ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.164.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. júna 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2013 z 11. júna 2013, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v oblasti Kattegat

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 551/2013 z 11. júna 2013, ktorým sa stanovuje dočasný zákaz lovu sebastov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Európskej únie v oblasti NAFO 3M

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 552/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov beryxov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 553/2013 z 13. júna 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 554/2013 z 13. júna 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov tresky jednoškvrnnej v zónach VIIb-k, VIII, IX a X a vo vodách EÚ zóny CECAF 34.1.1

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o tranzit určitých vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 556/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 798/2008, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010 a (EÚ) č. 28/2012, pokiaľ ide o tranzit určitých produktov živočíšneho pôvodu z Bosny a Hercegoviny ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, pokiaľ ide o prístup k dôverným údajom na vedecké účely, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 558/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/290/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc a veterinárne jednotky v TRACES vzhľadom na pristúpenie Chorvátska [oznámené pod číslom C(2013) 3474]  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2013, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre určité výrobky živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené do Chorvátska z tretích krajín pred 1. júlom 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 3475]  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o tranzit určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z Bosny a Hercegoviny určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2013) 3484]  ( 1 )

27

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 550/2013

z 11. júna 2013,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v oblasti Kattegat

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

V prípade populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby uvedenej populácie ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

04/TQ39

Členský štát

Švédsko

Zásoba

COD/03AS

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

Kattegat

Dátum

27. 5. 2013


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 551/2013

z 11. júna 2013,

ktorým sa stanovuje dočasný zákaz lovu sebastov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Európskej únie v oblasti NAFO 3M

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v Európskej únii vyčerpala strednodobá kvóta pridelená na obdobie do 1. júla 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou populáciou do 30. júna 2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členským štátom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na obdobie do 1. júla 2013 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

V prípade populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa odo dňa uvedeného v danej prílohe do 30. júna 2013 vrátane zakazujú rybolovné činnosti plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov alebo plavidlami zaregistrovanými v členských štátoch uvedených v danej prílohe. Medzi týmito dátumami sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby uvedenej populácie ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Číslo

03/TQ40

Členský štát

Európska únia (všetky členské štáty)

Populácia

RED/N3M

Druh

Sebastes (Sebastes spp.)

Zóna

NAFO 3M

Uzávierka

od 3. 5. 2013 do 30. 6. 2013


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 552/2013

z 12. júna 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov beryxov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií predložených Komisii došlo v dôsledku výlovu v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v danom členskom štáte k vyčerpaniu kvóty pridelenej na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pre populáciu uvedenú v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorá bola na rok 2013 pridelená členskému štátu uvedenému v danej prílohe, sa odo dňa uvedeného v danej prílohe považuje za vyčerpanú.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 22.


PRÍLOHA

Číslo

05/DSS

Členský štát

Španielsko

Populácia

ALF/3X14-

Druh

beryxy (Beryx spp.)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Dátum

1. 6. 2013


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 553/2013

z 13. júna 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií predložených Komisii došlo v dôsledku výlovu v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v danom členskom štáte k vyčerpaniu kvóty pridelenej na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pre populáciu uvedenú v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorá bola na rok 2013 pridelená členskému štátu uvedenému v danej prílohe, sa odo dňa uvedeného v danej prílohe považuje za vyčerpanú.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54.


PRÍLOHA

Číslo

06/TQ40

Členský štát

Španielsko

Populácia

USK/567EI.

Druh

Mieň lemovaný (Brosme brosme)

Zóna

Vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

Dátum

1. 6. 2013


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 554/2013

z 13. júna 2013,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje rybolov tresky jednoškvrnnej v zónach VIIb-k, VIII, IX a X a vo vodách EÚ zóny CECAF 34.1.1

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2013.

(2)

Podľa informácií predložených Komisii došlo v dôsledku výlovu v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v danom členskom štáte k vyčerpaniu kvóty pridelenej na rok 2013.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov danej populácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pre populáciu uvedenú v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorá bola na rok 2013 pridelená členskému štátu uvedenému v danej prílohe, sa odo dňa uvedeného v danej prílohe považuje za vyčerpanú.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazuje rybolov populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

07/TQ39

Členský štát

Španielsko

Populácia

HAD/7X7A34

Druh

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Zóna

Zóny VIIb-k, VIII, IX a X, vody EÚ zóny CECAF 34.1.1

Dátum

1. 6. 2013


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 555/2013

zo 14. júna 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o tranzit určitých vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 41 ods. 3 a článok 42 ods. 2 písm. a) druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (2), sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre zdravotné predpisy, pokiaľ ide o vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty neurčené na ľudskú spotrebu.

(2)

Vzhľadom na zemepisnú situáciu a potrebu zachovať prístup k chorvátskemu prístavu Ploče po vstupe Chorvátska do Únie je potrebné stanoviť osobitné podmienky tranzitu zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (3) sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v Traces. Keďže podmienky tranzitu zásielok príslušných vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu môžu byť účinné iba na základe prístupu cez chorvátske hraničné inšpekčné stanice Nova Sela a Ploče, je potrebné, hneď ako budú splnené technické podmienky na ich schválenie, zahrnúť uvedené hraničné inšpekčné stanice do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 sa vkladá tento článok 29a:

„Článok 29a

Osobitné požiadavky na tranzit vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Pohyb zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Úniu po cestách, priamo medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zásielka je úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu zapečatená pečaťou s poradovým číslom;

b)

sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku ‚IBA NA TRANZIT DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘ od úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente, uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004, úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice v mieste vstupu osvedčená ako prijateľná pre tranzit.

2.   Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území Únie nepovoľuje.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú územie Únie, zhodoval s počtom a množstvom, ktoré do Únie vstupuje.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Uplatňuje sa od dátumu uplatňovania zmien rozhodnutia 2009/821/ES, ktorými sa do jeho prílohy I vkladajú položky pre Nova Sela a Ploče.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 556/2013

zo 14. júna 2013,

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 798/2008, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010 a (EÚ) č. 28/2012, pokiaľ ide o tranzit určitých produktov živočíšneho pôvodu z Bosny a Hercegoviny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 5 tretiu zarážku, článok 9 ods. 2 písm. b) a článok 9 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 798/2008 (2) sa stanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (3) sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 605/2010 (4) sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie.

(4)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 28/2012 (5) sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu.

(5)

Vzhľadom na zemepisnú situáciu a potrebu zachovať prístup k chorvátskemu prístavu Ploče po pristúpení Chorvátska k Únii je potrebné stanoviť osobitné podmienky tranzitu zásielok hydinových výrobkov, čerstvého mäsa, surového mlieka a mliečnych výrobkov a určitých zložených výrobkov z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu.

(6)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (6) sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc a stanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a stanovujú veterinárne jednotky v Traces. Keďže podmienky tranzitu zásielok, ktoré upravujú nariadenia (ES) č. 798/2008, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010 a (EÚ) č. 28/2012, z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu môžu byť účinné iba na základe prístupu cez chorvátske hraničné inšpekčné stanice Nova Sela a Ploče, je potrebné, hneď ako budú splnené technické podmienky na ich schválenie, zahrnúť uvedené hraničné inšpekčné stanice do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 798/2008

Do nariadenia (ES) č. 798/2008 sa vkladá tento článok 18a:

„Článok 18a

Výnimka v prípade prevozu zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Odchylne od článku 4 ods. 4 sa medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče povoľuje priamy cestný prevoz zásielok mäsa, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri, vajec a vaječných výrobkov a vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a smerujúcich do tretích krajín za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

zásielka je úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu zapečatená pečaťou s poradovým číslom;

b)

doklady priložené k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu označí na každej strane odtlačkom pečiatky v znení ‚LEN NA PREPRAVU DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je na spoločnom veterinárnom vstupnom doklade uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004 (7) vydanom úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu osvedčená za prípustnú na prevoz.

2.   Takéto zásielky sa nesmú na území Únie vykladať ani uskladňovať podľa článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby počet zásielok a množstvo produktov opúšťajúcich Úniu zodpovedali počtu a množstvu, ktoré do Únie vstupujú.

Článok 2

Zmena nariadenia (EÚ) č. 206/2010

Do nariadenia (EÚ) č. 206/2010 sa vkladá tento článok 17a:

„Článok 17a

Výnimka v prípade tranzitu zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Odchylne od článku 16 sa tranzit zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a určených do tretích krajín priamo cestnou dopravou cez Úniu medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče povoľuje za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu úradný veterinárny lekár umiestni na zásielku plombu so sériovým číslom;

b)

doklady priložené k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu označí na každej strane odtlačkom pečiatky v znení ‚LEN NA TRANZIT DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je potvrdená ako prijateľná na tranzit na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 podpísanom veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu.

2.   Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území Únie nepovoľuje.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo výrobkov, ktoré opúšťajú Úniu, zhodovali s počtom a množstvom, ktoré do Únie vstupujú.“

Článok 3

Zmena nariadenia (EÚ) č. 605/2010

Do nariadenia (EÚ) č. 605/2010 sa vkladá tento článok 7a:

„Článok 7a

Výnimka týkajúca sa prevozu zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Odchylne od článku 6 je možné povoliť prevoz zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a smerujúcich do tretích krajín priamo po ceste na území Únie medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zásielka je na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu zapečatená úradným veterinárnym lekárom pečaťou s poradovým číslom;

b)

sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku ‚IBA NA PREVOZ DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘ od úradného veterinárneho lekára hraničnej inšpekčnej stanice vstupu;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice vstupu ako vhodná na prevoz.

2.   Vykládka alebo uskladnenie, vymedzené v článku 12 ods. 4 alebo v článku 13 smernice 97/78/ES, sa v prípade takýchto zásielok nesmie na území Únie povoliť.

3.   Príslušný orgán vykoná pravidelné kontroly, ktoré zabezpečia, aby sa počet zásielok a množstvá produktov, ktoré opúšťajú Úniu, zhodovali s počtom a množstvami, ktoré do Únie vstupujú.“

Článok 4

Zmena nariadenia (EÚ) č. 28/2012

Do nariadenia (EÚ) č. 28/2012 sa vkladá tento článok 5a:

„Článok 5a

Výnimka, pokiaľ ide o tranzit zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Odchylne od článku 4 sa tranzit zásielok zložených produktov uvedených v článku 3 pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a určených do tretích krajín priamo cestnou dopravou cez Úniu medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče povoľuje za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do Únie úradný veterinárny lekár zásielku zapečatí pečaťou so sériovým číslom;

b)

doklady priložené k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES úradný veterinárny lekár hraničnej inšpekčnej stanice vstupu označí na každej strane odtlačkom pečiatky v znení ‚LEN NA TRANZIT DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice vstupu ako prijateľná na tranzit.

2.   Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území Únie nepovoľuje.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú Úniu, zhodovali s počtom a množstvom, ktoré do Únie vstupujú.“

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za predpokladu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska a v deň nadobudnutia jej platnosti.

Uplatňuje sa od dátumu uplatňovania zmien rozhodnutia 2009/821/ES, ktorými sa do jeho prílohy I vkladajú položky pre Nova Sela a Ploče.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.“


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 557/2013

zo 17. júna 2013,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, pokiaľ ide o prístup k dôverným údajom na vedecké účely, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 831/2002

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (1), a najmä na jeho článok 23,

so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 223/2009 sa stanovuje právny rámec na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorý zahŕňa aj všeobecné ustanovenia o ochrane dôverných údajov a prístupe k nim.

(2)

Mali by sa maximálne využiť prínosy zberu údajov na účely európskej štatistiky, okrem iného tým, že sa zlepší prístup výskumných pracovníkov k dôverným údajom na vedecké účely.

(3)

Na mnohé otázky, ktoré vznikajú v oblasti ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a politickej vedy, je možné nájsť uspokojivú odpoveď len na základe relevantných a podrobne členených údajov, ktoré umožňujú hĺbkovú analýzu. Kvalita a včasnosť dostupných podrobne členených údajov pre výskum sa v tomto kontexte stali dôležitým prvkom vedecky podloženého chápania a riadenia spoločnosti.

(4)

Vedecká komunita by preto mala v záujme vedeckého pokroku dostať na účely analýzy širší prístup k dôverným údajom, ktoré sa používajú na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky bez toho, aby sa ohrozila vysoká úroveň ochrany, ktoré si dôverné štatistické údaje vyžadujú.

(5)

Orgány, ktorých cieľom je v záujme vedeckého výskumu podporiť a poskytnúť prístup k údajom v sociálne a politicky relevantných oblastiach, by mohli prispieť k procesu zverejňovania dôverných údajov na vedecké účely a tým zlepšiť prístupnosť dôverných údajov.

(6)

Najefektívnejším modelom by mala byť metóda riadenia rizík, aby sa sprístupnilo širšie spektrum dôverných údajov na vedecké účely a pritom zachovala sa dôvernosť respondentov a štatistických jednotiek.

(7)

Fyzickú a logickú ochranu dôverných údajov by mali zabezpečiť regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia by nemali byť také rozsiahle, aby obmedzovali využiteľnosť údajov na účely vedeckého výskumu.

(8)

Členské štáty a Komisia by mali na tento účel v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 prijať vhodné opatrenia, aby zabránili akémukoľvek porušeniu štatistickej dôvernosti a aby ho sankcionovali.

(9)

Toto nariadenie zabezpečuje najmä úplné rešpektovanie súkromného a rodinného života a ochrany osobných údajov (článok 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie).

(10)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(11)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (5).

(12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (6) by sa malo zrušiť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém (výbor pre EŠS),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky, za ktorých sa môže poskytnúť prístup k dôverným údajom zasielaných Komisii (Eurostatu) s cieľom umožniť štatistické analýzy na vedecké účely, a pravidlá spolupráce medzi Komisiou (Eurostatom) a národnými štatistickými úradmi, aby sa takýto prístup uľahčil.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„dôverné údaje na vedecké účely“ sú údaje, ktoré umožňujú iba nepriamu identifikáciu štatistických jednotiek a ktoré majú formu buď súborov na použitie v bezpečnom prostredí alebo súborov na vedecké použitie;

2.

„súbory na použitie v bezpečnom prostredí“ sú dôverné údaje na vedecké účely, v prípade ktorých sa nepoužili žiadne ďalšie metódy kontroly štatistického zverejňovania;

3.

„súbory na vedecké použitie“ sú dôverné údaje na vedecké účely, v prípade ktorých sa použili metódy kontroly štatistického zverejňovania, aby sa riziko identifikácie štatistickej jednotky v súlade so súčasnými najlepšími postupmi znížilo na primeranú úroveň;

4.

„metódy kontroly štatistického zverejňovania“ sú metódy na zníženie rizika zverejnenia informácií o štatistických jednotkách, ktoré obvykle spočívajú v obmedzení množstva zverejňovaných údajov alebo v ich úprave;

5.

„prístupové zariadenia“ sú fyzické alebo virtuálne prostredie a jeho organizačné štruktúry, v rámci ktorých sa zabezpečuje prístup k dôverným údajom na vedecké účely;

6.

„národné štatistické úrady“ sú vnútroštátne štatistické orgány a iné vnútroštátne orgány zodpovedné v každom členskom štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky určené v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009.

Článok 3

Všeobecné zásady

Komisia (Eurostat) môže poskytnúť prístup k dôverným údajom na vedecké účely, ktoré vlastní na účely rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 223/2009, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

o prístup žiada uznávaný výskumný subjekt;

b)

bol predložený vhodný výskumný návrh;

c)

bol uvedený druh požadovaných dôverných údajov na vedecké účely;

d)

prístup poskytuje buď Komisia (Eurostat), alebo iné prístupové zariadenie akreditované Komisiou (Eurostatom);

e)

príslušný národný štatistický úrad, ktorý údaje poskytol, udelil svoj súhlas.

Článok 4

Výskumné subjekty

1.   Výskumné zariadenia sa uznávajú na základe kritérií súvisiacich s:

a)

účelom zariadenia; účel zariadenia sa posudzuje na základe jeho štatútu, misie alebo iného vyhlásenia o účele; účelom zariadenia je aj výskum;

b)

dokumentáciou alebo reputáciou svedčiacou o tom, že zariadenie uskutočňuje hodnotný výskum a dáva ho k dispozícii verejnosti; skúsenosti zariadenia s uskutočňovaním výskumných projektov sa posudzujú okrem iného na základe dostupných zoznamov publikácií a výskumných projektov, na ktorých sa zariadenie zúčastnilo;

c)

internou organizáciou výskumných činností; výskumné zariadenie je samostatná organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa zameriava na výskum alebo je výskumným oddelením v rámci organizácie; výskumné zariadenie musí byť nezávislé a autonómne pri formulovaní vedeckých záverov a oddelené od politických oblastí orgánu, pod ktorý patrí;

d)

existujúcimi bezpečnostnými opatreniami na ochranu bezpečnosti údajov; výskumné zariadenie spĺňa technické požiadavky a požiadavky na infraštruktúru na ochranu bezpečnosti údajov.

2.   Riadne určený zástupca výskumného zariadenia podpíše vyhlásenie o dôvernosti zahŕňajúce všetkých výskumných pracovníkov zariadenia, ktorí budú mať prístup k dôverným údajom na vedecké účely, v ktorom sú stanovené podmienky prístupu, povinnosti výskumných pracovníkov, opatrenia na zachovanie dôvernosti štatistických údajov a sankcie v prípade porušenia týchto povinností.

3.   Komisia (Eurostat) vypracuje v spolupráci s Výborom pre európsky štatistický systém (ďalej len „EŠS“) usmernenia na posudzovanie výskumných zariadení, ktoré zahŕňajú aj záväzok zachovať dôvernosť uvedený v článku 4 ods. 2 V riadne odôvodnených prípadoch Komisia (Eurostat) usmernenia aktualizuje v súlade s procedurálnymi podmienkami schválenými Výborom pre EŠS.

4.   Správy o posúdení výskumných zariadení sa dajú k dispozícii národným štatistickým úradom.

5.   Komisia (Eurostat) vedie aktualizovaný zoznam uznaných výskumných zariadení a uverejňuje ho na svojej webovej stránke.

6.   Komisia (Eurostat) v pravidelných intervaloch opätovne posudzuje výskumné zariadenia uvedené na zozname.

Článok 5

Výskumný návrh

1.   Vo výskumnom návrhu sa dostatočne podrobne uvádza toto:

a)

legitímny účel výskumu;

b)

dôvod, pre ktorý tento účel nemôže byť splnený bez použitia dôverných údajov;

c)

zariadenie, ktoré žiada o prístup;

d)

jednotliví výskumní pracovníci, ktorí dostanú prístup k údajom;

e)

prístupové zariadenia, ktoré sa majú použiť;

f)

súbory údajov, ktoré sa majú posúdiť, metódy ich analýzy a

g)

plánované výsledky výskumu, ktoré sa majú uverejniť alebo šíriť iným spôsobom.

2.   Spolu s výskumným návrhom sa predkladajú jednotlivé vyhlásenia o dôvernosti podpísané vedeckými pracovníkmi, ktorí budú mať prístup k údajom.

3.   Komisia (Eurostat) vypracuje v spolupráci s Výborom pre európsky štatistický systém (ďalej len „EŠS“) usmernenia na posudzovanie výskumných návrhov. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia (Eurostat) usmernenia aktualizuje v súlade s procedurálnymi podmienkami schválenými Výborom pre EŠS.

4.   Správy o posúdení výskumných zariadení sa dajú k dispozícii národným štatistickým úradom, ktoré zaslali príslušné dôverné údaje Komisii (Eurostatu).

Článok 6

Stanovisko národných štatistických úradov

1.   Pred poskytnutím prístupu sa v prípade každého výskumného návrhu požiada o súhlas národného štatistického úradu, ktorý zaslal príslušné dôverné údaje. Národný štatistický úrad predloží Eurostatu svoje stanovisko do štyroch týždňov odo dňa, keď národný štatistický úrad dostal príslušnú správu o posúdení výskumného návrhu.

2.   Národné štatistické úrady, ktoré zaslali príslušné dôverné údaje Komisii (Eurostatu), sa podľa možnosti dohodnú na zjednodušení a urýchlení priebehu konzultácií.

Článok 7

Dôverné údaje na vedecké účely

1.   Prístup k súborom na použitie v bezpečnom prostredí je možné poskytnúť vtedy, ak sa výsledky výskumu neuverejnia bez toho, aby sa vopred overilo, či neobsahujú dôverné údaje. Prístup k súborom na použitie v bezpečnom prostredí je možné poskytnúť len v rámci prístupových zariadení Komisie (Eurostatu) alebo iných prístupových zariadení, ktoré Komisia (Eurostat) akreditovala na poskytnutie prístupu k súborom na použitie v bezpečnom prostredí.

2.   Prístup k súborom na vedecké použitie je možné poskytnúť vtedy, ak vo výskumnom zariadení, ktoré žiada o prístup, existujú vhodné bezpečnostné opatrenia. Komisia (Eurostat) uverejňuje informácie o požadovaných bezpečnostných opatreniach.

3.   Komisia (Eurostat) v spolupráci s národnými štatistickými úradmi zostavuje súbory údajov na vedecké použitie, ktoré sú prispôsobené podľa rôznych druhov dôverných údajov na vedecké účely. Komisia (Eurostat) a národné štatistické úrady pri zostavovaní súboru údajov na vedecké použitie zohľadňujú riziko a dôsledky nezákonného zverejnenia dôverných údajov.

Článok 8

Prístupové zariadenia

1.   Prístup k dôverným údajom na vedecké použitie je možné poskytnúť prostredníctvom prístupových zariadení, ktoré akreditovala Komisia (Eurostat).

2.   Prístupové zariadenie sa nachádza na národných štatistických úradoch. S výslovným súhlasom národných štatistických úradov, ktoré poskytli príslušné údaje, sa prístupové zariadenia môžu vo výnimočných prípadoch nachádzať mimo národných štatistických úradov.

3.   Akreditácia prístupových zariadení je založená na kritériách vzťahujúcich sa na účel prístupového zariadenia, jeho organizačnú štruktúru a štandardy pre bezpečnosť údajov a správu údajov.

4.   Komisia (Eurostat) vypracuje v spolupráci s Výborom pre európsky štatistický systém usmernenia na posudzovanie prístupových zariadení. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia (Eurostat) usmernenia aktualizuje v súlade s procedurálnymi podmienkami schválenými Výborom pre EŠS.

5.   Správy o posúdení prístupových zariadení sa dajú k dispozícii národným štatistickým úradom. Správy obsahujú odporúčanie o tom, ku ktorému druhu údajov môže prístupové zariadenie poskytnúť prístup. Komisia (Eurostat) uskutočňuje konzultácie s EŠS predtým, ako rozhodne o akreditácii prístupového zariadenia.

6.   Medzi riadne určeným zástupcom prístupového zariadenia alebo organizáciou, v ktorej sa prístupové zariadenie nachádza, a Komisiou (Eurostatom) sa podpíše zmluva, v ktorej sa stanovujú povinnosti prístupového zariadenia vzťahujúce sa na ochranu dôverných údajov a organizačné opatrenia. Komisia (Eurostat) je pravidelne informovaná o činnostiach prístupových zariadení.

7.   Komisia (Eurostat) vedie zoznam akreditovaných prístupových zariadení a uverejňuje ho na svojej webovej stránke.

Článok 9

Organizačné záležitosti

1.   Komisia (Eurostat) pravidelne informuje Výbor pre EŠS o administratívnych, technických a organizačných opatreniach prijatých v záujme zabezpečenia fyzickej a logickej ochrany dôverných údajov a monitorovania a prevencie rizika nezákonného zverejnenia alebo použitia na účely iné ako na ktoré bol prístup poskytnutý.

2.   Komisia (Eurostat) na svojej webovej stránke zverejňuje:

a)

usmernenia na posudzovanie výskumných zariadení, výskumných návrhov a prístupových zariadení;

b)

zoznam uznaných výskumných zariadení;

c)

zoznam akreditovaných prístupových zariadení;

d)

zoznam súborov údajov na vedecké použitie s príslušnou dokumentáciou a existujúcimi druhmi prístupu.

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 831/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 558/2013

zo 17. júna 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/22


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc a veterinárne jednotky v TRACES vzhľadom na pristúpenie Chorvátska

[oznámené pod číslom C(2013) 3474]

(Text s významom pre EHP)

(2013/290/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (1), sa v jeho prílohe I stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smernicami Rady 91/496/EHS (2) a 97/78/ES (3) a v jeho prílohe II zoznam miestnych, regionálnych a ústredných jednotiek v integrovanom počítačovom veterinárnom systéme.

(2)

Rozhodnutie 2009/821/ES prijaté Komisiou zostáva v platnosti aj po 1. júli 2013 a musí sa preto upraviť v súvislosti s pristúpením Chorvátska. Potrebné úpravy nie sú uvedené v Akte o pristúpení Chorvátska (4) a musia byť preto ešte pred pristúpením prijaté v rámci tohto rozhodnutia, aby sa mohli uplatňovať odo dňa pristúpenia.

(3)

Proces rozširovania bude viesť k značnej zmene suchozemskej hranice novej Únie so susednými tretími krajinami, s rozšírením pobrežnej hranice, ktorá bude zahŕňať väčší úsek pobrežia Stredozemného mora, a doplnením jedného medzinárodného letiska.

(4)

Navrhované miesta v Chorvátsku predložené ako hraničné inšpekčné stanice s tretími krajinami boli predmetom auditu útvaru Komisie pre audit (v minulosti označovaný ako kontrolný útvar Komisie) a Potravinového a veterinárneho úradu. Prevláda názor, že tieto miesta budú ku dňu pristúpenia pripravené tak, aby spĺňali požiadavky Komisie. Preto by sa navrhované miesta v Chorvátsku mali doplniť na zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc v členských štátoch, stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(5)

Zároveň ako dôsledok pristúpenia Chorvátska prestanú mať niektoré členské štáty, najmä Maďarsko a Slovinsko, hranice s tretími krajinami. Niektoré hraničné inšpekčné stanice v týchto členských štátoch sa tak stanú zbytočnými. Preto by sa mal zoznam hraničných inšpekčných staníc v týchto dvoch členských štátoch, stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES, zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Okrem toho proces rozšírenia bude mať, pokiaľ ide o použitie v TRACES, za následok doplnenie miestnych veterinárnych jednotiek v Chorvátsku. Preto musia byť tieto miestne veterinárne jednotky doplnené na zoznam miestnych jednotiek v TRACES pre členské štáty, stanovený v prílohe II k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(7)

Rozhodnutie 2009/821/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Zmeny uvedené v tejto prílohe nadobúdajú účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. júna 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

za časť týkajúcu sa Francúzska sa musí pridať táto časť týkajúca sa Chorvátska:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O“

b)

v časti týkajúcej sa Maďarska sa vypúšťajú položky pre železnicu v Gyékényes a pre cestu v Letenye;

c)

v časti týkajúcej sa Slovinska sa vypúšťajú položky pre železnicu v Dobova a pre cestu v Gruškovje, Jelšane a Obrežje.

2.

V prílohe II za časť týkajúcu sa Francúzska sa musí pridať táto časť týkajúca sa Chorvátska:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA‘ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB“


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/25


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júna 2013,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre určité výrobky živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené do Chorvátska z tretích krajín pred 1. júlom 2013

[oznámené pod číslom C(2013) 3475]

(Text s významom pre EHP)

(2013/291/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Chorvátsko sa má stať 1. júla 2013 členom Únie. Na výrobky živočíšneho pôvodu sa budú vzťahovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1). Určité výrobky živočíšneho pôvodu dovezené do Chorvátska pred uvedeným dátumom však nie sú v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými v uvedenom nariadení.

(2)

Niektoré z týchto výrobkov boli prepustené do voľného obehu v Chorvátsku, zatiaľ čo iné ešte do tohto colného režimu prepustené neboli a sú ešte pod colným dohľadom.

(3)

S cieľom uľahčiť prechod zo súčasného režimu uplatňovaného v Chorvátsku na režim, ktorý vyplynie z uplatňovania právnych predpisov Únie, je vhodné prijať prechodné opatrenia pre obchodovanie s týmito výrobkami.

(4)

Uvedené výrobky by sa mali uvádzať na domáci trh v Chorvátsku len za vhodných podmienok. Konkrétne, vzhľadom na to, že súčasný systém vysledovateľnosti nie je dostatočný, nemali by sa tieto nevyhovujúce výrobky spracúvať v zariadeniach, ktoré sú oprávnené zasielať svoje výrobky do iných členských štátov.

(5)

Výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004, by sa nemali dovážať do iných členských štátov. Aby sa zabezpečilo, že dotknuté výrobky nie sú predmetom obchodu v rámci Únie, členské štáty by mali vykonať vhodné kontroly v súlade so smernicou rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (2).

(6)

Vývoz takýchto výrobkov do tretích krajín by mal byť v súlade s príslušnými dojednaniami a riadiť sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (3).

(7)

Výrobky, ktoré ešte neboli prepustené do voľného obehu ani uvedené na trh v Chorvátsku alebo vyvezené a ktoré zostávajú v skladoch pod colným dohľadom, by sa mali po uplynutí jedného roka od pristúpenia zlikvidovať.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 853/2004;

b)

nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004;

c)

boli dovezené do Chorvátska z tretích krajín pred 1. júlom 2013.

Článok 2

Výrobky živočíšneho pôvodu prepustené do voľného obehu v Chorvátsku pred 1. júlom 2013

Výrobky uvedené v článku 1, ktoré boli prepustené do voľného obehu v Chorvátsku pred 1. júlom 2013, sa môžu aj naďalej uvádzať na trh na území Chorvátska počas obdobia jedného roka od uvedeného dátumu za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)

nesmú sa spracúvať v zariadeniach, ktoré sú oprávnené vyvážať svoje výrobky do iných členských štátov;

b)

musia byť označené vnútroštátnym označením podľa chorvátskych vnútroštátnych predpisov platných v deň prepustenia do voľného obehu, ktoré sa odlišuje od zdravotného označenia podľa kapitoly III oddielu I prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (4) alebo od identifikačnej značky podľa oddielu I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré boli dovezené do Chorvátska, ale neboli pred 1. júlom 2013 prepustené do voľného obehu

Výrobky uvedené v článku 1, ktoré boli dovezené do Chorvátska pred 1. júlom 2013, ale neboli pred uvedeným dátumom prepustené do voľného obehu, sa môžu prepustiť do voľného obehu v Chorvátsku a uviesť na trh na území Chorvátska len do 30. júna 2014 za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 2.

Článok 4

Zákaz zasielania výrobkov živočíšneho pôvodu z Chorvátska do iných členských štátov

1.   Výrobky uvedené v článku 1 sa nesmú z Chorvátska zasielať do iných členských štátov.

2.   Členské štáty v súlade so smernicou Rady 89/662/EHS, a najmä jej článkom 3, zabezpečia, aby sa s výrobkami uvedenými v článku 1 neobchodovalo medzi členskými štátmi.

Článok 5

Vývoz do tretích krajín

Výrobky uvedené v článku 1 sa môžu počas prechodného obdobia trvajúceho do 1. júla 2014 aj naďalej vyvážať z Chorvátska do tretích krajín za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

vývoz sa musí uskutočňovať v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 178/2002;

b)

každá zásielka musí pod dohľadom príslušného orgánu priamo opustiť územie Chorvátska bez toho, aby sa prevážala cez územie iného členského štátu;

c)

každá zásielka sa musí prevážať dopravným prostriedkom, ktorý zapečatí príslušný orgán a tieto colné uzávery sa musia na mieste výstupu z Chorvátska skontrolovať.

Článok 6

Likvidácia zásielok, ktoré sa k 1. júlu 2014 nachádzajú pod colným dohľadom

Zásielky výrobkov uvedených v článku 1, ktoré sú k 1. júlu 2014 stále pod colným dohľadom, sa zlikvidujú pod dohľadom príslušného orgánu.

Všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zničením uvedených zásielok, znáša majiteľ zásielky.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska a od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. júna 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o tranzit určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z Bosny a Hercegoviny určených na ľudskú spotrebu

[oznámené pod číslom C(2013) 3484]

(Text s významom pre EHP)

(2013/292/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 5 tretiu zarážku, článok 9 ods. 2 písm. b) a článok 9 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES (2) sa stanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu z tretích krajín.

(2)

Vzhľadom na zemepisnú situáciu a potrebu zachovať prístup k chorvátskemu prístavu Ploče po vstupe Chorvátska do Únie je potrebné stanoviť osobitné podmienky tranzitu zásielok mäsových výrobkov z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (3) sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc a stanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a stanovujú veterinárne jednotky v TRACES. Keďže tranzit zásielok mäsových výrobkov z Bosny a Hercegoviny do tretích krajín cez Úniu sa môže uskutočniť iba cez chorvátske hraničné inšpekčné stanice Nova Sela a Ploče, je potrebné zahrnúť uvedené hraničné inšpekčné stanice do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES, len čo budú splnené technické podmienky na ich schválenie.

(4)

Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do rozhodnutia 2007/777/ES sa vkladá tento článok 6a:

„Článok 6a

Výnimka pri preprave zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.   Odchylne od článku 5 sa povoľuje priama cestná preprava zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a smerujúcich do tretích krajín cez Úniu medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)

zásielka je úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice vstupu opatrená plombou so sériovým číslom na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do Únie;

b)

doklady, ktoré sprevádzajú zásielku a sú uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES, sú na každej strane opatrené pečiatkou ‚LEN NA PREPRAVU DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ‘ od úradného veterinárneho lekára hraničnej inšpekčnej stanice vstupu;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky stanovené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom doklade uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004 (4) osvedčená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice vstupu ako prijateľná pre prepravu.

2.   Na území Únie sa nepovoľuje vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok, ako je definované v článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zaistiť, že počet zásielok a množstvo výrobkov, ktoré opúšťajú územie Únie je v súlade s počtom a množstvom zásielok, ktoré na územie Únie vstupujú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. júna 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.“


18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.