ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.323.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
4. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1240/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1241/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceite Sierra del Moncayo (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cordero Segureño (CHZO)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Dinde de Bresse (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ciliegia di Marostica (CHZO)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Fourme de Montbrison (CHOP)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Peras de Rincón de Soto (CHOP)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Jamón de Trevélez (CHZO)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ternera Gallega (CHZO)]

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov platesy veľkej v oblastiach VIIf a VIIg

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1250/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Českobudějovické pivo (CHZO)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2013 z 3. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy, a nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zápis týchto postupov do evidencie v sektore vinohradníctva a vinárstva

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1252/2013 z 3. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/708/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebný materiál zo Španielska)

33

 

 

2013/709/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2013, ktorým sa laboratóriu v Spojených štátoch amerických povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom C(2013) 8365]  ( 1 )

34

 

 

2013/710/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy systému železníc v Európskej únii [oznámené pod číslom C(2013) 8377]  ( 1 )

35

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/711/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách ( 1 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1240/2013

z 25. novembra 2013,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Spojeného kráľovstva o zápis názvu „Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 180, 26.6.2013, s. 17.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (CHZO)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1241/2013

z 25. novembra 2013,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceite Sierra del Moncayo (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Španielska o zápis názvu „Aceite Sierra del Moncayo“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Aceite Sierra del Moncayo“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 187, 29.6.2013, s. 19.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

ŠPANIELSKO

Aceite Sierra del Moncayo (CHOP)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1242/2013

z 25. novembra 2013,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cordero Segureño (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Španielska o zápis názvu „Cordero Segureño“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Cordero Segureño“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 180, 26.6.2013, s. 21.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

ŠPANIELSKO

Cordero Segureño (CHZO)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1243/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Dinde de Bresse (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Dinde de Bresse“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2) zmeneného 14. mája 2003 nariadením Komisie (ES) č. 828/2003 (3).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2003, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 6.4.2013, s. 4.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

FRANCÚZSKO

Dinde de Bresse (CHOP)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1244/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ciliegia di Marostica (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Ciliegia di Marostica“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 245/2002 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 31.5.2013, s. 8.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6. –   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Ciliegia di Marostica (CHOP)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1245/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Fourme de Montbrison (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Fourme de Montbrison“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 917/2010 (2).

(1)

Cieľom žiadosti je zmena špecifikácie tak, že sa presnejšie uvedie dôkaz o pôvode, spôsob výroby, označovanie, vnútroštátne požiadavky a údaje o štruktúrach zodpovedných za kontrolu označení.

(2)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a dospela k záveru, že je opodstatnená. Vzhľadom na to, že ide o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia ju môže schváliť bez uplatnenia postupu stanoveného v článkoch 50 až 52 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Fourme de Montbrison“ sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V prílohe II k tomuto nariadeniu sa nachádza konsolidovaný jednotný dokument, ktorý obsahuje hlavné prvky špecifikácie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 13.10.2010, s. 21.


PRÍLOHA I

Schvaľujú sa tieto zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Fourme de Montbrison“:

1.   Položka II. Opis výrobku

Týmto organoleptickým opisom sa dopĺňa opis výrobku: Syr „Fourme de Montbrison“ má jednoliatu, mierne pevnú textúru, ktorá sa rozplýva v ústach. Má jemnú a voňavú chuť po mlieku, ovocného typu. Mierne prestúpenie plesňou mu dodáva určitú jemnosť. Prijateľná je aj štipka soli a mierne trpkastá príchuť. Tento opis je nápomocný pri organoleptickom preskúmaní výrobku v rámci kontroly.

Spresňuje sa, že „... rezanie syra ‚Fourme de Montbrison‘ je povolené len v prípade, že sa ním nenaruší textúra. Prítomnosť kôrky je povinná pri kusoch, ktorých hmotnosť presahuje 50 gramov.“

Vzhľadom na neustály vývoj spôsobov konzumácie syra sa týmto ustanovením spresňuje rámec na predchádzanie odchýlkam z hľadiska typu rezu.

2.   Položka IV. Dôkaz o pôvode

2.1.   Podpoložka IV.1. Povinnosti vyhlásenia

Objasňuje sa, že vyhlásenie o identifikácii „... sa vykonáva podľa modelu schváleného riaditeľom Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality (Institut national de l’origine et de la qualité)“.

Stanovujú sa predbežné vyhlásenia o neplánovanej výrobe a obnove výroby, vďaka ktorým možno uskutočniť presné monitorovanie hospodárskych subjektov, ktoré by sa chceli prechodne stiahnuť z označenia pôvodu.

Uvádzajú sa podrobnosti o obsahu a spôsoboch prevodu vyhlásení potrebných na oprávnenie a monitorovanie výrobkov.

Tieto zmeny súvisia s reformou systému kontroly označení pôvodu zavedenou vyhláškou č. 2006-1547 zo 7. decembra 2006 o zhodnocovaní produktov poľnohospodárstva, lesného hospodárstva alebo potravín a morských produktov.

2.2.   Podpoložka IV.2. Registre

Dopĺňa sa zoznam registrácií, ktoré musia hospodárske subjekty vykonať, aby sa zjednodušila kontrola výrobných podmienok vymedzených v špecifikáciách.

2.3.   Podpoložka IV.3. Kontrola výrobkov

Spresňuje sa štádium, v ktorom sa vykonáva organoleptická skúška výrobku a spôsob odoberania vzorky. Tieto podmienky sa potom prevezmú do plánu kontroly alebo prehliadky označenia pôvodu vypracovaného kontrolným orgánom.

3.   Položka V. Spôsob výroby

3.1.   Podpoložka V.1. Výroba mlieka

Vymedzuje sa stádo dojníc. Ide o „všetky dojnice a jalovice určené na obnovu stáda kráv nachádzajúceho sa v poľnohospodárskom podniku“, pričom „dojnice sú laktujúce zvieratá a nelaktujúce zvieratá“ a „jalovice sú zvieratá medzi odstavením a prvým otelením“. Cieľom tohto vymedzenia je jasne určiť, na ktoré zvieratá sa v špecifikácii prostredníctvom výrazov „stádo dojníc“, „dojnice“ a „jalovice“ odkazuje s cieľom predísť akejkoľvek zámene.

Z bodu V.1.a sa vypúšťajú spôsoby dočasnej odchýlky pôvodu základnej dennej kŕmnej dávky dojníc v prípade období sucha, klimatických rizík alebo iných mimoriadnych okolností.

V bode V.1.a sa uvádza, že druhý odsek sa vzťahuje na základnú dennú kŕmnu dávku a že z formy krmív sú vylúčené kapustovité rastliny. Tieto spresnenia majú za cieľ predchádzať akýmkoľvek nejasnostiam v texte.

V bode V.1.a. sa veta: „Časť spásanej trávy, sušenej trávy, predsušenej trávy, trávy v podobe sena alebo trávnej siláže je v priemere vyššia alebo sa rovná 80 % základnej dennej kŕmnej dávky dojníc vo forme sušiny ročne“ nahrádza vetu: „Základom výživy musí byť spásaná tráva, sušená tráva, predsušená tráva alebo trávna siláž.“ Jasne sa tak spresňuje podiel trávy v základnej dennej kŕmnej dávke, ako aj zvieratá, na ktoré sa vzťahuje, a rozsah daného obdobia, čo uľahčí kontroly. Týmto ustanovením sa zdôrazňuje význam výživy, ktorej základom je tráva v označení pôvodu „Fourme de Montbrison“.

V bode V.1.a sa veta: „Časť kukuričnej siláže nesmie v priemere presahovať 20 % základnej dennej kŕmnej dávky dojníc vo forme sušiny na všetky dojnice za rok“ nahrádza vetou: „Časť kukuričnej siláže nesmie v priemere presahovať 20 % základnej dennej kŕmnej dávky vo forme sušiny na stádo za rok.“ Obmedzenie množstva kukurice sa teda vzťahuje na základnú dennú kŕmnu dávku, a nie na celkovú kŕmnu dávku, a zohľadňuje len dojnice.

Toto ustanovenie dopĺňajú vety: „V rámci stáda dojníc sa spotreba kukuričnej siláže vo forme celej rastliny vyhradzuje pre jalovice, ktoré sú v poslednom mesiaci brezivosti, a dojnice“ a „Zakazuje sa hromadenie kukurice vo forme celej rastliny (zelenej alebo silážovanej) v dennej kŕmnej dávke dojníc s kukuričnými zrnami alebo kukuričnými klasmi uchovávanými za vlhka.“ Objasnenie toho, ktoré zvieratá môžu dostávať kukuričnú siláž, uľahčuje kontrolu časti kukuričnej siláže, ktorá sa reálne podáva dojniciam. Zakázanie hromadenia kukurice vo forme celej rastliny s kukuričnými zrnami alebo kukuričnými klasmi skladovanými za vlhka má takisto obmedziť prísun kukurice pri kŕmení dojníc, najmä v sfermentovanej podobe.

Cieľom všetkých týchto ustanovení je na jednej strane uprednostniť trávu pri výžive dojníc a na strane druhej uľahčiť kontrolu presnejším odvolaním sa na určité typy zvierat a príslušné obdobia.

V bode V.1.a sa ustanovenie o prísune sena v období mimo pasenia týka výhradne dojníc: Na účely súladu sa teda kontrola tohto ustanovenia vykonáva na všetkých dojniciach, a nielen na stáde dojníc.

Pre väčšie spresnenie sa v bode V.1.b uvádza, že zákaz výlučného nepretržitého stajňového chovu a chovu bez kŕmnej pôdy sa týka dojníc.

V bode V.1.b sa v prípade dojníc uvádza minimálna dĺžka pasenia 150 dní ročne. Touto podmienkou sa posilňuje postavenie pasenia pri výžive dojníc a uľahčuje kontrola povinného pasenia.

V bode V.1.b veta týkajúca sa zeleného krmiva povoľuje tento postup v prípade dojníc, pričom tráva musí pochádzať z príslušnej zemepisnej oblasti a byť kŕmnym doplnkom pasenia. Tak sa umožní zhodnotiť trávu vo forme čerstvého krmiva, ktorá pochádza z pozemkov, ktoré sú od spracovateľských budov príliš ďaleko na to, aby sa tam dojnice priviedli na pašu.

V bode V.1.b sa zavádza obmedzenie zaťaženia poľnohospodárskeho podniku s cieľom prispievať k zabezpečeniu rozsiahlej mliekarenskej výroby syra s označením pôvodu “Fourme de Montbrison“.

V bode V.1.c sa zavádza obmedzenie podielu kŕmnych doplnkov a doplnkových dávok maximálne na 1 800 kg sušiny na dojnicu za rok. Týmto ustanovením sa podporuje výživa na základe krmív obsahujúcich základnú dennú kŕmnu dávku, ktoré pochádzajú z príslušnej zemepisnej oblasti.

V bode V.1.c sa uvádza, že suroviny povolené v kŕmnych doplnkoch podávaných dojniciam a doplnkových dávkach budú v záujme väčšej jasnosti v budúcnosti predmetom dvoch odlišných pozitívnych zoznamov.

Pozitívny zoznam surovín povolených v kŕmnych doplnkoch podávaných dojniciam sa dopĺňa vlhkou kukuricou na zrno, produktmi z olejnatých semien bez pridania močoviny, produktmi z olejnatých plodín bez pridania močoviny s výnimkou rastlinných olejov a tukov a kakaových škrupín a šupiek; produktmi zo semien strukovín a vedľajšími produktmi fermentácie z mikroorganizmov, ktorých bunky boli inaktivované alebo zabité, iných, ako sú produkty získané z biomasy špecifických mikroorganizmov kultivovaných na určitých substrátoch, a iných ako vinas. Termíny „všetky obilniny a ich vedľajšie produkty“, „vylúhované repné rezky“, „melasa“, „semená bielkovinových plodín“ a „soľ, minerálne látky“ nahrádzajú príslušné termíny „všetky obilninové zrná a produkty z nich získané“, „sušené repné rezky“, „melasy“, „semená strukovín“ a „minerálne látky a produkty z nich“. Termín „pokrutiny bez pridania močoviny“ sa vypúšťa, keďže produkty sú súčasťou produktov zo semien alebo plodov olejnatých rastlín bez pridania močoviny. Takisto sa uvádza, že kukuričné klasy sa môžu uchovávať za sucha alebo za vlhka. Tieto suroviny nemajú vplyv na kvalitu výrobku.

Zakazuje sa použitie hydroxidu sodného pri spracovaní obilnín a produktov z nich, keďže nejde o tradičný postup.

Pozitívny zoznam doplnkových dávok sa nahrádza vetou: „Zakázané sú všetky kŕmne doplnkové dávky, ktorých účelom je priamo zmeniť zloženie mlieka.“ V tomto zozname sa uvádzajú všetky podrobnosti o kategóriách a funkčných skupinách povolených kŕmnych doplnkových dávok a dodržiava sa v ňom terminológia nariadenia. Cieľom tejto zmeny je predchádzať akýmkoľvek nejasnostiam alebo mylnému výkladu pri kontrole.

V bode V.1.e sa pridáva ustanovenie, ktorým sa zakazujú GMO vo výžive zvierat a poľnohospodárskych plodinách s cieľom zachovať tradičný charakter výživy.

3.2.   Podpoložka V.3. Spracovanie

V pozitívnom zozname prísad alebo pomocných látok pri výrobe alebo povolených doplnkových dávok v mlieku alebo počas výroby sa výrazy „neškodné kultúry baktérií, kvasiniek, plesní“ pre lepšiu zrozumiteľnosť nahrádzajú výrazmi „kultúry baktérií, kvasiniek, plesní, ktorých neškodnosť bola preukázaná“.

Odsek „Ďalšími rozličnými etapami sú: rezanie ‚zrazeného mlieka alebo syreniny‘, miešanie, odpočinutie syreniny, mierne lisovanie, rozrobenie, solenie v mase syreniny, vkladanie do formy, odkvapkanie, vloženie do žľabov. Tieto etapy sú vymedzené v týchto odsekoch:“ sa vypúšťa, keďže každá fáza vymenovaná v tomto odseku sa v špecifikácii opisuje jednotlivo.

Mierne lisovanie syreniny pri „odpočinku“ pred rozdrobením je odteraz dobrovoľné. Tento postup nie je v technologickej schéme výroby nutný, pokiaľ konečná sušina syra dodržiava podiel stanovený v špecifikácii.

Formulácia vety: „Syrenina sa potom rozdrobí, hmota sa nasolí a vloží do formy“ sa mení takto: „Syrenina sa potom rozdrobí a hmota sa nasolí, najneskôr v čase vloženia do formy.“ Ide o jasnejšiu štylizáciu, ktorá sa vzťahuje na moment, keď dochádza k soleniu.

Z dôvodu lepšieho pochopenia sa spresňuje, že odkvapkanie v miestnosti bez lisovania prostredníctvom obracania sa uskutočňuje až po vložení syreniny do formy.

Minimálna dĺžka odkvapkania vo forme bez lisovania prostredníctvom obracania sa mení z 24 na 18 hodín. Vývojom nových postupov sa tento čas obmedzil bez toho, aby to ovplyvnilo kvalitu syrov.

Veta: „Prepichovanie sa uskutočňuje od 10. dňa po syrení“ sa presúva do bodu V.4 a spresňuje sa, že ide o prepichovanie syrov.

3.3.   Podpoložka V.4. Dozrievanie a uchovávanie

Veta: „Po prepichovaní sa uskutočňuje zrenie v pivnici alebo sušiarni pri teplote udržiavanej na úrovni 6 °C až 12 °C najmenej 15 dní s vlhkosťou vzduchu 90 % až 98 % relatívnej vlhkosti“, sa nahrádza vetou: „Po vybratí z miestnosti so žľabmi sa po prípadnom precedení zrenie uskutočňuje v pivnici alebo sušiarni pri teplote udržiavanej na úrovni 6 °C až 12 °C s 90 % až 98 % relatívnej vlhkosti.“ Dopĺňa ju veta: „Po prepichovaní syry zrejú najmenej 15 dní v pivnici alebo sušiarni za uvedených teplotných podmienok a vlhkosti vzduchu.“

Cieľom týchto spresnení je lepšie opísať prepojenie jednotlivých činností. Prepichovanie sa neuskutočňuje pred vstupom do pivnice, ale až po tom, ako sa syry prenesú do pivnice. Precedenie sa môže prípadne uskutočniť medzi vybratím z miestnosti so žľabmi a prenesením do pivnice. Minimálna dĺžka zotrvania v pivnici, čiže 15 dní, sa počíta od dátumu prepichovania.

4.   Položka VIII. Označovanie

Povinnosť uvádzať na etikete poznámku „Chránené označenie pôvodu“ sa ruší a nahrádza povinnosťou uvádzať symbol CHOP Európskej únie na účel čitateľnosti a súčinnosti pri oznamovaní výrobkov zaregistrovaných ako CHOP.

5.   Položka IX. Vnútroštátne požiadavky

V súlade s uvedenou vnútroštátnou reformou systému kontroly označení pôvodu sa pripája tabuľka s hlavnými bodmi, ktoré treba kontrolovať, a ich spôsob hodnotenia.


PRÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

„FOURME DE MONTBRISON“

Číslo ES: FR-PDO-0105-01014-06.07.2012

CHZO () CHOP (X)

1.   Názov

„Fourme de Montbrison“.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Francúzsko.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.3.

Syry.

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Fourme de Montbrison“ je syr vyrobený zo syreného kravského mlieka v tvare valca s výškou od 17 do 21 cm, priemerom od 11,5 do 14,5 cm a hmotnosťou od 2,1 do 2,7 kg, s modrou plesňou vnútri hmoty, nelisovaný, tepelne neupravovaný, fermentovaný a solený pri vkladaní do formy primiešaním soli do syreniny.

Obsah tuku je po úplnom vysušení minimálne 52 g na 100 g syra a celková hmotnosť sušiny nesmie byť nižšia ako 52 g na 100 g vyzretého syra.

Syr môže niesť chránené označenie pôvodu „Fourme de Montbrison“ až od tridsiateho druhého dňa po dátume syrenia.

Kôra je suchá, s povrchovou flórou, má oranžovú farbu, a môže mať biely, žltý a červený porast plesne. Hmota syra krémovej farby má málo otvorov s mramorovanou plesňou svetlomodrej farby.

Syr „Fourme de Montbrison“ má jednoliatu, mierne pevnú textúru, ktorá sa rozplýva v ústach. Má jemnú a voňavú chuť po mlieku, ovocného typu. Mierne prestúpenie plesňou mu dodáva určitú jemnosť. Prijateľná je aj štipka soli a mierne trpkastá príchuť.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

Počas celého roka sa základná denná kŕmna dávka dojníc zabezpečuje krmivom, ktoré pochádza zo zemepisnej oblasti označenia pôvodu.

V základnej dennej kŕmnej dávke sú povolené všetky krmivá okrem kapustovitých rastlín vo forme krmív.

Časť spásanej trávy, sušenej trávy, predsušenej trávy, trávy v podobe sena alebo trávnej siláže je v priemere vyššia alebo sa rovná 80 % krmív v základnej dennej kŕmnej dávke dojníc vo forme sušiny na všetky dojnice za rok.

Časť kukuričnej siláže nesmie v priemere presahovať 20 % základnej dennej kŕmnej dávky dojníc vo forme sušiny na celé stádo dojníc za rok.

V období mimo pasenia seno predstavuje priemerne aspoň 3 kg sušiny na každú dojnicu na deň na celé stádo dojníc.

V období dostupnosti trávy je pasenie dojníc povinné vždy, keď to klimatické podmienky dovolia. Dĺžka tohto pasenia je aspoň 150 dní ročne.

Podiel kŕmnych doplnkov a doplnkových dávok je priemerne limitovaný maximálne na 1 800 kg sušiny na jednu dojnicu ročne v celom stáde dojníc.

V kŕmnych doplnkoch a doplnkových dávkach určených pre dojnice sú povolené len suroviny a doplnkové dávky uvedené v pozitívnom zozname.

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Produkcia mlieka, výroba, zrenie a uchovávanie syrov do 32 dní po dátume syrenia sa uskutočňuje v rámci príslušnej zemepisnej oblasti.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

Rezanie syra „Fourme de Montbrison“ je povolené len v prípade, že sa ním nenaruší textúra. Prítomnosť kôrky je povinná pri kusoch, ktorých hmotnosť presahuje 50 gramov.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

Označovanie syra s chráneným označením pôvodu „Fourme de Montbrison“ obsahuje názov označenia napísaný písmenami, ktorých veľkosť zodpovedá najmenej dvom tretinám veľkosti najväčších písmen uvedených na etikete, a symbol CHOP Európskej únie.

Nezávisle od stanovených pravidiel týkajúcich sa syrov sa zakazuje akýkoľvek prívlastok priamo spojený s názvom chráneného označenia pôvodu okrem osobitných výrobných alebo obchodných značiek.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť syra Fourme de Montbrison sa nachádza na tomto území:

Departmán Loire: obce Bard, Cervières, Chalmazel, La Chamba, La Chambonie, Champoly, Châtelneuf, La Côte-en-Couzan, Ecotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Jeansagnière, Lérigneux, Noirétable, Palogneux, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-Just-en-Bas, Saint-Laurent-de-Rochefort, Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Romain-d’Urfé, Les Salles, Sauvain, La Valla-sur-Rochefort, Verrières-en-Forez.

Departmán Puy-de-Dôme: obce Brugeron, Job, Saint-Anthème, Saint-Pierre-la-Bourlhonne a Valcivières.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Prírodné faktory

Zemepisná oblasť označenia pôvodu „Fourme de Montbrison“ sa nachádza najmä na území „hautes chaumes“, ktoré tvorí vrcholovú časť pohoria Monts du Forez na hranici departmánov Loire a Puy de Dôme, ako aj na východnej časti pohoria Monts du Forez. Ide o stredohorskú oblasť (nadmorská výška 1 634 m v najvyššom bode), ktorá je celkovo orientovaná zo severu na juh a rozprestiera sa na granitovom podloží s prírodnými hranicami. Ide o krajinu s hornatými a subalpínskymi vresoviskami tvoriacimi krajinu s denudačnými plochami a okrúhlymi a miernymi horskými chrbtami ohradenými lesnými úbočiami, najmä z ihličnatých stromov. Nachádza sa tam množstvo rašelinísk a lúk. Množstvo zrážok je relatívne veľké (v priemere viac ako 1 000 mm ročne). Podnebie podlieha oceánskemu a kontinentálnemu vplyvu. Priemerné ročné teploty sú teda skôr nízke, nižšie ako 10 °C a často nižšie ako 5 °C. Zimy sú dlhé a studené s častým výskytom snehu.

Z dôvodu nadmorskej výšky a väčšieho výskytu zrážok je výroba syra založená najmä na trvalo zatrávnených plochách.

Ľudské faktory

Výroba syra „Fourme de Montbrison“ siaha do raného stredoveku v regióne Haut-Forez, kde sa poľnohospodársko-pastiersky systém udržal až do druhej svetovej vojny. Výroba tohto syra sa uskutočňovala v tzv. jasseries, ktoré sú obdobou chát na alpských vysokohorských pastvinách, ktoré sa nachádzali na obidvoch svahoch horského masívu pohoria Monts du Forez. V tom období tento syr vyrábali počas leta z mlieka skromných stád ženy, zatiaľ čo muži zostali v dedine a vykonávali letné práce na poli. Z prírodného prostredia sa zabezpečili aj kmene ihličnatých stromov, z ktorých sa po vyrezaní stávajú odkvapkávacie podložky (tzv. žľaby), ktoré sú dokonale prispôsobené na odkvapkávanie syra počas jeho výroby. Syr sa často uchovával až do leta, potom sa predával na trhoch na oboch stranách tohto masívu, pričom najväčším bol trh v Montbrison.

V súčasnosti sa pri chove dobytka na mlieko vo veľkej miere využívajú trvalo zatrávnené lúky. Podmienky výroby syra „Fourme de Montbrison“, a najmä povinné pasenie počas obdobia, keď je to možné, denná kŕmna dávka založená na využití trávy a obmedzení kukuričnej siláže zhodnocujú tento prírodný zdroj.

Technologická schéma výroby syra „Fourme de Montbrison“ a technika zdedená po predkoch zhodnocuje miestne odborné znalosti, a to:

prispôsobeným premiešavaním spojeným s menšou veľkosťou zŕn syreniny so stranou približne 0,5 cm až 1 cm,

nasolením hmoty a obmedzeným vonkajším nasolením,

osobitnou technikou dodatočného odkvapkania v drevených žľaboch z ihličnatých stromov.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Lisovaný syr s modrou plesňou vnútri hmoty s jemnou a voňavou chuťou vo forme valca s výškou od 17 do 21 cm a priemerom od 11,5 do 14,5 cm, s oranžovým porastom. Syr „Fourme de Montbrison“ má hmotu s nižším počtom otvorov a miernym prestúpením plesňou, čo mu dodáva určitú jemnosť.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Osobitné vlastnosti syra „Fourme de Montbrison“ majú svoj pôvod najmä vo výrobných použitiach mlieka a osobitnom spracovaní.

Produkciu mlieka ovplyvňujú bohaté pastviny pohoria Monts du Forez, ktoré prispievajú k jemnej a voňavej chuti syra „Fourme de Montbrison“.

Jeho relatívne malý tvar súvisí s jeho pôvodom: vyrábali ho ženy z mlieka malých stád so slabou produkciou mlieka.

Skôr jemná chuť syra „Fourme de Montbrison“ je spojená s jemným nakrájaním zŕn v syrenine. Táto menšia veľkosť zŕn v syrenine vytvára v hmote otvory menších rozmerov, čo obmedzuje rast plesne Penicillium roqueforti, ktorý je slabší ako pri iných syroch s modrou plesňou vnútri hmoty.

V prípade, že má kôrka oranžovú farbu, je to ovplyvnené technikami solenia, ktoré podporujú usadenie povrchovej flóry. Rast povrchovej flóry takisto podporuje aj odkvapkanie v drevených žľaboch z ihličnatých stromov. Drevené žľaby sú totiž zdrojom povrchovej flóry a priamo prispievajú k rastu tejto flóry, a to tým, že zabraňujú príliš rýchlemu vysušeniu kôrky.

Vďaka technikám solenia je syr „Fourme de Montbrison“ menej slaný ako iné syry s modrou plesňou.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCFourmeDeMontbrison.pdf.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1246/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Peras de Rincón de Soto (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Španielska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Peras de Rincón de Soto“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 738/2004 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) daného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 116, 22.4.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 177, 22.6.2013, s. 18.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Peras de Rincón de Soto (CHOP)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Jamón de Trevélez (CHZO)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 preskúmala žiadosť Španielska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Jamón de Trevélez“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1855/2005 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) daného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 179, 25.6.2013, s. 40.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

ŠPANIELSKO

Jamón de Trevélez (CHZO)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1248/2013

z 28. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ternera Gallega (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 preskúmala žiadosť Španielska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Ternera Gallega“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2400/96 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) daného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ C 182, 27.6.2013, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

ŠPANIELSKO

Ternera Gallega (CHZO)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1249/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov platesy veľkej v oblastiach VIIf a VIIg

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

68/TQ39

Členský štát

Francúzsko

Populácia

PLE/7FG.

Druh

platesa veľká (Pleuronectes platessa)

Zóna

oblasti VIIf a VIIg

Ukončenie

18.11.2013


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1250/2013

z 2. decembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Českobudějovické pivo (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Českej republiky o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Českobudějovické pivo“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2), zmeneného Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky k Európskej únii (3).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) daného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ C 134, 14.5.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky a potraviny uvedené v časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012:

Trieda 2.1.   Pivo

ČESKÁ REPUBLIKA

Českobudějovické pivo (CHZO)


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1251/2013

z 3. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy, a nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zápis týchto postupov do evidencie v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 tretí a štvrtý odsek a článok 185c ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (2) sa povolené enologické postupy stanovujú v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (ďalej len „OIV“) zmenila podmienky používania určitých enologických postupov, ktoré už boli v Európskej únii povolené. V snahe zohľadniť technický pokrok a ponúknuť výrobcom z Únie rovnaké možnosti, ako majú výrobcovia z tretích krajín, podmienky používania týchto enologických postupov v Únii by sa mali zmeniť podľa podmienok používania, ktoré stanovila OIV.

(2)

OIV prijala nové enologické postupy. V snahe zohľadniť technický pokrok a ponúknuť výrobcom z Únie nové možnosti, ako majú výrobcovia z tretích krajín, tieto nové enologické postupy by sa v Únii mali povoliť za podmienok používania, ktoré stanovila OIV.

(3)

Určité enologické postupy sú zvlášť vystavené riziku podvodného použitia a musia sa uvádzať v evidencii a sprievodných dokladoch v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 436/2009 (3). V požiadavkách týkajúcich sa postupov ako ošetrenie membránovými procesmi sa stanovuje, že tieto postupy by sa mali evidovať v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 436/2009. Pravidlá týkajúce sa evidencie stanovené v nariadení (ES) č. 436/2009 by sa mali upraviť tak, aby sa nimi zohľadňovali nové enologické postupy povolené nariadením (ES) č. 606/2009 v znení zmien podľa tohto nariadenia.

(4)

Nariadenia (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 436/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru zriadeného článkom 195 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 606/2009

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 436/2009

V článku 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 436/2009 sa dopĺňa toto písmeno w):

„w)

riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).


PRÍLOHA

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení takto:

1.

Tabuľka sa mení takto:

a)

Riadok 6 sa mení takto:

i)

V stĺpci 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

pridanie autolyzátov kvasiniek.“

ii)

V stĺpci 2 sa dopĺňa tento text:

„Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace hroznové víno.“

b)

V riadku 10 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

rastlinné proteíny z pšenice, hrachu a zemiakov.“

c)

Dopĺňajú sa tieto riadky 51 a 52:

„51.

Používanie inaktivovaných kvasiniek

 

 

52.

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

V prípade výrobkov vymedzených v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 okrem pridania oxidu uhličitého v prípade výrobkov vymedzených v bodoch 4, 5, 6 a 8 uvedenej prílohy.“

 

2.

Dopĺňa sa tento dodatok 18:

„Dodatok 18

Požiadavky týkajúce sa riadenia obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov je fyzikálna metóda riadenia koncentrácií plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov (hydrofóbnych membrán) a plynov používaných v enológii.

POŽIADAVKY:

1.

Túto techniku možno používať po skončení alkoholového kvasenia až do balenia ako náhrada zariadení na prebublávanie alebo Venturiho trubíc.

2.

Tento postup smie vykonávať iba enológ alebo kvalifikovaný technický pracovník.

3.

Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.

Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.“


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1252/2013

z 3. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

46,1

MA

61,3

TN

66,1

TR

82,3

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

47,7

EG

200,0

MA

152,9

TR

135,0

ZZ

133,9

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,9

TR

138,7

ZZ

136,3

0805 10 20

AR

28,7

AU

88,3

TR

56,3

UY

36,0

ZA

58,6

ZZ

53,6

0805 20 10

AU

135,6

MA

67,5

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

117,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

65,5

UY

92,4

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

84,1

ZZ

84,1

0808 10 80

AU

125,0

BA

42,7

MK

29,8

NZ

160,5

US

133,8

ZA

93,6

ZZ

97,6

0808 30 90

TR

123,3

US

205,7

ZZ

164,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/33


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 20. novembra 2013

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebný materiál zo Španielska)

(2013/708/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (European Globalisation Adjustment Fund – EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať doplňujúcu podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku významných zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začlenení sa do trhu práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

(3)

Španielsko predložilo 22. mája 2013 žiadosť o mobilizáciu EGF z dôvodu prepúšťania v 140 podnikoch zaradených do divízie 23 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) a do 17. júla 2013 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 840 000 EUR.

(4)

EGF by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Španielska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 840 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 20. novembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. decembra 2013,

ktorým sa laboratóriu v Spojených štátoch amerických povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote

[oznámené pod číslom C(2013) 8365]

(Text s významom pre EHP)

(2013/709/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) vo francúzskom Nancy (od 1. júla 2010 začlenená do Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) za osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných na normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(2)

V uvedenom rozhodnutí sa stanovuje, že ANSES má zdokumentovať posúdenie laboratórií v tretích krajinách, ktoré požiadali o vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Vzhľadom na neúčasť laboratória VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory vo Fort Sam Houston na každoročnom teste odbornej spôsobilosti, ktorý organizovala agentúra ANSES v roku 2012, mu bolo v súlade s rozhodnutím Komisie 2010/436/EÚ (2) odňaté povolenie, ktoré mu bolo udelené 20. novembra 2002 v súlade s rozhodnutím 2000/258/ES.

(4)

Príslušný úrad v Spojených štátoch amerických predložil žiadosť o opätovné schválenie laboratória VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory vo Fort Sam Houston, ktorá je podložená priaznivou správou z posúdenia vypracovanou pre uvedené laboratórium agentúrou ANSES 16. septembra 2013.

(5)

Príslušný úrad v Spojených štátoch amerických takisto Komisii oficiálne oznámil, že názov predmetného laboratória sa zmenil.

(6)

Uvedenému laboratóriu by sa preto malo povoliť vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES sa tomuto laboratóriu povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek:

DoD Food Analysis & Diagnostic Laboratory

2899 Schofield Road

JBSA Fort Sam Houston, TX 78234

Spojené štáty americké

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/436/EÚ z 9. augusta 2010, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2000/258/ES, pokiaľ ide o skúšky odbornosti na účely zachovania povolení pre laboratóriá na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (Ú. v. EÚ L 209, 10.8.2010, s. 19).


4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. decembra 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii

[oznámené pod číslom C(2013) 8377]

(Text s významom pre EHP)

(2013/710/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (2), sa vyžaduje, aby Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) zabezpečila, aby boli technické špecifikácie interoperability (ďalej len „TSI“) prispôsobené technickému pokroku, trendom na trhu a sociálnym požiadavkám, a aby navrhovala Komisii zmeny tých TSI, ktoré považuje za potrebné.

(2)

Rozhodnutím K(2007) 3371 z 13. júla 2007 Komisia poskytla agentúre rámcový mandát na vykonávanie niektorých činností podľa smernice Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného železničného systému (4). Podľa podmienok stanovených v uvedenom rámcovom mandáte mala agentúra zrevidovať TSI týkajúce sa prevádzky a riadenia dopravy.

(3)

V dodatku A súčasných TSI týkajúcich sa prevádzky a riadenia dopravy sa odkazuje na verziu 2 prevádzkových predpisov európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ktoré boli vypracované na základe špecifikácií požiadaviek na systém (SRS) európskeho systému riadenia vlakov (ETCS), verzia 2.3.0.d.

(4)

Aktuálne verzie špecifikácií ERTMS/ETCS sú „Baseline 2“ a „Baseline 3“. Verzia „Prevádzkových zásad a predpisov ERTMS“ zodpovedajúca verzii „ERTMS/ETCS Baseline 3“ je verzia 3. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť v TSI týkajúcich sa prevádzky a riadenia dopravy.

(5)

Dňa 5. júla 2012 agentúra vydala odporúčanie (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) s cieľom aktualizovať verziu „Prevádzkových zásad a predpisov ERTMS“, na ktoré sa odkazuje v rozhodnutí Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (5).

(6)

Rozhodnutie 2012/757/EÚ by sa preto malo zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok A k príloha I k rozhodnutiu 2012/757/EÚ (OPE TSI) sa nahrádza takto:

„Dodatok A

Prevádzkové predpisy ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R

Prevádzkové predpisy ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R sa uvádzajú v technickom dokumente ‚ERTMS operational principles and rules – version 3‘ (Prevádzkové zásady a predpisy ERTMS – verzia 3) uverejnenom na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. decembra 2013

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1.


ODPORÚČANIA

4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/37


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 3. decembra 2013

o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách

(Text s významom pre EHP)

(2013/711/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

V rámci celkovej stratégie na zníženie prítomnosti dioxínov, furánov a PCB v životnom prostredí, krmivách a potravinách sa prijalo viacero opatrení.

(2)

Najvyššie prípustné hodnoty dioxínov a sumy dioxínov a PCB podobných dioxínom boli stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/EC (1) v prípade krmív a nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) v prípade potravín.

(3)

S cieľom podporiť proaktívny prístup k znižovaniu prítomnosti dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách boli v odporúčaní Komisie 2011/516/EÚ (3) stanovené akčné hodnoty dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách a v smernici 2002/32/ES akčné hodnoty dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách.

(4)

Akčné hodnoty pomáhajú príslušným orgánom a prevádzkovateľom identifikovať prípady, v ktorých je vhodné zistiť zdroj kontaminácie a uskutočniť opatrenia na jej zníženie alebo eliminovanie.

(5)

Vzhľadom na to, že dioxíny a PCB podobné dioxínom majú rôzne zdroje, je vhodné stanoviť pre dioxíny a PCB podobné dioxínom rôzne akčné hodnoty.

(6)

Teraz je vhodné odporučiť, aby prítomnosť dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom vo vajciach z chovu vo voľnom výbehu, v biovajciach, jahňacej a ovčej pečeni, krabovi čínskom, sušených bylinkách a kaolínoch používaných ako potravinové doplnky podliehala intenzívnejšiemu monitorovaniu.

(7)

Okrem toho je vhodné spresniť, že akčné hodnoty uvedené v prípade jednotlivých produktov sa týkajú čerstvej hmotnosti.

(8)

Odporúčanie 2011/516/EÚ by sa preto malo nahradiť novým odporúčaním,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty by mali v rozsahu primeranom k ich výrobe, používaniu a spotrebe krmív a potravín vykonávať náhodné monitorovanie prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom.

2.

Popri monitorovaní uvedenom v bode 1 by členské štáty mali špeciálne monitorovať prítomnosť dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v nasledujúcich produktoch:

a)

vajcia z chovu vo voľnom výbehu;

b)

jahňacia a ovčia pečeň;

c)

krab čínsky, pokiaľ ide o:

i)

svalovinu z končatín (osobitne);

ii)

hnedé mäso (osobitne);

iii)

celý produkt (pri výpočte sa berú do úvahy hodnoty zistené v svalovine z končatín a hnedom mäse a ich vzájomný pomer);

d)

sušené bylinky (krmivo a potraviny);

e)

kaolíny používané ako potravinové doplnky.

3.

V prípadoch nesúladu s ustanoveniami smernice 2002/32/ES a nariadenia (ES) č. 1881/2006 a v prípadoch zistenia, že hodnoty dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom presahujú akčné hodnoty stanovené v prílohe k tomuto odporúčaniu, pokiaľ ide o potraviny, a v prílohe II k smernici 2002/32/ES, pokiaľ ide o krmivá, členské štáty v spolupráci s hospodárskymi subjektmi:

a)

začnú vyšetrovanie s cieľom identifikovať zdroj kontaminácie;

b)

prijmú opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdroja kontaminácie.

4.

Členské štáty by mali predložiť všetky údaje o výskyte dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v krmivách a potravinách Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty by mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty o svojich zisteniach, výsledkoch svojich vyšetrovaní a opatreniach prijatých s cieľom znížiť alebo eliminovať zdroj kontaminácie.

Týmto odporúčaním sa nahrádza odporúčanie 2011/516/EÚ.

V Bruseli 3. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Odporúčanie Komisie 2011/516/EÚ z 23. augusta 2011 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách (Ú. v. EÚ L 218, 24.8.2011, s. 23).


PRÍLOHA

Na účely tejto prílohy platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dioxíny a furány (WHO-TEQ)“ znamenajú sumu polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrenú ako toxický ekvivalent Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF);

b)

„PCB podobné dioxínom (WHO-TEQ)“ znamenajú sumu polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrenú ako toxický ekvivalent WHO s použitím WHO-TEF;

c)

„WHO-TEF“ znamenajú faktory toxických ekvivalentov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na hodnotenie rizík pre ľudské zdravie vychádzajúce zo záverov stretnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (International Programme on Chemical Safety – IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223 – 241 (2006)].

Potravina

Akčná hodnota pre dioxíny a furány (WHO-TEQ) (1)

Akčná hodnota pre PCB podobné dioxínom (WHO-TEQ) (1)

Mäso a mäsové výrobky (s výnimkou jedlých drobov) (2) z týchto zvierat:

 

 

hovädzí dobytok a ovce

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

hydina

1,25 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

ošípané

0,75 pg/g tuku (3)

0,50 pg/g tuku (3)

Zmesové tuky

1,00 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

Svalovina z rýb a produktov rybárstva z farmových chovov

1,50 pg/g čerstvej hmotnosti

2,50 pg/g čerstvej hmotnosti

Surové mlieko (2) a mliečne výrobky (2) vrátane maslového tuku

1,75 pg/g tuku (3)

2,00 pg/g tuku (3)

Slepačie vajcia a výrobky z vajec (2)

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

Kaolín ako potravinový doplnok

0,50 pg/g čerstvej hmotnosti

0,35 pg/g čerstvej hmotnosti

Ovocie, zelenina (vrátane čerstvých byliniek) a obilniny (4)

0,30 pg/g čerstvej hmotnosti

0,10 pg/g čerstvej hmotnosti


(1)  Horné hranice koncentrácie: pri výpočte horných hraníc koncentrácie sa vychádza z predpokladu, že všetky hodnoty jednotlivých kongenérov, ktoré sú nižšie, ako je medza stanoviteľnosti, sa rovnajú medzi stanoviteľnosti.

(2)  Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)  Akčné hodnoty sa nevzťahujú na potravinové výrobky s obsahom < 2 % tuku.

(4)  V prípade sušeného ovocia a sušenej zeleniny (vrátane sušených byliniek) je akčná hodnota 0,5 pg/g, pokiaľ ide o dioxíny a furány, a 0,35 pg/g, pokiaľ ide o PCB podobné dioxínom, pričom tieto hodnoty sa uvádzajú na produkte v takom stave, v akom sa predáva.