ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.118.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
30. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/206/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o pozícii, ktorú má Európska únia prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu prílohy XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

1

 

 

2013/207/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o systém kontrol ekologickej výroby

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a oznamovacie povinnosti týkajúce sa odrôd konope na uplatňovanie schém priamej podpory pre poľnohospodárov

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 394/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o látku monepantel ( 1 )

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 395/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/208/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

21

 

 

2013/209/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2013 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov týkajúcich sa výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2012 [oznámené pod číslom C(2013) 2444]

23

 

 

2013/210/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2013 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2012 [oznámené pod číslom C(2013) 2454]

30

 

 

2013/211/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10)

37

 

 

USMERNENIA

 

 

2013/212/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Odporúčanie č. 93/13/COL Dozorného úradu EZVO z 21. februára 2013 o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


ROZHODNUTIE RADY

z 22. apríla 2013

o pozícii, ktorú má Európska únia prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu prílohy XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

(2013/206/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže okrem iného meniť príloha XXI k tejto dohode.

(3)

Príloha XXI k Dohode o EHP obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa štatistiky.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií (3), by sa malo začleniť do Dohody o EHP spolu s určitými úpravami pre Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene prílohy XXI (Štatistika) k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 22. apríla 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2013

z,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 19 s (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005) prílohy XXI k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa táto zarážka:

„—

32012 R 0555: nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22).“

2.

Text úpravy sa nahrádza takto:

„a)

Body 1 a 2 tabuľky 1 prílohy I sa nevzťahujú na Nórsko.

b)

Tabuľka 1 prílohy I sa nevzťahuje na Island pred májom 2017.

c)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Znenia nariadenia (EÚ) č. 555/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť … pod podmienkou, že boli vykonané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/3


ROZHODNUTIE RADY

z 22. apríla 2013

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(2013/207/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 46 a 48 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže okrem iného meniť protokol 31 k tejto dohode.

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje osobitné ustanovenia o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(4)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP o činnosti financované z rozpočtových položiek 04 01 04 08 a 04 03 05 na rozpočtový rok 2013.

(5)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijaťv Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 22. apríla 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2013

z,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala spoluprácu týkajúcu sa voľného pohybu pracovníkov, koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrenia vzťahujúce sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín.

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom umožniť začatie rozšírenej spolupráce od 1. januára 2013,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odseky 5 a 12 článku 5 protokolu 31 k Dohode o EHP sa menia takto:

Slová „rok 2012“ sa nahrádzajú slovami „roky 2012 a 2013“ v príslušných gramatických tvaroch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (1).

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


NARIADENIA

30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 392/2013

z 29. apríla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o systém kontrol ekologickej výroby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a článok 38 písm. c) a d),

keďže:

(1)

Podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú, pripravujú, uskladňujú, uvádzajú na trh, dovážajú alebo vyvážajú produkty vyrobené v súlade s pravidlami výroby stanovenými v uvedenom nariadení, musia svoje podnikanie podriadiť systému kontrol uvedenému v článku 27 uvedeného nariadenia. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto systému kontrol sú stanovené v hlave IV nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (2).

(2)

V rámci uvedeného systému kontrol musia prevádzkovatelia ohlásiť svoje podnikanie príslušnému orgánu, a to vrátane informácií o príslušnej súkromnej inšpekčnej organizácii, a podpísať vyhlásenie, že činnosti vykonávajú v súlade s pravidlami ekologickej výroby a že akceptujú presadzovanie príslušných opatrení v prípade porušení a nezrovnalostí.

(3)

V článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa upravuje prenos informácií týkajúcich sa nezrovnalostí alebo porušení, ktoré vplývajú na ekologický štatút produktu. Prevádzkovatelia v záujme zlepšenia účinnosti informujú svoje štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie o akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo porušeniach, ktoré vplývajú na ekologický štatút ich produktu vrátane ekologických produktov, ktoré získavajú od iných prevádzkovateľov.

(4)

S ohľadom na skúsenosti získané pri vykonávaní systému kontrol a v záujme odvetvia ekologickej výroby je vhodné stanoviť minimálny počet vzoriek, ktoré majú štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie odobrať a analyzovať každý rok na základe všeobecného hodnotenia rizika nedodržiavania pravidiel ekologickej výroby. Keď štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie majú podozrenie, že sa používajú produkty, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, mali by odobrať a analyzovať vzorky predmetných produktov. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje minimálny počet vzoriek. Štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie môžu takisto odoberať a analyzovať vzorky v akomkoľvek inom prípade s cieľom zistiť, či nedochádza k porušovaniu ekologických pravidiel Únie.

(5)

S ohľadom na skúsenosti získané pri vykonávaní systému kontrol a v záujme odvetvia ekologickej výroby je vhodné ustanoviť odovzdávanie príslušných informácií v prípadoch, keď prevádzkovateľa alebo subdodávateľov tohto prevádzkovateľa kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie alebo keď prevádzkovatelia alebo ich subdodávatelia zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu. Primeraná výmena informácií a odovzdávanie kontrolných spisov uvedených prevádzkovateľov by sa mali umožniť v záujme riadenia systému kontrol, pričom sa musia dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3). Prevádzkovatelia by mali akceptovať odovzdávanie a výmenu svojich údajov a všetkých informácií týkajúcich sa ich činností v rámci systému kontrol.

(6)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania systému kontrol a zabránenia nejasnostiam by sa do nariadenia (ES) č. 889/2008 malo začleniť vymedzenie pojmu „kontrolný spis“.

(7)

V súvislosti s formou vedenia dokumentácie sa v článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 uvádza elektronická certifikácia. Je potrebné spresniť, že v prípade elektronickej certifikácie sa nevyžaduje podpísanie dokumentu, ak sa pravosť dokumentu preukáže inak, a to prostredníctvom elektronickej metódy znemožňujúcej svojvoľnú manipuláciu.

(8)

Zo skúseností vyplýva, že pokiaľ ide o výmenu informácií medzi členskými štátmi, spresnenie je potrebné v prípadoch, keď členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia týkajúce sa zhody produktov dovážaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo podľa článku 19 nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (4).

(9)

Okrem toho je vhodné objasniť postup týkajúci sa výmeny informácií medzi členskými štátmi v prípadoch nezrovnalostí alebo porušení, pričom sa vezmú do úvahy najlepšie postupy určené od roku 2009.

(10)

V záujme zabezpečenia súladu s článkom 33 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov ako aj krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (5), je dôležité objasniť, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby platobná agentúra dostala dostatočné informácie o vykonaných kontrolách v prípadoch, keď kontroly nevykonáva platobná agentúra.

(11)

V súlade s článkom 44 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6) sa od členských štátov vyžaduje uviesť vo svojej výročnej správe všetky zmeny svojho viacročného národného plánu kontrol s cieľom zohľadniť okrem iného nové právne predpisy. Komisia by mala mať potrebné údaje a informácie o dohľade, ktorý vykonávajú príslušné orgány členských štátov v súvislosti s ekologickou výrobou. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby zmenili svoj národný plán kontroly s cieľom zahrnúť tento dohľad a uviesť zmeny a príslušné údaje o ekologickej výrobe vo výročnej správe uvedenej v článku 44 nariadenia (ES) č. 882/2004. Členské štáty by mali mať možnosť predložiť tieto údaje o ekologickej výrobe ako samostatnú kapitolu v národnom pláne kontrol a vo výročnej správe.

(12)

Okrem povinností týkajúcich sa kontrol stanovených v nariadení (ES) č. 882/2004 sa v hlave V nariadenia (ES) č. 834/2007 a v nariadení (ES) č. 889/2008 stanovujú špecifickejšie ustanovenia o kontrolách v odvetví ekologickej výroby. V prípade, že príslušný orgán deleguje kontrolné úlohy na inšpekčné organizácie, ktoré sú súkromnými subjektmi, sa v nariadení (ES) č. 834/2007 stanovujú podrobnejšie požiadavky a povinnosti, ktoré musí každá súkromná inšpekčná organizácia spĺňať.

(13)

Zo skúseností vyplýva, že osobitné ustanovenia o kontrolách ekologickej výroby musia byť podrobnejšie, najmä v záujme posilnenia dohľadu, ktorý príslušné orgány vykonávajú nad súkromnými inšpekčnými organizáciami, na ktoré boli delegované kontrolné úlohy. Takéto ustanovenia by sa mali začleniť do systému kontrol členských štátov zavedených v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 834/2007 ako jednotné minimálne požiadavky.

(14)

Príslušné orgány členských štátov by mali mať zdokumentované postupy na delegovanie úloh súkromným inšpekčným organizáciám a na vykonávanie dohľadu nad nimi, aby bolo zabezpečené dodržiavanie regulačných požiadaviek.

(15)

V rámci členských štátov, medzi členskými štátmi, a medzi členskými štátmi a Komisiou by sa mala zlepšiť výmena informácií týkajúcich sa dohľadu, ktorý príslušné orgány vykonávajú, a mali by sa prijať jednotné minimálne požiadavky.

(16)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

V záujme účinnosti kontrolných opatrení by sa doplňujúce prvky, ktoré sa dopĺňajú týmto nariadením, a na ktoré sa vzťahuje záväzok podniku uvedený vo vyhlásení, ktoré podpisuje prevádzkovateľ podľa článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 889/2008, mali uplatňovať aj na prevádzkovateľov, ktorí podpísali toto vyhlásenie pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(18)

S cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo súčasného systému kontrol na zmenený systém by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2014.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného Výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 889/2008

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno s):

„s)

‚kontrolný spis‘ sú všetky informácie a dokumenty, ktoré prevádzkovateľ podliehajúci kontrolnému systému podľa článku 28 nariadenia (ES) č. 834/2007 zasiela na účely kontrolného systému príslušným orgánom členského štátu alebo štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám, vrátane všetkých relevantných informácií a dokumentov, ktoré sa týkajú uvedeného prevádzkovateľa alebo činností uvedeného prevádzkovateľa a ktoré príslušné orgány, štátne a súkromné inšpekčné organizácie uchovávajú, s výnimkou informácií alebo dokumentov, ktoré nemajú žiaden vplyv na fungovanie kontrolného systému.“

2.

V článku 63 ods. 2 prvom pododseku sa dopĺňajú tieto písmená d) až h):

„d)

akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľa a/alebo subdodávateľov predmetného prevádzkovateľa kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie v súlade so systémom kontrol zriadeným predmetným členským štátom, výmenu informácií medzi týmito štátnymi alebo súkromnými organizáciami;

e)

akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľ a/alebo subdodávatelia predmetného prevádzkovateľa zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, prenos ich kontrolného spisu následnej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii;

f)

akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľ vystúpi zo systému kontrol, povinnosť bezodkladne informovať príslušný orgán a príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu;

g)

akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľ vystúpi zo systému kontrol, že kontrolný spis sa uchováva najmenej päť rokov;

h)

akceptovať, že bude bezodkladne informovať príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo štátne inšpekčné organizácie alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo súkromné inšpekčné organizácie o akejkoľvek nezrovnalosti alebo akomkoľvek porušení, ktoré vplýva na ekologický štatút jeho produktu alebo ekologických produktov získaných od iných prevádzkovateľov alebo subdodávateľov.“

3.

V článku 65 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odoberá a analyzuje vzorky na zistenie produktov, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, na overovanie výrobných postupov, ktoré nie sú v súlade s pravidlami ekologickej výroby, alebo na zistenie možného znečistenia produktmi, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby. Počet vzoriek, ktoré má štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia každý rok odobrať a analyzovať, zodpovedá najmenej 5 % počtu prevádzkovateľov, ktorých kontroluje. Výber prevádzkovateľov, u ktorých sa majú odobrať vzorky, sa zakladá na všeobecnom hodnotení rizika nedodržiavania pravidiel ekologickej výroby. V tomto všeobecnom hodnotení sa zohľadňujú všetky etapy výroby, prípravy a distribúcie.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odoberá a analyzuje vzorky vždy, keď existuje podozrenie, že sa používajú produkty alebo postupy, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje minimálny počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať a analyzovať.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia môže takisto odoberať a analyzovať vzorky v akomkoľvek inom prípade s cieľom zistiť produkty, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, overiť výrobné postupy, ktoré nie sú v súlade s pravidlami ekologickej výroby, alebo zistiť možnú kontamináciu produktmi, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby.“

4.

V článku 68 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade elektronickej certifikácie uvedenej v článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa nevyžaduje podpis v kolónke 8 dokumentu, ak sa pravosť dokumentu preukazuje inak, a to prostredníctvom elektronickej metódy znemožňujúcej svojvoľnú manipuláciu.“

5.

Články 92 a 92a sa nahrádzajú takto:

„Článok 92

Výmena informácií medzi štátnymi inšpekčnými organizáciami, súkromnými inšpekčnými organizáciami a príslušnými orgánmi

1.   Ak prevádzkovateľa a/alebo jeho subdodávateľov kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie, štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie si vymieňajú príslušné informácie o činnostiach, ktoré kontrolujú.

2.   Keď prevádzkovatelia a/alebo ich subdodávatelia zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, dotknuté štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie bezodkladne informujú o tejto zmene príslušný orgán.

Predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odovzdajú príslušné časti kontrolného spisu predmetného prevádzkovateľa, ako aj správy uvedené v článku 63 ods. 2 druhom pododseku, novej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii.

Nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovateľ napravil nezrovnalosti uvedené v správe predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie.

3.   Keď prevádzkovateľ vystúpi zo systému kontrol, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia daného prevádzkovateľa o tom bezodkladne informuje príslušný orgán.

4.   Ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zistí nezrovnalosti alebo porušenia, ktoré ovplyvňujú ekologický stav produktov, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý menoval alebo oprávnil túto inšpekčnú organizáciu v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Uvedený príslušný orgán môže z vlastnej iniciatívy požiadať aj o akékoľvek ďalšie informácie o nezrovnalostiach alebo porušeniach.

V prípade nezrovnalostí alebo porušení zistených v súvislosti s produktmi, ktoré kontrolujú iné štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie, bezodkladne informuje aj tieto organizácie.

5.   Členské štáty prijmú primerané opatrenia a zavedú zdokumentované postupy umožňujúce výmenu informácií medzi všetkými štátnymi inšpekčnými organizáciami, ktoré menovali, a/alebo všetkými súkromnými inšpekčnými organizáciami, ktoré oprávnili v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 834/2007, vrátane postupov výmeny informácií na účely overenia dokumentácie uvedenej v článku 29 ods. 1 uvedeného nariadenia.

6.   Členské štáty prijmú primerané opatrenia a zavedú zdokumentované postupy na zabezpečenie toho, aby informácie o výsledkoch inšpekcií a návštev uvedených v článku 65 tohto nariadenia boli oznámené platobnej agentúre v súlade s potrebami tejto platobnej agentúry tak, ako sa stanovuje v článku 33 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 (7).

Článok 92a

Výmena informácií medzi rôznymi členskými štátmi a Komisiou

1.   Ak členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s produktom pochádzajúcim z iného členského štátu a označeným údajmi uvedenými v hlave IV nariadenia (ES) č. 834/2007 a v hlave III tohto nariadenia a/alebo prílohe XI k tomuto nariadeniu, bezodkladne o tom informuje členský štát, ktorý menoval štátnu inšpekčnú organizáciu alebo oprávnil súkromnú inšpekčnú organizáciu, ostatné členské štáty a Komisiu prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Ak členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia, pokiaľ ide o zhodu produktov dovážaných v súlade s článkom 33 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1235/2008, bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Ak členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia, pokiaľ ide o zhodu produktov dovážaných v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1235/2008 s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a v nariadení (ES) č. 834/2007, bezodkladne o tom informuje členský štát, ktorý vydal povolenie, ostatné členské štáty a Komisiu prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1 tohto nariadenia. Oznámenie sa zašle ostatným členským štátom a Komisii v prípade, že nezrovnalosť alebo porušenie sa zistí v súvislosti s produktmi, pre ktoré predmetný členský štát vydal povolenie uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 1235/2008.

4.   Členský štát, ktorý dostane oznámenie týkajúce sa toho, že produkty nie sú v súlade s odsekmi 1 alebo 3, alebo členský štát, ktorý vydal povolenie uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 1235/2008 na produkt, pri ktorom sa zistila nezrovnalosť alebo porušenie, vyšetrí pôvod takýchto nezrovnalostí alebo porušení. Členský štát okamžite prijme primerané opatrenia.

Informuje členský štát, ktorý poslal oznámenie, ostatné členské štáty a Komisiu o výsledku vyšetrovania a prijatých opatreniach formou odpovede na pôvodné oznámenie prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1. Odpoveď zašle do 30 kalendárnych dní od dátumu pôvodného oznámenia.

5.   Členský štát, ktorý poslal pôvodné oznámenie, môže v prípade potreby požiadať o doplňujúce informácie od členského štátu, ktorý zaslal odpoveď. Členský štát, ktorý poslal pôvodné oznámenie, v každom prípade po získaní odpovede alebo doplňujúcich informácií od notifikovaného členského štátu vloží potrebné údaje do systému uvedeného v článku 94 ods. 1 a v systéme vykoná potrebnú aktualizáciu.

Článok 92b

Zverejňovanie informácií

Členské štáty vhodným spôsobom sprístupnia verejnosti, vrátane zverejnenia na internete, aktualizované zoznamy uvedené v článku 28 ods. 5 nariadenia (ES) č. 834/2007, ktoré obsahujú aktualizovanú dokumentáciu o každom prevádzkovateľovi, ako sa stanovuje v článku 29 ods. 1 uvedeného nariadenia, prostredníctvom formuláru uvedeného v prílohe XII k tomuto nariadeniu. Členské štáty dôkladne dodržiavajú požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (8).

6.

V hlave IV sa dopĺňa táto kapitola 9:

KAPITOLA 9

Dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi

Článok 92c

Činnosti dohľadu týkajúce sa súkromných inšpekčných organizácií

1.   Činnosti dohľadu, ktoré vykonávajú príslušné orgány delegujúce kontrolné úlohy súkromným inšpekčným organizáciám v súlade s článkom 27 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007, sa zameriavajú na hodnotenie fungovania týchto súkromných inšpekčných organizácií, pričom sa zohľadňujú výsledky činnosti vnútroštátneho akreditačného orgánu, ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (9).

K týmto činnostiam dohľadu patrí hodnotenie vnútorných postupov súkromných inšpekčných organizácií týkajúcich sa kontrol, riadenia a preskúmavania kontrolných spisov s ohľadom na povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 834/2007 a overenie postupu riešenia nezrovnalostí, odvolaní a sťažností.

2.   Príslušné orgány od súkromných inšpekčných organizácií vyžadujú predloženie dokumentácie o ich postupe analýzy rizika.

Postup analýzy rizika je navrhnutý tak, aby:

a)

výsledok analýzy rizika poskytoval základ určenia intenzity neohlásených alebo ohlásených ročných inšpekcií a návštev;

b)

v súlade s článkom 65 ods. 4 sa vykonali dodatočné náhodné kontroly u najmenej 10 % prevádzkovateľov, s ktorými je uzatvorená zmluva, v súlade s kategóriou rizika;

c)

aspoň 10 % všetkých inšpekcií a návštev vykonaných v súlade s článkom 65 ods. 1 a 4 bolo neohlásených;

d)

výber prevádzkovateľov, u ktorých sa vykonajú neohlásené inšpekcie a návštevy, sa určil na základe analýzy rizika a aby sa tieto neohlásené inšpekcie a návštevy plánovali podľa úrovne rizika.

3.   Príslušné orgány, ktoré súkromným inšpekčným organizáciám delegujú kontrolné úlohy, overia, či personál súkromných inšpekčných organizácií má dostatočné znalosti, a to vrátane znalostí o rizikových prvkoch, ktoré vplývajú na ekologický štatút produktov, kvalifikácie, odbornú prípravu a skúsenosti v oblasti ekologickej výroby vo všeobecnosti, a najmä v oblasti príslušných predpisov Únie, a či sa uplatňujú príslušné pravidlá o rotácií inšpektorov.

4.   Príslušné orgány majú zdokumentované postupy na delegovanie úloh súkromným inšpekčným organizáciám v súlade s článkom 27 ods. 5 nariadenia (ES) č. 834/2007 a na dohľad v súlade s týmto článkom, pričom podrobne stanovia informácie, ktoré majú súkromné inšpekčné organizácie predkladať.

Článok 92d

Katalóg opatrení pre prípady nezrovnalostí a porušení

Príslušné orgány prijmú a oznámia súkromným inšpekčným organizáciám, ktorým boli delegované kontrolné úlohy, katalóg obsahujúci aspoň porušenia a nezrovnalosti, ktoré ovplyvňujú ekologický stav produktov, a príslušné opatrenia, ktoré majú súkromné inšpekčné organizácie uplatňovať v prípade porušení alebo nezrovnalostí zistených u prevádzkovateľov, ktorých kontrolujú a ktorí sa podieľajú na ekologickej výrobe.

Príslušné orgány môžu v zozname z vlastnej iniciatívy uviesť ďalšie relevantné informácie.

Článok 92e

Ročná inšpekcia súkromných inšpekčných organizácií

Príslušné orgány zorganizujú ročnú inšpekciu súkromných inšpekčných organizácií, ktorým boli delegované kontrolné úlohy v súlade s článkom 27 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007. Príslušný orgán na účely ročnej inšpekcie vezme do úvahy výsledky činnosti vnútroštátneho akreditačného orgánu uvedeného v článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008. Príslušný orgán počas ročnej inšpekcie overuje najmä, či:

a)

súkromná inšpekčná organizácia dodržiava štandardný postup kontroly, ktorý súkromná inšpekčná organizácia predložila príslušnému orgánu v súlade s článkom 27 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007;

b)

súkromná inšpekčná organizácia má dostatočný počet vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu v súlade s článkom 27 ods. 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007 a či sa zaviedla odborná príprava o rizikách, ktoré vplývajú na ekologický štatút produktov;

c)

súkromná inšpekčná organizácia má a dodržiava zdokumentované postupy a formuláre pre:

i)

ročnú analýzu rizika v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007;

ii)

vypracovanie stratégie odberu vzoriek na základe rizika, vykonanie odberu vzoriek a laboratórnej analýzy;

iii)

výmenu informácií s ostatnými súkromnými inšpekčnými organizáciami a s príslušným orgánom;

iv)

vstupné a následné kontroly prevádzkovateľov, ktorých kontrolujú;

v)

aplikácia katalógu opatrení a príslušné nadväzujúce kroky, ktoré sa majú používať v prípade porušení alebo nezrovnalostí;

vi)

dodržiavanie požiadaviek na ochranu osobných údajov prevádzkovateľov, ktorých kontrolujú, v súlade s postupmi v členskom štáte, v ktorom príslušný orgán pôsobí, a v súlade so smernicou 95/46/ES.

Článok 92f

Údaje o ekologickej výrobe vo viacročnom národnom pláne kontroly a vo výročnej správe

Členské štáty zabezpečia, aby ich viacročné národné plány kontroly uvedené v článku 41 nariadenia (ES) č. 882/2004 zahŕňali dohľad nad kontrolami ekologickej výroby v súlade s týmto nariadením a aby začlenili špecifické údaje o tomto dohľade (ďalej len ‚údaje o ekologickej výrobe‘) do výročnej správy uvedenej v článku 44 nariadenia (ES) č. 882/2004. Údaje o ekologickej výrobe zahŕňajú oblasti uvedené v prílohe XIIIb k tomuto nariadeniu.

Údaje o ekologickej výrobe vychádzajú z informácií o kontrolách, ktoré vykonávajú súkromné inšpekčné organizácie a/alebo štátne inšpekčné organizácie, a z auditov, ktoré vykonáva príslušný orgán.

Tieto údaje sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohe XIIIc k tomuto nariadeniu od roku 2015 za rok 2014.

Členské štáty môžu do svojho národného plánu kontroly a do svojej výročnej správy začleniť údaje o ekologickej výrobe ako kapitolu o ekologickej výrobe.

7.

Vkladajú sa prílohy XIIIb a XIIIc, ktorých znenie sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné ustanovenie

Písmená d) až h) prvého pododseku odseku 2 článku 63 nariadenia (ES) č. 889/2008, ako boli doplnené prostredníctvom bodu 2 článku 1 tohto nariadenia, sa vzťahujú aj na prevádzkovateľov, ktorí podpísali vyhlásenie uvedené v článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 889/2008 predo dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.“

(9)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.“


PRÍLOHA

PRÍLOHA XIIIb

Oblasti, ktoré príslušný vnútroštátny orgán zahrňuje medzi údaje o ekologickej výrobe uvedené v článku 92f

1.   Informácie o príslušnom orgáne pre ekologickú výrobu:

ktorý orgán je príslušným orgánom,

zdroje dostupné príslušnému orgánu,

opis auditov, ktoré vykonal príslušný orgán (ako, kto),

zdokumentovaný postup príslušného orgánu.

2.   Opis systému kontrol ekologickej výroby:

systém súkromných inšpekčných orgánov a/alebo štátnych inšpekčných organizácií,

registrovaní prevádzkovatelia, na ktorých sa vzťahuje systém kontrol – minimálne ročná inšpekcia,

ako sa uplatňuje prístup založený na rizikách.

3.   Informácie o súkromných inšpekčných organizáciách/štátnych inšpekčných organizáciách:

zoznam súkromných inšpekčných organizácií/štátnych inšpekčných organizácií,

úlohy delegované súkromným inšpekčným organizáciám/prenesené na štátne inšpekčné organizácie,

dohľad nad delegovanými súkromnými inšpekčnými organizáciami (kto a ako),

koordinácia činností v prípade viacerých súkromných inšpekčných organizácií/štátnych inšpekčných organizácií,

odborná príprava personálu, ktorý vykonáva kontroly,

ohlásené/neohlásené inšpekcie a návštevy.

PRÍLOHA XIIIc

Formuláre pre údaje o ekologickej výrobe uvedené v článku 92f

Správa o úradných kontrolách v odvetví ekologickej výroby

Krajina:

Rok:

1.   Informácie o kontrolách prevádzkovateľov

Číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Počet registrovaných prevádzkovateľov na súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu

Počet registrovaných prevádzkovateľov

Počet ročných inšpekcií

Počet dodatočných návštev vykonaných na základe rizika

Celkový počet inšpekcií/návštev

Poľnohospodárski výrobcovia (1)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (2)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (3)

Poľnohospodárski výrobcovia (1)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (2)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (3)

Poľnohospodárski výrobcovia (1)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (2)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (3)

Poľnohospodárski výrobcovia (1)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (2)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie alebo názov príslušného orgánu

Počet registrovaných prevádzkovateľov

Počet analyzovaných vzoriek

Počet vzoriek, ktoré poukazujú na porušenie nariadenia (ES) č. 834/2007 a nariadenia (ES) č. 1235/2008

Poľnohospodárski výrobcovia (4)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (5)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (6)

Poľnohospodárski výrobcovia (4)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (5)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (6)

Poľnohospodárski výrobcovia (4)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (5)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Počet registrovaných prevádzkovateľov

Počet zistených nezrovnalostí alebo porušení právnych predpisov (10)

Počet uplatnených opatrení voči dávke produktov alebo celej sérii produktov (11)

Počet uplatnených opatrení voči prevádzkovateľovi (12)

Poľnohospodárski výrobcovia (7)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (8)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (9)

Poľnohospodárski výrobcovia (7)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (8)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (9)

Poľnohospodárski výrobcovia (7)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (8)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (9)

Poľnohospodárski výrobcovia (7)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (8)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informácie o dohľade a auditoch

Číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Počet registrovaných prevádzkovateľov na súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu

Počet registrovaných prevádzkovateľov

Preskúmanie dokumentov a kancelársky audit (16)

(Počet spisov prevádzkovateľov, ktoré sa skontrolovali

Počet dohľadových auditov (17)

Počet svedeckých auditov (18)

Poľnohospodárski výrobcovia (13)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (14)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (15)

Poľnohospodárski výrobcovia (13)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (14)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (15)

Poľnohospodárski výrobcovia (13)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (14)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (15)

Poľnohospodárski výrobcovia (13)

Jednotky produkcie živočíchov akvakultúry

Spracovatelia (14)

Dovozcovia

Vývozcovia

Ostatní prevádzkovatelia (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Závery o systéme kontrol ekologickej výroby

Číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Odňatie povolenia

Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania systému kontrol ekologickej výroby (presadzovanie)

Áno/Nie

Od

(dátum)

Do

(dátum)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Vyjadrenie o celkovej výkonnosti systému kontrol ekologickej výroby:


(1)  K poľnohospodárskym výrobcom patria: čisto poľnohospodárski výrobcovia, výrobcovia, ktorí sú aj spracovateľmi, výrobcovia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení výrobcovia.

(2)  K spracovateľom patria: čistí spracovatelia, spracovatelia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení spracovatelia.

(3)  K ostatným prevádzkovateľom patria: obchodníci (veľkoobchodníci, maloobchodníci), ostatní inde neuvedení prevádzkovatelia.

(4)  K poľnohospodárskym výrobcom patria: čisto poľnohospodárski výrobcovia, výrobcovia, ktorí sú aj spracovateľmi, výrobcovia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení výrobcovia.

(5)  K spracovateľom patria: čistí spracovatelia, spracovatelia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení spracovatelia.

(6)  K ostatným prevádzkovateľom patria: obchodníci (veľkoobchodníci, maloobchodníci), ostatní inde neuvedení prevádzkovatelia.

(7)  K poľnohospodárskym výrobcom patria: čisto poľnohospodárski výrobcovia, výrobcovia, ktorí sú aj spracovateľmi, výrobcovia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení výrobcovia.

(8)  K spracovateľom patria: čistí spracovatelia, spracovatelia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení spracovatelia.

(9)  K ostatným prevádzkovateľom patria: obchodníci (veľkoobchodníci, maloobchodníci), ostatní inde neuvedení prevádzkovatelia.

(10)  Len nezrovnalosti a porušenia, ktoré ovplyvňujú ekologický stav produktov a/alebo viedli k uplatneniu opatrenia.

(11)  Ak sa v súvislosti s dodržiavaním požiadaviek stanovených v tomto nariadení zistí nezrovnalosť, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby sa ani na označení ani v reklame na príslušný produkt neuvádzal odkaz na dotknutú dávku ekologických produktov alebo na celú sériu produktov, ktorých sa táto nezrovnalosť týka, ak by to bolo primerané s ohľadom na dôležitosť požiadavky, ktorá sa porušila, a na povahu a konkrétne okolnosti nezákonných činností [ako sa uvádza v článku 30 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007].

(12)  Ak sa zistí vážne porušenie alebo porušenie s dlhotrvajúcim účinkom, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zakáže dotknutému prevádzkovateľovi uvádzať na trh produkty, ktorými sa odkazuje na ekologické výrobné metódy pri ich označovaní alebo pri ich reklame, a to na obdobie, ktoré sa dohodne s príslušným orgánom členského štátu [ako sa uvádza v článku 30 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007].

(13)  K poľnohospodárskym výrobcom patria: čisto poľnohospodárski výrobcovia, výrobcovia, ktorí sú aj spracovateľmi, výrobcovia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení výrobcovia.

(14)  K spracovateľom patria: čistí spracovatelia, spracovatelia, ktorí sú aj dovozcami, ostatní zmiešaní inde neuvedení spracovatelia.

(15)  K ostatným prevádzkovateľom patria: obchodníci (veľkoobchodníci, maloobchodníci), ostatní inde neuvedení prevádzkovatelia.

(16)  Preskúmanie príslušných všeobecných dokumentov, v ktorých sa opisuje štruktúra, fungovanie a riadenie kvality súkromnej inšpekčnej organizácie. Kancelársky audit súkromnej inšpekčnej organizácie vrátane kontroly spisov prevádzkovateľov a overenia riešenia nezrovnalostí a sťažností, ako aj minimálnej frekvencie kontrol, aplikácie postupov založených na riziku, neohlásených a následných návštev, politiky odberu vzoriek a výmeny informácií s inými súkromnými inšpekčnými organizáciami a štátnymi inšpekčnými organizáciami.

(17)  Dohľadový audit: príslušný orgán vykonáva inšpekciu prevádzkovateľa s cieľom overiť dodržiavanie prevádzkových postupov súkromnej inšpekčnej organizácie a overiť ich účinnosť.

(18)  Svedecký audit: príslušný orgán posudzuje inšpekciu, ktorú vykonáva inšpektor súkromnej inšpekčnej organizácie.


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 393/2013

z 29. apríla 2013,

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a oznamovacie povinnosti týkajúce sa odrôd konope na uplatňovanie schém priamej podpory pre poľnohospodárov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 39 ods. 2 a článok 142 písm. h),

keďže:

(1)

Podľa článku 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 plochy používané na pestovanie konope sú oprávnené na priame platby, len ak majú používané odrody obsah tetrahydrokanabinolu, ktorý nepresahuje 0,2 %. Podľa článku 124 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa článok 39 uvedeného nariadenia uplatňuje na plochy, na ktoré sa vzťahuje režim jednotnej platby na plochu v nových členských štátoch.

(2)

Podľa článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), sa nároky za plochy osiate konope vyplatia pod podmienkou, že sa použije osivo odrôd uvedených v „Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín“ s výnimkou odrody Finola, ktorá je v súčasnosti oprávnená na priame platby iba vo Fínsku, a odrody Tiborszállási, ktorá je v súčasnosti oprávnená na priame platby iba v Maďarsku.

(3)

Na základe oznámení niektorých členských štátov a vzhľadom na skutočnosť, že už existuje postup na vylúčenie danej odrody na úrovni členských štátov, schému možno zjednodušiť na úrovni Únie vypustením ustanovenia, ktorým sa obmedzuje oprávnenosť plôch, na ktorých sa pestujú odrody Finola a Tiborszállási, na určitý členský štát.

(4)

V článku 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (3), sa stanovuje postup, ktorý sa má dodržiavať, ak obsah tetrahydrokanabinolu vo vzorkách danej odrody prekračuje obsah stanovený v článku 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(5)

Vzhľadom na to, že členské štáty majú všetky informácie, aby mohli požiadať Komisiu o oprávnenie zakázať obchodovanie s odrodou konope s obsahom tetrahydrokanabinolu, ktorý prekračuje úroveň stanovenú v článku 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a vylúčiť takúto odrodu z oprávnenosti na priame platby, schéma sa dá ďalej zjednodušiť zrušením povinnosti oznamovať správy o zistení obsahu tetrahydrokanabinolu vo vzorkách tejto odrody.

(6)

Nariadenia (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1120/2009 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Pestovanie konope

Na účely článku 39 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa nároky za plochy osiate konopami vyplatia pod podmienkou, že sa použije osivo odrôd uvedených v ‚Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín‘ 15. marca roku, za ktorý sa platba poskytuje a ktoré sa uverejnia v súlade s článkom 17 smernice Rady 2002/53/ES (4). Osivo sa osvedčuje v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (5).

Článok 2

V článku 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa vypúšťa druhý pododsek.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.“


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 394/2013

z 29. apríla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o látku monepantel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí („MRL“) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove hospodárskych zvierat v Únii by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Monepantel je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka použiteľná na svalovinu, tuk, obličky a pečeň oviec a kôz s výnimkou zvierat produkujúcich mlieko určené na ľudskú spotrebu.

(4)

Európskej agentúre pre lieky bola predložená žiadosť o rozšírenie terajšieho zápisu týkajúceho sa monepantelu o ovčie mlieko.

(5)

Európska agentúra pre lieky má podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 470/2009 zvážiť používanie MRL stanovených pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine v iných potravinách vyrobených z rovnakého druhu, alebo používanie MRL stanovených pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch v prípade iných druhov. Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanoviť MRL pre monepantel týkajúci sa ovčieho mlieka a z MRL pre monepantel pre ovce týkajúcich sa mlieka extrapolovať MRL pre kozy týkajúce sa mlieka.

(6)

Zápis v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 týkajúci sa monepantelu by sa preto mal zmeniť a doplniť, aby zahŕňal aj MRL pre ovce a kozy týkajúce sa mlieka.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované strany prijali opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržiavanie novo stanovených MRL.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

V tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa zápis týkajúci sa monepantelu nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia [podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009]

Terapeutická klasifikácia

„Monepantel

monepantel-sulfón

ovce, kozy

700 μg/kg

svalovina

 

antiparazitické látky/látky pôsobiace proti endoparazitom“

7 000 μg/kg

tuk

5 000 μg/kg

pečeň

2 000 μg/kg

obličky

170 μg/kg

mlieko


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 395/2013

z 29. apríla 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/21


ROZHODNUTIE RADY

z 22. apríla 2013

o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(2013/208/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 148 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

keďže:

(1)

V článku 145 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa ustanovuje, že členské štáty a Únia pracujú na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti, a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmienky hospodárskych zmien so zreteľom na dosiahnutie cieľov vymedzených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii.

(2)

Komisiou navrhnutá stratégia Európa 2020 umožní Únii nasmerovať jej hospodárstvo smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, ktorý bude sprevádzať vysoká miera zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Rada prijala 13. júla 2010 svoje odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie (3). Okrem toho Rada prijala 21. októbra 2010 svoje rozhodnutie 2010/707/EÚ o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (4) (ďalej len „usmernenia pre zamestnanosť“). Tieto súbory usmernení tvoria integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020. Päť hlavných cieľov uvedených v rámci príslušných usmernení predstavuje spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia členských štátov, berúc do úvahy ich východiskovú situáciu a vnútroštátne okolnosti, ako aj situáciu a okolnosti spoločné pre celú Úniu. Európska stratégia zamestnanosti zohráva vedúcu úlohu pri plnení cieľov novej stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a pracovného trhu.

(3)

Integrované usmernenia sú v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010. Poskytujú členským štátom presné smerovanie, pokiaľ ide o vymedzenie národných programov reforiem a uskutočnenie reforiem. Usmernenia pre zamestnanosť by mali byť základom pre všetky danej krajine zodpovedajúce špecifické odporúčania, ktoré môže Rada adresovať jednotlivým členským štátom podľa článku 148 ods. 4 ZFEÚ, a to popri danej krajine zodpovedajúcich špecifických odporúčaniach, ktoré sú adresované členským štátom podľa článku 121 ods. 2 ZFEÚ. Usmernenia pre zamestnanosť by tiež mali byť základom vypracovania spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú Rada a Komisia každoročne zasielajú Európskej rade.

(4)

Preskúmanie navrhovaných národných reformných programov členských štátov obsiahnuté v Spoločnej správe o zamestnanosti prijatej Radou 28. februára 2013 poukazuje na to, že členské štáty by mali naďalej vyvíjať maximálne úsilie na riešenie týchto priorít: zvyšovanie účasti na pracovnom trhu a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, rozvíjanie kvalifikovanej pracovnej sily v súlade s potrebami pracovného trhu a podporovanie kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti v terciárnom vzdelávaní, podporovanie sociálnej inklúzie a boj proti chudobe.

(5)

Usmernenia pre zamestnanosť prijaté v roku 2010 by mali zostať nezmenené až do roku 2014, aby sa zabezpečilo ich vykonávanie. Do konca roka 2014 by možnosti aktualizácie usmernení pre zamestnanosť mali zostať prísne obmedzené. V rokoch 2011 a 2012 zostali usmernenia pre zamestnanosť platné. Mali by zostať naďalej platné na rok 2013.

(6)

Členské štáty by pri vykonávaní usmernení pre zamestnanosť mali preskúmať používanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2010/707/EÚ, sú naďalej platné aj v roku 2013 a členské štáty ich zohľadňujú vo svojich politikách zamestnanosti.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 22. apríla 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Stanovisko zo 6. februára 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 13. februára 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. apríla 2013

o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov týkajúcich sa výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2012

[oznámené pod číslom C(2013) 2444]

(2013/209/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 27, 30 a 33,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia na základe riadnych účtovných závierok, ktoré predložili členské štáty spolu s informáciami požadovanými na schvaľovanie účtov a s osvedčeniami o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov a správ certifikačných orgánov, schvaľuje účty platobných agentúr uvedených v článku 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (2), sa rozpočtový rok pre účty EPZF začína 16. októbra roku N – 1 a končí sa 15. októbra roku N. V rámci schvaľovania účtov by sa na účely zosúladenia referenčného obdobia pre výdavky EPFRV s referenčným obdobím pre výdavky EPZF mali zohľadniť za rozpočtový rok 2012 výdavky, ktoré členským štátom vznikli od 16. októbra 2011 do 15. októbra 2012.

(3)

V článku 10 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (3), sa ustanovuje, že sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v súlade s rozhodnutím o schválení účtov uvedeným v článku 10 ods. 1 prvom pododseku uvedeného nariadenia, sa určujú odpočítaním priebežných platieb za príslušný rozpočtový rok od výdavkov uznaných za ten istý rok v súlade s odsekom 1. Komisia túto sumu odpočíta od nasledujúcej priebežnej platby alebo ju k nej pripočíta.

(4)

Komisia skontrolovala informácie, ktoré predložili členské štáty, a do 31. marca 2013 oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol spolu s potrebnými zmenami.

(5)

Riadne účtovné závierky a sprievodná dokumentácia umožňujú Komisii, aby v prípade niektorých platobných agentúr prijala rozhodnutie o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti predložených riadnych účtovných závierok. Príloha I obsahuje schválené sumy rozčlenené podľa členských štátov, ako aj sumy, ktoré sa majú vymôcť od členských štátov alebo ktoré sa im majú vyplatiť.

(6)

Informácie, ktoré predložili niektoré iné platobné agentúry, si vyžadujú ďalší prieskum, a preto sa ich účty nemôžu týmto rozhodnutím schváliť. Predmetné platobné agentúry sú uvedené v prílohe II.

(7)

Komisia môže v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1290/2005 členským štátom znížiť alebo dočasne pozastaviť priebežné platby. Komisia o tom informuje predmetný členský štát zodpovedajúcim spôsobom. Aby sa predišlo akejkoľvek predčasnej alebo dočasnej úhrade predmetných súm, nemali by sa uznať v tomto rozhodnutí a mali by sa ďalej preskúmať v rámci postupu overenia súladu podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(8)

V článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že pokiaľ sa vymáhanie týkajúce sa daných nezrovnalostí nevykonalo pred uzavretím programu rozvoja vidieka, a to do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom vnútroštátneho súdneho konania, alebo pri uzavretí programu, ak tieto lehoty uplynú pred jeho uzavretím, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania znáša vo výške 50 % príslušný členský štát. Podľa článku 33 ods. 4 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné predložiť Komisii spolu s riadnymi účtovnými závierkami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach podniknutých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti členských štátov predkladať správu o sumách, ktoré sa majú vymáhať, sú stanovené v nariadení (ES) č. 885/2006. Príloha III k uvedenému nariadeniu obsahuje tabuľku, ktorú majú členské štáty predložiť v roku 2013. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch situácií, keď sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo do štyroch, resp. ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 33 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(9)

Podľa článku 33 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty po uzavretí programu rozvoja vidieka rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Takéto rozhodnutie možno prijať iba v prípade, že súhrn už vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma alebo vymáhanie je nemožné vzhľadom na to, že na základe vnútroštátneho práva došlo k zisteniu a uznaniu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za predmetnú nezrovnalosť. Ak sa dané rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom vnútroštátneho súdneho konania, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by sa mali uhradiť vo výške 100 % z rozpočtu EÚ. V súhrnnej správe podľa článku 33 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádzajú sumy, v prípade ktorých sa členský štát rozhodol nepokračovať vo vymáhaní, ako aj dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa uhradia z rozpočtu EÚ. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 33 ods. 5 uvedeného nariadenia.

(10)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia, ktoré prijme Komisia neskôr a ktorými sa z financovania Európskej únie vylučujú výdavky, ktoré sa nevynaložili v súlade s pravidlami Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa s výnimkou platobných agentúr uvedených v článku 2 schvaľujú účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2012.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia v rámci každého programu rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 2

Účty platobných agentúr členských štátov uvedených v prílohe II týkajúce sa výdavkov financovaných z EPFRV sa za rozpočtový rok 2012 oddeľujú z tohto rozhodnutia a sú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2013

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY EPFRV SÚVISIACE S PROGRAMOM ROZVOJA VIDIEKA NA ROZPOČTOVÝ ROK 2012

Sumy, ktoré sa majú vymôcť od členského štátu alebo zaplatiť členskému štátu na program

Schválené programy s vykázanými výdavkami v súvislosti s EPFRV

(v EUR)

ČŠ

CCI

Výdavky 2012

Opravy

Spolu

Znovu nepoužiteľné sumy

Prijaté a schválené sumy za rok 2012

Priebežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Sumy, ktoré sa majú vymôcť od (–) uhradiť v prospech (+) členského štátu

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


PRÍLOHA II

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012 – EPFRV

Zoznam platobných agentúr, v prípade ktorých sa účty oddeľujú a ktoré sú predmetom neskoršieho schválenia účtov

Členský štát

Platobná agentúra

Program

Dánsko

DAFA

2007DK06RPO001

Nemecko

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Francúzsko

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumunsko

PARDF

2007RO6RPO001

Španielsko

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. apríla 2013

o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2012

[oznámené pod číslom C(2013) 2454]

(2013/210/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 32,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia na základe ročných účtovných závierok, ktoré predložili členské štáty spolu s informáciami požadovanými na schvaľovanie účtov a s osvedčeniami o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov a správ certifikačných orgánov, schvaľuje účty platobných agentúr uvedených v článku 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (2), sa za rozpočtový rok 2012 zohľadňujú výdavky, ktoré vznikli členským štátom v období od 16. októbra 2011 do 15. októbra 2012.

(3)

V článku 10 ods. 2 prvom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (3), sa ustanovuje, že sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému štátu v súlade s rozhodnutím o schválení účtov uvedeným v článku 10 ods. 1 prvom pododseku uvedeného nariadenia, sa určia odpočítaním mesačných platieb za príslušný rozpočtový rok, t. j. rok 2012 od výdavkov uznaných za daný rok v súlade s odsekom 1. Komisia uvedenú sumu odpočíta od mesačnej platby alebo ju pripočíta k mesačnej platbe súvisiacej s výdavkami realizovanými v druhom mesiaci nasledujúcom po mesiaci prijatia rozhodnutia o schválení účtov.

(4)

Komisia skontrolovala informácie, ktoré predložili členské štáty a do 31. marca 2013 oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol spolu s potrebnými zmenami.

(5)

Riadne účtovné závierky a sprievodná dokumentácia umožňujú Komisii, aby v prípade niektorých platobných agentúr prijala rozhodnutie o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti predložených riadnych účtovných závierok. Príloha I obsahuje schválené sumy rozčlenené podľa členských štátov, ako aj sumy, ktoré sa majú spätne získať od členských štátov alebo ktoré sa im majú vyplatiť.

(6)

Informácie, ktoré predložili niektoré iné platobné agentúry, si vyžadujú ďalší prieskum, a týmto rozhodnutím sa preto ich účty nemôžu schváliť. Predmetné platobné agentúry sú uvedené v prílohe II.

(7)

Podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 883/2006 sa každé nedodržanie termínov v mesiacoch august, september a október musí vziať do úvahy v rozhodnutí o schválení účtov. Niektoré výdavky, ktoré určité členské štáty nahlásili v roku 2012 počas týchto mesiacov, sa realizovali až po predpísaných lehotách. Týmto rozhodnutím by sa preto mali stanoviť príslušné zníženia.

(8)

Komisia v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 883/2006 už znížila alebo zastavila niekoľko mesačných platieb v súvislosti so zaúčtovaním výdavkov za rozpočtový rok 2012. Aby sa predišlo akejkoľvek predčasnej alebo dočasnej úhrade predmetných súm, nemali by sa uznať v tomto rozhodnutí, a mali byť sa ďalej preskúmať v rámci postupu overenia súladu podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(9)

V článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom vnútroštátneho súdneho konania, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania na základe nezrovnalostí znáša vo výške 50 % príslušný členský štát. Podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné predložiť Komisii spolu s riadnymi účtovnými závierkami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach podniknutých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti členských štátov predkladať správu o sumách, ktoré sa majú vymáhať, sú stanovené v nariadení (ES) č. 885/2006. Príloha III k uvedenému nariadeniu obsahuje tabuľku, ktorú majú členské štáty predložiť v roku 2013. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch situácií, keď sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo do štyroch, resp. ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(10)

Podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Takéto rozhodnutie možno prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma alebo ak je vymáhanie nemožné vzhľadom na to, že na základe vnútroštátneho práva došlo k zisteniu a uznaniu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za predmetnú nezrovnalosť. Ak sa dané rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom vnútroštátneho súdneho konania, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by sa mali uhradiť vo výške 100 % z rozpočtu EÚ. V súhrnnej správe podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádzajú sumy, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodli nepokračovať vo vymáhaní, ako aj dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a teda sa uhradia z rozpočtu EÚ. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia.

(11)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia, ktoré prijme Komisia neskôr a ktorými sa z financovania Európskej únie vylučujú výdavky, ktoré sa nevynaložili v súlade s pravidlami Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa s výnimkou platobných agentúr uvedených v článku 2 schvaľujú účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2012.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 2

Účty platobných agentúr členských štátov uvedené v prílohe II, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z EPZF, sa za rozpočtový rok 2012 oddeľujú od tohto rozhodnutia a budú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2013

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012

Sumy, ktoré sa majú vymôcť od členského štátu alebo zaplatiť členskému štátu

NB: Nomenklatúra 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702

ČŠ

 

2012 – Výdavky/pripísané príjmy na platobnú agentúru, v prípade ktorej sa účty

Spolu a + b

Zníženia a pozastavenia na celý rozpočtový rok (1)

Zníženia podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005

Spolu vrátane znížení a pozastavení

Platby uhradené členským štátom za rozpočtový rok

Suma vymáhaná od (–) alebo uhradená v prospech (+) členského štátu (2)

schvaľujú

oddeľujú

= výdavky/pripísané príjmy vykázané v ročnom vyhlásení

= celkové výdavky/pripísané príjmy v mesačných výkazoch

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


ČŠ

 

Výdavky (3)

Pripísané príjmy (3)

Článok 32 (= e)

Spolu (= h)

05 07 01 06

6,701

6,702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Ide o prípady zníženia a pozastavenia zaznamenané v platobnom systéme, ku ktorým sa pripočítavajú najmä opravy za nedodržanie stanovených platobných lehôt (v auguste, septembri a októbri 2012), ako aj opravy za nadmerné zásoby.

(2)  Pri výpočte sumy, ktorá sa má vymáhať od členského štátu alebo sa mu má uhradiť, sa zohľadňuje suma, ktorá predstavuje súčet vykázaných výdavkov uvedených v ročnom vyhlásení (stĺpec a) alebo súčet oddelených výdavkov uvedených v mesačných výkazoch (stĺpec b).

Uplatniteľný výmenný kurz: článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(3)  Ak sú pripísané príjmy v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť pod položkou 05 07 01 06.

NB: Nomenklatúra 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702


PRÍLOHA II

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012 - EPZF

Zoznam platobných agentúr, v prípade ktorých sa účty oddeľujú, a ktoré sú predmetom neskoršieho schválenia účtov

Členský štát

Platobná agentúra

Nemecko

Hamburg-Jonas

Nemecko

Helaba

Belgicko

BIRB


30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. apríla 2013

o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu

(prepracované znenie)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na článok 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Je potrebné rozšíriť pôsobnosť rozhodnutia ECB/2003/4 z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (1) tak, aby sa vzťahovalo aj na budúce série eurobankoviek. Na tento účel sa vyžaduje určitý počet technických zmien a doplnení rozhodnutia ECB/2003/4. Vzhľadom na skúsenosti s uplatňovaním a výkladom rozhodnutia ECB/2003/4 je okrem toho potrebné viac objasniť a zlepšiť niektoré pravidlá a postupy. S cieľom zohľadniť uvedené zmeny a doplnenia by sa preto rozhodnutie ECB/2003/4 malo v záujme jednoznačnosti a transparentnosti prepracovať.

(2)

V článku 128 ods. 1 zmluvy a článku 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) má výhradné právo povoľovať emisiu eurobankoviek v rámci Únie. V týchto ustanoveniach sa súčasne uvádza, že ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), môžu vydávať takéto bankovky. Podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája1998 o zavedení eura (2) ECB a národné centrálne banky uvedú eurobankovky do obehu.

(3)

Európsky menový inštitút (EMI) vykonal prípravné práce na výrobu a emisiu eurobankoviek a najmä v súvislosti s výtvarnými návrhmi eurobankoviek uľahčil užívateľom rozoznávanie a prijímanie nominálnych hodnôt a špecifikácií nových eurobankoviek tým, že zohľadnil špecifické vizuálne a technické požiadavky európskych združení užívateľov bankoviek.

(4)

ECB ako nástupcovi EMI patria autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, ktoré pôvodne patrili EMI. ECB a národné centrálne banky, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo šírenými v rozpore s týmito autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie eurobankoviek.

(5)

ECB a národné centrálne banky z času na čas zavedú nové série eurobankoviek so zdokonalenými ochrannými prvkami, ktoré sú výsledkom pokroku v technológii bankoviek od zavedenia prvej série.

(6)

Súčasťou práva ECB a národných centrálnych bánk vydávať eurobankovky je oprávnenie prijímať všetky potrebné právne opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov. ECB by mala prijať opatrenia na zabezpečenie minimálnej úrovne ochrany vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro, s cieľom dosiahnuť, aby bola široká verejnosť schopná rozlíšiť reprodukované bankovky od eurobankoviek, ktoré vydáva ECB a národné centrálne banky, a ktoré nie sú sfalšovanými bankovkami v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (3) (ďalej len „pravé eurobankovky“). Preto je potrebné určiť spoločné pravidlá, podľa ktorých bude povolené reprodukovanie eurobankoviek.

(7)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení trestného práva, najmä pokiaľ ide o falšovanie.

(8)

Reprodukcie eurobankoviek v elektronickej forme by mali byť považované za zákonné len vtedy, ak ich výrobca prijme dostatočné technické opatrenia na zabránenie výroby výtlačkov, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami.

(9)

Právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity pravých eurobankoviek ako platobných prostriedkov zahŕňa právomoc prijať spoločný režim, v rámci ktorého sú národné centrálne banky pripravené vymieňať poškodené pravé eurobankovky. V tomto režime sú vytvorené konkrétne kategórie eurobankoviek, ktoré by mali národné centrálne banky odobrať, ak sa im predložia na výmenu.

(10)

Časť pôvodnej eurobankovky, ktorá musí byť predložená, aby sa mohla vymeniť, podlieha požiadavkám na minimálne rozmery. Tieto rozmery by mali byť vyjadrené ako percento z plochy povrchu pôvodnej eurobankovky pred jej poškodením, aby sa zabránilo skresleniu rozmerov, napríklad v situáciách, keď je eurobankovka poškodená v dôsledku zmenšenia jej rozmerov.

(11)

V nariadení (ES) č. 1338/2001 sa vyžaduje, aby sa úverové inštitúcie a v rámci svojej platobnej činnosti iní poskytovatelia platobných služieb, ako aj všetky ďalšie hospodárske subjekty, ktoré sa podieľajú na spracovávaní a distribúcii bankoviek a mincí verejnosti, ubezpečili o pravosti bankoviek a mincí, ktoré prijímajú a majú v úmysle vrátiť do obehu, a zabezpečiť detekciu falzifikátov.

(12)

Keďže pri pokuse o trestný čin alebo pri jeho páchaní môže dôjsť k poškodeniu pravých eurobankoviek zariadeniami na ochranu proti krádeži, malo by sa zabezpečiť, aby v takýchto prípadoch mohli bankovky vymeniť len obete týchto činov alebo pokusov o ne.

(13)

Na podporu správneho používania zariadení na ochranu proti krádeži zo strany všetkých inštitúcií a hospodárskych subjektov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 je vhodné, aby národné centrálne banky účtovali spracovateľom peňazí poplatok ako náhradu za analýzy, ktoré vykonali v súvislosti s výmenou pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži.

(14)

Tento poplatok by sa nemal účtovať, ak je poškodenie dôsledkom pokusu o lúpež alebo krádež, alebo dokonanej lúpeže alebo krádeže, a aby sa predišlo bezvýznamným poplatkom, mal by sa účtovať len vtedy, keď sa na výmenu predloží minimálny počet poškodených pravých eurobankoviek.

(15)

Pravé eurobankovky, ktoré boli poškodené vo väčšom množstve v dôsledku aktivácie zariadení na ochranu proti krádeži, by sa mali predložiť na výmenu vo zväzkoch, ktoré sú zložené z minimálneho počtu eurobankoviek, ak to vyžadujú národné centrálne banky.

(16)

V záujme podporiť snahu o zdokonalenie bezpečnosti peňažného obehu a predchádzať znevýhodneniu tých, ktorí používajú zariadenia na ochranu proti krádeži je vhodné, aby sa inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktorí predložia na výmenu pravé eurobankovky náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, pripísali v prospech ich účtov prostriedky v deň prijatia takýchto bankoviek, podobne ako pri bežnom vklade hotovosti.

(17)

S cieľom podporiť činnosť Európskej únie v oblasti predchádzania využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu je vhodné, aby Eurosystém bližšie vymedzil, ako sa majú vybavovať žiadosti žiadateľov o výmenu poškodených pravých eurobankoviek, ktorých hodnota je najmenej 7 500 EUR. Týmito pravidlami nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky na identifikáciu a ohlasovanie, ktoré prijali členské štáty v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (4).

(18)

Súčasťou výhradného práva ECB povoľovať emisiu eurobankoviek v rámci Únie je právomoc stiahnuť eurobankovky z obehu a vytvoriť spoločný režim, v ktorom ECB a národné centrálne banky môžu sťahovanie z obehu vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nominálne hodnoty a špecifikácie

1.   Eurobankovky zahŕňajú sedem nominálnych hodnôt eurobankoviek v rozsahu od piatich eur do 500 eur, ktoré znázorňujú tému „historické obdobia a štýly Európy“, s týmito základnými špecifikáciami.

Zobrazená hodnota

(EUR)

Rozmery (prvá séria)

Rozmery (druhá séria)

Prevažujúca farba

Výtvarný návrh

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

sivá

klasický

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románsky

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotický

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesančný

100

147 × 82 mm

určí sa

zelená

barokový a rokokový

200

153 × 82 mm

určí sa

žltohnedá

železná a sklenená architektúra

500

160 × 82 mm

určí sa

fialová

moderná architektúra 20. storočia

2.   Na siedmych nominálnych hodnotách v sérii eurobankoviek sú zobrazené brány a okná na prednej (lícnej) strane a mosty na zadnej (rubovej) strane. Všetkých sedem nominálnych hodnôt charakterizuje iné európske umelecké obdobie, ktoré je uvedené vyššie. Medzi ďalšie prvky výtvarných návrhov patria:

a)

symbol Európskej únie;

b)

názov meny v latinskej a gréckej abecede a v prípade druhej série eurobankoviek tiež názov meny v azbuke;

c)

iniciály ECB v zneniach úradných jazykov Európskej únie; v prípade prvej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto päť úradných jazykov: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP a v prípade druhej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto deväť úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC;

d)

symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria ECB;

e)

podpis prezidenta ECB.

Článok 2

Pravidlá reprodukcie eurobankoviek

1.   „Reprodukciou“ sa rozumie každé hmotné alebo nehmotné zobrazenie, ktoré znázorňuje celú eurobankovku alebo jej časť, ako je uvedené v článku 1, alebo časti jej jednotlivých prvkov výtvarného návrhu, okrem iného napr. farbu, rozmery a použitie písmen alebo symbolov, ktorých zobrazenie sa môže podobať alebo vyvolávať všeobecný dojem pravej eurobankovky, bez ohľadu na:

a)

veľkosť obrazu alebo

b)

materiál(-y) alebo techniku(-y) použitý(-é) pri jej výrobe, alebo

c)

či sa prvky výtvarného návrhu eurobankovky, ako napríklad písmená alebo znaky, zmenili alebo boli pridané.

2.   Reprodukcie, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami, sa považujú za nezákonné.

3.   Reprodukcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá sa považujú za zákonné, pretože nepredstavujú riziko, že by si ich široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami:

a)

jednostranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 125 % dĺžky aj šírky alebo najviac 75 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

b)

obojstranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 200 % dĺžky aj šírky alebo najviac 50 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

c)

reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak tento prvok výtvarného návrhu nie je zobrazený na pozadí podobajúcom sa bankovke, alebo

d)

jednostranové reprodukcie, zobrazujúce časť prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ak je táto časť menšia ako jedna tretina originálu prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

e)

reprodukcie vyrobené z materiálu zjavne odlišného od papiera, ktorý sa vzhľadom nápadne odlišuje od materiálu používaného pre bankovky, alebo

f)

nehmotné reprodukcie, dostupné elektronicky na internetových stránkach káblovými, bezdrôtovými alebo inými prostriedkami, ktoré umožňujú verejnosti prístup k týmto nehmotným reprodukciám z miesta a v čase, ktorý si individuálne vyberú, ak:

je slovo SPECIMEN (VZOR) zahrnuté uhlopriečne cez celú reprodukciu v druhu písma Arial alebo v inom druhu písma podobnom Arial a

rozlíšenie elektronickej reprodukcie v 100 % jej veľkosti nie je vyššie než 72 dpi (bodov na palec).

4.   V prípade reprodukcií podľa odseku 3 písm. f):

dĺžka slova VZOR je aspoň 75 % dĺžky reprodukcie a

výška slova VZOR je aspoň 15 % šírky reprodukcie a

slovo VZOR je zobrazené v nepriehľadnej (matnej) farbe, kontrastujúcej s farbou prevažujúcou na príslušnej eurobankovke, ako je uvedené v článku 1.

5.   Na základe písomnej žiadosti poskytnú ECB a národné centrálne banky potvrdenie, že reprodukcie, ktoré nespĺňajú kritériá podľa odseku 3, ale ktoré si nemôžu široká verejnosť pomýliť s pravou eurobankovkou, ako je uvedené v článku 1, sú tiež zákonné. Ak sa reprodukcia vyrába len na území jedného členského štátu, ktorého menou je euro, uvedené žiadosti sa adresujú národnej centrálnej banke (NCB) toho členského štátu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto žiadosti adresujú ECB.

6.   Pravidlá reprodukcie eurobankoviek platia aj pre eurobankovky, ktoré boli stiahnuté z obehu alebo stratili svoj status zákonného platidla v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 3

Výmena poškodených pravých eurobankoviek

1.   Národné centrálne banky na požiadanie, za podmienok, ktoré sú ustanovené v odseku 2 a v príslušnom rozhodnutí uvedenom v článku 6, vymení poškodené pravé eurobankovky ak:

a)

sa predloží viac ako 50 % eurobankovky alebo

b)

sa predloží 50 % alebo menej eurobankovky, ak žiadateľ dokáže, že chýbajúce časti boli zničené.

2.   Okrem odseku 1 sa na výmenu poškodených pravých eurobankoviek vzťahujú tieto dodatočné podmienky:

a)

ak je pochybnosť o oprávnenom vlastníctve eurobankoviek žiadateľa: žiadateľ predloží preukaz totožnosti ako aj dôkaz, že je žiadateľ vlastníkom alebo osobou oprávnenou z iného dôvodu;

b)

ak je pochybnosť o pravosti eurobankoviek: žiadateľ predloží preukaz totožnosti;

c)

ak sa predložia pravé eurobankovky s atramentovými škvrnami, znečistené alebo impregnované: žiadateľ doloží písomné vysvetlenie k typu škvrny, znečistenia alebo impregnácie;

d)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži: žiadateľ predloží písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie;

e)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom: bankovky sa vymenia, iba ak o to požiada ich vlastník alebo osoba oprávnená z iného dôvodu, ktorí sú obeťami pokusu o trestný čin alebo dokonaného trestného činu, v dôsledku ktorého sa bankovky poškodili;

f)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložia ich inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001: tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie, odkaz na zariadenie na ochranu proti krádeži a jeho charakteristiky, podrobnosti o subjekte, ktorý predkladá poškodené bankovky a dátum predloženia takýto bankoviek;

g)

ak bolo poškodené väčšie množstvo pravých eurobankoviek v dôsledku aktivácie zariadení na ochranu proti krádeži: ak je to možné a ak to vyžadujú národné centrálne banky, predložia sa vo zväzkoch po 100 kusoch bankoviek za predpokladu, že množstvo predkladaných bankoviek umožňuje vytvoriť takéto zväzky;

h)

ak inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 predložia na výmenu poškodené pravé bankovky v hodnote najmenej 7 500 EUR v rámci jednej alebo viacerých transakcií: tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia dokumentáciu o pôvode bankoviek a označení klienta alebo prípadne konečného vlastníka vymedzeného v smernici 2005/60/ES. Táto povinnosť sa uplatňuje aj v prípade pochybnosti, či sa dosiahla hraničná hodnota 7 500 EUR. Pravidlami uvedenými v tomto odseku nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a ohlasovania, ktoré prijali členské štáty pri transpozícii smernice 2005/60/ES.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia:

a)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že pravé eurobankovky boli úmyselne poškodené, odmietnu tieto bankovky vymeniť a odoberú ich, aby zabránili vráteniu týchto eurobankoviek do obehu, alebo aby zabránili žiadateľovi predložiť ich na výmenu inej NCB. Poškodené pravé eurobankovky však vymenia, ak vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že žiadatelia konajú v dobrej viere, alebo ak žiadatelia môžu dokázať, že konajú v dobrej viere. Eurobankovky, ktoré sú poškodené v menšom rozsahu, napríklad popísané poznámkami, číslami alebo krátkymi vetami, sa v zásade nebudú považovať za úmyselne poškodené eurobankovky, a

b)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že bol spáchaný trestný čin, odmietnu vymeniť poškodené pravé eurobankovky a odoberú ich oproti potvrdeniu o prijatí ako dôkaz, ktorý bude predložený príslušným orgánom s cieľom začať alebo napomôcť prebiehajúcemu vyšetrovaniu trestného činu. Ak príslušné orgány nerozhodnú inak, pravé eurobankovky sa po skončení vyšetrovania môžu vymeniť za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2;

c)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že sú poškodené pravé eurobankovky znečistené natoľko, že ohrozujú zdravie a bezpečnosť, vymenia poškodené pravé eurobankovky, ak žiadateľ predloží posudok príslušných orgánov týkajúci sa zdravia a bezpečnosti.

Článok 4

Stanovenie poplatku za výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži

1.   Národné centrálne banky účtujú inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 poplatok, ak žiadajú národné centrálne banky v súlade s článkom 3 o výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži.

2.   Poplatok sa účtuje vo výške 10 centov za každú poškodenú eurobankovku.

3.   Poplatok sa účtuje len ak sa vymení aspoň 100 poškodených eurobankoviek. Poplatok sa účtuje za všetky vymenené eurobankovky.

4.   Žiaden poplatok sa neúčtuje, ak eurobankovky boli poškodené v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom.

Článok 5

Pripísanie hodnoty pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložené na výmenu, v prospech účtu inštitúcií a hospodárskych subjektov

1.   Inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré majú účet v príslušnej NCB, pripíšu národné centrálne banky v prospech tohto účtu hodnotu pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, ku dňu prijatia týchto bankoviek za predpokladu, že:

a)

eurobankovky neboli poškodené v súvislosti dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činnom;

b)

si NCB môže ihneď overiť, či požadovaná suma aspoň zhruba zodpovedá hodnote predložených bankoviek;

c)

predložia sa všetky ostatné informácie, ktoré vyžaduje NCB.

2.   Akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou náhodne poškodených pravých eurobankoviek predložených na výmenu a sumou pripísanou v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu pred spracovaním, ktorý vyšiel najavo po spracovaní, sa zúčtuje na ťarchu účtu alebo prípadne pripíše v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu, ktorý eurobankovky predložil.

3.   Poplatky uvedené v článku 4 sa počítajú na základe skutočného počtu náhodne poškodených pravých eurobankoviek spracovaných NCB.

Článok 6

Stiahnutie eurobankoviek z obehu

Stiahnutie typu alebo série eurobankoviek z obehu je upravené rozhodnutím Rady guvernérov, ktoré sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a iných médiách s cieľom informovať verejnosť. Toto rozhodnutie obsahuje aspoň tieto body:

typ alebo sériu eurobankoviek, ktoré majú byť stiahnuté z obehu, a

dĺžku obdobia výmeny a

deň, ku ktorému typ alebo séria eurobankoviek stratí status zákonného platidla, a

narábanie s eurobankovkami predloženými po skončení obdobia sťahovania z obehu a/alebo potom, ako stratili status zákonného platidla.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Rozhodnutie ECB/2003/4 sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2003/4 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

3.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. apríla 2013

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2003/4

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7


USMERNENIA

30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/43


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. apríla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek

(ECB/2013/11)

(2013/212/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1 a 14.3 a článok 16,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (1),

keďže:

(1)

Vzhľadom na skúsenosti s používaním a výkladom usmernenia ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (2), ako aj z dôvodu jednotného odkazovania na pravé eurobankovky, ktoré sú zákonným platidlom, je vhodné používať iba pojem „poškodený“.

(2)

Usmernenie ECB/2003/5 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie

Článok 4 usmernenia ECB/2003/5 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Výmena poškodených eurobankoviek

1.   NCBs náležite uplatňujú rozhodnutie ECB/2003/10 (3).

2.   V rámci implementácie rozhodnutia ECB/2013/10 a na základe akýchkoľvek právnych obmedzení môžu NCBs zničiť akékoľvek poškodené eurobankovky alebo ich časti, pokiaľ nie sú žiadne právne dôvody, aby sa zachovali alebo vrátili žiadateľovi.

3.   NCBs menujú jeden orgán alebo inštitúciu, aby prijala rozhodnutia o výmene poškodených eurobankoviek pre prípady uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) rozhodnutiaECB/2013/10 a informujú o tom ECB.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. apríla 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Pozri stranu 37 tohto úradného vestníka..

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37.“


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/44


ODPORÚČANIE č. 93/13/COL DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

z 21. februára 2013

o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 109 a na jej protokol 1,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. b) a na jej protokol 1,

so zreteľom na akt uvedený v bode 54zzzi kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP [nariadenie (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá] v znení korigenda a zmien, a najmä na jeho článok 53,

so zreteľom na rozhodnutie Dozorného úradu EZVO 75/13/COL z 19. februára 2013, ktorým sa príslušný člen kolégia poveruje, aby prijal konečné odporúčanie schválené Výborom EZVO pre veterinárne a fytosanitárne záležitosti (dokument č. 663341),

keďže:

(1)

Článkom 53 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa Dozorný úrad EZVO (ďalej len „dozorný úrad“) splnomocňuje odporučiť koordinované plány, ktoré sa organizujú ad hoc, ak sa to považuje za potrebné, najmä s ohľadom na určenie rozšírenia ohrozenia krmív, potravín a zvierat.

(2)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1) sa stanovujú pravidlá EHP týkajúce sa označovania potravín, ktoré sa vzťahujú na všetky potraviny.

(3)

Podľa smernice 2000/13/ES by použité označenie a metódy nemali uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o vlastnosti potravín vrátane ich skutočnej povahy a identity. Okrem toho v prípade, že neexistujú osobitné predpisy EHP ani osobitné vnútroštátne predpisy, platí, že názvom, pod ktorým sa potravina predáva, by mal byť názov vžitý v členskom štáte, v ktorom sa potravina predáva, alebo opis potraviny, ktorý musí byť dostatočne presný, aby kupujúcemu umožnil poznať skutočnú povahu potraviny.

(4)

Ďalej sa musia všetky zložky uviesť na etikete predbalených potravín určených pre konečného spotrebiteľa alebo do zariadení hromadného stravovania. Najmä v prípade potravín, ktoré ako zložku obsahujú mäso a ktoré sú určené pre konečného spotrebiteľa alebo do zariadení hromadného stravovania, sa musí priamo na obale alebo na etikete pripevnenej na obale uviesť tiež druh zvieraťa, z ktorého mäso pochádza. Ak je určitá zložka uvedená v názve potraviny, musí byť jej množstvo vyjadrené v percentách tiež uvedené v zozname zložiek, aby sa predišlo uvedeniu spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o identitu a zloženie potraviny.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), sa stanovujú ďalšie požiadavky na označovanie, ktoré sa vzťahujú na osobitné potraviny. Najmä sa v ňom stanovuje, že na baleniach určených na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktoré obsahujú mleté mäso, okrem iného z nepárnokopytníkov, sa musí uviesť, že také výrobky by sa mali pred spotrebou tepelne upraviť, ak to vyžadujú vnútroštátne predpisy členského štátu, na ktorého území sa výrobok uvádza na trh, a v takom rozsahu, v akom to tieto predpisy vyžadujú.

(6)

Podľa oddielu III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa vyžaduje, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prevádzkujúci bitúnky požadovali, prijali a skontrolovali informácie o potravinovom reťazci a konali podľa nich, pokiaľ ide o všetky zvieratá, okrem voľne žijúcej zveri, ktoré boli odoslané alebo majú byť odoslané na bitúnok. Príslušné informácie o predmetnom potravinovom reťazci zahŕňajú najmä to, či boli zvieratám v príslušnom období podané veterinárne lieky s ochrannou lehotou väčšou ako nula, a to spolu s dátumami ich podania a s dĺžkou ich ochranných lehôt. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (3), sa vyžaduje, aby úradný veterinárny lekár okrem iného vykonával audit a inšpekcie. Úradný veterinárny lekár najmä kontroluje a analyzuje relevantné informácie zo záznamov chovu, z ktorého pochádzajú zvieratá určené na zabitie, a pri vykonávaní prehliadky pred zabitím a po zabití (ante mortem a post mortem) prihliada na zdokumentované výsledky tejto kontroly a analýzy.

(7)

V nadväznosti na úradné kontroly vykonávané od decembra 2012 v niekoľkých členských štátoch Európskej únie sa ukázalo, že niektoré predbalené výrobky obsahujú konské mäso, ktoré nie je uvedené v zozname zložiek priamo na obale alebo na etikete k nemu pripevnenej. Namiesto toho sa v názve niektorých týchto potravín a/alebo v priloženom zozname zložiek klamlivo uvádzala len prítomnosť hovädzieho mäsa.

(8)

V súlade s článkom 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (4), musia prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie v podnikoch, ktoré riadia, zabezpečiť, aby potraviny alebo krmivá spĺňali požiadavky potravinového práva, ktoré sa týkajú ich činností a musia overovať, či sa také požiadavky plnia.

(9)

Kone sú druhom zvierat, ktoré môžu byť „určené na výrobu potravín“ alebo „neurčené na výrobu potravín“. Fenylbutazón je veterinárny liek, ktorého použitie je povolené len pre zvieratá neurčené na výrobu potravín na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (5). Kone, ktoré nie sú určené na výrobu potravín a ktorým bol v určitom období ich života podaný fenylbutazón, nemôžu vstúpiť do potravinového reťazca. Vzhľadom na podvodné praktiky týkajúce sa neoznačenej prítomnosti konského mäsa v určitých potravinových výrobkoch je z hľadiska prevencie vhodné zistiť, či sa do potravinového reťazca dostali kone neurčené na výrobu potravín, ktorým bol podaný fenylbutazón.

(10)

Preto je nevyhnutné, aby dozorný úrad odporučil Nórsku a Islandu vykonávať počas jedného mesiaca koordinovaný plán kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín. Toto obdobie sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

(11)

Odporúčaný plán kontrol by mal pozostávať z dvoch opatrení.

(12)

Prvým opatrením by mali byť primerané kontroly vykonávané na maloobchodnej úrovni v prípade potravín určených pre konečného spotrebiteľa alebo do zariadení hromadného stravovania, ktoré sa predávajú a/alebo označujú ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso. Tieto kontroly by sa mohli tiež rozšíriť na iné zariadenia (napr. chladiarenské sklady). Cieľom týchto kontrol by bolo zistiť, či takéto výrobky obsahujú konské mäso, ktoré nie je riadne označené na balení, alebo či sa informácie o jeho prítomnosti v prípade nepredbalených výrobkov neposkytli spotrebiteľom alebo zariadeniam hromadného stravovania. Takéto kontroly by sa mali vykonávať na reprezentatívnej vzorke.

(13)

Existujú spoľahlivé metódy, ktoré umožňujú s dostatočnou presnosťou určiť prítomnosť bielkovín nedeklarovaného druhu zvierat. Referenčné laboratórium Európskej únie pre živočíšne bielkoviny v krmivách môže poskytnúť užitočné informácie o týchto metódach a o ich použití. Príslušným orgánom Nórska a Islandu by sa mala adresovať výzva, aby sa v súvislosti s metódami, ktoré možno použiť, obrátili v prípade potreby poradenstva na toto laboratórium.

(14)

Druhé opatrenie by malo spočívať v primeraných kontrolách vykonávaných v zariadeniach, v ktorých sa manipuluje s konským mäsom určeným na ľudskú spotrebu vrátane potravín s pôvodom v tretích krajinách, na účely zisťovania rezíduí fenylbutazónu. Tieto kontroly by sa mali taktiež vykonávať na reprezentatívnej vzorke, pričom by sa mali zohľadňovať údaje o dovoze a vývoze. V tejto súvislosti je vhodné odkázať na metódy stanovené rozhodnutím Komisie 2002/657/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 96/23/ES týkajúca sa vykonávania analytických metód a interpretácie výsledkov (6).

(15)

Nórsko a Island by mali výsledky týchto kontrol dozornému úradu pravidelne oznamovať s cieľom umožniť posúdenie zistení a prijatie rozhodnutia o primeranom postupe. Tieto výsledky sa zasielajú Európskej komisii.

Opatrenia stanovené v tomto odporúčaní sú v súlade so stanoviskom Výboru EZVO pre veterinárne a fytosanitárne záležitosti, ktorý pomáha dozornému úradu,

PRIJAL TOTO ODPORÚČANIE:

Nórsko a Island by mali uplatňovať koordinovaný plán kontrol v súlade s prílohou k tomuto odporúčaniu, ktorý by mal zahŕňať tieto opatrenia:

a)

úradné kontroly potravín určených pre konečného spotrebiteľa alebo zariadenia hromadného stravovania, ktoré sa predávajú a/alebo sú označené ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso, a

b)

úradné kontroly konského mäsa určeného na ľudskú spotrebu s cieľom odhaliť rezíduá fenylbutazónu.

V Bruseli 21. februára 2013

Za Dozorný úrad EZVO

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolégia

Xavier LEWIS

riaditeľ


(1)  Akt uvedený v bode 18 kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP.

(2)  Akt uvedený v bode 6.1.17 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.

(3)  Akt uvedený v bode 1.1.12 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.

(4)  Akt uvedený v bode 54zzzc kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP.

(5)  Akt uvedený v bode 13 kapitoly XIII prílohy II k Dohode o EHP.

(6)  Akt uvedený v bode 7.2.19 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.


PRÍLOHA

Koordinovaný plán kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

I.   ROZSAH KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL A OPATRENIA V RÁMCI NEHO

Koordinovaný plán kontrol by mal zahŕňať dve opatrenia:

OPATRENIE 1:   Kontroly potravín predávaných a/alebo označených ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso

A.   Vymedzenie dotknutých výrobkov

1.

Potraviny predávané a/alebo označené ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso (napr. mleté mäso, mäsové výrobky a mäsové prípravky) patriace do týchto dvoch kategórií:

a)

predbalené potraviny určené pre konečného spotrebiteľa alebo zariadenia hromadného stravovania, ktoré sú označené ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso;

b)

potraviny ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu hromadného stravovania v nepredbalenom stave a potraviny balené v mieste predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo predbalené na priamy predaj, ktoré sa predávajú ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso a/alebo sa takáto informácia o nich poskytla iným spôsobom.

2.

Na účely tohto koordinovaného plánu kontrol sa uplatňuje vymedzenie „predbalenej potraviny“ podľa článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/13/ES.

3.

Na účely tohto koordinovaného plánu kontrol sa uplatňujú vymedzenia „mletého mäsa“, „mäsových prípravkov“ a „mäsových výrobkov“ podľa bodov 1.13, 1.15 a 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

B.   Cieľ

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali vykonávať úradné kontroly s cieľom zistiť, či výrobky uvedené v písmene A obsahujú konské mäso, ktoré nie je na obale primerane označené, alebo či sa informácie o jeho prítomnosti v prípade nepredbalených potravín neposkytli konečným spotrebiteľom alebo zariadeniam hromadného stravovania v súlade s právnymi predpismi EHP a prípadne vnútroštátnymi ustanoveniami.

C.   Miesta odberu vzoriek a postup

1.

Vzorky by mali byť reprezentatívne pre dotknuté výrobky a pokrývať veľkú škálu výrobkov.

2.

Odber vzoriek by sa mal vykonávať na maloobchodnej úrovni (napr. v supermarketoch, menších obchodoch, mäsiarstvach) a možno ho rozšíriť aj na iné zariadenia (napr. chladiarenské sklady).

D.   Počet vzoriek a podmienky

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad orientačného odporúčaného minimálneho počtu vzoriek, ktoré treba odobrať v období stanovenom v oddiele II. Príslušné orgány Nórska a Islandu sú vyzvané odobrať viac vzoriek, ak je to možné. Rozdelenie vzoriek podľa krajiny vychádza z počtu obyvateľstva, pričom minimálny počet je 10 vzoriek dotknutých výrobkov na krajinu za kalendárny mesiac, ako sa uvádza v oddiele II.

Potraviny predávané a/alebo označené ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso

Predávajúca krajina

Orientačný odporúčaný počet vzoriek za mesiac

Nórsko

50

Island

10

E.   Metódy

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali podľa možnosti používať metódy, ktoré odporúča referenčné laboratórium Európskej únie pre živočíšne proteíny v krmivách.

OPATRENIE 2:   Kontroly konského mäsa určeného na ľudskú spotrebu

A.   Vymedzenie dotknutých výrobkov

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené, zatriedené pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 0205, určené na ľudskú spotrebu.

B.   Cieľ

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali vykonávať úradné kontroly s cieľom zistiť možnú prítomnosť rezíduí fenylbutazónu vo výrobkoch uvedených v písmene A.

C.   Miesta odberu vzoriek a postup

Odber vzoriek by sa mal odohrávať v zariadeniach, v ktorých sa manipuluje s výrobkami uvedenými v písmene A. (napr. bitúnky, miesta hraničnej kontroly).

D.   Počet vzoriek a podmienky

Odporúčaný minimálny počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať v období stanovenom v oddiele II, by sa mal stanoviť na 1 vzorku na každých 50 ton výrobkov uvedených v písmene A, pričom minimálny počet by mal byť 5 vzoriek na krajinu.

E.   Metódy

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali používať metódy validované v súlade s rozhodnutím Komisie 2002/657/ES. Takéto metódy sú dostupné na webovej stránke Európskeho referenčného laboratória pre rezíduá veterinárnych liekov a kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu pre rezíduá uvedené v skupine A bode 5 a v skupine B bode 2 písm. a), b), e) prílohy I k smernici 96/23/ES (1).

II.   TRVANIE KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL

Koordinovaný plán kontrol by sa mal vykonávať v období jedného mesiaca počnúc dátumom prijatia tohto odporúčania alebo najneskôr od 1. marca 2013.

III.   PODÁVANIE SPRÁV O VÝSLEDKOCH

1.

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali pre každý z krokov, ktoré sú uvedené v časti I tejto prílohy, podať zhrnutie týchto informácií:

a)

počet odobratých vzoriek za kategóriu výrobkov;

b)

metódy použité na analýzu a typ vykonanej analýzy;

c)

počet pozitívnych nálezov;

d)

následné kontroly vykonané vzhľadom na pozitívne nálezy vo výrobkoch uvedených v kroku 1 pod písmenom A v prípadoch, keď zistená prítomnosť konského mäsa presahuje 1 %;

e)

následné kontroly vykonané vzhľadom na pozitívne zistenia vo výrobkoch uvedených v kroku 2 pod písmenom A ;

f)

výsledky následných kontrol;

g)

vzhľadom na pozitívne zistenia vo výrobkoch uvedených v kroku 2 pod písmenom A, krajinu, kde boli dotknuté zvieratá certifikované na zabitie.

Správu by dozornému úradu mali zaslať do 15 dní od konca mesačného obdobia uvedeného v oddiele II.

Správa by sa mala predložiť vo formáte, ktorý poskytne dozorný úrad.

2.

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali dozornému úradu okamžite nahlasovať všetky pozitívne výsledky úradných kontrol vykonaných vzhľadom na opatrenia 1 a 2 uvedené v oddiele I prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.

3.

Príslušné orgány Nórska a Islandu by mali nahlasovať dozornému úradu výsledky vlastných kontrol vykonávaných na ich žiadosť prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov. Takéto informácie by mali doplniť o podrobnosti uvedené v bode 1 a predložiť ich vo formáte, ktorý poskytne dozorný úrad.


(1)  Akt uvedený v bode 2 časti 7.1 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.