ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.129.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 129

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
14. mája 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 430/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa Indonézie

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 431/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

12

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 432/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 433/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Κοπανιστή (Kopanisti) (CHOP)]

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 434/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Mâche nantaise (CHZO)]

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 435/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (CHOP)]

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 436/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (CHOP)]

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 437/2013 z 8. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 438/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 439/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa stodeväťdesiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/217/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 8. mája 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie [oznámené pod číslom C(2013) 2589]  ( 1 )

38

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov — Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 430/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa Indonézie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Dočasné opatrenia

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) uložila 15. novembra 2012 prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 1071/2012 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) dočasné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a Thajsku.

(2)

Konanie sa začalo oznámením o začatí konania (3) zverejneným 16. februára 2012 na podnet, ktorý 3. januára 2012 podal výbor Európskej únie pre obranu odvetvia liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, na ktorých pripadá viac ako 50 % celkovej výroby liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny (ďalej len „kujné príslušenstvo so závitmi“) v Únii.

(3)

Ako sa uvádza v odôvodnení 15 dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie vývoja relevantného z hľadiska posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2008 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

2.   Následný postup

(4)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa rozhodlo o uložení dočasných antidumpingových opatrení (ďalej len „dočasné zverejnenie“), niekoľko zainteresovaných strán písomne vyjadrilo svoje stanovisko k známym predbežným zisteniam. Stranám, ktoré o to požiadali, sa poskytla možnosť vypočutia.

(5)

Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(6)

Jedna zo zainteresovaných strán tvrdila, že jej dovážaný výrobok by nemal byť súčasťou príslušného výrobku, keďže sa vyznačuje istými technickými osobitosťami. Jej kujné príslušenstvo má kužeľovitý závit na rozdiel od obdobných závitov ostatného dovážaného kujného príslušenstva.

(7)

Pri prešetrovaní sa však zistilo, že s výnimkou uvedených technických osobitostí má toto príslušenstvo s kužeľovitým závitom rovnaké fyzikálne a technické vlastnosti ako ostatné dovážané kujné príslušenstvo. Navyše, pokiaľ ide o použitie, pri prešetrovaní sa zistilo, že príslušenstvo s kužeľovitým závitom sa používa podobne ako ostatné dovážané kujné príslušenstvo. V jednom členskom štáte, v ktorom sa používajú obidva typy, sa zistilo, že ich možno zamieňať. Toto tvrdenie preto bolo zamietnuté.

(8)

Jedna zo zainteresovaných strán tvrdila, že kujné príslušenstvo so závitmi s bielym lomom sa môže predávať v rámci Únie, zatiaľ čo kujné príslušenstvo so závitmi s čiernym lomom sa môže predávať iba v Spojenom kráľovstve, Írskej republike, na Malte a Cypre. Kujné príslušenstvo so závitmi s bielym a čiernym lomom teda nie je plnohodnotným konkurentom na trhu Únie.

(9)

Z prešetrovania však vyplynulo, že väčšina dovozu kujného príslušenstva so závitmi s čiernym lomom s pôvodom v dotknutých krajinách smeruje do krajín kontinentálnej Európy, ako je Nemecko, Taliansko, Poľsko alebo Španielsko. Preto sa dospelo k názoru, že kujné príslušenstvo so závitmi s bielym a čiernym lomom je plnohodnotným konkurentom na celom trhu Únie, a nie iba v obmedzenom počte členských štátov.

(10)

Dovozca zopakoval svoje tvrdenie, že prvky svorných spojok by nemali patriť do definície príslušného výrobku. Dovozca argumentoval tým, že prvky svorných spojok sa používajú inak, a predložil dôkazy na podporu tvrdenia, že závit na prvkoch svorných spojok možno ľahko rozlíšiť od závitu na štandardných spojkách, lebo patrí pod inú normu ISO (4). Po zvážení predložených dôkazov sa usúdilo, že vymedzenie výrobku by sa malo podľa toho zúžiť.

(11)

Dve ďalšie zainteresované strany žiadali vylúčiť z vymedzenia výrobku príslušenstvo elektrického vedenia z kujného železa a najmä okrúhle káblové spojky so závitom z kujného železa, ktoré sú hlavnou súčiastkou všetkých elektrických vedení a inštalácií rozvodného príslušenstva. Tvrdili, že takéto káblové spojky slúžia na rôzne účely (t. j. na kontrolu a ochranu elektroinštalácií na rozdiel od štandardného príslušenstva prešetrovaného v tomto konaní, ktoré slúži na zabezpečenie prúdenia plynu alebo vody bez priesakov). Okrem toho ich možno ľahko rozlíšiť od ostatného príslušenstva (namiesto toho, aby boli úplne plynotesné či vodotesné, po dovoze majú po namontovaní do sústavy ľahké príklopky na jednoduchý prístup ku káblom). Po dôkladnom zvážení uvedených argumentov sa usúdilo, že okrúhle káblové spojky so závitom z kujného železa bez príklopky by sa mali vylúčiť z vymedzenia výrobku.

(12)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa považuje za vhodné upraviť vymedzenie výrobku uvedené v dočasnom nariadení. Príslušný výrobok sa preto s konečnou platnosťou vymedzuje ako liate príslušenstvo so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny aktuálne patriace pod číselný znak KN ex 7307 19 10 s výnimkou prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhlych káblových spojok so závitom z kujného železa bez príklopky.

(13)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k príslušnému výrobku a podobnému výrobku, zistenia uvedené v odôvodneniach 17 až 21 a 23 až 28 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

C.   VÝBER VZORKY

(14)

Po dočasnom zverejnení neboli prijaté žiadne pripomienky k výberu vzorky výrobcov Únie, vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a neprepojených dovozcov. Na základe uvedenej skutočnosti sa zistenia uvedené v odôvodneniach 29 až 31 dočasného nariadenia týmto potvrdzujú.

D.   DUMPING

1.   Čínska ľudová republika

1.1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie a individuálne zaobchádzanie

(15)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k trhovohospodárskemu zaobchádzaniu a individuálnemu zaobchádzaniu, dočasné zistenia uvedené v odôvodneniach 32 až 46 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

1.2.   Analogická krajina

(16)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k analogickej krajine, zistenia uvedené v odôvodneniach 47 až 53 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

1.3.   Normálna hodnota, vývozná cena, porovnanie

(17)

Jeden čínsky vyvážajúci výrobca tvrdil, že normálna hodnota by sa mala vypočítať na základe domáceho predaja realizovaného jediným spolupracujúcim výrobcom z analogickej krajiny, aj ak nedosahuje reprezentatívne množstvo podľa článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Toto tvrdenie možno prijať v prípade analogickej krajiny. Rovnako sa na stanovenie normálnej hodnoty použil domáci predaj realizovaný jediným spolupracujúcim výrobcom z analogickej krajiny pri bežnom obchodovaní.

(18)

Ten istý čínsky vyvážajúci výrobca tvrdil, že dumpingové rozpätie by sa malo stanoviť na základe všetkých vývozných predajov, a nie iba pre druhy výrobkov, ktoré sú priamo porovnateľné s druhmi predávanými výrobcom z analogickej krajiny na jeho domácom trhu. Toto tvrdenie bolo prijaté. Pre tieto nepriamo porovnateľné druhy výrobkov bola normálna hodnota založená na váženej priemernej normálnej hodnote zodpovedajúcich druhov výrobku upravená o trhovú hodnotu rozdielov vo fyzikálnych vlastnostiach podľa článku 2 ods. 10 písm. a) základného nariadenia.

(19)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky k normálnej hodnote, vývoznej cene a porovnaniu, zistenia uvedené v odôvodneniach 54, 59 až 61 a 64 až 67 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

1.4.   Dumpingové rozpätia

(20)

V prípade spoločností zaradených do vzorky sa vážená priemerná normálna hodnota každého druhu podobného výrobku stanovená pre analogickú krajinu porovnala s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku, ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia.

(21)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

(22)

Vážené priemerné dumpingové rozpätie spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, sa vypočítalo v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 6 základného nariadenia. Toto rozpätie bolo stanovené na základe rozpätí stanovených pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky.

(23)

Na základe toho sa dumpingové rozpätie vypočítané pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky stanovilo na 41,1 %.

(24)

Pokiaľ ide o všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, dumpingové rozpätie bolo stanovené na základe dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Na tento účel bola najprv stanovená úroveň spolupráce porovnaním objemu vývozu do Únie, ktorý uviedli spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, s objemom čínskeho vývozu, ako sa uvádza v odôvodnení 51.

(25)

Pretože spolupráca predstavovala viac ako 50 % celkového čínskeho vývozu do Únie a odvetvie možno považovať za fragmentované vzhľadom na vysoký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, úroveň spolupráce možno považovať za vysokú. Zostatkové dumpingové rozpätie bolo preto stanovené na úrovni tej spoločnosti zaradenej do vzorky, ktorá mala najvyššie dumpingové rozpätie.

(26)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Iné spolupracujúce spoločnosti

41,1

Všetky ostatné spoločnosti

57,8

2.   Indonézia

2.1.   Normálna hodnota, vývozná cena a porovnanie

(27)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k normálnej hodnote, vývoznej cene a porovnaniu, týmto sa potvrdzujú zistenia uvedené v odôvodneniach 75 až 87 a odôvodnení 91 dočasného nariadenia, pokiaľ ide o Indonéziu.

2.2.   Dumpingové rozpätia

(28)

Keďže úroveň spolupráce sa považovala za vysokú (objem vývozu jedinej spolupracujúcej indonézskej spoločnosti predstavoval viac ako 80 % celkového indonézskeho vývozu do Únie počas obdobia prešetrovania), dumpingové rozpätie pre všetkých ostatných indonézskych vyvážajúcich výrobcov bolo stanovené na rovnakej úrovni ako u spolupracujúcej spoločnosti.

(29)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia pre indonézske spoločnosti vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Všetky ostatné spoločnosti

11,0

3.   Thajsko

3.1.   Normálna hodnota, vývozná cena a porovnanie

(30)

Neboli prijaté žiadne pripomienky, ktoré by viedli k akejkoľvek zmene použitej metodiky alebo výpočtu skutočného rozpätia, ktorý bol vykonaný v prípade Thajska.

(31)

Vzhľadom na to sa týmto potvrdzujú zistenia uvedené v odôvodneniach 75 až 88 dočasného nariadenia týkajúce sa normálnej hodnoty, vývoznej ceny a porovnania, pokiaľ ide o Thajsko.

3.2.   Dumpingové rozpätia

(32)

V dôsledku preskúmania a doladenia výpočtu dumpingu bolo pre jedného z thajských vyvážajúcich výrobcov stanovené mierne znížené dumpingové rozpätie vo výške 15,5 %. Dumpingové rozpätie pre druhého spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu sa s konečnou platnosťou potvrdzuje na dočasnej úrovni.

(33)

Keďže úroveň spolupráce sa považovala za vysokú (objem vývozu dvoch spolupracujúcich thajských spoločností predstavoval viac než 80 % celkového thajského vývozu do Únie počas obdobia prešetrovania), dumpingové rozpätie pre všetkých ostatných thajských vyvážajúcich výrobcov bolo stanovené na úrovni najvyššieho dumpingového rozpätia týchto dvoch spolupracujúcich spoločností.

(34)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia pre thajské spoločnosti vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

Všetky ostatné spoločnosti

50,7

E.   UJMA

1.   Výroba v Únii

(35)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k výrobe v Únii, odôvodnenie 94 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje. Dodáva sa, že počas posudzovaného obdobia vyrábali podobný výrobok ďalší traja výrobcovia v Únii, ktorí zastavili prevádzku medzi rokmi 2008 a 2009, a jeden ďalší výrobca, ktorý zastavil prevádzku približne na konci posudzovaného obdobia.

2.   Vymedzenie výrobného odvetvia v Únii

(36)

Zainteresované strany tvrdili, že obidve skupiny výrobcov z Únie, ktorí boli zaradení do vzorky, dovážajú príslušný výrobok, a preto by sa podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nemali považovať za súčasť výrobného priemyslu Únie.

(37)

V tomto ohľade sa potvrdilo, že obidve skupiny výrobcov z Únie, ktorí boli zaradení do vzorky, skutočne dovážajú príslušný výrobok. Treba však poznamenať, po prvé, zistenie, že výrobca z Únie je takisto dovozcom príslušného výrobku, automaticky nevedie k jeho vylúčeniu z výrobného odvetvia Únie, a po druhé, pre každého z výrobcov z Únie boli tieto dovozy bezvýznamné v porovnaní s celkovou výrobou a predajom zo strany skupín spoločností. Preto sa potvrdzuje, že obidve skupiny spoločností sa považujú za súčasť výrobného odvetvia Únie.

(38)

Okrem toho jedna zo zainteresovaných strán tvrdila, že výrobca z Únie by sa nemal považovať za súčasť výrobného odvetvia Únie, lebo je údajne prepojený s dovozcom príslušného výrobku. Treba však poznamenať, že, po prvé, zistenie vzťahu/prepojenia medzi výrobcom z Únie a vývozcom automaticky nevedie k vylúčeniu tohto výrobcu z Únie z výrobného odvetvia Únie, a po druhé, nebol predložený žiadny dôkaz o tom, že by prípadný vzťah/prepojenie medzi výrobcom z Únie a dovozcom spĺňal kritériá článku 4 ods. 2 základného nariadenia. Množstvá dovážané údajne prepojeným dovozcom sú navyše len zlomkom množstiev vyrábaných a predávaných údajne prepojeným výrobcom z Únie. Ak by sa teda aj zistilo, že medzi výrobcom z Únie a dovozcom existuje vzťah/prepojenie, výrobca z Únie by sa stále považoval za súčasť výrobného odvetvia Únie.

(39)

Pokiaľ ide o vymedzenie výrobného odvetvia Únie na účely posúdenia ujmy, všetci výrobcovia z Únie, ktorí počas posudzovaného obdobia vyrábali podobný výrobok, sa považujú za tvoriacich výrobné odvetvie Únie, a preto sa budú ďalej uvádzať ako „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

3.   Spotreba v Únii

(40)

Jedna zo zainteresovaných strán predložila pripomienku k tomu, že počas celého posudzovaného obdobia prevyšovala výroba výrobného odvetvia Únie predaj. V rovnakom čase bol nahlásený pokles zásob, čo je nevysvetliteľné, keďže vplyvom výroby prevyšujúcej predaj by sa mali zásoby zvyšovať.

(41)

V tomto ohľade sa poznamenáva, že sa zistilo, že v predbežnej fáze boli výroba a zásoby nahlásené správne, ale chyba sa vyskytla pri nahlasovaní predaja výrobného odvetvia Únie v Únii, a niektoré objemy predaja realizovaného výrobcami z Únie, ktorí neboli zaradení do vzorky, neboli celkom zohľadnené. Táto chyba sa napravila a na základe toho bolo treba primerane upraviť spotrebu v Únii a trhové podiely na trhu Únie. Pre zastavenie prevádzky troch výrobcov z Únie počas posudzovaného obdobia, ako sa uvádza v odôvodnení 113 dočasného nariadenia, má preskúmanie týkajúce sa spotreby v Únii významnejší vplyv na začiatku posudzovaného obdobia.

(42)

Spotreba v Únii výrazne klesla o 28 % medzi rokmi 2008 a 2009 a následne vzrástla o 7 percentuálnych bodov na úroveň 21 %, čo je menej ako spotreba na začiatku posudzovaného obdobia.

Spotreba v Únii (v tonách)

 

2008

2009

2010

OP

Spotreba v Únii

84 270

60 807

60 640

66 493

Index

100

72

72

79

Zdroj:

Údaje uvedené v podnete, údaje Eurostatu a vyplnené dotazníky.

4.   Dovoz z príslušných krajín

4.1.   Súhrnné posúdenie účinkov dovozu z príslušných krajín

(43)

Pokiaľ ide o objem dumpingového dovozu z Indonézie, s konečnou platnosťou sa potvrdzuje, že počas obdobia prešetrovania tvoril len okolo 2,5 % celkového dovozu podobného výrobku do Únie. Preto o tomto dovoze možno predpokladať, že nespôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie v zmysle článku 9 ods. 3 základného nariadenia alebo ustanovení Antidumpingovej dohody WTO.

(44)

Vzhľadom na to sa s konečnou platnosťou rozhodlo nekumulovať tento dovoz s dumpingovým dovozom z ČĽR a Thajska.

(45)

Pokiaľ ide o súhrnné posúdenie dovozu z ČĽR a Thajska na účely analýzy ujmy a príčinnej súvislosti, zainteresované strany tvrdia, že dovoz z Thajska by sa z niekoľkých dôvodov nemal súhrnne posudzovať s dovozom z Číny.

(46)

Po prvé, argumentovalo sa tým, že objem predaja thajského dovozu je omnoho menší než objem predaja čínskeho dovozu a že objem predaja thajského dovozu sa v absolútnom vyjadrení zmenšuje. Množstvo thajského dovozu však nie je zanedbateľné, preto je dostatočné na povolenie kumulácie. Okrem toho, hoci thajský dovoz v absolútnom vyjadrení klesá, ako sa uvádza v tabuľke v odôvodnení 51, počas posudzovaného obdobia mal 19 % trhový podiel, ako sa uvádza v tabuľke v odôvodnení 52.

(47)

Z hľadiska cien sa argumentovalo tým, že thajský dovoz sa v priemere predáva za vyššie ceny než čínsky. Je to síce pravda, ale thajský dovoz aj tak výrazne podhodnocuje ceny výrobného odvetvia Únie. Cenový rozdiel medzi thajským a čínskym dovozom sa navyše počas obdobia posudzovania neustále zmenšoval zo 698 EUR za tonu v roku 2008 na 472 EUR za tonu počas obdobia prešetrovania, ako sa uvádza v tabuľke v odôvodnení 108 dočasného nariadenia.

(48)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie tvrdenia ani pripomienky, obsah odôvodnení 98 až 105 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.2.   Objem, trhový podiel dumpingových dovozov z príslušných krajín, ich dovozné ceny a cenové podhodnotenie

(49)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že objem dovozu z ČĽR uvedený v odôvodnení 106 dočasného nariadenia je príliš vysoký, keďže príslušný číselný znak KN zahŕňa všetky druhy príslušenstva z kujnej liatiny, nielen príslušenstvo so závitom.

(50)

V tomto ohľade treba poznamenať, že nie celé množstvo uvedené pod číselným znakom KN sa považovalo za príslušenstvo so závitom. Objemy uvedené v dočasnom nariadení už boli na základe informácií od vnútroštátnych colných úradov upravené smerom nadol. Tieto objemy boli v súlade s informáciami uvedenými v podnete. Zainteresované strany mali dostatok času na predloženie pripomienok. Ani jedna zainteresovaná strana však nepredložila príslušné informácie, a to ani pred zverejnením dočasného nariadenia, ani v lehote na predkladanie pripomienok k dočasnému nariadeniu. Čínska obchodná komora poskytla niekoľko kvantifikovaných informácií o údajne správnej úrovni čínskeho dovozu vo veľmi neskorej fáze postupu, takmer dva mesiace po termíne na predkladanie pripomienok k dočasnému nariadeniu, čo znamená, že boli poskytnuté až takmer jeden rok po začatí prešetrovania, keď boli údaje o dovoze zverejnené po prvýkrát v neobmedzenej verzii podnetu. Keďže tieto informácie boli predložené po termíne, nemožno ich overiť objektívnym procesom preskúmania bez nadmerného predĺženia trvania prešetrovania nad základný rámec 15 mesiacov, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 9 základného nariadenia. V každom prípade sa zdá, že z týchto informácií vyplývajú podstatne menšie množstvá čínskeho dovozu, keďže sa zakladajú na odhadoch týkajúcich sa len vývozu spolupracujúcich spoločností, a preto sa nemohli považovať za presné. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(51)

Niekoľko dovozcov však predložilo informácie o dovoze iných ako príslušných výrobkov, ktoré počas posudzovaného obdobia dovážali pod tým istým číselným znakom KN. Tieto informácie sa mohli zohľadniť a objem dovozu z príslušných krajín sa podľa nich upravil smerom nadol.

Objem dovozu Únie (v tonách)

 

2008

2009

2010

OP

ČĽR

24 180

20 876

20 416

28 894

Index

100

86

84

119

Thajsko

3 723

2 681

3 331

3 485

Index

100

72

89

94

Obidve príslušné krajiny

27 903

23 558

23 747

32 379

Index

100

84

85

116

Zdroj:

Údaje uvedené v podnete, údaje Eurostatu a vyplnené dotazníky.

(52)

V dôsledku otázky týkajúcej sa predaja výrobného odvetvia Únie v Únii uvedenej v odôvodnení 41 bolo potrebné upraviť aj trhový podiel dumpingového dovozu z obidvoch príslušných krajín. Trhový podiel dumpingového dovozu z obidvoch príslušných krajín sa počas posudzovaného obdobia zvýšil o 15,6 percentuálneho bodu z 33,1 % na 48,7 %. Tento nárast trhového podielu sa do veľkej miery zaznamenal medzi rokom 2010 a obdobím prešetrovania, počas obdobia oživenia dopytu.

Podiel Únie na trhu

 

2008

2009

2010

OP

ČĽR

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Index

100

120

117

151

Thajsko

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

Index

100

100

124

119

Obidve príslušné krajiny

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

Index

100

117

118

147

Zdroj:

Údaje uvedené v podnete, údaje Eurostatu a vyplnené dotazníky.

(53)

Jedna zo zainteresovaných strán požiadala o zverejnenie súhrnných údajov o predajnej cene vo výrobnom odvetví Únie podľa druhu výrobku. Keďže sa však vzorka výrobcov z Únie skladala len z dvoch skupín výrobcov, ako sa uvádza v odôvodnení 111 dočasného nariadenia, z dôvodov zachovania mlčanlivosti nebolo možné zverejniť skutočné súhrnné údaje. Tento dôvod sa vzťahuje aj na zverejnenie súhrnnej predajnej ceny podľa druhu výrobku.

(54)

Zainteresované strany tvrdili, že dovozy z príslušných krajín sa dostávajú do Únie na inej úrovni obchodu ako tovar predávaný výrobcami z Únie. V skutočnosti sa potvrdilo, že je to pravda, a výrobné odvetvie Únie a dovozcovia majú obyčajne mnoho zákazníkov spoločných. Preto sa toto tvrdenie mohlo prijať a úroveň obchodu sa zohľadnila vo forme úprav.

(55)

V dôsledku toho sa rozpätia podhodnotenia uvedené v odôvodnení 110 dočasného nariadenia upravili smerom nadol. Napriek tomu boli zistené rozpätia podhodnotenia zväčša naďalej podstatné a pohybovali sa na úrovni od 25 % do 45 % okrem jedného thajského vývozcu, v prípade ktorého sa zistené rozpätie podhodnotenia rovnalo približne 10 %.

(56)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie tvrdenia ani pripomienky, obsah odôvodnení 108 až 109 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.   Situácia výrobného odvetvia Únie

(57)

Keďže neboli predložené žiadne tvrdenia ani pripomienky, odôvodnenie 111 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(58)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k výrobe, výrobnej kapacite a využitiu kapacity, odôvodnenia 112 až 114 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.2.   Zásoby

(59)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky k zásobám, odôvodnenie 115 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.3.   Objem predaja a podiel na trhu

(60)

V dôsledku otázky uvedenej v odôvodnení 41 bolo potrebné preskúmať aj objem predaja a podiel výrobného odvetvia Únie na trhu. Objem predaja všetkých výrobcov Únie na trhu Únie medzi rokmi 2008 a 2009 výrazne klesol o 36 % z dôvodu klesajúceho dopytu. Po roku 2009 dopyt v Únii výrazne vzrástol o približne 6 000 ton, ako sa uvádza v odôvodnení 42, predaj v Únii však do konca posudzovaného obdobia klesol o ďalších 5 percentuálnych bodov alebo 2 440 ton.

Objem predaja v Únii (v tonách)

Všetci výrobcovia

2008

2009

2010

OP

Predaj v Únii

48 823

31 069

30 466

28 629

Index

100

64

62

59

Zdroj:

Dotazníky vyplnené výrobcami z Únie zaradenými do vzorky, podnet.

(61)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu počas posudzovaného obdobia postupne klesol o 26 % alebo 14,8 percentuálneho bodu, kým dumpingový dovoz získal v tom istom období 15,6 percentuálneho bodu podielu na trhu, ako sa uvádza v odôvodnení 52.

Podiel Únie na trhu

Všetci výrobcovia

2008

2009

2010

OP

Podiel na trhu

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

Index

100

88

87

74

Zdroj:

Údaje uvedené v podnete, údaje Eurostatu a vyplnené dotazníky.

(62)

Jedna zainteresovaná strana uviedla, že podiely na trhu v prípade segmentu zahraničného trhu v Spojenom kráľovstve vykazujú odlišné podiely na trhu, pričom výrobné odvetvie Únie má pravdepodobne väčší podiel na trhu, zatiaľ čo podiel čínskeho dovozu na trhu je v prípade tohto konkrétneho segmentu na trhu Únie zrejme menší.

(63)

Je takisto možné, že výrobné odvetvie Únie má vyšší podiel na trhu v prípade určitého segmentu trhu v jednom členskom štáte. Je naozaj prirodzené, že rôzne hospodárske subjekty nemajú rovnaké podiely na trhu vo všetkých segmentoch trhu všetkých členských štátov. Táto analýza ujmy sa však týka trhu Únie ako celku. V tomto ohľade sa skutočne potvrdilo, že podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa výrazne zmenšil, ako sa vysvetľuje vyššie.

6.   Záver o ujme

(64)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie tvrdenia ani pripomienky, týmto sa potvrdzuje obsah odôvodnení 118 až 133 dočasného nariadenia vrátane záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

F.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

1.   Vplyv ďalších faktorov

1.1.   Dovoz z iných tretích krajín

(65)

V dôsledku otázky týkajúcej sa predaja výrobného odvetvia Únie v Únii uvedenej v odôvodnení 41 bolo potrebné preskúmať aj podiel iných tretích krajín na trhu. Dovoz z iných tretích krajín bol počas celého posudzovaného obdobia obmedzený. Celkový trhový podiel dovozu z iných než dvoch príslušných krajín sa počas posudzovaného obdobia znížil o 0,8 percentuálneho bodu z 9,0 % na 8,2 %.

(66)

Ďalšími najväčšími zdrojmi dovozu počas obdobia prešetrovania boli Brazília, Indonézia a Turecko s trhovým podielom od 1,3 % do 1,5 %, pričom trhový podiel všetkých týchto krajín bol počas posudzovaného obdobia stabilný, prípadne sa zmenšoval.

Trhový podiel na dovoze

 

2008

2009

2010

OP

Brazília

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Indonézia

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Turecko

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Ostatné krajiny

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

Spolu

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

Index

100

114

118

92

Zdroj:

Eurostat.

(67)

Vzhľadom na obmedzené objemy a stabilný trend možno usudzovať, že dovoz z tretích krajín iných ako príslušné krajiny neprispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie počas obdobia prešetrovania.

1.2.   Vývoj spotreby v Únii

(68)

Zainteresované strany tvrdili, že spotreba v Únii mala záporný vývoj v dôsledku vzniku náhradných výrobkov, ktoré sa vyrábali z iných materiálov než z kujnej liatiny, napríklad z umelej hmoty, nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele a medi, ako aj v dôsledku vzniku nových technológií spojovania. V dôsledku toho niektorí výrobcovia v Únii rozšírili škálu svojich výrobkov, ktorá teraz zahŕňa aj niektoré z týchto náhradných výrobkov.

(69)

V tomto ohľade sa poznamenáva, že účinkami nahradenia sa zaoberá odôvodnenie 146 dočasného nariadenia. Tieto účinky nahradenia mali nepriaznivý vplyv na spotrebu v Únii, ktorá následne ovplyvnila výrobu a objem predaja výrobcov v Únii.

(70)

Ako sa však uvádza už aj v dočasnom nariadení, ujmu spôsobenú zmenšujúcou sa spotrebou v Únii ešte zhoršil stabilný nárast dumpingového dovozu, ktorý získal 15,6 percentuálneho bodu trhového podielu na zmenšujúcom sa trhu. Ako sa uvádza v odôvodnení 60, dopyt v Únii sa zvýšil približne o 6 000 ton medzi rokom 2009 a obdobím prešetrovania, ale predaj výrobného odvetvia Únie klesol do konca posudzovaného obdobia na obnovujúcom sa trhu o ďalších 2 440 ton.

(71)

Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že záporný vývoj spotreby v Únii nenarúša príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

1.3.   Pokles výrobnej kapacity nespôsobený dumpingovým dovozom

(72)

Zainteresované strany tvrdili, že pokles výrobnej kapacity Únie uvedený v odôvodnení 113 dočasného nariadenia bol spôsobený zastavením prevádzky troch výrobcov z Únie medzi rokmi 2008 a 2009 v dôsledku hospodárskej krízy. Tento pokles preto údajne nemožno pripísať dovozu z príslušných krajín.

(73)

V tomto smere sa poukazuje na to, že už v odôvodnení 113 dočasného nariadenia sa uvádza, že hlavným dôvodom poklesu výrobnej kapacity bolo zastavenie prevádzky troch výrobcov z Únie.

(74)

Toto zastavenie prevádzky troch výrobcov z Únie však nemožno vnímať len ako výsledok klesajúceho dopytu. Počas posudzovaného obdobia sa na zmenšujúci sa trh Únie, ako sa uvádza v odôvodnení 42, dovážalo čoraz viac výrobkov z príslušných krajín, ktoré tak získali 15,6 percentuálneho bodu podielu na trhu, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 52. Preto je jasné, že nielen klesajúci dopyt prispel k zastaveniu prevádzky troch výrobcov z Únie, a tým k poklesu výrobnej kapacity výrobného odvetvia Únie. Existuje takisto jasná súvislosť medzi znížením výrobnej kapacity Únie a zvýšením trhového podielu dumpingového dovozu.

1.4.   Dovoz príslušného výrobku výrobcami z Únie

(75)

Zainteresované strany tvrdili, že výrobcovia z Únie si ujmu, ktorú utrpeli, privodili sami, keďže údajne dovážali značné množstvá príslušného výrobku. Zistenia vyplývajúce z prešetrovania toto tvrdenie nepodporili. Informácie od výrobcov z Únie aj spolupracujúcich vývozcov ukázali, že v prípade každej skupiny výrobcov z Únie, ktorí boli zaradení do vzorky, boli tieto dovozy bezvýznamné v porovnaní s ich celkovou výrobou a predajom vlastného tovaru, ako sa uvádza už v odôvodnení 37. Vzhľadom na bezvýznamnosť objemu dovozu príslušného výrobku výrobným odvetvím Únie sa usúdilo, že tento dovoz neprispieva k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Tvrdenie sa preto zamietlo.

1.5.   Použitie roka 2008 ako východiskového

(76)

Zainteresované strany tvrdili, že zhoršujúci sa trend priemyslu EÚ je do veľkej miery dôsledkom použitia roka 2008 ako referenčného bodu pre posudzované obdobie. Rok 2008 bol údajne výnimočne dobrým rokom pre výrobné odvetvie Únie. Z informácií uvedených v podnete však vyplýva, že situácia priemyslu EÚ v roku 2007 bola podobná alebo dokonca lepšia ako situácia v roku 2008. Preto sa usudzuje, že určenie ujmy nezávisí od použitia roka 2008 ako východiskového.

2.   Záver o príčinnej súvislosti

(77)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže neboli predložené žiadne ďalšie tvrdenia ani pripomienky, obsah odôvodnení 134 až 153 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

(78)

Na záver sa potvrdzuje, že značnú ujmu výrobného odvetvia Únie, ktorú charakterizuje klesajúca ziskovosť, klesajúci objem výroby, klesajúce využitie kapacity, klesajúci objem predaja a zmenšujúci sa podiel na trhu, spôsobili príslušné dumpingové dovozy. Účinok klesajúceho dopytu na záporný vývoj výrobného odvetvia Únie z hľadiska výrobnej kapacity, výroby a predaja bol obmedzený.

(79)

Na základe tejto analýzy, ktorá dôkladne odlíšila a oddelila účinky všetkých známych faktorov majúcich vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie od poškodzujúceho vplyvu dumpingového dovozu, sa týmto potvrdzuje, že tieto ostatné faktory ako také nevyvracajú skutočnosť, že posudzovanú ujmu treba pripísať dumpingovému dovozu.

G.   ZÁUJEM ÚNIE

(80)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 154 až 164 dočasného nariadenia vrátane záveru, že proti uloženiu opatrení na dumpingový dovoz z príslušných krajín neexistujú presvedčivé dôvody, sa týmto potvrdzujú.

H.   KONEČNÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(81)

Úrovne odstránenia ujmy boli upravené tak, aby zohľadňovali úpravu úrovne obchodu vykonanú vo výpočte podhodnotenia, ako sa uvádza v odôvodneniach 54 a 55. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie konkrétne pripomienky, odôvodnenia 165 až 170 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   Konečné opatrenia

(82)

Vzhľadom na závery týkajúce sa dumpingu, ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie a v súlade s článkom 9 základného nariadenia by sa malo uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a Thajsku, a to na úrovni najnižšieho zo zistených rozpätí dumpingu a ujmy v súlade s pravidlom nižšieho cla, ktorou je vo všetkých prípadoch okrem jedného rozpätie dumpingu.

(83)

Vzhľadom na vysokú mieru spolupráce čínskych a thajských vyvážajúcich výrobcov bolo clo pre všetky ostatné spoločnosti z týchto dvoch krajín stanovené na úrovni najvyššieho cla, ktoré sa má uložiť spoločnostiam z príslušnej krajiny zaradeným do vzorky alebo spolupracujúcim pri prešetrovaní. Clo pre všetky ostatné spoločnosti bude platiť pre tie spoločnosti, ktoré pri prešetrovaní nespolupracovali, a pre spoločnosti, ktoré počas obdobia prešetrovania nevyvážali príslušný výrobok do Únie.

(84)

V prípade spolupracujúcich čínskych spoločností nezaradených do vzorky, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, sa sadzba konečného cla stanovuje vo výške váženého priemeru sadzieb spoločností zaradených do vzorky.

(85)

Sadzby konečných antidumpingových ciel sú takéto:

Čínska ľudová republika

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

Rozpätie ujmy (%)

Colná sadzba (%)

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting Co., Ltd.

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.

24,6

89,4

24,6

Iné spolupracujúce spoločnosti

41,1

86,3

41,1

Všetky ostatné spoločnosti

 

 

57,8

Thajsko

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

Rozpätie ujmy (%)

Colná sadzba (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

14,9

14,9

Všetky ostatné spoločnosti

 

 

15,5

(86)

Individuálne antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti vymedzené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení súčasného prešetrovania. Odráža sa v nich preto situácia zistená počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od cla pre celú krajinu vzťahujúceho sa na „všetky ostatné spoločnosti“) sa preto vzťahujú výlučne na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a Thajsku vyrobeného týmito spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnymi subjektmi. Na dovážaný príslušný výrobok vyrábaný akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a sídlo nie sú osobitne uvedené v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s konkrétnymi uvedenými subjektmi, sa tieto sadzby nemôžu využiť a platí pre ne sadzba cla uplatniteľná na „všetky ostatné spoločnosti“.

(87)

Každú žiadosť o uplatňovanie sadzby individuálneho antidumpingového cla pre spoločnosť (napr. po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných alebo predajných subjektov) treba bezodkladne predložiť Komisii (5) spolu so všetkými náležitými informáciami, najmä pokiaľ ide o všetky zmeny v činností spoločnosti, ktoré súvisia s výrobou, domácim predajom a predajom na vývoz, napr. v súvislosti so zmenou názvu alebo so zmenou výrobných alebo predajných subjektov. Ak je to vhodné, vykoná sa zodpovedajúca zmena tohto nariadenia prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, ktoré využívajú výhody individuálnych colných sadzieb.

(88)

Pokiaľ ide o ČĽR, s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie voči všetkým novým vývozcom a spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky by sa malo prijať ustanovenie, podľa ktorého by sa vážené priemerné clo uložené spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky uplatňovalo na všetkých nových vývozcov, ktorí by inak mali právo na preskúmanie podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia, keďže tento článok sa neuplatňuje v prípade, že sa vykonal výber vzorky.

(89)

Všetky strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v ČĽR a Thajsku a konečný výber súm zabezpečených dočasným clom (ďalej len „konečné zverejnenie“). Všetkým stranám sa okrem toho poskytla lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky po tomto zverejnení.

(90)

Keďže po konečnom zverejnení neboli predložené žiadne nové argumenty, ktoré by ovplyvnili výsledok posúdenia prípadu, úprava uvedených zistení neprichádza do úvahy.

I.   ZÁVÄZOK

(91)

Jeden spolupracujúci čínsky výrobca ponúkol cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. Príslušný výrobok však existuje v mnohých druhoch (vyvážajúci výrobca oznámil viac než 900 druhov výrobku predávaných do EÚ), pri ktorých sa ceny výrazne odlišujú (až o 200 % v prípade najpredávanejších druhov, ale niektoré menej predávané druhy výrobku, môžu byť až 10-krát drahšie než ostatné), čím vzniká veľmi vysoké riziko krížovej kompenzácie. Okrem toho sa druhy výrobku môžu vyvíjať z hľadiska konštrukčného riešenia a konečného spracovania. Preto sa dospelo k záveru, že výrobok nie je vhodný pre cenový záväzok. Komisia v posledných rokoch dôsledne neprijíma záväzky v prípadoch, keď výrobok existuje v takom počte druhov. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

J.   KONEČNÝ VÝBER DOČASNÉHO CLA

(92)

Vzhľadom na rozsah zistených dumpingových rozpätí a z hľadiska úrovne ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie sa považuje za potrebné, aby sa s konečnou platnosťou vybrali sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého dočasným nariadením. Ak sú konečné clá vyššie ako dočasné, s konečnou platnosťou by sa mali vybrať len sumy zabezpečené na úrovni dočasných ciel, kým sumy zabezpečené nad rámec konečnej sadzby antidumpingového cla by sa mali uvoľniť.

(93)

Keďže prvky svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhle káblové spojky so závitom z kujného železa bez príklopky sú teraz vylúčené z vymedzenia výrobku (pozri odôvodnenia 8 a 11), sumy dočasne zabezpečené na dovoz prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhle káblové spojky so závitom z kujného železa bez príklopky by sa mali uvoľniť.

K.   UKONČENIE KONANIA VO VZŤAHU K INDONÉZII

(94)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 43, objem dumpingového dovozu z Indonézie sa nemôže považovať za príčinu značnej ujmy výrobného odvetvia Únie. Preto sa usudzuje, že ochranné opatrenia nie sú potrebné a že konanie vo vzťahu k Indonézii by sa malo ukončiť.

(95)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť ukončenie konania, a neboli vznesené žiadne námietky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s výnimkou prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhlych káblových spojok so závitom z kujného železa bez príklopky, ktoré v súčasnosti patrí pod číselný znak KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010) a pochádza z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) a Thajska.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobky opísané v odseku 1 a vyrobené ďalej uvedenými spoločnosťami takáto:

Krajina

Spoločnosť

Colná sadzba (%)

Doplnkový kód TARIC

ČĽR

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. - Yutian County

57,8

B335

 

Jinan Meide Casting Co., Ltd. - Jinan

40,8

B336

 

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. -Qingdao

24,6

B337

 

Hebei XinJia Casting Co., Ltd. - XuShui County

41,1

B338

 

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. – Xizhaotong Town

41,1

B339

 

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. - Linyi City

41,1

B340

 

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. - Taigu County

41,1

B341

 

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. – Yutian County

41,1

B342

 

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. - LangFang, Hebei

41,1

B343

 

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. -Hongqiao Town, Yutian County

41,1

B344

 

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. – Tangshan

41,1

B345

 

Taigu Tongde Casting Co., Ltd. – Nanyang Village, Taigu

41,1

B346

 

Všetky ostatné spoločnosti

57,8

B999

Thajsko

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd - Samutsakorn

15,5

B347

 

Siam Fittings Co., Ltd - Samutsakorn

14,9

B348

 

Všetky ostatné spoločnosti

15,5

B999

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

1.   Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2012 na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s výnimkou prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhlych káblových spojok so závitom z kujného železa bez príklopky, ktoré v súčasnosti patrí pod číselný znak KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010) a pochádza z ČĽR a Thajska, sa vyberú s konečnou platnosťou. Sumy zabezpečené nad rámec výšky konečných antidumpingových ciel sa uvoľnia.

2.   Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2012 na dovoz prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhlych káblových spojok so závitom z kujného železa bez príklopky s pôvodom v ČĽR a Thajsku sa uvoľnia.

Článok 3

V prípade, že akýkoľvek nový vyvážajúci výrobca v ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

do Únie nevyvážal výrobok opísaný v článku 1 ods. 1 počas obdobia prešetrovania (od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011),

nie je prepojený so žiadnym z vývozcov ani výrobcov v ČĽR, ktorí podliehajú opatreniam uloženým týmto nariadením,

v skutočnosti vyvážal do Únie príslušný výrobok po období prešetrovania, na základe ktorého boli uložené opatrenia, alebo vstúpil do neodvolateľného zmluvného záväzku vyvážať značné množstvo do Únie,

môže sa zmeniť článok 1 ods. 2 pridaním nového vyvážajúceho výrobcu k spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré nie sú zaradené do vzorky a na ktoré sa preto vzťahuje vážená priemerná colná sadzba vo výške 41,1 %.

Článok 4

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny, ktoré v súčasnosti patrí pod číselný znak KN ex 7307 19 10 a pochádza z Indonézie, sa týmto ukončuje.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 15.11.2012, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ C 44, 16.2.2012, s. 33.

(4)  Svorné spojky majú metrický závit podľa normy ISO DIN 13, kým štandardné závitové príslušenstvo má spravidla závit podľa normy ISO 7/1 a ISO 228/1.

(5)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105, 1049 Brussels, BELGICKO.


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/12


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 431/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 147/2003 (2) sa zaviedol všeobecný zákaz poskytovania technického poradenstva, pomoci, školení, financovania a finančnej pomoci v súvislosti s vojenskými činnosťami akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku.

(2)

Bezpečnostná rada OSN 6. marca 2013 prijala rezolúciu č. 2093 (2013). Uvedená rezolúcia zmenila zbrojné embargo zavedené na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 733 (1992) a ďalej spresnené v rezolúcii BR OSN č. 1425 (2002). Rezolúcia BR OSN č. 2093 (2013) tým stanovila odchýlku od zákazu poskytovania pomoci v súvislosti so zbraňami a vojenským vybavením určenými na podporu strategických partnerov misie AMISOM, pre personál Organizácie Spojených národov a nástupnícku misiu Politického úradu OSN pre Somálsko, a najmä čiastočne pozastavila zbrojné embargo na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska.

(3)

Dňa 25. apríla 2013 Rada prijala rozhodnutie 2013/201/SZBP (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP a ktorým sa stanovujú odchýlky rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v rezolúcii BR OSN č. 2093 (2013).

(4)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na ich vykonanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 147/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 147/2003 sa mení takto:

1.

Článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

Odchylne od článku 1 môže príslušný orgán, ako sa uvádza na webových stránkach stanovených v prílohe I, v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, povoliť za podmienok, ktoré považuje za vhodné:

a)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ak rozhodol, že takéto financovanie, poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na podporu misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) alebo na využitie touto misiou, ako sa uvádza v bode 1 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 2093 (2013) alebo výhradne na využitie štátmi a regionálnymi organizáciami prijímajúcimi opatrenia v súlade s bodom 6 rezolúcie BR OSN č. 1851 (2008) a bodom 10 rezolúcie BR OSN č. 1846 (2008);

b)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ak rozhodol, že takéto financovanie, poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na podporu strategických partnerov misie AMISOM alebo na využitie týmito strategickými partnermi, ktorí pôsobia výlučne v rámci strategickej koncepcie Africkej únie z 5. januára 2012, a to v spolupráci a koordinovane s misiou AMISOM, ako sa stanovuje v bode 36 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013);

c)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ak rozhodol, že takéto financovanie, poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na podporu personálu Organizácie Spojených národov, ako aj Politického úradu OSN pre Somálsko alebo nástupníckej misie alebo na využitie týmto personálom, ako aj Politickým úradom OSN pre Somálsko alebo jeho nástupníckou misiou, ako sa ustanovuje v bode 37 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013);

d)

poskytovanie technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

dotknutý príslušný orgán určil, že takéto poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na účely pomoci pri vybudovaní inštitúcií v oblasti bezpečnosti v súlade s politickým procesom stanoveným v bodoch 1, 2 a 3 rezolúcie BR OSN č. 1744 (2007) a

ii)

dotknutý členský štát oznámil výboru zriadenému bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 751 (1992) rozhodnutie, že takéto poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava je určená výhradne na účely pomoci pri vybudovaní inštitúcií v oblasti bezpečnosti v súlade s politickým procesom stanoveným v odsekoch 1, 2 a 3 BR OSN č. 1744 (2007) a zámer príslušného orgánu udeliť povolenie a výbor nenamietal proti tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia;

e)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci, technického poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami s výnimkou položiek uvedených v prílohe III, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

dotknutý príslušný orgán rozhodol, že takéto poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na účely rozvoja bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska a na zaistenie bezpečnosti pre somálsky ľud, a

ii)

oznámenie výboru zriadenému bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 751 (1992) bolo podané aspoň päť dní pred akýmkoľvek ustanovením týkajúcim sa poradenstva, pomoci alebo odbornej prípravy určenej na rozvoj bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska a na zaistenie bezpečnosti pre somálsky ľud a obsahovalo podrobnosti týkajúce sa takéhoto poradenstva, pomoci alebo odborného výcviku v súlade s bodom 38 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013); alebo, ak je to vhodné,

iii)

dotknutý členský štát po tom, ako informoval federálnu vládu Somálska o svojom zámere urobiť tak, oznámil výboru zriadenému na základe bodu 11 rezolúcie BR OSN č. 751 (1992) aspoň päť dní vopred rozhodnutie, že takéto poradenstvo, pomoc alebo odborná príprava sú určené výhradne na účely rozvoja bezpečnostných síl federálnej vlády Somálska a na zaistenie bezpečnosti pre somálsky ľud, ako aj o zámere svojho príslušného orgánu udeliť povolenie vrátane všetkých príslušných informácií v súlade s bodom 38 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013).“

2.

V článku 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

3.

Text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha III.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ L 116, 26.4.2013, s. 10.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Zoznam položiek podľa článku 2a písm. e)

1.

Strely typu zem-vzduch vrátane prenosných systémov protivzdušnej obrany (MANPADS).

2.

Delá, húfnice a kanóny kalibru väčšieho ako 12,7 mm a strelivo a súčasti pre ne špeciálne skonštruované. (Nie sú tu zahrnuté protitankové raketomety odpaľované z pleca, ako napríklad RPG alebo LAW, strelné granáty ani granátomety.)

3.

Mínomety kalibru väčšieho ako 82 mm.

4.

Protitankové riadené zbrane vrátane protitankových riadených striel (ATGM) a strelivo a súčasti pre ne špeciálne skonštruované.

5.

Nálože a zariadenia určené na vojenské účely a obsahujúce energetické materiály; míny a súvisiaci materiál.

6.

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie.“


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/15


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 432/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 356/2010 (2) sa zavádzajú reštriktívne opatrenia voči osobám, subjektom a orgánom určeným v prílohe I k uvedenému nariadeniu podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1844 (2008).

(2)

Bezpečnostná rada OSN prijala 6. marca 2013 rezolúciu č. 2093 (2013), ktorou sa aktualizujú kritériá označovania uplatňované sankčným výborom Bezpečnostnej rady OSN zriadeným na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 751 (1992) týkajúcej sa Somálska.

(3)

Rada 25. apríla 2013 prijala rozhodnutie 2013/201/SZBP (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP a aktualizuje ho vzhľadom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2093 (2013).

(4)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti zmluvy a na jeho vykonanie je preto na úrovni Únie potrebné regulačné opatrenie, najmä s cieľom zaistiť jeho jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 356/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (EÚ) č. 356/2010 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Prílohu I tvorí zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor označili za také, ktoré:

a)

sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska vrátane činností ohrozujúcich mierový a zmierovací proces v Somálsku alebo hrozia silou federálnej vláde Somálska alebo misii Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a ktoré uvedené činnosti podporujú;

b)

porušujú zbrojné embargo alebo zákaz poskytovania súvisiacej pomoci alebo obmedzenia opätovného predaja a presunu zbraní podľa bodu 34 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013);

c)

bránia v dodávkach humanitárnej pomoci do Somálska, v prístupe k nim alebo v ich distribúcii;

d)

sú vedúcimi politickými alebo vojenskými predstaviteľmi, ktorí v rozpore s platným medzinárodným právom verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených konfliktoch;

e)

sú zodpovedné za porušovanie platného medzinárodného práva v Somálsku okrem iného tým, že v ozbrojených konfliktoch napádajú civilistov vrátane žien a detí, zabíjajú ich a mrzačia, vystavujú ich sexuálnemu a rodovo založenému násiliu, útočia na školy a nemocnice a uskutočňujú únosy a násilné vysťahovania.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 116, 26.4.2013, s. 10.


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 433/2013

zo 7. mája 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Κοπανιστή (Kopanisti) (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Uvedeným nariadením sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Grécka o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Κοπανιστή (Kopanisti)“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (3).

(3)

Keďže príslušná zmena nie je nepodstatná, Komisia túto žiadosť o zmenu uverejnila podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia oznámená žiadna námietka, táto zmena sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 186, 26.6.2012, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

GRÉCKO

Κοπανιστή (Kopanisti) (CHOP)


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 434/2013

zo 7. mája 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Mâche nantaise (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Uvedeným nariadením sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Mâche nantaise“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1645/1999 (3).

(3)

Keďže príslušná zmena nie je nepodstatná, Komisia túto žiadosť o zmenu uverejnila podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia oznámená žiadna námietka, táto zmena sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 195, 28.7.1999, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ C 242, 11.8.2012, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Mâche nantaise (CHZO)


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 435/2013

zo 7. mája 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Uvedeným nariadením sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Grécka o schválenie zmien špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (3).

(3)

Keďže príslušná zmena nie je nepodstatná, Komisia túto žiadosť o zmenu uverejnila podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia oznámená žiadna námietka, táto zmena sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 21.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

GRÉCKO

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (CHOP)


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 436/2013

zo 7. mája 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Uvedeným nariadením sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Portugalska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Queijo de Cabra Transmontano“/„Queijo de Cabra Transmontano Velho“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1263/1996 (3).

(3)

Keďže príslušná zmena nie je nepodstatná, Komisia túto žiadosť o zmenu uverejnila podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia oznámená žiadna námietka, táto zmena sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ C 163, 9.6.2012, s. 5.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

PORTUGALSKO

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (CHOP)


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 437/2013

z 8. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (2), sa stanovuje, že komodity, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 798/2008 sa tiež stanovujú podmienky, na základe ktorých môžu byť tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka považované za oblasti bez výskytu vysoko patogénnej vtáčej chrípky (highly pathogenic avian influenza – HPAI) a súvisiace podmienky veterinárneho osvedčovania pre komodity určené na dovoz do Únie.

(3)

Mexiko je uvedené v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej sa vajcia a výrobky z vajec bez obsahu špecifických patogénov môžu dovážať do Únie za predpokladu, že ich sprevádza príslušné osvedčenie uvedené v stĺpci 4 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(4)

V prípade výrobkov z vajec osvedčenie uvedené v stĺpci 4 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 zahŕňa veterinárne potvrdenie, že pochádzajú z prevádzky bez výskytu chrípky HPAI. Potvrdením sa navyše osvedčuje, že v okruhu 10 km v okolí tejto prevádzky sa najmenej za predchádzajúcich 30 dní nevyskytlo ohnisko nákazy chrípkou HPAI alebo že výrobky z vajec boli opracované v súlade s jedným zo spôsobov opracovania stanovených v uvedenom osvedčení.

(5)

V roku 2012 sa v oblasti s veľkou hustotou hydinových chovov v mexickom štáte Jalisco potvrdil výskyt niekoľkých ohnísk nákazy chrípkou HPAI podtypu H7N3. Mexiko s cieľom zabrániť rozšíreniu ohnísk nákazy uplatnilo politiku likvidácie zvierat a uskutočnilo mimoriadne očkovanie proti vtáčej chrípke.

(6)

Posledný výskyt ohniska nákazy chrípkou HPAI bol potvrdený na konci septembra 2012 a Mexiko v decembri 2012 vyhlásilo, že ohniská nákazy sú odstránené.

(7)

Mexiko 8. januára 2013 oznámilo Komisii výskyt dvoch ohnísk nákazy hydiny chrípkou HPAI podtypu H7N3 na území štátu Aguascalientes. Ochorenie sa rozšírilo aj do štátov Jalisco a Guanajuato.

(8)

Vzhľadom na potvrdenie výskytu ohnísk nákazy chrípkou HPAI územie Mexika už nemožno považovať za územie bez výskytu tohto ochorenia.

(9)

Opätovný výskyt ohnísk nákazy chrípkou HPAI vyvoláva obavy nad účinnosťou opatrení, ktoré Mexiko prijalo s cieľom zabrániť šíreniu chrípky HPAI, vrátane očkovania.

(10)

Usudzuje sa, že dovoz výrobkov z vajec, ktoré boli opracované v súlade s jedným zo spôsobov opracovania stanovených v príslušnom osvedčení uvedenom v stĺpci 4 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 a ktoré pochádzajú z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, ktoré nie sú bez výskytu chrípky HPAI, predstavuje zanedbateľné riziko zavlečenia vírusu do Únie.

(11)

Vzhľadom na rýchle šírenie chrípky HPAI a riziko, že príslušné mexické orgány by nemuseli včas odhaliť ohniská nákazy chrípkou HPAI, dovoz výrobkov z vajec pochádzajúcich z Mexika do Únie alebo ich prevoz cez Úniu by sa však mal dočasne zakázať, kým uvedená krajina nepredloží uspokojivé záruky.

(12)

Nariadenie (ES) č. 798/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Mexika nahrádza takto:

„MX – Mexiko

MX-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17. mája 2013“

 

 

 

 


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 438/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), buď na základe iniciatívy Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách bol založený na prídavných látkach v potravinách povolených na použitie v potravinách v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách (3), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (4) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (5), a to po posúdení ich súladu s článkami 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1333/2008. Na zozname Únie uvedenom v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sú uvedené prídavné látky v potravinách na základe kategórií potravín, do ktorých môžu byť pridané.

(4)

Na základe ťažkostí, ktoré sa vyskytli počas presunu prídavných látok v potravinách do nového systému kategorizácie stanoveného v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa vyskytli určité chyby, ktoré by sa mali opraviť. Predovšetkým použitie antioxidantov v ošúpanom, krájanom a strúhanom ovocí a zelenine by sa malo obmedziť len na balené chladené nespracované ovocie a zeleninu pripravené na priamu konzumáciu. Použitie kyseliny sorbovej – sorbanov, kyseliny benzoovej –benzoanov; p-hydroxybenzoanov (E 200 – 219) by malo byť naďalej povolené v tepelne ošetrených mäsových výrobkoch a použitie natamycínu (E 235) by malo byť naďalej povolené v párkoch, salámach a klobásach (sausages) konzervovaných sušením. Mali by sa zaviesť najvyššie prípustné množstvá používania kurkumínu (E 100) v spracovaných rybách a produktoch rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov, ktoré by zodpovedali hladinám stanoveným v smernici 94/36/ES. Najvyššie prípustné množstvá používania oxidu kremičitého – kremičitanov (E 551– 559) by sa mali zmeniť na quantum satis, ako je špecifikované v smernici 95/2/ES, a takisto najvyššie prípustné množstvá používania oxidu kremičitého – kremičitanov (E 551 – 553), ako je špecifikované v nariadení Komisie (EÚ) č. 380/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky používania a používanie hladín pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka (6).

(5)

Pokiaľ ide o použitie prídavných látok v potravinách v určitých kategóriách potravín, sú potrebné objasnenia. V kategórii potravín 13.1.4. „Ostatné potraviny pre malé deti“ by sa mali stanoviť podmienky používania prídavných látok v potravinách E 332 „Citrany draselné“ a E 338 „Kyselina fosforečná“. V kategórii potravín 14.2.6 „Liehoviny v zmysle vymedzenia v nariadenia (ES) č. 110/2008“ by používanie farbív nemalo byť povolené v Geiste, ako je vymedzené v prílohe II.17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (7). Použitie potravinových farbív chinolínová žltá (E 104), žltá FCF/pomarančovožltá S (E 110) a Ponceau 4R, košenilová červená A (E 124) v určitých liehovinách by sa malo opätovne zaviesť, keďže toto používanie nepredstavuje obavu z hľadiska bezpečnosti detí. Malo by sa objasniť, že kulér (E 150a-d) sa môže používať vo všetkých produktoch, ktoré patria do kategórie potravín 14.2.7.1 „Aromatizované vína“.

(6)

Zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách by sa preto mal opraviť, objasniť a doplniť s cieľom zaradiť všetky povolené použitia a dosiahnuť súlad s článkami 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1333/2008.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 Komisia musí požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 s výnimkou prípadov, keď by predmetná aktualizácia nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže zoznam Únie sa mení a dopĺňa s cieľom zaradenia už povolených použití v súlade so smernicou 94/35/ES, smernicou 94/36/ES a smernicou 95/2/ES, predstavuje to aktualizáciu uvedeného zoznamu, pri ktorej sa nepredpokladá, že by mala vplyv na ľudské zdravie. Preto nie je potrebné žiadať úrad o stanovisko.

(8)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a opraviť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 14.

(7)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.


PRÍLOHA

Časť E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V kategórii potravín 01.7.1 „Nezrejúce syry okrem výrobkov, ktoré patria do kategórie 16“ sa položka týkajúca sa „skupiny I“ nahrádza takto:

 

„Skupina I

Prídavné látky

 

 

okrem syrov mozzarella

2.

V kategórii potravín 04.1.2 „Ošúpané, krájané a strúhané ovocie a zelenina“ sa položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách E 300 „Kyselina askorbová“, E 301 „Askorban sodný“, E 302 „Askorban vápenatý“, E 330 „Kyselina citrónová“, E 331 „Citrany sodné“, E 332 „Citrany draselné“ a E 333 „Citrany vápenaté“ nahrádzajú takto:

 

„E 300

Kyselina askorbová

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 330

Kyselina citrónová

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 331

Citrany sodné

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 332

Citrany draselné

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky

 

E 333

Citrany vápenaté

quantum satis

 

iba balené chladené nespracované ovocie a zelenina pripravené na priamu konzumáciu a balené nespracované a ošúpané zemiaky“

3.

Kategória potravín 08.2.2 „Tepelne ošetrené spracované mäso“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku týkajúcu sa prídavnej látky v potravinách E 200 – 203 „Kyselina sorbová – sorbany“ sa vkladá táto položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 200 – 219

 

„E 200-219

Kyselina sorbová – sorbany, kyselina benzoová – benzoany;

p-hydroxybenzoany

quantum satis

(1) (2)

iba povrchové ošetrenie sušených mäsových výrobkov“

b)

za položku týkajúcu sa prídavnej látky v potravinách E 210-213 „Kyselina benzoová – benzoany“ sa vkladá táto položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 235

 

„E 235

Natamycín

1

(8)

iba povrchové ošetrenie párkov, salám a klobás (sausages) konzervovaných sušením“

c)

za poznámku pod čiarou č. 7 sa vkladá táto poznámka pod čiarou č. 8:

„(8):

mg/dm2 povrchu (neprítomný v hĺbke 5 mm)“.

4.

Kategória potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

položka týkajúca prídavnej látky v potravinách E 100 „Kurkumín“ v paste z rýb a pasta z kôrovcov sa nahrádza takto:

 

„E 100

Kurkumín

100

(35)

len pasta z rýb a pasta z kôrovcov“

b)

položka týkajúca prídavnej látky v potravinách E 100 „kurkumín“ v údených rybách sa nahrádza takto:

 

„E 100

Kurkumín

100

(37)

len údené ryby“

c)

poznámky pod čiarou č. 35, č. 36 a č. 37 sa nahrádzajú takto:

„(35):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(36):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(37):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.“

5.

Kategória potravín 13.1.4 „Ostatné potraviny pre malé deti“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

Položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách E 331 „Citrany sodné“, E 332 „Citrany draselné“ a E 338 „Kyselina fosforečná“ sa nahrádzajú takto:

 

„E 331

Citrany sodné

2 000

(43)

 

 

E 332

Citrany draselné

quantum satis

(43)

 

 

E 338

Kyselina fosforečná

 

(1) (4) (44)“

 

b)

dopĺňajú sa tieto poznámky pod čiarou č. 43 a č. 44:

„(43):

E 331 a E 332 sú povolené samostatne alebo v kombinácii a v súlade s limitmi stanovenými v smerniciach 2006/141/ES, 2006/125/ES, 1999/21/ES.

(44):

V súlade s limitmi stanovenými v smerniciach 2006/141/ES, 2006/125/ES a 1999/21/ES.“

6.

V kategórii potravín 13.1.5.2 „Dietetické potraviny pre dojčatá a malé deti na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES“ sa text v prvom riadku nahrádza týmto textom:

„Uplatniteľné sú prídavné látky kategórie 13.1.2 a 13.1.3 okrem E 270, E 333, E 341“.

7.

Kategória potravín 14.2.6 „Liehoviny v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 110/2008“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách patriacich do skupiny II, skupiny III a položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách E 123 „amarant“ a E 150a-d „kulér“ sa nahrádzajú takto:

 

„Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

 

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà

 

Skupina III

potravinárske farbivá s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom

200

 

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà

 

E 123

amarant

30

 

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà

 

E 150a – d

kulér

quantum satis

 

okrem: ovocné liehoviny (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získané maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà. Whisky, whiskey môžu obsahovať len E 150a“

b)

tieto položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách E 104 a E 110 sa vkladajú za položku týkajúcu sa skupiny III:

 

„E 104

Chinolínová žltá

180

(61)

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà

 

E 110

Žltá FCF/pomarančovožltá SS

100

(61)

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà“

c)

za položku týkajúcu sa prídavnej látky v potravinách E 123 „Amarant“ sa vkladá táto položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 124:

 

„E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

170

(61)

okrem: liehovín vymedzených v článku 5 ods. 1 a predajných názvov uvedených v odsekoch 1 – 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a liehovín (ktoré majú v názve uvedený názov ovocia) získaných maceráciou a destiláciou, Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino alebo Maraskino a Mistrà“

d)

dopĺňa sa táto poznámka pod čiarou č. 61:

„(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvo stanovené pre skupinu III.“

8.

V kategórii potravín 14.2.7.1 „Aromatizované vína“ sa vypúšťa táto položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 150a-d – kulér:

 

„E 150a – d

kulér

quantum satis

 

iba american, bitter vino

9.

V kategórii potravín 17.1 „Výživové doplnky dodávané v tuhej forme vrátane kapsúl, tabliet a podobných foriem okrem žuvacích foriem“ sa položka týkajuca sa prídavných látok v potravinách E 551 – 559 „oxid kremičitý – kremičitany“ nahrádza takto:

 

„E 551 – 559

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

do 31. januára 2014

 

E 551 – 553

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

od 1. februára 2014“

10.

V kategórii potravín 17.2 „Výživové doplnky dodávané v tekutej forme“ sa položka týkajuca sa prídavných látok v potravinách E 551 – 559 „oxid kremičitý – kremičitany“ nahrádza takto:

 

„E 551 – 559

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

do 31. januára 2014

 

E 551 – 553

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

od 1. februára 2014“

11.

V kategórii potravín 17.3 „Výživové doplnky dodávané vo forme sirupu alebo v žuvacej forme“ sa položka týkajuca sa prídavných látok v potravinách E 551 – 559 „oxid kremičitý – kremičitany“ nahrádza takto:

 

„E 551 – 559

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

do 31. januára 2014

 

E 551 – 553

Oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

 

Obdobie uplatňovania:

od 1. februára 2014“


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 439/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa stodeväťdesiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 2. mája 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, po zvážení žiadosti tejto osoby o odstránenie jej mena zo zoznamu a súhrnnej správy ombudsmana vypracovanej podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1904 (2009).

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresa: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Taliansko; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisko. Dátum narodenia: 10. 8. 1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L965734 (tuniský cestovný pas vydaný 6. 2. 1999, jeho platnosť sa skončila 5. 2. 2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) meno matky: Shadhliah Ben Amir, c) v auguste 2009 sa zdržoval v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 440/2013

z 13. mája 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

25,2

MA

60,8

TN

116,7

TR

91,1

ZZ

73,5

0707 00 05

AL

32,3

MK

34,4

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

AL

78,9

TR

133,0

ZZ

106,0

0805 10 20

EG

50,2

IL

63,8

MA

55,1

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

98,0

ZA

97,2

ZZ

97,6

0808 10 80

AR

113,6

BR

104,5

CL

122,0

CN

91,8

MK

32,3

NZ

155,0

US

209,3

ZA

112,7

ZZ

117,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie

[oznámené pod číslom C(2013) 2589]

(Text s významom pre EHP)

(2013/217/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu do Únie, prepravy cez Úniu a uskladnenia v nej, pokiaľ ide o zásielky mäsových výrobkov, opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3).

(2)

V časti 2 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie, za predpokladu, že opracovanie týchto komodít je v súlade s opracovaním stanoveným v uvedenej časti.

(3)

V časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovujú spôsoby opracovania uvedené v časti 2 danej prílohy a každému spôsobu opracovania sa prideľuje kód. V uvedenej časti sa stanovuje nešpecifické opracovanie „A“ a špecifické spôsoby opracovania „B“ až „F“, zoradené v zozname v zostupnom poradí dôkladnosti.

(4)

Mexiko je uvedené v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES ako krajina, z ktorej je do Únie povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri určených na ľudskú spotrebu, ktoré boli opracované špecifickým spôsobom opracovania „D“.

(5)

V roku 2012 sa v oblasti s veľkou hustotou hydinových chovov v mexickom štáte Jalisco potvrdil výskyt niekoľkých ohnísk nákazy vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (highly pathogenic avian influenza – HPAI) podtypu H7N3. Mexiko s cieľom zabrániť rozšíreniu ohnísk nákazy uplatnilo politiku likvidácie zvierat a uskutočnilo mimoriadne očkovanie proti vtáčej chrípke.

(6)

Posledný výskyt ohniska nákazy chrípkou HPAI bol potvrdený na konci septembra 2012 a Mexiko v decembri 2012 vyhlásilo, že ohniská nákazy sú odstránené.

(7)

Mexiko oznámilo 8. januára 2013 Komisii výskyt dvoch ohnísk nákazy hydiny chrípkou HPAI podtypu H7N3 na území štátu Aguascalientes. Ochorenie sa rozšírilo aj do štátov Jalisco a Guanajuato.

(8)

Vzhľadom na potvrdenie výskytu ohnísk nákazy chrípkou HPAI územie Mexika už nemožno považovať za územie bez výskytu tohto ochorenia.

(9)

Opätovný výskyt ohnísk nákazy chrípkou HPAI vyvoláva obavy nad účinnosťou opatrení, ktoré Mexiko prijalo s cieľom zabrániť šíreniu chrípky HPAI, vrátane očkovania.

(10)

Usudzuje sa, že dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri určených na ľudskú spotrebu, ktoré boli opracované spôsobom opracovania stanoveným v prílohe II k rozhodnutiu 2007/777/ES, z tretích krajín alebo ich častí, ktoré nie sú bez výskytu chrípky HPAI, predstavuje zanedbateľné riziko zavlečenia vírusu do Únie.

(11)

Vzhľadom na rýchle šírenie chrípky HPAI a riziko, že príslušné mexické orgány by nemuseli včas odhaliť ohniská nákazy chrípkou HPAI, dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu pochádzajúcich z tejto tretej krajiny a ich prevoz cez Úniu by však mal byť povolený iba v prípade, že tieto komodity boli opracované špecifickým spôsobom opracovania „B“ stanoveným v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, keďže tento spôsob opracovania je prísnejší než ten, ktorý je v súčasnosti uplatniteľný na tieto komodity v súlade s časťou 2 uvedenej prílohy.

(12)

Rozhodnutie 2007/777/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu obchodovania, malo by sa stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa až do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia mäsové výrobky a opracované žalúdky, mechúre a črevá z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri určené na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Mexika a spĺňajúce podmienky stanovené v rozhodnutí 2007/777/ES budú môcť naďalej dovážať do Únie alebo sa cez ňu prevážať.

(14)

Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 15. augusta 2013 zásielky vrátane zásielok prepravovaných na otvorenom mori pochádzajúce z Mexika a obsahujúce mäsové výrobky a opracované žalúdky, mechúre a črevá z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli opracované špecifickým spôsobom opracovania „D“ stanoveným v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, sa môžu dovážať do Únie alebo sa cez ňu prevážať za predpokladu, že ich sprevádza príslušné osvedčenie vyplnené a podpísané pred 17. májom 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa položka týkajúca sa Mexika nahrádza takto:

„MX

Mexiko

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX“


14.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.