ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.153.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 153

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
5. júna 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 502/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 990/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 501/2013

z 29. mája 2013,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Nariadením (EHS) č. 2474/93 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v súlade s článkom 13 základného nariadenia bolo toto clo rozšírené nariadením Rady (ES) č. 71/97 (3) na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Okrem toho sa rozhodlo o vytvorení „systému oslobodenia“ na základe článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Podrobnosti o tomto systéme boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 88/97 (4).

(2)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1524/2000 (5) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať.

(3)

Po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia Rada na základe nariadenia (ES) č. 1095/2005 (6) zvýšila platné antidumpingové clo na 48,5 %.

(4)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti v októbri 2011 podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (EÚ) č. 990/2011 (7) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať (ďalej len „existujúce opatrenia“).

(5)

Komisia v marci 2012 podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia informovala prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (8) o začatí predbežného preskúmania antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu bicyklov s pôvodom v ČĽR do Únie.

(6)

Rada v máji 2013 prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 502/2013 (9) zmenila vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

(7)

Komisia v apríli 2012 podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 (10) informovala prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (11) o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie.

(8)

Komisia v novembri 2012 informovala prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (12), že závery zo súčasného prešetrovania môžu byť použité v antisubvenčnom prešetrovaní uvedenom v odôvodnení 7.

(9)

Komisia rozhodnutím 2013/227/EÚ (13) ukončila v máji 2013 antisubvenčné konanie uvedené v odôvodnení 7 bez uloženia opatrení.

1.2.   Žiadosť

(10)

Európskej komisii bola 14. augusta 2012 podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia doručená žiadosť o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR a o zavedenie registrácie dovozu bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku.

(11)

Žiadosť podalo Európske združenie výrobcov bicyklov (European Bicycle Manufacturers Association – ďalej len „EBMA“) v mene troch výrobcov bicyklov v Únii: In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC, EUROSPORT DHS S.A. a MAXCOM Ltd.

1.3.   Začatie prešetrovania

(12)

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia a rozhodla sa prešetriť možné obchádzanie antidumpingových opatrení uložených na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR a zaviesť registráciu dovozu bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku.

(13)

Prešetrovanie sa začalo 25. septembra 2012 na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 875/2012 (14) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“).

(14)

Z dôkazov prima facie, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva výrazná zmena štruktúry obchodu týkajúceho sa vývozu z ČĽR, Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska do Únie po zvýšení antidumpingového cla na dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) 1095/2005 uvedené v odôvodnení 3. Zdá sa, že k zmene štruktúry obchodu došlo bez dostatočného dôvodu alebo opodstatnenia s výnimkou zvýšenia cla.

(15)

Zdá sa, že táto zmena vyplývala z prekládky bicyklov s pôvodom v ČĽR v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku do Únie a z montážnej činnosti v Indonézii, na Srí Lanke a v Tunisku.

(16)

Okrem toho z dôkazov vyplývalo, že nápravné účinky platných antidumpingových opatrení na príslušný výrobok sa oslabujú, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Zdá sa, že dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR bol v značnej miere nahradený dovozom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Okrem toho existovali dostatočné dôkazy o tom, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sa uskutočňoval za ceny nižšie, ako je nepoškodzujúca cena stanovená v prešetrovaní, ktoré viedlo k existujúcim opatreniam.

(17)

Napokon existovali dôkazy o tom, že ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, boli dumpingové v porovnaní s normálnou hodnotou príslušného výrobku, ktorá bola predtým stanovená.

1.4.   Prešetrovanie

(18)

Komisia oficiálne upovedomila o začatí prešetrovania orgány ČĽR, Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska, výrobcov/vývozcov v týchto krajinách, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka, a výrobné odvetvie Únie.

(19)

Formuláre žiadostí o oslobodenie boli zaslané výrobcom/vývozcom v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, o ktorých Komisia vie, alebo prostredníctvom zastúpení Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska pri Európskej únii. Dotazníky boli zaslané výrobcom/vývozcom v ČĽR, o ktorých Komisia vie, alebo prostredníctvom zastúpenia ČĽR pri Európskej únii. Dotazníky boli zaslané aj známym neprepojeným dovozcom v Únii.

(20)

Zainteresované strany dostali možnosť predložiť svoje stanoviská v písomnej forme a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania. Všetky zainteresované strany boli pritom upozornené na skutočnosť, že odmietnutie spolupráce môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia, a teda k vyvodeniu záverov na základe dostupných skutočností.

(21)

Vyplnené formuláre žiadostí o oslobodenie predložili štyria výrobcovia/vývozcovia v Indonézii, jeden v Malajzii, šiesti na Srí Lanke a dvaja v Tunisku. Zo strany čínskych výrobcov/vývozcov nedošlo k nadviazaniu žiadnej spolupráce. Vyplnený dotazník predložili traja neprepojení dovozcovia z Únie.

(22)

Komisia uskutočnila overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonézia,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonézia,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonézia,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonézia,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malajzia,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Srí Lanka,

BSH Ventures Limited, Colombo, Srí Lanka,

City Cycle Industries, Colombo, Srí Lanka,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Srí Lanka,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Srí Lanka,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Srí Lanka,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisko,

Euro Cycles, Sousse, Tunisko.

1.5.   Vykazované obdobie a obdobie prešetrovania

(23)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2004 do 31. augusta 2012 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Zhromažďovali sa údaje týkajúce sa obdobia prešetrovania, ktoré mali, okrem iného, poukázať na údajnú zmenu štruktúry obchodu po zvýšení antidumpingového cla v roku 2005. Za vykazované obdobie od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 (ďalej len „vykazované obdobie“) sa zozbierali podrobnejšie údaje s cieľom preskúmať možné oslabenie nápravných účinkov platných opatrení a výskyt dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(24)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa na účely posúdenia existencie obchádzania postupne analyzovala zmena v štruktúre obchodu medzi ČĽR, štyrmi dotknutými krajinami a Úniou; či táto zmena vychádzala z praxe, procesu alebo z činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla; či boli k dispozícii dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla v súvislosti s cenami a/alebo množstvami výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania; a či boli k dispozícii dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanoveným normálnym hodnotám, ak je to potrebné v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

(25)

Príslušným výrobkom sú cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek), bez motora, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (ďalej len „príslušný výrobok“).

(26)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale odosielaný z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, ktorý v súčasnosti patrí pod rovnaké číselné znaky KN ako príslušný výrobok (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

(27)

Prešetrovaním sa preukázalo, že vymedzené bicykle vyvážané do Únie z ČĽR a tie, ktoré sa odosielajú do Únie z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska, majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a účely použitia a z tohto dôvodu sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Stupeň spolupráce a stanovenie objemu obchodu

2.3.1.   Indonézia

(28)

Štyri spoločnosti z Indonézie, ktoré predložili žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predstavovali počas vykazovaného obdobia 91 % celkového objemu dovozu z Indonézie do Únie. Celkové objemy dovozu z Indonézie boli stanovené na základe údajov z databázy Comext (15).

(29)

Údaje predložené jednou spoločnosťou boli neoveriteľné, keďže spoločnosť tvrdila, že neuchováva žiadne pracovné výkazy, ktoré sa používajú na vyplnenie formulára žiadosti o oslobodenie. Spoločnosť nebola z tohto dôvodu schopná vysvetliť a preukázať, akým spôsobom dospela k vykázaným číselným údajom. Prostredníctvom údajov predložených spoločnosťou sa okrem toho preukázala ich nespoľahlivosť, keďže sa zistilo, že vykázané číselné údaje, ktoré boli preskúšané a prepočítané na základe účtovníctva dostupného v priestoroch spoločnosti, boli nepresné (napr. nákupy, objem výroby). Z prešetrovania okrem toho vyplynulo, že obchodný riaditeľ spoločnosti bol v tom istom čase zamestnaný u čínskeho výrobcu bicyklov, ktorý bol hlavným dodávateľom suroviny (častí bicyklov) spoločnosti z Indonézie.

(30)

Z toho dôvodu bola spoločnosť v súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia informovaná o zámere nezohľadňovať informácie, ktoré predložila, a bola jej udelená lehota na predloženie pripomienok.

(31)

Spoločnosť uviedla, že úzko spolupracovala, keďže poskytla všetky vyžiadané dokumenty okrem pracovných výkazov, ktoré údajne neboli predtým vyžiadané. Pracovné výkazy však boli vyžiadané v liste predchádzajúcom overovaniu, ktorý bol spoločnosti odoslaný pred overením na mieste. Spoločnosť okrem toho tvrdila, že výpočet výroby a nákupných hodnôt bol ovplyvnený nesprávnymi vysvetleniami pracovníka a že overenie vývozných transakcií je presné. V tejto súvislosti treba poznamenať, že napriek niekoľkým vysvetleniam od pracovníkov nebolo nakoniec možné zladiť čísla poskytnuté na mieste s číslami predloženými vo formulári žiadosti o oslobodenie. Pokiaľ ide o hodnotu predaja z vývozu, zladenie bolo naozaj presné. Počas overovacej návštevy okrem toho pracovníci, ktorí sa zúčastnili na overovaní, nevedeli vysvetliť pôvod čísel uvedených vo formulári žiadosti o oslobodenie, ani akým spôsobom boli zostavené. Spoločnosť okrem toho potvrdila, že obchodný riaditeľ súbežne pracoval pre čínskeho výrobcu bicyklov.

(32)

Z toho dôvodu neboli informácie poskytnuté príslušnou spoločnosťou zohľadnené.

(33)

Zistenia týkajúce sa tejto spoločnosti sa preto zakladali na dostupných informáciách v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Ostatné tri spoločnosti boli posúdené ako spolupracujúce.

2.3.2.   Malajzia

(34)

Jediná spoločnosť z Malajzie, ktorá predložila žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predstavovala 20 % až 30 % celkového objemu dovozu z Malajzie do Únie počas vykazovaného obdobia. Celkové objemy dovozu bicyklov z Malajzie do Únie boli stanovené na základe údajov z databázy Comext. Spoločnosť bola posúdená ako spolupracujúca.

2.3.3.   Srí Lanka

(35)

Šesť spoločností zo Srí Lanky, ktoré predložili žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predstavovalo 69 % celkového objemu dovozu zo Srí Lanky do Únie počas vykazovaného obdobia. Celkové objemy dovozu zo Srí Lanky boli stanovené na základe údajov z databázy Comext.

(36)

Jedna zo spoločností stiahla svoju žiadosť o oslobodenie počas prešetrovania, pretože prestala vyrábať bicykle na Srí Lanke. Údaje týkajúce sa tejto spoločnosti preto neboli zohľadnené.

(37)

Spolupráca zo strany druhej spoločnosti bola nedostatočná. Predložené údaje boli neoveriteľné, keďže hodnota a objem častí s pôvodom v ČĽR nakúpených spoločnosťou nebolo možné spoľahlivo stanoviť. Okrem toho nebolo možné overiť hodnotu a objem častí používaných v procese výroby, keďže boli nakúpené treťou stranou a do spoločnosti boli len odosielané na účel montáže.

(38)

Z toho dôvodu bola spoločnosť v súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia informovaná o zámere nezohľadňovať informácie, ktoré predložila, a bola jej udelená lehota na predloženie pripomienok. Spoločnosť nepredložila žiadne pripomienky.

(39)

Spolupráca s ďalšou spoločnosťou bola takisto považovaná za nedostatočnú. Poskytnuté údaje nemohli byť overené na mieste, keďže spoločnosť zadržala dôležité informácie. Konkrétnejšie, pred overením na mieste nevypracovala výslovne vyžiadané informácie, ako napríklad pracovné výkazy alebo zoznam spriaznených spoločností, a tak bránila procesu overovania. Na druhej strane sa zistilo, že nákupná hodnota častí miestneho pôvodu nahlásená spoločnosťou je nespoľahlivá najmä z dôvodu, že z vyšetrovania vyplynuli najmenej určité prepojenia medzi spoločnosťou a jej miestnym dodávateľom častí bicyklov, ktoré prekračovali rámec bežného vzťahu medzi kupujúcimi a predávajúcimi a ktoré spoločnosť nedokázala objasniť.

(40)

V súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia bola spoločnosť informovaná o zámere nezohľadňovať informácie, ktoré predložila, a bola jej udelená lehota na predloženie pripomienok. Spoločnosť v reakcii namietala voči zisteniam a predložila ďalšie dôkazy a vysvetlenia. Žiadny z novopredložených dôkazov nemohol byť akceptovaný. Po prvé preto, že ich už nebolo možné overiť, keďže boli poskytnuté po návšteve na mieste. Vo väčšine prípadov sa o novopredložených dôkazoch zistilo, že sú nezlučiteľné s vysvetleniami a dôkazmi získanými na mieste. Pokiaľ ide o novopredložené vysvetlenia, zistilo sa, že nie sú dostatočné, pretože sa nimi neriešili hlavné sporné otázky, najmä chýbajúce objasnenia týkajúce sa spriaznených spoločností.

(41)

Z toho dôvodu neboli informácie poskytnuté príslušnou spoločnosťou zohľadnené.

(42)

Zistenia týkajúce sa tejto spoločnosti sa preto zakladali na dostupných informáciách v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

2.3.4.   Tunisko

(43)

Dve spoločnosti z Tuniska, ktoré predložili žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predstavovali počas vykazovaného obdobia celý objem dovozu z Tuniska do Únie, ako bolo uvedené v databáze Comext. Boli posúdené ako spolupracujúce.

2.3.5.   Čínska ľudová republika

(44)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21, žiadni čínski výrobcovia/vývozcovia nespolupracovali. Zistenia v súvislosti s dovozom príslušného výrobku do Únie a s vývozom bicyklov z ČĽR do Indonézie, Malajzie, na Srí Lanku a do Tuniska z toho dôvodu vychádzali z dostupných skutočností v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia. V súvislosti s dovozom do Únie boli použité dovozné údaje uvedené v databáze Comext. Na stanovenie objemov vývozu z ČĽR do Indonézie, Malajzie, na Srí Lanku a do Tuniska sa použila čínska národná štatistika.

2.4.   Zmena v štruktúre obchodu

2.4.1.   Dovoz do Únie z ČĽR, Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska

(45)

Dovoz príslušného výrobku z ČĽR do Únie sa od roku 2005 znížil o 38,2 %, t. j. po zvýšení antidumpingových opatrení v júli 2005, a počas ďalších rokov naďalej klesal. Dovoz z ČĽR sa počas obdobia prešetrovania celkovo znížil o 80 %.

(46)

Dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Indonézie do Únie sa zároveň od roku 2005 postupne zvýšil a v porovnaní s rokom 2004 sa v roku 2006 viac ako zdvojnásobil. Dovoz sa naďalej zvyšoval s výnimkou roku 2009, hoci ostal na úrovniach vysoko nad úrovňami z roku 2004. Od roku 2009 do vykazovaného obdobia sa dovoz opätovne sústavne zvyšoval. Počas vykazovaného obdobia sa v porovnaní s rokom 2004 dovoz z Indonézie zvýšil o 157 %.

(47)

Dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Malajzie do Únie, bol pred zvýšením antidumpingového cla v júli 2005 zanedbateľný. V roku 2005 sa výrazne zvýšil (viac ako dvestokrát), ale v roku 2009 sa znížil o 46 % a v roku 2010 sa znížil o ďalších 38 %. Napriek tomu, že sa dovoz z Malajzie v roku 2011 a počas vykazovaného obdobia opätovne znížil, úroveň dovozu z Malajzie počas vykazovaného obdobia naďalej výrazne presahovala úroveň dovozu z roku 2004 pred zvýšením antidumpingových opatrení, t. j. 185 158 bicyklov v porovnaní s 10 749 kusmi v roku 2004 – ide teda o nárast vo výške 1 623 %.

(48)

Dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zo Srí Lanky do Únie sa po zvýšení antidumpingových ciel v roku 2005 výrazne zvýšil a v nasledujúcich rokoch sa ďalej zvyšoval takmer o 500 %, pričom maximálnu úroveň dosiahol v roku 2010. V roku 2011 a počas vykazovaného obdobia sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zo Srí Lanky znížil, hoci naďalej výrazne prevyšoval úrovne dovozu z roku 2004 pred zvýšením antidumpingových opatrení, t. j. celkový dovoz zo Srí Lanky sa od roku 2004 do vykazovaného obdobia zvýšil o 282 %.

(49)

Nakoniec, dovoz príslušného výrobku z Tuniska do Únie sa v roku 2005 zvýšil takmer o 30 %, t. j. po zvýšení antidumpingových ciel, a v roku 2006 o viac ako 20 %. Medzi rokmi 2006 a 2007 sa takmer zdvojnásobil, pričom maximálnu úroveň dosiahol v roku 2007. Dovoz sa počas rokov 2008 a 2010 znižoval a opäť sa zvýšil v roku 2011 a nakoniec sa mierne znižoval počas vykazovaného obdobia. Počas obdobia prešetrovania sa dovoz z Tuniska zvýšil o 200,3 %.

(50)

V tabuľke 1 sú uvedené množstvá dovezených bicyklov do Únie z ČĽR, Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska od 1. januára 2004 do 31. augusta 2012, t. j. počas obdobia prešetrovania.

Tabuľka 1

(kusy)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011 – 31.8.2012 (vykazované obdobie)

ČĽR

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Index (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonézia

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Index (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malajzia

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Index (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Srí Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Index (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisko

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Index (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Zdroj:

Štatistika databázy Comext

2.4.2.   Vývoz z ČĽR do Indonézie, Malajzie, na Srí Lanku a do Tuniska

(51)

Vývoz bicyklov z ČĽR do Indonézie sa v roku 2008 najskôr zvýšil (o 56,2 %). Medzi rokom 2008 a vykazovaným obdobím sa dovoz naďalej zvyšoval s výnimkou v roku 2009. Vývoz z ČĽR do Indonézie sa počas obdobia prešetrovania celkovo zvýšil o 83,8 %.

(52)

Vývoz bicyklov z ČĽR do Malajzie sa v roku 2005 po zvýšení antidumpingových opatrení zvýšil takmer o 30 % a ďalej sa zvyšoval, kým nedosiahol v roku 2011 maximálnu úroveň, t. j. zvýšenie o 110,8 % v porovnaní s rokom 2004. Počas vykazovaného obdobia sa vývoz z ČĽR do Malajzie mierne znížil, ale ostal na úrovniach, ktoré výrazne prevyšovali úrovne z roku 2004. Čínsky vývoz do Malajzie sa celkovo počas obdobia prešetrovania zvýšil o 99,6 %.

(53)

Vývoz bicyklov z ČĽR do Srí Lanky sa takisto zvýšil po zvýšení antidumpingových ciel v júli 2005. V roku 2007 sa mierne znížil, ale v rokoch 2010 a 2011 sa v porovnaní s rokom 2004 viac ako zdvojnásobil. Vývoz z Číny na Srí Lanku sa celkovo počas obdobia prešetrovania zvýšil o 132,5 %.

(54)

Nakoniec, vývoz z ČĽR do Tuniska bol pred zvýšením antidumpingových ciel zanedbateľný. Od roku 2005 sa vývoz z Tuniska výrazne zvýšil a maximálnu úroveň dosiahol v roku 2008 (z 2 534 kusov v roku 2004 na 389 445 kusov v roku 2008). Napriek tomu, že vývoz z ČĽR do Tuniska sa po roku 2008 znížil a ostal na nižších úrovniach, naďalej ostával na úrovniach omnoho vyšších ako v roku 2004. Vývoz z Číny do Tuniska sa celkovo zvýšil z 2 534 bicyklov v roku 2004 na 170 772 bicyklov vo vykazovanom období.

(55)

V tabuľke 2 je uvedený vývoz bicyklov z ČĽR do Indonézie, Malajzie, na Srí Lanku a do Tuniska od 1. januára 2004 do 31. augusta 2012, t. j. počas obdobia prešetrovania.

Tabuľka 2

(kusy)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011 – 31.8.2012 (vykazované obdobie)

Indonézia

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Index (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malajzia

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Index (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Srí Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Index (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisko

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Index (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Zdroj:

čínska štatistika

2.4.3.   Objemy výroby

(56)

Od roku 2009 do vykazovaného obdobia zvýšili spoločnosti v Indonézii výrobu o 54 % a v Tunisku o 24 %. Spoločnosti zo Srí Lanky však počas toho istého obdobia svoju produkciu mierne znížili.

(57)

Pokiaľ ide o Malajziu, jediná spoločnosť z Malajzie, ktorá spolupracovala, začala vyrábať a vyvážať bicykle v roku 2010. Keďže žiadna iná spoločnosť nespolupracovala, nebolo možné získať žiadne iné informácie o možných úrovniach skutočnej výroby výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v tejto krajine.

Tabuľka 3

Výroba bicyklov v spolupracujúcich spoločnostiach v Indonézii, na Srí Lanke a v Tunisku

Objemy výroby v jednotkách

2009

2010

2011

Vykazované obdobie

Indonézia

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Index

100

134

154

154

Srí Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Index

100

120

93

94

Tunisko

430 022

483 135

575 393

532 425

Index

100

112

134

124

2.5.   Záver o zmene v štruktúre obchodu

(58)

Celkové zníženie vývozu z ČĽR do Únie a súbežné zvýšenie vývozu z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska do Únie a zvýšenie vývozu z ČĽR do Indonézie, Malajzie, na Srí Lanku a do Tuniska po zvýšení antidumpingových opatrení v júli 2005 predstavuje v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia zmenu v štruktúre obchodu medzi uvedenými krajinami na jednej strane a Úniou na druhej strane.

2.6.   Charakter praktík obchádzania

(59)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia musí zmena v štruktúre obchodu vychádzať z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla. Uvedená prax, proces alebo činnosť zahŕňajú okrem iného zasielanie výrobku podliehajúceho platným opatreniam cez tretie krajiny a skladanie súčastí prostredníctvom montáže v Únii alebo v tretej krajine. Existencia montážnych činností sa vymedzuje v súlade s článkom 13 ods. 2 základného nariadenia.

2.6.1.   Indonézia

(60)

Vývoz pôvodne štyroch spolupracujúcich indonézskych spoločností predstavoval počas vykazovaného obdobia 91 % celkového vývozu Indonézie do Únie.

(61)

V prípade troch zo štyroch pôvodne spolupracujúcich spoločností sa prešetrovaním nezistili žiadne postupy prekládky.

(62)

Pokiaľ ide o štvrtú spoločnosť, ako sa uvádza v odôvodneniach 29 až 33, uplatňovanie článku 18 základného nariadenia bolo opodstatnené. Prešetrovaním sa zistilo, že spoločnosť nevlastnila dostatočné zariadenia na odôvodnenie objemov vývozu do Únie počas vykazovaného obdobia, a vzhľadom na chýbajúce akékoľvek ďalšie opodstatnenie je možné dospieť k záveru, že spoločnosť bola zapojená do praktík obchádzania prostredníctvom prekládky.

(63)

V rámci zvyšného vývozu do Únie nebola nadviazaná spolupráca, ako sa uvádza v odôvodneniach 29 až 33.

(64)

Z toho dôvodu vzhľadom na zmenu v štruktúre obchodu medzi Indonéziou a Úniou uvedenú v odôvodnení 58 sa v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia potvrdzuje zistenie v súvislosti s jednou spoločnosťou z Indonézie, ako sa uvádza v odôvodnení 61, a skutočnosť, že nie všetci výrobcovia/vývozcovia z Indonézie podali žiadosť a spolupracovali v súvislosti s existenciou prekládky výrobkov s čínskym pôvodom cez Indonéziu.

(65)

Zdroje surovín (časti bicyklov) a výrobné náklady boli analyzované pre každú spolupracujúcu spoločnosť s cieľom stanoviť, či montážna činnosť v Indonézii je obchádzaním platných opatrení v súlade s kritériami článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Pre tri zo štyroch spoločností, ktoré pôvodne spolupracovali, suroviny čínskeho pôvodu (časti bicyklov) nepredstavovali viac ako 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaného výrobku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné preskúmať, či hodnota pridaná k súčastiam bola alebo nebola počas montážnej činnosti väčšia ako 25 % výrobných nákladov. V dôsledku toho neboli zistené montážne činnosti, pokiaľ ide o tieto tri spoločnosti.

(66)

Na štvrtú spoločnosť sa uplatnil článok 18 ods. 1 základného nariadenia, ako sa uvádza v odôvodneniach 29 až 33. Keďže spoločnosť nemohla predložiť spoľahlivé údaje, nebolo možné stanoviť, či vykonávala montážne činnosti.

(67)

Existencia montážnych činností v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia preto nebola zistená.

2.6.2.   Malajzia

(68)

Vývoz jedinej spolupracujúcej spoločnosti z Malajzie predstavoval počas vykazovaného obdobia 20 % až 30 % celkového vývozu z Malajzie do Únie. Táto spoločnosť začala vyrábať a vyvážať príslušný výrobok do Únie až koncom roka 2011. V súvislosti s touto spoločnosťou sa nezistili žiadne postupy prekládky. V rámci zvyšného vývozu do Únie nebola nadviazaná spolupráca, ako sa objasnilo v odôvodnení 34.

(69)

Z toho dôvodu vzhľadom na zmenu v štruktúre obchodu medzi Malajziou a Úniou uvedenú v odôvodnení 58 v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia a skutočnosť, že nie všetci výrobcovia/vývozcovia z Malajzie podali žiadosť a spolupracovali, možno dospieť k záveru, že zvyšné objemy vývozu, ktoré nepochádzajú od tejto spoločnosti, možno považovať za postup prekládky.

(70)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Malajziu sa preto potvrdzuje.

(71)

V prípade Malajzie bol rozsah pôsobnosti prešetrovania rozšírený a vzťahoval sa na ďalšie praktiky obchádzania, ktoré boli zistené počas prešetrovania, t. j. montážne činnosti, ako sa uvádza v odôvodnení 12 nariadenia o začatí prešetrovania.

(72)

Kritériá článku 13 ods. 2 základného nariadenia boli analyzované pre jedinú spolupracujúcu spoločnosť s cieľom stanoviť, či montážna činnosť v Malajzii je obchádzaním platných opatrení. Z prešetrovania vyplynuli tieto zistenia.

(73)

Spoločnosť spustila prevádzku v roku 2010, teda po zvýšení antidumpingových opatrení voči ČĽR. Zistilo sa, že spoločnosť sa orientovala na vývoz zameraný na trh Únie, keďže sa na domácom trhu alebo v iných tretích krajinách uskutočňoval len zanedbateľný predaj. Zistilo sa, že aj časti používané pri výrobe pochádzali najmä z ČĽR. Kritériá článku 13 ods. 2 písm. a) základného nariadenia boli preto považované za splnené.

(74)

Okrem toho, táto spoločnosť kúpila úplne rozmontované bicyklové súpravy z ČĽR okrem troch druhov súčastí. V tomto prípade suroviny čínskeho pôvodu (časti bicyklov) predstavovali viac ako 60 % celkovej hodnoty častí finálneho výrobku. Okrem toho sa zistilo, že hodnota pridaná k súčastiam počas montážnej činnosti nebola väčšia ako 25 % výrobných nákladov tejto spoločnosti. Kritériá článku 13 ods. 2 písm. b) boli preto splnené.

(75)

Takisto v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia z porovnania normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená (pozri odôvodnenie 98) s vývoznými cenami spoločnosti do Únie počas vykazovaného obdobia vyjadrenými ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, vyplynul výrazný dumping zo strany príslušnej spoločnosti, pokiaľ ide o dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Porovnanie bolo vykonané za každý druh výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, vyvážaného do Únie počas vykazovaného obdobia. Okrem toho sa zistilo, že vývozné ceny tejto spoločnosti boli výrazne pod úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre odvetvie Únie v pôvodnom prešetrovaní. Výpočet sa uskutočnil na základe dostupných informácií podľa hlavných kategórií výrobkov. Nápravné účinky platného cla sú preto z hľadiska cien oslabené. Z týchto dôvodov sa dospelo k záveru, že boli splnené kritériá článku 13 ods. 2 písm. c) základného nariadenia.

(76)

Na základe toho sa zistilo, že spoločnosť vykonávala montážnu činnosť. Existencia montážnych činností v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia v Malajzii je preto potvrdená.

2.6.3.   Srí Lanka

(77)

Vývoz pôvodne spolupracujúcich spoločností zo Srí Lanky predstavoval počas vykazovaného obdobia 69 % celkového vývozu Srí Lanky do Únie. V prípade troch zo šiestich pôvodne spolupracujúcich spoločností sa prešetrovaním nezistili žiadne postupy prekládky. V rámci zvyšného vývozu nebola nadviazaná spolupráca, ako sa objasňuje v odôvodneniach 35 až 42.

(78)

Z toho dôvodu vzhľadom na zmenu v štruktúre obchodu medzi Srí Lankou a Úniou uvedenú v odôvodnení 58 v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia a skutočnosť, že nie všetci výrobcovia/vývozcovia zo Srí Lanky podali žiadosť a/alebo spolupracovali, možno dospieť k záveru, že vývoz uvedených výrobcov/vývozcov možno považovať za postup prekládky.

(79)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Srí Lanku sa preto potvrdzuje.

(80)

Zdroje surovín (časti bicyklov) a výrobné náklady boli analyzované pre každú spolupracujúcu spoločnosť s cieľom stanoviť, či montážna činnosť na Srí Lanke je obchádzaním platných opatrení v súlade s kritériami článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(81)

Pre tri zo šiestich spoločností, ktoré pôvodne spolupracovali, suroviny čínskeho pôvodu (časti bicyklov) nepredstavovali viac ako 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaného výrobku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné preskúmať, či hodnota pridaná k súčastiam počas montážnej činnosti bola alebo nebola väčšia ako 25 % výrobných nákladov. V dôsledku toho neboli zistené montážne činnosti, pokiaľ ide o tieto tri spoločnosti.

(82)

Článok 18 ods. 1 základného nariadenia sa uplatnil na dve iné spoločnosti, ako sa uvádza v odôvodneniach 37 až 42, a zároveň jedna ďalšia spoločnosť odstúpila od spolupráce počas overenia na mieste, ako sa uvádza v odôvodnení 36. Existencia montážnych činností v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia preto nebola zistená.

2.6.4.   Tunisko

(83)

Vývoz spolupracujúcich spoločností z Tuniska predstavoval počas vykazovaného obdobia celý dovoz z Tuniska do Únie.

(84)

Overovaním dvoch spolupracujúcich spoločností sa nezistila žiadna prekládka výrobkov s čínskym pôvodom cez Tunisko.

(85)

Zdroje surovín (časti bicyklov) a výrobné náklady boli analyzované pre každú spolupracujúcu spoločnosť s cieľom stanoviť, či montážna činnosť v Tunisku je obchádzaním platných opatrení v súlade s kritériami článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Pre jednu spolupracujúcu spoločnosť predstavovali suroviny čínskeho pôvodu (časti bicyklov) viac ako 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaného výrobku. Vyšetrovaním sa však preukázalo, že hodnota pridaná k súčastiam počas montážnej činnosti presiahla 25 % výrobných nákladov tejto spoločnosti. Na základe toho sa zistilo, že spoločnosť nevykonávala montážnu činnosť.

(86)

Kritériá článku 13 ods. 2 základného nariadenia boli analyzované pre ďalšiu tuniskú spoločnosť. Z prešetrovania vyplynuli tieto zistenia.

(87)

Spoločnosť spustila prevádzku v roku 2006, teda po zvýšení antidumpingových opatrení voči ČĽR. Zistilo sa, že spoločnosť sa orientovala na vývoz a zameriavala sa na trh Únie, keďže sa na domácom trhu alebo v iných tretích krajinách uskutočňoval len zanedbateľný predaj. Zistilo sa, že aj časti používané pri výrobe pochádzali najmä z ČĽR. Usudzuje sa preto, že kritériá článku 13 ods. 2 písm. a) základného nariadenia boli splnené.

(88)

O príslušnej spoločnosti sa takisto zistilo, že jej väčšinovým akcionárom je čínsky výrobca bicyklov.

(89)

Okrem toho, spoločnosť nakupovala všetky časti z ČĽR a z toho dôvodu suroviny čínskeho pôvodu (časti bicyklov) predstavovali viac ako 60 % celkovej hodnoty častí finálneho výrobku. Prešetrovaním sa ďalej zistilo, že jediný dodávateľ služieb a čínskych častí bol spriaznený s čínskym väčšinovým akcionárom príslušnej spoločnosti. Hodnota pridaná k súčastiam počas montážnej činnosti takisto nebola vyššia ako 25 % výrobných nákladov tejto spoločnosti. Na tomto základe boli preto kritériá článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia považované za splnené.

(90)

Okrem toho, z overenia vyplynul veľký počet chýb v zozname vývozcov do Únie počas vykazovaného obdobia, a preto bola vytvorená nová zložka na základe vzorky faktúr za predaj, ktoré pokrývali približne 25 % celkového objemu vývozu na trh Únie. Z toho vyplýva, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia, že v prípade neexistencie podrobných informácií týkajúcich sa vývozných transakcií príslušnej spoločnosti do Únie sa uskutočnilo porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny na základe váženej priemernej normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená (pozri odôvodnenie 98), s váženou priemernou vývoznou cenou tejto spoločnosti do Únie. Zistilo sa, že dumpingové rozpätie vyjadrené ako percento hodnoty CIF na hranici Únie bolo značné. Okrem toho sa zistilo, že vývozné ceny tejto spoločnosti boli v priemere výrazne pod úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre odvetvie Únie v pôvodnom prešetrovaní. Výpočet sa uskutočnil na základe váženého priemeru. Nápravné účinky platného cla sú preto z hľadiska cien oslabené. Dospelo sa preto k záveru, že kritériá článku 13 ods. 2 písm. c) základného nariadenia boli splnené. Na základe toho sa zistilo, že spoločnosť vykonávala montážnu činnosť.

(91)

Existencia montážnych činností v Tunisku v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia je preto potvrdená.

2.7.   Neexistencia inej dostatočne náležitej príčiny alebo iného ekonomického opodstatnenia ako uloženie antidumpingového cla

(92)

Počas zisťovania sa neodhalila žiadna dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie prekládky a montážnych činností okrem vyhýbania sa existujúcim opatreniam týkajúcich sa príslušného výrobku. Okrem cla sa nezistili žiadne iné skutočnosti, ktoré by sa mohli považovať za náhradu za náklady na prekládku a montážne činnosti, najmä pokiaľ ide o prepravu a opätovné naloženie bicyklov s pôvodom v ČĽR cez Indonéziu, Malajziu, Srí Lanku a Tunisko.

2.8.   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(93)

Na posúdenie toho, či dovážané výrobky narušili z hľadiska množstva a ceny nápravné účinky existujúcich opatrení vzťahujúcich sa na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR, sa použili údaje databázy Comext ako najlepšie dostupné údaje týkajúce sa množstiev a cien vývozu realizovaného pôvodne spolupracujúcimi výrobcami/vývozcami, na ktorých sa vzťahoval článok 18 základného nariadenia, a nespolupracujúcimi spoločnosťami. V príslušných prípadoch boli pre spolupracujúce spoločnosti, v rámci ktorých sa zistilo, že sa zapájali do obchádzania, použité ich uvedené množstvá a ceny vývozu. Vývozné ceny stanovené takýmto spôsobom boli porovnané s úrovňou odstránenia ujmy naposledy stanovenou pre výrobcov z Únie, t. j. v predbežnom preskúmaní ukončenom v roku 2005 uvedenom v odôvodnení 3.

(94)

Z porovnania úrovne odstránenia ujmy stanovenej v predbežnom preskúmaní v roku 2005 s váženou priemernou vývoznou cenou počas vykazovaného obdobia súčasného prešetrovania vyplynulo, že v každej zo štyroch príslušných krajín dochádzalo k výraznému predaju pod cenu.

(95)

Ako sa uviedlo v oddiele 2.4.1 (odôvodnenia 45 až 50), o náraste dovozu do Únie z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska sa usúdilo, že bol z hľadiska množstva významný.

(96)

Dospelo sa preto k záveru, že existujúce opatrenia sú oslabené z hľadiska množstiev a cien.

2.9.   Dôkaz o existencii dumpingu

(97)

Napokon sa v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia skúmalo, či sú k dispozícii dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanovenej normálnej hodnote pre príslušný výrobok.

(98)

V predbežnom preskúmaní uzatvorenom v roku 2005, ako sa uvádza v odôvodnení 3, bola normálna hodnota stanovená na základe cien v Mexiku, ktoré bolo v uvedenom prešetrovaní určené ako vhodná analogická krajina s trhovým hospodárstvom pre ČĽR (ďalej len „normálna hodnota, ktorá bola predtým stanovená“).

2.9.1.   Indonézia

(99)

Zistilo sa, že výraznú časť vývozu z Indonézie tvorí skutočná výroba z Indonézie vyvážaná tromi spoločnosťami z Indonézie, o ktorých sa zistilo, že sa nezapájali do obchádzania, ako sa uvádza v odôvodneniach 61 a 65. Z tohto dôvodu sa na účel stanovenia vývozných cien z Indonézie, ktoré sú ovplyvnené obchádzaním, vzal do úvahy len vývoz nespolupracujúcich výrobcov/vývozcov. Z tohto dôvodu sa využili najlepšie dostupné údaje a vývozné ceny boli stanovené na základe priemerných vývozných cien bicyklov z Indonézie do Únie počas vykazovaného obdobia, ako sa uvádza v databáze Comext.

(100)

Na účely objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Zodpovedajúcim spôsobom sa upravili o rozdiely v nákladoch na dopravu, poistenie a balenie predložené výrobným odvetvím Únie v jeho žiadosti o toto prešetrovanie.

(101)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a článkom 2 ods. 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená, s príslušným váženým priemerom vývozných cien v Indonézii počas vykazovaného obdobia, vyjadrený ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(102)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

2.9.2.   Malajzia

(103)

Vzhľadom na slabú spoluprácu v Malajzii zo strany výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sa vývozná cena z Malajzie musela zakladať na dostupných skutočnostiach, t. j. na priemernej vývoznej cene bicyklov počas vykazovaného obdobia, ako sa uvádza v databáze Comext.

(104)

Na účely objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Zodpovedajúcim spôsobom sa uskutočnili úpravy o rozdiely v nákladoch na dopravu, poistenie a balenie. Vzhľadom na to, že spolupráca bola slabá, náležité úpravy sa zakladali na informáciách, ktoré predložilo vo svojej žiadosti o toto prešetrovanie výrobné odvetvie Únie.

(105)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a článkom 2 ods. 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená, s príslušným váženým priemerom vývozných cien v Malajzii počas vykazovaného obdobia, vyjadrený ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(106)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

2.9.3.   Srí Lanka

(107)

Keďže spolupráca zo strany Srí Lanky bola slabá, vývozná cena sa stanovila na základe dostupných skutočností, t. j. na základe priemernej vývoznej ceny bicyklov počas vykazovaného obdobia uvedenej v Comexte, ktorá bola krížovo skontrolovaná s dostupnými údajmi o vývoze spoločností nezapojených do praktík obchádzania.

(108)

Na účely objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Zodpovedajúcim spôsobom a vzhľadom na chýbajúce akékoľvek ďalšie dostupné informácie sa upravili o rozdiely v nákladoch na dopravu, poistenie a balenie na základe informácií, ktoré predložilo vo svojej žiadosti o toto prešetrovanie výrobné odvetvie Únie.

(109)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a článkom 2 ods. 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená, s príslušným váženým priemerom vývozných cien na Srí Lanke počas vykazovaného obdobia, vyjadrený ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(110)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

2.9.4.   Tunisko

(111)

Vývozná cena sa stanovila na základe priemernej vývoznej ceny bicyklov počas vykazovaného obdobia uvedenej v Comexte, ktorá bola krížovo skontrolovaná s dostupnými údajmi o vývoze spoločnosti nezapojenej do praktík obchádzania.

(112)

Na účely objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Zodpovedajúcim spôsobom sa upravili o rozdiely v nákladoch na dopravu, poistenie a balenie na základe informácií, ktoré predložilo výrobné odvetvie Únie vo svojej žiadosti o toto prešetrovanie.

(113)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a článkom 2 ods. 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty, ktorá bola predtým stanovená, s príslušným váženým priemerom vývozných cien v Tunisku počas vykazovaného obdobia, vyjadrený ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(114)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

3.   OPATRENIA

(115)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné dospieť k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR sa obchádzalo prostredníctvom prekládky cez Indonéziu, Malajziu, Srí Lanku a montážnych činností cez Malajziu a Tunisko v zmysle článku 13 základného nariadenia.

(116)

V súlade s prvou vetou článku 13 ods. 1 základného nariadenia existujúce opatrenia týkajúce sa dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR by mali byť preto rozšírené na dovoz rovnakého výrobku odosielaného z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku.

(117)

Opatrenia, ktoré sa majú rozšíriť, by mali byť opatreniami, ktoré sú v súčasnosti stanovené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 990/2011, ktoré sú konečným antidumpingovým clom vo výške 48,5 % vzťahujúcom sa na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením.

(118)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých sa všetky rozšírené opatrenia majú uplatňovať na výrobky, ktoré boli pri dovoze do Únie zaregistrované v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, by sa z registrovaného dovozu bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska malo vyberať clo.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

4.1.   Indonézia

(119)

Štyri spoločnosti v Indonézii, ktoré požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predložili vyplnený formulár žiadosti o oslobodenie.

(120)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 29 až 33, uplatňovanie článku 18 bolo opodstatnené v prípade jednej spoločnosti. Vzhľadom na zistenia v súvislosti so zmenou v štruktúre obchodu a prekládky uvedené v odôvodnení 58 sa tejto spoločnosti oslobodenie nemôže udeliť.

(121)

V prípade ďalších troch spolupracujúcich spoločností v Indonézii, ktoré požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, sa nezistilo, že boli zapojené do praktík obchádzania, ktoré sú predmetom prešetrovania, ako sa uvádza v odôvodnení 65. Okrem toho, títo výrobcovia vedeli preukázať, že nie sú spriaznení so žiadnymi výrobcami/vývozcami zapojenými do praktík obchádzania, ani so žiadnymi čínskymi výrobcami/vývozcami bicyklov. Týmto trom spoločnostiam mohlo byť preto udelené oslobodenie od rozšírených opatrení.

4.2.   Malajzia

(122)

Jedna spoločnosť v Malajzii, ktorá požiadala o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predložila vyplnený formulár žiadosti o oslobodenie.

(123)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 72 až 76, zistilo sa, že spoločnosť bola zapojená do praktík obchádzania. Vzhľadom na zistenia v súvislosti so zmenou v štruktúre obchodu a prekládky uvedené v odôvodnení 58 sa tejto spoločnosti oslobodenie nemôže udeliť.

4.3.   Srí Lanka

(124)

Šesť spoločností na Srí Lanke, ktoré požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predložilo vyplnené formuláre žiadostí o oslobodenie.

(125)

Ako sa uvádza v odôvodnení 36, jedna zo spoločností počas prešetrovania stiahla svoju žiadosť o oslobodenie, a preto vzhľadom na zistenia týkajúce sa zmeny v štruktúre obchodu a prekládky uvedené v odôvodnení 58 sa tejto spoločnosti oslobodenie nemôže udeliť.

(126)

V prípade ďalších dvoch spoločností bolo uplatňovanie článku 18 základného nariadenia opodstatnené, ako sa uvádza v odôvodneniach 36 až 42, a preto vzhľadom na zistenia týkajúce sa zmeny v štruktúre obchodu a prekládky uvedené v odôvodnení 58, nemôže byť týmto spoločnostiam udelené oslobodenie.

(127)

V prípade ďalších troch spolupracujúcich spoločností na Srí Lanke, ktoré požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, sa zistilo, že neboli zapojené do praktík obchádzania, ktoré sú predmetom prešetrovania, ako sa uvádza v odôvodneniach 80 a 81. Okrem toho, títo výrobcovia vedeli preukázať, že nie sú spriaznení so žiadnymi spoločnosťami zapojenými do obchádzania, ani so žiadnymi čínskymi výrobcami/vývozcami bicyklov. Týmto spoločnostiam mohlo byť preto udelené oslobodenie od rozšírených opatrení.

4.4.   Tunisko

(128)

Dve spoločnosti z Tuniska, ktoré požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predložili vyplnené formuláre žiadostí o oslobodenie.

(129)

O jednej spoločnosti sa zistilo, že nebola zapojená do postupov obchádzania, ktoré sú predmetom tohto prešetrovania. Okrem toho, tento výrobca vedel preukázať, že nie je spriaznený so žiadnymi spoločnosťami zapojenými do obchádzania, ani so žiadnymi čínskymi výrobcami/vývozcami bicyklov. Tejto spoločnosti mohlo byť preto udelené oslobodenie od rozšírených opatrení.

(130)

Ako sa uvádza v odôvodnení 89, zistilo sa, že druhá spoločnosť bola zapojená do praktík obchádzania. Vzhľadom na zistenia v súvislosti so zmenou v štruktúre obchodu a prekládky uvedené v odôvodnení (58) oslobodenie nemôže byť udelené.

4.5.   Osobitné opatrenia

(131)

Usudzuje sa, že v tomto prípade sú potrebné osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie týchto oslobodení. Tieto osobitné opatrenia predstavujú požiadavku predložiť colným orgánom členských štátov platnú obchodnú faktúru, ktorá musí zodpovedať požiadavkám stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu. Na dovoz, ku ktorému takáto faktúra nie je priložená, sa uplatňuje rozšírené antidumpingové clo.

4.6.   Noví vývozcovia

(132)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3 základného nariadenia, ostatní výrobcovia/vývozcovia v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, ktorí sa neprihlásili v tomto konaní a nevyvážali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania do Únie počas vykazovaného obdobia a ktorí majú v úmysle podať žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla podľa článkov 11 ods. 4 a 13 ods. 4 základného nariadenia, budú povinní vyplniť dotazník, aby Komisia mohla posúdiť, či takéto oslobodenie možno udeliť. Toto oslobodenie sa môže udeliť po vyhodnotení situácie na trhu v súvislosti s výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania, výrobnej kapacity a miery využitia kapacity, obstarávania a predaja, ako aj pravdepodobnosti pokračovania praktík, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie, a dôkazov o dumpingu. Komisia zvyčajne vykoná aj overovanie na mieste. Žiadosť by sa mala bezodkladne adresovať Komisii so všetkými relevantnými informáciami najmä v súvislosti s akoukoľvek zmenou činností spoločnosti, ktoré sú spojené s výrobou a predajom.

(133)

V prípade, že je oslobodenie opodstatnené, platné rozšírené opatrenia sa primeraným spôsobom zmenia. Každé udelené oslobodenie sa bude následne monitorovať, aby sa zabezpečil súlad s podmienkami stanovenými v oslobodení.

5.   ZVEREJNENIE

(134)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k týmto záverom, a boli vyzvané, aby predložili pripomienky.

(135)

Jedna indonézska spoločnosť zopakovala svoje tvrdenia uvedené v odôvodnení 31 bez toho, aby predložila akýkoľvek nový opodstatnený dôkaz. V tejto súvislosti, ako sa uvádza v odôvodnení 29, údaje predložené spoločnosťou boli neoveriteľné, keďže spoločnosť nemala žiadne pracovné súbory, ktorými by sa podložili číselné údaje uvedené vo formulári žiadosti o oslobodenie. Okrem toho sa zistilo, že vykázané číselné údaje, ktoré boli preskúšané a prepočítané na základe účtovníctva dostupného v priestoroch spoločnosti, t. j. údaje k nákupom a objemu výroby, boli nepresné. Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

(136)

Jedna malajzijská spoločnosť argumentovala, že skutočnosť, že podiel častí s pôvodom v ČĽR vo výrobných nákladoch bicyklov bol len mierne nad prahovou hodnotou 60 %, by nemala viesť k tomu, že Komisia zamietne žiadosť o oslobodenie. Okrem toho spoločnosť predložila určité faktúry za nákup častí, ktorých pôvod v ČĽR bol údajne nesprávne nahlásený a v skutočnosti pochádzali z Indonézie.

(137)

V tomto smere treba uviesť, že prahové hodnoty stanovené v článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia sú veľmi jasné, a preto nie je relevantné, o koľko podiel častí s pôvodom v ČĽR vo výrobných nákladoch bicyklov prekročil prahovú hodnotu 60 %, ale to, že časti s pôvodom v ČĽR by mali predstavovať vo výrobných nákladoch bicyklov menej ako 60 %. Okrem toho, tieto faktúry nebolo možné vysledovať v nákupnom zozname poskytnutom spoločnosťou a navyše hodnota predložených faktúr nebola relevantná do tej miery, aby Komisia zmenila pôvodné posúdenie. Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

(138)

Príslušná spoločnosť ďalej argumentovala, že neexistuje dostatočný právny základ na zamietnutie žiadosti spoločnosti o oslobodenie, keďže závery, ku ktorým sa dospelo, sa zakladali na výpočtoch bez toho, aby sa náležite zohľadnila konkrétna situácia príslušnej spoločnosti. V reakcii na toto tvrdenie dostala spoločnosť ďalšie vysvetlenia, v ktorých sa premietla analýza uvedená v odôvodneniach 72 až 75.

(139)

Okrem toho spoločnosť tvrdila, že zvýšenie dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zo strany príslušnej spoločnosti sa udialo súčasne so zmiernením všeobecného systému preferencií pre Malajziu, a preto zvýšenie objemu vývozu spoločnosti do Únie v roku 2010 nemalo údajne žiadne ekonomické opodstatnenie v súvislosti so zvýšením antidumpingových opatrení uložených voči ČĽR. V reakcii na tento argument sa usúdilo, že aj keď zmiernenie pravidiel všeobecného systému preferencií mohlo prispieť k tomu, že spoločnosť bola motivovaná vyvážať do Únie, nie je to v rozpore so zistením, že spoločnosť spustila svoju prevádzku po zvýšení antidumpingových ciel voči ČĽR a že časti pochádzali najmä z ČĽR (pozri odôvodnenie 73). Argument strany bol preto zamietnutý.

(140)

Rovnaká spoločnosť takisto tvrdila, že nahlásené údaje týkajúce sa hodnôt kúpených a spotrebovaných častí bicyklov neboli riadne overené, pretože sa nerozlišovalo medzi kúpenými a spotrebovanými časťami. V tomto smere sa konštatuje, že na základe číselných údajov vykázaných spoločnosťou sa zistilo, že hodnoty kúpených a spotrebovaných častí boli rovnaké. Okrem toho, nahlásené hodnoty kúpených častí v roku 2011 zodpovedali hodnote spotrebovaných častí nahlásenej vo výročnej správe spoločnosti za rok 2011. Číselné údaje týkajúce sa kúpených a spotrebovaných častí vykázané počas vykazovaného obdobia a v roku 2010 boli prijaté tak, ako ich deklarovala spoločnosť. Tento argument bol preto zamietnutý.

(141)

Príslušná spoločnosť predložila ďalšie rozpisy nákladov podľa modelov výrobku, aby preukázala údajné dodržanie požiadavky, že časti pochádzajúce z ČĽR nepresahujú 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaného výrobku. Táto informácia bola v rozpore s rozpismi nákladov podľa modelov zhromaždenými a overenými pre vybrané modely na mieste, v prípade ktorých sa potvrdilo, že spoločnosť nedodržala prahovú hodnotu 60 %. Nové informácie, ktoré predložila spoločnosť v tomto smere, neboli podložené žiadnym dôkazom a v podstate boli v rozpore s overenými informáciami. Informácie sa z tohto dôvodu nebrali do úvahy.

(142)

Okrem toho spoločnosť tvrdila, že konala v dobrej viere, keďže sa spoliehala na údajný súlad s nariadením Komisie (ES) č. 1063/2010 (16), ktorým sa ustanovujú platné pravidlá pôvodu. V tejto súvislosti sa uvádza, že účelom prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení nie je overiť súlad s platnými pravidlami pôvodu. Toto overenie sa nevykonalo v kontexte súčasného prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení, a preto údajný súlad s pravidlami pôvodu nemôže byť v tomto prípade potvrdený. Z týchto dôvodov sa údajným súladom s pravidlami pôvodu v tomto prípade v žiadnom prípade nevylučuje možnosť obchádzania vymedzená v článku 13 ods. 2 základného nariadenia (17). Na základe týchto súvislostí bol preto tento argument zamietnutý.

(143)

Napokon, spoločnosť tvrdila, že výpočet dumpingového rozpätia sa mal vykonať na základe špecifických údajov spoločnosti. Táto žiadosť bola prijatá, ako sa uvádza v odôvodnení 75, a spoločnosť bola o tom zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

(144)

Spoločnosť zo Srí Lanky spochybnila relevantnosť dokumentov požadovaných počas overovacej návštevy, a preto namietala, že jej žiadosť o oslobodenie nemala byť zamietnutá. V tomto smere treba uviesť, že dokumenty, ktorými sa preukazuje pôvod častí používaných pri montovaní bicyklov vyvážaných do Únie, majú veľký význam pre posúdenie súladu s podmienkami článku 13 ods. 2 písm. b). Ako sa uvádza v odôvodnení 37, údaje, ktoré predložila spoločnosť, takisto neboli overiteľné. Okrem toho, spoločnosť na mieste pripustila, že časti kúpené v ČĽR neboli naozaj zaznamenané na jej účtoch, a preto súlad s kritériami stanovenými v článku 13 ods. 2 základného nariadenia nemohol byť stanovený. Tvrdenia boli preto zamietnuté.

(145)

Ďalšia spoločnosť zo Srí Lanky tvrdila, že keby vedela, že vývoz do Únie zo Srí Lanky môže podliehať antidumpingovému clu tak, ako bolo rozšírené o Srí Lanku od začiatku prešetrovania, nestiahla by svoju žiadosť o oslobodenie. Zdôrazňuje sa však, že sa vychádzalo z predpokladu, že spoločnosť v čase stiahnutia žiadosti o oslobodenie bola informovaná o možnom uplatňovaní antidumpingového cla, ktoré sa rozšírilo od dátumu registrácie dovozu do Únie zo Srí Lanky, t. j. od začiatku prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení. Spoločnosť bola o tomto následku informovaná v troch prípadoch, a to prostredníctvom odôvodnenia 20 nariadenia o začatí prešetrovania, počas vypočutia na začiatku prešetrovania a počas návštevy na mieste. Tvrdenie nemohlo byť preto prijaté.

(146)

Ďalšia spoločnosť zo Srí Lanky predložila nové informácie, ktoré mala predložiť pred overovacou návštevou a z dôvodu pokročilej fázy prešetrovania uvedené informácie už nemohli byť overené. Okrem toho, spoločnosť tvrdila, že už predložila všetky požadované informácie.

(147)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 39 a 40, spoločnosť nepredložila všetky informácie požadované na účely overenia na mieste. Zistilo sa najmä, že nákupná hodnota častí miestneho pôvodu nahlásená spoločnosťou bola nespoľahlivá. V dôsledku toho súlad s kritériami stanovenými v článku 13 ods. 2 základného nariadenia nemohol byť stanovený.

(148)

Okrem toho, spoločnosť tvrdila, že v súvislosti s návštevou na mieste došlo k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o jej dĺžku a problémy s jazykom. V tejto súvislosti treba uviesť, že spoločnosť bola založená nedávno, a preto bol naplánovaný len jeden deň na overenie. Overenie sa vykonávalo počas celého pracovného dňa. Na konci overenia spoločnosť neuviedla, že chce predložiť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nedokázala poskytnúť počas overenia.

(149)

Okrem toho, pred overením na mieste bola spoločnosť informovaná o tom, že overovanie bude prebiehať v anglickom jazyku a strana nevzniesla žiadne námietky. Ďalej, Komisiu počas overenia na mieste sprevádzal tlmočník, aby uľahčil riešenie prípadných jazykovo-komunikačných problémov. Okrem toho sa upozorňuje na skutočnosť, že väčšina dokumentov predložených spoločnosťou počas overovacej návštevy bola v skutočnosti v angličtine vrátane dokumentov súvisiacich s účtovníctvom.

(150)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú všetky tvrdenia spoločnosti zamietnuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vzhľadom na toto nariadenie konečné antidumpingové clo vzťahujúce sa na „všetky ostatné spoločnosti“, ktoré sa ukladá na základe článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 990/2011 na dovoz cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek), bez motora, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek), bez motora, odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kód TARIC 8712003010 a 8712007091) s výnimkou výrobkov vyrábaných týmito spoločnosťami:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Indonézia

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonézia

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonézia

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonézia

B767

Srí Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Srí Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Srí Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Srí Lanka

B770

Tunisko

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisko

B771

2.   Uplatňovanie oslobodení udelených spoločnostiam konkrétne uvedeným v odseku 1 tohto článku alebo oprávneným Komisiou v súlade s článkom 2 ods. 2 tohto nariadenia je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, colným orgánom členských štátov. Ak sa táto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Clo rozšírené na základe odseku 1 tohto článku sa vyberá na dovoz odosielaný z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či má deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 875/2012 a článkami 13 ods. 3 a 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 s výnimkou dovozu výrobkov, ktoré vyrábajú spoločnosti uvedené v odseku 1.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného na základe článku 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Brussels

Belgium

Fax + 32 22956505

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009, po porade s poradným výborom, povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu pre spoločnosti, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené nariadením (EÚ) č. 990/2011, od cla rozšíreného článkom 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 875/2012.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2013

Za Radu

predseda

R. BRUTON


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39.

(6)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2.

(8)  Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2012, s. 10.

(9)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(10)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(11)  Ú. v. EÚ C 122, 27.4.2012, s. 9.

(12)  Ú. v. EÚ C 346, 14.11.2012, s. 7.

(13)  Ú. v. EÚ L 136, 23.5.2013, s. 15.

(14)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 21.

(15)  Comext je databáza štatistiky zahraničného obchodu, ktorú spravuje Eurostat.

(16)  Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2010, s. 1.

(17)  Pozri takisto predchádzajúce prípady, napr. odôvodnenie 48 nariadenia Rady (ES) č. 388/2008 (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Na platnej obchodnej faktúre uvedenej v článku 1 ods. 2 musí byť uvedené vyhlásenie podpísané pracovníkom subjektu, ktorý vydal obchodnú faktúru, v tejto podobe:

1.

Meno a pozícia pracovníka subjektu, ktorý vydal obchodnú faktúru.

2.

Toto vyhlásenie: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) (príslušných výrobkov) predávaných na vývoz do Európskej únie zahrnutých v tejto faktúre bolo vyrobených (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (názov príslušnej krajiny). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne“.

3.

Dátum a podpis.


5.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/17


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 502/2013

z 29. mája 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 990/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 3, 5 a 6,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (EHS) č. 2474/93 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „príslušná krajina“) (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“). Po prešetrovaní týkajúcom sa obchádzania opatrení v súlade s článkom 13 základného nariadenia bolo toto clo rozšírené nariadením Rady (ES) č. 71/97 (3) na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v ČĽR. Okrem toho bolo rozhodnuté o vytvorení „systému oslobodenia“ na základe článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Podrobnosti o tomto systéme boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 88/97 (4). Na to, aby výrobcovia bicyklov v Únii získali oslobodenie od rozšíreného cla, musia dodržiavať podmienky článku 13 ods. 2 základného nariadenia, konkrétne dodržiavať, aby bol podiel čínskych častí bicyklov v ich výrobe menej než 60 % alebo aby sa ku všetkým súčastiam vstupujúcim do výroby pridávalo viac než 25 % hodnoty. Doteraz bolo udelených viac než 250 oslobodení.

(2)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1524/2000 (5) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať.

(3)

Po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia (ďalej len „doplňujúce predbežné preskúmanie“) Rada nariadením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla zvýšiť platné antidumpingové clo na 48,5 %.

(4)

Po preskúmaní opatrení proti obchádzaniu podľa článku 13 ods. 4 a článku 11 ods. 3 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 171/2008 (7) rozhodla o zachovaní rozšírenia antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR na dovoz určitých častí bicyklov z ČĽR.

(5)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 (8) (ďalej len „predchádzajúce prešetrovanie“) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať.

2.   Začatie prešetrovania z úradnej moci

(6)

Z dôkazov, ktoré mala Komisia k dispozícii po preskúmaní pred uplynutím platnosti, ktoré sa ukončilo v októbri 2011, vyplýva, že pokiaľ ide o dumping a ujmu, mohlo dôjsť k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia, a že tieto zmeny môžu byť trvalého charakteru.

(7)

Z prima facie dôkazov, ktoré mala Komisia k dispozícii, vyplývalo, že systém vývozných kvót, ktorý sa uplatňoval na výrobcov bicyklov v ČĽR a ktorý obmedzoval vyvážajúcich výrobcov, pokiaľ ide o udelenie trhovo-hospodárskeho zaobchádzania („THZ“) v doplňujúcom predbežnom preskúmaní, bol zrušený v januári 2011.

(8)

Okrem toho došlo k zmenám v štruktúre výrobného odvetvia Únie. Viacerí výrobcovia Únie prešli od kompletného výrobného cyklu najmä na (čiastočné) montážne činnosti s použitím dovezených dielov.

(9)

Vzhľadom na rozšírenia Európskej únie z rokov 2004 a 2007 navyše do odvetvia výroby bicyklov v Únii vstúpil významný počet výrobcov. Viacerí výrobcovia, ktorí boli súčasťou výrobného odvetvia EÚ pred týmito dvoma kolami rozšírenia, navyše presunuli svoje výrobné zariadenia do nových členských štátov alebo v nich založili nové zariadenia. Z toho dôvodu sa mohla zmeniť úroveň nákladov odvetvia Únie.

(10)

Napokon súčasná úroveň odstránenia ujmy bola vypočítaná na základe bicyklov vyrobených z ocele. Zdá sa však, že v súčasnosti je väčšina bicyklov vyrobená z hliníkových zliatin.

(11)

Zdalo sa, že tento vývoj bude mať trvalý charakter, čo odôvodňovalo potrebu opätovného prehodnotenia zistení ujmy a dumpingu.

(12)

Okrem toho počet spoločností, na ktoré sa vzťahuje systém oslobodenia, rýchlo narastá bez toho, aby sa systém zmenil od svojho zavedenia v roku 1997. Monitorovací systém dovozu dielov oslobodených od antidumpingových opatrení sa okrem toho stal veľmi zložitým a náročným, čo by mohlo ohroziť jeho účinnosť.

(13)

Komisia po konzultácii s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné prima facie dôkazy na začatie prešetrovania podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia, a prostredníctvom oznámenia (ďalej len „oznámenie o začatí“) (9) uverejneného 9. marca 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie oznámila začatie predbežného preskúmania z úradnej moci antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR.

3.   Paralelné prešetrovanie týkajúce sa obchádzania opatrení

(14)

Komisia 25. septembra 2012 na základe nariadenia (EÚ) č. 875/2012 (10) začala prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR prostredníctvom dovozu bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska, ktorý má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (ďalej len „prešetrovanie týkajúce sa obchádzania opatrení“).

(15)

V máji 2013 Rada nariadením (EÚ) č. 501/2013 (11) (ďalej len „nariadenie proti obchádzaniu opatrení“) rozšírila platné antidumpingové opatrenia na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR aj na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska, ktorý má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, keďže sa zistilo, že tento dovoz obchádza opatrenia prostredníctvom prekládky alebo montážnych činností v zmysle článku 13 ods. 1 a ods. 2 základného nariadenia.

4.   Paralelné antisubvenčné prešetrovanie

(16)

Komisia 27. apríla 2012 oznámila prostredníctvom oznámenia, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (12), začatie antisubvenčného konania vzhľadom na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR do Únie (ďalej len „antisubvenčné prešetrovanie“).

(17)

Komisia v novembri 2012 oznámila prostredníctvom oznámenia, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (13), že zistenia prešetrovania týkajúceho sa obchádzania opatrení sa môžu použiť v antisubvenčnom prešetrovaní spomínanom v odôvodneniach (14) a (15).

(18)

V máji 2013 Komisia rozhodnutím 2013/227/EÚ (14) ukončila antisubvenčné prešetrovanie bez uloženia opatrení.

5.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(19)

O začatí prešetrovania Komisia oficiálne informovala známych výrobcov z Únie, známe združenia výrobcov z Únie, známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a združenie čínskych výrobcov, zástupcov príslušnej krajiny, známych dovozcov a združenia dovozcov, známych výrobcov častí bicyklov z Únie a ich združenia a známe združenia používateľov. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požadovať vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(20)

Vzhľadom na zjavne veľký počet vyvážajúcich výrobcov, výrobcov z Únie a nespriaznených dovozcov sa v súlade s článkom 17 základného nariadenia zabezpečil výber vzorky na účely oznámenia o začatí konania. Na to, aby Komisia rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, boli všetci vyvážajúci výrobcovia a ich známe združenia, všetci výrobcovia z Únie a nespriaznení dovozcovia vyzvaní, aby sa Komisii prihlásili a poskytli základné informácie o svojich činnostiach súvisiacich s príslušným výrobkom za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011, ako je uvedené v oznámení o začatí konania.

(21)

Keďže zástupcovia príslušnej krajiny na začatie nereagovali, Komisia kontaktovala približne 70 čínskych spoločností, ktoré útvary Komisie poznajú z predchádzajúceho prešetrovania. V neskoršej fáze po začatí antisubvenčného prešetrovania spomínaného v odôvodnení (16) Komisia určila približne 300 ďalších čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorých tiež kontaktovala v rámci tohto predbežného preskúmania.

(22)

Napriek úsiliu Komisie o zaistenie spolupráce zareagovalo len osem čínskych skupín vyvážajúcich výrobcov, z ktorých iba štyri nahlásili vývoz do Únie v období revízneho prešetrovania (ďalej len „ORP“) vymedzenom v nasledujúcom odôvodnení (37), čo predstavuje menej než 4 % z celkového dovozu bicyklov z ČĽR počas ORP.

(23)

Na základe uvedeného sa dospelo k názoru, že v prípade vyvážajúcich výrobcov v ČĽR nie je výber vzorky potrebný.

(24)

Ako sa uvádza v nasledujúcich odôvodneniach (63) až (64) a (131), voči jednej čínskej vyvážajúcej skupine, spoločnosti Giant China, sa zaručilo uplatnenie článku 18 ods. 1 základného nariadenia. Spolupráca zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov sa tým ešte viac znížila.

(25)

Vybrala sa vzorka výrobcov z Únie, ako je vysvetlené v nasledujúcich odôvodneniach (32) až (35).

(26)

Ako je vysvetlené v nasledujúcom odôvodnení (36), rozhodlo sa, že výber vzorky nie je potrebný v prípade nespriaznených dovozcov.

(27)

Komisia zaslala dotazníky všetkým známym dotknutým stranám a všetkým ostatným stranám, ktoré o to požiadali v lehotách stanovených v oznámení o začatí konania, a to výrobcom z Únie vybratým vo vzorke, spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom v ČĽR, nespriazneným dovozcom, ktorí sa prihlásili podľa opisu v odôvodnení (36) a známym výrobcom častí bicyklov v Únii.

(28)

Vyplnené dotazníky a ďalšie podania boli prijaté od štyroch skupín čínskych vyvážajúcich výrobcov a ich zástupcov, ôsmich výrobcov z Únie vybratých vo vzorke, jedného združenia používateľov a ôsmich združení výrobcov z Únie, 53 výrobcov častí bicyklov a jedného združenia výrobcov častí bicyklov. Vyplnený dotazník nepredložil žiadny z oslovených nespriaznených dovozcov.

(29)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie dumpingu, výslednej ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie, a vykonala overovanie v priestoroch týchto spoločností:

a)

výrobcovia bicyklov v Únii:

Accell Hunland, Maďarsko,

Decathlon RGVS, Portugalsko,

Denver srl, Taliansko,

SC Eurosport DHS, Rumunsko,

Koninklijke Gazelle, Holandsko,

Maxcom Ltd, Bulharsko,

MIFA, Nemecko,

Sprick Rowery, Poľsko;

b)

výrobcovia častí bicyklov v Únii:

Chimsport, Rumunsko,

Telai Olagnero, Taliansko;

c)

vyvážajúci výrobcovia v ČĽR:

Ideal (Dong Guan) Bike Co.,

Oyama Bicycles (Taicang) Co.,

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co.

(30)

Vzhľadom na potrebu stanoviť normálnu hodnotu v prípade vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým by pravdepodobne nebolo priznané THZ, bolo v prevádzkach uvedených spoločností vykonané overovanie s cieľom stanoviť normálnu hodnotu na základe údajov z analogickej krajiny:

Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. DE C.V., Mexico City, Mexiko,

Bicicletas Magistroni, Mexico City, Mexiko,

Bicicletas Mercurio SA DE CV, San Luis Potosi, Mexiko.

(31)

V nadväznosti na zverejnenie zásadných skutočností a úvah (ďalej len „zverejnenie“) niektoré strany argumentovali, že stranám nebola poskytnutá dostatočná lehota na predloženie pripomienok. V tomto ohľade treba pripomenúť, že stranám bol na predloženie pripomienok poskytnutý dostatočný čas v súlade s článkom 20 ods. 5 základného nariadenia. Pripomienka sa preto zamieta.

6.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(32)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla, že provizórne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Táto vzorka sa skladala z ôsmich spoločností spomedzi viac než 380 výrobcov z Únie, ktorí boli známi pred začatím prešetrovania. Tieto spoločnosti boli vybraté predovšetkým na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby a predaja, ktorý možno primerane preskúmať v dostupnom časovom rámci s prihliadnutím na geografické rozloženie. Vzorka zahŕňala najväčšie výrobné krajiny zoradené podľa objemu výroby. Spoločnosti zaradené do vzorky patrili medzi najväčších reprezentatívnych spolupracujúcich výrobcov v každej z týchto krajín. Vo vzorke boli zachytené aj subjekty z najväčších spolupracujúcich skupín. V tomto prípade sa venovala osobitná pozornosť výberu rovnakého počtu spoločností zo starých aj nových členských štátov.

(33)

Vzorka predstavovala približne 25 % celkovej odhadovanej výroby v Únii a celkového odhadovaného predaja v Únii počas ORP. Zainteresované strany boli vyzvané, aby si dokumentáciu o výbere vzorky preštudovali a vyjadrili sa k opodstatnenosti daného výberu do 15 dní od uverejnenia oznámenia o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody na to, aby boli vypočuté, boli vypočuté.

(34)

Niektoré zainteresované strany vzniesli námietky týkajúce sa výberu vzorky výrobcov z Únie. Tvrdili, že: i) provizórna vzorka zahŕňala len niektoré právnické osoby vzťahujúce sa na skupiny spriaznených spoločností, a nie všetky právnické osoby tvoriace celý hospodársky subjekt vyrábajúci príslušný výrobok, a že ii) návrh zahŕňal spoločnosť, ktorá bola v poslednom čase v strate, zatiaľ čo výrobcom z Únie sa v danom období veľmi darilo. Okrem toho tvrdili, že tieto straty sa netýkali príslušného výrobku.

(35)

Tieto argumenty boli zamietnuté z týchto dôvodov: i) subjekty patriace do väčších skupín, ktoré podľa zistení fungujú nezávisle od ostatných dcérskych spoločností v rámci rovnakej skupiny, sa považovali za reprezentatívne subjekty výrobného odvetvia Únie, a preto nebolo potrebné konsolidovane skúmať celú skupinu; ii) zainteresovaná strana nepreukázala svoje tvrdenie, že spoločnosť vybratá do vzorky, ktorá údajne realizovala straty, by v podstate nemohla byť reprezentatívnym subjektom výrobného odvetvia Únie. Napokon, zatiaľ čo vybratá vzorka by mala byť reprezentatívnou vzorkou výrobného odvetvia Únie, vybraté spoločnosti nemusia byť nevyhnutne homogénne. Tvrdenie tejto strany preto muselo byť odmietnuté.

7.   Výber vzorky nespriaznených dovozcov

(36)

V oznámení o začatí konania bol stanovený aj výber vzorky nespriaznených dovozcov. Pri začatí konania boli kontaktovaní všetci známi nespriaznení dovozcovia. Vzhľadom na malý počet odpovedí doručených v rámci výberu nebola vybratá žiadna vzorka. Všetci nespriaznení dovozcovia, ktorí zareagovali, boli vyzvaní na spoluprácu a dostali dotazník. Žiadny nespriaznený dovozca nepredložil vyplnený dotazník ani ďalej nespolupracoval pri tomto prešetrovaní.

8.   Obdobie prešetrovania

(37)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov v súvislosti s analýzou ujmy sa týkalo obdobia od januára 2008 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(38)

Výrobkom, ktorý je predmetom toho revízneho prešetrovania, sú cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, (ďalej len „skúmaný výrobok“) s pôvodom v ČĽR, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70.

(39)

Takisto, ako v predchádzajúcom prešetrovaní, boli bicykle zatriedené do týchto kategórií:

A) ATB (terénne bicykle vrátane horských bicyklov 24″ alebo 26″),

B) trekingové/mestské/hybridné/VTC/turistické bicykle 26″ alebo 28″,

C) detské „motokrosové“ bicykle (BMX) a detské bicykle 16″ alebo 20″,

D) ostatné bicykle/ľudskou silou poháňané dopravné prostriedky bez motora (okrem jednokoliek).

(40)

Všetky typy uvedených bicyklov majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti. Navyše sa predávajú prostredníctvom podobných distribučných kanálov, ako sú napríklad špecializované maloobchodné predajne, športové reťazce a veľkoobchodníci na trhu Únie. Základné uplatnenie a použitie bicyklov je totožné, do veľkej miery sú vzájomne zameniteľné, a preto si modely z rôznych kategórií navzájom konkurujú. Na základe toho bol vyvodený záver, že všetky kategórie tvoria jediný výrobok.

(41)

Jedna strana tvrdila, že rôzne typy bicyklov majú výrazne odlišné vlastnosti a určené použitie, ako aj výrazne odlišné ceny, pričom z pohľadu spotrebiteľov tieto rôzne typy bicyklov nie sú vzájomne zameniteľné. Ďalej tvrdila, že oceľové a hliníkové bicykle sa nepovažujú za vzájomne zameniteľné a že sa líšia aj cenou.

(42)

Na podporu svojho tvrdenia predložila štúdiu o základných fyzických i technických vlastnostiach a použitiach piatich rôznych typov výrobkov a ich zameniteľnosti. Je potrebné poznamenať, že štúdia bola údajne založená na odpovediach 36 jednotlivcov, no nie je jasné, akým spôsobom boli respondenti vyberaní. Okrem toho sa zdá, že bola vypracovaná konkrétne pre prebiehajúce prešetrovanie. Štúdia neobsahuje žiadne kvantifikovateľné údaje. Konštatuje sa, že obsah tejto štúdie je zjavne založený skôr na vyhláseniach zákazníkov a/alebo výrobcov bicyklov než na overiteľných dôkazoch. Reprezentatívnosť výsledkov tejto štúdie je teda sporná.

(43)

Strana nepriniesla žiadne ďalšie dôkazy na podporu svojho tvrdenia.

(44)

V prešetrovaní sa potvrdilo, že všetky typy bicyklov v zmysle uvedeného vymedzenia majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti. Predovšetkým sa zistilo, že použitie rôznych surovín nemá vplyv na základné vlastnosti bicykla. Hoci oceľ a hliník majú niektoré odlišné technické vlastnosti, ako napríklad hmotnosť, základné vlastnosti bicyklov vyrobených z ocele a hliníka ostávajú podobné.

(45)

Strana zároveň neposkytla žiadny konkrétny dôkaz, že bicykle z ocele na jednej strane a bicykle z hliníka na druhej strane majú skutočne odlišné základné fyzické a technické vlastnosti.

(46)

Pokiaľ ide o konkrétnu aplikáciu, použitie a vnímanie spotrebiteľov, prebiehajúcim prešetrovaním sa potvrdilo, že všetky bicykle majú rovnaké základné aplikácie a v podstate sa používajú na rovnakú funkciu. Je síce pravda, že rôzne kategórie majú v zásade spĺňať rôzne požiadavky koncových používateľov, koncoví používatelia však bežne používajú bicykel určitej kategórie na rôzne použitia.

(47)

Neexistuje teda žiadna jasná deliaca čiara založená na tom, ako koneční používatelia využívajú rôzne kategórie a ako ich vnímajú spotrebitelia.

(48)

Samotní výrobcovia z Únie navyše často nerozlišujú medzi bicyklami zaradenými do rôznych kategórií, čo sa týka výroby, distribúcie a účtovníctva. V skutočnosti často uplatňujú podobné výrobné procesy pre všetky kategórie bicyklov.

(49)

Bicykle rôznych kategórií sa navyše predávajú prostredníctvom podobných distribučných kanálov, ako sú napríklad špecializované maloobchodné predajne, športové reťazce a veľkoobchodníci na trhu Únie.

(50)

Na základe toho bol vyvodený záver, že všetky kategórie tvoria jediný výrobok.

(51)

Jedna strana podotkla, že prebiehajúce prešetrovanie sa týka dvoch číselných znakov KN, ako sa uvádza v odôvodnení (38), pričom predchádzajúce prešetrovanie spomínané v odôvodnení (5) sa týkalo troch číselných znakov KN, t. j. ex 8712 00 10, 8712 00 30 a ex 8712 00 80. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že zmena číselných znakov je dôsledkom zmien v kombinovanej nomenklatúre uložených nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 (15), ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2012.

(52)

Strana v tejto súvislosti tvrdila, že bicykle bez guľôčkových ložísk by sa nemali považovať za rovnaký výrobok ako bicykle s guľôčkovými ložiskami. V prešetrovaní sa však ukázalo, že bicykle s guľôčkovými ložiskami a bicykle bez guľôčkových ložísk majú rovnaké technické vlastnosti a použitie. Strana navyše nepodložila svoje tvrdenie akýmikoľvek podpornými dôkazmi. Jej tvrdenie sa preto zamieta.

(53)

Strana okrem toho argumentovala, že medzi danými dvoma číselnými znakmi KN vzťahujúcimi sa na príslušný výrobok existuje podstatný rozdiel v priemerných dovozných cenách podľa údajov Eurostatu. V tejto súvislosti sa zdôrazňuje, že priemerná cena podľa údajov Eurostatu môže slúžiť jedine ako ukazovateľ cenových trendov, ale nie je použiteľná na porovnanie predajných cien medzi rôznymi krajinami a Úniou vzhľadom na skladbu výrobkov, ako sa uvádza v odôvodnení (157).

(54)

Po zverejnení jedna strana zopakovala svoje tvrdenie, že rozličné druhy bicyklov, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tohto prešetrovania, nie sú podobnými výrobkami a tvrdila, že predložila presvedčivé dôkazy na podporu odlišnosti surovín, fyzických vlastností, technologických vlastností a konečných použití, ktoré údajne existujú medzi rôznymi druhmi bicyklov.

(55)

V tomto ohľade treba poznamenať, že týmito presvedčivými dôkazmi, ktoré strana tvrdí, že predložila, je v skutočnosti štúdia posúdená Komisiou v odôvodnení (42). Po dôkladnom posúdení Komisia dospela k záveru, že reprezentatívnosť výsledkov tejto štúdie bola sporná z dôvodov uvedených v odôvodnení (42).

(56)

Strany tvrdili, že detské bicykle, ktoré strana definovala ako bicykle s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov, by sa mali z rozsahu prešetrovania výrobku vylúčiť. Tieto tvrdenia vychádzali z predpokladu, že sú to najmä trvanie používania a jednoduchosť vlastností, ktoré jasným spôsobom vyčleňujú tieto bicykle spomedzi ostatných druhov bicyklov, ktoré spadajú do rozsahu prebiehajúceho prešetrovania.

(57)

Tieto tvrdenia sa však považovali za nedostatočné na to, aby sa bicykle s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov vylúčili z vymedzenia príslušného výrobku, pretože neboli opodstatnené dostatočnými dôkazmi, ktoré by preukazovali, že v tomto prešetrovaní možno vytýčiť jasnú deliacu čiaru medzi bicyklami s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov a ostatnými druhmi bicyklov v rámci rozsahu tohto prešetrovania. V skutočnosti sa v rozpore s uvedeným tvrdením zistilo, že základné fyzické a technické vlastnosti bicyklov s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov, ktoré boli spoločné s vlastnosťami príslušného výrobku – ľudskou silou poháňané pedálové vozidlo s viac než jedným kolesom pripevneným ku kostre – boli oveľa dôležitejšie než akékoľvek prípadné odlišnosti (t. j. v zásade veľkosť kolesa). Navyše sa zdalo, že výroba, predajné kanály a zákaznícke služby neboli zásadným spôsobom odlišné od ostatných prešetrovaných druhov bicyklov. Samotná skutočnosť, že bicykle s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov tvoria osobitnú výrobkovú podskupinu v rámci rozsahu príslušného výrobku, neznamená, že sa musia vylúčiť z rozsahu prešetrovania výrobku. V skutočnosti sa zistilo, že neexistuje žiadna jasná deliaca čiara medzi bicyklami s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov a príslušným výrobkom, ale že existuje dosť veľký prekryv s definíciou príslušného výrobku, a to najmä to, že ide o ľudskou silou poháňané pedálové vozidlo s viac než jedným kolesom, ktoré sa používa hlavne na prepravu na iné miesto. V tomto ohľade sa prešetrovaním odhalilo, že jeden zo spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov v skutočnosti vyvážal do Únie bicykle s veľkosťou kolesa 12 palcov, ktoré sa nevyhnutne nepovažovali za bicykle pre deti, ale išlo v skutočnosti o skladacie bicykle používané dospelými osobami, pre ktoré dôležitým prvkom bicykla bola ich skladnosť.

(58)

Preto sa žiadosť o vylúčenie bicyklov s veľkosťou kolesa najviac 16 palcov z rozsahu prešetrovania výrobku zamieta.

2.   Podobný výrobok

(59)

Bicykle vyrobené a predávané výrobným odvetvím Únie na trhu Únie, bicykle vyrobené a predávané na trhu analogickej krajiny a bicykle dovezené na trh Únie s pôvodom v ČĽR majú rovnaké základné fyzické i technické vlastnosti a rovnaké použitie, a preto sa považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   DUMPING

1.   Trhovo-hospodárske zaobchádzanie (THZ)

1.1.   Vyhodnotenie THZ

(60)

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa v antidumpingových prešetrovaniach týkajúcich sa dovozu s pôvodom v ČĽR normálna hodnota stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku v prípade tých výrobcov, o ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Stručne a na uľahčenie orientácie uvádzame zhrnutie týchto kritérií:

obchodné rozhodnutia sa prijímajú ako reakcia na signály trhu bez podstatných zásahov štátu a náklady odzrkadľujú trhové hodnoty,

firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS) a ktoré sa používajú na všetky účely,

neexistujú žiadne výrazné narušenia pretrvávajúce z bývalého systému netrhového hospodárstva,

právne predpisy upravujúce konkurz a vlastníctvo majetku zaručujú stabilitu a právnu istotu a

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhových sadzieb.

(61)

Všetky vyvážajúce skupiny, ktoré spočiatku spolupracovali pri prešetrovaní a v stanovenej lehote vyplnili formulár žiadosti o THZ, požiadali pri tomto prešetrovaní o THZ podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

(62)

Pokiaľ ide o všetky vyvážajúce skupiny, ktoré spočiatku spolupracovali pri prešetrovaní, Komisia získala všetky informácie, ktoré považovala za nevyhnutné, a informácie predložené v žiadosti o THZ overila v priestoroch príslušných skupín.

(63)

Odpoveď jednej skupiny, Giant China, sa považuje za výrazne nedostatočnú, pretože neobsahovala všetky požadované informácie o štruktúre skupiny, a to i napriek úsiliu Komisie získať od skupiny potrebné informácie.

(64)

V súlade s požiadavkami článku 18 ods. 1 základného nariadenia bola skupina Giant China informovaná o pravdepodobnom použití skutočností, ktoré má Komisia k dispozícii, a skupina bola vyzvaná na predloženie pripomienok. Skupina Giant China však odmietla poskytnúť Komisii potrebné informácie, a preto bol použitý článok 18 ods. 1 základného nariadenia a žiadosť o THZ bola zamietnutá.

(65)

Prešetrovaním sa navyše zistilo, že THZ sa nemohlo poskytnúť žiadnej skupine čínskych spoločností, lebo žiadna z nich nesplnila všetky kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia z týchto dôvodov:

(66)

Ani jednej zo spolupracujúcich vyvážajúcich skupín sa nepodarilo preukázať, že spĺňa kritérium 1 z dôvodu zasahovania štátu do rozhodnutí týkajúcich sa hlavných surovín (oceľ a hliník). Náklady na oceľ a hliník v prípade spolupracujúcich vyvážajúcich skupín predstavujú minimálne okolo 20 – 25 % nákladov na výrobu príslušného výrobku. Mnohé spoločnosti sú plne vertikálne integrované, čo znamená, že nakupujú hliníkové ingoty alebo oceľ na výrobu rúr, ktoré potom použijú na výrobu rámov/vidlíc a napokon i bicyklov.

(67)

Prešetrovanie ukázalo, že tri spolupracujúce čínske skupiny vyvážajúcich výrobcov získavajú oceľ a hliník používané na výrobu príslušného výrobku na čínskom domácom trhu.

(68)

Ceny sú založené na cenách hliníka na štátom kontrolovanej šanghajskej burze s neželeznými kovmi (ďalej len „burza“ alebo „SHFE“). SHFE je uzavretá burza pre spoločnosti registrované v ČĽR a čínskych občanov, ktorá je kontrolovaná štátnou regulačnou komisiou pre cenné papiere. K nízkej volatilite a cenám, ktoré nezodpovedajú trhovej hodnote, na burze SHFE prispieva niekoľko pravidiel, ktorými sa riadi fungovanie burzy – denné cenové fluktuácie sú obmedzené na 4 % nad alebo pod zúčtovacou cenou z predchádzajúceho obchodného dňa, obchodovanie sa uskutočňuje s nízkou frekvenciou (do 15. dňa v mesiaci), futurity majú obmedzené trvanie do 12 mesiacov a transakčné poplatky si účtuje burza aj brokeri.

(69)

Navyše pokiaľ ide o transakcie na SHFE, fyzické dodávky sa môžu uskutočniť len do schváleného skladu v rámci ČĽR na rozdiel od medzinárodných búrz, v prípade ktorých sa dodávka môže uskutočniť kdekoľvek na svete. Okrem toho, keďže je SHFE platformou len na fyzické výmeny (deriváty sa nepredávajú), táto skutočnosť úplne izoluje čínsky trh s hliníkom. V dôsledku toho arbitráž s celosvetovým referenčným kritériom, Londýnskou burzou kovov (ďalej len „LME“) alebo inými trhmi nie je prakticky možná a burza funguje izolovane od ostatných svetových trhov. Z tohto dôvodu arbitráž medzi týmito trhmi nie je možná. Počas ORP boli ceny surového hliníka na SHFE približne o 7 % nižšie (bez DPH) oproti LME (tiež bez DPH) v porovnaní z hľadiska spotových cien.

(70)

Štát zasahuje aj do mechanizmu stanovovania cien na SHFE, keďže surový hliník nakupuje aj predáva prostredníctvom Úradu pre štátne rezervy a iných štátnych orgánov. Štát okrem toho stanovuje denné limity cien prostredníctvom pravidiel SHFE, ktoré schválil štátny regulačný orgán – Čínska regulačná komisia pre cenné papiere (China Securities Regulatory Commission, ďalej len „CSRC“).

(71)

ČĽR podporuje spracúvanie výrobkov z hliníka poskytnutím čiastočného vrátenia DPH pri vývoze mnohých výrobkov z hliníka (pri bicykloch je sadzba 15 %), vrátenie dane sa však neposkytuje v prípade vývozu surového hliníka. Ide o stimul pre čínsky priemysel na ďalšie spracúvanie hliníka, ktorý má priamy vplyv na dostupnosť a cenu surového hliníka na domácom trhu. Z prešetrovania okrem toho vyplynulo, že surový hliník na vývoz podlieha 17 % dani, pričom vývoz bicyklov sa nezdaňuje žiadnou vývoznou daňou. To iba posilňuje zistené zásahy čínskeho štátu do domáceho trhu s hliníkom. Tieto nástroje pôsobia na znižovanie cien na domácom trhu, čo podnecuje domáci priemysel, aby vyrábal hotové výrobky zahŕňajúce hliník (ako napríklad príslušný výrobok) pre domáci aj vývozný trh.

(72)

Ďalšie narušenie zo strany čínskeho štátu spočíva v zásahoch na trhu vykonávaných Úradom pre štátne rezervy (ďalej len „SRB“), ktorý je súčasťou Komisie pre národný rozvoj a reformy (ďalej len „NDRC“). Úrad SRB koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 začal skupovať zásoby surového hliníka z čínskych hlinikární s cieľom podporiť cenu tejto komodity. Začiatkom novembra 2010 predal SRB surový hliník späť na trh, ako uvádza agentúra Bloomberg (16). Tlačová agentúra Xinhua v decembri 2008 informovala o opatreniach týkajúcich sa skladovania a vysvetlila, že prostredníctvom opatrenia zameraného na podporu cien sa plánovalo nazhromaždiť 300 000 ton hliníka, ktorého cena by bola o 10 % vyššia než trhová cena (17). Táto tvorba zásob podľa plánu úradu SRB zahŕňala nákupy od niekoľkých čínskych hlinikární, i keď približne polovica sa mala nakúpiť od spoločnosti Aluminium Corporation of China Ltd. Z uvedeného vyplýva, že čínska vláda má hlavnú úlohu pri stanovovaní cien surového hliníka a že zasahuje do trhu.

(73)

Skutočnosť, že toto výrazné zasahovanie zo strany štátu je jasne zacielené, potvrdzuje okrem iného 12. päťročný plán rozvoja týkajúci sa hliníka (na obdobie rokov 2011 – 2015), v ktorom vláda ČĽR výslovne uvádza svoj zámer „upraviť daňové úľavy a zľavy vývoznej dane a iné hospodárske nástroje a prísne kontrolovať celkový objem expanzie a vývozu primárnych výrobkov“. Tento plán je pokračovaním politiky, ktorá existovala v predchádzajúcom pláne týkajúcom sa hliníka. Okrem toho sa tieto plány vykonávajú mnoho rokov a, ako už bolo preukázané, počas ORP bolo zavedených niekoľko vykonávacích opatrení.

(74)

Na základe toho možno konštatovať, že viacnásobné štátom spôsobené narušenia čínskych cien surového hliníka ovplyvňujú ceny surovín. Výrobcovia majú z týchto narušení ešte jednu výhodu v tom zmysle, že bežne nakupujú na čínskom trhu od miestnych dodávateľov, pričom ako referenčnú hodnotu používajú čínske ceny na spotových trhoch (alebo na SHFE). Počas ORP boli tieto ceny približne o 7 % nižšie než ceny na svetovom trhu. Teoreticky môžu čínske spoločnosti nakupovať aj určité množstvá za ceny na LME, ak sú ceny na čínskom trhu v dôsledku štátneho zásahu vyššie, ale opak nie je pre iné než čínske hospodárske subjekty možný.

(75)

Vzhľadom na to sa konštatuje, že čínsky trh s hliníkom je narušený z dôvodu značného zásahu zo strany štátu.

(76)

Zasahovanie čínskeho štátu do oceliarskeho odvetvia je potvrdené skutočnosťou, že drvivá väčšina veľkých čínskych výrobcov ocele je vo vlastníctve štátu, a inštalovaná kapacita a produkcia ocele sú ovplyvňované rôznymi päťročnými priemyselnými plánmi, najmä súčasným 12. päťročným plánom (2011 – 2015) pre odvetvie železiarstva a oceliarstva.

(77)

Štát takisto vykonáva dôležitú kontrolu nad trhom so surovinami. Koks (spolu so železnou rudou je hlavnou surovinou na výrobu ocele) podlieha kvantitatívnym obmedzeniam vývozu a vývoznému clu vo výške 40 %. Je preto možné dospieť k záveru, že čínsky trh s oceľou je narušený z dôvodu značného zásahu zo strany štátu.

(78)

Antidumpingovým prešetrovaním zo strany Komisie (18) sa potvrdil význam štátnych zásahov aj do špecifického odvetvia rúr a rúrok, ktoré sú hlavnou surovinou používanou vo výrobe oceľových bicyklov.

(79)

Preto sa konštatuje, že čínsky trh s oceľou je narušený z dôvodu značného zásahu zo strany štátu.

(80)

Za týchto okolností žiadny z podnikov nebol schopný preukázať, že ich obchodné rozhodnutia týkajúce sa získavania surovín nepodliehajú výrazným zásahom štátu a že náklady na hlavné vstupy v podstatnej miere odzrkadľujú trhové hodnoty. Nemohli teda preukázať, že spĺňajú kritérium 1.

(81)

Pokiaľ ide o ďalšie štyri kritériá, traja spolupracujúci čínski vyvážajúci výrobcovia boli schopní preukázať, že splnili zostávajúce kritériá.

(82)

Vzhľadom na uvedené zistenia ku kritériu 1 sa po konzultácii s poradným výborom zvažovala možnosť, že trom spolupracujúcim čínskym skupinám vyvážajúcich výrobcov by sa malo zamietnuť THZ.

(83)

Komisia oficiálne oznámila výsledky zistení o THZ príslušným spoločnostiam v ČĽR aj navrhovateľovi. Takisto dostali príležitosť predložiť písomné stanoviská a požiadať o vypočutie, ak existovali osobitné dôvody, pre ktoré mali byť vypočuté.

1.2.   Pripomienky strán

(84)

Po zverejnení THZ jedna spoločnosť namietla, že zamietnutie THZ je prijaté na základe čínskeho odvetvia výroby bicyklov ako celku, a nie na základe jednotlivých spoločností. V tomto smere je potrebné poznamenať, že hoci Komisia vypracovala posúdenie čínskych odvetví týkajúcich sa ocele a hliníka, existuje jasná súvislosť medzi trhom s oceľou a hliníkom v ČĽR a nákupmi oceľových a hliníkových výrobkov ako suroviny v spolupracujúcich skupinách.

(85)

Ďalšie námietky boli, že cenová výhoda pre čínskych výrobcov bicyklov v súvislosti s oceľou a hliníkom je zanedbateľná, lebo predstavuje len 1,4 resp. 1,75 % po zohľadnení toho, že surový hliník a oceľ predstavujú 20 – 25 % nákladov na výrobu bicyklov a že cenový rozdiel medzi cenami na LME a SHFE bol počas ORP len 7 %.

(86)

V tejto súvislosti sa zdôrazňuje, že rozhodujúcim faktorom analýzy je podiel suroviny na výrobných nákladoch (ktorý bol v tomto prípade významný, lebo predstavoval najmenej 20 – 25 % výrobných nákladov), a skutočnosť, že trh s danou surovinou je v ČĽR narušený. Presný kvantitatívny vplyv tohto narušenia na náklady spoločnosti sa nepovažuje za rozhodujúci faktor.

(87)

Ďalšie námietky sa týkali skutočnosti, že Komisia pri iných prešetrovaniach analyzovala ceny priamych surovín používaných pri výrobe príslušného výrobku a nie cenu primárnej suroviny, takže v danom prípade by Komisia mala posudzovať štátne zásahy do cien priamej suroviny, t. j. výliskov z hliníkovej zliatiny a nie surového hliníka, ktorý je primárnou surovinou.

(88)

V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že každé prešetrovanie sa analyzuje na základe vlastnej podstaty veci. Aj skutočnosť, že trh so surovým hliníkom riadi štát, svedčí o tom, že trh s medziproduktami z hliníka takisto nebude fungovať v podmienkach trhového hospodárstva, čiže nebude reagovať na ponuku a dopyt. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(89)

Namietalo sa tiež, že akýkoľvek rozdiel v cene surového hliníka medzi SHFE a LME nemusí viesť k rozdielnym cenám výliskov z hliníkovej zliatiny na týchto príslušných trhoch a že je potrebné zohľadniť aj také faktory, ako napr. efektivitu výroby, zvyškovú kapacitu a náklady ekologických záväzkov.

(90)

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nebol predložený žiadny dôkaz na podporu tohto tvrdenia. Vzhľadom na chýbajúce podporné dôkazy Komisia nebola schopná zanalyzovať a overiť toto tvrdenie, ktoré bolo preto zamietnuté.

(91)

Ďalej sa tvrdilo, že ignorovaním skutočnosti, že existuje rad následných medziproduktov, Komisia ignorovala skutočné vlastnosti a faktory cenotvorby konečných bicyklových výrobkov. Keďže bicykel sa predáva priamo konečnému spotrebiteľovi (na rozdiel od surového hliníka), cenu bicykla určujú najmä iné faktory než cena suroviny, napríklad konkrétne technické vlastnosti bicykla a dopyt spotrebiteľov.

(92)

Neposkytli sa však žiadne konkrétne informácie o týchto vlastnostiach a faktoroch, ktoré by mali byť vzaté do úvahy, a preto sa k nim Komisia nemohla vyjadriť.

(93)

Podľa ďalšieho tvrdenia sa Komisia dopustila nesprávneho posúdenia zásad fungovania SHFE. Namietalo sa, že CSRC reguluje funkcie burzy SHFE podobne ako napríklad Autorité des marchés financiers (Úrad pre finančné trhy, ďalej len „AMF“) vo Francúzsku alebo Financial Services Authority (Úrad pre finančné služby, ďalej len „FSA“) v Spojenom kráľovstve a že úloha CSRC a zvláštne regulačné/dozorné opatrenia sú v súlade so zásadami skupiny G-20. Závery týkajúce sa THZ založené na úlohe CSRC a fungovaní SHFE sú preto neopodstatnené.

(94)

Je potrebné poznamenať, že táto spoločnosť nezohľadnila skutočnosť, že zatiaľ čo FSA (19) a AMF (20) sú nezávislé neštátne subjekty, CSRC je útvar na ministerskej úrovni pôsobiaci priamo pod Štátnou radou (21). Štátna rada je najvyšším výkonným orgánom štátnej moci, ako aj najvyšším orgánom štátnej správy (22). To je len ďalší príklad toho, že štát sa aktívne podieľa na regulácii trhu s hliníkom v ČĽR. Čo sa týka súladu so zásadami skupiny G-20, spoločnosť predložila iba vyhlásenie bez toho, aby skutočne vysvetlila zásady, na ktoré sa odvoláva. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(95)

Jedna spoločnosť ďalej nesúhlasila s hodnotením Komisie, že arbitráž s celosvetovým referenčným kritériom – burzou LME – alebo inými trhmi a cenami na burze SHFE nie je prakticky možná, a SHFE preto funguje izolovane od ostatných svetových trhov.

(96)

Konštatuje sa, že to je v rozpore s rozdielom medzi cenami SHFE a LME, ktorý spoločnosť akceptovala, v priebehu obdobia, kedy cena na SHFE bola vyššia než cena na LME, lebo počas tohto obdobia čínski výrobcovia platili viac za výrobky z hliníka než výrobcovia z Únie.

(97)

Spoločnosť ďalej uviedla, že od roku 2010 začala SHFE povoľovať fyzické dodanie hliníka do colných skladov v šanghajskej zóne voľného obchodu. Z toho vyplýva, že toto tvrdenie nie je v rozpore s hodnotením Komisie, ale skôr potvrdzuje jej zistenie, že fyzické dodávky sa môžu uskutočniť len v sklade na území ČĽR, ktorý bol schválený burzou SHFE, na rozdiel od medzinárodných búrz, kde dodávky môžu prebiehať po celom svete.

(98)

Takisto sa namietalo, že SHFE je trh s futuritami a že s futuritnými kontraktmi na hliník sa na SHFE obchoduje od roku 1991, a preto hodnotenie Komisie, že na SHFE sa deriváty nepredávajú, je chybné.

(99)

SHFE je skutočne futuritný trh. Futuritné kontrakty obchodované na SHFE sa však vyrovnávajú fyzickým dodaním. Derivátové produkty bez fyzického dodania, t. j. také, ktoré nie sú v skutočnosti vykonané, ale sú zobchodované pred termínom dodania, sú v ČĽR obmedzené, a SHFE je preto len platformou na fyzické výmeny, ktorá izoluje čínsky trh s hliníkom.

(100)

Podľa ďalšieho tvrdenia sú dôvody Komisie týkajúce sa vplyvov opatrení v oblasti DPH a daní, ako aj opatrení v oblasti skladovania surového hliníka na ceny bicyklov ekonomicky pochybné a nedostatočne odôvodnené.

(101)

Keďže však spoločnosť nevysvetlila, ktoré prvky Komisia nezohľadnila vo svojej analýze, ani ďalej nepodložila toto tvrdenie, Komisia nemala možnosť vyjadriť sa k tomuto tvrdeniu.

(102)

Podľa iného tvrdenia existujú podobnosti medzi priemyselnou politikou ČĽR a politikami EÚ a Komisia nepreukázala, že priemyselná politika ČĽR má priamy alebo významný vplyv na rozhodnutia o vstupoch, výrobe bicyklov alebo predajné operácie čínskych výrobcov vyvážajúcich bicykle.

(103)

V tomto smere sa podotýka, že spoločnosť nešpecifikovala, na ktoré politiky EÚ sa odvoláva, a preto sa Komisia nemôže vyjadriť k tomuto tvrdeniu. Čo sa týka vyhlásenia, že nebolo preukázané, že priemyselná politika ČĽR má významný vplyv na rozhodnutia o vstupe, výrobu alebo predaj u čínskych výrobcov vyvážajúcich bicykle, je potrebné poznamenať, že existencia päťročného plánu v oblasti hliníka v ČĽR, ako aj skreslenie cien hliníka obchodovaného na izolovanej burze, keď hliník tvorí 20 – 25 % celkových výrobných nákladov bicykla, indikujú jasnú súvislosť medzi priemyselnou politikou ČĽR a rozhodnutiami o vstupe, výrobe a predaji u čínskych výrobcov vyvážajúcich bicykle.

(104)

Takisto sa namietalo, že Komisia porušila trojmesačnú lehotu stanovenú v základnom nariadení. V tejto súvislosti sa konštatuje, že vzhľadom na to, že spolupráca zo strany čínskych vývozcov bola veľmi slabá, Komisia vynaložila mimoriadne úsilie o zaistenie lepšej spolupráce tým, že sa obrátila na veľký počet ďalších vývozcov, ktorých určila neskôr v priebehu prešetrovania. V dôsledku toho nebolo možné rozhodnúť o THZ v stanovenej lehote. Navyše je potrebné pripomenúť, že Všeobecný súd (23) nedávno rozhodol, že prijatie rozhodnutia o THZ po uplynutí trojmesačnej lehoty stanovenej v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia samo osebe nestačí na zrušenie nariadenia, ktorým sa ukladajú antidumpingové opatrenia. Rovnako je potrebné poznamenať, že článok 2 ods. 7) základného nariadenia bol medzitým zmenený tak, že Komisia bude rozhodovať o THZ len voči spoločnostiam zaradeným do vzorky a že toto rozhodnutie sa zvyčajne prijme do siedmich mesiacov po začatí prešetrovania, ale v žiadnom prípade nie neskôr než osem mesiacov po začatí prešetrovania (24). Táto zmena sa týka všetkých nových a prebiehajúcich prešetrovaní vrátane tohto. Rozhodnutia boli prijaté do ôsmich mesiacov odo dňa začatia konania.

(105)

Vzhľadom na uvedené sa tvrdenie o porušení trojmesačnej lehoty týmto zamieta.

1.3.   Žiadosť strán

(106)

Jedna strana požadovala preskúmať aj žiadosti výrobcov z ČĽR, ktorí prestali vyvážať do Únie, o trhovo-hospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“). Tvrdila, že títo výrobcovia prestali vyvážať do Únie len v dôsledku antidumpingového cla zavedeného od roku 2005.

(107)

V tejto súvislosti sa zdôrazňuje, že zistenia týkajúce sa dumpingu a ujmy sa týkajú obdobia revízneho preskúmania (ďalej len „ORP“) stanoveného v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia. To znamená, že údaje získané od vyvážajúcich výrobcov na účely stanovenia normálnej hodnoty a vývoznej ceny sa tiež prísne vzťahujú len na toto obdobie. Analýza THZ sa vykonáva v kontexte stanovenia normálnej hodnoty vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorá sa potom porovná s vývoznou cenou počas toho istého obdobia. Ak výrobca nevyvážal príslušný výrobok počas ORP, nie je možné stanoviť vývoznú cenu a vypočítať dumpingové rozpätie. Nie je preto žiadny dôvod skúmať THZ pre výrobcu, ktorý počas ORP nevyvážal príslušný výrobok. Treba však pripomenúť, že všetci vyvážajúci výrobcovia majú možnosť požiadať o „predbežné preskúmanie“, v rámci ktorého sa preskúma ich situácia v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia, alebo v prípade vyvážajúcich výrobcov, ktorí príslušný výrobok nevyvážali počas obdobia prešetrovania, z ktorého opatrenia vychádzajú, existuje možnosť požiadať o „preskúmanie nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 toho istého nariadenia.

(108)

Strana vo svojej žiadosti navyše spomenula aj rozsudok Súdneho dvora vo veci spoločnosti Brosmann (25) a zdalo sa, že na základe tohto rozsudku predpokladá, že výrobcovia v ČĽR by mali mať možnosť predkladať žiadosti o THZ aj vtedy, keď príslušný výrobok počas súčasného obdobia prešetrovania nevyvážali do Únie. Je potrebné poznamenať, že daný rozsudok nerieši situáciu týkajúcu sa žiadostí o THZ od vyvážajúcich výrobcov, ktorí počas obdobia prešetrovania nevyvážali, a preto nie je v danom kontexte relevantný.

(109)

Na základe toho bola žiadosť zamietnutá.

(110)

Tvrdilo sa tiež, že vývozné ceny pre spoločnosti bez vývozu do Únie počas ORP by mali byť stanovené na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, t. j. na akomkoľvek inom primeranom základe.

(111)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že článok 2 ods. 9 základného nariadenia nezakladá pozitívny predpoklad, že pre výrobcov z príslušnej krajiny sa vytvorí vývozná cena, pokiaľ do Únie nevyviezli žiadne množstvo. Naopak, článok 2 ods. 9 základného nariadenia sa vzťahuje na cenu ďalšieho predaja dovezeného výrobku, ktorá má byť základom na vytvorenie vývoznej ceny, ako aj na úpravy všetkých nákladov vzniknutých medzi dovozom a ďalším predajom, čo znamená, že v skutočnosti došlo k dovozu do Únie. Spojenie „akýkoľvek iný primeraný základ“ v prvej vete tohto ustanovenia sa vzťahuje na osobitné prípady, keď nemožno použiť predchádzajúce metodiky uvedené v tomto dokumente. To však nič nemení na skutočnosti, že v zmysle tohto článku sa predpokladá, že počas ORP došlo k dovozu do Únie.

1.4.   Záver

(112)

Na základe uvedených skutočností žiadna z čínskych skupín, ktoré požiadali o THZ, nebola schopná preukázať, že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného naradenia. Dospelo sa preto k záveru, že všetkým týmto skupinám by sa malo THZ zamietnuť.

2.   Individuálne zaobchádzanie

(113)

Nariadením (EÚ) č. 765/2012 (26), ktoré nadobudlo účinnosť 6. septembra 2012, Európsky parlament a Rada zmenili článok 9 ods. 5 základného nariadenia. V článku 2 nariadenia (EÚ) č. 765/2012 sa stanovuje, že zmena sa vzťahuje iba na prešetrovania začaté po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny. Súčasné prešetrovanie sa začalo 9. marca 2012, takže zmena sa naň nevzťahuje.

(114)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa v prípade zavedenia cla pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 7 základného nariadenia, zavádza clo pre celú krajinu, s výnimkou prípadov, keď spoločnosti môžu podľa článku 9 ods. 5 základného nariadenia preukázať, že ich vývozné ceny a množstvá, ako aj podmienky predaja sú stanovené slobodne, prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú na základe trhových sadzieb a že v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(115)

Tri spolupracujúce vyvážajúce skupiny, ktoré požiadali o THZ, požiadali aj o individuálne zaobchádzanie v prípade, ak by im nebolo udelené THZ. Na základe dostupných informácií sa určilo, že všetky tri skupiny v ČĽR spĺňajú všetky požiadavky individuálneho zaobchádzania.

3.   Normálna hodnota

3.1.   Analogická krajina

(116)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým sa neposkytne THZ, musí stanoviť na základe domácich cien alebo vytvorenej normálnej hodnoty v analogickej krajine.

(117)

Na tento účel Komisia v oznámení o začatí konania navrhla Mexiko, ktoré sa použilo ako analogická krajina aj v predchádzajúcom prešetrovaní, ktoré sa týkalo ČĽR.

(118)

Všetky zúčastnené strany dostali príležitosť predložiť pripomienky k výberu predpokladanej analogickej krajiny.

(119)

Jedna strana tvrdila, že Mexiko nepredstavuje najlepší výber analogickej krajiny, ale že lepšia alternatíva je Taiwan, lebo Taiwan je významným výrobcom bicyklov, má viac spoločných prvkov s ČĽR než Mexiko a výsledkom bude pravdepodobne spoľahlivejšia normálna hodnota.

(120)

Komisia sa pokúsila zaistiť spoluprácu 15 krajín, a to Bangladéša, Kanady, Kambodže, Indie, Indonézie, Malajzie, Mexika, Nórska, Filipín, Srí Lanky, Taiwanu, Thajska, Tuniska, Turecka a USA.

(121)

Vyplnené dotazníky dostala iba od troch mexických výrobcov bicyklov, ktorí zároveň akceptovali overenie odpovedí vo svojich priestoroch. Ďalšie spoločnosti z oslovených krajín nespolupracovali. Títo traja výrobcovia dosahovali predaj na domácom trhu viac než 30 % mexického trhu, čo podľa odhadov predstavovalo približne 1,7 milióna kusov v roku 2011. Zistilo sa, že v konkurenčnom prostredí pôsobí viac než 14 výrobcov a niekoľko dovozcov. Dovoz bicyklov v roku 2011 pochádzal najmä z ČĽR (viac než 60 %) a Taiwanu (20 %). Tento dovoz predstavoval približne 5 % domáceho trhu (zdroj: výročná správa mexického združenia výrobcov bicyklov ANAFABI).

(122)

Profil mexického trhu s príslušným výrobkom, počet hospodárskych subjektov, domáca hospodárska súťaž a znaky výrobného procesu potvrdili, že Mexiko je stále vhodnou analogickou krajinou. Mexický trh sa môže so zreteľom na uvedené považovať za reprezentatívny a konkurencieschopný trh. Preto sa vyvodil záver, že Mexiko je vhodná analogická krajina.

3.2.   Stanovenie normálnej hodnoty v analogickej krajine

(123)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota stanovila na základe overených informácií získaných od výrobcov v analogickej krajine takto:

(124)

Prešetrovaním sa zistilo, že príslušný výrobok sa na mexickom domácom trhu predával v reprezentatívnych množstvách.

(125)

Ďalej sa analyzovalo, či sa to môže považovať za predaj v bežnom obchode podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Na tento účel bol v prípade každého typu výrobku stanovený podiel ziskového predaja nezávislým zákazníkom na domácom trhu počas ORP.

(126)

Keď objem predaja určitého druhu výrobku predaného za čistú predajnú cenu, ktorá sa rovnala alebo bola vyššia než vypočítané výrobné náklady, predstavoval viac než 80 % celkového objemu predaja daného druhu výrobku a keď sa vážená priemerná cena daného druhu výrobku rovnala výrobným nákladom alebo bola vyššia, normálna hodnota vychádzala zo skutočnej domácej ceny. Táto cena sa vypočítala ako vážený priemer cien celkového domáceho predaja daného druhu výrobku, ktorý sa uskutočnil počas ORP, bez ohľadu na to, či bol predaj ziskový alebo nie.

(127)

Keď objem ziskového predaja určitého druhu výrobku predstavoval 80 % celkového objemu predaja daného druhu výrobku alebo menej, alebo keď bol vážená priemerná cena daného druhu výrobku nižšia než výrobné náklady, normálna hodnota vychádzala zo skutočnej domácej ceny, ktorá sa vypočítala ako vážený priemer ziskového predaja len daného druhu výrobku.

(128)

Prešetrovaním sa navyše nezistili žiadne druhy výrobku bez ziskového predaja.

4.   Vývozná cena

(129)

Vo všetkých prípadoch, keď sa príslušný výrobok vyvážal nezávislým zákazníkom v Únii, sa vývozná cena stanovila podľa článku 2 ods. 8 základného nariadenia, teda na základe skutočne zaplatených alebo splatných vývozných cien.

(130)

V prípadoch, keď sa predaj uskutočňoval cez spriazneného dovozcu alebo obchodníka, sa vývozné ceny stanovili v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia na základe cien ďalšieho predaja tohto spriazneného dovozcu prvému nezávislému zákazníkovi v Únii. Vykonali sa úpravy o všetky náklady, ktoré vznikli medzi dovozom a ďalším predajom, vrátane predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a zisku. Pokiaľ ide o ziskové rozpätie, použil sa pri jeho výpočte zisk nespriazneného dovozcu/obchodníka príslušného výrobku, lebo skutočný zisk spriazneného dovozcu/obchodníka sa v dôsledku vzťahu medzi vyvážajúcimi výrobcami a spriazneným dovozcom/obchodníkom nepokladal za spoľahlivý.

(131)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (63) a (64), skupina Giant China odmietla poskytnúť útvarom Komisie potrebné informácie o štruktúre skupiny a základné údaje súvisiace s produkciou, vývozným objemom predaja a cenami príslušného výrobku pri vývoze do EÚ v ORP pre spoločnosti tvoriace súčasť skupiny Jinshan Development and Construction Ltd group (ďalej len „Jinshan Group“) zapojené do výroby a predaja príslušného výrobku v ČĽR, a preto sa v súvislosti s vývoznou cenou použil článok 18 ods. 1 základného nariadenia.

(132)

Giant China spochybnila uplatnenie článku 18 ods. 1 základného nariadenia tak v súvislosti so zamietnutím THZ, ako aj v súvislosti s uplatnením skutočností dostupných pri výpočtoch vývoznej ceny. Argumentovala tým, že informácie požadované Komisiou neboli nevyhnutné na výpočet dumpingového rozpätia. V tomto ohľade skupina Giant China argumentovala, že informácie požadované od skupiny Jinshan Group sídliacej v ČĽR neboli relevantné pre posúdenie THZ ani pre výpočty vývoznej ceny, pretože len veľmi nepriamo súviseli so skupinou Giant China a jej spriaznenými spoločnosťami (ďalej len „Giant Group“).

(133)

Prešetrovaním sa však potvrdilo, že jedna z dcérskych spoločností Giant Group, ktorá počas časti ORP aktívne vyrábala a vyvážala príslušný výrobok do Únie, konkrétne spoločnosť Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd (ďalej len „GP“), bola spriaznená prostredníctvom spoločnej držby akcií, štrukturálnych a manažérskych väzieb so skupinou Jinshan Group a že táto skupina bola zapojená do výroby a predaja príslušného výrobku. Vzhľadom na to, že spoločnosti tvoriace skupinu Jinshan Group, ktoré sa podieľali na výrobe a predaji príslušného výrobku v ČĽR, nereagovali na formulár žiadosti o THZ ani na antidumpingový dotazník, nebolo možné posúdiť, do akej miery výroba a predaj príslušného výrobku skupiny Jinshan Group mali vplyv na stanovovanie vývoznej ceny, pokiaľ ide o GP a v dôsledku toho pre Giant ako celú skupinu. Ďalej nebolo možné prešetriť ani to, či boli splnené podmienky článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Vzhľadom na nespolupracovanie skupiny Giant China v tomto ohľade museli jej tvrdenia byť zamietnuté.

(134)

Skupina Giant China navyše argumentovala, že pri výpočte individuálneho rozpätia vyvážajúceho výrobcu nie je potrebné zohľadňovať cenové informácie súvisiace s ostatnými vyvážajúcimi výrobcami, pokiaľ Giant China a Jinshan Group netvoria jeden subjekt vzhľadom na existujúce úzke finančné, komerčné a manažérske väzby.

(135)

Dôkazy v spise podporujú zistenie, že GP a Jinshan Group sú spriaznené a majú úzke väzby v oblasti držby akcií, štrukturálne a manažérske väzby. Pri absencii úplných informácií o všetkých stranách spriaznených s GP, najmä o čínskych výrobcoch vyvážajúcich bicykle, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami Jinshan Group, je nemožné uskutočniť úplné a spoľahlivé výpočty vývoznej ceny, a teda získať určenie individuálneho rozpätia pre GP a v dôsledku toho pre skupinu Giant Group ako celok.

(136)

Zároveň bolo predložené tvrdenie, že požadované informácie spôsobili skupine Giant China neprimeranú záťaž a že táto skupina konala pri prešetrovaní čo najústretovejším spôsobom. V tomto ohľade treba poznamenať, že až do predloženia pripomienok k definitívnemu zverejneniu neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali, že Giant China vyvinula akékoľvek úsilie na zhromaždenie informácií požadovaných vo formulári žiadosti o THZ a antidumpingovom dotazníku pre spoločnosti tvoriace skupinu Jinshan Group, ktoré sa podieľali na výrobe a predaji príslušného výrobku. Počas prešetrovania skupina Giant China tvrdila, že nebolo nevyhnutné poskytnúť požadované informácie, ale netvrdila, že získanie takýchto informácií bolo neprimerane zaťažujúce. Giant China predložila dôkazy o údajnej snahe až po záverečnom zverejnení vo fáze, keď takéto informácie neboli overiteľné. Preto sa už nemohli zobrať do úvahy.

(137)

Giant China tvrdila, že v každom prípade neexistovalo žiadne riziko obchádzania žiadnych potenciálnych antidumpingových opatrení napr. presunom výroby medzi týmito dvoma skupinami, keďže GP – jediné prepojenie medzi týmito dvoma skupinami – v septembri 2011 ukončila všetky svoje činnosti. V tomto ohľade treba poznamenať, že koncom ORP spoločnosť GP stále existovala ako subjekt, čo potvrdila aj skupina Giant China. Výrobná činnosť preto mohla byť obnovená v ktoromkoľvek momente v budúcnosti a skutočnosť, že GP údajne ukončila všetky svoje činnosti v septembri 2011, nie je relevantná. Skupina Giant China okrem toho argumentovala, že riziko obchádzania sa mohlo riešiť iným spôsobom, t. j. doložkou o monitorovaní uvedenou v odôvodneniach (276) a (277) nižšie. V tomto ohľade treba poznamenať, že doložka o monitorovaní sa vzťahuje len na nespriaznené spoločnosti, takže súvisiace riziká nie sú podobnej povahy a nemohli sa uplatniť rovnaké nápravné prostriedky.

(138)

Giant China navyše argumentovala, že sa malo uskutočniť overovanie na mieste v priestoroch GP v ČĽR, aby sa skontrolovali výrobné a predajné činnosti GP po septembri 2011. V tomto ohľade treba poznamenať, že to, či GP ukončila svoje činnosti po septembri 2011, sa nepovažovalo za relevantné. V skutočnosti platí, že aj keby to tak bolo, GP mohla obnoviť svoju výrobu a predaj bicyklov kedykoľvek a overovaním na mieste by sa takéto riziko nezmiernilo.

(139)

Navyše Giant China predložila určité dôkazy, z ktorých vyplýva, že akcie skupiny Giant Group v spoločnosti GP boli 30. marca 2013 predané. Treba však poznamenať, že k tejto transakcii došlo po ORP a v súvislosti s pokročilým štádiom prešetrovania túto informáciu nemožno preveriť, ani nie je v rámci daného prešetrovania relevantná. V tomto ohľade ak Giant požiada o preskúmanie svojej situácie po predaji týchto podielov, možno to v primeranej dobe zohľadniť v súlade s ustanoveniami základného nariadenia.

(140)

V tých istých podaniach Giant China poskytla ďalšie objasnenia k posúdeniu Komisie, na základe ktorého sa vyžadovalo uplatnenie článku 18 ods. 1 základného nariadenia. Neboli však takej povahy, aby zmenili prvotné posúdenie Komisie.

(141)

Preto zistenia týkajúce sa uplatňovania článku 18 ods. 1 základného nariadenia v súvislosti so skupinou Giant Group ostávajú potvrdené.

5.   Porovnanie

(142)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnávali na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia objektívneho porovnania normálnej hodnoty a vývoznej ceny sa vykonali náležité úpravy s cieľom zohľadniť rozdiely, ktoré ovplyvňujú ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Vykonali sa úpravy, ak to bolo potrebné, týkajúce sa nepriamych daní, zliav, úrovne obchodu, nákladov na dopravu, poistenie, manipuláciu, pomocných nákladov a poplatkov za balenie a úver, bankových poplatkov a provízií, a to vo všetkých prípadoch, v ktorých sa zistilo, že sú oprávnené, presné a podložené dôkazmi.

6.   Dumpingové rozpätie

6.1.   Pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov

(143)

V prípade troch spolupracujúcich spoločností sa dumpingové rozpätia stanovili porovnaním váženej priemernej normálnej hodnoty stanovenej pre spolupracujúcich mexických výrobcov s váženou priemernou vývoznou cenou do Únie každej spoločnosti podľa článku 2 ods. 11 a článku 2 ods. 12 základného nariadenia.

(144)

Dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, sú:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

20,9 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

6.2.   Pre všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov

(145)

Keďže spolupráca zo strany ČĽR bola veľmi slabá, ako sa uvádza v odôvodneniach (22) a (24), zistenia pre spolupracujúce spoločnosti sa nemôžu považovať za reprezentatívne pre danú krajinu. Celoštátne dumpingové rozpätie uplatniteľné na všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov v ČĽR preto nie je možné zrevidovať.

(146)

Celoštátne dumpingové rozpätie sa teda zachováva bezo zmeny, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1095/2005, t. j. vo výške 48,5 %.

D.   VYMEDZENIE VÝROBNÉHO ODVETVIA ÚNIE

(147)

Odhaduje sa, že podobný výrobok vyrába približne 380 známych výrobcov v Únii. Okrem toho sa prihlásilo šesť národných združení výrobcov z Únie.

(148)

Na stanovenie celkovej výroby v Únii, ktorá počas ORP predstavovala okolo 11 miliónov bicyklov, sa použili všetky dostupné informácie vrátane údajov zhromaždených od výrobcov a národných združení z Únie, ako aj výrobné štatistiky, ktoré mala Komisia k dispozícii.

(149)

Výrobcovia z Únie, ktorí tvoria celkovú výrobu Únie, predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia a ďalej sa označujú ako „výrobné odvetvie Únie“.

(150)

Ako už bolo uvedené, vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich výrobcov z Únie sa vybrala vzorka ôsmich výrobcov z Únie, ktorá predstavuje približne 25 % celkovej výroby a predaja podobného výrobku výrobného odvetvia v Únii v priebehu ORP. Všetci výrobcovia z Únie zaradení do vzorky využívali systém oslobodenia opísaný v odôvodnení (1).

E.   SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

1.   Spotreba v Únii

(151)

Objem predaja v danom výrobnom odvetví Únie sa posudzoval na základe údajov zhromaždených od výrobcov vo vyplnených výberových formulároch a na základe údajov zhromaždených od rôznych združení výrobcov bicyklov v Únii.

(152)

Spotreba Únie bola stanovená na základe objemu predaja v danom výrobnom odvetví Únie na trhu Únie podľa odhadov uvedených v odôvodnení (151) a dovozu zo všetkých krajín podľa údajov Eurostatu.

(153)

Celková spotreba Únie klesla v priebehu ORP z 22 459 062 kusov v roku 2008 na 20 116 602 kusov, t. j. o 10 % v priebehu posudzovaného obdobia. To je predovšetkým dôsledkom poklesu o 8 % medzi rokmi 2008 a 2009, pričom spotreba potom ostala stabilná a počas ORP sa znížila len mierne (o 2 %). V roku 2009 bol trh mimoriadne ovplyvnený dosahom hospodárskej krízy a odvtedy sa nezotavil. Ďalší pokles v roku 2011 bol spôsobený predovšetkým pokračujúcim opatrným spotrebiteľským správaním v súčasnej hospodárskej atmosfére.

Tabuľka 1

Spotreba

 

2008

2009

2010

2011

Objem (v kusoch)

 

 

 

 

+

celkový dovoz

10 017 616

8 974 906

9 734 143

8 840 362

+

výroba Únie predaná na trhu Únie

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

=

spotreba

22 459 062

20 578 978

20 681 018

20 116 602

Index (2008 = 100)

100

92

92

90

Zdroj:

Eurostat, vyplnené dotazníky.

2.   Dovoz z ČĽR

2.1.   Objemy dumpingového dovozu a trhový podiel bicyklov s pôvodom v ČĽR

(154)

Objem dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR sa stanovil na základe štatistických informácií, ktoré poskytol Eurostat. Medzi rokmi 2008 a 2009 prudko klesol objem dovozu z ČĽR, a to z 941 522 kusov na 597 339 kusov, čiže o 37 %. V roku 2010 dovoz rástol, ale v priebehu ORP znovu klesol, keď dosiahol počet 581 459 kusov. Významný pokles dovozu z Číny sa zhodoval s hospodárskou krízou a odvtedy sa už nespamätal. Počas posudzovaného obdobia sa dovoz z Číny znížil celkovo o 38 %.

(155)

Podiel Číny na trhu zodpovedajúcim spôsobom klesol zo 4,2 % v roku 2008 na 2,9 % v ORP. Pokles trhového podielu bol čiastočne kompenzovaný znížením spotreby Únie.

(156)

Treba však zdôrazniť, že pomerne nízky a klesajúci trhový podiel čínskeho dovozu sa musí vnímať v kontexte zistení z paralelne prebiehajúceho prešetrovania týkajúceho sa obchádzania opatrení, ako sa uvádza v odôvodneniach (14) a (15) [pozri nižšie uvedené odôvodnenia (223) a (224)].

Tabuľka 2

Dovoz z ČĽR

 

2008

2009

2010

ORP

Objem dovozu z príslušnej krajiny (počet kusov)

941 522

597 339

627 120

581 459

Index (2008 = 100)

100

63

67

62

Podiel dovozu z príslušnej krajiny na trhu (%)

4,2

2,9

3,0

2,9

Zdroj:

Eurostat.

3.   Ceny príslušného dovozu

3.1.   Vývoj cien

(157)

Ako bolo stanovené v nariadení (ES) č. 1095/2005, údaje Eurostatu bolo možné využiť na stanovenie cenových trendov dumpingových dovozov za obdobie medzi rokom 2008 a ORP iba v obmedzenej miere, a to z týchto dôvodov:

(158)

V dovozných cenách založených na údajoch Eurostatu sa nezohľadňujú rôzne typy výrobkov a podstatné cenové rozdiely medzi rôznymi typmi príslušného výrobku. Priemerné ceny podľa jednotlivých krajín silne ovplyvňuje skladba výrobkov každej krajiny. Prešetrovanie navyše ukázalo, že ak sa porovnajú jednotlivé modely dovozu spolupracujúcich vývozcov, podstatné cenové rozdiely existujú dokonca aj v rámci tých istých typov výrobkov a modelov v závislosti od komponentov bicyklov. Ceny zistené v Eurostate preto naďalej nie sú preukazné na účely tohto prešetrovania. Dovozné ceny Eurostatu pre ČĽR, ďalej vyjadrené indexom, môžu slúžiť iba ako ukazovateľ cenových trendov, ale nie sú použiteľné, ak sa porovnávajú predajné ceny medzi rôznymi krajinami a Úniou.

(159)

Podľa údajov Eurostatu sa vážené priemerné dovozné ceny, ďalej označené indexom, z ČĽR výrazne zvýšili počas posudzovaného obdobia, ako to vyplýva z tabuľky 3. Avšak bez toho, aby bol známy druh bicyklov, ktoré boli dovezené z ČĽR, a to, či došlo z roka na rok k nejakému posunu v skladbe výrobkov, nemožno vyvodiť žiadny záver.

Tabuľka 3

Dovozné ceny z ČĽR

 

2008

2009

2010

ORP

Dovozná cena z ČĽR

 

 

 

 

Index (2008 = 100)

100

173

217

214

Zdroj:

Eurostat.

3.2.   Cenové podhodnotenie

(160)

Cenové podhodnotenie spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, u ktorých sa zistil dumping, bolo vypočítané na základe ich skutočnej overenej vývoznej ceny (cena CIF na hranici Únie) s antidumpingovým clom aj bez neho. Príslušnými predajnými cenami výrobného odvetvia Únie boli ceny pre nezávislých zákazníkov v Únii, ktoré boli v prípade potreby upravené na úroveň ceny zo závodu. V priebehu ORP sa na základe rôznych typov výrobkov vymedzených v dotazníku zistilo podhodnotenie len u jedného z vyvážajúcich výrobcov, ktoré predstavovalo 61 % bez antidumpingového cla a 44 % s antidumpingovým clom.

(161)

Keďže spolupráca zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov bola veľmi slabá a zistenia pre spolupracujúce spoločnosti nie je možné považovať za reprezentatívne pre danú krajinu, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že priemernú cenu v Eurostate nie je možné považovať za preukaznú, zvažovala sa možnosť, že miera podhodnotenia, ako bola stanovená počas posledného preskúmania pred uplynutím platnosti zavŕšeného nariadením Rady (ES) č. 1095/2005 uvedeným v odôvodnení (3), by mala byť prijatá ako referenčná hodnota pri stanovovaní celoštátneho podhodnotenia pre ČĽR, lebo k dispozícii nie sú žiadne iné spoľahlivejšie údaje, t. j. 53 % po odpočítaní antidumpingového cla a 39 % s antidumpingovým clom.

4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(162)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (8), (9) a (10), v súčasnom prešetrovaní sa skúmalo, či došlo k zmene situácie výrobného odvetvia Únie, ktorá by odôvodňovala potrebu prehodnotiť zistenia o ujme z doplňujúceho predbežného preskúmania. Prešetrovaním sa potvrdilo, že: i) v nadväznosti na globálny trend výrobu bicyklov v Únii tvorí predovšetkým pracovne náročná montáž častí bicyklov, ktoré sú navrhnuté podľa špecifikácií zákazníka a ktoré pochádzajú z rôznych miest pôvodu; ii) prešetrovaním sa preukázalo pokračujúce úsilie výrobného odvetvia Únie zautomatizovať a zefektívniť proces montáže s cieľom znížiť výrobné náklady. Niektorí výrobcovia z Únie okrem toho využívajú porovnateľne nižšie náklady na pracovnú silu v strednej a východnej Európe v porovnaní s obdobím preskúmania v rámci doplňujúceho predbežného preskúmania. Štatistika výroby, ktorú má Komisia k dispozícii, tento trend potvrdzuje; iii) prešetrovaním sa potvrdilo uprednostňovanie hliníkovej zliatiny ako suroviny, pričom oceľ ostáva hlavnou surovinou pre modely nižšej triedy a detské bicykle. V nadväznosti na tieto zmeny bola hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie preskúmaná tak, ako je opísané nižšie.

(163)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia preskúmala Komisia všetky relevantné hospodárske faktory a indexy, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(164)

Na účely analýzy ujmy boli ukazovatele ujmy stanovené takto:

makroekonomické ukazovatele (výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, zamestnanosť, produktivita, rast, rozsah dumpingových rozpätí a zotavenie z dôsledkov predchádzajúceho dumpingu) boli posúdené na úrovni celej výroby Únie pre všetkých výrobcov z Únie na základe informácií zhromaždených od vnútroštátnych združení výrobcov z Únie a jednotlivých výrobcov z Únie. Tieto faktory boli podrobené krížovej kontrole, ak to bolo možné, pričom celkové informácie pochádzali z príslušných oficiálnych štatistík,

mikroekonomické ukazovatele (zásoby, jednotková predajná cena, výrobné náklady, peňažné toky, ziskovosť, návratnosť investícií, schopnosť získavať kapitál, investície a mzdy) boli hodnotené pre výrobcov z Únie vybratých do vzorky na základe informácií, ktoré predložili.

a)   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(165)

Počas posudzovaného obdobia sa výroba výrobného odvetvia Únie postupne znižovala, a to rýchlejším tempom než spotreba Únie, ako vidieť v uvedenej tabuľke 1 v odôvodnení (153). Výroba sa tak znížila z počtu 13 541 244 kusov v roku 2008 na 11 026 646 kusov v ORP, čo sa prejavilo ako pokles o 19 %.

Tabuľka 4

Celková výroba v Únii

 

2008

2009

2010

ORP

Objem (v kusoch)

 

 

 

 

Výroba

13 541 244

12 778 305

11 682 329

11 026 646

Index (2008 = 100)

100

94

86

81

Zdroj:

vyplnené dotazníky, relevantné oficiálne štatistiky.

(166)

Výrobná kapacita sa medzi rokom 2008 a ORP znížila o 5 %, čo čiastočne vykompenzovalo účinok 19 % poklesu výroby na mieru využitia kapacity. Miera využitia kapacity sa v rovnakom období znížila o 14 % a v priebehu ORP dosahovala 74 %.

Tabuľka 5

Výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2008

2009

2010

ORP

Objem (v kusoch)

 

 

 

 

Výrobná kapacita

15 804 000

15 660 000

15 150 000

15 000 000

Index (2008 = 100)

100

99

96

95

Využitie kapacity (%)

86

82

77

74

Index (2008 = 100)

100

95

90

86

Zdroj:

vyplnené dotazníky, relevantné oficiálne štatistiky.

b)   Objem predaja

(167)

Celkovo objem predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie klesal podobne ako spotreba Únie, pričom v posudzovanom období došlo k poklesu o 9 % z počtu 12 441 446 kusov v roku 2008 na 11 276 240 kusov v ORP. Medzi rokmi 2009 a 2010 však predaj naďalej klesal, zatiaľ čo spotreba ostala stabilná, čo sa prejavilo v strate trhového podielu výrobného odvetvia Únie v roku 2010, ako vidieť ďalej v tabuľke 7 v odôvodnení (168). V ORP sa objem predaja znovu zvýšil, ale už nedosiahol úroveň z roku 2008.

Tabuľka 6

Predaj výrobného odvetvia Únie v Únii

 

2008

2009

2010

ORP

Objem (v kusoch)

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

Index (2008 = 100)

100

93

88

91

Zdroj:

vyplnené dotazníky, relevantné oficiálne štatistiky.

c)   Podiel na trhu

(168)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa zvýšil z 55,4 % v roku 2008 na 56,1 % v ORP, v priebehu ORP sa teda dosiahol nárast o 0,7 percentuálneho bodu. Toto mierne zlepšenie o 0,7 percentuálneho bodu počas posudzovaného obdobia zahŕňa výrazný pokles z 56,4 % v roku 2009 na 52,9 % v roku 2010. Celkový nárast trhového podielu výrobného odvetvia Únie na pozadí klesajúcich objemov predaja [pozri odôvodnenie (167)] možno vysvetliť celkovým poklesom spotreby [pozri odôvodnenie (153)].

Tabuľka 7

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu

 

2008

2009

2010

ORP

Podiel Únie na trhu (%)

55,4

56,4

52,9

56,1

Index (2008 = 100)

100

102

96

101

Zdroj:

vyplnené dotazníky, relevantné oficiálne štatistiky.

d)   Zamestnanosť a produktivita

(169)

Priama zamestnanosť sa znížila o 17 %, z počtu 14 197 zamestnancov v roku 2008 na 11 783 počas ORP. Tento pokles nasledoval po znížení objemu výroby.

(170)

Celkovo sa počas posudzovaného obdobia produktivita znížila o 2 %. Pokles výroby v rokoch 2008 a 2009 v kombinácii s nemennou zamestnanosťou v rovnakom období spôsobil pokles produktivity medzi rokmi 2008 a 2009. Po ňom nasledovalo zvýšenie produktivity v rokoch 2009 a 2010, ktoré je možné vysvetliť reštrukturalizáciou odvetvia a investíciami do efektívnejších výrobných procesov v danom období. Ďalší pokles objemu výroby v ORP mal spolu s menej výrazným poklesom zamestnanosti za následok ďalší pokles produktivity v ORP.

Tabuľka 8

Celková zamestnanosť a produktivita v Únii

 

2008

2009

2010

ORP

Počet zamestnancov

14 197

14 147

12 067

11 783

Index (2008 = 100)

100

100

85

83

Produktivita (počet kusov/rok)

954

903

968

936

Index (2008 = 100)

100

95

102

98

Zdroj:

vyplnené dotazníky, relevantné oficiálne štatistiky.

e)   Rast

(171)

Počas posudzovaného obdobia sa spotreba znížila o 10 %. Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu ostal pomerne stabilný [v priebehu posudzovaného obdobia sa zvýšil len mierne, t. j. o + 0,7 percentuálneho bodu, ako je uvedené v odôvodnení (168)]. Upadajúci trh Únie znamená, že výrobcovia z Únie nemajú možnosť ťažiť z prípadného rastu.

f)   Rozsah dumpingového rozpätia

(172)

Počas ORP pretrvával dumping zo strany ČĽR, ako je vysvetlené v odôvodneniach (143) až (145). Vzhľadom na veľké voľné kapacity v ČĽR [pozri odôvodnenie (203)] a zistené obchádzanie opatrení [pozri odôvodnenia (223) a (224)] sa vplyv skutočných dumpingových rozpätí na výrobné odvetvie Únie nemôže pokladať za zanedbateľný.

g)   Zotavenie z dumpingu v minulosti

(173)

Analyzovalo sa, či sa výrobné odvetvie Únie zotavilo z vplyvu dumpingu v minulosti. Konštatuje sa, že očakávané zotavenie výrobného odvetvia Únie z vplyvov dumpingu v minulosti sa neuskutočnilo, ako o tom svedčí najmä trvalo nízka ziskovosť a zníženie využitia kapacity. Zotaveniu výrobného odvetvia Únie bránia aj zistené praktiky obchádzania opatrení [pozri odôvodnenia (223) a (224)].

h)   Zásoby

(174)

Zásoby bicyklov výrobcov z Únie predstavovali ku koncu ORP počet 517 977 kusov a boli zhruba stabilné v porovnaní s úrovňou v roku 2008, a to aj napriek 25 % poklesu v období rokov 2008 a 2009.

(175)

Niektorí výrobcovia z Únie mali veľmi obmedzené úrovne zásob, lebo celú produkciu predávali do spriaznených spoločností v rámci svojej príslušnej skupiny. Okrem toho sa zistilo, že výrobcovia z Únie vyrábajú prevažne na objednávky zákazníkov. Všetky tieto faktory skresľovali vývoj zásob v posudzovanom období, a preto sa tento ukazovateľ nemôže pokladať za zmysluplný.

Tabuľka 9

Zásoby

 

2008

2009

2010

ORP

Objem (v kusoch)

 

 

 

 

Konečné zásoby

519 832

390 398

522 779

517 977

Index (2008 = 100)

100

75

101

100

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

i)   Predajné ceny a náklady

(176)

Priemerná predajná cena zo závodu v Únii ostala počas posudzovaného obdobia stabilná aj napriek 3 % zvýšeniu v období rokov 2008 až 2009. Predajné ceny v ORP opäť klesli na úroveň z roku 2008.

Tabuľka 10

Jednotková predajná cena v Únii

 

2008

2009

2010

ORP

Jednotková predajná cena v EÚ (EUR)

144

149

146

144

Index (2008 = 100)

100

103

102

100

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

(177)

Výrobné náklady sa vypočítavali na základe váženého priemeru všetkých typov podobného výrobku vyrábaných výrobcami z Únie. Výrobné náklady sa v posudzovanom období mierne zvýšili o 2 %, ako to vyplýva z tabuľky 11.

Tabuľka 11

Jednotkové výrobné náklady

 

2008

2009

2010

ORP

Jednotkové náklady na výrobu (EUR za kus)

141

147

146

145

Index (2008 = 100)

100

104

103

102

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

j)   Ziskovosť

(178)

Úroveň ziskovosti sa stanovila na základe predaja nespriazneným zákazníkom. Výrobné odvetvie Únie bolo v rokoch 2010 až ORP blízko k prahu rentability. Ziskovosť sa celkovo počas posudzovaného obdobia zhoršila a vykázala zníženie z 1,9 % v roku 2008 na -0,1 % v ORP.

Tabuľka 12

Ziskovosť

 

2008

2009

2010

ORP

Ziskovosť predaja Únie

1,9 %

1,6 %

0,3 %

–0,1 %

Index (2008 = 100)

100

100

98

98

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

k)   Investície a návratnosť investícií

(179)

Investície sa v posudzovanom období výrazne zvýšili o 16 % zo sumy 7 952 150 EUR v roku 2008 na 9 263 184 EUR počas ORP. Tu vidieť sústavné úsilie výrobného odvetvia Únie o zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu a udržanie konkurencieschopnosti.

(180)

Návratnosť investícií sledovala podobný trend ako ziskovosť. V roku 2008 bola návratnosť investícií kladná (14 %), ale počas ORP sa znížila na -1 %.

Tabuľka 13

Investície a návratnosť investícií

 

2008

2009

2010

ORP

Investície (tis. EUR)

7 952 150

9 421 745

19 288 284

9 263 184

Index (2008 = 100)

100

118

243

116

Návratnosť investícií (%)

14

11

2

–1

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

l)   Peňažný tok a schopnosť získavať kapitál

(181)

Peňažný tok sledoval podobný vývoj ako ziskovosť, no počas posudzovaného obdobia ostal v kladných číslach. V tabuľke 14 je vyjadrený ako percentuálny podiel obratu.

(182)

Osobitné problémy so získavaním kapitálu nevykazovali len výrobcovia z Únie, ktorí boli súčasťou väčších skupín. Výrobcovia z Únie, ktorí neboli súčasťou väčších skupín, vykazovali väčší tlak na svoju hotovostnú situáciu v súvislosti s nízkou ziskovosťou a zhoršovaním obchodných podmienok s dodávateľmi aj zákazníkmi. Schopnosť získavať kapitál ďalej narušila aj neochota bánk financovať trh s bicyklami v súčasnej ekonomickej atmosfére.

Tabuľka 14

Peňažný tok

 

2008

2009

2010

ORP

Peňažný tok (%)

3,2

3,1

1,8

1,3

Index (2008 = 100)

100

97

99

98

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

m)   Mzdy

(183)

Počas posudzovaného obdobia ostali mzdové náklady na zamestnanca zhruba nemenné, pričom zvýšenie sa prejavilo len v roku 2009. To je spôsobené predovšetkým znížením počtu pracovníkov na výplatných páskach spoločností, ktoré si ponechali vyškolených zamestnancov s cieľom zachovať efektivitu a kvalitu.

Tabuľka 15

Mzdy

 

2008

2009

2010

ORP

Mzdové náklady na zamestnanca (v EUR)

15 747

17 393

17 383

16 581

Index (2008 = 100)

100

110

110

105

Zdroj:

vyplnené dotazníky.

5.   Záver o ujme

(184)

Napriek zavedeným opatreniam sa v priebehu posudzovaného obdobia zhoršila väčšina ukazovateľov ujmy na výkonnosti výrobného odvetvia Únie. Výrazne sa znížili najmä makroekonomické ukazovatele, ako napríklad objem výroby (-19 %), výrobná kapacita (-5 %), miera využitia kapacity (-14 %) a zamestnanosť (-17 %). Mikroekonomické ukazovatele súvisiace so ziskovosťou sa navyše počas posudzovaného obdobia zhoršili, pričom ziskovosť počas ORP dosiahla -0,1 %.

(185)

Z uvedeného vyplýva, že výrobné odvetvie Únie naďalej ostáva v krehkej situácii, s klesajúcimi ziskami a na prahu rentabilnosti v roku 2010 a ORP. Každú možnosť ďalšieho rastu a ziskov navyše oslaboval tlak dumpingového dovozu z ČĽR a obchádzanie opatrení [pozri odôvodnenia (223) a (224)].

(186)

Bez ohľadu na to si však výrobné odvetvie Únie bolo schopné udržať, ba dokonca aj o niečo zvýšiť svoj podiel na čoraz menšom trhu. Vyššie investície v posudzovanom období (+ 16 %) svedčia o úsilí výrobného odvetvia Únie o zachovanie konkurencieschopnosti. To spolu s najnovšími inováciami výrobného odvetvia Únie opísanými v odôvodnení (248) poukazuje na vnútornú vitalitu a ekonomickú životaschopnosť tohto odvetvia.

(187)

Na základe toho sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie naďalej trpí značnou ujmou v zmysle článku 3 základného nariadenia a ostáva zraniteľné.

(188)

Po zverejnení strany odkazom na vec v súvislosti s konzervovanými mandarínkami (27) argumentovali, že Komisia bola povinná prijať akékoľvek opatrenia na odstránenie nedostatku určitých informácií spôsobeného nízkou mierou spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov a keďže tak neurobila, Komisia porušila svoje procesné povinnosti na základe základného nariadenia. Strany navyše navrhli použiť čínske vývozné štatistiky, v ktorých sú na rozdiel od údajov Eurostatu bicykle vyvážané na trh EÚ rozdelené podľa hlavných druhov, alebo požiadať vnútroštátne colné orgány najväčších dovážajúcich členských štátov podľa článku 6 ods. 3 a 4 základného nariadenia, aby uskutočnili analýzu jednotlivých druhov dovážaných z ČĽR.

(189)

Ako sa uvádza v odôvodneniach (19) a (21), Komisia oficiálne upovedomila známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, združenie čínskych výrobcov a predstaviteľov príslušnej krajiny o začatí prešetrovania. Komisia kontaktovala približne 70 čínskych spoločností, ktoré útvarom Komisie už boli známe z predchádzajúceho prešetrovania, a v neskoršej fáze po začatí antisubvenčného prešetrovania spomínaného v odôvodnení (16) Komisia určila približne 300 ďalších čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorých tiež kontaktovala v rámci tohto predbežného preskúmania. Predstavitelia príslušnej krajiny boli navyše na začiatku prešetrovania informovaní, že v prípade, že zo strany vyvážajúcich výrobcov nedôjde k dostatočnej spolupráci, Komisia môže svoje zistenia založiť na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Bolo zdôraznené, že zistenie založené na dostupných skutočnostiach môže byť pre príslušnú stranu menej výhodné.

(190)

Prvkom, ktorý súd analyzoval vo veci konzervovaných mandaríniek, bola miera úsilia, ktoré Komisia mala vynaložiť pri získavaní relevantných informácií týkajúcich sa výpočtu normálnej hodnoty na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty od domácich výrobcov v tretej krajine s trhovým hospodárstvom, a to snahou získať spoluprácu od identifikovaných potenciálnych analogických trhov.

(191)

V súčasnom prešetrovaní je nedostatok informácií spôsobený rozsiahlou mierou nespolupráce strán, ktoré sú v skutočnosti predmetom prešetrovania. Ako sa uvádza v odôvodnení 186, strany boli opakovane vyzvané na spoluprácu, no neposkytli ju. Takže na rozdiel od veci konzervovaných mandaríniek sa Komisia aktívne a opakovane snažila dosiahnuť spoluprácu príslušných strán. Paralela medzi vecou konzervovaných mandaríniek a súčasným prešetrovaním preto nie je opodstatnená.

(192)

Komisia posúdila užitočnosť iných zdrojov vrátane čínskych vývozných štatistík. Dospelo sa k záveru, že alternatívne zdroje neboli vhodné pre toto prešetrovanie kvôli skutočnosti, že miera podrobnosti nebola dostatočná na to, aby sa dali vypočítať nové rozpätia. Okrem toho sa zistilo, že čínske štatistiky boli nekonzistentné so štatistickými údajmi Eurostatu, keďže vykazovali napr. výrazne vyššiu mieru dovozu než údaje zverejnené Eurostatom. Navrhované alternatívne zdroje preto nemohli byť použité. Niektoré strany takisto navrhovali Komisii, aby sa snažila nadviazať spoluprácu s vnútroštátnymi colnými orgánmi najväčších dovážajúcich členských štátov s cieľom vykonať analýzu rozličných kategórií výrobkov dovážaných z ČĽR. V reakcii na toto tvrdenie sa konštatovalo, že aj napriek praktickej nemožnosti tejto alternatívy (t. j. aj keby sa takéto údaje zhromaždili) by nedokázala vyplniť informačnú medzeru spôsobenú nespoluprácou. Dôvodom je najmä skutočnosť, že požadovaná úroveň analýzy nemohla jednoducho vychádzať len z faktúr, pričom by v nej chýbali opisy relevantných druhov výrobkov s takou mierou podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na zmysluplné porovnanie jednotlivých druhov výrobkov.

(193)

Niekoľko strán zároveň argumentovalo, že Komisia neuskutočnila analýzu skladby výrobkov dovážaných z ČĽR s cieľom dosiahnuť spravodlivé porovnanie dovážaných bicyklov s bicyklami vyrábanými v Únii na účely uskutočnenia objektívneho a spravodlivého porovnania svojej ujmy a určenia cenového podhodnotenia. Niektoré strany okrem toho argumentovali, že Komisia sa odvolávala na sumu cenového podhodnotenia určenú v predchádzajúcom prešetrovaní uvedenom v odôvodnení (5), ktorá bola vypočítaná odkazom na priemerné ceny z Eurostatu, bez toho, aby poznala skutočné zloženie dovozu. Ďalej strany tvrdili, že Komisia nevynaložila žiadne úsilie stanoviť to, či dovážané výrobky boli skutočne porovnateľné s bicyklami vyrábanými v Únii, a preto je analýza Komisie týkajúca sa cenového podhodnotenia, pokiaľ ide o nespolupracujúcich výrobcov, chybná. Pre tieto dôvody strany argumentovali, že sa musí dospieť aj k takému záveru, že Komisii sa nepodarilo objektívne posúdiť a primerane vysvetliť svoje stanovenie toho, že výrobnému odvetviu Únie je naďalej spôsobovaná závažná ujma.

(194)

V tomto ohľade by sa malo poznamenať, že ako sa uvádza v odôvodnení (160), cenové podhodnotenie spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, pre ktoré bol zistený dumping, bolo vypočítané na základe ich skutočnej overenej vývoznej ceny (cena CIF na hranici Únie), a to s uplatnením antidumpingového cla i bez uplatnenia tohto cla pri zohľadnení skladby výrobkov ich vývozu počas ORP. Keďže však spolupráca čínskych vyvážajúcich výrobcov bola veľmi nízka, a zistenia spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov teda nebolo možné považovať za reprezentatívne pre ČĽR ako celok, ako sa uvádza v odôvodnení (145), úrovne podhodnotenia stanovené v doplňujúcom predbežnom preskúmaní uvedenom v odôvodnení (3) nebolo možné zmeniť.

(195)

Vzhľadom na rozsiahlu nespoluprácu sa Komisia musela spoliehať na dostupné skutočnosti pri určovaní úrovne celoštátneho dumpingu, úrovne podhodnotenia a miery odstránenia ujmy. V tomto kontexte Komisia zvážila alternatívne zdroje informácií, ktoré kvôli dôvodom uvedeným v odôvodneniach (192) až (194) nemohli byť použité. Pri absencii protichodných zistení boli preto úrovne celoštátneho dumpingu, podhodnotenia a odstránenia ujmy, uvedené v doplňujúcom predbežnom preskúmaní spomenutom v odôvodnení (3), brané na účely tohto prešetrovania ako referenčné úrovne.

(196)

Je potvrdené, že na rozdiel od tvrdenia strán boli použitými referenčnými úrovňami tie úrovne, ktoré boli stanovené počas preskúmania pred uplynutím platnosti, ktoré bolo ukončené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005 uvedeným v odôvodnení (3), a nie tie úrovne, ktoré boli stanovené v preskúmaní pred uplynutím platnosti, ktoré bolo ukončené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011.

(197)

Strany argumentovali tým, že Komisia nezanalyzovala údajné vnútroštátne colné chyby, čo jej zabránilo uskutočniť spravodlivé porovnanie čínskych dovozných cien. Pripomína sa, že v súčasnom prešetrovaní nebolo možné uskutočniť žiadne zmysluplné cenové porovnanie z dôvodu rozsiahlej nespolupráce, a preto sa za daných okolností tvrdenie považovalo za irelevantné.

F.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ A PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA DUMPINGU A UJMY

1.   Dumping

(198)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa takisto analyzovalo, či sa okolnosti v súvislosti s dumpingom a ujmou značne zmenili a či by sa povaha tejto zmeny mohla primerane označiť ako trvalá.

(199)

V predchádzajúcom prešetrovaní podliehali sadzbe zostatkového cla traja spolupracujúci čínski vyvážajúci výrobcovia, pričom v súčasnom prešetrovaní im boli vypočítané individuálne sadzby cla. Ako sa uvádza v odôvodneniach (113) a (115), všetci traja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR spĺňajú všetky požiadavky individuálneho zaobchádzania. Neevidujú sa žiadne informácie, z ktorých by vyplývalo, že situácia príslušných spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov by sa v dohľadnej budúcnosti mohla zmeniť.

(200)

Z prešetrovania navyše vyplynulo, že vláda ČĽR zrušila čínsky systém vývozných kvót platný počas doplňujúceho predbežného preskúmania a nie je pravdepodobné, že bude znova zavedený, a to najmä vzhľadom na vývozne orientované štátne politiky pre odvetvie bicyklov, ktoré sú bližšie opísané v odôvodnení (203). Prešetrovaním sa okrem toho nezistili žiadne dôkazy, že správanie týchto troch spoločností v súvislosti s vývoznou cenou sa v dohľadnej budúcnosti významne zmení.

(201)

Predpokladá sa teda, že zmenené okolnosti, ktoré viedli k vypočítaniu dumpingových rozpätí pre troch spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov, sú trvalého charakteru.

(202)

Pokiaľ ide o celoštátne clo pre ČĽR, prešetrovaním sa nezistili žiadne zmenené okolnosti a clo sa navrhuje zachovať na rovnakej úrovni, ktorá sa stanovila počas doplňujúceho predbežného preskúmania.

(203)

Takisto sa skúmalo, či je ešte potrebné zachovanie uloženého opatrenia na vykompenzovanie dumpingu. Podľa Združenia čínskych výrobcov bicyklov celková produkcia bicyklov v ČĽR v roku 2011 dosahovala 83,45 milióna kusov a v porovnaní s rokom 2010 predstavovala zvýšenie o 2,3 %. Čínske bicyklové odvetvie navyše ostáva orientované na vývoz. V roku 2011 teda ČĽR vyviezla 55,72 milióna bicyklov, resp. 67 % z celkovej produkcie, čo predstavuje pokles o 4,2 % od roku 2010. Predaj na domácom trhu predstavoval približne 23,73 milióna kusov v roku 2011. Najdôležitejším výrobným regiónom ČĽR je Tianjin, kde sa vyrábala zhruba polovica celkovej produkcie v roku 2011. Podľa Plánu rozvoja ľahkého priemyslu a textilného priemyslu mesta Tianjin pre 12. päťročný plán sa v tejto oblasti plánuje výstavba nových priemyselných parkov špecializovaných na výrobu bicyklov. Z toho vyplýva, že v roku 2015 výrobná kapacita bicyklov v oblasti Tianjin podľa odhadov dosiahne množstvo 55 miliónov kusov, čo predstavuje nárast o 44 % v porovnaní s rokom 2011, zatiaľ čo približne polovica produkcie bude určená na vývoz (viac než celková spotreba bicyklov v Únii počas ORP).

(204)

Tri spolupracujúce spoločnosti navyše počas ORP vykazovali mieru využitia kapacity v rozmedzí 72 – 81 %. Extrapoláciou môžeme odhadnúť voľnú kapacitu čínskeho odvetvia na viac než 25 miliónov bicyklov, čo je viac než dvojnásobok celkovej produkcie výrobného odvetvia Únie počas ORP a o 24 % viac než celková spotreba v Únii. Keďže výroba bicyklov je náročná na pracovnú silu, navyše sa zdá, že vzhľadom na výrazne lacnú pracovnú silu dostupnú v ČĽR sú čínski výrobcovia schopní pomerne rýchlo vybudovať nové kapacity.

(205)

Z hľadiska objemu je trh Únie celosvetovo druhým najväčším hneď po čínskom trhu, čím sa Únia stáva veľmi atraktívnou z hľadiska potenciálneho dopytu.

(206)

Zistenia z prešetrovania týkajúceho sa obchádzania opatrení [pozri odôvodnenie (14)] potvrdzujú, že trh Únie naďalej ostáva atraktívnym trhom pre čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorí by veľmi pravdepodobne presmerovali do Únie významné objemy, keby neexistovali opatrenia.

(207)

Okrem toho aj ostatné vývozné trhy, ktoré sú potenciálne významné pre ČĽR, majú zavedené antidumpingové opatrenia (Kanada (28)), čo znižuje potenciálne trhy tretích krajín prístupné pre čínsky vývoz bez cla.

(208)

Je potrebné pripomenúť, že USA mali v minulosti domácu výrobu bicyklov a mali zavedené antidumpingové clá proti ČĽR. Po zrušení antidumpingových ciel na konci 90. rokov minulého storočia však čínsky dovoz masívne prenikol na americký trh. Domáca výroba v nasledujúcich rokoch takmer zanikla. Odhaduje sa, že 99 % bicyklov predaných v USA v roku 2011 pochádzalo z dovozu – 93 % z ČĽR a 6 % z Taiwanu. Domáca výroba bicyklov v USA podľa odhadov dosahuje úroveň približne 56 000 kusov ročne s ročnou spotrebou zhruba 16 miliónov bicyklov. Celkový trh USA s bicyklami (vrátane predaja súvisiacich dielov a príslušenstva) bol v roku 2011 ocenený na hodnotu 6 miliárd USD.

(209)

Na záver možno konštatovať, že čínsky bicyklový priemysel je exportne orientovaným odvetvím s predchádzajúcimi prípadmi nečestného cenového správania, a to na viacerých trhoch po celom svete. Zistenia z prešetrovania týkajúceho sa obchádzania opatrení navyše potvrdili pokračujúci záujem čínskych vývozcov o trh Únie. Toto správanie navyše naznačuje, že v prípade zrušenia opatrení by sa trh Únie veľmi pravdepodobne stal cieľom lacného dovozu z Číny s výhľadom na prevzatie domáceho trhu. Možno teda konštatovať, že zachovanie uložených opatrení je ešte stále potrebné na vykompenzovanie dumpingu.

(210)

V nadväznosti na zverejnenie strany argumentovali, že v analýze sa prehliadala skutočnosť, že rast výroby v ČĽR je obmedzovaný dostupnosťou pracovnej sily a že ČĽR stráca svoju výhodu lacnej pracovnej sily, ktorú takto získavajú iné juhoázijské krajiny fungujúce na základe preferenčných obchodných dohôd. Vzhľadom na nespoluprácu nebolo možné toto tvrdenie overiť, a tvrdenie teda nebolo zobraté do úvahy.

2.   Ujma

(211)

Pokiaľ ide o dôvody otvorenia predbežného preskúmania z úradnej moci, prešetrovali sa nasledujúce zmeny štruktúry bicyklového odvetvia v EÚ: i) prechod z kompletného výrobného cyklu na (čiastočné) montážne činnosti s použitím dovezených dielov; ii) zmena úrovne nákladov vzhľadom na rozšírenie a premiestnenie a vytvorenie nových výrobných zariadení v strednej a východnej Európe; iii) narastajúca zmena vo využívaní surovín podľa spotrebiteľských trendov s prechodom z ocele na zliatinu. Výsledkom zistení uvedených v odôvodnení (162) je, že práve prebiehajú všetky spomínané cesty vývoja, ktoré majú globálny charakter, takže nie je pravdepodobné, že by sa v dohľadnej budúcnosti zmenili.

(212)

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti trvania ujmy, vzhľadom na už neistú situáciu výrobného odvetvia Únie, ako je opísané v odôvodneniach (184) až (187), je pravdepodobné aj to, že výrobcovia z Únie už nie sú schopní odolávať ďalšiemu tlaku na ceny, ktorý by vyvíjali čínske dumpingové dovozy, a v dôsledku toho by boli nútení opustiť trh Únie s následkom straty zamestnania, investícií, technológií a know-how [pozri odôvodnenia (247) a (248)]. Preto možno dospieť k záveru, že existuje pravdepodobnosť pretrvávania ujmy, ak by sa v tomto prípade zrušili opatrenia.

(213)

Niektoré strany tvrdili, že výrobné odvetvie Únie netrpí žiadnou závažnou ujmou, lebo z verejne dostupných informácií vyplýva, že jeho finančná situácia je dobrá. Je potrebné poznamenať, že finančná situácia výrobného odvetvia Únie sa posudzuje na základe informácií zhromaždených a overených počas prešetrovania od reprezentatívnej vzorky výrobcov z Únie. Toto posúdenie nemôžu nahradiť verejne dostupné informácie týkajúce sa niektorých výrobcov v Únii, a to ani vtedy, ak je objem ich výroby a predaja údajne vysoký. Zistenia z prešetrovania analyzované v odôvodneniach (162) až (187) sú preto v rozpore s informáciami predloženými týmito stranami. Ich argumenty sa teda považujú za neopodstatnené.

(214)

Podľa ďalšieho tvrdenia by pokračovanie antidumpingových opatrení voči ČĽR bolo diskriminačné, lebo dovoz z iných tretích krajín je údajne dumpingový a spôsobuje ujmu, a to najmä dovoz zo Srí Lanky, pričom na dovoz z týchto krajín sa nevzťahujú žiadne platné antidumpingové opatrenia. V dôsledku prešetrovania obchádzania opatrení sa antidumpingové opatrenia rozširujú okrem iného aj na dovoz bicyklov zo Srí Lanky. Okrem toho neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by sa originálni výrobcovia v príslušnej krajine dopúšťali dumpingu. Námietka strany sa preto považovala za neopodstatnenú a bola zamietnutá.

G.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Úvod

(215)

V súlade s článkom 3 ods. 6 a 7 základného nariadenia sa skúmalo, či značná ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, bola spôsobená príslušnými dumpingovými dovozmi. Skúmali sa tiež iné známe faktory než dumpingové dovozy, ktoré by zároveň mohli spôsobovať ujmu výrobnému odvetviu Únie, s cieľom zabezpečiť, aby sa možná ujma spôsobená týmito faktormi nepripisovala na vrub dumpingovým dovozom. Analyzovali sa najmä výsledky prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení.

2.   Účinok dumpingových dovozov z Číny

(216)

Čínsky dovoz počas posudzovaného obdobia klesol a v ORP predstavoval 2,9 % podiel na trhu. Tento pomerne nízky a klesajúci trhový podiel sa však musí vnímať v kontexte dovozu z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska, ktorý predstavuje obchádzanie opatrení [pozri odôvodnenia (223) a (224)].

(217)

Ako sa uvádza v odôvodnení (160), zistilo sa, že dovoz z ČĽR i naďalej výrazne znižuje predajné ceny výrobného odvetvia Únie na trhu Únie, čím vytvára značný tlak na cenovú hladinu na trhu Únie.

(218)

Väčšina ukazovateľov ujmy zároveň vykazovala klesajúcu tendenciu, a to najmä objem výroby (-19 %) a objem predaja (-9 %), kapacita (-5 %) a využitie kapacity (-14 %).

(219)

Ziskovosť výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia klesla, pričom výrobné odvetvie Únie bolo blízko prahu rentability kvôli čínskym cenovým tlakom. Výrobné odvetvie Únie preto nebolo schopné zvýšiť ceny na ziskovú úroveň bez toho, aby prišlo o významný podiel na trhu.

(220)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záveru, že tlak vyvíjaný dovozom bicyklov za dumpingové ceny mal rozhodujúci vplyv na súčasnú neistú hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie.

(221)

V nadväznosti na zverejnenie sa argumentovalo, že relevantnosť klesajúcich úrovní výroby a využívania kapacít nebola primerane zdôvodnená, najmä vo svetle skutočnosti, že tento pokles výroby podľa konštatovaní nemá vplyv na ziskovosť. Treba poznamenať, že pri posudzovaní hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie sú relevantné všetky prvky ujmy, či už majú alebo nemajú v príslušnom prípade vplyv na úrovne ziskovosti. Ako bolo vysvetlené v odôvodnení (237), pokles ziskovosti a iných so ziskom súvisiacich ukazovateľov nebol spôsobený zmenšujúcim sa trhom, ale možno ho prisúdiť neutíchajúcim tlakom čínskeho dumpingového dovozu. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(222)

Tá istá strana zároveň tvrdila, že vývoj podielu na trhu daného čínskeho dovozu nebol adekvátnym spôsobom analyzovaný, pretože v analýze sa neriešil prudký pokles dovozu v posudzovanom období. Strana zároveň argumentovala, že v analýze príčinnej súvislosti neboli zohľadnené rastúce cenové trendy týchto vývozov. V reakcii na tento argument sa pripomína, že klesajúci objem čínskeho dovozu treba vnímať v kontexte zistení paralelného prešetrovania týkajúceho sa obchádzania opatrení [pozri odôvodnenie (216)]. Cenový trend čínskeho dovozu stanovený na základe údajov Eurostatu nie je zmysluplný, pretože sa v ňom nezohľadňuje cenový vývoj dovozu čínskych bicyklov prostredníctvom krajín obchádzajúcich opatrenia. Z tohto dôvodu bol teda argument zamietnutý.

3.   Vplyv dovozu na báze obchádzania opatrení

(223)

Ako sa uvádza v odôvodnení (15), prešetrovaním zameraným na obchádzanie sa zistilo obchádzanie platných opatrení voči ČĽR prostredníctvom montážnej činnosti a prekládky v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku. Na základe týchto zistení sa rozdiel medzi objemom dovozu z predmetných krajín podľa údajov Eurostatu a objemom vyvezeným známymi skutočnými výrobcami, t. j. výrobcami, ktorí splnili podmienky oslobodenia od rozšírených opatrení z dôvodov uvedených v nariadení (EÚ) č. 501/2013, považoval za dovoz predstavujúci obchádzanie platných opatrení (ďalej len „dovoz na báze obchádzania opatrení“).

(224)

V súvislosti s príčinnou analýzou sa takýto dovoz považoval za dovoz s efektívnym pôvodom v Číne, a preto by sa mal posudzovať spoločne s priamym dovozom z Číny. Objem dovozu z Číny určený týmto spôsobom teda dosiahol počet 1 904 761 kusov v ORP. V roku 2008 predstavoval dovoz 2 321 240 kusov. V roku 2009 klesol na 1 802 101 kusov, t. j. o 22 %, a v roku 2010 sa zvýšil na takmer rovnakú úroveň ako v roku 2008 a dosiahol 10,6 % podiel na trhu. V ORP sa dovoz napokon opäť znížil o 13 % a dosiahol podiel na trhu 9,5 %. Počas posudzovaného obdobia sa objem dovozu znížil o 18 %. V súvislosti so zmenšujúcim sa trhom (pozri odôvodnenie (153)) opísaný pokles objemu dovozu neviedol k výraznej strate podielu na trhu, keďže trhový podiel klesol v posudzovanom období len o 0,8 %. Keďže skladba výrobkov dovážaných z ČĽR a dovozy na báze obchádzania opatrení nie sú známe, nie je zmysluplné porovnávať ceny takéhoto dovozu s cenami výrobného odvetvia Únie na trhu Únie.

Tabuľka 16

Dovoz z ČĽR spolu s dovozom na báze obchádzania opatrení z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska

 

2008

2009

2010

ORP

Objem dovozu (kusov)

2 321 240

1 802 101

2 194 354

1 904 761

Index (2008 = 100)

100

78

95

82

Podiel na trhu

10,3 %

8,8 %

10,6 %

9,5 %

Zdroj:

Eurostat.

(225)

V nadväznosti na zverejnenie niektoré strany argumentovali, že analýza vplyvu dovozu na báze obchádzania opatrení bola chybná, pretože bola založená výhradne na objemových účinkoch, a teda neobsahovala žiadne cenové porovnanie vychádzajúce z analýzy skladby výrobkov. Tvrdilo sa, že tento nedostatok analýzy bol výsledkom procesného zlyhania, keďže analýza skladby výrobkov bola opomenutá napriek spolupráci vyvážajúcich výrobcov z príslušných krajín. Okrem toho strany tvrdili, že dovoz z týchto krajín do Únie sa týkajú nízkonákladových detských alebo iných bicyklov, ktoré nekonkurujú bicyklom vyrábaným v Únii. V reakcii na tento argument treba poznamenať, že analýzu skladby výrobkov nebolo možné vykonať z dôvodov vysvetlených v odôvodnení (192). Zároveň väčšina dovozu na báze obchádzania opatrení bola prekládkou, v prípade ktorej neboli k dispozícii žiadne informácie o skladbe výrobkov. Napokon treba poznamenať, že sa zistilo, že výrobcovia Únie vyrábajú všetky segmenty výrobku; preto sa konštatovalo, že argument o údajnom nekonkurujúcom dovoze detských bicyklov a bicyklov nižšej triedy je neopodstatnený.

4.   Vplyv ostatných faktorov

4.1.   Dovoz z iných krajín

(226)

Celkový dovoz z iných tretích krajín počas ORP predstavoval 6 931 333 kusov. Táto úroveň dovozu vyjadruje mierny nárast o 1 % v posudzovanom období.

(227)

Vzhľadom na pokles spotreby Únie ostal trhový podiel dovozu z iných tretích krajín zhruba stabilný a v ORP dosiahol úroveň 34 %.

(228)

Hlavnou vyvážajúcou krajinou do Únie ostal Taiwan s pomerne konštantným podielom na trhu počas posudzovaného obdobia, ktorý počas ORP predstavoval 14 % zo spotreby Únie.

(229)

Druhou najväčšou krajinou vyvážajúcou do Únie je Thajsko. Jeho podiel na trhu sa v priebehu posudzovaného obdobia znížil o 2 percentuálne body, t. j. zo 7 % v roku 2008 na 5 % v ORP.

(230)

Ako sa však uvádza v odôvodnení (157), ceny podľa Eurostatu nezohľadňujú rôzne skladby výrobkov z každej krajiny, a preto sa na určenie cenových trendov používajú iba indexy. Keďže skladba výrobkov dovážaných z ďalších tretích krajín nie je známa, nie je zmysluplné porovnávať ceny takéhoto dovozu s cenami výrobného odvetvia Únie na trhu Únie.

(231)

Treba však poznamenať, že iba dovozy z Taiwanu presiahli objem čínskeho dovozu (vrátane dovozu na báze obchádzania opatrení). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že dovoz bicyklov z Taiwanu je zvyčajne určený pre trh s výrobkami vyššej triedy a že nebol predložený žiadny dôkaz o opaku. Preto sa dospelo k záveru, že tieto dovozy nemožno považovať za príčinu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

(232)

Niektoré strany tvrdili, že dovoz z iných tretích krajín sa uskutočňoval za nižšie ceny než dovoz z Číny, a preto čínsky dovoz nespôsobil významnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Tento argument nemožno prijať, lebo priemerné dovozné ceny nebolo možné stanoviť na základe údajov Eurostatu z dôvodov uvedených v odôvodnení (157), a preto nemožno vyvodiť žiadny záver na tomto základe.

(233)

Ďalšia strana tvrdila, že dovoz z tretích krajín, na ktoré sa od 1. januára roku 2011 vzťahuje všeobecný systém preferencií (GSP), sa podľa očakávania zvýši (Kambodža a Bangladéš). Vplyv na dovozné ceny a množstvá, ani vplyv na trh Únie však nie je možné hodnotiť a priori. Okrem toho neboli dostupné žiadne údaje týkajúce sa schopnosti týchto krajín zvýšiť ich výrobné kapacity a objem predaja na trhu Únie. Na tomto základe preto nemožno vyvodiť žiadne pevné závery a toto tvrdenie muselo byť zamietnuté.

(234)

V nadväznosti na zverejnenie strany tvrdili, že analýza vplyvu dovozu z tretích krajín s preferenčnými obchodnými dohodami nebola primerane riešená, pretože sa tvrdilo, že dovoz z týchto krajín bol svojim objemom v porovnaní čínskym dovozom významný, pričom niektoré z nich disponovali aj výrazne nižšími cenami. V tomto kontexte sa pripomína, že ČĽR je druhým najväčším dovozcom do Únie. Dovozy z iných tretích krajín boli všetky nižšie než objem dovozu čínskych bicyklov. Voči týmto krajinám zároveň neboli vznesené žiadne tvrdenia o dumpingu. Preto sa dospelo k záveru, že dovoz z týchto krajín nemohol mať vplyv, ktorý by narušil stanovenú kauzálnu súvislosť medzi veľkým objemom dumpingového dovozu z Číny, ktorý sa zhodoval s pokračovaním závažnej ujmy výrobného odvetvia Únie. Z tohto dôvodu bol argument zamietnutý.

Tabuľka 17

Dovoz z iných tretích krajín  (29)

 

2008

2009

2010

ORP

 

Kusy

Podiel na trhu

Cena

EUR/kus

Kusy

Podiel na trhu

Cena

EUR/kus

Kusy

Podiel na trhu

Cena

EUR/kus

Kusy

Podiel na trhu

Cena

EUR/kus

Taiwan

3 428 043

15 %

 

2 949 433

14 %

 

3 458 448

17 %

 

2 864 114

14 %

 

Indexované

100

100

100

86

94

126

101

110

125

84

93

151

Thajsko

1 522 209

7 %

 

1 384 410

7 %

 

1 234 123

6 %

 

993 952

5 %

 

Indexované

100

100

100

91

99

118

81

88

114

65

73

113

Ostatní

2 746 124

12 %

66

2 838 962

14 %

73

2 847 164

14 %

80

3 077 535

15 %

80

Indexované

100

100

100

103

113

111

104

113

122

112

125

121

Spolu

7 696 376

34 %

99

7 172 805

35 %

116

7 539 735

36 %

122

6 935 601

34 %

132

Indexované

100

100

100

93

102

118

98

106

124

90

101

134

Zdroj:

Eurostat.

4.2.   Vývoj spotreby

(235)

Ako sa uvádza v odôvodnení (153), v období od roku 2008 do ORP spotreba klesla o 10 %. Výrobné odvetvie Únie si však udržalo, ba dokonca aj mierne zvýšilo svoj podiel na trhu [pozri odôvodnenie (168)]. Prepad trhu preto nemôže byť zdrojom ujmy.

4.3.   Hospodárska kríza a klimatické podmienky

(236)

Niektoré strany tvrdili, že prevládajúce negatívne ekonomické podmienky v Únii mali vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov počas posudzovaného obdobia. Takisto sa tvrdilo, že zlé poveternostné podmienky v Únii v roku 2011 mali aspoň čiastočne vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie. Tieto faktory údajne viedli k celkovému poklesu spotreby bicyklov v Únii.

(237)

Prešetrovaním sa skutočne preukázal pokles spotreby Únie počas posudzovaného obdobia. Ako sa však uvádza v odôvodnení (234), prepad trhu nemožno považovať za zdroj ujmy.

(238)

Tieto strany zároveň tvrdili, že výroba a zamestnanosť sa znížili len preto, lebo sledovali vývoj spotreby, a nie z dôvodu dumpingových dovozov. Keďže odvetvie výroby bicyklov nemá vysoké fixné náklady, zníženie výroby nemalo vplyv na ziskovosť odvetvia výroby bicyklov v Únii. Čo sa týka zamestnanosti, ide o proces reštrukturalizácie, ktorý podniklo výrobné odvetvie Únie. V každom prípade tento vývoj nevysvetľuje negatívne trendy pre ostatné ukazovatele ujmy.

4.4.   Nedumpingový dovoz

(239)

Nedumpingový dovoz od jedného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu predstavoval zanedbateľné množstvo, t. j. takmer 0 % z celkového dovozu z ČĽR, a preto nemôže mať poznateľný vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie.

4.5.   Elektrické bicykle

(240)

Tvrdilo sa, že ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, bola spôsobená vývojom elektrických bicyklov, ktoré údajne nahradili príslušný výrobok. Vývoj elektrických bicyklov je však záležitosťou posledného obdobia a počas ORP predstavoval len okrajové objemy predaja. Na situáciu výrobného odvetvia Únie preto nemohol vplývať.

4.6.   Účinok štrukturálnych zmien

(241)

V nadväznosti na zverejnenie jedna strana argumentovala, že Komisia vo svojej analýze ujmy a príčinnej súvislosti neanalyzovala vplyv uznaných štrukturálnych zmien trhu a výrobného odvetvia Únie. Ako príklad strana tvrdila, že Komisia vo svojej analýze výrobných nákladov neriešila vplyv presunu výroby smerom do východoeurópskych krajín. V reakcii na toto tvrdenie treba poznamenať, že bola vykonaná analýza trvalého charakteru zmien [pozri odôvodnenie (162)] a dospelo sa k záveru, že zmeny boli trvalého charakteru [pozri odôvodnenie (211)]. Z tohto dôvodu sa vykonala nová analýza ujmy na základe vzorky výrobcov z Únie vybratých tak, aby boli zohľadnené štrukturálne zmeny. Preto sa konštatuje, že vplyv takýchto zmien bol v analýze ujmy a príčinnej súvislosti náležite zobratý do úvahy. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

4.7.   Záver

(242)

Zistilo sa, že i napriek poklesu spotreby Únie prenikli na trh Únie značné objemy priamych dumpingových dovozov čínskych bicyklov alebo dumpingových dovozov na báze obchádzania opatrení. Pomerne stabilný a významný podiel týchto dovozov na trhu počas posudzovaného obdobia sa zhodoval s obdobím pretrvávajúcej hospodárskej zraniteľnosti výrobného odvetvia Únie [pozri odôvodnenia (184) až (187)]. Dospelo sa preto k záveru, že existuje príčinná súvislosť medzi dovozmi z ČĽR (priamymi a na báze obchádzania opatrení) a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(243)

Do úvahy sa brali aj ďalšie faktory, ako napríklad vplyv dovozu z iných tretích krajín, vývoj spotreby, ekonomická kríza a klimatické podmienky, nedumpingový dovoz alebo vývoj elektronických bicyklov. Žiadny z týchto faktorov nebol dostatočne významný na to, aby narušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom z Číny a značnou ujmou, ktorú odvetvie utrpelo.

(244)

Na základe uvedenej analýzy, pri ktorej sa riadne odlíšili a oddelili účinky všetkých známych faktorov na situáciu výrobného odvetvia Únie od poškodzujúcich účinkov dumpingového dovozu, sa dospelo k záveru, že dumpingový dovoz z ČĽR spolu s dovozom na báze obchádzania opatrení spôsobili výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

H.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Úvod

(245)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia bolo preskúmané, či by sa napriek záveru o poškodzujúcom dumpingu mohlo jasne dospieť k záveru, že by nebolo v záujme Únie uložiť antidumpingové opatrenia na dovoz z ČĽR v nižšie uvedených sadzbách [pozri odôvodnenie (279)].

(246)

Je potrebné pripomenúť, že v priebehu predchádzajúcich prešetrovaní sa prijatie opatrení nepovažovalo za rozporné so záujmom Únie. Okrem toho skutočnosť, že súčasné prešetrovanie je predbežným preskúmaním podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia, čiže sa ním analyzuje situácia, v ktorej už platili antidumpingové opatrenia, umožňuje posúdenie akéhokoľvek nevhodného negatívneho vplyvu na strany, ktorých sa súčasné antidumpingové opatrenia týkajú.

(247)

Stanovenie záujmu Únie bolo založené na zhodnotení rôznych príslušných záujmov, t. j. záujmov výrobného odvetvia Únie, výrobcov častí bicyklov, nespriaznených dovozcov a používateľov.

2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(248)

Z prešetrovania vyplynulo, že výrobné odvetvie sa stále nachádza v neistej situácii. Vzhľadom na značný objem dumpingového dovozu z ČĽR a pravdepodobnosť pokračovania dumpingu a ujmy existuje veľká pravdepodobnosť, že výroba v Únii zanikne, ak by sa opatrenia zrušili.

(249)

Výrobné odvetvie Únie významne prispieva k technologickým inováciám a novinkám, ako sú napríklad novo vyvinuté EPAC (bicykle s elektronickým podporným pohonom) a elektronické bicykle, ktoré by neboli ekonomicky životaschopné, keby v Únii neexistovalo odvetvie výroby bicyklov. Výrobné odvetvie Únie navyše prispieva k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, ako je ekologizácia dopravy a dekarbonizácia.

(250)

Výrobné odvetvie Únie je aj hnacou silou pre súvisiace odvetvia, napríklad pre výrobu častí bicyklov, bicyklového príslušenstva a súvisiace služby. Toto výrobné odvetvie Únie celkovo priamo i nepriamo vytvára 60 000 – 70 000 pracovných miest na trhu Únie.

(251)

Výrobné odvetvie Únie podniká snahy o reštrukturalizáciu a investovalo do inovácií, ktoré by sa stratili, ak by toto odvetvie Únie zaniklo. V prípade zavedenia opatrení by zas výrobné odvetvie Únie bolo schopné udržať, ba dokonca zvýšiť objem predaja, a tým vytvoriť nevyhnutnú návratnosť investícií, ktorá by mu umožnila ďalej investovať do nových technológií a inovácií.

(252)

S ohľadom na závery o situácii výrobného odvetvia Únie, ako sa uvádzajú v odôvodneniach (184) až (187), možno očakávať, že finančná situácia výrobného odvetvia Únie by sa bez opatrení pravdepodobne výrazne zhoršovala a nakoniec by hrozilo ukončenie výroby. Antidumpingové opatrenia sú preto v záujme výrobného odvetvia Únie.

3.   Záujem výrobcov častí bicyklov

(253)

Počas prešetrovania sa prihlásilo Združenie výrobcov náhradných súčiastok pre bicykle (COLIPED). Združenie COLIPED poskytlo informácie, že v Únii existuje približne 370 spoločností, ktoré dodávajú komponenty výrobcom bicyklov a zamestnávajú okolo 16 000 osôb. Dodávateľské odvetvie je závislé od pokračovania výroby bicyklov v Únii.

(254)

Za opatrenia sa postavilo 53 výrobcov častí bicyklov, čo predstavuje 39 % z odhadovaného celkového obratu 1,2 miliardy EUR, ktorý dosahuje odvetvie výroby častí bicyklov. Výrobcovia častí bicyklov majú prospech z rozšírenia existujúcich opatrení na základné časti bicyklov [pozri odôvodnenie (1)]. Existujúci systém oslobodenia [pozri odôvodnenie (1)] podporuje miestnu výrobu častí bicyklov tým, že obmedzuje podiel používania častí bicyklov z Číny na maximálne 60 % z celkovej hodnoty. Výrobné odvetvie Únie vďaka zavedeným opatreniam bolo schopné vyvíjať a investovať do nových projektov zameraných na obnovenie výroby niektorých základných dielov v Únii.

(255)

V tomto ohľade sa zistilo, že bez opatrení a s predpokladaným ukončením výroby bicyklov v Únii by negatívne dôsledky pocítilo aj odvetvie výroby častí bicyklov, lebo by prišlo o odberateľov. Preto sa dospelo k záveru, že uloženie antidumpingových opatrení by bolo v záujme odvetvia výroby častí bicyklov.

4.   Záujem používateľov/spotrebiteľov

(256)

Európska cyklistická federácia (ECF), zastrešujúca federácia národných cyklistických združení z Európy, podporila pokračovanie platných antidumpingových opatrení. Federácia ECF tvrdila, že miestna výroba je v záujme spotrebiteľa, lebo zaisťuje kvalitu a bezpečnosť, ako aj špecializované služby zákazníkom.

(257)

ECF argumentovala, že nárast dovozu z ČĽR by mal negatívny vplyv na vysoké štandardy kvality a bezpečnosti v Únii na úkor spotrebiteľa.

(258)

Vplyv antidumpingových ciel na spotrebiteľské ceny sa odhaduje ako nevýznamný, lebo väčšina výrobcov bicyklov v Únii funguje v rámci systému oslobodenia, keďže základné časti bicyklov môžu dovážať z ČĽR bez cla až do 60 % celkovej hodnoty použitých častí.

(259)

Je potrebné pripomenúť, že v rámci predchádzajúcich prešetrovaní sa zistilo, že vplyv uloženia opatrení na používateľov/spotrebiteľov by nebol významný. Napriek existencii opatrení je k dispozícii ponuka bicyklov z ČĽR, ako aj z krajín bez akýchkoľvek opatrení. Preto sa konštatuje, že antidumpingové opatrenia nemajú významný negatívny vplyv na používateľov v Únii.

(260)

V nadväznosti na zverejnenie jedna strana argumentovala, že v analýze sa nezohľadnil negatívny vplyv opatrení na používateľov vo forme dodatočných nákladov, ktoré opatrenia prinášajú. Treba poznamenať, že ECF zastupujúca spotrebiteľov podporila opatrenia z dôvodov kvality a bezpečnosti [pozri odôvodnenie (255)]. Vďaka systému oslobodenia navyše spotrebitelia už teraz profitujú zo zníženej ceny určitých častí bicyklov [pozri odôvodnenie (257)]. Z tohto dôvodu sa tento argument považoval za neopodstatnený.

5.   Záujem nespriaznených dovozcov

(261)

Na prešetrovaní nespolupracoval žiadny nespriaznený dovozca. Preto nebolo možné vykonať posúdenie vplyvu opatrení počas ORP. Treba tiež pripomenúť, že účelom antidumpingových opatrení nie je zabrániť dovozu, ale obnoviť spravodlivý obchod a zabezpečiť, aby sa dovoz neuskutočňoval za poškodzujúce dumpingové ceny.

(262)

Je potrebné pripomenúť, že existujú aj iné zdroje dovozu a že približne 45 % spotreby bicyklov sú v skutočnosti bicykle z dovozu.

(263)

Keďže výrobky dovezené z ČĽR za spravodlivé ceny by naďalej mohli vstúpiť na trh Únie a zároveň by pokračoval aj dovoz z tretích krajín, je pravdepodobné, že tradičná obchodná činnosť dovozcov by pokračovala ďalej, ak by sa zachovali antidumpingové opatrenia voči ČĽR. Zmenené antidumpingové opatrenia voči trom spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom by zvýšili možnosti dovozu z ČĽR pri sadzbe 0 % alebo zníženej sadzbe. Preto sa konštatuje, že antidumpingové opatrenia nemajú významný negatívny vplyv na nespriaznených dovozcov v Únii.

6.   Účinnosť opatrení

(264)

Jedna strana tvrdila, že opatrenia by neboli účinné, lebo výrobné odvetvie Únie trpí ujmou aj po tom, ako už takmer 20 rokov platia antidumpingové opatrenia. Je potrebné poznamenať, že napriek platným opatreniam bolo potvrdené, že čínski vyvážajúci výrobcovia obchádzali opatrenia prostredníctvom iných tretích krajín, čo aspoň čiastočne vysvetľuje situáciu výrobného odvetvia Únie počas ORP. Z tohto dôvodu bol tento argument zamietnutý.

(265)

V nadväznosti na zverejnenie niektoré strany argumentovali, že opatrenia existujúce už vyše 23 rokov nie sú oprávnené buď z právneho dôvodu alebo z dôvodu obchodnej politiky. V reakcii na toto tvrdenie treba poznamenať, že trvanie opatrení neobmedzujú žiadne časové limity, pokiaľ sú splnené podmienky na ich uloženie alebo zachovanie. Zároveň v tomto konkrétnom prípade sú opatrenia opodstatnené, pretože zisteniami sa potvrdila existencia poškodzujúceho dumpingu. Obchádzanie opatrení navyše ďalej podkopáva situáciu výrobného odvetvia Únie. Z tohto dôvodu sa tento argument zamieta.

7.   Záver

(266)

Pokračovanie opatrení vzťahujúcich sa na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR by bolo jednoznačne v záujme výrobného odvetvia Únie a v záujme dodávateľov častí bicyklov z Únie. Výrobnému odvetviu Únie umožní rásť a zlepšiť svoju situáciu spôsobenú dumpingovým dovozom. Dovozcov by sa to navyše výrazne nedotklo, lebo bicykle za spravodlivé ceny budú naďalej k dispozícii na trhu z ČĽR a ostatných tretích krajín. Takisto vzhľadom na rozsiahle využívanie existujúceho systému oslobodenia zo strany výrobného odvetvia Únie sa dospelo k záveru, že existujúce opatrenia nemali žiadny významný negatívny vplyv na používateľov/spotrebiteľov. Naproti tomu, ak by sa opatrenia zrušili, výrobcovia bicyklov z Únie by pravdepodobne ukončili výrobu, čo by zároveň ohrozilo existenciu výrobcov častí bicyklov z Únie.

(267)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že na základe dostupných informácií týkajúcich sa záujmu Únie neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti uloženiu opatrení na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR v sadzbách indikovaných v odôvodnení (279).

I.   NAVRHOVANÉ CLÁ

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(268)

Vzhľadom na závery týkajúce sa dumpingu, vyplývajúcej ujmy a záujmu Únie by mali byť zachované existujúce opatrenia, ako sú uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011, s výnimkou prípadov uvedených ďalej v tomto texte.

(269)

Na účely stanovenia úrovne týchto opatrení sa vzali do úvahy zistené dumpingové rozpätia a výška cla nevyhnutná na odstránenie ujmy, ktorú utrpeli výrobcovia z Únie.

(270)

Opatrenia by mali byť uložené na úrovni, ktorá by stačila na odstránenie ujmy spôsobenej týmito dovozmi, bez toho, aby sa prekročilo zistené dumpingové rozpätie. Pri výpočte výšky cla potrebného na odstránenie vplyvu poškodzujúceho dumpingu sa usúdilo, že všetky opatrenia by mali umožniť pokrytie výrobných nákladov vo výrobnom odvetví Únie a celkovo dosiahnuť zisk pred zdanením, ktorý by výrobné odvetvie tohto typu v tomto sektore v primeranej miere získalo za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. pri neexistencii dumpingového dovozu pri predaji podobného výrobku v Únii. Ziskové rozpätie pred zdanením, použité na tento výpočet, predstavovalo 8 % obratu z predaja bicyklov. Je rovnaké ako pri predchádzajúcom prešetrovaní, lebo sa nezistil žiadny náznak, že by sa táto hodnota zmenila.

(271)

Keďže spolupráca zo strany ČĽR bola veľmi slabá, ako sa uvádza v odôvodneniach (22) a (24), zistenia pre spolupracujúce spoločnosti sa nemôžu považovať za reprezentatívne pre danú krajinu. Celoštátne rozpätie ujmy sa teda zachováva bezo zmeny, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1095/2005.

(272)

V prípade dvoch spolupracujúcich vývozcov, u ktorých sa zistil dumping, bolo rozpätie ujmy stanovené na základe porovnania ich vlastných vývozných cien na rovnakej úrovni obchodu s korektnými cenami výrobného odvetvia Únie pre príslušný typ výrobku. Pre tretiu spoločnosť, u ktorej sa dumping nezistil, sa rozpätie ujmy nepočítalo. Pri spoločnosti Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. sa nezistilo žiadne rozpätie ujmy. Značné rozpätie ujmy vyššie než dumpingové rozpätie sa však zistilo pre spoločnosť Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

(273)

V nadväznosti na zverejnenie jedna strana argumentovala, že cieľový zisk vo výške 8 % bol stanovený pri trhových podmienkach, ktoré nekorešpondujú so súčasnou situáciou, pričom Komisia neposkytla primerané zdôvodnenie toho, prečo je tento cieľový zisk stanovený v predchádzajúcom prešetrovaní uvedenom v odôvodnení (5) stále opodstatnený. Treba poznamenať, že v súčasnom preskúmaní sa nezistili žiadne náznaky toho, že by malo dôjsť k zmene sadzby cieľového zisku. Predmetná strana nepredložila žiadny opodstatnený výpočet alternatívnej cieľovej úrovne zisku, ktorá by sa mala použiť. Z tohto dôvodu bol tento argument zamietnutý.

2.   Konečné opatrenia

(274)

Pokiaľ ide o tri spolupracujúce čínske vyvážajúce skupiny, antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení zo súčasného prešetrovania. Odzrkadľujú teda situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto skupiny. Tieto colné sadzby (na rozdiel od cla pre celú krajinu vzťahujúceho sa na „všetky ostatné spoločnosti“) sa preto vzťahujú výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vyrobených týmito skupinami, a teda konkrétnymi uvedenými právnickými osobami. Na dovážané výrobky vyrábané akoukoľvek inou skupinou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov spriaznených s osobitne uvedenými skupinami, sa tieto sadzby nemôžu použiť a tieto výrobky podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(275)

Akákoľvek žiadosť o uplatnenie týchto antidumpingových colných sadzieb na jednotlivé spoločnosti (napríklad po zmene názvu subjektu alebo po založení nových výrobných alebo predajných subjektov) by sa mala okamžite zaslať Komisii (30) so všetkými príslušnými informáciami, najmä o všetkých zmenách v činnosti spoločnosti súvisiacich s výrobou, domácim predajom a predajom na vývoz, spojenými napríklad so zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predajných subjektov. Ak je to vhodné, vykoná sa zodpovedajúca zmena tohto nariadenia prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, ktoré využívajú výhody individuálnych colných sadzieb.

(276)

V záujme správneho uplatňovania antidumpingového cla by sa úroveň zostatkového cla mala uplatňovať nielen na nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ale aj na tých výrobcov, ktorí počas ORP nerealizovali žiadny vývoz do Únie.

(277)

V záujme minimalizovania rizík obchádzania z dôvodu veľkých rozdielov v colných sadzbách sa v tomto prípade pokladá za potrebné prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatňovania antidumpingových ciel. Tieto osobitné opatrenia zahŕňajú: predloženie platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, colným orgánom členských štátov. Pri dovoze, ku ktorému sa takáto faktúra nepriložila, sa uplatní zostatkové antidumpingové clo uplatniteľné na všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov.

(278)

Ak by sa po uložení príslušných opatrení výrazne zvýšil objem vývozu jednej zo spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie individuálne sadzby cla, takéto zvýšenie objemu by sa mohlo samo osebe považovať za zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností a ak sú splnené podmienky, môže sa začať prešetrovanie týkajúce sa prípadného obchádzania opatrení. Uvedeným prešetrovaním sa môže okrem iného preskúmať potreba odstránenia individuálnych colných sadzieb a následného uloženia celoštátneho cla.

(279)

V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa colné sadzby pre spolupracujúcich vývozcov stanovujú na úrovni dostatočnej na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. Pre spoločnosti Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd. a Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. sú colné sadzby založené na dumpingových rozpätiach zistených pri prešetrovaní, lebo boli nižšie než rozpätie ujmy. Pre spoločnosť Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. bolo rozpätie ujmy nižšie než dumpingové rozpätie, a preto sa clo stanovuje na úrovni rozpätia ujmy.

(280)

Jednotlivé colné sadzby vypočítané pre ORP by mali byť takéto:

Spoločnosť

Konečné clo

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

Všetky ostatné spoločnosti

48,5 %

(281)

Je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 71/97 sa antidumpingové clo v sadzbe 48,5 % uložené všetkým ostatným spoločnostiam týmto nariadením (pozri odôvodnenie (279)) vzťahuje aj na dovoz základných častí bicyklov, ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 71/97, s pôvodom v ČĽR,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo sa týmto ukladá na dovozy cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane dodávkových trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, patriacich pod číselné znaky KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712007091 a 8712007099), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobky opísané v odseku 1 a vyrobené ďalej uvedenými spoločnosťami takáto:

Spoločnosť

Konečné clo

Doplnkový kód TARIC

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Všetky ostatné spoločnosti

48,5 %

B999

3.   Uplatňovanie individuálnych colných sadzieb stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe, colným orgánom členských štátov. V prípade nepredloženia tejto faktúry sa uplatňuje clo vzťahujúce sa na „všetky ostatné spoločnosti“.

4.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Týmto sa zachováva rozšírenie antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike nariadením (ES) č. 71/97.

Konečné antidumpingové clo uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 71/97 je antidumpingové clo pre „všetky ostatné spoločnosti“ uložené podľa článku 1 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2013

Za Radu

predseda

R. BRUTON


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39.

(6)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2012, s. 10.

(10)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 21.

(11)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(12)  Ú. v. EÚ C 122, 27.4.2012, s. 9.

(13)  Ú. v. EÚ C 346, 14.11.2012, s. 7.

(14)  Ú. v. EÚ L 136, 23.5.2013, s.15.

(15)  Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1.

(16)  www.bloomberg.com.

(17)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm.

(18)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 627/2011, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 1), a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1331/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bezšvových rúr a rúrok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 6).

(19)  http://www.fsa.gov.uk/about/who.

(20)  http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=en&Id_Tab=0.

(21)  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/.

(22)  http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm.

(23)  Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2012 vo veci T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd/Rada, odsek 167 (zatiaľ neuverejnený) a rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 vo veci T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd/Rada, odsek 53 (zatiaľ neuverejnený).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 344, 14.12.2012, s. 1).

(25)  Vec C-249/10 P.

(26)  Ú. v. EÚ L 237, 3.9.2012, s. 1.

(27)  Vec C-338/10 z 22. marca 2012.

(28)  SIMA – Oznámenie o záveroch opätovného vyšetrovania – bicykle – 2011.

(29)  S vylúčením dovozu na báze obchádzania opatrení z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky a Tuniska.

Zdroj:

Eurostat.

(30)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H, 1049 Brusel, Belgicko (European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium).


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra podľa článku 1 ods. 3 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto znení:

1.

meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje,

2.

nasledujúce vyhlásenie:

„Ja, podpísaný, potvrdzujem, že (množstvo) bicyklov predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, bolo vyrobených (názov a registrované sídlo spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.

Dátum a podpis”.