ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.146.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
31. mája 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 462/2013

z 21. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (4) sa vyžaduje, aby ratingové agentúry dodržiavali pravidlá správania s cieľom znížiť riziko možných konfliktov záujmov a zabezpečili vysokú kvalitu a dostatočnú transparentnosť úverových ratingov a ratingového postupu. V nadväznosti na zmeny zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 (5) bol Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (6), poverený registrovať ratingové agentúry a vykonávať nad nimi dohľad. Toto nariadenie dopĺňa existujúci regulačný rámec pre ratingové agentúry. Niektoré najvýznamnejšie otázky, napríklad konflikty záujmov vyplývajúce z modelu „emitent platí“ a zverejňovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov, boli riešené a bude potrebné preskúmať rámec po tom, ako bude v platnosti dostatočne dlhý čas na to, aby sa posúdilo, či tieto otázky rieši v plnom rozsahu. Medzitým súčasná kríza štátneho dlhu poukázala na potrebu osobitne preskúmať transparentnosť, procedurálne požiadavky a časový harmonogram zverejňovania pre ratingy štátov.

(2)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o ratingových agentúrach: budúce perspektívy (7) obsahovalo výzvu na zlepšenie regulácie ratingových agentúr. Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) na svojom neformálnom zasadnutí 30. septembra a 1. októbra 2010 potvrdila, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie na riešenie radu otázok týkajúcich sa ratingových činností vrátane rizika nadmerného spoliehania na úverové ratingy a rizika konfliktov záujmov vyplývajúcich z modelu odmeňovania ratingových agentúr. Európska rada dospela 23. októbra 2011 k záveru, že na zníženie miery nadmerného spoliehania sa na úverové ratingy je potrebný pokrok.

(3)

Na medzinárodnej úrovni Rada pre finančnú stabilitu (FSB), ktorej členom je Európska centrálna banka (ECB), schválila 20. októbra 2010 zásady zníženia miery spoliehania sa orgánov a finančných inštitúcií na úverové ratingy (ďalej len „zásady FSB“). Zásady FSB boli schválené na samite G20 v Soule v novembri 2010. Preto je vhodné, aby príslušné odvetvové orgány posúdili postupy uplatňované účastníkmi trhu a nabádali týchto účastníkov trhu, aby zmiernili vplyv týchto postupov. Príslušné odvetvové orgány by mali rozhodovať o podporných opatreniach. ESMA, prípadne v spolupráci s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (8), a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (9), by mal prijať opatrenia na uľahčenie zbližovania postupov v oblasti dohľadu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 a v rámci tohto nariadenia.

(4)

Ratingové agentúry by mali informovať investorov o pravdepodobnosti zlyhania úverových ratingov a ratingových vyhliadok na základe informácií o historickej výkonnosti, ktoré sú uverejnené v centrálnom registri vytvorenom ESMA.

(5)

Podľa zásad FSB by „centrálne banky mali samy hodnotiť úverovú kvalitu finančných nástrojov, ktoré akceptujú pri operáciách na trhu ako kolaterál, aj ako priame nákupy. Politiky centrálnych bánk by sa mali vyvarovať mechanických prístupov, ktoré by mohli viesť k zbytočne prudkým a rozsiahlym zmenám v oprávnenosti finančných nástrojov a úrovni zrážok, ktoré môžu ešte zhoršiť efekt náhleho pádu“. ECB navyše vo svojom stanovisku z 2. apríla 2012 uviedla, že je odhodlaná podporiť spoločný cieľ, ktorým je zníženie nadmerného spoliehania na úverové ratingy. V tejto súvislosti ECB pravidelne podáva správy o rôznych opatreniach, ktoré prijíma Eurosystém na zníženie spoliehania na úverové ratingy. V článku 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že ECB má adresovať výročnú správu o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a o menovej politike v predchádzajúcom i prebiehajúcom roku Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a takisto Európskej rade. Prezident ECB má túto správu predložiť Európskemu parlamentu, ktorý môže na jej základe uskutočniť všeobecnú rozpravu, a Rade. ECB by v týchto správach mohla tiež opísať, ako ECB uplatňuje zásady FSB a alternatívne mechanizmy posudzovania, ktoré využíva.

(6)

Únia vyvíja úsilie zamerané v prvej fáze na preskúmanie či nejaké odkazy na úverové ratingy v práve Únie vyvolávajú alebo môžu vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie na takéto úverové ratingy, a v druhej fáze na preskúmanie všetkých odkazov na úverové ratingy na regulačné účely, aby sa odstránili do roku 2020 pod podmienkou, že boli identifikované a zavedené vhodné alternatívy k posúdeniu kreditného rizika.

(7)

Význam ratingových výhľadov pre investorov a emitentov a ich vplyv na trh je porovnateľný s významom a účinkami úverových ratingov. Aj na ratingové výhľady by sa preto mali vzťahovať všetky požiadavky nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby ratingové činnosti boli presné, transparentné a bez konfliktov záujmov. Podľa súčasných postupov v oblasti dohľadu sa na ratingové výhľady vzťahuje rad požiadaviek uvedeného nariadenia. Toto nariadenie by malo objasniť pravidlá a poskytnúť právnu istotu zavedením vymedzenia ratingových výhľadov a objasnením, ktoré konkrétne ustanovenia sa vzťahujú na tieto ratingové výhľady. Vymedzenie ratingových výhľadov by malo zahŕňať aj názory na pravdepodobné smerovanie úverového ratingu v krátkodobom horizonte, ktoré sa bežne označujú ako úverové signály (credit watches).

(8)

V strednodobom horizonte by sa malo vyhodnotiť prijatie ďalších opatrení na odstránenie odkazov na úverové ratingy na regulačné účely z finančnej regulácie a na odstránenie váženia rizika aktív prostredníctvom úverových ratingov. V súčasnosti sú však ratingové agentúry dôležitými účastníkmi finančných trhov. V dôsledku toho má nezávislosť a integrita ratingových agentúr a ich ratingových činností osobitný význam pre zabezpečenie ich dôveryhodnosti z pohľadu účastníkov trhu, najmä investorov a ďalších používateľov úverových ratingov. V nariadení (ES) č. 1060/2009 sa stanovuje, že ratingové agentúry musia byť registrované a musí byť nad nimi vykonávaný dohľad, keďže ich služby majú značný vplyv na verejný záujem. Na rozdiel od analýzy investícií úverové ratingy nie sú iba názormi na hodnotu alebo cenu finančného nástroja alebo finančného záväzku. Ratingové agentúry nevykonávajú iba úlohu finančných analytikov alebo investičných poradcov. Úverové ratingy majú regulačnú hodnotu pre regulovaných investorov, ako sú úverové inštitúcie, poisťovne a iní inštitucionálni investori. Hoci sa motivácia nadmerného spoliehania sa na úverové ratingy oslabila, úverové ratingy stále zásadne ovplyvňujú investičné rozhodnutia, najmä v dôsledku informačnej asymetrie a z dôvodov efektivity. V uvedenom kontexte musia byť ratingové agentúry nezávislé a musia ich tak vnímať aj účastníci trhu a ich ratingové metódy musia byť transparentné a musia sa tak aj vnímať.

(9)

Nadmerné spoliehanie na úverové ratingy by sa malo obmedziť a postupne by sa mali odstrániť všetky automatické vplyvy odvodené z úverových ratingov. Úverové inštitúcie a investičné firmy by mali byť nabádané k zavedeniu interných postupov, aby vykonávali svoje vlastné posúdenie kreditného rizika, a mali by povzbudzovať investorov k realizácii hĺbkovej analýzy. V tomto kontexte sa v tomto nariadení stanovuje, že finančné inštitúcie by sa nemali výhradne alebo mechanicky spoliehať na úverové ratingy. Tieto inštitúcie by sa preto mali vyhýbať uzatváraniu zmlúv, v prípade ktorých by sa výhradne alebo mechanicky spoliehali na úverové ratingy, a mali by sa vyvarovať ich používania v zmluvách ako jediného parametra na posúdenie úverovej bonity investícií alebo rozhodnutie o tom, či investujú alebo sa príslušných nástrojov zbavia.

(10)

V nariadení (ES) č. 1060/2009 sa už stanovil prvý súbor opatrení na riešenie otázky nezávislosti a integrity ratingových agentúr a ich ratingových činností. Už v niekoľkých ustanoveniach uvedeného nariadenia boli stanovené ciele zaručiť nezávislosť ratingových agentúr a identifikovať, vyriešiť, a pokiaľ je to možné, zabrániť akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by mohli vzniknúť. Výber a odmeňovanie ratingovej agentúry hodnoteným subjektom (model „emitent platí“) prirodzene vedie k vzniku konfliktov záujmov. Uvedený model motivuje ratingové agentúry k tomu, aby vydávali ratingy uspokojivejšie pre emitenta s cieľom zabezpečiť si dlhodobý obchodný vzťah na zaručenie výnosov alebo zabezpečiť si ďalšiu prácu a príjmy. Okrem toho vzťah medzi akcionármi ratingových agentúr a hodnotenými subjektmi môže byť príčinou konfliktov záujmov, ktoré sa existujúcimi pravidlami dostatočne neriešia. Výsledkom je, že úverové ratingy vydané v rámci modelu „emitent platí“ možno skôr vnímať ako úverové ratingy, ktoré sú skôr vhodné pre emitenta, a nie ako úverové ratingy, ktoré sú potrebné pre investora. Je nevyhnutné posilniť podmienky nezávislosti ratingových agentúr, aby sa zvýšila úroveň dôveryhodnosti úverových ratingov vydaných v rámci modelu „emitent platí“.

(11)

V záujme zvýšenia hospodárskej súťaže na trhu, ktorý ovládajú tri ratingové agentúry, by sa mali prijať opatrenia na podporu využívania menších ratingových agentúr. V uplynulom období sa u emitentov alebo spriaznených tretích strán stalo praxou žiadať o úverové ratingy dve alebo viaceré ratingové agentúry, a preto keď emitent alebo spriaznená tretia strana žiadajú o dva alebo viaceré úverové ratingy, mali by zvážiť možnosť poveriť aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorej celkový podiel na trhu nepresahuje 10 % a ktorú by emitent alebo spriaznená tretia strana mohli považovať za schopnú zhodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt.

(12)

Trh s úverovými ratingmi ukazuje, že zvyčajne ratingové agentúry a hodnotené subjekty vstupujú do dlhodobých vzťahov. Tým sa zvyšuje riziko dôvernosti, pretože ratingová agentúra sa môže stať príliš ústretovou voči želaniam hodnoteného subjektu. Za týchto okolností by mohli časom vzniknúť pochybnosti o nestrannosti ratingových agentúr. Ratingové agentúry poverené a zaplatené určitou spoločnosťou ako emitentom sú motivované vydávať príliš priaznivé ratingy tohto hodnoteného subjektu alebo jeho dlhových nástrojov s cieľom udržať si obchodné vzťahy s týmto emitentom. Emitenti sú takisto motivovaní výhodami, ktoré vyplývajú z dlhodobých vzťahov, ako je napríklad efekt zablokovania (lock-in effect), prostredníctvom ktorého sa emitent vyhýba zmene ratingovej agentúry, keďže by to mohlo zvýšiť obavy investorov, pokiaľ ide o úverovú bonitu emitenta. Na uvedený problém poukázalo už nariadenie (ES) č. 1060/2009, v ktorom sa vyžadovalo, aby ratingové agentúry uplatňovali mechanizmus rotácie zabezpečujúci postupné zmeny v zložení analytických tímov a ratingových výborov tak, aby nebola ohrozená nezávislosť ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Úspešnosť týchto pravidiel však bola veľmi závislá od vnútorného modelu správania ratingovej agentúry, a to od skutočnej nezávislosti a profesionality zamestnancov ratingovej agentúry vo vzťahu k jej obchodným záujmom. Uvedené pravidlá neboli vypracované tak, aby boli pre tretie strany dostatočnou zárukou toho, že konflikty záujmov vyplývajúce z dlhodobých vzťahov by sa mohli účinne zmierniť alebo by sa im dalo predísť. Spôsobom, ako to dosiahnuť, by mohlo byť obmedzenie doby, počas ktorej môže ratingová agentúra nepretržite vydávať úverové ratingy toho istého emitenta alebo jeho dlhových nástrojov. Stanovením maximálnej doby trvania zmluvného vzťahu medzi emitentom, ktorý je hodnotený alebo ktorý vydal hodnotený dlhový nástroj, a ratingovou agentúrou by sa mala odstrániť motivácia pre vydávanie priaznivých úverových ratingov tohto emitenta. Požiadavka rotácie ratingových agentúr ako normálnej a bežnej praxe na trhu by navyše mala takisto účinne zmierniť problém efektu zablokovania. Napokon, rotácia ratingových agentúr by mala mať priaznivý vplyv na trh s úverovými ratingmi, pretože by uľahčila vstup nových subjektov na trh a ponúkla by súčasným ratingovým agentúram možnosť rozšíriť ich podnikanie do nových oblastí.

(13)

Je však dôležité, aby bolo vykonávanie mechanizmu rotácie navrhnuté tak, aby výhody tohto mechanizmu viac než prevážili jeho prípadné negatívne dôsledky. Napríklad v dôsledku častej rotácie by sa mohli zvýšiť náklady pre emitentov a ratingové agentúry, pretože náklady spojené s hodnotením nového subjektu alebo finančného nástroja sú obvykle vyššie než náklady na monitorovanie už vydaného úverového ratingu. Značné množstvo času a zdrojov si takisto vyžaduje etablovanie ako ratingovej agentúry, či už ako špecializovaného subjektu alebo pokrývajúcej všetky triedy aktív. Navyše pokračujúca rotácia ratingových agentúr by mohla mať výrazný vplyv na kvalitu a kontinuitu úverových ratingov. Rovnako dôležité je, aby sa mechanizmus rotácie vykonával s dostatočnými zárukami, ktoré umožnia, aby sa trh prispôsobil postupne pred možným rozšírením mechanizmu v budúcnosti. To by sa mohlo dosiahnuť obmedzením rozsahu pôsobnosti mechanizmu na resekuritizácie, čo je obmedzený zdroj financovania bánk, zatiaľ čo by sa umožnilo, aby sa už vydané úverové ratingy naďalej monitorovali na základe vyžiadania, a to aj po tom, ako sa rotácia stane povinnou. Celkovo by teda rotácia ovplyvnila len nové resekuritizácie s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu. Komisia by mala preskúmať, či je vhodné zachovať obmedzený mechanizmus rotácie alebo ho uplatňovať takisto na ostatné triedy aktív, a ak áno, či si ostatné triedy vyžadujú iné zaobchádzanie, napríklad s ohľadom na dĺžku maximálnej doby trvania zmluvného vzťahu. Ak sa mechanizmus rotácie stanoví pre ostatné triedy aktív, Komisia by mala zhodnotiť, či je potrebné uložiť ratingovej agentúre povinnosť poskytnúť na konci maximálnej doby trvania zmluvného vzťahu prichádzajúcej ratingovej agentúre informácie o emitentovi a hodnotených finančných nástrojoch (súbor podkladov).

(14)

Je vhodné zaviesť rotáciu na trhu s úverovými ratingami pre resekuritizácie. Po prvé, je to segment európskeho sekuritizačného trhu, ktorý od finančnej krízy zaostáva, a preto v prípade tohto segmentu trhu je najväčšia potreba riešiť konflikty záujmov. Po druhé, zatiaľ čo kreditné riziko v prípade dlhových nástrojov vydaných napríklad podnikmi závisí vo veľkej miere od schopnosti samotného emitenta splácať dlh, kreditné riziko v prípade resekuritizácií je vo všeobecnosti jedinečné pre každú transakciu. Pri vzniku resekuritizácie preto neexistuje veľké riziko straty poznatkov tým, že sa najme nová ratingová agentúra. Inými slovami, i keď v súčasnosti existuje iba obmedzený počet ratingových agentúr pôsobiacich na trhu s úverovými ratingami pre resekuritizácie, tento trh je prirodzenejšie otvorený hospodárskej súťaži a mechanizmus rotácie by mohol byť hnacím mechanizmom na zaistenie väčšej dynamiky na tomto trhu. Napokon, na trhu s úverovými ratingami pre resekuritizácie dominuje niekoľko veľkých ratingových agentúr, existujú však i ďalší aktéri, ktorí v tejto oblasti nadobudli odborné znalosti.

(15)

Pravidelná rotácia ratingových agentúr vydávajúcich úverové ratingy týkajúce sa resekuritizácií by mala priniesť väčšiu rôznorodosť posudzovania úverovej bonity. Viaceré rôzne pohľady, náhľady a metodiky používané ratingovými agentúrami by mali viesť k vydávaniu rôznorodejších úverových ratingov a nakoniec aj k skvalitneniu posudzovania úverovej bonity resekuritizácií. Na to, aby takáto rôznorodosť mohla zohrať svoju úlohu a aby sa predišlo vzájomnej solidárnosti medzi pôvodcami a ratingovými agentúrami, musí sa maximálna doba, počas ktorej je ratingovej agentúre umožnené hodnotiť resekuritizácie toho istého pôvodcu, obmedziť na úroveň, ktorá zaručuje pravidelné nové posudzovanie úverovej bonity. Tieto faktory spolu s potrebou zabezpečiť určitú kontinuitu pristupovania k úverovým ratingom vedú k záveru, že doba štyroch rokov je primeraná. Ak sú poverené najmenej štyri ratingové agentúry, ciele mechanizmu rotácie už boli dosiahnuté, takže požiadavka na rotáciu by sa nemala uplatňovať. S cieľom zabezpečiť skutočnú hospodársku súťaž by sa takáto výnimka mala uplatňovať iba vtedy, ak najmenej štyri poverené ratingové agentúry zhodnotia určitý podiel otvorených finančných nástrojov pôvodcu.

(16)

V centre štruktúrovania mechanizmu rotácie pre resekuritizácie by mal byť pôvodca. Resekuritizácie sa vydávajú z účelovo vytvorených subjektov bez výraznej schopnosti splácať dlh. Ak by bol teda v centre štruktúrovania rotácie emitent, viedlo by to k neúčinnosti mechanizmu. Naopak štruktúrovanie rotácie okolo sponzora by znamenalo, že výnimka by sa uplatňovala takmer vždy.

(17)

Mechanizmus rotácie by mohol byť dôležitým nástrojom na obmedzenie prekážok vstupu na trh s úverovými ratingami pre resekuritizácie. Súčasne by však mohlo byť pre nových účastníkov trhu ťažšie zaistiť si pevnú pozíciu na trhu, pretože by nemali možnosť udržať si svojich klientov. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť pre malé ratingové agentúry výnimku z mechanizmu rotácie.

(18)

Aby bol mechanizmus rotácie účinný, musí sa uplatňovať vierohodným spôsobom. Požiadavka rotácie by nedosiahla svoje ciele, ak by sa predchádzajúcej ratingovej agentúre umožnilo opätovne hodnotiť resekuritizácie toho istého pôvodcu v príliš krátkej dobe. Je preto dôležité stanoviť primeranú dobu, v rámci ktorej sa predchádzajúca ratingová agentúra nemôže opätovne poveriť hodnotením resekuritizácií toho istého pôvodcu. Táto doba by mala byť dostatočne dlhá, aby umožnila nastupujúcej ratingovej agentúre efektívne poskytovať svoje ratingové služby, zabezpečila, že resekuritizácie budú skutočne vystavené novému skúmaniu na základe iného prístupu, a zaručila, že úverové ratingy vydané nastupujúcou ratingovou agentúrou zabezpečia dostatočnú kontinuitu. Zároveň platí, že na to, aby mechanizmus rotácie riadne fungoval, dĺžka doby je obmedzená počtom ratingových agentúr s dostatočnými odbornými poznatkami v oblasti resekuritizácií. Dĺžka doby by preto mala byť primeraná a mala by byť vo všeobecnosti rovnaká ako doba platnosti zmluvy predchádzajúcej ratingovej agentúry, ktorej platnosť uplynula, pričom by však nemala presahovať štyri roky.

(19)

Požiadavka, aby ratingové agentúry pravidelne rotovali, je primeraná sledovanému cieľu. Táto požiadavka sa vzťahuje len na registrované ratingové agentúry, ktoré sú regulované a ktoré poskytujú služby týkajúce sa verejného záujmu (úverové ratingy, ktoré sa môžu použiť na regulačné účely) na základe modelu „emitent platí“, a pre osobitnú triedu aktív (resekuritizácie). Výsada spočívajúca v tom, že sa uznáva dôležitá úloha služieb v regulácii trhu finančných služieb a oprávnenie vykonávať tieto funkcie, vyvoláva potrebu dodržiavať určité povinnosti, aby za všetkých okolností bola zaručená nezávislosť a vnímanie nezávislosti. Ratingová agentúra, ktorá nesmie hodnotiť resekuritizácie konkrétneho pôvodcu, by ešte stále smela hodnotiť resekuritizácie iných pôvodcov, ako aj hodnotiť iné triedy aktív. V kontexte trhu, v rámci ktorého sa pravidlo rotácie vzťahuje na všetkých účastníkov, budú vznikať obchodné príležitosti, pretože všetky ratingové agentúry budú musieť rotovať. Ratingové agentúry navyše budú môcť vždy vydať nevyžiadané úverové ratingy týkajúce sa resekuritizácií toho istého pôvodcu a zúročiť tak svoje skúsenosti. Nevyžiadané úverové ratingy nie sú obmedzené modelom „emitent platí“, a preto sú teoreticky menej ovplyvnené potenciálnymi konfliktami záujmov. Maximálne trvanie zmluvného vzťahu s ratingovou agentúrou a požiadavka poverenia viac než jednej ratingovej agentúry tiež predstavujú pre klientov ratingových agentúr obmedzenie ich slobody výkonu vlastnej podnikateľskej činnosti. Tieto obmedzenia sú však z dôvodov verejného záujmu a so zreteľom na vzájomný nesúlad modelu „emitent platí“ s nevyhnutnou nezávislosťou ratingových agentúr potrebné na to, aby sa zabezpečili nezávislé úverové ratingy, ktoré môžu investori použiť na regulačné účely. Tieto obmedzenia zároveň neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné, a skôr by sa mali považovať za zvyšujúce úverovú bonitu resekuritizácií voči iným osobám, a napokon aj voči trhu.

(20)

Nezávislosť ratingovej agentúry od hodnoteného subjektu je takisto ovplyvnená možným konfliktom záujmov ktoréhokoľvek z jej významných akcionárov v rámci hodnoteného subjektu. Akcionár ratingovej agentúry by mohol byť členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Nariadenie (ES) č. 1060/2009 sa týka uvedených situácií, len pokiaľ ide o konflikt záujmov ratingových analytikov, osôb schvaľujúcich úverové ratingy alebo ostatných zamestnancov ratingovej agentúry. Uvedené nariadenie však nerieši situáciu, pokiaľ ide o možné konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi ratingových agentúr. S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr od hodnotených subjektov je potrebné rozšíriť existujúce pravidlá stanovené v uvedenom nariadení týkajúce sa konfliktov záujmov spôsobených zamestnancami ratingových agentúr na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. Z uvedeného dôvodu by sa ratingová agentúra mala zdržať vydávania úverových ratingov alebo by mala zverejniť, že úverový rating môže byť ovplyvnený v prípadoch, keď akcionár alebo člen držiaci 10 % hlasovacích práv tejto agentúry je aj členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo do hodnoteného subjektu investoval, keď investícia dosiahne určitý objem. Okrem toho skutočnosť, že akcionár alebo člen, ktorý drží aspoň 5 % hlasovacích práv uvedenej ratingovej agentúry, investoval do hodnoteného subjektu alebo je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu, by sa mala zverejniť, a to aspoň vtedy, keď investícia dosiahne určitý objem. Navyše, ak je akcionár alebo člen v pozícii, ktorá mu umožňuje výrazne ovplyvňovať podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, nemala by táto osoba poskytovať hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane konzultačné ani poradenské služby týkajúce sa ich organizačnej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností.

(21)

S cieľom zabezpečiť funkčné uplatňovanie pravidiel nezávislosti a predchádzania konfliktom záujmov stanovených v nariadení (ES) č. 1060/2009 a zabrániť tomu, aby sa stali neúčinnými, je nevyhnutný dostatočne veľký počet ratingových agentúr, ktoré nie sú nijako spojené s predchádzajúcou ratingovou agentúrou v prípade rotácie a s ratingovou agentúrou súbežne poskytujúcou ratingové služby tomu istému emitentovi. Je potrebné vyžadovať prísne oddelenie predchádzajúcej a nastupujúcej ratingovej agentúry v prípade rotácie, ako aj dvoch ratingových agentúr súbežne poskytujúcich ratingové služby tomu istému emitentovi. Dotknuté ratingové agentúry by nemali byť navzájom prepojené prostredníctvom ovládania, príslušnosťou k rovnakej skupine ratingových agentúr, ani tým, že sú akcionárom alebo členom alebo majú možnosť vykonávať hlasovacie práva v ktorejkoľvek z iných ratingových agentúr, alebo tým, že môžu vymenúvať členov správnych alebo dozorných rád ktorejkoľvek inej ratingovej agentúry.

(22)

Ratingové agentúry by mali vytvoriť, udržiavať, presadzovať a zdokumentovať účinnú štruktúru internej kontroly, ktorou by sa riadilo vykonávanie politík a postupov na predchádzanie a kontrolu možných konfliktov záujmov, a na zaistenie nezávislosti úverových ratingov, ratingových analytikov a ratingových tímov od akcionárov, správnych a riadiacich orgánov a predajných a marketingových činností. Mali by sa zaviesť štandardné operačné postupy týkajúce sa firemného riadenia, organizačných záležitostí a riadenia konfliktov záujmov. Tieto štandardné operačné postupy by sa mali pravidelne preskúmavať a monitorovať s cieľom vyhodnotiť ich účinnosť a potrebu ich aktualizácie.

(23)

Vnímanie nezávislosti ratingových agentúr by bolo zvlášť nepriaznivo ovplyvnené, ak by tí istí akcionári alebo členovia investovali do rôznych ratingových agentúr, ktoré nepatria do tej istej skupiny ratingových agentúr, a to minimálne v prípade, keď takáto investícia dosiahne určitý objem, ktorý by týmto akcionárom alebo členom mohol umožniť vykonávať určitý vplyv na obchodnú činnosť ratingovej agentúry. Na zabezpečenie nezávislosti (a vnímania nezávislosti) ratingových agentúr je preto vhodné stanoviť prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o vzťahy medzi ratingovými agentúrami a ich akcionármi alebo členmi. Z tohto dôvodu nikto nemôže zároveň držať 5 % alebo väčší podiel vo viac než jednej ratingovej agentúre s výnimkou prípadov, keď dotknuté ratingové agentúry patria do tej istej skupiny.

(24)

Cieľ zabezpečiť dostatočnú nezávislosť ratingových agentúr si vyžaduje, aby investori súčasne nedržali 5 % alebo viac percent investícií vo viac než jednej ratingovej agentúre. Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (10), sa stanovuje, že osoby, ktoré ovládajú aspoň 5 % hlasovacích práv v kótovanej spoločnosti, túto skutočnosť zverejnili, a to, okrem iného, pretože je v záujme investorov mať informácie o zmenách v hlasovacej štruktúre takejto spoločnosti. Tento 5 % podiel sa preto považuje za významný podiel, ktorý dokáže ovplyvniť hlasovaciu štruktúru v spoločnosti. Preto je vhodné použiť 5 % úroveň na účely obmedzenia súčasného investovania do viac než jednej ratingovej agentúry. Toto opatrenie nemožno označiť ako neprimerané vzhľadom na to, že všetky registrované ratingové agentúry v Únii sú nekótované podniky, a preto nepodliehajú pravidlám transparentnosti a procesným pravidlám, ktoré sa vzťahujú na kótované spoločnosti v Únii podľa smernice 2004/109/ES. Nekótované podniky sú často riadené protokolmi alebo dohodami akcionárov, a počet akcionárov alebo členov je zvyčajne nízky. Aj minoritné postavenie v nekótovanej ratingovej agentúre by preto mohlo mať vplyv. Na zabezpečenie toho, aby boli stále možné výlučne hospodárske investície do ratingových agentúr, by sa toto obmedzenie súčasného investovania do viac než jednej ratingovej agentúry nemalo rozšíriť na investície vykonávané prostredníctvom systémov kolektívneho investovania spravovaných tretími stranami nezávislými od investora a nepodliehajúcimi jeho vplyvu.

(25)

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa konfliktov záujmov, pokiaľ ide o akcionársku štruktúru, by sa nemali vzťahovať iba na priame podiely, ale aj na nepriame podiely, keďže inak by sa tieto pravidlá mohli ľahko obchádzať. Ratingové agentúry by mali vyvinúť maximálne úsilie s cieľom poznať svojich nepriamych akcionárov, aby sa v tomto ohľade mohli vyhnúť akýmkoľvek možným konfliktom záujmov.

(26)

Efektívnosť pravidiel nezávislosti a predchádzania konfliktom záujmov, ktoré si vyžadujú, aby ratingová agentúra neposkytovala ratingové služby tomu istému emitentovi počas dlhého obdobia, by sa mohla oslabiť, keby sa ratingové agentúry mohli stať významnými akcionármi alebo členmi iných ratingových agentúr.

(27)

Je dôležité zabezpečiť, aby úpravy ratingových metodík neviedli k menej prísnym metodikám. Na tento účel by emitenti, investori a ďalšie zainteresované strany mali mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky ku každej zamýšľanej zmene ratingových metodík. To im pomôže pochopiť dôvody pre zavádzanie nových metodík a dotknuté zmeny. Pripomienky emitentov a investorov k návrhom metodík môžu poskytnúť cenné informácie pre ratingové agentúry pri definovaní metodík. ESMA by mal byť tiež informovaný o zamýšľaných zmenách. I keď nariadenie (ES) č. 1060/2009 udeľuje ESMA právomoc overiť, či sú metodiky používané ratingovými agentúrami prísne, systematické a kontinuálne a či podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania, tento proces overovania by nemal ESMA udeliť právomoc posudzovať vhodnosť navrhovanej metodiky alebo úverových ratingov vydaných na základe uplatnenia danej metodiky. V ratingových metodikách by sa mali prípadne zohľadňovať finančné riziká odvodené z environmentálnych rizík.

(28)

Ratingovým agentúram sa vzhľadom na zložitosť štruktúrovaných finančných nástrojov vždy nepodarilo zabezpečiť dostatočne vysokú kvalitu úverových ratingov vydaných na tieto nástroje. To viedlo k strate dôvery trhu k tomuto typu úverových ratingov. V záujme opätovného získania dôvery by bolo vhodné požadovať, aby emitenti alebo spriaznené tretie strany požiadali aspoň dve rôzne ratingové agentúry o poskytnutie úverových ratingov štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré by mohli viesť k rôznym a konkurenčným posúdeniam. Mohlo by to takisto viesť k zníženiu miery nadmerného spoliehania na jeden úverový rating.

(29)

V návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o dohľade nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií a investičných firiem a v návrhu nariadenia o požiadavkách na obozretné podnikanie pre úverové inštitúcie a investičné firmy, ktoré majú nahradiť smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (11) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (12), sa pre úverové inštitúcie a investičné firmy zavádza požiadavka, aby kreditné riziko subjektov a finančných nástrojov, do ktorých investujú, posudzovali sami a aby sa v tejto súvislosti nespoliehali len na úverové ratingy. Uvedená požiadavka by sa mala rozšíriť na ďalších účastníkov finančného trhu regulovaných podľa práva Únie vrátane investičných správcov. V prípade všetkých účastníkov finančného trhu by sa však uvedená požiadavka mala presadzovať primerane pri zohľadnení povahy, rozsahu a zložitosti príslušného účastníka. Členské štáty by nemali mať právo stanoviť ani zachovať pravidlá, ktoré umožňujú väčšie spoliehanie sa týchto investorov na úverové ratingy.

(30)

Okrem toho by sa zlepšila schopnosť investorov vypracúvať informované posúdenie úverovej bonity štruktúrovaných finančných nástrojov, ak by investori mali dostatočné informácie o týchto nástrojoch. Napríklad, ak riziko štruktúrovaných finančných nástrojov do značnej miery závisí od kvality a výkonnosti podkladových aktív, investorom by sa malo poskytnúť viac informácií o podkladových aktívach. Znížila by sa tým závislosť investorov od úverových ratingov. Navyše je pravdepodobné, že zverejňovaním relevantných informácií o štruktúrovaných finančných nástrojoch sa posilní hospodárska súťaž medzi ratingovými agentúrami, pretože by to mohlo viesť k zvýšeniu počtu nevyžiadaných úverových ratingov. Do januára 2016 by Komisia mala preskúmať a podať správu o vhodnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto požiadavky na zverejnenie na ďalšie finančné produkty. Existujú napríklad iné finančné produkty, ako sú kryté dlhopisy a iné formy zaisteného dlhu, pri ktorých riziko do značnej miery závisí od vlastností každého podkladového kolaterálu a kde by mohlo byť relevantné poskytnúť investorom viac informácií o kolateráli.

(31)

Investori, emitenti a ďalšie zainteresované strany by mali mať prístup k najnovším informáciám o ratingoch na centrálnej internetovej stránke. ESMA by mal zriadiť Európsku ratingovú platformu, ktorá by mala investorom umožniť ľahko porovnať všetky existujúce úverové ratingy konkrétneho hodnoteného subjektu. S cieľom umožniť investorom zvážiť celú škálu názorov pred prijatím svojho investičného rozhodnutia je dôležité, aby sa na internetovej stránke Európskej ratingovej platformy zobrazili všetky dostupné úverové ratingy jednotlivého nástroja. S cieľom neoslabiť schopnosť ratingových agentúr fungovať na základe modelu „investor platí“, by sa však takéto úverové ratingy nemali zahrnúť do Európskej ratingovej platformy. Európska ratingová platforma by mala pomôcť pri zviditeľnení menších a nových ratingových agentúr. Európska ratingová platforma by mala zahŕňať centrálny register ESMA s cieľom vytvoriť jednu platformu pre všetky dostupné úverové ratingy nástroja a pre informácie o historických výkonnostných parametroch zverejnených v centrálnom registri. Európsky parlament podporil zavedenie takéhoto zverejňovania úverových ratingov vo svojom uznesení o ratingových agentúrach z 8. júna 2011.

(32)

Úverové ratingy, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vydávané na regulačné účely, majú významný vplyv na investičné rozhodnutia, ako aj na povesť a finančnú atraktívnosť emitentov. Ratingové agentúry majú preto voči investorom a emitentom dôležitú zodpovednosť zaistiť, aby dodržiavali nariadenie (ES) č. 1060/2009 tak, aby ich úverové ratingy boli nezávislé, objektívne a v zodpovedajúcej kvalite. Investori a emitenti však nemajú vždy možnosť presadiť zodpovednosť ratingových agentúr voči nim. Obzvlášť náročné môže byť stanoviť občianskoprávnu zodpovednosť ratingovej agentúry v prípade neexistencie zmluvného vzťahu medzi ratingovou agentúrou a napríklad investorom alebo emitentom hodnoteným bez vyžiadania. Emitenti môžu takisto čeliť ťažkostiam pri presadzovaní občianskoprávnej zodpovednosti ratingových agentúr voči nim dokonca aj vtedy, keď s dotknutou ratingovou agentúrou majú zmluvný vzťah: napríklad zníženie úverového ratingu, o ktorom sa rozhodlo na základe porušenia nariadenia (ES) č. 1060/2009, ku ktorému došlo úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, môže mať negatívny dosah na dobré meno emitenta a jeho náklady na financovanie, a tak mu spôsobiť škodu, aj keď nie je krytý zmluvnou zodpovednosťou. Je preto dôležité stanoviť primerané právo na odškodnenie pre investorov, ktorí sa odôvodnene spoliehali na úverový rating vydaný v rozpore s nariadením (ES) č. 1060/2009, ako aj pre emitentov, ktorí utrpia škodu, pretože úverový rating bol vydaný v rozpore s nariadením (ES) č. 1060/2009. Investor a emitent by mali mať možnosť uplatniť voči ratingovej agentúre nárok na zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením uvedeného nariadenia, ktoré malo vplyv na výsledok ratingu. Zatiaľ čo investori a emitenti, ktorí majú zmluvný vzťah s ratingovou agentúrou, sa môžu rozhodnúť založiť nárok voči tejto ratingovej agentúre na porušení zmluvy, nárok na náhradu škody spôsobenej porušením nariadenia (ES) č. 1060/2009 by mal byť k dispozícii pre všetkých investorov a emitentov bez ohľadu na to, či medzi stranami je alebo nie je zmluvný vzťah.

(33)

Malo by byť možné, aby ratingové agentúry niesli zodpovednosť, ak úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušili akúkoľvek povinnosť, ktorá im vyplýva z nariadenia (ES) č. 1060/2009. Toto preukázanie zavinenia je primerané, pretože ratingová činnosť zahŕňa určitý stupeň posúdenia komplexných hospodárskych faktorov a uplatnenie rôznych metodík môže viesť k rôznym výsledkom ratingu, z ktorých nijaký nemožno považovať za nesprávny. Takisto je vhodné vystaviť ratingové agentúry potenciálne neobmedzenej zodpovednosti, len ak porušia nariadenie (ES) č. 1060/2009 úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

(34)

Investor alebo emitent domáhajúci sa náhrady škody spôsobenej porušením nariadenia (ES) č. 1060/2009 by mal predložiť presné a podrobné informácie o tom, že ratingová agentúra sa dopustila takéhoto porušenia uvedeného nariadenia. Mal by to posúdiť príslušný súd s ohľadom na to, že investor alebo emitent nemusí mať prístup k informáciám, ktoré sú výlučne v dispozičnej sfére ratingovej agentúry.

(35)

Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti ratingových agentúr, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo v ňom nie sú vymedzené, vrátane príčinnej súvislosti a hrubej nedbanlivosti, mali by sa riadiť rozhodným vnútroštátnym právom určeným príslušnými pravidlami medzinárodného práva súkromného. Členské štáty by predovšetkým mali mať možnosť zachovávať vnútroštátne režimy občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré sú priaznivejšie pre investorov alebo emitentov, alebo ktoré sa nezakladajú na porušení nariadenia (ES) č. 1060/2009. V príslušných pravidlách medzinárodného práva súkromného by sa malo stanoviť, ktorý súd je príslušný na rozhodnutie o nároku investora alebo emitenta týkajúcom sa občianskoprávnej zodpovednosti.

(36)

Skutočnosť, že inštitucionálni investori vrátane investičných správcov sú povinní vykonať vlastné posúdenie úverovej bonity aktív, by nemalo brániť súdom zistiť, že porušenie nariadenia (ES) č. 1060/2009 zo strany ratingovej agentúry spôsobilo investorovi škodu, za ktorú zodpovedá táto ratingová agentúra. Hoci sa týmto nariadením zlepšia možnosti investorov vykonávať vlastné posudzovanie rizík, stále budú mať obmedzenejší prístup k informáciám než samotné ratingové agentúry. Navyše, najmä menším investorom môže chýbať schopnosť kriticky preskúmať úverový rating poskytovaný ratingovou agentúrou.

(37)

Členské štáty a ESMA by mali zabezpečiť, aby sa akékoľvek sankcie uložené podľa nariadenia (ES) č. 1060/2009 zverejnili len v prípade, že by takéto zverejnenie bolo primerané.

(38)

V záujme ďalšieho zmiernenia konfliktov záujmov a uľahčenia spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingmi je dôležité zabezpečiť, aby poplatky účtované ratingovými agentúrami klientom neboli diskriminačné. Rozdiely v poplatkoch účtovaných za ten istý typ služby by mali byť odôvodniteľné len rozdielom v skutočných nákladoch na poskytnutie tejto služby rôznym klientom. Okrem toho by poplatky účtované za ratingové služby určitému emitentovi nemali závisieť od výsledku vykonanej práce alebo od poskytovania súvisiacich (doplnkových) služieb. Navyše, aby bol umožnený účinný dohľad nad týmito pravidlami, ratingové agentúry by mali poskytnúť ESMA údaje o poplatkoch od každého zo svojich klientov a o svojej všeobecnej cenovej politike.

(39)

S cieľom prispieť k vydávaniu aktuálnych a vierohodných ratingov štátov a uľahčiť používateľom ich pochopenie je dôležité takéto ratingy pravidelne preskúmavať. Takisto je dôležité zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o vykonávané analytické práce, zamestnancov pridelených na prípravu ratingov štátov a základné predpoklady týkajúce sa úverových ratingov vykonané ratingovými agentúrami vo vzťahu k štátnemu dlhu.

(40)

Je nevyhnutné, aby investori mali primerané informácie na posúdenie úverovej bonity členských štátov. Komisia v rámci svojho dohľadu nad hospodárskymi a fiškálnymi politikami členských štátov zhromažďuje a spracúva údaje o hospodárskej, finančnej a fiškálnej situácii a výkonnosti všetkých členských štátov, ktorých väčšinu uverejňuje Komisia a ktoré teda môžu využívať investori na posúdenie potenciálnej úverovej bonity členských štátov. Ak je to vhodné a dostupné a v súlade s príslušnými pravidlami o dôvernosti informácií platnými v rámci jej dohľadu nad hospodárskymi a fiškálnymi politikami členských štátov, Komisia by mala doplniť existujúce podávanie správ o hospodárskej výkonnosti členských štátov ďalšími možnými faktormi alebo ukazovateľmi, ktoré môžu investorom pomôcť posúdiť úverovú bonitu členských štátov. Tieto faktory by mali byť sprístupnené verejnosti a mali by dopĺňať už zverejnené a ďalšie verejne prístupné informácie na účely poskytnutia ďalších údajov investorom s cieľom pomôcť im posúdiť úverovú bonitu zvrchovaných subjektov a ich informácie týkajúce sa dlhu. Vzhľadom na tieto skutočnosti by Komisia mala preskúmať možnosť vypracovania európskeho posúdenia úverovej bonity s cieľom umožniť investorom, aby uskutočnili nestranné a objektívne posúdenie úverovej bonity členských štátov s prihliadnutím na konkrétny hospodársky a sociálny rozvoj. V prípade potreby by Komisia mala predložiť vhodné legislatívne návrhy.

(41)

V súčasných pravidlách sa stanovuje, že úverové ratingy sa hodnotenému subjektu musia oznámiť 12 hodín pred ich zverejnením. Aby sa zabránilo, že k takémuto oznámeniu dôjde mimo pracovného času a aby sa hodnotenému subjektu ponechal dostatok času na overenie správnosti údajov, z ktorých úverový rating vychádza, k tomuto oznámeniu hodnotenému subjektu by malo dôjsť jeden celý pracovný deň pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Hodnotený subjekt by mal vymedziť a jasne označiť zoznam osôb, ktoré môžu prijať takéto oznámenie.

(42)

Vzhľadom na špecifiká ratingov štátov a v záujme zníženia rizika volatility je vhodné a primerané požadovať, aby ratingové agentúry uverejňovali tieto ratingy vždy len po zatvorení obchodných miest v rámci Únie a najmenej jednu hodinu pred ich otvorením. Na rovnakom základe je tiež primerané a vhodné, aby na konci decembra ratingové agentúry uverejnili kalendár na nasledujúcich 12 mesiacov, v ktorom stanovia dátumy na zverejnenie ratingov štátov a podľa nich prípadne i dátumy na zverejnenie súvisiacich ratingových výhľadov. Tieto dátumy by sa mali stanovovať na piatok. Len v prípade nevyžiadaných ratingov štátov by sa mal počet zverejnení v kalendári obmedziť na dve až tri. Ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s ich právnymi záväzkami, ratingové agentúry by mali mať možnosť odchýliť sa od nimi oznámeného kalendára, pričom podrobne vysvetlia dôvody tejto odchýlky. K takémuto odchýleniu by však nemalo bežne dochádzať.

(43)

Na základe vývoja na trhu by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o vhodnosti podpory európskej verejnej ratingovej agentúry špecializovanej na posúdenie úverovej bonity štátneho dlhu členských štátov a/alebo európskej ratingovej nadácie pre všetky ostatné úverové ratingy, a o spôsoboch tejto podpory. V prípade potreby by mala Komisia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(44)

So zreteľom na špecifický charakter ratingov štátov a s cieľom zabrániť riziku šírenia nákazlivých účinkov v rámci Únie by mali byť zakázané vyhlásenia oznamujúce revíziu zameranú na určitú skupinu krajín, ak nie sú doplnené správami o jednotlivých krajinách. Navyše s cieľom posilniť platnosť a dostupnosť zdrojov informácií, ktoré ratingové agentúry používajú vo verejných oznámeniach o možných zmenách ratingov štátov iných než úverových ratingov, ratingových výhľadov a sprievodných tlačových správ, takéto oznámenia by mali vždy vychádzať z informácií, ktoré má v dispozičnej sfére hodnotený subjekt, ktoré boli zverejnené so súhlasom hodnoteného subjektu, pokiaľ tieto informácie nie sú dostupné zo všeobecne prístupných zdrojov. Ak právny rámec, ktorý sa vzťahuje na hodnotený subjekt, stanovuje, že hodnotený subjekt nesmie také informácie zverejniť, ako v prípade dôverných informácií, ako sú vymedzené v článku 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (13), hodnotený subjekt nesmie udeliť svoj súhlas.

(45)

Ratingové agentúry by mali pri zverejňovaní svojich ratingov štátov v záujme transparentnosti vysvetliť vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach kľúčové faktory, na ktorých sa tieto úverové ratingy zakladajú. Transparentnosť ratingov štátov by však nemala byť rozhodujúca pre smerovanie vnútroštátnych politík (hospodárske, pracovné alebo iné). Preto aj keď tieto politiky môžu pre ratingovú agentúru slúžiť ako faktor na posúdenie úverovej bonity zvrchovaného subjektu alebo jeho finančných nástrojov a možno ich využiť na objasnenie hlavných dôvodov pre rating štátu, priame alebo explicitné požiadavky alebo odporúčania od ratingových agentúr pre zvrchované subjekty, pokiaľ ide o tieto politiky, by sa nemali umožniť. Ratingové agentúry by mali upustiť od akýchkoľvek priamych alebo explicitných politických odporúčaní v oblasti politík zvrchovaných subjektov.

(46)

Technickými predpismi v odvetví finančných služieb by sa mala zaistiť primeraná ochrana vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby sa ESMA ako orgánu s vysoko špecializovanými odbornými poznatkami zverila úloha vypracovať návrh regulačných a vykonávacích technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.

(47)

Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov vypracovaných zo strany ESMA, ktoré sa týkajú obsahu, frekvencie a odovzdávania informácií, ktoré majú poskytnúť emitenti o štruktúrovaných finančných nástrojoch, odovzdávania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a načasovania správ, ktoré by ratingové agentúry mali poskytovať ESMA v súvislosti s Európskou ratingovou platformou, a obsahu a formátu pravidelného podávania správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely priebežného dohľadu zo strany ESMA. Komisia by mala prijať tieto predpisy prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(48)

V nariadení (ES) č. 1060/2009 sa umožňuje, aby sa úverové ratingy vydávané v tretích krajinách používali na regulačné účely, ak ich vydali ratingové agentúry certifikované v súlade s uvedeným nariadením alebo schválili ratingové agentúry zriadené v Únii v súlade s uvedeným nariadením. V rámci certifikácie sa vyžaduje, aby Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti týkajúce sa regulačného režimu ratingových agentúr tretej krajiny, a pri schvaľovaní sa vyžaduje, aby ratingové agentúry tretej krajiny pri svojej činnosti dodržiavali požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako príslušné predpisy Únie. Pri posudzovaní rovnocennosti a schvaľovania by sa nemali uplatňovať niektoré ustanovenia zavedené týmto nariadením. Ide o tie ustanovenia, v ktorých sa stanovujú povinnosti iba pre emitentov, a nie pre ratingové agentúry. V tejto súvislosti by sa okrem toho nemali zohľadňovať ustanovenia, ktoré sa týkajú skôr štruktúry trhu s úverovými ratingmi v rámci Únie než stanovenia pravidiel činnosti ratingových agentúr. S cieľom poskytnúť tretím krajinám dostatočný čas na preskúmanie ich regulačných rámcov týkajúcich sa zostávajúcich nových hmotnoprávnych ustanovení by sa tieto ustanovenia mali od 1. júna 2018 uplatňovať len na účel posúdenia rovnocennosti a schválenia. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že regulačný režim tretej krajiny nemusí mať predpisy identické s predpismi stanovenými v tomto nariadení. Ako už bolo uvedené v nariadení (ES) č. 1060/2009, na to, aby sa regulačný režim tretej krajiny považoval za rovnocenný alebo rovnako prísny ako regulačný režim Únie, by malo stačiť, aby v praxi dosiahol rovnaké ciele a účinky.

(49)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to posilnenie nezávislosti ratingových agentúr, podpora zdravých ratingových postupov a metodík, zmiernenie rizík spojených s ratingom štátu, zníženie rizika nadmerného spoliehania sa účastníkov trhu na úverové ratingy a zabezpečenie práva na odškodnenie pre investorov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov celoúniovej štruktúry a dohľadu nad vplyvom ratingových činností ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(50)

Komisia by mala do konca roku 2013 predložiť správu týkajúcu sa uskutočniteľnosti siete menších ratingových agentúr, aby sa zvýšila hospodárska súťaž na trhu. Táto správa by mala vyhodnotiť finančnú a nefinančnú podporu a stimuly Únie na vytvorenie takejto siete pri zohľadnení možných konfliktov záujmov vyplývajúceho z takéhoto verejného financovania.

(51)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (14) a prijal stanovisko (15).

(52)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1060/2009

Nariadenie (ES) č. 1060/2009 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný regulačný prístup na zvýšenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a nezávislosti ratingových činností, čo prispieva ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Únii a k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a vykonávania činnosti ratingových agentúr vrátane ich akcionárov a členov, aby sa podporila nezávislosť ratingových agentúr, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a aby sa rozšírila ochrana spotrebiteľov a investorov.

V tomto nariadení sa takisto stanovujú povinnosti pre emitentov, pôvodcov a sponzorov so sídlom v Únii týkajúce sa štruktúrovaných finančných nástrojov.“

2.

V článku 2 ods. 1, článku 3 ods. 1 písm. m), článku 4 ods. 2, článku 4 ods. 3 úvodnej časti, článku 4 ods. 4 prvom a druhom pododseku, článku 5 ods. 1 úvodnej časti, článku 14 ods. 1 a v prílohe II bode 1 sa slovo „Spoločenstve“ nahrádza slovom „Únii“.

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa mení takto:

i)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

‚regulačné účely‘ znamenajú využívanie úverových ratingov na konkrétny účel dodržiavania práva Únie alebo práva Únie v zmysle jeho uplatnenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov;“.

ii)

Vkladajú sa tieto písmená:

„pa)

‚úverová inštitúcia‘ znamená úverovú inštitúciu, ako je vymedzená v článku 4 bode 1 smernice 2006/48/ES;

pb)

‚investičná firma‘ znamená investičnú spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

pc)

‚poisťovňa‘ znamená poisťovňu, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (16);

pd)

‚zaisťovňa‘ znamená zaisťovňu, ako je vymedzená v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES;

pe)

‚inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia‘ znamená inštitúciu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ako je vymedzená v článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES;

pf)

‚správcovská spoločnosť‘ znamená správcovskú spoločnosť, ako je vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (17);

pg)

‚investičná spoločnosť‘ znamená investičnú spoločnosť s povolením v súlade so smernicou 2009/65/ES;

ph)

‚správca alternatívneho investičného fondu‘ znamená správcu AIF, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (18);

pi)

‚centrálna protistrana‘ znamená centrálnu protistranu, ako je vymedzená v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (19), ktorá má povolenie v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia;

pj)

‚prospekt‘ znamená prospekt uverejnený podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004;

iii)

Písmená q) a r) sa nahrádzajú takto:

„q)

‚odvetvové právne predpisy‘ znamenajú legislatívne akty Únie uvedené v písmenách pa) až pj);

r)

‚príslušné odvetvové orgány‘ znamenajú príslušné vnútroštátne orgány určené podľa príslušných odvetvových právnych predpisov pre dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými firmami, poisťovňami, zaisťovňami, inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovskými spoločnosťami, investičnými spoločnosťami, správcami alternatívneho investičného fondu, centrálnymi protistranami a prospektami.“

iv)

Dopĺňajú sa tieto písmená:

„s)

‚emitent‘ znamená emitenta, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2003/71/ES;

t)

‚pôvodca‘ znamená originátora, ako je vymedzený v článku 4 bode 41 smernice 2006/48/ES;

u)

‚sponzor‘ znamená sponzora, ako je vymedzený v článku 4 bode 42 smernice 2006/48/ES;

v)

‚rating štátu‘ znamená:

i)

úverový rating, v ktorom je hodnoteným subjektom štát alebo regionálny či miestny orgán štátnej správy;

ii)

úverový rating, v ktorom je emitentom dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov štát alebo regionálny či miestny orgán štátnej správy alebo osobitný účelový subjekt štátu alebo regionálneho či miestneho orgánu;

iii)

úverový rating, v prípade ktorého je emitentom medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými štátmi, ktorej cieľom je mobilizácia finančných prostriedkov a poskytovanie finančnej pomoci v prospech členov tejto medzinárodnej finančnej inštitúcie, ktorí majú vážne finančné ťažkosti alebo im takéto ťažkosti hrozia;

w)

‚ratingový výhľad‘ znamená stanovisko k pravdepodobnému krátkodobému smerovaniu úverového ratingu, strednodobému smerovaniu úverového ratingu alebo krátkodobému aj strednodobému smerovaniu úverového ratingu;

x)

‚nevyžiadaný úverový rating‘ a ‚nevyžiadaný rating štátu‘ znamená úverový rating alebo rating štátu, ktorý ratingová agentúra pridelí inak než na žiadosť;

y)

‚úverové bodovanie‘ znamená mieru úverovej bonity odvodenú od zhrnutia a vyjadrenia údajov len na základe vopred stanoveného štatistického systému alebo modelu bez akéhokoľvek dodatočného podstatného analytického vkladu ratingového analytika pre konkrétny rating;

z)

‚regulovaný trh‘ znamená regulovaný trh, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES a zriadený v Únii;

aa)

‚resekuritizácia‘ znamená resekuritizáciu, ako je vymedzená v článku 4 bode 40a smernice 2006/48/ES;“.

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Na účely tohto nariadenia pojem ‚akcionár‘ zahŕňa tiež konečného vlastníka, ako je vymedzený v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (20).

4.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, správcovia alternatívneho investičného fondu a centrálne protistrany môžu na regulačné účely používať úverové ratingy, len ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Únii, ktoré sú registrované v súlade s týmto nariadením.

Ak prospekt obsahuje odkaz na úverový rating alebo úverové ratingy, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí, aby tento prospekt obsahoval aj zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či tieto úverové ratingy vydala ratingová agentúra so sídlom v Únii a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením.“;

b)

v odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ratingová agentúra overila a je schopná Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (21), priebežne preukazovať, že ratingová agentúra tretej krajiny pri uskutočňovaní ratingových činností, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, spĺňa požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12 a prílohe I s výnimkou článkov 6a, 6b, 8a, 8b, 8c a 11a, bodu 3 písm. ba) a bodov 3a a 3b oddielu B prílohy I.

5.

Článok 5 sa mení takto:

a)

V odseku 6 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 a prílohe I s výnimkou článkov 6a, 6b, 8a, 8b, 8c a 11a, bodu 3 písm. ba) a bodov 3a a 3b oddielu B prílohy I; a“.

b)

Odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.   Články 20, 23b a 24 sa uplatňujú na ratingové agentúry certifikované v súlade s článkom 5 ods. 3 a na úverové ratingy, ktoré vydávajú.“

6.

Do hlavy I sa vkladajú tieto články:

„Článok 5a

Nadmerné spoliehanie sa finančných inštitúcií na úverové ratingy

1.   Subjekty uvedené v článku 4 ods. 1 prvom pododseku si vypracujú vlastné posúdenie kreditného rizika a nespoliehajú sa výhradne alebo mechanicky na úverové ratingy pri posudzovaní úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja.

2.   Príslušné odvetvové orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 1 prvom pododseku s ohľadom na povahu, rozsah a komplexnosť ich činností monitorujú primeranosť ich postupov pri posudzovaní kreditného rizika, posúdia používanie zmluvných odkazov na úverové ratingy a prípadne ich podporia, aby zmiernili vplyv takýchto odkazov s cieľom znížiť výhradné a mechanické spoliehanie na úverové ratingy v súlade s osobitnými odvetvovými právnymi predpismi.

Článok 5b

Spoliehanie sa európskych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká na úverové ratingy

1.   Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (22), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (23), a ESMA vo svojich usmerneniach, odporúčaniach a návrhoch technických predpisov nesmú odkazovať na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa príslušných orgánov, príslušných odvetvových orgánov, subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 prvom pododseku alebo iných účastníkov finančného trhu na úverové ratingy. EBA, EIOPA a ESMA zodpovedajúcim spôsobom do 31. decembra 2013 preskúmajú a podľa potreby odstránia všetky takéto odkazy na úverové ratingy v existujúcich usmerneniach a odporúčaniach.

2.   Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (24) vo svojich upozorneniach a odporúčaniach nesmie odkazovať na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na úverové ratingy.

Článok 5c

Nadmerné spoliehanie sa na úverové ratingy v práve Únie

Komisia bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na iniciatívu, naďalej skúma, či odkazy na úverové ratingy v práve Únie vyvolávajú alebo môžu vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na úverové ratingy zo strany príslušných orgánov, príslušných odvetvových orgánov, subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 prvom pododseku alebo iných účastníkov finančného trhu, s cieľom vypustiť všetky odkazy na úverové ratingy v práve Únie na regulačné účely do 1. januára 2020 za predpokladu, že boli identifikované a uplatnené primerané alternatívy k posúdeniu kreditného rizika.

7.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ratingová agentúra prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vydávanie úverových ratingov alebo ratingových výhľadov neovplyvňovali žiadne existujúce alebo potenciálne konflikty záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating alebo ratingový výhľad, jej akcionári, manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod kontrolou ratingovej agentúry, alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo prepojená s ratingovou agentúrou prostredníctvom kontroly.“

b)

V odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

„3.   Na základe žiadosti ratingovej agentúry môže ESMA oslobodiť ratingovú agentúru od povinnosti dodržiavať požiadavky prílohy I oddielu A bodov 2, 5, 6 a 9 a článku 7 ods. 4, ak je ratingová agentúra schopná preukázať, že tieto požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov a že:“.

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ratingové agentúry vytvárajú, udržiavajú, presadzujú a dokumentujú účinnú štruktúru internej kontroly, ktorou sa upravuje vykonávanie politík a postupov na predchádzanie a znižovanie rizika možných konfliktov záujmov a na zaistenie nezávislosti úverových ratingov, ratingových analytikov a ratingových tímov v súvislosti s akcionármi, správnymi a riadiacimi orgánmi a predajnými a marketingovými činnosťami. Ratingové agentúry zavedú štandardné operačné postupy týkajúce sa riadenia spoločnosti, organizácie a riadenia konfliktov záujmov. Pravidelne monitorujú a skúmajú tieto štandardné operačné postupy s cieľom zhodnotiť ich účinnosť a posúdiť, či by sa mali aktualizovať.“

8.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

Konflikty záujmov týkajúce sa investícií v ratingových agentúrach

1.   Akcionárovi alebo členovi ratingovej agentúry, ktorý drží minimálne 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v uvedenej ratingovej agentúre alebo v spoločnosti, ktorá môže vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad uvedenou ratingovou agentúrou, sa zakáže:

a)

držať 5 % alebo vyšší podiel na kapitále v inej ratingovej agentúre;

b)

mať právo či právomoc vykonávať 5 % alebo viac hlasovacích práv v inej ratingovej agentúre;

c)

mať právo či právomoc vymenúvať alebo odvolávať členov správnej alebo dozornej rady inej ratingovej agentúry;

d)

byť členom správnej alebo dozornej rady inej ratingovej agentúry;

e)

vykonávať či mať právomoc vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad inou ratingovou agentúrou.

Zákaz uvedený v písmene a) prvého pododseku sa netýka podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, pod podmienkou, že akcionár alebo člen ratingovej agentúry na základe podielu v takých systémoch nezískal také postavenie, ktoré by mu umožnilo vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť týchto systémov.

2.   Tento článok sa netýka investícií v iných ratingových agentúrach, ktoré patria do tej istej skupiny ratingových agentúr.

Článok 6b

Maximálna dĺžka trvania zmluvného vzťahu s ratingovou agentúrou

1.   Ak ratingová agentúra uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, nesmie vydávať úverové ratingy nových resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu počas obdobia dlhšieho než štyri roky.

2.   Ak ratingová agentúra uzatvorí zmluvu o hodnotení resekuritizácií, požiada emitenta, aby:

a)

určil počet ratingových agentúr, ktoré majú zmluvný vzťah na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu;

b)

vypočítal percentuálny podiel z celkového počtu otvorených hodnotených resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu, pre ktoré každá ratingová agentúra vydá úverové ratingy.

Pokiaľ minimálne štyri ratingové agentúry zhodnotia viac než 10 % z celkového počtu otvorených hodnotených resekuritizácií, obmedzenia stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú.

Výnimka stanovená v druhom pododseku sa naďalej uplatňuje minimálne dovtedy, kým ratingová agentúra neuzatvorí novú zmluvu na hodnotenie resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu. Pokiaľ kritériá stanovené v druhom pododseku nie sú pri uzatvorení takejto zmluvy splnené, obdobie uvedené v odseku 1 sa vypočíta od dátumu uzavretia novej zmluvy.

3.   Od uplynutia platnosti zmluvy podľa odseku 1 ratingová agentúra neuzatvorí novú zmluvu na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu počas obdobia rovnajúceho sa trvaniu zmluvy, ktorej platnosť uplynula, ale nepresahujúceho štyri roky.

Prvý pododsek sa takisto týka:

a)

ratingovej agentúry patriacej do tej istej skupiny ratingových agentúr ako ratingová agentúra uvedená v odseku 1;

b)

ratingovej agentúry, ktorá je akcionárom alebo členom ratingovej agentúry uvedenej v odseku 1;

c)

ratingovej agentúry, v ktorej je ratingová agentúra uvedená v odseku 1 akcionárom alebo členom.

4.   Bez ohľadu na odsek 1, pokiaľ sa úverový rating resekuritizácie vydá pred koncom maximálneho obdobia trvania zmluvného vzťahu uvedeného v odseku 1, ratingová agentúra môže na základe žiadosti naďalej monitorovať a aktualizovať tieto úverové ratingy počas obdobia trvania resekuritizácie.

5.   Tento článok sa neuplatňuje na ratingové agentúry, ktoré majú menej než 50 zamestnancov na skupinovej úrovni zapojených do poskytovania ratingových služieb, alebo ktoré majú ročný obrat vytvorený z ratingových činností menší než 10 miliónov EUR na skupinovej úrovni.

6.   Pokiaľ ratingová agentúra uzatvorí zmluvu na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií pred 20. júnom 2013, obdobie uvedené v odseku 1 sa vypočíta od tohto dátumu.“

9.

V článku 7 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odmeňovanie a hodnotenie výkonnosti zamestnancov zapojených do ratingových činností alebo ratingových výhľadov, ako aj osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy alebo ratingové výhľady, nie je podmienené výškou tržieb, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.“

10.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ratingová agentúra prijíma, uplatňuje a presadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú podľa platných ratingových metodík relevantné pre jej analýzu. Prijme všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používa pri prideľovaní úverových ratingov a ratingových výhľadov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov. Pri vydávaní úverových ratingov a ratingových výhľadov ratingová agentúra uvedie, že úverový rating je jej stanoviskom a malo by sa naň spoliehať iba v obmedzenej miere.

2a.   Zmeny v úverových ratingoch sa vydávajú v súlade so zverejnenými ratingovými metodikami ratingovej agentúry.“

b)

V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ratingy štátov sa preskúmavajú minimálne každých šesť mesiacov.“

c)

Vkladá sa tento odsek:

„5a.   Ratingová agentúra, ktorá má v úmysle podstatne zmeniť ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská alebo použiť nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating, zverejní navrhované podstatné zmeny alebo navrhované nové ratingové metodiky na svojej internetovej stránke a vyzve zúčastnené strany, aby v lehote jedného mesiaca predložili pripomienky, spolu s podrobným vysvetlením dôvodov a dôsledkov navrhovaných podstatných zmien alebo navrhovaných nových ratingových metodík.“

d)

Odsek 6 sa mení takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„6.   Keď sa v súlade s článkom 14 ods. 3 zmenia ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra:“;

ii)

vkladajú sa tieto písmená:

„aa)

ihneď informuje ESMA a zverejní na svojej internetovej stránke výsledky konzultácií a nové ratingové metodiky spolu s ich podrobným vysvetlením, ako aj dátum začiatku ich uplatňovania;

ab)

okamžite na svojej internetovej stránke zverejní odpovede na konzultácie uvedené v odseku 5a okrem prípadov, v ktorých si respondent konzultácie vyžaduje dôvernosť informácií;“.

e)

Dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Ak ratingová agentúra zistí chyby vo svojich ratingových metodikách alebo ich uplatňovaní, ihneď:

a)

oznámi tieto chyby ESMA a všetkým dotknutým hodnoteným subjektom a vysvetlí dôsledky pre svoje ratingy vrátane potreby preskúmať vydané ratingy;

b)

pokiaľ chyby majú dopad na jej úverové ratingy, zverejní tieto chyby na svojej internetovej stránke;

c)

opraví tieto chyby v ratingových metodikách a

d)

uplatní opatrenia uvedené v odseku 6 písm. a), b) a c).“

11.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 8a

Ratingy štátov

1.   Ratingy štátov sa vydávajú spôsobom, ktorý je zárukou, že boli analyzované individuálne špecifiká konkrétneho členského štátu. Zakazuje sa vydávať oznámenie o revízii príslušnej skupiny krajín, ak nie je doplnené správami o jednotlivých krajinách. Takéto správy sa sprístupnia verejnosti.

2.   Verejné oznámenia iné než úverové ratingy, ratingové výhľady alebo sprievodné tlačové oznámenia alebo správy uvedené v prílohe I oddiele D časti I bode 5, ktoré sa týkajú možných zmien ratingov štátov, nie sú založené na informáciách v dispozičnej sfére hodnoteného subjektu, ktoré boli zverejnené bez súhlasu hodnoteného subjektu, pokiaľ nie sú dostupné zo všeobecne prístupných zdrojov alebo pokiaľ existujú oprávnené dôvody na to, aby hodnotený subjekt neudelil súhlas so zverejnením informácií.

3.   Ratingová agentúra s ohľadom na článok 8 ods. 5 druhý pododsek zverejní na svojej internetovej stránke a každoročne predloží orgánu ESMA v súlade s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 na konci decembra kalendár na nasledujúcich 12 mesiacov, pričom stanoví maximálne tri dátumy na zverejnenie nevyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov a dátumy na zverejnenie vyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov. Tieto dátumy sa stanovia na piatok.

4.   Odchýlenie sa pri zverejnení ratingov štátov alebo súvisiacich ratingových výhľadov od kalendára je možné, iba pokiaľ je to potrebné na to, aby ratingová agentúra splnila svoje povinnosti podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1, a sprevádza ho podrobné objasnenie dôvodov odchýlenia sa od oznámeného kalendára.

Článok 8b

Informácie o štruktúrovaných finančných nástrojoch

1.   Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja usadení v Únii spoločne uverejnia na internetovej stránke zriadenej ESMA podľa odseku 4 informácie o úverovej kvalite a výsledkoch podkladových aktív štruktúrovaných finančných nástrojov, o štruktúre sekuritizačných transakcií, o peňažných tokoch a o kolaterále podporujúcom sekuritizačnú expozíciu, ako aj všetky informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie súhrnných a dobre informovaných stresových testov hodnoty peňažných tokov a kolaterálu podporujúcich podkladové expozície.

2.   Povinnosť uverejniť informácie podľa odseku 1 sa netýka takého uverejnenia, ktoré by porušilo vnútroštátne právo alebo právo Únie upravujúce ochranu dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov.

3.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

informácie, ktoré osoby uvedené v odseku 1 musia uverejniť s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z odseku 1 v súlade s odsekom 2;

b)

frekvenciu aktualizovania informácií uvedených v písmene a);

c)

predloženie informácií uvedených v písmene a) prostredníctvom štandardizovaného vzoru na zverejnenie.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   ESMA zriadi internetovú stránku na zverejnenie informácií o štruktúrovaných finančných nástrojoch, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 8c

Dvojitý úverový rating štruktúrovaných finančných nástrojov

1.   Ak má emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle vyžiadať si úverový rating štruktúrovaného finančného nástroja, poverí minimálne dve ratingové agentúry, aby predložili úverové ratingy nezávisle od seba.

2.   Emitent alebo spriaznená tretia strana uvedená v odseku 1 zabezpečia, aby poverené ratingové agentúry spĺňali tieto podmienky:

a)

nepatria do tej istej skupiny ratingových agentúr;

b)

nie sú akcionárom alebo členom ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

c)

nemajú právo ani právomoc vykonávať hlasovacie práva v ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

d)

nemajú právo ani právomoc vymenúvať alebo odvolávať členov správnej alebo dozornej rady ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

e)

nikto z členov ich správnej alebo dozornej rady nesmie byť členom správnej alebo dozornej rady ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

f)

nevykonávajú alebo nemajú právomoc vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad ktoroukoľvek z ostatných ratingových agentúr.

Článok 8d

Využívanie viacerých ratingových agentúr

1.   Pokiaľ majú emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle poveriť aspoň dve ratingové agentúry vydaním úverového ratingu tej istej emisie alebo subjektu, emitent alebo spriaznená tretia strana zvážia poverenie aspoň jednej ratingovej agentúry, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu a ktorú môže emitent alebo spriaznená tretia strana vyhodnotiť ako schopnú ohodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt za predpokladu, že na základe zoznamu ESMA uvedeného v odseku 2 je na hodnotenie osobitnej emisie alebo subjektu k dispozícii ratingová agentúra. Pokiaľ emitent alebo spriaznená tretia strana nepoverí aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu, zaznamená sa to.

2.   S cieľom uľahčiť hodnotenie emitentovi alebo spriaznenej tretej strane podľa odseku 1 zverejní ESMA na svojej internetovej stránke každoročne zoznam registrovaných ratingových agentúr, pričom uvedie ich celkový podiel na trhu a druhy vydávaných úverových ratingov, ktoré môže emitent použiť ako východisko pre svoje hodnotenie.

3.   Na účely tohto článku sa celkový podiel na trhu meria na základe ročného obratu vytvoreného z ratingových činností a pomocných služieb na skupinovej úrovni.“

12.

V článku 10 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ratingová agentúra zverejní neselektívne a včas každý úverový rating alebo ratingový výhľad, ako aj každé rozhodnutie nepokračovať v úverovom ratingu. V prípade rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu musia zverejnené informácie obsahovať úplné dôvody pre toto rozhodnutie.

Prvý pododsek sa týka aj úverových ratingov distribuovaných na základe predplatného.

2.   Ratingové agentúry zabezpečia, aby sa úverové ratingy a ratingové výhľady predkladali a spracúvali v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I oddiele D, a nezverejnia iné faktory než tie, ktoré súvisia s úverovými ratingami.

2a.   Úverové ratingy, ratingové výhľady a súvisiace informácie sa až do ich zverejnenia považujú v súlade so smernicou 2003/6/ES za dôverné informácie, ako sú vymedzené v uvedenej smernici.

Článok 6 ods. 3 uvedenej smernice sa uplatňuje mutatis mutandis na ratingové agentúry, pokiaľ ide o ich povinnosť zachovávať dôvernosť informácií a ich povinnosť mať zoznam osôb, ktoré majú prístup k ich úverovým ratingom, ratingovým výhľadom alebo súvisiacim informáciám pred ich zverejnením.

Zoznam osôb, ktorým sa úverové ratingy, ratingové výhľady a súvisiace informácie oznamujú ešte pred zverejnením, sa obmedzí iba na osoby identifikované každým hodnoteným subjektom na tento účel.“

13.

V článku 10 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.   Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, zreteľne sa v ňom uvedie, pričom sa použije jasne odlíšiteľný iný farebný kód pre túto kategóriu ratingu, či sa hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana zúčastnila na procese úverového ratingu a či mala ratingová agentúra prístup k účtom, vedeniu a iným príslušným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.“

14.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Registrovaná alebo certifikovaná ratingová agentúra sprístupňuje v centrálnom registri zriadenom ESMA informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingoch, a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti a o ich zmenách. Takáto ratingová agentúra poskytuje do tohto registra informácie v štandardizovanej podobe stanovenej ESMA. ESMA tieto informácie sprístupňuje verejnosti a každoročne uverejňuje zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.“

15.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Európska ratingová platforma

1.   Registrovaná alebo certifikovaná ratingová agentúra poskytne ESMA pri vydávaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu informácie o ratingu vrátane úverového ratingu a ratingového výhľadu hodnoteného nástroja, informácií o type úverového ratingu, druhu ratingovej činnosti, ako aj dátum a hodinu zverejnenia.

2.   ESMA uverejní jednotlivé úverové ratingy, ktoré mu boli predložené podľa odseku 1, na internetovej stránke (ďalej len Európska ratingová platforma).

Centrálny register uvedený v článku 11 ods. 2 sa zahrnie do Európskej ratingovej platformy.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na úverové ratingy alebo ratingové výhľady, ktoré sa výlučne vypracúvajú pre investorov a sprístupňujú sa im za poplatok.“

16.

V článku 14 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, ratingová agentúra oznámi ESMA zamýšľané podstatné zmeny ratingových metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk alebo navrhované nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, keď ratingová agentúra na svojej internetovej stránke v súlade s článkom 8 ods. 5a uverejní navrhované zmeny alebo navrhované nové ratingové metodiky. Po uplynutí obdobia na konzultácie ratingová agentúra oznámi ESMA všetky zmeny vyplývajúce z konzultácií.“

17.

V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   ESMA oznámi Komisii, EBA, EIOPA, príslušným orgánom a príslušným odvetvovým orgánom každé rozhodnutie prijaté podľa článku 16, 17 alebo 20.“

18.

V článku 19 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   ESMA účtuje ratingovým agentúram poplatok v súlade s týmto nariadením a nariadením Komisie uvedeným v odseku 2. Tento poplatok v plnom rozsahu pokrýva náklady ESMA potrebné na registráciu ratingových agentúr, ich certifikáciu a dohľad nad nimi, ako aj na úhradu nákladov, ktoré môžu príslušným orgánom vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 30.“

19.

Článok 21 sa mení takto:

a)

Odsek 4 sa mení takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„4.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:“;

ii)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

obsahu a formátu pravidelných správ s údajmi o ratingoch, ktoré sa požadujú od registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA.“;

iii)

za písmeno e) sa dopĺňajú tieto pododseky:

„ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„4a.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

a)

obsahu a predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a načasovania informácií, ktoré ratingové agentúry majú poskytnúť ESMA v súlade s článkom 11a ods. 1, a

b)

obsahu a formátu pravidelného podávania správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4b.   ESMA podá správu o možnosti vytvorenia jedného alebo viacerých mapovaní úverových ratingov predložených v súlade s článkom 11a ods. 1 a predloží túto správu Komisii do 21. júna 2015. V správe sa posúdi najmä:

a)

možnosť, náklady a prínosy vytvorenia jedného alebo viacerých mapovaní;

b)

ako možno vytvoriť jedno alebo viacero mapovaní bez nesprávneho výkladu úverových ratingov vzhľadom na rôzne ratingové metodiky;

c)

možný vplyv mapovaní na dosiaľ vypracované regulačné technické predpisy vo vzťahu k článku 21 ods. 4a písm. a) a b).

ESMA uskutoční konzultácie s EBA a EIOPA v súvislosti s písmenami a) a b) prvého pododseku.“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   ESMA uverejní výročnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí obsahovať najmä posúdenie vykonávania prílohy I ratingovými agentúrami zaregistrovanými podľa tohto nariadenia a posúdenie uplatňovania mechanizmu potvrdzovania uvedeného v článku 4 ods. 3.“

20.

V článku 22a sa názov nahrádza takto:

„Preskúmanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa metodiky“.

21.

Článok 25a sa nahrádza takto:

„Článok 25a

Príslušné odvetvové orgány zodpovedné za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 a článkov 5a, 8b, 8c a 8d a za ich presadzovanie

Príslušné odvetvové orgány sú zodpovedné za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 a článkov 5a, 8b, 8c a 8d a ich presadzovanie v súlade s príslušnými odvetvovými právnymi predpismi.“

22.

Vkladá sa táto hlava:

„HLAVA IIIa

OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ RATINGOVÝCH AGENTÚR

Článok 35a

Občianskoprávna zodpovednosť

1.   Ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti dopustí niektorého porušenia uvedeného v prílohe III a ovplyvní úverový rating, investor alebo emitent môžu od tejto ratingovej agentúry požadovať náhradu škody, ktorá im bola spôsobená týmto porušením.

Investor môže požadovať náhradu škody podľa tohto článku, ak zistí, že sa v súlade s článkom 5a ods. 1 alebo inak s náležitou starostlivosťou odôvodnene spoliehal na úverový rating pri rozhodnutí investovať do finančného nástroja, na ktorý sa tento úverový rating vzťahuje, držať tento nástroj alebo sa ho zbaviť.

Emitent môže požadovať náhradu škody podľa tohto článku, ak zistí, že sa naň alebo na jeho finančné nástroje vzťahuje tento úverový rating a že porušenie nebolo spôsobené zavádzaním a nepresnými informáciami, ktoré poskytol emitent ratingovej agentúre, či už priamo alebo prostredníctvom verejne dostupných informácií.

2.   Zodpovednosť za poskytnutie presných a podrobných informácií o tom, že ratingová agentúra sa dopustila porušenia tohto nariadenia a že uvedené porušenie ovplyvnilo vydaný úverový rating, nesie investor alebo emitent.

To, čo sú presné a podrobné informácie, posúdi príslušný vnútroštátny súd s ohľadom na to, že investor alebo emitent nemusí mať prístup k informáciám, ktoré sú výlučne v dispozičnej sfére ratingovej agentúry.

3.   Občianskoprávnu zodpovednosť ratingových agentúr v zmysle odseku 1 možno vopred obmedziť iba v prípade, ak je toto obmedzenie:

a)

odôvodnené a primerané, a

b)

je povolené rozhodným vnútroštátnym právom v súlade s odsekom 4.

Obmedzenie, ktoré nie je v súlade s prvým pododsekom, alebo vylúčenie občianskoprávnej zodpovednosti, nemá žiadny právny účinok.

4.   Pojmy, ako sú ‚škoda‘, ‚úmysel‘, ‚hrubá nedbanlivosť‘, ‚odôvodnené spoliehanie sa‘, ‚náležitá starostlivosť‘, ‚vplyv‘, ‚odôvodnený‘ a ‚primeraný‘, ktoré sa uvádzajú v tomto článku, ale nie sú definované, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s rozhodným vnútroštátnym právom určeným príslušnými pravidlami medzinárodného práva súkromného. Záležitosti týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti ratingovej agentúry, ktoré toto nariadenie neupravuje, sa riadia rozhodným vnútroštátnym právom určeným príslušnými pravidlami medzinárodného práva súkromného. Súd, ktorý je príslušný rozhodnúť o nároku na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti, ktorý predložil investor alebo emitent, sa určí na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

5.   Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

6.   Právo na nápravu stanovené v tomto článku nebráni ESMA v tom, aby v plnej miere vykonával svoje právomoci uvedené v článku 36a.“

23.

V článku 36a ods. 2 sa prvý pododsek mení takto:

a)

Písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 1 až 5, 11 až 15, 19, 20, 23, 26a až 26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 a 55 až 62 sú pokuty vo výške minimálne 500 000 EUR a maximálne 750 000 EUR;

b)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 6, 7 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 až 40, 42, 42a, 42b, 45 až 49a, 52, 53 a 54 sú pokuty vo výške minimálne 300 000 EUR a maximálne 450 000 EUR;“.

b)

Písmená d) a e) sa nahrádzajú takto:

„d)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 1, 6, 7, 8 a 9 sú pokuty vo výške minimálne 50 000 EUR a maximálne 150 000 EUR;

e)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 2, 3a až 5 sú pokuty vo výške minimálne 25 000 EUR a maximálne 75 000 EUR;“.

c)

Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bode 20a, prílohe III oddiele III bodoch 4 až 4c, 6, 8 a 10 sú pokuty vo výške minimálne 90 000 EUR a maximálne 200 000 EUR;“.

24.

Článok 39 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 3 sa vypúšťajú;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Komisia po obdržaní technického poradenstva od ESMA preskúma situáciu na trhu s úverovými ratingami, pokiaľ ide o štruktúrované finančné nástroje, konkrétne trh s úverovými ratingami pre resekuritizácie. Komisia po tomto preskúmaní do 1. júla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej bude prípadne pripojený legislatívny návrh a v ktorej sa posúdi najmä:

a)

dostupnosť dostatočného výberu s cieľom splniť požiadavky stanovené v článkoch 6b a 8c;

b)

či je vhodné skrátiť alebo predĺžiť maximálnu dobu trvania zmluvného vzťahu uvedenú v článku 6b ods. 1 a minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť pred tým, než môže ratingová agentúra opätovne uzatvoriť zmluvu s emitentom alebo spriaznenou treťou stranou na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií, ako je uvedené v článku 6b ods. 3;

c)

či je vhodné zmeniť výnimku uvedenú v článku 6b ods. 2 druhom pododseku.

5.   Komisia po obdržaní technického poradenstva od ESMA preskúma situáciu na trhu s úverovými ratingami. Po tomto preskúmaní Komisia do 1. januára 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej bude prípadne pripojený legislatívny návrh a v ktorej sa posúdi najmä:

a)

či je potrebné rozšíriť rozsah povinností uvedených v článku 8b s cieľom zahrnúť ostatné finančné úverové produkty;

b)

či požiadavky uvedené v článkoch 6, 6a a 7 dostatočne zmiernili konflikty záujmov;

c)

či by sa mal rozsah mechanizmu rotácie uvedeného v článku 6b rozšíriť na iné triedy aktív a či je vhodné použiť diferencované dĺžky dôb pre jednotlivé triedy aktív;

d)

vhodnosť existujúcich a alternatívnych modelov odmeňovania;

e)

či je potrebné zaviesť iné opatrenia na posilnenie hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingami;

f)

vhodnosť dodatočných iniciatív na podporu hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingami v kontexte rozvoja štruktúry odvetvia;

g)

či je potrebné navrhnúť opatrenia na riešenie nadmerného zmluvného spoliehania sa na úverové ratingy;

h)

úrovne koncentrácie trhu, riziká vyplývajúce z vysokej koncentrácie a vplyv na celkovú stabilitu finančného odvetvia.

6.   Komisia minimálne raz za rok informuje Európsky parlament a Radu o akýchkoľvek nových rozhodnutiach o rovnocennosti v zmysle článku 5 ods. 6, ktoré boli prijaté počas obdobia, za ktoré sa podáva správa.“

25.

Článok 39a sa nahrádza takto:

„Článok 39a

Zamestnanci a zdroje ESMA

ESMA posúdi do 21. júna 2014 svoje personálne potreby a potreby týkajúce sa zdrojov, ktoré vyplývajú z prevzatia jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením, a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

26.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 39b

Povinnosti týkajúce sa podávania správ

1.   Komisia do 31. decembra 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

a)

krokoch, ktoré boli prijaté v súvislosti s vypustením odkazov na úverové ratingy, ktoré vyvolávajú alebo môžu vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na tieto ratingy a

b)

alternatívnych nástrojoch, ktoré investorom umožňujú vypracovať svoje vlastné posúdenie kreditného rizika emitentov a finančných nástrojov,

s cieľom vypustiť všetky odkazy na úverové ratingy v práve Únie na regulačné účely do 1. januára 2020 za predpokladu, že boli identifikované a uplatnené primerané alternatívy. ESMA poskytne Komisii v rámci tohto odseku technické poradenstvo.

2.   Vzhľadom na situáciu na trhu Komisia do 31. decembra 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti vypracovania európskeho posúdenia úverovej bonity pre štátny dlh.

Vzhľadom na závery správy uvedenej v prvom pododseku a situáciu na trhu Komisia do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti a uskutočniteľnosti podpory európskej ratingovej agentúry špecializovanej na posúdenie úverovej bonity štátneho dlhu členských štátov, a/alebo európskej ratingovej nadácie pre všetky ostatné úverové ratingy.

3.   Komisia do 31. decembra 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa uskutočniteľnosti siete menších ratingových agentúr s cieľom posilniť hospodársku súťaž na trhu. V tejto správe sa zhodnotí finančná a nefinančná podpora pre vytvorenie takejto siete s ohľadom na možné konflikty záujmov vyplývajúce z takéhoto verejného financovania. Vzhľadom na závery tejto správy a v nadväznosti na technické poradenstvo ESMA môže Komisia opätovne zhodnotiť a navrhnúť zmenu článku 8d.“

27.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

28.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bez ohľadu na prvý odsek,

1.

bod 7 písm. a), body 9 a 10, bod 11 vo vzťahu k článku 8d nariadenia (ES) č. 1060/2009, a body 12 a 27 článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. júna 2018 na účely posúdenia uvedeného v:

a)

článku 4 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1060/2009 týkajúceho sa toho, či sú požiadavky tretích krajín aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v uvedenom písmene a

b)

článku 5 ods. 6 druhom pododseku písm. b) nariadenia (ES) č. 1060/2009 týkajúceho sa toho, či ratingové agentúry v tretích krajinách podliehajú právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s právne záväznými pravidlami stanovenými v uvedenom písmene;

2.

článok 1 bod 8 tohto nariadenia sa vo vzťahu k článku 6a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1060/2009 uplatňuje od 21. júna 2014, pokiaľ ide o akéhokoľvek akcionára alebo člena ratingovej agentúry, ktorý 15. novembra 2011 držal 5 % alebo väčší podiel na kapitále vo viac než jednej ratingovej agentúre;

3.

článok 1 bod 15 sa uplatňuje od 21. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 21. mája 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2012, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 68.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. januára 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. mája 2013.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(7)  Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 24.

(8)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(9)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(10)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(11)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(13)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(14)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ C 139, 15.5.2012, s. 6.

(16)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(18)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.“

(20)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.“

(21)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“

(22)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(23)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(24)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa mení takto:

1.

Oddiel B sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Ratingová agentúra identifikuje, odstraňuje alebo riadi a zverejňuje jasne a zreteľne všetky skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy a úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje, a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy a ratingové výhľady.“

b)

Bod 3 sa mení takto:

i)

v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:

„3.

Ratingová agentúra nevydá úverový rating alebo ratingový výhľad za žiadnej z nasledujúcich okolností, alebo v prípade, keď úverový rating alebo ratingový výhľad existuje, ihneď oznámi, že tento úverový rating alebo ratingový výhľad bol potenciálne ovplyvnený týmito okolnosťami:“;

ii)

za písmeno a) sa vkladá toto písmeno:

„aa)

akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany alebo má iný vlastnícky podiel v tomto hodnotenom subjekte alebo tretej strane okrem podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania a riadených fondoch, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, ktoré mu neposkytujú také postavenie, aby mohol vykonávať významný vplyv na obchodnú činnosť daného systému;“

iii)

za písmeno b) sa vkladá toto písmeno:

„ba)

úverový rating sa vydáva so zreteľom na hodnotený subjekt alebo spriaznenú tretiu stranu, ktorá drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre;“

iv)

za písmeno c) sa vkladá toto písmeno:

„ca)

akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je iným spôsobom v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany;“

v)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Ratingová agentúra takisto okamžite posúdi, či existujú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“

c)

Vkladajú sa tieto body:

„3a.

Ratingová agentúra zverejnení, že existujúci úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený jednou z týchto okolností:

a)

akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany, alebo má iný vlastnícky podiel v tomto hodnotenom subjekte alebo tretej strane. Nepatria sem držby podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania a riadených fondoch, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, ktoré mu neposkytujú také postavenie, aby mohol vykonávať významný vplyv na podnikateľské činnosti systému;

b)

akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v tejto ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

3b.

Za predpokladu, že informácie sú ratingovej agentúre známe alebo by jej mali byť známe, povinnosti uvedené v bode 3 písm. aa), ba) a ca) a bode 3a sa takisto vzťahujú na:

a)

nepriamych akcionárov, na ktorých sa vzťahuje článok 10 smernice 2004/109/ES a

b)

spoločnosti, ktoré priamo či nepriamo vykonávajú kontrolu alebo dominantný vplyv nad ratingovou agentúrou, a na ktoré sa vzťahuje článok 10 smernice 2004/109/ES.

3c.

Ratingová agentúra zaisťuje, že poplatky, ktoré účtuje svojim klientom za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, nie sú diskriminačné a vychádzajú zo skutočných nákladov. Poplatky účtované za ratingové služby nesmú závisieť od úrovne úverového ratingu vydaného ratingovou agentúrou ani od žiadneho iného výsledku vykonanej práce.“

d)

V bode 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.

Ani ratingová agentúra ani osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží aspoň 5 % podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre alebo je inak v pozícii, ktorá jej umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, neposkytuje hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane konzultačné alebo poradenské služby týkajúce sa podnikovej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.“

e)

Bod 7 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

pre každé rozhodnutie o úverovom ratingu a ratingovom výhľade totožnosť ratingových analytikov zúčastňujúcich sa na určovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu, totožnosť osôb, ktoré úverový rating alebo ratingový výhľad schválili, informáciu o tom, či bol úverový rating vyžiadaný alebo nie, a dátum uskutočnenia úverového ratingu;“

ii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

záznamy dokumentujúce zavedené postupy a ratingové metodiky použité ratingovou agentúrou na stanovenie úverových ratingov a ratingových výhľadov;“

iii)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

vnútorné záznamy a súbory vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre akékoľvek prijaté rozhodnutie o úverovom ratingu a ratingovom výhľade;“.

2.

Oddiel C sa mení takto:

a)

V bode 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.

Žiadna osoba uvedená v bode 1 sa nesmie podieľať na stanovovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ktoréhokoľvek konkrétneho hodnoteného subjektu ani uvedené stanovovanie inak ovplyvňovať, ak táto osoba:“.

b)

V bode 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

nezverejňovali žiadne informácie o úverových ratingoch, možných budúcich úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch ratingovej agentúry okrem ich poskytnutia hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane;“.

c)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Osoba uvedená v bode 1 nesmie prijať kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u spriaznenej tretej strany počas šiestich mesiacov od vydania úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“

d)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Na účely článku 7 ods. 4:

a)

ratingové agentúry zabezpečia, aby sa vedúci ratingoví analytici nepodieľali na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než štyri roky;

b)

ratingové agentúry iné ako agentúry poverené emitentom alebo spriaznenou treťou stranou a všetky ratingové agentúry vydávajúce ratingy štátov zabezpečia, že:

i)

ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než päť rokov;

ii)

osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než sedem rokov.

Osoby uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa nesmú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany uvedených v týchto písmenách počas dvoch rokov od skončenia období stanovených v uvedených písmenách.“

3.

Názov oddielu D sa nahrádza takto:

„Pravidlá prezentácie úverových ratingov a ratingových výhľadov“.

4.

V oddiele D sa časť I mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Ratingová agentúra zabezpečí, aby sa v úverovom ratingu a ratingovom výhľade jasne a zreteľne uvádzalo meno a pracovné zaradenie vedúceho ratingového analytika v danej ratingovej činnosti a meno a zaradenie osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za schválenie úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“

b)

Bod 2 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

boli uvedené všetky významné zdroje vrátane hodnoteného subjektu alebo prípadne spriaznenej tretej strany použité na vypracovanie úverového ratingu alebo ratingového výhľadu spolu s informáciou, či bol úverový rating alebo ratingový výhľad oznámený tomuto hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane a či bol zmenený po tomto oznámení pred jeho vydaním;“

ii)

písmená d) a e) sa nahrádzajú takto:

„d)

bol jasne a zreteľne uvedený dátum, keď bol úverový rating prvýkrát uvoľnený na distribúciu a keď bol naposledy aktualizovaný vrátane ratingových výhľadov;

e)

bola uvedená informácia, či sa úverový rating týka novo vydaného finančného nástroja a či ratingová agentúra hodnotí tento finančný nástroj prvýkrát, a

f)

v prípade ratingového výhľadu je uvedený časový horizont, v ktorom sa očakáva zmena úverového ratingu.

Pri zverejňovaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov ratingové agentúry zahrnú odkaz na historické miery zlyhania zverejnené orgánom ESMA v centrálnom registri v súlade s článkom 11 ods. 2 spolu s dôvodovou správou o význame týchto mier zlyhania.“

c)

Vkladá sa tento bod:

„2a.

Ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri úverových ratingoch vrátane simulácií stresových scenárov vykonaných ratingovou agentúrou pri vypracúvaní úverových ratingov, ratingových informácií o analýze peňažných tokov, ktorú vykonala alebo na ktorú sa spolieha, a podľa potreby uvedie aj každú očakávanú zmenu úverového ratingu. Toto usmernenie musí byť jasné a ľahko zrozumiteľné.“

d)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Ratingová agentúra informuje hodnotený subjekt v pracovnom čase hodnoteného subjektu a minimálne celý pracovný deň pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Uvedené informácie zahŕňajú základné východiská úverového ratingu alebo ratingového výhľadu s cieľom poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby.“

e)

V bode 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.

Ratingová agentúra pri zverejňovaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov jasne a zreteľne uvádza všetky vlastnosti a obmedzenia úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Ratingová agentúra pri zverejnení každého úverového ratingu alebo ratingového výhľadu najmä zreteľne uvedie, či považuje kvalitu dostupných informácií o hodnotenom subjekte za uspokojivú a do akej miery overila informácie, ktoré jej poskytol hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana. Ak sa úverový rating alebo ratingový výhľad týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, ratingová agentúra na zreteľnom mieste vysvetlí takéto obmedzenia.“

f)

V bode 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.

Pri oznamovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ratingová agentúra vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach vysvetlí kľúčové podkladové prvky úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“

g)

Dopĺňa sa tento bod:

„6.

Ratingová agentúra na svojej internetovej stránke priebežne zverejňuje a oznamuje ESMA informácie o všetkých subjektoch alebo dlhových nástrojoch, ktoré jej boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating. Takéto zverejnenie sa uskutoční nezávisle od toho, či emitenti uzavreli s ratingovou agentúrou zmluvu o konečnom ratingu.“

5.

V oddiele D časti II sa body 3 a 4 vypúšťajú.

6.

Do oddielu D sa dopĺňa táto časť:

„III.   Dodatočné povinnosti týkajúce sa ratingov štátov

1.

Ak ratingová agentúra vydá rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad, zároveň vydá aj podrobnú výskumnú správu vysvetľujúcu všetky východiská, parametre, obmedzenia a neistoty, ako aj všetky ostatné informácie zohľadnené pri stanovení daného ratingu štátu alebo ratingového výhľadu. Táto správa musí byť verejne dostupná, jasná a ľahko zrozumiteľná.

2.

Verejne dostupná výskumná správa sprevádzajúca zmenu v porovnaní s predchádzajúcim ratingom štátu alebo súvisiacim ratingovým výhľadom zahŕňa aspoň nasledujúce:

a)

podrobné hodnotenie zmien kvantitatívnych východísk vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu a ich relatívny význam. Podrobné hodnotenie by malo zahŕňať opis tohto: príjem na osobu, rast HDP, infláciu, fiškálne saldo, vonkajšie saldo, vonkajší dlh, ukazovateľ hospodárskeho rozvoja, ukazovateľ zlyhania a všetky ďalšie zohľadnené relevantné faktory. Uvedené skutočnosti by mal dopĺňať relatívny význam jednotlivých faktorov;

b)

podrobné hodnotenie zmien kvalitatívnych východísk vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu a ich relatívny význam;

c)

podrobný opis rizík, obmedzení a neistôt týkajúcich sa zmeny ratingu a

d)

súhrn zápisníc zo zasadnutí ratingového výboru, ktorý rozhodol o zmene ratingu.

3.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 3 časti I oddielu D prílohy I, keď ratingová agentúra vydá ratingy štátov alebo súvisiace ratingové výhľady, zverejní ich v súlade s článkom 8a až po skončení pracovných hodín regulovaných trhov a minimálne jednu hodinu pred ich otvorením.

4.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 5 časti I oddielu D prílohy I, v súlade s ktorým má ratingová agentúra pri oznamovaní úverového ratingu vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach objasniť kľúčové podkladové prvky úverového ratingu, a i keď vnútroštátne politiky môžu slúžiť ako podkladový prvok ratingu štátu, politické odporúčania, predpisy alebo usmernenia pre hodnotené subjekty vrátane štátov alebo ich regionálnych alebo miestnych orgánov nie sú súčasťou ratingov štátov ani ratingových výhľadov.“

7.

V oddiele E časti I sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

politiku ratingovej agentúry, pokiaľ ide o uverejňovanie úverových ratingov a iných súvisiacich oznámení vrátane ratingových výhľadov;“.

8.

V oddiele E časti II bode 2 prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

zoznam poplatkov účtovaných jednotlivým klientom za individuálne úverové ratingy a doplnkové služby;

aa)

svoju cenovú politiku vrátane štruktúry poplatkov a kritérií tvorby cien týkajúcich sa úverových ratingov pre rôzne triedy aktív;“.

9.

V oddiele E sa časť III mení takto:

a)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

štatistiku prideľovania jej zamestnancov na nové úverové ratingy, revízie úverových ratingov, hodnotenie metodík alebo modelov a štatistiku týkajúcu sa vrcholového manažmentu, a prideľovania zamestnancov na ratingové činnosti z hľadiska jednotlivých tried aktív (podnikové – štruktúrované financie – štátne);“.

b)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

finančné informácie o tržbách ratingovej agentúry vrátane celkového obratu, rozdelené na poplatky za úverové ratingy a doplnkové služby s komplexným opisom každej z nich vrátane tržieb vytvorených z doplnkových služieb poskytnutých klientom ratingových služieb a prideľovania poplatkov k úverovým ratingom jednotlivých tried aktív; informácie o celkovom obrate takisto zahŕňajú zemepisné rozdelenie obratu na tržby vytvorené v Únii a celosvetové tržby;“.


PRÍLOHA II

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa mení takto:

1.

Oddiel I sa mení takto:

a)

Body 19 až 22 sa nahrádzajú takto:

„19.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 1 tým, že neidentifikuje, neodstraňuje alebo neriadi a nezverejňuje jasne alebo zreteľne všetky skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy alebo úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, alebo osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy a ratingové výhľady.

20.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 prvým odsekom tým, že vydá úverový rating alebo ratingový výhľad za okolností stanovených v prvom odseku uvedeného bodu, alebo v prípade, že úverový rating alebo ratingový výhľad existuje, ihneď neoznámi, že tento úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený týmito okolnosťami.

20a.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3a tým, že nezverejní, že existujúci úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený niektorou zo skutočností uvedených v písmenách a) a b) uvedeného bodu.

21.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 druhým odsekom tým, že ihneď neposúdi, či existujú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

22.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 prvým odsekom tým, že vydáva ratingy subjektom, v ktorých ona sama alebo akákoľvek osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží aspoň 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v danej ratingovej agentúre alebo iným spôsobom má také postavenie, ktoré jej umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, poskytuje tomuto hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane konzultačné alebo poradenské služby týkajúce sa podnikovej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.“

b)

Vkladá sa tento bod:

„22a.

Ratingová agentúra porušuje článok 6a ods. 1 tým, že niektorý jej akcionár alebo člen, ktorý drží aspoň 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v danej ratingovej agentúre alebo v spoločnosti, ktorá môže vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad danou ratingovou agentúrou, porušuje niektorý zo zákazov stanovených v písmenách a) až e) uvedeného odseku, s výnimkou zákazu stanoveného v písmene a) v prípade podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, pod podmienkou, že akcionár alebo člen ratingovej agentúry na základe podielu v takých systémoch nezískal také postavenie, ktoré by mu umožnilo vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť týchto systémov.“

c)

Vkladajú sa tieto body:

„26a.

Ratingová agentúra, ktorá uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, porušuje článok 6b ods. 1 tým, že vydá úverové ratingy nových resekuritizácií s podkladovými aktívami od rovnakého pôvodcu počas obdobia dlhšieho než štyri roky.

26b.

Ratingová agentúra, ktorá uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, porušuje článok 6b ods. 3 tým, že uzavrie novú zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od rovnakého pôvodcu počas obdobia rovnajúceho sa dobe trvania platnosti zmluvy, ktorej uplynula platnosť, uvedeného v článku 6b ods. 1 a 2, ale nepresahujúceho štyri roky.“

d)

Bod 33 sa nahrádza takto:

„33.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 2 tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nepodieľala na stanovovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ani inak neovplyvňovala toto stanovenie, ako je uvedené v bode 2 uvedeného oddielu.“

e)

Bod 36 sa nahrádza takto:

„36.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 7 tým, že nezabezpečí, aby osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu neprijala kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u spriaznenej tretej strany počas šiestich mesiacov od vydania úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“

f)

Body 38, 39 a 40 sa nahrádzajú takto:

„38.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. b) bodom i) tým, že nezabezpečí, aby sa v prípadoch, keď vydáva nevyžiadané úverové ratingy alebo ratingy štátov, ratingový analytik nepodieľal na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia dlhšieho než päť rokov.

39.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. b) bodom ii) tým, že nezabezpečí, aby sa v prípadoch, keď vydáva nevyžiadané úverové ratingy alebo ratingy štátov, osoba schvaľujúca úverové ratingy nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia dlhšieho než sedem rokov.

40.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 druhým odsekom tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v písmenách a) a b) prvého odseku uvedeného bodu nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany uvedených v uvedených písmenách počas dvoch rokov od konca období stanovených v uvedených písmenách.“

g)

Bod 42 sa nahrádza takto:

„42.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2 tým, že neprijme, nevykonáva alebo nepresadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú v súlade s príslušnými ratingovými metodikami relevantné pre jej analýzu.“

h)

Vkladajú sa tieto body:

„42a.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2 tým, že používa informácie, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 8 ods. 2.

42b.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2a tým, že vydá zmeny úverových ratingov, ktoré nie sú v súlade s jej zverejnenými ratingovými metodikami.“

i)

Bod 46 sa nahrádza takto:

„46.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 prvý pododsek prvú vetu tým, že nemonitoruje svoje úverové ratingy iné ako ratingy štátov alebo priebežne či minimálne raz ročne nereviduje svoje úverové ratingy iné ako ratingy štátov alebo ratingové metodiky.“

j)

Vkladá sa tento bod:

„46a.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 druhý pododsek v spojení s článkom 8 ods. 5 prvým pododsekom prvou vetou tým, že nemonitoruje svoje ratingy štátov alebo ich priebežne či minimálne každých šesť mesiacov nereviduje.“

k)

Vkladá sa tento bod:

„49a.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 7 písm. c) tým, že neprehodnotí úverový rating v prípadoch, keď daný úverový rating ovplyvnili chyby v ratingových metodikách alebo chyby pri ich uplatňovaní.“

l)

Dopĺňajú sa tieto body:

„55.

Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 3 tým, že na svojej internetovej stránke neuverejní alebo každoročne nepredloží ESMA v súlade s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 na konci decembra kalendár na nasledujúcich 12 mesiacov, v ktorom stanoví maximálne tri dátumy, ktoré pripadajú na piatok, na zverejnenie nevyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov, a dátumy, ktoré pripadajú na piatok, na zverejnenie vyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov.

56.

Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 4 tým, že sa odchýli od oznámeného kalendára, ak to nie je potrebné na plnenie jej povinností podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 alebo článku 11 ods. 1, alebo tým, že neposkytne podrobné vysvetlenie dôvodov na odchýlenie sa od oznámeného kalendára.

57.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 tým, že zverejní rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad počas pracovných hodín regulovaných trhov alebo menej než jednu hodinu pred ich otvorením.

58.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou III bodom 4 tým, že zahrnie politické odporúčania, predpisy alebo usmernenia pre hodnotené subjekty vrátane štátov alebo ich regionálnych alebo miestnych orgánov do ratingu štátu alebo súvisiaceho ratingového výhľadu.

59.

Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 2 tým, že vo svojich verejných oznámeniach týkajúcich sa zmien v ratingoch štátov, ktoré nie sú úverovými ratingami, ratingovými výhľadmi ani sprievodnými tlačovými oznámeniami, ako sa uvádza v prílohe I oddiele D časti I bode 5, vychádza z informácií v dispozičnej sfére hodnoteného subjektu, ak takéto informácie boli zverejnené bez súhlasu hodnoteného subjektu, pokiaľ nie sú dostupné z verejne prístupných zdrojov alebo pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na to, aby hodnotený subjekt nedal súhlas so zverejnením informácií.

60.

Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 1 tým, že pri oznamovaní revízie danej skupiny krajín nevydá samostatné verejne dostupné správy o krajinách.

61.

Ratingová agentúra porušuje prílohu I oddiel D časť III bod 1 tým, že vydá rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad bez toho, aby zároveň vydala podrobnú výskumnú správu objasňujúcu všetky východiská, parametre, obmedzenia a neistoty a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa zohľadnili pri stanovovaní tohto ratingu štátu alebo ratingového výhľadu, alebo tým, že túto správu nesprístupní verejnosti a že nebude jasná a ľahko zrozumiteľná.

62.

Ratingová agentúra porušuje prílohu I oddiel D časť III bod 2 tým, že nevydá verejne dostupnú výskumnú správu, ktorá sprevádza zmenu v porovnaní s predchádzajúcim ratingom štátu alebo súvisiacim ratingovým výhľadom, alebo tým, že do tejto správy nezahrnie aspoň informácie uvedené v prílohe I oddiele D časti III bode 2 písm. a) až d).“

2.

Oddiel II sa mení takto:

a)

Vkladajú sa tieto body:

„3a.

Ratingová agentúra porušuje článok 14 ods. 3 tretí pododsek tým, že neoznámi ESMA zamýšľané podstatné zmeny existujúcich ratingových metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk alebo navrhnuté nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, keď na svojej internetovej stránke v súlade s článkom 8 ods. 5a uverejní ratingové metodiky.

3b.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5a prvý pododsek tým, že na svojej internetovej stránke neuverejní navrhované nové ratingové metodiky alebo navrhované podstatné zmeny ratingových metodík, ktoré by mohli ovplyvniť úverový rating, spolu s objasnením dôvodov zmien a dôsledkov týchto zmien.

3c.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. a) tým, že neoznámi ESMA zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, alebo nevysvetlí ich vplyv na svoje úverové ratingy vrátane potreby preskúmania svojich vydaných úverových ratingov.“

b)

Vkladá sa tento bod:

„4a.

Ratingová agentúra porušuje článok 11a ods. 1 tým, že nesprístupní požadované informácie alebo tieto informácie neposkytne v požadovanom formáte, ako sa uvádza v uvedenom odseku.“

c)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Ratingová agentúra porušuje článok 23b ods. 1 tým, že v odpovedi na rozhodnutie požadujúce informácie podľa článku 23b ods. 3 neposkytne informácie alebo tým, že v odpovedi na bežnú žiadosť o informácie alebo na rozhodnutie poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie.“

d)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Ratingová agentúra porušuje článok 23c ods. 1 písm. c) tým, že neposkytne vysvetlenie alebo poskytne nesprávne alebo zavádzajúce vysvetlenie skutočností alebo dokumentov, ktoré sa týkajú predmetu a dôvodu kontroly.“

3.

Oddiel III sa mení takto:

a)

Vkladajú sa tieto body:

„4a.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. a. a.) tým, že keď zamýšľa použiť nové ratingové metodiky, okamžite neinformuje ESMA alebo nezverejní na svojej internetovej stránke výsledky konzultácií a tieto nové ratingové metodiky spolu s ich podrobným vysvetlením, a dátum začiatku ich uplatňovania.

4b.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. a) tým, že neoznámi dotknutým hodnoteným subjektom zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, alebo neobjasní vplyv na svoje úverové ratingy vrátane potreby preskúmať svoje vydané úverové ratingy.

4c.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. b) tým, že nezverejní na svojej internetovej stránke zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, ak takéto chyby majú dopad na jej úverové ratingy.“

b)

Body 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„6.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 1 alebo 2, bodom 4 prvým odsekom alebo bodmi 5 alebo 6 alebo prílohou I oddielom D časťami II alebo III tým, že pri prezentácii úverového ratingu alebo ratingového výhľadu neposkytne informácie požadované uvedenými ustanoveniami.

7.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 3 tým, že neinformuje hodnotený subjekt v pracovnom čase hodnoteného subjektu a minimálne celý pracovný deň pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.“