ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.278.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 278

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. októbra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/489/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 22. júla 2013, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko v súvislosti s rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok

1

 

 

2013/490/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 22. júla 2013 o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

14

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

16

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

18.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/1


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 22. júla 2013,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko v súvislosti s rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok

(2013/489/EÚ, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 8 a článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas udelený Radou v súlade s článkom 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na rozhodnutie Rady a Komisie 2013/490/EÚ, Euratom z 22. júla 2013 o uzatvorení Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Článkom 119 Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa zriaďuje Rada pre stabilizáciu a pridruženie.

(2)

V článku 120 dohody sa stanovuje, že Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

(3)

V článku 122 dohody sa stanovuje, že Rade pre stabilizáciu a pridruženie pomáha Výbor pre stabilizáciu a pridruženie.

(4)

V článku 122 dohody sa stanovuje, že Rada pre stabilizáciu a pridruženie určí vo svojom rokovacom poriadku povinnosti Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a že Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí na Výbor pre stabilizáciu a pridruženie.

(5)

V článku 124 dohody sa stanovuje, že Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vytvorení ďalších osobitných výborov alebo orgánov, ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej povinností. Ďalej sa v nej stanovuje, že Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti takýchto výborov a orgánov a aj to, ako budú fungovať.

(6)

Dialóg a spolupráca medzi sociálnymi partnermi a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti ako aj regionálnymi a miestnymi orgánmi v Európskej únii a v Srbskej republike môžu výrazne prispieť k rozvoju ich vzťahov a integrácii Európy.

(7)

Je vhodné, aby sa táto spolupráca zabezpečila vytvorením dvoch zmiešaných poradných výborov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko v súvislosti s rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok, je založená na návrhu rozhodnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON

Za Komisiu v mene predsedu

C. MALMSTRÖM

členka Komisie


(1)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.


NÁVRH

ROZHODNUTIE

RADY PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – SRBSKO č. 1

z …,

ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok

RADA PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE,

so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou (ďalej len „Srbsko“) na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej články 119, 120, 122 a 124,

keďže uvedená dohoda nadobudla platnosť …,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predsedníctvo

Rade pre stabilizáciu a pridruženie predsedá na obdobie 12 mesiacov striedavo predseda Rady Európskej únie pre zahraničné veci v mene Európskej únie a jej členských štátov a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zástupca vlády Srbska. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie a končí sa 31. decembra 2013.

Článok 2

Zasadnutia

Rada pre stabilizáciu a pridruženie zasadá na ministerskej úrovni raz za rok. Na požiadanie ktorejkoľvek strany a v prípade súhlasu strán je možné usporiadať mimoriadne zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Okrem prípadov, keď sa strany dohodnú inak, sa každé zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie koná vo zvyčajných zasadacích priestoroch Rady Európskej únie v deň dohodnutý oboma stranami. Zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie zvolávajú spoločne tajomníci Rady pre stabilizáciu a pridruženie po dohode s predsedom.

Článok 3

Zastupovanie

Ak sa členovia Rady pre stabilizáciu a pridruženie nemôžu zúčastniť na zasadnutí, môžu sa nechať zastúpiť. V prípade, že si člen želá byť zastúpený, musí pred zasadnutím, na ktorom má byť zastúpený, oznámiť predsedovi meno svojho zástupcu. Zástupca člena Rady pre stabilizáciu a pridruženie má všetky práva tohto člena.

Článok 4

Delegácie

Členov Rady pre stabilizáciu a pridruženie môžu sprevádzať úradníci. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany. Keď sa na programe zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie vyskytnú záležitosti súvisiace s Európskou investičnou bankou, zástupca tejto banky sa zúčastní na zasadnutí ako pozorovateľ. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže na svoje zasadnutia pozvať aj nečlenov, aby poskytli informácie o konkrétnych témach.

Článok 5

Sekretariát

Funkciu tajomníkov Rady pre stabilizáciu a pridruženie vykonávajú spoločne úradník Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie a úradník delegácie Srbska pri Európskej únii.

Článok 6

Korešpondencia

Korešpondencia adresovaná Rade pre stabilizáciu a pridruženie sa posiela predsedovi Rady pre stabilizáciu a pridruženie na adresu Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.

Obaja tajomníci zabezpečia, že korešpondencia sa postúpi predsedovi Rady pre stabilizáciu a pridruženie a v prípade potreby rozošle aj ostatným členom Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Takto rozposielaná korešpondencia sa zasiela na Generálny sekretariát Komisie, stálym zastúpeniam členských štátov a delegácii Srbska pri Európskej únii.

Oznámenia predsedu Rady pre stabilizáciu a pridruženie posielajú obaja tajomníci príslušným adresátom a v prípade potreby ich rozosielajú ďalším členom Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ako sa uvádza v druhom odseku.

Článok 7

Verejnosť zasadnutí

Ak sa nerozhodne inak, zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie nie sú verejné.

Článok 8

Program zasadnutí

1.   Predbežný program každého zasadnutia vypracuje predseda. Tajomníci Rady pre stabilizáciu a pridruženie ho postúpia adresátom uvedeným v článku 6 najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia. Do predbežného programu zasadnutia sa zahrnú body, v prípade ktorých bola predsedovi zaslaná žiadosť o zaradenie do programu najneskôr 21 dní pred začiatkom zasadnutia, pričom body, ku ktorým sa tajomníkom neodovzdala sprievodná dokumentácia najneskôr v deň odoslania programu zasadnutia, sa však do predbežného programu zasadnutia nezahrnú. Na začiatku každého zasadnutia Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme program zasadnutia. V prípade, že s tým obidve strany súhlasia, sa môže do programu zaradiť bod, ktorý nie je uvedený v predbežnom programe.

2.   Predseda môže po dohode s oboma stranami skrátiť lehoty vymedzené v odseku 1 s cieľom zohľadniť požiadavky súvisiace s konkrétnym prípadom.

Článok 9

Zápisnica

Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obaja tajomníci. V zápisniciach sa vo všeobecnosti uvádza ku každému bodu programu:

dokumentácia predložená Rade pre stabilizáciu a pridruženie,

vyhlásenia, o zapísanie ktorých požiadal člen Rady pre stabilizáciu a pridruženie,

prijaté rozhodnutia a vydané odporúčania, dohodnuté vyhlásenia a prijaté závery.

Návrh zápisnice sa predkladá Rade pre stabilizáciu a pridruženie na schválenie. Po schválení zápisnicu podpíše predseda a obaja tajomníci. Zápisnica sa založí do archívu Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý plní úlohu depozitára dokumentov Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Všetkým adresátom uvedeným v článku 6 sa postúpi úradne overená kópia zápisnice.

Článok 10

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania po spoločnej dohode strán. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak s tým obe strany súhlasia.

2.   Rozhodnutiam a odporúčaniam Rady pre stabilizáciu a pridruženie v zmysle článku 121 Dohody o stabilizácii a pridružení sa priradí názov „rozhodnutie“, respektíve „odporúčanie“, za ktorým nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis predmetu, ktorého sa týkajú. Rozhodnutia a odporúčania Rady pre stabilizáciu a pridruženie podpisuje predseda a ich pravosť osvedčujú obaja tajomníci. Rozhodnutia a odporúčania sa postúpia všetkým adresátom uvedeným v článku 6. Každá strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Rady pre stabilizáciu a pridruženie vo svojej príslušnej úradnej tlači.

Článok 11

Jazyky

Úradnými jazykmi Rady pre stabilizáciu a pridruženie sú úradné jazyky oboch strán. Ak sa neprijme iné rozhodnutie, Rada pre stabilizáciu a pridruženie vychádza pri svojich rokovaniach z dokumentácie vypracovanej v týchto jazykoch.

Článok 12

Výdavky

Európska únia a Srbsko si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu účasti na zasadnutiach Rady pre stabilizáciu a pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky. Výdavky spojené s tlmočením na zasadnutiach, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Európska únia s výnimkou výdavkov spojených s tlmočením alebo prekladom do srbského jazyka alebo z neho, ktoré znáša Srbsko. Ostatné výdavky súvisiace s organizáciou zasadnutí znáša hostiteľská strana, ktorá dané zasadnutia usporadúva.

Článok 13

Výbor pre stabilizáciu a pridruženie

1.   Týmto sa zriaďuje Výbor pre stabilizáciu a pridruženie, ktorého úlohou je pomáhať Rade pre stabilizáciu a pridruženie pri plnení jej povinností. Výbor pozostáva zo zástupcov Rady Európskej únie a zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zo zástupcov vlády Srbska na strane druhej, obvykle na úrovni štátnych úradníkov v riadiacich funkciách.

2.   Výbor pre stabilizáciu a pridruženie pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre stabilizáciu a pridruženie, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečuje kontinuitu vzťahov v rámci pridruženia a riadne uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení. Zaoberá sa akoukoľvek záležitosťou, ktorú mu postúpi Rada pre stabilizáciu a pridruženie, ako aj inými záležitosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri každodennom vykonávaní Dohody o stabilizácii a pridružení. Predkladá Rade pre stabilizáciu a pridruženie návrhy alebo akékoľvek návrhy rozhodnutí alebo odporúčaní určené na prijatie Radou pre stabilizáciu a pridruženie.

3.   V prípade, keď sa v Dohode o stabilizácii a pridružení uvádza povinnosť konzultovať alebo možnosť konzultovať, konzultácie sa môžu uskutočniť vo Výbore pre stabilizáciu a pridruženie. Ak sa na tom obe strany dohodnú, konzultácie môžu pokračovať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie.

4.   Rokovací poriadok Výboru pre stabilizáciu a pridruženie je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 14

Zmiešaný poradný výbor zložený zo zástupcov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupcov srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti

1.   Týmto sa zriaďuje zmiešaný poradný výbor zložený zo zástupcov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupcov srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti, ktorého úlohou je pomáhať Rade pre stabilizáciu a pridruženie v podporovaní dialógu a spolupráce medzi sociálnymi partnermi a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti v Európskej únii a v Srbsku. Takýto dialóg a spolupráca zahŕňajú všetky príslušné aspekty vzťahov medzi Európskou úniou a Srbskom, ktoré vyplynú v súvislosti s vykonávaním Dohody o stabilizácii a pridružení. Takýto dialóg a spolupráca sa zameriavajú najmä na:

a)

prípravu srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti na činnosť v rámci budúceho členstva v Európskej únii;

b)

prípravu srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti na ich účasť na prácach Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru po pristúpení Srbska;

c)

výmenu informácií o otázkach spoločného záujmu, najmä o aktuálnom stave diania v oblasti prístupového procesu, ako aj o príprave srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti na tento proces;

d)

podporu výmeny skúseností, vhodných postupov a štruktúrovaného dialógu medzi a) srbskými sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti a b) sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti z členských štátov vrátane vytvárania sietí v osobitných oblastiach, v ktorých by priame kontakty a spolupráca mohli predstavovať najúčinnejší spôsob riešenia konkrétnych problémov;

e)

diskusiu o ďalších dôležitých otázkach navrhnutých ktoroukoľvek zo strán, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s vykonávaním Dohody o stabilizácii a pridružení a v rámci predvstupovej stratégie.

2.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 je zložený z deviatich zástupcov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a deviatich zástupcov srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti. Zmiešaný poradný výbor môže tiež prizývať pozorovateľov.

3.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 vykonáva svoje úlohy na základe konzultácie s Radou pre stabilizáciu a pridruženie alebo z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o podporu dialógu medzi hospodárskymi a sociálnymi aktérmi.

4.   Členovia sú vyberaní tak, aby zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 čo najlepšie odrážal spektrum sociálnych partnerov a ďalších organizácií občianskej spoločnosti v Európskej únii a v Srbsku. Oficiálne nominácie srbských členov predloží vláda Srbska na základe návrhov sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti. Tieto návrhy vychádzajú z inkluzívnych a transparentných výberových konaní medzi sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti.

5.   Zmiešanému poradnému výboru uvedenému v odseku 1 predsedajú spoločne člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupca srbských sociálnych partnerov a iných organizácií občianskej spoločnosti.

6.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 prijme svoj rokovací poriadok.

7.   Európsky hospodársky a sociálny výbor na jednej strane a vláda Srbska na strane druhej si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu účasti ich zástupcov na zasadnutiach zmiešaného poradného výboru a jeho pracovných skupín, pokiaľ ide o výdavky na personál, cestovné náklady a diéty.

8.   Podrobné dojednania týkajúce sa nákladov na tlmočenie a preklady sa stanovia v rokovacom poriadku zmiešaného poradného výboru uvedeného v odseku 1. Iné výdavky v súvislosti s uskutočnením zasadnutí hradí hostiteľská strana, ktorá usporadúva zasadnutie.

Článok 15

Zmiešaný poradný výbor zložený zo zástupcov Výboru regiónov Európskej únie a zástupcov miestnych a regionálnych orgánov Srbska

1.   Týmto sa zriaďuje zmiešaný poradný výbor zložený zo zástupcov Výboru regiónov Európskej únie a zástupcov miestnych a regionálnych orgánov Srbska, ktorého úlohou je pomáhať Rade pre stabilizáciu a pridruženie v podporovaní dialógu a spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v Európskej únii a Srbsku. Takýto dialóg a spolupráca sa zameriavajú najmä na:

a)

prípravu srbských miestnych a regionálnych orgánov na činnosť v rámci budúceho členstva v Európskej únii;

b)

prípravu srbských miestnych a regionálnych orgánov na ich účasť na práci Výboru regiónov po pristúpení Srbska k Európskej únii;

c)

výmenu informácií o aktuálnych otázkach spoločného záujmu, najmä o aktuálnom stave diania v oblasti prístupového procesu a o tých oblastiach politiky, v prípade ktorých sa v zmluvách stanovuje, že je potrebné poradiť sa s Výborom regiónov, ako aj o príprave srbských miestnych a regionálnych orgánov týkajúcej sa týchto politík;

d)

podporu viacstranného štruktúrovaného dialógu medzi a) srbskými miestnymi a regionálnymi orgánmi a b) miestnymi a regionálnymi orgánmi členských štátov vrátane vytvárania sietí v osobitných oblastiach, v ktorých by priame kontakty a spolupráca srbských miestnych a regionálnych orgánov a miestnych a regionálnych orgánov členských štátov mohli predstavovať najúčinnejší spôsob riešenia osobitných otázok spoločného záujmu,

e)

zabezpečenie pravidelnej výmeny informácií o medziregionálnej spolupráci medzi srbskými miestnymi a regionálnymi orgánmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi členských štátov;

f)

podporu výmeny informácií a poznatkov v oblastiach politiky, v prípade ktorých sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie stanovuje, že je potrebné poradiť sa s Výborom regiónov, a to medzi i) srbskými miestnymi a regionálnymi orgánmi a ii) miestnymi a regionálnymi orgánmi členských štátov, najmä know-how a techník v súvislosti s prípravou miestnych a regionálnych plánov alebo stratégií rozvoja a najefektívnejšieho využívania predvstupových a štrukturálnych fondov;

g)

pomoc srbským miestnym a regionálnym orgánom prostredníctvom výmeny informácií o praktickom zavádzaní zásady subsidiarity do všetkých oblastí života na miestnej a regionálnej úrovni;

h)

diskusiu o ďalších dôležitých otázkach navrhnutých ktoroukoľvek zo strán, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s vykonávaním Dohody o stabilizácii a pridružení a v rámci predvstupovej stratégie.

2.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 je zložený zo siedmich zástupcov Výboru regiónov na jednej strane a siedmich volených zástupcov miestnych a regionálnych orgánov Srbska na strane druhej. Vymenuje sa rovnaký počet náhradníkov.

3.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 vykonáva svoje činnosti na základe konzultácie zo strany Rady pre stabilizáciu a pridruženie alebo z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o podporu dialógu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi.

4.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 môže Rade pre stabilizáciu a pridruženie predkladať odporúčania.

5.   Členovia sa vyberajú tak, aby zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 čo najvernejšie odrážal rôzne úrovne miestnych a regionálnych orgánov v Európskej únii a v Srbsku. Oficiálne nominácie srbských členov predloží vláda Srbska na základe návrhov od organizácií zastupujúcich miestne a regionálne orgány Srbska. Tieto návrhy vychádzajú z inkluzívnych a transparentných výberových konaní spomedzi volených zástupcov na miestnej alebo regionálnej úrovni.

6.   Zmiešaný poradný výbor uvedený v odseku 1 prijme svoj rokovací poriadok.

7.   Zmiešanému poradnému výboru uvedenému v odseku 1 predsedajú spoločne člen Výboru regiónov a zástupca miestnych a regionálnych orgánov Srbska.

8.   Výbor regiónov na jednej strane a vláda Srbska na strane druhej si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu účasti ich zástupcov a pomocného personálu na zasadnutiach zmiešaného poradného výboru uvedeného v odseku 1, najmä pokiaľ ide o cestovné náklady a diéty.

9.   Podrobné dojednania týkajúce sa nákladov na tlmočenie a preklady sa stanovia v rokovacom poriadku zmiešaného poradného výboru uvedeného v odseku 1. Iné výdavky v súvislosti s uskutočnením zasadnutí hradí hostiteľská strana, ktorá usporadúva zasadnutie.

V …

Za Radu pre stabilizáciu a pridruženie

predseda

PRÍLOHA k ROZHODNUTIU

RADY PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – SRBSKO č. 1

z …

Rokovací poriadok Výboru pre stabilizáciu a pridruženie

Článok 1

Predsedníctvo

Výboru pre stabilizáciu a pridruženie predsedá striedavo na obdobie dvanástich mesiacov zástupca Európskej komisie v mene Európskej únie a jej členských štátov a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zástupca vlády Srbska. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie a končí sa 31. decembra 2013.

Článok 2

Zasadnutia

Výbor pre stabilizáciu a pridruženie zasadá po dohode oboch strán, keď si to vyžadujú okolnosti. Každé zasadnutie Výboru pre stabilizáciu a pridruženie sa koná v termíne a na mieste dohodnutom oboma stranami. Zasadnutia Výboru pre stabilizáciu a pridruženie zvoláva predseda.

Článok 3

Delegácie

Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Článok 4

Sekretariát

Funkciu tajomníkov Výboru pre stabilizáciu a pridruženie vykonávajú spoločne úradník Európskej komisie a úradník vlády Srbska. Všetky oznámenia určené predsedovi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a oznámenia predsedu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie stanovené v tomto rozhodnutí sa postupujú tajomníkom Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a tajomníkom a predsedovi Rady pre stabilizáciu a pridruženie.

Článok 5

Verejnosť zasadnutí

Ak sa nerozhodne inak, zasadnutia Výboru pre stabilizáciu a pridruženie nie sú verejné.

Článok 6

Program zasadnutí

1.   Predbežný program každého zasadnutia vypracuje predseda. Tajomníci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie ho postúpia adresátom uvedeným v článku 4 najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia. Do predbežného programu zasadnutia sa zahrnú body, v prípade ktorých bola predsedovi zaslaná žiadosť o zaradenie do programu najneskôr 21 dní pred začiatkom zasadnutia, pričom body, ku ktorým sa tajomníkom neodovzdala sprievodná dokumentácia najneskôr v deň odoslania programu zasadnutia, sa však do predbežného programu zasadnutia nezahrnú. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže na svoje zasadnutia pozvať odborníkov, aby poskytli informácie o konkrétnych témach. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie prijme na začiatku každého zasadnutia program zasadnutia. V prípade, že s tým obidve strany súhlasia, sa môže do programu zaradiť bod, ktorý nie je uvedený v predbežnom programe.

2.   Predseda môže po dohode s oboma stranami skrátiť lehoty vymedzené v odseku 1 s cieľom zohľadniť požiadavky súvisiace s konkrétnym prípadom.

Článok 7

Zápisnica

Z každého zasadnutia sa vypracuje zápisnica na základe predsedovho zhrnutia záverov, ku ktorým Výbor pre stabilizáciu a pridruženie dospel. Po schválení zápisnice Výborom pre stabilizáciu a pridruženie ju predseda a tajomníci podpíšu a každá strana si ju ukladá. Kópia zápisnice sa postúpi všetkým adresátom uvedeným v článku 4.

Článok 8

Rozhodnutia a odporúčania

V osobitných prípadoch, keď Rada pre stabilizáciu a pridruženie poverí Výbor pre stabilizáciu a pridruženie prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania podľa článku 122 Dohody o stabilizácii a pridružení, tieto akty sa označia ako „rozhodnutie“ a „odporúčanie“, ďalej nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis predmetu, ktorého sa týkajú. Rozhodnutia sa prijímajú a odporúčania sa vydávajú po vzájomnej dohode medzi stranami. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak s tým obe strany súhlasia. Rozhodnutia a odporúčania Výboru pre stabilizáciu a pridruženie podpisuje predseda a ich pravosť osvedčujú obaja tajomníci a zasielajú sa adresátom uvedeným v článku 4. Každá strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Výboru pre stabilizáciu a pridruženie vo svojej príslušnej úradnej tlači.

Článok 9

Výdavky

Európska únia a Srbsko si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu účasti na zasadnutiach Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky. Výdavky spojené s tlmočením na zasadnutiach, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Európska únia s výnimkou výdavkov spojených s tlmočením alebo prekladom do srbského jazyka alebo z neho, ktoré znáša Srbsko. Ostatné výdavky súvisiace s organizáciou zasadnutí znáša hostiteľská strana, ktorá dané zasadnutia usporiadava.

Článok 10

Podvýbory a osobitné skupiny

Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže zriadiť podvýbory alebo osobitné skupiny, ktoré pracujú pod vedením Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a po každom svojom zasadnutí tomuto výboru podávajú správu. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o zrušení ktorýchkoľvek existujúcich podvýborov alebo skupín, o stanovení alebo úprave ich mandátu alebo o zriadení ďalších podvýborov alebo skupín, ktoré by mu pomáhali pri plnení jeho povinností. Tieto podvýbory a skupiny nemajú žiadne rozhodovacie právomoci.


PRÍLOHA

výlučne na účely informovania Rady

NÁVRH

ROZHODNUTIE

VÝBORU PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – SRBSKO č. 1/2013

z [deň. mesiac] 2013

o zriadení podvýborov a osobitných skupín

VÝBOR PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE,

so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, a najmä na jej článok 123,

so zreteľom na svoj rokovací poriadok, a najmä na jeho článok 10,

ROZHODOL TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa zriaďujú podvýbory a osobitná skupina uvedené v prílohe I. Ich mandáty sa stanovujú v prílohe II.

V … deň. mesiac 2013

Za Výbor pre stabilizáciu a pridruženie

predseda

PRÍLOHA I

DOHODA O STABILIZÁCII A PRIDRUŽENÍ EÚ – SRBSKO

Štruktúra multidisciplinárneho podvýboru

Názov

Témy

Článok Dohody o stabilizácii a pridružení

1.

Obchod, priemysel, clá a dane

Voľný pohyb tovaru

Článok 18

Priemyselné výrobky

články 19 – 23

Obchodné otázky

články 34 – 48

Normalizácia, metrológia, certifikácia, osvedčovanie, posudzovanie zhody a dohľad nad trhom

Článok 77

Priemyselná spolupráca

Článok 94

Malé a stredné podniky

Článok 95

Cestovný ruch

Článok 96

Clá

Článok 99

Dane

Článok 100

Pravidlá pôvodu

protokol č. 3

Administratívna pomoc v colných záležitostiach

protokol č. 6

2.

Poľnohospodárstvo a rybolov

Poľnohospodárske produkty sensu lato

článok 24, článok 26 ods. 1 a 4, článok 27 ods. 1, články 31, 32 a 35

Poľnohospodárske produkty sensu stricto

článok 26 ods. 2 a 3 a článok 27 ods. 2

Produkty rybolovu

články 29 a 30

Spracované poľnohospodárske výrobky

článok 25, protokol č. 1

 

Víno

článok 28 a protokol č. 2

Ochrana zemepisných označení poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a potravín, iných ako víno a liehoviny

Článok 33

Poľnohospodárstvo a odvetvie agropriemyslu, veterinárne a fytosanitárne záležitosti

Článok 97

Spolupráca v oblasti rybolovu

Článok 98

Bezpečnosť potravín

 

3.

Vnútorný trh a hospodárska súťaž

Právo usadiť sa

články 52 – 58

Poskytovanie služieb

články 59 – 61

Iné otázky, ktoré sa týkajú hlavy V Dohody o stabilizácii a pridružení

články 65 – 71

Aproximácia právnych predpisov a presadzovanie práva

Článok 72

Hospodárska súťaž

články 73 – 74 protokol č. 5

Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

Článok 75

Verejné obstarávanie

Článok 76

Bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby

Článok 91

Ochrana spotrebiteľa

Článok 78

Verejné zdravie

 

4.

Hospodárske a finančné záležitosti a štatistika

Pohyb kapitálu a platby

články 62 – 64

Hospodárska politika

Článok 89

Spolupráca v oblasti štatistiky

Článok 90

Podpora a ochrana investícií

Článok 93

Finančná spolupráca

články 115 – 118

Audit a finančná kontrola

Článok 92

5.

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Súdnictvo a základné práva

 

Policajná a justičná spolupráca

 

Právny štát

Článok 80

Ochrana údajov

Článok 81

Víza, kontrola hraníc, azyl a migrácia

Článok 82

Nelegálne prisťahovalectvo a readmisia

Článok 83

Pranie špinavých peňazí

Článok 84

Drogy

Článok 85

Boj proti terorizmu

Článok 87

Trestná činnosť a iné protiprávne činnosti

Článok 86

6.

Výskum a inovácia, informačná spoločnosť sociálna politika

Pohyb pracovníkov

články 49 – 51

Pracovné podmienky a rovnosť príležitostí

Článok 79

Sociálna spolupráca

Článok 101

Vzdelávanie a odborná príprava

Článok 102

Kultúrna spolupráca

Článok 103

 

Informácie a komunikácia

Článok 107

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

Článok 104

Elektronické komunikačné siete a služby

Článok 106

Informačná spoločnosť

Článok 105

Výskum a inovácia

Článok 112

7.

Doprava, energetika, životné prostredie, oblasť klímy a regionálny rozvoj

 (1)

Doprava

články 55, 61, 108 a protokol č. 4

Energetika

Článok 109

Jadrová bezpečnosť

Článok 110

Životné prostredie

Článok 111

Oblasť klímy

články 109 a 111

Regionálny a miestny rozvoj

Článok 113


Štruktúra osobitnej skupiny

Názov

Témy

Článok Dohody o stabilizácii a pridružení

Osobitná skupina pre reformu verejnej správy

Reforma verejnej správy:

Hlava VI Aproximácia právnych predpisov a presadzovanie práva, článok 72 a hlava VII Spravodlivosť a vnútorné veci, článok 80, článok 114

PRÍLOHA II

MANDÁTY PODVÝBOROV A OSOBITNEJ SKUPINY EÚ – SRBSKO

Zloženie a predsedníctvo

Podvýbory a osobitná skupina pre reformu verejnej správy pozostávajú zo zástupcov Európskej komisie a zástupcov vlády Srbska. Ich predsedníctvo zabezpečujú obidve strany. Členské štáty budú dostávať informácie o zasadnutiach podvýborov a osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy a pozvánky na ne.

Sekretariát

Úradník Európskej komisie a úradník vlády Srbska konajú spoločne ako tajomníci jednotlivých podvýborov a osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy.

Všetky oznámenia, ktoré sa týkajú podvýborov, sa zasielajú tajomníkom príslušného podvýboru a osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy.

Zasadnutia

Podvýbory a osobitná skupina pre reformu verejnej správy zasadajú, keď si to vyžadujú okolnosti, so súhlasom obidvoch strán. Každé zasadnutie podvýboru alebo osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy sa koná v čase a na mieste, na ktorých sa dohodli obidve strany.

Ak obidve strany súhlasia, môžu podvýbory a osobitná skupina pre reformu verejnej správy pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby im poskytli požadované informácie k určitým témam.

Predmet činnosti

Podvýbory prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú oblastí Dohody o stabilizácii a pridružení uvedených v tabuľke týkajúcej sa štruktúry multidisciplinárneho podvýboru. Pri každej téme sa posudzuje pokrok dosiahnutý v zosúlaďovaní, implementácii a presadzovaní právnych predpisov EÚ, ako aj hlavné otázky v súvislosti s plánovaním a vykonávaním príslušných projektov v rámci nástroja predvstupovej pomoci. Podvýbory preskúmavajú akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť v ich príslušných oblastiach, a navrhujú možné kroky, ktoré je potrebné podniknúť.

Podvýbory zároveň slúžia ako fórum pre ďalšie objasňovanie acquis a preskúmavajú pokrok dosiahnutý v Srbsku pri zosúlaďovaní acquis so záväzkami plynúcimi z Dohody o stabilizácii a pridružení.

Osobitná skupina pre reformu verejnej správy prerokúva otázky súvisiace s reformou verejnej správy a navrhuje možné kroky, ktoré je potrebné podniknúť.

Zápisnica

Z každého zasadnutia sa vypracuje a schváli zápisnica. Tajomník podvýboru alebo osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy postúpi kópiu zápisnice tajomníkovi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie.

Verejnosť zasadnutí

Ak sa nerozhodne inak, zasadnutia podvýborov a osobitnej skupiny pre reformu verejnej správy nie sú verejné.


(1)  Na účely implementácie protokolu č. 4 k Dohode o stabilizácii a pridružení koná tento podvýbor ako osobitný podvýbor v zmysle článku 21 uvedeného protokolu.


18.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/14


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 22. júla 2013

o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

(2013/490/EÚ, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a ods. 8,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas udelený Radou v súlade s článkom 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná v mene Európskeho spoločenstva v Luxemburgu 29. apríla 2008 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Obchodné ustanovenia obsiahnuté v dohode majú výnimočnú povahu, súvisia s politikou vykonávanou v rámci procesu stabilizácie a pridruženia a nezakladajú pre Európsku úniu žiadny precedens v obchodnej politike Únie so zreteľom na iné tretie krajiny než krajiny západného Balkánu.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu schvaľuje Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, k nej pripojené prílohy a protokoly, ako aj spoločné vyhlásenia a vyhlásenie Spoločenstva pripojené k záverečnému aktu.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na „Európske spoločenstvo“ v texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na „Európsku úniu“.“

Článok 3

1.   Pozíciu, ktorú má Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu zaujať v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie a v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ak Rada pre stabilizáciu a pridruženie splnomocnila na konanie Výbor pre stabilizáciu a pridruženie, určí Rada na návrh Komisie, prípadne Komisia, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.

2.   Rade pre stabilizáciu a pridruženie predsedá v súlade s článkom 120 dohody predseda Rady. Výboru pre stabilizáciu a pridruženie predsedá v súlade s jeho rokovacím poriadkom zástupca Komisie.

3.   Rozhodnutie o uverejnení rozhodnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie v Úradnom vestníku Európskej únie prijme Rada alebo Komisia pre každý prípad osobitne, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) v mene Európskej únie uložiť schvaľovaciu listinu podľa článku 138 dohody. Predseda Komisie uloží uvedený akt schválenia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON

Za Komisiu v mene predsedu

C. MALMSTRÖM

členka Komisie


DOHODA O STABILIZÁCII A PRIDRUŽENÍ

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

Zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „Spoločenstvo“

na jednej strane, a

SRBSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Srbsko“

na strane druhej,

ďalej spolu len „strany“

VZHĽADOM na pevné zväzky medzi stranami a nimi zdieľané hodnoty, želanie strán posilniť tieto zväzky a vybudovať úzke a trvalé vzťahy založené na reciprocite a spoločných záujmoch, ktoré by mali umožniť Srbsku ďalej posilniť a rozšíriť vzťahy so Spoločenstvom a jeho členskými štátmi.

VZHĽADOM na význam tejto dohody v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (SAP) s krajinami juhovýchodnej Európy pri vytváraní a konsolidácii stabilného a na spolupráci založeného európskeho poriadku, ktorého pilierom je Európska únia, ako aj v rámci Paktu stability.

VZHĽADOM na pripravenosť Európskej únie integrovať v najväčšej možnej miere Srbsko do politického a hospodárskeho jadra Európy a štatút Srbska ako potenciálneho kandidáta na členstvo v EÚ na základe Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a splnenia kritérií definovaných Európskou radou v júni 1993 ako aj v závislosti od SAP, pod podmienkou úspešnej realizácie tejto dohody, najmä pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu.

VZHĽADOM na Európske partnerstvo, ktoré stanovuje priority pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podporu úsilia vyvíjaného touto krajinou s cieľom priblížiť sa Európskej únii.

VZHĽADOM na záväzok strán prispieť všetkými prostriedkami k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilizácii v Srbsku, ako aj v celom regióne, prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie, budovania inštitúcií a reformy verejnej správy, regionálnej obchodnej integrácie a rozšírenej hospodárskej spolupráce, ako aj prostredníctvom spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ako aj k posilneniu národnej a regionálnej bezpečnosti.

VZHĽADOM na záväzok strán posilniť politické a hospodárske slobody ako základ tejto dohody, ako aj záväzok strán dodržiavať ľudské práva a právny štát, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, a demokratické zásady prostredníctvom pluralitného systému so slobodnými a spravodlivými voľbami.

VZHĽADOM na záväzok strán v plnej miere implementovať všetky zásady a ustanovenia Charty OSN, OBSE, najmä ustanovenia obsiahnuté v Záverečnom akte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „Helsinský záverečný akt“), v záverečných dokumentoch z konferencie v Madride a vo Viedni, Parížskej charty pre novú Európu a Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, a prispieť tak k regionálnej stabilite a spolupráci medzi krajinami regiónu.

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že všetci utečenci a všetky osoby vysídlené v rámci štátu majú právo na návrat, právo na ochranu svojho majetku a ďalšie súvisiace ľudské práva.

VZHĽADOM na záväzok strán dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a udržateľného rozvoja ako aj vzhľadom na pripravenosť Spoločenstva prispieť k hospodárskym reformám v Srbsku.

VZHĽADOM na záväzok strán podporovať slobodný obchod v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

VZHĽADOM na želanie strán viesť pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu, vrátane regionálnych aspektov, berúc do úvahy Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) Európskej únie.

VZHĽADOM na záväzok strán bojovať proti organizovanému zločinu a posilniť spoluprácu v boji proti terorizmu na základe vyhlásenia vydaného na Európskej konferencii 20. októbra 2001.

PRESVEDČENÉ, že dohoda o stabilizácii a pridružení (ďalej len „táto dohoda“) vytvorí novú klímu pre hospodárske vzťahy medzi nimi a najmä pre rozvoj obchodu a investícií, kľúčových faktorov pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu.

MAJÚC NA PAMÄTI záväzok Srbska aproximovať svoje právne predpisy v príslušných odvetviach s právnymi predpismi Spoločenstva, a účinne ich vykonávať.

BERÚC DO ÚVAHY ochotu Spoločenstva rozhodujúcim spôsobom podporiť realizáciu reformy a použiť v rámci tohto úsilia všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci na komplexnom indikatívnom viacročnom základe.

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“), zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany a nie ako členské štáty Spoločenstva, pokiaľ Spojené kráľovstvo alebo Írsko neoznámia Srbsku, že začali byť viazané dohodou ako súčasti Spoločenstva v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES. Uvedené platí aj pre Dánsko v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám.

PRIPOMÍNAJÚC Záhrebský samit, ktorý vyzval k ďalšej konsolidácii vzťahov medzi krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia a Európskou úniou, ako aj k rozšírenej regionálnej spolupráci.

PRIPOMÍNAJÚC, že Solúnsky samit posilnil proces stabilizácie a pridruženia ako rámec politiky pre vzťahy Európskej únie s krajinami západného Balkánu a zdôraznil perspektívu ich integrácie do Európskej únie na základe ich individuálneho pokroku pri reformách a nimi dosiahnutých výsledkov, ako to bolo opätovne potvrdené v záveroch z ďalších zasadnutí Rady v decembri 2005 a decembri 2006.

PRIPOMÍNAJÚC podpísanie Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Bukurešti 19. decembra 2006 ako prostriedku zabezpečujúceho rastúcu schopnosť tohto regiónu prilákať investície a posilňujúceho perspektívu jeho integrácie do celosvetového hospodárstva.

PRIPOMÍNAJÚC nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz (1) a Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (2)1. januára 2008.

SO ŽELANÍM dosiahnuť užšiu spoluprácu v oblasti kultúry a rozvoj výmeny informácií,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej.

2.   Cieľmi pridruženia sú:

a)

podporiť úsilie Srbska zamerané na posilnenie demokracie a právneho štátu,

b)

prispieť k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Srbsku, ako aj ku stabilizácii regiónu,

c)

poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg, ktorý by umožnil rozvoj úzkych politických vzťahov medzi stranami,

d)

podporiť úsilie Srbska zamerané na rozvoj jej hospodárskej a medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jej právnych predpisov k právnym predpisom Spoločenstva,

e)

podporiť úsilie Srbska zamerané na dokončenie transformácie na fungujúce trhové hospodárstvo,

f)

podporiť harmonické hospodárske vzťahy a postupne vytvoriť medzi Spoločenstvom a Srbskom zónu voľného obchodu,

g)

podporovať regionálnu spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 2

Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv vymedzených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Helsinskom záverečnom aktu a Parížskej charte pre novú Európu, dodržiavanie zásad medzinárodného práva vrátane úplnej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a právneho štátu, ako aj zásad trhového hospodárstva v zmysle dokumentu z konferencie KBSE v Bonne o hospodárskej spolupráci, sú základom domácich a zahraničných politík strán a tvoria základné prvky tejto dohody.

Článok 3

Strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či už sa poskytujú štátnym alebo neštátnym subjektom, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť. Strany sa preto dohodli spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Strany sa dohodli, že toto ustanovenie tvorí základný prvok tejto dohody a bude súčasťou sprievodného politického dialógu, ktorý tieto základné prvky sprevádza a upevňuje.

Strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne sa usilovať o zastavenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to tak, že:

prijmú v závislosti od konkrétneho prípadu kroky na podpísanie a ratifikáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov alebo na pristúpenie k takýmto nástrojom a na ich úplnú implementáciu;

zavedú účinný vnútroštátny kontrolný systém na kontrolu vývozu ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

Politický dialóg o týchto otázkach sa môže uskutočňovať na regionálnom základe.

Článok 4

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú plneniu medzinárodných záväzkov, najmä úplnej spolupráci s ICTY.

Článok 5

Mier a stabilita na medzinárodnej i regionálnej úrovni, rozvoj dobrých susedských vzťahov, ľudské práva a rešpektovanie menšín a ich ochrana sú ústrednou myšlienkou procesu stabilizácie a pridruženia, na ktorý sa odvolávajú závery zo zasadnutia Rady Európskej únie z 21. júna 1999. Uzavretie a vykonávanie tejto dohody spadajú do rámca záverov zo zasadnutia Rady Európskej únie z 29. apríla 1997 a zakladajú sa na výsledkoch, ktoré dosiahlo Srbsko.

Článok 6

Srbsko sa zaväzuje pokračovať v spolupráci s ostatnými krajinami v tomto regióne a udržiavať dobré susedské vzťahy s nimi, vrátane vhodnej formy vzájomných úľav pokiaľ ide o pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb, ako aj vytváraním projektov spoločného záujmu, najmä takých, ktoré sa týkajú správy hraníc a boja proti organizovanému zločinu, korupcii, praniu špinavých peňazí, nelegálnej migrácii a obchodovaniu, najmä s ľuďmi, ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami ako aj nelegálnymi drogami. Tento záväzok predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi stranami, a prispieva tak k regionálnej stabilite.

Článok 7

Strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú boju proti terorizmu a vykonávanie medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.

Článok 8

Pridruženie bude postupné a v plnom rozsahu realizované v rámci prechodného obdobia v trvaní najviac šesť rokov.

Rada pre stabilizáciu a pridruženie zriadená podľa článku 119 pravidelne hodnotí, spravidla raz ročne, vykonávanie tejto dohody a Srbskom prijaté právne, administratívne, inštitucionálne a hospodárske reformy a ich implementáciu. Pri tomto hodnotení sa prihliada na preambulu a postupuje v súlade so všeobecnými zásadami obsiahnutými v tejto dohode. Riadnym spôsobom sa zohľadnia priority stanovené v Európskom partnerstve vzťahujúce sa na túto dohodu a hodnotenie bude súdržné s mechanizmami vytvorenými v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, predovšetkým so správou o pokroku dosiahnutom v rámci procesu stabilizácie a pridruženia.

Rada pre stabilizáciu a pridruženie na základe tohto hodnotenia vydáva odporúčania a môže prijímať rozhodnutia. Ak sa hodnotením zistia osobitné problémy, môžu sa riešiť pomocou mechanizmov na urovnávanie sporov stanovených v tejto dohode.

Úplné pridruženie sa bude realizovať postupne. Najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody uskutoční Rada pre stabilizáciu a pridruženie dôkladné hodnotenie jej uplatňovania. Na základe tohto hodnotenia Rada pre stabilizáciu a pridruženie posúdi pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, a môže prijímať rozhodnutia upravujúce ďalšie fázy pridruženia.

Hodnotenie sa nebude týkať voľného pohybu tovaru, pre ktorý je v tejto dohode stanovený osobitný časový rozvrh v hlave IV.

Článok 9

Táto dohoda bude v plnej miere zlučiteľná s príslušnými ustanoveniami WTO, najmä s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT z roku 1994) a s článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), a bude sa uplatňovať spôsobom zlučiteľným s týmito ustanoveniami.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 10

1.   V kontexte tejto dohody sa naďalej bude rozvíjať politický dialóg medzi stranami. Bude sprevádzať a upevňovať zblíženie medzi Európskou úniou a Srbskom a prispeje k vytvoreniu puta solidarity a nových foriem spolupráce medzi stranami.

2.   Politický dialóg sa zameria najmä na podporu:

a)

úplnej integrácie Srbska do spoločenstva demokratických národov a jej postupného zblíženia s Európskou úniou,

b)

intenzívnejšieho zbližovania pozícií strán k medzinárodným otázkam vrátane SZBP, a to prípadne aj prostredníctvom výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o otázky s možnými závažnými dôsledkami pre strany,

c)

regionálnej spolupráce a rozvoja dobrých susedských vzťahov,

d)

spoločných názorov na bezpečnosť a stabilitu v Európe, vrátane spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje SZBP Európskej únie.

Článok 11

1.   Politický dialóg sa bude v prvom rade uskutočňovať v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá bude vo všeobecnosti zodpovedná za všetky otázky, ktoré by strany mohli chcieť doň zaradiť.

2.   Na žiadosť strán tejto dohody sa politický dialóg môže tiež uskutočniť v týchto formách:

a)

vo forme prípadných stretnutí vysokých funkcionárov zastupujúcich Srbsko na jednej strane, a predsedníctvo Rady Európskej únie, generálneho tajomníka Rady/Vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska komisia“) na strane druhej,

b)

vo forme plného využitia všetkých diplomatických spojení medzi stranami, vrátane náležitých kontaktov v tretích krajinách a v rámci OSN, OBSE, Rady Európy a iných medzinárodných fór,

c)

v akýchkoľvek iných formách, ktoré môžu prispieť k upevneniu, rozvoju a zintenzívneniu tohto dialógu, vrátane tých, ktoré boli stanovené v Solúnskej agende prijatej v záveroch Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003.

Článok 12

Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie zriadeného podľa článku 125.

Článok 13

Politický dialóg sa môže uskutočňovať v mnohostrannom rámci, vo forme regionálneho dialógu zahŕňajúceho iné krajiny regiónu, a aj v rámci fóra EÚ – západný Balkán.

HLAVA III

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Článok 14

V súlade so svojím záväzkom k medzinárodnému a regionálnemu mieru a stabilite a k rozvoju dobrých susedských vzťahov bude Srbsko aktívne podporovať regionálnu spoluprácu. Programy pomoci Spoločenstva môžu prostredníctvom programov technickej pomoci podporiť projekty regionálneho alebo cezhraničného charakteru.

Ak bude mať Srbsko v úmysle posilniť svoju spoluprácu s niektorou z krajín uvedených v článkoch 15, 16 a 17, bude o tom informovať Spoločenstvo a jeho členské štáty a túto vec s nimi prerokuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v hlave X.

Srbsko plne implementuje Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode podpísanú v Bukurešti 19. decembra 2006.

Článok 15

Spolupráca s ďalšími krajinami, ktoré podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení

Po podpise tejto dohody začne Srbsko rokovania s krajinami, ktoré už podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení s cieľom uzavrieť dvojstranné dohody o regionálnej spolupráci zamerané na rozšírenie rozsahu spolupráce medzi danými krajinami.

Hlavnými prvkami týchto dohôd budú:

a)

politický dialóg,

b)

vytvorenie zóny voľného obchodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami WTO,

c)

vzájomné úľavy v oblasti pohybu pracovníkov, usadenia sa, poskytovania služieb, bežných platieb a pohybu kapitálu, ako aj iných politík týkajúcich sa pohybu osôb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody,

d)

ustanovenia o spolupráci v iných oblastiach bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje táto dohoda, najmä v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.

Tieto dohody budú podľa potreby obsahovať ustanovenia potrebné na vytvorenie potrebných inštitucionálnych mechanizmov.

Tieto dohody sa uzavrú do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Pripravenosť Srbska uzavrieť takéto dohody bude podmienkou ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou.

Srbsko začne podobné rokovania s ostatnými krajinami regiónu, keď tieto krajiny podpíšu dohodu o stabilizácii a pridružení.

Článok 16

Spolupráca s ďalšími krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia

Srbsko bude v rámci regionálnej spolupráce spolupracovať s ďalšími štátmi zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia v niektorých alebo vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä v oblastiach spoločného záujmu. Táto spolupráca by mala byť vždy v súlade so zásadami a cieľmi tejto dohody.

Článok 17

Spolupráca s ďalšími kandidátskymi krajinami na pristúpenie k EÚ, ktoré nie sú zapojení do procesu stabilizácie a pridruženia

1.   Srbsko by malo posilňovať spoluprácu s každou kandidátskou krajinou na pristúpenie k EÚ a uzavrieť s ňou dohodu o regionálnej spolupráci, a to vo všetkých oblastiach spolupráce, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Cieľom týchto dohôd by malo byť postupné priblíženie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a touto krajinou k príslušným vzťahom medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a touto krajinou.

2.   Srbsko začne s Tureckom, ktoré vytvorilo so Spoločenstvom colnú úniu, rokovania s cieľom uzavrieť pre obe strany výhodnú dohodu, na základe ktorej sa v súlade s článkom XXIV GATT z roku 1994 medzi týmito krajinami vytvorí zóna voľného obchodu a v súlade s článkom V GATS sa uplatní liberalizácia usadenia sa a poskytovania služieb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody.

Tieto rokovania by sa mali začať čo najskôr, s cieľom uzavrieť uvedenú dohodu pred skončením prechodného obdobia uvedeného v článku 18 ods. 1

HLAVA IV

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 18

1.   Spoločenstvo a Srbsko postupne, počas obdobia trvajúceho najviac šesť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, vytvoria podľa ustanovení tejto dohody a v súlade s ustanoveniami GATT z roku 1994 a pravidlami WTO bilaterálnu zónu voľného obchodu. Zohľadnia pritom osobitné požiadavky stanovené nižšie.

2.   V obchode medzi oboma stranami sa bude uplatňovať klasifikácia tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry.

3.   Na účely tejto dohody sa medzi clo a poplatky s rovnocenným účinkom ako clo zahŕňajú aj akékoľvek iné poplatky, ktoré sa ukladajú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, vrátane akýkoľvek prirážok a dodatočných zaťažení vznikajúcich v súvislosti s takýmto dovozom alebo vývozom, s výnimkou:

a)

poplatkov, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku III GATT z roku 1994,

b)

antidampingových alebo vyrovnávacích opatrení,

c)

poplatkov vo výške zodpovedajúcej nákladom na poskytnuté služby.

4.   Pri každom výrobku sa za základné clo, na ktoré sa bude uplatňovať následné zníženie uvedené v tejto dohode, bude považovať:

a)

colná sadzba podľa Spoločného colného sadzobníka vytvoreného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (3) skutočne uplatňovaná erga omnes v deň podpisu tejto dohody,

b)

colná sadzba uplatňovaná Srbskom (4).

5.   Ak sa po uzavretí tejto dohody uplatňujú na báze erga omnes znížené colné sadzby, predovšetkým zníženia, ktoré sú dôsledkom:

a)

rokovaní o colných sadzbách v rámci WTO,

b)

pristúpenia Srbska k WTO, alebo

c)

následných znižovaní po pristúpení Srbska k WTO,

takto znížené clo nahradí základné clo uvedené v odseku 4, a to odo dňa, keď sa začnú uplatňovať.

6.   Spoločenstvo a Srbsko si navzájom oznámia príslušné základné clo a akékoľvek jeho zmeny.

KAPITOLA I

Priemyselné výrobky

Článok 19

Vymedzenia pojmov

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Srbsku uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry, s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe I, odseku 1, bodu ii) Dohody WTO o poľnohospodárstve.

2.   Obchod medzi stranami s výrobkami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa bude realizovať v súlade s jej ustanoveniami.

Článok 20

Úľavy Spoločenstva pre priemyselné výrobky

1.   Clo na dovoz do Spoločenstva a poplatky s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Srbsku zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

2.   Množstvové obmedzenia na dovoz do Spoločenstva a opatrenia s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Srbsku zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

Článok 21

Úľavy Srbska pre priemyselné výrobky

1.   Clo na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Srbska, okrem priemyselných výrobkov uvedených v prílohe I, sa zruší, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

2.   Poplatky s rovnocenným účinkom ako clo na dovoz do Srbska sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Spoločenstve zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

3.   Clo na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v prílohe I do Srbska sa postupne znížia a zrušia v súlade s časovým rozvrhom podľa uvedenej prílohy.

4.   Množstvové obmedzenia na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Srbska a opatrenia s rovnocenným účinkom sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

Článok 22

Vývozné clo a obmedzenia vývozu

1.   Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko zrušia v rámci vzájomného obchodu všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom.

2.   Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko medzi sebou zrušia akékoľvek množstvové obmedzenia na vývoz a opatrenia s rovnocenným účinkom.

Článok 23

Rýchlejšie zníženie cla

Srbsko vyhlasuje, že ak mu to umožní jeho celková hospodárska situácia a situácia v príslušnom hospodárskom odvetví, je pripravené znížiť svoje clo pri obchode so Spoločenstvom rýchlejšie než stanovuje článok 21

Rada pre stabilizáciu a pridruženie analyzuje v tejto súvislosti situáciu a predloží príslušné odporúčania.

KAPITOLA II

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

Článok 24

Vymedzenie pojmov

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve alebo v Srbsku.

2.   Pojem „poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva“ sa týka výrobkov uvedených v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a výrobkov uvedených v prílohe I, odseku 1 bodu ii) Dohody WTO o poľnohospodárstve.

3.   Toto vymedzenie pojmu zahŕňa ryby a produkty rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje kapitola 3, položky 1604 a 1605 a podpoložky 0511 91, 2301 20 a ex 1902 20 („plnené cestoviny obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov“).

Článok 25

Spracované poľnohospodárske produkty

V protokole 1 sú stanovené obchodné opatrenia týkajúce sa spracovaných poľnohospodárskych produktov, ktoré sú v ňom uvedené.

Článok 26

Úľavy Spoločenstva pre dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku

1.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku a opatrenia s rovnocenným účinkom.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší clo na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku a poplatky s rovnocenným účinkom okrem položiek 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.

Pri produktoch zahrnutých v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, pri ktorých Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie cla ad valorem a špecifického cla, sa zrušenie týka iba časti cla stanoveného ad valorem.

3.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo stanoví výšku cla, ktoré sa použije na dovozy do Spoločenstva výrobkov z „baby beef“ vymedzených v prílohe II a s pôvodom v Srbsku, na 20 % cla ad valorem a 20 % špecifického cla podľa Spoločného colného sadzobníka, a to v rámci limitu ročnej colnej kvóty 8 700 ton vyjadrených v jatočnej hmotnosti.

4.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody bude Spoločenstvo v rámci limitu ročnej colnej kvóty 180 000 ton (čistá hmotnosť) uplatňovať bezcolný dovoz tých produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v položkách 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 27

Úľavy Srbska pre poľnohospodárske produkty

1.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko:

a)

zruší clo na dovoz uplatňované na tie poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe III a),

b)

postupne zruší clo na dovoz tých poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe IIIb, a to v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v uvedenej prílohe;

c)

postupne zníži clo na dovoz tých poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe IIIc a prílohe IIId, a to v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v týchto prílohách;

Článok 28

Protokol o víne a liehovinách

Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na víno a liehoviny uvedené v protokole 2 sú stanovené v uvedenom protokole.

Článok 29

Úľavy Spoločenstva pre ryby a produkty rybného hospodárstva

1.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Srbsku a opatrenia s rovnocenným účinkom.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Srbsku, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe IV sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.

Článok 30

Úľavy Srbska pre ryby a produkty rybného hospodárstva

1.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve, ktoré nie sú uvedené v prílohe V, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe V sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.

Článok 31

Doložka o preskúmaní

Vzhľadom na objem vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva a na ich mimoriadne citlivý charakter, vzhľadom na pravidlá spoločnej politiky Spoločenstva a srbskej politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a so zreteľom na úlohu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v srbskom hospodárstve a dôsledky mnohostranných obchodných rokovaní v rámci WTO a prípadné pristúpenie Srbska k WTO, Spoločenstvo a Srbsko najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody v Rade pre stabilizáciu a pridruženie preskúmajú, pri všetkých výrobkoch a na systematickom a vhodnom recipročnom základe, možnosti udelenia ďalších vzájomných úľav s cieľom ešte viac liberalizovať obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva.

Článok 32

Ochranná doložka týkajúca sa poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

1.   Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto dohody, najmä na článok 41, a vzhľadom na mimoriadne citlivý charakter trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a trhu s produktmi rybného hospodárstva, ak dovoz výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zo strán a sú predmetom úľav podľa článkov 25, 26, 27, 28, 29 a 30, spôsobí vážne narušenie trhov alebo mechanizmov ich regulácie vnútri druhej strany, začnú strany ihneď rokovania, aby našli vhodné riešenie. Pokiaľ sa toto riešenie nenájde, môže dotknutá strana prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné a potrebné.

2.   V prípade, že kumulovaný objem dovozu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v prílohe V protokolu 3, dosiahne úroveň 115 % priemeru troch predchádzajúcich kalendárnych rokov, Srbsko a Spoločenstvo začnú do piatich pracovných dní rokovania s cieľom analyzovať a vyhodnotiť štruktúru obchodu s týmito produktmi v Spoločenstve a prípadne nájsť vhodné riešenia s cieľom zabrániť narušeniu obchodu v dôsledku dovozu týchto produktov do Spoločenstva.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 platí, že v prípade, ak kumulovaný objem dovozu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v prílohe V protokolu 3, v priebehu určitého kalendárneho roka narastie o viac ako o 30 % v porovnaní s priemerom troch predchádzajúcich kalendárnych rokov, Spoločenstvo môže pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s produktmi, v dôsledku dovozu ktorých došlo k predmetnému nárastu.

Ak sa prijme rozhodnutie o pozastavení preferenčného zaobchádzania, Spoločenstvo do piatich pracovných dní oznámi toto opatrenie Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a začne so Srbskom rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých účelom je zabrániť narušeniu obchodu s produktmi uvedenými v prílohe V protokolu 3.

Spoločenstvo obnoví preferenčné zaobchádzanie okamžite po tom, ako sa narušenie obchodu vyrieši pomocou účinného uplatňovania dohodnutých opatrení alebo v dôsledku akýchkoľvek iných opatrení prijatých stranami.

Na opatrenia podľa tohto odseku sa primerane uplatnia ustanovenia článku 41 ods. 3 až 6.

3.   Strany preskúmajú fungovanie mechanizmu ustanoveného v odseku 2 najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vhodných úpravách mechanizmu ustanoveného v odseku 2.

Článok 33

Ochrana zemepisných označení iných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a produktov a potravín rybného hospodárstva ako vína a liehovín

1.   Srbsko poskytne v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku ochranu zemepisným označeniam Spoločenstva zapísaným do registra v Spoločenstve podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5). Zemepisné označenia Srbska sú oprávnené na zápis do registra v Spoločenstve za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

2.   Srbsko zakáže, aby sa na jeho území akékoľvek názvy chránené v Spoločenstve používali pre porovnateľné výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu zemepisného označenia. To platí takisto aj pre prípady, keď sa uvedie skutočný zemepisný pôvod tovaru, alebo keď sa predmetné zemepisné označenie používa v preklade, alebo keď sú k nemu pripojené výrazy ako „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“, „metóda“ alebo ďalšie podobné výrazy.

3.   Srbsko odmietne zapísať do registra ochrannú známku, ktorá sa používa za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2.

4.   Ochranné známky používané za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2, ktoré boli v Srbsku zapísané do registra alebo ktoré sa zaviedli zaužívaním, sa po piatich rokoch po nadobudnutí platnosti tejto dohody prestanú používať. Uvedené však neplatí pre tie ochranné známky zapísané do registra v Srbsku a ochranné známky zavedené používaním, ktorých majiteľmi sú štátni príslušníci tretích krajín, pod podmienkou, že tieto ochranné známky nie sú takého charakteru, že môžu zavádzať verejnosť pokiaľ ide o kvalitu, špecifikáciu a zemepisný pôvod tovaru.

5.   Používanie zemepisných označení chránených podľa odseku 1 ako výrazov, ktoré sú v bežnom jazyku zvyčajné ako bežný názov pre takéto tovary, sa v Srbsku skončí najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

6.   Srbsko zabezpečí, aby tovary vyvážané z jeho územia po piatich rokoch po nadobudnutí platnosti tejto dohody neporušovali ustanovenia tohto článku.

7.   Srbsko zabezpečí, že ochrana uvedená v odsekoch 1 až 6 sa poskytne na jeho vlastný podnet, a takisto aj na základe žiadosti dotknutej strany.

KAPITOLA III

Spoločné ustanovenia

Článok 34

Rozsah pôsobnosti

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na vzájomný obchod so všetkými výrobkami, pokiaľ nie je v tejto dohode alebo v protokole 1 ustanovené inak.

Článok 35

Väčšie úľavy

Ustanoveniami tejto hlavy nie je dotknuté jednostranné uplatňovanie výhodnejších opatrení niektorou zo strán.

Článok 36

Zmrazenie cla a množstvových obmedzení

1.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Srbskom nezavedú žiadne nové clo na dovoz alebo vývoz alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ani sa nezvýšia už existujúce clo alebo poplatky.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Srbskom nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia na dovoz alebo vývoz alebo opatrenia s rovnocenným účinkom, ani sa nesprísnia už existujúce obmedzenia alebo opatrenia.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté úľavy poskytnuté podľa článkov 26, 27, 28, 29 a 30, ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nijako neobmedzujú uplatňovanie vlastnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva zo strany Srbska a Spoločenstva, ani prijímanie opatrení v rámci týchto politík, pokiaľ tým nie je dotknutý dovozný režim podľa príloh II až V a protokolu 1.

Článok 37

Zákaz fiškálnej diskriminácie

1.   Spoločenstvo a Srbsko nezavedú, prípadne zrušia, akékoľvek opatrenia alebo postupy interného fiškálneho charakteru, ktorých dôsledkom je priama alebo nepriama diskriminácia výrobkov jednej strany v porovnaní s podobnými výrobkami s pôvodom na území druhej strany.

2.   Výrobky vyvezené na územie jednej zo strán nesmú byť zvýhodnené refundovaním vnútroštátnej nepriamej dane nad rámec nepriamej dane, ktorou sa zdaňujú.

Článok 38

Clo fiškálnej povahy

Ustanovenia týkajúce sa odstránenia cla na dovozy sa vzťahujú aj na clo fiškálnej povahy.

Článok 39

Colné únie, zóny voľného obchodu, cezhraničné opatrenia

1.   Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný obchodný styk, ak sa nimi nemenia obchodné opatrenia ustanovené v tejto dohode.

2.   Počas prechodných období bližšie uvedených v článku 18 nie je touto dohodou dotknuté vykonávanie osobitných preferenčných opatrení, ktorými sa spravuje pohyb tovaru, ktoré sú stanovené v cezhraničných dohodách predtým uzatvorených medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Srbskom, alebo ktoré vyplývajú z dvojstranných dohôd bližšie uvedených v hlave III, ktoré Srbsko uzatvorilo na podporu regionálneho obchodu.

3.   V rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa budú medzi stranami uskutočňovať rokovania o dohodách uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v prípade potreby aj o ostatných dôležitých otázkach týkajúcich sa obchodných politík strán voči tretím krajinám. Tieto rokovania sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny k Únii, aby sa zabezpečilo zohľadnenie spoločných záujmov Spoločenstva a Srbska uvedených v tejto dohode.

Článok 40

Damping a subvencie

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám prijať opatrenia na ochranu obchodu v súlade s odsekom 2 tohto článku a článkom 41.

2.   Ak strana zistí, že v obchode s druhou stranou dochádza k dampingu a/alebo subvencovaniu podliehajúcemu vyrovnávacím opatreniam, môže v súlade s Dohodou WTO o vykonávaní článku VI GATT z roku 1994 alebo Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a svojimi vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi prijať proti takémuto postupu vhodné opatrenia.

Článok 41

Ochranná doložka

1.   Medzi stranami sa uplatňujú ustanovenia článku XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, ak sa nejaký výrobok jednej strany dováža na územie druhej strany v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť:

a)

na území dovážajúcej strany vážnu ujmu domácemu odvetviu podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov, alebo

b)

vážne narušenie ktoréhokoľvek odvetvia hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie v niektorom z regiónov dovážajúcej strany,

dovážajúca strana môže podľa podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sa ustanovujú v tomto článku prijať vhodné dvojstranné ochranné opatrenia.

3.   Dvojstranné ochranné opatrenia zamerané na dovoz druhej strany nesmú zájsť nad rámec toho, čo je potrebné na odstránenie problémov, ktoré sú vymedzené v odseku 2 a ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tejto dohody. Prijaté ochranné opatrenia by mali spočívať v zastavení zvyšovania alebo v zmenšení rozpätí preferencií stanovených v tejto dohode pre príslušný výrobok, a to až po maximálny limit, ktorý zodpovedá základnému clu podľa článku 18 ods. 4 písm. a) a b) a odseku 5 pre ten istý výrobok. Súčasťou týchto opatrení je jednoznačná formulácia o ich postupnom zrušení najneskôr do konca stanoveného obdobia a nesmú sa uplatňovať dlhšie ako dva roky.

Za obzvlášť výnimočných okolností sa môžu predĺžiť na ďalšie obdobie v trvaní najviac dvoch rokov. Dvojstranné ochranné opatrenie sa na dovoz výrobku, ktorý predtým podliehal takémuto opatreniu, nemôže uplatniť počas obdobia, ktoré je rovnako dlhé ako obdobie, počas ktorého sa takéto opatrenie predtým uplatňovalo, a to pod podmienkou, že obdobie, počas ktorého sa opatrenie neuplatní, je aspoň dva roky od uplynutia uplatňovania tohto opatrenia.

4.   V prípadoch podľa tohto článku vždy pred prijatím v ňom stanovených opatrení, alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5 písm. b) tohto článku, poskytne buď Spoločenstvo alebo Srbsko Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre dotknuté strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.

5.   Pri vykonávaní odsekov 1, 2, 3 a 4 sa použijú tieto ustanovenia:

a)

problémy, ktoré vzniknú na základe situácie uvedenej v tomto článku sa bezodkladne predložia na preskúmanie Rade pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ich odstránenie.

Ak Rada pre stabilizáciu a pridruženie alebo vyvážajúca strana neprijmú rozhodnutie odstraňujúce tieto problémy alebo sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, môže dovážajúca strana v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na odstránenie problému. Pri výbere ochranných opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov zavedených touto dohodou. Ochranné opatrenia uplatnené v súlade s článkom XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach zachovávajú úroveň/rozpätie preferencie priznanej podľa tejto dohody.

b)

ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či informovanie vopred, príslušná strana môže v situáciách bližšie uvedených v tomto článku uplatniť dočasné opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď, a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.

Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.

6.   V prípade, že v Spoločenstve alebo v Srbsku podlieha dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť problémy uvedené v tomto článku, správnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o vývoji obchodných tokov, informujú o tom druhú stranu.

Článok 42

Doložka pre prípad nedostatku

1.   V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení tejto hlavy vedie ku:

a)

kritickému nedostatku alebo hrozbe nedostatku potravín alebo iných výrobkov, ktoré sú pre vyvážajúcu stranu základné, alebo

b)

spätnému vývozu výrobkov do tretej krajiny, v súvislosti s ktorou vyvážajúca strana zachováva množstvové obmedzenia na vývoz, vývozné clo alebo opatrenia, alebo poplatky s rovnocenným účinkom a kde uvedená situácia spôsobuje alebo môže spôsobiť vyvážajúcej strane závažné ťažkosti,

môže táto strana podľa podmienok a v súlade s postupmi, ustanovenými v tomto článku, prijať vhodné opatrenia.

2.   Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov stanovených v tejto dohode. Takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu v situáciách vyznačujúcich sa prevažne rovnakými okolnosťami a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním obchodu, a musia sa zrušiť hneď ako okolnosti prestanú opodstatňovať ich ďalšie trvanie.

3.   Pred prijatím opatrení stanovených v odseku 1, alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, poskytne buď Spoločenstvo alebo Srbsko Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie. Strany sa môžu v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie dohodnúť na akýchkoľvek prostriedkoch potrebných na odstránenie týchto ťažkostí. Ak sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne dohoda, vyvážajúca strana môže na vývoz príslušného výrobku uplatniť opatrenia podľa tohto článku.

4.   Ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či prípadne informovanie vopred, Spoločenstvo alebo Srbsko môže uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď, a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.

5.   Akékoľvek opatrenia uplatňované podľa tohto článku sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.

Článok 43

Štátne monopoly

Srbsko postupne upraví štátne monopoly obchodného charakteru takým spôsobom, aby zabezpečilo, že tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody nebude existovať diskriminácia štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie v porovnaní so štátnymi príslušníkmi Srbska, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa tovar obstaráva a uvádza na trh.

Článok 44

Pravidlá pôvodu

Ak nie je v tejto dohode ustanovené inak, pravidlá pôvodu na uplatňovanie ustanovení tejto dohody sa stanovujú v protokole 3.

Článok 45

Prípustné obmedzenia

Táto dohoda nebráni zákazom ani obmedzeniam dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo ochrany rastlín; ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva či pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nesmú znamenať svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu, ani skryté obmedzovanie obchodu medzi stranami.

Článok 46

Neposkytnutie administratívnej spolupráce

1.   Strany sú presvedčené, že na implementáciu a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto hlavy je nevyhnutná administratívna spolupráca a zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.

2.   Ak jedna zo strán na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu v rámci tejto hlavy, môže dočasne v súlade s týmto článkom zastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.

3.   Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce považuje okrem iného:

a)

opakované nedodržanie povinnosti overiť status príslušného výrobku či výrobkov pokiaľ ide o ich pôvod,

b)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode alebo oznámením výsledkov tohto overenia,

c)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.

Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej strany, s ktorým súvisia objektívne informácie o nezrovnalostiach alebo podvode.

4.   Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:

a)

Strana, ktorá na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe strany.

b)

Ak strany začali takéto rokovania v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a nedohodli sa na prijateľnom riešení do troch mesiacov po oznámení daných skutočností, dotknutá strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie.

c)

Dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej strany. Ich trvanie nepresiahne šesť mesiacov a táto lehota sa môže obnoviť. Dočasné pozastavenia sa Výboru pre stabilizáciu a pridruženie oznámia okamžite po ich prijatí. Budú predmetom pravidelných rokovaní v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, a to najmä na účely ich zrušenia hneď, ako prestanú existovať podmienky na ich uplatňovanie.

5.   Zároveň s oznámením Výboru pre stabilizáciu a pridruženie podľa odseku 4 písm. a) tohto článku by dotknutá strana mala vo svojom úradnom vestníku uverejniť oznámenie určené dovozcom. V tomto oznámení by sa malo v súvislosti s príslušným výrobkom uviesť, že sa na základe objektívnych informácií zistilo, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu.

Článok 47

Ak sa príslušné orgány v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze dopustia pochybenia, a to najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu 3 tejto dohody, a toto pochybenie má dôsledky pokiaľ ide o dovozné clo, môže zmluvná strana, ktorá tieto dôsledky znáša, požiadať Radu pre stabilizáciu a pridruženie, aby preskúmala možnosti prijatia všetkých vhodných opatrení na vyriešenie tejto situácie.

Článok 48

Uplatňovaním tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva na Kanárske ostrovy.

HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKOV, USADENIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB, POHYB KAPITÁLU

KAPITOLA I

Pohyb pracovníkov

Článok 49

1.   S výhradou podmienok a úprav platných v jednotlivých členských štátoch:

a)

pri zaobchádzaní s pracovníkmi, ktorí sú srbskými štátnymi príslušníkmi a ktorí sú legálne zamestnaní na území niektorého členského štátu nebude dochádzať k diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti v porovnaní so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu v otázkach pracovných podmienok, odmeňovania alebo prepúšťania,

b)

manžel/manželka a deti pracovníka legálne zamestnaného na území členského štátu, ktorí majú na tomto území legálne bydlisko, s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorých sa týkajú dvojstranné dohody podľa článku 50, ak v týchto dohodách nie je uvedené inak, majú v období trvania pracovného povolenia pracovníka prístup na pracovný trh príslušného členského štátu.

2.   Srbsko bude, s výhradou svojich platných podmienok a úprav, spôsobom uvedeným v odseku 1 zaobchádzať s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú na území Srbska legálne zamestnaní, ako aj s ich manželmi/manželkami a deťmi s legálnym bydliskom v Srbsku.

Článok 50

1.   So zreteľom na situáciu na trhu práce v členských štátoch a s výhradou ich právnych predpisov a dodržania pravidiel v oblasti mobility pracovníkov platných v členských štátoch:

a)

doterajšie úľavy pri prístupe k zamestnaniu pre srbských pracovníkov, ktoré členské štáty uplatňovali podľa dvojstranných dohôd, by sa mali zachovať a prípadne rozšíriť,

b)

ostatné členské štáty preskúmajú možnosť uzavrieť podobné dohody.

2.   Po troch rokoch Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma možnosť ich ďalšieho rozšírenia vrátane úľav pri prístupe k odbornému vzdelávaniu, v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a zo zreteľom na situáciu na trhoch práce v členských štátoch a v Spoločenstve.

Článok 51

1.   Stanovia sa pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Srbska, a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí v ňom majú legálne bydlisko. Na tento účel sa rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorým by nemali byť dotknuté žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd v prípade, ak je v týchto dohodách stanovené výhodnejšie zaobchádzanie, vykonajú tieto ustanovenia:

a)

všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu takýchto pracovníkov v rozličných členských štátoch sa na účely dôchodkov a rent z dôvodu veku, invalidity a úmrtia a na účely zdravotnej starostlivosti o takýchto pracovníkov a ich rodinných príslušníkov budú spočítavať,

b)

všetky dôchodky alebo renty z dôvodu veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo z nich vyplývajúcej invalidity, s výnimkou nepríspevkových dávok, budú voľne prevoditeľné pri kurze uplatňovanom členským štátom či štátmi s povinnosťou vyplácania,

c)

dotknutí pracovníci budú poberať rodinné dávky na svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú vymedzení vyššie uvedenou definíciou.

2.   Srbsko poskytne pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu a sú legálne zamestnaní na jeho území, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí majú na jeho území legálne bydlisko, podobné zaobchádzanie, ako je uvedené v odseku 1 písm. b) a c).

KAPITOLA II

Usadenie sa

Článok 52

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„spoločnosť Spoločenstva“ alebo „srbská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá je založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo Srbska, a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území Spoločenstva alebo Srbska. Ak však má spoločnosť založená podľa právnych predpisov členského štátu alebo Srbska na území Spoločenstva alebo Srbska iba sídlo, táto spoločnosť bude považovaná za spoločnosť Spoločenstva alebo za srbskú spoločnosť, ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a dlhodobé prepojenie s hospodárstvom niektorého z členských štátov alebo Srbska,

b)

„dcérska spoločnosť“ spoločnosti je spoločnosť, ktorú táto spoločnosť účinne riadi,

c)

„pobočka“ spoločnosti znamená prevádzku podniku, ktorá nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej ústredie je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale môžu vybaviť obchodné záležitosti v mieste podnikania, ktoré predstavuje vedľajšie pracovisko,

d)

„usadenie sa“ znamená:

i)

pokiaľ ide o štátnych príslušníkov, právo začať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne riadia. Samostatná zárobková činnosť a obchodné činnosti, ktoré vykonávajú štátni príslušníci, nezahŕňajú hľadanie alebo prijatie zamestnania na trhu práce a nezakladajú právo na prístup na trh práce druhej strany. Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na osoby, ktoré nie sú výlučne samostatne zárobkovo činnými osobami,

ii)

pokiaľ ide o spoločnosti Spoločenstva alebo srbské spoločnosti, právo začať hospodársku činnosť prostredníctvom založenia dcérskych spoločností a pobočiek v Srbsku alebo v Spoločenstve,

e)

„pôsobenie“ znamená vykonávanie hospodárskej činnosti,

f)

„hospodárska činnosť“ v zásade zahŕňa výrobnú a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov,

g)

„štátny príslušník Spoločenstva“ a „štátny príslušník Srbska“ znamená fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov alebo Srbska,

Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, vrátane kombinovanej prepravy, pri ktorej sa časť realizuje po mori, štátni príslušníci Spoločenstva alebo Srbska, ktorí sú usadení mimo Spoločenstva alebo Srbska, a lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Spoločenstva alebo Srbska a ktoré riadia štátni príslušníci Spoločenstva alebo Srbska takisto môžu využívať ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte alebo v Srbsku v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi,

h)

„finančné služby“ znamená činnosti opísanú v prílohe VI. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže pôsobnosť tejto prílohy rozšíriť alebo upraviť.

Článok 53

1.   Srbsko uľahčí spoločnostiam Spoločenstva a jeho štátnym príslušníkom pôsobenie na svojom území. Na tento účel pri nadobudnutí platnosti tejto dohody Srbsko poskytne:

a)

pri usadení sa spoločností Spoločenstva na území Srbska zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s vlastnými spoločnosťami alebo spoločnosťami z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,

b)

pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva na území Srbska, ak sa tam usadili, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými spoločnosťami a pobočkami alebo s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.

2.   Spoločenstvo a jeho členské štáty odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytnú:

a)

pri usadení sa srbských spoločností zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam alebo spoločnostiam z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,

b)

pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek srbských spoločností, ak sa usadili na ich území, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam a pobočkám, alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo pobočke spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.

3.   Strany neprijmú nijaké nové predpisy alebo opatrenia, ktorými by sa zaviedla diskriminácia v porovnaní s vlastnými spoločnosťami, pokiaľ ide o usadenie sa spoločností druhej strany na ich území, alebo so zreteľom na ich pôsobenie, ak sa tam usadili.

4.   Štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie pripraví modality rozšírenia uvedených ustanovení aj na usadenie sa štátnych príslušníkov Spoločenstva a štátnych príslušníkov Srbska na účel vykonávania hospodárskej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb.

5.   Bez zreteľa na ustanovenia tohto článku:

a)

dcérske spoločnosti a pobočky spoločností Spoločenstva budú mať od nadobudnutia platnosti tejto dohody právo využívať a prenajímať si v Srbsku nehnuteľnosti,

b)

dcérske spoločnosti spoločností Spoločenstva budú mať od nadobudnutia platnosti tejto dohody takisto právo nadobúdať a využívať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam ako srbské spoločnosti, a pokiaľ ide o verejný majetok alebo majetok všeobecného záujmu, budú mať rovnaké práva ako srbské spoločnosti, ak sú tieto práva potrebné na hospodársku činnosť, pre ktorú sa usadili.

c)

Štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma možnosť rozšírenia práv podľa písm. b) na pobočky spoločností Spoločenstva.

Článok 54

1.   S výhradou ustanovení článku 56 a s výnimkou finančných služieb definovaných v prílohe VI môžu strany regulovať usadenie sa a pôsobenie spoločností a štátnych príslušníkov na svojom území, pokiaľ táto regulácia neznamená diskrimináciu spoločností a štátnych príslušníkov druhej strany v porovnaní s vlastnými spoločnosťami a štátnymi príslušníkmi.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto dohody, nemožno nijakej strane zabrániť v oblasti finančných služieb prijať opatrenia z dôvodu opatrnosti, vrátane ochrany investorov, vkladateľov, poistníkov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára, alebo aby sa zabezpečila stabilita finančného systému. Takéto opatrenia nebudú strany využívať ako prostriedok na neplnenie si povinností podľa tejto dohody.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nebude vykladať ako ukladajúce stranám povinnosť zverejniť informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov, alebo akékoľvek dôverné informácie alebo informácie o majetku, s ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.

Článok 55

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia Multilaterálnej dohody o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (6) (ďalej len „ECAA“), ktoré ustanovujú inak, platí, že ustanovenia tejto kapitoly sa nepoužijú na služby leteckej dopravy, služby dopravy po vnútrozemských vodných cestách a služby námornej kabotáže.

2.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže poskytnúť odporúčania na zlepšenie v rámci otázky usadenia sa a pôsobenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 1

Článok 56

1.   Ustanovenia článkov 53 a 54 nebránia tomu, aby strana uplatňovala osobitné pravidlá pre usadenie sa a pôsobenie na svojom území v prípade pobočiek spoločností druhej strany nezaložených na jej území podľa jej právnych predpisov, ak tak koná z dôvodov právnych alebo technických rozdielov medzi takýmito pobočkami a pobočkami spoločností založených na jej území podľa jej právnych predpisov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, ak tak koná z dôvodov opatrnosti.

2.   Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu opatrnosti.

Článok 57

Aby sa štátnym príslušníkom Spoločenstva a štátnym príslušníkom Srbska uľahčilo začatie a vykonávanie regulovaných povolaní v Srbsku a v Spoločenstve, Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma kroky, ktoré sú potrebné na vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Na tento účel môže prijať všetky potrebné opatrenia.

Článok 58

1.   Spoločnosť Spoločenstva usadená na území Srbska alebo srbská spoločnosť usadená na území Spoločenstva je oprávnená zamestnať alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek prijať do zamestnania na území Srbska alebo Spoločenstva v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde sa táto spoločnosť usadila, zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Srbska alebo štátnymi príslušníkmi Spoločenstva, ak sú títo zamestnanci kľúčovými pracovníkmi podľa definície uvedenej v odseku 2 a ak sú zamestnaní výlučne v spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach a pobočkách. Platnosť povolení na pobyt a pracovných povolení týchto zamestnancov sa obmedzí len na obdobie trvania uvedeného zamestnania.

2.   Pod podmienkou, že organizácia je právnickou osobou a že dané osoby v nej boli zamestnané alebo v nej boli inými spoločníkmi než väčšinovými akcionármi aspoň počas jedného roka pred preložením, sú kľúčovými pracovníkmi uvedených spoločností (ďalej len „organizácie“) „osoby preložené v rámci spoločnosti“ v zmysle ich definície obsiahnutej v písmene c) tohto odseku patriace do niektorej z týchto kategórií:

a)

osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách, do pracovnej náplne ktorých primárne patrí usmerňovanie riadenia danej spoločnosti pod celkovým dohľadom alebo riadením najmä správnej rady alebo akcionárov spoločnosti alebo iného im rovnocenného orgánu, ako aj:

i)

riadenie spoločnosti alebo jej oddelenia alebo sekcie,

ii)

dohľad nad prácou ostatných zamestnancov vykonávajúcich kontrolu a nad odbornými a riadiacimi zamestnancami a kontrola ich práce,

iii)

právomoc prijať alebo prepustiť zamestnanca alebo právomoc odporučiť ich prijatie alebo prepustenie alebo prijatie iného opatrenia v personálnej oblasti,

b)

osoby pracujúce v rámci organizácie, ktoré majú mimoriadne znalosti zásadného významu pre podnik týkajúce sa prevádzky, výskumného zariadenia, techniky alebo riadenia. Pri hodnotení týchto znalostí sa okrem znalostí špecifických pre danú spoločnosť môže zohľadniť aj vysoká úroveň odbornej kvalifikácie, ktorá patrí k určitým druhom práce alebo obchodnej činnosti, ktoré si vyžadujú špecifické odborné znalosti, vrátane príslušnosti k profesijnému stavu pri povolaniach, ktoré si to vyžadujú,

c)

„osoba preložená v rámci spoločnosti“ sa definuje ako fyzická osoba, ktorá pracuje v rámci organizácie na území jednej strany a ktorá je v súvislosti s hospodárskou činnosťou dočasne preložená na územie druhej strany; takáto organizácia musí mať svoje hlavné miesto podnikania na území jednej strany a preloženie sa musí uskutočniť do podniku (pobočky, dcérskej spoločnosti) tejto organizácie, ktorý naozaj vykonáva podobné hospodárske činnosti na území druhej strany.

3.   Vstup a dočasná prítomnosť štátnych príslušníkov Spoločenstva na území Srbska alebo srbských štátnych príslušníkov na území Spoločenstva sa povoľuje, ak sú týmito zástupcami spoločností osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách v zmysle definície v odseku 2 písm. a) tohto článku, ktoré zodpovedajú za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky srbskej spoločnosti v niektorom členskom štáte Spoločenstva alebo za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Spoločenstva v Srbsku, ak:

a)

títo zástupcovia nie sú zapojení do priameho predaja alebo poskytovania služieb a nie sú platení zo zdroja na území krajiny, kde sa táto spoločnosť má usadiť a

b)

spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania mimo Spoločenstva či mimo Srbska a nemá žiadneho iného zástupcu, zastúpenie, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v danom členskom štáte či v Srbsku.

KAPITOLA III

Poskytovanie služieb

Článok 59

1.   Spoločenstvo a Srbsko sa zaväzujú v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami prijať kroky potrebné k tomu, aby sa postupne umožnilo poskytovanie služieb spoločnostiam Spoločenstva alebo srbským spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom Spoločenstva alebo štátnym príslušníkom Srbska usadeným na území inej strany ako osoba, ktorej sú služby určené.

2.   Súbežne s procesom liberalizácie uvedeným v odseku 1 strany povolia dočasný pohyb fyzickým osobám, ktoré poskytujú služby alebo ktoré sú zamestnancami poskytovateľa služieb ako kľúčoví pracovníci v zmysle definície uvedenej v článku 58, ako aj fyzickým osobám, ktoré sú zástupcami spoločnosti Spoločenstva alebo srbskej spoločnosti, alebo ich štátneho príslušníka, a žiadajú o dočasný vstup na účely rokovania o obchode so službami alebo uzavretia zmlúv o obchode so službami pre tohto poskytovateľa služieb, pod podmienkou, že títo zástupcovia sami nebudú zapojení do priameho predaja verejnosti alebo poskytovania služieb.

3.   Po štyroch rokoch prijme Rada pre stabilizáciu a pridruženie opatrenia potrebné na postupné uplatňovanie ustanovení odseku 1. Pri tom sa zohľadní pokrok, ktorý strany dosiahli v rámci aproximácie svojich právnych predpisov.

Článok 60

1.   Strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, v dôsledku ktorých by sa podmienky pre poskytovanie služieb štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami Spoločenstva alebo Srbska usadenými na území inej strany, ako osoba, ktorej sú služby určené, stali podstatne viac obmedzujúcimi v porovnaní so situáciou existujúcou deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2.   Ak sa jedna zo strán domnieva, že v dôsledku opatrení, ktoré zaviedla druhá strana po nadobudnutí platnosti tejto dohody vznikla situácia, ktorá je v porovnaní so situáciou existujúcou v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody podstatne viac obmedzujúca pre poskytovanie služieb, môže požiadať druhú stranu o začatie rokovaní.

Článok 61

Pokiaľ ide o poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Srbskom, platia tieto ustanovenia:

1.

Pokiaľ ide o vnútrozemskú dopravu, pravidlá pre vzťahy medzi stranami sa stanovujú v protokole 4, najmä s cieľom zabezpečiť neobmedzenú cestnú tranzitnú dopravu cez Srbsko a Spoločenstvo ako celok, účinné uplatňovanie zásady nediskriminácie a postupnú harmonizáciu právnych predpisov Srbska v oblasti dopravy s právnymi predpismi Spoločenstva.

2.

Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a k medzinárodným námorným obchodom na komerčnom základe a rešpektovať medzinárodné a európske záväzky v oblasti noriem bezpečnosti, ochrany a životného prostredia.

Strany potvrdzujú svoj záväzok budovať prostredie voľnej hospodárskej súťaže ako základ medzinárodnej námornej dopravy.

3.

Pri uplatňovaní zásad podľa odseku 2:

a)

strany do dvojstranných dohôd s tretími štátmi, ktoré uzavrú v budúcnosti, nezahrnú ustanovenia o deľbe nákladu,

b)

strany po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave,

c)

každá strana zabezpečí, že nebude, inter alia, zaobchádzať s loďami, ktoré prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, menej výhodne ako zaobchádza s vlastnými loďami, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ani pokiaľ ide o príslušné poplatky a colné vybavenie, ani pokiaľ ide o prideľovanie kotvísk a využívanie zariadení na nakladanie a vykladanie.

4.

S cieľom zabezpečiť taký koordinovaný vývoj a takú postupnú liberalizáciu dopravy medzi stranami, ktoré sú prispôsobené obchodným požiadavkám každej zo strán, sa podmienky prístupu na trh leteckej dopravy druhej strany spravujú ECAA.

5.

Pred uzavretím ECAA strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, ktoré by boli v porovnaní so situáciou existujúcou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody viac obmedzujúce alebo diskriminačné.

6.

Srbsko prispôsobí svoje právne predpisy, vrátane administratívnych, technických a iných pravidiel, právnym predpisom Spoločenstva pre oblasť leteckej dopravy, námornej dopravy, dopravy po vnútrozemských vodných cestách a vnútrozemskej dopravy, a to v miere, v akej si to vyžaduje liberalizácia a vzájomný prístup na trhy strán tejto dohody a uľahčenie prepravy cestujúcich a tovaru.

7.

Súbežne s tým, ako strany budú dosahovať pokrok v plnení cieľov tejto kapitoly, Rada pre stabilizáciu a pridruženie skúma, akými spôsobmi sa dajú vytvoriť podmienky, ktoré sú potrebné na zlepšenie slobodného poskytovania služieb v oblasti leteckej dopravy, vnútrozemskej dopravy a dopravy po vnútrozemských vodných cestách.

KAPITOLA IV

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 62

Strany sa zaväzujú, že v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde povolia akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene medzi Spoločenstvom a Srbskom.

Článok 63

1.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami do spoločností, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy V, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu týchto investícií a všetkých ziskov, ktoré tieto investície priniesli.

2.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s úvermi spojenými s obchodnými transakciami alebo s poskytovaním služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba alebo spoločnosť s bydliskom alebo sídlom na území jednej zo strán, a kapitálu súvisiaceho s finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

3.   Počnúc nadobudnutím platnosti tejto dohody Srbsko povolí, pričom úplne a účelne využije svoje existujúce postupy, štátnym príslušníkom členských štátov EÚ nadobúdať nehnuteľný majetok v Srbsku. Do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko postupne upraví svoje právne predpisy, ktoré upravujú problematiku nadobúdania nehnuteľného majetku na jeho území štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ, tak, aby zabezpečilo, že sa s nimi bude zaobchádzať rovnako, ako s jej vlastnými štátnymi príslušníkmi.

4.   Spoločenstvo a Srbsko po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečia aj voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s portfóliovými investíciami, finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, strany nezavedú nijaké nové obmedzenia pohybu kapitálu a bežných platieb medzi osobami a spoločnosťami s bydliskom alebo sídlom v Spoločenstve a v Srbsku a platné opatrenia nesprísnia.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 62 a tohto článku, ak za výnimočných okolností spôsobuje pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v Spoločenstve alebo v Srbsku, alebo ak hrozí, že ich spôsobí, Spoločenstvo alebo Srbsko môže prijať ochranné opatrenia v oblasti pohybu kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné, a to na obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov.

7.   Žiadne z uvedených ustanovení neobmedzuje právo hospodárskych subjektov strán na využitie ešte výhodnejšieho zaobchádzania stanoveného v platných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, ktorými sú strany tejto dohody viazané.

8.   Strany uskutočnia spoločné rokovania s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom, aby podporili ciele tejto dohody.

Článok 64

1.   Počas prvých štyroch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvoriť podmienky potrebné na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu.

2.   Do konca štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví podrobné predpisy úplného uplatňovania pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu v Srbsku.

KAPITOLA V

Všeobecné ustanovenia

Článok 65

1.   Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s výhradou obmedzení z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

2.   Nevzťahujú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek strany dočasne alebo trvalo spojené s vykonávaním verejnej moci.

Článok 66

Na účely tejto hlavy platí, že žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám v uplatňovaní ich zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup a pobyt, zamestnávanie, pracovné podmienky, usadenie sa fyzických osôb a poskytovanie služieb, najmä pokiaľ ide o udeľovanie povolení na pobyt, predĺženie ich platnosti a zamietnutie žiadostí o ich udelenie, za predpokladu, že ich nebudú uplatňovať tak, aby tým dochádzalo k odstráneniu alebo obmedzeniu výhod, ktoré strane vyplývajú z niektorého z ustanovení tejto dohody. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 65.

Článok 67

Ustanovenia tejto hlavy sa takisto vzťahujú aj na spoločnosti, ktoré spoločne kontrolujú alebo spoločne výhradne vlastnia srbské spoločnosti alebo štátni príslušníci a spoločnosti Spoločenstva alebo jeho štátni príslušníci.

Článok 68

1.   Doložka najvyšších výhod, udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy, sa neuplatňuje na daňové zvýhodnenia, ktoré strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo na základe iných daňových opatrení.

2.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že stranám bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňových únikov a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

3.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že členským štátom alebo Srbsku bráni rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto bydliska.

Článok 69

1.   Strany sa vždy usilujú o to, aby sa podľa možnosti vyhli prijatiu obmedzujúcich opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, na účely platobnej bilancie. Strana, ktorá prijme takéto opatrenia, čo najskôr poskytne druhej strane časový rozvrh na ich zrušenie.

2.   Ak má jeden alebo viacero členských štátov alebo Srbsko vážne ťažkosti s platobnou bilanciou, alebo ak im takéto ťažkosti bezprostredne hrozia, môže Spoločenstvo alebo Srbsko v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o založení WTO prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, ktoré však musia byť časovo obmedzené a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na nápravu situácie s platobnou bilanciou. Spoločenstvo alebo Srbsko o tom ihneď informuje druhú stranu.

3.   Na prevody súvisiace s investíciami a najmä na repatriáciu investovaných prostriedkov alebo reinvestovaných prostriedkov alebo akýchkoľvek výnosov z nich sa nesmú uplatniť žiadne obmedzujúce opatrenia.

Článok 70

Ustanovenia tejto hlavy sa postupne upravia, najmä vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z článku V GATS.

Článok 71

Ustanoveniami tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia, ktoré niektorá zo strán uplatňuje, aby zabránila obchádzaniu svojich opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej krajiny na jej trh, prostredníctvom ustanovení tejto dohody.

HLAVA VI

APROXIMÁCIA PRÁVA, PRESADZOVANIE PRÁVA A PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Článok 72

1.   Strany uznávajú dôležitosť aproximácie existujúcich srbských právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva a ich účinnej implementácie. Srbsko vyvinie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa jeho existujúce a budúce právne predpisy postupne stali zlučiteľnými s acquis Spoločenstva. Srbsko zabezpečí, že existujúce a budúce právne predpisy budú riadne implementované a presadzované.

2.   Táto aproximácia sa začne dňom podpísania tejto dohody a do konca prechodného obdobia stanoveného v článku 8 tejto dohody sa postupne sa rozšíri na všetky zložky acquis Spoločenstva, uvedené v tejto dohode.

3.   V počiatočnej fáze sa aproximácia sústredí na základné prvky acquis v oblasti vnútorného trhu vrátane právnych predpisov upravujúcich finančný sektor, na oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a na oblasti súvisiace s obchodom. V ďalšej fáze sa Srbsko sústredí na ostatné časti acquis.

Aproximácia sa uskutoční na základe programu, na ktorom sa dohodne Európska komisia so Srbskom.

4.   Srbsko po dohode s Európskou komisiou takisto stanoví aj podrobné predpisy monitorovania aproximácie právnych predpisov a implementácie opatrení zameraných na presadzovanie práva, ktoré je potrebné prijať.

Článok 73

Ustanovenia hospodárskej súťaže a ďalšie hospodárske ustanovenia

1.   Tieto postupy nie sú zlučiteľné s riadnym fungovaním tejto dohody, pokiaľ by mohli mať dosah na obchod medzi Spoločenstvom a Srbskom:

i)

všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy podnikov, cieľom alebo následkom ktorých je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže,

ii)

zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo Srbska ako celku alebo na jeho podstatnej časti,

iii)

akákoľvek štátna pomoc, ktorá narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobky.

2.   Akýkoľvek postup v rozpore s týmto článkom sa posúdi na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže platných v Spoločenstve, najmä z článkov 81, 82, 86 a 87 Zmluvy o ES a z výkladových nástrojov prijatých inštitúciami Spoločenstva.

3.   Strany zabezpečia, aby právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodov i) a ii) tohto článku vo vzťahu k súkromným a verejnoprávnym podnikom a podnikom, ktorým boli priznané osobitné práva, boli zverené funkčne nezávislému orgánu.

4.   Srbsko zriadi funkčne nezávislý orgán, ktorý bude mať právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodu iii) tohto článku, do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Tento orgán bude okrem iného mať právo schvaľovať schémy štátnej pomoci a individuálne pomoci v súlade s odsekom 2 a právo nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá protiprávne.

5.   Spoločenstvo na jednej strane a Srbsko na druhej strane zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného tým, že poskytnú druhej strane pravidelnú výročnú správu alebo jej ekvivalent podľa metodiky a prezentácie štatistického zisťovania Spoločenstva o štátnej pomoci. Na požiadanie jednej strany jej druhá strana poskytne informácie o jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.

6.   Srbsko vypracuje kompletný prehľad schém pomoci, ktoré zaviedla pred zriadením orgánu uvedeného v odseku 4 a tieto schémy pomoci dá do súladu s kritériami uvedenými v odseku 2 tohto článku najneskôr do 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

7.

a)

Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 bod iii) strany súhlasia, že počas prvých päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa bude vyhodnocovať každá štátna pomoc poskytnutá Srbskom so zreteľom na skutočnosť, že Srbsko sa považuje za rovnakú oblasť, ako oblasti Spoločenstva opísané v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

b)

Do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko predloží Európskej komisii údaje o svojom HDP na obyvateľa, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odseku 4 a Komisia Európskych spoločenstiev potom spoločne zhodnotia oprávnenosť regiónov Srbska a súvisiace maximálne intenzity pomoci, s cieľom vypracovať na základe príslušných usmernení Spoločenstva regionálnu mapu pomoci.

8.   Pravidlá pre štátnu pomoc oceliarskemu priemyslu sú stanovené v protokole 5. Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktoré sa použijú v prípade pomoci na reštrukturalizáciu oceliarskeho priemyslu. Zdôrazní sa v ňom výnimočná povaha takejto pomoci a skutočnosť, že takáto pomoc bude časovo obmedzená a viazaná na zníženie kapacity v rámci programov uskutočniteľnosti.

9.   Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II hlava IV:

a)

odsek 1 bod iii) sa neuplatňuje,

b)

všetky postupy v rozpore s odsekom 1 bodom i) sa posúdia podľa kritérií, ktoré Spoločenstvo stanovilo na základe článkov 36 a 37 Zmluvy o ES a osobitných nástrojov Spoločenstva prijatých na tomto základe.

10.   Ak sa niektorá zo strán domnieva, že určitý postup nie je zlučiteľný s podmienkami obsiahnutými v odseku 1, môže po prerokovaní v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie alebo po uplynutí 30 pracovných dní od podania žiadosti o takéto prerokovanie prijať vhodné opatrenia. Týmto článkom nie je dotknuté prijímanie vyrovnávacích opatrení Spoločenstvom alebo Srbskom v súlade s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach alebo s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 74

Verejnoprávne podniky

Do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude Srbsko na verejnoprávne podniky a podniky, ktorým boli priznané osobitné a výlučné práva uplatňovať zásady stanovené v Zmluve o ES, najmä v jej článku 86.

Osobitné práva verejnoprávnych podnikov počas prechodného obdobia nezahŕňajú možnosť zaviesť množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnocenným účinkom na dovozy zo Spoločenstva do Srbska.

Článok 75

Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

1.   V súlade s ustanoveniami tohto článku a prílohy VII strany potvrdzujú, že prikladajú význam zabezpečeniu primeranej a účinnej ochrany a presadzovania práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú strany pokiaľ ide o uznávanie a ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva poskytovať spoločnostiam a štátnym príslušníkom druhej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytujú podľa dvojstranných dohôd tretím krajinám.

3.   Srbsko prijme potrebné opatrenia, aby najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečilo podobnú úroveň ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ako v Spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie týchto práv.

4.   Srbsko sa zaväzuje, že počas uvedeného obdobia pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v prílohe VII. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže zaviazať Srbsko k tomu, aby pristúpilo ku konkrétnym mnohostranným dohovorom v tejto oblasti.

5.   Ak sa v oblasti práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva vyskytnú problémy ovplyvňujúce podmienky obchodovania, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa bezodkladne predložia Rade pre stabilizáciu a pridruženie s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivé riešenie.

Článok 76

Verejné obstarávanie

1.   Spoločenstvo a Srbsko považujú za želateľný cieľ, aby sa zadávanie verejných zákaziek otvorilo na základe nediskriminácie a reciprocity, a to najmä v súlade s ustanoveniami WTO.

2.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať srbské spoločnosti, bez ohľadu na to, či sú usadené v Spoločenstve alebo nie, prístup k postupom zadávania zákaziek v Spoločenstve v súlade s pravidlami Spoločenstva pre oblasť obstarávania, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté spoločnostiam Spoločenstva.

Tieto ustanovenia sa použijú aj na zákazky v sektore verejných služieb, keď Srbsko prijme právne predpisy, ktorými sa v tejto oblasti zavedú pravidlá Spoločenstva. Spoločenstvo bude pravidelne skúmať, či Srbsko tieto právne predpisy skutočne zavádza.

3.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré sú usadené v Srbsku podľa ustanovení kapitoly II hlava V prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté srbským spoločnostiam.

4.   Najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré nie sú usadené v Srbsku, prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku podľa srbského zákona o verejnom obstarávaní, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté srbským spoločnostiam.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody Srbsko transformuje akékoľvek existujúce preferencie poskytované domácim hospodárskym subjektom na cenové preferencie a v lehote piatich rokov ich postupne zníži v súlade s týmto časovým rozvrhom:

do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 15 %,

do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 10 %,

do konca štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 5 %, a

najneskôr do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa preferencie úplne zrušia.

5.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie pravidelne skúma, či má Srbsko možnosť poskytnúť prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku všetkým spoločnostiam Spoločenstva. Srbsko podáva každoročne Rade pre stabilizáciu a pridruženie správu o opatreniach, ktoré prijalo v záujme posilnenia transparentnosti a zabezpečenia účinného súdneho preskúmania rozhodnutí v oblasti verejného obstarávania.

6.   Pokiaľ je realizácia verejných zákaziek spojená s usadením sa, pôsobením a poskytovaním služieb medzi Spoločenstvom a Srbskom a so zamestnávaním a pohybom pracovných síl, použijú sa ustanovenia článkov 49 až 64.

Článok 77

Normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody

1.   Srbsko prijme potrebné opatrenia, aby postupne dosiahlo súlad s technickými predpismi Spoločenstva a s európskou normalizáciou, metrológiou, akreditáciou a postupmi posudzovania zhody.

2.   Na tento účel sa strany budú usilovať:

a)

podporovať používanie technických predpisov Spoločenstva, európskych noriem a postupov posudzovania zhody,

b)

napomáhať rozvoju kvalitnej infraštruktúry pre normalizáciu, metrológiu, akreditáciu a posudzovanie zhody,

c)

podporovať účasť Srbska na práci organizácií, ktoré sa venujú normám, posudzovaniu zhody, metrológii a podobným funkciám (napr. CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (7),

d)

v prípade potreby uzatvoriť dohodu o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, keď budú legislatívny rámec a postupy v Srbsku dostatočne zladené s legislatívnym rámcom a postupmi v Spoločenstve, a keď budú k dispozícii príslušné odborné kapacity.

Článok 78

Ochrana spotrebiteľa

Strany budú spolupracovať v záujme zladenia noriem v oblasti ochrany spotrebiteľa v Srbsku s normami Spoločenstva. Aby trhové hospodárstvo fungovalo riadne, je nevyhnutná účinná ochrana spotrebiteľa, pričom táto ochrana závisí od rozvoja administratívnej infraštruktúry na vykonávanie dohľadu nad trhom a presadzovanie práva v tejto oblasti.

Na tento účel ako aj vzhľadom na spoločné záujmy sa strany zaväzujú, že zabezpečia:

a)

politiku aktívnej ochrany spotrebiteľa v súlade s právom Spoločenstva vrátane zvýšenia informovanosti a rozvoja nezávislých organizácií,

b)

harmonizáciu právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v Srbsku s platnými právnymi predpismi Spoločenstva,

c)

účinnú právnu ochranu spotrebiteľov v záujme zvýšenia kvality spotrebných tovarov a dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem,

d)

monitorovanie pravidiel príslušnými orgánmi a prístup k spravodlivosti v prípade sporov,

e)

výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch.

Článok 79

Pracovné podmienky a rovnosť príležitostí

Srbsko bude postupne harmonizovať svoje právne predpisy v oblasti pracovných podmienok, najmä v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a rovnosti príležitostí, s právnymi prepismi Spoločenstva.

HLAVA VII

SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ

Článok 80

Posilnenie inštitúcií a právneho štátu

Strany pri spolupráci v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti pripisujú osobitný význam upevňovaniu právneho štátu a posilňovaniu inštitúcií na všetkých úrovniach správy vo všeobecnosti a najmä v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti. Cieľom tejto spolupráce je najmä posilnenie nezávislosti súdnictva a zvýšenie jeho efektívnosti, zlepšenie práce polície a ostatných orgánov na presadzovanie práva, primeraná odborná príprava a boj proti korupcii a organizovanému zločinu.

Článok 81

Ochrana osobných údajov

Srbsko bude po nadobudnutí platnosti tejto dohody harmonizovať svoje právne predpisy o ochrane osobných údajov s právom Spoločenstva a ostatnými európskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o ochrane súkromia. Srbsko vytvorí nezávislé orgány dozoru vybavené dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi, aby sa efektívne monitorovalo a zabezpečilo presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Na účely dosiahnutia tohto cieľa strany spolupracujú.

Článok 82

Víza, správa hraníc, azyl a migrácia

Strany spolupracujú v oblasti víz, kontroly hraníc, azylu a migrácie a vytvoria rámec spolupráce v týchto oblastiach, vrátane spolupráce na regionálnej úrovni, pričom podľa potreby zohľadnia a plne využijú iné existujúce podnety v tejto oblasti.

Základom spolupráce v týchto oblastiach sú spoločné rokovania a úzka spolupráca medzi stranami a jej súčasťou by mala byť technická a administratívna pomoc zameraná na:

a)

výmenu štatistických údajov a informácií o právnych predpisoch a postupoch,

b)

prípravu nových právnych predpisov,

c)

zvýšenie kapacity a posilnenie efektívnosti inštitúcií,

d)

odbornú prípravu pracovníkov,

e)

bezpečnosť cestovných dokladov a odhaľovanie falošných dokladov,

f)

správu hraníc.

Spolupráca sa predovšetkým zameria:

a)

v azylovej oblasti na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby boli splnené normy Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Newyorského protokolu k nemu z 31. januára roku 1967, čím sa zabezpečí dodržanie zásady „non-refoulement“ (nenavracania) ako aj ostatných práv žiadateľov o azyl a utečencov,

b)

v oblasti legálnej migrácie na pravidlá prijímania a na práva a právne postavenie prijatých osôb. V súvislosti s migráciou sa strany dohodli, že budú spravodlivo zaobchádzať s občanmi iných štátov, ktorí sa legálne nachádzajú na ich území, a že budú podporovať integračnú politiku, cieľom ktorej je, aby práva a povinnosti týchto osôb boli porovnateľné s právami a povinnosťami ich občanov.

Článok 83

Predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontrola; readmisia

1.   Strany spolupracujú v rámci predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontroly. Na tento účel Srbsko a členské štáty prijmú všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na ich území, a súhlasia s tým, že budú plne vykonávať dohodu o readmisii medzi Spoločenstvom a Srbskom a dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a Srbskom, ak sú ustanovenia týchto dvojstranných dohôd zlučiteľné s ustanoveniami dohody o readmisii medzi Spoločenstvom a Srbskom, ako aj povinnosť readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

Členské štáty a Srbsko vybavia svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti a na tento účel im sprístupnia nevyhnutné administratívne kapacity.

Konkrétne postupy readmisie vlastných štátnych príslušníkov, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti sú stanovené v dohode o readmisii medzi Spoločenstvom a Srbskom a v dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi a Srbskom, ak sú ustanovenia týchto dvojstranných dohôd zlučiteľné s ustanoveniami dohody o readmisii medzi Spoločenstvom a Srbskom.

2.   Srbsko súhlasí s tým, že uzatvorí readmisné dohody s krajinami, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia a zaväzuje sa prijať akékoľvek opatrenia potrebné na flexibilnú a rýchlu implementáciu všetkých readmisných dohôd uvedených v tomto článku.

3.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví ďalšie kroky, ktoré by strany mohli spoločne prijať, aby predchádzali nelegálnemu prisťahovalectvu, obchodovaniu s ľuďmi a sieťam organizujúcim nelegálne prisťahovalectvo, a v záujme ich kontroly.

Článok 84

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu

1.   Strany spolupracujú, aby predišli zneužívaniu ich finančných systémov a relevantných nefinančných sektorov na pranie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a najmä z obchodu s drogami, a na financovanie terorizmu.

2.   Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať aj z administratívnej a technickej pomoci zameranej na rozvoj implementácie právnych predpisov a efektívneho fungovania primeraných noriem a mechanizmov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré zodpovedajú normám a mechanizmom prijatým Spoločenstvom a inými medzinárodnými zoskupeniami v tejto oblasti, najmä Finančnou akčnou jednotkou (FATF).

Článok 85

Spolupráca v oblasti boja proti nezákonným drogám

1.   Strany v rámci svojej právomoci a pôsobnosti spolupracujú, aby zabezpečili vyvážený a integrovaný prístup k drogovej problematike. Protidrogové politiky a opatrenia sa zamerajú na posilnenie štruktúr boja proti nezákonným drogám, na zníženie ponuky nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vysporiadanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog a na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.

2.   Strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na zásadách, ktoré si strany spoločne dohodnú a ktoré budú v súlade s protidrogovou stratégiou EÚ.

Článok 86

Predchádzanie organizovanému zločinu a iným nezákonným činnostiam a boj proti nim

Strany spolupracujú pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti a nezákonnej činnosti, organizovanej alebo neorganizovanej, ako napríklad:

a)

prevádzačstvo a obchod s ľuďmi,

b)

nezákonné hospodárske činnosti, najmä falšovanie peňazí a bezhotovostných platobných prostriedkov, nezákonné operácie s takými produktmi ako napríklad priemyselný odpad, rádioaktívny materiál a operácie s nezákonnými, falšovanými alebo pirátskymi výrobkami,

c)

korupcia, či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, najmä v spojení s netransparentnými administratívnymi postupmi,

d)

daňový podvod,

e)

krádež totožnosti,

f)

nedovolené obchodovanie s drogami a psychotropnými látkami,

g)

nedovolené obchodovanie so zbraňami,

h)

falšovanie dokladov,

i)

pašovanie tovaru vrátane automobilov a nedovolené obchodovanie s nimi,

j)

počítačová trestná činnosť.

V rámci boja proti organizovanému zločinu sa bude podporovať regionálna spolupráca a zosúladenie s uznávanými medzinárodnými normami.

Článok 87

Boj proti terorizmu

Strany sa dohodli, že budú v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorými sú viazané, a v súlade so svojimi zákonmi a inými svojimi právnymi predpismi spolupracovať v záujme predchádzania a potlačovania teroristických činov a ich financovania, a to takto:

a)

v rámci úplnej implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001) a ostatných príslušných rezolúcií OSN, medzinárodných dohovorov a nástrojov,

b)

prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach, ktoré ich podporujú, pričom táto výmena sa uskutoční v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom,

c)

prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s prostriedkami a metódami boja proti terorizmu, skúseností z technickej oblasti a z oblasti odbornej prípravy, a prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s predchádzaním terorizmu.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článok 88

1.   Spoločenstvo a Srbsko začnú úzko spolupracovať s cieľom prispieť k rozvoju Srbska a podporiť jeho rastový potenciál. Táto spolupráca posilní existujúce hospodárske väzby na čo najširšom možnom základe, na prospech oboch strán.

2.   Politiky a iné opatrenia budú koncipované tak, aby Srbsku priniesli trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Tieto politiky by mali zabezpečiť, aby sa od začiatku v plnej miere zohľadňovali environmentálne aspekty a aby sa tieto aspekty prepojili s požiadavkou harmonického sociálneho rozvoja.

3.   Politiky spolupráce budú začlenené do regionálneho rámca spolupráce. Osobitná pozornosť sa bude venovať opatreniam, ktoré môžu posilniť spoluprácu medzi Srbskom a susednými krajinami vrátane členských štátov EÚ, čo prispeje k stabilite v regióne. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vymedzí v súlade s plánom európskeho partnerstva priority pokiaľ ide o ďalej uvedené politiky spolupráce, alebo v rámci nich.

Článok 89

Hospodárska a obchodná politika

Spoločenstvo a Srbsko napomôžu hospodárskym reformám tak, že budú spolupracovať na lepšom pochopení zásadných prvkov svojich ekonomík a na kvalitnejšej tvorbe a realizácii hospodárskej politiky v podmienkach trhového hospodárstva.

Na tento účel Spoločenstvo a Srbsko spolupracujú v týchto oblastiach:

a)

výmena informácií o makroekonomických výsledkoch a perspektívach a o stratégiách rozvoja,

b)

spoločná analýza hospodárskych otázok spoločného záujmu vrátane formovania hospodárskej politiky a nástrojov na jej realizáciu, a

c)

podpora užšej spolupráce s cieľom urýchlenia prílevu know-how a prístupu k novým technológiám.

Srbsko sa bude usilovať o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a o postupnú aproximáciu svojich politík politikám európskej hospodárskej a menovej únie orientovaným na stabilitu. Na požiadanie orgánov Srbska môže Spoločenstvo poskytnúť pomoc na podporu úsilia Srbska v tejto oblasti.

Cieľom spolupráce bude takisto aj posilnenie právneho štátu vo sfére podnikania prostredníctvom stabilného a nediskriminačného právneho rámca v oblasti obchodu.

Do spolupráce v tejto oblasti patrí aj výmena informácií o zásadách a fungovaní európskej hospodárskej a menovej únie.

Článok 90

Spolupráca v oblasti štatistiky

Strany sa pri spolupráci v prvom rade zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti štatistiky. Jej cieľom bude najmä vytvoriť efektívny a trvalo udržateľný štatistický systém schopný poskytovať spoľahlivé, objektívne a presné údaje potrebné na plánovanie a monitorovanie transformačného a reformného procesu v Srbsku. Tento systém by mal takisto štatistickému úradu v Srbsku umožniť, aby lepšie slúžil domácim klientom (a to verejnej správe, ako aj súkromnému sektoru). V rámci štatistického systému by sa mali dodržiavať základné štatistické zásady Organizácie spojených národov, zásady obsiahnuté v Kódexe európskej štatistiky a ustanovenia európskeho práva v oblasti štatistiky, a systém by sa mal vyvíjať smerom k acquis Spoločenstva. Strany budú spolupracovať predovšetkým, aby zabezpečili dôverný charakter individuálnych údajov, postupne zvýšili množstvo zbieraných údajov a údajov poskytovaných do Európskeho štatistického systému, a aby si vymieňali informácie o metódach, transfere know-how a odbornej príprave.

Článok 91

Bankovníctvo, poisťovníctvo a ostatné finančné služby

Spolupráca medzi Srbskom a Spoločenstvom sa zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb. Strany budú spolupracovať, aby vytvorili a ďalej rozvíjali vhodný rámec na podporu bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb v Srbsku, ktorý bude založený na zásadách spravodlivej hospodárskej súťaže a zabezpečí rovnosť podmienok.

Článok 92

Spolupráca v oblasti vnútornej kontroly a externého auditu

Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti verejnej vnútornej finančnej kontroly a externého auditu. Strany budú predovšetkým spolupracovať, aby v Srbsku prostredníctvom vytvorenia a prijatia príslušných predpisov vytvorili transparentný, efektívny a hospodárny systém verejnej vnútornej finančnej kontroly vrátane systému finančného hospodárenia a kontroly, funkčne nezávislého vnútorného auditu a nezávislých systémov externého auditu, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a metódami a osvedčenými postupmi EÚ. Spolupráca sa takisto sústredí aj na budovanie kapacít najvyššieho audítorského orgánu Srbska. Aby mohli byť splnené povinnosti v oblasti koordinácie a harmonizácie vyplývajúce z požiadaviek tohto článku, spolupráca sa takisto sústredí aj na vytvorenie a posilnenie ústredných harmonizačných útvarov pre finančné hospodárenie a kontrolu a pre vnútorný audit.

Článok 93

Podpora a ochrana investícií

Strany v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti podpory a ochrany investícií spolupracujú s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre domáce a zahraničné súkromné investície, čo je základný prvok hospodárskej a priemyselnej revitalizácie Srbska. Srbsko sa v rámci spolupráce sústredí predovšetkým na skvalitnenie právneho rámca na podporu a ochranu investícií.

Článok 94

Priemyselná spolupráca

Spolupráca sa zameria na podporu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu v Srbsku a jeho jednotlivých odvetví. Patrí sem aj priemyselná spolupráca medzi hospodárskymi subjektmi s cieľom posilniť súkromný sektor za takých podmienok, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia.

V podnetoch v oblasti priemyselnej spolupráce sa odzrkadlia priority stanovené oboma stranami. Zohľadnia sa v nich regionálne aspekty priemyselného rozvoja a prípadne sa podporia nadnárodné partnerstvá. V rámci týchto iniciatív by sa malo predovšetkým vyvíjať úsilie, aby sa vytvoril vhodný rámec pre podniky, zlepšilo riadenie a know-how, podporili trhy, ich transparentnosť a podnikateľské prostredie. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, aby sa v Srbsku formovali efektívne aktivity na podporu vývozu.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti priemyselnej politiky.

Článok 95

Malé a stredné podniky

Strany sa pri spolupráci zamerajú na vytváranie a posilňovanie malých a stredných podnikov (MSP) súkromného sektora a na formovanie nových podnikov v oblastiach s potenciálom pre rast a spoluprácu medzi MSP v Spoločenstve a v Srbsku.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti MSP a usmernenia obsiahnuté v Európskej charte pre malé podniky.

Článok 96

Cestovný ruch

Strany sa pri spolupráci v oblasti cestovného ruchu zamerajú predovšetkým na posilnenie toku informácií o cestovnom ruchu (prostredníctvom medzinárodných sietí, databáz a pod.), na podporu rozvoja infraštruktúry, ktorá napomáha investovaniu do odvetvia cestovného ruchu a na účasť Srbska vo významných európskych organizáciách cestovného ruchu. Takisto sa zamerajú na preskúmanie možností spoločných operácií, posilnenia spolupráce medzi podnikmi cestovného ruchu, odborníkmi a verejnými orgánmi a ich príslušnými agentúrami v oblasti cestovného ruchu a transferu know-how (prostredníctvom odbornej prípravy, výmenných programov a seminárov). V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva súvisiace s týmto odvetvím.

Spolupráca môže byť začlenená do regionálneho rámca spolupráce.

Článok 97

Poľnohospodárstvo a agropriemysel

Strany sa pri spolupráci zamerajú na všetky prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva a vo veterinárnej a fytosanitárnej sfére. Cieľom spolupráce bude predovšetkým modernizácia a reštrukturalizácia poľnohospodárstva a agropriemyslu, najmä aby sa v Srbsku splnili hygienické požiadavky Spoločenstva, zlepšilo hospodárenie s vodou, dosiahol pokrok pri rozvoji vidieka, rozvinulo lesné hospodárstvo a aby sa podporila postupná aproximácia srbských právnych predpisov a postupov pravidlám a normám Spoločenstva.

Článok 98

Rybné hospodárstvo

Strany preskúmajú možnosti určenia obojstranne výhodných oblastí spoločného záujmu v sektore rybného hospodárstva. V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva a dodržia medzinárodné záväzky pokiaľ ide o pravidlá medzinárodných a regionálnych organizácií pre rybné hospodárstvo, ktoré sa týkajú hospodárenia so zdrojmi rybného hospodárstva a ich ochrany.

Článok 99

Clo

Strany nadviažu spoluprácu v tejto oblasti s cieľom zaručiť dodržiavanie ustanovení, ktoré sa majú prijať v oblasti obchodu, a dosiahnuť aproximáciu colného systému Srbska colnému systému Spoločenstva, čím prispejú k vytvoreniu podmienok pre plánovanú liberalizáciu podľa tejto dohody a pre postupnú aproximáciu srbských právnych predpisov v colnej oblasti k acquis.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v colnej oblasti.

Pravidlá vzájomnej administratívnej pomoci medzi stranami v colnej oblasti sa stanovujú v protokole 6.

Článok 100

Dane

Strany budú spolupracovať v daňovej oblasti a aj v rámci opatrení, ktoré sú zamerané na prehĺbenie reformy daňového systému Srbska a reštrukturalizáciu daňovej správy, s cieľom zabezpečiť účinný výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v daňovej oblasti a v oblasti boja proti škodlivej daňovej súťaži. Odstránenie škodlivej daňovej súťaže by sa malo uskutočniť na základe zásad kódexu správania pri zdaňovaní podnikov, na ktorom sa Rada dohodla 1. decembra 1997.

Spolupráca sa takisto zameria na zvýšenie transparentnosti, boj proti korupcii a zahrnutie výmeny informácií s členskými štátmi medzi kroky na podporu presadzovania opatrení na zamedzenie daňových podvodov, únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti. Srbsko okrem toho dobuduje sieť dvojstranných dohôd s členskými štátmi, a to v súlade s aktuálnym znením Vzorovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a daní z majetku a aj na základe Vzorovej zmluvy OECD o výmene informácií o daňových záležitostiach, pokiaľ je nimi členský štát, ktorý žiada o uzavretie dohody viazaný.

Článok 101

Spolupráca v sociálnej oblasti

Pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti, strany sa pri spolupráci zamerajú predovšetkým na skvalitnenie služieb pri hľadaní práce a profesijného poradenstva, na vytváranie podporných opatrení a na podporu miestneho rozvoja s cieľom napomôcť reštrukturalizácii priemyslu a trhu práce. Spolupráca okrem toho zahrnie aj také opatrenia ako sú štúdie, dočasné preloženie odborníkov, informačné aktivity a odborná príprava.

Strany budú spolupracovať, aby napomohli reforme srbskej politiky zamestnanosti v rámci intenzifikácie hospodárskej reformy a integrácie. Spolupráca sa zacieli aj na podporu prispôsobovania srbského systému sociálneho zabezpečenia novým hospodárskym a sociálnym požiadavkám a bude zahŕňať aj úpravu srbských právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok a rovnosti príležitostí žien a mužov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb patriacich k menšinám a ostatným sociálne citlivým skupinám a aj zvyšovanie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pričom sa zohľadní úroveň ochrany, ktorá existuje v Spoločenstve.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Článok 102

Vzdelávanie a odborná príprava

Cieľom spolupráce strán bude, aby sa v Srbsku zvýšila úroveň všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj politiky pre mládež a práce s mládežou vrátane neformálneho vzdelávania. Prioritou systémov vyššieho vzdelávania bude, aby sa v rámci medzivládneho bolonského procesu dosiahli ciele Bolonskej deklarácie.

Cieľom spolupráce strán bude takisto zabezpečiť, aby v rámci prístupu ku všetkým stupňom vzdelávania a odbornej prípravy v Srbsku nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo náboženstva.

Spoločenstvo prispeje k zlepšeniu štruktúr a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Srbsku prostredníctvom príslušných programov a nástrojov.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Článok 103

Kultúrna spolupráca

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry. Táto spolupráca bude okrem iného slúžiť na zvýšenie vzájomného pochopenia a úcty medzi jednotlivcami, spoločenstvami a národmi. Strany sa zaväzujú aj k spolupráci na podporu kultúrnej rozmanitosti, najmä v rámci Dohovoru Unesco o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Článok 104

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

Strany budú spolupracovať s cieľom podporiť audiovizuálnu tvorbu v Európe a koprodukciu v oblasti kinematografie a televíznej produkcie.

Spolupráca by okrem iného mohla zahŕňať školiace programy a nástroje pre novinárov a iných odborníkov z oblasti médií, ako aj technickú pomoc verejným i súkromným médiám s cieľom posilniť ich nezávislosť, profesionalitu a väzby medzi európskymi médiami.

Srbsko zladí svoje politiky úpravy obsahových aspektov cezhraničného vysielania s politikami Európskeho spoločenstva a svoje právne predpisy bude harmonizovať s acquis EÚ. Srbsko bude venovať osobitnú pozornosť otázkam súvisiacim s nadobúdaním práv duševného vlastníctva k programom a satelitnému, káblovému a pozemnému vysielaniu.

Článok 105

Informačná spoločnosť

Spolupráca sa bude rozvíjať vo všetkých oblastiach súvisiacich s acquis Spoločenstva v oblasti informačnej spoločnosti. Bude podporovať najmä postupné zladenie srbských politík a právnych predpisov v tomto sektore s politikami a právnymi predpismi Spoločenstva.

Strany budú takisto spolupracovať na ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti v Srbsku. Globálnym cieľom bude pripraviť spoločnosť ako celok na digitálnu éru, prilákať investície a zabezpečiť interoperabilitu sietí a služieb.

Článok 106

Siete a služby elektronických komunikácií

Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Strany predovšetkým posilnia spoluprácu v oblasti sietí a služieb elektronických komunikácií, pričom konečným cieľom bude, aby tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Srbsko prijalo acquis Spoločenstva v týchto sektoroch.

Článok 107

Informácie a komunikácie

Spoločenstvo a Srbsko prijmú opatrenia potrebné na posilnenie vzájomnej výmeny informácií. Prioritu budú mať programy zamerané na poskytovanie hlavných informácií o Spoločenstve širokej verejnosti a špecializovanejších informácii odborným kruhom v Srbsku.

Článok 108

Doprava

Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti dopravy.

Cieľom spolupráce môže byť najmä reštrukturalizácia a modernizácia jednotlivých druhov dopravy v Srbsku, zlepšenie voľného pohybu osôb a tovaru, rozšírenie prístupu na dopravný trh a k dopravným zariadeniam vrátane prístavov a letísk. Okrem toho by spolupráca mohla podporiť rozvoj multimodálnych infraštruktúr s prepojením na hlavné transeurópske siete s cieľom posilniť najmä regionálne prepojenia v juhovýchodnej Európe v súlade s memorandom o porozumení o rozvoji základnej regionálnej dopravnej siete. Cieľom spolupráce by malo byť, aby sa dosiahli prevádzkové štandardy porovnateľné so štandardmi platnými v Spoločenstve a aby sa v Srbsku vytvoril taký dopravný systém, ktorý bude kompatibilný a zosúladený so systémom Spoločenstva a aby sa v rámci dopravy zlepšila ochrana životného prostredia.

Článok 109

Energetika

Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti energetiky. Je založená na Zmluve o založení Energetického spoločenstva a bude sa rozvíjať s cieľom postupnej integrácie Srbska do európskych trhov s energiou. Spolupráca sa zameria najmä na:

a)

tvorbu a plánovanie energetickej politiky a modernizáciu infraštruktúry, skvalitnenie a diverzifikáciu ponuky, zlepšenie prístupu na trh s energiou vrátane pomoci tranzitu, prenosu a distribúcii, a na obnovenie energetických prepojení regionálneho významu so susednými krajinami,

b)

podporu úspor energie, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a na skúmanie dosahov výroby a spotreby energie na životné prostredie,

c)

vytváranie rámcových podmienok pre reštrukturalizáciu energetických podnikov a spoluprácu medzi podnikmi pôsobiacimi v tomto odvetví.

Článok 110

Jadrová bezpečnosť

Strany budú spolupracovať v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení. Spolupráca by sa mohla týkať:

a)

skvalitnenia zákonov a iných právnych predpisov strán v oblasti radiačnej ochrany, v oblasti jadrovej bezpečnosti, evidencie a kontroly jadrových materiálov a posilnenia orgánov dohľadu a ich zdrojov,

b)

podpory uzatvárania dohôd medzi členskými štátmi prípadne Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Srbskom o včasnom varovaní a rýchlej výmene informácií v prípade jadrových havárií a o havarijnej pripravenosti a v prípade potreby o všeobecných otázkach jadrovej bezpečnosti,

c)

občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie.

Článok 111

Životné prostredie

Strany budú rozvíjať a posilňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti životného prostredia, pričom jej hlavnou úlohou bude zastavenie ďalšieho poškodzovania životného prostredia a začatie zlepšovania environmentálnej situácie s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.

Strany nadviažu spoluprácu predovšetkým s cieľom posilniť administratívne štruktúry a postupy na zabezpečenie strategického plánovania environmentálnych otázok a koordináciu medzi príslušnými subjektmi, pričom sa zamerajú na zladenie právnych predpisov Srbska s acquis Spoločenstva. Spolupráca by sa mohla sústrediť aj na rozvoj stratégií na účely podstatného zníženia miestneho, regionálneho a cezhraničného znečistenia vzduchu a vody, vytvorenia rámca na efektívnu, ekologicky čistú, trvalo udržateľnú a obnoviteľnú výrobu a spotrebu energie a vykonania hodnotenia vplyvov na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia. Osobitná pozornosť sa bude venovať ratifikácii a vykonávaniu Kjótskeho protokolu.

Článok 112

Spolupráca v oblasti výskumu a technického rozvoja

Strany budú podporovať spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického vývoja na základe vzájomnej výhodnosti, a s prihliadnutím na dostupnosť zdrojov aj primeraný prístup k svojim programom pri vhodnej a účinnej ochrane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja.

Článok 113

Regionálny a miestny rozvoj

Strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju a zmenšiť rozdiely medzi regiónmi. Osobitná pozornosť sa bude venovať cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci.

V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti regionálneho rozvoja.

Článok 114

Verejná správa

Cieľom spolupráce bude zabezpečiť rozvoj efektívnej a zodpovednej verejnej správy v Srbsku a predovšetkým podporiť právny štát a riadne fungovanie štátnych inštitúcií na prospech srbského obyvateľstva ako celku a plynulý rozvoj vzťahov medzi EÚ a Srbskom.

Spolupráca v tejto oblasti sa predovšetkým zameria na budovanie inštitúcií, kam patrí aj rozvoj a uplatňovanie transparentných a nestranných výberových konaní, riadenie ľudských zdrojov, profesijný rast vo verejnej službe, ďalšie vzdelávanie a propagácia etických noriem v rámci verejnej správy. Spolupráca bude zahŕňať všetky úrovne verejnej správy vrátane miestnej správy.

HLAVA IX

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 115

S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto dohode a v súlade s článkami 5, 116 a 118 môže Spoločenstvo poskytnúť Srbsku finančnú pomoc vo forme grantov a pôžičiek, vrátane pôžičiek od Európskej investičnej banky. Pomoc od Spoločenstva je podmienená ďalším pokrokom pri plnení kodanských politických kritérií a najmä pokrokom pri plnení konkrétnych priorít Európskeho partnerstva. Bude sa prihliadať aj na výsledky ročných preskúmaní krajín zapojených do procesu stabilizácie a pridruženia, najmä pokiaľ ide o záväzok príjemcov vykonať demokratické, hospodárske a inštitucionálne reformy, a na ďalšie závery Rady, ktoré sa predovšetkým týkajú dodržiavania programov úpravy. Pomoc poskytovaná Srbsku bude zodpovedať identifikovaným potrebám, dohodnutým prioritám, schopnosti prijať a splácať poskytnuté prostriedky, ako aj opatreniam, ktoré boli prijaté na účely reformy a reštrukturalizácie hospodárstva.

Článok 116

Finančná pomoc vo forme grantu musí byť zahrnutá do prevádzkových opatrení stanovených príslušným nariadením Rady v rámci dokumentu o viacročnom orientačnom plánovaní, ktorý sa každoročne preskúmava a ktorý Spoločenstvo zostaví po prerokovaní so Srbskom.

Finančná pomoc môže zahŕňať všetky sektory spolupráce, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, aproximácii právnych predpisov, trvalo udržateľnému rozvoju, znižovaniu chudoby a ochrane životného prostredia.

Článok 117

V prípade osobitnej potreby môže na žiadosť Srbska Spoločenstvo v súčinnosti s medzinárodnými finančnými inštitúciami a pri zohľadnení dostupnosti všetkých finančných zdrojov preskúmať možnosť udelenia mimoriadnej makro-finančnej pomoci spojenej s určitými podmienkami. Táto pomoc sa uvoľní v závislosti od splnenia podmienok, ktoré sa stanovia v rámci programu dohodnutého medzi Srbskom a Medzinárodným menovým fondom.

Článok 118

Strany v záujme optimálneho využitia dostupných zdrojov zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva poskytli v úzkej súčinnosti s príspevkami z iných zdrojov, ako napríklad z členských štátov, iných krajín a medzinárodných finančných inštitúcií.

Na tento účel si strany pravidelne vymieňajú informácie o všetkých zdrojoch pomoci.

HLAVA X

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 119

Týmto sa zriaďuje Rada pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá vykonáva dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním tejto dohody. Stretáva sa na príslušnej úrovni v pravidelných intervaloch, a keď si to vyžadujú okolnosti. Skúma všetky významné otázky v rámci tejto dohody a akékoľvek iné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

Článok 120

1.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Európskej komisie na jednej strane a z členov srbskej vlády na strane druhej.

2.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Členovia Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa môžu nechať zastupovať v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

4.   Rade pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedajú zástupca Spoločenstva a zástupca Srbska, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jej rokovacom poriadku.

5.   Pri prejednávaní otázok, ktoré sa jej týkajú, sa Európska investičná banka zúčastňuje na práci Rady pre stabilizáciu a pridruženie so statusom pozorovateľa.

Článok 121

Na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody má Rada pre stabilizáciu a pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti tejto dohody a v prípadoch v nej uvedených. Prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné. Strany prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže vydávať aj vhodné odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania navrhuje na základe dohody medzi stranami.

Článok 122

1.   Rade pre stabilizáciu a pridruženie pomáha pri plnení jej povinností Výbor pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý sa skladá zo zástupcov Rady Európskej únie a zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zo zástupcov vlády Srbska na strane druhej.

2.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku vymedzí povinnosti Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, medzi ktoré sa zahrnie aj príprava zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie, a určí aj, ako bude výbor fungovať.

3.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže na Výbor pre stabilizáciu a pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí. V takom prípade prijíma Výbor pre stabilizáciu a pridruženie rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými v článku 121.

Článok 123

Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže vytvárať podvýbory. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie vytvorí podvýbory potrebné na primerané vykonanie tejto dohody najneskôr do konca prvého roku po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Vytvorí sa podvýbor pre riešenie otázok migrácie.

Článok 124

Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vytvorení ďalších osobitných výborov alebo orgánov, ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej povinností. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti týchto výborov alebo orgánov a aj to, ako budú fungovať.

Článok 125

Týmto sa zriaďuje parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie. Výbor je fórum pre poslancov srbského parlamentu a Európskeho parlamentu, kde sa môžu stretávať a vymieňať si názory. Schádza sa s periodicitou, ktorú si sám určí.

Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z poslancov Európskeho parlamentu na jednej strane a z poslancov srbského parlamentu na strane druhej.

Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

Parlamentnému Výboru pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedá Európsky parlament a srbský parlament, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jeho rokovacom poriadku.

Článok 126

V rozsahu pôsobnosti tejto dohody sa každá zo strán zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali prístup k jej príslušným súdom a správnym orgánom na účel obhajoby osobných práv a vlastníckych práv bez toho, aby boli diskriminované v porovnaní s jej štátnymi príslušníkmi.

Článok 127

Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni strane prijať opatrenia:

a)

ktoré považuje za potrebné na to, aby zamedzila odhaleniu informácií, ktoré by bolo v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b)

ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, muníciou a vojenským materiálom alebo výskumu, vývoja, prípadne výroby nevyhnutnej na obranné účely za predpokladu, že takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže pri výrobkoch neurčených na špecificky vojenské účely,

c)

ktoré považuje za nevyhnutné pre zaistenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútorných problémov nepriaznivo vplývajúcich na zákonnosť a poriadok, alebo v čase vojny alebo veľkého medzinárodného napätia vytvárajúceho hrozbu vojny, alebo za potrebné na splnenie si povinností prijatých v záujme udržania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 128

1.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek z jej osobitných ustanovení platí, že:

a)

opatrenia uplatňované Srbskom voči Spoločenstvu nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami,

b)

opatrenia uplatňované Spoločenstvom voči Srbsku nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi srbskými štátnymi príslušníkmi ani medzi srbskými podnikmi či firmami.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo strán uplatňovať príslušné ustanovenia ich daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii pokiaľ ide o miesto bydliska.

Článok 129

1.   Strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto dohody. Zabezpečia, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto dohode.

2.   Strany súhlasia s tým, že na žiadosť druhej strany vhodnou formou bezodkladne prerokujú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, ako aj iné relevantné aspekty ich vzájomných vzťahov.

3.   Každá zo strán môže Rade pre stabilizáciu a pridruženie predložiť akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody. Ak sa tak stane, použije sa článok 130 a prípadne protokol 7.

Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže spor urovnať prostredníctvom záväzného rozhodnutia.

4.   Ak jedna zo strán dôjde k záveru, že druhá strana si neplní záväzky vyplývajúce z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Pred ich prijatím, okrem osobitne naliehavých prípadov, poskytne Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.

Pri výbere opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie, a ak o to druhá strana požiada, prerokujú sa v rámci tohto orgánu, alebo v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, alebo v rámci ktoréhokoľvek iného orgánu zriadeného podľa článku 123 alebo 124.

5.   Ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku nie sú dotknuté články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (Vymedzenie pojmu „výrobky s pôvodom“ a pojmu „metódy administratívnej spolupráce“).

Článok 130

1.   Ak medzi stranami vznikne spor súvisiaci s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody, každá strana zašle druhej strane a Rade pre stabilizáciu a pridruženie formálnu žiadosť o vyriešenie spornej otázky.

Ak sa strana domnieva, že určité opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie druhej strany konať predstavuje porušenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody, uvedie vo formálnej žiadosti o vyriešenie sporu dôvody, na základe ktorých tak usudzuje, a prípadne aj informáciu o tom, že zvažuje prijatie opatrení podľa článku 129 ods. 4 tejto dohody.

2.   Strany sa usilujú o vyriešenie sporu tak, že v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie a ostatných orgánov uvedených v odseku 3 začnú v dobrej viere rokovať s cieľom čo najskôr dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie.

3.   Strany poskytnú Rade pre stabilizáciu a pridruženie všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.

Pokiaľ nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa protokolu 7, spor sa až do vyriešenia prejednáva na každom zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Spor sa považuje za vyriešený, keď Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijala záväzné rozhodnutie o urovnaní veci podľa článku 129 ods. 3, alebo keď Rada vyhlási, že spor zanikol.

Spor sa môže na základe dohody strán alebo na žiadosť niektorej z nich prerokovať aj na zasadnutí Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo akéhokoľvek iného relevantného výboru alebo orgánu zriadeného na základe článku 123 alebo 124. Spor sa môže prerokovať aj písomnou formou.

Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.

4.   Ak ide o vec, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti protokolu 7, strana môže predložiť predmet sporu na urovnanie prostredníctvom rozhodcovského konania podľa tohto protokolu, ak strany nedokázali vyriešiť spor do dvoch mesiacov od začatia postupu na urovnávanie sporov podľa odseku 1.

Článok 131

Touto dohodou nie sú dotknuté práva jednotlivcov a hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z existujúcich dohôd zaväzujúcich jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Srbsko na strane druhej, a to až pokým sa touto dohodou nedosiahnu pre jednotlivcov a hospodárske subjekty také práva, ktoré sú s uvedenými právami rovnocenné.

Článok 132

Prílohy I až VII a Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je aj Rámcová dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o všeobecných zásadách účasti Srbska a Čiernej Hory na programoch Spoločenstva, ktorá bola podpísaná 21. novembra 2004, a príloha k nej. Preskúmanie podľa článku 8 uvedenej rámcovej dohody sa vykoná v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá má právo v prípade potreby rámcovú dohodu zmeniť a doplniť.

Článok 133

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana formou oznámenia druhej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Každá strana môže s okamžitou účinnosťou pozastaviť uplatňovanie tejto dohody, ak druhá strana nedodržiava niektorý z jej základných prvkov.

Článok 134

Na účely tejto dohody výraz „strany“ znamená Spoločenstvo, alebo jeho členské štáty, alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, na jednej strane, a Srbsko na strane druhej.

Článok 135

Táto dohoda sa vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o ES a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok v nich stanovených, na jednej strane, a na územie Srbska na strane druhej.

Táto dohoda sa nevzťahuje na Kosovo, ktoré je v súčasnosti v medzinárodnej správe podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999. Týmto ustanovením nie je dotknutý súčasný status Kosova ani stanovenie jeho konečného statusu podľa rovnakej rezolúcie.

Článok 136

Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Článok 137

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a v srbskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

Článok 138

Strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámili ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.

Článok 139

Dočasná dohoda

Strany sa dohodli, že ak pred ukončením postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody nadobudnú prostredníctvom dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Srbskom účinnosť ustanovenia niektorých jej častí, najmä ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru a príslušné ustanovenia o doprave, bude na účely ustanovení hlavy IV, článkov 73, 74 a 75 tejto dohody, jej protokolov 1, 2, 3, 5, 6 a 7 a príslušných ustanovení protokolu 4 v súvislosti so záväzkami obsiahnutými v týchto ustanoveniach výraz „deň nadobudnutia platnosti tejto dohody“ znamenať deň nadobudnutia platnosti dočasnej dohody.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Републику Србиjу

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 137.

(2)  Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 46.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).

(4)  Úradný vestník Srbska č. 62/2005 a 61/2007.

(5)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 3).

(7)  Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec), Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), Európska spolupráca v oblasti akreditácie (EA), Európska spolupráca v oblasti legálnej metrológie (WELMEC), Európska metrologická organizácia (EUROMET).

ZOZNAM PRÍLOH A PROTOKOLOV

PRÍLOHY

Príloha I (článok 21) – Srbské colné úľavy pre priemyselné výrobky Spoločenstva

Príloha II (článok 26) – Vymedzenie výrobkov z „baby beef“

Príloha III (článok 27) – Srbské colné úľavy pre poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve

Príloha IV (článok 29) – Úľavy Spoločenstva pre srbské produkty rybného hospodárstva

Príloha V (článok 30) – Srbské úľavy pre produkty rybného hospodárstva Spoločenstva

Príloha VI (článok 52) – Usadenie sa: „finančné služby“

Príloha VII (článok 75) – Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

PROTOKOLY

Protokol 1 (článok 25) – o obchode medzi Spoločenstvom a Srbskom so spracovanými poľnohospodárskymi produktami

Protokol 2 (článok 28) – Víno a liehoviny

Protokol 3 (článok 44) – týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce pre uplatňovanie ustanovení tejto dohody medzi Spoločenstvom a Srbskom

Protokol 4 (článok 61) – o pozemnej doprave

Protokol 5 (článok 73) – o štátnej pomoci oceliarskemu priemyslu

Protokol 6 (článok 99) – o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

Protokol 7 (článok 129) – Urovnávanie sporov

PRÍLOHA I

PRÍLOHA Ia

SRBSKÉ COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY SPOLOČENSTVA

uvedené v článku 21

Colné sadzby sa znížia takto:

a)

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 70 % základného cla;

b)

1. januára prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zníži dovozné clo na 40 % základného cla;

c)

1. januára druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zvyšné dovozné clo zruší.

Číselný znak KN

Opis tovaru

2501 00

Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku, alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti; morská voda:

Obyčajná soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti:

Ostatné:

Ostatné:

2501 00 91

Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu:

ex 2501 00 91

Jodidovaná

ex 2501 00 91

Nejodidovaná, na úpravu

2501 00 99

Ostatné

2515

Mramor, travertín, ecausin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 2,5 alebo vyššou a alabaster, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2517

Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň druhov bežne používaných na betónovanie, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrky, pazúrik a kremenné okruhliaky, tiež tepelne spracované; makadam z trosky, peny alebo podobných priemyselných odpadov, tiež s prísadou materiálov uvedených v prvej časti tejto položky; granuly, drvina a prach z kameňov položky 2515 alebo 2516, tiež tepelne spracované

2521 00 00

Vápenec a ostatné vápenaté kamene druhov používaných na výrobu vápna alebo cementu

2522

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825:

2522 20 00

Vápno hasené

2522 30 00

Vápno hydraulické

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

2529

Živec; leucit; nefelín a nefelinický syenit; kazivec:

2529 10 00

Živec

2702

Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu

2703 00 00

Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky:

Skvapalnené:

2711 12

Propán:

Propán s čistotou najmenej 99 %:

2711 12 11

Na využitie pre energetiku alebo na vykurovanie

Ostatné:

Na ostatné účely:

2711 12 94

S čistotou presahujúcou 90 %, ale menšou ako 99 %

2711 12 97

Ostatné

2711 14 00

Etylén, propylén, butylén a butadién

2801

Fluór, chlór, bróm a jód:

2801 10 00

Chlór

2802 00 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

2804

Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy:

Vzácne plyny:

2804 21 00

Argón

2804 29

Ostatné

2804 30 00

Dusík

2804 40 00

Kyslík

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová):

2806 10 00

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2807 00

Kyselina sírová; oleum

2808 00 00

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované:

2809 10 00

Oxid fosforečný

2811

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov:

Ostatné anorganické kyseliny:

2811 19

Ostatné:

2811 19 10

Kyselina bromovodíková

Ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov:

2811 21 00

Oxid uhličitý

2811 29

Ostatné

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov:

2812 90 00

Ostatné

2814

Amoniak (čpavok) bezvodý alebo vo vodnom roztoku

2816

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária:

2816 10 00

Hydroxid a peroxid horčíka

2817 00 00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

2818

Umelý korund, tiež chemicky definovaný; oxid hlinitý; hydroxid hlinitý:

2818 30 00

Hydroxid hlinitý

2820

Oxidy mangánu

2825

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov:

2825 50 00

Oxidy a hydroxidy medi

2825 80 00

Oxidy antimónu

2826

Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru:

2826 90

Ostatné:

2826 90 80

Ostatné:

ex 2826 90 80

Bromidy sodíka alebo draslíka

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy:

2827 10 00

Chlorid amónny

2827 20 00

Chlorid vápenatý

Ostatné chloridy:

2827 35 00

Niklu

2827 39

Ostatné:

2827 39 10

Cínu

2827 39 20

Železa

2827 39 30

Kobaltu

2827 39 85

Ostatné:

ex 2827 39 85

Zinku

Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy:

2827 41 00

Medi

2827 49

Ostatné

2827 60 00

Jodidy a jodid-oxidy

2828

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany:

2828 90 00

Ostatné

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany:

Chlorečnany:

2829 19 00

Ostatné

2829 90

Ostatné:

2829 90 10

Chloristany

2829 90 80

Ostatné

2830

Sulfidy; polysulfidy, tiež chemicky definované:

2830 90

Ostatné:

2830 90 11

Sulfidy vápnika, antimónu alebo železa

2830 90 85

Ostatné:

ex 2830 90 85

Iné ako sulfid zinočnatý alebo sulfid kademnatý

2831

Ditioničitany a sulfoxyláty:

2831 90 00

Ostatné

2832

Siričitany; tiosírany:

2832 10 00

Sodné siričitany

2832 20 00

Ostatné siričitany

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany):

Sírany sodné:

2833 19 00

Ostatné

Ostatné sírany:

2833 21 00

Horčíka

2833 25 00

Medi

2833 29

Ostatné:

2833 29 20

Kadmia; chrómu; zinku

2833 29 60

Olova

2833 29 90

Ostatné

2833 30 00

Kamence

2833 40 00

Peroxosírany (persírany)

2834

Dusitany:

2834 10 00

Dusitany

Dusičnany:

2834 29

Ostatné

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované:

Fosforečnany:

2835 22 00

Mono- alebo disodné

2835 24 00

Draslíka

2835 25

Hydrogénfosforečnan vápenatý (dicalcium phosphate)

2835 26

Ostatné fosforečnany vápnika

2835 29

Ostatné

Polyfosforečnany:

2835 31 00

Trifosforečnan sodný (fosforečnan sodný)

2835 39 00

Ostatné

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčný uhličitan amónny obsahujúci karbamidan amónny (karbamát amónny):

2836 40 00

Uhličitany draselné

2836 50 00

Uhličitan vápenatý

Ostatné:

2836 99

Ostatné:

Uhličitany:

2836 99 17

Ostatné:

ex 2836 99 17

Komerčný uhličitan amónny a ostatné uhličitany amónne

ex 2836 99 17

Uhličitany

2839

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov:

Sodné:

2839 11 00

Metakremičitany sodné

2839 19 00

Ostatné

2841

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín:

Manganitany, manganany a manganistany:

2841 61 00

Manganistan draselný

2841 69 00

Ostatné

2842

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy:

2842 10 00

Podvojné alebo komplexné kremičitany, vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných

2842 90

Ostatné:

2842 90 10

Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo teluričitej

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

2849

Karbidy, tiež chemicky definované:

2849 90

Ostatné:

2849 90 30

Wolfrámu

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej vody alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy vzácnych kovov:

2853 00 10

Destilovaná a vodivostná voda a voda podobnej čistoty

2853 00 30

Kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch;

2903

Halogénderiváty uhľovodíkov:

Nasýtené chlórderiváty acyklických uhľovodíkov:

2903 13 00

Chloroform (trichlórometán)

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

2909 50

Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

2909 50 90

Ostatné

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

2910 40 00

Dieldrín (ISO, INN)

2910 90 00

Ostatné

2912

Aldehydy, tiež s inou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd:

Acyklické aldehydy bez inej kyslíkatej funkcie:

2912 11 00

Metanal (formaldehyd)

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

Kyselina octová a jej soli; acetynhydrid:

2915 29 00

Ostatné

2917

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

2917 20 00

Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich deriváty

2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou, ale bez ďalšej kyslíkovej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty:

2918 14 00

Kyselina citrónová

2930

Organické zlúčeniny síry:

2930 30 00

Thiuram mono-, di- alebo tetrasulfidy

3004

Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) pozostávajúce zo zmiešaných alebo nezmiešaných výrobkov na terapeutické alebo profylaktické použitie, v odmeraných dávkach (vrátane takých, ktoré sú vo forme systémov na podávanie cez kožu) alebo vo formách, alebo baleniach na predaj v malom:

3004 90

Ostatné:

Vo formách alebo baleniach na predaj v malom:

3004 90 19

Ostatné

3102

Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá:

3102 10

Močovina, tiež vo vodnom roztoku

Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho:

3102 29 00

Ostatné

3102 30

Dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku

3102 40

Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami

3102 90 00

Ostatné, vrátane zmesí neuvedených v predchádzajúcich položkách:

ex 3102 90 00

Iné ako kyánamid vápenatý

3105

Minerálne alebo chemické hnojivá, obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg:

3105 20

Minerálne alebo chemické hnojivá, obsahujúce tri hnojivé prvky dusík, fosfor a draslík

3202

Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny; trieslovinové prípravky, tiež obsahujúce prírodné triesloviny; enzymatické prípravky na predčinenie:

3202 90 00

Ostatné

3205 00 00

Prípravky špecifikované v poznámke 3 k tejto kapitole, na základe farebných lakov

3206

Ostatné farbivá; prípravky špecifikované v poznámke 3 k tejto kapitole, iné ako položiek 3203, 3204 alebo 3205; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry, tiež chemicky definované:

Pigmenty a prípravky na základe oxidu titaničitého:

3206 19 00

Ostatné

3206 20 00

Pigmenty a prípravky na základe zlúčenín chrómu

Ostatné farbivá a ostatné prípravky:

3206 49

Ostatné:

3206 49 30

Pigmenty a prípravky na základe zlúčenín kadmia

3208

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky upravených prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené v nevodnom prostredí; roztoky definované v poznámke 4 k tejto kapitole:

3208 90

Ostatné:

Roztoky, ako sú definované v poznámke 4 k tejto kapitole:

3208 90 13

Kopolymér z p-krezolu a divinylbenzénu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide obsahujúceho 48 % alebo viac hmotnosti polyméru

3210 00

Ostatné náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov a temperových farieb); pripravené vodné pigmenty druhov používaných na konečnú úpravu kože

3212

Pigmenty (vrátane kovových práškov a vločiek) rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, druhov používaných na výrobu náterových farieb (vrátane emailov); farby a ostatné farbivá vo formách alebo baleniach na predaj v malom:

3212 90

Ostatné:

Pigmenty (vrátane kovových práškov a vločiek) rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, druhov používaných na výrobu náterových farieb (vrátane emailov):

3212 90 31

Na základe hliníkového prášku

3212 90 38

Ostatné

3212 90 90

Farbivá a ostatné farbiace látky vo formách alebo baleniach na predaj v malom

3214

Sklenársky tmel, štepársky tmel, živičné tmely, tesniace tmely a ostatné tmely; nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, dlážok a podobné prípravky

3506

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg:

Ostatné:

3506 91 00

Lepidlá na základe polymérov položiek 3901 až 3913 alebo kaučuku

3601 00 00

Práškové výmetné výbušniny

3602 00 00

Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny

3603 00

Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky; zapaľovače; elektrické rozbušky

3605 00 00

Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604

3606

Ferocer a ostatné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; predmety z horľavých materiálov uvedených v poznámke 2 k tejto kapitole:

3606 90

Ostatné:

3606 90 10

Ferocer a ostatné pyroforické zliatiny vo všetkých formách

3802

Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; živočíšne uhlie, vrátane použitého živočíšneho uhlia:

3802 10 00

Aktívne uhlie

3806

Kolofónia a živičné kyseliny a ich deriváty; tavené gumy:

3806 20 00

Soli kolofónie, živičných kyselín alebo soli derivátov kolofónie alebo živičných kyselín, iné ako soli aduktov kolofónie

3807 00

Drevný decht; oleje z drevného dechtu; drevný kreozot; drevný lieh; rastlinná smola; pivovarská smola a podobné prípravky na základe kolofónie, živičných kyselín alebo rastlinnej smoly

3810

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a ostatné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie vyrobené z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí, alebo na ich oplášťovanie:

3810 90

Ostatné:

3810 90 90

Ostatné

3817 00

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako položky 2707 alebo 2902:

3817 00 50

Lineárne alkylbenzény

3819 00 00

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a ostatné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

3820 00 00

Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie

3824

Chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 30 00

Neaglomerované karbidy kovov zmiešané navzájom alebo s kovovým spojivom

3824 40 00

Pripravené prísady do cementov, mált alebo betónov

3824 50

Malty a betóny, iné ako ohňovzdorné

3824 90

Ostatné:

3824 90 40

Anorganické zložené rozpúšťadlá a riedidlá do lakov a podobné výrobky

Ostatné:

Výrobky a prípravky na farmaceutické alebo chirurgické použitie:

3824 90 61

Medziprodukty z výroby antibiotík získané z fermentácie Streptomyces tenebrarius, tiež sušené na použitie liekov pre ľudí, položky 3004

3824 90 64

Ostatné

3901

Polyméry etylénu v primárnych formách:

3901 10

Polyetylén so špecifickou hmotnosťou nižšou ako 0,94:

3901 10 90

Ostatné

3916

Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer priečneho rezu presahuje 1 mm, prúty, tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, z plastov:

3916 20

Z polymérov vinylchloridu:

3916 20 10

Z poly(vinylchloridu)

3916 90

Z ostatných plastov:

3916 90 90

Ostatné

3917

Rúry, rúrky a hadice, ich príslušenstvo (napr. spojky, kolená, príruby) z plastov:

3917 10

Umelé črevá (črievka párkov) z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov:

3917 10 10

Z tvrdených bielkovín

Ostatné rúry, rúrky a hadice:

3917 31 00

Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 Mpa:

ex 3917 31 00

Tiež s pripojeným príslušenstvom, určené na iné použitie ako v civilných lietadlách

3917 32

Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, bez príslušenstva:

Ostatné:

3917 32 91

Umelé črevá na párky, salámy a klobásy

3917 40 00

Príslušenstvo:

ex 3917 40 00

Na iné použitie ako v civilných lietadlách

3919

Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch

3920

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky, z plastov, neľahčené, nelaminované, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi:

3920 10

Z polymérov etylénu:

S hrúbkou nepresahujúcou 0,125 mm:

Z polyetylénu so špecifickou hmotnosťou:

Menšou ako 0,94:

3920 10 23

Polyetylénový film s hrúbkou 20 mikrometrov alebo väčšou, ale nepresahujúcou 40 mikrometrov, na výrobu svetlostálych filmov používaných pri výrobe polovodičov alebo tlačených obvodov

Ostatné:

Nepotlačené:

3920 10 24

Pružný film

3920 10 26

Ostatné

3920 10 27

Potlačené

3920 10 28

0,94 alebo väčšou

3920 10 40

Ostatné

S hrúbkou presahujúcou 0,125 mm:

3920 10 89

Ostatné

3920 20

Z polymérov propylénu

3920 30 00

Z polymérov styrénu

Z polymérov vinylchloridu:

3920 43

Obsahujúci v hmotnosti najmenej 6 % hmotnosti plastifikátorov

3920 49

Ostatné

Z akrylových polymérov:

3920 51 00

Z poly(metylmetakrylátu)

3920 59

Ostatné

Z polyuhličitanov, alkydových živíc, alylových polyesterov alebo ostatných polyesterov:

3920 61 00

Z polykarbonátov

3920 62

Z poly(etylénteraftalátu)

3920 63 00

Z nenasýtených polyesterov

3920 69 00

Z ostatných polyesterov

Z celulózy alebo jej chemických derivátov:

3920 71

Z regenerovanej celulózy:

3920 71 10

Fólie, filmy lebo pásky a pruhy, tiež navinuté, s hrúbkou menšou ako 0,75 mm:

ex 3920 71 10

Iné ako pre dialyzátor

3920 71 90

Ostatné

3920 73

Z acetátu celulózy:

3920 73 50

Fólie, filmy lebo pásky a pruhy, tiež navinuté, s hrúbkou menšou ako 0,75 mm

3920 73 90

Ostatné

3920 79

Z ostatných derivátov celulózy

3920 79 90

Ostatné

Z ostatných plastov:

3920 92 00

Z polyamidov

3920 93 00

Z amínových živíc

3920 94 00

Z fenolových živíc

3920 99

Z ostatných plastov:

Z kondenzačných alebo preskupených polymerizačných produktov, tiež chemicky modifikovaných:

3920 99 21

Polyimidové fólie a pásky, tiež potiahnuté, alebo pokryté len plastmi

3920 99 28

Ostatné

Z adičných polymerizačných produktov:

3920 99 55

Biaxiálne orientovaný poly(vinylalkoholový) film obsahujúci 97 % hmotnosti alebo viac poly(vinylalkoholu), nepotiahnutý, s hrúbkou nepresahujúcou 1 mm

3920 99 59

Ostatné

3920 99 90

Ostatné

3921

Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, z plastov:

3921 90

Ostatné

4002

Syntetický kaučuk a faktis získaný z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch; zmesi výrobkov položky 4001 s výrobkami tejto položky v primárnych formách alebo v listoch, platniach alebo pásoch:

Styrén-butadiénový kaučuk (SBR); karboxylovaný butadién-styrénový kaučuk (XSBR):

4002 19

Ostatné

4005

Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch:

Ostatné:

4005 99 00

Ostatné

4007 00 00

Vlákna a povrázky, z vulkanizovaného kaučuku

4008

Platne, listy, pásy, tyče a profily z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdená guma:

Z ľahčenej gumy:

4008 11 00

Platne, listy a pásy

4008 19 00

Ostatné

Z neľahčenej gumy:

4008 29 00

Ostatné:

ex 4008 29 00

Iné ako na mieru rezané tvarované profily na použitie v civilných lietadlách

4010

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku:

Dopravníkové pásy alebo remene:

4010 11 00

Spevnené len kovom

4011

Nové pneumatiky z gumy:

4011 20

Druhov používaných na autobusy alebo nákladné automobily:

4011 20 10

S indexom zaťaženia nepresahujúcim 121:

ex 4011 20 10

S priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm

Ostatné so vzorom „rybia kosť“ alebo podobným dezénom:

4011 61 00

Druhov používaných na poľnohospodárske alebo lesné vozidlá a stroje

4011 62 00

Druhov používaných na stavebné alebo priemyselné manipulačné vozidlá a stroje s priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm

4011 63 00

Druhov používaných na stavebné alebo priemyselné manipulačné vozidlá a stroje s priemerom ráfika presahujúcim 61 cm

Ostatné:

4011 92 00

Druhov používaných na poľnohospodárske alebo lesné vozidlá a stroje

4011 93 00

Druhov používaných na stavebné alebo priemyselné manipulačné vozidlá a stroje s priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm

4011 94 00

Druhov používaných na stavebné alebo priemyselné manipulačné vozidlá a stroje s priemerom ráfika presahujúcim 61 cm

4205 00

Ostatné výrobky z usne alebo kompozitnej usne:

Používané v strojoch, prístrojoch alebo v mechanických zariadeniach alebo na ostatné technické použitie:

4205 00 11

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene

4205 00 19

Ostatné

4206 00 00

Výrobky z čriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej blany, z mechúrov alebo zo šliach:

ex 4206 00 00

Iné ako katgut

4411

Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými spojivami:

Ostatné:

4411 94

S hustotou nepresahujúcou 0,5 g/cm3:

4411 94 10

Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté:

ex 4411 94 10

S hustotou nepresahujúcou 0,35 g/cm3

4411 94 90

Ostatné:

ex 4411 94 90

S hustotou nepresahujúcou 0,35 g/cm3

4412

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky:

Ostatné preglejky, pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky:

4412 31

Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložkám tejto kapitoly:

4412 31 10

Z dreva acajou d’Afrique, biele lauan, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, svetločervené meranti, tmavočervené meranti a virola

Ostatné:

4412 94

Laťovky a spárovky:

4412 94 10

Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva

ex 4412 94 10

Iné ako obsahujúce aspoň jednu drevotrieskovú dosku

4412 99

Ostatné:

4412 99 70

Ostatné

4413 00 00

Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov

4416 00 00

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)

4419 00

Stolový a kuchynský tovar z dreva

4420

Intarzované a inkrustované dosky z dreva; skrinky, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky, z dreva; figúrky a ostatné ozdobné predmety z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94

4602

Košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacieho materiálu alebo zhotovené z tovaru položky 4601; výrobky z lufy:

Z rastlinného materiálu:

4602 11 00

Z bambusu:

ex 4602 11 00

Iné ako slamené obaly na fľaše alebo košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacieho materiálu

4602 12 00

Z rotangu:

ex 4602 12 00

Iné ako slamené obaly na fľaše alebo košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacieho materiálu

4602 19

Ostatné:

Ostatné:

4602 19 99

Ostatné

4602 90 00

Ostatné

4802

Nenatieraný papier a lepenka z druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo v pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, iný ako papier položky 4801 alebo 4803; ručný papier a lepenka:

Ostatný papier a lepenka, neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, alebo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny nie viac ako 10 % hmotnosti týchto vlákien:

4802 55

S plošnou hmotnosťou 40 g/m2 alebo väčšou, ale menšou ako 150 g/m2, v kotúčoch

Ostatný papier a lepenka obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom:

4802 61

V kotúčoch

4802 61 15

S plošnou hmotnosťou menšou ako 72 g/m2 a obsahujúci z celkového obsahu vlákniny viac ako 50 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým postupom

ex 4802 61 15

Iný ako základný karbónový papier

4802 61 80

Ostatné

4802 62 00

V listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou stranou nepresahujúcou 297 mm v nepreloženom stave

ex 4802 62 00

Iný ako základný karbónový papier

4802 69 00

Ostatné

ex 4802 69 00

Iný ako základný karbónový papier

4804

Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenky položky 4802 alebo 4803:

Ostatný papier a lepenka kraft s plošnou hmotnosťou 225 g/m2 alebo väčšou:

4804 59

Ostatné

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracovaný alebo spracovaný postupmi špecifikovanými v poznámke 3 tejto kapitoly:

Papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky:

4805 11 00

Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (tzv. fluting)

4805 12 00

Slamový papier na zvlnenú vrstvu

4805 19

Ostatné

Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vlákien):

4805 24 00

S plošnou hmotnosťou 150 g/m2 alebo menšou

4805 25 00

S plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2

4805 30

Sulfitový baliaci papier

Ostatné:

4805 91 00

S plošnou hmotnosťou 150 g/m2 alebo menšou

4810

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akýchkoľvek rozmerov:

Papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom:

4810 29

Ostatné

Kraft papier a lepenka, iné ako na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely:

4810 31 00

Bielené rovnomerne v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien získaných chemickým postupom, s plošnou hmotnosťou 150 g/m2 alebo menšou

4810 32

Bielené rovnomerne v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien získaných chemickým postupom, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2

4810 39 00

Ostatné

Ostatný papier a lepenka:

4810 92

Viacvrstvové

4810 99

Ostatné

4811

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810:

4811 10 00

Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka

Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté plastmi (okrem lepidiel):

4811 51 00

Bielený, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2

ex 4811 51 00

Podlahové krytiny na základe papiera alebo lepenky, tiež rezané na určenú veľkosť

4811 59 00

Ostatné

ex 4811 59 00

Podlahové krytiny na základe papiera alebo lepenky, tiež rezané na určenú veľkosť

4811 90 00

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien

4818

Toaletný papier a podobné papiere, buničitá vata alebo pásy splstených buničinových vlákien, druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, v kotúčoch so šírkou nepresahujúcou 36 cm alebo rezané na veľkosť alebo do tvaru; vreckovky, čistiace obrúsky, uteráky, obrusy, obrúsky, detské plienky, tampóny, prestieradlá a podobné toaletné a hygienické výrobky používané v domácnosti, výrobky sanitárne alebo pre nemocnice, odevy a odevné doplnky z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien:

4818 10

Toaletný papier:

4818 10 10

S plošnou hmotnosťou každej vrstvy 25 g/m2 alebo menšou

4818 10 90

S plošnou hmotnosťou každej vrstvy väčšou ako 25 g/m2

4818 40

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky:

Hygienické vložky, tampóny a podobné výrobky:

4818 40 19

Ostatné

4818 50 00

Odevy a odevné doplnky

4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien:

4823 90

Ostatné

4823 90 85

Ostatné

ex 4823 90 85

Podlahové krytiny na základe papiera alebo lepenky, tiež rezané na určenú veľkosť

4908

Obtlačky (decalcomanias)

6501 00 00

Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti

6502 00 00

Klobúkové šišiaky alebo formy splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja a nepodšívané ani nezdobené

6504 00 00

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené

6505

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo ostatnej textílie, v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené

6506

Ostatné pokrývky hlavy, tiež podšívané alebo zdobené:

6506 10

Ochranné pokrývky hlavy:

6506 10 80

Z ostatných materiálov

Ostatné:

6506 91 00

Z kaučuku alebo plastov

6506 99

Z ostatných materiálov

6507 00 00

Potné vložky, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, šilty a podbradné remienky, na pokrývky hlavy

6601

Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov)

6603

Súčasti, ozdoby a príslušenstvo výrobkov položky 6601 alebo 6602:

6603 20 00

Dáždnikové a slnečníkové kostry, vrátane namontovaných na paliciach

6603 90

Ostatné:

6603 90 10

Rukoväte a gombíky

6703 00 00

Ľudské vlasy, rovnobežne zrovnané, stenčené, odfarbené alebo inak spracované; vlna alebo ostatné chlpy zvierat alebo ostatné textilné materiály, upravené na výrobu parochní alebo podobných výrobkov

6704

Parochne, nepravé fúzy (brady), obočia, mihalnice, príčesky a podobné výrobky z ľudských vlasov alebo chlpov zvierat alebo textilných materiálov, výrobky z vlasov inde nešpecifikované ani nezahrnuté

6804

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií, používané na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie, ručné brúsky alebo leštiace kamene a ich časti z prírodných kameňov, z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo keramiky, tiež s niektorými časťami z ostatných materiálov:

Ostatné mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky:

6804 22

Z ostatných aglomerovaných brúsiv alebo z keramiky

6805

Prírodný alebo umelý brúsny prášok alebo brúsne zrno, na podložke z textilného materiálu, papiera, lepenky alebo ostatných materiálov, tiež prirezané do tvaru alebo zošité, alebo inak spojené

6807

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov (napríklad z petrolejového bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu)

6808 00 00

Dosky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rastlinných vlákien, slamy, hoblín, drevených triesok, pilín alebo ostatných drevených odpadov aglomerovaných s cementom, sadrou alebo ostatnými minerálnymi spojivami

6809

Výrobky zo sadry alebo zo zmesi na základe sadry

6811

Výrobky z azbestocementu, celulózocementu alebo podobné výrobky

6812

Zmesi na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu (napríklad nite, tkaniny, odevy, pokrývky hlavy, obuv, tesniace vložky), tiež vystužené, iné ako tovar položky 6811 alebo 6813:

6812 80

Z krokydolitu:

6812 80 10

Spracované vlákna; zmesi na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého:

ex 6812 80 10

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

6812 80 90

Ostatné:

ex 6812 80 90

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

Ostatné:

6812 91 00

Odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy

6812 92 00

Papier, lepenka a plsť

6812 93 00

Lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v tabuliach alebo kotúčoch

6812 99

Ostatné:

6812 99 10

Spracované azbestové vlákna; zmesi na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého:

ex 6812 99 10

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

6812 99 90

Ostatné:

ex 6812 99 90

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

6813

Trecí materiál a výrobky z neho (napríklad tabule, zvitky, pásy, segmenty, kotúče, podložky, vložky), bez montáže, na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, vyrobené na základe azbestu, ostatných minerálnych látok alebo celulózy, tiež v kombinácii s textíliami alebo ostatnými materiálmi:

Neobsahujúce azbest:

6813 89 00

Ostatné:

ex 6813 89 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

6814

Spracovaná sľuda a výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, tiež na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov:

6814 90 00

Ostatné

6815

Výrobky z kameňa alebo ostatných minerálnych látok (vrátane uhlíkových vlákien, predmetov z uhlíkových vlákien a predmetov z rašeliny), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

6815 20 00

Výrobky z rašeliny

6902

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek:

6902 10 00

Obsahujúce, v hmotnosti viac ako 50 %, prvky Mg, Ca alebo Cr, jednotlivo alebo spolu, vyjadrené ako MgO, CaO alebo Cr2O3

ex 6902 10 00

Kvádre pre sklárske pece

6902 20

Obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu kremičitého (SiO2) alebo zmesi, alebo zlúčeniny týchto produktov:

Ostatné:

6902 20 99

Ostatné:

ex 6902 20 99

Kvádre pre sklárske pece

6903

Ostatný žiaruvzdorný keramický tovar (retorty, taviace tégliky, mufle, dýzy, zátky, podpery, skúšobné tégliky, rúry, rúrky, púzdra a tyče), iný ako z kremičitých fosílnych múčok alebo z podobných kremičitých hliniek:

6903 10 00

Obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti grafitu alebo ostatného uhlíka, alebo zmesi týchto produktov

7002

Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo rúrach, nespracované:

7002 20

Tyče

Rúry:

7002 32 00

Z ostatného skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti nepresahujúcim 5 × 10–6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C

7004

Ťahané sklo a fúkané sklo, v tabuliach, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované:

7004 90

Ostatné sklo:

7004 90 70

Tabuľové sklo záhradnícke

7006 00

Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi:

7006 00 90

Ostatné

7009

Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok:

Ostatné:

7009 91 00

Nezarámované

7009 92 00

Zarámované

7010

Demižóny, sklenené fľaše, banky, ampulky a ostatné obaly zo skla druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla:

7010 20 00

Zátky, viečka a ostatné uzávery

7016

Sklenené dlaždice, dosky, tehly, kocky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely; klenené kocky a ostatné drobné sklenené výrobky, tiež na podložke, používané na mozaikové obklady alebo podobné dekoratívne účely; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch:

7016 90

Ostatné

7017

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný

7018

Sklenené perly, imitácie perál, drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z neho, iné ako bižutéria; sklenené oči iné ako protézy; sklenené figúrky a ostatné ozdobné predmety tvarované na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm:

7018 90

Ostatné:

7018 90 10

Sklenené oči; drobný sklenený tovar

7019

Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napr. priadza, tkaniny):

Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž:

7019 12 00

Pramence

7019 19

Ostatné:

7019 19 90

Zo strižných vlákien

Tenké (závojové) platne, rúno, rohože, matrace, dosky a podobné netkané výrobky:

7019 32 00

Tenké (závojové) platne:

ex 7019 32 00

So šírkou nepresahujúcou 200 cm

Ostatné tkaniny:

7019 51 00

So šírkou nepresahujúcou 30 cm

7019 90

Ostatné

7101

Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; perly, prírodné alebo umelo pestované dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy

7102

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené:

7102 10 00

Netriedený

Iné ako priemyselné:

7102 31 00

Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené

7102 39 00

Ostatné

7103

Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy

7104

Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; netriedené umelé a rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy:

7104 20 00

Ostatné, neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované

7104 90 00

Ostatné

7106

Striebro (vrátane striebra platinovaného zlatom alebo platinou), surové alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu

7107 00 00

Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu:

Iné ako na monetárne účely:

7108 11 00

Prach

7108 13

Ostatné polotovary

7108 20 00

Na monetárne účely

7109 00 00

Základné kovy alebo striebro plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

Platina, surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7111 00 00

Základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov

7115

Ostatné predmety z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi:

7115 90

Ostatné

7116

Predmety z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

7117

Bižutéria:

Zo základných kovov, tiež plátovaných drahými kovmi:

7117 11 00

Manžetové a ozdobné gombíky

7117 19

Ostatné:

Bez časti zo skla:

7117 19 91

Pozlátené, postriebrené alebo platinované

7118

Mince

7213

Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkoch:

Ostatné:

7213 91

Kruhového prierezu s priemerom menším ako 14 mm:

7213 91 10

Používané na betónové výstuže

7307

Príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo z ocele:

Liate:

7307 11

Z nekujnej liatiny:

7307 11 90

Ostatné

7307 19

Ostatné

Ostatné, z nehrdzavejúcej ocele:

7307 21 00

Príruby

7307 22

Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom:

7307 22 90

Kolená a ohyby

7307 23

Príslušenstvo na zváranie na tupo

7307 29

Ostatné

7307 29 10

So závitom

7307 29 90

Ostatné

Ostatné:

7307 91 00

Príruby

7307 92

Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom:

7307 92 90

Kolená a ohyby

7307 93

Príslušenstvo na zváranie na tupo:

S najväčším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm:

7307 93 11

Kolená a ohyby

7307 93 19

Ostatné

S najväčším vonkajším priemerom presahujúcim 609,6 mm:

7307 93 91

Kolená a ohyby

7307 99

Ostatné

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele:

7308 30 00

Dvere, okná a ich rámy a prahy do dverí

7308 90

Ostatné:

7308 90 10

Prepady, splavové polia, vráta plavebnej komory (stavidlá), pristávacie plošiny, pevné dosky a ostatné konštrukcie pre námorné a vodné cesty

Ostatné:

Výhradne alebo hlavne z plechu:

7308 90 59

Ostatné

7309 00

Nádrže, cisterny, dieže a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo aj tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:

Na kvapaliny:

7309 00 30

S vnútorným obložením alebo tepelne izolované

Ostatné, s objemom:

7309 00 51

Presahujúcim 100 000 l

7309 00 59

Nepresahujúcim 100 000 l

7309 00 90

Na pevné látky

7314

Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), rošty, sieťovina a pletivo, zo železného alebo oceľového drôtu; plechová mriežkovina zo železa alebo z ocele:

Ostatné tkaniny, rošty, sieťovina a pletivá:

7314 41

Plátované alebo pokovované zinkom:

7314 41 90

Ostatné

7315

Reťaze a ich časti, zo železa alebo ocele:

Kĺbové reťaze a ich časti:

7315 11

Valčekové reťaze:

7315 11 90

Ostatné

7315 12 00

Ostatné reťaze

7315 19 00

Časti

7315 20 00

Protišmykové reťaze

Ostatné reťaze:

7315 82

Ostatné reťaze a reťaze so zváranými článkami:

7315 82 10

Ktorých podstatná časť materiálu má maximálny rozmer priečneho rezu 16 mm alebo menší

7315 89 00

Ostatné

7315 90 00

Ostatné časti a súčasti

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové:

Rafinovaná meď:

7403 12 00

Predliatky na valcovanie drôtu

7403 13 00

Predliatky (sochory)

7403 19 00

Ostatné

Zliatiny medi:

7403 22 00

Zliatiny na báze medi a cínu (bronz)

7403 29 00

Ostatné zliatiny medi (okrem predzliatin položky 7405)

7405 00 00

Predzliatiny medi

7408

Medené drôty:

Z rafinovanej medi:

7408 11 00

S prierezom, ktorého maximálny rozmer presahuje 6 mm

7410

Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm (bez podložky):

Bez podložky:

7410 12 00

Zo zliatin medi

7413 00

Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované:

7413 00 20

Z rafinovanej medi:

ex 7413 00 20

Tiež s pripojeným príslušenstvom, určené na iné použitie ako v civilných lietadlách

7413 00 80

Zo zliatin medi:

ex 7413 00 80

Tiež s pripojeným príslušenstvom, určené na iné použitie ako v civilných lietadlách

7415

Klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné výrobky z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háčky so závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné predmety z medi

7418

Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti z medi; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie a leštenie, rukavice a podobné predmety z medi; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti z medi:

Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie a leštenie, rukavice a podobné predmety:

7418 11 00

Drôtiky na riad a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky

7418 19

Ostatné

7419

Ostatné predmety z medi:

7419 10 00

Reťaze, ich časti a súčasti

Ostatné:

7419 91 00

Liate, tvarované, razené alebo kované, ďalej však už neopracované

7419 99

Ostatné:

7419 99 10

Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), rošty a sieťovina, z medeného drôtu, ktorého žiaden rozmer v priereze nepresahuje 6 mm; plechová mriežkovina

7419 99 30

Pružiny

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky):

Bez podložky:

7607 11

Valcované, ale ďalej už neupravené

7607 19

Ostatné:

7607 19 10

S hrúbkou menšou ako 0,021 mm

S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm:

7607 19 99

Ostatné

7607 20

Na podložke:

7607 20 10

S hrúbkou menšou ako 0,021 mm (bez podložky)

S hrúbkou (bez podložky) nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm:

7607 20 99

Ostatné

7610

Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, veže, stožiare, sťažne, stĺpy, piliere, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, dverové prahy, stĺpové zábradlia, piliere a stĺpky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie ako konštrukcie:

7610 90

Ostatné:

7610 90 90

Ostatné

8202

Ručné píly; pílové listy všetkých druhov (vrátane prerezávacích, drážkovacích alebo neozubených pílových listov):

8202 20 00

Listy pásových píl

Listy do kotúčových píl (vrátane prerezávacích alebo drážkovacích pílových listov):

8202 31 00

S oceľovou pracovnou časťou

8202 39 00

Ostatné, vrátane častí a súčastí

Ostatné rezacie listy:

8202 91 00

Rovné rezacie listy, na rezanie kovov

8202 99

Ostatné:

S oceľovou pracovnou časťou:

8202 99 19

Na opracovanie ostatných materiálov

8203

Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), pinzety, nožnice na plech, rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje:

8203 10 00

Pilníky, rašple a podobné nástroje

8203 20

Kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), štípacie klieštiky, pinzety a podobné nástroje:

8203 20 90

Ostatné

8203 30 00

Nožnice na plech a podobné nástroje

8203 40 00

Rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné nástroje

8204

Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane dynamometrických kľúčov, iné ako vratidlá na závitníky); výmenné kľúčové nástrčné hlavice, tiež s rukoväťou

8207

Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napríklad na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov, a nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž:

8207 20

Zápustky na ťahanie alebo vytláčanie kovov:

8207 20 90

S pracovnou časťou z ostatných materiálov

8210 00 00

Ručne poháňané mechanické zariadenia, s hmotnosťou 10 kg alebo menšou, používané na prípravu, upravovanie alebo podávanie jedál alebo nápojov

8301

Visacie zámky a zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické), zo základného kovu; uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami zo základného kovu; kľúče na všetky druhy vyššie uvedených zámkov, zo základných kovov:

8301 20 00

Zámky do motorových vozidiel

8302

Príchytky, kovanie a podobné výrobky zo základných kovov na nábytok, dvere, schodištia, okná, rolety, karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdrá a podobne; vešiaky a háčiky na šaty, klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základných kovov; riadiace kolieska zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí zo základných kovov:

8302 10 00

Závesy:

ex 8302 10 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8302 20 00

Riadiace kolieska:

ex 8302 20 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky:

8302 42 00

Ostatné na nábytok:

ex 8302 42 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8302 49 00

Ostatné:

ex 8302 49 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8302 50 00

Vešiaky a háčiky na odevy, klobúky, konzoly a podobné výrobky

8302 60 00

Zariadenia na automatické zatváranie dverí:

ex 8302 60 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8303 00

Pancierové alebo spevnené bezpečnostné schránky (sejfy), zosilnené skrinky a dvere a depozitné skrinky do trezorov, pokladne alebo schránky na listiny a podobné, zo základných kovov:

8303 00 10

Pancierové alebo spevnené a zosilnené schránky

8303 00 90

Pokladne alebo schránky na listiny a podobné schránky

8305

Mechaniky na zoraďovače spisov, rýchloviazače alebo dosky s voľnými listami, listové spony, listové sponky, zošívacie drôtiky, štítky na registre a podobný kancelársky tovar zo základných kovov; zošívacie spinky v pásoch (napríklad na kancelárske potreby, čalúnnické výrobky, baliace potreby) zo základného kovu:

8305 10 00

Mechanika na zoraďovače spisov, rýchloviazače alebo dosky s voľnými listami

8306

Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické, zo základných kovov; sošky a ostatné dekoračné predmety zo základných kovov; rámiky na fotografie a obrazy alebo podobné rámy zo základných kovov:

Sošky a podobné dekoračné predmety:

8306 29

Ostatné

8306 30 00

Rámiky na fotografie alebo obrazy alebo podobné rámy; zrkadlá

8307

Hadice zo základných kovov, tiež s príslušenstvom:

8307 90 00

Z ostatných základných kovov

8308

Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj ostatných výrobkov; duté nity alebo nity s rozštiepeným driekom zo základného kovu, perly a flitre zo základných kovov:

8309

Zátky, viečka a uzávery fliaš (vrátane korunkových uzáverov, korunkových čapov so závitom a nalievacích zátok), odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a ostatné príslušenstvo obalov, zo základných kovov:

8309 90

Ostatné:

8309 90 10

Kapsle z olova; kapsle z hliníka s priemerom presahujúcim 21 mm

8309 90 90

Ostatné:

ex 8309 90 90

Iné ako hliníkové vrchné časti pre potravinové konzervy a nápojové plechovky

8310 00 00

Dosky (štítky) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, menovkami, adresami a podobné, číslice, písmená a ostatné značky, zo základných kovov, iné ako položky 9405

8311

Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy a podobné výrobky, zo základného kovu alebo z karbidov kovov, potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavidlami, druhov používaných na spájkovanie, zváranie alebo na nanášanie kovov alebo karbidov kovov; drôty a tyče z aglomerovaného prášku, používané na pokovovanie striekaním:

8311 30 00

Potiahnuté tyče a jadrové drôty zo základného kovu, s náplňou na spájkovanie alebo zváranie plameňom

8415

Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátorov so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene:

8415 10

Okenného alebo nástenného typu, samostatné alebo delené:

8415 10 90

Delené

Ostatné:

8415 82 00

Ostatné, so vstavanou chladiacou jednotkou:

ex 8415 82 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8415 83 00

Bez vstavanej chladiacej jednotky:

ex 8415 83 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8415 90 00

Časti:

ex 8415 90 00

Iné ako časti a súčasti klimatizačných strojov a prístrojov podpoložky 8415 81, 8415 82 alebo 8415 83 na použitie v civilných lietadlách

8418

Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo ostatné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415:

8418 10

Kombinované chladiace a mraziace zariadenia vybavené samostatnými vonkajšími dverami:

8418 10 20

S objemom presahujúcim 340 litrov:

ex 8418 10 20

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8418 10 80

Ostatné:

ex 8418 10 80

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

Časti:

8418 99

Ostatné

8419

Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom (okrem pecí, rúr a zariadení položky 8514), na spracovávanie materiálu výrobnými postupmi zakladajúcimi sa na zmene teploty ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, iné ako stroje, prístroje a zariadenia druhov používaných na domáce účely; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické:

Sušiarne:

8419 32 00

Na sušenie dreva, buničiny, papiera alebo lepenky

8419 40 00

Destilačné alebo rektifikačné prístroje a zariadenia

8419 50 00

Výmenníky tepla:

ex 8419 50 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

Ostatné mechanizmy, stroje, zariadenia a vybavenie:

8419 89

Ostatné:

8419 89 10

Chladiace veže a podobné stroje a zariadenia na priame chladenie (bez prepážky) pomocou recirkulácie vody

8419 89 98

Ostatné

8421

Odstredivky, vrátane sušiacich odstrediviek; stroje, prístroje a zariadenia na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov:

Časti:

8421 91 00

Odstrediviek, vrátane sušiacich odstrediviek:

ex 8421 91 00

Iné ako zariadení podpoložky 8421 19 94 a iné ako odstrediviek na nanášanie fotografických emulzií na LCD podložky podpoložky 8421 19 99

8421 99 00

Ostatné

8424

Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje:

8424 30

Dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje

Ostatné zariadenia:

8424 81

Poľnohospodárske alebo záhradnícke

8425

Kladkostroje; navijaky a vratidlá; zdviháky:

Kladkostroje iné ako zariadenia druhov používaných na zdvíhanie vozidiel:

8425 19

Ostatné:

8425 19 20

Ručne ovládané reťazové zdvíhacie zariadenia:

ex 8425 19 20

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8425 19 80

Ostatné:

ex 8425 19 80

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8426

Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky:

Pojazdné mostové žeriavy, prepravné žeriavy, portálové žeriavy, mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky:

8426 11 00

Pojazdné mostové žeriavy s pevnou podperou

8426 20 00

Vežové žeriavy

8427

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením:

8428

Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia (napríklad výťahy, lanovky, eskalátory, dopravníky):

8428 10

Výťahy a skipové výťahy:

8428 10 20

Poháňané elektrickým motorom:

ex 8428 10 20

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8428 10 80

Ostatné:

ex 8428 10 80

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8430

Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy:

Ostatné hĺbiace alebo vŕtacie stroje a zariadenia:

8430 49 00

Ostatné

8430 50 00

Ostatné stroje a zariadenia s vlastným pohonom

8450

Práčky pre domácnosť alebo práčovne, vrátane práčok spojených so sušičkami:

8450 20 00

Práčky s jednotkovou kapacitou presahujúcou 10 kg suchej bielizne

8450 90 00

Časti

8465

Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo ostatné spájanie), na opracovávanie dreva, korku, kostí, ebonitu, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov:

8465 10

Stroje na rôzne typy obrábania bez nutnosti meniť nástroje pri ich vykonávaní

Ostatné:

8465 91

Strojové píly

8465 92 00

Stroje na hobľovanie, frézovanie alebo tvarovanie (rezaním)

8465 93 00

Stroje na brúsenie, hladenie alebo leštenie

8465 94 00

Ohýbacie alebo spojovacie stroje

8465 95 00

Vŕtačky alebo obrážačky

8465 96 00

Stroje na štiepanie, krájanie alebo lúpanie

8465 99

Ostatné:

8465 99 90

Ostatné

8470

Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov výpočtovými funkciami; účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje vybavené počítacím zariadením:

8470 50 00

Registračné pokladnice

8474

Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie alebo miesenie zemín, kameňov, rúd a ostatných pevných nerastných látok (vrátane prášku alebo pasty); stroje na aglomerovanie, lisovanie a tvarovanie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry a ostatných minerálnych látok vo forme prášku alebo pasty; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku:

8474 20

Stroje na drvenie alebo mletie:

Stroje na miešanie alebo miesenie:

8474 31 00

Miešačky malty alebo betónu

8474 90

Časti

8476

Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok, cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane automatov na rozmieňanie mincí:

Automaty na predaj nápojov:

8476 21 00

So zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením

8476 90 00

Časti

8479

Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

8479 50 00

Priemyslové roboty inde neuvedené ani nezahrnuté

8480

Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty:

8480 30

Formovacie šablóny:

8480 30 90

Ostatné

8480 60

Formy na minerálne materiály

Formy na kaučuk alebo plasty:

8480 71 00

Vstrekovacieho alebo kompresného typu

8480 79 00

Ostatné

8481

Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov riadených termostatom:

8481 10

Redukčné ventily:

8481 20

Ventily na olejohydraulické alebo pneumatické prevodovky:

8481 30

Bezpečnostné spätné (jednosmerné) ventily:

8481 40

Poistné alebo odvzdušňovacie ventily:

8481 80

Ostatné zariadenia:

Ostatné:

Regulačné ventily:

8481 80 51

Regulátory teploty

Ostatné:

8481 80 81

Guľové a kužeľové kohúty

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská:

8482 30 00

Súdočkové ložiská

8482 50 00

Ostatné valčekové ložiská

8483

Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a ložiskové panvy; ozubené kolesá a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane univerzálnych kĺbov):

8483 10

Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky:

8483 10 95

Ostatné:

ex 8483 10 95

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 20

Ložiskové puzdrá s guľkovými alebo valčekovými ložiskami:

8483 20 90

Ostatné

8483 30

Ložiskové puzdrá bez guľkových alebo valčekových ložísk; ložiskové panvy:

Ložiskové puzdrá:

8483 30 32

Na guľkové alebo valčekové ložiská:

ex 8483 30 32

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 30 38

Ostatné:

ex 8483 30 38

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 40

Prevodové ústrojenstvo a ozubené prevody iné ako ozubené kolesá, reťazové kolesá a ostatné súčasti prevodov, ktoré sa predkladajú samostatne; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu:

Prevodové ústrojenstvá a ozubené prevody (iné ako trecie prevody):

8483 40 21

Čelné ozubené kolesá:

ex 8483 40 21

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 40 23

Ozubené kolesá kužeľové:

ex 8483 40 23

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 40 25

Závitnicové kolesá:

ex 8483 40 25

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 40 29

Ostatné:

ex 8483 40 29

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

Prevodovky a ostatné meniče rýchlosti:

8483 40 51

Prevodovky:

ex 8483 40 51

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 40 59

Ostatné:

ex 8483 40 59

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 50

Zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje:

8483 50 20

Z liatiny alebo liatej ocele:

ex 8483 50 20

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 50 80

Ostatné:

ex 8483 50 80

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 90

Ozubené kolesá, reťazové prevody a ostatné prevodové prvky predkladané samostatne; časti a súčasti:

Ostatné:

8483 90 81

Z liatiny alebo liatej ocele:

ex 8483 90 81

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8483 90 89

Ostatné:

ex 8483 90 89

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8484

Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch:

8484 90 00

Ostatné:

ex 8484 90 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8504

Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory:

8504 40

Statické meniče:

8504 40 30

Druhy používané s telekomunikačnými prístrojmi, zariadeniami na automatické spracovanie údajov a ich jednotkami:

ex 8504 40 30

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8505

Elektromagnety; permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie; upínacie dosky, skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvíhacie hlavy:

8505 90

Ostatné, vrátane častí a súčastí:

8505 90 10

Elektromagnety

8510

Holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a srsti a depilačné prístroje so vstavaným elektrickým motorom:

8510 10 00

Holiace strojčeky

8510 20 00

Strojčeky na strihanie vlasov a srsti

8510 30 00

Depilačné prístroje

8512

Elektrické prístroje osvetľovacie alebo signalizačné (okrem výrobkov položky 8539), stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle alebo motorové vozidlá:

8512 20 00

Ostatné svetelné alebo vizuálne signalizačné prístroje

8512 30

Zvukové signalizačné prístroje:

8512 30 10

Poplachové zariadenia proti vlámaniu druhov používaných pre motorové vozidlá

8512 90

Časti

8513

Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, magnetá), okrem svietidiel položky 8512

8516

Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy; elektrotepelné zariadenia na úpravu vlasov (napríklad sušiče vlasov, vlničky na vlasy, prístroje na trvalú onduláciu) a sušiče rúk; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako položky 8545:

8516 29

Elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy:

8516 29 10

Ostatné:

8517

Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete; ostatné prístroje na prenos alebo príjem zvuku, obrazu alebo ostatných údajov, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (ako v lokálnej, tak aj v rozsiahlej sieti), iné ako prístroje na prenos alebo príjem položky 8443, 8525, 8527 alebo 8528:

Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete:

8517 11 00

Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi

8517 12 00

Telefóny pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete:

ex 8517 12 00

Pre celulárnu sieť (mobilné telefóny)

8517 18 00

Ostatné

Ostatné prístroje na prenos alebo príjem zvuku, obrazu alebo ostatných údajov, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti [ako v lokálnej, tak aj v rozsiahlej (WAN)]:

8517 61

Základné stanice

8517 61 00

Ostatné

ex 8517 61 00

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8517 62 00

Prístroje na príjem, konverziu a prenos alebo obnovenie zvuku, obrazu alebo ostatných informácií, vrátane prístrojov na prepájanie a smerovanie

ex 8517 62 00

Iné ako telefonické alebo telegrafické spojovacie prístroje

8517 70

Časti:

Antény a parabolické antény všetkých druhov; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi:

8517 70 11

Antény pre rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické prístroje:

ex 8517 70 11

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom:

8521 10

Používajúce magnetické pásky:

8521 10 95

Ostatné:

ex 8521 10 95

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8523

Disky, pásky, pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, „smart karty“ a iné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahratý, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov 37 kapitoly:

Magnetické médiá:

8523 21 00

Karty so zabudovaným magnetickým prúžkom

8523 29

Ostatné:

Magnetické pásky; magnetické disky:

Ostatné:

8523 29 33

Na reprodukciu reprezentovaných inštrukcií, údajov, zvuku a obrazu zaznamenaných v zariadení schopnom čítať binárne formy a spracovávať ich za predpokladu spolupôsobnosti užívateľa, pomocou zariadenia na automatické spracovanie údajov:

ex 8523 29 33

So šírkou presahujúcou 6,5 mm

8523 29 39

Ostatné:

ex 8523 29 39

So šírkou presahujúcou 6,5 mm

8523 40

Optické médiá:

Ostatné:

Disky pre laserové čítacie systémy:

8523 40 25

Na reprodukciu záznamu iného ako zvuku alebo obrazu

Len na reprodukciu zvuku:

8523 40 39

S priemerom presahujúcim 6,5 cm

Ostatné:

Ostatné:

8523 40 51

Digitálne viacúčelové disky (DVD)

8523 40 59

Ostatné

8525

Vysielacie prístroje pre rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a videokamery:

8525 80

Televízne kamery, digitálne fotoaparáty a videokamery:

Televízne kamery:

8525 80 19

Ostatné

Videokamery:

8525 80 99

Ostatné

8529

Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528:

8529 10

Antény a parabolické antény všetkých druhov; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi:

Antény:

Vonkajšie antény na rozhlasové alebo televízne prijímače:

8529 10 39

Ostatné

8531

Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napríklad zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo proti požiaru), iné ako položky 8512 alebo 8530:

8531 10

Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje:

8531 10 30

Na zabezpečenie budov

8531 10 95

Ostatné:

ex 8531 10 95

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8531 90

Časti:

8531 90 85

Ostatné

8536

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu (napríklad vypínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek a ostatné prípojky, rozvodné skrine) na napätie nepresahujúce 1 000V; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien:

8536 90

Ostatné prístroje:

8536 90 10

Spojky a kontakty na drôty a káble

8543

Elektrické stroje a zariadenia a prístroje, ktoré majú individuálne funkcie, inde v tejto kapitole nešpecifikované ani nezahrnuté:

8543 70

Ostatné stroje a prístroje:

8543 70 30

Anténové zosilňovače

Solárne lôžka, solárne svietidlá a podobné opaľovacie zariadenia:

S fluorescenčnými trubicami využívajúcimi ultrafialové A lúče:

8543 70 55

Ostatné

8543 70 90

Ostatné

ex 8543 70 90

Iné ako na použitie v civilných lietadlách

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami:

Ostatné elektrické vodiče na napätie nepresahujúce 1 000 V:

8544 42

Vybavené prípojkami:

8544 42 10

Druhov používaných v telekomunikáciách:

ex 8544 42 10

Na napätie nepresahujúce 80 V

8544 49

Ostatné:

8544 49 20

Druhov používaných v telekomunikáciách na napätie nepresahujúce 80 V

8703

Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (iných vozidiel, ako sú uvedené v položke 8702), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov:

8703 10

Vozidlá zvlášť konštruované na jazdu na snehu; špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a podobné vozidlá

8703 90

Ostatné

8707

Karosérie (vrátane kabín) motorových vozidiel položiek 8701 až 8705, vrátane kabín pre vodičov:

8707 10

Vozidiel položky 8703:

8707 10 90

Ostatné

8709

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky:

8711 20

S vratným piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ale nepresahujúcim 250 cm3

8711 30

S vratným piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 250 cm3, ale nepresahujúcim 500 cm3

8711 40 00

S vratným piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 500 cm3, ale nepresahujúcim 800 cm3

8716

Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti:

Ostatné návesy a prívesy na prepravu tovaru:

8716 39

Ostatné:

Ostatné:

Nové:

Ostatné:

8716 39 59

Ostatné

8901

Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov:

8901 90

Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne:

Ostatné:

8901 90 91

Bez mechanického pohonu

8901 90 99

S mechanickým pohonom

8903

Jachty a ostatné plavidlá zábavu a šport; veslové člny a kanoe:

Ostatné:

8903 99

Ostatné:

8903 99 10

S hmotnosťou každého nepresahujúcou 100 kg

Ostatné:

8903 99 99

S dĺžkou presahujúcou 7,5 m

9001

Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zatriedené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a ostatné optické články z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla:

9001 10

Optické vlákna, zväzky a káble z optických vlákien:

9001 10 90

Ostatné

9003

Rámy a obruby na okuliare, aj na ochranné okuliare a podobné výrobky, ich časti a súčasti:

Rámy:

9003 11 00

Z plastov

9003 19

Z ostatných materiálov:

9003 19 30

Vyrobené zo základného kovu

9003 19 90

Z ostatných materiálov

9028

Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie vrátane ich kalibračných meračov:

9028 90

Časti, súčasti a príslušenstvo:

9028 90 90

Ostatné

9107 00 00

Časové spínače s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom

9401

Sedadlá (okrem sedadiel 9402), tiež premeniteľné na lôžka a ich časti a súčasti:

9401 10 00

Sedadlá druhov používaných v lietadlách:

ex 9401 10 00

Iné ako nepotiahnuté kožou určené na použitie v civilných lietadlách

9405

Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

9405 60

Svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky:

9405 60 80

Z ostatných materiálov:

ex 9405 60 80

Iné ako zo základných kovov určené na použitie v civilných lietadlách

Časti:

9405 99 00

Ostatné:

ex 9405 99 00

Iné ako časti a súčasti výrobkov podpoložiek 9405 10 or 9405 60 zo základného kovu určené na použitie v civilných lietadlách

9406 00

Montované stavby:

Ostatné:

Zo železa alebo z ocele:

9406 00 31

Skleníky

9506

Výrobky a potreby na telesné cvičenie, na gymnastiku, atletiku alebo na ostatné športy (vrátane stolného tenisu) alebo na hry vonku, inde v tejto kapitole nešpecifikované ani nezahrnuté; plavecké a veslárske bazény:

Lyže (snehové) a ostatné lyžiarske potreby:

9506 11

Lyže

9506 12 00

Viazanie na lyže

9506 19 00

Ostatné

Vodné lyže, surfové dosky, surfové dosky s plachtou, windsurfingy a ostatné potreby na vodné športy:

9506 21 00

Surfové dosky s plachtou

9506 29 00

Ostatné

Golfové palice a ostatné golfové potreby:

9506 31 00

Palice, úplné súpravy

9506 32 00

Guľôčky

9506 39

Ostatné

9506 40

Výrobky a potreby na stolný tenis

Tenisové, badmintonové alebo podobné rakety, tiež bez výpletu:

9506 51 00

Tenisové rakety, tiež bez výpletu

9506 59 00

Ostatné

Lopty a loptičky, iné ako golfové loptičky a loptičky na stolný tenis:

9506 61 00

Tenisové loptičky

9506 62

Nafukovacie člny:

9506 62 10

Z kože

9506 69

Ostatné

9506 70

Korčule a kolieskové korčule vrátane obuvi, na ktorú sú korčule pripevnené:

9506 70 10

Korčule

9506 70 90

Časti, súčasti a príslušenstvo

Ostatné:

9506 91

Výrobky a potreby na telocvik, gymnastiku alebo atletiku

9506 99

Ostatné

9507

Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice a ostatné rybárske potreby na udice; podberáky, sieťky na motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zatriedené v položke 9208 alebo 9705) a podobné lovecké alebo strelecké potreby:

9507 30 00

Rybárske navijaky

9606

Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary

9607

Zipsy a ich časti a súčasti:

9607 20

- Časti:

PRÍLOHA Ib

SRBSKÉ COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY SPOLOČENSTVA

uvedené v článku 21

Colné sadzby sa znížia takto:

a)

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla;

b)

1. januára prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zníži dovozné clo na 60 % základného cla;

c)

1. januára druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla;

d)

1. januára tretieho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 20 % základného cla;

e)

1. januára štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zvyšné dovozné clo zruší.

Číselný znak KN

Opis tovaru

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

Kyselina octová a jej soli; acetynhydrid:

2915 21 00

Kyselina octová

2930

Organické zlúčeniny síry:

2930 90

Ostatné:

2930 90 85

Ostatné:

ex 2930 90 85

Ditiouhličitany (xantogenáty)

3006

Farmaceutické výrobky špecifikované v poznámke 4 k tejto kapitole

3006 10

Sterilné chirurgické katguty, podobný sterilný materiál na zošívanie a sterilné tkaninové náplasti používané v chirurgii na uzatváranie rán; sterilné lamináriá a sterilné laminárne tampóny; sterilné absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve:

3006 10 30

Sterilné prostriedky na zabránenie zrastov používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, tiež absorbovateľné:

ex 3006 10 30

Platne, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, z plastov, ľahčené, iné ako z polymérov styrénu alebo z polymérov vinylchloridu

3208

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky upravených prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené v nevodnom prostredí; roztoky definované v poznámke 4 k tejto kapitole:

3208 20

Na základe akrylových alebo vinylových polymérov

3208 90

Ostatné:

Roztoky, ako sú definované v poznámke 4 k tejto kapitole:

3208 90 11

Polyuretán z 2,2′-(tert-butylimino)dietanolu a 4,4′-metyléndicyklohexyldiizocyanátu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide obsahujúceho 48 % alebo viac hmotnosti polyméru

3208 90 19

Ostatné:

ex 3208 90 19

Ostatné:

laky pre elektrickú izoláciu na báze polyuretánu (PU): 2,2- (tert-butylimino) dietanol I 4,4 metyléndicyklohexyldiizokyanát rozpustený v N,N-dimetylacetamide, s hmotnostným obsahom pevných látok 20 % alebo viac (max. 36 %);

laky pre elektrickú izoláciu na báze polyestermidov (PEI): kopolymér p-krezolu a divinylbenzénu, vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide, s hmotnostným obsahom pevných látok 20 % alebo viac (max. 40 %);

laky pre elektrickú izoláciu na báze polyamidimidov (PAI): anhydrid trimetyl-diizokyanátovej kyseliny vo forme roztoku v N-metylpyrolidóne, s hmotnostným obsahom pevných látok 25 % alebo viac (max. 40 %)

Ostatné:

3208 90 91

Na základe syntetických polymérov

3208 90 99

Na základe chemicky upravených prírodných polymérov

3209

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky upravených prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí

3304

Kozmetické prípravky alebo líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), vrátane opaľovacích ochranných prípravkov alebo prípravkov na opaľovanie; prípravky na manikúru alebo pedikúru:

Ostatné:

3304 99 00

Ostatné

3305

Prípravky na vlasy:

3305 10 00

Šampóny

3306

Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, vrátane fixatívnych pást a práškov; vlákna na čistenie medzizubných medzier (dentálne nite) v samostatnom balení na predaj v malom:

3306 10 00

Prípravky na čistenie zubov

3306 90 00

Ostatné

3307

Prípravky používané pred holením, pri holení alebo po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a ostatné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; pripravené izbové dezodoranty, tiež parfumované alebo s dezinfekčnými vlastnosťami:

Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestnosti, vrátane vonných prípravkov používaných pri náboženských obradoch:

3307 41 00

„Agarbati“ a ostatné vonné prípravky pôsobiace pri horení

3401

Mydlo; organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo, v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných kusov alebo tvarov, tiež obsahujúce mydlo; organické povrchovo aktívne prípravky na umývanie pokožky vo forme kvapaliny alebo krému v balení na predaj v malom, tiež obsahujúce mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo detergentom:

3401 20

Mydlo v ostatných tvaroch

3401 30 00

Organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na umývanie pokožky vo forme kvapaliny alebo krému a v balení na predaj v malom, tiež obsahujúce mydlo

3402

Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo, iné ako položky 3401:

3402 20

Prípravky upravené na predaj v malom

3402 90

Ostatné:

3402 90 90

Pracie prípravky a čistiace prípravky

3405

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky a podobné prípravky (tiež vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ľahčených plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých takými prípravkami), okrem voskov položky 3404

3406 00

Sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky

3407 00 00

Modelovacie pasty, vrátane pást upravených pre zábavu detí; prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo „zubné odtlačovacie zmesi“, v sadách, v balení na predaj v malom alebo v tabuľkách, v tvare podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch; ostatné prípravky používané v zubnom lekárstve na základe sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého):

ex 3407 00 00

Iné ako prípravky používané v zubnom lekárstve

3506

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg:

3506 10 00

Výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg

Ostatné:

3506 99 00

Ostatné

3604

Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky:

3604 90 00

Ostatné

3606

Ferocer a ostatné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; predmety z horľavých materiálov uvedených v poznámke 2 k tejto kapitole:

3606 10 00

Tekuté palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu v nádobách používaných na plnenie alebo doplnenie cigaretových alebo podobných zapaľovačov s objemom nepresahujúcim 300 cm3

3606 90

Ostatné:

3606 90 90

Ostatné

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo baleniach na predaj v malom alebo ako prípravky, alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)

3825

Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; komunálny odpad; kal z čističiek odpadových vôd; ostatné odpady uvedené v poznámke 6 k tejto kapitole:

3825 90

Ostatné:

3825 90 10

Alkalické oxidy železa na čistenie plynov

3915

Odpady, úlomky a odrezky, z plastov

3916

Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer priečneho rezu presahuje 1 mm, prúty, tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, z plastov:

3916 10 00

Z polymérov etylénu

3916 20

Z polymérov vinylchloridu:

3916 20 90

Ostatné

3916 90

Z ostatných plastov:

Z kondenzačných alebo preskupených polymerizačných produktov, tiež chemicky modifikovaných:

3916 90 11

Z polyesterov

3916 90 13

Z polyamidov

3916 90 15

Z epoxidových živíc

3916 90 19

Ostatné

Z adičných polymerizačných produktov:

3916 90 51

Z polymérov propylénu

3916 90 59

Ostatné

3917

Rúry, rúrky a hadice, ich príslušenstvo (napr. spojky, kolená, príruby) z plastov:

Rúry, rúrky a hadice, neohybné:

3917 21

Z polymérov etylénu:

3917 21 10

Bezošvé a s dĺžkou presahujúcou maximálny prierezový rozmer, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované

3917 21 90

Ostatné:

ex 3917 21 90

Iné ako s pripojeným príslušenstvom, určené na použitie v civilných lietadlách

3917 22

Z polymérov propylénu:

3917 22 10

Bezošvé a s dĺžkou presahujúcou maximálny prierezový rozmer, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované

3917 22 90

Ostatné:

ex 3917 22 90

Iné ako s pripojeným príslušenstvom, určené na použitie v civilných lietadlách

3917 23

Z polymérov vinylchloridu:

3917 23 10

Bezošvé a s dĺžkou presahujúcou maximálny prierezový rozmer, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované

3917 23 90

Ostatné:

ex 3917 23 90

Iné ako s pripojeným príslušenstvom, určené na použitie v civilných lietadlách

3917 29

Z ostatných plastov

Ostatné rúry, rúrky a hadice:

3917 32

Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, bez príslušenstva:

Bezošvé a s dĺžkou presahujúcou maximálny prierezový rozmer, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované:

3917 32 10

Z kondenzačných alebo preskupených polymerizačných produktov, tiež chemicky modifikovaných

Z adičných polymerizačných produktov:

3917 32 31

Z polymérov etylénu

3917 32 35

Z polymérov vinylchloridu:

ex 3917 32 35

Iné ako pre dialyzátor

3917 32 39

Ostatné

3917 32 51

Ostatné

Ostatné:

3917 32 99

Ostatné

3917 33 00

Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, s príslušenstvom:

ex 3917 33 00

Iné ako s pripojeným príslušenstvom, určené na použitie v civilných lietadlách

3917 39

Ostatné

3918

Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, tiež vo zvitkoch; obklady na steny alebo stropy, z plastov, definované v poznámke 9 k tejto kapitole

3921

Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, z plastov:

Ľahčené:

3921 13

Z polyuretánov

3921 14 00

Z regenerovanej celulózy

3921 19 00

Z ostatných plastov

3923

Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery z plastov:

Vrecia, vrecúška (vrátane kornútov):

3923 29

Z ostatných plastov

3923 30

Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky

3923 40

Cievky, dutinky, potáče a podobné nosiče

3923 50

Zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery:

3923 50 10

Uzávery a čiapočky na fľaše

3923 90

Ostatné

3924

Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov:

3924 90

Ostatné

3925

Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3925 10 00

Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby, s obsahom presahujúcim 300 litrov

3925 90

Ostatné

3926

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914:

3926 30 00

Príslušenstvo k nábytku, karosériám alebo podobným výrobkom

3926 40 00

Sošky a ostatné ozdobné výrobky

3926 90

Ostatné:

3926 90 50

Perforované koše a podobné výrobky používané na filtráciu vody pri vstupe do odtokových kanálov

Ostatné:

3926 90 92

Vyrábané z fólií

3926 90 97

Ostatné:

ex 3926 90 97

Ostatné:

hygienické a farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov);

polotovary pre kontaktné šošovky

4003 00 00

Regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4004 00 00

Odpady, úlomky a odrezky kaučuku (iné ako z tvrdenej gumy) a prášky a granuly z nich

4009

Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku, iného ako z tvrdenej gumy, tiež s príslušenstvom (napr. spojmi, kolenami, prírubami):

Nespevnené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi:

4009 11 00

Bez príslušenstva

4009 12 00

S príslušenstvom:

ex 4009 12 00

Iné ako vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín na použitie v civilných lietadlách

Spevnené alebo inak kombinované len s kovom:

4009 21 00

Bez príslušenstva

4009 22 00

S príslušenstvom:

ex 4009 22 00

Iné ako vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín na použitie v civilných lietadlách

Spevnené alebo inak kombinované len s textilnými materiálmi:

4009 31 00

Bez príslušenstva

4009 32 00

S príslušenstvom:

ex 4009 32 00

Iné ako vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín na použitie v civilných lietadlách

Spevnené alebo inak kombinované s ostatnými materiálmi:

4009 41 00

Bez príslušenstva

4009 42 00

S príslušenstvom:

ex 4009 42 00

Iné ako vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín na použitie v civilných lietadlách

4010

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku:

Dopravníkové pásy alebo remene:

4010 12 00

Spevnené len textilnými materiálmi

4010 19 00

Ostatné

Hnacie pásy alebo remene:

4010 31 00

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V-pásy), V- drážkované s vonkajším obvodom presahujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 180 cm

4010 32 00

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V-pásy), iné ako V-drážkované s vonkajším obvodom presahujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 180 cm

4010 33 00

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V-pásy), V- drážkované s vonkajším obvodom presahujúcim 180 cm, ale nepresahujúcim 240 cm

4010 34 00

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V-pásy), iné ako V-drážkované s vonkajším obvodom presahujúcim 180 cm, ale nepresahujúcim 240 cm

4010 35 00

Nekonečné synchrónne pásy s vonkajším obvodom presahujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 150 cm

4010 36 00

Nekonečné synchrónne pásy s vonkajším obvodom presahujúcim 150 cm, ale nepresahujúcim 198 cm

4010 39 00

Ostatné

4011

Nové pneumatiky z gumy:

4011 10 00

Druhov používaných na osobné motorové vozidlá (vrátane dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov)

4011 20

Druhov používaných na autobusy alebo nákladné automobily:

4011 20 90

S indexom zaťaženia presahujúcim 121

ex 4011 20 90

S priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm

4011 40

Druhov používaných na motocykle

4011 50 00

Druhov používaných na bicykle

Ostatné so vzorom „rybia kosť“ alebo podobným dezénom:

4011 69 00

Ostatné

Ostatné:

4011 99 00

Ostatné

4013

Duše pneumatík, z gumy:

4013 10