ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.210.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
6. augusta 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 751/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kraški med (CHOP)]

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy a obchod s tretími krajinami v sektore vinohradníctva a vinárstva

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 753/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 754/2013 z 5. augusta 2013, ktorým sa stodeväťdesiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 755/2013 z 5. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/424/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2013 o finančnom príspevku Európskej únie v roku 2013 na vnútroštátne programy 11 členských štátov (Bulharska, Dánska, Nemecka, Talianska, Lotyšska, Litvy, Malty, Rumunska, Slovinska, Fínska a Švédska) týkajúce sa zberu, správy a využívania údajov v odvetví rybárstva [oznámené pod číslom C(2013) 4434]

28

 

 

2013/425/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/782/EÚ, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 4922]

30

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


VNÚTORNÁ DOHODA

medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE ZASADAJÚCI V RADE,

SO ZRETEĽOM na Zmluvu o Európskej únii,

SO ZRETEĽOM na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

PO PORADE s Európskou komisiou,

PO PORADE s Európskou investičnou bankou,

keďže:

(1)

Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanou v Cotonou 23. júna 2000 (1), prvýkrát zmenenou v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) a druhýkrát zmenenou v Ouagadougou 22. júna 2010 (3) (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“) sa stanovuje vymedzenie finančných protokolov na každé päťročné obdobie.

(2)

Zástupcovia vlád členských štátov zasadajúci v Rade prijali 17. júla 2006 vnútornú dohodu o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (4).

(3)

Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (5) (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) sa uplatňuje do 31. decembra 2013. Pred týmto dátumom by sa malo prijať nové rozhodnutie.

(4)

Na účely vykonávania dohody o partnerstve AKT – EÚ a rozhodnutí o pridružení zámoria by sa mal zriadiť 11. Európsky rozvojový fond (ERF) a mal by sa stanoviť postup prideľovania finančných prostriedkov a postup stanovenia príspevkov členských štátov na tieto finančné prostriedky.

(5)

Únia a jej členské štáty v súlade s prílohou Ib k Dohode o partnerstve AKT – EÚ spolu so skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len „štáty AKT“) uskutočnili preskúmanie vykonávania, pričom posúdili mieru plnenia záväzkov a úhrad.

(6)

Mali by sa stanoviť pravidlá spravovania finančnej spolupráce.

(7)

Pri Komisii by sa mal zriadiť výbor zástupcov vlád členských štátov (ďalej len „výbor pre ERF“) a podobný výbor by sa mal zriadiť pri Európskej investičnej banke (EIB). Mala by sa zosúladiť práca Komisie a EIB pri uplatňovaní Dohody o partnerstve AKT – EÚ so zodpovedajúcimi ustanoveniami rozhodnutia o pridružení zámoria.

(8)

Politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce sa riadi miléniovými rozvojovými cieľmi schválenými na valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov 8. septembra 2000 vrátane akýchkoľvek následných zmien.

(9)

Rada a zástupcovia vlád členských štátov zasadajúci v Rade, Európsky parlament a Komisia prijali 22. decembra 2005 spoločné vyhlásenie o politike rozvoja Európskej únie: Európsky konsenzus (6).

(10)

Rada 9. decembra 2010 prijala závery o vzájomnej zodpovednosti a transparentnosti – štvrtej kapitole operačného rámca EÚ pre účinnosť pomoci. Tieto závery boli začlenené do konsolidovaného znenia operačného rámca pre účinnosť pomoci, v ktorom opäť potvrdili dohody v rámci Parížskej deklarácie o účinnosti pomoci (2005), Kódexu správania EÚ v oblasti komplementárnosti a rozdelenia práce v rozvojovej politike (2007) a usmernení EÚ pre akčný program z Akkry (2008). Rada 14. novembra 2011 prijala spoločnú pozíciu EÚ týkajúcu sa okrem iného záruky transparentnosti poskytovanej Európskou úniou a ďalších aspektov transparentnosti a zodpovednosti k štvrtému fóru na vysokej úrovni v Busane v Južnej Kórei o účinnosti pomoci, ktorého výsledkom bol okrem iného dokument obsahujúci závery z Busanu. Európska únia a jej členské štáty odsúhlasili dokument obsahujúci závery z Busanu. Rada 14. mája 2012 prijala závery o zvyšovanií vplyvu rozvojovej politiky EÚ: Program zmien a Budúci prístup k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny.

(11)

Mali by sa zohľadňovať ciele oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), na ktoré sa odkazuje v záveroch uvedených v odôvodnení 10. Pri vykazovaní výdavkov 11. ERF členským štátom a výboru OECD pre rozvojovú pomoc by Komisia mala rozlišovať medzi činnosťami v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci a mimo oficiálnej rozvojovej pomoci.

(12)

Rada 22. decembra 2009 prijala závery týkajúce sa vzťahov EÚ so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ).

(13)

Táto dohoda my mala byť uplatňovaná v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (7).

(14)

V snahe zabrániť prerušeniu financovania od marca do decembra 2020 je vhodné určiť rovnaké obdobie uplatňovania viacročného finančného rámca 11. ERF ako v prípade viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Únie. Z toho dôvodu je vhodnejšie za konečný dátum pre záväzky 11. ERF stanoviť 31. december 2020 a nie 28. február 2020, ktorý je dňom, keď uplynie platnosť Dohody o partnerstve AKT – EÚ.

(15)

V nadväznosti na základné zásady Dohody o partnerstve AKT – EÚ sú cieľmi 11. ERF odstránenie chudoby, udržateľný rozvoj a postupná integrácia štátov AKT do svetového hospodárstva. Najmenej rozvinutým krajinám by sa malo poskytnúť osobitné zaobchádzanie.

(16)

Aby sa posilnila sociálno-hospodárska spolupráca medzi najvzdialenejšími regiónmi Únie a štátmi AKT, ako aj zámorskými krajinami a územiami v Karibiku, západnej Afrike a Indickom oceáne, nariadenia týkajúce sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskej územnej spolupráce by mali počítať so zvýšením prostriedkov pridelených na obdobie rokov 2014 – 2020 na túto ich vzájomnú spoluprácu,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA 1

FINANČNÉ ZDROJE

Článok 1

Finančné zdroje 11. ERF

1.   Členské štáty týmto zriaďujú jedenásty Európsky rozvojový fond (ďalej len „11. ERF“).

2.   11. ERF pozostáva zo:

a)

sumy 30 506 miliónov EUR (v súčasných cenách), ku ktorej by prispeli členské štáty takto:

Členský štát

Kľúč na určenie príspevkov

(%)

Príspevok v EUR

Belgicko

3,24927

991 222 306

Bulharsko

0,21853

66 664 762

Česká republika

0,79745

243 270 097

Dánsko

1,98045

604 156 077

Nemecko

20,5798

6 278 073 788

Estónsko

0,08635

26 341 931

Írsko

0,94006

286 774 704

Grécko

1,50735

459 832 191

Španielsko

7,93248

2 419 882 349

Francúzsko

17,81269

5 433 939 212

Chorvátsko (8)

0,22518

68 693 411

Taliansko

12,53009

3 822 429 255

Cyprus

0,11162

34 050 797

Lotyšsko

0,11612

35 423 567

Litva

0,18077

55 145 696

Luxembursko

0,25509

77 817 755

Maďarsko

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Holandsko

4,77678

1 457 204 507

Rakúsko

2,39757

731 402 704

Poľsko

2,00734

612 359 140

Portugalsko

1,19679

365 092 757

Rumunsko

0,71815

219 078 839

Slovinsko

0,22452

68 492 071

Slovensko

0,37616

114 751 370

Fínsko

1,50909

460 362 995

Švédsko

2,93911

896 604 897

Spojené kráľovstvo

14,67862

4 477 859 817

SPOLU

100,00000

30 506 000 000

Od nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 je k dispozícii suma 30 506 miliónov EUR, z ktorej:

i)

29 089 miliónov EUR sa pridelí štátom AKT;

ii)

364,5 milióna EUR sa pridelí ZKÚ;

iii)

1 052,5 milióna EUR sa pridelí Komisii na podporné výdavky uvedené v článku 6, ktoré sú spojené s programovaním a vykonávaním 11. ERF, pričom z tejto sumy sa prinajmenšom 76,3 milióna EUR pridelí Komisii na opatrenia zamerané na zvýšenie vplyvu programov ERF uvedené v článku 6 ods. 3;

b)

s výnimkou grantov na financovanie bonifikácií úrokových sadzieb nie sú finančné prostriedky uvedené v príloháche I a Ib k Dohode o partnerstve AKT – EÚ a prílohách II A a II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria a pridelené v rámci 9. a 10. ERF na financovanie zdrojov investičných nástrojov ovplyvnené rozhodnutím Rady 2005/446/ES (9) a bodom 5 prílohy Ib k Dohode o partnerstve AKT – EÚ, ktorým sa určujú konečné termíny vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. a 10. ERF. Tieto finančné prostriedky sa prevedú do 11. ERF a spravujú sa podľa vykonávacích ustanovení pre 11. ERF, pokiaľ ide o finančné prostriedky uvedené v prílohách I a Ib k Dohode o partnerstve AKT – EÚ, odo dňa nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 podľa Dohody o partnerstve AKT – EÚ, a pokiaľ ide o finančné prostriedky uvedené v prílohách II A a II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria, odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutí Rady týkajúcich sa finančnej pomoci pre ZKÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

3.   Po 31. decembri 2013 alebo po dni nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, ak tento deň nastane neskôr, sa zostatky z 10. ERF alebo z predchádzajúcich ERF už viac neprideľujú, pokiaľ Rada jednomyseľne na návrh Komisie nerozhodne inak, s výnimkou zostatkov a finančných prostriedkov s viazanosťou zrušenou po tomto rozhodnom dátume, ktoré pochádzajú zo systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (Stabex) v rámci ERF pred 9. ERF, a tých finančných prostriedkov, a s výnimkou finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. b).

4.   Finančné prostriedky uvoľnené z projektov v rámci 10. ERF alebo z predchádzajúcich ERF po 31. decembri 2013 alebo po dátume nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, ak tento deň nastane neskôr, sa už viac neprideľujú, pokiaľ Rada jednomyseľne na návrh Komisie nerozhodne inak, s výnimkou finančných prostriedkov s viazanosťou zrušenou po tomto rozhodnom dátume a vyplývajúcich zo systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (Stabex) v rámci ERF pred 9. ERF, ktoré sa automaticky prevedú do príslušných národných indikatívnych programov uvedených v článku 2 písm. a) bode i) a článku 3 ods. 1, a s výnimkou finančných prostriedkov na financovanie zdrojov investičných nástrojov uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku.

5.   Celková suma prostriedkov z 11. ERF je určená na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Finančné prostriedky z 11. ERF a v prípade finančného nástroja prostriedky pochádzajúce zo spätných tokov sa po 31. decembri 2020 už viac neprideľujú, pokiaľ Rada jednomyseľne na návrh Komisie nerozhodne inak. Finančné prostriedky upísané členskými štátmi v rámci 9., 10. a 11. Európskeho rozvojového fondu na financovanie investičného nástroja však zostávajú po 31. decembri 2020 k dispozícii na úhradu do dátumu, ktorý sa stanoví v nariadení o rozpočtových pravidlách uvedenom v článku 10 ods. 2.

6.   Príjmy z úrokov, ktoré vznikli z operácií financovaných na základe záväzkov prijatých v rámci predchádzajúcich ERF a z finančných prostriedkov 11. ERF, ktoré spravuje Komisia, sa pripisujú v prospech jedného alebo viacerých bankových účtov otvorených v mene Komisie a používajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v článku 6. Použite príjmov z úrokov, ktoré vznikli z finančných prostriedkov spravovaných Európskou investičnou bankou, sa stanoví v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách uvedeného v článku 10 ods. 2.

7.   Ak k Únii pristúpi nový štát, sumy a kľúče na určenie výšky príspevkov uvedené v odseku 2 písm. a) sa zmenia jednomyseľným rozhodnutím Rady na návrh Komisie.

8.   Finančné zdroje možno upravovať na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady najmä v súlade s článkom 62 ods. 2 Dohody o partnerstve AKT – EÚ.

9.   Každý členský štát môže bez toho, aby boli dotknuté rozhodovacie pravidlá a postupy uvedené v článku 8, poskytnúť Komisii alebo EIB dobrovoľné príspevky na podporu cieľov Dohody o partnerstve AKT – EÚ. Členské štáty môžu taktiež spolufinancovať projekty alebo programy, napríklad v rámci osobitných iniciatív, ktoré spravuje Komisia alebo EIB. Zodpovednosť štátov AKT za tieto iniciatívy na národnej úrovni musí byť zaručená.

Vykonávacie nariadenie a nariadenie o rozpočtových pravidlách uvedené v článku 10 obsahujú ustanovenia potrebné na spolufinancovane z 11. ERF a na spolufinancovanie činností vykonávaných členskými štátmi. Členské štáty vopred informujú Radu o svojich dobrovoľných príspevkoch.

10.   Únia a jej členské štáty uskutočnia preskúmanie vykonávania, pričom posúdia mieru plnenia záväzkov a úhrad, ako aj výsledky a vplyv poskytovanej pomoci. Toto preskúmanie sa vykoná na základe návrhu Komisie.

Článok 2

Finančné zdroje pridelené štátom AKT

Suma 29 089 miliónov EUR uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) bode i) sa rozdeľuje medzi nástroje spolupráce takto:

a)

suma 24 365 miliónov EUR na financovanie národných a regionálnych indikatívnych programov. Táto suma sa použije na financovanie:

i)

národných indikatívnych programov štátov AKT v súlade s článkami 1 až 5 prílohy IV k Dohode o partnerstve AKT – EÚ;

ii)

regionálnych indikatívnych programov na podporu regionálnej a medziregionálnej spolupráce a integráciu štátov AKT v súlade s článkami 6 až 11 prílohy IV k Dohode o partnerstve AKT – EÚ;

b)

suma 3 590 miliónov EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce s mnohými alebo všetkými štátmi AKT v súlade s článkami 12 až 14 prílohy IV k Dohode o partnerstve AKT – EÚ. Toto finančné krytie môže zahŕňať štrukturálnu podporu pre inštitúcie a orgány zriadené na základe Dohody o partnerstve AKT – EÚ. Toto finančné krytie zahŕňa pomoc na prevádzkové výdavky sekretariátu AKT uvedeného v bodoch 1 a 2 protokolu 1 pripojeného k Dohode o partnerstve AKT – EÚ;

c)

časť zdrojov uvedených v písmenách a) a b) sa môže použiť v prípade nepredvídaných potrieb a na zmiernenie nepriaznivých krátkodobých vplyvov vonkajších otrasov v súlade s článkami 60, 66, 68, 72, 72a a 73 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a s článkami 3 a 9 prílohy IV k Dohode o partnerstve AKT – EÚ, prípadne aj na doplnkovú krátkodobú humanitárnu pomoc a mimoriadnu pomoc, keď sa takáto podpora nemôže financovať z rozpočtu Únie;

d)

suma 1 134 miliónov EUR pridelených EIB na financovanie investičného nástroja v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ obsahuje dodatočný príspevok 500 miliónov EUR na zdroje investičného nástroja, spravovaný ako revolvingový fond a 634 miliónov EUR v podobe grantov na financovanie bonifikácií úrokových sadzieb a technickej pomoci súvisiacej s projektom stanovených v článkoch 1, 2 a 4 prílohy II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ počas trvania 11. ERF.

Článok 3

Finančné zdroje pridelené ZKÚ

1.   Suma 364,5 milióna EUR uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) sa pridelí podľa nového rozhodnutia o pridružení zámoria, ktoré Rada prijme do 31. decembra 2013, pričom 359,5 milióna EUR bude pridelených na financovanie územných a regionálnych programov a 5 miliónov EUR sa pridelí EIB na financovanie bonifikácií úrokových sadzieb a technickej pomoci v súlade s novým rozhodnutím o pridružení zámoria.

2.   Ak niektorá zámorská krajina alebo územie získa nezávislosť a pristúpi k Dohode o partnerstve AKT – EÚ, zníži sa suma 364,5 milióna EUR uvedená v odseku 1 a sumy uvedené v článku 2 písm. a) bode i) sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšia na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady na návrh Komisie.

Článok 4

Pôžičky z vlastných finančných zdrojov EIB

1.   K sume pridelenej investičnému nástroju v rámci 9., 10. a 11. ERF uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. b) a k sume uvedenej v článku 2 písm. d) sa pripočíta indikatívna suma pôžičiek poskytnutých EIB z jej vlastných finančných zdrojov do výšky 2 600 miliónov EUR. Z týchto zdrojov sa na účely stanovené v prílohe II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ pridelí až 2 500 miliónov EUR, pričom táto suma môže byť zvýšená v polovici obdobia na základe rozhodnutia riadiacich orgánov EIB, a až 100 miliónov EUR na účely stanovené v rozhodnutí o pridružení zámoria v súlade s podmienkami stanovenými v štatúte EIB a príslušnými ustanoveniami podmienok pre investičné financovanie, ktoré sa nachádzajú v prílohe II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ a v rozhodnutí o pridružení zámoria.

2.   Členské štáty sa úmerne k svojim príspevkom do kapitálu EIB zaväzujú voči nej vystupovať ako ručiteľ všetkých finančných záväzkov, ktoré vznikli dlžníkom na základe zmlúv uzavretých bankou o pôžičkách z jej vlastných finančných zdrojov podľa článku 1 ods. 1 prílohy II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ a príslušných ustanovení rozhodnutia o pridružení zámoria, pričom sa vzdávajú akéhokoľvek práva namietať.

3.   Záruka uvedená v odseku 2 sa obmedzuje na 75 % celkovej sumy úverov poskytnutých EIB na základe všetkých zmlúv o pôžičkách a pokrýva všetky riziká projektov verejného sektora. V prípade projektov súkromného sektora záruka pokrýva všetky politické riziká, ale EIB prevezme úplné obchodné riziko.

4.   Záruky uvedené v odseku 2 sú predmetom zmlúv o zárukách medzi každým členským štátom a EIB.

Článok 5

Operácie spravované EIB

1.   Platby zaplatené EIB, pokiaľ ide o osobitné pôžičky poskytnuté štátom AKT, ZKÚ a francúzskym zámorským departementom, spolu s výnosmi a príjmami z operácií rizikového kapitálu v rámci ERF pred 9. ERF sa pripíšu členským štátom v pomere k ich príspevkom do ERF, ktorých sa sumy týkajú, pokiaľ Rada jednomyseľne na návrh Komisie nerozhodne o ich prevedení do rezervy alebo o ich pridelení na iné účely.

2.   Akákoľvek provízia splatná EIB za správu pôžičiek a operácií uvedených v odseku 1 sa vopred odpočítava zo súm, ktoré sa majú pripísať členským štátom.

3.   Výnosy a príjmy, ktoré EIB získala z operácií v rámci investičného nástroja 9., 10. a 11. ERF, sa použijú na ďalšie operácie v rámci investičného nástroja v súlade s článkom 3 prílohy II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ a po odpočítaní mimoriadnych výdavkov a záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s investičným nástrojom.

4.   EIB sa odmeňuje v plnej výške za správu operácií investičného nástroja uvedených v odseku 3 v súlade s článkom 3 ods. 1a prílohy II k Dohode o partnerstve AKT – EÚ a s príslušnými ustanoveniami rozhodnutia o pridružení zámoria.

Článok 6

Finančné zdroje vyhradené na podporné výdavky Komisie spojené s ERF

1.   Zo zdrojov 11. ERF sa pokryjú náklady na podporné opatrenia. Zdroje uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii) a článku 1 ods. 6 pokrývajú náklady spojené s programovaním a vykonávaním ERF, ktoré nemusia byť nevyhnutne zahrnuté v dokumentoch o podpore stratégie a viacročných indikatívnych programoch uvedených vo vykonávacom nariadení, ktoré sa má prijať podľa článku 10 ods. 1 tejto dohody. Komisia každé dva roky informuje o použití týchto zdrojov a o ďalších krokoch na zvýšenie efektivity úspor a ziskov. Komisia poskytuje členským štátom poradenstvo predtým, než budú z rozpočtu EÚ čerpané akékoľvek dodatočné prostriedky na vykonávania ERF.

2.   Finančné zdroje na podporné opatrenia sa môžu použiť na pokrytie výdavkov Komisie spojených s:

a)

s prípravou, následnou kontrolou, monitorovaním, účtovníctvom, auditom a hodnotením vrátane podávania správ o výsledkoch, ktoré sú priamo potrebné na programovanie a vykonávanie finančných zdrojov ERF;

b)

s dosiahnutím cieľov ERF prostredníctvom výskumných činností, štúdií, stretnutí, informácií, zvyšovania informovanosti, odbornej prípravy a publikačných činností v oblasti rozvojovej politiky vrátane poskytovania informácií a komunikačnej činnosti, v rámci ktorej sa okrem iného podávajú správy o výsledkoch programov ERF. Rozpočtové prostriedky pridelené na komunikáciu podľa tejto dohody pokrývajú aj výdavky na spoločné oznamovanie politických priorít Únie vo vzťahu k ERF a

c)

s počítačovými sieťami na výmenu informácií a akýchkoľvek ďalších výdavkov na administratívnu alebo technickú pomoc na programovanie a vykonávanie ERF.

Zo zdrojov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii) a článku 1 ods. 6 sa tiež pokrývajú výdavky ústredí a delegácií Únie na administratívnu podporu potrebnú na programovanie a správu operácií financovaných v rámci Dohody o partnerstve AKT – EÚ a rozhodnutia o pridružení zámoria.

Zdroje uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii) a článku 1 ods. 6 nemožno použiť na hlavné úlohy európskej verejnej služby.

3.   Zdroje na podporné opatrenia zamerané na zvýšenie vplyvu programov ERF uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii) zahŕňajú výdavky Komisie spojené s vykonávaním komplexného rámca výsledkov a posilneného monitorovania a hodnotenia programov ERF od roku 2014. Z týchto zdrojov sa podporí aj úsilie Komisie o zlepšenie finančného riadenia a odhadov ERF pomocou pravidelných správ o pokroku.

KAPITOLA II

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Príspevky do 11. ERF

1.   Komisia každoročne do 20. októbra vypracuje a oznámi Rade výkaz záväzkov, platieb a ročnú sumu výziev na príspevky, ktoré sa majú uhradiť v bežnom a v dvoch nasledujúcich rozpočtových rokoch, pričom zohľadňuje prognózy EIB týkajúce sa správy a fungovania investičného nástroja. Tieto sumy sú založené na schopnosti účinne zabezpečiť navrhovanú úroveň finančných zdrojov.

2.   Rada na návrh Komisie podľa článku 8 rozhodne kvalifikovanou väčšinou o strope ročnej sumy príspevkov za druhý rok po návrhu Komisie (n + 2) a v rámci stropu, o ktorom sa rozhodlo v predchádzajúcom roku, o ročnej sume výzvy na príspevky za prvý rok po návrhu Komisie (n + 1), pričom stanoví výšku príslušného podielu Komisie a príslušného podielu EIB.

3.   Ak sa príspevky, o ktorých sa rozhodlo podľa odseku 2, odlišujú od skutočných potrieb 11. ERF počas príslušného rozpočtového roka, Komisia predloží Rade návrhy na zmenu výšky príspevkov v rámci stropu uvedeného v odseku 2. Rada prijme príslušné rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou, ako je stanovené v článku 8.

4.   Výzvy na príspevky nemôžu prekročiť strop uvedený v odseku 2, ani nie je možné zvýšiť strop, pokiaľ tak nerozhodne Rady kvalifikovanou väčšinou, ako je stanovené v článku 8, a to v prípadoch osobitnej potreby, ktorá je dôsledkom mimoriadnych alebo neočakávaných okolností, ako napríklad situácií po kríze. V takomto prípade Komisia a Rada zabezpečia, aby príspevky zodpovedali očakávaným platbám.

5.   Komisia každoročne do 20. októbra oznámi Rade pri zohľadnení prognóz EIB svoje odhady záväzkov, úhrad a príspevkov na každý z nasledujúcich troch rozpočtových rokov.

6.   Pokiaľ ide o finančné prostriedky prevedené do 11. ERF z predchádzajúcich ERF v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. b), príspevky jednotlivých členských štátov sa počítajú úmerne k príspevkom jednotlivých členských štátov do príslušného ERF.

Pokiaľ ide o akékoľvek finančné prostriedky z 10. ERF a predchádzajúcich ERF, ktoré sa neprevedú do 11. ERF, vplyv na príspevky jednotlivých členských štátov sa vypočítava úmerne k príspevku jednotlivých členských štátov do 10. ERF.

7.   Podrobné pravidlá platenia príspevkov členskými štátmi sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách uvedenom v článku 10 ods. 2.

Článok 8

Výbor pre Európsky rozvojový fond

1.   Výbor (ďalej len „Výbor pre ERF“) pozostávajúci zo zástupcov vlád členských štátov sa zriaďuje pri Komisii pre tie finančné zdroje 11. ERF, ktoré spravuje Komisia. Výboru pre ERF predsedá zástupca Komisie a Komisia mu poskytuje sekretariát. Na rokovaniach výboru o otázkach, ktoré sa týkajú EIB, sa zúčastňuje pozorovateľ EIB.

2.   Hlasy členských štátov majú v rámci Výboru pre ERF takúto váhu:

Členský štát

Hlasy

Belgicko

33

Bulharsko

2

Česká republika

8

Dánsko

20

Nemecko

206

Estónsko

1

Írsko

9

Grécko

15

Španielsko

79

Francúzsko

178

Chorvátsko (10)

[2]

Taliansko

125

Cyprus

1

Lotyšsko

1

Litva

2

Luxembursko

3

Maďarsko

6

Malta

1

Holandsko

48

Rakúsko

24

Poľsko

20

Portugalsko

12

Rumunsko

7

Slovinsko

2

Slovensko

4

Fínsko

15

Švédsko

29

Spojené kráľovstvo

147

EÚ 27 spolu

998

EÚ 28 spolu (10)

[1 000]

3.   Výbor pre ERF sa uznáša kvalifikovanou väčšinou 720 z 998 hlasov, ak za hlasuje aspoň 14 členských štátov. Blokujúcu menšinu predstavuje 279 hlasov.

4.   Pri pristúpení nového štátu k Únii sa váha hlasov stanovená v odseku 2 a kvalifikovaná väčšina uvedená v odseku 3 upravujú na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady.

5.   Rokovací poriadok Výboru pre ERF jednomyseľne prijme Rada na návrh Komisie.

Článok 9

Výbor pre investičný nástroj

1.   Pod záštitou EIB sa zriadi výbor (ďalej len „Výbor pre investičný nástroj“) pozostávajúci zo zástupcov vlád členských štátov a zástupcu Komisie. EIB poskytuje výboru sekretariát a podporné služby. Členovia výboru si spomedzi seba volia predsedu Výboru pre investičný nástroj.

2.   Rada jednomyseľne prijme rokovací poriadok Výboru pre investičný nástroj.

3.   Výbor pre investičný nástroj sa uznáša kvalifikovanou väčšinou podľa ustanovení článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 3.

Článok 10

Vykonávacie ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 tejto dohody a v ňom stanovené hlasovacie práva členských štátov, si všetky príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 617/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní 10. Európskeho rozvojového fondu v rámci Dohody o partnerstve medzi AKT – ES (11) a nariadenia Komisie (ES) č. 2304/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2001/822/ES (12), týkajúce sa pomoci ZKÚ, zachovávajú účinnosť, až kým Rada neprijme nariadenie o vykonávaní 11. ERF (ďalej len „vykonávacie nariadenie k 11. ERF“) a vykonávacie predpisy týkajúce sa rozhodnutia o pridružení zámoria. O vykonávacom nariadení k 11. ERF sa rozhodne jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s EIB. Vykonávacie predpisy pre finančnú pomoc Únie zámorským krajinám a územiam sa prijmú po jednomyseľnom prijatí nového rozhodnutia o pridružení zámoria Radou po porade s Európskym parlamentom.

Vykonávacie nariadenie k 11. ERF a vykonávacie predpisy týkajúce sa rozhodnutia o pridružení zámoria obsahujú vhodné úpravy a vylepšenia programovacích a rozhodovacích postupov a v čo najväčšom rozsahu ďalej zlaďujú postupy Únie a 11. ERF. Vykonávacie nariadenie k 11. ERF okrem toho zachováva osobitné riadiace postupy pre mierový nástroj pre Afriku. Pripomínajúc, že finančná a technická pomoc pre vykonávanie článku 11b Dohody o partnerstve AKT – EÚ sa bude financovať pomocou iných osobitných nástrojov, než sú nástroje určené na financovanie spolupráce AKT – EÚ, sa činnosti vyvíjané na základe týchto ustanovení musia schváliť pomocou vopred stanovených rozpočtových riadiacich postupov.

Vykonávacie nariadenie k 11. ERF obsahuje vhodné opatrenia, ktoré umožňujú kombinovať úvery z 11. ERF a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na financovanie projektov spolupráce medzi najvzdialenejšími regiónmi Únie a štátmi AKT, ako aj zámorskými krajinami a územiami v Karibiku, západnej Afrike a Indickom oceáne, najmä zjednodušené mechanizmy na spoločné riadenie týchto projektov.

2.   Rada prijme kvalifikovanou väčšinou, ako sa stanovuje v článku 8, nariadenie o rozpočtových pravidlách, a to na základe návrhu Komisie a po predložení stanoviska EIB k tým ustanoveniam, ktoré sa jej týkajú, ako aj stanoviska Dvora audítorov.

3.   Komisia predloží svoje návrhy nariadení uvedených v odsekoch 1 a 2, v ktorých okrem iného stanoví možnosť delegovať vykonávanie úloh na tretie strany.

Článok 11

Finančné plnenie, účtovníctvo, audit a absolutórium

1.   Komisia uskutočňuje finančné plnenie v oblastiach, ktoré spravuje, a najmä finančné plnenie projektov a programov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách uvedeným v článku 10 ods. 2. V prípade vymáhania neoprávnene vyplatených súm sú rozhodnutia Komisie vykonateľné v súlade s článkom 299 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

2.   EIB spravuje investičný nástroj a vykonáva operácie v rámci neho v mene Únie v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách uvedenom v článku 10 ods. 2. EIB pri výkone tejto činnosti koná na riziko členských štátov. Všetky práva vyplývajúce z takýchto operácií, najmä práva veriteľov alebo vlastníkov, majú členské štáty.

3.   EIB v súlade so svojim štatútom a najlepšou bankovou praxou vykonáva finančné operácie prostredníctvom pôžičiek z vlastných zdrojov, ako je uvedené v článku 4, podľa potreby spolu s bonifikáciami úrokovej sadzby čerpanými z grantových zdrojov ERF.

4.   Komisia vypracuje a schváli účty ERF pre každý rozpočtový rok a zasiela ich Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

5.   EIB každoročne zasiela Komisii a Rade svoju výročnú správu o vykonávaní operácií financovaných z finančných zdrojov ERF, ktoré spravuje.

6.   Za podmienky stanovenej v odseku 9 tohto článku Dvor audítorov uplatňuje právomoci, ktoré sú mu v súvislosti s operáciami ERF udelené článkom 287 ZFEÚ. Podmienky, za ktorých Dvor audítorov uplatňuje svoje právomoci, sa stanovujú v nariadení o rozpočtových pravidlách uvedenom v článku 10 ods. 2.

7.   Absolutórium za finančnú správu ERF, okrem operácií spravovaných EIB, udeľuje Komisii Európsky parlament na základe odporúčania Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, ako sa stanovuje v článku 8.

8.   Operácie financované z finančných zdrojov ERF spravovaných EIB podliehajú postupom kontroly a udeľovania absolutória, ktoré sú stanovené v štatúte EIB pre všetky jej operácie.

Článok 12

Doložka o revízii

Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie zmeniť článok 1 ods. 3 a články uvedené v kapitole II okrem článku 8. K návrhu Komisie sa pripája EIB, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa jej činností a činností v rámci investičného nástroja.

Článok 13

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Vykonávanie tejto dohody musí byť v súlade s rozhodnutím 2010/427/EÚ o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Článok 14

Ratifikácia, nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Každý členský štát schvaľuje túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými ústavnými požiadavkami. Vláda každého členského štátu oznámi Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie ukončenie postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po oznámení schválenia tejto dohody posledným členským štátom.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na rovnaké obdobie ako viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý tvorí prílohu k Dohode o partnerstve AKT – EÚ, a rozhodnutie o pridružení zámoria (2014 – 2020). Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 4, však táto dohoda ostáva v platnosti tak dlho, ako je to potrebné na úplné uskutočnenie všetkých operácií financovaných v rámci Dohody o partnerstve AKT – EÚ, rozhodnutia o pridružení zámoria a viacročného finančného rámca.

Článok 15

Autentické jazyky

Táto dohoda vypracovaná v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický, bude uložená v archíve Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý odovzdá overenú kópiu každej z vlád signatárskych štátov.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien.

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Image

Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(5)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

(8)  Odhadovaná suma.

(9)  Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade 2005/446/ES z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF) (Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 19).

(10)  Odhadovaný počet hlasov.

(11)  Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2007, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 82.


NARIADENIA

6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 751/2013

z 29. júla 2013,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kraški med (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Kraški med“ do registra, ktorú predložilo Slovinsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, názov „Kraški med“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ C 290, 26.9.2012, s. 7.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.4.   Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

SLOVINSKO

Kraški med (CHOP)


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 752/2013

z 31. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy a obchod s tretími krajinami v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 103za a článok 158a ods. 4 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článkoch 4 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 (2) sa stanovujú kritériá oprávnenosti podpory operácií, ktoré sú zamerané na propagáciu vín na trhoch tretích krajín a ktoré sú zahrnuté do vnútroštátnych podporných programov, a kritériá výberového konania takýchto operácií.

(2)

Vzhľadom na špecifickú povahu opatrenia na propagáciu vín na trhoch tretích krajín a s ohľadom na skúsenosti nadobudnuté počas vykonávania vnútroštátnych podporných programov by sa mali stanoviť pravidlá oprávnenosti nákladov na zamestnancov a režijných nákladov, ktoré vznikli príjemcovi pri vykonávaní uvedených opatrení.

(3)

V článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 555/2008 sa stanovuje finančné riadenie investičných opatrení. Aby sa zjednodušila realizácia investičných projektov v rámci implementácie programového obdobia 2014 až 2018, mal by sa v rokoch 2014 a 2015 zvýšiť maximálny strop zálohových platieb. Na realizáciu investičných projektov koncom prvého programového obdobia 2009 až 2013 by sa mal uplatňovať rovnaký prístup. Preto by sa maximálny strop zálohových platieb v roku 2013 mal takisto zvýšiť.

(4)

Vhodné je aj zavedenie opatrení na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia a zlepšenie kontroly finančných prostriedkov Únie vyplatených príjemcom vo forme zálohy v rámci vnútroštátnych podporných programov. Vzhľadom na čas, ktorý členské štáty potrebujú na vykonanie uvedených opatrení, by sa dané opatrenia mali začať uplatňovať až od roku 2014 okrem prípadov, keď sa členské štáty rozhodnú poskytnúť v roku 2013 zvýšené zálohové platby až do výšky maximálnych stropov, ktoré sa zaviedli článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 555/2008.

(5)

V oddiele 2 kapitoly II hlavy III nariadenia (ES) č. 555/2008 sa stanovujú požiadavky, ktoré sa majú splniť pri dovoze vína, hroznovej šťavy a hroznového muštu do Únie. Stanovuje sa v ňom najmä povinnosť predložiť spolu s vinárskymi výrobkami dovážanými do Únie dokument V I 1 vystavený na formulári V I 1 zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe IX k uvedenému nariadeniu, podpísaný príslušným úradníkom úradného orgánu a príslušným úradníkom uznaného laboratória alebo papierovú podobu zjednodušeného dokumentu V I 1. Ak vezmeme do úvahy rozvoj počítačových systémov v tomto sektore a ak chceme uľahčiť monitorovanie pohybu a kontrolu vinárskych výrobkov, je vhodné povoliť aj používanie počítačových systémov, a teda aj elektronických dokumentov. Používanie počítačových systémov by však predsa len malo podliehať plneniu určitých podmienok a uznaniu toho zo strany Únie, že systém kontrol zavedených v tretej krajine poskytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o povahu, pôvod a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov dovezených do Únie z dotknutej tretej krajiny. Preto je nevyhnutné stanoviť minimálne podmienky vyžadované na to, aby Únia oficiálne uznala rovnocennosť systému kontrol zavedených v dotknutej tretej krajine so systémom zavedeným v Únii.

(6)

V záujme jasnosti by sa krajiny, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný, mali zahrnúť do zoznamu uznaných tretích krajín.

(7)

Po preskúmaní žiadosti predloženej príslušnými orgánmi Čile o využívanie zjednodušeného postupu stanoveného v článku 45 nariadenia (ES) č. 555/2008 a o uznanie zo strany Únie, že systém kontrol zavedený v sektore vinohradníctva a vinárstva v Čile poskytuje osobitné záruky, pokiaľ ide o kontrolu a vysledovateľnosť vín vyrobených v Čile, by sa dokumenty V I 1 vyplnené výrobcami vín z Čile, ktorých výrobky príslušné orgány jednotlivo schválili a podrobili inšpekcii, mali považovať za osvedčenia alebo správy o analýze vypracované agentúrami a laboratóriami zahrnutými v zozname uvedenom v článku 48 uvedeného nariadenia. Zoznam tretích krajín uvádzaný v článku 43 ods. 2 a článku 45 nariadenia (ES) č. 555/2008 a stanovený v prílohe XII k uvedenému nariadeniu by sa mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(8)

Nariadenie (ES) č. 555/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení takto:

1.

V hlave II kapitole II oddiele 1 sa vkladá tento článok 5a:

„Článok 5a

Oprávnené náklady

1.   Náklady príjemcu na zamestnancov uvedené v článku 4 sa považujú za oprávnené, ak vznikli v súvislosti s vypracovaním alebo vykonávaním konkrétneho podporovaného propagačného projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom vrátane jeho hodnotenia. Zahŕňajú aj náklady na zamestnancov, s ktorými príjemca uzatvoril zmluvu špeciálne pri príležitosti propagačného projektu, ako aj náklady zodpovedajúce podielu počtu odpracovaných hodín investovaných do uvedeného propagačného projektu trvalými zamestnancami príjemcu.

Členské štáty uznajú náklady na zamestnancov za oprávnené iba v prípade, ak príjemcovia predložia podkladové dokumenty uvádzajúce podrobnosti o práci skutočne vykonanej v súvislosti s konkrétnym podporovaným propagačným projektom.

2.   Režijné náklady, ktoré príjemcovi vznikli, sa považujú za oprávnené, iba ak:

a)

súvisia s vypracovaním alebo vykonávaním projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom a

b)

neprekračujú 4 % skutočných nákladov na realizáciu projektov.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sú uvedené režijné náklady oprávnené na základe paušálnej sadzby alebo na základe predloženia podkladových dokumentov. V druhom prípade sa výpočet uvedených nákladov uskutočňuje na základe účtovných zásad, pravidiel a metód používaných v krajine príjemcu.“

2.

V článku 19 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výška záloh nesmie presiahnuť 20 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy. V prípade investícií, v súvislosti s ktorými sa v rozpočtových rokoch 2013, 2014 alebo 2015 prijíma individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory, sa však výška záloh môže zvýšiť až do 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutou investíciou. Na účely vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 (3) sa celková suma zálohy poskytnutej v rámci vykonávania dotknutej operácie musí povinne použiť do dvoch rokov od jej vyplatenia.

3.

V hlave II kapitole III sa vkladá tento článok 37b:

„Článok 37b

Oznámenie týkajúce sa záloh

1.   Ak sa zálohy poskytujú v súlade s článkom 5 ods. 7, článkom 9 ods. 2, článkom 19 ods. 2 a článkom 24 ods. 3, od prijímateľov sa vyžaduje, aby ku každému projektu každoročne predkladali platobným agentúram tieto informácie:

a)

výkazy nákladov, ktorými podľa jednotlivých opatrení preukážu použitie záloh do 15. októbra a

b)

potvrdenie podľa jednotlivých opatrení zostatku nepoužitých záloh k 15. októbru.

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych pravidlách vymedzia dátum predkladania týchto informácií, aby ich bolo možné zahrnúť do ročných účtovných závierok platobných agentúr v dotknutom roku, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 885/2006, v lehote stanovenej v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na účtovné závierky roku 2013 okrem prípadov, ak boli zálohy poskytnuté vo výške viac ako 20 % až do výšky 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutými investíciami v súlade s článkom 19 ods. 2 druhým pododsekom.

3.   Na účely článku 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2012 sa za dôkaz o konečnom nároku, ktorý sa má predložiť, považuje posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odseku 1.

Pokiaľ ide o zálohy podľa článku 9 ods. 2 a článku 19 ods. 2 tohto nariadenia, posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odsekoch 1 a 2 sa predkladajú do konca druhého účtovného obdobia po ich zaplatení.“

4.

V hlave III kapitole II sa vkladá tento článok 45a:

„Článok 45a

Elektronický dokument

1.   Dokumenty V I 1 vypracované v súlade s článkami 43 a 45 možno nahradiť elektronickým dokumentom na dovoz vinárskych výrobkov do Únie z tretích krajín, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný systému zriadenému pre tie isté výrobky právnymi predpismi Únie.

Systém kontrol v tretej krajine možno uznať za rovnocenný systému zriadenému pre tie isté výrobky Úniou, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a)

poskytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o povahu, pôvod a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov, ktoré boli vyrobené na území dotknutej tretej krajiny alebo s ktorými sa na jej území obchodovalo;

b)

zaručuje prístup k údajom, ktoré obsahuje používaný elektronický systém, najmä pokiaľ ide o registráciu a identifikáciu prevádzkovateľov, kontrolných orgánov a analytických laboratórií;

c)

zaručuje možnosť kontroly údajov uvedených v písmene b) v rámci vzájomnej administratívnej spolupráce.

Tretie krajiny, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný v súlade s druhým pododsekom, sa zahrnú do zoznamu stanoveného v časti C prílohy XII.

2.   Elektronický dokument stanovený v odseku 1 obsahuje aspoň informácie nevyhnutné na vypracovanie dokumentu V I 1.

Príslušné orgány tretej krajiny vývozu priradia tomuto elektronickému dokumentu jedinečný administratívny referenčný kód alebo sa takýto kód priradí pod ich dohľadom. Tento kód sa uvádza na obchodných dokladoch vyžadovaných pri dovoze na územie Únie.

3.   Prístup k uvedenému elektronickému dokumentu alebo údajom potrebným na jeho vystavenie sa udeľuje na požiadanie príslušných orgánov členského štátu určenia.

Údaje uvádzané v prvom pododseku možno požadovať vo forme tlačeného dokumentu, v ktorom sa údaje uvádzajú vo forme dátových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom, ako je to v elektronickom dokumente.“

5.

Príloha XII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4).“


ALLEGATO

„PRÍLOHA XII

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 43 ods. 2 a článkoch 45 a 45a

ČASŤ A

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 43 ods. 2:

Austrália

Čile

ČASŤ B

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 45:

Austrália

Čile

Spojené štáty americké

ČASŤ C

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 45a:

-;“


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 753/2013

z 2. augusta 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 ods. 1 písm. k) a m) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Chorvátsko pristúpilo k Európskej únii 1. júla 2013.

(2)

Právne predpisy v oblasti vinárstva, ktoré boli uplatniteľné v Chorvátsku predtým, než pristúpilo k Únii, nezahŕňali ustanovenia týkajúce sa chránených označení pôvodu a zemepisných označení ani označovania vinárskych výrobkov, ktoré by zodpovedali ustanoveniam práva Únie, najmä tým, ktoré sa stanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 607/2009 (2). Aby mohli hospodárske subjekty pôsobiace v Chorvátsku uvádzať na trh výrobky vyrobené v súlade s ustanoveniami, ktoré boli uplatniteľné v Chorvátsku pred pristúpením k Únii, je vhodné im umožniť vyčerpať zásoby vinárskych výrobkov vyrobených v súlade s pravidlami, ktoré boli uplatniteľné v Chorvátsku pred pristúpením k Únii.

(3)

Chorvátsko ešte pred pristúpením k Európskej únii, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2013, v súlade s článkom 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 607/2009 požiadalo, aby sa tradičné obchodné názvy odrôd viniča „Alicante Bouschet“, „Burgundac crni“, „Burgundac sivi“, „Burgundac bijeli“, „Borgonja istarska“ a „Frankovka“, ktorými sa označujú vína vyrábané na jeho území pozostávajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia platného v Únii alebo obsahujúce takéto označenie, mohli aj naďalej uvádzať na etiketách chorvátskych vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením. Po preskúmaní žiadosti sa ukázalo, že je vhodné zaradiť Chorvátsko do časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu s účinnosťou odo dňa jeho pristúpenia, pokiaľ ide o názvy odrôd viniča, ktorých sa týka uvedená žiadosť.

(4)

Chorvátsko tiež požiadalo, aby sa názvy odrôd viniča a ich synonymá „Aglianico crni“, „Nebbiolo“, „Primitivo“, „Rajnski rizling“, „Radgonska ranina“, „Sangiovese“, „Stajerska belina“, „Stajerka“ a „Vermentino“, ktoré čiastočne obsahujú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a priamo odkazujú na zemepisný prvok príslušného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, mohli uvádzať na etiketách chorvátskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením. Po preskúmaní žiadosti sa ukázalo, že je vhodné zaradiť Chorvátsko do časti B prílohy XV k nariadeniu (ES) č. 607/2009 s účinnosťou odo dňa jeho pristúpenia, pokiaľ ide o názvy odrôd viniča, ktorých sa týka uvedená žiadosť.

(5)

Nariadenie (ES) č. 607/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 607/2009 sa mení takto:

1.

V článku 73 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Vína, ktoré boli vyrobené v Chorvátsku do 30. júna 2013 vrátane a ktoré sú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými v Chorvátsku k tomuto dátumu, sa môžu uvádzať na trh do vyčerpania zásob. Tieto výrobky sa môžu označovať etiketami v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými v Chorvátsku k 30. júnu 2013.“

2.

Príloha XV sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.


PRÍLOHA

Príloha XV k nariadeniu (ES) č. 607/2009 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

v riadku 2 do štvrtého stĺpca sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

b)

za riadok 14 sa dopĺňa tento riadok 14a:

„14a

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Chorvátsko“

c)

za riadok 15 sa dopĺňa tento riadok 15a:

„15a

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Chorvátsko“

d)

riadok 16 sa vypúšťa;

e)

v riadku 17 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

f)

v riadku 39 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“.

2.

Časť B sa mení takto:

a)

za riadok 2 sa dopĺňa tento riadok 2a:

„2a

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Chorvátsko“

b)

v riadku 33 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

c)

v riadku 37 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

d)

v riadku 39 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

e)

v riadku 45 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

f)

v riadku 51 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

g)

v riadku 52 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“;

h)

za riadok 52 sa dopĺňa tento riadok 52a:

„52a

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Chorvátsko“

i)

v riadku 58 v štvrtom stĺpci sa dopĺňa názov „Chorvátsko“.


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 754/2013

z 5. augusta 2013,

ktorým sa stodeväťdesiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 23. júla 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní jednej fyzickej osoby do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Okrem toho sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmene štyroch záznamov v zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. augusta 2013

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňa tento záznam:

„Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Dátum narodenia: medzi 1975 a 1979. Miesto narodenia: Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Adresa: v júni 2013 v Sýrii. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 24. 7. 2013.“

2.

Záznam „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Dátum narodenia: 1. 3. 1965. Štátna príslušnosť: Pakistan. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 12. 2008. Ďalšie informácie: meno otca je Noor Muhammad.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Haji Muhammad Ashraf [alias a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha]. Dátum narodenia: a) 1. 3. 1965, b) 1955. Miesto narodenia: Faisalabad, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Číslo cestovného pasu: a) AT0712501 (pakistanský, vydaný 12. 3. 2008, platnosť vypršala 11. 3. 2013), b) A-374184 (pakistanský). Národné identifikačné číslo: a) 6110125312507 (pakistanské), b) 24492025390 (pakistanské). Ďalšie informácie: meno otca je Noor Muhammad. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 12. 2008.“

3.

Záznam „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Dátum narodenia: 2. 3. 1984. Miesto narodenia: Bahrajn. Číslo cestovného pasu: 1632207 (Bahrajn). Ďalšie informácie: a) konal v mene Al-Qaidy a Líbyjskej islamskej bojovej skupiny a poskytoval im finančnú, materiálnu a logistickú podporu vrátane dodávania elektrických častí používaných vo výbušninách, počítačov, GPS prístrojov a vojenského vybavenia; b) vycvičený Al-Qaidou v južnej Ázii v ľahkých zbraniach a výbušninách; bojoval s Al-Qaidou v Afganistane; c) zadržaný v Spojených arabských emirátoch (SAE) v januári 2007 na základe obvinenia z členstva v Al-Qaide a Líbyjskej islamskej bojovej skupine; d) po odsúdení koncom roku 2007 v Spojených arabských emirátoch bol na zostávajúci výkon trestu začiatkom roku 2008 prevezený do Bahrajnu“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Dátum narodenia: 2. 3. 1984. Miesto narodenia: Bahrajn. Štátna príslušnosť: Bahrajn. Číslo cestovného pasu: 1632207 (bahrajnský). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 10. 2008.“

4.

Záznam „Sayf al-Adl (alias Saif Al-’Adil). Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt. Ďalšie informácie: a) predpokladá sa, že má egyptskú štátnu príslušnosť; b) zodpovedný za bezpečnosť Usámu bin Ládina. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Sayf-Al Adl [alias a) Saif Al-’Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani]. Dátum narodenia: a) 1963, b) 11. 4. 1963, c) 11. 4. 1960. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

5.

Záznam „Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Adresa: Ganj District, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: a) približne v roku 1967, b) približne v roku 1961, c) približne v roku 1973. Miesto narodenia: oblasť Konar, Afganistan. Ďalšie informácie: od júna 2009 sa nachádza vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 29. 6. 2009.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum narodenia: a) približne 1967, b) približne 1961, c) približne 1973. Miesto narodenia: Dedina Shunkrai, okres Sarkani, provincia Konar, Afganistan. Adresa: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 29. 6. 2009.“


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 755/2013

z 5. augusta 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. augusta 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

88,7

BO

85,6

CL

83,0

TR

71,0

UY

84,0

ZA

93,3

ZZ

84,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

187,0

MA

180,7

TR

166,8

ZZ

168,7

0808 10 80

AR

142,6

BR

98,1

CL

121,6

CN

100,2

NZ

131,4

US

144,3

ZA

116,3

ZZ

122,1

0808 30 90

AR

121,0

CL

167,1

NZ

148,9

TR

157,9

ZA

113,0

ZZ

141,6

0809 29 00

CA

303,6

TR

336,4

ZZ

320,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

44,5

TR

141,2

XS

57,7

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. júla 2013

o finančnom príspevku Európskej únie v roku 2013 na vnútroštátne programy 11 členských štátov (Bulharska, Dánska, Nemecka, Talianska, Lotyšska, Litvy, Malty, Rumunska, Slovinska, Fínska a Švédska) týkajúce sa zberu, správy a využívania údajov v odvetví rybárstva

[oznámené pod číslom C(2013) 4434]

(Iba bulharské, dánske, fínske, litovské, lotyšské, maltské, nemecké, rumunské, slovinské, švédske a talianske znenie je autentické)

(2013/424/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 861/2006 sa stanovujú podmienky, na základe ktorých sa členským štátom môže poskytnúť príspevok Európskej únie na výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich vnútroštátnymi programami zberu a správy údajov.

(2)

Tieto programy sa majú vypracovať v súlade s nariadením Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (2) a s nariadením Komisie (ES) č. 665/2008 (3).

(3)

Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko predložili svoje vnútroštátne programy týkajúce sa zberu, správy a využívania údajov v odvetví rybárstva na roky 2011 až 2013 podľa ustanovení článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 199/2008. Tieto programy boli schválené v roku 2011 v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 199/2008.

(4)

Tieto členské štáty predložili plánované ročné rozpočty na rok 2013 podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1078/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré členské štáty vynaložili pri zbere a správe základných údajov o rybnom hospodárstve (4). Komisia v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1078/2008 vyhodnotila plánované ročné rozpočty členských štátov, pričom zohľadnila schválené vnútroštátne programy.

(5)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 1078/2008 sa stanovuje, že Komisia schváli plánovaný ročný rozpočet a rozhodne o ročnom finančnom príspevku Únie na každý vnútroštátny program v súlade s postupom stanoveným v článku 24 nariadenia (ES) č. 861/2006 a na základe výsledku hodnotenia plánovaných ročných rozpočtov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1078/2008.

(6)

V článku 24 ods. 3 písm. b) nariadenia 861/2006 sa stanovuje, že sadzba finančného príspevku sa má stanoviť rozhodnutím Komisie. V článku 16 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že finančné opatrenia Únie v oblasti zberu základných údajov nepresiahnu 50 % nákladov, ktoré členským štátom vzniknú pri vykonávaní programu zberu, správy a využívania údajov v odvetví rybárstva.

(7)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (5).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maximálna celková suma finančného príspevku Únie, ktorá sa v roku 2013 poskytne jednotlivým členským štátom na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva, a sadzba finančného príspevku Únie sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Talianskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maltskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 16. júla 2013

Za Komisiu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 24.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


PRÍLOHA

VNÚTROŠTÁTNE PROGRAMY NA ROKY 2011 AŽ 2013

Oprávnené výdavky a maximálny príspevok Únie na rok 2013

(v EUR)

Členský štát

Oprávnené výdavky

Maximálny príspevok Únie

(sadzba 50 %)

Bulharsko

180 214,85

90 107,43

Dánsko

5 956 908,05

2 978 454,03

Nemecko

6 938 161,00

3 469 080,50

Taliansko

9 245 522,75

4 622 761,38

Lotyšsko

374 348,04

187 174,02

Litva

244 900,00

122 450,00

Malta

799 170,09

399 585,05

Rumunsko

449 247,00

224 623,50

Slovinsko

160 896,42

80 448,21

Fínsko

1 880 999,00

940 499,50

Švédsko

6 158 792,00

3 079 396,00

Spolu

32 389 159,20

16 194 579,60


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. augusta 2013,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/782/EÚ, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013

[oznámené pod číslom C(2013) 4922]

(Iba anglické, francúzske, holandské, chorvátske, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, španielske a talianske znenie je autentické)

(2013/425/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Chorvátsko je od 1. júla 2013 členským štátom Únie.

(2)

Pri určovaní množstvových limitov a prideľovaní kvót na látky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1005/2009 by sa preto mali zohľadniť aj chorvátske podniky.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/782/EÚ z 11. decembra 2012, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 (2), by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2012/782/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 1 v tabuľke sa riadok

„Skupina III (halóny)

18 222 010,00“

nahrádza takto:

„Skupina III (halóny)

18 376 510,00“

2.

Prílohy II a X sa menia podľa prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

3.

Prílohy IX a XI sa menia podľa prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené týmto podnikom:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Nemecko

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Spojené kráľovstvo

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Chorvátsko

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francúzsko

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Chorvátsko

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgicko

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francúzsko

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Španielsko

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francúzsko

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francúzsko

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Nemecko

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Francúzsko

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Nemecko

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Holandsko

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Nemecko

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francúzsko

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Taliansko

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Taliansko

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Spojené kráľovstvo

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgicko

21

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

1103, Budapest

Maďarsko

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Taliansko

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Chorvátsko

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Chorvátsko

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Holandsko

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

30918 Seelze

Nemecko

27

Hovione Farmaciencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalsko

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Nemecko

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Holandsko

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Španielsko

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Nemecko

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona

Španielsko

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Nemecko

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgicko

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Nemecko

36

Meridian Technical Services Ltd

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Chorvátsko

37

Mexichem UK Ltd.

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Chorvátsko

38

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Holandsko

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Španielsko

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Poľsko

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Taliansko

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Taliansko

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Poľsko

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Nemecko

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francúzsko

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Chorvátsko

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Nemecko

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Francúzsko

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francúzsko

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Taliansko

51

Sterling Chemical Malta Ltd

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malta

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Taliansko

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Chorvátsko

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Taliansko

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Nemecko

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Chorvátsko

57

Medic d.o.o.

Trg Dražena Petrovića 3/VI

10000 Zagreb

Chorvátsko

58

Simat Prom d.o.o.

Rudeška cesta 96

10000 Zagreb

Chorvátsko

59

Vatro-Servis d.o.o.

Croatian Halon Bank

Dravska 61

42202 Trnovec

Chorvátsko

V Bruseli 1. augusta 2013

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 15.12.2012, s. 20.


PRÍLOHA I

1.   V prílohe II k rozhodnutiu 2012/782/EÚ sa dopĺňajú tieto podniky:

„Simat Prom d.o.o. (HR)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)“

2.   V prílohe X k rozhodnutiu 2012/782/EÚ sa dopĺňa tento podnik:


PRÍLOHA II

Obchodne citlivé informácie – dôverné – neuverejňuje sa


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.


6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽOV – SPÔSOB ODKAZOVANIA NA AKTY

Od 1. júla 2013 sa zmenil spôsob odkazovania na akty.

Počas prechodného obdobia sa bude používať nový aj starý spôsob.