ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.149.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 149

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
1. júna 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013 z 8. mája 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 487/2013

z 8. mája 2013,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1272/2008 sa harmonizujú ustanovenia a kritériá klasifikácie a označovania látok, zmesí a určitých osobitných výrobkov v Únii.

(2)

V nariadení sa zohľadňuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (ďalej len „GHS“) Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“).

(3)

Kritériá klasifikácie a pravidlá týkajúce sa označovania v GHS sa pravidelne revidujú na úrovni OSN. Štvrté revidované vydanie GHS je výsledkom zmien, ktoré Výbor odborníkov OSN pre prepravu nebezpečných tovarov a Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok v decembri 2010. Obsahuje zmeny a doplnenia týkajúce sa okrem iného nových kategórií nebezpečnosti pre chemicky nestabilné plyny a nehorľavé aerosóly a ďalšiu racionalizáciu bezpečnostných upozornení. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť technické ustanovenia a kritériá v prílohách k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 podľa štvrtého revidovaného vydania GHS.

(4)

Globálny harmonizovaný systém umožňuje orgánom prijímať výnimky z požiadaviek na označovanie látok alebo zmesí klasifikovaných ako korozívne pre kovy, avšak nie žieravé pre kožu a/alebo oči. Okrem toho umožňuje na obalovom štítku vynechať niektoré prvky, pokiaľ je objem látky alebo zlúčeniny pod určitou hodnotou. Mali by byť zahrnuté ustanovenia na vykonávanie týchto opatrení na úrovni Únie.

(5)

Terminológia rozličných ustanovení v prílohách a určité technické kritériá by sa tiež mali zmeniť alebo doplniť s cieľom uľahčiť ich vykonávanie prevádzkovateľmi a kontrolnými orgánmi, ako aj zosúladiť a objasniť právne znenie.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že dodávatelia látok sa môžu prispôsobiť novým ustanoveniam o klasifikácii, označovaní a balení zavedeným týmto nariadením, malo by sa ustanoviť prechodné obdobie a uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo odložiť. Týmto by sa malo umožniť, aby sa pred uplynutím prechodného obdobia uplatňovali ustanovenia uvedené v tomto nariadení na báze dobrovoľnosti.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c);

2.

v článku 23 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f)

látky alebo zmesi klasifikované ako korozívne pre kovy, avšak nie žieravé pre kožu a/alebo oči.“;

3.

príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

4.

príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

5.

príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu;

6.

príloha IV sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu;

7.

príloha V sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

8.

príloha VI sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu;

9.

príloha VII sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 3 druhého odseku sa môžu látky pred 1. decembrom 2014 a zmesi pred 1. júnom 2015 klasifikovať, označovať a baliť v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným a doplneným týmto nariadením.

2.   Odchylne od článku 3 druhého odseku sa do 1. decembra 2016 nevyžaduje, aby sa látky, ktoré boli klasifikované, označené a balené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. decembrom 2014, nanovo označovali a balili v súlade s týmto nariadením.

3.   Odchylne od druhého odseku článku 3 sa do 1. júna 2017 nevyžaduje, aby sa zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) alebo nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. júnom 2015, nanovo označovali a balili v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pokiaľ ide o látky, uplatňuje sa od 1. decembra 2014 a pokiaľ ide o zmesi, od 1. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení a dopĺňa takto:

A.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento oddiel 1.3.6:

„1.3.6.    Látky alebo zmesi klasifikované ako korozívne pre kovy, avšak nie žieravé pre kožu a/alebo oči

Látky a zmesi klasifikované ako korozívne pre kovy, avšak nie žieravé pre kožu a/alebo oči, ktoré sú pre používanie zákazníkom balené v konečnom stave, si nevyžadujú na etikete výstražný piktogram GHS05.“

2.

Vkladajú sa tieto oddiely 1.5.2.4 a 1.5.2.5:

„1.5.2.4.   Označovanie na vnútornom obale s obsahom nepresahujúcim 10 ml

1.5.2.4.1.

Prvky označenia požadované podľa článku 17 sa na vnútornom obale nemusia uviesť, ak:

a)

objem vnútorného obalu nepresahuje 10ml;

b)

sa látka alebo zmes uvádza na trh na účely dodania distribútorovi alebo následnému užívateľovi na vedecký výskum a vývoj alebo kontrolu kvality, a

c)

vnútorný obal sa nachádza vo vnútri vonkajšieho balenia, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 17.

1.5.2.4.2.

Bez toho, aby boli dotknuté body 1.5.1.2 a 1.5.2.4.1, etiketa na vnútornom obale obsahuje identifikátor výrobku a v prípade potreby výstražné piktogramy ‚GHS01‘, ‚GHS05‘, ‚GHS06“ a/alebo ‚GHS08‘. Pokiaľ sú priradené viac ako dva piktogramy, ‚GHS06‘ a ‚GHS08‘ sa uprednostnia pred ‚GHS01‘ a ‚GHS05‘.

1.5.2.5.   Oddiel 1.5.2.4 sa neuplatňuje na látky alebo zmesi v rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 1107/2009 alebo (EÚ) č. 528/2012.“

B.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Druhá veta v oddiele 2.1.2.1 sa nahrádza takto:

„Testovacie metódy sú opísané v časti I Odporúčaní OSN na prepravu nebezpečného tovaru (OPNT OSN), Príručka testov a kritérií.“

2.

V písm. f) oddielu 2.1.2.2 sa vypúšťa slovo „výbušné“.

3.

V oddiele 2.1.2.3 a v stĺpci „Kritériá“ tabuľky 2.1.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

4.

V oddiele 2.1.3 v tabuľke 2.1.2 sa v stĺpci označenom „Nestabilná výbušnina“ bezpečnostné upozornenie „P281“ nahrádza upozornením „P280“.

5.

Prvom odseku a v poznámke pod čiarou k obrázku 2.1.1 oddielu 2.1.4.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

6.

V prvom odseku oddielu 2.1.4.2 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

7.

V písm. a) oddielu 2.1.4.3 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

8.

Oddiely 2.2 až 2.3.4.1 sa nahrádzajú takto:

„2.2.   Horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných plynov)

2.2.1.    Definície

2.2.1.1.

Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Chemicky nestabilný plyn je horľavý plyn, ktorý môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu alebo kyslíka.

2.2.2.    Kritériá klasifikácie

2.2.2.1.

Horľavý plyn sa klasifikuje v tejto triede v súlade s tabuľkou 2.2.1:

Tabuľka 2.2.1

Kritériá pre horľavé plyny

Kategória

Kritériá

1

Plyny, ktoré pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa:

a)

sa môžu vznietiť, keď sú v zmesi so vzduchom s obsahom do 13 % objemových; alebo

b)

majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom minimálne 12 percentuálnych bodov bez ohľadu na dolnú medzu zápalnosti.

2

Plyny, iné ako kategórie 1, ktoré majú pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa medze zápalnosti v zmesi so vzduchom.

Poznámka:

Aerosóly sa neklasifikujú ako horľavé plyny; pozri oddiel 2.3.

2.2.2.2.

Horľavý plyn, ktorý je okrem toho chemicky nestabilný, sa dodatočne klasifikuje v jednej z dvoch kategórií pre chemicky nestabilné plyny pri využití metód opísaných v časti III OPNT OSN, Príručka testov a kritérií podľa tejto tabuľky:

Tabuľka 2.2.2

Kritériá pre chemicky nestabilné plyny

Kategória

Kritériá

A

Horľavé plyny, ktoré sú chemicky nestabilné pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa

B

Horľavé plyny, ktoré sú chemicky nestabilné pri teplote vyššej ako 20 °C a/alebo tlaku vyššom ako 101,3 kPa

2.2.3.    Informovanie o nebezpečnosti

Pri látkach a zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti, sa používajú prvky označovania v súlade s tabuľkou 2.2.3.

Tabuľka 2.2.3

Prvky označovania pre horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných plynov)

Klasifikácia

Horľavý plyn

Chemicky nestabilný plyn

Kategória 1

Kategória 2

Kategória A

Kategória B

Piktogram GHS

Image

Bez piktogramu

Žiadny ďalší piktogram

Žiadny ďalší piktogram

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Žiadne ďalšie výstražné slovo

Žiadne ďalšie výstražné slovo

Výstražné upozornenie

H220: Mimoriadne horľavý plyn

H221: Horľavý plyn

H230: Môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu

H231: Môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo zvýšenej teplote

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P210

P210

P202

P202

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P377

P381

P377

P381

 

 

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P403

P403

 

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

 

 

 

 

Postup klasifikácie je stanovený v tejto logickej schéme rozhodovaní (pozri obrázky 2.2.1 až 2.2.2).

Obrázok 2.2.1

Horľavé plyny

Image

Obrázok 2.2.2

Chemicky nestabilné plyny

Image

2.2.4.    Ďalšie aspekty klasifikácie

2.2.4.1.

Horľavosť sa stanovuje testovaním alebo v prípade zmesí, pri ktorých je k dispozícii dostatok údajov, výpočtom v súlade s metódami prijatými ISO (pozri ISO 10156 v znení zmien a doplnení, Plyny a zmesi plynov – stanovenie potenciálu vzniku požiaru a oxidačnej schopnosti pre výber výpustného ventilu tlakovej fľaše). Ak na použitie týchto metód nie je k dispozícii dostatok údajov, môže sa použiť testovacia metóda EN 1839 (Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár) v znení zmien a doplnení.

2.2.4.2.

Chemická nestabilita sa určuje v súlade s metódou opísanou v časti III OPNT OSN, Príručka testov a kritérií. Ak výpočty v súlade s ISO 10156 v znení zmien a doplnení ukazujú, že zmes plynov nie je horľavá, nie je potrebné vykonať testy na určenie chemickej nestability na účely klasifikácie.

2.3.   Aerosóly

2.3.1.    Definície

Aerosóly, t. j. aerosólové rozprašovače, sú jednorazové nádoby vyrobené z kovu, skla alebo plastu a obsahujúce stlačený plyn, skvapalnený alebo rozpustený pod tlakom, s kvapalinou, pastou alebo práškom alebo bez kvapaliny, pasty alebo prášku, a vybavené vypúšťacím zariadením, ktoré umožňujú obsah vystreknúť ako tuhé alebo kvapalné častice suspendované v plyne, ako penu, pastu alebo prášok, alebo v kvapalnom alebo v plynnom skupenstve.

2.3.2.    Kritériá klasifikácie

2.3.2.1.

Aerosóly sa posudzujú na účely klasifikácie ako horľavé v súlade s oddielom 2.3.2.2, ak obsahujú zložku, ktorá je klasifikovaná ako horľavá podľa kritérií v tejto časti:

kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 93 °C, čo zahŕňa horľavé kvapaliny podľa oddielu 2.6,

horľavé plyny (pozri oddiel 2.2),

horľavé tuhé látky (pozri oddiel 2.7).

Poznámka 1:

Medzi horľavé zložky nepatria samozápalné, samovoľne sa zahrievajúce ani s vodou reagujúce látky a zmesi, pretože takéto zložky sa nikdy v aerosóloch nepoužívajú.

Poznámka 2:

Aerosóly nepatria dodatočne do rozsahu oddielov 2.2 (horľavé plyny), 2.5 (plyny pod tlakom), 2.6 (horľavé kvapaliny) a 2.7 (horľavé tuhé látky). V závislosti od ich obsahu však aerosóly môžu patriť do rozsahu iných tried nebezpečnosti vrátane ich prvkov označovania.

2.3.2.2.

Aerosól sa v tejto triede klasifikuje do jednej z troch kategórií na základe jeho zložiek, jeho chemického spalného tepla a prípadne podľa výsledkov testu horľavosti peny (pre penové aerosóly) a testu zápalnej vzdialenosti a testu v uzavretom priestore (pre rozprašovacie aerosóly) v súlade s obrázkom 2.3.1 a) až 2.3.1 c) tejto prílohy a OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, časť III, pododdiely 31.4, 31.5 a 31.6. Aerosóly, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu v kategórii 1 alebo 2 sa klasifikujú v kategórii 3.

Poznámka:

Aerosóly obsahujúce viac ako 1 % horľavých zložiek so spalným teplom najmenej 20 kJ/g, ktoré sa nepodrobili postupom klasifikácie horľavosti uvedeným v tomto oddiele sa klasifikujú ako aerosóly, kategória 1.

Obrázok 2.3.1 a)

Aerosóly

Image

Obrázok 2.3.1 b)

Rozprašovacie aerosóly

Image

Obrázok 2.3.1c)

Penové aerosóly

Image

2.3.3.    Informovanie o nebezpečnosti

Pri látkach alebo zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti, sa používajú prvky označovania v súlade s tabuľkou 2.3.1.

Tabuľka 2.3.1

Prvky označovania pre horľavé a nehorľavé aerosóly

Klasifikácia

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Piktogramy GHS

Image

Image

Bez piktogramu

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Pozor

Výstražné upozornenie

H222: Mimoriadne horľavý aerosól

H229: Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť

H223: Horľavý aerosól

H229: Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť

H229: Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Bezpečnostné upozornenie – odozva

 

 

 

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

 

 

 

2.3.4.    Ďalšie kritériá klasifikácie

2.3.4.1.

Chemické spalné teplo (ΔΗc) v kilojouloch na gram (kJ/g) je súčin teoretického spalného tepla (ΔΗcomb) a účinnosti spaľovania, obvykle menšej ako 1,0 (typická účinnosť spaľovania je 0,95 alebo 95 %).

Pri zložitých aerosólových formuláciách je chemické spalné teplo súčtom váženého spalného tepla jednotlivých zložiek:

Formula

kde:

ΔΗc

=

chemické spalné teplo (kJ/g);

wi %

=

hmotnostný podiel zložky i vo výrobku;

ΔΗci)

=

špecifické spalné teplo (kJ/g) zložky i vo výrobku.

Chemické spalné teplo možno nájsť v literatúre, vypočítať ho alebo stanoviť testovaním (pozri ASTM D 240 v znení zmien a doplnení – štandardné testovacie metódy pre spalné teplo tekutých uhľovodíkových palív bombovým kalorimetrom, EN ISO 13943 v znení zmien a doplnení, 86.l až 86.3 – Požiarna bezpečnosť – slovník a NFPA 30B v znení zmien a doplnení – Predpisy pri výrobe a uchovávaní aerosólových výrobkov).“

9.

V oddiele 2.4.2.1 sa poznámka pod tabuľkou 2.4.1 dopĺňa takto:

Poznámka:

‚Plyny, ktoré spôsobujú alebo podporujú horenie iného materiálu viac ako vzduch‘, sú čisté plyny alebo zmesi plynov s oxidačnou schopnosťou väčšou ako 23,5 %, ako je stanovené metódou uvedenou v ISO 10156 v znení zmien a doplnení.“

10.

Oddiel 2.4.4 sa nahrádza takto:

„2.4.4.    Ďalšie kritériá klasifikácie

Na klasifikovanie oxidujúceho plynu sa vykonajú testy alebo sa uskutočnia výpočtové metódy opísané v ISO 10156 v znení zmien a doplnení, „Plyny a zmesi plynov – stanovenie potenciálu vzniku požiaru a oxidačnej schopnosti pre výber výpustného ventilu tlakovej fľaše.“

11.

V oddiele 2.5.1.1 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Plyny pod tlakom sú plyny, ktoré sa nachádzajú v nádobe pod tlakom 200 kPa (manometer) alebo vyšším pri teplote 20 °C, alebo plyny, ktoré sú skvapalnené alebo skvapalnené a schladené.“

12.

Oddiel 2.5.2 sa nahrádza takto:

„2.5.2.    Kritériá klasifikácie

2.5.2.1.

Plyny pod tlakom sa podľa fyzikálneho stavu, v akom sú zabalené, klasifikujú do jednej zo štyroch skupín v súlade s tabuľkou 2.5.1:

Tabuľka 2.5.1

Kritériá pre plyny pod tlakom

Skupina

Kritériá

Stlačený plyn

Plyn, ktorý ak je balený pod tlakom, je úplne v plynnom skupenstve pri – 50 °C; vrátane všetkých plynov s kritickou teplotou ≤ – 50 °C.

Skvapalnený plyn

Plyn, ktorý ak je balený pod tlakom, je čiastočne kvapalný pri teplotách nad – 50 °C. Rozlišuje sa medzi:

i)

plynom skvapalneným pri vysokom tlaku: plyn s kritickou teplotou medzi – 50 °C a + 65 °C, a

ii)

plynom skvapalneným pri nízkom tlaku: plyn s kritickou teplotou nad + 65 °C.

Schladený skvapalnený plyn

Plyn, ktorý sa po zabalení čiastočne stáva kvapalinou v dôsledku jeho nízkej teploty.

Rozpustený plyn

Plyn, ktorý je po zabalení pod tlakom rozpustený v kvapalnej fáze rozpúšťadla.

Poznámka:

Aerosóly sa neklasifikujú ako plyny pod tlakom. Pozri oddiel 2.3.“

13.

V oddiele 2.5.4 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„Tieto údaje možno nájsť v literatúre, vypočítať alebo stanoviť testovaním. Väčšina čistých plynov je už klasifikovaná v OPNT OSN, Vzorové predpisy.“

14.

V oddieloch 2.7.2.1 a 2.7.2.3 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

15.

V oddiele 2.8.2.1 písm. e) sa poznámka pod čiarou nahrádza takto:

„1.

Pozri OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, pododdiely 28.1, 28.2, 28.3 a tabuľka 28.3.“

16.

V oddiele 2.8.2.4 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

17.

V oddiele 2.8.4.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

18.

V písm. a) a b) oddielu 2.8.4.2 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

19.

V úvodnej vete oddielu 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 a 2.13.2.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

20.

V oddiele 2.13.4.4 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

21.

V úvodnej vete oddielu 2.14.2.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

22.

V oddiele 2.15.2.2 písm. g) sa poznámka pod čiarou nahrádza takto:

„1.

Pozri OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, pododdiely 28.1, 28.2, 28.3 a tabuľka 28.3.“

23.

Oddiel 2.15.2.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Poznámka pod čiarou k písm. b) sa nahrádza takto: „1. Ako sa stanovilo sériou testov E predpísanou v OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, časť II.“

ii)

V druhom odseku sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

24.

V oddiele 2.15.4.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

25.

V úvodnej vete oddielu 2.16.2.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

26.

V oddiele 2.16.3 sa pod tabuľku 2.16.2 vkladá táto poznámka:

Poznámka:

Pokiaľ je látka alebo zmes klasifikovaná ako korozívna pre kovy, avšak nie žieravá pre kožu a/alebo oči, uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa označovania uvedené v oddiele 1.3.6.“

27.

V úvodnej vete oddielu 2.16.4.1 sa slová „OPTN OSN“ nahrádzajú slovami „OPNT OSN“.

C.

Časť 3 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele 3.1.2.1 sa poznámka c) pod tabuľkou 3.1.1 nahrádza takto:

„c)

Rozsahy odhadov akútnej toxicity (ATE) pre inhalačnú toxicitu použité v tabuľke vychádzajú zo 4-hodinového expozičného testovacieho času. Prepočítanie existujúcich údajov inhalačnej toxicity, ktoré sa stanovili pri 1-hodinovej expozícii, možno vykonať ich vydelením faktorom 2 pre plyny a pary a 4 pre prachy a hmly.“

2.

Oddiely 3.1.3.6.2.2 a 3.1.3.6.2.3 sa nahrádzajú takto:

„3.1.3.6.2.2.

V prípade, že sa zložka bez akýchkoľvek informácií použiteľných pri klasifikácii použije v zmesi v koncentrácii ≥ 1 %, konštatuje sa, že tejto zmesi sa nemôže priznať žiadny definitívny odhad akútnej toxicity. V tomto prípade sa zmes klasifikuje len na základe známych zložiek a na označení a karte bezpečnostných údajov sa doplní informácia, že „x percent zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých toxicita nie je známa“, pričom sa zohľadnia ustanovenia uvedené v oddiele 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3.

Ak celková koncentrácia zložky (zložiek) s neznámou akútnou toxicitou je ≤ 10 %, použije sa vzorec uvedený v bode 3.1.3.6.1. Ak celková koncentrácia zložky (zložiek) s neznámou toxicitou je > 10 %, vzorec uvedený v oddiele 3.1.3.6.1 sa na účely prispôsobenia celkovému percentuálnemu obsahu neznámej zložky (zložiek) upraví takto:

Formula

3.

V oddiele 3.1.4.1 sa tabuľka 3.1.3 nahrádza takto:

Tabuľka 3.1.3

Prvky označovania pre akútnu toxicitu

Klasifikácia

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Kategória 4

Piktogramy GHS

Image

Image

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie:

orálne

H300: Smrteľný po požití

H300: Smrteľný po požití

H301: Toxický po požití

H302: Škodlivý po požití

dermálne

H310: Smrteľný pri kontakte s pokožkou

H310: Smrteľný pri kontakte s pokožkou

H311: Toxický pri kontakte s pokožkou

H312: Škodlivý pri kontakte s pokožkou

inhalačne

(pozri poznámku 1.

H330: Smrteľný pri vdýchnutí

H330: Smrteľný pri vdýchnutí

H331: Toxický pri vdýchnutí

H332: Škodlivý pri vdýchnutí

Bezpečnostné upozornenie – prevencia (orálne)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Bezpečnostné upozornenie – odozva (orálne)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie (orálne)

P405

P405

P405

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie (orálne)

P501

P501

P501

P501

Bezpečnostné upozornenie – prevencia (dermálne)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva (dermálne)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie (dermálne)

P405

P405

P405

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie (dermálne)

P501

P501

P501

P501

Bezpečnostné upozornenie – prevencia (inhalačne)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Bezpečnostné upozornenie – odozva (inhalačne)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie (inhalačne)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie (inhalačne)

P501

P501

P501“

 

4.

Vkladá sa tento oddiel 3.1.4.2:

„3.1.4.2.

Výstražné upozornenia pre akútnu toxicitu rozlišujú nebezpečenstvo na základe spôsobu expozície. Informácie o klasifikácii akútnej toxicity by mali takisto zohľadňovať toto rozlíšenie. Ak je látka alebo zmes klasifikovaná pre viac ako jeden spôsob expozície, musia byť všetky príslušné klasifikácie uvedené na karte bezpečnostných údajov, ako je uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a príslušné prvky označovania nebezpečnosti musia byť uvedené na obale, ako je ustanovené v oddiele 3.1.3.2. Pokiaľ je uvedená informácia, že ‚x % zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých toxicita nie je známa‘, ako je ustanovené v oddiele 3.1.3.6.2.2, potom sa aj v informáciách uvedených na karte bezpečnostných údajov môže uvádzať na základe spôsobu expozície. Napríklad ‚x % zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých akútna orálna toxicita nie je známa‘ a ‚x % zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých akútna dermálna toxicita nie je známa.‘ “

5.

Oddiel 3.2.3.3.5 sa nahrádza takto:

„3.2.3.3.5.

Niekedy možno spoľahlivými údajmi preukázať, že nebezpečenstvo žieravosti/dráždivosti nejakej zložky pre kožu nie je zrejmé, keď je prítomná na úrovniach rovnakých alebo vyšších, ako sú generické koncentračné limity uvedené v tabuľkách 3.2.3 a 3.2.4 v oddiele 3.2.3.3.6. V takých prípadoch sa zmes klasifikuje podľa týchto údajov (pozri aj články 10 a 11). V iných prípadoch, ak sa predpokladá, že nebezpečenstvo žieravosti/dráždivosti nejakej zložky pre kožu nie je zrejmé, keď je prítomná na rovnakej alebo vyššej úrovni, ako sú generické koncentračné limity uvedené v tabuľkách 3.2.3 a 3.2.4, zvažuje sa vykonanie testovania tejto zmesi. V takých prípadoch sa uplatňuje stratégia viacúrovňového stanovenia závažnosti dôkazov, ako je opísaná v oddiele 3.2.2.5.“

6.

V oddiele 3.2.4 sa tabuľka 3.2.5 nahrádza takto:

Tabuľka 3.2.5

Prvky označovania pre žieravosť/dráždivosť pre kožu

Klasifikácia

Kategória 1 A/1 B/1 C

Kategória 2

Piktogramy GHS

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H315: Dráždi pokožku

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P260

P264

P280

P264

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501“

 

7.

Oddiel 3.3.3.3.5 sa nahrádza takto:

„3.3.3.3.5.

Niekedy sa môže spoľahlivými údajmi preukázať, že reverzibilné/ireverzibilné účinky zložky na oči nie sú zrejmé, keď je prítomná na úrovni rovnakej alebo vyššej, ako sú generické koncentračné limity uvedené v tabuľkách 3.3.3 a 3.3.4 v oddiele 3.3.3.3.6. V takých prípadoch sa zmes klasifikuje podľa týchto údajov. V iných prípadoch, v ktorých sa predpokladá, že nebezpečenstvo žieravosti/dráždivosti pre kožu alebo reverzibilné/ireverzibilné účinky zložky na oči nie sú zrejmé, keď je zložka prítomná na úrovni rovnakej alebo vyššej, ako generické koncentračné limity uvedené v tabuľkách 3.3.3 a 3.3.4, sa zvažuje testovanie zmesi. V takých prípadoch sa uplatňuje stratégia viacúrovňového stanovenia závažnosti dôkazov.“

8.

V oddiele 3.4.3.3.2 sa poznámka 1 pod tabuľkou 3.4.6 nahrádza takto:

Poznámka 1:

Tento koncentračný limit na vyvolanie reakcie sa používa na uplatňovanie osobitných požiadaviek na označovanie podľa oddielu 2.8 prílohy II s cieľom chrániť jedincov, ktorí už sú senzibilizovaní. Karta bezpečnostných údajov sa vyžaduje v prípade zmesi, ktorá obsahuje niektorú zložku dosahujúcu alebo prekračujúcu túto koncentráciu. V prípade senzibilizujúcich látok so špecifickým koncentračným limitom nižším ako 0,1 % by sa mal koncentračný limit na vyvolanie reakcie stanoviť na jednu desatinu špecifického koncentračného limitu.“

9.

V oddiele 3.4.4 sa tabuľka 3.4.7 nahrádza takto:

Tabuľka 3.4.7

Prvky označovania respiračnej alebo kožnej senzibilizácie

Klasifikácia

Respiračná senzibilizácia

Kožná senzibilizácia

Kategória 1 a podkategórie 1A a 1B

Kategória 1 a podkategórie 1A a 1B

Piktogramy GHS

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy alebo dýchacie ťažkosti

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P261

P284

P261

P272

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

 

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501“

10.

V oddiele 3.5.3.1.1 sa tabuľka 3.5.2 nahrádza takto:

Tabuľka 3.5.2

Generické koncentračné limity zložiek zmesi klasifikovaných ako mutagénne pre zárodočné bunky, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi

Zložka klasifikovaná ako:

Koncentračné limity, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi ako:

Mutagén kategórie 1

Mutagén kategórie 2

Kategória 1A

Kategória 1B

Mutagén kategórie 1A

≥ 0,1 %

Mutagén kategórie 1B

≥ 0,1 %

Mutagén kategórie 2

≥ 1,0 %“

11.

V oddiele 3.5.4.1 sa tabuľka 3.5.3 nahrádza takto:

Tabuľka 3.5.3

Prvky označovania pre mutagenitu zárodočných buniek

Klasifikácia

Kategória 1

(Kategória 1A, 1B)

Kategória 2

Piktogramy GHS

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie

H340: Môže spôsobovať genetické poškodenie (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H341: Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P308 + P313

P308 + P313

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

P405

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501“

12.

V oddiele 3.6.3.1.1 sa tabuľka 3.6.2 nahrádza takto:

Tabuľka 3.6.2

Generické koncentračné limity zložiek zmesi klasifikovaných ako karcinogénnych, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi

Zložka klasifikovaná ako:

Generické koncentračné limity, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi ako:

Karcinogén kategórie 1

Karcinogén kategórie 2

Kategória 1A

Kategória 1B

Karcinogén kategórie 1A

≥ 0,1 %

Karcinogén kategórie 1B

≥ 0,1 %

Karcinogén kategórie 2

≥ 1,0 % [poznámka 1]“

13.

V oddiele 3.6.4.1 sa tabuľka 3.6.3 nahrádza takto:

Tabuľka 3.6.3

Prvky označovania pre karcinogenitu

Klasifikácia

Kategória 1

(Kategória 1A, 1B)

Kategória 2

Piktogramy GHS

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie

H350: Môže spôsobiť rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P308 + P313

P308 + P313

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

P405

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501“

14.

V oddiele 3.7.3.1.2 sa tabuľka 3.7.2 a poznámky nahrádzajú takto:

Tabuľka 3.7.2

Generické koncentračné limity zložiek zmesi klasifikovaných ako reprodukčne toxické alebo pôsobiace na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi

Zložka klasifikovaná ako:

Generické koncentračné limity, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi ako:

Reprodukčne toxická látka kategórie 1

Reprodukčne toxická látka kategórie 2

Ďalšia kategória pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie

Kategória 1A

Kategória 1B

Reprodukčne toxická látka kategórie 1A

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

 

Reprodukčne toxická látka kategórie 1B

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

Reprodukčne toxická látka kategórie 2

 

 

≥ 3,0 %

[poznámka 1]

 

Ďalšia kategória pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie

 

 

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

Poznámka:

Koncentračné limity uvedené v tabuľke 3.7.2 platia pre tuhé látky a kvapaliny (hmotnostné percentá), ako aj pre plyny (objemové percentá).

Poznámka 1:

Ak je látka reprodukčne toxická kategórie 1 alebo kategórie 2 alebo látka klasifikovaná pre svoje účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie prítomná v zmesi ako zložka s koncentráciou rovnou alebo vyššou ako 0,1 %, pre zmes musí byť na vyžiadanie dostupná karta bezpečnostných údajov.“

15.

V oddiele 3.7.4.1 sa tabuľka 3.7.3 nahrádza takto:

Tabuľka 3.7.3

Prvky označovania pre reprodukčnú toxicitu

Klasifikácia

Kategória 1

(Kategória 1A, 1B)

Kategória 2

Ďalšia kategória pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie

Piktogramy GHS

Image

Image

Bez piktogramu

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Bez výstražného slova

Výstražné upozornenie

H360: Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H361: Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H362: Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Bezpečnostné upozornenie uchovávanie

P405

P405

 

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501“

 

16.

V oddiele 3.8.4.1 sa tabuľka 3.8.4 nahrádza takto:

Tabuľka 3.8.4

Prvky označovania pre toxicitu pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii

Klasifikácia

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Piktogramy GHS

Image

Image

Image

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Pozor

Pozor

Výstražné upozornenie

H370: Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H371: Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo)

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, alebo

H336: Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

P405

P403 + P233

P405

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

P501“

17.

Oddiel 3.9.2.9.9 sa nahrádza takto:

„3.9.2.9.9.

Je teda reálne, že špecifický profil toxicity sa vyskytuje v štúdiách na zvieratách s opakovanou dávkou pri dávke/koncentrácii pod smerodajnou hodnotou (napr. < 100 mg/kg telesnej hmotnosti/deň orálnym spôsobom), ale charakter tohto účinku (napr. nefrotoxicita pozorovaná len u potkaních samcov konkrétneho druhu, ktorý je známy svojou citlivosťou na tento účinok) môže viesť k rozhodnutiu neklasifikovať. Naproti tomu, v štúdiách na zvieratách sa môže nájsť špecifický profil toxicity, ku ktorému dochádza nad smerodajnou hodnotou (napr. ≥ 100 mg/kg telesnej hmotnosti/deň orálne), a okrem toho existujú doplňujúce informácie z iných zdrojov (napr. z iných dlhodobých aplikačných štúdií alebo zo skúseností s prípadmi u ľudí), ktoré podporujú záver, že z pohľadu závažnosti dôkazov je klasifikácia rozumným krokom.“

18.

Oddiel 4.1.3.4.3 sa nahrádza takto:

„4.1.3.4.3.

Ak sa zmes vytvorí zriedením inej testovanej zmesi alebo látky vodou alebo iným úplne netoxickým materiálom, toxicita zmesi sa môže vypočítať z pôvodnej zmesi alebo látky.“

19.

V oddiele 4.1.3.5.5.5.1 sa tabuľka 4.1.3 nahrádza takto:

Tabuľka 4.1.3

Násobiace faktory pre veľmi toxické zložky zmesí

Akútna toxicita

M faktor

Chronická toxicita

M faktor

Hodnota L(E)C50 mg/l

 

Hodnota NOEC mg/l

NRD (1) zložky

RD (2) zložky

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(pokračujte v desiatkových intervaloch)

(pokračujte v desiatkových intervaloch)


(1)  Zložky, ktoré nie sú rýchlo rozložiteľné.

(2)  Zložky, ktoré sú rýchlo rozložiteľné.“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1 sa oddiel 1.1.2 vypúšťa.

2.

V časti 3 sa oddiely 3.2 až 3.2.2.2 nahrádzajú takto:

„3.2   Hmatateľné výstrahy

3.2.1.    Balenia, ktoré majú byť vybavené hmatateľnými výstrahami

3.2.1.1.

Ak sa látky alebo zmesi dodávajú širokej verejnosti a klasifikujú ako akútne toxické, žieravé pre pokožku, s mutagénnym účinkom na zárodočné bunky kategórie 2, karcinogénne kategórie 2, reprodukčne toxické kategórie 2, senzibilizujúce dýchaciu sústavu STOT kategórie 1 alebo 2, nebezpečné z hľadiska aspiračného nebezpečenstva, horľavé plyny, horľavé kvapaliny kategórie 1 a 2, alebo horľavé tuhé látky, nádoby akéhokoľvek objemu sa označujú hmatateľnými výstrahami.

3.2.1.2.

Oddiel 3.2.1.1 sa neuplatňuje na prenosné nádoby na plyn. Aerosóly a nádoby vybavené utesneným rozprašovačom a obsahujúce látky alebo zmesi klasifikované ako látky alebo zmesi predstavujúce nebezpečenstvo pri vdýchnutí nemusia byť vybavené hmatateľnými výstrahami, ak sú klasifikované pre jedno alebo viac nebezpečenstiev uvedených v oddiele 3.2.1.1.

3.2.2.    Ustanovenia týkajúce sa hmatateľných výstrah

Technické špecifikácie zariadení zabezpečujúcich hmatateľné výstrahy vyhovujú norme EN ISO 11683 „Obaly. Hmatateľné výstrahy nebezpečenstva. Požiadavky“ v znení zmien a doplnení.“


PRÍLOHA III

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1 sa tabuľka 1.1 mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý riadok kódu H222 sa nahrádza takto:

„H222

Jazyk

2.3 –

Aerosóly, kategória nebezpečnosti 1“

b)

Kód H223 sa nahrádza takto:

„H223

Jazyk

2.3 –

Aerosóly, kategória nebezpečnosti 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.“

c)

Do tabuľky za kód H228 sa vkladajú tieto výstražné upozornenia:

„H229

Jazyk

2.3 –

Aerosóly, kategória nebezpečnosti 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Jazyk

2.2 –

Horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných plynov), kategória nebezpečnosti A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta‘ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Jazyk

2.2 –

Horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných plynov), kategória nebezpečnosti B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevées).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta‘ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.“

2.

Doplňujúci kód upozornenia o nebezpečenstve EUH006 v tabuľke 2.1 v časti 2 sa vypúšťa.


PRÍLOHA IV

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Pri výbere bezpečnostných upozornení v súlade s článkom 22 a článkom 28 ods. 3 môžu dodávatelia kombinovať bezpečnostné upozornenia uvedené v nasledujúcej tabuľke so zreteľom na jasnosť a zrozumiteľnosť rady o bezpečnosti.

Pokiaľ je text bezpečnostného upozornenia v stĺpci (2) uvedený v hranatých zátvorkách […], znamená to, že text v hranatých zátvorkách nie je uplatniteľný v každom prípade a používa sa len za určitých okolností. V týchto prípadoch sú podmienky vysvetľujúce, kedy sa má text použiť uvedené v stĺpci (5).

Pokiaľ je v stĺpci (2) v texte bezpečnostného upozornenia uvedená opačná lomka alebo lomka [/], je potrebné vybrať z viet, ktoré oddeľujú v súlade s informáciami uvedenými v stĺpci (5).

Pokiaľ sú v stĺpci (2) v texte bezpečnostného upozornenia uvedené tri bodky […], podrobné informácie sa uvádzajú v stĺpci (5).“

2.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Tabuľka 6.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Kód P202 sa nahrádza takto:

„P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilná výbušnina

 

Mutagenita zárodočných buniek (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

Horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných plynov) (oddiel 2.2)

A, B (chemicky nestabilné plyny)“

ii)

Kód P210 sa nahrádza takto:

„P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Výrobca/dodávateľ určí príslušný (-é) zdroj(-e) zapálenia.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

1, 2

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

 

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Uveďte, že je potrebné uchovávať mimo dosahu tepla.“

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

iii)

Kód P211 sa nahrádza takto:

„P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2“

 

iv)

Kód P220 sa nahrádza takto:

„P220

Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.

Oxidujúce plyny (oddiel 2.4)

1

…Výrobca/dodávateľ určí iné nezlučiteľné materiály.

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1

Uveďte, že je potrebné uchovávať mimo dosahu odevu a iných horľavých materiálov.

2, 3

…Výrobca/dodávateľ určí iné nezlučiteľné materiály.

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1

Uveďte, že je potrebné uchovávať mimo dosahu odevu a iných horľavých materiálov.

2, 3

…Výrobca/dodávateľ určí iné nezlučiteľné materiály.“

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

v)

Kód P223 sa nahrádza takto:

„P223

Zabráňte kontaktu s vodou.

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2“

 

vi)

Kód P244 sa nahrádza takto:

„P244

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

Oxidujúce plyny (oddiel 2.4)

1“

 

vii)

Kód P251 sa nahrádza takto:

„P251

Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3“

 

viii)

Kód P261 sa nahrádza takto:

„P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

3, 4

Výrobca/dodávateľ špecifikuje príslušné podmienky.

Môže sa vynechať, pokiaľ je na etikete uvedený kód P260

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkóza (oddiel 3.8)

3

ix)

Kód P280 sa nahrádza takto:

„P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilné výbušniny a podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranu tváre.

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranné rukavice a ochranu očí/tváre.

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi (oddiel 2.11)

1, 2

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2, 3

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranné rukavice/ochranný odev.

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranné rukavice.

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Vážne poškodenie očí (oddiel 3.3)

1

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

Bližšie určite ochranné okuliare/ochranu tváre.

Podráždenie očí (oddiel 3.3)

2

 

 

Mutagenita zárodočných buniek (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

 

 

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.

 

 

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

Výrobca/dodávateľ špecifikuje druh vybavenia.“

x)

Kód P281 sa vypúšťa.

xi)

Kód P284 sa nahrádza takto:

„P284

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2

Výrobca/dodávateľ špecifikuje vybavenie.

Text v hranatých zátvorkách môže byť použitý, ak sú pri použití chemikálie uvedené dodatočné informácie, ktoré vysvetľujú, aký spôsob ventilácie by bol vhodný pre bezpečné použitie.“

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

Kód P285 sa vypúšťa.

b)

Tabuľka 6.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Kód P307 sa zrušuje.

ii)

Kód P308 sa nahrádza takto:

„P308

PO expozícii alebo podozrení z nej:

Mutagenita zárodočných buniek (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita – účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej (oddiel 3.7)

Dodatočná kategória

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (oddiel 3.8)

1, 2“

iii)

Kód P309 sa vypúšťa.

iv)

Kódy P310, P311 and P312 sa nahrádzajú takto:

„P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí (oddiel 3.3)

1

Aspiračná nebezpečnosť (oddiel 3.10)

1

P311

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

3

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (oddiel 3.8)

1, 2

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

4

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.“

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

3, 4

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

4

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkóza (oddiel 3.8)

3

v)

Kód P321 sa nahrádza takto:

„P321

Odborné ošetrenie (pozri …na etikete).

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3

… Odkaz na ďalšie pokyny prvej pomoci.

Ak sa vyžaduje okamžité podanie protilátky.

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

… Odkaz na ďalšie pokyny prvej pomoci.

Ak sa odporúčajú okamžité opatrenia, ako je napríklad osobitný čistiaci prostriedok.

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

3

… Odkaz na ďalšie pokyny prvej pomoci.

Ak sa vyžadujú okamžité osobitné opatrenia.

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

… Odkaz na ďalšie pokyny prvej pomoci.

Výrobca/dodávateľ môže prípadne špecifikovať čistiaci prostriedok.

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A,1B

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (oddiel 3.8)

1

… Odkaz na ďalšie pokyny prvej pomoci.

Ak sú potrebné okamžité opatrenia.“

vi)

Kód P322 sa vypúšťa.

vii)

Kód P340 sa nahrádza takto:

„P340

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkóza (oddiel 3.8)

3“

viii)

Kód P341 sa vypúšťa.

ix)

Kód P350 sa vypúšťa.

x)

Kód P352 sa nahrádza takto:

„P352

Umyte veľkým množstvom vody/…

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

…Výrobca/dodávateľ môže prípadne uviesť vhodný čistiaci prostriedok, alebo odporučiť iný prostriedok vo výnimočných prípadoch, keď voda jednoznačne nie je vhodná.“

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

Kódy P361, P362 a P363 sa nahrádzajú takto:

„P361

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

 

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C


P362

Kontaminovaný odev vyzlečte

Akútna toxicita, dermálna (oddiel 3.1)

4

 

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C“

 

xii)

Za kód P363 sa dopĺňa toto bezpečnostné upozornenie:

„P364

A pred ďalším použitím vyperte.

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

 

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B“

 

xiii)

Nevzťahuje sa na slovenskú verziu.

xiv)

Kódy P301 + P310 a P301 + P312 sa nahrádzajú takto:

„P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.

Aspiračná nebezpečnosť (oddiel 3.10)

1

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

4

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.“

xv)

Kód P302 + P350 sa vypúšťa.

xvi)

Kód P302 + P352 sa nahrádza takto:

„P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody/…

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

…Výrobca/dodávateľ môže prípadne uviesť vhodný čistiaci prostriedok, alebo odporučiť iný prostriedok vo výnimočných prípadoch, keď voda jednoznačne nie je vhodná.“

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

Kód P303 + P361 + P353 sa nahrádza takto:

„P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

 

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C“

xviii)

Kód P304 + P340 sa nahrádza takto:

„P304 + P340

PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkóza (oddiel 3.8)

3“

xix)

Kód P304 + P341 sa vypúšťa.

xx)

Kód P307 + P311 sa nahrádza takto:

„P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (oddiel 3.8)

1, 2

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.“

xxi)

Kód P309 + P311 sa vypúšťa.

xxii)

Kód P342 + P311 sa nahrádza takto:

„P342 + P311

Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa zdravotného poradenstva v prípade núdze.“

xxiii)

Za kód P342 + P311 sa dopĺňajú tieto bezpečnostné upozornenia:

„P361 + P364

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

4

 

Dráždivosť pre kožu (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B“

xxiv)

Kód P370 + P378 sa nahrádza takto:

„P370 + P378

V prípade požiaru: Na hasenie použite…

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

… Výrobca/dodávateľ určí vhodné prostriedky.

Ak sa riziko zvyšuje pôsobením vody.“

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2, 3

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

c)

Tabuľka 6.4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Kód P410 sa nahrádza takto:

„P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3

 

Plyny pod tlakom (oddiel 2.5)

Stlačený plyn

Skvapalnený plyn

Rozpustený plyn

môže byť vynechané pri plynoch naplnených v prenosných tlakových nádobách v súlade s pokynmi na balenie P200 uvedené v OPNT OSN, Vzorové predpisy, okrem plynov, ktoré podliehajú (pomalému) rozkladu alebo polymerizácii

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi (oddiel 2.11)

1, 2

 

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F“

 

ii)

Kód P412 sa nahrádza takto:

„P412

Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3“

 

iii)

Kódy P410 + 403 a P410 + 412 sa nahrádzajú takto:

„P410 + P403

Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Plyny pod tlakom (oddiel 2.5)

Stlačený plyn

Skvapalnený plyn

Rozpustený plyn

môže byť vynechané pri plynoch naplnených v prenosných tlakových nádobách v súlade s pokynmi na balenie P200 uvedené v OPNT OSN, Vzorové predpisy, okrem plynov, ktoré podliehajú (pomalému) rozkladu alebo polymerizácii

P410 + P412

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3“

 

3.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Tabuľka 1.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Kód P210 sa nahrádza takto:

„P210

Jazyk

 

 

BG

Да се пази от топлина/, нагорещени повърхности/, искри/, открит пламък, и други източници на запалване. ПушенетоТютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma karstām virsmām dzirkstelēm atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.“

ii)

Kód P223 sa nahrádza takto:

„P223

Jazyk

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.“

iii)

Kód P244 sa nahrádza takto:

„P244

Jazyk

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté – bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Tenir les soupapes et les accessoires exempts d’huile et de graisse.

 

GA

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

IT

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

LV

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele si racordurile de ulei si grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

iv)

Kód P251 sa nahrádza takto:

„P251

Jazyk

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

v)

Kód P281 sa vypúšťa.

vi)

Kód P284 sa nahrádza takto:

„P284

Jazyk

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta‘ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.“

vii)

Kód P285 sa vypúšťa.

b)

Tabuľka 1.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Kód P307 sa vypúšťa.

ii)

Kód P309 sa vypúšťa.

iii)

Kódy P310, P311 and P312 sa nahrádzajú takto:

„P310

Jazyk

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Jazyk

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Jazyk

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

iv)

Kód P322 sa vypúšťa.

v)

Kód P340 sa nahrádza takto:

„P340

Jazyk

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

vi)

Kód P341 sa vypúšťa.

vii)

Kód P350 sa vypúšťa.

viii)

Kód P352 sa nahrádza takto:

„P352

Jazyk

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…“

viiia)

Kód P361 sa nahrádza takto:

„P361

Jazyk

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

ix)

Kód P362 sa nahrádza takto:

„P362

Jazyk

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.“

x)

Za kód P363 sa dopĺňa toto bezpečnostné upozornenie:

„P364

Jazyk

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volverla a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa‘ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.“

xi)

Kód P378 sa nahrádza takto:

„P378

Jazyk

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…“

xii)

Kódy P301 + P310 a P301 + P312 sa nahrádzajú takto:

„P301 + P310

Jazyk

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…

 

HU

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK JINBELA‘: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P301 + P312

Jazyk

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…/

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…/εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…/in caso di malessere.

 

LV

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…

 

HU

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK JINBELA‘: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/.

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/….“

xiii)

Kód P302 + P350 sa vypúšťa.

xiv)

Kód P302 + P352 sa nahrádza takto:

„P302 + P352

Jazyk

 

 

BG

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/…

 

ES

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/…

 

CS

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…

 

DE

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…

 

FR

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus uisce é.

 

IT

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/….

 

MT

JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.

 

PL

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/…

 

RO

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…

 

SK

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

 

FI

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…“

xv)

Kódy P303 + P361 + P353 a P304 + P340 sa nahrádzajú takto:

„P303 + P361 + P353

Jazyk

 

 

BG

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

 

ES

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

 

CS

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

 

DA

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

 

DE

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

 

ET

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

 

EN

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

 

FR

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

 

GA

I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaigh an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

 

IT

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

 

LV

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

 

LT

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

 

HU

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

 

MT

JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar) Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Baħbaħ il-ġilda bl-ilma/taħt ix-xawer.

 

NL

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

 

PL

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

 

PT

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

 

RO

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

 

SK

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

 

SL

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

 

FI

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

 

SV

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.


P304 + P340

Jazyk

 

 

BG

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

MÁ IONANÁILTEAR: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é compordach.

 

IT

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“