ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.198.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 198

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
23. júla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 695/2013 z 15. júla 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a čiastočnom predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 696/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

22

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 697/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 698/2013 z 19. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 699/2013 z 19. júla 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 700/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/391/SZBP z 22. júla 2013 na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

40

 

 

2013/392/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. júla 2013, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

45

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/393/SZBP z 22. júla 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/382/SZBP, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

47

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/394/EÚ

 

*

Rozhodnutie Štatistického výboru Európskej únie a Švajčiarska č. 1/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa nahrádza príloha A k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

48

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 695/2013

z 15. júla 2013,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a čiastočnom predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 9 ods. 4 a 11 ods. 2, 3 a 6,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 452/2007 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clá v rozsahu od 9,9 % do 38,1 % na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „Čína“) a na Ukrajine. Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1243/2010 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek od spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co, čínskeho vyvážajúceho výrobcu žehliacich dosiek, na základe nového prešetrovania v súlade s článkom 5 tohto základného nariadenia (ďalej len „pôvodné prešetrovania“).

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 270/2010 (4) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek od spoločnosti Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., čínskeho vyvážajúceho výrobcu žehliacich dosiek.

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 580/2010 (5) Rada zmenila platné konečné antidumpingové clo týkajúce sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine na 7 % na základe čiastočného predbežného preskúmania, ktorého rozsah bol obmedzený na dumping podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 77/2010 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek od spoločnosti Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, čínskeho vyvážajúceho výrobcu žehliacich dosiek, na základe preskúmania nového vývozcu v súlade s článkom 11 ods. 4 základného nariadenia.

(5)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 805/2010 (7) Rada opätovne uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek od spoločnosti Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, čínskeho vyvážajúceho výrobcu žehliacich dosiek, ako opatrenie na zabezpečenie súladu s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-141/08 P (8).

(6)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 987/2012 (9) Rada opätovne uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike vyrobených spoločnosťou Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., ako opatrenie na zabezpečenie súladu s rozsudkom Súdneho dvora vo veci T-274/07 (10).

(7)

Uvedené prešetrovania sa ďalej v dokumente uvádzajú ako „predchádzajúce prešetrovania“.

2.   Žiadosti o preskúmanie

2.1.   Preskúmanie platných antidumpingových opatrení pred uplynutím ich platnosti voči Ukrajine a ČĽR

(8)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (11) platných antidumpingových opatrení bola Komisii 25. januára 2012 doručená žiadosť o začatie preskúmania pred uplynutím platnosti týchto opatrení podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(9)

Žiadosť podali traja výrobcovia z Únie, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 40 % výroby žehliacich dosiek v Únii (ďalej len „žiadatelia o preskúmanie pred uplynutím platnosti“).

(10)

Žiadosť o preskúmanie pred uplynutím platnosti sa týkala všetkých krajín, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú platné opatrenia, konkrétne na ČĽR a Ukrajinu, a zakladala sa na skutočnosti, že zánik opatrení by mohol viesť k pokračovaniu dumpingu a ujmy pre výrobné odvetvie Únie.

(11)

Komisia po porade s poradným výborom dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania pred uplynutím platnosti a 25. apríla 2012 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (12) informovala o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti“).

2.2.   Čiastočné predbežné preskúmanie platných antidumpingových opatrení voči Ukrajine, pokiaľ ide o jediného vyvážajúceho výrobcu na Ukrajine

(12)

Komisia dostala 17. marca 2012 žiadosť o začatie čiastočného predbežného preskúmania, ktorého rozsah je obmedzený na dumping podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Žiadosť podala spoločnosť Eurogold Industries Ltd., jediný vyvážajúci výrobca príslušného výrobku z Ukrajiny (ďalej len „žiadateľ o predbežné preskúmanie“).

(13)

Podľa žiadateľa o predbežné preskúmanie sa okolnosti, na základe ktorých boli stanovené opatrenia, zmenili a tieto zmeny sú trvalého charakteru. Na základe týchto zmien sa tvrdilo, že existujúce antidumpingové opatrenia na vyrovnanie dumpingu už nie sú potrebné.

(14)

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie čiastočného predbežného preskúmania, a začala toto preskúmanie 12. júna 2012 (13) (ďalej len „oznámenie o začatí predbežného preskúmania“).

3.   Zisťovanie

3.1.   Preskúmanie pred uplynutím platnosti

a)   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie v revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti

(15)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy v súvislosti s preskúmaním pred uplynutím platnosti sa týkalo obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti“ alebo „ORPUP“). Skúmanie trendov v súvislosti s analýzou ujmy sa vzťahovalo na obdobie od januára 2008 do konca ORPUP (ďalej len „posudzované obdobie“).

b)   Strany, ktorých sa týka prešetrovanie a výber vzorky

(16)

Komisia o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti oficiálne informovala žiadateľov, ostatných známych výrobcov v Únii, známych vyvážajúcich výrobcov, známych dovozcov, používateľov v Únii, o ktorých bolo známe, že sa ich toto preskúmanie týka, a ich združenia a zástupcov dotknutých vyvážajúcich krajín. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody na to, aby boli vypočuté, boli vypočuté.

(17)

So zreteľom na zjavne veľký počet čínskych vyvážajúcich výrobcov a výrobcov v Únii sa v oznámení o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti v súlade s článkom 17 základného nariadenia počítalo s výberom vzorky.

(18)

Na to, aby Komisia mohla rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný, a v kladnom prípade vybrať reprezentatívnu vzorku, boli čínski vyvážajúci výrobcovia požiadaní, aby sa prihlásili a poskytli Komisii informácie uvedené v oznámení o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti. Len dvaja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR sa prihlásili a poskytli Komisii informácie vyžadované v oznámení o začatí preskúmania. Z tohto dôvodu sa výber vzorky nepovažoval za potrebný.

(19)

Jediný vyvážajúci výrobca z Ukrajiny spolupracoval v súbežnom čiastočnom predbežnom preskúmaní a žiadal, aby na účel tohto preskúmania pred uplynutím platnosti boli použité údaje overené a zhromaždené v súvislosti s predbežným preskúmaním (pozri odôvodnenie 31).

(20)

Komisia v oznámení o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti informovala, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Táto vzorka sa skladá z troch spoločností z odhadovaných 20 – 30 výrobcov z Únie, o ktorých bolo pred začiatkom prešetrovania známe, že vyrábajú podobný výrobok. Uvedené tri spoločnosti zaradené do vzorky boli vybrané na základe objemu predaja a výroby podobného výrobku v roku 2011, ako aj podľa zemepisnej polohy v Únii. Na vzorku pripadalo viac ako 40 % celkovej odhadovanej výroby a celkového odhadovaného predaja v Únii počas ORPUP, a preto sa považovala za reprezentatívnu. Zainteresované strany boli vyzvané, aby nazreli do spisu a vyjadrili pripomienky k vhodnosti tohto výberu do 15 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o začatí preskúmania. Žiadna zainteresovaná strana nepredložila pripomienky k navrhovanej vzorke.

(21)

Do revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti sa neprihlásili a počas neho nespolupracovali žiadni neprepojení dovozcovia z Únie.

c)   Dotazníky a overovanie

(22)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu a z neho vyplývajúcej ujmy a na stanovenie záujmu Únie.

(23)

Dotazníky boli zaslané obom čínskym vyvážajúcim výrobcom, ktorí sa prihlásili v súvislosti s výberom vzorky. Len jeden z uvedených čínskych vyvážajúcich výrobcov spolupracoval a predložil vyplnený dotazník.

(24)

Vyplnené dotazníky boli doručené od troch výrobcov v Únii zaradených do vzorky. Okrem toho štyria spolupracujúci výrobcovia z Únie poskytli všeobecné údaje na analýzu ujmy.

(25)

Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností:

ČĽR

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, ČĽR

Brabantia S&S, Hongkong

výrobcovia v Únii

Colombo New Scal SpA, Taliansko

Rörets Polska Spółka z.o.o., Poľsko

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Spojené kráľovstvo

(26)

Vzhľadom na potrebu stanoviť normálnu hodnotu v prípade vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým nebolo udelené trhovo-hospodárske zaobchádzanie (THZ) v pôvodných prešetrovaniach, bola vykonaná overovacia návšteva s cieľom stanoviť normálnu hodnotu na základe údajov z analogickej krajiny v priestoroch tejto spoločnosti:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd., Žitomir, Ukrajina

d)   Poskytovanie informácií

(27)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa prijal zámer odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a ukončenie prešetrovania týkajúceho sa antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz príslušného výrobku s pôvodom na Ukrajine. Bola im takisto poskytnutá lehota, počas ktorej sa po tomto zverejnení mohli vyjadriť. No comments were received.

3.2.   Čiastočné predbežné preskúmanie

a)   Obdobie prešetrovania v predbežnom revíznom prešetrovaní

(28)

Obdobie prešetrovania, pokiaľ ide o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia týkajúce sa dovozu s pôvodom na Ukrajine, sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012 (ďalej len „obdobie predbežného revízneho prešetrovania“). Staršie obdobie prešetrovania, ako napríklad to, ktoré bolo použité na preskúmanie pred uplynutím platnosti, by nebolo v súlade s požiadavkami článku 6 ods. 1 základného nariadenia. Okrem toho bolo podobné obdobie prešetrovania použité v súbežnom konaní o odškodnení.

b)   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(29)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa o predbežnom preskúmaní a zástupcov príslušnej vyvážajúcej krajiny o začatí čiastočného predbežného preskúmania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí predbežného preskúmania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody na to, aby boli vypočuté, boli vypočuté.

c)   Dotazníky a overovanie

(30)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie dumpingu žiadateľa o predbežné preskúmanie a potreby ďalšieho uloženia opatrení.

(31)

Žiadateľ o predbežné preskúmanie predstavoval celý dovoz príslušného výrobku z Ukrajiny. Dotazník bol zaslaný tejto spoločnosti, ktorá spolupracovala a predložila vyplnený dotazník. Overovacia návšteva bola vykonaná v týchto priestoroch:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd., Žitomir, Ukrajina

d)   Poskytovanie informácií

(32)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa malo ukončiť prešetrovanie týkajúce sa antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz príslušného výrobku s pôvodom na Ukrajine. Bola im takisto poskytnutá lehota, počas ktorej sa po tomto zverejnení mohli vyjadriť. Neboli doručené žiadne pripomienky.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(33)

Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania pred uplynutím platnosti a aj čiastočného predbežného preskúmania, je rovnaký ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 452/2007 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1243/2010, t. j. žehliace dosky, takisto voľne stojace, s odsávaním pary alebo bez odsávania a/alebo s vyhrievaním dosky a/alebo s ofukom dosky vrátane rukávnikov a ich hlavných častí, t. j. stojanov, dosiek a podstavcov pod žehličku, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine (ďalej len „príslušný výrobok“), ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00.

(34)

Podobne ako pri pôvodných prešetrovaniach sa v súčasných revíznych prešetrovaniach zistilo, že príslušný výrobok a žehliace dosky vyrábané a predávané na domácich trhoch v dotknutých krajinách, žehliace dosky vyrábané a predávané v Únii výrobným odvetvím Únie a dosky vyrábané a predávané na trhu analogickej krajiny majú rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti a rovnaké základné použitia.

(35)

Z toho dôvodu sa tieto výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia považujú za podobné výrobky.

C.   DUMPING, PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA A/ALEBO OPAKOVANÉHO VÝSKYTU DUMPINGU A TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

1.   Dumping – preskúmanie pred uplynutím platnosti – ČĽR

1.1.   Všeobecné poznámky

(36)

Ako už bolo uvedené, počas prešetrovania spolupracoval len jeden čínsky vyvážajúci výrobca, ktorý počas ORPUP predstavoval iba zanedbateľné množstvo celkového čínskeho vývozu. Zistenia pre túto spoločnosť preto neboli považované za reprezentatívne pre danú krajinu.

(37)

Čínske orgány a nespolupracujúci čínski vyvážajúci výrobcovia boli preto informovaní o uplatnení článku 18 ods. 1 základného nariadenia a dostali príležitosť predložiť svoje pripomienky v súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia. V tejto súvislosti neboli doručené žiadne pripomienky.

(38)

V súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia sa museli zistenia v súvislosti s dumpingom a pravdepodobnosťou pokračovania uvedeného dumpingu zakladať na dostupných údajoch, a to najmä na informáciách v žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti, a na štatistikách, ktoré mala Komisia k dispozícii a o ktorých sa usúdilo, že sú najpresnejšie, t. j. mesačné údaje predložené členskými štátmi podľa článku 14 ods. 6 základného nariadenia (ďalej len „databáza 14.6“). Zistilo sa, že iné štatistické zdroje ako čínska exportná databáza a Eurostat (8-miestna) sú nespoľahlivé, keďže príslušné colné kódy sa vzťahovali na iné výrobky ako na príslušný výrobok.

1.2.   Normálna hodnota

a)   Analogická krajina

(39)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebolo udelené trhovo-hospodárske zaobchádzanie (THZ), musí stanoviť na základe domácich cien alebo vytvorenej normálnej hodnoty v analogickej krajine.

(40)

Komisia na tento účel navrhla v oznámení o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti Ukrajinu za analogickú krajinu. Ukrajina bola jedna z krajín, ktorá bola v predchádzajúcich prešetrovaniach použitá ako vhodná tretia krajina s trhovým hospodárstvom na účel stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR. Všetky zainteresované strany dostali príležitosť predložiť pripomienky k výberu plánovanej analogickej krajiny. V tejto súvislosti neboli doručené žiadne pripomienky.

(41)

Komisia sa okrem toho snažila zabezpečiť spoluprácu s inými potenciálnymi analogickými krajinami, konkrétne s Malajziou, Bosnou a Hercegovinou, Indiou, Izraelom a Tureckom. Prihlásili sa len turecké orgány a predložili zoznam známych výrobcov, na ktorých sa možno obrátiť, bez uvedenia toho, či by ktorýkoľvek z nich spolupracoval v rámci prešetrovania. Jediný vyvážajúci výrobca z Ukrajiny zároveň súhlasil, aby boli jeho údaje predložené a overené v súvislosti so súbežným predbežným preskúmaním, ktoré sa má použiť na účely preskúmania pred uplynutím platnosti. Údaje sú reprezentatívne pre celú krajinu.

(42)

Vzhľadom na tieto skutočnosti a požiadavky uvedené v článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa dospelo k záveru, že Ukrajina bola vhodná analogická krajina.

b)   Stanovenie normálnej hodnoty v analogickej krajine

(43)

Jediný vyvážajúci výrobca z Ukrajiny nespolupracoval v preskúmaní pred uplynutím platnosti, ale spolupracoval v súbežnom čiastočnom predbežnom preskúmaní a svoje zhromaždené a overené údaje v rámci čiastočného predbežného preskúmania sprístupnil na účel preskúmania pred uplynutím platnosti.

(44)

Vzhľadom na výrazné prekrývanie sa období prešetrovania pred uplynutím platnosti a predbežného prešetrovania a so zreteľom na skutočnosť, že príslušný vývozca z Ukrajiny predstavoval 100 % vývozu z Ukrajiny do Únie, bola normálna hodnota stanovená na základe zhromaždených a overených údajov v rámci súbežného čiastočného predbežného preskúmania (pozri odôvodnenia 77 až 83).

1.3.   Vývozná cena

(45)

Vývozná cena nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov bola založená na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Vývozná cena bola teda stanovená na základe štatistík o dovoze, ktoré má Komisia k dispozícii (t. j. databáza podľa článku 14 ods. 6) a vypočítaná na základe váženého priemeru.

(46)

V prípade spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu sa vývozné ceny zakladali na cene, za ktorú sú dovážané výrobky prvýkrát predané nezávislému kupujúcemu v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia.

1.4.   Porovnanie

(47)

Porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa v prípade nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov uskutočnilo na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Úpravy v súvislosti s nákladmi na prepravu a dopravu sa vykonali v prípade, že to bolo vhodné vo všetkých prípadoch, ak sa preukázalo, že ovplyvňujú porovnateľnosť cien stanovenú na základe údajov zhromaždených od spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu.

(48)

V prípade spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu sa porovnávala vážená priemerná normálna hodnota s váženou priemernou vývoznou cenou stanovenou na základe nahlásených a overených údajov v porovnaní s cenou zo závodu za druh výrobku a na rovnakej úrovni obchodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Úpravy do 5,9 % v súvislosti s nákladmi na prepravu a dopravu sa vykonali v prípade, že to bolo vhodné, vo všetkých prípadoch, ak sa preukázalo, že ovplyvňujú porovnateľnosť cien.

1.5.   Dumpingové rozpätie

(49)

Ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 základného nariadenia, dumpingové rozpätie pre spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu bolo stanovené na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty podľa druhu s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Týmto orientačným porovnaním sa nepreukázala existencia dumpingu. Keďže dovoz z tejto spoločnosti predstavoval len okrajový podiel objemu celkového čínskeho dovozu, zistenia pre túto spoločnosť sa nepovažujú za reprezentatívne pre celú ČĽR.

(50)

V prípade nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov bolo dumpingové rozpätie stanovené na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s váženou priemernou vývoznou cenou. Vzhľadom na nezáujem o spoluprácu nebolo porovnanie podľa druhu výrobku možné. Porovnanie muselo byť namiesto toho založené na štatistických údajoch, ako sa objasňuje v odôvodneniach 44 a 45. Porovnaním sa preukázalo, že existuje indikatívne dumpingové rozpätie na úrovni 11,5 %.

1.6.   Pravdepodobnosť pokračovania dumpingu v ČĽR

(51)

So zreteľom na nízku mieru spolupráce neboli počas prešetrovania k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa čínskeho domáceho trhu. Spolupracujúci čínsky vývozca bol zriadený výlučne na výrobu pre trh Únie a nemal žiadne informácie o situácii na domácom trhu.

(52)

V rámci zistení týkajúcich sa pravdepodobnosti pokračovania dumpingu bolo nutné spoliehať sa najmä na informácie dostupné v žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti a informácie overené a zverejnené v rámci preskúmania pred uplynutím platnosti z júna 2010 vykonaného Komisiou USA pre medzinárodný obchod (ďalej len „preskúmanie USA pred uplynutím platnosti“) (14), ktoré Komisia na účel svojho prešetrovania považovala za relevantné.

a)   Objem a ceny dumpingového dovozu z ČĽR

(53)

Napriek zavedeným opatreniam a napriek zníženiu čínskeho dovozu počas posudzovaného obdobia, ako sa stanovuje ďalej (pozri odôvodnenie 106), mal čínsky dovoz počas ORPUP aj naďalej významný podiel na trhu Únie vo výške približne 15 – 20 % a počas toho istého obdobia sa ním podhodnotili ceny Únie takmer o 20 % (pozri odôvodnenie 109).

(54)

Vzhľadom na významný podiel na trhu a pretrvávanie výrazného podhodnotenia v ORPUP možno odôvodnene očakávať, že čínsky dovoz s podstatnými objemami by naďalej vyvíjal významný cenový tlak na výrobné odvetvie v Únii v prípade, že by boli opatrenia zrušené.

b)   Výrobná kapacita a nevyužitá kapacita v ČĽR

(55)

Z údajov zverejnených v preskúmaní USA pred uplynutím platnosti vyplýva výrazná kapacita v ČĽR, ktorá predstavuje približne 80 % spotreby Únie (2009). Komisia nezistila novšie informácie, ktoré by boli v rozpore s informáciami, ktoré zhromaždil prešetrujúci orgán USA. Vzhľadom na nezáujem o spoluprácu nebolo možné stanoviť presnú nevyužitú kapacitu.

(56)

Na základe informácií uvedených v žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti ostal počet existujúcich výrobcov v ČĽR vysoký. Z toho dôvodu neboli zistené náznaky zníženia výrobnej kapacity v ČĽR.

(57)

Okrem toho, na základe informácií, ktoré zhromaždila Komisiou v rámci preskúmania USA pred uplynutím platnosti a ktoré boli potvrdené zisteniami v súčasnom preskúmaní pred uplynutím platnosti v súvislosti so spolupracujúcim čínskym vyvážajúcim výrobcom, je možné jednoducho vytvoriť ďalšiu kapacitu na uspokojenie zvýšeného dopytu, keďže výroba je založená najmä na pracovnej sile. Z prešetrovania okrem toho vyplynulo, že výrobcovia, ktorí vyrábajú takisto iné výrobky ako príslušný výrobok, môžu jednoducho prechádzať medzi výrobou iných výrobkov a výrobou príslušného výrobku v závislosti od dopytu. Z toho dôvodu, ak by bolo antidumpingové clo zrušené, čínski výrobcovia by s vysokou pravdepodobnosťou boli schopní pomerne rýchlo a bez potreby značných investícií zvýšiť svoju výrobu žehliacich dosiek.

(58)

Na základe dostupných informácií sa preto dospelo k záveru, že v ČĽR sú aspoň potenciálne k dispozícii vysoké kapacity, ktoré by mohli byť opätovne presmerované na trh Únie v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť antidumpingových opatrení.

c)   Príťažlivosť trhu Únie a iných tretích trhov

(59)

Z dôvodu nízkej miery spolupráce a nedostupnosti spoľahlivých údajov sa nemohlo vykonať cenové porovnanie dovozu do Únie s dovozom na iné tretie vývozné trhy, ani s domácimi čínskymi cenami. Indikatívnym porovnaním založeným na dostupných skutočnostiach sa preukázalo výrazné podhodnotenie priemerných cien v Únii čínskym dovozom (pozri odôvodnenie 109). Trh Únie je preto z hľadiska ceny považovaný pre čínskych vyvážajúcich výrobcov za príťažlivý.

(60)

Na základe zistení v preskúmaní USA pred uplynutím platnosti, voči ktorému sa nezistili protirečivé informácie, sa okrem toho môže usúdiť, že Únia je v súčasnosti pre čínskych výrobcov najväčším vývozným trhom. Druhý najväčší vývozný trh, USA, ostáva pre čínskych vyvážajúcich výrobcov zatvorený, keďže antidumpingové clá sú značné a nedávno boli predĺžené do roku 2015.

(61)

Pomerne stabilný a významný podiel čínskeho dovozu na trhu napriek platným opatreniam naznačuje, že Únia je pre čínskych vyvážajúcich výrobcov naďalej príťažlivým vývozným trhom. Zatvorenie trhu USA, druhého najväčšieho vývozného trhu, znamená, že absorpčná kapacita tretích trhov je obmedzená. Je preto pravdepodobné, že v prípade, ak budú antidumpingové opatrenia voči ČĽR zrušené, trh Únie bude cieľom čínskych vyvážajúcich výrobcov.

d)   Správanie v minulosti

(62)

Zo zhromaždených informácií v rámci preskúmania USA pred uplynutím platnosti vyplýva, že čínski výrobcovia sú vo veľkej miere orientovaní na vývoz. Zdá sa, že toto sa čiastočne potvrdilo zisteniami v súčasnom preskúmaní pred uplynutím platnosti, v ktorom jediný vyvážajúci výrobca nepôsobil na čínskom domácom trhu, ale zameral sa výlučne na vývoz.

(63)

Rozšírenie antidumpingových opatrení zo strany USA na základe preskúmania USA pred uplynutím platnosti naznačuje, že dumpingová prax čínskych vyvážajúcich výrobcov na iné trhy sa môže zopakovať na trhu Únie, ak by boli platné opatrenia zrušené.

(64)

Takisto možno považovať správanie čínskeho vývozcu, Since Hardware (Guangzhou) Co, ktorý v minulosti využíval 0 % colnú sadzbu, za jasný náznak týkajúci sa pravdepodobného správania čínskych vývozcov v prípade, že sa clá zrušia. Spoločnosť Since Hardware, jeden z najväčších čínskych vyvážajúcich výrobcov, zvýšila svoj podiel na trhu Únie z hľadiska objemu približne o 64 %, pričom bol stanovený dumping na úrovni približne 52 % a podhodnotenie cien výrobného odvetvia Únie o 16 % (15). Vzhľadom na príťažlivosť trhu Únie a dostupné kapacity v ČĽR z tohto správania sa v minulosti vyplýva, že sa dumpingový dovoz pravdepodobne vo výraznom objeme zopakuje v prípade, že sa opatrenia zrušia.

1.7.   Záver o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu – ČĽR

(65)

So zreteľom na opísané zistenia možno dospieť k záveru, že vzhľadom na značnú výrobnú kapacitu, ktorá je v ČĽR k dispozícii, schopnosť čínskych výrobcov rýchlo zvýšiť svoje objemy výroby a orientovať ich na vývoz, značnú úroveň dumpingu a podhodnotenia tohto vývozu a príťažlivosť trhu Únie pre tento vývoz je opodstatnené predpokladať, že zrušenie opatrení by malo za následok zvýšenie dumpingového vývozu žehliacich dosiek z ČĽR do Únie.

2.   Dumping – preskúmanie pred uplynutím platnosti – Ukrajina

2.1.   Všeobecné poznámky

(66)

V prípade Ukrajiny jediný známy ukrajinský vývozca počas preskúmania pred uplynutím platnosti nespolupracoval, a preto museli byť použité dostupné skutočnosti. Vzhľadom na prekrývanie sa období preskúmania pred uplynutím platnosti a predbežného revízneho prešetrovania a vzhľadom na to, že ukrajinský vyvážajúci výrobca predstavoval 100 % dovozu z Ukrajiny, zhromaždené a overené údaje sa v súvislosti s predbežným preskúmaním so súhlasom uvedeného výrobcu použili ako dostupné údaje v súbežnom preskúmaní pred uplynutím platnosti.

2.2.   Zistenia

(67)

Zistenia z predbežného preskúmania opísané v oddiele 6 boli použité ako skutočnosti dostupné na účel preskúmania pred uplynutím platnosti.

2.3.   Dumpingové rozpätie

(68)

Ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 základného nariadenia, dumpingové rozpätie bolo stanovené na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty podľa druhu s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Týmto porovnaním sa nepreukázala existencia dumpingu.

2.4.   Pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu

(69)

Vzhľadom na pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu boli analyzované tieto prvky: objem a ceny dumpingového dovozu z Ukrajiny, príťažlivosť trhu Únie a iných tretích trhov, výrobná kapacita a nadmerná kapacita ukrajinského vývozcu dostupná pre vývoz.

a)   Objem a ceny dumpingového dovozu z Ukrajiny

(70)

Dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine sa zvýšil o 24 %. Príslušný podiel na trhu sa mierne zvýšil z 8 % v roku 2008 na 10 % v období revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti.

(71)

Počas celého posudzovaného obdobia sa ceny dovozu riadili rovnakými trendmi ako predajné ceny výrobného odvetvia Únie na trhu Únie. Od roku 2008 po obdobie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti sa dovozné ceny zvýšili celkovo o 14 %.

b)   Príťažlivosť trhu Únie a iných tretích trhov

(72)

Ukrajinské vývozné ceny do tretích krajín boli počas posudzovaného obdobia všeobecne nižšie ako jej ceny na trhu Únie. Počas obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti tento cenový rozdiel dosahoval viac než 10 % úrovne vývoznej ceny.

(73)

Ukrajinské vývozné ceny do tretích krajín boli všeobecne nižšie ako cena ukrajinského vývozu do Únie, čo podporuje záver, že trh Únie je príťažlivý, keďže môže vytvárať vyššie zisky.

c)   Výrobná kapacita a nadmerná kapacita ukrajinského výrobcu dostupná pre vývoz

(74)

Počas obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti mala Ukrajina len malú časť svojej výrobnej kapacity dostupnej pre vývoz.

(75)

Podľa informácií zhromaždených počas prešetrovania sa neočakáva ďalší nárast ukrajinskej kapacity. Je preto nepravdepodobné, že by sa vývoz do Únie zvýšil, ak by sa zrušili opatrenia.

d)   Záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu dumpingu – Ukrajina

(76)

So zreteľom na uvedené skutočnosti, predovšetkým na zistenia týkajúce sa očakávaného vývoja kapacity, sa dospelo k záveru, že v prípade zrušenia opatrení nie je pravdepodobné, že by ukrajinskí vyvážajúci výrobca v krátkodobom alebo strednodobom horizonte obnovil vývoz na trh Únie v poškodzujúcich množstvách za dumpingové ceny.

3.   Dumping – predbežné preskúmanie – Ukrajina

3.1.   Normálna hodnota

(77)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia bolo preskúmané, či bol celkový objem predaja podobného výrobku na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas obdobia predbežného revízneho prešetrovania reprezentatívny, t. j. či celkový objem tohto predaja predstavoval 5 % alebo viac z objemu predaja príslušného výrobku určeného na vývoz do Únie. Na základe toho bol predaj spolupracujúceho ukrajinského výrobcu na domácom trhu považovaný za všeobecne reprezentatívny.

(78)

Komisia následne identifikovala druhy výrobku predávané na domácom trhu, ktoré boli totožné alebo porovnateľné s druhmi predávanými na vývoz do Únie.

(79)

V súvislosti s každým druhom výrobku, ktorý vyvážajúci výrobca predával na svojom domácom trhu a o ktorom sa zistilo, že je rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie, sa preskúmalo, či je jeho predaj na domácom trhu dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj konkrétneho druhu výrobku na domácom trhu sa považoval za dostatočne reprezentatívny v prípade, že celkový objem uvedeného druhu výrobku predaný na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas obdobia predbežného revízneho prešetrovania predstavoval aspoň 5 % celkového objemu porovnateľného druhu výrobku predaného na vývoz do Únie.

(80)

Následne bolo preskúmané, či sa predaj podobného výrobku na domácom trhu mohol považovať za realizovaný pri bežnom obchodovaní podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia, a to stanovením podielu ziskového predaja každého druhu výrobku nezávislým zákazníkom na domácom trhu.

(81)

V prípade, ak objem predaja daného druhu výrobku, predávaného za čistú predajnú cenu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako vypočítané výrobné náklady, predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja uvedeného druhu, a ak vážený priemer predajnej ceny uvedeného druhu výrobku bol rovnaký alebo vyšší ako jednotkové výrobné náklady, normálna hodnota sa zakladala na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer cien celkového predaja uvedeného druhu výrobku na domácom trhu uskutočneného počas obdobia predbežného revízneho prešetrovania, bez ohľadu na to, či bol tento predaj ziskový alebo nie.

(82)

V prípade, ak objem ziskového predaja určitého druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja uvedeného druhu, alebo ak vážená priemerná cena tohto druhu bola nižšia ako jednotkové výrobné náklady, normálna hodnota sa stanovila na základe skutočnej domácej ceny vypočítanej ako váženej priemernej ceny len ziskového predaja daného druhu výrobku na domácom trhu uskutočneného počas obdobia predbežného revízneho prešetrovania.

(83)

Pokiaľ ide o druhy výrobku, ktoré neboli ziskové, normálna hodnota bola stanovená v súlade s článkom 2 ods. 3 a 2 ods. 6 základného nariadenia. Normálna hodnota sa stanovila tak, že sa k nákladom ukrajinského výrobcu na výrobu počas obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti pripočítali vážené priemerné predajné, všeobecné a administratívne náklady, ktoré vznikli pri bežnom obchodovaní, a vážený priemerný zisk dosiahnutý za druhy výrobku, ktoré boli ziskové.

3.2.   Vývozná cena

(84)

Keďže vyvážajúci ukrajinský výrobca uskutočňoval predaj určený na vývoz do Únie priamo nezávislým zákazníkom v Únii, vývozné ceny boli založené na skutočne zaplatených alebo splatných cenách za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

3.3.   Porovnanie

(85)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnali na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Vykonali sa úpravy týkajúce sa nákladov na dopravu, poistenia, manipulácie, vedľajších nákladov a poplatkov za balenie a úver, bankových poplatkov a provízií vo všetkých prípadoch, v ktorých sa zistilo, že ovplyvňujú porovnateľnosť cien.

3.4.   Dumpingové rozpätie

(86)

Ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 základného nariadenia, dumpingové rozpätie bolo stanovené na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty podľa druhu s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Týmto porovnaním sa nepreukázala existencia dumpingu.

4.   Trvalý charakter zmenených okolností – Ukrajina

(87)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa taktiež preskúmalo, či sa možno odôvodnene domnievať, že zmenené okolnosti majú trvalý charakter.

4.1.   Trvalý charakter zmenených okolností

(88)

Ukrajinský výrobca reštrukturalizoval svoju organizáciu predaja tak, že od decembra 2010 sa celý jeho predaj príslušného výrobku určený na vývoz do Únie uskutočňoval priamo pre nezávislého zákazníka bez zapojenia akejkoľvek prepojenej obchodnej spoločnosti. Výpočet vývozných cien bol preto prispôsobený tak, aby sa v ňom zohľadnili tieto nové okolnosti.

(89)

O týchto zmenách sa usudzuje, že majú trvalý charakter, keďže úlohy, ktoré predtým vykonávala prepojená spoločnosť, boli účinne prevedené na ukrajinského výrobcu na obdobie približne jedného roka. Nezistili sa žiadne náznaky, ktoré by naznačovali možné budúce zmeny v štruktúre predaja. Je preto možné dospieť k záveru, že zmenené okolnosti sú trvalého charakteru.

D.   VYMEDZENIE VÝROBNÉHO ODVETVIA ÚNIE

(90)

Podobný výrobok vyrábalo v Únii odhadom asi 20 – 30 výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

(91)

Ročná výroba výrobného odvetvia Únie sa odhadovala na základe zistení uskutočnených v rámci prešetrovania uvedeného v odôvodnení 1, ktoré sa týkalo dovozu žehliacich dosiek od spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co, čínskeho vyvážajúceho výrobcu žehliacich dosiek, a na základe údajov predložených zo strany spolupracujúcich výrobcov z Únie. Ako sa uvádza v odôvodnení 65 vykonávacieho nariadenia rady (EÚ) č. 1243/2010, ktorým sa ukladajú antidumpingové opatrenia na dovoz výrobku od uvedeného vyvážajúceho výrobcu, je možné odhadnúť, že ročná výroba dosiek za rok 2009 dosiahla 5 miliónov kusov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na chýbajúce akékoľvek ďalšie informácie sa usúdilo, že je opodstatnené domnievať sa, že na začiatku posudzovaného obdobia súčasného preskúmania pred uplynutím platnosti (2008) celková ročná výroba Únie predstavovala 5 miliónov kusov. Vývoj objemu výroby počas posudzovaného obdobia sa stanovil na základe trendov v objeme výroby spolupracujúcich výrobcov z Únie. Takto stanovený objem výroby v Únii počas obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti sa preto odhadol na 5,2 milióna kusov.

(92)

Ako je uvedené v odôvodnení 20, do vzorky boli zaradení traja výrobcovia z Únie, ktorí predstavovali viac ako 40 % celkovej výroby podobného výrobku v Únii. Títo výrobcovia zaradení do vzorky predložili vyplnené dotazníky.

(93)

Okrem toho ďalší štyria výrobcovia z Únie predložili základné informácie o svojich údajoch o výrobe a predaji.

(94)

Zistilo sa, že uvedení siedmi výrobcovia z Únie predstavujú viac ako 55 % celkovej výroby podobného výrobku v Únii.

(95)

Trh Únie so žehliacimi doskami je charakterizovaný prevažne malými a stredne veľkými výrobcami so sídlom v niekoľkých členských štátoch vrátane Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Portugalska, Španielska a Spojeného kráľovstva.

E.   SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

(96)

Keďže na Ukrajine je len jeden vyvážajúci výrobca, spotreba v Únii a niektoré makroekonomické ukazovatele sú znázornené vo forme indexov alebo rozpätí s cieľom chrániť dôverné informácie podľa článku 19 základného nariadenia.

1.   Spotreba v Únii

(97)

Spotreba v Únii sa stanovila na základe objemov predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie, ako sa opisuje v odôvodnení 100 a objemu dovozu na trh Únie podľa záznamu v databáze podľa článku 14 ods. 6.

(98)

Pokiaľ ide o objem dovozu z ČĽR, údaje jediného spolupracujúceho čínskeho vývozcu nemohli byť použité na extrapoláciu celkovej výšky dovozu z ČĽR, pretože predstavujú len veľmi malú časť celkového dovozu z ČĽR. Celkový objem dovozu sa preto musel stanoviť na základe dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Keďže príslušné číselné znaky KN v Eurostate sa vzťahujú na viac výrobkov, nielen na príslušný výrobok, ani o Eurostate sa neusúdilo, že by bol vhodný na stanovenie objemov dovozu z ČĽR. Vzhľadom na mimoriadne nízku mieru spolupráce zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov a na chýbajúcu spoluprácu neprepojených dovozcov predstavovali jediný spoľahlivý štatistický zdroj na stanovenie objemov dovozu informácie obsiahnuté v databáze podľa článku 14 ods. 6. Keďže objemy dovozu v databáze podľa článku 14 ods. 6 sú však nahlasované len v kg, údaje museli byť prevedené na kusy (jednotky) podľa prepočítavacieho kurzu stanoveného pre dovoz z Ukrajiny v súbežnom predbežnom preskúmaní. Usúdilo sa, že to bolo opodstatnené, keďže dovoz čínskej spolupracujúcej spoločnosti nebol považovaný za reprezentatívny a okrem toho, ako sa uvádza v odôvodnení 36, Ukrajina bola takisto použitá ako analogická krajina na určenie normálnej hodnoty pre ČĽR, a preto sa údaje považovali za reprezentatívne na stanovenie úrovne čínskeho dovozu.

(99)

V prípade dovozu z Ukrajiny boli použité overené údaje oznámené vo vyplnenom dotazníku v súbežnom predbežnom preskúmaní. Aj keď obdobie predbežného preskúmania bolo určené od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012, a preto sa nevzťahovalo na prvý štvrťrok obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, zistilo sa, že informácie sú aj tak vhodné na určenie objemov dovozu. Uvedené informácie boli skutočne overené a zistilo sa, že sú presné a reprezentatívne na určenie objemov dovozu z Ukrajiny počas obdobia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti.

(100)

Objemy predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie boli odhadnuté extrapoláciou pomeru medzi celkovým objemom výroby a celkovým objemom predaja siedmich spolupracujúcich výrobcov z Únie a celkovým odhadovaným objemom výroby výrobného odvetvia Únie za každý rok posudzovaného obdobia.

(101)

Podľa toho sa spotreba Únie medzi rokom 2008 a ORPUP znížila o 11 %. Pri podrobnom pohľade sa skutočný dopyt medzi rokmi 2008 a 2009 znížil o 7 percentuálnych bodov, a potom sa medzi rokmi 2009 a 2010 zvýšil o 9 percentuálnych bodov. Počas ORPUP dosiahla spotreba Únie celkovo 9 až 10 miliónov kusov, čo predstavovalo pokles o 13 percentuálnych bodov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tabuľka 1

Objem

(v tis. ks)

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Spotreba

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

Index

100

93

102

89

Zdroj: databáza podľa článku 14 ods. 6, vyplnené dotazníky

2.   Dovoz z dotknutých krajín

(102)

V rámci pôvodného prešetrovania, ktoré bolo ukončené v roku 2007, bol dovoz s pôvodom v ČĽR a na Ukrajine posudzovaný kumulatívne v súlade s článkom 3 ods. 4 základného nariadenia. Preskúmalo sa, či je kumulatívne posudzovanie takisto vhodné aj pre toto preskúmanie pred uplynutím platnosti.

(103)

V tejto súvislosti sa však zistilo, že dumpingové rozpätie stanovené pre dovoz z ČĽR bolo vyššie ako úroveň de minimis (11,5 %), ako sa vymedzuje v článku 9 ods. 3 základného nariadenia. Pokiaľ ide o dovoz z Ukrajiny, za ORPUP nebol zistený žiaden dumping a žiadna pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu. Z týchto dôvodov by sa dovoz z Ukrajiny nemal kumulovať s dovozom z ČĽR, keďže kritéria stanovené v článku 3 ods. 4 základného nariadenia neboli splnené.

3.   Dovoz z ČĽR

3.1.   Objem a podiel na trhu

(104)

Ako sa uvádza v odôvodnení (98), vzhľadom na mimoriadne nízku mieru spolupráce zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov bol celkový objem dovozu z ČĽR stanovený na základe dostupných informácií v databáze podľa článku 14 ods. 6 v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(105)

Na tomto základe sa dovoz príslušného výrobku z ČĽR v absolútnych číslach znížil zo 4 až 4,5 milióna kusov v roku 2008 na 1,5 až 2 milióny kusov počas ORPUP, čo predstavovalo pokles o 59 % počas posudzovaného obdobia. Tento pokles bol zreteľný najmä medzi rokom 2010 a ORPUP, pričom sa dovoz z ČĽR znížil z 3 až 3,5 milióna v roku 2010 na 1,5 až 2 milióny kusov počas ORPUP, teda o 36 percentuálnych bodov. Tento pokles sa zhoduje s opätovným zavedením antidumpingového cla pre spoločnosť Since Hardware v decembri 2010 (pozri odôvodnenie 64).

(106)

Aj keď sa podiely čínskeho dovozu na trhu počas posudzovaného obdobia znížili o 22 percentuálnych bodov, podiel na trhu, ktorý mala ČĽR počas ORPUP, t. j. 15 – 20 %; bol značný.

Tabuľka 2

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Objemy dovozu z ČĽR podliehajúce opatreniam (v tis. kusov)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

Index

100

73

76

40

Podiel dovozu z ČĽR na trhu podliehajúci opatreniam

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Zdroj: databáza podľa článku 14 ods. 6

3.2.   Ceny a cenové podhodnotenie

(107)

Vzhľadom na mimoriadne nízku mieru spolupráce zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov priemerná dovozná cena týkajúca sa dovozu z ČĽR musela byť stanovená na základe skutočností dostupných v súlade s článkom 18 základného nariadenia, t. j. na základe informácií obsiahnutých v databáze podľa článku 14 ods. 6. Informácie, ktoré sú v nej zaznamenané, boli prevedené na cenu za kus podľa opísanej metodiky (pozri odôvodnenie 104). Dovozné ceny stanovené podľa uvedenej metodiky sa zvýšili zo 7,0 EUR/kus v roku 2008 na približne 8,2 EUR/kus počas ORPUP, teda o 17 %.

Tabuľka 3

Cena dovozu v EUR/kus podliehajúca opatreniam

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

ČĽR

7,0

8,3

8,4

8,2

Index

100

119

121

117

Zdroj: databáza podľa článku 14 ods. 6

(108)

Na účel určenia cenového podhodnotenia počas ORPUP sa porovnávala vážená priemerná predajná cena výrobcov v Únii zaradených do vzorky účtovaná neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, upravená na úroveň cien zo závodu (t. j. bez nákladov na dopravu v Únii a po odrátaní zliav a rabatov), so zodpovedajúcou váženou priemernou cenou dovozu, ktorá je stanovená v odôvodnení 107, na základe ceny CIF s primeranými úpravami o clá.

(109)

Z porovnania vyplynulo, že v prípade vyjadrenia ako percentuálneho podielu z obratu výrobcov z Únie zaradených do vzorky počas ORPUP boli dovozmi z ČĽR podhodnotené ceny výrobného odvetvia Únie takmer vo výške 20 %.

4.   Dovoz z Ukrajiny

(110)

Ako sa uvádza v odôvodnení 99, objemy dovozu a dovozné ceny z Ukrajiny sa stanovili na základe overeného vyplneného dotazníka predloženého ukrajinským vyvážajúcim výrobcom v súbežne prebiehajúcom predbežnom preskúmaní.

(111)

V nasledujúcej tabuľke je znázornený vývoj dovozu z Ukrajiny počas posudzovaného obdobia z hľadiska objemu a podielov na trhu.

Tabuľka 4

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Objemy dovozu z Ukrajiny podliehajúce opatreniam (v tis. kusov)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Index

100

104

128

124

Podiel dovozu z Ukrajiny na trhu podliehajúci opatreniam

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Zdroj: overené vyplnené dotazníky

(112)

Dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine sa medzi rokom 2008 a 2011 zvýšil o 24 %. Ukrajina dokázala zvýšiť dovoz najmä z dôvodu vyššieho antidumpingového cla na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v ČĽR. Okrem toho k tomuto vývoju prispela zmena antidumpingového cla v júli 2010 pre Ukrajinu z 9,9 % na 7,7 %, vďaka čomu sa zvýšila konkurencieschopnosť ukrajinského dovozu na trhu Únie.

(113)

V nasledujúcej tabuľke je znázornený vývoj priemerných cien CIF na hranici Únie za dovoz z Ukrajiny, na ktorý sa vzťahujú opatrenia.

Tabuľka 5

Cena dovozu, ktorý podlieha opatreniam, v EUR/kus

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Ukrajina

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

Index

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Zdroj: overené vyplnené dotazníky

(114)

Ako vyplýva z tabuľky 5, priemerná dovozná cena sa počas posudzovaného obdobia zvýšila o 10 – 15 % a počas ORPUP dosiahla na trhu Únie takmer cenovú úroveň výrobného odvetvia Únie.

5.   Dovoz z iných tretích krajín, ktoré nepodliehajú opatreniam

(115)

Objemy dovozu z iných tretích krajín, ktoré nepodliehajú opatreniam, boli stanovené a základe databázy podľa článku 14 ods. 6 a prevedené na kusy podľa rovnakej metodiky ako pri určovaní objemov dovozu z ČĽR, ako sa opisuje v odôvodnení 98. Považovalo sa to za odôvodnené, pretože príslušné číselné znaky KN v Eurostate sa vzťahovali aj na iné výrobky, ako je príslušný výrobok, a preto neboli považované za vhodné na stanovenie objemov dovozu z iných tretích krajín.

(116)

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený vývoj dovozu z iných tretích krajín počas posudzovaného obdobia z hľadiska objemu a podielu na trhu, ako aj z hľadiska priemernej ceny za takýto dovoz.

Tabuľka 6

Objemy dovozu z iných tretích krajín v tis. kusov

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Turecko

300-500

500-700

700-900

800-1 000

Index

100

160-170

215-225

225-235

Ostatné tretie krajiny

400-600

600-800

900-1 100

700-900

Index

100

130-140

190-200

150-160

Všetky iné krajiny spolu

700-1 100

1 100-1 500

1 600-2 000

1 500-1 900

Index

100

140-150

200-210

180-190

Podiel dovozu zo všetkých iných tretích krajín na trhu

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Cena dovozu zo všetkých iných krajín (EUR/kus)

7,7

8,1

8,2

9,0

Zdroj: databáza podľa článku 14 ods. 6

(117)

Objem dovozu z iných tretích krajín sa počas posudzovaného obdobia celkovo zvýšil. Zatiaľ čo sa medzi rokmi 2008 a 2010 zvýšil a dokonca viac ako zdvojnásobil, medzi rokom 2010 až ORPUP sa opäť znížil. Na základe toho sa objem dovozu počas posudzovaného obdobia z iných tretích krajín výrazne zvýšil a v ORPUP dosiahol 1,5 – 1,9 milióna kusov, to znamená podiel na trhu počas ORPUP v rozsahu 15 – 20 %. Väčšina tohto dovozu pochádzala z Turecka, kde sa dovoz v roku 2008 zvýšil z 0,3 – 0,5 milióna kusov na 0,8 – 1,0 milión kusov v ORPUP.

(118)

Priemerná cena dovozu z iných tretích krajín bez opatrení sa zvýšila zo 7,7 EUR/kus v roku 2008 na 9,0 EUR/kus počas ORPUP, t. j. narástla o 17 %.

6.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(119)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia zahŕňalo preskúmanie vplyvu dumpingového dovozu na výrobné odvetvie Únie hodnotenie všetkých ekonomických faktorov a indexov, ktoré ovplyvňovali stav výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia.

(120)

Ako sa uvádza v odôvodnení 20, výber vzorky sa použil na preskúmanie prípadnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(121)

Na účely analýzy ujmy sa stanovili ukazovatele ujmy na dvoch úrovniach:

makroekonomické ukazovatele (výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, produktivita, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť a rozsah dumpingových rozpätí a zotavenie sa z dôsledkov minulého dumpingu) sa posudzovali na úrovni celkovej výroby Únie odhadovanej na základe informácií zhromaždených od výrobcov, ktorí sa prihlásili;

analýza mikroekonomických ukazovateľov (priemerné jednotkové ceny, jednotkové náklady, zásoby, náklady práce, ziskovosť, návratnosť investícií, peňažný tok, schopnosť získavať kapitál a investície), ktorá sa vykonala na základe informácií poskytnutých tromi výrobcami z Únie zaradenými do vzorky.

6.1.   Makroekonomické ukazovatele

a)   Výroba

(122)

Celková výroba Únie sa odhaduje tak, ako sa opisuje v odôvodnení 91. Podľa toho sa spotreba Únie medzi rokom 2008 a ORPUP zvýšila o 4 %. Konkrétnejšie v rokoch 2008 a 2009 sa znížila o 2 %, ale medzi rokom 2009 a ORPUP sa zvýšila o 6 percentuálnych bodov na 5,2 milióna jednotiek.

Tabuľka 7

v tis. ks

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Výroba

5 000

4 887

5 072

5 194

Index

100

98

101

104

Zdroj: vyplnené dotazníky

b)   Výrobná kapacita a využitie kapacity

(123)

Výrobná kapacita za každý rok posudzovaného obdobia sa odhadla uplatnením pomeru medzi celkovým objemom výroby a celkovou kapacitou siedmich spolupracujúcich výrobcov z Únie a celkovou výrobou výrobného odvetvia Únie, ako sa stanovuje v odôvodnení 122.

(124)

Počas posudzovaného obdobia sa výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie zvýšila o 17 %. Tento nárast však súvisel len s jedným z výrobcov Únie, keďže iní spolupracujúci výrobcovia z Únie mali počas posudzovaného obdobia stabilné kapacity. Zo zistení prešetrovania vyplynulo, že niektorí nespolupracujúci výrobcovia z Únie asi zatvorili svoje výrobné prevádzky, čím sa počas posudzovaného obdobia znížila celková výrobná kapacita Únie, čo nie je premietnuté v tabuľke 8. Prešetrovaním sa takisto zistilo, že výrobné odvetvie Únie vyrábalo na rovnakých výrobných linkách sčasti aj iné výrobky ako len príslušný výrobok (napríklad sušiaky). Okrem toho, z prešetrovania vyplynulo, že výrobcovia z Únie môžu jednoducho prechádzať medzi výrobou príslušného výrobku a výrobou iných výrobkov. Nebolo preto možné jasne stanoviť výrobnú kapacitu príslušného výrobku.

(125)

V roku 2008 využitie kapacity predstavovalo 66 % a počas ORPUP mierne pokleslo na 58 %. Ako sa uviedlo v predchádzajúcom odôvodnení, celková výrobná kapacita v Únii nemohla byť spoľahlivo určená. Keďže využitie kapacity sa stanovuje na základe celkovej kapacity, v tomto prípade sa takisto nemôže nevyhnutne považovať za zmysluplný ukazovateľ ujmy.

Tabuľka 8

v tis. ks

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Výrobná kapacita

7 592

7 962

8 375

8 906

Index

100

105

110

117

Využitie kapacity

66 %

61 %

61 %

58 %

Index

100

93

92

89

Zdroj: vyplnené dotazníky

c)   Objem predaja

(126)

Objem predaja výrobného odvetvia Únie sa stanovil tak, ako sa opisuje v odôvodnení 100. Objem predaja výrobného odvetvia Únie neprepojeným zákazníkom na trhu Únie sa medzi rokom 2008 a ORPUP zvýšil o 10 %. Toto zvýšenie bolo zreteľné najmä medzi rokom 2010 a ORPUP, keď sa objemy predaja zvýšili o 7 percentuálnych bodov. Zodpovedá to poklesu dovozu z ČĽR z dôvodu uloženia antidumpingového cla spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabuľka 9

v tis. ks

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Predaj neprepojeným zákazníkom v Únii

4 300 – 4 500

4 300 – 4 500

4 500 – 4 700

4 800 – 5 000

Index

100

99

103

110

Zdroj: vyplnené dotazníky

d)   Podiel na trhu

(127)

Počas posudzovaného obdobia odvetvie Únie opäť získalo podiel na trhu, ktorý sa zvýšil zo 40 – 45 % v roku 2008 na 50 – 55 % počas ORPUP, t. j. o 24 %. Tento nárast nastal najmä z dôvodu zníženia spotreby, ako aj objemu čínskeho dovozu, a súčasného nárastu objemu predaja výrobného odvetvia Únie.

Tabuľka 10

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Podiely výrobcov z Únie na trhu

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

Index

100

107

101

124

Zdroj: vyplnené dotazníky a databáza podľa článku 14 ods. 6

e)   Rast

(128)

Spotreba Únie sa medzi rokom 2008 a ORPUP znížila. Zároveň sa objem predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie zvýšil o 10 % a podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa zvýšil o 24 %. Počas rovnakého obdobia sa výroba výrobného odvetvia Únie podobne zvýšila o 4 %, investície sa viac ako zdvojnásobili (odôvodnenie 141) a zamestnanosť sa zvýšila o 10 % (odôvodnenie 129). Je preto možné dospieť k záveru, že výrobné odvetvie Únie počas posudzovaného obdobia zaznamenalo určitý rast.

f)   Zamestnanosť

(129)

Zamestnanosť a trendy v zamestnanosti pre celé výrobné odvetvie Únie boli odhadnuté extrapoláciou dostupných údajov so zreteľom na spolupracujúcich výrobcov Únie. V súlade s nárastom predaja sa zvýšila medzi rokom 2008 a ORPUP úroveň zamestnanosti vo výrobnom odvetví Únie o 10 %.

Tabuľka 11

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Zamestnanosť v oblasti výroby posudzovaného výrobku

655

672

736

722

Index

100

102

112

110

Zdroj: vyplnené dotazníky

g)   Produktivita

(130)

Produktivita pracovnej sily výrobného odvetvia Únie, ktorá sa meria ako výstup (v kusoch) na zamestnanú osobu za rok, sa v posudzovanom období znížila o 6 %. Súvisí to so skutočnosťou, že výroba sa zvýšila v menšom rozsahu ako zamestnanosť.

Tabuľka 12

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Produktivita (v tis. kusoch na zamestnanca)

7,6

7,3

6,9

7,2

Index

100

95

90

94

Zdroj: vyplnené dotazníky

h)   Veľkosť dumpingového rozpätia a zotavenie po minulom dumpingu

(131)

Zistené dumpingové rozpätie bolo značne nad úrovňou de minimis. Pokiaľ ide o vplyv rozsahu skutočných dumpingových rozpätí dovozu na výrobné odvetvie Únie, vzhľadom na konkrétne objemy a ceny dovozu z ČĽR vplyv nemôže byť pokladaný za zanedbateľný.

(132)

Aj keď z preskúmaných ukazovateľov vyplývalo určité zlepšenie, pokiaľ ide o účinky minulého dumpingu, tieto ukazovatele sú takisto dôkazom toho, že výrobné odvetvie Únie sa ešte nachádza v neistej a zraniteľnej situácii.

6.2.   Mikroekonomické ukazovatele

a)   Ceny a ďalšie faktory ovplyvňujúce ceny

(133)

Priemerná predajná cena výrobcov Únie zaradených do vzorky neprepojeným zákazníkom v Únii sa vyvíjala tak, ako je znázornené ďalej v tabuľke. Priemerné ceny ostali počas posudzovaného obdobia pomerne stabilné, aj keď sa počas ORPUP mierne zvýšili. Ako sa uviedlo, tento nárast sa zhodoval s uložením antidumpingových opatrení pre Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabuľka 13

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Jednotková cena na trhu Únie (v EUR/kus)

10,9

10,7

10,9

11,2

Index

100

98

100

103

Jednotkové výrobné náklady (EUR/kus)

10,9

10,5

11,0

11,4

Index

100

96

101

105

Zdroj: vyplnené dotazníky

(134)

Predajné ceny sa odvíjali od cenových trendov hlavých surovín (t. j. oceľ). Predajné ceny a náklady ostali počas posudzovaného obdobia pomerne stabilné, aj keď sa náklady zvýšili mierne výraznejšie ako predajné ceny, čo medzi rokom 2008 a ORPUP nepriaznivo ovplyvnilo situáciu výrobného odvetvia Únie z hľadiska ziskovosti. Výrobné odvetvie Únie nebolo v pozícii, aby mohlo zvýšiť svoje ceny na trvalo udržateľné úrovne, ale bolo prinútené prispôsobiť ceny nízkym cenám čínskeho dovozu, aby opäť získalo podiel na trhu v období klesajúcej spotreby.

b)   Náklady práce

(135)

Priemerné mzdy boli počas posudzovaného obdobia stabilné, aj keď sa jednotkové náklady výroby zvýšili o 3 % (tabuľka 13).

Tabuľka 14

EUR/zamestnanec

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Priemerná mzda

20 669

19 377

19 885

20 523

Index

100

94

96

99

Zdroj: vyplnené dotazníky

c)   Zásoby

(136)

Počas posudzovaného obdobia sa objem zásob zvýšil. Úroveň zásob bola počas ORPUP v porovnaní s ich úrovňami v roku 2008 o 56 % vyššia.

Tabuľka 15

v tis. ks

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Konečné zásoby

94

137

184

146

Index

100

147

197

156

Zdroj: vyplnené dotazníky

d)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(137)

Výrobné odvetvie Únie bolo schopné mierne zvýšiť svoju ziskovosť v roku 2008, keď hospodárilo vyrovnane, a v roku 2009, keď sa ziskovosť zvýšila na 2 %. Ziskovosť sa však v roku 2010 opäť znížila a počas ORPUP ešte viac, keď dosiahla úroveň – 1,7 %. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia ziskovosť znížila takmer o 2 %. Ako sa uvádza v odôvodnení 134, bolo to zapríčinené najmä skutočnosťou, že výrobné odvetvie Únie nebolo schopné zvýšiť svoje predajné ceny v súlade s nárastom nákladov, keďže bolo prinútené prispôsobiť ceny nízkym čínskym dovozným cenám, aby opäť získalo svoj podiel na trhu.

(138)

Návratnosť investícií (NI), vyjadrená ako zisk v percentách čistej účtovnej hodnoty investícií, sa vyvíjala podobne ako ziskovosť. Zvýšila sa v rokoch 2008 až 2009 a od roku 2009 do ORPUP sa znížila. Zníženie NI bolo zreteľnejšie ako zníženie na úrovni ziskovosti v dôsledku zvýšených investícií, ako sa opisuje v odôvodnení 141.

Tabuľka 16

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Ziskovosť (% z čistého predaja)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7%

Index

100

102

99

98

NI (zisk v % čistej účtovnej hodnoty investícií)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Index

100

200

84

22

Zdroj: vyplnené dotazníky

e)   Peňažný tok a schopnosť získavať kapitál

(139)

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností, ktorý predstavuje schopnosť výrobného odvetvia samofinancovať svoje činnosti, vyjadrený v percentách obratu podobného výrobku, sa zlepšil spolu so ziskovosťou z prahu rentability v roku 2008 na 5 % v roku 2009. V roku 2010 klesol na 3 % a počas ORPUP bol záporný.

Tabuľka 17

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Peňažný tok (% obratu)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Zdroj: vyplnené dotazníky

(140)

Neprejavili sa žiadne konkrétne náznaky toho, že by výrobné odvetvie Únie malo ťažkosti so získavaním kapitálu.

f)   Investície

(141)

Miera ročných investícií výrobcov zaradených do vzorky do výroby podobného výrobku sa v období medzi rokom 2008 a ORPUP viac ako zdvojnásobila. V rokoch 2008 až 2009 sa prudko zvýšila. Zvýšenie v investíciách môže byť vysvetlené úsilím o reštrukturalizáciu, ktoré vyvinulo výrobné odvetvie Únie investovaním do procesu výroby, aby bolo konkurencieschopnejšie. Medzi rokom 2010 a ORPUP nastal pokles, ale úroveň investícií v porovnaní s rokom 2008 ostala oveľa vyššia.

Tabuľka 18

 

2008

2009

2010

ORPUP (2011)

Čisté investície (v tis. EUR)

239

504

1 046

569

Index

100

211

438

239

Zdroj: vyplnené dotazníky

7.   Záver o ujme

(142)

Z analýzy makroekonomických údajov vyplývajú známky zlepšenia najmä z hľadiska objemov výroby a predaja, ako aj podielu výrobného odvetvia Únie na trhu počas posudzovaného obdobia. Zároveň sa znížili niektoré relevantné mikroekonomické ukazovatele, ako napríklad ziskovosť alebo návratnosť investícií. Aj keď sa predajné ceny mierne zvýšili, nepodarilo sa nimi dosiahnuť trvalo udržateľné úrovne a prispôsobenie sa nárastu nákladov na výrobu. Vysvetľuje sa to najmä skutočnosťou, že podiel čínskeho dovozu na trhu ostal na vysokých úrovniach počas celého posudzovaného obdobia, keďže čínsky dovoz bol takisto za nízke ceny, ktorými sa muselo výrobné odvetvie Únie riadiť, aby opäť získalo podiel na trhu.

(143)

Opatreniami proti ČĽR sa preto pomohlo výrobnému odvetviu Únie zotaviť sa z ujmy, ktorú utrpelo, len čiastočne.

(144)

Vzhľadom na uvedenú analýzu sa situácia vo výrobnom odvetví Únie zlepšila a nedochádzalo k žiadnej podstatnej ujme. Napriek skutočne priaznivým trendom a výraznému úsiliu o reštrukturalizáciu sa výrobné odvetvie Únie aj naďalej nachádza v neistej a zraniteľnej situácii.

F.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPAKOVANÉHO VÝSKYTU UJMY

1.   Predbežné poznámky

(145)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 51 až 52, vzhľadom na nízku mieru spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov sa pri analýze týkajúcej sa čínskeho domáceho trhu a vývozu z ČĽR do iných tretích krajín muselo vychádzať z dostupných informácií; t. j. informácií uverejnených v rámci preskúmania pred ukončením platnosti z júna 2010, ktoré vykonala Komisia USA pre medzinárodný obchod (ďalej len „preskúmanie USA pred uplynutím platnosti“).

(146)

Počas posudzovaného obdobia sa výrobné odvetvie Únie ocitlo v neistej a zraniteľnej situácii, pričom bolo ešte vystavené poškodzujúcemu vplyvu dumpingového dovozu z ČĽR.

(147)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa posúdil dovoz z príslušnej krajiny s cieľom stanoviť, či existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení.

2.   Vplyv predpokladaného objemu dovozu a cenové dôsledky v prípade zrušenia opatrení

(148)

Ako sa už v súvislosti s dovozom z ČĽR uviedlo, v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, je pravdepodobné, že by dumping pokračoval. Objemy dovozu príslušného výrobku z ČĽR by sa bez opatrení najpravdepodobnejšie zvýšili pri cenách, ktorými by sa na trhu Únie výrazne podhodnocovali predajné ceny výrobného odvetvia Únie. Z prešetrovania vyplynulo, že hlavní zákazníci výrobného odvetvia Únie sú maloobchodníci, t. j. veľké supermarkety so silnou vyjednávacou pozíciou, ktoré budú čoraz viac nakupovať žehliace dosky z ČĽR, ktoré sa veľmi pravdepodobne dostanú na trh za veľmi nízke dumpingové ceny. Cenový tlak na výrobné odvetvie Únie by preto pravdepodobne zosilnel a odvetvie by bolo prinútené znížiť svoje ceny, čo by malo katastrofický vplyv na jeho situáciu z hľadiska ziskovosti, ktorá bola záporná už počas ORPUP.

(149)

Na základe neistej a zraniteľnej situácie výrobného odvetvia Únie zvýšené objemy a cenové vplyvy dumpingového dovozu z ČĽR by mali za následok silné finančné straty a zníženie podielu na trhu.

(150)

Správanie sa čínskeho vývozcu, ktorý v minulosti využíval 0 % colnú sadzbu, Since Hardware (Guangzhou) Co, môže byť považované za jasný náznak pravdepodobného správania sa čínskych vývozcov v prípade, že sa clá zrušia. Pripomína sa, že spoločnosť Since Hardware (Guangzhou) Co, ktorá v minulosti využívala 0 % clo (od apríla 2007 do decembra 2010), počas daného obdobia výrazne zvýšila vývoz do Únie za výrazne dumpingové ceny, ktorými sa podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie. Ako už boli uvedené, antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa tejto spoločnosti malo za následok uloženie konečného antidumpingového cla vo výške 35,8 %. V tomto prešetrovaní sa takisto dospelo k záveru, že objem dovozu tejto spoločnosti sa počas obdobia prešetrovania uvedeného prešetrovania (2009) zdvojnásobil v porovnaní s dovozom tej istej spoločnosti počas obdobia prešetrovania pôvodného prešetrovania ukončeného v roku 2007 (2005). V rámci prešetrovania týkajúceho sa spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co sa dospelo k záveru, že následkom dovozu utrpelo výrobné odvetvie Únie značnú ujmu.

(151)

Okrem toho z prešetrovania vyplynulo, že pred začatím súčasného preskúmania pred uplynutím platnosti sa čínski vyvážajúci výrobcovia už obrátili na potenciálnych zákazníkov v Únii s cenovými ponukami, ktorými sa výrazne podhodnocovali predajné ceny výrobného odvetvia Únie. Z tohto vyplýva, že je veľmi pravdepodobné, že v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, čínski vyvážajúci výrobcovia sa pokúsia vstúpiť na trh Únie vo väčšom počte znížením ich súčasných cenových úrovní.

3.   Príťažlivosť trhu Únie, existujúce opatrenia v iných tretích krajinách a nevyužitá kapacita

(152)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 55 až 57, čínske výrobné odvetvie so žehliacimi doskami je dokonca aj po uložení opatrení vo veľkej miere zamerané na vývoz a Únia preň predstavuje aj naďalej najväčší a najpríťažlivejší trh.

(153)

Trh USA je pre čínskych vyvážajúcich výrobcov druhým najväčším vývozným trhom. Prístup na trh USA je však aj naďalej obmedzený z dôvodu existencie prísnych antidumpingových opatrení, ktoré boli predĺžené do roku 2015. Týmto sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dovoz z ČĽR by bol nasmerovaný na trh Únie vo zvýšenom množstve v prípade, že by sa opatrenia nezachovali.

(154)

Podľa informácií, ktoré získala Komisia z preskúmania USA pred uplynutím platnosti, v ČĽR sú teoreticky k dispozícii výrazné nevyužité kapacity a v prípade zrušenia antidumpingových ciel môže byť ľahko zvýšená ďalšia dodatočná kapacita, pretože pre výroba žehliacich dosiek v ČĽR je dôležitá najmä pracovná sila a akýkoľvek nárast vo výrobe si nevyžaduje významné investície alebo špecifické zručnosti. Na základe všetkých dostupných informácií sa preto dospelo k záveru, že v ČĽR sú k dispozícii aspoň teoreticky výrazné nevyužité kapacity, ktoré by mohli byť presmerované na trh Únie v prípade, že sa by sa nechala uplynúť platnosť antidumpingových opatrení.

4.   Iné faktory

4.1.   Dovoz z ČĽR bez dumpingu

(155)

Ako sa už uviedlo, počas ORPUP u jediného spolupracujúceho čínskeho vývozcu, ktorému bolo uložené individuálne clo vo výške 22,7 %, nebol zistený žiaden dumping. Keďže dovoz tejto spoločnosti predstavoval len minimálny podiel z celkového objemu čínskeho dovozu, nemohol byť považovaný za významný a nemohlo sa usúdiť, že prispieval k neistej situácii výrobného odvetvia Únie počas ORPUP.

(156)

Takisto sa stanovilo, že počas ORPUP sa dovozom tejto spoločnosti nepodhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie.

4.2.   Dovoz z Ukrajiny

(157)

Ako sa uviedlo, dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine sa zvýšil o 24 %. To malo za následok mierny nárast na príslušnom trhu počas posudzovaného obdobia.

(158)

Priemerná dovozná cena sa od roku 2008 do ORPUP zvýšila o 14 % a na trhu Únie dosiahla počas ORPUP rovnakú cenovú úroveň ako výrobné odvetvie Únie.

(159)

Neistá situácia výrobného odvetvia Únie sa preto nemôže odôvodniť dovozom žehliacich dosiek z Ukrajiny. Rovnako nie je pravdepodobné, že by sa dovozom z Ukrajiny prispelo k opakovanému výskytu ujmy v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení.

4.3.   Dovoz z iných tretích krajín, ktoré nepodliehajú opatreniam

(160)

Objem dovozu z iných tretích krajín nepodliehajúcim opatreniam sa počas posudzovaného obdobia zvýšil, aj keď medzi rokom 2010 a ORPUP nastal mierny pokles. Tento nárast v objeme dovozu sa počas toho istého obdobia premietol aj do nárastu podielu na trhu z 5 – 10 % na 15 – 20 %.

(161)

Aj keď cenové úrovne dovozu iných tretích krajín boli nižšie ako priemerné ceny výrobného odvetvia Únie, počas súčasného prešetrovania sa stanovilo, že boli vyššie ako priemerné dovozné ceny z ČĽR.

(162)

Napriek uvedeným skutočnostiam je pravdepodobné, že sa čínsky dovoz za dumpingové ceny výrazne zvýši, čím sa podhodnotia ceny výrobného odvetvia Únie. V rámci prešetrovania sa skutočne odhalilo, že na trhu Únie sa priemernými vývoznými cenami z ČĽR bez antidumpingového cla podhodnotili predajné ceny výrobného odvetvia Únie približne o 20 %. Očakáva sa teda, že čínsky dovoz vstúpi na trh Únie s nižšími cenami, ako je priemerná cena dovozu z iných tretích krajín v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, ako sa už stalo počas ORPUP. Dospelo sa preto k záveru, že dovoz z trhov tretích krajín má síce určitý vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie, nemôže sa ním však vyvrátiť záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu poškodzujúceho dumpingu čínskeho dovozu v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení.

4.4.   Zníženie spotreby

(163)

Konštatuje sa, že skutočné zníženie spotreby medzi rokom 2010 a ORPUP je najmä štatistickým účinkom zníženia dovozu zapríčineným uložením antidumpingových opatrení voči spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co. Počas toho istého obdobia bolo výrobné odvetvie Únie schopné zvýšiť svoj objem predaja a podiel na trhu. Zníženie spotreby by preto na situáciu výrobného odvetvia Únie nemohlo vplývať.

5.   Záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy

(164)

Prešetrovaním sa stanovila pravdepodobnosť opakovaného výskytu ujmy v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení.

(165)

So zohľadnením úrovne dumpingu, ktorú ešte uplatňovali čínski vyvážajúci výrobcovia, príťažlivosti trhu Únie, správania sa čínskeho vyvážajúceho výrobcu Since Hardware (Guangzhou) Co v minulosti, ktoré sa preukázalo v prešetrovaní ukončenom v decembri 2010, možnosti čínskych výrobcov jednoducho zvýšiť kapacitu v prípade zvýšeného dopytu, výrazného zamerania čínskych výrobcov na vývoz a ich cenových stratégií je pravdepodobné, že by výrobné odvetvie Únie bolo konfrontované s nárastom čínskeho dumpingového dovozu, ktorým by sa výrazne podhodnotili ceny výrobného odvetvia Únie v prípade, že by sa nechala uplynúť platnosť opatrení. V tomto prípade by sa neočakávalo len zhoršenie už zložitej situácie výrobného odvetvia Únie z hľadiska ziskovosti, ale je takisto pravdepodobné, že sa nedávne zlepšenia celkovej výkonnosti výrobného odvetvia Únie zvrátili.

G.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Úvod

(166)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia sa preskúmalo, či by uloženie antidumpingových opatrení na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v ČĽR na základe zistení v súčasnom preskúmaní pred uplynutím platnosti nebolo v záujme Únie ako celku. Určenie záujmu Únie bolo založené na vyhodnotení všetkých príslušných rôznorodých záujmov. Všetky zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť svoje stanoviská podľa článku 21 ods. 2 základného nariadenia.

(167)

Súčasné prešetrovanie je preskúmanie spočívajúce v analýze situácie, v ktorej už antidumpingové opatrenia platili. Umožňuje sa ním preto posúdenie akéhokoľvek neprimeraného nepriaznivého vplyvu spôsobeného súčasnými antidumpingovými opatreniami na strany, ktorých sa prešetrovanie týka.

(168)

Takisto sa konštatuje, že sa navrhuje ukončiť antidumpingové konanie, pokiaľ ide o dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine, ktorý vedie k zvýšenému prístupu dovozu z tretích krajín na trh Únie bez obmedzení.

(169)

Na základe uvedeného sa preskúmalo, či napriek záverom o pravdepodobnosti opätovného výskytu poškodzujúceho dumpingu existujú presvedčivé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že nie je v záujme Únie zachovať opatrenia vzťahujúce sa na dovoz s pôvodom v ČĽR.

2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(170)

Výrobné odvetvie Únie dokázalo, že je životaschopným odvetvím. Tento fakt potvrdil pozitívny vývoj jeho hospodárskej situácie, ktorý bol pozorovaný v posudzovanom období čiastočne vďaka snahám o väčšiu konkurencieschopnosť a platným opatreniam. Možno odôvodnene očakávať, že výrobné odvetvie Únie bude mať naďalej prospech z opatrení, ktoré sa majú zachovať. Ak by sa opatrenia vzťahujúce sa na dovoz s pôvodom v ČĽR nezachovali, je pravdepodobné, že by výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu z dôvodu veľkého objemu dumpingového dovozu z ČĽR, a tým by sa výrazne zhoršila jeho finančná situácia vzhľadom na podhodnocovanie rozpätí stanovených počas ORPUP. V súčasnosti už záporné miery ziskovosti, návratnosť investícií a zásoby budú ďalej klesať a nakoniec povedú k pravdepodobnému zániku výrobného odvetvia Únie.

(171)

Dospelo sa preto k záveru, že zachovanie antidumpingových opatrení voči ČĽR by bolo evidentne v záujme výrobného odvetvia Únie.

3.   Záujem iných strán

(172)

Žiadny z 15 oslovených dovozcov/obchodníkov nespolupracoval. Počas prešetrovania sa žiadna z ďalších možných zainteresovaných strán neprihlásila. Neexistuje dôkaz, ktorým by sa potvrdilo, že platnými opatreniami by sa značne ovplyvnili dovozcovia alebo spotrebitelia príslušného výrobku. V tejto súvislosti sa môže opodstatnene predpokladať, že hlavní zákazníci, t. j. veľké maloobchodné predajne budú schopné preniesť akékoľvek zvýšenie cien vyplývajúce z antidumpingových ciel na konečného spotrebiteľa bez výrazného vplyvu na vnímanie spotrebiteľa.

4.   Záver týkajúci sa záujmu Únie

(173)

Na základe uvedených skutočností je možné dospieť k záveru, že neexistujú závažné dôvody, z ktorých by jasne vyplývalo, že zachovanie opatrení voči ČĽR by bolo v rozpore so všeobecným záujmom Únie.

H.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(174)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánuje odporučiť zachovanie existujúcich opatrení týkajúcich sa dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a zrušenie platných opatrení týkajúcich sa dovozu príslušného výrobku s pôvodom na Ukrajine. Bola im takisto poskytnutá lehota na predloženie stanovísk.

(175)

Z uvedeného vyplýva, že antidumpingové opatrenia vzťahujúce sa na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa majú zachovať a platné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine sa má nechať uplynúť, ako sa stanovuje v článku 11 ods. 2 a článku 11 ods. 3 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek, tiež voľne stojacich, s odsávaním pary alebo bez odsávania a/alebo s vyhrievaním dosky a/alebo s ofukom dosky vrátane rukávnikov a ich hlavných častí, t. j. stojanov, dosiek a podstavcov pod žehličku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00 (kódy TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 a 8516900051).

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobky opísané v odseku 1 a vyrobené ďalej uvedenými spoločnosťami takáto:

Krajina

Výrobca

Colná sadzba (%)

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Všetky ostatné spoločnosti

42,3

A999

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine sa týmto ukončuje a antidumpingové opatrenia uložené voči Ukrajine nariadením (ES) č. 452/2007 sa týmto zrušujú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2013

Za Radu

predseda

V. JUKNA


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 168, 2.7.2010, s. 12.

(6)  Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2010, s. 24.

(7)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009, s. 9.

(9)  Ú. v. EÚ L 297, 26.10.2012, s. 5.

(10)  Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007, s. 15.

(11)  Ú. v. EÚ C 187, 28.6.2011, s. 21.

(12)  Ú. v. EÚ C 120, 25.4.2012, s. 9.

(13)  Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2012, s. 3.

(14)  Č. 731-TA-1047 (preskúmanie)

(15)  Pozri odôvodnenia 57 a 67 nariadenia (EÚ) č. 1243/2010.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/22


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 696/2013

z 22. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na spoločné návrhy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (1) sa umožňuje uplatňovanie opatrení stanovených v spoločnej pozícii Rady 2006/795/SZBP z 20. novembra 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (2), ktorá bola neskôr zrušená a nahradená rozhodnutím Rady 2010/800/SZBP z 22. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (3).

(2)

Rada 22. apríla 2013 prijala rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP (4), ktorým sa predĺžili existujúce opatrenia a umožnilo sa vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 2094 (2013).

(3)

K reštriktívnym opatreniam patrí zákaz poskytovania technickej odbornej prípravy, poradenstva, služieb alebo technickej podpory v súvislosti so zakázanými položkami a je nevyhnutné rozšíriť pôsobnosť tohto zákazu tak, aby sa vzťahoval na ďalšie sprostredkovateľské služby.

(4)

Je zakázané poskytovať finančné služby ďalším osobám a subjektom, a to najmä tým, ktoré konajú v mene označených osôb a subjektov alebo subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, alebo na základe ich pokynov, a na tento účel je nevyhnutné pridať ďalšie kritériá v nariadení (ES) č. 329/2007 na zaradenie do zoznamu.

(5)

Je potrebné zakázať nadviazanie nových korešpondenčných vzťahov s bankami v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (ďalej len „Severná Kórea“) a udržiavanie korešpondenčných vzťahov s bankami v Severnej Kórei, pokiaľ existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by toto mohlo prispieť k programom Severnej Kórey týkajúcim sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet alebo k iným zakázaným činnostiam. Okrem toho sa finančným inštitúciám členských štátov zakazuje otvoriť si bankové účty v Severnej Kórei.

(6)

Je potrebné kontrolovať náklad s pôvodom v Severnej Kórei alebo smerujúci do Severnej Kórey, ako aj náklad sprostredkovaný zo strany Severnej Kórey alebo jej štátnych príslušníkov alebo zo strany jednotlivcov alebo subjektov, ktorí konajú v ich mene, pokiaľ existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že dotknutý náklad obsahuje zakázané položky. Z toho vyplýva, že by sa mali poskytovať informácie pred príchodom a odchodom. V prípade, že sa plavidlo odmietne podrobiť kontrole, jeho vstup sa zamietne.

(7)

Každému lietadlu, v súvislosti s ktorým existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že sa na jeho palube nachádzajú zakázané položky, treba zakázať odletieť z územia Únie, pristáť na ňom alebo nad ním preletieť.

(8)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa uvádzajú všetky položky, materiály, vybavenie, tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položky alebo technológie s dvojakým použitím, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 (5), ktorým sa zakazuje predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať ktorejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 329/2007.

(9)

Príloha Ia zahŕňa niektoré ďalšie položky, materiály, vybavenie, tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu Severnej Kórey, jej programu balistických rakiet alebo k programom iných zbraní hromadného ničenia, v prípade ktorých sa takisto zakazuje predaj, dodanie, presun alebo vývoz. Je na Únii, aby prijala potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, ktoré budú zahrnuté do uvedenej prílohy.

(10)

Zoznam položiek v prílohe Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 by sa mal zmeniť, a to pridaním zoznamu položiek v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(11)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonávanie, najmä vzhľadom na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch, potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie.

(12)

Nariadenie (ES) č. 329/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 329/2007 sa mení takto:

1.

v článku 1 sa dopĺňa tento bod:

„9.   ‚sprostredkovateľské služby‘ sú:

i)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;“

2.

v článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc a sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohách I, Ia, a Ib a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní tovaru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohách I, Ia, a Ib, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;“

3.

článok 3a sa nahrádza takto:

„Článok 3a

1.   S cieľom zabrániť presunu tovaru a technológií, na ktoré sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ, alebo ktorých dodávky, predaj, presun, vývoz alebo dovoz sú týmto nariadením zakázané, a spolu s povinnosťou poskytnúť príslušným colným orgánom informácie pred príchodom a odchodom tovaru, ako je určené v príslušných ustanoveniach o predbežných vstupných a výstupných vyhláseniach a colných vyhláseniach v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 (6) a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (7), osoba predkladajúca údaje uvedené v odseku 2 tohto článku predloží vyhlásenie o tom, či sa na tovar vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ alebo toto nariadenie, a v prípade, že sa na vývoz tohto tovaru vzťahujú požiadavky na vývoznú licenciu, uvedie aj údaje o vývoznej licencii udelenej na daný tovar.

2.   Požadované doplňujúce prvky uvedené v tomto článku sa predkladajú podľa potreby buď v písomnej forme, alebo prostredníctvom colného vyhlásenia.

3.   Ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že na plavidle sa nachádzajú položky zakázané podľa tohto nariadenia, zakazuje sa prijatie do akéhokoľvek prístavu na území Únie alebo poskytnutie prístupu do neho pre:

a)

plavidlo, ktoré odmietlo kontrolu po tom, čo vlajkový štát tohto plavidla takúto kontrolu povolil, alebo

b)

plavidlo plaviace sa pod vlajkou Severnej Kórey, ktoré odmietlo kontrolu.

4.   Zákazmi v odseku 3 sa neobmedzuje prístup do prístavov v prípade mimoriadnej situácie.

5.   Zákazmi v odseku 3 sa neobmedzuje prístup do prístavov, ak sa takýto prístup vyžaduje na účely kontroly.

6.   Zákazmi v odseku 3 sa neobmedzuje prístup žiadnemu plavidlu plaviacemu sa pod vlajkou členského štátu do prístavu štátu jeho vlajky.

7.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie ustanovení odseku 3.

4.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 3b

Zakazuje sa poskytovať tankovacie služby, služby zásobovania lodí alebo akékoľvek iné služby severokórejským plavidlám, ak majú poskytovatelia služieb informácie, a to aj od príslušných colných orgánov na základe informácií poskytnutých pred príchodom a odchodom uvedených v článku 1, na základe ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že tieto plavidlá prepravujú položky, ktorých dodávanie, predaj, presun alebo vývoz je podľa tohto nariadenia zakázaný, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne účely.

Článok 3c

1.   S výnimkou zákazu v bode 8 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006), bodoch 9, 10 a 23 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1874 (2009), bode 9 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2087 (2013), bodoch 7 a 20 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 (2013) alebo relevantných opatrení podľa následných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, udeliť povolenie na transakcie v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia alebo v súvislosti s pomocou alebo sprostredkovateľskými službami uvedenými v článku 3 ods. 1, za predpokladu, že uvedený tovar, technológie, pomoc alebo sprostredkovateľské služby sú určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely.

2.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených podľa tohto článku.“;

5.

článok 5 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa v konkrétnom prípade považuje za potrebnú výnimka z článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 3 ods. 1 písm. a) alebo b), príslušný predajca, dodávateľ, strana uskutočňujúca presun, vývozca alebo poskytovateľ služby môžu príslušným orgánom členského štátu uvedeným na internetových stránkach v prílohe II predložiť riadne odôvodnenú žiadosť. Členský štát, ktorému bola žiadosť doručená, predloží žiadosť na osobitné schválenie Bezpečnostnej rade OSN, ak túto výnimku považuje za odôvodnenú.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Príslušné orgány členských štátov môžu povoliť za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, transakciu pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe III bode 17 za predpokladu, že tovar je na humanitárne alebo úradné účely diplomatických alebo konzulárnych misií alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú imunity v súlade s medzinárodným právom.“;

6.

článok 5a ods. 1 sa mení takto:

a)

písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

otvoriť si nový bankový účet v úverovej alebo finančnej inštitúcii so sídlom v Severnej Kórei alebo v ktorejkoľvek z úverových alebo finančných inštitúcií uvedených v článku 11a ods. 2;

b)

nadviazať nový korešpondenčný bankový vzťah s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Severnej Kórei alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2;“

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„c)

otvoriť novú zastupiteľskú kanceláriu v Severnej Kórei alebo zriadiť novú pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Severnej Kórei;

d)

vytvoriť nový spoločný podnik s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Severnej Kórei alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2;

e)

udržiavať korešpondenčný bankový vzťah s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Severnej Kórei a ktoroukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2, ak existujú informácie, na základe ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že by to mohlo prispieť k programom Severnej Kórey týkajúcim sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet alebo k iným činnostiam zakázaným týmto nariadením alebo rozhodnutím 2013/183/SZBP.“;

7.

v článku 6 sa odseky 1 až 4 nahrádzajú takto:

„1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe IV alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazujú. Príloha IV zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré určil sankčný výbor alebo Bezpečnostná rada OSN v súlade s bodom 8 písm. d) rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006) a bodom 8 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 (2013).

2.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe V alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú, sa zmrazujú. Príloha V zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV a ktoré Rada v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2013/183/SZBP označila za osoby, subjekty alebo orgány:

a)

zodpovedné, a to aj prostredníctvom podporovania alebo propagovania, za programy Severnej Kórey týkajúce sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet, alebo osoby, subjekty alebo orgány konajúce v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo osoby, subjekty, alebo orgány nimi vlastnené alebo kontrolované, a to aj nedovolenými prostriedkami;

b)

poskytujúce finančné služby alebo zabezpečujúce presun akýchkoľvek finančných alebo iných prostriedkov, aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom Severnej Kórey týkajúcim sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet, na územie, cez územie alebo z územia Únie, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich jurisdikcii, alebo osoby či finančné inštitúcie na území Únie, alebo osoby, subjekty alebo orgány, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, alebo osoby, subjekty alebo orgány, ktoré vlastnia alebo ovládajú, alebo

c)

zapojené, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, do dodávok zbraní do alebo zo Severnej Kórey a dodávok súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k programom Severnej Kórey týkajúcim sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet, do Severnej Kórey.

Príloha V sa pravidelne skúma, a to aspoň raz za 12 mesiacov.

2a.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe Va alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazujú. Príloha Va obsahuje osoby, subjekty alebo orgány, na ktoré sa nevzťahuje príloha IV alebo V a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu zaradeného do zoznamu v prílohe IV alebo V, alebo osôb, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení tohto nariadenia alebo rozhodnutia 2013/183/SZBP.

Príloha Va sa pravidelne skúma, a to aspoň raz za 12 mesiacov.

3.   Prílohy IV, V a Va obsahujú v prípade dostupnosti informácie o fyzických osobách zaradených do zoznamu na účely ich dostatočnej identifikácie.

K takýmto informáciám môže patriť:

a)

priezvisko a mená vrátane prípadných prezývok a titulov;

b)

dátum a miesto narodenia;

c)

štátna príslušnosť;

d)

číslo pasu a číslo preukazu totožnosti;

e)

daňové identifikačné číslo a číslo sociálneho poistenia;

f)

pohlavie;

g)

adresa alebo iné informácie o mieste pobytu;

h)

funkcia alebo povolanie;

i)

dátum určenia.

V prílohách IV, V a Va sa takisto uvedú dôvody zaradenia do zoznamu, ako napríklad povolanie.

Prílohy IV, V a Va môžu obsahovať aj identifikačné údaje uvedené v tomto odseku, týkajúce sa rodinných príslušníkov osôb zo zoznamu, pokiaľ sú tieto údaje v konkrétnom prípade nevyhnutné na overenie totožnosti dotknutej fyzickej osoby zo zoznamu.

4.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách IV, V a Va sa nesmú priamo ani nepriamo a ani v ich prospech sprístupniť žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje.“;

8.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách v prílohe II, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré uznajú za vhodné, potom ako dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe IV, V alebo Va a potrieb nezaopatrených rodinných príslušníkov takýchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, zaplatenia daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, a

d)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe IV, dotknutý členský štát oznámil sankčnému výboru svoje rozhodnutie a svoj úmysel udeliť povolenie a sankčný výbor voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia nevzniesol námietky.

2.   Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách v prílohe II povoliť uvoľnenie alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak rozhodli, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, pod podmienkou, že:

a)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe IV, dotknutý členský štát oznámil toto rozhodnutie sankčnému výboru a tento výbor ho schválil, a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe V alebo Va, dotknutý členský štát oznámil ostatným členským štátom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa malo udeliť osobitné povolenie, a to aspoň dva týždne pred jeho udelením.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odsekov 1 a 2.“;

9.

v článku 8 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie sú v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohách IV, V alebo Va;“;

10.

v článku 11a sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančné a úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje článok 16, vo svojich činnostiach s finančnými a úverovými inštitúciami uvedenými v odseku 2 a s cieľom vyhnúť sa tomu, aby prispievali na programy Severnej Kórey týkajúce sa jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet alebo s cieľom vyhnúť sa iným činnostiam zakázaným týmto nariadením alebo rozhodnutím 2013/183/SZBP:

a)

neustále pozorne sledujú aktivity na účtoch, a to aj v rámci svojich programov opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom a v rámci záväzkov týkajúcich sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadujú vyplnenie všetkých informačných kolónok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú príkazcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií odmietnu transakciu vykonať;

c)

uchovávajú všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na požiadanie ich sprístupnia vnútroštátnym orgánom;

d)

v prípade, že sa domnievajú alebo majú oprávnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky sa týkajú financovania šírenia zbraní, okamžite nahlásia svoje podozrenie jednotke finančnej polície alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému daným členským štátom, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II, bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 1 alebo článok 6. Jednotka finančnej polície alebo iný príslušný orgán slúži ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách týkajúcich sa potenciálneho financovania šírenia zbraní. Jednotka finančnej polície alebo iný príslušný orgán musí mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným, administratívnym a právnym informáciám, ktoré potrebuje na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.“;

11.

vkladá sa tento článok:

„Článok 11b

1.   Ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že na palube lietadla sa nachádzajú položky, ktorých dodávky, predaj, presun alebo vývoz sú podľa článkov 2, 4 alebo 4a zakázané, takémuto lietadlu sa zakazuje:

a)

uskutočňovať prelety nad územím Únie alebo

b)

odletieť z územia Únie alebo pristáť na ňom.

2.   Odsek 1 lietadlu nebráni v núdzovom pristátí.

3.   Odsek 1 nebráni lietadlu registrovanému v členskom štáte v pristátí na účely kontroly zakázaných položiek.

4.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie ustanovení odseku 1.“;

12.

vkladá sa tento článok:

„Článok 11c

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržiavali v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Opatreniami uvedenými v tomto nariadení nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.“;

13.

príloha Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Va k nariadeniu (ES) č. 329/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 22.11.2006, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 52.

(5)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“;


PRÍLOHA I

Príloha Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa mení takto:

Za údaj I.A1.024 sa vkladajú tieto údaje:

„I.A1.025

Zliatiny tantalu okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002 a 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Zirkónium a zliatiny zirkónia okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Výbušné materiály okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C239 v zozname vojenského vybavenia alebo materiálov či zmesí, ktoré obsahujú viac než 2 % hmotnosti takýchto výbušných materiálov, s kryštalickou hustotou vyššou než 1,5 g/cm3 a rýchlosťou detonácie vyššou než 5 000 m/s.

1C239“

Záznam I.A2.002 sa nahrádza takto:

„I.A2.002

Obrábacie stroje okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B001 alebo 2B201 a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo (rezanie) kovov, keramických materiálov alebo ‚kompozitných materiálov‘, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na ‚numerické riadenie‘, s presnosťou polohovania, ktorá sa rovná alebo je nižšia (lepšia) než 30 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej národných ekvivalentov.

2B001

 

 

2B201“

Za údaj I.A6.012 sa vkladajú tieto údaje:

„I.A6.013

Lasery okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005 alebo 6A205.

6A005

 

 

6A205“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA Va

ZOZNAM OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 2a


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/28


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 697/2013

z 22. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločné návrhy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 18. januára 2012 nariadenie (EÚ) č. 36/2012 (2) sa uviedlo do účinnosti rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (3).

(2)

Rada prijala 29. novembra 2012 rozhodnutie 2012/739/SZBP (4), ktorým zrušila a nahradila rozhodnutie 2011/782/SZBP.

(3)

Dňa 1. júna 2013 uplynula platnosť rozhodnutia 2012/739/SZBP.

(4)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(5)

V prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa v zozname uvádzajú položky, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu na predaj, dodávku, prevod alebo vývoz v súlade s článkom 2b nariadenia (EÚ) č. 36/2012. Uvedený zoznam by sa mal rozšíriť, aby zahrnul ďalšie položky. Udelí sa výnimka pre výrobky identifikované ako spotrebný tovar.

(6)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonanie potrebné prijať regulačné opatrenia na úrovni Únie v záujme zaručenia jednotného uplatňovania týchto opatrení hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 sa mení takto:

1)

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na vývoz, predaj, dodávku alebo prevod vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu okrem toho, ktoré je uvedené v prílohe IA alebo v prílohe IX, bez ohľadu na to, či má pôvod v Únii alebo nie, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii.

2.   Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo poskytovania finančnej pomoci súvisiacich s vybavením uvedeným v odseku 1, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii.“;

2)

článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať vybavenie, tovar alebo technológie uvedené v prílohe IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť transakciu týkajúcu sa vybavenia, tovaru alebo technológie, ktoré sú uvedené v prílohe IA, pod podmienkou, že je toto vybavenie, tovar alebo technológia určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely alebo v prospech zamestnancov Organizácie Spojených národov, zamestnancov Únie alebo jej členských štátov.“;

3)

v článku 2c sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zhabanie a nakladanie s vybavením, tovarom alebo technológiami, ktorých dodanie, predaj, prevod alebo vývoz je zakázaný podľa článku 2a tohto nariadenia, sa môže vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu na náklady osoby alebo subjektu uvedeného v odseku 1, alebo v prípade, že nie je možné získať úhradu týchto nákladov od tejto osoby alebo subjektu, môžu byť náklady uhradené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi akoukoľvek inou osobou alebo subjektom zodpovednou za prepravu tovaru alebo vybavenia pri pokuse o nedovolené dodanie, predaj, prevod alebo vývoz.“;

4)

vkladá sa tento článok:

„Článok 2d

Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím do Sýrie uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.“;

5)

článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohe IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by sa mohli byť použiť na vnútornú represiu;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na poskytnutie akejkoľvek súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc týkajúcu sa vybavenia, tovaru alebo technológie, ktoré sú uvedené v prílohe IA, pod podmienkou, že je toto vybavenie, tovar alebo technológia určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely alebo v prospech zamestnancov Organizácie Spojených národov, zamestnancov Únie alebo jej členských štátov.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu do štyroch týždňov o vydaní akéhokoľvek povolenia podľa prvého pododseku.“;

6)

vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Odchylne od článku 6 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť dovoz, nákup alebo prepravu ropy alebo ropných produktov, alebo poskytovanie súvisiaceho financovania alebo finančnej pomoci vrátane finančných derivátov, ako aj poistenia a zaistenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (5) alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou Al-Qaida (6) alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o stranách zúčastňujúcich sa transakcie.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.;

7)

vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

1.   Odchylne od článkov 8 a 9 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, prevod alebo vývoz kľúčového zariadenia alebo technológií uvedených v prílohe VI alebo poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb alebo financovania alebo finančnej pomoci, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o konečnom používateľovi a cieľovej adresy dodávky.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

8)

vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

1.   Odchylne od článku 13 ods. 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť udeľovanie finančných pôžičiek alebo úverov akejkoľvek sýrskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) alebo nadobúdanie alebo rozširovanie účasti v nich, alebo vytváranie akýchkoľvek spoločných podnikov s nimi, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o účele transakcie a o stranách, ktoré sa na nej zúčastňujú.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

9)

vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

1.   Odchylne od článku 25 ods. 1 písm. a) a c) príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť otvorenie nového bankového účtu alebo nového zastúpenia alebo zriadenie novej pobočky alebo dcérskej spoločnosti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o účele predmetných činností a o stranách, ktoré sa na nich zúčastňujú.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

10)

príloha I sa vypúšťa;

11)

príloha IX sa mení takto:

a)

pod nadpis „Zoznam vybavenia, tovaru a technológie podľa článku 2b“sa vkladá sa tento odsek:

„Zoznam uvedený v tejto prílohe nezahŕňa produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie s výnimkou izopropylu.“;

b)

v oddiele IX.A1 „Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny““ sa ako bod IX.A1.004 dopĺňajú údaje uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

v oddiele IX.A2 „Spracovanie materiálov“ sa ako bod IX.A2.010 dopĺňa údaj uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 330, 30.11.2012, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2002, s. 9.“


PRÍLOHA I

Údaje uvedené v bode 11 písm. b)

Samostatne chemicky definované zlúčeniny podľa poznámky 1 ku kapitolám 28 a 29 kombinovanej nomenklatúry (1) s koncentráciou 90 % alebo viac pokiaľ sa neuvádza inak, sú tieto:

acetón

(CAS RN 67-64-1)

(kód KN 2914 11 00)

acetylén

(CAS RN 74-86-2)

(kód KN 2901 29 00)

amoniak

(CAS RN 7664-41-7)

(kód KN 2814 10 00)

antimón

(CAS RN 7440-36-0)

(položka 8110)

benzaldehyd

(CAS RN 100-52-7)

(kód KN 2912 21 00)

benzoe

(CAS RN 119-53-9)

(kód KN 2914 40 90)

1-butanol

(CAS RN 71-36-3)

(kód KN 2905 13 00)

2-butanol

(CAS RN 78-92-2)

(kód KN 2905 14 90)

izobutanol

(CAS RN 78-83-1)

(kód KN 2905 14 90)

terc-butanol

(CAS RN 75-65-0)

(kód KN 2905 14 10)

karbid vápenatý

(CAS RN 75-20-7)

(kód KN 2849 10 00)

oxid uhoľnatý

(CAS RN 630-08-0)

(kód KN 2811 29 90)

chlór

(CAS RN 7782-50-5)

(kód KN 2801 10 00)

cyklohexanol

(CAS RN 108-93-0)

(kód KN 2906 12 00)

dicyklohexylamín (DCA)

(CAS RN 101-83-7)

(kód KN 2921 30 99)

etanol

(CAS RN 64-17-5)

(kód KN 2207 10 00)

etylén

(CAS RN 74-85-1)

(kód KN 2901 21 00)

etylénoxid

(CAS RN 75-21-8)

(kód KN 2910 10 00)

fluoroapatit

(CAS RN 4. 5. 1306)

(kód KN 2835 39 00)

chlorovodík

(CAS RN 7647-01-0)

(kód KN 2806 10 00)

sulfán

(CAS RN 7783-06-4)

(kód KN 2811 19 80)

izopropyl, 95 % koncentrácia alebo viac

(číslo CAS 67-63-0)

(kód KN 2905 12 00)

kyselina mandľová

(CAS RN 90-64-2)

(kód KN 2918 19 98)

metanol

(CAS RN 67-56-1)

(kód KN 2905 11 00)

metylchlorid

(CAS RN 74-87-3)

(kód KN 2903 11 00)

metyljodid

(CAS RN 74-88-4)

(kód KN 2903 39 90)

metántiol

(CAS RN 74-93-1)

(kód KN 2930 90 99)

monoetylénglykol

(CAS RN 107-21-1)

(kód KN 2905 31 00)

oxalylchlorid

(CAS RN 79-37-8)

(kód KN 2917 19 90)

sulfid draselný

(CAS RN 1312-73-8)

(kód KN 2830 90 85)

tiokyanát draselný,(KSCN)

(CAS RN 333-20-0)

(kód KN 2842 90 80)

chlórnan sodný

(CAS RN 7681-52-9)

(kód KN 2828 90 00)

síra

(CAS RN 7704-34-9)

(kód KN 2802 00 00)

oxid siričitý

(CAS RN 5. 9. 7446)

(kód KN 2811 29 05)

oxid sírový

(CAS RN 9. 11. 7446)

(kód KN 2811 29 10)

chlorid thiofosforečný

(CAS RN 3982-91-0)

(kód KN 2853 00 90)

triizobutyl-fosfát

(CAS RN 1606-96-8)

(kód KN 2920 90 85)

žltý/biely fosfor

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(kód KN 2804 70 00)


(1)  Stanovenej vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 304, 31.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA II

Údaj uvedený v bode 11 písm. c)

IX.A2.010

Vybavenie

Laboratórne vybavenie vrátane súčiastok a príslušenstva pre takéto vybavenie, ktoré sa používajú na (deštruktívnu a nedeštruktívnu) analýzu alebo identifikáciu chemických látok s výnimkou vybavenia, vrátane súčiastok alebo príslušenstva, osobitne navrhnutého na zdravotnícke použitie.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 698/2013

z 19. júla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovila nomenklatúra tovaru, ďalej označovaná ako „kombinovaná nomenklatúra“, ktorá je uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(2)

V rozsudku Súdneho dvora zo 17. decembra 2009 v spojených veciach C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“) bola prezentovaná nová paradigma na zatriedenie potravinových prípravkov.

(3)

Na jednej strane sa v odseku 29 tohto rozsudku uvádza, že „účel použitia výrobku môže byť objektívnym kritériom na zatriedenie, pokiaľ je tomuto výrobku inherentný“. Na druhej strane, v odseku 32 sa uvádza, že prezentácia vo forme kapsúl je „určujúcim prvkom, ktorý poukazuje na ich funkciu potravinového doplnku, keďže stanovuje dávkovanie potravinových prípravkov, spôsob ich užívania a miesto, kde majú pôsobiť“.

(4)

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora sú preto výrobky, ktoré sa používajú ako potravinové doplnky na zachovanie dobrého zdravotného stavu a ktoré sú prezentované vo forme kapsúl, zatriedené do položky 2106 ako potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

(5)

K problémom s nomenklatúrnym zatriedením by však mohlo dôjsť v prípade zatrieďovania výrobkov, ktoré majú rovnaké zloženie, rovnaký účel, obsahujú odmeranú dávku, ale sú prezentované vo forme tabletiek, pastiliek alebo piluliek.

(6)

S cieľom zaistiť jednotný výklad kombinovanej nomenklatúry by sa pri zaradení potravinových prípravkov, predkladaných v odmeraných dávkach, ako sú kapsule, tabletky, pastilky a pilulky a určených na použitie ako potravinové doplnky mali zohľadniť kritériá formulované v spojených veciach C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“).

(7)

Do kapitoly 21 kombinovanej nomenklatúry by sa preto mala vložiť nová doplnková poznámka, aby sa zaistil jednotný výklad na celom území Únie.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do kapitoly 21 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa vkladá táto doplnková poznámka 5:

„5.

Ostatné potravinové doplnky, ktoré sú predkladané v odmeranej dávke, ako sú kapsule, tabletky, pastilky alebo pilulky, a ktoré majú funkciu potravinového doplnku, sa zatrieďujú do položky 2106, ak nie sú špecifikované alebo zahrnuté inde.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 699/2013

z 19. júla 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Stelivo pre mačky zložené z prírodného bentonitového ílu, ktorý bol vysušený a upravený antibakteriálnym prípravkom a zmiešaný s aktívnym uhlím na zabránenie rastu baktérií a šírenia zápachu. Bentonitový íl predstavuje viac než 94 % hmotnosti výrobku.

Výrobok sa spotrebiteľom predáva v baleniach rôznych veľkostí.

3824 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 až 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Výrobok sa získal zmiešaním betonitového ílu s antibakteriálnym prípravkom a aktívnym uhlím. Zatriedenie medzi ostatné íly položky 2508 je preto vylúčené (poznámka 1 ku kapitole 25).

Pridaním antibakteriálneho prípravku a aktívneho uhlia sa nemení forma ani povaha základného materiálu. Zatriedenie výrobku do položky 6815 ako výrobok z kameňa alebo nerastných látok inde nešpecifikovaný je preto vylúčené (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému ku kapitole 68, všeobecne, tretí odsek).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 97 ako chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

2.

Stelivo pre mačky zložené z okrúhlych a oválnych priesvitných granúl z oxidu kremičitého (silikagél). Výrobok obsahuje viditeľné množstvo farebných granúl.

Farebné granuly sa získavajú pridaním modrého farbiva.

Výrobok sa spotrebiteľom predáva v baleniach rôznych veľkostí.

3824 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 až 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Modrá farba sa pridáva výlučne na obchodné alebo reklamné účely, ale nie na identifikáciu oxidu kremičitého. Oxid kremičitý vo forme granúl navyše nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť. Zatriedenie do položky 2811 je preto vylúčené [pozri poznámku 1 písm. e) ku kapitole 28].

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 97 ako chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 700/2013

z 22. júla 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/40


ROZHODNUTIE RADY 2013/391/SZBP

z 22. júla 2013

na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska rada 12. decembra 2003 prijala stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá v kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktorých prijatie je potrebné nielen v rámci Únie, ale aj v tretích krajinách.

(2)

Únia túto stratégiu aktívne vykonáva a zavádza opatrenia uvedené v jej kapitole III, a to najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu konkrétnych projektov realizovaných multilaterálnymi inštitúciami, poskytovaním štátom, ktoré to potrebujú, technickej pomoci a odborných znalostí v súvislosti so širokou škálou opatrení proti šíreniu a podporou úlohy Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 28. apríla 2004 rezolúciu č. 1540 (2004) [„rezolúcia BR OSN č. 1540 (2004)“], ktorá bola prvým medzinárodným nástrojom, ktorý sa uceleným a komplexným spôsobom zaoberá zbraňami hromadného ničenia, ich nosičmi a súvisiacimi materiálmi. Rezolúciou BR OSN č. 1540 (2004) sa pre všetky štáty ustanovili záväzné povinnosti, ktorých cieľom bolo predchádzať tomu, aby neštátne subjekty získavali prístup k takýmto zbraniam a súvisiacim materiálom, a odrádzať ich od takéhoto prístupu. Štáty sa v nej taktiež vyzvali, aby výboru Bezpečnostnej rady zriadenému rezolúciou BR OSN č. 1540 (2004) („výbor 1540“) predložili správu o krokoch, ktoré vykonali alebo majú v úmysle vykonať na účely vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004).

(4)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 27. apríla 2006 prijala rezolúciu č. 1673 (2006) a rozhodla, že výbor 1540 by mal zintenzívniť svoje úsilie o úplné vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) prostredníctvom pracovných programov, podporných činností, pomoci, dialógu a spolupráce. Vyzvala tiež výbor 1540, aby spolu so štátmi a medzinárodnými, regionálnymi a subregionálnymi organizáciami preskúmal možnosť výmeny skúseností a získaných poznatkov, ako aj dostupnosť programov, ktoré by mohli uľahčiť vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004).

(5)

Bezpečnostná rada OSN 20. apríla 2011 prijala rezolúciu č. 1977 (2011) a rozhodla o predĺžení mandátu výboru 1540 o obdobie 10 rokov do 25. apríla 2021. Rozhodla tiež, že výbor 1540 bude naďalej zintenzívňovať úsilia o presadzovanie plného vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) všetkými štátmi, predovšetkým v oblastiach ako je a) zodpovednosť, b) fyzická ochrana, c) kontrola hraníc a presadzovanie práva a d) národná kontrola vývozu a prekládok vrátane kontroly poskytovania finančných prostriedkov a služieb, akou je napr. financovanie takéhoto vývozu a prekládok.

(6)

Vykonávanie jednotnej akcie Rady 2006/416/SZBP z 12. júna 2006 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (1) a jednotnej akcie Rady 2008/368/SZBP zo 14. mája 2008 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (2) prispelo k významnému zníženiu počtu štátov, ktoré správu nepodali, a počtu štátov, ktoré neposkytli dodatočné informácie požadované výborom 1540 po tom, ako predložili neúplné správy.

(7)

Technickým vykonávaním projektov, ktoré sa budú realizovať v rámci tohto rozhodnutia by sa mal poveriť Úrad pre otázky odzbrojenia v rámci sekretariátu OSN, ktorý zodpovedá za poskytovanie materiálnej a logistickej podpory výboru 1540 a jeho expertom.

(8)

Toto rozhodnutie by sa malo vykonávať v súlade s finančnou a administratívnou rámcovou dohodou uzatvorenou medzi Európskou komisiou a OSN o spravovaní finančných príspevkov Únie na programy alebo projekty riadené OSN,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V súlade so stratégiou EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorej cieľom je podporovať úlohu Bezpečnostnej rady OSN a zlepšovať jej odborné kapacity potrebné na riešenie výziev šírenia, Únia naďalej podporuje vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) [ďalej len „rezolúcia BR OSN č. 1540 (2004)“] a rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1977 (2011).

2.   Projekty na podporu rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004), ktoré zodpovedajú opatreniam stratégie EÚ, pozostávajú zo subregionálnych pracovných seminárov, návštev príslušných krajín, stretnutí, podujatí, odbornej prípravy a úsilia v oblasti styku s verejnosťou.

3.   Cieľom projektov je:

posilniť príslušné vnútroštátne a regionálne opatrenia a spôsobilosti najmä prostredníctvom budovania kapacít a uľahčenia pomoci,

prispievať k praktickému vykonávaniu konkrétnych odporúčaní uvedených v komplexnom preskúmaní z roku 2009 týkajúcom sa stavu vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004), predovšetkým v oblastiach technickej pomoci, medzinárodnej spolupráce a zvyšovania informovanosti verejnosti,

začatie, vypracovanie a vykonávanie národných akčných plánov na základe žiadostí štátov.

4.   Podrobný opis projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“).

2.   Technickým vykonávaním projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je poverený sekretariát OSN (Úrad pre otázky odzbrojenia) [ďalej len „sekretariát OSN (ODA)“]. Túto úlohu vykonáva pod vedením a kontrolou vysokej predstaviteľky.

3.   Vysoká predstaviteľka na tento účel uzavrie potrebné dohody so sekretariátom OSN (ODA).

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je 750 000 EUR a poskytne sa zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami platnými pre všeobecný rozpočet Európskej únie.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 2. Komisia na tento účel uzavrie so sekretariátom OSN (ODA) dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa uvedie, že sekretariát OSN (ODA) zabezpečí viditeľnosť príspevku Únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia vyvinie úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach, ktoré v tomto procese vzniknú, ako aj o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

Vysoký predstaviteľ predkladá Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré pripravuje sekretariát OSN (ODA). Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykoná Rada. Komisia poskytuje informácie o finančných aspektoch projektov uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 24 mesiacov od uzatvorenia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 alebo tri mesiace od dátumu jej prijatia, ak sa dohoda o financovaní v uvedenej lehote neprijme.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 17.6.2006, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 78.


PRÍLOHA

1.   CIELE

Celkovým cieľom tohto rozhodnutia je podporovať vykonávanie rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) [ďalej len „rezolúcia BR OSN č. 1540 (2004)“] a č. 1977 (2011) [ďalej len „rezolúcia BR OSN č. 1977 (2011)“] v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, a to prostredníctvom osobitných opatrení, ktoré sledujú tieto špecifické ciele: posilniť príslušné národné a regionálne opatrenia a spôsobilosti najmä prostredníctvom budovania kapacít a uľahčenia pomoci, prispieť k praktickému vykonávaniu konkrétnych odporúčaní uvedených v komplexnom preskúmaní z roku 2009 týkajúcom sa stavu vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004), predovšetkým v oblastiach technickej pomoci, medzinárodnej spolupráce a zvyšovania informovanosti verejnosti.

2.   OPIS OPATRENÍ

2.1.   Posilnenie kapacít, pokiaľ ide o vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a subregionálnu koordináciu

2.1.1.   Cieľ opatrenia

Podporiť činnosti súvisiace s vykonávaním, vrátane vypracovania národných akčných plánov, zamerané na konkrétne krajiny a národný a subregionálny proces vykonávania.

Posilniť medzinárodnú spoluprácu v kontexte vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) vrátane úlohy výboru 1540.

2.1.2.   Opis opatrenia

Úrad pre otázky odzbrojenia (UNODA), v prípadnej spolupráci s ďalšími medzinárodnými, regionálnymi a subregionálnymi organizáciami a subjektmi, uľahčí praktické opatrenia na vykonávanie kľúčových požiadaviek rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) na národnej úrovni, najmä prostredníctvom podpory návštev krajiny alebo činností špecifických pre danú krajinu, ktoré zrealizuje výbor 1540 so súhlasom dotknutých štátov. Plánuje sa podpora piatich návštev krajín (dĺžka trvania jednej návštevy je 4 dni). Návšteva krajiny alebo činnosti špecifické pre danú krajinu prispejú v závislosti od konkrétnej krajiny a rozhodnutí výboru 1540 k procesu vykonávania na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom: a) príspevkov k zvyšovaniu informovanosti prostredníctvom vhodne uspôsobených dialógov s rozličnými aktérmi zapojenými do vnútroštátneho vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004), b) preskúmania národných opatrení a mechanizmov používaných na vykonávanie uvedenej rezolúcie a určenia konkrétnych výziev, ktorým čelia národné orgány, ako aj ich možných riešení a c) uľahčenia prípravy dobrovoľných národných akčných plánov a iných opatrení, o ktorých rozhodne dotknutá navštívená krajina.

UNODA, v prípadnej spolupráci s ďalšími medzinárodnými, regionálnymi a subregionálnymi organizáciami a subjektmi, zorganizuje stretnutia v určitých subregiónoch na základe predchádzajúcich pracovných seminárov v oblasti budovania kapacít realizovaných v týchto regiónoch. Plánuje sa, že vo vybraných subregiónoch (Afrika, Perzský záliv a Blízky východ, juhovýchodná Európa a Latinská Amerika) sa uskutočnia tri stretnutia v rámci nadväzujúcej činnosti. Každé stretnutie sa pripraví tak, aby zodpovedalo skutočným požiadavkám daného subregiónu, pričom sa zameria na oblasti, v ktorých sa pravdepodobne dosiahnu praktické výsledky. Stretnutia sa uskutočnia spolu s odbornými rokovaniami vedenými v rámci krajiny s cieľom preskúmať konkrétne opatrenia na zachovanie pokroku vo vykonávaní rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004). Rokovania v rámci krajiny sa zorganizujú v nadväznosti na pozvania zo strany zainteresovaných členských štátov.

UNODA rozvíja činnosti podľa rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) v spolupráci s ďalšími medzinárodnými organizáciami a agentúrami, vrátane OBSE, MAAE, OPCW, WHO, FAO a OIE s cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu a zamedziť duplicite.

V prípade potreby sa bude vyvíjať úsilie o súčinnosť s aktivitami regionálnych centier excelentnosti pre chemické, biologické, rádiologické a jadrové otázky (CBRN), ktoré sa v súčasnosti zriaďujú v rámci nástroja stability, ako aj s inými programami, ktoré sa v tejto oblasti realizujú pod záštitou EÚ.

2.1.3.   Výsledky opatrenia

Lepšie vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) prostredníctvom toho, že štáty prijmú dodatočné opatrenia zamerané na jej úplné vykonávanie; vypracovanie efektívnych a realistických národných akčných plánov alebo programov zameraných na vykonávanie kľúčových požiadaviek uvedenej rezolúcie; lepšie regionálne koordinované prístupy k vykonávaniu rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) a nadviazanie funkčných partnerstiev medzi účastníckymi štátmi a poskytovateľmi pomoci.

2.2.   Posilnené budovanie kapacít s cieľom stanoviť a zachovať fyzickú ochranu materiálov s dvojakým použitím a zodpovednosť za ne

2.2.1.   Cieľ opatrenia

Podporovať budovanie kapacít na národnej a regionálnej úrovni v záujme pokroku v úplnom vykonávaní rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) prostredníctvom zamerania sa na hlavné oblasti rezolúcie, a to fyzickú ochranu „súvisiacich materiálov“ a zodpovednosť za ne. Rezolúcia BR OSN č. 1540 (2004) obsahuje osobitné ustanovenia (operačný bod 3 písmená a) a b)), ktorými sa všetkým štátom ustanovila povinnosť zaviesť náležité kontroly materiálov, zariadení a technológií, ktoré by sa mohli využiť na navrhnutie, vývoj, výrobu alebo použitie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov. Od štátov sa na tento účel požaduje, aby: a) prijali a zachovali účinné opatrenia, ktorých cieľom je zodpovednosť za takéto položky a ich zabezpečenie v rámci výroby, používania, skladovania alebo prepravy, a b) vypracovali a zachovali náležité účinné opatrenia fyzickej ochrany.

2.2.2.   Opis opatrenia

UNODA zorganizuje dva subregionálne pracovné semináre (Stredná Amerika, juhovýchodná Ázia a Latinská Amerika), ktoré sa zamerajú na fyzickú ochranu „súvisiacich materiálov“ a zodpovednosť za ne. Opatrenie bude prostredníctvom výmeny skúseností s národnými politikami a postupmi v oblasti evidencie, bezpečnosti a ochrany príslušných biologických, chemických a jadrových materiálov podporovať ucelené národné prístupy založené na osvedčených postupoch a získaných skúsenostiach.

Ak to bude vhodné, zdôrazní sa dôležitosť spolupráce a súčinnosti s medzinárodnými organizáciami, akými sú MAAE, OPCW, WHO, FAO, OIE a OBSE. Každý pracovný seminár sa zorganizuje v spojení s kolami príslušných technických rokovaní s účastníckymi krajinami, pričom sa v plnej miere zohľadnia národné špecifiká. Diskusie v rámci krajiny sa zorganizujú v nadväznosti na pozvania zo strany členských štátov v príslušných subregiónoch, ktoré majú záujem.

V prípade potreby sa bude vyvíjať úsilie o súčinnosť s aktivitami regionálnych centier excelentnosti pre otázky CBRN, ktoré sa v súčasnosti zriaďujú v rámci nástroja stability, ako aj s inými programami, ktoré sa v tejto oblasti realizujú pod záštitou EÚ.

2.2.3.   Výsledky opatrenia

Posilnenie úsilia štátov a kapacít na vykonávanie náležitých kontrol materiálov, zariadení a technológií, ktoré by sa mohli využiť na navrhovanie, vývoj, výrobu alebo použitie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov; určenie účinných a efektívnych postupov v oblasti evidencie, zaisťovania a ochrany „súvisiaceho materiálu“; zvýšená bezpečnosť súvisiaceho materiálu na národnej a regionálnej úrovni; posilnené regionálne a medzinárodné partnerstvá v príslušných oblastiach a príspevok k úsiliu o zvýšenie globálnej CBRN bezpečnosti.

2.3.   Podpora praktického vykonávania odporúčaní uvedených v komplexnom preskúmaní z roku 2009 týkajúcom sa stavu vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004)

2.3.1.   Cieľ opatrenia

Podpora praktického vykonávania odporúčaní uvedených v komplexnom preskúmaní z roku 2009.

Prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť informovanosť verejnosti o dôležitosti vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004).

2.3.2.   Opis opatrenia

V rezolúcii BR OSN č. 1977 (2011) a záverečnom dokumente z komplexného preskúmania z roku 2009 sa v súvislosti s vykonávaním kľúčových požiadaviek rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004) predpokladá niekoľko špecifických aktivít. Opatrenie zahŕňa konkrétne projekty na podporu takýchto aktivít, a to aj prostredníctvom prípravy stretnutí či podujatí, odbornej prípravy a opatrení v oblasti styku s verejnosťou. Projekty by s prípadnou výhradou rozhodnutí a odporúčaní výboru 1540 zahŕňali:

podujatia zorganizované UNODA, na ktorých by sa zišli subjekty, ktoré potrebujú a ponúkajú pomoc, a stretnutí súčasných alebo možných budúcich partnerov (štáty, medzinárodné a regionálne organizácie),

stretnutia zorganizované UNODA s cieľom podporiť úsilie o posilnenie spolupráce výboru 1540 s medzinárodnými mechanizmami v oblasti nešírenia a inými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami,

pracovný seminár zorganizovaný alebo podporovaný UNODA, ktorý by bol určený pre zástupcov občianskej spoločnosti, akademickej obce a priemyslu,

podpora UNODA v záujme účasti štátnych úradníkov na kurzoch odbornej prípravy a iných činnostiach v oblasti budovania kapacít,

podpora elektronického časopisu venovaného problematike vykonávania rezolúcie BR OSN č.1540 (2004).

V prípade potreby sa bude vyvíjať úsilie o súčinnosť s aktivitami regionálnych centier excelentnosti pre otázky CBRN, ktoré sa v súčasnosti zriaďujú v rámci nástroja stability, ako aj s inými programami, ktoré sa v tejto oblasti realizujú pod záštitou EÚ.

2.3.3.   Výsledky opatrenia

Vykonávanie konkrétnych opatrení, ktoré sa dohodli pri komplexnom preskúmaní z roku 2009, rôznorodejšie spôsoby uľahčovania technickej pomoci, poskytovanie odbornej prípravy zameranej na rezolúciu BR OSN č. 1540 (2004) pre štátnych úradníkov, väčšie zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti, akademickej obce a priemyslu do medzinárodného, regionálneho a vnútroštátneho vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004), väčšia informovanosť verejnosti o význame úplného vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004).

3.   PARTNERI V RÁMCI OPATRENÍ

Bezpečnostná rada OSN a jej výbor 1540,

vlády účastníckych krajín z jednotlivých subregiónov,

vlády a organizácie ponúkajúce pomoc,

Organizácia Spojených národov, príslušné medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie,

nevládne organizácie a subjekty občianskej spoločnosti.

4.   PRÍJEMCOVIA OPATRENÍ

členské štáty, štátni úradníci,

výbor 1540 a iné subjekty OSN,

medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie,

vlády a organizácie, ktoré poskytujú a prijímajú technickú pomoc podľa rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004),

občianska spoločnosť, akademická obec a príslušné priemyselné odvetvia.

5.   MIESTO

Možné miesta stretnutí, pracovných seminárov a iných podujatí vyberie UNODA. Medzi kritériá na výber miesta konania bude patriť ochota a odhodlanie príslušného štátu v určitom regióne usporiadať dané podujatie. Konkrétne miesta, v ktorých sa uskutočnia návštevy krajiny alebo činnosti špecifické pre danú krajinu, budú závisieť od pozvania zainteresovaných členských štátov, a prípadne od rozhodnutí výboru 1540.

6.   TRVANIE

Celková plánovaná doba trvania projektu je 24 mesiacov.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/45


ROZHODNUTIE RADY

z 22. júla 2013,

ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

(2013/392/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2008/633/SVV sa ustanovuje, že nadobúda účinnosť odo dňa, ktorý určí Rada po tom, ako jej Komisia oznámi, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (2) nadobudlo účinnosť a plne sa uplatňuje.

(2)

Komisia listom z 2. júla 2013 Rade oznámila, že nariadenie (ES) č. 767/2008 nadobudlo účinnosť a plne sa uplatňuje od 27. septembra 2011.

(3)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (3), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (4).

(4)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (6).

(5)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (8).

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto rozhodnutí, či ho vykoná vo svojom vnútroštátnom práve.

(7)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (9). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (10); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté postavenie členských štátov, pre ktoré nariadenie (ES) č. 767/2008 ešte nenadobudlo účinnosť. Predovšetkým by ním nemalo byť dotknuté uplatňovanie článku 6 rozhodnutia 2008/633/SVV, pokiaľ ide o tieto členské štáty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2008/633/SVV nadobúda účinnosť od 1. septembra 2013.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(8)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.

(9)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/47


ROZHODNUTIE RADY 2013/393/SZBP

z 22. júla 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/382/SZBP, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. marca 2010 prijala rozhodnutie 2010/168/SZBP (1), ktorým sa pán Vygaudas UŠACKAS vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Afganistane.

(2)

Rada 15. júla 2013 prijala rozhodnutie 2013/382/SZBP (2), ktorým sa mandát OZEÚ predlžuje do 30. júna 2014.

(3)

Nový OZEÚ v Afganistane by sa mal vymenovať na obdobie od 1. septembra 2013 do 30. júna 2014.

(4)

Rozhodnutie 2013/382/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia 2013/382/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

1.   Mandát pána Vygaudasa UŠACKASA ako OZEÚ v Afganistane sa týmto predlžuje do 31. augusta 2013.

2.   Pán Franz-Michael SKJOLD MELLBIN sa týmto vymenúva za OZEÚ na obdobie od 1. septembra 2013 do 30. júna 2014.

3.   Mandát OZEÚ sa môže ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 75, 23.3.2010, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 16.7.2013, s. 22.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/48


ROZHODNUTIE ŠTATISTICKÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA č. 1/2013

z 12. júna 2013,

ktorým sa nahrádza príloha A k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

(2013/394/EÚ)

ŠTATISTICKÝ VÝBOR EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2007 a obsahuje prílohu A týkajúcu sa právnych aktov v oblasti štatistiky.

(2)

Prijali sa nové právne akty v oblasti štatistiky, ktoré by sa mali doplniť do prílohy A. Príloha A by sa preto mala zmeniť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha A k dohode sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Ženeve 12. júna 2013

Za spoločný výbor

vedúci delegácie EÚ

W. RADERMACHER

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

F. BAUMGARTNER


(1)  Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA A

PRÁVNE AKTY V OBLASTI ŠTATISTIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

SEKTOROVÁ ÚPRAVA

1.

Na základe Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, Európska únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.

2.

Výraz ‚členský štát‘ alebo ‚členské štáty‘ uvedený v aktoch, na ktoré odkazuje táto príloha, sa chápe tak, že navyše k jeho významu v príslušných aktoch Európskej únie zahŕňa aj Švajčiarsko.

3.

Výbor pre štatistický program (SPC) uvedený v článku 3 ods. 2 tejto dohody bol nahradený Výborom pre Európsky štatistický systém (Výbor pre EŠS) zriadeným článkom 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (1).

4.

Štatistický program Spoločenstva uvedený v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 8 ods. 1 tejto dohody bol nahradený európskym štatistickým programom stanoveným v článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009.

5.

Spoločný výbor berie na vedomie, že pravidlá, ktorými sa spravuje nakladanie so štatistikami zo Švajčiarska uvedené v článku 5 ods. 3 tejto dohody, sa v súčasnosti riadia ustanoveniami nariadenia (ES) č. 223/2009 bez toho, aby boli ovplyvnené konkrétnejšie pravidlá uvedené v tejto prílohe.

6.

Ak nie je stanovené inak, odkazy na ‚Nomenklatúru ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 1)‘ sa považujú za odkazy na ‚Nomenklatúru ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2)‘ vymedzenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (2). Uvedené kódy sa považujú za zodpovedajúce zmeneným kódom v NACE Rev. 2.

7.

Ustanovenia určujúce, kto hradí náklady na vykonávanie zisťovaní a podobných záležitostí, sa na účely tejto dohody neuplatňujú.

AKTY, NA KTORÉ SA ODKAZUJE

PODNIKOVÁ ŠTATISTIKA

32008 R 0295: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13), zmenené:

32009 R 0251: nariadením Komisie (ES) č. 251/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 170).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na úrovni tried (štvormiestny kód NACE Rev. 2);

c)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov požadovaných v tomto nariadení za činnostné jednotky;

d)

pre ukazovatele uvedené v prílohe IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 a 16931 poskytne Švajčiarsko údaje za referenčný rok 2011;

e)

v súvislosti s prílohou VII je Švajčiarsko oslobodené od poskytovania údajov ‚Geografické členenie‘ pre rad 7E.

32009 R 0250: nariadenie Komisie (ES) č. 250/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, technický formát na zasielanie údajov, požiadavky na dvojité oznamovanie údajov podľa NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 1).

32009 R 0251: nariadenie Komisie (ES) č. 251/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva a mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o rady údajov, ktoré sa majú zostavovať pre štrukturálnu podnikovú štatistiku, a úpravy potrebné po revízii štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 170).

32010 R 0275: nariadenie Komisie (EÚ) č. 275/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o kritériá hodnotenia kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2010, s. 1).

31998 R 1165: nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1), zmenené:

32005 R 1158: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 1),

32006 R 1503: nariadením Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15), zmenené:

32008 R 1178: nariadením Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 16),

32009 R 0329: nariadením Komisie (ES) č. 329/2009 z 22. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2009, s. 3),

32012 R 0461: nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2012 z 31. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 26).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na úrovni tried (štvormiestny kód NACE Rev. 2);

b)

Švajčiarsko je do roku 2015 oslobodené od poskytovania údajov pre ukazovatele 220 a 230.

32001 R 0586: nariadenie Komisie (ES) č. 586/2001 z 26. marca 2001 o vykonaní nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definíciu hlavných priemyselných zoskupení (MIG) (Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11), zmenené:

32007 R 0656: nariadením Komisie (ES) č. 656/2007 zo 14. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 3).

32006 R 1503: nariadenie Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, zoznam ukazovateľov a periodicitu spracovania údajov (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15), zmenené:

32008 R 1178: nariadením Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 16),

32012 R 0461: nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2012 z 31. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 26).

32008 R 0472: nariadenie Komisie (ES) č. 472/2008 z 29. mája 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o prvý bázický rok, ktorý sa má uplatňovať pre časové rady v NACE Rev. 2, a úroveň podrobnosti, formu, prvé referenčné obdobie a referenčné obdobie pre časové rady pred rokom 2009, ktoré sa majú zasielať podľa NACE Rev. 2 (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2008, s. 5).

32009 R 0596: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko je do roku 2015 oslobodené od poskytovania údajov pre ukazovatele 220 a 230.

32008 R 0177: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6).

32009 R 0192: nariadenie Komisie (ES) č. 192/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely, pokiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2009, s. 14).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko je do konca roku 2013 oslobodené od zasielania jednotlivých údajov o obrate za podniky, ktoré sú opísané v prílohe A.

32010 R 1097: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely, pokiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2010, s. 1).

32009 D 0252: rozhodnutie Komisie 2009/252/ES z 11. marca 2009 o výnimkách z určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely (Ú. v. EÚ L 75, 21.3.2009, s. 11).

ŠTATISTIKA DOPRAVY A CESTOVNÉHO RUCHU

32012 R 0070: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 32, 3.2.2012, s. 1).

32001 R 2163: nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2001 zo 7. novembra 2001 o technických spôsoboch prenosu štatistických údajov o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. ES L 291, 8.11.2001, s. 13), zmenené:

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 0006: nariadenie Komisie (ES) č. 6/2003 z 30. decembra 2002, ktoré sa týka šírenia štatistiky cestnej nákladnej dopravy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 45), zmenené:

32010 R 0202: nariadením Komisie (EÚ) č. 202/2010 z 10. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 61, 11.3.2010, s. 24).

32004 R 0642: nariadenie Komisie (ES) č. 642/2004 zo 6. apríla 2004 o presných požiadavkách na údaje zhromažďované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 26).

32007 R 0833: nariadenie Komisie (ES) č. 833/2007 zo 16. júla 2007, ktorým sa končí prechodné obdobie ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2007, s. 9).

31993 D 0704: rozhodnutie Rady 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy Spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1), zmenené:

32003 R 1192: nariadením Komisie (ES) č. 1192/2003 z 3. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13),

32007 R 1304: nariadením Komisie (ES) č. 1304/2007 zo 7. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007, s. 14).

32007 R 0332: nariadenie Komisie (ES) č. 332/2007 z 27. marca 2007 o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 16).

32003 R 0437: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1), zmenené:

32003 R 1358: nariadením Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 194, 1.8.2003, s. 9),

32005 R 0546: nariadením Komisie (ES) č. 546/2005 z 8. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II (Ú. v. EÚ L 194, 1.8.2003, s. 9), zmenené:

32005 R 0546: nariadením Komisie (ES) č. 546/2005 z 8. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2005, s. 5),

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1),

32007 R 0158: nariadením Komisie (ES) č. 158/2007 zo 16. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 9).

32011 R 0692: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 17).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko zasiela údaje uvedené v časti A oddielov 1 a 2 prílohy I, ktoré sa týkajú druhu ubytovania NACE 55.2, od roku 2016 (referenčný rok);

b)

Švajčiarsko zasiela údaje uvedené v časti B oddielu 2 prílohy I, ktoré sa týkajú druhu ubytovania NACE 55.2 za všetky referenčné obdobia do štyroch mesiacov od konca referenčného roku, a to od roku 2016 (referenčný rok);

c)

Švajčiarsko zasiela údaje uvedené v časti B oddielu 2 prílohy I, ktoré sa týkajú druhu ubytovania NACE 55.3 za všetky referenčné obdobia do štyroch mesiacov od konca referenčného roku;

d)

Švajčiarsko zasiela údaje uvedené v prílohe II, spolu so správou o kvalite údajov, do 12 mesiacov od konca referenčného obdobia.

32011 R 1051: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011 z 20. októbra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o štruktúru správ o kvalite údajov a zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2011, s. 13).

ŠTATISTIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

32006 R 1833: nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

32009 R 0471: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Žiadne ustanovenia týkajúce sa colného režimu centralizované colné konanie nie sú relevantné.

b)

Vymedzenie pojmov v článku 2: štatistické územie zahŕňa colné územie s výnimkou colných skladov a bezcolných skladov.

Švajčiarsko nie je povinné zostavovať štatistiku obchodu medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom.

c)

Štatistické údaje podľa článku 5 ods. 1: štatistické údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. e) sa prvýkrát zozbierajú do 1. januára 2016.

Ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. f) a k) sa neuplatňujú.

Klasifikácia uvedená v článku 5 ods. 1 písm. h) sa vypracúva minimálne na prvých šesť číslic.

Na Švajčiarsko sa nevzťahujú ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. m) bodov ii) a iii).

d)

Zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu podľa článku 6: ustanovenia článku 6 sa nevzťahujú na štatistické údaje, od zberu ktorých je Švajčiarsko oslobodené podľa článku 5 nariadenia.

e)

Výmena údajov podľa článku 7: ustanovenia článku 7 ods. 2 sa neuplatňujú.

32010 R 0092: nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2010 z 2. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi colnými orgánmi a národnými štatistickými orgánmi, zostavovanie štatistiky a posudzovanie kvality (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2010, s. 4).

32010 R 0113: nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2010, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Do článku 4 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

‚Pre Švajčiarsko sa «colná hodnota» vymedzuje v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.‘

b)

Do článku 7 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

‚Pre Švajčiarsko «krajina pôvodu» znamená krajinu, v ktorej má tovar pôvod v zmysle príslušných vnútroštátnych pravidiel o pôvode.‘

c)

Odkaz na nariadenie (EHS) č. 2454/93 v článku 15 ods. 4 sa neuplatňuje.

ŠTATISTICKÉ ZÁSADY A DÔVERNOSŤ

32008 D 0234: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 91/116/EHS (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 235/2008/ES z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 17).

32009 R 0223: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

32002 R 0831: nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7), zmenené:

32006 R 1104: nariadením Komisie (ES) č. 1104/2006 z 18. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 197, 19.7.2006, s. 3),

32007 R 1000: nariadením Komisie (ES) č. 1000/2007 z 29. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 7),

32008 R 0606: nariadením Komisie (ES) č. 606/2008 z 26. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2008, s. 16),

32010 R 0520: nariadením Komisie (EÚ) č. 520/2010 zo 16. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 151, 17.6.2010, s. 14).

32004 D 0452: rozhodnutie Komisie 2004/452/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (Ú. v. EÚ, L 156, 30.4.2004, s. 1), zmenené:

32005 D 0412: rozhodnutím Komisie 2005/412/ES z 25. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 140, 3.6.2005, s. 11),

32005 D 0746: rozhodnutím Komisie 2005/746/ES z 20. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 280, 25.10.2005, s. 16),

32006 D 0429: rozhodnutím Komisie 2006/429/ES z 22. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 17),

32006 D 0699: rozhodnutím Komisie 2006/699/ES zo 17. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 287, 18.10.2006, s. 36),

32007 D 0081: rozhodnutím Komisie 2007/81/ES z 2. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2007, s. 23),

32007 D 0229: rozhodnutím Komisie 2007/229/ES z 11. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 11),

32007 D 0439: rozhodnutím Komisie 2007/439/ES z 25. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 30),

32007 D 0678: rozhodnutím Komisie 2007/678/ES zo 16. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 22),

32008 D 0052: rozhodnutím Komisie 2008/52/ES z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 29),

32008 D 0291: rozhodnutím Komisie 2008/291/ES z 18. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 11),

32008 D 0595: rozhodnutím Komisie 2008/595/ES z 25. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 60),

32008 D 0876: rozhodnutím Komisie 2008/876/ES zo 6. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 310, 21.11.2008, s. 28),

32009 D 0411: rozhodnutím Komisie 2009/411/ES z 25. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2009, s. 16),

32010 D 0373: rozhodnutím Komisie 2010/373/EÚ z 1. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 169, 3.7.2010, s. 19),

32011 D 0511: rozhodnutím Komisie 2011/511/EÚ zo 17. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2011, s. 19),

32012 D 0200: rozhodnutím Komisie 2012/200/EÚ z 18. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 108, 20.4.2012, s. 37).

Akty, ktoré zmluvné strany berú na vedomie

Zmluvné strany berú na vedomie obsah týchto odporúčaní, ktoré nie sú záväzné:

52005 PC 0217: odporúčanie Komisie KOM(2005) 217 z 25. mája 2005 o nezávislosti, integrite a zodpovednosti národných štatistických úradov a štatistického úradu Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 172, 12.7.2005, s. 22).

32009 H 0498: odporúčanie Komisie 2009/498/ES z 23. júna 2009 o referenčných metaúdajoch pre európsky štatistický systém (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 50).

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA

31998 R 0577: nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3), zmenené:

32002 R 1991: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 z 8. októbra 2002 (Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 1),

32002 R 2104: nariadením Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14),

32003 R 2257: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 z 25. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6),

32007 R 1372: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 z 23. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 42).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 4 pre Švajčiarsko je jednotkou výberového súboru individuálna osoba a informácie o ostatných členoch domácnosti môžu zahŕňať minimálne charakteristiky uvedené v článku 4 ods. 1.

32000 R 1575: nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000 z 19. júla 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, týkajúceho sa kodifikácie, ktorá sa má použiť pri prenose údajov od roku 2001 (Ú. v. ES L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti (Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002, ktorým sa upravuje nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve a nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98, pokiaľ ide o zoznam ukazovateľov o vzdelávaní a odbornej príprave a ich kodifikácii, ktorá sa má používať na prenos údajov počnúc rokom 2003 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14).

32003 R 0246: nariadenie Komisie (ES) č. 246/2003 z 10. februára 2003 o prijatí programu ad hoc modulov na roky 2004 až 2006 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 34, 11.2.2003, s. 3).

32005 R 0384: nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 23).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Nezávisle od ustanovení článku 1 je Švajčiarsko oslobodené od vykonávania ad hoc modulu za rok 2007.

32007 R 0102: nariadenie Komisie (ES) č. 102/2007 z 2. februára 2007 o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2008 o postavení migrantov a ich priamych potomkov na trhu práce, stanoveného v nariadení Rady (ES) č. 577/98, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 430/2005 (Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2007, s. 3), zmenené:

32008 R 0391: nariadením Komisie (ES) č. 391/2008 z 30. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 15).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Nezávisle od ustanovení článku 2 je Švajčiarsko oslobodené od poskytovania ukazovateľov uvedených v stĺpcoch 211/212 a 215 prílohy.

32008 R 0207: nariadenie Komisie (ES) č. 207/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2008, s. 4).

32008 R 0365: nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 22).

32008 R 0377: nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57), zmenené:

32009 R 1022: nariadením Komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 283, 30.10.2009, s. 3).

32009 R 0020: nariadenie Komisie (ES) č. 20/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2010 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 7).

32010 R 0220: nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2010 zo 16. marca 2010, ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2013 až 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 67, 17.3.2010, s. 1).

32010 R 0317: nariadenie Komisie (EÚ) č. 317/2010 zo 16. apríla 2010, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2011 o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím na účely výberového zisťovania pracovných síl stanoveného nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 97, 17.4.2010, s. 3).

32011 R 0249: nariadenie Komisie (EÚ) č. 249/2011 zo 14. marca 2011, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2012 týkajúceho sa prechodu z práce do dôchodku, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 67, 15.3.2011, s. 18).

31999 R 0530: nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6), zmenené:

31999 R 1726: nariadením Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999 (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 28), zmenené:

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10),

32005 R 1737: nariadením Komisie (ES) č. 1737/2005 z 21. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 11),

32006 R 1893: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Pre štatistiku o štruktúre a diferenciácii príjmov zozbiera Švajčiarsko údaje požadované v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia prvýkrát v roku 2010.

b)

Pre štatistiku o úrovni a zložení nákladov práce zozbiera Švajčiarsko údaje požadované v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia prvýkrát v roku 2008 len pre niektoré ukazovatele a prvýkrát v roku 2012 pre všetky ukazovatele.

c)

Za rok 2008 sa Švajčiarsku umožní:

poskytnúť informácie požadované v článku 6 ods. 1 písm. a) na základe podnikov (namiesto miestnych jednotiek), na vnútroštátnej úrovni podľa NACE Rev 1.1 na úrovni sekcií a súhrnov sekcií a bez členenia podľa veľkosti podniku,

zaslať výsledky do 24 mesiacov od konca referenčného roka (namiesto 18 mesiacov, ako sa uvádza v článku 9).

32000 R 1916: nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 3), zmenené:

32005 R 1738: nariadením Komisie (ES) č. 1738/2005 z 21. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 32), zmenené:

32009 R 1022: nariadením Komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 283, 30.10.2009, s. 3),

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006, s. 30), zmenené:

32009 R 1022: nariadením Komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 283, 30.10.2009, s. 3).

32003 R 0450: nariadenie (ES) č. 450/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1), zmenené:

32006 R 1893: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko od prvého štvrťroku 2015 (referenčné obdobie) každý štvrťrok vypracuje a predloží správu o indexe nákladov práce.

32003 R 1216: nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 37), zmenené:

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 1177: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1), zmenené:

32005 R 1553: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: nariadenie Komisie (ES) č. 1980/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 1), zmenené:

32006 R 0676: nariadením Komisie (ES) č. 676/2006 z 2. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 118, 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o aspekty terénnej práce a postupy pri imputáciách (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o pravidlá výberu a sledovania vzorky (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 34), zmenené:

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: nariadenie Komisie (ES) č. 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: nariadenie Komisie (ES) č. 315/2006 z 22. februára 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa podmienok bývania (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 16).

32007 R 0215: nariadenie Komisie (ES) č. 215/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa zadlženosti a finančného vylúčenia (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 8).

32008 R 0362: nariadenie Rady (ES) č. 362/2008 zo 14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 1).

32009 R 0646: nariadenie Komisie (ES) č. 646/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa spoločného využívania zdrojov v rámci domácností na rok 2010 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2009, s. 3).

32010 R 0481: nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení na rok 2011 (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 38).

32010 R 1157: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1157/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa podmienok bývania na rok 2012 (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 3).

32012 R 0062: nariadenie Komisie (EÚ) č. 62/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2013 týkajúcich sa blahobytu (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2012, s. 9).

32007 R 0862: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

32010 R 0216: nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2010 z 15. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt (Ú. v. EÚ L 66, 16.3.2010, s. 1).

32010 R 0351: nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu, skupín krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 104, 24.4.2010, s. 37).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

V prípade údajov položky 1.2 (skupiny krajiny narodenia), 1.3 (skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu) a 1.4 (skupiny krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu) v prílohe je prvým referenčným rokom pre Švajčiarsko rok 2011.

32008 R 0453: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 234).

32008 R 1062: nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 285, 29.10.2008, s. 3).

32009 R 0019: nariadenie Komisie (ES) č. 19/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu voľné pracovné miesto, referenčné dátumy zberu údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 3).

Akty, ktoré zmluvné strany berú na vedomie

Zmluvné strany berú na vedomie obsah tohto odporúčania, ktoré nie je záväzné:

32009 H 0824: odporúčanie Komisie 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 31).

HOSPODÁRSKA ŠTATISTIKA

31995 R 2494: nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

Pre Švajčiarsko sa toto nariadenie vzťahuje na harmonizáciu indexov spotrebiteľských cien pre medzinárodné porovnania.

Netýka sa výslovných účelov výpočtu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien v kontexte hospodárskej a menovej únie.

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

článok 2 písm. c) a odkazy na MUICP v článku 8 ods. 1 a článku 11 sa neuplatňujú;

b)

článok 5 ods. 1 písm. a) sa neuplatňuje;

c)

článok 5 ods. 2 sa neuplatňuje;

d)

konzultácie s EMI, ako sú uvedené v článku 5 ods. 3, sa neuplatňujú.

31996 R 1749: nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3), zmenené:

31998 R 1687: nariadením Rady (ES) č. 1687/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 12),

31998 R 1688: nariadením Rady (ES) č. 1688/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 23),

32007 R 1334: nariadením Komisie (ES) č. 1334/2007 zo 14. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2007, s. 22).

31996 R 2214: nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8), zmenené:

31999 R 1617: nariadením Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9),

31999 R 1749: nariadením Komisie (ES) č. 1749/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 214, 13.8.1999, s. 1),

32001 R 1920: nariadením Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46),

32005 R 1708: nariadením Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

31998 R 2646: nariadenie Komisie (ES) č. 2646/98 z 9. decembra 1998, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre ošetrenie tarifných cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 30).

31999 R 1617: nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pri spracovaní poistenia v Harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a pozmeňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

31999 R 2166: nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: nariadenie Komisie (ES) č. 2601/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o načasovanie zaradenia nákupných cien do harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: nariadenie Komisie (ES) č. 2602/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre spracovanie cenových zliav v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 16), zmenené:

32001 R 1921: nariadením Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49).

32001 R 1920: nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 týkajúce sa minimálnych kritérií na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46).

32001 R 1921: nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49).

32005 R 1708: nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: nariadenie Rady (ES) č. 701/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 3).

32009 R 0330: nariadenie Komisie (ES) č. 330/2009 z 22. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá zaobchádzania so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2009, s. 6).

32010 R 1114: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1114/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 (Ú. v. EÚ 316, 2.12.2010, s. 4).

32007 R 1445: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1).

32011 R 0193: nariadenie Komisie (EÚ) č. 193/2011 z 28. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokiaľ ide o systém na kontrolu kvality pre parity kúpnej sily (Ú. v. EÚ L 56, 1.3.2011, s. 1).

31996 R 2223: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1), zmenené:

31998 R 0448: nariadením Rady (ES) č. 448/98 zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1),

32000 R 1500: nariadením Komisie (ES) č. 1500/2000 z 10. júla 2000 (Ú. v. ES L 172, 12.7.2000, s. 3),

32000 R 2516: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 1),

32001 R 0995: nariadením Komisie (ES) č. 995/2001 z 22. mája 2001 (Ú. v. ES L 139, 23.5.2001, s. 3),

32001 R 2558: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 z 3. decembra 2001 (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 1),

32002 R 0113: nariadením Komisie (ES) č. 113/2002 z 23. januára 2002 (Ú. v. ES L 21, 24.1.2002, s. 3),

32002 R 1889: nariadením Komisie (ES) č. 1889/2002 z 23. októbra 2002 (Ú. v. ES L 286, 24.10.2002, s. 1),

32003 R 1267: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 zo 16. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1),

32007 R 1392: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 1),

32009 R 0400: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 400/2009 z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 11),

32010 R 0715: nariadením Komisie (EÚ) č. 715/2010 z 10. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 210, 11.8.2010, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko smie zostavovať údaje podľa inštitucionálnych jednotiek, ak ustanovenia tohto nariadenia odkazujú na odvetvie;

b)

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení;

c)

Švajčiarsko nie je viazané členením vývozu a dovozu služieb podľa EÚ/tretích krajín, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení;

d)

v prílohe B v časti ‚Výnimky podľa členských štátov‘ sa za bod 27 dopĺňa toto: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

‚28.   ŠVAJČIARSKO

28.1.   Výnimky pre tabuľky

Tabuľka č.

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Referenčné obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje

Prvé odoslanie

1

Všetky

oslobodené

1980 – 1989

1998

Zamestnanosť

nerozlišuje sa medzi zamestnanými/samostatne zárobkovo činnými osobami

všetky

 

Odmeny zamestnancov

členenie D.1 len pre ročné údaje T + 9

všetky

 

3

Všetky

oslobodené

1980 – 1989

1998

členenie A21

1990 – 1997

 

členenie A64 s istým súhrnom

od roku 1998

 

Zamestnanosť

nerozlišuje sa medzi zamestnanými/samostatne zárobkovo činnými osobami

všetky

 

5

COICOP

oslobodené

1980 – 1989

1998

6-7

Všetky

oslobodené

1995 – 1999

2005

odoslanie v lehote T + 11 (sektor domácností) a T + 21 (ostatné sektory)

2000 – 2014

 

odoslanie v lehote T + 9 (sektor domácností) a T + 11 (ostatné sektory)

od roku 2015

2016

F.51, F.7

bez členenia

všetky

 

8

Všetky

odoslanie v lehote T + 18

1990 – 2014

 

odoslanie v lehote T + 9

od roku 2015

2016

10

Všetky

oslobodené

všetky

 

11

COFOG

oslobodené

1995 – 2004

2008

12-13, 15-26

Všetky

oslobodené

všetky“

 

31997 D 0178: rozhodnutie Komisie 97/178/ES, Euratom z 10. februára 1997 o stanovení metodiky prevodu medzi Európskym systémom národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA 95) a Európskym systémom národohospodárskych súhrnných účtov (ESA, druhé vydanie) (Ú. v. ES L 75, 15.3.1997, s. 44).

31998 D 0715: rozhodnutie Komisie 98/715/ES z 30. novembra 1998, ktorým sa zjednodušuje príloha A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtoch v Spoločenstve, pokiaľ ide o zásady merania cien a objemov (Ú. v. ES L 340, 16.12.1998, s. 33).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Článok 3 (klasifikácia metód podľa výrobkov) sa na Švajčiarsko nevzťahuje.

32002 D 0990: rozhodnutie Komisie 2002/990/ES zo 17. decembra 2002, ktorým sa ďalej objasňuje príloha A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zásady pri meraní cien a objemov na národných účtoch (Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 42).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Článok 2 (klasifikácia metód) sa na Švajčiarsko nevzťahuje.

32002 R 1889: nariadenie Komisie (ES) č. 1889/2002 z 23. októbra 2002 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 448/98, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o alokáciu nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ95) (Ú. v. ES L 286, 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 116/2005 z 26. januára 2005 o spracovaní vrátenia platieb DPH nezdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: nariadenie Komisie (ES) č. 1722/2005 z 20. októbra 2005 o zásadách výpočtu bytových služieb na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 5).

32000 R 0264: nariadenie Komisie (ES) č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií (Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4).

Na účely tejto dohody sa ustanovenia v tabuľkách 25.1 a 25.2 nariadenia vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia sociálnych dávok D.60 v D.62 a D.631M;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia sociálnych príspevkov D.61 v D.611 a D.612;

c)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia kapitálových transferov D.9 v D.91 a D.9N;

d)

prvé údaje sa zašlú v roku 2012 + t12 (koniec decembra) za tretí štvrťrok 2012 a retroaktívne od prvého štvrťroku 1999.

32002 R 1221: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 z 10. júna 2002 o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1).

Na účely tejto dohody sa ustanovenia v tabuľkách 25.1 a 25.2 nariadenia vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia sociálnych dávok D.60 v D.62 a D.631M;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia sociálnych príspevkov D.61 v D.611 a D.612;

c)

Švajčiarsko je oslobodené od členenia kapitálových transferov D.9 v D.91 a D.9N;

d)

prvé údaje sa zašlú v roku 2012 + t12 (koniec decembra) za tretí štvrťrok 2012 a retroaktívne od prvého štvrťroku 1999.

32005 R 0184: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23), zmenené:

32006 R 0602: nariadením Komisie (ES) č. 602/2006 z 18. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 10);

32009 R 0707: nariadením Komisie (ES) č. 707/2009 z 5. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 3).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov pre:

tabuľku 1 (Euro ukazovatele): celá tabuľka,

tabuľku 2 (štvrťročná platobná bilancia): členenie portfóliových investícií podľa krajín,

tabuľku 3 (medzinárodný obchod so službami): služby celkom, zemepisné členenie úroveň 3 a ďalšie členenie služieb štátnej správy,

tabuľku 4 (toky priamych investícií T + 21) a tabuľka 5 (pozície priamych investícií T + 21): odvetvie ekonomickej činnosti NOGA, úroveň skupín (trojmiestny kód).

b)

Švajčiarsko je oslobodené od zasielania údajov do konca roku 2014 pre:

tabuľku 2 (štvrťročná platobná bilancia): iná platobná bilancia ako portfóliové investície,

tabuľku 3 (medzinárodný obchod so službami): služby celkom, zemepisné členenie, úroveň 2,

tabuľku 4 (toky priamych investícií T + 9): priame investície v zahraničí celkom: zemepisné členenie, úroveň 3 a priame investície vo vykazujúcom hospodárstve celkom: zemepisné členenie, úroveň 3,

tabuľku 4 (toky priamych investícií T + 21): priame investície v zahraničí celkom: zemepisné členenie, úroveň 3 a priame investície vo vykazujúcom hospodárstve celkom: zemepisné členenie, úroveň 3 a odvetvie ekonomickej činnosti NOGA, úroveň dvojciferného kódu,

tabuľku 5 (pozície priamych investícií T + 21): priame investície v zahraničí, aktíva celkom: zemepisné členenie, úroveň 3 a priame investície vo vykazujúcom hospodárstve, záväzky celkom, zemepisné členenie, úroveň 3 a odvetvie ekonomickej činnosti NOGA, úroveň divízií (dvojmiestny kód).

32006 R 0601: nariadenie Komisie (ES) č. 601/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o formát a postup zasielania údajov (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 7).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko je oslobodené od vykonávania postupov týkajúcich sa formátu a postupov zasielania údajov do konca roku 2014.

32008 R 1055: nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku platobnej bilancie (Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 3), zmenené:

32010 R 1227: nariadením Komisie (EÚ) č. 1227/2010 z 20. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 15).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko je oslobodené od zasielania správ o kvalite údajov do konca roku 2014.

NOMENKLATÚRY

31990 R 3037: nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1), zmenené:

31993 R 0761: nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1),

32002 R 0029: nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3),

32006 R 1893: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

31993 R 0696: nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1), zmenené:

1 94 N: Aktom o podmienkach pristúpenia Nórskeho kráľovstva, Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21, upravené v Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1).

32003 R 1059: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1), zmenené:

32008 R 0011: nariadením Komisie (ES) č. 11/2008 z 8. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2008, s. 13),

32008 R 0176: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 1),

32011 R 0031: nariadením Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 (Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011, s. 3).

32008 R 0451: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65).

ŠTATISTIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA

31996 L 0016: smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27), zmenená:

32003 L 0107: smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 40).

Ustanovenia smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa to vyžaduje v uvedenej smernici.

31997 D 0080: rozhodnutie Komisie 97/80/ES z 18. decembra 1996, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 26), zmenené:

31998 D 0582: rozhodnutím Rady 98/582/ES zo 6. októbra 1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 36),

32005 D 0288: rozhodnutím Komisie 2005/288/ES z 18. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 88, 7.4.2005, s. 10),

32011 D 0142: rozhodnutím Komisie 2011/142/EÚ z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2011, s. 66).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením, ako sa to vyžaduje v prílohe I tabuľke 1: ročná produkcia kravského mlieka.

32004 R 0138: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1), zmenené:

32005 R 0306: nariadením Komisie (ES) č. 306/2005 z 24. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 9),

32006 R 0909: nariadením Komisie (ES) č. 909/2006 z 20. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 14),

32008 R 0212: nariadením Komisie (ES) č. 212/2008 zo 7. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2008, s. 5).

32008 R 1166: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Na Švajčiarsko sa položka VII prílohy III k nariadeniu nevzťahuje.

32008 R 1242: nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 3), zmenené:

32009 R 0867: nariadením Komisie (ES) č. 867/2009 z 21. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2009, s. 17).

32009 R 1200: nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov a o zisťovaní metód poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ ide o prepočítavacie koeficienty na veľké dobytčie jednotky a definície ukazovateľov (Ú. v. EÚ L 329, 15.12.2009, s. 1).

32008 R 1165: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko nie je viazané týmito podrobnými kategóriami pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat požadovanými v prílohe II k nariadeniu:

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky jatočného dobytka požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, hovädzí dobytok vo veku viac než 1 rok, ale menej než dva roky, samice (jalovice, samice, ktoré sa ešte neotelili),

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky „ostatných zvierat“ požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, hovädzí dobytok vo veku viac než 1 rok, ale menej než dva roky, samice (jalovice, samice, ktoré sa ešte neotelili),

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky jatočného dobytka požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, hovädzí dobytok vo veku 2 rokov a viac, samice, jalovice,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky „ostatných zvierat“ požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, hovädzí dobytok vo veku 2 rokov a viac, samice, jalovice,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky ošípaných so živou hmotnosťou 50 kg alebo viac, avšak menej ako 80 kg, požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, ošípané vo výkrme vrátane vyradených kancov a prasníc,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky ošípaných so živou hmotnosťou 80 kg alebo viac, avšak menej ako 110 kg, požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, ošípané vo výkrme vrátane vyradených kancov a prasníc,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky ošípaných so živou hmotnosťou 110 kg alebo viac, požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, ošípané vo výkrme vrátane vyradených kancov a prasníc,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky prasníc, ktoré boli pripustené prvý raz, požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, chovné ošípané so živou váhou 50 kg a viac, pripustené prasnice,

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky prasničiek, ktoré ešte neboli pripustené, požadovanej v prílohe II, kategórie pre štatistiku stavov hospodárskych zvierat, chovné ošípané so živou hmotnosťou 50 kg a viac, ostatné prasnice;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky mladého hovädzieho dobytka požadovanej v prílohe IV, kategórie pre štatistiku zabitých zvierat, hovädzí dobytok;

c)

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky jahniat a „ostatných zvierat“ požadovanej v prílohe IV, kategórie pre štatistiku zabitých zvierat, ovce;

d)

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky kôz požadovanej v prílohe IV, kategórie pre štatistiku zabitých zvierat;

e)

Švajčiarsko je oslobodené od zostavovania štatistiky kačíc a „ostatných zvierat“ požadovanej v prílohe IV, kategórie pre štatistiku zabitých zvierat, hydina.

32009 R 0543: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 1).

ŠTATISTIKA ENERGETIKY

31990 L 0377: smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16).

ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

32006 R 1893: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

32007 R 0973: nariadenie Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).“


(1)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.


23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.