ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.344.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
19. decembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (rozhodnutie o pridružení zámoria)

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

19.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


ROZHODNUTIE RADY 2013/755/EÚ

z 25. novembra 2013

o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii

(„rozhodnutie o pridružení zámoria“)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 203,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Týmto rozhodnutím sa nahrádza rozhodnutie Rady 2001/822/ES (1), ktoré sa uplatňuje do 31. decembra 2013. Podľa článku 62 rozhodnutia 2001/822/ES musí Rada určiť ustanovenia, ktoré sa majú stanoviť pre následné uplatnenie zásad stanovených v článkoch 198 až 202 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(2)

Vo svojich záveroch z 22. decembra 2009 týkajúcich sa vzťahov EÚ so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) Rada vyzvala Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na preskúmanie rozhodnutia o pridružení zámoria pred júlom 2012. Rada podporila návrh Komisie, aby budúce partnerstvo medzi Úniou a ZKÚ stálo na troch kľúčových pilieroch: 1. na podpore konkurencieschopnosti; 2. na posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti a 3. na podpore spolupráce a integrácie medzi ZKÚ a ďalšími partnermi a susednými regiónmi.

(3)

Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu medzi júnom a októbrom 2008 a navrhla niekoľko možných smerovaní nového rozhodnutia o pridružení. Výsledky tejto konzultácie boli zhrnuté v oznámení zo 6. novembra 2009 s názvom Prvky nového partnerstva medzi Európskou úniou a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ).

(4)

ZFEÚ a sekundárne právne predpisy sa automaticky neuplatňujú na ZKÚ s výnimkou niektorých ustanovení, v ktorých sa výslovne stanovuje opak. Aj keď ZKÚ nie sú tretími krajinami, netvoria časť jednotného trhu a musia dodržiavať povinnosti ukladané tretím krajinám, pokiaľ ide o obchod, najmä pravidlá pôvodu, zdravia a normy týkajúce sa zdravia rastlín a bezpečnostné opatrenia.

(5)

Osobitný vzťah medzi Úniou a ZKÚ by sa mal posunúť od klasického prístupu rozvojovej spolupráce k recipročnému partnerstvu s cieľom podporiť trvalo udržateľný rast v ZKÚ. Solidarita medzi Úniou a ZKÚ by okrem toho mala vychádzať z ich jedinečného vzťahu a príslušnosti k jednej „európskej rodine“.

(6)

Prispievanie občianskej spoločnosti k rozvoju ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých sférach spolupráce.

(7)

Vzhľadom na geografickú polohu ZKÚ by sa mala vynakladať snaha o spoluprácu medzi ZKÚ a ich susednými krajinami napriek rozdielnemu právnemu postaveniu, ktoré majú jednotliví aktéri v danej geografickej oblasti z pohľadu právnych predpisov Únie, v záujme všetkých zúčastnených strán s osobitným zameraním na oblasti spoločného záujmu a na podporu hodnôt a noriem Únie. Okrem toho by ZKÚ mohli pôsobiť ako regionálne strediská alebo centrá excelentnosti vo svojich regiónoch.

(8)

Únia by mala podporovať politiky a stratégie ZKÚ v oblasti spoločného záujmu na základe osobitných potrieb, potenciálu a výberu príslušnej ZKÚ.

(9)

Cieľom pridruženia by malo byť zabezpečenie zachovania, obnovy a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity a ekosystémových služieb ako kľúčového prvku pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

(10)

ZKÚ sú domovským územím bohatej suchozemskej a morskej biodiverzity. Zmena klímy by mohla negatívne ovplyvniť prírodné prostredie ZKÚ a predstavovať hrozbu pre ich trvalo udržateľný rozvoj. Akcie v oblasti zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb, znižovania rizika katastrof, trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a podpory trvalo udržateľnej energetiky by prispeli k prispôsobeniu sa zmene klímy a k zmierneniu jej následkov v ZKÚ.

(11)

Vo vzťahoch medzi Úniou a ZKÚ by mala byť uznaná významnosť úlohy, ktorú by ZKÚ mohli zohrať prispievaním k dodržiavaniu záväzkov Únie v rámci viacstranných environmentálnych dohôd.

(12)

Je dôležité podporovať ZKÚ v ich úsilí stať sa menej závislými od fosílnych palív, čím by sa znížila ich zraniteľnosť vzhľadom na ich prístup k palivám a na nestálosť cien, a tým prispieť k odolnejšiemu hospodárstvu, ktoré by bolo menej citlivé na vonkajšie vplyvy.

(13)

Únia by mohla pomôcť ZKÚ znížiť ich zraniteľnosť voči katastrofám a podporiť akcie a opatrenia, ktoré na tento účel prijímajú.

(14)

Keďže geografická vzdialenosť ZKÚ bráni ich konkurencieschopnosti, je preto dôležité zlepšiť prístupnosť ZKÚ.

(15)

Únia a ZKÚ uznávajú dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej páky pre trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ.

(16)

Ďalší hospodársky rozvoj ZKÚ by sa mal navzájom dopĺňať so sociálnym rozvojom v ZKÚ a ich cieľom by malo byť posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva ZKÚ, ako aj dosiahnutie sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia predovšetkým pre zraniteľné skupiny a osoby so zdravotným postihnutím. Na tento účel by spolupráca medzi Úniou a ZKÚ mala zahŕňať výmenu informácií a osvedčených postupov v relevantných oblastiach, a to vrátane rozvoja zručností a sociálnej ochrany, ako aj podporu práv osôb so zdravotným postihnutím, majúc na pamäti zásady Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by navyše malo prispieť k podpore dôstojnej práce vrátane osvedčeného postupu v oblasti sociálneho dialógu, ako aj k dodržiavaniu základných pracovných noriem, rovnakých príležitostí, nediskriminácie a prístupnosti v ZKÚ a v regiónoch, kde sa nachádzajú.

(17)

Jednou z oblastí spolupráce medzi Úniou a ZKÚ by mohol byť cestovný ruch. Cieľom spolupráce by mala byť podpora úsilia orgánov ZKÚ získať maximálny prínos z miestneho, regionálneho a medzinárodného cestovného ruchu a stimulovať súkromné finančné toky z Únie a iných zdrojov do rozvoja cestovného ruchu v ZKÚ. Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebe začleniť cestovný ruch do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ľudí, ako aj ochrane životného prostredia.

(18)

Výskyt prenosných ochorení v ZKÚ, ako je horúčka dengue v Karibiku a Tichomorí a vírus chikungunya v regióne Indického oceánu, môže mať negatívny vplyv na zdravie a hospodárstvo. Okrem zníženej produktivity postihnutého obyvateľstva je pravdepodobné, že epidémie v ZKÚ veľmi negatívne ovplyvnia cestovný ruch, ktorý predstavuje hlavnú časť hospodárstiev ZKÚ. Vzhľadom na veľký počet turistov a migrujúcich pracovníkov cestujúcich do ZKÚ sú ZKÚ zraniteľné voči zavlečeniu infekčných chorôb. Naopak, veľký počet ľudí cestujúcich späť zo ZKÚ by sa mohol stať prenášačom a priniesť prenosné ochorenia do Európy. Zaistenie „bezpečného cestovného ruchu“ je preto kritickým faktorom pre dosiahnutie trvalo udržateľných hospodárstiev v tých ZKÚ, ktoré vo veľkej miere závisia od cestovného ruchu.

(19)

Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadniť kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispieť k jej zachovaniu.

(20)

Únia uznáva, že je dôležité, aby sa vytvorilo aktívnejšie partnerstvo so ZKÚ, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných, boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus a korupciu.

(21)

Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k dosiahnutiu cieľa, ktorým je udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj, ako aj ochrana životného prostredia.

(22)

Globálne zmeny, odrážajúce sa v pokračujúcom procese obchodnej liberalizácie, vo veľkej miere postihujú Úniu, hlavného obchodného partnera ZKÚ, krajiny AKT, ktoré susedia so ZKÚ, a iných hospodárskych partnerov.

(23)

ZKÚ sú krehké ostrovné prostredia vyžadujúce primeranú ochranu, a to vrátane ochrany súvisiacej s odpadovým hospodárstvom. Pokiaľ ide o rádioaktívny odpad, táto ochrana je stanovená v článku 198 Zmluvy o Euratome a súvisiacich sekundárnych právnych predpisoch s výnimkou Grónska, na ktoré sa Zmluva o Euratome nevzťahuje. Pre ostatný odpad by malo byť špecifikované, ktoré nariadenia Únie sa majú uplatňovať so zreteľom na ZKÚ.

(24)

V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť pružnejšie pravidlá pôvodu vrátane nových možností pre kumuláciu pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách dohody o hospodárskom partnerstve, ale po splnení určitých podmienok aj pre výrobky pochádzajúce z krajín, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj pre výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie v bezcolnom a bezkvótovom režime v rámci systému všeobecných colných preferencií (2), ktorý takisto podlieha určitým podmienkam. Tieto podmienky sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo obchádzaniu obchodu a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.

(25)

Postupy osvedčovania pôvodu ZKÚ by sa mali aktualizovať v záujme príslušných prevádzkovateľov a správnych orgánov v ZKÚ. Ustanovenia o administratívnej spolupráci medzi Úniou a ZKÚ by takisto mali byť náležite aktualizované.

(26)

Mali by sa stanoviť spôsoby administratívnej spolupráce a možnosť dočasne zrušiť preferenčné zaobchádzanie vzhľadom na všetky alebo niektoré výrobky pochádzajúce zo ZKÚ v prípade podvodu, nezrovnalostí alebo systematického nedodržiavania pravidiel týkajúcich sa pôvodu výrobkov alebo v prípade neposkytovania administratívnej spolupráce. Okrem toho by sa mali stanoviť dostatočne podrobné ochranné ustanovenia a ustanovenia o dohľade. To by malo príslušným orgánom ZKÚ a Únie, ako aj hospodárskym subjektom umožniť, aby sa spoľahli na jasné a transparentné pravidlá a postupy. Napokon, je vecou spoločného záujmu zabezpečiť riadne uplatňovanie postupov a dojednaní, ktoré ZKÚ umožnia vyvážať tovar do Únie v bezcolnom a bezkvótovom režime.

(27)

Berúc do úvahy ciele integrácie a rozvoj svetového obchodu v oblasti služieb a zriaďovania podnikov, je potrebné podporiť rozvoj trhov so službami a investičných možností zlepšením prístupu na trh so službami ZKÚ a investovaním do trhu Únie. V tejto súvislosti by Únia mala ZKÚ ponúknuť pokiaľ možno čo najlepšie zaobchádzanie, ktoré ponúka akémukoľvek inému obchodnému partnerovi prostredníctvom komplexných doložiek najvyšších výhod, a zároveň by mala zabezpečiť pružnejšie možnosti obchodných vzťahov pre ZKÚ tým, že podmienky, ktoré ZKÚ ponúkajú Únii, sa obmedzia na také, aké sa ponúkajú iným veľkým obchodným hospodárstvam.

(28)

Práva duševného vlastníctva sú rozhodujúcim prvkom na stimuláciu inovácií a nástrojom na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Sú prínosom pre krajiny, lebo im umožňujú chrániť ich duševné výtvory a aktíva. Ochrana a uplatňovanie týchto práv napomáha obchod, rast a zahraničné investície, ako aj v boji proti zdravotným a bezpečnostným rizikám, ktoré so sebou prináša falšovaný tovar. ZKÚ môžu profitovať z politiky týkajúcej sa práv duševného vlastníctva, a to predovšetkým v súvislosti so zachovaním biodiverzity a s technologickým rozvojom.

(29)

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia a technické prekážky v obchode môžu mať vplyv na obchod a vyžadujú si spoluprácu. Obchod a obchodná spolupráca by sa mala týkať aj politiky hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva, ktoré majú vplyv na spravodlivé rozdelenie ziskov z obchodu.

(30)

S cieľom zabezpečiť, aby sa ZKÚ mohli zúčastňovať na vnútornom trhu Únie, ako aj na regionálnych, subregionálnych a medzinárodných trhoch za čo možno najlepších podmienok, je dôležité rozvíjať kapacitu ZKÚ v relevantných oblastiach. Tieto zahŕňajú rozvoj ľudských zdrojov a zručnosti, rozvoj malých a stredných podnikov, diverzifikáciu hospodárskych odvetví a uplatňovanie náležitého právneho rámca s cieľom dosiahnuť podnikateľské prostredie, ktoré by napomáhalo investíciám.

(31)

Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k bezpečnejšiemu, správnejšie riadenému a transparentnejšiemu finančnému systému, ktorý je nevyhnutný na upevnenie celosvetovej finančnej stability a posilnenie trvalo udržateľného rastu. Úsilie v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu práva ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Primeraná pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.

(32)

Finančná pomoc pre ZKÚ by mala byť pridelená na základe jednotných, transparentných a účinných kritérií, berúc do úvahy potreby a činnosť ZKÚ. Takéto kritériá by mali zohľadňovať počet obyvateľov, výšku hrubého domáceho produktu (HDP), výšku minulých pridelených rozpočtových prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu (ERF) a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ.

(33)

V záujme účinnosti, zjednodušenia a uznávania riadiacich kapacít orgánov ZKÚ finančné zdroje poskytované ZKÚ by mali byť riadené na základe recipročného partnerstva. Orgány ZKÚ by okrem toho mali prevziať na seba zodpovednosť za formuláciu a uskutočňovanie tých politík, na ktorých sa strany dohodnú v rámci stratégie spolupráce.

(34)

Postupy týkajúce sa finančnej pomoci by mali delegovať hlavnú zodpovednosť za programovanie 11. ERF a vykonávanie spolupráce najmä na ZKÚ. Spolupráca by sa mala vykonávať prevažne v súlade s územnými nariadeniami ZKÚ a mala by byť základom podpory pre sledovanie, vyhodnocovanie a audit naplánovaných činností. V procese plánovania a vykonávania by sa mali zohľadniť obmedzené administratívne a ľudské zdroje ZKÚ. Okrem toho je nevyhnutné objasniť, že ZKÚ sú oprávnené využívať rôzne zdroje financovania.

(35)

ZKÚ sa podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 (3) môžu zúčastňovať v európskych zoskupeniach územnej spolupráce (EZÚS). Regionálna spolupráca ZKÚ môže preto spočívať v ich účasti v niektorom EZÚS v súlade s dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené. ZKÚ, ktoré sú členmi niektorého EZÚS, môžu byť oprávnené na regionálne financovanie.

(36)

S cieľom zohľadniť technický rozvoj a zmeny v colných právnych predpisoch by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny dodatkov k prílohe VI. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(37)

Na základe tohto rozhodnutia by Rada mala byť v pozícii predložiť na všetky vyššie uvedené skutočnosti inovačnú odpoveď, ktorá by bola v súlade s rozmanitými situáciami a zároveň by im bola aj prispôsobená,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRIDRUŽENIA ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ K ÚNII

Kapitola 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Účel

1.   Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie zámorských krajín a území (ZKÚ) k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo na základe článku 198 ZFEÚ s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty a normy Únie v širšom svete.

2.   Partnermi tohto pridruženia sú Únia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.

Článok 2

Územná pôsobnosť

Pridruženie sa vzťahuje na ZKÚ uvedené v prílohe II k ZFEÚ.

Článok 3

Ciele, zásady a hodnoty

1.   Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza z cieľov, zásad a hodnôt, ktoré majú ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únia spoločné.

2.   Snahou pridruženia je dosiahnuť celkové ciele stanovené v článku 199 ZFEÚ tým, že sa zvýši konkurencieschopnosť ZKÚ, posilní sa ich odolnosť, zníži ich zraniteľnosť v hospodárskej a environmentálnej sfére a podporí spolupráca medzi ZKÚ a inými partnermi.

3.   Pri dosahovaní týchto cieľov pridruženie dodržiava základné zásady slobody, demokracie, ľudských práv a základných slobôd, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, ako aj pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.

4.   V oblastiach spolupráce, na ktoré sa toto rozhodnutie odvoláva, nebude diskriminácia, ktorá by sa zakladala na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

5.   Partneri navzájom uznávajú právo určiť svoje politiky a priority týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, stanoviť vlastné úrovne vnútroštátnej ochrany v oblasti životného prostredia a práce a prijať alebo náležite zmeniť svoje príslušné právne predpisy a politiky v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodne uznaných noriem a dohôd. Pri uplatňovaní týchto svojich práv sa partneri usilujú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce.

6.   Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadou transparentnosti, subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere trvalo udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a ochranu životného prostredia.

Článok 4

Riadenie pridruženia

Riadenie pridruženia vykonáva Komisia a orgány ZKÚ a v prípade potreby členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, v súlade s príslušnými inštitucionálnymi, právnymi a finančnými právomocami.

Článok 5

Spoločné záujmy, komplementarita a priority

1.   Pridruženie predstavuje rámec pre politický dialóg a spoluprácu v otázkach spoločného záujmu.

2.   Prioritou bude spolupráca v oblastiach spoločného záujmu, ako napríklad:

a)

hospodárska diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev;

b)

podpora environmentálne trvalo udržateľného rastu;

c)

trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi vrátane zachovania a trvalo udržateľného využívania biodiverzity a ekosystémových služieb;

d)

prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej následkov;

e)

podpora znižovania rizika katastrof;

f)

podpora výskumu, inovácií a činností vedeckej spolupráce;

g)

podpora sociálnej, kultúrnej a hospodárskej výmeny medzi ZKÚ, ich susednými krajinami a ďalšími partnermi.

3.   Spolupráca v oblastiach spoločného záujmu sa zameriava na podporu samostatnosti ZKÚ a budovania kapacít v ZKÚ na formuláciu, vykonávanie a monitorovanie stratégií a politík stanovených v odseku 2.

Článok 6

Presadzovanie pridruženia

1.   S cieľom upevniť vzťahy medzi Úniou a ZKÚ si obe strany želajú, aby toto pridruženie bolo pre občanov známe, a to predovšetkým vďaka presadzovaniu rozvoja vzťahov a spolupráce medzi orgánmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a podnikmi v ZKÚ na jednej strane a ich náprotivkami v Únii na strane druhej.

2.   ZKÚ vyvíjajú úsilie s cieľom upevňovať a presadzovať svoje vzťahy s Úniou ako celkom. Členské štáty toto úsilie podporujú.

Článok 7

Regionálna spolupráca, regionálna integrácia a spolupráca s inými partnermi

1.   S prihliadnutím na článok 3 tohto rozhodnutia cieľom pridruženia je podpora ZKÚ v ich úsilí zapojiť sa do relevantných medzinárodných, regionálnych a/alebo subregionálnych iniciatív spolupráce, ako aj do regionálnych alebo subregionálnych integračných procesov v súlade s ich vlastnými ambíciami a v súlade s cieľmi a prioritami vymedzenými príslušnými orgánmi ZKÚ.

2.   Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a osvedčené postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd.

3.   Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v druhej a tretej časti tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi, na ktorú sa odkazuje v článku 349 ZFEÚ, ich susednými africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi a štátmi, ktoré nie sú štátmi AKT. Na dosiahnutie tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi programami spolupráce, ktoré získavajú podporu z rôznych finančných nástrojov EÚ. Únia sa tiež usiluje zapojiť ZKÚ do svojich dialógov s ich susednými krajinami, či už to sú štáty AKT, alebo nie, a ak to bude vhodné, s najvzdialenejšími regiónmi.

4.   Podpora účasti ZKÚ v príslušných organizáciách pre regionálnu integráciu sa zameriava predovšetkým na:

a)

budovanie kapacít príslušných regionálnych organizácií a inštitúcií, ktorých sú ZKÚ členmi;

b)

regionálne alebo subregionálne iniciatívy, ako je uskutočňovanie politík odvetvových reforiem týkajúcich sa oblastí spolupráce uvedených v druhej a tretej časti tohto rozhodnutia;

c)

informovanosť a znalosti ZKÚ o vplyve, ktorý má regionálny integračný proces na rôzne oblasti;

d)

účasť ZKÚ na rozvoji regionálnych trhov v rámci organizácií pre regionálnu integráciu;

e)

cezhraničné investície medzi ZKÚ a ich susednými krajinami.

Článok 8

Účasť v európskych zoskupeniach územnej spolupráce

Pri uplatňovaní článku 7 ods. 1 až 3 tohto rozhodnutia iniciatívy spolupráce alebo iné formy spolupráce znamenajú tiež, že vládne orgány, regionálne a subregionálne organizácie, miestne orgány a prípadne iné verejné a súkromné subjekty alebo inštitúcie (vrátane poskytovateľov verejných služieb) zo ZKÚ sa môžu zúčastňovať na európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v rámci pravidiel a cieľov činností spolupráce tohto rozhodnutia a cieľom nariadenia (ES) č. 1082/2006 a v súlade s dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.

Článok 9

Osobité zaobchádzanie

1.   Pridruženie zohľadňuje rôznorodosť ZKÚ v zmysle hospodárskeho rozvoja a kapacity plne využívať regionálnu spoluprácu a regionálnu integráciu uvedené v článku 7.

2.   Stanoví sa osobité zaobchádzanie s izolovanými ZKÚ.

3.   S cieľom umožniť izolovaným ZKÚ prekonať štrukturálne a iné prekážky v ich rozvoji toto osobité zaobchádzanie zohľadní ich špecifické ťažkosti okrem iného pri stanovení objemu finančnej pomoci a s ňou spojených podmienok.

4.   ZKÚ, ktoré sa považujú za izolované, sú uvedené v prílohe I.

Kapitola 2

Účastníci spolupráce

Článok 10

Všeobecný prístup

1.   Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách týkajúcich sa otázok spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou a prípadne Európskou investičnou bankou (EIB).

2.   ZKÚ v prípade potreby organizujú dialóg a konzultácie s orgánmi a subjektmi, ako sú napríklad:

a)

príslušné miestne a iné verejné orgány;

b)

hospodárski a sociálni partneri;

c)

akýkoľvek iný vhodný subjekt, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami.

Článok 11

Účastníci spolupráce

1.   Medzi účastníkov spolupráce v ZKÚ patria:

a)

vládne orgány ZKÚ;

b)

miestne orgány v rámci ZKÚ;

c)

poskytovatelia verejnoprospešných služieb a organizácie občianskej spoločnosti, ako sú sociálne, obchodné a odborové združenia, združenia zamestnávateľov a miestne, národné alebo medzinárodné mimovládne organizácie;

d)

regionálne a subregionálne organizácie.

2.   Členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, informujú Komisiu do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia o vládnych a miestnych orgánoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b).

Článok 12

Úlohy neštátnych subjektov

1.   Neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného hospodárenia na realizáciu takých projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.

2.   Neštátne subjekty oprávnené na decentralizované riadenie projektov alebo programov budú určené dohodou medzi orgánmi ZKÚ, Komisiou a členským štátom, s ktorým je ZKÚ spojené, berúc do úvahy dotknutý subjekt, jeho odborné znalosti a oblasť činnosti. Akt označenia sa vykoná v každej ZKÚ ako súčasť širokého dialógu a konzultácií uvedených v článku 10.

3.   Cieľom pridruženia je prispieť k úsiliu ZKÚ posilniť organizácie občianskej spoločnosti, a to najmä ich vznik a rozvoj a rozvíjanie opatrení nevyhnutných na to, aby sa tieto organizácie mohli začať zúčastňovať na tvorbe, vykonávaní a hodnotení rozvojových stratégií a programov.

Kapitola 3

Inštitucionálny rámec pridruženia

Článok 13

Hlavné zásady dialógu

1.   Únia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, sa pravidelne angažujú v komplexnom politickom dialógu.

2.   Dialóg sa uskutočňuje za plného dodržiavania príslušných inštitucionálnych, právnych a finančných právomocí Únie, ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené. Dialóg sa vedie pružným spôsobom. Môže byť formálny alebo neformálny, na primeranej úrovni alebo v primeranom formáte a vedie sa v rámci uvedenom v článku 14.

3.   Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na implementácii pridruženia.

4.   Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia.

Článok 14

Nástroje pridruženia

1.   Pridružením sa stanovujú tieto nástroje dialógu:

a)

fórum pre dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia EIB a zástupcovia najvzdialenejších regiónov sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa vhodnosti;

b)

Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa usporiadajú najmenej štyrikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;

c)

po dohode medzi ZKÚ, členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou sa vytvoria pracovné skupiny s poradnou funkciou na hodnotenie implementácie pridruženia, ktorých forma bude vhodná pre diskutované otázky. Tieto pracovné skupiny sa môžu zvolať na žiadosť Komisie, členského štátu alebo ZKÚ. Poskytujú odborné príspevky k témam, ktoré sú predmetom špecifického záujmu ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené, doplňujúc prácu vykonanú v rámci fóra ZKÚ – EÚ a/alebo trojstranných konzultácií.

2.   Komisia predsedá fóru ZKÚ – EÚ, trojstranným konzultáciám a pracovným skupinám a plní úlohu ich sekretariátu.

DRUHÁ ČASŤ

OBLASTI SPOLUPRÁCE PRE DOSIAHNUTIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V RÁMCI PRIDRUŽENIA

Kapitola 1

Otázky životného prostredia, zmena klímy a znižovanie rizika katastrof

Článok 15

Všeobecné ciele a zásady

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a znižovania rizika katastrof môže vzťahovať na:

a)

podporu úsilia ZKÚ vymedziť a realizovať politiky, stratégie, akčné plány a opatrenia;

b)

podporu úsilia ZKÚ začleniť sa do regionálnych sietí a iniciatív;

c)

presadzovanie udržateľného a efektívneho využívania zdrojov a podporu oddelenia hospodárskeho rastu od zhoršovania životného prostredia a

d)

podporu úsilia ZKÚ fungovať ako regionálne strediská a centrá excelentnosti.

Článok 16

Trvalo udržateľné hospodárenie a zachovanie biodiverzity a ekosystémových služieb

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia a zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb môže vzťahovať na:

a)

podporu zriaďovania a účinnej správy morských a suchozemských chránených oblastí a dokonalejšej správy existujúcich chránených oblastí;

b)

podporu trvalo udržateľného hospodárenia s morskými a suchozemskými zdrojmi, ktoré prispieva k ochrane druhov, biotopov a funkcií ekosystému mimo chránených oblastí, najmä ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov;

c)

upevnenie zachovávania a trvalo udržateľného využívania morskej a suchozemskej biodiverzity a ekosystémov prostredníctvom:

i)

zamerania sa na širšiu výzvu v oblasti ekosystémov, a to na zmenu klímy zachovávaním zdravých, odolných ekosystémov a podporovaním ekologických infraštruktúr a prístupmi k prispôsobeniu sa zmene klímy a zmierňovaniu jej následkov založenými na ekosystémoch, ktoré často prinášajú viacnásobný úžitok;

ii)

posilňovania kapacít na miestnej, regionálnej a/alebo medzinárodnej úrovni podporovaním výmeny informácií, poznatkov a osvedčených postupov medzi všetkými zainteresovanými subjektmi, a to vrátane verejných orgánov, vlastníkov pôdy, súkromného sektora, výskumníkov a občianskej spoločnosti;

iii)

posilňovania existujúcich programov na ochranu prírody a súvisiaceho úsilia a v chránených oblastiach a mimo nich;

iv)

rozširovania vedomostnej základne a odstraňovania nedostatkov vo vedomostiach, a to vrátane vyčíslenia hodnoty funkcií ekosystému a ekosystémových služieb;

d)

podporu a uľahčenie regionálnej spolupráce s cieľom riešiť problematiku invazívnych cudzích druhov, následky zmeny klímy a iné;

e)

vytvorenie mechanizmov na zvýšenie zdrojov vrátane platieb za ekosystémové služby.

Článok 17

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov môže vzťahovať na podporu zachovávania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a v rámci kontroly rozširovania púští vrátane zalesňovania a riadenia vývozov dreva.

Článok 18

Integrovaný manažment pobrežnej zóny

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti integrovaného manažmentu pobrežnej zóny môže vzťahovať na:

a)

podporu úsilia ZKÚ pri dosahovaní účinného trvalo udržateľného manažmentu morských a pobrežných zón prostredníctvom vymedzenia strategického a integrovaného prístupu k plánovaniu a manažmentu morských a pobrežných zón;

b)

dosiahnutie vyrovnania hospodárskych a spoločenských činností, ako je rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a poľnohospodárstvo, s potenciálom morských a pobrežných zón, pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, suroviny, a za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.

Článok 19

Námorné záležitosti

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti námorných záležitostí môže vzťahovať na:

a)

posilňovanie dialógu o otázkach spoločného záujmu v tejto oblasti;

b)

podporu poznatkov a biotechnológií v námornej oblasti, podporu energie oceánu, námorného dozoru, manažmentu pobrežnej zóny a ekosystémového riadenia;

c)

podporu integrovaných prístupov na medzinárodnej úrovni.

Článok 20

Trvalo udržateľné riadenie zásob rýb

1.   V kontexte pridruženia je spolupráca v oblasti trvalo udržateľného riadenia zásob rýb založená na týchto zásadách:

a)

záväzok zodpovedného rybného hospodárstva a zodpovedných rybolovných praktík;

b)

vyhýbanie sa opatreniam alebo činnostiam, ktoré nie sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania zdrojov rybného hospodárstva;

c)

bez toho, aby to malo vplyv na existujúce alebo budúce dvojstranné partnerské dohody v oblasti rybného hospodárstva medzi Úniou a ZKÚ, Únia a ZKÚ sa usilujú o pravidelné vzájomné konzultácie týkajúce sa ochrany živých morských zdrojov a hospodárenia s nimi a o výmenu informácií o vývoji stavu zdrojov v kontexte relevantných nástrojov pridruženia stanovených v článku 14.

2.   Spolupráca v oblasti uvedenej v odseku 1 sa môže vzťahovať na:

a)

aktívne presadzovanie dobrej správy vecí verejných, osvedčených postupov a zodpovedného rybného hospodárstva pri ochrane a trvalo udržateľnom riadení zásob rýb, a to vrátane zásob rýb spoločného záujmu, ako aj tých, ktoré sú riadené regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva;

b)

dialóg a spoluprácu týkajúcu sa ochrany zásob rýb vrátane opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a na účinnú spoluprácu s regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva a v rámci týchto organizácií. Dialóg a spolupráca zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, podnety a záväzky na účinnejšie riadenie rybného hospodárstva a pobrežného životného prostredia v dlhodobom horizonte.

Článok 21

Trvalo udržateľné hospodárenie s vodou

1.   V kontexte pridruženia Únia a ZKÚ môžu spolupracovať v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia s vodou prostredníctvom vodohospodárskej stratégie a rozvojom inštitúcií, ochrany vodných zdrojov, zásobovania vodou vo vidieckych a mestských oblastiach na domáce, priemyselné alebo poľnohospodárske účely, skladovania, rozvodu a riadenia vodných zdrojov a zaobchádzania s komunálnymi odpadovými vodami.

2.   V oblasti zásobovania vodou a v sektore hygieny, ktorými sa priamo prispieva k rozvoju ľudských zdrojov zlepšovaním zdravotného stavu ľudí a zvyšovaním ich produktivity, sa osobitná pozornosť venuje prístupu k zásobovaniu pitnou vodou a poskytovaniu hygienických služieb v nedostatočne zásobovaných regiónoch a v tých regiónoch, ktoré sú obzvlášť vystavené prírodným katastrofám.

3.   Spolupráca v týchto oblastiach sa riadi zásadou, že pretrvávajúca potreba rozšíriť poskytovanie základných služieb v oblasti vodného zásobovania a hygieny tak pre mestské, ako aj vidiecke obyvateľstvo sa musí riešiť trvalo udržateľnými spôsobmi, pokiaľ ide o životné prostredie.

Článok 22

Odpadové hospodárstvo

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti odpadového hospodárstva môže vzťahovať na podporu používania najlepších environmentálnych postupov pri všetkých činnostiach súvisiacich s odpadových hospodárstvom, a to vrátane znižovania tvorby odpadu, recyklovania alebo iných procesov obnovy, napr. obnovy energie a zneškodnenia odpadu.

Článok 23

Energetika

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľnej energie môže vzťahovať na:

a)

výrobu a distribúciu energie a prístup k nej, predovšetkým na rozvoj, presadzovanie, využívanie a skladovanie udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov;

b)

politiky a právne predpisy v oblasti energetiky, predovšetkým na formuláciu politík a prijímanie právnych predpisov, ktorými sa majú zabezpečiť dostupné a trvalo udržateľné energetické tarify;

c)

energetickú účinnosť, a to najmä na vytvorenie a zavedenie noriem energetickej účinnosti a implementáciu opatrení pre energetickú účinnosť v rôznych odvetviach (priemysel, obchod, verejný sektor a domácnosti), ako aj na sprevádzajúce výchovno-vzdelávacie činnosti a činnosti na zvýšenie informovanosti;

d)

dopravu, predovšetkým na rozvoj, presadzovanie a využívanie ekologickejších spôsobov verejnej a súkromnej dopravy, ako sú hybridné a elektrické vozidlá alebo vozidlá s vodíkovým pohonom, programy pre spoločnú jazdu jedným autom (tzv. carpooling) a bicyklovú dopravu;

e)

plánovanie a výstavbu miest, predovšetkým na podporu a zavedenie prísnych environmentálnych noriem a vysokej energetickej hospodárnosti v rámci plánovania a výstavby miest, a

f)

cestovný ruch, a to najmä na podporu energeticky sebestačných (v dôsledku energie z obnoviteľných zdrojov) a/alebo ekologických turistických infraštruktúr.

Článok 24

Zmena klímy

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti zmeny klímy zameriava na podporu iniciatív ZKÚ týkajúcich sa zmiernenia následkov zmeny klímy a prispôsobenia sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy a môže zahŕňať:

a)

získavanie dôkazov, určovanie kľúčových rizík a územných, regionálnych a/alebo medzinárodných akcií, plánov alebo opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy alebo na zmiernenie jej nepriaznivých účinkov;

b)

začlenenie tematiky prispôsobenia sa zmene klímy a zmierňovania jej následkov do verejných politík a stratégií;

c)

vypracovanie a stanovenie štatistických údajov a ukazovateľov, nástrojov nevyhnutných na tvorbu politiky a jej implementáciu a

d)

podporu účasti ZKÚ na regionálnom a medzinárodnom dialógu s cieľom napomáhať spoluprácu vrátane výmeny poznatkov a skúseností.

Článok 25

Znižovanie rizika katastrof

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti znižovania rizika katastrof môže vzťahovať na:

a)

rozvoj alebo zdokonalenie systémov vrátane infraštruktúr na predchádzanie katastrofám a pripravenosť vrátane systémov predpovede a systémov včasného varovania s cieľom zmierniť následky katastrof;

b)

získavanie podrobných znalostí o riziku katastrof a o súčasných kapacitách v oblasti reakcie na katastrofy v ZKÚ a ich okolitých regiónoch;

c)

posilňovanie existujúcich opatrení na prevenciu katastrof a pripravenosť na miestnej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

d)

zvýšenie kapacity v oblasti reakcie na katastrofy dotknutých subjektov, aby boli koordinovanejšie, účinnejšie a efektívnejšie;

e)

zvyšovanie povedomia a informovanosti obyvateľov, pokiaľ ide o mieru rizika, prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofu v prípade, že k nej príde, pričom patričnú pozornosťou treba venovať osobitným potrebám osôb so zdravotným postihnutím;

f)

posilňovanie spolupráce medzi kľúčovými subjektmi zapojenými do civilnej ochrany a

g)

podporu účasti ZKÚ na regionálnych, európskych a/alebo medzinárodných nástrojoch s cieľom umožniť pravidelnejšiu výmenu informácií a užšiu spoluprácu medzi rozličnými partnermi v prípade katastrofy.

Kapitola 2

Prístupnosť

Článok 26

Všeobecné ciele

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti prístupnosti zameriava na:

a)

zabezpečenie väčšieho prístupu ZKÚ k svetovým dopravným sieťam a

b)

zabezpečenie väčšieho prístupu ZKÚ k informačným a komunikačným technológiám a službám.

2.   Spolupráca v oblastiach uvedených v odseku 1 môže zahŕňať:

a)

tvorbu politík a rozvoj inštitúcií;

b)

cestnú, železničnú, vzdušnú, námornú dopravu alebo dopravu vnútrozemskými vodnými cestami a

c)

skladovacie zariadenia v prístavoch a na letiskách.

Článok 27

Námorná doprava

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti námornej dopravy zameriava na rozvoj a presadzovanie nákladovo efektívnych a účinných služieb námornej dopravy v ZKÚ a môže sa vzťahovať na:

a)

podporovanie účinnej lodnej prepravy nákladu pri hospodársky a komerčne výhodných sadzbách;

b)

uľahčovanie väčšej účasti ZKÚ na medzinárodných službách lodnej prepravy;

c)

podporu regionálnych programov;

d)

zvýšenie zapojenia miestneho súkromného sektora do činností v oblasti lodnej prepravy a

e)

rozvoj infraštruktúry.

2.   Únia a ZKÚ podporia bezpečnosť lodnej prepravy, bezpečnosť posádok a zabránenie znečisťovaniu z lodí.

Článok 28

Letecká doprava

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti leteckej dopravy môže vzťahovať na:

a)

reformu a modernizáciu priemyslu leteckej dopravy v ZKÚ;

b)

podporovanie obchodnej životaschopnosti a konkurencieschopnosti priemyslu leteckej dopravy v ZKÚ;

c)

uľahčenie investovania a účasti súkromného sektora a

d)

presadzovanie výmeny poznatkov a osvedčených podnikateľských postupov.

Článok 29

Bezpečnosť leteckej dopravy

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy zameriava na podporu úsilia ZKÚ dosiahnuť súlad s príslušnými medzinárodnými normami a okrem iného sa môže vzťahovať na:

a)

implementáciu systémov pre bezpečnosť leteckej prevádzky;

b)

implementáciu bezpečnostnej ochrany letísk a posilňovanie schopnosti orgánov civilného letectva riadiť všetky stránky prevádzkovej bezpečnosti spadajúce pod ich kontrolu a

c)

rozvoj infraštruktúry a ľudských zdrojov.

Článok 30

Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií

V kontexte pridruženia sa spolupráca týkajúca sa služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zameriava na podnecovanie inovácií, hospodárskeho rastu a zlepšenia v bežnom živote občanov a podnikov v ZKÚ, a to vrátane presadzovania prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím. Spolupráca sa orientuje predovšetkým na zvýšenie regulačnej kapacity ZKÚ a môže podporiť rozšírenie sietí a služieb IKT prostredníctvom týchto opatrení:

a)

vytvorenie predvídateľného regulačného prostredia, ktoré drží krok s technickým rozvojom, stimuluje rast a inovácie a podnecuje hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa;

b)

dialóg o rôznych aspektoch politiky podpory a monitorovania informačnej spoločnosti;

c)

výmena informácií o normách a otázkach interoperability;

d)

podpora spolupráce v oblasti výskumu IKT a v oblasti výskumných infraštruktúr založených na IKT;

e)

rozvoj služieb a aplikácií v oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť.

Kapitola 3

Výskum a inovácie

Článok 31

Spolupráca v oblasti výskumu a inovácie

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti výskumu a inovácie môže vzťahovať na vedu a techniku vrátane informačných a komunikačných technológií s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ZKÚ a podporiť úlohu ZKÚ ako regionálnych stredísk a centier excelentnosti, ako aj konkurencieschopnosť ich priemyslu. Spolupráca sa môže vzťahovať najmä na:

a)

dialóg, koordináciu a vytvorenie synergií medzi politikami ZKÚ a Únie a na iniciatívy týkajúce sa vedy, techniky a inovácií;

b)

tvorbu politík a rozvoj inštitúcií v rámci ZKÚ a spoločné akcie na miestnej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom rozvíjať vedecké, technické a inovačné aktivity a ich aplikáciu v praxi;

c)

spoluprácu medzi právnymi subjektmi zo ZKÚ, z Únie, členských štátov a tretích krajín;

d)

účasť jednotlivých výskumníkov ZKÚ, výskumných ústavov a právnych subjektov zo ZKÚ v rámci spolupráce týkajúcej sa programov pre výskum a inovácie v Únii a Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) a

e)

odbornú prípravu a medzinárodnú mobilitu a výmenu výskumníkov zo ZKÚ.

Kapitola 4

Mládež, vzdelávanie, odborná príprava, zdravie, zamestnanosť a sociálna politika

Článok 32

Mládež

1.   Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 50 mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa mládeže na rovnakom základe ako občania členských štátov.

2.   Cieľom pridruženia je upevňovanie väzieb medzi mladými ľuďmi žijúcimi v ZKÚ a Únii okrem iného aj presadzovaním mobility na vzdelávacie účely pre mládež zo ZKÚ a podnecovaním vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi.

Článok 33

Vzdelávanie a odborná príprava

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môže vzťahovať na:

a)

poskytovanie vysokokvalitného inkluzívneho vzdelávania na základnom, strednom a vyššom stupni a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a

b)

podporu ZKÚ pri vymedzení a implementácii politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

2.   Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 50 mohli zúčastňovať na vzdelávacích iniciatívach a iniciatívach Únie v oblasti odbornej prípravy na rovnakom základe ako občania členských štátov.

3.   Únia zabezpečí, aby sa vzdelávacie subjekty a inštitúcie zo ZKÚ mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa spolupráce v oblasti vzdelávania na rovnakom základe ako vzdelávacie subjekty a inštitúcie a subjekty a inštitúcie v oblasti odborného vzdelávania z členských štátov.

Článok 34

Zamestnanosť a sociálna politika

1.   Únia a ZKÚ udržiavajú dialóg v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ZKÚ a k presadzovaniu dôstojnej práce v ZKÚ a v ich okolitých regiónoch. Tento dialóg sa zameriava tiež na podporu úsilia orgánov ZKÚ rozvíjať politiky a právne predpisy v tejto oblasti.

2.   Dialóg pozostáva predovšetkým z výmeny informácií a osvedčených postupov týkajúcich sa politík a právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré sú spoločným záujmom Únie a ZKÚ. V tejto súvislosti sa zohľadnia aj oblasti, ako je rozvoj zručností, sociálna ochrana, sociálny dialóg, rovnaké príležitosti, nediskriminácia a prístupnosť osobám so zdravotným postihnutím, zdravie a bezpečnosť pri práci a ostatné pracovné normy.

Článok 35

Verejné zdravie

V kontexte pridruženia sa spolupráca v sektore verejného zdravia zameriava na posilňovanie kapacity ZKÚ v oblasti dohľadu, včasného zistenia a reakcie na prepuknutie prenosných ochorení prostredníctvom opatrení, ku ktorým patria:

a)

akcie na posilnenie kapacity v oblasti pripravenosti a reakcie na cezhraničné zdravotné ohrozenia, ako sú infekčné ochorenia, ktoré by sa zakladali na existujúcich štruktúrach a zameriavali by sa na mimoriadne udalosti;

b)

budovanie kapacít upevňovaním sietí verejného zdravia na regionálnej úrovni, uľahčenie výmeny informácií medzi odborníkmi a podpora primeranej odbornej prípravy;

c)

rozvoj nástrojov a komunikačných platforiem, ako aj programov elektronického vzdelávania prispôsobených osobitným potrebám ZKÚ.

Kapitola 5

Kultúra

Článok 36

Kultúrna výmena a dialóg

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti kultúrnej výmeny a dialógu môže vzťahovať na:

a)

samostatný rozvoj ZKÚ, keďže ide o proces zameraný na samotných ľudí a zakorenený v kultúre všetkých národov;

b)

podporu plánov a opatrení prijatých príslušnými orgánmi ZKÚ na rozvoj vlastných ľudských zdrojov, zvýšenie vlastných tvorivých možností a podporu kultúrnych identít;

c)

účasť obyvateľstva v procese rozvoja;

d)

rozvoj vzájomného porozumenia a zlepšenú výmenu informácií o kultúrnych a audiovizuálnych témach prostredníctvom dialógu.

2.   Únia a ZKÚ sa vo vzájomnej spolupráci snažia stimulovať kultúrne výmeny medzi sebou, a to:

a)

spoluprácou medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami všetkých partnerov;

b)

podporovaním šírenia kultúrnych a kreatívnych diel a subjektov na oboch stranách;

c)

politickou spoluprácou s cieľom podnecovať rozvoj politiky, inovácie, získavanie a udržiavanie publika a nové obchodné modely.

Článok 37

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v audiovizuálnej oblasti zameriava na vzájomnú podporu audiovizuálnej výroby a môže sa vzťahovať na tieto akcie:

a)

spoluprácu a výmenu medzi vysielacími priemyslami jednotlivých partnerov;

b)

podporovanie výmeny audiovizuálnych diel;

c)

výmenu informácií a názorov, pokiaľ ide o politiku vysielania a audiovizuálnu politiku a regulačný rámec medzi príslušnými orgánmi;

d)

podporovanie návštev a účasti na medzinárodných podujatiach, ktoré sa konajú na území partnerov, ako aj v tretích krajinách.

2.   Koprodukčné audiovizuálne diela sú oprávnené využívať akúkoľvek schému pomoci na podporu miestnych alebo regionálnych kultúrnych obsahov vytvorených v Únii, ZKÚ a členských štátoch, s ktorými sú ZKÚ spojené.

Článok 38

Divadelné umenie

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti divadelného umenia môže vzťahovať na:

a)

uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi divadelného umenia v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí;

b)

podporu koprodukcií medzi producentmi jedného alebo viacerých členských štátov Únie a jednej alebo viacerých ZKÚ a

c)

podporu rozvoja medzinárodných noriem v oblasti divadelnej technológie a používanie značenia divadelnej scény aj prostredníctvom príslušných normalizačných orgánov.

Článok 39

Ochrana kultúrneho dedičstva a historických pamiatok

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a osvedčených postupov, a to prostredníctvom:

a)

uľahčovania výmenných pobytov odborníkov;

b)

spolupráce v oblasti odbornej prípravy;

c)

zvyšovania povedomia miestnej verejnosti a

d)

poradenstva v oblasti ochrany historických pamiatok a pamiatkových zón, ako aj v oblasti právnych predpisov a vykonávania opatrení týkajúcich sa ochrany dedičstva, najmä jeho integrácie do miestneho života.

Kapitola 6

Boj proti organizovanej trestnej činnosti

Článok 40

Boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, terorizmu a korupcii

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti môže vzťahovať na:

a)

vytváranie inovatívnych a účinných spôsobov policajnej a justičnej spolupráce vrátane spolupráce s inými zainteresovanými subjektmi, ako je občianska spoločnosť, na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, terorizmu a korupcii a v boji proti nim a

b)

podporu s cieľom zvýšiť účinnosť politík v ZKÚ na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, terorizmu a korupcii a v boji proti nim, ako aj výroby a distribúcie všetkých druhov omamných a psychotropných látok a obchodovania s nimi a na prevenciu a znižovanie užívania drog a škôd spôsobených drogami, zohľadňujúc prácu, ktorú už v tejto oblasti vykonali medzinárodné orgány okrem iného prostredníctvom:

i)

odbornej prípravy a budovania kapacít na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a v boji proti nej vrátane obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania detí, sexuálneho vykorisťovania, terorizmu a korupcie;

ii)

prevencie vrátane výcvikov, vzdelávania a podpory zdravotníctva a rehabilitácie závislých užívateľov drog spolu s projektmi na opätovné začlenenie závislých užívateľov drog do pracovného a sociálneho prostredia;

iii)

tvorby účinných vykonávacích opatrení;

iv)

technickej, finančnej a administratívnej pomoci pri tvorbe účinných politík a právnych predpisov v oblasti obchodovania s ľuďmi, predovšetkým prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti, mechanizmov pre obete obchodovania s ľuďmi a systémy na ochranu obetí, ktoré by zahŕňali všetkých zainteresovaných aktérov a občiansku spoločnosť;

v)

technickej, finančnej a administratívnej pomoci týkajúcej sa prevencie, zaobchádzania a znižovania škôd spôsobených zneužívaním drog;

vi)

technickej pomoci na podporu tvorby právnych predpisov a politiky zameranej proti sexuálnemu zneužívaniu detí a sexuálnemu vykorisťovaniu a

vii)

technickej pomoci a odbornej prípravy na podporu budovania kapacít a podnecovanie dodržiavania medzinárodných protikorupčných noriem, najmä noriem stanovených v Dohovore OSN proti korupcii.

2.   V kontexte pridruženia spolupracujú ZKÚ s Úniou, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu, v súlade s článkami 70 a 71.

Kapitola 7

Cestovný ruch

Článok 41

Cestovný ruch

V kontexte pridruženia môže spolupráca v oblasti cestovného ruchu zahŕňať:

a)

opatrenia zamerané na vymedzenie, prispôsobenie a vypracovanie udržateľných politík v oblasti cestovného ruchu;

b)

opatrenia a operácie na rozvoj a podporu udržateľného cestovného ruchu;

c)

opatrenia zamerané na začlenenie udržateľného cestovného ruchu do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života občanov ZKÚ.

TRETIA ČASŤ

OBCHOD A OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Všeobecné ciele

Všeobecnými cieľmi obchodu a obchodnej spolupráce medzi Úniou a ZKÚ sú:

a)

podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja ZKÚ vytváraním úzkych hospodárskych vzťahov medzi nimi a Úniou ako celkom;

b)

povzbudenie účinnej integrácie ZKÚ do regionálnych a svetových hospodárstiev a rozvoj obchodu s tovarom a službami;

c)

podpora ZKÚ pri vytváraní priaznivého investičného prostredia, ktoré by podnecovalo sociálny a hospodársky rozvoj ZKÚ;

d)

presadzovanie stability, integrity a transparentnosti svetového finančného systému a dobrá správa v oblasti daní;

e)

podpora diverzifikačných procesov v hospodárstvach ZKÚ;

f)

zvyšovanie kapacít ZKÚ na formuláciu a vykonávanie politík nevyhnutných na rozvoj ich obchodu s tovarom a službami;

g)

podpora vývozu ZKÚ a ich obchodných kapacít;

h)

podpora úsilia ZKÚ zosúladiť alebo priblížiť ich miestne právne predpisy k právnych predpisom Únie v potrebných prípadoch;

i)

poskytovanie možností pre cielenú spoluprácu a dialóg s Úniou v obchode a oblastiach týkajúcich sa obchodu.

HLAVA II

DOJEDNANIA PRE OBCHOD S TOVAROM A SLUŽBAMI A ZRIAĎOVANIE PODNIKOV

Kapitola 1

Dojednania pre obchod s tovarom

Článok 43

Voľná prístupnosť tovaru s pôvodom

1.   Výrobky s pôvodom v ZKÚ sa dovážajú do Únie bez dovozného cla.

2.   Vymedzenie výrobkov s pôvodom a spôsobov administratívnej spolupráce, ktorá sa na ne vzťahuje, je stanovené v prílohe VI.

Článok 44

Kvantitatívne obmedzenia a opatrenia s rovnakým účinkom

1.   Únia nebude uplatňovať na dovozy výrobkov s pôvodom v ZKÚ žiadne kvantitatívne obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

2.   Odsekom 1 sa nevylučujú zákazy ani obmedzenia na dovozy, vývozy alebo tranzit odôvodnené na základe verejnej morálky alebo verejného poriadku, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, ochrany národného kultúrneho dedičstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov alebo na základe ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva.

Zákazy alebo obmedzenia uvedené v prvom pododseku v žiadnom prípade nepredstavujú prostriedky svojvoľnej alebo neospravedlniteľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu všeobecne.

Článok 45

Opatrenia prijaté zámorskými krajinami a územiami

1.   Orgány ZKÚ si v súvislosti s dovozmi výrobkov s pôvodom v Únii môžu ponechať alebo zaviesť také clá alebo kvantitatívne obmedzenia, aké budú pokladať za potrebné z hľadiska ich potrieb rozvoja.

2.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, ZKÚ uplatňujú v styku s Úniou aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie uplatňované na akékoľvek hlavné obchodné hospodárstvo v zmysle vymedzenia v odseku 4.

3.   Odsekom 2 sa nebráni ZKÚ, aby poskytla určitým iným ZKÚ alebo iným rozvojovým krajinám priaznivejšie zaobchádzanie, než aké je poskytované Únii.

4.   Na účely tejto hlavy pojem „hlavné obchodné hospodárstvo“ znamená akúkoľvek rozvinutú krajinu alebo akúkoľvek krajinu, ktorej podiel na svetových vývozoch tovaru tvorí viac ako jedno percento, alebo (bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 3) akúkoľvek skupinu krajín konajúcich jednotlivo, spoločne alebo prostredníctvom dohody o hospodárskej integrácii, ktorej podiel na svetových vývozoch tovaru tvorí viac ako 1,5 %. Na tento výpočet sa používajú najnovšie dostupné oficiálne údaje WTO o vedúcich vývozcoch v rámci svetového obchodu s tovarom (okrem obchodu v rámci Únie).

5.   Orgány ZKÚ oznámia Komisii do 2. apríla 2014 colné sadzobníky a zoznamy kvantitatívnych obmedzení, ktoré uplatňujú v súlade s týmto rozhodnutím.

Orgány ZKÚ takisto oznámia Komisii akékoľvek dodatočné zmeny takýchto opatrení, ktoré prijmú.

Článok 46

Nediskriminácia

1.   Únia nediskriminuje jednotlivé ZKÚ a ZKÚ nediskriminujú jednotlivé členské štáty.

2.   V súlade s článkom 65 vykonávanie osobitných ustanovení tohto rozhodnutia, a to predovšetkým jeho článku 44 ods. 2, článkov 45 a 48, 49, 51 a článku 59 ods. 3, sa nepovažuje za diskrimináciu.

Článok 47

Podmienky týkajúce sa pohybov odpadu

1.   Pohyby odpadu medzi členskými štátmi a ZKÚ sa kontrolujú v súlade s medzinárodným právom a právom Únie. Únia podporuje nadviazanie a rozvoj účinnej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti s cieľom ochrany prostredia a verejného zdravia.

2.   Únia zakáže všetok priamy alebo nepriamy vývoz odpadu do ZKÚ s výnimkou vývozov odpadu, ktorý nie je nebezpečný, určeného na činnosti týkajúce sa obnovy, zatiaľ čo orgány ZKÚ zároveň zakážu priamy alebo nepriamy dovoz takéhoto odpadu z Únie alebo akejkoľvek inej tretej krajiny na svoje územie bez toho, aby boli dotknuté osobitné medzinárodné záväzky týkajúce sa týchto oblastí, ktoré boli prijaté alebo sa môžu prijať v budúcnosti na príslušných medzinárodných fórach.

3.   Pokiaľ ide o tie ZKÚ, ktoré kvôli svojmu ústavnému postaveniu nie sú zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, ich príslušné orgány urýchlia prijatie potrebných vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení na vykonávanie ustanovení Bazilejského dohovoru v týchto ZKÚ.

4.   Členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, navyše presadzujú, aby ZKÚ prijali potrebné vnútroštátne právne predpisy a správne opatrenia na vykonávanie týchto aktov:

a)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (4) v zmysle:

článku 40 týkajúceho sa vývozu odpadu do zámorských krajín alebo území,

článku 46 týkajúceho sa dovozu odpadu zo zámorských krajín alebo území;

b)

nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 (5) a

c)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES (6) podliehajúca časovým obmedzeniam pre transpozíciu stanoveným v jej článku 16.

5.   Jedna alebo viaceré ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, môžu uplatňovať vlastné postupy týkajúce sa vývozu odpadu zo ZKÚ do daného členského štátu.

6.   V takom prípade členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, oznámi Komisii platné právne predpisy do 2. júla 2014, ako aj akékoľvek budúce príslušné vnútroštátne právne predpisy a všetky následné zmeny takýchto právnych predpisov.

Článok 48

Dočasné zrušenie preferencií

V prípade, že sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôvody pochybovať o správnom vykonávaní tohto rozhodnutia, Komisia začne konzultácie so ZKÚ a členským štátom, s ktorým má ZKÚ osobitný vzťah, s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto rozhodnutia. V prípade, že konzultácie nevedú k vzájomne prijateľnému spôsobu vykonávania tohto rozhodnutia, Únia môže dočasne zrušiť preferencie vzťahujúce sa na dotknutú ZKÚ v súlade s prílohou VII.

Článok 49

Ochranné opatrenia a opatrenia dohľadu

S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto rozhodnutia Únia môže prijať ochranné opatrenia a opatrenia dohľadu stanovené v prílohe VIII.

Kapitola 2

Dojednania pre obchod so službami a pre zriaďovanie podnikov

Článok 50

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

„fyzická osoba zo ZKÚ“ je osoba so zvyčajným miestom pobytu v ZKÚ, ktorá je občanom členského štátu alebo ktorá má právne postavenie špecifické pre niektorú ZKÚ. Toto vymedzenie nemá vplyv na práva udelené na základe občianstva Únie v zmysle ZFEÚ;

b)

„právnická osoba zo ZKÚ“ je právnická osoba zo ZKÚ zriadená v súlade s platným právom v danej ZKÚ, ktorej registrovaná kancelária, ústredné riadenie alebo hlavné miesto podnikania je na území tejto ZKÚ. Ak právnická osoba má svoju registrovanú kanceláriu alebo ústredné riadenie iba v ZKÚ, nepovažuje sa za právnickú osobu zo ZKÚ, pokiaľ sa neangažuje v činnosti, ktorá predstavuje skutočné a neustále spojenie s hospodárstvom tejto krajiny alebo územia;

c)

príslušné vymedzenia stanovené v dohodách o hospodárskej integrácii, na ktoré sa odkazuje v článku 51 ods. 1, sa uplatňujú na zaobchádzanie dohodnuté medzi Úniou a ZKÚ.

Článok 51

Najpriaznivejšie zaobchádzanie

1.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami, ktoré majú vplyv na obchod so službami a zriaďovanie podnikov vykonávajúcich hospodársku činnosť:

a)

Únia udelí fyzickým a právnickým osobám zo ZKÚ aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie, aké Únia uplatňuje na fyzické a právnické osoby z akejkoľvek tretej krajiny, s ktorou Únia uzatvára alebo už uzatvorila dohodu o hospodárskej integrácii;

b)

ZKÚ udelí fyzickým a právnickým osobám z Únie aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie, aké ZKÚ uplatňuje na fyzické a právnické osoby z akéhokoľvek hlavného obchodného hospodárstva, s ktorým ZKÚ uzatvorila dohodu o hospodárskej integrácii po 1. januára 2014.

2.   Povinnosti stanovené v odseku 1 tohto článku sa neuplatňujú na zaobchádzanie poskytnuté:

a)

v rámci vnútorného trhu, na ktorom sa od strán vyžaduje, aby významne aproximovali svoje právne predpisy s cieľom odstrániť nediskriminačné prekážky v zriaďovaní podnikov a v obchode so službami;

b)

v rámci opatrení stanovujúcich uznávanie kvalifikácií, licencií alebo opatrení obozretnosti v súlade s článkom VII Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) alebo jej prílohou o finančných službách. Nemá to vplyv na osobitné opatrenia ZKÚ podľa tohto článku;

c)

v rámci akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dojednaní, ktoré sa týkajú výlučne alebo hlavne zdaňovania;

d)

v rámci opatrení, na ktoré sa vzťahuje výnimka z doložky najvyšších výhod uvedená v súlade s článkom II ods. 2 GATS.

3.   Orgány ZKÚ môžu s cieľom podporovania alebo napomáhania miestnej zamestnanosti prijať nariadenia na pomoc svojim fyzickým osobám a miestnym činnostiam. V takom prípade budú orgány ZKÚ informovať Komisiu o nariadeniach, ktoré prijmú, aby mohla o tom informovať členské štáty.

Článok 52

Odborná kvalifikácia

Pokiaľ ide o profesie ako lekár, dentista, pôrodná asistentka, nešpecializovaná ošetrovateľka, lekárnik a veterinár, Rada prijme v súlade s článkom 203 ZFEÚ zoznam odborných kvalifikácií charakteristických pre ZKÚ, ktoré sa majú uznávať v členských štátoch.

HLAVA III

OBLASTI SÚVISIACE S OBCHODOM

Kapitola 1

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Článok 53

Všeobecný prístup

Cieľom obchodu a obchodnej spolupráce v rámci pridruženia je prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v hospodárskom, sociálnom a environmentálnom rozmere. V tomto kontexte domáce zákony a iné právne predpisy v ZKÚ v oblasti životného prostredia alebo práce nesmú znížiť požiadavky s cieľom podporiť obchod alebo investície.

Článok 54

Normy týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy v obchode

1.   Cieľom obchodu a obchodnej spolupráce v rámci pridruženia je upevniť vzájomný podporný vzťah medzi politikami a záväzkami v oblasti obchodu a životného prostredia. Obchod a obchodná spolupráca v rámci pridruženia zohľadňuje zásady medzinárodnej environmentálnej správy a viacstranných environmentálnych dohôd.

2.   Sleduje sa hlavný cieľ Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a jeho Kjótskeho protokolu. Spolupráca sa zakladá na vypracovaní budúcej právne záväznej medzinárodnej dohody zahŕňajúcej záväzky všetkých strán týkajúce sa zmiernenia dôsledkov zmeny klímy v súlade s vykonávaním rozhodnutí vyplývajúcich z konferencií strán dohovoru UNFCCC.

3.   Opatrenia na vykonávanie viacstranných environmentálnych dohôd sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi partnermi alebo skryté obmedzovanie obchodu.

Článok 55

Pracovné normy v obchode

1.   Cieľom pridruženia je podporovať obchod takým spôsobom, ktorý prispieva k plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých.

2.   Medzinárodne uznávané základné pracovné normy, ako sú vymedzené príslušnými dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, sa dodržiavajú a uplatňujú v právnych predpisoch a v praxi. Tieto pracovné normy zahŕňajú predovšetkým dodržiavanie slobody združovania, práva na kolektívne vyjednávanie, odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, odstránenie najhorších foriem detskej práce, dodržiavanie minimálneho veku pre vstup do zamestnania a nediskriminácie v súvislosti so zamestnaním.

3.   Nedodržanie základných pracovných noriem sa nemôže považovať za legitímnu komparatívnu výhodu ani žiadnym spôsobom použiť ako legitímna komparatívna výhoda. Tieto normy sa nesmú použiť na protekcionistické účely.

Článok 56

Trvalo udržateľný obchod s produktmi rybného hospodárstva

S cieľom podporovať trvalo udržateľné riadenie zásob rýb môže byť súčasťou pridruženia spolupráca v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a s ním súvisiacemu obchodu. Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava na:

a)

presadzovanie vykonávania opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a s ním súvisiacemu obchodu v ZKÚ;

b)

uľahčenie spolupráce medzi ZKÚ a regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva, a to predovšetkým vzhľadom na rozvoj a účinné vykonávanie kontrolných a inšpekčných systémov, podnetov a opatrení na účinné dlhodobé rybné hospodárstvo a hospodárenie s morskými ekosystémami.

Článok 57

Trvalo udržateľný obchod s drevom

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti obchodu s drevom zameriava na podporu obchodu s legálne ťaženým drevom. Takáto spolupráca môže zahŕňať dialóg týkajúci sa regulačných opatrení, ako aj výmenu informácií o trhovo založených alebo dobrovoľných opatreniach, ako je certifikácia lesov alebo ekologická politika obstarávania.

Článok 58

Trvalo udržateľný rozvoj v obchode

1.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v obchode môže zamerať na:

a)

uľahčenie a podporu obchodu s environmentálnym tovarom a službami, a to aj prostredníctvom vypracovania a vykonania miestnych právnych predpisov, ako aj s tým tovarom, ktorý prispieva k zlepšeniu sociálnych podmienok v ZKÚ, a investícií do nich;

b)

uľahčenie odstránenia prekážok v obchode s tovarom alebo službami, ktoré majú osobitný význam pre zmiernenie následkov zmeny klímy alebo prekážok v investovaní do nich, ako je napríklad udržateľná energia z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinné výrobky a služby, a to vrátane prijatia politického rámca, ktorý by prispel k využitiu najlepších dostupných technológií, a presadzovania noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky v obchode;

c)

podporu obchodu s tovarom, ktorý prispieva k lepším sociálnym podmienkam a praxi nepoškodzujúcej životné prostredie, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľné hospodárstvo, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania, schémy environmentálnych značiek a certifikačné schémy pre výrobky z prírodných zdrojov;

d)

podporu medzinárodne uznávaných zásad a usmernení v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a povzbudzovanie podnikov pôsobiacich na území ZKÚ, aby ich uplatňovali;

e)

výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov.

2.   Pri tvorbe a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môžu mať vplyv na obchod alebo investície, Únia a ZKÚ zohľadnia dostupné vedecko-technické poznatky a medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania vrátane zásady predbežnej opatrnosti.

3.   Únia a ZKÚ uplatňujú plnú transparentnosť pri tvorbe, zavádzaní a vykonávaní akýchkoľvek opatrení zameraných na ochranu životného prostredia a pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na obchod alebo investície.

Kapitola 2

Ostatné oblasti súvisiace s obchodom

Článok 59

Bežné platby a pohyby kapitálu

1.   Na platby vo voľne prevoditeľnej mene na bežný účet platobnej bilancie medzi osobami s pobytom v Únii a ZKÚ neukladajú strany žiadne obmedzenia.

2.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálový účet platobnej bilancie, členské štáty a orgány ZKÚ neuložia obmedzenia na voľný pohyb kapitálu pre priame investície v spoločnostiach vytvorených v súlade so zákonmi hostiteľského členského štátu, krajiny alebo územia a na zabezpečenie repatriácie aktív vytvorených týmito investíciami a akéhokoľvek z nich pochádzajúceho zisku.

3.   Únia a ZKÚ sú oprávnené prijímať opatrenia uvedené v článkoch 64, 65, 66, 75 a 215 ZFEÚ v súlade s podmienkami stanovenými v nej mutatis mutandis.

4.   Orgány ZKÚ, dotknuté členské štáty alebo Únia sa okamžite navzájom informujú o všetkých takýchto opatreniach a čo najskôr predložia časový rozpis na ich odstránenie.

Článok 60

Politika hospodárskej súťaže

S patričným zreteľom na rozdielne úrovne rozvoja a hospodárskych potrieb každej ZKÚ sa pri odstraňovaní narušení hospodárskej súťaže uplatňujú miestne, vnútroštátne alebo regionálne pravidlá a postupy zahŕňajúce kontrolu a za určitých podmienok zákaz dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí prijatých združeniami podnikov a zosúladených postupov medzi podnikmi, ktoré majú za cieľ alebo následok vylúčenie, obmedzovanie alebo narušenie hospodárskej súťaže. Tento zákaz sa takisto vzťahuje na zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Únie alebo ZKÚ.

Článok 61

Ochrana práv duševného vlastníctva

1.   Dostatočná a účinná úroveň ochrany práv duševného vlastníctva vrátane prostriedkov na presadzovanie takýchto práv sa zabezpečí v súlade s najvyššími medzinárodnými normami a v prípade potreby s cieľom obmedziť prekážky v dvojstrannom obchode a jeho narušenia.

2.   V kontexte pridruženia sa spolupráca v tejto oblasti týka prípravy zákonov a iných právnych predpisov na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva, prevenciu zneužívania takýchto práv ich držiteľmi a porušenia takýchto práv zo strany konkurencie a na podporu regionálnych organizácií práv duševného vlastníctva zúčastňujúcich sa na presadzovaní a chránení týchto práv, a to vrátane odbornej prípravy zamestnancov.

Článok 62

Technické prekážky v obchode

Pridruženie môže zahŕňať spoluprácu pri technickej regulácii v oblasti tovaru, normalizácie, posudzovania zhody, akreditácie, dohľadu nad trhom a zabezpečenia kvality s cieľom odstrániť zbytočné technické prekážky v obchode medzi Úniou a ZKÚ a odstrániť rozdiely v týchto oblastiach.

Článok 63

Spotrebiteľská politika, ochrana zdravia spotrebiteľa a obchod

V kontexte pridruženia môže spolupráca v oblasti spotrebiteľskej politiky, ochrany zdravia spotrebiteľa a obchodu zahŕňať prípravu zákonov a iných právnych predpisov a v oblasti spotrebiteľskej politiky a ochrany zdravia spotrebiteľa s cieľom predchádzať zbytočným prekážkam v obchode.

Článok 64

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zameriava na:

a)

uľahčenie obchodu medzi Úniou a ZKÚ ako celkom a medzi ZKÚ a tretími krajinami pri súčasnom zachovaní zdravia alebo života ľudí, zvierat a rastlín v súlade s Dohodou WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „dohoda WTO o SPS“);

b)

riešenie problémov vyplývajúcich zo sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;

c)

zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia v obchode medzi Úniou a ZKÚ;

d)

presadzovanie harmonizácie opatrení s medzinárodnými normami v súlade s dohodou WTO o SPS;

e)

podporu účinnej účasti ZKÚ v organizáciách, ktoré stanovujú medzinárodné sanitárne a fytosanitárne normy;

f)

podporu konzultácií a výmeny medzi ZKÚ a európskymi ústavmi a laboratóriami;

g)

vybudovanie a zvyšovanie technickej kapacity ZKÚ na vykonávanie a monitorovanie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;

h)

presadzovanie transferu technológií v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

Článok 65

Zákaz protekcionistických opatrení

Ustanovenia kapitoly 1 a 2 sa nepoužijú ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu.

Kapitola 3

Menové a daňové otázky

Článok 66

Vyňatie daní

1.   Bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia článku 67, udeľovanie doložky najvyšších výhod poskytnutej v súlade s týmto rozhodnutím sa neuplatňuje na daňové výhody, ktoré členské štáty alebo orgány ZKÚ poskytujú alebo môžu poskytovať v budúcnosti na základe dohôd s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu alebo na základe iných daňových dojednaní alebo platných domácich daňových právnych predpisov.

2.   Nič v tomto rozhodnutí sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo prijatiu alebo vykonávaniu akéhokoľvek opatrenia zameraného na predchádzanie daňovým podvodom a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v súlade s daňovými ustanoveniami zmlúv o zabránení dvojitému zdaneniu alebo iných daňových dojednaní, alebo platných domácich daňových právnych predpisov.

3.   Nič v tomto rozhodnutí sa nevykladá tak, aby to bránilo príslušným orgánom jednotlivých krajín rozlišovať pri uplatňovaní relevantných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto pobytu, alebo pokiaľ ide o miesto, kde je investovaný ich kapitál.

Článok 67

Daňové a colné dojednania pre zmluvy financované Úniou

1.   ZKÚ uplatňujú na zmluvy financované Úniou daňové a colné dojednania, ktoré nie sú menej priaznivé ako dojednania uplatňované na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, alebo na štáty, ktorým je udelená doložka najvyšších výhod, alebo na medzinárodné rozvojové organizácie, s ktorými majú vzťahy, podľa toho, ktoré zaobchádzanie je najpriaznivejšie.

2.   S výhradou odseku 1 sa na zmluvy financované Úniou vzťahujú nasledujúce dojednania:

a)

zmluva nepodlieha kolkovým ani registračným poplatkom alebo fiškálnym poplatkom s rovnakým účinkom v oprávnenej ZKÚ, či už takéto poplatky existujú, alebo sa iba pripravujú v budúcnosti; avšak takéto zmluvy sa zaregistrujú v súlade so zákonmi platnými v ZKÚ, a preto možno účtovať poplatok zodpovedajúci poskytnutým službám;

b)

zisky a/alebo príjmy vyplývajúce z plnenia zmlúv sú zdaniteľné podľa vnútorných fiškálnych opatrení príslušných ZKÚ za predpokladu, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá takýto zisk a/alebo príjem dosiahla, má svoje stále miesto podnikania v tejto ZKÚ alebo plnenie zmluvy trvá dlhšie ako šesť mesiacov;

c)

podniky, ktoré musia dovážať zariadenia na vykonanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ak o to požiadajú, využívajú režim dočasného použitia, ako je to stanovené právnymi predpismi oprávnenej ZKÚ s ohľadom na toto zariadenie;

d)

profesionálne zariadenie potrebné na vykonávanie úloh definovaných v zákazke na poskytnutie služieb bude dočasne vpustené do oprávnenej ZKÚ bez fiškálnych, dovozných poplatkov a ciel a iných poplatkov s rovnakým účinkom tam, kde tieto clá a poplatky netvoria náhradu za poskytnuté služby;

e)

dovozy v rámci zákaziek na dodanie tovaru sa vpustia do oprávnenej ZKÚ bez ciel, dovozných ciel, daní alebo fiškálnych poplatkov s rovnakým účinkom. Zákazka na dodanie tovaru s pôvodom v dotknutých ZKÚ sa uzatvára na základe cien tovaru zo závodu, ku ktorým možno pridať také vnútorné fiškálne poplatky, ktoré môžu byť uplatniteľné na tieto dodávky v ZKÚ;

f)

palivá, mazivá a uhľovodíkové spojivá a všetky materiály používané pri plnení zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa považujú za zakúpené na miestnom trhu a podliehajú fiškálnym pravidlám podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v oprávnenej ZKÚ;

g)

tovar osobnej potreby a úžitkový tovar dovážaný na používanie inými fyzickými osobami, ako sú miestne najaté osoby zapojené do vykonávania úloh formulovaných v zákazke na poskytnutie služieb a členovia ich rodín, sú oslobodené od ciel alebo dovozného cla, daní a iných fiškálnych poplatkov s rovnakým účinkom v rámci obmedzení právnych predpisov oprávnenej ZKÚ.

3.   Akákoľvek záležitosť týkajúca sa zmluvy nezahrnutá do odsekov 1 a 2 naďalej podlieha právnym predpisom príslušnej ZKÚ.

Kapitola 4

Rozvoj obchodnej kapacity

Článok 68

Všeobecný prístup

Na zabezpečenie toho, aby ZKÚ maximálne využili výhody plynúce z ustanovení tohto rozhodnutia a aby sa mohli za najlepších možných podmienok zúčastňovať na vnútornom trhu Únie, ako aj na regionálnych, subregionálnych a medzinárodných trhoch, cieľom pridruženia je prispievať k rozvoju obchodnej kapacity ZKÚ týmto spôsobom:

a)

zvyšovaním konkurencieschopnosti ZKÚ, samostatnosti a hospodárskej pružnosti prostredníctvom diverzifikácie rozsahu obchodu s tovarom a službami ZKÚ a zvyšovaním jeho hodnoty a objemu a posilňovaním schopnosti ZKÚ prilákať súkromných investorov do rôznych odvetví hospodárskej činnosti;

b)

zlepšením spolupráce v obchode s tovarom, službách a pri zriaďovaní podnikov medzi ZKÚ a susednými krajinami.

Článok 69

Obchodný dialóg, spolupráca a rozvoj kapacít

V kontexte pridruženia môžu iniciatívy v oblasti obchodného dialógu, spolupráce a rozvoja kapacít zahŕňať:

a)

zvyšovanie kapacít ZKÚ na formuláciu a vykonávanie politík nevyhnutných pre rozvoj ich obchodu s tovarom a službami;

b)

podporu úsilia ZKÚ prijať náležité právne, regulačné a inštitucionálne rámce, ako aj potrebné správne postupy;

c)

podporu rozvoja miestneho súkromného sektora, najmä podporu MSP;

d)

uľahčovanie rozvoja v oblasti trhu a výrobkov vrátane zvyšovania kvality výrobkov;

e)

prispievanie k rozvoju ľudských zdrojov a odborných zručností relevantných pre obchod s tovarom a službami;

f)

zvyšovanie kapacity sprostredkovateľských organizácií poskytovať podnikom ZKÚ služby náležité pre ich vývoznú činnosť, ako je napríklad poskytovanie informácií o trhu;

g)

prispenie k vytvoreniu podnikateľského prostredia, ktoré napomáha investíciám.

Kapitola 5

Spolupráca v oblasti finančných služieb a daňových záležitostí

Článok 70

Spolupráca v oblasti medzinárodných finančných služieb

S cieľom presadzovať stabilitu, integritu a transparentnosť svetového finančného systému môže pridruženie zahŕňať spoluprácu v oblasti medzinárodných finančných služieb. Takáto spolupráca sa môže vzťahovať na:

a)

poskytovanie účinnej a primeranej ochrany investorom a iným spotrebiteľom finančných služieb;

b)

predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim;

c)

presadzovanie spolupráce medzi rôznymi aktérmi finančného systému vrátane regulátorov a orgánov dohľadu;

d)

zriadenie nezávislého a účinného mechanizmu pre dohľad nad finančnými službami.

Článok 71

Zosúladenie právnych predpisov v oblasti finančných služieb

Únia a ZKÚ presadzujú konvergenciu právnych predpisov s uznávanými medzinárodnými normami pre reguláciu a dohľad v oblasti finančných služieb, a to vrátane týchto noriem: Základné zásady pre efektívny bankový dohľad Bazilejského výboru, Základné zásady a metodika poisťovníctva Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poistením, Ciele a zásady regulácie cenných papierov Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely G20, Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie Rady pre finančnú stabilitu a Medzinárodné normy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní – odporúčania FATF Finančnej akčnej skupiny.

Ak je to vhodné, alebo na žiadosť dotknutej ZKÚ, môže Únia a ZKÚ vyvinúť úsilie s cieľom presadzovať väčšiu mieru zosúladenia právnych predpisov ZKÚ s právnymi predpismi Únie v oblasti finančných služieb.

Článok 72

Spolupráca medzi regulačnými a dozornými orgánmi

Únia a ZKÚ podporujú spoluprácu medzi príslušnými regulačnými a dozornými orgánmi vrátane výmeny informácií, odborných poznatkov o finančných trhoch a iných opatrení na tento účel. Osobitná pozornosť sa venuje posilňovaniu administratívnej kapacity týchto orgánov okrem iného prostredníctvom výmeny personálu a spoločných odborných výcvikov.

Článok 73

Spolupráca v daňových záležitostiach

Únia a ZKÚ presadzujú spoluprácu v daňovej oblasti s cieľom uľahčiť výber oprávnených daňových príjmov a prijať opatrenia na účinné vykonávanie zásad dobrej správy v oblasti daní, a to vrátane transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej daňovej súťaže.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁSTROJE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Kapitola 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 74

Všeobecné ciele

Únia prispieva k dosiahnutiu celkových cieľov pridruženia poskytovaním:

a)

adekvátnych finančných zdrojov a primeranej technickej pomoci v záujme posilňovania kapacity ZKÚ na formuláciu a vykonávanie strategických a regulačných rámcov;

b)

dlhodobého financovania na podporu rastu súkromného sektora.

Článok 75

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto časti sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„programovateľná pomoc“ znamená nenávratnú pomoc v rámci Európskeho rozvojového fondu vyčlenenú pre ZKÚ s cieľom financovať územné alebo regionálne stratégie a priority stanovené v programovacích dokumentoch;

b)

„programovanie“ znamená proces organizácie, rozhodovania a prideľovania predbežných finančných zdrojov, ktorým sa majú vykonávať akcie v jednej z oblastí uvedených v druhej časti tohto rozhodnutia na viacročnom základe na dosiahnutie cieľov pridruženia pre trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ;

c)

„programovací dokument“ znamená dokument, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a dojednania ZKÚ a ktorý premieta ciele a úlohy ZKÚ v oblasti ich trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa účinným a efektívnym spôsobom dali sledovať ciele pridruženia;

d)

„plány rozvoja“ uvedené v článku 83 znamenajú súvislý súbor operácií definovaných a financovaných výhradne zo strany ZKÚ v rámci ich vlastných politík a stratégií rozvoja a operácií schválených ZKÚ a členským štátom, s ktorými sú ZKÚ spojené;

e)

„prostriedky pridelené na územnom základe“ znamenajú sumu pridelenú na programovateľnú pomoc jednotlivým ZKÚ v rámci Európskeho rozvojového fondu s cieľom financovať regionálne stratégie a priority stanovené v programovacích dokumentoch;

f)

„regionálne pridelené prostriedky“ znamenajú sumu pridelenú na programovateľnú pomoc v rámci Európskeho rozvojového fondu s cieľom financovať regionálne stratégie spolupráce alebo tematické priority spoločné pre viaceré ZKÚ stanovené v programovacích dokumentoch;

g)

„rozhodnutie o financovaní“ znamená akt prijatý Komisiou, v ktorom sa uvádzajú všetky podrobné údaje o finančnom príspevku Únie a ktorým sa schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci z Európskeho rozvojového fondu.

Článok 76

Zásady finančnej spolupráce

1.   Finančná pomoc Únie vychádza zo zásady partnerstva, zodpovednosti, zosúladenia územných systémov, komplementarity a subsidiarity.

2.   Operácie financované v rámci tohto rozhodnutia sa môžu uskutočniť vo forme programovateľnej alebo neprogramovateľnej pomoci.

3.   Finančná pomoc Únie:

a)

sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na geografické, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;

b)

zabezpečuje, aby sa zdrojové toky poskytovali na predvídateľnom a pravidelnom základe;

c)

je flexibilná a prispôsobená situácii v každej ZKÚ a

d)

sa vykonáva v úplnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi, právnymi a finančnými právomocami každého z partnerov.

4.   Príslušné orgány ZKÚ zodpovedajú za uskutočňovanie operácií bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie zamerané na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia pri využívaní prostriedkov Únie.

Kapitola 2

Finančné zdroje

Článok 77

Zdroje financovania

ZKÚ sú oprávnené získať prostriedky z týchto zdrojov financovania:

a)

zdroje pridelené ZKÚ v rámci vnútornej dohody medzi členskými štátmi Únie, ktorou sa stanovuje 11. Európsky rozvojový fond (ERF);

b)

programy a nástroje Únie stanovené v rámci všeobecného rozpočtu Únie a

c)

fondy spravované EIB v rámci vlastných zdrojov EIB a zdroje vyčlenené na investičný nástroj ERF v súlade s podmienkami vnútornej dohody medzi členskými štátmi Únie, ktorou sa stanovuje 11. ERF (7) (ďalej len „vnútorná dohoda o 11. ERF“).

Kapitola 3

Osobitné ustanovenia týkajúce sa finančnej pomoci v rámci 11. ERF

Článok 78

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V rámci stratégie a priorít stanovených dotknutými ZKÚ na miestnej alebo regionálnej úrovni a bez toho, aby to malo vplyv na humanitárnu a núdzovú pomoc, sa finančná podpora môže poskytnúť týmto činnostiam pomáhajúcim dosiahnuť ciele stanovené v tomto rozhodnutí:

a)

sektorové politiky a reformy, ako aj projekty, ktoré sú s nimi spojené;

b)

inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych aspektov;

c)

technická spolupráca a

d)

dodatočná pomoc v prípade výkyvov vo výnosoch z vývozu tovaru a služieb uvedených v článku 82.

Článok 79

Humanitárna a núdzová pomoc

1.   Humanitárna a núdzová pomoc sa poskytuje ZKÚ, ktoré čelia vážnym hospodárskym a sociálnym ťažkostiam výnimočnej povahy vyplývajúcim z prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo mimoriadnych okolností s porovnateľnými účinkami. S poskytovaním humanitárnej a núdzovej pomoci sa pokračuje tak dlho, ako je potrebné na vyriešenie naliehavých problémov vznikajúcich v takých situáciách.

Humanitárna a núdzová pomoc sa poskytuje výlučne na základe potrieb a záujmov obetí katastrof.

2.   Cieľom humanitárnej a núdzovej pomoci je:

a)

zachraňovať ľudské životy, zabraňovať utrpeniu a zmierňovať ho a zachovávať ľudskú dôstojnosť v krízových situáciách a v situáciách po skončení krízy;

b)

prispievať k financovaniu a dodávke humanitárnej pomoci a priamemu prístupu k tejto pomoci zo strany určených príjemcov všetkými dostupnými logistickými prostriedkami;

c)

vykonávať krátkodobú obnovu a rekonštrukciu, aby sa obetiam umožnila minimálna socioekonomická integrácia a aby sa čo najskôr vytvorili podmienky pre opätovné pokračovanie rozvoja na základe dlhodobých cieľov;

d)

zaoberať sa potrebami vyplývajúcimi z presídlenia ľudí, ako sú utečenci, presídlené osoby a navrátilci po prírodnej katastrofe alebo katastrofe spôsobenej človekom, tak aby sa počas nevyhnutného času mohli uspokojiť všetky potreby utečencov a presídlených osôb bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a aby sa uľahčili kroky pre ich dobrovoľnú repatriáciu a opätovné začlenenie v ich krajine pôvodu, a

e)

pomôcť ZKÚ pri vytváraní krátkodobých mechanizmov predchádzania katastrofám a pripravenosti na ne, ako aj systémov predpovede a včasného varovania s cieľom zmierniť následky katastrof.

3.   Pomoc poskytovaná podľa tohto článku môže byť poskytnutá aj ZKÚ, ktoré poskytnú prístrešie utečencom alebo navrátilcom s cieľom pokryť naliehavé potreby, na ktoré sa nevzťahuje núdzová pomoc.

4.   Pomoc stanovená týmto článkom sa financuje zo všeobecného rozpočtu Únie. Okrem financovania z príslušných rozpočtových riadkov však môže byť výnimočne financovaná z pridelených prostriedkov stanovených v prílohe II.

5.   Operácie humanitárnej a núdzovej pomoci sa uskutočňujú na žiadosť postihnutých ZKÚ, Komisie, členského štátu, s ktorým je ZKÚ spojená, medzinárodných organizácií alebo miestnych alebo medzinárodných mimovládnych organizácií. Takáto pomoc sa spravuje a uskutočňuje podľa postupov, ktoré uľahčujú rýchle, pružné a účinné operácie.

Článok 80

Budovanie kapacít

1.   Finančná pomoc môže prispieť okrem iného na podporu ZKÚ pri budovaní potrebných kapacít na vymedzenie, vykonávanie a monitorovanie územných a/alebo regionálnych stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť všeobecné ciele v oblastiach spolupráce uvedených v druhej a tretej časti.

2.   Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ v rozvíjaní spoľahlivých štatistických údajov o uvedených oblastiach.

3.   Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí zlepšiť porovnateľnosť ich makroekonomických ukazovateľov.

Článok 81

Technická pomoc

1.   Na podnet Komisie možno financovať výskumné štúdie alebo opatrenia technickej pomoci s cieľom zaistiť prípravu, monitorovanie, hodnotenie a dohľad potrebný na implementáciu a celkové hodnotenie tohto rozhodnutia. Technická pomoc poskytnutá na miestnej úrovni sa vykonáva vo všetkých prípadoch v súlade s pravidlami platnými pre decentralizované finančné hospodárenie.

2.   Na podnet ZKÚ možno financovať štúdie alebo opatrenia technickej pomoci v súvislosti s implementáciou činností obsiahnutých v programovacích dokumentoch. Komisia môže rozhodnúť o financovaní takejto akcie buď z programovateľnej pomoci, alebo z prostriedkov vyčlenených na opatrenia technickej spolupráce.

Článok 82

Dodatočná pomoc v prípade výkyvov vo výnosoch z vývozu

1.   S cieľom zmierniť nepriaznivé účinky akýchkoľvek krátkodobých výkyvov vo výnosoch z vývozu, a to najmä v poľnohospodárskom, rybárskom a ťažobnom odvetví, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie rozvojových cieľov dotknutých ZKÚ, zavedie sa systém dodatočnej pomoci v rámci finančného prídelu uvedeného v prílohe II.

2.   Pomoc v prípade krátkodobých výkyvov vo výnosoch z vývozu sa zameria na ochranu makroekonomických a odvetvových reforiem a politík, ktoré sú ohrozené v dôsledku poklesu vo výnosoch a na odstránenie nepriaznivých účinkov nestability výnosov z vývozu, a to najmä poľnohospodárskych a ťažobných výrobkov.

Závislosť hospodárstiev ZKÚ od vývozu najmä v poľnohospodárskom a ťažobnom odvetví sa berie do úvahy pri rozdeľovaní zdrojov uvedených v prílohe V. V tomto kontexte sa v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe V bude zaobchádzať priaznivejšie s izolovanými ZKÚ uvedenými v prílohe I.

3.   Dodatočné zdroje sa poskytnú v súlade s osobitnými modalitami podporného mechanizmu, ako je vysvetlené v prílohe V.

4.   Únia poskytne pomoc aj trhovo založeným poistným schémam vytvoreným pre ZKÚ, ktoré sa snažia chrániť pred rizikom výkyvov vo výnosoch z vývozu.

Článok 83

Programovanie

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa programovateľná pomoc zakladá na programovacom dokumente.

2.   V programovacom dokumente sa môžu zohľadniť plány rozvoja územia alebo iné plány schválené ZKÚ a členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené.

3.   Podľa článku 10 preberajú orgány ZKÚ primárnu zodpovednosť za formuláciu stratégií, priorít a dojednaní tým, že pripravujú programovacie dokumenty v koordinácii s Komisiou a členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené.

4.   Orgány ZKÚ zodpovedajú za:

a)

stanovenie svojich priorít, na ktorých sa stratégia bude zakladať, a

b)

formuláciu návrhov na projekty a programy, ktoré sa predložia Komisii a ktoré Komisia preskúma.

Článok 84

Vypracovanie, vyhodnotenie a schválenie programovacieho dokumentu

1.   Príslušný územný povoľovací úradník, alebo v prípade regionálnych programov regionálny povoľovací úradník, vypracuje návrh programovacieho dokumentu po konzultáciách s čo najširšou škálou zainteresovaných strán a využije získané poznatky a osvedčené postupy.

2.   Každý návrh programovacieho dokumentu sa prispôsobí potrebám a konkrétnym okolnostiam každého ZKÚ. Uvedú sa v ňom hlavné odvetvia vybrané na financovanie zo strany Únie, konkrétne ciele, očakávané výsledky, ukazovatele výkonnosti, pomocou ktorých sa bude posudzovať a hodnotiť, a orientačné pridelené finančné prostriedky. Podporuje miestnu zodpovednosť za programy spolupráce.

3.   Návrh programovacieho dokumentu je predmetom výmeny názorov medzi ZKÚ a dotknutým členským štátom a Komisiou od skorých štádií programovacieho procesu s cieľom podporovať komplementárnosť a jednotnosť medzi ich príslušnými činnosťami spolupráce.

4.   Komisia vyhodnotí návrh programovacieho dokumentu s cieľom určiť, či obsahuje všetky požadované prvky a či je v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia a príslušnými politikami Únie. Komisia sa o návrhu programovacieho dokumentu radí s Európskou investičnou bankou.

5.   ZKÚ poskytuje všetky potrebné informácie vrátane výsledkov všetkých štúdií uskutočniteľnosti s cieľom čo najviac zefektívniť hodnotenie programovacieho dokumentu Komisiou.

6.   Orgány ZKÚ a Komisia sú spoločne zodpovedné za schválenie programovacieho dokumentu. Komisia schváli programovací dokument podľa postupu stanoveného v článku 86.

Článok 85

Vykonávanie

1.   Komisia prijme rozhodnutie o financovaní zodpovedajúce programovaciemu dokumentu v súlade s normami uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na 11. ERF, a v súlade s postupom stanoveným v článku 87.

2.   Komisia poskytuje prostriedky ZKÚ v rámci 11. ERF akýmkoľvek spôsobom stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na 11. ERF, a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí a vo vykonávacích opatreniach tohto rozhodnutia. Na tento účel uzatvorí dohody o financovaní s príslušnými orgánmi ZKÚ.

3.   Orgány ZKÚ zodpovedajú za:

a)

pripravovanie, prerokovanie a uzatváranie zmlúv;

b)

implementáciu a riadenie projektov a programov a

c)

pokračovanie na projektoch a programoch a zabezpečenie ich udržateľnosti.

4.   Príslušné orgány ZKÚ a Komisia sú spoločne zodpovedné za:

a)

zabezpečenie rovnosti podmienok pre účasť na výzvach na predkladanie ponúk a na zadávanie zákaziek;

b)

monitorovanie a vyhodnotenie účinkov a výsledkov projektov a programov a

c)

zabezpečenie riadneho, včasného a účinného uskutočňovania projektov a programov.

5.   S cieľom uľahčiť výmenu názorov sa najmenej raz za rok konajú technické stretnutia medzi územnými povoľovacími úradníkmi, dotknutými členskými štátmi a zástupcami Komisie zapojenými do plánovania, a to najmä prostredníctvom využívania moderných technológií alebo podľa možnosti ako súčasť dialógu v rámci fóra ZKÚ – EÚ.

6.   Akcie financované v rámci 11. ERF sa môžu vykonávať súbežným alebo spoločným spolufinancovaním v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na 11. ERF.

Článok 86

Územní a regionálni povoľovací úradníci

1.   Vláda každej ZKÚ vymenuje územného povoľovacieho úradníka, ktorý ju zastupuje pri všetkých činnostiach financovaných zo zdrojov 11. ERF spravovaných Komisiou a Európskou investičnou bankou. Územný povoľovací úradník vymenuje jedného alebo viacerých zástupcov územného povoľovacieho úradníka, ktorí ho nahradia v prípade, že nemôže vykonávať svoje povinnosti, a o tomto vymenovaní informuje Komisiu. Ak sú splnené podmienky týkajúce sa inštitucionálnej kapacity a riadneho finančného hospodárenia, územný povoľovací úradník môže delegovať svoje funkcie súvisiace s vykonávaním príslušných programov a projektov na orgán zodpovedný v rámci príslušného orgánu ZKÚ. Územný povoľovací úradník vopred informuje Komisiu o každom takomto delegovaní.

Keď Komisia zistí problémy vo vykonávaní postupov týkajúcich sa hospodárenia so zdrojmi z 11. ERF, v spolupráci s územným povoľovacím úradníkom nadviaže všetky kontakty potrebné na nápravu situácie a prijme prípadné vhodné opatrenia. Územný povoľovací úradník preberá finančnú zodpovednosť iba za výkonné úlohy, ktoré mu boli zverené.

V prípade, že sa so zdrojmi z 11. ERF hospodári nepriamo, a v závislosti od prípadných ďalších právomocí, ktoré môže udeliť Komisia, územný povoľovací úradník:

a)

je zodpovedný za koordináciu, plánovanie, pravidelné monitorovanie a preskúmanie vykonávania spolupráce a za koordináciu s darcami;

b)

v úzkej spolupráci s Komisiou je zodpovedný za vypracovanie, predloženie a hodnotenie programov a projektov.

2.   V prípade, že sa so zdrojmi z 11. ERF hospodári nepriamo, a v závislosti od prípadných ďalších právomocí, ktoré môže udeliť Komisia, príslušný územný povoľovací úradník pôsobí ako verejný obstarávateľ pre programy vykonávané prostredníctvom tendrov alebo výzev na predkladanie návrhov, pod kontrolou ex-ante Komisie.

3.   Územný povoľovací úradník počas výkonu činností a vzhľadom na povinnosť informovať Komisiu rozhoduje:

a)

o technických úpravách a modifikáciách programov a projektov, pokiaľ tieto neovplyvňujú prijaté technické riešenie a zostávajú v medziach rezervy na úpravy stanovené v dohode o financovaní;

b)

o zmenách miesta programov a projektov s viacerými jednotkami v prípadoch, keď je to odôvodnené technickými, hospodárskymi alebo sociálnymi dôvodmi;

c)

o uložení alebo odpustení pokút z omeškania;

d)

o aktoch vyplatenia ručiteľov;

e)

o uzatváraní subdodávateľských zmlúv;

f)

o záverečnom preberacom konaní za predpokladu, že Komisia schválila príslušnú zápisnicu, a v prípade potreby je prítomný pri záverečnom preberacom konaní, najmä v prípadoch, keď rozsah výhrad zaznamenaných v predbežnom preberacom konaní si vyžaduje značnú dodatočnú prácu, a o najímaní konzultantov a iných odborníkov v oblasti technickej pomoci.

4.   V prípade regionálnych programov orgány zúčastnených ZKÚ vymenujú spomedzi aktérov spolupráce uvedených v článku 11 regionálneho povoľovacieho úradníka. Povinnosti regionálneho povoľovacieho úradníka zodpovedajú mutatis mutandis povinnostiam územného povoľovacieho úradníka.

Článok 87

Výbor ERF – ZKÚ

1.   Komisii v prípade potreby pomáha výbor zriadený v rámci vnútornej dohody o 11. ERF.

2.   Pri uplatňovaní právomocí, ktoré sa mu udelia týmto rozhodnutím, sa výbor označuje ako „výbor ERF – ZKÚ“. Na výbor ERF – ZKÚ sa uplatňujú postupy výboru stanovené vo vnútornej dohode o 11. ERF a vo vykonávacom nariadení vzťahujúcom sa na 11. ERF. Do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa uplatňujú postupy stanovené v nariadení Rady (ES) č. 617/2007 (8).

3.   Výbor zameriava svoju prácu na podstatné otázky spolupráce na úrovni ZKÚ a na regionálnej úrovni. V záujme súdržnosti, koordinácie a komplementarity monitoruje vykonávanie programovacích dokumentov.

4.   Výbor vyjadruje svoje stanovisko k:

a)

návrhu programovacích dokumentov a akýmkoľvek dodatkom k nim a

b)

rozhodnutiam o financovaní týkajúcich sa vykonávania tejto časti rozhodnutia.

Článok 88

Úloha delegácií Únie

1.   Ak je Únia zastúpená delegáciou pod vedením vedúceho delegácie, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na 11. ERF, týkajúce sa poverených povoľujúcich úradníkov a účtovníkov.

2.   Územný a/alebo regionálny povoľovací úradník spolupracuje a pôsobí v úzkom spojení s vedúcim delegácie, ktorý je hlavnou kontaktnou osobou pre rôznych aktérov spolupráce v príslušnej ZKÚ.

Článok 89

Pravidlá pre ZKÚ o štátnej príslušnosti a pôvode na účely verejného obstarávania, udeľovania grantov a ostatných postupov zadávania zákaziek

1.   Všeobecné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti:

a)

Účasť na zadávaní verejných zákaziek, grantov a ostatných postupov zadávania zákaziek na akcie financované na základe tohto rozhodnutia v prospech tretích strán je otvorená pre všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi oprávnenej krajiny alebo územia, a pre všetky právnické osoby, ktoré majú skutočné sídlo v oprávnenej krajine alebo na oprávnenom území, ako sú vymedzené v odseku 2, ako aj pre medzinárodné organizácie.

b)

V prípade akcií spolufinancovaných s partnerom alebo iným darcom alebo opatrení vykonávaných členským štátom prostredníctvom zdieľaného hospodárenia alebo prostredníctvom trustového fondu zriadeného Komisiou, krajiny, ktoré sú oprávnené podľa pravidiel tohto partnera, iného darcu alebo členského štátu alebo určené v akte, ktorým sa zriaďuje trustový fond, sú tiež oprávnené.

V prípade akcií vykonávaných prostredníctvom poverených subjektov, ako sú napríklad členské štáty alebo ich agentúry, alebo Európska investičná banka, alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií alebo ich agentúr sú rovnako oprávnené fyzické a právnické osoby podľa pravidiel daného povereného orgánu, tak ako sa to uvádza v dohodách uzatvorených so spolufinancujúcim alebo vykonávajúcim orgánom.

c)

V prípade akcií financovaných podľa tohto rozhodnutia a okrem toho z ďalšieho nástroja v oblasti vonkajšej činnosti vrátane Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (9), naposledy zmenenej v Ouagadougou 22. júna 2010 (10), sa na účely uvedených opatrení za oprávnené považujú aj krajiny, ktoré sú uvedené v ktoromkoľvek z týchto nástrojov.

V prípade akcií globálnej, regionálnej alebo cezhraničnej povahy financovaných na základe tohto rozhodnutia sa fyzické a právnické osoby z krajín, území a regiónov, na ktoré sa takáto akcia vzťahuje, môžu zúčastňovať na postupoch, ktorými sa takéto akcie vykonávajú.

d)

Všetky dodávky zakúpené na základe zmluvy o verejnom obstarávaní alebo dohody o grante, financované podľa tohto rozhodnutia, pochádzajú z oprávnenej krajiny alebo z oprávneného územia. Môžu však pochádzať z ktorejkoľvek inej krajiny alebo územia v prípade, že množstvo kupovaného tovaru je pod prahovou hodnotou na použitie súťažného rokovacieho konania. Na účely tohto článku je výraz „pôvod“ vymedzený v článkoch 23 a 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (11) a v príslušných právnych predpisoch Únie upravujúcich nepreferenčný pôvod.

e)

Pravidlá uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré sú zamestnané oprávnenými dodávateľmi, prípadne subdodávateľmi, alebo ktoré majú s nimi zákonne uzavreté iné zmluvy a nepredstavujú pre ne obmedzenia týkajúce sa štátnej príslušnosti.

f)

Oprávnenosť, ako je vymedzená v tomto článku, sa môže obmedziť, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, lokalizáciu alebo povahu žiadateľov, keď si to vyžaduje povaha a ciele akcie a keď je to nevyhnutné na účely jeho efektívneho vykonávania.

g)

Fyzické a právnické osoby, ktorým boli udelené zákazky, dodržiavajú príslušné právne predpisy v oblasti životného prostredia vrátane mnohostranných dohôd o životnom prostredí, ako aj medzinárodne dohodnuté základné pracovné normy.

2.   O financovanie na základe tohto rozhodnutia sa môžu uchádzať uchádzači, žiadatelia a záujemcovia z týchto krajín a území:

a)

z členských štátov, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín uznaných Úniou a z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru;

b)

zo ZKÚ;

c)

z rozvojových krajín a území, ktoré sú uvedené v zozname príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci Výboru pre rozvojovú pomoc OECD a ktoré nie sú členmi skupiny G-20;

d)

z krajín, ktorým Komisia umožnila recipročný prístup k vonkajšej pomoci. Recipročný prístup sa môže povoliť na obmedzené obdobie v trvaní aspoň jedného roka, vždy keď krajina zabezpečí oprávnenosť za rovnakých podmienok pre subjekty z Únie a zo ZKÚ;

e)

z členských štátov OECD v prípade zmlúv vykonávaných v niektorej z najmenej rozvinutých krajín;

f)

ak sa to vopred oznámi v dokumentoch pre príslušné konanie:

i)

z krajín, ktoré majú tradičné hospodárske, obchodné alebo geografické väzby so susednou krajinou prijímajúcou pomoc;

ii)

zo všetkých krajín, a to v naliehavých prípadoch alebo v prípade nedostupnosti výrobkov a služieb na trhoch oprávnených krajín.

3.   Komisia môže považovať za oprávnených aj uchádzačov, žiadateľov a záujemcov z neoprávnených krajín alebo za oprávnený aj tovar neoprávneného pôvodu v riadne odôvodnených prípadoch, ak by na základe pravidiel oprávnenosti bola realizácia projektu, programu alebo akcie nemožná alebo nadmerne zložitá.

4.   V prípade akcií vykonávaných v rámci zdieľaného hospodárenia má príslušný členský štát, na ktorý Komisia delegovala úlohy spojené s vykonávaním činnosti, právo v mene Komisie povoliť účasť uchádzačov, žiadateľov a záujemcov z iných krajín a povoliť tovar z iných krajín v zmysle odseku 2 písm. f) a akceptovať ako oprávnených uchádzačov, žiadateľov a záujemcov z neoprávnených krajín v zmysle odseku 3 alebo ako oprávnený tovar neoprávneného pôvodu v zmysle odseku 1 písm. d).

Článok 90

Ochrana finančných záujmov Únie a finančné kontroly

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto rozhodnutia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

2.   Komisia a Dvor audítorov (EDA) majú právomoc vykonávať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v hospodárskych subjektoch, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante, alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý a druhý pododsek, platí, že dohody s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy, ktoré budú výsledkom vykonávania tohto rozhodnutia, musia Komisii, EDA a úradu OLAF výslovne udeľovať právo na vykonávanie takýchto auditov, kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na príslušný ERF.

3.   Základnú zodpovednosť za finančný dohľad nad finančnými prostriedkami Únie nesú ZKÚ. Toto sa uskutočňuje podľa potreby v koordinácii s členským štátom, s ktorým je ZKÚ spojená, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.   Komisia zodpovedá za:

a)

zabezpečenie toho, aby existovali riadiace a kontrolné systémy a aby v príslušných ZKÚ riadne fungovali na zaistenie toho, že finančné prostriedky Únie sa použijú správne a účinne, a

b)

v prípade nezrovnalostí zasielanie odporúčaní alebo žiadostí o nápravné opatrenia na nápravu týchto nezrovnalostí a nápravu akýchkoľvek nedostatkov zistených v riadení.

5.   Komisia, ZKÚ a podľa potreby i členský štát, s ktorým je ZKÚ spojená, spolupracujú na základe administratívnych dojednaní na každoročných alebo polročných stretnutiach s cieľom koordinovať plány, metodiky a vykonávanie kontrol.

6.   Pokiaľ ide o finančné opravy:

a)

dotknuté ZKÚ sú zodpovedné v prvom rade za zistenie a nápravu finančných nezrovnalostí;

b)

v prípade nedostatkov spôsobených príslušnými ZKÚ však Komisia zasiahne, ak sa ZKÚ nepodarí napraviť situáciu a pokusy o urovnanie sú neúspešné, s cieľom znížiť alebo odobrať zostatok celkového prídelu finančných prostriedkov zodpovedajúcemu rozhodnutiu o financovaní programovacieho dokumentu.

Článok 91

Monitorovanie, hodnotenie, proces preskúmania a podávanie správ

1.   Finančná spolupráca musí byť dostatočne flexibilná, aby sa zabezpečilo, že činnosti sú stále v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia a zohľadňujú akékoľvek zmeny, ktoré v hospodárskej situácii nastali, ako aj priority a ciele príslušných ZKÚ, najmä prostredníctvom ad hoc preskúmania programovacieho dokumentu.

2.   Preskúmanie môže začať Komisia alebo sa môže začať na žiadosť dotknutej ZKÚ a po udelení súhlasu Komisie.

3.   Komisia preskúma pokrok dosiahnutý vo vykonávaní finančnej pomoci poskytnutej ZKÚ v rámci 11. ERF a počnúc rokom 2015 predloží Rade každý rok správu o vykonávaní a výsledkoch a pokiaľ možno aj o hlavných účinkoch a vplyvoch finančnej pomoci Únie. Správa sa zašle aj Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.   Správa uvedená v odseku 3 obsahuje informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka o financovaných opatreniach, výsledkoch monitorovania a hodnotenia, účasti príslušných partnerov a o plnení záväzkov z 11. ERF a o platobných rozpočtových prostriedkoch. V správe sa zhodnotia výsledky pomoci použitím, pokiaľ je to možné, osobitných a merateľných ukazovateľov. Uvádzajú sa v nej hlavné získané poznatky a následné opatrenia nadväzujúce na odporúčania z hodnotení z predchádzajúcich rokov.

Kapitola 4

Zásady oprávnenosti

Článok 92

Oprávnenosť na poskytnutie územného financovania

1.   Verejné orgány ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.

2.   S prihliadnutím na dohodu orgánov príslušných ZKÚ sú na získanie finančnej podpory stanovenej v tomto rozhodnutí oprávnené aj tieto subjekty alebo orgány:

a)

miestne, národné a/alebo regionálne verejné alebo poloverejné výkonné orgány, oddelenia alebo miestne orgány ZKÚ, a najmä ich finančné inštitúcie a rozvojové banky;

b)

spoločnosti a podniky zo ZKÚ a z regionálnych zoskupení;

c)

spoločnosti a podniky členského štátu s cieľom umožniť im okrem ich vlastného príspevku realizovať užitočné projekty na území ZKÚ;

d)

finanční sprostredkovatelia ZKÚ alebo Únie podporujúci a financujúci súkromné investície v ZKÚ a

e)

aktéri decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im realizovať hospodárske, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12.

Článok 93

Oprávnenosť na poskytnutie regionálneho financovania

1.   Regionálne prideľovanie finančných prostriedkov sa použije na operácie, ktoré zahŕňajú a z ktorých majú osoh:

a)

dve alebo viaceré ZKÚ bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú;

b)

jedna alebo viaceré ZKÚ a jeden alebo viaceré najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ;

c)

jedna alebo viaceré ZKÚ a jeden alebo viaceré susediace štáty AKT a/alebo štáty, ktoré nie sú štátmi AKT;

d)

jedna alebo viaceré ZKÚ a jeden alebo viaceré najvzdialenejšie regióny a jeden alebo viaceré susediace štáty AKT a/alebo štáty, ktoré nie sú štátmi AKT;

e)

dva alebo viac regionálnych orgánov, ktorých sú ZKÚ členmi;

f)

jedna alebo viaceré ZKÚ a regionálne orgány, ktorých členmi sú ZKÚ, štáty AKT alebo jeden alebo viaceré najvzdialenejšie regióny;

g)

ZKÚ a Únia ako celok alebo

h)

jeden alebo viacero subjektov, orgánov alebo iných útvarov najmenej z jednej ZKÚ, ktoré sú členmi EZÚS v súlade s článkom 8, jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov a jeden alebo viacero susedných štátov AKT a/alebo susedných štátov AKT, ktoré nepatria do skupiny AKT.

2.   Financovanie na umožnenie účasti štátov AKT, najvzdialenejších regiónov a iných krajín sa poskytuje dodatočne k finančným prostriedkom prideleným ZKÚ v rámci tohto rozhodnutia.

3.   Účasť štátov AKT, najvzdialenejších regiónov a iných krajín na programoch zriadených v zmysle tohto rozhodnutia sa predpokladá len v tom rozsahu, že:

a)

ťažisko projektov a programov financovaných v rámci viacročného finančného rámca spolupráce zostane v ZKÚ;

b)

rovnocenné ustanovenia existujú v rámci finančných nástrojov Únie a

c)

dodržiava sa zásada proporcionality.

4.   Vhodné opatrenia umožnia kombinovať úvery z ERF a zo všeobecného rozpočtu Únie na financovanie projektov spolupráce medzi ZKÚ, štátmi AKT, najvzdialenejšími regiónmi, ako aj inými krajinami, a to najmä zjednodušené mechanizmy na spoločné riadenie takýchto projektov.

Článok 94

Oprávnenosť na účasť na programoch Únie

1.   Fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 50 a prípadne aj príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie v ZKÚ sú oprávnené zúčastniť sa na programoch Únie a získať financovanie z Únie pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania, ktoré platia pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.

2.   ZKÚ sú takisto oprávnené získať podporu v rámci programov Únie pre spoluprácu s inými krajinami, a to predovšetkým s rozvojovými krajinami pod podmienkou, že budú zachované pravidlá, ciele a prípadné dojednania týchto programov.

3.   Komisia podáva správu výboru ERF – ZKÚ o účasti ZKÚ na programoch Únie na základe informácií uvedených vo výročnej správe o vykonávaní, ktorú predložili ZKÚ, ako aj na základe iných dostupných informácií.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 95

Delegovanie právomocí Komisii

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia dodatky prílohy VI s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny v colných predpisoch v súlade s postupom stanoveným v článku 96.

Článok 96

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 95 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 95 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedených právomocí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 95 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 97

Zmena postavenia

Rada konajúca v súlade podľa článku 203 ZFEÚ rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách tohto rozhodnutia, ak:

a)

niektorá ZKÚ získa nezávislosť;

b)

niektorá ZKÚ opustí pridruženie;

c)

niektorá ZKÚ nadobudne postavenie najvzdialenejšieho regiónu;

d)

niektorý najvzdialenejší región nadobudne postavenie ZKÚ.

Článok 98

Zrušenie

Rozhodnutie Rady 2001/822/ES sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 99

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Príloha VI sa uplatňuje, ako je stanovené v článku 65 tejto prílohy.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Radu

predseda

D. PAVALKIS


(1)  Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria) (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

(7)  Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 617/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní 10. Európskeho rozvojového fondu v rámci Dohody o partnerstve medzi AKT – ES (Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2007, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(11)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

ZOZNAM IZOLOVANÝCH ZKÚ

Falklandské ostrovy

Svätá Helena, ostrov Ascension, Tristan da Cunha

St Pierre a Miquelon.


PRÍLOHA II

FINANČNÁ POMOC ÚNIE: 11. ERF

Článok 1

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé nástroje

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 364,5 milióna EUR v rámci 11. ERF stanovená vnútornou dohodou o 11. ERF rozdelí takto:

a)

suma 351 miliónov EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja, humanitárnu pomoc, núdzovú pomoc, pomoc utečencom a doplnkovú podporu pri výkyvoch výnosov z vývozu a takisto aj na podporu regionálnej spolupráce a integrácie;

b)

suma 5 miliónov EUR na financovanie úrokových dotácií a technickej pomoci v súvislosti s investičným nástrojom pre ZKÚ uvedeným v prílohe IV;

c)

suma 8,5 milióna EUR na analýzy a opatrenia technickej pomoci v súlade s článkom 80 tohto rozhodnutia a na celkové hodnotenie tohto rozhodnutia, ktoré sa uskutoční najneskôr štyri roky pred skončením jeho platnosti.

2.   Finančné prostriedky 11. ERF nemôžu byť viazané po 31. decembri 2020, pokiaľ Rada nerozhodne jednomyseľne inak na návrh Komisie.

3.   Ak by sa prostriedky stanovené v odseku 1 vyčerpali pred ukončením platnosti tohto rozhodnutia, Rada prijme príslušné opatrenia.

Článok 2

Správa zdrojov

EIB spravuje pôžičky z vlastných zdrojov uvedené v prílohe III, ako aj operácie financované v rámci investičného nástroja pre ZKÚ uvedeného v prílohe IV. Všetky ďalšie finančné zdroje v súlade s týmto rozhodnutím spravuje Komisia.

Článok 3

Rozdelenie medzi ZKÚ

Suma 351 miliónov EUR uvedená v článku 1 ods. 1 písm. a) tejto prílohy sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií:

1.

Suma A vo výške 229,5 milióna EUR sa rozdelí medzi ZKÚ okrem Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente. Tam, kde je to vhodné, programovací dokument by mal venovať osobitnú pozornosť akciám zameraným na posilňovanie správy vecí verejných a inštitucionálnych kapacít ZKÚ, ktoré sú príjemcami pomoci, a prípadne pravdepodobný harmonogram predpokladaných akcií.

Pri rozdelení sumy A sa zohľadní počet obyvateľov, výška hrubého domáceho produktu (HDP), výška minulých pridelených rozpočtových prostriedkov z ERF a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ, tak ako je uvedené v článku 9 tohto rozhodnutia. Pri každom pridelení prostriedkov musí byť možné ich efektívne využiť. O pridelení prostriedkov by sa malo rozhodnúť v súlade so zásadou subsidiarity.

2.

Suma 100 miliónov EUR sa rozdelí na podporu regionálnej spolupráce a integrácie v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka priorít a oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, a v konzultácii podľa nástrojov partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14 tohto rozhodnutia. Prostriedky sa rozdelia v koordinácii s ďalšími finančnými nástrojmi Únie a v spolupráci medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ.

3.

Nepridelená rezerva B vo výške 21,5 milióna EUR sa vyčlení na:

a)

financovanie humanitárnej a núdzovej pomoci pre ZKÚ a v prípade potreby aj doplnkovej podpory pri výkyvoch výnosov z vývozu v súlade s prílohou IV;

b)

poskytnutie ďalších prostriedkov v závislosti od vývoja potrieb a výkonnosti ZKÚ uvedených v odseku 1.

Výkonnosť sa hodnotí objektívne a transparentne, pričom sa do úvahy berie okrem iného využitie pridelených zdrojov, faktická realizácia prebiehajúcich operácií a opatrenia prijaté na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

4.

Komisia môže na základe strednodobého preskúmania rozhodnúť o spôsobe rozdelenia nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku. Postupy tohto preskúmania a rozhodnutia o akomkoľvek novom rozdelení sa prijmú v súlade s článkom 87 tohto rozhodnutia.


PRÍLOHA III

FINANČNÁ POMOC ÚNIE: PÔŽIČKY Z VLASTNÝCH ZDROJOV EIB

Článok 1

Suma

EIB poskytuje sumu do 100 miliónov EUR na financovanie z vlastných zdrojov v súlade s jej vlastnými pravidlami a postupmi a podmienkami uvedenými v jej stanovách a v tejto prílohe.

Článok 2

EIB

1.   EIB:

a)

prispieva prostredníctvom zdrojov, ktoré spravuje, k hospodárskemu a priemyselnému rozvoju ZKÚ na územnom a regionálnom základe a na tento účel financuje ako prioritu výnosné projekty alebo ďalšie investície zamerané na podporu súkromného sektora vo všetkých hospodárskych odvetviach;

b)

nadväzuje vzťahy úzkej spolupráce s národnými a regionálnymi rozvojovými bankami a s bankovými a finančnými inštitúciami ZKÚ a Únie;

c)

po porade s príslušnou ZKÚ upravuje dojednania a postupy pri realizácii spolupráce v rozvojových financiách podľa ustanovení tohto rozhodnutia, aby sa, ak je to potrebné, zohľadnil charakter projektov a aby sa konalo v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia v rámci postupov určených v jej stanovách.

2.   Financovanie z vlastných zdrojov EIB sa poskytuje v súlade s týmito podmienkami:

a)

referenčná sadzba úrokovej miery je sadzba používaná EIB na pôžičku s rovnakými podmienkami, pokiaľ ide o menu, obdobie splatnosti a záruky v deň podpisu zmluvy alebo ku dňu vyplatenia;

b)

avšak:

i)

projekty verejného sektora sú v zásade spôsobilé pre bonifikáciu úrokov vo výške 3 %;

ii)

pre projekty súkromného sektora, ktoré vyžadujú reštrukturalizačné činnosti v rámci privatizácie, alebo pre projekty so značnými a jasne preukázateľnými sociálnymi alebo environmentálnymi výhodami, môžu byť pôžičky rozšírené o bonifikáciu úrokov, ktorej výška a forma sa určí vzhľadom na špecifiká projektu. Bonifikácia úrokov však nesmie byť vyššia ako 3 %;

iii)

konečná úroková sadzba nemá byť v žiadnom prípade nižšia ako 50 % referenčnej sadzby;

c)

suma bonifikácie úrokov vypočítaná podľa jej hodnoty v čase vyplatenia pôžičky sa zaúčtuje na pridelené rozpočtové prostriedky úrokovej dotácie uvedenej v článku 2 ods. 11 prílohy IV a vypláca sa priamo EIB. Úrokové dotácie môžu byť kapitalizované alebo využité vo forme grantov na podporu technickej pomoci súvisiacej s projektmi, a to najmä v prospech finančných inštitúcií v ZKÚ;

d)

obdobie splácania pôžičiek, ktoré poskytla EIB z vlastných zdrojov, sa určuje na základe hospodárskych a finančných charakteristík projektu, ale nesmie presahovať 25 rokov. Tieto pôžičky obvykle zahŕňajú lehotu odkladu splatnosti pevne stanovenú podľa doby výstavby projektu.

3.   V prípade investícií, ktoré financuje EIB z vlastných zdrojov v podnikoch verejného sektora, sa môžu od príslušnej ZKÚ požadovať určité záruky alebo záväzky súvisiace s projektom.

Článok 3

Podmienky na prevod cudzej meny

1.   Príslušné ZKÚ v súvislosti s operáciami podľa tohto rozhodnutia, ku ktorým poskytli svoj písomný súhlas:

a)

poskytnú oslobodenie od všetkých štátnych alebo miestnych daní, fiškálnych poplatkov z úroku, provízie a amortizácie pôžičiek splatných v súlade s právom alebo zákonmi príslušnej ZKÚ;

b)

poskytnú príjemcom menu potrebnú na zaplatenie úroku, provízie a amortizácie pôžičiek splatných podľa podmienok zmlúv o financovaní udelených na realizáciu projektov na ich územiach;

c)

poskytnú EIB k dispozícii cudziu menu potrebnú na prevod všetkých súm, ktoré od banky prijali v národnej mene pri výmennom kurze platnom medzi eurom alebo inými menami prevodu a národnou menou v deň prevodu. Patria sem všetky formy odmeny, ako napríklad úroky, dividendy, provízie a poplatky, ako aj amortizácia pôžičiek a výnosy z predaja akcií, splatné podľa podmienok zmlúv o financovaní udelených na realizáciu projektov na ich územiach.

2.   Na účely tohto článku „príslušné ZKÚ“ znamenajú ZKÚ, ktoré majú prospech z týchto operácií.


PRÍLOHA IV

FINANČNÁ POMOC ÚNIE: INVESTIČNÝ NÁSTROJ EIB

Článok 1

Cieľ

Zachováva sa investičný nástroj pre ZKÚ (ďalej len „nástroj“) zriadený na základe rozhodnutia 2001/822/ES z prostriedkov ERF na podporu komerčne perspektívnych podnikov.

Podmienky financovania, pokiaľ ide o operácie nástroja a pôžičky z vlastných zdrojov EIB, musia byť v súlade s ustanoveniami vnútornej dohody o 11. ERF, prílohy III a tejto prílohy.

Tieto zdroje sa môžu prevádzať na oprávnené podniky buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom oprávnených investičných fondov a/alebo finančných sprostredkovateľov.

Článok 2

Zdroje nástroja

1.   Zdroje nástroja sa okrem iného môžu použiť na:

a)

poskytovanie rizikového kapitálu vo forme:

i)

majetkovej účasti v podnikoch ZKÚ so sídlom v ZKÚ alebo mimo ZKÚ vrátane finančných inštitúcií;

ii)

kvázikapitálovej pomoci podnikom v ZKÚ vrátane finančných inštitúcií;

iii)

záruk a iných foriem úverovej podpory, ktoré môžu byť použité na krytie politických rizík a ostatných investičných rizík, zahraničným a domácim investorom alebo veriteľom;

b)

poskytovanie bežných pôžičiek.

2.   Majetková účasť má obvykle formu získania nekontrolného minoritného podielu a odmeňuje sa na základe výsledkov príslušného projektu.

3.   Kvázikapitálová pomoc môže spočívať v preddavkoch pre akcionárov, konvertibilných dlhopisoch, podmienených pôžičkách, podriadených pôžičkách a pôžičkách s účasťou na zisku alebo v akejkoľvek inej podobnej forme pomoci. Takáto pomoc môže predovšetkým spočívať:

a)

v podmienených pôžičkách, ktorých splácanie a/alebo trvanie závisí od splnenia určitých podmienok, pokiaľ ide o výsledky projektu; v osobitnom prípade podmienených pôžičiek na predinvestičné analýzy alebo inú technickú pomoc súvisiacu s projektom možno upustiť od ich vyplácania, ak sa investícia neuskutoční;

b)

v pôžičkách s účasťou na zisku, ktorých splácanie a/alebo trvanie závisí od finančnej návratnosti projektu;

c)

v podriadených pôžičkách, ktoré sa splácajú až po uspokojení ostatných pohľadávok.

4.   Odmena za každú operáciu sa určí pri poskytnutí pôžičky.

5.   Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 4:

a)

v prípade podmienených pôžičiek alebo pôžičiek s účasťou na zisku odmena obvykle zahŕňa pevnú úrokovú sadzbu vo výške do 3 %, a variabilnú zložku viazanú na výsledky projektu;

b)

v prípade podriadených pôžičiek je úroková sadzba viazaná na trh.

6.   Pri stanovovaní odmien za záruky sa zohľadnia kryté riziká a špecifiká danej operácie.

7.   Úroková sadzba pre bežné pôžičky zahŕňa referenčnú sadzbu používanú EIB pre porovnateľné pôžičky s rovnakými podmienkami, pokiaľ ide o obdobie odkladu a obdobie splácania, a prirážku stanovenú EIB.

8.   Bežné pôžičky môžu byť poskytnuté za zvýhodnených podmienok v týchto prípadoch:

a)

na projekty v oblasti infraštruktúry v najmenej rozvinutých ZKÚ a v ZKÚ postihnutých konfliktom alebo prírodnou katastrofou, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj súkromného sektora. V takých prípadoch sa úroková sadzba pôžičky zníži o 3 %;

b)

na projekty zahŕňajúce reštrukturalizačné operácie v rámci privatizácie alebo na projekty so značnými a jasne preukázateľnými sociálnymi alebo environmentálnymi výhodami. V takýchto prípadoch je možné pôžičku poskytnúť s bonifikáciou úrokov, ktorej výška a forma sa určí vzhľadom na konkrétne charakteristiky projektu. Bonifikácia úrokov však nesmie byť vyššia ako 3 %.

9.   Konečná úroková sadzba pôžičiek podľa písmena a) alebo b) odseku 8 však nikdy nesmie byť nižšia ako 50 % referenčnej sadzby.

10.   Prostriedky na tieto zvýhodnenia sa poskytnú z nástroja a neprekročia celkovú dotáciu na investičné financovanie z nástroja a z vlastných zdrojov EIB.

11.   Úrokové dotácie môžu byť kapitalizované alebo sa môžu použiť vo forme grantov na podporu technickej pomoci súvisiacej s projektom, a to najmä pre finančné inštitúcie v ZKÚ.

Článok 3

Operácie nástroja

1.   Nástroj pôsobí vo všetkých hospodárskych odvetviach a podporuje investície súkromných subjektov a subjektov verejného sektora prevádzkovaných na komerčnej báze vrátane hospodárskej a technologickej infraštruktúry vytvárajúcej príjmy, ktorá má pre súkromný sektor zásadný význam. Nástroj:

a)

je spravovaný ako revolvingový fond a jeho cieľom je dosiahnuť finančnú udržateľnosť. Jeho operácie sa realizujú za trhových podmienok a nesmú narúšať miestne trhy a vytláčať súkromné zdroje financovania;

b)

podporuje finančný sektor ZKÚ a pôsobí ako katalyzátor, a to tým, že stimuluje mobilizáciu dlhodobých miestnych zdrojov a do projektov v ZKÚ priťahuje súkromných zahraničných investorov a veriteľov;

c)

znáša čiastočné riziko spojené s projektmi, ktoré financuje, pričom jeho finančná udržateľnosť je zaručená celým portfóliom, nie jednotlivými operáciami;

d)

usiluje sa poskytovať prostriedky prostredníctvom inštitúcií a programov ZKÚ, ktoré podporujú rozvoj malých a stredných podnikov (MSP).

2.   EIB sa uhradia náklady vzniknuté v súvislosti so spravovaním nástroja. Kompenzácia EIB bude obsahovať pevnú zložku vo výške 0,5 % ročne z počiatočných prostriedkov nástroja a variabilnú zložku v sume až do výšky 1,5 % ročne z portfólia nástroja, ktoré je investované do projektov v ZKÚ. Kompenzácia sa financuje z nástroja.

3.   Po uplynutí doby platnosti tohto rozhodnutia, pokiaľ Rada nerozhodne v tejto veci inak, budú kumulatívne čisté spätné toky nástroja prenesené do nasledujúceho finančného nástroja pre ZKÚ.

Článok 4

Podmienky v súvislosti s rizikom vyplývajúcim z výmenných kurzov

V záujme minimalizácie účinkov výkyvov výmenných kurzov sa problémy rizika vyplývajúceho z výmenných kurzov riešia takto:

a)

v prípade majetkovej účasti v záujme posilnenia vlastných zdrojov podniku znáša riziko vyplývajúce z výmenných kurzov spravidla nástroj;

b)

v prípade financovania rizikovým kapitálom pre MSP sa riziko vyplývajúce z výmenných kurzov spravidla delí medzi Úniu na jednej strane a ostatné zainteresované strany na strane druhej. Všeobecne platí, že toto riziko sa znáša rovnakým dielom;

c)

ak je to prakticky možné a primerané, usiluje sa nástroj predovšetkým v krajinách vyznačujúcich sa makroekonomickou a finančnou stabilitou poskytovať pôžičky v miestnych menách ZKÚ, čím de facto preberá riziko vyplývajúce z výmenných kurzov.

Článok 5

Finančné kontroly

1.   Operácie investičného nástroja podliehajú postupu kontroly a udelenia absolutória, ktorý stanovujú stanovy EIB pre všetky jej operácie.

2.   EDA vykonáva kontrolu investičného nástroja v súlade s postupmi vzájomne odsúhlasenými Komisiou, EIB a EDA, a najmä v súlade s trojstrannou dohodou medzi Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a Európskou investičnou bankou z 27. októbra 2003 v znení jej priebežných zmien.

Článok 6

Výsady a imunity

1.   Zástupcovia EIB zaoberajúci sa činnosťami spojenými s vykonávaním tohto rozhodnutia v ZKÚ požívajú pri výkone svojich povinností a pri cestovaní do a z miesta výkonu týchto povinnosti obvyklé výsady, imunity a výhody.

2.   EIB požíva na území ZKÚ pre svoju úradnú komunikáciu a zasielanie všetkých svojich dokumentov zaobchádzanie udelené medzinárodným organizáciám.

3.   Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia EIB nepodlieha cenzúre.


PRÍLOHA V

FINANČNÁ POMOC ÚNIE: DODATOČNÁ POMOC V PRÍPADE KRÁTKODOBÝCH VÝKYVOV V PRÍJMOCH Z VÝVOZU

Článok 1

Zásady

1.   Miera závislosti hospodárstva ZKÚ od vývozu tovaru, a najmä od poľnohospodárskych výrobkov, produktov rybárstva a banských produktov je kritériom na určenie stanovenia dlhodobého rozvoja.

2.   S cieľom zmiernenia nepriaznivých účinkov nerovnováhy príjmov z vývozu a ochrany rozvojového programu ohrozeného znížením výnosov môže byť dodatočná finančná pomoc mobilizovaná z programovateľných zdrojov pre dlhodobý rozvoj krajiny na základe článkov 2 a 3 tejto prílohy.

Článok 2

Kritériá oprávnenosti

1.   Oprávnenosť na pridelenie dodatočných zdrojov nastáva v prípade:

a)

10 % (alebo 2 % v prípade izolovaných ZKÚ uvedených v prílohe I) straty príjmov z vývozu tovaru v porovnaní s aritmetickým priemerom príjmov v prvých troch rokoch z prvých štyroch rokov predchádzajúcich roku uplatňovania alebo

b)

10 % (alebo 2 % v prípade izolovaných ZKÚ uvedených v prílohe I) straty príjmov z vývozu všetkých poľnohospodárskych výrobkov, produktov rybárstva alebo nerastných produktov v porovnaní s aritmetickým priemerom príjmov v prvých troch rokoch z prvých štyroch rokov predchádzajúcich roku uplatňovania pre krajiny, kde príjmy z vývozu poľnohospodárskych výrobkov, produktov rybárstva alebo nerastných produktov predstavujú viac ako 40 % celkových príjmov z vývozov tovaru.

2.   Nárok na dodatočnú pomoc je obmedzený na štyri za sebou nasledujúce roky.

3.   Dodatočné zdroje sú uvedené na účtoch verejných financií príslušnej krajiny. Využívajú sa v súlade s vykonávacími ustanoveniami, ktoré budú stanovené podľa článku 85 tohto rozhodnutia. Po spoločnej dohode medzi oboma stranami sa môžu zdroje použiť na financovanie programov uvedených v štátnom rozpočte. Časť dodatočných zdrojov však môže byť vyčlenená pre konkrétne odvetvia.

Článok 3

Preddavky

Systém pre prideľovanie dodatočných zdrojov stanoví preddavky na krytie akýchkoľvek oneskorení pri získavaní konsolidovanej obchodnej štatistiky a zabezpečí, aby mohli byť príslušné zdroje zahrnuté do rozpočtu roku nasledujúceho po roku žiadosti. Preddavky sa mobilizujú na základe predbežnej štatistiky vývozu pripravenej orgánmi ZKÚ a predkladanej Komisii v predstihu pred oficiálnou záverečnou konsolidovanou štatistikou. Maximálny preddavok je 80 % odhadovanej sumy dodatočných zdrojov na požadovaný rok. Takto čerpané sumy sú upravené spoločnou dohodou medzi Komisiou a orgánmi ZKÚ na základe záverečnej konsolidovanej štatistiky vývozu a konečnej hodnoty deficitu verejných financií.

Článok 4

Revízia

Ustanovenia v tejto prílohe podliehajú preskúmaniu najneskôr po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti vykonávacích predpisov uvedených v článku 85 tohto rozhodnutia a následne na žiadosť Komisie, členského štátu alebo ZKÚ.


PRÍLOHA VI

TÝKAJÚCA SA VYMEDZENIA POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 37

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“ 38

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY 44

HLAVA IV

DÔKAZY O PÔVODE 45

HLAVA V

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE 53

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA 57

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 57
Dodatky I až XIII 59

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„krajiny DHP“ znamenajú regióny alebo štáty, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a ktoré uzavreli dohody, ktorými sa uzatvárajú dohody alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“), keď sa takéto DHP začnú predbežne uplatňovať alebo nadobudnú platnosť, podľa toho, čo nastane skôr;

b)

„výroba“ znamená každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

c)

„materiál“ znamená akékoľvek zložky, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku;

d)

„výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšie použitie pri inej výrobnej operácii;

e)

„tovar“ znamená materiál aj výrobky;

f)

„zastupiteľné materiály“ znamenajú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť;

g)

„colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda WTO o colnej hodnote) z roku 1994;

h)

„hodnota materiálov“ v zozname v dodatku II znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v ZKÚ. Ak je potrebné stanoviť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje mutatis mutandis;

i)

„cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov spojených s jeho výrobou, po odpočítaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v ZKÚ, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Na účely tohto vymedzenia sa môže pojem „výrobca“ uvedený v prvom pododseku tohto odseku v prípade, keď bolo posledné opracovanie alebo spracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal;

j)

„maximálny obsah nepôvodných materiálov“ znamená maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri ktorého dodržaní sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol status výrobku s pôvodom. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky či podpoložky;

k)

„čistá hmotnosť“ znamená hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu;

l)

„kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ znamenajú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v Harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (harmonizovaný systém) so zmenami podľa odporúčania Rady z 26. júna 2004 pre colnú spoluprácu;

m)

„zatriedený“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky či podpoložky harmonizovaného systému;

n)

„zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď:

i)

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

ii)

dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a pokiaľ takýto doklad neexistuje, na základe jednotnej faktúry;

o)

„vývozca“ znamená osobu vyvážajúcu tovar do Únie alebo do ZKÚ, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, alebo nie, a či samotné tieto osoby vykonávajú vývozné formality, alebo nie;

p)

„zaregistrovaný vývozca“ znamená vývozcu, ktorý je zaregistrovaný v príslušných orgánoch danej ZKÚ alebo Únie na účely vyhotovovania vyhlásení o pôvode na vývoz podľa tohto rozhodnutia;

q)

„vyhlásenie o pôvode“ znamená vyhlásenie vyhotovené vývozcom, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu podľa tejto prílohy, a to s cieľom umožniť buď osobe deklarujúcej tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii požadovať výhody preferenčného colného zaobchádzania, alebo hospodárskemu subjektu v ZKÚ, ktorý dováža materiály na ďalšie spracovanie v súvislosti s pravidlami kumulácie, preukázať status pôvodu tohto tovaru;

r)

„krajina VSP“ znamená krajinu alebo územie, ako sú vymedzené v článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (1).

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Za výrobky s pôvodom v ZKÚ sa považujú:

a)

výrobky úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy;

b)

výrobky získané v ZKÚ, v ktorých sú použité materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály podstúpili dostatočné opracovanie alebo spracovanie v zmysle článku 4 tejto prílohy.

2.   Výrobky s pôvodom zhotovené z materiálov úplne získaných alebo dostatočne opracovaných alebo spracovaných v dvoch alebo vo viacerých ZKÚ sa považujú za výrobky s pôvodom v tej ZKÚ, kde sa uskutočnilo posledné opracovanie alebo spracovanie.

3.   Na účel vykonávania odseku 1 sa územia ZKÚ považujú za jedno územie.

Článok 3

Úplne získané výrobky

1.   Nasledujúce výrobky sa považujú za úplne získané v ZKÚ:

a)

nerastné výrobky vyťažené z pôdy alebo z morského dna ZKÚ;

b)

tam vypestované alebo zozbierané rastliny a rastlinné výrobky;

c)

živé zvieratá vyliahnuté alebo narodené a chované na území ZKÚ;

d)

výrobky zo živých zvierat chovaných na území ZKÚ;

e)

výrobky zo zabitých zvierat vyliahnutých alebo narodených a chovaných na území ZKÚ;

f)

výrobky získané lovom alebo rybolovom na území ZKÚ;

g)

výrobky akvakultúry z rýb, kôrovcov a mäkkýšov tam narodených alebo tam chovaných z vajíčok, lariev alebo rybích násad;

h)

výrobky morského rybolovu a iné výrobky získané z mora plavidlami ZKÚ mimo teritoriálnych vôd;

i)

výrobky vyrobené na palube spracovateľských lodí ZKÚ výlučne z výrobkov uvedených pod písmenom h);

j)

použité predmety zozbierané v tejto krajine, vhodné len na opätovné získanie surovín;

k)

odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií uskutočnených na území ZKÚ;

l)

výrobky vyťažené z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ak tam má ZKÚ výlučné práva na ťažbu;

m)

tovar tam vyrobený výlučne z výrobkov uvedených pod písmenami a) až l).

2.   Pojem „plavidlá ZKÚ“ a „spracovateľské lode ZKÚ“ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňuje len na plavidlá a spracovateľské lode, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú zaregistrované v ZKÚ alebo v členskom štáte;

b)

plavia sa pod vlajkou ZKÚ alebo členského štátu;

c)

spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci ZKÚ alebo členských štátov alebo

ii)

ich vlastnia spoločnosti, ktoré majú sídlo a hlavnú prevádzku v ZKÚ alebo v členských štátoch a ktorých minimálne 50 % vlastní ZKÚ, verejné subjekty tejto krajiny, štátni príslušníci tejto krajiny alebo členských štátov.

3.   Každá z podmienok v odseku 2 sa môže splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých ZKÚ. V uvedenom prípade sa výrobky považujú podľa odseku 2 písm. a) za výrobky s pôvodom v ZKÚ, v ktorej je plavidlo alebo spracovateľská loď zaregistrovaná.

Článok 4

Dostatočne opracované a spracované výrobky

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 6 tejto prílohy, považujú sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy, za výrobky s pôvodom v tejto ZKÚ za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené pre daný tovar v zozname v dodatku II.

2.   Ak je výrobok, ktorý získal status pôvodu v ZKÚ v súlade s odsekom 1, v tejto ZKÚ ďalej spracovaný a použitý ako materiál na výrobu iného výrobku, nezohľadňujú sa nepôvodné materiály, ktoré sa prípadne použili na jeho výrobu.

3.   Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky odseku 1.

V prípade, keď sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemernej hodnoty tak, ako sa uvádza v odseku 4, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

4.   V prípade uvedenom v druhom pododseku odseku 3 sa priemerná cena výrobku zo závodu vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu alebo v prípade, pokiaľ nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

5.   Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemernej hodnoty, používajú túto metódu dôsledne počas roka nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, pokiaľ počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že už neexistujú výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy.

6.   Priemerné hodnoty uvedené v odseku 4 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 5

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie statusu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 4 tejto prílohy, považujú tieto operácie:

a)

operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky uchovali počas prepravy a skladovania v dobrom stave;

b)

rozdeľovanie a zostavovanie zásielok;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných povrchových nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s pridávaním farbiacich a ochucujúcich látok do cukru alebo tvarovaním cukru; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

h)

šúpanie, odkôstkúvanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, prečisťovanie, triedenie, preberanie, zatrieďovanie, zostavovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom;

n)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

o)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

p)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o);

q)

zabitie zvierat.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobité schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje zvlášť vyrobené či nainštalované na tieto operácie.

3.   Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zvažujú všetky operácie vykonané na danom výrobku v ZKÚ.

Článok 6

Prípustné odchýlky

1.   Odchylne od článku 4 tejto prílohy a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v dodatku II nemajú použiť pri výrobe daného výrobku, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a)

15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch z kapitoly 2 a kapitol 4 až 24 s výnimkou spracovaných výrobkov rybolovu v kapitole 16;

b)

15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch s výnimkou výrobkov z kapitol 50 až 63, v prípade ktorých sa uplatňujú prípustné odchýlky uvedené v poznámkach 6 a 7 dodatku I.

2.   Odsekom 1 sa neumožňuje prekročenie percentuálneho podielu maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádza v pravidlách stanovených v zozname v dodatku II.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na výrobky úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 a článok 11 ods. 2 tejto prílohy, sa však prípustná odchýlka stanovená v uvedených odsekoch uplatňuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla stanoveného v zozname v dodatku I vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 7

Kumulácia s Úniou

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v Únii sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do tam získaného výrobku, za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, opracovanie a spracovanie vykonané v Únii sa považuje za vykonané v ZKÚ v prípade, keď tam materiály podstúpia následné opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje operácie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

3.   Na účely kumulácie uvedenej v tomto článku sa pôvod materiálov určí v súlade s touto prílohou.

Článok 8

Kumulácia s krajinami DHP

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v krajinách DHP sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do tam získaného výrobku, za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, opracovanie alebo spracovanie vykonané v krajinách DHP sa považuje za vykonané v ZKÚ v prípade, keď materiály tam podstúpia následné opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje operácie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

3.   Na účely odseku 1 tohto článku je pôvod materiálov pochádzajúcich z krajiny DHP určený v súlade s pravidlami pôvodu platnými pre príslušnú krajinu DHP a s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa dôkazov o pôvode a administratívnej spolupráce.

Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na:

a)

materiály s pôvodom v Juhoafrickej republike, ktoré sa v rámci dohody o hospodárskom partnerstve medzi Úniou a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) nemôžu dovážať priamo na trh EÚ v bezcolnom a bezkvótovom režime;

b)

materiály uvedené v dodatku XIII.

4.   Kumuláciu uvedenú v tomto článku možno uplatniť v prípade, že:

a)

krajina DHP dodávajúca materiály a ZKÚ vyrábajúca konečný výrobok sa zaviazali:

i)

dodržiavať ustanovenia alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy a

ii)

poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi danými krajinami;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzky uvedené v písmene a) Komisii.

5.   Nový záväzok sa nevyžaduje v prípade, ak krajiny DPH splnili ustanovenia odseku 4 pred tým, ako toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť.

Článok 9

Kumulácia s ďalšími krajinami, ktoré majú v rámci všeobecného systému preferencií prístup na trh Únie v bezcolnom a bezkvótovom režime

1.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v krajinách a na územiach stanovených v odseku 2 tohto článku sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do tam získaného výrobku, za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Na účely odseku 1 materiály pochádzajú z krajiny alebo územia:

a)

na ktoré sa vzťahuje „osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny“ stanovené vo všeobecnom systéme preferencií (VSP) (2);

b)

ktoré majú na základe všeobecného režimu VSP prístup na trh Únie v bezcolnom a bezkvótovom režime na šesťmiestnej úrovni HS (harmonizovaného systému) (3).

3.   Pôvod materiálov príslušných krajín alebo území sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a v súlade s článkami 32 alebo 41 tejto prílohy.

4.   Kumulácia uvedená v tomto odseku sa neuplatňuje na:

a)

materiály, ktoré sú pri dovoze do Únie predmetom antidumpingových alebo vyrovnávacích ciel v prípade, že pochádzajú z krajiny, ktorá podlieha týmto antidumpingovým alebo vyrovnávacím clám;

b)

výrobky z tuniaka zatriedené v kapitolách 3 a 16 harmonizovaného systému, na ktoré sa vzťahujú články 7 a 12 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a následné zmeny a právne akty vzťahujúce sa na toto nariadenie;

c)

materiály, na ktoré sa vzťahujú články 22 a 30 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a následné zmeny a právne akty vzťahujúce sa na toto nariadenie.

5.   Kumuláciu uvedenú v odseku 1 tohto článku možno uplatniť, len ak:

a)

krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy a poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi týmito krajinami;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzok uvedený v písmene a) Komisii.

6.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, odkedy sa kumulácia uvedená v tomto článku môže uplatňovať na krajiny a územia uvedené v tomto článku, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.

Článok 10

Rozšírená kumulácia

1.   Komisia môže na žiadosť ZKÚ povoliť kumuláciu pôvodu medzi ZKÚ a krajinou, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy a poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi týmito krajinami;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzok uvedený v písmene a) Komisii.

Komisia môže stanoviť dodatočné podmienky na povolenie požadovanej kumulácie s ohľadom na riziko obchádzania obchodu a osobitne citlivú povahu materiálov, ktoré sa majú pri kumulácii používať.

2.   Žiadosť uvedená v prvom pododseku odseku 1 tohto článku sa predkladá Komisii písomne. Uvedie sa v nej príslušná tretia krajina alebo príslušné tretie krajiny a obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa vzťahuje kumulácia, a je podložená dôkazmi o splnení podmienok stanovených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

3.   Pôvod použitých materiálov a listinný dôkaz o pôvode sa určia v súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v tejto prílohe.

4.   Aby získaný výrobok nadobudol status pôvodu, nie je potrebné, aby sa na materiáloch s pôvodom v tretej krajine a použitých v ZKÚ pri výrobe výrobku, ktorý sa má vyviezť do Únie, vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie, ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v príslušnej ZKÚ presahuje rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

5.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, kedy nadobúda účinnosť rozšírená kumulácia, partnera Únie v rámci dohody o voľnom obchode, ktorý sa zúčastňuje na kumulácii, príslušné podmienky a zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje.

6.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenie na priznanie kumulácie uvedenej v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2 tejto prílohy.

Článok 11

Určujúca jednotka

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tejto prílohy je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.   Ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených pod rovnakou položkou harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tejto prílohy posudzuje jednotlivo.

3.   Ak sa na účely zatrieďovania podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému s výrobkom berie do úvahy aj jeho obal, tak sa na tento obal prihliada aj pri určovaní pôvodu výrobku.

Článok 12

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje expedované so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene zo závodu, sa považujú za jeden celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 13

Súpravy

Súpravy vymedzené vo všeobecnom výkladovom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti.

Ak sa súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 14

Neutrálne prvky

Pri určovaní, či ide o výrobok s pôvodom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

akýkoľvek iný tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku ani nie je na tento účel určený.

Článok 15

Oddelené účtovníctvo

1.   Ak sú pri opracovaní alebo spracovaní výrobkov použité pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné orgány členských štátov môžu povoliť na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov na účely následného vývozu do ZKÚ v rámci dvojstrannej kumulácie spravovanie materiálov v Únii pomocou metódy oddeleného účtovníctva bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

2.   Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia uvedeného v odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za primerané.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 3 zabezpečiť, aby bolo množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za „výrobky s pôvodom v Únii“, vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných zásad platných v Únii.

3.   Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 2 vyhotovuje dôkazy o pôvode tovaru pre také množstvo výrobkov, ktoré sa môže považovať za výrobky s pôvodom v Únii, alebo kým sa nezačne používať systém zaregistrovaných vývozcov, žiada o ich vystavenie. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený držiteľ poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

4.   Colné orgány členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 1.

Povolenie môžu odňať v týchto prípadoch:

a)

držiteľ povolenie nejakým spôsobom zneužíva alebo

b)

držiteľ nespĺňa niektorú z ďalších podmienok stanovenú v tejto prílohe.

Článok 16

Výnimky

1.   Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, alebo ZKÚ poskytnúť ZKÚ dočasnú výnimku z ustanovení tejto prílohy v niektorom z týchto prípadov:

a)

v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov táto krajina dočasne nemôže dodržiavať pravidlá na získanie statusu pôvodu stanovené v článku 2 tejto prílohy, ktoré predtým dodržiavať mohla;

b)

táto krajina potrebuje čas na to, aby sa pripravila na dodržiavanie pravidiel na získanie statusu pôvodu stanovených v článku 2 tejto prílohy;

c)

výnimka je odôvodnená vývojom v existujúcich odvetviach alebo vytvorením nových odvetví.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 sa predkladá Komisii písomne na formulári uvedenom v dodatku X. Uvedú sa v nej dôvody žiadosti a priložia sa k nej príslušné podkladové dokumenty.

3.   Pri preverovaní žiadostí sa zohľadní najmä:

a)

úroveň rozvoja alebo zemepisná poloha príslušnej ZKÚ, berúc do úvahy hlavne hospodársky a sociálny vplyv rozhodnutia, ktoré sa má prijať, najmä vzhľadom na zamestnanosť;

b)

prípady, keď by uplatňovanie existujúcich pravidiel pôvodu významne ovplyvnilo schopnosť existujúceho odvetvia v príslušnej ZKÚ pokračovať vo vývoze do Únie, pričom osobitná pozornosť sa venuje prípadom, keď by táto skutočnosť mohla viesť k ukončeniu jeho aktivít;

c)

osobitné prípady, keď možno jasne preukázať, že pravidlá pôvodu by mohli zabrániť významnej investícii do niektorého odvetvia, a prípady, kde by výnimka podporujúca realizáciu investičného programu umožnila postupné splnenie týchto pravidiel.

4.   Komisia reaguje kladne na všetky žiadosti, ktoré sú v súlade s týmto článkom riadne odôvodnené a ktoré existujúcemu odvetviu Únie nemôžu spôsobiť vážnu ujmu.

5.   Komisia podnikne kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutie dosiahlo tak rýchlo, ako je to možné, a prijme svoje stanovisko 95 pracovných dní od dátumu doručenia úplnej žiadosti.

6.   Dočasná výnimka je obmedzená na obdobie trvania účinkov vnútorných alebo vonkajších faktorov, ktoré ju odôvodňujú, alebo na obdobie, ktoré potrebuje ZKÚ na dosiahnutie dodržiavania pravidiel alebo na splnenie cieľov stanovených vo výnimke, berúc do úvahy konkrétnu polohu príslušnej ZKÚ a jej ťažkosti.

7.   Ak sa výnimka udelí, podlieha splneniu všetkých požiadaviek stanovených v súvislosti s informáciami, ktoré treba poskytnúť Komisii a ktoré sa týkajú používania výnimky a spravovania množstva, na aké bola výnimka udelená.

8.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenie na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2 tejto prílohy.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 17

Zásada teritoriality

1.   Okrem ustanovení článkov 7 až 10 tejto prílohy podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v tejto prílohe sa v ZKÚ plnia celý čas bez prerušenia.

2.   Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sa vyvážajú zo ZKÚ do inej krajiny, vrátené, považujú sa za nepôvodné výrobky, ak nemožno príslušným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a)

vrátené výrobky sú rovnaké ako tie, ktoré sa vyviezli, a

b)

v danej krajine alebo počas vývozu sa na nich nevykonali žiadne operácie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 18

Zákaz manipulácie

1.   Výrobky deklarované na prepustenie do voľného obehu v Únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo ZKÚ, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým ako sa deklarujú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť nijako pozmenené, prepracované ani sa na nich nesmú vykonať iné operácie ako také, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave. Skladovanie výrobkov alebo zásielok a rozdeľovanie zásielok sa môže vykonať na zodpovednosť vývozcu alebo následného držiteľa tovaru a výrobky zostávajú v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

2.   Splnenie odseku 1 sa považuje za uspokojivé, pokiaľ colné orgány nemajú dôvod o tom pochybovať; v takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý možno poskytnúť akýmkoľvek spôsobom, a to vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

3.   V prípade uplatňovania kumulácie podľa článkov 7 až 10 tejto prílohy sa odseky 1 a 2 tohto článku uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 19

Výstavy

1.   Pri pôvodných výrobkoch, ktoré sú zaslané zo ZKÚ na výstavu do inej krajiny ako ZKÚ, krajiny DHP alebo členského štátu a po výstave predané na dovoz do Únie, sa pri dovoze uplatňujú ustanovenia rozhodnutia, ak sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:

a)

vývozca odoslal tieto výrobky zo ZKÚ do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v Únii;

c)

výrobky boli zaslané počas výstavy alebo ihneď po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu;

d)

výrobky neboli od zaslania na výstavu použité na žiadny iný účel ako ich predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vystavený v súlade s hlavou IV tejto prílohy a predložený colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v danej krajine. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať listinné dôkazy o podmienkach, na základe ktorých sa výrobky vystavovali.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné akcie, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch ani v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

DÔKAZY O PÔVODE

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 20

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na uplatňovanie článkov 26, 31, 43 a 44 tejto prílohy v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej mene ako euro, každá z príslušných krajín určí raz ročne sumy v národných menách členských štátov zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách.

2.   Na zásielku sa vzťahujú výhody podľa článkov 26, 31, 43 a 44 s ohľadom na menu, v akej je vyhotovená faktúra.

3.   V každej príslušnej národnej mene sa použijú sumy, ktoré sú prepočtom súm vyjadrených v eurách platných v prvý pracovný deň v októbri každého roka. Tieto sumy sa oznámia Komisii do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Komisia oznamuje platné sumy všetkým príslušným krajinám.

4.   Členský štát môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách na ich národnú menu, zaokrúhliť nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie líšiť od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Členský štát si môže zachovať ekvivalent sumy vyjadrenej v eurách vo svojej národnej mene nezmenený, ak v čase každoročnej úpravy podľa odseku 3 prepočet uvedenej sumy pred zaokrúhlením prevyšuje existujúci ekvivalent v národnej mene o menej ako 15 percent. Ekvivalent v národnej mene môže zostať nezmenený, ak by prepočet viedol k zníženiu jeho hodnoty.

5.   Sumy vyjadrené v eurách a ich ekvivalenty v národných menách niektorých členských štátov posudzuje Komisia na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo ZKÚ. Pri tomto preskúmaní Komisia zvažuje vhodnosť zachovania účinkov príslušných limitov v praxi. Na tento účel môže rozhodnúť o zmene sumy vyjadrenej v eurách.

Oddiel 2

Postupy pred zavedením systému zaregistrovaných vývozcov

Článok 21

Dôkaz o pôvode

Na výrobky s pôvodom v ZKÚ sa pri dovoze do Únie vzťahujú výhody tohto rozhodnutia po predložení buď:

a)

sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor je uvedený v dodatku III, alebo

b)

v prípadoch stanovených v článku 26 vyhlásenia, ktorého text je uvedený v dodatku VI a ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne, tak aby ich bolo možné identifikovať (ďalej len „vyhlásenie o pôvode“).

Článok 22

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej ZKÚ na základe písomnej žiadosti, ktorú podá vývozca, alebo na zodpovednosť vývozcu jeho oprávnený zástupca.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vypĺňa sprievodné osvedčenie EUR.1 a formulár žiadosti, ktorých vzory sa nachádzajú v dodatkoch III a IV. Tieto formuláre sa vyplnia v súlade s touto prílohou. Ak sa vypisujú ručne, vyplnia sa perom a tlačeným písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v kolónkach určených na tento účel a žiadny z riadkov nesmie zostať prázdny. Ak nie je kolónka úplne vyplnená, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť horizontálna čiara a prázdne miesto sa musí prečiarknuť.

3.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej ZKÚ, kde bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, predložiť všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tejto prílohy.

4.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány vyvážajúcej ZKÚ, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v ZKÚ, Únii alebo v krajine DHP a spĺňajú ostatné požiadavky tejto prílohy.

5.   Colné orgány vydávajúce osvedčenie podniknú všetky kroky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov a splnenia ostatných požiadaviek tejto prílohy. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcu alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané. Colné orgány vydávajúce osvedčenie taktiež zabezpečia, aby formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Kontrolujú najmä, či miesto vyhradené na opis výrobkov bolo vyplnené tak, aby sa vylúčila možnosť podvodného doplnenia.

6.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 je uvedený v kolónke 11 osvedčenia.

7.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a je k dispozícii vývozcovi ihneď po uskutočnení alebo zabezpečení vývozu.

Článok 23

Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 22 možno vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak:

a)

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností;

b)

sa uspokojivo preukáže colným orgánom, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických príčin prijaté;

c)

sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané v čase vývozu zásielky, ktorá sa následne rozdelila v sklade tretej krajiny v súlade s článkom 18 tejto prílohy, pod podmienkou, že pôvodné osvedčenie EUR.1 sa vráti tým colným orgánom, ktoré ho vydali, alebo

d)

v čase vývozu nebolo vydané, pretože konečné miesto určenia zásielky nebolo v tom čase známe a miesto určenia sa určilo počas jej skladovania a po prípadnom rozdelení zásielky v tretej krajine v súlade s článkom 18 tejto prílohy.

2.   Na splnenie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, ako aj dôvody svojej žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne, iba ak si overia, že informácie predložené v žiadosti vývozcu sú v súlade s informáciami v príslušnom spise.

4.   Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia byť označené nasledujúcim slovným spojením v kolónke „poznámky“ (kolónka 7) sprievodného osvedčenia EUR.1:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Označenie uvedené v odseku 4 sa vloží do kolónky „poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 24

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o vydanie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré sa nachádzajú v ich držbe.

2.   Duplikát sprievodného osvedčenia EUR.1 sa označí v kolónke „poznámky“ (kolónka 7) nasledujúcim slovom:

„DUPLICATE“.

3.   Slovo uvedené v odseku 2 sa vloží do kolónky „poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1, platí s účinnosťou od daného dátumu.

Článok 25

Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode

Ak sú výrobky s pôvodom umiestnené pod dohľadom colného orgánu v Únii alebo v ZKÚ, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 na účely zaslania všetkých alebo niektorých z týchto výrobkov na iné miesto v rámci Únie alebo ZKÚ. Náhradné sprievodné osvedčenie alebo sprievodné osvedčenia EUR.1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa výrobky nachádzajú.

Článok 26

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode

1.   Vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 21 písm. b) tejto prílohy môže vyhotoviť:

a)

schválený vývozca, ako sa uvádza v článku 27 tejto prílohy, alebo

b)

vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 10 000 EUR.

2.   Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v ZKÚ, krajine DHP alebo v Únii a spĺňajú ostatné požiadavky tejto prílohy.

3.   Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny alebo územia všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú status pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tejto prílohy.

4.   Vývozca vyhotoví vyhlásenie o pôvode tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad napíše na stroji, opečiatkuje alebo vytlačí text uvedený v prílohe VI, pričom použije jedno z jazykových znení uvedených v tejto prílohe a dodrží ustanovenia vnútroštátneho práva vyvážajúcej strany alebo územia. Ak je vyhlásenie písané rukou, napíše sa atramentovým perom a tlačeným písmom.

5.   Vyhlásenie o pôvode vlastnoručne podpisuje vývozca. Schválený vývozca v zmysle článku 27 tejto prílohy však nie je povinný podpísať takéto vyhlásenia, ak colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne potvrdí, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré ho identifikuje tak, ako keby ho vlastnoručne podpísal.

6.   Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť vývozca pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 27

Schválený vývozca

1.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu splnomocniť ktoréhokoľvek vývozcu vystavovať vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca, ktorý chce získať takéto povolenie, musí k spokojnosti colných orgánov poskytnúť všetky záruky potrebné na preverenie statusu pôvodu výrobkov a tiež splniť ostatné požiadavky tejto prílohy.

2.   Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za primerané.

3.   Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení o pôvode.

4.   Colné orgány monitorujú používanie povolenia schváleným vývozcom.

5.   Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak v prípade, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo povolenie inak nevhodne používa.

Článok 28

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov od dátumu vydania vo vyvážajúcej krajine a colným orgánom dovážajúcej krajiny musí byť predložený v uvedenej lehote.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sú predložené colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty určenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania, ak boli príčinou nepredloženia týchto dokladov v stanovenej lehote výnimočné okolnosti.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 29

Predloženie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej krajine. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu dovozca priložil vyhlásenie o tom, že výrobky spĺňajú podmienky požadované na vykonávanie rozhodnutia.

Článok 30

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú rozobrané alebo nezmontované výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, po častiach, colným úradom sa predkladá jednotný dôkaz o pôvode takýchto výrobkov pri dovoze prvej časti.

Článok 31

Výnimky z povinnosti predkladania dôkazu o pôvode

1.   Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami iným súkromným osobám alebo výrobky, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz o pôvode, ak sa nedovážajú na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tejto prílohy a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na hárku papiera, ktorý sa priloží k tomuto dokladu.

2.   Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva len z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodinných príslušníkov, sa nepovažuje za obchodný dovoz, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

3.   Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 32

Informačný postup na účely kumulácie

1.   Na účely článku 2 ods. 2 a článku 7 ods. 1 tejto prílohy je dokladom o statuse pôvodu v zmysle tejto prílohy pri materiáloch prichádzajúcich z inej ZKÚ alebo Únie sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode, alebo vyhlásenie dodávateľa predložené vývozcom v krajine, z ktorej materiály prichádzajú. Vzor vyhlásenia dodávateľa je uvedený v dodatku VII. V prípadoch, v ktorých dodávateľská ZKÚ zriadila systém registrovaných vývozcov, ale ZKÚ ďalšieho spracovania ho nezriadila, sa doklad o statuse pôvodu môže poskytnúť aj prostredníctvom vyhlásenia o pôvode.

2.   Na účely článku 2 ods. 2 a článku 7 ods. 2 tejto prílohy je dokladom o opracovaní alebo spracovaní vykonanom v inej ZKÚ alebo Únii vyhlásenie dodávateľa predložené vývozcom v krajine, z ktorej materiály prichádzajú. Vzor vyhlásenia dodávateľa je uvedený v dodatku VIII.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 dodávateľ poskytne samostatné vyhlásenie dodávateľa pre každú zásielku materiálu na obchodnej faktúre vzťahujúcej sa na túto zásielku alebo v prílohe k tejto faktúre, alebo na dodacom liste, alebo inom obchodnom doklade týkajúcom sa tejto zásielky, ktorý opisuje príslušné materiály dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať.

Vyhlásenie dodávateľa sa môže vyhotoviť na predtlačenom formulári.

Vyhlásenie dodávateľa sa vlastnoručne podpíše. Ak sú však faktúra a vyhlásenie dodávateľa vyhotovené s použitím metód elektronického spracovania údajov, nemusí byť vyhlásenie dodávateľa podpísané vlastnoručne pod podmienkou, že zodpovedný úradník dodávajúcej spoločnosti je colnými orgánmi uspokojivo identifikovaný v krajine alebo na území, kde boli vyhlásenia dodávateľov vyhotovené. Uvedené colné orgány môžu stanoviť podmienky na vykonávanie tohto odseku.

Vyhlásenia dodávateľa sa predkladajú príslušnému colnému úradu vo vyvážajúcej ZKÚ, na ktorom sa žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Ak sa uplatňujú články 8 a 10, dokladom o statuse pôvodu v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Úniou a danou krajinou sú dôkazy o pôvode stanovené príslušnou dohodou o voľnom obchode.

5.   Ak sa uplatňuje článok 9, dokladom o statuse pôvodu v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (4). sú dôkazy o pôvode stanovené tým istým nariadením.

6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1, 2, 4 a 5 sa v kolónke 7 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo vo vyhlásení o pôvode alebo vo vyhlásení o pôvode uvedie podľa potreby označenie „OCT cumulation“, „EU cumulation“, „EPA cumulation“, „cumulation with GSP country“ alebo „extended cumulation with country x“, alebo „Cumul PTOM“, „Cumul UE“, „cumul avec pays APE“, „cumul avec pays SPG“ alebo „cumul étendu avec le pays x“.

Článok 33

Podkladové doklady

Doklady uvedené v článku 22 ods. 3 a článku 26 ods. 3, ktoré sú použité na preukázanie toho, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo vo vyhlásení o pôvode sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v ZKÚ alebo Únii, alebo v krajine DHP a že spĺňajú ďalšie požiadavky tejto prílohy, môžu pozostávať okrem iného:

a)

z priameho dôkazu o činnostiach vykonaných vývozcom alebo dodávateľom s cieľom získať príslušný tovar, obsiahnutého napríklad v jeho účtoch alebo vo vnútropodnikovom účtovníctve;

b)

z dokladov preukazujúcich status pôvodu používaných materiálov, vydaných alebo vyhotovených v ZKÚ alebo v Únii, alebo v štáte DHP, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnym právom;

c)

z dokladov preukazujúcich opracovanie alebo spracovanie materiálov v ZKÚ, Únii alebo v krajine DHP, vydaných alebo vyhotovených v ZKÚ, Únii alebo v krajine DHP, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

zo sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení o pôvode preukazujúcich status pôvodu používaných materiálov, vydaných alebo vyhotovených v ZKÚ, Únii alebo v krajine DHP a v súlade s touto prílohou.

Článok 34

Uchovávanie dôkazu o pôvode a podkladových dokladov

1.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1, uchováva doklady uvedené v článku 22 ods. 3 najmenej tri roky.

2.   Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, uchováva kópiu tohto vyhlásenia o pôvode, ako aj doklady uvedené v článku 26 ods. 3 najmenej tri roky.

3.   Colné orgány vyvážajúcej ZKÚ vydávajúce sprievodné osvedčenie EUR.1 uchovávajú formulár žiadosti uvedený v článku 22 ods. 2 najmenej tri roky.

4.   Colné orgány dovážajúcej krajiny uchovávajú im predložené sprievodné osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia o pôvode najmenej tri roky.

Článok 35

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených colnému orgánu na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa tento doklad vzťahuje na predložené výrobky.

2.   Zjavné formálne chyby, ako sú napríklad preklepy v dôkaze o pôvode, by nemali byť dôvodom odmietnutia dokladu, ak nevzbudzujú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.

Oddiel 3

Postupy systému zaregistrovaných vývozcov

PodOddiel 1

Postupy pri vývoze v ZKÚ

Článok 36

Všeobecné požiadavky

Výhody na základe tohto rozhodnutia sa uplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak tovar vyvážaný zaregistrovaným vývozcom uvedeným v článku 38 spĺňa požiadavky tejto prílohy;

b)

v prípade zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balíkov obsahujúcich výrobky s pôvodom, vyvezenej ktorýmkoľvek vývozcom, ak celková hodnota zasielaných výrobkov s pôvodom nepresiahne 10 000 EUR.

Článok 37

Register zaregistrovaných vývozcov

1.   Príslušné orgány ZKÚ vytvoria a pravidelne aktualizujú elektronický register zaregistrovaných vývozcov so sídlom v danej krajine. Register sa bezodkladne aktualizuje, ak je niektorý vývozca v súlade s článkom 41 ods. 2 tejto prílohy z registra vyňatý.

2.   Register obsahuje tieto informácie:

a)

meno/názov vývozcu a úplnú adresu sídla zaregistrovaného vývozcu vrátane identifikačného čísla danej krajiny alebo územia (kód krajiny ISO alfa 2);

b)

číslo zaregistrovaného vývozcu;

c)

výrobky, ktoré sa majú v súlade s týmto rozhodnutím vyvážať (orientačný zoznam kapitol alebo položiek harmonizovaného systému podľa uváženia žiadateľa);

d)

dátumy, odkedy a dokedy vývozca je/bol zaregistrovaný;

e)

dôvod vyňatia z registra (na žiadosť zaregistrovaného vývozcu alebo vyňatie príslušnými úradmi). Tieto údaje majú k dispozícii len príslušné orgány.

3.   Príslušné orgány ZKÚ oznámia Komisii vnútroštátny číselný systém používaný na označovanie zaregistrovaných vývozcov. Číslo sa začína kódom krajiny ISO alfa 2.

Článok 38

Žiadosť o registráciu

Vývozcovia podajú žiadosť o registráciu príslušným orgánom ZKÚ uvedeným v článku 57 ods. 1 tejto prílohy, a to na formulári, ktorého vzor je uvedený v dodatku XI. Vyplnením uvedeného formulára dávajú vývozcovia súhlas s uložením poskytnutých informácií v databáze Komisie a so zverejnením údajov, ktoré nie sú dôverné, na internete.

Príslušné orgány žiadosť prijmú, len ak je úplná.

Článok 39

Zrušenie registrácie

1.   Zaregistrovaní vývozcovia, ktorí už nespĺňajú podmienky na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú výhody na základe tohto rozhodnutia, alebo už nemajú v úmysle tento tovar vyvážať, o tom upovedomia príslušné orgány ZKÚ, ktoré ich bezodkladne vyjmú z registra zaregistrovaných vývozcov vedenom v tejto ZKÚ.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý systém pokút a sankcií uplatniteľných v ZKÚ, ak zaregistrovaní vývozcovia vyhotovia zámerne alebo z nedbalosti vyhlásenie o pôvode alebo akýkoľvek podkladový doklad, ktorý obsahuje nesprávne informácie vedúce k tomu, že neoprávnene alebo podvodom získajú výhody preferenčného colného zaobchádzania, alebo ak dajú vyhotoviť takéto vyhlásenie o pôvode tovaru alebo podkladový doklad, príslušné orgány ZKÚ vyjmú vývozcu z registra zaregistrovaných vývozcov vedeného v príslušnej ZKÚ.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý možný vplyv nezrovnalostí zistených pri prebiehajúcich overovaniach, vyňatie z registra zaregistrovaných vývozcov má účinok do budúcnosti, teda sa vzťahuje na vyhlásenia vyhotovené po dátume vyňatia z registra.

4.   Vývozcovia, ktorých príslušné orgány v súlade s odsekom 2 vyňali z registra zaregistrovaných vývozcov, môžu byť do neho znovu zaradení, len ak príslušným úradom v ZKÚ preukážu, že zabezpečili nápravu situácie, ktorá viedla k ich vyňatiu z tohto registra.

Článok 40

Podkladové doklady

1.   Zaregistrovaní aj neregistrovaní vývozcovia dodržiavajú tieto povinnosti:

a)

vedú príslušné obchodné účtovné záznamy o výrobe a dodávkach tovaru oprávneného na preferenčné zaobchádzanie;

b)

uchovávajú k dispozícii všetky doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

c)

uchovávajú všetky colné doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

d)

počas aspoň troch rokov od konca roku, v ktorom bolo vyhotovené vyhlásenie o pôvode, prípadne dlhšie, ak to vyžaduje vnútroštátne právo, vedú záznamy:

i)

o vyhláseniach o pôvode, ktoré vyhotovili, a

ii)

o ich účtovnej evidencii o pôvodných a nepôvodných materiáloch, výrobe a zásobách.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 písm. d) môžu byť v elektronickej podobe, musí však byť umožnená vysledovateľnosť materiálov používaných pri výrobe vyvážaných výrobkov a potvrdenie ich statusu pôvodu.

3.   Povinnosti stanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí vývozcom poskytujú vyhlásenia dodávateľa, ktoré potvrdzujú status pôvodu tovaru, ktorý dodávajú.

Článok 41

Dôkaz o pôvode

1.   Vývozca vyhotoví vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa dané vyhlásenie vzťahuje, ak sa daný tovar môže považovať za tovar s pôvodom v danej ZKÚ.

2.   Odchylne od odseku 1 sa vyhlásenie o pôvode môže výnimočne vyhotoviť až po vývoze (dodatočné vyhlásenie) pod podmienkou, že sa predloží v členskom štáte colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu najneskôr do dvoch rokov po vývoze. Ak sa rozdelenie zásielky uskutoční v súlade s článkom 18 tejto prílohy, vyhlásenie o pôvode sa môže vystaviť aj dodatočne.

3.   Vývozca poskytuje svojmu zákazníkovi v Únii vyhlásenie o pôvode, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v dodatku XII. Vyhlásenie o pôvode sa vyhotoví v angličtine alebo vo francúzštine.

Môže sa vyhotoviť na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý umožní určiť totožnosť príslušného vývozcu a daného tovaru.

4.   Pri uplatnení kumulácie podľa článkov 2 a 7 tejto prílohy vývozca výrobku, pri ktorého výrobe sa používajú materiály s pôvodom v ZKÚ alebo Únii, vychádza z vyhlásenia o pôvode poskytnutého jeho dodávateľom. V prípadoch, v ktorých je dodávateľ usadený v ZKÚ, ktoré ešte nezriadilo systém registrovaných vývozcov, vývozca v ZKÚ ďalšieho spracovania sa môže spoľahnúť aj na sprievodné osvedčenie EUR.1, prehlásenie o pôvode alebo vyhlásenie dodávateľa.

5.   V týchto prípadoch vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje podľa okolností označenie „EU cumulation“, „OCT cumulation“ alebo „Cumul UE“, „cumul PTOM“.

6.   Pri uplatnení článkov 8 a 10 tejto prílohy sa doklad o statuse pôvodu poskytne v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Úniou a danou krajinou na základe dôkazov o pôvode stanovených príslušnou dohodou o voľnom obchode.

V tomto prípade vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „cumulation with EPA country“ alebo „extended cumulation with country x“, alebo „cumul avec pays APE“, alebo „cumul étendu avec le pays x“.

7.   Pri uplatnení kumulácie podľa článku 9 tejto prílohy dokladom o statuse pôvodu, ktorý je stanovený v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení (EHS) č. 2454/93, sú dôkazy o pôvode stanovené tým istým nariadením.

V tomto prípade vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „cumulation with GSP country“ alebo „cumul avec pays SPG“.

Článok 42

Predloženie dôkazu o pôvode

1.   Vyhlásenie o pôvode sa vyhotovuje pre každú zásielku.

2.   Vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia vývozcom.

3.   Jedno vyhlásenie o pôvode sa môže vzťahovať na viaceré zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a)

ide o rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému;

b)

patrí do triedy XVI alebo XVII alebo do položky 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému a

c)

má sa dovážať po častiach.

PodOddiel 2

Postupy pri prepustení do voľného obehu v únii

Článok 43

Predloženie dôkazu o pôvode

1.   Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu odkazuje na vyhlásenie o pôvode. Vyhlásenie o pôvode tovaru musí byť k dispozícii colným orgánom, ktoré môžu požiadať o jeho predloženie, aby mohli overiť colné vyhlásenie. Colné orgány môžu takisto požadovať preklad vyhlásenia do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

2.   Ak deklarant požiada o uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia, pričom v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu nemá k dispozícii vyhlásenie o pôvode, dané vyhlásenie sa považuje za neúplné v zmysle článku 253 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a tak sa k nemu aj pristupuje.

3.   Deklarant sa pred deklarovaním tovaru navrhovaného na prepustenie do voľného obehu riadne ubezpečí, že tovar spĺňa pravidlá uvedené v tejto prílohe, a to predovšetkým tak, že skontroluje:

a)

v databáze uvedenej v článku 58 tejto prílohy, že vývozca je zaregistrovaný, aby mohol vyhotovovať vyhlásenia o pôvode, s výnimkou prípadov, keď celková hodnota zasielaných výrobkov s pôvodom nepresahuje 10 000 EUR, a

b)

že vyhlásenie o pôvode je vyhotovené v súlade s dodatkom XII.

Článok 44

Výnimka z povinnosti vyhotoviť a predložiť dôkaz o pôvode

1.   Povinnosť vyhotoviť a predložiť vyhlásenie o pôvode sa nevzťahuje na:

a)

výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby súkromným osobám ako malé balíky, ak ich celková hodnota nepresahuje sumu 500 EUR;

b)

výrobky, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich a ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 1 200 EUR.

2.   Výrobky uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

nedovážajú sa na obchodné účely;

b)

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na uplatnenie výhod tohto rozhodnutia;

c)

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene b) nie sú pochybnosti.

3.   Na účely odseku 2 písm. a) sa dovoz nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dovoz je príležitostný;

b)

dovoz tvoria výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;

c)

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Článok 45

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi vo vyhláseniach o pôvode a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje vyhlásenie o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa uvedený doklad vzťahuje na predmetné výrobky.

2.   Zjavné formálne chyby, ako napríklad preklepy vo vyhlásení o pôvode, nie sú dôvodom na jeho odmietnutie, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v tomto doklade.

Článok 46

Platnosť dôkazu o pôvode

Vyhlásenia o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 41 ods. 2 tejto prílohy, môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať vyhlásenia o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 47

Postup pri dovoze po častiach

1.   Postup uvedený v článku 42 ods. 3 tejto prílohy sa uplatňuje na obdobie určené colnými orgánmi členských štátov.

2.   Colné orgány členského štátu dovozu, ktoré dohliadajú na následné prepúšťania do voľného obehu, overia, že zásielky nasledujúce po sebe sú časťou rozložených alebo nezložených výrobkov, pre ktoré sa dané vyhlásenie o pôvode vyhotovilo.

Článok 48

Nahradenie vyhlásenia o pôvode

1.   V prípade, že výrobky zatiaľ neboli prepustené do voľného obehu, vyhlásenie o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými vyhláseniami o pôvode vyhotovenými držiteľom tovaru na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov na iné miesto v rámci colného územia Únie. Držitelia tovaru nemusia byť sami zaregistrovanými vývozcami, aby mohli vyhotovovať náhradné vyhlásenia o pôvode.

2.   V prípade, že sa vyhlásenie o pôvode nahrádza, originál vyhlásenia o pôvode musí obsahovať tieto informácie:

a)

údaje o náhradnom vyhlásení alebo náhradných vyhláseniach o pôvode;

b)

mená a adresy odosielateľa;

c)

meno príjemcu alebo príjemcov v Únii.

Originál vyhlásenia o pôvode sa označí ako nahradený výrazom „Replaced“ alebo prípadne „Remplacée“.

3.   Na náhradnom vyhlásení o pôvode sa uvedú tieto údaje:

a)

všetky údaje o znovu zasielaných výrobkoch;

b)

dátum vyhotovenia originálu vyhlásenia o pôvode;

c)

všetky potrebné poznámky uvedené v dodatku XII;

d)

meno a adresa odosielateľa výrobkov v Únii;

e)

meno a adresa príjemcu v Únii;

f)

dátum a miesto nahradenia.

Osoba, ktorá vyhotoví náhradné vyhlásenie o pôvode, môže k nemu priložiť kópiu originálu vyhlásenia o pôvode.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na vyhlásenia nahrádzajúce vyhlásenia o pôvode, ktoré samotné sú náhradnými vyhláseniami o pôvode.

5.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na vyhlásenia, ktoré nahrádzajú vyhlásenia o pôvode v prípade rozdelenia zásielky na časti uskutočneného v súlade s článkom 18 tejto prílohy.

Článok 49

Overovanie vyhlásení o pôvode

1.   Ak majú colné orgány pochybnosti o statuse pôvodu výrobkov, môžu deklaranta požiadať, aby v primeranej lehote určenej colnými orgánmi predložil všetky dostupné doklady na účely overenia správnosti údajov o pôvode vo vyhlásení alebo splnenia podmienok stanovených v článku 18 tejto prílohy.

2.   Colné orgány môžu počas trvania postupu overovania ustanoveného v článku 64 tejto prílohy pozastaviť uplatňovanie preferenčného colného opatrenia, ak:

a)

informácie poskytnuté deklarantom nie sú dostatočné na to, aby potvrdzovali status pôvodu výrobkov alebo splnenie podmienok ustanovených v článku 17 ods. 2 alebo článku 18 tejto prílohy;

b)

deklarant neodpovie v lehote stanovenej na poskytnutie informácií uvedených v odseku 1.

3.   Kým sa čaká na informácie vyžiadané od deklaranta uvedené v odseku 1 alebo na výsledky postupu overovania uvedeného v odseku 2, dovozcovi sa navrhne prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

Článok 50

Zamietnutie preferencií

1.   Colné orgány členského štátu dovozu zamietnu nárok na uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia bez toho, aby museli požiadať o ďalšie dôkazy alebo zaslať ZKÚ žiadosť o overenie, ak:

a)

tovar nie je rovnaký ako tovar uvedený vo vyhlásení o pôvode;

b)

deklarant nepredloží pre dané výrobky vyhlásenie o pôvode, ak sa toto vyhlásenie vyžaduje;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 36 písm. b) a článok 44 ods. 1 tejto prílohy, vyhlásenie o pôvode, ktoré má deklarant k dispozícii, nevyhotovil vývozca zaregistrovaný v ZKÚ;

d)

vyhlásenie o pôvode nie je vyhotovené v súlade s dodatkom XII;

e)

nie sú splnené podmienky článku 18 tejto prílohy.

2.   Colné orgány členského štátu dovozu zamietnu nárok na uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia, ak v nadväznosti na žiadosť o overenie v zmysle článku 60 tejto prílohy adresovanú príslušným orgánom ZKÚ colné orgány členského štátu dovozu:

a)

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený vyhotoviť vyhlásenie o pôvode;

b)

dostali odpoveď, podľa ktorej príslušné výrobky nemajú pôvod v ZKÚ ani neboli splnené podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 tejto prílohy;

c)

mali pri predložení žiadosti o overenie odôvodnené pochybnosti o platnosti vyhlásenia o pôvode vyhotoveného deklarantom alebo o správnosti informácií, ktoré deklarant poskytol o skutočnom pôvode príslušných výrobkov, a:

i)

nedostali odpoveď v lehote povolenej v súlade s článkom 60 tejto prílohy alebo

ii)

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.

HLAVA V

DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 51

Všeobecné zásady

1.   V záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania týchto preferencií sa ZKÚ zaviažu, že:

a)

zriadia a zachovajú potrebné administratívne štruktúry a systémy potrebné na implementáciu a riadenie pravidiel a postupov stanovených v tejto prílohe v danej krajine vrátane zavedenia prípadných úprav potrebných pri uplatňovaní kumulácie;

b)

prostredníctvom svojich príslušných orgánov budú spolupracovať s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov.

2.   Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa:

a)

poskytovanie akejkoľvek potrebnej pomoci Komisii v prípade, že o ňu požiada, v záujme uskutočňovania jej dohľadu nad riadnym vykonávaním tejto prílohy v danej krajine vrátane s tým súvisiacich návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov;

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 49, 50, 55 a 56 tejto prílohy, overovanie statusu pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených v tejto prílohe vrátane návštev na mieste, ak o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu;

c)

ak z postupu preverovania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že došlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami tejto prílohy, ZKÚ na vlastný podnet alebo na žiadosť Komisie alebo colných orgánov členských štátov vykoná primerané vyšetrovanie alebo zabezpečí vykonanie takéhoto vyšetrovania s patričnou naliehavosťou s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im. Komisia a colné orgány členských štátov sa môžu zúčastniť na vyšetrovaní.

3.   ZKÚ predložia Komisii formálny záväzok dodržiavať požiadavky odseku 1 pred 1. januárom 2015.

Článok 52

Požiadavky na uverejnenie a splnenie podmienok

1.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C zoznam ZKÚ a dátum, odkedy sa považujú za krajiny spĺňajúce podmienky uvedené v článkoch 51 a 54 alebo v článku 57 tejto prílohy. Keď rovnaké podmienky splní nová ZKÚ, Komisia tento zoznam aktualizuje.

2.   Výrobky s pôvodom v ZKÚ v zmysle tejto prílohy po prepustení do voľného obehu v Únii využívajú colné preferencie iba pod podmienkou, že boli vyvezené v deň uvedený v zozname podľa odseku 1 alebo po tomto dátume.

3.   ZKÚ sa považuje za krajinu spĺňajúcu ustanovenia článkov 51 a 54 alebo článku 57 tejto prílohy v deň, keď:

a)

podala oznámenie uvedené v článku 54 ods. 1 alebo v článku 57 ods. 1 tejto prílohy a prípadne v článku 54 ods. 2 a

b)

predložila záväzok uvedený v článku 51 ods. 3 tejto prílohy.

4.   Na účely vykonávania oddielu 3 hlavy IV a oddielu 3 hlavy V tejto prílohy ZKÚ predkladajú Komisii informácie uvedené v článku 57 ods. 1 písm. b) tejto prílohy najmenej tri mesiace pred skutočným uplatňovaním systému zaregistrovaných vývozcov na ich území.

Článok 53

Sankcie

Každej osobe, ktorá vyhotoví alebo spôsobí vyhotovenie dokladu obsahujúceho nesprávne informácie s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami, sa uložia sankcie.

Oddiel 2

Metódy administratívnej spolupráce pred zavedením systému zaregistrovaných vývozcov

Článok 54

Oznamovanie pečiatok a adries

1.   ZKÚ oznámia Komisii názvy a adresy orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú:

a)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny a sú splnomocnené na poskytovanie pomoci Komisii a colným orgánom členských štátov prostredníctvom administratívnej spolupráce, ako sa stanovuje v tejto hlave;

b)

colnými orgánmi oprávnenými na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a vykonávanie následného overenia sprievodných osvedčení EUR.1 a prehlásení o pôvode.

2.   ZKÚ zašlú Komisii vzory používaných pečiatok.

3.   ZKÚ bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene údajov oznámených podľa odsekov 1 a 2.

4.   Komisia pošle túto informáciu colným orgánom členských štátov.

Článok 55

Overovanie dôkazov o pôvode

1.   Následné overovanie dôkazov o pôvode sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, pôvode príslušných výrobkov alebo o splnení ostatných požiadaviek tejto prílohy.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, prehlásenie o pôvode alebo kópie týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej krajiny alebo územia, pričom prípadne uvedú dôvody prešetrovania. Všetky získané doklady a informácie naznačujúce, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa odovzdajú ako podklad k žiadosti o overenie.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny alebo územia. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcu alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú dočasne pozastaviť udelenie preferenčného zaobchádzania pre príslušné výrobky počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

5.   Colným orgánom, ktoré požiadajú o overenie, sa výsledky tohto overovania oznámia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zjavné, či sú doklady pravé a či sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v ZKÚ, Únii alebo v krajinách DHP a či sú splnené ostatné požiadavky tejto prílohy.

6.   Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nedostanú colné orgány žiadajúcej krajiny v lehote desiatich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o overenie odpoveď alebo ak táto odpoveď neobsahuje dostatočné informácie potrebné na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány nepriznajú nárok na preferenčné zaobchádzanie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 56

Overenie vyhlásení dodávateľov

1.   Overenie vyhlásenia dodávateľov sa môže vykonávať náhodne alebo kedykoľvek majú colné orgány dovážajúcej krajiny alebo územia odôvodnené pochybnosti o pravosti dokumentu alebo o presnosti alebo úplnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu daných materiálov.

2.   Colné orgány, ktorým bolo predložené vyhlásenie dodávateľa, môžu požiadať colné orgány krajiny alebo územia, kde bolo vyhlásenie vyhotovené, o vydanie informačného osvedčenia, ktorého vzor je uvedený v dodatku IX. Alternatívne môžu colné orgány, ktorým bolo predložené vyhlásenie dodávateľa, požiadať vývozcu, aby predložil informačné osvedčenie vydané colnými orgánmi v krajine alebo na území, kde bolo vyhlásenie vyhotovené.

Kópiu informačného osvedčenia uchováva úrad, ktorý ju vydal, najmenej tri roky.

3.   Colným orgánom, ktoré požiadali o overenie, sa výsledky overovania oznámia čo najskôr. Výsledky musia jasne určovať, či je vyhlásenie týkajúce sa statusu materiálov správne.

4.   Na účel overovania dodávatelia uchovávajú kópiu dokumentu obsahujúceho vyhlásenie spolu so všetkými potrebnými dôkazmi preukazujúcimi skutočný pôvod materiálov najmenej tri roky.

5.   Colné orgány v krajine alebo na území, kde je vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, majú právo požadovať akýkoľvek dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za primeranú s cieľom preveriť správnosť akéhokoľvek vyhlásenia dodávateľa.

6.   Akékoľvek sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané alebo vyhotovené na základe nesprávneho vyhlásenia dodávateľa sa považuje za neplatné.

Oddiel 3

Metódy administratívnej spolupráce platné pre systém zaregistrovaných vývozcov

Článok 57

Oznamovanie pečiatok a adries

1.   ZKÚ oznámia Komisii názvy a adresy orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú:

a)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny a sú splnomocnené na poskytovanie pomoci Komisii a colným orgánom členských štátov prostredníctvom administratívnej spolupráce, ako sa stanovuje v tejto hlave;

b)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny alebo konajú s poverením danej vlády a sú splnomocnené na registrovanie vývozcov a ich vyňatie z registra zaregistrovaných vývozcov.

2.   ZKÚ bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene údajov oznámených podľa odsekov 1 a 2.

3.   Komisia pošle túto informáciu colným orgánom členských štátov.

Článok 58

Vytvorenie databázy zaregistrovaných vývozcov

1.   Komisia vytvorí na základe informácií poskytnutých vládnymi orgánmi ZKÚ a colnými orgánmi členských štátov elektronickú databázu zaregistrovaných vývozcov.

2.   Prístup do tejto databázy a k údajom, ktoré obsahuje, má iba Komisia. Orgány uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby boli Komisii oznamované údaje aktuálne, úplné a presné.

3.   Údaje spracované v databáze uvedenej v odseku 1 tohto článku sa uverejnia na internete s výnimkou dôverných informácií uvedených v kolónkach 2 a 3 žiadosti o registrovanie vývozcu uvedenej v článku 28 tejto prílohy.

4.   Osobné údaje spracované v databáze uvedenej v odseku 1 sa postúpia alebo sprístupnia tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám iba v súlade s článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

5.   Týmto rozhodnutím sa nijako nemení úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení Únie a vnútroštátneho práva, a najmä sa ním nemenia ani povinnosti členských štátov týkajúce sa nimi uskutočňovaného spracúvania osobných údajov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6), ani povinnosti inštitúcií a orgánov Únie týkajúce sa nimi uskutočňovaného spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 v rámci plnenia ich úloh.

6.   Komisia zverejní identifikačné a registračné údaje vývozcov tvorené súborom údajov uvedených v bodoch 1, 3 (týkajúce sa opisu činností), 4 a 5 dodatku XI na internete jedine v prípade, ak na to vývozcovia dali vopred a dobrovoľne svoj výslovný a vedomý písomný súhlas.

7.   Vývozcom sa poskytnú informácie stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 45/2001.

8.   Práva osôb, pokiaľ ide o ich registračné údaje uvedené v dodatku XI a spracované vo vnútroštátnych systémoch, sa vykonávajú v súlade s právom členského štátu, ktorý uložil ich osobné údaje, a v súlade s vykonávaním smernice 95/46/ES.

9.   Práva osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnej databáze uvedenej v odsekoch 1 až 4 sa vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

10.   Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad databázou uvedenou v odsekoch 1 až 4.

Článok 59

Kontrola pôvodu

1.   V záujme zabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa statusu pôvodu výrobkov príslušné orgány ZKÚ vykonávajú:

a)

na žiadosť colných orgánov členských štátov overovanie statusu pôvodu výrobkov;

b)

z vlastnej iniciatívy pravidelné kontroly vývozcov.

Rozšírená kumulácia sa povoľuje v súlade s článkom 10 tejto prílohy, len ak sa krajina, s ktorou má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, zaviaže poskytovať ZKÚ pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto pomoc poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami danej dohody o voľnom obchode.

2.   Cieľom kontrol uvedených v odseku 1 písm. b) je zabezpečiť, aby vývozcovia neustále dodržiavali svoje povinnosti. Vykonávajú sa v intervaloch určených na základe náležitých kritérií analýzy rizík. V záujme toho príslušné orgány ZKÚ požiadajú vývozcov o predloženie kópií alebo zoznamu vyhlásení o pôvode, ktoré vyhotovili.

3.   Príslušné orgány ZKÚ majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonávať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcu, prípadne výrobcov, ktorí sú dodávateľmi vývozcu, a to aj v ich prevádzkových priestoroch, alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané.

Článok 60

Overovania dôkazu o pôvode

1.   Následné overovania vyhlásení o pôvode sa vykonávajú náhodným výberom alebo vtedy, keď majú colné orgány členského štátu dôvodné pochybnosti o ich pravosti, statuse pôvodu príslušných výrobkov alebo o splnení ostatných požiadaviek tejto prílohy.

Ak colné orgány členského štátu požiadajú príslušné orgány ZKÚ o spoluprácu pri overení platnosti vyhlásení o pôvode, statusu pôvodu výrobku alebo obidvoch dokladov, uvedú vo svojej žiadosti podľa okolností dôvody svojich pochybností o platnosti vyhlásení o pôvode alebo o statuse pôvodu výrobkov.

Ako podklad žiadosti o overenie sa môže pripojiť kópia vyhlásenia o pôvode a akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, ktoré naznačujú, že informácie uvedené v danom vyhlásení sú nesprávne.

Žiadajúci členský štát stanoví na oznámenie výsledkov overovania počiatočnú lehotu šiestich mesiacov počínajúc dátumom žiadosti o overenie.

2.   Ak v prípadoch dôvodných pochybností colné orgány nedostanú odpoveď v lehote uvedenej v odseku 1 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zašle druhé oznámenie. V tomto oznámení sa stanoví ďalšia najviac šesťmesačná lehota.

Článok 61

Ostatné ustanovenia

1.   Oddiel III tejto hlavy a oddiel III hlavy VI sa uplatňujú mutatis mutandis na:

a)

vývozy z Únie do ZKÚ na účely dvojstrannej kumulácie;

b)

vývozy z jednej ZKÚ do inej na účely kumulácie v ZKÚ, ako je stanovené v článku 2 ods. 2 tejto prílohy.

2.   Colný orgán členského štátu považuje vývozcov z Únie na ich vlastnú žiadosť za zaregistrovaných vývozcov na účely uplatňovania výhod tohto rozhodnutia, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

majú číslo EORI v súlade s článkami 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93;

b)

majú status „schváleného vývozcu“ v rámci preferenčného režimu;

c)

vo svojej žiadosti adresovanej colnému orgánu členského štátu poskytnú na tlačive, ktorého vzor sa uvádza v dodatku XI, tieto údaje:

i)

podrobnosti uvedené v kolónkach 1 a 4;

ii)

záväzok uvedený v kolónke 5.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článok 62

1.   Ustanovenia tejto prílohy týkajúce sa vydávania, použitia a následného overovania dôkazov o pôvode sa uplatňujú mutatis mutandis na výrobky vyvážané zo ZKÚ do Ceuty a Mellily a na výrobky vyvážané z Ceuty a Mellily do ZKÚ na účely dvojstrannej kumulácie.

2.   Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.   Za uplatňovanie tejto prílohy v Ceute a Melille zodpovedajú španielske colné orgány.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 63

Výnimka zo systému zaregistrovaných vývozcov

1.   Odchylne od systému zaregistrovaných vývozcov môže Komisia prijať rozhodnutia umožňujúce uplatniť články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 tejto prílohy na vývozy z jednej alebo viacerých ZKÚ po 1. januári 2017.

Výnimka sa obmedzuje na obdobie, ktoré príslušná ZKÚ potrebuje na to, aby bola schopná uplatňovať články 38 až 50 a články 57 až 61 tejto prílohy.

2.   ZKÚ, ktorá chce využiť výnimku uvedenú v odseku 1, predloží svoju žiadosť Komisii. V žiadosti sa uvedie čas, ktorý príslušná ZKÚ potrebuje na to, aby sa považovala za schopnú uplatňovať články 38 až 50 a články 57 až 61 tejto prílohy.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenie na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

Článok 64

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

Článok 65

Uplatňovanie

1.   Táto príloha sa uplatňuje od 1. januára 2014.

2.   Článok 52 ods. 3 písm. b) tejto prílohy sa uplatňuje od 1. januára 2015.

3.   Článok 8 ods. 3 písm. b) tejto prílohy sa uplatňuje do 30. septembra 2015.

4.   Články 21 až 35 a články 54, 55 a56 tejto prílohy sa uplatňujú do 31. decembra 2016.

5.   Články 38 až 50 a články 57 až 61 tejto prílohy sa uplatňujú od 1. januára 2017.


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

(2)  Články 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 978/2012.

(3)  Článok 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na materiály, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od colných poplatkov na základe osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných ustanovených v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ale na ktoré sa neuplatňuje všeobecné opatrenie ustanovené článku 1 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

(4)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údaj (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Dodatok I

Úvodné poznámky

Poznámka 1 —   Všeobecný úvod

V tejto prílohe sa stanovujú podmienky podľa článku 4 tejto prílohy, pri ktorých splnení sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v dotknutej ZKÚ. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti od výrobku:

a)

pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny podiel nepôvodných materiálov;

b)

v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestne označenie položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestne označenie podpoložky harmonizovaného systému, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvormiestneho označenia položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestneho označenia podpoložky, do ktorých sú zatriedené použité materiály;

c)

vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovanie;

d)

opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály.

Poznámka 2 —   

Usporiadanie zoznamu

2.1.

V stĺpcoch 1 a 2 je opis získaného výrobku. V stĺpci 1 sa uvádza číslo kapitoly, štvormiestne číslo položky alebo prípadne šesťmiestne číslo podpoložky podľa harmonizovaného systému. V stĺpci 2 sa uvádza opis tovaru platný pri danej položke alebo kapitole. Pri každom zázname v stĺpcoch 1 a 2 sa podľa poznámky 2.4 uvádza v stĺpci 3 jedno alebo viac pravidiel („postupy kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu“). Tieto postupy sa týkajú len nepôvodných materiálov. Ak sa v niektorých prípadoch pred položkou v stĺpci 1 uvádza „ex“, znamená to, že požiadavky v stĺpci 3 sa vzťahujú len na tú časť položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2.

Ak sú v stĺpci 1 zoskupené viaceré čísla položiek či podpoložiek alebo tam je uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je preto všeobecný, platí príslušné pravidlo v stĺpci 3 v prípade všetkých výrobkov, ktoré sú v harmonizovanom systéme zatriedené do položky predmetnej kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek alebo podpoložiek spoločne uvedených v stĺpci 1.

2.3.

Ak v zozname platia pre rôzne výrobky v rámci jednej položky odlišné pravidlá, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné pravidlo v stĺpci 3.

2.4

Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom „alebo“, vývozca si môže vybrať, ktoré bude uplatňovať.

Poznámka 3 —   

Príklady uplatňovania pravidiel

3.1.

Článok 4 ods. 2 tejto prílohy týkajúci sa výrobkov so získaným statusom pôvodu, ktoré sú použité pri výrobe iných výrobkov, platí bez ohľadu na to, či sa tento status získal v rámci továrne, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inej továrni v ZKÚ alebo v Únii.

3.2.

Podľa článku 5 tejto prílohy musí opracovanie alebo spracovanie presahovať rámec operácií uvedených v zozname v uvedenom článku. V opačnom prípade nie je možné tovar kvalifikovať ako vhodný na povolenie preferenčného colného zaobchádzania, a to ani v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené ďalej.

S výhradou ustanovenia v prvom pododseku pravidlá v zozname predstavujú minimálnu mieru požadovaného opracovania alebo spracovania a väčšia miera opracovania alebo spracovania takisto zabezpečuje status pôvodu; na druhej strane z vykonania menšieho opracovania alebo spracovania nemôže vyplynúť status pôvodu. To znamená, že ak existuje pravidlo, podľa ktorého sa na určitom stupni výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršej etape je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršej etape povolené nie je.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky“, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky (a to aj materiály s rovnakým opisom a číselným znakom ako daný výrobok), ale s výhradou akýchkoľvek ďalších konkrétnych obmedzení, ktoré sa môžu uvádzať v pravidle.

Výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky …“ alebo „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako výrobok“ však znamená, že možno použiť materiály ktorejkoľvek položky alebo ktorýchkoľvek položiek okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako opis výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého môže byť výrobok vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Použitie všetkých materiálov sa nevyžaduje.

3.5.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, toto pravidlo nebráni použiť aj iné materiály, ktoré na základe svojej povahy nemôžu spĺňať toto pravidlo.

Poznámka 4 —   

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

4.1.

S poľnohospodárskymi výrobkami zatriedenými do kapitol 6, 7, 8, 9, 10, 12 a do položky 2401, ktoré sa pestujú alebo žnú a zberajú na území ZKÚ, sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území danej krajiny, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín dovezených z inej krajiny.

4.2.

V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, pri výpočte takýchto obmedzení sa zohľadňuje hmotnosť cukru položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza alebo invertný cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných výrobkov zapracovaných do konečného výrobku.

Poznámka 5 —   

Terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami

5.1.

Výraz „prírodné vlákna“ sa používa v zozname na označenie iných vláken, ako sú umelé alebo syntetické vlákna. Je obmedzený na štádiá pred spriadaním vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spradené.

5.2.

Výraz „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

5.3.

Výrazy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sú použité v zozname na opis materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré sa môžu použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadzí.

5.4.

Výraz „syntetické strižné vlákna“ je v zozname použitý pre kábliky zo syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.

Poznámka 6 —   

Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov

6.1.

Ak sa pri danom výrobku v zozname nachádza odvolávka na túto poznámku, podmienky stanovené v stĺpci 3 sa nevzťahujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 10 % alebo menej z celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj poznámky 6.3 a 6.4.).

6.2.

Toleranciu uvedenú v poznámke 6.1 však možno použiť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sú:

hodváb,

vlna,

hrubé chlpy zvierat,

jemné chlpy zvierat,

vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

pravé konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna,

vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylensulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradená,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi z polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastového filmu,

ostatné výrobky položky 5605,

sklenené vlákna,

kovové vlákna.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vláken položky 5203 a syntetických strižových vláken položky 5506 je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu, môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižových vláken položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Preto sa syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo ich kombinácia môže použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textilná tkanina položky 5802 vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmiešaným výrobkom iba vtedy, ak samotná bavlnená tkanina je zmiešanou tkaninou vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných položiek alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné základné textilné materiály, a teda všívaná textilná tkanina je zmiešaným výrobkom.

6.3.

V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradenú“ platí pri tejto priadzi tolerancia 20 %.

6.4.

V prípade výrobkov, ktoré obsahujú „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastového filmu“, platí pri tomto pásiku tolerancia 30 %.

Poznámka 7 —   

Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch

7.1.

Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pri príslušnom konfekčnom výrobku, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

7.2.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 7.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, sa môžu voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

7.3.

Ak sa uplatňuje percentuálna požiadavka, pri určovaní hodnoty zahrnutých nepôvodných materiálov sa musí brať do úvahy hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 8 —   

Vymedzenie špecifických procesov a jednoduchých úkonov vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami kapitoly 27

8.1.

Na účely položiek ex 2707 a 2713„špecifické procesy“ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuovú destiláciu;

b)

redestiláciu pri veľmi starostlivom delení do frakcií (1);

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakciu selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizáciu;

h)

alkyláciu;

i)

izomerizáciu.

8.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712„špecifické procesy“ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuovú destiláciu;

b)

redestiláciu pri veľmi starostlivom delení do frakcií (1);

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakciu selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizáciu;

h)

alkyláciu;

i)

izomerizáciu;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovaných produktov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inými procesmi ako filtrovaním;

l)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napr. dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa však nepovažuje za špecifický proces;

m)

len vo vzťahu k motorovej nafte položky ex 2710 atmosférickú destiláciu metódou ASTM D 86, pri ktorej sa pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát;

n)

len vo vzťahu k iným ťažkým olejom ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

o)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

8.3.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu vdôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií nemajú za následok získanie pôvodu.


(1)  Pozri dodatočnú vysvetľujúcu poznámku 4 písm. b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

Dodatok II

Zoznam výrobkov a postupov opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu

Položka harmonizovaného systému

Opis výrobku

Postupy kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorých sa získava status pôvodu)

(1)

(2)

(3)

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané

Kapitola 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobku tejto kapitoly sú úplne získané

ex kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce okrem:

Všetky ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce sú úplne získané

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

ex ex0306

Kôrovce, tiež bez panciera, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené v pare alebo vo vode, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

ex ex0307

Mäkkýše, tiež bez panciera, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce, iné ako kôrovce a mäkkýše, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

Kapitola 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej:

všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané a

hmotnosť použitého cukru (1) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 5

Výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex ex051191

Nejedlé rybie ikry

Všetky ikry sú úplne získané

Kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 6 sú úplne získané

Kapitola 7

Jedlá zelenina a určité korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 7 sú úplne získané

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo melónov kapitoly 8 sú úplne získané a

hmotnosť použitého cukru (1) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koreniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 10 sú úplne získané

ex kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitol 10 a 11, položiek 0701 a 2303 a podpoložky 071010 sú úplne získané

ex ex1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín z položky 0713

Sušenie a mletie strukovín zatriedených do položky 0708

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 13

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, v ktorých hmotnosť použitého cukru (1) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky okrem podpoložky daného výrobku

1501 až 1504

Tuky z ošípaných, hydiny, hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, rýb atď.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

1505, 1506 a 1520

Tuk z ovčej vlny a mastné látky vyrobené z neho (vrátane lanolínu). Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované. Glycerol, surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1509 a 1510

Olivový olej a jeho frakcie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

1516 a 1517

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, rafinované alebo nerafinované, ale inak neupravené

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem mäsa a jedlých mäsových drobov kapitoly 2 a materiálov kapitoly 16 získaných z mäsa a jedlých mäsových drobov kapitoly 2,

pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 a materiály kapitoly 16 získané z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov kapitoly 3 sú úplne získané

ex kapitola 17

Cukor a cukrovinky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy a glukózy, v pevnej forme; cukrové sirupy; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitol 1101 až 1108, 1701 a 1703 nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 19

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých:

hmotnosť použitých materiálov kapitol 2, 3 a 16 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

hmotnosť použitých materiálov položiek 1006 a 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitého cukru (1) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

2002 a 2003

Paradajky, huby a hľuzovky, spracované alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 sú úplne získané

Kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položiek 2207 a 2208, v ktorých:

všetky použité materiály podpoložiek 080610, 200961, 200969 sú úplne získané a

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 23

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex ex2303

Zvyšky z výroby škrobu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 10 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, v ktorých:

všetky použité materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané a

hmotnosť použitých materiálov položiek 10 a 11 a položiek 2302 a 2303 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť použitého cukru (1) a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť použitého cukru a použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 24 nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použitých materiálov kapitoly 24

2401

Nespracovaný tabak; tabakový odpad

Všetok nespracovaný tabak a tabakový odpad kapitoly 24 je úplne získaný

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo náhradiek tabaku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov daného výrobku a položky 2403, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 2401 nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti použitých materiálov kapitoly 2401

ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

Kapitola 26

Rudy, trusky a popoly

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje hmotnosť nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých najmenej 65 % objemu sa destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak tieto oleje sú základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky, ako aj podobné výrobky získané syntézou alebo inými procesmi, tiež zafarbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových materiálov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex ex2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905. Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

290543

290544

290545

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glycerol

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 30

Farmaceutické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 31

Hnojivá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané z bitúmenových materiálov, gáč alebo šupinový parafín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 35

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 37

Fotografické alebo kinematografické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

382460

Sorbitol iný ako zatriedený v podpoložke 290544

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 290544. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex ex3907

– – Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (4),

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

– polyester

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

– protektorované pneumatiky; plné alebo komorové obruče, z gumy

Protektorovanie použitých pneumatík

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4011 a 4012

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

4101 až 4103

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané; surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 písm. c) ku kapitole 41; ostatné surové kože a kožky (čerstvé, alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 písm. b) alebo 1 písm. c) ku kapitole 41

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Opätovné činenie vyčinených alebo prečinených koží a kožiek podpoložiek 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 alebo 410691

alebo

výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

4107, 4112, 4113

Koža ďalej spracovaná po činení alebo krustovaní

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály podpoložiek 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 a 410692 sa však môžu použiť, ak sa vykoná opätovné činenie vyčinených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako produkované priadkou morušovou)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101, 4102 alebo 4103

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex ex4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité:

 

– platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie, so strihaním a šitím jednotlivých nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

– ostatné

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín zatriedených do položky 4302

ex kapitola 44

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex ex4408

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva) a na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo rezané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex ex4410 až ex ex4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a ostatných profilovaných líšt

Lemovanie alebo lištovanie

ex ex4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek, ktoré nie sú narezané na príslušnú veľkosť

ex ex4418

– výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle sa však môžu použiť

– obruby a lišty

Lemovanie alebo lištovanie

ex ex4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409

Kapitola 45

Korok a výrobky z korku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 47

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier a lepenka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 48

Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 49

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 50

Hodváb okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex ex5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5004 až ex ex5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

Spriadanie prírodných vláken alebo extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním alebo splietaním (5)

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna alebo splietanie, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Spriadanie prírodných vláken alebo extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním (5)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

ex kapitola 52

Bavlna okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Spriadanie prírodných vláken alebo extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním (5)

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

ex kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vláken; papierová priadza

Spriadanie prírodných vláken alebo extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním (5)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vláken; tkaniny z papierovej priadze

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

5401 až 5406

Priadza, monofil a šijacie nite zo syntetických vláken

Extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním ALEBO spriadanie prírodných vláken (5)

5407 a 5408

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

splietanie alebo textúrovanie spolu s tkaním pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

5501 až 5507

Syntetické strižné vlákna

Extrúzia syntetických vláken

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť zo syntetických strižných vlákien

Spriadanie prírodných vláken alebo extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním (5)

5512 až 5516

Tkaniny zo syntetických strižných vláken

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich okrem:

Extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vláken

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou (5)

5602

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

– vpichovaná plsť

Extrúzia syntetických vláken spolu s tvarovaním tkaniny

Možno však použiť:

 

polypropylénové nekonečné vlákno zatriedené do položky 5402,

 

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

 

polypropylénový kábel zatriedený do položky 5501,

pričom vo všetkých prípadoch jemnosť jedného káblika alebo vlákna je menej ako 9 decitexov,

ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

v prípade plsti z prírodných vláken len tvarovaním tkaniny (5)

– ostatné

Extrúzia syntetických vláken spolu s tvarovaním tkaniny

alebo

v prípade plsti z prírodných vláken len tvarovaním tkaniny (5)

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

Extrúzia syntetických vláken alebo použitie prírodných spolu s inými technikami než tkanie a vrátane vpichovania

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

– kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou

Výroba z kaučukových a kordových nití nepokrytých textíliou

– ostatné

Extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vláken (5)

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar z položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

Extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vláken a/alebo syntetických strižných vláken (5)

5606

Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Extrúzia syntetických vláken spolu so spriadaním alebo spriadanie prírodných vláken a/alebo syntetických strižných vláken

alebo

spriadanie spolu s vločkovaním

alebo

vločkovanie spolu s farbením (5)

Kapitola 57

Koberce a iné textilné podlahové krytiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

výroba z kokosových vláken, sisalových vláken alebo z jutovej priadze

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

všívanie spolu s farbením alebo potlačou

Extrúzia syntetických vláken spolu s inými technikami, než je tkanie, a vrátane vpichovania (5)

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno zatriedené do položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

polypropylénový kábel zatriedený do položky 5501,

pričom vo všetkých prípadoch jemnosť jedného káblika alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Jutová tkanina sa môže použiť ako podložka

ex kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky okrem:

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie vláken spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním, alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vláken:

 

– obsahujúce podľa hmotnosti najviac 90 % textilných materiálov

Tkanie

– ostatné

Extrúzia syntetických vláken spolu s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie zatriedené do položky 5902

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5904

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z náteru alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy (5)

5905

Textilné tapety:

 

– impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované kaučukom, plastmi alebo inými materiálmi

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

– ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:

 

– úplety alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

pletenie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (5)

– ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických vláken, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov

Extrúzia syntetických vláken spolu s tkaním

– ostatné

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie priadze z prírodných vláken spolu s tkaním

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním, alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

– žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutých pletenín na výrobu žiarových plynových pančušiek

– ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky vhodné na technické účely:

 

– leštiace disky alebo iné kotúče ako z plsti položky 5911

Tkanie

– textílie všeobecne používané na papierenských alebo podobných strojoch, tiež splstené, impregnované alebo potiahnuté, rúrkové alebo nekonečné, s jednou osnovou alebo viacerými osnovami a/alebo útkami, alebo plocho tkané s viacerými osnovami a/alebo útkami položky 5911

Extrúzia syntetických vláken alebo spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Môžu sa použiť iba tieto vlákna:

 

– – kokosové vlákno,

 

– – priadza z polytetrafluóretylénu (6),

 

– – zosúkaná priadza z polyamidu, vrstvená, impregnovaná alebo potiahnutá fenolovými živicami,

 

– – priadza zo syntetických textilných vláken z aromatických polyamidov získaných polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej,

 

– – monofil z polytetrafluóretylénu (6),

 

– – priadza zo syntetických textilných vláken z poly(p-fenylén tereftalamidu),

 

– – sklená priadza potiahnutá fenolovou živicou a opradená akrylonitrylovou

priadzou (6),

 

– – kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej

– ostatné

Extrúzia syntetických vláken ALEBO spriadanie prírodných vláken alebo syntetických strižných vláken spolu s tkaním (5)

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Kapitola 60

Úplety alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

pletenie spolu s farbením alebo vločkovaním, alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie priadze z prírodných vláken spolu s pletením

alebo

splietanie alebo textúrovanie spolu s pletením pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

– získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá je buď nastrihaná do tvaru, alebo bola získaná priamo v tvare

Pletenie s dokončením (vrátane nastrihania) (5)  (7)

– ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

farbenie priadze z prírodných vláken spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (5)

ex kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované, okrem:

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

dokončenie, pred ktorým sa vykoná potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitých nepotlačených materiálov nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)  (7)

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 a ex ex6211

Dámske, dievčenské a dojčenské odevy a odevné doplnky pre dojčatá, vyšívané

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (7)

ex ex6210 a ex ex6216

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu spolu s dokončením (vrátane nastrihania) (7)

ex ex6212

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované:

 

– získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá je buď nastrihaná do tvaru, alebo bola získaná priamo v tvare

Pletenie s dokončením (vrátane nastrihania) (5)  (7)

– ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vláken alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

farbenie priadze z prírodných vláken spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (5)

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

– vyšívané

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (7)

alebo

dokončenie, pred ktorým sa vykoná potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitých nepotlačených materiálov nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)  (7)

– ostatné

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

dokončenie, po ktorom sa vykoná potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (5)  (7)

6217

Ostatné celkom dohotovené doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212

 

– vyšívané

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (7)

– ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu spolu s dokončením (vrátane nastrihania) (7)

– medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania) (7)

ex kapitola 63

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie:

 

– z plsti, z netkaných textílií

Extrúzia syntetických vláken alebo využitie prírodných vláken, v každom prípade spolu s inými postupmi ako tkanie, a vrátane vpichovania a dokončenia (vrátane nastrihania) (5)

– ostatné:

 

– – vyšívané

Tkanie alebo pletenie s dokončením (vrátane nastrihania)

výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (7)

– – ostatné

Tkanie alebo pletenie s dokončením (vrátane nastrihania)

6305

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru

Extrúzia syntetických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien spolu s tkaním alebo pletením a dokončením (vrátane nastrihania) (5)

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie alebo na pozemné plavidlá; potreby na táborenie

 

– z netkaných textílií

Extrúzia syntetických vláken alebo prírodných vláken, v každom prípade spolu s inými technikami ako tkanie, a vrátane vpichovania

– ostatné

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania) (5)  (7)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

6307

Ostatné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

6308

Súpravy pozostávajúce z tkanín a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo servítok alebo podobné textilné výrobky v balení na predaj v malom

Každý predmet v súprave musí byť v súlade s pravidlom, ktoré by sa naň vzťahovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Predmety, ktoré nie sú pôvodné, však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

ex kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem zvrškových kompletov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam podrážok položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími podrážkami); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 67

Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex6803

Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex ex6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo zo zmesí na základe azbestu a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex ex6814

Výrobky zo sľudy vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov

Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 70

Sklo a sklený tovar okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7006

Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané

 

– podložné sklené tabule, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom a polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (8)

Výroba z nepotiahnutého podložného tabuľového skla položky 7006

– ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné obaly zo skla druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklené poháre na zaváraniny; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7013

Sklený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako z položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

ručná dekorácia (s výnimkou zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skla, ak celková hodnota použitého ručne fúkaného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

– surové

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 7106, 7108 a 7110

alebo

elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110

alebo

zlievanie a/alebo zmiešavanie drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi

– vo forme polotovaru alebo vo forme prachu

Výroba zo surových drahých kovov

ex ex7107, ex ex7109 a ex ex7111

Kovy plátované drahými kovmi, vo forme polotovaru

Výroba zo surových kovov plátovaných drahými kovmi

7115

Ostatné výrobky z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba z častí zo základného kovu, ktoré nie sú plátované alebo potiahnuté drahými kovmi, ak hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 72

Železo a oceľ okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo 7206

7208 až 7216

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7206 alebo 7207

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

721891 a 721899

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 721810

7219 až 7222

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7218

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

722490

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 722410

7225 až 7228

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7206, 7207, 7218 alebo 7224

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

ex kapitola 73

Výrobky zo železa alebo z ocele okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex ex7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304, 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iného ako liatina) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 alebo 7224

ex ex7307

Príslušenstvo na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov, ak ich celková hodnota nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť.

ex ex7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 74

Meď a predmety z nej okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 75

Nikel a predmety z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

7601

Surový hliník

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 7606

Kapitola 77

Rezervovaná na potenciálne budúce využitie v harmonizovanom systéme

 

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

7801

Surové olovo:

 

– rafinované olovo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

– ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7802 však nemožno použiť

Kapitola 79

Zinok a výrobky zo zinku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 80

Cín a predmety z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Kapitola 81

Iné základné kovy; cermety; predmety z nich

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8206

Dva nástroje alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 8202 až 8205. Nástroje položiek 8202 až 8205 však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208, a ich čepele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu sa však môžu použiť

8214

Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníkov na nechty)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu sa však môžu použiť

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský a jedálenský tovar

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu sa však môžu použiť

ex kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex8302

Iné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné do budov a zariadenia na automatické zatváranie dverí

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8302 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex ex8306

Sošky a ostatné ozdobné predmety zo základných kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8306 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8401

Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8407

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8408

Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8427

Vysokozdvižné vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8501, 8502

Elektrické motory a generátory; elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8503

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8513

Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá) okrem svietidiel položky 8512

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku.

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8519

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8523

Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam okrem výrobkov kapitoly 37

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a iné videokamery

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8528

Monitory a projektory nespojené s televíznymi prijímačmi; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8535 až 8537

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich pripájanie do elektrického obvodu alebo spájanie v elektrickom obvode; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vláken; rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrickej energie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 8538

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

854011 a 854012

Televízne CRT obrazovky vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

854231 až 854233 a 854239

Monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

operácia difúzie, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu, či už zmontovanej a/alebo odskúšanej v krajine, na ktorú sa toto nariadenie nevzťahuje.

8544

Izolované (tiež s lakovaným povrchom alebo s anodickým okysličením) drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) a iné izolované elektrické vodiče, tiež vybavené prípojkami; káble z optických vláken vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vláken, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom, používané na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8547

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu s vnútorným izolačným materiálom

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 86

Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a traťové zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 87

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle vybavené pomocným motorom, s prívesným vozíkom alebo bez neho; prívesné vozíky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex8804

Rotačné padáky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 8804

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 89

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 90

Optické, fotografické, filmovacie, meracie, kontrolné, presné lekárske alebo chirurgické nástroje a prístroje; ich časti a súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje kapitoly 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 92

Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 93

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné znaky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex ex9506

Golfové palice a časti golfových palíc

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Nahrubo opracované hranoly na výrobu hláv golfových palíc sa však môžu použiť

ex kapitola 96

Rôzne výrobky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9601 a 9602

Opracovaná slonovina, kosť, korytnačina, rohovina, parohy, koraly, perleť a ostatné živočíšne rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarovaním).

Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezávané z vosku, parafínu, stearínu, prírodného kaučuku alebo prírodných živíc alebo modelovacích materiálov a ostatné tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; opracovaná netvrdená želatína (iná ako želatína položky 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

9603

Metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené kefárske uzly a zväzky na výrobu metiel alebo kief a štetcov; maliarske vankúšiky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet v súprave musí byť v súlade s pravidlom, ktoré by sa naň vzťahovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Predmety, ktoré nie sú pôvodné, však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

9606

Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti týchto výrobkov; gombíkové polotovary

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9608

Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; držadlá na pero, držadlá na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) s výnimkou výrobkov položky 9609

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Hroty pier zaradené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť

9612

Pásky do písacích strojov a podobné pásky, napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky, tiež napustené, tiež v škatuľkách

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

961320

Plynové vreckové zapaľovače, znovu naplniteľné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 9613 nepresiahne 30 % ceny výrobku zo závodu

9614

Fajky (vrátane fajkových hláv), cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti a súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 97

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku


(1)  Pozri úvodnú poznámku 4.2.

(2)  Osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“ sú uvedené v úvodných poznámkach 8.1 a 8.3.

(3)  Osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“ sú uvedené v úvodnej poznámke 8.2.

(4)  V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených do položiek 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj do položiek 3907 až 3911 na strane druhej sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska hmotnosti.

(5)  Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke 6.

(6)  Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín používaných v papierenských strojoch.

(7)  Pozri úvodnú poznámku 7.

(8)  SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

Dodatok III

FORMULÁR SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1

1.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 sú vyhotovené na formulári, ktorého vzor je uvedený v tomto dodatku. Tento formulár je vytlačený v jednom alebo vo viacerých jazykoch, v ktorých bolo vypracované toto rozhodnutie. Osvedčenia sú vyhotovené v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúceho štátu. Ak sa vypisujú ručne, vyplnia sa atramentovým perom a paličkovým písmom.

2.

Každé osvedčenie má rozmery 210 × 297 mm, pričom v rozmere dĺžky je povolená tolerancia plus 8 mm alebo mínus 5 mm. Použitý papier musí byť biely, vhodný na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí má vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické falšovanie.

3.

Vyvážajúce štáty si môžu vyhradiť právo vytlačiť si osvedčenia samy alebo si ich môžu dať vytlačiť schválenými tlačiarňami. V druhom prípade musí každé osvedčenie obsahovať odkaz na takéto schválenie. Každé osvedčenie musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého možno tlačiareň identifikovať. Takisto obsahuje sériové číslo, či už tlačené, alebo netlačené, na základe ktorého ho možno identifikovať.

Image

Image

Dodatok IV

ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1

Image

Dodatok V

Image

Dodatok VI

PREHLÁSENIE O PÔVODE

Prehlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

 (3)

(miesto a dátum)

 (4)

(podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)


(1)  Ak prehlásenie o pôvode vyhotovuje schválený vývozca, musí sa na tomto mieste uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak prehlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(2)  Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa prehlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí v doklade, na ktorom je vyhlásenie vyhotovené, zreteľne označiť symbolom „CM“.

(3)  Tieto údaje sa môžu vynechať, ak tieto informácie obsahuje samotný doklad.

(4)  V prípadoch, keď sa nepožaduje podpis vývozcu, nevyžaduje sa ani uvedenie mena podpisujúceho.

Dodatok VII

Image

Dodatok VIII

Image

Dodatok IX

Informačné osvedčenie

1.

Formulár informačného osvedčenia uvedený v tejto prílohe sa použije a vytlačí v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch, v ktorých je dohoda napísaná, a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny alebo územia. Informačné osvedčenia sa vyplnia v jednom z týchto jazykov; ak sa vypisujú ručne, vyplnia sa atramentovým perom a paličkovým písmom. Obsahujú sériové číslo, tlačené alebo netlačené, ktoré umožňuje ich identifikáciu.

2.

Informačné osvedčenie má rozmery 210 × 297 mm, pričom v rozmere dĺžky je povolená tolerancia plus 8 mm alebo mínus 5 mm. Papier musí byť biely, vhodný na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2.

3.

Správne orgány krajiny alebo územia si môžu vyhradiť právo vytlačiť si formuláre samy alebo si ich môžu dať vytlačiť nimi schválenými tlačiarňami. V druhom prípade musí každý formulár obsahovať odkaz na takéto schválenie. Formuláre obsahujú názov a adresu tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého možno tlačiareň identifikovať.

Image

Image

Dodatok X

Image

Dodatok XI

Image

Image

Dodatok XII

VYHLÁSENIE O PÔVODE

Toto vyhlásenie je potrebné vystaviť na akýchkoľvek obchodných dokladoch, pričom treba uviesť meno/názov a úplnú adresu vývozcu a príjemcu, ako aj opis tovaru a dátum vystavenia (1)

Francúzske znenie

L'exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3) au sens des règles d'origine de la Décision d'association des pays et territoires d'outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … (4)

Anglické znenie

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (4)


(1)  V prípadoch, keď vyhlásenie o pôvode nahrádza iné vyhlásenie v súlade s článkom 48 tejto prílohy, musí sa táto skutočnosť uviesť, rovnako ako dátum originálu vyhlásenia.

(2)  V prípadoch, keď vyhlásenie o pôvode nahrádza iné vyhlásenie, následný držiteľ tovaru, ktorý vydáva takéto vyhlásenie, uvedie svoje meno/názov a úplnú adresu, ako aj poznámku „acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter in the beneficiary country]“.

(3)  Je potrebné uviesť krajinu, v ktorej majú výrobky pôvod. Ak sa celé vyhlásenie o pôvode alebo jeho časť vzťahuje na výrobky s pôvodom na Ceute a Melille v zmysle článku 62 tejto prílohy, vývozca ich musí jasne označiť symbolom „CM“ v doklade, na ktorom je vyhlásenie vyhotovené.

(4)  Úplne získané výrobky: uveďte písmeno „P“; dostatočne opracované alebo spracované výrobky: uveďte písmeno „W“ a za ním štvormiestnu položku Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (harmonizovaný systém), do ktorej patrí vyvážaný výrobok (napríklad „W“9618); v prípade potreby sa uvedené poznámky nahradia jednou z týchto poznámok: „EU cumulation“, „OCT cumulation“, „cumulation with EPA country“, „extended cumulation with country x“ alebo „Cumul UE“, „cumul OCT“, „cumul avec pays APE“, „cumul étendu avec le pays x“.

Dodatok XIII

Materiály, ktoré sú do 1. októbra 2015 vylúčené z ustanovení o kumulácii uvedených v článku 8 tejto prílohy

Kód HS/KN

Opis

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave.

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnom stave; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucovadlo ani farbivo; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel

ex 1704 90 zodpovedajúci 1704 90 99

Cukrovinky, neobsahujúce kakao (okrem žuvačiek, výťažku zo sladkého drievka obsahujúceho viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale bez obsahu ostatných pridaných látok; bielej čokolády; ciest vrátane marcipánu, v bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo viac; zdravotných pastiliek a bonbónov proti kašľu; cukrom potiahnutých výrobkov; gumových a želatínových cukroviniek vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek; tvrdých bonbónov; karamelových cukríkov; karameliek a podobných bonbónov; lisovaných tabletiek)

ex 1806 10 zodpovedajúci 1806 10 30

Kakaový prášok obsahujúci 65 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza

ex 1806 10 zodpovedajúci 1806 10 90

Kakaový prášok obsahujúci 80 % hmotnosti alebo viac sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza

ex 1806 20 zodpovedajúci 1806 20 95

Potravinové prípravky obsahujúce kakao v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg alebo tekuté, vo forme pasty, prášku, granulované alebo v ostatných voľne uložených formách, v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu presahujúcou 2 kg (okrem kakaového prášku, prípravkov obsahujúcich 18 % hmotnosti alebo viac kakaového masla alebo obsahujúcich 25 % hmotnosti alebo viac kombinácie kakaového masla alebo mliečneho tuku; prípravkov nazývaných „čokoládovomliečne drobky“; čokoládových polev; čokolády a čokoládových výrobkov; cukroviniek a ich náhradiek vyrobených z náhradiek cukru, obsahujúcich kakao; nátierok obsahujúce kakao; prípravkov obsahujúcich kakao používaných na výrobu nápojov)

ex 1901 90 zodpovedajúci 1901 90 99

Potravinové prípravky z múky, krúp, krupice, zo škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (okrem potravinových prípravkov neobsahujúcich mliečny tuk, sacharózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúcich menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu; potravinových prípravkov v prášku z tovaru položiek 0401 až 0404; prípravky na výživu detí, v balení na predaj v malom; zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905)

ex 2101 12 zodpovedajúci 2101 12 98

Výrobky na základe kávy (okrem výťažkov, esencií a koncentrátov z kávy a prípravkov na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov)

ex 2101 20 zodpovedajúci 2101 20 98

Výrobky na základe čaju alebo maté (okrem výťažkov, esencií a koncentrátov z čaju alebo maté a prípravkov na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov)

ex 2106 90 zodpovedajúci 2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy (okrem izoglukózových sirupov, laktózového sirupu, glukózového sirupu a maltodextrínového sirupu)

ex 2106 90 zodpovedajúci 2106 90 98

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (okrem bielkovinových koncentrátov a textúrovaných bielkovinových látok; zložených alkoholických prípravkov, iných ako výrobkov na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov; ochutených alebo farbených cukrových sirupov; prípravkov obsahujúcich najmenej 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu)

ex 3302 10 zodpovedajúci 3302 10 29

Prípravky na základe vonných látok druhov používaných ako suroviny v nápojovom priemysle obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápoj so skutočným obsahom alkoholu nepresahujúcim 0,5 objem. % (okrem prípravkov obsahujúcich najmenej 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu)


PRÍLOHA VII

DOČASNÉ ODŇATIE PREFERENCIÍ

Článok 1

Zásady týkajúce sa odňatia preferencií

1.   Preferenčný režim stanovený v článku 43 tohto rozhodnutia možno dočasne zrušiť pre všetky alebo určité výrobky s pôvodom v ZKÚ v prípadoch:

a)

podvodu;

b)

nezrovnalostí alebo systematického nedodržiavania alebo nezabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov alebo

c)

neposkytnutia administratívnej spolupráce uvedenej v odseku 2 tohto článku a hlavy V prílohy VI na účely vykonávania a kontroly dojednaní uvedených v článkoch 43 až 49 tohto rozhodnutia.

2.   Administratívna spolupráca uvedená v odseku 1 si okrem iného vyžaduje, aby ZKÚ:

a)

Komisii oznamovala a aktualizovala informácie potrebné na vykonávanie pravidiel pôvodu a na kontrolu ich dodržiavania;

b)

na žiadosť colných orgánov členských štátov pomáhala Únii pri vykonávaní a následnom overovaní pôvodu tovaru a včas oznamovala jeho výsledky;

c)

vykonávala alebo organizovala príslušné vyšetrovanie s cieľom odhaliť porušovanie pravidiel pôvodu a zabrániť mu;

d)

pomáhala Únii tým, že umožní Komisii v súčinnosti a úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských krajín uskutočniť vyšetrovania Únie na svojom území na účely overenia pravosti dokladov alebo presnosti informácií dôležitých pre udelenie výhod z opatrení uvedených v článku 43 tohto rozhodnutia;

e)

dodržiavala pravidlá pôvodu týkajúce sa kumulácie v zmysle článkov 7 až 10 prílohy VI alebo zabezpečila ich dodržiavanie;

f)

pomáhala Únii pri overovaní konania, ak existuje predpoklad o podvode súvisiacom s pôvodom. Podvod možno predpokladať vtedy, keď dovoz výrobkov na základe zvýhodnených opatrení stanovených v tomto rozhodnutí výrazne prekračuje bežné úrovne vývozu zvýhodnenej ZKÚ.

Článok 2

Zrušenie preferenčného režimu

1.   Komisia môže pozastaviť uplatňovanie preferenčného režimu stanoveného v tomto rozhodnutí pre všetky alebo určité výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, ak sa domnieva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dočasné zrušenie by mohlo byť oprávnené z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 1 tejto prílohy, ak predtým:

a)

sa poradila s výborom uvedeným v článku 10 prílohy VIII v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2 tejto prílohy;

b)

vyzvala členské štáty, aby prijali také preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie finančných záujmov Únie, a/alebo zabezpečili, aby zvýhodnená krajina dodržiavala svoje povinnosti, a

c)

uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie informujúce o tom, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčného režimu a/alebo o dodržiavaní povinností zo strany zvýhodnenej krajiny, ktoré môžu spochybniť jej právo naďalej požívať výhody udelené týmto rozhodnutím.

Komisia informuje príslušnú/príslušné ZKÚ o každom rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Komisia upovedomí aj výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII.

2.   Obdobie dočasného zrušenia nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia Komisia rozhodne o ukončení dočasného zrušenia, o čom vopred informuje výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII, alebo v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 tohto článku predĺži obdobie dočasného zrušenia.

3.   Členské štáty oznámia Komisii všetky dôležité informácie, ktorými sa môže zdôvodniť zrušenie preferencií, jeho predĺženie alebo jeho ukončenie.

Článok 3

Postup výboru

1.   Na účely vykonávania článku 2 tejto prílohy pomáha Komisii výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.


PRÍLOHA VIII

POSTUPY OCHRANY A DOHĽADU

Článok 1

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa opatrení dohľadu a ochranných opatrení

Na účely článkov 2 až 10 tejto prílohy týkajúcich sa opatrení dohľadu a ochranných opatrení:

a)

„podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je zhodný, a to z každého hľadiska rovnaký s posudzovaným výrobkom, alebo ak takýto výrobok neexistuje, s iným výrobkom, ktorý, aj keď nie je z každého hľadiska rovnaký, má vlastnosti, ktoré veľmi pripomínajú vlastnosti posudzovaného výrobku;

b)

„zainteresované strany“ znamenajú strany zapojené do výroby, distribúcie a/alebo predaja dovozu uvedeného v článku 2 ods. 1 tejto prílohy a podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov;

c)

„závažné ťažkosti“ nastanú, ak sa významne zhorší hospodárska a/alebo finančná situácia výrobcov v Únii.

Článok 2

Zásady ochranných opatrení

1.   V súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie sa môžu prijať nevyhnutné ochranné opatrenia, ak sa výrobok s pôvodom v ZKÚ uvedený v článku 43 tohto rozhodnutia dováža v objemoch a/alebo za ceny, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že spôsobia závažné ťažkosti výrobcom podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov v Únii.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 majú prednosť také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia fungovanie pridruženia. Tieto opatrenia neprekročia mieru nevyhnutnú na nápravu vzniknutých ťažkostí. Nemôžu presiahnuť zrušenie preferenčného zaobchádzania stanoveného týmto rozhodnutím.

3.   Pri prijímaní alebo pozmeňovaní ochranných opatrení sa osobitná pozornosť venuje záujmom príslušných ZKÚ.

Článok 3

Začatie konania

1.   Komisia preskúma, či sa majú prijať ochranné opatrenia, ak existuje dostatok dôkazov prima facie o splnení podmienok článku 2 tejto prílohy.

2.   Prešetrovanie sa začne na žiadosť členského štátu, akejkoľvek právnickej osoby alebo akéhokoľvek združenia bez právnej subjektivity, ktorí konajú v mene výrobcov Únie, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak je podľa Komisie zrejmé, že na základe skutočností uvedených v článku 2 tejto prílohy existujú dostatočné dôkazy prima facie, ktoré opodstatňujú začatie prešetrovania. V žiadosti o začatie prešetrovania sa uvedú dôkazy o splnení podmienok na uloženie ochranného opatrenia podľa článku 2 tejto prílohy. Žiadosť sa predkladá Komisii. Komisia podľa možnosti preskúma presnosť a primeranosť dôkazov poskytnutých v žiadosti s cieľom zistiť, či existujú dostatočné dôkazy prima facie, ktoré opodstatňujú začatie prešetrovania.

3.   Ak je zjavné, že existujú dostatočné dôkazy prima facie, ktoré opodstatňujú začatie konania, Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Začatie konania sa realizuje do jedného mesiaca od doručenia žiadosti podľa odseku 2. Ak sa začne prešetrovanie, v oznámení sa uvedú všetky potrebné podrobnosti o postupe a termínoch vrátane možnosti odvolania adresovaného vyšetrovateľovi Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod.

4.   Pravidlá a postupy týkajúce sa vedenia prešetrovania sú uvedené v článku 4 tejto prílohy.

5.   Trojstranné konzultácie uvedené v článku 14 tohto rozhodnutia sa zorganizujú, ak o ne orgány ZKÚ požiadajú, a to bez vplyvu na konečné termíny uvedené v tomto článku. Výsledok trojstranných konzultácií sa zašle poradnému výboru.

Článok 4

Prešetrovania

1.   Po začatí konania Komisia začne prešetrovanie. Lehota stanovená v odseku 3 začína plynúť dňom uverejnenia rozhodnutia o začatí prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Komisia môže požiadať členské štáty o poskytnutie informácií a členské štáty podniknú všetky potrebné kroky, aby vyhoveli každej takejto žiadosti. Ak ide o informácie vo všeobecnom záujme, ktoré nie sú dôverné v zmysle článku 9 tejto prílohy, pridajú sa k súborom, ktoré nie sú dôverné, podľa ustanovení v odseku 8.

3.   Prešetrovanie sa ukončí do dvanástich mesiacov od jeho začatia.

4.   Komisia zaobstaráva všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na prijatie rozhodnutia vzhľadom na podmienky stanovené v článku 2 tejto prílohy, a ak to považuje za vhodné, snaží sa tieto informácie overiť.

5.   Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré majú vplyv na výrobné odvetvie Únie, najmä podiel na trhu, zmeny v objeme predaja, výroby, zmeny v produktivite, vo využívaní kapacít, zmeny ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a Komisia môže zobrať do úvahy aj iné relevantné faktory.

6.   Zainteresované strany, ktoré sa vyjadrili v lehote stanovenej v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie, a zástupcovia príslušnej ZKÚ môžu na základe písomnej žiadosti nahliadnuť do všetkých informácií poskytnutých Komisii v súvislosti s prešetrovaním, s výnimkou interných dokumentov pripravených orgánmi Únie alebo jej členských štátov, ak sú uvedené informácie relevantné z hľadiska prezentácie ich faktov, nie sú dôverné v zmysle článku 9 tejto prílohy a Komisia ich používa pri prešetrovaní. Zainteresované strany, ktoré sa vyjadrili, môžu Komisii oznámiť svoje stanoviská k príslušným informáciám. Tieto stanoviská sa vezmú do úvahy, ak sú podporené dostatočnými dôkazmi prima facie.

7.   Komisia zabezpečí, aby všetky údaje a štatistiky používané na účely prešetrovania boli dostupné, zrozumiteľné, transparentné a overiteľné.

8.   Komisia vypočuje zainteresované strany, najmä ak o to písomne požiadali v lehote stanovenej v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom sa preukázalo, že by ich skutočne mohol ovplyvniť výsledok prešetrovania a že na ich ústne vypočutie existujú osobitné dôvody. Komisia tieto strany opätovne vypočuje, ak na to existujú osobitné dôvody.

9.   Ak informácie nie sú poskytnuté v rámci lehôt stanovených Komisiou alebo sa prešetrovaniu vo významnej miere bráni, môžu sa zistenia stanoviť na základe dostupných skutočností. Ak Komisia zistí, že jej ktorákoľvek zo zainteresovaných strán alebo tretia strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, neprihliada na ne a môže použiť dostupné skutočnosti.

10.   Komisia o začatí vyšetrovania informuje príslušnú ZKÚ písomne.

Článok 5

Predbežné opatrenia dohľadu

1.   Výrobky s pôvodom v ZKÚ uvedené v článku 43 tohto rozhodnutia môžu podliehať osobitnému dohľadu.

2.   Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 10 tejto prílohy.

3.   Predbežné opatrenia dohľadu majú obmedzenú dobu platnosti. Ak nie je stanovené inak, platnosť týchto opatrení sa skončí na konci druhého šesťmesačného obdobia nasledujúceho po prvých šiestich mesiacoch od ich zavedenia.

4.   Komisia a príslušné orgány ZKÚ zaistia účinnosť opatrení dohľadu zavedením metód administratívnej spolupráce stanovených v prílohách VI a VII.

Článok 6

Uloženie dočasných ochranných opatrení

1.   Dočasné opatrenia sa môžu uložiť v prípade náležite opodstatnených a naliehavých dôvodov týkajúcich sa zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov Únie, ktorá by sa ťažko naprávala. Dočasné opatrenia sa neuplatňujú dlhšie ako 200 dní. Dočasné opatrenia prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 10 tejto prílohy. V prípade vážnych naliehavých dôvodov Komisia prijme okamžite uplatniteľné dočasné ochranné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 10 tejto prílohy.

2.   Ak by sa dočasné ochranné opatrenia zrušili, lebo sa prešetrovaním preukázalo, že podmienky stanovené v článku 2 nie sú splnené, automaticky sa vrátia všetky clá vybrané na základe týchto dočasných opatrení.

Článok 7

Uloženie konečných opatrení

1.   Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 nie sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o ukončení prešetrovania a konania v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 zverejní správu, v ktorej oznámi svoje zistenia a odôvodnené závery v súvislosti so všetkými relevantnými vecnými a právnymi otázkami.

2.   Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o uložení konečných ochranných opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 tejto prílohy. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 zverejní správu, v ktorej zhrnie vecné skutočnosti a okolnosti dôležité pre dané zistenie, a rozhodnutie o prijatí nevyhnutných ochranných opatrení bezodkladne oznámi orgánom ZKÚ.

Článok 8

Trvanie a preskúmanie ochranných opatrení

1.   Ochranné opatrenie zostane platné len počas takého obdobia, ktoré je potrebné na zabránenie vážnej ujmy alebo na jej nápravu a na uľahčenie prispôsobenia. Toto obdobie nepresiahne tri roky, pokiaľ sa nepredĺži podľa odseku 2.

2.   Počiatočné obdobie trvania ochranného opatrenia sa výnimočne môže predĺžiť najviac o dva roky v prípade, ak sa zistí, že ochranné opatrenie je naďalej potrebné na zabránenie závažným ťažkostiam alebo ich nápravu.

3.   Pred každým predĺžením podľa odseku 2 sa uskutoční prešetrovanie na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity, ktorí konajú v mene výrobného odvetvia Únie, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dostatočné dôkazy prima facie, že ochranné opatrenie je naďalej potrebné.

4.   Začatie prešetrovania sa uverejní v súlade s článkom 4 a ochranné opatrenie zostane v platnosti dovtedy, kým nie je známy výsledok prešetrovania. Prešetrovanie a akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa predĺženia podľa odseku 2 tohto článku sa vykonajú v súlade s článkami 6 a 7.

Článok 9

Dôvernosť informácií

1.   Informácie získané podľa tohto rozhodnutia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané. Žiadne informácie dôverného charakteru ani informácie poskytnuté ako dôverné, ktoré sú získané podľa tohto rozhodnutia, sa nesmú poskytnúť tretej osobe bez osobitného povolenia od poskytovateľa takýchto informácií.

2.   V každej žiadosti o zachovanie dôvernosti sa musia uviesť dôvody, prečo sú predmetné informácie dôverné. Ak si však poskytovateľ informácií neželá informácie zverejniť ani povoliť ich poskytnutie tretej osobe vo všeobecnej podobe alebo vo forme zhrnutia a ak sa ukáže, že žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií je neopodstatnená, na príslušné informácie sa neprihliada.

3.   Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich poskytnutie tretej osobe mohlo mať výrazne nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takýchto informácií.

4.   Odsekmi 1 až 4 sa nevylučuje, aby sa orgány Únie odvolávali na všeobecné informácie, a najmä na dôvody, ktoré sú základom rozhodnutí prijatých podľa tohto rozhodnutia. Uvedené orgány však zohľadňujú legitímny záujem príslušných fyzických a právnických osôb o zachovanie ich obchodného tajomstva.

Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 (1) Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1).