ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.299.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
9. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1116/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu a zjednodušenie určitých špecifických opatrení na bezpečnostnú ochranu letectva ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1117/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Arancia Rossa di Sicilia (CHZO)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1118/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP)]

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1119/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Melva de Andalucía (CHZO)]

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1120/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP)]

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1121/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1122/2013 zo 6. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (CHOP)]

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1124/2013 z 8. novembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky bifenox ( 1 )

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1125/2013 z 8. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/641/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre [oznámené pod číslom C(2013) 7317]  ( 1 )

38

 

 

2013/642/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2013, ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v deviatom, desiatom a jedenástom regióne

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1116/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu a zjednodušenie určitých špecifických opatrení na bezpečnostnú ochranu letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Zo skúseností z uplatňovania nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany (2) civilného letectva vyplynulo, že je potrebné zaviesť malé zmeny v spôsobe, akým sa vykonávajú určité spoločné základné normy.

(2)

Určité špecifické opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva by sa mali objasniť, harmonizovať alebo zjednodušiť, aby sa zlepšila právna zrozumiteľnosť, štandardizoval spoločný výklad právnych predpisov a ešte viac zaistilo optimálne vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva.

(3)

Zmeny sa týkajú vykonávania obmedzeného počtu opatrení súvisiacich s kontrolou prístupu, bezpečnosťou lietadla, detekčnou kontrolou príručnej a podanej batožiny, bezpečnostnou kontrolou nákladu, poštových zásielok, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok, školením a odbornou prípravou osôb a bezpečnostnými zariadeniami.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení takto:

1.

Kapitola 1 sa mení takto:

a)

Vkladá sa bod 1.0.4:

„1.0.4.

‚predmety, ktoré majú pri sebe iné osoby, ako sú cestujúci‘, sú majetkom určeným na osobné použitie osoby, ktorá ho má pri sebe.“

b)

Na konci bodu 1.2.1.1 sa dopĺňa tento odsek:

„Prehliadky letiska s oprávnenou osobou ako sprievodcom sa považujú za vstup s opodstatneným dôvodom.“

c)

Na konci bodu 1.2.2.1 sa dopĺňa táto veta:

„Prehliadky letiska s oprávnenou osobou ako sprievodcom sa považujú za vstup s opodstatneným dôvodom.“

d)

Na konci bodu 1.2.7.2 sa dopĺňa táto veta:

„Osoba môže byť oslobodená od požiadavky byť sprevádzaná, ak preukáže oprávnenie a je držiteľom platného letiskového identifikačného preukazu.“

e)

Dopĺňa sa bod 1.2.7.5:

„1.2.7.5.

Keď cestujúci necestuje na základe zmluvy o leteckej doprave, v dôsledku ktorej by mu bol vydaný palubný lístok alebo rovnocenný doklad, člen posádky sprevádzajúci takéhoto cestujúceho môže byť oslobodený od požiadaviek bodu 1.2.7.3 písm. a).“

f)

Bod 1.3.1.5 sa nahrádza takto:

„1.3.1.5.

Body 4.1.2.4 až 4.1.2.7 a bod 4.1.2.11 sa uplatňujú na detekčnú kontrolu predmetov, ktoré majú pri sebe iné osoby, než sú cestujúci“.

2.

Kapitola 3 sa mení takto:

a)

Bod 3.1.1.3 sa nahrádza takto:

„3.1.1.3.

Lietadlo prilietajúce do citlivej časti z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 3-B sa podrobí bezpečnostnej prehliadke lietadla vždy po vystúpení cestujúcich z priestoru, v ktorom sa má prehliadka uskutočniť, a/alebo vyložení nákladného priestoru.“

b)

Bod 3.1.3 sa mení takto:

i)

Druhá a štvrtá zarážka sa vypúšťajú.

ii)

Tretia zarážka sa nahrádza takto:

„—

pôvod predchádzajúceho letu.“

c)

V bode 3.2.1.1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zatvorenia jeho vonkajších dverí. V prípade, že sa lietadlo nachádza v citlivej časti, jeho vonkajšie dvere, ktoré nie sú pre osoby prístupné zo zeme, sa považujú za zatvorené, ak boli pomôcky umožňujúce vstup odstránené a umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od lietadla s cieľom vhodným spôsobom zabrániť vstupu osôb, alebo…“.

d)

Druhá veta bodu 3.2.2.1 sa nahrádza takto:

„Písmeno a) sa neuplatňuje na dvere, ktoré sú osobám prístupné zo zeme.“

e)

Bod 3.2.2.2 sa nahrádza takto:

„3.2.2.2.

Ak sa odo dverí, ktoré nie sú osobám prístupné zo zeme, odstránia pomôcky umožňujúce vstup, umiestnia sa dostatočne ďaleko od lietadla, aby sa vhodným spôsobom zabránilo vstupu.“

3.

Dodatok 3-B sa nahrádza takto:

DODATOK 3-B

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA S OSOBITNÝMI VZŤAHMI S ÚNIOU PODĽA ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE HLAVA O DOPRAVE UVEDENEJ ZMLUVY, UZNANÉ AKO KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

Vzhľadom na bezpečnostnú ochranu lietadla sú tieto tretie krajiny, ako aj zámorské krajiny a územia s osobitnými vzťahmi s Úniou podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na ktoré sa nevzťahuje hlava o doprave uvedenej zmluvy, uznané ako krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami:

Spojené štáty americké

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých bezpečnostné normy uplatňované treťou krajinou, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdzuje, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.“

4.

V kapitole 4 sa bod 4.1.2.11 nahrádza takto:

„4.1.2.11.

Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu príručnej batožiny prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia systému detekcie výbušnín (EDS) za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa uplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.

Za pracovníkov detekčnej kontroly prezerajúcich príručnú batožinu je zodpovedný supervízor, aby sa zaručilo optimálne zloženie tímu, kvalita práce, odborná príprava, podpora a hodnotenie.“

5.

Dodatok 4-B sa nahrádza takto:

DODATOK 4-B

CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA S OSOBITNÝMI VZŤAHMI S ÚNIOU PODĽA ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE HLAVA O DOPRAVE UVEDENEJ ZMLUVY, UZNANÉ AKO KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

Vzhľadom na cestujúcich a príručnú batožinu sú tieto tretie krajiny, ako aj zámorské krajiny a územia s osobitnými vzťahmi s Úniou podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na ktoré sa nevzťahuje hlava o doprave uvedenej zmluvy, uznané ako krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami:

Spojené štáty americké

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých bezpečnostné normy uplatňované treťou krajinou, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdzuje, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.“

6.

V kapitole 5 sa dopĺňa tento bod 5.1.7:

„5.1.7.

Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu podanej batožiny prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia systému detekcie výbušnín (EDS) za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa uplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.

Za pracovníkov detekčnej kontroly prezerajúcich podanú batožinu je zodpovedný supervízor, aby sa zaručilo optimálne zloženie tímu, kvalita práce, odborná príprava, podpora a hodnotenie.“

7.

Dodatok 5-A sa nahrádza takto:

DODATOK 5-A

PODANÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA S OSOBITNÝMI VZŤAHMI S ÚNIOU PODĽA ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE HLAVA O DOPRAVE UVEDENEJ ZMLUVY, UZNANÉ AKO KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

Vzhľadom na podanú batožinu sú tieto tretie krajiny, ako aj zámorské krajiny a územia s osobitnými vzťahmi s Úniou podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na ktoré sa nevzťahuje hlava o doprave uvedenej zmluvy, uznané ako krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami:

Spojené štáty americké

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých bezpečnostné normy uplatňované treťou krajinou, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdzuje, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.“

8.

Kapitola 6 sa mení takto:

a)

V bodoch 6.3.1.2 písm. c), 6.3.1.2 písm. d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 písm. c), 6.4.1.2 písm. e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, v dodatku 6-A, dodatku 6-H1, v bodoch 11.6.4.1 a 11.6.4.3 sa odkaz na „databázu oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“ alebo „databázu oprávnených zástupcov a známych odosielateľov Únie“ nahrádza odkazom na „databázu Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“.

b)

Dopĺňa sa bod 6.2.1.4:

„6.2.1.4.

Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu nákladu prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia systému detekcie výbušnín (EDS) za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa neuplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.“

c)

Bod 6.3.2.4 sa nahrádza takto:

„6.3.2.4.

Po vykonaní bezpečnostných kontrol uvedených v bodoch 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohto nariadenia a v bode 6.3 rozhodnutia Komisie 2010/774/EÚ oprávnený zástupca zabezpečí, aby:

a)

nesprevádzaný prístup k týmto zásielkam mali len oprávnené osoby a

b)

tieto zásielky boli chránené pred neoprávneným zasahovaním až dovtedy, kým sa neodovzdajú inému oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi. Zásielky nákladu a pošty, ktoré sa nachádzajú v citlivej časti vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa považujú za chránené pred neoprávneným zasahovaním. Zásielky nákladu a pošty, ktoré sa nachádzajú v iných než citlivých častiach vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa umiestnia v častiach priestorov oprávneného zástupcu, kde sa kontroluje prístup, alebo ak sa umiestnia mimo týchto častí:

sú fyzicky chránené, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov, alebo

sa neponechávajú bez dozoru a prístup k nim sa obmedzí na osoby zapojené do ochrany nákladu a manipulácie s ním.“

d)

Na konci bodu 6.3.2.6 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnený zástupca, ktorý odovzdáva zásielky inému oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, sa môže takisto rozhodnúť postúpiť len informácie vyžadované v písmenách a) až e) a v písmene g) a nevydať informácie požadované v písmene f) počas trvania letu(-ov) alebo počas 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie.“

e)

Dopĺňa sa bod 6.3.2.9:

„6.3.2.9.

Oprávnený zástupca zaručí, aby všetci zamestnanci vykonávajúci bezpečnostné kontroly boli prijímaní a absolvovali odbornú prípravu v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a aby všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, pri ktorých sa vykonali požadované bezpečnostné kontroly, boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s požiadavkami kapitoly 11.“

f)

V bode 6.4.2.1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

všetci zamestnanci vykonávajúci bezpečnostné kontroly boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, pri ktorých sa vykonali požadované bezpečnostné kontroly, boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a“.

g)

Názov bodu 6.6.2 sa nahrádza takto:

„6.6.2.   Ochrana nákladu a poštových zásielok na letiskách, ktoré sa majú naložiť do lietadla“.

h)

Bod 6.6.2.2 sa nahrádza takto:

„6.6.2.2.

Zásielky nákladu a pošty, ktoré sa nachádzajú v iných než citlivých častiach vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa umiestnia v častiach priestorov oprávneného zástupcu, kde sa kontroluje prístup, alebo ak sú umiestnené mimo týchto častí, sa považujú za chránené pred neoprávneným zasahovaním, ak:

a)

sú fyzicky chránené, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov, alebo

b)

sa neponechávajú bez dozoru a prístup k nim je obmedzený na osoby zapojené do ochrany a nakladania nákladu a poštových zásielok do lietadla.“

i)

Na konci bodu 6.8.2.2 sa dopĺňa táto veta:

„Príslušný orgán môže prijať správu o overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ subjektu tretej krajiny na účely určenia ako ACC3 v prípadoch, keď daný subjekt vykonáva celú operáciu prepravy nákladu vrátane nakladania do nákladného priestoru lietadla v mene ACC3 a správa o overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa vzťahuje na všetky predmetné činnosti.“

j)

Bod 6.8.3.2 sa nahrádza takto:

„6.8.3.2.

Do 30. júna 2014 musia požiadavky na detekčnú kontrolu spĺňať minimálne normy ICAO. Po tomto dátume sa náklad a poštové zásielky dopravované do Únie musia podrobovať detekčnej kontrole prostredníctvom jednej z metód uvedených v bode 6.2.1 rozhodnutia 2010/774/EÚ na úrovni dostatočnej na to, aby sa riadne zabezpečilo, že neobsahujú žiadne zakázané predmety.“

9.

Dodatok 6-B sa nahrádza takto:

DODATOK 6-B

Pokyny pre známych odosielateľov

Toto usmernenie vám pomôže posúdiť vaše súčasné opatrenia v oblasti bezpečnostnej ochrany na základe ich porovnania s požadovanými kritériami, ktoré majú spĺňať známi odosielatelia a ktoré sú opísané v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a v jeho vykonávacích aktoch. Môžete tak zabezpečiť splnenie požiadaviek pred zorganizovaním úradnej overovacej návštevy na mieste.

Dôležité je, aby sa overovateľ počas overovacej návštevy mohol rozprávať so zodpovednými ľuďmi (napríklad s osobou zodpovednou za bezpečnostnú ochranu a osobou zodpovednou za prijímanie zamestnancov). Na zaznamenanie hodnotení overovateľa sa použije kontrolný zoznam EÚ. Po vyplnení overovacieho kontrolného zoznamu sa s informáciami obsiahnutými v kontrolnom zozname bude zaobchádzať ako s utajovanými skutočnosťami.

Upozorňujeme, že v kontrolnom zozname EÚ sú dva druhy otázok: 1. otázky, v prípade ktorých záporná odpoveď automaticky znamená, že nemôžete byť uznaný ako známy odosielateľ, a 2. otázky, ktoré sa použijú na vytvorenie všeobecného obrazu o vašich bezpečnostných ustanoveniach s cieľom umožniť overovateľovi, aby dospel k celkovému záveru. Požiadavky, ktoré sa uvádzajú ďalej v texte a sú vyznačené tučným písmom, sú oblasti, v ktorých sa automaticky zaznamená výsledok ‚nevyhovel‘. Ak sa v požiadavkách vyznačených tučným písmom vyskytne výsledok ‚nevyhovel‘, budete oboznámení s dôvodmi a dostanete odporúčanie, aké úpravy je potrebné vykonať, aby ste vyhoveli.

Úvod

Náklad musí mať pôvod vo vašej spoločnosti na mieste, kde sa má vykonať inšpekcia. Zahŕňa to výrobu na mieste a kompletizáciu v prípade, že predmety nie sú identifikovateľné ako letecký náklad, kým sa nevyberú, aby zodpovedali objednávke. (Pozri aj poznámku.)

Budete musieť určiť, kde sa náklad či poštová zásielka stávajú identifikovateľnými ako letecký náklad či letecká poštová zásielka, a preukázať, že máte zavedené príslušné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou. Zahŕňa to podrobné informácie o výrobe, balení, skladovaní a/alebo expedícii.

Organizácia a zodpovednosti

Budete povinní poskytnúť podrobné informácie o vašej organizácii (názov, IČ DPH, číslo obchodnej komory alebo registračné číslo organizácie, ak sa uplatňuje), adresu lokality, ktorá sa má overiť, a hlavnú adresu organizácie (ak sa odlišuje od adresy lokality, ktorá sa má overiť). Vyžaduje sa dátum predchádzajúcej overovacej návštevy a posledný jednoznačný alfanumerický identifikátor (ak sa uplatňuje), ako aj charakter podnikateľskej činnosti, približný počet zamestnancov na mieste, meno a titul osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok a kontaktné informácie.

Postup prijímania zamestnancov

Budete povinní poskytnúť podrobné informácie o postupoch prijímania všetkých zamestnancov (stálych, dočasných, agentúrnych zamestnancov, vodičov), ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam. Postup prijímania zamestnancov zahŕňa kontrolu pred prijatím do zamestnania alebo previerku osoby v súlade s bodom 11.1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010. Overovacia návšteva na mieste zahŕňa rozhovor s osobou, ktorá zodpovedá za prijímanie zamestnancov. Táto osoba bude povinná predložiť dôkazy (napríklad vzorové formuláre) na doloženie postupov spoločnosti. Tento postup prijímania sa uplatňuje na pracovníkov prijímaných po 29. apríli 2010.

Postup odbornej prípravy zamestnancov v oblasti bezpečnostnej ochrany

Budete musieť preukázať, že všetci zamestnanci (stáli, dočasní alebo agentúrni zamestnanci, vodiči), ktorí majú prístup k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, absolvovali príslušnú odbornú prípravu zameranú na informovanosť v oblasti bezpečnostnej ochrany. Táto odborná príprava sa uskutočňuje v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010. Mali by sa viesť záznamy o individuálnej odbornej príprave. Navyše budete povinní preukázať, že všetci príslušní zamestnanci vykonávajúci bezpečnostné kontroly absolvovali odbornú prípravu alebo udržiavacie školenie v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010.

Fyzická bezpečnostná ochrana

Budete povinní predviesť, ako je vaše pracovisko chránené (napríklad fyzickým oplotením alebo zábranami) a aké príslušné postupy vykonávania kontroly vstupu sú zavedené. V prípade potreby budete povinní poskytnúť podrobné informácie o akomkoľvek možnom výstražnom systéme a/alebo o uzavretom televíznom okruhu (CCTV). Je nevyhnutné, aby sa kontroloval vstup do priestoru, kde sa spracúva alebo uskladňuje letecký náklad/letecké poštové zásielky. Všetky dvere, okná a iné miesta prístupu k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam musia byť zabezpečené alebo musia podliehať kontrole vstupu.

Výroba (v prípade potreby)

Budete povinní preukázať, že vstup do výrobných priestorov sa kontroluje a výrobný proces je pod dohľadom. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu výroby, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Balenie (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do baliacich priestorov sa kontroluje a proces balenia je pod dohľadom. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu balenia, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Budete povinní poskytnúť podrobné informácie o vašom baliacom procese a preukázať, že všetky hotové výrobky sa pred balením kontrolujú.

Budete musieť opísať hotový vonkajší obal a preukázať, že je odolný. Takisto budete musieť predviesť, akým spôsobom sa zabezpečuje, aby bol hotový vonkajší obal odolný voči manipulácii, napríklad použitím očíslovaných plomb, bezpečnostnej pásky alebo špeciálnych pečiatok alebo lepenkových škatúľ opatrených páskou. Takisto budete musieť preukázať, že keď sa tieto prostriedky nepoužívajú, uchovávate ich za zabezpečených podmienok a kontrolujete ich vydávanie.

Skladovanie (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do skladovacích priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok možno počas skladovania identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Napokon budete musieť preukázať, že hotový a zabalený letecký náklad/letecké poštové zásielky sa pred expedíciou kontrolujú.

Expedícia (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do expedičných priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu expedície, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Preprava

Budete musieť poskytnúť podrobné informácie o spôsobe prepravy nákladu/poštových zásielok k oprávnenému zástupcovi.

Ak používate vlastnú dopravu, budete musieť preukázať, že vaši vodiči boli vyškolení na požadovanú úroveň. Ak vaša spoločnosť používa zmluvného dodávateľa, budete musieť zabezpečiť, aby: a) letecký náklad/leteckú poštovú zásielku zapečatila alebo zabalila vaša spoločnosť, aby sa zaručila viditeľnosť prípadnej manipulácie, a b) zmluvný dopravca podpísal vyhlásenie zmluvného dopravcu uvedené v dodatku 6-E k prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010.

V prípade, že zodpovedáte za prepravu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky, budete musieť preukázať, že dopravné prostriedky sa dajú zabezpečiť, a to buď pomocou plomb, ak je to možné, alebo inou metódou. Ak sa používajú očíslované plomby, budete musieť preukázať, že prístup k plombám sa kontroluje a čísla sa zaznamenávajú, ak sa používajú iné metódy, budete musieť preukázať, akým spôsobom je náklad/poštová zásielka zabezpečený(-á) proti manipulácii a/alebo zaistený(-á). Okrem toho budete musieť preukázať, že sú zavedené opatrenia na overenie totožnosti vodičov vozidiel, ktorí vyzdvihujú váš letecký náklad/letecké poštové zásielky. Takisto budete musieť preukázať, že ste zaistili, aby bol náklad/poštová zásielka zabezpečený(-á), keď opúšťa prevádzkové priestory. Budete musieť preukázať, že letecký náklad/letecká poštová zásielka je počas prepravy chránený(-á) pred neoprávneným zasahovaním.

Dôkazy o odbornej príprave vodiča alebo kópiu vyhlásenia zmluvného dopravcu nebudete musieť predložiť v prípade, ak organizáciu dopravy na účely vyzdvihnutia leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky z vašich priestorov zabezpečil oprávnený zástupca.

Zodpovednosť odosielateľa

Budete musieť vyhlásiť, že akceptujete neohlásené inšpekcie inšpektorov príslušného orgánu na účely monitorovania týchto noriem.

Takisto budete musieť bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní poskytnúť [názov príslušného orgánu] príslušné podrobné informácie v prípade, že:

a)

celkovou zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu bol poverený niekto iný než vymenovaná osoba;

b)

v priestoroch alebo postupoch došlo k ďalším zmenám, ktoré pravdepodobne významne ovplyvnia bezpečnostnú ochranu;

c)

vaša spoločnosť ukončila obchodnú činnosť, už sa nezaoberá leteckým nákladom/leteckými poštovými zásielkami ani už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ.

Napokon budete musieť vyhlásiť, že budete dodržiavať normy bezpečnostnej ochrany do nasledujúcej overovacej návštevy a/alebo inšpekcie na mieste.

Potom budete povinní prevziať plnú zodpovednosť za vyhlásenie a podpísať overovací dokument.

POZNÁMKY

Výbušné a zápalné zariadenia

Zmontované výbušné a zápalné zariadenia sa môžu prepravovať v zásielkach nákladu, ak sú v plnom rozsahu splnené požiadavky všetkých bezpečnostných predpisov.

Zásielky z iných zdrojov

Známy odosielateľ môže postúpiť zásielky, ktoré nepochádzajú od neho, oprávnenému zástupcovi za predpokladu, že:

a)

sú oddelené od zásielok, ktoré pochádzajú od neho, a

b)

na zásielke alebo v sprievodných dokladoch je jasne uvedený pôvod.

Všetky také zásielky sa pred naložením do lietadla musia podrobiť detekčnej kontrole.“

10.

Dodatok 6-C sa nahrádza takto:

DODATOK 6-C

Overovací kontrolný zoznam pre známych odosielateľov

Poznámky k vypĺňaniu:

Pri vypĺňaní tohto formulára vezmite do úvahy, že:

informácie označené * sú požadované údaje a MUSIA sa vyplniť,

ak odpoveď na ktorúkoľvek otázku vytlačenú tučným písmom znie NIE, overenie SA MUSÍ vyhodnotiť s výsledkom NEVYHOVEL. Neplatí to, keď otázky nie sú relevantné,

celkové hodnotenie sa vyhodnotí ako s výsledkom VYHOVEL až po tom, keď odosielateľ podpíše vyhlásenie o záväzkoch na poslednej strane,

originál vyhlásenia o záväzkoch musí uchovávať alebo mať k dispozícii príslušný orgán až do skončenia platnosti overenia. Kópiu vyhlásenia by mal dostať aj odosielateľ.

ČASŤ 1

Organizácia a zodpovednosti

1.1.   

Dátum overovania *

Použite presný formát dátumu, napr. 01. 10. 2010.

dd/mm/rrrr

 

1.2.   

Dátum predchádzajúceho overovania, a ak je to potrebné, jednoznačný identifikátor.

dd/mm/rrrr

 

UNI

 

1.3.   

Názov organizácie, ktorá sa má overiť *

Názov

Identifikačné číslo DPH/číslo obchodnej komory alebo registračné číslo spoločnosti (ak je relevantné).

1.4.   

Adresa lokality, ktorá sa má overiť *

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát

 

1.5.   

Hlavná adresa organizácie (ak sa odlišuje od adresy lokality, ktorá sa má overiť, za predpokladu, že je v tom istom štáte)

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát

 

1.6.

Charakter podnikateľskej(-ých) činnosti(-í) – druhy spracúvaného nákladu

1.7.   

Je žiadateľ zodpovedný za…?

a)

výrobu

b)

balenie

c)

skladovanie

d)

expedíciu

e)

iné, uveďte

 

1.8.

Približný počet zamestnancov v lokalite

1.9.   

Meno a funkcia osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok

Meno

 

Pracovné zaradenie

 

1.10.   

Kontaktné telefónne číslo

Telefónne číslo.

 

1.11.   

E-mailová adresa *

E-mail.

 

ČASŤ 2

Identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľná letecká poštová zásielka (‚Zacieliteľnosť‘)

Cieľ: Stanoviť bod (alebo miesto), kde sa náklad/poštová zásielka stane identifikovateľný(-á) ako letecký náklad/letecká poštová zásielka. Zacieliteľnosť sa vymedzuje ako schopnosť posúdiť, kedy/kde je náklad/poštová zásielka identifikovateľný(-á) ako letecký náklad/letecká poštová zásielka.

2.1.

Kontrolou výroby, balenia, skladovania, expedície a akýchkoľvek iných príslušných oblastí zistiť, kde a ako sa zásielka leteckého nákladu/leteckej pošty stane v pravom zmysle slova identifikovateľná.

Opíšte:

Pozn.: Podrobné informácie o ochrane identifikovateľného leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou by sa mali uviesť v častiach 5 až 8.

ČASŤ 3

Prijímanie a odborná príprava zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť, aby sa všetci zamestnanci (stáli, dočasní alebo agentúrni zamestnanci, vodiči), ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, podrobili primeranej kontrole pred prijatím do zamestnania a/alebo previerke osoby a aby absolvovali odbornú prípravu v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010, ako aj zabezpečiť, aby všetci zamestnanci vykonávajúci bezpečnostné kontroly dodávok absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010.

To, či sa otázky 3.1 a 3.2 uvedú tučným písmom (a v takom prípade sa odpoveď NIE musí vyhodnotiť ako výsledok ‚nevyhovel‘), závisí od uplatniteľných vnútroštátnych predpisov štátu, v ktorom sa lokalita nachádza. Aspoň jedna z týchto dvoch otázok sa však musí uviesť tučným písmom, pričom by sa malo umožniť aj to, aby sa kontrola pred prijatím do zamestnania už nevyžadovala, ak sa vykonala previerka osoby. Pri osobe zodpovednej za vykonávanie bezpečnostných kontrol sa vždy musí vykonať previerka osoby.

3.1.   

Je pre všetkých zamestnancov s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam zavedený prijímací postup, ktorý zahŕňa kontrolu pred prijatím do zamestnania v súlade s bodom 11.1.4 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010? Vzťahuje sa na zamestnancov prijatých po [dátum začiatku uplatňovania nariadenia (ES) č. 300/2008].

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ktorý typ

 

3.2.   Je súčasťou tohto prijímacieho postupu aj previerka osoby vrátane previerky záznamov v trestnom registri v súlade s bodom 11.1.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ktorý typ

 

3.3.   Je v procese vymenovania osoby uvedenej ako zodpovednej za uplatňovanie a dohľad nad vykonávaním bezpečnostných kontrol na pracovisku zahrnutá požiadavka na previerku osoby vrátane previerky záznamov v trestnom registri v súlade s bodom 11.1.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

3.4.   Absolvovali zamestnanci, ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 pred tým, ako im bol povolený prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým zásielkam? Absolvujú zamestnanci vykonávajúci bezpečnostné kontroly dodávok odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

3.5.   Absolvovali zamestnanci (ako sa uvádza v predchádzajúcej časti) opakovanú odbornú prípravu v súlade s frekvenciou stanovenou pre túto prípravu?

ÁNO alebo NIE

 

3.6.   Hodnotenie – Sú opatrenia dostatočné, aby zabezpečili, že všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, boli riadne prijatí a absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 4

Fyzická bezpečnostná ochrana

Cieľ: určiť, či je úroveň (fyzickej) bezpečnostnej ochrany v lokalite alebo v priestoroch postačujúca na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním.

4.1.   

Je pracovisko chránené fyzickým oplotením alebo zábranami?

ÁNO alebo NIE

 

4.2.   

Vykonávajú sa na všetkých miestach vstupu na pracovisko kontroly vstupu?

ÁNO alebo NIE

 

4.3.   

Ak ÁNO, sú miesta vstupu kontrolované…?

Zamestnancami

 

Manuálne

 

Automaticky

 

Elektronicky

Inak, uveďte

4.4.   

Má budova pevnú konštrukciu?

ÁNO alebo NIE

 

4.5.   

Má budova účinný výstražný systém?

ÁNO alebo NIE

 

4.6.   

Má budova účinný uzavretý televízny okruh (CCTV)?

ÁNO alebo NIE

 

4.7.   

Ak áno, zaznamenávajú sa zábery z uzavretého televízneho okruhu?

ÁNO alebo NIE

 

4.8.   

Sú všetky dvere, okná a iné miesta vstupu k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam zaistené alebo sa pri nich vykonávajú kontroly vstupu?

ÁNO alebo NIE

 

4.9.

Ak nie, uveďte dôvody

4.10.   Hodnotenie: Sú opatrenia, ktoré prijala organizácia, postačujúce na zabránenie neoprávnenému vstupu do tých častí pracoviska a priestorov, v ktorých sa spracúva alebo uskladňuje identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 5

Výroba

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu výrobného procesu.

5.1.   

Kontroluje sa vstup do výrobného priestoru?

ÁNO alebo NIE

 

5.2.

Ak ÁNO, ako?

5.3.   

Vykonáva sa dohľad nad výrobným procesom?

ÁNO alebo NIE

 

5.4.

Ak ÁNO, ako?

5.5.   

Sú zavedené kontroly na zabránenie neoprávnenej manipulácii vo výrobnej etape?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

5.6.   Hodnotenie: Sú opatrenia, ktoré prijala organizácia, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas výroby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 6

Balenie

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu procesu balenia.

6.1.   

Vykonáva sa dohľad nad procesom balenia?

ÁNO alebo NIE

 

6.2.

Ak ÁNO, ako?

6.3.   

Opíšte hotový vonkajší obal:

a)   

Je hotový vonkajší obal odolný?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

b)   

Je hotový vonkajší obal odolný voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.4. a)   

Použili sa očíslované plomby, bezpečnostná páska, špeciálne pečiatky alebo lepenkové škatule opatrené páskou, aby letecký náklad/letecká poštová zásielka bol(-a) odolný(-á) voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO:

 

6.4. b)   

Keď sa očíslované plomby, bezpečnostná páska alebo špeciálne pečiatky nepoužívajú, uchovávajú sa za zabezpečených podmienok?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.4. c)   

Kontroluje sa vydávanie očíslovaných plomb, bezpečnostnej pásky a/alebo pečiatok?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.5.

Ak odpoveď na otázku 6.4. a) znie ÁNO, ako kontroly prebiehajú?

6.6.   Hodnotenie: Sú baliace postupy postačujúce, aby chránili identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 7

Skladovanie

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu procesu skladovania.

7.1.   

Uskladňuje sa hotový a zabalený letecký náklad/hotové a zabalené letecké poštové zásielky bezpečne a kontroluje sa, či sa s nimi nemanipulovalo?

ÁNO alebo NIE

 

7.2.   Hodnotenie: Sú postupy skladovania postačujúce, aby chránili identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

ČASŤ 8

Expedícia

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu procesu expedície.

8.1.   

Kontroluje sa vstup do expedičného priestoru?

ÁNO alebo NIE

 

8.2.

Ak ÁNO, ako?

8.3.   

Kto má prístup do expedičného priestoru?

Zamestnanci?

ÁNO alebo NIE

 

Vodiči?

ÁNO alebo NIE

 

Návštevníci?

ÁNO alebo NIE

 

Zmluvní dodávatelia?

ÁNO alebo NIE

 

8.4.   Hodnotenie: Je ochrana v expedičných priestoroch postačujúca, aby bol identifikovateľný letecký náklad/boli letecké poštové zásielky chránené pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

ČASŤ 8A

Zásielky z iných zdrojov

Cieľ: Stanoviť postupy na zaobchádzanie s nezabezpečenými zásielkami.

Poskytnite odpovede na tieto otázky iba vtedy, ak sa prijímajú zásielky na leteckú prepravu od iných spoločností.

8A.1.   Prijíma spoločnosť zásielky nákladu určené na leteckú prepravu od akýchkoľvek iných spoločností?

ÁNO alebo NIE

 

8A.2.

Ak ÁNO, akým spôsobom sú tieto zásielky vedené oddelene od vlastného nákladu spoločnosti a ako sa preukazuje ich totožnosť pred oprávneným zástupcom/zmluvným dopravcom?

ČASŤ 9

Preprava

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

9.1.   

Ako sa letecký náklad/letecké poštové zásielky dopravujú oprávnenému zástupcovi?

a)   

Dopravuje ich oprávnený zástupca alebo sa dopravujú v jeho zastúpení?

ÁNO alebo NIE

 

b)   

Vlastnou dopravou odosielateľa?

ÁNO alebo NIE

 

c)   

Dopravuje ich zmluvný dodávateľ, ktorého používa odosielateľ?

ÁNO alebo NIE

 

9.2.   Ak odosielateľ používa zmluvného dodávateľa:

ÁNO alebo NIE

 

Poskytnite odpovede na tieto otázky, iba ak sa uplatňuje 9.1b) alebo 9.1c).

9.3.   

Dá sa nákladný priestor prepravného vozidla zabezpečiť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako…

9.4. a)   

Ak sa dá nákladný priestor prepravného vozidla zabezpečiť, používajú sa očíslované plomby?

ÁNO alebo NIE

 

9.4 b)   

Ak sa používajú očíslované plomby, kontroluje sa prístup k plombám a zaznamenávajú sa pri vydávaní ich čísla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako…

 

9.5.   

Ak sa nákladný priestor prepravného vozidla nedá zabezpečiť, je letecký náklad/letecká poštová zásielka odolný(-á) voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

9.6.

Ak ÁNO, opíšte použitý spôsob, akým sa dosiahla odolnosť voči manipulácii.

9.7.

Ak NIE, akým spôsobom sú zabezpečené?

9.8.   Hodnotenie: Sú opatrenia postačujúce na ochranu leteckého nákladu/leteckých zásielok pred neoprávneným zasahovaním počas prepravy?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Vyhlásenie o záväzkoch

Vyhlasujem, že:

Budem akceptovať neohlásené inšpekcie inšpektorov príslušného orgánu na účely monitorovania týchto noriem. V prípade, že inšpektor zistí akékoľvek závažné nedostatky v bezpečnostnej ochrane, mohlo by to mať za následok zrušenie môjho štatútu známeho odosielateľa.

Bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní poskytnem [názov príslušného orgánu] relevantné podrobné informácie v prípade, že:

celkovou zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu bol poverený niekto iný než osoba uvedená v bode 1.9,

v priestoroch alebo postupoch došlo k akýmkoľvek ďalším zmenám, ktoré pravdepodobne významne ovplyvnia bezpečnostnú ochranu, a

spoločnosť ukončila obchodnú činnosť, už sa nezaoberá leteckým nákladom/leteckými poštovými zásielkami ani už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov ES.

Budem dodržiavať normy bezpečnostnej ochrany do nasledujúcej overovacej návštevy a/alebo inšpekcie na mieste.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Podpísaný/á

Pracovné zaradenie v spoločnosti

 

Hodnotenie (a notifikácia)

Vyhovel/Nevyhovel

 

Ak je výsledok celkového hodnotenia ‚nevyhovel‘, uveďte oblasti, v ktorých odosielateľ nedosiahol požadovanú úroveň bezpečnostnej ochrany alebo má špecifické slabé miesto. Uveďte aj odporúčania, pokiaľ ide o úpravy potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne, a teda vyhovujúceho výsledku.

Podpísaný/á

(Meno overovateľa)

11.

Dodatok 6-C3 sa mení takto:

a)

Formulácia „Odkaz: Bod 6.8.3.1“ v piatom odseku časti 4 sa vypúšťa.

b)

Siedmy odsek v časti 5 sa nahrádza takto:

„Odkaz: Bod 6.8.3“.

c)

Piaty odsek v časti 7 sa nahrádza takto:

„Odkaz: Body 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3, ako aj 6.2.1 a 6.7“.

d)

Prvý odsek v časti 11 sa nahrádza takto:

„Cieľ: Po posúdení desiatich predchádzajúcich častí tohto kontrolného zoznamu je úlohou overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospieť k záveru, či jeho overenie na mieste zodpovedá obsahu časti programu bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, v ktorej sa opisujú opatrenia pre letecký náklad/leteckú poštu smerujúce do EÚ/EHP a či sa v rámci kontrol bezpečnostnej ochrany dostatočne realizujú ciele uvedené v tomto kontrolnom zozname.“

12.

Bod 6-Fiii dodatku 6-F sa nahrádza takto:

„6-Fiii

OVEROVACIE ČINNOSTI TRETÍCH KRAJÍN, AKO AJ ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ S OSOBITNÝMI VZŤAHMI S ÚNIOU PODĽA ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE HLAVA O DOPRAVE UVEDENEJ ZMLUVY A KTORÉ SÚ UZNANÉ ZA ROVNOCENNÉ S OVEROVANÍM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY LETECTVA EÚ“.

13.

V dodatku 8-B v prvej zarážke sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zabezpečí, aby osoby, ktoré majú prístup k dodávkam potrebným počas letu, absolvovali všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam. Navyše zabezpečí, aby osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu dodávok potrebných počas letu absolvovali odbornú prípravu podľa bodu 11.2.3.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a osoby vykonávajúce iné bezpečnostné kontroly zamerané na dodávky potrebné počas letu absolvovali odbornú prípravu podľa bodu 11.2.3.10 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a“.

14.

Kapitola 9 sa mení takto:

a)

V bode 9.0.2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

‚letiskové dodávky‘ sú všetky iné predmety určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli k dispozícii na akýkoľvek účel alebo činnosť vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk, než ‚predmety, ktoré majú pri sebe iné osoby, než sú cestujúci‘;“.

b)

V bode 9.1.1.1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ alebo oprávnený dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do vyhradených bezpečnostných priestorov.“

15.

V dodatku 9-A v prvej zarážke sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zabezpečí, aby osoby, ktoré majú prístup k letiskovým dodávkam, absolvovali všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam. Navyše zabezpečí, aby osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu letiskových dodávok absolvovali odbornú prípravu podľa bodu 11.2.3.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a osoby vykonávajúce iné bezpečnostné kontroly zamerané na letiskové dodávky absolvovali odbornú prípravu podľa bodu 11.2.3.10 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a“.

16.

Kapitola 11 sa mení takto:

a)

Bod 11.1.5 sa nahrádza takto:

„11.1.5.

Previerky osoby alebo kontroly pred prijatím do zamestnania sa ukončia pred tým, ako daná osoba absolvuje akúkoľvek odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany vyžadujúcu prístup k informáciám, ktoré nie sú verejne dostupné. Previerky osoby sa opakujú v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu päť rokov.“

b)

V bode 11.2.3.7 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

znalosť postupov na zapečatenie lietadla, ak je potrebná vzhľadom na osobu, ktorá má absolvovať odbornú prípravu;“.

c)

Prvá veta bodu 11.2.3.9 sa nahrádza takto:

„Výsledkom odbornej prípravy osôb vykonávajúcich inú bezpečnostnú kontrolu nákladu a poštových zásielok než detekčnú kontrolu sú tieto znalosti a schopnosti:“.

d)

Na konci bodu 11.2.6.1 sa pridáva táto veta:

„Z objektívnych príčin môže príslušný orgán oslobodiť osoby od tejto požiadavky odborného školenia, ak je ich prístup obmedzený na oblasti v termináli prístupnom cestujúcim.“

e)

V bode 11.3.1 sa vkladá táto veta:

„Osoby vykonávajúce úlohy uvedené v bode 11.2.3.3 môžu byť oslobodené od týchto požiadaviek, ak sú oprávnené vykonávať len vizuálne kontroly a/alebo ručné prehliadky.“

f)

V bode 11.5.3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

majú znalosti a schopnosti špecifikované v bode 11.5.4 a“.

g)

V bode 11.5.4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Na to, aby osoba získala certifikát inštruktora oprávneného vykonávať odbornú prípravu vymedzenú v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a v bodoch 11.2.4 (s výnimkou prípadov, keď ide o odbornú prípravu supervízorov, ktorí výlučne dohliadajú na osoby uvedené v bodoch 11.2.3.6 až 11.2.3.10) a 11.2.5, musí mať znalosti o pracovnom prostredí v príslušnej oblasti bezpečnostnej ochrany letectva a kvalifikáciu a znalosti z týchto oblastí:“.

17.

Kapitola 12 sa mení takto:

a)

Bod 12.1.2.2 sa nahrádza takto:

„12.1.2.2.

Všetky rámové detektory kovov používané výlučne na detekčnú kontrolu iných osôb, ako sú cestujúci, musia spĺňať minimálne normu 1.“

b)

Dopĺňajú sa body 12.5.1.4 a 12.5.1.5:

„12.5.1.4.

Za riadenie konfigurácie systému TIP zodpovedá administrátor TIP.

12.5.1.5.

Príslušný orgán pravidelne monitoruje správne využívanie systémov TIP a zabezpečuje, aby boli správne konfigurované (vrátane realistických a relevantných projekcií objektov), spĺňali požiadavky a mali aktuálne knižnice zobrazení.“

c)

Bod 12.8.2 sa nahrádza takto:

„12.8.2.

Dotknutý členský štát písomne informuje Komisiu a ďalšie členské štáty o navrhovanej metóde detekčnej kontroly, ktorú má v úmysle povoliť, a to pred jej plánovaným zavedením, a priloží posúdenie, v ktorom uvedie, akým spôsobom zaručí, aby uplatňovanie novej metódy spĺňalo požiadavku uvedenú v bode 12.8.1 písm. b). Oznámenie takisto musí obsahovať podrobné informácie o mieste(-ach), kde sa plánuje používanie metódy detekčnej kontroly, a o plánovanej dĺžke hodnotiaceho obdobia.“

d)

Dopĺňa sa bod 12.10:

„12.10.   DETEKTOR KOVOV (MDE)

Podrobné ustanovenia týkajúce sa používania MDE sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.“


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1117/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Arancia Rossa di Sicilia (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Arancia Rossa di Sicilia“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (3).

(3)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 uvedeného nariadenia, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 369, 29.11.2012, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Arancia Rossa di Sicilia (CHZO)


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1118/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Miel de Corse – Mele di Corsica“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1187/2000 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) daného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 oznámená žiadna námietka, zmena sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 133, 6.6.2000, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ C 134, 14.5.2013, s. 39.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.4.   Ostatné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

FRANCÚZSKO

Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP)


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1119/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Melva de Andalucía (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Španielska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Melva de Andalucía“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 289/2009 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ C 60, 1.3.2013, s. 15.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.7.   Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

ŠPANIELSKO

Melva de Andalucía (CHZO)


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1120/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Piment d’Espelette“/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1495/2002 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 225, 22.8.2002, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2013, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.8.   Iné výrobky z prílohy I k zmluve (korenie atď.)

FRANCÚZSKO

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP)


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1121/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2) zmeneného nariadením (ES) č. 1509/2000 (3).

(2)

Cieľom žiadosti je zmena špecifikácie spresnením názvu výrobku, jeho opisu, dôkazu o pôvode, spôsobu výroby, označovania, vnútroštátnych požiadaviek a kontaktných údajov združenia žiadateľov a orgánov, ktoré sú zodpovedné za kontrolu označenia.

(3)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(4)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 174, 13.7.2000, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ C 102, 9.4.2013, s. 12.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

FRANCÚZSKO

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP)


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1122/2013

zo 6. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Grécka o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1263/96 (2).

(2)

Žiadosť sa týka zmeny špecifikácie v položkách „Opis“ a „Spôsob výroby“, konkrétne pridania ďalšieho obchodného typu, a to vykôstkovaných olív.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a dospela k záveru, že je opodstatnená. Vzhľadom na to, že ide o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia ju môže schváliť bez použitia postupu stanoveného v článkoch 50 až 52 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Konsolidovaný jednotný dokument, v ktorom sú uvedené hlavné body špecifikácie, je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 19.


PRÍLOHA I

Schvaľuje sa táto zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Κονσερβολιά Στυλίδας’ (Konservolia Stylidas)“:

1.

Opis výrobku:

Opis bol doplnený tak, že do sortimentu produktov „Konservolia Stylidas“ sa pridali celé vykôstkované olivy. Trhové požiadavky a zmeny spotrebiteľských návykov viedli k potrebe diverzifikovať obchodné typy dostupné na trhu.

Vlastnosti vykôstkovaných olív (chuť, farba, vôňa) sa nijako nelíšia od nevykôstkovaných olív „Konservolia Stylidas“, keďže kôstka sa odstraňuje až vtedy, keď plod nadobudol konečné organoleptické vlastnosti. Preto sa nemení ani spojenie produktu s vymedzenou zemepisnou oblasťou. Zloženie nálevu, ktorý vo všeobecnosti môže zmeniť chuť produktu, je navyše rovnaké pri vykôstkovaných aj nevykôstkovaných olivách.

2.

Spôsob výroby:

Táto časť bola doplnená o proces odstraňovania kôstok z olív. Celé vykôstkované olivy pochádzajú z odrody „Konservolia Stylidas“. Ide najmä o zelené olivy, ktoré boli prekvasené, aby nadobudli konečné fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti. Kôstka sa odstraňuje pomocou špeciálnych vykôstkovačov, a to vždy pozdĺž vertikálnej osi plodu (po horizontálnej osi sa kôstka nedá odstrániť). Olivy sa potom rovnako ako nevykôstkované olivy „Konservolia Stylidas“ ukladajú do 7- až 9-percentného soľného nálevu. Tento postup nemení fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti olív „Konservolia Stylidas“.


PRÍLOHA II

Konsolidovaný jednotný dokument

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ“ (KONSERVOLIA STYLIDAS)

ES č.: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Názov

„Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas).

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Grécko.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované.

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Ide o celé stolové vykôstkované alebo nevykôstkované olivy odrody Konservolia. Produkt má ovocnú chuť a pevnú dužinu, ktorá sa ľahko oddeľuje od kôstky a má dobrú trvanlivosť. Čierne olivy sú čierne až atramentové, zatiaľ čo zelené olivy sú zelené až slamovožlté. Priemerná hmotnosť plodu je 7 g. Pomer kôstky k plodu je 6 ku 1. Olivy nesmú byť poškodené olivovou muškou, mať náznaky odrenín alebo obsahovať nečistoty. Olivy sa v súlade s medzinárodnými normami delia do týchto veľkostných kategórií:

Obchodný názov

Množstvo olív na kilogram

Super Super Mamouth

70 – 90

Super Mamouth

91 – 100

Mamouth

101 – 110

Super Colossal

111 – 120

Colossal

121 – 140

Giants

141 – 160

Extra Jumbo

161 – 180

Jumbο

181 – 200

Εxtra Large

201 – 230

Large

231 – 260

Superior

261 – 290

Brilliants

291 – 320

Fine

321 – 350

Bullets

351 – 380

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti

Olivy „Konservolia Stylidas“ sa musia pestovať a spracúvať vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť pestovania zodpovedá správnym hraniciam obcí Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi a Longitsi v provincii Fthiotida v prefektúre Fthiotida.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Prefektúra Fthiotida má mierne stredozemské podnebie. Meteorologické údaje za posledných päť rokov:

 

Priemerná teplota: 16,5 °C.

 

Relatívna vlhkosť: 65 % – 70 %.

 

Zrážky: 589 mm/rok.

 

Slnečné žiarenie: 210 hodín/mesiac.

Pôda je prevažne piesočnato-ílovitá a terén je rovný, prípadne mierne svahovitý.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Produkt má ovocnú chuť a pevnú dužinu, ktorá sa ľahko oddeľuje od kôstky a má dobrú trvanlivosť. Čierne olivy sú čierne až atramentové, zatiaľ čo zelené olivy sú zelené až slamovožlté. Stolové olivy Stylida sa v Grécku i v zahraničí preslávili výnimočnými fyzikálnymi, chemickými a organoleptickými vlastnosťami. Získali mnoho ocenení na gréckych i medzinárodných veľtrhoch.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Odroda olív, ktoré sa pestujú v tejto zemepisnej oblasti, sa nazýva „Konservolia“ a jej tradícia tu siaha do pradávnej minulosti. Miestne jedinečné stolové olivy sú známe výnimočnými fyzikálnymi, chemickými a organoleptickými vlastnosťami. Olivy „Konservolia Stylidas“ sa pestujú v prefektúre Fthiotida, ktorá sa vyznačuje miernymi zimami a chladnými letami. Táto špecifická odroda olív sa dokonale prispôsobila miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam, čo v spojení s tradičnými pestovateľskými, zberačskými a spracovateľskými postupmi dáva finálnemu produktu jeho jedinečné vlastnosti.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/32


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1123/2013

z 8. novembra 2013

o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 11a ods. 8,

keďže:

(1)

V protokole k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Kjótsky protokol) sa stanovujú dva mechanizmy na zavedenie medzinárodných kreditov, ktoré môžu strany použiť na kompenzáciu emisií. V rámci spoločného plnenia (Joint Implementation, JI) sa zaviedli jednotky zníženia emisií (Emission Reduction Units, ERU), kým v rámci mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM) sa zaviedli certifikované zníženia emisií (Certified Emission Reductions, CER).

(2)

V národných alokačných plánoch členských štátov prijatých podľa článku 9 smernice 2003/87/ES sa stanovuje, že prevádzkovatelia môžu použiť určité množstvá CER a ERU na to, aby splnili svoje povinnosti odovzdať kvóty, ako sa uvádza v článku 12 smernice 2003/87/ES, na obdobie rokov 2008 až 2012.

(3)

Článok 11a smernice 2003/87/ES umožňuje ďalšie používanie CER a ERU vydaných na základe Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s emisnými kvótami ustanovenom v smernici 2003/87/ES v období rokov 2013 až 2020 a obsahuje ustanovenia týkajúce sa rozsahu, v akom ich jednotlivé kategórie prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel môžu použiť na to, aby splnili svoje povinnosti odovzdať kvóty podľa článku 12 smernice 2003/87/ES. V článku 11a ods. 8 sa pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel stanovujú určité minimálne práva používať medzinárodné kredity v období od roku 2008 do 2020 vyjadrené v percentuálnych úrovniach a predpokladajú sa opatrenia na určenie presných percentuálnych limitov.

(4)

V smernici 2003/87/ES sa stanovuje prepojenie mechanizmov podľa Kjótskeho protokolu založených na projektoch so systémom obchodovania s emisiami s cieľom zvýšiť nákladovú účinnosť dosahovania zníženia celosvetových emisií skleníkových plynov. Vzhľadom na množstvo kvót platných na obdobie rokov 2013 až 2020 vydaných podľa druhého pododseku článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES by sa práva používať medzinárodné kredity mali stanoviť na minimálne úrovne určené v prvom a treťom pododseku článku 11a ods. 8. Takto sa dodrží celkové obmedzenie používania medzinárodných kreditov stanovené v piatom pododseku článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES a neuplatní sa tu druhý pododsek a druhá veta štvrtého pododseku článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Akékoľvek zvyšné práva prevádzkovateľov lietadiel na rok 2012 sa zachovajú v súlade s článkom 11a ods. 2, ods. 3 a ods. 4 smernice 2003/87/ES.

(5)

Prevádzkovatelia stacionárnych zariadení s významným rozšírením kapacity podľa článku 20 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (2), by mali mať právo, aby sa k nim pristupovalo ako k existujúcim prevádzkovateľom alebo ako k novým účastníkom.

(6)

V článkoch 58 až 61 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (3), sa stanovujú podrobnosti o praktickom vykonávaní obmedzení práv uvedených v tomto nariadení.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý dostal bezodplatne pridelené kvóty alebo právo používať medzinárodné kredity v období rokov 2008 až 2012, má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky povolenej v období rokov 2008 až 2012 alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % svojich kvót v období rokov 2008 až 2012, podľa toho, čo je vyššie.

2.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý nedostal bezodplatne pridelené kvóty ani právo používať medzinárodné kredity v období rokov 2008 až 2012, a odchylne od odseku 1 každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia v zmysle prvých dvoch zarážok článku 3 písm. h) smernice 2003/87/ES má právo používať medzinárodné kredity v období od roku 2008 do roku 2020 do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií v období rokov 2013 až 2020.

3.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia s významným rozšírením kapacity podľa článku 20 rozhodnutia 2011/278/EÚ má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky, ktorá mu bola povolená v období rokov 2008 až 2012, alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % kvót, ktoré mu boli pridelené počas obdobia rokov 2008 až 2012, alebo do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, podľa toho, čo je vyššie.

4.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý dostal bezodplatne pridelené kvóty na obdobie rokov 2008 až 2012 a ktorý vykonáva činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES zmenenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (4), ale sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES (5), má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky, ktorá mu bola povolená v období rokov 2008 až 2012, alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % svojich kvót počas obdobia rokov 2008 až 2012 alebo do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií počas obdobia rokov 2013 až 2020, podľa toho, čo je vyššie.

5.   Každý prevádzkovateľ lietadiel má právo používať medzinárodné kredity do maximálnej výšky 1,5 % svojich overených emisií počas obdobia rokov 2013 až 2020 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zvyšné práva z roku 2012.

Článok 2

1.   Členské štáty v súlade s článkom 1 ods. 1 vypočítajú a uverejnia práva používať medzinárodné kredity v prípade každého zo svojich prevádzkovateľov a v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 389/2013 ich oznámia Komisii jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   V prípade každého z prevádzkovateľov uvedených v článku 1 ods. 2 a prevádzkovateľov lietadiel uvedených v článku 1 ods. 5 sa právo používať medzinárodné kredity vypočíta na základe overených emisií a každoročne sa aktualizuje. V prípade prevádzkovateľov uvedených v článku 1 ods. 3 a článku 1 ods. 4 sa aktualizované právo používať medzinárodné kredity vypočíta podľa vyššieho z práv vypočítaných podľa článku 1 ods. 1 alebo zodpovedá výške 4,5 % overených emisií na obdobie rokov 2013 až 2020. Po schválení overených emisií členské štáty oznámia Komisii zmeny v právach používať medzinárodné kredity v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 389/2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1 – 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109.

(5)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1124/2013

z 8. novembra 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky bifenox

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 prvú alternatívu a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Účinná látka bifenox bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) smernicou Komisie 2008/66/ES (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

V súlade s článkom 21 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1107/2009 Belgicko predložilo Komisii žiadosť o preskúmanie schválenia bifenoxu vzhľadom na nové vedecké a technické znalosti vyplývajúce z informácií predložených uvedenému členskému štátu oznamovateľom podľa článku 56 ods. 1 uvedeného nariadenia. Tieto informácie sa týkali tvorby nitrofénu, ktorá vyplýva z aplikácie bifenoxu.

(4)

Belgicko vyhodnotilo informácie predložené oznamovateľom. Dňa 21. marca 2013 predložilo svoje hodnotenie ostatným členským štátom, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo forme dodatku k návrhu hodnotiacej správy.

(5)

Na základe uvedených informácií Komisia usúdila, že existujú náznaky, že bifenox už nespĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky.

(7)

Vzhľadom na to, že v určitých podmienkach prostredia môže použitie bifenoxu potenciálne viesť k tvorbe nitrofénu, Komisia došla k záveru, že nemožno bez ďalších obmedzení vylúčiť riziko pre životné prostredie.

(8)

Potvrdzuje sa, že účinná látka bifenox sa má považovať za schválenú podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Pri hodnotení žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín by mali členské štáty venovať pozornosť najmä potenciálu bifenoxu v súvislosti s tvorbou nitrofénu a v prípade potreby zaviesť obmedzenia, pokiaľ ide o podmienky používania.

(9)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Smernica Komisie 2008/66/ES z 30. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidín a chinoklamín medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2008, s. 9).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, v riadku 180, bifenox, sa stĺpec „Osobitné ustanovenia“ nahrádza takto:

„ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bifenoxe dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť:

a)

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo v prípade potreby predpísané používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov;

b)

vystaveniu spotrebiteľov účinkom rezíduí bifenoxu zo stravy prostredníctvom výrobkov živočíšneho pôvodu a nasledujúcich striedajúcich sa plodín;

c)

podmienkam životného prostredia, ktoré môžu potenciálne viesť k tvorbe nitrofénu.

Členské štáty zavedú obmedzenia, pokiaľ ide o podmienky používania, ak to je potrebné z hľadiska písmena c).“


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1125/2013

z 8. novembra 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. novembra 2013,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre

[oznámené pod číslom C(2013) 7317]

(Text s významom pre EHP)

(2013/641/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

Spotreba vody predstavuje významný faktor v environmentálnych vplyvoch obytných a neobytných budov, a je teda vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „splachovacie záchody a pisoáre“. Tieto kritériá by mali byť zamerané predovšetkým na podporu produktov s efektívnou spotrebou vody, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby vody a súvisiacim iným výhodám, napríklad zníženiu spotreby energie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ zahŕňa vybavenia splachovacích záchodov a vybavenia pisoárov podľa ich vymedzenia v článku 2. Do skupiny produktov patria produkty na použitie v domácnosti aj produkty, ktoré nie sú určené na použitie v domácnosti.

2.   Zo skupiny produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ sú vylúčené tieto produkty:

a)

záchodové dosky, poklopy a poťahy v tom prípade, ak sa na trh uvádzajú alebo predávajú oddelene od vybavenia splachovacích záchodov alebo pisoárov;

b)

záchodové vybavenie, ktoré nevyužíva vodu, ktoré využíva na splachovanie chemické látky a vodu, a záchody, pri ktorých je na fungovanie splachovacieho systému potrebná energia.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vybavenie splachovacieho záchoda“ znamená buď záchodové príslušenstvo, záchodovú misu alebo splachovací systém záchoda;

2.

„záchodové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie, spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a záchodovú misu určenú na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do kanalizácie;

3.

„záchodová misa“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do kanalizácie;

4.

„vybavenie pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár, pisoár bez splachovania alebo splachovací systém pisoára;

5.

„vybavenie splachovacieho pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár alebo splachovací systém pisoára;

6.

„pisoárové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a pisoár určený na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a jeho odvedenie do kanalizácie;

7.

„pisoár“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie;

8.

„žľabový pisoár“ znamená sanitárne zariadenie so splachovacím systémom alebo bez neho, pozostávajúce z prízemného žľabu a dosky alebo tabule pripevnenej k stene, určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie;

9.

„pisoár bez splachovania“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a jeho odvedenie do kanalizácie, ktoré funguje bez vody;

10.

„splachovací systém“ znamená pri vybaveniach splachovacích záchodov aj splachovacích pisoárov buď splachovaciu nádržku so zabudovanou prepadovou rúrkou alebo zariadením, ktoré predstavuje rovnako účinné zariadenie, a nasávacím/vypúšťacím zariadením alebo tlakovým splachovacím ventilom;

11.

„zariadenie na úsporu vody“ znamená splachovacie zariadenie, ktoré umožňuje spláchnutie čiastočným objemom z úplného objemu splachovacej vody buď pomocou mechanizmu „štart–stop“ (prerušenie spláchnutia) alebo mechanizmu na dvojčinné splachovanie (obsluha rôznych prvkov na vyvolanie spláchnutia tzv. dual flush);

12.

„úplný objem splachovacej vody“ znamená celkový objem vody vypustenej zo splachovacieho systému počas splachovacieho cyklu;

13.

„redukovaný objem splachovacej vody“ znamená časť celkového objemu vody vypustenej zo zariadenia na úsporu vody počas splachovacieho cyklu, ktorá zodpovedá maximálne dvom tretinám úplného objemu splachovacej vody;

14.

„priemerný objem splachovacej vody“ je aritmetický priemer jedného úplného objemu splachovacej vody a troch redukovaných objemov splachovacej vody, vypočítaný pomocou metodiky stanovenej v dodatku 1 k prílohe;

15.

„ovládanie splachovania“ je splachovacie zariadenie sanitárneho zariadenia, ktoré môže používateľ obsluhovať buď manuálne pomocou rúčky, páčky, tlačidla, pedálu alebo akéhokoľvek rovnocenného prvku na vyvolanie spláchnutia, alebo automaticky pomocou senzora používania sanitárneho zariadenia;

16.

„nastavovacie zariadenie“ je zariadenie, ktoré umožňuje nastaviť úplný objem splachovacej vody alebo prípadne redukovaný objem splachovacej vody splachovacieho systému.

Článok 3

Kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 produktu, ktorý patrí do skupiny produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe sú platné na obdobie štyroch rokov od 7. novembra 2013.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ priraďuje číselný kód 41.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

KRITÉRIÁ NA UDELENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ A POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE

Kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ vybaveniu splachovacieho záchodu a vybaveniu pisoárov:

1.

Efektívna spotreba vody

2.

Výkonnosť produktu

3.

Látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

4.

Drevo ako surovina získavaná udržateľným spôsobom

5.

Životnosť produktu

6.

Znížený vplyv na konci životnosti

7.

Návod na montáž a informácie pre používateľov

8.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

V Tabuľka 1 sa uvádza prehľad uplatniteľnosti jednotlivých kritérií na každú kategóriu vybavenia splachovacieho záchoda a pisoárov.

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú pre každé kritérium.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, správy o skúškach alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa alebo jeho dodávateľov alebo prípadne od oboch.

Ak je to možné, skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky európskej normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej normy.

V prípade potreby možno použiť iné skúšobné metódy, než metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

V prípade potreby môžu príslušné orgány vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overovanie.

Žiadateľ je povinný predložiť vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa právne požiadavky krajiny (krajín), v ktorej (ktorých) ho plánuje uviesť na trh.

V skúšobných normách sa záchodové príslušenstvá, záchodové misy, pisoáre a splachovacie systémy rozlišujú podľa tried alebo typov, alebo oboch. Príslušné triedy alebo typy produktu je potrebné nahlásiť príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosti, a všetky skúšky, ktoré sa majú vykonať, sa vykonávajú pre každú triedu a/alebo typ, ktoré žiadateľ nahlásil podľa zodpovedajúcej normy.

Tabuľka 1

Uplatniteľnosť jednotlivých kritérií na každú kategóriu vybavenia splachovacieho záchoda a pisoárov

Vybavenie splachovacieho záchodu a vybavenie pisoárov

Kritériá

Záchodové príslušenstvá

Záchodové misy

Splachovací systém záchoda

Pisoárové príslušenstvá

Pisoáre

Pisoáre bez splachovania

Splachovací systém pisoáru

1a)

– Úplný objem splachovacej vody

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Úspora vody

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Priemerný objem spláchnutia

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Nastavenie objemu spláchnutia

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Požiadavky na systém splachovania

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Výkonnosť splachovania

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Požiadavky na pisoáre bez splachovania

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Nebezpečné látky a zmesi

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Drevo ako surovina získavaná udržateľným spôsobom

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Záruka

x

x

x

x

x

x

x

6

– Znížený vplyv na konci životnosti

x

x

x

x

x

x

x

7

– Návod na montáž a informácie pre používateľov

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

x

x

x

x

x

x

x

Kritérium 1.   Efektívna spotreba vody

a)   Úplný objem splachovacej vody

Úplný objem splachovacej vody pri vybaveniach splachovacích záchodov a splachovacích pisoárov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať hodnoty uvedené v tabuľke 2, nezávisle od tlaku vody.

Tabuľka 2

Maximálna hodnota úplného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchodu a splachovacieho pisoára

Produkt

Úplný objem splachovacej vody [l/spláchnutie]

Vybavenie splachovacieho záchoda

6,0

Vybavenie splachovacieho pisoára

1,0

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a špecifikuje nominálny celkový objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 3). Pri žľabových pisoároch úplný objem splachovacej vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche steny so šírkou 60 cm.

Tabuľka 3

Normy EN na meranie úplného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchoda a pisoára

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Pisoárové príslušenstvá a pisoáre

EN 13407

Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

Splachovacie systémy pozostávajúce z nádržkových splachovačov

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

Splachovacie systémy s manuálnym tlakovým prúdovým ventilom

EN 12541

Sanitárne armatúry. Tlakové prúdové ventily a automatické uzatváracie záchodové ventily PN 10

Splachovacie systémy s bezdotykovým tlakovým prúdovým ventilom

EN 15091

Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry

b)   Úspora vody

Záchodové príslušenstvá, ktorých úplný objem splachovacej vody presahuje hodnotu 4,0 l, a splachovacie systémy záchodov musia byť vybavené zariadením na úsporu vody. Pri uvádzaní týchto produktov na trh nesmie redukovaný objem splachovacej vody (nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 l/spláchnutie.

Pri záchodových misách musí existovať možnosť použitia zariadenia na úsporu vody, pričom redukovaný objem splachovacej vody nesmie (nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 l/spláchnutie.

Pisoárové príslušenstvá a splachovacie systémy pisoárov musia byť vybavené individuálnym ovládaním splachovania. Pri žľabových pisoároch so splachovacím systémom musí individuálne ovládanie splachovania zaberať priestor so šírkou maximálne 60 cm celistvej steny.

Pri pisoároch musí existovať možnosť použitia individuálneho ovládania splachovania. Pri žľabových pisoároch bez splachovacieho systému musí byť možná montáž individuálneho ovládania splachovania v priestore so šírkou maximálne 60 cm celistvej steny.

Senzorické ovládanie splachovania musí byť koncipované tak, aby sa predišlo jeho chybnému spusteniu a zabezpečilo sa, že k spláchnutiu dôjde len po skutočnom použití produktu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne dokumentáciu s opisom technológie alebo zariadení použitých v produkte. Pri vybavení splachovacieho záchoda je povinný konkretizovať redukovaný objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 4). Pri produktoch vybavených senzorickým ovládaním splachovania poskytne stručný opis opatrení prijatých pri navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití produktu.

Tabuľka 4

Normy EN na meranie redukovaného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchoda a pisoára

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Splachovacie systémy záchodov pozostávajúce z nádržkových splachovačov

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

c)   Priemerný objem spláchnutia

Priemerný objem spláchnutia vybavenia splachovacieho záchoda pri jeho uvedení na trh, vypočítaný podľa metodiky stanovenej v dodatku 1, nesmie presahovať 3,5 l/spláchnutie. Záchodové príslušenstvá s úplným objemom splachovacej vody 4,0 l alebo menej sú z tejto požiadavky vyňaté.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a uvedie vypočítaný priemerný objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade s metodikou stanovenou v dodatku 1.

d)   Nastavenie objemu splachovacej vody

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie presiahnuť 6 l/spláchnutie pri vybavení splachovacieho záchoda alebo 4 l/spláchnutie v prípade, ak záchodové príslušenstvo nie je vybavené zariadením na úsporu vody, a 1 l/spláchnutie pri vybavení splachovacieho pisoára. Redukovaný objem splachovacej vody pri vybavení splachovacieho záchoda po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie presiahnuť 3 l/spláchnutie.

Pri splachovacích systémoch pozostávajúcich z nádržkových splachovačov musí maximálny objem splachovacej vody po prispôsobení udávať na nádržkovom splachovači vodná čiara alebo ukazovateľ objemu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne dokumentáciu s opisom technológie alebo zariadení použitých v produkte.

Kritérium 2.   Výkonnosť produktu

a)   Požiadavky na splachovacie systémy

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 5. Z tohto kritéria sú vyňaté časti príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 5 týkajúce sa úplného a redukovaného objemu splachovacej vody.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 5).

Tabuľka 5

Dodržiavanie normy EN vzhľadom na splachovací systém

Splachovací systém

Norma

Názov normy

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

Záchodové a pisoárové manuálne tlakové prúdové ventily

EN 12541

Sanitárne armatúry. Tlakové prúdové ventily a automatické uzatváracie záchodové ventily PN 10

Záchodové a pisoárové bezdotykové tlakové prúdové ventily

EN 15091

Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry

b)   Výkonnosť splachovania

Výkonnosť splachovania záchodového a pisoárového príslušenstva, záchodových mís a pisoárov musí spĺňať požiadavky príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 6.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľke 6). Záchodové príslušenstvá a záchodové misy, na ktoré sa nevzťahuje žiadna norma EN, musia vykazovať podobnú splachovaciu výkonnosť, akú majú produkty rovnocennej triedy a typu, na ktoré sa vzťahuje norma EN 997. V takom prípade je žiadateľ povinný poskytnúť výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v norme EN 997 pre produkty rovnocennej triedy a typu. Pisoárové príslušenstvá a pisoáre, na ktoré sa nevzťahuje žiadna norma EN, musia vykazovať podobnú splachovaciu výkonnosť, akú majú produkty rovnocennej triedy a typu, na ktoré sa vzťahuje norma EN 13407. V takom prípade je žiadateľ povinný poskytnúť výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v norme EN 13407 pre produkty rovnocennej triedy a typu.

Tabuľka 6

Dodržiavanie normy EN vzhľadom na výkonnosť splachovania produktu

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Pisoárové príslušenstvá a pisoáre

EN 13407

Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

c)   Požiadavky na pisoáre bez splachovania

Pisoáre bez splachovania musia spĺňať požiadavky vymedzené v dodatku 2.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom v dodatku 2. Uznávajú sa aj všetky rovnocenné metodiky na preukázanie dodržiavania požiadaviek uvedených v dodatku.

Kritérium 3.   Látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

a)   Nebezpečné látky a zmesi

Podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 nemožno environmentálnu značku EÚ udeliť žiadnemu produktu ani žiadnej časti produktu použitému na účely tohto produktu, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ani žiadnej jeho homogénnej časti, ktorá obsahuje látky spĺňajúce kritériá na zatriedenie medzi látky, na ktoré sa vzťahujú výstražné upozornenia alebo označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) alebo smernicou Rady 67/548/EHS (3), alebo látky uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Ak sa hraničná hodnota na zatriedenie látky alebo zmesi do triedy nebezpečnosti líši od hodnoty na zatriedenie medzi látky, na ktoré sa vzťahuje označenie špecifického rizika, hraničná hodnota triedy nebezpečnosti má prednosť. Označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 sa všeobecne vzťahuje na látky. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi. Z kritéria 3 a) sú vyňaté látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje.

Tabuľka 7

Zoznam výstražných upozornení a označení špecifického rizika

Výstražné upozornenie

Riziková veta

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

R39-41

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť alebo boli priradené výstražné upozornenia alebo označenie špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú presiahnuť všeobecné ani špecifické koncentračné limity určené podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.

Koncentračné limity pre látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písm. d), e) alebo f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekročiť 0,1 hmotnostného percenta (w/w).

Konečný produkt nesmie byť označený výstražným upozornením.

V prípade vybavenia splachovacích záchodov a vybavenia pisoárov sa na látky/komponenty uvedené v tabuľke 8 nevzťahuje povinnosť uvedená v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 v dôsledku uplatnenia článku 6 ods. 7 predmetného nariadenia.

Tabuľka 8

Látky/komponenty s výnimkou

Látka/komponent

Výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Výrobky s hmotnosťou nižšou než 25 g

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Homogénna časť komplexného výrobku s hmotnosťou nižšou než 25 g

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Nikel vo všetkých typoch nehrdzavejúcej ocele

H351, H372 a R40/48/23

Elektronické komponenty vybavenia splachovacích záchodov a pisoárov, ktoré vyhovujú požiadavkám stanoveným v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (4)

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ v prípade každého produktu alebo jeho homogénnej časti predkladá vyhlásenie o súlade s kritériom 3a), spolu s príslušnou dokumentáciou, ako sú napríklad vyhlásenia o splnení kritéria podpísané dodávateľmi o tom, že látky alebo materiály nie sú zaradené do žiadnej z tried nebezpečnosti spojenej s výstražnými upozorneniami uvedenými v tabuľke 7 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, pokiaľ to možno určiť aspoň na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Toto vyhlásenie sa podloží súhrnnými informáciami o príslušných charakteristikách, s ktorými súvisia výstražné upozornenia uvedené v tabuľke 7, s podrobnosťami zodpovedajúcimi vymedzeniu v oddieloch 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Informácie o skutočných vlastnostiach látok možno získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych metód, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov (tzv. read-across) v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Vzájomná výmena relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci je vysoko žiaduca.

Poskytnuté informácie sa týkajú foriem alebo fyzikálnych skupenstiev látok alebo zmesí, ktoré sú použité v konečnom produkte.

Pri látkach uvedených v prílohe IV a V k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, na ktoré sa na základe článku 2 ods. 7 písm. a) a b) uvedeného nariadenia nevzťahuje povinnosť registrácie, je na splnenie kritéria 3a) postačujúce vyhlásenie žiadateľa.

b)   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žiadna výnimka z vylúčenia stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú uvedené na zozname stanovenom v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (5), a ktoré sa nachádzajú v zmesiach, v produkte alebo ktorejkoľvek homogénnej časti komplexného produktu v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Špecifické koncentračné limity určené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uplatňujú v prípadoch, keď je koncentrácia nižšia než 0,1 %.

Posudzovanie a overovanie: smerodajný je platný zoznam látok identifikovaných ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v deň podania žiadosti. Žiadateľ preukáže plnenie kritérií vyhlásením o splnení kritéria 3b) spolu so súvisiacou dokumentáciou vrátane vyhlásení o splnení kritéria podpísaných dodávateľmi materiálov a kópií príslušných kariet bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 4.   Drevo získavané udržateľným spôsobom

Drevo alebo drevené časti použité v splachovacích záchodoch môžu pochádzať z recyklovaného materiálu alebo primárneho materiálu.

Na primárne drevo sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia dokladajúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém certifikácie.

Ak je však podľa certifikačnej schémy povolené zmiešanie certifikovaného a necertifikovaného materiálu v produkte alebo sérii produktov, podiel necertifikovaného materiálu nesmie presiahnuť 50 %. Takýto necertifikovaný materiál musí figurovať v kontrolnom systéme ako záruka toho, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa akékoľvek iné požiadavky certifikačnej schémy vzťahujúce sa na necertifikovaný materiál.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu, v ktorej sa uvádzajú typy, množstvá a pôvod použitého dreva alebo drevených častí použitých v splachovacích záchodoch a pisoároch.

Ak sa použilo primárne drevo, na produkt sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia preukazujúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa drevo získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém. Ak produkt alebo séria produktov obsahuje necertifikovaný materiál, poskytne sa dôkaz, že necertifikovaný materiál tvorí menej než 50 % a figuruje v kontrolnom systéme ako záruka toho, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa akékoľvek iné požiadavky certifikačnej schém vzťahujúce sa na necertifikovaný materiál.

Kritérium 5.   Životnosť produktu

a)   Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov

Produkt musí byť navrhnutý tak, aby koncový používateľ alebo odborný technik mohol jeho vymeniteľné komponenty jednoducho nahradiť. Informačný leták poskytnutý v tlačenej alebo elektronickej podobe, alebo v oboch podobách, musí obsahovať zrozumiteľné údaje o tom, ktoré prvky možno nahradiť. Žiadateľ poskytne aj zrozumiteľné pokyny, aby koncový používateľ alebo prípadne vyškolený odborník mohol vykonať jednoduché opravy.

Ďalej je žiadateľ povinný zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely alebo rovnocenné diely boli dostupné minimálne desať rokov od dátumu zakúpenia produktu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor alebo vzory informačného letáku dostupného v tlačenej alebo elektronickej podobe, alebo v oboch podobách.

b)   Záruka

Na produkt sa vzťahuje minimálne päťročná záruka na opravu alebo náhradu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor podmienok záruky.

Kritérium 6.   Znížený vplyv na konci životnosti

Plastové časti s hmotnosťou 25 g a vyššou je potrebné označiť v súlade s požiadavkami normy EN ISO 11469, aby bolo možné identifikovať materiály na účely recyklácie, zhodnotenia alebo zneškodnenia vo fáze konca životnosti.

Pisoáre bez splachovania musia používať úplne biologicky rozložiteľné tekutiny alebo sú prevádzkované úplne bez tekutiny.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky. Pri pisoároch bez splachovania navyše poskytne dokumentáciu s opisom použitej technológie a v prípade, že fungujú na báze tekutiny, správu o skúške, ktorá preukazuje úplnú biologickú rozložiteľnosť tekutiny podľa vymedzenia a metód skúšok stanovených v usmerneniach na uplatňovanie kritérií klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí („Guidance on the Application of the CLP Criteria“ (6)) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.

Kritérium 7.   Návod na montáž a informácie pre používateľov

K produktu musia byť priložené relevantné informácie o montáži a použití so všetkými technickými podrobnosťami potrebnými na správnu montáž a pokynmi na správne a ekologické používanie produktu, ako aj jeho údržbu. K minimálnym informáciám, ktoré návod na montáž a informácie pre používateľa musia obsahovať, patria pokyny a informácie na obale alebo v dokumentácii priloženej k produktu v tlačenej alebo elektronickej podobe, týkajúce sa týchto bodov:

a)

návod na správnu montáž vrátane:

v prípade záchodových mís, pisoárov a splachovacích systémov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o tom, v kombinácii s akými produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú jednotku s efektívnou spotrebou vody,

informácie o tom, na akej triede (-dach) alebo type (-poch), alebo na oboch, produkte (-toch) sa skúšky vykonali,

informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má produkt fungovať,

informácie o tom, s akým typom kanalizačného systému podľa normy EN 12056 môže produkt fungovať,

informácie o spôsobe nastavenia objemu spláchnutia, ako aj o jeho dôsledkoch z hľadiska zvyškovej vody a úrovne naplnenia,

poznámku o nutnosti overiť si príslušné vnútroštátne a miestne predpisy pred montážou produktu;

b)

informácie o skutočnosti, že hlavný vplyv na životné prostredie súvisí so spotrebou vody, a o tom, že jej racionálne využívanie môže viesť k zníženiu tohto vplyvu, a predovšetkým informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať spotrebu vody;

c)

informáciu o skutočnosti, že produktu bola udelená environmentálna značka EÚ, spolu so stručným a presným vysvetlením jej významu, čím sa doplnia všeobecné informácie poskytnuté vedľa loga environmentálnej značky EÚ;

d)

úplný objem splachovacej vody v l/spláchnutie [skúška vykonaná podľa kritéria 1a)];

e)

v prípade vybavenia splachovacieho záchoda so zariadením na úsporu vody alebo možnosťou takéto zariadenie používať, redukovaný a priemerný objem splachovacej vody [skúška vykonaná podľa kritérií 1b) a 1c)];

f)

v prípade záchodových mís a pisoárov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o skutočnosti, že produkt je potrebné napojiť na vhodný splachovací systém, ktorému bola udelená environmentálna značka, aby vznikla úplne funkčná jednotka s efektívnou spotrebou vody, predovšetkým je potrebné uviesť úplný objem splachovacej vody a v prípade potreby aj redukovaný a priemerný objem splachovacej vody splachovacieho systému, ktorý sa má použiť;

g)

v prípade splachovacích systémov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o skutočnosti, že produkt je potrebné napojiť na vhodnú záchodovú misu a/alebo pisoár, ktorým bola udelená environmentálna značka, aby vznikla úplne funkčná jednotka s efektívnou spotrebou vody, predovšetkým je potrebné uviesť úplný objem splachovacej vody a v prípade potreby aj redukovaný a priemerný objem splachovacej vody záchodovej misy a/alebo pisoáru, s ktorými sa má použiť;

h)

odporúčania o správnom používaní a údržbe produktu so všetkými relevantnými pokynmi, predovšetkým:

odporúčaniami týkajúcimi sa údržby a používania produktov,

informáciami o tom, ktoré náhradné diely sa dajú vymeniť,

pokynmi na výmenu tesnení a iných armatúr, v prípade netesnosti produktu,

odporúčania na čistenie produktu pomocou vhodných pomôcok a prostriedkov, aby sa predišlo poškodeniu jeho povrchu;

i)

v prípade pisoárov bez splachovania, pokyny na údržbu prípadne vrátane informácií o tom, ako zachovať a udržiavať vymeniteľný zásobník, ako a kedy ho vymeniť, ako aj zoznam poskytovateľov služieb ponúkajúcich pravidelnú údržbu;

j)

v prípade pisoárov bez splachovania je potrebné poskytnúť primerané odporúčania vzhľadom na zneškodňovanie vymeniteľných zásobníkov a predovšetkým podrobné informácie o akýchkoľvek zavedených systémoch zberu;

k)

odporúčania o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho životnosti.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor alebo vzory informácií pre používateľa alebo odkaz na webovú stránku výrobcu, kde sú tieto informácie uvedené, alebo oboje.

Kritérium 8.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Nepovinná značka s textovým poľom obsahuje tento text:

Vysoko efektívne využívanie vody a redukcia objemu odpadovej vody.

Tento produkt s environmentálnou značkou vám pomáha šetriť vodu i peniaze.

Znížený vplyv na konci životnosti.

Usmernenia týkajúce sa použitia nepovinnej značky s textovým poľom nájdete v usmerneniach týkajúcich sa používania loga environmentálnej značky EÚ („Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo“) na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor značky.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatok 1

Metodika merania a výpočtu priemerného objemu spláchnutia

1.   Skúšobné metódy

Zmontujte splachovací záchod alebo vybavenie podľa montážneho návodu, ktorý poskytol výrobca. Ak ide o záchodové misy, je potrebné na ne namontovať skúšobný splachovací systém podľa príslušných noriem EN.

Zmontované vybavenie inštalujte na pevnej rovnej horizontálnej alebo vertikálnej ploche, podľa potreby.

Pripojte napúšťací ventil k vodnému zdroju so statickým vodným tlakom 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) a otvorte prítok vody. Počas trvania celej skúšky ponechajte prítok vody otvorený.

Aktivujte splachovanie s úplným objemom splachovacej vody, vodu zachyťte a vylejte.

1.1.   Posúdenie úplného objemu splachovacej vody

Aktivujte spláchnutie s úplným objemom splachovacej vody a splachovaciu vodu zachyťte.

Zistite objem pomocou kalibrovanej nádoby.

Nameraný objem zaznamenajte.

Skúšku vykonajte trikrát.

Ak zaznamenáte medzi zistenými objemami splachovacej vody rozdiel, vypočítajte úplný objem splachovacej vody (Vf) ako aritmetický priemer troch nameraných objemov.

1.2.   Posúdenie redukovaného objemu splachovacej vody

Aktivujte splachovanie s redukovaným objemom splachovacej vody a splachovaciu vodu zachyťte.

Zistite objem pomocou kalibrovanej nádoby.

Nameraný objem zaznamenajte.

Skúšku vykonajte trikrát.

Ak zaznamenáte medzi zistenými objemami splachovacej vody rozdiel, vypočítajte redukovaný objem splachovacej vody (Vr) ako aritmetický priemer troch nameraných objemov.

2.   Výpočet priemerného objemu spláchnutia

Vypočítajte priemerný objem spláchnutia (Va) podľa tohto vzorca:

Formula

Dodatok 2

Požiadavky, ktorým musia vyhovovať pisoáre bez splachovania, a skúšobné metódy

1.   Požiadavky na pisoáre bez splachovania

Pri pisoároch bez splachovania sa musia vykonať tieto skúšky:

skúška odolnosti pri zaťažení,

skúška odvádzania,

skúška tesnenia a

skúška zabránenia spätného prúdenia pachu a vody.

2.   Skúšobné metódy pri pisoároch bez splachovania

2.1.   Skúška odolnosti pri zaťažení

Pri pisoároch bez splachovania sa vychádza z predpokladu, že výsledok skúšky odolnosti pri zaťažení je pozitívny, ak spĺňajú požiadavky statickej zaťažovacej skúšky podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 13407. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

2.2.   Skúška odvádzania

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky odvádzania považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky na odvádzanie vody podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 14688. Vzhľadom na skutočnosť, že skúška v norme EN 14688 je vymedzená pre umývadlá, akákoľvek úprava skúšky na účely skúšania pisoárov bez splachovania je prijateľná. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

2.3.   Skúška tesnenia

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky tesnenia považuje za pozitívny, ak je zaručené, že všetka tekutina do nich naliata odteká len cez odtok. Na túto skúšku je nutné použiť zafarbenú vodu, aby bolo možné zistiť prípadné netesné miesta. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky tesnenia považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky nasiakavosti podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 13407. Prijateľná je akákoľvek ekvivalentná metóda.

2.4.   Skúška zabránenia spätného prúdenia pachu a vody

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky zabránenia spätného prúdenia pachu a vody považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky na tesnosť proti prenikaniu zápachu a odolnosť vodného uzáveru proti tlaku podobné požiadavkám v norme EN 1253-1, čo sa preukáže tak, že vyhovejú pri skúške na tesnosť proti prenikaniu zápachu a pri skúške odolnosti vodného uzáveru, pričom tieto skúšky musia byť podobné skúškam uvedeným v norme EN 1253-2. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.


9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/52


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. novembra 2013,

ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v deviatom, desiatom a jedenástom regióne

(2013/642/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/274/EÚ z 24. apríla 2012, ktorým sa určuje druhý súbor regiónov pre začatie prevádzky vízového informačného systému (VIS) (2), do deviateho regiónu, v ktorom by sa zhromažďovanie a prenos údajov do VIS malo začať v prípade všetkých žiadostí, patria Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan; do desiateho regiónu patria Brunej, Barma/Mjanmarsko, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam a do jedenásteho regiónu patria Palestínske okupované územia.

(2)

Členské štáty oznámili Komisii, že prijali potrebné technické a právne opatrenia na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia o VIS do VIS pre všetky žiadosti v týchto regiónoch vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu.

(3)

Keďže tým bola splnená podmienka stanovená v prvej vete článku 48 ods. 3 nariadenia o VIS, je potrebné určiť dátum začatia prevádzky VIS v deviatom, desiatom a jedenástom regióne.

(4)

Vzhľadom na potrebu určiť dátum začatia prevádzky VIS vo veľmi blízkej budúcnosti by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Keďže nariadenie o VIS je založené na schengenskom acquis, Dánsko v súlade s článkom 5 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva informovalo o implementácii nariadenia o VIS do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto v súlade s medzinárodným právom povinné vykonávať toto rozhodnutie.

(6)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Spojené kráľovstvo preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (4). Írsko preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzatvorenej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (6).

(9)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(10)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

(11)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2003.

(12)

Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005.

(13)

Pokiaľ ide o Chorvátsko, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2011,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vízový informačný systém začne v deviatom, desiatom a jedenástom regióne, ktoré sú určené vykonávacím rozhodnutím 2012/274/EÚ, prevádzku 14. novembra 2013.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.