ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.341.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 341

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. decembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I) ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1351/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

4

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1353/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Liers vlaaike (CHZO)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1354/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa subdivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú z niektorých obmedzení rybolovného úsilia na rok 2014 podľa nariadenia Rady (ES) č. 1098/2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1355/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1356/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza povinnosť registrácie takéhoto dovozu

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov ( 1 )

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/768/SZBP zo 16. decembra 2013 o činnostiach EÚ na podporu vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie

56

 

 

2013/769/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2013, ktorým sa zamieta žiadosť Maďarska zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odchyľujúce sa od článku 193 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [oznámené pod číslom C(2013) 9007]

68

 

 

2013/770/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES

69

 

 

2013/771/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/58/EÚ

z 11. decembra 2013,

ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (2) sa stanovuje moderný, na rizikách založený systém regulácie a dohľadu nad poisťovňami a zaisťovňami v Únii. Uvedený systém je nevyhnutný na zaistenie bezpečného a spoľahlivého odvetvia poisťovníctva, ktoré môže poskytovať udržateľné poistné produkty a podporovať reálnu ekonomiku podporovaním dlhodobých investícií a dodatočnej stability.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ (3) sa v článkoch 212 až 262 smernice 2009/138/ES vykonávajú určité zmeny, ktoré sa majú uplatňovať od 10. júna 2013.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ (4) sa mení smernica 2009/138/ES tým, že posúva dátum na transpozíciu z 31. októbra 2012 na 30. jún 2013, dátum uplatňovania z 1. novembra 2012 na 1. januára 2014 a dátum zrušenia existujúcich smerníc o poistení a zaistení (5) (ďalej spolu len „Solventnosť I“) z 1. novembra 2012 na 1. januára 2014.

(4)

Komisia prijala 19. januára 2011 návrh (ďalej len „návrh Omnibus II“) na zmenu, okrem iného, smernice 2009/138/ES, aby sa zohľadnil nový systém dohľadu nad poistením, a najmä zriadenie európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA). Návrh Omnibus II obsahuje aj ustanovenia na odklad dátumu na transpozíciu a dátumu uplatňovania smernice 2009/138/EC, a dátumu zrušenia Solventnosti I, a je prostriedkom na prispôsobenie smernice 2009/138/ES nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie zmenou ustanovení splnomocňujúcich Komisiu prijímať vykonávacie opatrenia na ustanovenia splnomocňujúce Komisiu na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov.

(5)

Vzhľadom na zložitosť návrhu Omnibus II existuje riziko, že nenadobudne účinnosť pred dátumom na transpozíciu a dátumom na uplatňovanie smernice 2009/138/ES. Ak by sa tieto dátumy nezmenili, smernica 2009/138/ES by sa začala vykonávať pred nadobudnutím účinnosti prechodných pravidiel a príslušných úprav vrátane objasnenia právomocí týkajúcich sa delegovaných a vykonávacích aktov stanovených v návrhu Omnibus II.

(6)

S cieľom zabrániť nadmerne zaťažujúcim legislatívnym povinnostiam pre členské štáty na základe smernice 2009/138/ES a neskôr na základe nového systému dohľadu plánovaného v návrhu Omnibus II je preto vhodné posunúť dátum na transpozíciu a dátum uplatňovania smernice 2009/138/ES a poskytnúť orgánom dohľadu a poisťovniam a zaisťovniam dostatočný čas na prípravu na uplatňovanie tohto nového systému.

(7)

Z chronologického sledu udalostí je zjavné, že odklad dátumu na transpozíciu a dátumu uplatňovania smernice 2009/138/ES by sa mal tiež uplatniť na zmeny uvedenej smernice, ktoré sa vykonali smernicou 2011/89/ES.

(8)

Z dôvodov právnej istoty by sa mal zodpovedajúcim spôsobom posunúť aj dátum zrušenia Solventnosti I.

(9)

Vzhľadom na veľmi krátky čas do uplynutia príslušných dátumov ustanovených v smernici 2009/138/ES by táto smernica mala nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(10)

Následne je v tomto prípade odôvodnené uplatniť výnimku pre naliehavé prípady stanovenú v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, pokiaľ ide o postúpenie návrhu tejto smernice národným parlamentom,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

1.

Článok 309 ods. 1 sa mení takto:

a)

v prvom pododseku sa dátum „30. júna 2013“ nahrádza dátumom „31. marca 2015“;

b)

v druhom pododseku sa dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

2.

V článku 310 sa v prvom odseku dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

3.

V článku 311 sa v druhom odseku dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. decembra 2013.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc (Ú. v. EÚ L 249, 14.9.2012, s. 1).

(5)  Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64); prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3); smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 20); smernica Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 73/239/EHS (Ú. v. ES L 189, 13.7.1976, s. 13); smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 25); smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa prvá smernica (73/239/EHS) (Ú. v. ES L 339, 27.12.1984, s. 21); smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (Ú. v. ES L 185, 4.7.1987, s. 77); druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1); smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).


ROZHODNUTIA

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1351/2013/EÚ

z 11. decembra 2013

o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 212,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Vzťahy medzi Úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom (ďalej len „Jordánsko“) sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky (ďalej len „ESP“). Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskom na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda o pridružení medzi Úniou a Jordánskom“) nadobudla platnosť 1. mája 2002. Bilaterálny politický dialóg a ekonomická spolupráca sa ďalej rozvíjali v rámci akčných plánov ESP, z ktorých najnovší sa vzťahuje na obdobie rokov 2010 – 2015. V roku 2010 Únia priznala Jordánsku partnerstvo s „posilneným štatútom“, ktoré zahŕňa širokú oblasť spolupráce medzi obomi stranami. V roku 2013 bola dohoda o pridružení medzi Úniou a Jordánskom doplnená rámcovou dohodou medzi Úniou a Jordánskom o všeobecných zásadách účasti Jordánska na programoch Únie, čím sa posilnila spolupráca medzi Úniou a Jordánskom.

(2)

Hospodárstvo Jordánska významne ovplyvnili domáce udalosti spojené s dianím v krajinách južného Stredozemia od konca roku 2010, známym ako „Arabská jar“, a neutíchajúcimi regionálnymi nepokojmi najmä v susednom Egypte a Sýrii. Na jordánske hospodárstvo má závažný dosah najmä vysoký prílev utečencov zo Sýrie, ktorí v Jordánsku hľadajú útočisko. Opakované prerušovanie dodávok zemného plynu z Egypta, ktoré Jordánsko prinútilo nahradiť dovoz plynu z Egypta drahšími palivami na účely výroby elektrickej energie, a značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré si vyžiadalo poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom zo Sýrie nachádzajúcim sa na jordánskom území, mali v kontexte podstatne nestabilnejšieho celosvetového hospodárstva za následok nedostatok finančných prostriedkov z externých zdrojov a pri financovaní rozpočtu.

(3)

Od začiatku Arabskej jari Únia pri viacerých príležitostiach vyhlásila, že je odhodlaná podporovať Jordánsko v jeho procese hospodárskych a politických reforiem. Uvedené odhodlanie bolo potvrdené v decembri 2012 v záveroch z 10. zasadnutia Asociačnej rady medzi Úniou a Jordánskom.

(4)

Jordánsko je vďaka svojej zemepisnej polohe strategickou krajinou z hľadiska stability a bezpečnosti na Blízkom východe, zároveň však je v dôsledku svojej polohy veľmi citlivé na vonkajšie politické i hospodárske otrasy. Preto je dôležité poskytovať Jordánsku primeranú podporu a zintenzívniť politický a hospodársky dialóg medzi Úniou a Jordánskom.

(5)

Jordánsko začalo uskutočňovať celý rad politických reforiem, ktorých výsledkom bolo najmä prijatie viac než 40 ústavných zmien jordánskym parlamentom v septembri 2011. Ide o významný krok smerom k plnohodnotnému demokratickému systému. Politická a hospodárska podpora procesu reforiem v Jordánsku zo strany Únie je v súlade s politikou Únie voči regiónu južného Stredozemia, ako sa stanovuje v rámci ESP.

(6)

V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu a Rady prijatým spolu s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ (3) by makrofinančná pomoc Únie mala predstavovať výnimočný finančný nástroj určený na účelovo neviazanú a všeobecnú podporu platobnej bilancie, ktorej cieľom je obnova udržateľného stavu vonkajších financií príjemcu a ktorá by mala byť oporou plnenia politického programu obsahujúceho rázne opatrenia na prispôsobenie a opatrenia štrukturálnych reforiem zamerané na zlepšenie platobnej bilancie, najmä počas programového obdobia, ako aj prostriedkom na posilnenie vykonávania príslušných dohôd a programov s Úniou.

(7)

Jordánske orgány a Medzinárodný menový fond (ďalej len „MMF“) schválili v auguste 2012 trojročnú dohodu o nepreventívnej pohotovostnej pôžičke (ďalej len „program MMF“) vo výške 1 364 miliónov zvláštnych práv čerpania (ďalej len „ZPČ“) na podporu jordánskeho programu ekonomických úprav a reforiem. Ciele programu MMF sú v súlade s účelom makrofinančnej pomoci Únie zmierniť krátkodobé problémy platobnej bilancie a vykonávanie ráznych opatrení na prispôsobenie je v súlade s cieľom makrofinančnej pomoci Únie.

(8)

Únia v rámci svojho programu bežnej spolupráce poskytla 293 miliónov EUR v grantoch na obdobie rokov 2011 – 2013 na podporu jordánskeho programu hospodárskych a politických reforiem. Jordánsku bolo v roku 2012 navyše pridelených 70 miliónov EUR v rámci programu „Podpora partnerstva, reforiem a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „SPRING“) a 10 miliónov EUR humanitárnej pomoci Únie na podporu sýrskych utečencov.

(9)

Vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a výhľad Jordánsko v roku 2012 požiadalo Úniu o makrofinančnú pomoc.

(10)

Keďže na Jordánsko sa vzťahuje európska susedská politika, malo by sa považovať za oprávnené na čerpanie makrofinančnej pomoci Únie.

(11)

Keďže naďalej existuje významná zostatková medzera vo vonkajšom financovaní platobnej bilancie Jordánska presahujúca rámec zdrojov poskytnutých MMF a ďalšími viacstrannými inštitúciami, a to aj napriek vykonávaniu ráznych programov hospodárskej stabilizácie a reforiem zo strany Jordánska, a vzhľadom na zraniteľnosť jeho vonkajšej finančnej pozície voči vonkajším otrasom, ktorá si vyžaduje udržiavanie vhodnej úrovne devízových rezerv, sa makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť Jordánsku (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v súčasnej výnimočnej situácii, považuje za primeranú reakciu na žiadosť Jordánska o podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s programom MMF. Prostredníctvom makrofinančnej pomoci Únie, ktorou sa dopĺňajú zdroje dostupné v rámci finančnej dohody MMF, by sa podporil program Jordánska zameraný na stabilizáciu hospodárstva a štrukturálne reformy.

(12)

Cieľom makrofinančnej pomoci Únie by mala byť podpora obnovy udržateľného stavu vonkajších financií Jordánska a tým aj na podpora jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

(13)

Výška makrofinančnej pomoci Únie sa určuje na základe celkového kvantitatívneho posúdenia zostatkových potrieb vonkajšieho financovania Jordánska, pričom sa zároveň berie do úvahy jeho schopnosť financovania z vlastných zdrojov, najmä z medzinárodných rezerv, ktoré má k dispozícii. Makrofinančná pomoc Únie by mala dopĺňať programy a zdroje poskytované MMF a Svetovou bankou. Pri určení výšky pomoci sa tiež zohľadňujú očakávané finančné príspevky od viacstranných darcov, potreba zaistiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi Úniu a ostatných darcov, ako aj predchádzajúce využitie ďalších nástrojov Únie pre vonkajšie financovanie v Jordánsku a pridaná hodnota celkovej angažovanosti Únie.

(14)

Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zosúladená s hlavnými zásadami, cieľmi a opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti a ostatnými relevantnými politikami Únie.

(15)

Makrofinančnou pomocou Únie by sa mala podporovať vonkajšia politika Únie voči Jordánsku. Útvary Komisie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali úzko spolupracovať pri operáciách makrofinančnej pomoci tak, aby koordinovali a zabezpečili jednotnosť vonkajšej politiky Únie.

(16)

Makrofinančnou pomocou Únie by sa mali podporiť záväzky Jordánska, pokiaľ ide o hodnoty, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako sú demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzky v súvislosti so zásadami otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

(17)

Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv zo strany Jordánska. Navyše, špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by sa mala posilniť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Jordánsku a mali by sa presadzovať štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytváranie pracovných miest a fiškálnu konsolidáciu. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie týchto cieľov, by mala Komisia pravidelne monitorovať.

(18)

S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Jordánsko prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa mali prijať ustanovenia umožňujúce Komisii uskutočňovať kontrolu a Dvoru audítorov vykonávať audity.

(19)

Uvoľnením makrofinančnej pomoci Únie nie sú dotknuté právomoci Európskeho parlamentu a Rady.

(20)

Suma požadovaná na makrofinančnú pomoc by mala byť v súlade s rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo viacročnom finančnom rámci.

(21)

Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zaručiť, aby Európsky parlament a Rada mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, by ich Komisia mala pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s pomocou a predkladať im príslušné dokumenty.

(22)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4).

(23)

Makrofinančná pomoc Únie by mala podliehať podmienkam hospodárskej politiky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s jordánskymi orgánmi pod dohľadom Výboru zástupcov členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej hodnotu 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Jordánsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení alebo na zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia s cieľom podporiť stabilizáciu hospodárstva a reforiem v Jordánsku poskytne Jordánsku makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v maximálnej výške 180 miliónov EUR. Pomoc slúži sčasti na pokrytie potrieb Jordánska v súvislosti s platobnou bilanciou, ako sa uvádza v programe MMF.

2.   Makrofinančná pomoc Únie sa Jordánsku poskytuje v plnej výške vo forme úverov. Komisia je v mene Únie splnomocnená požičať si potrebné finančné prostriedky na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií a následne ich požičať Jordánsku. Pôžičky majú maximálnu splatnosť 15 rokov.

3.   Uvoľnenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Jordánskom a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskych reforiem stanovenými v dohode o pridružení medzi EÚ a Jordánskom a v akčnom pláne medzi EÚ a Jordánskom na roky 2010 – 2015 schválenom v rámci európskej susedskej politiky. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a včas týmto inštitúciám poskytuje príslušné dokumenty.

4.   Makrofinančná pomoc Únie je k dispozícii počas obdobia dvoch rokov, počínajúc prvým dňom od nadobudnutia účinnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 3 ods. 1.

5.   Ak sa finančné potreby Jordánska počas vyplácania makrofinančnej pomoci Únie zásadne znížia v porovnaní s pôvodnými prognózami, Komisia, konajúc v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2, zníži sumu tejto pomoci alebo ju pozastaví, či zruší.

Článok 2

Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu, ako aj zaručenie dodržiavania ľudských práv, zo strany Jordánska. Komisia monitoruje splnenie tejto podmienky počas celého životného cyklu makrofinančnej pomoci Únie. Tento článok sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ (5).

Článok 3

1.   Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s jordánskymi orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým podlieha makrofinančná pomoc Únie a ktoré sa stanovia v spoločnom memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“). Memorandum o porozumení zahŕňa časový rámec plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení sú v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomického prispôsobenia a štrukturálnych reforiem, ktoré Jordánsko vykonáva s podporou MMF.

2.   Tieto podmienky sú zamerané najmä na posilnenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov hospodárenia s verejnými financiami v Jordánsku, a to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci Únie. Pri navrhovaní týchto opatrení v oblasti politík by sa mal riadne zohľadniť aj pokrok dosiahnutý pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj spravodlivého obchodu založeného na pravidlách a ostatné priority v kontexte vonkajšej politiky Únie. Komisia pravidelne monitoruje pokrok pri dosahovaní týchto cieľov.

3.   Podrobné finančné podmienky makrofinančnej pomoci Únie sa stanovia v dohode o úvere, na ktorej sa má dohodnúť Komisia a orgány Jordánska.

4.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či sú naďalej plnené podmienky stanovené v článku 4 ods. 3, a to vrátane toho, či je hospodárska politika Jordánska v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. Pri týchto kontrolách Komisia úzko spolupracuje s MMF a Svetovou bankou a v prípade potreby s Európskym parlamentom a Radou.

Článok 4

1.   Za predpokladu, že sa splnia podmienky uvedené v odseku 3, poskytne Komisia makrofinančnú pomoc Únie vo forme úveru v dvoch splátkach. Výška každej splátky sa stanoví v memorande o porozumení.

2.   Sumy makrofinančnej pomoci Únie sa v prípade potreby zabezpečujú v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (6).

3.   Komisia rozhoduje o uvoľnení splátok pod podmienkou splnenia všetkých týchto podmienok:

a)

podmienka stanovená v článku 2;

b)

trvalo uspokojivé výsledky vo vykonávaní politického programu obsahujúceho rázne opatrenia na prispôsobenie a opatrenia štrukturálnych reforiem s podporou nepreventívneho úverového mechanizmu MMF a

c)

plnenie podmienok v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienok dohodnutých v memorande o porozumení, a to vo vymedzenom časovom rámci.

Vyplatenie druhej splátky sa uskutoční najskôr tri mesiace po uvoľnení prvej splátky.

4.   V prípade, že podmienky uvedené v odseku 3 nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

5.   Makrofinančná pomoc Únie sa vyplatí Centrálnej banke Jordánska. V súlade s ustanoveniami, ktoré sa majú dohodnúť v memorande o porozumení, vrátane potvrdenia zostatkových potrieb financovania rozpočtu sa finančné prostriedky Únie môžu previesť Ministerstvu financií Jordánska ako konečnému príjemcovi.

Článok 5

1.   Operácie prijímania a poskytovania úverov súvisiace s makrofinančnou pomocou Únie sa vykonávajú v eurách s použitím valuty rovnakého dátumu a nesmú pre Úniu predstavovať zmenu splatnosti, ani ju vystaviť žiadnemu riziku týkajúcemu sa výmenného kurzu alebo úrokovej sadzby, ani inému obchodnému riziku.

2.   Pokiaľ to okolnosti umožňujú a ak o to Jordánsko požiada, Komisia môže prijať potrebné kroky, aby zabezpečila, že do zmluvných podmienok poskytnutia úveru sa zaradí doložka o predčasnom splatení úveru a že sa príslušná doložka začlení aj do podmienok pri operáciách prijímania úverov.

3.   Ak okolnosti umožnia zlepšenie úrokovej sadzby úveru a ak o to Jordánsko požiada, Komisia sa môže rozhodnúť úplne alebo čiastočne refinancovať svoje počiatočné úvery alebo môže reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonajú v súlade s odsekmi 1 a 4 a nesmú viesť k predĺženiu splatnosti dotknutých prijatých úverov ani k zvýšeniu sumy kapitálu nesplateného k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

4.   Všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania pôžičiek na základe tohto rozhodnutia, znáša Jordánsko.

5.   Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 6

1.   Makrofinančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) a v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8).

2.   Makrofinančná pomoc Únie sa vykonáva na základe priameho hospodárenia.

3.   Memorandum o porozumení a dohoda o úvere, ktoré sa majú dohodnúť s orgánmi Jordánska, obsahujú ustanovenia, ktoré:

a)

zabezpečujú, aby Jordánsko pravidelne kontrolovalo, či sa finančné prostriedky poskytované zo všeobecného rozpočtu Únie využívajú správne, aby prijímalo vhodné opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby podniklo právne kroky s cieľom získať späť akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto rozhodnutia, ktoré boli spreneverené;

b)

zabezpečujú ochranu finančných záujmov Únie, a to zavedením konkrétnych opatrení v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam s dosahom makrofinančnú pomoc Únie a bojom proti nim, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (9), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11);

c)

výslovne splnomocňujú Komisiu vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom alebo jej zástupcov na vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste;

d)

výslovne splnomocňujú Komisiu a Dvor audítorov na vykonávanie auditov počas obdobia dostupnosti makrofinančnej pomoci Únie a po tomto období vrátane auditov dokladov alebo auditov na mieste, ako sú napríklad operatívne posúdenia;

e)

zabezpečujú, aby Únia mala nárok na predčasné splatenie úveru, ak sa zistí, že v súvislosti s riadením makrofinančnej pomoci Únie podľa tohto rozhodnutia sa Jordánsko zapojilo do akéhokoľvek aktu podvodu alebo korupcie alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie.

4.   Počas vykonávania makrofinančnej pomoci Únie Komisia monitoruje prostredníctvom operatívnych posúdení spoľahlivosť finančných opatrení, administratívnych postupov a mechanizmov vnútornej a vonkajšej kontroly Jordánska, ktoré sa týkajú tejto pomoci, ako aj dodržiavanie dohodnutého časového rámca zo strany Jordánska.

Článok 7

1.   Komisii pomáha výbor. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

1.   Každý rok do 30. júna Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku vrátane hodnotenia tohto vykonávania. V tejto správe sa:

a)

preskúma dosiahnutý pokrok vo vykonávaní makrofinančnej pomoci Únie;

b)

posúdi hospodárska situácia a vyhliadky Jordánska, ako aj dosiahnutý pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti politík uvedených v článku 3 ods. 1;

c)

uvedie súvislosť medzi podmienkami týkajúcimi sa hospodárskej politiky stanovenými v memorande o porozumení, priebežnými hospodárskymi a fiškálnymi výsledkami Jordánska a rozhodnutiami Komisie o uvoľnení splátok makrofinančnej pomoci Únie.

2.   Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného v článku 1 ods. 4 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o následnom hodnotení, v ktorej posúdi výsledky a efektívnosť ukončenej makrofinančnej pomoci Únie a rozsah, v akom prispela k cieľom pomoci.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. decembra 2013.

(2)  Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

(6)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1352/2013

zo 4. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 12 ods. 7,

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa stanovujú podmienky a postupy na prijatie opatrení colnými orgánmi, ak tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať colnému dohľadu alebo colným kontrolám v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (2).

(2)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013 môžu osoby a subjekty, ktoré sú na to riadne oprávnené, podať príslušnému colnému útvaru žiadosť, v ktorej žiadajú colné orgány o prijatie opatrenia v súvislosti s týmto tovarom (žiadosť), a môžu takisto požiadať o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie v súlade s predtým schválenou žiadosťou (žiadosť o predĺženie).

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre žiadosť a žiadosť o predĺženie je potrebné stanoviť štandardné formuláre.

(4)

Tieto štandardné formuláre by mali nahradiť formuláre stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1891/2004 (3), ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1383/2003 (4), ktoré sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 608/2013.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 by sa preto malo zrušiť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 608/2013 sa uplatňuje od 1. januára 2014, a preto by sa toto nariadenie malo takisto uplatňovať od rovnakého dátumu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex uvedenom v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi, pokiaľ ide o tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva (žiadosť), uvedená v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie (žiadosťou o predĺženie), uvedená v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Formuláre uvedené v prílohách I a II sa vyplnia v súlade s pokynmi pre vypĺňanie uvedenými v prílohe III.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, sa formuláre uvedené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu môžu v prípade potreby vyplniť čitateľne rukou.

Tieto formuláre nesmú obsahovať žiadne vymazané slová, prepísané slová a ani iné zmeny a musia byť vyhotovené v dvoch kópiách.

Formuláre vyplnené rukou sa musia vyplniť perom a paličkovým písmom.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1891/2004 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7).


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

POKYNY NA VYPĹŇANIE

I.   ŠPECIFIKÁCIE ODSEKOV VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA UVEDENOM V PRÍLOHE I, KTORÝ VYPĹŇA ŽIADATEĽ

Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.

Ak sú v odseku jedno alebo viaceré polia označené symbolom plus (+), je potrebné vyplniť aspoň jedno z polí.

Do odsekov označených „na úradné použitie“ sa nevypĺňajú žiadne údaje.

Odsek 1:   Žiadateľ

Do tohto odseku sa uvedú údaje o žiadateľovi. Obsahuje informácie o mene, úplnej adrese žiadateľa, jeho telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu alebo faxu. Žiadateľ môže, ak je to vhodné, uviesť svoje daňové identifikačné číslo, prípadne iné vnútroštátne registračné číslo a svoje číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ktoré je jedinečným číslom pre celú Úniu a prideľuje ho colný orgán členského štátu hospodárskym subjektom zapojeným do colných činností. Žiadateľ môže prípadne uviesť svoju e-mailovú adresu a adresu svojej webovej lokality.

Odsek 2:   Žiadosť na úrovni Únie/vnútroštátna žiadosť

Označí sa príslušné políčko podľa toho, či ide o vnútroštátnu žiadosť alebo žiadosť na úrovni Únie, ako sa uvádza v bodoch 10 a 11 článku 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Odsek 3:   Status žiadateľa

Označí sa príslušné políčko podľa toho, aký je status žiadateľa v zmysle článku 3 nariadenia (EÚ) č. 608/2013. Žiadosť musí obsahovať doklady, ktoré príslušnému colnému útvaru preukazujú, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť.

Odsek 4:   Zástupca podávajúci žiadosť v mene žiadateľa

Ak žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom zástupcu, v tomto odseku sa uvedú podrobnosti týkajúce sa tohto zástupcu. V žiadosti sa uvedú dôkazy preukazujúce oprávnenie konať ako zástupca v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva, pričom sa označí príslušné políčko.

Odsek 5:   Druh práva, ktoré je predmetom žiadosti

Druhy práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať, sa uvedú označením príslušného políčka.

Odsek 6:   Členský štát alebo v prípade žiadosti na úrovni Únie členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colnými orgánmi

Členský štát alebo v prípade žiadosti na úrovni Únie členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colnými orgánmi, sa označia v príslušnom políčku.

Odsek 7:   Zástupca pre právne záležitosti

Údaje o zástupcovi zodpovednom za právne záležitosti určenom žiadateľom sa uvedú v tomto odseku.

Odsek 8:   Zástupca pre technické záležitosti

Ak je zástupca pre technické záležitosti odlišný od zástupcu uvedeného v odseku 7, uvedú sa v tomto odseku údaje o zástupcovi pre technické záležitosti.

Odsek 9:   Údaje o určených zástupcoch pre právne a technické záležitosti v prípade žiadosti na úrovni Únie

V prípade žiadosti na úrovni Únie sa údaje o zástupcovi alebo zástupcoch určených žiadateľom pre technické a právne záležitosti v členských štátoch uvedených v odseku 6 uvedú v samostatnej prílohe, ktorá musí obsahovať prvky informácií požadované v odsekoch 7 a 8. V prípade, ak bol zástupca určený pre viac ako jeden členský štát, musí byť jasne uvedené, pre ktoré členské štáty bol určený.

Odsek 10:   Postup v prípade malých zásielok

Ak žiadateľ žiada o použitie postupu zničenia tovaru v malých zásielkach v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, je potrebné označiť tento odsek.

Odsek 11:   Zoznam práv, ktoré sú predmetom žiadosti

V tomto odseku sa uvedú informácie o práve alebo právach, ktoré sa majú presadzovať.

V stĺpci „Č.“ sa uvedú poradové čísla všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom žiadosti.

V stĺpci „Druh práva“ sa uvedie druh práva duševného vlastníctva príslušnou skratkou, ktorá je uvedená v zátvorke v odseku 5.

V stĺpci „Zoznam tovaru, ktorého sa práva týkajú“ sa uvedie druhu tovaru, na ktorý sa vzťahujú príslušné práva duševného vlastníctva, a v súvislosti s ktorými žiadateľ žiada o ich presadenie colnými orgánmi.

Políčko „Dôvernosť informácií“ v odsekoch 12 – 28

Toto políčko sa označí, ak žiadateľ žiada, aby boli informácie, ktoré poskytol v odsekoch 12 – 28, považované za dôverné v zmysle článku 31 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Strana 2:   Informácie o pravom tovare v odsekoch 12 – 19

Žiadateľ uvedie v odsekoch 12 – 19 podľa potreby špecifické a technické údaje o pravom tovare, informácie potrebné na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, a údaje relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika porušenia dotknutých práv duševného vlastníctva.

Odsek 12:   Údaje o tovare

Odsek 12 obsahuje opis pravého tovaru vrátane vzhľadu, grafických symbolov, jeho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry a hodnoty na vnútornom trhu EÚ. Žiadateľ v prípade potreby poskytne fotografie tovaru. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru alebo rôzneho sortimentu tovaru.

Odsek 13:   Charakteristické znaky tovaru

Odsek 13 obsahuje informácie o charakteristických vlastnostiach pravého tovaru, ako sú označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy, pričom sa uvedie presné umiestnenie týchto prvkov na tovare a ich vzhľad.

Odsek 14:   Miesto výroby

Odsek 14 obsahuje informácie o mieste výroby pravého tovaru.

Odsek 15:   Zúčastnené spoločnosti

Odsek 15 obsahuje informácie o schválených dovozcoch, dodávateľoch, výrobcoch, dopravcoch, príjemcoch alebo vývozcoch. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru.

Odsek 16:   Obchodníci

Odsek 16 obsahuje informácie o osobách alebo subjektoch oprávnených obchodovať s výrobkami, s ktorými je spojené používanie práv duševného vlastníctva, v súvislosti s ktorými sa žiada o presadzovanie. Tieto informácie budú zahŕňať názov, adresu a registračné čísla, napríklad číslo EORI, týchto osôb alebo subjektov. Zahrnú sa sem rovnako aj informácie o tom, ako môžu držitelia licencie preukázať svoje povolenie na používanie predmetných práv duševného vlastníctva.

Odsek 17:   Podrobnosti o colnom vybavení tovaru a informácie o jeho distribúcii

Odsek 17 obsahuje informácie o distribučných kanáloch pravého tovaru, ako napr. informácie týkajúce sa centrálnych skladov, špedičných oddelení, dopravných prostriedkov, dopravných trás a dodávok, ako aj colných režimov a úradov, kde sa uskutočňuje colné vybavenie pravého tovaru.

Odsek 18:   Obaly

Tento odsek obsahuje informácie týkajúce sa obalu pravého tovaru, ako napríklad informácie o:

a)

druhu obalov označenom v súlade s príslušnými kódmi podľa prílohy 38 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (1);

b)

typických charakteristikách obalov (napríklad označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy) vrátane presného umiestnenia týchto prvkov na obale;

c)

osobitostiach návrhu obalu (farba, tvar);

d)

ak je to vhodné, fotografiách tohto tovaru.

Odsek 19:   Sprievodné doklady

Odsek 19 obsahuje informácie o sprievodných dokladoch k pravému tovaru, ako sú brožúry, prevádzkové pokyny, záručné doklady alebo iné podobné doklady.

Strana 3:   Informácie o tovare porušujúcom práva duševného vlastníctva v odsekoch 20 – 27

Žiadateľ uvedie v odsekoch 20 – 27 podľa potreby údaje relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika porušenia práv duševného vlastníctva.

Odsek 20:   Údaje o tovare

Odsek 20 obsahuje opis tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva (tovar porušujúci práva) vrátane vzhľadu a grafických symbolov. Žiadateľ v prípade potreby poskytne fotografie tohto tovaru. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru alebo rôzneho sortimentu tovaru.

Odsek 21:   Charakteristické znaky tovaru

Odsek 21 obsahuje informácie o charakteristických vlastnostiach tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva, ako sú označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy, pričom sa uvedie presné umiestnenie týchto prvkov na tovare a ich vzhľad.

Odsek 22:   Miesto výroby

Odsek 22 obsahuje informácie o známom alebo predpokladanom mieste výroby, pôvode a dodávke tovaru porušujúceho práva.

Odsek 23:   Zúčastnené spoločnosti

Odsek 23 obsahuje informácie o dovozcoch, dodávateľoch, výrobcoch, dopravcoch, príjemcoch alebo vývozcoch, ktorí sú podozriví z účasti na porušení príslušného práva duševného vlastníctva.

Odsek 24:   Obchodníci

Odsek 24 obsahuje informácie o osobách alebo subjektoch, ktoré nie sú oprávnené obchodovať s výrobkami, s ktorými je spojené používanie práv duševného vlastníctva, v súvislosti s ktorými sa žiada o presadzovanie, a ktoré v minulosti obchodovali s danými výrobkami v Únii.

Odsek 25:   Informácie o distribúcii tovaru

Odsek 25 obsahuje informácie o distribučných kanáloch tovaru porušujúceho práva, ako napr. informácie týkajúce sa skladov, špedičných oddelení, dopravných prostriedkov, dopravných trás a dodávok, ako aj colných režimov a úradov, kde sa uskutočňuje colné vybavenie tovaru porušujúceho práva.

Odsek 26:   Obaly

Tento odsek obsahuje informácie o obaloch tovaru porušujúceho práva, ako napríklad informácie o:

a)

druhu obalov označenom v súlade s príslušnými kódmi podľa prílohy 38 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93;

b)

typických charakteristikách obalov (napríklad označenia, etikety, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy) vrátane presného umiestnenia týchto prvkov na obale;

c)

osobitostiach návrhu obalu (farba, tvar);

d)

ak je to vhodné, fotografiách tohto tovaru.

Odsek 27:   Sprievodné doklady

Odsek 27 obsahuje informácie o sprievodných dokladoch k tovaru porušujúcemu práva, ako sú brožúry, prevádzkové pokyny, záručné doklady alebo iné podobné doklady.

Odsek 28:   Doplňujúce informácie

Žiadateľ môže poskytnúť v odseku 28 akékoľvek ďalšie informácie relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika príslušného porušenia práva duševného vlastníctva, napr. osobitné informácie týkajúce sa plánovaných dodávok tovaru podozrivého z porušovania práva vrátane špecifických a podrobných informácií o spôsobe prepravy, kontajneroch a dotknutých osobách.

Odsek 29:   Záväzky

Nemeňte uvedené znenie ani neuvádzajte žiadne údaje v tomto odseku.

Odsek 30:   Podpis

V odseku 30 žiadateľ alebo zástupca žiadateľa uvedený v odseku 4 uvedie miesto a dátum vyplnenia žiadosti a podpíše ju. Meno podpísanej osoby musí byť uvedené veľkými tlačenými písmenami.

II.   ŠPECIFIKÁCIE ODSEKOV VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE UVEDENOM V PRÍLOHE II, KTORÝ VYPLNÍ DRŽTIEĽ ROZHODNUTIA

Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.

Ak sú v odseku jedno alebo viaceré polia označené symbolom plus (+), je potrebné vyplniť aspoň jedno z nich.

Do odsekov označených „na úradné použitie“ sa nevypĺňajú žiadne údaje.

Odsek 1:   Údaje o držiteľovi rozhodnutia

V tomto odseku sa uvedú podrobnosti o držiteľovi rozhodnutia.

Odsek 2:   Žiadosť o predĺženie

V tomto odseku sa uvedie registračné číslo žiadosti vrátane prvých dvoch číslic, ktoré predstavujú 2-miestny alfabetický kód krajiny ISO členského štátu, ktorý žiadosť schválil. Držiteľ rozhodnutia uvedie, či požaduje zmenu informácií uvedených v žiadosti, pričom označí príslušné políčko.

Odsek 3:   Podpis

V odseku 3 držiteľ rozhodnutia alebo zástupca držiteľa rozhodnutia uvedie miesto a dátum vyplnenia žiadosti a podpíše ju. Meno podpísanej osoby musí byť uvedené veľkými tlačenými písmenami.


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1353/2013

z 9. decembra 2013,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Liers vlaaike (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Belgicka o zápis názvu „Liers vlaaike“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Liers vlaaike“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 177, 22.6.2013, s. 8.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky a potraviny uvedené v bode I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012:

Trieda 2.4.   Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky

BELGICKO

Liers vlaaike (CHZO)


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1354/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa subdivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú z niektorých obmedzení rybolovného úsilia na rok 2014 podľa nariadenia Rady (ES) č. 1098/2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

Ustanovenia vzťahujúce sa na obmedzenie rybolovného úsilia v zásobách tresky v Baltskom mori sú stanovené v nariadení (ES) č. 1098/2007.

(2)

Na základe nariadenia (ES) č. 1098/2007 sa v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1180/2013 (2), stanovujú obmedzenia rybolovného úsilia v Baltskom mori na rok 2014.

(3)

Podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 môže Komisia vyňať subdivízie ICES 27 a 28.2 z pôsobnosti niektorých obmedzení rybolovného úsilia, ak v poslednom vykazovanom období bol výlov tresky pod určitou hranicou.

(4)

Vzhľadom na správy predložené členskými štátmi a odporúčanie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo by sa subdivízie ICES 27 a 28.2 mali vyňať z pôsobnosti uvedených obmedzení rybolovného úsilia na rok 2014.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 1180/2013 sa bude uplatňovať od 1. januára 2014. S cieľom zaistiť súlad s uvedeným nariadením by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2014.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ustanovenia článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1098/2007 sa v roku 2014 neuplatňujú na subdivízie ICES 27 a 28.2.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 1180/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori (Ú. v. EÚ L 313, 22.11.2013, s. 4).


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1355/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v zozname v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne preskúmavať, a to aspoň štvrťročne, pričom sa majú zohľadniť aspoň zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zo zistení misií do tretích krajín vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba zmeniť tento zoznam.

(4)

Zoznam by sa mal zmeniť konkrétne tak, že sa z neho vyjmú položky týkajúce sa tých komodít, v prípade ktorých je na základe dostupných informácií preukázaný celkovo uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol. Položky v zozname týkajúce sa lieskovcov z Azerbajdžanu, muškátového kvetu, zázvoru a kurkumy z Indie, muškátového kvetu z Indonézie a hlúbovej zeleniny z Thajska by sa preto mali vypustiť.

(5)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti a zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN( (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (%)

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

 

 

 

Jahody (mrazené)

0811 10

 

Čína (KN)

norovírus a hepatitída A

5

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(iná jedlá zelenina rodu Brassica, ‚čínska brokolica‘) (2)

ex 0704 90 90

40

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

 

 

 

Sušené rezance

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Čína (KN)

hliník

10

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Pomelá

ex 0805 40 00

31; 39

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (6)

10

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (6)

20

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Jahody

0810 10 00

 

(Potraviny – čerstvé ovocie)

 

 

 

 

 

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

aflatoxíny

10

Capsicum annuum,

drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody druhu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karí (výrobky z čili papriky)

0910 91 05

 

Muškátový oriešok

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

 

 

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia

aflatoxíny

20

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

 

 

 

Hrach so strukmi (nevylúpaný)

ex 0708 10 00

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (9)

10

Fazuľa so strukmi (nevylúpaná)

ex 0708 20 00

40

(Potraviny – čerstvé a chladené)

 

 

 

 

 

Mäta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (10)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Sušená fazuľa

0713 39 00

 

Nigéria (NG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (11)

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Dyňa červená (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (12)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

salmonela (13)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

Mäta

ex 1211 90 86

30

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (14)

10

Bazalka

ex 1211 90 86

20

(posvätná, sladká)

 

 

 

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (14)

20

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (15)

10

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (16)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

Mäta

ex 1211 90 86

30

Petržlen

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (16)

20

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(3)  Najmä rezíduá: chlórfenapyru, fipronilu [suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil], karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), acetamipridu, dimetomorfu a propikonazolu.

(4)  Najmä rezíduá: triazofosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), paratión-metylu (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl), fentoátu, metidatiónu.

(5)  Najmä rezíduá: buprofezínu, imidaklopridu, fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomérov RS a SR), profenofosu, trifluralínu, triazofosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)].

(6)  Najmä rezíduá: amitrazu (amitraz vrátane metabolitov s obsahom podielu 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), chlórfenapyru, chlórpyrifosu, ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), diafentiurónu, diazinónu, dichlórvosu, dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov), dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), endosulfánu (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu vyjadrená ako endosulfán), fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), metamidofosu, metiokarbu (suma metiokarbu a sulfoxidu a sulfónu metiokarbu vyjadrená ako metiokarb), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), monokrotofosu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(7)  Najmä rezíduá: karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), cyflutrínu [cyflutrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumurónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu (suma metiokarbu a sulfoxidu a sulfónu metiokarbu vyjadrená ako metiokarb), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), chlórpyrifosu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], cyprokonazolu, dikofolu (suma p,p’a o,p’ izomérov), difenokonazolu, dinotefuránu, etiónu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov s obsahom podielu 2,4,6-trichlórfenolu vyjadrená ako prochloraz), profenofosu, propikonazolu, tiofanát-metylu a triforínu.

(9)  Najmä rezíduá: dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), chlórpyrifosu, acefátu, metamidofosu, metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), diafentiurónu, indoxakarbu ako sumy izomérov S a R.

(10)  Najmä rezíduá: chlórpyrifosu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), endosulfánu (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu vyjadrená ako endosulfán), hexakonazolu, paratión-metylu (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), flutriafolu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), flubendiamidu, myklobutanylu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión).

(11)  Najmä rezíduá dichlórvosu.

(12)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), triazofosu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), profenofosu, protiofosu, etiónu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), triforínu, procymidónu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid).

(13)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(14)  Najmä rezíduá: acefátu, karbarylu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), etiónu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), metalaxylu a metalaxylu-M [metalaxyl vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov vrátane metalaxylu-M (suma izomérov)], metamidofosu, metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), monokrotofosu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(15)  Najmä rezíduá: metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), oxamylu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), procymidónu, tetradifónu, tiofanát-metylu.

(16)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), chlórpyrifosu, profenofosu, permetrínu (suma izomérov), hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu [suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil], propargitu, flusilazolu, fentoátu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), chinalfosu, pencykurónu, metidatiónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), fenbukonazolu.“


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/43


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1356/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza povinnosť registrácie takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po porade s poradným výborom v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola doručená žiadosť podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o zavedenie registrácie takéhoto dovozu.

(2)

Žiadosť podali 6. novembra 2013 štyri spoločnosti: Saint-Gobain Adfors CZ s. r. o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras „Stikla Skiedra“ AS a Vitrulan Technical Textiles GmbH, ktoré sú výrobcami určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken v Únii.

B.   VÝROBOK

(3)

Príslušným výrobkom z hľadiska možného obchádzania sú určité riedke sieťoviny zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou než 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s plošnou hmotnosťou väčšou než 35 g/m2, okrem kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú v súčasnosti zatriedené pod číselné znaky KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (ďalej len „príslušný výrobok“).

(4)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, má pôvod v Čínskej ľudovej republike a je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale v súčasnosti je zatriedený pod číselný znak KN ex 7019 40 00 (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(5)

V súčasnosti platnými opatreniami, ku ktorých obchádzaniu pravdepodobne dochádza, sú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 (2).

D.   DÔVODY

(6)

Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že antidumpingové opatrenia uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa obchádzajú prostredníctvom miernej úpravy príslušného výrobku tak, aby spadal pod colné položky, ktoré obvykle nepodliehajú daným opatreniam, pričom táto úprava nepozmeňuje podstatné vlastnosti príslušného výrobku. Táto mierna úprava spočíva vo zvýšení podielu prameňov sklenených vláken v riedkej sieťovine tak, aby z hľadiska hmotnosti prevažovali vo výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania a ktorý sa má následne zatriediť pod číselný znak KN 7019 40 00 ako tkaniny z prameňov zo sklenených vláken.

(7)

Predložili sa tieto dôkazy prima facie:

(8)

Zo žiadosti vyplýva, že po uložení konečného antidumpingového cla na príslušný výrobok, ktoré bolo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011, došlo k významnej zmene v štruktúre obchodu týkajúcej sa vývozu z Čínskej ľudovej republiky do Únie a že pre takúto zmenu neexistuje iná dostatočná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie, ako je uloženie daného cla.

(9)

Zdá sa, že dôvodom na túto zmenu je dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie. Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, má rovnaké podstatné vlastnosti a použitia ako príslušný výrobok.

(10)

Žiadosť okrem toho obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na príslušný výrobok, pokiaľ ide o množstvo aj cenu, sú oslabované. Zdá sa, že dovoz príslušného výrobku bol v značnej miere nahradený dovozom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Navyše existujú dostatočné dôkazy prima facie, že výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, sa dováža za nižšie ceny, ako je cena nespôsobujúca ujmu stanovená v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k existujúcim opatreniam.

(11)

Žiadosť napokon obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sú v porovnaní s bežnou hodnotou príslušného výrobku, ktorá bola stanovená predtým, dumpingové.

(12)

Ak sa počas prešetrovania zistia aj iné postupy obchádzania uvedené v článku 13 základného nariadenia, než je uvedený postup, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto postupy.

E.   KONANIE

(13)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie registrácie výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)   Dotazníky

(14)

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky známym vývozcom/výrobcom v Čínskej ľudovej republike, známym dovozcom a známym združeniam dovozcov do Únie a orgánom Čínskej ľudovej republiky. V prípade potreby možno požadovať informácie aj od výrobného odvetvia Únie.

(15)

Všetky zainteresované strany by mali v každom prípade bezodkladne kontaktovať Komisiu, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 tohto nariadenia, a požiadať o dotazník v rámci lehoty stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, pričom lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje na všetky zainteresované strany.

(16)

Začatie vyšetrovania sa oznámi orgánom Čínskej ľudovej republiky.

b)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

(17)

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a predložili podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

c)   Oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení

(18)

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia môže byť dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, oslobodený od registrácie alebo od opatrení, ak tento dovoz nepredstavuje obchádzanie.

(19)

Vzhľadom na to, že k možnému obchádzaniu dochádza mimo Únie, možno v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia udeliť oslobodenie výrobcom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Čínskej ľudovej republike, ktorí vedia preukázať, že nie sú prepojení (3) so žiadnym výrobcom, na ktorého sa vzťahujú existujúce opatrenia (4), a o ktorých sa zistilo, že nie sú zapojení do praktík obchádzania podľa vymedzenia v článku 13 ods. 1 a ods. 2 základného nariadenia. Výrobcovia, ktorí majú záujem získať oslobodenie, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v lehote uvedenej v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(20)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, mal podliehať registrácii, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie, bude možné vybrať antidumpingové clo v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

G.   LEHOTY

(21)

V záujme dobrej správy vecí verejných by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu Komisii prihlásiť, písomne vyjadriť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

výrobcovia z Čínskej ľudovej republiky môžu požiadať o oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení,

zainteresované strany môžu písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(22)

Je potrebné poukázať na to, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa daná strana prihlási v lehotách stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   NESPOLUPRÁCA

(23)

V prípade, keď ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať pozitívne alebo negatívne zistenia na základe dostupných skutočností.

(24)

Ak sa zistí, že niektorá zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

(25)

Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne, a zistenia sa preto podľa článku 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý, než by bol v prípade, keby táto strana spolupracovala.

I.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(26)

V súlade s článkom 13 ods. 3 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do deviatich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

J.   SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(27)

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

K.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(28)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie preskúmava žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovaných strán na obhajobu.

(29)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne stanoviská a protiargumenty.

(30)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 začína prešetrovanie s cieľom zistiť, či dovoz riedkych sieťovín zo sklenených vláken do Únie, s veľkosťou oka väčšou než 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s plošnou hmotnosťou väčšou než 35 g/m2, okrem kotúčov zo sklenených vláken, ktoré sú v súčasnosti zatriedené pod číselný znak KN ex 7019 40 00 (kód TARIC 7019400011, 7019400021 a 7019400050), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, obchádza opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011.

Článok 2

Colné orgány prijmú podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 náležité opatrenia na registráciu dovozu do Únie uvedeného v článku 1 tohto nariadenia.

Registrácia sa skončí po uplynutí deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia môže prostredníctvom nariadenia colným orgánom nariadiť, aby zastavili registráciu dovozu do Únie výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že spĺňajú podmienky na udelenie oslobodenia.

Článok 3

1.   Dotazníky sa musia od Komisie vyžiadať do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú v rámci prešetrovania zohľadniť, sa musia Komisii prihlásiť, písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

3.   Výrobcovia v Čínskej ľudovej republike, ktorí žiadajú o oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení, musia podať žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty.

4.   Zainteresované strany môžu v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty požiadať aj o vypočutie Komisiou.

5.   Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predkladali v elektronickej forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, a podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD), pričom musia uviesť svoj názov/svoje meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo. Všetky splnomocnenia a podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom, ako aj všetky ich aktualizácie sa však musia predložiť v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na adrese uvedenej ďalej v texte. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickej forme, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu v súlade s článkom 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej webovej stránke webovej lokality Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, musia byť označené ako „Limited (6) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim musí pripojiť verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Korešpondenčná adresa Komisie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Kancelária: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 222962219

E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi pri podnikaní; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú osobu; f) obe osoby priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou tieto vzťahy: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. „Osoba“ v tomto kontexte znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(4)  Oslobodenie sa však môže udeliť aj v prípade, keď sú výrobcovia v skôr uvedenom zmysle prepojení so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené na dovoz s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (pôvodné antidumpingové opatrenia), ak neexistuje dôkaz o tom, že prepojenie so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú pôvodné opatrenia, vzniklo alebo sa využívalo na obchádzanie pôvodných opatrení.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia (ES) č. 1225/2009 a článku 6 Dohody WTO o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Na všetky nepreferenčné opatrenia obchodnej politiky vrátane antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa majú uplatňovať nepreferenčné pravidlá pôvodu.

(2)

V článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 sa stanovuje základná zásada, podľa ktorej sa za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého výrobe sa podieľali viaceré krajiny, považuje krajina, v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie, a to v podnikoch na to určených, a ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.

(3)

Vyhlásenie na prepustenie fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka a ich hlavných komponentov do voľného obehu začalo na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2013 (2) podliehať dočasnému antidumpingovému clu.

(4)

S cieľom zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie dočasného antidumpingového cla je potrebné stanoviť podrobné pravidlo interpretácie zásady článku 24 (EHS) č. 2913/92 na určenie pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia, a to v súvislosti s fotovoltickými modulmi alebo panelmi na báze kryštalického kremíka a s jedným z ich hlavných komponentov, t. j. s fotovoltickými článkami na báze kryštalického kremíka.

(5)

Proces výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka možno rozdeliť do týchto hlavných krokov: výroba kremíkových doštičiek, spracovanie kremíkových doštičiek na fotovoltické články na báze kryštalického kremíka, montáž niekoľkých fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka do fotovoltického modulu alebo panelu na báze kryštalického kremíka.

(6)

Najdôležitejší stupeň výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka je spracovanie kremíkových doštičiek na fotovoltické články na báze kryštalického kremíka. Ide o rozhodujúci stupeň výroby, počas ktorého sa definitívne rozhoduje o spôsobe použitia komponentov panelu alebo modulu a počas ktorého komponenty získajú svoje špecifické vlastnosti.

(7)

Táto úprava by sa preto mala považovať za posledné podstatné spracovanie v procese výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka v súlade s článkom 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Krajinou výroby fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka by preto mala byť krajina nepreferenčného pôvodu fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka.

(8)

Rada rozhodnutím 94/800/ES (3) schválila okrem iného Dohodu o pravidlách pôvodu (WTO-GATT, 1994) pripojenú k záverečnému aktu podpísanému v Marakéši 15. apríla 1994. Podľa zásad stanovených v uvedenej dohode pre pracovný program v oblasti harmonizácie by sa pri určovaní krajiny, v ktorej došlo k poslednému podstatnému spracovaniu tovaru, malo predovšetkým vychádzať z toho, v ktorej krajine proces výroby viedol k zmene nomenklatúrneho zatriedenia tovaru. Iné kritériá, ako napríklad kritérium pridanej hodnoty alebo určenie konkrétneho postupu spracovania, možno použiť, len ak na základe uvedeného kritéria nemožno určiť krajinu poslednej podstatnej úpravy. Je vhodné použiť tie isté zásady v colných právnych predpisoch EÚ.

(9)

Fotovoltické články na báze kryštalického kremíka sú zatriedené do položky 8541 harmonizovaného systému (HS). Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka sú zatriedené do tej istej položky. Vstupný materiál, t. j. kremíkové doštičky, je zatriedený do položky 3818 HS. Pravidlo založené na zmene nomenklatúrneho zatriedenia tovaru preto primerane vyjadruje posledné podstatné spracovanie fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka. Zároveň vylučuje montáž fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka z článkov na účely určenia pôvodu konečného výrobku, keďže panely aj články sú zatriedené do tej istej položky.

(10)

Pravidlo pôvodu založené na pridanej hodnote, ktoré sa na účely určenia výrobkov, v prípade ktorých je posledným spracovaním postup montáže, zvyčajne kombinuje s pravidlom zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru, nie je v prípade fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka vhodné, keďže potrebnú predvídateľnosť a právnu istotu by v prípade týchto konkrétnych výrobkov bolo možné lepšie dosiahnuť určením najdôležitejšieho kroku výroby.

(11)

Ak nie je splnené hlavné pravidlo zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru, na určenie pôvodu fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka je potrebné použiť tzv. „zvyškové“ pravidlo. V takom prípade by mal pôvod panelu alebo modulu zodpovedať pôvodu fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka alebo fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.

(12)

Za určitých podmienok možno do položky 8501 HS zatriediť aj fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka. Pre tieto fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka by sa malo takisto stanoviť podobné pravidlo ako v prípade položky 8541 HS.

(13)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Výbor pre colný kódex nezaujal stanovisko. Vykonávací akt sa považoval za potrebný a predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nezaujal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha 11 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 513/2013 zo 4. júna 2013, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2013, ktorým sa zavádza registrácia tohto dovozu pochádzajúceho alebo odosielaného z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha 11 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa mení takto:

1.

Medzi položky týkajúce sa výrobkov zatriedených pod číselné znaky KN ex 8482 a ex 8520 sa vkladá táto položka:

„Ex85 01

Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položky výrobku a materiálov položky 8541.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8501 alebo 8541, pôvodom výrobku je pôvod týchto materiálov.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8501 alebo 8541, ktoré majú pôvod vo viac než jednej krajine, pôvodom výrobku je pôvod materiálov, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.“

2.

Medzi položky týkajúce sa výrobkov zatriedených pod číselné znaky KN ex 8528 a ex 8542 sa vkladá táto položka:

„Ex85 41

Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položky výrobku.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8541, pôvodom výrobku je pôvod týchto materiálov.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8541, ktoré majú pôvod vo viac než jednej krajine, pôvodom výrobku je pôvod materiálov, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.“


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/50


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1358/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/52


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2013/63/EÚ

zo 17. decembra 2013,

ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (1), a najmä na jej článok 24,

keďže:

(1)

Od prijatia smernice 2002/56/ES boli vyvinuté nové metódy pestovania zemiakov a zlepšené diagnostické nástroje na identifikáciu škodlivých organizmov a agronomické postupy určené na boj proti šíreniu škodlivých organizmov.

(2)

Tento technický vývoj umožňuje produkciu sadiva zemiakov, ktoré spĺňa prísnejšie požiadavky ako sú požiadavky stanovené v prílohách I a II k smernici 2002/56/ES. Zároveň sa sprístupnili poznatky o nových pôvodcoch chorôb a poznatky o existujúcich chorobách pokročili, pričom naznačujú, že v prípade niektorých chorôb sú potrebné prísnejšie opatrenia.

(3)

Na základe uvedenej skutočnosti sa norma Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) týkajúca sa uvádzania sadiva zemiakov na trh a kontroly jeho obchodnej kvality upravila vzhľadom na príslušný technický a vedecký vývoj (2).

(4)

Vzhľadom na tento vývoj by sa mali niektoré minimálne požiadavky a tolerancie stanovené v prílohách I a II k smernici 2002/56/ES aktualizovať a v prílohe II by sa mali doplniť obmedzenia týkajúce sa koreňomorky zemiakovej, prašnej chrastavitosti zemiaka a sadiva zemiakov, ktoré je nadmerne dehydrované a scvrknuté.

(5)

Od prijatia smernice 2002/56/ES sa vyvinuli vedecké poznatky, pokiaľ ide o súvislosť medzi počtom generácií a úrovňou výskytu škodcov sadiva zemiakov. Nutným opatrením na zmiernenie fytosanitárneho rizika, ktoré predstavujú škodcovia v latentnom stave, je obmedzenie počtu generácií. Toto obmedzenie je potrebné na zmiernenie uvedeného rizika a neexistujú žiadne iné menej prísne opatrenia, ktoré by ho mohli nahradiť. Stanovenie maximálneho počtu sedem generácií v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa a základného sadiva zemiakov zabezpečí dodržanie rovnováhy medzi potrebou rozmnožiť dostatočný počet sadiva zemiakov pre produkciu certifikovaného sadiva zemiakov a ochranou ich zdravotného stavu.

(6)

Požiadavky týkajúce sa škodlivého organizmu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. by sa mali vyňať z prílohy I, pretože jeho výskyt na sadive zemiakov upravuje smernica Rady 69/464/EHS (3). Požiadavky týkajúce sa škodlivého organizmu Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., ktorého názov sa nahradil názvom Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al. by sa mali vyňať z príloh I a II, pretože jeho výskyt na sadive zemiakov upravuje smernica Rady 93/85/EHS (4). Požiadavky týkajúce sa škodlivého organizmu Heterodera rostochiensis Woll., ktorého názov sa nahradil názvom Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, by sa mali vyňať z prílohy II, pretože jeho výskyt na sadive zemiakov upravuje smernica Rady 2007/33/ES (5). Požiadavky týkajúce sa škodlivého organizmu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ktorého názov sa nahradil názvom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., by sa mali vyňať z prílohy II, pretože jeho výskyt na sadive zemiakov upravuje smernica Rady 98/57/ES (6).

(7)

Prílohy I a II k smernici 2002/56/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2002/56/ES

Prílohy I a II k smernici 2002/56/ES sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto opatrenia od uplatňujú od 1. januára 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Norma EHK OSN S-1 týkajúca sa uvádzania sadiva zemiakov na trh a kontroly jeho obchodnej kvality, vydanie 2011, New York.

(3)  Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 na kontrolu rakoviny zemiaka (Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 1).

(4)  Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Ú. v. ES L 259, 18.10.1993, s. 1).

(5)  Smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2007, s. 12).

(6)  Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Ú. v. ES L 235, 21.8.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k smernici 2002/56/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Body 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.

základné sadivo zemiakov má spĺňať nasledujúce minimálne podmienky:

a)

v úradných skúškach nesmie prekročiť počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek 1,0 %;

b)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,25 %;

c)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami infekcie vírusmi nesmie prekročiť 4,0 %;

d)

v úradných skúškach počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie prekročiť spolu 0,8 %.

2.

Certifikované sadivo zemiakov má spĺňať nasledujúce minimálne podmienky:

a)

v úradných skúškach nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek prekročiť 4,0 %;

b)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,5 %;

c)

v priamom potomstve nesmie počet rastlín so symptómami infekcie vírusmi prekročiť 10,0 %;

d)

v úradných skúškach počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie prekročiť spolu 6,0 %.“

b)

Bod 3 sa vypúšťa.

c)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Tolerancie povolené v bode 1 písm. c) a d) a v bode 2 písm. c) a d) sú uplatniteľné, iba ak sú vírusové choroby spôsobené vírusmi, ktoré sa vyskytujú v Európe.“

d)

Body 5 a 6 sa vypúšťajú.

e)

Dopĺňa sa tento bod:

„7.

Počet generácií základného sadiva zemiakov je maximálne štyri a kombinovaných generácií sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa na poli a základného sadiva zemiakov je maximálne sedem.

Počet generácií certifikovaného sadiva zemiakov je maximálne dva.

Ak generácia nie je uvedená na úradnom označení, dotknuté zemiaky sa považujú za patriace k maximálnej generácii, ktorá je pre príslušnú kategóriu povolená.“

2.

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

MINIMÁLNE PODMIENKY KVALITY PRE DÁVKY SADIVA ZEMIAKOV

Tolerancie pre nasledujúce znečistenie, chyby a choroby povolené pre sadivo zemiakov:

1.

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok: 1,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 2,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov;

2.

kombinácia suchej a mokrej hniloby, okrem tej, ktorú spôsobili Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus alebo Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z toho mokrá hniloba 0,2 % hmotnosti;

3.

vonkajšie chyby, napr. poškodené alebo zničené hľuzy: 3,0 % hmotnosti;

4.

obyčajná chrastovitosť zemiakov, hľuzy zasiahnuté na viac ako jednej tretine ich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

5.

koreňomorka zemiaková, hľuzy zasiahnuté na viac ako 10,0 % ich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

6.

prašná chrastovitosť zemiakov, hľuzy zasiahnuté na viac ako 10,0 % ich povrchu: 3,0 % hmotnosti;

7.

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky: 1,0 % hmotnosti.

Celková tolerancia pre položky 2 až 7: 6,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 8,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov.“


ROZHODNUTIA

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/56


ROZHODNUTIE RADY 2013/768/SZBP

zo 16. decembra 2013

o činnostiach EÚ na podporu vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Valné zhromaždenie OSN prijalo 6. decembra 2006 rezolúciu 61/89 s názvom „Na ceste k Zmluve o obchode so zbraňami: stanovenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a transfer konvenčných zbraní“, čím začalo proces OSN v súvislosti so Zmluvou o obchode so zbraňami (ďalej len „proces ATT“). Valné zhromaždenie OSN prijalo 2. decembra 2009 rezolúciu 64/48 s názvom „Zmluva o obchode so zbraňami“, ktorou sa rozhodlo zvolať v roku 2012 konferenciu OSN o Zmluve o obchode so zbraňami s cieľom vypracovať právne záväzný nástroj s čo najprísnejšími spoločnými medzinárodnými normami pre transfery konvenčných zbraní.

(2)

Keďže sa na konferencii OSN o Zmluve o obchode so zbraňami zvolanej v roku 2012 nepodarilo v určenom časovom rámci dosiahnuť dohodu o záverečnom dokumente a v nadväznosti na rezolúciu 67/234 A, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 24. decembra 2012, sa záverečná konferencia OSN o Zmluve o obchode so zbraňami zvolala v marci 2013. Vypracovalo sa na nej vyvážené znenie zmluvy založené na širokom základe, na ktorom sa však nepodarilo dosiahnuť všeobecnú zhodu názorov z dôvodu protikladných pozícií troch členských štátov OSN. Táto otázka sa potom postúpila Valnému zhromaždeniu OSN, ktoré 2. apríla 2013 hlasovaním o rezolúcii A/RES/67/234 B prijalo Zmluvu o obchode so zbraňami veľkou väčšinou. Uvedená zmluva sa potom otvorila na podpísanie 3. júna 2013 a nadobudne platnosť po päťdesiatej ratifikácii. Zmluvu podpísali všetky členské štáty Únie.

(3)

Rada vo svojich záveroch z 11. decembra 2006, 10. decembra 2007, 12. júla 2010 a z 25. júna 2012 vyjadrila svoj najpevnejší záväzok, pokiaľ ide o tento nový právne záväzný medzinárodný nástroj, ktorým by sa mali stanoviť čo najprísnejšie spoločné medzinárodné normy na reguláciu zákonného obchodu s konvenčnými zbraňami a ktorý by mal byť relevantný pre všetky štáty a mohol by preto mať všeobecnú platnosť.

(4)

Rada s cieľom podporiť inkluzívnosť a relevantnosť procesu ATT prijala rozhodnutie 2009/42/SZBP (1) a rozhodnutie 2010/336/SZBP (2), ktorým sa okrem iného podporila séria regionálnych seminárov na celom svete. V nadväznosti na konferenciu OSN, ktorá sa uskutočnila v júli 2012 a na ktorej sa nedosiahli žiadne výsledky, boli činnosti Únie na podporu Zmluvy o obchode so zbraňami doplnené rozhodnutím Rady 2013/43/SZBP (3).

(5)

Prioritou je teraz podpora včasného nadobudnutia platnosti zmluvy a jej vykonávania v plnom rozsahu. Únia môže významne prispieť k tomuto cieľu v súlade so svojim včasným odhodlaním podporiť proces ATT, najmä na základe svojej dlhodobej skúsenosti v oblasti financovania pomoci, ktorá sa poskytuje na kontrolu vývozu, a informačných činností. Keďže udeľovanie povolení v súvislosti so zbraňami a s položkami s dvojakým použitím ostáva v rámci Únie aj naďalej vnútroštátnou právomocou, odborné znalosti týkajúce sa kontroly vývozu používané na podporu programov pomoci a informačných činností, ktoré financuje EÚ, sú vo veľkej miere závislé od členských štátov. Preto je pre úspech pomocných a informačných činností EÚ zameraných na kontrolu vývozu rozhodujúce, aby členské štáty vyčlenili odborníkov, ktorí budú podporovať programy EÚ.

(6)

V oblasti kontroly vývozu zbraní sa činnosti poskytovania pomoci a informačné činnosti vykonávajú podľa jednotnej akcie Rady 2008/230/SZBP (4), ako aj rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP (5) a 2012/711/SZBP (6). Činnosti, ktoré sa doteraz vykonali, sa zaoberali viacerými tretími krajinami v blízkom susedstve Únie s cieľom posilniť ich systémy kontroly vývozu zbraní a dosiahnuť väčšiu zodpovednosť a transparentnosť.

(7)

Únia je aj dlhodobým poskytovateľom pomoci na kontrolu vývozu v oblasti položiek s dvojakým použitím podľa nariadenia (ES) č. 1717/2006 (7), ktorým sa vytvoril nástroj stability, ktorým sa zabezpečuje pomoc, pokiaľ ide o vytváranie právneho rámca a inštitucionálnych kapacít na zavedenie a presadzovanie účinných kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím vrátane opatrení regionálnej spolupráce. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 28. apríla 2004 rezolúciu 1540 (2004) (ďalej len „rezolúcia BR OSN 1540 (2004)“), ktorou sa nariaďujú účinné kontroly transferu položiek súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia. Únia podporuje vykonávanie rezolúcie BR OSN 1540 (2004), najmä prostredníctvom jednotnej akcie Rady 2006/419/SZBP (8), jednotnej akcie Rady 2008/368/SZBP (9) a rozhodnutia Rady 2013/391/SZBP (10) a, pokiaľ ide o rozmer rezolúcie BR OSN 1540 týkajúci sa kontroly vývozu, prostredníctvom svojich programov pomoci poskytovanej na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím.

(8)

Okrem osobitnej pomoci v oblasti kontroly vývozu zbraní, prispievajú kontroly, ktoré sa vytvorili na účely vykonávania rezolúcie BR OSN 1540 (2004), ako aj kontroly v rámci programov pomoci Únie poskytovanej na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím ako také k celkovej kapacite na účinné vykonávanie Zmluvy o obchode so zbraňami, keďže v mnohých prípadoch sa zákony, administratívne postupy a činnosti agentúr zodpovedných za kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím prekrývajú s tými, ktoré sa uplatňujú v oblasti kontroly vývozu konvenčných zbraní. Prostredníctvom pomoci, ktorá sa poskytuje v oblasti položiek s dvojakým použitím, sa preto podporujú kapacity na kontrolu vývozu zbraní. Je teda rozhodujúce zabezpečiť úzku koordináciu medzi činnosťami vykonávanými v oblasti kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím a činnosťami podporujúcimi vykonávanie Zmluvy o obchode so zbraňami.

(9)

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že koordinácia pomoci, ktorá sa poskytuje na kontrolu vývozu v iných relevantných oblastiach, je žiaduca, sa činnosti podporované týmto rozhodnutím zameriavajú na posilnenie kapacít na kontrolu transferov zbraní vo viacerých prijímajúcich krajinách s cieľom podporiť účinné a spoľahlivé vykonávanie Zmluvy o obchode so zbraňami. Keďže vplyv zmluvy bude závisieť od jej všeobecného uplatňovania a od stupňa jej dodržiavania, mali by sa podporovať aj informačné činnosti a činnosti na zvyšovanie povedomia s cieľom posilniť podporu zmluvy zo strany príslušných zainteresovaných strán a ďalších tretích krajín, ako aj podporiť záujem o jej vykonávanie.

(10)

Rada poverila Nemecký federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (ďalej len „BAFA“) technickým vykonávaním rozhodnutí 2009/1012/SZBP a 2012/711/SZBP. Uvedený úrad úspešne dokončil organizáciu všetkých činností ustanovených v rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP. BAFA je aj vykonávacou agentúrou projektov, ktoré sa týkajú kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, financovaných z nástroja stability. Na základe uvedených skutočností je výber úradu BAFA ako vykonávacej agentúry činností Únie zameraných na podporu vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami v tretích krajinách opodstatnený na základe jej preukázaných skúseností, kvalifikácií a potrebných odborných znalostí týkajúcich sa celej škály relevantných činností Únie v oblasti kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím a kontroly vývozu zbraní. Výberom BAFA sa uľahčí identifikácia synergií medzi činnosťami v oblasti kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím a činnosťami spojenými s kontrolou vývozu zbraní s cieľom zabezpečiť, aby pomoc v súvislosti so Zmluvou o obchode so zbraňami vhodne dopĺňala pomoc, ktorá sa už poskytuje v rámci existujúcich programov pomoci poskytovanej na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím, ako aj vývozu zbraní,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely podpory včasného nadobudnutia platnosti a vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami (ďalej len „ATT“) vykonáva Únia činnosti zamerané na tieto ciele:

podporiť viaceré štáty na ich žiadosť s cieľom posilniť ich systémy kontroly transferov zbraní, aby boli schopné vykonávať ATT,

na národnej a regionálnej úrovni zvýšiť v súvislosti s ATT povedomie a zodpovednosť príslušných národných a regionálnych orgánov, ako aj zainteresovaných strán občianskej spoločnosti, aby sa naďalej zapájali do vykonávania ATT.

2.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1 vykoná Únia tieto činnosti projektu:

a)

poskytovanie pomoci prijímajúcim krajinám podľa potreby pri vypracúvaní, aktualizácii a vykonávaní príslušných legislatívnych a správnych opatrení zameraných na vytvorenie a rozvoj účinného systému kontroly transferov zbraní v súlade s požiadavkami ATT;

b)

posilňovanie odborných znalostí a kapacít úradníkov prijímajúcich krajín zodpovedných za udeľovanie povolení a presadzovanie, najmä prostredníctvom výmeny osvedčených postupov, odbornej prípravy a prístupu k zdrojom relevantných informácií, s cieľom zabezpečiť primerané vykonávanie a presadzovanie kontrol transferov zbraní;

c)

podpora transparentnosti v oblasti medzinárodného obchodu so zbraňami na základe požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti uvedených v ATT;

d)

podpora trvalého dodržiavania ATT zo strany prijímajúcich krajín zapojením príslušných národných a regionálnych zainteresovaných strán, akými sú napr. národné parlamenty, príslušné regionálne organizácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí majú dlhodobý záujem na monitorovaní účinného vykonávania ATT;

e)

podpora väčšieho záujmu o ATT prostredníctvom spolupráce s krajinami, ktoré ešte v súvislosti s ATT nevykonali žiadne kroky, s cieľom podporiť všeobecné uplatňovanie uvedenej zmluvy.

Podrobný opis činností projektu uvedených v tomto odseku sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“).

2.   Technické vykonávanie činností projektu uvedených v článku 1 ods. 2 uskutočňuje Nemecký federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (the German Federal Office of Economics and Export Control - BAFA).

3.   BAFA vykonáva svoju úlohu pod vedením vysokého predstaviteľa. Vysoký predstaviteľ na tento účel uzavrie s úradom BAFA potrebné dohody.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie činností projektu uvedených v článku 1 ods. 2 je 5 200 000 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu je 6 445 000 EUR. Časť tohto odhadovaného rozpočtu, na ktorý sa referenčná suma nevzťahuje, poskytuje vláda Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom spolufinancovania.

2.   Výdavky financované z referenčnej sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a predpismi uplatniteľnými na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 1. Na tento účel uzavrie s úradom BAFA dohodu o grante. V dohode sa ustanoví, že BAFA zabezpečí viditeľnosť príspevku Únie, ktorá bude primeraná jeho výške.

4.   Komisia sa usiluje uzavrieť dohodu o grante uvedenú v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Radu informuje o akýchkoľvek ťažkostiach v súvislosti s týmto procesom, ako aj o dátume uzavretia dohody o grante.

Článok 4

1.   Vysoký predstaviteľ podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré vypracúva BAFA. Tieto správy tvoria základ hodnotenia, ktoré vykoná Rada.

2.   Komisia informuje o finančných aspektoch vykonávania činností projektu uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Stráca účinnosť 36 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o grante uvedenej v článku 3 ods. 3. Stráca však účinnosť 17. júna 2014, ak sa neuzavrie žiadna takáto dohoda o grante pred uvedeným dátumom.

V Bruseli 16. decembra 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2009/42/SZBP z 19. januára 2009 na podporu činností EÚ určených na podporu procesu zameraného na uzavretie zmluvy o obchode so zbraňami tretími krajinami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 39).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/336/SZBP zo 14. júna 2010, o činnostiach EÚ na podporu zmluvy o obchode so zbraňami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie (Ú. v. EÚ L 152, 18.6.2010, s. 14).

(3)  Rozhodnutie Rady 2013/43/SZBP z 22. januára 2013 o pokračujúcich činnostiach Únie v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie na podporu rokovaní o zmluve o obchode so zbraňami (Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, s. 53).

(4)  Jednotná akcia Rady 2008/230/SZBP zo 17. marca 2008 na podporu činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami zásady a kritériá Kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní a kontrolu ich vývozu (Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 81).

(5)  Rozhodnutie Rady 2009/1012/SZBP z 22. decembra 2009 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 16).

(6)  Rozhodnutie Rady 2012/711/SZBP z 19. novembra 2012 o podpore činností Únie s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP (Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 62).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 1).

(8)  Jednotná akcia Rady 2006/419/SZBP z 12. júna 2006 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 165, 17.6.2006, s. 30).

(9)  Jednotná akcia Rady 2008/368/SZBP zo 14. mája 2008 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 78).

(10)  Rozhodnutie Rady 2013/391/SZBP z 22. júla 2013 na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 40).


PRÍLOHA

ČINNOSTI PROJEKTU UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODS. 2

1.   Základ a zdôvodnenie podpory v rámci SZBP

Toto rozhodnutie sa zakladá na predchádzajúcich rozhodnutiach Rady zameraných na podporu procesu OSN vedúcemu k Zmluve o obchode so zbraňami a na presadzovanie rozvoja transparentnejších systémov tretích krajín na kontrolu vývozu zbraní zaväzujúcich k väčšej zodpovednosti (1). Valné zhromaždenie OSN prijalo zmluvu 2. apríla 2013, ktorá sa 3. júna 2013 otvorila na podpísanie.

Stanoveným cieľom tejto zmluvy je „zaviesť čo najprísnejšie spoločné medzinárodné normy pre reguláciu alebo zlepšenie regulácie medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami, predchádzať nedovolenému obchodovaniu s konvenčnými zbraňami a odstraňovať ho a predchádzať ich odkláňaniu“. Jej stanoveným účelom je „prispievať k mieru, bezpečnosti a stabilite na medzinárodnej a regionálnej úrovni, obmedzovať ľudské utrpenie a podporovať spoluprácu, transparentnosť a zodpovedné činnosti zmluvných strán v rámci medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami, a budovať tak dôveru medzi nimi“. Cieľ a účel zmluvy sa teda zhodujú s celkovou ambíciou Únie, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako sa stanovuje v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a ďalej upresňuje v Európskej bezpečnostnej stratégii.

V nadväznosti na prijatie Zmluvy o obchode so zbraňami Valným zhromaždením OSN identifikovala Únia v súvislosti so Zmluvou o obchode so zbraňami tri hlavné výzvy: zabezpečenie jej včasného nadobudnutia platnosti, zabezpečenie jej účinného vykonávania a, napokon, snaha o dosiahnutie jej všeobecného uplatňovania. Pomoc a informačné činnosti týkajúce sa kontroly vývozu majú z hľadiska riešenia uvedených výziev kľúčový význam, a preto sú základnými prvkami tohto rozhodnutia.

Pokiaľ ide o pomoc, ktorá sa poskytuje na kontrolu vývozu, v tomto rozhodnutí sa predpokladá rozvoj viacerých špecifických programov pomoci, pričom prijímajúcim krajinám sa bude pomoc poskytovať spôsobom, ktorý bude prispôsobený konkrétnym podmienkam každej jednej krajiny a bude mať ďalekosiahly účinok v záujme splnenia požiadaviek ATT. Poskytovanie pomoci sa bude rozvíjať v súlade s plánom pomoci, ktorý sa má dohodnúť s prijímajúcimi krajinami a v ktorom sa upresnia priority týkajúce sa činnosti, zabezpečí zodpovednosť na miestnej úrovni a potvrdí odhodlanie ratifikovať zmluvu.

V tomto rozhodnutí sa okrem špecifických programov pomoci ustanovujú aj činnosti súvisiace s ad hoc poskytovaním pomoci, ktoré budú uvedené programy dopĺňať pri poskytovaní pomoci iným prijímajúcim krajinám s obmedzenými a náležite upresnenými potrebami. Týmito činnosťami súvisiacimi s ad hoc poskytovaním pomoci sa Únii umožní riešiť žiadosti o pomoc flexibilným a reaktívnym spôsobom.

Na účely prispievania k dlhodobej udržateľnosti úsilia prijímajúcich krajín o kontrolu transferov zbraní má toto rozhodnutie za cieľ zapojiť zainteresované strany, akými sú napr. národné parlamenty, príslušné regionálne organizácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí majú dlhodobý záujem na monitorovaní účinného vykonávania ATT.

Napokon, pokiaľ ide o výzvu, ktorú predstavuje všeobecné uplatňovanie ATT, toto rozhodnutie zahŕňa informačnú zložku zameranú na zapojenie všetkých relevantných krajín. Možnosť, ktorá sa vybrala, je osloviť tieto krajiny prostredníctvom využitia vplyvu príslušných regionálnych organizácií, ku ktorým tieto krajiny patria a ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s kontrolou transferov zbraní.

Týmto rozhodnutím sa preto poskytuje komplexný súbor pomocných a informačných činností s cieľom vhodne riešiť identifikované tri výzvy. Aktívne riešenie týchto výziev je v súlade s dlhodobou podporou Zmluvy o obchode so zbraňami, ku ktorej sa zaviazala Únia a jej členské štáty.

2.   Celkové ciele

Základným cieľom tohto rozhodnutia je podporiť viaceré štáty na ich žiadosť s cieľom posilniť ich systémy kontroly transferov zbraní, aby boli schopné účinne vykonávať ATT. Pomoc poskytovaná v tomto rámci bude potom v širšom kontexte zapojenia príslušných zainteresovaných strán a informačných činností určená pre ďalšie krajiny. Konkrétne, činnosťou Únie sa zabezpečí:

a)

posilnenie kapacít prijímajúcich krajín v oblasti kontroly transferov zbraní;

b)

zvýšenie povedomia a podpora zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, akými sú napr. príslušné regionálne organizácie, národné parlamenty a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí majú dlhodobý záujem na účinnom vykonávaní zmluvy;

c)

informačné činnosti zamerané na ďalšie krajiny s cieľom podporiť všeobecné uplatňovanie zmluvy.

3.   Opis činností projektu

3.1.   Vytvorenie skupiny odborníkov

3.1.1.   Cieľ projektu

Cieľom vytvorenia skupiny odborníkov je poskytnúť vykonávacej agentúre náležite identifikovaný, spôsobilý a spoľahlivý zdroj, aby mohla vhodne reagovať na žiadosti o pomoc a podporovať činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré nasledujú. Zámerom vytvorenia takejto skupiny odborníkov je aj podnietiť agentúry členských štátov v oblasti kontroly vývozu, aby vymenovali príslušných odborníkov, keďže ich dostupnosť a zapojenie do činností súvisiacich s poskytovaním pomoci budú kľúčové z hľadiska uskutočniteľnosti daných činností.

3.1.2.   Opis projektu

Vykonávacia agentúra vytvorí skupinu odborníkov. Títo odborníci budú v súlade so svojimi odbornými oblasťami a potrebami, ktoré identifikovali prijímajúce krajiny a ktoré boli identifikované spolu s týmito krajinami, vykonávať činnosti poskytovania pomoci vyvinuté pre tieto prijímajúce krajiny.

Vykonávacia agentúra by mala pri výbere odborníkov zabezpečiť čo najväčšie geografické zastúpenie. Mala by využívať vhodných a dostupných odborníkov z iných agentúr v Únii v oblasti kontroly vývozu. Mala by tiež podporovať účasť odborníkov z krajín, ktoré nedávno úspešne vytvorili národné systémy kontroly transferov zbraní vrátane tých, ktoré boli vytvorené v spojení so získanou medzinárodnou pomocou.

Celkové odborné znalosti, ktoré skupina odborníkov zhromaždí, by sa mali vzťahovať na národné systémy kontroly transferov zbraní v plnom rozsahu; najmä, pokiaľ ide o právne otázky, udeľovanie povolení, colné aspekty/presadzovanie, zvyšovanie povedomia, stíhanie/sankcie, podávanie správ/transparentnosť.

3.2.   Národné programy pomoci prispôsobené konkrétnym podmienkam, ktoré sa vykonávajú v súlade s plánom pomoci

3.2.1.   Cieľ projektu

Cieľom špecifických programov pomoci a plánov, ktoré s nimi súvisia, je posilniť kapacity prijímajúcich krajín, aby mohli komplexne a trvalo plniť požiadavky ATT. Plánom sa prijímajúcej krajine zabezpečí predvídateľnosť v súvislosti s plánovaním pomoci, a zaznamenajú sa v ňom zlepšenia, ktoré je možné očakávať, pokiaľ ide o v jej kapacity v oblasti kontroly transferov.

3.2.2.   Opis projektu

Národné programy pomoci sa vypracujú pre maximálne dvanásť prijímajúcich krajín. Počas prvých dvoch rokov vykonávania rozhodnutia sa realizuje najviac desať programov pomoci na vykonávanie, aby mala Únia možnosť reagovať na dodatočné žiadosti o pomoc predložené neskôr.

Špecifické programy pomoci by sa mali rozvíjať v súlade s týmito krokmi:

a)

žiadosť o pomoc na vykonávanie ATT (predložená vykonávacej agentúre treťou krajinou). Táto žiadosť by mala byť čo najviac opodstatnená, v ideálnom prípade by sa v nej už mali určiť osobitné oblasti, ktorým má pomoc poskytnúť. Žiadajúca krajina by mala podľa potreby uviesť pomoc, ktorú v minulosti získala alebo v súčasnosti získava od iných poskytovateľov pomoci, a poskytnúť informácie o svojej národnej stratégii vykonávania ATT;

b)

vysoký predstaviteľ v spojení s pracovnou skupinou Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) a vykonávacou agentúrou rozhodne na základe stupňa opodstatnenia žiadosti a kritérií uvedených v bode 5.1 o oprávnenosti žiadajúcej krajiny;

c)

ak je žiadosť o pomoc prijatá pozitívne, vykonávacia agentúra zorganizuje hodnotiacu návštevu odborníkov. Táto návšteva by mala byť výsledkom úzkych kontaktov medzi vykonávajúcou agentúrou a treťou krajinou, ktorá žiada o pomoc, a malo by sa na nej zúčastniť niekoľko z najrelevantnejších odborníkov zo skupiny odborníkov uvedenej v bode 3.1.

Hodnotiaca návšteva odborníkov sa prípadne môže pripraviť prostredníctvom dotazníkov a zberu existujúcich informácií; Vypracuje sa ňou počiatočné hodnotenie potrieb a priorít krajiny, ktorá žiada o pomoc. Umožní sa ňou najmä objasniť potreby krajiny, ktorá žiada o pomoc, vzhľadom na umožnenie účinného vykonávania ATT, ako aj porovnať tieto potreby s existujúcimi zdrojmi danej krajiny v oblasti kontroly transferov zbraní. Touto počiatočnou hodnotiacou návštevou odborníkov sa zhromaždia informácie o všetkých príslušných domácich agentúrach a zainteresovaných stranách a identifikujú sa motivovaní a spoľahliví miestni partneri;

d)

na základe výsledkov hodnotiacej návštevy odborníkov navrhne vykonávacia agentúra plán pomoci. Vykonávacia agentúra pri navrhovaní takého plánu pomoci zohľadní prípadnú pomoc súvisiacu s ATT, ktorú poskytujú iné organizácie. Ak krajina, ktorá žiada o pomoc, už vypracovala národnú stratégiu vykonávania ATT, vykonávacia agentúra zabezpečí aj súlad plánu pomoci Únie s národnou stratégiou vykonávania;

e)

o výsledkoch hodnotiacej návštevy odborníkov a nasledujúcom návrhu plánu pomoci sa predloží osobitná správa Komisii v rámci bežného podávania finančných a podrobných správ uvedeného v článku 3 tohto rozhodnutia;

f)

návrh plánu pomoci sa predloží prijímajúcej krajine na účely jeho schválenia. Tento plán pomoci sa prispôsobí podmienkam prijímajúcej krajiny a určia sa v ňom priority poskytovania pomoci;

g)

plán sa bude podľa potreby vykonávať za účasti príslušných odborníkov, ktorí sú členmi skupiny odborníkov, a za účasti iných zainteresovaných strán.

V závislosti od presných potrieb dotknutej prijímajúcej krajiny sa vypracovanie plánu bude riadiť obvyklým päť-pilierovým prístupom, ktorý sa už tradične používa v oblasti strategickej pomoci pre kontrolu obchodu (právne otázky, udeľovanie povolení, colné aspekty/presadzovanie, zvyšovanie povedomia a stíhanie/sankcie). Okrem uvedených piatich obvyklých oblastí sa mimoriadna pozornosť bude venovať podávaniu správ a transparentnosti.

Škála nástrojov pomoci bude zahŕňať predovšetkým právne preskúmanie, semináre odbornej prípravy, pracovné semináre, študijné návštevy a používane internetových nástrojov a informačných zdrojov. Vykonávacia agentúra vyberie tieto nástroje pomoci v súlade s presnými potrebami a prioritami, ktoré sa zistili počas hodnotiacej návštevy odborníkov, a v súlade s dohodnutým plánom. Nástroje pomoci vybrané v záujme vhodnej reakcie na žiadosť o pomoc by sa mali v pláne pomoci jasne uviesť a opodstatniť.

3.3.   Pracovné semináre individuálnej pomoci ad hoc

3.3.1.   Cieľ projektu

Cieľom pracovných seminárov individuálnej pomoci ad hoc je posilniť kapacity prijímajúcich krajín v oblasti kontroly transferov zbraní, aby mohli cieleným a relevantným spôsobom splniť požiadavky ATT. Týmito činnosťami súvisiacimi s ad hoc poskytovaním pomoci sa Únii umožní flexibilným a reaktívnym spôsobom reagovať na žiadosti o pomoc, v ktorých sa identifikuje osobitná potreba relevantná z hľadiska účinného vykonávania ATT.

3.3.2.   Opis projektu

Pre jednotlivé prijímajúce krajiny sa poskytne maximálne desať dvojdňových pracovných seminárov s cieľom reagovať na cielené žiadosti o pomoc a vyjadrenie záujmu o podporu jednej alebo viacerých osobitných oblastí systému kontroly transferov zbraní.

Týmito pracovnými seminármi sa poskytne individuálna pomoc prispôsobená konkrétnym potrebám a budú sa riešiť osobitné otázky, ktoré nastolila žiadajúca krajina, napríklad preskúmanie právnych predpisov v oblasti kontroly transferov, najlepšie postupy týkajúce sa podávania správ, informačné zdroje relevantné z hľadiska uplatňovania kritérií ATT týkajúcich sa posúdenia rizika, kontroly konečného použitia a dokumentácia. Uskutočnia sa v prijímajúcich krajinách a odborné znalosti poskytnú odborníci zo skupinu odborníkov uvedenej v bode 3.1.

Vykonávacia agentúra bude zodpovedná za prijímanie žiadostí o pomoc a podávanie správ o nich VP, ktorý po porade s COARM rozhodne o tom, akým spôsobom sa má na tieto žiadosti reagovať. VP bude pri svojom posúdení vychádzať predovšetkým z kritérií uvedených v bode 5.1., presnosti žiadosti a z toho, ako sa v nej identifikujú problémy, pričom prihliadne na geografickú rovnováhu.

3.4.   Možnosť presunu zdrojov zo špecifických programov pomoci na pracovné semináre pomoci ad hoc

V prípade, že sa neukončí maximálny počet plnohodnotných špecifických programov pomoci uvedených v bode 3.2. môže sa počet pracovných seminárov uvedených v bode 3.3. zvýšiť na dvadsať.

VP a Komisia spolu s COARM každých šesť mesiacov preskúmajú aktuálny stav v súvislosti so špecifickými programami pomoci s cieľom posúdiť možnosti zvýšenia počtu pracovných seminárov individuálnej pomoci, a to primerane k počtu neukončených špecifických programov pomoci.

3.5.   Konferencia krajín, ktoré majú prospech z činností súvisiacich s poskytovaním pomoci v súvislosti s ATT

3.5.1.   Cieľ projektu

Cieľom konferencie je zvýšenie povedomia a podpora zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, akými sú napr. príslušné regionálne organizácie, národné parlamenty a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí majú dlhodobý záujem na účinnom vykonávaní zmluvy.

3.5.2.   Opis projektu

Projekt bude mať formu dvojdňovej konferencie, ktorá sa zorganizuje krátko pred koncom vykonávania tohto rozhodnutia. Na tejto konferencii sa zídu príslušní zástupcovia krajín, ktoré majú prospech zo špecifických programov pomoci uvedených v bode 3.2. a činností súvisiacich s ad hoc poskytovaním pomoci uvedených v bode 3.3.

Prostredníctvom tejto konferencie sa uľahčí výmena skúseností prijímajúcich krajín, poskytnú informácie o pozíciách týchto krajín v súvislosti s ATT a so stavom ratifikácie a vykonávania ATT a umožní výmena relevantných informácií so zástupcami národných parlamentov a občianskej spoločnosti.

Na tejto konferencii by sa preto mali zúčastniť aj:

diplomatický a vojenský personál/personál z oblasti obrany z prijímajúcich krajín, a to najmä personál orgánov zodpovedných za vnútroštátne politiky týkajúce sa ATT,

technický personál a personál z oblasti presadzovania práva z prijímajúcich krajín, a to predovšetkým pracovníci orgánov udeľujúcich povolenia, colných orgánov a polície,

zástupcovia národných, regionálnych a medzinárodných organizácií zapojených do poskytovania pomoci, ako aj zástupcovia krajín, ktoré majú záujem o poskytovanie alebo prijímanie strategickej pomoci na účely kontroly obchodu,

zástupcovia príslušných mimovládnych organizácií (MVO), mozgových trustov, národných parlamentov a priemyslu,

Očakáva sa, že na konferencii by sa mohlo zúčastniť až 80 účastníkov. Miesto konania konferencie a konečný zoznam pozvaných krajín a organizácií určí vysoký predstaviteľ po porade s COARM na základe návrhu vykonávacej agentúry.

3.6.   Regionálne semináre

3.6.1.   Cieľ projektu

Regionálnymi seminármi sa umožní osloviť ďalšie krajiny s cieľom podporiť všeobecné uplatňovanie zmluvy. Podporí sa nimi aj ďalšia zapojenie cielených regionálnych organizácií do vykonávania ATT a ich záujem o propagáciu ATT vo všetkých ich členských štátoch.

3.6.2.   Opis projektu

Projekt bude mať formu piatich dvojdňových seminárov, ktoré sa zamerajú na aktuálny stav procesu nadobudnutia platnosti ATT a súvisiace otázky vykonávania.

Týmito seminármi sa umožní krajinám, ktoré majú prospech z činností súvisiacich s poskytovaním pomoci na účely kontroly transferu zbraní, aby si vymieňali názory a skúsenosti a posúdili, ako taká pomoc súvisí s činnosťami, ktoré vykonávajú ich príslušné regionálne organizácie. Osobitná pozornosť sa bude počas týchto seminárov venovať aj:

skúsenostiam a možnostiam spolupráce juh – juh v rámci vytvorenia a rozvoja systémov kontroly transferov zbraní,

komplementarity ATT s inými relevantnými nástrojmi OSN, a to najmä s akčným programom OSN na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch, boj proti nemu a jeho odstránenie.

Semináre sa budú konať počas prvých osemnástich mesiacov vykonávania rozhodnutia Rady a zamerajú sa na tieto regionálne organizácie a ich príslušné členské štáty:

Regionálne centrum Organizácie Spojených národov pre mier a odzbrojenie v Ázii a Tichomorí (UNRCPD),

Regionálne centrum Organizácie Spojených národov pre mier a odzbrojenie v Afrike (UNREC),

Regionálne centrum Organizácie Spojených národov pre mier, odzbrojenie a rozvoj v Latinskej Amerike a Karibiku (UNLIREC),

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS),

Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Ak je to možné, semináre by sa mali prednostne uskutočňovať v krajine, ktorá využíva špecifický program pomoci. Ak sa preukáže, že to nie je možné, miesto konania by mal určiť vysoký predstaviteľ po porade s COARM.

Na regionálnych seminárov by sa mali zúčastniť:

a)

diplomatický a vojenský personál/personál z oblasti obrany z krajín z daného regiónu, a to najmä personál orgánov zodpovedných za vnútroštátne politiky týkajúce sa ATT,

b)

technický personál a personál z oblasti presadzovania práva z krajín z daného regiónu, a to predovšetkým pracovníci orgánov na udeľovanie povolení, colných orgánov a polície,

c)

zástupcovia medzinárodných a regionálnych organizácií, regionálnych MVO, mozgových trustov, národných parlamentov a miestneho/regionálneho priemyslu,

d)

národní a medzinárodní technickí odborníci v oblasti kontroly transferov zbraní vrátane odborníkov Únie a zástupcov priemyslu.

Očakáva sa, že na každom seminári by sa mohlo zúčastniť až 70 účastníkov.

4.   Súvislosť s inými činnosťami súvisiacimi s poskytovaním pomoci, ktoré sú relevantné z hľadiska kontrol vývozu

4.1.   Koordinácia s činnosťami Únie súvisiacimi s poskytovaním pomoci na účely kontroly vývozu

Na základe skúseností z predchádzajúcich činností a na základe činností, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú v oblasti pomoci poskytovanej na účely kontroly vývozu a ktoré sa vzťahujú na položky s dvojakým použitím, ako aj konvenčné zbrane, by sa pri poskytovaní pomoci tretím krajinám v súvislosti s ATT mala vynaložiť snaha o dosiahnutie čo najväčšej možnej synergie a komplementarity, aby sa zabezpečila čo najväčšia účinnosť a súdržnosť činností Únie, a to bez akéhokoľvek zbytočného zdvojovania.

4.2.   Koordinácia s inými relevantnými činnosťami súvisiacimi s poskytovaním pomoci

Vykonávacia agentúra by mala venovať mimoriadnu pozornosť aj činnostiam relevantným z hľadiska ATT uskutočňované v rámci akčného programu OSN na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch, boj proti nemu a jeho odstránenie a v rámci jeho systému na podporu vykonávania (PoA-ISS), rezolúcie BR OSN 1540 (2004) a fond OSN na podporu spolupráce v oblasti regulácie zbraní (UNSCAR). Vykonávacia agentúra by sa mala podľa potreby spojiť s uvedenými poskytovateľmi pomoci s cieľom zabrániť zdvojovaniu úsilia a zabezpečiť čo najväčšiu súdržnosť a komplementaritu.

4.3.   Podpora spolupráce juh – juh v oblasti kontrol vývozu prostredníctvom príslušných nástrojov EÚ

Cieľom projektu je aj zvýšiť informovanosť krajín, ktoré prijímajú pomoc v súlade s týmto rozhodnutím, o nástrojoch Únie na podporu spolupráce juh – juh v oblasti kontrol vývozu. V tejto súvislosti by sa v rámci činností súvisiacich s poskytovaním pomoci uvedených v bodoch 3.2 a 3.3 mali poskytovať informácie o dostupných nástrojoch, akým je napr. iniciatíva centier excelentnosti EÚ v oblasti CBRN, a tieto nástroje podporovať.

5.   Príjemcovia

5.1.   Príjemcovia špecifických programov pomoci a pracovných seminárov pomoci ad hoc

Príjemcovia činností projektu uvedených v bodoch 3.2 a 3.3 môžu byť štáty, ktoré žiadajú o pomoc na účely vykonávania ATT a ktoré sa vyberú na základe, okrem iného, týchto kritérií:

podpísanie ATT a stav vykonávania medzinárodných nástrojov, ktoré sú relevantné z hľadiska kontroly obchodu so zbraňami a transferov zbraní a ktoré sú na dotknutú krajinu uplatniteľné,

pravdepodobnosť úspešného výsledku činností súvisiacich s poskytovaním pomoci na účely ratifikácie ATT,

posúdenie akejkoľvek už prijatej alebo plánovanej pomoci v oblasti položiek s dvojakým použitím a kontroly transferov zbraní,

význam krajiny z hľadiska globálneho obchodu so zbraňami,

význam krajiny z hľadiska bezpečnostných záujmov Únie,

oprávnenosť na oficiálnu rozvojovú pomoc.

5.2.   Príjemcovia regionálnych seminárov

Príjemcovia regionálnych seminárov môžu byť štáty, ktoré patria k regionálnym organizáciám uvedeným v bode 3.6.2 alebo na ktoré sa vťahuje pôsobnosť týchto organizácií.

O konečnom výbere krajín, ktoré sa zúčastnia na každom seminári, a účastníkov rozhoduje vysoký predstaviteľ po porade s COARM a na základe návrhu vykonávacej agentúry.

6.   Vykonávací subjekt

Vykonávaním tohto rozhodnutia Rady sa poverí BAFA. BAFA sa podľa potreby spojí s agentúrami členských štátov v oblasti kontroly vývozu, s príslušnými regionálnymi a medzinárodnými organizáciami, mozgovými trustami, výskumnými inštitútmi a MVO.

BAFA má najbohatšie skúsenosti v oblasti poskytovania pomoci týkajúcej sa kontrol transferov a informačných činností. Takéto skúsenosti nadobudol tento úrad vo všetkých relevantných oblastiach strategickej kontroly presunov, ktoré sa vzťahujú na oblasť súvisiacu s CBRN, na oblasť položiek s dvojakým použitím a oblasť zbraní.

Pokiaľ ide o pomoc na účely kontroly transferov zbraní a informačné činnosti, úrad BAFA úspešne ukončil vykonávanie rozhodnutia 2009/1012/SZBP. Úrad BAFA je teraz zodpovedný za vykonávanie rozhodnutia 2012/711/SZBP, ktoré sa zakladá na rozhodnutí 2009/1012/SZBP a jeho cieľom je posilniť systémy kontroly vývozu zbraní prijímajúcich krajín na účely dosiahnutia väčšej transparentnosti a zodpovednosti v súlade s rámcom Únie vytvoreným podľa spoločnej pozície 2008/944/SZBP.

Pokiaľ ide o položky s dvojakým použitím a položky súvisiace s CBRN, úrad BAFA je vykonávacou agentúrou súčasného programu v oblasti pomoci a informačných činností týkajúcich sa kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, ktorý je financovaný z nástroja stability, a – v tejto funkcii – nadobudol podrobné vedomosti o systémoch krajín, na ktoré sa uvedený program vzťahuje, v oblasti kontroly transferov. Takéto vedomosti sa rozširujú postupným vykonávaním projektov, ktoré súvisia s kontrolou transferov, v rámci nástroja stability, do ktorého sa BAFA zapája, akými sú napríklad iniciatíva centier excelentnosti EÚ v oblasti CBRN.

Celkovým výsledkom je, že BAFA má jedinečné postavenie, pokiaľ ide o zisťovanie silných stránok a nedostatkov systémov kontroly transferov zbraní tých krajín, ktoré môžu byť prijímateľmi činností poskytovania pomoci na účely vykonávania ATT, ktoré sa ustanovujú v tomto rozhodnutí. Úrad BAFA je preto najpovolanejší uľahčovať synergie medzi rôznymi programami pomoci a zabrániť zbytočnému zdvojovaniu.

Keďže sa zákony, administratívne postupy, zdroje na presadzovanie a činnosti agentúr zodpovedných za kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím vo veľkej miere prekrývajú s tými, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s kontrolou vývozu konvenčných zbraní, kľúčovou výzvou v oblasti činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ktorá sa týka ATT, bude zohľadniť pomoc, ktorá sa už poskytla v súvislosti s položkami s dvojakým použitím a so zmierňovaním rizika súvisiaceho s CBRN. Výberom BAFA sa rozhodne prispieva k zabezpečeniu toho, aby pomoc súvisiaca s ATT vhodne dopĺňala pomoc, ktorá sa už poskytuje v rámci existujúcich programov pomoci poskytovanej v oblasti položiek s dvojakým použitím, zmierňovania rizika súvisiaceho s CBRN a kontroly vývozu zbraní.

7.   Viditeľnosť Únie a dostupnosť materiálu v oblasti pomoci

Materiálom, ktorý sa vyprodukuje v rámci projektu, sa zabezpečí viditeľnosť Únie, a to najmä na základe loga a grafu, na ktorých sa dohodlo v súvislosti s vykonávaním rozhodnutia 2012/711/SZBP.

Webový portál uvedený v rozhodnutí 2012/711/SZBP, na ktorom sa v súčasnosti pracuje, sa bude podporovať na účely činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ktorá sa týka ATT, podľa tohto rozhodnutia.

Vykonávacia agentúra by preto mala v rámci príslušných činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ktoré vykonáva, informovať o tomto webovom portáli a nabádať k využívaniu portálu, ako aj jeho technických zdrojov. Pri propagácii webového portálu by mala zabezpečiť viditeľnosť Únie.

8.   Posúdenie vplyvu

Vplyv činností podľa tohto rozhodnutia by sa mal z technického hľadiska posúdiť po ich ukončení. Toto posúdenie vplyvu vykoná vysoký predstaviteľ v spolupráci s COARM a prípadne aj s delegáciami Únie v prijímajúcich krajinách, ako aj s inými príslušnými zainteresovanými stranami, a to na základe informácií a správ poskytnutých vykonávacou agentúrou.

Pokiaľ ide o krajiny, ktoré využívajú špecifický program pomoci, v posúdení vplyvu by sa mala venovať osobitná pozornosť počtu krajín, ktoré ATT ratifikovali, a rozvoju ich kapacít v oblasti kontroly transferov zbraní. Takéto posúdenie kapacít prijímajúcich krajín v oblasti kontroly transferov zbraní by sa malo vzťahovať predovšetkým na prípravu a vydávanie relevantných vnútroštátnych nariadení, schopnosť podávať správy o vývoze a dovoze zbraní a na udeľovanie právomocí príslušným administratívnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za kontroly transferov zbraní.

9.   Predkladanie správ

Vykonávacia agentúra vypracuje pravidelné správy, ako aj správy po ukončení každej z činností. Tieto správy by sa mali vysokému predstaviteľovi predkladať najneskôr šesť týždňov po ukončení príslušných činností.


(1)  Pozri rozhodnutie 2010/336/SZBP; rozhodnutie 2013/43/SZBP, rozhodnutie 2009/1012/SZBP a rozhodnutie 2012/711/SZBP.


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/68


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. decembra 2013,

ktorým sa zamieta žiadosť Maďarska zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odchyľujúce sa od článku 193 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

[oznámené pod číslom C(2013) 9007]

(Iba maďarské znenie je autentické)

(2013/769/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 199b,

keďže:

(1)

Maďarsko požiadalo oznámením, ktoré Komisia zaevidovala 27. novembra 2013, o povolenie zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES.

(2)

Podľa uvedeného oznámenia sa dostalo do pozornosti vnútroštátnych orgánov, že sa viacerí obchodníci dopustili daňových únikov, pretože príslušným správcom dane nezaplatili DPH.

(3)

Požadované opatrenie pozostáva z určenia zdaniteľnej osoby, ktorej sa dodáva tovar (v tomto prípade cukor) a ktorá je povinná zaplatiť DPH namiesto dodávateľa.

(4)

Komisia 4. decembra 2013 oznámila členským štátom, že má všetky informácie potrebné na posúdenie žiadosti.

(5)

Na základe podrobných číselných údajov o podvodoch v tomto odvetví, ktoré poskytlo Maďarsko, sa zdá jednoznačné, že podvody v tomto odvetví boli rozsiahle už v rokoch 2011 a 2012.

(6)

Z tohto dôvodu bolo stanovené, že zistené podvody nie sú neočakávané v zmysle článku 199b smernice 2006/112/ES.

(7)

Požadovaná odchýlka by sa preto nemala udeliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maďarsko nesmie zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarsku.

V Bruseli 11. decembra 2013

Za Komisiu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/69


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES

(2013/770/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 58/2003 sa Komisia splnomocňuje delegovať na výkonné agentúry právomoci, aby v jej mene a na jej zodpovednosť vykonali program alebo projekt Únie alebo jeho časť.

(2)

Zverenie úloh týkajúcich sa vykonávania programov výkonným agentúram má Komisii umožniť, aby sa sústredila na svoje hlavné aktivity a funkcie, ktorých vykonávanie nie je možné zabezpečiť externe, bez straty kontroly nad činnosťami, ktoré riadia uvedené výkonné agentúry, a konečnej zodpovednosti za tieto činnosti.

(3)

Delegovanie úloh spojených s vykonávaním programov na výkonnú agentúru si vyžaduje jednoznačné oddelenie fáz programovania zahŕňajúcich vysokú mieru voľnosti pri prijímaní politicky motivovaných rozhodnutí – toto je oblasť, ktorou sa zaoberá Komisia – a vykonávania programov, ktoré by sa malo zveriť výkonnej agentúre.

(4)

Rozhodnutím 2004/858/ES (2) Komisia zriadila Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia (ďalej len „agentúra“) a poverila ju riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2008 prijatého rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES (3).

(5)

Následne Komisia niekoľkokrát zmenila mandát agentúry s cieľom rozšíriť ho o riadenie nových projektov a programov. Rozhodnutím Komisie 2008/544/ES (4) sa Výkonná agentúra pre program verejného zdravia transformovala na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov, pričom sa jej mandát predĺžil do 31. decembra 2015 a zahrnulo sa doňho vykonávanie programu verejného zdravia v rokoch 2008 – 2013 prijatého rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES (5), spotrebiteľského programu na roky 2007 – 2013 prijatého rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES (6) a opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 2000/29/ES (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (8). Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/740/EÚ (9) sa činnosť agentúry rozšírila, aby zahŕňala vzdelávacie opatrenia v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, a agentúra bola poverená riadením opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie C(2012) 1548 (10) a článok 22 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 (11). Agentúra bola uvedeným rozhodnutím takisto poverená riadením dohody s asociáciou ANEC, Hlas európskych spotrebiteľov v oblasti normalizácie, ktorú upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (12).

(6)

Agentúra zriadená rozhodnutím 2004/858/ES preukázala svoju účinnosť a efektivitu. Externá poradenská spoločnosť uskutočnila priebežné hodnotenie Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia (od júla 2008 známej ako Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov). Zo záverečnej správy z decembra 2010 vyplýva, že úlohy súvisiace s vykonávaním programu verejného zdravia by mohla efektívnejšie uskutočňovať agentúra, zatiaľ čo Komisia by zabezpečovala celkové riadenie týchto programov a opatrení Spoločenstva.

(7)

Vo svojom oznámení z 29. júna 2011 pod názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 (13) Komisia navrhla využiť možnosť rozsiahlejšieho využívania existujúcich výkonných agentúr na vykonávanie programov Únie v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci.

(8)

Z analýzy nákladov a prínosov (14) uskutočnenej v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplýva, že poverenie agentúry úlohami spojenými s vykonávaním programov, konkrétne programu Spotrebitelia, programu verejného zdravia a opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, by prinieslo kvalitatívne a kvantitatívne výhody v porovnaní s interným scenárom, podľa ktorého by sa všetky aspekty nových programov riadili v rámci Komisie. Uvedené tri nástupnícke programy sú v súlade s mandátom a úlohou agentúry a predstavujú pokračovanie činností agentúry. Agentúra počas niekoľkých rokov získala kompetencie, zručnosti a kapacitu v oblasti riadenia týchto programov. Komisia aj príjemcovia finančných prostriedkov z týchto programov by preto ťažili zo skúseností a odborných znalostí, ktoré agentúra získala, a z výsledného rastu produktivity, najmä z vysokokvalitného riadenia programov, zo zjednodušenia postupov a z lepšieho poskytovania služieb, pokiaľ ide o rýchlejšie uzatváranie zmlúv a rýchlejšie platby. Agentúra časom vyvinula efektívne spôsoby, ako zabezpečiť dostupnosť pre príjemcov a vysokú úroveň zviditeľnenia Únie ako iniciátora týchto programov. Delegovaním riadenia programu na agentúru by sa pre príjemcov prostriedkov z programov, ktoré sú v súčasnosti agentúre zverené, a pre všetky zainteresované strany zabezpečila kontinuita činností. Prechod na interné usporiadanie by mal teda nepriaznivý účinok. Odhaduje sa, že delegovanie riadenia programov na agentúru prinesie v období rokov 2014 až 2024 v porovnaní s interným scenárom zvýšenie efektivity v hodnote 14 miliónov EUR.

(9)

V záujme zabezpečenia ucelenej identity výkonných agentúr Komisia pri tvorbe ich nových mandátov podľa možností zoskupila ich prácu do tematických politických oblastí.

(10)

Riadenie programu verejného zdravia na obdobie rokov 2008 – 2013 prijatého rozhodnutím č. 1350/2007/ES, programu Spotrebitelia na obdobie rokov 2007 – 2013 prijatého rozhodnutím č. 1926/2006/ES, opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/29/ES, nariadenie (ES) č. 882/2004, nariadenie (ES) č. 1905/2006 a rozhodnutie C(2012) 1548, a riadenie dohody s asociáciou ANEC, ktorú upravuje nariadenie (EU) č. 1025/2012, ktoré v súčasnosti vykonáva agentúra, ako aj riadenie programu Spotrebitelia na obdobie rokov 2014 – 2020 (15), programu verejného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 (16) a opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 882/2004 a smernica 2000/29/ES, zahŕňa uskutočňovanie technických projektov, ktoré si nevyžadujú prijímanie politických rozhodnutí, ktoré však počas celého obdobia trvania projektu vyžadujú vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti.

(11)

Agentúra by mala byť zodpovedná za poskytovanie služieb administratívnej a logistickej podpory, najmä v prípadoch, v ktorých by centralizácia týchto podporných služieb viedla k ďalšiemu zvýšeniu nákladovej efektívnosti a úsporám z rozsahu.

(12)

Aby sa zabezpečilo konzistentné a včasné vykonávanie tohto rozhodnutia a príslušných programov, je nutné zabezpečiť, aby agentúra vykonávala svoje úlohy spojené s vykonávaním týchto programov pod podmienkou nadobudnutia platnosti uvedených programov a odo dňa nadobudnutia ich platnosti.

(13)

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny by sa mala zriadiť. Mala by nahradiť výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím 2004/858/ES a pokračovať v jej činnosti. Mala by sa riadiť všeobecným štatútom stanoveným v nariadení (ES) č. 58/2003.

(14)

Rozhodnutie 2004/858/ES by sa preto malo zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024 zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza výkonnú agentúru zriadenú rozhodnutím 2004/858/ES a pokračuje v jej činnosti, pričom sa jej štatút upravuje nariadením (ES) č. 58/2003.

Článok 2

Sídlo

Agentúra sídli v Luxemburgu.

Článok 3

Ciele a úlohy

1.   Agentúre sa týmto zveruje vykonávanie častí týchto programov a akcií Únie:

a)

program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020;

b)

program verejného zdravia na roky 2014 – 2020;

c)

opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/29/ES a nariadenie (ES) č. 882/2004.

Prvý pododsek sa uplatňuje s výhradou a od dátumu nadobudnutia účinnosti každého z uvedených programov.

2.   Agentúre sa týmto zveruje vykonávanie zvyšnej časti týchto programov a akcií:

a)

program Spotrebitelia na roky 2007 – 2013;

b)

program verejného zdravia na roky 2008 – 2013;

c)

opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/29/ES, nariadenie (ES) č. 882/2004, nariadenie (ES) č. 1905/2006 a rozhodnutie C(2012) 1548;

d)

riadenie dohody s asociáciou ANEC, Hlas európskych spotrebiteľov v oblasti normalizácie, ktorú upravuje nariadenie (EÚ) č. 1025/2012.

3.   Agentúra je v súvislosti s vykonávaním častí programov a akcií Únie uvedených v odsekoch 1 a 2 poverená týmito úlohami:

a)

riadenie všetkých alebo niektorých fáz vykonávania programov a riadenie všetkých alebo niektorých etáp počas trvania osobitných projektov na základe príslušných pracovných programov prijatých Komisiou, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

b)

prijímaním nástrojov na plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, a vykonávaním všetkých činností potrebných na riadenie programu, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

c)

poskytovaním podpory pri vykonávaní programov, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní.

4.   Agentúra môže byť zodpovedná za poskytovanie služieb administratívnej a logistickej podpory, ak je to stanovené v akte o delegovaní, a to v prospech orgánov vykonávajúcich programy a v oblasti pôsobnosti programov v ňom uvedených.

Článok 4

Funkčné obdobia

1.   Členovia riadiaceho výboru sa vymenúvajú na dva roky.

2.   Riaditeľ agentúry sa vymenúva na štyri roky.

Článok 5

Dohľad a požiadavka na podávanie správ

Agentúra podlieha dohľadu Komisie a podáva pravidelné správy o pokroku vo vykonávaní programov Únie alebo ich častí, ktoré jej boli zverené, podľa podmienok a v intervaloch, ktoré sa stanovia v akte o delegovaní.

Článok 6

Plnenie prevádzkového rozpočtu

Agentúra plní svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 (17).

Článok 7

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie 2004/858/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014. Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

2.   Agentúra sa považuje za právneho nástupcu výkonnej agentúry zriadenej rozhodnutím 2004/858/ES.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá revízia zaradenia vyslaných úradníkov do platových tried predpokladaná v akte o delegovaní, toto rozhodnutie nemá vplyv na práva a povinnosti zamestnancov agentúry vrátane jej riaditeľa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom „Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2008/544/ES z 20. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/858/ES s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov (Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2008, s. 27).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, p. 39).

(7)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/858/ES, zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/544/ES zakladajúcim Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 331, 1.12.2012, s. 50).

(10)  Rozhodnutie Komisie C(2012) 1548 z 15. marca 2012 o prijatí pracovného programu na rok 2012, ktoré slúži ako rozhodnutie o financovaní projektov v oblasti zahraničných obchodných vzťahov vrátane prístupu na trhy krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a iniciatív v oblasti pomoci súvisiacej s obchodom.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(13)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Rozpočet stratégie Európa 2020, KOM(2011) 500 v konečnom znení.

(14)  Analýza nákladov a prínosov týkajúca sa delegovania určitých úloh v súvislosti s vykonávaním programov Únie na obdobie rokov 2014 – 2020 na výkonné agentúry (záverečná správa z 19. augusta 2013).

(15)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 predložený Komisiou [KOM(2011) 707] 9. novembra 2011.

(16)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 predložený Komisiou [KOM(2011) 709] 9. novembra 2011.

(17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6).


18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/73


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES

(2013/771/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 58/2003 splnomocňuje Komisiu delegovať na výkonné agentúry právomoci, aby v jej mene a na jej zodpovednosť vykonali program alebo projekt Únie alebo jeho časť.

(2)

Zverenie úloh týkajúcich sa vykonávania programov výkonným agentúram má Komisii umožniť, aby sa sústredila na hlavné aktivity a funkcie, ktorých vykonávanie nie je možné zabezpečiť externe, bez straty kontroly nad činnosťami, ktoré riadia uvedené výkonné agentúry, a konečnej zodpovednosti za tieto činnosti.

(3)

Delegovanie úloh spojených s vykonávaním programov na výkonnú agentúru si vyžaduje jednoznačné oddelenie fáz programovania zahŕňajúcich vysokú mieru voľnosti pri prijímaní politicky motivovaných rozhodnutí – toto je oblasť, ktorou sa zaoberá Komisia – a vykonávania programov, ktoré by sa malo zveriť výkonnej agentúre.

(4)

Rozhodnutím 2004/20/ES (2) Komisia zriadila Výkonnú správu pre inteligentnú energiu (ďalej len „správa“) a poverila ju riadením činnosti Spoločenstva v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.

(5)

Komisia následne zmenila mandát správy rozhodnutím Komisie 2007/372/ES (3), ktorým tento mandát rozšírila na riadenie nových projektov a programov v oblasti inovácií, podnikania a mobility a názov správy zmenila na Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie.

(6)

Správa zriadená rozhodnutím 2004/20/ES preukázala, že riadenie osobitných operačných programov umožnilo materským generálnym riaditeľstvám zamerať sa na politické aspekty programov. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia rozpočtu EÚ je nákladovo efektívnejšia možnosť delegovania úloh na výkonnú agentúru. V rámci dvoch priebežných hodnotení bývalej správy sa ukázalo, že vo všeobecnosti funguje dobre a že je efektívnym a účinným mechanizmom plnenia iniciatív, za ktoré nesie prevádzkovú zodpovednosť.

(7)

Vo svojom oznámení z 29. júna 2011 pod názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 (4) navrhla Komisia využiť možnosť rozsiahlejšieho využívania existujúcich výkonných agentúr na vykonávanie programov Únie v ďalšom viacročnom finančnom rámci.

(8)

Z analýzy nákladov a prínosov (5) vykonanej v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 vyplynulo, že očakávané náklady dosiahnu 295 miliónov EUR v porovnaní s 399 miliónmi EUR v prípade vykonávania samotnou Komisiou. Na strane prínosov sa v prípade vykonávania agentúrou a nie samotnou Komisiou očakáva zvýšenie efektívnosti vo výške 104 miliónov EUR. Okrem toho zosúladenie súdržnejších programových portfólií so základnými kompetenciami agentúry a jej identitou značky povedie k významným kvalitatívnym prínosom. Z analýzy vyplynulo, že riadenie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu 2014 – 2020 (6) (ďalej len „Horizont 2020“) spolu s Programom pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky 2014 – 2020 (7) (ďalej len „COSME“) a Programom na ochranu životného prostredia a klímy (8) (ďalej len „LIFE“) bude pre agentúru prínosom v podobe synergií, zjednodušenia a úspor z rozsahu. Zlúčením všetkých aspektov „nástroja pre MSP“ Horizontu 2020 sa navyše vytvorí jednotné miesto prístupu pre potenciálnych príjemcov a zabezpečí sa jednotné poskytovanie služieb. V rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (9) (ďalej len „ENRF“) zodpovedajú súčasnému profilu agentúry týkajúcemu sa inovácií a konkurencieschopnosti najmä akcie naplánované v oblasti integrovanej námornej politiky. Presunom riadenia zvyšnej časti programu Marco Polo (2007 – 2013) na Výkonnú agentúru pre inovácie a siete sa ešte viac scentralizuje riadenie programov dopravnej infraštruktúry v uvedenej agentúre, čím sa pre príjemcov vytvorí jednotné miesto prístupu k financovaniu.

(9)

V záujme zabezpečenia jasnej identity výkonných agentúr Komisia pri tvorbe ich nových mandátov podľa možností zoskupila ich prácu do tematických politických oblastí.

(10)

Agentúre by sa malo zveriť riadenie programu LIFE, nástupcu programu LIFE+, ktorý v kontexte viacročného finančného rámca (2007 – 2013) riadi samotná Komisia. Riadenie programu LIFE sa zameriava na realizáciu technických projektov, ktoré nezahŕňajú prijímanie politických rozhodnutí, a vyžaduje si vysokú úroveň technickej a finančnej expertízy počas celého cyklu projektu. Program LIFE charakterizujú projekty, pri ktorých sa vykonáva veľké množstvo jednotných a normalizovaných činností.

(11)

Agentúre by sa malo zveriť riadenie častí programu COSME, ktoré sú nástupcami častí Programu pre podnikanie a inovácie v kontexte rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie 2007 – 2013 (10), ktoré v súčasnosti čiastočne riadi agentúra a čiastočne Komisia. Riadenie častí programu COSME, ktoré sa majú delegovať na agentúru, sa zameriava na realizáciu technických projektov, ktoré nezahŕňajú prijímanie politických rozhodnutí, a vyžaduje si vysokú úroveň technickej a finančnej expertízy počas celého cyklu projektu. Niektoré časti programu COSME ďalej charakterizujú projekty, pri ktorých sa vykonáva veľké množstvo jednotných a normalizovaných činností.

(12)

Agentúre by sa malo zveriť riadenie častí ENRF v oblasti integrovanej námornej politiky (INP), kontroly a vedeckých odporúčaní a poznatkov, ktoré sú nástupcami podobných činností, ktoré v kontexte viacročného finančného rámca (2007 – 2013) riadi samotná Komisia. Riadenie programu ENRF sa zameriava na realizáciu technických projektov, ktoré nezahŕňajú prijímanie politických rozhodnutí, a vyžaduje si vysokú úroveň technickej a finančnej expertízy počas celého cyklu projektu.

(13)

Agentúre by sa malo zveriť riadenie týchto častí Horizontu 2020:

a)

časti „časti II – Vedúce postavenie priemyslu“, ktoré charakterizujú projekty, pri ktorých sa vykonáva veľké množstvo jednotných a normalizovaných činností;

b)

časti „časti III – Spoločenské výzvy“, ktoré sa zameriavajú na realizáciu technických projektov, ktoré nezahŕňajú prijímanie politických rozhodnutí, a vyžadujú si vysokú úroveň technickej a finančnej expertízy počas celého cyklu projektu.

(14)

Agentúre by sa malo zveriť riadenie zvyšnej časti akcií, ktoré sú už na ňu delegované ako súčasť rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie v kontexte viacročného finančného rámca (2007 – 2013). Ide o zvyšnú časť týchto akcií: „Inteligentná energia – Európa (IEE II)“, „Enterprise Europe Network“, „Portál Vaša Európa – Podniky“, „Európska asistenčná služba pre otázky duševného vlastníctva“, iniciatíva „Ekologické inovácie“ a projekt „IPorta“.

(15)

Agentúra by mala byť zodpovedná za poskytovanie administratívnych a logistických podporných služieb, a to najmä v prípade, keď by centralizácia týchto podporných služieb viedla k ďalšiemu zvýšeniu nákladovej efektívnosti a k úsporám z rozsahu.

(16)

Mala by sa zriadiť Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky. Mala by nahradiť správu zriadenú rozhodnutím 2004/20/ES, zmeneným rozhodnutím 2007/372/ES a stať sa jej právnym nástupcom. Mala by sa riadiť všeobecným štatútom stanoveným v nariadení (ES) č. 58/2003.

(17)

Rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES by sa mali zrušiť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024 zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza výkonnú správu zriadenú rozhodnutím 2004/20/ES, zmeneným rozhodnutím 2007/372/ES, a je jej právnym nástupcom. Štatút agentúry sa riadi nariadením (ES) č. 58/2003.

Článok 2

Sídlo

Agentúra sídli v Bruseli.

Článok 3

Ciele a úlohy

1.   Agentúre sa týmto zveruje vykonávanie častí týchto programov Únie:

a)

program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) 2014 – 2020 (11);

b)

program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) 2014 – 2020 (12);

c)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) (13) vrátane integrovanej námornej politiky (INP), kontroly a vedeckých odporúčaní a poznatkov;

d)

rámcový program pre výskum a inováciu 2014 – 2020 (Horizont 2020) (14) – časti „časti II – Vedúce postavenie priemyslu“ a časti „časti III – Spoločenské výzvy“.

Prvý pododsek sa uplatňuje s výhradou a od dátumu nadobudnutia účinnosti každého z uvedených programov.

2.   Agentúre sa týmto zveruje vykonávanie zvyšnej časti týchto akcií v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie:

a)

„Inteligentná energia – Európa“ (IEE II);

b)

iniciatíva „Ekologické inovácie“;

c)

„Enterprise Europe Network“;

d)

„Portál Vaša Európa – Podniky“;

e)

„Európska asistenčná služba pre otázky duševného vlastníctva“;

f)

projekt „IPorta“.

3.   Agentúra je v súvislosti s vykonávaním častí programov Únie uvedených v odsekoch 1 a 2 poverená týmito úlohami:

a)

riadením niektorých alebo všetkých fáz vykonávania programov a niektorých alebo všetkých etáp počas trvania osobitných projektov na základe príslušných pracovných programov prijatých Komisiou, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

b)

prijímaním nástrojov na plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, a vykonávaním všetkých činností potrebných na riadenie programu, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní;

c)

poskytovaním podpory pri vykonávaní programov, ak na to Komisia agentúru splnomocnila na základe aktu o delegovaní.

4.   Agentúra môže byť zodpovedná za poskytovanie administratívnych a logistických podporných služieb, ak sa to stanovuje v akte o delegovaní, a to v prospech orgánov vykonávajúcich programy a v rozsahu pôsobnosti programov uvedených v akte o delegovaní.

Článok 4

Funkčné obdobia

1.   Členovia riadiaceho výboru sú vymenúvaní na dva roky.

2.   Riaditeľ agentúry je vymenúvaný na päť rokov.

Článok 5

Dohľad a požiadavka na podávanie správ

Agentúra podlieha dohľadu Komisie a podáva pravidelné správy o pokroku vo vykonávaní programov Únie alebo ich častí, ktoré jej boli zverené, podľa podmienok a v intervaloch, ktoré sa stanovia v akte o delegovaní.

Článok 6

Plnenie prevádzkového rozpočtu

Agentúra plní svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 (15).

Článok 7

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2014. Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

2.   Agentúra sa považuje za právneho nástupcu výkonnej správy zriadenej rozhodnutím 2004/20/ES, zmeneným rozhodnutím 2007/372/ES.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá revízia zaradenia dočasne preložených úradníkov do platových tried plánovaná v akte o delegovaní, toto rozhodnutie nemá vplyv na práva a povinnosti zamestnancov agentúry vrátane jej riaditeľa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 85.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 52.

(4)  KOM(2011) 500 v konečnom znení.

(5)  Analýza nákladov a prínosov na účely delegovania určitých úloh v súvislosti s vykonávaním programov Únie na roky 2014 – 2020 na výkonné agentúry (záverečná správa), 19. augusta 2013.

(6)  KOM(2011) 809 v konečnom znení.

(7)  KOM(2011) 834 v konečnom znení.

(8)  KOM(2011) 874 v konečnom znení.

(9)  KOM(2011) 804 v konečnom znení.

(10)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(11)  KOM(2011) 834 v konečnom znení.

(12)  KOM(2011) 874 v konečnom znení.

(13)  KOM(2011) 804 v konečnom znení.

(14)  KOM(2011) 809 v konečnom znení.

(15)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.