ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
7. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/720/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o podpise Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

1

 

 

Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1270/2013 z 15. novembra 2013 o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

40

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky ( 1 )

69

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému telematické aplikácie v osobnej doprave transeurópskeho železničného systému ( 1 )

72

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách ( 1 )

79

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt ( 1 )

86

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1276/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

93

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/721/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

95

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

97

 

 

2013/722/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2013, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy a finančný príspevok Únie na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2014 a nasledujúce roky [oznámené pod číslom C(2013) 8417]

101

 

 

2013/723/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 4. decembra 2013 o finančnom príspevku Európskej únie na vnútroštátne programy 3 členských štátov (Chorvátska, Španielska a Spojeného kráľovstva) na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva v roku 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 8498]

118

 

 

2013/724/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2013 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny na Cypre v roku 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 8560]

121

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/1


ROZHODNUTIE RADY

z 15. novembra 2013

o podpise Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

(2013/720/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. mája 2006 schválila Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“) tým, že prijala nariadenia (ES) č. 764/2006 (2).

(2)

Platnosť posledného protokolu k tejto dohode o partnerstve, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve (3), sa skončila 20. decembra 2011.

(3)

Rada oprávnila Komisiu, aby rokovala o novom protokole v rybolovných otázkach, ktorým sa plavidlám Únie udeľujú rybolovné možnosti vo vodách spadajúcich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Marockého kráľovstva. Na záver týchto rokovaní bol nový protokol parafovaný 24. júla 2013.

(4)

Tento nový protokol by sa mal podpísať s výhradou jeho uzavretia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. novembra 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 4.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1).

(3)  Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 202, 5.8.2011, s. 3).


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/2


PROTOKOL

medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom


Článok 1

Všeobecné zásady

Protokol a jeho príloha s dodatkami tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom podpísanej 28. februára 2007 (ďalej len „dohoda o rybolove“) na základe euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom podpísanej 26. februára 1996 (ďalej len „dohoda o pridružení“). Protokol prispieva k plneniu všeobecných cieľov dohody o pridružení a jeho účelom je zaručiť životaschopnosť rybolovných zdrojov z ekologického, ekonomického i sociálneho hľadiska.

Tento protokol sa uplatňuje v súlade s článkom 1 dohody o pridružení, ktorý sa týka rozvoja dialógu a spolupráce, a v súlade s jej článkom 2, ktorý sa týka dodržiavania demokratických zásad a základných ľudských práv.

Článok 2

Obdobie uplatňovania, trvanie a rybolovné možnosti

Odo dňa začatia uplatňovania a na obdobie štyroch rokov sú rybolovné možnosti, ktoré boli udelené v zmysle článku 5 dohody o rybolove, stanovené v tabuľke pripojenej k tomuto protokolu.

Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

Podľa článku 6 dohody o rybolove môžu plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie (EÚ) vykonávať rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti len vtedy, ak sú držiteľmi licencie na rybolov vydanej na základe tohto protokolu a za podmienok opísaných v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 3

Finančný príspevok

1.   Celková ročná suma vyplatená na základe protokolu v období uvedenom v článku 2 dosahuje výšku 40 000 000 EUR. Z tejto sumy sa vyplatí:

a)

30 000 000 EUR ako finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o rybolove rozdelený na:

i)

16 000 000 EUR – finančná náhrada za prístup k zdrojom;

ii)

14 000 000 EUR – podpora sektorovej politiky rybolovu v Maroku;

b)

10 000 000 EUR ako suma povinných poplatkov k úhrade majiteľmi plavidiel za licencie na rybolov vydané podľa článku 6 dohody o rybolove a podľa podmienok stanovených v kapitole I častiach D a E prílohy k tomuto protokolu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5, 6 a 8 tohto protokolu.

3.   S výhradou ustanovení článku 6 ods. 9, EÚ zaplatí finančný príspevok uvedený v ods. 1 písm. a) v prvom roku najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia uplatňovania tohto protokolu a v nasledujúcich rokoch najneskôr rok od vstupu protokolu do platnosti.

4.   Finančný príspevok uvedený v ods. 1 písm. a) sa zaplatí riaditeľovi štátnej pokladnice Marockého kráľovstva na účet otvorený v štátnej pokladnici Marockého kráľovstva; údaje o účte oznámia marocké orgány.

5.   S výhradou ustanovení článku 6 tohto protokolu je pridelenie tohto finančného príspevku vo výhradnej kompetencii orgánov Maroka.

Článok 4

Koordinácia vo vedeckej oblasti a v oblasti experimentálneho rybolovu

1.   V súlade s článkom 4 ods. 1 dohody o rybolove sa zmluvné strany zaväzujú pravidelne a v prípade potreby usporadúvať vedecké stretnutia s cieľom preskúmať vedecké otázky, ktoré položí spoločný výbor v súvislosti so správou a technickým monitorovaním tohto protokolu. Mandát, zloženie a fungovanie vedeckých stretnutí stanovuje spoločný výbor zriadený článkom 10 dohody o rybolove.

2.   Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v marockej rybolovnej oblasti podporovať zodpovedný rybolov na základe zásady rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

3.   V súlade s článkom 4 ods. 2 dohody o rybolove sa obe zmluvné strany na základe záverov uvedených stretnutí vedeckého výboru navzájom konzultujú v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody o rybolove, aby v prípade potreby a na základe vzájomnej dohody prijali opatrenia zamerané na udržateľné riadenie rybolovných zdrojov.

4.   Na účely výskumu a zvýšenia úrovne vedeckých poznatkov sa môže v marockej rybolovnej oblasti na žiadosť spoločného výboru vykonávať experimentálny rybolov. Podmienky vykonávania experimentálneho rybolovu sa dohodnú v súlade s príslušnými ustanoveniami kapitoly IV prílohy k tomuto protokolu.

Článok 5

Úprava rybolovných možností

1.   Spoločný výbor môže po vzájomnej dohode upraviť rybolovné možnosti uvedené v článku 2, pokiaľ sa pri tejto úprave zachová udržateľnosť marockých rybolovných zdrojov.

2.   V prípade zvýšenia rybolovných možností sa úmerne a pro rata temporis zvýši aj finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i). Toto zvýšenie sa však upraví tak, aby celková suma finančného príspevku vyplateného Európskou úniou nepresiahla dvojnásobok sumy stanovenej v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i). Ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení rybolovných možností stanovených v článku 2, finančný príspevok sa úmerne a pro rata temporis zníži.

3.   Rozdelenie rybolovných možností medzi jednotlivé kategórie plavidiel sa môže po vzájomnej dohode zmluvných strán takisto upraviť so zreteľom na udržateľnosť populácií, ktoré by týmto rozdelením mohli byť ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak to prerozdelenie rybolovných možností opodstatňuje.

Článok 6

Podpora sektorovej politiky rybolovu v Maroku

1.   Finančný príspevok stanovený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto protokolu prispieva k rozvoju a vykonávaniu sektorovej politiky rybolovu v Maroku v rámci stratégie rozvoja sektora rybolovu „Halieutis“.

2.   Maroko pri prideľovaní a spravovaní tohto príspevku vychádza z cieľov, ktoré obe zmluvné strany určili po vzájomnej dohode v rámci spoločného výboru, ako aj zo súvisiacich ročných a viacročných programov, a to v súlade so stratégiou „Halieutis“, ako aj z odhadov očakávaného dosahu projektov, ktoré sa majú realizovať.

3.   Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, pridelenie príspevku uvedeného v ods. 1 musí Maroko oznámiť Európskej únii v čase schválenia usmernení, cieľov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok Maroko oznámi Európskej únii pridelenie príspevku najneskôr do 30. septembra predchádzajúceho roka.

4.   Každú zmenu týchto usmernení, cieľov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia musia zmluvné strany schváliť v rámci spoločného výboru.

5.   Maroko predloží správu o pokroku projektov realizovaných v rámci sektorovej podpory na základe tohto protokolu spoločnému výboru, ktorý ju preskúma.

6.   V závislosti od povahy projektov a trvania ich realizácie Maroko predloží spoločnému výboru správu o realizácii projektov ukončených v rámci sektorovej podpory na základe tohto protokolu vrátane očakávaných hospodárskych a sociálnych dosahov týchto projektov, najmä dosahov na zamestnanosť a investície, ako aj všetkých kvantifikovateľných dosahov realizovaných opatrení a ich zemepisné rozloženie. Tieto údaje budú vychádzať z ukazovateľov, ktoré podrobnejšie definuje spoločný výbor.

7.   Pred uplynutím platnosti tohto protokolu Maroko okrem toho predloží záverečnú správu o vykonávaní sektorovej podpory na základe tohto protokolu vrátane prvkov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

8.   Obe zmluvné strany budú naďalej monitorovať realizáciu sektorovej podpory, v prípade potreby aj po uplynutí platnosti tohto protokolu, ako aj v obdobiach prípadného pozastavenia uplatňovania tohto protokolu podľa podmienok v ňom stanovených.

9.   Finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto protokolu sa vypláca po častiach na základe analýzy výsledkov realizácie sektorovej podpory a potrieb určených pri tvorbe programov.

10.   Prevádzkový rámec vykonávania sektorovej podpory definuje spoločný výbor.

Článok 7

Hospodárska integrácia subjektov EÚ do sektora rybolovu v Maroku

V súlade s platnými právnymi predpismi podporujú obe zmluvné strany nadväzovanie kontaktov a prispievajú k spolupráci medzi hospodárskymi subjektmi v týchto oblastiach:

rozvoj odvetví súvisiacich s rybolovom, konkrétne výroby a opravy lodí, výroby rybárskych materiálov a výstroja,

podpora výmeny odborných poznatkov a vzdelávania vedúcich pracovníkov v sektore morského rybolovu,

uvádzanie produktov rybolovu na trh,

marketing,

akvakultúra.

Článok 8

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu sporu o výklad alebo uplatňovanie

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami súvisiaci s výkladom ustanovení tohto protokolu a s jeho uplatňovaním musí byť predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru ustanoveného článkom 10 dohody o rybolove, ktorý v prípade potreby zvolá mimoriadne zasadnutie.

2.   Uplatňovanie tohto protokolu sa na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany môže pozastaviť, ak sa spor medzi oboma zmluvnými stranami považuje za vážny a ak sa konzultáciami vedenými v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 nepodarilo tento spor urovnať zmierom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu príslušnej zmluvnej strany o jej úmysle najneskôr tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania protokolu budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmier v spore, ktorý ich rozdeľuje. Po vyriešení sporu sa uplatňovanie protokolu obnoví. Výška finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od trvania pozastavenia protokolu.

Článok 9

Nedodržanie technických povinností vyplývajúcich z protokolu

V súlade s ustanoveniami tohto protokolu a platnými právnymi predpismi si Maroko vyhradzuje právo uplatniť v prípade nedodržania ustanovení a nesplnenia povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto protokolu sankcie stanovené v prílohách.

Článok 10

Elektronická výmena údajov

Maroko a EÚ sa zaväzujú čo možno najskôr zaviesť systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s technickou správou protokolu, akými sú údaje o úlovkoch, poloha plavidiel na základe VMS a oznámenia o vstupe do rybolovnej oblasti a výstupe z nej.

Článok 11

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti plavidiel podľa tohto protokolu a prílohy k nemu, najmä prekládka, využívanie prístavných služieb, nákup tovaru atď., sa riadia platnými marockými zákonmi.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a jeho príloha nadobúdajú platnosť v deň, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov nevyhnutných na tento účel.

Rybolovné možnosti

Maloobjemový rybolov

Rybolov pri dne

Priemyselný rybolov pelagických druhov

Priemyselný rybolov pelagických druhov uchovávaných na palube v čerstvom stave

Rybolov pelagických druhov na severe: záťahovými sieťami

Maloobjemový rybolov na juhu: šnúrami a udicami

Maloobjemový rybolov na severe: lovnými šnúrami na lov pri dne

Maloobjemový lov tuniakov: udicami

lovnými šnúrami na lov pri dne a vlečnými sieťami na lov pri dne

pelagickými alebo semipelagickými vlečnými sieťami

pelagickými alebo semipelagickými vlečnými sieťami

 

 

 

 

 

populácia C

kvóta:

80 000 ton

20 plavidiel

10 plavidiel

35 plavidiel

27 plavidiel

16 plavidiel

18 plavidiel

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PRÍLOHA

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU V MAROCKEJ RYBOLOVNEJ OBLASTI PLAVIDLAMI EURÓPSKEJ ÚNIE

KAPITOLA I

FORMALITY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ŽIADANIE A VYDÁVANIE LICENCIÍ

A.   Žiadosť o licenciu

1.

Licenciu na rybolov v marockej rybolovnej oblasti môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.

Aby bolo plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a ani samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávanie rybolovných činností v Maroku a nesmú sa nachádzať na oficiálnom zozname plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov.

3.

Musia spĺňať všetky formality požadované marockými správnymi orgánmi, t. j. musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností v Maroku v rámci dohôd o rybolove uzavretých s Európskou úniou.

4.

Príslušné orgány Európskej únie (ďalej len „Komisia“) predložia ministerstvu poľnohospodárstva a morského rybolovu – odboru morského rybolovu (ďalej len „ministerstvo“) zoznamy plavidiel, ktoré žiadajú o licenciu na vykonávanie rybolovných činností v rozsahu stanovenom v technických špecifikáciách pripojených k protokolu, najneskôr do 20 dní pred začiatkom platnosti požadovaných licencií. Tieto zoznamy sa musia zaslať elektronicky vo formáte, ktorý je kompatibilný so softvérmi používanými ministerstvom.

V zoznamoch musí byť pre každú kategóriu rybolovu a rybolovnú oblasť uvedený počet plavidiel a pre každé plavidlo základné charakteristiky, ako aj výška platieb rozpísaných na jednotlivé položky a druh výstroja použitého počas príslušného obdobia rybolovu.

Pri kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ musí zoznam pre každé plavidlo obsahovať aj požadovanú kvótu úlovkov v tonách v podobe mesačných plánov. Ak v ktoromkoľvek mesiaci objem úlovkov dosiahne naplánovanú mesačnú kvótu plavidla pred koncom daného mesiaca, majiteľ plavidla má možnosť predložiť ministerstvu prostredníctvom Komisie úpravu svojho naplánovaného mesačného úlovku a žiadosť o zvýšenie tejto naplánovanej mesačnej kvóty.

Ak v ktoromkoľvek mesiaci objem úlovkov nedosiahne úroveň naplánovanej mesačnej kvóty plavidla, zodpovedajúci objem kvóty alebo povinný poplatok sa prenesú do nasledujúceho mesiaca.

5.

Jednotlivé žiadosti o licenciu, zoskupené podľa kategórií rybolovu, sa predkladajú ministerstvu súčasne so zoznamami uvedenými v bodoch 4 a 5 s použitím formulára uvedeného v dodatku 1.

6.

Ku každej žiadosti o licenciu sa priložia tieto dokumenty:

kópia osvedčenia o nosnosti plavidla overená vlajkovým členským štátom,

aktuálna a úradne overená farebná fotografia plavidla z bočného pohľadu zachytávajúca jeho súčasný stav. Minimálne rozmery fotografie: 15 cm × 10 cm,

potvrdenie o zaplatení poplatkov za licenciu na rybolov, povinných poplatkov a nákladov na pozorovateľov. V prípade kategórie „priemyselný rybolov pelagických druhov“ musí byť potvrdenie o zaplatení povinných poplatkov zaslané najneskôr do prvého dňa mesiaca, v ktorom je naplánovaná rybolovná činnosť v povolenej rybolovnej oblasti, tak ako sa uvádza v príslušnej technickej špecifikácii,

všetky ďalšie dokumenty alebo potvrdenia požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu.

7.

Keď sa každoročne obnovuje licencia podľa tohto protokolu v prípade plavidla, ktorého technické vlastnosti sa nezmenili, žiadosť o obnovenie sa dopĺňa iba dokladom o zaplatení poplatkov za licenciu na rybolov, povinných poplatkov a nákladov na pozorovateľov.

8.

Formuláre žiadostí o licenciu, ako aj všetky dokumenty uvedené v ods. 6 obsahujúce informácie potrebné na vydanie licencie na rybolov môžu byť zaslané elektronicky vo formáte, ktorý je kompatibilný so softvérmi používanými ministerstvom.

B.   Vydávanie licencií

1.

Licencie na rybolov pre všetky plavidlá zasiela ministerstvo Komisii prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Maroku (ďalej len „delegácia“) v lehote do 15 dní od doručenia kompletnej dokumentácie uvedenej v bode 6. Ministerstvo oznámi Komisii dôvody zamietnutia vydania licencie, ak takýto prípad nastane.

2.

Licencie na rybolov sa vystavujú podľa údajov uvedených v technických špecifikáciách pripojených k protokolu, v ktorých musí byť uvedená najmä rybolovná oblasť, vzdialenosť od pobrežia, údaje zo systému určovania priebežnej polohy prostredníctvom satelitného signálu (sériové číslo VMS transpondéru), povolený rybársky výstroj, hlavné druhy rýb, povolené druhy sietí, prípustné vedľajšie úlovky a v prípade plavidiel v kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ aj povolená kvóta naplánovaných mesačných úlovkov. Naplánovaná mesačná kvóta plavidla môže byť zvýšená až do výšky úlovkov naplánovaných v príslušnej technickej špecifikácii.

3.

Licencie na rybolov možno vystaviť iba plavidlám, ktoré splnili všetky predpísané administratívne formality.

4.

Obe zmluvné strany sa dohodli na tom, že budú podporovať zavedenie elektronického systému vydávania licencií.

C.   Platnosť a používanie licencií

1.

Obdobie platnosti licencií zodpovedá kalendárnemu roku s výnimkou prvého obdobia, ktoré sa začne dňom nadobudnutia platnosti protokolu a skončí 31. decembra, a posledného obdobia, ktoré sa začne 1. januára a skončí dňom uplynutia platnosti protokolu.

2.

Licencia na rybolov platí len v období, za ktoré bol zaplatený povinný poplatok, a len pre rybolovnú oblasť, druh rybárskeho výstroja a príslušnú kategóriu, ktoré sú uvedené v danej licencii.

3.

Každá licencia na rybolov sa vystavuje na meno plavidla a je neprenosná. V preukázanom prípade zásahu vyššej moci, ako napríklad strata alebo dlhodobejšia nehybnosť plavidla z dôvodu vážnej technickej poruchy riadne potvrdenej príslušnými orgánmi vlajkového štátu, a na žiadosť Európskej únie sa však licencia na rybolov pre dané plavidlo čo najskôr nahradí novou licenciou na rybolov vystavenou pre iné plavidlo, ktoré patrí do rovnakej kategórie rybárskych plavidiel a ktorého nosnosť neprekračuje nosnosť nahradzovaného plavidla.

4.

Majiteľ plavidla s technickou poruchou alebo jeho zástupca odovzdá zrušenú licenciu na rybolov ministerstvu.

5.

Licencia musí byť stále na palube plavidla, na meno ktorého bola vystavená, a pri každej kontrole sa musí predložiť príslušným kontrolným orgánom.

6.

Platnosť licencií na rybolov je jeden kalendárny rok, polrok alebo štvrťrok. Polrok pozostáva z jedného zo šesťmesačných období, ktoré sa začínajú 1. januára alebo 1. júla, s výnimkou prvého a posledného obdobia platnosti protokolu. Štvrťrok pozostáva z jedného z trojmesačných období, ktoré sa začínajú 1. januára, 1. apríla, 1. júla alebo 1. októbra, s výnimkou prvého a posledného obdobia platnosti protokolu.

D.   Poplatky za licencie na rybolov a povinné poplatky

1.

Ročné poplatky za licencie na rybolov sú stanovené na základe platných marockých právnych predpisov.

2.

Poplatky za licenciu sa vzťahujú na kalendárny rok, v ktorom bola licencia vydaná, a sú splatné dňom podania prvej žiadosti o licenciu v danom roku. Poplatky za licencie zahŕňajú všetky ďalšie súvisiace poplatky alebo dane okrem prístavných daní alebo poplatkov za poskytovanie služieb.

3.

Okrem poplatkov za licencie na rybolov sa pre každé plavidlo vymerajú povinné poplatky na základe sadzieb určených v technických špecifikáciách pripojených k protokolu.

4.

Povinné poplatky sa vymerajú tak, aby zodpovedali skutočnej dĺžke platnosti licencie na rybolov, pričom sa zohľadnia prípadné obdobia hájenia.

5.

Každá zmena právnych predpisov vzťahujúcich sa na licencie na rybolov sa musí oznámiť Komisii najneskôr dva mesiace predtým, ako nadobudne platnosť.

E.   Platobné podmienky

Poplatky za licenciu na rybolov, povinné poplatky a náklady na pozorovateľov sa uhrádzajú pred vydaním licencií na rybolov na meno riaditeľa ministerskej pokladnice ministerstva poľnohospodárstva a morského rybolovu na bankový účet číslo 0018100078000 20110750201 otvorený v Bank Al Maghrib v Maroku.

Úhrada povinného poplatku za kvóty pridelené plavidlám s vlečnými sieťami v kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ sa uskutočňuje týmto spôsobom:

povinný poplatok za naplánovanú mesačnú kvótu plavidla, ktorú požaduje majiteľ plavidla, sa musí uhradiť pred začiatkom rybolovných činností, a to k 1. dňu každého mesiaca,

v prípade zvýšenia naplánovanej mesačnej kvóty v zmysle kapitoly I časti A bodu 4 sa povinný poplatok za dané zvýšenie musí marockým orgánom uhradiť pred pokračovaním v rybolovných činnostiach,

v prípade prekročenia naplánovanej mesačnej kvóty a jej prípadného zvýšenia sa suma povinného poplatku za toto prekročenie vynásobí číslom 3. Mesačný zostatok vypočítaný na základe reálneho objemu úlovkov musí byť uhradený do dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom došlo k uloveniu daných úlovkov.

KAPITOLA II

USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV

1.

Povinné poplatky sú stanovené na 35 EUR za tonu vylovenú v marockej rybolovnej oblasti.

2.

Licencie sa vydávajú na kalendárny rok po uhradení paušálneho preddavku vo výške 7 000 EUR za každé plavidlo.

3.

Preddavok sa vypočíta tak, aby zodpovedal dĺžke platnosti licencie.

4.

Kapitáni plavidiel, ktoré sú držiteľmi licencie na rybolov druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, musia viesť lodný denník podľa vzoru uvedeného v dodatku 6 tejto prílohy.

5.

Kapitáni týchto plavidiel sú zároveň povinní odovzdať kópiu lodného denníka príslušným orgánom svojho štátu najneskôr 15 dní od vylodenia úlovkov. Dané orgány bezodkladne zašlú túto kópiu Komisii, ktorá ju postúpi ministerstvu.

6.

Komisia odovzdá ministerstvu do 30. apríla zúčtovanie povinných poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok na základe vyhlásení o úlovkoch, ktoré vypracujú jednotliví majitelia plavidiel a ktoré musia byť overené príslušnými vedeckými inštitúciami členských štátov a Maroka, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) a INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Za posledný rok uplatňovania protokolu sa zúčtovanie povinných poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok oznámi do štyroch mesiacov od dátumu uplynutia platnosti protokolu.

8.

Konečné zúčtovanie sa odovzdá príslušným majiteľom plavidiel, ktorí si svoje finančné záväzky musia splniť do 30 dní odo dňa oznámenia o schválení číselných údajov ministerstvom. Najneskôr jeden a pol mesiaca odo dňa uvedeného oznámenia odovzdá Komisia ministerstvu doklad o platbe, ktorú majiteľ plavidla uhradil v eurách na meno riaditeľa štátnej pokladnice Maroka na účet uvedený v prvej kapitole časti E.

9.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku uvedeného vyššie, výsledný zostatok sa nevracia.

10.

Majitelia plavidiel prijmú všetky potrebné opatrenia, aby kópie lodného denníka boli odovzdané a prípadné dodatočné platby uhradené v lehotách stanovených v bodoch 5 a 8.

11.

Nesplnenie povinností stanovených v bodoch 5 a 8 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Pred začatím uplatňovania protokolu Maroko oznámi Európskej únii geografické súradnice svojich základných línií a svojej rybolovnej oblasti, ako aj všetkých zón v rámci tejto rybolovnej oblasti, v ktorých je rybolov zakázaný, s výnimkou marockej zóny v Stredozemnom mori, ktorá sa nachádza na východ od 35°47′18″ s.z.š. – 5°55′33″ z.z.d. (Cap Spartel) a ktorá je z tohto protokolu vyňatá.

Rybolovné oblasti pre každú kategóriu v atlantickej zóne Maroka sú vymedzené v technických špecifikáciách (dodatok 2).

KAPITOLA IV

PODMIENKY VYKONÁVANIA EXPERIMENTÁLNEHO RYBOLOVU

Obe zmluvné strany sa spoločne dohodnú na tom, i) ktoré európske hospodárske subjekty budú vykonávať experimentálny rybolov, ii) aké je najvhodnejšie obdobie na tieto účely a iii) za akých podmienok sa má vykonávať. S cieľom uľahčiť výskumnú činnosť plavidiel ministerstvo poskytuje vedecké informácie a iné dostupné základné údaje. Obe zmluvné strany sa dohodnú na vedeckom protokole, ktorý sa bude uplatňovať na podporu tohto experimentálneho rybolovu a ktorý sa zašle príslušným hospodárskym subjektom.

Sektor rybolovu v Maroku sa do veľkej miery podieľa na koordinácii a dialógu o podmienkach vykonávania experimentálneho rybolovu.

Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú inak, kampane trvajú najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov.

Komisia predloží marockým orgánom žiadosti o licencie na experimentálny rybolov. Predloží im technickú dokumentáciu, v ktorej budú spresnené:

technické vlastnosti plavidla,

úroveň znalostí dôstojníkov plavidla o lovisku rýb,

návrh technických parametrov kampane (dĺžka, výstroj, skúmané oblasti atď.),

spôsoby financovania.

V prípade potreby ministerstvo usporiada dialóg o technických a finančných aspektoch s Komisiou a prípadne aj s príslušnými majiteľmi plavidiel.

Pred začatím kampane experimentálneho rybolovu sa plavidlo Európskej únie musí dostaviť do jedného z marockých prístavov, aby bolo podrobené inšpekciám uvedeným v bodoch 1.1 a 1.2 kapitoly IX tejto prílohy.

Pred začiatkom kampane majitelia plavidiel ministerstvu a Komisii predložia:

vyhlásenie o úlovkoch, ktoré sa už nachádzajú na palube,

technické vlastnosti rybárskeho výstroja, ktorý sa bude počas kampane používať,

záruku, že spĺňajú požiadavky marockých právnych predpisov týkajúce sa rybolovu.

Počas kampane na mori príslušní majitelia plavidiel:

odovzdávajú ministerstvu a Komisii týždennú správu o každodenných výlovoch vykonaných v jednotlivých dňoch a počas každého záťahu, pričom uvádzajú presné technické parametre kampane (polohu, hĺbku, dátum a hodinu, úlovok a ďalšie pozorovania alebo pripomienky),

oznamujú polohu, rýchlosť a smer plavidla pomocou VMS,

zabezpečujú, aby bol na palube plavidla prítomný jeden marocký vedecký pozorovateľ alebo jeden pozorovateľ, ktorého určia marocké orgány. Úlohou pozorovateľa je zhromažďovať vedecké informácie o úlovkoch a odoberať vzorky z úlovkov. K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k námornému dôstojníkovi a majiteľ plavidla hradí náklady na jeho stravovanie počas pobytu na palube. Rozhodnutie týkajúce sa času stráveného na palube pozorovateľom, dĺžky trvania jeho pobytu a prístavu nalodenia a vylodenia sa prijíma po dohode s marockými orgánmi. Žiadne plavidlo nie je povinné vracať sa do prístavu častejšie ako raz za dva mesiace, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,

podrobia svoje plavidlo inšpekcii skôr, než opustí marockú rybolovnú oblasť, ak o to orgány Maroka požiadajú,

dodržiavajú marocké právne predpisy týkajúce sa rybolovu.

Úlovky vrátane vedľajších úlovkov vylovené počas vedeckej kampane zostávajú vo vlastníctve majiteľa plavidla pod podmienkou, že sa dodržia ustanovenia, ktoré v tejto súvislosti prijme spoločný výbor, a ustanovenia vedeckého protokolu.

Ministerstvo určí kontaktnú osobu poverenú riešením všetkých nepredvídateľných problémov, ktoré by mohli byť prekážkou rozvoja experimentálneho rybolovu.

KAPITOLA V

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SATELITNÉHO MONITOROVANIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL EÚ PLAVIACICH SA V MAROCKEJ RYBOLOVNEJ OBLASTI NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY

Všeobecné ustanovenia

1.

Marocké právne predpisy, ktorými sa riadi fungovanie zariadení na určovanie polohy prostredníctvom satelitného signálu, sa uplatňujú na plavidlá Európskej únie, ktoré vykonávajú alebo majú v úmysle vykonávať činnosti v marockej rybolovnej oblasti na základe tohto protokolu. Vlajkový štát plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou dohliada na to, aby tieto plavidlá dodržiavali ustanovenia daných právnych predpisov.

2.

Na účely satelitného monitorovania marocké orgány oznámia európskej zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) marockej rybolovnej oblasti, ako aj každej zóny, v ktorej je rybolov zakázaný.

i)

Ministerstvo zašle tieto informácie Komisii ešte pred začatím uplatňovania tohto protokolu.

ii)

Uvedené informácie sa musia zasielať v elektronickej podobe v desatinnom formáte N/S DD.ddd (súradnicového systému WGS84).

iii)

Každá zmena týchto údajov sa musí bezodkladne oznámiť.

3.

Vlajkový štát a Maroko určia za svoju stranu osobu zodpovednú za VMS, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba.

i)

Strediská monitorovania rybolovu (ďalej len „strediská“) vlajkového štátu a Maroka si pred začatím uplatňovania protokolu oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) tejto príslušnej kontaktnej osoby zodpovednej za VMS.

ii)

Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za VMS sa musí bezodkladne oznámiť.

Údaje VMS

4.

Poloha plavidiel sa určuje s prípustnou odchýlkou menej ako 100 metrov a s intervalom spoľahlivosti 99 %.

5.

Hneď ako plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti na základe dohody a ktoré podlieha monitorovaniu satelitom v rámci tohto protokolu, vstúpi do marockej rybolovnej oblasti, stredisko vlajkového štátu bezodkladne zašle správy o polohe tohto plavidla stredisku Maroka. Tieto správy sa zasielajú týmto spôsobom:

i)

elektronicky prostredníctvom zabezpečeného protokolu;

ii)

aspoň každé dve hodiny;

iii)

vo formáte uvedenom v dodatku 3;

iv)

ako správy o polohe.

6.

Poloha podľa VMS sa určuje takto:

i)

prvá zaznamenaná poloha po vstupe do marockej rybolovnej oblasti sa označí kódom „ENT“;

ii)

všetky ďalšie polohy sa označia kódom „POS“;

iii)

prvá zaznamenaná poloha po odchode z marockej rybolovnej oblasti sa označí kódom „EXI“;

iv)

polohy, ktoré boli zaslané manuálne, sa v súlade s bodom 3.3 označia kódom „MAN“.

7.

Zložky softvéru a hardvéru systému na satelitné monitorovanie musia byť:

i)

spoľahlivé, t. j. nesmie byť možné falšovať polohy ani ručne manipulovať systém;

ii)

plne automatizované, neustále funkčné a nezávislé od environmentálnych a klimatických podmienok.

8.

Je zakázané premiestniť, odpojiť, zničiť, poškodiť alebo znefunkčniť systém na určovanie polohy prostredníctvom satelitného prístroja na palube určený na zasielanie údajov, ako aj svojvoľne meniť, obchádzať alebo falšovať údaje vysielané alebo zaznamenávané týmto systémom.

9.

Kapitáni plavidiel neustále zabezpečujú, že:

i)

údaje neboli pozmenené;

ii)

antény spojené s monitorovacím zariadením nie sú blokované;

iii)

napájanie satelitného monitorovacieho zariadenia elektrickou energiou nie je prerušené;

iv)

satelitné monitorovacie zariadenie nie je odmontované.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, že si na požiadanie budú vymieňať informácie o používanom satelitnom monitorovacom zariadení s cieľom overiť, či sú všetky zariadenia plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení a takisto s cieľom zaviesť prípadné protokoly výmen informácií v prípade začlenenia funkcií, ktoré umožňujú prenos údajov o úlovkoch.

Technická porucha alebo chyba, ktorá ovplyvňuje monitorovacie zariadenia na palube

11.

O každej technickej poruche alebo chybe, ktorá ovplyvňuje zariadenie trvalého monitorovania satelitom nainštalované na palube rybárskeho plavidla, musí vlajkový štát bezodkladne informovať ministerstvo a Komisiu.

12.

Poruchové zariadenie sa musí vymeniť do 10 pracovných dní od potvrdenia jeho poruchy. Po uplynutí tejto lehoty musí predmetné plavidlo opustiť marockú rybolovnú oblasť alebo sa vrátiť do niektorého z marockých prístavov na účely opravy.

13.

Dokiaľ nebude zariadenie vymenené, musí kapitán plavidla každé štyri hodiny elektronicky, prostredníctvom rádia alebo faxu manuálne zasielať celkové správy o polohe, ako aj správy o polohe, ktoré zaznamenal kapitán plavidla za podmienok uvedených v bode 5.

14.

Tieto manuálne správy sa zasielajú stredisku vlajkového štátu, ktoré ich bezodkladne zašle stredisku Maroka.

Nezaslanie údajov VMS stredisku monitorovania rybolovu Maroka

15.

Ak stredisko Maroka zistí, že vlajkový štát nezasiela informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti upovedomí Komisiu a príslušný vlajkový štát.

16.

Stredisko vlajkového štátu, ktorý nezasiela informácie, a/alebo stredisko Maroka musia ihneď oznámiť každú funkčnú anomáliu pri zasielaní alebo prijímaní správ o polohe medzi oboma strediskami s cieľom čo najskôr nájsť technické riešenie. Riešenie, ku ktorému obe strediská dospejú, sa musí oznámiť Komisii.

17.

Všetky správy, ktoré neboli počas anomálie zaslané, sa musia opätovne zaslať hneď po obnovení komunikácie medzi strediskom vlajkového štátu a strediskom Maroka.

18.

Stredisko vlajkového štátu a stredisko Maroka sa pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu navzájom dohodnú na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa majú používať na zasielanie údajov VMS v prípade poruchy stredísk monitorovania rybolovu a o každej zmene sa bezodkladne informujú.

19.

Poruchy komunikácie medzi strediskami Maroka a strediskami vlajkových štátov EÚ nesmú ovplyvniť riadne vykonávanie rybolovných činností plavidiel. Napriek tomu sa musí ihneď použiť typ prenosu dohodnutý na základe bodu 18.

20.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné orgány, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov VMS z dôvodu poruchy strediska monitorovania rybolovu budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy. Informuje ich aj o nástroji na zasielanie údajov dohodnutom na základe bodu 18.

Ochrana údajov VMS

21.

Všetky údaje o monitorovaní, ktoré jedna zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane v súlade s týmito ustanoveniami, slúžia výlučne na sledovanie, kontrolu a monitorovanie európskej flotily, ktorá vykonáva rybolovné činnosti na základe tejto dohody, marockými orgánmi, ako aj na výskumné štúdie marockej strany v rámci správy a riadenia rybolovu.

22.

Tieto údaje sa v žiadnom prípade a zo žiadneho dôvodu nesmú poskytnúť tretím stranám.

23.

Každý spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení podlieha konzultácii medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody, ktorý je oprávnený v tomto spore rozhodnúť.

24.

V prípade potreby sa zmluvné strany dohodnú na revízii týchto ustanovení v rámci spoločného výboru zriadeného článkom 10 dohody.

KAPITOLA VI

VYHLÁSENIA O ÚLOVKOCH

1.   Lodný denník

1.

Kapitáni plavidiel sú povinní viesť lodný denník osobitne sa týkajúci vykonávania rybolovu v marockej rybolovnej oblasti, ktorého vzor je uvedený v dodatku 7, a tento denník aktualizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vysvetľujúcej poznámke predmetného lodného denníka.

2.

Majitelia plavidiel sú povinní odovzdať kópiu uvedeného lodného denníka príslušným orgánom svojho štátu do 15 dní od vylodenia úlovkov. Dané orgány bezodkladne zašlú túto kópiu Komisii, ktorá ju postúpi ministerstvu.

3.

Nesplnenie povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 majiteľmi plavidiel má za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná Komisia.

2.   Štvrťročné vyhlásenia o úlovkoch

1.

Komisia oznámi ministerstvu do konca tretieho mesiaca každého štvrťroka množstvá vylovené v predchádzajúcom štvrťroku všetkými plavidlami EÚ, a to s použitím vzorov uvedených v dodatkoch 8 a 9 tejto prílohy.

2.

Oznamované údaje sú údajmi za mesiac a sú rozpísané podľa kategórie, jednotlivých plavidiel a druhov morských živočíchov špecifikovaných v lodnom denníku.

3.

Tieto údaje sa zároveň zašlú ministerstvu elektronicky ako dátový súbor, ktorého formát je kompatibilný so softvérmi používanými na ministerstve.

3.   Spoľahlivosť údajov

Informácie v dokumentoch uvedených v bodoch 1) a 2) musia zachytávať skutočný stav rybolovu, aby sa dali použiť ako základ na monitorovanie vývoja populácií rýb.

4.   Prechod na elektronický systém

Obe zmluvné strany vypracovali protokol na elektronickú výmenu všetkých údajov týkajúcich sa úlovkov a vyhlásení („Electronic Reporting System“), ďalej len „údaje ERS“, ktorý je uvedený v dodatku 11. Obe zmluvné strany plánujú uplatňovať tento protokol a nahradiť papierovú verziu vyhlásenia o úlovkoch údajmi ERS hneď po tom, ako Maroko zavedie požadované technické a programové vybavenie.

5.   Vylodenia mimo Maroka

Majitelia plavidiel sú povinní zasielať príslušným orgánom vyhlásenia o vylodení úlovkov ulovených na základe tohto protokolu, a to najneskôr 15 dní od vylodenia. Dané orgány bezodkladne zašlú kópiu uvedených vyhlásení Komisii, ktorá ju postúpi ďalej.

KAPITOLA VII

NALODENIE MAROCKÝCH NÁMORNÍKOV

1.

Majitelia plavidiel, ktorí majú licenciu na rybolov na základe tejto dohody, musia počas celej svojej prítomnosti v marockej rybolovnej oblasti nalodiť marockých námorníkov podľa ustanovení uvedených v technických špecifikáciách, ktoré sa nachádzajú v dodatku 2.

2.

Majitelia plavidiel si vyberú námorníkov, ktorých chcú nalodiť na svoje plavidlá, z oficiálneho zoznamu absolventov škôl pre námorníkov, ktorý ministerstvo predloží Komisii, ktorá tento zoznam následne postúpi príslušným vlajkovým štátom. Zoznam sa aktualizuje každý rok k 1. februáru. Z absolventov si majitelia plavidiel slobodne vyberajú kandidátov s najlepšími schopnosťami a najvhodnejšími skúsenosťami.

3.

Pracovné zmluvy marockých námorníkov, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sa dojednajú medzi zástupcom/zástupcami majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odborovými organizáciami alebo ich zástupcami v spojení s príslušným orgánom Maroka. V týchto zmluvách sa námorníkom zaručuje účasť v systéme sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje a ktorý zahŕňa poistenie pre prípad úmrtia, choroby a úrazu.

4.

Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca musí ministerstvu prostredníctvom delegácie predložiť kópiu zmluvy, a to hneď po tom, ako príslušné orgány dotknutého členského štátu majú záujem takúto zmluvu uzavrieť.

5.

Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca oznámi ministerstvu prostredníctvom delegácie mená marockých námorníkov nalodených na palubu každého jeho plavidla s poznámkou o ich zápise do zoznamu posádky.

6.

Delegácia oznámi ministerstvu k 1. februáru a k 1. augustu polročný súhrn marockých námorníkov nalodených na plavidlách EÚ podľa jednotlivých plavidiel spolu s ich registračným číslom.

7.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa v plnom rozsahu vzťahuje na námorníkov nalodených na rybárske plavidlá EÚ. Konkrétne ide o slobodu združovania, o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

8.

Mzdu marockým námorníkom vyplácajú majitelia plavidiel. Mzda sa stanoví pred udelením licencie na základe vzájomnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a príslušnými marockými námorníkmi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania marockých námorníkov však nesmú byť horšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na marocké posádky, a musia byť v súlade s normami MOP a v žiadnom prípade nesmú byť horšie ako normy MOP.

9.

V prípade, že sa niektorý námorník alebo niektorí námorníci zamestnaní na palube nedostavia v určenú hodinu odchodu plavidla, plavidlo je oprávnené vyplávať v plánovanom čase po informovaní príslušných orgánov v prístave nalodenia o nedostatočnom požadovanom počte námorníkov a po aktualizácii zoznamu posádky. Uvedené orgány o tom informujú ministerstvo.

10.

Majiteľ plavidla je povinný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol na jeho plavidle nalodený počet námorníkov požadovaný touto dohodou najneskôr pri ďalšom vyplávaní.

11.

V prípade nenalodenia marockých námorníkov z iných dôvodov, ako je dôvod uvedený v predchádzajúcom bode, majitelia príslušných plavidiel Európskej únie sú povinní zaplatiť za každý deň plavby v marockej rybolovnej oblasti paušálnu sumu 20 EUR za každého nenalodeného námorníka, a to najneskôr do troch mesiacov.

12.

Táto suma sa použije na školenia marockých námorníkov/rybárov a zaplatí sa na bankový účet číslo 0018100078000 20110750201 vedený v banke Bank Al Maghrib v Maroku.

13.

Okrem prípadu uvedeného v bode 9 opakované neplnenie povinnosti majiteľov plavidiel nalodiť stanovený počet marockých námorníkov bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov pre dané plavidlo, až kým si jeho majiteľ uvedenú povinnosť nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

KAPITOLA VIII

MONITOROVANIE A POZOROVANIE RYBOLOVU

A.   Pozorovanie rybolovu

1.

Plavidlá, ktoré majú oprávnenie loviť v marockej rybolovnej oblasti na základe tohto protokolu, nalodia pozorovateľov, ktorých určí Maroko za podmienok uvedených nižšie.

1.1.

Oprávnené plavidlá, ktorých nosnosť presahuje 100 GT, vezmú na palubu pozorovateľov v rozsahu 25 % za štvrťrok.

1.2.

Plavidlá na priemyselný rybolov pelagických druhov majú na palube jedného vedeckého pozorovateľa počas celého obdobia svojej činnosti v marockej rybolovnej oblasti.

1.3.

Ostatné rybárske plavidlá Európskej únie s nosnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 100 GT budú pozorované počas maximálne 10 plavieb za rok a podľa jednotlivých kategórií rybolovu.

1.4.

Ministerstvo vypracuje zoznam plavidiel, ktoré majú nalodiť pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov, ktorý sa majú nalodiť. Oba zoznamy pošle delegácii hneď po ich vypracovaní.

1.5.

Ministerstvo oznámi príslušným majiteľom plavidiel prostredníctvom delegácie meno pozorovateľa určeného pre ich plavidlo v čase vydania licencie alebo najneskôr pätnásť dní pred plánovaným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.

V prípade plavidiel s vlečnými sieťami na lov pelagických druhov sa prítomnosť pozorovateľa vyžaduje pri každej plavbe. V prípade iných kategórií rybolovu sa prítomnosť pozorovateľa vyžaduje iba počas jednej plavby.

3.

Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené na základe vzájomnej dohody medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a marockými orgánmi.

4.

K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla, a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v marockej rybolovnej oblasti po oznámení zoznamu vybraných plavidiel.

5.

Príslušní majitelia plavidiel oznámia najneskôr dva týždne pred plánovaným nalodením pozorovateľov dátumy a marocké prístavy, v ktorých k nalodeniu dôjde.

6.

V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v inom štáte, náklady na cestu pozorovateľa uhradí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube marockého pozorovateľa, opustí marockú rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na územie Maroka na náklady majiteľa plavidla.

7.

V prípade, že z dôvodu nesplnenia záväzkov majiteľom plavidla pozorovateľ vycestoval zbytočne, je majiteľ plavidla povinný uhradiť mu cestovné náklady a diéty vo výške rovnajúcej sa výške diét, ktoré poberajú marockí štátni úradníci rovnakej hodnosti, za každý deň nečinnosti pozorovateľa. V prípade omeškania pri nalodení, ktoré zavinil majiteľ plavidla, je majiteľ plavidla povinný uhradiť pozorovateľovi uvedené diéty.

Každá zmena právnych predpisov týkajúcich sa diét sa najneskôr dva mesiace pred začatím platnosti oznámi delegácii.

8.

V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a čase do dvanástich nasledujúcich hodín bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

9.

K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k námornému dôstojníkovi. Plní tieto úlohy:

9.1.

pozoruje rybolovné činnosti plavidiel;

9.2.

preveruje polohu plavidiel zapojených do rybolovných činností;

9.3.

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

9.4.

vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;

9.5.

preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v marockej rybolovnej oblasti a zapísaných v lodnom denníku;

9.6.

preveruje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vypracúva odhad objemu odhodených druhov rýb, kôrovcov a hlavonožcov, s ktorými sa dá obchodovať;

9.7.

faxom alebo vysielačkou oznamuje údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube.

10.

Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

11.

Pozorovateľovi sa poskytne prístup ku všetkým zariadeniam potrebným na plnenie jeho úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na rybolovné činnosti plavidla, vrátane lodného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

12.

Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

1.

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili rybolovné činnosti, ani týmto činnostiam nebránili;

2.

stará sa o majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, a zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria k tomuto plavidlu.

13.

Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnosti, ktorá sa zašle príslušným marockým orgánom spolu s kópiou pre delegáciu. Podpíše ju v prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek pripomienky, ktoré bude považovať za užitočné a ktoré potvrdí svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi plavidla pri vylodení pozorovateľa.

14.

Majiteľ plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa uplatňujú pri dôstojníkoch, s prihliadnutím na možnosti plavidla.

15.

Mzdu a príspevky sociálneho zabezpečenia pozorovateľa vyplácajú príslušné marocké orgány.

16.

S cieľom nahradiť Maroku náklady vyplývajúce z prítomnosti pozorovateľov na palube plavidiel sa okrem povinného poplatku majiteľov plavidiel stanovujú poplatky, tzv. „náklady na pozorovateľov“, ktorých vymeriavacím základom je 5,5 EUR/GT/štvrťrok za každé plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti.

Tieto poplatky sa uhrádzajú podľa platobných podmienok stanovených v kapitole I časti E tejto prílohy.

17.

Nesplnenie povinností stanovených v bode 4 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

B.   Systém spoločného monitorovania rybolovu

1.

Zmluvné strany zavádzajú systém spoločného monitorovania a sledovania kontroly vylodení na pevninu, ktorého účelom je zlepšiť efektívnosť tejto kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tohto protokolu.

2.

Zmluvné strany vypracujú ročný plán spoločného monitorovania rybolovu, ktorý bude zahŕňať všetky kategórie rybolovu uvedené v tomto protokole.

3.

Príslušné orgány každej zmluvnej strany určia na tieto účely svojho zástupcu, ktorého meno oznámia druhej zmluvnej strane a ktorého úlohou bude zúčastňovať sa na kontrole vylodení a sledovať ich priebeh.

4.

Na inšpekciách vyloďovania plavidiel vykonávajúcich rybolov v marockej rybolovnej oblasti, ktoré vykonávajú štátne kontrolné orgány členských štátov, sa ako pozorovateľ zúčastňuje zástupca marockého orgánu.

5.

Sprevádza štátnych kontrolných úradníkov pri prehliadkach v prístavoch, na palube plavidiel, na výkladisku, na veľkoobchodných trhoch, v skladoch s čerstvými morskými živočíchmi, v chladiarenských skladiskách a v ostatných priestoroch súvisiacich s vylodením a skladovaním rýb pred prvým predajom a má prístup k dokumentom, ktoré sú predmetom týchto inšpekcií.

6.

Zástupca marockého orgánu vypracuje a predloží správu o kontrole alebo kontrolách, na ktorých sa zúčastnil. Kópia tejto správy sa zašle delegácii.

7.

Ministerstvo zašle delegácii pozvánku na naplánované inšpekčné misie v prístavoch vylodenia jeden mesiac vopred.

8.

Na žiadosť Komisie sa inšpektori Európskej únie pre rybolov môžu ako pozorovatelia zúčastniť na inšpekciách vykonávaných marockými orgánmi, ktoré sú zamerané na operácie vylodenia plavidiel Európskej únie v marockých prístavoch.

9.

Praktické postupy pri týchto operáciách budú stanovené na základe vzájomnej dohody medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

KAPITOLA IX

KONTROLA

1.   Technické prehliadky

1.1.

Raz do roka, ako aj v prípade zmien technických charakteristík plavidla alebo zmien kategórie rybolovu, ktoré prinášajú používanie rôznych typov rybárskeho výstroja, plavidlá Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, sa musia dostaviť do marockého prístavu, aby sa tam podrobili inšpekciám stanoveným platnými predpismi. Tieto inšpekcie sa musia povinne vykonať v lehote 48 hodín po vstupe plavidla do prístavu.

1.2.

Po skončení prehliadky v súlade s predpismi sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie, ktorého platnosť sa rovná platnosti licencie a de facto predĺženej licencie v prípade plavidiel, ktoré si v danom roku obnovujú licenciu. Maximálna lehota platnosti však nesmie presiahnuť jeden rok. Uvedené potvrdenie musí byť neustále na palube.

1.3.

Účelom technickej prehliadky je skontrolovať súlad technických vlastností a výstroja na palube s predpismi, preveriť fungovanie zariadenia na určovanie polohy prostredníctvom satelitného prístroja a preveriť, či boli splnené ustanovenia týkajúce sa marockých námorníkov.

1.4.

Náklady spojené s prehliadkami hradia majitelia plavidiel a sú stanovené na základe stupnice uvedenej v marockých právnych predpisoch. Nemôžu byť vyššie ako sumy, ktoré obvykle platia iné plavidlá za rovnaké služby.

1.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

2.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti

2.1.

Plavidlá Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, oznámia ministerstvu minimálne šesť hodín vopred svoj zámer vstúpiť do marockej rybolovnej oblasti alebo z nej vystúpiť, ako aj tieto informácie:

2.1.1.

dátum a hodinu zasielania správy;

2.1.2.

polohu plavidla v súlade s bodom 5 kapitoly V;

2.1.3.

hmotnosť v kg a úlovky podľa druhov rýb na palube označené trojmiestnym alfabetickým kódom;

2.1.4.

druh správy, ako napr. „úlovky pri vstupe“ (COE) a „úlovky pri výstupe“ (COX).

2.2.

Tieto údaje sa prioritne zašlú faxom a v prípade plavidiel, ktoré nie sú vybavené faxom, sa oznámia vysielačkou (v tejto súvislosti pozri odkazy uvedené v dodatku 10).

2.3.

V prípade plavidiel kategórie „priemyselný rybolov pelagických druhov“ podlieha konečný výstup z marockej rybolovnej oblasti predchádzajúcemu povoleniu, ktoré udeľuje ministerstvo. Toto povolenie sa udelí do 24 hodín od žiadosti, ktorú podáva kapitán alebo zástupca majiteľa plavidla, s výnimkou žiadosti podanej v predvečer víkendu, kedy sa povolenie vydá nasledujúci pondelok. Každé zamietnutie oprávnenia ministerstvo bezodkladne oznámi majiteľovi plavidla a Európskej komisii spolu s jeho dôvodmi.

2.4.

Plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti bez toho, aby o nich upovedomilo ministerstvo, sa bude považovať za plavidlo bez licencie.

2.5.

Faxové a telefónne čísla plavidla, ako aj elektronickú adresu kapitána uvedie majiteľ plavidla v žiadosti o licenciu na rybolov.

3.   Postupy kontroly

3.1.

Kapitáni plavidiel Európskej únie, ktoré majú licenciu na základe tohto protokolu, umožnia a uľahčia každému marockému úradníkovi zodpovednému za inšpekciu a kontrolu rybolovných činností vstup na palubu a plnenie úloh.

3.2.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí čas potrebný na splnenie ich úloh.

3.3.

Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

4.   Prehliadka plavidla

4.1.

Ministerstvo informuje delegáciu čo možno najskôr a najneskôr do 48 hodín o každej prehliadke plavidla, ku ktorej došlo v marockej rybolovnej oblasti, a o každej sankcii voči plavidlu Európskej únie.

4.2.

Komisia zároveň dostane stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

5.   Zápisnica o prehliadke plavidla

5.1.

Kapitán plavidla je povinný podpísať úradné zistenie orgánov oprávnených vykonávať kontroly v Maroku, ktoré má formu zápisnice.

5.2.

Týmto podpisom nie sú dotknuté práva na obhajobu a prostriedky obhajoby, ktoré môže kapitán uplatniť vo veci priestupku, ktorého sa údajne dopustil.

5.3.

Kapitán musí priviesť svoje plavidlo do prístavu určeného marockými kontrolnými orgánmi. Plavidlo, ktoré porušilo marocké právne predpisy platné v oblasti morského rybolovu, bude zadržané v prístave, až kým si nesplní obvyklé administratívne formality súvisiace s prehliadkou plavidla.

6.   Vyriešenie priestupku

6.1.

Pred každým súdnym konaním sa vyvinie úsilie o vyriešenie údajného priestupku prostredníctvom zmierovacieho konania. Tento postup sa ukončí najneskôr tri pracovné dni po prehliadke.

6.2.

V prípade zmierovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s marockými právnymi predpismi platnými v oblasti rybolovu.

6.3.

Ak prípad nebude možné vyriešiť v zmierovacom konaní a bude predložený príslušnému súdnemu orgánu, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušným marockým orgánom bankovú záruku, v ktorej sa zohľadnia náklady na prehliadku, ako aj výška pokút a náhrad škôd, ktoré musia uhradiť osoby zodpovedné za priestupok.

6.4.

Bankovú záruku možno vrátiť až po skončení súdneho konania. Uvoľní sa, len čo sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. V prípade rozsudku, ktorým sa uloží pokuta nižšia, ako je zložená záruka, príslušný marocký orgán zostávajúcu sumu uvoľní.

6.5.

Plavidlo je oprávnené vyplávať z prístavu:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

alebo po zložení bankovej záruky uvedenej v bode 6.3. a po jej prijatí príslušným marockým orgánom v rámci čakania na ukončenie súdneho konania.

7.   Prekládky

7.1.

Akákoľvek operácia prekládky úlovkov na mori v marockej rybolovnej oblasti je zakázaná. Všetky plavidlá Európskej únie s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré chcú v marockej rybolovnej oblasti preložiť úlovok z jedného plavidla na druhé, musia túto operáciu vykonať v marockom prístave alebo na inom mieste určenom príslušnými marockými orgánmi, a to na základe povolenia vydaného ministerstvom. Táto prekládka sa uskutoční pod dohľadom pozorovateľa alebo zástupcu delegácie pre morský rybolov a kontrolných orgánov. Každej osobe, ktorá tento predpis poruší, hrozia sankcie stanovené platnými marockými právnymi predpismi.

7.2.

Pred každou operáciou prekládky sú majitelia plavidiel povinní oznámiť ministerstvu najmenej 24 hodín vopred tieto informácie:

názvy rybárskych plavidiel, z ktorých a na ktoré sa bude úlovok prekladať,

názov prepravcu nákladu, jeho vlajku, registračné číslo a volací znak,

tonáž podľa druhov rýb, ktoré sa majú prekladať,

určenie úlovkov,

dátum a deň prekládky.

7.3.

Marocká strana si vyhradzuje právo odmietnuť prekládku, ak prepravné plavidlo vykonávalo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov tak v rámci marockej rybolovnej oblasti, ako aj mimo nej.

7.4.

Prekládka z jedného plavidla na druhé sa považuje za výstup z marockej rybolovnej oblasti. Plavidlá teda musia odovzdať ministerstvu vyhlásenia o úlovkoch a oznámiť svoj zámer buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť marockú rybolovnú oblasť.

7.5.

Kapitáni plavidiel Európskej únie s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré sú zapojené do operácií vylodenia alebo prekládky úlovku v marockom prístave, musia marockým inšpektorom umožniť a uľahčiť kontrolu týchto operácií. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

KAPITOLA X

VYLODENIE ÚLOVKOV

Zmluvné strany, vedomé si významu lepšej integrácie pre vzájomný rozvoj svojich odvetví rybárstva, sa dohodli na nasledujúcich ustanoveniach týkajúcich sa vylodenia úlovkov ulovených v marockej rybolovnej oblasti plavidlami Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, v marockých prístavoch.

Povinné vylodenie sa uskutoční podľa ustanovení uvedených v technických špecifikáciách, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto protokolu.

Finančné stimuly

1.

Vylodenia

Plavidlá Európskej únie na lov tuniakov a plavidlá typu RSW (ktoré lovia malé pelagické ryby populácie C), ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré v marockom prístave vykonávajú viac ako 25 % povinných vylodení stanovených v technických špecifikáciách č. 5 a 6, majú nárok na zníženie povinného poplatku o 5 % za každú tonu vylodenú nad rámec povinného vylodenia.

2.

Pravidlá uplatňovania

Počas operácií vylodenia vystaví rybný trh list o vážení, ktorý je základom vysledovateľnosti produktov.

V prípade predaja produktov na rybnom trhu sa vystaví osvedčenie o „zúčtovaní predaja a zrážok“ (DVR).

Kópie listov o vážení a DVR sa zašlú delegácii pre morský rybolov v prístave vylodenia. Po ich schválení ministerstvom budú príslušní majitelia plavidiel informovaní o sumách, ktoré im budú vrátené. Tieto sumy sa odpočítajú od povinných poplatkov pri ďalších žiadostiach o licenciu.

3.

Hodnotenie

Výška finančných stimulov sa upraví v rámci spoločného výboru podľa celkového sociálno-hospodárskeho vplyvu uskutočnených vylodení.

4.

Pokuty v prípade nedodržania povinností pri vylodení

V prípade plavidiel kategórií, ktoré podliehajú povinnému vylodeniu a ktoré si túto povinnosť stanovenú v príslušných technických špecifikáciách nesplnia, sa budúci povinný poplatok zvýši o 5 %. V prípade opakovaného nedodržiavania povinností budú uvedené pokuty predmetom prehodnotenia v spoločnom výbore.

Dodatky

1.

Vzor žiadosti o licenciu

2.

Technické špecifikácie

3.

Podávanie správ VMS Maroku, správa o polohe

4.

Súradnice rybolovných oblastí

5.

Údaje o marockom stredisku monitorovania rybolovu

6.

Lodný denník ICCAT pre lov tuniaka

7.

Lodný denník (lov ostatných druhov rýb)

8.

Vzor vyhlásenia o úlovkoch (priemyselný rybolov pelagických druhov)

9.

Vzor vyhlásenia o úlovkoch (lov iných ako pelagických druhov rýb a tuniaka)

10.

Charakteristika rádiovej stanice ministerstva pre morský rybolov v Maroku

11.

Protokol ERS

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MEDZI MAROKOM A EURÓPSKOU ÚNIOU

ŽIADOSŤ O LICENCIU NA RYBOLOV

ČÍSLO KATEGÓRIE RYBOLOVU

Image

Dodatok 2

Podmienky vykonávania rybolovu sa pre každú kategóriu každoročne určia na základe vzájomnej dohody pred vydaním licencií.

Technická špecifikácia rybolovu č. 1

Maloobjemový rybolov na severe: Pelagické druhy

Povolený počet plavidiel

20

Povolený rybársky výstroj

Záťahová sieť

Maximálne povolené rozmery zodpovedajúce podmienkam v danej rybolovnej oblasti: 500 m × 90 m.

Zákaz rybolovu pomocou lámp na vábenie.

Typ plavidla

< 100 GT

Povinný poplatok

75 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 34°18′00″.

Rozšírenie až k rovnobežke 33°25′00″ sa povoľuje pre päť plavidiel naraz, ktoré sa striedajú a podliehajú vedeckému pozorovaniu.

Viac ako dve námorné míle.

Cieľové druhy

Sardinky, sardely a ďalšie druhy malých pelagických rýb

Povinné vylodenie v Maroku

30 % deklarovaných úlovkov

Obdobie hájenia

Dva mesiace: február a marec

Povinné nalodenie

3 marockí námorníci na každé plavidlo

Pripomienky

Rozšírenie činností piatich plavidiel so záťahovými sieťami smerom na juh od rovnobežky 34°18′00 sz.š. bude predmetom prehodnotenia po roku uplatňovania protokolu s cieľom zistiť výsledok prípadných interakcií s národnou flotilou a dosah na rybolovné zdroje.

Technická špecifikácia rybolovu č. 2

Maloobjemový rybolov na severe

Povolený počet plavidiel

35

Povolený rybársky výstroj

Lovné šnúry na lov pri dne

Kat. a) < 40 GT – Maximálny počet háčikov na lovnej šnúre: 10 000 háčikov, vystrojených, namontovaných a pripravených na použitie, maximálne s piatimi lovnými šnúrami na lov pri dne.

Kat. b) ≥ 40 GT a < 150 GT – 15 000 háčikov, vystrojených, namontovaných a pripravených na použitie, maximálne s ôsmimi lovnými šnúrami na lov pri dne.

Typ plavidla

a)

< 40 GT: 32 licencií

b)

≥ 40 GT a < 150 GT: 3 licencie

Povinný poplatok

67 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 34°18′00″ s.z.š.

Rozšírenie až k rovnobežke 33°25′00″ sa povoľuje pre štyri plavidlá naraz (1), ktoré sa striedajú a podliehajú vedeckému pozorovaniu.

Viac ako šesť námorných míľ.

Cieľové druhy

Trichiurus lepturus, sparus a iné druhy žijúce pri morskom dne

Povinné vylodenie v Maroku

Dobrovoľné vylodenie

Obdobie hájenia

Od 15. marca do 15. mája

Vedľajšie úlovky

0 % mečiarov a žralokov žijúcich v malých hĺbkach

Povinné nalodenie

< 100 GT: dobrovoľné

≥ 100 GT: 1 marocký námorník

Pripomienky

Rozšírenie činností štyroch plavidiel s lovnými šnúrami smerom na juh od rovnobežky 34°18′00 sz.š. bude predmetom prehodnotenia po roku uplatňovania protokolu s cieľom zistiť výsledok prípadných interakcií s národnou flotilou a dosah na rybolovné zdroje.

Technická špecifikácia rybolovu č. 3

Maloobjemový rybolov na juhu

Povolený počet plavidiel

10

Povolený rybársky výstroj

Udice

Typ plavidla

< 80 GT

Povinný poplatok

67 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 30°40′00″ s.z.š.

Viac ako tri námorné míle.

Cieľové druhy

Smuha kráľovská, Sparidae

Povinné vylodenie v Maroku

Dobrovoľné vylodenie

Obdobie hájenia

Záťahová sieť povolená na lov živej návnady

Veľkosť oka siete 8 mm na lov živej návnady

Záťahová sieť sa môže používať od troch námorných míľ.

Vedľajšie úlovky

0 % hlavonožcov a kôrovcov

5 % ostatných druhov žijúcich pri morskom dne

Povinné nalodenie

2 marockí námorníci na každé plavidlo

Technická špecifikácia rybolovu č. 4

Rybolov pri dne

Povolený počet plavidiel

16 plavidiel: 5 plavidiel s vlečnými sieťami a 11 plavidiel s lovnými šnúrami

Povolený rybársky výstroj

pre plavidlá s vlečnými sieťami:

vlečná sieť:

veľkosť vaku siete 70 mm,

zdvojenie vaku siete je zakázané,

zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

pre plavidlá s lovnými šnúrami:

dlhé lovné šnúry na lov pri dne:

maximálne 20 000 háčikov na každé plavidlo.

Typ plavidla

 

Plavidlá s vlečnými sieťami:

maximálna nosnosť 600 GT na každé plavidlo.

 

Plavidlá s lovnými šnúrami:

maximálna nosnosť 150 GT na každé plavidlo.

Povinný poplatok

60 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na juh od 29° s.z.š.

Viac ako 200 metrov izobaty pre plavidlá s vlečnými sieťami;

Viac ako 12 námorných míľ pre plavidlá s lovnými šnúrami.

Cieľové druhy

Treska čierna, trichiurus lepturus, liche/palomète

Povinné vylodenie v Maroku

30 % úlovkov z každej plavby

Obdobie hájenia

Vedľajšie úlovky

0 % hlavonožcov, kôrovcov a 5 % žralokov žijúcich vo veľkých hĺbkach.

Povinné nalodenie

4 marockí námorníci pre plavidlá s lovnými šnúrami

7 marockí námorníci pre plavidlá s vlečnými sieťami

Technická špecifikácia rybolovu č. 5

Lov tuniakov

Povolený počet plavidiel

27

Povolený rybársky výstroj

Záťahová udica

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Viac ako tri míle.

Celá atlantická zóna Maroka, s výnimkou ochrannej zóny, ktorá sa nachádza na východ od línie spájajúcej body 33°30′s.z.š./7°35′z.z.d. a 35°48′s.z.š./6°20′z.z.d.

Cieľové druhy

Tuniakovité

Povinné vylodenie v Maroku

25 % deklarovaných úlovkov pozostávajúcich z tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis), pelamídy atlantickej (Sarda sarda) a tuniaka fregatového (Auxis thazard) z každej plavby.

Obdobie hájenia

Záťahová sieť povolená na lov živej návnady

Veľkosť oka siete 8 mm na lov živej návnady, záťahová sieť sa môže používať od troch námorných míľ.

Povinné poplatky

35 EUR na vylovenú tonu

Preddavok

Paušálny preddavok vo výške 7 000 EUR sa musí uhradiť každý rok pri predložení žiadosti o licenciu na rybolov.

Povinné nalodenie

3 marockí námorníci na každé plavidlo

Technická špecifikácia rybolovu č. 6

Priemyselný rybolov pelagických druhov

Povolený počet plavidiel

18

Povolený rybársky výstroj

Vlečná sieť na lov pelagických a semipelagických druhov rýb

Pridelená kvóta

80 000 ton na rok,

maximálne 10 000 ton/mesiac pre celú flotilu;

s výnimkou mesiacov august, september a október, kedy je mesačná kvóta úlovkov stanovená na 15 000 ton.

Typ plavidla

Priemyselné plavidlá s vlečnými sieťami

Počet povolených plavidiel

Rozdelenie plavidiel oprávnených vykonávať rybolov:

10 plavidiel s nosnosťou vyššou ako 3 000 GT

3 plavidlá s nosnosťou medzi 150 a 3 000VGT

5 plavidiel s nosnosťou nižšou ako 150 GT

Maximálna povolená nosnosť na každé plavidlo

7 765 GT, pričom sa zohľadňuje štruktúra rybárskej flotily Európskej únie.

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na juh od 29° s.z.š.

Viac ako 15 námorných míľ pre mraziarenske plavidlá s vlečnými sieťami;

Viac ako 8 námorných míľ pre plavidlá typu RSW s vlečnými sieťami.

Cieľové druhy

Sardinky, sardinely, makrely, stavridy a sardely

Zloženie úlovkov (podľa skupiny druhov)

stavridy/makrely/sardely: 65 %;

sardinky/sardinely: 33 %;

vedľajšie úlovky: 2 %.

Toto zloženie úlovkov môže spoločný výbor zmeniť.

Povinné vylodenie v Maroku

25 % úlovkov z každej plavby

Obdobie hájenia

Oprávnené rybárske plavidlá musia dodržiavať každé obdobie hájenia, ktoré ministerstvo vyhlási v povolenej rybolovnej oblasti, a ukončiť všetky rybolovné činnosti. (2)

Povolená sieť

Minimálny rozmer natiahnutých ôk pelagickej alebo semipelagickej vlečnej siete je 40 mm.

Vak pelagickej alebo semipelagickej vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba, okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá musí byť umiestnená najmenej 2 metre od otvoru vytvoreného vaku.

Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

Vedľajšie úlovky

Maximálne 2 % ostatných druhov.

Zoznam povolených druhov vo vedľajších úlovkoch upravujú marocké právne predpisy platné v oblasti „rybolovu malých pelagických druhov rýb v južnom Atlantickom oceáne“.

Priemyselné spracovanie

Priemyselné spracovanie úlovkov na rybiu múčku a/alebo rybí olej je prísne zakázané.

Pokazené alebo poškodené ryby, ako aj odpad vzniknutý pri manipulácii s úlovkami sa môžu spracovať na rybiu múčku alebo olej, pričom nepresiahnu maximálne množstvo 5 % celkových povolených úlovkov.

Povinné poplatky

Priemyselné mraziarenske plavidlá s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov

100 EUR/t splatných vopred každý mesiac.

Priemyselné plavidlá s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov v čerstvom stave:

35 EUR/t splatných vopred každý mesiac.

Zvýšenie poplatku v prípade prekročenia povoleného objemu úlovkov – vynásobenie číslom 3.

Povinné nalodenie

Nosnosť plavidla < 150 GT:

2 marockí námorníci

150 GT ≤ nosnosť plavidla < 1 500 GT:

4 marockí námorníci

1 500 GT ≤ nosnosť plavidla < 5 000 GT:

8 marockí námorníci

5 000 GT ≤ nosnosť plavidla < 7 765 GT:

16 marockí námorníci


(1)  Po uplynutí jedného roku sa v prípade priaznivej situácie a na základe stanoviska spoločného výboru môže počet plavidiel pôsobiacich v danej rybolovnej oblasti upraviť.

(2)  Ministerstvo oznámi toto rozhodnutie Komisii vopred, pričom uvedie obdobia zákazu rybolovu, ako aj príslušné rybolovné oblasti.

Dodatok 3

PODÁVANIE SPRÁV VMS MAROKU

SPRÁVA O POLOHE

Údaj

Kód

Povinné (P)/Nepovinné (N)

Obsah

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

Detail správy – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Odosielateľ

FR

P

Detail správy – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Vlajkový štát

FS

P

Detail správy – trojmiestny alfabetický kód vlajkového štátu (ISO-3166)

Typ správy

TM

P

Detail správy – typ správy (ENT, POS, EXI)

Rádiový volací znak (IRCS)

RC

P

Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla (IRCS)

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

V

Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany – trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé registračné číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka

LT

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch S/J DD.ddd (WGS84)

Zemepisná dĺžka

LG

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch V/Z DD.ddd (WGS84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj o polohe plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj o polohe plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Počas prenosu údajov je potrebné zasielať tieto informácie, ktoré stredisku monitorovania rybolovu Maroka umožnia identifikovať vysielač strediska monitorovania rybolovu:

IP adresa servera strediska a/alebo odkazy na DNS,

certifikát SSL (celý reťazec certifikačných orgánov).

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

1.

použité znaky musia zodpovedať norme ISO 8859.1,

2.

dvojitá lomka (//) a kód „SR“ označujú začiatok správy,

3.

každý údaj určuje jeho kód a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//),

4.

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja,

5.

kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//) označuje koniec správy,

6.

nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec správy.

Dodatok 4

SÚRADNICE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

Technická špecifikácia

Kategória

Rybolovná oblasť (zemepisná šírka)

Vzdialenosť od pobrežia

1

Maloobjemový rybolov na severe: pelagické druhy

34°18′00″ s.z.š. — 35°48′00″ s.z.š. (rozšírenie až na 33°25′00″ s.z.š. v súlade s podmienkami uvedenými v technickej špecifikácii č. 1)

Viac ako dve míle

2

Maloobjemový rybolov na severe: lovné šnúry

34°18′00″ s.z.š. — 35°48′00″ s.z.š. (rozšírenie až na 33°25′00″ s.z.š. v súlade s podmienkami uvedenými v technickej špecifikácii č. 2)

Viac ako šesť míľ

3

Maloobjemový rybolov na juhu

na juh od 30°40′00″

Viac ako tri míle

4

Rybolov pri dne

na juh od 29°00′00″

Plavidlá s lovnými šnúrami: viac ako 12 míľ

Plavidlá s vlečnými sieťami: viac ako 200 metrov izobaty

5

Lov tuniakov

celý Atlantický oceán s výnimkou pásma vymedzeného takto: 35°48′ s.z.š., 6°20′ z.z.d./33°30′ s.z.š., 7°35′ z.z.d.

Viac ako tri míle a tri míle pri love návnad

6

Priemyselný rybolov pelagických druhov

na juh od 29°00′00″ s. z. š.

Viac ako 15 míľ (mraziarenske plavidlá)

Viac ako osem míľ (plavidlá typu RSW)

Pred nadobudnutím platnosti ministerstvo oznámi Komisii geografické súradnice základnej línie Maroka, marockej rybolovnej oblasti a oblastí, v ktorých platí zákaz plavby a rybolovu. Ministerstvo takisto oznámi všetky zmeny uvedených súradníc, a to najneskôr mesiac vopred.

Dodatok 5

ÚDAJE O STREDISKU MONITOROVANIA RYBOLOVU MAROKA

Názov Strediska Monitorovania Rybolovu Maroka: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tel. č. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Fax č. CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

E-mailová adresa CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Údaje rádiovej stanice:

Volací znak: CNM

Pásma

Vysielacia frekvencia plavidla

Prijímacia frekvencia plavidla

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

E-mailová adresa osoby zodpovednej za protokol zasielania údajov VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatok 6

LODNÝ DENNÍK ICCAT NA LOV TUNIAKOV

Image

Dodatok 7

RYBÁRSKY DENNÍK (LOV INÝCH AKO TUNIAKOVITÝCH DRUHOV)

Formát rybárskeho denníka pre činnosti lovu iných ako tuniakovitých druhov sa určí po vzájomnej dohode pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu.

Image

Dodatok 8

Image

Dodatok 9

Image

Dodatok 10

CHARAKTERISTIKA RÁDIOVEJ STANICE MINISTERSTVA PRE MORSKÝ RYBOLOV V MAROKU

MMSI:

242 069 000

Volací znak:

CNM

Poloha:

Rabat

Frekvenčné pásmo:

1,6 až 30 mHz

Vysielacia trieda:

SSB-AIA-J2B

Vysielací výkon:

800 W


Pracovné frekvencie

Pásma

Kanály

Vysielanie

Príjem

Pásmo 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pásmo 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pásmo 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Prevádzka stanice

Obdobie

Otváracie hodiny

Pracovné dni

od 8.30 hod. do 16.30 hod.

Soboty, nedele a sviatky

od 9.30 hod. do 14.00 hod.


VHF:

Kanál 16

Kanál 70 ASN

Rádio telex:

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Vysielacia trieda:

ARQ-FEC

 

Číslo:

31356

Telefax:

 

 

 

Čísla

212 5 37 68 8329

Dodatok 11

PROTOKOL, KTORÝM SA STANOVUJE RÁMEC A ZAVEDENIE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU NA ZASIELANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ (SYSTÉM ERS)

Všeobecné ustanovenia

1.

Každé rybárske plavidlo EÚ musí byť vybavené elektronickým systémom, ďalej len „systém ERS“, ktorý je schopný zaznamenávať a zasielať údaje týkajúce sa rybolovných činností plavidla, ďalej len „údaje ERS“, pokiaľ toto plavidlo pôsobí v marockej rybolovnej oblasti.

2.

Plavidlo EÚ, ktoré nie je vybavené systémom ERS, alebo ktorého systém ERS nie je funkčný, nie je oprávnené vstúpiť do marockej rybolovnej oblasti s cieľom vykonávať tam rybolovné činnosti.

3.

Údaje ERS sa zasielajú v súlade s postupmi vlajkového štátu plavidla stredisku monitorovania rybolovu (ďalej len „stredisko“) vlajkového štátu.

4.

Stredisko vlajkového štátu automaticky a bezodkladne zasiela okamžité správy (COE, COX, PNO) plavidla stredisku Maroka. Záznamy o denných úlovkoch (FAR) sa automaticky a bezodkladne zasielajú stredisku Maroka.

5.

Vlajkový štát a Maroko sa ubezpečia, že ich strediská sú vybavené informačným materiálom a softvérmi potrebnými na automatické zasielanie údajov ERS vo formáte XML dostupnými na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo a že majú k dispozícii postup na zálohovanie údajov, ktorý je schopný zaznamenávať a uchovávať údaje ERS vo formáte, ktorý je spracovateľný pre počítač, počas obdobia aspoň troch rokov.

6.

Akákoľvek zmena alebo aktualizácia tohto formátu sa bude identifikovať a datovať a bude musieť byť funkčná šesť mesiacov po jej zavedení.

7.

Na zasielanie údajov ERS sa musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie spravované Európskou komisiou v mene EÚ a identifikované ako DEH (Data Exchange Highway).

8.

Vlajkový štát a Maroko určia za svoju stranu osobu zodpovednú za ERS, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba.

9.

Osoby zodpovedné za ERS sú menované na obdobie minimálne šesť mesiacov.

10.

Strediská vlajkového štátu a Maroka si pred dňom uvedenia systému ERS do prevádzky oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) o tejto osobe zodpovednej za ERS. Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za ERS sa musí bezodkladne oznámiť.

Vypracovanie a oznamovanie údajov ERS

11.

Rybárske plavidlo EÚ musí:

a)

každý deň vypracúvať údaje ERS za každý deň strávený v marockej rybolovnej oblasti;

b)

zaznamenať v prípade každého vytiahnutia záťahovej alebo vlečnej siete alebo lovnej šnúry množstvá každého uloveného druhu uchovávaného na palube ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok, alebo odhodeného;

c)

v prípade každého druhu uvedeného v oprávnení na rybolov vydanom Marokom vykázať aj nulové úlovky;

d)

označiť každý druh jeho trojmiestnym alfabetickým kódom organizácie FAO;

e)

uviesť množstvá vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti a, ak sa to vyžaduje, aj počtom kusov;

f)

zaznamenať do údajov ERS pre každý druh preložené a/alebo vylodené množstvá;

g)

zaznamenať do údajov ERS pri každom vstupe do marockej rybolovnej oblasti (správa COE) a výstupe z nej (správa COX) špecifickú správu obsahujúcu v prípade každého druhu uvedeného v oprávnení na rybolov vydanom Marokom množstvá, ktoré sa uchovávali na palube pri tomto prechode;

h)

každodenne zasielať údaje ERS stredisku vlajkového štátu elektronicky a vo formáte XML uvedenom v bode 5 najneskôr do 23:59 UTC.

12.

Kapitán zodpovedá za presnosť zaznamenaných a zaslaných údajov ERS.

13.

Stredisko vlajkového štátu automaticky a v čo najkratšom čase zasiela údaje ERS stredisku Maroka vo formáte XML uvedenom v bode 5.

14.

Stredisko Maroka musí potvrdiť príjem všetkých prijatých správ ERS prostredníctvom spätnej správy (RET).

15.

Stredisko Maroka spracúva všetky údaje ERS spôsobom, pri ktorom sa zachováva ich dôvernosť.

Porucha systému ERS na palube plavidla a/alebo zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom vlajkového štátu

16.

Vlajkový štát bezodkladne informuje kapitána a/alebo majiteľa plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou alebo jeho zástupcu o každej technickej poruche systému ERS nainštalovaného na palube plavidla alebo o nefungovaní zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom vlajkového štátu.

17.

Vlajkový štát informuje Maroko o zistenej poruche a prijatých opravných opatreniach.

18.

V prípade poruchy systému ERS na palube plavidla kapitán a/alebo majiteľ plavidla zabezpečí opravu alebo výmenu systému ERS v lehote 10 pracovných dní. Pokiaľ plavidlo uskutoční zastávku v prístave počas tejto lehoty 10 pracovných dní, plavidlo bude môcť opäť vykonávať rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti, až keď bude jeho systém ERS bezchybne fungovať okrem prípadov, keď na to Maroko vydá povolenie.

19.

Rybárske plavidlo nemôže opustiť prístav po zistenej technickej poruche svojho systému ERS skôr ako

a)

bude tento systém opäť funkčný podľa požiadaviek vlajkového štátu, alebo

b)

skôr než na to dostane povolenie od vlajkového štátu. V tomto prípade vlajkový štát informuje Maroko o svojom rozhodnutí predtým, ako plavidlo opustí prístav.

20.

Každé plavidlo EÚ, ktoré pôsobí v marockej rybolovnej oblasti s nefunkčným systémom ERS, musí každodenne a najneskôr do 23:59 UTC zaslať údaje ERS stredisku vlajkového štátu akýmkoľvek iným dostupným elektronickým spôsobom.

21.

Údaje ERS uvedené v bode 11, ktoré nemohli byť stredisku Maroka zaslané z dôvodu poruchy systému ERS, zašle stredisko vlajkového štátu stredisku Maroka v inej alternatívnej elektronickej podobe, na ktorej sa spoločne dohodnú. Takéto alternatívne zaslanie sa bude považovať za prioritné, pričom sa zohľadní, že lehoty na zaslanie, ktoré sa uplatňujú za bežných okolností, sa nemôžu dodržať.

22.

Ak stredisko Maroka nedostane údaje ERS plavidla v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, môže Maroko prikázať plavidlu, aby sa okamžite dostavilo do prístavu určeného Marokom na účel vyšetrovania.

Porucha stredísk – neprijatie údajov ERS strediskom Maroka

23.

V prípade, že jedno zo stredísk neprijíma údaje ERS, kontaktná osoba zodpovedná za ERS bezodkladne informuje kontaktnú osobu zodpovednú za ERS druhého strediska a v prípade potreby spolupracuje pri riešení problému počas obdobia nevyhnutného na jeho vyriešenie.

24.

Stredisko vlajkového štátu a stredisko Maroka sa navzájom dohodnú na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa budú musieť používať na zaslanie údajov ERS v prípade poruchy stredísk, a bezodkladne sa informujú o každej zmene.

25.

Pokiaľ stredisko Maroka oznámi, že nedostalo údaje ERS, stredisko vlajkového štátu identifikuje príčiny problému a prijme vhodné opatrenia na jeho vyriešenie. Stredisko vlajkového štátu informuje stredisko Maroka a EÚ o výsledkoch svojej analýzy a prijatých opatreniach do 24 hodín.

26.

Pokiaľ je na vyriešenie problému potrebných viac ako 24 hodín, stredisko vlajkového štátu bezodkladne zašle stredisku Maroka chýbajúce údaje ERS prostredníctvom jedného z alternatívnych elektronických spôsobov uvedených v bode 24.

27.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov ERS z dôvodu údržby strediska budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy

Údržba strediska

28.

Plánované údržby strediska (program údržby), ktoré by mohli ovplyvniť výmenu údajov ERS, sa musia oznámiť druhému stredisku najmenej 72 hodín vopred a, ak je to možné, treba uviesť dátum a dĺžku trvania údržby. V prípade neplánovanej údržby sa tieto informácie oznámia druhému stredisku hneď, ako to bude možné.

29.

Počas údržby sa môže zasielanie údajov ERS odložiť, kým systém nebude opäť funkčný. Príslušné údaje ERS sa sprístupnia hneď po skončení údržby.

30.

Ak údržba trvá viac ako 24 hodín, údaje ERS sa zašlú druhému stredisku prostredníctvom alternatívnych elektronických spôsobov uvedených v bode 24.

31.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov ERS z dôvodu údržby strediska budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy.


NARIADENIA

7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/40


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1270/2013

z 15. novembra 2013

o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. mája 2006 schválila Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“) tým, že prijala nariadenie (ES) č. 764/2006 (2).

(2)

Únia rokovala s Marockým kráľovstvom o novom protokole k dohode o partnerstve v rybolovných otázkach, ktorým sa plavidlám Únie udeľujú rybolovné možnosti vo vodách spadajúcich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Marockého kráľovstva. Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 24. júla 2013.

(3)

Rada prijala 15. novembra 2013 rozhodnutie 2013/1270/EÚ (3) o podpise nového protokolu.

(4)

Mala by sa definovať metóda rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty na obdobie platnosti nového protokolu.

(5)

V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 (4) Komisia v prípadoch, keď sa ukáže, že sa rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu úplne nevyužívajú, informuje o tejto skutočnosti príslušné členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú stanoví Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá príslušného členského štátu v danom období úplne nevyužívajú svoje rybolovné možnosti. Rada by mala stanoviť uvedenú lehotu.

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti nového protokolu.

(7)

Vzhľadom na neodkladnosť tejto záležitosti by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti stanovené Protokolom medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (ďalej len „protokol“), sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Typ plavidla

Členský štát

Licencie alebo kvóty

Maloobjemový rybolov pelagických druhov na severe

Plavidlá so záťahovými sieťami < 100 GT

Španielsko

20

Maloobjemový rybolov na severe

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne < 40 GT

Španielsko

25

Portugalsko

7

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

Maloobjemový rybolov na juhu

Lovné šnúry a udice < 80 GT

Španielsko

10

Rybolov pri dne

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne

Španielsko

7

Portugalsko

4

Plavidlá s vlečnými sieťami

Španielsko

5

Taliansko

0

Lov tuniakov

Plavidlá na lov udicami

Španielsko

23

Francúzsko

4

Priemyselný rybolov pelagických druhov

80 000 ton za rok

a maximálne 10 000 ton za mesiac a všetky plavidlá,

s výnimkou augusta až októbra, keď je maximálny mesačný výlov stanovený na 15 000 ton.

Rozdelenie plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť ryby:

 

10 plavidiel s výtlakom viac ako 3 000 GT

 

3 plavidlá s výtlakom od 150 do 3 000 GT

 

5 plavidiel s výtlakom menej ako 150 GT

Nemecko

6 467 t

Litva

20 693 t

Lotyšsko

11 640 t

Holandsko

24 567 t

Írsko

2 917 t

Poľsko

4 525 t

Spojené kráľovstvo

4 525 t

Španielsko

467 t

Portugalsko

1 555 t

Francúzsko

2 644 t

2.   Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami o oprávnenie na rybolov, ktoré podali členské štáty uvedené v odseku 1 tohto článku, nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 posúdi žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.

4.   Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej členské štáty majú potvrdiť, že úplne nevyužívajú dohodnuté rybolovné možnosti, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, ku ktorému im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú úplne vyčerpané.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 4.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1).

(3)  Pozri stranu 40 tohto úradného vestníka.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/42


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1271/2013

z 30. septembra 2013

o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a najmä na jeho článok 208,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 (2) o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty zriadené Spoločenstvami vychádzalo z nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3). Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 bolo nahradené nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Nariadenie (ES, Euratom) č. 2343/2002 je preto potrebné zrevidovať. V záujme prehľadnosti treba nariadenie (ES, Euratom) č. 2343/2002 nahradiť.

(2)

Je potrebné zohľadniť spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012.

(3)

Treba preskúmať určité ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, aby sa zohľadnili skúsenosti získané pri ich uplatňovaní.

(4)

Toto nariadenie by malo stanoviť všeobecné zásady a základné pravidlá vzťahujúce sa na subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome (ďalej len „subjekty Únie“), ktoré prijímajú príspevky hradené z rozpočtu, a to bez toho, aby tým bol dotknutý zakladajúci akt. Na základe tohto nariadenia by subjekty Únie mali prijať svoje vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré sa nesmú odchýliť od tohto nariadenia s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby, a po predchádzajúcom súhlase Komisie.

(5)

Subjekty Únie, ktoré sú v plnej miere financované z vlastných zdrojov a na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, by však v náležitých prípadoch mali v záujme konzistentnosti stanoviť podobné pravidlá. V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 19. júla 2012 by tieto subjekty mali predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii výročnú správu o plnení svojho rozpočtu a plne zohľadňovať ich požiadavky a odporúčania.

(6)

Subjekty Únie by mali zostavovať a plniť svoj rozpočet v súlade s piatimi základnými zásadami rozpočtového práva – so zásadou jednotnosti, presnosti, všeobecnosti, špecifikácie a ročnej platnosti – ako aj so zásadami vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti.

(7)

Dôraz by sa mal klásť na vyrovnávací účinok príspevku Únie. Tá časť kladného rozpočtového výsledku subjektu Únie, ktorá prevyšuje príspevok Únie vyplatený v priebehu roka, by sa mala vrátiť do rozpočtu Únie.

(8)

Ak je v zakladajúcom akte stanovené, že príjem pozostáva popri príspevku Únie aj z poplatkov a že príjmy pochádzajúce z poplatkov sú pripísané k určitým výdavkovým položkám, subjekty Únie by mali mať možnosť preniesť zostatok v podobe pripísaných príjmov do ďalšieho obdobia.

(9)

Je potrebné zabezpečiť, aby boli poplatky stanovené v primeranej výške tak, aby pokryli náklady na poskytovanie služieb a aby sa predišlo veľkým prebytkom.

(10)

Delegáciu úloh spojených s plnením rozpočtu na subjekty Únie treba náležite odôvodniť vlastnosťami týchto úloh a špecifickou odbornosťou subjektu Únie, pričom treba zabezpečiť riadne finančné hospodárenie a nákladovú efektívnosť. Delegované úlohy by mali byť v súlade s zakladajúcim aktom.

(11)

Subjektom Únie by sa malo umožniť prijímať granty ad hoc len vtedy, ak je to výslovne stanovené v príslušných základných aktoch a ak to povoľuje zakladajúci akt.

(12)

Podľa článku 50 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa subjekt Únie musí zúčastniť na postupe referenčného porovnávania s inými inštitúciami a orgánmi Únie.

(13)

Je nevyhnutné stanoviť pravidlá týkajúce sa akčného plánu nadväzujúceho na závery celkových pravidelných hodnotení, aby bolo možné zabezpečiť ich efektívne vykonávanie.

(14)

S cieľom zaistiť konzistentné plánovanie by subjekt Únie mal vypracovať dokument obsahujúci ročné a viacročné programy, pričom by mal zohľadniť usmernenia Komisie.

(15)

Subjekt Únie by mal zosúladiť harmonogram ročného a viacročného plánovania s rozpočtovým postupom, aby sa zabezpečila jeho efektívnosť a konzistentnosť všetkých programových dokumentov.

(16)

Je potrebné vyjasniť súčasnú štruktúru funkcií vnútorného auditu a vnútornej kontroly a zjednodušiť požiadavky na podávanie správ. Funkciu vnútorného auditu subjektu Únie by mal vykonávať vnútorný audítor Komisie, ktorý by mal vykonávať audity vtedy, keď sú odôvodnené príslušnými rizikami. Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa vytvárania a fungovania oddelení vnútorného auditu.

(17)

Mali by sa zjednodušiť povinnosti v oblasti podávania správ. Subjekty Únie by mali predkladať konsolidovanú výročnú správu o činnosti obsahujúcu komplexné informácie o plnení ich pracovného programu, rozpočte, plánoch pracovných miest, ako aj o systémoch riadenia a vnútornej kontroly.

(18)

Na zvýšenie nákladovej efektívnosti subjektov Únie je potrebné stanoviť možnosť spoločného využívania služieb alebo ich presunu na iný subjekt Únie či na Komisiu. Nákladovú efektívnosť možno zlepšiť najmä tým, že sa umožní, aby bol účtovník Komisie poverený všetkými úlohami účtovníka subjektu Únie alebo ich časťou.

(19)

Ako je stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, možnosť rozdeliť záväzky vzťahujúce sa na obdobie viacerých rokov na ročné splátky by sa mala povoliť len v prípade, ak to stanovuje zakladajúci akt alebo základný akt alebo ak sa týkajú administratívnych výdavkov.

(20)

S cieľom zosúladiť pravidlá týkajúce sa pripísaných príjmov s pravidlami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 je nevyhnutné stanoviť pravidlá pre diferenciáciu pripísaných príjmov (vnútorných a vonkajších) a ich prenos.

(21)

Aby bolo možné zjednotiť pravidlá pre účtovanie úroku pochádzajúceho z príspevku Únie poskytnutého subjektu Únie s pravidlami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, je potrebné stanoviť, že tento úrok sa do rozpočtu neúčtuje.

(22)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 stanovuje možnosť prijať v osobitných prípadoch právny záväzok pred rozpočtovým záväzkom. Takúto možnosť by mali mať aj subjekty Únie.

(23)

Na zabezpečenie súladu medzi nariadením (ES, Euratom) č. 2343/2002 a nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by sa nemali povoliť osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní a grantoch. Uplatňovaním jediného súboru pravidiel sa zaistí zjednodušenie činnosti subjektov Únie a umožní sa využívanie usmernení a vzorov vypracovaných Komisiou.

(24)

S cieľom harmonizovať ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 a nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 treba subjektom Únie stanoviť možnosť udeľovať ceny.

(25)

Aby subjekty Únie mohli identifikovať a správne riadiť riziko skutočného alebo vnímaného konfliktu záujmov, mali by mať povinnosť prijať pravidlá pre predchádzanie konfliktu záujmov a jeho riadenie. V týchto pravidlách by sa mali zohľadňovať usmernenia, ktoré vypracovala Komisia v nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 19. júla 2012.

(26)

Ustanovenia týkajúce sa politiky v oblasti budov vrátane zavedenia možnosti, aby si subjekty Únie mohli brať pôžičky, a za akých podmienok, treba zosúladiť s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie novozavedených pravidiel všetkými subjektmi a inštitúciami Únie.

(27)

Treba stanoviť prechodné ustanovenia týkajúce sa plánovania a podávania správ, keďže Komisia potrebuje čas na vypracovanie vhodných usmernení v spolupráci so subjektmi Únie.

(28)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa umožnilo včasné prijatie revidovaných nariadení o rozpočtových pravidlách subjektov Únie od 1. januára 2014 s cieľom zabezpečiť jednotné pravidlá pre nasledujúci viacročný finančný rámec.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú základné rozpočtové pravidlá, na základe ktorých subjekt Únie prijíma vlastné rozpočtové pravidlá. Rozpočtové pravidlá subjektu Únie sa neodchyľujú od tohto nariadenia s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a Komisia vopred súhlasila.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

„zakladajúci akt“ je nástroj práva Únie, ktorý upravuje hlavné aspekty založenia a činnosti subjektu Únie,

„rozpočet subjektu Únie“ je nástroj, ktorým sa na každý rozpočtový rok stanovujú a povoľujú všetky príjmy a výdavky, ktoré sa považujú za potrebné pre subjekt Únie,

„subjekt Únie“ je subjekt uvedený v článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012,

„správna rada“ je hlavný vnútorný orgán subjektu Únie, ktorý zodpovedá za prijímanie rozhodnutí o finančných a rozpočtových záležitostiach bez ohľadu na svoje pomenovanie v zakladajúcom akte,

„riaditeľ“ je osoba, ktorá je zodpovedná za vykonávanie rozhodnutí správnej rady a za plnenie rozpočtu subjektu Únie ako povoľujúci úradník bez ohľadu na svoje pomenovanie v zakladajúcom akte,

„výkonná rada“ je vnútorný orgán subjektu Únie, ktorý pomáha správnej rade a ktorého povinnosti a rokovací poriadok sú stanovené v zakladajúcom akte.

Článok 3

Obdobia, dátumy a lehoty

Ak nie je stanovené inak, na lehoty stanovené v tomto nariadení sa uplatňuje nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (4).

Článok 4

Ochrana osobných údajov

Týmto nariadením nie sú dotknuté požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (5) ani nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

Článok 5

Dodržiavanie rozpočtových zásad

Rozpočet subjektu Únie sa zostavuje a plní v súlade so zásadami jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia, ktoré si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a transparentnosti, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

HLAVA II

ROZPOČTOVÉ ZÁSADY

KAPITOLA 1

Zásady jednotnosti a presnosti rozpočtu

Článok 6

Rozsah pôsobnosti rozpočtu subjektu Únie

1.   Rozpočet subjektu Únie tvoria:

a)

vlastné príjmy, ktoré sa skladajú zo všetkých poplatkov, ktoré je subjekt Únie oprávnený vyberať v súvislosti s úlohami, ktoré mu boli zverené, a všetky ďalšie príjmy;

b)

príjmy zložené z finančných príspevkov hostiteľských členských štátov;

c)

príspevok poskytnutý Úniou;

d)

príjmy pripísané k osobitným výdavkovým položkám v súlade s článkom 23 ods. 1;

e)

výdavky subjektu Únie vrátane administratívnych výdavkov.

2.   Príjmy z poplatkov môžu byť pripísané len vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, ktoré sú stanovené v zakladajúcom akte.

3.   V prípade, keď je v jednom zakladajúcom akte alebo vo viacerých zakladajúcich aktoch stanovené, že jasne vymedzené úlohy sú financované oddelene, alebo keď subjekt Únie plní úlohy, ktoré mu boli zverené na základe dohody o delegovaní, vedie oddelené účty pre príjmové a výdavkové operácie. Subjekt Únie jednoznačne označí každú skupinu úloh vo svojom pláne ľudských zdrojov, ktorý je zahrnutý v dokumente s ročným a viacročným plánovaním uvedenom v článku 32.

Článok 7

Granty ad hoc

1.   Subjekty Únie nesmú prijímať granty ad hoc z rozpočtu, ak to nie je povolené v zakladajúcom akte a výslovne stanovené v základnom akte.

2.   Ak bolo subjektu Únie povolené prijímať granty ad hoc, úlohy, ktoré sú financované z týchto grantov, sa zahrnú do ročného pracovného programu uvedeného v článku 32 ods. 3.

Článok 8

Dohody o delegovaní

1.   Komisia nemôže subjekt Únie poveriť úlohami plnenia rozpočtu, ak to nie je riadne odôvodnené osobitnou povahou činnosti a špecifickou odbornosťou subjektu Únie.

2.   Pri výbere subjektu Únie sa náležite zohľadní:

a)

nákladová efektívnosť zverenia týchto úloh;

b)

vplyv na riadiacu štruktúru subjektu a jeho finančné a ľudské zdroje.

3.   V prípade, keď Komisia výnimočne zverí subjektu Únie úlohy:

a)

na subjekt Únie sa uplatňuje článok 60 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vo vzťahu k prostriedkom prideleným na takéto úlohy a články 108 a 109 tohto nariadenia sa neuplatňujú;

b)

zverené úlohy by sa mali len na informačné účely uviesť v ročnom pracovnom programe subjektu Únie uvedenom v článku 32 ods. 3.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, povoľujúci úradník konzultuje pred podpísaním dohody o delegovaní so správnou radou.

Článok 9

Osobitné pravidlá týkajúce sa zásady jednotnosti a presnosti rozpočtu

1.   Žiadny príjem sa nevyberie a žiadny výdavok sa neuskutoční, pokiaľ nie je zahrnutý do niektorého riadku rozpočtu subjektu Únie.

2.   Žiadny výdavok nemôže byť viazaný ani povolený, ak presahuje výšku rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte subjektu Únie.

3.   Do rozpočtu subjektu Únie možno zahrnúť len rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú výdavkom považovaným za potrebné.

4.   Úroky vzniknuté z platieb predbežného financovania, ktoré sa uskutočňujú z rozpočtu subjektu Únie, nie sú subjektu Únie splatné.

KAPITOLA 2

Zásada ročnej platnosti

Článok 10

Vymedzenie pojmu

Rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu subjektu Únie sa schvaľujú na rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra.

Článok 11

Typ rozpočtových prostriedkov

1.   Rozpočet subjektu Únie obsahuje nediferencované rozpočtové prostriedky a, ak je to s ohľadom na operačné potreby odôvodnené, diferencované rozpočtové prostriedky. Diferencované rozpočtové prostriedky pozostávajú z viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov.

2.   Viazané rozpočtové prostriedky pokrývajú celkové náklady vyplývajúce z právnych záväzkov prijatých v priebehu rozpočtového roka.

3.   Platobnými rozpočtovými prostriedkami sa uhrádzajú platby vykonávané pri splácaní právnych záväzkov zahrnutých do rozpočtu v bežnom rozpočtovom roku alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Článok 12

Účtovanie príjmov a rozpočtových prostriedkov

1.   Príjmy subjektu Únie uvedené v článku 6 sa účtujú do daného rozpočtového roka na základe súm vybraných v priebehu tohto rozpočtového roka.

2.   Príjmy subjektu Únie vedú k platobným rozpočtovým prostriedkom v rovnakej výške.

3.   Rozpočtové prostriedky schválené na rozpočtový rok sa použijú iba na pokrytie výdavkov viazaných a zaplatených v tom istom rozpočtovom roku a na pokrytie splatných súm vyplývajúcich zo záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

4.   Záväzky sa účtujú na základe právnych záväzkov prijatých do 31. decembra.

5.   Platby sa účtujú do rozpočtového roka na základe platieb, ktoré vykonal účtovník do 31. decembra príslušného roka.

Článok 13

Viazanie rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu subjektu Únie sa po jeho konečnom prijatí môžu viazať s účinnosťou od 1. januára.

Článok 14

Zrušenie a prenos rozpočtových prostriedkov

1.   Rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do rozpočtu, sa zrušia. Môžu sa však preniesť, ale len do nasledujúceho rozpočtového roka na základe rozhodnutia, ktoré prijme správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada do 15. februára, v súlade s odsekmi 3 a 4, alebo sa môžu preniesť automaticky v súlade s odsekom 5.

2.   Rozpočtové prostriedky týkajúce sa výdavkov na zamestnancov sa nemôžu preniesť.

3.   Pokiaľ ide o viazané diferencované rozpočtové prostriedky a nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zatiaľ nie sú viazané, môžu sa preniesť:

a)

sumy zodpovedajúce viazaným rozpočtovým prostriedkom;

b)

sumy zodpovedajúce nediferencovaným rozpočtovým prostriedkom týkajúcim sa stavebných projektov, pre ktoré bola do 31. decembra skončená väčšina prípravných etáp postupu viazania. Prípravná etapa postupu viazania je uvedená vo vykonávacích predpisoch k nariadeniu o rozpočtových pravidlách každého subjektu Únie.

Takéto sumy sa môžu viazať až do 31. marca nasledujúceho roka alebo, v prípade súm súvisiacich so stavebnými projektmi, do 31. decembra nasledujúceho roka.

4.   Pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, môžu sa preniesť sumy potrebné na pokrytie existujúcich záväzkov alebo záväzkov spojených s prenesenými viazanými rozpočtovými prostriedkami, ak platobné rozpočtové prostriedky poskytnuté v príslušných rozpočtových riadkoch na nasledujúci rozpočtový rok nie sú dostatočné na pokrytie požiadaviek.

Subjekt Únie najprv použije rozpočtové prostriedky schválené na bežný rozpočtový rok a až po ich vyčerpaní začne používať prenesené rozpočtové prostriedky.

5.   Nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zodpovedajú riadnym zmluvne dohodnutým záväzkom, sa automaticky prenášajú výlučne do nasledujúceho rozpočtového roka.

6.   Prenesené rozpočtové prostriedky, ktoré neboli viazané k 31. marcu roka N + 1, sa automaticky zrušia a označia sa v účtovníctve.

Článok 15

Pravidlá prenosu pripísaných príjmov

Prenos pripísaných príjmov uvedených v článku 23 a z nich plynúcich nepoužitých rozpočtových prostriedkov disponibilných k 31. decembru sa uskutočňuje v súlade s týmito pravidlami:

a)

vonkajšie pripísané príjmy sa prenášajú automaticky a plne sa použijú do ukončenia realizácie všetkých operácií súvisiacich s programom alebo akciou, na ktoré boli pripísané; vonkajšie pripísané príjmy získané v priebehu posledného roka realizácie programu alebo akcie sa môžu používať v prvom roku realizácie nasledujúceho programu alebo akcie;

b)

vnútorné pripísané príjmy sa prenášajú výlučne do nasledujúceho roka s výnimkou vnútorných pripísaných príjmov vymedzených v článku 23 ods. 3 písm. f), ktoré sa prenášajú automaticky.

Subjekt Únie informuje Komisiu o plnení prenesených pripísaných príjmov najneskôr do 1. júna roku N + 1.

Článok 16

Zrušenie viazanosti rozpočtových prostriedkov

V prípade, keď sa zruší viazanosť rozpočtových prostriedkov v ktoromkoľvek rozpočtovom roku nasledujúcom po rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu subjektu Únie v dôsledku celkového alebo čiastočného neplnenia akcií, na ktoré boli vyčlenené, príslušné rozpočtové prostriedky sa zrušia.

Článok 17

Záväzky

1.   Bežné administratívne výdavky sa od 15. októbra každého roka môžu viazať vopred na ťarchu rozpočtových prostriedkov vyhradených na nasledujúci rozpočtový rok. Tieto záväzky však neprekročia jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov, o ktorých rozhodla správna rada a ktoré sú zahrnuté do príslušného rozpočtového riadka na bežný rozpočtový rok. Netýkajú sa nových výdavkov takého druhu, ktorý zatiaľ nebol v zásade schválený v poslednom riadne prijatom rozpočte subjektu Únie.

2.   Výdavky, ktoré sa hradia vopred, napr. nájomné, môžu viesť k tomu, že platby splatné od 1. decembra sa hradia z rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rozpočtový rok. V tomto prípade sa limit uvedený v odseku 1 neuplatňuje.

Článok 18

Pravidlá uplatniteľné v prípade neskorého prijatia rozpočtu subjektu Únie

1.   Ak na začiatku rozpočtového roka nie je rozpočet subjektu Únie prijatý s konečnou platnosťou, uplatňujú sa pravidlá stanovené v odsekoch 2 až 6.

2.   Záväzky je možné prijímať a platby je možné uskutočňovať v rámci limitov stanovených v odseku 3.

3.   Záväzky v rámci jednotlivých kapitol je možné prijímať do maximálnej výšky jednej štvrtiny celkových rozpočtových prostriedkov schválených v príslušnej kapitole v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zvýšenej o jednu dvanástinu za každý mesiac, ktorý uplynul.

Limit rozpočtových prostriedkov stanovený vo výkaze odhadov príjmov a výdavkov nemožno prekročiť.

Platby v rámci jednotlivých kapitol je možné uskutočňovať mesačne do maximálnej výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov schválených v príslušnej kapitole v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Táto suma však nesmie presiahnuť jednu dvanástinu rozpočtových prostriedkov stanovených v danej kapitole vo výkaze odhadov príjmov a výdavkov.

4.   Rozpočtovými prostriedkami schválenými v príslušnej kapitole v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3, sa rozumejú rozpočtové prostriedky, o ktorých sa hlasovalo v súvislosti s rozpočtom subjektu Únie vrátane opravných rozpočtov a ktoré sú upravené o presuny uskutočnené počas daného rozpočtového roka.

5.   Na žiadosť riaditeľa a ak si to vyžaduje kontinuita činnosti subjektu Únie a jeho potreby hospodárenia, môže správna rada s výnimkou riadne odôvodnených prípadov schváliť výdavky presahujúce jednu predbežnú dvanástinu, ale nie vyššie ako súčet štyroch predbežných dvanástin, tak na záväzky, ako aj na platby, a to nad rámec predbežných dvanástin poskytnutých automaticky v súlade s odsekmi 2 a 3.

Dodatočné dvanástiny sa schvaľujú ako celok a nemožno ich deliť

6.   Ak v prípade niektorej kapitoly schválené štyri predbežné dvanástiny pridelené v súlade s odsekom 5 nepostačujú na pokrytie výdavkov potrebných na to, aby sa zabránilo prerušeniu kontinuity činnosti subjektu Únie v oblasti, na ktorú sa vzťahuje príslušná kapitola, je výnimočne možné schváliť prekročenie výšky rozpočtových prostriedkov zahrnutých do príslušnej kapitoly rozpočtu subjektu Únie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Správna rada v takom prípade koná v súlade s postupmi stanovenými v odseku 5. Celková suma rozpočtových prostriedkov dostupných v rozpočte subjektu Únie z predchádzajúceho rozpočtového roka alebo v navrhovanej verzii návrhu rozpočtu subjektu Únie sa však za žiadnych okolností nemôže prekročiť.

KAPITOLA 3

Zásada vyrovnanosti

Článok 19

Vymedzenie pojmu a rozsah pôsobnosti

1.   Príjmy a platobné rozpočtové prostriedky musia byť v rovnováhe.

2.   Viazané rozpočtové prostriedky nesmú prekročiť výšku príspevku Únie po pripočítaní vlastných príjmov a všetkých ostatných príjmov uvedených v článku 6.

3.   V prípade subjektov, ktorých príjem pozostáva popri príspevku Únie aj z poplatkov, by sa mala úroveň poplatkov stanoviť tak, aby nedochádzalo k výraznému hromadeniu prebytkov. Ak sa výrazne kladný alebo záporný rozpočtový výsledok v zmysle článku 97 opakuje, treba výšku poplatkov zrevidovať.

4.   Subjekt Únie si nesmie v rámci svojho rozpočtu brať pôžičky.

5.   Príspevok Únie určený subjektu Únie predstavuje pre rozpočet subjektu Únie vyrovnávací príspevok, ktorý možno rozdeliť do viacerých platieb.

6.   Subjekt Únie uplatňuje dôsledné riadenie peňažných tokov s náležitým zohľadnením pripísaných príjmov s cieľom zabezpečiť, aby sa jeho peňažné zostatky obmedzili na náležite opodstatnené požiadavky. Spolu so žiadosťami o platbu predkladá podrobné a aktualizované prognózy svojich skutočných požiadaviek na hotovosť počas roka vrátane informácií o pripísaných príjmoch.

Článok 20

Rozpočtový výsledok za rozpočtový rok

1.   Ak je rozpočtový výsledok v zmysle článku 97 kladný, vráti sa Komisii až do výšky príspevku poskytnutého v priebehu roka. Tá časť rozpočtového výsledku, ktorá prevyšuje hodnotu príspevku Únie vyplateného v priebehu roka, sa zahrnie do rozpočtu subjektu Únie na nasledujúci rozpočtový rok ako príjem.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj v prípade, keď príjmy subjektu Únie pozostávajú popri príspevku Únie aj z poplatkov.

Rozdiel medzi príspevkom zahrnutým do rozpočtu a príspevkom skutočne poskytnutým subjektu Únie sa zruší.

Subjekt Únie predloží najneskôr do 31. januára roka N odhad rozpočtového výsledku za rok N – 1, ktorý sa vráti do rozpočtu neskôr v roku N s cieľom doplniť už dostupné informácie týkajúce sa rozpočtového výsledku za rok N – 2. Komisia tieto informácie náležite zohľadní pri posudzovaní finančných potrieb subjektu Únie na rok N + 1.

2.   Vo výnimočných prípadoch, ak zakladajúci akt stanovuje, že príjmy z poplatkov sú pripísané na určité výdavky, môže subjekt Únie preniesť zostatok poplatkov ako pripísaný príjem na činnosti súvisiace s poskytovaním služieb, za ktoré sa poplatky hradia.

3.   Ak je rozpočtový výsledok v zmysle článku 97 záporný, zahrnie sa do rozpočtu subjektu Únie v nasledujúcom rozpočtovom roku ako platobné rozpočtové prostriedky alebo sa ním v prípade potreby kompenzuje kladný rozpočtový výsledok subjektu Únie v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

4.   Príjmy alebo platobné rozpočtové prostriedky sa zahrnú do rozpočtu subjektu Únie v priebehu rozpočtového postupu prostredníctvom postupu opravného listu stanoveného v článku 39 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, alebo prostredníctvom opravného rozpočtu v prípade, keď plnenie rozpočtu subjektu Únie už prebieha.

KAPITOLA 4

Zásada zúčtovacej jednotky

Článok 21

Používanie eura

Rozpočet subjektu Únie sa zostavuje a plní v eurách a účtovné závierky sa predkladajú v eurách. Na účely peňažného toku sú účtovník a v prípade zálohových účtov správcovia záloh oprávnení vykonávať operácie v iných menách podľa ustanovení rozpočtových pravidiel každého subjektu Únie.

KAPITOLA 5

Zásada všeobecnosti

Článok 22

Vymedzenie pojmu a rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, celkové príjmy pokrývajú celkové platobné rozpočtové prostriedky. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25, sa všetky príjmy a výdavky zahrnú vcelku bez akýchkoľvek vzájomných úprav.

Článok 23

Pripísané príjmy

1.   Na financovanie špecifických výdavkov sa používajú vonkajšie pripísané príjmy a vnútorné pripísané príjmy.

2.   Vonkajšie pripísané príjmy tvoria:

a)

finančné príspevky od členských štátov a tretích krajín, v oboch prípadoch vrátane ich verejných agentúr, subjektov alebo fyzických osôb na niektoré činnosti subjektov Únie, pokiaľ je tak stanovené v dohode uzatvorenej medzi subjektom Únie a členskými štátmi, tretími krajinami alebo príslušnými verejnými agentúrami, subjektmi alebo fyzickými osobami;

b)

príjmy účelovo viazané na špecifický účel, akými sú príspevky nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch;

c)

finančné príspevky, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a), na činnosti subjektov Únie od tretích krajín alebo rôznych subjektov mimo Únie;

príjmy z grantov ad hoc uvedených v článku 7,

príjmy z dohôd o delegovaní uvedených v článku 8;

d)

vnútorné pripísané príjmy uvedené v odseku 3 v rozsahu, v ktorom dopĺňajú iné príjmy uvedené v písm. a) až c) tohto odseku;

e)

príjmy z poplatkov uvedených v článku 6 ods. 2.

3.   Vnútorné pripísané príjmy tvoria:

a)

príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie prác na ich žiadosť, s výnimkou poplatkov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a);

b)

výnosy z predaja vozidiel, vybavenia, zariadení, materiálov a vedeckých a technických prístrojov, ktoré sa nahrádzajú alebo vyraďujú, keď je ich účtovná hodnota plne odpísaná;

c)

príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm v súlade s článkom 62;

d)

výnosy z dodania tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia prác v prospech inštitúcií Únie alebo iných subjektov Únie;

e)

prijaté platby poistného;

f)

príjmy z prenájmu;

g)

príjmy z predaja publikácií a filmov vrátane tých, ktoré sú zaznamenané na elektronickom nosiči;

h)

príjmy plynúce z následného vrátenia daní podľa článku 25 ods. 3 písm. b).

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 23 ods. 2 písm. e), aj v zakladajúcom akte môžu byť príjmy, ktoré sú v ňom stanovené, pripísané k špecifickým osobitným výdavkovým položkám. Ak nie je v príslušnom zakladajúcom akte stanovené inak, takéto príjmy sa považujú za vnútorné pripísané príjmy.

5.   Všetky položky príjmov v zmysle ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3 písm. a) a d) pokrývajú všetky priame či nepriame výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s príslušnou činnosťou alebo boli vynaložené na príslušný účel.

6.   Rozpočet subjektu Únie obsahuje riadky pre vonkajšie pripísané príjmy a vnútorné pripísané príjmy, v ktorých sa podľa možností vždy uvádza príslušná suma.

Pokiaľ ide o pripísané príjmy, do odhadu príjmov a výdavkov sa môžu zahrnúť len sumy, ktoré sú ku dňu zostavenia odhadu isté.

Článok 24

Donácie

1.   Riaditeľ môže prijať všetky donácie venované subjektu Únie, ako sú príspevky nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch.

2.   Prijatie donácií, ktoré môžu byť spojené s finančným poplatkom, podlieha predchádzajúcemu schváleniu správnou radou alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonnou radou, ktorá prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov od dátumu predloženia príslušnej žiadosti. Pokiaľ správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada, neprijme rozhodnutie v uvedenej lehote, donácia sa považuje za prijatú.

Článok 25

Pravidlá pre odpočty a úpravy výmenných kurzov

1.   Od žiadostí o platbu, ktoré sa následne predložia na úhradu čistej sumy, sa môžu odpočítať:

a)

sankcie uložené zmluvným stranám verejných zákaziek alebo príjemcom;

b)

zľavy, náhrady a rabaty z jednotlivých faktúr a výkazov výdavkov;

c)

úpravy v súvislosti s neoprávnene vyplatenými sumami.

Úpravy uvedené v prvom pododseku písm. c) možno vykonať prostredníctvom priameho odpočítania z novej priebežnej platby alebo platby zostatku rovnakému príjemcovi v rámci kapitoly, článku a rozpočtového roka, v súvislosti s ktorými sa uskutočnila nadmerná platba.

Na odpočítané položky uvedené v prvom pododseku písm. c) sa vzťahujú pravidlá účtovania Únie.

2.   Náklady na výrobky dodávané alebo služby poskytované subjektu Únie, ktorých súčasťou sú dane vracané členskými štátmi na základe Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, sa hradia z rozpočtu subjektu Únie v sume bez dane za predpokladu, že sa uvedený protokol na subjekt Únie vzťahuje.

3.   Náklady na výrobky dodávané alebo služby poskytované subjektu Únie, ktorých súčasťou sú dane vracané tretími krajinami na základe príslušných dohôd, sa môžu hradiť z rozpočtu subjektu Únie:

a)

v sume bez dane;

b)

v sume zahŕňajúcej daň. V takom prípade sa následne vrátená daň považuje za vnútorný pripísaný príjem.

4.   Všetky vnútroštátne dane, ktoré dočasne hradí subjekt Únie podľa odsekov 2 a 3 sú zaúčtované na prechodnom účte dovtedy, kým ich príslušné štáty nerefundujú.

5.   Záporný rozpočtový výsledok sa zaúčtuje do rozpočtu subjektu Únie ako výdavok.

6.   Je možné robiť úpravy vzhľadom na rozdiely vo výmenných kurzoch, ku ktorým dochádza pri plnení rozpočtu subjektu Únie. Konečný zisk alebo strata sa zahrnie do rozpočtového výsledku za daný rok.

KAPITOLA 6

Zásada špecifikácie

Článok 26

Všeobecné ustanovenia

Rozpočtové prostriedky sa účelovo viažu na špecifické účely podľa hláv a kapitol. Kapitoly sa ďalej delia na články a položky.

Článok 27

Presuny

1.   Riaditeľ môže presúvať rozpočtové prostriedky:

a)

z jednej rozpočtovej hlavy do druhej do maximálnej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje;

b)

z jednej kapitoly do druhej a z jedného článku do druhého bez obmedzenia.

2.   Riaditeľ môže správnej rade alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonnej rade navrhnúť presuny rozpočtových prostriedkov z jednej rozpočtovej hlavy do druhej nad rámec limitu uvedeného v odseku 1. Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada môže vzniesť námietku voči takýmto presunom do troch týždňov. Po uplynutí tejto lehoty sa presuny považujú za schválené.

3.   K návrhom na presuny a k presunom vykonaným podľa odsekov 1 a 2 sa pripoja náležité a podrobné doplňujúce dokumenty popisujúce plnenie rozpočtových prostriedkov a odhady požiadaviek do konca rozpočtového roka tak pri položkách, v prospech ktorých majú byť prostriedky pripísané, ako aj pri položkách, z ktorých sú rozpočtové prostriedky čerpané.

4.   Riaditeľ čo najskôr informuje správnu radu o všetkých vykonaných presunoch. Riaditeľ informuje Európsky parlament a Radu o všetkých presunoch uskutočnených podľa odseku 2.

Článok 28

Osobitné pravidlá presunov

1.   Rozpočtové prostriedky sa môžu presúvať iba do rozpočtových riadkov v rozpočte subjektu Únie, pre ktoré sú v rozpočte subjektu Únie schválené rozpočtové prostriedky alebo v ktorých je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“.

2.   Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom sa môžu presúvať iba vtedy, keď sa tieto príjmy použijú na ten účel, na ktorý sú pripísané.

KAPITOLA 7

Zásada riadneho finančného hospodárenia

Článok 29

Zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti/zásada riadneho finančného hospodárenia

1.   Rozpočtové prostriedky sa vynakladajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a to v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

2.   Zásada hospodárnosti vyžaduje, aby prostriedky, ktoré používa subjekt Únie na výkon svojich činností, boli dané k dispozícii v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite a za najlepšiu cenu.

Zásada efektívnosti sa týka najlepšieho vzájomného pomeru medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami.

Zásada účinnosti sa týka plnenia stanovených špecifických cieľov a dosahovania plánovaných výsledkov.

3.   Subjekt Únie uskutoční postup referenčného porovnávania uvedený v článku 50 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Postup referenčného porovnávania zahŕňa:

preskúmanie efektívnosti horizontálnych služieb subjektu Únie;

analýzu pomeru nákladov k výnosom, čo sa týka spoločného využívania služieb alebo ich úplného presunu na iný subjekt Únie či na Komisiu.

Pri uskutočňovaní postupu referenčného porovnávania uvedeného v prvom a druhom pododseku subjekt Únie prijme opatrenia potrebné na zabránenie konfliktu záujmov.

4.   Pre všetky oblasti činností, na ktoré sa vzťahuje rozpočet subjektu Únie, sa stanovujú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, náležité a časovo ohraničené ciele. Dosahovanie týchto cieľov sa monitoruje na základe ukazovateľov výkonnosti pre každú činnosť a riaditeľ o týchto skutočnostiach informuje správnu radu. Tieto informácie sa poskytujú každý rok, najneskôr v dokumentoch, ktoré sú priložené k návrhu rozpočtu subjektu Únie.

5.   S cieľom zlepšiť rozhodovanie vykonáva subjekt Únie hodnotenia ex ante aj ex post v súlade s usmerneniami, ktoré stanovuje Komisia. Takéto hodnotenia sa vzťahujú na všetky programy a činnosti, ktoré sú spojené so značnými výdavkami, a výsledky hodnotenia sa zasielajú správnej rade.

6.   Riaditeľ vypracuje akčný plán nadväzujúci na závery hodnotení uvedených v odseku 5 a informuje o jeho plnení dvakrát ročne Komisiu a pravidelne správnu radu.

7.   Správna rada skúma plnenie akčného plánu uvedeného v odseku 6.

Článok 30

Vnútorná kontrola plnenia rozpočtu

1.   Rozpočet subjektu Únie sa plní v súlade so zásadou účinnej a efektívnej vnútornej kontroly.

2.   Na účely plnenia rozpočtu subjektu Únie sa vnútorná kontrola definuje ako proces uplatňovaný na všetkých stupňoch riadenia, ktorý má poskytovať primeranú istotu, že sa dosiahnu tieto ciele:

a)

účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií;

b)

spoľahlivosť výkazníctva;

c)

ochrana majetku a informácií;

d)

predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace následné opatrenia;

e)

primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií pri zohľadnení viacročnej povahy programov, ako aj charakteru príslušných platieb.

3.   Účinná vnútorná kontrola je založená na najlepších medzinárodných postupoch a zahŕňa predovšetkým:

a)

oddelenie úloh;

b)

adekvátnu stratégiu riadenia rizika a kontroly vrátane kontroly na úrovni prijímateľov;

c)

predchádzanie konfliktom záujmov;

d)

primerané kontrolné záznamy (audit trails) a integritu údajov v systémoch údajov;

e)

postupy na monitorovanie výkonnosti a uskutočnenie následných krokov v súvislosti so zistenými nedostatkami a odchýlkami vo vnútornej kontrole;

f)

pravidelné hodnotenie riadneho fungovania systému vnútornej kontroly.

4.   Efektívna vnútorná kontrola je založená na týchto prvkoch:

a)

uplatňovanie vhodnej stratégie riadenia rizika a kontroly koordinovanej medzi vhodnými účastníkmi, ktoré sú súčasťou kontrolného reťazca;

b)

poskytnutie prístupu k výsledkom uskutočnených kontrol všetkým príslušným účastníkom kontrolného reťazca;

c)

v prípade potreby spoľahnutie sa na nezávislé audítorské stanoviská za predpokladu, že kvalita vykonanej práce je primeraná a prijateľná a že práca bola vykonaná v súlade s dohodnutými normami;

d)

včasné uplatnenie nápravných opatrení vrátane prípadných odradzujúcich sankcií;

e)

odstránenie viacnásobných kontrol;

f)

zlepšenie pomeru nákladov k prínosom v súvislosti s kontrolami.

KAPITOLA 8

Zásada transparentnosti

Článok 31

Zverejňovanie účtovnej závierky, rozpočtov a správ

1.   Rozpočet subjektu Únie sa zostavuje a plní a účtovná závierka sa predkladá v súlade so zásadou transparentnosti.

2.   Súhrn rozpočtu subjektu Únie a všetkých opravných rozpočtov subjektu Únie prijatých s konečnou platnosťou sa zverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie do troch mesiacov od ich prijatia.

Tento súhrn musí vykazovať päť hlavných príjmových rozpočtových riadkov, päť hlavných výdavkových rozpočtových riadkov pre administratívny a operačný rozpočet subjektu Únie, plán pracovných miest a odhad počtu zmluvných zamestnancov vyjadrený ekvivalentom plného pracovného času, na ktorých sú v rozpočte vyčlenené prostriedky, a vyslaných národných expertov. Uvedú sa v ňom aj údaje za predchádzajúci rok.

3.   Rozpočet subjektu Únie vrátane plánu pracovných miest a opravných rozpočtov subjektu Únie prijatých s konečnou platnosťou, ako aj informácia o počte zmluvných zamestnancov vyjadrenom ekvivalentom plného pracovného času, na ktorých sú v rozpočte vyčlenené prostriedky, a vyslaných národných expertov sa postúpia na informačné účely Európskemu parlamentu a Rade, Dvoru audítorov a Komisii a zverejnia sa na internetovej stránke subjektu Únie do štyroch týždňov od ich prijatia.

4.   Subjekt Únie v štandardnej podobe sprístupní na svojej internetovej stránke najneskôr do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu subjektu Únie vrátane expertov, s ktorými boli uzavreté zmluvy podľa článku 89, v súlade s článkom 21 ods. 2, 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (7). Zverejnené informácie musia byť ľahko prístupné, transparentné a úplné. Informácie sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti a bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

HLAVA III

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU

KAPITOLA 1

Zostavovanie rozpočtu subjektu Únie

Článok 32

Ročné a viacročné plánovanie

1.   Subjekt Únie vypracuje programový dokument obsahujúci viacročné a ročné plánovanie, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

2.   Vo viacročnom programe sa uvedie:

celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti,

plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov.

Plánovanie zdrojov zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne informácie o ľudských zdrojoch a rozpočtových záležitostiach na účely podávania správ, a najmä:

za roky N – 1 a N informácie o počte úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako je vymedzené v služobnom poriadku, ako aj vyslaných národných expertov,

za rok N – 1 odhad rozpočtových operácií v zmysle článku 97 a informácie o materiálnych príspevkoch, ktoré subjektu Únie poskytol hostiteľský členský štát,

za rok N + 1 odhad počtu úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako je vymedzené v služobnom poriadku,

za nasledujúce roky orientačný rozpočet a plán ľudských zdrojov.

Komisia zašle subjektu Únie stanovisko svojich príslušných útvarov k návrhu plánu ľudských zdrojov.

Ak subjekt Únie nezohľadní stanovisko útvarov Komisie v plnej miere, poskytne Komisii náležité vysvetlenia.

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje podľa potreby, a to najmä s cieľom zohľadniť výsledky celkových hodnotení uvedených v zakladajúcom akte.

3.   Ročný pracovný program subjektu Únie zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, a informácie o hodnote finančných a ľudských zdrojov pridelených na jednotlivé akcie. Ročný pracovný program musí byť v súlade s viacročným programom uvedeným v odseku 1.

Jasne sa v ňom uvedie, ktoré úlohy subjektu Únie sa pridali, zmenili alebo zrušili v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

4.   Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný pracovný program v súlade s ustanoveniami zakladajúceho aktu a článkom 33 tohto nariadenia.

Správna rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu na povoľujúceho úradníka subjektu Únie.

Článok 33

Zostavovanie rozpočtu

1.   Rozpočet sa zostavuje v súlade s ustanoveniami zakladajúceho aktu.

2.   Každý rok do 31. januára pošle subjekt Únie Komisii predbežný návrh odhadu svojich príjmov a výdavkov a všeobecné usmernenia pre tento odhad.

3.   V súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 zašle subjekt Únie každý rok Komisii, Európskemu parlamentu a Rade odhad svojich príjmov a výdavkov, ako sa uvádza v zakladajúcom akte.

4.   Odhad príjmov a výdavkov subjektu Únie obsahuje:

a)

plán pracovných miest s uvedením počtu stálych a dočasných pracovných miest schválených v rámci limitov rozpočtových prostriedkov podľa platovej triedy a kategórie;

b)

odôvodnenie žiadosti o nové pracovné miesta v prípade, keď dochádza k zmene počtu osôb na pracovných miestach;

c)

štvrťročný odhad hotovostných platieb a príjmov;

d)

informácie o dosiahnutí všetkých cieľov stanovených v predchádzajúcom období pre rôzne činnosti. Výsledky hodnotenia sú konzultované a použité na dokázanie pravdepodobných prínosov navrhovaného zvýšenia alebo zníženia rozpočtu subjektu Únie v porovnaní s jeho rozpočtom na rok N.

5.   Každý rok najneskôr do 31. januára zašle subjekt Únie Komisii, Európskemu parlamentu a Rade návrh programového dokumentu uvedeného v článku 32, ako aj všetky neskoršie aktualizované verzie tohto dokumentu.

6.   Komisia v rámci postupu prijímania rozpočtu zašle odhad rozpočtu subjektu Únie Európskemu parlamentu a Rade a navrhne výšku príspevku pre subjekt Únie a počet zamestnancov, ktorých podľa jej názoru subjekt potrebuje. Po vypracovaní návrhu rozpočtu Komisia vypracuje návrh plánu pracovných miest subjektov Únie a odhad počtu zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený ekvivalentom plného pracovného času, na ktorých sa navrhujú rozpočtové prostriedky.

7.   Európsky parlament a Rada prijmú plán pracovných miest subjektu Únie a všetky následné zmeny tohto plánu v súlade s článkom 38 ods. 1. Plán pracovných miest sa zverejní v prílohe k oddielu III – Komisia – rozpočtu.

8.   Rozpočet subjektu Únie, plán pracovných miest a programový dokument uvedený v článku 32 prijíma správna rada. Definitívnymi sa stávajú po konečnom prijatí rozpočtu, v ktorom sa určí výška príspevku a plán pracovných miest, pričom v prípade potreby sú rozpočet subjektu Únie a plán pracovných miest zodpovedajúcim spôsobom upravené.

9.   Bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy pre zmenu zakladajúceho aktu, Komisia v prípade zverenia nových úloh subjektu Únie predloží Európskemu parlamentu a Rade potrebné informácie na posúdenie vplyvu týchto nových úloh na zdroje subjektu Únie, aby bolo možné v prípade potreby prehodnotiť jeho financovanie.

Článok 34

Opravné rozpočty

Všetky zmeny rozpočtu subjektu Únie vrátane plánu pracovných miest sú predmetom opravného rozpočtu prijatého rovnakým postupom ako pôvodný rozpočet subjektu Únie v súlade s ustanoveniami zakladajúceho aktu a článku 33 tohto nariadenia.

KAPITOLA 2

Štruktúra a prezentácia rozpočtu subjektu Únie

Článok 35

Štruktúra rozpočtu subjektu Únie

Rozpočet subjektu Únie pozostáva z výkazu príjmov a výkazu výdavkov.

Článok 36

Rozpočtová nomenklatúra

Pokiaľ to zodpovedá povahe činnosti subjektu Únie, výkaz výdavkov musí byť zostavený na základe nomenklatúry s klasifikáciou podľa účelu. Túto nomenklatúru stanovuje subjekt Únie a jasne sa v nej rozlišuje medzi administratívnymi rozpočtovými prostriedkami a operačnými rozpočtovými prostriedkami.

Článok 37

Prezentácia rozpočtu subjektu Únie

V rozpočte subjektu Únie sa uvádzajú:

1.

vo výkaze príjmov:

a)

odhadované príjmy subjektu Únie v danom rozpočtovom roku (ďalej len „rok N“);

b)

odhadované príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok a príjmy za rok N – 2;

c)

príslušné poznámky ku každému riadku príjmov;

2.

vo výkaze výdavkov:

a)

viazané a platobné rozpočtové prostriedky v roku N;

b)

viazané a platobné rozpočtové prostriedky za predchádzajúci rozpočtový rok a viazané výdavky a zaplatené výdavky za rok N – 2, pričom zaplatené výdavky sú vyjadrené aj ako percento z rozpočtu subjektu Únie roku N;

c)

súhrnný výkaz rozvrhu platieb splatných v nasledujúcich rozpočtových rokoch, aby sa splnili rozpočtové záväzky prijaté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch;

d)

príslušné poznámky ku každej časti.

Článok 38

Pravidlá týkajúce sa plánov pracovných miest

1.   V pláne pracovných miest uvedenom v článku 33 sa okrem počtu pracovných miest schválených na daný rozpočtový rok uvádza aj počet pracovných miest schválený na predchádzajúci rok a počet skutočne obsadených pracovných miest. Tento plán predstavuje pre subjekt Únie absolútny limit. Nad tento stanovený limit nemôže byť prijatý žiadny zamestnanec.

S výnimkou tried AD 16, AD 15, AD 14 a AD 13 však správna rada môže meniť plán pracovných miest až do 10 % počtu schválených pracovných miest za týchto podmienok:

a)

nie je ovplyvnený objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených na zamestnancov na celý rozpočtový rok;

b)

neprekročí sa celkový počet pracovných miest schválený v pláne pracovných miest;

c)

subjekt Únie sa zúčastnil na postupe referenčného porovnávania s inými subjektmi Únie podľa vzoru skríningu zamestnancov Komisie.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku sa môžu účinky práce na kratší pracovný čas povolenej menovacím orgánom v súlade so služobným poriadkom kompenzovať využitím iných pracovných miest. Ak zamestnanec požiada o odňatie povolenia pred vypršaním poskytnutej lehoty, subjekt Únie prijme náležité opatrenia, aby sa čo najskôr zabezpečilo dodržanie limitu uvedeného v odseku 1 druhom pododseku písm. b).

HLAVA IV

PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU ÚNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 39

Plnenie rozpočtu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia

1.   Riaditeľ vykonáva funkciu povoľujúceho úradníka. Riaditeľ plní rozpočtové príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovými pravidlami subjektu Únie a so zásadou riadneho finančného hospodárenia na svoju vlastnú zodpovednosť a v rámci schválených limitov rozpočtových prostriedkov.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci povoľujúceho úradníka, čo sa týka predchádzania podvodom a nezrovnalostiam a ich odhaľovania, subjekt Únie sa podieľa na činnostiach Európskeho úradu pre boj proti podvodom zameraných na predchádzanie podvodom.

Článok 40

Delegovanie právomocí na plnenie rozpočtu

1.   Riaditeľ môže delegovať právomoci na plnenie rozpočtu na zamestnancov subjektu Únie, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, v súlade s podmienkami stanovenými v rozpočtových pravidlách subjektu Únie prijatých správnou radou. Tí, ktorí boli takýmto spôsobom splnomocnení, môžu konať iba v medziach právomocí, ktoré boli na nich výslovne prenesené.

2.   Osoba, na ktorú boli delegované právomoci, môže tieto právomoci subdelegovať podľa ustanovení predpisov, ktorými sa vykonáva toto nariadenie a ktoré sú uvedené v článku 114. Na každý takýto dokument o subdelegovaní je potrebný výslovný súhlas riaditeľa.

Článok 41

Konflikt záujmov

1.   Účastníci finančných operácií v zmysle kapitoly 2 tejto hlavy a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami subjektu Únie.

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť príslušnému orgánu, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, dotknutá osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Príslušný orgán prijme všetky ďalšie potrebné kroky.

2.   Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s prijímateľom.

3.   Príslušným orgánom uvedeným v odseku 1 je priamy nadriadený dotknutého zamestnanca. Ak je takýto zamestnanec riaditeľom, príslušným orgánom je správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada.

4.   Subjekt Únie prijme pravidlá pre predchádzanie konfliktu záujmov a ich riešenie.

Článok 42

Spôsob plnenia rozpočtu subjektu Únie

1.   Rozpočet subjektu Únie plní riaditeľ v útvaroch, ktoré sú mu funkčne podriadené.

2.   Keď sa to ukáže nevyhnutné, možno na základe zmluvy poveriť externé súkromnoprávne subjekty alebo organizácie úlohami súvisiacimi s technickými znalosťami a administratívnymi, prípravnými alebo pomocnými úlohami, ktorých súčasťou nie je výkon verejnej moci, ani právo konať podľa vlastného uváženia.

KAPITOLA 2

Účastníci finančných operácií

Oddiel 1

Zásada oddelenia funkcií

Článok 43

Oddelenie funkcií

Funkcie povoľujúceho úradníka a účtovníka sú oddelené a vzájomne sa vylučujúce.

Oddiel 2

Povoľujúci úradník

Článok 44

Právomoci a povinnosti povoľujúceho úradníka

1.   Povoľujúci úradník je zodpovedný za plnenie príjmov a výdavkov v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a za zabezpečovanie súladu s požiadavkami zákonnosti a riadnosti.

2.   Na účely odseku 1 povoľujúci úradník v súlade s minimálnymi normami prijatými správnou radou alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonnou radou na základe porovnateľných noriem stanovených Komisiou pre svoje vlastné útvary a s náležitým ohľadom na riziká spojené s prostredím hospodárenia a s povahou financovaných akcií zavedie organizačnú štruktúru a systémy vnútornej kontroly, ktoré sú vhodné pre výkon jeho povinností.

Vytvorenie takejto štruktúry a systémov vychádza z komplexnej analýzy rizík, v ktorej sa zohľadňuje ich nákladová efektívnosť.

Povoľujúci úradník môže v rámci svojich útvarov vytvoriť expertíznu a poradnú funkciu, ktorej cieľom je pomáhať mu pri kontrole rizík súvisiacich s vykonávaním jeho úloh.

3.   Pri vynakladaní výdavkov povoľujúci úradník vytvára rozpočtové a právne záväzky, potvrdzuje platnosť výdavkov, povoľuje platby a uskutočňuje predbežné kroky na plnenie rozpočtových prostriedkov.

4.   Súčasťou plnenia rozpočtu na strane príjmov je vypracúvanie odhadov pohľadávok, stanovovanie nárokov, ktoré sa majú vymáhať, a vydávanie príkazov na vymáhanie pohľadávok. Plnenie rozpočtu na strane príjmov podľa potreby zahŕňa vzdanie sa stanovených nárokov.

5.   Povoľujúci úradník uchováva účtovné doklady vzťahujúce sa na vykonané operácie počas piatich rokov odo dňa rozhodnutia o udelení absolutória za plnenie rozpočtu subjektu Únie. Osobné údaje uvedené v účtovných dokladoch sa podľa možnosti z týchto dokladov odstránia, ak nie sú potrebné na účely rozpočtového absolutória, kontroly a auditu. Na uchovávanie prevádzkových údajov sa v každom prípade uplatňuje článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 45

Kontroly ex ante

1.   Každá operácia uvedená v článku 44 podlieha aspoň kontrole ex ante, ktorá je založená na administratívnej previerke dokumentov a na dostupných výsledkoch už vykonaných kontrol a týka sa operačných a finančných aspektov operácie.

Kontroly ex ante zahŕňajú iniciáciu a overenie operácie.

2.   Iniciácia operácie znamená všetky operácie, ktoré slúžia na prípravu činností, na základe ktorých povoľujúci úradníci uvedení v článkoch 33 a 34 plnia rozpočet subjektu Únie.

3.   Overenie operácie ex ante znamená všetky kontroly ex ante, ktoré povoľujúci úradník vykonáva na účely overenia operačných a finančných aspektov tejto operácie.

4.   Kontroly ex ante slúžia na overenie súladu požadovaných účtovných dokladov s inými dostupnými informáciami. Pravidelnosť a intenzitu kontrol ex ante určuje zodpovedný povoľujúci úradník na základe analýzy rizika a nákladovej efektívnosti. Povoľujúci úradník zodpovedný za potvrdenie príslušnej platby požiada v prípade pochybností o doplňujúce informácie alebo vykoná v rámci kontroly ex ante kontrolu na mieste s cieľom získať primeranú istotu.

Účelom kontrol ex ante je získať istotu o tom, že:

a)

výdavok je v poriadku a v súlade s platnými predpismi;

b)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia uvedená v článku 29.

Povoľujúci úradník môže na účely kontrol považovať sériu podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na mzdy, dôchodky, refundáciu výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie za jednu operáciu.

5.   Overenie konkrétnej operácie sa musí vykonať zamestnancami odlišnými od zamestnancov, ktorí danú operáciu iniciovali. Zamestnanci, ktorí vykonali overenie, nesmú byť podriadení zamestnancom, ktorí danú operáciu iniciovali.

Článok 46

Kontroly ex post

1.   Povoľujúci úradník môže zaviesť kontroly ex post na účely overenia operácií, ktoré už boli schválené na základe kontrol ex ante. Takéto kontroly sa môžu v závislosti od miery rizika organizovať na základe vzoriek.

2.   Kontroly ex post sa môžu uskutočniť na základe kontroly dokumentov a v náležitých prípadoch prostredníctvom kontroly na mieste.

Prostredníctvom kontrol ex post sa overuje, či sú operácie financované z rozpočtu subjektu Únie správne realizované, a najmä či sa dodržiavajú kritériá uvedené v článku 45 ods. 4.

Výsledky kontrol ex post preskúma povoľujúci úradník aspoň raz ročne s cieľom odhaliť prípadné systémové nedostatky. Povoľujúci úradník prijme opatrenia na nápravu týchto nedostatkov.

Analýza rizika uvedená v odseku 1 sa preskúma na základe výsledkov kontrol a iných relevantných informácií.

V prípade viacročných programov vypracuje povoľujúci úradník viacročnú stratégiu kontroly, v ktorej vymedzí povahu a rozsah kontrol v danom období a spôsob, akým sa budú každý rok merať výsledky na účely každoročného procesu potvrdzovania vierohodnosti.

3.   Kontroly ex ante vykonávajú iní zamestnanci ako zamestnanci zodpovední za kontroly ex post. Zamestnanci zodpovední za kontroly ex post nesmú byť podriadení zamestnancom zodpovedným za kontroly ex ante.

Ak povoľujúci úradník vykonáva finančné audity príjemcov ako kontroly ex post, príslušné pravidlá auditu musia byť jasné, konzistentné a transparentné a musia rešpektovať práva subjektu Únie a kontrolovaných subjektov.

4.   Zamestnanci zodpovední za kontrolu riadenia finančných operácií uvedení v odseku 3 musia mať potrebnú odbornú kvalifikáciu. Sú povinní rešpektovať osobitný kódex profesijných noriem prijatý subjektom Únie, ktorý je založený na normách stanovených Komisiou pre jej vlastné útvary.

Článok 47

Konsolidovaná výročná správa o činnosti

1.   Povoľujúci úradník predkladá správnej rade správu o plnení svojich povinností vo forme konsolidovanej výročnej správy o činnosti, ktorá obsahuje:

a)

informácie o:

plnení ročného pracovného programu subjektu, jeho rozpočtu a plánu pracovných miest uvedeného v článku 38,

systémoch riadenia a vnútornej kontroly vrátane súhrnu počtu a typu vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, oddeleniami vnútorného auditu, vydaných odporúčaní a opatrení prijatých na základe týchto odporúčaní, ako aj odporúčaní z predchádzajúceho roka, ako sa uvádza v článkoch 82 a 83,

pripomienkach Dvora audítorov a opatreniach prijatých na základe týchto pripomienok,

účtovnej závierke a správe o rozpočtovom a finančnom hospodárení bez toho, aby boli dotknuté články 92, 96 a 97;

b)

vyhlásenie povoľujúceho úradníka, že získal primeranú istotu o tom, že ak nie je uvedené inak vo výhradách týkajúcich sa vymedzených oblastí príjmov a výdavkov:

informácie uvedené v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz,

zdroje pridelené na činnosti opísané v správe boli použité na ich zamýšľané účely a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

V konsolidovanej výročnej správe o činnosti sa uvádzajú výsledky operácií v porovnaní so stanovenými cieľmi, riziká spojené s týmito operáciami, použitie poskytnutých zdrojov a efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly vrátane celkového posúdenia nákladov a prínosov kontrol.

Konsolidovaná výročná správa sa predloží na posúdenie správnej rade.

2.   Každý rok najneskôr do 1. júla zašle správna rada konsolidovanú výročnú správu o činnosti spolu s jej posúdením Dvoru audítorov, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade.

3.   V zakladajúcom akte môžu byť v riadne odôvodnených prípadoch stanovené dodatočné požiadavky na podávanie správ, najmä ak si to vyžaduje povaha oblasti, v ktorej subjekt pôsobí.

Článok 48

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Zamestnanec zapojený do finančného hospodárenia a kontroly operácií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať, informuje o tom riaditeľa, ktorý odpovie písomne. Ak riaditeľ neprijme žiadne opatrenie alebo potvrdí pôvodné rozhodnutie alebo pokyn a zamestnanec sa domnieva, že takéto potvrdenie nepredstavuje primeranú odpoveď na jeho obavy, zamestnanec o tom písomne informuje príslušnú komisiu uvedenú v článku 54 ods. 5 a správnu radu.

2.   V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje zamestnanec príslušné orgány a subjekty ustanovené platnými právnymi predpismi. V zmluvách s externými audítormi vykonávajúcimi audity finančného hospodárenia subjektu Únie sa stanoví povinnosť externého audítora informovať povoľujúceho úradníka o akýchkoľvek podozrivých nezákonných aktivitách, podvodoch alebo korupcii, ktoré môžu poškodiť záujmy Únie.

Článok 49

Delegovanie plnenia rozpočtu

Ak sú právomoci spojené s plnením rozpočtu delegované alebo subdelegované v súlade s článkom 40, vzťahuje sa na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním alebo subdelegovaním mutatis mutandis článok 44 ods. 1, 2 a 3.

Oddiel 3

Účtovník

Článok 50

Právomoci a povinnosti účtovníka

1.   Správna rada vymenuje účtovníka, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok a ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý. Účtovník zodpovedá v subjekte Únie za:

a)

riadne vykonávanie platieb, výber príjmov a vymáhanie stanovených pohľadávok;

b)

vypracúvanie a predkladanie účtovnej závierky v súlade s hlavou IX;

c)

vedenie účtov v súlade s hlavou IX;

d)

uplatňovanie pravidiel účtovania a účtovnej osnovy v súlade s hlavou IX podľa predpisov prijatých účtovníkom Komisie;

e)

stanovenie a validáciu systémov účtovníctva a podľa potreby validáciu systémov stanovených povoľujúcim úradníkom na poskytovanie alebo zdôvodňovanie účtovných informácií; v tejto súvislosti má účtovník právo kedykoľvek overovať dodržiavanie validačných kritérií;

f)

správu pokladne.

2.   Dva alebo viaceré subjekty Únie môžu vymenovať toho istého účtovníka.

Subjekty Únie sa takisto môžu dohodnúť s Komisiou, že účtovník Komisie zastáva tiež funkciu účtovníka subjektu Únie.

Subjekty Únie môžu tiež poveriť účtovníka Komisie časťou úloh účtovníka subjektu Únie pri zohľadnení analýzy nákladov a prínosov uvedenej v článku 29.

V prípade uvedenom v tomto pododseku prijmú opatrenia potrebné na zabránenie konfliktu záujmov.

3.   Účtovník získava od povoľujúceho úradníka všetky informácie potrebné na vypracovanie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii subjektu Únie a o plnení rozpočtu. Povoľujúci úradník zaručí spoľahlivosť týchto informácií.

4.   Pred prijatím účtovnej závierky riaditeľom účtovník najprv túto účtovnú závierku podpíše, čím potvrdí, že má primeranú istotu o tom, že táto účtovná závierka poskytuje pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii subjektu Únie.

Na účely prvého pododseku účtovník overí, že účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 143 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a že do účtov boli zahrnuté všetky príjmy a výdavky.

Povoľujúci úradník je povinný poskytovať všetky informácie, ktoré účtovník potrebuje na plnenie svojich povinností.

Povoľujúci úradníci naďalej nesú plnú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov, s ktorými hospodária, za zákonnosť a riadnosť výdavkov, ktoré patria pod ich kontrolu, a za úplnosť a presnosť informácií poskytnutých účtovníkovi.

5.   Účtovník má právo skontrolovať prijaté informácie a vykonať aj akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považuje za potrebnú na to, aby mohol účtovnú závierku podpísať.

V prípade potreby účtovník vznesie výhrady, pričom presne vysvetlí ich charakter a rozsah.

6.   S výhradou ods. 7 tohto článku a článku 51 má iba účtovník právo spravovať peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty. Účtovník zodpovedá za ich bezpečnú úschovu.

7.   Účtovník môže pri výkone svojich povinností delegovať niektoré úlohy na svojich podriadených, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ak je to nevyhnutné pre výkon jeho povinností.

8.   V dokumente o delegovaní sa stanovujú úlohy, ktoré sú zverené povereným osobám, ako aj ich práva a povinnosti.

Oddiel 4

Správca záloh

Článok 51

Zálohové účty

Ak je to nevyhnutné na úhradu malých súm a výber iných príjmov uvedených v článku 6, je možné zriadiť zálohové účty. Prostriedky na zálohové účty poskytuje účtovník a zodpovedajú za ne správcovia záloh ním určení.

Maximálna výška každej výdavkovej alebo príjmovej položky, ktorú môže vyplatiť správca záloh tretím stranám, nesmie prekročiť 60 000 EUR, pričom každý subjekt Únie ju stanoví vo vzťahu k jednotlivým položkám výdavkov alebo príjmov. Platby zo zálohových účtov možno vykonávať bankovým prevodom vrátane systému priameho inkasa uvedeného v článku 74 ods. 1, šekom alebo inými platobnými prostriedkami v súlade s pokynmi vydanými účtovníkom.

KAPITOLA 3

Zodpovednosť účastníkov finančných operácií

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá

Článok 52

Odobratie delegovania a pozbavenie funkcie udelených účastníkom finančných operácií

1.   Zodpovedným povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním alebo subdelegovaním môže ich delegovanie alebo subdelegovanie kedykoľvek dočasne alebo trvalo odobrať orgán, ktorý ich vymenoval. Povoľujúci úradník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s každou jednotlivou subdelegáciou.

2.   Účtovníka alebo správcu záloh alebo oboch môže správna rada kedykoľvek dočasne alebo trvalo zbaviť ich funkcie. Správna rada v takom prípade vymenuje dočasného účtovníka.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek disciplinárne konanie voči účastníkom finančných operácií uvedeným v týchto odsekoch.

Článok 53

Zodpovednosť účastníkov finančných operácií v prípadoch protiprávneho konania, podvodu a korupcie

1.   Články 52 až 56 sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek trestná zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť účastníkom finančných operácií uvedeným v článku 52 podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a platných ustanovení týkajúcich sa ochrany finančných záujmov Únie a boja proti korupcii zahŕňajúcej úradníkov Únie alebo úradníkov členských štátov.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté články 54, 55 a 56, každý povoľujúci úradník, účtovník alebo správca záloh podlieha disciplinárnemu postihu alebo zaplateniu náhrady tak, ako sa stanovuje v služobnom poriadku. V prípade protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré môžu poškodiť záujmy Únie, sa záležitosť predloží orgánom alebo subjektom určeným platnými právnymi predpismi, a najmä Európskemu úradu pre boj proti podvodom.

Oddiel 2

Pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov

Článok 54

Pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov

1.   Povoľujúci úradník je povinný zaplatiť náhradu tak, ako sa stanovuje v služobnom poriadku.

2.   Povinnosť zaplatiť náhradu sa uplatní najmä v prípade, že povoľujúci úradník úmyselne alebo vlastnou hrubou nedbanlivosťou:

a)

stanoví nároky, ktoré sa majú vymáhať, alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, viaže výdavky alebo podpíše platobný príkaz v rozpore s týmto nariadením a v náležitých prípadoch s vykonávacími predpismi k nariadeniu o rozpočtových pravidlách subjektu Únie;

b)

nevypracuje dokument o stanovení výšky pohľadávky, nevydá príkaz na vymáhanie pohľadávky alebo ho vydá oneskorene, alebo oneskorene vydá platobný rozkaz, v dôsledku čoho môže byť subjekt Únie žalovaný v občianskoprávnom konaní tretími stranami.

3.   Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním, ktorý dospeje k záveru, že rozhodnutie, ktorého prijatie patrí do jeho zodpovednosti, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, písomne informuje delegujúci orgán. Ak delegujúci orgán následne vydá povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním alebo subdelegovaním zdôvodnený písomný pokyn, aby príslušné rozhodnutie prijal, uvedený povoľujúci úradník nebude braný na zodpovednosť.

4.   V prípade delegovania je povoľujúci úradník naďalej zodpovedný za efektívnosť a účinnosť zavedených vnútorných systémov riadenia a kontroly a za výber povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním.

5.   Špecializovaná komisia pre finančné nezrovnalosti, ktorú zriadila Komisia alebo na práci ktorej sa Komisia podieľa v súlade s článkom 73 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, vykonáva vo vzťahu k subjektu Únie rovnaké právomoci ako vo vzťahu k útvarom Komisie, ak správna rada alebo, ak tak stanovuje zakladajúci akt, výkonná rada nerozhodne o zriadení funkčne nezávislej komisie alebo o účasti na spoločnej komisii zriadenej viacerými subjektmi. Pri prípadoch predložených subjektmi Únie bude v špecializovanej komisii pre finančné nezrovnalosti zriadenej Komisiou, alebo ktorej je Komisia členom, jeden zo zamestnancov subjektu Únie.

Na základe stanoviska komisie uvedenej v prvom pododseku riaditeľ rozhodne, či začať konanie o uložení disciplinárneho trestu alebo povinnosti zaplatiť náhradu. Ak komisia zistí systémové problémy, pošle správu s odporúčaniami povoľujúcemu úradníkovi a vnútornému audítorovi Komisie. Ak sa stanovisko týka riaditeľa, komisia zašle túto správu správnej rade a vnútornému audítorovi Komisie. Riaditeľ sa vo svojej výročnej správe o činnosti anonymne odvolá na stanoviská tejto komisie a uvedie aj to, aké opatrenia sa následne prijali.

6.   Od každého zamestnanca sa môže požadovať, aby v plnej výške alebo čiastočne nahradil všetky škody spôsobené subjektu Únie v dôsledku závažného pochybenia, ktorého sa dopustil v priebehu plnenia svojich povinností alebo v súvislosti s ich plnením. Po splnení formálnych náležitostí uvedených v služobnom poriadku v spojitosti s disciplinárnymi záležitosťami prijme menovací orgán odôvodnené rozhodnutie.

Oddiel 3

Pravidlá vzťahujúce sa na účtovníkov a správcov záloh

Článok 55

Pravidlá vzťahujúce sa na účtovníkov

Účtovník podlieha disciplinárnemu konaniu a zaplateniu náhrady podľa služobného poriadku a v súlade s postupmi, ktoré sú v ňom stanovené. Môže byť voči nemu vyvodená zodpovednosť najmä v dôsledku ktorejkoľvek z týchto foriem pochybenia:

a)

strata alebo poškodenie finančných prostriedkov, majetku alebo dokladov, ktoré sú mu zverené, alebo zavinenie ich straty či poškodenia z vlastnej nedbanlivosti;

b)

nesprávna zmena bankových účtov alebo poštových žírových účtov;

c)

vymoženie alebo zaplatenie súm, ktoré nie sú v súlade s príslušnými príkazmi na vymáhanie alebo platobnými príkazmi;

d)

nevybratie splatného príjmu.

Článok 56

Pravidlá vzťahujúce sa na správcov záloh

Správca záloh podlieha disciplinárnemu konaniu a zaplateniu náhrady podľa služobného poriadku a v súlade s postupmi, ktoré sú v ňom stanovené. Môže byť voči nemu vyvodená zodpovednosť najmä v dôsledku ktorejkoľvek z týchto foriem pochybenia:

a)

strata alebo poškodenie finančných prostriedkov, majetku alebo dokladov, ktoré sú mu zverené, alebo zavinenie ich straty či poškodenia z vlastnej nedbanlivosti;

b)

nepredloženie náležitých dokladov k platbám, ktoré vykonal;

c)

vykonanie platby v prospech osôb iných než osoby oprávnené na takéto platby;

d)

nevybratie splatného príjmu.

KAPITOLA 4

Príjmové operácie

Článok 57

Žiadosť o platbu

Subjekt Únie predkladá Komisii žiadosti o vyplatenie celého príspevku Únie alebo jeho časti podľa článku 19 ods. 6 za podmienok a v lehotách dohodnutých s Komisiou.

Článok 58

Zaobchádzanie s úrokmi

Úroky získané z finančných prostriedkov, ktoré subjektu Únie vyplatila Komisia v podobe príspevku, nie sú splatné do rozpočtu.

Článok 59

Odhad pohľadávok

1.   Keď má povoľujúci úradník dostatočné a spoľahlivé informácie týkajúce sa akéhokoľvek opatrenia alebo situácie, na základe ktorých môže vzniknúť pohľadávka subjektu Únie, vykoná odhad tejto pohľadávky.

2.   Povoľujúci úradník upraví odhad pohľadávky hneď po tom, ako sa dozvie o udalosti, v dôsledku ktorej sa mení opatrenie alebo situácia, na základe ktorých bol odhad pohľadávky vypracovaný.

Povoľujúci úradník pri vystavovaní príkazu na vymáhanie týkajúceho sa opatrenia alebo situácie, ktoré v minulosti viedli k vypracovaniu odhadu pohľadávok, náležite tento odhad upraví.

Keď sa vystaví príkaz na vymáhanie rovnakej sumy, ako bol pôvodný odhad pohľadávky, takýto odhad sa zníži na nulu.

Článok 60

Stanovenie pohľadávok

1.   Stanovenie pohľadávky je úkon, ktorým povoľujúci úradník:

a)

overí, či dlh existuje;

b)

zistí alebo overí skutočný stav a výšku dlhu;

c)

overí podmienky splatnosti dlhu.

2.   Každá pohľadávka, o ktorej sa zistí, že je oprávnená, má stanovenú výšku a je splatná, sa rieši príkazom na vymáhanie pohľadávok predloženým účtovníkovi, po ktorom nasleduje odoslanie oznámenia o dlhu dlžníkovi. Obidva dokumenty vypracuje povoľujúci úradník.

3.   Nesprávne vyplatené sumy sa vymáhajú.

4.   Dlh, ktorý nebol splatený v deň splatnosti stanovený v oznámení o dlhu, sa úročí v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012.

5.   V riadne odôvodnených prípadoch môžu byť niektoré bežné položky príjmov stanovené predbežne. Predbežné stanovenie sa vzťahuje na vymáhanie viacerých samostatných súm, ktoré preto nemusia byť stanovené jednotlivo. Povoľujúci úradník pred koncom rozpočtového roka upraví sumy, ktoré boli stanovené predbežne, aby zabezpečil, že tieto sumy zodpovedajú skutočne stanoveným pohľadávkam.

Článok 61

Povolenie vymáhania pohľadávok

Povolenie vymáhania pohľadávok je úkon, ktorým povoľujúci úradník dá vydaním príkazu na vymáhanie pohľadávok pokyn účtovníkovi, aby vymáhal pohľadávku stanovenú povoľujúcim úradníkom.

Článok 62

Pravidlá vymáhania pohľadávok

1.   Účtovník koná na základe príkazov na vymáhanie pohľadávok riadne stanovených povoľujúcim úradníkom. Účtovník uplatňuje náležitú starostlivosť s cieľom zabezpečiť, aby subjekt Únie získal svoje príjmy a aby boli chránené jeho práva.

2.   Ak nedôjde k skutočnej úhrade pohľadávky do dátumu splatnosti stanoveného v oznámení o dlhu, účtovník informuje povoľujúceho úradníka a bezodkladne začne konanie s cieľom vymáhať pohľadávku akýmkoľvek zákonným spôsobom vrátane vzájomného započítania, ak je to možné, a ak to nie je možné, formou núteného vymáhania.

3.   Účtovník vymáha sumy vzájomným započítaním rovnocenných pohľadávok voči každému dlžníkovi subjektu Únie, ktorý má sám voči subjektu Únie pohľadávku. Takéto pohľadávky musia byť isté, mať pevne stanovenú výšku a musia byť splatné.

4.   Ak sa povoľujúci úradník plánuje úplne alebo čiastočne vzdať vymáhania stanovenej pohľadávky, zabezpečí, aby bol tento úkon v súlade s pravidlami a so zásadami riadneho finančného hospodárenia a proporcionality. Rozhodnutie o vzdaní sa musí byť odôvodnené. Povoľujúci úradník môže delegovať toto rozhodnutie len v prípade pohľadávok, ktorých hodnota je nižšia ako 5 000 EUR.

V rozhodnutí o vzdaní sa vymáhania pohľadávky sa uvedie, aké opatrenia boli podniknuté na zabezpečenie uhradenia pohľadávky, a právne otázky a skutočnosti, z ktorých rozhodnutie vychádza.

5.   Povoľujúci úradník stanovenú pohľadávku úplne alebo čiastočne zruší, ak odhalenie chyby vedie k zisteniu, že pohľadávka nebola správne stanovená. Toto zrušenie sa vykoná vydaním rozhodnutia povoľujúceho úradníka a musí byť náležite odôvodnené.

Článok 63

Náležitosti výberu dlžnej sumy

1.   Po skutočnom uhradení splatnej pohľadávky účtovník vykoná zápis do účtovných záznamov a informuje povoľujúceho úradníka.

2.   V prípade, že pohľadávka je účtovníkovi alebo správcovi záloh uhradená v hotovosti, vystaví sa príjmový doklad.

3.   Ak dlžník neurčí inak, čiastočná úhrada sumy, v súvislosti s ktorou bolo vydaných viacero príkazov na vymáhanie, sa použije najprv na vyrovnanie najstaršieho nároku.

Čiastočná úhrada pohľadávky sa použije najprv na úhradu úrokov.

Článok 64

Dodatočná lehota na platbu

1.   Účtovník môže v spolupráci s povoľujúcim úradníkom povoliť dodatočnú lehotu na realizáciu platby len na základe písomnej žiadosti dlžníka s náležitým uvedením dôvodov a za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky:

a)

dlžník sa zaviaže uhradiť úroky so sadzbou uvedenou v článku 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 za celé dodatočne poskytnuté obdobie, počnúc uplynutím lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012;

b)

v záujme ochrany práv subjektu Únie zloží dlžník finančnú zábezpeku, ktorá pokrýva istinu a úroky neuhradeného dlhu a ktorú prijme účtovník subjektu Únie.

Zábezpeku uvedenú v prvom pododseku písm. b) možno nahradiť spoločným a nerozdielnym ručením tretej strany schváleným účtovníkom subjektu Únie.

2.   Vo výnimočných prípadoch môže účtovník na základe žiadosti dlžníka upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky uvedenej v ods. 1 prvom pododseku písm. b), ak usúdi, že dlžník sa nachádza v zložitej situácií a nie je schopný takúto zábezpeku zložiť, ale je ochotný a schopný realizovať platbu v dodatočnej lehote.

Článok 65

Zoznam nárokov

1.   Účtovník vedie zoznam dlžných súm, ktoré sa majú vymôcť. Nároky subjektu Únie sú v tomto zozname zoskupené podľa dátumu vydania príkazu na vymáhanie. Účtovník tiež uvedie rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom vzdaní sa vymáhania stanovených pohľadávok. Tento zoznam sa priloží k správe subjektu Únie o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

2.   Subjekt Únie zostaví zoznam svojich nárokov uvádzajúci mená dlžníkov a výšku dlžnej sumy, ktorej úhrada bola dlžníkovi nariadená súdnym rozhodnutím s účinkom res judicata a v prípade ktorej nedošlo v rámci jedného roka od vydania rozhodnutia k žiadnej úhrade ani k žiadnej podstatnej úhrade. Tento zoznam sa zverejní s náležitým prihliadnutím na požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov uvedené v nariadení (ES) č. 45/2001.

Pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, zverejnené informácie sa odstránia po uhradení dlhu v plnej výške. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Rozhodnutie o zaradení dlžníka na zoznam nárokov subjektu Únie sa prijíma v súlade so zásadou proporcionality, pričom sa zohľadňuje najmä výška danej sumy.

Článok 66

Premlčacia lehota

Na pohľadávky subjektu Únie voči tretím stranám a pohľadávky tretích strán voči subjektu Únie sa uplatňuje premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov.

Článok 67

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na poplatky

Ak subjekt Únie vyberá poplatky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a), na začiatku každého rozpočtového roka sa vykoná celkový predbežný odhad týchto poplatkov.

Ak sa poplatky stanovujú výlučne na základe právnych predpisov alebo rozhodnutí správnej rady, povoľujúci úradník môže upustiť od vydania príkazov na vymáhanie pohľadávky a po zistení pohľadávky priamo vypracovať oznámenia o dlhu. V takomto prípade sa zaznamenajú všetky podrobnosti o nároku subjektu Únie. Účtovník vedie zoznam všetkých oznámení o dlhu a uvedie počet oznámení o dlhu a celkovú sumu v správe subjektu Únie o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

Ak subjekt Únie používa samostatný fakturačný systém, účtovník pravidelne, a to najmenej raz za mesiac, zaznamenáva kumulovanú sumu poplatkov do účtovníctva.

Subjekt Únie poskytne služby vyplývajúce z úloh, ktoré mu boli zverené, iba po zaplatení príslušného poplatku alebo úhrady v plnej výške. Za výnimočných okolností je však možné poskytnúť službu bez predchádzajúcej úhrady príslušného poplatku alebo úhrady. V prípadoch, keď bola služba poskytnutá bez predchádzajúceho zaplatenia príslušného poplatku alebo úhrady, sa uplatňujú články 60 až 66.

KAPITOLA 5

Výdavkové operácie

Článok 68

Rozhodnutia o financovaní

1.   Každý výdavok sa musí viazať, potvrdiť, povoliť a vyplatiť.

2.   Každému viazaniu výdavkov predchádza rozhodnutie o financovaní.

3.   Ročný pracovný program subjektu Únie je obdobou rozhodnutia o financovaní pri činnostiach, na ktoré sa vzťahuje, za predpokladu, že sú jednoznačne vymedzené prvky uvedené v článku 32 ods. 3.

4.   Administratívne rozpočtové prostriedky sa môžu vynakladať bez predchádzajúceho rozhodnutia o financovaní.

Článok 69

Druhy záväzkov

1.   Rozpočtový záväzok je operácia, ktorou sa vyhradia rozpočtové prostriedky potrebné na uhradenie následných platieb určených na plnenie právnych záväzkov.

2.   Právny záväzok je úkon, ktorým povoľujúci úradník prijíma záväzok, z ktorého vyplýva zaťaženie rozpočtu, alebo taký záväzok vytvára.

3.   Rozpočtové záväzky patria do jednej z týchto kategórií:

a)

individuálna: rozpočtový záväzok je individuálny, ak je známy prijímateľ a výška výdavku;

b)

globálna: rozpočtový záväzok je globálny, ak zatiaľ nie je známy aspoň jeden z prvkov potrebných na identifikáciu individuálneho záväzku;

c)

predbežná: rozpočtový záväzok je predbežný, ak je určený na pokrytie bežných administratívnych výdavkov a buď výška, alebo koneční príjemcovia nie sú s konečnou platnosťou známi.

Predbežný rozpočtový záväzok sa vykonáva uzavretím jedného alebo viacerých individuálnych právnych záväzkov, ktoré vedú k vzniku nároku na následné platby, alebo vo výnimočných prípadoch týkajúcich sa výdavkov na riadenie zamestnancov priamo úhradou.

4.   Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné splátky počas viacerých rokov len v prípade, ak to stanovuje zakladajúci akt alebo základný akt alebo ak sa týkajú administratívnych výdavkov.

Článok 70

Pravidlá vzťahujúce sa na záväzky

1.   V prípade každého opatrenia, ktoré môže viesť k vzniku výdavkov hradených z rozpočtu subjektu Únie, povoľujúci úradník vytvorí rozpočtový záväzok pred prijatím právneho záväzku voči tretím stranám.

2.   Povinnosť vytvoriť rozpočtový záväzok pred prijatím právneho záväzku uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na právne záväzky prijaté po vyhlásení krízovej situácie v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity činností v súlade s postupmi prijatými subjektom Únie.

3.   Globálne rozpočtové záväzky pokrývajú celkové náklady na príslušné individuálne právne záväzky prijaté do 31. decembra roku N + 1.

S výhradou článku 69 ods. 4 a článku 87 ods. 2 sa individuálne právne záväzky, ktoré sa týkajú individuálnych alebo predbežných rozpočtových záväzkov, prijímajú do 31. decembra roku N.

Povoľujúci úradník na konci období uvedených v prvom a druhom pododseku zruší viazanosť nepoužitého zostatku takýchto rozpočtových záväzkov.

Povoľujúci úradník pred podpisom zaznamená výšku každého individuálneho právneho záväzku prijatého na základe globálneho rozpočtového záväzku do rozpočtových účtov a zaúčtuje ju ku globálnemu rozpočtovému záväzku.

4.   Prijaté rozpočtové a právne záväzky na akcie, ktoré trvajú viac ako jeden rozpočtový rok, majú, s výnimkou prípadu výdavkov na zamestnancov, stanovený konečný termín plnenia v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

Viazanosť všetkých častí týchto záväzkov, ktoré neboli realizované šesť mesiacov po dátume uvedenom v prvom pododseku tohto odseku, sa zruší v súlade s článkom 16.

Viazanosť sumy rozpočtového záväzku zodpovedajúcej právnemu záväzku, pri ktorom sa počas dvoch rokov od podpísania právneho záväzku nevykonala žiadna platba v zmysle článku 75, sa zruší, s výnimkou prípadu, keď je táto suma predmetom súdneho alebo rozhodcovského konania alebo keď sú v základných aktoch stanovené osobitné ustanovenia.

Článok 71

Kontroly vzťahujúce sa na záväzky

1.   Povoľujúci úradník sa pri prijímaní rozpočtového záväzku uistí, že:

a)

výdavky sa hradia zo správnej položky rozpočtu subjektu Únie;

b)

rozpočtové prostriedky sú k dispozícii;

c)

výdavky sú v súlade s platnými predpismi, najmä ustanoveniami zakladajúceho aktu, rozpočtovými pravidlami každého subjektu Únie a so všetkými aktmi prijatými podľa nich;

d)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia.

2.   Pri zaznamenávaní právneho záväzku prostredníctvom fyzického alebo elektronického podpisu sa povoľujúci úradník uistí, že:

a)

záväzok je krytý príslušným rozpočtovým záväzkom;

b)

výdavky sú zákonné a riadne a sú v súlade s platnými predpismi, najmä s ustanoveniami zakladajúceho aktu, rozpočtovými pravidlami každého subjektu Únie a so všetkými aktmi prijatými podľa nich;

c)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia.

Článok 72

Potvrdenie výdavkov

Potvrdenie výdavkov je úkon, ktorým povoľujúci úradník:

a)

overí existenciu nároku veriteľa;

b)

zistí alebo overí skutočnosť a výšku nároku;

c)

overí podmienky splatnosti platby.

Článok 73

Potvrdenie a forma potvrdenia „postúpené na platbu“

1.   Výdavky sa potvrdzujú na základe účtovných dokladov, ktoré osvedčujú nárok veriteľa, a to buď na základe výkazu skutočne poskytnutých služieb, skutočne dodaného tovaru alebo skutočne uskutočnených prác, alebo na základe iných dokladov zdôvodňujúcich platbu vrátane pravidelných platieb predplatného alebo platieb za odbornú prípravu.

2.   Pred prijatím rozhodnutia o potvrdení výdavkov vykonáva povoľujúci úradník osobne kontrolu účtovných dokladov alebo sa v rámci svojej zodpovednosti uistí, že táto kontrola bola vykonaná.

3.   Rozhodnutie o potvrdení sa vyjadruje podpísaním potvrdenia „postúpené na platbu“ povoľujúcim úradníkom.

4.   V prípade neautomatizovaného systému má potvrdenie „postúpené na platbu“ formu pečiatky s podpisom povoľujúceho úradníka.

V prípade automatizovaného systému má potvrdenie „postúpené na platbu“ formu potvrdenia, ktoré je chránené osobným heslom zodpovedného povoľujúceho úradníka.

Článok 74

Povolenie výdavkov

1.   Povolenie výdavkov je úkon, ktorým povoľujúci úradník po overení, že rozpočtové prostriedky sú k dispozícii, dá vydaním platobného príkazu pokyn účtovníkovi, aby zaplatil sumu výdavku, ktorú povoľujúci úradník potvrdil.

Ak sa v súvislosti s poskytnutím služieb vrátane nájmu alebo v súvislosti s dodávkami tovaru uskutočňujú periodické platby, povoľujúci úradník môže na základe svojej analýzy rizika nariadiť uplatnenie systému priameho inkasa.

2.   Platobný príkaz je označený dátumom a podpísaný povoľujúcim úradníkom, ktorý ho následne zašle účtovníkovi. Povoľujúci úradník uchováva účtovné doklady v súlade s článkom 44 ods. 5.

3.   V prípade potreby sa k platobnému príkazu zaslanému účtovníkovi pripojí doklad o tom, že tovar bol zahrnutý do inventúrnych súpisov, ktoré sú uvedené v článku 106 ods. 1.

Článok 75

Druhy platieb

1.   Platba sa vykoná po predložení dôkazu o tom, že príslušná akcia bola vykonaná v súlade s ustanoveniami základného aktu alebo zmluvy alebo dohody o grante, pričom zahŕňa jednu z týchto operácií:

a)

platbu celej splatnej sumy;

b)

platbu splatnej sumy ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

1.

predbežným financovaním, ktoré môže byť rozdelené na niekoľko platieb, po podpísaní zmluvy alebo dohody o grante alebo po doručení rozhodnutia o grante;

2.

jednou alebo viacerými priebežnými platbami ako náhrada za čiastočné vykonanie akcie;

3.

platbou zostatku splatných súm, ak je akcia vykonaná v plnom rozsahu.

Predbežné financovanie poskytuje prijímateľovi počiatočnú hotovosť. Môže byť rozdelené na niekoľko platieb v súlade s riadnym finančným hospodárením.

Priebežná platba, ktorú možno realizovať opakovane, je určená na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli na základe vykonávania rozhodnutia alebo dohody, alebo na úhradu poskytnutých služieb, dodaného tovaru alebo uskutočnených prác dokončených alebo dodaných v priebehu plnenia zákazky. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia základného aktu, možno prostredníctvom priebežnej platby úplne alebo čiastočne zúčtovať predbežné financovanie.

Uzatváranie výdavkov prebieha formou jednorazovej platby zostatku, prostredníctvom ktorej sa zúčtujú všetky predchádzajúce výdavky, alebo formou vystavenia príkazu na vymáhanie pohľadávky.

2.   V rozpočtovom účtovníctve sa pri vykonávaní jednotlivých platieb rozlišuje medzi rôznymi typmi platieb uvedenými v odseku 1.

Článok 76

Obmedzenie platieb výškou disponibilných finančných prostriedkov

Platbu výdavkov vykonáva účtovník v medziach disponibilných finančných prostriedkov.

Článok 77

Lehoty

Platby výdavkov sa uskutočňujú v lehotách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovanom nariadení (EÚ) č. 1268/2012 a v súlade s týmito nariadeniami.

KAPITOLA 6

Informačné systémy

Článok 78

Elektronické riadenie operácií

V prípadoch, keď sa príjmové a výdavkové operácie riadia pomocou počítačových systémov, môžu sa dokumenty podpisovať automatizovaným alebo elektronickým postupom.

Článok 79

Elektronická verejná správa

Subjekt Únie stanoví a uplatňuje jednotné normy pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania a udeľovania grantov. Predovšetkým v čo najväčšej miere navrhujú a zavádzajú riešenia na predkladanie, uchovávanie a spracovanie údajov poskytnutých v rámci postupov udeľovania grantov a verejného obstarávania a na tento účel zavedú jednotnú „oblasť výmeny elektronických údajov“ pre žiadateľov, záujemcov a uchádzačov.

Článok 80

Dobrá správa

1.   Povoľujúci úradník bezodkladne oznámi potrebu poskytnúť dôkazy a/alebo dokumentáciu, ich formu a predpísaný obsah a v prípade potreby aj orientačný harmonogram dokončenia postupov udeľovania.

2.   Ak z dôvodu očividnej administratívnej chyby žiadateľa alebo uchádzača žiadateľ alebo uchádzač opomenie predložiť dôkazy alebo poskytnúť stanovisko, hodnotiaci výbor alebo v prípade potreby povoľujúci úradník s výnimkou riadne odôvodnených prípadov vyzve žiadateľa alebo uchádzača, aby poskytol chýbajúce informácie alebo vysvetlil podporné dokumenty. Takéto informácie alebo vysvetlenia nesmú zásadne meniť ponuku ani podmienky ponuky.

Článok 81

Uvedenie spôsobov nápravy

Ak má procedurálny úkon povoľujúceho úradníka nepriaznivý dosah na práva žiadateľa alebo uchádzača, príjemcu alebo dodávateľa, sú v ňom uvedené dostupné prostriedky administratívnej a/alebo justičnej nápravy na spochybnenie tohto úkonu.

Uvedú sa v ňom predovšetkým povaha nápravy, orgán či orgány, pred ktorými sa jej možno domáhať, ako aj lehoty na jej uplatnenie.

KAPITOLA 7

Vnútorný audítor

Článok 82

Vymenovanie, právomoci a povinnosti vnútorného audítora

1.   Každý subjekt Únie vytvorí funkciu vnútorného auditu, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

2.   Funkciu vnútorného audítora vykonáva vnútorný audítor Komisie. Vnútorným audítorom nemôže byť povoľujúci úradník, ani účtovník subjektu Únie ani Komisie.

3.   Vnútorný audítor poskytuje subjektu Únie poradenstvo, pokiaľ ide o riešenie rizík, vydávaním nezávislých stanovísk týkajúcich sa kvality systémov hospodárenia a kontroly a poskytovaním odporúčaní na zlepšovanie podmienok realizácie operácií a na podporu riadneho finančného hospodárenia.

Vnútorný audítor zodpovedá najmä za:

a)

posudzovanie vhodnosti a účinnosti vnútorných systémov hospodárenia a činnosti útvarov pri realizácii programov a akcií vzhľadom na riziká, ktoré sú s nimi spojené;

b)

posudzovanie efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly a auditu, ktoré sa vzťahujú na každú operáciu v rámci plnenia rozpočtu subjektu Únie.

4.   Vnútorný audítor vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu ku všetkým činnostiam a útvarom subjektu Únie. Má plný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám potrebným na výkon svojich povinností.

5.   Vnútorný audítor vezme na vedomie konsolidovanú výročnú správu povoľujúceho úradníka o činnosti a všetky ostatné zistené informácie.

6.   Vnútorný audítor podáva správnej rade a riaditeľovi správy o svojich zisteniach a odporúčaniach.

Vnútorný audítor podáva správy aj v týchto prípadoch:

kritické riziká a odporúčania sa neriešili,

dochádza k značným omeškaniam vo vykonávaní odporúčaní z predchádzajúcich rokov.

Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada a riaditeľ zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávaní odporúčaní z auditu. Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada preskúma informácie uvedené v článku 47 ods. 1 písm. a) a skutočnosť, či boli odporúčania v plnej miere a včas vykonané.

7.   Subjekt Únie sprístupňuje každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa zúčastňuje na výdavkových operáciách, kontaktné údaje vnútorného audítora na účely dôverného kontaktovania vnútorného audítora.

8.   Správy a zistenia vnútorného audítora sa sprístupnia verejnosti až po tom, čo vnútorný audítor validuje opatrenia prijaté na účely ich implementácie.

Článok 83

Nezávislosť vnútorného audítora

Nezávislosť vnútorného audítora, jeho zodpovednosť za opatrenia prijaté pri výkone jeho povinností a právo vnútorného audítora podať návrh na začatie konania na Súdny dvor Európskej únie sa stanovia v súlade s článkom 100 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 84

Zriadenie oddelenia vnútorného auditu

1.   Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada môže s náležitým ohľadom na nákladovú efektívnosť a pridanú hodnotu zriadiť oddelenie vnútorného auditu, ktoré vykonáva svoje povinnosti v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

Účel, právomoci a zodpovednosť oddelenia vnútorného auditu sa stanovia v charte vnútorného auditu a podliehajú schváleniu správnej rady alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonnej rady.

Vedúci oddelenia vnútorného auditu vypracuje ročný plán auditu oddelenia vnútorného auditu, pričom prihliadne okrem iného na posúdenie rizík v subjekte Únie vypracované jeho riaditeľom.

Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada tento plán preskúma a schváli.

Oddelenie vnútorného auditu podáva správnej rade a riaditeľovi správy o svojich zisteniach a odporúčaniach.

2.   Ak oddelenie vnútorného auditu jedného subjektu Únie nie je nákladovo efektívne alebo ak nie je schopné dodržať medzinárodné štandardy, subjekt Únie môže rozhodnúť o spoločnom využívaní oddelenia vnútorného auditu s inými subjektmi Únie pôsobiacimi v tej istej oblasti politiky.

Správne rady alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonné rady príslušných subjektov Únie sa dohodnú na praktických podmienkach spoločného využívania oddelenia vnútorného auditu.

3.   Účastníci vnútorného auditu účinne spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií a audítorských správ a v prípade potreby zavedú spoločné hodnotenia rizík a vykonávajú spoločné audity.

Správna rada alebo, ak tak povoľuje zakladajúci akt, výkonná rada a riaditeľ zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania odporúčaní oddelenia vnútorného auditu.

HLAVA V

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Článok 85

Všeobecné ustanovenia

1.   Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s výhradou článku 86 sa uplatňuje hlava V nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012.

2.   Subjekt Únie sa môže na svoju žiadosť podieľať ako verejný obstarávateľ na postupe zadávania zákaziek Komisie alebo medziinštitucionálnych zákaziek a pri zadávaní zákaziek iných subjektov Únie.

3.   Subjekt Únie sa podieľa na centrálnej databáze vylúčených subjektov zriadenej a prevádzkovanej Komisiou podľa článku 108 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 86

Postupy verejného obstarávania

1.   Subjekt Únie môže bez vyhlásenia postupu verejného obstarávania uzatvoriť zmluvy na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie prác s Komisiou, medziinštitucionálnymi úradmi a Prekladateľským strediskom pre inštitúcie Európskej únie zriadeným na základe nariadenia Rady (ES) č. 2965/94 (8).

2.   Subjekt Únie môže na pokrytie svojich administratívnych potrieb využiť spoločné postupy verejného obstarávania s verejnými obstarávateľmi hostiteľského členského štátu. V takomto prípade sa mutatis mutandis uplatňuje článok 133 delegovaného nariadenia (ES, Euratom) č. 1268/2012.

HLAVA VI

OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNYCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Článok 87

Administratívne rozpočtové prostriedky

1.   Administratívne rozpočtové prostriedky sú nediferencované rozpočtové prostriedky.

2.   Administratívne výdavky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa vzťahujú na obdobie presahujúce rozpočtový rok buď v súlade s miestnou praxou, alebo preto, že sa týkajú dodania vybavenia, sa hradia z rozpočtu subjektu Únie na ten rozpočtový rok, v ktorom sa uskutočnia.

3.   Subjekt Únie poskytne Európskemu parlamentu a Rade do 1. júla každého roka pracovný dokument o svojej politike v oblasti budov, ktorý obsahuje tieto informácie:

a)

za každú budovu výdavky a plochu financované z rozpočtových prostriedkov v rámci príslušných riadkov v rozpočte subjektu Únie;

b)

očakávaný vývoj globálneho plánovania plochy a lokalít na nadchádzajúce roky spolu s opisom stavebných projektov v štádiu plánovania, ktoré sú už stanovené;

c)

konečné podmienky a náklady, ako aj príslušné informácie týkajúce sa realizácie projektov, pokiaľ ide o nové stavebné projekty už predtým predložené Európskemu parlamentu a Rade v súlade s postupom stanoveným v článku 88 a nezahrnuté do pracovných dokumentov z predchádzajúceho roka.

Článok 88

Stavebné projekty

1.   V prípade každého stavebného projektu, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný vplyv na rozpočet subjektu Únie, subjekt Únie čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu o požadovanej ploche budovy a predbežnom plánovaní pred tým, ako sa uskutoční akýkoľvek prieskum miestneho trhu v prípade zmlúv v oblasti budov, alebo pred tým, ako sa zverejnia alebo uskutočnia výzvy na predkladanie ponúk v prípade stavebných prác.

2.   V prípade každého stavebného projektu, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný vplyv na rozpočet subjektu Únie, subjekt Únie predloží stavebný projekt vrátane jeho podrobných odhadovaných nákladov a financovania, ako aj zoznamu návrhov zmlúv, ktoré majú byť použité, a pred uzatvorením zmlúv požiada o súhlas Európsky parlament a Radu. Na žiadosť subjektu Únie sa dokumenty predložené v súvislosti so stavebným projektom považujú za dôverné.

S výnimkou prípadov vyššej moci Európsky parlament a Rada prerokujú stavebný projekt do štyroch týždňov odo dňa, keď ho tieto dve inštitúcie dostali.

Stavebný projekt sa považuje za schválený po skončení tejto štvortýždňovej lehoty, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada v uvedenej lehote neprijmú rozhodnutie, ktoré je v rozpore s návrhom.

Ak Európsky parlament a/alebo Rada uvedú v tejto štvortýždňovej lehote riadne odôvodnené pochybnosti, uvedená lehota sa jednorazovo predĺži o dva týždne.

Ak Európsky parlament alebo Rada prijme rozhodnutie, ktoré je v rozpore so stavebným projektom, subjekt Únie svoj návrh stiahne a môže predložiť nový návrh.

3.   V prípadoch vyššej moci možno informácie stanovené v odseku 4 predložiť spolu so stavebným projektom. Európsky parlament a Rada prerokujú stavebný projekt do dvoch týždňov odo dňa, keď ho tieto dve inštitúcie dostali. Stavebný projekt sa považuje za schválený po skončení tejto dvojtýždňovej lehoty, pokiaľ Európsky parlament a/alebo Rada v tejto lehote neprijmú rozhodnutie, ktoré je v rozpore s návrhom.

4.   Za stavebné projekty, ktoré pravdepodobne budú mať závažný finančný vplyv na rozpočet subjektu Únie, sa považujú tieto projekty:

a)

akékoľvek nadobudnutie pozemku;

b)

nadobudnutie, predaj, štrukturálna obnova alebo výstavba budov alebo akýkoľvek projekt spájajúci realizáciu týchto prvkov v rovnakom časovom rámci v objeme viac než 3 000 000 EUR;

c)

akákoľvek nová zmluva v oblasti budov (vrátane užívacích práv, dlhodobých nájmov a obnov existujúcich zmlúv v oblasti budov za menej výhodných podmienok), na ktorú sa nevzťahuje písmeno b), s ročnými výdavkami najmenej 750 000 EUR;

d)

predĺženie alebo obnova existujúcich zmlúv v oblasti budov (vrátane užívacieho práva a dlhodobých nájmov) za rovnakých alebo výhodnejších podmienok s ročnými výdavkami najmenej 3 000 000 EUR.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 4, možno projekt nadobudnutia budovy financovať prostredníctvom úveru, ktorý podlieha predchádzajúcemu schváleniu Európskym parlamentom a Radou.

Zmluvy o úveroch sa uzatvárajú a úvery sa splácajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s náležitým ohľadom na najlepšie finančné záujmy Únie.

Ak subjekt Únie navrhuje financovať nadobudnutie prostredníctvom úveru, v pláne financovania, ktorý má subjekt Únie predložiť spolu so žiadosťou o predchádzajúci súhlas, sa uvedie najmä maximálna výška financovania, obdobie financovania, typ financovania, podmienky financovania a úspory v porovnaní s inými typmi zmluvných dojednaní.

Európsky parlament a Rada prerokujú žiadosť o predchádzajúci súhlas do štyroch týždňov odo dňa, keď ju tieto dve inštitúcie dostali, pričom túto lehotu možno jednorazovo predĺžiť o dva týždne. Nadobudnutie prostredníctvom úveru sa považuje za zamietnuté, ak ho Európsky parlament a Rada v uvedenej lehote výslovne neschvália.

HLAVA VII

EXPERTI

Článok 89

Platení externí experti

Na výber expertov sa mutatis mutandis uplatňuje článok 287 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Títo experti sú odmeňovaní pevne stanovenou sumou, ktorá je oznámená vopred, a vyberajú sa na základe ich odborných schopností. Výber prebieha na základe výberových kritérií, ktoré rešpektujú zásady nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a neexistencie konfliktu záujmov.

HLAVA VIII

GRANTY A CENY, KTORÉ UDEĽUJE SUBJEKT ÚNIE

Článok 90

Granty

V prípade, keď môže subjekt Únie udeľovať granty v súlade so zakladajúcim aktom alebo na základe delegovania Komisie podľa článku 58 ods. 1 písm. c) bodu iv) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, uplatňujú sa príslušné ustanovenia daného nariadenia a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 91

Ceny

V prípade, keď môže subjekt Únie udeľovať ceny v súlade so zakladajúcim aktom alebo na základe delegovania Komisie podľa článku 58 ods. 1 písm. c) bodu iv) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, uplatňujú sa príslušné ustanovenia daného nariadenia a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

HLAVA IX

PREDKLADANIE ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK A ÚČTOVNÍCTVO

KAPITOLA 1

Predkladanie účtovných závierok

Článok 92

Štruktúra účtovnej závierky

Účtovnú závierku subjektu Únie tvoria:

a)

finančné výkazy subjektu Únie;

b)

správy o plnení rozpočtu subjektu Únie.

Článok 93

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení

1.   Každý subjekt Únie vypracuje správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok.

2.   Riaditeľ túto správu zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

3.   Správa uvedená v odseku 2 obsahuje aspoň informácie – a to v absolútnom i percentuálnom vyjadrení – o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami.

Článok 94

Pravidlá upravujúce účtovné závierky

1.   Účtovník subjektu Únie uplatňuje pravidlá prijaté účtovníkom Komisie založené na medzinárodne uznávaných účtovných štandardoch pre verejný sektor.

2.   Účtovná závierka subjektu Únie uvedená v článku 92 musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami stanovenými v článkoch 5 až 31. Musí podávať pravdivý a reálny obraz o rozpočtových príjmových a výdavkových operáciách.

Článok 95

Účtovné zásady

Vo finančných výkazoch uvedených v článku 92 sa uvádzajú informácie vrátane informácií o účtovných politikách takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že budú relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné. Finančné výkazy sa vypracúvajú v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami uvedenými v pravidlách účtovania podľa článku 143 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 96

Finančné výkazy

1.   Finančné výkazy sa uvádzajú v eurách a obsahujú:

a)

súvahu a výkaz finančných výsledkov, v ktorých sú uvedené všetky aktíva a pasíva, finančná situácia a hospodársky výsledok k 31. decembru predchádzajúceho roka; sú vypracované v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 143 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

b)

výkaz peňažných tokov, v ktorom sú uvedené sumy, ktoré boli vybrané a vyplatené v priebehu roka, a konečný stav pokladne;

c)

výkaz zmien v čistých aktívach, v ktorom je uvedený prehľad o zmene stavu rezerv v priebehu roka a súhrnné výsledky.

2.   Poznámky k finančným výkazom dopĺňajú a vysvetľujú informácie obsiahnuté vo výkazoch uvedených v odseku 1 a poskytujú všetky dodatočné informácie stanovené medzinárodne uznávanou účtovnou praxou, ak sú takéto informácie relevantné pre činnosť subjektu Únie.

Článok 97

Správy o plnení rozpočtu

1.   Správy o plnení rozpočtu sa uvádzajú v eurách. Obsahujú:

a)

správy zahŕňajúce všetky rozpočtové operácie za daný rok, pokiaľ ide o príjmy a výdavky;

b)

vysvetľujúce poznámky, v ktorých sa dopĺňajú a vysvetľujú informácie obsiahnuté v týchto správach.

2.   Rozpočtový výsledok je tvorený rozdielom medzi:

všetkými príjmami vybranými za daný rozpočtový rok,

súhrnom platieb uskutočnených z rozpočtových prostriedkov na daný rozpočtový rok zvýšeným o súhrn prenesených rozpočtových prostriedkov na ten istý rozpočtový rok.

Rozdiel uvedený v prvom pododseku sa zvýši alebo zníži jednak o čistú sumu rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré boli zrušené, jednak o:

platby vykonané nad rámec nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roka v dôsledku zmien vo výmennom kurze eura,

zostatok vyplývajúci z tak realizovaných, ako aj nerealizovaných kurzových ziskov a strát v priebehu daného rozpočtového roka.

3.   Správy o plnení rozpočtu majú tú istú štruktúru ako samotný rozpočet subjektu Únie.

Článok 98

Predbežná účtovná závierka

1.   Účtovník subjektu Únie zasiela účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku do 1. marca nasledujúceho roka.

2.   Účtovník subjektu Únie zasiela takisto do 1. marca nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie súbor výkazov v štandardizovanej podobe, ktorú stanovil účtovník Komisie na účely konsolidácie.

Článok 99

Schválenie konečnej účtovnej závierky

1.   V súlade s článkom 148 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 predloží Dvor audítorov najneskôr do 1. júna nasledujúceho roka svoje pripomienky k predbežnej účtovnej závierke subjektu Únie.

2.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke subjektu Únie vypracuje účtovník konečnú účtovnú závierku subjektu Únie v súlade s článkom 50. Riaditeľ ju zašle správnej rade, ktorá k tejto závierke vydá stanovisko.

3.   Účtovník zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady najneskôr do 1. júla nasledujúceho rozpočtového roka účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade.

Účtovník subjektu Únie zasiela takisto do 1. júla nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie súbor výkazov v štandardizovanej podobe, ktorú stanovil účtovník Komisie na účely konsolidácie.

4.   Účtovník subjektu Únie takisto zašle Dvoru audítorov a v kópii účtovníkovi Komisie vyhlásenie ku konečnej účtovnej závierke, a to v ten istý deň, ako zašle túto konečnú účtovnú závierku.

Ku každej konečnej účtovnej závierke sa prikladá poznámka, v ktorej príslušný účtovník vyhlasuje, že konečná účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s touto hlavou a v súlade s platnými účtovnými zásadami, pravidlami účtovania a účtovnými metódami.

Konečná účtovná závierka subjektu Únie sa do 15. novembra nasledujúceho roka zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roka. Odpovede subjektu Únie sa súčasne zašlú Komisii.

KAPITOLA 2

Účtovníctvo a inventúrne súpisy majetku

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 100

Systém účtovníctva

1.   Systém účtovníctva subjektu Únie slúži na organizovanie rozpočtových a finančných informácií tak, aby bolo možné vkladať, triediť a zaznamenávať číselné údaje.

2.   Účtovný systém sa skladá zo všeobecných účtov a z rozpočtových účtov. Účty sa vedú v eurách a na základe kalendárneho roku.

3.   Povoľujúci úradník môže viesť aj analytické účty.

Článok 101

Spoločné požiadavky vzťahujúce sa na systém účtovníctva inštitúcií

Účtovník Komisie prijme v súlade s článkom 152 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pravidlá účtovania a jednotnú účtovnú osnovu, ktoré má subjekt Únie uplatňovať.

Oddiel 2

Všeobecné a rozpočtové účty

Článok 102

Všeobecné účty

Vo všeobecných účtoch sa v chronologickom poradí metódou podvojného účtovníctva zaznamenávajú všetky udalosti a operácie, ktoré ovplyvňujú hospodársku a finančnú situáciu a aktíva a pasíva subjektu Únie.

Článok 103

Zápisy na všeobecné účty

1.   Zostatky a pohyby na všeobecných účtoch sa zapisujú do účtovných kníh.

2.   Všetky účtovné zápisy vrátane úprav účtov sa vykonávajú na základe účtovných dokladov, na ktoré zápisy odkazujú.

3.   Systém účtovníctva musí umožňovať získať jednoznačný audit trail pre všetky účtovné zápisy.

Článok 104

Účtovné úpravy

Účtovník subjektu Únie po uzavretí rozpočtového roka a do termínu na predloženie konečnej účtovnej závierky vykoná všetky úpravy, ktoré sú bez toho, aby došlo k platbe alebo výberu za daný rok, nevyhnutné na poskytnutie pravdivého a reálneho obrazu o údajoch uvedených v účtovnej závierke. Takéto úpravy musia byť v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 101.

Článok 105

Rozpočtové účtovníctvo

1.   Rozpočtové účty umožňujú podrobne sledovať plnenie rozpočtu subjektu Únie.

2.   Na účely odseku 1 sa v rozpočtových účtoch zaznamenávajú všetky rozpočtové príjmové a výdavkové operácie stanovené v hlave IV.

Článok 106

Inventúrny súpis majetku

1.   Subjekt Únie vedie v súlade so vzorom vypracovaným účtovníkom Komisie inventúrne súpisy, v ktorých sa uvádza množstvo a hodnota hmotných, nehmotných a finančných aktív, ktoré tvoria majetok Únie.

Subjekt Únie kontroluje, či položky v inventúrnom súpise zodpovedajú skutočnému stavu.

2.   Predaj hmotného majetku subjektu Únie sa vhodným spôsobom zverejní.

HLAVA X

EXTERNÝ AUDIT A ABSOLUTÓRIUM A BOJ PROTI PODVODOM

Článok 107

Externý audit

1.   Nezávislý externý audítor overí, či sa v ročnej účtovnej závierke subjektu Únie správne uvádzajú príjmy, výdavky a finančná pozícia subjektu Únie pred konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej závierky subjektu Únie.

Pokiaľ nie je v zakladajúcom akte stanovené inak, Dvor audítorov vypracuje osobitnú výročnú správu týkajúcu sa subjektu Únie v súlade s požiadavkami podľa článku 287 ods. 1 ZFEÚ.

Pri príprave správy uvedenej v druhom pododseku Dvor audítorov vezme do úvahy audit vykonaný nezávislým externým audítorom uvedeným v prvom pododseku a opatrenia prijaté v reakcii na jeho zistenia.

2.   Subjekt Únie zašle Dvoru audítorov rozpočet subjektu Únie prijatý s konečnou platnosťou. Čo najskôr informuje Dvor audítorov o všetkých rozhodnutiach a aktoch prijatých v súlade s článkami 10, 14, 19 a 23.

3.   Kontrola vykonávaná Dvorom audítorov je upravená v článkoch 158 až 163 nariadenia (ES, Euratom) č. 966/2012.

Článok 108

Harmonogram postupu udelenia absolutória

1.   Európsky parlament na odporúčanie Rady udelí do 15. mája roku N + 2 riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rok N, ak nie je v zakladajúcom akte stanovené inak. Riaditeľ informuje správnu radu o pripomienkach Európskeho parlamentu uvedených v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o udelení absolutória.

2.   Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú riaditeľa o dôvodoch odkladu.

3.   Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, riaditeľ v spolupráci so správnou radou čo najskôr vyvinie všetko úsilie a prijme opatrenia na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.

Článok 109

Postup udelenia absolutória

1.   Rozhodnutie o absolutóriu sa vzťahuje na všetky príjmové a výdavkové účty subjektu Únie, z nich vyplývajúci rozpočtový výsledok a aktíva a pasíva subjektu Únie uvedené v súvahe.

2.   Európsky parlament po tom, ako tak urobila Rada, preskúma na účely udelenia absolutória účtovnú závierku a finančné výkazy subjektu Únie. Zároveň preskúma aj výročnú správu Dvora audítorov spolu s odpoveďami riaditeľa subjektu Únie, všetky príslušné osobitné správy Dvora audítorov za dotknutý rozpočtový rok a vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií.

3.   Riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť spôsobom stanoveným v článku 165 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 966/2012 akékoľvek informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý finančný rok.

Článok 110

Následné opatrenia

1.   Riaditeľ prijme všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

2.   Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady vypracuje riaditeľ správu o opatreniach prijatých v nadväznosti na tieto zistenia a komentáre. Riaditeľ zašle kópiu tejto správy Komisii a Dvoru audítorov.

Článok 111

Kontroly na mieste zo strany Komisie, Dvora audítorov a úradu OLAF

1.   Subjekt EÚ poskytne zamestnancom Komisie a iným osobám povereným Komisiou a Dvorom audítorov prístup do svojich priestorov a ku všetkým údajom a informáciám vrátane údajov a informácií v elektronickom formáte, ktoré sú potrebné na vykonanie ich auditov.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (9) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo k inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie v súvislosti s grantom udeleným alebo zákazkou zadanou podľa tohto nariadenia.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, musia dohody s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, granty a verejné obstarávania subjektu Únie obsahovať ustanovenia, ktoré Európskemu dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právomoc vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

HLAVA XI

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 112

Žiadosti Európskeho parlamentu a Rady o informácie

Európsky parlament, Rada a Komisia sú oprávnené získavať od subjektu Únie akékoľvek potrebné informácie alebo vysvetlenia týkajúce sa rozpočtových záležitostí, ktoré patria do oblastí ich právomocí.

Článok 113

Prijatie nového nariadenia o rozpočtových pravidlách subjektu Únie

Každý subjekt uvedený v článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prijme nové nariadenie o rozpočtových pravidlách vzhľadom na jeho nadobudnutie účinnosti 1. januára 2014, alebo v každom prípade do šiestich mesiacov od dátumu, od ktorého sa na subjekt vzťahuje článok 208 uvedeného nariadenia, po tom, ako mu bol poskytnutý príspevok hradený z rozpočtu.

Článok 114

Vykonávacie predpisy k nariadeniu o rozpočtových pravidlách subjektu Únie

Správna rada prijme, pokiaľ je to potrebné a po predchádzajúcom súhlase Komisie, na návrh riaditeľa podrobné predpisy na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách subjektu Únie.

Článok 115

Zrušenie

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušuje. Článok 40 sa však naďalej uplatňuje do 31. decembra 2014 a článok 27 ods. 4 a 7 sa naďalej uplatňuje do 31. decembra 2015.

Článok 116

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Článok 47 a článok 82 ods. 5 sa však uplatňujú od 1. januára 2015 a článok 32 a článok 33 ods. 5 a 8 sa uplatňujú od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72).

(3)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/69


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1272/2013

zo 6. decembra 2013,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 2,

keďže:

(1)

Benzo(a)pyrén, benzo(e)pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén a dibenzo(a,h)antracén, ďalej len „polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)“, sú v súlade s prílohou VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (2) klasifikované ako karcinogénne látky kategórie 1B.

(2)

Tieto PAU sa môžu nachádzať v plastových a gumených súčastiach širokej škály spotrebiteľských výrobkov. Vyskytujú sa ako nečistoty v niektorých zo surovín používaných pri výrobe takýchto výrobkov, najmä v procesných olejoch a priemyselných sadziach. Do výrobkov sa nepridávajú zámerne a ako zložky plastových alebo gumených súčastí neplnia žiadnu osobitnú funkciu.

(3)

Na základe položky 28 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 je zakázané predávať širokej verejnosti tieto PAU ako také alebo v zmesiach. Okrem toho položkou 50 prílohy XVII k danému nariadeniu sa obmedzuje prítomnosť PAU v procesných olejoch používaných pri výrobe pneumatík.

(4)

Informácie, ktoré Komisii predložilo Nemecko, naznačujú, že výrobky obsahujúce PAU môžu pri požití, dermálnej absorpcii a v niektorých prípadoch pri vdýchnutí predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov.

(5)

Záver týkajúci sa rizika pre spotrebiteľov bol založený na odhadovanej dermálnej expozícii voči PAU vyplývajúcej z používania niektorých spotrebiteľských výrobkov podľa realistických najnepriaznivejších podmienok používania. Zistilo sa, že pri expozícii sú presiahnuté odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku (DMEL) (3), stanovené pre benzo(a)pyrén, ktorý sa použil ako náhrada z dôvodu toxicity ostatných PAU.

(6)

Komisia vyhodnotila informácie, ktoré poskytlo Nemecko, a dospela k záveru, že existuje riziko pre spotrebiteľov spôsobené výrobkami obsahujúcimi PAU, a naznačila, že obmedzenie by viedlo k zníženiu rizika. Komisia sa o vplyve obmedzenia prítomnosti PAU vo výrobkoch, ktoré by mohli spotrebitelia používať, radila aj s priemyselným odvetvím a ostatnými zúčastnenými stranami.

(7)

S cieľom ochrániť zdravie spotrebiteľov pred rizikom vyplývajúcim z vystavenia PAU vo výrobkoch by sa mali stanoviť hraničné hodnoty obsahu PAU v dostupných plastových alebo gumených súčastiach výrobkov a uvádzanie výrobkov obsahujúcich hociktorý z PAU v koncentráciách vyšších ako 1 mg/kg v takýchto výrobkoch na trh by sa malo zakázať.

(8)

Vzhľadom na zraniteľnosť detí by sa mala stanoviť nižšia hraničná hodnota. Preto by sa malo zakázať uvádzať na trh hračky a výrobky, ktoré sú určené na starostlivosť o dieťa a obsahujú hociktorý z PAU v ich dostupných plastových alebo gumených súčastiach v koncentráciách vyšších ako 0,5 mg/kg.

(9)

Toto obmedzenie by sa malo uplatňovať len na tie súčasti výrobkov, ktoré sa za bežných alebo odôvodnene predpokladateľných podmienok použitia dostávajú do priameho, ako aj predĺženého alebo krátkodobého opakovaného kontaktu s ľudskou pokožkou alebo ústnou dutinou. Výrobky alebo ich súčasti, ktoré prichádzajú len do krátkeho a nie príliš častého kontaktu s pokožkou alebo ústnou dutinou, by sa nemali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto obmedzenia, pretože výsledné vystavenie voči PAU by malo byť zanedbateľné. V tejto súvislosti by sa malo vypracovať ďalšie usmernenie.

(10)

Na trhu Únie sa určili alternatívne suroviny s nízkym obsahom PAU. Patria medzi ne priemyselné sadze a oleje spĺňajúce požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (4).

(11)

Komisia by mala preskúmať existujúce hraničné hodnoty prijaté v rámci tohto obmedzenia, najmä vzhľadom na nové vedecké informácie vrátane informácií o migrácii PAU z plastových a gumených materiálov, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, ako aj o alternatívnych surovinách. V rámci tohto preskúmania nových vedeckých informácií by sa mala zvážiť aj dostupnosť a spoľahlivosť testovacích metód.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Je vhodné poskytnúť príslušným zainteresovaným stranám primerané časové obdobie, aby prijali opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zaistenie súladu s opatreniami stanovenými v tomto nariadení.

(14)

Obmedzenie uvádzať na trh použité výrobky a výrobky, ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nachádzajú v dodávateľskom reťazci, by mohlo spôsobiť ťažkosti pri presadzovaní. Obmedzenie by sa preto nemalo uplatňovať na výrobky uvedené na trh po prvýkrát pred uvedeným dátumom.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 27. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_sk.pdf

(4)  Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

V položke 50 stĺpci 2 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňajú tieto odseky 5, 6, 7 a 8:

 

„5.

Výrobky určené pre širokú verejnosť sa nesmú uvádzať na trh, ak ktorákoľvek z ich gumených alebo plastových súčastí, ktorá sa za bežných alebo odôvodnene predpokladateľných podmienok použitia dostáva do priameho ako aj predĺženého alebo opakovaného krátkodobého kontaktu s ľudskou pokožkou či ústnou dutinou, obsahuje viac ako 1 mg/kg (0,0001 % hmotnosti danej súčasti) ktoréhokoľvek z uvedených PAU.

Medzi takéto výrobky okrem iného patria:

športové potreby, ako sú bicykle, golfové palice, rakety,

domáce náradie, vozíky, chodítka,

náradie na domáce použitie,

odevy, obuv, rukavice a športové oblečenie,

náramky hodiniek, náramky, masky, čelenky.

6.

Hračky vrátane hračiek na rozvíjanie pohybovej aktivity a výrobky určené na starostlivosť o dieťa sa nemôžu uvádzať na trh, ak ktorákoľvek z ich gumených alebo plastových súčastí, ktorá sa za bežných alebo odôvodnene predpokladateľných podmienok použitia dostáva do priameho, ako aj predĺženého alebo krátkodobého opakovaného kontaktu s ľudskou pokožkou či ústnou dutinou, obsahuje viac ako 0,5 mg/kg (0,00005 % hmotnosti danej súčasti) ktoréhokoľvek z uvedených PAU.

7.

Odchylne od odsekov 5 a 6 sa tieto odseky neuplatňujú na výrobky, ktoré sa po prvýkrát uvedú na trh pred 27. decembrom 2015.

8.

Do 27. decembra 2017 Komisia preskúma hraničné hodnoty v odsekoch 5 a 6 vo svetle nových vedeckých informácií, vrátane informácií o migrácii PAU z uvedených výrobkov, a informácie o alternatívnych surovinách a, ak je to vhodné, dané odseky zodpovedajúcim spôsobom zmení.“


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/72


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1273/2013

zo 6. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (2) (ďalej len „TAP-TSI“) sa vyžaduje, aby nariadenie bolo zmenené so zreteľom na výsledky prvej fázy definovanej v oddiele 7.2 prílohy I k TAP-TSI.

(2)

V oddiele 7.2.2.2 prílohy I k TAP-TSI sa stanovuje, že Európska železničná agentúra (ďalej len „ERA“) musí posúdiť výsledky dosiahnuté zainteresovanými stranami z hľadiska špecifikácií IT, riadenia a hlavného plánu so zámerom určiť, či sa dosiahlo splnenie cieľov prvej fázy.

(3)

Komisia dostala od Európskej železničnej agentúry odporúčanie ERA/REC/09-2012/INT z 31. októbra 2012, ktoré zahŕňa celý rad navrhovaných zmien TAP-TSI.

(4)

Riadiaci výbor zriadený podľa odseku 7.2.1 TAP-TSI prerokoval odporúčanie ERA a najmä právny charakter výsledkov prvej fázy. Výbor sa rozhodol zmeniť charakter niektorých špecifikácií IT na aplikačné usmernenia.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 454/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 454/2011 sa mení takto:

a)

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Železničné podniky, manažéri infraštruktúry, prevádzkovatelia staníc, predajcovia cestovných lístkov a agentúra podporujú činnosti v rámci druhej fázy, ako je uvedené v oddiele 7.3 prílohy I, poskytovaním funkčných a technických informácií a odborných znalostí.“

b)

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Zastupiteľské orgány železničného sektora pôsobiace na európskej úrovni, ako je definované v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (3), spolu so zástupcom predajcov cestovných lístkov a zástupcom európskych cestujúcich, budú ďalej vyvíjať subsystém ‚telematické aplikácie v osobnej doprave‘, ako je uvedené v oddiele 7.3 prílohy I. Výsledky prvej fázy (aplikačné usmernenia, architektúra, riadenie a hlavný plán) zverejní Európska železničná agentúra na svojej webovej stránke.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.“"

c)

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby železničné podniky, manažéri infraštruktúry, prevádzkovatelia staníc a predajcovia cestovných lístkov boli informovaní o tomto nariadení, a určia národné kontaktné miesto na sledovanie jeho implementácie. Úloha NCP sa opisuje v prílohe VI.“

d)

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Toto nariadenie sa zmení so zreteľom na výsledky druhej fázy, ako je uvedené v oddiele 7.3 prílohy I.

2.   Európska železničná agentúra zmení technický dokument B.60 (Architektúra) s prihliadnutím na výsledky prvej fázy a použitím postupu uvedeného v článku 3.“

Článok 2

Prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 6. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Oddiel 4.2.1 sa nahrádza týmto textom:

„4.2.1.   Výmena údajov o cestovnom poriadku

Tento základný parameter stanovuje, ako má železničný podnik vykonávať výmenu údajov o cestovnom poriadku.

Tento základný parameter zabezpečí, aby boli cestovné poriadky obsahujúce ďalej vymedzené dátové prvky sprístupnené.

Tento základný parameter ďalej zabezpečí, aby každý železničný podnik poskytoval presné a aktuálne údaje o cestovnom poriadku.

Ustanovenia tohto základného parametra sa vzťahujú na osobnú dopravu železničného podniku.

Tento základný parameter podlieha nasledujúcemu postupu:“.

b)

Oddiel 4.2.2 sa nahrádza týmto textom:

„4.2.2.   Výmena údajov o tarifách

Tento základný parameter stanovuje, ako má železničný podnik vykonávať výmenu údajov o tarifách.

Tento základný parameter zabezpečí, aby boli údaje o tarifách v ďalej uvedenom formáte sprístupnené.

Ustanovenia tohto základného parametra sa uplatňujú v súvislosti so všetkými tarifami osobnej dopravy železničného podniku v prípade vnútroštátneho, medzinárodného a zahraničného predaja.

Tento základný parameter podlieha nasledujúcemu postupu:“.

c)

Oddiel 4.2.2.1 sa nahrádza týmto textom:

„4.2.2.1.   Železničný podnik sprístupní svoje vlastné tarify ostatným železničným podnikom, oprávneným verejným orgánom a tretím stranám

Bez toho, aby boli dotknuté práva cestujúcich, a v súlade s dohodami o distribúcii každý železničný podnik sprístupní svoje tarify (vrátane cenníkov) tým, že zaručí prístup železničným podnikom, ktorým udelí povolenie na predaj, tretím stranám, ktorým udelí povolenie na predaj, ako aj oprávneným verejným orgánom. Železničný podnik zabezpečí, aby boli údaje o tarifách presné a aktuálne. V prípade, že železničný podnik prevádzkuje dopravnú službu, v rámci ktorej je jedným zo spoločných dopravcov, železničný podnik spolu so všetkými ostatnými spoločnými dopravcami zabezpečí, aby údaje o tarifách boli presné a aktuálne.

Hlavný obsah údajov o tarifách určených na medzinárodný a zahraničný predaj musí byť v súlade s vymedzením podľa prílohy IV.

Údaje o tarifách pre medzinárodný alebo zahraničný predaj sa sprístupnia vopred minimálne na také obdobie, aké je stanovené v prílohe IV.

Uvedený postup a informácie použité v tejto súvislosti musia byť v prípade tarifných údajov určených pre medzinárodný a zahraničný predaj v súlade s technickými dokumentmi:

B.1 (pozri prílohu III),

B.2 (pozri prílohu III),

B.3 (pozri prílohu III).

Uvedený postup a informácie použité v tejto súvislosti týkajúce sa údajov o tarifách pre vnútroštátny predaj musia byť v súlade s technickými dokumentmi, ktoré vypracuje agentúra (pozri prílohu II).“

d)

V úvode oddielu 4.2.6 sa vypúšťa táto veta:

„Ustanovenia tohto základného parametra týkajúce sa elektronickej žiadosti/potvrdenia sa uplatňujú v prípade, že medzi žiadajúcou a žiadanou stranou bola uzavretá dohoda.“

e)

V oddiele 4.2.6.1 sa veta:

„Táto internetová stránka musí byť v súlade s usmerneniami o dostupnosti internetového obsahu, ktoré zohľadňujú potreby ľudí s postihnutím sluchu a/alebo zraku.“

nahrádza týmto textom:

„Táto internetová stránka musí byť prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím.“

f)

Oddiel 4.2.6.2 sa nahrádza týmto textom:

„4.2.6.2.   Ak železničný podnik alebo predajca cestovných lístkov používa IT komunikáciu na účely zasielania žiadostí o dostupnosť/rezerváciu pomoci osobám so zníženou pohyblivosťou, takáto žiadosť musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami

Žiadajúci distribučný systém pošle do systému žiadosť o príslušnú dostupnosť/rezerváciu vlaku so zreteľom na konkrétny typ pomoci.

Medzi hlavné typy žiadostí patria:

žiadosť o dostupnosť,

žiadosť o rezerváciu,

žiadosť o čiastočné zrušenie,

žiadosť o úplné zrušenie.

Tento postup sa vykoná na základe žiadosti zákazníka odoslanej do systému železničného podniku alebo predajcu cestovných lístkov.

Dátové prvky a informácie obsiahnuté v správe používanej na splnenie povinností musia byť v súlade:

buď s prvkami definovanými v technickom dokumente B.10 (pozri prílohu III), pričom v takomto prípade musia byť všetky systémy na prijímanie žiadostí schopné rozumieť žiadosti a odpovedať na ňu,

alebo s inak definovanými normami, pričom v takomto prípade musí byť systém na prijímanie žiadostí schopný vyhodnotiť žiadosť a odpovedať na ňu.“

g)

Oddiel 7.2.3 prílohy I sa nahrádza týmto textom:

„7.2.3.   Výsledky

Výsledky prvej fázy zahŕňajú:

1.

Aplikačné usmernenia opisujúce funkčné, technické a výkonnostné špecifikácie, príslušné údaje, požiadavky týkajúce sa rozhrania, požiadavky na bezpečnosť a kvalitu.

2.

Návrh celkovej architektúry systému.

3.

Hlavný plán zahŕňa:

Identifikáciu činností potrebných na dosiahnutie zavedenia systému.

Plán migrácie, ktorý zahŕňa súbor fáz vedúcich k čiastkovým a overiteľným konkrétnym výsledkom, a to z existujúceho rámca informácií a komunikačných systémov zainteresovaných strán do samotného systému.

Podrobný plán jednotlivých etáp.

Hodnotenie rizika kľúčových fáz hlavného plánu.

Posúdenie celkových nákladov životného cyklu (LCC) spojených so zavádzaním a prevádzkou systému, spolu s plánom ďalších investícií a zodpovedajúcou analýzou nákladov a výnosov.

4.

Výsledok v oblasti riadenia, ktorý obsahuje identifikáciu príslušných štruktúr riadenia, metód a postupov na podporu vývoja a overovania systému a následne jeho zavedenia a oblasti prevádzky, ako aj správy počas celej jeho životnosti (vrátane riešenia sporov medzi zúčastnenými stranami v súlade s ustanoveniami tejto TSI).“

h)

Kapitola 7.3 prílohy I sa nahrádza týmto textom:

„7.3.   Druhá fáza – Vývoj

Všetky zúčastnené subjekty musia vyvíjať systém na základe ustanovení výsledkov prvej fázy takto:

a)

Projektové riadenie

S cieľom zabezpečiť náležitý vývoj systému zúčastnené subjekty postupne implementujú štruktúry riadenia opísané v technickom dokumente B.61 (pozri prílohu V).

Úlohy a povinnosti všetkých zúčastnených subjektov sa vyvíjajú s implementáciou novej štruktúry riadenia, ako sa opisuje v technickom dokumente B.61.

Riadiaci výbor zriadený v rámci prvej fázy sa v druhej fáze zachová až do dosiahnutia plnej funkčnosti štruktúry riadenia opísanej v technickom dokumente B.61. Jeho rokovací poriadok sa aktualizuje tak, aby sa zohľadnila aj jeho nová úloha, ktorou je monitorovanie pokroku v implementácii novej štruktúry riadenia, architektúry vyvinutej v prvej fáze a vývoja systému jednotlivými spoločnosťami, s osobitným zohľadňovaním dodržiavania postupov uvedených v aplikačných usmerneniach, ktoré zverejňuje a udržiava ERA. Pred uznaním skončenia druhej fázy riadiaci výbor vydá stanovisko k právnemu charakteru a vlastníctvu aplikačných usmernení.

Úplný súlad s technickým dokumentom B.61 sa bude považovať za predpoklad zhody novej štruktúry riadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Vzhľadom na povahu dokumentu a neustálu potrebu prispôsobovania štruktúry riadenia skutočným potrebám trhu by sa všetky odchýlky od ustanovení dokumentu mali okamžite oznamovať riadiacemu výboru, ktorý ich posúdi a rozhodne, či je potrebné na konci druhej fázy pozmeniť technický dokument a/alebo jeho právne postavenie.

b)

Hlavný plán

S cieľom zabezpečiť náležitý vývoj systému všetky dotknuté subjekty spolupracujú a implementujú systém pri plnom dodržiavaní hlavného plánu, ako sa uvádza v technickom dokumente ERA B.62 (pozri prílohu V).

c)

Vývoj systému

Všetky dotknuté subjekty spolupracujú a vyvíjajú maloobchodnú architektúru systému podľa ustanovení technického dokumentu ERA B.60 týkajúcich sa architektúry (pozri prílohu V).

Všetky dotknuté subjekty spolupracujú a vyvíjajú systém a jeho časti tak, aby boli v najväčšej možnej miere v súlade s aplikačnými usmerneniami, ako sa opisuje v technických dokumentoch:

 

B.50 (pozri prílohu III),

 

B.51 (pozri prílohu III),

 

B.52 (pozri prílohu III),

 

B.53 (pozri prílohu III),

 

B.54 (pozri prílohu III),

 

B.55 (pozri prílohu III),

 

B.56 (pozri prílohu III).

Plný súlad s týmito technickými dokumentmi sa bude považovať za predpoklad zhody systému s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Akákoľvek odchýlka od aplikačných usmernení sa oznámi riadiacemu výboru, ktorý ju posúdi v súvislosti so svojou úlohou opísanou pod písmenom a). Keďže aplikačné usmernenia B50 až B56 uvedené v prílohe III nie sú povinné špecifikácie, nepodliehajú riadeniu kontroly zmien.“

2.

Príloha III sa nahrádza touto prílohou III:

„PRÍLOHA III

Zoznam technických dokumentov

Referenčný dokument

Označenie

B.1. (V1.1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – lístky NRT

B.2. (V1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný a zahraničný predaj – cestovné lístky s integrovanou rezerváciou (IRT)

B.3. (V1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – špeciálne ponuky

B.4. (V1.1.1)

Príručka na zavedenie správ EDIFACT týkajúcich sa výmeny údajov o cestovných poriadkoch

B.5. (V1.1)

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj cestovných dokladov – výmena správ

B.6. (V1.1)

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj prepravných dokladov (normy RCT2)

B.7. (V1.1.1)

Medzinárodné cestovné lístky určené na vytlačenie cestujúcimi

B.8. (V1.1)

Štandardné číselné kódovanie pre železničné podniky, manažérov infraštruktúry a ostatné spoločnosti zapojené do reťazca železničnej dopravy

B.9. (V1.1)

Štandardné číselné kódovanie miest

B.10 (V1.1)

Elektronická rezervácia pomoci pre osoby so zníženou pohyblivosťou – výmena správ

B.30. (V1.1)

Schéma – katalóg správ/dátových súborov potrebný na komunikáciu medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry v rámci TAP TSI

B.50. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k cestovnému poriadku

B.51. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k sadzbám

B.52. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k rezerváciám

B.53. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k priamemu plneniu

B.54. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k nepriamemu plneniu

B.55. (V1.0)

Aplikačné usmernenie k pomoci osobám so zníženou pohyblivosťou

B.56. (V1.0)

Aplikačné usmernenie ku komunikácii medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry“

3.

Text oddielu C.1 prílohy IV sa nahrádza týmto textom:

„C.1.   Tarify NRT

Hlavný obsah údajov o tarifách NRT je takýto:

série,

produkty,

služby,

kódy dopravcov,

cenníky cestovného,

zoznam staníc.

Tarify NRT musia byť dostupné vopred v súlade s ich podmienkami predaja.“

4.

Dopĺňa sa táto príloha V:

„PRÍLOHA V

Zoznam technických dokumentov týkajúcich sa architektúry predaja, riadenia a hlavného plánu

Referenčný dokument

Označenie

B.60 (V1.0)

Architektúra predaja TAP

B.61 (V1.0)

Riadenie TAP

B.62 (V1.0)

Hlavný plán TAP“

5.

Dopĺňa sa táto príloha VI:

„PRÍLOHA VI

Úlohy, ktoré majú vykonávať národné kontaktné miesta TAF/TAP

1.

Pôsobiť ako kontaktný bod medzi ERA, riadiacim výborom TAF/TAP a železničnými subjektmi (manažéri infraštruktúry, železničné podniky, držitelia železničných vozňov, manažéri staníc, predajcovia cestovných lístkov a príslušné združenia) v členskom štáte s cieľom zabezpečiť, aby sa železničné subjekty zapájali do činnosti TAF a TAP a boli si vedomí celkového vývoja a rozhodnutí riadiaceho výboru.

2.

Komunikovať o problémoch a nevyriešených otázkach subjektov v oblasti železníc v členskom štáte s riadiacim výborom TAF/TAP prostredníctvom spoločného predsedníctva do takej miery, aby sa o problémoch vedelo a bola snaha ich riešiť.

3.

Udržiavať spojenie s členom Výboru pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc (RISC) za členský štát, zabezpečovať, aby člen RISC-u bol informovaný o vnútroštátnych problémoch súvisiacich s TAF/TAP pred každým zasadnutím RISC-u, a zabezpečovať, aby rozhodnutia RISC-u týkajúce sa TAF/TAP boli primerane oznamované príslušným železničným subjektom.

4.

Členský štát zabezpečuje, aby všetky licencované železničné podniky a iné železničné subjekty (manažéri infraštruktúry, železničné podniky, držitelia železničných vozňov, manažéri staníc, predajcovia cestovných lístkov) boli kontaktované, boli im poskytnuté podrobné informácie o NCP a bolo im odporučené, aby kontaktovali NCP, ak takýto kontakt ešte nebol nadviazaný.

5.

Pokiaľ sú železničné subjekty v členskom štáte známe, informovať ich o ich povinnostiach vyplývajúcich z nariadení TAF a TAP a o nutnosti ich plnenia.

6.

Spolupracovať s členským štátom na zabezpečení toho, aby bol vymenovaný subjekt zodpovedný za napĺňanie Centrálnej referenčnej domény primárnymi kódmi lokalít. Totožnosť vymenovaného subjektu sa oznámi GR MOVE, aby mohla byť riadne rozoslaná.

7.

Uľahčovať výmenu informácií medzi železničnými subjektmi členského štátu (manažéri infraštruktúry, železničné podniky, držitelia železničných vozňov, manažéri staníc, predajcovia cestovných lístkov a príslušné združenia) v členskom štáte.“


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/79


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1274/2013

zo 6. decembra 2013,

ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3, článok 14 a článok 30 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách, ako aj podmienky ich používania.

(3)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 (3) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(4)

Spomínané zoznamy je možné aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(5)

Pri aktualizácii špecifikácie je potrebné vziať do úvahy špecifikácie a analytické techniky pre prídavné látky v potravinách uvedené v špecifikáciách spoločného odborného výboru FAO a WHO pre prídavné látky v potravinách, ktoré prijal Výbor pre potravinový kódex, ako aj medzinárodný systém číslovania pre prídavné látky v potravinách, t. j. názov INS (4).

(6)

Názov v súčasnosti povoleného potravinárskeho farbiva „brilantná čierna BN, čierna PN“ (E 151) by sa v záujme jasnosti a s cieľom zosúladiť ho s registrovaným názvom v INS mal v zozname Únie obsahujúcom prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania, ako aj v špecifikáciách tejto prídavnej látky v potravinách zmeniť na „brilantná čierna PN“.

(7)

V súčasnosti definícia prídavnej látky v potravinách „karotény z rias“ [E 160a iv)] v špecifikácii znie „Zmes karoténov sa môže vyrábať aj z druhov rias Dunaliella salina, ktoré rastú v slaných jazerách nachádzajúcich sa vo Whyalle, Južnej Austrálii […]“, čím odkazuje na konkrétne miesto, kde sa riasy pestujú, a to na Whyallu. V posledných rokoch sa celosvetový dopyt po karoténoch z rias zvýšil a v Austrálii aj v iných krajinách boli zriadené ďalšie slané jazerá. V súčasných špecifikáciách spoločného odborného výboru FAO a WHO pre prídavné látky v potravinách týkajúcich sa karoténov z rias (5) ani v stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prehodnoteniu zmesí karoténov [E 160a i)] a beta-karoténu [E 160a ii)] ako prídavnej látky v potravinách (6) sa nenachádza nijaká zmienka ani nijaké obmedzenie, pokiaľ ide o miesto alebo miesta, kde sa pestuje Dunaliella salina. S cieľom zabrániť narušeniu trhu by sa preto opis karoténov z rias [E 160a iv)] v špecifikácii mal zmeniť.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 231/2012 obsahuje chyby v špecifikácii hydrogensiričitanu vápenatého (E 227) a hydrogensiričitanu draselného (E 228). Tieto chyby by sa mali opraviť.

(9)

V nariadení (EÚ) č. 231/2012 sa stanovuje aj špecifikácia mikrokryštalickej celulózy [E 460 i)], v ktorej sa uvádza, že synonymum tejto prídavnej látky v potravinách je „celulózový gél“. Keďže v rámci Potravinového kódexu bol prijatý duálny názov pre mikrokryštalickú celulózu [E 460 i)], jeho určený názov INS je „mikrokryštalická celulóza (celulózový gél)“. Vzhľadom na predchádzajúce postupy (7) a s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a vyhnúť sa narušeniu obchodu by sa pre prídavnú látku v potravinách E 460 i) mal prijať duálny názov „mikrokryštalická celulóza, celulózový gél“. Preto by sa v špecifikácii uvedenej prídavnej látky v potravinách mal názov „celulózový gél“ vyňať z položky „Synonymá“ a názov látky by sa mal zmeniť aj v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(10)

Názov prídavnej látky v potravinách „sodná soľ karboxymetylcelulózy, karboxymetylcelulóza, celulózová guma“ (E 466) by sa v záujme jasnosti a s cieľom zosúladiť ho s registrovaným názvom v INS mal v zozname Únie obsahujúcom prídavné látky v potravinách stanovenom v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 a v špecifikáciách tejto prídavnej látky v potravinách zmeniť na „sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma“.

(11)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 Komisia musí požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách stanovený v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 s výnimkou prípadov, ak príslušné aktualizácie pravdepodobne nemajú vplyv na ľudské zdravie. Keďže aktualizácie uvedených zoznamov Únie pravdepodobne nemajú vplyv na ľudské zdravie, nie je nutné žiadať úrad o vydanie stanoviska.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1333/2008 a nariadenie (EÚ) č. 231/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Prídavné látky v potravinách „brilantná čierna BN, čierna PN“ (E 151) alebo „sodná soľ karboxymetylcelulózy, karboxymetylcelulóza, celulózová guma“ (E 466) a potraviny obsahujúce tieto prídavné látky, ktoré boli označené alebo uvedené na trh do dvadsiatich štyroch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, sa smú uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Medzinárodný systém číslovania pre prídavné látky v potravinách (INS).

(5)  Monografia 4 (2007) o KAROTÉNOCH (riasy) je prístupná na adrese http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources Added to Food – ANS); vedecké stanovisko k prehodnoteniu zmesí karoténov [E 160a i)] a beta-karoténu [E 160a ii)] ako prídavnej látky v potravinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(3):2593.

(7)  Navrhovaná zmena je v súlade s ďalšími podobnými prípadmi, ako napríklad sodná soľ karboxymetylcelulózy (E 466), sieťovaná karboxymetylcelulóza sodná (E 468) a enzymaticky hydrolyzovaná karboxymetylcelulóza (E 469), ktorým boli pridelené duálne názvy.


PRÍLOHA I

A.

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti A tabuľke 3 sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

Brilantná čierna PN“

2.

V časti B:

a)

v bode 1 „Farbivá“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

Brilantná čierna PN“

b)

v bode 3 „Prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

Sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma“

3.

V časti C:

a)

v skupine III: V sekcii „Potravinové farbivá s kombinovaným maximálnym limitom“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

Brilantná čierna PN“

b)

v skupine I sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

Sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

4.

V časti E:

a)

v kategórii potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

brilantná čierna PN

100

(35)

len pasta z rýb a pasta z kôrovcov“

b)

v kategórii potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

brilantná čierna PN

250

(36)

len predvarené kôrovce“

c)

v kategórii potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:

„E 151

brilantná čierna PN

100

(37)

len údené ryby“

d)

v kategórii potravín 11.4.1 „Stolové sladidlá v tekutej forme“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 460 i) nahrádza takto:

„E 460 i)

mikrokryštalická celulóza, celulózový gél

quantum satis

 

 

e)

v kategórii potravín 11.4.3 „Stolové sladidlá vo forme tabliet“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 460 i) nahrádza takto:

„E 460 i)

mikrokryštalická celulóza, celulózový gél

quantum satis

 

 

f)

v kategórii potravín 01.6.1 „Neochutená pasterizovaná smotana (okrem smotany so zníženým množstvom tuku)“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

Sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

 

g)

v kategórii potravín 01.6.2 „Výrobky z neochutenej kyslej smotany so živými kultúrami a jej náhrady s obsahom tuku menej ako 20 %“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

Sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

 

h)

V kategórii potravín 11.4.1 „Stolové sladidlá v tekutej forme“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

 

i)

v kategórii potravín 11.4.2 „Stolové sladidlá vo forme prášku“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

 

j)

v kategórii potravín 11.4.3 „Stolové sladidlá vo forme tabliet“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

 

k)

v kategórii potravín 13.1.5.1 „Dietetické potraviny pre dojčatá na osobitné medicínske účely a osobitné potraviny na počiatočnú výživu dojčiat“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

10 000

 

od narodenia dieťaťa vo výrobkoch určených na dietetické liečenie porúch metabolizmu“

l)

v kategórii potravín 13.1.5.2 „Dietetické potraviny pre dojčatá a malé deti na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

10 000

 

od narodenia dieťaťa vo výrobkoch určených na dietetické liečenie porúch metabolizmu“

m)

v kategórii potravín 14.1.3 „Ovocné nektáre v zmysle vymedzenia v smernici 2001/112/ES a zeleninové nektáre a podobné produkty“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

 

len tradičné švédske a fínske ovocné sirupy z citrusov“

B.

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti 1 sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma

quantum satis

všetky prídavné látky v potravinách“

2.

V časti 3 sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy,

celulózová guma

quantum satis

quantum satis

quantum satis

áno“

3.

V časti 5 oddiele A sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy,

celulózová guma

quantum satis

všetky živiny

áno“

4.

V časti 5 oddiele B sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy,

celulózová guma

na použitie vo výživových prípravkoch pod podmienkou, že sa neprekročí najvyššie prípustné množstvo v potravinách, ako sa uvádza v bode 13.1 časti E prílohy II

všetky živiny

dietetické potraviny pre dojčatá a malé deti na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES“

5.

V časti 6 tabuľke 1 sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 466 nahrádza takto:

„E 466

sodná soľ karboxymetylcelulózy, celulózová guma“


PRÍLOHA II

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení takto:

1.

V položke týkajúcej sa látky E 160a iv) „Karotény z rias“ sa definícia v špecifikácii nahrádza takto:

Definícia

Zmes karoténov sa môže vyrábať aj z druhov rias Dunaliella salina. Beta-karotén sa získava extrakciou s použitím éterických olejov. Prípravok predstavuje 20- až 30-percentnú suspenziu v jedlom oleji. Podiel trans-cis-izomérov je v rozpätí 50/50 – 71/29.

Hlavný farbiaci princíp pozostáva z karotenoidov, z ktorých tvorí beta-karotén podstatnú časť. Prítomný môže byť alfa karotén, luteín, zeaxantín a beta-kryptoxantín. Okrem farebných pigmentov môže táto látka obsahovať oleje, tuky a vosky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v zdrojovom materiáli.“

2.

Položka týkajúca sa látky E 151 „Brilantná čierna BN, čierna PN“ sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„E 151 BRILANTNÁ ČIERNA PN“

b)

definícia v špecifikácii sa nahrádza takto:

Definícia

Brilantná čierna PN sa v podstate skladá z 4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfónano–4–(4–sulfónanofenylazo)–1–naftylazo] naftalén–1,7–disulfónanu tetrasodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Farbivo brilantná čierna PN sa opisuje ako sodná soľ.

Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli.“

3.

V položke týkajúcej sa látky E 227 „hydrogensiričitan vápenatý“ sa nadpis nahrádza takto:

„E 227 HYDROGENSIRIČITAN VÁPENATÝ“

4.

V položke týkajúcej sa látky E 228 „hydrogensiričitan draselný“ sa nadpis nahrádza takto:

„E 228 HYDROGENSIRIČITAN DRASELNÝ“

5.

Položka týkajúca sa látky E 460 i) „mikrokryštalická celulóza“ sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„E 460 i) MIKROKRYŠTALICKÁ CELULÓZA, CELULÓZOVÝ GÉL“

b)

synonymá v špecifikácii sa nahrádzajú takto:

„Synonymá“

 

6.

Položka týkajúca sa látky E 466 „sodná soľ karboxymetylcelulózy, karboxymetylcelulóza, celulózová guma“ sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„E 466 SODNÁ SOĽ KARBOXYMETYLCELULÓZY, CELULÓZOVÁ GUMA“

b)

synonymá v špecifikácii sa nahrádzajú takto:

Synonymá

NaCMC; Sodná CMC“

c)

definícia v špecifikácii sa nahrádza takto:

Definícia

Sodná soľ karboxymetylcelulózy je čiastočná sodná soľ karboxymetyléteru celulózy, pričom celulóza je získaná priamo z prírodných kmeňov vláknitého rastlinného materiálu“


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/86


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1275/2013

zo 6. decembra 2013,

ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2002/32/ES sa stanovuje, že používanie produktov určených na kŕmenie zvierat, v ktorých množstvá nežiaducich látok prekračujú najvyššie prípustné množstvá stanovené v prílohe I k uvedenej smernici, je zakázané.

(2)

Niektoré prípravky doplnkových krmív na dlhodobé podávanie s vysokou koncentráciou stopových prvkov určené na zvláštne nutričné účely nevyhnutne obsahujú množstvá arzénu, kadmia alebo olova, ktoré prekračujú najvyššie prípustné množstvá stanovené pre tieto ťažké kovy v doplnkovom krmive. Zvýšené najvyššie prípustné množstvá týchto ťažkých kovov v prípravkoch na dlhodobé podávanie však nepredstavujú riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie či životné prostredie, pretože expozícia zvierat ťažkým kovom pri používaní týchto špecifických prípravkov na dlhodobé podávanie je značne nižšia než v prípade ostatných doplnkových krmív s obsahom stopových prvkov. Je preto vhodné stanoviť zvýšené najvyššie prípustné množstvá týchto ťažkých kovov v prípravkoch na dlhodobé podávanie, ktoré obsahujú vysoké úrovne stopových prvkov.

(3)

Boli predložené údaje, podľa ktorých množstvo arzénu v kŕmnej doplnkovej látke uhličitan železnatý po zmene oblasti výroby v určitých prípadoch prekračuje platné najvyššie prípustné množstvo. V záujme zabezpečenia dodávok uhličitanu železnatého na európskom trhu je vhodné zvýšiť najvyššie prípustné množstvo arzénu v uhličitane železnatom. Toto zvýšenie nebude mať negatívny vplyv na zdravie zvierat a verejné zdravie alebo životné prostredie, pretože najvyššie prípustné množstvo stanovené pre arzén v doplnkových krmivách a kompletných krmivách zostáva nezmenené.

(4)

Referenčné laboratórium Európskej únie pre ťažké kovy v krmivách a potravinách (ďalej len „EURL – HM“) nedávno zistilo významný rozdiel medzi analytickými výsledkami získanými použitím rôznych metód extrakcie, ktoré sa v súčasnosti používajú na určenie olova v kaolínovej hline a v krmive s obsahom kaolínovej hliny (2). Predtým sa pri použití rôznych metód extrakcie nezistili žiadne významné rozdiely medzi množstvami ťažkých kovov v minerálnych krmivách (3). Maximálne množstvá ťažkých kovov v krmive sa týkajú „analytického určenia olova, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 hm. %) počas 30 minút pri teplote varu“. Preto je vhodné umožniť používanie tejto metódy extrakcie na určenie olova v kaolínovej hline.

(5)

Pokiaľ ide o dusitany, v prípade produktov a vedľajších produktov z cukrovej repy a cukrovej trstiny a z výroby škrobu sa v súčasnosti neuplatňuje žiadne najvyššie prípustné množstvo. Vo svetle vývoja vedeckých a technických poznatkov by to isté malo platiť pre produkty a vedľajšie produkty z výroby alkoholických nápojov.

(6)

Na základe vývoja vedeckých a technických poznatkov je vhodné stanoviť najvyššie prípustné množstvo prchavého horčičného oleja v Camelina sativa a v odvodených produktoch na rovnakú úroveň ako najvyššie prípustné množstvo v prípade repkových výliskov.

(7)

Druhy Brassica boli uvedené medzi škodlivými botanickými nečistotami z toho dôvodu, že majú vysoký obsah prchavého horčičného oleja (vyjadreného ako alylizotiokyanáty). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) dospel vo svojom stanovisku k glukozinolátom (alylizotiokyanáty) ako nežiaducim látkam v krmivách pre zvieratá (4) k záveru, že nepriaznivé účinky na zvieratá vo všeobecnosti súvisia s celkovým množstvom glukozinolátov v potrave. Pri meraní celkového množstva glukozinolátov by sa zistili aj nečistoty spôsobené prítomnosťou produktov z Brassica juncea ssp., Brassica nigra a Brassica carinata. Preto je vhodné vypustiť produkty z týchto druhov, okrem semien, z oddielu VI prílohy I o škodlivých botanických nečistotách a pre kŕmne suroviny získané z týchto druhov Brassica stanoviť rovnaké najvyššie prípustné množstvo prchavého horčičného oleja ako najvyššie prípustné množstvo v prípade repkových výliskov.

(8)

Je vhodné používať označenie kŕmnych surovín, ako sa stanovuje v nariadení Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (5).

(9)

Smernica 2002/32/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Určenie obsahu extrahovateľného olova a celkového obsahu olova v kaolínovej hline. Technická podpora: EURL – HM pre Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov – JRC 69122 – Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre referenčné materiály a merania.

(3)  IMEP-111: Celkový obsah kadmia, olova, arzénu, ortuti a medi a extrahovateľného kadmia a olova v minerálnych krmivách. Správa jedenásteho medzilaboratórneho porovnania, ktoré zorganizovalo referenčné laboratórium Európskej únie pre ťažké kovy v krmivách a potravinách. – EUR 24758 EN – Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre referenčné materiály a merania.

(4)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskej komisie, ktoré sa týka glukozinolátov ako nežiaducich látok v krmivách pre zvieratá, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2008) 590, 1 – 76.

(5)  Ú. v. EÚ L 29, 30.1.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení takto:

1.

Riadok 1 oddielu I týkajúci sa arzénu sa nahrádza takto:

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

„1.

Arzén (1)

Kŕmne suroviny

2

s výnimkou:

 

múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny a sušenej ďateliny, sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov,

4

výliskov z palmových jadier,

4 (2)

fosfátov a vápenatých morských rias,

10

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-horečnatého (10);

15

oxidu horečnatého, uhličitanu horečnatého,

20

rýb, iných vodných živočíchov a z nich získaných produktov,

25 (2)

múčky z morských rias a kŕmnych surovín získavaných z morských rias.

40 (2)

Čiastočky železa používané ako stopovacia látka.

50

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov.

30

s výnimkou:

 

pentahydrátu síranu meďnatého, uhličitanu meďnatého, chloridu-trihydroxidu dimeďnatého, uhličitanu železnatého,

50

oxidu zinočnatého, oxidu mangánatého, oxidu meďnatého.

100

Doplnkové krmivá

4

s výnimkou:

 

minerálnych krmív,

12

doplnkového krmiva pre spoločenské zvieratá s obsahom rýb, iných vodných živočíchov a z nich získaných produktov a/alebo múčky z morských rias a kŕmnych surovín získaných z morských rias,

10 (2)

prípravkov krmív na dlhodobé podávanie určených na zvláštne nutričné účely s koncentráciou stopových prvkov vyššou ako stonásobok stanoveného maximálneho množstva pre kompletné krmivá.

30

Kompletné krmivá

2

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre ryby a kožušinové zvieratá,

10 (2)

kompletných krmív pre spoločenské zvieratá s obsahom rýb, iných vodných živočíchov a z nich získaných produktov a/alebo múčky z morských rias a kŕmnych surovín získaných z morských rias.

10 (2)“

2.

Riadok 2 oddielu I týkajúci sa kadmia sa nahrádza takto:

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

„2.

Kadmium

Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu.

1

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu

2

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu

2

s výnimkou:

 

fosfátov.

10

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov

10

s výnimkou:

 

oxidu meďnatého, oxidu mangánatého, oxidu zinočnatého a hydrát síranu mangánatého.

30

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

2

Premixy (6)

15

Doplnkové krmivá

0,5

s výnimkou:

 

minerálnych krmív

 

– –

s obsahom < 7 % fosforu (8),

5

– –

s obsahom ≥ 7 % fosforu (8),

0,75 na 1 % fosforu (8), maximálne 7,5

doplnkových krmív pre spoločenské zvieratá,

2

prípravkov krmív na dlhodobé podávanie určených na zvláštne nutričné účely s koncentráciou stopových prvkov vyššou ako stonásobok stanoveného maximálneho množstva pre kompletné krmivá.

15

Kompletné krmivá

0,5

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre hovädzí dobytok (okrem teliat), ovce (okrem jahniat), kozy (okrem kozliat) a ryby,

1

kompletných krmív pre spoločenské zvieratá.

2“

3.

Riadok 4 oddielu I týkajúci sa olova sa nahrádza takto:

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

„4.

Olovo (1)

Kŕmne suroviny

10

s výnimkou:

 

objemového krmiva (3),

30

fosfátov a vápenatých morských rias,

15

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-horečnatého (10),

20

droždia.

5

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov

100

s výnimkou:

 

oxidu zinočnatého,

400

oxidu mangánatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu meďnatého.

200

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov

30

s výnimkou:

 

klinoptilolitu vulkanického pôvodu, natrolit-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplnkové krmivá

10

s výnimkou:

 

minerálnych krmív,

15

prípravkov krmív na dlhodobé podávanie určených na zvláštne nutričné účely s koncentráciou stopových prvkov vyššou ako stonásobok stanoveného maximálneho množstva pre kompletné krmivá.

60

Kompletné krmivá.

5

4.

Riadok 6 oddielu I týkajúci sa dusitanu sa nahrádza takto:

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

„6.

Dusitan (5)

Kŕmne suroviny

15

s výnimkou:

 

rybej múčky,

30

siláže,

produktov a vedľajších produktov z cukrovej repy a cukrovej trstiny, ako aj z výroby škrobu a alkoholických nápojov.

Kompletné krmivá

15

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre psy a mačky s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 %.

—“

5.

Riadok 5 oddielu III týkajúci sa prchavého horčičného oleja sa nahrádza takto:

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

„5.

Prchavý horčičný olej (1)

Kŕmne suroviny

100

s výnimkou:

 

semien ľaničníka siateho a produktov z nich získaných (2), produktov získaných zo semien horčice (2), semien repky a z nich získaných produktov.

4 000

Kompletné krmivá

150

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre hovädzí dobytok (okrem teliat), ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat),

1 000

kompletných krmív pre ošípané (okrem prasiatok) a hydinu.

500

6.

Oddiel VI: Škodlivé botanické nečistoty sa nahrádza takto:

„ODDIEL VI: ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) zodpovedajúci krmivu s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Semená burín a nepomleté a nerozdrvené ovocie obsahujúce alkaloidy, glukozidy alebo ostatné toxické látky, samostatne alebo v kombinácii vrátane:

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

100

3.

Semená a plevy z Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L., ako aj ich spracované deriváty (3), samostatne alebo v kombinácii

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

10 (4)

4.

Nelúpané bukové žalude – Fagus sylvatica L.

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

Semená a ovocie, ako aj produkty vzniknuté ich spracovaním môžu byť obsiahnuté v krmive len v stopových množstvách, ktoré nie sú kvantitatívne stanoviteľné.

5.

Jatrofa prečisťujúca – Jatropha curcas L.

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

Semená a ovocie, ako aj produkty vzniknuté ich spracovaním môžu byť obsiahnuté v krmive len v stopových množstvách, ktoré nie sú kvantitatívne stanoviteľné.

6.

Semená Ambrosia spp.

Kŕmne suroviny

50

s výnimkou

 

prosa (zrná Panicum miliaceum L.) a cirku [zrná Sorghum bicolor (L) Moench s. l.], ktorými nie sú priamo kŕmené zvieratá.

200

Kompletné krmivá s obsahom nemletých zŕn a semien.

50

7.

Semená

kapusty sitinovej celistvolistej – Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

kapusty sitinovej pravej – Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. ssp. juncea

kapusty sitinovej žltej – Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

kapusty čiernej – Brassica nigra (L.) Koch

kapusty žliabkatej – Brassica carinata A. Braun.

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

Semená môžu byť obsiahnuté v krmive len v stopových množstvách, ktoré nie sú kvantitatívne stanoviteľné.


(1)  Pri určovaní obsahu olova v kaolínovej hline a v krmive s obsahom kaolínovej hliny sa najvyššie prípustné množstvo týka analytického určenia olova, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 hm. %) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie sa môžu uplatňovať v prípade, ak je možné dokázať, že použitý postup extrakcie má rovnakú účinnosť extrakcie.“

(2)  Na žiadosť príslušných orgánov musí zodpovedný subjekt vykonať analýzu, ktorou preukáže, že celkový obsah glukozinolátov je nižší ako 30 mmol/kg. Referenčná metóda analýzy je EN-ISO 9167-1:1995.“

(3)  V rozsahu stanoviteľnosti analytickou mikroskopiou.

(4)  Vrátane úlomkov pliev.“


7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/93


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1276/2013

zo 6. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

45,1

MA

75,2

TN

78,7

TR

84,0

ZZ

70,8

0707 00 05

AL

59,9

MA

154,0

TR

118,1

ZZ

110,7

0709 93 10

MA

147,0

TR

94,4

ZZ

120,7

0805 10 20

AR

28,0

AU

88,3

MA

36,7

TR

54,5

UY

36,0

ZA

56,9

ZW

22,6

ZZ

46,1

0805 20 10

AU

135,6

MA

57,8

ZZ

96,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

58,3

ZZ

58,3

0805 50 10

TR

68,2

ZZ

68,2

0808 10 80

BA

42,7

MK

32,3

NZ

160,5

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,2

0808 30 90

TR

130,4

US

211,2

ZZ

170,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/95


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 9. októbra 2013

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

(2013/721/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (1),

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. apríla 2013 (5), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2011, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0310/2013),

1.

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2011;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 130.

(5)  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 20.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 9. októbra 2013

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (1),

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,