alebo zjednodušiť uplatňovanie uvedených nariadení.

(2)

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 883/2004 majú členským štátom poskytnúť prehľad členských štátov, ktoré neuplatňujú paušálny výpočet starobných a pozostalostných dôchodkov a osobitných ustanovení týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov členských štátov.

(3)

Cieľom príloh k nariadeniu (ES) č. 987/2009 je poskytnúť prehľad vykonávajúcich ustanovení pre dvojstranné dohody, ktoré zostávajú v platnosti alebo vstupujú do platnosti, a prehľad členských štátov, ktoré určujú maximálnu výšku náhrady na základe priemernej sumy dávok v nezamestnanosti poskytovaných podľa ich právnych predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4)

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia schválila požadované zmeny a podala príslušné návrhy komisii pre technické úpravy príloh k nariadeniu (ES) č. 987/2009 a nariadeniu (ES) č. 883/2004.

(5)

Komisia môže súhlasiť so zahrnutím návrhov na technické úpravy príloh uvedených v odôvodnení 4.

(6)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení takto:

1.

V prílohe VIII sa časť 2 mení takto:

a)

v oddiele „RAKÚSKO“ sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Starobné dôchodky a pozostalostné dôchodky, ktoré sú z nich odvodené na základe dôchodkového účtu podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004;“

b)

za oddiel „BULHARSKO“ sa vkladá tento nový oddiel:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Dôchodky vyplácané zo systému druhého piliera zriadeného zákonom č. 426/2011 Zb. o dôchodkovom sporení.“

2.

V prílohe XI sa v oddiele „HOLANDSKO“ za písmeno f) vkladá toto písmeno fa):

„fa)

Akákoľvek osoba uvedená v článku 69 ods. 1 Zorgverzekeringswet (zákona o zdravotnom poistení), ktorá v posledný deň v mesiaci predchádzajúcom mesiac, v ktorom dosiahla vek 65 rokov, poberá dôchodok alebo dávky, ktoré sa na základe odseku 1 písm. f) tohto oddielu pokladajú za dôchodok vyplácaný v zmysle holandských právnych predpisov, sa považuje za žiadateľa o dôchodok, ako sa uvádza v článku 22 tohto nariadenia dovtedy, kým dosiahne dôchodkový vek uvedený v článku 7a Algemene Ouderdomswet (všeobecného zákona o starobnom dôchodku).“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 987/2009 sa mení takto:

1.

Príloha 1 sa mení takto:

a)

oddiel „DÁNSKO – FRANCÚZSKO“ sa vypúšťa;

b)

oddiel „DÁNSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

c)

oddiel „GRÉCKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

d)

oddiel „ŠPANIELSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

e)

v oddiele „FRANCÚZSKO – LUXEMBURSKO“:

i)

písmená a) a b) sa vypúšťajú;

ii)

písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„a)

Dohoda z 2. júla 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia podľa článku 105 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972.

b)

Výmena listov zo 17. júla a 20. septembra 1995 týkajúcich sa podmienok vyrovnania vzájomných nárokov podľa článkov 93, 95 a 96 nariadenia (EHS) č. 574/72“;

f)

v oddiele „FRANCÚZSKO – HOLANDSKO“:

i)

písmená b) a c) sa vypúšťajú;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) Dohoda z 28. apríla 1997 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia podľa článku 105 nariadenia (EHS) č. 574/72“;

g)

oddiel „TALIANSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

h)

v oddiele „HOLANDSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“:

i)

písmeno b) sa vypúšťa;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) Článok 3 druhá veta správneho dojednania z 12. júna 1956 o vykonávaní dohovoru z 11. augusta 1954.“

2.

V prílohe 5 sa za oddiel „NEMECKO“ dopĺňa nový oddiel „HOLANDSKO“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1373/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 161 ods. 3, prvý odsek článku 170 a článok 192 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (2), bolo niekoľkokrát podstatne zmenené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Pre vývozné licencie v sektore bravčového mäsa by mali byť ustanovené osobitné pravidlá, ktoré by mali obsahovať najmä ustanovenia o predkladaní žiadostí a o informáciách, ktoré by mali byť uvedené v žiadostiach a v licenciách okrem tých, ktoré obsahuje nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4).

(3)

S cieľom zabezpečenia riadneho spravovania systému vývozných licencií by sa mala pre vývozné licencie podľa tohto systému stanoviť výška zábezpeky. Vzhľadom na riziko špekulácií, ktoré sú typické pre systém v sektore bravčového mäsa, by vývozné licencie nemali byť prenosné a mali by sa ustanoviť presné podmienky riadenia prístupu prevádzkovateľov k tomuto systému.

(4)

V súlade s článkom 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007 súlad so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzavretých podľa článku 218 zmluvy týkajúcich sa objemu vývozov sa má zabezpečiť na základe vývozných licencií. Preto by sa mal ustanoviť podrobný harmonogram pre podávanie žiadostí a pre vydávanie licencií.

(5)

Okrem toho rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o vývozné licencie by sa mali oznamovať iba po uplynutí obdobia na posúdenie. Toto obdobie by malo umožniť Komisii odhadnúť požadované množstvá, ako aj s tým spojené náklady, a ak je to potrebné, prijať špeciálne opatrenia uplatniteľné najmä na žiadosti, o ktorých sa dosiaľ nerozhodlo. Je v záujme prevádzkovateľov, aby po stanovení koeficientu prijatia bolo možné zrušiť žiadosti o licencie.

(6)

Komisia by mala mať presné informácie týkajúce sa žiadostí o licencie a o využití vydaných licencií, aby bola schopná riadiť systém licencií. V záujme efektívneho spravovania by členské štáty mali používať informačný systém v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (5).

(7)

V prípade žiadostí týkajúcich sa množstiev rovnajúcich sa 25 tonám alebo menších by vývozné licencie, ak o to požiada prevádzkovateľ, mali byť vydané bez odkladu. V tomto prípade by licencie nemali podliehať žiadnym špeciálnym opatreniam prijatým Komisiou.

(8)

Na zabezpečenie presného sledovania vyvezených objemov by mala byť ustanovená výnimka z pravidiel týkajúcich sa tolerancií ustanovených v nariadení (ES) č. 376/2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všetky vývozy výrobkov v sektore bravčového mäsa, na ktoré sú požadované vývozné náhrady, vyžadujú predloženie vývoznej licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady.

Článok 2

1.   Vývozné licencie sú platné 90 dní odo dňa ich vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008.

2.   Žiadosti o licencie a licencie obsahujú v kolónke 15 opis výrobku a v kolónke 16 dvanásťmiestny kód výrobku podľa nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady.

3.   Kategórie výrobkov uvedené v druhom pododseku článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008, ako aj výška zábezpeky pre vývozné licencie sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Žiadosti o licencie a licencie obsahujú v kolónke 20 najmenej jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 3

1.   Žiadosti o vývozné licencie sa môžu predkladať príslušným orgánom každý týždeň od pondelka do piatka.

2.   Žiadatelia o vývozné licencie musia byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú v čase predloženia žiadostí schopné preukázať príslušným orgánom v členských štátoch, že aktívne obchodujú v sektore bravčového mäsa aspoň 12 mesiacov. Maloobchodné zariadenia a reštaurácie predávajúce svoj tovar konečným zákazníkom však nesmú predkladať žiadosti.

3.   Vývozné licencie sa vydávajú v stredu nasledujúcu po období uvedenom v odseku 1 za predpokladu, že Komisia neprijala žiadne zo špeciálnych opatrení uvedených v odseku 4.

4.   Ak by vydanie vývozných licencií viedlo k prekročeniu alebo by mohlo predstavovať riziko prekročenia vyčlenenej sumy rozpočtu alebo k prekročeniu maximálneho množstva, ktoré môže byť vyvezené s náhradou počas obdobia, v rámci ktorého je potrebné zohľadniť limity ustanovené v článku 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo by vydanie vývozných licencií nebolo možné zabezpečiť kontinuitu vývozov počas zostávajúceho obdobia, môže Komisia:

a)

stanoviť jednotné percento schválenia požadovaných množstiev;

b)

zamietnuť žiadosti, ktorým ešte neboli udelené vývozné licencie;

c)

pozastaviť prijímanie žiadostí o vývozné licencie počas maximálne 5 pracovných dní, ale s možnosťou predĺženia danej lehoty v súlade s postupmi uvedenými v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

V prípade uvedenom v prvom pododseku, písm. c) sú žiadosti o vývozné licencie predložené počas pozastavenia neplatné.

Opatrenia stanovené v prvom pododseku písm. c) môžu byť prijaté alebo pozmenené podľa kategórie produktu alebo krajiny určenia.

5.   Opatrenia stanovené v odseku 4 môžu byť taktiež prijaté, ak ide o žiadosti o vývozné licencie, ktoré prekračujú stanovené množstvové kvóty alebo pri ktorých je riziko prekročenia množstiev bežného odbytu pre určitú destináciu, a ak vystavenie požadovaných licencií predstavuje riziko špekulácií, narušenia konkurencie medzi prevádzkovateľmi alebo porušenia príslušných výmen alebo vnútorného trhu.

6.   Ak sa požadované množstvá odmietnu alebo znížia, zábezpeka sa bezodkladne vracia v prípade všetkých množstiev, pre ktoré žiadostiam nebolo vyhovené.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, pri stanovení jednotného percenta schválenia nižšieho ako 80 % sa licencia vydáva najneskôr do jedenástich pracovných dní odo dňa uverejnenia tohto percenta v Úradnom vestníku Európskej únie. Počas 10 pracovných dní odo dňa jeho uverejnenia prevádzkovateľ môže:

a)

buď stiahnuť svoju žiadosť, v tomto prípade sa zábezpeka vráti bezodkladne, alebo

b)

požiadať o okamžité vydanie licencie, v tomto prípade príslušný orgán licenciu vydáva bez meškania, ale nie pred obvyklým dátumom vydania v príslušnom týždni.

8.   Odlišne od odseku 3 môže Komisia určiť na vydanie vývoznej licencie iný deň, ako je streda, ak nemožno dodržať tento deň.

Článok 4

1.   Na požiadanie prevádzkovateľa žiadosti o licencie na výrobky v množstve do 25 ton nepodliehajú žiadnym špeciálnym opatreniam, ako je uvedené v článku 3 ods. 4, a požadované licencie sa vydávajú bezodkladne.

V takýchto prípadoch napriek článku 2 ods. 1 sa obmedzí doba platnosti povolení na päť pracovných dní od skutočného dňa ich vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 a v kolónke 20 žiadostí o povolenia a v povoleniach sa uvedie jeden z údajov podľa prílohy III.

2.   Komisia môže v prípade potreby pozastaviť uplatňovanie tohto článku.

Článok 5

Vývozné licencie nie sú prenosné.

Článok 6

1.   Pri množstve vyvezenom v rámci tolerancie podľa článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008 nevzniká nárok na vyplatenie náhrady.

2.   V kolónke 22 licencie musí byť uvedený najmenej jeden z údajov uvedených v prílohe IV.

Článok 7

1.   Členské štáty oznamujú Komisii každý piatok tieto informácie:

a)

žiadosti o vývozné licencie podľa článku 1 predložené od pondelka do piatka toho istého týždňa s uvedením, či spadajú, alebo nespadajú do pôsobnosti článku 4;

b)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú vývozné licencie vydané v predošlú stredu, okrem množstiev, na ktoré sa vzťahujú licencie bezodkladne vydané podľa článku 4;

c)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o vývozné licencie zamietnuté v predošlom týždni podľa článku 3 ods. 7.

2.   Hlásenia o žiadostiach uvedených v odseku 1 písm. a) presne uvádzajú:

a)

množstvo vyjadrené hmotnosťou výrobkov pre každú kategóriu podľa článku 2 ods. 3;

b)

podrobný rozpis množstiev podľa miesta určenia pre každú kategóriu v prípade, že sa výška zábezpeky odlišuje v závislosti od miesta určenia;

c)

výšku uplatniteľnej náhrady;

d)

celkový objem vopred stanovenej sadzby náhrady v eurách pre danú kategóriu.

3.   Členské štáty každý mesiac oznamujú Komisii po uplynutí platnosti vývozných licencií nevyčerpané množstvo vývozných licencií.

4.   Všetky hlásenia uvedené v tomto nariadení vrátane hlásení uvádzajúcich nulové údaje sa podávajú podľa nariadenia (ES) č. 792/2009.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1518/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35.

(3)  Pozri prílohu V.

(4)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.


PRÍLOHA I

Kód výrobku podľa nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady (1)

Kategória

Výška zábezpeky (EUR/100 kg) Čistá hmotnosť

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87, sektor 6 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 2 ods. 4

:

V bulharčine

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

v španielčine

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

v češtine

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

v dánčine

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

v nemčine

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

v estónčine

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

v gréčtine

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

v angličtine

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

vo francúzštine

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

v chorvátčine

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

v taliančine

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

v lotyštine

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

v litovčine

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

v maďarčine

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

v maltčine

:

Regolament ta‘ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

v holandčine

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

v poľštine

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

v portugalčine

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

v rumunčine

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

v slovenčine

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

v slovinčine

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

vo fínčine

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

vo švédčine

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


PRÍLOHA III

Údaje uvedené v druhom pododseku článku 4 ods. 1

:

V bulharčine

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

v španielčine

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

v češtine

:

Licence platná pět pracovních dní

:

v dánčine

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

v nemčine

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

v estónčine

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

v gréčtine

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

v angličtine

:

Licence valid for five working days

:

vo francúzštine

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

v chorvátčine

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

v taliančine

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

v lotyštine

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

v litovčine

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

v maďarčine

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

v maltčine

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

v holandčine

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

v poľštine

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

v portugalčine

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

v rumunčine

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

v slovenčine

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

v slovinčine

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

vo fínčine

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

vo švédčine

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


PRÍLOHA IV

Údaje uvedené v článku 6 ods. 2

:

V bulharčine

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

v španielčine

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

v češtine

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

v dánčine

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

v nemčine

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

v estónčine

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

v gréčtine

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

v angličtine

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

vo francúzštine

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

v chorvátčine

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

v taliančine

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

v lotyštine

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

v litovčine

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

v maďarčine

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

v maltčine

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

v holandčine

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

v poľštine

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

v portugalčine

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

v rumunčine

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

v slovenčine

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

:

v slovinčine

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

vo fínčine

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

vo švédčine

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


PRÍLOHA V

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2003

(Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 130/2004

(Ú. v. EÚ L 19, 27.1.2004, s. 14).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1361/2004

(Ú. v. EÚ L 253, 29.7.2004, s. 9).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

Iba článok 12.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2010

(Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2010, s. 13).

Iba článok 1.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2013

(Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 74).

Iba bod 6.G.2 prílohy.


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1518/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 2 a 3

článok 2 ods. 2 a 3

článok 2 ods. 4 úvodné slová

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 4 prvá až jedenásta zarážka

príloha II

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 4a

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 8

články 4 and 5

články 4 and 5

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2 úvodné slová

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2 prvá až jedenásta zarážka

príloha IV

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

príloha I

príloha I

príloha Ia

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha V

príloha VI


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/38


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1374/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy zverejnila 29. mája 2013 zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 36 Zníženie hodnoty majetku. Cieľom zmien je objasniť, že rozsah zverejnenia informácií o spätne získateľných sumách, keď dané sumy vychádzajú z reálnej hodnoty zníženej o náklady na vyradenie, sa obmedzuje na majetok so zníženou hodnotou.

(3)

Konzultácia so skupinou expertov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že zmeny IAS 36 spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 36 Zníženie hodnoty majetku uvedený v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého rozpočtového roka, ktorý sa začína 1. januára 2014 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 36

IAS 36

Zníženie hodnoty majetku

Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

Zmena IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

Zverejňovanie spätne získateľných súm v prípade nefinančného majetku

Odseky 130 a 134 a nadpis uvedený nad odsekom 138 sa menia a odsek 140J sa pridáva.

ZVEREJŇOVANIE

130.

Účtovná jednotka zverejňuje pre jednotlivé aktíva (vrátane goodwillu) alebo peňazotvorné jednotky, pre ktoré bola v danom období zaznamenaná alebo zrušená strata zo zníženia hodnoty, tieto informácie:

a)

...

e)

spätne získateľnú sumu majetku (peňazotvornej jednotky) a či spätne získateľná suma majetku (peňazotvornej jednotky) predstavuje jeho reálnu hodnotu po odpočítaní nákladov na vyradenie alebo hodnotu z používania;

f)

ak spätne získateľná suma predstavuje reálnu hodnotu po odpočítaní nákladov na vyradenie, účtovná jednotka zverejňuje tieto informácie:

i)

úroveň hierarchie reálnych hodnôt (pozri IFRS 13), v rámci ktorej sa ocenenie reálnych hodnôt majetku (peňazotvornej jednotky) kategorizuje ako celok (bez ohľadu na to, či sú „náklady na vyradenie“ zistiteľné);

ii)

v prípade ocenenia reálnych hodnôt kategorizovaných v rámci úrovne 2 a 3 hierarchie reálnych hodnôt, opis techniky (techník) oceňovania, ktoré sa použili na ocenenie reálnych hodnôt po odpočítaní nákladov na vyradenie. Ak došlo k zmene techniky oceňovania, účtovná jednotka zverejní obsah tejto zmeny a jej dôvody a

iii)

v prípade ocenenia reálnych hodnôt kategorizovaných v rámci úrovne 2 a 3 hierarchie reálnych hodnôt, každý kľúčový predpoklad, z ktorého manažment vychádzal pri určovaní reálnych hodnôt po odpočítaní nákladov na vyradenie. Kľúčové predpoklady sú tie predpoklady, na ktoré je spätne získateľná suma majetku (peňazotvornej jednotky) najcitlivejšia. Účtovná jednotka okrem toho zverejňuje diskontnú sadzbu použitú pri súčasnom oceňovaní a predchádzajúcom oceňovaní, ak sa reálna hodnota po odpočítaní nákladov na vyradenie oceňuje pomocou techniky súčasnej hodnoty.

g)

Odhady použité na ocenenie spätne získateľných súm peňazotvorných jednotiek obsahujúcich goodwill alebo nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti

134.

Účtovná jednotka zverejňuje pre každú peňazotvornú jednotku (skupinu jednotiek), pre ktorú je účtovná hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti alokovaná k tejto jednotke (skupine jednotiek) významná v porovnaní s celkovou účtovnou hodnotou goodwillu alebo nehmotného majetku účtovnej jednotky s neurčitou dobou použiteľnosti, informácie požadované pod písm. a) až f):

a)

...

c)

základ, z ktorého vychádza určenie spätne získateľnej sumy jednotky (skupiny jednotiek) (t. j. hodnota z používania alebo reálna hodnota po odpočítaní nákladov na vyradenie);

d)

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

138.

...

140J

V máji 2013 boli zmenené odseky 130 a 134 a nadpis nad odsekom 138. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny retrospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2014 a neskôr. Povoľuje sa skoršie uplatňovanie. Účtovná jednotka neuplatňuje uvedené zmeny na obdobia (vrátane porovnávacích období), v ktorých zároveň neuplatňuje IFRS 13.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/42


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1375/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide medzinárodný účtovný štandard 39

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali 15. októbra 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila 27. júna 2013 zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie pod názvom Novácia derivátov a pokračovanie v účtovaní zabezpečenia. Cieľom zmien je poskytnúť výnimku v situáciách, keď sa derivát, ktorý bol určený ako nástroj zabezpečenia, v dôsledku zákonov alebo iných právnych predpisov prevádza v rámci novácie z jednej protistrany na centrálnu protistranu. Takáto výnimka znamená, že v účtovaní zabezpečenia možno pokračovať bez ohľadu na nováciu, čo by bez uvedenej zmeny nebolo povolené.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3) sa požaduje centrálne zúčtovanie určitých tried mimoburzových derivátov. Protistrany určitých nástrojov zabezpečenia by sa preto mali dohodnúť na tom, že svoju pôvodnú protistranu transakcie zabezpečenia nahradia centrálnou protistranou, ktorá spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia.

(4)

S cieľom zabrániť záťaži spojenej s finančným výkazníctvom vyplývajúcej z novácie mimoburzových derivátov pre centrálnu protistranu v dôsledku zákonov alebo iných právnych predpisov alebo zavedenia zákonov alebo iných právnych predpisov je potrebné stanoviť výnimku z platných požiadaviek uvedených v IAS 39 v súvislosti s ukončením uplatňovania účtovania zabezpečenia.

(5)

Konzultácia so skupinou expertov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že zmeny IAS 39 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého rozpočtového roka, ktorý sa začína 1. januára 2014 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 39

IAS 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webovej stránke www.iasb.org.“

Zmeny štandardu IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Menia sa odseky 91 a 101.

Zabezpečenia reálnej hodnoty

91

Účtovná jednotka prospektívne ukončí účtovanie zabezpečenia uvedené v odseku 89, ak:

a)

uplynie platnosť zabezpečovacieho nástroja alebo sa nástroj predá, ukončí alebo realizuje. Na tento účel sa výmena alebo nahradenie zabezpečovacieho nástroja iným zabezpečovacím nástrojom nepovažuje za uplynutie platnosti alebo ukončenie, ak je takáto výmena alebo nahradenie súčasťou zdokumentovanej stratégie zabezpečovania účtovnej jednotky. Na tento účel sa okrem toho nepovažuje za uplynutie platnosti alebo ukončenie zabezpečovacieho nástroja, ak:

i)

v dôsledku právnych nariadení alebo predpisov alebo zavedenia právnych nariadení alebo predpisov strany zabezpečovacieho nástroja súhlasia s tým, aby ich pôvodnú protistranu nahradila jedna alebo viac zúčtovacích protistrán, ktoré sa stanú novou protistranou každej zo strán. Na tento účel je zúčtovacia protistrana centrálnou protistranou (niekedy nazývanou „zúčtovacia organizácia“ alebo „zúčtovacia agentúra“) alebo účtovnou jednotkou či účtovnými jednotkami, napríklad zúčtovacím členom zúčtovacej organizácie alebo klientom zúčtovacieho člena zúčtovacej organizácie, ktorí pôsobia ako protistrana s cieľom vykonať zúčtovanie centrálnou protistranou. Keď však strany zabezpečovacieho nástroja nahradia svoje pôvodné protistrany inými protistranami, uplatňuje sa tento odsek iba vtedy, ak každá z uvedených strán vykonáva zúčtovanie s rovnakou protistranou;

ii)

ostatné zmeny zabezpečovacieho nástroja, ak sú nejaké, sa obmedzujú na tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie takejto výmeny protistrany. Takéto zmeny sú obmedzené na to, čo je v súlade s podmienkami, ktoré by sa očakávali, keby bol zabezpečovací nástroj pôvodne zúčtovaný zúčtovacou protistranou. Tieto zmeny zahŕňajú zmeny požiadaviek na kolaterál, právo kompenzovať zostatky pohľadávok záväzkov a účtované poplatky.

b)

Zabezpečenia peňažných tokov

101

V prípade každej z uvedených okolností účtovná jednotka prospektívne ukončí účtovanie zabezpečenia uvedené v odsekoch 95 – 100:

a)

ak uplynie platnosť zabezpečovacieho nástroja alebo sa nástroj predá, ukončí alebo realizuje. V takomto prípade kumulovaný zisk alebo strata zabezpečovacieho nástroja, ktoré boli vykázané priamo vo vlastnom imaní od obdobia, keď bolo zabezpečenie účinné [pozri odsek 95 písm. a)], ostanú vykázané oddelene vo vlastnom imaní až do výskytu očakávanej transakcie. Keď sa daná transakcia vyskytne, uplatnia sa odseky 97, 98 alebo 100. Na účely tohto pododseku sa výmena alebo nahradenie zabezpečovacieho nástroja iným zabezpečovacím nástrojom nepovažuje za uplynutie platnosti alebo ukončenie, ak je takáto výmena alebo nahradenie súčasťou zdokumentovanej stratégie zabezpečovania účtovnej jednotky. Na účely tohto pododseku sa okrem toho nepovažuje za uplynutie platnosti alebo ukončenie zabezpečovacieho nástroja, ak:

i)

v dôsledku právnych nariadení alebo predpisov alebo zavedenia právnych nariadení alebo predpisov strany zabezpečovacieho nástroja súhlasia s tým, aby ich pôvodnú protistranu nahradila jedna alebo viac zúčtovacích protistrán, ktoré sa stanú novou protistranou každej zo strán. Na tento účel je zúčtovacia protistrana centrálnou protistranou (niekedy nazývanou „zúčtovacia organizácia“ alebo „zúčtovacia agentúra“) alebo účtovnou jednotkou či účtovnými jednotkami, napríklad zúčtovacím členom zúčtovacej organizácie alebo klientom zúčtovacieho člena zúčtovacej organizácie, ktorí pôsobia ako protistrana s cieľom vykonať zúčtovanie centrálnou protistranou. Keď však strany zabezpečovacieho nástroja nahradia svoje pôvodné protistrany inými protistranami, uplatňuje sa tento odsek iba vtedy, ak každá z uvedených strán vykonáva zúčtovanie s rovnakou protistranou;

ii)

ostatné zmeny zabezpečovacieho nástroja, ak sú nejaké, sa obmedzujú na tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie takéhoto nahradenia protistrany. Takéto zmeny sú obmedzené na to, čo je v súlade s podmienkami, za ktoré by sa očakávali, keby bol zabezpečovací nástroj pôvodne zúčtovaný zúčtovacou protistranou. Tieto zmeny zahŕňajú zmeny požiadaviek na kolaterál, právo kompenzovať zostatky pohľadávok a záväzkov a účtované poplatky.

b)

Dopĺňa sa odsek 108D a v dodatku A odsek AG113A.

Dátum nadobudnutia účinnosti a prechodné ustanovenia

108D

Novácia derivátov a pokračovanie v účtovaní zabezpečenia (Zmeny štandardu IAS 39), vydané v júni 2013, zmenené odseky 91 a 101 a doplnený odsek AG113A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2014 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje uvedené zmeny so spätnou platnosťou v súlade so štandardom IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Posúdenie účinnosti zabezpečenia

AG113A V

záujme vylúčenia pochybností sa účinky nahradenia pôvodnej protistrany zúčtovacou protistranou a vykonanie súvisiacich zmien opísaných v odseku 91 písm. a) bode ii) a odseku 101 písm. a) bode ii) premietnu do ocenenia zabezpečovacieho nástroja, a teda do posúdenia účinnosti zabezpečenia a ocenenia účinnosti zabezpečenia.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1376/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1377/2013

z 19. decembra 2013

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 na čiastkové obdobie od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2014–31.3.2014

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1378/2013

z 19. decembra 2013

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 na čiastkové obdobie od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2014–31.3.2014

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


ROZHODNUTIA

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/53


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUTM SOMALIA/1/2013

zo 17. decembra 2013

o vymenovaní veliteľa misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia)

(2013/777/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Podľa článku 5 ods. 1 rozhodnutia 2010/96/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijímal rozhodnutia o vymenovaní veliteľa misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia).

(2)

Rada 22. januára 2013 prijala rozhodnutie 2013/44/SZBP (2), ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie 2010/96/SZBP a vymenováva brigádny generál Gerald AHERNE za veliteľa misie EÚ.

(3)

Talianska republika navrhla vymnenovať na nového veliteľa misie EÚ brigádneho generála Massima MINGIARDIHO, ktorý nastúpi po brigádnom generálovi Geraldovi AHERNOVI.

(4)

Vojenský výbor EÚ tento návrh podporuje.

(5)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Brigádny generál Massimo MINGIARDI sa týmto vymenúva za veliteľa misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia) od 15. februára 2014.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. februára 2014.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

W. STEVENS


(1)  Ú. v. EÚ L 44, 19.2.2010, s. 16.

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/44/SZBP z 22. januára 2013, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, p. 57).


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES

(2013/778/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 58/2003 splnomocňuje Komisiu delegovať na výkonné agentúry právomoci, aby v jej mene a na jej zodpovednosť vykonali program alebo projekt Únie alebo jeho časť.

(2)

Zverenie úloh týkajúcich sa vykonávania programov výkonným agentúram má Komisii umožniť, aby sa sústredila na hlavné aktivity a funkcie, ktorých vykonávanie nie je možné zabezpečiť externe, bez straty kontroly nad činnosťami, ktoré riadia uvedené výkonné agentúry, a konečnej zodpovednosti za tieto činnosti.

(3)

Delegovanie úloh spojených s vykonávaním programov na výkonnú agentúru si vyžaduje jednoznačné oddelenie fáz plánovania programu zahŕňajúcich vysokú mieru voľnosti pri prijímaní politicky motivovaných rozhodnutí – čo je oblasť, ktorou sa zaoberá Komisia – a vykonávania programov, ktoré by sa malo zveriť výkonnej agentúre.

(4)

Rozhodnutím 2008/46/ES (2) Komisia zriadila Výkonnú agentúru pre výskum (ďalej len „agentúra“) a poverila ju riadením akcií Spoločenstva v oblasti výskumu z hľadiska plnenia úloh spojených s vykonávaním osobitného programu Ľudia, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3), osobitného programu Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4) a osobitného programu Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (5) siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (6) (ďalej len „siedmy rámcový program“).

(5)

Agentúra preukázala, že delegovanie úloh na výkonnú agentúru je z hľadiska zlepšenia nákladovej efektívnosti úplne relevantným riešením, vďaka ktorému Komisia dokáže riadiť vyšší rozpočet bez toho, aby došlo k proporčnému nárastu celkového počtu príslušných pracovníkov. Oddelenie politických úloh Komisie od úloh vykonávania programu v rámci agentúry pomáha obom stranám lepšie plniť svoje primárne úlohy. Z hodnotenia agentúry vykonaného v súlade s článkom v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplýva, že bola efektívna a účinná pri riadení akcií súvisiacich s MSP v rámci osobitného programu Kapacity, akcií Marie Curie v rámci osobitného programu Ľudia, výskumných akcií Vesmír a Bezpečnosť v rámci osobitného programu Spolupráca a pri poskytovaní podporných administratívnych a logistických služieb všetkým oblastiam osobitných programov Ľudia, Kapacity a Spolupráca. Odhaduje sa, že delegovaním úloh na agentúru sa v období rokov 2009 až 2013 usporilo približne 106 miliónov EUR.

(6)

Vo svojom oznámení z 29. júna 2011 pod názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 (7) Komisia navrhla využiť možnosť rozsiahlejšieho využívania existujúcich výkonných agentúr na vykonávanie programov Únie vo viacročnom finančnom rámci 2014 – 2020 (ďalej len „VFR“).

(7)

Z analýzy ekonomickej efektívnosti vykonanej podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplýva, že agentúra dokáže pracovať efektívnejšie ako Komisia. Nové delegované programy tematicky zodpovedajú súčasnému mandátu a misii agentúry a predstavujú nadviazanie na jej existujúce činnosti. Agentúra už získala kompetencie, zručnosti a kapacity, ktoré sú pre tieto programy bezprostredne relevantné. Má teda dobrú východiskovú pozíciu na ďalšie riadenie výskumných programov v rámci VFR 2014 – 2020. Delegovaním riadenia programu na agentúru by sa zabezpečila obchodná kontinuita príjemcov programov vzhľadom na to, že si už vybudovala relevantné kompetencie a kapacity sústredené na výskumnú obec. Odhaduje sa, že delegovaním riadenia programu na agentúru sa vďaka vyššej efektívnosti dosiahnu v období 2014 – 2024 úspory vo výške 158 miliónov EUR v porovnaní s riadením útvarmi Komisie.

(8)

V záujme zabezpečenia jasnej identity výkonných agentúr Komisia pri tvorbe ich nových mandátov podľa možností zoskupila ich prácu do tematických politických oblastí.

(9)

Agentúra by sa mala poveriť riadením týchto častí špecifického programu, ktorým sa vykonáva program Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (8).

Časť I „Excelentná veda“, ktorá nadväzuje na podobné činnosti, ktoré v rámci VFR 2007 – 2013 riadila Komisia a pre ktoré sú typické projekty, ktoré si vyžadujú veľký počet homogénnych a štandardizovaných operácií.

Časť II „Vedúce postavenie priemyslu“, ktorá nadväzuje na podobné činnosti, ktoré agentúra sčasti riadila v rámci VFR 2007 – 2013 a ktorých súčasťou je vykonávanie technických projektov, ktoré si nevyžadujú prijímanie rozhodnutí politického charakteru, no vyžadujú si vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti počas celého trvania projektu.

Časť III „Spoločenské výzvy“, ktorá nadväzuje na podobné činnosti, ktoré v rámci VFR 2007 – 2013 riadi Komisia a ktorých súčasťou je vykonávanie technických projektov, ktoré si nevyžadujú prijímanie rozhodnutí politického charakteru, no vyžadujú si vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti počas celého trvania projektu.

Časť IIIa „Šírenie špičkovej kvality a rozšírenie účasti“, ktorá nadväzuje na podobné činnosti, ktoré v rámci VFR 2007 – 2013 riadi Komisia a ktorých súčasťou je vykonávanie technických projektov, ktoré si nevyžadujú prijímanie rozhodnutí politického charakteru, no vyžadujú si vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti počas celého trvania projektu.

Časť IIIb „Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“, ktorá nadväzuje na podobné činnosti, ktoré v rámci VFR 2007 – 2013 riadi Komisia a ktorých súčasťou je vykonávanie technických projektov, ktoré si nevyžadujú prijímanie rozhodnutí politického charakteru, no vyžadujú si vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti počas celého trvania projektu.

(10)

Agentúra by mala pokračovať vo vykonávaní častí siedmeho rámcového programu, ktoré už na ňu boli delegované vo VFR 2007 – 2013.

(11)

Agentúra by mala byť zodpovedná za administratívne a logistické podporné služby, najmä v prípadoch, keď centralizácia týchto podporných služieb môže priniesť ďalšiu úsporu vďaka nákladovej efektívnosti a úspory z rozsahu.

(12)

V záujme zabezpečenia jednotného a včasného vykonávania tohto rozhodnutia a predmetných programov je potrebné zabezpečiť, aby agentúra vykonávala úlohy spojené s vykonávaním daných programov s výhradou nadobudnutia účinnosti týchto programov a od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto programov.

(13)

Výkonná agentúra pre výskum by sa mala zriadiť. Mala by nahradiť výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím 2008/46/ES. Mala by sa riadiť všeobecným štatútom stanoveným v nariadení (ES) č. 58/2003.

(14)

Rozhodnutie 2008/46/ES by sa preto malo zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(15)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024 zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím 2008/46/ES a je jej právnym nástupcom; jej štatút sa riadi nariadením (ES) č. 58/2003.

Článok 2

Sídlo

Agentúra sídli v Bruseli.

Článok 3

Ciele a úlohy

1.   V rámci špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcového programu pre výskum a inovácie (2014 – 2020) sa agentúra týmto poveruje vykonávaním častí týchto cieľov:

a)

časť I „Excelentná veda“,

b)

časť II „Vedúce postavenie priemyslu“,

c)

časť III „Spoločenské výzvy“,

d)

časť IIIa „Šírenie špičkovej kvality a rozšírenie účasti“;

e)

časť IIIb „Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“

Tento odsek sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia účinnosti špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) a od dátumu nadobudnutia účinnosti daného programu.

2.   V rámci siedmeho rámcového programu sa agentúra týmto poveruje vykonávaním ostávajúcich častí týchto programov:

a)

činnosti Výskum pre MSP a Výskum pre združenia MSP osobitného programu Kapacity;

b)

témy Vesmír a Bezpečnosť osobitného programu Spolupráca;

c)

osobitný program Ľudia.

3.   Agentúra je v súvislosti s vykonávaním častí programov Únie uvedených v odsekoch 1 a 2 poverená týmito úlohami:

a)

riadením niektorých fáz vykonávania programov a niektorých etáp počas relevantných pracovných programov prijatých Komisiou, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

b)

prijímaním nástrojov na plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, a vykonávaním všetkých činností potrebných na riadenie programu, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

c)

poskytovaním podpory pri vykonávaní programov, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní.

4.   Agentúra je zodpovedná za podporné administratívne a logistické služby vymedzené v akte o delegovaní. Tieto služby sa poskytujú orgánom vykonávania programu a v rozsahu programov uvedených v akte o delegovaní.

Článok 4

Funkčné obdobia

1.   Členovia riadiaceho výboru sú menovaní na dva roky.

2.   Riaditeľ agentúry je vymenúvaný na štyri roky.

Článok 5

Kontrola a podávanie správ

Agentúra podlieha dohľadu Komisie a podáva pravidelné správy o pokroku vo vykonávaní programov Únie alebo ich častí a o podporných administratívnych a logistických službách, ktoré jej boli zverené, podľa podmienok stanovených v akte o delegovaní.

Článok 6

Plnenie prevádzkového rozpočtu

Agentúra plní svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 (9).

Článok 7

Ustanovenia o zrušení a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie 2008/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014. Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

2.   Agentúra sa považuje za právneho nástupcu výkonnej agentúry zriadenej rozhodnutím 2008/46/ES.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie platového zaradenia vyslaných úradníkov podľa aktu o delegovaní ERCEA, toto rozhodnutie nemá vplyv na práva a povinnosti zamestnancov agentúry vrátane jej riaditeľa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

V Bruseli 13. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 15.1.2008, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 91.

(4)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(7)  KOM(2011) 500 v konečnom znení.

(8)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965.

(9)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/58


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES

(2013/779/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 58/2003 splnomocňuje Komisiu delegovať na výkonné agentúry právomoci, aby v jej mene a na jej zodpovednosť vykonali program alebo projekt Únie alebo jeho časť.

(2)

Zverenie úloh týkajúcich sa vykonávania programov výkonným agentúram má Komisii umožniť, aby sa sústredila na hlavné aktivity a funkcie, ktorých vykonávanie nie je možné zabezpečiť externe, bez straty kontroly nad činnosťami, ktoré riadia uvedené výkonné agentúry, a konečnej zodpovednosti za tieto činnosti.

(3)

V súlade s článkom 6 špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (2) (ďalej len „špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020“) má Komisia zriadiť Európsku radu pre výskum (European Research Council, ďalej len „ERC“). ERC má byť nástupcom Európskej rady pre výskum, ktorá bola zriadená rozhodnutím Komisie 2007/134/ES (3) na účely vykonávania rozhodnutia Rady 2006/972/ES (4) (ďalej len „osobitný program Myšlienky“). ERC má pozostávať z nezávislej vedeckej rady (ďalej len „vedecká rada ERC“) a špecializovanej vykonávacej štruktúry vo forme výkonnej agentúry.

(4)

Delegovanie úloh súvisiacich s vykonávaním programu na výkonnú agentúru si vyžaduje jasné oddelenie fázy plánovania programu, ktoré pripraví vedecká rada ERC a prijme Komisia, a fázy vykonávania programu podľa zásad a metodiky stanovených vedeckou radou ERC, ktorými sa poverí výkonná agentúra.

(5)

Rozhodnutím 2008/37/ES (5) Komisia zriadila Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum (ďalej len „agentúra“) a poverila ju riadením akcií Spoločenstva v oblasti hraničného výskumu na účely plnenia úlohy vykonávania osobitného programu Myšlienky.

(6)

Agentúra zriadená rozhodnutím 2008/37/ES nadobudla v rámci európskej a celosvetovej vedeckej obce veľmi dobrú povesť. Etablovala sa ako základná súčasť štruktúr Únie v oblasti financovania výskumu, ktorá sa dobre zviditeľnila a je pozitívne vnímaná vonkajšími zainteresovanými stranami. Z externého hodnotenia agentúry uskutočneného podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplýva, že zriadenie agentúry bolo prínosom vzhľadom na jej vedeckú špecializáciu a schopnosť poskytnúť kvalitnejšie služby v podobe väčšej blízkosti k príjemcom, lepšej komunikácie a informovanosti o programoch a urýchlenia vyplácania platieb príjemcom. Odhaduje sa, že delegovaním úloh na agentúru sa v období 2009 až 2012 usporilo približne 45 miliónov EUR.

(7)

Vo svojom oznámení z 29. júna 2011 pod názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 (6) Komisia navrhla využiť možnosť rozsiahlejšieho využívania existujúcich výkonných agentúr na vykonávanie programov Únie vo viacročnom finančnom rámci 2014 – 2020.

(8)

Z analýzy ekonomickej efektívnosti vykonanej podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplýva, že Komisia by mala poveriť agentúru vykonávaním konkrétneho cieľa „posilniť hraničný výskum prostredníctvom činností Európskej rady pre výskum“ časti I „Excelentná veda“ špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020. Agentúra má vynikajúce výsledky pri riadení programu a poskytovaní služieb a jej komunikačné kanály smerom navonok sa v praxi osvedčili ako účinné. Konkrétny cieľ posilniť hraničný výskum prostredníctvom činností Európskej rady pre výskum je v súlade so súčasnými cieľmi a úlohami agentúry. Využitím doterajších skúseností a expertízy agentúry by sa dosiahla úspora vďaka efektívnosti. Okrem toho Komisia tento program nikdy neriadila interne, takže pokiaľ by s tým začala teraz, narušila by sa kontinuita činnosti a nastal by problém s nedostatkom know-how. Navyše sa očakáva, že pri vykonávaní programu agentúrou by sa v porovnaní so situáciou, keď by program interne riadila Komisia, dosiahne v období 2014 – 2024 vďaka vyššej efektívnosti úspora vo výške 79 miliónov EUR.

(9)

Agentúra by sa mala poveriť riadením konkrétneho cieľa „posilniť hraničný výskum prostredníctvom činností Európskej rady pre výskum“ časti I „Excelentná veda“ špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020, pričom by sa venovala podobných činnostiam, aké už riadila v rámci viacročného finančného rámca 2007 – 2013 a pre ktoré sú typické projekty, ktoré si nevyžadujú prijímanie politických rozhodnutí, no počas celého trvania projektu si vyžadujú vysokú úroveň vedeckej a finančnej odbornosti.

(10)

Agentúra by mala aj naďalej vykonávať osobitný program Myšlienky, riadením ktorého bola poverená v rámci viacročného finančného rámca 2007 – 2013.

(11)

V záujme zabezpečenia jednotného a včasného vykonávania tohto rozhodnutia a predmetných programov je potrebné zabezpečiť, aby agentúra vykonávala úlohy spojené s vykonávaním daných programov s výhradou nadobudnutia účinnosti týchto programov a od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto programov.

(12)

Agentúra by sa mala zriadiť. Mala by nahradiť výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím 2008/37/ES. Mala by sa riadiť všeobecným štatútom stanoveným v nariadení (ES) č. 58/2003.

(13)

Rozhodnutie 2008/37/ES by sa preto malo zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(14)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024 zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím Komisie 2008/37/ES a je jej právnym nástupcom; jej štatút sa riadi nariadením (ES) č. 58/2003.

Článok 2

Sídlo

Agentúra sídli v Bruseli.

Článok 3

Ciele a úlohy

1.   Agentúra je špecializovanou vykonávacou štruktúrou Európskej rady pre výskum zodpovednou za riadenie programu z administratívnej aj realizačnej stránky.

2.   V rámci špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie (2014 – 2020) sa agentúra týmto poveruje realizáciou konkrétneho cieľa „posilniť hraničný výskum prostredníctvom činností Európskej rady pre výskum“ časti I „Excelentná veda“. Tento odsek sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia účinnosti špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) a od dátumu nadobudnutia účinnosti daného programu.

3.   V rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (7) sa agentúra týmto poveruje vykonávaním ostávajúcich úloh osobitného programu Myšlienky.

4.   Agentúra je v súvislosti s vykonávaním častí programov Únie uvedených v odsekoch 2 a 3 poverená týmito úlohami:

a)

riadením vykonávania programu a konkrétnych projektov na základe relevantných pracovných programov pripravených vedeckou radou Európskej rady pre výskum (ďalej len „vedecká rada ERC“) a prijatých Komisiou, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

b)

prijímaním nástrojov na plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, a vykonávaním všetkých činností potrebných na riadenie programu, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

c)

poskytovaním podpory pri vykonávaní programov, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

d)

poskytovaním podpory vedeckej rade ERC pri plnení všetkých jej úloh.

Článok 4

Funkčné obdobia

1.   Členovia riadiaceho výboru sú menovaní na dva roky.

2.   Riaditeľ je menovaný na štyri roky s prihliadnutím na stanovisko vedeckej rady ERC.

3.   Pri menovaní vedúcich pracovníkov agentúry sa prihliada na stanovisko vedeckej rady ERC.

Článok 5

Kontrola a podávanie správ

Agentúra podlieha dohľadu Komisie a podáva pravidelné správy o pokroku vo vykonávaní programov Únie alebo ich častí, ktoré jej boli zverené, podľa podmienok a v intervaloch, ktoré sa stanovia v akte o delegovaní.

Článok 6

Plnenie prevádzkového rozpočtu

Agentúra plní svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 (8).

Článok 7

Ustanovenia o zrušení a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie 2008/37/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014. Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

2.   Agentúra sa považuje za právneho nástupcu výkonnej agentúry zriadenej rozhodnutím 2008/37/ES.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie platového zaradenia vyslaných úradníkov podľa aktu o delegovaní ERCEA, toto rozhodnutie nemá vplyv na práva a povinnosti zamestnancov agentúry vrátane jej riaditeľa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 347, 20.12.2013, s. 965.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/134/ES z 2. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum (Ú. v. EÚ L 57, 24.2.2007, s. 14).

(4)  Rozhodnutie Rady 2006/972/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe „Myšlienky“, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 242).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2008/37/ES zo 14. decembra 2007, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum na riadenie osobitného programu Spoločenstva „Myšlienky“ v oblasti hraničného výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 9, 12.1.2008, s. 15).

(6)  KOM(2011) 500 v konečnom znení.

(7)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6).


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom C(2013) 9166]

(2013/780/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa stanovujú ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty z tretích krajín do Únie.

(2)

Odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES sa nesmie dovážať do Únie, pokiaľ k nemu nie je priložené rastlinolekárske osvedčenie stanovené v článku 13 ods. 1 bode ii) uvedenej smernice.

(3)

V smernici 2000/29/ES sa povoľujú výnimky z článku 13 ods. 1 bodu ii) v prípade dreva, ak sú zabezpečené rovnocenné záruky prostredníctvom náhradného dokladu alebo označenia.

(4)

Komisia na základe informácií poskytnutých Spojenými štátmi americkými vzala na vedomie, že Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov schválil úradný program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (program certifikácie spíleného reziva z tvrdého dreva sušeného v sušiarni), ktorý bude spravovať americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(5)

Program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ zabezpečuje, aby schválené zariadenia na spracúvanie tvrdého dreva v USA fungovali v súlade s normou umelého vysušovania „Kiln Drying Sawn Hardwood Standard“. Táto norma zabezpečuje, aby všetky časti spíleného reziva z tvrdého dreva vyvážaného podľa uvedeného programu boli vysušené v sušiarni na menej ako 20 % hmotnostnej vlhkosti podľa režimu sušenia a aby boli odkôrnené.

(6)

Uvedená norma takisto zabezpečuje, aby všetky balíky v sušiarni vysušeného tvrdého dreva boli označené identifikačnou oceľovou sponou NHLA, na ktorej je vyrazené označenie „NHLA-KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku. Každé číslo sa uvádza v príslušnom certifikáte „Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate“ (ďalej len „Certificate of Kiln Drying“).

(7)

Členské štáty by preto mali byť oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických na svoje územie, ak je k nemu namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia priložený certifikát „Certificate of Kiln Drying“, a to za predpokladu splnenia určitých podmienok.

(8)

Komisia by mala zabezpečiť, aby Spojené štáty americké sprístupnili všetky technické informácie potrebné na posúdenie fungovania uvedeného programu. Okrem toho by členské štáty mali neustále posudzovať používanie identifikačných spôn NHLA a súvisiacich certifikátov „Certificate of Kiln Drying“.

(9)

Platnosť výnimky stanovenej týmto rozhodnutím by mala byť ukončená, ak sa zistí, že osobitné podmienky stanovené v tomto rozhodnutí nie sú dostatočné na to, aby zabránili zavlečeniu škodlivých organizmov do Únie, alebo nie sú splnené, alebo ak existuje dôkaz o tom, že uvedený program nie je dostatočne účinný.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice 2000/29/ES sú členské štáty oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k uvedenej smernici bez priloženého rastlinolekárskeho osvedčenia za predpokladu, že dané drevo spĺňa podmienky stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Členské štáty písomne informujú Komisiu a ostatné členské štáty v prípade, že uplatnia výnimku stanovenú v článku 1.

Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom každý rok do 15. júla informácie o počte zásielok dovezených v predchádzajúcom roku podľa článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj podrobnú správu o prípadoch zadržania podľa odseku 2 tohto článku.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každej zadržanej zásielke dovážanej na ich územie, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v prílohe, a to najneskôr dva pracovné dni po dátume jej zadržania podľa článku 1.

3.   Komisia požiada Spojené štáty americké, aby jej poskytli technické informácie potrebné na to, aby mohla posúdiť fungovanie programu „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“.

Článok 3

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 30. novembra 2016.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.


PRÍLOHA

ČASŤ I

Podmienky uvedené v článku 1

Podmienky uvedené v článku 1, za ktorých sú členské štáty oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES, na svoje územie bez priloženého rastlinolekárskeho osvedčenia, sú tieto:

1.

drevo musí byť vyrobené v piliarskych závodoch alebo spracované v príslušných zariadeniach, ktoré na účely účasti na programe „Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (ďalej len „program“) schválilo a overilo americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA);

2.

drevo musí byť vysušené v sušiarni tak, aby jeho výsledná vlhkosť vyjadrená v percentách sušiny bola nižšia ako 20 %, čo sa dosiahne vhodným časovým a teplotným režimom (sušiarne);

3.

keď je splnená podmienka stanovená v bode 2, určený úradník piliarskeho závodu uvedeného v bode 1 pripevní štandardnú identifikačnú oceľovú sponu na každý balík, alebo sa táto spona upevní na každý balík pod jeho dohľadom. Na každej identifikačnej spone je vyrazené označenie „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku;

4.

aby sa zabezpečilo splnenie podmienok stanovených v bodoch 2 a 3, drevo musí byť podrobené systému kontroly, ktorý je stanovený v rámci programu a ktorý zahŕňa kontrolu pred odoslaním a monitorovanie v schválených piliarskych závodoch vykonávané nezávislými externými audítormi s kvalifikáciou a oprávnením na tento účel. Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov vykonáva príležitostné kontroly pred odoslaním a každých šesť mesiacov vykonáva audity záznamov a postupov NHLA súvisiacich s programom, a to u nezávislých externých audítorov, v piliarskych závodoch a príslušných zariadeniach, ktoré sú zapojené do programu;

5.

k drevu musí byť priložený štandardný certifikát „Certificate of Kiln Drying“, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému v časti II tejto prílohy, vyhotovený osobou alebo osobami oprávnenými zúčastniť sa na tomto programe a schválený inšpektorom NHLA. Certifikát „Certificate of Kiln Drying“ musí byť riadne vyplnený a musí zahŕňať informácie o objeme odkôrneného reziva v doskových stopách (board feet) a kubických metroch. V certifikáte musí byť takisto uvedený celkový počet balíkov a každé identifikačné číslo spony pridelené týmto balíkom.

ČASŤ II

Vzor certifikátu „Certificate of Kiln Drying“

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/65


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013

o udelení výnimky, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Anglicko, Škótsko a Wales, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom C(2013) 9167]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2013/781/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na tretí pododsek odseku 2 prílohy III k uvedenej smernici,

keďže:

(1)

Ak sa množstvo hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne aplikovať na jeden hektár, líši od množstva uvedeného v prvej vete druhého pododseku odseku 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS a v písmene a) uvedeného pododseku, toto množstvo sa musí stanoviť tak, aby sa tým neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 danej smernice, a musí byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad dlhé vegetačné obdobie a plodiny s vysokou potrebou dusíka.

(2)

Komisia 29. mája 2009 prijala rozhodnutie 2009/431/ES, ktorým sa udeľuje výnimka pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Anglicko, Škótsko a Wales na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (2), ktorým sa za určitých podmienok v rámci akčných programov v Anglicku (predpis č. 2349 z roku 2008), Škótsku (predpis č. 298 z roku 2008, v znení zmien) a Walese (predpis č. 3143 z roku 2008) povoľuje aplikovať maštaľný hnoj s obsahom najviac 250 kg dusíka na jeden hektár a rok a ktorého účinnosť končí 31. decembra 2012.

(3)

Výnimka udelená rozhodnutím 2009/431/ES sa v roku 2010 týkala 433 poľnohospodárskych podnikov (425 v Anglicku, 6 v Škótsku a 2 vo Walese), v roku 2011 404 poľnohospodárskych podnikov (396 v Anglicku, 7 v Škótsku a 1 vo Walese) a v roku 2012 390 poľnohospodárskych podnikov (385 v Anglicku, 4 v Škótsku a 1 vo Walese.) Výnimka udelená rozhodnutím 2009/431/ES sa v rokoch 2009 – 2012 týkala približne 110 000 dobytčích jednotiek (čo zodpovedá 0,9 % celkového množstva), 45 000 hektárov trávneho porastu (čo zodpovedá 0,4 % celkového množstva) a 5 000 hektárov ornej pôdy (čo zodpovedá 0,1 % celkového množstva) vo Veľkej Británii.

(4)

Spojené Kráľovstvo predložilo 20. decembra 2012 Komisii žiadosť o obnovenie výnimky podľa tretieho pododseku odseku 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS za rovnakých podmienok ako podmienky stanovené v rozhodnutí 2009/431/ES.

(5)

Spojené kráľovstvo zaviedlo akčné programy na obdobie rokov 2013 až 2016 v súlade s článkom 5 smernice 91/676/EHS prostredníctvom týchto predpisov: prostredníctvom predpisu o prevencii znečisťovania dusičnanmi z roku 2008 (SI 2008/2349) a prostredníctvom pozmeňujúcich predpisov SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 a SI 2013/2619 v Anglicku, prostredníctvom predpisu o akčnom programe pre zóny citlivé na dusičnany z roku 2008 (škótsky predpis SI 2008/298) a prostredníctvom pozmeňujúceho škótskeho predpisu SI 2013/123 v Škótsku a prostredníctvom predpisu o prevencii znečisťovania dusičnanmi vo Walese z roku 2013 [SI 2013/2506 (W. 245)] vo Walese.

(6)

Označené citlivé oblasti, na ktoré sa akčný program vzťahuje v prípade Anglicka podľa predpisu SI 2013/2619, v prípade Škótska podľa škótskych právnych predpisov SI č. 276 z roku 2002 a SI č. 546 z roku 2002 a v prípade Walesu podľa predpisu SI 2013/2506 (W. 245), pokrývajú 58 % celkového územia Anglicka, 14 % celkového územia Škótska a 2,3 % celkového územia Walesu.

(7)

Z predložených údajov o kvalite vody vyplýva, že stredná hodnota koncentrácie dusičnanov 85 % útvarov podzemnej vody v Anglicku je nižšia ako 50 mg/l a zároveň v 60 % je táto koncentrácia nižšia ako 25 mg/l. Vo Walese má 95 % útvarov podzemnej vody strednú hodnotu koncentrácie dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l a 87 % má túto koncentráciu nižšiu ako 25 mg/l. V Škótsku má vyše 87 % útvarov podzemnej vody strednú hodnotu koncentrácie dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l a 62 % má túto koncentráciu nižšiu ako 25 mg/l. Pokiaľ ide o povrchové vody v Anglicku, 59 % monitorovaných miest má strednú hodnotu koncentrácie dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l, pričom 8 % má túto koncentráciu vyššiu ako 50 mg/l. Pokiaľ ide o Škótsko a Wales, viac ako 95 % monitorovaných miest má strednú hodnotu koncentrácie dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l. V Škótsku nemá žiadne monitorované miesto strednú hodnotu koncentrácie dusičnanov vyššiu ako 50 mg/l, pričom vo Walese je 1 % miest so strednou hodnotou koncentrácie dusičnanov vyššou ako 50 mg/l.

(8)

Komisia po preskúmaní žiadosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a na základe skúseností získaných pri uplatňovaní výnimky ustanovenej v rozhodnutí 2009/431/ES usudzuje, že množstvo hnoja, ktoré Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska navrhuje aplikovať, teda 250 kg dusíka na jeden hektár za rok, neohrozí dosiahnutie cieľov stanovených v smernici 91/676/EHS za predpokladu, že budú splnené určité prísne podmienky.

(9)

Z podkladových materiálov predložených Spojeným kráľovstvom vyplýva, že navrhované množstvo 250 kg dusíka na hektár za rok pochádzajúce z hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch s trávnym porastom je opodstatnené na základe objektívnych kritérií, ako napríklad vysoká čistá zrážkovosť, dlhé vegetačné obdobie a vysoké výnosy tráv s vysokým príjmom dusíka.

(10)

Účinnosť rozhodnutia 2009/431/ES sa končí 31. decembra 2012. S cieľom zabezpečiť, aby príslušní poľnohospodári mohli naďalej využívať výhody vyplývajúce z danej výnimky, účinnosť rozhodnutia 2009/431/ES by sa mala predĺžiť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka ktorá sa týka Anglicka, Škótska a Walesu a o ktorú Spojené kráľovstvo požiadalo listom z 20. decembra 2012 na účely povolenia vyššieho množstva maštaľného hnoja, ako sa stanovuje v prvej vete druhého pododseku odseku 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS a v jeho písm. a), sa udeľuje s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„poľnohospodárske podniky s trávnym porastom“ sú podniky, v ktorých trávny porast tvorí najmenej 80 % poľnohospodárskej plochy dostupnej na hnojenie;

b)

„pasúce sa hospodárske zvieratá“ sú hovädzí dobytok (s výnimkou jatočných teliat), ovce, jelenia zver, kozy a kone;

c)

„trávny porast“ je plocha s trvalým alebo dočasným trávnym porastom (dočasný znamená kratší ako štyri roky);

d)

„parcela“ je samostatné pole alebo zoskupenie polí, ktoré je homogénne, pokiaľ ide o plodiny, druh pôdy a spôsoby hnojenia.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na individuálnom základe a za podmienok stanovených v článkoch 4, 5 a 6 na poľnohospodárske podniky s trávnym porastom.

Článok 4

Každoročné predkladanie žiadostí a prijímanie záväzkov

1.   Poľnohospodári, ktorí chcú využiť výnimku podľa tohto rozhodnutia, predložia každoročne žiadosť príslušným orgánom.

2.   Spolu s každoročnou žiadosťou uvedenou v odseku 1 sa písomne zaviažu splniť podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6.

Článok 5

Aplikácia hnoja a iných hnojív

1.   Množstvo maštaľného hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat, ktoré sa každoročne aplikuje na pôdu v poľnohospodárskych podnikoch s trávnym porastom vrátane aplikácie samotnými zvieratami, neprekročí množstvo 250 kg dusíka na hektár za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 7.

2.   Celková dávka dusíka nepresiahne predpokladanú potrebu živín konkrétnej plodiny, zohľadňuje zásoby z pôdy a nepresiahne najvyššiu normou povolenú aplikáciu na daný poľnohospodársky podnik, ktorá sa stanovuje v akčnom programe pre dusičnany.

3.   V každom poľnohospodárskom podniku sa vedie plán hnojenia, v ktorom sa opisuje striedanie plodín na poľnohospodárskej pôde a plánovaná aplikácia hnoja a iných hnojív. Tento plán sa v poľnohospodárskom podniku vypracuje každoročne do 1. marca. V pláne hnojenia sú obsiahnuté aspoň tieto informácie:

a)

plán striedania plodín, v ktorom sa musí špecifikovať plošná výmera parciel v akroch a umiestnenie jednotlivých parciel;

b)

počet hospodárskych zvierat, opis systému ustajnenia a uskladnenia vrátane dostupných kapacít na uskladnenie hnoja;

c)

výpočet obsahu dusíka a fosforu v maštaľnom hnoji vyprodukovanom v poľnohospodárskom podniku;

d)

množstvo, druh a vlastnosti hnoja vyvezeného z poľnohospodárskeho podniku alebo dovezeného do poľnohospodárskeho podniku;

e)

predpokladané požiadavky plodín na dusík a fosfor na každej parcele;

f)

výsledky rozborov pôdy zameraných na stav zásob dusíka a fosforu v pôde;

g)

povaha hnojiva, ktoré sa má použiť;

h)

výpočet dávky dusíka a fosforu z maštaľného hnoja aplikovaného na každú parcelu;

i)

výpočet dávky dusíka a fosforu z chemických a iných hnojív, aplikovaných na každú parcelu.

Plány sa zrevidujú najneskôr do siedmich dní po uskutočnení akejkoľvek zmeny v poľnohospodárskych postupoch, aby sa zabezpečil súlad plánov so skutočnými poľnohospodárskymi postupmi.

4.   Každý poľnohospodár vedie evidenciu hnojenia vrátane informácií o manažmente dusíka a fosforu. Táto evidencia sa predkladá príslušnému orgánu za každý kalendárny rok.

5.   V prípade každého poľnohospodárskeho podniku s trávnym porastom, v ktorom sa využila uvedená výnimka, poľnohospodár súhlasí s kontrolou žiadosti o výnimku uvedenej v článku 4 ods. 1, ako aj s kontrolou plánu a evidencie hnojenia.

6.   Každý poľnohospodár, ktorému sa udelila výnimka, vykonáva na účely presného hnojenia pravidelné rozbory obsahu dusíka a fosforu v pôde.

Odber vzoriek a rozbor sa musia vykonať najmenej raz za štyri roky v prípade každej homogénnej plochy poľnohospodárskeho podniku z hľadiska striedania plodín a pôdnych charakteristík.

Na každých päť hektárov poľnohospodárskej pôdy sa vykoná aspoň jeden rozbor.

V každom poľnohospodárskom podniku využívajúcom výnimku sú dostupné výsledky rozboru pôdy, pokiaľ ide o obsah dusíka a fosforu.

7.   Maštaľný hnoj sa nesmie aplikovať na jeseň pred kultiváciou trávy.

Článok 6

Pôdny manažment

1.   Musí sa zatrávniť najmenej osemdesiat percent plochy vhodnej na aplikáciu hnoja v poľnohospodárskych podnikoch.

2.   Poľnohospodári, ktorí využívajú individuálnu výnimku, vykonávajú tieto opatrenia:

a)

plochy s dočasným trávnym porastom na piesočnatej pôde sa na jar preorú;

b)

po orbe trávy na všetkých typoch pôdy okamžite nasleduje výsadba plodín vyžadujúcich vysoké dávky dusíka;

c)

do striedania plodín sa nezahŕňajú strukoviny alebo iné rastliny, ktoré viažu dusík zo vzduchu.

3.   Odsek 2 písm. c) sa však neuplatňuje na ďatelinu na zatrávnených plochách s menej ako 50 % ďatelinovým porastom ani na iné strukoviny, ktoré sú podsievané trávou.

Článok 7

Monitorovanie

1.   Príslušný orgán zabezpečí v každom okrese vypracovanie a každoročnú aktualizáciu máp znázorňujúcich percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom, percentuálny podiel hospodárskych zvierat a percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka, ako aj máp miestneho využívania pôdy.

2.   S cieľom získať údaje o koncentrácii dusíka a fosforu v pôdnej vode, o mineralizovanom dusíku v pôdnom profile a o koncentráciách dusičnanov v podzemnej a povrchovej vode, a to v podmienkach s uplatňovanou výnimkou, ako aj v podmienkach bez výnimky, vykonáva sa monitorovanie pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody. Monitorovanie sa vykonáva na úrovni jednotlivých polí poľnohospodárskeho podniku a v rámci monitorovacích poľnohospodárskych povodí. Monitorované lokality zahŕňajú hlavné typy pôdy, postupy hnojenia a plodiny.

3.   Posilnené monitorovanie vody sa uskutočňuje v poľnohospodárskych povodiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti najcitlivejších vodných útvarov.

4.   V poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich individuálne výnimky sa vykonáva prieskum miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov. Zhromaždené informácie a údaje z rozboru živín podľa článku 5 ods. 6 a monitorovania uvedeného v odseku 2 tohto článku sa používajú na modelové výpočty rozsahu úbytku dusíka a fosforu z poľnohospodárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka.

Článok 8

Kontroly

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa všetky žiadosti o výnimku podrobili správnej kontrole. Ak táto kontrola preukáže, že nie sú splnené podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6, táto skutočnosť sa oznámi žiadateľovi. V tom prípade sa žiadosť považuje za zamietnutú.

2.   Na základe analýzy rizík, výsledkov kontrol z predošlých rokov a výsledkov všeobecných náhodných kontrol uplatňovania právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 91/676/EHS, sa zostaví program inšpekcií v teréne. Inšpekcie v teréne sa vykonajú aspoň v 5 % poľnohospodárskych podnikov využívajúcich individuálnu výnimku v súvislosti s podmienkami stanovenými v článkoch 5 a 6 tohto rozhodnutia. Ak z overenia vyplynie nedodržanie požiadaviek, poľnohospodár je o tom informovaný. V tom prípade sa žiadosť o výnimku na nasledujúci rok považuje za zamietnutú.

3.   Príslušným orgánom sa poskytnú potrebné právomoci a prostriedky na overenie plnenia požiadaviek na udelenie výnimky na základe tohto rozhodnutia.

Článok 9

Predkladanie správ

Príslušné orgány predložia každý rok do júna správu obsahujúcu tieto informácie:

a)

mapy znázorňujúce v každom okrese percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, percentuálny podiel hospodárskych zvierat, percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje individuálna výnimka, ako aj mapy miestneho využívania pôdy uvedené v článku 7 ods. 1;

b)

výsledky monitorovania koncentrácií dusičnanov v podzemných a povrchových vodách vrátane informácií o tendenciách kvality vody, a to za podmienok pri uplatňovaní výnimky aj bez uplatňovania výnimky, ako aj vplyv výnimky na kvalitu vody, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2;

c)

výsledky monitorovania pôdy, pokiaľ ide o koncentrácie dusíka a fosforu v pôdnej vode a o mineralizovaný dusík v pôdnom profile, a to v podmienkach s uplatňovanou výnimkou, ako aj v podmienkach bez výnimky, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2;

d)

zhrnutie a vyhodnotenie údajov získaných z posilneného monitorovania vody v zmysle článku 7 ods. 3;

e)

výsledky prieskumu miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

f)

výsledky modelových výpočtov rozsahu úbytku dusíka a fosforu z poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

g)

vyhodnotenie vykonávania podmienok uplatňovania výnimky na základe kontrol na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ako aj informácie o nevyhovujúcich poľnohospodárskych podnikoch vychádzajúce z výsledkov správnych kontrol a inšpekcií v teréne, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 a 2.

Článok 10

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v kontexte predpisov, ktorými sa označujú citlivé oblasti v Anglicku (SI 2013/2619), v Škótsku (škótske predpisy SI č. 276 z roku 2002 a SI č. 546 z roku 2002) a vo Walese [SI 2013/2506 (W. 245)], a v kontexte predpisov, ktorými sa vykonáva akčný program v Anglicku (SI 2008/2349 a pozmeňujúce predpisy SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 a SI 2013/2619), v Škótsku (škótsky predpis SI 2008/298 a pozmeňujúci škótsky predpis SI 2013/123) a vo Walese [SI 2013/2506 (W. 245)].

Účinnosť tohto rozhodnutia sa končí 31. decembra 2016.

Článok 11

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 48.


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/69


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2002/757/ES, pokiaľ ide o požiadavky na rastlinolekárske osvedčenia v súvislosti so škodlivým organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. pre odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom C(2013) 9181]

(2013/782/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2002/757/ES (2) sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali opatrenia na ochranu proti zavlečeniu škodlivého organizmu Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., ktorý nie je uvedený v zozname v prílohe I ani v prílohe II k smernici 2000/29/ES, na územie Únie a proti jeho rozšíreniu na jej území.

(2)

Odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických sa nesmie dovážať do Únie, pokiaľ k nemu nie je priložené rastlinolekárske osvedčenie uvedené v článku 13 ods. 1 bode ii) smernice 2000/29/ES a v bode 2 prílohy k rozhodnutiu 2002/757/ES.

(3)

Komisia na základe informácií poskytnutých Spojenými štátmi americkými vzala na vedomie, že Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov schválil úradný program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (program certifikácie spíleného reziva z tvrdého dreva sušeného v sušiarni), ktorý bude spravovať americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(4)

Program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ zabezpečuje, aby schválené zariadenia na spracúvanie tvrdého dreva v USA fungovali v súlade s normou vysušovania v sušiarni „Kiln Drying Sawn Hardwood Standard“. Táto norma zabezpečuje, aby všetky časti spíleného reziva z tvrdého dreva vyvážaného podľa uvedeného programu boli vysušené v sušiarni na menej ako 20 % hmotnostnej vlhkosti podľa režimu sušenia a aby boli odkôrnené.

(5)

Uvedená norma takisto zabezpečuje, aby všetky balíky tvrdého dreva vysušeného v sušiarni boli označené identifikačnou oceľovou sponou NHLA, na ktorej je vyrazené označenie „NHLA-KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku. Každé číslo sa uvádza v príslušnom certifikáte „Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate“ (ďalej len „Certificate of Kiln Drying“).

(6)

Preto by sa mala stanoviť výnimka, na základe ktorej by na územie Únie mohlo vstupovať odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, ak je k nemu namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia priložený certifikát „Certificate of Kiln Drying“, a to za predpokladu splnenia určitých podmienok.

(7)

Komisia by mala zabezpečiť, aby Spojené štáty americké sprístupnili všetky technické informácie potrebné na posúdenie fungovania uvedeného programu. Okrem toho by členské štáty mali neustále posudzovať používanie identifikačných spôn NHLA a súvisiace certifikáty „Certificate of Kiln Drying“.

(8)

Výnimka stanovená v článku 3 ods. 1 druhom pododseku rozhodnutia 2002/757/ES zmeneného týmto rozhodnutím by sa mala uplatňovať do 30. novembra 2016, aby sa mohla uviesť do súladu s požiadavkami vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/780/EÚ (3).

Rozhodnutie 2002/757/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/757/ES sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Náchylné rastliny a náchylné drevo sa môžu dovážať na územie Únie iba vtedy, ak spĺňajú mimoriadne fytosanitárne opatrenia stanovené v bodoch 1a a 2 prílohy I k tomuto rozhodnutiu, ak boli splnené formality uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice 2000/29/ES a ak sa v dôsledku uvedených formalít vzhľadom na prítomnosť neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu zistí, že náchylné rastliny a náchylné drevo sú bez výskytu škodlivého organizmu.

Odchylne od prvého pododseku sa do 30. novembra 2016 odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických môže dovážať do Únie bez toho, aby spĺňalo požiadavky bodu 2 prílohy I k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.“

2.

V článku 3 ods. 2 a 3 a v článku 5 ods. 1 sa slová „prílohy k tomuto rozhodnutiu“ nahrádzajú slovami „prílohy I k tomuto rozhodnutiu“, pričom sa vykonajú všetky gramatické úpravy, ktoré si táto zmena vyžaduje.

3.

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

1.   Členské štáty písomne informujú Komisiu a ostatné členské štáty v prípade, že uplatnia výnimku stanovenú v článku 3 ods. 1 druhom pododseku.

Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom každý rok do 15. júla informácie o počte zásielok dovezených v predchádzajúcom roku podľa článku 3 ods. 1 druhého pododseku tohto rozhodnutia, ako aj podrobnú správu o prípadoch zadržania podľa odseku 2 tohto článku.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každej zadržanej zásielke vstupujúcej na ich územie, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II, a to najneskôr dva pracovné dni po dátume jej zadržania, podľa článku 3 ods. 1.

3.   Komisia požiada Spojené štáty americké, aby poskytli technické informácie potrebné na to, aby mohla posúdiť fungovanie programu ‚Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program‘.“

4.

Príloha sa premenúva na prílohu I.

5.

Dopĺňa sa príloha II, ktorej text je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2002/757/ES z 19. septembra 2002 o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva (Ú. v. ES L 252, 20.9.2002, s. 37).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/780/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. and Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Pozri stranu 61 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ČASŤ I

Podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku

Podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku, za ktorých sa odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických môže dovážať do Únie bez toho, aby spĺňalo požiadavky bodu 2 prílohy I, sú tieto:

1.

drevo musí byť vyrobené v piliarskych závodoch alebo spracované v príslušných zariadeniach, ktoré na účely účasti na programe ‚Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program‘ (ďalej len ‚program‘) schválilo a overilo americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA);

2.

drevo musí byť vysušené v sušiarni tak, aby jeho výsledná vlhkosť vyjadrená v percentách sušiny bola nižšia ako 20 %, čo sa dosiahne vhodným časovým a teplotným režimom (sušiarne);

3.

keď je splnená podmienka stanovená v bode 2), určený úradník piliarskeho závodu uvedeného v bode 1) pripevní štandardnú identifikačnú oceľovú sponu na každý balík, alebo sa táto spona upevní na každý balík pod jeho dohľadom. Na každej identifikačnej spone je vyrazené označenie ‚NHLA – KD‘ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku;

4.

aby sa zabezpečilo splnenie podmienok stanovených v bodoch 2) a 3), drevo musí byť podrobené systému kontroly, ktorý je stanovený v rámci programu a ktorý zahŕňa kontrolu pred odoslaním a monitorovanie v schválených piliarskych závodoch vykonávané nezávislými externými audítormi s kvalifikáciou a oprávnením na tento účel. Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov vykonáva príležitostné kontroly pred odoslaním a každých šesť mesiacov vykonáva audity záznamov a postupov NHLA súvisiacich s programom, a to u nezávislých externých audítorov, v piliarskych závodoch a príslušných zariadeniach, ktoré sú zapojené do programu;

5.

k drevu musí byť priložený štandardný certifikát ‚Certificate of Kiln Drying‘, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému v časti II tejto prílohy, vyhotovený osobou alebo osobami oprávnenými zúčastniť sa na tomto programe a schválený inšpektorom NHLA. Certifikát ‚Certificate of Kiln Drying‘ musí byť riadne vyplnený a musí zahŕňať informácie o objeme odkôrneného reziva v doskových stopách (board feet) a metroch kubických. V certifikáte musí byť takisto uvedený celkový počet balíkov a každé identifikačné číslo spony pridelené týmto balíkom.

ČASŤ II

Vzor certifikátu ‚Certificate of Kiln Drying‘

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/73


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je vhodné pre dovoz banánov s pôvodom v Peru za rok 2013

(2013/783/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

Dohodou o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej bol zavedený stabilizačný mechanizmus pre banány, ktorý dočasne nadobudol účinnosť vo vzťahu ku Kolumbii 1. augusta 2013 a vo vzťahu k Peru 1. marca 2013.

(2)

Podľa tohto mechanizmu a podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 19/2013, ak sa prekročí stanovený spúšťací objem dovozu čerstvých banánov (položka 0803 90 10 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie) z Kolumbie alebo Peru, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým môže buď dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na dovoz banánov z Kolumbie alebo Peru, alebo určiť, že takéto pozastavenie nie je vhodné.

(3)

Rozhodnutie Komisie sa prijme v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2), v spojení s jeho článkom 4.

(4)

V novembri 2013 sa ukázalo, že dovoz čerstvých banánov s pôvodom v Peru do Európskej únie prekročil prah stanovený v uvedenej dohode o obchode.

(5)

V tejto súvislosti Komisia v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 19/2013 preskúmala vplyv tohto dovozu na situáciu na trhu banánov v Európskej únii, pričom brala do úvahy okrem iného účinok príslušného dovozu na úroveň cien v Únii, vývoj dovozu z iných zdrojov, ako aj celkovú stabilitu trhu Únie.

(6)

Dovoz čerstvých banánov z Peru predstavoval iba 1,8 % celkového dovozu čerstvých banánov do Európskej únie v období október 2012 – september 2013 (podľa Eurostatu).

(7)

Dovoz čerstvých banánov z ostatných tradičných dovozných krajín, konkrétne Kolumbie, Kostariky a Panamy, zostal do značnej miery pod prahovými hodnotami stanovenými pre ne v rámci porovnateľného stabilizačného mechanizmu a v posledných troch rokoch sledoval rovnaký trend a jednotkové hodnoty.

(8)

Priemerná veľkoobchodná cena banánov na trhu Únie v novembri 2013 (0,99 EUR/kg) nezaznamenala výraznejšie zmeny v porovnaní s priemernými cenami banánov v predchádzajúcich mesiacoch.

(9)

Okrem toho neexistuje náznak, že by stabilita trhu Únie bola narušená dovozom čerstvých banánov z Peru nad vymedzený ročný spúšťací objem, ani dôkaz, že by to bolo malo výrazný vplyv na situáciu producentov EÚ.

(10)

Na základe uvedeného preskúmania Komisia dospela k záveru, že pozastavenie preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Peru nie je vhodné. Komisia bude naďalej dôkladne monitorovať dovoz banánov z Peru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz čerstvých banánov položky 0803 90 10 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie s pôvodom v Peru v priebehu roku 2013 nie je vhodné.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/75


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa menia vzory zdravotných certifikátov I, II a III pre obchod s ovcami a kozami určenými na zabitie, výkrm a chov v rámci Únie stanovené v prílohe E k rozhodnutiu Rady 91/68/EHS

[oznámené pod číslom C(2013) 9208]

(Text s významom pre EHP)

(2013/784/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a kozami vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 91/68/EHS sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, upravujúce obchod s ovcami a kozami v rámci Únie. Okrem iného sa v nej stanovuje, že ovce a kozy musia počas prevozu na miesto určenia sprevádzať zdravotné certifikáty podľa vzoru I, II alebo III uvedené v prílohe E k danej smernici.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (2) sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (transmissible spongiform encephalopathies – TSE) u hovädzieho dobytka, oviec a kôz. V prílohe VII k uvedenému nariadeniu sa stanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu TSE. Okrem toho sa v kapitole A prílohy VIII k uvedenému nariadeniu stanovujú podmienky pre obchod so živými zvieratami, spermou a embryami v rámci Únie. Kapitola A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 bola nedávno zmenená nariadením Komisie (EÚ) č. 630/2013 (3).

(3)

Vzory zdravotných certifikátov II a III uvedené v prílohe E k smernici 91/68/EHS boli nedávno zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/445/EÚ (4), aby zohľadňovali požiadavky na obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm a chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 999/2001 zmenenom nariadením (EÚ) č. 630/2013.

(4)

Pri uvedenom procese zmeny bola chybne opomenutá možnosť presunu oviec a kôz určených na chov, pokiaľ sú splnené určité podmienky, do členských štátov so schváleným programom na kontrolu klasickej klusavky. Bod II.9 časti II vzoru zdravotného certifikátu III pre obchod s ovcami a kozami určenými na chov v rámci Únie, ktorý je stanovený v prílohe E k smernici 91/68/EHS, by sa preto mal zmeniť.

(5)

Aby sa odstránili akékoľvek nejasnosti, je okrem toho potrebné preskúmať niektoré odkazy na nariadenie (ES) č. 999/2001 uvedené vo vzore zdravotného certifikátu II pre obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm v rámci Únie a vo vzore zdravotného certifikátu III pre obchod s ovcami a kozami určenými na chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v prílohe E k smernici 91/68/EHS.

(6)

Vzory zdravotných certifikátov II a III uvedené v prílohe E k smernici 91/68/EHS by sa preto mali zmeniť tak, aby zohľadňovali požiadavky na obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm a chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 999/2001 zmenenom nariadením (EÚ) č. 630/2013.

(7)

Aby sa okrem toho udržala konzistentnosť terminológie používanej vo všetkých vzoroch zdravotných certifikátov pre obchod s ovcami a kozami v rámci Únie, ktoré sú stanovené v prílohe E k smernici 91/68/EHS, uvedené vzory zdravotných certifikátov by sa mali zmeniť a nahradiť vzormi zdravotných certifikátov I, II a III, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(8)

Smernica 91/68/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha E k smernici 91/68/EHS sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 630/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 60).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/445/EÚ z 29. augusta 2013, ktorým sa mení príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchod s ovcami a kozami v rámci Únie a zdravotné požiadavky, pokiaľ ide o klusavku (Ú. v. EÚ L 233, 31.8.2013, s. 48).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA E

VZOR I

Image

Image

Image

VZOR II

Image

Image

Image

Image

VZOR III

Image

Image

Image

Image

Image


Korigendá

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/89


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 19. decembra 2013 )

Uverejnené delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2013 sa považuje za neplatné a bezpredmetné.