ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.286.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
29. októbra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/531/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2013 o poskytnutí preventívnej strednodobej finančnej pomoci Únie Rumunsku

1

 

 

2013/532/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2013 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

4

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


ROZHODNUTIE RADY

z 22. októbra 2013

o poskytnutí preventívnej strednodobej finančnej pomoci Únie Rumunsku

(2013/531/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie predložený po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2013/532/EÚ (2) Rada rozhodla o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku.

(2)

Preventívna strednodobá finančná pomoc poskytnutá Rumunsku v rámci systému pomoci platobným bilanciám členských štátov je za súčasných okolností primeraná vzhľadom na nestabilné kapitálové toky, ktoré zasahujú najmä rozvíjajúce sa trhy, na riziká pre makroekonomický scenár a pretrvávajúcu exponovanosť v bankovom sektore. Aj keď Rumunsko pri súčasných podmienkach na trhu nezamýšľa požiadať o vyplatenie žiadnej splátky, možno očakávať, že preventívna pomoc pomôže konsolidovať makroekonomickú, rozpočtovú a finančnú stabilitu a prostredníctvom realizácie štrukturálnych reforiem zvýšiť odolnosť a rastový potenciál rumunskej ekonomiky.

(3)

Ak sa naplnia negatívne riziká, Rumunsko nemusí byť viac schopné svoje potreby financovania z externých zdrojov pokryť z dostupných zdrojov financovania. Tieto riziká súvisia, okrem iného, s refinancovaním značného zahraničného dlhu a dlhov vo finančnom sektore, vysokozápornou čistou investičnou pozíciou a s vplyvom nepriaznivého vývoja v eurozóne. V prípade takéhoto záťažového scenára môže byť potrebné pokryť zostávajúce potreby financovania z aktivácie preventívnej strednodobej finančnej pomoci.

(4)

Je vhodné poskytnúť Rumunsku podporu Únie do výšky 2 000 miliónov EUR na preventívnom základe v rámci systému poskytovania strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov zriadeného nariadením (ES) č. 332/2002. Uvedená pomoc by sa mala poskytnúť v spojení s podporou z Medzinárodného menového fondu (MMF) poskytovanou prostredníctvom dohody o pohotovostnom úvere vo výške 1 751,34 milióna SDR (okolo 2 000 miliónov EUR, 170 % kvóty Rumunska v rámci MMF), ktorá bola schválená 27. septembra 2013 a ktorú budú orgány takisto pokladať za preventívnu strednodobú finančnú pomoc. Svetová banka uvoľnila v rámci úveru v oblasti politiky rozvoja (Development Policy Loan, DPL) s možnosťou odloženia čerpania (deferred drawdown option, DDO) 1 000 miliónov EUR s platnosťou do decembra 2015. Okrem toho bude Svetová banka pokračovať v poskytovaní už predtým prisľúbenej podpory vo výške 891 miliónov EUR, z čoho sa má ešte vyplatiť 514 miliónov EUR.

(5)

Preventívnu strednodobú finančnú pomoc by mala spravovať Komisia, ktorá po porade s Hospodárskym a finančným výborom dohodne s rumunskými orgánmi špecifické podmienky hospodárskej politiky, na ktoré bude poskytnutie uvedenej pomoci viazané. Tieto podmienky by sa mali stanoviť v memorande o porozumení.

(6)

Vzhľadom na preventívnu povahu strednodobej finančnej pomoci Rumunsko nebude žiadať o vyplatenie žiadnej splátky v rámci úveru Únie, pokiaľ sa neocitne v ťažkostiach v súvislosti s jeho bežnou platobnou bilanciou alebo pohybmi kapitálu. V prípade, že Rumunsko požiada Komisiu o financovanie, Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom rozhodne o aktivácii programu a o výške a časovom harmonograme poskytnutia takýchto prostriedkov. Podrobné finančné podmienky v súvislosti s možnými vyplateniami prostriedkov budú upravené v dohode o preventívnom úvere.

(7)

Preventívna strednodobá finančná pomoc by sa mala poskytnúť s cieľom prispieť k úspešnej realizácii vládneho programu hospodárskej politiky a mala by tak podporiť udržateľnosť platobnej bilancie Rumunska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia sprístupní Rumunsku preventívnu strednodobú finančnú pomoc vo výške maximálne 2 000 miliónov EUR. V prípade aktivácie tejto facility a vyplatenia prostriedkov sa uvedená pomoc poskytuje vo forme úveru s maximálnou priemernou splatnosťou osem rokov.

2.   O aktiváciu preventívnej strednodobej finančnej pomoci a vyplatenie prostriedkov z nej je možné požiadať do 30. septembra 2015.

Článok 2

1.   Preventívnu strednodobú finančnú pomoc bude spravovať Komisia spôsobom konzistentným so záväzkami Rumunska a odporúčaniami Rady, a to najmä v kontexte vykonávania národného programu reforiem Rumunska a každoročnej aktualizácie jeho konvergenčného programu.

2.   Komisia sa po porade s Hospodárskym a finančným výborom dohodne s rumunskými orgánmi na špecifických podmienkach hospodárskej politiky, na ktoré je poskytnutie preventívnej strednodobej finančnej pomoci viazané a ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3 tohto rozhodnutia. Tieto podmienky sa stanovia v memorande o porozumení, ktoré bude zohľadňovať záväzky a odporúčania podľa odseku 1 tohto článku. Podrobné finančné podmienky stanoví Komisia v dohode o preventívnom úvere.

3.   Plnenie podmienok hospodárskej politiky, na ktoré je preventívna strednodobá finančná pomoc viazaná, bude Komisia v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom pravidelne overovať.

Článok 3

1.   Aktiváciu preventívnej strednodobej finančnej pomoci posúdi Komisia na základe písomnej žiadosti Rumunska predloženej Komisii. Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom rozhodne, či sú aktivácia pomoci a žiadosť o vyplatenie prostriedkov v rámci uvedenej pomoci odôvodnené a rozhodne o výške a časovom harmonograme vyplatenia takýchto prostriedkov. V prípade aktivácie uvedenej pomoci sa prostriedky môžu poskytnúť v najviac dvoch splátkach. Každá splátka môže byť vyplatená v jednej alebo viacerých tranžiach.

2.   Pri aktivácii preventívnej strednodobej finančnej pomoci Komisia rozhodne o vyplatení úveru Únie alebo jeho častí až vtedy, keď získa stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru.

3.   Akékoľvek vyplatenie prostriedkov sa uskutoční na základe uspokojivého vykonávania hospodárskeho programu vlády, ktorého opatrenia musia byť zahrnuté do konvergenčného programu i národného programu reforiem.

Špecifické podmienky hospodárskej politiky stanovené v memorande o porozumení okrem iného zahŕňajú:

a)

prijatie rozpočtov a vykonávanie politík v súlade s jasnými kurzom fiškálnej konsolidácie odvodeným od záväzkov Rumunska v rámci Paktu stability a rastu s cieľom splniť strednodobý rozpočtový cieľ Rumunska do roku 2015 a udržať ho aj neskôr;

b)

úplné zachovanie opatrení, ktoré boli odsúhlasené v rámci predchádzajúcich dvoch programov, a implementáciu prípadných zostávajúcich častí ešte nesplnených podmienok;

c)

ďalšie posilnenie rámca fiškálnej správy a riadenia, a to aj prostredníctvom vykonávania Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe, aby sa zabezpečilo pevné zakotvenie fiškálnej konsolidácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať posilneniu viacročného rozpočtového plánovania, implementácii účinného systému kontroly záväzkov, zlepšeniu výberu daní a investičného plánovania;

d)

včasnú implementáciu akčných plánov prijatých v reakcii na zistenia kontrol funkčnosti vykonaných Svetovou bankou v rokoch 2010 – 2011 a vytvorenie centrálneho realizačného útvaru na zlepšenie politickej prioritizácie na úrovni vlády;

e)

uhradenie nedoplatkov a posilnenie mechanizmov kontroly rozpočtu v sektore zdravotníctva prostredníctvom zlepšenia rámcov pre podávanie správ a monitorovanie;

f)

implementáciu strategického akčného plánu v oblasti zdravotnej starostlivosti, racionalizáciu nemocničnej štruktúry a zvýšenie rozsahu činností primárnej starostlivosti s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravia;

g)

zlepšenie riadenia verejného dlhu s cieľom znížiť riziká a konsolidovať a predĺžiť výnosovú krivku štátnych dlhopisov;

h)

ďalšie posilnenie rámca pre riešenie krízových situácií bánk, plánovania centrálnej banky Rumunska pre prípad nepredvídaných udalostí a správy fondu na ochranu vkladov, ako aj implementáciu opatrení na urýchlenie procesu čistenia súvah vnútroštátnych bánk a udržanie úverovej disciplíny v bankovom sektore;

i)

zosúladenie právnych predpisoch o orgáne pre finančný dohľad s medzinárodnými osvedčenými postupmi na posilnenie dohľadu nad nebankovým finančným trhom;

j)

reštrukturalizáciu štátnych podnikov vrátane predaja kapitálových účastí a posilnenie správy a riadenia štátnych podnikov;

k)

pokračovanie implementácie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom zníženia administratívneho zaťaženia malých a stredných podnikov (MSP), a opatrení na zjednodušenie prístupu MSP k financovaniu.

4.   Ak to bude potrebné na financovanie úveru, povoľuje sa obozretné používanie úrokových swapov s protistranami najvyššej úverovej kvality. Komisia informuje Hospodársky a finančný výbor o prípadnom refinancovaní úverov alebo zmene finančných podmienok.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Rumunsku.

V Luxemburgu 22. októbra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Pozri stranu 4 v tomto čísle úradného vestníka.


29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/4


ROZHODNUTIE RADY

z 22. októbra 2013

o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

(2013/532/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 143,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie predložené po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Rumunsko vykonáva od roku 2009 rozsiahly program reforiem. V rámci dvoch programov platobnej bilancie Rumunsko do veľkej miery upravilo svoju vonkajšiu makroekonomickú nerovnováhu. Okrem toho Rada 21. júna 2013 rozhodnutím 2013/318/EÚ (1) zrušila rozhodnutie 2009/590/ES (2) o existencii nadmerného deficitu v Rumunsku. Fiškálna konsolidácia by mala pokračovať v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu v záujme dosiahnutia strednodobého cieľa v roku 2015. Vláda opäť získala plný prístup k trhovému financovaniu a výmenný kurz bol od polovice roku 2009 vo všeobecnosti stabilný.

(2)

Makroekonomická a finančná stabilita by sa mali konsolidovať prostredníctvom obozretných politík. Štrukturálne reformy, ktoré sa začali realizovať v rámci predchádzajúcich programov, by mali pokračovať a v prípade potreby by sa mali posilniť s cieľom znížiť zraniteľnosť a posilniť základňu pre budúci rast a dobiehanie vývoja.

(3)

Rada má pravidelne hodnotiť hospodárske politiky implementované Rumunskom, najmä v súvislosti s každoročným prehodnocovaním aktualizácie konvergenčného programu Rumunska, realizáciou národného programu reforiem a pravidelným hodnotením pokroku, ktorý Rumunsko dosiahlo v kontexte konvergenčnej správy.

(4)

Zatiaľ čo v základnom scenári hospodárskeho programu sú celkové hrubé potreby financovania do konca roka 2015 plne pokryté a vláda má naďalej prístup k trhovému financovaniu, riziká týkajúce sa základného scenára sú dôvodom na to, aby Rumunsko žiadalo o finančnú pomoc preventívnej povahy v nadväznosti na pomoc poskytnutú podľa rozhodnutí Rady 2009/458/ES (3) a 2011/289/EÚ (4).

(5)

Rumunské orgány požiadali Úniu a iné medzinárodné finančné inštitúcie o finančnú pomoc na podporu udržateľnosti platobnej bilancie a na zabezpečenie toho, aby medzinárodné menové rezervy mohli byť udržiavané na obozretnej úrovni aj v prípade nepriaznivého hospodárskeho vývoja.

(6)

Napriek zlepšeniu stavu svojho bežného účtu však Rumunsko zostáva zraniteľné, pokiaľ ide o volatilitu výmenného kurzu a volatilné pohyby medzinárodného kapitálu. V prípade nepriaznivého scenára, v ktorom sa počíta s obmedzením súčasného značného množstva likvidity, môže dôjsť k situáciám, kedy by náklady na financovanie pre Rumunsko vzrástli, a to pravdepodobne prudko. Nepriaznivý vývoj v eurozóne by navyše mohol obnoviť tlak na bankový sektor. Zostávajúca exponovanosť odôvodňuje poskytnutie vzájomnej pomoci zo strany Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Únia poskytne Rumunsku vzájomnú pomoc.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 22. októbra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/318/EÚ z 21. júna 2013, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/590/ES o existencii nadmerného deficitu v Rumunsku (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 50).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/590/ES zo 7. júla 2009 o existencii nadmerného deficitu v Rumunsku (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2009, s. 48).

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/458/ES zo 6. mája 2009 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku (Ú. v. EÚ L 150, 13.6.2009, s. 6).

(4)  Rozhodnutie Rady 2011/289/EÚ z 12. mája 2011 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku (Ú. v. EÚ L 132, 19.5.2011, s. 18).