ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.145.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
31. mája 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2013 z 30. mája 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/250/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry [oznámené pod číslom C(2013) 2826]  ( 1 )

6

 

 

2013/251/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. mája 2013, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom C(2013) 2864]

31

 

 

2013/252/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. mája 2013, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Dánsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom C(2013) 2865]

33

 

 

2013/253/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. mája 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2006/473/ES, pokiaľ ide o uznávanie určitých tretích krajín a určitých oblastí tretích krajín za krajiny a oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)], Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)] [oznámené pod číslom C(2013) 3057]

35

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum ku vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 469/2013 z 22. mája 2013, ktorým sa ako kŕmne doplnkové látky povoľujú látky DL-metionín, sodná soľ DL-metionínu, hydroxyanalóg metionínu, vápenatá soľ hydroxyanalógu metionínu, izopropylester hydroxyanalógu metionínu, DL-metionín chránený kopolymérom vinylpyridín/styrénom a DL-metionín chránený etylcelulózou (Ú. v. EÚ L 136, 23.5.2013)

37

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/14/EÚ

z 21. mája 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (4) sa na úrovni Únie reguluje činnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (5) sa na úrovni Únie reguluje činnosť podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (6) sa podobne na úrovni Únie reguluje činnosť správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „správcov AIF“). Vo všetkých týchto troch smerniciach sa stanovujú požiadavky na obozretné podnikanie, pokiaľ ide o riadenie rizík inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovskými a investičnými spoločnosťami vo vzťahu k PKIPCP, a správcami AIF.

(2)

V dôsledku finančnej krízy sa investori, vrátane inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP a alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“), pri investovaní do dlhových nástrojov nadmerne spoliehajú na úverové ratingy bez toho, aby urobili vlastné posúdenie úverovej bonity emitentov takýchto dlhových nástrojov. S cieľom zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP a AIF, a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch, je vhodné vyžadovať od inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovských a investičných spoločností vo vzťahu k PKIPCP a správcov AIF, aby pri posudzovaní rizík obsiahnutých v investíciách inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP a AIF predchádzali výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra. Všeobecná zásada proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy by preto mala byť začlenená do postupov a systémov riadenia rizika inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovských a investičných spoločností vo vzťahu k PKIPCP a správcov AIF a prispôsobená ich osobitostiam.

(3)

Na ďalšie špecifikovanie tejto všeobecnej zásady proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy, ktorá by sa mala zaviesť do smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ s cieľom zaistiť, aby správcovské a investičné spoločnosti vo vzťahu k PKIPCP a správcovia AIF efektívne predchádzali nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy pri posudzovaní úverovej bonity držaných aktív, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tomto ohľade je vhodné v uvedených smerniciach zmeniť právomoci Komisie prijímať delegované akty v súvislosti so všeobecnými ustanoveniami týkajúcimi sa postupov a systémov riadenia rizík, ktoré využívajú správcovské a investičné spoločnosti vo vzťahu k PKIPCP a správcovia AIF. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a uverejnila výsledky takýchto konzultácií. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(4)

Príslušné opatrenia stanovené v tejto smernici by mali dopĺňať ostatné ustanovenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (7). V týchto ustanoveniach sa stanovuje všeobecný cieľ znížiť nadmerné spoliehanie sa investorov na úverové ratingy, pričom by sa malo uľahčiť jeho dosiahnutie.

(5)

Keďže cieľ tejto smernice, a to prispenie k zníženiu nadmerného spoliehania sa inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP a AIF pri svojich investíciách na úverové ratingy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov koordinovaným spôsobom, ale z dôvodu celoúniovej štruktúry a vplyvu činností inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP, AIF a ratingových agentúr ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

Smernice 2003/41/ES, 2009/65/ES a 2011/61/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (8) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch doplnia oznámenie o svojich transpozičných opatreniach jedným alebo viacerými dokumentmi vysvetľujúcimi vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami národných transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena smernice 2003/41/ES

V článku 18 smernice 2003/41/ES sa vkladá tento odsek:

„1a.   Členské štáty zabezpečia, zohľadniac povahu, rozsah a komplexnosť činností inštitúcií, nad ktorými vykonávajú dohľad, aby príslušné orgány monitorovali primeranosť postupov úverového posúdenia inštitúcií, posudzovali využívanie odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (9), v ich investičných politikách a v prípade potreby nabádali na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.

Článok 2

Zmeny smernice 2009/65/ES

Článok 51 smernice 2009/65/ES sa mení takto:

1.

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Správcovská alebo investičná spoločnosť využívajú postup riadenia rizík, ktorý jej umožňuje kedykoľvek monitorovať a merať riziko pozícií a ich prínos k celkovému rizikovému profilu portfólia PKIPCP. Pri posudzovaní úverovej bonity aktív PKIPCP sa predovšetkým nesmie výhradne alebo mechanicky spoliehať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (10).

2.

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Príslušné orgány, zohľadniac povahu, rozsah a komplexnosť činností PKIPCP, monitorujú primeranosť postupov správcovských alebo investičných spoločností týkajúcich sa úverového posúdenia, posudzujú využívanie odkazov na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku, v investičných politikách PKIPCP a v prípade potreby nabádajú na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.“

3.

Odsek 4 sa mení takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

kritériá na posúdenie primeranosti postupu riadenia rizík, ktorý uplatňuje správcovská alebo investičná spoločnosť v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom;“.

b)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Kritériá uvedené v písmene a) prvého pododseku zaistia, aby sa predišlo tomu, že sa pri posudzovaní úverovej bonity aktív PKIPCP správcovská alebo investičná spoločnosť výhradne alebo mechanicky spolieha na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku.“

Článok 3

Zmeny smernice 2011/61/EÚ

Článok 15 smernice 2011/61/EÚ sa mení takto:

1.

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Správcovia AIF zavedú primerané systémy riadenia rizík s cieľom primerane identifikovať, merať, riadiť a monitorovať všetky riziká súvisiace s každou investičnou stratégiou AIF, ktorým je alebo môže byť každý AIF vystavený. Pri posudzovaní úverovej bonity aktív AIF sa správcovia AIF predovšetkým nesmú výhradne alebo mechanicky spoliehať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (11).

2.

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Príslušné orgány, zohľadniac povahu, rozsah a komplexnosť činností AIF, monitorujú primeranosť postupov správcov AIF týkajúcich sa úverového posúdenia, posudzujú využívanie odkazov na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 2 prvom pododseku, v investičných politikách AIF a v prípade potreby nabádajú na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.“

3.

V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Opatrenia stanovujúce systémy riadenia rizík uvedené v písmene a) prvého pododseku zabezpečia, aby sa predišlo tomu, aby sa pri posudzovaní úverovej bonity aktív AIF správcovia AIF výhradne alebo mechanicky spoliehali na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 2 prvom pododseku.“

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. decembra 2014. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 21. mája 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2012, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 64.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. januára 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. mája 2013.

(4)  Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(6)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(9)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.“

(10)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.“

(11)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.“


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 499/2013

z 30. mája 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

MK

65,0

TN

48,3

TR

71,8

ZZ

51,6

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,6

TR

142,5

ZZ

75,5

0709 93 10

TR

140,2

ZZ

140,2

0805 10 20

EG

45,2

IL

71,7

MA

72,3

ZA

76,7

ZZ

66,5

0805 50 10

AR

105,4

TR

95,7

ZA

100,3

ZZ

100,5

0808 10 80

AR

168,1

BR

65,1

CL

119,8

CN

96,0

NZ

146,0

US

166,5

ZA

117,8

ZZ

125,6

0809 29 00

US

785,8

ZZ

785,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/6


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. mája 2013,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry

[oznámené pod číslom C(2013) 2826]

(Text s významom pre EHP)

(2013/250/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

Keďže spotreba vody a súvisiacej energie na ohrev vody značne prispievajú k celkovému vplyvu domácností a nebytových priestorov na životné prostredie, je vhodné stanoviť kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „zdravotnotechnické armatúry“. Kritériá by mali predovšetkým podporovať produkty šetriace vodu, ktoré prispievajú najmä k zníženiu spotreby vody, a tým aj spotreby energie potrebnej na jej ohrev.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „zdravotnotechnické armatúry“ zahŕňa: batérie pre domácnosť, sprchové hlavice a sprchy, ktoré sa používajú hlavne na odvádzanie vody na účely osobnej hygieny, čistenia, varenia a pitia, vrátane toho, keď sa predávajú na použitie v nebytových priestoroch.

2.   Zo skupiny produktov „zdravotnotechnické armatúry“ sú vylúčené tieto produkty:

a)

vaňové batérie;

b)

sprchy s dvoma pákami/rukoväťami;

c)

zdravotnotechnické armatúry na špeciálne použitie neurčené pre domácnosti.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„batéria“ znamená priamo alebo nepriamo, mechanicky a/alebo automaticky ovládaný ventil, ktorým sa vypúšťa voda;

2.

„sprchová hlavica“ znamená

a)

pevne zabudované zariadenie hlavovej alebo bočnej sprchy, trysky v masážnom sprchovom kúte alebo podobné nastaviteľné zariadenie, ktoré vedie vodu zo systému zásobovania vodou na používateľa, alebo

b)

pohyblivé zariadenie ručnej sprchy, ktoré je pripojené hadicou k batérii a pomocou vhodného držiaka sa môže priamo zavesiť na batériu alebo na stenu;

3.

„sprcha“ znamená kombináciu sprchovej hlavice a vzájomne súvisiacich regulačných ventilov a/alebo zariadení balených a predávaných ako súprava;

4.

„sprcha s dvoma pákami/rukoväťami“ znamená sprchu vybavenú dvoma samostatnými pákami alebo rukoväťami na regulovanie studenej a teplej vody;

5.

„elektrická sprcha“ znamená sprchu vybavenú zariadením na lokálny ohrev vody na sprchu použitím elektrickej energie;

6.

„zdravotnotechnické armatúry na špeciálne použitie neurčené pre domácnosti“ znamenajú zdravotnotechnické armatúry, ktoré si vyžadujú neobmedzený tok vody na to, aby mohli plniť účel, na ktorý sú v nebytových priestoroch určené;

7.

„zariadenie na obmedzovanie toku vody“ znamená technické zariadenie obmedzujúce tok vody na určitý objem a umožňujúce vyšší prietok vody iba v prípade, keď ho na určitý čas v rámci jedného použitia spustí používateľ;

8.

„maximálny možný prietok vody“ znamená najvyšší možný prietok vody systému alebo jednotlivej armatúry;

9.

„najnižší maximálny možný prietok vody“ znamená najnižší možný prietok vody systému alebo jednotlivej armatúry pri úplne otvorenom ventile;

10.

„technický bezpečnostný prvok“ znamená zariadenie, ktoré je súčasťou zdravotnotechnickej armatúry ovládanej snímačom a používa sa na zabránenie neustálemu toku vody prostredníctvom zastavenia dodávky vody po skončení prednastaveného času, a to aj v prípade, keď sa osoba alebo predmet nachádza v dosahu snímača.

Článok 3

Kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 na produkt, ktorý patrí do skupiny produktov „zdravotnotechnické armatúry“, vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie uvedené v prílohe platia štyri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „zdravotnotechnické armatúry“ prideľuje číselný kód „x“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. mája 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

KRITÉRIÁ NA UDEĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ A POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry:

1.

spotreba vody a súvisiace šetrenie energie

2.

materiály, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

3.

látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

4.

kvalita a životnosť produktu

5.

balenie

6.

informácie pre používateľa

7.

informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci jednotlivých kritérií.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa alebo jeho dodávateľa prípadne od oboch.

Ak je to možné, skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky európskej normy EN ISO 17025 (1) alebo rovnocennej normy.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Nevyhnutné je, aby produkt spĺňal všetky požiadavky príslušných právnych predpisov krajiny (krajín), v ktorých sa má produkt uvádzať na trh. Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade produktu s touto požiadavkou.

Kritérium 1.   Spotreba vody a súvisiace šetrenie energie

a)   Maximálny možný prietok vody

Maximálne možné prietoky vody zdravotnotechnických armatúr nesmú, nezávisle od tlaku vody, prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické armatúry

Podskupina produktov

Prietok vody

[l/min.]

kuchynské batérie

bez zariadenia na obmedzovanie toku

6,0

so zariadením na obmedzovanie toku (2)

8,0

umývadlové batérie

bez zariadenia na obmedzovanie toku

6,0

so zariadením na obmedzovanie toku (2)

8,0

sprchové hlavice a sprchy (3)

8,0

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a špecifikuje maximálny prietok vody (v l/min.) produktu predloženého na udelenie značky spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 2). Skúšky sa vykonávajú pri tlaku 1,5; 3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru) pre produkty, o ktorých sa tvrdí, že sú vhodné do vysokotlakových zariadení (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), alebo pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 baru) pre produkty, o ktorých sa tvrdí, že sú vhodné pre nízkotlakové inštalácie (zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie prekročiť maximálne hodnoty prietoku vody uvedené v tabuľke 1. Prietok stojanových batérií a kuchynských batérií s oddelenou výtokovou trubicou predstavuje súčet dvoch tokov, t. j. celkový tok do umývadla alebo drezu z armatúry pre teplú a studenú vodu. Okrem toho pre produkty s možnosťou úsporného nastavenia (t. j. so zariadením na obmedzovanie toku) sa predkladá aj opis použitého zariadenia (t. j. jeho hlavné technické parametre a inštalácia, nastavenie a návod na použitie).

Tabuľka 2

Normy EN týkajúce sa skupiny produktov „zdravotnotechnické armatúry“

Číslo

Názov

EN 200

Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky

EN 816

Zdravotnotechnické armatúry. Automaticky ovládané batérie (PN 10)

EN 817

Zdravotnotechnické armatúry. Mechanicky ovládané zmiešavacie batérie (PN 10). Všeobecné technické podmienky

EN 1111

Zdravotnotechnické armatúry. Termostatické miešacie batérie (PN 10). Všeobecné technické podmienky

EN 1112

Zdravotnotechnické armatúry. Sprchy na zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky

EN 1286

Zdravotnotechnické armatúry. Nízkotlakové mechanické miešacie batérie. Všeobecné technické podmienky

EN 1287

Zdravotnotechnické armatúry. Termostatické miešacie batérie pre nízky tlak. Všeobecná technická špecifikácia

EN 15091

Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry

EN 248

Zdravotnotechnické armatúry. Všeobecné požiadavky na niklovo-chrómové elektrolytické povlaky

EN 60335-1

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely

EN60335-2-35

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

b)   Najnižší maximálny možný prietok vody

Najnižšie maximálne možné prietoky vody zdravotnotechnických armatúr nesmú, nezávisle od tlaku vody, byť nižšie ako hodnoty uvedené v tabuľke 3:

Tabuľka 3

Najnižšie maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické armatúry

Podskupina produktov

Prietok vody

[l/min.]

kuchynské batérie

2,0

umývadlové batérie

2,0

sprchy a sprchové hlavice

4,5

sprchy s elektrickými a nízkotlakovými ohrievačmi (4)

3,0

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a špecifikuje najnižší maximálny možný prietok vody produktu predloženého na udelenie značky spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 2). Skúšky sa vykonávajú pri tlaku 1,5; 3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru) pre produkty, o ktorých sa tvrdí, že sú vhodné do vysokotlakových inštalácií (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), alebo pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 baru) pre produkty, o ktorých sa tvrdí, že sú vhodné pre nízkotlakové inštalácie (zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie byť nižšia ako hodnota prietoku uvedená v tabuľke 3. Prietok stojanových batérií a kuchynských batérií s oddelenou výtokovou trubicou predstavuje súčet dvoch tokov, t. j. celkový tok do umývadla alebo drezu z armatúry pre teplú a studenú vodu.

c)   Regulácia teploty

Zdravotnotechnické armatúry sú vybavené pokročilým zariadením alebo technickým riešením, ktoré umožňuje, aby koncový používateľ reguloval teplotu a/alebo teplú vodu, napr. obmedzovaním teploty vody alebo dodávky teplej vody alebo termostatickou reguláciou.

Toto technické riešenie sa musí špecifikovať, aby používateľ mohol správne regulovať teplotu vody vychádzajúcej z vodovodného kohútika alebo zo sprchy, nezávisle od ohrevného systému, na ktorý sú napojené. Medzi možné riešenia môžu patriť napríklad obmedzovač prietoku teplej vody, stredná pozícia pre dodávky studenej vody a/alebo termostatická zmiešavacia batéria.

Zdravotnotechnické armatúry určené na pripojenie k systému zásobovania vodou, ktoré sú už teplotne regulované, a sprchové hlavice sú od tohto kritéria oslobodené.

Posudzovanie a overovanie: V žiadosti podanej príslušnému orgánu žiadateľ poskytne vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a dokumentáciu opisujúcu technológiu alebo zariadenie použité v produkte. Ak sú už dodávky vody teplotne regulované, žiadateľ vysvetlí špecifickú technickú vlastnosť, na základe ktorej sú zdravotnotechnické armatúry vhodné na pripojenie k tejto forme systému.

d)   Regulácia času

Toto kritérium sa vzťahuje na zdravotnotechnické armatúry, ktoré sa predávajú alebo ponúkajú na trhu spolu s časovačmi (t. j. zariadeniami, ktoré v prípade, že sa zdravotnotechnická armatúra nepoužíva, po určitom čase zastavia tok vody, napr. snímačmi, ktoré zastavia tok vody, keď sa používateľ nenachádza v ich dosahu, alebo po uplynutí nastaveného času používania, napr. obmedzovačmi času, ktoré zastavia tok vody, keď sa dosiahne maximálny čas toku).

Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené obmedzovačmi času, maximálny prednastavený čas toku by nemal prekročiť 15 sekúnd v prípade vodovodných kohútikov a 35 sekúnd v prípade spŕch. Produkt však má byť navrhnutý tak, aby umožňoval inštalatérovi nastaviť čas toku v súlade s plánovaným použitím produktu.

Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené snímačom, oneskorenie vypnutia po použití by nemalo prekročiť 1 sekundu v prípade vodovodných kohútikov a 3 sekundy v prípade spŕch. Okrem toho zdravotnotechnické armatúry vybavené snímačom musia mať zabudovaný „technický bezpečnostný prvok“ s prednastaveným vypnutím maximálne po 2 minútach, aby sa zabránilo nehode alebo neustálemu toku vody z vodovodných kohútikov alebo spŕch, keď sa nepoužívajú.

Posudzovanie a overovanie: Skúšanie produktu alebo systému sa vykonávajú pri stanovenom rozsahu tlaku (3,0 baru (± 0,2 baru) v prípade vysokotlakových batérií alebo 0,5 baru (± 0,02 baru) v prípade nízkotlakových batérií), aby sa overilo, či prostredníctvom regulácie času dôjde k vypnutiu s 10 % toleranciou, ktorú uvádza žiadateľ. Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a špecifikuje druh použitého riešenia v rámci jeho technických parametrov (prednastavený čas toku vody pre obmedzovače času, oneskorenie vypnutia po použití pre snímače) a ako súčasť žiadosti poskytuje príslušnému orgánu výsledky skúšky vykonanej v súlade s normou EN 15091 pre elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry alebo EN 816 pre automaticky ovládané batérie.

Kritérium 2.   Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

Chemické a hygienické vlastnosti materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

Materiály použité v produktoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, alebo s nimi spojené nečistoty nesmú uvoľňovať do vody určenej na ľudskú spotrebu žiadne zlúčeniny v koncentráciách vyšších, než je potrebné na účel ich použitia, a nesmú, či už priamo, alebo nepriamo, znížiť ochranu ľudského zdravia (5). Nesmú spôsobovať nijaké zhoršenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o jej vzhľad, pach či chuť. V rámci odporučených obmedzení týkajúcich sa správneho fungovania (t. j. podmienok používania stanovených v príslušných normách EN uvedených v tabuľke 2) materiály nesmú prechádzať nijakými zmenami, ktoré by negatívne ovplyvnili funkčnosť produktu. Materiály s nedostatočnou odolnosťou proti korózii sa musia primerane chrániť, aby nepredstavovali zdravotné riziko.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, ako aj príslušnú dokumentáciu alebo výsledky skúšok, ako sa uvádza nižšie:

Kovové materiály používané v zdravotnotechnických armatúrach, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, sa nachádzajú na zozname povolených látok s názvom „Akceptácia kovových materiálov využitých v produktoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou“, ako sa uvádza v dodatku. Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa túto požiadavku. Ak nie sú kovové materiály zahrnuté v uvedenom zozname, predkladajú sa výsledky skúšky vykonanej v súlade s prístupom uplatňovaným pri „Pridávaní materiálov na zoznam zloženia v rámci kategórie materiálov“, ako je opísané v dodatku, pričom sa použije norma EN 15664-1. Prípadne sa predloží osvedčenie o schválení týchto kovových materiálov a/alebo produktu, ktoré vydajú orgány jednotlivých štátov alebo príslušné laboratóriá, ak v členskom štáte, kde bude daný produkt uvedený na trh, platia záväzné vnútroštátne právne predpisy.

Organické materiály, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, sa skúšajú v súlade s príslušnými požiadavkami členského štátu, v ktorom bude daný produkt uvedený na trh. Predloží sa certifikát alebo v prípade potreby výsledky skúšky, ktoré vydajú vnútroštátne orgány alebo príslušné laboratóriá.

Okrem toho sa predložia výsledky skúšky týkajúce sa podpory mikrobiálneho rastu a posudky týkajúce sa pachu a chuti vody, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo členské štáty, v ktorých je daný produkt uvedený na trh.

Kritérium 3.   Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

a)   nebezpečné látky a zmesi

Produkt alebo akákoľvek jeho časť (6) nesmie podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ obsahovať látky, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie na označenie nižšie uvedenými výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) alebo smernice Rady 67/548/EHS (8) alebo látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9). Označenie špecifického rizika uvedené ďalej v texte sa všeobecne týka látok. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi.

Zoznam výstražných upozornení a označení špecifického rizika

Výstražné upozornenie (10)

Označenie špecifického rizika (11)

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26, R26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobiť genetické poškodenie

R46

H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

R60; R61; R60-61

H360Fd môže poškodiť plodnosť. Podozrenie, že spoškodzujeiť nenarodené dieťa

R60-63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie, že poškodzuje plodnosť

R61-62

H361f Podozrenie, že poškodzuje plodnosť

R62

H361d Podozrenie, že poškodzuje nenarodené dieťa

R63

H361fd Podozrenie, že poškodzuje plodnosť. Podozrenie, že poškodzuje nenarodené dieťa

R62-63

H362 Môže poškodiť dojčené dieťa

R64

H370 Poškodzuje orgány

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Môže poškodiť orgány

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Poškodzuje orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Môže poškodiť orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

R39-41

Od uplatňovania uvedenej požiadavky sú oslobodené látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti (napr. už nie sú biologicky dostupné, chemicky sa zmenia takým spôsobom, že identifikované riziko už viac neexistuje).

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť priradené alebo ktorým boli priradené vyššie uvedené výstražné upozornenia alebo označenia špecifického rizika a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá v článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú prekročiť všeobecné alebo špecifické koncentračné limity podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, uprednostňujú sa pred všeobecnými.

Koncentračné limity pre látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písm. d), e) alebo f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekročiť 0,1 % hmotnostného (w/w).

Konečný produkt nesmie byť označený uvedenými výstražnými upozorneniami.

Od uplatňovania tejto požiadavky sú osobitne oslobodené tieto látky/zložky:

Nikel v nehrdzavejúcej oceli všetkých druhov

Všetky výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika

výrobky a homogénne časti zdravotnotechnickej armatúry, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, vyrobené zo zliatin, na ktoré sa vzťahuje článok 23 písm. d) nariadenia (ES) č. 1272/2008 a ktoré sú uvedené v časti B správy s názvom „Akceptácia kovových materiálov využitých v produktoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou. Spoločný prístup“ alebo spĺňajú požiadavky umožňujúce, aby boli pridané do tohto zoznamu, ako sa uvádza v dodatku

všetky výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika

nikel v ochrannej povlakovej vrstve, ak uvoľňovanie niklu z niklových vrstiev alebo z povlaku obsahujúceho nikel na vnútorných plochách produktov, ktoré majú prichádzať do styku s pitnou vodou, skúšané v súlade s normou EN 16058 (14), štandard (15) neprekračuje 10 μg/l.

všetky výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika

elektronické súčasti zdravotnotechnickej armatúry, ktoré spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ (16)

všetky výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ v prípade každého predmetu alebo akejkoľvek homogénnej časti predkladá vyhlásenie o tom, že predmet spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou dokumentáciou, ako sú napríklad vyhlásenia o splnení kritéria podpísané dodávateľmi, o tom, že látky alebo materiály nie sú zaradené do žiadnej z tried nebezpečnosti, spojenej s výstražnými upozorneniami uvedenými vyššie v zozname podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, pokiaľ toto možno stanoviť aspoň na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Toto vyhlásenie podloží súhrnnými informáciami o príslušných charakteristikách s ktorými súvisia výstražné upozornenia uvedené vyššie v zozname, s mierou podrobností zodpovedajúcou vymedzeniu v oddieloch 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov).

Informácie o skutočných vlastnostiach látok sa môžu získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych postupov, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov (tzv. read-across) v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Vzájomná výmena relevantných údajov je vysoko žiaduca.

Poskytnuté informácie sa týkajú foriem alebo fyzikálnych skupenstiev látok alebo zmesí, ako sú použité v konečnom produkte.

V prípade látok uvedených v prílohách IV a V k nariadeniu REACH oslobodených od registračných povinností na základe článku 2 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) bude na splnenie vyššie stanovených požiadaviek stačiť vyhlásenie na tento účel.

b)   látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žíadna výnimka zákazu stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, a sú uvedené v zozname stanovenom v článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a sa nachádzajú sa v zmesiach, v produkte alebo v akejkoľvek homogénnej časti komplexného produktu v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Špecifické koncentračné limity stanovené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uplatňujú v prípadoch, keď je koncentrácia nižšia ako 0,1 %.

Posudzovanie a overovanie: Zoznam látok, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a ktoré sa uvádzajú v zozname látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 nájdete na webovej stránke Európskej chemickej agentúry (17).

Smerodajný je zoznam platný v deň podania žiadosti. Žiadateľ preukáže splnenie kritérií vyhlásením spolu so súvisiacou dokumentáciou, napr. vyhláseniami o splnení kritéria podpísanými dodávateľmi látok a kópiami príslušných kariet bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 4.   Kvalita a životnosť produktu

a)   Všeobecné požiadavky

Produkt musí spĺňať všeobecné požiadavky príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 2 alebo príslušné záväzné vnútroštátne právne predpisy. Požiadavka vzťahujúca sa na prietoky vody je vylúčená z tohto kritéria.

Ak sa vykonáva čistenie častí produktu, ktoré by v rámci bežného používania mohlo byť potrebné, musí sa dať uskutočniť prostredníctvom jednoduchých nástrojov alebo prípravkov.

b)   Stav exponovaného povrchu a kvalita niklovo-chrómových povlakov

Zdravotnotechnický produkt, ktorý má kovový niklovo-chrómový povlak (bez ohľadu na vlastnosti podkladového materiálu), musí plniť požiadavky normy EN 248.

c)   Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov

Produkt musí byť navrhnutý tak, aby koncový používateľ alebo odborný technik mohol podľa potreby jeho vymeniteľné komponenty jednoduchým spôsobom nahradiť. Informácie o tom, ktoré časti môžu byť vymenené, sa musia zrozumiteľne uvádzať na pribalenom letáku s informáciami o produkte. Žiadateľ musí poskytnúť aj zrozumiteľné pokyny, aby koncový používateľ alebo vyškolený odborník mohol podľa potreby vykonať základné opravy.

Žiadateľ ďalej zabezpečí, aby boli náhradné diely dostupné aspoň počas siedmich rokov od skončenia výroby.

d)   Záruka

Žiadateľ musí poskytovať minimálne štvorročnú záruku na opravu alebo výmenu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a ako súčasť žiadosti poskytuje príslušnému orgánu vzor letáku s informáciami o produkte a záručné podmienky.

Čo sa týka písmen a) a b), žiadateľ dodatočne poskytne ako súčasť žiadosti príslušnému orgánu výsledky skúšok vykonaných v súlade s normami uvedenými v tabuľke 2, pokiaľ ide o písmeno a), a normou EN 248, pokiaľ ide o písmeno b).

Kritérium 5.   Balenie

Balenie spĺňa tieto požiadavky:

a)

všetky komponenty balenia musia byť ručne jednoducho oddeliteľné na jednotlivé materiály, aby sa uľahčila recyklácia,

b)

ak sa na balenie používa lepenka, musí obsahovať aspoň 80 % recyklovaného materiálu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a ako súčasť žiadosti poskytuje príslušnému orgánu vzorku (vzorky) balenia.

Kritérium 6.   Informácie pre používateľa

K produktu sú priložené príslušné informácie pre používateľa, obsahujúce odporúčania týkajúce sa správneho a ekologického používania produktu, ako aj informácie o jeho údržbe. Informácie pre používateľa obsahujú v tlačenej (na balení a/alebo v sprievodne dokumentácii priloženej k produktu) a/alebo elektronickej podobe tieto informácie:

a)

informáciu o tom, že hlavný vplyv na životné prostredie súvisí s fázou používania produktu, t. j. so spotrebou vody a súvisiacej energie na ohrev vody, a odporúčanie ako môže racionálne používanie minimalizovať vplyv na životné prostredie,

b)

informáciu, že produktu bola udelená environmentálna značka EÚ, spolu so stručným presným vysvetlením jej významu, čím sa doplnia všeobecné informácie poskytnuté vedľa loga environmentálnej značky EÚ,

c)

maximálny prietok v l/min. (skúšky vykonané podľa kritéria 1) písm. a),

d)

návod na inštaláciu vrátane informácií o konkrétnych prevádzkových tlakoch, na ktoré je produkt vhodný,

e)

odporúčanie týkajúce sa otázky stagnácie vody a súvisiace upozornenie pred pitím vody z vodovodného kohútika po dlhšom období stagnácie (vzťahuje sa na vodovodné kohútiky), napríklad „Aby ste neplytvali pitnou vodou, používajte napríklad na splachovanie záchoda, sprchovanie či zavlažovanie záhrady odstátu vodu (napr. vodu použitú ráno alebo po dovolenke).“,

f)

odporúčania správneho používania a údržby (vrátane čistenia a odvápňovania) produktu, v ktorých sa uvádzajú všetky príslušné pokyny, najmä:

i)

odporúčanie týkajúce sa údržby a používania produktu;

ii)

informácie o tom, ktoré náhradné diely sa dajú vymeniť;

iii)

pokyny týkajúce sa výmeny tesnenia, keď z vodovodného kohútika kvapká voda;

iv)

odporúčanie týkajúce sa čistenia zdravotnotechnických armatúr vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo poškodeniu ich vnútorných a vonkajších povrchov;

v)

odporúčanie týkajúce sa pravidelného a správneho servisu prevzdušňovačov.

Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry (okrem sprchových hlavíc), ktoré nie sú vybavené časovačmi, na balení produktu sa viditeľne uvedie tento text:

„Tento produkt, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ, je určený na použitie v domácnostiach. Nie je určený na viacnásobné a časté použitie v inom prostredí (napr. vo verejných zariadeniach, v školách, úradoch, nemocniciach, plavárňach).“

Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry, ktoré sú vybavené časovačmi, na balení produktu sa viditeľne uvedie tento text:

„Tento produkt, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ, je určený predovšetkým na viacnásobné a časté použitie v inom prostredí než v domácnostiach (napr. vo verejných zariadeniach, v školách, úradoch, nemocniciach, plavárňach).“

Pokiaľ ide o sprchové hlavice s obmedziteľným prietokom, informácie by mali byť uvedené na letáku s informáciami o produkte a mali by sa týkať potreby skontrolovať ich kompatibilitu pri použití s elektrickým ohrievačom vody, napr. „ak chcete s elektrickým ohrievačom vody použiť sprchovú hlavicu s obmedziteľným prietokom, skontrolujte, či je kompatibilná s vaším sprchovým systémom“.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa požiadavku, a ako súčasť žiadosti poskytuje príslušnému orgánu vzorku alebo vzorky informácií pre používateľa a/alebo odkaz na webovú stránku výrobcu, ktorá tieto informácie obsahuje.

Kritérium 7.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Nepovinná značka s textovým poľom obsahuje tento text:

Efektívnejšie využívanie vody

Zvýšený potenciál šetrenia energie

S týmto certifikovaným produktom šetríte vodu, energiu i peniaze.

Usmernenia týkajúce sa použitia nepovinnej značky s textovým poľom nájdete v usmerneniach týkajúcich sa používania loga environmentálnej značky EÚ (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzorku značky spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.


(1)  ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompletnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

(2)  Zariadenie na obmedzovanie toku musí umožňovať nastavenie štandardného prietoku vody (nastavenie šetriace vodu) na maximálne 6 l/min. Maximálny možný prietok vody nesmie prekročiť 8 l/min.

(3)  Sprchové hlavice a sprchy s viac ako jedným druhom striekania spĺňajú požiadavky na nastavenie s najvyšším prietokom vody.

(4)  Produkty uvádzané na trh vhodné pre nízkotlakové inštalácie, ktoré fungujú zvyčajne na úrovni 0,1 až 0,5 baru.

(5)  Článok 10 smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

(6)  Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.

(7)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(10)  nariadenie (ES) č. 1272/2008

(11)  smernica 67/548/EHS s prispôsobením sa nariadeniu REACH v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES () a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES () v znení neskorších zmien

(12)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 850.

(13)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(14)  Ak sú v členskom štáte, kde bude daný produkt uvedený na trh, zavedené vnútroštátne požiadavky alebo príslušný skúšobný postup v oblasti uvoľňovania niklu z povlaku, namiesto preukazovania súladu s touto požiadavkou možno predložiť dôkaz, že sú tieto vnútroštátne požiadavky splnené.

(15)  EN 16058 – Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia povrchových povlakov s niklovými vrstvami. Dlhodobá skúšobná metóda.

(16)  Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach..

(17)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Dodatok

Nasledujúce informácie vychádzajú zo správy s názvom AKCEPTÁCIA KOVOVÝCH MATERIÁLOV VYUŽITÝCH V PRODUKTOCH, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU S PITNOU VODOU. Spoločný prístup. časť A – Postup akceptácie a časť B – Spoločný zoznam zloženia, ktorá je dostupná na http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative.htm.

Výňatok 1 zo správy s názvom AKCEPTÁCIA KOVOVÝCH MATERIÁLOV VYUŽITÝCH V PRODUKTOCH, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU S PITNOU VODOU. Spoločný prístup. Časť A. Postup akceptácie, ktorá sa nachádza v kapitole 2.

1.   Akceptácia kovových materiálov na zoznam zloženia

Kovové materiály, používané v produktoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, musia byť uvedené na zozname zloženia.

1.1.   Postup pridávania materiálov na zoznam zloženia

Hlavná zodpovednosť za posudzovanie materiálov zostáva na vnútroštátnej úrovni, pričom sa využijú zavedené postupy a odborné zdroje, ktoré sú na tejto úrovni k dispozícii. Interpretácia výsledkov skúšky a uplatňovanie kritérií akceptácie, ktoré sú opísané nižšie, je však komplexnou záležitosťou. Z tohto dôvodu by sa do rozhodovacieho procesu mal zapojiť aj výbor odborníkov.

Uvedený výbor odborníkov by mal mať tieto odborné znalosti:

odborné znalosti o korózii a uvoľňovaní kovov,

odbornú spôsobilosť v oblasti toxikológie a hodnotenia kvality pitnej vody vo vzťahu k aspektom ľudského zdravia,

chápanie spôsobov, akými sa kovové materiály a produkty využívajú v rámci úpravy a dodávok pitnej vody.

Skupina štyroch členských štátov sa dohodla na spoločnom postupe akceptácie materiálov na spoločný zoznam zloženia. Tento postup je opísaný v časti B tohto dokumentu.

1.2.   Štruktúra zoznamu zloženia

Zoznam zloženia obsahuje rozličné kategórie kovových materiálov.

Kategória sa definuje ako:

skupina materiálov s rovnakými základnými vlastnosťami, pokiaľ ide o ich oblasť uplatnenia, správanie pri styku s pitnou vodou, a obmedzenie s ohľadom na zloženie vody a/alebo povrchovú plochu.

Zoznam zloženia obsahuje rozsahy zloženia kategórií.

Každá kategória má jeden referenčný materiál.

Referenčný materiál sa definuje ako:

materiál, ktorý patrí do kategórie, v prípade ktorej sú základné vlastnosti uvoľňovania kovov do pitnej vody známe a reprodukovateľné, pričom jeho zloženie je prísne kontrolované a sledované prvky sú na hornej hranici akceptovateľnosti alebo blízko nej. Musí sa zobrať do úvahy možný vplyv niektorých zložiek, brániacich uvoľňovaniu kovov.

V rámci každej kategórie sa uvedú komerčne dostupné kovové materiály akceptované na použitie v produktoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou. Materiály sa môžu v dôsledku obmedzení pokiaľ ide o povrchovú plochu využívať iba v určitých produktoch (tabuľka 1).

Tabuľka 1

Skupiny produktov pre kovové materiály

Skupina produktov

Príklady produktov alebo častí produktov

Predpokladaná kontaktná povrchová plocha

„a“

A

potrubia v rámci vnútorných inštalácií

nepotiahnuté potrubia v systémoch zásobovania vodou

100 %

B

príslušenstvo

prídavné zariadenia

časti čerpadiel v rámci vnútorných inštalácií

časti ventilov v rámci vnútorných inštalácií

10 %

C

pohyblivé časti vo vodomere

časti čerpadiel v systémoch zásobovania vodou

časti ventilov v systémoch zásobovania vodou

1 %

—   Skupina produktov A: až 100 % kontaktnej povrchovej plochy

V prípade potrubí v inštalácii v budovách môže byť použitý ten istý materiál na všetky priemery. Jediný materiál sa môže podieľať na takmer 100 % povrchovej plochy, ktorá príde do styku s vodou, ako príklad meď, galvanizovaná oceľ či nehrdzavejúca oceľ. Hodnotenie podmienok bezpečného používania musí počítať s maximálnym možným percentuálnym podielom. Akceptácia zloženia v prípade použitia ako potrubia zahŕňa akceptáciu všetkých použití (napr. príslušenstva, súčastí atď.).

Do tejto skupiny okrem toho patria aj nepotiahnuté kovové potrubia v rámci systémov zásobovania vodou a procesov úpravy vody.

—   Skupina produktov B: až 10 % kontaktnej povrchovej plochy

Príslušenstvo alebo prídavné zariadenia možno vyrábať z jedného materiálu alebo z mierne odlišných materiálov v rámci všetkých vnútorných inštalácií. Najbežnejšie sa vyrábajú zo zliatin medi, ktoré obsahujú olovo. Celkovú kontaktnú povrchovú plochu produktov vyrobených z týchto zliatin je potrebné obmedziť, pretože pri nich existuje možnosť, že sa z nich bude do vody uvoľňovať olovo. Pri posudzovaní materiálov využitých v takýchto produktoch sa počíta s podielom 10 % povrchovej plochy, ktoré prídu do styku s vodou.

Do tejto skupiny okrem toho patria aj kovové časti čerpadiel a ventilov použitých v rámci vnútorných inštalácií.

—   Skupina produktov C: menej ako 1 % kontaktnej povrchovej plochy

Z technických dôvodov by mohlo byť potrebné vyrobiť malé časti z materiálov, ktoré nie sú akceptované v rámci príslušenstva a prídavných zariadení skupiny produktov B. V daných zariadeniach môžu byť akceptované iné materiály s vyššou mierou uvoľňovania, ak ich použitie významným spôsobom nezvýši celkové znečistenie pitnej vody. Použitie takýchto materiálov by malo byť obmedzené na časti, ktorých celková povrchová plocha, ktorá príde do styku s pitnou vodou, neprekročí 1 %; napríklad pevnú časť vodomeru by bolo potrebné vyrobiť z akceptovaného materiálu pre skupinu produktov B, ale jeho pohyblivá časť môže byť vyrobená z materiálu uvedeného v skupine produktov C.

Do tejto skupiny okrem toho patria aj kovové časti čerpadiel a ventilov používaných v rámci systémov zásobovania vodou a procesov úpravy vody.

1.3.   Údaje potrebné na posudzovanie

Akceptácia kovových materiálov vychádza z výsledkov dlhodobých skúšok pomocou skúšobného zariadenia v súlade s normou EN 15664-1. Minimálna doba skúšky je šesť mesiacov, pričom môže byť predĺžená. Ďalšie požiadavky na skúšanie podľa normy EN 15664-1 sú popísané v častiach 1.4 a 1.5.

Akceptácia referenčného materiálu pre kategóriu si vyžaduje akceptáciu výsledkov skúšky podľa normy EN 15664-1, ktorá bola vykonaná s rozličnými vodami (pozri normu EN 15664-2), ktoré predstavujú bežný rozsah zloženia pitných vôd v EÚ.

Na pridanie materiálu do kategórie je potrebná porovnávacia skúška na porovnanie s referenčným materiálom, pričom sa uplatní norma EN 15664-1. Na porovnávacie skúšanie postačí použiť miestnu pitnú vodu, pokiaľ je náležite korózna (pozri normu EN 15664-2).

Uvádzajú sa tieto informácie:

protokoly o skúškach podľa normy EN 15664-1,

protokoly o skúškach na zloženie skúšobnej vzorky,

informácie o hraničných hodnotách pre hlavné zložky zliatiny a maximálne hodnoty týkajúce sa nečistôt v prípade každého zloženia, pričom takéto hraničné hodnoty budú prísnejšie pre referenčné materiály než pre komerčné zliatiny,

existujúce platné európske normy pre materiál,

základné vlastnosti materiálu,

produkty, ktoré sa majú z materiálu vyrobiť, a ich použitie (a-faktor),

výrobný proces,

ďalšie informácie, ktoré sa považujú za vhodné na podporu posúdenia.

1.4.   Určenie skúšobnej vzorky

Na skúšanie materiálu podľa normy EN 15664-1 musia mať skúšobné vzorky určité zloženie.

Všetky prvky, ktoré prekračujú 0,02 %, by mohli zavážiť a musia sa nahlásiť, aby sa zloženie materiálu mohlo uviesť do zoznamu. V prípade nečistôt pod hranicou 0,02 % je zodpovednosťou výrobcu zliatin/materiálov zaručiť, aby nedošlo k uvoľneniu, ktoré by mohlo zapríčiniť negatívny vplyv na zdravie.

Zloženie skúšobných vzoriek je takéto:

1.4.1.   Referenčné materiály

Skúšobné vzorky predložené na skúšanie nového referenčného materiálu a skúšobné vzorky použité ako referenčné materiály na porovnávacie skúšanie musia spĺňať tieto požiadavky:

Zložky a nečistoty nesmú presahovať nahlásený rozsah.

Poznámka: Zloženie referenčného materiálu by malo byť akceptované pred začatím skúšky. Rozsah zloženia by mal byť veľmi úzky a referenčný materiál by mal predstavovať najhorší možný materiál, pokiaľ ide o uvoľňovanie kovov vzbudzujúcich obavy, v rámci kategórie.

1.4.2.   Materiály navrhované na porovnávacie skúšanie

Pokiaľ ide o navrhované materiály, musia sa stanoviť rozsahy zloženia a povolené nečistoty. Porovnávacie skúšanie je možné, ak je stanovený rozsah zloženia navrhovaného materiálu v súlade s definíciou existujúcej kategórie materiálov.

Zloženie skúšobných vzoriek používaných na skúšanie musí byť obmedzenejšie ako stanovený rozsah zloženia materiálu. Vychádzajúc z poznatkov o zliatinách medi, zloženie skúšobných vzoriek musí spĺňať tieto požiadavky:

 

Zložky:

Meď (Cu) a zinok (Zn) ako zložky musia mať obsah, v akom boli nahlásené,

Arzén (As) ako zložka musí presahovať 66 % nahláseného obsahu (napr. ak je nahlásený obsah ≤ 0,15 %, potom 66 % tohto obsahu (0,15 %) je 0,10 %; preto by mal byť obsah prvku 0,10 – 0,15 %),

Hliník (Al), kremík (Si) a fosfor (P) musia mať menej ako 50 % nahláseného obsahu,

v prípade všetkých ostatných zložiek musí byť obsah väčší ako 80 % nahláseného obsahu (napr. ak je nahlásený obsah 1,6 až 2,2 %, potom 80 % tohto obsahu (0,6 %) je 0,48 %; preto by mal byť obsah prvku väčší ako 2,08 %).

 

Nečistoty:

Nečistoty analyzované vo vode, s ktorou prídu do styku, (pozri časť 1.5) musia byť vyššie ako 60 % nahláseného maximálneho obsahu.

Pre ostatné zliatiny, ktoré neobsahujú meď, môžu byť tieto požiadavky odlišné.

1.5.   Rozbor vody

Ak sa skúša nový referenčný materiál, voda, s ktorou prichádza do styku, musí byť podľa normy EN 15664-1 analyzovaná s ohľadom na všetky prvky, ktoré v zložení nahlasovaného materiálu prekračujú 0,02 %, s výnimkou:

cínu (Sn), kremíka (Si) a fosforu (P), ak predstavujú zložky,

železa (Fe), cínu (Sn), mangánu (Mn), hliníka (Al), kremíka (Si) a fosforu (P), ak predstavujú nečistoty v zliatine.

Rozbor vody na porovnávacie skúšanie môže byť obmedzený na určité prvky špecifikované pre každú kategóriu v zozname zloženia.

1.6.   Kritériá akceptácie

V tabuľke 2 sú navrhnuté prijateľné podiely kovových produktov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, v rámci celkových koncentrácií kovov vo vodovodných kohútikoch spotrebiteľov. Vychádza sa v nej z hodnôt prijateľnosti pre chemické a indikačné parametrické hodnoty zo smernice o pitnej vode. Prijateľné podiely boli odvodené použitím nasledujúcich zásad:

90 % pre prvky, v prípade ktorých kovové produkty, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, predstavujú jediný významný zdroj znečistenia,

50 % pre prvky, v prípade ktorých sú možné iné zdroje znečistenia.

Pokiaľ ide o ostatné parametre, ktoré sa neuvádzajú v smernici o pitnej vode, používajú sa tieto kritériá:

Zinok: tento prvok nie je toxický v koncentráciách, v ktorých sa nachádza v systémoch zásobujúcich vodovou, kde sa používajú potrubia z galvanizovanej ocele,. Môžu s ním byť však spojené sťažnosti súvisiace s chuťou a vzhľadom vody. Navrhnutá referenčná hodnota je stanovená s cieľom zabezpečiť, aby zinok negatívne neovplyvňoval estetickú prijateľnosť vody (Svetová zdravotnícka organizácia, 2004).

Cín, bizmut, molybdén, titán: tieto referenčné hodnoty vychádzajú z provizórnych hodnôt, ktoré odporúča odborník v oblasti toxikológie (Fawell, 2003).

Iné kovy: V prípade potreby bude odporúčanie týkajúce sa príslušnej referenčnej hodnoty zohľadňovať názor odborníkov v oblasti toxikológie.

Aby sa poskytol čas na vytvorenie prírodných ochranných vrstiev, navrhuje sa, aby skúšobný postup simuloval obdobie formovania v rozsahu troch mesiacov, v rámci ktorých sa toleruje mierny nesúlad s referenčnou koncentráciou.

Tabuľka 2

Prijateľné podiely a referenčné koncentrácie na akceptáciu kovových zložiek kovových produktov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

Parameter

Prijateľný podiel z kovových produktov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

Parametrická hodnota v smernici o pitnej vode alebo navrhnutá referenčná hodnota v pitnej vode

(μg/l)

Referenčná koncentrácia pre schému akceptácie

(μg/l)

Časť B:   Chemické parametre

antimón

50 %

5

2,5

arzén

50 %

10

5

chróm

50 %

50

25

kadmium

50 %

5

2,5

meď

90 %

2 000

1 800

olovo

50 %

10

5

nikel

50 %

20

10

selén

50 %

10

5

Časť C:   Indikačné parametre

hliník

50 %

200

100

železo

50 %

200

100

mangán

50 %

50

25

Iné: neuvedené v smernici o pitnej vode

bizmut

90 %

10

9

molybdén

50 %

20

10

cín

50 %

6 000

3 000

titán

50 %

15

7,5

zinok

90 %

3 000

2 700

1.7.   Pridanie referenčného materiálu pre kategóriu alebo materiálu, ktorý nepatrí do uvádzanej kategórie

Zvýšenie alebo zmena obsahu prvku na legovanie môže posunúť zliatinu mimo kategórie a táto zmena môže významným spôsobom ovplyvniť základné vlastnosti materiálu, pokiaľ ide o uvoľňovanie kovov. V takejto situácii sa v prípade reprezentatívnej zliatiny kategórie (referenčného materiálu) poskytujú tieto informácie:

Informácie uvedené v časti 1.3.

Ak navrhnuté nové zloženie nie je porovnateľné s uvádzanou kategóriou materiálov, poskytujú sa v plnom znení výsledky skúšky zo skúšobného zariadenia na potrubie podľa normy EN 15664-1, pričom sa použijú najmenej tri rozličné pitné vody, ako je to stanovené v norme EN 15664-2.

1.7.1.   Akceptácia referenčného materiálu

Na posúdenie výsledkov skúšky (podľa normy EN 15664-1) sa zoberie do úvahy aritmetický priemer ekvivalentných koncentrácií potrubí MEPn(T).

Pre všetky obdobia prevádzky (T) sa priemer MEPn(T) troch skúšobných vzoriek v jednom zariadení počíta ako MEPa(T).

Materiál môže byť prijatý do skupiny produktov s predpokladanou kontaktnou povrchovou plochou a (pozri tabuľku 1), ak:

(I)

MEPa(T) * a ≤ referenčná koncentrácia pre T = 16, 21 a 26 týždňov

(II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) pre {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} a {21, 26} týždňov

je splnené v prípade všetkých skúšaných pitných vôd.

Ak nie je splnené kritérium II, skúšku je možné predĺžiť až o 1 rok. V takomto prípade je materiál prijateľný, ak

(III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) pre {Tb, T} = {26, 39} a {39, 52} týždňov

je splnené v prípade skúšaných pitných vôd, keď nebolo splnené kritérium II.

Je potrebné zobrať do úvahy celý súbor dostupných údajov. Pokiaľ ide o skúšobné zariadenie podľa normy EN 15664-1, týmito údajmi sú:

výsledky jednotlivých sérií skúšok,

výsledky štvorhodinovej stagnácie a

parametre zloženia vody.

Ak sa okrem požiadaviek uvedených v rámci normy EN 15664-1 analyzovali vzorky stagnácie, pri posudzovaní sa zoberú do úvahy aj údaje z tohto rozboru.

Výbor odborníkov rozhodne, či majú údaje, ktoré sú k dispozícii, postačujúcu kvalitu (napr. nie je prítomný významný rozdiel medzi tromi skúšobnými vzorkami, výkladom extrémnych hodnôt) na posúdenie, ktoré sa má vykonať, a ak je to tak, rozhodne, či akceptovať materiál na základe uvedených kritérií. Akceptované materiály budú pridané na zoznam zloženia spolu s kategóriou ako referenčný materiál.

1.8.   Pridanie materiálov na zoznam zloženia v rámci kategórie materiálov

Ak sa preukáže, že zložky materiálu navrhovaného na schválenie patria do nejakej kategórie, materiál môže byť pridaný na zoznam zloženia za predpokladu, že porovnávacia skúška, konaná s ohľadom na porovnanie s príslušným referenčným materiálom, v štandardizovanom skúšobnom zariadení podľa normy EN15664-1, pričom sa použije jedna voda, ako je to stanovené v rámci normy EN 15664-2, prinesie uspokojivé výsledky.

Pre každý materiál sa poskytujú tieto informácie:

Informácie uvedené v časti 1.3.

Výsledky z porovnávacieho skúšania, pričom sa použije skúšobné zariadenie na potrubie podľa normy EN 15664-1, s ohľadom na referenčný materiál kategórie.

1.8.1.   Akceptácia materiálu prostredníctvom porovnávacieho skúšania

Na posúdenie výsledkov skúšky (podľa normy EN 15664-1) sa zoberie do úvahy aritmetický priemer ekvivalentných koncentrácií potrubí MEPn(T).

Pre všetky obdobia prevádzky (T) sa priemer MEPn(T) troch skúšobných vzoriek v zariadení počíta ako: MEPa(T).

Pre referenčný materiál sa zoberie do úvahy MEPa,RM(T) troch referenčných vzoriek.

Materiál môže byť prijatý do skupiny produktov s predpokladanou kontaktnou povrchovou plochou a referenčného materiálu (pozri tabuľku 1), ak:

(I)

MEPa(T) ≤ MEPa,RM(T) pre T = 16, 21 a 26 týždňov

(II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) pre {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} a {21, 26} týždňov

sú splnené v prípade skúšanej pitnej vody.

Ak nie je splnené kritérium II, skúšku je možné predĺžiť až o 1 rok. V takomto prípade je materiál prijateľný, ak

(III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) pre {Tb, T} = {26, 39} a {39, 52} týždňov

je splnené.

Je potrebné zobrať do úvahy celý súbor dostupných údajov. Pokiaľ ide o skúšobné zariadenie podľa normy EN 15664-1, týmito údajmi sú:

výsledky jednotlivých skúšobných vzoriek,

výsledky štvorhodinovej stagnácie a

parametre zloženia vody.

Ak sa okrem požiadaviek uvedených v rámci normy EN 15664-1 analyzovali vzorky stagnácie, pri posudzovaní sa zoberú do úvahy aj údaje z tohto rozboru.

Výbor odborníkov rozhodne, či majú údaje, ktoré sú k dispozícii, postačujúcu kvalitu (napr. nie je prítomný významný rozdiel medzi tromi skúšobnými vzorkami, výkladom extrémnych hodnôt) na posúdenie, ktoré sa má vykonať, a ak je to tak, rozhodne, či akceptovať materiály na základe uvedených kritérií. Akceptované materiály budú pridané na zoznam zloženia do kategórie referenčného materiálu, ktorý bol použitý na porovnávacie skúšanie.

Výňatok 2 zo správy s názvom AKCEPTÁCIA KOVOVÝCH MATERIÁLOV VYUŽITÝCH V PRODUKTOCH, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU S PITNOU VODOU. Spoločný prístup. Časť B – Spoločný zoznam zloženia, ktorý je uvedený v kapitole 2.

Zliatiny medi

Zliatiny medi, zinku a olova

1.8.1.1.   Kategória

Medzné hodnoty zloženia kategórie

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

≥ 57,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

arzén

0,02

olovo

≤ 3,5

bizmut

0,02

hliník

≤ 1,0

kadmium

0,02

železo

≤ 0,5

chróm

0,02

kremík

≤ 1,0

nikel

0,2

cín

≤ 0,5

 

 


Zloženie referenčného materiálu

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

57,0 – 59,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

arzén

0,02

olovo

1,9 – 2,1

bizmut

0,02

 

 

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

nikel

0,2

 

 

hliník

0,2

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,02

 

 

cín

0,3

Prvky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy vo vode, ktorá migruje:

olovo, nikel, meď, zinok

Pridanie:

v prípade každého prvku: faktory akceptácie v porovnaní s uvedeným referenčným materiálom

1.8.1.2.   Akceptované zliatiny

Akceptovaná zliatina mosadz B2 (na základe CW617N, CW612N)

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

57,0 – 60,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

arzén

0,02

olovo

1,6 – 2,2

bizmut

0,02

 

 

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

nikel

0,1

 

 

hliník

0,05

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,03

 

 

cín

0,3

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Podklad pre akceptáciu

správa nemeckého sprievodného výskumu RG_CPDW_01_074

dokumentácia John Nuttall (marec 2006)

Akceptovaná zliatina mosadz B1 (na základe CW614N, CW603N)

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

57,0 – 62,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

arzén

0,02

olovo

2,5 – 3,5

bizmut

0,02

 

 

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

nikel

0,2

 

 

hliník

0,05

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,03

 

 

cín

0,3

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov C

Podklad pre akceptáciu

správa nemeckého sprievodného výskumu RG_CPDW_01_074

dokumentácia John Nuttall (marec 2006)

Zliatiny medi, zinku, olova a arzénu

1.8.1.3.   Kategória

Medzné hodnoty zloženia kategórie

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

≥ 61,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

bizmut

0,02

arzén

≤ 0,15

kadmium

0,02

olovo

≤ 2,2

chróm

0,02

hliník

≤ 1,0

nikel

0,2

železo

≤ 0,5

 

 

kremík

≤ 1,0

 

 

cín

≤ 0,5

 

 


Zloženie referenčného materiálu

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

61,0 – 63,0

antimón

0,02

zinok

zvyšok

bizmut

0,02

arzén

0,09 – 0,13

kadmium

0,02

olovo

1,4 – 1,6

chróm

0,02

hliník

0,5 – 0,7

nikel

0,2

 

 

železo

0,12

 

 

kremík

0,02

 

 

cín

0,3

Prvky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy vo vode, ktorá migruje:

olovo, nikel, arzén, meď, zinok

Obmedzenia týkajúce sa používania kovových materiálov vo vzťahu k zloženiu vody (s ohľadom na zdravie)

Na základe výsledkov prebiehajúceho špecializovaného výskumu (uskutočňovaného priemyslom) budú prvky na legovanie (zložky) a nečistoty obmedzené takým spôsobom, aby zliatiny bolo možné používať v akejkoľvek pitnej vode.

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Podklad pre návrh

dokumentácia John Nuttall (marec 2006)

Pridanie:

v prípade každého prvku: faktory akceptácie v porovnaní s uvedeným referenčným materiálom

zliatiny medi, cínu, zinku a olova

1.8.1.4.   Kategória

Medzné hodnoty zloženia kategórie

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

zvyšok

hliník

0,01

zinok

≤ 6,5

antimón

0,1

cín

≤ 13,0

arzén

0,03

olovo

≤ 3,0

bizmut

0,02

nikel

≤ 0,6

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,01


Zloženie referenčného materiálu

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

zvyšok

hliník

0,01

zinok

5,9 – 6,2

antimón

0,1

cín

3,9 – 4,1

arzén

0,03

olovo

2,8 – 3,0

bizmut

0,02

nikel

0,5 – 0,6

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,01

Prvky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy vo vode, ktorá migruje:

olovo, nikel, antimón, meď, zinok, cín

Pridanie:

V prípade každého prvku: faktory akceptácie v porovnaní s uvedeným referenčným materiálom

1.8.1.5.   Akceptované zliatiny

Akceptovaná zliatina delový bronz GM1 (na základe CC491K)

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

84,0 – 88,0

hliník

0,01

zinok

4,0 – 6,0

antimón

0,1

cín

4,0 – 6,0

arzén

0,03

olovo

2,5 – 3,0

bizmut

0,02

nikel

0,1 – 0,6

kadmium

0,02

 

 

chróm

0,02

 

 

železo

0,3

 

 

kremík

0,01

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Podklad pre návrh: správa nemeckého sprievodného výskumu RG_CPDW_01_074, dokumentácia John Nuttall (marec 2006)

Medené predmety

Meď

1.8.1.6.   Kategória

Medzné hodnoty zloženia kategórie

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

≥ 99,9

ostatné celkovo

≤ 0,1

fosfor

≤ 0,04

 

 


Referenčné zloženie

Zložka

Číslo EN

Cu-DHP

CW 024A

Prvky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy vo vode, ktorá migruje:

žiadne – porovnávacie skúšanie nie je potrebné

1.8.1.7.   Akceptované zliatiny

Meď (Cu-DHP)

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

meď

≥ 99,9

ostatné celkovo

≤ 0,1

fosfor

≤ 0,04

 

 

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov A

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Obmedzenia týkajúce sa používania kovových materiálov vo vzťahu k zloženiu vody (s ohľadom na zdravie)

Vytváranie zlúčenín medi na povrchu medených potrubí a jej následné uvoľňovanie výrazným spôsobom ovplyvňujú drobné zložky v zložení vody. V rámci niektorých zložení vôd môže byť miera úniku medi neprijateľne vysoká. Možno bude potrebné, aby členské štáty poskytli usmernenie vodohospodárskemu odvetviu a dodávateľom a inštalatérom medených potrubí v súvislosti s obmedzeniami, ktoré možno bude potrebné zaviesť, pokiaľ ide o používanie medeného potrubia vo vodách, ktorých zloženie by mohlo spôsobiť nadmerný únik medi.

Musí sa vykonať ďalší výskum zlučiteľnosti medi s určitými zloženiami vody, pričom sa využijú harmonizované postupy skúmania a hodnotenia.

Podklad pre návrh

Na stanovenie podmienok bezpečného používania sú potrebné výsledky výskumu a praktické skúsenosti v niekoľkých členských štátoch.

Poznámka

Znečistenie pitnej vody medenými potrubiami závisí od niekoľkých základných vlastností zloženia vody. V súčasnosti neexistuje zhoda názorov, pokiaľ ide o ich súčinnosť a vzájomné pôsobenie. Predovšetkým nie sú k dispozícii dostatočné informácie týkajúce sa rozsahu zloženia pitnej vody, kde je pravdepodobné, že dôjde k nesúladu so smernicou o pitnej vode.

Pocínované medené rúry a pocínované medené príslušenstvo

Pre pocínované medené rúry a pocínované medené príslušenstvo sa v súlade s časťou 4.3.1 využíva ako základný materiál meď. Na tento podkladový materiál sa rozličnými postupmi pokladá vrstva cínu. Preniknutím iónov medi do cínovej vrstvy sa vytvára zoskupenie zväčšujúcej sa intermetalickej fázy, ktorá pozostáva z cínu a medi (η-fáza = Cu6Sn5).

1.8.1.8.   Kategória

Medzné hodnoty zloženia kategórie: cínová vrstva

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

cín a meď

99,90

antimón

0,01

 

 

arzén

0,01

 

 

bizmut

0,01

 

 

kadmium

0,01

 

 

chróm

0,01

 

 

olovo

0,01

 

 

nikel

0,01


Referenčné zloženie

Medená rúra podľa normy EN 1057

Zložka

Číslo EN

Cu-DHP

CW 024A

1.8.1.9.   Akceptované zliatiny

Meď CW 024A s cínovou vrstvou hrúbky 1 μm s týmto zložením:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

cín

90

antimón

0,01

meď

< 10

arzén

0,01

 

 

bizmut

0,01

 

 

kadmium

0,01

 

 

chróm

0,01

 

 

olovo

0,01

 

 

nikel

0,01

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov A

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Podklad pre návrh:

Skúšky úniku

a)

skúšky v reprezentatívnych nemeckých pitných vodách, uverejnené ako: A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler: Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters (Chemicky vnútorne pocínované medené potrubia – menej medi v koróznych pitných vodách). In: Metall, 10 – 11, 1998, s. 592 – 600.

b)

skúšky podľa normy DIN 50931 (skúšobné zariadenie): Technická správa DVGW/TZW, 2000

už existujúce schválenia bez obmedzení v pitných vodách

Holandsko: podľa BRL-K19005,

Nemecko: podľa DIN 50930, T6 a DVGW GW 392,

Dánsko, ETA.

Galvanizovaná oceľ

1.8.1.10.   Kategória

Zinkový povlak, ktorý pochádza z procesu galvanizácie, je v súlade s týmito požiadavkami:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

zinok

 

antimón

0,01

 

 

arzén

0,02

 

 

kadmium

0,01

 

 

chróm

0,02

 

 

olovo

0,05

 

 

bizmut

0,01

1.8.1.11.   Akceptované zliatiny

Zinkový povlak, ktorý pochádza z procesu galvanizácie, je v súlade s týmito požiadavkami:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

zinok

 

antimón

0,01

 

 

arzén

0,02

 

 

kadmium

0,01

 

 

chróm

0,02

 

 

olovo

0,05

 

 

bizmut

0,01

Usmernenie v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa používania kovových materiálov vo vzťahu k zloženiu vody

Ako prostriedok určenia zloženia vody, kde je miera korózie galvanizovanej ocele prijateľná, sa navrhuje tento vzorec:

pH ≥ 7,5 alebo voľné CO2 ≤ 0,25 mmol/l

A

zásaditosť ≥ 1,5 mmol/l

A

S1 < 2 (definícia S1 sa nachádza nižšie)

A

vápnik ≥ 0,5 mmol/l

A

vodivosť ≤ 600 μS/cm pri teplote 25 °C

A

S2 < 1 alebo S2 > 3 (definícia S2 sa nachádza nižšie)

Formula koncentrácie v mmol/l

Formula koncentrácie v mmol/l

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov A

Skupina produktov B

Skupina produktov C

Podklad pre návrh

Vo Francúzsku (DTU 60.1/NF P 40-201) a v Nemecku (DIN 50930-3) existujú právne predpisy týkajúce sa zloženia vody. Tieto obmedzenia vychádzajú z praktických skúseností, ale sú vyjadrené rozličnými spôsobmi. Návrh sa vzťahuje predovšetkým na rovnaké zloženia vody ako obidva právne predpisy. V návrhu sa berú do úvahy dostupné výsledky nemeckého výskumu a sprievodného výskumu.

Návrh obsahuje aj odporúčania uvedené v rámci normy EN 12502-3, ktoré sa týkajú nebezpečenstva lokalizovanej korózie. Táto lokalizovaná korózia často vedie k zhoršeniu kvality vody, ktoré je spôsobené koróznymi produktmi železa.

Návrh vychádza z výsledkov, ktoré sa získali zo skúšania potrubí z galvanizovanej ocele s koncentráciami olova v rozmedzí 1,0 % až 0,6 % v zinkovej vrstve, pričom sa počíta s podobným správaním potrubí s nižšími koncentráciami olova.

Uhlíková oceľ

Uhlíková oceľ na potrubia a nádrže

Uhlíková oceľ bez stálych ochranných vrstiev nie je vhodná na použitie, keď dochádza k jej styku s pitnou vodou.

Uhlíková oceľ na prídavné zariadenia

Nechránená uhlíková oceľ sa môže použiť na osobitné zariadenia (napr. čerpadlá, ventily) a iba na malú povrchovú plochu, ktorá príde do styku s vodou.

1.8.1.12.   Kategória

Zložky a nečistoty by nemali prekročiť maximálne hodnoty, ktoré sú uvedené nižšie:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

železo

 

antimón

0,02

uhlík

≤ 2,11

arzén

0,02

chróm

≤ 1,0

kadmium

0,02

molybdén

≤ 1,0

olovo

0,02

nikel

≤ 0,5

 

 

1.8.1.13.   Akceptované zliatiny

Zložky a nečistoty by nemali prekročiť maximálne hodnoty, ktoré sú uvedené nižšie:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

železo

 

antimón

0,02

uhlík

≤ 2,11

arzén

0,02

chróm

≤ 1,0

kadmium

0,02

molybdén

≤ 1,0

olovo

0,02

nikel

≤ 0,5

 

 

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov C

Podklad pre návrh

Návrh talianskeho nariadenia

Výpočet možného vplyvu na pitnú vodu

Liatina

Liatina na potrubia a nádrže

Liatina bez stálych ochranných vrstiev nie je vhodná na potrubia a príslušenstvo, ktoré prichádza do styku s pitnou vodou.

Liatina na prídavné zariadenia

Nechránená liatina sa môže využiť na osobitné zariadenia (napr. čerpadlá, ventily) a iba na veľmi malú povrchovú plochu, ktorá príde do styku s vodou. Ich zloženie je potrebné regulovať.

1.8.1.14.   Kategória

Zložky a nečistoty by nemali prekročiť maximálne hodnoty, ktoré sú uvedené nižšie:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

 

 

antimón

0,02

železo

 

arzén

0,02

uhlík

 

kadmium

0,02

chróm

≤ 1,0

olovo

0,02

molybdén

≤ 1,0

 

 

nikel

≤ 6,0

 

 

1.8.1.15.   Akceptované zliatiny

Zložky a nečistoty by nemali prekročiť maximálne hodnoty, ktoré sú uvedené nižšie:

Zložka

Obsah (%)

Nečistota

Maximálny obsah (%)

 

 

antimón

0,02

železo

 

arzén

0,02

uhlík

 

kadmium

0,02

chróm

≤ 1,0

olovo

0,02

molybdén

≤ 1,0

 

 

nikel

≤ 6,0

 

 

Akceptované pre tieto skupiny produktov

Skupina produktov C

Podklad pre návrh

Návrh talianskeho nariadenia

Francúzske nariadenie

Výpočet možného vplyvu na pitnú vodu


31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. mája 2013,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom C(2013) 2864]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(2013/251/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na článok 3 ods. 3, 4 a ods. 6 druhú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä na jeho článok 84,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s článkom 94 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (3) (ďalej len „pravidlá uplatňovania“) sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky akcie, ktorá zahŕňa výdavky z rozpočtu a ktorú prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (4) sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (5) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Portugalsko predložilo 30. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Portugalsku oznámené listom zo 16. februára 2012. Konečná odpoveď a súhlas portugalských orgánov boli doručené 3. augusta 2012.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Portugalské orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Prvá tranža vo výške 1 498 023,27 EUR, druhá tranža vo výške 900 000,00 EUR a tretia tranža vo výške 550 000,00 EUR už boli vyplatené.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 2 986 419,35 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

So zreteľom na príspevok Únie spolu vo výške 2 986 419,35 EUR zostáva vyplatiť zostatok finančného príspevku stanovený na 38 396,08 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 27. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.


31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. mája 2013,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Dánsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom C(2013) 2865]

(Iba dánske znenie je autentické)

(2013/252/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä jeho článok 3 ods. 3, ods. 4 a ods. 6 druhú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä na jeho článok 84,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s článkom 94 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „pravidlá uplatňovania“) sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie (3), prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky akcie spojenej s výdavkami, ktorú prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadia finančné príspevky Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane mimoriadnych opatrení. S cieľom prispieť k čo najrýchlejšej eradikácii katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (4) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení na boj proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Spoločenstvom. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (5) sa poskytol finančný príspevok únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Dánsku v rokoch 2007 a 2008

(5)

Dánsko predložilo 31. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Žiadosť o náhradu nákladov bola podrobená predbežnému auditu, ktorý sa vykonal v júli 2010. Dánske orgány odporúčanie napokon vykonali začiatkom roku 2013. Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov Komisiou, ako aj konečné závery boli Dánsku oznámené listom z 21. februára 2013. Dánsko s obsahom listu vyjadrilo súhlas 22. februára 2013.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Dánske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Dánsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Prvá tranža vo výške 800 000,00 EUR bola už vyplatená.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Dánsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 3 061 529,48 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

So zreteľom na celkový finančný príspevok Únie vo výške 3 061 529,48 EUR zostáva vyplatiť zostatok finančného príspevku stanovený na 2 261 529,48 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 27. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.


31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. mája 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2006/473/ES, pokiaľ ide o uznávanie určitých tretích krajín a určitých oblastí tretích krajín za krajiny a oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)], Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]

[oznámené pod číslom C(2013) 3057]

(2013/253/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej body 16.2, 16.3 a 16.4 oddielu I časti A prílohy IV,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/473/ES z 5. júla 2006, ktorým sa uznávajú určité tretie krajiny a určité oblasti tretích krajín za krajiny a oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)], Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)] (2), boli určité tretie krajiny a určité oblasti tretích krajín uznané za krajiny a oblasti bez výskytu týchto škodlivých organizmov.

(2)

Rozhodnutím 2006/473/ES sa Bangladéš uznáva za krajinu bez výskytu Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]. Na základe auditu, ktorý v Bangladéši vykonal Potravinový a veterinárny úrad v júni 2010 a vo februári 2013, sa zdá, že Bangladéš by sa už nemal považovať za krajinu bez výskytu týchto škodlivých organizmov.

(3)

Rozhodnutím 2006/473/ES sa niektoré štáty Brazílie uznávajú za oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)] a niektoré štáty Brazílie sa uznávajú za oblasti bez výskytu Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]. Na základe informácií predložených Brazíliou a na základe auditu, ktorý v Brazílii vykonal Potravinový a veterinárny úrad v novembri 2011 by sa však štáty Maranhão, Mato Grosso a Roraima, resp. štáty Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná a Santa Catarina už nemali považovať za oblasti bez výskytu týchto škodlivých organizmov.

(4)

Rozhodnutím 2006/473/ES sa Ghana uznáva za krajinu bez výskytu Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]. Na základe auditu, ktorý v Ghane vykonal Potravinový a veterinárny úrad v apríli – máji 2012, sa zdá, že Ghana by sa už nemala považovať za krajinu bez výskytu týchto škodlivých organizmov.

(5)

Rozhodnutím 2006/473/ES sa Spojené štáty americké uznávajú za krajinu bez výskytu Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]. Na základe informácií predložených Spojenými štátmi americkými by sa však okresy Collier, Hendry a Polk v štáte Florida už nemali považovať za oblasti bez výskytu tohto škodlivého organizmu.

(6)

Rozhodnutím 2006/473/ES sa aj Sudán uznáva za tretiu krajinu bez výskytu Xanthomonas campestris patogénneho pre citrónovník (Citrus). V roku 2011 sa Južný Sudán stal nezávislým štátom. Z toho vyplýva, že Južný Sudán by sa mal v danom rozhodnutí uviesť ako tretia krajina bez výskytu Xanthomonas campestris patogénneho pre citrónovník (Citrus).

(7)

Rozhodnutie 2006/473/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/473/ES sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Afrika: Južná Afrika, Gambia, Ghana, Guinea, Keňa, Sudán, Južný Sudán, Svazijsko a Zimbabwe;“

b)

v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Brazília s výnimkou štátov Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina a São Paulo;“.

2.

V článku 2 sa písm. a) a písm. b) nahrádzajú takto:

„a)

všetky tretie krajiny, v ktorých sa pestujú citrusové rastliny v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, v Karibskej oblasti, v Ázii s výnimkou Bangladéša a Jemenu, v Európe a v Oceánii;

b)

všetky tretie krajiny, v ktorých sa pestujú citrusové rastliny v Afrike s výnimkou Angoly, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Konžskej demokratickej republiky, Gabonu, Ghany, Guiney, Kene, Mozambiku, Nigérie, Ugandy, Zambie a Zimbabwe.“

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmená a), b) a c) nahrádzajú takto:

„a)

všetky tretie krajiny, v ktorých sa pestujú citrusové rastliny v Severnej, Strednej a Južnej Amerike s výnimkou Argentíny, Brazílie a Spojených štátov amerických, Karibskej oblasti a v Európe;

b)

všetky tretie krajiny, v ktorých sa pestujú citrusové rastliny v Ázii s výnimkou Bangladéša, Bhutánu, Číny, Indonézie, Filipín a Taiwanu;

c)

všetky tretie krajiny, v ktorých sa pestujú citrusové rastliny v Afrike s výnimkou Južnej Afriky, Ghany, Kene, Mozambiku, Svazijska, Zambie a Zimbabwe;“

b)

v odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Brazília: všetky oblasti s výnimkou štátov Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo;“

c)

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

Spojené štáty americké: všetky oblasti s výnimkou okresov Collier, Hendry a Polk v štáte Florida.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 35.


Korigendá

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/37


Korigendum ku vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 469/2013 z 22. mája 2013, ktorým sa ako kŕmne doplnkové látky povoľujú látky DL-metionín, sodná soľ DL-metionínu, hydroxyanalóg metionínu, vápenatá soľ hydroxyanalógu metionínu, izopropylester hydroxyanalógu metionínu, DL-metionín chránený kopolymérom vinylpyridín/styrénom a DL-metionín chránený etylcelulózou

( Úradný vestník Európskej únie L 136 z 23. mája 2013 )

Na strane 7 v prílohe v prvom stĺpci „Identifikačné číslo doplnkovej látky“ sa položka „3c3108“ nahrádza položkou „3c308“.


31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.