ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.179.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 179

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
29. júna 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 626/2013 z 27. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov

22

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 627/2013 z 27. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 628/2013 z 28. júna 2013 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem a na monitorovanie uplatňovania ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006 ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 629/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa stanovujú ďalšie mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

55

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 631/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 546/2006 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 233/2012 ( 1 )

84

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa stodeväťdesiaty štvrtýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

85

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

87

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2013

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/336/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2013, ktorým sa zvyšuje počet generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

92

 

 

2013/337/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 26. júna 2013, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Všeobecného súdu

93

 

 

2013/338/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 26. júna 2013, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdneho dvora

94

 

 

2013/339/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 26. júna 2013, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu

95

 

 

2013/340/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/855/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Chorvátsku [oznámené pod číslom C(2013) 3932]  ( 1 )

96

 

 

2013/341/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. júna 2013 o schválení alternátora Valeo Efficient Generation ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

98

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/35/EÚ

z 26. júna 2013

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Podľa zmluvy môžu Európsky parlament a Rada prostredníctvom smerníc prijať minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Takéto smernice nemajú ukladať administratívne, finančné ani právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.

(2)

V článku 31 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť.

(3)

Po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (3) vyjadrili zúčastnené strany predovšetkým z lekárskej komunity vážne obavy týkajúce sa možného vplyvu vykonávania tejto smernice na používanie lekárskych postupov založených na lekárskom zobrazovaní. Boli vyjadrené aj obavy týkajúce sa vplyvu smernice na niektoré priemyselné činnosti.

(4)

Komisia pozorne preskúmala argumenty, ktoré predložili zúčastnené strany, a po viacerých konzultáciách sa rozhodla opätovne dôkladne zvážiť niektoré ustanovenia smernice 2004/40/ES na základe nových vedeckých informácií od medzinárodne uznávaných expertov.

(5)

Smernica 2004/40/ES bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/46/ES (4), na základe ktorej sa lehota na transpozíciu smernice 2004/40/ES predĺžila o štyri roky, a následne smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/11/EÚ (5), na základe ktorej sa lehota na transpozíciu predĺžila do 31. októbra 2013. Malo sa tým umožniť Komisii predložiť nový návrh a zákonodarcom prijať novú smernicu na základe novších a spoľahlivejších dôkazov.

(6)

Smernica 2004/40/ES by sa mala zrušiť a mali by sa zaviesť vhodnejšie a primeranejšie opatrenia na ochranu pracovníkov pred rizikami spojenými s elektromagnetickými poľami. Uvedená smernica nerieši dlhodobé účinky vrátane možných karcinogénnych účinkov vystavenia časovo premenným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poliam, pre ktoré v súčasnej dobe neexistuje presvedčivý vedecký dôkaz zistenia príčinnej súvislosti. Táto smernica je určená na riešenie všetkých známych priamych biofyzikálnych účinkov a nepriamych účinkov elektromagnetických polí s cieľom nielen zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti každého pracovníka jednotlivo, ale aj vytvoriť minimálny základ ochrany pre všetkých pracovníkov v Únii, pričom sa obmedzia možné narušenia hospodárskej súťaže.

(7)

Táto smernica nerieši navrhované dlhodobé účinky vystavenia elektromagnetickým poliam, pretože v súčasnosti nejestvuje vedecky potvrdený dôkaz príčinnej súvislosti. Ak sa však takýto dobre podložený vedecký dôkaz nájde, Komisia by mala zvážiť najvhodnejšie opatrenia na riešenie takýchto účinkov a mala by prostredníctvom svojej správy o praktickom využití tejto smernice informovať Európsky parlament a Radu v tomto ohľade. Komisia by pritom mala okrem primeraných informácií, ktoré dostane od členských štátov zohľadniť najnovší dostupný vedecký výskum a nové vedecké poznatky vyplývajúce z údajov v tejto oblasti.

(8)

Mali by sa ustanoviť minimálne požiadavky, čím sa členským štátom dáva možnosť zachovať alebo prijať priaznivejšie ustanovenia na ochranu pracovníkov, najmä stanovením nižších hodnôt pre akčné úrovne (AÚ) alebo limitných hodnôt vystavenia (LHV) pre elektromagnetické polia. Vykonávanie tejto smernice by však nemalo slúžiť na odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia situácie, ktorá už existuje v každom členskom štáte.

(9)

Systém ochrany pred elektromagnetickými poľami by mal byť obmedzený, bez prílišných podrobností, na vymedzenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, zásad, ktoré sa majú dodržiavať, a základných hodnôt, ktoré sa majú uplatňovať, aby sa členským štátom umožnilo uplatňovať minimálne požiadavky ekvivalentným spôsobom.

(10)

Na ochranu pracovníkov vystavených elektromagnetickým poliam je nevyhnutné vykonať účinné a efektívne posúdenie rizík. Táto povinnosť by však mala byť primeraná situácii existujúcej na pracovisku. Je preto vhodné určiť systém ochrany, ktorý klasifikuje rôzne riziká jednoduchým, odstupňovaným a ľahko pochopiteľným spôsobom. Odkaz na rad ukazovateľov a štandardné situácie, ktoré sa poskytnú v praktickej príručke, môže preto užitočným spôsobom pomáhať zamestnávateľom pri plnení ich povinností.

(11)

Nežiaduce účinky na ľudský organizmus závisia od frekvencie elektromagnetického poľa alebo žiarenia, ktorému je vystavený. Preto ak majú systémy obmedzenia vystavenia primerane chrániť pracovníkov vystavených elektromagnetickým poliam, musia zohľadňovať spôsob vystavenia a frekvenciu.

(12)

Úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam sa môže účinnejšie znížiť začlenením preventívnych opatrení do projektovania pracovísk a pri výbere pracovných zariadení, postupov a metód uprednostňovaním znižovania rizík pri zdroji. Ustanovenia súvisiace s pracovnými zariadeniami a metódami týmto prispievajú k ochrane dotknutých pracovníkov. Treba však predísť duplicite posúdení, ak pracovné zariadenia spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov Únie o výrobkoch, ktorými sa stanovujú prísnejšie bezpečnostné úrovne než úrovne stanovené v tejto smernici. Umožňuje sa tým zjednodušené posúdenie vo veľkom počte prípadov.

(13)

Zamestnávatelia by mali urobiť úpravy s ohľadom na technický pokrok a vedecké poznatky, pokiaľ ide o riziká spojené s vystavením elektromagnetickým poliam na účely zlepšenia ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

(14)

Keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391 EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (6), z toho vyplýva, že uvedená smernica 89/391/EHS sa uplatňuje na vystavenie pracovníkov elektromagnetickým poliam bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

(15)

Fyzikálne veličiny, LHV a AÚ stanovené v tejto smernici sa zakladajú na odporúčaniach Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) a mali by sa zvažovať v súlade s koncepciou ICNIRP, okrem prípadov, ak táto smernica nestanovuje inak.

(16)

S cieľom zabezpečiť aktuálnosť tejto smernice právomoc prijímať právne akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala zveriť Komisii pokiaľ ide o výhradne technické zmeny príloh, aby sa zohľadnilo prijatie nariadení a smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie, technický pokrok, zmeny najvýznamnejších noriem alebo špecifikácií a nových vedeckých poznatkov týkajúcich sa hrozieb, ktoré predstavujú elektromagnetické polia, a takisto s cieľom upraviť AÚ. Je veľmi dôležité, aby Komisia uskutočnila riadne konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni odborníkov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných právnych aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(17)

Ak bude nevyhnutné vykonanie zmien príloh čisto technickej povahy, Komisia by mala úzko spolupracovať s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zriadený rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 (7).

(18)

Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, ako napríklad možné bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov v dôsledku ich vystavenia elektromagnetickým poliam, by sa mala poskytnúť možnosť použiť naliehavý postup na delegované právne akty prijaté Komisiou.

(19)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (8), sa členské štáty podujali v oprávnených prípadoch priložiť k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach jeden alebo viac dokumentov vysvetľujúcich súvislosť zložiek smernice a zodpovedajúcich častí vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V prípade tejto smernice považuje zákonodarca predloženie takýchto dokumentov za odôvodnené.

(20)

Systém zahŕňajúci LHV a AÚ, ak sa uplatňujú, je potrebné vnímať ako prostriedok na uľahčenie zabezpečenia vysokej úrovne ochrany proti škodlivým účinkom a rizikám na zdravie a bezpečnosť, ktoré môžu vyplývať z vystavenia elektromagnetickým poliam. Tento systém však môže byť v rozpore s osobitnými podmienkami pri určitých činnostiach, akými sú napríklad používanie techniky magnetickej rezonancie v zdravotníctve. Je preto nevyhnutné, aby sa zohľadnili tieto konkrétne podmienky.

(21)

Vzhľadom na osobitosti ozbrojených síl a s cieľom umožniť im účinné fungovanie a interoperabilitu, okrem iného aj v rámci spoločných medzinárodných vojenských cvičení, by mali mať členské štáty možnosť uplatňovať rovnocenné alebo špecifickejšie systémy ochrany, akými sú medzinárodne schválené normy, napríklad normy NATO, za predpokladu, že predchádzajú škodlivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám.

(22)

Zamestnávatelia by mali byť povinní zabezpečiť, aby sa riziká vyplývajúce z elektromagnetických polí pri práci odstránili alebo znížili na minimum. Napriek tomu je v osobitných prípadoch a za náležite odôvodnených okolností možné len dočasné prekročenie LHV stanovených v tejto smernici. V takom prípade by sa od zamestnávateľov malo požadovať, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom čo najskoršieho návratu k dodržiavaniu LHV.

(23)

V rámci systému zabezpečujúceho vysokú úroveň ochrany, pokiaľ ide o škodlivé účinky a riziká pre zdravie a bezpečnosť, ktoré môžu vyplynúť z vystavenia elektromagnetickým poliam, by sa mali riadne zohľadniť špecifické skupiny osobitne ohrozených pracovníkov a malo by sa zabrániť problémom interferencie so zdravotníckymi pomôckami, akými sú kovové protézy, kardiostimulátory a defibrilátory, kochleárne implantáty a iné implantáty či zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nosia na tele, alebo účinkom na ich fungovanie. Problémy interferencie, najmä s kardiostimulátormi, môžu vzniknúť na úrovniach nižších, ako sú AÚ, a preto by mali byť predmetom primeraných preventívnych a ochranných opatrení,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tejto smernici, ktorá je 20. samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť, ktoré vznikajú alebo by mohli vzniknúť z vystavenia elektromagnetickým poliam pri ich práci.

2.   Táto smernica sa týka všetkých známych priamych biofyzických účinkov a nepriamych účinkov zapríčinených elektromagnetickými poľami.

3.   Limitné hodnoty vystavenia (LHV) stanovené v tejto smernici sa týkajú iba vedecky potvrdených vzťahov medzi krátkodobými priamymi biofyzickými účinkami a vystavením elektromagnetickým poliam.

4.   Táto smernica sa netýka predpokladaných dlhodobých účinkov.

Komisia prehodnocuje najnovší vedecký vývoj. Ak sa nájde vedecky potvrdený dôkaz o predpokladaných dlhodobých účinkoch, Komisia zváži vhodnú politickú reakciu vrátane, ak je to vhodné, predloženia legislatívneho návrhu na riešenie takýchto účinkov. Komisia prostredníctvom svojej správy uvedenej v článku 15 informuje Európsky parlament a Radu v tomto ohľade.

5.   Táto smernica sa netýka rizík vyplývajúcich z kontaktu so živými vodičmi.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie alebo špecifickejšie ustanovenia tejto smernice, smernica 89/391/EHS sa naďalej v plnom rozsahu uplatňuje na celú oblasť uvedenú v odseku 1.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„elektromagnetické polia“ sú statické elektrické, statické magnetické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické polia s frekvenciami až do 300 GHz;

b)

„priame biofyzické účinky“ sú účinky priamo spôsobené ľudskému telu jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli, vrátane:

i)

tepelných účinkov, ako napríklad prehriatie tkaniva absorpciou energie z elektromagnetických polí v tkanive;

ii)

netepelné účinky, ako napríklad stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov. Tieto účinky môžu mať škodlivý vplyv na duševné a fyzické zdravie vystavených pracovníkov. Okrem toho môže stimulácia zmyslových orgánov viesť k prechodným symptómom, ako sú závrate alebo fosfény. Tieto účinky môžu spôsobiť dočasné podráždenie alebo ovplyvniť kognitívne alebo iné mozgové alebo svalové funkcie, čo môže mať vplyv na schopnosť pracovníka pracovať bezpečne, t. j. bezpečnostné riziká, a

iii)

končatinové prúdy;

c)

„nepriame účinky“ sú účinky spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia, ako napríklad:

i)

interferencia so zdravotníckymi elektronickými zariadeniami a prístrojmi, vrátane kardiostimulátorov a iných implantátov alebo zdravotníckych prístrojov nosených na tele);

ii)

riziko vymrštenia feromagnetických objektov v statických magnetických poliach;

iii)

iniciácia elektroexplozívnych zariadení (detonátory);

iv)

požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými indukovanými poľami, kontaktnými prúdmi alebo iskrovými výbojmi, a

v)

kontaktný prúd;

d)

„limitné hodnoty vystavenia (LHV)“ sú hodnoty stanovené na základe biofyzických a biologických faktorov, najmä na základe vedecky potvrdených krátkodobých a akútnych priamych účinkov, t. j. tepelných účinkov a elektrickej stimulácie tkanív;

e)

„LHV pre zdravotné účinky“ sú také LHV, pri ktorých prekročení sa u pracovníkov môžu vyskytnúť škodlivé účinky na zdravie, ako napríklad prehriatie alebo stimulácia nervových a svalových tkanív;

f)

„LHV pre zmyslové účinky“ sú také LHV, pri ktorých prekročení môže u pracovníkov dôjsť k prechodne narušenému zmyslovému vnímaniu a miernym zmenám mozgových funkcií;

g)

„akčné úrovne (AÚ)“ sú prevádzkové úrovne stanovené na účely zjednodušenia preukazovania dodržiavania príslušných LHV, prípadne na účely prijatia príslušných ochranných alebo preventívnych opatrení ustanovených v tejto smernici.

V prílohe II sa používajú tieto pojmy AÚ:

i)

pre elektrické polia, „dolné AÚ“ a „horné AÚ“ sú úrovne súvisiace s konkrétnymi ochrannými alebo preventívnymi opatreniami ustanovenými v tejto smernici a

ii)

pre magnetické polia, „nízke AÚ“ sú úrovne súvisiace s LHV pre zmyslové účinky a „vysoké AÚ“ sú úrovne súvisiace s LHV pre zdravotné účinky.

Článok 3

Limitné hodnoty vystavenia a akčné úrovne

1.   Fyzikálne veličiny týkajúce sa vystavenia elektromagnetickým poliam sú stanovené v prílohe I. LHV pre zdravotné účinky, LHV pre zmyslové účinky a AÚ sú stanovené v prílohách II a III.

2.   Členské štáty požadujú od zamestnávateľov, aby zabezpečili obmedzenie vystavenia pracovníkov elektromagnetickým poliam na LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, stanovené v prílohe II pre netepelné účinky a v prílohe III pre tepelné účinky. Dodržiavane LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky sa musí preukázať pomocou príslušných postupov posudzovania vystavenia uvedených v článku 4. Ak vystavenie pracovníkov elektromagnetickým poliam prekročí LHV, zamestnávateľ prijme bezodkladne opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 8.

3.   Na účely tejto smernice, ak sa preukáže, že nie sú presiahnuté príslušné AÚ stanovené v prílohe II a III, má sa za to, že zamestnávateľ spĺňa LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky. Ak vystavenie presiahne AÚ, zamestnávateľ postupuje v súlade s článkom 5 ods. 2, pokiaľ posúdenie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 nepreukáže, že nie sú presiahnuté príslušné LHV a že bezpečnostné riziká možno vylúčiť.

Bez ohľadu na prvý pododsek, vystavenie môže presiahnuť:

a)

dolné AÚ pre elektrické polia (príloha II, tabuľka B1), ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak nie sú prekročené ani LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3), alebo

i)

nie sú prekročené LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A2);

ii)

ak sa nadmerným iskrovým výbojom a kontaktným prúdom (príloha II, tabuľka B3) zabraňuje špecifickými ochrannými opatreniami stanovenými v článku 5 ods. 6, a

iii)

pracovníkom sa poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f);

b)

dolné AÚ pre magnetické polia (príloha II, tabuľka B2), ak je to odôvodnené praxou alebo procesom, vrátane na hlave a trupe, počas zmeny, ak nie sú prekročené ani LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3), alebo

i)

LHV pre zmyslové účinky sú prekročené len dočasne;

ii)

LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A2) nie sú prekročené;

iii)

sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena a) v uvedenom odseku, a

iv)

pracovníkom sa poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f).

4.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3, môže vystavenie prekročiť:

a)

LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A1) počas zmeny, ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak:

i)

je prekročenie len dočasné;

ii)

LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A1) nie sú prekročené;

iii)

sa prijali osobitné ochranné opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 7;

iv)

sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena b) uvedeného odseku, a

v)

ak sa pracovníkom poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f);

b)

LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3 a príloha III, tabuľka A2) počas zmeny, ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak:

i)

je prekročenie len dočasné;

ii)

LHV (príloha II, tabuľka A2 a príloha III, tabuľka A1 a tabuľka A3) pre zdravotné účinky nie sú prekročené;

iii)

sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena a) v uvedenom odseku, a

iv)

sa pracovníkom poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f).

KAPITOLA II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Posúdenie rizík a určenie vystavenia

1.   Zamestnávateľ pri plnení povinností ustanovených v článku 6 ods. 3 a v článku 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS posudzuje všetky riziká pre pracovníkov vyplývajúce z elektromagnetických polí na pracovisku a v prípade potreby meria alebo vypočítava úrovne elektromagnetických polí, ktorým sú pracovníci vystavení.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS a článok 6 tejto smernice, sa uvedené posúdenie môže na požiadanie zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Najmä v prípade spracúvania osobných údajov zamestnancov v priebehu takéhoto posudzovania musia byť všetky zverejnené dokumenty v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (9) a s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktorými sa uvedená smernica vykonáva. Okrem prípadu, keď by zverejnenie bolo v prevažujúcom verejnom záujme, verejné orgány, ktoré majú k dispozícii kópiu posúdenia, môžu odmietnuť žiadosť o prístup k nemu alebo žiadosť o jeho zverejnenie, ak by takéto zverejnenie narušilo ochranu obchodných záujmov zamestnávateľa, vrátane takých, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva. Zamestnávatelia môžu odmietnuť poskytnutie alebo zverejnenie posúdenia za rovnakých podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Na účely posúdenia ustanoveného v odseku 1 tohto článku zamestnávateľ identifikuje a posudzuje elektromagnetické polia na pracovisku, pričom zohľadňuje príslušné pokyny uvedené v článku 14 a iné relevantné normy alebo usmernenia poskytnuté dotknutými členskými štátmi vrátane expozičných databáz. Bez ohľadu na povinnosti zamestnávateľov podľa tohto článku, je zamestnávateľ taktiež oprávnený, ak je to vhodné, zohľadniť úrovne emisií a iné príslušné bezpečnostné údaje, ktoré k zariadeniu poskytol výrobca alebo distribútor v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, vrátane posúdenia rizík, ak sa vzťahuje na podmienky vystavenia na pracovisku alebo mieste inštalácie.

3.   Ak dodržiavanie LHV nemožno spoľahlivo určiť na základe ľahko dostupných informácií, vystavenie sa posúdi na základe meraní alebo výpočtov. V takom prípade sa pri posudzovaní zohľadní miera nepresnosti týkajúca sa meraní alebo výpočtov, ako napríklad numerické chyby, zdrojové modelovanie, fantómová geometria a elektrické vlastnosti tkanív a materiálov, určená v súlade s príslušným osvedčeným postupom.

4.   Posúdenie, meranie a výpočty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku plánujú a vykonávajú príslušné útvary alebo osoby vo vhodných intervaloch, pričom zohľadňujú usmernenia stanovené v tejto smernici a predovšetkým ustanovenia článkov 7 a 11 smernice 89/391/EHS týkajúce sa nevyhnutných príslušných útvarov alebo osôb a konzultácií s pracovníkmi a ich účasti. Údaje získané z posúdenia, merania alebo výpočtov úrovne vystavenia sa uchovávajú vo vhodnej vystopovateľnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

5.   Pri vykonávaní posudzovania rizika podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ venuje osobitnú pozornosť:

a)

LHV pre zdravotné účinky, LHV pre zmyslové účinky a AÚ uvedeným v článku 3 a prílohách II a III k tejto smernici;

b)

frekvencii, úrovni, trvaniu a druhu vystavenia vrátane rozloženia po tele pracovníka a v priestore pracoviska;

c)

akýmkoľvek priamym biofyzickým účinkom;

d)

akýmkoľvek účinkom na zdravie a bezpečnosť osobitne ohrozených pracovníkov, najmä pracovníkov, ktorí nosia aktívne alebo pasívne implantované zdravotnícke pomôcky, ako napríklad kardiostimulátory, pracovníkov, ktorí na tele nosia zdravotnícku pomôcku, ako napríklad inzulínové pumpy a tehotných žien;

e)

akýmkoľvek nepriamym účinkom;

f)

existencii náhradného zariadenia navrhnutého tak, aby znižovalo úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam;

g)

primeraným informáciám získaným z vykonávania zdravotného dozoru uvedeného v článku 8;

h)

informáciám poskytnutým výrobcom zariadenia;

i)

iným relevantným informáciám týkajúcim sa zdravia a bezpečnosti;

j)

viacnásobným zdrojom vystavenia;

k)

súčasným vystaveniam účinkom polí s viacerými frekvenciami.

6.   Na pracoviskách otvorených verejnosti nie je nevyhnutné vykonávať posúdenie vystavenia v prípade, ak sa už vykonalo hodnotenie v súlade s ustanoveniami o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam, ak sú dodržané obmedzenia týkajúce sa pracovníkov špecifikované v týchto ustanoveniach a ak sú vylúčené zdravotné a bezpečnostné riziká. Ak sa zariadenie určené pre verejnosť používa určeným spôsobom a je v súlade s právom Únie o výrobkoch, ktorými sa ustanovujú prísnejšie bezpečnostné úrovne ako úrovne ustanovené touto smernicou a nepoužíva sa žiadne iné zariadenie, tieto podmienky sa považujú za splnené.

7.   Zamestnávateľ má k dispozícii posúdenie rizík v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHS a určuje, aké opatrenia sa musia prijať v súlade s článkom 5 tejto smernice. Posúdenie rizík môže obsahovať zdôvodnenie, prečo sa zamestnávateľ domnieva, že vzhľadom na druh a rozsah rizík súvisiacich s elektromagnetickými poľami nie je potrebné ďalšie podrobné posúdenie rizika. Posúdenie rizika sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k významným zmenám, ktoré by spôsobili jeho neaktuálnosť, alebo keď sa na základe výsledkov zdravotného dozoru uvedeného v článku 8 ukáže, že je to nevyhnutné.

Článok 5

Ustanovenia zamerané na odstránenie alebo zníženie rizík

1.   Vzhľadom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na kontrolu produkcie elektromagnetických polí pri zdroji prijme zamestnávateľ opatrenia potrebné na to, aby sa riziká vyplývajúce z elektromagnetických polí na pracovisku odstránili alebo znížili na minimum.

Zníženie rizík vznikajúcich vystavením elektromagnetickým poliam sa zakladá na všeobecných zásadách prevencie stanovených v článku 6 ods. 2 smernice 89/391/EHS.

2.   Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4, ak sú prekročené príslušné AÚ uvedené v článku 3 a v prílohách II a III a ak sa posúdením vykonaným v súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 nepreukáže, že nie sú prekročené príslušné LHV a že sa dajú vylúčiť bezpečnostné riziká, zamestnávateľ vypracúva a realizuje akčný plán, ktorý obsahuje technické a/alebo organizačné opatrenia určené na prevenciu vystavenia presahujúceho LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, pričom berie do úvahy najmä:

a)

iné pracovné metódy, ktoré majú za následok nižšie vystavenie účinkom elektromagnetických polí;

b)

výber zariadenia emitujúceho menej intenzívne elektromagnetické polia, pričom sa prihliada na prácu, ktorá sa má vykonať;

c)

technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetických polí, v prípade potreby vrátane použitia zabezpečovacích, tieniacich alebo iných podobných mechanizmov na ochranu zdravia;

d)

vhodné opatrenia na ohraničenie a zabránenie prístupu, ako napríklad signály, značky, označenia na podlahe, prekážky, s cieľom obmedziť alebo kontrolovať prístup;

e)

v prípade vystavenia elektrickým poliam opatrenia a postupy na zvládanie iskrových výbojov a kontaktných prúdov technickými prostriedkami a odbornou prípravou pracovníkov;

f)

príslušné programy údržby pracovného zariadenia, pracovísk a systémov pracovných stanovíšť;

g)

návrh a dispozičné riešenie pracovísk a pracovných stanovíšť;

h)

obmedzenie dĺžky trvania a intenzity vystavenia, a

i)

dostupnosť vhodných osobných ochranných prostriedkov.

3.   Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4 zamestnávateľ vypracúva a realizuje akčný plán, ktorý obsahuje technické a/alebo organizačné opatrenia určené na prevenciu akýchkoľvek rizík, ktorým by mohli byť vystavení osobitne ohrození pracovníci, a akýchkoľvek rizík súvisiacich s nepriamymi účinkami uvedenými v článku 4.

4.   Okrem poskytovania informácií stanovených v článku 6 tejto smernice, zamestnávateľ podľa článku 15 smernice 89/391/EHS prispôsobí opatrenia uvedené v tomto článku požiadavkám osobitne ohrozených pracovníkov a, v prípade potreby, jednotlivým posúdeniam rizík, najmä pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí nahlásili, že používajú aktívne alebo pasívne implantované zdravotnícke pomôcky, ako napríklad kardiostimulátory alebo používajú zdravotnícke pomôcky na tele, ako napríklad inzulínové pumpy alebo tehotné ženy, ktoré informovali svojho zamestnávateľa o svojom stave.

5.   Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4 sa pracoviská, v prípade ktorých je pravdepodobné, že pracovníci sú vystavení účinkom elektromagnetických polí, ktoré presahujú AÚ, označujú vhodnými označeniami v súlade s prílohami II a III a so smernicou Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (10). V prípade potreby sa identifikujú príslušné priestory a prístup k nim sa obmedzuje. Ak je prístup do týchto priestorov vhodne obmedzený z iných dôvodov a pracovníci sú informovaní o rizikách súvisiacich s elektromagnetickými poľami, nevyžadujú sa označenia a obmedzenia prístupu špecifické pre elektromagnetické polia.

6.   V prípade uplatňovania článku 3 ods. 3 písm. a) sa prijmú osobitné ochranné opatrenia, ako napríklad odborná príprava pracovníkov v súlade s článkom 6 a používanie technických prostriedkov a osobnej ochrany, napríklad uzemnenia pracovných predmetov, vyrovnávania potenciálu, prípadne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (11), použitie izolačných topánok, rukavíc a ochranného oblečenia.

7.   V prípade uplatňovania článku 3 ods. 4 písm. a) sa prijmú osobitné ochranné opatrenia, ako napríklad kontrola pohybov.

8.   Vystavenie pracovníkov nesmie prekročiť LHV pre zmyslové účinky a LHV pre zdravotné účinky, pokiaľ nie sú splnené podmienky buď podľa článku 10 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), alebo v článku 3 ods. 3 alebo ods. 4. Ak sú aj napriek opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ prekročené LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, zamestnávateľ bezodkladne prijme opatrenia na zníženie vystavenia pod tieto LHV. Zamestnávateľ identifikuje a zaznamená dôvody, z ktorých boli LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky prekročené, a zodpovedajúcim spôsobom zmení ochranné a preventívne opatrenia s cieľom predísť ich opätovnému prekročeniu. Zmenené ochranné a preventívne opatrenia sa uchovávajú vo vhodnej vystopovateľnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

9.   Ak sa uplatňuje článok 3 ods. 3 a ods. 4 a ak pracovník nahlási výskyt prechodných symptómov, zamestnávateľ v prípade potreby aktualizuje posúdenie rizika a preventívne opatrenia. Prechodné symptómy môžu obsahovať:

a)

zmyslové vnímanie a účinky na fungovanie centrálnej nervovej sústavy v hlave spôsobenými časovo premenlivými magnetickými poľami, a

b)

účinky statických magnetických polí, ako sú závrate či nevoľnosť.

Článok 6

Informovanie a odborná príprava pracovníkov

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečuje, aby sa pracovníkom, ktorí sú pri práci pravdepodobne vystavení rizikám z elektromagnetických polí, a/alebo ich zástupcom poskytli všetky potrebné informácie a odborná príprava súvisiace s výsledkami posúdenia rizika uvedeného v článku 4 tejto smernice, týkajúce sa najmä:

a)

opatrení prijatých na vykonávanie tejto smernice;

b)

hodnôt a koncepcií LHV a AÚ, súvisiacich možných rizík a prijatých preventívnych opatrení;

c)

možných nepriamych účinkov vystavenia;

d)

výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtov úrovní vystavenia elektromagnetickým poliam vykonaných v súlade s článkom 4 tejto smernice;

e)

spôsobov zistenia nepriaznivých účinkov vystavenia na zdravie a spôsobov ich oznamovania;

f)

možnosti prechodných symptómov a pocitov súvisiacich s účinkami na centrálnu alebo periférnu nervovú sústavu;

g)

okolností, za ktorých majú pracovníci právo na zdravotný dozor;

h)

bezpečných pracovných postupov s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce z vystavenia;

i)

osobitne ohrozených pracovníkov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 5 písm. d) a v článku 5 ods. 3 a 4 tejto smernice.

Článok 7

Konzultácie s pracovníkmi a ich účasť

Konzultácie s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami a ich účasť prebieha v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS.

KAPITOLA III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 8

Zdravotný dozor

1.   S cieľom predísť akýmkoľvek nepriaznivým zdravotným účinkom spôsobeným vystavením elektromagnetickým poliam a včas ich zistiť sa v súlade s článkom 14 smernice 89/391/EHS vykonáva primeraný zdravotný dozor. Zdravotné záznamy a ich dostupnosť sa zabezpečujú v súlade s vnútroštátnym právnymi poriadkom a/alebo praxou.

2.   V súlade s vnútroštátnymi právnym poriadkom a praxou sa výsledky zdravotného dozoru uchovávajú vo vhodnej forme, ktorá umožňuje, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, pod podmienkou, že sú splnené požiadavky týkajúce sa dôvernosti. Jednotliví pracovníci majú na požiadanie prístup k svojim osobným zdravotným záznamom.

Ak pracovník ohlási akýkoľvek nežiaduci alebo neočakávaný účinok na zdravie alebo v každom prípade, keď sa zistí vystavenie nad LHV, zamestnávateľ zabezpečí, aby dotknutý pracovník (dotknutí pracovníci) dostal(-i) primeranú lekársku pomoc alebo individuálny lekársky dozor v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a praxou.

Takéto vyšetrenie alebo dozor sa umožní v čase, ktorý si vyberie zamestnanec, a žiadne náklady s ním spojené nenesie zamestnanec.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty stanovujú sankcie uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 10

Výnimky

1.   Odchylne od povinností podľa článku 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

vystavenie môže prekročiť LHV, ak vystavenie súvisí s inštaláciou, testovaním, používaním, vývojom, údržbou alebo výskumom týkajúcich sa zariadení určených na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) pre pacientov v zdravotníctve, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

posúdenie rizika vykonané v súlade s článkom 4 preukázalo prekročenie LHV;

ii)

prijali sa všetky najmodernejšie technické a/alebo organizačné opatrenia;

iii)

okolnosti náležite odôvodňujú prekročenie LHV;

iv)

zohľadnili sa charakteristiky pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a

v)

zamestnávateľ preukáže, že pracovníci sú ešte chránení proti nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám, pričom zabezpečí dodržiavanie pokynov na bezpečné používanie, ktoré poskytol výrobca v súlade so smernicou Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (12);

b)

členské štáty môžu umožniť uplatňovanie rovnocenného alebo špecifickejšieho systému ochrany personálu, ktorý pracuje v operačných vojenských zariadeniach alebo sa zúčastňuje na vojenských činnostiach vrátane spoločných medzinárodných vojenských cvičení, ak je zabezpečená ochrana voči nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám;

c)

členské štáty môžu za náležite odôvodnených okolností, a len pokým okolnosti zostávajú náležite odôvodnené, umožniť, aby sa LHV dočasne prekročili v určitých odvetviach a určitých činnostiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti odsekov písm. a) a b). Na účely tohto písmena sú „náležité odôvodnené okolnosti“ také, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i)

posúdenie rizika vykonané v súlade s článkom 4 preukázalo prekročenie LHV;

ii)

prijali sa všetky najmodernejšie technické a/alebo organizačné opatrenia;

iii)

zohľadnili sa charakteristiky pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a

iv)

zamestnávateľ preukáže, že pracovníci sú stále chránení proti nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám, okrem iného pomocou porovnateľných, špecifickejších a medzinárodne uznávaných noriem a usmernení.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o každej výnimke podľa písm. b) a c) odseku 1 a uvedú dôvody pre tieto výnimky v správe uvedenej v článku 15.

Článok 11

Technické zmeny príloh

1.   Komisia je oprávnená prijímať delegované právne akty v súlade s článkom 12, ktoré výhradne technickým spôsobom menia prílohy, aby sa:

a)

zohľadnilo prijatie nariadení a smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na návrh, stavbu, výrobu alebo konštrukciu pracovných zariadení alebo pracovísk;

b)

zohľadnil technický pokrok, zmeny najrelevantnejších noriem alebo špecifikácií a nové vedecké zistenia týkajúce sa elektromagnetických polí;

c)

prispôsobili AÚ v prípade, ak existujú nové vedecké dôkazy za predpokladu, že zamestnávatelia sú naďalej viazaní existujúcimi LHV stanovené v prílohách II a III;

2.   Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 na účel vloženia usmernení Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) pre limitné vystavenie elektrickým poliam spôsobených pohybom ľudského tela v statickom magnetickom poli a časovo premenlivými magnetickými poľami s kmitočtom menším ako 1 Hz do prílohy II, len čo budú k dispozícii.

3.   Ak sa to v prípade zmien uvedených v odsekoch 1 a 2 vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, uplatňuje sa na delegované právne akty prijaté podľa tohto článku postup stanovený v článku 13.

Článok 12

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované právne akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 29. júna 2013. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 13

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady, ktoré súvisia so zdravím a ochranou pracovníkov.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Praktické pokyny

S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto smernice Komisia sprístupní nezáväzné praktické pokyny najneskôr šesť mesiacov pred 1. júlom 2016. Tieto praktické pokyny sa týkajú najmä týchto otázkach:

a)

určenie vystavenia s ohľadom na príslušné európske alebo medzinárodné normy, čo zahŕňa:

metódy výpočtu na posúdenie LHV,

priestorové spriemerovanie vonkajších elektrických a magnetických polí,

usmernenia pre riešenie nepresnosti v súvislosti s meraniami a výpočtami,

b)

usmernenia na preukazovanie súladu pri osobitných druhoch nejednotného vystavenia v špecifických situáciách na základe zavedenej dozimetrie;

c)

opis „metódy váženej špičky“ pre nízkofrekvenčné polia a „súčtu multifrekvenčných polí“ pre vysokofrekvenčné polia;

d)

posudzovanie rizík a pokiaľ možno poskytovanie zjednodušených techník najmä s ohľadom na potreby MSP;

e)

opatrenia zamerané na odstránenie alebo zníženie rizík vrátane osobitných preventívnych opatrení, ktoré závisia od úrovne vystavenia a charakteristík pracoviska;

f)

zavedenie dokumentovaných pracovných postupov, ako aj osobitných informačných a školiacich opatrení pre pracovníkov, ktorí sú vystavovaní elektromagnetickým poliam počas činností súvisiacich s MRI podľa článku 10 ods. 1 písm. a);

g)

hodnotenie vystavenia v rozsahu frekvencie od 100 kHz do 10 MHz, keď je potrebné zvážiť tepelné i netepelné účinky;

h)

usmernenie o lekárskom vyšetrení a zdravotnom dozore, ktoré sa má poskytnúť zamestnancovi v súlade s článkom 8 ods. 2.

Komisia úzko spolupracuje s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Európsky parlament musí byť aj naďalej informovaný.

Článok 15

Preskúmanie a podávanie správ

S prihliadnutím na článok 1 ods. 4 sa v súlade s článkom 17a smernice 89/391/EHS vypracuje správa o vykonávaní tejto smernice v praxi.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

1.   Smernica 2004/40/ES sa zrušuje od 29. júna 2013.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 47.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 88.

(5)  Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(10)  Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

(11)  Ú. v. ES, L 393, 30.12.1989, s. 18.

(12)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

FYZIKÁLNE VELIČINY TÝKAJÚCE SA VYSTAVENIA ELEKTROMAGNETICKÝM POLIAM

Na opísanie vystavenia elektromagnetickým poliam sa používajú tieto fyzikálne veličiny:

 

Intenzita elektrického poľa (E) je vektorová veličina, ktorá zodpovedá sile pôsobiacej na nabitú časticu bez ohľadu na jej pohyb v priestore. Vyjadruje sa vo voltoch na meter (V/m–1). Treba rozlišovať medzi E okolitého elektrického poľa a E elektrického poľa, ktoré sa nachádza v tele (in situ) v dôsledku vystavenia okolitému elektrickému poľu.

 

Končatinový prúd (IL) je prúd v končatinách osoby vystavenej elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom rozsahu od 10 MHz do 110 MHz v dôsledku kontaktu s predmetom v elektromagnetickom poli alebo prúdenia kapacitných prúdov indukovaných vo vystavenom tele. Vyjadruje sa v ampéroch (A).

 

Kontaktný prúd (IC) je prúd, ktorý vzniká pri kontakte osoby s predmetom v elektromagnetickom poli. Vyjadruje sa v ampéroch (A). Ustálený kontaktný prúd vznikne, keď je osoba v stálom kontakte s predmetom v elektromagnetickom poli. Pri vzniku takéhoto kontaktu môže prísť k iskrovému výboju so súvisiacimi prechodovými prúdmi.

 

Elektrický náboj (Q) je príslušná veličina iskrového výboja a vyjadruje sa v coulomboch (C).

 

Intenzita magnetického poľa (H) je vektorová veličina, ktorá spolu s hustotou magnetického toku špecifikuje magnetické pole v ľubovoľnom bode v priestore. Vyjadruje sa v ampéroch na meter (A/m–1).

 

Hustota magnetického toku (B) je vektorová veličina, ktorá má za následok silu pôsobiacu na pohyblivé náboje, vyjadrená v jednotkách tesla (T). Vo voľnom priestore a v biologických materiáloch sa hustota magnetického toku a intenzita magnetického poľa môžu vzájomne zamieňať s použitím ekvivalencie intenzity magnetického poľa H = 1 A/m–1 s hustotou magnetického toku Formula T (približne 1,25 mikrotesla).

 

Hustota výkonu (S) je príslušná veličina používaná pri veľmi vysokých frekvenciách, kde je hĺbka prieniku do tela nízka. Ide o žiarivý tok energie dopadajúci kolmo na povrch, vydelený plochou povrchu. Vyjadruje sa vo wattoch na meter štvorcový (W/m–2).

 

Špecifická absorpcia energie (SA) je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou biologického tkaniva vyjadrená v jouloch na kilogram (J/kg–1). V tejto smernici sa používa na stanovenie limitov pre účinky impulzového mikrovlnového žiarenia.

 

Špecifická rýchlosť absorpcie energie (SAR) spriemerovaná na celé telo alebo časti tela je rýchlosť, ktorou je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou telesného tkaniva; vyjadruje sa vo wattoch na kilogram (W/kg–1). SAR celého tela predstavuje široko akceptovanú veličinu na vytvorenie vzťahu medzi nepriaznivými tepelnými účinkami a vystavením rádiovej frekvencii (RF). Okrem celkovej priemernej telesnej SAR sú potrebné lokálne hodnoty SAR na vyhodnotenie a obmedzenie nadmerného ukladania energie v malých častiach tela v dôsledku osobitných podmienok vystavenia. K príkladom takýchto podmienok patria: osoba vystavená RF v nízkom pásme MHz (napr. z dielektrických ohrievačov) a osoby vystavené poľu v blízkosti antény.

Z týchto veličín sa dajú priamo merať hustota magnetického toku (B), kontaktný prúd (IC), končatinový prúd (IL), intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H) a hustota výkonu (S).


PRÍLOHA II

NETEPELNÉ ÚČINKY

LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA A AKČNÉ ÚROVNE VO FREKVENČNOM PÁSME OD 0 Hz PO 10 MHz

A.   LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA (LHV)

LHV nižšie ako 1Hz (tabuľka A1) sú limitmi pre statické magnetické pole, ktoré nie je ovplyvnené telesným tkanivom.

LHV pre frekvencie od 1 Hz do 10 MHz (tabuľka A2) sú limitmi pre elektrické polia, ktoré sa indukujú v tele v dôsledku vystavenia časovo premenlivým elektrickým a magnetickým poliam.

LHV pri hustote vonkajšieho magnetického toku od 0 do 1 Hz

LHV pre zmyslové účinky je LHV pre bežné pracovné podmienky (tabuľka A1) a súvisí so závratmi a inými fyziologickými účinkami vyvolanými podráždením rovnovážneho orgánu človeka najmä v dôsledku pohybu v statickom magnetickom poli.

LHV pre zdravotné účinky, určené pre kontrolované pracovné podmienky (tabuľka A1), sa uplatňuje dočasne počas zmeny, keď si to vyžaduje prax alebo proces, ak sa prijali preventívne opatrenia, ako je kontrola pohybov a informovanie pracovníkov.

Tabuľka A1

LHV pri hustote vonkajšieho magnetického toku (B0) od 0 do 1 Hz

 

LHV pre zmyslové účinky

Bežné pracovné podmienky

2 T

Lokálne vystavenie končatín

8 T

 

LHV pre zdravotné účinky

Kontrolované pracovné podmienky

8 T

LHV pre zdravotné účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa 1 Hz až 10 MHz

LHV pre zdravotné účinky (tabuľka A2) súvisia s elektrickou stimuláciou všetkých tkanív periférnej a centrálnej nervovej sústavy v tele vrátane hlavy.

Tabuľka A2

LHV pre zdravotné účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz až do 10 MHz

Frekvenčné pásmo

LHV pre zdravotné účinky

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 V/m–1 (špička)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 ×10–4 f V/m–1 (špička)

Poznámka A2 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).

Poznámka A2 – 2:

LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli sú priestorové špičkové hodnoty v celom tele vystavenej osoby.

Poznámka A2 – 3:

LHV sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

LHV pre zmyslové účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz do 400 Hz

LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A3) súvisia s účinkami elektrického poľa na centrálnu nervovú sústavu v hlave, t. j. sietnicový fosfén a menšie prechodné zmeny niektorých mozgových funkcií.

Tabuľka A3

LHV pre zmyslové účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz do 400 Hz

Frekvenčné pásmo

LHV pre zmyslové účinky

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f V/m–1 (špička)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07/f V/m–1 (špička)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028/f V/m–1 (špička)

Poznámka A3 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).

Poznámka A3 – 2:

LHV pre zmyslové účinky pri vnútornom elektrickom poli sú priestorové špičkové hodnoty v hlave vystavenej osoby.

Poznámka A3 – 3:

LHV sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

B.   AKČNÉ ÚROVNE (AÚ)

Na špecifikovanie akčných úrovní (AÚ), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných LHV, alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné alebo preventívne opatrenia uvedené v článku 5, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

dolné AÚ(E) a horné AÚ(E) pre intenzitu elektrického poľa E časovo premenlivých elektrických polí, ako sa uvádza v tabuľke B1,

dolné AÚ(B) a horné AÚ(B) pre hustotu magnetického toku B časovo premenlivých magnetických polí, ako sa uvádza v tabuľke B2;

AÚ(IC) pre kontaktný prúd, ako sa uvádza v tabuľke B3;

AÚ(B0) pre hustotu magnetického toku statických magnetických polí, ako sa uvádza v tabuľke B4.

AÚ zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám elektrického a magnetického poľa na pracovisku v neprítomnosti pracovníka.

Akčné úrovne (AÚ) vystavenia elektrickým poliam

Dolné AÚ (tabuľka B1) pre vonkajšie elektrické pole sú založené na obmedzení vnútorného elektrického poľa pod LHV (tabuľky A2 a A3) a na obmedzení iskrových výbojov v pracovnom prostredí.

Pod hornými AÚ vnútorné elektrické pole neprekračuje LHV (tabuľky A2 a A3) a zabraňuje sa rušivým iskrovým výbojom, ak sú prijaté ochranné opatrenia uvedené v článku 5 ods. 6.

Tabuľka B1

AÚ vystavenia elektrickým poliam od 1 Hz do 10 MHz

Frekvenčné pásmo

Nízke AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)

Vysoké AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

Poznámka B1 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).

Poznámka B1 – 2:

Dolné AÚ (E) a horné AÚ (E) sú efektívnymi hodnotami intenzity elektrického poľa, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

Poznámka B1 – 3:

AÚ predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

Akčné úrovne (AÚ) vystavenia magnetickým poliam

Dolné AÚ (tabuľka B2) sú pri frekvencii pod 400 Hz odvodené od LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A3) a pri frekvencii nad 400 Hz od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli (tabuľka A2).

Horné AÚ (tabuľka B2) sú odvodené od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiacom s elektrickou stimuláciou periférnych a autonómnych nervových tkanív v hlave a trupe (tabuľka A2). Dodržiavanie horných AÚ zabezpečuje, že sa nepresahujú LHV pre zdravotné účinky, ale účinky súvisiace so sietnicovými fosfénmi a menšími prechodnými zmenami v mozgovej činnosti sú možné, ak vystavenie hlavy presiahne dolné AÚ pre vystavenia do 400 Hz. V takomto prípade sa uplatňuje článok 5 ods. 6.

AÚ pre vystavenie končatín sú odvodené od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiace s elektrickou stimuláciou tkanív v končatinách, pričom sa zohľadňuje, že magnetické pole pôsobí na končatiny slabšie ako na celé telo.

Tabuľka B2

AÚ vystavenia magnetickým poliam od 1Hz do 10 MHz

Frekvenčné pásmo

Dolné AÚ pre hustotu magnetického toku(B) [μT] (efektívne hodnoty)

Horné AÚ pre hustotu magnetického toku (B)[μT] (efektívne hodnoty)

AÚ hustoty magnetického toku pre vystavenie končatín lokálnemu magnetickému poľu) [μT] (efektívne hodnoty)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105/f2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Poznámka B2 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).

Poznámka B2 – 2:

Dolné AÚ a horné AÚ sú efektívnymi hodnotami intenzity, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

Poznámka B2 – 3:

AÚ pre vystavenie magnetickým poliam predstavujú maximálne hodnoty na mieste činnosti pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

Tabuľka B3

AÚ pre kontaktný prúd IC

Frekvencia

AÚ (IC) pre ustálený kontaktný prúd [mA] (efektívne hodnoty)

do 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz

40

Poznámka B3 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v kilohertzoch (kHz).

Akčné úrovne (AÚ) pre hustotu magnetického toku statických magnetických polí

Tabuľka B4

AÚ pre hustotu magnetického toku statických magnetických polí

Riziká

AÚ(B0)

Interferencia s aktívnymi implantovanými pomôckami, napr. kardiostimulátormi

0,5 mT

Riziko pritiahnutia a vymrštenia v poli pôsobnosti intenzívnych silových zdrojov (> 100 mT)

3 mT


PRÍLOHA III

TEPELNÉ ÚČINKY

LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA A AKČNÉ ÚROVNE VO FREKVENČNOM PÁSME OD 100 kHz DO 300 GHz

A.   LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA (LHV)

LHV pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 100 kHz do 6 GHz (tabuľka A1) sú limitné hodnoty energie a výkonu, ktoré sa absorbujú na jednotku hmotnosti telesného tkaniva v dôsledku vystavenia elektrickým a magnetickým poliam.

LHV pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 do 6 GHz (tabuľka A2) sú limitné hodnoty energie absorbovanej malým množstvom tkaniva v hlave v dôsledku vystavenia elektromagnetickým poliam.

LHV pre zdravotné účinky pri frekvenciách nad 6 GHz (tabuľka A3) sú limitné hodnoty hustoty výkonu pri dopade elektromagnetických vĺn na povrch tela.

Tabuľka A1

LHV pre zdravotné účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 100 kHz do 6 GHz

LHV pre zdravotné účinky

Hodnoty SAR spriemerované za šesťminútový interval

LHV súvisiace s tepelným stresom celého tela, vyjadrené ako priemerná SAR celého tela

0,4 W/kg–1

LHV súvisiace s lokalizovaným tepelným stresom v hlave a trupe, vyjadrené ako lokalizovaná SAR v tele

10 W/kg–1

LHV súvisiace s lokalizovaným tepelným stresom v končatinách, vyjadrené ako lokalizovaná SAR v končatinách

20 W/kg–1

Poznámka A1 – 1:

spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej SAR je 10 g súvislého tkaniva; takto získaná maximálna SAR predstavuje hodnotu používanú na odhadovanie vystavenia. Toto 10 g tkanivo je určené ako hmotnosť súvislého tkaniva s takmer homogénnymi elektrickými vlastnosťami. Pri určovaní súvislej hmotnosti tkaniva sa uznáva, že tento pojem sa môže používať v počítačovej dozimetrii, môže však predstavovať ťažkosti pri priamych fyzikálnych meraniach. Môže sa použiť jednoduchá geometria, ako je objemová alebo sférická hmotnosť tkaniva.

LHV pre zmyslové účinky pri 0,3 GHz až 6 GHz

Táto LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A2) súvisí so zabránením sluchovým účinkom spôsobeným vystavením hlavy impulznému mikrovlnnému žiareniu.

Tabuľka A2

LHV pre zmyslové účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 0,3 do 6 GHz

Frekvenčné pásmo

Lokalizovaná špecifická absorpcia energie (SA)

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJ/kg–1

Poznámka A2 – 1:

spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej SA je 10 g tkaniva.

Tabuľka A3

LHV pre zdravotné účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 6 GHz do 300 GHz

Frekvenčné pásmo

LHV pre zdravotné účinky súvisiace s hustotou výkonu

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 W/m–2

Poznámka A3 – 1:

Hustota výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 vystavenej plochy. Priestorové maximálne hustoty výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20-násobok hodnoty 50 W/m–2. Hustota výkonu od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval akýchkoľvek 6 minút. Nad 10 GHz sa hustota výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.

B.   AKČNÉ ÚROVNE (AÚ)

Na špecifikovanie akčných úrovní (AÚ), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných LHV, alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné alebo preventívne opatrenia uvedené v článku 5, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

AÚ(E) pre intenzitu elektrického poľa E časovo premenlivého elektrického poľa, ako sa uvádza v tabuľke B1,

AÚ(B) pre hustotu magnetického toku B časovo premenlivého magnetického poľa, ako sa uvádza v tabuľke B1,

AÚ(S) pre hustotu výkonu elektromagnetických vĺn, ako sa uvádza v tabuľke B1,

AÚ(IC) pre kontaktný prúd, ako sa uvádza v tabuľke B2,

AÚ(IL) pre končatinový prúd, ako sa uvádza v tabuľke B2.

AÚ zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám poľa na pracovisku v neprítomnosti pracovníka, a to ako maximálne hodnoty na mieste pracovníka alebo určenej časti tela.

Akčné úrovne (AÚ) vystavenia elektrickým a magnetickým poliam

AÚ(E) a AÚ(B) sú odvodené od hodnôt SAR alebo LHV hustoty výkonu (tabuľky A1 a A3) založených na prahoch, ktoré súvisia s vnútornými tepelnými účinkami spôsobenými vystavením (vonkajším) elektrickým a magnetickým poliam.

Tabuľka B1

AÚ vystavenia elektrickým a magnetickým poliam od 100 kHz do 300 GHz

Frekvenčné pásmo

AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)

AÚ pre intenzitu magnetického poľa (B) [μT] (efektívne hodnoty)

AÚ hustoty výkonu (S) [W/m–2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3 f½

1,0 × 10–5 f½

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

6 ≤ f ≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Poznámka B1 – 1:

f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).

Poznámka B1 – 2:

[AÚ(E)]2 a [AÚ(B)]2 sa priemerujú za šesťminútový interval. Pokiaľ ide o impulzy RF, špičková hustota výkonu spriemerovaná za šírku impulzu neprekročí 1 000-násobok príslušnej hodnoty AÚ(S). Pri multifrekvenčných poliach analýza vychádza zo súčtu, ako sa vysvetľuje v praktických pokynoch uvedených v článku 14.

Poznámka B1 – 3:

AÚ(E) a AÚ(B) predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa dodržiavanie LHV určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

Poznámka B1 – 4:

Hustota výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 vystavenej plochy. Priestorové maximálne hustoty výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20–násobok hodnoty 50 W/m–2. Hustota výkonu od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval 6 minút. Nad 10 GHz sa hustota výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.

Tabuľka B2

AÚ pre ustálené kontaktné prúdy a indukované končatinové prúdy

Frekvenčné pásmo

AÚ pre ustálený kontaktný prúd (IC) [mA] (efektívne hodnoty)

AÚ pre indukovaný končatinový prúd v akejkoľvek končatine (IL) [mA] (efektívne hodnoty)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Poznámka B2 – 1:

[AÚ(IL)]2 sa priemeruje za šesťminútový interval.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 2004/40/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2 a 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 6

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. b)

článok 2 písm. c)

článok 2 písm. b)

článok 2 písm. d), e) a f)

článok 2 písm. c)

článok 2 písm. g)

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 2 a 3

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2 a 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5 písm. a)

článok 4 ods. 5 písm. b)

článok 4 ods. 5 písm. b)

článok 4 ods. 5 písm. a)

článok 4 ods. 5 písm. c)

článok 4 ods. 5 písm. c)

článok 4 ods. 5 písm. d)

článok 4 ods. 5 písm. d)

článok 4 ods. 5 písm. e)

článok 4 ods. 5 písm. d) bod i)

článok 4 ods. 5 písm. d) bod ii)

článok 4 ods. 5 písm. d) bod iii)

článok 4 ods. 5 písm. d) bod iv)

článok 4 ods. 5 písm. e)

článok 4 ods. 5 písm. f)

článok 4 ods. 5 písm. f)

článok 4 ods. 5 písm. g)

článok 4 ods. 5 písm. h)

článok 4 ods. 5 písm. i)

článok 4 ods. 5 písm. g)

článok 4 ods. 5 písm. j)

článok 4 ods. 5 písm. h)

článok 4 ods. 5 písm. k)

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 7

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2, úvodná veta

článok 5 ods. 2, úvodná veta

článok 5 ods. 2 písm. a) až c)

článok 5 ods. 2 písm. a) až c)

článok 5 ods. 2 písm. d)

článok 5 ods. 2 písm. e)

článok 5 ods. 2 písm. d) až g)

článok 5 ods. 2 písm. f) až i)

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 8

článok 5 ods. 9

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 3

článok 6, úvodná veta

článok 6, úvodná veta

článok 6 písm. a)

článok 6 písm. a)

článok 6 písm. b)

článok 6 písm. b)

článok 6 písm. c)

článok 6 písm. c)

článok 6 písm. d)

article 6 písm. d)

article 6 písm. e)

article 6 písm. f)

článok 6 písm. e)

článok 6 písm. g)

článok 6 písm. f)

článok 6 písm. h)

článok 6 písm. i)

článok 7

článok 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 2

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10 ods. 1

článok 11 ods. 1 písm. c)

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 11 ods. 1 písm. a)

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 11 ods. 1 písm. b)

článok 11

článok 12

článok 13

článok 14

článok 15

článok 13 ods. 1

článok 16 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 16 ods. 2

článok 17

článok 14

článok 18

článok 15

článok 19

príloha

príloha I, príloha II a príloha III

príloha IV


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/22


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 626/2013

z 27. júna 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Únie, aby sa úplne pozastavilo uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na 80 nových výrobkov, ktoré momentálne nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1344/2011 (1). Tieto výrobky by sa preto mali vložiť do uvedenej prílohy.

(2)

Už nie je v záujme Únie zachovávať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka pre 15 výrobkov, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011. Tieto výrobky by sa preto mali vypustiť.

(3)

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu ako aj jazykové úpravy je potrebné v 22 prípadoch pozastavenia upraviť opis výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011. Tiež by sa mali pri ôsmich výrobkoch zmeniť kódy TARIC. Okrem toho sa považuje za potrebné viacnásobné zatriedenie troch výrobkov a naopak pri 12 výrobkoch už dvojité zatriedenie nie je potrebné.

(4)

Pozastavenia, pri ktorých je nutné vykonať technické úpravy, by sa mali zo zoznamu pozastavení v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 vypustiť a znovu doňho zaradiť s novými opismi výrobkov alebo novými číselnými znakmi KN či novými kódmi TARIC.

(5)

V prípade troch výrobkov sa považuje za potrebné, aby sa v záujme Únie zmenil dátum ich povinného preskúmania v súlade s článkom 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1344/2011. Preskúmané pozastavenia by sa preto mali zo zoznamu pozastavení uplatňovania cla v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 vypustiť a znovu doňho zaradiť s novou lehotou na povinné preskúmanie.

(6)

V záujme prehľadnosti by sa pozmenené údaje v zozname vložených a vypustených pozastavení uvedenom v prílohách I a II k tomuto nariadeniu mali v tomto nariadení označiť hviezdičkou.

(7)

Pozastavenia uvedené v prílohe I by sa vzhľadom na ich dočasnosť mali systematicky preskúmavať, a to najneskôr päť rokov po tom, ako sa začali uplatňovať alebo ako boli obnovené. Okrem toho by sa malo zaručiť, že určité pozastavenia možno kedykoľvek ukončiť v dôsledku návrhu Komisie na základe preskúmania vykonaného na podnet Komisie alebo na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, ak nie je ďalej v záujme Únie tieto pozastavenia zachovávať, alebo z dôvodu technického vývoja výrobkov, zmenených okolností alebo hospodárskych trendov na trhu.

(8)

Keďže je potrebné, aby pozastavenia stanovené v tomto nariadení nadobudli účinnosť 1. júla 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od tohto dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť okamžite jeho uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 sa týmto mení takto:

1.

vkladajú sa riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Výrobky podľa článku 1 bodu 1

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Predpokladaný dátum povinného preskúmania

 (3)ex 2007 99 50

81

Koncentrované pyré z aceroly:

rodu Malpighia spp.,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

9 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

82

Okyslené koncentrované pyré z banánu, získané varením:

rodu Musa cavendish,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

11,5 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

92

 (3)ex 2007 99 50

83

Koncentrované pyré z manga, získané varením:

rodu Mangifera spp.,

s obsahom cukru najviac 30 % hmotnosti,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

6 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

93

 (3)ex 2007 99 93

10

 (3)ex 2007 99 50

84

Koncentrované pyré z papáje, získané varením:

rodu Carica spp.,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

7,8 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

85

Koncentrované pyré z guavy, získané varením:

rodu Psidium spp.,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

6 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

95

 (3)ex 2805 30 90

40

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium s čistotou v hmotnosti 95 % a viac

0 %

31.12.2015

 (3)ex 2805 30 90

50

 (3)ex 2805 30 90

60

 (3)ex 2805 30 90

70

 (3)ex 2805 30 90

75

 (3)ex 2805 30 90

79

ex 2811 19 80

30

Kyselina fosfónová (CAS RN 10294-56-1)/kyselina fosforitá (CAS RN 13598-36-2) používaná ako zložka pri výrobe prísad používaných v priemysle poly(vinylchloridu) (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2818 10 91

10

Spekaný (sintrovaný) korund s mikrokryštalickou štruktúrou, obsahujúci v hmotnosti:

94 % alebo viac, ale nie viac ako 98,5 % α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) horečnatého spinelu,

1 % (± 0,6 %) oxidu ytritého a

2 % (± 1,2 %) oxidu lantanitého a oxidu neodymitého

menej ako 50 % z celkovej hmotnosti častíc s veľkosťou viac ako 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluórprop-1-én (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 89 90

50

Chlórcyklopentán (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

40

Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2906 29 00

30

2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 23 00

10

4,4’-Izopropylidéndifenol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

55

Bifenyl-2,2’-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

50

4-Izobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenón (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

20

2,4’-Difluórbenzofenón (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

20

Izopentyl-acetát (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 60 19

10

Etyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyetoxy)etyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2917 13 90

10

Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 30 00

50

Etyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

15

Etyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-metoxyškoricová (CAS RN 537-98-4)

0 %

31.12.2013

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenyl-metyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamín (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Titanium-bis(trietanolamín)diizopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

20

Butylizokyanát (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

35

Kyselina (Z)-prop-1-én-1-yl-fosforitá (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

25

Kyselina 1-(2,2-difluórbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxylová (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

Alyl 5-amino-4-(2-metylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolkarbotioát (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

57

terc-Butyl 3-(6-amino-3-metylpyridín-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 10

30

Etyl 4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrol[3,2,1-ij]chinolín (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

37

4-Propán-2-yl-morfolín (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 11 00

20

Farbivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) s čistotou 97 % alebo viac stanovenou vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

80

Farbiaci prípravok, neionogénny, obsahujúci:

N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlór-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-metoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenylmetoxy)etyl-β-alanín (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-metyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-yl)etyl-β-alanín (CAS RN 170222-39-6) a

N-[2-chlór-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-yl)etoxy]-2-oxoetyl-β-alanín (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

20

Farbiaci prípravok, aniónový, obsahujúci v hmotnosti 75 % alebo viac 7-((4-chlór-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazín-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalénsulfonátu disodného (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Kyslý farbiaci prípravok, aniónový, obsahujúci:

lítium-amino-4-(4-terc-butylanilino)antrachinón-2-sulfonát (CAS RN 125328-86-1),

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) a

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Farbivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Farbivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 17 00

25

Farbivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

60

Farbivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

70

Farbivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Farbivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 19 00

73

Farbivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) s čistotou 97 % alebo viac stanovenou vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou

0 %

31.12.2015

ex 3207 40 85

40

Sklenené šupinky (CAS RN 65997-17-3):

s hrúbkou 0,3 μm alebo viac, ale najviac 10 μm, a

potiahnuté oxidom titaničitým (CAS RN 13463-67-7) alebo oxidom železitým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3215 19 00

20

Atrament:

pozostávajúci z polyesterového polyméru a disperzie striebra (CAS RN 7440-22-4)a chloridu strieborného (CAS RN 7783-90-6) v metylpropylketóne (CAS RN 107-87-9),

s celkovým obsahom pevných látok v hmotnosti 55 % alebo viac, ale najviac 57 %, a

so špecifickou mernou hmotnosťou 1,40 g/cm3 alebo viac, ale najviac 1,60 g/cm3,

používaný v elektródach do tlačiarenských zariadení (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 20

50

Suchý atramentový prášok alebo tonerová zmes, zložené z:

styrén-akrylát/butadiénového kopolyméru,

buď uhlíkových sadzí, alebo organického pigmentu,

tiež obahujúce polyolefín alebo amorfný oxid kremičitý,

na použitie ako vývojka pri výrobe atramentom/tonerom plnených fliaš alebo náplní pre faxy, počítačové tlačiarne alebo kopírovacie stroje (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3802 90 00

11

Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy, čistená kyselinou, na použitie ako filtračná pomôcka pri výrobe farmaceutických a/alebo biochemických výrobkov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

75

Polymér N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)- 1,6-hexándiamínu s 2,4- dichlór-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

UV-stabilizátor pozostávajúci zo:

stéricky stabilizovaného amínu: polyméruN,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexándiamínu, s 2,4-dichlór-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7) a

buď o-hydroxyfenyltriazínového pohlcovača UV žiarenia, alebo

chemicky modifikovanej fenolickej zlúčeniny

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3812 30 80

85

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

70 % alebo viac, ale najviac 80 % bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioátu (CAS RN 41556-26-7) a

20 % alebo viac, ale najviac 30 % metyl-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioátu (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3824 90 97

08

Zmes izomérov divinylbenzénu a izomérov etylvinylbenzénu, obsahujúca v hmotnosti 56 % alebo viac, ale najviac 85 % divinylbenzénu (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3824 90 97

18

Polytetrametylénglykol bis[(9-oxo-9H-tioxantén-1-yloxy)acetát] s priemernou dĺžkou polymérneho reťazca menej ako 5 monomérnych jednotiek (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2013

ex 3824 90 97

47

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) fixovaný na poréznom podklade z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), obsahujúci v hmotnosti:

0,1 % alebo viac, ale najviac 1 % platiny, a

0,5 % alebo viac, ale najviac 5 % etylalumínium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Prípravok obsahujúci:

C,C’-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid horečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zinkium-bis(4-metylbenzénsulfinát) (CAS RN 24345-02-6),

v ktorom tvorba plynu z C,C’-azodi(formamidu)nastáva pri teplote 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

51

Titaničité komplexy 2,2’-oxydietanolu,propán-1,2-diolu a 2,2‘,2“-nitrilotrietanolu (CAS RN 68784-48-5) rozpustené v 2,2’-oxydietanole (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

87

Hmota obsahujúca v hmotnosti:

75 % alebo viac, ale najviac 85 % medi,

anorganické oxidy,

etylcelulózu a

rozpúšťadlo

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

93

Roztok obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac 2,4,6-trimetylbenzaldehydu (CAS RN 487-68-3) v acetóne

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3824 90 97

94

Častice oxidu kremičitého, na ktorých sú kovalentne naviazané organické zlúčeniny, na použitie pri výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a náplní na predúpravu vzorky (1)

0 %

31.12.2013

ex 3905 30 00

10

Viskózny prípravok obsahujúci prevažne polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), organické rozpúšťadlo a vodu, určený na použitie ako ochranná vrstva waferov (substrátových diskov) pri výrobe polovodičov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Kopolymér etylénu a vinylalkoholu rozpustný vo vode (CAS RN 026221-27-2), obsahujúci v hmotnosti najviac 13 % monomérnych jednotiek etylénu

0 %

31.12.2017

ex 3906 90 90

27

Kopolymér oktadecyl-metakrylátu, izooktyl-akrylátu a kyseliny akrylovej rozpustený v izopropyl-palmitáte

0 %

31.12.2017

ex 3907 20 20

20

Polytetrametylén-éter-glykol s hmotnostnou priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 2 700 alebo viac, ale najviac 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3907 20 20

30

Zmes obsahujúca v hmotnosti 70 % alebo viac, ale najviac 80 % polyméru glycerolu a 1,2-epoxypropánu a 20 % alebo viac, ale najviac 30 % kopolyméru dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrolidónu

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 20 20

40

Kopolymér tetrahydrofuránu a tetrahydro-3-metylfuránu s číslom strednej molekulovej hmotnosti (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 40 00

10

Pelety polyuhličitanu:

obsahujúce v hmotnosti 7 % alebo viac, ale najviac 15 % nehalogenovej samozhasínacej prísady a

so špecifickou mernou hmotnosťou 1,20 (± 0,01)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3907 99 90

30

Polyhydroxyalkanoát, pozostávajúci predovšetkým z poly(3-hydroxybutyrátu)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3913 90 00

20

 (3)ex 3909 50 90

10

Kvapalný, vo vode rozpustný fotopolymér tvrditeľný UV žiarením, pozostávajúci zo zmesi obsahujúcej v hmotnosti:

60 % alebo viac bifunkčných akrylovaných polyuretánových oligomerov a

30 % (± 8 %) monofunkčných a trifunkčných (meta)akrylátov a

10 % (± 3 %) monofunkčných (meta)akrylátov s hydroxylovými funkčnými skupinami

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

47

Polyesterová, polyuretánová alebo polykarbonátová fólia:

s lepidlom zo silikónového polyméru citlivého na tlak,

s celkovou hrúbkou najviac 0,7 mm,

s celkovou šírkou 1 cm alebo viac, ale najviac 1 m,

tiež vo zvitkoch

druhu používaného na ochranu povrchu výrobkov položiek 8521 a 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

32

ex 3919 10 80

53

Polyetylénová fólia:

s lepiacou negumovou vrstvou citlivou na tlak priľnavou iba k čistým a hladkým povrchom,

s celkovou hrúbkou 0,025 mm alebo viac, ale najviac 0,7 mm,

s celkovou šírkou 6 cm alebo viac, ale najviac 1 m,

tiež vo zvitkoch,

druhu používaného na ochranu povrchu výrobkov položiek 8521 a 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

34

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 89

50

ex 3919 90 00

36

Potlačený laminovaný list so strednou vrstvou z polyvinylchloride, potiahnutý z každej strany vrstvou polyvinylfluoridu

tiež s priľnavou vrstvou citlivou na teplo alebo tlak,

tiež s ochranným filmom,

s toxicitou (stanovenou podľa testovacej metódy ABD 0031) najviac 70 ppm fluorovodíka, 120 ppm chlorovodíka, 10 ppm kyanovodíka, 10 ppm oxidov dusíka, 300 ppm oxidu uhoľnatého a 10 ppm sírovodíka spolu s oxidom siričitým,

s horľavosťou do 60 sekúnd nepresahujúcou 130 mm (stanovenou podľa testovacej metódy FAR 25 App. F Pt. I Amdt. 83),

s hmotnosťou (bez ochranného filmu) 240 g/m2 (± 30 g/m2) bez priľnavej vrstvy, 340 g/m2 (± 40 g/m2) s priľnavou vrstvou citlivou na teplo alebo 330 g/m2 (± 40 g/m2) s priľnavou vrstvou citlivou na tlak

0 %

31.12.2017

ex 3920 49 10

95

ex 3919 90 00

38

Samolepiaci film, zložený z:

vrchnej vrstvy prevažne z polyuretánu v zmesi s emulziami akrylového polyméru a oxidom titaničitým,

tiež obsahujúci druhú vrstvu zo zmesi kopolyméru vinylacetátu a etylénu a emulzií zosieťového vinylacetátového polyméru,

ďalších prísad v hmotnosti najviac 6 %,

lepidlacitlivého na tlak a

na jednej strane potiahnutý ochrannou fóliou,

tiež s ďalšou samolepiacou vrstvou na laminovanom ochrannom filme,

s celkovou hrúbkou najviac 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

40

Film s celkovou hrúbkou 40 μm alebo viac, zložený z jednej alebo viacerých vrstiev priehľadného polyesterového filmu, ktorý:

obsahuje minimálne jednu reflexnú vrstvu odrážajúcu infračervené žiarenie s celkovou normálnou odrazivosťou 80 % alebo viac podľa normy EN 12898,

má na jednej strane vrstvu s normálnou emisivitou najviac 0,2 podľa normy EN 12898,

na druhej strane je potiahnutý lepidlom citlivým na tlak a ochrannou fóliou

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Samolepiaci film, zložený z:

prvej vrstvy obsahujúcej zmes termoplastického polyuretánu a protilepiaceho činidla,

druhej vrstvy obsahujúcej kopolymér anhydridu kyseliny maleínovej,

tretej vrstvy obsahujúcej zmes polyetylénu s nízkou hustotou, oxidu titaničitého a prídavných látok,

štvrtej vrstvy obsahujúcej zmes polyetylénu s nízkou hustotou, oxidu titaničitého, prídavných látok a farebného pigmentu,

lepidla citlivého na tlak a

na jednej strane potiahnutý ochrannou fóliou,

tiež s ďalšou samolepiacou vrstvou na laminovanom ochrannom filme,

s celkovou hrúbkou najviac 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

44

Potlačený laminovaný list:

so strednou vrstvou zo sklenených vlákien potiahnutou na každej strane vrstvou polyvinylchloridu,

na jednej strane pokrytý vrstvou polyvinylfluoridu,

tiež s priľnavou vrstvou citlivou na tlak a ochranným filmom na druhej strane,

s toxicitou (stanovenou testovacou metódou ABD 0031) najviac 50 ppm fluorovodíka, 85 ppm chlorovodíka, 10 ppm kyanovodíka, 10 ppm oxidov dusíka, 300 ppm oxidu uhoľnatého a 10 ppm sírovodíka spolu s oxidom siričitým,

horľavosťou do 60 sekúnd nepresahujúcou 110 mm (stanovenou testovacou metódou FAR 25 App. F Pt. I Amdt. 83) a

s hmotnosťou (bez ochranného filmu) 490 g/m2 (± 45 g/m2) bez priľnavej vrstvy alebo 580 g/m2 (± 50 g/m2) s priľnavou vrstvou citlivou na tlak

0 %

31.12.2017

ex 3921 90 60

95

ex 3920 20 80

95

Polypropylénové listy predkladané vo zvitkoch s:

vrstvou so zníženou horľavosťou UL 94 V-0 s hrúbkou materiálu 0,25 mm alebo viac a vrstvou UL 94 VTM-0 s hrúbkou materiálu 0,05 mm alebo viac, ale najviac 0,25 mm [stanovenou podľa normy horľavosti (Flammability Standard) UL-94],

dielektrickým prierazom 13,1 kV alebo viac, ale najviac 60,0 kV (stanoveným podľa ASTM D149),

pevnosťou v ťahu v strojovom zaťažení 30 MPa alebo viac, ale najviac 33 MPa (stanovenou podľa ASTM D882),

pevnosťou v ťahu v priečnom smere 22 MPa alebo viac, ale najviac 25 MPa (stanovenou podľa ASTM D882),

rozsahom hustoty 0,988 gm/cm3 alebo viac, ale najviac 1,035 gm/cm3 (stanoveným podľa ASTM D792),

absorpciou vlhkosti 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,06 % (stanovenou podľa ASTM D570)

na použitie pri výrobe izolátorov používaných v elektronickom a elektrotechnickom priemysle (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 62 19

02

Koextrudované nepriehľadné listy z poly(etyléntereftalátu), s hrúbkou 50 μm alebo viac, ale najviac 350 μm, pozostávajúce najmä z vrstvy obsahujúcej sadze

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

08

Poly(etyléntereftalátový) film, nepotiahnutý lepidlom, s hrúbkou najviac 25 μm, buď:

iba farbený v hmote, alebo

farbený v hmote a pokovovaný na jednej strane

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

12

Film len z poly(etyléntereftalátu), s celkovou hrúbkou najviac 120 μm, pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev, pričom každá obsahuje farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo akýmkoľvek iným materiálom

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

18

Laminovaný film len z poly(etyléntereftalátu), s celkovou hrúbkou najviac 120 μm, pozostávajúci z jednej vrstvy, ktorá je len pokovovaná, a jednej alebo dvoch vrstiev obsahujúcich farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo akýmkoľvek iným materiálom

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

22

Film z poly(etyléntereftalátu), potiahnutý alebo pokrytý na jednej alebo na oboch strán vrstvou modifikovaného polyesteru, s celkovou hrúbkou 7 μm alebo viac, ale najviac 11 μm, na výrobu video pások s magnetickou vrstvou z kovových pigmentov a so šírkou 8 mm alebo 12,7 mm (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

25

Poly(etyléntereftalátový) film s hrúbkou 186 μm alebo viac, ale najviac 191 μm, potiahnutý na jednej strane akrylovou vrstvou vo vzore matrice

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3920 62 19

38

Poly(etyléntereftalátový) film, s hrúbkou najviac 12 μm, na jednej strane potiahnutý vrstvou oxidu hlinitého s hrúbkou najviac 35 nm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

48

Listy alebo zvitky poly(etyléntereftalátu):

potiahnuté na oboch stranách vrstvou epoxidovej akrylovej živice,

s celkovou hrúbkou 37 μm (± 3 μm)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3920 62 19

52

Film z polyetyléntereftalátu, polyetylénnaftalátu alebo podobných polyestrov, potiahnutý na jednej strane kovmi a/alebo oxidmi kovov, obsahujúci v hmotnosti menej ako 0,1 % hliníka, s hrúbkou najviac 300 μm a s povrchovým merným odporom najviac 10 000 ohmov (na štvorec) (stanoveným podľa metódy ASTM D 257-99)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

55

Matný poly(etylénteraftalátový) film, so zrkadlovým leskom 15 nameraným pri uhle 45° a 18 nameraným pri uhle 60° použitím leskomera (stanoveným podľa metódy ISO 2813:2000) a so šírkou 1 600 mm alebo viac

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

58

Film z bieleho poly(etyléntereftalátu), farbený v hmote, s hrúbkou 185 μm alebo viac, ale najviac 253 μm, na oboch stranách potiahnutý antistatickou vrstvou

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

76

Priehľadný poly(etyléntereftalátový) film:

potiahnutý na oboch stranách vrstvami organických látok na základe akrylu s hrúbkou 7 nm alebo viac, ale najviac 80 nm,

s povrchovým napätím 36 Dyn/cm alebo viac, ale najviac 39 Dyn/cm,

so svetelnou priepustnosťou viac ako 93 %,

s Haze hodnotou (svetelnej priepustnosti) najviac 1,3 %,

s celkovou hrúbkou 10 μm alebo viac, najviac 350 μm,

so šírkou 800 mm alebo viac, ale najviac 1 600 mm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

81

Polyetyléntereftálový film

s hrúbkou najviac 20 μm,

potiahnutý aspoň na jednej strane plyn nepriepustnou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý, a hrúbkou tejto vrstvy najviac 2 μm

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 92 00

30

Polyamidový film

s hrúbkou najviac 20 μm,

potiahnutý aspoň na jednej strane plyn nepriepustnou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý, a hrúbkou tejto vrstvy najviac 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 99 28

55

Termoplastický polyuretánový film extrudovaný s týmito vlastnosťami:

nesamolepiaci,

s indexom žltej farby menším o viac než 1,0, ale najviac 2,5 u 10 mm navrstvených filmoch (stanoveným podľa skúšobnej metódy ASTM E 313-10),

s priepustnosťou svetla vyššou než 87 % u 10 mm navrstvených filmoch (stanovenou podľa skúšobnej metódy ASTM D 1003-11),

s celkovou hrúbkou 0,38 mm alebo viac, ale najviac 7,6 mm,

so šírkou 99 cm alebo viac, ale najviac 305 cm,

druhu používaného pri výrobe laminovaného bezpečnostného skla

0 %

31.12.2017

ex 3921 13 10

20

Zvitky polyuretánovej peny s otvorenými bunkami:

s hrúbkou 2,29 mm (± 0,25 mm),

s povrchom ošetreným dierovaným priľnavým prostriedkom a

laminované polyesterovým filmom a vrstvou textilného materiálu

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3921 90 55

20

Predimpregnované zosilnené sklené vlákno obsahujúce kyanátesterovú živicu alebo bismaleimid (B) triazín (T) zmiešaný s epoxidovou živicou, s rozmermi:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), alebo

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), alebo

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

na použitie pri výrobe dosiek s plošnými spojmi (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3926 90 97

21

Stojany na televízory, tiež s držiakom na upevnenie a stabilizáciu tela televízneho prijímača

0 %

31.12.2016

 (3)ex 7020 00 10

10

 (3)ex 7326 90 98

40

 (3)ex 7616 99 90

77

ex 4104 41 19

10

Useň z byvola, štiepaná, činená chrómom synteticky prečinená („ krustovaná“), suchá

0 %

31.12.2017

ex 7009 10 00

10

Zrkadlové sklo pre spätné zrkadlá:

vybavené plastovou nosnou doskou,

so schopnosťou odrážať premenlivé intenzity svetelného okolia,

tiež vybavené vykurovacím telesom a

tiež vybavené Blind Spot Modul (BSM) displejom

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

05

Pramene s dĺžkovou hmotnosťou v rozsahu od 1 980 do 2 033 texov, zložené z nekonečných sklených vlákien s priemerom vlákien 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

25

 (3)ex 7607 11 90

30

Vrstvená (laminovaná) hliníková fólia s:

obsahom hliníka 99 % alebo viac,

hydrofylným povlakom bez obsahu kremenného a vodného skla,

celkovou hrúbkou nie viac ako 0,120 m,

pevnosťou v ťahu 100N/mm2 alebo viac (stanovená skúšobnou metódouASTM E8) a

ťažnosťou pri pretrhnutí 1 % alebo viac

0 %

31.12.2013

 (3)ex 7607 20 90

20

Mazacia vrchná fólia s celkovou hrúbkou nie viac ako 350 μm, pozostávajúca z

vrstvy hliníkovej fólie s hrúbkou 70 μm alebo viac, ale nie viac ako 150 μm,

mazadla rozpustného vo vode s hrúbkou 20 μm alebo viac, ale nie viac ako 200 μm, a v pevnom skupenstve pri izbovej teplote

0 %

31.12.2015

ex 7616 99 90

75

Časti a súčasti v tvare pravouhlého rámu:

z farbeného hliníka,

s dĺžkou 1 011 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 500 mm,

so šírkou 622 mm alebo viac, ale nie viac ako 900 mm,

s hrúbkou 0,6 mm (± 0,1 mm),

druhu používaného pri výrobe televíznych prijímačov

0 %

31.12.2017

ex 8105 90 00

10

Tyče alebo drôty zo zliatiny kobaltu s obsahom:

35 % (± 2 %) hmotnosti kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnosti niklu,

19 % (± 1 %) hmotnosti chrómu a

7 % (± 2 %) hmotnosti železa

v súlade s materiálovými špecifikáciami AMS 5842, druhu používaného v leteckom priemysle

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8301 60 00

10

Klávesnice, celé zo silikónu alebo polykarbonátu, vrátane tlačidiel s elektrickými kontaktnými prvkami

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8413 91 00

20

 (3)ex 8419 90 85

20

 (3)ex 8438 90 00

10

 (3)ex 8468 90 00

10

 (3)ex 8476 90 00

10

 (3)ex 8479 90 80

87

 (3)ex 8481 90 00

20

 (3)ex 8503 00 99

45

 (3)ex 8515 90 00

20

 (3)ex 8531 90 85

20

 (3)ex 8536 90 85

96

 (3)ex 8543 90 00

50

 (3)ex 8708 91 99

10

 (3)ex 8708 99 97

30

 (3)ex 9031 90 85

30

 (3)ex 8305 20 00

10

Zošívacie sponky/svorky:

s dĺžkou 28 mm,

neohýbané,

balené v plastovom zásobníku na použitie v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, z ktorých sa robia zošívacie sponky/svorky so šírkou 12 mm (± 1 mm) a výškou 8 mm (± 1 mm) (1)

0 %

31.12.2013

ex 8431 20 00

30

Súprava hnacích náprav obsahujúca diferenciál, redukčné ozubené prevody, tanierové ozubené koleso, hnacie hriadele, náboje kolies, brzdy a ramená na montáž piliera na použitie pri výrobe vozidiel v položke 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8501 10 99

60

Motory na jednosmerný prúd:

s rýchlosťou rotora 3 500 ot/min alebo viac, ale nie viac ako 5 000 ot/min pri zaťažení a nie viac ako 6 500 ot/min, keď nie je zaťažený

s napájacím napätím 100 V alebo viac, ale nie viac ako 240 V

na použitie pri výrobe elektrických fritéz (1)

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 99

40

Membrána na palivové články, vo forme kotúča alebo fólie, so šírkou najviac 150 cm, druhu používaného pri výrobe palivových článkov položky 8501

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

40

Doska tlačených plošných spojov s mostíkovým usmerňovačom a inými aktívnymi a pasívnymi prvkami

s dvomi výstupnými konektormi

s dvomi vstupnými konektormi, ktoré sú zapojené paralelne a možno ich súčasne využívať

s možnosťou prepínať medzi úplným a tlmeným prevádzkovým režimom

so vstupným napätím 40 V (+ 25 % – 15 %) alebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 30 V (± 4 V) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 230 V (+ 20 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 160 V (± 15 %) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 120 V (15 % – 35 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 60 V (± 20 %) v tlmenom prevádzkovom režime

so vstupným prúdom dosahujúcim 80 % svojej menovitej hodnoty do 20 ms

so vstupnou frekvenciou 45 Hz alebo viac, ale nie viac ako 65 Hz s napätím 42 V a 230 V, a vo verzii 45 – 70 Hz s napätím 120 V

s prekmitom maximálneho nárazového prúdu nie viac ako 250 % vstupného prúdu

s prekmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 100 ms

s podkmitom vstupného prúdu nie menej ako 50 % vstupného prúdu

s podkmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 20 ms

s nastaviteľným výstupným prúdom

s výstupným prúdom dosahujúcim 90 % svojej nastavenej menovitej hodnoty do 50 ms

s výstupným prúdom dosahujúcim 0 do 30 ms po odpojení od vstupného napätia

s definovaným chybovým stavom v prípade nulového zaťaženia alebo preťaženia (funkcia konca životnosti)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

50

Usmerňovačv puzdre:

s menovitým výkonom nie viac ako 250 W

so vstupným napätím 90 V alebo viac, ale nie viac ako 305 V

s certifikovanou vstupnou frekvenciou 47 Hz alebo viac, ale nie viac ako 440 Hz

s konštantným výstupným prúdom 350 mA alebo viac, ale nie viac ako 15 A

s nárazovým prúdom nie viac ako 10 A

s prevádzkovou teplotou v rozpätí od –40 °C alebo viac, ale nie viac ako + 85 °C

vhodný na napájanie LED svietidiel

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

35

Permanentné magnety zo zliatiny neodýmu, železa a bóru alebo potiahnuté samáriom a kobaltom, ktoré sa podrobili anorganickej pasivácii (anorganickému poteru) s použitím fosfátu zinku na priemyselnú výrobu výrobkov pre motorické alebo senzorické použitie (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

25

Pravouhlé moduly na pripojenie lítiovo-iónových dobíjateľných batérií:

so šírkou: 352,5 mm (± 1 mm) alebo 367,1 mm (± 1 mm),

s hĺbkou: 300 mm (± 2 mm) alebo 272,6 mm (± 1 mm),

s výškou: 268,9 mm (± 1,4 mm) alebo 229,5 mm (± 1 mm),

s hmotnosťou: 45,9 kg alebo 46,3 kg,

s menovitým výkonom: 75 Ah a

s menovitým napätím: 60 V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

35

Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie:

s dĺžkou 1 475 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 515 mm,

so šírkou 1 365 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 375 mm,

s výškou 260 mm alebo viac, ale nie viac ako 270 mm,

s hmotnosťou 320 kg, ale nie viac ako 330 kg,

s menovitou kapacitou 18,4 Ah alebo viac, ale nie viac ako 130 Ah,

dodávané v balení 12 alebo 16 modulov

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8507 60 00

50

Moduly na montáž batérií lítiovo-iónových elektrických akumulátorov:

s dĺžkou 298 mm alebo viac, ale nie viac ako 408 mm,

so šírkou 33,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 209 mm,

s výškou 138 mm alebo viac, ale nie viac ako 228 mm,

s hmotnosťou 3,6 kg alebo viac, ale nie viac ako 17 kg, a

s výkonom 458 kWh alebo viac, ale nie viac ako 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8516 90 00

70

Vnútorná nádoba:

s bočnými a centrálnymi otvormi,

zo žíhaného hliníka,

s keramickým poterom odolným voči teplote vyššej ako 200 °C

na použitie pri výrobe elektrických fritéz (1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

15

Odvádzače tepla a chladiace rebrá z hliníka, na udržanie prevádzkovej teploty tranzistorov a/alebo integrovaných obvodov vo výrobkoch položky 8521

0 %

31.12.2017

ex 8525 80 19

45

Kamerový modul s rozlíšením 1 280 * 720 P HD s dvoma mikrofónmi na použitie pri výrobe výrobkov položky 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8526 91 20

80

Integrovaný audio modul (IAM) s digitálnym video výstupom pre pripojenie k LCD monitoru s dotykovou obrazovkou, prepojený prostredníctvom siete MOST (Media Oriented Systems Transport) a prenášaný cez jej vysokorýchlostný protokol s:

doskou tlačených plošných spojov (PCB) obsahujúcou prijímač GPS (Global Positioning System), gyroskop a tuner TMC (Traffic Message Channel),

jednotkou s pevným diskom podporujúcou viac máp,

s rádiom v HD kvalite,

systémom rozpoznávania hlasu,

CD a DVD mechanikou,

vstupným pripojením na Bluetooth, MP3 a USB (Universal Serial Bus),

napätím 10 V alebo viac, ale nie viac ako 16 V

na použitie pri výrobe vozidiel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8527 29 00

10

ex 8529 90 92

70

Pravouhlý upevňovací a krycí rám:

zo zliatiny hliníka obsahujúcej kremík a horčík,

s dĺžkou 900 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 500 mm,

so šírkou 600 mm alebo viac, ale nie viac ako 950 mm,

druhu používaného pri výrobe televíznych prijímačov

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

80

Doska tlačených plošných spojov na podsvietenie:

s LED diódami vybavenými prizmami,

tiež s prípojkou (-ami) upevnenou (-ými) na jednom alebo oboch koncoch,

na zabudovanie do tovaru položky 8528 (1)

0 %

31.12.2013

ex 9405 40 39

40

ex 8536 69 90

51

Konektory typu SCART zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s 21 kolíkmi v 2 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 a 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8540 20 80

91

Fotónka s násobičom (fotonásobič)

0 %

31.12.2016

ex 8544 42 90

30

Elektrické vodiče s PET izoláciou:

s 10 alebo 80 jednotlivými drôtmi,

s dĺžkou 50 mm alebo viac, ale nie viac ako 800 mm,

na jednom alebo na oboch koncoch vybavené prípojkou(-ami) a/alebo zástrčkou(-ami),

na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 a 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

25

Nezasadené optické články vyrobené z liateho chalkogenidového skla na infračervený prenos, alebo z kombinácie chalkogenidového skla na infračervený prenos a iného materiálu na šošovky

0 %

31.12.2017

ex 9002 90 00

40

Zasadené šošovky vyrobené z chalkogenidového skla na infračervený prenos, alebo z kombinácie chalkogenidového skla na infračervený prenos a iného materiálu na šošovky

0 %

31.12.2017


(1)  Na pozastavenia ciel sa vzťahujú články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Uplatňuje sa osobitné clo.

(3)  Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili číselné znaky KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.


PRÍLOHA II

Výrobky podľa článku 1 bodu 2

Číselný znak KN

TARIC

 (1)ex 2007 99 50

40

 (1)ex 2007 99 50

50

 (1)ex 2007 99 50

60

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

 (1)ex 2008 99 48

20

 (1)ex 2008 99 48

93

 (1)ex 2008 99 49

50

 (1)ex 2805 30 90

40

 (1)ex 2805 30 90

50

 (1)ex 2805 30 90

60

 (1)ex 2818 10 91

10

ex 2916 19 95

30

ex 2917 39 95

10

 (1)ex 2918 99 90

40

ex 2934 99 90

12

ex 3204 11 00

10

 (1)ex 3204 11 00

20

 (1)ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

45

ex 3204 17 00

55

 (1)ex 3204 17 00

60

 (1)ex 3204 17 00

70

ex 3204 19 00

72

 (1)ex 3204 19 00

73

 (1)ex 3802 90 00

11

 (1)ex 3824 90 97

08

 (1)ex 3824 90 97

31

 (1)ex 3824 90 97

70

 (1)ex 3824 90 97

72

 (1)ex 3824 90 97

73

 (1)ex 3824 90 97

75

 (1)ex 3907 20 20

11

 (1)ex 3907 20 20

12

 (1)ex 3907 40 00

10

 (1)ex 3907 99 90

30

 (1)ex 3909 50 90

10

ex 3911 90 99

75

 (1)ex 3920 62 19

01

 (1)ex 3920 62 19

03

 (1)ex 3920 62 19

07

 (1)ex 3920 62 19

09

 (1)ex 3920 62 19

11

 (1)ex 3920 62 19

13

 (1)ex 3920 62 19

17

 (1)ex 3920 62 19

19

 (1)ex 3920 62 19

21

 (1)ex 3920 62 19

23

 (1)ex 3920 62 19

24

 (1)ex 3920 62 19

26

 (1)ex 3920 62 19

37

 (1)ex 3920 62 19

39

 (1)ex 3920 62 19

47

 (1)ex 3920 62 19

49

 (1)ex 3920 62 19

51

 (1)ex 3920 62 19

53

 (1)ex 3920 62 19

54

 (1)ex 3920 62 19

56

 (1)ex 3920 62 19

57

 (1)ex 3920 62 19

59

 (1)ex 3920 62 19

75

 (1)ex 3920 62 19

77

 (1)ex 3920 62 19

81

 (1)ex 3920 92 00

30

 (1)ex 3921 90 55

20

 (1)ex 7019 12 00

05

 (1)ex 7019 12 00

25

 (1)ex 7326 90 98

40

 (1)ex 7607 11 90

30

 (1)ex 7607 20 90

20

ex 8108 20 00

20

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

80

 (1)ex 8305 20 00

10

 (1)ex 8504 40 82

40

 (1)ex 8504 40 82

50

 (1)ex 8507 60 00

50

 (1)ex 8526 91 20

80

 (1)ex 8528 59 80

10

 (1)ex 8536 90 85

96

 (1)ex 8538 90 99

94

 (1)ex 8540 20 80

91

 (1)ex 8543 90 00

50

ex 8708 80 99

10

ex 9405 40 39

30


(1)  Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili číselné znaky KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.


29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/43


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 627/2013

z 27. júna 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky niektorých druhov tovaru, ktorých výroba je v Únii nedostatočná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu sa nariadením Rady (EÚ) č. 7/2010 (1) otvorili na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky autonómne colné kvóty. Výrobky v rámci uvedených colných kvót sa môžu dovážať so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami. Z rovnakých dôvodov týkajúcich sa dodávok a narušení je potrebné s účinnosťou od 1. júla 2013 otvoriť nové colné kvóty so zníženou alebo s nulovou colnou sadzbou pre primeraný objem desiatich výrobkov s poradovým číslom 09.2644 a poradovými číslami 09.2663 až 09.2671.

(2)

Okrem toho by sa mal upraviť opis výrobku pre autonómne colné kvóty Únie s poradovými číslami 09.2620 a 09.2633 a v prípade poradového čísla 09.2629 by sa mal doplniť ďalší kód TARIC.

(3)

V prípade autonómnych colných kvót Únie s poradovými číslami 09.2917 a 09.2632 by sa mal vložiť konečný dátum 31. december 2013, pretože nie je v záujme Únie poskytovať takéto kvóty aj naďalej po uvedenom dátume.

(4)

Keďže nové colné kvóty by mali nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť okamžite jeho uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 7/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010 sa týmto mení takto:

1.

vkladajú sa riadky s poradovým číslom 09.2644 a poradovými číslami 09.2663 až 09.2671 uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 a 09.2917 sa nahrádzajú riadkami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA I

Colné kvóty podľa článku 1 bodu 1

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

09.2663

ex 1104 29 17

10

Mleté zrná ciroku, ktoré boli aspoň lúpané a zbavené klíčkov, na použitie pri výrobe sypkých výplňových obalových výrobkov (1)

1. 7. ‒ 31. 12

750 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, tiež s obsahom cukru 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch (1)

1. 7. ‒ 31. 12

500 ton

10 % (2)

ex 2008 60 39

30

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoát draselný

(CAS RN 24634-61-5)

1. 7. ‒ 31. 12

4 000 ton

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Farbivo C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1. 7. ‒ 31. 12

20 ton

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Prípravok obsahujúci v % hmotnosti:

55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu,

10 % alebo viac, ale najviac 28 % dimetyl-adipátu a

najviac 25 % dimetyl-sukcinátu

1. 7. ‒ 31. 12

3 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

obsahujúci hydroxylové skupiny 17,5 – 20 mol % a

so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm

1. 7. ‒ 31. 12

5 500 ton

0 %

09.2667

ex 8537 10 99

51

Elektromechanický rozvádzač:

s 5-stupňovým spínačom,

s elektrickým vodičom,

s integrovaným obvodom,

s infačerveným prijímačom alebo bez neho,

na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 a 8528 (1)

1. 7. ‒ 31. 12

3 000 000 jednotiek

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien a umelej živice, farbený, lakovaný a/alebo leštený, na použitie pri výrobe bicyklov (1)

1. 7. ‒ 31. 12

38 000 jednotiek

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Predná vidlica bicykla vyrobená z uhlíkových vlákien a umelej živice, farbená, lakovaná a/alebo leštená, na použitie pri výrobe bicyklov (1)

1. 7. ‒ 31. 12

26 000 jednotiek

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2670

ex 9405 40 39

30

Elektrické svetelné systémy obsahujúce:

dosky plošných spojov a

svetelné diódy (LED)

na výrobu jednotiek podsvetlenia pre televízne súpravy s plochou obrazovkou (1)

1. 7. ‒ 31. 12

8 500 000 kusov

0 %


(1)  Na pozastavenia ciel sa vzťahujú články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1)..

(2)  Uplatňuje sa osobitné clo.


PRÍLOHA II

Colné kvóty podľa článku 1 bodu 2

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametyléndiamín (CAS RN 124-09-4)

1.1. ‒ 31.12.2013

40 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystín (CAS RN 56-89-3)

1.1. ‒ 31.12.2013

600 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín (1)

1.1. ‒ 31.12.2013

800 000 jednotiek

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický usmerňovač s výkonom nie viac ako 1 kVA, na použitie pri výrobe prístrojov zatriedených do položiek 8509 80 a 8510 (1)

1.1. ‒ 31.12.2013

4 500 000 jednotiek

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Zostava pre GPS systém majúca funkciu stanovenia polohy, bez displeja a s hmotnosťou nie viac ako 2 500 g

1.1. ‒ 31.12.2013

3 000 000 jednotiek

0 %


(1)  Na pozastavenia ciel sa vzťahujú články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 628/2013

z 28. júna 2013

o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem a na monitorovanie uplatňovania ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 24 ods. 1 a článku 54 nariadenia (ES) č. 216/2008 sa požaduje, aby Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) vykonávaním kontrol dodržiavania noriem pomáhala Komisii pri monitorovaní uplatňovania jeho ustanovení, ako aj jeho vykonávacích predpisov príslušnými orgánmi členských štátov.

(2)

V článku 54 ods. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 sa stanovuje, že ak si kontrola príslušného orgánu členského štátu vyžaduje kontrolu podniku alebo združenia podnikov, agentúra by mala dodržiavať ustanovenia článku 55.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 736/2006 (2) sa stanovujú pracovné metódy agentúry na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem (ďalej len „platné pracovné metódy“).

(4)

Od prijatia platných pracovných metód uplynulo šesť rokov. Boli schválené podstatné zmeny spoločných pravidiel; bolo prijatých aj mnoho medzinárodných dohôd; agentúra a členské štáty získali tiež cenné skúsenosti, ktoré sa musia zohľadniť.

(5)

Nariadenie (ES) č. 736/2006 bolo prijaté v čase, keď spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva boli obmedzené na letovú spôsobilosť a jej zachovanie. V nariadení Komisie (ES) č. 1702/2003 (3) sa stanovili vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií. V nariadení Komisie(ES) č. 2042/2003 (4) sa stanovili vykonávacie pravidlá týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a schvaľovania organizácií a personálu zapojených do týchto činností.

(6)

Od tej doby sa nariadením (ES) č. 216/2008 nahradilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (5) a spoločné pravidlá boli dvakrát rozšírené: prvýkrát, aby sa do nich zahrnula posádka lietadla, letová prevádzka a inšpekcie na odbavovacej ploche; druhýkrát, aby sa do nich zahrnul manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (ATM/ANS), ako aj bezpečnosť letiska, v dôsledku čoho Komisia prijala niekoľko vykonávacích pravidiel, ktoré zodpovedajú novým oblastiam pôsobnosti, ako je nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky (6), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2011 (7), ktorým sa stanovujú administratívne postupy pre dohľad nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb (8), nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb (9), nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (10), zmenené nariadením Komisie (ES) č. 859/2008 (11), smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (12), zmenená smernicou Komisie 2008/49/ES zo 16. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o kritériá na vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva (13), nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky (14), a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (15).

(7)

V nariadení (ES) č. 216/2008 sa zaviedlo aj niekoľko nových ustanovení, ktoré je potrebné zohľadniť v pracovných metódach agentúry na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem. Najmä v článku 11 sa stanovujú podmienky pre vzájomné uznávanie osvedčení vydaných príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj podmienky pre pozastavenie tohto uznávania, ak kontroly dodržiavania noriem tvoria významný nástroj pre takéto rozhodovanie. V článku 15 sa zriaďuje informačná sieť poskytujúca užitočné informácie, ktoré sa majú zohľadniť v prípade kontrol dodržiavania noriem, pričom niektoré výsledky týchto kontrol dodržiavania noriem môže byť nutné bezodkladne sprístupniť pre túto informačnú sieť. V článku 27 ods. 3 sa stanovuje, že agentúra musí podporovať členské štáty v plnení ich záväzkov voči Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO ‒ International Civil Aviation Organisation).

(8)

Bez ohľadu na ďalšie zmeny spoločných pravidiel stanovené v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích pravidlách by agentúra mala podporovať Komisiu pri monitorovaní uplatňovania ďalších požiadaviek na bezpečnosť letectva vyplývajúcich napríklad z právnych predpisov týkajúcich sa jednotného európskeho neba alebo právnych predpisov týkajúcich sa vyšetrovania nehôd alebo hlásenia udalostí.

(9)

Od roku 2006 sa aj európska vonkajšia politika v oblasti letectva značne rozvíjala, a to vo vzťahu k Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO), susedným štátom Európskej únie, ako aj k niektorým kľúčovým partnerom na celosvetovej úrovni.

(10)

V roku 2010 bolo s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) podpísané Memorandum o spolupráci (16), ktoré vytvára rámec pre štruktúrovanú spoluprácu medzi zmluvnými stranami, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií týkajúcich sa bezpečnosti, podľa možnosti so zreteľom na zamedzenie duplikácii úloh, v dôsledku čoho by program agentúry pre kontroly dodržiavania noriem a Všeobecný program hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (Universal Safety Oversight Audit Programme – USOAP) ICAO mali byť vzájomne viac prepojené. Pracovné metódy kontrol by mali brať do úvahy aj dokument ICAO 9735 – príručka USOAP pre nepretržité monitorovanie.

(11)

Pokiaľ ide o účasť štátov na susedskej politike a politike rozširovania EÚ, najmä vrátane štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o spoločnom európskom leteckom priestore, kontroly dodržiavania noriem by sa mali organizovať v súlade s rovnakými pracovnými metódami a normami, ktoré podliehajú príslušným dohodám alebo pracovným dohovorom, ako je to v prípade členských štátov.

(12)

Pokiaľ ide o štáty, ktoré podpísali dvojstranné dohody o bezpečnosti letectva stanovujúce vzájomné uznávanie niektorých zistení a schválení vyplývajúcich z osvedčovania, kontrolami dodržiavania noriem by sa malo podporiť monitorovanie vykonávania dohody a výsledky by sa mali oznamovať príslušnej bilaterálnej rade pre dohľad so zreteľom na prípadné úpravy. Kontroly tých členských štátov, ktorých zistenia a schválenia vyplývajúce z osvedčovania sa uznávajú v rámci bilaterálnych dohôd, by mali zahŕňať doplňujúce overovania, aby sa zabezpečilo, že príslušné orgány budú správne vykonávať svoje úlohy vyplývajúce z bilaterálnych dohôd.

(13)

S cieľom účinne monitorovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, ako aj iných predpisov o bezpečnosti letectva vyplývajúcich z existujúcich nariadení a dohôd je potrebné preskúmať súčasné pracovné metódy, najmä zabezpečiť, aby boli viac zamerané na systém, dodržiavali prístup sústavnejšieho monitorovania sústredeného vo väčšej miere na výsledky v oblasti bezpečnosti, zaisťovali efektívnejšie využívanie zdrojov s cieľom nevytvárať zbytočné zaťaženie príslušných orgánov a aby obsahovali cyklus spätnej väzby pre činnosti agentúry týkajúce sa tvorby predpisov. Mali by sa vytvoriť kontrolné tímy s náležite vyškolenými a kvalifikovanými pracovníkmi a agentúra sa musí snažiť zaistiť rovnovážnu účasť oprávnených pracovníkov z rôznych členských štátov.

(14)

Pracovné metódy by mali zohľadňovať definície a zásady vykonávania auditov, ako je to stanovené v norme ISO 19011.

(15)

Okrem úrovne kontrol by sa v pracovných metódach malo rozpracovať monitorovanie na úrovni systému a na úrovni zistení.

(16)

Pracovné metódy by agentúre mali poskytnúť väčšiu flexibilitu v prijímaní opatrení, ak to zodpovedá jej odbornej spôsobilosti, a mala by sa súčasne zachovávať právna istota týkajúca sa pracovných metód.

(17)

Nariadenie (ES) č. 736/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zrušiť.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pracovné metódy pre:

a)

monitorovanie uplatňovania nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávajúcich predpisov príslušnými orgánmi členských štátov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1 uvedeného nariadenia;

b)

vykonávanie kontrol príslušných orgánov členských štátov týkajúcich sa dodržiavania noriem;

c)

overovanie, či príslušné orgány členských štátov vydávajú osvedčenia a vykonávajú nad nimi dohľad v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi;

d)

prispievanie k posúdeniu vplyvu vykonávania nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov príslušnými orgánmi členských štátov.

2.   Pokiaľ je to možné, pracovné metódy stanovené v tomto nariadení sa uplatňujú aj v prípade, keď je agentúra poverená úlohou monitorovať uplatňovanie požiadaviek na bezpečnosť letectva stanovených v iných právnych predpisoch EÚ, dohodách uzatvorených Úniou alebo pracovných dohovoroch uzatvorených agentúrou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„kontrola“ je kontrola dodržiavania noriem uvedená v článku 24 ods. 1 a článku 54 nariadenia (ES) č. 216/2008 vrátane kontroly podnikov alebo združení podnikov uvedenej v článku 54 ods. 4 a článku 55 uvedeného nariadenia, ktorú vykonáva agentúra;

2.

„príslušný orgán“ je subjekt určený členským štátom za zodpovedného za vykonávanie nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov;

3.

„oprávnení pracovníci“ sú osoby vrátane vyslaných pracovníkov poverené agentúrou vykonávaním kontrol;

4.

„vyslaní pracovníci“ sú pracovníci, ktorých dali k dispozícii príslušné orgány členských štátov, Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), iné medzinárodné letecké organizácie alebo príslušné orgány tretích štátov, ktoré majú dohody s Úniou alebo pracovné dohovory s agentúrou, a ktorí sú menovaní týmito orgánmi, aby agentúre pomáhali pri vykonávaní kontrol;

5.

„dôkazy“ sú záznamy, konštatovanie faktov alebo iné informácie, ktoré sú dôležité a overiteľné;

6.

„zistenie“ je výsledok porovnania medzi dostupnými dôkazmi a príslušnými požiadavkami;

7.

„oprava“ je opatrenie na odstránenie zisteného nesúladu s príslušnými požiadavkami;

8.

„nápravné opatrenie“ je opatrenie na odstránenie príčiny zisteného nesúladu s príslušnými požiadavkami s cieľom zabrániť jeho opakovanému výskytu;

9.

„bezprostredný bezpečnostný problém“ znamená situáciu, keď existuje dôkaz, že výrobok, služba, systém, komponent, zariadenie alebo vybavenie je buď v takom stave, alebo sa prevádzkuje, dodáva, alebo udržuje takým spôsobom, že pravdepodobne môže dôjsť k ujme na zdraví osôb, pokiaľ sa situácia ihneď nenapraví.

Článok 3

Zásady týkajúce sa monitorovania

1.   Agentúra monitoruje uplatňovanie požiadaviek uvedených v článku 1 príslušnými orgánmi, ako aj ich jednotné vykonávanie v súlade s metodikou stanovenou v tomto nariadení, a podáva o tom správy.

2.   Monitorovanie je nepretržité a vychádza z rizík na základe informácií, ktoré má agentúra k dispozícii. Zahŕňa posúdenie schopnosti príslušných orgánov plniť úlohy spojené s dohľadom nad bezpečnosťou, vykonávať v prípade potreby kontroly, ako aj prijímať následné opatrenia k zisteniam vyplývajúcim z kontrol, aby sa zabezpečilo včasné uskutočnenie príslušných opráv a zavedenie nápravných opatrení.

3.   Pri monitorovaní sa dodržuje systémový prístup. Riešia sa všetky oblasti a rozhodujúce prvky systému dohľadu nad bezpečnosťou vymedzené organizáciou ICAO. Mimoriadna pozornosť sa venuje rozhraniam medzi oblasťami.

4.   Monitorovanie sa vykonáva transparentným, účinným, efektívnym, harmonizovaným a konzistentným spôsobom.

5.   Agentúra analyzuje výsledok svojich monitorovacích činností s cieľom určiť potrebu zlepšení predpisov.

Článok 4

Zásady týkajúce sa kontrol a zistení

1.   Kontroly príslušných orgánov zohľadňujú výsledky predchádzajúcich kontrol a riešia najmä zmeny regulačných požiadaviek a schopnosti príslušného orgánu vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a musia byť primerané úrovni a zložitosti odvetvia, nad ktorým vykonáva dohľad, pričom prioritou je zabezpečenie vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti obchodnej leteckej dopravy.

2.   Kontroly môžu zahŕňať kontroly podnikov alebo združení podnikov, ktoré sú pod dohľadom kontrolovaného príslušného orgánu.

3.   Ak sa na tom dotknuté strany dohodnú, môžu kontroly zahŕňať kontroly vojenských zariadení otvorených na verejné používanie alebo služieb poskytovaných verejnosti vojenskými pracovníkmi, a to na účely overenia, či sa dodržujú požiadavky článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008.

4.   Kontroly vykonáva tím zložený z pracovníkov poverených agentúrou, ktorí musia byť kvalifikovaní a vyškolení v príslušných oblastiach. Oprávnení pracovníci uplatňujú zásady nezávislosti, bezúhonnosti, etického správania, povinnej starostlivosti, spravodlivého zastúpenia a zachovávania dôvernosti.

5.   Pokiaľ agentúra zistí, že jedno alebo viac osvedčení nie je v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, toto zistenie nesúladu sa oznámi príslušnému dotknutému orgánu. Ak sa zistený nesúlad včas neopraví, agentúra vydá odporúčania podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008, aby bolo možné rozhodnúť o vzájomnom uznávaní uvedeného osvedčenia (uvedených osvedčení).

6.   Agentúra klasifikuje zistenia nesúladu identifikované počas kontrol uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 v závislosti od ich vplyvu na bezpečnosť a prijíma k nim následné opatrenia, pričom zistenia týkajúce sa bezpečnosti majú prioritu. Agentúra tiež bezodkladne informuje príslušné orgány členských štátov v prípade neuspokojivej opravy bezprostredného bezpečnostného problému.

7.   Týmto nariadením nie sú dotknuté články 15 a 58 nariadenia (ES) č. 216/2008, rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (17), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (18) a nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 (19).

Článok 5

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány členských štátov poskytujú agentúre všetky potrebné informácie týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou, ktoré riešia všetky rozhodujúce prvky ich systému dohľadu nad bezpečnosťou, vrátane podnikov alebo združení podnikov spadajúcich pod ich dohľad. Informácie sa poskytujú vo forme a spôsobom, ktoré stanoví agentúra s prihliadnutím na informácie dané k dispozícii organizácii ICAO.

2.   Agentúra môže od príslušných orgánov členských štátov požadovať aj informácie ad hoc. Keď agentúra predkladá takúto žiadosť o informácie, uvedie jej právny základ a účel, určí, aké informácie sa požadujú a stanoví lehotu, v rámci ktorej sa majú informácie poskytnúť.

3.   Agentúra poskytuje príslušným orgánom členských štátov príslušné informácie s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie príslušných požiadaviek.

Článok 6

Národný koordinátor pre normalizáciu

1.   Členské štáty menujú národného koordinátora pre normalizáciu, ktorý pôsobí ako ich hlavná kontaktná osoba pre všetky normalizačné činnosti, a najmä koordinuje výmenu informácií stanovených v článku 5 ods. 1. Národný koordinátor pre normalizáciu je zodpovedný za:

a)

uchovávanie a aktualizáciu informácií priebežne poskytovaných agentúre vrátane informácií požadovaných v súlade s článkami 3, 4 a 5, plány opráv a nápravných opatrení a dôkazy o vykonaní dohodnutých nápravných opatrení;

b)

pomoc agentúre vo všetkých etapách kontroly a zabezpečenie sprievodu pre kontrolný tím počas kontrol na mieste.

2.   Príslušné orgány zabezpečia, aby medzi vymenovaným národným koordinátorom pre normalizáciu a ich vnútornou organizáciou existovalo jasné komunikačné spojenie, aby mohol náležite plniť svoje úlohy.

Článok 7

Nepretržité monitorovanie

1.   Nepretržité monitorovanie uvedené v článku 3 zahŕňa:

a)

zber a analýzu údajov a informácií poskytovaných príslušnými orgánmi členských štátov, Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), Komisiou alebo z iných príslušných zdrojov;

b)

posúdenie schopnosti príslušného orgánu plniť svoje povinnosti týkajúce sa bezpečnosti;

c)

v závislosti od posúdenia uvedeného v písmene b) stanovenie priorít, plánovanie a určenie pôsobnosti kontrol;

d)

vykonávanie týchto kontrol vrátane predkladania súvisiacich správ;

e)

prijímanie následných opatrení a uzatvorenie zisteného nesúladu vyplývajúceho z kontrol.

2.   V prípade posúdenia podľa odseku 1 písm. b) agentúra zriadi, vypracuje a udržuje jeden vzor s prihliadnutím najmenej k týmto prvkom:

a)

veľkosť a zložitosť odvetvia letectva;

b)

vážne incidenty, nehody, nehody so smrteľnými následkami a súvisiace straty na životoch;

c)

výsledky inšpekcií na odbavovacej ploche;

d)

výsledky predchádzajúcich kontrol;

e)

schopnosť príslušných orgánov účinne uskutočniť opravy a nápravné opatrenia;

f)

výsledok auditov vykonaných na základe medzinárodných dohovorov alebo štátnych programov hodnotenia bezpečnosti;

g)

existencia opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo článku 258 zmluvy.

3.   Výsledok vzoru stanoveného v odseku 2 a vstupné údaje a výsledky posúdenia sa sprístupnia národnému koordinátorovi pre normalizáciu príslušného členského štátu.

4.   Agentúra prispôsobuje program kontrol vzhľadom na nepretržité monitorovanie, pričom zohľadňuje zlepšenia i zhoršenia výsledkov v oblasti bezpečnosti. Agentúra prijíma príslušné opatrenia, keď existuje dôkaz, že výsledky v oblasti bezpečnosti sa zhoršujú.

Článok 8

Program kontrol

1.   Agentúra v koordinácii s Komisiou ustanoví viacročný program s určením kontrol uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), ako aj ročný program s určením kontrol uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a) a b).

2.   V programoch kontrol sa špecifikujú dotknuté členské štáty, druh kontroly, kontrolované oblasti a predpokladaný časový rámec pre etapu kontroly vykonávanú na mieste s prihliadnutím na vzor uvedený v článku 7.

3.   Agentúra môže programy kontrol upraviť s prihliadnutím na vznikajúce riziká vyplývajúce z nepretržitého monitorovania uvedeného v článku 7.

4.   Ročný program sa oznámi Komisii, členom správnej rady agentúry ako súčasť pracovného programu agentúry v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 216/2008 a národnému koordinátorovi príslušného členského štátu pre normalizáciu.

Článok 9

Oblasti kontrol

1.   Agentúra vykonáva kontroly, ktoré sa zaoberajú každou oblasťou vymedzenou v kapitole II nariadenia (ES) č. 216/2008. Medzi tieto oblasti patrí:

a)

letová spôsobilosť vymedzená v článku 5 a ochrana životného prostredia stanovená v článku 6 uvedeného nariadenia;

b)

letecká posádka podľa článkov 7 a 8 uvedeného nariadenia;

c)

letecká prevádzka podľa článkov 8 a 9 uvedeného nariadenia;

d)

inšpekcie na odbavovacej ploche podľa článku 10 uvedeného nariadenia;

e)

letiská podľa článku 8a uvedeného nariadenia;

f)

manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (ATM/ANS) a riadiaci letovej prevádzky podľa článkov 8b a 8c uvedeného nariadenia.

Ďalšie oblasti sa môžu stanoviť v závislosti od vývoja nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo na žiadosť Komisie.

2.   Agentúra zabezpečí, aby sa jej zdroje primerane prideľovali na monitorovanie a kontrolovanie rôznych oblastí v závislosti od výsledkov nepretržitého monitorovania uvedeného v článku 7.

Článok 10

Druhy kontrol

1.   Agentúra vykonáva:

a)

komplexné kontroly na účely skontrolovania jednej alebo viacerých oblastí. Tieto kontroly sa vykonávajú v intervaloch stanovených na základe výsledkov nepretržitého monitorovania;

b)

cielené kontroly na účely skontrolovania konkrétnych podoblastí v rámci jednej alebo viacerých oblastí a/alebo na účely posúdenia stavu realizácie dohodnutých opráv a nápravných opatrení;

c)

kontroly ad hoc na účely prešetrovania konkrétnych problémov vyplývajúcich z nepretržitého monitorovania agentúrou alebo na žiadosť Komisie.

2.   Bez ohľadu na kontroly uvedené v odseku 1 agentúra môže predostrieť zistenia mimo miesta kontroly, ak zhromaždila dostatok dôkazov o nesúlade.

Článok 11

Kritériá odbornej prípravy, kvalifikácie a oprávnenosti pre kontrolné tímy

1.   Agentúra stanovuje kritériá pre pracovníkov, ktorí sú zapojení v kontrolných tímoch.

2.   Medzi kritériá kvalifikácie patrí:

a)

znalosti inštitucionálneho a regulačného rámca, najmä tohto nariadenia, ako aj príslušných medzinárodných dohôd;

b)

znalosti a skúsenosti z metód vykonávania auditov;

c)

odborná spôsobilosť a praktické skúsenosti v príslušných oblastiach uvedených v článku 9.

3.   Vedúcimi tímu sú pracovníci, ktorých zamestnáva agentúra. Ich kvalifikačné kritériá okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2, zahŕňajú schopnosti riadenia tímu a komunikácie v medzinárodnom prostredí a v citlivých situáciách.

4.   Členmi tímu sú pracovníci, ktorých zamestnáva agentúra, alebo vyslaný personál.

5.   Vedúci a členovia tímu absolvujú odbornú prípravu týkajúcu sa príslušných požiadaviek a postupov agentúry. Agentúra zabezpečí zachovávanie odbornej spôsobilosti vedúcich a členov tímu s cieľom ich účasti na kontrolách ako oprávnených pracovníkov. Agentúra na tento účel stanoví vhodné programy ďalšej odbornej prípravy.

6.   Pracovníkom, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá a absolvovali príslušnú odbornú prípravu, môže udeliť agentúra oprávnenie na účasť v kontrolných tímoch.

Článok 12

Zriadenie tímov na účely kontroly

1.   Kontroly vykonávajú tímy zriadené agentúrou a zložené z oprávnených pracovníkov podľa článku 11.

2.   Agentúra určuje zloženie tímu s cieľom zriadiť minimálne veľký tím potrebný na pokrytie požadovanej odbornej spôsobilosti a pracovného zaťaženia s prihliadnutím na druh kontroly, pôsobnosť, počet posudzovaných oblastí a očakávaný program. Každý tím má vedúceho a najmenej jedného člena. Agentúra vo všetkých prípadoch zabezpečí, aby veľkosť tímov bola úmerná pôsobnosti.

3.   Agentúra zabezpečí, aby pri zriaďovaní tímov nedochádzalo ku konfliktu záujmov buď s príslušnými orgánmi, ktoré sú predmetom kontroly, alebo s kontrolovanými podnikmi alebo združeniami podnikov.

4.   Agentúra požiada v dostatočnom čase pred kontrolou o informácie od vysielajúcich orgánov alebo organizácií týkajúce sa dostupnosti členov tímu pre účasť na etape kontroly vykonávanej na mieste.

5.   Výdavky vyplývajúce z účasti národného koordinátora pre normalizáciu podľa článku 14 ods. 2, článku 19 ods. 2 a vyslaného personálu na kontrolách vykonávaných agentúrou znáša agentúra v súlade s predpismi Únie a bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Únie.

Článok 13

Vykonávanie kontrol

1.   Kontroly uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) zahŕňajú tieto etapy:

a)

etapa prípravy, ktorá trvá najmenej 10 týždňov pred kontrolou;

b)

etapa kontroly vykonávaná na mieste;

c)

etapa podávania správ, ktorá trvá maximálne 10 týždňov po skončení etapy kontroly vykonávanej na mieste.

2.   Kontroly ad hoc uvedené v článku 10 ods. 1 písm. c) sa oznamujú príslušnému dotknutému orgánu 2 týždne vopred, nemusia však dodržať konečné termíny a postupy stanovené v článkoch 14, 15 a 16 s výnimkou nutnosti záverečnej správy.

3.   Zistenia nesúladu identifikované počas kontrol uvedených v článku 10 sa oznamujú v súlade s článkom 16, prijímajú sa k nim následné opatrenia a uzatvárajú sa v súlade s článkom 17 a klasifikujú sa v súlade s článkom 18.

Článok 14

Etapa prípravy

1.   Počas etapy prípravy kontroly agentúra:

a)

oznamuje kontrolu príslušnému orgánu najneskôr 10 týždňov pred etapou kontroly vykonávanou na mieste vrátane plánovaného druhu, oblastí a podoblastí kontroly;

b)

zhromažďuje informácie potrebné na prípravu kontroly s náležitým zohľadnením informácií, ktoré sú k dispozícii z nepretržitého monitorovania;

c)

vymedzuje pôsobnosť, rozsah a program kontroly vrátane kontroly podnikov alebo združení podnikov s prihliadnutím na informácie z nepretržitého monitorovania;

d)

určuje veľkosť a zloženie kontrolného tímu.

2.   Po doručení oznámenia o kontrole príslušný orgán spolupracuje s agentúrou s cieľom rýchlej prípravy etapy kontroly na mieste. Ak sa to považuje za potrebné, môže sa usporiadať predbežné stretnutie kontrolného tímu s národným koordinátorom pre normalizáciu.

3.   Agentúra predloží príslušnému orgánu program kontroly a zloženie tímu najneskôr 2 týždne pre konaním etapy kontroly na mieste.

Článok 15

Etapa kontroly na mieste

1.   Počas etapy kontroly na mieste agentúra:

a)

zorganizuje úvodné stretnutie s národným koordinátorom pre normalizáciu a príslušným orgánom, ktorý je predmetom kontroly;

b)

sleduje zistenia nesúladu identifikované v predchádzajúcich kontrolách a tie, ktoré zostávajú otvorené a preskúmava zodpovedajúce opravy a nápravné opatrenia;

c)

oznamuje príslušnému orgánu každý bezprostredný bezpečnostný problém, ak bol zistený počas kontroly;

d)

na záverečnej porade predkladá príslušnému orgánu, ktorý je predmetom kontroly, zoznam predbežných zistení nesúladu identifikovaných alebo sledovaných v priebehu kontroly.

2.   Agentúra okrem toho môže:

a)

vykonávať kontroly v hlavnom sídle a v rozsahu, v akom to považuje za potrebné, vo všetkých regionálnych kanceláriách príslušného orgánu a oprávnených subjektov, ktorým príslušný orgán pridelil úlohy;

b)

vykonávať kontroly podnikov alebo združení podnikov spadajúcich pod dohľad príslušného orgánu ako súčasť kontroly tohto príslušného orgánu; v takomto prípade môže príslušný orgán sprevádzať kontrolný tím;

c)

viesť rozhovory s pracovníkmi príslušného orgánu, ktorý je predmetom kontroly a prípadných oprávnených subjektov alebo prípadných navštívených podnikov a združení podnikov;

d)

skúmať právne predpisy, postupy, osvedčenia, záznamy, údaje a všetky ostatné súvisiace materiály.

Článok 16

Etapa podávania správ

1.   Počas etapy kontroly týkajúcej sa podávania správ agentúra do 6 týždňov po záverečnej porade v rámci etapy kontroly na mieste preskúma predbežné zistenia, klasifikuje ich a na základe toho vypracuje návrh správy určenej príslušnému orgánu, ktorý je predmetom kontroly.

2.   Návrh správy obsahuje prinajmenej:

a)

zhrnutie s uvedením záverov;

b)

podrobnosti o vykonaní kontroly vrátane druhu kontroly, zahrnutých oblastí, pôsobnosti kontroly a zloženia tímu;

c)

analýzu rozčlenenú na rozhodujúce prvky so zameraním na hlavné zistenia;

d)

zoznam zistení nesúladu identifikovaných alebo sledovaných počas kontroly spolu s ich klasifikáciou;

e)

odporúčania vrátane v prípade potreby vzájomného uznávania osvedčení.

3.   Zistenia nesúladu sa oznamujú prostredníctvom návrhu správy uvedenej v odseku 2 s výnimkou prípadov, keď ich už agentúra oznámila písomne inými prostriedkami.

4.   Príslušný orgán môže agentúre predložiť písomné pripomienky do dvoch týždňov od oznámenia.

5.   Agentúra do 10 týždňov po záverečnej porade vydá záverečnú správu na základe návrhu správy uvedeného v odseku 2, v ktorej sú zohľadnené prípadné pripomienky príslušného orgánu, ktorý je predmetom kontroly. Agentúra môže prípadne upraviť opis zistenia nesúladu, jeho právny základ, jeho klasifikáciu alebo jeho stav, aby sa zohľadnili pripomienky, ako aj opravy a nápravné opatrenia predložené počas etapy podávania správ.

6.   Pre každý členský štát agentúra stanovuje a zachováva stav nepretržitého monitorovania, ktorý na žiadosť poskytne dotknutému členskému štátu a Komisii.

7.   Záverečná správa je určená kontrolovanému príslušnému orgánu a Komisii, ktorá ju môže následne zaslať dotyčnému členskému štátu a prípadne iným kompetentným orgánom.

Článok 17

Prijatie následných opatrení k zisteniam a ich uzatvorenie

1.   Pri všetkých zisteniach nesúladu klasifikovaných podľa článku 18 ods. 1 písm. b) a c) príslušné orgány navrhnú opravu a nápravné opatrenia najneskôr štyri týždne po doručení oznámenia od agentúry.

2.   Pri všetkých zisteniach nesúladu klasifikovaných podľa článku 18 ods. 1 písm. a) príslušný orgán navrhne nápravné opatrenia najneskôr do 10 týždňov po doručení oznámenia od agentúry.

3.   Príslušný orgán podá včas správu agentúre o dokončení nápravných opatrení a poskytne o tom dôkazy.

4.   Agentúra:

a)

vyhodnotí opravy a nápravné opatrenia predložené príslušným orgánom alebo požiada včas o ďalšie vysvetlenie;

b)

do 16 týždňov po doručení oznámenia schváli predložené opravy a/alebo nápravné opatrenia, alebo ich zamietne;

c)

monitoruje uspokojujúce vykonávanie nápravných opatrení;

d)

identifikuje každú potrebu doplňujúcich opatrení v súlade s článkom 22;

e)

prostredníctvom správ o stave pravidelne podáva správu príslušnému orgánu a Komisii o stave zistení nesúladu a súvisiacich opravách/nápravných opatreniach;

f)

uzavrie zistenia nesúladu, keď sa presvedčí o vykonaní nápravných opatrení a poskytnutí dôkazov, zaznamená uzatvorenie zistení nesúladu a zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán.

5.   Na účely písmena c) môže agentúra požiadať o poskytnutie dôkazov alebo vysvetlení príslušnému orgánu. Agentúra sa môže takisto rozhodnúť, že prostredníctvom kontroly overí vykonávanie na mieste.

6.   Ak sú zistenia nesúladu predmetom konania vo veci porušenia predpisov podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo podľa zmlúv, agentúra po konzultácii s Komisiou zabezpečí prijatie vhodných následných opatrení a tieto zistenia neuzavrie bez predchádzajúcej koordinácie s Komisiou.

Článok 18

Klasifikácia zistení

1.   Všetky zistenia nesúladu identifikované agentúrou v rámci kontrol uvedených v článku 10 agentúra zaradí do jednej z nasledujúcich tried a podá o nich správu, či už sa týkajú administratívnych alebo technických požiadaviek:

a)

trieda C: nesúlad s príslušnými požiadavkami, ktorý vyvoláva prevažne problémy týkajúce sa normalizácie;

b)

trieda D: nesúlad s príslušnými požiadavkami, ktorý vyvoláva problémy týkajúce sa normalizácie a bezpečnostné problémy, ak sa včas neopraví;

c)

trieda G: bezprostredný bezpečnostný problém.

2.   Priority podávania správ, prijímania následných opatrení a uzavretia sa stanovia v závislosti od ich klasifikácie.

Článok 19

Bezprostredný bezpečnostný problém

1.   Ak agentúra oznámila bezprostredný bezpečnostný problém:

a)

požiada príslušný orgán, aby prijal vhodné nápravné opatrenia vrátane okamžitých opráv;

b)

príslušný orgán vykoná účinné opravy na odstránenie zistení a poskytne o tom agentúre dôkazy.

2.   Agentúra môže príslušný orgán do dvoch týždňov od oznámenia bezprostredného bezpečnostného problému požiadať, aby sa zúčastnil na zasadnutí s cieľom posúdiť vykonanie okamžitých opráv.

3.   Ak agentúra nie je s opravami spokojná, dá Komisii odporúčania, v prípade potreby vrátane žiadosti, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení vydaných príslušným orgánom. Agentúra ihneď informuje aj príslušné orgány členských štátov.

Článok 20

Záznamy

1.   Agentúra vytvorí systém vedenia záznamov, ktorým sa zabezpečí náležité ukladanie, prístup a spoľahlivú sledovateľnosť zmien týkajúcich sa:

a)

odbornej prípravy, kvalifikácie a oprávnenia vedúcich a členov tímu;

b)

programov kontrol;

c)

správ;

d)

zistení a súvisiacich dôkazov;

e)

dohodnutých opráv a nápravných opatrení;

f)

uzavretí zistení nesúladu a súvisiacich dôkazov;

g)

odporúčaní týkajúcich sa vzájomného uznávania osvedčení;

h)

posúdení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b).

2.   Všetky záznamy sa uchovávajú po dobu najmenej 15 rokov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Článok 21

Prístup k informáciám uvedeným v správach o kontrole

1.   Ak sa informácie uvedené v správe o kontrole týkajú podniku alebo združenia podnikov, nad ktorými vykonáva dohľad tretí štát, a spadajú do pôsobnosti dohody Únie uzatvorenej podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 216/2008, sprístupnia sa tretiemu štátu ako strane tejto dohody v súlade s jej príslušnými ustanoveniami.

2.   V prípade, že informácie uvedené v správe o kontrole spadajú do pôsobnosti Memoranda o spolupráci medzi Úniou a ICAO, sprístupnia sa organizácii ICAO v súlade s ustanoveniami tohto Memoranda o spolupráci a príslušnej prílohy týkajúcej sa bezpečnosti.

3.   Pokiaľ sa informácie uvedené v správe o kontrole týkajú prebiehajúcich vyšetrovaní bezpečnosti vykonávaných v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 (20), bezodkladne sa sprístupnia orgánu zodpovednému za vyšetrovanie bezpečnosti.

4.   Na účel nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (21) sa rozhodovací proces týkajúci sa správy o kontrole nepovažuje za uzavretý, dokiaľ sa neuzavrú súvisiace zistenia nesúladu.

Článok 22

Doplňujúce opatrenia

1.   Agentúra určí každý prípad neprijatia následných opatrení týkajúcich sa zistenia nesúladu, ako napríklad:

a)

nepredloženie nápravných opatrení v lehote uvedenej v článku 17 ods. 1;

b)

neschválenie nápravných opatrení agentúrou v lehote uvedenej v článku 17 ods. 4 písm. b);

c)

nenáležité zavedenie nápravného opatrenia.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 agentúra požiada príslušný orgán o poskytnutie vysvetlenia týkajúceho sa neprijatia opatrení a o predloženie doplňujúcich opatrení so stanovením lehoty na odpoveď.

3.   Agentúra posúdi dôsledky neprijatia opatrení spolu s odpoveďou, ktorú v stanovenej lehote predloží príslušný orgán. Na základe výsledku tohto posúdenia agentúra môže:

a)

súhlasiť s predloženými doplňujúcimi opatreniami alebo

b)

vydať doplňujúcu správu pre dotknutý príslušný orgán a Komisiu. Táto správa obsahuje posúdenie a odporúčania agentúry pre Komisiu vrátane odporúčaní o vzájomnom uznávaní osvedčení vydaných príslušným orgánom, ak sa to považuje za potrebné.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 2111/2005, Komisia po doručení doplňujúcej správy uvedenej v odseku 3 písm. b) môže urobiť akýkoľvek z týchto krokov:

a)

zaslať pripomienky dotknutému členskému štátu alebo požiadať o ďalšie vysvetlenie s cieľom objasniť všetky zistenia nesúladu alebo ich časť;

b)

požiadať agentúru, aby vykonala kontrolu ad hoc s cieľom overiť uspokojujúce vykonanie opráv a nápravných opatrení;

c)

začať postup uvedený v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 s cieľom rozhodnúť, či osvedčenia, ktoré vydal príslušný orgán, sú v súlade s príslušnými požiadavkami;

d)

začať postup podľa článku 258 zmluvy.

Článok 23

Výročná správa

Agentúra predloží Komisii najneskôr do 31. marca každého roku výročnú správu o činnostiach nepretržitého monitorovania a kontrolách vykonaných v predchádzajúcom roku. Správa zahŕňa analýzu výsledkov činností a kontrol a odráža schopnosť príslušných orgánov vykonávať ich úlohy dohľadu nad bezpečnosťou, ako aj odporúčania týkajúce sa prípadných zlepšení. V odporúčaniach sa uvedú najmä technické predpisy, ktoré by bolo potrebné stanoviť alebo zmeniť podľa článku 17 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 216/2008, ako aj opatrenia agentúry, ktoré by bolo potrebné stanoviť alebo zmeniť podľa článku 18 písm. c) nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 24

Pracovné postupy

Agentúra najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zreviduje svoje pracovné postupy s cieľom vykonávať úlohy, ktoré jej boli zverené podľa článku 3 až 23.

Článok 25

Prechodné ustanovenia

1.   Zistenia nesúladu identifikované agentúrou podľa nariadenia (ES) č. 736/2006, v prípade ktorých neboli agentúre v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložené dôkazy o uzatvorení, sa považujú sa uskutočnené v súlade s týmto nariadením a zaobchádza sa s nimi zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Plány nápravných opatrení dohodnuté agentúrou podľa nariadenia (ES) č. 736/2006 sa považujú sa schválené v súlade s týmto nariadením.

3.   Členovia a vedúci tímu poverení agentúrou podľa nariadenia (ES) č. 736/2006 sa považujú za oprávnených pracovníkov podľa tohto nariadenia.

Článok 26

Zrušenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2006 sa zrušuje.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 206, 11.8.2011, s. 21.

(7)  Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

(11)  Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.

(13)  Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 17.

(14)  Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1.

(16)  Rozhodnutie Rady 2011/531/EÚ (Ú. v. EÚ L 232, 9.9.2011, s. 8).

(17)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(19)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8.

(20)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35.

(21)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 629/2013

z 28. júna 2013,

ktorým sa stanovujú ďalšie mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 64 ods. 2 a článok 186 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Počas hospodárskeho roka 2011/2012 dosiahla v Únii priemerná cena zo závodu za biely voľne ložený cukor výšku 175 % referenčnej ceny 404 EUR za tonu a bola približne o 275 EUR za tonu vyššia než cena na svetových trhoch. Momentálne je cena v Únii stabilná na úrovni približne 700 EUR za tonu, čo je najvyššia dosiahnutá úroveň od reformy organizácie trhu s cukrom, ktorá narúša optimálne plynutie dodávok cukru na trh Únie. Predpokladané zvýšenie tejto už aj tak vysokej cenovej úrovne na začiatku hospodárskeho roka 2012/2013 dokázalo, že existuje riziko vážneho narušenia fungovania trhu, ktorému sa má potrebnými opatreniami zabrániť. Komisia prijala 18. januára, 15. februára a 22. marca 2013 vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 36/2013 (2), (EÚ) č. 131/2013 (3) a (EÚ) č. 281/2013 (4), ktorými sa stanovujú mimoriadne opatrenia zamerané na vyriešenie situácie, pokiaľ ide o narušenie fungovania trhu. Napriek prijatým opatreniam súčasné ceny registrované na trhu ukazujú, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na vyriešenie situácie, pokiaľ ide o narušenie fungovania trhu.

(2)

Na základe odhadovaných dodávok a dopytu na rok 2012/2013 sa očakáva zníženie koncových zásob na trhu s cukrom najmenej o 0,5 milióna ton v porovnaní s rokom 2011/2012. V tomto množstve je už zohľadnený dovoz z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú určité preferenčné dohody.

(3)

Na druhej strane sa v dôsledku očakávanej dobrej úrody odhaduje, že sa vyrobí takmer 4 600 000 ton cukru nad rámec kvóty stanovenej v článku 56 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Vzhľadom na predvídateľné zmluvné záväzky výrobcov cukru, pokiaľ ide o určité priemyselné účely uvedené v článku 62 daného nariadenia a zmluvné záväzky týkajúce sa vývozu cukru mimo kvóty na rok 2012/2013, bude stále k dispozícii značné množstvo cukru mimo kvóty t. j. najmenej 1 200 000 ton. Časť tohto cukru by mohla byť sprístupnená, aby sa zmiernili obmedzené zásoby cukru na trhu s potravinami v Únii a aby sa zabránilo nadmernému zvyšovaniu cien.

(4)

V záujme zabezpečenia plynulosti trhu je treba uvoľniť cukor mimo kvóty. Počas hospodárskeho roka 2012/2013 by mala existovať možnosť prijať takéto opatrenie zakaždým, keď to bude potrebné.

(5)

V prípade potreby môžu byť prijaté opatrenia v súlade s článkami 186 a 188 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na nápravu narušeného fungovania trhu alebo zamedzenie rizika narušenia fungovania trhu, ak je takéto narušenie spôsobené najmä značným nárastom cien v Únii, za predpokladu, že nie možné dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom iných opatrení, ktoré sú dostupné v súlade s uvedeným nariadením. Zo zreteľom na súčasnú situáciu na trhu sa nariadením (ES) č. 1234/2007 neponúkajú žiadne osobitné opatrenia, ktoré by sa zameriavali na obmedzenie trendu vysokých cien cukru a umožnenie dodávok cukru na trh Únie za primerané ceny iné než tie, ktoré sú stanovené podľa článku 186 uvedeného nariadenia.

(6)

S cieľom zabrániť hromadeniu nadbytočných množstiev sa v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia poveruje, aby poplatok za nadbytočné množstvo cukru a izoglukózy vyrobené mimo kvóty stanovila na dostatočne vysokej úrovni. V článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvóty v sektore cukru (5), sa tento poplatok stanovil na 500 EUR za tonu.

(7)

V prípade obmedzeného množstva cukru, ktorý sa vyrobí nad rámec kvóty, by sa mal stanoviť znížený poplatok za tonu nadbytočného množstva, zavedenie ktorého by umožnilo spravodlivé zaobchádzanie s výrobcami cukru v Únii, pričom by sa zabezpečilo dobré fungovanie trhu s cukrom v Únii a pomohol by sa znížiť rozdiel medzi cenami cukru v Únii a na svetových trhoch bez toho, aby vzniklo riziko hromadenia nadbytočných množstiev cukru na trhu v Únii.

(8)

Keďže v nariadení (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú kvóty na cukor aj na izoglukózu, podobné opatrenie by sa malo uplatňovať aj na primerané množstvo izoglukózy vyrobenej nad rámec kvóty, pretože uvedený výrobok je do určitej miery obchodnou náhradou cukru.

(9)

V záujme zvyšovania zásob by výrobcovia cukru a izoglukózy mali požiadať príslušné orgány členských štátov o vydanie osvedčení, ktoré im umožnia predať určité množstvá vyrobené nad limit kvóty na trhu Únie so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo.

(10)

Znížený poplatok za nadbytočné množstvo by sa mal zaplatiť po prijatí žiadosti a predtým, než sa vydá osvedčenie.

(11)

Platnosť osvedčení by mala byť časovo obmedzená, aby sa podporilo rýchle zlepšenie situácie v zásobovaní.

(12)

Stanovením maximálnych limitov množstiev, ktoré môže každý výrobca požadovať v jednom období podávania žiadostí, a obmedzením osvedčení na výrobky z vlastnej výroby žiadateľa by sa malo zabrániť špekuláciám v rámci systému vytvoreného týmto nariadením.

(13)

Výrobcovia cukru by sa mali prostredníctvom svojej žiadosti zaviazať, že za cukrovú repu použitú na výrobu množstva cukru, o ktoré žiadajú, zaplatia minimálnu cenu. Mali by sa určiť minimálne požiadavky oprávnenosti žiadostí.

(14)

Príslušné orgány členských štátov by mali o prijatých žiadostiach informovať Komisiu. Na zjednodušenie a štandardizovanie týchto oznámení by sa mali poskytnúť vzory.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby sa osvedčenia vydávali iba v rozsahu množstevných obmedzení stanovených v tomto nariadení. Komisia by preto v prípade potreby mala mať možnosť stanoviť prideľovací koeficient, ktorý by sa uplatňoval na prijaté žiadosti.

(16)

Členské štáty by mali okamžite informovať žiadateľov, či sa ich žiadosti o dané množstvo vyhovelo v plnej miere alebo čiastočne.

(17)

Príslušné orgány by mali Komisii oznámiť množstvá, na ktoré vydali osvedčenia so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo. Na tieto účely by Komisia mala sprístupniť vzory oznámení.

(18)

Na množstvá cukru uvoľnené na trh Únie prevyšujúce množstvá, na ktoré boli vydané osvedčenia na základe tohto nariadenia, by sa mal vzťahovať poplatok za nadbytočné množstvo stanovený v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Preto je vhodné stanoviť, že každý žiadateľ neplniaci si svoje záväzky týkajúce sa uvoľnenia na trh Únie množstiev, na ktoré mu je vydané osvedčenie, by mal takisto zaplatiť sumu 500 EUR za tonu. Zámerom tohto konzistentného prístupu je predchádzať zneužívaniu mechanizmu zavedeného týmto nariadením.

(19)

Na účely stanovenia priemerných cien za cukor v rámci kvóty a mimo kvóty na trhu Únie v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (6) by sa mal cukor, na ktorý sa vzťahuje osvedčenie vydané na základe tohto nariadenia, považovať za cukor v rámci kvóty.

(20)

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (7) sa uvádza, že príspevky a ostatné poplatky stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom tvoria vlastné zdroje. Je preto potrebné určiť dátum stanovenia predmetných súm v zmysle článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (8).

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasné zníženie poplatku za nadbytočné množstvo

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 967/2006 sa výška poplatku za nadbytočné množstvo za najviac 150 000 ton cukru ako ekvivalentu bieleho cukru a 8 000 ton izoglukózy vyjadrenej v sušine vyrobené mimo kvót stanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a uvoľnené na trh Únie v hospodárskom roku 2012/2013 stanovuje na 148 EUR za tonu.

2.   Znížený poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 sa zaplatí po pripustení žiadosti uvedenej v článku 2 a pred vydaním osvedčenia uvedeného v článku 6.

Článok 2

Žiadosť o osvedčenia

1.   Aby sa na výrobcov cukru a izoglukózy vzťahovali podmienky uvedené v článku 1, požiadajú o vydanie osvedčenia.

2.   Žiadateľmi môžu byť iba podniky vyrábajúce repný a trstinový cukor alebo izoglukózu, ktoré sú schválené v súlade s článkom 57 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a ktorým boli podľa článku 56 uvedeného nariadenia pridelené výrobné kvóty na hospodársky rok 2012/2013.

3.   Každý žiadateľ môže za jedno obdobie na podávanie žiadostí podať najviac jednu žiadosť týkajúcu sa cukru a jednu týkajúcu sa izoglukózy.

4.   Žiadosti o osvedčenia sa príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom bol podnik schválený, predkladajú faxom alebo elektronickou poštou. Príslušné orgány členských štátov môžu požadovať, aby súčasťou žiadostí podaných prostredníctvom elektronickej pošty bol aj zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (9).

5.   Žiadosti sú prípustné, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

v žiadostiach sa uvádza:

i)

meno/názov a adresa žiadateľa a jeho identifikačné číslo DPH, ako aj

ii)

množstvá cukru a izoglukózy, o ktoré sa žiada, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, zaokrúhlené na celé čísla;

b)

množstvá, o ktoré sa žiada v tomto období na podávanie žiadostí, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, neprekračujú 50 000 ton v prípade cukru a 2 500 ton v prípade izoglukózy;

c)

ak sa žiadosť týka cukru, žiadateľ sa zaväzuje, že za množstvo cukru, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia vydané v súlade s článkom 6 tohto nariadenia, zaplatí minimálnu cenu cukrovej repy stanovenú v článku 49 nariadenia (ES) č. 1234/2007;

d)

žiadosť sa píše v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa podáva;

e)

v žiadosti sa uvedie odkaz na toto nariadenie a termín na podávanie žiadostí;

f)

žiadateľ nezavádza žiadne ďalšie podmienky okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

6.   Žiadosť, ktorá sa nepredloží v súlade s odsekmi 1 až 5, nie je prípustná.

7.   Žiadosť sa po podaní nesmie stiahnuť ani zmeniť a doplniť, a to ani v prípade, že bolo požadované množstvo pridelené iba čiastočne.

Článok 3

Podávanie žiadostí

Obdobie na podávanie žiadostí sa končí 10. júla 2013 o 12.00 h bruselského času.

Článok 4

Zasielanie žiadostí členskými štátmi

1.   Príslušné orgány členských štátov rozhodujú o prípustnosti žiadostí na základe splnenia podmienok stanovených v článku 2. Keď príslušné orgány rozhodnú, že žiadosť je neprípustná, neodkladne o tom informujú žiadateľa.

2.   Najneskôr v piatok oznámi príslušný orgán faxom alebo elektronickou poštou Komisii prípustné žiadosti podané počas predchádzajúceho obdobia na podávanie žiadostí. Takéto oznámenie neobsahuje údaje uvedené v článku 2 ods. 5 písm. a) bode i). Členské štáty, ktoré nedostali nijaké žiadosti, ale na hospodársky rok 2012/2013 im boli pridelené kvóty na cukor alebo izoglukózu, pošlú Komisii v rovnakej lehote oznámenie, že nedostali nijaké žiadosti.

3.   Forma a obsah oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia.

Článok 5

Prekročenie limitov

Pokiaľ z informácií, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili podľa článku 4 ods. 2, vyplýva, že požadované množstvá prekračujú limity stanovené v článku 1, Komisia:

a)

stanoví prideľovací koeficient, ktorý členské štáty uplatňujú na množstvá, na ktoré sa vzťahuje každá oznámená žiadosť o osvedčenie;

b)

zamietne žiadosti, ktoré ešte neboli oznámené.

Článok 6

Vydávanie osvedčení

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, príslušný orgán vydá v súlade s článkom 4 ods. 2 v desiaty pracovný deň nasledujúci po týždni, v ktorom sa obdobie na podávanie žiadostí skončilo, osvedčenia pokiaľ ide o žiadosti oznámené Komisii.

2.   Členské štáty každý pondelok oznámia Komisii množstvá cukru a/alebo izoglukózy, na ktoré predchádzajúci týždeň vydali osvedčenia.

3.   Vzor osvedčenia sa uvádza v prílohe.

Článok 7

Platnosť osvedčení

Osvedčenia sú platné do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci vydania.

Článok 8

Prenosnosť osvedčení

Práva a povinnosti vyplývajúce z osvedčení sú neprenosné.

Článok 9

Oznamovanie cien

Na účely článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 sa množstvo predaného cukru, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia, považuje za cukor v rámci kvóty.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Žiadatelia zároveň so svojimi mesačnými oznámeniami stanovenými v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 oznámia množstvá, na ktoré dostali osvedčenia v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

2.   Každý držiteľ osvedčenia podľa tohto nariadenia predloží do 31. októbra 2013 príslušným orgánom členských štátov dôkaz o tom, že celé množstvo, na ktoré sa vzťahovali jeho osvedčenia, bolo uvoľnené na trh Únie. Každá tona, na ktorú sa osvedčenie vzťahuje a ktorá nebola uvoľnená na trh Únie z iných dôvodov než vyššia moc, podlieha poplatku 352 EUR za tonu.

3.   Členské štáty oznámia Komisii množstvá, ktoré neboli uvoľnené na trh Únie.

4.   Členské štáty vypočítajú a oznámia Komisii rozdiel medzi celkovým množstvom cukru a izoglukózy, ktoré každý výrobca vyrobil mimo kvóty, a množstvami, ktoré výrobcovia použili v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 967/2006. Ak sú zostávajúce množstvá cukru alebo izoglukózy mimo kvóty výrobcu nižšie než množstvá stanovené pre výrobcu podľa tohto nariadenia, zaplatí výrobca sumu 500 EUR za tonu tohto rozdielu.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vyhotovia najneskôr do 30. júna 2014.

Článok 11

Dátum vzniku nároku

Na účely článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 dátumom vzniku nároku Únie je dátum, kedy žiadatelia zaplatia poplatok za nadbytočné množstvá v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Účinnosť sa stráca 30. júna 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2013, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2013, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(7)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(8)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


PRÍLOHA

Vzor osvedčenia uvedený v článku 6 ods. 3

Image


29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/60


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 630/2013

z 28. júna 2013,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23 prvý odsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) u hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Uvedené nariadenie sa vzťahuje na produkciu a uvádzanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh a v určitých osobitných prípadoch na ich vývoz.

(2)

Dňa 19. januára 2011 zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovisko vypracované spoločne s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o možnej epidemiologickej alebo molekulárnej súvislosti medzi TSE u zvierat a ľudí (ďalej len „spoločné stanovisko EFSA a ECDC“) (2). EFSA a ECDC v spoločnom stanovisku potvrdili identifikáciu atypických foriem bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) hovädzieho dobytka a rozlíšili klasickú BSE a atypickú BSE (typu L a typu H). Preto je vhodné v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 999/2001 vymedziť pojmy klasická BSE a atypická BSE.

(3)

Kapitola a časť I prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 obsahuje pravidlá monitorovania BSE v prípade hovädzieho dobytka zabitého na ľudskú spotrebu. Odkazuje sa v nej na „účelové núdzové zabitie“ vymedzené v článku 2 písm. n) smernice Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných podmienkach pre výrobu a predaj čerstvého mäsa (3). Uvedená smernica bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (4). v dôsledku toho vznikla právna neistota a viedlo to k tomu, že sa testovalo menej zvierat ako bolo potrebné. Preto je potrebné v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 jasne vymedziť núdzové zabitie v súvislosti s pravidlami monitorovania BSE v prípade hovädzieho dobytka zabitého na ľudskú spotrebu.

(4)

Časť II kapitoly a prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 obsahuje pravidlá monitorovania oviec a kôz. Z výročných správ, ktoré vypracovali členské štáty v súvislosti s monitorovaním a testovaním prežúvavcov na prítomnosť prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v Únii, v posledných rokoch vyplynulo, že testovanie oviec a kôz nezabitých na ľudskú spotrebu na zistenie prípadov TSE je obvykle efektívnejšie ako testovanie zvierat zabitých na ľudskú spotrebu. Členské štáty by preto mali mať viac flexibility, aby mohli sústrediť väčšiu časť obmedzeného počtu testov vyžadovaných podľa uvedenej prílohy na subpopulácie, v ktorých je zistenie takýchto prípadov pravdepodobnejšie.

(5)

Prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú opatrenia na eradikáciu, ktoré sa majú vykonať po potvrdení prítomnosti TSE u hovädzieho dobytka, oviec a kôz, a minimálne požiadavky na šľachtiteľské programy pre odolnosť oviec proti TSE. Uvedená príloha bola viackrát zmenená a doplnená, okrem iného nariadeniami Komisie (ES) č. 727/2007 (5) a (ES) č. 746/2008 (6).

(6)

Dňa 17. júla 2007 podalo Francúzsko vo veci T-257/07 žalobu proti Komisii na Všeobecný súd a požadovalo pozastavenie uplatňovania bodu 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 727/2007, ktorým sa do kapitoly a prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 zavádza bod 2.3 písm. b) bod iii), bod 2.3 písm. d) a bod 4, alebo úplné zrušenie uvedeného nariadenia. Podľa Francúzska by tieto body umožnili menej prísne opatrenia dohľadu a eradikácie ako opatrenia, ktoré sa predtým uplatňovali na ovce a kozy. Súd vo svojom uznesení z 28. septembra 2007 (7) pozastavil uplatňovanie týchto ustanovení až do vynesenia rozsudku v hlavnom konaní.

(7)

Komisia následne požiadala EFSA o pomoc pri objasnení základných predpokladov, z ktorých vychádzalo nariadenie (ES) č. 727/2007. Na základe objasnení poskytnutých úradom EFSA bolo nariadenie (ES) č. 999/2001 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 746/2008, ktorým sa obnovili ustanovenia, ktorých uplatňovanie pozastavil Všeobecný súd. Všeobecný súd vo svojom uznesení z 30. októbra 2008 (8) pozastavil uplatňovanie bodu 2.3 písm. b) bodu iii), bodu 2.3 písm. d) a bodu 4 kapitoly a prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001, zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 746/2007, až do vynesenia rozsudku vo veci T-257/07 v hlavnom konaní.

(8)

Všeobecný súd vo svojom rozsudku z 9. septembra 2011 vo veci T-257/07 (9) zamietol žiadosť Francúzska o zrušenie nariadenia (ES) č. 746/2008 a zrušil pozastavenie uplatňovania uvedených ustanovení kapitoly a prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(9)

Dňa 28. novembra 2011 podalo Francúzsko vo veci C-601/11 P (10) odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-257/07 a požiadalo Súdny dvor, aby zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-257/07 a aby s konečnou platnosťou rozhodol o spore zrušením nariadenia (ES) č. 746/2008 alebo vec vrátil Všeobecnému súdu.

(10)

Je vhodné objasniť veľmi komplexnú spleť možností riadenia a výnimiek na kontrolu a eradikáciu klasickej klusavky u oviec a kôz stanovených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001. v prílohe VII by sa mali stanoviť len tri možnosti pre infikované čriedy oviec alebo stáda kôz, a to: možnosť 1 - likvidácia všetkých zvierat, možnosť 2 - likvidácia len vnímavých zvierat a možnosť 3 - nepovinná likvidácia zvierat.

(11)

Opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade každej z týchto troch možností, by sa mali preformulovať, aby sa uľahčilo porovnanie možností a lepšie sa objasnili dôsledky pre jednotlivé hospodárstva. Keďže prísnymi eradikačnými opatreniami v rámci možnosti 1 a možnosti 2 sa zlepšuje kontrola ochorenia, mali by byť posteradikačné opatrenia podľa uvedených možností flexibilnejšie ako zodpovedajúce opatrenia podľa možnosti 3.

(12)

Je potrebné objasniť podmienky, za ktorých sa môžu odložiť likvidačné opatrenia stanovené v možnosti 2. s ohľadom na obdobie bahnenia by sa mal umožniť krátky odklad v trvaní najviac tri mesiace. Ako dôvod pre odklad prichádza do úvahy len to, že v hospodárstve je potrebný dlhší čas na zvýšenie genetickej odolnosti proti klasickej klusavke. Keďže genetická odolnosť proti klasickej klusavke sa doteraz dokázala len u oviec, dlhý odklad by sa nemal povoliť v prípade stád pozostávajúcich výlučne z kôz. v opačnom prípade by sa mal za určitých podmienok obmedziť na obdobie troch rokov.

(13)

Ak sa v hospodárstvach, v ktorých sa chovajú miestne plemená oviec, ktorých chov je ohrozený, potvrdí klasická klusavka, v posteradikačných opatreniach stanovených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa mala zohľadniť náročnosť zavádzania a používania výlučne odolných oviec alebo zárodočných produktov oviec toho istého ohrozeného plemena. v tomto osobitnom prípade by sa členským štátom malo povoliť, aby uplatňovali flexibilnejšie pravidlá týkajúce sa genotypu chovných zvierat a zárodočných produktov zavádzaných a používaných v hospodárstvach.

(14)

Podľa spoločného stanoviska EFSA a ECDC by atypická klusavka mohla byť len málo alebo vôbec nie nákazlivá. Toto zistenie sa zakladá najmä na skutočnosti, že v pozorovanom výskyte atypickej/Nor98 klusavky neexistuje štatistický rozdiel medzi všeobecnou populáciou a čriedami s potvrdeným prípadom. Opatrenia na obmedzenie premiestňovania oviec a kôz pri potvrdenom prípade atypickej klusavky už preto nie sú odôvodnené. v uvedených čriedach alebo stádach by sa mal však naďalej vykonávať zvýšený dohľad, aby sa zozbieralo viac vedeckých údajov o atypickej klusavke. Táto zmena a doplnenie prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 je v súlade s budúcimi politickými možnosťami plánovanými v odseku 2.4.3 oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Druhý plán prekonávania TSE - Strategický dokument o prenosných spongiformných encefalopatiách na roky 2010 – 2015 (11).

(15)

Doposiaľ sa na šľachtiteľských programoch mohli zúčastniť len čriedy oviec s vysokou genetickou hodnotou. Realizované šľachtiteľské programy boli účinné pri zvyšovaní odolnosti proti klasickej klusavke v populácii oviec s vysokou genetickou hodnotou. Zdá sa, že rozšírenie dedičného faktoru (alely), ktorý je nositeľom odolnosti, bol však v bežnej úžitkovej populácii doposiaľ obmedzený. Kapitolou C prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa mala umožniť genotypizácia plemenných baranov z čried, ktoré sa nezúčastňujú na šľachtiteľskom programe, aby sa v úžitkovej populácii dosiahlo lepšie rozšírenie faktoru odolnosti proti klasickej klusavke.

(16)

Kapitola a prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 obsahuje pravidlá upravujúce obchod so živými zvieratami, spermou a embryami v rámci Únie. Ako sa uvádza v odôvodnení 14, atypická klusavka by podľa spoločného stanoviska EFSA a ECDC mohla byť len mierne nákazlivá alebo by vôbec nemusela byť nákazlivá. Zrušenie všetkých opatrení na obmedzenie premiestňovania oviec a kôz pri potvrdenom prípade atypickej klusavky by preto malo platiť pre obchod v rámci Únie. Túto pozíciu podporuje aj skutočnosť, že v Kódexe zdravia suchozemských zvierat, ktorý bol prijatý v roku 2010 na 78. generálnom zhromaždení Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), sa s ohľadom na atypickú klusavku neodporúča žiadne obmedzenie obchodu.

(17)

Pravidlá stanovené v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 o obchode s ovcami a kozami a ich spermou a embryami v rámci Únie by mali byť čo najviac v súlade s normami OIE, aby sa pre členské štáty so schváleným národným programom na kontrolu klasickej klusavky nevylúčila možnosť požiadať o štatút oblasti bez nákazy klasickej klusavky podľa podmienok sformulovaných v kódexe OIE. Zmenené a doplnené ustanovenia o obchode v rámci Únie by však nemali nepriaznivo ovplyvniť existujúce interné obchodné toky medzi členskými štátmi, v ktorých nebol schválený žiadny národný program na kontrolu klasickej klusavky.

(18)

Ako sa navrhuje aj v bode 2.4.3 Druhého plánu prekonávania TSE, mal by sa na tento účel v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 stanoviť rámec umožňujúci členským štátom zriadenie úradného systému na uznávanie štatútu v hospodárstvach, pokiaľ ide o klasickú klusavku. Či sa hospodárstvo s ohľadom na klasickú klusavku môže alebo nemôže zúčastňovať na obchode s ovcami a kozami, by sa malo určiť jeho štatútom, pokiaľ ide o klasickú klusavku.

(19)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa mal pre štatút hospodárstiev, pokiaľ ide o klasickú klusavku, stanoviť dvojstupňový systém. Štatút oblasti so zanedbateľným rizikom, ktorý z technického hľadiska zodpovedá štatútu hospodárstva bez nákazy podľa článku 14.9.5 Kódexu zdravia suchozemských zvierat OIE a na základe dodržania celého zoznamu požiadaviek OIE počas minimálne siedmich rokov (v súlade s pravidlom stanoveným v článku 6a a prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001, ktorým sa podporuje vývoj odolných genotypov u oviec, v návrhu sa však ako platná alternatíva uznáva aj genotyp ARR/ARR), by sa mal vyžadovať, ak sa zvieratá majú prepraviť na účely šľachtenia a chovu do členských štátov so schváleným národným programom na kontrolu klasickej klusavky. Pre zvieratá na šľachtenie určené do iných členských štátov by malo platiť len to, že musia pochádzať z hospodárstiev s kontrolovaným rizikom klasickej klusavky na základe dodržania skráteného zoznamu požiadaviek počas minimálne troch rokov, ako je to v tomto prípade.

(20)

Keďže je ťažké preukázať, že územie alebo časť územia členského štátu je bez výskytu takého komplexného ochorenia ako je klusavka, pre ktorú je charakteristické dlhé inkubačné obdobie, v prípade ktorej neexistuje žiadna in-vivo diagnostická metóda a na ktorú sú zvieratá vnímavé rozdielne v závislosti od svojho genetického profilu, mal by sa pojem „členský štát bez výskytu klasickej klusavky“ v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 nahradiť pojmom „členský štát alebo zóna členského štátu so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky“. Aktualizovať a čo najviac zosúladiť s odporúčaniami stanovenými v článku 14.9.3 Kódexu zdravia suchozemských zvierat OIE by sa mali aj podmienky pre uznávanie členského štátu alebo zóny členského štátu so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky.

(21)

Keďže príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa mala vzťahovať na všetky aspekty obchodu v súvislosti s klasickou klusavkou, a vzhľadom na skutočnosť, že navrhované vytvorenie úradného systému na uznávanie štatútu hospodárstiev, pokiaľ ide o klasickú klusavku, je vhodným základom na stanovenie diferencovaných záruk pri obchode so zvieratami medzi členskými štátmi so schváleným národným programom na kontrolu klasickej klusavky a inými členskými štátmi, mala by uvedená príloha obsahovať aj zoznam členských štátov so schváleným národným programom na kontrolu klasickej klusavky.

(22)

V kapitole C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu produktov živočíšneho pôvodu z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, najmä želatíny určenej na ľudskú spotrebu, do Únie. v oddiele a kapitoly D prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu vedľajších produktov živočíšneho pôvodu a odvodených produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, najmä želatíny určenej na použitie ako zložka krmiva, do Únie. Keďže kolagén určený na použitie do potravín alebo krmív sa vyrába z toho istého východiskového materiálu ako želatína, podmienky dovozu kolagénu na použitie do potravín alebo krmív by sa mali zosúladiť s podmienkami stanovenými pre želatínu určenú na to isté použitie.

(23)

V oddiele B kapitoly D prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú osobitné osvedčenia, ktoré majú sprevádzať dovoz určitých vedľajších produktov živočíšneho pôvodu a odvodených produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz do Únie. Uvedené osvedčenia by sa mali zmeniť a doplniť, aby sa vzťahovali aj na produkty, ktoré sa spracovali v tretej krajine klasifikovanej ako krajina s kontrolovaným alebo neurčeným rizikom BSE a ktoré sa vyrobili zo zmiešaného materiálu s pôvodom v tejto tretej krajine a v tretej krajine so zanedbateľným rizikom BSE. Zmeniť a doplniť by sa mali aj osobitné osvedčenia na dovoz produktov, ktoré obsahujú mlieko od oviec a kôz a ktoré sú určené na kŕmenie hospodárskych zvierat, aby lepšie zodpovedali obmedzeniam uplatniteľným na obchod s týmito produktmi v rámci Únie.

(24)

Kapitoly E a H prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 obsahujú pravidlá upravujúce dovoz oviec a kôz a spermy a embryí oviec a kôz do Únie. Tieto dovozné pravidlá by sa mali aktualizovať, aby zodpovedali podmienkam pre obchod v rámci Únie stanoveným v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 vrátane všeobecných predpokladov pre monitorovanie a eradikáciu klasickej klusavky stanovených v prílohách III a VII k nariadeniu (ES) 999/2001, ako aj ustanoveniam o zákaze kŕmenia uvedeným v prílohe IV k nariadeniu (ES) 999/2001.

(25)

V prílohe X k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú metódy analýzy uplatniteľné na testovanie hovädzieho dobytka, oviec a kôz na TSE. Podľa spoločného stanoviska EFSA a ECDC má pôvodca atypickej BSE typu L významný zoonotický potenciál (prenos zo zvierat na ľudí), ktorý sa zdá byť podobný alebo ešte vyšší ako v prípade klasickej BSE. Prípady atypickej BSE typu L a typu H sa vyskytli vo viacerých krajinách na celom svete a keďže vo všetkých identifikovaných prípadoch BSE typu H a typu L boli postihnuté neobvykle staré zvieratá a ich prevalencia v populácii je očividne nízka, EFSA predpokladá, že tieto formy atypickej BSE vznikajú spontánne. Aby sa získalo viac poznatkov o atypickej BSE, musí sa zozbierať viac relevantných údajov.

(26)

Preto je potrebné vyžadovať, aby sa materiál zo všetkých budúcich prípadov BSE potvrdených v Únii podrobil diskriminačným testom, ktoré umožňujú presnú identifikáciu pôvodcu, a to klasickej BSE, atypickej BSE typu L a atypickej BSE typu H. Keďže niektoré členské štáty a tretie krajiny už uverejnili podrobnosti týkajúce sa fenotypu ich najnovších prípadov BSE, malo by sa v kapitole C prílohy X k nariadeniu (ES) 999/2001 stanoviť diskriminačné testovanie budúcich prípadov BSE potvrdených v Únii ako povinné.

(27)

V kapitole C bode 4 prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovuje zoznam rýchlych testov schválených na monitorovanie TSE v prípade hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(28)

Vzhľadom na to, že dve nasledujúce súpravy pre rýchle testy na monitorovanie BSE v prípade hovädzieho dobytka sa už nevyrábajú, ako potvrdila listom z 21. augusta 2012 spoločnosť Enfer Scientific a listom z 31. augusta 2012 spoločnosť Roche Diagnostics GmbH, mali by sa vypustiť zo zoznamu rýchlych testov uvedeného v kapitole C bode 4 prílohy X: Enfer test & Enfer TSE Kit verzia 2.0, automatizovaná príprava vzoriek; Roche Applied Science PrionScreen.

(29)

Keďže členské štáty potrebujú dosť času, aby prispôsobili svoje vnútroštátne pokyny novým požiadavkám zavedeným týmto nariadením, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. júla 2013.

(30)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(31)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Vestník EFSA 2011; 9(1):1945.

(3)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33.

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 28.

(8)  Ú. v. EÚ C 327, 20.12.2008, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011, s. 33.

(10)  Ú. v. EÚ C 80, 17.3.2012, s. 5.

(11)  KOM(2010) 384 v konečnom znení.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Na účely tohto nariadenia platia aj tieto definície:

a)

„miestny prípad BSE“ znamená prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie, o ktorom nebolo jasne preukázané, že bol spôsobený infekciou pred dovozom živého zvieraťa;

b)

„kohorta“ znamená skupinu hovädzieho dobytka, ktorej súčasťou sú:

i)

zvieratá narodené v tom istom stáde ako postihnutý jedinec hovädzieho dobytka a v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich narodeniu postihnutého jedinca hovädzieho dobytka alebo nasledujúcich po jeho narodení a

ii)

zvieratá, ktoré v priebehu akéhokoľvek obdobia počas prvého roku svojho života boli chované spolu s postihnutým jedincom hovädzieho dobytka v priebehu prvého roku jeho života;

c)

„indexový prípad“ znamená prvé zviera v hospodárstve alebo v epidemiologicky definovanej skupine, u ktorého sa potvrdila infekcia TSE;

d)

„TSE u malých prežúvavcov“ znamená prípad prenosnej spongiformnej encefalopatie zistenej u oviec alebo kôz na základe potvrdzujúceho testu na abnormálny PrP proteín;

e)

„prípad klusavky“ znamená potvrdený prípad prenosnej spongiformnej encefalopatie u oviec alebo kôz, keď diagnóza BSE bola vylúčená v súlade s kritériami stanovenými v technickej príručke referenčného laboratória Európskej únie o kmeňovej charakteristike TSE u malých prežúvavcov (1);

f)

„prípad klasickej klusavky“ znamená potvrdený prípad klusavky klasifikovaný ako klasický v súlade s kritériami stanovenými v technickej príručke referenčného laboratória Európskej únie o kmeňovej charakteristike TSE u malých prežúvavcov;

g)

„prípad atypickej klusavky“ znamená potvrdený prípad klusavky, ktorý je odlíšiteľný od klasickej klusavky v súlade s kritériami stanovenými v technickej príručke referenčného laboratória Európskej únie o kmeňovej charakteristike TSE u malých prežúvavcov.

h)

„genotyp priónového proteínu“ u oviec znamená kombináciu dvoch alel opísaných v bode 1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2002/1003/ES (2);

i)

„prípad BSE“ znamená prípad BSE potvrdený v národnom referenčnom laboratóriu podľa metód a protokolov v kapitole C bode 3.1 písm. a) a b) prílohy X;

j)

„prípad klasickej BSE“ znamená prípad BSE klasifikovaný ako taký v súlade s kritériami stanovenými v metóde referenčného laboratória Európskej únie na klasifikáciu izolátov TSE z hovädzieho dobytka (3);

k)

„prípad atypickej BSE“ znamená prípad BSE, ktorý sa nemôže klasifikovať ako prípad klasickej BSE v súlade s kritériami stanovenými v metóde referenčného laboratória Európskej únie na klasifikáciu izolátov TSE z hovädzieho dobytka;

l)

„ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov“ znamenajú ovce a kozy:

i)

ktorých vek je potvrdený na základe registrov alebo dokladov o premiestňovaní podľa článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 (4) alebo

ii)

ktoré majú viac ako dva trvalé rezáky prerezané cez ďasno.

2.

Kapitola a prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti I sa bod 2 nahrádza takto:

„2.   Monitorovanie zvierat zabitých na ľudskú spotrebu

2.1.

Na BSE sa testuje všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, ktorý

bol núdzovo zabitý v súlade s bodom 1 kapitoly VI oddielu I prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 (5) alebo

ktorý bol vyšetrený pred zabitím so symptómami poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi podľa bodu 2 časti B kapitoly II oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 (6).

2.2.

Na BSE sa testuje všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov, ktorý sa zabíja obvyklým spôsobom na ľudskú spotrebu.

b)

Časť II sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.   Monitorovanie oviec a kôz zabitých na ľudskú spotrebu

a)

členské štáty, v ktorých populácia bahníc a pripustených jahníc presahuje 750 000 zvierat, musia vykonávať testy v súlade s pravidlami odberu vzoriek stanovenými v bode 4 na minimálnej ročnej vzorke s veľkosťou 10 000 oviec zabitých na ľudskú spotrebu;

b)

členské štáty, v ktorých populácia kôz, ktoré už mali mláďatá a ktoré sa už párili, presahuje 750 000 zvierat, musia vykonávať testy v súlade s pravidlami odberu vzoriek stanovenými v bode 4 na minimálnej ročnej vzorke s veľkosťou 10 000 kôz zabitých na ľudskú spotrebu;

c)

členský štát môže nahradiť maximálne:

50 % minimálnej veľkosti vzorky oviec a kôz zabitých na ľudskú spotrebu podľa písm. a) a b) testovaním mŕtvych oviec alebo kôz starších ako 18 mesiacov v pomere jedna ku jednej a dodatočne k minimálnej veľkosti vzorky stanovenej v bode 3;

10 % minimálnej veľkosti vzorky podľa písm. a) a b) testovaním oviec alebo kôz zabitých v rámci kampane eradikácie a starších ako 18 mesiacov v pomere jedna k jednej.“

ii)

Bod 5 sa nahrádza takto:

‚5.   Monitorovanie v hospodárstvach, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu TSE

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov, ktoré sa zabíjajú na účely likvidácie v súlade s prílohou VII kapitolou B časťou 2 bodom 2.2.1. a bodom 2.2.2. písm. b) alebo c), sa testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov uvedených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2. písm. b) na základe výberu náhodnej vzorky v súlade s veľkosťou vzorky uvedenou v tejto tabuľke.

Počet zvierat starších ako 18 mesiacov zabitých na účely likvidácie v stáde alebo čriede

Minimálna veľkosť vzorky

70 alebo menej

Všetky zvieratá prichádzajúce do úvahy

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 alebo viac

150‘

3.

Príloha VII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

KONTROLA a ERADIKÁCIA PRENOSNÝCH SPONGIFORMNÝCH ENCEFALOPATIÍ

KAPITOLA A

Opatrenia pri podozrení na prítomnosť tse u oviec a kôz

Ak je v hospodárstve v členskom štáte podozrenie na TSE u ovce alebo kozy, na všetky ostatné ovce a kozy v uvedenom hospodárstve sa vzťahuje úradné obmedzenie premiestňovania až dovtedy, kým nie sú k dispozícii výsledky potvrdzujúcich vyšetrení.

Ak existuje dôkaz, že hospodárstvo, v ktorom sa zviera zdržiavalo v čase podozrenia na TSE, pravdepodobne nie je hospodárstvo, v ktorom mohlo byť zviera vystavené TSE, členský štát môže rozhodnúť, že pod úradnú kontrolu budú podľa dostupných epidemiologických informácií zaradené iné hospodárstva alebo len hospodárstvo, na ktorom došlo k vystaveniu.

Mlieko a mliečne výrobky pochádzajúce z oviec a kôz z hospodárstva umiestneného pod úradnú kontrolu, ktoré sa nachádzajú v uvedenom hospodárstve od dátumu, keď sa predpokladá prítomnosť TSE, až do sprístupnenia výsledkov potvrdzujúcich vyšetrení, sa používa iba v rámci uvedeného hospodárstva.

KAPITOLA B

Opatrenia pri potvrdení prítomnosti TSE u hovädzieho dobytka, oviec a kôz

1.

Pri šetrení uvedenom v článku 13 ods. 1 písm. b) sa musia určiť:

a)

v prípade hovädzieho dobytka:

všetky ostatné prežúvavce v hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

pokiaľ bola nákaza potvrdená u samice, jej potomstvo narodené v období dvoch rokov pred klinickým začiatkom ochorenia alebo po ňom,

všetky zvieratá z kohorty zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

možný pôvod nákazy,

iné zvieratá v hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená, alebo zvieratá v iných hospodárstvach, ktoré sa mohli infikovať pôvodcom TSE alebo mohli byť vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

pohyb potenciálne kontaminovaného krmiva, iného materiálu alebo akýchkoľvek iných prostriedkov prenosu, ktorými mohol byť pôvodca TSE prenesený do príslušného hospodárstva alebo z príslušného hospodárstva;

b)

v prípade oviec a kôz:

všetky prežúvavce okrem oviec a kôz v hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

rodičia, pokiaľ je možné ich identifikovať, a v prípade samíc všetky embryá, vajíčka a posledné potomstvo zvieraťa, u ktorého bola potvrdená nákaza,

všetky ďalšie ovce a kozy v hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola potvrdená nákaza, okrem tých, ktoré sú uvedené v druhej zarážke,

možný pôvod nákazy a určenie ďalších hospodárstiev, v ktorých sú zvieratá, embryá alebo vajíčka, ktoré mohli byť infikované nositeľom TSE alebo boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

presun potenciálne kontaminovaných krmív, iných materiálov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov prenosu, ktorými mohol byť pôvodca TSE prenesený do príslušného hospodárstva alebo z príslušného hospodárstva.

2.

Opatrenia stanovené v článku 13 ods. 1 písm. c) zahŕňajú aspoň toto:

2.1.

V prípade potvrdenia BSE u hovädzieho dobytka, usmrtenie a úplnú likvidáciu zvierat identifikovaných na základe šetrenia uvedeného v bode 1 písm. a) druhej a tretej zarážke; avšak členský štát sa môže rozhodnúť, že:

neusmrtí a nezlikviduje zvieratá z kohorty uvedenej v bode 1 písm. a) tretej zarážke, ak sa preukáže, že tieto zvieratá nemali prístup k rovnakému krmivu ako postihnuté zviera,

pozastaví usmrcovanie a likvidáciu zvierat z kohorty uvedenej v bode 1 písm. a) tretej zarážke až do konca ich produktívneho života za predpokladu, že ide o býky, ktoré sa nepretržite chovajú v stredisku na odber spermy, a možno zabezpečiť, že po smrti budú úplne zlikvidované.

2.2.

V prípade potvrdenia TSE u ovce alebo kozy:

2.2.1.

Prípady, keď nie je možné vylúčiť BSE

Ak nemôže byť BSE vylúčené na základe výsledkov kruhového testu vykonaného podľa metód a protokolov stanovených v kapitole C časti 3 bode 3.2 písm. c) prílohy X, bezodkladné usmrtenie a úplnú likvidáciu všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených šetrením podľa bodu 1 písm. b) druhej až piatej zarážky.

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov usmrtené na účely likvidácie, sa testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2, ako je to uvedené v prílohe III kapitole A, časti II bode 5.

Určí sa genotyp priónového proteínu všetkých oviec, maximálne do 50.

Mlieko a mliečne výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktoré sa majú zlikvidovať, ktoré sa nachádzali v hospodárstve medzi dátumom potvrdenia toho, že BSE sa nemôže vylúčiť, a dátumom úplnej likvidácie zvierat, sa zlikvidujú v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (7).

Po usmrtení a úplnej likvidácii všetkých zvierat platia pre hospodárstvo podmienky uvedené v bode 3.

2.2.2.

Prípady, keď je možné vylúčiť BSE a atypickú klusavku

Ak sú BSE a atypická klusavka podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2 písm. c) vylúčené, platia pre hospodárstvo podmienky uvedené v písm. a) a v závislosti od rozhodnutia členského štátu zodpovedného za hospodárstvo podmienky podľa možnosti 1 uvedenej v písm. b) alebo podľa možnosti 2 uvedenej v písm. c), alebo podľa možnosti 3 uvedenej v písm. d).

a)

Mlieko a mliečne výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktoré sa majú zlikvidovať alebo zabiť a ktoré sa nachádzali v hospodárstve medzi dátumom potvrdenia prípadu TSE a dátumom ukončenia opatrení, ktoré sa majú vykonať v hospodárstve podľa písm. b) a c), alebo mlieko a mliečne výrobky, ktoré boli získané z nakazených čried/stád, sa do zrušenia všetkých obmedzení podľa písm. d) a bodu 4 ‚nepoužijú na kŕmenie prežúvavcov okrem kŕmenia prežúvavcov v rámci uvedeného hospodárstva.

Uvádzanie takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov ako krmiva pre neprežúvavcov na trh sa obmedzuje na územie členského štátu zodpovedného za hospodárstvo.

Obchodný doklad priložený k zásielkam takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov a akýkoľvek obal obsahujúci takéto zásielky sa jasne označí slovami: „nesmie sa použiť na kŕmenie prežúvavcov“.

V hospodárstvach, kde sa chovajú prežúvavce, je používanie a skladovanie krmív s obsahom takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov zakázané.

Voľne uložené krmivo obsahujúce takéto mlieko a mliečne výrobky sa prepravuje dopravnými prostriedkami, ktoré súčasne neprepravujú krmivo pre prežúvavce.

Ak sa uvedené dopravné prostriedky následne používajú na prepravu krmív pre prežúvavce, v súlade s postupom schváleným členským štátom zodpovedným za hospodárstvo sa dôsledne očistia s cieľom zamedziť krížovej kontaminácii.

b)

Možnosť 1 – usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat

Bezodkladné usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia uvedeného v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke.

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na účely likvidácie sa testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2, ako je to uvedené v prílohe III kapitole a časti II bode 5.

Určí sa genotyp priónového proteínu všetkých oviec, maximálne do 50.

Odchylne od podmienok stanovených v možnosti 1 prvom odseku sa členské štáty môžu rozhodnúť namiesto toho vykonať opatrenia uvedené v bodoch i) alebo ii):

i)

bezodkladne nahradiť usmrtenie a úplnú likvidáciu všetkých zvierat ich zabitím na ľudskú spotrebu, ak:

sa zvieratá zabíjajú na ľudskú spotrebu na území členského štátu zodpovedného za hospodárstvo,

sa všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú spotrebu testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2.

ii)

udeliť jahňatám a kozľatám mladším ako tri mesiace výnimku z okamžitého usmrtenia a úplnej likvidácie, ak sa zabíjajú na ľudskú spotrebu najneskôr vo veku troch mesiacov.

Kým nepríde k usmrteniu a úplnej likvidácii alebo zabitiu všetkých zvierat na ľudskú spotrebu, sa na hospodárstvo, ktoré sa rozhodlo pre možnosť 1, uplatňujú opatrenia stanovené v bode 2.2.2. písm. a) a bode 3.4. písm. b) tretej a štvrtej zarážke.

Po usmrtení a úplnej likvidácii alebo zabití všetkých zvierat na ľudskú spotrebu sa na hospodárstvo, ktoré sa rozhodlo pre možnosť 1, uplatňujú podmienky stanovené v bode 3.

c)

Možnosť 2 – usmrtenie a úplná likvidácia len vnímavých zvierat

Genotypizácia priónového proteínu všetkých oviec prítomných v hospodárstve, po ktorej nasleduje okamžité usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia uvedeného v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke, s výnimkou:

plemenných baranov s genotypom ARR/ARR,

plemenných bahníc, nositeliek aspoň jednej alely ARR a žiadnej alely VRQ, a pokiaľ sú v čase šetrenia takéto plemenné bahnice gravidné, následne vrhnutých jahniat, ak ich genotyp spĺňa požiadavky tohto pododseku,

oviec, nositeliek aspoň jednej alely ARR, ktoré sú určené výlučne na zabitie na ľudskú spotrebu,

jahniat a kozliat mladších ako tri mesiace, ak sa zabíjajú na ľudskú spotrebu najneskôr vo veku tri mesiace a pokiaľ sa tak rozhodne členský štát zodpovedný za hospodárstvo. v prípade týchto jahniat a kozliat sa genotypizácia nevykonáva.

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na účely likvidácie sa testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2, ako je to uvedené v prílohe III kapitole a časti II bode 5.

Odchylne od podmienok stanovených v prvom odseku možnosti 2 sa členské štáty môžu rozhodnúť namiesto toho vykonať opatrenia uvedené v bodoch i), ii) alebo iii):

i)

nahradiť usmrtenie a úplnú likvidáciu zvierat uvedených v prvom odseku možnosti 2 ich zabitím na ľudskú spotrebu, ak;

sú zvieratá zabité na ľudskú spotrebu na území členského štátu zodpovedného za hospodárstvo,

sa všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú spotrebu testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2.

ii)

odložiť genotypizáciu a následné usmrtenie a úplnú likvidáciu alebo zabitie na ľudskú spotrebu zvierat uvedených v možnosti 2 prvom odseku o najviac tri mesiace v prípadoch, keď sa krátko pred začiatkom obdobia bahnenia potvrdí indexovaný prípad, ak sú bahnice, kozy a ich novorodené mláďatá počas celého obdobia chované oddelene od oviec a kôz z iných hospodárstiev;

iii)

odložiť usmrtenie a úplnú likvidáciu alebo zabitie na ľudskú spotrebu zvierat uvedených v prvom odseku možnosti 2 o najviac tri mesiace od dátumu potvrdenia indexovaného prípadu v čriedach oviec a v hospodárstvach, v ktorých sa ovce a kozy chovajú spolu. Výnimka stanovená v tomto odseku sa uplatňuje len vtedy, keď sa členský štát zodpovedný za hospodárstvo domnieva, že nákazovú situáciu nie je možné zvládnuť bez usmrtenia postihnutých zvierat, ale z dôvodu nízkej odolnosti v populácii oviec hospodárstva a iných vrátane ekonomických faktorov to nie je možné vykonať bezodkladne. Plemenné barany okrem plemenných baranov s genotypom ARR/ARR sa bezodkladne usmrtia alebo vykastrujú a vykonajú sa všetky možné opatrenia, aby sa vytvorila genetická odolnosť v populácii oviec hospodárstva vrátane rozumnej plemenitby a utratenia bahníc, aby sa zvýšil výskyt alely ARR a eliminovala alela VRQ. Členský štát zodpovedný za hospodárstvo zabezpečuje, aby sa na konci obdobia odkladu nemusel usmrtiť vyšší počet zvierat než bezprostredne po potvrdení indexového prípadu.

Kým nepríde k usmrteniu a úplnej likvidácii alebo zabitiu zvierat na ľudskú spotrebu, ktoré sú uvedené v možnosti prvom odseku 2, sa na hospodárstvo, ktoré sa rozhodlo pre možnosť 2, uplatňujú tieto opatrenia: bod 2.2.2. písm. a), bod 3.1., bod 3.2. písm. a) a b), bod 3.3. a bod 3.4. písm. a) prvá a druhá zarážka, písm. b) prvá, tretia a štvrtá zarážka a písm. c). Ak sa však členský štát zodpovedný za hospodárstvo rozhodne odložiť usmrtenie a úplnú likvidáciu alebo zabitie zvierat na ľudskú spotrebu v súlade s bodom iii), v hospodárstve sa namiesto toho uplatňujú tieto opatrenia: bod 2.2.2. písm. a) a body 4.1. až 4.6.

Po usmrtení a úplnej likvidácii alebo zabití zvierat na ľudskú spotrebu, ktoré sú uvedené v prvom odseku možnosti 2, sa na hospodárstvo, ktoré sa rozhodlo pre možnosť 2, uplatňujú podmienky stanovené v bode 3.

d)

Možnosť 3 – nepovinné usmrtenie a úplná likvidácia zvierat

Členský štát sa môže rozhodnúť neusmrtiť a úplne nezlikvidovať zvieratá zistené šetrením, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke, ak je splnené aspoň jedno z týchto štyroch kritérií:

je náročné zabezpečiť náhradné ovce s genotypmi povolenými podľa bodu 3.2 písm. a) a b),

frekvencia alely ARR v chove alebo v hospodárstve je nízka,

považuje sa za potrebné zabrániť príbuzenskej plemenitbe,

členský štát to považuje za potrebné na základe zdôvodneného zváženia všetkých epidemiologických faktorov.

Členské štáty, ktoré v boji proti ohniskám nákazy klasickej klusavky pripúšťajú možnosť 3, uchovávajú záznamy o dôvodoch a kritériách týkajúcich sa každého rozhodnutia o žiadosti.

Ak sa v hospodárstve, v ktorom sa postupuje podľa možnosti 3, zistia ďalšie prípady klasickej klusavky, členský štát opätovne posúdi relevantnosť dôvodov a kritérií pre rozhodnutie uplatniť možnosť 3. Ak sa dospeje k záveru, že uplatňovanie možnosti 3 nezabezpečuje primeranú kontrolu ohniska nákazy, členský štáty zmení stratégiu pre toto hospodárstvo z možnosti 3 buď na možnosť 1, alebo na možnosť 2 podľa písm. b) a c).

Genotyp priónového proteínu všetkých oviec, maximálne do 50, sa určí v priebehu obdobia troch mesiacov od dátumu potvrdenia indexového prípadu klasickej klusavky.

Na hospodárstvo, ktoré sa rozhodlo pre možnosť 3, sa bezodkladne uplatňujú podmienky stanovené v bode 2.2.2. písm. a) a bode 4.

2.2.3.

Prípady, keď je potvrdená atypická klusavka

Ak v prípade TSE potvrdenom v hospodárstve ide o prípad atypickej klusavky, platí pre hospodárstvo počas dvoch rokov od dátumu zistenia posledného prípadu atypickej klusavky tento protokol intenzívneho monitorovania TSE: všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú spotrebu a všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, sa testujú na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2.

Ak sa počas dvojročného obdobia intenzívneho monitorovania TSE uvedeného v prvom odseku potvrdí prípad TSE iný ako atypická klusavka, na hospodárstvo sa vzťahujú opatrenia uvedené v bode 2.2.1 alebo bode 2.2.2.

2.3.

Ak bolo zviera infikované TSE privezené z iného hospodárstva:

a)

členský štát sa na základe minulosti infikovaného zvieraťa môže rozhodnúť použiť nad rámec alebo namiesto opatrení prijatých v hospodárstve, na ktorom bola potvrdená nákaza, eradikačné opatrenia v hospodárstve pôvodu;

b)

v prípade, že ide o pôdu na spoločné pasenie viac ako jednej čriedy alebo stáda, členské štáty môžu rozhodnúť, že uplatnenie eradikačných opatrení sa obmedzí na jednu čriedu alebo stádo na základe zdôvodneného zváženia všetkých epidemiologických faktorov;

c)

ak sa na jednom hospodárstve chová viac ako jedna črieda alebo stádo, členský štát môže rozhodnúť, že sa uplatnenie eradikačných opatrení obmedzí na čriedu alebo stádo, v ktorom bola TSE potvrdená, ak sa overilo, že čriedy alebo stáda boli chované oddelene od seba a že šírenie nákazy medzi čriedami alebo stádami, či už priamym alebo nepriamym kontaktom, je nepravdepodobné.

3.

Po usmrtení a úplnej likvidácii alebo zabití všetkých zvierat na ľudskú spotrebu, ktoré boli identifikované v hospodárstve, platí v súlade s bodom 2.2.1., bodom 2.2.2. písm. b) alebo c), že:

3.1.

Pre hospodárstvo platí protokol intenzívneho monitorovania TSE vrátane testovania všetkých nasledujúcich zvierat starších ako 18 mesiacov, s výnimkou oviec s genotypom ARR/ARR, na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2:

a)

zvieratá, ktoré boli v hospodárstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE v súlade s bodom 2.2.2. písm. c) a ktoré boli zabité na ľudskú spotrebu;

b)

zvieratá, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, ktoré však neboli usmrtené v rámci kampane na eradikáciu ochorenia.

3.2.

V hospodárstve možno umiestňovať len tieto zvieratá:

a)

barany s genotypom ARR/ARR;

b)

samice oviec aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

c)

kozy, za predpokladu, že po odstránení boli všetky ustajňovacie priestory hospodárstva vyčistené a vydezinfikované.

3.3.

V hospodárstve možno používať len tieto plemenné barany a zárodočné produkty oviec:

a)

barany s genotypom ARR/ARR;

b)

spermu baranov s genotypom ARR/ARR;

c)

embryá najmenej s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ.

3.4.

Premiestňovanie zvierat z hospodárstva je povolené buď na účely likvidácie, alebo sa naň vzťahujú tieto podmienky:

a)

z hospodárstva sa môžu premiestňovať na všetky účely vrátane šľachtenia tieto zvieratá:

ovce s genotypom ARR/ARR,

bahnice s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ, ak sa premiestňujú na iné hospodárstva, pre ktoré platí obmedzenie podľa uplatnenia opatrení v súlade s bodom 2.2.2. písm. c) alebo d),

kozy, ak sa premiestňujú na iné hospodárstva, pre ktoré platí obmedzenie podľa uplatnenia opatrení v súlade s bodom 2.2.2. písm. c) alebo d),

b)

z hospodárstva sa môžu premiestňovať priamo na zabitie na účely ľudskej spotreby tieto zvieratá:

ovce aspoň s jednou alelou ARR,

kozy,

ak takto rozhodne členský štát, jahňatá a kozľatá, ktoré sú v čase zabitia mladšie ako tri mesiace,

všetky zvieratá, ak sa členský štát rozhodol uplatniť výnimky stanovené v bode 2.2.2. písm. b) bode i) a v bode 2.2.2. písm. c) bode i);

c)

ak tak rozhodne členský štát, jahňatá a kozľatá sa môžu premiestniť do iného hospodárstva nachádzajúceho sa na jeho území výlučne s cieľom výkrmu pred zabitím, ak sú splnené tieto podmienky:

v hospodárstve určenia sa nachádzajú výlučne ovce alebo kozy určené na výkrm pred zabitím;

na konci obdobia výkrmu sa jahňatá a kozľatá pochádzajúce z hospodárstiev, na ktoré sa vzťahujú eradikačné opatrenia, premiestňujú priamo na bitúnok nachádzajúci sa na území toho istého členského štátu, kde sa majú zabiť vo veku najviac dvanásť mesiacov.

3.5.

Podmienky stanovené v bodoch 3.1 až 3.4 sa na hospodárstvo naďalej uplatňujú:

a)

do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak sa v hospodárstve nechovajú žiadne kozy alebo

b)

počas obdobia dvoch rokov od dátumu ukončenia všetkých opatrení uvedených v bode 2.2.1, bode 2.2.2. písm. b) alebo c), ak sa v priebehu tohto dvojročného obdobia okrem atypickej klusavky nezistil žiadny prípad TSE. Ak sa počas tohto dvojročného obdobia potvrdí prípad atypickej klusavky, na hospodárstvo sa vzťahujú aj opatrenia uvedené v bode 2.2.3.

4.

Ihneď po zvolení možnosti 3 uvedenej v bode 2.2.2 písm. d) alebo výnimky stanovenej v bode 2.2.2 písm. c) bode iii) sa na hospodárstvo uplatňujú tieto opatrenia:

4.1.

Pre hospodárstvo platí protokol intenzívneho monitorovania TSE vrátane testovania všetkých nasledujúcich zvierat starších ako 18 mesiacov, s výnimkou oviec s genotypom ARR/ARR, na prítomnosť TSE podľa laboratórnych metód a protokolov stanovených v prílohe X kapitole C časti 3 bode 3.2:

a)

zvieratá, ktoré boli zabité na ľudskú spotrebu;

b)

zvieratá, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, ktoré však neboli usmrtené v rámci kampane na eradikáciu ochorenia.

4.2.

V hospodárstve možno umiestňovať len tieto ovce:

a)

barany s genotypom ARR/ARR;

b)

samice oviec aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ.

Odchylne od písm. a) a b) však členský štát môže povoliť umiestnenie zvierat uvedených v písm. c) a d) v hospodárstve, ak je plemeno chované v hospodárstvach uvedené v zozname, ktorý vedie členský štát v súlade s prílohou IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006 (8), ako miestne plemeno, ktorého chov je ohrozený, a ak je frekvencia alely ARR v plemene nízka.

c)

samce oviec aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

d)

samice oviec so žiadnou alelou VRQ.

4.3.

V hospodárstve možno používať len nasledujúce plemenné barany a zárodočné produkty oviec:

a)

samce oviec s genotypom ARR/ARR;

b)

spermu baranov s genotypom ARR/ARR;

c)

embryá aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ.

Odchylne od písm. a), b) a c) však členský štát môže v hospodárstve povoliť použitie plemenných baranov a zárodočných produktov oviec podľa písm. d), e) a f), ak je plemeno chované v hospodárstvach uvedené v zozname, ktorý vedie členský štát v súlade s prílohou IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006, ako miestne plemeno, ktorého chov je ohrozený, a ak je frekvencia alely ARR v plemene nízka:

d)

samce oviec aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

e)

spermu baranov aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

f)

embryá so žiadnou alelou VRQ.

4.4.

Premiestňovanie zvierat z hospodárstva je povolené na účely likvidácie alebo sa naň vzťahujú nasledujúce podmienky:

a)

z hospodárstva sa môžu premiestňovať na všetky účely vrátane šľachtenia barany a bahnice s genotypom ARR/ARR, ak sa premiestňujú na iné hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie opatrení v súlade s bodom 2.2.2. písm. c) alebo d);

b)

z hospodárstva sa môžu premiestňovať priamo na zabitie na účely ľudskej spotreby tieto zvieratá:

buď ovce aspoň s jednou alelou ARR a ak takto rozhodne členský štát, jahňatá a kozľatá, ktoré sú v čase zabitia mladšie ako tri mesiace,

alebo všetky zvieratá, ak sa členský štát rozhodol uplatniť výnimku z možnosti 2 stanovenej v bode 2.2.2. písm. c) bode iii) alebo z možnosti 3 stanovenej v bode 2.2.2. písm. d).

c)

ak tak rozhodne členský štát, jahňatá a kozľatá sa môžu premiestniť do iného hospodárstva nachádzajúceho sa na jeho území výlučne s cieľom výkrmu pred zabitím, ak sú splnené tieto podmienky:

v hospodárstve určenia sa nachádzajú výlučne ovce alebo kozy určené na výkrm pred zabitím;

na konci obdobia výkrmu sa jahňatá a kozľatá pochádzajúce z hospodárstiev, na ktoré sa vzťahujú eradikačné opatrenia, premiestňujú priamo na bitúnok nachádzajúci sa na území toho istého členského štátu, kde sa majú zabiť vo veku najviac dvanásť mesiacov.

4.5.

Na premiestňovanie zárodočných produktov z hospodárstva sa vzťahujú tieto podmienky: členský štát zabezpečí, aby z hospodárstva nebola odoslaná žiadna sperma, embryá ani vajíčka.

4.6.

Ovce a kozy chované v hospodárstve sa nesmú v období bahnenia a kotenia spoločne pásť s ovcami a kozami z iných hospodárstiev.

Mimo obdobia bahnenia a kotenia sa na spoločné pasenie vzťahujú obmedzenia, ktoré stanoví členský štát na základe zdôvodneného zváženia všetkých epidemiologických faktorov.

4.7.

V hospodárstvach, ktoré postupovali podľa možnosti 3 uvedenej v bode 2.2.2. písm. d), sa počas obdobia dvoch rokov od zistenia posledného prípadu TSE iného ako atypickej klusavky naďalej uplatňujú obmedzenia stanovené v bode 2.2.2. písm. a) a v bodoch 4.1 až 4.6. Ak sa počas tohto dvojročného obdobia potvrdí prípad atypickej klusavky, na hospodárstvo sa vzťahujú aj opatrenia uvedené v bode 2.2.3.

V hospodárstvach, v ktorých sa použila výnimka z možnosti 2 uvedená v bode 2.2.2. písm. c) bode iii), sa uplatňujú obmedzenia stanovené v bode 2.2.2. písm. a) a v bodoch 4.1 až 4.6 až do úplnej likvidácie alebo zabitia na ľudskú spotrebu zvierat určených na zabitie v súlade s bodom 2.2.2. písm. c); potom sa uplatňujú obmedzenia stanovené v bode 3.

KAPITOLA C

Minimálne požiadavky na šľachtiteľský program pre odolnosť oviec proti TSE v súlade s článkom 6A

ČASŤ 1

Všeobecné požiadavky

1.

Šľachtiteľský program sa bude týkať čried s vysokou genetickou hodnotou definovaných v bode 3 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2002/1003/ES.

Členské štáty, ktoré už majú zavedený šľachtiteľský program, sa môžu rozhodnúť umožniť odber vzoriek a genotypizáciu len plemenných baranov z čried, ktoré sa nezúčastňujú na šľachtiteľskom programe.

2.

Vytvorí sa databáza obsahujúca aspoň tieto informácie:

a)

totožnosť, plemeno a počet zvierat vo všetkých čriedach zúčastnených na šľachtiteľskom programe;

b)

označenie jednotlivých zvierat, z ktorých boli odobraté vzorky v rámci šľachtiteľského programu, aj plemenných baranov, z ktorých boli odobraté vzorky, z čried nezúčastnených na šľachtiteľskom programe;

c)

výsledky akýchkoľvek genotypových testov.

3.

Vytvorí sa systém jednotnej certifikácie, v ktorom je genotyp každého zvieraťa, z ktorého boli odobraté vzorky v rámci šľachtiteľského programu, aj plemenných baranov, z ktorých boli odobraté vzorky, z čried nezúčastnených na šľachtiteľskom programe, certifikovaný podľa svojho individuálneho identifikačného čísla.

4.

Vytvorí sa systém označovania zvierat a vzoriek, spracovania vzoriek a predkladania výsledkov, minimalizujúci možnosť ľudskej chyby. Účinnosť tohto systému bude predmetom pravidelných náhodných kontrol.

5.

Určenie genotypu z krvi alebo iných tkanív, odobratých na účely šľachtiteľského programu, aj plemenných baranov, z ktorých boli odobraté vzorky, z čried nezúčastnených na šľachtiteľskom programe, bude vykonané v laboratóriách, ktoré boli schválené v rámci šľachtiteľského programu.

6.

Príslušný orgán členského štátu môže pomôcť chovateľským organizáciám pri vytváraní genetických bánk obsahujúcich spermu, vajíčka a embryá reprezentatívne pre genotypy priónového proteínu, ktoré sa pravdepodobne stanú vzácnymi v dôsledku šľachtiteľského programu.

7.

Šľachtiteľské programy sa vypracujú pre každý chov, berúc do úvahy:

a)

frekvenciu rôznych alel v rámci chovu;

b)

vzácnosť chovu;

c)

zabránenie inbrídingu (príbuzenskej plemenitby) alebo genetickému driftu (generačným zmenám v genetickej frekvencii).

ČASŤ 2

Špecifické požiadavky na zúčastnené čriedy

1.

Šľachtiteľský program bude zameraný na zvýšenie frekvencie alely ARR v čriede pri súčasnom znížení prevalencie tých alel, o ktorých sa zistilo, že zvyšujú vnímavosť na TSE.

2.

Pre zúčastnené čriedy platia tieto minimálne požiadavky:

a)

všetky zvieratá v čriede, ktorých genotyp má byť určený, budú individuálne označené bezpečným spôsobom;

b)

genotyp všetkých baranov, určených na plemenitbu v rámci čriedy, bude musieť byť určený skôr, ako budú použité na plemenitbu;

c)

každý samec s alelou VRQ bude musieť byť zabitý alebo vykastrovaný do šiestich mesiacov od určenia jeho genotypu; žiadne takéto zviera nesmie opustiť hospodárstvo s výnimkou odsunu na bitúnok;

d)

samice, o ktorých sa vie, že sú nositeľkami alely VRQ, nebudú môcť opustiť hospodárstvo s výnimkou odsunu na bitúnok;

e)

samce, vrátane darcov spermy používanej na umelú insemináciu, iné ako tie, ktoré sú certifikované v rámci šľachtiteľského programu, sa nepoužijú na plemenitbu v rámci čriedy.

3.

Členské štáty môžu rozhodnúť o udelení výnimky z požiadaviek stanovených v bode 2 písm. c) a d) na účely ochrany plemien a znakov produkcie.

4.

Členské štáty budú informovať Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej podľa bodu 3 a o použitých kritériách.

ČASŤ 3

Špecifické požiadavky na plemenné barany, z ktorých boli odobraté vzorky, z čried nezúčastnených na šľachtiteľskom programe

1.

Barany, z ktorých sa majú odobrať vzorky, sa individuálne označia bezpečným spôsobom.

2.

Žiadny baran, u ktorého sa zistí, že je nositeľom alely VRQ, nemôže opustiť hospodárstvo s výnimkou odsunu na bitúnok.

ČASŤ 4

Rámec pre uznávanie statusu odolnosti čried oviec proti TSE

1.

Pomocou rámca pre uznávanie statusu odolnosti čried oviec proti TSE sa čriedy oviec, ktoré v dôsledku účasti na šľachtiteľskom programe stanovenom v článku 6a spĺňajú určité kritériá požadované v uvedenom programe, uznávajú za odolné proti TSE.

Uvedené uznanie bude poskytnuté aspoň na dvoch úrovniach:

a)

čriedy na úrovni I sú čriedy zložené výlučne z oviec s genotypom ARR/ARR;

b)

čriedy na úrovni II sú čriedy, ktorých potomstvo splodili výlučne barany s genotypom ARR/ARR.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť poskytovať uznanie na ďalších úrovniach, ktoré budú spĺňať vnútroštátne požiadavky.

2.

Pravidelné náhodné odbery vzoriek z oviec z čried odolných proti TSE sa vykonajú:

a)

v hospodárstve alebo na bitúnku na overenie ich genotypu;

b)

v prípade čried na úrovni I u zvierat starších ako 18 mesiacov na bitúnku na testovanie na TSE v súlade s prílohou III.

ČASŤ 5

Správy, ktoré členské štáty predkladajú Komisii

Členské štáty, ktoré zavádzajú národné šľachtiteľské programy pre odolnosť oviec proti TSE,

1.

oznamujú Komisii požiadavky na takéto programy;

2.

predkladajú Komisii výročnú správu o svojom pokroku.

Správa za každý kalendárny rok sa predkladá najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

4.

V prílohe VIII sa kapitola a nahrádza takto:

„KAPITOLA A

Podmienky obchodovania so živými zvieratami, spermou a embryami v rámci Únie

ODDIEL A

Podmienky vzťahujúce sa na ovce a kozy a ich spermu a embryá

1.   Hospodárstva so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky a kontrolovaným rizikom klasickej klusavky:

1.1.

Členské štáty môžu vytvoriť úradný systém na uznávanie hospodárstiev so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky a hospodárstiev s kontrolovaným rizikom klasickej klusavky alebo nad ním vykonávať dohľad.

V tom prípade vedú zoznam hospodárstiev, v ktorých sa chovajú ovce a kozy, so zanedbateľným rizikom a hospodárstiev s kontrolovaným rizikom klasickej klusavky.

1.2.

Hospodárstvo, v ktorom sa chovajú ovce so statusom odolnosti proti TSE na úrovni I, ako sa stanovuje v prílohe VII kapitole C časti 4 bode 1 písm. a), a v ktorom sa počas minimálne siedmich rokov nepotvrdil prípad klasickej klusavky, sa môže uznať ako hospodárstvo so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky.

Ako hospodárstvo so zanedbateľným rizikom klasickej klusavky sa môže uznať aj hospodárstvo, v ktorom sa chovajú ovce, kozy alebo ovce a kozy, ak počas minimálne siedmich rokov spĺňalo tieto podmienky:

a)

ovce a kozy sú identifikované trvalým označením a uchovávajú sa záznamy, aby sa umožnilo ich vysledovanie späť k hospodárstvu, v ktorom sa narodili;

b)