ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.139.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 139

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
25. mája 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2013 z 13. mája 2013 o upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012, pokiaľ ide o obdobie analýzy určitých pesticídov na dobrovoľnej báze ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa upravuje vykonávacie nariadenie EÚ č. 788/2012, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré má pre kombinácie pesticídov/produktov odobrať a analyzovať Chorvátsko ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 483/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 484/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok ( 1 )

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/235/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2013) 2905]  ( 1 )

29

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 479/2013

z 13. mája 2013

o upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátska, a najmä na jeho článok 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Členské štáty Únie a Chorvátsko 9. decembra 2011 podpísali Zmluvu o pristúpení Chorvátska k Európskej únii (ďalej len „zmluva o pristúpení“). Podľa článku 3 ods. 3 zmluvy o pristúpení má uvedená zmluva nadobudnúť platnosť 1. júla 2013 za predpokladu, že pred uvedeným dátumom budú uložené všetky ratifikačné listiny.

(2)

Podľa článku 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátska a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „akt o podmienkach pristúpenia“) sú od dátumu pristúpenia ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Chorvátsko za podmienok stanovených v uvedených zmluvách a v akte o podmienkach pristúpenia.

(3)

Územie Neumu (ďalej len „neumský koridor“) je miesto, na ktorom sa územie Bosny a Hercegoviny dotýka jadranského pobrežia, čím oddeľuje oblasť Dubrovníka od zvyšného územia Chorvátska. Cestovný ruch má značný význam pre miestne hospodárstvo, ktoré poháňajú hlavne malé a stredné podniky závislé od dodávok zo zvyšného územia Chorvátska. Hodnota týchto dodávok zvyčajne neprekračuje 10 000 EUR na zásielku a 89 % tohto tovaru má status tovaru vo voľnom obehu na území Chorvátska.

(4)

Článkom 43 aktu o podmienkach pristúpenia sa stanovuje, že Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie vymedzí podmienky, za ktorých možno upustiť od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe, pokiaľ ide o tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor.

(5)

Podľa článkov 36a, 36b, 182a a 182b nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1) (ďalej len „Colný kódex Spoločenstva“), tovar vstupujúci na colné územie Únie alebo opúšťajúci toto územie musí sprevádzať elektronicky predkladané predbežné colné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti potrebné na vykonanie analýzy rizika.

(6)

Vzhľadom na osobitosti miestneho hospodárstva je vhodné stanoviť upustenie od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor.

(7)

Colné orgány by mali vykonávať účinnú analýzu rizika a colné bezpečnostné kontroly na základe údajov uvedených na faktúre a prepravných dokladoch sprevádzajúcich tovar.

(8)

Súčasné opatrenia sa odchyľujú od zásady elektronického predkladania údajov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pred odchodom a pred príchodom tovaru, ktorá bola stanovená v rámci Colného kódexu Spoločenstva. S cieľom zabezpečiť účinnú a efektívnu analýzu rizika a kontrolu na účely bezpečnosti a ochrany by Chorvátsko malo zabezpečiť, aby hraničné priechody v neumskom koridore disponovali potrebnými ľudskými zdrojmi, vybavením a kontrolnými zariadeniami.

(9)

Keď sa zistí, že zásielka nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušnej zásielke by sa nemalo povoliť opätovne vstúpiť na územie Chorvátska, kým sa nevykoná posúdenie existujúceho rizika a neprijmú účinné a cielené opatrenia založené na analýze rizika.

(10)

Okrem výmeny informácií na účely bezpečnosti a ochrany, ako sa stanovuje v článku 4g ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (2), by Chorvátsko malo pravidelne informovať Komisiu, v rámci postupov spoločného riadenia rizík, o akýchkoľvek zistených nezrovnalostiach, a v prípade potreby, o následne prijatých opatreniach, pokiaľ ide o pohyb tovaru cez neumský koridor.

(11)

Komisia by mala najneskôr do dvoch rokov po dátume pristúpenia Chorvátska uskutočniť vyhodnotenie na účely overenia riadneho uplatňovania tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých:

a)

sa upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe na tovar Únie opúšťajúci územie Chorvátska na účel prepravy cez neumský koridor;

b)

sa upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe na tovar Únie, keď opäť vstupuje na územie Chorvátska po preprave cez neumský koridor.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„tovar Únie“ je tovar vymedzený v článku 4 ods. 7 Colného kódexu Spoločenstva;

2.

„oblasť Dubrovníka“ je Dubrovník a jeho okolitá oblasť na území Chorvátska, ktorá je oddelená neumským koridorom od hlavnej pevninskej časti Chorvátska;

3.

„hlavná pevninská časť Chorvátska“ je územie Chorvátska okrem oblasti Dubrovníka;

4.

„neumský koridor“ je oblasť, ktorá je súčasťou územia Bosny a Hercegoviny a ktorá oddeľuje oblasť Dubrovníka od hlavnej pevninskej časti Chorvátska;

5.

„colné orgány“ sú colné orgány Chorvátska na hraničných priechodoch pri výstupe a opätovnom vstupe v neumskom koridore;

6.

„výstup“ je výstup tovaru, a to buď z oblasti Dubrovníka do hlavnej pevninskej časti Chorvátska cez neumský koridor alebo z hlavnej pevninskej časti Chorvátska do oblasti Dubrovníka cez neumský koridor;

7.

„opätovný vstup“ je vstup tovaru do oblasti Dubrovníka z hlavnej pevninskej časti Chorvátska cez neumský koridor alebo do hlavnej pevninskej časti Chorvátska z oblasti Dubrovníka cez neumský koridor.

Článok 3

Upustenie od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo vstupe

1.   Na tovar Únie sa pri jeho výstupe nevyžaduje predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

2.   Na tovar Únie sa pri jeho opätovnom vstupe nevyžaduje predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Článok 4

Podmienky uplatňovania upustenia

Článok 3 sa uplatňuje v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

Celková hodnota každej zásielky tovaru Únie, ktorá sa prepravuje cez neumský koridor, nepresahuje 10 000 EUR alebo rovnocennú sumu v miestnej mene;

b)

Tovar uvedený v písmene a) tohto článku sprevádzajú faktúry alebo prepravné doklady, ktoré:

i)

obsahujú aspoň náležitosti uvedené v článku 317 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EHS) č. 2454/93, ako aj celkovú hodnotu tovaru;

ii)

colné orgány pri výstupe potvrdili úradným označením;

iii)

sú predložené na overenie colným orgánom pri opätovnom vstupe.

Článok 5

Colné kontroly

1.   Analýzu rizika spojenú s colnými kontrolami vzťahujúcimi sa na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor, môžu vykonávať colné orgány inými prostriedkami ako automatizovanými postupmi spracúvania údajov.

2.   Chorvátsko zabezpečí, aby hraničné priechody pri výstupe tovaru prepravovaného cez neumský koridor z jeho územia a pri opätovnom vstupe tohto tovaru na jeho územie disponovali všetkými potrebnými zdrojmi, vybavením, kontrolnými zariadeniami a kapacitami na zabezpečenie uplatňovania tohto nariadenia.

3.   Na výstupe colné orgány:

a)

určia lehotu, v rámci ktorej musí byť preprava tovaru Únie cez neumský koridor dokončená;

b)

uvedú túto lehotu spolu s dátumom potvrdenia faktúry alebo prepravného dokladu podľa článku 4 písm. b) bodu ii);

c)

ak to považujú za potrebné, zabezpečia colnou uzáverou priestor obsahujúci tovar alebo každé jednotlivé balenie tovaru, ktorý sa má prepraviť cez neumský koridor.

4.   Na opätovnom vstupe colné orgány:

a)

vykonajú analýzu rizika najmä na účely bezpečnosti a ochrany;

b)

overia faktúry alebo prepravné doklady sprevádzajúce tovar;

c)

skontrolujú dodržanie lehoty uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku;

d)

skontrolujú neporušenosť colných uzáver v prípade, že sú pripevnené v súlade s odsekom 3 písm. c) tohto článku;

e)

v prípade potreby fyzicky skontrolujú tovar;

f)

v prípade potreby odstránia colné uzávery.

5.   Ak colné orgány zistia, že podmienky uvedené v článku 4 neboli splnené, opätovný vstup takejto zásielky umožnia v prípade, že:

a)

bola vykonaná účinná analýza rizika;

b)

na základe výsledkov analýzy rizika uvedenej v písmene a) colné orgány prijali účinné opatrenia konkrétne zamerané na zamedzenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou.

Článok 6

Informácie

Chorvátsko kedykoľvek, avšak najneskôr do 1. marca 2014 informuje Komisiu o akýchkoľvek zistených nezrovnalostiach, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, ako aj o konkrétnych opatreniach, ktoré boli prijaté na účel nápravy uvedených nezrovnalostí.

Článok 7

Správa

Komisia predloží Rade správu s vyhodnotením uplatňovania tohto nariadenia najneskôr dva roky po dátume pristúpenia Chorvátska.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za podmienky a odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012, pokiaľ ide o obdobie analýzy určitých pesticídov na dobrovoľnej báze

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho články 28 a 29,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúcom sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (2) sa okrem iného stanovila na rok 2013 dobrovoľná analýza určitých pesticídov, najmä pesticídov doplnených do programu daným vykonávacím nariadením alebo tých, pri ktorých je veľmi ťažko vymedziť rezíduá, aby sa poskytol čas úradným laboratóriám na validáciu metód vyžadovaných na analýzu uvedených pesticídov. Úradné laboratóriá stále potrebujú určitý čas na validáciu metód potrebných na analýzu daných pesticídov, a preto by sa mala analýza týchto pesticídov naďalej vykonávať na dobrovoľnej báze aj v roku 2014.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 788/2012 sa poznámka pod čiarou (g) nahrádza takto:

„(g)

Má sa analyzovať na dobrovoľnej báze v rokoch 2013 a 2014.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 481/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa upravuje vykonávacie nariadenie EÚ č. 788/2012, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré má pre kombinácie pesticídov/produktov odobrať a analyzovať Chorvátsko

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

keďže:

(1)

Chorvátsko sa má stať 1. júla 2013 členom Únie.

(2)

V prílohe II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúceho sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (1) sa stanovuje počet vzoriek, ktoré má každý členský štát odobrať a podrobiť analýze podľa článku 1 daného nariadenia.

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že údaje za polrok by neboli v plnej miere porovnateľné s údajmi iných členských štátov, ktoré boli zbierané počas celého roka 2013, Chorvátsko by sa malo začať podieľať na koordinovaných viacročných programoch Únie od januára 2014.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom upraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V bode 5. prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 788/2012 sa za riadok pre Maďarsko vkladá tento riadok:

„HR

12 (*)

15 (**)“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za predpokladu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska a v deň nadobudnutia jej platnosti.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 482/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) sa stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení na vstup určitých zásielok živých zvierat alebo čerstvého mäsa do Únie. Takisto sa ním stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých môžu uvedené zásielky vstupovať do Únie.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 206/2010 sa stanovuje, že zásielky čerstvého mäsa určeného na ľudskú spotrebu sa môžu do Únie dovážať len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín, území alebo ich častí uvedených v časti 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu, pre ktoré existuje vzor veterinárneho osvedčenia, ktorý zodpovedá príslušnej zásielke uvedenej v danej časti.

(3)

Štyri časti územia Botswany sú v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 uvedené ako regióny, z ktorých je povolený dovoz určitého čerstvého mäsa do Únie. Tieto regióny pozostávajú z viacerých zón kontroly veterinárnych chorôb.

(4)

V marci 2013 vykonala Komisia v Botswane audit s cieľom vyhodnotiť uplatňovaný systém kontroly zdravia zvierat, najmä pokiaľ ide o kontrolu slintačky a krívačky. Auditom sa zistilo, že riziko zavlečenia vírusu slintačky a krívačky do zón kontroly veterinárnych chorôb 6 a 4a na území uvedenej tretej krajiny nie je možné považovať za zanedbateľné.

(5)

V rámci dohľadu sa zistil výskyt vírusu slintačky a krívačky u kôz a voľne žijúcej zveri v zóne intenzívneho dohľadu v zóne kontroly veterinárnych chorôb 6. Vývoz čerstvého mäsa do Únie zo zóny intenzívneho dohľadu nie je povolený. Blízkosť uvedenej oblasti k tej časti zóny kontroly veterinárnych chorôb 6, z ktorej je taký vývoz povolený, však predstavuje riziko.

(6)

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 4a hraničí s ostatnými oblasťami Botswany, z ktorých nie je dovoz čerstvého mäsa do Únie povolený. Auditom, ktorý vykonala Komisia, sa zistili nedostatky týkajúce sa dohľadu nad zdravím zvierat v zóne kontroly veterinárnych chorôb 4a. Popri tom boli zistené viaceré nedostatky v súvislosti s vymedzením hraníc uvedenej zóny vo vzťahu k oblastiam, z ktorých nie je povolený dovoz čerstvého mäsa do Únie. Tieto nedostatky predstavujú nezanedbateľné riziko, pokiaľ ide o slintačku a krívačku.

(7)

Auditom Komisie sa tiež zistilo, že systém na overenie účinnosti úradných kontrol je na zvyšku územia Botswany dobre organizovaný a v porovnaní so situáciou zaznamenanou v predchádzajúcom audite v roku 2011 nastali zmeny k lepšiemu.

(8)

Vzhľadom na riziko zavlečenia slintačky a krívačky prostredníctvom dovozu čerstvého mäsa z druhov zvierat náchylných na uvedenú chorobu zo zón kontroly veterinárnych chorôb 6 a 4a v Botswane do Únie by sa však povolenie na dovoz takého čerstvého mäsa z uvedených zón kontroly veterinárnych chorôb malo pozastaviť.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa položka pre Botswanu nahrádza takto:

BW – Botswana

BW-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zóny kontroly veterinárnych chorôb 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

11. mája 2011

26. júna 2012

BW-2

Zóny kontroly veterinárnych chorôb 10, 11, 13, a 14

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 12

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

20. októbra 2008

20. januára 2009

BW-4

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 4a okrem ochrannej zóny intenzívneho dohľadu v šírke 10 km pozdĺž hranice so zónou, v ktorej sa vykonáva očkovanie proti slintačke a krívačke, a s oblasťami ochrany voľne žijúcej zveri

BOV

F

1

28. mája 2013

18. februára 2011

BW-5

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 6 okrem zóny intenzívneho dohľadu v zóne 6 medzi hranicou so Zimbabwe a diaľnicou A1

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

28. mája 2013

26. júna 2012

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 483/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

po porade s Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov,

keďže:

(1)

Vedecký výbor pre spotrebné výrobky (ďalej len „VVSV“), ktorý bol nahradený Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“) na základe rozhodnutia Komisie 2008/721/ES z 5. septembra 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (2), dospel vo svojom stanovisku z 2. októbra 2007 k záveru, že údaje v predloženej dokumentácii dokazujú nízku toxicitu látky polidokanol, ktorá neohrozuje zdravie spotrebiteľov v prípade, že sa používa v koncentrácii do 3 % v nezmývateľných a do 4 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch. Navyše VVSV tvrdil, že nedávne vedecké dôkazy nepotvrdili údajný účinok polidokanolu ako lokálneho anestetika. Preto jeho prítomnosť v kozmetických výrobkoch a výrobkoch na starostlivosť o pokožku nebude mať vplyv na citlivosť kože. Preto by sa mal zaradiť do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009.

(2)

VVBS v dodatku k stanovisku VVSV k látke polidokanol z 13. a 14. decembra 2011 potvrdil závery VVSV.

(3)

Na základe skutočnosti, že polidokanol bol nájdený tak v liekoch podávaných injekčne, ako aj v liekoch na lokálne použitie v koncentráciách nižších ako tie, ktoré VVSV považoval za bezpečné, Komisia požiadala o stanovisko Európsku agentúru pre lieky ku klasifikácii výrobkov na lokálne použitie s obsahom danej látky. V stanovisku vydanom Výborom pre lieky na humánne použitie dňa 25. októbra 2011 dospel výbor k záveru, že výrobky obsahujúce polidokanol nie sú automaticky liekmi v zmysle pojmu „liek“ vymedzenom v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (3). Navyše polidokanol, ktorý sa v navrhovaných koncentráciách s navrhovaným lokálnym použitím (3 % v nezmývateľných a 4 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch) používa vo výrobkoch na lokálne použitie, slúži ako detergent alebo iónová povrchovo aktívna látka, a preto tieto výrobky nemajú vlastnosti liekov.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1223/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Uplatňovanie spomínaných obmedzení by sa malo oddialiť o dvanásť mesiacov, aby sa zástupcom výrobného odvetvia umožnilo prijať potrebné zmeny zloženia výrobkov.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21.

(3)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.


PRÍLOHA

Do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa vkladá táto položka:

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Obmedzenia

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov/INN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„257

Polidokanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Nezmývateľné kozmetické výrobky

a)

3,0 %

 

 

b)

Zmývateľné kozmetické výrobky

b)

4,0 %“


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 484/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (ďalej len „nariadenie IPA“) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (2), sú stanovené podrobné pravidlá vykonávania nariadenia IPA.

(2)

V snahe dosiahnuť ciele stanovené v oblastiach pomoci v rámci zložky prechodná pomoc a budovanie inštitúcií v prípade niektorých opatrení, ako napríklad opatrení prispievajúcich k riešeniu problému s bývaním utečencov a vysídlených osôb na západnom Balkáne, je oprávnenosť výdavkov na nákup pozemkov a existujúcich budov nevyhnutná a tvorí základ daného opatrenia. Oprávnenosť výdavkov na nákup pozemkov a existujúcich budov by mala byť predmetom novej odchýlky.

(3)

Nariadenie (ES) č. 718/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru IPA,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 718/2007 sa mení takto: V článku 66 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

nákup pozemkov a existujúcich budov, pokiaľ je opostatnený vzhľadom na povahu opatrenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 485/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 prvú alternatívu, článok 49 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid boli do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2) zaradené smernicami Komisie 2006/41/ES (3), 2007/6/ES (4) a 2008/116/ES (5).

(2)

Smernicou Komisie 2010/21/EÚ (6) sa zmenila príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa neonikotinoidov klotianidín, tiametoxám a imidakloprid.

(3)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (7).

(4)

Na jar 2012 boli uverejnené nové vedecké informácie o subletálnych účinkoch neonikotinoidov na včely. Komisia v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vedeckú a technickú pomoc pri hodnotení týchto nových informácií a revízii hodnotenia rizika neonikotinoidov, pokiaľ ide o ich vplyv na včely.

(5)

Úrad závery o hodnotení rizika klotianidínu, tiametoxámu a imidaklopridu pre včely predložil 16. januára 2013 (8).

(6)

Úrad zistil, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok klotianidín, tiametoxám alebo imidakloprid predstavujú pre včely v prípade niektorých plodín vysoké akútne riziko. Úrad zistil najmä to, že v prípade niektorých plodín včelám hrozí vysoké akútne riziko pri vystavení prostredníctvom prachu alebo požití rezíduí v kontaminovanom peli a nektári a v prípade kukurice pri vystavení gutačným výlučkom. Okrem toho pri viacerých plodinách nemožno vylúčiť neprijateľné riziká spôsobené akútnymi či chronickými vplyvmi na prežitie a rozvoj včelstiev. Úrad navyše pri každej hodnotenej plodine poukázal na viacero chýbajúcich údajov. Najmä pokiaľ ide o dlhodobé riziko pre medonosné včely pri vystavení prachu, pri styku s rezíduami v peli a v nektári a pri vystavení gutačným výlučkom.

(7)

Vo svetle nových vedeckých a technických poznatkov Komisia usúdila, že existujú náznaky, že schválené použitia klotianidínu, tiametoxámu a imidaklopridu už nespĺňajú kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 pokiaľ ide o ich vplyv na včely, a že vysoké riziko pre včely nemožno vylúčiť, ak sa nezavedú ďalšie obmedzenia. Komisia najmä usúdila, že vzhľadom na systematickú translokáciu účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid v rámci celej rastliny je riziko pre včely pri aplikácii na listy podobné riziku, na ktoré úrad poukázal pri ošetrovaní semien a pôdy, pričom Komisia ešte očakáva hodnotiace stanovisko úradu v súvislosti s aplikáciou na listy.

(8)

Komisia vyzvala oznamovateľov, aby predložili pripomienky.

(9)

Členské štáty a Komisia preskúmali závery úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 15. marca 2013 dokončili prieskum v podobe dodatkov k revíznym správam o klotianidíne, tiametoxáme a imidaklopride.

(10)

Komisia dospela k záveru, že vysoké riziko pre včely nemožno vylúčiť, ak sa nezavedú ďalšie obmedzenia.

(11)

Potvrdzuje sa, že účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid sa majú považovať za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. S cieľom minimalizovať vystavenie včiel je však vhodné obmedziť používanie týchto účinných látok, stanoviť osobitné opatrenia na zmiernenie rizika v záujme ochrany včiel a obmedziť používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok iba na profesionálnych používateľov. Mali by sa zakázať najmä použitia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu na ošetrovanie osiva alebo pôdy, a to v prípade plodín atraktívnych pre včely a v prípade obilnín okrem použití v skleníkoch a na zimných obilninách. Malo by sa zakázať ošetrovanie listov prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, a to v prípade plodín atraktívnych pre včely s výnimkou použití v skleníkoch a použití po kvitnutí. Plodiny, ktoré sa zberajú pred rozkvitnutím, sa nepovažujú za atraktívne pre včely.

(12)

Pokiaľ ide o aplikácie klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, ktoré sa v tomto nariadení môžu povoliť, je vhodné vyžiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(13)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Zistilo sa, že ošetrené semená predstavujú pre včely riziko v prípade niektorých plodín najmä pri vystavení prostredníctvom prachu alebo požití rezíduí v kontaminovanom peli a nektári a v prípade kukurice pri vystavení gutačným výlučkom. Vzhľadom na tieto riziká spojené s používaním ošetrených semien, používanie semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu a ich uvádzanie na trh by malo byť zakázané v prípade semien plodín atraktívnych pre včely a v prípade semien obilnín okrem zimných obilnín a semien používaných v skleníkoch.

(15)

Členským štátom by sa mal poskytnúť potrebný čas, aby mohli odobrať povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu.

(16)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, v prípade ktorých členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akékoľvek obdobie odkladu, toto obdobie by malo uplynúť najneskôr 30. novembra 2013. Do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia začne Komisia bez zbytočného odkladu skúmanie nových vedeckých informácií, ktoré dostane.

(17)

V článku 36 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že členské štáty môžu za určitých okolností prijať ďalšie opatrenia na zníženie rizika alebo obmedzenia uvádzania na trh alebo používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu. Pokiaľ ide o uvádzanie na trh alebo používanie semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že členské štáty môžu prijať núdzové opatrenia podľa článku 71 uvedeného nariadenia.

(18)

Zákaz uvádzania ošetrených semien na trh by sa mal uplatňovať až od 1. decembra 2013, aby sa poskytlo dostatočné prechodné obdobie. Vnútroštátne predbežné ochranné opatrenia, ktoré už boli prijaté podľa článku 71 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa môžu zachovať do uvedeného dňa v súlade s článkom 71 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(19)

Semená ošetrené prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, ktoré podliehajú obmedzeniam uvedeným v článku 1 tohto nariadenia, sa môžu používať na vykonávanie pokusov alebo testov na účely výskumu alebo vývoja podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(20)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko. Vykonávací akt sa považoval za potrebný a predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zákaz uvádzania ošetrených semien na trh

Semená plodín uvedených v prílohe II, ktoré boli ošetrené prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, sa nesmú používať ani uvádzať na trh s výnimkou semien používaných v skleníkoch.

Článok 3

Prechodné opatrenia

Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby zmenia alebo odoberú existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu ako účinnej látky do 30. septembra 2013.

Článok 4

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 30. novembra 2013.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť a uplatňuje sa dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa však uplatňuje od 1. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 86.

(6)  Ú. v. EÚ L 65, 13.3.2010, s. 27.

(7)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority); Záver z partnerského preskúmania účinnej látky klotianidín z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov pre včely. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(1):3066. [58 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Záver z partnerského preskúmania účinnej látky imidakloprid z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov pre včely. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(1):3068. [55 s] doi:10.2903/j.efsa.2013.

Záver z partnerského preskúmania účinnej látky tiametoxám z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov pre včely. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(1):3067. [68 s] doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PRÍLOHA I

Zmeny prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011

1.

Stĺpec „Osobitné ustanovenia“ v riadku 121 týkajúcom sa klotianidínu v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Môžu sa povoliť len profesionálne použitia ako insekticíd.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy sa nepovoľujú v prípade týchto obilnín, keď sa takéto obilniny sejú od januára do júna:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Ošetrovanie listov sa nepovoľuje v prípade týchto obilnín:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy alebo aplikácia na listy sa nepovoľuje v prípade týchto plodín s výnimkou použití v skleníkoch a s výnimkou ošetrovania listov po kvitnutí:

 

lucerna (alfalfa) (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

aníz (Pimpinella anisum); badián alebo hviezdicový aníz (Illicium verum); korenistá rasca (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); rasca (Cuminum cyminum); fenikel (Foeniculum vulgare); borievky (Juniperus communis)

 

jablká (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marhule (Prunus armeniaca)

 

avokáda (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazule (Phaseolus spp.)

 

černice (Rubus fruticosus)

 

čučoriedky, európska čučoriedka, divá čučoriedka, čučoriedka (Vaccinium myrtilluss); americká čučoriedka (V. corymbosum)

 

bôb, konský bôb (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohánka (Fagopyrum esculentum)

 

karoby, rohovník obyčajný, svätojánsky chlieb (Ceratonia siliqua)

 

ricínové semená (Ricinus communis)

 

čerešne (Prunus avium)

 

jedlé gaštany (Castanea spp.)

 

cícer (Cicer arietinum)

 

papriky čili (Capsicum frutescens; C. annuum); nové korenie, jamajské korenie (Pimenta officinalis)

 

ďateliny (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlna (Gossypium spp.)

 

vigna (cowpeas), vigna čínska (Vigna unguiculata)

 

brusnice (Vaccinium macrocarpon); európske brusnice (Vaccinum oxycoccus)

 

uhorky šalátové (Cucumis sativus)

 

čierne ríbezle (Ribes nigrum); červené a biele (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

baza čierna (Sambucus nigra)

 

egreše (Ribes uva-crispa)

 

grapefruit (C. paradisi)

 

hrozno (Vitis vinifera)

 

podzemnica olejná/arašidy (Arachis hypogea)

 

lieskové orechy (Corylus avellana)

 

konope (Cannabis sativa)

 

ruža vráskavá (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

strukoviny: ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec (hedysárum) (Onobrychis sativa); sekernica vencová (Hedysarum coronarium)

 

citróny a limety: citrón (Citrus limon); kyslá limeta (C. aurantiifolia); sladká limeta (C. limetta)

 

šošovica (Lens esculenta; Ervum lens)

 

ľanové semená (Linum usitatissimum)

 

vlčí bôb (Lupinus spp.)

 

kukurica (Zea mays)

 

melónové semená (Cucumis melo)

 

horčičné semená: horčica biela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); horčica čierna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomaranče, sladké pomaranče (Citrus sinensis); horký pomaranč (C. aurantium)

 

broskyne a nektárinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrach: hrach siaty záhradný (Pisum sativum): hrach siaty roľný (P. arvense)

 

mäta pieporná (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomely (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

slivky a trnky: zelené ringloty, mirabelky, damson (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

makové semená (Papaver somniferum)

 

tekvice a dyne (Cucurbita spp.)

 

rimbaba (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

duly (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semená repky olejnej (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

požltové semená (Carthamus tinctorius)

 

seradela/vtáčia noha siata (Ornithopus sativus)

 

sezamové semená (Sesamum indicum)

 

sójové bôby (Glycine soja)

 

korenie: bobkový list (Laurus nobilis); semená kôpru (Anethum graveolens); semená senovky gréckej (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

slnečnicové semená (Helianthus annuus)

 

tangerínky (Citrus tangerina); mandarínky (Citrus reticulata), klementínky (C. unshiu);

 

kapusta poľná pravá a olejnatá (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vika: vika hrachorovitá/vika siata (Vicia sativa)

 

hadomor španielsky (Scorzonera hispanica)

 

vlašské orechy (Jugland spp.: J. regia)

 

vodové melóny (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rastliny kvitnúce v roku, v ktorom sa vykonáva ošetrenie.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klotianidíne dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II, a závery dodatku k revíznej správe o klotianidíne dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. marca 2013.

Pri tomto celkovom hodnotení venujú členské štáty osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

riziku pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, ak sa látka používa ako prípravok na ošetrenie semien.

Členské štáty sa uistia, že:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu,

podmienky udelenia povolenia zahŕňajú, ak je to vhodné, opatrenia na zmiernenie rizika v záujme ochrany včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočného vystavenia včiel účinkom klotianidínu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika.

Oznamovateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

riziko pre iné opeľovače ako medonosné včely;

b)

riziko pre medonosné včely, ktoré pri hľadaní potravy prichádzajú do styku s nektárom alebo peľom v nasledujúcich plodinách;

c)

možnosť absorpcie do kvitnúcej buriny cez korene;

d)

riziko pre medonosné včely, ktoré sa kŕmia medovicou vylúčenou hmyzom;

e)

možnosť vystavenia gutácii a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

f)

možnosť vystavenia úletu prachu po výsadbe a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

g)

akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy v prípade medonosných včiel, ktoré požili kontaminovaný nektár a peľ.

Oznamovateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2014.“

2.

Stĺpec „Osobitné ustanovenia“ v riadku 140 týkajúcom sa tiametoxámu v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Môžu sa povoliť len profesionálne použitia ako insekticíd.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy sa nepovoľujú v prípade týchto obilnín, keď sa takéto obilniny sejú od januára do júna:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Ošetrovanie listov sa nepovoľuje v prípade týchto obilnín:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy alebo aplikácia na listy sa nepovoľuje v prípade týchto plodín s výnimkou použití v skleníkoch a s výnimkou ošetrovania listov po kvitnutí:

 

lucerna (alfalfa) (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

aníz (Pimpinella anisum); badián alebo hviezdicový aníz (Illicium verum); korenistá rasca (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); rasca (Cuminum cyminum); fenikel (Foeniculum vulgare); borievky (Juniperus communis)

 

jablká (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marhule (Prunus armeniaca)

 

avokáda (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazule (Phaseolus spp.)

 

černice (Rubus fruticosus)

 

čučoriedky, európska čučoriedka, divá čučoriedka, čučoriedka (Vaccinium myrtilluss); americká čučoriedka (V. corymbosum)

 

bôb, konský bôb (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohánka (Fagopyrum esculentum)

 

karoby, rohovník obyčajný, svätojánsky chlieb (Ceratonia siliqua)

 

ricínové semená (Ricinus communis)

 

čerešne (Prunus avium)

 

jedlé gaštany (Castanea spp.)

 

cícer (Cicer arietinum)

 

papriky čili (Capsicum frutescens; C. annuum); nové korenie, jamajské korenie (Pimenta officinalis)

 

ďateliny (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlna (Gossypium spp.)

 

vigna (cowpeas), vigna čínska (Vigna unguiculata)

 

brusnice (Vaccinium macrocarpon); európske brusnice (Vaccinum oxycoccus)

 

uhorky šalátové (Cucumis sativus)

 

čierne ríbezle (Ribes nigrum); červené a biele (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

baza čierna (Sambucus nigra)

 

egreše (Ribes uva-crispa)

 

grapefruit (C. paradisi)

 

hrozno (Vitis vinifera)

 

podzemnica olejná/arašidy (Arachis hypogea)

 

lieskové orechy (Corylus avellana)

 

konope (Cannabis sativa)

 

ruža vráskavá (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

strukoviny: ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); hedysárum, vičenec (Onobrychis sativa); sekernica vencová (Hedysarum coronarium)

 

citróny a limety: citrón (Citrus limon); kyslá limeta (C. aurantiifolia); sladká limeta (C. limetta)

 

šošovica (Lens esculenta; Ervum lens)

 

ľanové semená (Linum usitatissimum)

 

vlčí bôb (Lupinus spp.)

 

kukurica (Zea mays)

 

melónové semená (Cucumis melo)

 

horčičné semená: horčica biela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); horčica čierna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra/(Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomaranče, sladké pomaranče (Citrus sinensis); horký pomaranč (C. aurantium)

 

broskyne a nektárinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrach: hrach siaty záhradný (Pisum sativum): hrach siaty roľný (P. arvense)

 

mäta pieporná (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomely (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

slivky a trnky: zelené ringloty, mirabelky, damson (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

makové semená (Papaver somniferum)

 

tekvice a dyne (Cucurbita spp.)

 

rimbaba (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

duly (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semená repky olejnej (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

požltové semená (Carthamus tinctorius)

 

seradela/vtáčia noha siata (Ornithopus sativus)

 

sezamové semená (Sesamum indicum)

 

sójové bôby (Glycine soja)

 

korenie: bobkový list (Laurus nobilis); semená kôpru (Anethum graveolens); semená senovky gréckej (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

slnečnicové semená (Helianthus annuus)

 

tangerínky (Citrus tangerina); mandarínky (Citrus reticulata); klementínky (C. unshiu);

 

kapusta poľná pravá a olejnatá (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vika: vika hrachorovitá/vika siata (Vicia sativa)

 

hadomor španielsky (Scorzonera hispanica)

 

vlašské orechy (Jugland spp.: J. regia)

 

vodové melóny (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rastliny kvitnúce v roku, v ktorom sa vykonáva ošetrenie.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiametoxám dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II, a závery dodatku k revíznej správe o tiametoxám dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. marca 2013.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

možnosti znečistenia podzemných vôd, najmä touto účinnou látkou a jej metabolitmi NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane vodných organizmov,

dlhodobému riziku pre drobné bylinožravce, ak sa látka používa na ošetrovanie osiva.

Členské štáty sa uistia, že:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu,

podmienky udelenia povolenia zahŕňajú, ak je to vhodné, opatrenia na zmiernenie rizika v záujme ochrany včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočného vystavenia včiel účinkom tiametoxámu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika.

Oznamovateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

riziko pre iné opeľovače ako včely;

b)

riziko pre medonosné včely, ktoré pri hľadaní potravy prichádzajú do styku s nektárom alebo peľom v nasledujúcich plodinách;

c)

možnosť absorpcie do kvitnúcej buriny cez korene;

d)

riziko pre medonosné včely, ktoré sa kŕmia medovicou vylúčenou hmyzom;

e)

možnosť vystavenia gutácii a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

f)

možnosť vystavenia úletu prachu po výsadbe a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

g)

akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy v prípade medonosných včiel, ktoré požili kontaminovaný nektár a peľ.

Oznamovateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2014.“

3.

Stĺpec „Osobitné ustanovenia“ v riadku 216 týkajúcom sa imidaklopridu v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Môžu sa povoliť len profesionálne použitia ako insekticíd.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy sa nepovoľujú v prípade týchto obilnín, keď sa takéto obilniny sejú od januára do júna:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Ošetrovanie listov sa nepovoľuje v prípade týchto obilnín:

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica.

Použitia na ošetrovanie osiva alebo pôdy alebo aplikácia na listy sa nepovoľuje v prípade týchto plodín s výnimkou použití v skleníkoch a s výnimkou ošetrovania listov po kvitnutí:

 

lucerna (alfalfa) (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

aníz (Pimpinella anisum); badián alebo hviezdicový aníz (Illicium verum); korenistá rasca (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); rasca (Cuminum cyminum); fenikel (Foeniculum vulgare); borievky (Juniperus communis)

 

jablká (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marhule (Prunus armeniaca)

 

avokáda (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazule (Phaseolus spp.)

 

černice (Rubus fruticosus)

 

čučoriedky, európska čučoriedka, divá čučoriedka, čučoriedka (Vaccinium myrtilluss); americká čučoriedka (V. corymbosum)

 

bôb, konský bôb (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohánka (Fagopyrum esculentum)

 

karoby, rohovník obyčajný, svätojánsky chlieb (Ceratonia siliqua)

 

ricínové semená (Ricinus communis)

 

čerešne (Prunus avium)

 

jedlé gaštany (Castanea spp.)

 

cícer (Cicer arietinum)

 

papriky čili (Capsicum frutescens; C. annuum); nové korenie, jamajské korenie (Pimenta officinalis)

 

ďateliny (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlna (Gossypium spp.)

 

vigna (cowpeas), vigna čínska (Vigna unguiculata)

 

brusnice (Vaccinium macrocarpon); európske brusnice (Vaccinum oxycoccus)

 

uhorky šalátové (Cucumis sativus)

 

čierne ríbezle (Ribes nigrum); červené a biele (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

baza čierna (Sambucus nigra)

 

egreše (Ribes uva-crispa)

 

grapefruit (C. paradisi)

 

hrozno (Vitis vinifera)

 

podzemnica olejná/arašidy (Arachis hypogea)

 

lieskové orechy (Corylus avellana)

 

konope (Cannabis sativa)

 

ruža vráskavá (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

strukoviny: ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); hedysárum, vičenec (Onobrychis sativa); sekernica vencová (Hedysarum coronarium)

 

citróny a limety: citrón (Citrus limon); kyslá limeta (C. aurantiifolia); sladká limeta (C. limetta)

 

šošovica (Lens esculenta; Ervum lens)

 

ľanové semená (Linum usitatissimum)

 

vlčí bôb (Lupinus spp.)

 

kukurica (Zea mays)

 

melónové semená (Cucumis melo)

 

horčičné semená: horčica biela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); horčica čierna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomaranče, sladké pomaranče (Citrus sinensis); horký pomaranč (C. aurantium)

 

broskyne a nektárinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrach: hrach siaty záhradný (Pisum sativum): hrach siaty roľný (P. arvense)

 

mäta pieporná (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomely (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

slivky a trnky: zelené ringloty, mirabelky, damson (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

makové semená (Papaver somniferum)

 

tekvice a dyne (Cucurbita spp.)

 

rimbaba (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

duly (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semená repky olejnej (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

požltové semená (Carthamus tinctorius)

 

seradela/vtáčia noha siata (Ornithopus sativus)

 

sezamové semená (Sesamum indicum)

 

sójové bôby (Glycine soja)

 

korenie: bobkový list (Laurus nobilis); semená kôpru (Anethum graveolens); semená senovky gréckej (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

slnečnicové semená (Helianthus annuus)

 

tangerínky (Citrus tangerina); mandarínky (Citrus reticulata), klementínky (C. unshiu);

 

kapusta poľná pravá a olejnatá (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vika: vika hrachorovitá/vika siata (Vicia sativa)

 

hadomor španielsky (Scorzonera hispanica)

 

vlašské orechy (Jugland spp.: J. regia)

 

vodové melóny (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rastliny kvitnúce v roku, v ktorom sa vykonáva ošetrenie.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom imidaklopridu musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o imidaklopride dokončenej 26. septembra 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II, a závery dodatku k revíznej správe o tiametoxáme dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. marca 2013.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom musia zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty sa uistia, že:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu,

podmienky udelenia povolenia zahŕňajú, ak je to vhodné, opatrenia na zmiernenie rizika v záujme ochrany včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočného vystavenia včiel účinkom imidaklopridu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika.

Oznamovateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

riziko pre iné opeľovače ako včely;

b)

riziko pre medonosné včely, ktoré pri hľadaní potravy prichádzajú do styku s nektárom alebo peľom v nasledujúcich plodinách;

c)

možnosť absorpcie do kvitnúcej buriny cez korene;

d)

riziko pre medonosné včely, ktoré sa kŕmia medovicou vylúčenou hmyzom;

e)

možnosť vystavenia gutácii a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

f)

možnosť vystavenia úletu prachu po výsadbe a akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy vyplývajúce z takého vystavenia;

g)

akútne a dlhodobé riziko pre prežitie a rozvoj včelstiev a riziko pre včelie larvy v prípade medonosných včiel, ktoré požili kontaminovaný nektár a peľ.

Oznamovateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2014.“


PRÍLOHA II

Zoznam semien, ako sa uvádza v článku 2

Semená ošetrované prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, ktorých používanie a uvádzanie na trh sa zakazuje:

 

jačmeň, proso, ovos, ryža, raž, cirok, tritikale, pšenica, a to keď sa takéto obilniny sejú od januára do júna.

 

lucerna (alfalfa) (Medicago sativa)

 

aníz (Pimpinella anisum); badián alebo hviezdicový aníz (Illicium verum); korenistá rasca (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); rasca (Cuminum cyminum); fenikel (Foeniculum vulgare); borievky (Juniperus communis)

 

fazule (Phaseolus spp.)

 

bôb, konský bôb (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohánka (Fagopyrum esculentum)

 

ricínové semená (Ricinus communis)

 

cícer (Cicer arietinum)

 

papriky čili (Capsicum frutescens; C. annuum); nové korenie, jamajské korenie (Pimenta officinalis)

 

ďateliny (Trifolium spp.) káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlna (Gossypium spp.)

 

vigna (cowpeas), vigna čínska (Vigna unguiculata)

 

uhorky šalátové (Cucumis sativus)

 

podzemnica olejná/arašidy (Arachis hypogaea)

 

konope (Cannabis sativa)

 

strukoviny: ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); hedysárum, vičenec (Onobrychis sativa); sekernica vencová (Hedysarum coronarium)

 

šošovica (Lens esculenta; Ervum lens)

 

ľanové semená (Linum usitatissimum)

 

vlčí bôb (Lupinus spp.)

 

kukurica (Zea mays)

 

melónové semená (Cucumis melo)

 

horčičné semená: horčica biela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); horčica čierna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

hrach: hrach siaty záhradný (Pisum sativum): hrach siaty roľný (P. arvense)

 

mäta pieporná (Mentha spp.: M. piperita)

 

makové semená (Papaver somniferum)

 

tekvice a dyne (Cucurbita spp.)

 

rimbaba (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

semená repky olejnej (Brassica napus var. oleifera)

 

požltové semená (Carthamus tinctorius)

 

sezamové semená (Sesamum indicum)

 

sójové bôby (Glycine soja)

 

korenie: bobkový list (Laurus nobilis); semená kôpru (Anethum graveolens); semená senovky gréckej (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

slnečnicové semená (Helianthus annuus)

 

kapusta poľná pravá a olejnatá (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vika: vika hrachorovitá/vika siata (Vicia sativa)

 

vodové melóny (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rastliny kvitnúce v roku, v ktorom sa vykonáva ošetrenie.


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 486/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces

[oznámené pod číslom C(2013) 2905]

(Text s významom pre EHP)

(2013/235/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1 a 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na jej článok 6 ods. 4 druhý pododsek druhú vetu,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (4), sa stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES. Daný zoznam je uvedený v prílohe I k danému rozhodnutiu.

(2)

Dánsko oznámilo, že hraničná inšpekčná stanica v prístave Esbjerg bola doplnená o nové inšpekčné stredisko. Zoznam položiek pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Na základe oznámenia Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Holandska a Portugalska by sa mali v zozname uvedenom v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES zmeniť položky pre hraničné inšpekčné stanice v uvedených členských štátoch.

(4)

Potravinový a veterinárny úrad, ktorý je útvarom Komisie pre audit (a v minulosti bol označovaný ako kontrolný útvar Komisie), vykonal audit v Španielsku a v nadväznosti naň predložil uvedenému členskému štátu viaceré odporúčania. Španielsko oznámilo, že prevádzka jednej prístavnej a niekoľkých letiskových hraničných inšpekčných staníc by sa mala dočasne pozastaviť. Položky pre dané hraničné inšpekčné stanice uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Taliansko oznámilo, že zo zoznamu položiek pre uvedený členský štát by sa mala vypustiť hraničná inšpekčná stanica v prístave Brindisi. Portugalsko oznámilo, že zo zoznamu položiek pre uvedený členský štát by sa mala vypustiť hraničná inšpekčná stanica v prístave Viana do Castelo. Zoznam položiek týkajúcich sa uvedených členských štátov stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Spojené kráľovstvo oznámilo, že prevádzka hraničnej inšpekčnej stanice Hull by sa mala dočasne pozastaviť. Zoznam položiek pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

V nadväznosti na audit uskutočnený Potravinovým a veterinárnym úradom v Litve, ktorého výsledky boli uspokojivé, sa schválenie hraničnej inšpekčnej stanice Kybartai, ktorá sa oficiálne otvára 21. mája 2013, môže rozšíriť na živé zvieratá pre všetky kategórie (U, E a O). Príslušná položka pre daný členský štát uvedený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V prílohe II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa stanovuje zoznam ústredných jednotiek, regionálnych jednotiek a miestnych jednotiek v integrovanom počítačovom veterinárnom systéme (Traces).

(9)

Na základe oznámenia Dánska, Nemecka, Talianska, Holandska, Rakúska a Spojeného kráľovstva by sa v prípade uvedených členských štátov mali vykonať určité zmeny v zozname ústredných jednotiek, regionálnych jednotiek a miestnych jednotiek v Traces, ktorý je uvedený v prílohe II k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(10)

Rozhodnutie 2009/821/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Zmena stanovená v prílohe bode 1 písm. g) sa uplatňuje od 21. mája 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

v časti týkajúcej sa Dánska sa položka pre prístav Esbjerg nahrádza takto:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)“

 

b)

časť týkajúca sa Nemecka sa mení takto:

i)

položka pre prístav Cuxhaven sa nahrádza takto:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)“

 

ii)

položka pre prístav Hannover-Langenhagen sa nahrádza takto:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)“

iii)

položka pre prístav Jade-Weser-Port Wilhelmshaven sa nahrádza takto:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT“

 

c)

časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:

i)

položka pre letisko Almeria sa nahrádza takto:

„Almeria(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

ii)

položka pre letisko Bilbao sa nahrádza takto:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

iii)

položka pre letisko Gerona sa nahrádza takto:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

iv)

položka pre letisko Las Palmas de Gran Canaria sa nahrádza takto:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)“

v)

položka pre letisko Madrid sa nahrádza takto:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O“

vi)

položka pre prístav Málaga sa nahrádza takto:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O“

vii)

položka pre letisko Palma de Mallorca sa nahrádza takto:

„Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

viii)

položky pre letisko a prístav Santander sa nahrádzajú takto:

„Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)“

 

ix)

položka pre letisko Santiago de Compostela sa nahrádza takto:

„Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

x)

položka pre letisko Vigo sa nahrádza takto:

„Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

xi)

položka pre letisko Vitoria sa nahrádza takto:

„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)“

d)

v časti týkajúcej sa Francúzska sa položka pre prístav Sète nahrádza takto:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT“

 

e)

časť týkajúca sa Talianska sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka pre prístav Brindisi sa vypúšťa;

ii)

položka pre prístav Livorno-Pisa sa nahrádza takto:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC“

 

iii)

položka pre prístav Taranto sa nahrádza takto:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

f)

v časti týkajúcej sa Lotyšska sa položka pre prístav Riga (BFT) nahrádza takto:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

g)

v časti týkajúcej sa Litvy sa položka pre cestu v Kybartai nahrádza takto:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O“

h)

v časti týkajúcej sa Holandska sa položka pre letisko Amsterdam nahrádza takto:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O (14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O (14)“

i)

časť týkajúca sa Portugalska sa mení takto:

i)

položka pre letisko Porto sa nahrádza takto:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)“

 

ii)

položka pre prístav Viana do Castelo sa vypúšťa;

j)

v časti týkajúcej sa Spojeného kráľovstva sa položka pre prístav Hull nahrádza takto:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)“

 

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

v časti týkajúcej sa Dánska sa položka pre miestnu jednotku „DK00100 RØDOVRE“ nahrádza takto:

„DK00100

GLOSTRUP“,

b)

v časti týkajúcej sa Nemecka sa vypúšťa položka pre miestnu jednotku „DE32403 Osnabrück, Stadt“;

c)

časť týkajúca sa Talianska sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka pre miestnu jednotku „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA“ sa nahrádza takto:

„IT00410

TERNI“

ii)

pre regionálnu jednotku „IT00010 UMBRIA“ sa vypúšťajú tieto položky:

„IT00110

CITTA‘ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO“

d)

časť týkajúca sa Holandska sa mení takto:

i)

položka pre ústrednú jednotku „NL00000 VWA“ sa nahrádza takto:

„NL00000

NVWA“

ii)

položky pre súčasných päť regionálnych jednotiek VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID a VWA ZUIDWEST sa nahrádzajú takto:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST“

e)

časť týkajúca sa Rakúska sa mení takto:

i)

položka pre miestnu jednotku „AT00602 BRUCK AN DER MUR“ sa nahrádza takto:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG“

ii)

položka pre miestnu jednotku „AT00604 FELDBACH“ sa nahrádza takto:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK“

iii)

položka pre miestnu jednotku „AT00608 HARTBERG“ sa nahrádza takto:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD“

iv)

tieto položky pre regionálnu jednotku „AT00600 STEIERMARK“ sa vypúšťajú:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG“

f)

v časti týkajúcej sa Spojeného kráľovstva sa položka pre miestnu jednotku „GB07104 LARNE“ nahrádza takto:

„GB07104

MALLUSK“


25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.