ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.320.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
30. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/694/EÚ

 

*

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu

1

 

 

2013/695/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. novembra 2013 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie

7

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2013 z 27. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov sleďa atlantického v zónach IV a VIId a vo vodách EÚ zóny IIa

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1219/2013 z 27. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách EÚ a nórskych vodách zóny IV severne od 53° 30' s. z. š.

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1220/2013 z 27. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti NAFO 3M

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 476/2013, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2013/2014 a ruší vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 968/2013

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2013 z 29. novembra 2013 o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre prežúvavce, ošípané a hydinu ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa z dôvodu nadmerného výlovu v roku 2012 vykonáva odpočet z kvóty na výlov lososa v poddivíziách ICES 22 – 31, ktorá bola Poľsku pridelená na rok 2013 a nasledujúce roky

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 800/2008, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1225/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2013

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia na niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadení (ES) č. 1187/2009

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/696/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUTM Mali/2/2013 z 12. novembra 2013 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

31

 

 

2013/697/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUTM Mali/3/2013 z 12. novembra 2013 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

33

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/698/SZBP z 25. novembra 2013 na podporu celosvetového mechanizmu nahlasovania nedovolených ručných a ľahkých zbraní a iných nedovolených konvenčných zbraní a munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s nimi

34

 

 

2013/699/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. novembra 2013, ktorým sa vymenúva lotyšský člen a dvaja lotyšskí náhradníci Výboru regiónov

43

 

 

2013/700/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2013 o zriadení Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ESS ERIC)

44

 

 

2013/701/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2013 o zriadení Konzorcia pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI-ERIC) ako konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru

63

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Ministerskej rady Energetického spoločenstva D/2013/03/MC-EnC o predĺžení doby platnosti Zmluvy o Energetickom spoločenstve

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu

(2013/694/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na rokovací poriadok Parlamentu, a najmä na jeho článok 127 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 8 a 9,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu a prezidenta Európskej centrálnej banky uskutočneného pri príležitosti hlasovaní Parlamentu o prijatí nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

A.

keďže nariadením (EÚ) č. 1024/2013 sa Európskej centrálnej banke (ECB) udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a stabilite finančného systému v rámci Európskej únie a jednotlivých členských štátov, ktoré sú účastníkmi jednotného mechanizmu dohľadu;

B.

keďže v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB je príslušným orgánom na účely vykonávania úloh dohľadu, ktorými bola poverená týmto nariadením;

C.

keďže udelenie úloh dohľadu znamená pre ECB značnú zodpovednosť v tom, že má prispieť k finančnej stabilite v Únii a využívať pritom svoje právomoci v oblasti dohľadu čo najúčinnejším a najprimeranejším spôsobom;

D.

keďže každé udelenie úloh dohľadu na úrovni Únie by malo byť vyvážené vhodnými požiadavkami na zodpovednosť; keďže podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa preto ECB zodpovedá za plnenie tohto nariadenia Parlamentu a Rade ako demokraticky legitímnym inštitúciám zastupujúcim občanov Únie a členské štáty;

E.

keďže v článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB musí v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) lojálne spolupracovať na akýchkoľvek vyšetrovaniach Parlamentu;

F.

keďže v článku 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že predseda rady pre dohľad ECB musí na požiadanie viesť dôverné rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami príslušného výboru Parlamentu v súvislosti s úlohami ECB v oblasti dohľadu, pokiaľ sa takéto rozhovory požadujú v záujme vykonávania právomocí Parlamentu podľa ZFEÚ; keďže v tomto článku sa požaduje, aby spôsoby organizácie týchto rozhovorov zabezpečili úplnú dôvernosť v súlade s povinnosťou zachovávať dôvernosť, ktorá bola ECB uložená ako príslušnému orgánu podľa príslušného práva Únie;

G.

keďže v článku 15 ods. 1 ZFEÚ sa ustanovuje, že inštitúcie Únie vykonávajú svoju činnosť čo najotvorenejšie; keďže podmienky, na základe ktorých sa dokument ECB stáva dôverným, sú stanovené v rozhodnutí ECB 2004/258/ES (ECB/2004/3) (2); keďže v uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že každý občan Únie či každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom či sídlom v niektorom členskom štáte má právo na prístup k dokumentom ECB v súlade s podmienkami a obmedzeniami podľa uvedeného rozhodnutia; keďže v súlade s uvedeným rozhodnutím môže ECB zamietnuť zverejnenie informácií, ak by sa tým ohrozili niektoré konkrétne verejné alebo súkromné záujmy;

H.

keďže zverejnenie informácií súvisiacich s prudenciálnym dohľadom nad úverovými inštitúciami nie je plne v právomoci ECB, ale podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v príslušnom práve Únie, ktorými sa musí riadiť tak Parlament, ako aj ECB; keďže v súlade s článkom 37.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (štatútu ESCB) na osoby, ktoré majú prístup k údajom, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie ukladajúce povinnosť mlčanlivosti, sa vzťahujú takéto právne predpisy Únie;

I.

keďže odôvodnenie 55 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 určuje, že všetky povinnosti voči Parlamentu v oblasti podávania správ by mali podliehať príslušným požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva; keďže v odôvodnení 74 a v článku 27 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že členovia rady pre dohľad, riadiaceho výboru, zamestnanci ECB a zamestnanci vyslaní zúčastnenými členskými štátmi, ktorí vykonávajú úlohy v oblasti dohľadu, podliehajú požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva stanoveným v článku 37 štatútu ESCB a v príslušných aktoch práva Únie; keďže v článku 339 ZFEÚ a článku 37 štatútu ESCB sa ustanovuje, že členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB a národných centrálnych bánk jednotlivých štátov sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo;

J.

keďže v súlade s článkom 10.4 štatútu ESCB sú rokovania na zasadnutiach Rady guvernérov ECB dôverné;

K.

keďže v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB na účely vykonávania úloh, ktorými bola poverená uvedeným nariadením, uplatňuje príslušné právo Únie, a v prípade, že sa toto právo skladá zo smerníc, aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa uvedené smernice transponujú;

L.

keďže v súlade s budúcimi zmenami alebo budúcimi právnymi aktmi v tejto oblasti predpisujú ustanovenia práva Únie, ktoré sa vzťahujú na spracovanie informácií považovaných za dôverné, najmä články 53 až 62 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), orgánom zodpovedným za dohľad nad úverovými inštitúciami a ich zamestnancom prísne povinnosti zachovávať služobné tajomstvo; keďže všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, sú viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo; keďže dôverné informácie, ktoré takéto osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo agregovanej podobe, na základe ktorej nemožno identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo;

M.

keďže v článku 27 ods. 2 nariadenia EÚ č. 1024/2013 sa ustanovuje, že na účely vykonávania úloh, ktorými sa ECB poveruje týmto nariadením, je ECB v rámci obmedzení a na základe podmienok stanovených v príslušnom práve Únie oprávnená vymieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami alebo orgánmi a inštitúciami Únie v prípadoch, keď príslušné právo Únie umožňuje príslušným vnútroštátnym orgánom poskytovať informácie uvedeným subjektom alebo keď členské štáty môžu umožniť takéto poskytovanie informácií podľa príslušného práva Únie;

N.

keďže porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva v súvislosti s informáciami o dohľade by malo viesť k náležitým sankciám; keďže Parlament by mal vypracovať primeraný rámec následných opatrení pre prípad porušenia dôvernosti zo strany svojich členov alebo zamestnancov;

O.

keďže organizačné odčlenenie zamestnancov ECB, ktorí sa zaoberajú úlohami ECB v oblasti dohľadu od zamestnancov vykonávajúcich úlohy menovej politiky musí byť zabezpečené tak, aby sa v plnej miere dodržiavalo nariadenie (EÚ) č. 1024/2013;

P.

keďže táto dohoda nezahŕňa výmenu dôverných informácií o menovej politike alebo o iných úlohách ECB, ktoré nie sú súčasťou úloh zverených ECB v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013;

Q.

keďže touto dohodou nie je dotknutá zodpovednosť príslušných vnútroštátnych orgánov voči národným parlamentom v súlade s vnútroštátnym právom;

R.

keďže táto dohoda nezahŕňa ani neovplyvňuje zodpovednosť a povinnosť podávať správy jednotného mechanizmu dohľadu voči Rade, Komisii či národným parlamentom,

SA DOHODLI TAKTO:

I.   ZODPOVEDNOSŤ, PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, DÔVERNOSŤ

1.   Správy

ECB každoročne predkladá správu Parlamentu (výročnú správu) o vykonávaní úloh, ktoré jej boli udelené podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Predseda rady pre dohľad vystúpi s výročnou správou na verejnom vypočutí Parlamentu. Návrh výročnej správy sa Parlamentu poskytne dôverne v jednom z úradných jazykov Únie štyri pracovné dni pred vypočutím. Preklady do ostatných úradných jazykov Únie budú poskytnuté následne. Výročná správa sa okrem iného týka:

i)

vykonávania úloh v oblasti dohľadu;

ii)

deľby úloh s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;

iii)

spolupráce s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv)

odčlenenia úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu;

v)

vývoja štruktúry dohľadu a jeho zamestnancov vrátane počtu vyslaných národných expertov a ich zloženia podľa štátnej príslušnosti;

vi)

plnenia kódexu správania;

vii)

metódy výpočtu a objemu poplatkov za dohľad;

viii)

rozpočtu na úlohy v oblasti dohľadu;

ix)

skúseností s podávaním správ na základe článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (nahlasovanie porušovania predpisov).

V počiatočnej fáze uvedenej v článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB predkladá Parlamentu štvrťročné správy o pokroku, ktorý sa dosahuje pri zavádzaní tohto nariadenia do praxe, obsahujúce okrem iného:

i)

vnútornú prípravu, organizáciu a plánovanie práce;

ii)

konkrétne opatrenia na splnenie požiadavky odlúčenia funkcií v oblasti menovej politiky od funkcií v oblasti dohľadu;

iii)

spoluprácu s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv)

prípadné prekážky, s ktorými sa ECB stretla pri príprave svojich úloh v oblasti dohľadu;

v)

prípadné obavy alebo zmeny kódexu správania.

ECB zverejní výročnú správu na webových stránkach jednotného mechanizmu dohľadu. Informačná e-mailová linka ECB sa rozšíri tak, aby sa zaoberala konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa jednotného mechanizmu dohľadu, a ECB zapracuje ohlasy, ktoré jej boli zaslané prostredníctvom elektronickej pošty, do často kladených otázok na stránkach jednotného mechanizmu dohľadu.

2.   Vypočutia a dôverné rozhovory

Predseda rady pre dohľad sa na požiadanie príslušného výboru Parlamentu zúčastňuje na riadnych verejných vypočutiach o plnení úloh v oblasti dohľadu. Príslušné výbory Parlamentu a ECB sa dohodnú na termínoch dvoch takýchto vypočutí, ktoré sa uskutočnia v priebehu nasledujúceho roka. Žiadosti o zmenu dohodnutých termínov sa predložia v písomnej podobe.

Predseda rady pre dohľad môže byť okrem toho pozvaný na výmeny názorov ad hoc s príslušným výborom Parlamentu o otázkach dohľadu.

Ak je to potrebné pre výkon právomocí Parlamentu v súlade so ZFEÚ a právom Únie, môže predseda príslušného výboru písomne a s udaním dôvodov požiadať o uskutočnenie osobitných dôverných stretnutí s predsedom rady pre dohľad. Takéto stretnutia sa uskutočnia vo vzájomne odsúhlasenom termíne.

Všetci účastníci osobitných dôverných stretnutí podliehajú požiadavkám na dôvernosť, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami platnými pre členov rady pre dohľad a zamestnancov ECB v oblasti dohľadu.

Na odôvodnenú žiadosť predsedu rady pre dohľad alebo predsedu príslušného výboru Parlamentu a na základe ich vzájomnej dohody sa môžu na riadnych vypočutiach, výmenách názorov ad hoc a na dôverných stretnutiach zúčastniť aj zástupcovia ECB v rade pre dohľad či vysokopostavení zamestnanci z oblasti dohľadu (generálni riaditelia alebo ich zástupcovia).

Na jednotný mechanizmus dohľadu sa uplatňuje zásada otvorenosti inštitúcií Únie v súlade so ZFEÚ. Rozhovory v rámci osobitných dôverných stretnutí sa riadia zásadou otvorenosti a sústreďujú sa na relevantné okolnosti. Patrí k nim výmena dôverných informácií o vykonávaní úloh v oblasti dohľadu v rámci obmedzení stanovených právom Únie. Zverejnenie takýchto informácií možno obmedziť na základe právne vymedzených požiadaviek na dôvernosť.

Zamestnanci Parlamentu a ECB nesmú zverejniť informácie, ktoré získali počas svojej činnosti v súvislosti s úlohami, ktoré boli udelené ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, a to ani po skončení takejto činnosti či ukončení zamestnaneckého pomeru.

Riadne vypočutia, výmeny názorov ad hoc a dôverné stretnutia môžu zahŕňať všetky aspekty činnosti a fungovania jednotného mechanizmu dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

Z dôverných stretnutí sa nevyhotovujú zápisnice ani iné záznamy. Nepodávajú sa o nich vyhlásenia pre tlač ani iné médiá. Každý účastník dôverných rozhovorov musí zakaždým podpísať čestné vyhlásenie, že nezverejní obsah týchto rozhovorov tretej osobe.

Na dôverných stretnutiach sa môže zúčastňovať len predseda rady pre dohľad a predseda a podpredsedovia príslušného výboru Parlamentu. Predsedu rady pre dohľad a predsedu či podpredsedov príslušného výboru Parlamentu môžu sprevádzať dvaja pracovníci ECB, resp. sekretariátu Parlamentu.

3.   Zodpovedanie otázok

Na písomné otázky Parlamentu odpovedá ECB písomne. Otázky sa predsedovi rady pre dohľad sprostredkúvajú prostredníctvom predsedu príslušného výboru Parlamentu. Na otázky je potrebné odpovedať čo najrýchlejšie a v každom prípade v lehote piatich týždňov od ich doručenia Európskej centrálnej banke.

ECB aj Parlament venujú osobitnú časť svojich webových stránok uvedeným otázkam a odpovediam.

4.   Prístup k informáciám

ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu aspoň ucelený a zmysluplný záznam konaní rady pre dohľad, ktorý mu umožní pochopiť rozhovory, a pripojí komentovaný zoznam rozhodnutí. V prípade, že Rada guvernérov vyjadrí v súlade s článkom 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 námietku proti návrhu rozhodnutia rady pre dohľad, prezident ECB informuje predsedu príslušného výboru Parlamentu o dôvodoch takejto námietky v súlade s požiadavkami na dôvernosť uvedenými v tejto dohode.

V prípade nadchádzajúceho zrušenia úverovej inštitúcie sa informácie nedôverného charakteru týkajúce sa tejto úverovej inštitúcie zverejnia ex post, len čo prestanú platiť akékoľvek obmedzenia pre poskytovanie relevantných informácií, ktoré vyplývali z požiadaviek na dôvernosť podľa tejto dohody.

Poplatky za dohľad, ako aj vysvetlenie k tomu, ako sa vypočítajú, sa uverejňujú na webových stránkach ECB.

ECB uverejňuje na svojich webových stránkach aj návod k postupom v oblasti dohľadu.

5.   Ochrana utajovaných informácií a dokumentov ECB

Parlament zavedie záruky a opatrenia zodpovedajúce úrovni citlivosti informácií alebo dokumentov ECB a informuje o nich ECB. V každom prípade sa sprístupnené informácie či dokumenty použijú len na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Parlament si vyžiada súhlas ECB na sprístupnenie informácií alebo dokumentov dodatočným osobám alebo inštitúciám a obe inštitúcie budú spolupracovať pri akomkoľvek súdnom, správnom či inom konaní, v ktorom sa požaduje prístup k takýmto informáciám alebo dokumentom. ECB môže požiadať Parlament, aby vzhľadom na všetky alebo len určité kategórie sprístupnených informácií alebo dokumentov viedol zoznam osôb, ktoré majú prístup k týmto informáciám a dokumentom.

II.   VÝBEROVÉ KONANIA

ECB určuje a zverejňuje kritériá výberu predsedu rady pre dohľad vrátane rovnováhy schopností, znalosti finančných inštitúcií a trhov, ako aj skúseností v oblasti finančného dohľadu a makroprudenciálneho dohľadu. Pri určovaní kritérií sa ECB zameriava na čo najvyššiu odbornosť a berie do úvahy potrebu zaručiť záujmy Únie ako takej a rôznorodosť v zložení rady pre dohľad.

Príslušný výbor Parlamentu bude informovaný dva týždne pred tým, ako Rada guvernérov ECB uverejní oznámenie o voľnej pozícii, o podrobnostiach vrátane kritérií výberu uchádzača a špecifického profilu pozície a o „otvorenom výberovom konaní“, ktoré má v úmysle uplatniť na výber predsedu.

Rada guvernérov ECB informuje príslušný výbor Parlamentu o zložení skupiny uchádzačov o pozíciu predsedu (počet uchádzačov, ich rôzne odborné schopnosti, rodová vyváženosť a vyváženosť z hľadiska štátnej príslušnosti atď.), ako aj o metóde, ktorou sa skupina uchádzačov bude vyhodnocovať s cieľom vypracovať užší zoznam najmenej dvoch kandidátov a nakoniec určiť návrh ECB.

ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu rady pre dohľad. ECB poskytne tento užší zoznam najneskôr tri týždne pred tým, než predloží návrh na vymenovanie predsedu.

Príslušný výbor Parlamentu môže ECB položiť otázky týkajúce sa výberových kritérií a užšieho zoznamu kandidátov v lehote jedného týždňa po tom, čo mu boli doručené. ECB na tieto otázky odpovie písomne v lehote dvoch týždňov.

Schvaľovací proces obsahuje tieto kroky:

ECB zašle Parlamentu svoje návrhy na predsedu a podpredsedu spolu s písomnými vysvetleniami dôvodov.

V príslušnom výbore Parlamentu sa uskutoční verejné vypočutie o navrhovanom predsedovi a podpredsedovi rady pre dohľad.

Parlament rozhodne o schválení kandidátov na predsedu a podpredsedu, ktorých navrhla ECB, v hlasovaní v príslušnom výbore a v pléne. Za bežných okolností sa Parlament pri zohľadnení svojho kalendára snaží prijať rozhodnutie do šiestich týždňov od predloženia návrhu.

Ak sa návrh na predsedu neschváli, môže ECB rozhodnúť, že využije skupinu pôvodných uchádzačov o túto pozíciu alebo vyhlási nové výberové konanie vrátane vypracovania a uverejnenia nového oznámenia o voľnej pozícii.

ECB predloží Parlamentu každý návrh na odvolanie predsedu alebo podpredsedu z funkcie a podá vysvetlenie.

Do procesu schvaľovania patrí:

hlasovanie v príslušnom výbore Parlamentu o návrhu uznesenia a

hlasovanie v pléne o schválení alebo zamietnutí tohto uznesenia.

Ak Parlament alebo Rada informovali ECB o tom, že považujú podmienky odvolania predsedu alebo podpredsedu rady pre dohľad za splnené na účely článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ECB poskytne svoje písomné vyjadrenie v lehote štyroch týždňov.

III.   VYŠETROVANIA

Ak Parlament zriadi vyšetrovací výbor v súlade s článkom 226 ZFEÚ a rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO (4), ECB pomáha v súlade s právom Únie vyšetrovaciemu výboru pri výkone jeho úloh v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

Všetky činnosti vyšetrovacieho výboru, pri ktorých bude ECB pomáhať, sa realizujú v rozsahu pôsobnosti rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO.

ECB lojálne spolupracuje pri každom vyšetrovaní Parlamentu uvedenom v článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 v medziach rovnakého rámca, ktorý platí pre vyšetrovacie výbory, a na základe rovnakej ochrany dôvernosti, ktorú ustanovuje táto dohoda pre dôverné rozhovory.

Všetci príjemcovia informácií poskytnutých Parlamentu v rámci vyšetrovaní podliehajú požiadavkám na dôvernosť, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami platnými pre členov rady pre dohľad a pracovníkov ECB v oblasti dohľadu, a Parlament a ECB sa dohodnú na opatreniach na zaistenie ochrany takýchto informácií.

V prípade, že si ochrana verejného alebo súkromného záujmu uznaného v rozhodnutí 2004/258/ES vyžaduje zachovanie dôvernosti, Parlament zabezpečí zachovanie tejto ochrany a nezverejní obsah takýchto informácií.

Práva a povinnosti inštitúcií a orgánov Únie ustanovené v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO sa na ECB uplatňujú primerane.

Prípadné nahradenie rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO iným právnym aktom alebo jeho zmena povedú k opätovnému prerokovaniu časti III tejto dohody. Kým sa nedospeje k novej dohode o príslušných častiach, naďalej platí táto dohoda vrátane rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO vo verzii účinnej ku dňu podpisu tejto dohody.

IV.   KÓDEX SPRÁVANIA

Pred prijatím kódexu správania uvedeného v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB informuje príslušný výbor Parlamentu o hlavných prvkoch pripravovaného kódexu správania.

Na písomnú žiadosť príslušného výboru Parlamentu ECB informuje písomne Parlament o uplatňovaní kódexu správania. ECB taktiež informuje Parlament o potrebe aktualizácie kódexu správania.

Kódex správania sa venuje otázkam konfliktu záujmov a zabezpečuje dodržiavanie pravidiel odlúčenia funkcií v oblasti menovej politiky od funkcií v oblasti dohľadu.

V.   PRIJÍMANIE AKTOV V ECB

ECB riadne informuje príslušný výbor Parlamentu o postupoch (vrátane harmonogramu), ktoré stanovila pre prijímanie nariadení, rozhodnutí, usmernení a odporúčaní („aktov“) ECB, ktoré podliehajú verejnej konzultácii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

ECB predovšetkým informuje príslušný výbor Parlamentu o zásadách a druhoch ukazovateľov alebo informácií, ktoré vo všeobecnosti využíva pri tvorbe aktov a politických odporúčaní s cieľom zvýšiť transparentnosť a súdržnosť politiky.

ECB zašle návrh aktov príslušnému výboru Parlamentu pred začiatkom verejného konzultačného procesu. Ak Parlament predloží pripomienky k aktom, môže dôjsť k neformálnej výmene názorov s ECB o týchto pripomienkach. Takéto neformálne výmeny názorov sa konajú súbežne s otvorenými verejnými konzultáciami, ktoré ECB vedie v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

Len čo ECB akt prijme, zašle ho príslušnému výboru Parlamentu. ECB taktiež pravidelne písomne informuje Parlament o potrebe aktualizácie prijatých aktov.

VI.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Praktické uplatňovanie tejto dohody vyhodnocujú obe inštitúcie každé tri roky.

2.

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 alebo dňom nasledujúcim po podpise tejto dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

3.

Povinnosti týkajúce sa dôvernosti informácií zaväzujú obe inštitúcie aj po skončení platnosti tejto dohody.

4.

Táto dohoda sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom a v Bruseli 6. novembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Európsku centrálnu banku

predseda

M. DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2004/258/ES zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 78, 6.4.1995, s. 1).


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/7


ROZHODNUTIE RADY

z 25. novembra 2013

o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie

(2013/695/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Spoločné vyhlásenie prijaté na samite Východného partnerstva 30. septembra 2011 vo Varšave potvrdzuje politickú podporu zlepšeniu mobility občanov prostredníctvom liberalizácie vízového režimu a zámer prijímať postupné opatrenia vedúce k zavedeniu bezvízového režimu pre svojich občanov vo vhodnom čase.

(2)

Rada poverila 19. decembra 2011 Komisiu začatím rokovaní s Azerbajdžanskou republikou o Dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne zavŕšené parafovaním dohody 29. júla 2013.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (1); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (2); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz s výhradou uzavretia uvedenej dohody (3).

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Radu

predseda

D. PAVALKIS


(1)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej podpise.


NARIADENIA

30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1218/2013

z 27. novembra 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov sleďa atlantického v zónach IV a VIId a vo vodách EÚ zóny IIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Číslo

65/TQ40

Členský štát

Holandsko

Populácia

HER/2A47DX

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

zóny IV a VIId a vody EÚ zóny IIa

Dátum

29.10.2013


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1219/2013

z 27. novembra 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách EÚ a nórskych vodách zóny IV severne od 53° 30' s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Číslo

63/TQ40

Členský štát

Francúzsko

Populácia

HER/4AB.

Druh

sleď atlantický (Clupea Harengus)

Zóna

vody EÚ a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

Dátum

24.10.2013


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1220/2013

z 27. novembra 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti NAFO 3M

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Číslo

66/TQ40

Členský štát

Európska únia (všetky členské štáty)

Populácia

COD/N3M.

Druh

treska škvrnitá (Gadus Morhua)

Zóna

oblasť NAFO 3M

Dátum

15.11.2013


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1221/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 476/2013, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2013/2014 a ruší vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 968/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 61 prvý odsek písm. d) v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 7e v spojení s jeho článkom 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 možno cukor a izoglukózu vyrobené počas hospodárskeho roku mimo kvóty uvedenej v článku 56 uvedeného nariadenia vyviezť len v rámci obmedzenia množstva, ktorý sa má stanoviť.

(2)

Nariadením (ES) č. 951/2006 sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre vývoz mimo kvóty, najmä pokiaľ ide o vydávanie vývozných povolení.

(3)

Pre hospodársky rok 2013/2014 sa pôvodne odhadovalo, že stanovenie obmedzenia množstva na 650 000 ton v ekvivalente bieleho cukru v prípade vývozu cukru mimo kvóty by zodpovedalo dopytu na trhu. Takéto obmedzenie bolo stanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 476/2013 (3). Podľa najnovších odhadov sa však očakáva, že výroba cukru mimo kvóty dosiahne úroveň 3 600 000 ton. Mali by sa preto zabezpečiť dodatočné odbytiská pre cukor mimo kvóty.

(4)

Vzhľadom na skutočnosť, že strop WTO pre vývoz v hospodárskom roku 2013/2014 nebol úplne využitý, je vhodné zvýšiť obmedzenie množstva vývozu cukru mimo kvóty o 700 000 ton tak, aby sa výrobcom cukru v Únii poskytli dodatočné obchodné príležitosti. Uvedené zvýšené množstvá je vhodné poskytnúť od 2. decembra 2013, aby výrobcovia cukru mimo kvóty v Únii mohli využiť trhové príležitosti na svojich vývozných trhoch.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 476/2013 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

S cieľom umožniť predloženie žiadostí o vývozné povolenia cukru mimo kvóty by sa malo zrušiť pozastavenie podávania žiadostí podľa článku 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 968/2013 (4). Keďže vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 968/2013 stratilo účinnosť, je náležité ho zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 476/2013 sa nahrádza takto:

„1.   Na hospodársky rok 2013/2014 sa obmedzenie množstva podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v prípade bieleho cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 99, stanovuje na 1 350 000 ton na vývoz mimo kvóty bez nároku na náhradu.“

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 968/2013 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 476/2013 z 23. mája 2013, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2013/2014 (Ú. v. EÚ L 138, 24.5.2013, s. 5).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 968/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa stanovuje percento prijatia pre vydávanie vývozných povolení, zamietnutie žiadostí o vývozné povolenia a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty (Ú. v. EÚ L 268, 10.10.2013, s. 12).


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1222/2013

z 29. novembra 2013

o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre prežúvavce, ošípané a hydinu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia, aby kyselina propiónová, propionát sodný a propionát amónny ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat boli zaradené do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“, do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. Žiadosť zahŕňa aj ďalšie použitia tých istých látok, v prípade ktorých sa ešte neprijalo žiadne rozhodnutie.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 16. novembra 2011 (2) k záveru, že kyselina propiónová, propionát sodný a propionát amónny nemajú za navrhovaných podmienok použitia nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie. Tiež sa dospelo k záveru, že látky zlepšujú aeróbnu stabilitu ľahko silážovateľných materiálov. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metódach analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia príslušných látok vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látky uvedené v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(12): 2446.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k280

kyselina propiónová

 

Zloženie doplnkovej látky

kyselina propiónová ≥ 99,5 %.

 

Charakteristika účinnej látky

 

kyselina propiónová ≥ 99,5 %

 

C3H6O2, č. CAS: 79-09-4.

 

Neprchavé rezíduum ≤ 0,01 % po vysušení pri 140 °C do konštantnej hmotnosti.

 

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjadrené ako formaldehyd.

 

Vyrobený chemickou syntézou.

 

Metóda analýzy  (1)

Kvantifikácia kyseliny propiónovej ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch, krmivách: ionová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI).

prežúvavce

1.

Súčasné použitie s inými organickými kyselinami pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

20. decembra 2023

ošípané

30 000

hydina

10 000

1k281

propionát sodný

 

Zloženie doplnkovej látky

propionát sodný ≥ 98,5 %.

 

Charakteristika účinnej látky

 

propionát sodný ≥ 98,5 %

 

C3H5O2Na

 

č. CAS: 137-40-6.

 

Strata pri sušení ≤ 4 % určená sušením počas dvoch hodín pri 105 °C.

 

Látky nerozpustné vo vode ≤ 0,1 %.

 

Vyrobené chemickou syntézou.

 

Metóda analýzy  (1)

Kvantifikácia propionátu sodného v kŕmnej doplnkovej látke:

1.

ionová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI) – na určenie celkového obsahu propionátu a

2.

atómová absorpčná spektroskopia, AAS (EN ISO 6869) – na určenie celkového sodíka.

Kvantifikácia propionátu sodného ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v premixoch, krmivách: ionová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI).

prežúvavce

1.

Súčasné použitie s inými organickými kyselinami pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

20. decembra 2023

ošípané

30 000 (3)

hydina

10 000 (3)

1k284

propionát amónny

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok propionátu amónneho ≥ 19,0 %, kyseliny propiónovej ≤ 80,0 % a vody ≤ 30 %.

 

Charakteristika účinnej látky

 

propionát amónny C3H9O2N

 

č. CAS: 17496-08-1.

 

Vyrobený chemickou syntézou.

 

Metóda analýzy  (1)

Kvantifikácia propionátu amónneho v kŕmnej doplnkovej látke:

1.

ionová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI) – na určenie celkového obsahu propionátu a

2.

titrácia kyselinou sírovou a hydroxidom sodným na určenie amoniaku

Kvantifikácia propionátu amónneho ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v premixoch, krmivách:

ionová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI).

prežúvavce

1.

Súčasné použitie s inými organickými kyselinami pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

20. decembra 2023

ošípané

30 000 (3)

hydina

10 000 (3)


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Ľahko silážovateľné krmivo: > 3 % rozpustných uhľohydrátov v čerstvom materiáli (napr. celá rastlina kukurice, mätonoh mnohokvetý, stoklas alebo dužina cukrovej repy). Nariadenie (ES) č. 429/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).

(3)  Kyselina propiónová.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1223/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa z dôvodu nadmerného výlovu v roku 2012 vykonáva odpočet z kvóty na výlov lososa v poddivíziách ICES 22 – 31, ktorá bola Poľsku pridelená na rok 2013 a nasledujúce roky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 105 ods. 1 a ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 1256/2011 sa na rok 2012 Poľsku pridelila kvóta na výlov lososa atlantického vo vodách Únie poddivízií ICES 22 – 31 (2).

(2)

V rámci kontroly údajov zaznamenaných a nahlásených počas rybárskych výjazdov s inšpekciou alebo bez nej Komisia zistila nezrovnalosti v poľských údajoch týkajúcich sa výlovu lososa v roku 2012. Tieto nezrovnalosti v nahlásených údajoch o zložení úlovku boli potvrdené aj niekoľkými auditovými a overovacími misiami v Poľsku, ktoré sa uskutočnili v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009. Zozbierané dôkazy Komisii umožňujú stanoviť, že tento členský štát prekročil v roku 2012 svoju kvótu na výlov lososa o 1776 kusov.

(3)

Podľa článku 105 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 platí, že keď Komisia stanoví, že členský štát prekročí kvóty na výlov, ktoré mu boli pridelené, Komisia vykoná odpočty z budúcich kvót na výlov pridelených tomuto členskému štátu.

(4)

V článku 105 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 sa stanovuje, že odpočty z kvót na výlov sa vykonajú v nasledujúcom roku, resp. nasledujúcich rokoch.

(5)

Je nutné vykonať odpočet potrebný na korekciu nadmerného výlovu v rámci kvóty na výlov lososa atlantického, ktorá bola Poľsku pridelená na rok 2013. Komisia vyčíslila objem nadmerného výlovu na menej ako 100 ton. V súlade s poslednou vetou článku 105 ods. 2 by sa preto na odpočet nemal uplatniť žiaden koeficient.

(6)

Ak však nebude z dôvodu čerpania kvóty na rok 2013 v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia možné uplatniť odpočet v celom objeme, v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa odpočtov z kvót podľa článku 105 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (3) sa akékoľvek zostávajúce množstvá budú musieť odpočítať z kvóty na výlov lososa atlantického pridelenej tomuto členskému štátu na rok 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóta na výlov lososa atlantického (Salmo salar) vo vodách Únie poddivízií ICES 22 – 31 pridelená Poľsku na rok 2013 nariadením Rady (EÚ) č. 1256/2011 sa znižuje tak, ako sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Ak je odpočet, ktorý sa má vykonať podľa článku 1, vyšší než kvóta na výlov, ktorá je stále k dispozícii, a ak sa tento odpočet nemôže v roku 2013 vykonať v celom objeme, zostávajúce množstvá sa odpočítajú z kvóty na výlov lososa atlantického (Salmo salar) vo vodách Únie poddivízií ICES 22 – 31, ktorá sa môže Poľsku prideliť na rok 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 3.12.2011, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 72, 10.3.2012, s. 27.


PRÍLOHA

Populácia

2012

Odpočet v roku 2013

Pôvodná kvóta

Upravená kvóta

Zistený úlovok

Rozdiel kvóta – úlovok

(nadmerný výlov)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1224/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 800/2008, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1),

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (2) stratí účinnosť 31. decembra 2013.

(2)

Komisia začala uverejnením svojho oznámenia o modernizácii štátnej pomoci EÚ (3) z 8. mája 2012 rozsiahle preskúmavanie pravidiel štátnej pomoci. V súvislosti s týmto preskúmaním už bolo nariadenie (ES) č. 994/98 zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 733/2013 (4). Niektoré ďalšie nástroje štátnej pomoci, ako sú nástroje týkajúce sa výskumu, vývoja a inovácií, pomoci na ochranu životného prostredia, rizikového kapitálu a záchrany a reštrukturalizácie podnikov v ťažkostiach, sa ešte stále preskúmavajú. Dokončenie procesu aktualizácie týchto nástrojov nebude možné pred uplynutím účinnosti nariadenia (ES) č. 800/2008. S cieľom zabezpečiť jednotný prístup ku všetkým nástrojom štátnej pomoci je preto vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania nariadenia (ES) č. 800/2008 do 30. júna 2014.

(3)

Nariadenie (ES) č. 800/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na predĺženie obdobia účinnosti nariadenia (ES) č. 800/2008 budú možno niektoré členské štáty chcieť predĺžiť opatrenia, o ktorých boli predložené súhrnné informácie v súlade s článkom 9 uvedeného nariadenia. S cieľom znížiť administratívnu záťaž je vhodné, aby sa súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia uvedených opatrení považovali za oznámené Komisii pod podmienkou, že príslušné opatrenia neboli podstatne zmenené.

(5)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie s cieľom umožniť predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia (ES) č. 800/2008 pred uplynutím jeho platnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 45 nariadenia (ES) č. 800/2008 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 30. júna 2014.“

Článok 2

Ak členský štát chce v dôsledku zmeny nariadenia (ES) č. 800/2008 predĺžiť opatrenia, v súvislosti s ktorými boli Komisii predložené súhrnné informácie v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 800/2008, mali by sa súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia týchto opatrení považovať za oznámené Komisii pod podmienkou, že príslušné opatrenia neboli podstatne zmenené.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3).

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Modernizácia štátnej pomoci EÚ (MŠP), 8.5.2012, COM(2012) 209 final.

(4)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 11.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1225/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

61,5

MA

45,9

TR

88,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

50,7

EG

200,0

TR

132,3

ZZ

127,7

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,5

TR

110,1

ZZ

121,8

0805 20 10

AU

135,4

MA

64,3

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

116,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

63,7

UY

92,4

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

71,5

ZZ

71,5

0808 10 80

AU

125,0

BA

45,7

MK

36,9

US

151,9

ZA

93,4

ZZ

90,6

0808 30 90

TR

118,4

ZZ

118,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1226/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. decembra 2013 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. decembra 2013 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 1. decembra 2013

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

15.11.2013-28.11.2013

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

203,08

122,01

Cena FOB USA

222,66

212,66

192,66

Prémia – Záliv

28,32

Prémia – Veľké jazerá

37,83

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

17,27 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

51,31 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1227/2013

z 29. novembra 2013,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia na niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadení (ES) č. 1187/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (2), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V kapitole III oddiele 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009 sa stanovuje postup na udeľovanie vývozných povolení na niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty otvorenej pre predmetný štát.

(2)

V pravidlách daného oddielu, zmeneného vykonávacím nariadením Komisie č. 990/2013 (3), sa hospodárskemu subjektu umožňuje predkladať žiadosti o vývozné povolenie od 1. do 10. novembra, ak je po období predkladania žiadostí o povolenia uvedenom v článku 29 prvom odseku nariadenia (ES) č. 1187/2009 množstvo v rámci kvóty ešte dostupné. V článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 990/2013 sa špecifikuje, že celkové ostávajúce množstvo na kvótový rok 2013/2014 je 9 018 ton.

(3)

Žiadosti predložené v období medzi 1. a 10. novembrom 2013 na zostávajúce obdobie prebiehajúceho kvótového roku 2013/2014 sa vzťahujú na menšie množstvá, než aké sú dostupné. Preto je vhodné podľa článku 31 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (ES) č. 1187/2009 ustanoviť pridelenie zostávajúceho množstva. Vydanie vývozných povolení na toto zostávajúce množstvo by sa malo podmieniť tým, že predmetný hospodársky subjekt oznámi príslušnému orgánu dodatočné prijaté množstvo a zainteresované hospodárske subjekty zložia zábezpeku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia podané od 1. do 10. novembra 2013 sa na zostávajúce obdobie prebiehajúceho kvótového roku 2013/2014 prijímajú.

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o vývozné povolenia uvedené v prvom odseku na výrobky uvedené v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1187/2009 sa vynásobia prideľovacím koeficientom 73,918032.

Vývozné povolenia na množstvá, ktoré presahujú množstvá, o ktoré sa žiada, a ktoré sú pridelené podľa koeficientu uvedeného v druhom odseku, sa vydávajú po tom, ako ich prijme hospodársky subjekt do týždňa od dátumu uverejnenia tohto nariadenia, a pod podmienkou zloženia zodpovedajúcej zábezpeky.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 990/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1187/2009, pokiaľ ide o vývoz mlieka a mliečnych výrobkov do Spojených štátov amerických a Dominikánskej republiky.


ROZHODNUTIA

30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/31


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUTM MALI/2/2013

z 12. novembra 2013

o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

(2013/696/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP zo 17. januára 2013 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Rada podľa článku 8 ods. 5 rozhodnutia 2013/34/SZBP poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijal príslušné rozhodnutia o zriadení Výboru prispievateľov pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali).

(2)

V záveroch zo zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konali 7., 8. a 9. decembra 2000 v Nice a 24. a 25. októbra 2002 v Bruseli, sa ustanovujú dojednania o účasti tretích štátov na operáciách krízového riadenia a o zriadení Výboru prispievateľov.

(3)

Výbor prispievateľov by mal byť fórom na rozhovory s prispievajúcimi tretími štátmi o všetkých problémoch, ktoré sa týkajú riadenia misie EUTM Mali. PBV, ktorý vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie EUTM Mali, by mal zohľadňovať názory Výboru prispievateľov.

(4)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie a mandát

Týmto sa zriaďuje Výbor prispievateľov pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali). Jeho mandát sa stanovuje v záveroch zo zasadnutia Európskej rady 7., 8. a 9. decembra 2000 v Nice a 24. a 25. októbra 2002 v Bruseli.

Článok 2

Zloženie

1.   Členmi Výboru prispievateľov sú

zástupcovia všetkých členských štátov,

zástupcovia tretích štátov, ktoré sa zúčastňujú na misii EUTM Mali a poskytujú značné príspevky.

2.   Na zasadnutiach Výboru prispievateľov sa môže zúčastňovať aj zástupca Komisie.

Článok 3

Informácie veliteľa misie EÚ

Výbor prispievateľov dostáva informácie od veliteľa misie EÚ.

Článok 4

Predseda

Výboru prispievateľov predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo jeho zástupca v úzkej spolupráci s predsedom Vojenského výboru Európskej únie alebo jeho zástupcom.

Článok 5

Zasadnutia

1.   Zasadnutia Výboru prispievateľov zvoláva pravidelne predseda. Ak si to vyžadujú okolnosti, môžu sa zvolať mimoriadne zasadnutia, a to na podnet predsedu alebo na žiadosť člena.

2.   Predseda vopred rozošle predbežný program a dokumenty, ktoré sa týkajú zasadnutia. Predseda zodpovedá za to, že sa výsledky rokovaní Výboru prispievateľov doručia PBV.

Článok 6

Dôvernosť

1.   V súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 (2) sa na zasadnutia a konanie Výboru prispievateľov uplatňujú bezpečnostné predpisy Rady. Zástupcovia vo Výbore prispievateľov majú predovšetkým primeranú bezpečnostnú previerku.

2.   Na rokovania Výboru prispievateľov sa vzťahuje služobné tajomstvo, ak Výbor prispievateľov jednomyseľne nerozhodne inak.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2013

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

W. STEVENS


(1)  Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2013, s. 19

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/33


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUTM MALI/3/2013

z 12. novembra 2013

o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

(2013/697/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP zo 17. januára 2013 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada podľa článku 8 ods. 2 rozhodnutia 2013/34/SZBP poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov tretích štátov.

(2)

Na základe odporúčaní veliteľa misie EÚ týkajúcich sa príspevku Švajčiarskej konfederácie a rád Vojenského výboru Európskej únie by sa mal príspevok Švajčiarskej konfederácie prijať.

(3)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príspevky tretích štátov

1.   Príspevok Švajčiarskej konfederácie na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) sa prijíma a považuje sa za významný.

2.   Švajčiarska konfederácia je oslobodená od finančných príspevkov do rozpočtu EUTM Mali.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2013

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

W. STEVENS


(1)  Ú. v. EÚ 14, 18.1.2013, s. 19.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/34


ROZHODNUTIE RADY 2013/698/SZBP

z 25. novembra 2013

na podporu celosvetového mechanizmu nahlasovania nedovolených ručných a ľahkých zbraní a iných nedovolených konvenčných zbraní a munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s nimi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska rada 13. decembra 2003 prijala Európsku bezpečnostnú stratégiu, v ktorej sa určuje päť hlavných výziev, ktorým musí Únia čeliť: terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty, zlyhanie štátu a organizovaná trestná činnosť. V štyroch z týchto piatich výziev sú hlavnými faktormi následky nedovolenej výroby, transferu a obehu konvenčných zbraní vrátane ručných a ľahkých zbraní (ďalej len „RĽZ“) a ich nadmerného hromadenia a nekontrolovaného šírenia. Prispievajú k nestabilite v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe a v mnohých ďalších regiónoch sveta, zhoršujú konflikty a podkopávajú proces budovania mieru po skončení konfliktu, a preto predstavujú vážnu hrozbu pre mier a bezpečnosť.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 prijala Stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (ďalej len „stratégia EÚ pre RĽZ“), v ktorej sa stanovujú usmernenia pre činnosť EÚ v oblasti RĽZ. V tejto stratégii sa Afrika identifikovala ako kontinent najviac postihnutý nedovoleným hromadením a šírením RĽZ. V stratégii sa tiež uznáva, že problém, ktorý predstavujú transfery RĽZ do subsaharskej Afriky, nemožno oddeliť od problému zdrojov týchto transferov, a uvádza sa, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť cestám a spôsobom, ktorými sa RĽZ v Afrike šíria, vrátane nezákonného sprostredkovania a prepravy.

(3)

V stratégii EÚ pre RĽZ sa tiež uvádza, že Únia by mala posilniť a podporiť mechanizmus monitorovania sankcií a podporiť posilnenie kontroly vývozu, ako aj presadzovanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (1), okrem iného prostredníctvom presadzovania opatrení na zlepšenie transparentnosti.

(4)

Akčným programom Organizácie Spojených národov na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ vo všetkých jeho aspektoch, boj proti nemu a jeho odstránenie (ďalej len „akčný program OSN“) prijatým 20. júla 2001 sa všetky členské štáty OSN zaviazali predchádzať nedovolenému obchodovaniu s RĽZ alebo ich odkláňaniu k dispozícii neoprávneným príjemcom a predovšetkým zohľadňovať pri posudzovaní žiadostí o vývozné povolenia nebezpečenstvo, že sa RĽZ odklonia do nedovoleného obchodu.

(5)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 8. decembra 2005 prijalo medzinárodný nástroj umožňujúci štátom včas a spoľahlivo odhaľovať a sledovať nedovolené RĽZ.

(6)

V spoločnom strategickom partnerstve EÚ a Afriky z roku 2007 sa vymedzuje zabránenie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a ich nadmernému hromadeniu ako oblasť pre akciu, ktorá sa vykonáva prostredníctvom zlepšenia budovania kapacít, kontaktov, spolupráce a výmeny informácií.

(7)

Na druhej konferencii o preskúmaní akčného programu OSN v roku 2012 všetky členské štáty OSN opätovne potvrdili svoj záväzok predchádzať nedovolenému obchodovaniu s RĽZ vrátane ich odkláňania k dispozícii neoprávneným príjemcom, ako aj svoj záväzok, ktorý sa nachádza v akčnom programe OSN a týka sa posudzovania žiadostí o vývozné povolenia.

(8)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 2. apríla 2013 prijalo znenie zmluvy o obchode so zbraňami (ATT). Cieľom tejto zmluvy je zaviesť čo najprísnejšie spoločné medzinárodné normy pre reguláciu alebo zlepšenie regulácie medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami, predchádzať nedovolenému obchodovaniu s konvenčnými zbraňami a odstraňovať ho a predchádzať ich odkláňaniu. Únia by mala podporiť všetky členské štáty OSN pri vykonávaní účinných kontrol transferov zbraní s cieľom zabezpečiť, že keď zmluva o obchode so zbraňami nadobudne platnosť, bude čo najúčinnejšia, predovšetkým pokiaľ ide o vykonávanie článku 11.

(9)

Únia chce preto financovať celosvetový mechanizmus nahlasovania nedovolených RĽZ a iných nedovolených konvenčných zbraní a ich munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s takýmito zbraňami, aby tak prispela k dosiahnutiu cieľov uvedených vyššie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely vykonávania stratégie EÚ pre RĽZ a presadzovania mieru a bezpečnosti sledujú činnosti projektov, ktoré Únia podporuje, tieto konkrétne ciele:

vytvorenie prístupného a pre užívateľa jednoduchého celosvetového systému riadenia informácií o RĽZ a iných konvenčných zbraniach a munícii, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo (ďalej len „iTrace“), aby tvorcovia politiky, odborníci na kontrolu konvenčných zbraní a úradníci zodpovední za kontrolu vývozu konvenčných zbraní mali relevantné informácie a mohli vytvárať účinné stratégie vychádzajúce z dôkazov a projekty proti nedovolenému šíreniu RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície,

vedenie výskumu v teréne zameraného na RĽZ a iné konvenčné zbrane a ich muníciu, ktoré sú v obehu v oblastiach postihnutých konfliktom, a vloženie všetkých zozbieraných dôkazov do systému riadenia informácií,

centralizovanie existujúcej relevantnej dokumentácie o transferoch RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície v celosvetovom systéme riadenia informácii vrátane národných správ o vývoze zbraní, správ o krajinách, ktoré sa predkladajú do registra OSN pre konvenčné zbrane a akčnému programu OSN týkajúcemu sa nedovoleného obchodovania s RĽZ, znení príslušných vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných nástrojov a správ o nedovolených transferoch RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, ktoré zostavujú skupiny na monitorovanie sankcií OSN, organizácie občianskej spoločnosti a medzinárodné spravodajské médiá,

zvýšenie povedomia osvetovou činnosťou o zisteniach projektu, propagácia účelu a dostupných funkcií systému iTrace tvorcom medzinárodných a národných politík, odborníkom na kontrolu konvenčných zbraní a orgánom vydávajúcim povolenia na vývoz zbraní a zvýšenie medzinárodnej kapacity monitorovať nedovolené šírenie RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície a pomáhať tvorcom politík pri identifikácii prioritných oblastí pre medzinárodnú pomoc a spoluprácu a zníženie nebezpečenstva odkláňania RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície. Osvetové činnosti sa tiež zamerajú na koordináciu spoločného využívania informácii a budovanie vhodných partnerstiev s jednotlivcami a organizáciami schopnými poskytovať informácie, ktoré je možno vkladať do systému iTrace,

poskytovanie správ o hlavných politických otázkach, ktoré sa vypracujú na základe údajov z vyšetrovaní v teréne uvedených v systéme iTrace, týkajúcich sa konkrétnych oblastí, ktoré si vyžadujú medzinárodnú pozornosť, vrátane dôležitých vzorcov nedovoleného obchodovania s RĽZ a inými konvenčnými zbraňami a muníciou a regionálneho rozdelenia zbraní a munície, s ktorými sa nedovolene obchodovalo.

Únia financuje tento projekt a jeho podrobný opis sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“).

2.   Projekt uvedený v článku 1 technicky vykonáva spoločnosť Conflict Armament Research Ltd (ďalej len „spoločnosť CAR“).

3.   Spoločnosť CAR vykonáva svoje úlohy pod vedením VP. VP na tento účel uzavrie so spoločnosťou CAR potrebné dojednania.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 je 2 320 000 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu je 2 416 667 EUR a na jeho zabezpečení sa finančne podieľa aj spoločnosť CAR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa riadia v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Na správne riadenie referenčnej sumy uvedenej v odseku 1 dohliada Komisia. Komisia na tento účel uzatvorí so spoločnosťou CAR potrebnú dohodu. V dohode sa ustanoví, že spoločnosť CAR musí zabezpečiť zviditeľnenie príspevku Únie zodpovedajúce jeho výške.

4.   Komisia sa usiluje uzavrieť dohodu o financovaní uvedenú v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. O všetkých ťažkostiach v tomto procese, ako aj o dátume uzavretia uvedenej dohody informuje Radu.

Článok 4

1.   VP podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných štvrťročných správ, ktoré pripraví spoločnosť CAR. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré uskutoční Rada.

2.   Komisia podáva správy o finančných aspektoch projektu uvedeného v článku 1.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 24 mesiacov odo dňa uzavretia dohody uvedenej v článku 3 ods. 3. Toto rozhodnutie však stráca účinnosť šesť mesiacov od jeho nadobudnutia účinnosti, ak sa v tejto lehote neuzavrie žiadna dohoda.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Radu

predseda

D. PAVALKIS


(1)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.)


PRÍLOHA

Systém iTrace – celosvetový mechanizmus nahlasovania RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície

1.   Základ a zdôvodnenie podpory v rámci SZBP

1.1.   Toto rozhodnutie vychádza z rozhodnutí Rady, ktoré na seba nadväzujú, a to bojovať proti destabilizačnému vplyvu odkláňania SĽZ a iných konvenčných zbraní a nedovolenému obchodovaniu s nimi. Nedovolené šírenie SĽZ a iných konvenčných zbraní a munície je hlavným faktorom, ktorý narúša stabilitu štátov a zhoršuje konflikty, čo predstavuje vážne ohrozenie mieru a bezpečnosti. Ako sa uvádza v stratégii EÚ pre RĽZ, Afrika je aj naďalej kontinentom najviac postihnutým vnútornými konfliktami, ktoré zhoršuje destabilizačný príliv RĽZ. Samotný počet afrických operácií na udržanie mieru a počet zbrojných embárg jasne dokazuje veľkosť hrozby, ktorú pre africké štáty predstavuje nedovolené hromadenia a šírenie RĽZ a iných konvenčných zbraní. Nedovolené šírenie RĽZ a iných konvenčných zbraní obdobne vplýva aj na iné regióny sveta vrátane určitých častí Latinskej a Strednej Ameriky, Strednej a východnej Ázie, Balkánu a Blízkeho východu.

Medzinárodnému spoločenstvu teraz chýba veľmi dôležitá monitorovacia a diagnostická kapacita v oblasti boja proti nedovolenému šíreniu RĽZ a iných konvenčných zbraní. Príčinou sú tri prepojené faktory. Po prvé, väčšina konvenčných zbraní sa pašuje po súši a v regiónoch postihnutých konfliktom, kde je monitorovanie v teréne zriedkavé. Po druhé, prepojenie existujúcej monitorovacej kapacity je slabé a skupiny na monitorovanie sankcií OSN, misie na udržiavanie mieru a mimovládne organizácie pôsobia pomerne izolované jedna od druhej a informácie, ktoré poskytujú, sú čiastkové. Po tretie, obmedzené a nekoordinované monitorovanie neposkytuje tvorcom politík informácie potrebné na formulovanie účinných politík na boj proti šíreniu zbraní.

Cieľom tohto rozhodnutia je poskytnúť tvorcom politík, odborníkom na kontrolu zbraní a úradníkom, ktorí majú na starosti kontrolu vývozu zbraní, systematicky zostavené relevantné informácie, ktoré im umožnia vypracovať účinné a podložené stratégie boja proti nedovolenému šíreniu RĽZ a iných konvenčných zbraní a ich munície, aby sa zvýšila medzinárodná a regionálna bezpečnosť. Podporí sa ním teda ich úsilie skombinovať úspešnú stratégiu reakcie s vhodnou preventívnou akciou s cieľom bojovať proti nedovolenej ponuke a nedovolenému dopytu a zabezpečiť účinnú kontrolu konvenčných zbraní v tretích krajinách.

1.2.   Týmto rozhodnutím sa vytvára verejne dostupný online systém, v ktorom sa budú sledovať nedovolené RĽZ a iné nedovolené konvenčné zbrane a munícia, pričom sa budú mapovať konkrétne typy zbraní, dodávatelia, vektory transferov a nedovolení príjemcovia (ďalej len „iTrace“). So zameraním na regióny postihnuté konfliktom bude systém iTrace slúžiť ako celosvetový mechanizmus nahlasovania, ktorý umožní vládam jednotlivých krajín monitorovať nedovolené obchodovanie s RĽZ a inými konvenčnými zbraňami a muníciou a rozpoznať prípady odklonenia. Bude to prvý celosvetový mechanizmus na systematické monitorovanie nedovoleného obchodovania s RĽZ a inými konvenčnými zbraňami a muníciou, ktorý tak bude pomáhať pri určovaní vhodných opatrení na zníženie nebezpečenstva ich odklonenia a nedovoleného obchodovania s nimi. Keď zmluva o obchode so zbraňami (ATT) nadobudne platnosť, systém bude tiež pomáhať monitorovať vykonávanie tejto dohody, poskytovať komplexné informácie na podporu posúdení vykonávania zmluvy o obchode so zbraňami a posilní kapacitu vlád jednotlivých krajín predvídať vplyv rozhodnutí o udelení povolenia na vývoz zbraní.

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje úprava sofistikovaného softvéru spravovania informácií, vývoj online portálu na geopriestorové mapovanie nedovolených transferov zbraní, v ktorom sa bude dať plne vyhľadávať, a program vyšetrovaní v teréne, ktorých výsledky a dôkazy o nedovolených transferoch zbraní sa budú v reálnom čase vkladať do systému iTrace. Týmto rozhodnutím sa stanovuje aj preskúmanie a overovanie existujúcich dôkazov nedovoleného obchodovania so zbraňami, ktoré sa vložia do systému iTrace.

2.   Celkové ciele

Akciou opísanou nižšie sa podporí medzinárodné spoločenstvo v boji proti destabilizujúcemu vplyvu odklonenia RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície a nedovoleného obchodovania s nimi. Tvorcom politík, odborníkom na kontrolu zbraní a úradníkom, ktorí majú na starosti kontrolu vývozu zbraní, sa poskytnú relevantné informácie, ktoré im umožnia vypracovať účinné a podložené stratégie boja proti nedovolenému šíreniu RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, aby sa zvýšila medzinárodná a regionálna bezpečnosť. Podrobnejšie sa touto akciou zabezpečia:

a)

konkrétne informácie o nedovolenom obchodovaní s RĽZ a inými konvenčnými zbraňami, ktoré sú potrebné na účinnejšie monitorovanie vykonávania akčného programu OSN týkajúceho sa nedovoleného obchodovania s RĽZ;

b)

konkrétne informácie na posilnenie realizácie medzinárodného nástroja na sledovanie;

c)

konkrétne informácie na sledovanie hlavných trás a subjektov zapojených do dodávok RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície do regiónov postihnutých konfliktom alebo dodávok medzinárodným teroristickým organizáciám a na poskytovanie dôkazov o skupinách a jednotlivcoch, ktorí sa zapájajú do nedovoleného obchodovania, čím sa podporia vnútroštátne súdne konania;

d)

možnosť posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi OSN, misiami a inými medzinárodnými organizáciami v oblasti sledovania RĽZ a iných konvenčných zbraní a poskytovania informácií, ktorými sa priamo podporí existujúci mechanizmus monitorovania vrátane systému Interpolu s názvom iARMS;

e)

príslušné informácie na určenie prioritných oblastí pre medzinárodnú spoluprácu a pomoc na účinný boj proti odkláňaniu RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície a proti nedovolenému obchodovaniu s nimi, akým je napríklad financovanie projektov týkajúcich sa riadenia bezpečnosti zásob a/alebo riadenia hraníc;

f)

mechanizmus na pomoc pri monitorovaní vykonávania zmluvy o obchode so zbraňami po jej nadobudnutí platnosti, konkrétne na zistenie odklonenia transferu konvenčných zbraní, ako aj na pomoc vládam pri posudzovaní rizika odklonenia pred vývozom konvenčných zbraní, osobitne rizika odklonenia v rámci nakupujúcej krajiny alebo opätovného vývozu za nežiaducich podmienok.

3.   Dlhodobá udržateľnosť a výsledky projektu

Touto akciou sa vytvorí trvalý rámec pre udržateľné monitorovanie nedovoleného šírenia RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície. Očakáva sa, že zásadne posilní existujúce informácie týkajúce sa zbraní a výrazne podporí cielený rozvoj účinných kontrol konvenčných zbraní a politiky kontroly vývozu zbraní. Konkrétne, prostredníctvom projektu sa:

a)

vyvinie systém riadenia informácií, ktorým sa zabezpečí dlhodobý (najmenej 10 rokov) zber a analýza údajov o nedovolených konvenčných zbraniach;

b)

tvorcom politík a odborníkom v oblasti kontroly konvenčných zbraní poskytne nástroj na vymedzenie účinnejších stratégií a stanovenie prioritných oblastí pomoci a spolupráce (napríklad identifikáciou mechanizmov spolupráce na subregionálnej a regionálnej úrovni, mechanizmov koordinácie a spoločného využívania informácií, ktoré je potrebné zaviesť alebo posilniť, identifikáciou nezabezpečených zásob jednotlivých krajín, trás nedovolených transferov, slabých kontrol hraníc a nedostatočných kapacít v oblasti presadzovania práva);

c)

zabezpečí jeho vlastná flexibilita vytvárať informácie dôležité pre politiku bez ohľadu na rýchlo sa meniace politické požiadavky;

d)

významne zvýši efektívnosť medzinárodných organizácií a osôb, ktoré monitorujú zbrane, tým, že sa zabezpečí mechanizmus spoločného využívania informácií s čoraz širším rozsahom.

4.   Opis akcie

4.1.   Projekt 1: Vytvorenie celosvetového systému riadenia informácii o sledovaní zbraní iTrace a online mapovacieho portálu

4.1.1.   Cieľ projektu

Projektom sa vytvorí softvér potrebný na spracovanie, potvrdenie a zmapovanie informácií o RĽZ a iných konvenčných zbraniach a munícii, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo. Systém riadenia informácií Dfuze, ktorý sa už používa vo viacerých štátnych policajných a spravodajských službách, sa prispôsobí na spracovávanie informácií o zbraniach. Systém ponúka aj analýzu organizačnej siete na účely monitorovania činností teroristických skupín alebo zločineckých organizácií v súvislosti s nedovoleným obchodovaním so zbraňami vrátane finančných prepojení. Geopriestorové mapovacie funkcie systému Dfuze prejdú rozsiahlou úpravou, aby poskytovali funkcie systému iTrace ako úplné vyhľadávanie, verejný prístup, online mapovací portál a pridružené funkcie na sťahovanie údajov.

4.1.2.   Činnosti projektu

V rámci tohto projektu sa budú vykonávať tieto činnosti:

a)

nadobudnutie servera, počítačovej a sieťovej infraštruktúry, ktoré sú potrebné na fungovanie celosvetového systému riadenia informácii o sledovaní RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície iTrace a online mapovacieho portálu;

b)

nákup a revízia systému riadenia informácií Dfuze, predovšetkým úprava kategorizácie polí na zadávanie údajov a vytvorenie online mapovacieho portálu systému iTrace.

4.1.3.   Výsledky projektu

Prostredníctvom projektu sa:

a)

akémukoľvek online používateľovi umožní prehliadať konkrétnu lokalitu, krajinu, región alebo kontinent na svete;

b)

identifikujú RĽZ a iné konvenčné zbrane a munícia, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo, v danej lokalite, krajine, v danom regióne alebo na danom kontinente a poskytnú o nich obrazové dôkazy;

c)

zaznamenajú na online mapu sveta dátumy transferov, trasy nedovolených dodávok a priekupníkov v prípade ktorejkoľvek (z tisícov) položiek RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, s ktorými sa nedovolene obchoduje;

d)

automaticky vyhľadajú podobné prípady (RĽZ a iné konvenčné zbrane alebo munícia rovnakého typu, krajina výroby alebo výrobná séria) a tieto položky a ich lokality sa zaznamenajú na online mape sveta;

e)

identifikujú a zmapujú prepojenia medzi typmi RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo, alebo medzinárodnými organizáciami spojenými s nedovoleným obchodovaním;

f)

vytvárajú komplexné správy (napríklad rozsah odklonenia v danej krajine alebo pôvod odklonených konvenčných zbraní), ktoré sa rozpošlú vo formáte PDF;

g)

zaznamenáva podľa krajín aj globálne existujúca relevantná dokumentácia o transferoch RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície vrátane národných správ o vývoze zbraní, správ o krajinách, ktoré sa predkladajú do registra OSN pre konvenčné zbrane a akčnému programu OSN týkajúcemu sa nedovoleného obchodovania s RĽZ, znenia príslušných vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných nástrojov a správy o nedovolených transferoch RĽZ a iných nedovolených konvenčných zbraní a munície, ktoré zostavujú skupiny na monitorovanie sankcií OSN, organizácie občianskej spoločnosti a medzinárodné spravodajské médiá;

h)

hladko napája na Interpol iARMS, čím sa Interpolu umožní uskutočniť krížové porovnanie zbraní použitých pri trestnej činnosti v systéme iARMS s informáciami o zbraniach v konfliktoch, ktoré vytvára systém iTrace;

i)

vypracúvajú správy o posúdení rizika v stanovenom formáte s cieľom pomôcť odborníkom na kontrolu konvenčných zbraní pri identifikácii prioritných oblastí na zlepšenie, pomoc a spoluprácu a s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom, ktoré povoľujú vývozy zbraní, rozoznať konkrétne nebezpečenstvo odklonenia zbraní.

4.1.4.   Ukazovatele vykonávania projektu

Projektom sa vytvorí bezplatný, verejne prístupný online mapovací systém bez obmedzení možných užívateľov.

4.1.5.   Užívatelia projektu

Po naplnení (pozri oddiel 4.2 a 4.3) bude systém iTrace poskytovať komplexné informácie, ktoré budú jasne zamerané (nie však obmedzené) na tvorcov národných politík kontroly zbraní, orgány povoľujúce vývoz zbraní, regionálne a medzinárodné organizácie [vrátane skupín na monitorovanie sankcií OSN, misií OSN na udržiavanie mieru, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Úradu OSN pre otázky odzbrojenia (UNODA) a Interpolu], mimovládne výskumné organizácie [vrátane Bonnského medzinárodného centra pre konverziu (BICC), Skupiny pre výskum a informácie o mieri (GRIP), Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) a Small Arms Survey], osvetové organizácie (vrátane Amnesty International a Human Rights Watch) a na medzinárodné spravodajské médiá.

4.2.   Projekt 2: Vyšetrovania v teréne a retrospektívny výskum potrebný na vloženie údajov do systému iTrace v reálnom čase spolu s dôkaznými materiálmi o odkloneniach RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície a o nedovolenom obchodovaní s nimi a s ďalšími relevantnými informáciami.

4.2.1.   Cieľ projektu

Projektom sa povedie výskum v teréne v oblasti RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, ktoré sú v obehu v oblastiach postihnutých konfliktom. Projekt je pilotnou iniciatívou, ktorej cieľom je potvrdiť užitočnosť systému iTrace tým, že bude vytvárať aktuálne informácie o odkloneniach RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície a o nedovolenom obchodovaní s nimi v okrajových krajinách subsaharskej oblasti. V rámci svojho rozsahu sa bude vzťahovať na viacero krajín, ktoré v členských štátoch EÚ vyvolávajú osobitné obavy, vrátane napríklad Stredoafrickej republiky, Líbye, Mali, Nigeru, Južného Sudánu, Sudánu a Somálska. Okrem toho sa v rámci projektu vykoná retrospektívny výskum, aby sa do systému iTrace vložili overené existujúce informácie o relevantných transferoch, ktoré sa zozbierali od iných organizácií, ako je spoločnosť CAR.

4.2.2.   Činnosti projektu

V rámci tohto projektu sa budú vykonávať tieto činnosti:

a)

nasadenie kvalifikovaných odborníkov na zbrane, ktorí budú v teréne vykonávať analýzu nedovolených konvenčných zbraní, munície a súvisiacich prostriedkov získaných z ozbrojených konfliktov v okrajových štátoch subsaharskej oblasti;

b)

analýza, preskúmanie a overenie dôkazných materiálov o nedovolených RĽZ a iných nedovolených zbraniach, munícii a o ich používateľoch, okrem iného: fotografie zbraní, ich súčiastok a vnútorných a vonkajších označení, obaly, súvisiace doklady o preprave a výsledky vyšetrovaní v teréne (používatelia, dodávatelia a trasy transferov);

c)

preskúmanie a overenie dôkazov z nedávnej minulosti o relevantných transferoch RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície, ktoré zozbierali iné organizácie, ako je spoločnosť CAR, vrátane správ skupín na monitorovanie sankcií OSN, organizácií občianskej spoločnosti a medzinárodných spravodajských médií;

d)

vloženie všetkých zozbieraných a preskúmaných dôkazov do systému riadenia informácii iTrace a na online mapovací portál;

e)

identifikácia a podpora miestnych partnerov, aby sa zabezpečil udržateľný zber údajov na podporu systému iTrace počas celej doby trvania navrhovanej akcie a po jej skončení;

f)

spojenie s vládami členských štátov EÚ na účely predbežného určenia národných kontaktných bodov a koordinačný mechanizmus na účely objasnenia rozsahu vyšetrovaní spoločnosti CAR a zmiernenia možných konfliktov záujmov pred jej vyšetrovaním.

Projekt sa bude vykonávať postupne počas celého dvojročného obdobia projektu iTrace.

4.2.3.   Výsledky projektu

Prostredníctvom projektu sa:

a)

na mieste zdokumentujú hmotné dôkazy o RĽZ a iných konvenčných zbraniach a munícii, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo, v regiónoch postihnutých konfliktom na okraji subsaharskej oblasti;

b)

na základe dôkazov, ktoré o RĽZ a iných konvenčných zbraniach a munícii, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo, vo všetkých regiónoch zozbierala spoločnosť CAR a iné organizácie, sa overia a vypracujú prípady nedovoleného obchodovania;

c)

poskytnú konkrétne obrazové dôkazy o RĽZ a iných konvenčných zbraniach a munícii, ktoré boli odklonené alebo s ktorými sa nedovolene obchodovalo, vrátane fotografií zbraní a munície, sériových čísel, továrenských značiek, škatúľ, dodacích listov, dokladov o preprave a potvrdení o konečnom užívateľovi;

d)

vytvárajú textové popisy nedovolenej činnosti vrátane trás nedovoleného obchodovania, aktérov zapojených do odkláňania alebo nedovoleného transferu a posúdenia spolupôsobiacich faktorov (vrátane neúčinného riadenia zásob a neúčinnej bezpečnosti zásob a premyslených sietí nedovolených dodávok, ktoré riadia štáty);

e)

vkladajú dôkazy uvedené vyššie do systému riadenia informácií iTrace a na online mapovací portál, ktoré budú verejnosti plne prístupné.

4.2.4.   Ukazovatele vykonávania projektu

Až 30 nasadení do terénu (vrátane – v prípade potreby – predĺžených nasadení) v období dvoch rokov s cieľom vytvoriť dôkazy, ktoré sa vložia do systému riadenia informácií iTrace a na online mapovací portál.

4.2.5.   Užívatelia projektu

Pozri oddiel 4.1.5 vyššie, kde sa nachádza celý zoznam užívateľov, ktorý je rovnaký pre všetky projekty uvedené v tomto rozhodnutí.

4.3.   Projekt 3: Osvetové činnosti zamerané na zainteresované strany a medzinárodná koordinácia

4.3.1.   Cieľ projektu

Projektom sa dokáže prospech systému iTrace pre tvorcov medzinárodnej i vnútroštátnej politiky, odborníkov v oblasti kontroly konvenčných zbraní a pre orgány povoľujúce vývoz zbraní. Osvetové činnosti sa tiež zamerajú na koordináciu spoločného využívania informácii a budovanie vhodných partnerstiev s jednotlivcami a organizáciami schopnými poskytovať informácie, ktoré možno vkladať do systému iTrace.

4.3.2.   Činnosti projektu

V rámci tohto projektu sa budú vykonávať tieto činnosti:

a)

prezentácie zamestnancov spoločnosti CAR na dvoch bruselských konferenciách. Prezentácie sa zamerajú na predvedenie systému iTrace s dôrazom na 1. jeho konkrétny prínos pri napomáhaní monitorovania vykonávania akčného programu OSN a zmluvy o obchode so zbraňami; 2. jeho užitočnosť pri identifikácii prioritných oblastí pre medzinárodnú pomoc a spoluprácu a 3. jeho užitočnosť ako profilovacieho mechanizmu na posúdenie rizík pre orgány povoľujúce vývoz zbraní;

b)

prezentácie zamestnancov spoločnosti CAR na rôznych medzinárodných konferenciách [EÚ, OSN, OBSE a na konferenciách regionálnych organizácií vrátane Africkej únie, Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) a Regionálneho centra pre ručné zbrane v regióne Veľkých jazier, v Africkom rohu a v susedných krajinách (RECSA)]. Prezentácie sa zamerajú na predvedenie systému iTrace tvorcom politík s cieľom presadzovať a rozvíjať vhodné partnerstvá s jednotlivcami a organizáciami, ktoré sú schopné vytvárať informácie, ktoré možno vkladať do systému iTrace, ako aj s cieľom pomôcť tvorcom politík pri identifikácii prioritných oblastí pre medzinárodnú pomoc a spoluprácu.

Projekt sa bude vykonávať počas celého dvojročného obdobia projektu iTrace.

4.3.3.   Výsledky projektu

Prostredníctvom projektu sa:

a)

bude propagovať užitočnosť systému iTrace pre tvorcov vnútroštátnych a medzinárodných politík, ktorí sa usilujú o vykonávanie dohôd o kontrole RĽZ a iných konvenčných zbraní a o kontrole vývozu zbraní (akčný program OSN a zmluva o obchode so zbraňami) a zhodnotí ich vykonávanie;

b)

poskytnú relevantné informácie, ktoré tvorcom politík a odborníkom v oblasti kontroly konvenčných zbraní pomôžu pri identifikácii prioritných oblastí pre medzinárodnú pomoc a spoluprácu a pri vypracúvaní účinných stratégií proti šíreniu zbraní;

c)

orgánom povoľujúcim vývoz zbraní poskytnú okrem platformy pre spätnú reakciu a vylepšenie systému aj podrobné informácie o systéme iTrace a o jeho užitočnosti v oblasti posúdenia rizika;

d)

rozšíri sieť narastajúcej skupiny odborníkov v oblasti kontroly RĽZ a iných konvenčných zbraní, ktorí na mieste vyšetrujú odklonenie konvenčných zbraní a munície a nedovolené obchodovanie s nimi;

e)

zvýši povedomie verejnosti o sledovaní RĽZ a iných konvenčných zbraní a munície ako prostriedku na pomoc pri monitorovaní vykonávania akčného programu OSN, zmluvy o obchode so zbraňami a iných medzinárodných a regionálnych nástrojov na kontrolu zbraní a na kontrolu vývozu zbraní.

4.3.4.   Ukazovatele vykonávania projektu

Uskutoční sa až 12 konferencií, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci spoločnosti CAR a z ktorých sa dve budú konať v Bruseli. Na všetkých konferenciách sa bude prezentovať systém iTrace. Záverečná správa bude obsahovať programy konferencií a ich stručný súhrn.

4.3.5.   Užívatelia projektu

Pozri oddiel 4.1.5 vyššie, kde sa nachádza celý zoznam užívateľov, ktorý je rovnaký pre všetky projekty uvedené v tomto rozhodnutí.

4.4.   Projekt 4: Správy systému iTrace

4.4.1.   Cieľ projektu

Projekt poskytne správy o kľúčových politických otázkach vypracované na základe údajov, ktoré sa získali z vyšetrovaní v teréne a nachádzajú sa v systéme iTrace. Správy sa zamerajú na zdôraznenie osobitných oblastí, ktoré vyvolávajú obavy medzinárodného spoločenstva, vrátane hlavných vzorcov nedovoleného obchodovania s RĽZ a inými konvenčnými zbraňami a muníciou, regionálneho rozdelenia konvenčných zbraní a munície, s ktorými sa nedovolene obchoduje, a prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú medzinárodnú pozornosť.

4.4.2.   Činnosti projektu

Podrobná analýza, ktorá povedie k zostaveniu, preskúmaniu, redakcii a uverejneniu štyroch správ systému iTrace.

4.4.3.   Výsledky projektu

Prostredníctvom projektu sa:

a)

vypracujú štyri správy, pričom každá sa zameria na samostatnú otázku, ktorá vyvoláva obavy medzinárodného spoločenstva;

b)

zabezpečí rozšírenie správ systému iTrace do všetkých členských štátov EÚ;

c)

vypracuje cielená osvetová stratégia na zabezpečenie maximálneho celosvetového pokrytia;

d)

zabezpečí viditeľnosť akcie v politickej aréne a v medzinárodných spravodajských médiách, okrem iného prezentáciou informácií o nedovolených zbraniach podľa tém; poskytovaním analýz dôležitých pre politiky na podporu prebiehajúcich procesov kontroly zbraní a prostredníctvom prispôsobenia správ tak, aby vyvolali čo najväčší záujem medzinárodných spravodajských médií.

4.4.4.   Ukazovatele vykonávania projektu

Počas trvania navrhovanej akcie sa vypracujú štyri online správy systému iTrace a zabezpečí sa ich globálne rozšírenie.

4.4.5.   Užívatelia projektu

Pozri oddiel 4.1.5 vyššie, kde sa nachádza celý zoznam užívateľov, ktorý je rovnaký pre všetky projekty uvedené v tomto rozhodnutí.

5.   Miesta vykonávania

Projekt 1 sa vykonáva v Spojenom kráľovstve. V projekte sa uznáva, že požadované výsledky vyšetrovaní v teréne nemožno zopakovať na diaľku, a projekt 2 si bude vyžadovať nasadenie odborníkov na konvenčné zbrane do terénu v okrajových krajinách subsaharskej Afriky. Tieto nasadenia sa posúdia individuálne vzhľadom na bezpečnosť, prístup a dostupnosť informácií. Spoločnosť CAR už nadviazala kontakty alebo začala s realizáciou projektov v mnohých dotknutých okrajových krajinách subsaharskej Afriky. Projekt 3 bude prebiehať na medzinárodných konferenciách po celom svete, aby sa zabezpečila čo najväčšia viditeľnosť projektu. Projekt 4 sa zostaví v Spojenom kráľovstve.

6.   Trvanie

Celková odhadovaná dĺžka trvania spojených projektov je 24 mesiacov.

7.   Vykonávací subjekt a viditeľnosť EÚ

7.1.   Technické vykonávanie tohto rozhodnutia sa zveruje spoločnosti CAR. Spoločnosť CAR vykonáva svoje úlohy pod vedením VP.

Spoločnosť CAR vzišla z rozširujúcej sa siete vyšetrovateľov zbraní, ktorá je od roku 2006 priekopníkom v identifikácii a sledovaní konvenčných zbraní a munície. Je to jediná organizácia mimo systému OSN, ktorá sa venuje výlučne identifikácii a sledovaniu konvenčných zbraní, munície a súvisiacich prostriedkov v teréne v súčasných ozbrojených konfliktoch a má oveľa širšiu škálu operácií, ako sú oblasti činnosti skupín na monitorovanie sankcií OSN, ktoré sa zameriavajú iba na štáty, na ktoré boli uvalené sankcie.

Jej operácie sú tiež špecializovanejšie než operácie existujúcich mimovládnych organizácií na kontrolu zbraní, akými sú BICC, GRIP, SIPRI a Small Arms Survey (ďalej len „SAS“). Spoločnosť CAR vznikla po konzultácii (1) s uvedenými organizáciami a zapĺňa dôležitú medzeru v ich výskumných a analytických činnostiach. Je tomu tak, pretože sa zameriavajú viac na spracovávanie výskumu na makroúrovni (analýza obchodných štatistík a vytváranie informácií o nedovolenom obchodovaní od tretích strán) alebo na prácu na strednej úrovni v konkrétnych krajinách (ktorá často zahŕňa prieskumy ozbrojeného násilia, ktoré nie sú samy osebe zamerané na zbrane).

Na rozdiel od týchto organizácií sa spoločnosť CAR zameriava výlučne na identifikáciu a sledovanie zbraní v teréne. Tento prístup zameraný na jednotlivé prípady a technická kapacita ho realizovať sú nevyhnuté na komplexné zmapovanie odklonenia konvenčných zbraní do krajín postihnutých konfliktom alebo v rámci nich, pričom medzinárodné spoločenstvo tento fenomén v súčasnosti nemonitoruje dostatočne. Na vykonanie tohto mapovania spoločnosti CAR vysiela do oblastí postihnutých konfliktom malé tímy vyšetrovateľov, ktorí majú aspoň 10 rokov skúseností z oblasti zbraní a ktorí na mieste skúmajú a dokumentujú nedovolené zbrane. Spoločnosť CAR tiež vykonáva činnosti, ktorými koordinuje a overuje vyšetrovania monitorov sankcií OSN, personál misií OSN, novinárov a nezávislých vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia v teréne, a poskytuje im pomoc.

Tieto základné spôsobilosti sú jediným spôsobom vytvárania podrobných informácií o zbraniach, ktoré sú potrebné na napĺňanie celosvetového systému nahlasovania nedovolených RĽZ a iných konvenčných zbraní, akým je iTrace.

7.2.   Zviditeľnenie EÚ

Spoločnosť CAR prijme všetky primerané opatrenia na zverejnenie faktu, že akcia bola plne financovaná Úniou. Takéto opatrenia sa vykonajú v súlade s manuálom pre komunikáciu a propagáciu vonkajšej činnosti EÚ stanoveným a uverejneným Európskou komisiou.

Spoločnosť CAR tak zabezpečí viditeľnosť príspevku Únie prostredníctvom vhodného označovania a publicity, pričom sa vyzdvihne úloha Únie, zabezpečí sa transparentnosť jej akcií a zvýši sa povedomie o dôvodoch prijatia rozhodnutia, ako aj jeho podpore zo strany Únie a výsledkoch tejto podpory. V materiáloch vytvorených v rámci projektu sa bude viditeľne zobrazovať vlajka Únie v súlade s usmerneniami Únie pre vhodné používanie a presnú reprodukciu vlajky.

8.   Predkladanie správ

Spoločnosť CAR pripraví štvrťročne pravidelné správy.


(1)  Spoločnosť CAR sa počas obdobia prípravy koncepcie projektu iTrace radila s BICC, GRIP, SAS a SIPRI. Všetky štyri organizácie uviedli, že a) nemajú technickú kapacitu viesť takýto projekt; b) aby tak mohli urobiť, vyžadovalo by si to radikálnu zmenu ich výskumného pracovného programu a nábor odborníkov, a c) systém iTrace im veľmi pomôže pri ich výskume, keďže poskytne chýbajúcu zložku, ktorou je mapovanie v teréne a ktorá doplní existujúce spôsoby monitorovania obchodu zo zbraňami, ktoré sa vykonávajú „na diaľku“.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/43


ROZHODNUTIE RADY

z 25. novembra 2013,

ktorým sa vymenúva lotyšský člen a dvaja lotyšskí náhradníci Výboru regiónov

(2013/699/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh lotyšskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Guntarsa KRIEVIŅŠA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Viktorsa GLUHOVSA sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka, v dôsledku vymenovania pána Jānisa VĪTOLIŅŠA za člena Výboru regiónov sa uvoľní jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Jānis VĪTOLIŅŠ, First Deputy Chairman of Ventspils City Council,

a

b)

za náhradníkov:

pán Gunārs ANSIŅŠ, Deputy Chairman of Liepāja City Council,

pani Olga VEIDIŅA, Chairman of the Social Issues Committee of Rīga City Council.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. novembra 2013

Za Radu

predseda

D. PAVALKIS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2013

o zriadení Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ESS ERIC)

(2013/700/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Belgické kráľovstvo, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Litovská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska požiadali Komisiu o zriadenie Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ESS ERIC). Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia sa v počiatočnej fáze zúčastnia v konzorciu ESS ERIC ako pozorovatelia.

(2)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bolo vybrané Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Litovskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou a Švédskym kráľovstvom za hostiteľský štát konzorcia ESS ERIC.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 723/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa pre infraštruktúru Európskeho sociálneho prieskumu zriaďuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru s názvom ESS ERIC.

2.   Stanovy konzorcia ESS ERIC sú uvedené v prílohe. Tieto stanovy sa budú aktualizovať a uverejnia sa na webovej lokalite konzorcia ESS ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

3.   Základné prvky stanov konzorcia ESS ERIC, ktorých zmeny si vyžadujú schválenie Komisiou v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 723/2009, sú stanovené v článkoch 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 a 25.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

STANOVY KONZORCIA PRE EURÓPSKU VÝSKUMNÚ INFRAŠTRUKTÚRU – EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO PRIESKUMU (ESS ERIC)

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov, sídlo, miesto, ústredie, zriadenie a pracovný jazyk

1.   Zriaďuje sa európska výskumná infraštruktúra s názvom Európsky sociálny prieskum, ďalej označovaná ako ESS.

2.   Názov Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) – Európskeho sociálneho prieskumu je ESS ERIC.

3.   Štatutárne sídlo konzorcia ESS ERIC sa nachádza v hostiteľskej krajine. V tejto krajine sa štatutárne sídlo spravidla nachádza v hostiteľskej inštitúcii, ako v prípade potreby stanoví valné zhromaždenie.

4.   Prvé štatutárne sídlo konzorcia ESS ERIC sa nachádza v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Prvou hostiteľskou krajinou je Spojené kráľovstvo. Prvou hostiteľskou inštitúciou je City University London. Valné zhromaždenie každé štyri roky prehodnotí štatutárne sídlo, hostiteľskú krajinu a hostiteľskú inštitúciu.

5.   Konzorcium ESS ERIC sa dohodne s každou hostiteľskou inštitúciou a určí podmienky, za ktorých môže hostiteľská inštitúcia poskytovať tieto služby alebo produkty alebo uvoľniť týchto zamestnancov pre konzorcium ESS ERIC vo svojom ústredí (ktoré je hlavným sídlom konzorcia ESS ERIC, kde sídli riaditeľ a jeden zástupca riaditeľa) (ďalej len „ústredie“). V prípade, že po ukončení úlohy hostiteľskej inštitúcie vzniknú hostiteľskej inštitúcii nejaké náklady, pohľadávky alebo iné záväzky, konzorcium ESS ERIC nahradí hostiteľskej inštitúcii tieto náklady, pohľadávky alebo záväzky (okrem prípadov spôsobených neplnením zo strany hostiteľskej inštitúcie).

6.   Ústredie sa obvykle zriaďuje v hostiteľskej inštitúcii. Ak valné zhromaždenie neurčí inak, konzorcium ESS ERIC bežne uzatvára dohody o zabezpečení ústredia na obdobie štyroch rokov. Dvanásť mesiacov pred uplynutím platnosti príslušnej dohody s hostiteľskou inštitúciou týkajúcej sa ústredia valné zhromaždenie buď obnoví dohodu na ďalšie štyri roky, alebo zriadi ústredie na inom mieste prostredníctvom dohody s treťou stranou.

7.   Prvé zasadnutie valného zhromaždenia zvolá hostiteľský štát čo najskôr, najneskôr však do 45 dní odo dňa účinnosti rozhodnutia Komisie o vytvorení konzorcia ESS ERIC.

8.   Hostiteľský štát informuje zakladajúcich členov o všetkých osobitných naliehavých právnych úkonoch, ktoré je potrebné vykonať v mene konzorcia ERIC pred konaním ustanovujúcej schôdze. Ak zakladajúci člen nevznesie námietky do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia, osoba riadne oprávnená hostiteľským štátom vykoná daný právny úkon.

9.   Pracovným jazykom konzorcia ESS ERIC je angličtina.

Článok 2

Úlohy a činnosti

1.   Hlavným cieľom a úlohou konzorcia ESS ERIC je vytvoriť a prevádzkovať výskumnú infraštruktúru s týmito hlavnými cieľmi:

a)

zhromažďovanie, interpretácia a šírenie presných údajov o sociálnych podmienkach v Európe vrátane meniacich sa postojov, hodnôt, názorov a vzorcov správania medzi občanmi v rôznych krajinách, a to prostredníctvom európskeho sociálneho prieskumu alebo iným spôsobom;

b)

poskytovanie bezplatného a včasného prístupu k zhromaždeným údajom pre odborných používateľov a verejnosť;

c)

podpora pokroku v oblasti metodiky kvantitatívnych sociálnych meraní a analýz v Európe i mimo nej.

2.   Konzorcium ESS ERIC sa pri plnení svojho hlavného cieľa a úlohy nezameriava na zisk. Môže však vykonávať vymedzené hospodárske činnosti, pokiaľ úzko súvisia s hlavnou úlohou konzorcia a neohrozujú jej plnenie.

KAPITOLA 2

ČLENSTVO

Článok 3

Členstvo a zastupujúce subjekty

1.   Členmi konzorcia ESS ERIC sa môžu stať tieto subjekty:

a)

členské štáty;

b)

pridružené krajiny;

c)

tretie krajiny iné ako pridružené krajiny a

d)

medzivládne organizácie.

2.   Konzorcium ESS ERIC musí mať v radoch členov aspoň tri členské štáty.

3.   Členské štáty (konajúce prostredníctvom národných zástupcov) musia mať na valnom zhromaždení spoločne vždy väčšinu hlasovacích práv. Ak členské štáty (konajúce prostredníctvom národných zástupcov) tvoria menej ako polovicu všetkých členov, členské štáty musia mať spoločne 51 % hlasov a každý členský štát (konajúci prostredníctvom národných zástupcov) musí mať rovnaký podiel na týchto 51 % hlasov. Ostatné hlasy sa rovnomerne rozdelia medzi všetkých ďalších členov. Ak je to vhodné, na účely stanov sa ako „jeden hlas“ označuje jeden podiel na hlase člena upravený podľa článku 3 ods. 3 vždy, ak členské štáty tvoria menej ako polovicu všetkých členov.

4.   Každý člen alebo pozorovateľ môže byť zastúpený jedným verejným subjektom alebo jedným súkromným subjektom povereným vykonávaním verejnej služby podľa vlastného výberu a vymenovaným podľa vlastných pravidiel a postupov.

S cieľom zabrániť pochybnostiam je každý člen oprávnený zmeniť svojho zástupcu alebo mať maximálne dvoch zástupcov, ale každý člen má iba jeden hlas.

5.   Každý člen vymenúva (prostredníctvom svojho príslušného ministerstva, vládneho úradu alebo príslušného povereného orgánu alebo zástupcu podľa článku 3 ods. 4) jednu menovite uvedenú fyzickú osobu, ktorá bude daného člena zastupovať (ďalej len „národný zástupca“) na zasadnutiach valného zhromaždenia a pri iných rokovaniach valného zhromaždenia alebo v iných prípadoch vo vzťahu medzi členom a konzorciom ESS ERIC, a o tomto vymenovaní písomne informuje valné zhromaždenie. Každý člen zároveň vymenúva jednu menom označenú fyzickú osobu, ktorá pôsobí ako náhradník národného zástupcu, keď národný zástupca nie je k dispozícii alebo nedokáže plniť svoje povinnosti, a o tomto vymenovaní písomne informuje valné zhromaždenie.

6.   Každý člen obvykle vymenúva národného zástupcu minimálne na obdobie dvojročného cyklu každého európskeho sociálneho prieskumu (prvé takéto obdobie konzorcia ESS ERIC určí riaditeľ so súhlasom valného zhromaždenia) (ďalej len „dvojročné obdobie“). Každý člen zároveň na rovnaké dvojročné obdobie vymenúva jedného menovite uvedeného náhradníka národného zástupcu. Každý člen môže kedykoľvek vymeniť svojho národného zástupcu alebo náhradníka národného zástupcu písomným oznámením valnému zhromaždeniu.

7.   Súčasní členovia, pozorovatelia a ich zastupujúce subjekty sa uvádzajú v prílohe II. Členovia existujúci v čase podania žiadosti o vstup do konzorcia ERIC sa označujú ako zakladajúci členovia.

Článok 4

Prijímanie členov a pozorovateľov

1.   Noví členovia musia spĺňať tieto podmienky prijatia:

a)

prijatie nových členov musí byť schválené jednoduchou väčšinou hlasov valného zhromaždenia;

b)

všetky žiadosti o členstvo musia byť v písomnej forme zaslané predsedovi valného zhromaždenia a v kópii riaditeľovi;

c)

v žiadosti musí byť opísané, ako uchádzač prispeje k cieľom a činnostiam konzorcia ESS ERIC uvedeným v článku 2 a ako bude plniť svoje povinnosti uvedené v kapitole 3. Uchádzač musí k spokojnosti valného zhromaždenia preukázať najmä to, či má prostriedky a trvalé odhodlanie na to, aby:

i)

zabezpečoval na vlastné náklady, aby sa zhromažďovanie údajov a prieskumy, ktoré konzorcium ESS ERIC môže využívať v prípade potreby pri plnení svojej hlavnej úlohy (aspoň raz za dva roky), vykonávali podľa špecifikácií vypracovaných riaditeľom a v prípade potreby odsúhlasených valným zhromaždením;

ii)

prijal povinnosť finančne prispievať k vyrovnanému rozpočtu konzorcia ESS ERIC, pričom prvé príspevky sú stanovené v prílohe pripojenej k tomuto dokumentu;

iii)

podieľal sa prostredníctvom príspevkov stanovených v článku 17 ods. 5 alebo inými prostriedkami na hlavných nákladoch konzorcia ESS ERIC v súlade so vzorcom financovania, ktorý v prípade potreby určí valné zhromaždenie na základe stanov;

iv)

dodržiaval správne opatrenia konzorcia ESS ERIC v súlade so stanovami a podieľal sa na nich.

2.   Podmienkou členstva je, aby všetci členovia podpísali vyhlásenie o pristúpení, v zásade vo forme schválenej valným zhromaždením v prípade potreby.

3.   Subjekty uvedené v článku 3 ods. 1, ktoré ešte nie sú pripravené stať sa členom, môžu požiadať o štatút pozorovateľa. Ako pozorovatelia (každý ďalej len „pozorovateľ“) sa prijímajú tieto subjekty:

a)

akýkoľvek subjekt schopný pôsobiť ako pozorovateľ podľa definície uvedenej v nariadení, ktorý valné zhromaždenie prijalo za pozorovateľa, pokiaľ valné zhromaždenie usúdi, že je to v najlepšom záujme konzorcia ESS ERIC a prispeje to k presadzovaniu jeho hlavnej úlohy a činností;

b)

každý člen, ktorý prechodne alebo inak prišiel o svoje hlasovacie právo podľa článku 5 ods. 4, získa so súhlasom valného zhromaždenia štatút pozorovateľa až do obnovenia jeho hlasovacieho práva alebo do ukončenia jeho členstva.

4.   Podmienky prijatia za pozorovateľa:

a)

pozorovatelia sa prijímajú na obdobie štyroch rokov, po uplynutí tejto tohto obdobia pozorovateľ požiada valné zhromaždenie o predĺženie štatútu pozorovateľa;

b)

prijatie alebo opätovné prijatie pozorovateľa si vyžaduje súhlas valného zhromaždenia;

c)

uchádzači predložia písomnú žiadosť na adrese štatutárneho sídlu konzorcia ESS ERIC;

d)

každý člen, ktorý prechodne alebo inak prišiel o svoje hlasovacie právo podľa článku 5 ods. 4, získa so súhlasom valného zhromaždenia štatút pozorovateľa až do obnovenia jeho hlasovacieho práva alebo do ukončenia jeho členstva.

5.   Každý pozorovateľ vymenúva (prostredníctvom svojho príslušného ministerstva, vládneho úradu alebo príslušného povereného orgánu) jednu menovite uvedenú fyzickú osobu, ktorá bude daného pozorovateľa zastupovať (ďalej len „zástupca pozorovateľa“) na zasadnutiach valného zhromaždenia a pri iných rokovaniach valného zhromaždenia alebo v iných prípadoch vo vzťahu medzi pozorovateľom a konzorciom ESS ERIC, a o tomto vymenovaní písomne informuje valné zhromaždenie.

Zástupcom pozorovateľa prijatého v zmysle článku 4 ods. 3 je národný zástupca vymenovaný daným subjektom v postavení člena. Každý pozorovateľ zároveň vymenúva jednu menovite uvedenú fyzickú osobu, ktorá bude pôsobiť ako náhradník zástupcu pozorovateľa, keď zástupca pozorovateľa nebude k dispozícii alebo nedokáže plniť svoje povinnosti, a o tomto vymenovaní písomne informuje valné zhromaždenie.

6.   K účasti na častiach zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa netýkajú vyhradených záležitostí, s právom vyjadrovať sa, ale nie hlasovať a s právom dostávať všetky relevantné dokumenty sú ex officio prizvané tieto osoby:

a)

zástupca Európskej nadácie pre vedu alebo jej akéhokoľvek nástupníckeho orgánu;

b)

predseda vedeckej poradnej rady valného zhromaždenia, ktorá sa zriadi podľa týchto stanov (ďalej len „SAB“);

c)

predseda metodickej poradnej rady valného zhromaždenia, ktorá sa zriadi podľa týchto stanov (ďalej len „MAB“);

d)

zástupca fóra národných koordinátorov, ako sa stanovuje v článku 13 (ďalej len „fórum NK“);

e)

riaditeľ a zástupcovia riaditeľa konzorcia ESS ERIC;

f)

zástupca hostiteľskej inštitúcie a

g)

určený predstaviteľ ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý nie je členom konzorcia, ktorý vyjadril zámer zúčastniť sa na európskom sociálnom prieskume a ktorého účasť schválilo valné zhromaždenie.

Článok 5

Odstúpenie člena alebo pozorovateľa/ukončenie členstva alebo štatútu pozorovateľa

1.   Subjekt automaticky prestáva byť členom, ak zanikne alebo už nepatrí do žiadnej z kategórií stanovených v článku 3 ods. 1.

2.   Člen môže odstúpiť kedykoľvek s účinnosťou od konca každého dvojročného obdobia (s výnimkou konca prvého dvojročného obdobia) podaním písomnej výpovede valnému zhromaždeniu v predstihu minimálne 24 mesiacov (ďalej len „výpovedná lehota pri odstúpení“).

3.   Členstvo sa ukončí aj v prípade, keď valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov rozhodne, že ukončenie členstva je v najlepšom záujme konzorcia ESS ERIC po týchto okolnostiach:

a)

člen porušil podmienky uvedené:

i)

v článku 4 ods. 1 písm. c) bode i) v dvoch po sebe nasledujúcich dvojročných obdobiach alebo

ii)

v článku 4 ods. 1 písm. c) bode ii) v dvoch po sebe nasledujúcich finančných rokoch konzorcia ESS ERIC;

b)

člen závažné porušil iné ustanovenia stanov.

Člen alebo pozorovateľ má možnosť napadnúť rozhodnutie o ukončení členstva a predstaviť svoju obhajobu na valnom zhromaždení.

4.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 môže valné zhromaždenie v situáciách stanovených v článku 5 ods. 3 rozhodnúť jednoduchou väčšinou hlasov o neukončení členstva člena, ale o pozastavení alebo odňatí hlasovacieho práva člena na také obdobie a za takých podmienok, o ktorých môže primerane rozhodnúť valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže jednoduchou väčšinou hlasov kedykoľvek obnoviť hlasovacie právo člena, ak daný člen odstránil k spokojnosti valného zhromaždenia každé porušenie uvedené v článku 5 ods. 3.

5.   Členstvo je neprenosné.

KAPITOLA 3

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV A POZOROVATEĽOV

Článok 6

Členovia

1.   S výhradou článku 3 ods. 5 a 4 má každý člen jeden hlas. Ak má člen viac ako jedného zástupcu v zmysle článku 3 ods. 4, má len jeden hlas, pokiaľ nemá súhlas valného zhromaždenia (a v súlade s týmto článkom). Člen okrem toho informuje valné zhromaždenie o postupe, ako jeho zástupcovia budú hlasovať v mene daného člena.

2.   Každý člen:

a)

poskytne finančný príspevok, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) bode i) a v článku 4 ods. 1 písm. c) bode ii) a v článku 4 ods. 1 písm. c) bode iii);

b)

vymenúva svojho národného zástupcu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 5, a

c)

splnomocní svojho národného zástupcu plnou mocou na hlasovanie o všetkých otázkach, ktoré sa otvoria počas valného zhromaždenia a sú zahrnuté v programe.

3.   Príspevky iné ako ročný príspevok konzorciu ESS ERIC môžu členovia poskytnúť samostatne alebo spoločne v spolupráci s inými členmi, pozorovateľmi alebo tretími stranami.

Článok 7

Pozorovatelia

1.   Práva pozorovateľov zahŕňajú právo dostávať oznámenia o zasadnutiach valného zhromaždenia, zúčastňovať sa na nich a vystupovať na nich (so súhlasom predsedu) s výhradou, že valné zhromaždenie môže vylúčiť pozorovateľov z častí zasadnutí, ktoré sa týkajú vyhradených záležitostí (podľa rozhodnutia predsedu alebo hlasovania valného zhromaždenia, ak to bude potrebné). Pozorovateľ má právo na rovnaké dokumenty ako národní zástupcovia, pokiaľ nejde o dokumenty týkajúce sa vyhradených záležitostí (ako sa uvádza v tomto článku). Pozorovateľ sa nezúčastňuje na hlasovaní.

2.   Každý pozorovateľ vymenúva zástupcu pozorovateľa, ako sa uvádza v článku 4 ods. 5.

KAPITOLA 4

RIADENIE A VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ KONZORCIA ERIC

Článok 8

Valné zhromaždenie

1.   Valné zhromaždenie je orgán, ktorý zastupuje všetkých členov konzorcia ESS ERIC. Každého člena na zasadnutiach valného zhromaždenia zastupuje jeho národný zástupca (alebo jeho náhradník).

2.   Valné zhromaždenie má plné rozhodovacie právomoci v súvislosti s činnosťami a riadením konzorcia ESS ERIC. Valné zhromaždenie vždy chráni a presadzuje záujmy konzorcia ESS ERIC.

3.   Procedurálny poriadok oprávňuje valné zhromaždenie delegovať na riaditeľa také záležitosti, ktoré v prípade potreby uzná za vhodné.

4.   Valné zhromaždenie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie životaschopnosti a udržateľnosti konzorcia ESS ERIC. Do jeho pôsobnosti patria okrem iných aj tieto povinnosti:

a)

vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie riaditeľa po konzultácii s hlavným vedeckým tímom, ako sa stanovuje v článku 13 (ďalej len „CST“), a stanovenie podmienok pracovného pomeru riaditeľa. Valné zhromaždenie určí, či na vymenovanie riaditeľa je vhodná verejná súťaž alebo užšia súťaž a či sa zriadi vymenovací výbor, ktorý sa bude zaoberať touto vecou v mene valného zhromaždenia;

b)

vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie hostiteľskej inštitúcie po konzultácii s tímom CST. Valné zhromaždenie určí, či na vymenovanie hostiteľskej inštitúcie je vhodná verejná súťaž alebo užšia súťaž a či sa zriadi vymenovací výbor, ktorý sa bude zaoberať touto vecou v mene valného zhromaždenia;

c)

prijímanie pravidelných správ od riaditeľa o výkone jeho povinností;

d)

kontrola a schvaľovanie účtovnej závierky a priebežných pracovných programov;

e)

vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie členov vedeckej poradnej rady;

f)

vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie členov metodickej poradnej rady;

g)

vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie členov finančného výboru;

h)

vytvorenie akýchkoľvek iných poradných orgánov alebo výborov, ktoré valné zhromaždenie môže v prípade potreby považovať za potrebné alebo vhodné, a stanovenie členstva a postupov týchto orgánov, a

i)

monitorovanie a zabezpečenie, aby členovia plnili svoje povinnosti voči konzorciu ESS ERIC, a v prípade potreby podniknutie opatrení voči členom s cieľom uplatniť práva konzorcia ESS ERIC voči týmto členom.

Valné zhromaždenie môže zadávať a dostávať pravidelné nezávislé hodnotenia alebo audity všetkých činností konzorcia ESS ERIC alebo ich časti. Valné zhromaždenie je zodpovedné za stanovenie postupu a harmonogramu takýchto hodnotení alebo auditov a za stanovenie hodnotiacich kritérií po konzultácii s riaditeľom, hlavným vedeckým tímom a akýmikoľvek poradnými orgánmi, ktoré valné zhromaždenie môže v prípade potreby zriadiť.

Článok 9

Predseda a podpredseda valného zhromaždenia

1.   Valné zhromaždenie vymenúva jednoduchou väčšinou hlasov nezávislého predsedu (ďalej len „predseda“), ktorý nesmie byť národným zástupcom a ktorý v prípade potreby musí spĺňať kritériá schválené valným zhromaždením.

Predseda sa vymenúva na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom toto obdobie je obnoviteľné. Valné zhromaždenie pred vymenovaním predsedu predloží písomné nominácie kandidátov, a to najmenej tri týždne pred konaním zasadnutia, na ktorom sa vymenúva predseda. Predseda prevezme funkciu čo najskôr po svojom vymenovaní.

2.   Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov vymenúva podpredsedu (ďalej len „podpredseda“) spomedzi národných zástupcov. Podpredseda sa vymenúva na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom toto obdobie je obnoviteľné. Valné zhromaždenie pred vymenovaním podpredsedu predloží písomné nominácie kandidátov, a to najmenej tri týždne pred konaním zasadnutia. Podpredseda prevezme funkciu čo najskôr po svojom vymenovaní. Podpredseda v neprítomnosti predsedu preberá všetky jeho úlohy.

3.   Valné zhromaždenie prijme potrebné opatrenia, aby bolo možné vymenovať prvého predsedu a podpredsedu na prvom zasadnutí valného zhromaždenia.

Článok 10

Zasadnutia valného zhromaždenia

1.   Valné zhromaždenie zasadá najmenej dvakrát ročne. Ďalšie zasadnutia sa môžu zvolať na žiadosť predsedu alebo riaditeľa alebo aspoň na žiadosť jednej tretiny národných zástupcov. Administratívnu stránku zasadnutí vrátane vyhotovenia zápisnice zabezpečuje ústredie konzorcia ESS ERIC.

2.   Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia s výnimkou vyhradených záležitostí sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov členov prítomných prostredníctvom svojich národných zástupcov podľa článku 3 ods. 5.

3.   S výhradou článku 10 ods. 15 sa zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva oznámením v predstihu najmenej 14 kalendárnych dní. S výhradou článku 10 ods. 15 sa v oznámení určí čas a miesto zasadnutia a všeobecný charakter preberaných záležitostí.

4.   S výhradou ustanovení stanov sa oznámenia a iné správy týkajúce sa zasadnutia valného zhromaždenia doručujú všetkým členom, riaditeľovi, národným zástupcom, pozorovateľom a všetkým ďalším osobám, ktoré predseda chce pozvať na zasadnutie.

5.   Neúmyselné opomenutie doručiť oznámenie o zasadnutí osobe, ktorá má nárok dostať oznámenie, ani neprevzatie oznámenia o zasadnutí touto osobou nemá vplyv na platnosť konaní na danom zasadnutí.

6.   Každé oznámenie o zvolaní zasadnutia valného zhromaždenia sa podáva v tlačenej podobe alebo elektronickej podobe (ako je vymedzené v článku 1168 zákona Spojeného kráľovstva o spoločnostiach z roku 2006) a prostredníctvom webovej lokality.

7.   Na zasadnutí valného zhromaždenia sa nemôže preberať žiadna záležitosť, ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné (pre neprítomnosť národných zástupcov). Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň jednu tretinu hlasov spôsobilých na hlasovanie na valnom zhromaždení a sú oprávnení hlasovať o preberaných záležitostiach. Ak valné zhromaždenie nedosiahne uznášaniaschopnosť do pol hodiny od určeného času konania zasadnutia, valné zhromaždenie sa považuje za odročené na rovnaký deň a rovnaké miesto o desať minút neskôr. Ak ani odročené valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, prítomní členovia, korí sú zastúpení a oprávnení hlasovať o preberaných záležitostiach, vytvoria kvórum potrebné pre uznášaniaschopnosť a získajú právo rozhodovať o všetkých veciach, ktoré by mohli byť riadne prerokované na zasadnutí, ktoré bolo odročené, ale všetky rozhodnutia prijaté na tomto zasadnutí nadobudnú účinnosť až vtedy, keď sa zápisnica zo zasadnutia rozpošle všetkým členom, ktorí ju písomne alebo e-mailom schvália jednoduchou väčšinou členov alebo dvojtretinovou väčšinou v prípade akejkoľvek vyhradenej záležitosti. Na účely tohto článku sa schválenie národným zástupcom považuje za schválenie členom.

8.   Každému zasadnutiu valného zhromaždenia predsedá predseda. Ak predseda nebol vymenovaný alebo ak nie je prítomný v určenom čase konania zasadnutia alebo nie je ochotný konať, zasadnutiu predsedá podpredseda. Ak podpredseda nie je prítomný alebo nie je ochotný konať, prítomní národní zástupcovia si spomedzi seba zvolia jednu osobu, ktorá potom predsedá zasadnutiu.

9.   Na každom valnom zhromaždení sa o uzneseniach predložených na hlasovanie rozhoduje zdvihnutím ruky alebo na základe rozhodnutia predsedu sa môže hlasovať vhodením hlasovacieho lístka.

10.   Vyhlásenie predsedu, že uznesenie bolo prijaté, prijaté jednomyseľne, prijaté nadpolovičnou väčšinou, neodhlasované alebo zamietnuté nadpolovičnou väčšinou a záznam o tom v zápisnici zo zasadnutia konzorcia ESS ERIC sú jednoznačným dôkazom o tejto skutočnosti bez preukazovania počtu alebo podielu hlasov zaznamenaných v prospech uznesenia alebo proti uzneseniu.

11.   Predseda nehlasuje zdvihnutím ruky ani vhodením hlasovacieho lístka. Podpredseda alebo iný národný zástupca, ktorý bol zvolený, aby predsedal zasadnutiu valného zhromaždenia, si zachová svoj hlas ako národný zástupca pri predsedaní zasadnutiu valného zhromaždenia, ale nemá ďalší hlas z titulu výkonu funkcie predsedu.

12.   Pozorovateľ má na základe rozhodnutia predsedu právo vystúpiť a byť vypočutý na zasadnutí valného zhromaždenia, nemá však právo hlasovať. Predseda môže podľa svojho rozhodnutia požiadať pozorovateľov, aby na celý čas zasadnutia valného zhromaždenia alebo jeho časť opustili miestnosť.

13.   Niektoré záležitosti (ďalej len „vyhradené záležitosti“) môže valné zhromaždenie prijať len dvojtretinovou väčšinou zastúpených členov hlasujúcich na zasadnutí, pričom dané zasadnutie musí byť zvolané najmenej šesť týždňov vopred a v oznámení musí byť uvedené miesto a čas konania zasadnutia a charakter preberaných vyhradených záležitostí. Ide o tieto záležitosti:

a)

všetky zmeny správnych opatrení konzorcia ESS ERIC;

b)

všetky návrhy na zvýšenie rozpočtu konzorcia ESS ERIC (ako sa stanovuje v článku 17);

c)

všetky navrhované zmeny modelu financovania, ako sa stanovuje v článku 17;

d)

návrh na zrušenie členstva člena;

e)

návrh na zmenu hostiteľskej inštitúcie;

f)

návrh na ukončenie funkcie predsedu, podpredsedu alebo riaditeľa pred koncom obdobia;

g)

všetky zmeny v zložení alebo skladbe ktoréhokoľvek orgánu uvedeného v článku 11 ods. 3 alebo v článku 13 ods. 2 a

h)

návrh na zmenu stanov (vrátane akýchkoľvek zmien, ako sa stanovuje v článku 28).

14.   Písomné uznesenie odsúhlasené takým počtom členov, aký sa požaduje, ak by uznesenie bolo navrhnuté na zasadnutí valného zhromaždenia, je účinné tak, ako keby bolo schválené na riadne zvolanom a konanom zasadnutí valného zhromaždenia, a môže pozostávať z niekoľkých obdobných dokumentov, pričom každý musí byť podpísaný v mene jedného alebo viacerých členov. Na účely tohto článku sa schválenie národným zástupcom považuje za schválenie členom.

15.   Účasť členov (konajúcich prostredníctvom svojich riadne vymenovaných národných zástupcov) na zasadnutí alebo na časti zasadnutia valného zhromaždenia sa považuje za právoplatnú, ak:

a)

zasadnutie bolo zvolané a koná sa v súlade so stanovami a

b)

každý člen môže s ostatnými členmi komunikovať o akejkoľvek informácii alebo o názore ku konkrétnemu bodu záležitosti preberanej na zasadnutí.

Článok 11

Výbory valného zhromaždenia

1.   Valné zhromaždenie môže podľa stanov zriadiť ľubovoľný výbor. Skladbu, členstvo a postupy akéhokoľvek výboru v zmysle stanov určuje valné zhromaždenie. Členmi akéhokoľvek výboru valného zhromaždenia môžu byť aj osoby, ktoré nie sú národnými zástupcami. Valné zhromaždenie vymenúva členov výborov po konzultácii s riaditeľom a so všetkými osobitnými menovacími panelmi, ktorých zriadenie môže valné zhromaždenie v prípade potreby považovať za vhodné.

2.   Riaditeľ (alebo jeho nominovaný náhradník) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých výborov valného zhromaždenia a organizovať ich správu a vedenie zápisníc. Valné zhromaždenie určí možnosti obnovenia výborov.

3.   Ako trvalé sa zriaďujú tieto výbory:

a)

vedecká poradná rada (alebo SAB);

b)

metodická poradná rada (alebo MAB) a

c)

finančný výbor (alebo FINCOM).

4.   Vedeckú poradnú radu obvykle tvorí osem samostatných vedeckých pracovníkov z oblasti spoločenských vied vybraných z medzinárodných vedecko-výskumných kruhov z oblasti spoločenských vied, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie na základe písomných nominácií od členov. Členovia vedeckej poradnej rady sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom toto obdobie je obnoviteľné.

5.   Metodická poradná rada poskytuje poradenstvo a usmernenia pre valné zhromaždenie, riaditeľa a hlavný vedecký tím v oblasti metodológie. Stanovisko metodickej poradnej rady nie je pre valné zhromaždenie, riaditeľa ani hlavný vedecký tím záväzné.

6.   Valné zhromaždenie zveruje vedeckej poradnej rade právo v každom dvojročnom období vybrať spomedzi žiadostí prijatých po vyhlásení medzinárodnej súťaže členov tímu pre tvorbu dotazníkov pre rotujúce moduly.

7.   Zasadnutia vedeckej poradnej rady sa konajú najmenej dvakrát v každom dvanásťmesačnom období. Vedecká poradná rada si zvolí svojho predsedu a podpredsedu jednoduchou väčšinou hlasov na základe vhodného nominačného postupu. Každý člen vedeckej poradnej rady má jeden hlas. Predseda vedeckej poradnej rady má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.

8.   Predseda vedeckej poradnej rady môže v prípade potreby podľa svojho rozhodnutia pozvať osoby, ktoré považuje za vhodné, ako pozorovateľov na zasadnutia rady.

9.   Metodickú poradnú radu obvykle tvorí šesť samostatných metodikov vybraných z medzinárodných vedecko-výskumných kruhov z oblasti spoločenských vied, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie na základe písomných nominácií od členov. Členovia metodickej poradnej rady sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom toto obdobie je obnoviteľné.

10.   Metodická poradná rada poskytuje poradenstvo a usmernenia pre valné zhromaždenie, riaditeľa a hlavný vedecký tím v oblasti metodológie. Stanovisko metodickej poradnej rady nie je pre valné zhromaždenie, riaditeľa ani hlavný vedecký tím záväzné.

11.   Zasadnutia metodickej poradnej rady sa konajú najmenej raz v každom dvanásťmesačnom období. Metodická poradná rada si zvolí svojho predsedu a podpredsedu jednoduchou väčšinou hlasov na základe vhodného nominačného postupu. Každý člen metodickej poradnej rady má jeden hlas. Predseda metodickej poradnej rady má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.

12.   Predseda metodickej poradnej rady môže v prípade potreby podľa svojho rozhodnutia pozvať osoby, ktoré považuje za vhodné, ako pozorovateľov na zasadnutia rady.

13.   Výbor FINCOM tvoria štyria odborníci na tvorbu rozpočtu a finančnú kontrolu, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie na základe písomných nominácií od členov. Aspoň dvaja členovia výboru FINCOM nesmú byť národnými zástupcami. Členovia výboru FINCOM sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom toto obdobie je obnoviteľné.

14.   Výbor FINCOM poskytuje usmernenia pre valné zhromaždenie a riaditeľa týkajúce sa finančného zdravia konzorcia ESS ERIC okrem iného aj vrátane zdrojov a súvisiacich finančných otázok zo strany konzorcia ESS ERIC.

15.   Zasadnutia výboru FINCOM sa konajú aspoň raz v každom dvanásťmesačnom období. Členovia výboru FINCOM si určia vlastné postupy zasadnutí a obdobia medzi jednotlivými zasadnutiami, ale vymenujú jedného svojho člena, ktorý bude zastupovať výbor FINCOM na zasadnutiach valného zhromaždenia s cieľom podávať správy o hodnoteniach a odporúčaniach výboru.

Článok 12

Riaditeľ a zástupcovia riaditeľa

1.   Valné zhromaždenie môže vymenovať alebo v prípade potreby vymeniť riaditeľa konzorcia ESS ERIC (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je hlavným výkonným riaditeľom, hlavným vedeckým pracovníkom a v zmysle článku 12 nariadenia aj zákonným zástupcom konzorcia ESS ERIC. Pokiaľ valné zhromaždenie v prípade potreby neurčí inak, riaditeľ má plnú právomoc konať v mene konzorcia ESS ERIC. Prvým riaditeľom konzorcia ESS ERIC sa stane osoba, ktorá v čase zriadenia, bude hlavným riešiteľom – koordinátorom prieskumu ESS. Vymenovanie riaditeľa podlieha schváleniu valného zhromaždenia, riaditeľ sa vymenúva na štyri roky s možnosťou obnovenia alebo na iné obdobie podľa podmienok schválených valným zhromaždením.

2.   Valné zhromaždenie v prípade potreby poverí riaditeľa takými právomocami, ktoré považuje za vhodné, aby riaditeľ mohol plniť každodenné povinnosti hlavného výkonného riaditeľa, hlavného vedeckého pracovníka a zákonného zástupcu konzorcia ESS ERIC.

3.   Riaditeľ je zodpovedný za plnenie celkových cieľov konzorcia ESS ERIC, plnenie ročného rozpočtu, obchodného plánu a pracovného programu. Riaditeľ podlieha priamo valnému zhromaždeniu, alebo výboru valného zhromaždenia, ak mu to valné zhromaždenie nariadi. Riaditeľ je zodpovedný za výber inštitúcií do hlavného vedeckého tímu [ako je vymedzený v článku 13 ods. 2 písm. a)], tento výber však musí schváliť valné zhromaždenie. Riaditeľ má celkovú zodpovednosť za to, aby konzorcium ESS ERIC dodržiavalo svoje vedecké, zmluvné, právne a rozpočtové záväzky. Riaditeľ má podporu zamestnancov ústredia, hlavného vedeckého tímu, pridružených vedecko-výskumných pracovníkov a národných koordinátorov zo všetkých zúčastnených krajín a koordinuje ich pri plnení pracovného programu konzorcia ESS ERIC na požadovanej úrovni.

4.   Riaditeľ vymenúva svojho zástupcu z hostiteľskej inštitúcie a aspoň jedného ďalšieho zástupcu spomedzi ostatných inštitúcií v hlavnom vedeckom tíme, ktorí mu pomáhajú s jeho úlohami. Riaditeľ môže každému z uvedených zástupcov prideliť špecifické funkcie.

Článok 13

Riaditeľské výbory

1.   Riaditeľ môže zriaďovať výbory, ktoré mu pomáhajú pri plnení jeho povinností a úloh. Zloženie, členstvo a postupy akéhokoľvek výboru určuje riaditeľ. Členmi každého riaditeľského výboru môžu byť aj osoby, ktoré nie sú národnými zástupcami alebo pozorovateľmi.

2.   Ako trvalé sa zriaďujú tieto riaditeľské výbory:

a)

hlavný vedecký tím (alebo CST) a

b)

fórum národných koordinátorov (alebo fórum NK).

Hlavný vedecký tím a fórum NK pomáhajú riaditeľovi zabezpečovať, aby konzorcium ESS ERIC plnilo svoju hlavnú úlohu dôsledne podľa štandardov kvality stanovených valným zhromaždením vo všetkých členských krajinách.

3.   Hlavný vedecký tím sa skladá z inštitúcií (označovaných ako „inštitucionálny člen“), ktoré určí riaditeľ a v prípade potreby schváli valné zhromaždenie. Každý inštitucionálny člen zase vymenúva svojho hlavného zástupcu a určeného náhradníka, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach hlavného vedeckého tímu, pričom oboch musí schváliť riaditeľ. Funkčné obdobie každého inštitucionálneho člena je štvorročné a je obnoviteľné. Ostatní zamestnanci inštitucionálnych členov sa pozývajú na zasadnutia, aby do rozpráv prispeli odbornými vedomosťami.

4.   Hlavný vedecký tím radí riaditeľovi a spolupracuje s ním pri všetkých aspektoch návrhu, vedeckého smerovania, metodiky, realizácie, kontroly kvality, plnenia a šírenia práce konzorcia ESS ERIC.

5.   Zasadnutia hlavného vedeckého tímu sa konajú najmenej trikrát v každom dvanásťmesačnom období. Zasadnutiam hlavného vedeckého tímu predsedá riaditeľ a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa. Hoci konzorcium ESS ERIC môže v prípade potreby zadať špecializované úlohy iným inštitúciám než inštitucionálnym členom hlavného vedeckého tímu, tieto inštitúcie sa tým nestávajú členmi hlavného vedeckého tímu.

6.   Národných koordinátorov (čo sú osoby, ktoré člen v súlade s týmito stanovami vymenoval za národných koordinátorov) (ďalej len „národní koordinátori“) na začiatku každého kola prieskumu vyberie príslušný výkonný orgán každého člena podľa opisu úlohy, ktorú spresní riaditeľ. Funkčné obdobia každého národného koordinátora sa stanovujú na jednotlivé dvojročné obdobia (alebo na dlhšie, podľa uváženia každého člena).

7.   Hlavnými úlohami národných koordinátorov je koordinovať činnosti konzorcia ESS ERIC na vnútroštátnej úrovni a v prípade potreby zabezpečovať súlad so špecifikáciami, ktoré vydal riaditeľ.

8.   Fórum NK (fórum národných koordinátorov zriadené v zmysle týchto stanov) tvoria národní koordinátori každého člena (s výnimkou člena, ktorý je medzivládnou organizáciou), riaditeľ a zástupcovia riaditeľa. Zasadnutiam fóra NK predsedá riaditeľ a zúčastňujú sa na nich príslušní členovia hlavného vedeckého tímu v závislosti od programu. Fórum zasadá najmenej trikrát za dvojročné obdobie a program každého zasadnutia určuje riaditeľ po konzultácii s hlavným vedeckým tímom aj s národnými koordinátormi. Fórum NK vymenúva jedného národného koordinátora spomedzi svojich členov, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach valného zhromaždenia, a jedného, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach hlavného vedeckého tímu.

9.   Fórum NK dostáva a pripomienkuje ústredné špecifikácie, ktoré podľa potreby vydáva riaditeľ v súvislosti s činnosťami konzorcia ESS ERIC na vnútroštátnej úrovni. Fórum NK zároveň poskytuje poradenstvo riaditeľovi a hlavnému vedeckému tímu k ostatným aspektom usporiadania a riadenia konzorcia ESS ERIC.

10.   Predseda fóra NK môže pozvať na zasadnutie fóra NK odborných externistov.

Článok 14

Zloženie a zasadnutia orgánov

1.   S cieľom zabezpečiť začlenenie a vyhnúť sa konfliktom záujmov nesmie byť žiadna osoba (okrem riaditeľa alebo zástupcov riaditeľa) členom viac ako jedného orgánu alebo výboru konzorcia ESS ERIC vrátane valného zhromaždenia, výborov valného zhromaždenia a riaditeľských výborov okrem výboru FINCOM, v ktorom môžu byť maximálne dvaja členovia zástupcami valného zhromaždenia (podľa článku 11 ods. 13). Predseda príslušného výboru alebo orgánu vrátane valného zhromaždenia môže vo výnimočných prípadoch upustiť od tejto požiadavky. Nič v tomto článku nebráni, aby osoba bola pozorovateľom vo viac ako v jednom orgáne konzorcia ESS ERIC.

2.   Pokiaľ valné zhromaždenie nestanoví inak, pri zisťovaní, či sa osoby zúčastňujú na zasadnutiach akéhokoľvek orgánu alebo výboru konzorcia ESS ERIC (vrátane valného zhromaždenia, výborov valného zhromaždenia a riaditeľských poradných výborov), nezáleží na tom, kde sa daná osoba nachádza alebo ako komunikuje s ostatnými. Ak sa všetky osoby zúčastňujúce sa na zasadnutí nenachádzajú na rovnakom mieste, môžu sa rozhodnúť, že zasadnutie sa má považovať za uskutočnené tam, kde sa nachádza niektorá z nich.

3.   Zloženie akéhokoľvek orgánu alebo výboru konzorcia ESS ERIC predstavuje primeranú rovnováhu pohlaví a všeobecnú rovnováhu zručností.

KAPITOLA 5

PREDKLADNIE SPRÁV KOMISII

Článok 15

Predkladanie správ Komisii

1.   Riaditeľ na konci každého finančného roka vypracuje výročnú správu o činnosti, ktorá obsahuje najmä vedecké, prevádzkové a finančné aspekty činností uvedených v článku 2 ods. 1. Túto správu musí jednoduchou väčšinou hlasov schváliť valné zhromaždenie a musí sa odoslať Európskej komisii a príslušným verejným orgánom, a to do šiestich mesiacov od konca príslušného finančného roka. Konzorcium ESS ERIC túto správu verejne sprístupní.

2.   Konzorcium ESS ERIC a príslušné členské štáty informujú Európsku komisiu o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť splnenie úlohy konzorcia ESS ERIC alebo obmedziť jeho schopnosť plniť požiadavky stanovené v stanovách alebo v nariadení.

3.   Ak Európska komisia zistí informácie naznačujúce, že konzorcium ESS ERIC závažne porušuje nariadenie, stanovy, rozhodnutia prijaté na jeho základe alebo iné príslušné právne predpisy, bude požadovať vysvetlenie od konzorcia ESS ERIC alebo od jeho členov.

KAPITOLA 6

FINANCIE

Článok 16

Finančný rok

Pokiaľ valné zhromaždenie neurčí inak, finančný rok konzorcia ESS ERIC trvá od 1. júna do 31. mája a konzorcium k tomuto dátumu pripravuje svoje ústredné rozpočty a obchodné plány, zostavuje účtovné závierky a zabezpečuje ich audit.

Článok 17

Rozpočet

1.   Riaditeľ vypracuje a predloží výboru FINCOM na schválenie návrh základného rozpočtu a obchodného plánu na každé dvojročné obdobie, ktorý zahŕňa príjmy a výdavky konzorcia ESS ERIC v delení na roky (ďalej len „rozpočet“).

2.   Rozpočet zahŕňa tieto hlavné náklady, výdavky a príjmy:

a)

ústredný návrh, koordinácia, kontrola kvality a distribúcia v rámci ústredia a inštitúcií hlavného vedeckého tímu;

b)

sekretariát konzorcia ESS ERIC (vrátane činností valného zhromaždenia a všetkých ďalších výborov a orgánov konzorcia ERIC v prípade potreby) a

c)

finančné prostriedky prijaté od členov a/alebo tretích strán alebo od iných subjektov formou grantov alebo iných platieb.

S cieľom vyhnúť sa pochybnostiam sa stanovuje, že každý člen európskeho sociálneho prieskumu si hradí vlastné náklady na prácu v teréne a vnútroštátnu koordináciu a tieto náklady nie sú súčasťou rozpočtu.

3.   Každý rozpočet zahŕňa aj záležitosti, ktoré v prípade potreby schváli valné zhromaždenie na odporúčanie výboru FINCOM v procedurálnom poriadku.

4.   Keď výbor FINCOM schváli rozpočet, predloží ho valnému zhromaždeniu na schválenie. Ak výbor FINCOM rozpočet neschváli, oznámi svoje dôvody valnému zhromaždeniu, ktoré potom prijme konečné rozhodnutie o prijatí rozpočtu.

5.   Členovia (alebo platobní agenti v mene člena) hneď po schválení rozpočtu v súlade s podmienkami procedurálneho poriadku uhradia ročné príspevky, ako sú uvedené v rozpočte, ktoré sa v prípade potreby vypočítajú takto:

a)

po prvé, základný príspevok každého člena vo výške, ktorú v prípade potreby môže schváliť valné zhromaždenie;

b)

po druhé, príspevok hostiteľskej krajiny vo výške dohodnutej v prípade potreby a

c)

po tretie, príspevok každého člena k vyžadovanému zostatku vypočítaný podľa relatívneho HDP člena. Ak z tohto výpočtu vyplynie, že niektorí (ale nie všetci) členovia musia zaplatiť ďalšiu sumu rovnakú alebo menšiu ako základná suma uvedená v článku 17 ods. 5 písm. a), takíto členovia nie sú povinní poskytnúť žiadny ďalší príspevok a takto spôsobený schodok sa rozdelí na základe relatívneho HDP medzi tých členov, ktorí sú povinní prispieť v zmysle tohto odseku.

Vecné príspevky od členov sú prijateľné len po schválení predsedom valného zhromaždenia na základe porady s výborom FINCOM.

Článok 18

Finančný audit

Konzorcium ESS ERIC zabezpečí, aby ročný audit jeho účtovnej závierky vykonala vhodne kvalifikovaná audítorská spoločnosť a aby auditovaná účtovná závierka bola evidovaná v súlade s požiadavkami a zverejnená. Auditovanú účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 19

Účtovníctvo

Konzorcium ESS ERIC zaznamenáva náklady a príjmy vyplývajúce z jeho hospodárskych činností oddelene a za tieto činnosti účtuje trhové ceny, prípadne náklady v plnej výške plus primeranú maržu, ak trhové ceny nie je možné určiť.

KAPITOLA 7

POLITIKY

Článok 20

Verejné obstarávanie a oslobodenie od dane

1.   Konzorcium ESS ERIC zaobchádza s uchádzačmi a záujemcami vo verejnom obstarávaní rovnako a bez diskriminácie bez ohľadu na to, či sú z Európskej únie. V politike konzorcia ESS ERIC týkajúcej sa verejného obstarávania sa dodržiavajú zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže. Valné zhromaždenie stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa postupov a kritérií verejného obstarávania.

2.   Oslobodenie od dane na základe článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES (1) a v súlade s článkami 50 a 51 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 (2) sa vzťahuje na nákup tovaru a služieb zo strany konzorcia ERIC v hodnote viac ako 250 EUR určených na služobné použitie v konzorciu ESS ERIC, ktoré v plnej výške uhradilo a obstaralo konzorcium ESS ERIC. Tieto výnimky sa netýkajú tovarov a služieb, ktoré obstarali jednotliví členovia. Na verejné obstarávanie jednotlivých členov sa tieto výnimky neuplatňujú.

Článok 21

Zodpovednosť

1.   Konzorcium ESS ERIC zodpovedá za svoje záväzky.

2.   Maximálna finančná zodpovednosť členov za záväzky konzorcia ESS ERIC je obmedzená na výšku ich ročného príspevku vrátane príspevkov pokrývajúcich výpovednú lehotu pri odstúpení.

3.   Valné zhromaždenie zabezpečí, aby konzorcium ESS ERIC uzavrelo zodpovedajúce poistenie všetkých rizík spojených s vytváraním a prevádzkovaním jeho infraštruktúry vrátane ustanovení týkajúcich sa rozpustenia konzorcia, ak by k tomu došlo. Toto poistenie by okrem iného mohlo zahŕňať osobnú zodpovednosť riaditeľa, zástupcov riaditeľa alebo inej fyzickej osoby vykonávajúcej akúkoľvek funkciu pre konzorcium ESS ERIC.

4.   Národní zástupcovia, riaditeľ a zástupcovia riaditeľa, pozorovatelia a ďalší členovia výborov a orgánov konzorcia ESS ERIC nezodpovedajú za záväzky konzorcia ESS ERIC.

5.   Všetky činnosti konzorcia ESS ERIC sú koordinované a prebiehajú tak, že konzorcium ESS ERIC neručí za činnosti vykonávané jeho členmi ani inými osobami, ako sa v prípade potreby uvádza v procedurálnom poriadku.

Článok 22

Politika vedeckého hodnotenia a šírenia informácií

1.   Konzorcium ESS ERIC umožní voľný prístup ku všetkým údajom európskeho sociálneho prieskumu na účely vedeckého hodnotenia. Táto politika sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

2.   Konzorcium ESS ERIC sa snaží zabezpečiť, aby výsledky európskeho sociálneho prieskumu boli k dispozícii všetkým. Vypracuje a zverejní svoju stratégiu šírenia informácií. Táto politika sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

Článok 23

Politika v oblasti práv duševného vlastníctva a politika ochrany osobných údajov

1.   Pokiaľ je to prakticky možné, konzorcium ESS ERIC sa usiluje o získanie vlastníctva práv duševného vlastníctva k svojim dielam. Na nekomerčné účely poskytne akejkoľvek osobe voľnú nevýhradnú licenciu na základe svojich práv duševného vlastníctva. Využívanie duševného vlastníctva konzorcia ESS ERIC na komerčné účely sa bude riešiť individuálne. Táto politika sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

2.   Konzorcium ESS ERIC umožní vedeckej obci voľný prístup ku všetkým údajom európskeho sociálneho prieskumu. Žiadna osoba nemá práva privilegovaného prístupu k týmto údajom s výnimkou fázy spracovania a prípravy týchto údajov na verejné použitie. Táto politika sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

3.   Konzorcium ESS ERIC podporí etické vyhlásenie Medzinárodného štatistického úradu.

4.   Konzorcium ESS ERIC zabezpečí v maximálnej uskutočniteľnej miere, aby všetky údaje konzorcia ESS ERIC boli anonymizované. Pokiaľ to nebude možné, uplatňujú sa zásady smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3).

5.   So všetkými údajmi vygenerovanými konzorciom ESS ERIC sa bude v každej jednotlivej krajine zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi danej krajiny v oblasti ochrany osobných údajov.

6.   Táto politika ochrany osobných údajov sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

Článok 24

Politika zamestnanosti

Konzorcium ESS ERIC sa zaviazalo dodržiavať rovnosť príležitostí a nebude nikoho diskriminovať na základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, vierovyznania, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo z iného dôvodu, ktorý sa v prípade potreby považuje za diskrimináciu podľa právnych predpisov Európskej únie. Táto politika sa môže podrobnejšie opísať v procedurálnom poriadku.

KAPITOLA 8

TRVANIE A LIKVIDÁCIA, ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY

Článok 25

Trvanie a likvidácia

1.   Konzorcium ESS ERIC sa zriaďuje ku dňu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Európskej komisie o vytvorení konzorcia ERIC a jeho právna subjektivita trvá na neurčité obdobie:

a)

do likvidácie konzorcia ESS ERIC v súlade s ustanoveniami týchto stanov a

b)

do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o ukončení konzorcia ESS ERIC.

2.   Valné zhromaždenie môže rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov o likvidácii konzorcia ESS ERIC. Ak valné zhromaždenie rozhodne o likvidácii konzorcia ESS ERIC, jednoduchou väčšinou hlasov určí postup likvidácie.

3.   Konzorcium ESS ERIC informuje Európsku komisiu o rozhodnutí o likvidácii konzorcia ESS ERIC v súlade s nariadením.

4.   V prípade, ak sa uplatňuje článok 25 ods. 1 alebo článok 25 ods. 2, riaditeľ v maximálnej možnej miere zabezpečí, aby údaje vo vlastníctve konzorcia ESS ERIC boli bezpečne uložené u príslušnej tretej strany alebo príslušných tretích strán tak, aby tieto údaje boli prístupné a použiteľné v súlade s týmito stanovami.

Článok 26

Rozhodné právo

Zriadenie a vnútorné fungovanie konzorcia ERIC sa riadi:

a)

právnymi predpismi Európskej únie a najmä nariadením a rozhodnutím Európskej komisie o zriadení konzorcia ESS ERIC podľa týchto stanov;

b)

právnymi predpismi štátu, kde má konzorcium ESS ERIC svoje štatutárne sídlo, vo veciach, ktoré sú upravené alebo len čiastočne upravené aktmi uvedenými v článku 26 písm. a), t. j. k dátumu zriadenia konzorcia ESS ERIC právnymi predpismi Anglicka a Walesu;

c)

týmito stanovami a ich vykonávacími predpismi.

Článok 27

Spory

1.   Súdny dvor Európskej únie má súdnu právomoc rozhodovať v prípade sporov medzi členmi v súvislosti s konzorciom ESS ERIC, sporov medzi členmi a konzorciom ESS ERIC (vrátane akéhokoľvek likvidátora konzorcia ESS ERIC) a sporov, v ktorých je účastníkom Európska únia.

2.   Právne predpisy Európskej únie týkajúce sa jurisdikcie sa vzťahujú na spory medzi konzorciom ESS ERIC a tretími stranami. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Európskej únie, sa príslušná jurisdikcia na rozhodovanie takýchto sporov určí podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má konzorcium ESS ERIC svoje štatutárne sídlo (t. j. k dátumu zriadenia konzorcia ESS ERIC podľa právnych predpisov Anglicka a Walesu).

3.   Členovia zabezpečia, aby sa v prípade významnej zmeny rozhodného práva príslušne zmenili aj tieto stanovy.

4.   Ak akýkoľvek súd, úrad alebo orgán s príslušnou právomocou zistí, že nejaká podmienka týchto stanov je protiprávna, nezákonná, neplatná alebo nevykonateľná v zmysle právnych predpisov akejkoľvek jurisdikcie, daná podmienka sa považuje za oddeliteľnú od tejto zmluvy, len pokiaľ ide o túto jurisdikciu, a nebude mať vplyv:

a)

na právnu platnosť, zákonnosť alebo vykonateľnosť danej podmienky podľa právnych predpisov akejkoľvek inej jurisdikcie, ani

b)

na ostatné časti stanov, ktoré si aj naďalej zachovajú plnú platnosť a účinnosť.

V takom prípade sa strany budú snažiť dohodnúť v súlade s článkom 28 ods. 2 na platnej a vykonateľnej podmienke, ktorá nahradí oddelenú podmienku k spokojnosti valného zhromaždenia.

KAPITOLA 9

STANOVY A ZMENY

Článok 28

Stanovy a zmeny

1.   Tieto stanovy sa aktualizujú a verejne sprístupnia na internetovej stránke konzorcia ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

2.   S výhradou článku 28 ods. 4 všetky zmeny týchto stanov schvaľuje valné zhromaždenie ako vyhradené záležitosti. Konzorcium ESS ERIC predloží všetky zmeny stanov okrem zmien spomínaných v článku 28 ods. 6 Európskej komisii, a to do 10 dní od ich schválenia valným zhromaždením.

3.   Každá zmena stanov musí byť jasne označená poznámkou s uvedením, či sa zmena týka podstatného alebo nepodstatného prvku stanov v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 723/2009, a s uvedením postupu dodržiavaného pre jej prijatie.

4.   Po predložení prijatých zmien Európskej komisii v súlade s článkom 28 ods. 2 môže Európska komisia vzniesť námietky voči takejto zmene v lehote 60 dní od jej predloženia, pričom uvedie dôvody, prečo zmena nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

5.   Zmena prijatá v súlade s článkom 28 nenadobudne účinnosť skôr, kým neuplynie obdobie na predkladanie pripomienok v zmysle článku 28 alebo kým sa Európska komisia nevzdá možnosti vzniesť námietky alebo kým sa nezrušia námietky vznesené Európskou komisiou.

6.   Každá zmena stanov týkajúca sa vecí uvedených v článku 1 ods. 2 (Názov), článku 1 ods. 4 (Štatutárne sídlo), článkoch 2 (Úlohy a činnosti), 20 (Politika verejného obstarávania), 21 (Zodpovednosť), 22 (Politika vedeckého hodnotenia a šírenia informácií), 23 (Politika v oblasti práv duševného vlastníctva a politika ochrany osobných údajov), 24 (Politika zamestnanosti) a 25 (Trvanie a likvidácia), ktorú členovia schválili ako vyhradenú záležitosť, nadobudne účinnosť až po výslovnom schválení zmeny Európskou komisiou a nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Európskej komisie o schválení zmien.

7.   Pri oslovení Európskej komisie so žiadosťou o schválenie podľa článku 28 ods. 2 alebo 6 musí konzorcium ESS ERIC predložiť Európskej komisii text navrhovanej zmeny a zmenené konsolidované znenie stanov.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


PRÍLOHA II

ZOZNAM ČLENOV A POZOROVATEĽOV

V tejto prílohe sú vymenovaní členovia, pozorovatelia a subjekty, ktoré ich zastupujú.

Členovia

Názov člena

Názov národného zástupcu

Rakúska republika

Spolkové ministerstvo vedy a výskumu

Belgické kráľovstvo

Belgian Public Planning Service Science Policy

Česká republika

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT)

Estónska republika

Ministerstvo sociálnych vecí

Spolková republika Nemecko

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Írsko

Írska rada pre výskum (HEA)

Litovská republika

Ministerstvo školstva a vedy

Holandské kráľovstvo

Holandská organizácia pre vedecký výskum (NWO)

Poľská republika

Ministerstvo vedy a vysokoškolského vzdelávania

Portugalská republika

Nadácia pre vedu a techniku

Slovinská republika

Ministerstvo školstva, vedy a športu

Švédske kráľovstvo

Ministerstvo školstva, zastúpené Švédskou radou pre výskum

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Rada pre ekonomický a sociálny výskum


Pozorovatelia

Názov pozorovateľa

Názov zástupcu pozorovateľa

Nórske kráľovstvo

Nórska rada pre výskum

Švajčiarska konfederácia

FORS (Švajčiarska nadácia pre výskum v oblasti spoločenských vied)


PRÍLOHA III

VYMEDZENIE POJMOV A VÝKLAD

1.

Pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, pojem „ESS ERIC“, v týchto stanovách, označuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru zriadené na základe nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 (ďalej len „nariadenie“), ktoré sa riadi týmito stanovami v aktuálnom znení alebo v prípade potreby preformulovanom znení v súlade s nariadením (ďalej len „stanovy“).

„ESS“ alebo „európsky sociálny prieskum“ je európsky sociálny prieskum, ktorý sa začal v roku 2001. Ide o autoritatívny dlhodobý prieskum, ktorý sa vykonáva prostredníctvom súbežných národných prieskumov v európskych krajinách. Zhromažďuje, interpretuje a šíri presné údaje o meniacich sa spoločenských postojoch a hodnotách v rámci Európy.

„HDP“ je celková peňažná hodnota všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných na domácom trhu krajiny, ktorá sa určí z údajov vydaných Svetovou bankou za rok 2009 alebo za taký neskorší rok, aký schváli valné zhromaždenie.

„Člen“ je každá osoba (konajúca prostredníctvom svojho národného zástupcu), ktorá bola v prípade potreby prijatá medzi členov konzorcia ESS ERIC v súlade s týmito stanovami a nariadením.

„Členský štát“ je členský štát Európskej únie.

„Procedurálny poriadok“ je procedurálny poriadok konzorcia ESS ERIC, ako ho v prípade potreby schválilo valné zhromaždenie.

2.

Pokiaľ sa v týchto stanovách neuvádza inak, pojmy vymedzené v nariadeniach tu majú rovnaký význam.

3.

Odkazy na články sa vzťahujú na články týchto stanov.

4.

Všetky nadpisy sú len orientačné a nemajú vplyv na štruktúru ani na výklad stanov, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak.

5.

Odkazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak a odkazy v ktoromkoľvek rode zahŕňajú všetky rody.

6.

Odkazy na akúkoľvek zmluvu, nariadenie, smernicu, stanovy alebo štatutárne ustanovenie zahŕňajú všetky sekundárne právne predpisy prijaté v ich rámci a vykladajú sa ako odkazy na takúto zmluvu, nariadenie, smernicu, stanovy, štatutárne ustanovenie alebo sekundárny právny predpis v upravenom, zmenenom, rozšírenom, konsolidovanom, opätovne prijatom alebo nahradenom znení, ktoré je platné ku dňu prijatia stanov.

7.

Všetky slová nasledujúce po výrazoch „zahŕňa“, „zahŕňajú“, „najmä“ alebo iných podobných výrazoch alebo slovných spojeniach sa vykladajú bez obmedzenia, a preto neobmedzujú význam slov pred nimi.

8.

Odkazy na výrazy „písomne“ alebo „v písomnej podobe“ sa týkajú komunikácie uskutočňovanej poštou, faxom a e-mailom alebo inými prostriedkami reprodukujúcimi slová v čitateľnej a trvácnej podobe.

9.

Všetky odkazy na anglický právny termín pre akýkoľvek úkon, opravný prostriedok, spôsob súdneho konania, právny dokument, právne postavenie, súd, oficiálnu alebo akúkoľvek právnu koncepciu alebo vec sa v prípade akejkoľvek jurisdikcie inej ako anglická a waleská jurisdikcia považujú za odkazy na termín, ktorý sa v danej jurisdikcii čo najviac približuje danému anglickému právnemu termínu.


PRÍLOHA IV

PRÍSPEVKY KRAJÍN

PRÍSPEVKY KRAJÍN KONZORCIU ESS ERIC (EUR)

Finančný rok konzorcia ESS ERIC

ROK

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

1.

Spojené kráľovstvo (hostiteľská krajina)

1 000 000

1 000 000

742 630

764 909

2.

Rakúsko

46 943

49 337

60 259

62 067

3.

Belgicko

53 410

56 235

69 631

71 720

4.

Bulharsko

20 000

20 600

21 218

21 855

5.

Cyprus

20 000

20 600

21 218

21 855

6.

Česká republika

33 845

35 367

41 280

42 518

7.

Estónsko

20 000

20 600

21 218

21 855

8.

Fínsko

36 913

38 640

45 726

47 098

9.

Francúzsko

204 877

217 787

289 111

297 785

10.

Nemecko

252 792

268 893

358 542

369 298

11.

Írsko

35 745

37 393

44 033

45 354

12.

Litva

20 000

20 600

21 218

21 855

13.

Holandsko

75 994

80 323

102 355

105 426

14.

Nórsko

46 448

48 809

59 541

61 328

15.

Poľsko

50 408

53 033

65 280

67 239

16.

Portugalsko

36 520

38 220

45 156

46 510

17.

Slovinsko

20 000

20 600

21 218

21 855

18.

Španielsko

122 728

130 168

170 074

175 176

19.

Švédsko

48 637

51 144

62 714

64 595

20.

Švajčiarsko

54 740

57 653

71 558

73 704

Spolu

2 200 000

2 266 000

2 333 980

2 403 999


Vysvetlivky k rozpočtu a ročným príspevkom na finančné roky konzorcia ESS ERIC 2013 – 2017

1.

Finančný rok konzorcia ESS ERIC trvá od 1. júna do 31. mája.

2.

Predstavený rozpočet bol určený na prvé štyri roky činnosti konzorcia ESS ERIC. Riadiaci výbor konzorcia ESS ERIC má za cieľ zabezpečiť rozpočet vo výške 2,3 milióna EUR ročne na hlavné vedecké činnosti. K dispozícii bude menší rozpočet, ak medzičasom nie všetky krajiny, ktoré prejavili silný záujem, budú môcť vstúpiť do konzorcia ERIC pri začatí jeho činnosti v júni 2013. V každoročných navýšeniach sa zohľadňuje trojpercentná ročná inflácia v súvislosti s celkovým rozpočtom.

3.

Na základe očakávaného počtu signatárov sa v začiatočnom roku predpokladá rozpočet vo výške 2,2 milióna EUR (ktorý sa zníži, ak nie všetky uvedené krajiny poskytnú požadovaný podpis na vstup do konzorcia ERIC). Ak do konzorcia vstúpia ďalšie krajiny, rozpočet sa zvýši maximálne na 2,3 milióna EUR, pričom príspevky existujúcich členov zostanú nemenné (príspevok nových členov sa vypočíta v súbehu s príspevkami existujúcich členov, vždy pre jednu krajinu, aby sa určil ich požadovaný príspevok. Suma požadovaná od zakladajúcich členov zostane nemenná). Po dosiahnutí cieľa sa v prípade vstupu ďalších krajín znižujú príspevky všetkých členov a pozorovateľov, ktorí platia viac než základný účastnícky poplatok (ak valné zhromaždenie neodsúhlasí inak).

4.

Ročné príspevky boli vypočítané v súlade s postupmi uvedenými v článku 17 týchto stanov s takýmito špecifikáciami:

a)

základný účastnícky poplatok je v prvom roku stanovený vo výške 20 000 EUR a v nasledujúcich troch rokoch sa bude zvyšovať o 3 % infláciu;

b)

Spojené kráľovstvo ako hostiteľská krajina bude platiť zvýšený príspevok dohodnutý na prvé dva roky vo výške 1 000 000 EUR, ktorý sa následne vráti k pôvodnému záväzku vo výške 700 000 EUR ročne upravenému o infláciu;

c)

príspevok členov k vyžadovanému zostatku vypočítaný podľa relatívneho HDP člena na základe údajov Svetovej banky o HDP za rok 2009. To platí len pre členov, ktorí by mali poskytnúť príspevok vo výške 20 000 EUR alebo viac (zaokrúhlený na najbližších 100 EUR);

d)

miera inflácie vo výške 3 % ročne (kompozitne) sa uplatňuje od druhého roku s výnimkou zvýšeného príspevku Spojeného kráľovstva za prvé dva roky (čo znamená, že nárasty pre ostatné krajiny okrem Spojeného kráľovstva sa zvyšujú o trochu viac než o 3 %);

e)

švajčiarske a nórske právne predpisy v tejto fáze nedovoľujú vstup do konzorcia so štatútom člena. Tieto dve krajiny sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia a budú plniť požadovaný ročný príspevok tak, ako je uvedené v tejto poznámke.


30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/63


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2013

o zriadení Konzorcia pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI-ERIC) ako konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru

(2013/701/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Belgické kráľovstvo, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Francúzska republika, Talianska republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo požiadali Komisiu o zriadenie BBMRI ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (BBMRI-ERIC). Nórske kráľovstvo, Poľská republika, Švajčiarska konfederácia a Turecká republika sa zúčastnia v konzorciu BBMRI-ERIC ako pozorovatelia.

(2)

Belgické kráľovstvo, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Francúzska republika, Talianska republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Fínska republika a Švédske kráľovstvo vybrali Rakúsku republiku ako hostiteľský členský štát konzorcia BBMRI-ERIC.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 723/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov zriaďuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru s názvom BBMRI-ERIC.

2.   Stanovy konzorcia BBMRI-ERIC sú ustanovené v prílohe. Tieto stanovy sa budú aktualizovať a uverejnia sa na webovej lokalite konzorcia BBMRI-ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

3.   Základné prvky stanov konzorcia BBMRI-ERIC, ktorých zmeny si vyžadujú schválenie Komisiou v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 723/2009, sú stanovené v článkoch 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 a 24.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

ŠTATÚT KONZORCIA PRE EURÓPSKU VÝSKUMNÚ INFRAŠTRUKTÚRU PRE VÝSKUMNÚ INFRAŠTRUKTÚRU BIOBÁNK A BIOMOLEKULÁRNYCH ZDROJOV (ĎALEJ LEN „BBMRI-ERIC“)

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

ĎALEJ LEN „ČLENOVIA“,

a:

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

TURECKÁ REPUBLIKA

ĎALEJ LEN „POZOROVATELIA“,

KEĎŽE členovia sú presvedčení, že ľudské biologické vzorky vrátane súvisiacich medicínskych údajov a nástrojov biomolekulárneho výskumu zohrávajú kľúčovú úlohu pri pochopení vzájomného pôsobenia genetických a environmentálnych faktorov, ktoré spôsobujú ľudské ochorenia a ovplyvňujú ich priebeh, pri identifikácii nových biomarkerov a terapeutických cieľov, a prispievajú aj k odstraňovaniu trecích plôch v oblasti výskumu a vývoja liekov.

KEĎŽE medzi biomolekulárne zdroje patria aj zbierky protilátok a afinitne viazaných látok, bunkové línie, zbierky klónov, knižnice siRNA a iné výskumné nástroje potrebné na analýzu vzoriek uchovávaných v biobankách; za biomolekulárne zdroje sa považujú aj archívy modelových organizmov, ak sú relevantné pre ľudské ochorenia.

KEĎŽE celoeurópska výskumná infraštruktúra biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI) bude založená na existujúcich zbierkach vzoriek, zdrojoch, technológiách a odborných znalostiach, ktoré sa špecificky doplnia inovačnými zložkami a riadne začlenia do európskych vedeckých, etických, právnych a spoločenských rámcov.

KEĎŽE členovia budú hľadať spôsoby, ako zvyšovať vedeckú excelentnosť a účinnosť európskeho výskumu v oblasti biomedicínskych vied a zároveň rozširovať a zabezpečovať konkurencieschopnosť európskeho výskumu a priemyslu v globálnom kontexte a pritiahnuť investície do farmaceutických a biomedicínskych výskumných zariadení zriadením Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru – pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov – ďalej len „BBMRI-ERIC“.

ZDÔRAZŇUJÚC odhodlanie členov dodržiavať Listinu základných práv Európskej únie vyhlásenú Radou a Európskou komisiou v Nice v decembri 2000 a osobitne európske a vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov.

KEĎŽE členovia požiadali Európsku komisiu, aby zriadila BBMRI podľa nariadenia o konzorciách ERIC ako právny subjekt Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru,

DOHODLI SA TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto stanov:

1.

„biobanky (a centrá biomolekulárnych zdrojov)“ sú kolekcie, depozitáre a distribučné centrá ľudských biologických vzoriek všetkých typov, napríklad krvi, tkanív, buniek alebo DNA a/alebo súvisiacich údajov, ako sú napríklad súvisiace klinické a výskumné údaje, ako aj biomolekulárnych zdrojov vrátane modelových organizmov a mikroorganizmov, ktoré by mohli prispieť k pochopeniu fyziológie a chorôb ľudí;

2.

„člen“ je subjekt podľa článku 4 ods. 1;

3.

„pozorovateľ“ je subjekt podľa článku 4 ods. 7;

4.

„neplniaci člen“ je člen, ktorý

a)

mešká s úhradou ročného príspevku, ak sa dlžná suma rovná sume príspevkov splatných za predchádzajúci finančný rok alebo je vyššia;

b)

vážnym spôsobom neplní svoje povinnosti, alebo

c)

spôsobuje vážne narušenie činnosti konzorcia BBMRI-ERIC, alebo predstavuje hrozbu takéhoto narušenia;

5.

„spoločná služba“ je zariadenie konzorcia BBMRI-ERIC podľa článku 15 ods. 1;

6.

„národné centrum“ je subjekt, ktorý nemusí byť nevyhnutne spôsobilý na právne úkony, určený členským štátom, ktorý koordinuje vnútroštátne biobanky a biomolekulárne zdroje a jeho činnosti nadväzujú na celoeurópske aktivity konzorcia BBMRI-ERIC;

7.

„národný koordinátor“ je riaditeľ národného centra vymenovaný príslušným orgánom členského štátu;

8.

„organizačné centrum“ je subjekt, ktorý nemusí byť nevyhnutne spôsobilý na právne úkony, určený medzivládnou organizáciou, ktorá koordinuje biobanky a biomolekulárne zdroje danej organizácie, a jeho činnosti nadväzujú na celoeurópske aktivity infraštruktúry – konzorcia BBMRI-ERIC;

9.

„organizačný koordinátor“ je riaditeľ organizačného centra vy menovaný medzivládnou organizáciou;

10.

„partnerské biobanky“ sú biobanky spolupracujúce s konzorciom BBMRI-ERIC, ktoré sa riadia Chartou partnera konzorcia BBMRI-ERIC (1);

11.

„pracovný program“ je opis stratégie, plánovaných činností, personálneho zabezpečenia a financovania konzorcia BBMRI-ERIC;

12.

„povinné príspevky“ sú príspevky od členov/pozorovateľov a príspevky hostiteľských krajín na ústrednú kanceláriu výkonného riadenia a na spoločné služby, ktoré sú stanovené v rozpočtovej časti ročného pracovného programu konzorcia BBMRI-ERIC.

Článok 2

Vytvorenie, trvanie a štatutárne sídlo

1.   Zriaďuje sa Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI-ERIC). Zriaďuje sa na neobmedzenú dobu odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Európskej komisie o zriadení infraštruktúry.

2.   Štatutárne sídlo konzorcia BBMRI-ERIC sa nachádza v meste Graz na území Rakúskej republiky, ktorá sa bude ďalej označovať ako „hostiteľský členský štát“.

3.   Hostiteľský členský štát zabezpečí miesto, zariadenia a služby pre ústrednú kanceláriu výkonného riadenia konzorcia BBMRI-ERIC, ako sa uvádza v písomnom vyhlásení v žiadosti o pridelenie štatútu konzorcia ERIC.

Článok 3

Úlohy a činnosti

1.   Konzorcium BBMRI-ERIC je povinné zriadiť, prevádzkovať a rozvíjať celoeurópsky distribuovanú výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov s cieľom uľahčiť prístup k zdrojom a zariadeniam a podporovať vysokokvalitný biomolekulárny a lekársky výskum. Konzorcium BBMRI-ERIC realizuje svoj pracovný program prijatý zhromaždením členov.

2.   Konzorcium BBMRI-ERIC prevádzkuje infraštruktúru na neziskovej báze. Konzorcium BBMRI-ERIC môže vykonávať vymedzené hospodárske činnosti, pokiaľ:

a)

úzko súvisia s jeho hlavnými úlohami;

b)

neohrozujú ich splnenie.

3.   V záujme plnenia svojich úloh konzorcium BBMRI-ERIC predovšetkým:

a)

v súlade s pravidlami stanovenými v týchto stanovách poskytuje efektívny prístup k svojim zdrojom a službám európskej výskumnej obci, do ktorej patria výskumní pracovníci z členských subjektov;

b)

zlepšuje interoperabilitu medzi biobankami a centrami biologických zdrojov v členských subjektoch;

c)

zavádza riadenie kvality vrátane štandardizovaných postupov, najlepších postupov a vhodných nástrojov na zvýšenie kvality zhromaždených zdrojov a súvisiacich údajov;

d)

podporuje neustále obohacovanie zdrojov v biobankách a súvisiacich údajov s cieľom zachovať dostatočnú zásobu vzoriek, aby bolo možné držať krok s požiadavkami vedeckej komunity, ako aj zabezpečiť neustále obohacovanie informácií súvisiacich so vzorkami uloženými v biobanke a vytvorených na základe ich analýzy. Prispieva k intenzívnejšiemu využívaniu a šíreniu poznatkov, ako aj k optimalizácii výsledkov výskumných činností súvisiacich s biobankami v rámci Európy;

e)

zriaďuje a prevádzkuje spoločné služby pre spoločenstvo európskych biobánk;

f)

vykonáva výskumné služby pre verejné a súkromné inštitúcie;

g)

vytvára a zavádza výsledky technologického vývoja týkajúceho sa zdrojov a služieb;

h)

poskytuje odbornú prípravu a uľahčuje mobilitu výskumných pracovníkov s cieľom podporovať zakladanie nových biobánk a centier biomolekulárnych zdrojov, aby sa posilnil a štruktúrne usporiadal Európsky výskumný priestor;

i)

buduje medzinárodné vzťahy a vytvára spoločné aktivity s inými európskymi a mimoeurópskymi organizáciami, ktoré sa zaujímajú o jeho činnosti a súvisiace oblasti, a ak je to vhodné, stáva sa členom týchto organizácií;

j)

vykonáva všetky ďalšie činnosti potrebné na plnenie svojich úloh.

4.   Činnosti konzorcia BBMRI-ERIC sú politicky neutrálne a riadia sa týmito hodnotami: celoeurópsky rozsah, spojitosť s vedeckou excelentnosťou, transparentnosť, otvorenosť, ústretovosť, etické povedomie, právny súlad a humánne hodnoty.

Článok 4

Členovia a pozorovatelia

1.   V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 723/2009 sú členmi konzorcia BBMRI-ERIC členské štáty, pridružené krajiny, tretie krajiny iné ako pridružené krajiny a medzivládne organizácie, ktoré súhlasili s týmito stanovami. Zakladajúci členovia sú uvedení v prílohe II.

2.   Členské štáty, tretie krajiny a medzivládne organizácie sa kedykoľvek môžu stať členmi konzorcia BBMRI-ERIC na základe schválenia zhromaždením členov podľa zásad stanovených v článku 11 ods. 8 písm. b). O ďalších požiadavkách týkajúcich sa členov vstupujúcich do konzorcia BBMRI-ERIC po prvých troch rokoch rozhoduje zhromaždenie členov.

3.   Každý člen:

a)

v rámci platného právneho a etického rámca poskytuje prístup k partnerským biobankám konzorcia BBMRI-ERIC, k biologickým a biomolekulárnym zdrojom alebo súvisiacim údajom v rámci spoločného súboru noriem a podmienok, ako sú bližšie uvedené v Charte partnera konzorcia BBMRI-ERIC a schválené zhromaždením členov;

b)

vytvorí národné/organizačné centrum a vymenuje národného/organizačného koordinátora;

c)

zabezpečuje koordináciu partnerských biobánk prostredníctvom národných/organizačných centier, ktoré umožnia prístup k biologickým a biomolekulárnym zdrojom a súvisiacim údajom;

d)

ak je to vhodné, investuje do infraštruktúry na podporu konzorcia BBMRI-ERIC;

e)

prispieva k rozvoju kapacít v oblasti biobánk;

f)

podporuje hlavný účel konzorcia BBMRI-ERIC a plnenie pracovného programu konzorcia BBMRI-ERIC.

4.   Každý člen môže po prvých piatich rokoch od vstupu do konzorcia BBMRI-ERIC vystúpiť z konzorcia BBMRI-ERIC písomným oznámením predsedovi zhromaždenia členov a generálnemu riaditeľovi predloženým najneskôr tri mesiace pred schválením rozpočtu na nasledujúci rok.

5.   Generálny riaditeľ môže navrhnúť zhromaždeniu členov vylúčenie neplniacich členov.

6.   Pôvodný zoznam členov je uvedený v prílohe II a ústredná kancelária výkonného riadenia ho bude aktualizovať online.

7.   Pozorovatelia v konzorciu BBMRI-ERIC sú členské štáty, pridružené krajiny a tretie krajiny, ako sú definované v článku 9 ods. 1 nariadenia o konzorciu ERIC, a medzivládne organizácie, ktoré požiadali, aby sa mohli stať pozorovateľmi.

8.   Štatút pozorovateľa sa udeľuje maximálne na obdobie troch rokov na základe schválenia zhromaždením členov, ako je stanovené v článku 11 ods. 8 písm. c). Po trojročnom období pozorovatelia požiadajú o členstvo alebo vystúpia z konzorcia BBMRI-ERIC, pokiaľ zhromaždenie členov nerozhodne inak.

9.   Pozorovatelia majú právo:

a)

zúčastňovať sa – bez hlasovacieho práva – na rozpravách zhromaždenia členov;

b)

zúčastňovať sa na niektorých činnostiach konzorcia BBMRI-ERIC, ktoré určí zhromaždenie členov.

10.   Pôvodný zoznam pozorovateľov je uvedený v prílohe II a ústredná kancelária výkonného riadenia ho bude aktualizovať online.

KAPITOLA II

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Zdroje konzorcia BBMRI-ERIC

1.   Z rozpočtu konzorcia BBMRI-ERIC sa budú financovať spoločné činnosti konzorcia BBMRI-ERIC vrátane nákladov na generálneho riaditeľa, ústrednú kanceláriu výkonného riadenia a spoločné služby. Rozpočet schvaľuje zhromaždenie členov prostredníctvom prijatia pracovného programu.

2.   Rozpočet konzorcia BBMRI-ERIC tvoria:

a)

finančné príspevky členov a pozorovateľov;

b)

príspevky hostiteľského členského štátu a hostiteľských krajín spoločných služieb;

c)

ostatné príjmy.

3.   Všetky príjmy vytvorené činnosťami konzorcia BBMRI-ERIC, ktoré pripadnú do rozpočtu konzorcia, sa použijú na podporu pracovného programu podľa rozhodnutia zhromaždenia členov.

4.   Členovia a pozorovatelia si hradia svoje vlastné náklady na účasť na zasadnutiach konzorcia BBMRI-ERIC.

5.   Každý člen a pozorovateľ konzorcia BBMRI-ERIC prispieva do rozpočtu konzorcia BBMRI-ERIC. Príspevky sa hradia v hotovosti, ak zhromaždenie členov neodsúhlasí inak.

6.   Príspevok každého člena musí byť v súlade s tabuľkou členských príspevkov, ktorá je stanovená v prílohe III.

7.   Príspevok každého pozorovateľa predstavuje 30 % plného členského príspevku určeného podľa tabuľky členských príspevkov, ktorá je stanovená v prílohe III.

8.   Škála príspevkov podľa tabuľky členských príspevkov stanovenej v prílohe III sa môže zmeniť v prípade pristúpenia nového člena alebo pozorovateľa alebo v prípade vystúpenia alebo vylúčenia člena alebo pozorovateľa. Nová škála nadobudne účinnosť od 1. januára nasledujúceho finančného roka.

9.   Zhromaždenie členov môže rozhodnúť, že zohľadní zvláštne okolnosti člena alebo pozorovateľa a príslušným spôsobom upraví jeho príspevok.

10.   Členovia môžu poskytnúť vecný príspevok do spoločného rozpočtu konzorcia BBMRI-ERIC, ak je to v súlade s pracovným programom a príslušnými pravidlami schválenými zhromaždením členov.

11.   Konzorcium BBMRI-ERIC je oprávnené prijímať granty, osobitné príspevky a platby od akejkoľvek fyzickej osoby alebo verejného alebo súkromného subjektu na účely ustanovené v týchto stanovách. Sú podmienené schválením zhromaždenia členov.

12.   Majetok nadobudnutý na účet a na náklady konzorcia BBMRI-ERIC je jeho vlastníctvom. V prípade vecných príspevkov sa majetkové otázky dohodnú v osobitnej dohode uzavretej medzi daným členom alebo pozorovateľom a konzorciom BBMRI-ERIC podľa rozhodnutia zhromaždenia členov.

Článok 6

Obstarávanie a oslobodenie od dane

1.   Konzorcium BBMRI ERIC zaobchádza s uchádzačmi a záujemcami pri obstarávaní rovnako a bez diskriminácie bez ohľadu na to, či sú z Európskej únie. V politike konzorcia BBMRI ERIC týkajúcej sa obstarávania sa dodržiavajú zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže. Zhromaždenie členov prijme interné pravidlá a kritériá postupov verejného obstarávania.

2.   Oslobodenie od dane na základe článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2) a v súlade s článkami 50 a 51 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3), je obmedzené na hodnotu dane z pridanej hodnoty z tovaru a služieb určených na výskum a vývoj, ktoré sú:

a)

v priamej súvislosti s riadením a službami konzorcia BBMRI-ERIC;

b)

úzko spojené s cieľmi a činnosťami stanovenými v článku 3;

c)

prospešné pre celú vedeckú komunitu;

d)

presahujú hodnotu 250 EUR a

e)

sú v plnej výške uhradené a obstarávané konzorciom BBMRI-ERIC.

3.   Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obstarávanie, ktoré vykonávajú jednotliví členovia. Neuplatňujú sa žiadne ďalšie obmedzenia.

Článok 7

Zodpovednosť

1.   Finančná zodpovednosť členov je obmedzená ich vlastnými príspevkami, ako sú uvedené v prílohe III.

2.   Konzorcium BBMRI-ERIC prijme vhodné záruky pokrývajúce riziká súvisiace s jeho zriadením a prevádzkou, ktoré nie sú pokryté v zmysle odseku 1.

Článok 8

Rozpočtové zásady, účtovníctvo a audit

1.   Všetky príjmové a výdavkové položky konzorcia BBMRI-ERIC sa zahrnú do odhadov, ktoré sa vypracujú pre každý finančný rok a uvedú sa v rozpočtovej časti pracovného programu. Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

2.   Členovia zabezpečia využívanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

3.   Rozpočet sa zostavuje a plní a účty sa vykazujú v súlade so zásadou transparentnosti.

4.   Konzorcium BBMRI-ERIC vedie evidenciu všetkých príjmov a výdavkov. K účtovnej závierke sa pripojí správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný finančný rok.

5.   Konzorcium BBMRI-ERIC sa riadi účtovnými štandardmi podľa právnej úpravy v hostiteľskom členskom štáte.

6.   Finančným rokom konzorcia BBMRI-ERIC je kalendárny rok.

7.   Zhromaždenie členov vymenuje externých audítorov na preskúmanie účtovnej závierky. Vymenovanie externých audítorov sa pravidelne obnovuje podľa osobitného ustanovenia uvedeného vo finančných pravidlách, ktoré schváli zhromaždenie členov.

8.   Externí audítori predkladajú správu o ročnej účtovnej závierke zhromaždeniu členov prostredníctvom finančného výboru. Generálny riaditeľ poskytne audítorom informácie potrebné pre výkon ich povinností.

KAPITOLA III

SPRÁVA A RIADENIE

Článok 9

Štruktúra riadenia

Štruktúra riadenia konzorcia BBMRI ERIC zahŕňa tieto orgány:

a)

zhromaždenie členov;

b)

finančný výbor;

c)

generálneho riaditeľa, ktorému asistuje riadiaci výbor;

d)

vedeckú a etickú poradnú radu.

Článok 10

Zhromaždenie členov

1.   Zhromaždenie členov je orgán, ktorým členovia prijímajú kolektívne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa konzorcia BBMRI-ERIC. Tieto rozhodnutia potom vykonáva generálny riaditeľ spolu s pracovníkmi ústrednej kancelárie výkonného riadenia a riadiaceho výboru.

2.   Zhromaždenie členov sa vytvorí prvým zasadnutím členov po zriadení infraštruktúry BBMRI ako konzorcia ERIC.

3.   Zhromaždenie členov sa skladá zo všetkých členov konzorcia BBMRI-ERIC. Každý člen je zastúpený najviac dvoma delegátmi, ktorých oficiálne schválil príslušný orgán. Môžu ich sprevádzať maximálne traja poradcovia, ktorí môžu pôsobiť ako náhradníci delegátov. Členovia v menovacom liste uvedú meno delegáta s hlasovacím právom a poradie zastupovania.

4.   Na zasadnutí zhromaždenia členov sa môžu zúčastniť ako pozorovatelia najviac dvaja oficiálne schválení zástupcovia každého pozorovateľa.

5.   Ďalší pozorovatelia sa môžu zúčastniť na zasadnutí zhromaždenia členov v súlade s rokovacím poriadkom prijatým zhromaždením členov.

6.   Zhromaždenie členov:

a)

prijíma ročný pracovný program a rozpočet spolu s predbežným pracovným programom a rozpočtom na nasledujúce dva roky;

b)

prijíma rokovací poriadok, finančné pravidlá a interné pravidlá v súlade s článkom 11 ods. 8 písm. a);

c)

prijíma všetky pravidlá, predpisy a politiky potrebné pre správne riadenie pracovného programu, a to najmä postup prístupu k biologickým zdrojom, k údajom v biobankách a k službám vyvinutým infraštruktúrou BBMRI;

d)

definuje úlohy finančného výboru;

e)

volí a odvoláva predsedu a podpredsedu;

f)

volí a odvoláva predsedu a podpredsedu finančného výboru;

g)

vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa;

h)

schvaľuje prijatie a odvolanie iných pracovníkov na vysokej úrovni podľa interných pravidiel;

i)

vytvára vedeckú a etickú poradnú radu a akékoľvek ďalšie výbory, rady alebo orgány, ako napríklad fórum zainteresovaných strán, a definuje ich úlohy a rozhodnutia;

j)

poskytuje odporúčania a usmernenia pre generálneho riaditeľa;

k)

schvaľuje výročnú správu, ročnú závierku a správy akéhokoľvek poradného výboru konzorcia BBMRI-ERIC;

l)

posudzuje všetky záležitosti týkajúce sa konzorcia BBMRI-ERIC alebo jeho činnosti, ktoré predloží ktorýkoľvek člen;

m)

prijíma členov a ukončuje členstvo ktoréhokoľvek člena podľa článku 11 ods. 8 písm. b);

n)

prijíma pozorovateľov a ukončuje členstvo ktoréhokoľvek pozorovateľa podľa článku 11 ods. 8 písm. c);

o)

nastavuje škálu finančných príspevkov podľa článku 5 ods. 8;

p)

rozhoduje o zmenách stanov v súlade s článkom 11 ods. 7) a

q)

vykonáva ďalšie funkcie, ktorými je poverené na základe týchto stanov vrátane všetkých ich príloh alebo zmien.

Článok 11

Rozhodovanie zhromaždenia členov

1.   Na účely tohto článku pojem „prítomný“ znamená osobnú prítomnosť, prítomnosť prostredníctvom telefónu, formou videokonferencie alebo inými praktickými prostriedkami, ako je stanovené v rokovacom poriadku.

2.   Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

je prítomná väčšina členov, ktorí predstavujú 75 % ročných povinných príspevkov všetkých členov;

b)

pri rozhodovaní podľa odseku 8 je prítomných 75 % členov, ktorí predstavujú 75 % ročných povinných príspevkov všetkých členov;

c)

členské štáty Európskej únie musia predstavovať väčšinu hlasov spomedzi prítomných členov (4).

3.   Každý člen má jeden hlas. Neplniaci členovia nemajú žiadny hlas.

4.   Zhromaždenie členov pri všetkých rozhodnutiach vynaloží maximálne úsilie o dosiahnutie konsenzu.

5.   V prípade nedosiahnutia konsenzu stačí na schválenie rozhodnutia jednoduchá väčšina prítomných a hlasujúcich členov, pokiaľ sa v týchto stanovách alebo v rokovacom poriadku výslovne neuvádza inak.

6.   V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas väčšiny povinných príspevkov.

7.   Rozhodnutie predložiť návrh Komisii na zmenu stanov musí byť schválený jednomyseľne.

8.   Súhlas aspoň 75 % všetkých členov, ktorí predstavujú najmenej 75 % ročných povinných príspevkov členov, si vyžadujú tieto rozhodnutia:

a)

prijatie rokovacieho poriadku, finančných a interných pravidiel a ich zmeny;

b)

prijatie nových členov;

c)

prijatie nových pozorovateľov;

d)

hlasovanie o neplniacich členoch, okrem iného aj o vylúčení členov (dotknutí členovia sú vylúčení z hlasovania);

e)

rozhodnutia o ukončení činnosti konzorcia BBMRI-ERIC.

9.   Súhlas aspoň 75 % prítomných a hlasujúcich členov, ktorí predstavujú najmenej 75 % ročných povinných príspevkov členov, si vyžadujú tieto rozhodnutia:

a)

rozhodnutia o pracovnom programe a rozpočte;

b)

schválenie výročnej správy a ročnej závierky;

c)

nastavenie škály finančných príspevkov podľa článku 5 ods. 8;

d)

vymenovanie alebo odvolanie generálneho riaditeľa;

e)

rozhodnutia o rozpustení konzorcia BBMRI-ERIC v prípade ukončenia činnosti infraštruktúry.

10.   Predsedu a podpredsedu zhromaždenia členov a finančného výboru volí najmenej 75 % prítomných a hlasujúcich členov z radov delegátov členov na obdobie jedného roka s možnosťou opätovného zvolenia dvakrát. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti zastupuje podpredseda.

11.   Zhromaždenie členov sa schádza najmenej raz ročne. Na žiadosť predsedu alebo na žiadosť jednej štvrtiny svojich členov sa môže zísť aj na mimoriadnom zasadnutí.

Článok 12

Finančný výbor

1.   Finančný výbor je poradným a prípravným výborom zhromaždenia členov, ktorý:

a)

radí zhromaždeniu členov a generálnemu riaditeľovi v záležitostiach týkajúcich sa riadenia a prípravy rozpočtu konzorcia BBMRI-ERIC, jeho výdavkov a účtov a jeho budúceho finančného plánovania;

b)

poskytuje zhromaždeniu členov a generálnemu riaditeľovi informácie o finančných dôsledkoch odporúčaní ostatných subjektov konzorcia BBMRI-ERIC;

c)

na požiadanie poskytuje poradenstvo v iných finančných záležitostiach týkajúcich sa riadenia a správy konzorcia BBMRI-ERIC;

d)

predkladá návrh zhromaždeniu členov na vymenovanie externých audítorov.

2.   Po adresovaní správ generálnemu riaditeľovi externí audítori predkladajú správy priamo a osobne finančnému výboru.

3.   Finančný výbor koná v súlade s rokovacím poriadkom a s finančnými predpismi prijatými zhromaždením členov.

Článok 13

Generálny riaditeľ

1.   Generálneho riaditeľa vymenúva zhromaždenie členov na obdobie najmenej troch rokov s možnosťou opätovného vymenovania. Generálny riaditeľ môže byť odvolaný rovnakým postupom. Generálny riaditeľ je zamestnancom konzorcia BBMRI-ERIC. Generálnemu riaditeľovi pri plnení manažérskych funkcií asistujú pracovníci ústrednej kancelárie výkonného riadenia a spoločných služieb.

2.   Generálny riaditeľ sa zodpovedá zhromaždeniu členov za:

a)

efektívne spravovanie konzorcia BBMRI-ERIC;

b)

financie a riadenie pracovníkov konzorcia BBMRI-ERIC;

c)

zabezpečenie výkonu rozhodnutí zhromaždenia členov.

3.   Generálny riaditeľ:

a)

je zodpovedný za plnenie pracovného programu vrátane zriadenia spoločných služieb a za rozpočtové výdavky;

b)

pripravuje program zasadnutí zhromaždenia členov a pripravuje rokovania zhromaždenia členov;

c)

pripravuje a najneskôr tri mesiace pred začiatkom každého finančného roku predkladá zhromaždeniu členov návrh ročného pracovného programu vrátane návrhu rozpočtu a plánu personálneho obsadenia spolu s predbežným návrhom pracovného programu a návrhom rozpočtu na nasledujúce dva roky;

d)

poskytuje zhromaždeniu členov odborne vecnú výročnú správu o pracovnom programe, ktorá obsahuje finančné zúčtovanie, splnené úlohy, nesplnené úlohy a príslušné vysvetlenia;

e)

vypracuje a po schválení zhromaždením členov predloží všetky dokumenty vyžadované Európskou komisiou;

f)

koordinuje výmenu informácií medzi národnými/organizačnými centrami konzorcia BBMRI-ERIC a spoločnými službami prostredníctvom riadiaceho výboru a zriadením takých výborov, ktoré považuje za nevyhnutné pre správu konzorcia BBMRI-ERIC;

g)

organizuje výberové konanie na zriadenie spoločných služieb a akékoľvek záležitosti vyžadujúce si tento postup podľa prílohy IV;

h)

vymenúva riaditeľov spoločných služieb po konzultácii s národnými delegátmi členského štátu, kde sa nachádzajú spoločné služby;

i)

organizuje vedeckú a etickú poradnú radu na vyhodnotenie výskumných návrhov, ktoré dostala ústredná kancelária výkonného riadenia;

j)

navrhuje zhromaždeniu členov prijatie a vylúčenie členov a pozorovateľov.

4.   Generálny riaditeľ je hlavným konateľom a zákonným zástupcom konzorcia BBMRI-ERIC, ktoré zastupuje v akomkoľvek spore. Generálny riaditeľ môže delegovať právomoci na pracovníkov konzorcia BBMRI-ERIC v súlade s odporúčaniami a usmerneniami zhromaždenia členov.

Článok 14

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor zriaďuje generálny riaditeľ a skladá sa z koordinátorov národných/organizačných centier a spoločných služieb.

2.   Predsedom riadiaceho výboru je generálny riaditeľ. Riadiaci výbor si môže spomedzi svojich členov zvoliť podpredsedu, ktorý bude pomáhať generálnemu riaditeľovi pri plnení manažérskych povinností.

3.   Riadiaci výbor je zodpovedný za:

a)

príspevok k návrhu ročného pracovného programu a návrhu rozpočtu spolu s predbežným návrhom pracovného programu a návrhom rozpočtu na nasledujúce dva roky a podporu generálneho riaditeľa pri ich vypracovaní;

b)

podporu generálnemu riaditeľovi pri plnení pracovného programu a umožnení efektívnej interakcie medzi konzorciom BBMRI-ERIC a partnerskými biobankami členov.

Článok 15

Spoločné služby

1.   Spoločné služby tvoria zariadenia konzorcia BBMRI-ERIC, ktoré poskytujú odborné poradenstvo, služby a nástroje potrebné na výkon úloh konzorcia BBMRI-ERIC a činností, ktoré sú stanovené v pracovnom programe.

2.   Spoločné služby sa zriaďujú v rámci konzorcia BBMRI-ERIC a pod vedením generálneho riaditeľa.

3.   Hostiteľom spoločných služieb sú krajiny, ktoré sú členmi konzorcia BBMRI-ERIC. Výberové konanie na post hostiteľa spoločných služieb sa riadi zásadami stanovenými v prílohe IV.

4.   Každú zo spoločných služieb riadi riaditeľ vymenovaný generálnym riaditeľom po konzultácii s národnými delegátmi hostiteľského členského štátu.

Článok 16

Vedecká a etická poradná rada

1.   Činnosti konzorcia BBMRI-ERIC pravidelne hodnotí nezávislá vedecká a etická poradná rada (SEAB). Rada SEAB zároveň poskytuje poradenstvo zhromaždeniu členov v súvislosti s návrhmi generálneho riaditeľa na vykonávanie pracovného programu.

2.   Radu SEAB tvoria význační vedci a odborníci vymenovaní nezávisle, nie ako zástupcovia svojich základných organizácií alebo členov.

3.   Zhromaždenie členov vymenúva členov rady SEAB a rozhoduje o ich rotácii a kompetenciách rady SEAB.

Článok 17

Pracovníci

1.   Konzorcium BBMRI-ERIC môže zamestnávať pracovníkov, ktorých vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Vymenovanie a odvolanie pracovníkov na vysokej úrovni podľa interných pravidiel si vyžaduje schválenie zhromaždením členov.

2.   Zhromaždenie členov pri schvaľovaní pracovného programu schvaľuje aj plán personálneho zabezpečenia, ktorý pripravil generálny riaditeľ.

3.   Výberové konania uchádzačov o pozíciu v konzorciu BBMRIERIC sú transparentné a nediskriminačné s dodržaním zásady rovnakých príležitostí.

Článok 18

Prístup

1.   Konzorcium BBMRI-ERIC sprístupní výskumníkom a výskumným ústavom vzorky a údaje v databázach združených alebo vyvinutých s partnerskými biobankami konzorcia BBMRI-ERIC v súlade s postupom a kritériami prístupu, ktoré schváli zhromaždenie členov. Pri prístupe sa musia rešpektovať podmienky stanovené poskytovateľmi vzoriek a údajov, ktorí združili svoje databázy s konzorciom BBMRI-ERIC. Žiadne ustanovenie týchto stanov sa nemá chápať ako ustanovenie smerujúce k obmedzeniu práva vlastníkov biobánk alebo biomolekulárnych zdrojov združených s konzorciom BBMRI-ERIC rozhodnúť o poskytnutí prístupu k akýmkoľvek vzorkám a údajom.

2.   Konzorcium BBMRI-ERIC poskytne prístup ku vzorkám a súvisiacim klinickým údajom na základe vedeckej excelentnosti navrhovaného projektu, ako sa určí podľa nezávislého partnerského preskúmania a po etickom preskúmaní návrhu výskumného projektu.

3.   Konzorcium BBMRI-ERIC sa snaží zabezpečiť, aby zdroj vzoriek a údajov bol vhodne uvedený, a požaduje zachovať toto označenie aj pri následnom použití vzoriek a údajov.

Článok 19

Práva duševného vlastníctva

1.   Žiadne ustanovenie týchto stanov sa nemá chápať ako snaha meniť rozsah a uplatňovanie práv duševného vlastníctva a dohôd o rozdelení prínosov, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch a normách členov a v medzinárodných zmluvách, ktorých sú účastníkmi.

2.   Konzorcium BBMRI-ERIC si môže nárokovať zodpovedajúce práva duševného vlastníctva dostupné v príslušných domácich a medzinárodných jurisdikciách k nástrojom, údajom, produktom alebo iným výsledkom, ktoré vyvinulo alebo vytvorilo konzorcium BBMRI-ERIC pri vykonávaní pracovného programu.

Článok 20

Predkladanie správ a kontrola

Konzorcium BBMRI-ERIC vypracuje výročnú správu, ktorá obsahuje najmä vedecké, prevádzkové a finančné aspekty jeho činností. Schvaľuje ju zhromaždenie členov a musí sa odoslať Európskej komisii a príslušným verejným orgánom do šiestich mesiacov od konca príslušného finančného roka. Táto správa je verejne prístupná.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Jazykový režim a pracovný jazyk

1.   Všetky verzie týchto stanov v úradných jazykoch Európskej únie sa považujú za autentické. Žiadna jazyková verzia nemá prednosť.

2.   Ak sa v Úradnom vestníku Európskej únie neuvádzajú jazykové verzie v prípade zmien stanov, ktoré si nevyžadujú rozhodnutie Komisie, konzorcium BBMRI-ERIC zabezpečí preklady do úradných jazykov svojich členov z EÚ.

3.   Pracovným jazykom konzorcia BBMRI-ERIC je angličtina.

Článok 22

Rokovací poriadok

Zhromaždenie členov prijme na svojom prvom zasadnutí rokovací poriadok konzorcia BBMRI-ERIC hlasovacím postupom stanoveným v článku 11 ods. 8 písm. a). Rokovací poriadok sa môže rovnakým postupom zmeniť.

Článok 23

Konsolidované znenie stanov

1.   Stanovy sa budú aktualizovať a uverejnia sa na webovej lokalite konzorcia BBMRI-ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

2.   Každá zmena stanov sa zreteľne označí poznámkou uvádzajúcou, či sa zmena týka alebo netýka základných prvkov stanov v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 723/2009, a postup prijatia tejto zmeny.

Článok 24

Likvidácia konzorcia BBMRI-ERIC

1.   Zhromaždenie členov môže rozhodnúť o ukončení činnosti konzorcia BBMRI-ERIC na základe hlasovania podľa článku 11 ods. 8 písm. e).

2.   S výhradou dohody, ktorú môžu členovia uzavrieť v čase rozpustenia, je za likvidáciu zodpovedný hostiteľský členský štát.

3.   Členovia rozhodnú o prevode príjmov a majetku konzorcia BBMRI-ERIC jednej alebo viacerým verejným alebo iným neziskovým právnickým osobám na základe hlasovania podľa článku 11 ods. 9 písm. e).

Článok 25

Rozhodné právo – Riešenie sporov

1.   Založenie a vnútorné fungovanie konzorcia BBMRI-ERIC upravujú:

a)

právne predpisy Európskej únie, najmä nariadenie o konzorciách ERIC a rozhodnutia uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia;

b)

právne predpisy hostiteľského členského štátu vo veciach, ktoré nie sú alebo čiastočne nie sú upravené normami uvedenými v písmene a);

c)

stanovy a vykonávacie predpisy (rokovací poriadok, finančné a interné pravidlá).

2.   Členovia vynaložia maximálnu snahu o priateľské urovnanie akéhokoľvek sporu, ktorý môže vzniknúť pri výklade alebo uplatňovaní týchto stanov.

3.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev má súdnu právomoc rozhodovať v prípade sporov medzi členmi v súvislosti s konzorciom BBMRI-ERIC, medzi členmi a konzorciom BBMRI-ERIC a sporov, v ktorých je účastníkom Európska únia.

4.   Právne predpisy Európskej únie týkajúce sa jurisdikcie sa vzťahujú na spory medzi konzorciom BBMRI-ERIC a tretími stranami. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Európskej únie, sa príslušná jurisdikcia na rozhodovanie takýchto sporov určí podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu.


(1)  Bude prijatá zhromaždením členov.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1.

(4)  V prípade, keď Rada prijme zmenu nariadenia (ES) č. 723/2009 článku 9 ods. 3 v súvislosti s umožnením účasti pridružených krajín v konzorciách ERIC na rovnakom základe, ako sa zúčastňujú členské štáty EÚ, podmienka v písm. c) od nadobudnutia účinnosti zmeny znie: „členské štáty Európskej únie a pridružené krajiny musia predstavovať väčšinu hlasov spomedzi prítomných členov“.


PRÍLOHA II

ZOZNAM ČLENOV A POZOROVATEĽOV A ICH ZASTUPUJÚCICH SUBJEKTOV

Členovia

Zastupujúci subjekt (napr. ministerstvo, výskumná rada)

Belgické kráľovstvo

Federal Public Planning Service Science Policy (BELSPO)

Česká republika

Ministry of Education (MŠMT)

Spolková republika Nemecko:

German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

Estónska republika

Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia (MER EE)

Helénska republika

Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA

Francúzska republika

Institute of Health and Medical Research (INSERM)

Talianska republika

National Institute of Health (ISS)

Maltská republika

University of Malta (UoM)

Holandské kráľovstvo

The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMW)

Rakúska republika

Austrian Federal Ministry of Science and Research (BMWF)

Fínska republika

Ministry of Education and Culture of the Republic of Finland (OKM)

Švédske kráľovstvo

Swedish Research Council (SRC)


Pozorovatelia

Zastupujúci subjekt (t. j. ministerstvo, výskumná rada)

Nórsko

Research Council of Norway

Poľská republika

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (MNiSW)

Švajčiarsko

Swiss National Science Foundation (SNSF)

Turecko

Dokuz Eylul University of Izmir


PRÍLOHA III

TABUĽKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

1.

V tejto prílohe je stanovený mechanizmus výpočtu príspevkov členov/pozorovateľov. Celková výška príspevkov členov/pozorovateľov sa definuje v ročnom pracovnom programe a rozpočte.

2.

Členský príspevok sa skladá z pevnej a pohyblivej zložky.

3.

V prípade pevnej zložky existujú dve kategórie:

a)

členovia s menej ako 3 miliónmi obyvateľov alebo členovia, ktorí sú medzinárodné organizácie, platia pevný príspevok podľa nižšej kategórie a

b)

členovia s 3 miliónmi obyvateľov alebo viac platia pevný príspevok podľa vyššej kategórie.

4.

V čase nadobudnutia účinnosti týchto stanov je pevný príspevok:

a)

20 000 EUR pre členov nižšej kategórie a

b)

25 000 EUR pre členov vyššej kategórie.

5.

Pevný príspevok pozorovateľov predstavuje 30 % príslušnej kategórie.

6.

Medzinárodné organizácie platia pohyblivú zložku, o ktorej individuálne rozhodne zhromaždenie členov.

7.

Celková výška pohyblivej zložky podielu členských/pozorovateľských štátov sa určí odpočítaním celkovej výšky pevných príspevkov členov/pozorovateľov a pohyblivej zložky medzinárodných organizácií od celkovej výšky príspevkov členov/pozorovateľov.

8.

Celková výška pohyblivej zložky sa rozdelí medzi členské štáty na základe ich percentuálneho podielu na celkovom HDP všetkých členských štátov.

9.

Výpočet pohyblivej zložky pozorovateľských štátov je založený na 30 % ich príslušného HDP.

10.

Žiadny z členov neplatí viac ako 25 % z celkovej sumy príspevkov členov/pozorovateľov. V prípade, že by príspevok člena podľa uvedeného modelu členských príspevkov presiahol túto úroveň, rozdiel sa rozdelí medzi ostatné členské/pozorovateľské štáty podľa ich percentuálnych podielov na HDP.


PRÍLOHA IV

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREVÁDZKOVANIE SPOLOČNÝCH SLUŽIEB V HOSTITEĽSKÝCH KRAJINÁCH

Nasledujúce výberové konanie sa použije pri všetkých spoločných službách, ktorých prínosy plynú pre celú vedeckú komunitu a ktoré sú financované zo strany konzorcia BBMRI-ERIC:

1.

Hostitelia spoločných služieb sa vyberajú formou verejnej súťaže. Opis služby, ktorá sa má vybrať, vyhotoví generálny riaditeľ a schváli ho zhromaždenie členov. Opis bude verejne k dispozícii po začatí postupu verejnej súťaže na spoločnú službu. Do súťaže sa môžu zapojiť iba uchádzači z radov členov konzorcia BBMRI-ERIC.

2.

Zhromaždenie členov určí zloženie výboru ad hoc na vyhodnotenie žiadostí, ako aj súbor objektívnych a nediskriminačných hodnotiacich kritérií, ktoré výbor ad hoc použije.

3.

Zhromaždenie členov rozhodne o výbere spoločnej služby na základe výsledkov výboru ad hoc a po kladnom odporúčaní finančného výboru.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/81


ROZHODNUTIE MINISTERSKEJ RADY ENERGETICKÉHO SPOLOČENSTVA

D/2013/03/MC-EnC

o predĺžení doby platnosti Zmluvy o Energetickom spoločenstve

MINISTERSKÁ RADA ENERGETICKÉHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“), a najmä na jej článok 97,

keďže:

(1)

Zmluva bola podpísaná 25. októbra 2005 a nadobudla platnosť 1. júla 2006.

(2)

Podľa jej článku 97 sa zmluva uzatvára na obdobie 10 rokov od dátumu nadobudnutia platnosti a na jej predĺženie je potrebné rozhodnutie ministerskej rady.

(3)

Preukázalo sa, že Energetické spoločenstvo je účinným rámcom pre regionálnu spoluprácu v oblasti energetiky.

(4)

Energetické spoločenstvo podrobne sleduje vývoj energetickej politiky Európskej únie a prijalo záväzky, ktoré siahajú za rok 2016.

(5)

Predĺženie zmluvy otvorene podporili inštitúcie Európskej únie (1), ako aj stála skupina na vysokej úrovni na svojich zasadnutiach 19. júna a 23. októbra 2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predĺženie doby platnosti Zmluvy o Energetickom spoločenstve

Doba platnosti zmluvy sa predlžuje o obdobie 10 rokov.

Článok 2

Nadobudnutie platnosti

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť jeho prijatím.

V Belehrade 24. októbra 2013

Za Ministerskú radu

Z. MIHAJLOVIĆ


(1)  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 7 rozhodnutia 2006/500/ES, 10. 3. 2011, KOM(2011) 105 v konečnom znení. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej spolupráci – Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ, 7. 9. 2011, KOM(2011) 539 v konečnom znení. Závery zo zasadnutia Rady Európskej únie z 24. novembra 2011 o posilnení vonkajšieho rozmeru energetickej politiky EÚ.