ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.225.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 225

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
23. augusta 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2013 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 802/2013 z 22. augusta 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fluopyram a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 803/2013 z 22. augusta 2013 o povolení kyseliny listovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 804/2013 z 22. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 801/2013

z 22. augusta 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

V článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES (2) sa ustanovujú vykonávacie opatrenia, pričom jedným z prioritných opatrení je zníženie strát v stave pohotovosti pre skupinu výrobkov.

(2)

Spotreba elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárskych zariadení v stave pohotovosti pri zapojení v sieti bola predmetom technickej, environmentálnej a hospodárskej štúdie o stratách v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2006 a 2007. Zo štúdie vyplynul záver, že sieťová konektivita bude bežnou vlastnosťou zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení. Regulačný výbor pre ekodizajn 21. júna 2008 vydal odporúčanie, aby sa pre nedostatok údajov v tom čase otázka spotreby v stave pohotovosti pri zapojení v sieti skúmala osobitne.

(3)

V pracovnom pláne pre ekodizajn na roky 2009 až 2011 bola otázka spotreby v stave pohotovosti pri zapojení v sieti určená za jednu z priorít. Komisia v tomto duchu uskutočnila prípravnú štúdiu v rokoch 2010 a 2011, v ktorej analyzovala technické, environmentálne a hospodárske aspekty spotreby v stave pohotovostnej pri zapojení v sieti. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci so zainteresovanými subjektmi a stranami z EÚ a nečlenských krajín a výsledky boli sprístupnené verejnosti.

(4)

Podľa odhadu štúdie dosiahla v roku 2010 spotreba elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení predaných v Spoločenstve v podmienkach zabezpečujúcich zapojenie do siete v stave pohotovosti 54 TWh, čo zodpovedá 23 miliónom ton emisií CO2. Bez prijatia konkrétnych opatrení sa v roku 2020 predpokladá nárast spotreby na 90 TWh. Dospelo sa k záveru, že spotrebu elektrickej energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti možno výrazne znížiť. Týmto nariadením by sa mal zvýšiť prienik na trh technológií, ktoré prinesú zvýšenú energetickú účinnosť v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, čo bude viesť k odhadovaným úsporám energie v roku 2020 vo výške 36 TWh a v roku 2025 vo výške 49 TWh v porovnaní s vývojom bez zmeny.

(5)

V rámci štúdie sa predovšetkým zistilo, že pre dosiahnutie potenciálnych úspor je dôležitá funkcia riadenia výkonu, ktorá prepína zariadenie do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti, keď neplní hlavnú funkciu. Konštatuje sa, že zariadenie, opätovne aktivované vonkajším alebo vnútorným spúšťačom, môže byť v aktívnom režime obmedzený čas nezávisle od svojej hlavnej funkcie alebo funkcií, napríklad aby sa umožnila údržba alebo stiahnutie softvéru. Riadenie výkonu by malo zabezpečiť, aby sa výrobok po skončení týchto úloh vrátil do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti.

(6)

V záveroch prípravnej štúdie sa uvádza, že stav pohotovosti pri zapojení v sieti vyžaduje diferenciáciu požiadaviek v závislosti od úrovne dostupnosti siete. V tejto súvislosti sa určil obmedzený počet zariadení HiNA, okrem iných smerovač, sieťový prepínač, prístupový bod do bezdrôtovej siete, hub a modem, ktorých hlavnou funkciou je reagovanie na sieťovú prevádzku. Keďže sa očakáva, že tieto zariadenia okamžite zareagujú na sieťovú prevádzku, podmienky stavu pohotovosti pri zapojení v sieti môžu byť rovnocenné s režimom nečinnosti.

(7)

Vzhľadom na to, že funkcie v podmienkach pohotovosti a pohotovosti pri zapojení v sieti sú prepojené a rozsah výrobkov je rovnocenný, Konzultačné fórum pre ekodizajn podporilo 14. septembra 2011 stanovisko, že požiadavky na ekodizajn týkajúce sa stavu pohotovosti pri zapojení v sieti by sa mali stanoviť na základe aktu o zmene existujúceho nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008 (3).

(8)

Požiadavky na režim pohotovosti a režim vypnutia, ako aj na stav pohotovosti pri zapojení v sieti by sa mali preskúmať spoločne. Vzhľadom na to, že dátum preskúmania stanovený v nariadení (ES) č. 1275/2008 predchádza dátumu nadobudnutia účinnosti prvej etapy požiadaviek na stav pohotovosti pri zapojení v sieti, dátum preskúmania nariadenia by sa mal odložiť o jeden rok.

(9)

Vzhľadom na to, že televízory, na ktoré sa vzťahuje konkrétne vykonávacie opatrenie o ekodizajne, boli vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1275/2008, požiadavky na ekodizajn týkajúce sa televízorov v stave pohotovosti pri zapojení v sieti sú zahrnuté do nariadenia Komisie (ES) č. 642/2009 (4). Na základe technickej, environmentálnej a hospodárskej štúdie týkajúcej sa stavu pohotovosti pri zapojení v sieti sa odhaduje, že požiadavky na ekodizajn v súvislosti s televízormi v stave pohotovosti pri zapojení v sieti by do roku 2020 priniesli úspory vo výške 10 TWh.

(10)

Pokiaľ ide o kávovary, na zasadnutiach Konzultačného fóra pre ekodizajn (5)16. decembra 2011 a 18. apríla 2012 sa podporilo stanovisko, že by sa nemalo prijať vykonávacie opatrenie konkrétne pre tieto výrobky, ale že požiadavky v nariadení (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o stav pohotovosti, by mali byť pre kávovary explicitnejšie stanovené.

(11)

Týmto nariadením sa zavádzajú špecifikácie pre uplatňovanie požiadaviek na riadenie výkonu na kávovary vzhľadom na predvolený čas oneskorenia, po ktorom sa zariadenie automaticky prepne do režimu pohotovosti/vypnutia.

(12)

Z technickej, environmentálnej a hospodárskej štúdie o kávovaroch pre domácnosť realizovanej na základe smernice o ekodizajne možno vyvodiť záver, že obmedzením času oneskorenia, po ktorom sa kávovary automaticky prepnú do režimu pohotovosti/vypnutia, sa do roku 2020 každý rok ušetrí viac ako 2 TWh energie. Tieto úspory nie sú zahrnuté do predpokladaných úspor na účely nariadenia (ES) č. 1275/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1275/2008

Nariadenie (ES) č. 1275/2008 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn týkajúce sa spotreby elektrickej energie v režime pohotovosti a vypnutia, ako aj v režime pohotovosti pri zapojení v sieti na účely uvádzania na trh elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárskych zariadení.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kancelárske zariadenia uvádzané na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania používaným na určené účely.“

3.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:

„10.

‚sieť‘ je komunikačná infraštruktúra s topológiou spojení, architektúrou vrátane fyzických komponentov, organizačnými princípmi, komunikačnými procedúrami a formátmi (protokoly);

11.

‚pohotovosť pri zapojení v sieti‘ je stav, v ktorom je zariadenie schopné obnoviť funkcie prostredníctvom diaľkovo iniciovaného spúšťača zo sieťového pripojenia;

12.

‚diaľkovo iniciovaný spúšťač‘ je signál prichádzajúci do zariadenia zvonku cez sieť;

13.

‚sieťový port‘ je drôtové alebo bezdrôtové fyzické rozhranie sieťového pripojenia nachádzajúce sa na zariadení, prostredníctvom ktorého možno zariadenie diaľkovo aktivovať;

14.

‚logický sieťový port‘ znamená sieťovú technológiu fungujúcu nad fyzickým sieťovým portom;

15.

‚fyzický sieťový port‘ znamená fyzické médium (hardvér) sieťového portu. Fyzický sieťový port môže fungovať ako host pre dve alebo viac sieťových technológií;

16.

‚sieťová dostupnosť‘ je schopnosť zariadenia obnoviť funkcie po tom, čo sieťový port zaznamenal diaľkovo iniciovaný spúšťač;

17.

‚sieťové zariadenie‘ je zariadenie, ktoré možno pripojiť do siete a ktoré má jeden alebo viac sieťových portov;

18.

‚sieťové zariadenie s vysokou sieťovou dostupnosťou‘ (zariadenie HiNA) je zariadenie, ktorého hlavná funkcia(-e) sú jedna alebo viaceré tieto funkcie, ale žiadne iné: smerovač, sieťový prepínač, prístupový bod do bezdrôtovej siete, hub, modem, telefón VoIP, videotelefón;

19.

‚sieťové zariadenie s funkciou vysokej sieťovej dostupnosti‘ (zariadenie s funkciou HiNA) je zariadenie s funkciou smerovača, sieťového prepínača, prístupového bodu do bezdrôtovej siete alebo ich kombinácie, ktoré však nie je zariadením HiNA;

20.

‚smerovač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je určiť optimálnu dráhu, po ktorej by mala prebiehať sieťová prevádzka. Smerovače odovzdávajú pakety z jednej siete do druhej na základe informácií sieťovej vrstvy (L3);

21.

‚sieťový prepínač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je filtrovať, odovzdávať a distribuovať rámce (frame) na základe cieľovej adresy každého rámca. Všetky prepínače pracujú prinajmenšom na linkovej vrstve (L2);

22.

‚prístupový bod do bezdrôtovej siete‘ je zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je poskytovať viacerým klientom konektivitu IEEE 802.11 (Wi-Fi);

23.

‚hub‘ je sieťové zariadenie, ktoré obsahuje viac portov a používa sa na spájanie segmentov miestnej siete (LAN);

24.

‚modem‘ je zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je vysielať a prijímať digitálne modulované analógové signály cez drôtovú sieť;

25.

‚tlačiarske zariadenie‘ je zariadenie, ktoré produkuje papierový výstup z elektronických vstupov. Tlačiarske zariadenie môže mať aj ďalšie funkcie a môže sa na trh uvádzať ako multifunkčné zariadenie alebo multifunkčný produkt;

26.

‚veľkoformátové tlačiarske zariadenie‘ je tlačiarske zariadenie určené na tlač na médiá vo formáte A2 a väčšie, ako aj zariadenie určené na spracovanie ‚ekonečných‘ médií so šírkou 406 mm alebo väčšou;

27.

‚systém teleprezencie‘ je vyhradený systém na realizáciu videokonferencií vo vysokom rozlíšení a spolupráce, ktorý zahŕňa užívateľské rozhranie, kameru s vysokým rozlíšením, obrazovku, zvukovú sústavu a možnosti na kódovanie a dekódovanie video- a audiosignálov;

28.

‚kávovar pre domácnosť‘ je nekomerčné zariadenie na varenie kávy;

29.

‚prekvapkávací kávovar pre domácnosť‘ je kávovar pre domácnosť, v ktorom sa káva extrahuje cedením;

30.

‚ohrievacie teleso‘ je súčasť kávovaru, ktorý premieňa elektrickú energiu na teplo na účely ohrevu vody;

31.

‚predhrievanie šálok‘ je funkcia ohrievania šálok, ktoré sú uložené v alebo na kávovare;

32.

‚varný cyklus‘ je proces, ktorý sa musí uskutočniť pri príprave kávy;

33.

‚samočistenie“ je proces, ktorý kávovar vykonáva na vyčistenie svojich vnútorných priestorov. Týmto procesom môže byť buď jednoduché vypláchnutie alebo čistiaci proces za použitia špecifických aditív;

34.

‚odvápnenie‘ je proces, ktorý kávovar vykonáva na úplné alebo čiastočné odstránenie potenciálnej vápennej usadeniny zo svojich vnútorných priestorov;

35.

‚stolový počítač typu tenký klient‘ je počítač, ktorého primárnu funkčnosť zabezpečuje pripojenie k vzdialeným prostriedkom výpočtovej techniky (napr. k počítačovému serveru, vzdialenej pracovnej stanici) a v ktorom nie sú zabudované žiadne rotačné pamäťové médiá. Hlavná jednotka stolového počítača typu tenký klient je určená na použitie na stálom mieste (napr. na stole) a nie je prenosná. Stolové počítače typu tenký klient môžu odosielať informácie buď na externú, alebo (ak je obrazovka súčasťou výrobku) internú obrazovku;

36.

‚pracovná stanica‘ je vysoko výkonný počítač určený pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh náročných na výpočtovú techniku používa predovšetkým na grafiku, počítačom podporované projektovanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie a má tieto vlastnosti:

a)

priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 15 000 hodín;

b)

funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo vyrovnávaciu pamäť;

c)

vykazuje tri z týchto piatich vlastností:

1.

má dodatočnú podporu napájania pre náročnú grafiku (t. j. vzájomné prepojenie periférneho zariadenia (PCI)-E so 6 kolíkmi s dodatočným prísunom energie 12 V);

2.

jej systém je vybavený tak, že na základnej doske sú okrem slotu(-ov) na grafickú kartu a/alebo podpory PCI-X aj sloty vyššieho typu ako PCI-E × 4;

3.

nepodporuje grafiku s rovnomerným prístupom do pamäte (UMA);

4.

obsahuje päť alebo viac PCI, PCI-E alebo PCI-X slotov;

5.

je schopný podporovať multiprocesor pre dva alebo viac procesorov (musí podporovať fyzicky oddelené procesorové balíky/sokety, t. j. nespojené s podporou pre jeden procesor s viacerými jadrami).

37.

‚mobilná pracovná stanica‘ je vysoko výkonný počítač pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh náročných na výpočtovú techniku používa predovšetkým na grafiku, počítačom podporované projektovanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie, ale nie na počítačové hry, a ktorý je vytvorený špeciálne na účely prenosnosti a na dlhodobú prevádzku buď s priamym pripojením k zdroju striedavého prúdu, alebo bez neho. Mobilné pracovné stanice využívajú zabudovanú obrazovku a sú schopné fungovať na zabudovanú batériu alebo iný prenosný zdroj energie. Väčšina mobilných pracovných staníc využíva externý zdroj energie a má zabudovanú klávesnicu a polohovacie zariadenie.

Mobilná pracovná stanica má tieto vlastnosti:

a)

priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 13 000 hodín;

b)

najmenej jednu diskrétnu grafickú kartu (dGfx) spĺňajúcu klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo G7;

c)

podporuje zahrnutie troch alebo viacerých interných pamäťových médií;

d)

podporuje najmenej 32 GB systémovej pamäte.

38.

‚server malého rozsahu‘ je taký druh počítača, ktorý zvyčajne používa komponenty stolového počítača vo formáte stolového počítača, ale je navrhnutý predovšetkým ako hostiteľské pamäťové médium pre iné počítače a na vykonávanie funkcií, ako je napríklad poskytovanie služieb sieťovej infraštruktúry a hosťovanie údajov/médií, a vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

a)

je navrhnutý vo forme stojana, veže alebo v inej forme podobnej formám stolových počítačov tak, aby sa spracovanie, ukladanie a komunikácia všetkých údajov cez sieťové rozhrania vykonávali v jednej skrinke;

b)

je určený na 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni;

c)

je určený predovšetkým na simultánnu prevádzku v prostredí viacerých používateľov a obsluhuje niekoľkých používateľov prostredníctvom klientskych jednotiek usporiadaných v sieti;

d)

v prípade, že sa umiestňuje na trh s operačným systémom, operačný systém je navrhnutý pre domáci server alebo nenáročné serverové aplikácie;

e)

na trh sa neumiestňuje s diskrétnou grafickou kartou (dGfx), ktorá spĺňa inú klasifikáciu ako G1.

39.

‚počítačový server‘ je výrobok výpočtovej techniky, ktorý poskytuje služby a spravuje sieťové prostriedky pre klientske zariadenia, ako sú napríklad stolové počítače, notebooky, stolové počítače typu tenký klient, telefóny s internetovým protokolom (IP) alebo iné počítačové servery. Počítačový server sa zvyčajne umiestňuje na trh na použitie vo výpočtových strediskách a prostrediach kancelárií a podnikov. K počítačovému serveru sa možno dostať predovšetkým cez sieťové pripojenia, a nie prostredníctvom vstupných periférnych zariadení, ako je napríklad klávesnica alebo myš

Počítačový server má tieto vlastnosti:

a)

je určený na podporu operačných systémov (OS) počítačových serverov a/alebo hypervízorov a jeho úlohou je spúšťať podnikové aplikácie, ktoré inštaloval používateľ;

b)

podporuje funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo medzipamäte [vrátane konfigurácií registrovaných duálnych vložených pamäťových modulov (DIMM) a systému pamäte Buffer-On-Board (BOB)];

c)

umiestňuje sa na trh s jedným alebo viac ako jedným zdrojom striedavého/jednosmerného prúdu;

d)

všetky procesory majú prístup k zdieľanej systémovej pamäti a zobrazujú sa samostatne jedinému OS alebo hypervízoru.“

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn súvisiace so spotrebou elektrickej energie v režime pohotovosti a vypnutia, ako aj v režime pohotovostnej spotreby elektrickej energie pri zapojení v sieti sú stanovené v prílohe II.“

5.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledky preskúmania predloží Konzultačnému fóru najneskôr do 7. januára 2016. Preskúmanie sa bude najmä týkať rozsahu režimu pohotovosti a vypnutia a požiadaviek naň, ako aj primeranosti a úrovne požiadaviek na režim pohotovosti pri zapojení v sieti s ohľadom na tretiu etapu implementácie (rok 2019).

Preskúmanie by sa mohlo okrem iného zaoberať profesionálnymi zariadeniami a výrobkami vybavenými elektrickými motormi ovládanými na diaľku.“

6.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 prílohy II sa uplatňuje od 7. januára 2010.

Bod 2 prílohy II sa uplatňuje od 7. januára 2013.

Bod 3 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015.

Bod 4 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2017.

Bod 5 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2019.

Bod 6 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015.

Bod 7 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.“

7.

Príloha II sa mení takto:

a)

V bode 2 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Riadenie výkonu všetkých zariadení iných ako sieťové zariadenia

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na zamýšľané používanie, umožňuje funkciu riadenia výkonu alebo podobnú funkciu. Keď zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu a keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci energiu, funkcia riadenia výkonu prepne zariadenie v čo najkratšom možnom čase primeranom na účely zamýšľaného používania automaticky do:

režimu pohotovosti, alebo

režimu vypnutia, alebo

iného stavu, v ktorom nie sú prekročené príslušné požiadavky na spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

Funkcia riadenia výkonu musí byť aktivovaná.“

b)

Dopĺňajú sa nasledujúce nové body 3, 4, 5, 6, 7.

3.   Od 1. januára 2015:

a)

Možnosť ukončenia pripojenia (pripojení) k bezdrôtovej sieti

Všetky sieťové zariadenia, ktoré možno pripojiť k bezdrôtovej sieti, musia ponúkať používateľovi možnosť ukončenia pripojenia (pripojení) k bezdrôtovej sieti. Táto požiadavka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré na zamýšľané používanie využívajú jediné pripojenie k bezdrôtovej sieti a ktoré nemajú žiadne drôtové pripojenie k sieti.

b)

Riadenie výkonu sieťových zariadení

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na zamýšľané používanie, umožňuje funkciu riadenia výkonu alebo podobnú funkciu. Keď sieťové zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu a keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci energiu, funkcia riadenia výkonu v čo najkratšom možnom čase primeranom na účely zamýšľaného používania zariadenie automaticky prepne do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti.

V stave pohotovosti pri zapojení v sieti sa môže zariadenie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu automaticky prepnúť do režimu pohotovosti alebo vypnutia alebo do iného stavu, v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky na spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti.

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť k dispozícii pre všetky sieťové porty sieťového zariadenia.

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť aktivovaná s výnimkou prípadov, keď sú vypnuté všetky sieťové porty. V tomto druhom prípade funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť aktivovaná, ak je zapnutý ktorýkoľvek sieťový port.

Predvolené časové obdobie, po ktorom sa zariadenie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie automaticky prepne do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti, nesmie byť dlhšie ako 20 minút.

c)

Sieťové zariadenie, ktoré má jeden alebo viac režimov pohotovosti, musí spĺňať požiadavky na tento režim (režimy) pohotovosti, keď sú vypnuté všetky sieťové porty.

d)

Sieťové zariadenie iné ako zariadenie HiNA musí spĺňať požiadavky ustanovenia v bode 2 písm. d), keď sú všetky sieťové porty vypnuté.

e)

Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti:

Spotreba elektrickej energie zariadenia HiNA alebo zariadenia s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 12,0 W.

Spotreba elektrickej energie iného sieťového zariadenia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 6,00 W.

Hraničné hodnoty spotreby elektrickej energie stanovené v písmene e) sa nevzťahujú na:

i)

tlačiarske zariadenie so zdrojom elektrickej energie, ktorého menovitý príkon je vyšší ako 750 W;

ii)

veľkoformátové tlačiarske zariadenie;

iii)

systémy teleprezencie;

iv)

stolové počítače typu tenký klient;

v)

pracovné stanice;

vi)

mobilné pracovné stanice;

vii)

servery malého rozsahu;

viii)

počítačové servery.

4.   Od 1. januára 2017:

Okrem požiadaviek stanovených v bode 3 písm. a) a b) platia tieto ustanovenia:

a)

Sieťové zariadenie, ktoré má jeden alebo viac režimov pohotovosti, musí spĺňať požiadavky na tento režim (režimy) pohotovosti, keď sú odpojené všetky drôtové sieťové porty a keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty.

b)

Sieťové zariadenie iné ako zariadenie HiNA musí spĺňať požiadavky ustanovenia v bode 2 písm. d), keď sú všetky drôtové sieťové porty odpojené a keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty.

c)

Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti:

 

Spotreba elektrickej energie zariadenia HiNA alebo zariadenia s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 8,00 W.

 

Spotreba elektrickej energie iného sieťového zariadenia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 3,00 W.

 

Hraničné hodnoty spotreby elektrickej energie stanovené v písmene c) sa nevzťahujú na:

i)

veľkoformátové tlačiarske zariadenia

ii)

stolové počítače typu tenký klient;

iii)

pracovné stanice;

iv)

mobilné pracovné stanice;

v)

servery malého rozsahu;

vi)

počítačové servery.

5.   Od 1. januára 2019:

Okrem požiadaviek stanovených v bode 3 písm. a) a b), bode 4 písm. a), b) a c) pre sieťové zariadenia iné ako zariadenia HiNA alebo iné ako zariadenia s funkciou HiNA platí nasledujúce ustanovenie:

Spotreba elektrickej energie sieťového zariadenia iného ako zariadenie HiNA alebo iného ako zariadenie s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 2,00 W.

6.   Od 1. januára 2015:

Pri kávovaroch je čas oneskorenia, po ktorom sa musia automaticky prepnúť do režimov a stavov uvedených v prílohe II bode 2 písm. d):

V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domácnosť, pri ktorých sa káva uchováva v izolovaných nádobách, maximálne päť minút po ukončení posledného varného cyklu alebo 30 minút po dokončení odvápnenia alebo procesu samočistenia.

V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domácnosť, pri ktorých sa káva uchováva v neizolovaných nádobách, maximálne 40 minút po ukončení posledného varného cyklu alebo 30 minút po ukončení procesu odvápnenia alebo samočistenia.

V prípade iných kávovarov pre domácnosť ako prekvapkávacích kávovarov maximálne 30 minút po ukončení posledného varného cyklu alebo maximálne 30 minút po aktivácii ohrievacieho telesa alebo maximálne 60 minút po aktivácii funkcie predhrievania šálok alebo maximálne 30 minút po ukončení procesu odvápnenia alebo samočistenia, pokiaľ nedošlo k spusteniu výstrahy, ktorá si vyžaduje zásah používateľa, aby sa predišlo možnému poškodeniu alebo nehode.

Požiadavky na ekodizajn stanovené v prílohe II bode 2 písm. d) sa uplatňujú až od vyššie uvedeného dátumu.

7.   Požiadavky na informácie o výrobku

Od 1. januára 2015 musia byť na voľne prístupných webových stránkach výrobcov viditeľne zobrazené tieto informácie o sieťových zariadeniach:

a)

pre každý režim pohotovosti a/alebo vypnutia, ako aj stav pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepne prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie:

údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na jedno desatinné miesto,

časové obdobie, po ktorom sa prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie zariadenie automaticky prepne do režimu pohotovosti a/alebo vypnutia a/alebo stavu pohotovosti pri zapojení v sieti;

b)

spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, ak sú všetky drôtové sieťové porty pripojené a všetky bezdrôtové sieťové porty aktivované;

c)

návod na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtových sieťových portov.

Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti uvedená v písmene b) a návod uvedený v písmene c) sa zahrnú aj do používateľskej príručky.“

c)

Bod 3 sa nahrádza novým bodom 8:

„8.   Merania

Spotreba elektrickej energie uvedená v bode 1 písm. a) a b), bode 2 písm. a) a b), bode 3 písm. e), bode 4 písm. c) a bode 5, ako aj časy oneskorenia uvedené v bode 6 sa stanovia na základe spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, v ktorom sa zohľadňuje všeobecne uznávaný stav techniky.“

d)

Bod 4 sa nahrádza novým bodom 9:

„9.   Informácie, ktoré poskytujú výrobcovia

Na účely posudzovania zhody podľa článku 4 technická dokumentácia obsahuje tieto prvky:

a)

Pre každý režim pohotovosti a/alebo režim vypnutia:

údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na jedno desatinné miesto,

použitá metóda merania,

opis spôsobu výberu alebo programovania režimu zariadenia,

postupnosť udalostí vedúcich k stavu, keď zariadenie automaticky mení režimy,

akékoľvek poznámky týkajúce sa prevádzky zariadenia, napr. informácie o tom, ako má používateľ prepnúť zariadenie do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti,

prípadne predvolený čas, po ktorom sa zariadenie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie prepne do príslušného režimu alebo stavu nízkeho výkonu;

b)

Pre sieťové zariadenia:

počet a druh sieťových portov a (s výnimkou bezdrôtových sieťových portov) miesto, kde sa tieto porty na zariadení nachádzajú; predovšetkým sa musí uviesť, či ten istý fyzický sieťový port obsahuje dva alebo viac druhov sieťových portov,

údaj o tom, či všetky sieťové porty sú vypnuté pred doručením,

údaj o tom, či dané zariadenie je zariadenie HiNA alebo zariadenie s funkciou HiNA; V prípade neuvedenia žiadnej informácie sa vychádza z toho, že to nie je takéto zariadenie;

a pre každý druh sieťového portu:

predvolený čas, po ktorom sa zariadenie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie prepne do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti,

spúšťač použitý na opätovnú aktiváciu zariadenia,

(maximálne) špecifikácie výkonu,

(maximálnu) spotrebu elektrickej energie zariadenia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepne prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, keď sa na diaľkovú aktiváciu používa iba tento port,

komunikačný protokol používaný zariadením.

Ak sa neuvedie žiadna informácia, vychádza sa z toho, že zariadenie nie je sieťovým zariadením s výnimkou prípadu, ak poskytuje funkcie smerovača, sieťového prepínača, prístupového bodu do bezdrôtovej siete (nie však terminálu), hubu, modemu, telefónu VoIP alebo videotelefónu;

c)

Skúšobné parametre merania:

teplota okolia,

skúšobné napätie vo V a frekvencia v Hz,

celkové harmonické skreslenie elektrickej siete,

informácie a dokumentácia o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch použitých na elektrické testovanie;

d)

Vlastnosti zariadenia významné pre posúdenie súladu s požiadavkami stanovenými v bode 1 písm. c) alebo požiadavkami stanovenými v bode 2 písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) a/alebo bode 3 písm. b) vrátane času potrebného na automatické zapnutie režimu pohotovosti alebo režimu vypnutia, alebo iného stavu, v ktorom nie sú prekročené príslušné požiadavky na spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti.

V prípade potreby sa poskytuje predovšetkým technické odôvodnenie, že požiadavky stanovené v bode 1 písm. c) alebo požiadavky stanovené v bode 2 písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) a/alebo bode 3 písm. b) nie sú primerané na účely zamýšľaného použitia zariadenia. Potreba zachovávať jedno alebo viac sieťových pripojení alebo čakať na diaľkovo iniciovaný spúšťač sa nepovažuje v prípade zariadení, ktoré výrobca nevymedzil ako sieťové zariadenia, za technické odôvodnenie oprávňujúce na oslobodenie od požiadaviek stanovených v bode 2 písm. d)“.

8.

V prílohe III sa dopĺňa:

„Vzhľadom na požiadavky stanovené v prílohe II bode 2 písm. d) musia orgány členských štátov použiť uvedený príslušný postup na meranie spotreby elektrickej energie po prepnutí zariadenia do príslušného režimu alebo stavu prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie.

Vzhľadom na požiadavky stanovené v prílohe II bode 3 písm. c) a bode 4 písm. a) orgány členských štátov musia použiť uvedený príslušný postup po vypnutí prípadne odpojení všetkých sieťových portov zariadenia.

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (6) orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania príslušných požiadaviek stanovených v prílohe II bodoch 3 alebo 4.

Orgány členských štátov podrobia skúške jedno zariadenie:

 

Ak má zariadenie podľa údajov v technickej dokumentácii jeden druh sieťového portu a k dispozícii je dva alebo viac portov tohto druhu, jeden z týchto portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu. V prípade viacerých bezdrôtových sieťových portov toho istého druhu sa ostatné bezdrôtové porty vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade viacerých drôtových sieťových portov rovnakého druhu na účely overenia požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa ostatné sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú. Ak je k dispozícii iba jeden sieťový port, tento je zapojený do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami portu.

 

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá zariadeniu cez sieťový port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či je zariadenie opäť aktivované.

 

Ak má zariadenie podľa údajov v technickej dokumentácii viac ako jeden druh sieťových portov, pre každý druh sieťového portu sa zopakuje nasledujúci postup. Ak má zariadenie k dispozícii dva alebo viac sieťových portov nejakého druhu, jeden port z každého druhu sieťových portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu.

 

Ak je z určitého druhu sieťového portu k dispozícii iba jeden port, tento port sa zapojí do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu. Nepoužívané bezdrôtové porty sa vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade overovania požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa nepoužívané drôtové sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú.

 

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá zariadeniu cez sieťový port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či je zariadenie opäť aktivované. Ak dva alebo viac druhov sieťových (logická sieť) portov zdieľajú jeden fyzický sieťový port, tento postup sa opakuje pre každý druh logických sieťových portov, pričom ostatné logické sieťové porty sú od siete logicky odpojené.

 

Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, ak výsledky pri každom druhu sieťových portov nepresahujú hraničnú hodnotu o viac ako 10 %.

 

V opačnom prípade sa skúšajú ďalšie tri zariadenia. Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, ak priemer výsledkov týchto troch skúšok každého druhu sieťových portov nepresahuje hraničnú hodnotu o viac ako 10 %.

 

V opačnom prípade sa model považuje za nevyhovujúci.

 

Orgány členských štátov poskytnú výsledky skúšok a iné relevantné informácie orgánom iných členských štátov a Komisii do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesúlade modelu.

Okrem uvedených postupov orgány členských štátov použijú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, v ktorých sa zohľadňuje všeobecne uznávaný stav techniky vrátane metód stanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. —

9.

V prílohe IV sa za poslednú vetu dopĺňa táto veta:

„Režim pohotovosti pri zapojení v sieti: 3 W pre zariadenie HiNA; 1 W alebo menej pre zariadenie iné ako zariadenie HiNA.“

Článok 2

Zmeny nariadenia (ES) č. 642/2009

Nariadenie (ES) č. 642/2009 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:

„12.

‚sieť‘ je komunikačná infraštruktúra s topológiou spojení, architektúrou vrátane fyzických komponentov, organizačnými princípmi, komunikačnými procedúrami a formátmi (protokoly);

13.

‚sieťový port‘ je drôtové alebo bezdrôtové fyzické rozhranie sieťového pripojenia nachádzajúce sa na televízore, prostredníctvom ktorého možno televízor diaľkovo aktivovať;

14.

‚sieťovo prepojený televízor‘ znamená televízor, ktorý možno pripojiť do siete a ktorý má jeden alebo viac sieťových portov;

15.

‚sieťová dostupnosť‘ je schopnosť televízora obnoviť funkcie po tom, čo sieťový port zaznamenal diaľkovo iniciovaný spúšťač;

16.

‚diaľkovo iniciovaný spúšťač‘ je signál prichádzajúci do televízora zvonku cez sieť;

17.

‚pohotovosť pri zapojení v sieti‘ je stav, v ktorom je televízor schopný obnoviť funkcie na základe signálu z diaľkovo iniciovaného spúšťača cez sieťové pripojenie;

18.

‚sieťovo prepojený televízor s funkciou vysokej sieťovej dostupnosti (televízor s funkciou HiNA)‘ je televízor s funkciou smerovača, sieťového prepínača, prístupového bodu do bezdrôtovej siete (nie však nie terminál) alebo ich kombinácie;

19.

‚smerovač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je určiť optimálnu dráhu, po ktorej by mala prebiehať sieťová prevádzka. Smerovače posielajú pakety z jednej siete do druhej na základe informácií sieťovej vrstvy (L3);

20.

‚sieťový prepínač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je filtrovať, posielať a distribuovať rámce (frame) na základe cieľovej adresy každého rámca. Všetky prepínače pracujú prinajmenšom na linkovej vrstve (L2);

21.

‚prístupový bod do bezdrôtovej siete‘ je zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je poskytovať viacerým klientom konektivitu IEEE 802.11 (Wi-Fi).“

2.

Príloha I sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento nový bod 3:

„3.   SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE V POHOTOVOSTNOM REŽIME PRI ZAPOJENÍ V SIETI

Pre sieťovo prepojené televízory platia tieto požiadavky:

1.

Od 1. januára 2015:

a)

Možnosť deaktivácie bezdrôtového sieťového pripojenia (pripojení):

Ak sieťovo prepojený televízor možno pripojiť k bezdrôtovej sieti, užívateľ musí mať možnosť ukončenia pripojenia (pripojení) k bezdrôtovej sieti. Táto požiadavka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré na zamýšľané používanie využívajú jediné pripojenie k bezdrôtovej sieti a ktoré nemajú žiadne drôtové pripojenie k sieti.

b)

Riadenie výkonu sieťovo prepojených televízorov:

Sieťovo prepojené televízory poskytujú funkciu s takouto charakteristikou.

 

Po nie viac ako 4 hodinách v režime zapnutia nasledujúcich po poslednej interakcii používateľa a/alebo prepnutí kanála sa televízor automaticky prepne z režimu zapnutia do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti alebo akéhokoľvek iného stavu, v ktorom nie sú prekročené príslušné požiadavky spotreby energie pre podmienky poskytujúce stav pohotovosti pri zapojení v sieti.

 

Televízory zobrazujú pred automatickým prepnutím z režimu zapnutia do príslušného stavu/režimu výstražnú správu. Táto funkcia sa nastavuje ako predvolená.

 

V stave pohotovosti pri zapojení v sieti sa môže televízor prostredníctvom funkcie riadenia výkonu automaticky prepnúť do pohotovostného režimu alebo režimu vypnutia alebo do iného stavu, v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky na spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim.

 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť k dispozícii pre všetky sieťové porty sieťovo prepojeného televízora.

 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť aktivovaná s výnimkou prípadov, keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty. V tomto prípade funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia musí byť aktivovaná, ak je zapnutý ktorýkoľvek sieťový port.

c)

Sieťovo prepojený televízor, ktorý má jeden alebo viac pohotovostných režimov, musí spĺňať požiadavky na tento pohotovostný režim (režimy), keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty.

d)

Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti:

 

Spotreba elektrickej energie televízora s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 12,00 W.

 

Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 6,00 W.

2.

Od 1. januára 2017:

Okrem požiadaviek stanovených v bode 1 písm. a) a b) sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Sieťovo prepojený televízor, ktorý má jeden alebo viac pohotovostných režimov, musí spĺňať požiadavky na tento pohotovostný režim (režimy), keď sú odpojené všetky drôtové sieťové porty a keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty.

b)

Sieťovo prepojený televízor musí spĺňať ustanovenia v bode 2 ods. 2 písm. d), keď sú všetky drôtové sieťové porty odpojené a keď sú vypnuté všetky sieťové porty.

c)

Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti:

 

Spotreba elektrickej energie televízora s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 8,00 W.

 

Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 3,00 W.

3.

Od 1. januára 2019:

Okrem požiadaviek stanovených v bode 1 písm. a) a b) a bode 2 písm. a), b) a c) sa na sieťovo prepojené televízory iné ako zariadenia s funkciou HiNA alebo televízory s funkciou HiNA uplatňujú tieto ustanovenia:

Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 2,00 W.“

b)

Bod 3 sa stáva bodom 4.

c)

Bod 4 sa stáva bodom 5.

d)

Bod 5 sa stáva bodom 6.

e)

V bode 5 ods. 1 (nový bod 6 ods. 1) sa za písm. d) vkladá nové písmeno e):

„e)

pre stav pohotovosti pri zapojení v sieti

počet a druh sieťových portov a (s výnimkou bezdrôtových sieťových portov) miesto, kde sa tieto porty na televízore nachádzajú; predovšetkým sa musí uviesť, či ten istý fyzický sieťový port obsahuje dva alebo viac druhov sieťových portov,

údaj o tom, či všetky sieťové porty sú vypnuté pred doručením,

či daný televízor je televízor s funkciou HiNA; v prípade neuvedenia žiadnej informácie sa vychádza z toho, že televízor nie je zariadenie HiNA ani televízor s funkciou HiNA.“

f)

V bode 5 ods. 1 (nový bod 6 ods. 1) sa za nové písm. e) vkladá nové písmeno f):

„f)

pre každý druh sieťového portu:

predvolený čas, po ktorom sa televízor prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie prepne do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti,

spúšťač použitý na opätovnú aktiváciu zariadenia,

(maximálne) špecifikácie výkonu,

(maximálnu) spotrebu elektrickej energie zariadenia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa televízor prepne prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, keď sa na diaľkovú aktiváciu používa iba tento port.

V prípade neuvedenia žiadnej informácie sa vychádza z toho, že televízor nie je sieťovo prepojený televízor.“

g)

Bod 5 ods. 1 písm. e) sa stáva bodom 6 ods. 1 písm. g)

h)

V bode 5 ods. 2 (nový bod 6 ods. 2) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

pre každý pohotovostný režim a/alebo režim vypnutia a pre stav pohotovosti pri zapojení v sieti údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“

3.

V prílohe II sa bod 2 mení takto:

„2.   Merania príkonu v pohotovostnom režime/režime vypnutia a v po hotovostnom režime pri zapojení v sieti

Merania príkonu uvedené v prílohe I častiach 2 a 3 musia spĺňať všetky tieto podmienky:

Príkon uvedený v bode 2 ods. 1 písm. a) a b), bode 2 ods. 2 písm. a) a b), bode 3 ods. 1 písm. d) a bode 3 ods. 2 písm. c) sa stanoví na základe spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, v ktorom sa zohľadňuje všeobecne uznávaný stav techniky.“

4.

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA

A.   Postup overovania požiadaviek stanovených v častiach 1, 2, 4 a 5 prílohy I.

1.

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (7), orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania požiadaviek stanovených v prílohe I bodoch 1, 2, 4 a 5.

Orgány členských štátov podrobia skúške jeden televízor.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam prílohy I, ak:

a)

výsledná hodnota príkonu v režime zapnutia neprekročí príslušnú hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a

b)

výsledné hodnoty v režime vypnutia prípadne v pohotovostnom režime neprekročia uplatniteľné hraničné hodnoty stanovené v prílohe I časti 2 bode 1 písm. a) a b) a bode 2 písm. a) a b) o viac ako 0,10 W a

c)

výsledná hodnota pomeru maximálnej svietivosti podľa prílohy I časti 5 nie je menšia ako 60 %.

Ak sa výsledné hodnoty uvedené v bode 1 písm. a) alebo b) alebo c) nedosiahnu, skúške sa podrobia ďalšie tri jednotky toho istého modelu.

2.

Po preskúšaní troch ďalších jednotiek toho istého modelu sa model považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v prílohe I, ak:

a)

priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre príkon v režime zapnutia neprekročí príslušnú hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a

b)

priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre režim vypnutia/pohotovostný režim neprekročia príslušné hraničné hodnoty stanovené v prílohe I časti 2 bode 1 písm. a) a b) a bode 2 písm. a) a b) o viac ako 0,10 wattov a

c)

priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre pomer maximálnej svietivosti uvedený v prílohe I časti 5 nie je menší ako 60 %.

Ak sa výsledné hodnoty uvedené v bode 2 písm. a), b) a c) nedosiahnu, model sa považuje za nevyhovujúci požiadavkám.

B.   Postup overovania požiadaviek stanovených v časti 3 prílohy I

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania príslušných požiadaviek stanovených v prílohe I časti 3 bode 1 písm. d) a bode 2 písm. c). Ďalej uvedený postup uplatňujú po vypnutí prípadne odpojení všetkých sieťových portov.

Orgány členských štátov podrobia skúške jediné zariadenie:

Ak má televízor podľa údajov v technickej dokumentácii jeden druh sieťového portu a k dispozícii je dva alebo viac portov tohto druhu, jeden z týchto portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete vyhovujúcej maximálnym špecifikáciám daného portu. V prípade viacerých bezdrôtových sieťových portov toho istého druhu sa ostatné bezdrôtové porty vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade viacerých drôtových sieťových portov rovnakého druhu na účely overenia požiadaviek uvedených v prílohe I bode 2 sa ostatné sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú. Ak je k dispozícii iba jeden sieťový port, tento je zapojený do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami portu.

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá televízoru cez sieťový port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či sa televízor opäť aktivoval.

Keď má televízor podľa údajov v technickej dokumentácii viac ako jeden druh sieťových portov, pre každý druh sieťového portu sa opakuje nasledujúci postup. Ak má zariadenie k dispozícii dva alebo viac sieťových portov nejakého druhu, jeden port z každého druhu sieťových portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu.

Ak je z určitého druhu sieťového portu k dispozícii iba jeden port, tento port sa zapojí do príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu. Nepoužívané bezdrôtové porty sa vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade overovania požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa nepoužívané drôtové sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú.

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá televízoru cez sieťový port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či sa televízor opäť aktivoval.

Ak dva alebo viac druhov sieťových (logická sieť) portov zdieľajú jeden fyzický sieťový port, tento postup sa opakuje pre každý druh logických sieťových portov, pričom ostatné logické sieťové porty sú od siete logicky odpojené.

Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, ak výsledky pri každom druhu sieťových portov nepresahujú hraničnú hodnotu o viac ako 7 %.

V opačnom prípade sa testujú ďalšie tri zariadenia. Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, ak priemer výsledných hodnôt týchto troch skúšok každého druhu sieťových portov nepresahuje hraničnú hodnotu o viac ako 7 %.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa model považuje za nevyhovujúci.

Orgány členských štátov poskytnú výsledky skúšok a iné relevantné informácie orgánom iných členských štátov a Komisii do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesúlade modelu.

C.   Kontrola súladu

Na účely kontroly súladu s požiadavkami orgány členských štátov používajú postup ustanovený v prílohe II, ako aj spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najnovšie metódy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla sú na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 42.

(5)  Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.“

(7)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.“


23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 802/2013

z 22. augusta 2013,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fluopyram a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa má smernica Rady 91/414/EHS (2) uplatňovať, pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania účinných látok, v súvislosti s ktorými sa pred 14. júnom 2011 prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice. V prípade fluopyramu sú rozhodnutím Komisie 2009/464/ES (3) splnené podmienky uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Nemecko 30. júna 2008 od spoločnosti Bayer CropScience AG žiadosť o zaradenie účinnej látky fluopyram do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2009/464/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovených v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli hodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o použitia navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 30. augusta 2011 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 17. decembra 2012 predložil úrad Komisii svoje závery (4) z hodnotenia účinnej látky fluopyram z hľadiska rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a závery úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a dokončili ho 16. júla 2013 vo forme revíznej správy Komisie o fluopyrame.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fluopyramu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné fluopyram schváliť.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné stanoviť určité podmienky a obmedzenia. Je najmä vhodné žiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(7)

Schváleniu by malo predchádzať primerané obdobie, počas ktorého by sa členským štátom a zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(8)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, by však malo vzhľadom na špecifickú situáciu spôsobenú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 platiť toto: členským štátom by sa po schválení malo poskytnúť šesťmesačné obdobie, počas ktorého preskúmajú povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich fluopyram. Členské štáty by podľa potreby mali povolenia zmeniť, nahradiť alebo odobrať. Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a hodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(9)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (5), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že môžu vzniknúť ťažkosti pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (6), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka fluopyram špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   Členské štáty do 31. júla 2014 v prípade potreby zmenia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fluopyramu ako účinnej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok stanovených v stĺpci o osobitných ustanoveniach uvedenej prílohy, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom fluopyramu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, ktoré boli všetky najneskôr do 31. januára 2014 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, v súlade s jednotnými zásadami, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, a to na základe dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS, a s prihliadnutím na stĺpec o osobitných ustanoveniach prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom fluopyramu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. júla 2015, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom fluopyramu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo odoberú povolenie do 31. júla 2015 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo odobratie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 37.

(4)  Úradný vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(1):3052. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Fluopyram

CAS č. 658066-35-4

CIPAC č. 807

N-{2-[3-chlór-5-(trifluórmetyl)-2-pyridyl]etyl}-α,α,α-trifluór-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1. februára 2014

31. januára 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fluopyrame dokončenej 16. júla 2013 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty venujú osobitnú pozornosť riziku pre vtáky a vodné organizmy.

V podmienkach použitia sú podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky;

2.

prípadné účinky narúšajúce endokrinný systém u necieľových stavovcov s výnimkou cicavcov.

Oznamovateľ predloží Komisii, členským štátom a úradu informácie uvedené v bode 1 do 1. februára 2016 a informácie uvedené v bode 2 do dvoch rokov po prijatí príslušných usmernení OECD k testom týkajúcim sa narušenia endokrinného systému.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„51

Fluopyram

CAS č. 658066-35-4

CIPAC č. 807

N-{2-[3-chlór-5-(trifluórmetyl)-2-pyridyl]etyl}-α,α,α-trifluór-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1. februára 2014

31. januára 2024

Pri vykonávaní jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fluopyrame dokončenej 16. júla 2013 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty venujú osobitnú pozornosť riziku pre vtáky a vodné organizmy.

V podmienkach použitia sú podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky;

2.

prípadné účinky narúšajúce endokrinný systém u necieľových stavovcov s výnimkou cicavcov.

Oznamovateľ predloží Komisii, členským štátom a úradu informácie uvedené v bode 1 do 1. februára 2016 a informácie uvedené v bode 2 do dvoch rokov po prijatí príslušných usmernení OECD k testom týkajúcim sa narušenia endokrinného systému.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 803/2013

z 22. augusta 2013

o povolení kyseliny listovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje opätovné preskúmanie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Kyselina listová bola povolená v súlade so smernicou 70/524/EHS bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka na použitie pre všetky druhy zvierat ako súčasť skupiny „vitamíny, provitamíny a chemicky presne vymedzené látky, ktoré majú obdobný účinok“. Uvedený výrobok bol následne zapísaný do registra kŕmnych doplnkových látok Európskej únie ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o opätovné preskúmanie kyseliny listovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zaradenie tejto doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 24. apríla 2012 (3) k záveru, že pri navrhovaných podmienkach použitia v krmivách nemá kyselina listová nepriaznivé účinky na zdravie zvierat a spotrebiteľov, a nepredpokladá sa ani to, že by predstavovala dodatočné riziko pre životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že ak sa prijmú primerané ochranné opatrenia, pre používateľov nevzniknú žiadne bezpečnostné riziká. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia kyseliny listovej vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Vzhľadom na to, že z dôvodov bezpečnosti sa nevyžaduje okamžité uplatnenie úprav podmienok povoľovania, je vhodné poskytnúť prechodné obdobie na spotrebovanie existujúcich zásob uvedenej doplnkovej látky, premixov a kŕmnych zmesí s jej obsahom, ako sa povoľuje smernicou 70/524/EHS.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „vitamíny, provitamíny a chemicky presne vymedzené látky, ktoré majú obdobný účinok“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prípravok uvedený v prílohe a krmivá obsahujúce uvedený prípravok, vyrobené a označené pred 12. marcom 2014 v súlade s pravidlami platnými pred 12. septembrom 2013 možno aj naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(5):2674.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: vitamíny, provitamíny a chemicky presne vymedzené látky, ktoré majú obdobný účinok

3a316

Kyselina listová

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok kyseliny listovej, v tuhej forme

 

Charakteristika účinnej látky

Názov: kyselina listová

Chemický vzorec: C19H19N7O6

č. CAS: 59-30-3

Vyrobená chemickou syntézou

Čistota: najmenej 96 % kyseliny listovej, bezvodý základ

Kritériá čistoty: stanovené Európskym liekopisom, 6. vydanie, 01/2008/0067

 

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu kyseliny listovej v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s reverznou fázou s UV detekciou (RP-HPLC-UV).

Na stanovenie celkového množstva folátov (vrátane pridanej kyseliny listovej) v krmive a vode: Mikrobiologická skúška – vykonaná formou kruhového testu podľa validovanej metódy CEN EN 14131.

Všetky druhy zvierat

1.

Ak prípravok obsahuje technologickú doplnkovú látku alebo kŕmne suroviny, v prípade ktorých je stanovený maximálny obsah alebo na ktoré sa vzťahujú iné obmedzenia, výrobca kŕmnej doplnkovej látky poskytne tieto informácie spotrebiteľom.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixu uveďte podmienky skladovania a stability.

3.

Kyselinu listovú možno takisto používať v pitnej vode.

4.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii používať ochranu dýchacích ciest, očí a pokožky.

12. septembra 2023


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 804/2013

z 22. augusta 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

121,9

ZZ

121,9

0805 50 10

AR

118,3

CL

112,4

TR

70,0

UY

99,9

ZA

104,1

ZZ

100,9

0806 10 10

EG

182,8

MA

135,8

TR

145,7

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

186,2

BR

108,7

CL

140,9

CN

95,5

NZ

125,1

US

129,8

ZA

117,7

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,4

ZA

87,4

ZZ

145,2

0809 30

TR

142,6

ZZ

142,6

0809 40 05

BA

52,6

MK

57,7

TR

101,0

ZZ

70,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.


23.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽOV – SPÔSOB ODKAZOVANIA NA AKTY

Od 1. júla 2013 sa zmenil spôsob odkazovania na akty.

Počas prechodného obdobia sa bude používať nový aj starý spôsob.