ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.115.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
25. apríla 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania ( 1 )

18

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 ( 1 )

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

25.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 345/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch rizikového kapitálu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, ktoré sú v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú podnikom cenné odborné znalosti a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest a mobilizácii kapitálu, posilňujú zakladanie a expanziu inovačných podnikov, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 stanovenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a v kontexte dlhodobých výziev členských štátov, ako sú výzvy uvedené v správe systému európskej stratégie a politickej analýzy z marca 2012 s názvom Globálne trendy 2030 – Občania vo vzájomne prepojenom a polycentrickom svete.

(2)

Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia EuVECA pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení do nich investovať. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu. Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(3)

Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie EuVECA. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu.

(4)

Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia EuVECA vo forme nariadenia sa zabezpečí priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým sa tiež zabezpečia jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože sa zabráni rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by mali dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím sa takisto posilní dôvera investorov. Toto nariadenie zníži zložitosť regulačného rámca a náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi fondy rizikového kapitálu, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Takisto prispeje k odstraňovaniu narúšaní hospodárskej súťaže.

(5)

Ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, Komisia v roku 2012 dokončila svoje skúmanie daňových prekážok cezhraničných investícií do rizikového kapitálu s cieľom predložiť v roku 2013 riešenia zamerané na odstránenie prekážok a súčasne na zamedzenie vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom.

(6)

Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu by malo byť možné spravovať buď externe, alebo interne. Ak je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spravovaný interne, fond je zároveň aj správcom, a preto by mal spĺňať všetky príslušné požiadavky na správcov podľa tohto nariadenia a mal by byť zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením. Kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu, ktorý je spravovaný interne, by sa však nemalo povoliť byť externým správcom iných podnikov kolektívneho investovania alebo podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

(7)

Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje len na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí nie sú PKIPCP patriacimi do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (4) a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (5), za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Externým správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením, by sa však malo povoliť spravovať aj PKIPCP na základe povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

(8)

Toto nariadenie sa navyše uplatňuje len na správcov tých podnikov kolektívneho investovania spravujúcich aktíva, ktoré celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ. Výpočet hraničnej hodnoty na účely tohto nariadenia je rovnaký ako výpočet hraničnej hodnoty uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(9)

Správcovia fondov rizikového kapitálu zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením a spravujúci aktíva, ktorých celková hodnota následne presahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov v ich domovskom členskom štáte v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, by však mali môcť aj naďalej používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v uvedenej smernici a že budú aj naďalej spĺňať určité požiadavky pre používanie označenia EuVECA stanovené v tomto nariadení, a to vždy pokiaľ ide o kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Tieto ustanovenia sa uplatňujú tak na existujúce kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj na kvalifikované fondy rizikového kapitálu zriadené po prekročení hraničnej hodnoty.

(10)

V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie EuVECA, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(11)

Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých môžu investovať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné na určenie jasnej hranice medzi kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu a alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad výkupy alebo špekulatívne investície do nehnuteľností, na ktorých podporu sa toto nariadenie nezameriava.

(12)

V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa má vzťahovať toto nariadenie a s cieľom zaistiť zameranie na poskytovanie kapitálu malým podnikom v počiatočnom štádiu ich podnikovej existencie by sa za kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali považovať fondy, ktoré majú v úmysle investovať aspoň 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do takýchto podnikov. Kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu by sa nemalo povoliť investovať viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných aktív, než do kvalifikovaných investícií. Znamená to, že zatiaľ čo hraničná hodnota 30 % by mala predstavovať vždy maximálny limit pre nekvalifikované investície, hraničná hodnota 70 % by mala byť počas celého obdobia existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyhradená pre kvalifikované investície. Uvedené hraničné hodnoty by sa mali vypočítať na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti. Toto nariadenie by malo stanoviť podrobné informácie potrebné na vypočítanie hraničných hodnôt.

(13)

Účelom tohto nariadenia je zvýšiť rast a inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) v Únii. Investície do kvalifikovaných portfóliových podnikov so sídlom v tretích krajinách môžu kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu priniesť viac kapitálu, čo bude prínosom pre MSP v Únii. Za žiadnych okolností by však toto nariadenie nemalo zvýhodňovať investície do portfólia podnikov so sídlom v tretích krajinách, ktoré charakterizuje nedostatok vhodných dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu majú uviesť na trh, alebo nedostatok účinnej výmeny informácií o daňových otázkach.

(14)

Prvým krokom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na to, aby boli oprávnené používať označenie EuVECA tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by malo byť sídlo v Únii. Komisia by mala do dvoch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia preskúmať obmedzenie používania označenia EuVECA na fondy so sídlom v Únii s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, čo sa týka opatrení zameraných na podnietenie tretích krajín k uplatňovaniu minimálnych noriem dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti.

(15)

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by po celé obdobie existencie fondu mali mať možnosť získavať dodatočné kapitálové záväzky. Tieto dodatočné kapitálové záväzky počas obdobia existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by sa mali zohľadňovať pri zvažovaní ďalších investícií do iných aktív, než do kvalifikovaných aktív. Ďalšie kapitálové záväzky by mali byť povolené v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

(16)

Kvalifikované investície by mali byť vo forme nástrojov na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu. Nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu obsahujú typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade zlyhania. K takýmto nástrojom patria viaceré finančné nástroje, ako sú podriadené úvery, vklady tichého spoločníka, podielové pôžičky, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi. Ako možný doplnok k nástrojom na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, nie však ako ich náhrada, by mali byť povolené zabezpečené alebo nezabezpečené úvery, ako napríklad preklenovací úver udelený zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu. Ďalej s cieľom zohľadniť existujúce obchodné postupy na trhu rizikového kapitálu by sa malo kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu povoliť kúpiť existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od súčasných akcionárov tohto podniku. Takisto by na účely zabezpečenia čo najväčšieho počtu príležitostí na získavanie finančných prostriedkov mali byť povolené investície do ostatných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. V záujme zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by sa malo povoliť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu len za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(17)

Medzi hlavné činnosti fondov rizikového kapitálu patrí poskytovanie finančných prostriedkov MSP prostredníctvom primárnych investícií. Fondy rizikového kapitálu by sa nemali zúčastňovať na systémovo významných bankových činnostiach nad rámec obvyklého regulačného rámca obozretného podnikania (tzv. tieňové bankovníctvo) a ani by sa nemali riadiť typickými stratégiami pre súkromný kapitál, ako sú výkupy s využitím pôžičky.

(18)

V súlade so stratégiou Európa 2020 je cieľom tohto nariadenia podpora investícií rizikového kapitálu do inovačných MSP ukotvených v reálnej ekonomike. Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne, finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou by preto v súlade s týmto nariadením mali byť vyňaté z vymedzenia pojmu kvalifikovaných portfóliových podnikov.

(19)

V záujme zavedenia hlavného ochranného opatrenia, ktoré rozlišuje medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia a širšou kategóriou alternatívnych investičných fondov, ktoré obchodujú s emitovanými cennými papiermi na sekundárnych trhoch, je potrebné stanoviť pravidlá tak, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali primárne do priamo emitovaných nástrojov.

(20)

S cieľom umožniť správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu určitú mieru flexibility pri spravovaní ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu z pohľadu investícií a likvidity by sa malo povoliť obchodovanie, ako napríklad s akciami alebo podielmi v nekvalifikovaných portfóliových podnikoch, alebo nakupovanie nekvalifikovaných investícií, do maximálnej hraničnej hodnoty 30 % celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného kapitálu.

(21)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie EuVECA spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať označenie EuVECA, keď uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

(22)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre takéto fondy povolené.

(23)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu neprispievali k rozvoju systémových rizík a aby sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových podnikov, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť využívanie pákového efektu. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by mali byť oprávnení len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu za predpokladu, že takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami, a teda nezvyšujú expozíciu fondu nad rámec jeho viazaného kapitálu. Hotovostné zálohy od investorov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré sú plne kryté kapitálovými záväzkami týchto investorov, nezvyšujú expozíciu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a preto by mali byť povolené. Takisto v snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa však malo povoliť prijímanie krátkodobých úverov za predpokladu, že výška takéhoto úveru nepresiahne výšku nevyplateného viazaného kapitálu fondu.

(24)

S cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú skúsenosti, poznatky a odborné znalosti na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí a riadne posudzovanie rizík, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v kvalifikované fondy rizikového kapitálu by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (6). S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu je tiež žiaduce, aby mali ku kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa však mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci podieľajúci sa na riadení správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu mali mať možnosť investovať do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý riadia, pretože takéto osoby majú dostatok poznatkov na to, aby sa zúčastnili na investovaní do rizikového kapitálu.

(25)

S cieľom zabezpečiť, aby označenie EuVECA používali len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu týchto správcov s ich investormi. Z rovnakého dôvodu by sa mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Tieto pravidlá a podmienky by od správcov mali vyžadovať aj to, aby mali zavedené potrebné organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(26)

Ak má správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, takéto delegovanie funkcií na tretiu stranu by nemalo mať vplyv na zodpovednosť správcu voči fondu rizikového kapitálu a jeho investorom. Okrem toho by správca nemal delegovať funkcie do tej miery, že ho v podstate už nemožno považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a stal sa schránkovým subjektom. Správca by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a súlad s týmto nariadením. Delegovanie funkcií by nemalo mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu, a predovšetkým by nemalo správcovi brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme jeho investorov alebo aby bol fond spravovaný v najlepšom záujme jeho investorov.

(27)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuVECA by sa mali stanoviť kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Preto by sa mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje.

(28)

S cieľom zabezpečiť riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a schopnosť ich správcov kryť možné riziká vyplývajúce z ich činností by sa mali stanoviť jednotné primerané požiadavky na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu týkajúce sa udržiavania dostatočných vlastných finančných prostriedkov. Výška týchto vlastných finančných prostriedkov by mala byť dostatočná na zaistenie kontinuity a riadneho spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(29)

V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne oceňovanie aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by preto mali zahŕňať ustanovenia o oceňovaní aktív. Tým by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(30)

S cieľom zabezpečiť, aby správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie EuVECA, poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(31)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuVECA v očiach investorov je potrebné, aby ho používali len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Mali by sa preto stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré sú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu povinní poskytovať vo vzťahu k svojim investorom. Mali by sa stanoviť najmä predzmluvné povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií o investičnej stratégii a cieľoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informácií o používaných investičných nástrojoch, o nákladoch a súvisiacich poplatkoch a profile z hľadiska rizika/výnosnosti investície navrhovanej kvalifikovaným fondom. V záujme dosiahnutia vysokej miery transparentnosti by takéto požiadavky na poskytovanie informácií mali zahŕňať aj informácie o spôsobe výpočtu odmeny správcov.

(32)

S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Na tento účel by správcovia, ktorí zamýšľajú uvádzať svoje kvalifikované fondy na trh pod označením EuVECA, mali o tomto úmysle informovať príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa zaviedli vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Takáto registrácia by mala byť platná v rámci celej Únie.

(33)

V záujme uľahčenia účinného cezhraničného uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh by sa registrácia správcu mala uskutočniť čo najrýchlejšie.

(34)

Hoci toto nariadenia obsahuje ochranné opatrenia na zaručenie riadneho využívania fondov, orgány dohľadu by mali byť obozretné pri zaisťovaní dodržiavania týchto ochranných opatrení.

(35)

V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(36)

Na účely účinného dohľadu nad požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa mal stanoviť aj postup cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť pri registrácii správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v jeho domovskom členskom štáte.

(37)

S cieľom zachovať transparentné podmienky uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie by Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (7), mal byť poverený vedením centrálnej databázy obsahujúcej zoznam správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením.

(38)

V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, okamžite by mal o tom informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(39)

Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo pretože príslušný orgán domovského členského štátu neprijme opatrenia v primeranej lehote, príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal mať po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, možnosť prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi, aby svoje fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom ďalej uvádzal na trh na území hostiteľského členského štátu.

(40)

Na účely zaistenia účinného dohľadu nad jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení toto nariadenie obsahuje zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré musia mať k dispozícii príslušné orgány.

(41)

S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie ustanovení obsahuje toto nariadenie administratívne sankcie a iné opatrenia za porušenie jeho základných ustanovení, ktorými sú pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia EuVECA len správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením. Porušenie týchto základných ustanovení by malo mať v prípade potreby za následok zákaz používania označenia a vymazanie dotknutého správcu fondu z registra.

(42)

Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(43)

Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(44)

S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o typy konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(45)

Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(46)

Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických predpisov, pokiaľ ide o formát oznámenia uvedeného v tomto nariadení.

(47)

Komisia by mala do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom posúdiť vývoj na trhu s rizikovým kapitálom. Preskúmanie by malo zahŕňať všeobecný prieskum fungovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(48)

Okrem toho by Komisia do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia mala začať preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú uvedené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie by sa malo najmä zaoberať rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia a posúdiť, či je potrebné rozsah pôsobnosti rozšíriť s cieľom umožniť správcom väčších alternatívnych investičných fondov používať označenie EuVECA. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(49)

V rámci uvedeného preskúmania by Komisia mala posúdiť všetky prekážky, ktoré mohli brániť využívaniu prostriedkov z fondu investormi, vrátane vplyvu prípadných iných predpisov prudenciálnej povahy na inštitucionálnych investorov. Okrem toho by mala Komisia zhromažďovať údaje pre posúdenie prínosu označenia EuVECA pre iné programy Únie, ako je Horizont 2020, ktoré sa tiež usilujú podporovať inovácie v Únii.

(50)

So zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií a na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu je dôležité, aby bola v celej Únii zabezpečená účinnosť verejných systémov na podporu trhu rizikového kapitálu a koordinácia a vzájomná súdržnosť rôznych politík Únie zameraných na podporu inovácií vrátane politiky hospodárskej súťaže a výskumu. Ťažiskom politík Únie týkajúcich sa inovácií a rastu sú zelené technológie vzhľadom na to, že cieľom Únie je stať sa celosvetovým lídrom v oblasti inteligentného a udržateľného rastu, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, aj pokiaľ ide o financovanie MSP. Pri preskúmaní tohto nariadenia by Komisia mala posúdiť jeho vplyv na pokrok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa.

(51)

ESMA by mal posúdiť svoje personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(52)

Európsky investičný fond (EIF) investuje okrem iného do fondov rizikového kapitálu v celej Únii. Opatrenia tohto nariadenia umožňujúce jednoduchú identifikáciu fondov rizikového kapitálu s vymedzenými spoločnými rysmi by mali EIF uľahčovať identifikáciu fondov rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia ako možných investičných cieľov. EIF by mal byť preto nabádaný k investovaniu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(53)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) a slobody podnikania (článok 16).

(54)

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8). Spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva ESMA v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9).

(55)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(56)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť uplatňovanie jednotných požiadaviek na uvádzanie na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a zriadiť jednoduchý systém na registráciu správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a tým uľahčiť uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie pri plnom zohľadnení potreby vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť spojenú s používaním označenia EuVECA s účinným fungovaním trhu s rizikovým kapitálom a nákladmi pre rôzne zúčastnené strany, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii používať označenie EuVECA, čím sa prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov, ktorí uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 písm. a), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

nimi spravované aktíva celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

b)

sú usadení v Únii;

c)

podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi svojich domovských členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a

d)

spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

2.   Ak celková hodnota aktív spravovaných správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s článkom 14, následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ak títo správcovia preto podliehajú udeleniu povolenia v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, môžu naďalej používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii za predpokladu, že budú vždy v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú:

a)

spĺňať požiadavky stanovené v smernici 2011/61/EÚ a

b)

naďalej dodržiavať články 3 a 5 a článok 13 ods. 1 písm. c) a i) tohto nariadenia.

3.   Ak sú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu externými správcami a sú registrovaní v súlade s článkom 14 tohto nariadenia, môžu navyše spravovať aj podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) za predpokladu udelenia povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„podnik kolektívneho investovania“ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

b)

„kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:

i)

má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti, v lehote stanovenej v jeho pravidlách alebo zakladacích dokumentoch;

ii)

nepoužije viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, než sú kvalifikované investície, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti;

iii)

má sídlo na území členského štát;

c)

„správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

„kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

i)

v čase investície kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:

nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bodoch 14 a 15 smernice 2004/39/ES,

zamestnáva menej než 250 zamestnancov a

má ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo celkovú ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov EUR;

ii)

sám nie je podnikom kolektívneho investovania;

iii)

nie je jedným alebo viacerými z nasledujúcich subjektov:

úverovou inštitúciou, ako je vymedzená v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (10),

investičnou spoločnosťou, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES,

poisťovňou, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (11),

finančná holdingová spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 bode 19 smernice 2006/48/ES, alebo

holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, ako je vymedzená v článku 4 bode 20 smernice 2006/48/ES;

iv)

má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny za predpokladu, že táto tretia krajina:

nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane viacstranných dohôd o daniach;

e)

„kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

i)

nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré emituje:

kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,

kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo

podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinový podiel, a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

ii)

zabezpečené alebo nezabezpečené úvery poskytnuté zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu;

iii)

akcie kvalifikovaného portfóliového podniku, ktoré nadobudol od existujúcich akcionárov tohto podniku;

iv)

podiely alebo akcie jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu fondu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

f)

„relevantné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi v tomto fonde;

g)

„vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

h)

„kvázi vlastný kapitál“ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;

i)

„uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca, investorom so sídlom alebo s registrovaným sídlom v Únii alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u týchto investorov, a to z iniciatívy správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo v jeho mene;

j)

„viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nadobudnúť podiel v tomto fonde alebo doň uskutočniť kapitálové príspevky;

k)

„domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sídlo správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a v ktorom podlieha povinnosti registrácie príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

l)

„hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádza na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením;

m)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o písmeno c) prvého pododseku, ak právna forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu umožňuje vnútornú správu a ak riadiaci orgán fondu nevymenuje externého správcu, ako správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa v súlade s článkom 14 zaregistruje samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je registrovaný ako interný správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nesmie byť registrovaný ako externý správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu iných podnikov kolektívneho investovania.

KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA EuVECA

Článok 4

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu fondu na nadobudnutie takýchto aktív. Hraničná hodnota 30 % sa vypočítava na základe sumy, ktorú je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalenty hotovosti sa na účel výpočtu tejto hraničnej hodnoty nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti nie sú považované za investície.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec úrovne jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu môžu na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky, pokiaľ sú takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sú považovaní za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ktorých možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ktorí:

a)

sa zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR a

b)

písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom alebo investíciou.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do riadenia správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokiaľ investujú do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú.

Článok 7

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú:

a)

konajú pri výkone svojich činností čestne, spravodlivo a s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

b)

uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

c)

vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, ich investorov a integritu trhu;

d)

pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

e)

majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;

f)

pristupujú ku svojim investorom spravodlivo;

g)

zabezpečujú, aby žiadny investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článok 8

1.   Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu deleguje funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu alebo jeho investorom zostane nezmenená. Správca nesmie funkcie delegovať do takej miery, aby ho v podstate nebolo možné považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a do takej miery, že sa stane len schránkovým subjektom.

2.   Akékoľvek delegovanie funkcií podľa odseku 1 nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a najmä nesmie správcovi brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme investorov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo aby bol kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v najlepšom záujme jeho investorov spravovaný.

Článok 9

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

a)

správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť týchto správcov, zamestnancami týchto správcov alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda týchto správcov alebo ktorá je týmito správcami priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným týmito správcami alebo investormi do týchto fondov;

b)

kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi a iným kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným tým istým správcom, alebo jeho investormi;

c)

kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi, a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným tým istým správcom alebo investormi v tomto podniku.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.   Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako v ich mene vykoná obchod.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25 prijímať delegované akty, v ktorých určí:

a)

druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b)

kroky, ktoré správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia prijať, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 10

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastných finančných prostriedkov a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia vždy zabezpečiť, aby boli schopní preukázať dostatok vlastných finančných prostriedkov na udržanie prevádzkovej kontinuity a zverejniť dôvody, prečo sú tieto finančné prostriedky dostatočné, ako je uvedené v článku 13.

Článok 11

1.   Pravidlá oceňovania aktív sú stanovené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

2.   V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a aby sa hodnota aktív vypočítala aspoň raz ročne.

Článok 12

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý spravujú, do šiestich mesiacov od konca finančného roku. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na konci jeho existencie, a prípadne aj zisky rozdelené počas jeho existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Výročná správa sa vypracuje v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investormi. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytujú túto správu investorom na ich žiadosť. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.   Audit kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa vykoná najmenej raz ročne. Audit potvrdí, že finančné prostriedky a aktíva sú držané v mene kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zabezpečil a vedie príslušné záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorov.

3.   Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (12), v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť samostatne alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 13

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom predtým, ako investori prijmú investičné rozhodnutie, tieto informácie:

a)

totožnosť tohto správcu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má tento správca uzavretú zmluvu v súvislosti so správou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a opis ich povinností;

b)

výšku vlastných finančných prostriedkov, ktoré má tento správca k dispozícii, a podrobné vyhlásenie o dôvodoch, pre ktoré tento správca považuje túto výšku za dostatočnú na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

c)

opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vrátane:

i)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;

ii)

akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, do ktorých zamýšľa investovať;

iii)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať akýkoľvek iný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu uvedený v bode ii);

iv)

nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;

v)

techník, ktoré zamýšľa uplatňovať, a

vi)

akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;

d)

opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

e)

opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a cenovej metodiky na oceňovanie aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

f)

opis spôsobu výpočtu odmeny správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

g)

opis všetkých relevantných nákladov a ich maximálnej výšky;

h)

údaje o finančných výsledkoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v minulosti, ak sú k dispozícii;

i)

služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných činností kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

j)

opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

2.   Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.   Ak sa od kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (13), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytovať samostatne alebo ako súčasť prospektu.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 14

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí majú v úmysle používať označenie EuVECA na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto svojom úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

a)

totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

b)

totožnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;

c)

informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu;

e)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu založil alebo zamýšľa založiť kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

osoby, ktoré skutočne spravujú kvalifikované fondy rizikového kapitálu, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b)

informácie vyžadované podľa odseku 1 sú úplné;

c)

opatrenia oznámené podľa odseku 1 písm. c) sú vhodné na účely plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zo zoznamu oznámeného v súlade s písmenom e) odseku 1 tohto článku vyplýva, že všetky kvalifikované fondy rizikového kapitálu sú založené v súlade s článkom 3 písm. b) bodom iii).

3.   Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA, a to v rámci celej Únie.

Článok 15

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu informujú príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:

a)

nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, alebo

b)

existujúci kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 14 ods. 1 písm. d).

Článok 16

1.   Ihneď po registrácii správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnení nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnení nového sídla pre založenie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo doplnení nového členského štátu, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu, príslušný orgán domovského členského štátu to zodpovedajúcim spôsobom oznámi členským štátom v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a EMSA.

2.   Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) nesmú od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaného v súlade s článkom 14 požadovať plnenie žiadnych požiadaviek ani administratívnych postupov v súvislosti s uvádzaním jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a nesmú vyžadovať ani akékoľvek schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.   Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia podľa tohto článku.

4.   ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 tohto článku v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zaregistrovaných v súlade s článkom 14 a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré uvádzajú na trh, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

Článok 18

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

2.   Ak sa na základe jasných a dokázateľných dôvodov príslušný orgán hostiteľského členského štátu domnieva, že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, bezodkladne o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu prijme vhodné opatrenia.

3.   Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo z dôvodu, že tento príslušný orgán neprijal v primeranej lehote opatrenia, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane zákazu správcovi kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej uvádzať svoje kvalifikované fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 19

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

a)

požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b)

požadovať od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby im bezodkladne poskytol informácie;

c)

požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e)

prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f)

vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval toto nariadenie a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 20

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a iných opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty do 16. mája 2015 oznámia Komisii a ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 21

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijme v súlade so zásadou proporcionality primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:

a)

nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, v rozpore s článkom 5;

b)

v rozpore s článkom 6 uvádza na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;

c)

používa označenie EuVECA, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14;

d)

používa označenie EuVECA, keď uvádza na trh fondov, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 písm. b) bodom iii);

e)

získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 14;

f)

pri výkone svojich činností nekoná čestne, spravodlivo alebo s náležitými zručnosťami, pozornosťou a starostlivosťou v rozpore s článkom 7 písm. a);

g)

neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania, v rozpore s článkom 7 písm. b);

h)

opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 12, ktoré sa týkajú výročnej správy;

i)

opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 13.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu v prípade potreby:

a)

prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca dotknutého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) a články 12, 13 a 14;

b)

zakáže používanie označenia EuVECA a vymaže dotknutého správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu z registra.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o výmaze správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu z registra uvedeného v odseku 2 písm. b) tohto článku.

4.   Právo uvádzať na trh jeden alebo viaceré kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu prijatia rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. b).

Článok 22

1.   Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 23

1.   Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo pre ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi alebo ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.   Ak príslušné orgány alebo ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 24

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac než jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ak sa spor netýka článku 3 písm. b) bodu iii) alebo článku 3 písm. d) bodu iv) tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 26

1.   Komisia preskúma toto nariadenia v súlade s odsekom 2. Preskúmanie zahrnie všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

a)

rozsahu, v ktorom správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu používajú označenie EuVECA v rôznych členských štátoch, či už na domácom, alebo cezhraničnom základe;

b)

geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu;

c)

primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 13, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované investičné rozhodnutie;

d)

používania rôznych kvalifikovaných investícií správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a najmä toho, či je potrebné upraviť kvalifikované investície stanovené v tomto nariadení;

e)

možnosti rozšíriť uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ponúkať ich aj maloobchodným investorom;

f)

účinnosti, proporcionality a uplatňovania administratívnych sankcií a iných opatrení ustanovených členskými štátmi v súlade s týmto nariadením;

g)

vplyvu tohto nariadenia na trh s rizikovým kapitálom;

h)

umožnenia fondom rizikového kapitálu so sídlom v tretej krajine používať označenie EuVECA s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podnietenie tretích krajín, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti;

i)

vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;

j)

posúdenia všetkých prekážok, ktoré môžu brániť investíciám do fondov používajúcich označenie EuVECA vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.   Preskúmanie uvedené v odseku 1 sa uskutoční:

a)

do 22. júla 2017, pokiaľ ide o písmená a) až g), i) a j), a

b)

do 22. júla 2015, pokiaľ ide o písmeno h).

3.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 27

1.   Do 22. júla 2017 Komisia začne preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie sa zameria na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcom fondov rizikového kapitálu spravujúcich aktíva, ktoré celkovo presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, umožnilo stať sa správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením.

2.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 9 ods. 5, ktorý sa uplatňuje od 15. mája 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 17. apríla 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 72.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. marca 2013.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.


25.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/18


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 346/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, napríklad pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 stanovenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010 nazvanom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

(2)

Toto nariadenie je súčasťou iniciatívy pre sociálne podnikanie, ktorú Komisia stanovila vo svojom oznámení z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií.

(3)

Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia EuSEF pre kvalifikované fondy sociálneho podnikania, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení do nich investovať. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy sociálneho podnikania, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania. Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako sa vykladá v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(4)

Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre kvalifikované fondy sociálneho podnikania a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie EuSEF. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do takýchto fondov. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na existujúce vnútroštátne nástroje, ktoré umožňujú investovať do sociálneho podnikania a ktoré nepoužívajú označenie EuSEF.

(5)

Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia EuSEF vo forme nariadenia sa zabezpečí priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým sa tiež zabezpečia jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože sa zabráni rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by mali dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím sa takisto posilní dôvera investorov. Toto nariadenie zníži zložitosť regulačného rámca a náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi takéto fondy, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Takisto prispeje k odstraňovaniu narúšania hospodárskej súťaže.

(6)

Kvalifikovaný fond sociálneho podnikania by malo byť možné spravovať externe alebo interne. Ak je kvalifikovaný fond sociálneho podnikania spravovaný interne, fond je zároveň aj správcom a mal by preto spĺňať všetky príslušné požiadavky na správcov podľa tohto nariadenia a mal by byť zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením. Kvalifikovanému fondu sociálneho podnikania, ktorý je spravovaný interne, by sa však nemalo povoliť byť externým správcom iných podnikov kolektívneho investovania alebo podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

(7)

Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami Únie týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje len na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí nie sú PKIPCP patriacimi do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (4) a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (5) za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania. Externým správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením, by sa však malo povoliť spravovať aj PKIPCP na základe povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

(8)

Toto nariadenie sa uplatňuje iba na správcov tých podnikov kolektívneho investovania spravujúcich aktíva, ktoré celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ. Výpočet hraničnej hodnoty na účely tohto nariadenia je rovnaký ako výpočet hraničnej hodnoty podľa článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(9)

Správcovia zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením a spravujúci aktíva, ktorých celková hodnota následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov v ich domovskom členskom štáte v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, by však mali mať možnosť aj naďalej používať označenie EuSEF v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v rámci Únie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v uvedenej smernici a aj naďalej budú spĺňať požiadavky na používanie označenia EuSEF stanovené v tomto nariadení, a to vždy, keď ide o kvalifikované fondy sociálneho podnikania. Tieto ustanovenia sa uplatňujú tak na jestvujúce kvalifikované fondy sociálneho podnikania, ako aj na kvalifikované fondy sociálneho podnikania zriadené po prekročení hraničnej hodnoty.

(10)

V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie EuSEF, by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(11)

Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, a to najmä pokiaľ ide o kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých kvalifikované fondy sociálneho podnikania môžu investovať, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné na určenie jasnej hranice medzi kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania a alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad výkupy, na ktorých podporu sa toto nariadenie nezameriava.

(12)

V záujme zabezpečenia potrebnej jasnosti a istoty by sa týmto nariadením mali stanoviť aj jednotné kritériá na vymedzenie sociálnych podnikov ako kvalifikovaných portfóliových podnikov. Sociálny podnik by mal byť vymedzený ako subjekt v sociálnom hospodárstve, ktorého hlavným cieľom nie je tvorba zisku pre jeho majiteľov, ale skôr dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu. Jeho činnosť spočíva v poskytovaní tovaru a služieb pre trhy, pričom svoj zisk používa predovšetkým na dosiahnutie sociálnych cieľov. Je riadený zodpovedne a transparentne, k čomu prispieva hlavne zapájanie zamestnancov, spotrebiteľov a zainteresovaných strán, ktorých sa jeho obchodná činnosť týka.

(13)

Keďže hlavným cieľom sociálnych podnikov nie je maximalizovať svoje zisky, ale dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv, malo by toto nariadenie podporovať len kvalifikované portfóliové podniky, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie merateľného a pozitívneho sociálneho vplyvu. Merateľný a pozitívny sociálny vplyv by mohol zahŕňať poskytovanie služieb prisťahovalcom, ktorí sú inak vylučovaní, alebo opätovným začlenením marginalizovaných skupín na trh práce tým, že sa im poskytne zamestnanie, odborná príprava alebo iná podpora. Sociálne podniky využívajú svoj zisk na dosiahnutie svojho hlavného sociálneho cieľa a sú spravované zodpovedne a transparentne. Ak vo výnimočných prípadoch chce kvalifikovaný portfóliový podnik rozdeliť svoje zisky medzi svojich akcionárov a vlastníkov, mal by mať zavedené vopred určené postupy a pravidlá rozdeľovania ziskov. V týchto pravidlách by sa malo určiť, že takéto rozdeľovanie ziskov neohrozuje dosiahnutie primárneho sociálneho cieľa kvalifikovaného sociálneho portfóliového podniku.

(14)

Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktoré majú rôzne právne formy a poskytujú sociálne služby alebo tovar zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám. Takéto služby zahŕňajú prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosti o deti, zamestnaniu a odbornej príprave, ako aj riadeniu závislosti. Sociálne podniky zahŕňajú aj podniky, ktorých metóda produkcie tovaru alebo služieb reprezentuje ich sociálny cieľ, ale ich činnosti nemusia byť obmedzené na poskytovanie sociálnych tovarov alebo služieb. Tieto činnosti zahŕňajú sociálnu a profesijnú integráciu prostredníctvom prístupu k zamestnaniu pre osoby znevýhodnené najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov vedúcich k vylúčeniu a marginalizácii. Tieto činnosti sa môžu týkať aj ochrany životného prostredia s vplyvom na spoločnosť, ako sú opatrenia proti znečisteniu, recyklácia a získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.

(15)

V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa má toto nariadenie vzťahovať, a s cieľom zaistiť zameranie na poskytovanie kapitálu sociálnym podnikom, by sa za kvalifikované fondy sociálneho podnikania mali považovať fondy, ktoré majú v úmysle investovať aspoň 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do takýchto podnikov. Kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania by sa nemalo povoliť investovať viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných aktív než do kvalifikovaných investícií. Znamená to, že zatiaľ čo hraničná hodnota 30 % by mala vždy predstavovať maximálny limit pre nekvalifikované investície, hraničná hodnota 70 % by mala byť počas celého obdobia existencie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyhradená pre kvalifikované investície. Uvedené hraničné hodnoty by sa mali vypočítať na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti. Toto nariadenie by malo stanoviť podrobné informácie potrebné na vypočítanie hraničných hodnôt.

(16)

Účelom tohto nariadenia je zvýšiť rast sociálnych podnikov v Únii. Investície do kvalifikovaných portfóliových podnikov so sídlom v tretích krajinách môžu kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania priniesť viac kapitálu, čo bude prínosom pre sociálne podniky v Únii. Za žiadnych okolností by však toto nariadenie nemalo zvýhodňovať investície do portfólia podnikov so sídlom v tretích krajinách, ktoré charakterizuje nedostatok vhodných dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domáceho členského štátu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania majú uviesť na trh, alebo nedostatok účinnej výmeny informácií o daňových otázkach.

(17)

Prvým krokom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na to, aby boli oprávnené používať označenie EuSEF tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by malo byť sídlo v Únii. Komisia by mala do dvoch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia preskúmať obmedzenie používania označenia EuSEF na fondy so sídlom v Únii s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, čo sa týka opatrení zameraných na podnietenie tretích krajín k uplatňovaniu minimálnych noriem dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti.

(18)

Správcovia fondov sociálneho podnikania by po celé obdobie existencie fondu mali mať možnosť získavať dodatočné kapitálové záväzky. Takéto dodatočné kapitálové záväzky počas obdobia existencie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania by sa mali zohľadňovať pri zvažovaní ďalších investícií do iných aktív než do kvalifikovaných aktív. Ďalšie kapitálové záväzky by mali byť povolené v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania

(19)

Vzhľadom na osobitné potreby sociálnych podnikov v oblasti financovania musí byť jasné, ktoré typy nástrojov by mal kvalifikovaný fond sociálneho podnikania používať na takéto financovanie. V tomto nariadení sa preto stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa oprávnených nástrojov, ktoré môžu kvalifikované fondy sociálneho podnikania používať pri investovaní a ktoré zahŕňajú nástroje na financovanie vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje, ako sú zmenky a vkladové certifikáty, investície do iných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, zabezpečené a nezabezpečené úvery a granty. V záujme zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by sa malo povoliť, aby kvalifikované fondy sociálneho podnikania investovali len do iných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania za predpokladu, že tieto iné kvalifikované fondy sociálneho podnikania samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

(20)

Medzi hlavné činnosti kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania patrí poskytovanie finančných prostriedkov sociálnym podnikom prostredníctvom primárnych investícií. Kvalifikované fondy sociálneho podnikania by sa nemali zúčastňovať na systémovo významných bankových činnostiach nad rámec obvyklého regulačného rámca obozretného podnikania (tzv. tieňové bankovníctvo) a nemali by sa ani riadiť typickými stratégiami pre súkromný kapitál, ako sú výkupy s využitím pôžičky.

(21)

S cieľom zachovať potrebnú flexibilitu svojho investičného portfólia môžu kvalifikované fondy sociálneho podnikania investovať do iných aktív, ako sú kvalifikované investície, ak tieto iné investície nepresahujú 30 % hraničnej hodnoty stanovenej pre nekvalifikované investície. Držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti by sa na účely výpočtu uvedených hraničných hodnôt nemali zohľadňovať, pretože takéto držby sa nepovažujú za investície. Kvalifikované fondy sociálneho podnikania by mali investovať spôsobom, ktorý je v súlade s ich stratégiou etického investovania, napr. by sa mali vyhnúť investíciám do zbrojárskeho priemyslu, kde hrozí riziko porušovania ľudských práv, alebo kde dochádza ku skladovaniu elektronického odpadu.

(22)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie EuSEF spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, len správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať označenie EuSEF, keď uvádzajú kvalifikované fondy sociálneho podnikania na trh v rámci Únie.

(23)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy sociálneho podnikania mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre tieto fondy povolené.

(24)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy sociálneho podnikania neprispievali k vzniku systémových rizík a aby sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových podnikov, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť využívanie pákového efektu. Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania by mali byť oprávnení len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania za predpokladu, že takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami, a nezvyšujú tak expozíciu fondu nad rámec jeho viazaného kapitálu. Hotovostné zálohy od investorov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré sú plne kryté kapitálovými záväzkami týchto investorov, nezvyšujú expozíciu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, a preto by mali byť povolené. V snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa zároveň malo povoliť prijímanie krátkodobých úverov za predpokladu, že výška takýchto úverov nepresiahne výšku nevyplateného viazaného kapitálu fondu.

(25)

S cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy sociálneho podnikania uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú skúsenosti, poznatky a odborné znalosti na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí a na riadne posudzovanie rizík, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v kvalifikované fondy sociálneho podnikania, by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa kvalifikované fondy sociálneho podnikania mali uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (6). S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania je však žiaduce, aby mali k týmto fondom prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že kvalifikované fondy sociálneho podnikania sa budú uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci podieľajúci sa na riadení správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania mali mať možnosť investovať do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorý riadia, pretože takéto osoby majú dostatok vedomostí na to, aby sa na takýchto investíciách podieľali.

(26)

S cieľom zabezpečiť, aby označenie EuSEF používali len správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu týchto správcov s ich investormi. Z rovnakého dôvodu by sa mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Tieto pravidlá a podmienky by od správcu mali vyžadovať aj to, aby mal zavedené potrebné organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(27)

Ak má správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, takéto delegovanie funkcií na tretiu stranu by nemalo mať vplyv na zodpovednosť správcu voči kvalifikovanému fondu sociálneho podnikania a jeho investorom. Správca by okrem toho nemal funkcie delegovať do tej miery, že ho už v podstate nemožno považovať za správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a ostane len schránkovým subjektom. Správca by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a po celý čas dodržiavať toto nariadenie. Delegovanie funkcií by nemalo mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu a najmä by správcovi nemalo brániť v tom, aby konal alebo aby bol fond spravovaný v najlepšom záujme investorov.

(28)

Kľúčová charakteristika investičných fondov zameraných na sociálne podniky, ktorou sa odlišujú od ostatných typov investičných fondov, je okrem získania finančných výnosov pre investorov aj dosiahnutie pozitívnych sociálnych vplyvov. V tomto nariadení by sa preto malo vyžadovať, aby správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaviedol postupy na meranie pozitívnych sociálnych vplyvov, ktoré sa majú dosiahnuť investovaním do kvalifikovaných portfóliových podnikov.

(29)

V súčasnosti sa fondy, ktoré sa zameriavajú na sociálne výsledky alebo vplyvy, zvyčajne hodnotia a porovnávajú informácie týkajúce sa rozsahu, v akom sociálne podniky dosahujú výsledky alebo vplyvy, na ktoré sa zamerali. Existuje široká škála rôznych typov sociálnych výsledkov alebo vplyvov, na ktoré sa sociálny podnik môže zameriavať. Z tohto dôvodu sa vypracovali rôzne metódy identifikovania a merania sociálnych výsledkov alebo vplyvov. Napríklad firma, ktorá sa snaží zamestnávať znevýhodnené osoby, môže poskytnúť informácie o počte zamestnaných osôb, ktoré by v opačnom prípade zamestnané neboli a firma, ktorá sa snaží zlepšiť opätovné začleňovanie väzňov do spoločnosti môže svoje výsledky hodnotiť na základe miery recidívy. Fondy pomáhajú sociálnym podnikom pri príprave a poskytovaní informácií o ich cieľoch a dosiahnutých výsledkoch, ako aj pri zhromažďovaní týchto informácií pre investorov. Aj keď informácie o sociálnych výsledkoch a vplyvoch sú pre investorov veľmi dôležité, je ťažké porovnávať rôzne sociálne podniky a rôzne fondy, a to tak pre rozdielne sociálne výsledky a vplyvy, na ktoré sa zameriavajú, ako aj pre rôznorodosť prístupov, ktoré uplatňujú. V záujme dlhodobejšej podpory čo najväčšej konzistentnosti a porovnateľnosti takýchto informácií a čo najväčšej efektivity postupov na získavanie týchto informácií, mali by sa v tejto oblasti vypracovať delegované akty. Tieto delegované akty by mali tiež zaručiť lepšiu zrozumiteľnosť pre orgány dohľadu, kvalifikované fondy sociálneho podnikania a sociálne podniky.

(30)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuSEF, mali by sa stanoviť kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Preto by sa mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje.

(31)

S cieľom zabezpečiť riadne spravovanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a schopnosť ich správcov kryť možné riziká vyplývajúce z ich činností, mali by sa stanoviť jednotné a primerané požiadavky na správcov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania týkajúce sa udržiavania dostatočného množstva vlastných zdrojov. Výška týchto vlastných fondov by mala byť dostatočná na zabezpečenie kontinuity a riadneho spravovania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

(32)

V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne hodnotenie aktív kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania by preto mali zahŕňať ustanovenia o oceňovaní aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(33)

S cieľom zabezpečiť, aby správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorí používajú označenie EuSEF, poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(34)

Hoci toto nariadenie obsahuje ochranné opatrenia na zaručenie riadneho využívania finančných prostriedkov, orgány dohľadu by mali byť obozretné pri zaisťovaní dodržiavania týchto ochranných opatrení.

(35)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuSEF v očiach investorov je potrebné, aby toto označenie používali len správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Mali by sa preto stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré sú správcovia povinní poskytovať vo vzťahu k svojim investorom. Tieto pravidlá by mali obsahovať tie prvky, ktoré sú špecifické pre investície do sociálnych podnikov, čím možno dosiahnuť väčšiu konzistentnosť a porovnateľnosť takýchto informácií. To zahŕňa informácie o kritériách a postupoch, ktoré sa používajú na výber konkrétnych kvalifikovaných portfóliových podnikov ako investičných cieľov. Zahŕňajú aj informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, ktorý sa má dosiahnuť pomocou investičnej politiky a o spôsobe, ako by sa jeho dosahovanie malo monitorovať a posudzovať. S cieľom zabezpečiť potrebnú vierohodnosť a dôveru investorov v takéto investície, tieto obsahujú aj informácie o aktívach kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov a o spôsobe ich výberu.

(36)

S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Na tento účel by správcovia, ktorí zamýšľajú uvádzať svoje fondy na trh pod označením EuSEF, mali o tomto úmysle informovať príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa zaviedli vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Takáto registrácia by mala byť platná v rámci celej Únie.

(37)

V záujme uľahčenia účinného cezhraničného uvádzania kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania na trh by sa registrácia správcu mala uskutočniť čo najrýchlejšie.

(38)

V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení, mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(39)

Na účely účinného dohľadu nad požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa mal stanoviť aj postup cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť registráciou správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v jeho domovskom členskom štáte.

(40)

S cieľom zachovať transparentné podmienky uvádzania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh správcami v rámci Únie by európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (7) mal byť poverený vedením centrálnej databázy obsahujúcej zoznam správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú, zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením.

(41)

V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že správca kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania porušuje toto nariadenie na jeho územia, mal by o tom bezodkladne informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(42)

Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo pretože príslušný orgán domovského členského štátu neprijme opatrenia v primeranej lehote, príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal mať po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, možnosť prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi, aby svoje kvalifikované fondy sociálneho podnikania ďalej uvádzal na trh na území hostiteľského členského štátu.

(43)

Na účely zaistenia účinného dohľadu nad jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení toto nariadenie obsahuje zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré príslušné orgány musia mať k dispozícii.

(44)

S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie ustanovení obsahuje toto nariadenie administratívne sankcie a iné opatrenia za porušenie jeho základných ustanovení, ktorými sú pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia EuSEF len správcami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením. Porušenie týchto základných ustanovení by malo mať prípadne za následok zákaz používania označenia a vymazanie dotknutého správcu fondu z registra.

(45)

Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(46)

Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(47)

Prínos kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania k rastu európskeho trhu so sociálnymi investíciami bude závisieť od toho, ako budú správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania označenie EuSEF používať, či investori budú toto označenie uznávať a či sa v Únii vytvorí silný ekosystém pre sociálne podniky, ktorý bude týmto podnikom pomáhať pri využívaní ponúkaných možností financovania v ich prospech. Na tento účel by sa všetky zainteresované strany vrátane organizátorov trhu, príslušných orgánov členských štátov, Komisie a ďalších relevantných subjektov v rámci Únie mali usilovať o zabezpečenie vysokej úrovne informovanosti o možnostiach, ktoré toto nariadenie ponúka.

(48)

S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o spresnenie druhov tovaru a služieb alebo metód výroby tovaru a služieb, ktoré predstavujú sociálny cieľ, a situácií, v ktorých je možné rozdeľovať zisky vlastníkom a investorom, typov konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať, podrobných údajov o postupoch merania sociálnych vplyvov, ktoré majú dosiahnuť kvalifikované portfóliové podniky, ako aj obsahu informácií poskytovaných investorom a spôsobov ich poskytovania. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni s prihliadnutím na samoregulačné iniciatívy a kódexy správania. Na konzultáciách, ktoré bude Komisia viesť počas príprav delegovaných aktov o podrobnostiach postupov na meranie sociálnych vplyvov, ktoré majú kvalifikované portfóliové podniky dosiahnuť, by sa mali zúčastniť aj príslušné zainteresované strany a ESMA. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(49)

Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(50)

Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických predpisov, pokiaľ ide o formát oznamovania uvedeného v tomto nariadení.

(51)

Komisia by mala do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom posúdiť vývoj na trhu s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania v rámci Únie. Preskúmanie by malo zahŕňať všeobecný prieskum fungovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(52)

Okrem toho by mala Komisia do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia začať preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú uvedené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie by sa malo zaoberať najmä rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia a posúdiť, či je potrebné tento rozsah pôsobnosti rozšíriť, aby správcovia väčších alternatívnych investičných fondov mohli používať označenie EuSEF. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(53)

V rámci uvedeného preskúmania by Komisia mala posúdiť všetky prekážky, ktoré by investorom mohli brániť vo využívaní prostriedkov z fondov vrátane vplyvu, ktorý môžu mať na inštitucionálnych investorov iné prudenciálne právne predpisy. Okrem toho by Komisia mala zhromažďovať údaje potrebné na posúdenie prínosu označenia v EuSEF pre iné programy Únie, ako je Horizont 2020, ktorý sa takisto usiluje podporovať inovácie v Únii.

(54)

V súvislosti s prieskumom Komisie týkajúcom sa daňových prekážok pre cezhraničné investície rizikového kapitálu, ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, a v súvislosti s prieskumom tohto nariadenia by Komisia mala zvážiť realizáciu rovnocenného preskúmania možných daňových prekážok pre fondy sociálneho podnikania a posúdiť prípadné daňové stimuly zamerané na podporu sociálneho podnikania v Únii.

(55)

ESMA by mal posúdiť svoje personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(56)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) a slobody podnikania (článok 16).

(57)

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi, sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8). Spracúvanie osobných údajov, ktoré ESMA vykonáva v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9).

(58)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to rozvoj vnútorného trhu s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania stanovením rámca pre registráciu správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, čím sa uľahčí uvádzanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v Únii používať označenie EuSEF, čím sa prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať fondy sociálneho podnikania, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov, ktorí uvádzajú kvalifikované fondy sociálneho podnikania na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. a), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

nimi spravované aktíva celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ,

b)

sú usadení v Únii,

c)

podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a

d)

spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

2.   Ak celková hodnota aktív spravovaných správcami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s článkom 15 následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ a ak títo správcovia preto podliehajú udeleniu povolenia v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, môžu aj naďalej používať označenie EuSEF v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v Únii za predpokladu, že budú vždy v súvislosti s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, ktoré spravujú:

a)

spĺňať požiadavky stanovené v smernici 2011/61/EÚ a

b)

naďalej dodržiavať články 3, 5 a 10, článok 13 ods. 2 a článok 14 ods. 1 písm. d), e) a f) tohto nariadenia.

3.   Ak sú správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania externými správcami a sú registrovaní v súlade s článkom 15 tohto nariadenia, môžu navyše spravovať aj podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) za predpokladu udelenia povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

Článok 3

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„podnik kolektívneho investovania“ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

b)

„kvalifikovaný fond sociálneho podnikania“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:

i)

má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti, a ekvivalentov hotovosti, a to v lehote stanovenej v jeho pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch;

ii)

nepoužije viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, ako sú kvalifikované investície, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti, a ekvivalentov hotovosti;

iii)

má sídlo na území členského štátu;

c)

„správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

d)

„kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

i)

v čase investície kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bodoch 14 a 15 smernice 2004/39/ES;

ii)

si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, alebo akýmikoľvek inými pravidlami, alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik, ak tento podnik:

poskytuje služby alebo tovar zraniteľným alebo marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám,

používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho sociálny cieľ, alebo

poskytuje finančnú podporu výlučne sociálnym podnikom vymedzeným v prvých dvoch zarážkach;

iii)

používa svoje zisky predovšetkým na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa v súlade so svojimi stanovami, alebo akýmikoľvek inými pravidlami, alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik a s vopred určenými postupmi a pravidlami, ktoré určujú okolnosti, za ktorých sa rozdeľujú zisky akcionárom a vlastníkom, a to s cieľom zabezpečiť, aby žiadne rozdeľovanie zisku neohrozilo prvotný cieľ podniku;

iv)

je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti;

v)

má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny za predpokladu, že táto tretia krajina:

nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach;

e)

„kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

i)

nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré emituje:

kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podniku nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,

kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo

podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinový podiel a ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podnikania nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu, emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

ii)

sekuritizované a nesekuritizované dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

iii)

podiely alebo akcie jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy sociálneho podnikania samy neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

iv)

zabezpečené alebo nezabezpečené úvery, ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podnikania poskytol kvalifikovanému portfóliovému podniku;

v)

akýkoľvek iný druh účasti v kvalifikovanom portfóliovom podniku;

f)

„relevantné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a investormi v tomto fonde;

g)

„vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

h)

„kvázi vlastný kapitál“ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;

i)

„uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktoré spravuje správca investorom so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u týchto investorov, a to z iniciatívy správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo v jeho mene;

j)

„viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania nadobudnúť podiel v kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania alebo doň uskutočniť kapitálové príspevky;

k)

„domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sídlo správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a v ktorom podlieha povinnosti registrácie príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

l)

„hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uvádza na trh kvalifikované fondy sociálneho podnikania v súlade s týmto nariadením;

m)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o písmeno c) prvého pododseku, ak právna forma kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania umožňuje internú správu a ak riadiaci orgán fondu nevymenuje externého správcu, ako správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania sa v súlade s článkom 15 zaregistruje samotný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania. Kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ktorý je registrovaný ako interný správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, nesmie byť registrovaný ako externý správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania iných podnikov kolektívneho investovania.

2.   Komisia je v súlade s článkom 26 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí druhy služieb alebo tovaru a metódy produkcie služieb alebo tovaru, ktoré predstavujú sociálny cieľ uvedený v tomto článku ods. 1 písm. d) bode ii), s prihliadnutím na rôzne druhy kvalifikovaných portfóliových podnikov, a tie okolnosti, keď sa zisky môžu rozdeľovať vlastníkom a investorom.

KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA EuSEF

Článok 4

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie EuSEF v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie takýchto aktív. Hraničná hodnota 30 % sa vypočítava na základe sumy, ktorú je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalenty hotovosti sa na účely výpočtu tejto hraničnej hodnoty nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti sa nepovažujú za investície.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec úrovne jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií, alebo inými prostriedkami

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania môžu na úrovni kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky, pokiaľ sú takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania uvádzajú na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo ktorých možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ktorí:

a)

sa zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR a

b)

písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do riadenia správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, pokiaľ investujú do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú.

Článok 7

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania v súvislosti s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, ktoré spravujú:

a)

konajú pri výkone svojich činností čestne, spravodlivo a s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

b)

uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

c)

vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali pozitívny sociálny vplyv kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investovali, najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú, ich investorov a integritu trhu;

d)

pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a ich pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

e)

majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;

f)

pristupujú ku všetkým investorom spravodlivo;

g)

zabezpečujú, aby žiadny investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.

Článok 8

1.   Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania deleguje funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči kvalifikovanému fondu sociálneho podnikania alebo jeho investorom zostane nezmenená. Správca nesmie funkcie delegovať do takej miery, aby ho v podstate nebolo možné považovať za správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a do takej miery, že sa stane len schránkovým subjektom.

2.   Akékoľvek delegovanie funkcií podľa odseku 1 nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, a najmä nesmie správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme investorov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, alebo aby bol kvalifikovaný fond sociálneho podnikania v najlepšom záujme jeho investorov spravovaný.

Článok 9

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a ich investorov a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

a)

správcami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť týchto správcov, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda týchto správcov, alebo ktorá je týmito správcami priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania spravovaným týmito správcami alebo investormi do tohto fondu;

b)

kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania alebo jeho investormi a iným kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania spravovaným tým istým správcom alebo jeho investormi;

c)

kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania alebo jeho investormi a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným tým istým správcom alebo jeho investormi.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v odseku 1 a 2.

4.   Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania poskytuje investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov predtým, ako vykoná obchod v ich mene.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých určí:

a)

druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b)

kroky, ktoré správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania musia prijať, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 10

1.   Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uplatňujú v prípade každého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravujú, postupy na meranie rozsahu, do akého kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých kvalifikovaný fond sociálneho podnikania investuje, dosahujú pozitívne sociálne vplyvy, ku ktorým sa zaviazali. Správcovia zabezpečujú, aby boli tieto postupy jasné a transparentné a zahŕňali ukazovatele, ktoré by sa v závislosti od sociálneho cieľa a povahy kvalifikovaného portfóliového podniku mohli týkať jednej alebo viacerých týchto oblastí:

a)

zamestnanosť a pracovné trhy;

b)

normy a práva súvisiace s kvalitou pracovných miest;

c)

sociálne začlenenie a ochrana osobitných skupín;

d)

rovnosť zaobchádzania, príležitostí a nediskriminácia;

e)

verejné zdravie a bezpečnosť;

f)

prístup k systému sociálnej ochrany a k systémom zdravotníctva a vzdelávania, ako aj vplyv na tieto systémy.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých uvedie podrobné informácie o postupoch uvedených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o rôzne kvalifikované portfóliové podniky.

Článok 11

1.   Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravujú.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania musia vždy zabezpečiť, aby boli schopní preukázať dostatok vlastných zdrojov na udržanie prevádzkovej kontinuity a zverejniť dôvody, prečo sú tieto zdroje dostatočné, ako je uvedené v článku 14.

Článok 12

1.   Pravidlá oceňovania aktív sú stanovené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

2.   V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a hodnota aktív sa vypočítala aspoň raz ročne.

3.   V záujme zaručenia konzistentnosti pri oceňovaní kvalifikovaných portfóliových podnikov ESMA vypracuje usmernenia, v ktorých stanoví všeobecné zásady zaobchádzania s investíciami v takýchto podnikoch, pričom zohľadní ich prvotný cieľ, ktorým je dosiahnutie merateľných pozitívnych sociálnych vplyvov, ako aj to, či svoje zisky využívajú predovšetkým na dosiahnutie týchto vplyvov.

Článok 13

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania najneskôr do šiestich mesiacov od konca finančného roka. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky nadobudnuté kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania na konci jeho existencie a prípadne aj zisky rozdelené počas jeho existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Výročná správa sa vypracuje v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a investormi. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania poskytujú túto správu investorom na ich žiadosť. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.   Výročná správa obsahuje aspoň:

a)

prípadné údaje o celkových sociálnych vplyvoch, ktoré sa dosiahli investičnou politikou a o metóde použitej na meranie týchto vplyvov;

b)

výkaz o akýchkoľvek odpredajoch, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;

c)

opis toho, či sa odpredaje súvisiace s inými aktívami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, uskutočnili na základe kritérií uvedených v článku 14 ods. 1 písm. f);

d)

zhrnutie činností uvedených v článku 14 ods. 1 písm. l), ktoré vykonal správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;

e)

informácie o povahe a účele investícií iných, ako sú kvalifikované investície uvedené v článku 5 ods. 1.

3.   Audit kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania sa vykonáva najmenej raz ročne. Audit potvrdí, že finančné prostriedky a aktíva sú držané v mene kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a že správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zabezpečuje a vedie príslušné záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a jeho investorov.

4.   Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (10) v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa môžu poskytnúť samostatne alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 14

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, ktorý spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom predtým, ako investori prijmú investičné rozhodnutie, tieto informácie:

a)

totožnosť správcu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má uvedený správca uzavretú zmluvu v súvislosti so správou fondov a opis ich povinností;

b)

výšku vlastných zdrojov, ktoré má uvedený správca k dispozícii a podrobné vyhlásenie o dôvodoch, pre ktoré uvedený správca považuje tieto prostriedky za dostatočné na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie príslušného kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

c)

opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vrátane:

i)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;

ii)

akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, do ktorých zamýšľa investovať;

iii)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať iný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania uvedený v bode ii);

iv)

nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;

v)

techník, ktoré zamýšľa uplatňovať a

vi)

akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;

d)

pozitívny sociálny vplyv, ktorý je cieľom investičnej politiky kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vrátane prípadných prognóz týchto vplyvov, ktoré možno primerane očakávať, a informácie o výkonnosti v tejto oblasti v minulosti;

e)

metodiky, ktoré sa majú používať na meranie sociálnych vplyvov;

f)

opis iných aktív, ako sú kvalifikované portfóliové podniky a postup a kritériá, ktoré sa používajú na výber týchto aktív okrem prípadu, keď ide o hotovosť alebo ekvivalenty hotovosti;

g)

opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

h)

opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

i)

opis spôsobu výpočtu odmeny správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

j)

opis všetkých relevantných nákladov a ich maximálnej výšky;

k)

údaje o finančných výsledkoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v minulosti, ak sú k dispozícii;

l)

služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných činností kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond sociálneho podnikania investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

m)

opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond sociálneho podnikania zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku, alebo obe.

2.   Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.   Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (11), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytovať samostatne alebo ako súčasť prospektu.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých určí:

a)

obsah informácií uvedených v odseku 1 písm. c) až f) a písm. l) tohto článku;

b)

spôsob, ako informácie uvedené v odseku 1 písm. c) až f) a l) tohto článku možno prezentovať jednotne, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň porovnateľnosti.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 15

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí majú v úmysle používať označenie EuSEF na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh, informujú o tomto úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

a)

totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

b)

totožnosť kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh a ich investičné stratégie;

c)

informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond sociálneho podnikania;

e)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania založil alebo plánuje založiť kvalifikované fondy sociálneho podnikania.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania len v prípade, ak sa splnili tieto podmienky:

a)

osoby, ktoré skutočne spravujú kvalifikované fondy sociálneho podnikania, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

b)

informácie vyžadované podľa odseku 1 sú úplné;

c)

opatrenia oznámené podľa odseku 1 písm. c) sú vhodné na účely plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zo zoznamu oznámeného v súlade s písmenom e) odseku 1 tohto článku vyplýva, že všetky kvalifikované fondy sociálneho podnikania sú založené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom iii).

3.   Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania uvádzať na trh kvalifikované fondy sociálneho podnikania pod označením EuSEF, a to v rámci celej Únie.

Článok 16

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania informujú príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:

a)

nový kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, alebo

b)

existujúci kvalifikovaný fond sociálneho podnikania v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 15 ods. 1 písm. d).

Článok 17

1.   Ihneď po registrácii správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, doplnení nového kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, doplnení nového sídla pre založenie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo doplnení nového členského štátu, v ktorom správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uvádzať na trh kvalifikované fondy sociálneho podnikania, príslušný orgán domovského členského štátu to zodpovedajúcim spôsobom oznámi členským štátom v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. d) a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

2.   Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. d) nesmú od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaného v súlade s článkom 15 požadovať splnenie žiadnych požiadaviek ani administratívnych postupov v súvislosti s uvádzaním jeho kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania na trh a nesmú vyžadovať ani akékoľvek schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.   Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia podľa tohto článku.

4.   ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 18

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania zaregistrovaných v súlade s článkom 15 a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré uvádzajú na trh, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

Článok 19

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

2.   Ak sa na základe jasných a dokázateľných dôvodov príslušný orgán hostiteľského členského štátu domnieva, že správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania porušuje toto nariadenie na jeho území, bezodkladne o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu prijme vhodné opatrenia.

3.   Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo pretože príslušný orgán domovského členského štátu neprijal v primeranej lehote opatrenia, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane zákazu dotknutému správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho naďalej uvádzať kvalifikované fondy sociálneho podnikania na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 20

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

a)

požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b)

požadovať od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, aby im bezodkladne poskytol informácie;

c)

požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

d)

vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e)

prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f)

vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dodržiaval toto nariadenie a zdržal sa opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 21

1.   Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a iných opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty do 16. mája 2015 oznámia Komisii a ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 22

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijme v súlade so zásadou proporcionality primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania:

a)

nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia v rozpore s článkom 5;

b)

v rozpore s článkom 6 uvádza na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;

c)

používa označenie EuSEF, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 15;

d)

používa označenie EuSEF, keď uvádza na trh fondy, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom iii);

e)

získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 15;

f)

pri výkone svojich činností nekoná čestne, spravodlivo alebo s náležitými zručnosťami, pozornosťou a starostlivosťou v rozpore s článkom 7 písm. a);

g)

neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania v rozpore s článkom 7 písm. b);

h)

opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 13, ktoré sa týkajú výročnej správy;

i)

opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 14.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu v prípade potreby:

a)

prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) a články 13, 14 a 15;

b)

zakáže používanie označenia EuSEF a vymaže dotknutého správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania z registra.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. d) a ESMA o výmaze správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania z registra uvedeného v odseku 2 písm. b) tohto článku.

4.   Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré kvalifikované fondy sociálneho podnikania pod označením EuSEF zaniká s okamžitou platnosťou od dátumu prijatia rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. b).

Článok 23

1.   Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 24

1.   Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo pre ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi alebo ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a jednotlivé kvalifikované fondy sociálneho podnikania, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a kvalifikované fondy sociálneho podnikania.

3.   Ak príslušné orgány alebo ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 25

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ak sa spor netýka článku 3 ods. 1 písm. b) bodu i) alebo článku 3 ods. 1 písm. d) bodu i) tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a v článku 14 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013 Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a v článku 14 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 alebo článku 14 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 27

1.   Komisia preskúma toto nariadenie v súlade s odsekom 2. Preskúmanie zahrnie všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

a)

rozsahu, v ktorom správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania používajú označenie EuSEF v rôznych členských štátoch, či už na domácom, alebo cezhraničnom základe;

b)

geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania;

c)

primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 14, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované investičné rozhodnutie;

d)

používania rôznych kvalifikovaných investícií kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania a aký to má vplyv na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie;

e)

vhodnosti vytvorenia európskej značky pre sociálne podniky;

f)

umožnenia fondom sociálneho podnikania so sídlom v tretej krajine používať označenie EuSEF s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podnietenie tretích krajín, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti;

g)

praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie a ich pozitívneho sociálneho vplyvu;

h)

analýzy postupov uplatňovaných správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania s cieľom zmerať pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý kvalifikovanými portfóliovými podnikmi uvedenými v článku 10 a posúdenia realizovateľnosti zavedenia harmonizovaných noriem na meranie sociálneho vplyvu na úrovni Únie spôsobom, ktorý je v súlade so sociálnou politikou Únie;

i)

možnosti rozšíriť uvádzanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh a ponúkať ich aj maloobchodným investorom;

j)

vhodnosti zahrnutia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania medzi nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami podľa smernice 2009/65/ES;

k)

vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;

l)

preskúmania možných daňových prekážok pre fondy sociálneho podnikania a posúdenia prípadných daňových stimulov zameraných na podporu sociálneho podnikania v Únii;

m)

posúdenia všetkých prekážok, ktoré môžu brániť investíciám do fondov používajúcich označenie EuSEF, vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.   Preskúmanie uvedené v odseku 1 sa uskutoční:

a)

do 22. júla 2017, pokiaľ ide o písmená a) až e) a g) až m), a

b)

do 22. júla 2015, pokiaľ ide o písmeno f).

3.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 28

1.   Do 22. júla 2017 Komisia začne preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie sa zameria na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania spravujúcich aktíva, ktoré celkovo presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, umožnilo stať sa správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania v súlade s týmto nariadením.

2.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 29

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a článku 14 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od 15. mája 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. apríla 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 55.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. marca 2013.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(11)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.


25.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/39


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 347/2013

zo 17. apríla 2013

o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Európska rada schválila 26. marca 2010 návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie Európa 2020. Jednou z priorít stratégie Európa 2020 je udržateľný rast dosahovaný presadzovaním udržateľnejšej a konkurencieschopnejšej ekonomiky s efektívnejšie využívanými zdrojmi. Táto stratégia kladie energetické infraštruktúry na popredné miesto ako súčasť hlavnej iniciatívy Európa efektívne využívajúca zdroje zdôraznením potreby naliehavo modernizovať európske siete, vzájomne ich prepojiť na kontinentálnej úrovni, a najmä integrovať obnoviteľné zdroje energie.

(2)

Cieľ schválený v záveroch Európskej rady v Barcelone v marci 2002 pre členské štáty, ktorým bolo dosiahnuť úroveň elektrizačných prepojení zodpovedajúcu minimálne 10 % ich zavedenej výrobnej kapacity, sa nepodarilo naplniť.

(3)

Oznámenie Komisie pod názvom Priority v oblasti energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky – plán integrovanej európskej energetickej siete, na ktoré nadviazali závery Rady z 28. februára 2011 a uznesenie Európskeho parlamentu (4), požadovalo novú politiku energetickej infraštruktúry s cieľom optimalizovať rozvoj siete na európskej úrovni na obdobie do roku 2020 a ďalšie roky, aby Únia mohla splniť svoje hlavné ciele energetickej politiky týkajúce sa konkurencieschopnosti, udržateľnosti a zabezpečenia dodávok.

(4)

Európska rada zdôraznila 4. februára 2011 potrebu modernizovať a rozšíriť energetickú infraštruktúru Európy a cezhranične prepojiť siete s cieľom sfunkčniť solidaritu medzi členskými štátmi, poskytnúť možnosť alternatívnych dodávok alebo tranzitných trás a zdrojov energie a rozvíjať obnoviteľné zdroje energie v hospodárskej súťaži s tradičnými zdrojmi. Zdôraznilo sa, že žiadny členský štát by po roku 2015 nemal zostať izolovaný od európskych plynárenských a elektrických sietí ani považovať svoju energetickú bezpečnosť za ohrozenú nedostatkom príslušných prepojení.

(5)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES (5) sa stanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete (ďalej len „TEN-E“). Tieto usmernenia majú za cieľ podporovať dokončenie vnútorného trhu s energiou Únie a súčasne napomáhať racionálnu výrobu, dopravu, distribúciu a využívanie energetických zdrojov, zmierňovať izolovanosť znevýhodnených a ostrovných regiónov, zabezpečiť a diverzifikovať dodávky, zdroje a trasy energie pre Úniu aj pomocou spolupráce s tretími krajinami a prispievať k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

(6)

Hodnotenie súčasného rámca TEN-E jasne ukázalo, že aj keď tento rámec vniesol pozitívny vklad do vybraných projektov tým, že ich politicky zviditeľnil, chýba mu vízia, zameranie a pružnosť, aby sa zaplnili určené medzery infraštruktúry. Únia by preto mala zvýšiť svoje úsilie o splnenie budúcich náročných úloh v tejto oblasti a riadna pozornosť by sa mala venovať zisťovaniu medzier v dopyte a dodávkach energie, ktoré v budúcnosti môžu vzniknúť.

(7)

Urýchlenie modernizácie existujúcej energetickej infraštruktúry a rozvoja novej energetickej infraštruktúry je dôležité na dosiahnutie cieľov energetickej a klimatickej politiky Únie, ktoré spočívajú v dokončení vnútorného trhu s energiou, zaručení bezpečnosti dodávok predovšetkým plynu a ropy, znížení emisií skleníkových plynov o 20 % (30 %, ak na to budú vhodné podmienky), zvýšení podielu energie z obnoviteľných zdrojov v konečnej spotrebe energie na 20 % (6) a dosiahnutí 20 % zvýšenia energetickej účinnosti do roku 2020, pričom zvýšenie energetickej účinnosti môže prispieť k obmedzeniu potreby budovania nových infraštruktúr. Únia musí súčasne pripraviť svoju infraštruktúru na ďalšie znižovanie emisií uhlíka v energetickej sústave v dlhodobom výhľade do roku 2050. Týmto nariadením by sa preto mali dosiahnuť možné budúce ciele politiky Únie v oblasti energetiky a klímy.

(8)

Napriek skutočnosti, že smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (7) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (8) sa stanovuje vnútorný trh s energiou, trh zostáva roztrieštený z dôvodu nedostatočných prepojení medzi vnútroštátnymi energetickými sieťami a nie najlepšieho využívania existujúcej energetickej infraštruktúry. Integrované siete v celej Únii a zavedenie infraštruktúry inteligentných sietí sú však dôležité na zabezpečenie konkurencieschopného a riadne fungujúceho integrovaného trhu, na dosiahnutie optimálneho využívania energetickej infraštruktúry, na zvýšenie energetickej účinnosti a zahrnutie distribuovaných zdrojov obnoviteľnej energie a na podporu rastu, zamestnanosti a udržateľného rozvoja.

(9)

Energetická infraštruktúra Únie by sa mala zmodernizovať, aby sa predchádzalo technickým poruchám a zvýšila jej odolnosť voči takýmto poruchám, živelným pohromám aj katastrofám spôsobeným ľuďmi a schopnosť predchádzať im, voči nepriaznivým účinkom klimatických zmien a rizikám pre jej bezpečnosť, najmä ak ide o európske kritické infraštruktúry ustanovené v smernici Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (9).

(10)

Preprava ropy ropovodmi môže skôr než preprava po vode prispieť k významnému zníženiu ekologických rizík súvisiacich s prepravou ropy.

(11)

Význam inteligentných sietí pri dosahovaní cieľov energetickej politiky Únie sa potvrdil v oznámení Komisie z 12. apríla 2011 s názvom Inteligentné siete: od inovácií k zavedeniu.

(12)

Zásobníky energie a zariadenia na príjem, skladovanie a spätné splynovanie alebo dekompresiu skvapalneného zemného plynu (LNG) a stlačeného zemného plynu (CNG) majú v európskej energetickej infraštruktúre čoraz väčší význam. Rozširovanie týchto zariadení energetickej infraštruktúry je dôležitou súčasťou dobre fungujúcej sieťovej infraštruktúry.

(13)

V oznámení Komisie zo 7. septembra 2011 s názvom Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ sa zdôraznilo, že Únia musí podporovať rozvoj energetickej infraštruktúry vo svojich vonkajších vzťahoch s cieľom podporovať sociálno-ekonomický rozvoj za svojimi hranicami. Únia by mala pomáhať projektom infraštruktúry spojením svojich energetických sietí so sieťami tretích krajín, najmä susedných krajín a tých krajín, s ktorými nadviazala konkrétnu spoluprácu v energetike.

(14)

Vzhľadom na zabezpečenie stability napätia a frekvencie treba osobitnú pozornosť zamerať na stabilitu európskej elektrizačnej sústavy v meniacich sa podmienkach v prípade rastúceho prívodu energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú svojou povahou variabilné.

(15)

Potreby investícií do infraštruktúr prenosu elektriny a prepravy plynu európskeho významu do roku 2020 sa odhadovali približne na 200 miliárd EUR. Značné zvýšenie objemov investícií v porovnaní s minulými trendmi a naliehavosť realizácie priorít energetických infraštruktúr si vyžaduje nový prístup k tomu, ako sa regulujú a financujú energetické infraštruktúry, a najmä infraštruktúry cezhraničného charakteru.

(16)

V pracovnom dokumente útvarov Komisie pre Radu z 10. júna 2011 s názvom Potreby investícií do energetickej infraštruktúry a požiadavky na financovanie sa zdôrazňuje, že približne polovici celkových investícií potrebných na desaťročie do roku 2020 hrozí, že sa vôbec nevynaložia alebo sa nevynaložia včas pre prekážky spojené s vydávaním povolení, otázkami regulácie a financovaním.

(17)

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na včasný rozvoj a interoperabilitu transeurópskych energetických sietí s cieľom dosiahnuť ciele energetickej politiky stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), zaistiť fungovanie vnútorného trhu s energiou a bezpečnosť dodávok v Únii, podporovať energetickú účinnosť a úsporu energie, rozvoj nových a obnoviteľných foriem energie a presadzovať prepojenie energetických sietí. Sledovaním uvedených cieľov toto nariadenie napomáha inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a prináša výhody pre celú Úniu z hľadiska konkurencieschopnosti a hospodárskej, spoločenskej a územnej súdržnosti.

(18)

Pre rozvoj transeurópskych sietí a ich účinnú interoperabilitu je dôležité, aby sa zabezpečila operačná koordinácia medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav elektriny. Na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania dôležitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny (10) v tejto oblasti by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (11). Postup preskúmania by sa mal využívať na prijímanie usmernení na uskutočňovanie operačnej koordinácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav na úrovni Únie, pretože tieto usmernenia sa budú vzťahovať všeobecne na všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav.

(19)

Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) zriadenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (12) sa prideľujú dôležité doplnkové úlohy v rámci tohto nariadenia, a preto by mala mať právo na vyberanie poplatkov za niektoré doplnkové úlohy.

(20)

Komisia po podrobných konzultáciách so všetkými členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi určila 12 strategických priorít transeurópskej energetickej infraštruktúry, ktorých realizácia do roku 2020 je dôležitá na dosiahnutie cieľov energetickej a klimatickej politiky Únie. Tieto priority pokrývajú rôzne zemepisné alebo tematické oblasti, pokiaľ ide o infraštruktúru prenosu a skladovania elektriny, prepravy a skladovania zemného plynu a skvapalneného alebo stlačeného zemného plynu, inteligentných sietí, elektrických diaľnic, prepravy oxidu uhličitého a ropy.

(21)

Projekty spoločného záujmu by mali byť v súlade so spoločnými, transparentnými a objektívnymi kritériami so zreteľom na ich príspevok k cieľom energetickej politiky. V prípade elektriny a plynu by navrhnuté projekty mali byť súčasťou najnovšieho existujúceho desaťročného plánu rozvoja siete, aby boli vhodné na zaradenie do druhého zoznamu Únie, ako aj do nasledujúcich zoznamov. Tento plán by mal zohľadniť najmä závery Európskej rady zo 4. februára 2011, pokiaľ ide o potrebu integrovať trhy s energiou na periférii EÚ.

(22)

Mali by sa vytvoriť regionálne skupiny s cieľom navrhnúť a preskúmať projekty spoločného záujmu, ktoré budú základom vypracovania regionálnych zoznamov projektov spoločného záujmu. V záujme dosiahnutia širokej zhody by tieto regionálne skupiny mali zabezpečiť úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, národnými regulačnými orgánmi, realizátormi projektu a príslušnými zainteresovanými subjektmi. Spolupráca by sa mala v čo najväčšej miere opierať o existujúce regionálne kooperatívne štruktúry národných regulačných orgánov a prevádzkovateľov prenosových sústav/prevádzkovateľov prepravných sietí (ďalej len „PPS“) a iné štruktúry vytvorené členskými štátmi a Komisiou. V súvislosti s touto spoluprácou by národné regulačné orgány mali v prípade potreby poradiť regionálnym skupinám v otázkach realizovateľnosti regulačných aspektov navrhovaného projektu a uskutočniteľnosti navrhovaného harmonogramu zákonného schvaľovania.

(23)

Na zabezpečenie toho, aby sa zoznam projektov spoločného záujmu pre celú Úniu (ďalej len „zoznam Únie“) obmedzoval na projekty, ktoré najviac prispievajú k realizácii strategických prioritných koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry, by sa právomoc na prijímanie a vyhodnocovanie zoznamu Únie mala delegovať na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ pri súčasnom rešpektovaní práva členských štátov na schvaľovanie projektov spoločného záujmu týkajúcich sa ich územia. Podľa analýzy uskutočnenej v posúdení vplyvu priloženom k návrhu, ktorý viedol k tomuto nariadeniu, sa počet projektov v oblasti elektriny odhaduje približne na 100 a v oblasti plynu na 50. Berúc do úvahy tento odhad a potrebu zabezpečiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, celkový počet projektov spoločného záujmu by mal zostať zvládnuteľný, a preto by nemal výrazne prekročiť počet 220. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(24)

Nový zoznam Únie by sa mal vypracovať každé dva roky. Projekty spoločného záujmu, ktoré sú už dokončené alebo už nespĺňajú príslušné kritériá a požiadavky stanovené v tomto nariadení, by sa nemali objaviť v ďalšom zozname Únie. Z tohto dôvodu by existujúce projekty spoločného záujmu, ktoré sa majú zahrnúť do ďalšieho zoznamu Únie, mali podliehať rovnakému výberovému konaniu na vypracovanie regionálnych zoznamov a na vypracovanie zoznamu Únie ako navrhované projekty; je však potrebné postarať sa o to, aby sa čo najviac minimalizovala z toho vyplývajúca administratívna záťaž napríklad čo najrozsiahlejším využívaním už skôr poskytnutých informácií a zohľadňovaním výročných správ realizátorov projektov.

(25)

Projekty spoločného záujmu by sa mali realizovať čo najskôr a mali by sa podrobne sledovať a hodnotiť, pričom administratívna záťaž realizátorov projektov by mala byť čo najmenšia. Komisia by mala vymenovať európskych koordinátorov pre projekty, ktoré narážajú na mimoriadne ťažkosti.

(26)

Postupy vydávania povolení by nemali viesť k administratívnej záťaži, ktorá nie je úmerná veľkosti ani zložitosti projektu, ani by nemali vytvárať prekážky na rozvoj transeurópskych sietí a prístup na trh. V záveroch Rady z 19. februára 2009 sa zdôraznila potreba určiť a odstrániť prekážky pre investície vrátane zjednodušenia plánovania a postupov konzultácií. Uvedené závery podporili závery Európskej rady zo 4. februára 2011, ktoré znovu zdôraznili význam zjednodušenia a zlepšenia postupov vydávania povolení pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí.

(27)

Plánovanie a realizácia projektov Únie spoločného záujmu v oblasti energetickej, dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry by sa mali koordinovať s cieľom vytvoriť synergie v oblastiach vždy, keď to má zmysel z celkového hospodárskeho, technického, environmentálneho či územného hľadiska, a s riadnym prihliadaním na príslušné bezpečnostné aspekty. Pri plánovaní jednotlivých transeurópskych sietí by sa teda mala uprednostňovať integrácia dopravných, komunikačných a energetických sietí s cieľom zabezpečiť zabratie čo najmenej pôdy, pričom podľa možností by sa malo zabezpečiť opätovné využitie súčasných alebo bývalých trás a tak minimalizovať všetky negatívne sociálne, hospodárske, ekologické a finančné dosahy na toto územie.

(28)

Projekty spoločného záujmu by mali na vnútroštátnej úrovni dostať „prioritný štatút“, aby sa zabezpečilo ich rýchle administratívne vybavenie. Príslušné orgány by mali posudzovať projekty spoločného záujmu ako projekty vo verejnom záujme. Povolenie pre projekty, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie, by sa malo udeliť z dôvodov nadradeného verejného záujmu, ak sú splnené všetky podmienky podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (13) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (14).

(29)

Vytvorenie príslušného orgánu alebo príslušných orgánov, ktorý zjednocuje alebo koordinuje všetky postupy vydávania povolení (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“), zjednoduší, zefektívni a zväčší transparentnosť a umožní posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi. Po svojom vytvorení by príslušné orgány mali byť čo najskôr prevádzkyschopné.

(30)

Napriek tomu, že existujú zavedené normy účasti verejnosti v postupoch environmentálneho rozhodovania, sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečili čo najvyššie normy transparentnosti a účasti verejnosti na všetkých príslušných otázkach postupu vydávania povolení pre projekty spoločného záujmu.

(31)

Správne a koordinované uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (15), podľa potreby aj uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (16) a Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného 25. júna 1998 v Aarhuse (17) (ďalej len „Aarhuský dohovor“) a Dohovoru z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (ďalej len „Dohovor z Espoo“) by malo zabezpečiť harmonizáciu hlavných zásad posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to aj v cezhraničnom kontexte. Členské štáty by mali koordinovať posudzovanie projektov spoločného záujmu a podľa možnosti zabezpečiť spoločné posúdenie. Členské štáty by si mali vymieňať najlepšie skúsenosti a spoločne budovať administratívne kapacity na postupy vydávania povolení.

(32)

Je dôležité, aby sa zefektívnili a zlepšili postupy vydávania povolení, pričom by sa mali súčasne v čo najväčšej miere a s ohľadom na zásadu subsidiarity rešpektovať vnútroštátne právomoci a postupy na budovanie novej infraštruktúry. Vzhľadom na naliehavosť rozvoja energetických infraštruktúr musí zjednodušenie postupov vydávania povolení sprevádzať jednoznačná lehota, v ktorej majú príslušné orgány prijať rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala stimulovať efektívnejšie vymedzenie a vybavovanie konaní a za žiadnych okolností by nemala oslabiť prísne štandardy na ochranu životného prostredia a účasť verejnosti. Pokiaľ ide o maximálne lehoty stanovené týmto nariadením, členské štáty by sa jednako mohli podľa možnosti usilovať o ich ďalšie skracovanie. Príslušné orgány by mali zabezpečovať dodržiavanie lehôt a členské štáty by sa mali usilovať o zabezpečovanie toho, aby sa odvolania, ktoré napádajú vecnú alebo procesnú zákonnosť komplexného rozhodnutia, vybavovali čo najefektívnejšie.

(33)

Ak členské štáty uznajú za vhodné, môžu do komplexného rozhodnutia zahrnúť rozhodnutia, ktoré sa prijali v kontexte rokovaní s jednotlivými majiteľmi pôdy o udelení prístupu k majetku, jeho vlastníctve a práve na jeho obývanie, územného plánovania, ktoré určuje všeobecné využívanie pôdy vymedzeného regiónu, obsahuje ďalšiu zástavbu, ako sú diaľnice, železnice, budovy a chránené prírodné oblasti, a ktoré nepreberá konkrétny účel plánovaného projektu, vydávania povolení na prevádzku. V súvislosti s postupmi vydávania povolení by projekt spoločného záujmu mohol zahŕňať súvisiacu infraštruktúru v rozsahu, ktorý je podstatný na vybudovanie či fungovanie projektu.

(34)

Toto nariadenie, najmä ustanovenia o vydávaní povolení, účasti verejnosti a realizácii projektov spoločného záujmu, by sa malo používať bez toho, aby bolo dotknuté medzinárodné právo a právo Únie, vrátane ustanovení o ochrane životného prostredia a zdravia ľudí a ustanovení prijatých podľa spoločnej rybárskej politiky a spoločnej námornej politiky.

(35)

Náklady na rozvoj, budovanie, prevádzku a údržbu projektov spoločného záujmu by vo všeobecnosti mali úplne hradiť používatelia infraštruktúry. Projekty spoločného záujmu by mali nárok na cezhraničné rozdelenie nákladov, keď hodnotenie trhového dopytu alebo očakávaných účinkov na tarify naznačilo, že nemožno očakávať, aby sa náklady získali späť prostredníctvom taríf, ktoré platia používatelia infraštruktúry.

(36)

Základom rokovaní o príslušnom rozdelení nákladov by mala byť analýza nákladov a výnosov projektov infraštruktúry na základe harmonizovanej metodiky analýzy celej energetickej sústavy v rámci desaťročných plánov rozvoja siete spracovaných európskymi sieťami prevádzkovateľov prenosových/prepravných sústav podľa nariadenia (ES) č. 714/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (18) a preskúmaných agentúrou. V tejto analýze by sa mohli zohľadniť ukazovatele a zodpovedajúce referenčné hodnoty na porovnanie jednotkových investičných nákladov.

(37)

Na čoraz integrovanejšom vnútornom trhu s energiou sú potrebné jasné a transparentné pravidlá na cezhraničné rozdelenie nákladov s cieľom urýchliť investovanie do cezhraničnej infraštruktúry. Európska rada pripomenula 4. februára 2011 dôležitosť podpory regulačného rámca príťažlivého pre investície do sietí s tarifami stanovenými na úrovniach zodpovedajúcich finančným potrebám a s príslušným rozdelením nákladov pre cezhraničné investície so súčasným zvýšením hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti a zohľadnením vplyvu na spotrebiteľov. Národné regulačné orgány by pri rozhodovaní o cezhraničnom rozdelení nákladov mali zabezpečovať, aby jeho vplyv na vnútroštátne tarify nepredstavoval neprimeranú záťaž pre spotrebiteľov. Národné regulačné orgány by sa okrem toho mali vyhýbať rizikám dvojitej podpory projektov zohľadňovaním skutočných a odhadovaných poplatkov a výnosov. Uvedené poplatky a výnosy by sa mali zohľadňovať iba vtedy, keď sú určené na pokrytie príslušných nákladov a keď čo najviac súvisia s projektmi. Keď žiadosť o investície zohľadňuje výhody prekračujúce hranice príslušného členského štátu, národné regulačné orgány by mali s príslušnými PPS konzultovať o analýze nákladov a výnosov konkrétneho projektu.

(38)

Existujúce právne predpisy o vnútornom trhu s energiou požadujú, aby tarify za prístup k plynárenským a elektrickým sieťam poskytovali vhodné stimuly pre investície. Národné regulačné orgány by pri uplatňovaní právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou mali zabezpečiť stabilný a predvídateľný regulačný rámec so stimulmi pre projekty spoločného záujmu vrátane dlhodobých stimulov, ktoré sú primerané úrovni konkrétneho rizika projektu. Toto sa vzťahuje predovšetkým na inovačné technológie prenosu elektriny, ktoré umožňujú rozsiahle začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov, zdrojov distribuovanej energie alebo reakcie na dopyt do prepojených sietí a na infraštruktúru na prepravu plynu, ktorá trhu poskytuje zvýšenú kapacitu alebo väčšiu pružnosť s cieľom umožniť krátkodobé obchodovanie alebo rezervné zásobovanie v prípade prerušenia dodávok.

(39)

Toto nariadenie sa vzťahuje iba na vydávanie povolení pre projekty spoločného záujmu, účasť verejnosti na týchto projektoch a regulačné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu v zmysle stanovenom v tomto nariadení. Členské štáty však môžu na základe vnútroštátnych právnych predpisov uplatňovať rovnaké alebo podobné pravidlá na iné projekty, ktoré nemajú štatút projektov spoločného záujmu v pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o regulačné stimuly, členské štáty môžu na základe vnútroštátnych právnych predpisov uplatňovať rovnaké alebo podobné pravidlá na projekty spoločného záujmu spadajúce do kategórie uskladňovania elektriny.

(40)

Členské štáty, ktoré v súčasnosti neposkytujú právny štatút čo najvyššieho vnútroštátneho významu, ktorý možno pripísať projektom energetickej infraštruktúry v súvislosti s postupmi vydávania povolení, by mali zvážiť zavedenie tohto štatútu najmä vyhodnotením, či by to viedlo k zrýchleniu postupu vydávania povolení.

(41)

Európsky energetický program pre obnovu (EEPR) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 (19) preukázal pridanú hodnotu využitia pákového efektu súkromného financovania prostredníctvom značnej finančnej pomoci Únie s cieľom umožniť realizácie projektov európskeho významu. Európska rada uznala 4. februára 2011, že niektoré projekty energetickej infraštruktúry si môžu vyžiadať obmedzené verejné financovanie s cieľom dosiahnuť pákový efekt súkromných finančných prostriedkov. Vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu a rozpočtové obmedzenia by sa cielená podpora prostredníctvom grantov a finančných nástrojov mala rozvíjať na základe ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý pritiahne nových investorov do prioritných koridorov energetickej infraštruktúry a súčasne udrží príspevok z rozpočtu Únie na minime. Malo by sa pritom vychádzať zo skúseností pilotnej fázy projektových dlhopisov na financovanie projektov infraštruktúry.

(42)

Projekty spoločného záujmu v oblasti elektriny, plynu, ropy a oxidu uhličitého by mali byť oprávnené na finančnú pomoc Únie na štúdie a za splnenia určitých podmienok na práce, len čo je toto financovanie k dispozícii, podľa príslušného nariadenia o nástroji Spájame Európu buď vo forme grantov, alebo vo forme inovačných finančných nástrojov. Zabezpečí sa tým, že bude možné poskytnúť podporu prispôsobenú potrebám pre projekty spoločného záujmu, ktoré nie sú životaschopné na základe existujúceho regulačného rámca trhových podmienok. Je potrebné zabrániť každému narušeniu hospodárskej súťaže najmä medzi projektmi prispievajúcimi k realizácii rovnakých prioritných koridorov Únie. Táto finančná pomoc by mala zabezpečiť potrebné synergie so štrukturálnymi fondmi, ktoré budú financovať inteligentné distribučné energetické siete miestneho alebo regionálneho významu. Na investovanie do projektov spoločného záujmu platí logika troch krokov. Po prvé, trh by mal mať prednosť na investovanie. Po druhé, ak investície nie sú na trhu, mali by sa preskúmať regulačné riešenia, príslušný regulačný rámec by sa mal podľa potreby upraviť a malo by sa zabezpečiť správne uplatňovanie príslušného regulačného rámca. Po tretie, ak prvé dva kroky nestačia na poskytnutie potrebných investícií do projektov spoločného záujmu, mohla by sa prideliť finančná pomoc Únie, ak projekt spoločného záujmu spĺňa platné kritériá oprávnenosti.

(43)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to rozvoj a interoperabilita transeurópskych energetických sietí a napojenie na ne, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť, a tento cieľ možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(44)

Nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(45)

Rozhodnutie č. 1364/2006/ES by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie zakotvuje usmernenia pre včasný rozvoj a interoperabilitu prioritných koridorov a oblastí transeurópskej energetickej infraštruktúry uvedenej v prílohe I (prioritné koridory a oblasti energetickej infraštruktúry).

2.   Toto nariadenie najmä:

a)

upravuje určovanie projektov spoločného záujmu s cieľom realizovať prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú do kategórií energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu, ropy a oxidu uhličitého vymedzených v prílohe II (kategórie energetickej infraštruktúry);

b)

uľahčuje včasnú realizáciu projektov spoločného záujmu zefektívnením, lepšou koordináciou a urýchlením postupov vydávania povolení a posilnením účasti verejnosti;

c)

poskytuje pravidlá a poradenstvo na cezhraničné rozdelenie nákladov a stimuly pre projekty spoločného záujmu súvisiace s rizikom;

d)

určuje podmienky na oprávnenosť projektov spoločného záujmu na finančnú pomoc Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účel tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov uvedených v smerniciach 2009/28/ES, 2009/72/ES a 2009/73/ES, nariadeniach (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„energetická infraštruktúra“ znamená fyzické zariadenie alebo príslušenstvo spadajúce do kategórií energetickej infraštruktúry, ktoré sa nachádza v Únii alebo spája Úniu s jednou alebo viacerými tretími krajinami;

2.

„komplexné rozhodnutie“ znamená rozhodnutie alebo súbor rozhodnutí prijatých orgánom alebo orgánmi členského štátu, nezahŕňajúc súdy ani tribunály, ktoré určia, či sa realizátorovi projektu vydá povolenie na stavbu energetickej infraštruktúry na realizáciu projektu bez toho, aby bolo dotknuté každé rozhodnutie prijaté v súvislosti s administratívnym opravným konaním;

3.

„projekt“ znamená jedno alebo niekoľko vedení, plynovodov, prevádzok, vybavení alebo zariadení spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry;

4.

„projekt spoločného záujmu“ znamená projekt, ktorý je potrebný na realizáciu prioritných koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry ustanovených v prílohe I a ktorý je súčasťou zoznamu projektov spoločného záujmu Únie uvedeného v článku 3;

5.

„úzke miesto energetickej infraštruktúry“ znamená obmedzenie fyzických tokov do energetického systému pre nedostatočnú prenosovú/prepravnú kapacitu, kam patrí okrem iného aj chýbajúca infraštruktúra;

6.

„realizátor projektu“ znamená jednu z týchto možností:

a)

PPS, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo iný prevádzkovateľ alebo investor, ktorý rozvíja projekt spoločného záujmu;

b)

ak je niekoľko PPS, prevádzkovateľov distribučných sústav, iných prevádzkovateľov, investorov alebo akákoľvek ich skupina, subjekt s právnou subjektivitou podľa príslušných vnútroštátnych zákonov, ktorý bol určený zmluvnou úpravou medzi nimi a je spôsobilý prevziať právne záväzky a finančnú zodpovednosť v mene zmluvných strán zmluvnej úpravy;

7.

„inteligentné siete“ znamenajú elektrickú sieť, ktorá môže nákladovo efektívnym spôsobom spájať správanie a konanie všetkých užívateľov napojených na ňu vrátane výrobcov, spotrebiteľov a tých, čo vyrábajú a spotrebúvajú, aby sa zabezpečil ekonomicky efektívny a udržateľný elektroenergetický systém s nízkymi stratami a vysokou kvalitou, zabezpečením dodávok a bezpečnosťou;

8.

„práce“ znamenajú nákup, dodávku a využívanie komponentov, systémov a služieb vrátane softvéru, realizáciu vývojových a stavebných a montážnych prác spojených s projektom, preberanie zariadení a začiatok prevádzky projektu;

9.

„štúdie“ znamenajú činnosti potrebné na prípravu realizácie projektu, ako sú prípravné štúdie, štúdie uskutočniteľnosti, hodnotiace, skúšobné a validačné štúdie vrátane softvéru a všetky ostatné podporné technické opatrenia vrátane predbežných činností zameraných na vymedzenie a vývoj projektu a rozhodnutie o jeho financovaní, akým je prieskum v teréne a príprava finančného balíka;

10.

„národný regulačný orgán“ znamená vnútroštátny regulačný orgán určený v súlade s článkom 35 ods. 1 smernice 2009/72/ES alebo článkom 39 ods. 1 smernice 2009/73/ES;

11.

„sprevádzkovanie“ znamená proces uvedenia projektu do prevádzky po jeho vybudovaní.

KAPITOLA II

PROJEKTY SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

Článok 3

Zoznam projektov spoločného záujmu Únie

1.   Nariadením sa vytvára dvanásť regionálnych skupín (ďalej len „skupiny“) vymedzených v prílohe III oddiele 1. Členstvo každej skupiny vychádza z každého prioritného koridoru a oblasti a z ich príslušného geografického pokrytia, ako sa uvádza v prílohe I. Rozhodovacie právomoci v skupinách sa vyhradzujú iba členským štátom a Komisii, ktoré sa na tento účel uvádzajú ako rozhodovací orgán skupín.

2.   Každá skupina prijme vlastný rokovací poriadok s prihliadnutím na ustanovenia uvedené v prílohe III.

3.   Rozhodovací orgán každej skupiny prijme regionálny zoznam navrhovaných projektov spoločného záujmu vypracovaný v súlade s postupom stanoveným v prílohe III oddiele 2 v súlade s príspevkom každého projektu k realizácii prioritných koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry a v súlade s plnením ich kritérií stanovených v článku 4.

Keď skupina vypracúva svoj regionálny zoznam:

a)

každý jednotlivý návrh projektu spoločného záujmu si vyžaduje schválenie členských štátov, na ktorých územie sa projekt vzťahuje; ak sa členský štát rozhodne neudeliť súhlas, svoje jasne opodstatnené dôvody tohto neschválenia predloží príslušnej skupine;

b)

zohľadní radu Komisie, ktorej zámerom je mať zvládnuteľný celkový počet projektov spoločného záujmu.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať delegované akty týkajúce sa zavedenia zoznamu projektov spoločného záujmu pre Úniu (ďalej len „zoznam Únie“) s výhradou druhého odseku článku 172 ZFEÚ. Zoznam Únie nadobúda formu prílohy k tomuto nariadeniu.

Pri výkone svojich právomocí Komisia zabezpečuje, aby sa zoznam Únie vypracúval každé dva roky na základe regionálnych zoznamov prijatých rozhodovacími orgánmi skupín zriadenými v prílohe III oddiele 1 bode 2 v rámci postupu stanoveného v odseku 3 tohto článku.

Prvý zoznam Únie sa prijme do 30. septembra 2013.

5.   Komisia pri schvaľovaní zoznamu Únie na základe regionálnych zoznamov:

a)

zabezpečuje, aby boli zaradené iba tie projekty, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 4;

b)

zabezpečuje cezregionálny súlad, berúc do úvahy stanovisko agentúry, ako sa uvádza v prílohe III oddiele 2 bode 12;

c)

zohľadňuje všetky stanoviská členských štátov, ako sa uvádza v prílohe III oddiele 2 bode 9 a

d)

usiluje sa o zvládnuteľný celkový počet projektov spoločného záujmu v zozname Únie.

6.   Projekty spoločného záujmu zaradené do zoznamu Únie v súlade s odsekom 4 tohto článku sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou príslušných regionálnych investičných plánov podľa článku 12 nariadení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 a príslušných národných desaťročných plánov rozvoja siete podľa článku 22 smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES a prípadne iných príslušných národných plánov infraštruktúry. Týmto projektom sa poskytne čo najvyššia priorita v každom z týchto plánov.

Článok 4

Kritériá pre projekty spoločného záujmu

1.   Projekty spoločného záujmu musia spĺňať tieto všeobecné kritéria:

a)

projekt je potrebný aspoň pre jeden z prioritných koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry;

b)

potenciálny celkový prínos projektu hodnoteného podľa príslušných konkrétnych kritérií uvedených v odseku 2 prevyšuje jeho náklady aj z dlhodobého hľadiska a

c)

projekt spĺňa tieto kritériá:

i)

zahŕňa najmenej dva členské štáty priamym prekračovaním hraníc dvoch alebo viacerých členských štátov;

ii)

sa nachádza na území jedného členského štátu a má významný cezhraničný vplyv vymedzený v prílohe IV bode 1;

iii)

prekračuje hranice aspoň jedného členského štátu a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

2.   Na projekty spoločného záujmu sa vzťahujú tieto kritériá spadajúce do špecifických kategórií energetickej infraštruktúry:

a)

v prípade projektov na prenos a skladovanie elektriny spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry uvedených v prílohe II bode 1 písm. a) až d) má projekt značne prispievať najmenej k jednému z nasledujúcich špecifických kritérií:

i)

integrácia trhu okrem iného prostredníctvom odstránenia izolácie aspoň jedného členského štátu a obmedzením úzkych miest energetickej infraštruktúry; hospodárska súťaž a flexibilita systému;

ii)

udržateľnosť okrem iného pomocou integrácie energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete a prenosu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov do hlavných spotrebiteľských centier a skladovacích miest;

iii)

zabezpečenie dodávok okrem iného prostredníctvom interoperability, vhodných prepojení a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky systému;

b)

v prípade plynárenských projektov spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry uvedených v prílohe II bode 2 má projekt značne prispievať najmenej k jednému z nasledujúcich špecifických kritérií:

i)

integrácia trhu okrem iného prostredníctvom odstránenia izolácie aspoň jedného členského štátu a obmedzením úzkych miest energetickej infraštruktúry; interoperabilita a flexibilita systému;

ii)

zabezpečenie dodávok okrem iného prostredníctvom vhodných prepojení a diverzifikáciou zdrojov dodávok, dodávajúcich partnerov a trás;

iii)

hospodárska súťaž okrem iného diverzifikáciou zdrojov dodávok, dodávajúcich partnerov a trás;

iv)

udržateľnosť okrem iného prostredníctvom obmedzovania emisií, podpory zdrojov s fluktuáciou výroby energie z obnoviteľných zdrojov a častejšieho využívania plynu z obnoviteľných zdrojov;

c)

v prípade projektov na inteligentné elektrické siete spadajúce do kategórie energetickej infraštruktúry uvedenej v prílohe II bode 1 písm. e) má projekt značne prispievať k všetkým z nasledujúcich špecifických kritérií:

i)

integrácia a zapojenie užívateľov siete s novými technickými požiadavkami s ohľadom na ich ponuku elektriny a dopyt po nej;

ii)

efektívnosť a interoperabilita prenosu a distribúcie elektriny v každodennej prevádzke rozvodných sietí;

iii)

bezpečnosť sietí, kontrola systému a kvalita dodávok;

iv)

optimalizované plánovanie budúcich nákladovo efektívnych investícií do siete;

v)

fungovanie trhu a služby pre spotrebiteľov;

vi)

zapojenie užívateľov do riadenia využívania energie;

d)

v prípade projektov na prepravu ropy spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry uvedených v prílohe II bode 3 má projekt značne prispievať k všetkým z nasledujúcich špecifických kritérií:

i)

zabezpečenie dodávok znižujúce závislosť od jedného zdroja alebo trasy dodávok;

ii)

efektívne a udržateľné využívanie zdrojov zmierňovaním environmentálnych rizík;

iii)

interoperabilita;

e)

v prípade projektov na prepravu oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry uvedených v prílohe II bode 4 má projekt značne prispievať k všetkým z nasledujúcich špecifických kritérií:

i)

zabraňovanie emisií oxidu uhličitého so súčasným zachovaním bezpečnosti dodávok energie;

ii)

zvyšovanie odolnosti a bezpečnosti prepravy oxidu uhličitého;

iii)

efektívne využívanie zdrojov umožnením spojenia viacerých zdrojov oxidu uhličitého a skladovacích miest prostredníctvom spoločnej infraštruktúry a minimalizáciou environmentálnej záťaže a rizík.

3.   V prípade projektov spadajúcich do kategórií energetickej infraštruktúry uvedených v prílohe II bodoch 1 až 3 kritériá vymenované v tomto článku sa posudzujú v súlade s ukazovateľmi uvedenými v prílohe IV bodoch 2 až 5.

4.   S cieľom uľahčiť hodnotenie všetkých projektov, ktoré by mohli byť spôsobilé ako projekty spoločného záujmu a ktoré by sa mohli zaradiť do regionálneho zoznamu, každá skupina transparentne a objektívne vyhodnotí príspevok každého projektu k realizácii rovnakého prioritného koridoru či oblasti. Každá skupina určí svoju hodnotiacu metódu na základe celkového príspevku ku kritériám uvedeným v odseku 2; toto hodnotenie vyústi do určenia poradia projektov na vnútornú potrebu skupiny. Regionálny zoznam ani zoznam Únie neobsahujú poradie, pričom poradie sa nevyužíva ani na ďalší účel okrem prípadov opísaných v prílohe III oddiele 2 bode 14.

Pri hodnotení projektov každá skupina venuje navyše pozornosť:

a)

naliehavosti každého navrhnutého projektu, aby sa splnili ciele energetickej politiky Únie týkajúce sa integrácie okrem iného odstránením izolácie aspoň jedného členského štátu a konkurencieschopnosti trhu, udržateľnosti a zabezpečenia dodávok;

b)

počtu členských štátov ovplyvnených každým projektom, pričom sa zabezpečujú rovnaké príležitosti pre projekty zahŕňajúce okrajové členské štáty;

c)

príspevku každého projektu k územnej súdržnosti a

d)

komplementárnosti vzhľadom na ostatné navrhované projekty.

V prípade projektov inteligentných sietí spadajúcich do kategórie energetickej infraštruktúry uvedenej v prílohe II bode 1 písm. e) sa zostaví poradie pre tie projekty, ktoré sa týkajú dvoch rovnakých členských štátov, a náležitá pozornosť sa venuje aj počtu používateľov ovplyvnených projektom, ročnej spotrebe energie a podielu výroby zo zdrojov, ktoré nemožno riadiť, v oblasti pokrytej týmito používateľmi.

Článok 5

Realizácia a monitorovanie

1.   Realizátori projektov vypracujú plán realizácie projektov spoločného záujmu vrátane harmonogramu:

a)

štúdie uskutočniteľnosti a projektovej štúdie;

b)

schválenia národným regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom;

c)

výstavby a uvedenia do prevádzky;

d)

vydávania povolení uvedených v článku 10 ods. 4 písm. b).

2.   PPS, prevádzkovatelia distribučných sústav a iní prevádzkovatelia spolupracujú s cieľom uľahčiť vývoj projektov spoločného záujmu vo svojej oblasti.

3.   Agentúra a príslušné skupiny sledujú pokrok dosiahnutý v realizácii projektov spoločného záujmu a podľa potreby vydávajú odporúčania na zjednodušenie realizácie projektov spoločného záujmu. Skupiny môžu požadovať, aby sa predkladali ďalšie informácie v súlade s odsekmi 4, 5 a 6, zvolávať porady s príslušnými stranami a vyzývať Komisiu, aby overovala informácie poskytované v teréne.

4.   Do 31. marca každého roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zaradeniu projektu spoločného záujmu do zoznamu Únie podľa článku 3, realizátori projektu predložia príslušnému orgánu uvedenému v článku 8 a agentúre výročnú správu za každý projekt spadajúci do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 1 a 2 alebo v prípade projektov spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 3 a 4 ju predložia príslušnej skupine. Uvedená správa uvedie podrobnosti o:

a)

pokroku dosiahnutom pri rozvoji, pri výstavbe projektu a pri jeho uvádzaní do prevádzky, najmä čo sa týka vydávania povolení a konzultačných postupov;

b)

prípadných oneskoreniach v porovnaní s realizačným plánom, príčinách týchto oneskorení a iných ťažkostiach, ktoré sa vyskytli;

c)

prípadnom revidovanom pláne určenom na riešenie oneskorení.

5.   Do troch mesiacov od doručenia výročných správ uvedených v odseku 4 tohto článku agentúra predloží skupinám konsolidovanú správu za projekty spoločného záujmu patriace do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 1 a 2 s hodnotením dosiahnutého pokroku a prípadne ponúkne odporúčania na prekonanie oneskorení a ťažkostí, ktoré sa vyskytli. V tejto konsolidovanej správe sa v súlade s článkom 6 ods. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 713/2009 vyhodnotí aj dôsledná realizácia plánov rozvoja siete v celej Únii vzhľadom na prioritné koridory a oblasti energetickej infraštruktúry.

6.   Príslušné zodpovedné orgány uvedené v článku 8 predložia každoročne správu príslušnej skupine o pokroku a prípadne o oneskoreniach pri realizácii projektov spoločného záujmu nachádzajúcich sa na ich príslušnom území, čo sa týka postupov vydávania povolení, a o dôvodoch týchto oneskorení.

7.   Ak sa uvedenie projektu spoločného záujmu do prevádzky oneskorí v porovnaní s realizačným plánom a ak hlavným dôvodom nie sú faktory mimo kontroly realizátora projektu:

a)

v rozsahu, v akom platia opatrenia uvedené v článku 22 ods. 7 písm. a), b) alebo c) smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, národné regulačné orgány zabezpečia realizáciu investície;

b)

ak opatrenia národných regulačných orgánov podľa písmena a) nestačia na zaručenie realizácie investície alebo sa na situáciu nevzťahujú, realizátor projektu si zvolí tretiu stranu na financovanie alebo budovanie celého projektu alebo jeho časti. Realizátor projektu tak urobí pred tým, než oneskorenie v porovnaní s dňom uvedenia projektu do prevádzky v realizačnom pláne prekročí dva roky;

c)

ak sa v súlade s písmenom b) nevyberie tretia strana, členský štát alebo ak tak určí členský štát, národný regulačný orgán môže do dvoch mesiacov od uplynutia obdobia uvedeného v písmene b) navrhnúť tretiu stranu, ktorá bude financovať alebo realizovať projekt a ktorú akceptuje realizátor projektu;

d)

ak oneskorenie uvedenia projektu do prevádzky prekročí dva roky a dva mesiace v porovnaní s realizačným plánom, Komisia na základe dohody a v spolupráci s príslušnými členskými štátmi uverejní výzvu na predloženie návrhov otvorenú pre každú tretiu stranu, ktorá sa môže stať realizátorom projektu, na výstavbu projektu v dohodnutom termíne;

e)

ak sa uplatní písmeno c) alebo d), prevádzkovateľ sústavy/siete, v oblasti ktorého sa investícia nachádza, poskytne vykonávajúcim prevádzkovateľom alebo investorom, alebo tretej strane všetky informácie potrebné na realizáciu investície, napojí nové aktíva do prenosovej sústavy/prepravnej siete a všeobecne vynaloží maximálne úsilie na to, aby napomohol realizáciu investície a bezpečné, spoľahlivé a účinné fungovanie a údržbu projektu spoločného záujmu.

8.   Projekt spoločného záujmu môže byť vyradený zo zoznamu Únie v súlade s postupom stanoveným v článku 3 ods. 4, ak jeho zaradenie do tohto zoznamu vychádzalo z nesprávnych informácií, ktoré boli určujúcim faktorom na zaradenie, alebo projekt nie je v súlade s právom Únie.

9.   Projekty, ktoré už nie sú v zozname Únie, strácajú všetky práva a povinnosti súvisiace so štatútom projektu spoločného záujmu vyplývajúce z tohto nariadenia.

Projekt, ktorý už nie je v zozname Únie, v súvislosti s ktorým však príslušný orgán prijal žiadosť na preskúmanie, si zachováva práva a povinnosti vyplývajúce z kapitoly III okrem prípadu, keď projekt už nie je v zozname z dôvodov stanovených v odseku 8.

10.   Tento článok sa nedotkne žiadnej finančnej pomoci Únie poskytnutej akémukoľvek projektu spoločného záujmu pred jeho vyradením zo zoznamu Únie.

Článok 6

Európski koordinátori

1.   Ak projekt spoločného záujmu naráža na značné ťažkosti pri realizácii, Komisia môže po dohode s príslušnými členskými štátmi vymenovať európskeho koordinátora na obdobie jedného roka, ktoré sa môže dvakrát predĺžiť.

2.   Európsky koordinátor:

a)

podporuje projekty, pre ktoré bol určený za európskeho koordinátora, a cezhraničný dialóg medzi realizátormi projektu a všetkými príslušnými zainteresovanými subjektmi;

b)

v prípade potreby pomáha všetkých stranám v konzultáciách s príslušnými zúčastnenými stranami a v získaní potrebných povolení pre projekty;

c)

podľa potreby radí realizátorom projektu v otázkach financovania projektu;

d)

zabezpečuje, aby príslušné členské štáty poskytovali vhodnú podporu a strategické usmerňovanie pri príprave a realizácii projektov;

e)

každý rok, a podľa potreby po skončení svojho mandátu, predkladá Komisii správu o pokroku projektov a o ťažkostiach a prekážkach, ktoré pravdepodobne značne oddialia termín uvedenia projektov do prevádzky. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a dotknutým skupinám.

3.   Európsky koordinátor sa vyberá na základe jeho skúseností, pričom sa berú do úvahy konkrétne úlohy, ktoré sú mu uložené v súvislosti s príslušnými projektmi.

4.   V rozhodnutí o vymenovaní európskeho koordinátora sa ustanoví pôsobnosť s uvedením dĺžky trvania mandátu, konkrétne úlohy, zodpovedajúce termíny a metodika, ktorú treba dodržiavať. Koordinačné úsilie je úmerné zložitosti a odhadnutým nákladom na projekty.

5.   Príslušné členské štáty plne spolupracujú s európskym koordinátorom pri plnení jeho úloh uvedených v odsekoch 2 a 4.

KAPITOLA III

VYDÁVANIE POVOLENÍ A ÚČASŤ VEREJNOSTI

Článok 7

„Prioritný štatút“ projektov spoločného záujmu

1.   Prijatím zoznamu Únie sa na účely každého rozhodnutia vydaného v rámci postupu vydania povolenia stanoví potreba týchto projektov z hľadiska energetickej politiky bez ohľadu na presné miesto, smerovanie či technológiu projektu.

2.   S cieľom zabezpečiť efektívne administratívne spracovanie žiadostí týkajúcich sa projektov spoločného záujmu realizátori projektov a všetky príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto spisy vybavovali čo najrýchlejšie v rámci zákona.

3.   Ak takýto štatút existuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, potom sa projektom spoločného záujmu priznáva štatút čo najvyššieho vnútroštátneho významu a ako s takými sa s nimi zaobchádza v postupoch vydávania povolení, a ak to vnútroštátne právne predpisy stanovujú pri územnom plánovaní a environmentálnom posudzovaní, spôsobom, akým sa zaobchádzanie stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch platných na zodpovedajúci typ energetickej infraštruktúry.

4.   Komisia vydá do 16. augusta 2013, nezáväzný návod na pomoc členským štátom pri určovaní primeraných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na zjednodušenie postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie a na zabezpečenie dôsledného uplatňovania postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa právnych predpisov Únie pre projekty spoločného záujmu.

5.   Berúc do úvahy návod uvedený v odseku 4, členské štáty vyhodnocujú, ktoré opatrenia na zjednodušenie postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie a na zabezpečenie ich dôsledného uplatňovania sú možné, a informujú Komisiu o výsledku.

6.   Členské štáty do deviatich mesiacov od dátumu vydania návodu uvedeného v odseku 4 prijmú nelegislatívne opatrenia, ktoré určili podľa odseku 5.

7.   Členské štáty do 24 mesiacov od dátumu vydania návodu uvedeného v odseku 4 prijmú legislatívne opatrenia, ktoré zistili v rámci odseku 5. Tieto opatrenia sa nedotknú záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.

8.   Čo sa týka vplyvu na životné prostredie riešeného v článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS a článku 4 ods. 7 smernice 2000/60/ES, projekty spoločného záujmu sa považujú za projekty vo verejnom záujme z hľadiska energetickej politiky a môžu sa považovať za projekty nadradeného verejného záujmu, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v týchto smerniciach.

Ak by sa vyžadovalo stanovisko Komisie v súlade so smernicou 92/43/EHS, Komisia a príslušný orgán uvedený v článku 9 tohto nariadenia zabezpečia, aby sa rozhodnutie týkajúce sa projektu nadradeného verejného záujmu prijalo v lehote podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Organizácia postupu vydania povolenia

1.   Každý členský štát určí do 16. novembra 2013, jeden vnútroštátny príslušný orgán, ktorý zodpovedá za uľahčovanie a koordináciu postupu vydania povolenia pre projekty spoločného záujmu.

2.   Zodpovednosť príslušného orgánu uvedeného v odseku 1 alebo úlohy súvisiace s ňou možno delegovať na iný orgán alebo ich iný orgán môže vykonávať pri každom projekte spoločného záujmu alebo pri konkrétnej kategórii projektov spoločného záujmu za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán informuje Komisiu o uvedenom delegovaní a informácie o tom zverejňuje buď príslušný orgán, alebo realizátor projektu na internetových stránkach uvedených v článku 9 ods. 7;

b)

iba jeden orgán zodpovedá za projekt spoločného záujmu, je jediným kontaktným miestom pre realizátora projektu v procese vedúcom ku komplexnému rozhodnutiu pre daný projekt spoločného záujmu a koordinuje predkladanie všetkých dôležitých dokumentov a informácií.

Príslušný orgán si môže udržať zodpovednosť za stanovenie lehôt bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v súlade s článkom 10.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné požiadavky podľa medzinárodného práva a právnych predpisov Únie, príslušný orgán podnikne kroky na uľahčenie vydania komplexného rozhodnutia. Komplexné rozhodnutie sa vydáva v lehote uvedenej v článku 10 ods. 1 a 2 a podľa jednej z týchto schém:

a)   Integrovaná schéma: komplexné rozhodnutie vydáva príslušný orgán a je jediným právne záväzným rozhodnutím vyplývajúcim zo zákonného povoľovacieho konania. Ak sa projekt týka iných orgánov, tieto orgány môžu poskytnúť svoje stanovisko v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ako vklad do postupu, ktoré príslušný orgán vezme do úvahy.

b)   Koordinovaná schéma: komplexné rozhodnutie zahŕňa viaceré jednotlivé právne záväzné rozhodnutia vydané niektorými dotknutými orgánmi, ktoré koordinuje príslušný orgán. Príslušný orgán môže vytvoriť pracovnú skupinu, v ktorej sú zastúpené všetky dotknuté orgány, na vypracovanie harmonogramu vydávania povolení v súlade s článkom 10 ods. 4 písm. b) a na monitorovanie a koordináciu jeho uplatňovania. Príslušný orgán po konzultáciách s ďalšími dotknutými orgánmi, podľa vhodnosti v súlade s vnútroštátnou legislatívou a bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v súlade s článkom 10, stanoví pre každý jednotlivý prípad vhodnú lehotu, v rámci ktorej sa vydajú jednotlivé rozhodnutia. Príslušný orgán môže prijať jednotlivé rozhodnutie v mene iného dotknutého vnútroštátneho orgánu, ak sa rozhodnutie tohto orgánu neposkytne v určenej lehote a ak oneskorenie nemožno primerane odôvodniť alebo ak to stanovuje vnútroštátne právo, a v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s právom Únie, príslušný orgán môže zvážiť, aby iný dotknutý vnútroštátny orgán buď schválil, alebo zamietol projekt, ak tento orgán neprijal rozhodnutie v určenej lehote. Ak tak stanovuje vnútroštátne právo, príslušný orgán môže ignorovať jednotlivé rozhodnutie iného dotknutého vnútroštátneho orgánu, ak sa domnieva, že rozhodnutie nie je dostatočne zdôvodnené, pokiaľ ide o základné dôkazy predložené dotknutým vnútroštátnym orgánom; príslušný orgán v takom prípade zabezpečí, aby sa dodržali zodpovedajúce požiadavky podľa medzinárodného práva a právnych predpisov Únie, a svoje rozhodnutie riadne zdôvodní.

c)   Schéma založená na spolupráci: príslušný orgán koordinuje prijatie komplexného rozhodnutia. Príslušný orgán po konzultáciách s ďalšími dotknutými orgánmi, podľa vhodnosti v súlade s vnútroštátnym právom a bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v súlade s článkom 10, stanoví pre každý jednotlivý prípad vhodnú lehotu, v rámci ktorej sa vydajú jednotlivé rozhodnutia. Monitoruje, či dotknuté orgány dodržiavajú určené lehoty.

Ak sa očakáva, že dotknutý orgán nevydá individuálne rozhodnutie v určenej lehote, tento orgán o tom bezodkladne informuje príslušný orgán spolu s odôvodnením zdržania. Príslušný orgán potom znovu stanoví lehotu, v rámci ktorej sa vydá jednotlivé rozhodnutie, pričom sa stále dodržiavajú celkové lehoty stanovené v súlade s článkom 10.

Členské štáty, uznávajúc národné osobitosti pri plánovaní a v postupoch vydávania povolení, si môžu vybrať spomedzi troch schém uvedených v písmenách a), b) a c) prvého pododseku na uľahčenie a koordináciu ich postupov a rozhodnú sa pre uplatňovanie najefektívnejšej schémy. Keď si členský štát vyberie schému založenú na spolupráci, informuje Komisiu o dôvodoch tejto voľby. Komisia prikročí k hodnoteniu efektivity schém v správe uvedenej v článku 17.

4.   Členské štáty môžu uplatňovať odlišné schémy, ako sa stanovuje v odseku 3, pre projekty spoločného záujmu na pevnine aj na mori.

5.   Ak si projekt spoločného záujmu vyžaduje, aby rozhodnutia boli prijaté v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, dotknuté príslušné orgány urobia potrebné kroky pre efektívnu a účinnú vzájomnú spoluprácu a koordináciu vrátane ustanovení uvedených v článku 10 ods. 4. Členské štáty sa usilujú o zabezpečenie spoločných postupov, najmä čo sa týka posúdenia vplyvu na životné prostredie.

Článok 9

Transparentnosť a účasť verejnosti

1.   Do 16. mája 2014 členský štát alebo príslušný orgán, prípadne v spolupráci s ostatnými dotknutými orgánmi, uverejní príručku postupov pre vydávanie povolení vzťahujúcu sa na projekty spoločného záujmu. Príručka sa v prípade potreby aktualizuje a sprístupní verejnosti. Príručka musí obsahovať prinajmenšom informácie uvedené v prílohe VI bode 1. Príručka nie je právne záväzná, môže sa však odvolávať na príslušné právne ustanovenia alebo ich citovať.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky na základe Aarhuského dohovoru a Dohovoru z Espoo a súvisiace právne predpisy Únie, všetky strany zapojené do postupu vydávania povolení dodržujú zásady účasti verejnosti ustanovené v prílohe VI bode 3.

3.   V orientačnej lehote troch mesiacov od začatia postupu vydania povolenia podľa článku 10 ods. 1 písm. a) realizátor projektu vypracuje a príslušnému orgánu predloží koncepciu účasti verejnosti v nadväznosti na postup upravený v príručke uvedenej v odseku 1 a v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe VI. Príslušný orgán buď požiada o úpravy, alebo koncepciu účasti verejnosti do troch mesiacov schváli. V tomto prípade príslušný orgán zváži každú formu účasti verejnosti a konzultácií s verejnosťou, ktoré sa uskutočnia pred začatím postupu vydávania povolenia, v takom rozsahu, v akom táto účasť verejnosti a konzultácie spĺňajú požiadavky tohto článku.

Ak má realizátor projektu v úmysle vykonať podstatné zmeny v schválenej koncepcii, informuje o tom príslušný orgán. V tom prípade môže príslušný orgán požadovať úpravy.

4.   Realizátor projektu alebo príslušný orgán, ak je to stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, uskutoční najmenej jednu verejnú konzultáciu pred predložením konečnej a úplnej žiadosti príslušnému orgánu podľa článku 10 ods. 1 písm. a). Urobí tak bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek verejná konzultácia, ktorá sa má uskutočniť po predložení žiadosti o povolenie podľa článku 6 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ. Verejná konzultácia informuje zúčastnené strany uvedené v prílohe VI bode 3 písm. a) o danom projekte v počiatočnom štádiu a pomôže určiť najvhodnejšie umiestnenie alebo trasu a príslušné otázky, ktoré bude treba v dokumentácii k žiadosti riešiť. Minimálne požiadavky týkajúce sa tejto verejnej konzultácie sú uvedené v prílohe VI bode 5.

Realizátor projektu pred predložením žiadosti vypracuje správu, ktorá zhrnie výsledky činností týkajúce sa zapojenia verejnosti vrátane činností, ktoré sa uskutočnili pred začatím postupu vydania povolenia. Realizátor projektu predloží uvedenú správu spolu so žiadosťou príslušnému orgánu. V komplexnom rozhodnutí sa tieto výsledky riadne zohľadnia.

5.   V prípade projektov prekračujúcich hranice dvoch alebo viacerých členských štátov sa konzultácie podľa odseku 4 uskutočnia v každom príslušnom členskom štáte najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia prvej verejnej konzultácie.

6.   Pri projektoch, ktoré pravdepodobne budú mať značné nepriaznivé cezhraničné vplyvy v jednom alebo vo viacerých susedných členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje článok 7 smernice 2011/92/EÚ a Dohovor z Espoo, sa vyššie uvedené informácie poskytnú príslušnému orgánu susedných členských štátov. Príslušný orgán susedných členských štátov uvedie, prípadne v rámci oznamovacieho postupu, či sa on, alebo niektorý iný príslušný orgán chce zúčastniť na príslušných postupoch verejných konzultácií.

7.   Realizátor projektu alebo v prípade, ak tak stanovuje vnútroštátne právo, príslušný orgán vytvorí a pravidelne aktualizuje internetovú stránku s príslušnými informáciami o projekte spoločného záujmu, ktorá obsahuje odkaz na internetovú stránku Komisie a spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI bode 6. Dôvernosť citlivých obchodných informácií musí byť zachovaná.

Realizátori projektu tiež uverejnia príslušné informácie s pomocou iných vhodných informačných prostriedkov, ku ktorým má verejnosť otvorený prístup.

Článok 10

Dĺžka trvania a vykonávanie postupu vydania povolenia

1.   Postup vydania povolenia sa skladá z dvoch konaní:

a)

konanie pred podaním žiadosti, vymedzené ako doba medzi začatím postupu vydávania povolení a doručením predložených dokumentov žiadosti príslušnému orgánu, sa uskutoční v orientačnej lehote dvoch rokov.

Toto konanie zahŕňa vypracovanie všetkých environmentálnych správ, ktoré majú realizátori projektu vypracovať.

Na účel začatia postupu vydania povolenia realizátori projektu zašlú projekt príslušnému orgánu dotknutých členských štátov v písomnej podobe spolu s dostatočne podrobným opisom projektu. Príslušný orgán najneskôr do troch mesiacov po doručení oznámenia uzná oznámenie v písomnej podobe aj v mene ostatných dotknutých orgánov alebo ho v písomnej podobe zamietne, ak sa domnieva, že projekt nie je dostatočne zrelý na začatie postupu vydania povolenia. V prípade zamietnutia príslušný orgán svoje rozhodnutie zdôvodní aj v mene ostatných dotknutých orgánov. Dátum podpisu uznania oznámenia príslušným orgánom slúži ako dátum začatia postupu vydania povolenia. Ak ide o dva alebo viac členských štátov, dátum prijatia posledného oznámenia príslušným dotknutým orgánom slúži ako dátum začatia postupu vydania povolenia;

b)

zákonné povoľovacie konanie, vymedzené ako doba od dátumu prevzatia predloženej žiadosti do prijatia komplexného rozhodnutia, neprekročí jeden rok a šesť mesiacov. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu, ak to považujú za vhodné.

2.   Dĺžka trvania oboch konaní uvedených v odseku 1 neprekročí tri roky a šesť mesiacov. Ak sa však príslušný orgán domnieva, že jedno alebo obe z týchto konaní v rámci postupu vydania povolenia nebudú dokončené pred lehotami stanovenými v odseku 1, môže pred ich uplynutím individuálne rozhodnúť o predĺžení jednej alebo oboch týchto lehôt maximálne o deväť mesiacov spoločne pre obe konania.

V uvedenom prípade príslušný orgán informuje dotknutú skupinu a predloží jej opatrenia, ktoré sa prijali alebo budú prijaté s cieľom čo najskôr ukončiť postup vydania povolenia. Skupina môže príslušný orgán požiadať, aby jej pravidelne podával správu o pokroku dosiahnutom v tomto ohľade.

3.   V členských štátoch, v ktorých určenie trasy alebo umiestnenia, vykonané výhradne na osobitný účel plánovaného projektu vrátane plánovania osobitných koridorov pre infraštruktúry elektrických a plynárenských sietí, nemôže byť zahrnuté do postupu, ktorý vedie ku komplexnému rozhodnutiu, sa príslušné rozhodnutie prijme v osobitnej lehote šiestich mesiacov od dátumu predloženia konečnej a úplnej dokumentácie žiadosti realizátorom.

V uvedenom prípade sa predĺžená lehota uvedená v odseku 2 obmedzí na šesť mesiacov vrátane postupu uvedeného v tomto odseku.

4.   Konanie pred podaním žiadosti sa skladá z týchto krokov:

a)

Príslušný orgán po uznaní oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v úzkej spolupráci s inými dotknutými orgánmi a prípadne na základe návrhu realizátora projektu určí rozsah materiálu a úroveň podrobných informácií, ktoré má predložiť realizátor projektu ako súčasť žiadosti, s cieľom použiť ich pre komplexné rozhodnutie. Kontrolný zoznam uvedený v prílohe VI bode 1 písm. e) slúži ako základ tohto určenia.

b)

Príslušný orgán v úzkej spolupráci s realizátorom projektu a inými dotknutými orgánmi a s prihliadnutím na výsledky činností vykonávaných podľa písmena a) vypracuje podrobný harmonogram postupu vydania povolenia v súlade s usmerneniami stanovenými v prílohe VI bode 2.

V prípade projektov prekračujúcich hranice medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi príslušné orgány dotknutých členských štátov vypracujú spoločný rozpis, v ktorom schvália zladenie svojich harmonogramov.

c)

Príslušný orgán po prijatí návrhu dokumentácie žiadosti v prípade potreby a aj v mene ostatných dotknutých orgánov ďalej požiada, aby realizátor projektu predložil chýbajúce informácie, ktoré sa môžu týkať len otázok uvedených v písmene a). Príslušný orgán do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti písomne potvrdí prijatie žiadosti na preskúmanie. O dodatočné informácie možno požiadať len v prípadoch odôvodnených novými okolnosťami.

5.   Realizátor projektu zabezpečí, aby žiadosť bola úplná a mala príslušnú kvalitu a čo najskôr v priebehu postupu pred podaním žiadosti k nej získa stanovisko príslušného orgánu. Realizátor projektu v plnej miere spolupracuje s príslušným orgánom na dodržaní termínov a podrobného harmonogramu vymedzených v odseku 4 písm. b).

6.   Lehotami stanovenými v tomto článku nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a právnych predpisov Únie a nie sú nimi dotknuté ani právne predpisy týkajúce sa správneho odvolacieho konania a opravných prostriedkov pred súdom alebo tribunálom.

KAPITOLA IV

REGULAČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

Článok 11

Analýza nákladov a výnosov celého energetického systému

1.   Do 16. novembra 2013, európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) pre elektrinu a európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí (ENTSO) pre plyn zverejnia a predložia členským štátom, Komisii a agentúre svoje príslušné metodiky vrátane modelovania siete a trhu pre harmonizovanú analýzu nákladov a výnosov celej energetickej sústavy na úrovni Únie pri projektoch spoločného záujmu spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a) až d) a v prílohe II bode 2. Uvedené metodiky sa použijú na prípravu každého nasledujúceho desaťročného plánu rozvoja siete vyvinutého ENTSO pre elektrinu alebo ENTSO pre plyn podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 714/2009 a článku 8 nariadenia (ES) č. 715/2009. Tieto metodiky sa vypracujú v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe V a budú v súlade s pravidlami a ukazovateľmi vymedzenými v prílohe IV.

Pred predložením svojich príslušných metodík ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn uskutočňujú rozsiahle konzultácie zahŕňajúce prinajmenšom organizácie zastupujúce všetky príslušné zúčastnené – strany a ak je to vhodné, aj samotné zúčastnené strany, národné regulačné orgány a iné vnútroštátne orgány.

2.   Agentúra poskytne členským štátom a Komisii do troch mesiacov odo dňa doručenia metodík stanovisko k metodikám a uverejní ho.

3.   Komisia a členské štáty môžu do troch mesiacov od doručenia stanoviska agentúry poskytnúť stanovisko k metodikám. Stanoviská sa predkladajú ENTSO pre elektrinu alebo ENTSO pre plyn.

4.   ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn do troch mesiacov odo dňa doručenia posledného stanoviska doručeného podľa odseku 3 upravia svoje metodiky, pričom riadne zohľadnia doručené stanoviská členských štátov, stanovisko Komisie a stanovisko agentúry, a predložia ich Komisii na schválenie.

5.   ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn do dvoch týždňov od schválenia metodík Komisiou uverejnia príslušné metodiky na svojich internetových stránkach. Na požiadanie zašlú Komisii a agentúre v dostatočne presnej podobe zodpovedajúce súbory vstupných údajov vymedzených v prílohe V bode 1 a iné príslušné údaje o sústave/sieti, výkonových tokoch a trhu v súlade s vnútroštátnym právom a príslušnými dohodami o mlčanlivosti. Údaje sú platné ku dňu žiadosti. Komisia a agentúra zabezpečia, aby aj ony, aj akákoľvek iná strana, ktorá pre ne vykonáva analytické práce na základe týchto údajov, dodržiavali mlčanlivosť v súvislosti s prijatými údajmi.

6.   Metodiky sa pravidelne aktualizujú a zdokonaľujú v súlade s odsekmi 1 až 5. Agentúra môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe riadne odôvodnených žiadostí národných regulačných orgánov alebo zúčastnených strán a po oficiálnych konzultáciách s organizáciami zastupujúcimi všetky príslušné zúčastnené strany a Komisiu o také aktualizácie a zdokonalenia požiadať s náležitým odôvodnením a v riadnej lehote. Agentúra zverejní žiadosti národných regulačných orgánov alebo zúčastnených strán a všetky príslušné dokumenty, ktoré nie sú citlivé z obchodného hľadiska, ktoré viedli k žiadosti agentúry o aktualizáciu alebo zdokonalenie.

7.   Do 16. mája 2015, národné regulačné orgány spolupracujúce v rámci agentúry stanovia a uverejnia súbor ukazovateľov a zodpovedajúce referenčné hodnoty pre porovnanie jednotkových investičných nákladov pri porovnateľných projektoch kategórií infraštruktúry uvedených v prílohe II bodoch 1 a 2. Uvedené referenčné hodnoty môžu ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn použiť na analýzy nákladov a prínosov vykonané pre nasledujúce desaťročné plány rozvoja siete.

8.   Do 31. decembra 2016 ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn predložia Komisii a agentúre model konzistentného a prepojeného trhu s elektrinou a plynom a model konzistentnej a prepojenej sústavy/siete vrátane prenosovej a prepravnej infraštruktúry, ako aj zariadení na uskladnenie a zariadení na skvapalnený zemný plyn so zahrnutím prioritných koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry, vypracovaných v súlade so zásadami stanovenými v prílohe V. Po schválení tohto modelu Komisiou v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4 sa model začlení do metodík.

Článok 12

Umožnenie investícií s cezhraničnými vplyvmi

1.   Efektívne vynaložené investičné náklady, ktoré vylučujú náklady na údržbu týkajúce sa projektu spoločného záujmu, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a), b) a d) a v prílohe II bode 2, nesú príslušní PPS alebo realizátori projektu prenosovej/prepravnej infraštruktúry členských štátov, pre ktoré má projekt čistý kladný efekt, a v rozsahu, v akom ich nekryjú poplatky za preťaženie prepojovacích vedení alebo iné poplatky, ich zaplatia užívatelia siete v tarifách za prístup na sieť v uvedených členských štátoch.

2.   V prípade projektov spoločného záujmu patriacich do kategórií vymedzených v prílohe II bode 1 písm. a), b) a d) a v prílohe II bode 2 sa odsek 1 uplatňuje iba vtedy, ak minimálne jeden realizátor projektu požiada príslušné vnútroštátne orgány, aby použili tento článok na všetky alebo na niektoré časti nákladov na projekt. Okrem toho sa v prípade projektov spoločného záujmu patriacich do kategórií vymedzených v prílohe II bode 2 uplatňuje odsek 1, len ak sa už vykonalo posúdenie trhového dopytu, ktoré preukázalo, že nemožno očakávať, že efektívne vynaložené investičné náklady budú pokryté tarifami.

Ak má projekt niekoľko realizátorov projektu, príslušné národné regulačné orgány bezodkladne požiadajú všetkých realizátorov projektu, aby spoločne predložili investičnú žiadosť v súlade s odsekom 3.

3.   V prípade projektu spoločného záujmu, na ktorý sa uplatňuje odsek 1, realizátori projektu pravidelne informujú dotknuté národné regulačné orgány o pokroku tohto projektu a o určení nákladov a vplyvov, ktoré s ním súvisia, a to najmenej raz ročne a až kým nie je projekt uvedený do prevádzky.

Len čo takýto projekt dosiahne dostatočnú zrelosť, realizátori projektu predložia po konzultácii s PPS z tých členských štátov, na ktoré má projekt významný priaznivý vplyv, investičnú žiadosť. Uvedená investičná žiadosť obsahuje žiadosť o cezhraničné pridelenie nákladov a predloží sa všetkým dotknutým národným regulačným orgánom spolu s:

a)

analýzou nákladov a výnosov konkrétneho projektu v súlade s metodikou vypracovanou podľa článku 11 a so zohľadnením prínosov presahujúcich hranice dotknutého členského štátu;

b)

podnikateľským plánom hodnotiacim finančnú životaschopnosť projektu vrátane vybraného finančného riešenia a v prípade projektu spoločného záujmu patriaceho do kategórie uvedenej v prílohe II bode 2 výsledky testovania trhu a

c)

ak sa realizátori projektu dohodnú, s odôvodneným návrhom na cezhraničné rozdelenie nákladov.

Ak projekt realizuje niekoľko realizátorov projektu, predložia investičnú žiadosť spoločne.

V prípade projektov zaradených do prvého zoznamu Únie realizátori projektov predložia svoje investičné žiadosti do 31. októbra 2013.

Národné regulačné orgány zašlú agentúre pre informáciu kópiu každej investičnej žiadosti bezodkladne po jej doručení.

Národné regulačné orgány a agentúra zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

4.   Národné regulačné orgány po konzultácii s dotknutými realizátormi projektov do šiestich mesiacov odo dňa, keď posledný z dotknutých národných regulačných orgánov dostal poslednú investičnú žiadosť, prijmú spoločné koordinované rozhodnutie o rozdelení investičných nákladov, ktoré má pri tomto projekte pokryť každý prevádzkovateľ sústavy, ako aj o ich začlenení do sadzieb. Národné regulačné orgány sa môžu rozhodnúť rozdeliť iba časť nákladov alebo sa môžu rozhodnúť rozdeliť náklady v rámci balíka niekoľkých projektov spoločného záujmu.

Pri rozdeľovaní nákladov národné regulačné orgány zohľadnia skutočné alebo očakávané:

poplatky za preťaženie alebo iné poplatky,

príjmy pochádzajúce z kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav/prepravných sietí vytvoreného podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 714/2009.

Pri rozhodovaní o cezhraničnom rozdelení nákladov sa zohľadnia ekonomické, sociálne a environmentálne náklady a výnosy projektov v príslušných členských štátoch a prípadná potreba finančnej podpory.

Pri rozhodovaní o cezhraničnom rozdelení nákladov sa príslušné národné regulačné orgány v konzultácii s dotknutými PPS snažia o vzájomnú dohodu založenú najmä na informáciách uvedených v odseku 3 písm. a) a b).

Ak projekt spoločného záujmu zmierňuje negatívne externality, ako sú kruhové toky, a uvedený projekt spoločného záujmu sa v členskom štáte realizuje pri zdroji negatívnej externality, takéto zmiernenie sa nepovažuje za cezhraničný prínos, a preto nie je základom rozdelenia nákladov PPS členských štátov postihnutých uvedenými negatívnymi externalitami.

5.   Národné regulačné orgány na základe cezhraničného rozdelenia nákladov, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku, pri stanovovaní alebo schvaľovaní taríf v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. a) smernice 2009/72/ES a článkom 41 ods. 1 písm. a) smernice 2009/73/ES zohľadnia skutočné náklady, ktoré PPS alebo inému realizátorovi projektu vznikli v dôsledku investícií, pokiaľ tieto náklady zodpovedajú nákladom efektívneho a štrukturálne zrovnateľného prevádzkovateľa.

Národné regulačné orgány bezodkladne oznámia toto rozhodnutie o rozdelení nákladov agentúre spolu so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa daného rozhodnutia. Informácie obsahujú najmä podrobné dôvody, na základe ktorých boli náklady rozdelené medzi členské štáty, napríklad:

a)

hodnotenie určených účinkov vrátane účinkov týkajúcich sa sieťových sadzieb na každý dotknutý členský štát;

b)

hodnotenie podnikateľského plánu uvedeného v odseku 3 písm. b);

c)

pozitívne vonkajšie účinky pre región alebo celú Úniu, ktoré by projekt vytvoril;

d)

výsledok konzultácie s dotknutými realizátormi projektov.

Rozhodnutie o rozdelení nákladov sa uverejní.

6.   Ak dotknuté národné regulačné orgány nedosiahnu dohodu o investičnej žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa, keď bola poslednému z dotknutých národných regulačných orgánov doručená žiadosť, ihneď o tom informujú agentúru.

V tomto prípade alebo na spoločnú žiadosť dotknutých národných regulačných orgánov agentúra do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola investičná žiadosť postúpená, prijme rozhodnutie o nej vrátane cezhraničného rozdelenia nákladov uvedených v odseku 3, a aj o spôsobe, ako sa náklady na investície odrazia v tarifách.

Pred prijatím takéhoto rozhodnutia agentúra uskutoční konzultácie s dotknutými národnými regulačnými orgánmi a realizátormi projektov. Trojmesačná lehota uvedená v druhom pododseku sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak agentúra potrebuje získať doplňujúce informácie. Táto dodatočná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení úplných informácií.

Rozhodnutie o rozdelení nákladov sa uverejní. Uplatňujú sa články 19 a 20 nariadenia (ES) č. 713/2009.

7.   Agentúra ihneď zašle Komisii kópiu všetkých rozhodnutí o rozdelení nákladov spolu so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa každého rozhodnutia. Tieto informácie sa môžu predložiť v súhrnnej podobe. Všetci príjemcovia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

8.   Toto rozhodnutie o rozdelení nákladov sa nedotkne práva PPS uplatňovať a národných regulačných orgánov schvaľovať poplatky za prístup k sieťam podľa článku 32 smernice 2009/72/ES a smernice 2009/73/ES, článku 14 nariadenia (ES) č. 714/2009 a článku 13 nariadenia (ES) č. 715/2009.

9.   Tento článok sa neuplatňuje na projekty spoločného záujmu, ktoré získali:

a)

výnimku z článkov 32, 33, 34 a z článku 41 ods. 6, 8 a 10 smernice 2009/73/ES podľa článku 36 smernice 2009/73/ES;

b)

výnimku z článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 714/2009 alebo výnimku z článku 32 a článku 37 ods. 6 a 10 smernice 2009/72/ES podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 714/2009;

c)

výnimku podľa článku 22 smernice 2003/55/ES (20) alebo

d)

výnimku podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1228/2003 (21).

Článok 13

Stimuly

1.   Ak realizátor projektu znáša väčšie riziká pre vývoj, výstavbu, prevádzku alebo údržbu projektu spoločného záujmu spadajúceho do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a), b) a d) a v prílohe II bode 2 v porovnaní s rizikami obvykle spôsobenými zrovnateľným projektom infraštruktúry, členské štáty a národné regulačné orgány zabezpečujú, aby sa pre tento projekt vyčlenili vhodné stimuly v súlade s článkom 37 ods. 8 smernice 2009/72/ES, článkom 41 ods. 8 smernice 2009/73/ES, článkom 14 nariadenia (ES) č. 714/2009 a článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak projekt spoločného záujmu dostal:

a)

výnimku z článkov 32, 33, 34 a z článku 41 ods. 6, 8 a 10 smernice 2009/73/ES podľa článku 36 smernice 2009/73/ES;

b)

výnimku z článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 714/2009 alebo výnimku z článku 32 a článku 37 ods. 6 a 10 smernice 2009/72/ES podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 714/2009;

c)

výnimku podľa článku 22 smernice 2003/55/ES, alebo

d)

výnimku podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1228/2003.

2.   Rozhodnutie národných regulačných orgánov o poskytnutí stimulov uvedených v odseku 1 zohľadní výsledky analýzy nákladov a výnosov na základe metodiky vypracovanej podľa článku 11, a najmä pozitívne vonkajšie účinky projektu pre región alebo celú Úniu. Národné regulačné orgány pri porovnávaní alternatívy s menším rizikom ďalej analyzujú špecifické riziká vyvolané realizátormi projektov, prijaté zmierňovacie opatrenia a odôvodnenie tohto rizikového profilu so zreteľom na čistý kladný efekt projektu. Oprávnené riziká zahŕňajú najmä riziká spojené s novými prenosovými technológiami tak na pevnine, ako aj na mori, riziká spojené s nedostatočnou úhradou nákladov a riziká vývoja.

3.   Stimuly poskytnuté rozhodnutím zohľadnia špecifický charakter vzniknutého rizika a môžu okrem iného zahŕňať:

a)

pravidlá pre anticipačné investície, alebo

b)

pravidlá uznávania skutočne vzniknutých nákladov pred uvedením projektu do prevádzky, alebo

c)

pravidlá zabezpečenia ďalšej návratnosti kapitálu investovaného do projektu, alebo

d)

iné opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné a vhodné.

4.   Každý národný regulačný orgán, pokiaľ má k dispozícii, predloží agentúre do 31. júla 2013 svoju metodiku a kritériá používané na hodnotenie investícií do projektov infraštruktúry na prenos elektriny a prepravu plynu a vyšších rizík, ktoré vyvolávajú.

5.   Agentúra do 31. decembra 2013 zohľadní získané informácie podľa odseku 4 tohto článku, uľahčí výmenu najlepších postupov a vydá odporúčania v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 713/2009:

a)

týkajúce sa stimulov uvedených v odseku 1 na základe referenčného porovnania osvedčených postupov uskutočneného národnými regulačnými orgánmi;

b)

týkajúce sa spoločnej metodiky hodnotenia vzniknutých vyšších rizík investícií do projektov infraštruktúry na prenos elektriny a prepravu plynu.

6.   Každý národný regulačný orgán zverejní do 31. marca 2014 svoju metodiku a kritériá používané na hodnotenie investícií do projektov infraštruktúry na prenos elektriny a prepravu plynu a vyšších rizík, ktoré vyvolávajú.

7.   Ak opatrenia uvedené v odsekoch 5 a 6 nestačia na zabezpečenie včasnej realizácie projektov spoločného záujmu, Komisia môže vydať usmernenia týkajúce sa stimulov stanovených v tomto článku.

KAPITOLA V

FINANCOVANIE

Článok 14

Oprávnenosť projektov na finančnú pomoc Únie

1.   Projekty spoločného záujmu spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 1, 2 a 4 sú oprávnené na finančnú pomoc Únie vo forme grantov na štúdie a finančných nástrojov.

2.   Projekty spoločného záujmu spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a) až d) a v prílohe II bode 2, okrem projektov elektriny vyrábanej z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, sú taktiež oprávnené na finančnú pomoc Únie vo forme grantov na práce, ak spĺňajú všetky z nasledujúcich kritérií:

a)

analýza nákladov a výnosov pre konkrétny projekt podľa článku 12 ods. 3 písm. a) dokáže existenciu významných pozitívnych vonkajších účinkov, ako je zabezpečenie dodávok, solidarita alebo inovácia;

b)

k projektu bolo prijaté rozhodnutie o cezhraničnom rozdelení nákladov podľa článku 12 alebo v prípade projektov spoločného záujmu spadajúcich do kategórie uvedenej v prílohe II bode 1 písm. c), ktoré preto nezískali rozhodnutie o cezhraničnom rozdelení nákladov, sa projekt zameriava na poskytovanie služieb za hranicami, prináša technologickú inováciu a zaručuje bezpečnosť prevádzky cezhraničnej sústavy/siete;

c)

projekt nie je obchodne životaschopný podľa podnikateľského plánu a iných posudkov vypracovaných najmä potenciálnymi investormi alebo veriteľmi a národným regulačným orgánom. Rozhodnutie o stimuloch a jeho odôvodnenie uvedené v článku 13 ods. 2 sa berie do úvahy pri posudzovaní obchodnej životaschopnosti projektu.

3.   Projekty spoločného záujmu realizované v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 7 písm. d) sú takisto oprávnené na finančnú pomoc Únie vo forme grantov na práce, ak spĺňajú kritériá stanovené v odseku 2 tohto článku.

4.   Projekty spoločného záujmu spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. e) a bode 4 sú taktiež oprávnené na finančnú pomoc Únie vo forme grantov na práce, ak príslušní realizátori projektov môžu jednoznačne preukázať značné pozitívne vonkajšie účinky vytvárané projektom a nedostatočnú obchodnú životaschopnosť, podľa podnikateľského plánu a ďalších posudkov vypracovaných predovšetkým možnými investormi alebo veriteľmi, prípadne národným regulačným orgánom.

Článok 15

Návod na používanie kritérií na udeľovanie finančnej pomoci Únie

Osobitné kritériá stanovené v článku 4 ods. 2 a parametre stanovené v článku 4 ods. 4 plnia aj úlohu cieľov na účel vypracovania kritérií na udeľovanie finančnej pomoci Únie v príslušnom nariadení o nástroji Spájame Európu.

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa končí delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Informovanie a hodnotenie

Komisia najneskôr v roku 2017 zverejní správu o realizácii projektov spoločného záujmu a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa poskytne hodnotenie:

a)

pokroku dosiahnutého v plánovaní, vývoji a výstavbe projektov spoločného záujmu vybraných podľa článku 3 a pri ich uvádzaní do prevádzky a prípadného oneskorenia vo vykonávaní a iných vzniknutých ťažkostí;

b)

finančných prostriedkov použitých a vyplatených Úniou na projekty spoločného záujmu v porovnaní s celkovou hodnotou financovaných projektov spoločného záujmu;

c)

čo sa týka odvetví elektriny a plynu, hodnotenie vývoja úrovne prepojenia medzi členskými štátmi a zodpovedajúceho vývoja cien energie, ako aj počtu prípadov zlyhania sústavy siete, ich príčin a súvisiacich ekonomických nákladov;

d)

vydávania povolení a účasti verejnosti, najmä:

i)

priemernej a maximálnej celkovej dĺžky trvania postupov vydávania povolení na projekty spoločného záujmu vrátane dĺžky trvania každého kroku konania pred podaním žiadosti v porovnaní s lehotami, ktoré predpokladajú pôvodné hlavné míľniky uvedené v článku 10 ods. 4;

ii)

úrovne námietok vznesených proti projektom spoločného záujmu (najmä počtu písomných námietok podaných v rámci postupu verejných konzultácií a počtu súdnych konaní);

iii)

prehľadu najlepších skúseností a inovačných postupov vzhľadom na zapojenie zainteresovaných subjektov a zmiernenie vplyvu na životné prostredie počas postupov vydávania povolení a realizácie projektu;

iv)

účinnosti schém predpokladaných v článku 8 ods. 3 týkajúcich sa súladu s lehotami stanovenými v článku 10;

e)

regulačného zaobchádzania, najmä:

i)

počtu projektov spoločného záujmu, ku ktorým sa vydalo rozhodnutie o cezhraničnom rozdelení nákladov podľa článku 12;

ii)

počtu a typu projektov spoločného záujmu, ktoré dostali konkrétne stimuly podľa článku 13;

f)

účinnosti tohto nariadenia pri prispievaní k cieľu integrácie trhu do roku 2014 a 2015, ku klimatickým a k energetickým cieľom na rok 2020 a v dlhodobom horizonte k smerovaniu k nízkouhlíkovému hospodárstvu do roku 2050.

Článok 18

Informovanie a publicita

Komisia do šiestich mesiacov odo dňa prijatia prvého zoznamu Únie vytvorí platformu transparentnosti infraštruktúry jednoducho prístupnú verejnosti vrátane platformy na internete. Táto platforma obsahuje nasledujúce informácie:

a)

všeobecné, aktualizované informácie vrátane zemepisných informácií pre každý projekt spoločného záujmu;

b)

plán realizácie stanovený v článku 5 ods. 1 pre každý projekt spoločného záujmu;

c)

hlavné výsledky analýzy nákladov a výnosov na základe metodiky vypracovanej podľa článku 11 pre príslušné projekty spoločného záujmu okrem všetkých citlivých obchodných informácií;

d)

zoznam Únie;

e)

finančné prostriedky, ktoré Únia vyčlenila a poskytla na každý projekt spoločného záujmu.

Článok 19

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie neovplyvňuje udeľovanie, pokračovanie ani zmenu finančnej pomoci poskytnutej Komisiou na základe výzev uverejnených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (22), pre projekty uvedené v prílohách I a III k rozhodnutiu č. 1364/2006/ES alebo vzhľadom na ciele na základe príslušných kategórií výdavkov na TEN-E, ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (23).

Ustanovenia kapitoly III sa nevzťahujú na projekty spoločného záujmu v postupe vydávania povolenia, na ktoré realizátor projektu podal žiadosť pred 16. novembra 2013.

Článok 20

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 713/2009

V nariadení (ES) č. 713/2009 sa v článku 22 nahrádza odsek 1 takto:

„1.   Poplatky sú splatné agentúre za žiadosť o rozhodnutie o výnimke podľa článku 9 ods. 1 a za rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra poskytne podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 (24) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

Článok 21

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 714/2009

Nariadenie (ES) č. 714/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

spoločné nástroje na prevádzku sústavy na zabezpečenie koordinácie prevádzky sústavy za normálnych a núdzových podmienok vrátane spoločnej stupnice na klasifikáciu poruchových udalostí a výskumné plány. Tieto nástroje konkretizujú okrem iného:

i)

informácie vrátane vhodného dňa vopred, daného dňa a informácie v reálnom čase, užitočné na zlepšenie prevádzkovej koordinácie, ako aj optimálnu frekvenciu zberu a zverejňovania týchto informácií;

ii)

technologickú platformu na výmenu informácií v reálnom čase a podľa potreby technologické platformy na zber, spracovanie a prenos ďalších informácií uvedených v bode i), ako aj na uplatňovanie postupov, ktoré dokážu posilniť prevádzkovú koordináciu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav s cieľom dospieť k takej koordinácii v celej Únii;

iii)

ako prevádzkovatelia prenosových sústav poskytujú prevádzkové informácie ďalším prevádzkovateľom prenosových sústav alebo subjektu, ktorý je riadne poverený ich podporovaním, v záujme dosiahnutia prevádzkovej koordinácie, a agentúre a

iv)

že prevádzkovatelia prenosových sústav navrhnú miesto kontaktu zodpovedné za riešenie žiadostí iných prevádzkovateľov prenosových sústav alebo subjektu, ktorý je riadne poverený, ako sa uvádza v bode iii), alebo agentúry v súvislosti s týmito informáciami.

ENTSO pre elektrinu predloží agentúre a Komisii prijaté špecifikácie k uvedeným bodom i) až iv) do 16. mája 2015.

Agentúra do 12 mesiacov od prijatia špecifikácií vydá stanovisko, v ktorom posúdi, či dostatočne prispievajú k podpore cezhraničného obchodu a k zabezpečovaniu optimálneho riadenia, koordinovanej prevádzke, účinného využívania a plynulého technického vývoja európskej elektrizačnej prenosovej sústavy.“

b)

V odseku 10 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

vychádza z národných investičných plánov, zohľadňujúc regionálne investičné plány uvedené v článku 12 ods. 1 a podľa potreby aspektov Únie týkajúcich sa plánovania siete, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 (25) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru; vypracuje sa analýza nákladov a prínosov s využitím metodiky stanovenej v článku 11 tohto nariadenia;

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Výdavky

Náklady spojené s činnosťami ENTSO pre elektrinu uvedenými v článkoch 4 až 12 tohto nariadenia a v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 hradia prevádzkovatelia prenosových sústav a zohľadňujú sa pri výpočte taríf. Regulačné orgány tieto náklady schvália, iba ak sú rozumné a vhodné.“

3.

V článku 18 sa vkladá tento odsek:

„4a.   Komisia môže prijať usmernenia o uplatňovaní prevádzkovej koordinácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav na úrovni Únie. Uvedené usmernenia sú v súlade so sieťovými predpismi uvedenými v článku 6 tohto nariadenia, vychádzajú z nich, ako aj z prijatých špecifikácií a zo stanoviska agentúry uvedeného v článku 8 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia. Pri prijímaní týchto usmernení Komisia berie do úvahy líšiace sa regionálne a národné prevádzkové požiadavky.

Tieto usmernenia sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 3.“

4.

Do článku 23 sa vkladá tento odsek:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (26).

Článok 22

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 715/2009

Nariadenie (ES) č. 715/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 8 ods. 10 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

vychádza z národných investičných plánov, zohľadňujúc regionálne investičné plány uvedené v článku 12 ods. 1 a podľa potreby aspektov Únie týkajúcich sa plánovania siete, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 (27) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru; vypracuje sa analýza nákladov a prínosov s využitím metodiky stanovenej v článku 11 tohto nariadenia.

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Výdavky

Náklady spojené s činnosťami ENTSO pre plyn uvedenými v článkoch 4 až 12 tohto nariadenia a v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 hradia prevádzkovatelia prepravných sietí a zohľadňujú sa pri výpočte taríf. Regulačné orgány tieto náklady schvália, iba ak sú rozumné a vhodné.“

Článok 23

Zrušenie

Rozhodnutie č. 1364/2006/ES sa týmto zrušuje k 1. januáru 2014. Na základe tohto nariadenia nevyplývajú žiadne práva pre projekty uvedené v prílohách I a III k rozhodnutiu č. 1364/2006/ES.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2013, s výnimkou článkov 14 a 15, ktoré sa budú uplatňovať odo dňa uplatňovania príslušného nariadenia o nástroji Spájame Európu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 17. apríla 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 125.

(2)  Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 137.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. marca 2013.

(4)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 o prioritách energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky (Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 46).

(5)  Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(7)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.

(8)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.

(10)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(11)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(14)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

(17)  Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

(18)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(19)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31.

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 1).

(22)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(24)  Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, p. 39.“

(25)  Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, p. 39.“

(26)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“

(27)  Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, p. 39.“


PRÍLOHA I

PRIORITNÉ KORIDORY A OBLASTI ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce prioritné koridory a oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry:

1.   PRIORITNÉ KORIDORY ELEKTRINY

1.

Morská prenosová a distribučná sústava v oblasti Severného mora („NSOG“): rozvoj integrovanej morskej elektrickej rozvodnej siete a príslušné prepojovacie vedenia v Severnom mori, Írskom mori, kanáli La Manche, v Baltskom mori a priľahlých moriach pre dopravu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na mori do centier spotreby a skladovania a zvýšenie cezhraničnej výmeny elektriny.

Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

2.

Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v západnej Európe („NSI elektrina západ“): prepojovacie vedenia medzi členskými štátmi regiónu a s krajinami oblasti Stredozemia vrátane Pyrenejského polostrova najmä s cieľom začleniť elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a posilniť vnútroštátne infraštruktúry elektrických rozvodných sietí, aby sa podporila integrácia trhu v regióne.

Dotknuté členské štáty: Belgicko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo.

3.

Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe („NSI elektrina východ“): prepojenia a vnútroštátne vedenia v smere sever – juh a východ – západ, aby sa dokončil vnútorný trh a začlenila výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Dotknuté členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko (1), Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.

4.

Plán prepojenia baltského trhu s energiou v elektrine („BEMIP elektrina“): prepojovacie vedenia medzi členskými štátmi v baltskom regióne a zodpovedajúce posilnenie vnútroštátnych infraštruktúr elektrických rozvodných sietí, aby pobaltské štáty prestali byť izolované a aby sa podporila integrácia trhu okrem iného začlenením výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie v regióne.

Dotknuté členské štáty: Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko, Švédsko.

2.   PRIORITNÉ KORIDORY PLYNU

5.

Severojužné prepojenia plynovodov v západnej Európe („NSI plyn západ“): plynárenská infraštruktúra pre severojužné toky plynu v západnej Európe, aby sa ďalej diverzifikovali trasy dodávok a zvýšila krátkodobá miera dodávania plynu.

Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo.

6.

Severojužné prepojenia plynovodov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe („NSI plyn východ“): plynárenská infraštruktúra pre regionálne spojenia medzi oblasťou Baltského mora, Adriatickým a Egejským morom, východným Stredomorím a Čiernym morom a v týchto oblastiach a na posilnenie diverzifikácie a zabezpečenie dodávok plynu.

Dotknuté členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko (1), Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.

7.

Južný koridor plynu („SGC“): infraštruktúra na prepravu plynu z Kaspickej panvy, Strednej Ázie, Stredného východu a východného Stredomoria do Únie, aby sa rozšírila diverzifikácia dodávok plynu.

Dotknuté členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko (2), Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.

8.

Plán prepojenia baltského trhu s energiou v plyne („BEMIP plyn“): plynárenská infraštruktúra, aby tri pobaltské štáty a Fínsko prestali byť závislé od jediného dodávateľa, aby sa zodpovedajúco posilnili vnútroštátne infraštruktúry rozvodných sietí a zvýšila diverzifikácia a bezpečnosť dodávok v oblasti Baltského mora.

Dotknuté členské štáty: Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko, Švédsko.

3.   PRIORITNÝ KORIDOR ROPY

9.

Spojenia pre dodávky ropy v stredovýchodnej Európe („OSC“): interoperabilita siete ropovodov v strednej a východnej Európe s cieľom zvýšiť zabezpečenie dodávok a znížiť riziká pre životné prostredie.

Dotknuté členské štáty: Česká republika, Nemecko, Chorvátsko (2), Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko.

4.   PRIORITNÉ TEMATICKÉ OBLASTI

10.

Zavedenie inteligentných sietí: prijatie technológií inteligentných sietí v celej Únii s cieľom účinne spojiť správanie a konanie všetkých užívateľov napojených na elektrickú sieť, najmä výroba veľkých objemov elektriny z obnoviteľných alebo distribuovaných zdrojov energie a reakcia na dopyt spotrebiteľov.

Dotknuté členské štáty: všetky.

11.

Elektrické diaľnice: prvé elektrické diaľnice do roku 2020 so zreteľom na výstavbu sústavy elektrických diaľnic v celej Únii, ktorá bude schopná:

a)

zvládať zvyšujúci nadbytok výroby elektriny z vetra v Severnom a Baltskom mori a v ich okolí a zvyšovanie výroby energie z obnoviteľných zdrojov na východe a juhu Európy aj v severnej Afrike;

b)

prepojiť tieto nové výrobné centrá s hlavnými skladovacími kapacitami v severských krajinách, v Alpách a iných regiónoch s hlavnými centrami spotreby v strednej Európe a

c)

zvládať čoraz variabilnejšie a decentralizovanejšie dodávky elektriny a čoraz pružnejší dopyt po elektrine.

Dotknuté členské štáty: všetky.

12.

Cezhraničná sieť oxidu uhličitého: rozvoj infraštruktúry na prepravu oxidu uhličitého medzi členskými štátmi a so susednými tretími krajinami s ohľadom na zavádzanie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

Dotknuté členské štáty: všetky.


(1)  V prípade pristúpenia Chorvátska odo dňa jeho pristúpenia.

(2)  V prípade pristúpenia Chorvátska odo dňa jeho pristúpenia.


PRÍLOHA II

KATEGÓRIE ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Kategórie energetickej infraštruktúry rozvíjané s cieľom realizovať priority energetickej infraštruktúry, uvedené v prílohe I, sú tieto:

1.

pokiaľ ide o elektrinu:

a)

vysokonapäťové nadzemné prenosové vedenia, ak sú navrhované pre napätie najmenej 220 kV, a podzemné a podmorské prenosové káble, pokiaľ sú navrhované pre napätie najmenej 150 kV;

b)

pokiaľ ide najmä o elektrické diaľnice: každé fyzické zariadenie navrhované na umožnenie prepravy elektriny prenosovými vedeniami o vysokom a veľmi vysokom napätí so zreteľom na napojenie veľkých objemov výroby alebo skladovania elektriny umiestnených v jednom alebo niekoľkých členských štátoch alebo v tretích krajinách s veľkou spotrebou elektriny v jednom alebo niekoľkých ostatných členských štátoch;

c)

zariadenia na ukladanie elektriny používané na trvalé alebo dočasné ukladanie elektriny alebo podzemná infraštruktúra alebo geologické úložiská, pokiaľ sú napojené priamo na vysokonapäťové prenosové vedenia navrhované pre napätie najmenej 110 kV;

d)

každé vybavenie alebo zariadenie dôležité pre systémy vymedzené pod písmenami a) až c) s cieľom bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej činnosti vrátane systémov ochrany, monitorovania a kontroly na všetkých úrovniach napätia a v rozvodniach;

e)

každé vybavenie alebo zariadenie na úrovni prepravy, ako aj distribúcie o strednom napätí, ktoré má za cieľ obojsmernú digitálnu komunikáciu v reálnom alebo takmer reálnom čase, interaktívne a inteligentné monitorovanie a riadenie výroby, prenosu, distribúcie a spotreby elektriny v elektrickej rozvodnej sieti s ohľadom na rozvoj siete, ktorá účinne spája správanie a konanie všetkých užívateľov napojených na ňu – výrobcov, spotrebiteľov a tých, čo vykonávajú jedno aj druhé –, aby sa zaistil ekonomicky efektívny, udržateľný elektroenergetický systém s nízkymi stratami a vysokou kvalitou a zabezpečením dodávok a bezpečnosťou;

2.

pokiaľ ide o plyn:

a)

plynovody na prepravu zemného plynu a bioplynu, ktoré sú súčasťou siete a väčšinou obsahujú vysokotlakové potrubia okrem vysokotlakových potrubí používaných na protismernú alebo miestnu distribúciu zemného plynu;

b)

podzemné zásobníky napojené na vyššie uvedené vysokotlakové plynovody;

c)

zariadenia na príjem, skladovanie a spätné splynovanie alebo dekompresiu skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo stlačeného zemného plynu (CNG);

d)

každé vybavenie alebo zariadenie dôležité na to, aby systém pracoval bezpečne, spoľahlivo a efektívne alebo aby umožňoval obojsmernú kapacitu, vrátane kompresorových staníc;

3.

pokiaľ ide o ropu:

a)

ropovody používané na prepravu ropy;

b)

prečerpávacie stanice a zásobníky potrebné pre činnosť ropovodov;

c)

každé vybavenie alebo zariadenie dôležité pre daný systém s cieľom bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej činnosti vrátane systémov ochrany, monitorovania a kontroly a zariadení pre spätný tok;

4.

pokiaľ ide o oxid uhličitý:

a)

vyhradené potrubia okrem siete protismerných potrubí používané na prepravu antropogénneho oxidu uhličitého z viac ako jedného zdroja, t. j. priemyselné zariadenia (vrátane elektrární), ktoré vyrábajú plyn oxidu uhličitého zo spaľovania alebo iných chemických reakcií zahŕňajúcich fosílne alebo nefosílne zlúčeniny obsahujúce uhlík na účel trvalého geologického uloženia oxidu uhličitého podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (1);

b)

zariadenia na skvapalňovanie oxidu uhličitého a vyrovnávacie skladovacie zariadenia pre oxid uhličitý so zreteľom na jeho ďalšiu prepravu. To nezahŕňa infraštruktúru v rámci geologickej jednotky používanú na konečné geologické uloženie oxidu uhličitého podľa smernice 2009/31/ES a súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia;

c)

každé vybavenie alebo zariadenie dôležité pre daný systém s cieľom náležitej, spoľahlivej a efektívnej činnosti vrátane systémov ochrany, monitorovania a kontroly.


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.


PRÍLOHA III

REGIONÁLNE ZOZNAMY PROJEKTOV SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

1.   PRAVIDLÁ PRE SKUPINY

1.

V prípade projektov elektriny spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 sa každá skupina skladá zo zástupcov členských štátov, národných regulačných orgánov, PPS, ako aj Komisie, agentúry a ENTSO pre elektrinu.

V prípade projektov plynu spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bode 2 sa každá skupina skladá zo zástupcov členských štátov, národných regulačných orgánov, PPS, ako aj Komisie, agentúry a ENTSO pre plyn.

V prípade projektov na prepravu ropy a oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 3 a 4 sa každá skupina skladá zo zástupcov členských štátov, realizátorov projektov dotknutých každou príslušnou prioritou určenou v prílohe I a Komisie.

2.

Rozhodovacie orgány skupín sa môžu spájať. Všetky skupiny alebo rozhodovacie orgány sa v prípade potreby schádzajú, aby prediskutovali záležitosti, ktoré sú spoločné pre všetky skupiny; tieto záležitosti môžu zahŕňať otázky relevantné pre medziregionálnu konzistentnosť alebo určitý počet navrhovaných projektov, ktoré sú zahrnuté do návrhu regionálnych zoznamov a v prípade ktorých hrozí, že sa stanú nezvládnuteľnými.

3.

Každá skupina si usporiada svoju prácu v súlade s úsilím o regionálnu spoluprácu podľa článku 6 smernice 2009/72/ES, článku 7 smernice 2009/73/ES, článku 12 nariadenia (ES) č. 714/2009 a článku 12 nariadenia (ES) č. 715/2009 a inými existujúcimi regionálnymi kooperačnými štruktúrami.

4.

Každá skupina, prípadne s ohľadom na vykonávanie príslušnej priority určenej v prílohe I, pozve realizátorov projektu spĺňajúceho podmienky spôsobilosti na výber ako projekt spoločného záujmu, ako aj zástupcov vnútroštátnych správnych orgánov, národných regulačných orgánov a PPS z kandidátskych krajín EÚ a potenciálnych kandidátov, členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskeho združenia voľného obchodu, zástupcov z inštitúcií a orgánov energetického spoločenstva, krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika a krajín, s ktorými Únia nadviazala konkrétnu spoluprácu v oblasti energetiky. Rozhodnutie pozvať zástupcov tretej krajiny musí vychádzať z konsenzu.

5.

Každá skupina uskutoční konzultácie s organizáciami zastupujúcimi príslušné zúčastnené strany – a v prípade potreby priamo so zúčastnenými stranami – vrátane výrobcov, prevádzkovateľov distribučných sústav, dodávateľov, spotrebiteľov, a s organizáciami na ochranu životného prostredia. Skupina môže prípadne usporiadať vypočutia alebo konzultácie na splnenie svojich úloh.

6.

Komisia zverejňuje pravidelne na platforme transparentnosti uvedenej v článku 18 aktualizované informácie o pokroku dosiahnutom v rámci práce, programy schôdzí, ako aj konečné závery a rozhodnutia každej skupiny.

7.

Komisia, agentúra a skupiny sa usilujú o konzistentnosť medzi rôznymi skupinami. Komisia a agentúra zaistia na tento účel v prípade potreby výmenu informácií všetkej činnosti medziregionálneho záujmu medzi príslušnými skupinami.

Účasť národných regulačných orgánov a agentúry v skupinách nesmie ohroziť plnenie ich cieľov a povinností, ktoré im ukladá toto nariadenie alebo články 36 a 37 smernice 2009/72/ES a články 40 a 41 smernice 2009/73/ES alebo nariadenie (ES) č. 713/2009.

2.   POSTUP ZOSTAVOVANIA REGIONÁLNYCH ZOZNAMOV

1.

Realizátori projektu, ktorý by potenciálne mohol spĺňať podmienky spôsobilosti na výber ako projekt spoločného záujmu, ktorí chcú získať štatút projektov spoločného záujmu, predložia skupine žiadosť o výber projektu spoločného záujmu, ktorá obsahuje:

hodnotenie svojich projektov s ohľadom na príspevok k realizácii priorít stanovených v prílohe I,

analýzu plnenia príslušných kritérií vymedzených v článku 4,

v prípade projektov, ktoré dosiahli dostatočný stupeň zrelosti, analýzu nákladov a výnosov pre konkrétny projekt podľa článkov 21 a 22 a na základe metodík, ktoré vypracovalo ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn v súlade s článkom 11, a

všetky ostatné príslušné informácie pre hodnotenie projektu.

2.

Všetci príjemcovia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

3.

Po prijatí prvého zoznamu Únie sú pre všetky nasledujúce prijaté zoznamy Únie navrhnuté projekty prenosu a skladovania elektriny spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a), b) a d) súčasťou posledného dostupného desaťročného plánu rozvoja elektrickej siete vypracovaného ENTSO pre elektrinu podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 714/2009.

4.

Po prijatí prvého zoznamu Únie sú pre všetky nasledujúce prijaté zoznamy Únie navrhnuté projekty plynárenskej infraštruktúry spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 2 súčasťou posledného dostupného desaťročného plánu rozvoja plynárenskej siete vypracovaného ENTSO pre plyn podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 715/2009.

5.

Návrhy projektov predložené so žiadosťou o ich zaradenie do prvého zoznamu Únie, ktoré neboli predtým hodnotené podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 714/2009, hodnotí na úrovni celej Únie:

ENTSO pre elektrinu podľa metodiky uplatnenej v poslednom dostupnom desaťročnom pláne rozvoja v prípade projektov spadajúcich do prílohy II bodu 1 písm. a), b) a d),

ENTSO pre plyn alebo tretia strana, a to dôsledným spôsobom založeným na objektívnej metodike v prípade projektov spadajúcich do prílohy II bodu 2.

Do 16. januára 2014, Komisia vydá usmernenia o kritériách, ktoré má uplatňovať ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn pri vypracúvaní ich desaťročných plánov rozvoja siete uvedených v bodoch 3 a 4 s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť postupu.

6.

Navrhované projekty na prepravu oxidu uhličitého spadajúce do kategórie uvedenej v prílohe II bode 4 sa predložia ako súčasť plánu spracovaného najmenej dvoma členskými štátmi pre rozvoj cezhraničnej dopravy oxidu uhličitého a infraštruktúry skladovania, ktorý Komisii predkladajú dotknuté členské štáty alebo nimi určené subjekty.

7.

V prípade navrhovaných projektov, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 1 a 2, národné regulačné orgány – a v prípade potreby agentúra – kontrolujú, ak je to možné v rámci regionálnej spolupráce (článok 6 smernice 2009/72/ES, článok 7 smernice 2009/73/ES), dôsledné uplatňovanie kritérií/analýzy nákladov a prínosov metodiky a posudzujú ich cezhraničný význam. Svoje hodnotenie predkladajú skupine.

8.

V prípade navrhovaných projektov na prepravu ropy a oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 3 a 4 Komisia vyhodnotí uplatňovanie kritérií uvedených v článku 4. V prípade navrhovaných projektov oxidu uhličitého spadajúcich do kategórie uvedenej v prílohe II bode 4 Komisia vezme do úvahy aj potenciál budúceho rozšírenia, aby sa začlenili ďalšie členské štáty. Komisia predkladá svoje hodnotenie skupine.

9.

Každý členský štát v prípade, že sa navrhovaný projekt nevzťahuje na jeho územie, ale môže mať naň potenciálny jasný pozitívny vplyv alebo potenciálny významný účinok – napr. na životné prostredie alebo na fungovanie energetickej infraštruktúry na jeho území –, môže predložiť skupine svoje stanovisko, v ktorom uvedie svoje obavy.

10.

Rozhodovací orgán skupiny na požiadanie členského štátu skupiny preskúma opodstatnené dôvody, ktoré členský štát predložil v súlade s článkom 3 ods. 3 a ktoré ho vedú k tomu, aby neschválil projekt spoločného záujmu, ktorý sa vzťahuje na jeho územie.

11.

Skupina sa schádza, aby preskúmala navrhované projekty a zostavila ich poradie, pričom zohľadňuje hodnotenie regulačných orgánov alebo hodnotenie Komisie v prípade projektov pre ropu a oxid uhličitý.

12.

Návrh regionálnych zoznamov navrhovaných projektov spadajúcich do kategórií uvedených v prílohe II bodoch 1 a 2, ktoré vypracovali skupiny, sa spolu so všetkými stanoviskami uvedenými v bode 9 predkladajú agentúre šesť mesiacov pred termínom prijatia zoznamu pre Úniu. Návrh regionálnych zoznamov a sprievodné stanoviská agentúra vyhodnotí do troch mesiacov odo dňa ich doručenia. Agentúra vydá stanovisko o návrhu regionálnych zoznamov, najmä o dôslednom uplatňovaní kritérií a analýzy nákladov a prínosov v regiónoch. Stanovisko agentúry sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009.

13.

Rozhodovací orgán každej skupiny do jedného mesiaca odo dňa doručenia stanoviska agentúry prijme svoj konečný regionálny zoznam, pričom dodrží ustanovenia uvedené v článku 3 ods. 3, ktoré sú založené na návrhu skupín, a zohľadňuje stanovisko agentúry a hodnotenie národných regulačných orgánov predložené podľa bodu 7 alebo hodnotenie Komisie v prípade projektov na prepravu ropy a oxidu uhličitého navrhnutých v súlade s bodom 8. Skupiny predkladajú konečné regionálne zoznamy Komisii spolu so všetkými stanoviskami, ako je uvedené v bode 9.

14.

Ak by na základe doručených regionálnych zoznamov a po zohľadnení stanoviska agentúry celkový počet navrhovaných projektov spoločného záujmu v zozname Únie prekročil zvládnuteľnú hranicu, Komisia po konzultácii s každou príslušnou skupinou zváži nezahrnúť do zoznamu Únie projekty, ktoré príslušná skupina zaradila najnižšie v rámci zostavenia poradia v súlade s článkom 4 ods. 4.


PRÍLOHA IV

PRAVIDLÁ A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA KRITÉRIÍ PRE PROJEKTY SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

1.

Projekt so značným cezhraničným vplyvom je projekt na území členského štátu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)

v prípade prenosu elektriny projekt zvyšuje prenosovú kapacitu sústavy alebo kapacitu, ktorá je k dispozícii pre komerčné toky na hraniciach tohto členského štátu s jedným alebo viacerými inými členskými štátmi alebo na akomkoľvek inom príslušnom krížení toho istého prenosového koridoru s účinkom zvýšenia prenosovej kapacity sústavy, najmenej o 500 megawattov v porovnaní so situáciou bez uvedenia projektu do prevádzky;

b)

v prípade skladovania elektriny projekt zaisťuje inštalovanú kapacitu najmenej 225 megawattov a má kapacitu skladovania umožňujúcu ročnú výrobu elektriny 250 gigawatthodín/rok;

c)

v prípade prepravy plynu sa projekt týka investícií do kapacít spätných tokov alebo mení schopnosť prepravovať plyn cez hranice dotknutých členských štátov najmenej o 10 % v porovnaní so situáciou pred uvedením projektu do prevádzky;

d)

v prípade skladovania plynu alebo skvapalneného/stlačeného zemného plynu projekt má za cieľ priamo alebo nepriamo zásobovať najmenej dva členské štáty alebo plniť štandard infraštruktúry (pravidlo N-1) na regionálnej úrovni v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 (1);

e)

v prípade inteligentných sietí je projekt navrhnutý pre vybavenie a zariadenie na úrovni vysokého napätia a stredného napätia určené pre napätie najmenej 10 kV. Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav najmenej z dvoch členských štátov pokrývajúcich prinajmenšom 50 000 užívateľov, ktorí vyrábajú alebo spotrebúvajú elektrinu, alebo vykonávajú oboje v oblasti spotreby vo výške najmenej 300 gigawatthodín/rok, z čoho najmenej 20 % pochádza z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú svojou povahou variabilné.

2.

Pokiaľ ide o projekty spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 písm. a) až d), kritériá uvedené v článku 4 sa hodnotia takto:

a)

Integrácia trhu, hospodárska súťaž a pružnosť systému sa meria podľa analýzy uskutočnenej v poslednom desaťročnom pláne rozvoja elektrickej siete pre celú Úniu, ktorý je k dispozícii, najmä:

v prípade cezhraničných projektov výpočtom vplyvu na prenosovú kapacitu sústavy v oboch smeroch toku elektriny meranú z hľadiska objemu elektriny (v megawattoch) a ich prispenia k dosiahnutiu minimálnej kapacity spojovacích vedení na úrovni 10 % alebo v prípade projektov so značným cezhraničným vplyvom výpočtom vplyvu na prenosovú kapacitu siete na hraniciach medzi príslušnými členskými štátmi, medzi príslušnými členskými štátmi a tretími krajinami alebo v príslušných členských štátoch a vplyvu na vyrovnávanie dopytu – ponuky a na prevádzku siete v príslušných členských štátoch,

pre oblasť analýzy vymedzenej v prílohe V bode 10 posúdením vplyvu z hľadiska nákladov na výrobu a prepravu v celej energetickej sústave a vývoja a zbližovania trhových cien zaisťovaného projektom podľa rôznych scenárov plánovania, najmä s prihliadnutím na zmeny spôsobené v prednostnom poradí.

b)

Prenos energie z obnoviteľných zdrojov energie do hlavných centier spotreby a skladovacích miest sa meria podľa analýzy uskutočnenej v poslednom desaťročnom pláne rozvoja elektrizačnej sústavy, ktorý je k dispozícii, najmä:

v prípade prenosu elektriny odhadom objemu výrobnej kapacity z obnoviteľných zdrojov energie (podľa technológie, v megawattoch), ktorá je napojená a prepravovaná zásluhou projektu, v porovnaní s objemom plánovanej celkovej výrobnej kapacity z týchto druhov obnoviteľných zdrojov energie v dotknutom členskom štáte v roku 2020 v súlade s národnými akčnými plánmi pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ako je to vymedzené v článku 4 smernice 2009/28/ES,

v prípade uskladnenia elektriny porovnaním novej kapacity zaistenej projektom s celkovou existujúcou kapacitou pre rovnakú skladovaciu technológiu v oblasti analýzy vymedzenej v prílohe V bode 10.

c)

Bezpečnosť dodávok, interoperabilita a fungovanie zabezpečeného systému sa meria podľa analýzy uskutočnenej v poslednom desaťročnom pláne rozvoja elektrizačnej sústavy, ktorý je k dispozícii, najmä posúdením vplyvu projektu na zníženie očakávanej záťaže pre oblasť analýzy, ako je to vymedzené v prílohe V bode 10, pokiaľ ide o primeranosť výroby a prenosu pre súbor charakteristických záťažových období, s prihliadnutím na očakávané zmeny v extrémnych výkyvoch počasia súvisiacich s klímou a ich vplyv na odolnosť infraštruktúry. V prípade potreby sa zmeria vplyv projektu na nezávislú a spoľahlivú kontrolu fungovania systému a služieb.

3.

Pokiaľ ide o projekty spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 2, kritériá uvedené v článku 4 sa hodnotia takto:

a)

Integrácia a interoperabilita trhu sa meria výpočtom pridanej hodnoty projektu k integrácii oblastí trhu a cenovej konvergencii, k celkovej pružnosti systému vrátane úrovne kapacity poskytnutej pre spätné toky podľa rôznych scenárov.

b)

Konkurencieschopnosť sa meria na základe diverzifikácie vrátane zjednodušenia prístupu k domácim zdrojom dodávok s postupným zohľadnením diverzifikácie zdrojov, diverzifikácie partnerov, diverzifikácie trás, vplyv novej kapacity na Herfindahlov-Hirschmannov koeficient (Herfindahl-Hirschmann index – HHI) vypočítaný na úroveň kapacity pre oblasť analýzy vymedzenú v prílohe V bode 10.

c)

Zabezpečenie dodávok plynu sa meria výpočtom pridanej hodnoty projektu ku krátkodobej a dlhodobej odolnosti plynárenského systému Únie a k zvýšeniu zostávajúcej flexibility systému s cieľom zvládnuť prerušenia dodávok do členských štátov podľa rôznych scenárov a doplňujúcej kapacity zaisťovanej projektom, meranej vo vzťahu k štandardu infraštruktúry (pravidlo N-1) na regionálnej úrovni v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 994/2010.

d)

Udržateľnosť sa meria ako príspevok projektu k zníženiu emisií, k podpore záložnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo prepravy plynu na výrobu elektriny a bioplynu s prihliadnutím na očakávané zmeny klimatických podmienok.

4.

Pokiaľ ide o projekty spadajúce do kategórie uvedenej v prílohe II bode 1 písm. e), každá funkcia uvedená v článku 4 sa hodnotí podľa týchto kritérií:

a)   Úroveň udržateľnosti: Toto kritérium sa meria hodnotením zníženia emisií skleníkových plynov a vplyvu infraštruktúry elektrickej rozvodnej siete na životné prostredie.

b)   Kapacita prenosových/prepravných a distribučných sústav na spojenie a privedenie elektriny od užívateľov a k užívateľom: Toto kritérium sa meria hodnotením inštalovanej kapacity distribuovaných zdrojov energie v distribučných sústavách, maximálne prípustného privádzania elektrickej energie bez rizika preťaženia v prenosových sieťach a energie neodobranej z obnoviteľných zdrojov energie kvôli rizikám preťaženia alebo bezpečnostným rizikám.

c)   Pripojenie na sieť a prístup k všetkým kategóriám užívateľov sústavy: Toto kritérium sa meria hodnotením metód prijatých na výpočet poplatkov a sadzieb, ako aj ich štruktúry u výrobcov, spotrebiteľov a tých, čo vykonávajú jedno aj druhé, a prevádzkovej flexibility poskytnutej na dynamické vyváženie elektriny v sústave.

d)   Zabezpečenie a kvalita dodávok: Toto kritérium sa meria posúdením miery spoľahlivo dostupnej výrobnej kapacity a dopytu počas špičky, podielu elektriny energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie, stability elektroenergetického systému, lehoty trvania a frekvencie prerušení na spotrebiteľa vrátane prerušení súvisiacich s klímou a prevádzkových hodnôt kvality napätia.

e)   Efektívnosť a kvalita služieb v dodávkach elektriny a v činnosti sústavy: Toto kritérium sa meria posúdením úrovne strát v prenosových/prepravných a distribučných sieťach/sústavách, pomeru medzi minimálnym a maximálnym dopytom po elektrine vo vymedzenom časovom období, účasti na trhoch s elektrinou na strane dopytu a na opatreniach energetickej účinnosti, percentuálneho využívania (t. j. priemerného zaťaženia) komponentov elektrickej rozvodnej siete, dostupnosti komponentov siete (súvisiacej s plánovanou a neplánovanou údržbou) a jej vplyvu na výkon siete a skutočnej dostupnosti kapacity siete s ohľadom na jej štandardnú hodnotu.

f)   Príspevok k cezhraničným trhom s elektrinou kontrolou výkonových tokov, aby sa znížili kruhové toky a zvýšili kapacity prepojovacích vedení: Toto kritérium sa hodnotí posúdením pomeru medzi kapacitou prepojovacích vedení členského štátu a jeho dopytu po elektrine, využívaním kapacít prepojovacích vedení a poplatkov za preťaženie prepojovacích vedení.

5.

Pokiaľ ide o projekty spadajúce do kategórií uvedených v prílohe II bode 3, kritériá uvedené v článku 4 sa hodnotia takto:

a)

Zabezpečenie dodávok ropy sa meria hodnotením pridanej hodnoty novej kapacity poskytovanej projektom pre krátkodobú a dlhodobú odolnosť systému a zostávajúcu flexibilitu systému s cieľom zvládnuť prerušenia dodávok podľa rôznych scenárov.

b)

Interoperabilita sa meria hodnotením rozsahu, v akom projekt zlepšuje prevádzku siete ropovodov, najmä poskytnutím možnosti spätných tokov.

c)

Efektívne a udržateľné využívanie zdrojov sa meria posúdením rozsahu, v akom projekt využíva už existujúcu infraštruktúru a prispieva k minimalizácii záťaže a rizík pre životné prostredie a klimatické zmeny.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.


PRÍLOHA V

ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV CELÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU

Metodika harmonizovanej analýzy nákladov a výnosov celého energetického systému pre projekty spoločného záujmu musí spĺňať nasledujúce zásady ustanovené v tejto prílohe.

1.

Metodika vychádza zo spoločného súboru vstupných údajov predstavujúcich elektrárenské a plynárenské sústavy Únie v rokoch n + 5, n + 10, n + 15 a n + 20, kde n je rok, v ktorom sa vykonáva analýza. Tento súbor údajov obsahuje najmenej:

a)   v elektrine: scenáre pre dopyt, výrobné kapacity podľa druhu paliva (biomasa, geotermálne, vodné, plyn, jadrové, ropa, pevné palivá, veterné, solárne fotovoltaické, koncentračné solárne, iné obnoviteľné technológie) a ich zemepisné umiestnenie, ceny paliva (vrátane biomasy, uhlia, plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, zloženie prenosovej/prepravnej, prípadne distribučnej siete a jej vývoj s prihliadnutím na každú novú významnú výrobu (vrátane kapacity vybavenej na zachytávanie oxidu uhličitého), projekty skladovania a prepravy, pre ktoré bolo prijaté konečné rozhodnutie o investíciách a ktoré sa majú uviesť do prevádzky do konca roka n + 5;

b)   v plyne: scenáre pre dopyt, dovozy, ceny paliva (vrátane uhlia, plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, zloženie prepravnej siete a jej vývoj s prihliadnutím na všetky nové projekty, pre ktoré bolo prijaté konečné rozhodnutie o investíciách a majú sa uviesť do prevádzky do konca roka n + 5.

2.

Súbor údajov odráža platné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy v čase analýzy. Súbory údajov používané príslušne pre elektrinu a plyn musia byť kompatibilné najmä s ohľadom na predpoklady týkajúce sa cien a objemov na každom trhu. Súbor údajov sa spracúva po oficiálnych konzultáciách s členskými štátmi a organizáciami zastupujúcimi všetky príslušné zúčastnené strany. Komisia a agentúra prípadne zaistia prístup k nutným komerčným údajom od tretích strán.

3.

Metodika poskytuje usmernenia pre rozvoj a používanie sústavy/siete a modelovanie trhu potrebné na analýzu nákladov a výnosov.

4.

Analýza nákladov a výnosov vychádza z harmonizovaného hodnotenia nákladov a výnosov pre rôzne kategórie analyzovaných projektov a pokrýva najmenej obdobie uvedené v bode 1.

5.

Analýza nákladov a výnosov zohľadní najmenej tieto náklady: kapitálové výdavky, prevádzkové náklady a náklady na údržbu počas technického životného cyklu projektu a prípadne náklady na vyradenie z prevádzky a nakladanie s odpadom. Metodika poskytne usmernenia o diskontných tarifách používaných pre výpočty.

6.

Pri prenose a skladovaní elektriny analýza nákladov a výnosov vezme do úvahy prinajmenšom vplyv a kompenzácie vyplývajúce z uplatňovania článku 13 nariadenia (ES) č. 714/2009, vplyv na ukazovatele vymedzené v prílohe IV a tieto vplyvy:

a)

emisie skleníkových plynov a straty pri prenose energie počas technického životného cyklu projektu;

b)

budúce náklady na investície do novej výroby a prenosu energie počas technického životného cyklu projektu;

c)

prevádzkovú flexibilitu vrátane optimalizácie regulovania energie a vedľajších služieb;

d)

odolnosť systému vrátane odolnosti voči katastrofám a klíme a bezpečnosť systému najmä pre európske kritické infraštruktúry vymedzené v smernici 2008/114/ES.

7.

Pri plyne analýza nákladov a výnosov zohľadní najmenej výsledky testovania trhu, vplyvy na ukazovatele vymedzené v prílohe IV a tieto vplyvy:

a)

odolnosť voči katastrofám a klíme a bezpečnosť systému najmä pre európske kritické infraštruktúry vymedzené v smernici 2008/114/ES;

b)

preťaženie plynárenskej siete.

8.

Pri inteligentných sieťach analýza nákladov a výnosov zohľadní vplyvy na ukazovatele vymedzené v prílohe IV.

9.

Podrobná metóda používaná na zohľadnenie ukazovateľov uvedených v bodoch 6 až 8 sa spracuje po oficiálnych konzultáciách s členskými štátmi a organizáciami zastupujúcimi všetky príslušné zúčastnené strany.

10.

Metodika vymedzuje analýzu, ktorá sa má uskutočniť, na základe príslušného súboru vstupných údajov tým, že sa určia vplyvy pri každom projekte a bez neho. Oblasť pre analýzu jednotlivého projektu zahŕňa všetky členské štáty a tretie krajiny, na území ktorých sa projekt postaví, všetky priamo susediace členské štáty a všetky ostatné členské štáty podstatne ovplyvnené projektom.

11.

Analýza určí členské štáty, na ktoré má projekt čisté kladné efekty (príjemcovia) a členské štáty, na ktoré má projekt čistý záporný efekt (tie, ktoré hradia náklady). Každá analýza nákladov a výnosov zahŕňa analýzy citlivosti týkajúce sa vstupných údajov, dátum uvedenia rôznych projektov do prevádzky v tej istej oblasti analýzy a iné príslušné parametre.

12.

Prevádzkovatelia prenosových sústav, zariadení na uskladnenie a terminálov na stlačený a skvapalnený zemný plyn a prevádzkovatelia distribučných sústav si vymieňajú informácie potrebné na spracovanie metodiky vrátane príslušného modelovania sietí a trhov. Každý prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy, ktorý zhromažďuje informácie v záujme iných prevádzkovateľov prenosovej alebo distribučnej sústavy, vráti zúčastneným prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej sústavy výsledky zberu údajov.

13.

V prípade spoločného trhu s elektrinou a plynom a modelu siete uvedených v článku 11 ods. 8 vstupné údaje ustanovené v bode 1 pokrývajú roky n + 10, n + 20 a n + 30 a model umožní úplné posúdenie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu vrátane najmä externých nákladov, ako sú náklady spojené s emisiami skleníkových plynov a konvenčných znečisťujúcich látok alebo so zabezpečením dodávok.


PRÍLOHA VI

USMERNENIA PRE TRANSPARENTNOSŤ A ÚČASŤ VEREJNOSTI

1.

Príručka postupov uvedená v článku 9 ods. 1 stanovuje prinajmenšom:

a)

príslušné právne predpisy, na ktorých sú založené rozhodnutia a stanoviská týkajúce sa rôznych druhov príslušných projektov spoločného záujmu, vrátane environmentálnych právnych predpisov;

b)

príslušné rozhodnutia a stanoviská, ktoré treba získať;

c)

názvy a kontaktné údaje príslušného orgánu, iných orgánov a hlavných dotknutých zúčastnených strán;

d)

pracovný postup opisujúci každú fázu procesu vrátane orientačného časového rámca a stručného prehľadu rozhodovacieho procesu;

e)

informácie o rozsahu, štruktúre a úrovni podrobností dokumentov predkladaných so žiadosťou o rozhodnutia vrátane kontrolného zoznamu;

f)

etapy a prostriedky pre účasť verejnosti v procesu.

2.

Podrobný harmonogram uvedený v článku 10 ods. 4 písm. b) stanovuje prinajmenšom:

a)

rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa majú získať;

b)

dotknuté orgány, zúčastnené strany a verejnosť;

c)

jednotlivé etapy postupu a dĺžku ich trvania;

d)

hlavné míľniky, ktoré treba dosiahnuť, a ich lehoty vzhľadom na prijatie komplexného rozhodnutia;

e)

zdroje plánované orgánmi a prípadné potreby ďalších zdrojov.

3.

S cieľom zvýšiť účasť verejnosti v postupe vydávania povolení a vopred zabezpečiť trvalé informovanie verejnosti a dialóg s ňou sa pred ich vydaním uplatňujú tieto zásady:

a)

Zúčastnené strany dotknuté projektom spoločného záujmu vrátane príslušných vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, majiteľov pozemkov a občanov, ktorí žijú v blízkosti projektu, verejnosti a ich združení, organizácií alebo skupín sa v počiatočnom štádiu, keď ešte možno vziať do úvahy prípadné obavy verejnosti, a to otvoreným, transparentným a vyčerpávajúcim spôsobom informujú a uskutočňujú sa s nimi konzultácie. Príslušný orgán prípadne aktívne podporuje činnosti vykonávané realizátorom projektu.

b)

Príslušné orgány zaistia, aby postupy verejných konzultácií v prípade projektov spoločného záujmu boli podľa možnosti zoskupené. Každá verejná konzultácia zahŕňa všetky oblasti týkajúce sa konkrétneho štádia postupu a jedna oblasť týkajúca sa konkrétneho štádia postupu sa nerieši vo viac ako jednej verejnej konzultácii; jedna verejná konzultácia sa však môže uskutočniť na viacerých miestach. Oblasť riešená verejnou konzultáciou sa jednoznačne uvedie v oznámení o verejnej konzultácii.

c)

Pripomienky a námietky sú prípustné len od začiatku verejnej konzultácie do uplynutia jej lehoty.

4.

Koncepcia účasti verejnosti zahŕňa prinajmenšom informácie o:

a)

dotknutých a oslovených zúčastnených stranách;

b)

predpokladaných opatreniach vrátane navrhovaných všeobecných lokalít a termínov vyčlenených zasadnutí;

c)

harmonograme;

d)

ľudských zdrojoch pridelených na príslušné úlohy.

5.

V súvislosti s verejnou konzultáciou, ktorá sa má uskutočniť pred predložením žiadosti, príslušné strany prinajmenšom:

a)

uverejnia informačnú brožúru v rozsahu maximálne 15 strán, v ktorej bude stručne a jasne uvedený prehľad účelu a predbežný harmonogram projektu, vnútroštátny plán rozvoja rozvodnej sústavy a siete, zvažované alternatívne trasy, očakávané vplyvy vrátane vplyvov cezhraničnej povahy a prípadné zmierňujúce opatrenia, pričom ju uverejnia pred začiatkom konzultácie. Informačná brožúra okrem toho uvedie webové adresy platformy transparentnosti stanovenej v článku 18 a príručky postupov stanovenej v bode 1;

b)

informujú všetky dotknuté zúčastnené strany o projekte na internetovej stránke uvedenej v článku 9 ods. 7 a inými vhodnými informačnými prostriedkami;

c)

písomne pozvú príslušné dotknuté zúčastnené strany na vyčlenené zasadnutia, počas ktorých sa otázky prerokujú.

6.

Webová stránka projektu sprístupní prinajmenšom:

a)

informačnú brožúru uvedenú v bode 5;

b)

netechnické a pravidelne aktualizované zhrnutie maximálne v rozsahu 50 strán, ktoré odráža aktuálny stav projektu a v prípade aktualizácií jasne uvádza zmeny predchádzajúcich verzií;

c)

plánovanie projektu a verejných konzultácií, ktoré jasne uvádza termíny a miesta verejných konzultácií a vypočutí a predpokladané témy relevantné pre tieto vypočutia;

d)

kontaktné údaje s ohľadom na doručenie úplného súboru dokumentov žiadosti;

e)

kontaktné údaje s ohľadom na pripomienky a námietky doručené počas verejných konzultácií.


Vyhlásenie Európskej komisie k oprávnenosti projektov spoločného záujmu na finančnú pomoc EÚ v súvislosti s transeurópskou energetickou infraštruktúrou [kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 (1)]

Komisia zdôrazňuje, že považuje za dôležité, aby sa podpora zo zdrojov EÚ a z vnútroštátnych zdrojov rozšírila na granty na práce zamerané na umožnenie vykonávania projektov spoločného záujmu, ktorými sa zvyšuje diverzifikácia zdrojov a trás dodávok energie, ako aj dodávajúcich partnerov. Komisia si vyhradzuje právo predkladať v tejto súvislosti návrhy, a to na základe skúseností získaných pri monitorovaní vykonávania projektov spoločného záujmu v kontexte podávania správ, ako sa uvádza v článku 17 nariadenia o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.


(1)  Pozri stranu 39 tohto úradného vestníka.